Ramavtal Brevförmedlingstjänster för staten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ramavtal Brevförmedlingstjänster för staten"

Transkript

1 1 Dnr /21A Ramavtal Brevförmedlingstjänster för staten Mellan Skatteverket och Bring Citymail Sweden AB, nedan kallad leverantören, har träffats följande ramavtal. Kammarkollegiet inträder såsom part i Skatteverkets ställe fr.o.m. avtalets ikraftträdande avseende denna upphandling. Beställare äger rätt att teckna separata avropsavtal med Leverantören under åberopande av tecknat ramavtal. Med Beställare avses avropande myndighet eller organisation enligt bilaga 1. Vid tecknande av avropsavtal gäller ramavtalets villkor i tillämpliga delar. Parter Upphandlande myndighet Uppdragsgivaren Leverantören Skatteverket Solna Org. nr: Kammarkollegiet Box Stockholm Org. nr: Bring Citymail Sweden AB Stockholm Org. nr: Omfattning Syftet med detta ramavtal är att reglera avtalsvillkor för statliga myndigheter och organisationer som ska kunna avropa brevförmedlingstjänster hos Leverantören. Uppdraget omfattar brevförmedlingstjänster för staten. I förfrågningsunderlaget och tilldelningsbeslutet angivna anbudsområden definieras i följande avtalstext som avtalsområden.

2 2 Följande avtalsområden/tjänster ingår i detta ramavtal. Avtalsområde 4 A4 Förmedling av inrikes brevförsändelser, Ekonomibrev, Lokal nivå Lokal nivå för postnummerområden som börjar med: , , och Avtalsområde 11 B7 Förmedling av inrikes postnummersorterade brevsändningar, Ekonomibrev, Riksnivå Riksnivå för postnummerområden som börjar med: , , 185, , 241, 243, 261, , , , 432, , , , 646, , , , , , 744 och Avtalsområde 15 D1 Förmedling av inrikes oadresserade försändelser/samhällsinformation, Riksnivå Riksnivå för postnummerområden som börjar med: , , , 475, , och Avtalsområde 25 E7 Förmedling av inrikes postnummersorterade periodiskt utkommande tidningar och tidskrifter, Posttidning B, Riksnivå Riksnivå för postnummerområden som börjar med: , , , 475, , och Bilagor till ramavtalet 1. Lista över avropsberättigade myndigheter/organisationer på ramavtalsområde Brevförmedlingstjänster inom den statliga inköpssamordningen Prisbilagor 2. Prisbilaga A4 Inrikes brevförsändelser, Ekonomibrev, Lokal nivå 3. Prisbilaga B7 Inrikes postnummersorterade brevsändningar, Ekonomibrev, Riksnivå 4. Prisbilaga D1 Förmedling av inrikes oadresserade försändelser/samhällsinformation, Riksnivå 5. Prisbilaga E7 Förmedling av inrikes postnummersorterade periodiskt utkommande tidningar och tidskrifter, Posttidning B, Riksnivå Villkorsbilagor, Särskilda villkor 6. Generella villkor avseende adresserad brevdistribution 7. Generella villkor avseende oadresserad brevdistribution

3 3 Prisbilagor, Tilläggstjänster 8. Tilläggstjänster Bring Citymail Kontaktuppgifter 9. Kontaktuppgifter för kundsupport och ramavtalet Beställare ska ha möjlighet att teckna separata avropsavtal med Leverantören varvid det aktuella uppdraget bestäms i tid och omfattning. Lokala förutsättningar kan preciseras vid tecknande av avropsavtal, t.ex. vad gäller tider för utkörning, hämtning samt taxering/sortering och liknande. Beställare ska kunna avropa de tjänster som denne har behov av under hela avtalsperioden. Under avtalsperioden tillkommande statliga myndigheter underställda regeringen ska omfattas av avtalet på samma villkor. Beställare ska ha rätt om denne så önskar att utföra transporter med egen budbil mellan den egna myndighetens/organisationens tjänsteställen och till andra närliggande myndigheter. Uppdragsgivaren reserverar sig mot sådana förändringar i lagstiftning eller andra myndighetsbeslut som kan påverka uppdragets omfattning. 1.1 Tilläggstjänster Antagna tilläggstjänster är tillämpbara inom de avtalsområden/geografiska områden där Leverantören har antagits. Till ramavtalet tillhörande tilläggstjänster med priser framgår av bilaga Tillkommande tjänster Om Leverantören under ramavtalets löptid erbjuder nya tillkommande tjänster som har anknytning till brevförmedling enligt detta ramavtal har Uppdragsgivaren möjlighet att teckna separat överenskommelse med Leverantören om att dessa ska tillföras ramavtalet enligt punkt 4. 2 Avtalstid Avtalsperioden löper fr.o.m. dagen för avtalets undertecknande t.o.m. den 31 mars 2013, med möjlighet upp till två års förlängning med ett år i taget. Uppdragsgivaren har rätt att förlänga ramavtalet om skriftligt meddelande lämnas till Leverantören senast tio (10) månader före avtalsperiodens utgång. I annat fall upphör avtalet att gälla utan föregående uppsägning. Avropsavtal får löpa vidare högst ett år efter det att ramavtalets avtalsperiod gått ut. Ramavtalets villkor gäller under hela avropsperioden.

4 4 Giltighet av enstaka avropsavtal kan komma att bli villkorade av att säkerhetsskyddsavtal upprättas enligt vad som följer av punkt 10.2 för de uppdrag som kräver säkerhetsskydd. Beställaren äger rätt att omedelbart frånträda avropsavtalet om sådant säkerhetsskyddsavtal inte ingåtts enligt villkoren i avropsavtalet. Startdatum för avrop från Beställare varierar beroende på redan befintliga avtal med avvikande avtalstider. 3 Rangordning av handlingar Avtalet består av detta ramavtal jämte tillhörande bilagor. Om handlingarna innehåller oklarheter eller uppgifter som strider mot varandra, ska tolkning ske utifrån att ramavtalets huvudtext är överordnad och därefter i följande ordning om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat: 1. Tillägg till och ändringar i ramavtalet 2. Detta ramavtal jämte tillhörande bilagor 3. Tillägg till eller justeringar av avropsavtalet eller dess bilagor 4. Avropsavtalet slutet mellan avroparen och Leverantören jämte tillhörande bilagor 5. Skatteverkets förfrågningsunderlag, Dnr /21 6. Leverantörens lämnande anbud 4 Ändringar och tillägg Ändringar och tillägg i tecknat avtal får endast ske genom en skriftlig, av båda parter undertecknad, handling. 5 Leverantörens åtagande gentemot Uppdragsgivaren 5.1 Leverantörens åtagande Leverantören svarar för att tjänster enligt detta ramavtal utförs fackmannamässigt i enlighet med branschpraxis samt av personal som är kompetent för ändamålet. Leverantören svarar för att personalen följer de anvisningar inom ramen för ramavtal och avropsavtal som Beställaren lämnar. Leverantören svarar för alla direkta skador och skäliga kostnader som Beställaren har haft till följd av skada eller förlust av försändelser som vållats av Leverantören inom avtalat åtagande. Vid förlust av försändelse eller skada på försändelse, som gör den obrukbar för sitt ändamål, innebär Leverantörens ersättningsskyldighet enligt denna paragraf att portokostnad inte ska utgå för sådan försändelse.

5 Separation av försändelser Leverantören ska vid behov, utan extra kostnad för beställaren, skyndsamt bistå med separation av försändelser samt vidarebefordra dessa försändelser till berörd postoperatör enligt överenskommelse med beställaren Mottagare saknas på försändelser Adresserade försändelser vars mottagare saknas ska, utan extra kostnad, returneras till beställaren/avsändaren Transportlådor m.m. Leverantören ska vid behov kostnadsfritt tillhandahålla transportlådor, burar eller motsvarande. Utkörning av försändelser till beställaren Annan leverantörs utlämningsställe Leverantören ska vid behov och utan särskild ersättning hämta försändelser vid annan postoperatörs utlämningsställe och vidarebefordra dessa försändelser till beställaren Utkörning av försändelser Utkörning av försändelser till beställaren ska kunna ske vardagar mellan kl till Ytterligare utkörning eller annan tid får debiteras extra. Hämtning av försändelser från beställaren Distribuering av försändelser Försändelser ska distribueras av antagen anbudsgivare eller lämnas för vidare distribution till av beställaren anvisad leverantör Hämtning av försändelser Hämtning av försändelser ska kunna ske vardagar mellan kl till Ytterligare hämtning eller annan tid får debiteras extra. 5.2 Tillämpning av ramavtal De tjänster som levereras av Leverantören enligt detta ramavtal ska uppfylla de i förfrågningsunderlaget ställda kraven under ramavtalets hela giltighetstid.

6 6 Leverantören förbinder sig att: efter avrop från Beställare tillhandahålla de tjänster som omfattas av ramavtalet i enlighet med de villkor som anges. Beställare får inte vägras leverans av tjänster som omfattas av detta ramavtal samt att tillse och ansvara för att erforderlig kompetens och kapacitet löpande finns att tillgå hos Leverantören under hela avtalsperioden avseende de tjänster som omfattas av detta ramavtal. Uppdragsgivaren åtar sig att: Tillhandahålla rådgivning inom ramavtalsområdet till både Beställare/Avropare och Leverantör Sprida information om ramavtalet på webbplatsen Ramavtalet med tillhörande dokument ska finnas tillgängliga så fort ramavtalet trätt i kraft. Webbplatsen ska vara åtkomlig utan lösenord. 5.3 Redovisning till Uppdragsgivaren För att få täckning för de kostnader som uppstått vid denna upphandling och kommer att uppstå vid förvaltningen av dess ramavtal tar Uppdragsgivaren ut en avgift av Leverantören. Avgift ska utgå med 0,08 % beräknad på Leverantörens totala fakturering (omsättning) för detta ramavtal med tillhörande avropsavtal exklusive mervärdesskatt. Omsättningen ska redovisas kvartalsvis via Excelfil per Beställare och tjänst av Leverantören enligt nedan angiven tidsplan och avgiften ska utbetalas till Uppdragsgivaren vid redovisningstillfället. Redovisningsperiod Redovisningstillfälle 1 april 30 juni 31 juli 1 juli - 30 september 31 oktober 1 oktober 31 december 31 januari 1 januari 31 mars 30 april I samband med eventuell förlängning av ramavtal kan den administrativa avgiften till Uppdragsgivaren komma att justeras. Även i de fall Beställaren inte uttryckligen hänvisat till ramavtalet, men det framstår som uppenbart att beställningen skett enligt ramavtalet, ska Leverantören redovisa även dessa Beställare, såvida de omfattas av detta ramavtal enligt bilaga 1. Redovisningen ska omfatta alla beställningar som skett enligt detta ramavtal eller tillhörande avropsavtal, även om leverans sker efter att ramavtalets giltighetstid upphört.

7 7 5.4 Kundsupport (telefonsupport) Med kundsupport (telefonsupport) avses hur Leverantören kommer att arbeta med att ge god och snabb service till Beställare inom ramen för det aktuella uppdraget. Kontakter mellan Beställare och kundsupport ska ske på svenska språket. Leverantören ska, i samband med att avropsavtal tecknas, utse kontaktperson gentemot Beställaren under avtalstiden. Byte av kontaktperson ska skriftligen meddelas motparten snarast möjligt. Kontaktuppgifter för kundsupport, se bilaga Avstämningsmöten Ramavtalet ska följas upp genom uppföljningsmöten minst en gång per år för att tillvarata erfarenheter och iakttagelser om tillämpningen av ramavtalet. Exempel på uppföljningspunkter är att säkerställa att Leverantören följer villkoren i avtalet och att fånga upp Leverantörens synpunkter på avtalet. Både Uppdragsgivaren och Leverantören kan ta initiativ till möten om uppföljning. 5.6 Beställning av statistik Leverantören förbinder sig att kostnadsfritt tillhandahålla statistik över användandet av ramavtalet till Uppdragsgivaren. Sådan redovisning ska levereras en gång per kvartal enligt punkt 5.3. och innehålla följande information: Antal avrop per myndighet/organisation etc. specificerat på olika typer av tjänster/varor Totalt antal avrop per myndighet/organisation etc. Annan statistik som Uppdragsgivaren kan komma att behöva, som inte innebär särskild investering för Leverantören. Beställare ska även ha rätt att under avtalstiden kostnadsfritt beställa statistik över av Leverantören utförda och fakturerade tjänster. Det närmare innehållet i statistiken samt statistikens omfattning ska särskilt överenskommas mellan Beställare och Leverantör vid tecknandet av avropsavtal. 6 Prislistor Fastställda prislistor hanteras elektroniskt och ska vara strukturerade enligt av Uppdragsgivaren fastställd Excel-mall.

8 8 7 Avropsförfarande Beställare ska avropa direkt från Leverantören med angivande av: Benämning och diarienummer för detta ramavtal. Avropsavtalet ska innehålla en hänvisning till ramavtalet och dess tillhörande villkor. Kontaktpersoner för respektive part Brevförmedlingstjänster som omfattas av avropet Leveransadress Aktuell faktureringsadress Leverantören ska tillämpa ramavtalets villkor vid beställning även om Beställare inte uttryckligen åberopar ramavtalet. 8 Leveransvillkor Finner Leverantören att avtalad leveranstid inte kan hållas eller framstår detta som sannolikt, ska denne utan uppskov, med angivande av beställningsnummer eller motsvarande, skriftligen meddela Beställare. Därvid ska anges orsaken till förseningen samt såvitt möjligt den tidpunkt då leverans/delleverans beräknas ske. Beställaren har rätt till ersättning, med de begränsningar som anges i andra stycket, för den direkta skada som kunde ha undvikits om meddelandet lämnats i rätt tid såvida inte leveransförseningen bevisligen beror på Beställare eller på något förhållande som Beställaren svarar för eller på omständighet enligt punkt 23. Vid leveransförsening har Beställaren rätt till ersättning för den direkta skada som Beställaren har lidit till följd av försening av försändelser som vållats av Leverantören inom avtalat åtagande. Blir försändelsen så försenad att den blir obrukbar för sitt ändamål, innebär Leverantörens ersättningsskyldighet att portokostnad inte ska utgå för sådan försändelse. Ersättning för skada enligt första och andra stycket kan dock inte utgå samtidigt. 9 Dokumentation Leverantörens rutiner för uppföljning ska vara dokumenterade och kunna uppvisas på begäran.

9 9 10 Särskilda kontraktsvillkor avseende säkerhet 10.1 Leverantörens åtagande Vad avser befordran av dokument, handlingar, datamedia (CD, USB-minne etc.) och liknande material där säkerhetsskyddsåtgärder ska följas enligt föreskriftsmyndigheterna (Säkerhetspolisen respektive Försvarsmakten) och övriga funktionsansvariga myndigheter enligt Beredskapsförordningen (1996:627) och säkerhetsskyddslagen ska befordran och hantering av ovanstående ske enligt föreskrifter i Beställarens avropsavtal Säkerhetsskyddsavtal Detta ramavtal kan komma att lyda under Säkerhetsskyddslagen (1996:627), säkerhetsskyddsförordning (1996:633) och Rikspolisstyrelsens föreskrifter om säkerhetsskydd. Ramavtalets tjänster kan komma att utföras i Beställarens lokaler, varför ett säkerhetsskyddsavtal vid behov ska upprättas i samband med avropsavtalstecknandet. I enlighet med vad som anges i punkt 2 är avropsavtalets giltighet villkorat av ett sådant säkerhetsskyddsavtal ingås om sådant villkor anges i avropsavtalet Säkerhetsprövning och registerkontroll För att en tjänst som enligt avropsavtalet utgör tjänst inom samhällskritisk verksamhet ska kunna påbörjas måste en säkerhetsprövning och eventuell registerkontroll utföras på berörd personal. Avropsavtal för dessa uppdrag kan inte tecknas och tjänst får inte påbörjas innan säkerhetsprövning och registerkontroll på berörd personal är slutförd och godkänd. Leverantören ska, på Beställarens begäran, kunna uppvisa utfärdad bekräftelse på godkänd registerkontrollerad person, s.k. Personal Security Clearence (PSC). För det fall person inte godkänns i PSC kan denne inte utföra något arbete under detta ramavtal och Leverantören ska tillhandahålla annan lämplig resurs Leverantörens ansvar Leverantören förbinder sig att tillse, att hos Leverantören anställda och av Leverantören anlitade Underleverantörer åtar sig att iaktta bestämmelserna i denna punkt 10 i samma utsträckning som Leverantören själv. 11 Leveranskontroll Beställaren har ansvaret för att leveranskontroll sker enligt punkt Ersättning Ersättningen omfattar det innehåll och de prestandakrav som beskrivs i detta ramavtal med tillhörande bilagor.

10 10 Leverantören äger rätt till betalning för brevförmedlingstjänst etc. enligt mellan parterna överenskomna prislistor. Priser redovisas i prisbilagor enligt punkt 1. Priserna är angivna i SEK exklusive mervärdesskatt. Priserna är fasta under avtalsperioden fr.o.m. dagen för avtalets undertecknande t.o.m. den 31 mars Med fast pris avses att det inte kommer att ske några prisjusteringar under avtalstiden. Med prisregleringsbestämmelser avses förändringar som är styrda av myndighetsbeslut och internationella fördrag. Vid ändring av priser med anledning av gällande prisregleringsbestämmelser utom Leverantörens kontroll kan förhandling om reglering av avtalade priser upptas mellan parterna. Faktiska kostnadsökningar ska då verifieras av Leverantören. Prisförändringar med hänvisning till ovan kan ske per den 1 april under avtalsperioden. Priserna omfattar i övrigt samtliga med uppdraget förenade kostnader. I de fall villkor och förutsättningar för den typ av verksamhet som avtalet omfattar avsevärt ändras till följd av ny lagstiftning eller statliga beslut kan parterna uppta förhandling om eventuella prisjusteringar. Vid förlängning av ramavtalet kan priserna justeras med maximalt 80% av SCB:s preliminära arbetskostnadsindex (AKI) för tjänstemän inom privat sektor, SNI 2007, kolumn H (SCB:s definition: Transport- och magasineringsföretag). Som basmånad ska september år 2010 användas och indexförändring beräknas på de priser som finns i det ursprungliga ramavtalet. Detta innebär t.ex. att om förlängning av avropsavtal ska ske med ett år fr.o.m. den 1 april 2013 ska indexförändringen beräknas för perioden september 2010 september Vid eventuell förlängning av avropsavtal med ytterligare ett år fr.o.m. den 1 april 2014 ska indexförändringen beräknas för perioden september 2010 september För avropsavtal som löper efter det att ramavtalet upphört gäller att indexförändring kan ske per den 1 april aktuellt år. Indexförändringen beräknas på basmånaden september 2010 och de priser som finns i det ursprungliga ramavtalet. I händelse av att AKI upphör att gälla under avtalsperioden ska parterna komma överens om att ett likvärdigt index ska gälla vid prisjustering under resten av avtalsperioden. 13 Kvalitet och uppföljning Levererade tjänster ska vara i full överensstämmelse med detta avtal, i förfrågningsunderlaget uppställda krav och i anbudet lämnade uppgifter. Uppdragsgivaren förbehåller sig rätten att under avtalsperioden kontrollera att de angivna och överenskomna kvalitetskraven är uppfyllda. Uppdragsgivaren kommer även fortlöpande att kontrollera att Leverantören uppfyller sina åtaganden avseende betalning av skatter och socialförsäkringsavgifter.

11 11 Leverantören ska följa upp ramavtalet och respektive avropsavtal med minst en kontakt (via telefon eller personligt besök) med varje Beställare per år. Planering och uppföljning sker vid planeringsmöten mellan Leverantören och Uppdragsgivaren. 14 Miljö Miljökrav fordon - särskilda kontraktsvillkor Nedanstående miljökrav utgår ifrån Miljöstyrningsrådets dokument Upphandlingskriterier för godstransporter Miljökrav ( ) Särskilda kontraktsvillkor angående miljöledning Leverantören ska - senast inom 6 månader från kontraktsstart - ha ett miljöledningssystem som kan användas för att minska miljöpåverkan från uppdraget. Systemet ska omfatta den verksamhet som utför transporterna, inklusive underleverantörer, och ska minst inkludera följande delar: en införd miljöpolicy 1 rutiner som säkerställer att lagar och föreskrifter som berör verksamheten efterlevs rutiner för kontinuerlig redovisning av fordonsflottans miljöprestanda rutiner och metoder som säkerställer att miljökrav följs i enlighet med avtalet, inklusive rutiner för att hantera avvikelser. rutiner och metoder för redovisning och rapportering till Uppdragsgivaren Särskilda kontraktsvillkor angående sparsam körning Förarna som omfattas av uppdraget ska ha utbildats i sparsam körning. Leverantören ska kunna visa att ett system 2 finns som följer upp bränsleförbrukningen. Kraven i punkt 14.2 ska vara uppfyllda senast inom 6 månader efter avtalets ikraftträdande Särskilda kontraktsvillkor vid anskaffning/inköp av fordon för uppdragets utförande under avtalsperioden Miljökrav på tunga fordon (totalvikt över 3,5 ton) Vid anskaffning av fordon som under avtalstiden kommer att användas i transportuppdraget ska dessa fordon lägst uppfylla kraven för Euro IV. 1 Begreppet miljöpolicy definieras enligt ISO 14001:2004 som Övergripande intentioner och riktlinjer relaterade till en organisations miljöprestanda, formellt uttalande av högsta ledningen. Miljöpolicyn utgör grunden för att fastställa övergripande miljömål och detaljerade miljömål. 2 Ett exempel på uppföljningssystem är en körjournal.

12 12 Miljökrav på lätta lastbilar (totalvikt högst 3,5 ton) Vid anskaffning av fordon som under avtalstiden kommer att användas i transportuppdraget ska dessa enligt uppgift i vägtrafikregistret, eller motsvarande utländska register, släppa ut högst 5 milligram partiklar och 230 gram koldioxid per kilometer vid blandad körning. Miljökrav på personbilar Vid anskaffning av personbilar med maximalt 5 sittplatser, som under avtalstiden kommer att användas för transportuppdraget, gäller att dessa ska uppfylla kriterierna för miljöbilsdefinitionen enligt förordning om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor (SFS 2009:1) Uppföljning av miljökrav Leverantören ska årligen under avtalstiden - till Uppdragsgivaren skriftligen redovisa att kraven enligt detta avsnitt (avsnitt 14) är uppfyllda. För punkterna 14.1 och 14.2 gäller att kraven ska redovisas skriftligt till Uppdragsgivaren sex (6) månader efter avtalets ikraftträdande och därefter årligen under avtalstiden. 15 Betalningsvillkor 15.1 Ersättning Ersättning för aktuellt uppdrag som Leverantören utför åt Beställaren ska utbetalas månadsvis i efterskott Särskilda kontraktsvillkor avseende elektroniska fakturor Enligt Förordning om ändring i förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring (SFS 2006:1486), 21 f, ska myndigheter hantera inkommande och utgående fakturor elektroniskt. Ekonomistyrningsverket får besluta om undantag från kravet enligt första stycket om det finns särskilda skäl. Leverantören ska ha beredskap för att under avtalsperioden börja skicka elektroniska fakturor till Beställare (myndigheter). Läs mer om e-faktura på Ekonomistyrningsverkets sida,

13 Fakturering Följande information ska framgå på fakturan: Faktura ska innehålla uppgift om Beställaren (anges alltid först) Fakturaadress Leverantörens namn, adress, telefonnummer, post- eller bankgiro samt referens Leverantörens registreringsnummer för mervärdesskatt Mottagarens namn och adress samt kundreferens Beställarens namn och adress, kostnadsställenummer samt kundreferens Specificerat ersättningsbelopp i SEK Momsbelopp i SEK Specifikation av uppdrag eller leverans Avtalets diarienummer Tidsperiod Fakturering ska ske månadsvis i efterskott till Beställaren. Betalning ska ske 30 dagar efter det att korrekt faktura inkommit till och ankomststämplats av Beställaren. Faktureringsadress meddelas av Beställaren i anslutning till tecknandet av avropsavtal. All fakturering ska ske från Leverantören, d.v.s. ingen fakturering får ske från underleverantörer Dröjsmålsränta Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagens bestämmelser Avgifter Uppläggnings-, fakturerings- eller andra avgifter förutom påminnelseavgift, får ej debiteras. 16 Arbetsgivaransvar Leverantören förbinder sig att under avtalsperioden fullgöra sina skyldigheter avseende socialförsäkringsavgifter och skatter. Leverantören ansvarar för att dess underleverantörer för uppdraget uppfyller motsvarande krav. Leverantören är skyldig att inte vidta åtgärd, som kan antas medföra åsidosättande av lag eller annars strider mot vad som är allmänt godtaget inom Leverantörens kollektivavtalsområde. Skulle Leverantören brista i fullgörandet av detta åtagande får Uppdragsgivaren häva avtalet. 17 Tillstånd I Leverantörens tillstånd från Post- och telestyrelsen regleras ansvar för brevförmedling etc. för postoperatörer.

14 14 18 Försäkringar Leverantören förbinder sig att teckna och under hela ramavtalets/avropsavtalsperioden vidmakthålla erforderligt försäkringsskydd för sitt åtagande, exempelvis mot skada och förlust av värde som omfattas av ramavtalet motsvarande ett försäkringsbelopp som sätts i relation till ramavtalets storlek. 19 Leverantörens anställda Personer som är anställda hos Leverantören eller som arbetar på dennes uppdrag ska bära företagskläder och bära namnskylt. Kravet på namnskylt gäller i miljöer där brevbärare utför tjänster hos en myndighet. 20 Sekretess Sekretess innebär förbud att röja uppgift. Leverantören kan i samband med uppdragets genomförande få kännedom om förhållanden som gäller Beställarens verksamhet. Exempel på detta kan vara uppgifter i handlingar eller annat material men även förhållanden om myndighetens/organisationens anställda m.m. Leverantören ska därför förbinda sig att behandla all information som denne kan få kännedom om i samband med uppdragets genomförande konfidentiellt. Leverantören ansvarar för att den tystnadsplikt iakttas som enligt reglerna i sekretesslagen 1 kap. punkt 6 gäller för anställda och uppdragstagare vid myndighet. Tystnadsplikten omfattar även uppgifter om Beställarens inre förhållanden eller andra liknande uppgifter som Leverantören kan få kännedom om i samband med uppdragets genomförande. 21 Överlåtelse och underleverantör Leverantörens skyldigheter och rättigheter avseende detta uppdrag får varken helt eller delvis utan Uppdragsgivarens skriftliga medgivande överlåtas till annat företag eller annan person. Leverantören har dock rätt att överlåta avtalet på annat av Leverantören helägt dotterbolag. Leverantören har skyldighet att informera Uppdragsgivaren om när förändring kommer att ske. Leverantören ansvarar på samma sätt för hur uppdraget

15 15 utförs av eventuella underleverantörer samt kvalitetssäkras gentemot dessa underleverantörer. Leverantören ansvarar för underleverantörs åtagande som sitt eget. 22 Marknadsföring Leverantören äger inte rätt att använda Uppdragsgivaren i marknadsföringssyfte utan ett skriftligt godkännande. 23 Force majeure Följande omständigheter utgör befrielsegrund om det medför att ramavtalets fullgörande hindras eller blir oskäligt betungande. Krig och varje annan omständighet som part inte kan råda över såsom eldsvåda, uppror, upplopp, strejk, lockout, allvarlig smittspridning samt ändrade anslag eller direktiv från statsmakterna och andra liknande omständigheter. I ovan nämnda fall är inte part skyldig att utge skadestånd. Plötslig eller oförutsedd brist på personal utgör inte befrielsegrund såvida bristen inte beror på omständighet enligt första stycket. Motparten ska omedelbart underrättas om det föreligger omständighet som kan föranleda tillämpning av denna bestämmelse. Part som åberopar förhållande enligt första stycket till befrielse från fullgörande av avtalet är skyldig att utan dröjsmål skriftligen underrätta andra parten om uppkomsten därav liksom dess upphörande. Om Leverantörens prestation inte sker på grund av befrielsegrund har Uppdragsgivaren rätt att vända sig till annan Leverantör så länge hindret föreligger. När hindret upphört eller undanröjts är parterna skyldiga utan dröjsmål åter låta åtagandena i ramavtalet gälla. Har hindret bestått i mer än sex (6) månader har part rätt att säga upp detta ramavtal till omedelbart upphörande. 24 Uppsägning Fullgör inte Leverantören sina åtaganden på avtalat sätt enligt ramavtalet, ska Uppdragsgivaren skriftligen meddela Leverantören detta med angivande av på vilket/vilka sätt denne anser att Leverantören inte fullgör/fullgjort sina åtaganden enligt ramavtalet. Sådan brist på fullgörande ska vara av väsentlig art eller återkommande brister som sammantaget kan anses vara väsentlig brist. Leverantören äger då snarast, dock senast inom fjorton (14) dagar från att sådant meddelande mottagits, vidta rättelse. Har rättelse inte vidtagits inom den föreskrivna tiden äger Uppdragsgivaren rätt att omedelbart säga upp ramavtalet med en (1) månads uppsägningstid. Motsvarande gäller vid avropsavtal och där Beställaren äger rätt att uppsäga avropsavtal.

16 16 25 Uppdragsgivarens rätt till kontroll och vite Uppdragsgivaren äger rätt att kontrollera att Leverantören fullgjort sin redovisningsplikt enligt punkt 5.3. Uppdragsgivaren ska äga rätt att genom en av Uppdragsgivaren utsedd revisor kontrollera den av Leverantören lämnade redovisningen enligt ovan. Leverantören förbinder sig att tillhandahålla samtliga handlingar som behövs för att av Uppdragsgivaren utsedd revisor ska kunna göra en fullgod kontroll av redovisningen. Sådana handlingar utgörs bland annat av avropsavtal, fakturor, räkenskapsmaterial och övrigt underlag som är relevant för kontroll av Leverantörens uppgifter. Uppdragsgivaren ska svara för kostnaden för sådan revision förutsatt att Leverantören fullgjort sina åtaganden avseende redovisning i enlighet med detta ramavtal. I annat fall ska Leverantören svara för kostnaden för revisionen. Eventuella brister och/eller felaktigheter i redovisningen som upptäcks vid revisionen ska snarast korrigeras och alla tillkommande belopp ska omedelbart utges till Uppdragsgivaren. Fullgör inte Leverantören sina åtaganden avseende redovisningen äger Uppdragsgivaren rätt till vite. Vite kommer att utgå med SEK för varje redovisningsperiod avseende av Leverantören bristfällig, försenad eller utebliven redovisning. I det fall Leverantören inte fullgör sina åtaganden avseende redovisning i den utsträckning att vite utgår vid två (2) tillfällen under en tolv (12) månaders period äger Uppdragsgivaren rätt att häva avtalet med omedelbar verkan. 26 Hävning Vid väsentligt brott mot avtalet äger parterna att omgående häva avtalet eller begränsa det vad avser omfattning om inte rättelse sker inom trettio (30) dagar efter skriftlig tillsägelse därom. Vid hävning enligt ovan ska ekonomisk reglering ske mellan parterna samt, i förekommande fall, ersättning utgå för direkt skada som är anledning till hävningen. Uppdragsgivaren äger också rätt att häva avtalet med omedelbar verkan om Leverantören Är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande, inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt, har blivit dömd för ekonomiska brott enligt lagakraftvunnen dom, har belagts med näringsförbud eller i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar.

17 17 27 Skadestånd Har Uppdragsgivaren sagt upp ramavtalet eller hävt ramavtalet enligt ovan äger Uppdragsgivaren rätt till skadestånd motsvarande Uppdragsgivarens samtliga direkta kostnader för att avveckla ramavtalet samt byte av Leverantör, dock maximalt femtiotusen (50.000) SEK. Motsvarande gäller för Beställaren i avropsavtalet. 28 Lagval Detta avtal ska till dess helhet vara underkastat svensk rätt utan hänsyn till lagvalsregler. 29 Tvist Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandling mellan parterna. Om parterna trots upprepade förhandlingar inte kan komma överens ska tvist angående tolkning och tillämpning av detta avtal och därmed sammanhängande rättsfrågor avgöras av svensk allmän domstol i Stockholm med tillämpning av svensk rätt. 30 Kontaktpersoner Kontaktuppgifter för ramavtalet, se bilaga 9. Föreliggande ramavtal (punkt 1-30) är upprättat i två original, varav parterna erhåller var sitt exemplar. Solna den / 2011 Stockholm den / 2011 Skatteverket Bring Citymail Sweden AB Mikael Wickström Inköpschef Mats Forsberg VD

18 18 Avtalsbilaga 1 Lista över avropsberättigade myndigheter/organisationer på Ramavtalsområde Brevförmedlingstjänster inom den statliga inköpssamordningen Avropsberättigade på detta Ramavtalsområde är: 1. Myndigheter under regeringen (deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning) 2. Staten närstående myndigheter som deltar enligt fullmakt: Namn: Riksdagens Ombudsmän Riksdagsförvaltningen Riksrevisionen Sveriges Riksbank Organisationsnummer: 3. Förvaltning skild från staten som deltar enligt fullmakt: Namn: Hjälpmedelsinstitutet Nordiska Museet Norrlandsfonden Riksteatern Stiftelsen Dansens Hus Stiftelsen för Föremålsvård i Kiruna Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning Stiftelsen Högskolan i Jönköping Stiftelsen Skansen Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet Stiftelsen Tekniska Museet Svenska Filminstitutet Sveriges Civilförsvarsförbund Organisationsnummer: 4. Statliga bolag som deltar enligt fullmakt: Namn: Specialfastigheter Sverige AB Radiotjänst i Kiruna AB Organisationsnummer:

Ramavtal Brevförmedlingstjänster för staten. Mellan Skatteverket och Luleå Mail HB, nedan kallad leverantören, har träffats följande ramavtal.

Ramavtal Brevförmedlingstjänster för staten. Mellan Skatteverket och Luleå Mail HB, nedan kallad leverantören, har träffats följande ramavtal. 1 Dnr 132 440399-10/21C Ramavtal Brevförmedlingstjänster för staten Mellan Skatteverket och Luleå Mail HB, nedan kallad leverantören, har träffats följande ramavtal. Kammarkollegiet inträder såsom part

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

Vägledning för avrop från ramavtalet Fordonsförhyrning

Vägledning för avrop från ramavtalet Fordonsförhyrning Upprättad av Sid 1 (8) Vägledning för avrop från ramavtalet Fordonsförhyrning Allmänna kommentarer Word-mallen är ful, försök hitta en bättre www.avropa.se borde alltid vara en hyperlänk Hänvisningar inom

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa

Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa 1. RAMAVTALETS SYFTE...2 2. RAMAVTALETS OMFATTNING...2 3. AVROPSAVTAL...3 4. RAMAVTALSPERIOD...3 5. FÖRETAGETS ÅTAGANDE...3 6. AVTALSHANDLINGAR...3 7. BERÄTTIGADE

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde.

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde. Bilaga 1. Kommersiella villkor Avtalet ska innehålla minst nedanstående villkor, vilka inte är förhandlingsbara. Villkoren utgör tillsammans med kraven i förfrågningsunderlaget underlag för det slutliga

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX Avtal SMHI och XXX Avtalsnummer: XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 2 2 Kontaktpersoner... 2 3 Avtalets omfattning... 2 4 Avtalets giltighet... 2 5 Avtalstid optioner... 2 6 Avtalshandlingar... 2 7 Underleverantör...

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap MA-Skåne 1 (5) Diarienummer MA/060087-02 Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap Avtalsnummer: MA/060087-02 Leverantör: ProjektBolaget Ögren-Skoog AB,Ersmässgränd

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN sid 1 (7) RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN Detta med avtalsnummer 2012-244-., har träffats mellan Statens tjänstepensionsverk (nedan kallad SPV) och., organisationsnummer., (nedan kallad

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

Avtal. Parter: 3. Bilaga Allmänna villkor. 3.1 Allmänna villkor. Referensnr: 96-77-2014

Avtal. Parter: 3. Bilaga Allmänna villkor. 3.1 Allmänna villkor. Referensnr: 96-77-2014 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Tjänstefordon och förmånsbilar 2015 Tjänstefordon och förmånsbilar 2015 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-77-2014:004 96-77-2014 2015-11-01 Slutdatum: 2017-10-31

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

Vägledning för avrop från ramavtalet Konferenstjänster

Vägledning för avrop från ramavtalet Konferenstjänster Sid 1 (8) Vägledning för avrop från ramavtalet Konferenstjänster Allmänna kommentarer Word-mallen är ful, försök hitta en bättre www.avropa.se borde alltid vara en hyperlänk Hänvisningar inom dokumentet

Läs mer

Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun

Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun Bilaga 1 Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun 1. Parter Ale kommun, 212000-1439 (kommunen) (utföraren) 2. Avtalsperiod Avtalet börjar gälla den dag avtalet undertecknas.

Läs mer

Regeringskansliet 103 33 Stockholm (nedan kallad sponsorn) Adress Postadress. 202100 3831 (ange)

Regeringskansliet 103 33 Stockholm (nedan kallad sponsorn) Adress Postadress. 202100 3831 (ange) Avtalsnummer: (diarienummer) Denna avtalsmall kan användas vid avtal om sponsring. Under varje avsnitten i avtalsmallen ges förslag på vad som bör regleras i avtalet (rödmarkerad text) och även på lämpliga

Läs mer

Dessa kommersiella villkor kommer även att gälla som avtal. AVTAL Däck till fordon samt vissa tillhörande tjänster

Dessa kommersiella villkor kommer även att gälla som avtal. AVTAL Däck till fordon samt vissa tillhörande tjänster Bilaga 3 KOMMERSIELLA VILLKOR AVTAL Dessa kommersiella villkor kommer även att gälla som avtal AVTAL Däck till fordon samt vissa tillhörande tjänster Detta avtal har upprättats mellan AB bolaget nedan

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och.

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och. 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan Kungl.biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och

Läs mer

BILAGA 1 AVTALSUTKAST

BILAGA 1 AVTALSUTKAST Sid 1(7) BILAGA 1 AVTALSUTKAST Mellan Regionalt CancerCentrum, (nedan kallad RCC), med organisationsnummer 232100-0016, och XXXXX (nedan kallat Företaget), med organisationsnummer XXXXXX, har följande

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING

RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och xxx org nr xxxxxx-xx (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING 1 Uppdragets omfattning

Läs mer

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 1 Parter Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. Kommunen: Stenungsunds kommun Strandvägen

Läs mer

Avtalsmall. Region Skåne. IT-utbildning

Avtalsmall. Region Skåne. IT-utbildning Avtalsmall MA/070028 mellan Region Skåne och NN om IT-utbildning Avtalet skall innehålla minst nedanstående punkter, vilka ej är förhandlingsbara. Samtliga överenskommelser med utgångspunkt från Förfrågningsunderlaget

Läs mer

Exempel KONTRAKT. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem

Exempel KONTRAKT. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem KONTRAKT Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem Mellan Katrineholms kommun (nedan kallad Kommunen ), och. (nedan kallad Utföraren ), har följande kontrakt, (nedan kallat Kontraktet ), träffats.

Läs mer

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform

Läs mer

1. Parter Mellan Landskrona stad (org nr 212000-1140) nedan kallad staden och (org. nr - ) nedan kallad Leverantör har följande avtal träffats.

1. Parter Mellan Landskrona stad (org nr 212000-1140) nedan kallad staden och (org. nr - ) nedan kallad Leverantör har följande avtal träffats. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(6) Datum Er Referens Handläggare Vår Referens Charlotte Rafsten DNR 2012/00408 BILAGA 2 Avtalsmall 1. Parter Mellan Landskrona stad (org nr 212000-1140) nedan

Läs mer

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform Förenklad

Läs mer

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område ekonomi

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område ekonomi 1/14 Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område ekonomi 1 Ramavtal oberoende konsulter, område ekonomi Mellan Ekonomistyrningsverket (nedan kallat ESV), med organisationsnummer

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

Avtal för konsultinsats

Avtal för konsultinsats Mottagare: 2003- Dnr Avtal för konsultinsats Avtalsparter Statens kulturråd [Leverantören ] Box 7843 [Postadress och Postnummer] 103 98 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 [Organisationsnummer] Detta

Läs mer

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET Sidnr 1(6) VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET 1. Allmänt Dessa villkor (Villkor-NP) gäller för tillhandahållande av administration för överlämnande/övertagande av telefonnummer som TeliaSonera AB förfogar

Läs mer

Ramavtal avseende BAS-fordon 1-4, SB10030.

Ramavtal avseende BAS-fordon 1-4, SB10030. Ramavtalserkännande Inköpare, direkttelefon Anders Andersson, 010-2405244 E-post anders.andersson@msb.se Tekniska upplysningar Anders Andersson, 010-2405244 Leveransadress Ert datum 2010-03-15 Leverantör

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING Detta avtal rekommenderas av Svenska Fotografers Förbund och är avsett att användas vid offentlig upphandling av fotograftjänster Mellan, org.nr (nedan kallad Beställaren)

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

Avtal Åstorps Kommun - Mellan Åstorps Kommun organisationsnummer 212000-0936 Storgatan 7, 265 80 Åstorp, här fortsättningsvis kallat Kommunen

Avtal Åstorps Kommun - Mellan Åstorps Kommun organisationsnummer 212000-0936 Storgatan 7, 265 80 Åstorp, här fortsättningsvis kallat Kommunen Sida 1/7 Avtal om servicetjänster i form av städ, tvätt och inköp Mellan Åstorps Kommun organisationsnummer 212000-0936 Storgatan 7, 265 80 Åstorp, här fortsättningsvis kallat Kommunen och organisationsnummer

Läs mer

Ramavtal för Kommunikation som tjänst Ramavtalsområde A

Ramavtal för Kommunikation som tjänst Ramavtalsområde A Ramavtal för Kommunikation som tjänst Ramavtalsområde A 2(14) Innehållsförteckning RAMAVTAL FÖR KOMMUNIKATION SOM TJÄNST... 3 1 BAKGRUND... 4 2 ÅTAGANDET... 4 3 UNDERLEVERANTÖRER... 6 4 FUNKTIONER, PRODUKTER

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

Avtal: Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal: Referensnr: Moms reg nummer: Avtal: Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Montage och Demontage Lab/kontor Montage och Demontage Lab/kontor Referensnr: Upph. ref.nr: 10029/UF 10029/UF 2011-03-01 Slutdatum: 2013-02-28 Typ av avtal:

Läs mer

Ramavtal Förhyra av specialfordon (utkast)

Ramavtal Förhyra av specialfordon (utkast) Bilaga 3 Ramavtal Förhyra av specialfordon (utkast) Mellan SMHI och XXXXX Registrerings-/Diarienummer: XXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1

Läs mer

AVTALSUTKAST AVTALSUTKAST AVSEENDE BETESDRIFT PÅ FYRA ÖAR I LURÖ SKÄRGÅRD

AVTALSUTKAST AVTALSUTKAST AVSEENDE BETESDRIFT PÅ FYRA ÖAR I LURÖ SKÄRGÅRD AVTALSUTKAST AVTALSUTKAST AVSEENDE BETESDRIFT PÅ FYRA ÖAR I LURÖ SKÄRGÅRD Gulmarkerad text kommer att tas bort eller kompletteras i det slutliga avtalet 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen i Värmlands

Läs mer

Avtal avseende outsourcing av PUBLIKATIONSHANTERING. Tryckning och distribution. Parter. Holmbergs AB och Malmö högskola.

Avtal avseende outsourcing av PUBLIKATIONSHANTERING. Tryckning och distribution. Parter. Holmbergs AB och Malmö högskola. Malmö högskola 1(6) Avtal avseende outsourcing av PUBLIKATIONSHANTERING Tryckning och distribution Parter Holmbergs AB och Malmö högskola Kontaktpersoner Holmbergs AB Operativa frågor Fredrik Borg Stationär

Läs mer

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013 Avropsstöd Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013 Innehåll 1 Innan du börjar avropa... 2 2 Inledning... 2 3 Omfattning... 2 4 Avrop på Ramavtalet... 2 5 Beställning... 2 5.1 Orderbekräftelse...

Läs mer

Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral AB, nedan SKI och Kommunförbundet Skåne, nedan KFSK, avtal gällande projektledning av upphandling av:

Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral AB, nedan SKI och Kommunförbundet Skåne, nedan KFSK, avtal gällande projektledning av upphandling av: Avtal gällande projektledning av upphandling av vård-, omsorgs- och behandlingsplatser m.m. mellan SKL Kommentus Inköpscentral, SKI och Kommunförbundet Skåne, KFSK. Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral

Läs mer

Urval till ortodontibehandling

Urval till ortodontibehandling Koncernkontoret Avd Koncerninköp Enhet Medicinskt material Karin Forsberg Strategisk inköpare Telefon: 040-675 35 08 E-post: karin.l.forsberg@skane.se Datum 2011-11-18 Diarienr 1100709 1 (8) Urval till

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

BILAGA B. Ramavtal för Telefoner, kommunikationsutrustning. Ramavtalsområde D

BILAGA B. Ramavtal för Telefoner, kommunikationsutrustning. Ramavtalsområde D BILAGA B Ramavtal för Telefoner, kommunikationsutrustning och tillbehör Ramavtalsområde D 2(14) Innehållsförteckning RAMAVTAL FÖR TELEFONER, KOMMUNIKATIONSUTRUSTNING OCH TILLBEHÖR... 3 1 BAKGRUND... 4

Läs mer

Version 1.0, 12-10-07

Version 1.0, 12-10-07 Ramavtal avtalspaket avseende svartfiber och andra tjänster som kan tillhandahållas av stadsnät tillhörande Svenska Stadsnätsföreningen Detta ramavtal ( Ramavtalet ) har ingåtts mellan (1) Svenska Stadsnätsföreningen

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

1 BAKGRUND... 3 2 ÅTAGANDET... 3 3 ÅTERFÖRSÄLJARE... 4 4 UNDERLEVERANTÖRER... 5 5 PRODUKTER OCH TJÄNSTER... 5 6 PRISER... 5

1 BAKGRUND... 3 2 ÅTAGANDET... 3 3 ÅTERFÖRSÄLJARE... 4 4 UNDERLEVERANTÖRER... 5 5 PRODUKTER OCH TJÄNSTER... 5 6 PRISER... 5 Ramavtal 1(14) Innehållsförteckning 1 BAKGRUND... 3 2 ÅTAGANDET... 3 3 ÅTERFÖRSÄLJARE... 4 4 UNDERLEVERANTÖRER... 5 5 PRODUKTER OCH TJÄNSTER... 5 6 PRISER... 5 7 UPPDATERING AV PRISER... 6 8 UPPDATERING

Läs mer

Fyrhjuling till Storstans Kommun Direktupphandlingen avser Vara Tjänst Anbud

Fyrhjuling till Storstans Kommun Direktupphandlingen avser Vara Tjänst Anbud Exempel på inbjudan till direktupphandling Obs! Detta är endast ett exempel. Samtliga uppgifter i exemplet är påhittade. Text markerad med blå färg i dokumentet fylls i av leverantören som lämnar anbudet.

Läs mer

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och B2B IT-Partner AB. Klient. Statens inköpscentral 2012-04-05 96-113-2011;001. Projektnamn Dokumenttyp

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och B2B IT-Partner AB. Klient. Statens inköpscentral 2012-04-05 96-113-2011;001. Projektnamn Dokumenttyp Mellan och B2B IT-Partner AB 1 (15) Innehållsförteckning 1 Ramavtalsparter... 3 2 Definitioner... 3 3 Bakgrund... 4 4 Ramavtalets inbördesordning... 4 5 Avtalsperiod... 4 6 Parternas förhållningssätt...

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor gäller för Bredbandsanslutning för företag. Till företag räknas även privatpersoner

Läs mer

Avtal. Region Skåne. Datacentralen i Södra Sverige AB (DC UTBILDNING) IT-utbildning

Avtal. Region Skåne. Datacentralen i Södra Sverige AB (DC UTBILDNING) IT-utbildning Avtal MA/070028 mellan Region Skåne och Datacentralen i Södra Sverige AB (DC UTBILDNING) om IT-utbildning AVTALSPARTER Leverantör: Datacentralen i Södra Sverige AB (DC UTBILDNING) Box 1023 251 10 HELSINGBORG

Läs mer

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 1(8) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 Leveransadress Anbudsgivare Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda Anbud - Maskintjänster

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

Dnr: 137-KB 463-2012 RAMAVTAL. Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB )

Dnr: 137-KB 463-2012 RAMAVTAL. Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB ) Dnr: 137-KB 463-2012 1. Parter RAMAVTAL Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB ) och Ebsco Industries INC, organisationsnummer

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin från slutna behållare, tankar och fettavskiljare 1(9) Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin

Läs mer

1. Ändringar i eller tillägg till detta avtal som skriftligen godkänts av avtalets parter 2. Detta avtal 3. Förfrågningsunderlaget

1. Ändringar i eller tillägg till detta avtal som skriftligen godkänts av avtalets parter 2. Detta avtal 3. Förfrågningsunderlaget Detta dokument är indelat i tre avsnitt: 1. Omfattning 2. Ekonomiska villkor 3. Överlåtelse och underleverantörer 4. Ansvar, tystnadsplikt och insyn 5. Kris och extra ordinär händelse samt befrielsegrunder

Läs mer

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 1(11) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda senast Anbud Glass 06-252-22 2007-01-17 Gislaveds kommun Upphandlingsenheten

Läs mer

Avtal enligt förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion

Avtal enligt förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion DNR SVENSKA KRAFTNÄT [Klicka och skriv] BILAGA 3 AVTAL NR [KLICKA OCH SKRIV] Avtal enligt förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion 1/7 Innehåll

Läs mer

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland Förfrågningsunderlag Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 2 1.4 Projektets syfte och målgrupp...

Läs mer

MALL FÖR UPPHANDLINGSAVTAL

MALL FÖR UPPHANDLINGSAVTAL MALL FÖR UPPHANDLINGSAVTAL Upphandling SF 2010-537 Avtal Destinationsmarknadsföring Gotland Turism och näringsliv Detta avtal har träffats mellan följande parter: Köpare: Region Gotland Ledningskontoret

Läs mer

Mall säkerhetsskyddsavtal (nivå 2)

Mall säkerhetsskyddsavtal (nivå 2) Bilaga B Mall säkerhetsskyddsavtal (nivå 2) [Myndigheten], org.nr [111111-1111], [Alfagatan 1], [111 11] [Stockholm], som företräder staten, nedan kallad Myndigheten och [Företaget AB], org.nr [222222-2222],

Läs mer

2015-05-13 Bilaga 1 AVTAL/RAMAVTAL AVTAL/RAMAVTAL AVSEENDE RÖJNING AV VEGETATION UNDER ROVDJURSAVVISANDE STÄNGSEL

2015-05-13 Bilaga 1 AVTAL/RAMAVTAL AVTAL/RAMAVTAL AVSEENDE RÖJNING AV VEGETATION UNDER ROVDJURSAVVISANDE STÄNGSEL 2015-05-13 Bilaga 1 AVTAL/RAMAVTAL AVTAL/RAMAVTAL AVSEENDE RÖJNING AV VEGETATION UNDER ROVDJURSAVVISANDE STÄNGSEL Dnr. 511-3295-2015 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen i Värmlands län, nedan kallad

Läs mer

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Sid 1 (9) RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Mellan Försvarshögskolan, organisationsnummer 202100-4730 (nedan kallad FHS), och [avtalspart, organisationsnummer] (nedan kallad

Läs mer

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor)

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Philip Rasch 2014-06-12 E-post philip.rasch@polisen.se Saknr och diarienummer 939-A138.031/2014 UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH

Läs mer

Avtal för ersättning av ST-läkare

Avtal för ersättning av ST-läkare AVTAL 1(5) Vårdenhet Avtal för ersättning av ST-läkare Bakgrund Landstinget har statens uppdrag att utbilda specialistläkare. Landstinget kan uppdra till alla godkända vårdenheter att fullgöra hela eller

Läs mer

PRELIMINÄ RT AVTAL. Drift av...

PRELIMINÄ RT AVTAL. Drift av... sid. 1 (5) BILAGA 3 PRELIMINÄ RT AVTAL Drift av... 1 Parter Avtal avseende driften av.. äldreoende för Alingsås kommun. Beställare är vårdoch äldreomsorgen i Alingsås kommun (org. nr. 212000-1553) och

Läs mer

RAMAVTAL 1 (14) Dnr 2007/250 Ramavtal 6928/08 PC, Bildskärmar och tjänster 2008. Ramavtal för PC, Bildskärmar och tjänster 2008

RAMAVTAL 1 (14) Dnr 2007/250 Ramavtal 6928/08 PC, Bildskärmar och tjänster 2008. Ramavtal för PC, Bildskärmar och tjänster 2008 RAMAVTAL 1 (14) Ramavtal för PC, Bildskärmar och tjänster 2008 RAMAVTAL 2 (14) Innehållsförteckning RAMAVTAL FÖR PC, BILDSKÄRMAR OCH TJÄNSTER 2008 1 1 BAKGRUND 4 2 ÅTAGANDET 4 3 ÅTERFÖRSÄLJARE 6 4 UNDERLEVERANTÖRER

Läs mer

AVTAL Utförande av Personlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01

AVTAL Utförande av Personlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01 AVTAL Utförande av Persnlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01 Detta avtal har träffats mellan följande parter: Beställare: Entreprenör: Gtlands kmmun/ Scialnämnden Omsrgshuset i Stckhlm AB

Läs mer

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun 1. Sökande företag Företagets namn Organisationsnummer Utdelningsadress Postnummer Postadress Hemsida Plusgiro/bankgironummer 2. Kontaktperson,

Läs mer

Ramavtal. Mellan Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet och. Visma Consulting AB. gällande. Kontorsstöd som molntjänst

Ramavtal. Mellan Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet och. Visma Consulting AB. gällande. Kontorsstöd som molntjänst Sid 1 (16) 2013-02-04 Dnr 93-37-10 Ramavtal Mellan vid Kammarkollegiet och Visma Consulting AB gällande Kontorsstöd som molntjänst Sid 2 (16) Innehållsförteckning 1 Ramavtal...2 2 Definitioner...2 3 Bakgrund...5

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

Molntjänster från gazoo HB

Molntjänster från gazoo HB Molntjänster från gazoo HB Extern Lagring Avtalsvillkor för molntjänsten Extern Lagring. 1. Allmänt 1.1 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Abonnent och gazoo HB, org. nr 969718-5438 (nedan

Läs mer

FO nummer/org. nummer Adress E-post Telefon Vardera part förbinder sig att utan dröjsmål skriftligen meddela om förändrade kontaktuppgifter.

FO nummer/org. nummer Adress E-post Telefon Vardera part förbinder sig att utan dröjsmål skriftligen meddela om förändrade kontaktuppgifter. Bilaga 4 Avtalsutkast 1 AVTAL 1.1 Omfattning och ekonomiska villkor 1.1.1 Ombud för avtal Kontaktpersoner under avtalstiden är: För Åda Ab Namn Anette Korpi FO Nummer 2652001-2 Adress Elverksgatan 10 22

Läs mer

Google GSA med backupenhet

Google GSA med backupenhet Förfrågningsunderlag 2013-11-22 Upphandlande organisation Jönköpings läns landsting Upphandling Google GSA med backupenhet Susanne Gustafsson LJ 2013/1584 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2013-11-29

Läs mer

RAMAVTAL. KÖP AV BILDSKÄRMSGLASÖGON OCH SKYDDSGLASÖGON Målnr: FM-1176-10-01 1 (10) Denna dag har följande avtal ( avtalet ) träffats mellan

RAMAVTAL. KÖP AV BILDSKÄRMSGLASÖGON OCH SKYDDSGLASÖGON Målnr: FM-1176-10-01 1 (10) Denna dag har följande avtal ( avtalet ) träffats mellan 1 (10) RAMAVTAL KÖP AV BILDSKÄRMSGLASÖGON OCH SKYDDSGLASÖGON Målnr: FM-1176-10-01 Denna dag har följande avtal ( avtalet ) träffats mellan A. Försvarsmakten genom FMLOG ( Försvarsmakten ) org nr 202100-4615

Läs mer

1 Avropsförfrågan, BI-system

1 Avropsförfrågan, BI-system 1/6 1 Avropsförfrågan, BI-system Specifika uppgifter för aktuell förfrågan Nr. 1 Beskrivning med uppgifter specifika för denna avropsförfrågan Avropets utskicksdatum 2 Myndighetens diarienummer för avropet

Läs mer

Allmänna villkor-konsulttjänster

Allmänna villkor-konsulttjänster Bilaga 12 till anbudsinbjudan Allmänna villkor konsulttjänster 1 (6) Allmänna villkor konsulttjänster 1 OMFATTNING Dessa allmänna villkor gäller vid utförande av avtalade tjänster där Leverantören ställer

Läs mer

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R 1. Tillämplighet, omfattning m m 1.1 Dessa villkor gäller fr o m 2012-01-01. 1.2 Med Uppdragsgivare avses den som

Läs mer