SAMRÅDSUNDERLAG. Eskilstuna Energi & Miljö AB. WSP Environmental. Mall: Rapport dot ver 1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMRÅDSUNDERLAG. Eskilstuna Energi & Miljö AB. WSP Environmental. Mall: Rapport - 2003.dot ver 1.0"

Transkript

1 SAMRÅDSUNDERLAG Underlag för samråd med om tillstånd enligt 9 och 11 kap. miljöbalken för fortsatt drift av kraftvärmeverk inom fastigheten Vattumannen 5, 9, 11, Eskilstuna kommun. Eskilstuna Energi & Miljö AB WSP Environmental

2 Uppdragsnr: (12) 1 Inledning och bakgrund Eskilstuna Energi & Miljö ägs av Eskilstuna kommun och är den lokala leverantören av det fungerande samhällets viktigaste förnödenheter: el, fjärrvärme, vatten, avlopps- och avfallstjänster samt bredbandsnät. Företaget försörjer Eskilstuna och Torshälla med fjärrvärme. Verksamheten är miljöcertifierad enligt ISO För verksamheten finns ett tillstånd enligt miljöskyddslagen samt beslut om villkor fastställda av myndigheterna. Det finns även ett beslut 1983 från koncessionsnämnden för miljöskydd som ligger till grund för det vattenuttag från Eskilstunaån som sker i verksamheten. Under åren har det tillkommit ett antal villkor, förelägganden och andra beslut som gör att gällande tillstånd för verksamheten är svårt att överblicka och hantera. Eftersom tillståndet lämnades enligt miljöskyddslagen har det heller inte gjorts någon samlad prövning enligt miljöbalken. I samråd med tillsynsmyndigheten har företaget därför beslutat att ansöka om ett nytt tillstånd enligt miljöbalken. En prövningsprocess pågår i mark- och miljödomstolen för uttag av å-vatten för drift av fyra vätskekylaggregat samt utsläpp av det uppvärmda kylvattnet. I den prövningen ingår även tillåtlighet för befintlig vattenanläggning. I huvudsak kommer den nuvarande verksamheten att fortsätta på samma sätt även i framtiden. De förändringar som planeras berör främst bränslehantering, rening och återvinning av rökgaskondensat samt utökad kapacitet för produktion av fjärrkyla. Miljöpåverkan i närområdet bedöms främst kunna uppkomma som följd av utsläpp till Eskilstunaån samt utsläpp av förbränningsavgaser till luft. Verksamheten medför därutöver miljöpåverkan genom bl.a. transporter, buller samt hantering av kemikalier och avfall. Ingen påtaglig förändring av miljöpåverkan förväntas i framtiden. 2 Ansökans omfattning Ansökan omfattar drift av följande energiproduktionsanläggningar: Hetvattenpanna 1 och 2 (olja) 2*84 MW installerad tillförd effekt Hetvattenpanna 3 och 4 (olja) 2*90 MW installerad tillförd effekt Fastbiobränsleeldad hetvattenpanna (CFB) 65 MW installerad tillförd effekt Fastbiobränsleeldad kraftvärmepanna 120 MW installerad tillförd effekt Vätskekylaggregat 4*3 MW installerad effekt Ansökan omfattar tillstånd för en maximal producerad effekt på 400 MW värme och 41 MW el. Ansökan omfattar även ett vattenuttag om 4,5 miljoner m3/år från Eskilstunaån exkl. det uttag som är under pågående tillståndsprövning vid Mark- och miljödomstolen. Vatten från Eskilstunaån används till produktion av frikyla till fjärrkylanätet samt för att kyla olika processer vid fastbiobränslepannorna. En utförligare beskrivning av verksamheten finns i avsnitt 7 nedan. WSP Environmental Box Linköping Besök: S:t Larsgatan 3 Tel: Fax: WSP Environment & Energy Sweden Org nr: Styrelsens säte: Stockholm

3 Uppdragsnr: (12) 3 Lokalisering Verksamheten bedrivs i centrala Eskilstuna inom kvarteret Vattumannen som avgränsas av Ståhlbergsvägen, Kungsgatan, Bobergsgatan och Eskilstunaån. Verksamheten ligger inom ett industriområde och på andra sidan Bobergsgatan bedriver Eskilstuna Energi & Miljö annan verksamhet. Verksamhetens orientering i Eskilstuna visas på en översiktskarta i figur 1. Bostäder Vattumannen 9 Figur 1 Karta över verksamheten För den framtida fjärrvärmeförsörjningen har en utredning gjorts om lokalisering av ett nytt biobränsleeldat kraftvärmeverk. Flera alternativa lokaliseringar har studerats men i nuläget är inga beslut fattade. Om ett eventuellt nytt biobränsleeldat kraftvärmeverk byggs kommer den lilla fastbränslepannan på Vattumannen att avvecklas. Det stora kraftvärmeverket och reservanläggningarna för hetvatten kommer att vara kvar på Vattumannen. I ansökan kommer lokaliseringsfrågan att utredas närmare för att säkerställa att den befintliga platsen på Vattumannen kan anses motsvara miljöbalkens krav. 4 Planförhållanden För kvarteret Vattumannen finns en detaljplan antagen Berörda fastigheter är enligt detaljplanen avsedda för Tekniska anläggningar. I planen regleras dagvattenhantering, förorenad mark samt byggnadshöjder.

4 Uppdragsnr: (12) I översiktsplanen för Eskilstuna kommun finns ingen annan framtida markanvändning redovisad för området. Planarbete pågår inom kommunen och fördjupade översiktsprogram har nyligen antagits för tre områden inom kommunen, varav det närmast Vattumannen gäller området Väster. Väster ligger på båda sidor om Eskilstunaån på östra sidan av Ståhlbergsbron och Vattumannen är fortsatt utritat som industriområde. En ny översiktsplan kommer att ställas ut på remiss november januari Fastigheten Vattumannen 9 angränsar till fastigheten Gredby 1:1 och här finns ett servitut för dragna ledningar mellan verksamheten och Eskilstunaån undertecknat Genom servitutet har Eskilstuna Energi & Miljö AB rådighet över vattnet. Situationsplan med markering av utsläppspunkter till luft och vatten samt angreppsvägar för räddningstjänsten redovisas i bilaga. 5 Omgivningsförhållanden Bolagets verksamhet ligger i anslutning till Eskilstunaån som är 38 km lång och rinner norrut från Hjälmaren till Mälaren. Inom kommunen är sportfiske ett stort intresse och det finns utsatta fiskeplatser, dock ingen i närheten av Vattumannen. Eskilstunaån är belastad av kväve främst på grund av jordbruken runt Hjälmaren men även enskilda avlopp. Historiskt sett har det funnits tunga industrier som har förorenat ån. Eskilstunaån är av Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt utpekad som ytvattenförekomst och omfattas av kraven i förordningen (2004:660) om miljökvalitetsnormer för kemisk ytvattenstatus och ekologisk status 1. För ekologisk status är normen att god status ska ha uppnåtts till år Vattenmyndigheten har under 2009 klassificerat Eskilstunaåns ekologiska status till måttlig, bl.a. till följd av övergödningsproblem. Kemisk status uppnår ej god status då miljökvalitetsnormen för tributyltennföreningar överskrids i ytvattenförekomst. Årsmedelflödet i Eskilstuna är ca 28 m 3 /s och lågflöde i ån är som lägst 3 m 3 /s då ån regleras genom en vattendom för Hjälmaren. Kommunen har iordningsställt en strandpromenad utmed ån från centrum och västerut. Gångvägen löper utmed åns södra sida fram till Ståhlbergsbron och fortsätter därefter på norra sidan vilket gör att den inte passerar Eskilstuna Energi & Miljös verksamhet. Närmaste bostadsområde ligger på Mått Johanssons väg på andra sidan Eskilstunaån och det är ca 160 m dit. Närmaste byggnader är förutom Eskilstuna Energi & Miljös övriga verksamhet, det industriområde som ligger öster om Ståhlbergsbron. Där finns tillverkningsindustrier och yrkesbutiker. På Björksgatan invid ån ligger NCCs huvudkontor, vilken är närmsta grannen utanför industriområdet. Avstånden till närmaste bostäder kommer att förbli detsamma i det nya fördjupade översiktsprogrammet. Värmeverket ligger inom område för riksintresse kulturmiljövård Eskilstuna industrimiljö. Andra områden som är av riksintresse för kulturmiljövård utgörs av Åsby- Stenby ca 1,7 km åt sydväst samt Kalfjärdenområdet ca 2,3 km norrut. Lokalisering av riksintressen för kulturmiljövård framgår av nedanstående karta. 1 Id: SE ,

5 Uppdragsnr: (12) Figur 2 Karta över riksintressen för kulturmiljövård Närmaste riksintresse för natur är naturreservatet likaledes Natura 2000 området Vilsta (SE ) som ligger cirka 3,8 km i sydlig riktning från verksamheten. Cirka 6 km SV från verksamheten finns Natura 2000 området (SE ) Skiren-Kvicken. Andra riksintressen är Svealandsbanan för person- och godstrafik. Banans sträckning i närområdet framgår på nedanstående karta. Lokalisering av riksintressen för naturmiljö framgår av nedanstående karta. Figur 2 Karta över riksintressen för naturvård

6 Uppdragsnr: (12) 6 Verksamhetsbeskrivning Anläggningen består idag av ett fastbränsleeldat kraftvärmeverk med tillhörande rökgaskondensering, en fastbränsleeldad hetvattenpanna med tillhörande rökgaskondensering, fyra oljeeldade hetvattenpannor, tre vätskekylaggregat samt tre dieseloljedrivna reservkraftsaggregat för intern elförsörjning. Sammanlagd produktionskapacitet inom kv. Vattumannen är ca 490 MW värme och 41 MW el. Nu söks tillstånd för ytterligare ett vätskekylaggregat samt vissa andra anläggningsförändringar men i övrigt huvudsakligen oförändrad verksamhet. En värmepump och en gasturbin används inte längre och kommer att skrotas. Kraftvärmeverket levererar värme till fjärrvärmenätet och el till elnätet. Kraftvärmeverkets panna är av typen bubbling fluidized bed (BFB) och eldas med biobränsle, i huvudsak grot, bark och spån. Installerad tillförd effekt uppgår till 120 MW och avgiven effekt är 110 MW. Pannan har en rökgaskondenseringsanläggning på 15 MW. Dessutom finns ångturbin och generator för elproduktion. Hetvattenanläggningen består av en biobränsleeldad panna av typen circulating fluidized bed (CFB) på 65 MW installerad tillförd effekt och 57 MW avgiven effekt. Dessutom finns fyra oljeeldade hetvattenpannor med en sammanlagd installerad tillförd effekt på 348 MW och totalt avgiven effekt är 314 MW. Eldningsolja 5 används som bränsle för dessa pannor. Nedan redovisas fördelningen på respektive hetvattenpanna: Hetvattenpanna 1: 84 MW installerad tillförd effekt, 75 MW avgiven effekt. Hetvattenpanna 2: 84 MW installerad tillförd effekt, 75 MW avgiven effekt. Hetvattenpanna 3: 90 MW installerad tillförd effekt, 82 MW avgiven effekt. Hetvattenpanna 4: 90 MW installerad tillförd effekt, 82 MW avgiven effekt. För att öka kapacitet och driftsäkerhet för fjärrvärmeleverans finns en hetvattenackumulator som kan lagra 1200 MWh. De båda fastbränslepannorna är utrustade med elfilter för stoftavskiljning. Elfiltren är dimensionerade för att avskilja det stoft som finns i rökgasen från respektive panna. Ammoniak används för att reducera fastbränslepannornas NOx- utsläpp genom insprutning till eldstaden. Anläggningens pannor tvättas antingen med torr metod eller med vatten. Avfallet som uppstår då torr metod används hanteras som farligt avfall. Tvättvatten som uppkommer då vatten används tillåts sedimentera och ph- justeras vid behov. Vattnet hanteras sedan som spillvatten och det sedimenterade slammet som farligt avfall. Utsläpp till luft mäts kontinuerligt och övervakas dagligen från anläggningens styrsystem. Utsläppsparametrarna följs upp gentemot tillhörande rikt- och gränsvärden på dygns- och månadsrapporter. Dessutom görs fristående emissionsmätningar enligt fastställda intervall. Två ångpannor på 1,7 MW respektive 1,3 MW används för uppvärmning av eldningsolja 5 i samband med start av oljepannorna. Ångpannorna eldas med eldningsolja 1 som lagras i en oljetank på 300 m 3. Vid anläggningen finns tre dieseldrivna reservkraftverk med effekterna 350, 700 och KVA. Reservkraftverken används för att hålla delar av produktionen i drift vid störningar på spänningsförsörjningen samt för elförsörjning till batteribackup, nödbelysning m.m.

7 Uppdragsnr: (12) Vid anläggningen finns tre vätskekylaggregat på vardera 3 MW för fjärrkylaproduktion. Ytterligare ett vätskekylaggregat på 3 MW kommer att installeras vilket ger en total fjärrkylakapacitet på 12 MW. Fjärrkyla levereras till externa kunder samt som egenförbrukning för att kyla processer på Vattumannen. Två värmeväxlare på sammanlagt 3 MW används för fjärrkylaproduktion genom direkt värmeväxling med vatten från Eskilstunaån. En del av rökgaskondensatet kommer att renas för produktion av totalavsaltat vatten för användning som processvatten. Övrigt rökgaskondensat kommer att renas för att sedan släppas ut i Eskilstunaån. Provdrift pågår och dessa förändringar förutsätter att de fortsatta testerna visar sig framgångsrika och att övriga modifieringar visar sig genomförbara. Med dessa förändringar minskar mängden inköpt mängd vatten och flödet av vatten till avloppsreningsverket. På Vattumannen finns en A-lada som rymmer ca ton bränsle (6 000 m 3 s). Lagring av flis utomhus sker på en avgränsad yta med asfaltsbeläggning som är inhägnad mot allmänheten. Bränslet till Vattumannen transporteras med bil. Lasten kontrolleras vid en mätningsstation där energiinnehåll bestäm. Sedan tippas lasten i tippficka för att via transportörer lagras i ovan nämnda A-lada för ytterligare transport till endera kraftvärmeverk eller hetvattenpanna. Vid anläggningen finns några stora cisterner och ett antal mindre lagertankar. För eldningsolja 5 finns cisterner på m 3 och m 3. Det finns två oljetankar på 300 m 3 och 700 m 3 som sitter ihop. Den inre tanken är på 300 m 3 och innehåller dieselolja och den yttre tanken på 700 m 3 innehåller biodiesel. Det finns även en tank för ammoniak med lagringsvolym på 50 m 3 och en för natriumhydroxid på 10 m 3. Farligt avfallet förvaras på en plats med invallning. Lagret töms regelbundet och är märkt med EWC koder. Det finns en utsedd person som ansvarar för det farliga avfallet och all dokumentation. Askhantering från biopannorna sker i slutna system. Askan transporteras till kommunens avfallsanläggning, som har tillstånd att nyttiggöra den för sluttäckning av deponi. Allt bränsle transporteras till verksamheten under dagtid via den s.k. Västerleden, alternativt från Folkesta logistikplats norrut vid E20. 7 Vattenverksamhet Verksamheten medför relativt stora uttag av vatten från Eskilstunaån. Totalt kommer knappt m 3 /år att tas ut årligen, främst under perioden oktober till april. Därutöver tillkommer vattenuttag för drift av kylmaskiner (vätskekylaggregat) för drift av fjärrkylanätet under perioden maj-september vilket finns beskrivet i den separata pågående tillståndsprövningen. Huvuddelen av vattenuttaget, knappt m 3, används för kyla till fjärrkylanätet (frikyla) och resterande används för att kyla olika processer vid fastbiobränslepannorna. Frikyla används under årets sju kalla månader medan kylmaskiner används under övrig tid. Kylvatten för processer behövs året runt. Avståndet mellan intags- och uttagspunkt är ca 40 m och dessa punkter finns markerade på situationskartan i bilaga 1. Av den totala vattenmängden som tas ut från Eskilstunaån (inkl. vattenuttag till vätskekylaggregaten) så leds ca 90 % tillbaka till ån.

8 Uppdragsnr: (12) 8 Miljöpåverkan Förväntad miljöpåverkan för sökt verksamhet beskrivs nedan. 8.1 Utsläpp till luft I gällande tillstånd finns villkor för utsläpp till luft avseende kvävedioxid, kolmonoxid, stoft och ammoniak. De årliga emissionerna till luft uppgår uppskattningsvis till följande mängder: Koldioxid: ton vara ca 90 % biobaserat. Kväveoxider: 150 ton Svaveldioxid: 150 ton Ammoniak 5 ton Stoft: 2 ton I ansökningshandlingarna kommer mer exakta mängder att redovisas med fördelning på olika bränsleslag. Tidigare utförda spridningsberäkningar har visat att maximala tillskott till omgivningshalter inträffar ca 2 km från anläggningen. Tillskotten till 98-percentiler kan uppskattas till ca 15 µg NO 2 /m 3, 3 µg stoft/m 3. Motsvarande halter för medelvärden under vinterhalvåret kan uppskattas till ca 1 µg NO 2 /m 3 och 0,2 µg stoft/m 3. Aktuella miljökvalitetsnormer bedöms inte kunna överskridas som följd av den framtida verksamheten vid kraftvärmeverket. 8.2 Utsläpp till vatten Typ av utsläpp till vatten Utsläpp från verksamheten till Eskilstunaån sker både genom dagvatten och uppvärmt kylvatten ifrån fjärrkylanätet samt kylningsprocesser i fastbränslepannorna. Det rökgaskondensat som i nuläget överleds till reningsverket i Ekeby planeras att istället renas och släppas ut i Eskilstunaån för att minska belastningen på reningsverket Dagvatten Det dagvatten som avrinner från Kv. Vattumannen beräknas till m 3 /år baserat på en årlig nederbördsmängd av 600 mm. I dagvattenbrunnarna sitter reningsutrustning i form av filterkassetter. Dagvattenprover tas manuellt och analyseras med avseende på olja och suspenderat material. Hur utsläppet av dagvatten påverkar den ekologiska eller kemiska statusen för Eskilstunaån kommer att utredas i miljökonsekvensbeskrivningen. Uppskattade årliga mängder som rinner ut i Eskilstunaån redovisas i tabell 1. Tabell 1. Årliga mängder olja och suspenderat material i dagvatten. Årsmängd suspenderat material i dagvatten Årsmängd olja i dagvatten 300 kg susp/år 1 kg olja/år

9 Uppdragsnr: (12) Kylvatten m.m. Under vinterhalvåret produceras fjärrkyla i ett s.k. frikylasystem via en värmeväxlare där kylan i det kalla åvattnet utnyttjas i en värmeväxlare. Mängden uppvärmt kylvatten från frikylan som återförs till Eskilstunaån beräknas till knappt två miljoner m 3. Kylvattnets temperatur beräknas vid detta flöde ha en övertemperatur på ca fyra C relativt å-vattnets temperatur. Kylvattnet från frikylan innehåller inga kemiska föroreningar utan är endast påverkat termiskt. Ca 0,9 miljoner m 3 vatten används till processvatten och kylning av pannor. Av detta kommer ca m 3 vatten att ledas till avloppsreningsverket och resterande släppas tillbaka i ån. Detta vatten håller en temperatur på ca 25 C. För den sökta verksamheten planeras en reningsanläggning för rökgaskondensat. Därmed kommer rökgaskondensat att kunna återanvändas som processvatten. Då det inte finns behov av allt detta vatten kommer överskottet att släppas ut till Eskilstunaån. Den årliga mängden uppskattas till ca m 3. Av detta flöde kommer uppskattningsvis ca 80 % uppstå under perioden oktober till maj. Temperaturpåverkan i Eskilstunaån och påverkan på växt- och djurlivet kommer att utredas i miljökonsekvensbeskrivningen. Där kommer även risk för grumling och erosion att utredas Spillvatten Det spillvatten som går till avloppsreningsverket från Kv Vattumannen beräknas till m 3 /år under förutsättning att verksamhetens rökgaskondensat kan ledas direkt till Eskilstuna ån efter rening. Av detta har m 3 ursprung från åvatten, m 3 ursprung från stadsvatten och m 3 ursprung från rökgaskondensat. I mängden spillvatten från rökgaskondensat ingår både rökgaskondensat från den mindre hetvattenpannan samt det processvatten som har sitt ursprung i renat rökgaskondensat från kraftvärmveverket. Om verksamhetens rökgaskondensat inte kan ledas direkt till Eskilstunaån efter rening utan hela mängden istället även fortsättningsvis ska skickas till reningsverket innan det släpps ut i ån beräknas spillvatten som går till reningsverket från Kv. Vattumannen till m 3 /år. Spillvatten som leds till reningsverket renas genom oljeavskiljare och ph-justeras vid behov. 8.3 Uttag av vatten från Eskilstunaån Både inlopp och utloppsledning ligger på 0,5 meters djup och är 1 m i diameter. Vatten ifrån Eskilstunaån pumpas in och ut ur en pumpgrop som består av flera bassänger, så kallade kassuner. För att hindra fisk att sugas in i pumpgropen är insuget försett med ett grovmaskigt nät på 5*5 cm. På respektive aggregats insug sitter därefter ett finfilter som ytterligare skydd. Erfarenhet visar att det grovmaskiga nätet är tillräckligt och fisk kommer inte in i pumpgropen. Eftersom uttag och intag ligger på 40 meters avstånd så minskas vattenflödet endast under en marginell sträcka som inte påverkar enskilda eller allmänna intressen.

10 Uppdragsnr: (12) 8.4 Damm Damning kan uppstå ifrån bränslehanteringen på gården. Klagomål har ej uppstått från omgivningen. 8.5 Buller Senaste bullermätningen utfördes 2007 och resulterade i att bulleråtgärder vidtogs. Det förekommer knappast inga klagomål varför inga regelbundna bullermätningar genomförs. Bullernivåerna för den sökta verksamheten kommer att vara desamma som för befintlig verksamhet. 8.6 Lukt Verksamheten kännetecknas inte av några luktkällor som förväntas ge upphov till olägenheter i omgivningen. Inga klagomål avseende lukt har inkommit till företaget. 8.7 Energi Huvuddelen av bränsleråvarna utgörs av biobränsle i form av grot (grenar och toppar), bark, spån och salix. För den sökta verksamheten beräknas % av energiråvaran vara biobränsle. Fossilbaserad olja används som spets- och reservkraft och utgör en liten andel av den totala bränsleanvändningen. För att minska fossilbränsleanvändningen kan inom den närmsta framtiden biobaserad olja komma att eldas i oljepannorna. På sikt eftersträvar företaget att ha helt biobaserad bränsleförsörjning. 8.8 Kemikalier Ett begränsat antal olika kemiska produkter används som tillsatser, rengöring, avfettning, smörjning och vattenanalyser. Mängderna är vanligen små och lagerhållningen liten. Kemikalierna används vid reparationer, underhåll och servicearbete. Kemikalierna förvaras i kemikalieskåp. Brandfarliga, explosiva, självantändande eller oxiderande ämnen skyddas mot värme och friktion. Samförvaring av kemiska produkter som kan reagera med varandra undviks. Inga andra produkter förvaras tillsammans med kemikalierna. Ett kemikalieregister finns och kemikalier fasas ut fortlöpande. Den förbränningsolja som lagras på tomten består av eldningsolja 1, eldningsolja 5 och biobaserad olja. Eldningsolja 5 används vid fjärrvärmeproduktion med oljepannorna, eldningsolja 1 används som uppvärmningsbränsle vid uppstart av de biobränsleeldade fastbränslepannorna. Cisternerna för oljelagring besiktas av ackrediterat organ enligt gällande bestämmelser. Samtliga tankar försedda med överfyllnadsskydd, invallning och nivåmätningsutrustning med larm. Som ett extra skydd mot läckage till Eskilstunaån är en 100 meter och 1,5 meter hög jordvall uppförd mellan tankområdet och ån. Verksamhetens ammoniak lagras i ammoniaktank och pumpas i fasta rörsystem för vidare användning till kraftvärmeverk och hetvattencentral. Ammoniak används dels för att reducera fastbränslepannornas NOx- utsläpp genom insprutning till eldstaden och dels för ph- höjning i processvattnet. Övriga kemikalier som används i större mängder är fosfat för syrereducering och ph-stabilisering, natriumhydroxid för ph-

11 Uppdragsnr: (12) höjning vid lägre temperaturer och syratvättmedel som används för rengöring av vattenkretsar. Svavel kommer att doseras till bränslesystemet för att minska korrosion och beläggningar på överhettare i kraftvärmeverket. Lagring av svavelpellets kommer att ske i en 15 m 3 lagringsficka utomhus. 8.9 Övrig resursanvändning Årligen förbrukas ca 35 GWh el vilket produceras i egen anläggning. Företaget bedriver ett aktivt arbete för att effektivisera driften och minska behovet av hjälpenergi. Förbrukningen av färskvatten uppgår till ca m 3 /år. På sikt kommer rökgaskondensat att efter rening återföras till processen vilket kommer att minska vattenförbrukningen till ca m 3 /år. Huvuddelen används för processvatten samt påfyllning till fjärrvärmenätet. Därutöver förbrukas åvatten enligt separat redovisning. I övrigt förbrukas inga betydande mängder naturresurser Transporter Verksamheten medför omfattande transporter med lastbil för att försörja pannorna med bränsleråvaror. De årliga transporterna varierar med värmebehovet och uppgår till drygt 1 miljon m 3 biobränsle. Oljetransporterna uppgår till storleksordningen m 3 per år. Intransporter sker med lastbil. En biobränsleterminal planeras vid Kjula. Denna kommer att möjliggöra att betydande mängder biobränsle kan transporteras med järnväg till Kjula för vidare transport till bl.a. Vattumannen. Transporter från anläggningen utgörs främst av aska, totalt ca ton per år Avfall Bottenaska och flygaska uppkommer och används för sluttäckning av deponin på Lilla Nyby i Eskilstuna. Farligt avfall som uppkommer är slam från oljeavskiljare, batterier, absorbenter, oljefilter fettrester, färgrester, lösningsmedel, avfallsolja och övriga oljerester, kemikalierester, och tvättvatten från pannor. Skyddsåtgärder som vidtagits vid platsen där det farliga avfallet förvaras är att förhindra att det farliga avfallet vid ev. läckage når mark och vatten. Det farliga avfallet förvaras på en plats med invallning. Lagret töms regelbundet och är märkt med EWC koder. Vi har en utsedd person som ansvarar för det farliga avfallet och all dokumentation. Rutiner och instruktioner styr hanteringen av farligt avfall. Övrigt avfall som uppkommer är bl.a. rejekt (från trädbränslet), bäddsand, elektronikskrot. Utsortering sker även av plastförpackningar, pappersförpackningar, glasförpackningar, metallförpackningar, tidningar och matavfall. Under 2011 genererade verksamheten 30 ton farligt avfall och drygt ton ickefarligt avfall. Tvättning av oljepannor är den aktivitet som orsakar störst mängd farligt avfall och senast det utfördes var 2010 då mängden slam uppgick till 41 ton.

12 Uppdragsnr: (12) 8.12 Förorenade områden På anläggningstomten har det tidigare funnits ett gasverk vilket har satt sina spår. Efter att gasverket avvecklats är det endast fordonstransporter som påverkar mark och då främst lastbilsleveranser av biobränsle som står för den största delen. Tidigare gasverksverksamhet finns kartlagd genom en kartering som utförts år 2000, med komplettering av grundvattenförorening år 2002, på den del av tomten där gasverket fanns. Resultatet av kartering har redovisats till Länsstyrelsen nov Länsstyrelsen har i november 2005 klassat området enligt MIFO - metod som riskklass 2 - stor risk. Oljedepån i järnvägsområdet undersöktes Troligen är även sedimenten i den aktuella delen av Eskilstunaån förorenade med cyanid. Den planerade verksamheten kommer inte att innebära några markarbeten eller arbeten i ån. För att minska risken för erosion och uppgrumling av sediment så används varvtalsstyrning på pumparna, vilket ger en mjuk start. Pumparna är dessutom placerade i en pumpgrop och inte direkt i ån Risk och säkerhet Risker för olyckshändelser som kan påverka omgivningen sammanhänger främst med brand i bränslelager eller anläggning. Vid en omfattande brand kan släckvatten spridas till omgivningen och förorena mark samt Eskilstunaån. Även spridning av sot och brandgaser kan medföra omgivningspåverkan. Under ogynnsamma omständigheter kan en omfattande brand även orsaka spridning av kemikalier och avfall. Andra risker utgörs främst av driftstörningar i reningsanläggningar, förorenat dagvatten och utsläpp av kemikalier. En riskbedömning kommer att utföras och ingå i ansökningshandlingarna. 9 Administrativa uppgifter för tillståndsprövningen Verksamhetsutövare: Eskilstuna Energi och Miljö AB Postadress: Eskilstuna Anläggningsadress: Ståhlbergsvägen 2 Kommun, län: Eskilstuna kommun, Södermanlands län Fastighetsbeteckning: Vattumannen 5, 9 och 11 Organisationsnummer: Telefonnummer: (växel) Telefaxnummer: Hemsida: Juridiskt ansvarig: Adam Brännström, VD Kontaktperson: Anna-Karin Isaksson Miljö- och kvalitetsansvarig Tel , e-post Verksamhetskoder: 40.40, 39.60, 39.90, Tillsynsmyndighet: Eskilstuna kommun

Växjö Energi AB. Förändrad verksamhet vid Sandviksverket i Växjö. Ny biobränsleeldad kraftvärmepanna

Växjö Energi AB. Förändrad verksamhet vid Sandviksverket i Växjö. Ny biobränsleeldad kraftvärmepanna Utfärdare Grontmij AB Datum Beskrivning 2010-08-17 Samrådsunderlag Växjö Energi AB Förändrad verksamhet vid Sandviksverket i Växjö Ny biobränsleeldad kraftvärmepanna UNDERLAG FÖR SAMRÅD 7 SEPTEMBER 2010

Läs mer

Kompletterande samråd Eskilstuna Energi och Miljö

Kompletterande samråd Eskilstuna Energi och Miljö Stockholm 2013-06-27 http://ams.se.wspgroup.com/projects/10168692/document/b-mkb och Tillståndsprocesser/6 Samråd/Kompletterande samråd/följebrev kompletterande samråd övriga.docx Mall: Allmän - Stående

Läs mer

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2013.

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2013. Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2013. TEXTDEL MILJÖRAPPORT FÖR HETVATTENCENTRALEN HALLSTAHAMMAR 2013 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Hetvattencentralen

Läs mer

Dnr Mbn 2011-7 Yttrande med anledning av remiss - Ansökan om tillstånd till miljöfarligverksamhet, E.ON Värme Sverige AB, Säbyverket

Dnr Mbn 2011-7 Yttrande med anledning av remiss - Ansökan om tillstånd till miljöfarligverksamhet, E.ON Värme Sverige AB, Säbyverket TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2012-01-11 Miljö- och bygglovsnämnden Dnr Mbn 2011-7 Yttrande med anledning av remiss - Ansökan om tillstånd till miljöfarligverksamhet, E.ON Värme Sverige AB, Säbyverket Förslag

Läs mer

Icke-teknisk sammanfattning

Icke-teknisk sammanfattning BILAGA A RAPPORT 7 (116) Icke-teknisk sammanfattning Bakgrund AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad (Fortum Värme) avser att hos Miljödomstolen i Stockholm söka tillstånd enligt miljöbalken att ändra

Läs mer

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2014.

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2014. Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2014. Textdel 2014 års miljörapport Hetvattencentralen Hallstahammar ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Hetvattencentralen

Läs mer

Tillstånd att installera och ta idrift utrustning för rökgaskondensering och kväveoxidbegränsning vid kraftvärmeverket i Djuped, Hudiksvalls kommun

Tillstånd att installera och ta idrift utrustning för rökgaskondensering och kväveoxidbegränsning vid kraftvärmeverket i Djuped, Hudiksvalls kommun Aktbilaga 11 BESLUT 1(8) Diarienr/Dossnr Miljöprövningsdelegationen Miljövård Maria Nordström Tel 026-171233 maria.nordstrom@x.lst.se Hudik Kraft AB Djupedsverket 824 12 Hudiksvall Tillstånd att installera

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Vänge biobränslepanna år 2015

Årsrapport-Miljö för Vänge biobränslepanna år 2015 Årsrapport-Miljö för Vänge biobränslepanna år 2015 Gävle den 21/3 2016 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Miljörapport 2015 PC Lastaren, Avesta

Miljörapport 2015 PC Lastaren, Avesta Miljörapport 2015 PC Lastaren, Avesta Miljörapport för PC Lastaren, Avesta 2015 2016-03-16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 1.1 LOKALISERING... 3 1.2 TEKNISK BESKRIVNING AV PRODUKTIONSANLÄGGNINGEN...

Läs mer

Miljörapport för Carlsborg hetvattencentral år 2014

Miljörapport för Carlsborg hetvattencentral år 2014 Miljörapport för Carlsborg hetvattencentral år 2014 Lucas Enström Driftchef Ansvarig för godkännande av miljörapport 15-04-10 Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Älvkarleby biobränslepanna år 2009

Årsrapport-Miljö för Älvkarleby biobränslepanna år 2009 Årsrapport-Miljö för Älvkarleby biobränslepanna år 2009 Gävle den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

Oceanen - Kraftvärmeverk

Oceanen - Kraftvärmeverk Oceanen - Kraftvärmeverk HEM Halmstads Energi och Miljö AB HEM, Halmstads Energi och Miljö AB, är ett kommunalt bolag, helägt av Halmstads kommun. Vi bildades den 1 november 2006 genom en sammanslagning

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Tvätt biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Tvätt biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Tvätt biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

Miljörapport 2014. PC Öster KATRINEHOLM

Miljörapport 2014. PC Öster KATRINEHOLM Miljörapport 2014 PC Öster KATRINEHOLM INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRUNDDEL 2 1.1 ALLMÄNNA UPPGIFTER 2 2 TEXTDEL 3 2.1 ORGANISATIONENS UPPBYGGNAD 3 2.2 LOKALISERING 3 2.3 BESKRIVNING AV DRIFT OCH PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR

Läs mer

Sammanfattning Backa containerpannor och Provisoriska Uppställningsplatser (PUP)

Sammanfattning Backa containerpannor och Provisoriska Uppställningsplatser (PUP) Sammanfattning Backa containerpannor och Provisoriska Uppställningsplatser (PUP) I den här rapporten beskrivs verksamheten under 2014 för Göteborg Energis containerpannor som är placerade i Backa. Rapporten

Läs mer

ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 9 kap 6, 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251)

ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 9 kap 6, 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Anmälan skickas i två exemplar till Västerviks kommun Miljö och byggnadskontoret 593 80 Västervik Telefon: 0490-25 40 00 E-post: mbn@vastervik.se ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 9 kap 6, 1 kap 10 miljöprövningsförordningen

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2015

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2015 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2015 Gävle den 21/3 2016 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Miljörapport för Säffle Fjärrvärme AB 2011 2013-03-04. Miljörapport 2012 Säffle Fjärrvärme AB

Miljörapport för Säffle Fjärrvärme AB 2011 2013-03-04. Miljörapport 2012 Säffle Fjärrvärme AB Miljörapport för Säffle Fjärrvärme AB 2011 2013-03-04 Miljörapport 2012 Säffle Fjärrvärme AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 1.1 VERKSAMHETENS INRIKTNING OCH LOKALISERING... 3 1.1.1

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer Hovhultsverket 1485-1121 Rapporteringsår 2014 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Fastighetsbeteckning Aröd Aröd 2:23 Rapporteringsår 2013 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av

Läs mer

Miljöprövning av bioenergikombinatet i Hedensbyn, Skellefteå Kraft AB

Miljöprövning av bioenergikombinatet i Hedensbyn, Skellefteå Kraft AB Miljöprövning av bioenergikombinatet i Hedensbyn, Skellefteå Kraft AB Underlag inför samråd med allmänhet angående omprövning av vår verksamhet på fastigheten Hallen 11, Hedensbyn, Skellefteå. Verksamheten

Läs mer

Bränsleväxling vid Jordbro värmeverk Huvudförhandling med Nacka Tingsrätt Jordbro, 2008-06-05

Bränsleväxling vid Jordbro värmeverk Huvudförhandling med Nacka Tingsrätt Jordbro, 2008-06-05 Bränsleväxling vid Jordbro värmeverk Huvudförhandling med Nacka Tingsrätt Jordbro, 2008-06-05 Lokalisering Industrispår 25/06/2008 2 Avstånd till närmaste bostad Ungefärlig placering av ny skorsten 25/06/2008

Läs mer

ÄNDRING AV TILLSTÅND FÖR TÄKT I FURUBY FÖR ASFALTBOLAGET SVERIGE AB:S ASFALTSVERK

ÄNDRING AV TILLSTÅND FÖR TÄKT I FURUBY FÖR ASFALTBOLAGET SVERIGE AB:S ASFALTSVERK ÄNDRING AV TILLSTÅND FÖR TÄKT I FURUBY FÖR ASFALTBOLAGET SVERIGE AB:S ASFALTSVERK SUNE CARLSSONS ÅKERI AB L:\3801\Växjö\Asfaltbolaget Sverige AB\10161040_Ändringstillstånd asfaltsverk\4_dokument, egna\samråd\samrådsunderlag

Läs mer

Information för fordonsverkstäder

Information för fordonsverkstäder Information för fordonsverkstäder Denna skrift är tänkt som en hjälp för att informera om de grundläggande miljökrav som finns i Miljöbalken (1998:808) och andra bestämmelser för dig som bedriver fordonsverkstad.

Läs mer

Ange med ett kryss vilka bilagor som medföljer anmälan Om någon av bilagorna 1-5 ej bifogas skall orsaken till detta bifogas anmälan

Ange med ett kryss vilka bilagor som medföljer anmälan Om någon av bilagorna 1-5 ej bifogas skall orsaken till detta bifogas anmälan Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken (1998:808) 9 kap 6 och förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Ansökan skickas till: Vingåkers kommun Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

MILJÖRAPPORT för år: 2004. Besöksadress: Magasinsgatan 29 Fastighetsbeteckning: kv Skogen 55 (Storvik 15:39)

MILJÖRAPPORT för år: 2004. Besöksadress: Magasinsgatan 29 Fastighetsbeteckning: kv Skogen 55 (Storvik 15:39) MILJÖRAPPORT för år: 2004 Grunddel UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens nummer: 2181-155 Anläggningens namn: SEAB's pannanläggning Storvik Anläggningsort: Storvik Besöksadress: Magasinsgatan 29 Fastighetsbeteckning:

Läs mer

Administrativa uppgifter

Administrativa uppgifter Insändes till: Östersunds kommun 831 82 ÖSTERSUND Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Administrativa uppgifter Anläggning, namn Besöksadress

Läs mer

Anmälan om ändring av verksamhet enligt miljöbalken

Anmälan om ändring av verksamhet enligt miljöbalken Anmälan om ändring av verksamhet enligt miljöbalken 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Mellanlagring av avfall, Östra Hamnen, Halmstad Halmstads Energi och Miljö AB 2012-07-11

Läs mer

ANMÄLAN om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251)

ANMÄLAN om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) ANMÄLAN om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) 1(9) Skickas i 2 ex till: Miljönämnden Stadshuset 281 80 HÄSSLEHOLM Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning Anläggningens

Läs mer

ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET

ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt 10-11 miljöprövningsförordningen (2013:251) Om ni ska starta miljöfarlig verksamhet måste ni lämna in en anmälan till samhällsnämnden.

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Mackmyra biobränslepanna år 2015

Årsrapport-Miljö för Mackmyra biobränslepanna år 2015 Årsrapport-Miljö för Mackmyra biobränslepanna år 2015 Gävle den 21/3 2016 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

ANMÄLAN 1 (12) ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET Enligt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

ANMÄLAN 1 (12) ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET Enligt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ANMÄLAN 1 (12) ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET Enligt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan avser: Ny verksamhet Befintlig verksamhet Ändring av befintlig verksamhet

Läs mer

Ny verksamhet Befintlig verksamhet Avslutande av verksamhet Annat. byggomiljokontoret@norrkoping.se Bygg- och miljökontoret Miljö- och hälsoskydd

Ny verksamhet Befintlig verksamhet Avslutande av verksamhet Annat. byggomiljokontoret@norrkoping.se Bygg- och miljökontoret Miljö- och hälsoskydd Administrativa uppgifter 1(8) ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET - Enligt 9 kap. 6 i miljöbalken samt 10 i miljöprövningsförordningen (2013:251) Anläggning, namn Organisations- eller personnummer Kund-ID

Läs mer

Miljörapport. Kungsörs Värmeverk 2014.

Miljörapport. Kungsörs Värmeverk 2014. Miljörapport. Kungsörs Värmeverk 2014. Textdel 2014 års miljörapport Kungsörs Värmeverk ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Kungsörs Värmeverk, HVC Flaket

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för fortsatt oförändrad verksamhet vid HVC Dalregementet

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för fortsatt oförändrad verksamhet vid HVC Dalregementet Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för fortsatt oförändrad verksamhet vid HVC Dalregementet INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Administrativa uppgifter... 3 2 Allmän beskrivning av verksamheten... 3 3 Yrkanden

Läs mer

Miljörapport 2015. Tynnereds panncentral

Miljörapport 2015. Tynnereds panncentral Miljörapport 2015 Tynnereds panncentral Sammanfattning Tynnereds panncentral I den här miljörapporten beskrivs verksamheten på Tynnereds Panncentral under år 2015. En sammanfattning över drift- och emissionsdata

Läs mer

KRAFTVÄRMEVERKET TORSVIK

KRAFTVÄRMEVERKET TORSVIK PRODUKTION INHOUSE TRYCK ARK-TRYCKAREN 20150408 KRAFTVÄRMEVERKET TORSVIK El och värmeproduktion för ett hållbart Jönköping. VÅRT KRAFTVÄRMEVERK Hösten 2014 stod vårt nybyggda biobränsleeldade kraftvärmeverk

Läs mer

Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2009

Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2009 Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2009 Ockelbo den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Information om miljöbalkens krav på slam-/oljeavskiljning

Information om miljöbalkens krav på slam-/oljeavskiljning Information om miljöbalkens krav på slam-/oljeavskiljning En verksamhet som hanterar spillvatten med olja och slam ska enligt miljöbalken tillse att det avskiljs/renas innan det släpps till kommunalt spill-

Läs mer

Årsrapport 2014. Hetvattencentralen BORENSBERG

Årsrapport 2014. Hetvattencentralen BORENSBERG Årsrapport 2014 Hetvattencentralen BORENSBERG Innehåll 1 Grunddel 2 1.1 Allmänna uppgifter 2 2 Textdel 3 2.1 Organisationens uppbyggnad 3 2.2 Lokalisering och bakgrund 3 2.3 Beskrivning av drift och produktionsanläggningar

Läs mer

Miljörapport 2014 HVC 90 US LINKÖPING

Miljörapport 2014 HVC 90 US LINKÖPING Miljörapport 2014 HVC 90 US LINKÖPING Innehåll 1 Grunddel 2 1.1 Allmänna uppgifter 2 2 Textdel 3 2.1 Organisationens uppbyggnad 3 2.2 Lokalisering och bakgrund 3 2.3 Beskrivning av drift och produktionsanläggningar

Läs mer

Miljörapport 2011. Hetvattencentralen HVC 90 UNIVERSITETSSJUKHUSET

Miljörapport 2011. Hetvattencentralen HVC 90 UNIVERSITETSSJUKHUSET Miljörapport 2011 Hetvattencentralen HVC 90 UNIVERSITETSSJUKHUSET Innehåll 1 Grunddel 2 1.1 Allmänna uppgifter 2 2 Textdel 3 2.1 Organisationens uppbyggnad 3 2.2 Lokalisering och bakgrund 3 2.3 Beskrivning

Läs mer

Miljörapport 2015. HVC 70 Ullstämma LINKÖPING

Miljörapport 2015. HVC 70 Ullstämma LINKÖPING Miljörapport 2015 HVC 70 Ullstämma LINKÖPING Innehåll 1 Grunddel 2 1.1 Allmänna uppgifter 2 2 Textdel 3 2.1 Organisationens uppbyggnad 3 2.2 Lokalisering och bakgrund 3 2.3 Beskrivning av drift och produktionsanläggningar

Läs mer

ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET

ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET Anmälan enligt miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 1(13) ARJEPLOGS KOMMUN ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET Anmälan avser Ny verksamhet. Planerat startdatum: Ändring

Läs mer

Miljörapport. Kvicksund 2014.

Miljörapport. Kvicksund 2014. Miljörapport. Kvicksund 2014. Innehåll 1 Grunddel Flintavik... 2 2 Verksamhetsbeskrivning Flintavik... 3 2.1 Organisation... 3 2.2 Verksamhetsområde... 3 2.3 Avloppsvattenrening... 3 2.4 Kemikaliehantering...

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-04-19 1 (24)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-04-19 1 (24) Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-04-19 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrummet, Tjidjakk torsdag den 19 april 2012, kl 09.00 10.50 Beslutande John Sundström (S) ordförande Nenne Åman (S) ledamot

Läs mer

UPPGIFTER I EGENKONTROLL ENLIGT MILJÖBALKEN

UPPGIFTER I EGENKONTROLL ENLIGT MILJÖBALKEN Miljö- och byggenheten informerar om UPPGIFTER I EGENKONTROLL ENLIGT MILJÖBALKEN Exempel på punkter som ska finnas med i egenkontrollen Här följer exempel på punkter som ska finnas med i verksamhetens

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till mellanlagring av farligt avfall

Tillstånd enligt miljöbalken till mellanlagring av farligt avfall BESLUT Aktbilaga 15 1 (9) Miljöprövningsdelegationen Miljöskyddsenheten Hans Sjöberg 026-17 12 12 hans.sjoberg@x.lst.se SMA Svenska Mineral AB Box 27 820 22 Sandarne Tillstånd enligt miljöbalken till mellanlagring

Läs mer

Underlagsmaterial samråd

Underlagsmaterial samråd 1. Administrativa uppgifter Cold Lake AB org.nr 559037-1141 C/o Jens Nilsson Heleneborgsgatan 12a 11732 Stockholm Underlagsmaterial samråd Fastighet: Västgård 1:1 (i Kall) Fastighetsägare: Erik Alexandersson

Läs mer

KRAFTVÄRMEVERKET TORSVIK FÖR VÅR LOKALA MILJÖ

KRAFTVÄRMEVERKET TORSVIK FÖR VÅR LOKALA MILJÖ KRAFTVÄRMEVERKET TORSVIK FÖR VÅR LOKALA MILJÖ VÅRT NYA KRAFTVÄRMEVERK 2006 tog vi Kraftvärmeverket Torsvik i drift. I vår nya, moderna anläggning omvandlas avfall till värme och el som räcker till 15 000

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (1998:808) Anmälan enligt 1 kap. 10-11 Miljöprövningsförordning (2013:251) Innehållsförteckning

Anmälan enligt miljöbalken (1998:808) Anmälan enligt 1 kap. 10-11 Miljöprövningsförordning (2013:251) Innehållsförteckning Miljö och bygg Anmälan enligt miljöbalken (1998:808) Anmälan enligt 1 kap. 10-11 Miljöprövningsförordning (2013:251) Innehållsförteckning 1 Administrativa uppgifter... 1 2 Verksamhetsbeskrivning... 2 2.1

Läs mer

Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2014

Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2014 Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2014 Ockelbo den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Miljörapport 2014 Säffle Fjärrvärme AB

Miljörapport 2014 Säffle Fjärrvärme AB Miljörapport 2014 Säffle Fjärrvärme AB Säffle Fjärrvärme AB. Textdel 2014 års miljörapport 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av verksamhetens

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar och andra bilvårdsanläggningar

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar och andra bilvårdsanläggningar 2016-05-06 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar och andra bilvårdsanläggningar Sid 1 av 10 Sammanfattning Det är viktigt att både det renade avloppsvatten som släpps ut från avloppsreningsverken

Läs mer

ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN. 1.Företaget 1.1 Administrativa data. 1.2 Anmälan avser

ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN. 1.Företaget 1.1 Administrativa data. 1.2 Anmälan avser Anmälan enligt miljöbalken STADSBYGGNAD Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 245 80 Staffanstorp ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 1.Företaget 1.1 Administrativa data Anläggningens namn: Besöksadress: Utdelningsadress:

Läs mer

VÄSJÖOMRÅDET (DP l + ll)

VÄSJÖOMRÅDET (DP l + ll) DAGVATTENUTREDNING INFÖR UTBYGGNAD AV VÄSJÖOMRÅDET (DP l + ll) OKT 2010 2 (8) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 2 Dagvattenhantering vid Väsjöområdet 3 2.1 Väsjön 3 2.2 Förslag till dagvattenhantering 3 2.3 Reningsbehov

Läs mer

Miljöinformation Skara Energi AB 2012

Miljöinformation Skara Energi AB 2012 Miljöinformation Skara Energi AB 2012 2 Miljöinformation Skara Energi AB 2012 Miljömålen som bolaget satte upp för 2011 baserades på de nationella miljömålen. Skara Energi AB har arbetat med 6 st av de

Läs mer

Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28. Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren

Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28. Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren PM Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28 Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren PM Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 Kund Karlshamns Kommun Stadsmiljöavdelningen

Läs mer

Miljörapport 2008. Svensk Biogas i Linköping AB Norrköping Biogas Anläggning 0581-1106

Miljörapport 2008. Svensk Biogas i Linköping AB Norrköping Biogas Anläggning 0581-1106 Svensk Biogas i Linköping AB Norrköping Biogas Anläggning 0581-1106 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsbeskrivning... 2 1.1 Organisation och ansvarsfördelning... 2 1.2 Beskrivning av verksamheten... 2 1.3

Läs mer

2006-08-22. för miljöfarlig verksamhet enligt 9 kapitlet i miljöbalken

2006-08-22. för miljöfarlig verksamhet enligt 9 kapitlet i miljöbalken 2006-08-22 för miljöfarlig verksamhet enligt 9 kapitlet i miljöbalken 1 Att söka tillstånd enligt miljöbalken Ett tillstånd enligt miljöbalken är ett viktigt beslut för företaget. Tillståndet kan t ex

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna. Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer 1 Omedelbar justering 2 Ordförande

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna. Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer 1 Omedelbar justering 2 Ordförande arbetsutskott 2009-01-27 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 27 januari 2009 kl. 17.00 18.00 Lars Filipoff (M) ordförande Anne-Marie

Läs mer

Vilka miljöregler gäller för dig som driver en mindre fordonsverkstad eller fordonstvätt?

Vilka miljöregler gäller för dig som driver en mindre fordonsverkstad eller fordonstvätt? Vilka miljöregler gäller för dig som driver en mindre fordonsverkstad eller fordonstvätt? Innehåll Miljörisker och lagstiftning 3 Avfallshantering 3 Avloppsvatten och oljeavskiljare 4 Kemiska produkter

Läs mer

Samrådsunderlag, myndigheter. Tidsbegränsat ändringstillstånd för år 2015, RGS 90 Göteborg, Arendal 12:117

Samrådsunderlag, myndigheter. Tidsbegränsat ändringstillstånd för år 2015, RGS 90 Göteborg, Arendal 12:117 RGS 90 Sverige AB 813-139 Samrådsunderlag, myndigheter Tidsbegränsat ändringstillstånd för år 2015, RGS 90 Göteborg, Arendal 12:117 1 Bakgrund 1.1 Ansökan om nytt miljötillstånd RGS 90 Sverige AB (RGS

Läs mer

Hantering av vägdagvatten längs Ullevileden.

Hantering av vägdagvatten längs Ullevileden. 1 (10) Hantering av vägdagvatten längs Ullevileden. Bilaga till planbeskrivning för detaljplan med MKB i Tornby och Kallerstad för del av SKÄGGETORP 1:1 m.fl. (Utbyggnad av Ullevileden) UUtställningsshandling

Läs mer

Riktlinjer för tvätt av fordon. Beslutade av miljö och hälsoskyddsnämnden 2015-12-09 132

Riktlinjer för tvätt av fordon. Beslutade av miljö och hälsoskyddsnämnden 2015-12-09 132 Riktlinjer för tvätt av fordon Beslutade av miljö och hälsoskyddsnämnden 2015-12-09 132 Miljö- och hälsoskyddskontoret december 2015 Riktlinjer för tvätt av fordon Fordonstvättens avlopp efter oljeavskiljare

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8)

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8) Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8) Sökande Verksamhetens namn Organisationsnummer Besöksadress Fastighetsbeteckning (där verksamheten bedrivs) Utdelningsadress Faktureringsadress Kontaktperson Telefon

Läs mer

Yttrande över LKAB:s ansökan om etablering och drift av bentonitanläggning på Sandskär, Luleå kommun

Yttrande över LKAB:s ansökan om etablering och drift av bentonitanläggning på Sandskär, Luleå kommun Miljönämnden 2012-01-26 10 1 Miljönämndens arbetsutskott 2012-01-19 10 1 Dnr 11-2489 Yttrande över LKAB:s ansökan om etablering och drift av bentonitanläggning på Sandskär, Luleå kommun Yttrande Miljönämnden

Läs mer

Bilaga 4 Alternativa metoder för snöhantering

Bilaga 4 Alternativa metoder för snöhantering Bilaga 4 1 Landtippar Det främsta alternativet till sjötippningen är landdeponering. Erfarenheter av landdeponering finns bland annat från Gävle kommun, Sundsvalls kommun och Oslo kommun. Nedanstående

Läs mer

Svenska Kläckeribolaget AB inbjuder till Tidigt Samråd den 4 februari 2003 kl. 15.00 enligt Miljöbalken

Svenska Kläckeribolaget AB inbjuder till Tidigt Samråd den 4 februari 2003 kl. 15.00 enligt Miljöbalken Håkan Andersson 2003-01-23 1 Agellus Miljökonsulter 0413-150 53 Svenska Kläckeribolaget AB inbjuder till Tidigt Samråd den 4 februari 2003 kl. 15.00 enligt Miljöbalken Välkomna till tidigt samråd inför

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2009

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2009 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2009 Gävle den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

Detaljplan för avsättningsmagasin vid Albysjön Del av Alby 15:32

Detaljplan för avsättningsmagasin vid Albysjön Del av Alby 15:32 2015-06-06 50-49 Granskningshandling Detaljplan för avsättningsmagasin vid Albysjön Del av Alby 15:32 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Flygfoto Diarienummer: SBF/2013:430 BOTKYRKA KOMMUN 2 [9] Flygfoto

Läs mer

Vattenfall AB. Förbättrad förbränning i pannor genom nya mätverktyg

Vattenfall AB. Förbättrad förbränning i pannor genom nya mätverktyg Förbättrad förbränning i pannor genom nya mätverktyg Innehåll Vanliga problem Orsaker Att ta reda på förhållanden i en eldstad Fall från verkligheten Vad kan vi göra och vad har vi gjort 2 Vanliga problem

Läs mer

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2015

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2015 Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2015 FÖRETAGET verksamheten Hr Björkmans Entrémattor AB är ett privatägt företag som är till största del inriktat på uthyrning samt bytesservice

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2012

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2012 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2012 Gävle den 27/3 2013 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2009

Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2009 Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2009 Gävle den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar Reviderad 2012-11-01 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar För att minska utsläppen av olja och metaller från fordonstvättar till avloppsnätet och efterföljande recipient har Käppalaförbundet

Läs mer

Årlig tillsynsrapport för Oljehamnen

Årlig tillsynsrapport för Oljehamnen MILJÖFÖRVALTNINGEN Årlig tillsynsrapport för Oljehamnen Januari 2010 till november 2010 Oljehamnen vid Loudden. Trafikbild från hamnens södra del 18/6 1948. Bild från Stockholms hamnar AB www.stockholm.se/miljoforvaltningen

Läs mer

SÄKERHETSMEDDELANDE FÖR HANAHOLMENS KRAFTVERK

SÄKERHETSMEDDELANDE FÖR HANAHOLMENS KRAFTVERK 1 (5) FÖR HANAHOLMENS KRAFTVERK Helen Ab Hanaholmens kraftverk Bjälkgatan 1-3 00540 Helsingfors 2 (5) I detta säkerhetsmeddelande beskrivs kraftverkets verksamhet och de risker som är förknippade med verksamheten.

Läs mer

Anmälningspliktiga och icke anmälningspliktiga drivmedelsanläggningar i Haninge, Tyresö och Nynäshamn

Anmälningspliktiga och icke anmälningspliktiga drivmedelsanläggningar i Haninge, Tyresö och Nynäshamn Sida 1 Anmälningspliktiga och icke anmälningspliktiga drivmedelsanläggningar i Haninge, Tyresö och Nynäshamn Tillsynsprojekt inom målen Friska vatten och Giftfri miljö RAPPORT, 2012 Sida 1 Datum: 2012-12-17

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2012

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2012 Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2012 Gävle den 27/3 2013 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om

Läs mer

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla?

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? När du ska inrätta en avloppsanläggning behöver du ha ett tillstånd. Tillståndet söker du hos Miljöförvaltningen. Även om du inte ska göra

Läs mer

Miljöpolicy för Sandvikens Sotarverktyg Försäljnings AB

Miljöpolicy för Sandvikens Sotarverktyg Försäljnings AB Miljöpolicy för Sandvikens Sotarverktyg Försäljnings AB Vi ska i vår verksamhet eftersträva att i minsta möjliga grad belasta den yttre miljön. Detta ska vi åstadkomma genom att: - så långt det är möjligt

Läs mer

HANDLEDNING Fordonstvättar 2014 Version 1-2014-11-06

HANDLEDNING Fordonstvättar 2014 Version 1-2014-11-06 HANDLEDNING Fordonstvättar 2014 Version 1 - Allmänt Denna handledning finns som ett stöd för tillsyn av fordonstvättar. Varje avsnitt i checklistan följs av anvisningar och detaljerade förklaringar mm.

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden Miljö- och hälsoskyddsnämnden Anmälan om miljöfarlig verksamhet Enligt 1:10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Ansökan om miljöfarlig verksamhet Enligt vattenskyddsföreskrifter Skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Bälinge biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Bälinge biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Bälinge biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

SÄKERHETSMEDDELANDE FÖR HANAHOLMENS KRAFTVERK

SÄKERHETSMEDDELANDE FÖR HANAHOLMENS KRAFTVERK 1 (5) FÖR HANAHOLMENS KRAFTVERK Helen Ab Hanaholmens kraftverk Bjälkgatan 1-3 00540 Helsingfors 2 (5) I detta säkerhetsmeddelande beskrivs kraftverkets verksamhet och de risker som är förknippade med verksamheten.

Läs mer

Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt Länsstyrelsen i Kalmar län 391 86 Kalmar

Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt Länsstyrelsen i Kalmar län 391 86 Kalmar Björn Hjernquist 0498485248@telia.com 26 augusti 2009 Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt Länsstyrelsen i Kalmar län 391 86 Kalmar Samrådsyttrande över förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer,

Läs mer

Osby PB2 350 till 3000 kw

Osby PB2 350 till 3000 kw Osby PB2 350 till 3000 kw Helautomatisk fastbränslepanna Osby PB2 är en helautomatisk fastbränslepanna avsedd för eldning med torra träbränslen typ pellets, briketter och flis. Pannans automatiska sotning

Läs mer

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk Årsrapport för mindre avloppsreningsverk 2014 Haga Huddunge Morgongåva Runhällen Årsrapport för mindre avloppsreningsverk i Heby kommun I Heby Kommun finns fyra stycken mindre avloppsreningsverk (Haga,

Läs mer

Foto: Marika Sjödin FINSPÅNGS TEKNISKA VERK 2015 MILJÖBOKSLUT

Foto: Marika Sjödin FINSPÅNGS TEKNISKA VERK 2015 MILJÖBOKSLUT Foto: Marika Sjödin FINSPÅNGS TEKNISKA VERK 2015 MILJÖBOKSLUT Finspångs Tekniska Verk bedriver flera tillståndspliktiga och anmälningspliktiga verksamheter enligt Miljöbalken, kapitel 9 och 11. Inom verksamheterna

Läs mer

Miljöaspektlista 2009-05-13 (Poäng > 14, Betydande miljöaspekt - värderingsmodell)

Miljöaspektlista 2009-05-13 (Poäng > 14, Betydande miljöaspekt - värderingsmodell) 1(7) Miljöaspektlista 2009-05-13 (Poäng > 14, miljöaspekt - värderingsmodell) Utsläpp Utsläpp till luft - pelletspanna - oljepannor - lokala transporter - förbränning trädgårdsavfall - köldmedia Utsläpp

Läs mer

BESLUT 1 (9) BESLUT. 2012-03-08 Dnr: 551-5198-11. Gyproc AB Box 153 746 24 BÅLSTA

BESLUT 1 (9) BESLUT. 2012-03-08 Dnr: 551-5198-11. Gyproc AB Box 153 746 24 BÅLSTA BESLUT 1 (9) Miljöprövningsdelegationen (MPD) Gyproc AB Box 153 746 24 BÅLSTA Slutliga villkor avseende energiförbrukning, utsläpp av kväveoxider och damning från verksamheten som Gyproc AB bedriver på

Läs mer

Alternativt faxas till 031-61 84 01 eller scannas och skickas via e-post till tekniskt.saljstod@renova.se

Alternativt faxas till 031-61 84 01 eller scannas och skickas via e-post till tekniskt.saljstod@renova.se GRUNDLÄGGANDE KARAKTERISERING AV AVFALL TILL DEPONI Denna blankett grundar sig på NFS 2004:10 (Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar

Läs mer

DOM. 2013-05-15 meddelad i Vänersborg

DOM. 2013-05-15 meddelad i Vänersborg l VÄNERSBORGS TINGSRÄTT 2013-05-15 meddelad i Vänersborg Mål nr SÖKANDE l(arlstads Energi Aktiebolag, 556071-6085 651 84 Karlstad Ombud: Advokat Mats Björk Alrutz' Advokatbyrå AB Box 7493 l 03 92 Stockholm

Läs mer

SNÖKYLA SOM GER SOMMARSVALKA

SNÖKYLA SOM GER SOMMARSVALKA SNÖKYLA SOM GER SOMMARSVALKA PÅ SUNDSVALLS SJUKHUS GAMMAL TEKNIK FÖR ETT NYTT MILLENNIUM Foto: Thoni Mickelsson 2 Här ska den ligga, snön som ska ge ett behagligt inomhusklimat på sjukhuset i sommar, säger

Läs mer

Större avloppsanläggningar - skötsel och underhåll

Större avloppsanläggningar - skötsel och underhåll Större avloppsanläggningar - skötsel och underhåll En avloppsanläggning kräver underhåll och skötsel. Främst genom att regelbundet titta till anläggningen för att se så den fungerar som den ska. Problem

Läs mer

GÄLLANDE VILLKOR FÖR STORSKOGENS AVFALLSANLÄGGNING

GÄLLANDE VILLKOR FÖR STORSKOGENS AVFALLSANLÄGGNING LEGAL#12790049v1 Bilaga 1 GÄLLANDE VILLKOR FÖR STORSKOGENS AVFALLSANLÄGGNING Denna sammanställning avser de villkor och bemyndiganden som gäller för verksamheten vid Storskogens avfallsanläggning. I parentes

Läs mer

Detta är en checklista för vad som behöver vara med i anmälan.

Detta är en checklista för vad som behöver vara med i anmälan. Regler om miljöfarlig verksamhet finns i 9 kap. miljöbalken. Vilka verksamheter som är anmälningspliktiga framgår av miljöprövningsförordningen (2013:251). Anmälan måste vara komplett för att miljöförvaltningen

Läs mer