Svensk-engelska motoraktiebolaget. Instruktioner för motorägare från Svenskengelska. Stockholm 1904

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk-engelska motoraktiebolaget. Instruktioner för motorägare från Svenskengelska. Stockholm 1904"

Transkript

1 Svensk-engelska motoraktiebolaget Instruktioner för motorägare från Svenskengelska motor-aktiebolaget Stockholm 1904

2 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek har miljontals böcker från till 1900-talet i sina samlingar. Alla dessa böcker går nu att få som e-böcker de är bara ett musklick bort. Sök i katalogen från något av biblioteken i ebooks on Demand- nätverket (EOD) och beställ boken som e-bok tillgängligt från hela världen, 24 timmar per dag och 7 dagar i veckan. Boken digitaliseras och blir tillgänglig för dig som e-bok. EOD bokens fördelar! Få samma utseende och känsla som med originalet! Använd ditt standardprogram för att läsa boken på skärmen, zooma och navigera genom boken. Skriv ut enstaka sidor eller hela boken. Sök: Använd fulltextsökning för enskilda fraser. Klipp & klistra: Kopiera bilder och delar av texten till andra applikationer (t.ex. ordbehandlingsprogram). Villkor för användning Genom att använda EOD-tjänsten accepterar du de villkor som ställs av biblioteket som äger den aktuella boken. EOD erbjuder åtkomst till digitaliserade dokument enbart för personlig, icke-kommersiell användning. För annan användning vänligen kontakta biblioteket. Villkoren på svenska: Fler e-böcker Redan nu erbjuder 30 bibliotek från 12 europeiska länder denna service. Mer information finns tillgängliga via books2ebooks.eu Kungliga Biblioteket

3 Instruktioner för Motorägare från SVENSK-ENGELSKA MOTOR-AKTIEBOLÄGET A. B. C. CODE USED. RREEADRESS: Box 77, STOCKHOLM T. TELEGRAFADRESS: SOTTOWETZEL». ALLM. TELEFON RlliSTEl.EFON 5S 09. KONTOR OCH UTSTÄLLNING : STOCKHOLM, Centralpalatset. FABRIK OCH VARF : NORRTELJE. TILLVERKA: för Motorer 0^r t oge a so ' ja (Patent 17,322) Motorbåtar, Automobiler.

4 " j -

5 Beskrifning öfver vår motor "SNABB". M o t o r n är en s. k. 4 - t a k t s motor, i m o t s a t s till d e f l e s t a s å d a n a u t b a l a n s e r a d g e n o m motvigter p å vefpartiet, hvarigenom den erhåller en jemn, m j u k g å n g utan s k a k n i n g vid minsta slitning. Tiindningen är elektrisk regulerbar. Genom en liten h ä f s t å n g k a n m a n f ö r ä n d r a t ä n d n i n g s m o m e n t e t, r e s p. erhålla en förtidig, f ö r ä n d e r l i g t a n d n i n g. H ä r igenom kan m o t o r n inställas för h v a r j e ö n s k a d k r a f t u t v e c k l i n g f r å n ett m i n i m u m s u c c e s s i v t till ett m a ximum. Om t. ex. motorn håller 6 hkr. k a n k r a f t e n p å detta sätt ögonblickligen eller s u c c e s s i v t n e d s ä t t a s till t. ex. y 3 hkr. D e t t a är af vigt vid a u t o m o b i l b r u k m e d flera tillfällen. Vid n e d s a t t k r a f t u t v e c k l i n g blir o l j e å t g å n g e n ä f v e n m i n d r e i f ö r h å l l a n d e dertill. Inga opålitliga torrbatterier a n v ä n d a s. Konstruktion: Cylinder och cylinderlock äro g j u t n a i ett s t y c k e, h v a r i g e n o m cylindern blir absolut tät, så att intet kylvatten k a n i n t r ä n g a och störa mot o r n s g å n g. V é f s t a k s h u s e t är af a l u m i n i u m, d e b r e d a lagren af prima lagermetall. V e f s t a k e n af p r i m a smidt b e s s e m e r s t å l m e d u r f r ä s n i n g a r på sidorna för att erhålla m : n s t a möjliga vigt. Vef och axel äro ä f v e n af

6 4 b e s s e m e r s t å l, smidda i ett s t y c k e. Alla såväl stålsom öfriga metalldelar äro b l a n k a r b e t a d e, h v a d a n ingen b r ä c k a k a n döljas och hvar och en lätt kan öfvertyga sig om att a r b e t e t är solidt och f ö r s t k l a s s i g t. S m ö r j n i n g e n är fullkomligt a u t o m a t i s k, c:a 150 ä '200 gr. bästa gasmaskinolja (s. k. b o m o l j a eller a n n a n vegetabilisk olja förstör m a s k i n e n ) påfylles i det slutna v e f s t a k s h u s e t, hvarifrån den g e n o m k a n a l e r ledes till de breda v e f s t a k s - och sidolagren, hvilka visas i f ö r m i n s k a d e ritningar, som vi på b e g ä r a n ställa till k ö p a r e s f ö r f o g a n d e. S m ö r j n i n g e n af cylinder och»kanna» är äfven a u t o m a t i s k. H v a r j e g å n g k a n n a n eller kolfven går ned, u p p t a g e r d e n s a m m a, g e n o m i d e s s n e d e r s t a del s v a r f v a d e spår, olja, hvilken g e n o m v e f p a r t i e t s rotation samlar sig på en liten hylla i Vefhusets öfversta del. Detta f r a m g å r ä f v e n af n ä m n d a ritning. I hvarje sida om v e f h u s e t o m k r i n g axeln äro på d e n n a nya motor f ö r s k r u f n i n g a r m e d p a c k n i n g a r a n b r a g t a, så att ingen olja kan utsippra och f ö r o r e n a o m g i f n i n g e n, hvilket p å a n d r a motorer är högst vanligt. Med ofvan n ä m n d a kvantitet olja k a n motorn gå c:a l 1 / 2 å 2 t i m m a r, hvarefter den bör s t a n n a s och c:a 100 gr. ny olja p å s l ä p p a s. Vid skötsel af en m o t o r b å t bör man noga iakttaga, att alla lager och delar, som äro f ö r s e d d a m e d s m ö r j i n r ä t t n i n g a r, o c k s å alltid f ö r s e s antingen m e d o f v a n n ä m n d a olja eller consistensfett. V a t t e n c i r k u l a t i o n e n o m b e s ö r j e s af en r o t e r a n d e pump, som är inbyggd i motorn och drifves direkt från axeln g e n o m inbyggda k u g g h j u l, något som är betydligt m e r a p r a k t i s k t än att p u m p e n drifves m e -

7 5 delst k e d j a eller rem, hvilka lätt r å k a i olag eller brista. F ö r g a s a r e n, eller den s. k. K a r b u r a t ö r e n, är så fabricerad, att den mekaniskt pulveriserar fluidet, hvilket blandadt med luft måste göra t j e n s t och utan m a n k e m a n g f r a m d r i f v a motorn ä f v e n u n d e r den kallaste vinterdag. Den nyss n ä m n d a m e k a n i s k a p u l v e r i s a t i o n e n är o r s a k e n till att vi för våra m o t o r e r utom benzin och sprit äfven kunna använda vanlig, tung, bil/ig gasolja (700 å 715 gr.), hvilken efter h v a r j e p å f y l l n i n g kan f ö r b r u k a s till sista d r o p p e n, u n d e r det man Vid a n v ä n d a n d e t af Vanliga b e n z i n m o t o r e r och af den rätta b e n z i n e n ofta får slå bort det sista i c i s t e r n e n. F ö r g a s a r e n är den bästa hittills u p p f u n n a. I motsats till andra s å d a n a, som vanligen äro b a s e r a d e på oljans a f d u n s t n i n g och s å l e d e s ej k u n n a f ö r b r u k a annat än den möjligast lätta och rena b e n z i n e n, hvilk e n för s å d a n a a p p a r a t e r m å s t e speciellt i m p o r t e r a s. O l j e å t g å n g c:a 1 / 2 liter pr t i m m e och h ä s t k r a f t. S t ö r r e m o t o r e r f ö r b r u k a i a l l m ä n h e t något mindre. K o m p r e s s i o n 80 å 90 per k v a d r a t t u m. Insättning af "Snabb"-motor i båt. Motorn insättes löst på den plats i b å t e n, där den skall stå. O m e d e l b a r t f r a m f ö r och akter om motorn p l a c e r a s själfväxta e k s p a n t eller spant af vinkeljern. F r a m f ö r och akter om s a m m a u t m ä r k e s äfven plats för b o t t e n s t o c k a r. T v å eller flera b o t t e n s t o c k a r

8 6 af prima ek samt af extra groflek inläggas för och akter om motorn. Dessa bottenstockar passas noga efter båtbotten samt fästas med genomgående bultar i kölen samt med kopparspik i båtborden. Ofvanpå och vinkelrätt emot dessa och andra bottenstockar samt spant lägges två parallela sparrar af ek (som vid ångmaskinsmontering) så placerade, att motorn uppstäld på samma kommer rätt för propelleraxeln. 1 sagda sparrar göras urtagningar för bottenstockarna och spanten. Hål borras vid dessa urtagningar såväl genom bottenstockar som sparrar. Bottenstockarna upplyftas tillsammans med sparrarna. Genomgående bultar instickas genom bottenstockarna och sparrarna nedifrån och upp (dock naturligtvis ej genom borden). Det hela fästes sedan Vid köl och bord på ofvan angifna sätt. Maskinen inpassas sedan ofvanpå sparrarna och inriktas i förhållande till axeln mycket noga, hvarefter hål borras i sparrarna, bultar insättas i dessa nedifrån och upp, hvarefter motorn noga fastdrages med de för bultändarna bestämda muttrarne. Sedan insättes rörledningen F. för afloppsgasen. Därtill användes 1V4 tums, eller gröfre, beroende på motorns storlek, galvaniseradt gasrör. På ställen, där detta rör ligger nära trä, bör det omlindas med asbetsgarn eller asbetspapp. Därpå insättes cisternen i fören på båten och bör placeras så högt i båten som möjligt och får på inga villkor sättas lägre än att dess underkant är lika högt som gasutvecklareris L. öfverkant. Midt öfver cisternen göres en lucka på däcket, så att man kan fylla cisternen samt vid behof

9 7 taga upp d e n s a m m a. G a s u t v e c k l a r e n eller k a r b u r a t ö r e n s ä t t e s så nära motorn som möjligt och i jämnhöjd med i n s u g n i n g s v e n t i l e n, där båtens höjd tillåter, eljest kan f ö r g a s a r e n s ä n k a s c:a en fot eller så litet som möjligt, e m e d a n g a s e n eljest har a n l a g att k o n d e n s e r a sig. F ö r g a s a r e n f a s t s ä t t e s i detta fall dock stadigt vid m a s k i n e n och f ö r e n a s med inloppet till m o t o r n med k o p p a r r ö r. Till det n e d e r s t a, större ö p p n a hålet i g a s u t v e c k l a r e n l e d e s från u t p u f f n i n g s r ö r e t medelst ett k o p p a r r ö r v ä r m e till d e t s a m m a. Röret ifråga bör emellertid ej ledas in i u t p u f f n i n g s r ö r e t, utan e n dast ledas m e d en utvidgning intill s a m m a. D ä r e f t e r d r a g é s en ledning af x/s rör f r å n cisternen till g a s u t v e c k l a r e n L. D e n n a ledning bör vara m y c k e t omsorgsfullt p a c k a d och lödd, på det att ingen gasolja m å t r ä n g a sig ut i s k a r f v a r n a. L e d n i n g s r ö r e t d r a g é s, så att det är sä m y c k e t som möjligt s k y d d a d t för yttre å v e r k a n. Bäst är att leda det u n d e r s i d o s ä t e n a, om s å d a n a f i n n a s. D å hål borrats, d r a g é s ett V4 t u m s rör f r å n botten af båten till p u m p e n, h v a r e f t e r ett 3/s t u m s rör d r a g é s frän s a m m a p u m p s utlopp till inloppshålet på c y l i n d e r n s e n a sida. S e d a n batteriet insatts, f r a m d r a g e s den positiva t r å d e n till kopplingsskrufven p. s. på induktionsrullen 1. D e n n a induktionsrulle bör vara p l a c e r a d å b å t e n s sida så nära motorn som möjligt. D ä r e f t e r d r a g é s ledning till k o p p l i n g s s k r u f v e n 5 på motorn, på d e n n a ledning f a s t k o p p l a s s t r ö m b r y t a r e n, sedan d r a g é s en ledningstråd från s k r u f v e n 4 å motorn till s k r u f v e n p. å ind u k t i o n s r u l l e n 1. D ä r e f t e r f a s t s ä t t e s i n d u k t i o n s l e d n i n g e n (J. D. S.), d e n n a d r a g é s från p o l s k r u f v e n å in-

10 8 duktionsrullen I till tändstiftet 3 f r a m f ö r motorn. Till d e n n a ledning f o r d r a s m y c k e t väl isolerad tråd, hvilken m e d s k i c k a s h v a r j e motor. För att u n d e r s ö k a om batteriet f u n k t i o n e r a r, vrides m a s k i n e n s b a l a n s h j u l till d e s s att den vid 2 a n b r a g t a f j e d e r n k o m m e r p å k o n takt. N ä r detta s k e r skall f r å n induktionsrullen h ö r a s ett skarpt s u r r a n d e ljud mellan d e b å d a platinaspets a r n a på t ä n d s t i f t e t 5 och en intensiv blåhvit gnista synas. N ä r detta är gjordt är m o t o r n färdig att sätt a s i g å n g. (Se Vidare b e s k r i f n i n g e n öfver igångsättningen.) H u r u ledningen föröfrigt bör d r a g a s f r a m går af här m e d f ö l j a n d e notering. t Igångsättning. 1. Påfyll g e n o m en m e d sil f ö r s e d d tratt gasolja eller benzin på c i s t e r n e n. 2. Ställ den spak, som reglerar p r o p e l l e r b l a d e n, på c e n t r u m, så att d e s s a ej äro s k e f v a d e å något håll. Om s p a k e n är rätt injusterad, skall han stå lodrätt. 3. P å s l ä p p gasolja eller b en zin g e n o m att ö p p n a k r a n e n vid cisternen, hvilken, då motorn ej anv ä n d e s, alltid bör hållas s t ä n g d. 4. Vänta tills oljan n e d r u n n i t till k a r b u r a t ö r e n (eller f ö r g a s a r e n ) bredvid motorn, hvilket m ä r k e s af att stiftet på den lilla b e h å l l a r e n på k a r b u r a t ö r e n, förg a s a r e n, höjer sig. 5. Ställ g a s k r a n e n fullt öppen och slut luftventilen delvis eller fullständigt ( b e r o e n d e på atmosfären).

11 9 6. P å s ä t t i g å n g s ä t t n i n g s v e f v e n och k r i n g d r a g den n å g r a hvarf, ö p p n a luftventilen högst obetydligt. 7. Slut den e l e k t r i s k a s t r ö m m e n g e n o m att vrida på s t r ö m b r y t a r e n. 8. Vefva ä n n u ett eller ett par hvarf p å igångsätt- ningsvefven med åtföljande knyck, då högsta k o m p r e s s i o n e n (trycket) u p p n å t t s ; motorn bör nu gå. P å s l ä p p s e d a n mer eller m i n d r e luft, tills Ni hör att e x p l o s i o n e r n a inuti motorn försiggå jämt och i jämn följd. Att observera! Den Vridbara t ä n d n i n g s a p p a r a t e n f r a m f ö r motorn bör Vid igångsättningen stå närmast Vänstra»stoppet», f r a m i f r å n r ä k n a d t, eller på lägsta t ä n d n i n g. S å snart ett par eller flera e x p l o s i o n e r f ö r n u m m i t s, flyttas t ä n d n i n g s a p p a r a ten åt höger (framifrån räknadt) medelst den därtill befintliga s p a k e n. D å a p p a r a t e n nått högra s t o p p e t, u t v e c k l a r motorn högsta k r a f t e n och kan sedan r e g u l e r a s a n t i n g e n g e n o m gaskranen eller t ä n d n i n g s s p a k e n efter b e h a g. För att u n d e r l ä t t a i g å n g s ä t t n i n g e n och m i n s k a k o m p r e s s i o n e n f i n n e s en k o m p r e s s i o n s k r a n på m o t o r n s sida, och kan d e n n a ställas helt eller delvis ö p p e n u n d e r i g å n g s ä t t n i n g e n men m å s t e s e d a n g e n a s t s t ä n g a s, för att motorn skall få d e n erforderliga k r a f t e n. Om vid rått väder eller möjligen däraf att t ä n d stiftet blifvit s m u t s i g t motorn är s v å r a r e att få i gång, vrides t ä n d n i n g s a p p a r a t e n (som ju dä bör stå längst åt v ä n s t e r, f r a m i f r å n räknadt) ytterst

12 10 litet åt höger, ning erhålles. försiktig, så att dan motorn då då tidigare och e f f e k t i v a r e t a n d Man m å s t e emellertid härvid vara ej förtidig t a n d n i n g erhålles, e m e gör b a c k s l a g. R e g l e r att iakttaga af hvarje m o t o r ä g a r e och automobilist. Innan Ni b e g e r Eder p å eii l ä n g r e tur, så u n d e r sök alltid olja och tandning, gasoljan om den har rätta vikten, 680 å 700 gr., och det e l e k t r i s k a på f ö l j a n d e sätt: M a n Vrider p å balanshjulet, sä att t ä n d a p p a r a t e n k o m m e r på k o n t a k t ; om ä n d o c k ej det s u r r a n d e ljudet i induktionsrullen höres, m å s t e man s e efter, att ej l e d n i n g s t r å d e n på något sätt är s k a d a d. Om så icke är förhällandet m å s t e man u n d e r s ö k a induktionsa p p a r a t e n, om möjligen s t ä l l s k r u f v e n på den å d e n n a befintliga f j e d e r n r u b b a t s ur sitt läge, i hvilket fall den bör inriktas (annars aktar man sig för att röra d e n n a fjeder). Äfven bör noga tillses, att k o n t a k t e n på den å motorn befintliga t ä n d a p p a r a t e n hålles väl ren och fri från olja, s a m t att den t ä n d e r p å den p u n k t den skall t ä n d a. Om induktionsrullen och ledn i n g a r n a f u n k t i o n e r a bra och ä n d o c k icke motorn går, så m å s t e man u n d e r s ö k a tändstiftet. M a n s k r u f Var då bort detta f r å n motorn samt r e n g ö r det från möjligen f ö r e k o m m a n d e sot, d ä r e f t e r l ä g g e s det löst emot n å g o n ren del af motorn (ej mot lackeringen), h v a r e f t e r man kopplar pä ledningen från induktionsa p p a r a t e n samt vrider motorn på k o n t a k t. N ä r då

13 11 det s u r r a n d e ljudet f r å n i n d u k t i o n s r u l l e n höres, så skall det s y n a s en intensiv gnista mellan platinas p e t s a r n a å tändstiftet. A f s t å n d e t mellan s p e t s a r n a bör vara 0,8 m m. Ett ofta f ö r e k o m m a n d e fel är att ö f v e r l e d n i n g s k e r g e n o m att t ä n d s t i f t e n äro smutsiga eller att c e m e n t e t lossnat. Fel k u n n a ä f v e n u p p s t å d ä r i g e n o m att icke gasolja k o m m e r upp i k a r b u r a t ö r e n. D e t t a b e r o r p å att oljan är slut i c i s t e r n e n eller röret täppt. D e t t a m ä r k e s däraf, att lilla stiftet å k a r b u r a t ö r e n s lock s ä n k t sig i j ä m n h ö j d m e d locket. M y c k e t n o g a är m e d b l a n d n i n g e n af luft och gas Vid i g å n g s ä t t n i n g e n. (Se ofvan.) M a s k i n e n m å s t e i öfrigt s k ö t a s som en Vanlig g a s m a s k i n, e m e d a n s m u t s i Ventilen m. m. kan f r a m kalla o r e g e l b u n d e n h e t i m a s k i n e n s g å n g. Vi tillråda, att första i g å n g s ä t t n i n g e n bör s k e af en m e d b e n z i n och f o t o g e n m o t o r e r f ö r t r o g e n p e r s o n. Karburatören eller förgasaren b e s t å r af en m i n d r e cistern i hvilken en flytboj är innesluten. D e n n a boj har p å sin h ö g s t a del en k o n i s k spets, som p a s s a r i ett hål p å k a r b u r a t ö r e n s lock, när d e n n a boj, då maskinen s ä t t e s i gång, s ä n k e r sig, i n k o m m e r olja i behållaren, hvarifrån den g e n o m ett hål p å sidan i nl e de s i k a r b u r a t ö r e n s a n d r a del, som n e d e r s t b e s t å r af en ihålig k o n a, i h v a r s topp f i n n a s 2 ä 5 fina hål g e n o m hvilka oljan sprutar ut och d ä r p å o m e d e l b a r l i g e n blan- * das m e d luft s a m t f ö r v a n d l a s till gas g e n o m de ofvanför befintliga s m å propellrar, hvilka hållas i g å n g af m o t o r n s s u g n i n g. Att observera! En o r s a k, hvarför motorn är svår att f å i gång, är att det i n k o m m e r för m y c k e t gasolja.

14 12 B l a n d n i n g e n blir då för rik och t ä n d e r ej. D e t t a synes, då gasoljan rinner ut ur f ö r g a s a r e n s a n d r a del, och beror m å n g a g å n g e r på, att m a n vefvat för m y c k e t, så att olja samlats. M a n. låter då d e n n a olja af rinna och drager i g å n g på nytt. För rik gasoljetillförsel k a n äfven bero på, att k o n a n o f v a n p å flytbojen ej täter, hvilket g e n o m slipning och justering lätt k a n rättas. Så viktigt det är att alla delar, som äro f ö r s e d d a med s m ö r j k o p p a r, alltid o c k s å äro fyllda, lika s k a d ligt är det, om man i v e f s t a k s h u s e t ifyller för mycket smörjolja. G ö r man detta tillsotas i motorn tändstiftet och gnistan springer öfver på olika ställen, hvarvid m o t o r n s j ä m n a g å n g hindras. M a n får i s å d a n t fall rengöra tändstiftet ordentligt m e d gasolja, så att allt sot a f l ä g s n a s. En ytterst viktig sak är, att m a n alltid o b s e r v e r a r att p u m p e n går, d. V. s. om p u m p e n s ä n d e r vattnet g e n o m m o t o r n s cylinder. Det är därför rådligt att ofta k ä n n a på cylindern om den är Varm eller o c k s å s e efter om vattnet utsprutar ur vattenafloppet, som ligger på den e n a sidan af b å t e n. K o m m e r intet Vatten, bör man ovilkorligen s t a n n a motorn, ty går motorn en tid utan Vattenafkylning s k ä r den ihop och o m f a t t a n d e r e p a r a t i o n e r blifva n ö d v ä n d i g a. Fel Vid p u m p e n k u n n a bero på att ett af rören är täppt, eller - o c k s å att p u m p e n på något sätt har kommit i olag. Innan man å k e r vidare bör man laga felet, så att p u m p e n går. M a n k a n h j ä l p a sig med att a f s k r u f v a locket, som f i n n e s öfverst på m o t o r n, hälla vatten i cylindermanteln och s k r u f v a r man s m ö r j k o p p e n på p u m p e n f a s t a r e h ä n d e r det, att p u m p e n t a g e r igen,

15 15 om ej slitningen i den har varit för stor eller fjedrarne, som åverka klaffarne, hafva gått sönder. En motoregare bör alltid under säsongen hafva tillgång till reservdelar och närsluta Vi här en prislista öfver sådana m. m. För öfrigt stå vi alltid gärna till tjänst med önskade upplysningar, och äro vi fullt öfvertygade att en motor kan vara till stort nöje och nytta, om den skötes med omsorg. Prislista (gäller endast för våra kunder) öfver diverse: 1. Två ackumulatorer Kr. 46: - 2. En polklämmare» 0: En induktionsapparat» 52: - 4. En kabel till tändstiftet» 5: 5. Tråd för ledningar, pr mtr ~» 0: 60 G. Ett tändstift «Kompo 9: Ett tändstift (porslin) från» 2-8: 8. En tändningsapparat... v» 5: 9. En strömbrytare -»» 0: En ventil....'.» 10: En kannring» 5: Ett kg. smörjolja (bästa garant, kvalité)» 0: Ett kg. consistens-fett» 0: Ett kg. gasolja till dagsnotering. 15. En båtpump - - -» 6: 25

16 Ett kapell för motorn af segelduk, vattentätt Kr En v ef med handtag. - -» J En omkastbar propeller med axel, från» En cistern, beroende på storleken,»» En ljuddämpare,»»»»» Ett par åror» Två flaggstänger» En båtshake» Kedja till igångsättningen, pr mtr.» En skiftnyckel» En brännartång» En mejsel..» Båtbeslag, pr sats» Suntältsbrickor, pr styck» Lifbojar, pr styck från Båtöfverdrag och segelduk, vattentätt från» Smörjkopp»» Mistlur» Båtlanternor, pr par från» Friholtar, pr 2 st.» Omkastning på axeln från» Ett propellerblad»» Båtketting» Karburatör..» Slidlager» 15 Specialitet: reparationer af motorer af alla typer.

17 15 Exempel vid telegrafisk rekvisition; Ottowetzel, Stockholm N: o 1 Carlsson Göteborg, Lilla Torget 2. Vi expediera då efter mottaget telegram 2 acctimulatorer pr järnväg efterkraf Kr. 46: o. s. v. Stockholm John Björkmans Eftr. Tr,

18 SVCN5K "I S'NG L"*. M0T(lll-]«KTI 10l««T Fabrik & Varf NORRTELJE.

19 books2ebooks.eu e-böcker från ditt bibliotek av ebooks on Demand digitaliserad av Kungliga Biblioteket

Svensk-engelska motoraktiebolaget. Prislista å motorer för benzin, gasolja och fotogen. Stockholm : Svensk-engelska motor-aktiebolaget 1904

Svensk-engelska motoraktiebolaget. Prislista å motorer för benzin, gasolja och fotogen. Stockholm : Svensk-engelska motor-aktiebolaget 1904 Svensk-engelska motoraktiebolaget Prislista å motorer för benzin, gasolja och fotogen Stockholm : Svensk-engelska motor-aktiebolaget 1904 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än europeiska

Läs mer

C.A. Norling. Husqvarna smidesbälgar och ässjor. Husqvarna 1898

C.A. Norling. Husqvarna smidesbälgar och ässjor. Husqvarna 1898 C.A. Norling Husqvarna smidesbälgar och ässjor. Husqvarna 1898 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek har miljontals

Läs mer

Svenska bordmangelfabriken. Patenterade bordmangeln "Press". Rättvik 1918

Svenska bordmangelfabriken. Patenterade bordmangeln Press. Rättvik 1918 Svenska bordmangelfabriken Patenterade bordmangeln "Press". Rättvik 1918 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek

Läs mer

Julin, Jon. Strid och seger : Poem / af J. Th. J-n. Göteborg 1874

Julin, Jon. Strid och seger : Poem / af J. Th. J-n. Göteborg 1874 Julin, Jon Strid och seger : Poem / af J. Th. J-n Göteborg 1874 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek har miljontals

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2014

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2014 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2014 Cylindermaskinen hvars för begagnande undervisning Lärnedan följer är alla hittills kända obestridligen den bästa och ändanzdlsenlølgasteför Skomakeri Dess mångfaldiga

Läs mer

Nordencrantz, Anders. Om wäxel-coursen. =(Rubr.)= =Anon.= (Stockholm, tryckt uti kongl. tryckeriet 1761.). Stockholm 1761

Nordencrantz, Anders. Om wäxel-coursen. =(Rubr.)= =Anon.= (Stockholm, tryckt uti kongl. tryckeriet 1761.). Stockholm 1761 Nordencrantz, Anders Om wäxel-coursen. =(Rubr.)= =Anon.= (Stockholm, tryckt uti kongl. tryckeriet 1761.). Stockholm 1761 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder!

Läs mer

Ålderdomshemmet Marthabo.

Ålderdomshemmet Marthabo. Ålderdomshemmet Marthabo. Malmö 1914 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek har miljontals böcker från 1400- till

Läs mer

Bränninge bruk. Pris-kurant å gjutgodsartiklar m. m. Södertelge 1883

Bränninge bruk. Pris-kurant å gjutgodsartiklar m. m. Södertelge 1883 Bränninge bruk Pris-kurant å gjutgodsartiklar m. m. Södertelge 1883 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek har

Läs mer

Thegerström, Robert. Katalog öfver Robert Thegerströms retrospektiva utställning, Stockholm, nov.1911. Stockholm 1911

Thegerström, Robert. Katalog öfver Robert Thegerströms retrospektiva utställning, Stockholm, nov.1911. Stockholm 1911 Thegerström, Robert Katalog öfver Robert Thegerströms retrospektiva utställning, Stockholm, nov. Stockholm 1911 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för

Läs mer

Kongl. Maj:ts Nådige Placat, Angående Tobaksplanteringen här i Riket. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren den 29. Februari 1724. Sverige. Kungl.

Kongl. Maj:ts Nådige Placat, Angående Tobaksplanteringen här i Riket. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren den 29. Februari 1724. Sverige. Kungl. Sverige. Kungl. Maj:t Kongl. Maj:ts Nådige Placat, Angående Tobaksplanteringen här i Riket. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren den 29. Februari 1724. Stockholm, uti det Kongl. Boktryckeriet, Hos Joh. Henr.

Läs mer

Lindgren, J. Iakttagelser vid fiskeriutställningen i Bergen år 1865. Malmö 1866

Lindgren, J. Iakttagelser vid fiskeriutställningen i Bergen år 1865. Malmö 1866 Lindgren, J Iakttagelser vid fiskeriutställningen i Bergen år 1865. Malmö 1866 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek

Läs mer

Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt.

Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt Tranås vattenkuranstalt. 1916 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek har miljontals böcker

Läs mer

Barnekow, Eva Agatha Stanislas. Fredrika Bremers spinnrock / af Stanislas. Malmö 1866

Barnekow, Eva Agatha Stanislas. Fredrika Bremers spinnrock / af Stanislas. Malmö 1866 Barnekow, Eva Agatha Stanislas Fredrika Bremers spinnrock / af Stanislas Malmö 1866 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska

Läs mer

Sverige. Kungl. Maj:t. Förordning huru medh tobaks handelen skal blifwa hållit. [Stockholm] : [Kongl. tryckeriet] 1641

Sverige. Kungl. Maj:t. Förordning huru medh tobaks handelen skal blifwa hållit. [Stockholm] : [Kongl. tryckeriet] 1641 Sverige. Kungl. Maj:t Förordning huru medh tobaks handelen skal blifwa hållit. [Stockholm] : [Kongl. tryckeriet] 1641 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack

Läs mer

BESKRIFNING. OFFENTLIGGJORD Ar KONGL. PATENTBYRÅN. C. ^VITTENSTRO^I. ^ro^ll^l^l. Apparater att allvälldas vid astadkolnn.^andet af gjntgods.

BESKRIFNING. OFFENTLIGGJORD Ar KONGL. PATENTBYRÅN. C. ^VITTENSTRO^I. ^ro^ll^l^l. Apparater att allvälldas vid astadkolnn.^andet af gjntgods. PATENT N.^ 2^. BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD Ar KONGL. PATENTBYRÅN. C. ^VITTENSTRO^I ^ro^ll^l^l Apparater att allvälldas vid astadkolnn.^andet af gjntgods. Patent l Sverige fran den 1i..i el-tel.ier.l884.

Läs mer

BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. A. SUNL^11 ^OT.^BOR.^ elektrisk båglampa. Patent i Sverige från den 18 februari 1885.

BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. A. SUNL^11 ^OT.^BOR.^ elektrisk båglampa. Patent i Sverige från den 18 februari 1885. PATENT N.^.^3. BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. A. SUNL^11 ^OT.^BOR.^ elektrisk båglampa. Patent i Sverige från den 18 februari 1885. Denna uppfinning afser en elektrisk båglampa, der

Läs mer

Stockenström, Herman. Orkanen i Vasa, Minnesota, natten mellan den 2 och 3 juli, 1879 / af Herman Stockenström. [S.l.] : [s.n.

Stockenström, Herman. Orkanen i Vasa, Minnesota, natten mellan den 2 och 3 juli, 1879 / af Herman Stockenström. [S.l.] : [s.n. Stockenström, Herman Orkanen i Vasa, Minnesota, natten mellan den 2 och 3 juli, 1879 / af Herman Stockenström [S.l.] : [s.n.] 1879 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 RI/(S TEL Era/V 707, Pris/avant sändes V på begäran francø. Ttis-Xutanü Patenterade Sjelfströendeç Torfmullsklosetter samt V % Lösa LOCk - *å* E. L. ÅnÅer 0n fk1osettfabrik..

Läs mer

ELEKTRISKA AKTIEBOLAGET MAGNET

ELEKTRISKA AKTIEBOLAGET MAGNET ELEKTRISKA AKTIEBOLAGET MAGNET L U D V I K A.,e u : M AGNET LUDVIKA. RIKSTELEFON. L U D V IK A DEN 2 J ^, 1 9 0 6. - U L D M E D A L J I P r * IELSINGBORG 1903. H e r r I n g e n i ö r R o t. B a h l a

Läs mer

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr.

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr. Fröding, Gustaf Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding Stockholm : B. Alm (distr.) 1916 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer

Läs mer

EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder!

EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Stagnelius, Magnus Tal vid öppnande af bibel-sällskapets i Calmar förrsta allmänna sammankomst på gymnasii större lärosal den 4 febr. 1819. Af ordföranden. Calmar, tryckt hos Carl Fr. Berg, 1819. Kalmar

Läs mer

1896 års. "Hartford" "Columbia" och TILLVERKADE AF MANUFACTURING 02 HARTFORD POPE CONNECTICUT U. S. A.

1896 års. Hartford Columbia och TILLVERKADE AF MANUFACTURING 02 HARTFORD POPE CONNECTICUT U. S. A. 1896 års "Columbia" och "Hartford" TILLVERKADE AF POPE MANUFACTURING 02 HARTFORD CONNECTICUT U. S. A. Åbo Abba Nya 801. Boktryckeri, 1896 och HARTFORD velocipederna stä utan tvifvel ensamna oöfverträffade

Läs mer

Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual

Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual 1 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Montering av Hydraulcylinder...3 3. Montering av rattpump...5 4. Montering av slangar...6 5.

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Uppsättningsavis och pris på reservdelar Walter Woods Slättermaskin för för En häst ANDREW från lollingworth i C2 Örebro Walter A Woods maskiner säljas från Våra

Läs mer

Vrid och vänd en rörande historia

Vrid och vänd en rörande historia Vrid och vänd en rörande historia Den lilla bilden nederst på s 68 visar en låda. Men vad finns i den? Om man vrider den vänstra pinnen, så rör sig den högra åt sidan. Titta på pilarna! Problemet har mer

Läs mer

REGLER FOR KYTO" TRÄFÖRGASARENS SKÖTSEL. borttagna kolet, vilket just därför tillvaratages för kommande behov. Vedbehållaren B påfylles med ved.

REGLER FOR KYTO TRÄFÖRGASARENS SKÖTSEL. borttagna kolet, vilket just därför tillvaratages för kommande behov. Vedbehållaren B påfylles med ved. \ REGLER FOR KYTO" TRÄFÖRGASARENS SKÖTSEL i. I "Kytö"-träförgasaraggregatet användes som bränsle lufttort lövträd, helst björk eller al. Trädet bör avbarkas och sågas till 10 cm långa stycken samt dessa

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 GFJCK Z/B FRÅN QY L_L_EN BERG & KOM P. (f. d. P. N. WOHLIN) Rio 25 Sierra Rggafan Rzo 25 STOCKHOLM. Allm. Telefon 1062. Riks-Telefon 742. STOCKHOLM,ÅCCIDENS-TRVCKER

Läs mer

Hydraulstyrning för Roder

Hydraulstyrning för Roder Hydraulstyrning för Roder Marsili 70/100/120/200 Installationsmanual 1 Även om alla åtgärder har vidtagits för att informationen i denna manual skall vara korrekt och fullständig tar Flotec Marin AB inget

Läs mer

Installationsmanual ML40 Plus

Installationsmanual ML40 Plus Installationsmanual ML40 Plus 1. Beskrivning ML40Plus är en speciellt konstruerad drivenhet för autopiloter på båtar. Den passar de flesta typer av segelbåtar, även sådana med ror-kult. ML40Plus kräver

Läs mer

Rylander, A[xel] Vid skiljovägen : Af A.R. Malmö 1895

Rylander, A[xel] Vid skiljovägen : Af A.R. Malmö 1895 Rylander, A[xel] Vid skiljovägen : Af A.R. Malmö 1895 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek har miljontals böcker

Läs mer

Utombordsmotor 9,8 hk 8,0 hk 6,0 hk

Utombordsmotor 9,8 hk 8,0 hk 6,0 hk Utombordsmotor 9,8 hk 8,0 hk 6,0 hk B R U K S A N V I S N I N G Meguro oy PARSUN högteknologiska utombordsmotorer är kraftfulla, ekonomiska och säkra. Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda

Läs mer

Användarmanual Snöslunga ST 21

Användarmanual Snöslunga ST 21 Användarmanual Snöslunga ST 21 OBS! Fyll på motorolja innan du startar snöslungan. Layout och medföljande delar 1 Handtag 2 Kontroll av hastighet 3 Kontroll av rotorhastighet 4 Justeringsvev för

Läs mer

MONTERING ANVISNINGAR

MONTERING ANVISNINGAR Tillbehör Används till Publikationsnr MONTERING ANVISNINGAR (Vågformad nyckel) P/N 08L74-MJN-D10 VANLIGT MII Utfärdandedatum Februari 2014 LISTA ÖVER DELAR (1) (2) (3) 1 INRE LÅSCYLINDER (Vågformad nyckel)

Läs mer

Jean Paul. Nyårsnatten. Uppwäxande ynglingar tillegnad. =Anon=. Nyköping, tryckt hos P. Winge, 1813. Nyköping 1813

Jean Paul. Nyårsnatten. Uppwäxande ynglingar tillegnad. =Anon=. Nyköping, tryckt hos P. Winge, 1813. Nyköping 1813 Jean Paul Nyårsnatten. Uppwäxande ynglingar tillegnad. =Anon=. Nyköping, tryckt hos P. Winge, 1813. Nyköping 1813 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för

Läs mer

Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab

Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab Numa Petersons handels- och fabriksaktiebolag Svensson, August Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab Stockholm 1903 EOD Miljoner

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 AA 4 b H E* f?.** \ Wi a, \ u» BBES SPEGIALFABRIK hå N ü JÖNKÖHNGT V ;q.afjdelning-en: F ILLUMINATIONSKAMINER. F1 o kl H VÃRMENECESSAIREN W UTSTÄLLNING OCH LAGER

Läs mer

IA HECON LOCAL. Installationsinstruktioner

IA HECON LOCAL. Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner 1.0 Allmän information Användandet av dessa instruktioner förutsätter att användaren är väl bekant med handhavandet av både blockenheten och hydraulsystemet

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 \AAAALAlAAAAAAAAAALALAALLAAAAAAALLALLLÅALÅAAAAAAÅVAALLAALÅLAAALLLLAAALLÅALLÅA1lÅIlXÅ1 vvvvvvvrvvvvvvrvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvpvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvrvvvvvvvvvvrvrvvvv

Läs mer

Easy wash Portabel tvätt

Easy wash Portabel tvätt Easy wash Portabel tvätt Art.nr. T95-05 Låg vattenförbrukning och högt vattentryck Låg energiförbrukning miljövänlig Portabel, långlivad, säker och stänkskyddad I hushållet: Badrum, diskbänk, husdjur,

Läs mer

Alandias besiktningsprotokoll

Alandias besiktningsprotokoll Alandias besiktningsprotokoll Att köpa båt av en privatperson kan vara riskabelt. Också om allt ser bra ut kan farliga fel upptäckas efter köpet. Det här protokollet är ditt verktyg för ett tryggare båtköp.

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK OCH RESERVDELSKATALOG

INSTRUKTIONSBOK OCH RESERVDELSKATALOG INSTRUKTIONSBOK OCH RESERVDELSKATALOG Slagklippare Modell KT Innan du tar klipparen i bruk för första gången ska du först läsa igenom bruksanvisningen mycket noga och observera säkerhetsåtgärderna. I denna

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 i _ Till de väfnadsalster, soml högsta grad bidraga till att förläna l hefnrnet dessprägel af Värme och trefnad, _liöra lihkanslåe främsta_ rummet gølfmøzttørøøla.

Läs mer

Sumake Instruktion för EW-1941L

Sumake Instruktion för EW-1941L Sumake Instruktion för EW-1941L A. Hammarhus i aluminium B. Slagtåligt komposithus C. Utbytbara kol D. LED lyse E. Omkastare för fram/back F. Avtryckare med elektronisk broms G. Softgrip handtag H. Ergonomiskt

Läs mer

Tips och råd för villa- och fritidshusägare med egna avloppsanläggningar

Tips och råd för villa- och fritidshusägare med egna avloppsanläggningar Tips och råd för villa- och fritidshusägare med egna avloppsanläggningar I Knivsta kommun finns närmare 2 000 avloppsanläggningar, som töms med olika intervaller. Om du vill veta vad som gäller för just

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FÖR HÖGSPOLANDE WC

MONTERINGSANVISNING FÖR HÖGSPOLANDE WC S-LÅS, ART. NR. 8 0 0 0 SKRUVHÅL 0 REK. 600-800 mm 6 90 60 9 7 8 0 0 7 80-80 DELAR (ARTIKELNUMMER INOM PARENTES). Cistern med tillbehör (del av 8-). Klämringskoppling (del av 8-0) med övergångsnippel (del

Läs mer

Motordrivna Slaggrindar Monteringsinstruktion

Motordrivna Slaggrindar Monteringsinstruktion Motordrivna Slaggrindar Monteringsinstruktion PERIMETER 2010-12 Monteringsinstruktion 2 Innehåll Förord... 2 Skyddsföreskrifter... 3 Planering och förberedelser... 4 Gjutning... 5-6 Tvärbalk... 5 Stolpfundament...

Läs mer

Instruktion. KänningsskifVor.

Instruktion. KänningsskifVor. Instruktion (ingående de i kap. 2 i af Tjen*tgörmgsreglementet omnämda KänningsskifVor. t. Hvarje känningsskifva anbringas på elt 4 meter högt torn, i hvilket inneslutes det för skifvans %*ridning erforderliga

Läs mer

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó L 14 FORM NO. 769-05609E jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 14 25 35 45 55 66 74 83 92 101 111 123 132 142 151 160 170 179 188 197 206 217 228 240 250 261 271 281 Svenska Bruksanvisning

Läs mer

RRun. TDME-POWER marine. TDME serie marine dieselmotor MANUAL. Innehåll VIKTIG INFORMATIONOM

RRun. TDME-POWER marine. TDME serie marine dieselmotor MANUAL. Innehåll VIKTIG INFORMATIONOM RRun TDME-POWER marine TDME serie marine dieselmotor MANUAL 1. Förord 2. Allmänt 3. Motor komponenter 4. Användar Instruktioner 4.1 Starta motorn 4,2 Körnings instruktioner 4,3 Avstängnings proceduren

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Till den musikälskande allmänheten! Bland mer slag musikinstrument, kommit i bruk bland alla den intager kroppsarbetande, alla mer som under stånd senare åren allt

Läs mer

BESKRIFNING. off^^.i.^jo.ii.n AF ^ONGL. PATFNT^Y.^Å.^ ^. E. ^YROP. ^OI^^II.^I^ (^AN^.u.^) mekanisk mjölkningsapparal

BESKRIFNING. off^^.i.^jo.ii.n AF ^ONGL. PATFNT^Y.^Å.^ ^. E. ^YROP. ^OI^^II.^I^ (^AN^.u.^) mekanisk mjölkningsapparal PATENT N.^ 2.^. BESKRIFNING off^^.i.^jo.ii.n AF ^ONGL. PATFNT^Y.^Å.^ ^. E. ^YROP ^OI^^II.^I^ (^AN^.u.^) mekanisk mjölkningsapparal Patent i. Sverige från den 2^ jun:l 188^. ilufvuddelarne af denna apparat

Läs mer

1. Allmänna säkerhetsinstruktioner Definition av symboler som används i denna manual.

1. Allmänna säkerhetsinstruktioner Definition av symboler som används i denna manual. BRUKSANVISNING 1. Allmänna säkerhetsinstruktioner Definition av symboler som används i denna manual. I denna instruktionsmanual har instruktionerna gällande säkerhet märkts med den allmänna symbolen för

Läs mer

BENDOF DC-16MB Batteridriven armeringsklipp

BENDOF DC-16MB Batteridriven armeringsklipp BENDOF DC-16MB Batteridriven armeringsklipp INSTRUKTION SE-194 82 Upplands Väsby Besöksadress: Centralvägen 2-4 Telefon 08-590 344 60 Telefax 08-590 925 40 VARNING! Klipps kortare bitar än 10 cm kan den

Läs mer

DeVilbiss FlexSet Näsmask Användarintruktioner för FlexSet

DeVilbiss FlexSet Näsmask Användarintruktioner för FlexSet DeVilbiss FlexSet Näsmask Användarintruktioner för FlexSet Lokal representant: Aiolos Medical AB Fjärrviksvägen 4 653 50 Karlstad Tel. 054-53 48 05 Fax. 054-53 47 87 air@aiolos.se www.aiolos.se VIKTIGA

Läs mer

Instruktionsbok & reservdelslista DC-16MB (Y)

Instruktionsbok & reservdelslista DC-16MB (Y) Instruktionsbok & reservdelslista DC-16MB (Y) TEKNISKA DATA - BENDOF DC-16MB Batteridriven armeringsklipp (fr.o.m. serienr. Y007001) Vikt ca. 5,5 kg Laddare: Batterikapacitet: Klippkapacitet ca. 60-95

Läs mer

Kontrollås. 81. Medelst kontrollås. göras beroende av varandra,

Kontrollås. 81. Medelst kontrollås. göras beroende av varandra, Kontrollås. 81. Medelst kontrollås kunna växlar, spårspärrar och fasta signaler göras beroende av varandra, utan att särskilda ledningar erfordras mellan dem. Kontrollås är i allmänhet så beskaffat, att,

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 i AV x -»i * Ä Ekbu 1-:3AéTiAAÄNjjiVfVvNgih2.0.7.f As istolar, patenterade af i BERGSERÖM, Smedjegatan 20, Jönköping. De stolar, som jag härmed har nöjet presentera

Läs mer

Protokoll fördt på Lyngseidet den 21 augusti 1915.

Protokoll fördt på Lyngseidet den 21 augusti 1915. Protokoll fördt på Lyngseidet den 21 augusti 1915. 1. Sektionen afreste på morgonen från Övergaard till Kvesmenes. Under färden demonstrerade lappeopsynsbetjenten Randulf Isaksen flyttningsvägen mellan

Läs mer

LG Basic, LG Kombinette & LG Automatic

LG Basic, LG Kombinette & LG Automatic medemagruppen Monteringsanvisning bidésits LG Basic, LG Kombinette & LG Automatic Sid.2 Sid.3 Monteringsanvisning avser följande bidésitsar: 5 cm hög bidé-sits art. nr. 31-100 max brukarvikt 150 kg 5 cm

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Besknifning 00h bruksanvisning Bröderna Hedlunds i Höghed & Bollnäs n HnLs0nnn0n Pdriåskuránt derå. Eftertryck häraf och eftterapnning af Ilelsokatorn förbjudas.

Läs mer

AVD.4 (41) KOPPLING PERSONVAGNAR VERKSTADS HANDBOK

AVD.4 (41) KOPPLING PERSONVAGNAR VERKSTADS HANDBOK AVD.4 (41) PERSONVAGNAR KOPPLING 164 VERKSTADS HANDBOK .. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Specifi kjtioner Verktyg..... Beskrivning.... Reparationsanvisn i ngar Justering av kopplingspedalens spel... Byte av kopplingsvajer............

Läs mer

M. A. N. 2-21/2 tons kombinerad last- och personautomobil.

M. A. N. 2-21/2 tons kombinerad last- och personautomobil. M. A. N. 2-21/2 tons kombinerad last- och personautomobil. Genom sitt högeleganta och propra utseende är A. N H alltid en verksam gratis reklam för sin ägare. BESKRIVNING över M. A. N. (Maschinenfabrik

Läs mer

Bruksanvisning SW micromotor 1111 Argos med dammsug och spray

Bruksanvisning SW micromotor 1111 Argos med dammsug och spray Bruksanvisning SW micromotor 1111 Argos med dammsug och spray Översättning av bruksanvisning i orginal VIKTIGT: Läs bruksanvisningen noga innan Du börjar använda maskinen, beakta särskilt säkerhetsföreskrifterna.

Läs mer

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170 MANUAL FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750 www.exergon.se Tel. 08-7420170 TEKNISKA SPECIFIKATINER Modell Ruby Kero Konvektor typ Strålningskonvektor Strålningskonvektor Värmeeffekt

Läs mer

GARDENA Batteridriven pump 1500/1

GARDENA Batteridriven pump 1500/1 GARDENA Batteridriven pump 1500/1 Välkommen till GARDENA trädgård... Läs omsorgsfullt igenom bruksanvisningen och följ dess anvisningar. Gör dig med hjälp av bruksanvisningen väl förtrogen med pumpen och

Läs mer

Svensk Manual Låg lyftande Sax lyft QJY-L3000

Svensk Manual Låg lyftande Sax lyft QJY-L3000 Svensk Manual Låg lyftande Sax lyft QJY-L3000 INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL MANUAL Tillverkare Xinghui Auto Maintenance Machinery TEL: 8621-3910 8885, FAX: 8621-3910 8580 www.xinghuijx.com Distributör/

Läs mer

Instruktioner. CL17förkalibreringochverifikationavfriochbundenklor. Anvisningar för användningen 54490-89

Instruktioner. CL17förkalibreringochverifikationavfriochbundenklor. Anvisningar för användningen 54490-89 Instruktioner 54490-89 CL17förkalibreringochverifikationavfriochbundenklor Anvisningar för användningen Introduktion Kalibrerungs- och verifikationssatsen CL 17 möjliggör för användaren att genomföra en

Läs mer

Rundbottnade båtar snipor, högsjöbåtar och dylikt

Rundbottnade båtar snipor, högsjöbåtar och dylikt PALLNING En båt skall aldrig ställas direkt på marken. Den skall stå på en så kallad pallning, dvs ett underlag som bör bestå av grövre virke eller bockar av trä eller stål. Att pallningens bottenbas är

Läs mer

PT-20AMX och PT-21AMX Plasmarc Skärbrännare

PT-20AMX och PT-21AMX Plasmarc Skärbrännare PT-20AMX och PT-21AMX Plasmarc Skärbrännare Användarhandbok för installation, drift och underhåll. (SE) 0558004291 Se till att operatören får den här informationen. Du kan få extra kopior från återförsäljaren.

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX LAV41200 http://sv.yourpdfguides.com/dref/614195

Din manual AEG-ELECTROLUX LAV41200 http://sv.yourpdfguides.com/dref/614195 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX LAV41200. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX LAV41200

Läs mer

INSTALLATION- OCH DRIFTANVISNING. ARIMAX TPYM Skrapförråd

INSTALLATION- OCH DRIFTANVISNING. ARIMAX TPYM Skrapförråd INSTALLATION- OCH DRIFTANVISNING ARIMAX TPYM Skrapförråd INNEHÅLLSFÖRTECKNING Beskrivning av systemet...3 Att beakta vid planeringen...3 Delar som ingår i leveransen...4 Installering: Verktyg och utrustning

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning för Wecamp gasolgrill. Art.nr. G06-87A

Bruks- och monteringsanvisning för Wecamp gasolgrill. Art.nr. G06-87A Bruks- och monteringsanvisning för Wecamp gasolgrill Art.nr. G06-87A ÅTERFÖRSÄLJARE Lämna dessa anvisningar till kunden. FARA KUND Spara dessa anvisningar för framtida bruk. Av säkerhetsskäl innehåller

Läs mer

Innan du installerar din kamin

Innan du installerar din kamin Gratulerar till köpet av en genuin Olymberyl gjutjärnskamin. Rätt brukat kommer denna kamin att ge många års säker användning. Manualen har utvecklats för att försäkra användaren optimal effektivitet.

Läs mer

Instruktionsbok. Minilunnare

Instruktionsbok. Minilunnare Instruktionsbok Minilunnare Denna instruktionsbok bör samtliga som handhar OXEN studera. Den innehåller instruktioner om service, underhåll och körning, som om de följs kommer att gynna ägaren genom hög

Läs mer

KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY

KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY Monterings och bruksanvisning Art # 74103 Specifikationer Art # 180-0305 Kapacitet Stål 1.6/16 (mm/gauge) Alluminium 1.8/15 Öppning(mm//in) 120//4-3/4 Nettovikt/Bruttovikt

Läs mer

ANMÄRKNINGAR OCH SYMBOLER 2 1 ALLMÄNT 3. 2 SKIVA OCH BROMSFUNDAMENT 3 2-1 Skiva 3 2-2 Bromsfundament 3

ANMÄRKNINGAR OCH SYMBOLER 2 1 ALLMÄNT 3. 2 SKIVA OCH BROMSFUNDAMENT 3 2-1 Skiva 3 2-2 Bromsfundament 3 INNEHÅLL Kapitel Sidan Rubrik ANMÄRKNINGAR OCH SYMBOLER 2 1 ALLMÄNT 3 2 SKIVA OCH BROMSFUNDAMENT 3 2-1 Skiva 3 2-2 Bromsfundament 3 3 INSTALLATION AV BROMSOK 3 3-1 Leverans utförande 4 3-2 Sidbyte av manuella

Läs mer

Instruktionsbok. Hydraulvinsch We-1400/1700/2200. med radioenhet

Instruktionsbok. Hydraulvinsch We-1400/1700/2200. med radioenhet Hydraulvinsch We-1400, We-1700 & We-2200 med radioenhet Utg 0509 Instruktionsbok Hydraulvinsch We-1400/1700/2200 & med radioenhet Råskog 575 91 Eksjö 1 Hydraulvinsch We-1400, We-1700 & We-2200 med radioenhet

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 B. F. EKEROTS söneh STOCKHOLM 25 Lilla Nygatan 25. z gevrøzøcgañan/te för GLEITSMANNA 8a BÄER DRESDEN I SACHSEN GRIWA PR DÖNABURG 1851 1879 l Typografiska och Litograñska

Läs mer

WILO-Fluidcontrol / - EK Monterings- och skötselanvisning

WILO-Fluidcontrol / - EK Monterings- och skötselanvisning WILO-Fluidcontrol / - EK S Monterings- och skötselanvisning 2 049 542 / 0407 1 Allmänt...3 1.1 Användningsändamål...3 1.2 Uppgifter om produkten...3 2 Anslutnings- och kapacitetsdata...3 3 Säkerhet...3

Läs mer

Position. Reservdelsnr. För din information

Position. Reservdelsnr. För din information VIKTIGT! Åtdragningsmoment för 8.8-bult Bult dim Nm Kpm M 5 7 0,7 M 6 10 1,0 M 8 30 3,0 M 10 50 5,0 M 12 100 10,0 M 14 160 16,0 M 16 240 24,0 M 20 480 48,0 M 24 820 82,0 M 30 1 640 164,0 M 36 2 850 285,0

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop flow

Vattenfelsbrytare esystop flow 151217 sida 1 av 3 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop flow är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av och sensor i systemet se separat

Läs mer

Din manual JANFIRE NH http://sv.yourpdfguides.com/dref/2471364

Din manual JANFIRE NH http://sv.yourpdfguides.com/dref/2471364 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för JANFIRE NH. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL LÄS NOGGRANNT DENNA MANUAL INNAN MASKINEN TAS I BRUK. Felaktig användning kan orsaka skada på människa och material. Innehåll Sida Generell instruction 2 Delar och specifikationer...

Läs mer

BFSKRIFNING. OFFl^NTLIGGJOll.lJ AF FONGL. P^VTFNTBYRAN. C. A. ^LLER. l^^t.ol^g.

BFSKRIFNING. OFFl^NTLIGGJOll.lJ AF FONGL. P^VTFNTBYRAN. C. A. ^LLER. l^^t.ol^g. PATENT N O. BFSKRIFNING OFFlNTLIGGJOll.lJ AF FONGL. PVTFNTBYRAN. C. A. LLER lt.olg. elektrisk signalapparaf för att angifva hastighet oeb rörelseriktning hos ett maskineri. Patent i lverie frål.l de-t..4

Läs mer

BALGRIP HG50/51/52/53

BALGRIP HG50/51/52/53 INSTRUKTION BALGRIP HG50/51/52/53 Reviderad 2011-06-13 VARNING! Under inga förhållanden får produktens ursprungliga utformning ändras utan tillstånd från tillverkaren. Använd alltid originaltillbehör.

Läs mer

Automatic Systems. Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL. Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33

Automatic Systems. Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL. Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33 A5-B5 Automatic Systems Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33 Intergate AB reserverar sig för produktförändringar

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlngar Dgtalserad år 2013 J H 9 D A N 1E L ä s E Ng l IQLSTOCKHOLM; Kontoroch Expostonslokál L; Telegrafadress: o o CI-:AMPIÖN Crgø Brunkebergstorg16 8a 18. 55 50 Allmffelefon dákâäââlfâfâff

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING Cylinda torktumlare

INSTALLATIONSANVISNING Cylinda torktumlare INSTALLATIONSANVISNING Cylinda torktumlare 1 INSTALLATION TORKTUMLARENS PLACERING Torktumlaren kan placeras fristående, inbyggd eller som tvättpelare. Tänk på att torktumlaren producerar värme och den

Läs mer

Bonnet Vedklipp 20T Bruksanvisning

Bonnet Vedklipp 20T Bruksanvisning Bonnet Vedklipp 20T Bruksanvisning Produktpresentation En kraftfull vedklipp som snabbt och enkelt klyver veden i 2-4 delar. Med en tryckkraft på hela 20 ton och ett kraftigt klyvblad klarar den att klyva

Läs mer

År 1909 dristade sig fem äventyrare ut med en Scania Lastautomobil på 24

År 1909 dristade sig fem äventyrare ut med en Scania Lastautomobil på 24 År 1909 dristade sig fem äventyrare ut med en Scania Lastautomobil på 24 hk på de ojämna vägarna mellan Malmö och Stockholm. En sträcka som då var nästan 70 mil. Här kan du i snitthastigheten av 20 km/h

Läs mer

SPECIFIKATION ÖVER DURANT FINLAND ENSAMFÖRSÄLJARE I A.B. S. INIDKOLAJEFF J2O.Y. HELSINGFORS

SPECIFIKATION ÖVER DURANT FINLAND ENSAMFÖRSÄLJARE I A.B. S. INIDKOLAJEFF J2O.Y. HELSINGFORS SPECIFIKATION ÖVER DURANT ENSAMFÖRSÄLJARE I FINLAND A.B. S. INIDKOLAJEFF J2O.Y. HELSINGFORS LIGGER en rikedom av betydelse i frasen»just en verkligt god vagn», däri äro innefattade idealen av W. C. Duranfs

Läs mer

Bruksanvisning SW micromotor KG-12 för hembesök

Bruksanvisning SW micromotor KG-12 för hembesök Bruksanvisning SW micromotor KG-12 för hembesök Översättning av bruksanvisning i orginal VIKTIGT: Läs bruksanvisningen noga innan Du börjar använda maskinen, beakta särskilt säkerhetsföreskrifterna. Förvara

Läs mer

Gratulerar till ny täljstenskamin!

Gratulerar till ny täljstenskamin! Gratulerar till ny täljstenskamin! Vänligen ta god tid på dig och läs igenom hela bruksanvisningen innan monteringen påbörjas. Tänk på att underlaget ska vara dimensionerat för att bära kaminens (och skorstenens)

Läs mer

Visste du att På vin & spritcentralen får man vid destillation fram 92-93%-ig sprit. Detta kan vi många gånger slå!

Visste du att På vin & spritcentralen får man vid destillation fram 92-93%-ig sprit. Detta kan vi många gånger slå! Tryckfrihetslagen möjliggör utgivandet av denna PDF. Det som beskrives i denna PDF är olaglig och vad "man" gör i den här PDFen, det är ingen uppmaning till er. Men kunskapen är en lätt börda. Trevlig

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

Liten checklista för ett miljövänligare liv på sjön

Liten checklista för ett miljövänligare liv på sjön Liten checklista för ett miljövänligare liv på sjön Med vänliga hälsningar från Sweboat Båtbranschens Riksförbund Vi som är på sjön vet hur underbart det är. Det som lockar oss är äventyret, naturupplevelsen,

Läs mer

Manual Monterings- och bruksanvisning. Q Basic Q Cyklon Q Cyklon DL

Manual Monterings- och bruksanvisning. Q Basic Q Cyklon Q Cyklon DL Manual Monterings- och bruksanvisning Q Basic Q Cyklon Q Cyklon DL 2 Gratulerar och lycka till Gratulerar till ditt val av centraldammsugare, som du kommer att ha stor glädje av i många år. Eftersom du

Läs mer

Survivor 06 (Model #8013418/#8013419) GB DE FRA NL DK SWE NOR FIN IT ESP POR

Survivor 06 (Model #8013418/#8013419) GB DE FRA NL DK SWE NOR FIN IT ESP POR Survivor 06 (Model #8013418/#8013419) GB DE FRA NL DK SWE NOR FIN IT ESP POR Swedish Tack för att du har köpt avsaltaren Katadyn Survivor-06 Den är konstruerad och tillverkad för produktion av färskvatten

Läs mer

Aerpack 19PC AFJ0006

Aerpack 19PC AFJ0006 Aerpack 19PC AFJ0006 Manual Varning! Innan ni använder detta verktyg, skall alla användare ha läst denna manual, för att följa och förstå säkerhetsinstruktionerna. Förvara denna manual med verktyget för

Läs mer

Gratulerar till ny täljstenskamin!

Gratulerar till ny täljstenskamin! Monteringsanvisning för Oscar 3 & 4 Gratulerar till ny täljstenskamin! Vänligen ta god tid på dig och läs igenom hela bruksanvisningen innan monteringen påbörjas. Tänk på att underlaget ska vara dimensionerat

Läs mer