KAP 13 SAMMANSTÄLLNING RIKSINTRESSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KAP 13 SAMMANSTÄLLNING RIKSINTRESSEN"

Transkript

1 KAP 13 SAMMANSTÄLLNING RIKSINTRESSEN Riksintressen enligt 3 kap miljöbalken (MB) Totalförsvaret, karta 1 Utbredningen av riksintresset för totalförsvaret redovisas enligt länsstyrelsens uppgifter. Den geografiska avgränsningen utreds för närvarande av Försvaret, länsstyrelsen och en. För området gäller förordnande enligt 12 kap. 4 PBL. Järnvägar, karta 1 Järnvägen genom en från Kalhäll till Bålsta är av riksintresse. Vägar, karta 1 E 18 genom en samt väg 269 från E 18 upp till gränsen mot Sigtuna är vägar av riksintresse. Flyg, karta 1 En inflygningskorridor till Arlanda berör delar av försvarets område och redovisas som riksintresse för flyget. Riksintresseområdet omprövas för närvarande. Naturgasledning Ett tidigare riksintresseområde för naturgasledning är numera borttaget. Naturvård, karta 2 Inom Upplands-Bro finns fem områden av riksintresse för naturvården: Rösaringsåsen, Stäksön, Lilla Ullfjärden Norra Björkfjärdens övärld - Ådö Hebbokärret Kulturmiljö, karta 2 Inom Upplands-Bro finns fem områden av riksintresse för kulturmiljövården: Bro, Görväln, Håtuna Håbo-Tibble och Låssa Friluftslivet, karta 2 Den centrala delen av inklusive Norra Björkfjärdens övärld omfattas av riksintresse för friluftslivet enl. 3 kap MB Riksintressen enligt 4 kap MB Natura 2000, karta 2 Natura 2000 regleras i miljöbalken både av bestämmelser om områdesskydd (7 kap.) och riksintressebestämmelser (4 kap.). I Upplands-Bro finns åtta Natura 2000-områden. Friluftslivet I miljöbalken beskrivs vissa geografiska områden (4 kap. MB) som med hänsyn till deras naturoch kulturvärden i sin helhet är av riksintresse. I Upplands-Bro utpekas med öar och strandområden, som områden där turismens och det rörliga friluftslivets intressen särskilt ska beaktas. Odlingslandskapet Jordbruksmarken i en ska betraktas som riksintresse utan geografisk avgränsning. Fiske är även av riksintresse för yrkesfisket. SID 72 SAMRÅDSVERSION AV FÖRSLAG TILL NY ÖVERSIKTSPLAN FÖR UPPLANDS- KOMMUN

2 Karta 1 riksintressen Sigtuna Håbo Riksintresse för väg Riksintresse för järnväg Riksintresse, ny vägsträckning Riksintresse för flyg Förordnande för totalförsvaret Ekerö meter SAMRÅDSVERSION AV FÖRSLAG TILL NY ÖVERSIKTSPLAN FÖR UPPLANDS- KOMMUN SID 73

3 Karta 2 riksintressen Sigtuna Håbo Riksintresse Friluftsliv, MB kap 4 Detta riksintresse är inte geografiskt avgränsat men omfattar med öar och strandområden, som område där turismens och det rörliga friluftslivets intressen särskilt ska beaktas. Riksintresse Kulturmiljö Riksintresse Friluftsliv, MB kap 3 Riksintresse Naturvård Natura2000 Ekerö meter SID 74 SAMRÅDSVERSION AV FÖRSLAG TILL NY ÖVERSIKTSPLAN FÖR UPPLANDS- KOMMUN

4 KAP 14 SAMMANSTÄLLNING MELLANKOMMUNALA INTRESSEN Utveckling av Högbytorpsområdet med inriktning på miljö, energi och återvinning/ kretslopp Regionala GC-stråk Fyrspårsreservat längs Mälarbanan s utvecklingsplaner för Stäket samt Barkarby som regional kärna Ev utredningsområde på norra Stäksön Vägreservat Arlanda-förbindelse/koppling över Eriksund t Sigtuna, jmf prioritet RUFS 2010 Samrådsförslag Sjö-/Färjeförbindelse med Ekerö (nöjes-/ turism-//arbetspendling) Vattenskyddsområde Östra Mellanalt/regionalt samarbete kring avfall (enligt Avfallsplan ) Ev Handelsutveckling i Brunna och Skällsta Håbo s utvecklingsplaner för Bålsta tätort vid gränsen (justerad) i väster Ev påkoppling av Håbo till dricksvattenledningarna från Görvälnverket (Norrvattten) och avloppsledningar Flygets riksintresse samt avgränsning (Arlanda) och flygbullerpåverkan Totalförsvarets riksintresse och avgränsning (Livgardet) samt skjutbullerpåverkan Ev ihopkoppling av dricksvattenledningar (och avlopp) med Sigtuna SAMRÅDSVERSION AV FÖRSLAG TILL NY ÖVERSIKTSPLAN FÖR UPPLANDS- KOMMUN SID 75

5 KAP 15 UNDERLAG FÖR HANDLINGSPLAN & AKTUALITETSPRÖVNING Efter antagande av Öp 2010 Kommunens avsikt är att låta översiktsplanen kopplas till en handlingsplan som fungerar som ett politiskt dokument för fortsatta strategiska och tidsmässiga prioriteringar mellan åtgärder som översiktsplanen initierar, både vad gäller planering och genomförande. Handlingsplanen är även tänkt att vara ett stöd och underlätta kommande aktualitetsprövningar av översiktsplanen. I översiktsplaneförslaget redovisas en bruttolista med förslag på uppföljande uppdrag att redovisa som utgångspunkt för handlingsplanen. Bruttolistan kommer att ge indikationer om behov av uppföljning av Öp 2010 i form av geografiska fördjupningar och/eller tematiska tillägg eller behov av andra uppföljande uppdrag i form av planer, policys och utredningar. Den kan även visa på samband, dvs. hur förslag beror av varandra. Tematik Översiktsplanen föreslår Behov av åtgärder som översiktsplanen aktualiserar Bro Utbyggnadsområden för främst bostäder Nya planuppdrag för: KVISTA Utbyggnadsområden för främst verksamheter SÖDER OM GINNLÖGS VÄG LINDHAGABERG/HÄRNEVI Nya planuppdrag för: HÖGBYTORP ROMBERGA KLÖV SKÄLLSTA NORRA VÄSTRA KOCKBACKA Utredningsområde Utredningar inför ev FÖP för Björknäs SID 76 SAMRÅDSVERSION AV FÖRSLAG TILL NY ÖVERSIKTSPLAN FÖR UPPLANDS- KOMMUN

6 Kungsängen Utbyggnadsområden för främst bostäder Utbyggnadsområden för främst verksamheter Nya planuppdrag för: del av ÅLSTA/ASPVIK/ ENSTA (östra delen av området) LILLSJÖGÅRDEN GÅRD VATTENTORNSOMRÅDET Nya planuppdrag för: del av BRUNNA (norra delen av området) NORRBODA ENKÖPINGSVÄGENS VÄSTRA Landsbygden Teknisk försörjning ENKÖPINGSVÄGENS ÖSTRA Utredningsområden Utredningar inför ev FÖP för Kungsängen Södra Utredningar inför ev FÖP för flytande hus i Kungsängen Utredningar inför ev FÖP för Norra Stäksön VA-utbyggnad som ska föregås av planläggning Ådö Skog Uppvärmningsformer och byggnaders Behov av uppföljning energibehov ska beaktas när en lämnar markanvisning. SAMRÅDSVERSION AV FÖRSLAG TILL NY ÖVERSIKTSPLAN FÖR UPPLANDS- KOMMUN SID 77

7 Kommunikationer Nya bostadshus ska i första hand förses med vattenburna uppvärmningssystem som både möjliggör anslutning till fjärrvärme och öppnar för flexibla lösningar. Behov av uppföljning Negativa konsekvenser av många bergvärmeanläggningar på för liten yta? Borrplan bör lyftas fram för aktuella områden. Trygga reservvattenförsörjningen Kommunen ska utreda möjligheterna att ansluta vatten och avlopp mot Sigtuna och Håbo Kommunen ska verka för att förbättra vatten- och avloppssituationen i omvandlingsområdena Ekologisk dagvattenhantering ska vara utgångspunkten för ens fysiska planering. Dagvattenpolicyn kommer att utgöra ett viktigt stöd i ens hantering av frågorna. En ökning av avfallsmängderna i takt med önskad befolkningsökningen ska motverkas. Kommande planeringsriktlinjer för avfallsfrågor ska ge vägledning vid detaljplaneprövning och bygglovprövning. Högbytorp är en regional resurs som ska säkras i detaljplan. Möjligheten att vidareutveckla anläggningen bör beaktas Kommunlinje, en busslinje med hög turtäthet och bekvämlighet Komplettera Bro station med ny in/utgång och bygg fler infartsparkeringar Trafikens utsläpp av växthusgaser och föroreningar ska minska VA-plan Inventeringar och fortsatta utredningar Dagvattenpolicy Behov av uppföljning Planeringsriktlinjer för avfall Detaljplaneläggning av Högbytorp Verka för i samarbete med SL och planlägg för bussvägar Verka för i samarbete med SL och Banverket Behov av uppföljning Trafiksäkerheten ska öka Fortsätt arbetet med årliga prioriterade åtgärder SID 78 SAMRÅDSVERSION AV FÖRSLAG TILL NY ÖVERSIKTSPLAN FÖR UPPLANDS- KOMMUN

8 Arbetsplatser Natur, kultur och rekreation Vattenplanering Genomför ny trafikplats vid Kockbacka Verka för gentemot Vägverket och ombyggnad av den vid Kungsängen Bygg ut gc-vägar för pendling Planlägg för gc-vägar i nya och befintliga områden Förtäta och komplettera befintliga områden Omarbeta gällande planer vid behov Locka nya arbetstillfällen till en Planlägg nya områden i strategiska lägen Bro och Kungsängens centra ska utvecklas och stormarknadshandel lokaliseras till Brunna och Skällsta Inrätta nya naturreservat: Rösaring, Frölunda och Lillsjön-Örnässjön Styr handelsetableringar med planläggning till några få livskraftiga områden Genomför naturreservatsbildning i samråd med Länsstyrelsen Värna Görvälnkilen Ta hänsyn till grönkilen i kommande planläggning Friluftsområden och idrottsanläggningar är viktiga i befintliga och nya områden Karaktären i kulturlandskapet bör bevaras Förorenade vattenområden ska restaureras och nya föroreningar förhindras Beakta behovet av mark för fritidsaktiviteter i planläggningen Ta hänsyn till äldre bebyggelse, vägar, alléer, åkerholmar och jordbruksmark i planering Se över och uppdatera kulturmiljöprogrammen Behov av uppföljning Strandskyddet ska hävdas Bevaka strandskyddet och kräv kompensationsåtgärder vi ev. dispens eller upphävande Hälsa och säkerhet Miljökvalitetsnormer etc. Behov av uppföljning Ridvägar Beakta behovet av mark för ridvägar SAMRÅDSVERSION AV FÖRSLAG TILL NY ÖVERSIKTSPLAN FÖR UPPLANDS- KOMMUN SID 79

9 Planeringsunderlag Översiktsplan Antagen av fullmäktige Redogörelse inför Upplands-Bro s ställningstagande om översiktsplanens aktualitet. Länsstyrelsen Direktiv för fortsatt översiktsplanearbete - Öp Kommunstyrelsen april 2008 Vision för Upplands-Bro. Kommunfullmäktige Mål för Upplands-Bro Socialdemokraterna och Folkpartiet Grönplan. Kommunfullmäktige Handelsutredning och detaljhandelspolicy. Nordplan 2008 Kommunfullmäktige Utvecklingsprogram för Brunna. Godkänt i fullmäktige Vision Framtid Bro. Studie av Bros framtida utveckling våren 2008 Bro stationsområde. Detaljplaneprogram upprättat april 2008 Tätortsbeskrivning Kungsängens tätort. Förslag hösten 2008 Riktlinjer för bebyggelse och markanvändning kring Kungsängens övnings- och skjutfält. Utkast , rev Miljöplan. Arbete påbörjat under 2008 Upplands-Bro kulturhistoriska miljöer. Stockholms läns museum och Upplands-Bro 1991 Kulturmiljöinventering Fördjupat kulturmiljöprogram. Kommunfullmäktige Befolkningsprognos för Upplands-Bro Kommunstyrelseförvaltningen Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 2010). RTK samrådshandling 2008 Yttrande över RUFS. Kommunstyrelsen Inventering av brister och behov av åtgärder i transportinfrastrukturen Kommunstyrelsen yttrande Strategi för Upplands-Bro s näringslivsarbete. Kommunstyrelsen Pågående plan- och exploateringsprojekt. Plan- och exploateringsenheten Prioritering av planärenden och andra utredningsuppdrag. Kommunstyrelsen Avfallsplan Samhällsbyggnadsnämnden Remiss rörande förslag på områden av riksintresse för vindkraft. Kommunstyrelsen Program 2006 trafiksäkerhetsåtgärder. Samhällsbyggnadsnämnden Trafikplats Kungsängen. Förstudie Vägverket Trafikplats Kockbacka vägutredning. Vägverket Rankhus. Detaljplaneprogram samråd 2005 Översiktlig naturinventering för Upplands-Bro SID 80 SAMRÅDSVERSION AV FÖRSLAG TILL NY ÖVERSIKTSPLAN FÖR UPPLANDS- KOMMUN

10 Ordförklaringar Nedan finns korta ordförklaringar till några av de begrepp som används i översiktsplanen. Allmän plats/ allmän platsmark Mark som i en detaljplan är avsatt för allmänna gator, torg, gång- och cykelvägar eller parkmark som normalt en är ansvarig för. Detaljplan En fysisk plan bestående av karta och beskrivning som juridiskt reglerar hur marken får användas. Ekologiskt omhändertagande av dagvatten (EOD) innebär att vattnet leds till en annan plats och tas om hand där med hjälp av dammar eller våtmarker. Görvälnkilen är i den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS) utpekat som ett sammanhängande grönt stråk som sträcker sig in mot Storstockholmsområdets centrala delar och som är en viktig spridningskorridor för flora och fauna. Kvartersmark Mark som i en detaljplan är avsatt för bebyggelse eller annan särskild användning. Kraftvärmeverk En teknisk anläggning som producerar både fjärrvärme och el. Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) Innebär att regnvatten som samlas upp på marken tas om hand i diken och dammar för att så långt möjligt återföras till marken. Miljöbalken(MB) Trädde i kraft 1999 och är en samordnad miljölagstiftning för en hållbar utveckling. Miljöbedömning För en översiktsplan ska man göra en miljöbedömning där det ingår att utreda, redovisa och följa upp planens miljöpåverkan. Miljöbedömningen är processen. Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) MKB är dokumentet d.v.s. utredningen av planens miljöpåverkan ska redovisas i en miljökonsekvensbeskrivning, MKB:n avgränsas sakligt, geografiskt och i tid. Miljökvalitetsnormer Normerna sätter gränser för vad man anser att människa och miljö kan utsätts för utan att betydande olägenhet uppstår. Miljöstation En avlämningsplats för oljor, lösningsmedel, kemikalier, bilbatterier m.m. Nationella miljömål Riksdagen har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål som beskriver den kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö, natur- och kulturresurser som är ekologiskt hållbart på lång sikt. Natura 2000 Särskilda skyddsområden som kallas Natura 2000 är en av EU:s viktigaste åtgärder för att bevara biologisk mångfald, de har genomförts genom bestämmelser i miljöbalken (MB). Naturreservat Ett naturområde som skyddas genom beslut i länsstyrelsen eller en med stöd av miljöbalken (MB), särskilda bestämmelser och skötselföreskrifter gäller för området. Nyckelbiotop Värdefulla skogs- och naturområden som innehåller eller kan innehålla sällsynta och hotade arter. Plan- och bygglagen(pbl) En lag som reglerar planläggning av mark och vatten samt bestämmelser om byggande. Riksintresse Riksintressen utpekas av staten genom länsstyrelserna inom en rad olika områden, både för bevarande- och nyttjandeintressen. RUFS Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen Upprättas av regionplane- och trafikkontoret vid Stockholms läns landsting, samråd har skett under hösten Samlad bebyggelse Med samlad bebyggelse avses områden med flera tomter som gränsar till varandra eller som åtskiljs endast av vägar och som tillsammans har tio huvudbygggnader eller fler. Strandskydd En generell bestämmelse enligt miljöbalken (MB) som innebär att byggnader eller anläggningar ej får tillkomma längs stränder vid hav, sjöar eller vattendrag. Tätortsavgränsning avser det område inom vilket tätortens bebyggelse är sammanhängande och inom vilken tillkommande tätbebyggelse ska ske genom detaljplaneläggning. VA-verksamhetsområde Område inom vilket en är ansvarig för vatten och avlopp. Återvinning Med återvinning avses bland annat materialåtervinning, energiutvinning, kompostering och annan biologisk behandling. Återvinningscentral/ Kretsloppscentral En mottagningsplats för hushållens grovavfall. Platsen är försedd med containerbehållare for sortering i olika materialslag. Återvinningsstation En avlämningsplats for hushållens returpapper och förpackningar av glas, hårdplast, metall och kartong samt mottagningsbehållare for småbatterier och vanligen också for kasserade kläder. SAMRÅDSVERSION AV FÖRSLAG TILL NY ÖVERSIKTSPLAN FÖR UPPLANDS- KOMMUN SID 81

11 Tätortsavgränsning enligt ÖP 2000 Förslag till ny tätortsavgränsning Stationsnära läge som är särskilt intressant för förtätning Nytt område för bostadsbebyggelse Nytt verksamhetsområde Omvandlings-/förtätningsområde som avses förses med alt VA Prioriterat område för alt VA Område som som på längre sikt kan förses med alt VA Utredningsområde!!!!!!!! Kommunlinje, principiell dragning Ny vägförbindelse, beslutad Ny vägförbindelse, förslag Reservat att möjliggöra fyrspår Industrispår, förslag Regionalt cykelstråk ( Ny/förändrad frafikplats Riksintresse naturvård Natura2000 Naturreservat Nyckelbiotoper Föreslaget naturreservat Ekologiskt känsliga sjöar Biologisk mångfald Grönkil Sumpskog ESKO-område Strandskydd Naturvärde Skogsstyrelsen Landskapsbilden Regionalt värde Våtmark Naturvärde Regionalt värde Riksintresse för friluftsliv, MB kap 3 Stor målpunkt för fritidsaktiviteter Stor mötesplats Idrottsplats Golfverksamhet Grönstråk!!!!!!!!!! Föreslaget grönstråk Srörre gång- och cykelväg!!! Vandringsled, Upplands-Broleden!!! Mälardalsleden!! Kanotled!!!!!!! Föreslagen vandringsled!!! Vikingarännet!r Badplats!x Båthamn Håbo Håbo Håbo Håbo Ekerö Ekerö Ekerö Ekerö Sigtuna Sigtuna Sigtuna Sigtuna Sigtuna Kulturmiljö riksintresse Kulturmiljö av regionalt intresse Ekologiskt känsliga tillrinningsområden Ekologiskt känsligt vatten Avrinningsområde Gräns skyddsområde vattentäkt Ås, känsligt grundvatten Primär transportled farligt gods Sekundär transportled farligt gods Ny sekundär transportled farligt gods Översvämningsrisk 1,9 meter Strandlinje Säbyholmsviken Håbo Ekerö Verksamhetsområde, befintlig Verksamhetsområde, färdig plan men ännu ej utbyggt Verksamhetsområde, pågående planuppdrag Verksamhetsområde som kan planläggas Handel Meter Håbo Håbo Thoresta Lindormsnäs Håbo Högbytorp Bro Ekerö Ekerö Ekerö Sigtuna Lejondalssjön Ålsta Sigtuna Stäket Örnässjön Lillsjön Sigtuna Sigtuna KUNGS Tibble Gård BRUNNA Rankhus Stäksön TÄTORTSAVGRÄNSNING Förslag till ny tätortsavgränsning BOSTÄDER Befintlig bostadsbebyggelse Bostadsbebyggelse, färdig plan men ännu ej utbyggt Bostadsbebyggelse, pågående planuppdrag Bostadsbebyggelse, ny Bostadsbebyggelse, utredningsområden VERKSAMHETER Befintligt verksamhetsområde Golfverksamhet Verksamhetsområde, färdig plan men ännu ej utbyggt Verksamhetsområde, nytt TRANSPORTER!!!! Kommunlinje, principiell dragning Reservat att möjliggöra fyrspår Industrispår, förslag ( Trafikplats Kockbacka, alternativa lägen Ny vägförbindelse, förslag Ny vägförbindelse, beslutad GRÖNA VÄRDEN Kommundelspark, ny!!!!!!!!!! Prioriterat rekreativt promenadstråk Tätortsnära naturområden Grönt samband TÄTORTSAVGRÄNSNING Förslag till ny tätortsavgränsning BOSTÄDER Befintlig bostadsbebyggelse Bostadsbebyggelse, färdig plan men ännu ej utbyggt Bostadsbebyggelse, pågående planuppdrag Bostadsbebyggelse, ny Bostadsbebyggelse, utredningsområden VERKSAMHETER Befintligt verksamhetsområde Golfverksamhet Verksamhetsområde, färdig plan men ännu ej utbyggt Verksamhetsområde, pågående planuppdrag Verksamhetsområde, nytt TRANSPORTER!!!! Kommunlinje, principiell dragning Reservat att möjliggöra fyrspår Trafikplats Kungsängen Ny vägförbindelse, förslag GRÖNA VÄRDEN ÈÈÈÈÈ Gröna Dalen Saknad koppling!!!!!!!!!! Prioriterat rekreativt promenadstråk Tätortsnära naturområden 11 Säbyholmsviken Meter Ålsta 3 Örnässjön Lillsjön Tibble Gård Meter Håbo Brunna 10 Rankhus Norrboda KUNGS Öråker Broviken Stäksön Sigtuna 5 Lejondalssjön Ådö skog Fritidshusområde som avses planläggas och 45 omvandlas till permanentboende och anslutas till Smidö 35 alt VA Fritidshusområde som avses anslutas till alt VA inom planperioden Område med särskilda riktlinjer för bebyggelse 38 på grund av skjutbuller Avses på längre sikt att anslutas till VA Eriksberg, bebyggelserestriktioner på grund av höga natur- och rekreationsvärden Militärt övningsområde Ekerö Samlad bebyggelse Riksintresse för väg Riksintresse för järnväg Riksintresse, ny vägsträckning Riksintresse för flyg Förordnande för totalförsvaret Riksintresse Kulturmiljö Riksintresse Friluftsliv, MB kap 3 Riksintresse Naturvård Natura2000 Håbo Håbo Ekerö Ekerö Sigtuna Sigtuna Kartgalleri Boende Kultur Bro meter Kommunikationer Näringsliv ( Gröna Dalen Kungsängen Natur 1 Teknisk försörjning Landsbygden Natur 2 Vattenplanering Riksintressen 1 Rekreation Hälsa & säkerhet Riksintressen 2 SID 82 SAMRÅDSVERSION AV FÖRSLAG TILL NY ÖVERSIKTSPLAN FÖR UPPLANDS- KOMMUN

12

13

Planeringens nivåer. Kommunen har planmonopol. Översiktsplan (KS) Aktualitetsförklaring Antagande KF

Planeringens nivåer. Kommunen har planmonopol. Översiktsplan (KS) Aktualitetsförklaring Antagande KF Planeringens nivåer Kommunen har planmonopol Översiktsplan (KS) Aktualitetsförklaring Antagande KF Fördjupad översiktsplan Tematiskt tillägg Detaljplan (MBN) Normalt planförfarande Enkelt planförfarande

Läs mer

5.1 Teknisk försörjning

5.1 Teknisk försörjning 5 Effekter och konsek venser 5.1 Teknisk försörjning Förtätning inom tätortsavgränsningarna är generellt positivt ur ett försörjningsperspektiv. En tät stadsstruktur skapar underlag för ekologiskt hållbara

Läs mer

KAP 7 TEKNISK FÖRSÖRJNING

KAP 7 TEKNISK FÖRSÖRJNING KAP 7 TEKNISK FÖRSÖRJNING De tekniska försörjningssystemen i kommunen ska bidra till ett hållbart samhälle med minskad klimat- och miljöbelastning. Infrastruktur för internet ska beaktas vid planläggning

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hulan 1:122 m fl, ICA Kvantum, i Lerums kommun. Behovsbedömning KS 13.386

Detaljplan för fastigheten Hulan 1:122 m fl, ICA Kvantum, i Lerums kommun. Behovsbedömning KS 13.386 KS 13.386 Detaljplan för fastigheten Hulan 1:122 m fl, ICA Kvantum, i Lerums kommun Behovsbedömning Sektor samhällsbyggnad Plan- och exploateringsenheten 2016-03-04 Innehåll 1 Allmänt 3 2 Kort beskrivning

Läs mer

Välkomna till info-träff, VA samt detaljplan för Ekensholm 4:1, Grundby 3:3, Kullersta 1:5 med flera Mälarstranden

Välkomna till info-träff, VA samt detaljplan för Ekensholm 4:1, Grundby 3:3, Kullersta 1:5 med flera Mälarstranden Välkomna till info-träff, VA samt detaljplan för Ekensholm 4:1, Grundby 3:3, Kullersta 1:5 med flera Mälarstranden Anna Ekwall, Petter Skarin och Mari Lundkvist från planavdelningen Detaljplanering Planprocessen

Läs mer

4. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

4. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 4. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 4.1 Allmänna intressen Riksintressen och skyddsområden Naturvård Två områden i Bollebygds kommun är av riksintresse för naturvård. Skogsbygden är ett våtmarks- och odlingslandskap

Läs mer

Behovsbedömning för planer och program

Behovsbedömning för planer och program BEHOVSBEDÖMNING 1 (13) Kommunstyrelseförvaltningen Behovsbedömning för planer och program Enligt Plan- och bygglagen (PBL), Miljöbalken (MB) och förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (1998:905)

Läs mer

UTKAST MILJÖKONSEKVENSER

UTKAST MILJÖKONSEKVENSER 1 UTKAST MILJÖKONSEKVENSER 12 02 09 2 3 Innehållsförteckning SYFTE OCH INNEHÅLL Syfte Process Innehåll Avgränsning MILJÖKONSEKVENSER Utbyggnad inom riksintresseområden Kultur Natur Friluftsliv Utbyggnad

Läs mer

Underlag för behovsbedömning/ avgränsning av MKB för Detaljplan för Bro 5:22 samt del av Bro 5:10 m.fl. Brotorget Handläggare: Mikaela Nilsson

Underlag för behovsbedömning/ avgränsning av MKB för Detaljplan för Bro 5:22 samt del av Bro 5:10 m.fl. Brotorget Handläggare: Mikaela Nilsson Underlag för behovsbedömning/ avgränsning av MKB för Detaljplan för Bro 5:22 samt del av Bro 5:10 m.fl. Brotorget Handläggare: Mikaela Nilsson Översiktlig beskrivning av planområdet och dess influensområde

Läs mer

Naturvårdsplan 2010. Lysekils kommun. DEL 2 Åtgärdsprogram. Antagandehandling 2010-12-16

Naturvårdsplan 2010. Lysekils kommun. DEL 2 Åtgärdsprogram. Antagandehandling 2010-12-16 Naturvårdsplan 2010 Lysekils kommun DEL 2 Åtgärdsprogram Antagandehandling 2010-12-16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 1.1 Syfte 1.2 Innehåll 1.3 Begränsningar 1.4 Beskrivning av hur planen arbetats

Läs mer

Innehåll. Protokoll 2015-04-15, 24-29 2 av 2

Innehåll. Protokoll 2015-04-15, 24-29 2 av 2 Protokoll, 24-29 2 av 2 Innehåll 24 Justering och fastställande av föredragningslista 3 25 Remissvar inför trafikförändringar i SL trafiken 2015/2016 (T16). 4-5 26 Åtgärder för en bättre vattenkvalitet

Läs mer

Bilaga 1 ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR 1. MILJÖBALKEN...2

Bilaga 1 ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR 1. MILJÖBALKEN...2 2009-10-15 Strömstad Kommun VINDKRAFTSPLAN 2009 Bilaga 1 ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR INNEHÅLL 1. MILJÖBALKEN...2 2. RIKSINTRESSEN, MB 3 & 4 kap...2 2.1 Naturvård, 3 kap 6... 2 2.2 Friluftsliv, 3 kap 6...

Läs mer

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheterna Djurön 1:2 och 1:3 (Djurön 1:163 med närområde)

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheterna Djurön 1:2 och 1:3 (Djurön 1:163 med närområde) 1(8) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheterna Djurön 1:2 och 1:3 (Djurön 1:163 med närområde) inom Dagsberg i Norrköpings kommun, fysisk planering den 22 oktober 2010 A N

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Komplettering av Trafikplats Vega del av Kvarntorp. Kvarntorp-Haninge kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Komplettering av Trafikplats Vega del av Kvarntorp. Kvarntorp-Haninge kommun Detaljplan för Komplettering av Trafikplats Vega del av Kvarntorp Kvarntorp-Haninge kommun PLANBESKRIVNING Planområdet Enkelt planförfarande Laga kraft 2014-01-09 Dnr PLAN.2013.17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan för bostäder Kåbäcken, Partille kommun

Behovsbedömning av detaljplan för bostäder Kåbäcken, Partille kommun 2012-12-04 Behovsbedömning av detaljplan för bostäder Kåbäcken, Partille kommun BEDÖMNING Partille kommun har genomfört en behovsbedömning enligt 4 kap 34 PBL och 6 kap 11 i MB för att avgöra om aktuell

Läs mer

Program för Kv. Landstinget 3 och 5 m fl

Program för Kv. Landstinget 3 och 5 m fl VAXHOLMS STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Vår beteckning STAD 2013:KS047 Streckad linje avser programområde Program för Kv. Landstinget 3 och 5 m fl Inledning Vaxholms stad är en expansiv kommun och efterfrågan

Läs mer

Programhandling DNR BTN 2011/0225-214:M. Planprogram för Arlandastad Norra

Programhandling DNR BTN 2011/0225-214:M. Planprogram för Arlandastad Norra Programhandling DNR BTN 2011/0225-214:M Antagen av kommunfullmäktige 2006-05-18 118 regeringsbeslut 2006-06-26 NORMALT PLANFÖRFARANDE Planprogram för Arlandastad Norra Omfattande del av fastigheterna Broby

Läs mer

Behovsbedömning för Detaljplan för Solberga, etapp 7, inom Tyresö kommun

Behovsbedömning för Detaljplan för Solberga, etapp 7, inom Tyresö kommun Upprättad dec 2008 Behovsbedömning för Detaljplan för Solberga, etapp 7, inom Tyresö kommun Slutsats av behovsbedömningen / Motivering Omvandlingen från fritidshusbebyggelse till ett villaområde med kommunalt

Läs mer

Upplands-Bro kommun, värdebeskrivningar samt källförteckning

Upplands-Bro kommun, värdebeskrivningar samt källförteckning 1 (12) Upplands-Bro kommun, värdebeskrivningar samt källförteckning Mälarstranden nord, värdebeskrivning A Hela delområdet ingår i Mälarens öar och strandområden som i sin helhet omfattas av riksintresse

Läs mer

SAMRÅDSFÖRSLAG 2015-03-16 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSFÖRSLAG 2015-03-16 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2015-03-16 STANDARDFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för fritidsbebyggelse vid Nabbo omfattade bl.a. delar av fastigheterna Nabbo 1:51 och 2:1 samt Rådmanby 5:4 och 5:5

Läs mer

Österåkers kommun Sanhällsbyggnadsförvaltningen Datum: 2014-04-28 Dnr: KS 2014/0114-219 PM, Ställningstagande till översiktsplanens aktualitet Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar

Läs mer

Detaljplan för Gällö samhälle

Detaljplan för Gällö samhälle Bräcke kommun, Jämtlands län Upprättad 2014-08-29 Samråd 2015-04-16 Granskning Antagen Laga kraft.. Planförfattare: Ulf Alexandersson Stadsarkitekt PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta

Läs mer

Yttrande över Samråd om ÖP 2010 - förslag till ny översiktsplan för Upplands-Bro kommun

Yttrande över Samråd om ÖP 2010 - förslag till ny översiktsplan för Upplands-Bro kommun Michael Viehhauser TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2009-09-02 RTN 2009-0121 Regionplanenämnden Yttrande över Samråd om ÖP 2010 - förslag till ny översiktsplan för Upplands-Bro kommun Förslag till beslut

Läs mer

FÖRSLAG TILL och exempel på REGIONALA BILDER

FÖRSLAG TILL och exempel på REGIONALA BILDER FÖRSLAG TILL och exempel på REGIONALA BILDER Denna redovisning visar förslag till och exempel på sådana underlag som länsstyrelsen kan/bör kunna leverera i samband med kommunernas aktualitetsförklaringar.

Läs mer

Naturvårdens intressen

Naturvårdens intressen Naturvårdens intressen I Motala är det alltid nära till naturen. Inom Motala tätort är så mycket som en tredjedel av landarealen grönytor, med skiftande kvalitet och betydelse för boendemiljön och för

Läs mer

2008-12-10 Dnr: 2007-0937-214 UTSTÄLLNINGSHANDSNDLING. DETALJPLAN för Örmo 3:3 m fl i Konga samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län.

2008-12-10 Dnr: 2007-0937-214 UTSTÄLLNINGSHANDSNDLING. DETALJPLAN för Örmo 3:3 m fl i Konga samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. 2008-12-10 Dnr: 2007-0937-214 UTSTÄLLNINGSHANDSNDLING DETALJPLAN för Örmo 3:3 m fl i Konga samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. PLANBESKRIVNING HANDLINGAR SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med bestämmelser,

Läs mer

Naturvårdsprogram Uppdaterad kortversion 2014

Naturvårdsprogram Uppdaterad kortversion 2014 Naturvårdsprogram Uppdaterad kortversion 2014 Naturvårdsprogram för Hällefors kommun Uppdaterad kortversion Ett naturvårdsprogram för Hällefors kommun antogs i komunfullmäktige 2010-11-16. I denna kortversion

Läs mer

Förslag till beslut om utvidgning av strandskyddsområden i Dals-Eds kommun

Förslag till beslut om utvidgning av strandskyddsområden i Dals-Eds kommun 1(10) Naturvårdsenheten Naturvårdshandläggare Linnea Bertilsson Enligt sändlista Förslag till beslut om utvidgning av strandskyddsområden i Dals-Eds kommun Innehåll Förslag till beslut Ärendets handläggning

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING OCH AVGRÄNSNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING, MKB, FÖR DEL AV GÄDDVIK 1:10, GÄDDVIK ÖSTRA, NORRA

BEHOVSBEDÖMNING OCH AVGRÄNSNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING, MKB, FÖR DEL AV GÄDDVIK 1:10, GÄDDVIK ÖSTRA, NORRA Söderköpings kommun BEHOVSBEDÖMNING OCH AVGRÄNSNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING, MKB, FÖR DEL AV GÄDDVIK 1:10, GÄDDVIK ÖSTRA, NORRA FINNÖ Behovsbedömning I enlighet med bestämmelserna i Plan- och bygglagen,

Läs mer

STRANDSKYDD. Landsbygdsutveckling Tillägg till Översiktsplan

STRANDSKYDD. Landsbygdsutveckling Tillägg till Översiktsplan STRANDSKYDD Landsbygdsutveckling Tillägg till Översiktsplan 1 SAMRÅDSHANDLING STRANDSKYDD Allmänt Ändrade strandskyddsbestämmelser gäller fr o m 1 juli 2009. För ett utvecklat strandskydd med bättre lokal

Läs mer

VÄSTRA SILJAN SAMRÅDSHANDLING

VÄSTRA SILJAN SAMRÅDSHANDLING LIS Landsbygdsutveckling i strandnära lägen Tematiskt tillägg till översiktsplan för Mora kommun F3. VÄSTRA SILJAN SAMRÅDSHANDLING 144 Arbetsgrupp Tommy Ek, Stadsarkitekt/förvaltningschef Stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

HAMMARÖ KOMMUN, VÄRMLANDS LÄN

HAMMARÖ KOMMUN, VÄRMLANDS LÄN DNR 2014/36 UPPHÄVANDE AV OMRÅDESBESTÄMMELSER FÖR RUD HAMMARÖ KOMMUN, VÄRMLANDS LÄN ANTAGANDEHANDLING 2014-08-11 KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT OM UPPHÄVANDE 2014-09-01 VANN LAGA KRAFT 2014-09-30 HANDLINGAR

Läs mer

SAMRÅD GRANSKNING LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR STORBYN 22:1 FÖRENINGARNAS HUS I FÄRILA LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN

SAMRÅD GRANSKNING LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR STORBYN 22:1 FÖRENINGARNAS HUS I FÄRILA LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN SAMRÅD GRANSKNING LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR STORBYN 22:1 FÖRENINGARNAS HUS I FÄRILA LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Datum 2014-08-11 Dnr KS 0232/14 ljusdal.se PLANBESKRIVNING Planhandlingar

Läs mer

Tillägg till Översiktsplan 2009 SÄRSKILT UTLÅTANDE. - LIS-områden i strandnära lägen

Tillägg till Översiktsplan 2009 SÄRSKILT UTLÅTANDE. - LIS-områden i strandnära lägen Tillägg till Översiktsplan 2009 SÄRSKILT UTLÅTANDE - LIS-områden i strandnära lägen Bygg- och miljökontoret 2013 SÄRSKILT UTLÅTANDE, LIS-OMRÅDEN I STRANDNÄRA LÄGE Tillägget till översiktsplanen, angående

Läs mer

3.6 Miljömål och sociala mål i fysisk planering

3.6 Miljömål och sociala mål i fysisk planering 3.6 Miljömål och sociala mål i fysisk planering 3.6.1 Miljömål Agenda 21 är FN:s handlingsprogram för hållbar utveckling. Programmet är ett globalt samarbete som anger mål och riktlinjer för att uppnå

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING Del av Gällivare 12:74 Öster om Treenighetens väg/e 45 2013 08 29 Bilaga 1. BEHOVSBEDÖMNING BEHOVSBEDÖMNING

SAMRÅDSHANDLING Del av Gällivare 12:74 Öster om Treenighetens väg/e 45 2013 08 29 Bilaga 1. BEHOVSBEDÖMNING BEHOVSBEDÖMNING BEHOVSBEDÖMNING Inledning Denna checklista används som hjälpmedel när det kommer till att bedöma behovet av en miljökonsekvensbeskrivning. Checklistan används även för att avgränsa vilka typer av miljöpåverkan

Läs mer

Utan synpunkter. Med synpunkter. Utlåtande. Detaljplan PEPPARROTEN 1, Sandsbro, Växjö kommun. Dnr 2014BN0191 Dpl 214

Utan synpunkter. Med synpunkter. Utlåtande. Detaljplan PEPPARROTEN 1, Sandsbro, Växjö kommun. Dnr 2014BN0191 Dpl 214 Handläggare Patrik Karlsson 0470-436 21 Utlåtande Detaljplan PEPPARROTEN 1, Sandsbro, Växjö kommun Dnr 2014BN0191 Dpl 214 Syftet med detaljplanen är att ändra användningen från lägergård till bostadsändamål.

Läs mer

Detaljplan för del av Algutsrum 20:10 m fl Brofästet Öland, västra

Detaljplan för del av Algutsrum 20:10 m fl Brofästet Öland, västra Detaljplan för del av Algutsrum 20:10 m fl 1 (17) Detaljplan för del av Algutsrum 20:10 m fl Brofästet Öland, västra Checklistan innehåller frågeställningar som rör Planområdets förutsättningar Omfattas

Läs mer

Bilaga 1 FÖP Överum. Miljöbedömning av föreslagna utvecklingsområden för bostäder och industri

Bilaga 1 FÖP Överum. Miljöbedömning av föreslagna utvecklingsområden för bostäder och industri Bilaga 1 FÖP Överum Miljöbedömning av föreslagna utvecklingsområden för bostäder och industri UTSTÄLLNINGSUPPLAGA 2015-10-26 Innehåll Översiktskarta... 1 Ögrimsvägen... 2 Östralid... 5 Dalbovägen... 8

Läs mer

Bilaga 1 FÖP Överum Miljöbedömning för föreslagna utvecklingsområden för bostäder och industri

Bilaga 1 FÖP Överum Miljöbedömning för föreslagna utvecklingsområden för bostäder och industri Bilaga 1 FÖP Överum Miljöbedömning för föreslagna utvecklingsområden för bostäder och industri Ögrimsvägen Checklista för miljöbedömning PLANEN Beskrivning / Påverkan Verksamheter och åtgärder Andra planer

Läs mer

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Planförslaget Detaljplanen omfattar två områden, ett större väster om Norrsundavägen (väg 859)

Läs mer

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan.

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. BEDÖMNINGSOBJEKT: Detaljplan för del av Alfta tätort TEKNISKA FÖRVALTNINGEN

Läs mer

Aneby kommuns delmål

Aneby kommuns delmål Aneby kommuns delmål De lokala miljömålen är en anpassning av de nationella och regionala miljömålen (SMAJL) till Anebys lokala förutsättningar. Målen har utarbetats i samverkan mellan de tekniska förvaltningarna

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Gräddö 7:2 i Rådmansö församling enligt PBL Dnr 13-1406.214 Ks 13-1156.214

Detaljplan för del av fastigheten Gräddö 7:2 i Rådmansö församling enligt PBL Dnr 13-1406.214 Ks 13-1156.214 SAMRÅDSFÖRSLAG 2014-11-28 Detaljplan för del av fastigheten Gräddö 7:2 i Rådmansö församling enligt PBL Dnr 13-1406.214 Ks 13-1156.214 PLANBESKRIVNING P O S T A D R E S S B E S Ö K S A D R E S S T E L

Läs mer

Vad händer i Stockholmsregionens gröna kilar?

Vad händer i Stockholmsregionens gröna kilar? Vad händer i Stockholmsregionens gröna kilar? Göteborg 2016-06-09 Bette Lundh Malmros och Elisabeth Mårell Stockholms läns landsting Innehåll 1 - Historik viktiga vägval och ställningstaganden 2 - Vad

Läs mer

KARTSTRUKTUR PLANSTRATEGI 3

KARTSTRUKTUR PLANSTRATEGI 3 TECKENFÖRKLARING KARTSTRUKTUR PLANSTRATEGI 3 PLANKARTOR 4 Bebyggelse 4 Infrastruktur 5 Grönstruktur 6 Naturmiljö 7 Vatten 8 Teknisk försörjning 9 Areella näringar 10 Ljudmiljö 11 Mellankommunala frågor

Läs mer

PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för Munkeby 1.63 m.fl. i Uddevalla kommun.

PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för Munkeby 1.63 m.fl. i Uddevalla kommun. Sid 1/ 5 REGISTRERINGSDATUM Antagandedatum: 2012-04-19 Lagakraftdatum: 2012-12-19 Arkivnr: DR 108 ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2011.12.13 Reviderad 2012.04.19 Bilaga till Geoteknisk utredning avseende PM

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE Landsbygdsutveckling i strandnära läge

SAMRÅDSREDOGÖRELSE Landsbygdsutveckling i strandnära läge SAMRÅDSREDOGÖRELSE SAMRÅDSREDOGÖRELSE Du läser just nu samrådsredogörelsen till planen Emmaboda kommun. Under 2010 hölls samråd angående planen och synpunkterna som då kom in finns sammanställda här tillsammans

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN BOXHOLMS KOMMUN. Miljökonsekvenser 2012-03-14

ÖVERSIKTSPLAN BOXHOLMS KOMMUN. Miljökonsekvenser 2012-03-14 ÖVERSIKTSPLAN BOXHOLMS KOMMUN Miljökonsekvenser 2012-03-14 1 Innehållsförteckning Översiktsplanen i korthet... 3 Konsekvenser - Scenario... 5 Påverkade riksintressen... 7 Nollalternativet... 7 Uppföljning...

Läs mer

SMEDBERGET Munkedals kommun, Västra Götalands län. Utställningshandling 2010-08-16 Förslag till detaljplan för del av Hensbacka 2:3

SMEDBERGET Munkedals kommun, Västra Götalands län. Utställningshandling 2010-08-16 Förslag till detaljplan för del av Hensbacka 2:3 Utställningshandling 2010-08-16 Förslag till detaljplan för del av Hensbacka 2:3 SMEDBERGET Munkedals kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagen Laga kraft Innehåll Inledning... 3 Organisatoriska

Läs mer

Information om berg- och dalbanan i Kolmårdens djurpark

Information om berg- och dalbanan i Kolmårdens djurpark Information om berg- och dalbanan i Kolmårdens djurpark Naturskyddsföreningen Norrköping 1 maj 2016 Djurparkens utveckling Från början var Kolmårdens Djurpark en lugn anläggning som visade djur och hade

Läs mer

Areella näringar 191

Areella näringar 191 Areella näringar 191 192 JORDBRUK Högvärdig åkermark är av nationell betydelse (miljöbalken 3:4). Det betyder att sådan jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller andra anläggningar endast om

Läs mer

DETALJPLAN nr 330 Upprättad 1991-03-12 Reviderad 1991-08-05, 1991-09-26 och 1991-10-09 samt Kompletterad 1992-05-27

DETALJPLAN nr 330 Upprättad 1991-03-12 Reviderad 1991-08-05, 1991-09-26 och 1991-10-09 samt Kompletterad 1992-05-27 DETALJPLAN nr 330 Upprättad 1991-03-12 avskrift Reviderad 1991-08-05, 1991-09-26 och 1991-10-09 samt Kompletterad 1992-05-27 1 Del I Godkänd av BN 1991-10-08 Antagen av KF 1991-12-16 LAGA KRAFT 1992-02-06

Läs mer

Barsta hamn (Barsta 1:37,1:32 m.fl.) Nordingrå församling, Kramfors kommun. Detaljplaneprogram Barsta Hamn. Program till detaljplan för område vid

Barsta hamn (Barsta 1:37,1:32 m.fl.) Nordingrå församling, Kramfors kommun. Detaljplaneprogram Barsta Hamn. Program till detaljplan för område vid Detaljplaneprogram Barsta Hamn Program till detaljplan för område vid Barsta hamn (Barsta 1:37,1:32 m.fl.) Nordingrå församling, Kramfors kommun Planeringens Syfte Syftet med planeringen är att reglera

Läs mer

Detaljplan för Vallsjöbaden. Torset 2:6 m.fl. Sävsjö kommun GRANSKNINGSHANDLING. Vallsjön

Detaljplan för Vallsjöbaden. Torset 2:6 m.fl. Sävsjö kommun GRANSKNINGSHANDLING. Vallsjön Detaljplan för Vallsjöbaden Torset 2:6 m.fl. Sävsjö kommun GRANSKNINGSHANDLING Handlingar Planhandlingarna består av: plankarta med planbestämmelser denna planbeskrivning (inkl. miljöbedömning) fastighetsförteckning

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan för Elektronen 5, Edsberg

Behovsbedömning av detaljplan för Elektronen 5, Edsberg Kommunledningskontoret Mats Lindström Planarkitekt 08-579 215 17 Behovsbedömning 2015-01-07 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0679 KS 203 Behovsbedömning av detaljplan för Elektronen 5, Edsberg Inför att förslag till

Läs mer

Områdesbestämmelser för området vid Lovö kyrka, Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2004.26.213

Områdesbestämmelser för området vid Lovö kyrka, Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2004.26.213 1(7) Områdesbestämmelser för området vid Lovö kyrka, Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2004.26.213 BESKRIVNING Karta med bestämmelser Beskrivning (denna handling) PLANENS SYFTE Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Granskningshandling. 2015-02-09

Granskningshandling. 2015-02-09 1 Granskningshandling. 2015-02-09 Detaljplan för del av Siretorp 9:9 och 9:24 m.fl. Sölvesborgs kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING Handlingar Grundkarta Fastighetsförteckning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan för del av Skavsta 8:9 m.fl, Skavsta, Nyköping, Nyköpings kommun

Behovsbedömning av detaljplan för del av Skavsta 8:9 m.fl, Skavsta, Nyköping, Nyköpings kommun Samhällsbyggnad Plan- och naturenheten Datum Dnr 1/5 2013-04-02 SHB12/134 Behovsbedömning av detaljplan för del av Skavsta 8:9 m.fl, Skavsta, Nyköping, Nyköpings kommun Behovsbedömningen ska utgöra underlag

Läs mer

Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m fl, Torsås kommun

Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m fl, Torsås kommun Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m fl, Torsås kommun Utsikt mot Nötholmen Samrådshandling 2011-11-22 PLANBESKRIVNING 1 Handlingar Till detaljplanen hör följande handlingar: Miljöbedömning, daterad 2011-11-22

Läs mer

Oxundaåns vattenvårdsprojekt. Dagvattenpolicy. Gemensamma riktlinjer för hantering av. Dagvatten. I tätort. september 2001

Oxundaåns vattenvårdsprojekt. Dagvattenpolicy. Gemensamma riktlinjer för hantering av. Dagvatten. I tätort. september 2001 Dagvattenpolicy Gemensamma riktlinjer för hantering av Dagvatten I tätort september 2001 Upplands Väsby kommun Sigtuna kommun Vallentuna kommun Täby kommun Sollentuna kommun Tätortens Dagvatten Förslag

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Montören 9. Stuvsta-Snättringe kommundel, Huddinge kommun. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning SBN 2012-1059

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Montören 9. Stuvsta-Snättringe kommundel, Huddinge kommun. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning SBN 2012-1059 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN 2012-1059 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Kartan visar planområdets utbredningsområde. Detaljplan för Montören 9 Stuvsta-Snättringe

Läs mer

PLANBESKRIVNING med genomförandefrågor

PLANBESKRIVNING med genomförandefrågor PLANBESKRIVNING med genomförandefrågor Detaljplan för Lofsdalen 32:19 m.fl. Härjedalens kommun Jämtlands län Upprättad i februari 2014 av Bygg-Teknik i Malung AB Reviderad i maj 2014 samt augusti 2014

Läs mer

Miljöprogram 2030. Antagen av Vänersborgs kommunfullmäktige 2016-02-24

Miljöprogram 2030. Antagen av Vänersborgs kommunfullmäktige 2016-02-24 Miljöprogram 2030 Antagen av Vänersborgs kommunfullmäktige 2016-02-24 Vänersborgs kommun - attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Vi har en vision om att Vänersborgs kommun ska vara attraktiv och

Läs mer

Dnr BTN14/86. Detaljplan för Stavsjö 2:191, 2:187 samt del av 2:186. Stavsjö. Nyköpings kommun. Samrådshandling. Planbeskrivning. Upprättad 2015-03-03

Dnr BTN14/86. Detaljplan för Stavsjö 2:191, 2:187 samt del av 2:186. Stavsjö. Nyköpings kommun. Samrådshandling. Planbeskrivning. Upprättad 2015-03-03 Dnr BTN14/86 Detaljplan för Stavsjö 2:191, 2:187 samt del av 2:186 Stavsjö Nyköpings kommun Samrådshandling Planbeskrivning Upprättad 2015-03-03 Dnr BTN 14/86 2/11 Planhandlingar Detaljplanen består av

Läs mer

del av Viksberg 3:1, Område B

del av Viksberg 3:1, Område B Samhällsbyggnadskontoret SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan 2013-00033-214 Detaljplan för del av Viksberg 3:1, Område B i Södertälje kommun Upprättad 2015-12-08 Beslut Samhällsbyggnadskontoret fick 2013-02-19

Läs mer

Miljö och stadsbyggnad. Vi skapar god livskvalitet

Miljö och stadsbyggnad. Vi skapar god livskvalitet Miljö och stadsbyggnad I Uddevalla är vi: Öppna - vi bjuder in till dialog och vill förnyas Orädda - vi har mod att ta risker och prövar gärna nya idéer Energiska - vi har kraft att driva igenom det vi

Läs mer

Detaljplan för dagvattendamm och serviceväg i Kronåsen, Tureberg, som berörs av Förbifart Stockholm

Detaljplan för dagvattendamm och serviceväg i Kronåsen, Tureberg, som berörs av Förbifart Stockholm Kommunledningskontoret Planbeskrivning Helena Johansson Sidan 1 av 10 Planarkitekt 08-579 216 57 Planbeskrivning Detaljplan för dagvattendamm och serviceväg i Kronåsen, Tureberg, som berörs av Förbifart

Läs mer

Detaljplan för del av Rödögården 1:5 och 1:33 Rödön, Krokoms kommun

Detaljplan för del av Rödögården 1:5 och 1:33 Rödön, Krokoms kommun Detaljplan för del av Rödögården 1:5 och 1:33 Rödön, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING Samrådshandling 23 oktober 2014 HANDLINGAR Planhandlingarna består av: Planbeskrivning med illustrationer Plankarta med

Läs mer

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för DEL AV HULABÄCK 19:1 STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-26 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Inga tekniska utredningar har utförts.

Inga tekniska utredningar har utförts. 1(2) NORMALT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2010-12-25 Detaljplan för Viksjö 7:58 och del av Viksjö 7:7, Rörsångarvägen Skokloster Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA

Läs mer

DETALJPLAN för del av FÅGLABÄCK 2:1, Skillingaryds tätort, Vaggeryds kommun

DETALJPLAN för del av FÅGLABÄCK 2:1, Skillingaryds tätort, Vaggeryds kommun DETALJPLAN för del av FÅGLABÄCK 2:1, Skillingaryds tätort, Vaggeryds kommun Upprättad i januari 2008 reviderad i mars 2008 Miljö- och byggnämnden antog planen 2008-04-29 87. Planen vann laga kraft 2008-05-20

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

Detaljplan för Sibbarp 1:18 m. fl. Sävsjö kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Sibbarp 1:18 m. fl. Sävsjö kommun Planbeskrivning Detaljplan för Sibbarp 1:18 m. fl. Sävsjö kommun Planbeskrivning SAMRÅDSHANDLING Handlingar Planhandlingarna består av: plankarta med planbestämmelser denna planbeskrivning (inkl. miljöbedömning) fastighetsförteckning

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning 2015-03-23 Miljökonsekvensbeskrivning Vallmon 11 m fl Knislinge, Östra Göinge kommun Område där strandskydd upphävs Ny byggrätt, industri Fri pa ssa ge - gån g vä g Inf iltra

Läs mer

SAMMANFATTNING. Riksintresset för yrkesfiske på Saltö behöver därför

SAMMANFATTNING. Riksintresset för yrkesfiske på Saltö behöver därför KONSEKVENSER SAMMANFATTNING 92 INLEDNING 94 MILJÖKONSEKVENSER 96 AVSTÄMNING MOT MILJÖMÅL 104 SOCIALA KONSEKVENSER 108 EKONOMISKA KONSEKVENSER 110 OMRÅDESVISA KONSEKVENSER 112 UPPFÖLJNING & FRAMTIDA PLANERING

Läs mer

Detaljplan för Svaneholm 2:2 m fl i Skurup, Skurups kommun

Detaljplan för Svaneholm 2:2 m fl i Skurup, Skurups kommun 1(6) Detaljplan för Svaneholm 2:2 m fl i Skurup, Skurups kommun Handlingar Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser Fastighetsförteckning Handelsutredning (finns tillgänglig

Läs mer

Information till prospekteringsföretag i Västerbotten

Information till prospekteringsföretag i Västerbotten Maj 2010 Information till prospekteringsföretag i Västerbotten OMRÅDEN SOM KRÄVER SÄRSKILD HÄNSYN Nationalparker Syftet med nationalparker är att bevara ett större sammanhängande område av en viss landskapstyp.

Läs mer

4 MARKANVÄNDNING OCH BEBYGGELSEUTVECKLING 4.6 Ellenö

4 MARKANVÄNDNING OCH BEBYGGELSEUTVECKLING 4.6 Ellenö 4.6 ELLENÖ Utgångspunkter Om Ellenö Ellenö är kommunens sydligast belägna samhälle, cirka 6 kilometer söder om Färgelanda. Avståndet till Uddevalla är 2 mil. Samhället har vuxit upp kring en hållplats

Läs mer

HÖGANÄS KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen

HÖGANÄS KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen HÖGANÄS KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen PLANBESKRIVNING LAGA KRAFT NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för del av Väsby 12:102 m fl i Väsby, Höganäs kommun, Skåne län gamla skolan PLANOMRÅDE Hovgårdsgatan

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING 1/10

SAMRÅDSHANDLING 1/10 SAMRÅDSHANDLING 1/10 Detaljplan för Del av Siretorp 9:74 m.fl. Sölvesborgs kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR: grundkarta fastighetsförteckning plankarta med bestämmelser planbeskrivning inkl

Läs mer

BRASTAD OCH BRODALEN

BRASTAD OCH BRODALEN BRASTAD OCH BRODALEN Bakgrund Brastad är centralort i kommunens norra del. Under 1970- och 80- talen växte samhället kraftigt. Flera tillverkningsindustrier som skapade arbetstillfällen och den ökade befolkningen

Läs mer

Göken 9 Kristinehamns kommun, Värmlands län

Göken 9 Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Johan Stenson, 0550-88550 johan.stenson@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2014-12-05 Referens Sida 1(7) Behovsbedömning Göken 9 Kristinehamns kommun, Värmlands län E-post

Läs mer

Översiktsplan för Håbo kommun. Kartbilaga

Översiktsplan för Håbo kommun. Kartbilaga PLAN Datum Diarienummer Hidnr 6-6- KS 5/87 6.5 Översiktsplan för Håbo kommun Kartbilaga Antagen vid kommunfullmäktiges sammanträde 6-6-9, KF 5 Copyright Håbo kommun, Lantmäteriet. Ur GSD Fastighetskartan,

Läs mer

Sparvvägen, Östra Tyresö OMRÅDE FÖR VILLABEBYGGELSE

Sparvvägen, Östra Tyresö OMRÅDE FÖR VILLABEBYGGELSE Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Planeringsavdelningen Bertil Eriksson, 1:e miljöingenjör Göran Bardun, kommunekolog KOMPLETTERANDE MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Sparvvägen,

Läs mer

antagen av kommunfullmäktige 2009-09-22 miljökonsekvensbeskrivning

antagen av kommunfullmäktige 2009-09-22 miljökonsekvensbeskrivning antagen av kommunfullmäktige 2009-09-22 miljökonsekvensbeskrivning innehållsförteckning SID 1. INLEDNING 3 Läsanvisning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Avgränsning miljöbedömning 3 1.3 Nollalternativet 4 1.4 MKB:s

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-05-08. Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån 2014-05-08 17:00-17:30

Kommunstyrelsen 2014-05-08. Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån 2014-05-08 17:00-17:30 1 Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån 2014-05-08 17:00-17:30 Beslutande Eva Skoglund Lotta Husberg Kerstin Gadde Elsie-Marie Östling Claes Nordevik Michael Relfsson Els-Marie Ragnar Ingrid Cassel

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Utsälje 1:97. Inom kommundelen Segeltorp, Huddinge kommun

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Utsälje 1:97. Inom kommundelen Segeltorp, Huddinge kommun MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN 2012-538 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning PLANOMRÅDE Detaljplan för Utsälje 1:97 Inom kommundelen Segeltorp,

Läs mer

Utdrag ur ekonomiska kartan SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-11-15 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2009-10-27 ANTAGANDEHANDLING

Utdrag ur ekonomiska kartan SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-11-15 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2009-10-27 ANTAGANDEHANDLING Utdrag ur ekonomiska kartan SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-11-15 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2009-10-27 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av fastigheten VÄNGSJÖBERG 9:1 och del av 7:15 och 7:21 i Gottröra församling Dnr

Läs mer

Behovsbedömning för detaljplan för bostäder i Paradiset, Partille kommun

Behovsbedömning för detaljplan för bostäder i Paradiset, Partille kommun 2016-05-16 KS/2016:130 Behovsbedömning för detaljplan för bostäder i Paradiset, Partille kommun Bedömning Partille kommun har genomfört en behovsbedömning enligt 4 kap 34 PBL och 6 kap 11 i MB för att

Läs mer

Markanvändning och bebyggelseutveckling

Markanvändning och bebyggelseutveckling 54 Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun Markanvändning och bebyggelseutveckling Tätorterna Ellenö Utgångspunkter Om Ellenö Ellenö är kommunens sydligast belägna samhälle, cirka 6 km söder om Färgelanda.

Läs mer

Promemoria 2014-11-07

Promemoria 2014-11-07 Naturvårdsenheten Promemoria 2014-11-07 sid 1 (6) 511-4251-14 0584 Nedan följer en sammanställning av inkomna yttranden över förslag till utvidgat strandskydd i Vadstena kommun samt Länsstyrelsens eventuella

Läs mer

HÖGANÄS MOT ETT HÅLLBART SAMHÄLLE

HÖGANÄS MOT ETT HÅLLBART SAMHÄLLE KF-bilaga 16/2005 HÖGANÄS MOT ETT HÅLLBART SAMHÄLLE Miljöpolicy och miljöprogram för Höganäs kommun Antagna av kommunfullmäktige 2005-04-28 Innehåll 1. Höganäs och en hållbar utveckling 3 Hållbar utveckling

Läs mer

Yttrande över samrådsförslag för översiktsplan 2030 för Haninge kommun - med utblick mot 2050

Yttrande över samrådsförslag för översiktsplan 2030 för Haninge kommun - med utblick mot 2050 Stockholms läns landsting 1 (3) Tillväxt- och regionplaneförvaltningen TJÄNSTE UTLÅTANDE 2015-06-18 TRN 2015-0120 Handläggare: Susanne Skärlund Tillväxt- och regionplanenämnden Yttrande över samrådsförslag

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Parkering, Trångsunds centrum. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Särskilt utlåtande efter underrättelse

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Parkering, Trångsunds centrum. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Särskilt utlåtande efter underrättelse MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/44.318 Dp 18-H-3:1 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Särskilt utlåtande efter underrättelse Detaljplan för Parkering, Trångsunds

Läs mer

Detaljplan för Domsand

Detaljplan för Domsand Detaljplan för Domsand Fiskebäckstomt 2:1 m.fl Habo kommun Plan- och genomförandebeskrivning Samrådstid 2014-02-18-2014-03-18 2 Plan- och genomförandebeskrivning Handlingar Plankarta med bestämmelser och

Läs mer

WISTRAND. Läs LYSEKILSKOMMUN

WISTRAND. Läs LYSEKILSKOMMUN LYSEKILSKOMMUN REGISTRATUREN 2015-09- ns Läs Lysekils kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Planenheten 453 80 Lysekil E-post: registrator@lysekil.se YTTRANDEÖVER GRANSKNINGSHANDLINGAR Skaftö Fiskebäck

Läs mer

B EHOVSBEDÖMNING 1(6) av miljökonsekvensbeskrivning. Långkärrsvägen vid områdets norra gräns med Pukstensvägens brevlådor

B EHOVSBEDÖMNING 1(6) av miljökonsekvensbeskrivning. Långkärrsvägen vid områdets norra gräns med Pukstensvägens brevlådor 1(6) B EHOVSBEDÖMNING av miljökonsekvensbeskrivning Långkärrsvägen vid områdets norra gräns med Pukstensvägens brevlådor tillhörande tillägg till detaljplan för GRÖNDALEN inom Östra Eneby i Norrköping,

Läs mer

SAMRÅDSFÖRSLAG 2006-09-15 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2008-10-27 ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSFÖRSLAG 2006-09-15 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2008-10-27 ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2006-09-15 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2008-10-27 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för fastigheten Anderssvedja 2:41 i Roslagsbro församling Dnr 06.101 91.214 Ks 07-42 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Aktualisering av översiktsplan 2014 för Nykvarns kommun KS/2015:176

Aktualisering av översiktsplan 2014 för Nykvarns kommun KS/2015:176 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-08-11 Kommunstyrelsen Sofia Cedergren Planarkitekt Telefon 08 555 014 73 sofia.cedergren@nykvarn.se Aktualisering av översiktsplan 2014 för Nykvarns kommun KS/2015:176 Förvaltningens

Läs mer