Ramavtal Brevförmedlingstjänster för staten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ramavtal Brevförmedlingstjänster för staten"

Transkript

1 1 Dnr /21A Ramavtal Brevförmedlingstjänster för staten Mellan Skatteverket och Bring Citymail Sweden AB, nedan kallad leverantören, har träffats följande ramavtal. Kammarkollegiet inträder såsom part i Skatteverkets ställe fr.o.m. avtalets ikraftträdande avseende denna upphandling. Beställare äger rätt att teckna separata avropsavtal med Leverantören under åberopande av tecknat ramavtal. Med Beställare avses avropande myndighet eller organisation enligt bilaga 1. Vid tecknande av avropsavtal gäller ramavtalets villkor i tillämpliga delar. Parter Upphandlande myndighet Uppdragsgivaren Leverantören Skatteverket Solna Org. nr: Kammarkollegiet Box Stockholm Org. nr: Bring Citymail Sweden AB Stockholm Org. nr: Omfattning Syftet med detta ramavtal är att reglera avtalsvillkor för statliga myndigheter och organisationer som ska kunna avropa brevförmedlingstjänster hos Leverantören. Uppdraget omfattar brevförmedlingstjänster för staten. I förfrågningsunderlaget och tilldelningsbeslutet angivna anbudsområden definieras i följande avtalstext som avtalsområden.

2 2 Följande avtalsområden/tjänster ingår i detta ramavtal. Avtalsområde 4 A4 Förmedling av inrikes brevförsändelser, Ekonomibrev, Lokal nivå Lokal nivå för postnummerområden som börjar med: , , och Avtalsområde 11 B7 Förmedling av inrikes postnummersorterade brevsändningar, Ekonomibrev, Riksnivå Riksnivå för postnummerområden som börjar med: , , 185, , 241, 243, 261, , , , 432, , , , 646, , , , , , 744 och Avtalsområde 15 D1 Förmedling av inrikes oadresserade försändelser/samhällsinformation, Riksnivå Riksnivå för postnummerområden som börjar med: , , , 475, , och Avtalsområde 25 E7 Förmedling av inrikes postnummersorterade periodiskt utkommande tidningar och tidskrifter, Posttidning B, Riksnivå Riksnivå för postnummerområden som börjar med: , , , 475, , och Bilagor till ramavtalet 1. Lista över avropsberättigade myndigheter/organisationer på ramavtalsområde Brevförmedlingstjänster inom den statliga inköpssamordningen Prisbilagor 2. Prisbilaga A4 Inrikes brevförsändelser, Ekonomibrev, Lokal nivå 3. Prisbilaga B7 Inrikes postnummersorterade brevsändningar, Ekonomibrev, Riksnivå 4. Prisbilaga D1 Förmedling av inrikes oadresserade försändelser/samhällsinformation, Riksnivå 5. Prisbilaga E7 Förmedling av inrikes postnummersorterade periodiskt utkommande tidningar och tidskrifter, Posttidning B, Riksnivå Villkorsbilagor, Särskilda villkor 6. Generella villkor avseende adresserad brevdistribution 7. Generella villkor avseende oadresserad brevdistribution

3 3 Prisbilagor, Tilläggstjänster 8. Tilläggstjänster Bring Citymail Kontaktuppgifter 9. Kontaktuppgifter för kundsupport och ramavtalet Beställare ska ha möjlighet att teckna separata avropsavtal med Leverantören varvid det aktuella uppdraget bestäms i tid och omfattning. Lokala förutsättningar kan preciseras vid tecknande av avropsavtal, t.ex. vad gäller tider för utkörning, hämtning samt taxering/sortering och liknande. Beställare ska kunna avropa de tjänster som denne har behov av under hela avtalsperioden. Under avtalsperioden tillkommande statliga myndigheter underställda regeringen ska omfattas av avtalet på samma villkor. Beställare ska ha rätt om denne så önskar att utföra transporter med egen budbil mellan den egna myndighetens/organisationens tjänsteställen och till andra närliggande myndigheter. Uppdragsgivaren reserverar sig mot sådana förändringar i lagstiftning eller andra myndighetsbeslut som kan påverka uppdragets omfattning. 1.1 Tilläggstjänster Antagna tilläggstjänster är tillämpbara inom de avtalsområden/geografiska områden där Leverantören har antagits. Till ramavtalet tillhörande tilläggstjänster med priser framgår av bilaga Tillkommande tjänster Om Leverantören under ramavtalets löptid erbjuder nya tillkommande tjänster som har anknytning till brevförmedling enligt detta ramavtal har Uppdragsgivaren möjlighet att teckna separat överenskommelse med Leverantören om att dessa ska tillföras ramavtalet enligt punkt 4. 2 Avtalstid Avtalsperioden löper fr.o.m. dagen för avtalets undertecknande t.o.m. den 31 mars 2013, med möjlighet upp till två års förlängning med ett år i taget. Uppdragsgivaren har rätt att förlänga ramavtalet om skriftligt meddelande lämnas till Leverantören senast tio (10) månader före avtalsperiodens utgång. I annat fall upphör avtalet att gälla utan föregående uppsägning. Avropsavtal får löpa vidare högst ett år efter det att ramavtalets avtalsperiod gått ut. Ramavtalets villkor gäller under hela avropsperioden.

4 4 Giltighet av enstaka avropsavtal kan komma att bli villkorade av att säkerhetsskyddsavtal upprättas enligt vad som följer av punkt 10.2 för de uppdrag som kräver säkerhetsskydd. Beställaren äger rätt att omedelbart frånträda avropsavtalet om sådant säkerhetsskyddsavtal inte ingåtts enligt villkoren i avropsavtalet. Startdatum för avrop från Beställare varierar beroende på redan befintliga avtal med avvikande avtalstider. 3 Rangordning av handlingar Avtalet består av detta ramavtal jämte tillhörande bilagor. Om handlingarna innehåller oklarheter eller uppgifter som strider mot varandra, ska tolkning ske utifrån att ramavtalets huvudtext är överordnad och därefter i följande ordning om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat: 1. Tillägg till och ändringar i ramavtalet 2. Detta ramavtal jämte tillhörande bilagor 3. Tillägg till eller justeringar av avropsavtalet eller dess bilagor 4. Avropsavtalet slutet mellan avroparen och Leverantören jämte tillhörande bilagor 5. Skatteverkets förfrågningsunderlag, Dnr /21 6. Leverantörens lämnande anbud 4 Ändringar och tillägg Ändringar och tillägg i tecknat avtal får endast ske genom en skriftlig, av båda parter undertecknad, handling. 5 Leverantörens åtagande gentemot Uppdragsgivaren 5.1 Leverantörens åtagande Leverantören svarar för att tjänster enligt detta ramavtal utförs fackmannamässigt i enlighet med branschpraxis samt av personal som är kompetent för ändamålet. Leverantören svarar för att personalen följer de anvisningar inom ramen för ramavtal och avropsavtal som Beställaren lämnar. Leverantören svarar för alla direkta skador och skäliga kostnader som Beställaren har haft till följd av skada eller förlust av försändelser som vållats av Leverantören inom avtalat åtagande. Vid förlust av försändelse eller skada på försändelse, som gör den obrukbar för sitt ändamål, innebär Leverantörens ersättningsskyldighet enligt denna paragraf att portokostnad inte ska utgå för sådan försändelse.

5 Separation av försändelser Leverantören ska vid behov, utan extra kostnad för beställaren, skyndsamt bistå med separation av försändelser samt vidarebefordra dessa försändelser till berörd postoperatör enligt överenskommelse med beställaren Mottagare saknas på försändelser Adresserade försändelser vars mottagare saknas ska, utan extra kostnad, returneras till beställaren/avsändaren Transportlådor m.m. Leverantören ska vid behov kostnadsfritt tillhandahålla transportlådor, burar eller motsvarande. Utkörning av försändelser till beställaren Annan leverantörs utlämningsställe Leverantören ska vid behov och utan särskild ersättning hämta försändelser vid annan postoperatörs utlämningsställe och vidarebefordra dessa försändelser till beställaren Utkörning av försändelser Utkörning av försändelser till beställaren ska kunna ske vardagar mellan kl till Ytterligare utkörning eller annan tid får debiteras extra. Hämtning av försändelser från beställaren Distribuering av försändelser Försändelser ska distribueras av antagen anbudsgivare eller lämnas för vidare distribution till av beställaren anvisad leverantör Hämtning av försändelser Hämtning av försändelser ska kunna ske vardagar mellan kl till Ytterligare hämtning eller annan tid får debiteras extra. 5.2 Tillämpning av ramavtal De tjänster som levereras av Leverantören enligt detta ramavtal ska uppfylla de i förfrågningsunderlaget ställda kraven under ramavtalets hela giltighetstid.

6 6 Leverantören förbinder sig att: efter avrop från Beställare tillhandahålla de tjänster som omfattas av ramavtalet i enlighet med de villkor som anges. Beställare får inte vägras leverans av tjänster som omfattas av detta ramavtal samt att tillse och ansvara för att erforderlig kompetens och kapacitet löpande finns att tillgå hos Leverantören under hela avtalsperioden avseende de tjänster som omfattas av detta ramavtal. Uppdragsgivaren åtar sig att: Tillhandahålla rådgivning inom ramavtalsområdet till både Beställare/Avropare och Leverantör Sprida information om ramavtalet på webbplatsen Ramavtalet med tillhörande dokument ska finnas tillgängliga så fort ramavtalet trätt i kraft. Webbplatsen ska vara åtkomlig utan lösenord. 5.3 Redovisning till Uppdragsgivaren För att få täckning för de kostnader som uppstått vid denna upphandling och kommer att uppstå vid förvaltningen av dess ramavtal tar Uppdragsgivaren ut en avgift av Leverantören. Avgift ska utgå med 0,08 % beräknad på Leverantörens totala fakturering (omsättning) för detta ramavtal med tillhörande avropsavtal exklusive mervärdesskatt. Omsättningen ska redovisas kvartalsvis via Excelfil per Beställare och tjänst av Leverantören enligt nedan angiven tidsplan och avgiften ska utbetalas till Uppdragsgivaren vid redovisningstillfället. Redovisningsperiod Redovisningstillfälle 1 april 30 juni 31 juli 1 juli - 30 september 31 oktober 1 oktober 31 december 31 januari 1 januari 31 mars 30 april I samband med eventuell förlängning av ramavtal kan den administrativa avgiften till Uppdragsgivaren komma att justeras. Även i de fall Beställaren inte uttryckligen hänvisat till ramavtalet, men det framstår som uppenbart att beställningen skett enligt ramavtalet, ska Leverantören redovisa även dessa Beställare, såvida de omfattas av detta ramavtal enligt bilaga 1. Redovisningen ska omfatta alla beställningar som skett enligt detta ramavtal eller tillhörande avropsavtal, även om leverans sker efter att ramavtalets giltighetstid upphört.

7 7 5.4 Kundsupport (telefonsupport) Med kundsupport (telefonsupport) avses hur Leverantören kommer att arbeta med att ge god och snabb service till Beställare inom ramen för det aktuella uppdraget. Kontakter mellan Beställare och kundsupport ska ske på svenska språket. Leverantören ska, i samband med att avropsavtal tecknas, utse kontaktperson gentemot Beställaren under avtalstiden. Byte av kontaktperson ska skriftligen meddelas motparten snarast möjligt. Kontaktuppgifter för kundsupport, se bilaga Avstämningsmöten Ramavtalet ska följas upp genom uppföljningsmöten minst en gång per år för att tillvarata erfarenheter och iakttagelser om tillämpningen av ramavtalet. Exempel på uppföljningspunkter är att säkerställa att Leverantören följer villkoren i avtalet och att fånga upp Leverantörens synpunkter på avtalet. Både Uppdragsgivaren och Leverantören kan ta initiativ till möten om uppföljning. 5.6 Beställning av statistik Leverantören förbinder sig att kostnadsfritt tillhandahålla statistik över användandet av ramavtalet till Uppdragsgivaren. Sådan redovisning ska levereras en gång per kvartal enligt punkt 5.3. och innehålla följande information: Antal avrop per myndighet/organisation etc. specificerat på olika typer av tjänster/varor Totalt antal avrop per myndighet/organisation etc. Annan statistik som Uppdragsgivaren kan komma att behöva, som inte innebär särskild investering för Leverantören. Beställare ska även ha rätt att under avtalstiden kostnadsfritt beställa statistik över av Leverantören utförda och fakturerade tjänster. Det närmare innehållet i statistiken samt statistikens omfattning ska särskilt överenskommas mellan Beställare och Leverantör vid tecknandet av avropsavtal. 6 Prislistor Fastställda prislistor hanteras elektroniskt och ska vara strukturerade enligt av Uppdragsgivaren fastställd Excel-mall.

8 8 7 Avropsförfarande Beställare ska avropa direkt från Leverantören med angivande av: Benämning och diarienummer för detta ramavtal. Avropsavtalet ska innehålla en hänvisning till ramavtalet och dess tillhörande villkor. Kontaktpersoner för respektive part Brevförmedlingstjänster som omfattas av avropet Leveransadress Aktuell faktureringsadress Leverantören ska tillämpa ramavtalets villkor vid beställning även om Beställare inte uttryckligen åberopar ramavtalet. 8 Leveransvillkor Finner Leverantören att avtalad leveranstid inte kan hållas eller framstår detta som sannolikt, ska denne utan uppskov, med angivande av beställningsnummer eller motsvarande, skriftligen meddela Beställare. Därvid ska anges orsaken till förseningen samt såvitt möjligt den tidpunkt då leverans/delleverans beräknas ske. Beställaren har rätt till ersättning, med de begränsningar som anges i andra stycket, för den direkta skada som kunde ha undvikits om meddelandet lämnats i rätt tid såvida inte leveransförseningen bevisligen beror på Beställare eller på något förhållande som Beställaren svarar för eller på omständighet enligt punkt 23. Vid leveransförsening har Beställaren rätt till ersättning för den direkta skada som Beställaren har lidit till följd av försening av försändelser som vållats av Leverantören inom avtalat åtagande. Blir försändelsen så försenad att den blir obrukbar för sitt ändamål, innebär Leverantörens ersättningsskyldighet att portokostnad inte ska utgå för sådan försändelse. Ersättning för skada enligt första och andra stycket kan dock inte utgå samtidigt. 9 Dokumentation Leverantörens rutiner för uppföljning ska vara dokumenterade och kunna uppvisas på begäran.

9 9 10 Särskilda kontraktsvillkor avseende säkerhet 10.1 Leverantörens åtagande Vad avser befordran av dokument, handlingar, datamedia (CD, USB-minne etc.) och liknande material där säkerhetsskyddsåtgärder ska följas enligt föreskriftsmyndigheterna (Säkerhetspolisen respektive Försvarsmakten) och övriga funktionsansvariga myndigheter enligt Beredskapsförordningen (1996:627) och säkerhetsskyddslagen ska befordran och hantering av ovanstående ske enligt föreskrifter i Beställarens avropsavtal Säkerhetsskyddsavtal Detta ramavtal kan komma att lyda under Säkerhetsskyddslagen (1996:627), säkerhetsskyddsförordning (1996:633) och Rikspolisstyrelsens föreskrifter om säkerhetsskydd. Ramavtalets tjänster kan komma att utföras i Beställarens lokaler, varför ett säkerhetsskyddsavtal vid behov ska upprättas i samband med avropsavtalstecknandet. I enlighet med vad som anges i punkt 2 är avropsavtalets giltighet villkorat av ett sådant säkerhetsskyddsavtal ingås om sådant villkor anges i avropsavtalet Säkerhetsprövning och registerkontroll För att en tjänst som enligt avropsavtalet utgör tjänst inom samhällskritisk verksamhet ska kunna påbörjas måste en säkerhetsprövning och eventuell registerkontroll utföras på berörd personal. Avropsavtal för dessa uppdrag kan inte tecknas och tjänst får inte påbörjas innan säkerhetsprövning och registerkontroll på berörd personal är slutförd och godkänd. Leverantören ska, på Beställarens begäran, kunna uppvisa utfärdad bekräftelse på godkänd registerkontrollerad person, s.k. Personal Security Clearence (PSC). För det fall person inte godkänns i PSC kan denne inte utföra något arbete under detta ramavtal och Leverantören ska tillhandahålla annan lämplig resurs Leverantörens ansvar Leverantören förbinder sig att tillse, att hos Leverantören anställda och av Leverantören anlitade Underleverantörer åtar sig att iaktta bestämmelserna i denna punkt 10 i samma utsträckning som Leverantören själv. 11 Leveranskontroll Beställaren har ansvaret för att leveranskontroll sker enligt punkt Ersättning Ersättningen omfattar det innehåll och de prestandakrav som beskrivs i detta ramavtal med tillhörande bilagor.

10 10 Leverantören äger rätt till betalning för brevförmedlingstjänst etc. enligt mellan parterna överenskomna prislistor. Priser redovisas i prisbilagor enligt punkt 1. Priserna är angivna i SEK exklusive mervärdesskatt. Priserna är fasta under avtalsperioden fr.o.m. dagen för avtalets undertecknande t.o.m. den 31 mars Med fast pris avses att det inte kommer att ske några prisjusteringar under avtalstiden. Med prisregleringsbestämmelser avses förändringar som är styrda av myndighetsbeslut och internationella fördrag. Vid ändring av priser med anledning av gällande prisregleringsbestämmelser utom Leverantörens kontroll kan förhandling om reglering av avtalade priser upptas mellan parterna. Faktiska kostnadsökningar ska då verifieras av Leverantören. Prisförändringar med hänvisning till ovan kan ske per den 1 april under avtalsperioden. Priserna omfattar i övrigt samtliga med uppdraget förenade kostnader. I de fall villkor och förutsättningar för den typ av verksamhet som avtalet omfattar avsevärt ändras till följd av ny lagstiftning eller statliga beslut kan parterna uppta förhandling om eventuella prisjusteringar. Vid förlängning av ramavtalet kan priserna justeras med maximalt 80% av SCB:s preliminära arbetskostnadsindex (AKI) för tjänstemän inom privat sektor, SNI 2007, kolumn H (SCB:s definition: Transport- och magasineringsföretag). Som basmånad ska september år 2010 användas och indexförändring beräknas på de priser som finns i det ursprungliga ramavtalet. Detta innebär t.ex. att om förlängning av avropsavtal ska ske med ett år fr.o.m. den 1 april 2013 ska indexförändringen beräknas för perioden september 2010 september Vid eventuell förlängning av avropsavtal med ytterligare ett år fr.o.m. den 1 april 2014 ska indexförändringen beräknas för perioden september 2010 september För avropsavtal som löper efter det att ramavtalet upphört gäller att indexförändring kan ske per den 1 april aktuellt år. Indexförändringen beräknas på basmånaden september 2010 och de priser som finns i det ursprungliga ramavtalet. I händelse av att AKI upphör att gälla under avtalsperioden ska parterna komma överens om att ett likvärdigt index ska gälla vid prisjustering under resten av avtalsperioden. 13 Kvalitet och uppföljning Levererade tjänster ska vara i full överensstämmelse med detta avtal, i förfrågningsunderlaget uppställda krav och i anbudet lämnade uppgifter. Uppdragsgivaren förbehåller sig rätten att under avtalsperioden kontrollera att de angivna och överenskomna kvalitetskraven är uppfyllda. Uppdragsgivaren kommer även fortlöpande att kontrollera att Leverantören uppfyller sina åtaganden avseende betalning av skatter och socialförsäkringsavgifter.

11 11 Leverantören ska följa upp ramavtalet och respektive avropsavtal med minst en kontakt (via telefon eller personligt besök) med varje Beställare per år. Planering och uppföljning sker vid planeringsmöten mellan Leverantören och Uppdragsgivaren. 14 Miljö Miljökrav fordon - särskilda kontraktsvillkor Nedanstående miljökrav utgår ifrån Miljöstyrningsrådets dokument Upphandlingskriterier för godstransporter Miljökrav ( ) Särskilda kontraktsvillkor angående miljöledning Leverantören ska - senast inom 6 månader från kontraktsstart - ha ett miljöledningssystem som kan användas för att minska miljöpåverkan från uppdraget. Systemet ska omfatta den verksamhet som utför transporterna, inklusive underleverantörer, och ska minst inkludera följande delar: en införd miljöpolicy 1 rutiner som säkerställer att lagar och föreskrifter som berör verksamheten efterlevs rutiner för kontinuerlig redovisning av fordonsflottans miljöprestanda rutiner och metoder som säkerställer att miljökrav följs i enlighet med avtalet, inklusive rutiner för att hantera avvikelser. rutiner och metoder för redovisning och rapportering till Uppdragsgivaren Särskilda kontraktsvillkor angående sparsam körning Förarna som omfattas av uppdraget ska ha utbildats i sparsam körning. Leverantören ska kunna visa att ett system 2 finns som följer upp bränsleförbrukningen. Kraven i punkt 14.2 ska vara uppfyllda senast inom 6 månader efter avtalets ikraftträdande Särskilda kontraktsvillkor vid anskaffning/inköp av fordon för uppdragets utförande under avtalsperioden Miljökrav på tunga fordon (totalvikt över 3,5 ton) Vid anskaffning av fordon som under avtalstiden kommer att användas i transportuppdraget ska dessa fordon lägst uppfylla kraven för Euro IV. 1 Begreppet miljöpolicy definieras enligt ISO 14001:2004 som Övergripande intentioner och riktlinjer relaterade till en organisations miljöprestanda, formellt uttalande av högsta ledningen. Miljöpolicyn utgör grunden för att fastställa övergripande miljömål och detaljerade miljömål. 2 Ett exempel på uppföljningssystem är en körjournal.

12 12 Miljökrav på lätta lastbilar (totalvikt högst 3,5 ton) Vid anskaffning av fordon som under avtalstiden kommer att användas i transportuppdraget ska dessa enligt uppgift i vägtrafikregistret, eller motsvarande utländska register, släppa ut högst 5 milligram partiklar och 230 gram koldioxid per kilometer vid blandad körning. Miljökrav på personbilar Vid anskaffning av personbilar med maximalt 5 sittplatser, som under avtalstiden kommer att användas för transportuppdraget, gäller att dessa ska uppfylla kriterierna för miljöbilsdefinitionen enligt förordning om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor (SFS 2009:1) Uppföljning av miljökrav Leverantören ska årligen under avtalstiden - till Uppdragsgivaren skriftligen redovisa att kraven enligt detta avsnitt (avsnitt 14) är uppfyllda. För punkterna 14.1 och 14.2 gäller att kraven ska redovisas skriftligt till Uppdragsgivaren sex (6) månader efter avtalets ikraftträdande och därefter årligen under avtalstiden. 15 Betalningsvillkor 15.1 Ersättning Ersättning för aktuellt uppdrag som Leverantören utför åt Beställaren ska utbetalas månadsvis i efterskott Särskilda kontraktsvillkor avseende elektroniska fakturor Enligt Förordning om ändring i förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring (SFS 2006:1486), 21 f, ska myndigheter hantera inkommande och utgående fakturor elektroniskt. Ekonomistyrningsverket får besluta om undantag från kravet enligt första stycket om det finns särskilda skäl. Leverantören ska ha beredskap för att under avtalsperioden börja skicka elektroniska fakturor till Beställare (myndigheter). Läs mer om e-faktura på Ekonomistyrningsverkets sida,

13 Fakturering Följande information ska framgå på fakturan: Faktura ska innehålla uppgift om Beställaren (anges alltid först) Fakturaadress Leverantörens namn, adress, telefonnummer, post- eller bankgiro samt referens Leverantörens registreringsnummer för mervärdesskatt Mottagarens namn och adress samt kundreferens Beställarens namn och adress, kostnadsställenummer samt kundreferens Specificerat ersättningsbelopp i SEK Momsbelopp i SEK Specifikation av uppdrag eller leverans Avtalets diarienummer Tidsperiod Fakturering ska ske månadsvis i efterskott till Beställaren. Betalning ska ske 30 dagar efter det att korrekt faktura inkommit till och ankomststämplats av Beställaren. Faktureringsadress meddelas av Beställaren i anslutning till tecknandet av avropsavtal. All fakturering ska ske från Leverantören, d.v.s. ingen fakturering får ske från underleverantörer Dröjsmålsränta Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagens bestämmelser Avgifter Uppläggnings-, fakturerings- eller andra avgifter förutom påminnelseavgift, får ej debiteras. 16 Arbetsgivaransvar Leverantören förbinder sig att under avtalsperioden fullgöra sina skyldigheter avseende socialförsäkringsavgifter och skatter. Leverantören ansvarar för att dess underleverantörer för uppdraget uppfyller motsvarande krav. Leverantören är skyldig att inte vidta åtgärd, som kan antas medföra åsidosättande av lag eller annars strider mot vad som är allmänt godtaget inom Leverantörens kollektivavtalsområde. Skulle Leverantören brista i fullgörandet av detta åtagande får Uppdragsgivaren häva avtalet. 17 Tillstånd I Leverantörens tillstånd från Post- och telestyrelsen regleras ansvar för brevförmedling etc. för postoperatörer.

14 14 18 Försäkringar Leverantören förbinder sig att teckna och under hela ramavtalets/avropsavtalsperioden vidmakthålla erforderligt försäkringsskydd för sitt åtagande, exempelvis mot skada och förlust av värde som omfattas av ramavtalet motsvarande ett försäkringsbelopp som sätts i relation till ramavtalets storlek. 19 Leverantörens anställda Personer som är anställda hos Leverantören eller som arbetar på dennes uppdrag ska bära företagskläder och bära namnskylt. Kravet på namnskylt gäller i miljöer där brevbärare utför tjänster hos en myndighet. 20 Sekretess Sekretess innebär förbud att röja uppgift. Leverantören kan i samband med uppdragets genomförande få kännedom om förhållanden som gäller Beställarens verksamhet. Exempel på detta kan vara uppgifter i handlingar eller annat material men även förhållanden om myndighetens/organisationens anställda m.m. Leverantören ska därför förbinda sig att behandla all information som denne kan få kännedom om i samband med uppdragets genomförande konfidentiellt. Leverantören ansvarar för att den tystnadsplikt iakttas som enligt reglerna i sekretesslagen 1 kap. punkt 6 gäller för anställda och uppdragstagare vid myndighet. Tystnadsplikten omfattar även uppgifter om Beställarens inre förhållanden eller andra liknande uppgifter som Leverantören kan få kännedom om i samband med uppdragets genomförande. 21 Överlåtelse och underleverantör Leverantörens skyldigheter och rättigheter avseende detta uppdrag får varken helt eller delvis utan Uppdragsgivarens skriftliga medgivande överlåtas till annat företag eller annan person. Leverantören har dock rätt att överlåta avtalet på annat av Leverantören helägt dotterbolag. Leverantören har skyldighet att informera Uppdragsgivaren om när förändring kommer att ske. Leverantören ansvarar på samma sätt för hur uppdraget

15 15 utförs av eventuella underleverantörer samt kvalitetssäkras gentemot dessa underleverantörer. Leverantören ansvarar för underleverantörs åtagande som sitt eget. 22 Marknadsföring Leverantören äger inte rätt att använda Uppdragsgivaren i marknadsföringssyfte utan ett skriftligt godkännande. 23 Force majeure Följande omständigheter utgör befrielsegrund om det medför att ramavtalets fullgörande hindras eller blir oskäligt betungande. Krig och varje annan omständighet som part inte kan råda över såsom eldsvåda, uppror, upplopp, strejk, lockout, allvarlig smittspridning samt ändrade anslag eller direktiv från statsmakterna och andra liknande omständigheter. I ovan nämnda fall är inte part skyldig att utge skadestånd. Plötslig eller oförutsedd brist på personal utgör inte befrielsegrund såvida bristen inte beror på omständighet enligt första stycket. Motparten ska omedelbart underrättas om det föreligger omständighet som kan föranleda tillämpning av denna bestämmelse. Part som åberopar förhållande enligt första stycket till befrielse från fullgörande av avtalet är skyldig att utan dröjsmål skriftligen underrätta andra parten om uppkomsten därav liksom dess upphörande. Om Leverantörens prestation inte sker på grund av befrielsegrund har Uppdragsgivaren rätt att vända sig till annan Leverantör så länge hindret föreligger. När hindret upphört eller undanröjts är parterna skyldiga utan dröjsmål åter låta åtagandena i ramavtalet gälla. Har hindret bestått i mer än sex (6) månader har part rätt att säga upp detta ramavtal till omedelbart upphörande. 24 Uppsägning Fullgör inte Leverantören sina åtaganden på avtalat sätt enligt ramavtalet, ska Uppdragsgivaren skriftligen meddela Leverantören detta med angivande av på vilket/vilka sätt denne anser att Leverantören inte fullgör/fullgjort sina åtaganden enligt ramavtalet. Sådan brist på fullgörande ska vara av väsentlig art eller återkommande brister som sammantaget kan anses vara väsentlig brist. Leverantören äger då snarast, dock senast inom fjorton (14) dagar från att sådant meddelande mottagits, vidta rättelse. Har rättelse inte vidtagits inom den föreskrivna tiden äger Uppdragsgivaren rätt att omedelbart säga upp ramavtalet med en (1) månads uppsägningstid. Motsvarande gäller vid avropsavtal och där Beställaren äger rätt att uppsäga avropsavtal.

16 16 25 Uppdragsgivarens rätt till kontroll och vite Uppdragsgivaren äger rätt att kontrollera att Leverantören fullgjort sin redovisningsplikt enligt punkt 5.3. Uppdragsgivaren ska äga rätt att genom en av Uppdragsgivaren utsedd revisor kontrollera den av Leverantören lämnade redovisningen enligt ovan. Leverantören förbinder sig att tillhandahålla samtliga handlingar som behövs för att av Uppdragsgivaren utsedd revisor ska kunna göra en fullgod kontroll av redovisningen. Sådana handlingar utgörs bland annat av avropsavtal, fakturor, räkenskapsmaterial och övrigt underlag som är relevant för kontroll av Leverantörens uppgifter. Uppdragsgivaren ska svara för kostnaden för sådan revision förutsatt att Leverantören fullgjort sina åtaganden avseende redovisning i enlighet med detta ramavtal. I annat fall ska Leverantören svara för kostnaden för revisionen. Eventuella brister och/eller felaktigheter i redovisningen som upptäcks vid revisionen ska snarast korrigeras och alla tillkommande belopp ska omedelbart utges till Uppdragsgivaren. Fullgör inte Leverantören sina åtaganden avseende redovisningen äger Uppdragsgivaren rätt till vite. Vite kommer att utgå med SEK för varje redovisningsperiod avseende av Leverantören bristfällig, försenad eller utebliven redovisning. I det fall Leverantören inte fullgör sina åtaganden avseende redovisning i den utsträckning att vite utgår vid två (2) tillfällen under en tolv (12) månaders period äger Uppdragsgivaren rätt att häva avtalet med omedelbar verkan. 26 Hävning Vid väsentligt brott mot avtalet äger parterna att omgående häva avtalet eller begränsa det vad avser omfattning om inte rättelse sker inom trettio (30) dagar efter skriftlig tillsägelse därom. Vid hävning enligt ovan ska ekonomisk reglering ske mellan parterna samt, i förekommande fall, ersättning utgå för direkt skada som är anledning till hävningen. Uppdragsgivaren äger också rätt att häva avtalet med omedelbar verkan om Leverantören Är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande, inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt, har blivit dömd för ekonomiska brott enligt lagakraftvunnen dom, har belagts med näringsförbud eller i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar.

17 17 27 Skadestånd Har Uppdragsgivaren sagt upp ramavtalet eller hävt ramavtalet enligt ovan äger Uppdragsgivaren rätt till skadestånd motsvarande Uppdragsgivarens samtliga direkta kostnader för att avveckla ramavtalet samt byte av Leverantör, dock maximalt femtiotusen (50.000) SEK. Motsvarande gäller för Beställaren i avropsavtalet. 28 Lagval Detta avtal ska till dess helhet vara underkastat svensk rätt utan hänsyn till lagvalsregler. 29 Tvist Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandling mellan parterna. Om parterna trots upprepade förhandlingar inte kan komma överens ska tvist angående tolkning och tillämpning av detta avtal och därmed sammanhängande rättsfrågor avgöras av svensk allmän domstol i Stockholm med tillämpning av svensk rätt. 30 Kontaktpersoner Kontaktuppgifter för ramavtalet, se bilaga 9. Föreliggande ramavtal (punkt 1-30) är upprättat i två original, varav parterna erhåller var sitt exemplar. Solna den / 2011 Stockholm den / 2011 Skatteverket Bring Citymail Sweden AB Mikael Wickström Inköpschef Mats Forsberg VD

18 18 Avtalsbilaga 1 Lista över avropsberättigade myndigheter/organisationer på Ramavtalsområde Brevförmedlingstjänster inom den statliga inköpssamordningen Avropsberättigade på detta Ramavtalsområde är: 1. Myndigheter under regeringen (deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning) 2. Staten närstående myndigheter som deltar enligt fullmakt: Namn: Riksdagens Ombudsmän Riksdagsförvaltningen Riksrevisionen Sveriges Riksbank Organisationsnummer: 3. Förvaltning skild från staten som deltar enligt fullmakt: Namn: Hjälpmedelsinstitutet Nordiska Museet Norrlandsfonden Riksteatern Stiftelsen Dansens Hus Stiftelsen för Föremålsvård i Kiruna Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning Stiftelsen Högskolan i Jönköping Stiftelsen Skansen Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet Stiftelsen Tekniska Museet Svenska Filminstitutet Sveriges Civilförsvarsförbund Organisationsnummer: 4. Statliga bolag som deltar enligt fullmakt: Namn: Specialfastigheter Sverige AB Radiotjänst i Kiruna AB Organisationsnummer:

Ramavtal Brevförmedlingstjänster för staten. Mellan Skatteverket och Luleå Mail HB, nedan kallad leverantören, har träffats följande ramavtal.

Ramavtal Brevförmedlingstjänster för staten. Mellan Skatteverket och Luleå Mail HB, nedan kallad leverantören, har träffats följande ramavtal. 1 Dnr 132 440399-10/21C Ramavtal Brevförmedlingstjänster för staten Mellan Skatteverket och Luleå Mail HB, nedan kallad leverantören, har träffats följande ramavtal. Kammarkollegiet inträder såsom part

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Ramavtal Brevförmedlingstjänster för staten. Mellan Skatteverket och Posten Meddelande AB, nedan kallad leverantören, har träffats följande ramavtal.

Ramavtal Brevförmedlingstjänster för staten. Mellan Skatteverket och Posten Meddelande AB, nedan kallad leverantören, har träffats följande ramavtal. 1 Dnr 132 440399-10/21-D Ramavtal Brevförmedlingstjänster för staten Mellan Skatteverket och Posten Meddelande AB, nedan kallad leverantören, har träffats följande ramavtal. Kammarkollegiet inträder såsom

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. 1 Uppdragets omfattning Leverantören [ ]ska utföra utbildningssamordning till kunden enligt detta avtal, förfrågningsunderlaget samt leverantörens anbud. Kunden garanterar inga angivna volymer under avtalsperioden.

Läs mer

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område personal. 1 Ramavtal oberoende konsulter, område personal

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område personal. 1 Ramavtal oberoende konsulter, område personal 1/12 Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område personal 1 Ramavtal oberoende konsulter, område personal Mellan Ekonomistyrningsverket (nedan kallat ESV), med organisationsnummer

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING Mellan Post- och telestyrelsen organisationsnummer 202100-4359 (nedan kallad PTS) och XXXX organisationsnummer xxxxxx-xxxx (nedan kallad Företaget) har träffats följande AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Enheten för Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och XX, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler KKV1000, v1.2, 2011-02-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2014-08-13 Dnr 540 /2014 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler 1. Parter Mellan Konkurrensverket med organisationsnummer

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Vägledning för avrop från ramavtalet Fordonsförhyrning

Vägledning för avrop från ramavtalet Fordonsförhyrning Upprättad av Sid 1 (8) Vägledning för avrop från ramavtalet Fordonsförhyrning Allmänna kommentarer Word-mallen är ful, försök hitta en bättre www.avropa.se borde alltid vara en hyperlänk Hänvisningar inom

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser.

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2011-11-08 Dnr 576/2011 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. 1. Parter Mellan Konkurrensverket

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, , Bårtransporter av avlidna

AVTAL. Ramavtal, , Bårtransporter av avlidna AVTAL Ramavtal, 108-05, Bårtransporter av avlidna Parter Mellan Åhlbergs Begravningsbyrå AB, Storgatan 4, 620 12 HEMSE, nedan kallad entreprenören och Gotlands kommun, Hälso- och sjukvårdsnämnden, 621

Läs mer

Upphandlingen omfattar kommunerna Dals-Ed, Säffle och Åmål samt de kommunala bolagen Bengtsforshus och Edshus.

Upphandlingen omfattar kommunerna Dals-Ed, Säffle och Åmål samt de kommunala bolagen Bengtsforshus och Edshus. 1 Parter Leverantör: Företagsnamn Organisationsnummer Beställaren: Organisation: Organisationsnummer: Mellan ovanstående leverantör och beställare har följande avtal träffats. 2 Omfattning Dalslandskommunerna

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och NN org nr (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg

AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg B49-10-174 Servicecentrum 2010-12-21 Upphandlingsavdelningen, Maria Thorstensson AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg 1 Avtalsparter Uppdragsgivare

Läs mer

Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa

Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa 1. RAMAVTALETS SYFTE...2 2. RAMAVTALETS OMFATTNING...2 3. AVROPSAVTAL...3 4. RAMAVTALSPERIOD...3 5. FÖRETAGETS ÅTAGANDE...3 6. AVTALSHANDLINGAR...3 7. BERÄTTIGADE

Läs mer

RAMAVTAL Hyra av mobila toaletter med service och tillbehör

RAMAVTAL Hyra av mobila toaletter med service och tillbehör FMV-2807-14 1(6) RAMAVTAL Hyra av mobila toaletter med service och tillbehör Denna dag har följande avtal ( avtalet ) träffats mellan A. Försvarets materielverk org. nr 202100-0340 115 80 Stockholm (lokalt

Läs mer

Vägledning för avrop från Vattenautomater med tillhörande tjänster. Version 1.0,

Vägledning för avrop från Vattenautomater med tillhörande tjänster. Version 1.0, Vägledning för avrop från Vattenautomater med tillhörande tjänster Version 1.0, 2014-09-16 Innehållsförteckning 1. OM VÄGLEDNINGEN 1 1.1 Inledning 1 1.2 Innehåll och disposition 1 1.3 Avropsberättigade

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ Direktupphandling 11 januari 2017 Sista anbudsdag: 2017-01-17 Referens: SBF HÖ 2016-11-30 Kartsystem - GIS tjänster Tingsryds kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

RAMAVTAL Köp av korrektionsglas till insatsbåge för skyddsmaskglasögon 90 och skyddsglasögon 07 L

RAMAVTAL Köp av korrektionsglas till insatsbåge för skyddsmaskglasögon 90 och skyddsglasögon 07 L FMV-2801-14 1(7) BILAGA 1 UTKAST RAMAVTAL Köp av korrektionsglas till insatsbåge för skyddsmaskglasögon 90 och skyddsglasögon 07 L Denna dag har följande avtal ( avtalet ) träffats mellan A. Försvarets

Läs mer

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Parter Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Box 5204 402 24 Göteborg Org.nr. 222000-0752 Leverantören NAMN POSTADRESS POSTNUMMER OCH POSTORT Org.nr.

Läs mer

1 Parter. 2 Omfattning. 3 Leasingform. 4 Avtalstyp. 5 Avtalsperiod. 6 Priser. 1.1 Kontakt under avtalstiden. 6.1 Ersättning till leverantören

1 Parter. 2 Omfattning. 3 Leasingform. 4 Avtalstyp. 5 Avtalsperiod. 6 Priser. 1.1 Kontakt under avtalstiden. 6.1 Ersättning till leverantören 1 Parter Leverantör: Företagsnamn Adress Postadress Organisationsnummer Beställaren: Dals-Eds kommun Box 31 668 21 Ed 212000-1413 Mellan ovanstående leverantör och beställare har följande avtal träffats.

Läs mer

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och,

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Sida 1 av 5 Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Föreningen S:t Lukas på Gotland (834001-0357) Söderväg 5 Företag Organisationsnummer Adress

Läs mer

2. Avtalsvillkor - tjänster

2. Avtalsvillkor - tjänster Förfrågningsunderlag 2014-03-10 Upphandlande organisation Telge Inköp AB Ann-Christin Lindberg Upphandling TI 2013-1008 Hemtjänst TI 2013-1008 Hemtjänst Sista anbudsdag: 2014-04-13 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

1 Parter. 2 Omfattning. 3 Kontraktstid. 4 Parternas gemensamma åtaganden

1 Parter. 2 Omfattning. 3 Kontraktstid. 4 Parternas gemensamma åtaganden Sida 1 av 6 De kommersiella villkoren ligger till grund för kontrakt mellan uppdragsgivaren och uppdragstagaren. I anbudet skall det framgå att anbudsgivare accepterar de kommersiella villkoren i sin helhet.

Läs mer

AFFÄRSAVTAL Ramavtal köp av möbler till strid i bebyggelse i Spånga, Prästtomta skjutfält Kvarn

AFFÄRSAVTAL Ramavtal köp av möbler till strid i bebyggelse i Spånga, Prästtomta skjutfält Kvarn 1(5) BILAGA 2 UTKAST AFFÄRSAVTAL Ramavtal köp av möbler till strid i bebyggelse i Spånga, Prästtomta skjutfält Kvarn Denna dag har följande avtal ( avtalet ) träffats mellan A. Försvarsmakten, genom FMLOG

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde.

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde. Bilaga 1. Kommersiella villkor Avtalet ska innehålla minst nedanstående villkor, vilka inte är förhandlingsbara. Villkoren utgör tillsammans med kraven i förfrågningsunderlaget underlag för det slutliga

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: I U C i Skåne AB, 556101-2153, Anckargripsgatan 3, 211 19 Malmö i det följande IUC SKÅNE AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de

Läs mer

Bilaga 1 -Ramavtal RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET

Bilaga 1 -Ramavtal RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET 1 Ramavtal 1.1 Allmänt Staffanstorps kommun avser att från och med 1 januari 2013, genomföra ett brett upplagt utbildningspaket för utvald personal av kommunen, inom

Läs mer

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap MA-Skåne 1 (5) Diarienummer MA/060087-02 Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap Avtalsnummer: MA/060087-02 Leverantör: ProjektBolaget Ögren-Skoog AB,Ersmässgränd

Läs mer

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt Avtal Parter I upphandlingen har nedanstående parter träffat följande avtal. Kommunen, 195 85 Märsta, org. nr 212000-0225 Leverantören Företagsnamn, Adress, Organisationsnummer Handlingar För avtalet gäller

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

Bilaga 3 Kommersiella villkor Ramavtal. Upphandling av

Bilaga 3 Kommersiella villkor Ramavtal. Upphandling av Bilaga 3 Kommersiella villkor Ramavtal Upphandling av Utbildningssamordning och kompetensutveckling ESF-projekt Gnesta Företagsutveckling Gnesta Kommun Ramavtal konsulttjänster 1 Avtalsparter Mellan Gnesta

Läs mer

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Parter Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Box 5204 402 24 Göteborg Org.nr. 222000-0752 Leverantören NAMN POSTADRESS POSTNUMMER OCH POSTORT Org.nr.

Läs mer

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX Avtal SMHI och XXX Avtalsnummer: XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 2 2 Kontaktpersoner... 2 3 Avtalets omfattning... 2 4 Avtalets giltighet... 2 5 Avtalstid optioner... 2 6 Avtalshandlingar... 2 7 Underleverantör...

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

AVTAL AVSEENDE [Upphandlingsobjekt] Dnr. xxx

AVTAL AVSEENDE [Upphandlingsobjekt] Dnr. xxx 20XX-XX-XX Bilaga X Mall för AVTAL AVTAL AVSEENDE [Upphandlingsobjekt] Dnr. xxx 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen i Värmlands län, nedan kallad Beställaren, och [Leverantör], nedan kallad Leverantören,

Läs mer

Regeringskansliet 103 33 Stockholm (nedan kallad sponsorn) Adress Postadress. 202100 3831 (ange)

Regeringskansliet 103 33 Stockholm (nedan kallad sponsorn) Adress Postadress. 202100 3831 (ange) Avtalsnummer: (diarienummer) Denna avtalsmall kan användas vid avtal om sponsring. Under varje avsnitten i avtalsmallen ges förslag på vad som bör regleras i avtalet (rödmarkerad text) och även på lämpliga

Läs mer

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal)

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) 1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) Nedanstående avtal har tecknats mellan följande parter Kommunen Drottninggatan 32 651 84 Karlstad Org.nr 212000-1850 Leverantören Företagsnamn Adress

Läs mer

Ramavtal avseende betalningstjänster m.m. för statliga myndigheter

Ramavtal avseende betalningstjänster m.m. för statliga myndigheter Dnr 2015/918 2016-05-24 Ramavtal avseende betalningstjänster m.m. för statliga myndigheter Bilaga 3 Avropsavtal Innehållsförteckning 1 Avropsavtal... 1 2 Allmänna villkor... 2 2.1 Allmänt... 2 2.2 Tjänsterna...

Läs mer

Leveransavtalsvillkor

Leveransavtalsvillkor 1 (9) Leveransavtalsvillkor Leverans av kuverteringsmaskin och leverans av fullservice av kuverteringsmaskin Nedan följer de avtalsvillkor som ska gälla för leveransen. Avtalsvillkoren godkänns i sin helhet

Läs mer

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN sid 1 (7) RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN Detta med avtalsnummer 2012-244-., har träffats mellan Statens tjänstepensionsverk (nedan kallad SPV) och., organisationsnummer., (nedan kallad

Läs mer

AVTAL REKLAMBYRÅTJÄNSTER

AVTAL REKLAMBYRÅTJÄNSTER 1(7) AVTAL REKLAMBYRÅTJÄNSTER AVTALSNR: LTS 2011/0132 AVTALSPARTER Kunden Leverantören Landstinget Blekinge 371 81 KARLSKRONA Org nr: 232100-0081 Hemsida: www.ltblekinge.se Org nr: Hemsida: KONTAKTPERSONER

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget Landstinget

Läs mer

Ramavtalsvillkor. AD 71-46/2009 Bilaga 1 2009-01-29 1 (7)

Ramavtalsvillkor. AD 71-46/2009 Bilaga 1 2009-01-29 1 (7) 2009-01-29 1 (7) Ramavtalsvillkor Nedan följer de avtalsvillkor som ska gälla för åtagandet. Villkoren accepteras av anbudsgivaren i och med att anbudet undertecknas. I det fall anbudsgivarens anbud antas

Läs mer

AVTAL AVSEENDE TRYCK OCH DISTRIBUTION AV INFORMATIONSTIDNING ( Avtal )

AVTAL AVSEENDE TRYCK OCH DISTRIBUTION AV INFORMATIONSTIDNING ( Avtal ) Bilaga 2 1 Mellan Hallandstrafiken AB, org. nr 556225-2998, Box 269, 311 23 Falkenberg ( Hallandstrafiken ) och [ ], org. nr [ ], [adress] ( Leverantören ) har denna dag ingåtts nedanstående AVTAL AVSEENDE

Läs mer

UPPHANDLINGSKONTRAKT gällande upphandling Bevakningstjänster

UPPHANDLINGSKONTRAKT gällande upphandling Bevakningstjänster Upphandlingskontrakt Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Securitas Bevakning AB (556108-6082), Lundbygatan 6 B, 621 41 VISBY, nedan kallad

Läs mer

2012-03-23 Bilaga 1 AVTAL/RAMAVTAL AVTAL AVSEENDE SMOLT TILL VÄNERN 623-736-2012

2012-03-23 Bilaga 1 AVTAL/RAMAVTAL AVTAL AVSEENDE SMOLT TILL VÄNERN 623-736-2012 2012-03-23 Bilaga 1 AVTAL/RAMAVTAL AVTAL AVSEENDE SMOLT TILL VÄNERN 623-736-2012 1. AVTALETS PARTER Mellan (Beställare), nedan kallad Beställaren, org. nr (x) och [Leverantör], nedan kallad Leverantören,

Läs mer

Avtal. Parter: 3. Bilaga Allmänna villkor. 3.1 Allmänna villkor. Referensnr: 96-77-2014

Avtal. Parter: 3. Bilaga Allmänna villkor. 3.1 Allmänna villkor. Referensnr: 96-77-2014 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Tjänstefordon och förmånsbilar 2015 Tjänstefordon och förmånsbilar 2015 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-77-2014:004 96-77-2014 2015-11-01 Slutdatum: 2017-10-31

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun.

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun. ÄNGELHOLMS ANBUDSFÖRFRÅGAN Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun." Köpare Ängelholms kommun, org.nr 212000-0977 Sista

Läs mer

Ramavtal. Ramavtal BI-system. 1 Avtalsdokument

Ramavtal. Ramavtal BI-system. 1 Avtalsdokument 1/15 Ramavtal Mellan Ekonomistyrningsverket, nedan kallat ESV, och, org. nr 556337-2191, nedan kallad Leverantör, har följande ramavtal slutits efter av ESV genomförd upphandling med diarienummer 7.1-362/2013.

Läs mer

AVTAL AVSEENDE ADMINISTRATION AV TELEPRISKOLLEN

AVTAL AVSEENDE ADMINISTRATION AV TELEPRISKOLLEN Mellan Post- och telestyrelsen (organisationsnummer 202100-4359), nedan kallad PTS, och NN (organisationsnummer xxxx), nedan kallad Leverantören, har träffats följande AVTAL AVSEENDE ADMINISTRATION AV

Läs mer

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. 1 Uppdragets omfattning Leverantören AB VVS och Kylteknik Nord ska utföra service av kylanläggningar inom området fastighetskyla och fordonskyla till kunden, Fastighets AB Polaris, Skellefteå Airport AB,

Läs mer

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Atea Sverige AB. Nätverkprodukter 2012. Statens inköpscentral 2012-09-04 96-95-2011:1

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Atea Sverige AB. Nätverkprodukter 2012. Statens inköpscentral 2012-09-04 96-95-2011:1 Mellan och Atea Sverige AB Nätverkprodukter 2012 1 (15) Innehållsförteckning 1 Ramavtalsparter... 3 2 Definitioner... 3 3 Bakgrund... 4 4 Ramavtalets inbördesordning... 4 5 Avtalsperiod... 5 6 Parternas

Läs mer

AVTAL PSYKOTERAPITJÄNSTER 2012

AVTAL PSYKOTERAPITJÄNSTER 2012 Bilaga 2 1(9) AVTAL PSYKOTERAPITJÄNSTER 2012 AVTALSNR: LTS 2012/0174-(NR) AVTALSPARTER Kunden Leverantören Landstinget Blekinge 371 81 KARLSKRONA Org nr: 232100-0081 Hemsida: www.ltblekinge.se Org nr:

Läs mer

2. Allmänna villkor. 2.3 Kontrakts omfattning och tolkningar Kontraktet omfattar Resebyråtjänster.

2. Allmänna villkor. 2.3 Kontrakts omfattning och tolkningar Kontraktet omfattar Resebyråtjänster. 2. Allmänna villkor 2.1 Inledning Dessa Allmänna villkor avser de Tjänster, som ska tillhandahållas efter Avrop från Ramavtal dnr 96-8-2015. Sådana Tjänster ska utföras i enlighet med vad som anges i dessa

Läs mer

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 1 Parter Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. Kommunen: Stenungsunds kommun Strandvägen

Läs mer

Avtal. Parter: Avtal - Skor 2012 Backlunds. 1. Avtalsvillkor. Arbetsskor 2012-Backlunds Referensnr: Dnr 2012/96. Avtalets namn:

Avtal. Parter: Avtal - Skor 2012 Backlunds. 1. Avtalsvillkor. Arbetsskor 2012-Backlunds Referensnr: Dnr 2012/96. Avtalets namn: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Arbetsskor 2012-Backlunds Referensnr: Dnr 2012/96 Arbetsskor 2012 Upph. ref.nr: Dnr 2012/96 2013-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. 1 Uppdragets omfattning Leverantören [ ]ska utföra uthyrning av bilar och minibussar till kunden, Skellefteå Kraft AB, Skelleftebostäder AB, Västerbottensteatern, Västerbottens museum och Fastighets AB

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS. 1 Konsulttjänstens genomförande

ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS. 1 Konsulttjänstens genomförande Allmänna villkor Konsulttjänster - Resurs 1 (10) ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS Dessa allmänna villkor gäller vid utförande av konsulttjänst där leverantören ställer viss resurs till kundens förfogande.

Läs mer

VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION

VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION 1. Inledning Detta dokument innehåller villkoren för Validoo AB:s ( VALIDOO ) tillhandahållande

Läs mer

Upphandling av undersökningar av miljögifter och metaller i fisk

Upphandling av undersökningar av miljögifter och metaller i fisk LOGGO AVTAL Upphandling av undersökningar av miljögifter och metaller i fisk Avtal 1. ALLMÄNT 1.1. Avtalsparter Detta avtal upprättas av?? vattenvårdsförbund. Beställare?? vattenvårdsförbund Adress:??

Läs mer

AVTAL. AVTAL AVSEENDE [Upphandlingsobjekt] Dnr. xxx

AVTAL. AVTAL AVSEENDE [Upphandlingsobjekt] Dnr. xxx 20XX-XX-XX Bilaga X AVTAL AVTAL AVSEENDE [Upphandlingsobjekt] Dnr. xxx 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen i Värmlands län, nedan kallad Beställaren, och [Leverantör], nedan kallad Leverantören, org.

Läs mer

AVTAL Bilaga 1. Leverantörens prislista. 1 Parter Beställare: Katrineholms kommun Katrineholm

AVTAL Bilaga 1. Leverantörens prislista. 1 Parter Beställare: Katrineholms kommun Katrineholm AVTAL Bilaga 1. Leverantörens prislista. 1 Parter Beställare: 641 80 Katrineholm Katrineholms Fastighets AB, KFAB OCH Katrineholms Industrihus AB, KIAB Box 7 641 21 KATRINEHOLM Västra Sörmlands Räddningstjänst

Läs mer

Avtalet har tillkommit genom en förenklad upphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.

Avtalet har tillkommit genom en förenklad upphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. Bilaga 1. Kommersiella villkor 1 Parter Mellan nedanstående parter har följande avtal träffats. Länsstyrelsen i Hallands län 301 86 Halmstad Org.nr: 202100-2353 Nedan kallad Länsstyrelsen Namn på leverantören

Läs mer

Upphandlingen omfattar kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Säffle och Åmål samt de kommunala bolagen Bengtsforshus, Edshus.

Upphandlingen omfattar kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Säffle och Åmål samt de kommunala bolagen Bengtsforshus, Edshus. 1 Parter Entreprenör: Företagsnamn Organisationsnummer Beställaren: Organisation: Organisationsnummer: Mellan ovanstående leverantör och beställare har följande avtal träffats. 2 Omfattning Dalslandskommunerna

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött

Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött DIARIENR UE/120027 Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött Anm: Texter med blå teckenfärg kommer att fastställas i samband med upprättande av upphandlingskontraktet.

Läs mer

Utkast till avtal för utveckling av en ny webbplats inklusive drift och förvaltning mellan. Talboks- och punktskriftsbiblioteket och.

Utkast till avtal för utveckling av en ny webbplats inklusive drift och förvaltning mellan. Talboks- och punktskriftsbiblioteket och. Utkast till avtal för utveckling av en ny webbplats inklusive drift och förvaltning mellan Talboks- och punktskriftsbiblioteket och [Leverantör] 1 (9) Innehållsförteckning 1 Avtalsparter och omfattning...

Läs mer

Priser enligt leverantörens anbud ska gälla under avtalstiden. Mervärdesskatt tillkommer på angivna belopp.

Priser enligt leverantörens anbud ska gälla under avtalstiden. Mervärdesskatt tillkommer på angivna belopp. 1 TILLÄMPLIGHET OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE Dessa allmänna kommersiella villkor skall tillämpas vid köp av vara till universitetet. Av leverantörens anbud angivna särskilda villkor gäller endast om de bekräftats

Läs mer

Prissättning SKALL ske enligt bilaga XXXXXX. På ovannämnda priser tillkommer mervärdeskatt. Priserna SKALL vara fasta till och med

Prissättning SKALL ske enligt bilaga XXXXXX. På ovannämnda priser tillkommer mervärdeskatt. Priserna SKALL vara fasta till och med Avtal gällande har träffats mellan, org.nr 212000-2411, nedan kallad kommunen och Företagsnamn, org.nr Organisationsnummer, nedan kallad leverantören. Avrop Rätt att avropa från detta avtal har Sundsvalls

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: IUC SYD AB, 556101-2153 Anckargripsgatan 3 211 19 Malmö i det följande IUC Syd AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de villkor som

Läs mer

AVTAL AVSEENDE SKOGSBRANDBEVAKNING MED FLYG

AVTAL AVSEENDE SKOGSBRANDBEVAKNING MED FLYG 2015-04-07 Bilaga 1 AVTALSUTKAST AVTAL AVSEENDE SKOGSBRANDBEVAKNING MED FLYG Dnr: 452-2170-2015 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen i Värmlands län, nedan kallad Beställaren, och [Leverantör], nedan

Läs mer

E. Avtalsmall. Region Skåne. XX om. Hyrbilstjänster

E. Avtalsmall. Region Skåne. XX om. Hyrbilstjänster 1 (12) E. Avtalsmall xxxxxxx-xx mellan och XX om Hyrbilstjänster Koncerninköp inköp och upphandling i Postadress: 291 89 Kristianstad Besöksadress: Dockplatsen 26, 211 19 Malmö Telefon (växel): 040-675

Läs mer

Vägledning för avrop från ramavtalet Konferenstjänster

Vägledning för avrop från ramavtalet Konferenstjänster Sid 1 (8) Vägledning för avrop från ramavtalet Konferenstjänster Allmänna kommentarer Word-mallen är ful, försök hitta en bättre www.avropa.se borde alltid vara en hyperlänk Hänvisningar inom dokumentet

Läs mer

Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun

Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun Bilaga 1 Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun 1. Parter Ale kommun, 212000-1439 (kommunen) (utföraren) 2. Avtalsperiod Avtalet börjar gälla den dag avtalet undertecknas.

Läs mer

AVTAL om stöd av mindre betydelse

AVTAL om stöd av mindre betydelse AVTAL om stöd av mindre betydelse Detta Avtal gäller från dess undertecknande och har ingåtts mellan Post- och telestyrelsen (org nr 202100-4359), nedan kallad PTS, och Q (org nr xxxxxx-xxx), nedan kallad

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och.

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och. 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan Kungl.biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och

Läs mer

Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna

Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna 1(10) Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna 2(10) 1 Ramavtal Detta ramavtal är upprättat efter upphandling med ärendenummer DUC 2014/506/50 Ramavtalet har träffats mellan nedanstående parter

Läs mer

RAMAVTAL Köp av Däck, däckservice och däckreparationer

RAMAVTAL Köp av Däck, däckservice och däckreparationer Sida 1 (9) Bilaga 2 Utkast RAMAVTAL Köp av Däck, däckservice och däckreparationer Denna dag har följande avtal ( avtalet ) träffats mellan A. Försvarsmakten, genom FMLOG ( Försvarsmakten ) org nr 202100-4615

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer