Kommunikationsplan Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Kollektivtrafiknämnden Byggnämnden Miljönämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunikationsplan Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Kollektivtrafiknämnden Byggnämnden Miljönämnden"

Transkript

1 Del 1 Kommunikationsplan Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Kollektivtrafiknämnden Byggnämnden Miljönämnden Del 2 Tillämpningsanvisningar för information och marknadsföring Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen Antagen december 2008 Reviderad Juni 2009 Reviderad Augusti

2 Innehållsförteckning Del 1 kommunikationsplan Beslutad av kollektivtrafiknämnden, teknik- och samhällsbyggnadsnämnden, byggnämnden samt miljönämnden, december Bra information skapar dialog...3 Inledning...4 Strategi...5 Målgrupper...6 Kanaler...8 Del 2 Tillämpningsanvisningar för information och marknadsföring Beslutad av Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningens ledningsgrupp, november Reviderad juni och augusti Informationsansvar i förvaltningen...12 Grafisk profil och avsändaridentitet...14 Webb...18 Strategi för mediekontakt...20 Intern kommunikation...22 Interna kanaler...23 Kommunikations och aktivitetsplaner

3 Bra information skapar dialog Vi vill skapa de bästa förutsättningarna för en öppen dialog med medborgarna. Alla ska uppleva att de får den information de behöver och de har inflytande och medansvar. God information och en bra dialog med medborgarna är grunden till en väl fungerande demokrati. Med vårt sätt att kommunicera vill vi påverka attityder och beteenden. Med information och marknadsföring som verktyg kan vi göra avtryck hos kommuninvånarna och skapa en positiv bild av Linköping. När vi berättar om vår verksamhet och uppmärksammar projekt visar vi för medborgarna att Linköping är en stad som hela tiden utvecklas. Med en målinriktad kommunikation, ökad service och mer lättillgänglig information skapar vi tillsammans en positiv bild av Linköping som staden där idéer blir verklighet. Lars Hågbrandt Samhällsbyggnadsdirektör Jan Widmark Ordförande byggnämnden Magnus Landberg Ordförande miljönämnden Muharrem Demirok Ordförande teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Rolf Edelman Ordförande kollektivtrafiknämnden 3

4 Inledning Nämndernas information Denna kommunikationsplan omfattar de fyra nämnder som är kopplade till Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen: byggnämnden, kollektivtrafiknämnden, miljönämnden, samt teknik- och samhällsbyggnadsnämnden. Nämndernas verksamheter och ansvarsområden skiljer sig åt men har samhällsbyggnadsprocessen som gemensam nämnare. Vissa delar av nämndernas verksamhet måste vi enligt lag förmedla till medborgarna. Det gäller bland annat samråd och utställning av detalj- och översiktsplaner. Andra delar väljer vi att informera om för att ge en ökad service till medborgarna, för att stimulera till dialog och skapa en positiv bild av kommunen. Linköpings kommuns kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Linköpings kommun fastställdes 11 december 2007 av kommunfullmäktige. Policyn gäller för samtliga medarbetare och förtroendevalda i Linköpings kommun. Denna kommunikationsplan ska ses som ett komplement till Linköpings kommuns kommunikationspolicy. 4

5 Strategi Inriktningsmål»»Med information och marknadsföring vill vi skapa en positiv bild av Linköping. Linköping ska uppfattas som en expansiv kommun där det händer mycket. Helt enkelt, staden där idéer blir verklighet.»»vi vill att Linköping ska upplevas som en attraktiv kommun för människor och företag att bo och verka i.»» Vår information ska bidra till att stärka alliansens vision: friare, tryggare, företagsammare och grönare Linköping samt nämndernas respektive verksamhetsmål.»»vi ska erbjuda en lättillgänglig information och bemöta alla med värdighet och respekt. För att alla ska uppleva att de har inflytande och medansvar ska vi aktivt arbeta för att skapa dialog, engagemang och delaktighet hos medborgarna. Budskap Informationen vi sänder ut kan innehållsmässigt skilja sig åt. Sättet vi väljer att presentera budskapet på ska alltid syfta till att uppfylla våra mål. För att uppnå våra mål krävs en samstämmighet i budskapen vi sänder ut. Devisen där idéer blir verklighet är en grundsten i vår information. Devisen påvisar att vi lyssnar på medborgarnas idéer och visar god vilja att genomföra bra idéer. Genom att marknadsföra våra projekt och vår verksamhet ger vi ett innehåll till devisen. För att formulera budskap utgår vi från våra mål. När vi kommunicerar ska vi lyfta det som bidrar till en positiv bild av Linköping och särskilt framhålla det som bidrar till att skapa ett friare, tryggare, företagsammare och grönare Linköping För att uppnå våra mål ska vi:»»lyfta fram goda exempel på projekt som varit till gagn för linköpingsborna och berätta om vår verksamhet. Genom att informera och marknadsföra de satsningar vi gör får invånarna upp ögonen för sin kommun och de förstår att vi arbetar för ett ännu bättre Linköping.»»Arbeta strategiskt med information. Det innebär att vi i god tid planerar för alla informationsinsatser och i efterhand följer upp och utvärderar kampanjer och andra informationsinsatser. Vi har alltid ett mål och syfte med vår information. Vi arbetar professionellt med information genom att alltid sträva efter att sända ut rätt budskap till rätt målgrupp genom rätt kanal vid rätt tidpunkt.»»ta ansvar för kommunikationen. Vi har ett gemensamt ansvar för att all information ska fungera optimalt. Varje medarbetare har ett personligt ansvar att bemöta intressenter och kollegor med värdighet och respekt.»»informerar offensivt genom att vi syns och söker upp kunderna istället för att passivt vänta på att de ska höra av sig. 5

6 Målgrupper För att kunna leva upp till kravet på en målgruppsanpassad kommunikation behöver vi först definiera vilken målgrupp det är vi ska kommunicera med. I nästa steg bör vi fundera över hur man når den berörda målgruppen på bästa sätt. Alla linköpingsbor Linköpings alla kommuninvånare är ofta målgruppen för kommunens informationsinsatser. I kommunen bor det ca invånare. Svårigheten med en så stor målgrupp är att den är långt ifrån homogen. Olika medborgare behöver olika sorts information presenterad på olika sätt. Att tillgodose allas behov blir ofta mycket svårt. Beroende på frågans art får man överväga genom vilka kanaler budskapet ska presenteras och på vilket sätt. Oftast får målsättningen vara att nå majoriteten av linköpingsborna. Lika ofta som den kommunala informationen är riktad till alla linköpingsbor, kan en mindre grupp av linköpingsborna ringas in som primär målgrupp. Det är alltid viktigt att noga överväga vilken grupp som informationen i första hand riktar sig till. Det kanske är boende i ett visst område, hundägare, föräldrar, cyklister eller villaägare. Kan en mindre grupp identifieras underlättar det valet av informationskanaler och hur budskapet ska utformas. För att nå samtliga linköpingsbor måste hänsyn tas till olika gruppers behov. Nedan beskrivs tre viktiga grupper som i större utsträckning än andra behöver specialutformad information: Personer med utländsk bakgrund Människor som nyligen flyttat till Sverige och har ett annat modersmål än svenska har av naturliga skäl svårare att ta till sig information på svenska. Därför bör vi alltid tänka på att skriva på ett enkelt och tydligt sätt. När invandrargrupper är en speciellt utpekad målgrupp eller när informationen behöver nå samtliga kommuninvånare bör material tas fram på de vanligaste invandrarspråken. Människor med nedsatt funktionsförmåga I gruppen ryms många olika individer och behov. För att underlätta för människor med nedsatt funktionsförmåga bör informationen alltid utformas på ett enkelt och tydligt sätt. Till exempel ska text inte vara för liten eller mot en otydlig bakgrund för att underlätta för synsvaga människor. 6

7 Ungdomar Ungdomar är en grupp som lätt glöms bort i kommunens information. I strategisk plan med övergripande mål utpekas barn och unga som en grupp där möjligheten att göra sin röst hörd och påverka den lokala politiken är extra viktig. Att kommunicera med unga är inte lätt. Det är den grupp som är mest föränderlig i samhället. Unga människor använder i högre grad modern teknik än äldre. För att nå ungdomar måste man möta dem på deras egen arena. Det kan vara forum på webben, via mobilen eller i skolan. Företag och myndigheter Ofta vänder sig kommunens information direkt till företag och myndigheter. Detta utbyte sker genom väl inarbetade kanaler. Även här gäller det att kommunicera utifrån målgruppens behov, vilket kan innebära att ett detaljerat fackspråk är motiverat. Besökare och turister Att informera tillfälliga besökare och turister om vår verksamhet är viktigt. Kommunens vackra natur och parker attraherar ofta besökare och bör därför finnas med när Linköping marknadsförs som turistort. Blivande linköpingsbor, medarbetare och företagare Kommunens information handlar inte bara om att få linköpingsborna och andra intressenter att få en positiv bild av Linköping. En viktig målgrupp är också alla människor som skulle kunna tänka sig att flytta till Linköping, börja arbeta i kommunen eller kanske starta en verksamhet här. För att hitta den här målgruppen måste vi nå ut med vår information även utanför Linköpings gränser. Den huvudskaliga strategin för att nå dessa är genom ambassadörer. Får vi dem som redan bor och arbetar här att trivas, berättar de i sin tur för vänner och bekanta om Linköping. Ibland räcker det inte att förlita sig på munmot-mun-metoden utan man behöver göra extra marknadsföringsinsatser. Det kan handla om att delta på arbetsmarknadsdagar på skolor runt om i landet, sätta in platsannonser i riktstäckande tidningar, arbeta med PR mot riksmedia, ordna personliga möten med företagare och mycket mera. 7

8 Kanaler Vid information till externa målgrupper finns flera olika kanaler att välja mellan. Beroende på budskap och målgrupp väljer vi vilken eller vilka kanaler som passar bäst. Vi strävar hela tiden efter att utveckla våra informationskanaler så att de passar målgruppen. En kombination av flera kanaler krävs oftast för att nå ut till alla. Nedan presenteras några av de vanligaste kanalerna som används idag: Webben Kommunens webbplats är ett viktigt forum där information kan spridas snabbt, enkelt och relativt billigt. Webbplatsen är ett naturligt verktyg för den som vill få fördjupad information, där var och en ska kunna ta del av alla beslut av allmänintresse som fattats i våra nämnder. Webbplatsen ska vara interaktiv och bidra till att skapa dialog med medborgarna. Det är viktigt att komma ihåg att alla människor inte har tillgång till en dator. Därför bör information finnas tillgänglig i flera kanaler. Media Massmedia är en utmärkt kanal för att sprida information till många människor. Vi kan själva inte styra vilken information och på viket sätt den publiceras via media. Däremot kan vi utifrån kunskap om nyhetsvärdering förmedla våra nyheter på ett intresseväckande sätt så att de attraherar massmedia. Vi ska ha en god beredskap för att möta mediernas krav på snabb respons och rätt till insyn. Kommuntidningen Dialog Dialog är en gratistidning som utkommer fyra gånger per år och distribueras till alla hushåll i Linköping. Tidningen är en utmärkt kanal för att nå linköpingsborna. Samrådsmöten och utställningar En viktig del av kommunikationen med medborgarna sker i samband med processen att ta fram en detalj- eller översiktsplan. Enligt planoch bygglagen är kommunen skyldig att erbjuda allmänheten att ta del av kommande planer och erbjuda dem möjlighet att lämna synpunkter. Detta sker ofta genom ett samrådsmöte då planen presenteras och medborgarna har möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter. Inkomna synpunkter tas sedan tillvara och en reviderad plan ställs ut. I samband med utställningen har allmänheten ytterligare en chans att tycka till. Vår målsättning med samrådsmötena är att locka många människor och att se till att alla får komma till tals. Vi arbetar ständigt med att förbättra samrådsförfarandet så att fler människor får chansen att utnyttja sina demokratiska rättigheter. För att öka tillgängligheten finns samtliga pågående planer presenterade på kommunens webbplats. Annonsering Annonsering ska användas när vi själva vill styra hur innehållet och presentationen av vårt budskap ska se ut. Beroende på var vi annonserar når vi olika målgrupper. Trycksaker För att kommunicera med allmänheten kan man producera olika former av trycksaker som förklarar verksamheten eller något speciellt förfarande. Byggskyltar När vi bygger om eller bygger nytt i kommunen informerar vi om vad som sker via byggskyltar. Utställningar/evenemang/invigningar etc. Ett sätt att möta kommuninvånarna är genom olika former av evenemang, utställningar och invigningar. Aktiviteter som dessa ger ofta en positiv bieffekt genom publicitet i media. 8

9 Kanaler för att komma i kontakt med kommunen För att säkerställa en god kommunikation med medborgarna räcker det inte med att skicka ut bra och tydlig information. Medborgarna måste också på ett enkelt och smidigt sätt kunna komma i kontakt med oss. För att skapa en god dialog med medborgarna krävs god kundservice. Kundtjänst Miljö och samhällsbyggnad Kundtjänst, som är en del av Kontakt Linköping, är medborgarnas kanal in till kommunen när det gäller teknik- och samhällsbyggnadsnämndens, miljönämndens, byggnämndens och kollektivtrafiknämndens verksamheter. Kundtjänst möter man som besökare när man besöker oss på Drottninggatan 45 eller när man per telefon vill komma i kontakt med oss. Kundtjänst ska hantera alla inkommande ärenden av enklare karaktär och ta emot synpunkter och klagomål. Svårare frågor skickar kundtjänst vidare till respektive handläggare eller politiker. Det är kundtjänst telefonnummer som vi i första hand uppger som kontaktväg. Det går också bra att kontakta kundtjänst via webben. Vi ska i första hand hänvisa alla som vill ha kontakt med förvaltningen att vända sig till kundtjänst. För att komma i direktkontakt med en tjänsteman eller politiker går det bra att ringa, skicka e-post, fax eller brev. Kontaktuppgifter till nämndledamöter, ersättare och tjänstemän finns att tillgå på kommunens hemsida. Funktionsbrevlådor Respektive nämnd har en funktionsbrevlåda dit man kan skicka e-postmeddelanden, brevlådan bevakas av respektive diarium som förmedlar frågorna vidare till förvaltningens tjänstemän eller nämndernas ordförande. Geografiska utskott Linköpings kommun har elva geografiska utskott. I de olika utskotten sitter kommunpolitiker med plats i kommunfullmäktige. De geografiska utskotten är en kanal ut till medborgarna, men också en kanal för medborgarna att få kontakt med beslutsfattande politiker. Utskotten ska arbeta för att väcka medborgarnas engagemang och stimulera lokal samverkan och utvecklingsarbete. 9

10 10

11 Del 2 Tillämpningsanvisningar för information och marknadsföring För Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 11

12 Informationsansvar i förvaltningen I förvaltningen har vi ett gemensamt informationsansvar. Varje medarbetare ansvarar för att själv söka den information var och en behöver för att fullgöra sitt uppdrag. Samtidigt har alla ett ansvar att dela med sig av information som kan vara viktig för andra. Det innebär att vi internt ska hålla varandra uppdaterade, men också att vi ska möta medborgarnas och medias krav på snabb respons och rätt till insyn. Läs mer under strategi för mediakontakt. Varje enskild tjänsteman ansvarar för att känna till och följa de policies och riktlinjer som gäller för information och kommunikation på förvaltningen. Varje kontors- och avdelningschef har ansvar för att förse medarbetarna med den information de behöver. Respektive chef ansvarar också för att viktig information inte stannar inom avdelningen eller kontoret utan når ut till berörda personer. Chefer som deltar vid ledningsgruppsmöten ansvarar för att föra vidare allmän information till medarbetarna. Samhällsbyggnadsdirektören har det yttersta ansvaret för den interna och externa kommunikationen på Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen. Information/ marknad I den gemensamma förvaltningsadministrationen finns en resurs för information och marknadsföring. Information/marknad har till uppgift att driva och utveckla kommunikationsarbetet på förvaltningen och är direkt underställda samhällsbyggnadsdirektören. Information/marknad fungerar som en stödjande funktion i informations- och marknadsföringsfrågor för hela förvaltningen och dess nämnder. Information/marknads ansvar och uppdrag:»»att varje år upprätta en aktivitetsplan för kommande verksamhetsår. Innehållande vilka projekt som strategiskt bör lyftas i marknadsföringssyfte och vilka projekt som kräver extra informationsinsatser tillsammans med en grov skiss för tidsplan och innehåll.»»att stödja förvaltningsledningen i den interna informationsförsörjningen.»» Att säkerställa att all information och marknadsföring följer kommunens kommunikationspolicy, nämndernas kommunikationsplan 12

13 samt de förvaltningsinterna riktlinjerna för information och marknadsföring.»»att informera medarbetare om kommunens kommunikationspolicy, nämndernas kommunikationsplan samt de förvaltningsinterna riktlinjerna för information och marknadsföring.»»att ansvara för planering av informationsoch marknadsföringsinsatser.»»att i samband med större informations- och marknadsföringsprojekt ta fram en kommunikationsplan.»»att själva producera eller beställa tjänster inom kommunikationsområdet så som: annonser, trycksaker, byggskyltar mm.»»att planera och ansvara för genomförandet av olika evenemang, till exempel invigningar och utställningar.»»att samverka i projekt såväl internt på förvaltningen som i kommunen som med externa samarbetspartners i kommunikationsfrågor.»»att stödja förvaltnings tjänstemän och politikerna i nämnderna i kommunikationsfrågor.»»att ansvara för uppdatering och utveckling av förvaltningens information på den interna och externa webben.»»att delta vid webbrådet (huvudansvarig webbredaktör)»»att ansvara för kontakt med massmedia. Till exempel genom att skriva pressmeddelanden och arrangera presskonferenser.»»att delta vid redaktionsmöten för tidningen Dialog och personaltidningen Linköping.»» Att delta i kommunens kommunikationsstrategiska funktion.»» Att producera förvaltningens interna nyhetsblad MOSnytt»» Följa upp och utvärdera genomförda kommunikationsinsatser 13

14 Grafisk profil och avsändaridentitet En gemensam grafisk profil och en tydlig avsändaridentitet är mycket viktigt för hur förvaltningen uppfattas av omgivningen. Med en tydlig avsändare förstår mottagaren vem som står bakom informationen och det blir lättare att ta kontakt med oss för mer information. Avsändaridentitet Linköpings kommun är alltid huvudavsändaren i vår information. Den grafiska profilen och kommunens logotyp visar att det är Linköpings kommun som står bakom informationen. För att mottagaren ska veta vilken del av kommunen som är avsändare kompletterar vi logotypen med att ange förvaltningsnamnet. I brev, e-postsignaturer, visitkort m.m. lägger vi även till kontorsnamnet. Då det finns plats och det anses relevant kan även avdelningsnamn läggas till. För särskilda verksamheter anges förvaltningsnamnet och verksamhetens namn. Se exempel på nästa sida. När vi annonserar räcker det oftast att bara använda förvaltningsnamnet och kommunens logotyp. Vid platsannonsering används kontorseller avdelningsnamn. När det gäller nämndernas egen information används endast nämndens namn tillsammans med kommunens logotyp. Hälsningsfras telefon I telefon svarar vi med kontorsnamn och sitt eget namn. Gemensam förvaltningsadministration och förvaltningsledningen svarar med förvaltningsnamnet. Särskilda verksamheter svarar med verksamhetens namn. Minst en kontaktväg För att inbjuda till dialog ska vi alltid ange minst en kontaktväg in till förvaltningen. Hemsidan och kundtjänst är förvaltningens gemensamma kontaktvägar som ska lyftas fram i största möjliga mån. Grafisk profil Syftet med en gemensam grafisk profil är att skapa ett igenkännande hos mottagaren och tydliggöra avsändaren. En enhetlig grafisk profil skapar en helhet för förvaltningens olika informations- och marknadsföringsinsatser. Helheten blir på så sätt större än summan av delarna. En gemensam profil för Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen är viktigt för att vi ska framstå som en enad förvaltning och ge ett professionellt intryck. Men en grafisk profil får inte bli begränsande för kreativiteten. Viss marknadsföring behöver sticka ut lite extra och bör därför inte stoppas in i en färdig mall. All kommunikation ska följa de övergripande riktlinjerna för kommunens grafiska profil. 14

15 Brevhuvud Används av Förvaltningsledningen och vid gemensamma projekt. Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen Kontorsnamn (Avdelningsnamn) Kommunlantmäteriet, Bygglovskontoret, Miljökontoret, Teknikoch samhällsbyggnadskontoret, Räddningstjänsten samt Gemensam förvaltningsadministration. Energi- och klimatrådgivningen, Färdtjänst, Bostadsanpassning. Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen Särskild verksamhet Lantmäterimyndigheten Lantmäterimyndigheten E-postsignatur Ledningsgruppen fastställer vilka särskilda verksamheter och undantag som finns från grundregeln. Vänliga hälsningar /Arial, 10 Namn Namnsson / Arial, 10, Fet Titel / Arial, 8, Linköpings kommun / Arial, 10, Fet Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen / Arial, 8 Kontor/Avdelning/Verksamhet / Arial, 8 Drottninggatan 45 / Arial, Linköping / Arial, 8 Telefon: 013-2x xx xx / Arial, 8 Mobil: 07x-xxx xx xx / Arial, 8 * ej obligatorisk uppgift Fax: 013-2x xx xx / Arial, 8 * ej obligatorisk uppgift / Arial, 8 15

16 Linköpings kommuns grafiska profil När budskapet är av en strikt informationskaraktär används mallar från kommunens grafiska profil. Gäller det annonsering används mallen för tillkännagivanden. För platsannonser finns en särskild mall. Brev utformas enligt kommunens brevmall. Utformning av externa dokument till exempel planhandlingar och vissa informationsbroschyrer sker enligt riktlinjerna för kommunens grafiska profil. Förslag på utformning av framsidor och broschyrsidor finns i den grafiska profilen. När Linköpings kommuns grafiska profil tillämpas används alltid Linköpings kommuns logotyp.»»kommunens grafiska profil hittar du på Linweb under Regler och Policys - IT & Info - Grafisk profil»» Brevmallar enligt kommunprofilen hittar du under I:\MoS\Gemensamt\Mallar»» För annonsering kontakta Information/ marknad»»kontakta personalchefen om du vill ha en platsannons.»»beställning kontorstrycksaker görs via Linweb under Tjänster - Information och trycksaker Visitkort Sida 1 av 1 Linköpings kommun informerar Sammanträdesdatum Kollektivtrafiknämnden Måndagar klockan 14.00, sammanträdesrum Pyramiden, Djurgårdsgatan 2, 4 trappor: 23 februari 24 augusti 23 mars 21 september 27 april 19 oktober 25 maj 16 november 15 juni 7 december Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Onsdagar klockan 13.00, sammanträdesrum Pyramiden, Djurgårdsgatan 2, 4 trappor: 25 februari 26 augusti 25 mars 23 september 29 april 21 oktober 27 maj 18 november 17 juni 9 december Välkommen! Hör gärna av dig till Linköpings kommun, Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen på telefon om du har några frågor. Aktuell information om ärenden med mera finns på kommunens hemsida. Visitkort miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen Teknik- och samhällsbyggnadskontoret johan johansson Driftingenjör Besöksadress: Drottninggatan 45, Linköping Postadress: Linköpings kommun, Linköping Kundtjänst: Direkt: Fax: Mobil: E-post: Antal visitkort Antal korrespondenskort Ditt kostnadsställe 106 A Glöm inte ditt kostnadsställe,det underlättar faktureringen! Tillbaka Beställ Annulera organisation/namnd Tillkännagivandeannons Platsannons

17 Hej Linköping profil Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningens gemensamma profil för utformning av informationsmaterial är Hej Linköping. Profilen syftar till att profilera och stärka kommunens varumärke. Vi använder Hej Linköping vid information och/eller marknadsföring riktad till målgrupper i Linköping. Profilen talar direkt till mottagaren med ett lättillgängligt språk. Profilen ska användas vid annonsering, byggskyltar och vid vissa utskick/inbjudningar etc som har ett imageskapande värde. För Hej Linköping används logotypen Linköping där idéer blir verklighet. Syftet är att stärka devisen och ge den ett innehåll.»»för att ta fram annonser, byggskyltar, inbjudningar, trycksaker mm kontakta Information/marknad. HejLinköping! Aktivitetsparken på gång! Nu fortsätter arbetet med att bygga en aktivitetspark för barn och ungdomar i Ryd, nära Solhagaskolan. På baksidan av detta papper ser ni en skiss av hur aktivitetsparken kommer att se ut. Arbetet beräknas vara klart i november Vi hoppas att ni har överseende med eventuella störningar under byggperioden. För eventuella frågor var vänlig kontakta någon av nedanstående personer: Kommunens projektledare Erik Bjäresten Linköpings kommun Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: Kommunens byggledare Bengt Magnusson WSP Informationsbrev Annons Byggskylt 17

18 Webb Linköpings kommuns webbplats är den kanal där flest linköpingsbor söker information om kommunen idag. Webben är en mycket viktig kanal som ska prioriteras högt. Informationen ska alltid vara aktuell och uppdaterad. Bilden nedan visar Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningens webborganisation. Webbansvarig MoS huvudredaktör/webbadministratör Förvaltningens representant i kommunens webbråd Informatör webbadministratör Bygglovskontor webbrepresentant Drift och underhåll webbrepresentant Kommunlantmäteri webbrepresentant Miljökontor webbrepresentant Informatör webbadministratör Räddningstjänst webbrepresentant Stadsbyggnad webbrepresentant Stadsmiljö webbrepresentant Översiktsplanering webbrepresentant Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningens webborganisation. I webborganisationen har endast ett fåtal personer behörighet att arbeta med webben. Syftet med en centraliserad organisation är bland annat att få en mer enhetlig webbplats med avseende på form och språk. En annan viktig del är att bibehålla den tänkta navigationsstrukturen så att det inte börjar spreta och gör att det blir svårt att hitta på webbplatsen. Alla medarbetare på Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen har ansvar att förse webbplatsen med information. För att det ska fungera finns det en person på varje kontor eller avdelning med ett särskilt utpekat ansvar för detta, webbrepresentanten. Webbrepresentanten ansvarar för kontakten med webbansvarig. De ska bevaka kontorets/avdelningens intressen på webbplatsen och framföra idéer om utvecklingsarbetet. Webbadministratörerna ansvarar för det redaktionella arbetet på webbplatsen. Det finns även ett antal webbredaktörer som ansvarar för enskilda webbsidor med frekvent uppdateringsbehov. Administrativ personal kan få behörighet att göra enklare redigering, exempelvis ändring av personnamn och telefonnummer.»»har du en nyhet eller idé för webben, kontakta webbrepresentanten på ditt kontor eller någon av webbadministratörerna. 18

19 Att skriva för webben Grunden till att skriva bra är att förstå vem man skriver för. Mottagarens intresse och förkunskaper styr textens form och innehåll. Vi ska alltid tänka på att skriva enkelt så även personer med till exempel läs- och skrivsvårigheter ska kunna ta till sig det som står. Att texten ska läsas på en skärm ger vissa förutsättningar för hur texten ska se ut. Man bör undvika långa textmängder. Då texten är lång, korta ner så gott det går och använd flera stycken. Radavstånd, typsnitt, storlek m.m. påverkar läsbarheten på skärm. Hur skriver vi? Texter på webben ska följa principerna för god kommunikation som finns presenterade i kommunens kommunikationspolicy. Trovärdig Korrekt rak, saklig och grundad på fakta Aktuell uppdaterad Lätt att identifiera det ska tydligt framgå att det är Linköpings kommun som är avsändare Tillgänglig Öppen bjuder in till dialog Tydlig begriplig, det viktigast först och med ett språk anpassat efter mottagaren. Enkel tillgänglig för människor med funktionsnedsättningar Offensiv Målgruppsanpassad rätt budskap till rätt målgrupp vid rätt tillfälle Relevant- välj ut det som målgruppen verkligen har behov av. Snabb senaste informationen ska publiceras så snart som möjligt Vad skriver vi? Vi ska alltid sträva efter att lyfta det vi skriver ur ett marknadsföringsperspektiv. Vi ska hitta kundnyttan och lyfta de högre värdena. Ju längre upp i strukturen desto viktigare. Texterna ska vara informativa och ge svar på det som mottagaren vill veta. Det viktigaste skrivs först. Det vi skriver ska bidra till att uppnå våra mål enligt kommunikationsplanen. Exempel: Nyhet: Drottninggatan stängs av för trafik p.g.a. arbete med ny GC-väg. Vi skriver: Drottninggatan avstängd! Vi bygger ny gång- och cykelbana på Drottninggatan som gör det enklare och tryggare att ta sig fram. För att underlätta arbeten stängs Drottninggatan av under byggperioden. 19

20 Strategi för mediakontakt När vi möter massmedia som representant för kommunen ska vi ha en öppen attityd och på bästa sätt bistå med information. Detta gäller i såväl positiva som negativa frågor. Vi strävar alltid efter att lyfta frågor som rör vår förvaltning ur ett marknadsföringsperspektiv. Så här säger lagen»» Offentlighetsprincipen reglerar vårt förhållningssätt när det gäller allmänna handlingars offentlighet. Alla handlingar som är allmänna och som inte berörs av sekretess är offentliga för allmänheten (och därmed för massmedia). Vissa handlingar är helt eller delvis sekretessbelagda och får inte lämnas ut. Enligt grundlagen har vi som tjänstemän inte rätt att fråga varför personen vill ha vissa handlingar, eller vad han/ hon heter (det får vi bara göra om frågan gäller en sekretessbelagd handling).»»din grundlagsenliga yttrandefrihet gäller även på jobbet. Vi som är offentligt anställda får inte utsättas för repressalier för att vi utnyttjar denna möjlighet.»»meddelarfriheten finns också inskriven i grundlagen och innebär att vi som offentligt anställda har rätt att tala med massmedia om vårt arbete. Syftet med lagen är att man ska ha möjlighet att avslöja missförhållanden inom förvaltningen. 20

21 Att tänka på vid mediekontakter»»var ärlig!»»största möjliga öppenhet, men det innebär inte att allt kan sägas. Håll dig till fakta och inom ditt eget ämnesområde.»»känn dig inte tvingad av media att göra uttalanden. Är det obekvämt för dig själv eller vill du inte tala med media, hänvisa till närmaste chef.»»informera gärna din chef när du ska uttala dig i media. På så sätt kan han eller hon vara förberedd om följdfrågor skulle uppstå.»»journalister arbetar under tidspress och det innebär att du kan ställas inför svåra frågor som ska besvaras snabbt. Säg om du inte vet, kan eller får svara på frågan. Be att få återkomma om du inte vet eller om du upplever att du behöver samla dig.»»låt ingen få lägga ord i munnen på dig. Säg tydligt och bestämt ifrån när/om en journalist försöker att lägga ord i munnen på dig.»»be om möjligt att få granska hela intervjun/ artikeln. Om det inte går ska du i alla fall kräva att få höra eller läsa hur du blivit citerad. Självklart har du rätt att begära ändringar om du upplever att du är felciterad eller på annat sätt felaktigt återgiven.»»man har rätt att få faktafel ändrade, men får sällan ta tillbaka sådan som man ångrar att man sagt.»»tänk noga igenom vad du vill ha fram i intervjun. Försök om möjligt lyfta fram positiva aspekter av frågan.»»vid negativa nyheter; Förse journalister med så mycket information du kan, ju mer positiv eller åtminstone neutral desto bättre. Det är att föredra framför att de börjar leta information på annat håll. Ju mer positiva inslag du kan hitta som de nappar på desto mindre utrymme blir det dessutom för de negativa inslagen. Att nå ut med sitt budskap i Media Då vi som förvaltning vill nå ut med ett budskap i media finns flera olika vägar att gå:»»pressmeddelanden är den klassiska vägen för att informera media om aktuella händelser. Pressmeddelanden bör endast skickas ut om nyheten är av allmänt intresse. På pressmeddelandet ska det alltid finnas kontaktuppgifter till ansvarig politiker, huvudansvarig projektledare/handläggare/chef och samhällsbyggnadsdirektören.»» Presskonferens är ett alternativ och ett komplement till ett pressmeddelande om nyheten är av stort massmedialt intresse. En presskonferens föregås alltid av en inbjudan. Vid presskonferenser för särskilda frågor har vi som målsättning att ansvarig politiker, huvudansvarig projektledare, handläggare eller chef samt samhällsbyggnadsdirektören ska finnas med.»»personlig kontakt med enskild journalist. I mediavärlden vill man vara ensam om sin artikel. Att lämna ut information till en enskild journalist kan resultera i större uppmärksamhet än om nyheten skickas ut till samtliga media på en och samma gång.»»pressaktivitet. För att uppmärksamma något speciellt kan media bjudas in för att delta i någon form av aktivitet. Det kan vara en resa med lokaltrafiken för att testa ett nytt tåg eller vara med på en guidad tur i ett naturreservat.»»evenemang skapar ofta uppmärksamhet som kan locka media. Invigningar är ett exempel på en händelse som medierna ofta uppmärksammar.»»har du en nyhet som du tror att media är intresserad av; kontakta information/ marknad för hjälp att nå ut med budskapet i media. Information/marknad ska i sin tur alltid informera kommunens presstjänst. 21

22 Intern kommunikation En väl fungerande intern kommunikation är en förutsättning för en väl fungerande extern kommunikation. Den interna kommunikationen syftar till att alla medarbetare ska känna stolthet för sitt arbete och bli goda ambassadörer för kommunen och förvaltningen. Den interna informationen ska bidra till att alla känner att de har tillgång till den informationen de behöver för att utföra sitt arbete på bästa sätt. Målsättning»» Varje medarbetare ska ha goda kunskaper om det egna arbetsområdet och ha inblick i andra medarbetares arbete på förvaltning.»» Varje medarbetare ska känna till gällande mål, strategier och policies som rör det egna arbetet. Strategi Intern information är prioriterad. Det ska finnas goda ekonomiska och organisationsmässiga förutsättningar att hålla medarbetarna ajour. Vi ska alltid sträva efter att föra ut nyheter och förändringar internt innan de kommuniceras externt. På så sätt ger vi alla medarbetare möjlighet att i sin tur ge våra intressenter korrekt information och förbereda sig för frågor. 22

23 Interna kanaler Den interna webbplatsen Linweb Linweb är vår främsta kanal för intern information, där var och en kan läsa det som intresserar dem. Under fliken för Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen ska de senaste nyheterna publiceras som rör hela förvaltningen. Under respektive kontors flik kan man hitta nyheter som berör det egna kontoret. På Linweb ska också information rörande styrande dokument och annan administrativ information finnas till hands. För att göra Linweb levande måste alla medarbetare bidra med information och nyheter till sidan. Webbansvarig har det övergripande ansvaret för Linweb och ser till så att sidan uppdateras och att gammal information tas bort. Möten Möten är en bra kanal för överföring av information där människor möts ansikte mot ansikte och diskuterar olika frågor. För väl fungerande möten krävs ett öppet klimat där alla tillåts att komma till tals. Varje avdelning ska ha regelbundna personalmöten. Avdelningschefen håller i mötet och ansvarar för att informera medarbetarna och samla in information från medarbetarna. Nyhetsbrevet MOSnytt Det interna nyhetsbrevet MOSnytt är en förvaltningsövergripande informationskanal som syftar till att hålla medarbetarna ajour med vad som händer på hela förvaltningen och inte bara i sin egen arbetsgrupp. Nyhetsbrevet är också den främsta kanalen för samhällsbyggnadsdirektören att nå ut till medarbetarna. Gemensamma katalogen I I alla datorers mappsystem finns en mapp som heter I, under I finns den förvaltningsgemensamma mappen MoS. Alla dokument här är tillgängliga för alla anställda i förvaltningen. Under I kan man hitta bland annat arbetsdokument och fördjupningsinformation. E-post E-post är en lättillgänglig kommunikationskanal som främst bör användas i kommunikation mellan ett fåtal personer. Nyheter som vänder sig till majoriteten av de anställda bör läggas ut på Linweb istället för att skickas ut via e-post. Vid brådskande och mycket viktiga nyheter kan e-posten användas som komplement till Linweb. Personaltidningen Kommunens personaltidning går ut till samtliga anställda inom kommunen och är en användbar kanal för att informera om större övergripande frågor som kan intressera alla medarbetare i kommunen. Personaltidningen används inte för att informera den egna personalen på Miljöoch samhällsbyggnadsförvaltningen. Artiklar i personaltidningen syftar istället till att stärka förvaltningens gemensamma identitet och bidrar till stolthet över vårt arbete. 23

24 Kommunikations- planer För att säkerställa en god kommunikation med medborgarna ska vi arbeta strategiskt med information. Informationsinsatser ska i god tid planeras. Vid större informationsinsatser och kampanjer upprättas alltid en kommunikationsplan. I kommunikationsplanen ska bland annat mål, budskap, målgrupper och planerade aktiviteter framgå. Information/marknad ansvarar för att ta fram kommunikationsplanerna i samråd med ansvarig handläggare/chef/projektledare. Checklista för kommunikationsplaner:»»budskap vad ska kommuniceras?»»ansvarig nämnd»»ansvarig förvaltning/kontor/enhet»»mål och syfte. Varför ska vi kommunicera?»» Målgrupp(er)»» Kommunikationskanaler»»Intern förankring (informera internt inom förvaltningen och till andra delar i kommunen som kan bli berörda)»»samverkan med andra aktörer»»tidplan»»budget»» Uppföljning 24

25 25

26 26

Kommunikationspolicy för Regionförbundet Sörmland

Kommunikationspolicy för Regionförbundet Sörmland Kommunikationspolicy för Regionförbundet Sörmland Antagen av regionstyrelsen den 28 januari 2016 Box 325, 611 27 Nyköping Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon: 0155-778 90 E-post: info@region.sormland.se

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Fastställd av kommunfullmäktige i december 2012 Våra kärnvärden Modiga Att ligga i framkant innebär att vi vågar gå vår egen väg. Att våga välja otrampade stigar,

Läs mer

Kommunikations. policy. Antagen av kommunfullmäktige 2015 12 14 123

Kommunikations. policy. Antagen av kommunfullmäktige 2015 12 14 123 Kommunikations policy Antagen av kommunfullmäktige 2015 12 14 123 Kommunikationspolicy 1 Kommunikationspolicy Innehåll Inledning... 4 1. Kommunikationspolicy... 5 1.2 Definition 5 1.3 Lagar 5 1.4 Kommunikationsmål

Läs mer

Kommunikationspolicy för Hörby kommun

Kommunikationspolicy för Hörby kommun Kommunledningsförvaltningen Kommunikationspolicy för Hörby kommun Kommunen har en bred verksamhet med många uppdrag och med flera olika roller. Vi som arbetar på kommunen gör det på uppdrag av medborgarna.

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPOLICY UPPSALA KOMMUN

KOMMUNIKATIONSPOLICY UPPSALA KOMMUN KOMMUNIKATIONSPOLICY UPPSALA KOMMUN KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR UPPSALA KOMMUN Detta dokument anger principer och förhållningssätt, ansvar, målgrupper, kanaler, formspråk och planeringsförutsättningar för

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus

Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus Informationsenheten Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus 2010-01-26 Dnr 102-88-10 Sid 1 (11) Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus Inledning... 3 Övergripande mål... 3 Benämningen Konstnärligt

Läs mer

Kommunikationsplattform

Kommunikationsplattform 1(11) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Malin Bergkvist Kommunikationsplattform för Kristianstads kommun, KS 2011/1002 2013-02-11 044-13 21 00 malin.bergkvist@kristianstad.se Kommunikationsplattform

Läs mer

Kommunikationspolicy Stockholms läns landsting. Tillhörande riktlinjer Riktlinjer för internkommunikation, press och webb

Kommunikationspolicy Stockholms läns landsting. Tillhörande riktlinjer Riktlinjer för internkommunikation, press och webb Kommunikationspolicy Stockholms läns landsting Tillhörande riktlinjer Riktlinjer för internkommunikation, press och webb Antagen av Landstingsstyrelsen 2004 1(8) Förord Stockholms läns landsting (SLL)

Läs mer

Kommunikationsstrategi. Vård- och omsorgsförvaltningen

Kommunikationsstrategi. Vård- och omsorgsförvaltningen Kommunikationsstrategi Vård- och omsorgsförvaltningen Vård- och omsorgsförvaltningen, Enköpings kommun, 2015 Kommunikationsstrategi för vård- och omsorgsförvaltningen, Enköpings kommun Övergripande strategi

Läs mer

Riktlinjer för kommunikation

Riktlinjer för kommunikation 1 (6) Riktlinjer för kommunikation Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen (2014-12-03 201) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2014-12-03 Dokumentansvarig: Kommunikatör,

Läs mer

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper.

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper. Sida 1/5 Policy för kommunikation Med kommunikation skapar vi kännedom om vilka vi är, vad vi kan och vad vi gör. Kommunikationen speglar de värden som kommunen står för och bidrar till att utveckla goda

Läs mer

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 9 april 2007 Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 Övergripande mål och inriktning All information och kommunikation i Haninge kommun ska medverka till kunskap om

Läs mer

Kommunikationspolicy Polismyndigheten i Södermanlands län Reviderad 2008-02-15

Kommunikationspolicy Polismyndigheten i Södermanlands län Reviderad 2008-02-15 Kommunikationspolicy Polismyndigheten i Södermanlands län Reviderad 2008-02-15 INLEDNING...3 KOMMUNIKATION...3 INFORMATIONSANSVAR...3 INTERN KOMMUNIKATION...4 INTERNA KANALER...4 GroupWise och Intrapolis...4

Läs mer

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Rätt hastighet för en attraktiv kommun Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Konkreta förslag för intern och extern kommunikation en vägledning Framtaget av Jenny Appelgren

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling 2009-10-14 Rev 2009-11-24 Rev 2010-05-20 Rev 2010-06-02 Kommunens författningssamling Kommunikationspolicy för Österåkers kommun Fastställd av Kommunfullmäktige den 14 juni 2010, 12. (dnr KS 2009:109 105)

Läs mer

Kommunikationsstrategi Leader Höga Kusten 2014 2020

Kommunikationsstrategi Leader Höga Kusten 2014 2020 BILAGA 9 Kommunikationsstrategi 2014 2020 Kommunikationsstrategi för Syftet med s kommunikationsarbete är att göra vårt leaderområde och det arbete som genomförs inom ramen för det synligt. Genom att göra

Läs mer

Policy för information och kommunikation

Policy för information och kommunikation Antagen av fullmäktige 081022 Policy för information och kommunikation Torsås kommun är en politiskt styrd organisation som finns till för medborgarna. Det är deras behov och förutsättningar vi ska se

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015 Kommunikationspolicy Antagen av Kf 56/2015 Innehåll Innehåll... 1 1. Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag... 2 2. Kommunikationsansvar... 2 3. Planerad kommunikation... 2 Checklista för att

Läs mer

Riktlinjer för marknadsföring av Linköpings kommun som arbetsgivare

Riktlinjer för marknadsföring av Linköpings kommun som arbetsgivare Riktlinjer för marknadsföring av Linköpings kommun som arbetsgivare Syfte Syftet med dessa riktlinjer är att ha ett gemensamt underlag för hur Linköpings kommun ska marknadsföras som arbetsgivare. Detta

Läs mer

Kommunikationspolicy för Nykvarns kommun

Kommunikationspolicy för Nykvarns kommun Kommunikationspolicy för Nykvarns kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19 Innehållsförteckning Inledning... 2 Definition... 2 Mål... 2 Intern kommunikation... 3 Extern kommunikation... 3 Förhållningssätt...

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy. Antagen av kommunstyrelsen den 29 augusti 2006

Informations- och kommunikationspolicy. Antagen av kommunstyrelsen den 29 augusti 2006 Informations- och kommunikationspolicy Antagen av kommunstyrelsen den 29 augusti 2006 INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY Bakgrund Det behöver tydliggöras att kommunens verksamhet bedrivs på uppdrag

Läs mer

Kommunikationspolicy för Konkurrensverket

Kommunikationspolicy för Konkurrensverket KKV1042, v1.0, 2012-11-01 BESLUT 2015-09-01 Admnr 140/2015 Kommunikationspolicy för Konkurrensverket Gäller från 1 september 2015 Konkurrensverket är en öppen och transparent myndighet och vi är aktiva

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Gislaveds kommuns kommunikation ska bidra till att nå och förverkliga våra mål och kommunens vision. I syfte att

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

Dokumentnamn: DokumentID Version:

Dokumentnamn: DokumentID Version: TJÄNSTESKRIVELSE Datum: Sida: 2012-09-21 1 (5) Dokumentnamn: DokumentID Version: Kommunikationspolicy Diarienr 1 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicyn är ett gemensamt förhållningssätt i informations-

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinjer Charlotte Johansson Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ylva Sanfridsson Dokumentinformation

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinjer Charlotte Johansson Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ylva Sanfridsson Dokumentinformation Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinjer Charlotte Johansson Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ylva Sanfridsson Dokumentinformation Riktlinjer för kommunikation 2 (6) Riktlinjer för information

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text 1 (5) Vår handläggare Geza Simon Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text Katrineholm kommuns kommunikationspolicy Policy ett

Läs mer

Disposition kommunikationsplattform:

Disposition kommunikationsplattform: Disposition kommunikationsplattform: Inledning - Kommunikationens grunder - Vision och mål Kommunikationspolicy - Riktlinjer för Nybro kommuns kommunikation - Områden för kommunikation - Ansvar och organisation

Läs mer

Kommunikationsplan 2013

Kommunikationsplan 2013 Kommunikationsplan 2013 Funktionshinderspolitiskt arbete Region Skåne Innehåll UU1. BAKGRUND 4 3. KOMMUNIKATIVA UTMANINGAR 4 4. KOMMUNIKATIONSMÅL 5 5. BUDSKAP 5 6. MÅLGRUPPSANALYS 5 7. KOMMUNIKATIONSSTRATEGI

Läs mer

Katrineholms kommuns kommunikationspolicy

Katrineholms kommuns kommunikationspolicy Styrdokument Katrineholms kommuns kommunikationspolicy Senast reviderad av kommunfullmäktige, 9 Giltighetstid 2013-12-16--2017-12-31 2 (9) Beslutshistorik Giltighetstid 2013-12-16 2017-12-31 Antagen av

Läs mer

Fastställande av Kommunikationsplattform för Lunds universitet

Fastställande av Kommunikationsplattform för Lunds universitet BESLUT IB9 3540/2004 2005-10-18 Rektor Fastställande av Kommunikationsplattform för Lunds universitet Universitetsstyrelsen beslutade 10 juni 2005 att principiellt ställa sig bakom förslaget till kommunikationsplattform

Läs mer

Informationspolicy för Övertorneå kommun

Informationspolicy för Övertorneå kommun Informationspolicy för Övertorneå kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2008-11-03 Innehållsförteckning 1. Inledning...1 2. Syfte...2 3. Övergripande målsättning...3 4. Riktlinjer för kommunens övergripande

Läs mer

Hässleholms kommuns riktlinjer för kontakter med massmedia

Hässleholms kommuns riktlinjer för kontakter med massmedia G 16 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN Hässleholms kommuns riktlinjer för kontakter med massmedia Fastställda av kommunstyrelsen 2003-01-08, 1 Dnr 2002.568 105 Innehåll Sida 1. Inledning

Läs mer

Kommunikationspolicy 2015

Kommunikationspolicy 2015 Kommunikationspolicy 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Kännetecken 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Riktlinjer och förhållningssätt 7. Ansvar Värmdö kommuns kommunikationspolicy

Läs mer

INFORMATIONPOLICY FÖR POLITIKER OCH TJÄNSTEMÄN I DALS-EDS KOMMUN

INFORMATIONPOLICY FÖR POLITIKER OCH TJÄNSTEMÄN I DALS-EDS KOMMUN DALS-EDS KOMMUN INFORMATIONPOLICY FÖR POLITIKER OCH TJÄNSTEMÄN I DALS-EDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2005-03-23, 12 Godkänd av kommunfullmäktige efter översyn 2008-11-26 114 Innehållsförteckning

Läs mer

Kommunikationsplattform för PRO Stockholms län

Kommunikationsplattform för PRO Stockholms län Kommunikationsplattform för PRO Stockholms län Beslutad av distriktsstyrelsen 2015 10 06 Sida 2 av 14 Sida 3 av 14 Innehållsförteckning Vart vill vi komma?... 5 Kommunikationens mål är att:... 7 Målgrupper...

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Riktlinjer. Information och kommunikation. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2005-04-25

Riktlinjer. Information och kommunikation. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2005-04-25 Riktlinjer Information och kommunikation Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2005-04-25 Datum: 2012-02-02 Dnr: Sida: 2 (8) Riktlinjer för information och kommunikation Kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Kommunikationsplan för miljöarbetet i Lidköpings kommun

Kommunikationsplan för miljöarbetet i Lidköpings kommun Kommunikationsplan för miljöarbetet i Lidköpings kommun 2014-2016 2014-05-19 1. Syftet med planen Syftet med denna kommunikationsplan är att tydliggöra hur vi ska arbeta med miljökommunikation. Planen

Läs mer

Riktlinjer för information i Götene kommun

Riktlinjer för information i Götene kommun Riktlinjer för information i Götene kommun Handläggare: Rogher Selmosson Antagen av: Kommunstyrelsen 2009-09-23 Ks 223 09/KS311 Innehåll 1. Bakgrund sid. 3 2. Mål sid. 3 3. Information och kommunikation

Läs mer

Informations- och kommunikationsstrategi

Informations- och kommunikationsstrategi Kommunledningskontoret Sofia Magnusson, 0531-526003 sofia.magnusson@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige 2011-05-18 1(7) Informations- och v:\klk\stab\anna_sofia\policydokument\informations-

Läs mer

Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013

Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013 Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013 Inledning Med kommunikation kan vi styra verksamheten mot de mål som Tekniska nämnden anger och kommunikationsaspekten ska finnas med i alla beslut

Läs mer

Sociala medier ger kommunen möjligheter att förbättra och öka dialogen med medborgare och andra intressenter.

Sociala medier ger kommunen möjligheter att förbättra och öka dialogen med medborgare och andra intressenter. Riktlinjer för sociala medier i Värmdö kommun För kommunen kan sociala medier vara en snabb och enkel väg att informera och kommunicera med medborgarna och förbättra förutsättningarna för dialog och delaktighet.

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Ånge kommun med Riktlinjer för information och kommunikation

Informations- och kommunikationspolicy för Ånge kommun med Riktlinjer för information och kommunikation Informations- och kommunikationspolicy för Ånge kommun med Riktlinjer för information och kommunikation All information och kommunikation ska vara: korrekt tydlig och begriplig trovärdig lättillgänglig

Läs mer

Älmhults kommuns kommunikationspolicy

Älmhults kommuns kommunikationspolicy Älmhults kommuns kommunikationspolicy Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Diarienummer: Dnr 2014/170-534 Gäller från 2014-12-15 Innehållsförteckning Inledning... 3 Koppling till andra interna styrdokument

Läs mer

Det här gör vi 2016 Bilaga till kommunikationsplan

Det här gör vi 2016 Bilaga till kommunikationsplan Det här gör vi 2016 Bilaga till kommunikationsplan Det här är en bilaga till Civilförsvarsförbundets kommunikationsplan och anger aktiviteter som är planerade för 2016. Häftet innehåller tre delar: En

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun 2(8) Innehåll 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Informations- och kommunikationsansvar... 4 3.1 Ledningsansvar... 4 3.2 Individens ansvar...

Läs mer

Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun

Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun Gabriella Signäs 1(5) 2013-04-25 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun 1. Inledning Information och kommunikation är ett strategiskt verktyg för alla

Läs mer

Riktlinjer för arbete med sociala medier

Riktlinjer för arbete med sociala medier Kommunledningskontoret Sofia Magnusson, 0531-526003 sofia.magnusson@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige 2011-05-18 1(5) Riktlinjer för arbete med 2 Inledning Sociala medier är kommunikationskanaler

Läs mer

Tips och råd VID MEDIEKONTAKTER

Tips och råd VID MEDIEKONTAKTER Tips och råd VID MEDIEKONTAKTER Därför ska vi synas i medierna 4 Ta initiativ till mediakontakter 5 Vad är en nyhet? 6 När journalister besöker Uppsala universitet 8 Journalistens arbetsvillkor 9 Att tänka

Läs mer

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Grundläggande begrepp.. 3 1.2 Bakgrund. 3 1.3 Nulägesbeskrivning 3 2 Syfte,

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier 2015-09-09

Riktlinjer för användning av sociala medier 2015-09-09 Riktlinjer för användning av sociala medier 2015-09-09 Tyresö kommun / 2015-09-09 2 (6) Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för användning av sociala medier...3 2 Tonalitet, bemötande och tilltal...4 3 Hantering

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy

Informations- och kommunikationspolicy Informations- och kommunikationspolicy Beslutad i kommunstyrelsen i Örebro kommun 2003-09-15 Diarienummer: 691-02-004 2 Innehållsförteckning Örebro kommuns informationsinsatser präglas av 4 Saklighet 4

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Tranemo kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Tranemo kommun TRA2000, v 2.0, 2011-06-08 Vår ref: Anette Nordberg Informationssamordnare Datum: 2012-06-11 Informations- och kommunikationspolicy för Tranemo kommun 1. Inledning All kommunal verksamhet i Tranemo kommun

Läs mer

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-19, 86 Informations- och marknadsföringspolicy för Eksjö kommun Syfte och mål Policyn anger mål och riktlinjer

Läs mer

Svenska Cykelförbundets kommunikationspolicy

Svenska Cykelförbundets kommunikationspolicy s kommunikationspolicy 1. Bakgrund s kommunikationspolicy utgör grunden för en gemensam syn på intern och extern kommunikation och anger ramarna för vårt arbete med kommunikation. Policyn fastställer Svenska

Läs mer

Kommunikationspolicy för Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2015-10-29, 171

Kommunikationspolicy för Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2015-10-29, 171 Kommunikationspolicy för Gnosjö kommun Antagen av kommunfullmäktige, 2015-10-29, 171 Inledning... 3 Övergripande mål... 4 Förhållningssätt... 5 Ansvarsfördelning... 6 Intern kommunikation... 7 Extern kommunikation...

Läs mer

Informationspolicy och informationsstrategi. för Kårkulla samkommun

Informationspolicy och informationsstrategi. för Kårkulla samkommun Informationspolicy och informationsstrategi för Kårkulla samkommun 2012 Kårkulla samkommuns informationspolicy Kårkullla samkommun har idag över 1000 medarbetare och ett verksamhetsområde som sträcker

Läs mer

Kommunikationspolicy i korthet för Lidingö stad

Kommunikationspolicy i korthet för Lidingö stad Kommunikationspolicy i korthet för Lidingö stad En policy ger stöd Att kommunicera är en del av vardagen för oss som arbetar i Lidingö stad. Att kommunikationen fungerar är viktigt för att vi ska kunna

Läs mer

Kungälvs kommun - Kommunrevisionen. Informationsverksamheten Granskningsrapport. KPMG AB Antal sidor: 14 2012-01-12

Kungälvs kommun - Kommunrevisionen. Informationsverksamheten Granskningsrapport. KPMG AB Antal sidor: 14 2012-01-12 Granskningsrapport KPMG AB Antal sidor: 14 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Ansvarig nämnd och avgränsning 3 5. Genomförande 4 6. Resultat av granskningen 4 6.1 s organisation och

Läs mer

Kommunikationsstrategi år 2014 2016. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kommunikationsstrategi år 2014 2016. Samhällsbyggnadsförvaltningen Kommunikationsstrategi år 2014 2016 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 juli 2014 Kommunikationsstrategi för samhällsbyggnadsförvaltningen Gäller till 31 december 2016 Inledning Med kommunikation kan vi styra

Läs mer

Kommunikationspolicy för Sundbybergs stad 1

Kommunikationspolicy för Sundbybergs stad 1 Kommunikationspolicy för Sundbybergs stad 1 Övergripande inriktningar Information och kommunikation är strategiska styrmedel. Stadens kommunikationsarbete ska bidra till att utveckla, förmedla och förankra

Läs mer

Kommunikationsstrategi för landsbygdsprogrammet 2014-2020 Version 2015-09-24

Kommunikationsstrategi för landsbygdsprogrammet 2014-2020 Version 2015-09-24 Kommunikationsstrategi för landsbygdsprogrammet 2014-2020 Version 2015-09-24 1 Inledning Under hela perioden för genomförandet av landsbygdsprogrammet 2014-2020 är det viktigt med god information och kommunikation

Läs mer

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung Vi vill verka för att bra kommunikation, med ett omvärldsperspektiv, samordnas och integreras i organisationen för Trosa kommun. Genom

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Enligt beslut av kommunstyrelsen 2012-01-09 Innehållsförteckning 1 Syftet med policyn... 3 2 Krav på kommunikationsarbetet... 4 2.1 Grafisk profil... 4 3 Ansvar och organisation... 5 4 Våra gemensamma

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsesammanträdet den 24 september 2009 vid WTC, Stockholm.

Protokoll fört vid styrelsesammanträdet den 24 september 2009 vid WTC, Stockholm. Protokoll fört vid styrelsesammanträdet den 24 september 2009 vid WTC, Stockholm. Närvarande ledamöter: Staffan Sarbäck, ordförande Johanna Berg Joel Brandell Gun Djerf Dan Henningson Calle Jansson Johnny

Läs mer

Tjörn möjligheternas ö. Möjligheternas ö. Kommunikation Riktlinjer

Tjörn möjligheternas ö. Möjligheternas ö. Kommunikation Riktlinjer Tjörn möjligheternas ö Möjligheternas ö Kommunikation Riktlinjer 1 Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag Dessa riktlinjer för kommunikation uttrycker det som Tjörns kommuns verksamheters högsta

Läs mer

Landstinget i Värmland. Granskning av Landstingets kommunikation med medborgarna. Rapport KPMG AB. Antal sidor: 12 2009-07-01

Landstinget i Värmland. Granskning av Landstingets kommunikation med medborgarna. Rapport KPMG AB. Antal sidor: 12 2009-07-01 Granskning av Landstingets kommunikation med medborgarna Rapport KPMG AB Antal sidor: 12 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 3. Bakgrund 2 4. Syfte och avgränsning 2 5. Revisionskriterier 3 6.

Läs mer

Guide för synliggörande av projekt

Guide för synliggörande av projekt Migrationsverket Funktionen för fonderna Rapport 2015-11-12 Guide för synliggörande av projekt Så här bör du som projektägare informera om medfinansieringen från Europeiska unionen och Asyl-, migrations

Läs mer

Att informera allmänheten om risker och skydd vid Sevesoverksamheter

Att informera allmänheten om risker och skydd vid Sevesoverksamheter Att informera allmänheten om risker och skydd vid Sevesoverksamheter 1 Information till allmänheten Kemiföretag spelar en viktig roll i svenskt näringsliv, men medför också risker. Det är därför viktigt

Läs mer

Kommunikationspolicy Beslut av rektor 2008-03-10, dnr 10-2008-458

Kommunikationspolicy Beslut av rektor 2008-03-10, dnr 10-2008-458 Kommunikationspolicy Beslut av rektor 2008-03-10, dnr 10-2008-458 Kommunikationspolicyn anger Högskolan i Halmstads förhållningssätt till intern och extern kommunikation. Policyn tydliggör dessutom ansvarsfördelning

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Jordbruksbyrån I, N20

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Jordbruksbyrån I, N20 PROTOKOLL Nummer 9 1.7.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Jordbruksbyrån I, N20 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Landskapsagronom

Läs mer

INFORMATIONS- POLICY

INFORMATIONS- POLICY INFORMATIONS- POLICY 2011-07-21 Inledning Utgångspunkten för vårt informationsarbete är att vi alla vill, kan och förväntas utbyta relevant information med varandra inom kommunorganisationen, med kommuninvånare

Läs mer

Hur skriver jag ett pressmeddelande? Vad bör jag tänka på för att få media att intresseras sig för vad jag har att säga?

Hur skriver jag ett pressmeddelande? Vad bör jag tänka på för att få media att intresseras sig för vad jag har att säga? Hur skriver jag ett pressmeddelande? Vad bör jag tänka på för att få media att intresseras sig för vad jag har att säga? 1. Vem, vad, när, hur, var och varför? Besvara de vanliga journalistiska frågorna

Läs mer

Kommunikationspolicy. Fastställd av landstingsfullmäktige 2005-09-26. Kommunikationspolicy 1(12)

Kommunikationspolicy. Fastställd av landstingsfullmäktige 2005-09-26. Kommunikationspolicy 1(12) Kommunikationspolicy Fastställd av landstingsfullmäktige 2005-09-26 Kommunikationspolicy 1(12) Innehållsförteckning Landstinget Blekinge en kommunikativ organisation... 3 Policyns syfte... 3 Landstinget

Läs mer

Kommunikationspolicy. Dokumentets syfte Syftet är att beskriva vårt förhållningssätt vad gäller kommunikation. 1 Syftet med policyn...

Kommunikationspolicy. Dokumentets syfte Syftet är att beskriva vårt förhållningssätt vad gäller kommunikation. 1 Syftet med policyn... POLICY Dokumentets syfte Syftet är att beskriva vårt förhållningssätt vad gäller kommunikation. Dokumentet gäller för Samtliga medarbetare i Nacka kommun. Innehållsförteckning 1 Syftet med policyn... 2

Läs mer

Kommunikationspolicy. för Finspångs kommun

Kommunikationspolicy. för Finspångs kommun Kommunikationspolicy för Finspångs kommun Antagen av kommunfullmäktige den 27 april 2011 U N D E R R U B R I K Kommunikationspolicy Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Informationspolicy för Svensk Elitfotboll samt anvisningar för informationsarbete

Informationspolicy för Svensk Elitfotboll samt anvisningar för informationsarbete Informationspolicy för Svensk Elitfotboll samt anvisningar för informationsarbete Innehållsförteckning Inledning... 3 Grundläggande principer... 3 Målgruppsanpassning... 3 Grafisk profil... 3 Planering

Läs mer

De grafiska riktlinjerna genomsyras av våra kärnvärden. Vi är varma, välkomnande och öppna. Flexibilitet och hjälpsamhet kombineras med korrekthet.

De grafiska riktlinjerna genomsyras av våra kärnvärden. Vi är varma, välkomnande och öppna. Flexibilitet och hjälpsamhet kombineras med korrekthet. Grafiska riktlinjer VÅR GRAFISKA PROFIL ÄR VÅRT ANSIKTE UTÅT En grafisk profil är i korta ordalag ett slags grafiskt regelverk. På ett enkelt sätt ska den ge den vägledning som hjälper samtliga medarbetare

Läs mer

Kommunikationsstrategi Studentboet

Kommunikationsstrategi Studentboet Antagen av Studentboets styrgrupp den 24/05/2016 Detta dokument utgör riktlinjer för Studentboets kommunikation. Riktlinjerna omfattar all kommunikation där Studentboet står som avsändare. Riktlinjerna

Läs mer

Vårdförbundets mediehandbok Konsten att påverka

Vårdförbundets mediehandbok Konsten att påverka Vårdförbundets mediehandbok Konsten att påverka Varför ska vi ha kontakt med medier? Genom att medverka i medier kan Vårdförbundet sprida kunskap och påverka opinionen. Press, radio, tv och sociala medier

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Kommunikationsprogram för Karlskrona kommuns samlade verksamhet... 1 Relaterade dokument Grafisk profil KS2011.204.103... 3 Kriskommunikationsplan Riktlinjer för

Läs mer

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (7) Riktlinjer för Stockholms läns landstings varumärke och grafiska profil

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (7) Riktlinjer för Stockholms läns landstings varumärke och grafiska profil SKRIVELSE 1 (7) Landstingsstyrelsen Riktlinjer för Stockholms läns landstings varumärke och grafiska profil Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz ÄRENDET Landstingsdirektören har inkommit med

Läs mer

Så kan ni arbeta med digitala informationsskärmar. Tips och råd för digital signage inom offentlig sektor

Så kan ni arbeta med digitala informationsskärmar. Tips och råd för digital signage inom offentlig sektor Så kan ni arbeta med digitala informationsskärmar Tips och råd för digital signage inom offentlig sektor Digitala informationsskärmar är en mycket bra kanal för att snabbt och effektivt sprida information.

Läs mer

Strategi för digitala kanaler 2016-2017

Strategi för digitala kanaler 2016-2017 Strategi för digitala kanaler 2016-2017 Inledning Kommuninvånare ändrar ständigt sina vanor och vill nå kommunal service och information på andra sätt och i nya format. Vi vill möta våra kommuninvånare

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2014-09-18 104. Webbpolicy för

Antagen av kommunfullmäktige 2014-09-18 104. Webbpolicy för Antagen av kommunfullmäktige 2014-09-18 104 Webbpolicy för Innehåll Kommunens webbplatser...... 3 Syfte och mål...... 3 Strategi...... 3 Profilering...... 4 Domäner...... 4 Målgrupper...... 4 Ansvar och

Läs mer

KOMMUNIKATIONSINSATSER KOMMUNFÖRBUNDET VÄSTERNORRLAND

KOMMUNIKATIONSINSATSER KOMMUNFÖRBUNDET VÄSTERNORRLAND KOMMUNIKATIONSINSATSER KOMMUNFÖRBUNDET VÄSTERNORRLAND Vi har påbörjat ett kommunikationsstrategiskt arbete för att tydliggöra vår verksamhet både inåt och utåt. Vi tar ett helhetsgrepp om allt det som

Läs mer

Informations- policy. Falköpings kommun

Informations- policy. Falköpings kommun Informations- policy Falköpings kommun 1 Informationspolicyn består av två delar. En del som allmänt beskriver informationsarbetet och informationsenhetens roll samt ett styrdokument med övergripande mål,

Läs mer

Alla kommunicerar! Alla är experter!?

Alla kommunicerar! Alla är experter!? Alla kommunicerar! Alla är experter!? Vårt grunduppdrag: Kommunicera ett budskap så att så många som möjligt förstår så mycket som möjligt - och kommer ihåg det! Resultatutjämningsreserver Reservering

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport Under projektet har vi lärt oss otroligt mycket och växt så det knakar. 2008 var året då ungradio blev stora. Men vi har busigheten kvar, och vår organisation drivs fullt ut

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Chefer till nationella avdelningar

Chefer till nationella avdelningar Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chefer till nationella avdelningar till Polismyndigheten Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21

Läs mer

Avfallsplan SÖRAB Kommunikationsplan

Avfallsplan SÖRAB Kommunikationsplan Vårt datum 2007-10-22 Vår referens Leif Lundin Avfallsplan SÖRAB Kommunikationsplan 1. Inledning... 2 2. Varför? Syftet med kommunikationen... 2 3. Vem? Aktörsanalys och samrådsgrupper... 2 Regionala interna

Läs mer

2014-10-27 2:1 Infogat rättningar från Jonas Appelberg Karin Jones 2015-01-29 2:2 Infogat rättningar, budskapsformuleringar Sara Ekström

2014-10-27 2:1 Infogat rättningar från Jonas Appelberg Karin Jones 2015-01-29 2:2 Infogat rättningar, budskapsformuleringar Sara Ekström 02-02 KOMMUNIKATIONSPLAN Forum Norr forum norr för klinisk forskning Beställare: Norrlandstingens regionförbund Mottagare: Styrgrupp Forum Norr Kommunikationsansvarig: 1 nr: Revisionshistorik Datum nr

Läs mer

Kommunikationspolicy. Eskilstuna Marknadsföring

Kommunikationspolicy. Eskilstuna Marknadsföring Kommunikationspolicy Eskilstuna Marknadsföring Kommunikation är allt vi gör, från hur vi svarar i telefon till vilka kanaler vi väljer. Personliga möten, trycksaker, PR-arbete och snabba sociala medier

Läs mer

Riktlinjer för kommunikation i Nynäshamns kommun Inledning

Riktlinjer för kommunikation i Nynäshamns kommun Inledning Riktlinjer för kommunikation i Nynäshamns kommun Inledning Nynäshamns kommun är en offentlig och demokratiskt styrd organisation som ska ge service till kommuninvånarna och skapa förutsättningar för en

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. HELENA GRANATH Innovatum

KOMMUNIKATIONSPLAN. HELENA GRANATH Innovatum KOMMUNIKATIONSPLAN HELENA GRANATH Innovatum SYFTET MED KOMMUNIKATION- OCH INFORMATIONSINSATSER Det övergripande syftet med kommunikationen är att bidra till att projektet når uppsatta mål. STRATEGI För

Läs mer