Lantbrukets strukturundersökning 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lantbrukets strukturundersökning 2013"

Transkript

1 Lägenetens namn Lägenetssignum Lösenord (för inloggning till förfrågan i nättjänen) Telefonnummer på vilket/vilka du kan nås (ifall du inte svarar på förfrågan i nättjänen) Lantbrukets rukturundersökning 2013 Svara på förfrågan före i nättjänen Om du inte svarar i nättjänen, fyll i denna blankett oc spara den för telefonintervjun. Intervjuaren ringer upp dig i januari februari ÄGARFORM Läs för definitionerna på sida 2. Välj därefter gårdens ägarform oc börja fylla i blanketten. 1. Familjejordbruk: börja på sidan Lantbrukssammanslutning: börja på sidan Juridisk person: börja på sidan 5.

2 DEFINITIONER SOM ANVÄNTS PÅ BLANKETTEN GÅRDSBRUKSENHETENS/FÖRETAGETS ÄGARFORM FAMILJEJORDBRUK: inneavaren är - en enskild person - makar som är gifta eller sambor - arvingar som är gemensamma förmånagare genom arv, om de inte odlar gården som lantbrukssammanslutning - enskild inneavare som ensam ar ekonomiskt oc juridiskt ansvar för gården vars ägarform är lantbrukssammanslutning LANTBRUKSSAMMANSLUTNING: inneavaren är - en grupp som beår av fysiska personer som äger, yr eller annars tillsammans sköter en gård eller ett trädgårdsföretag eller egna gårdar/trädgårdsföretag som om de var en gård. Samarbetet grundar sig på ett skriftligt avtal eller är lagadgat (t.ex. beskattningssammanslutning). JURIDISK PERSON: inneavaren är - aktiebolag, kommanditbolag eller öppet bolag - aten, kommun, samkommun - kyrkan eller någon av dess olika initutioner - en annan motsvarande offentlig inrättning - kommersiellt eller kooperativt företag - iftelse eller en annan motsvarande sammanslutning JORDBRUKS- OCH TRÄDGÅRDSARBETEN Jordbruks- oc trädgårdsarbeten är de arbeten på gården/företaget som anknyter till jordbruk eller trädgårdsproduktion, såsom - växtodlings- oc usdjursarbeten - bokförings-, lednings- oc planeringsarbeten inom jordbruket - reparations-, underålls- oc servicearbeten för maskiner - nybyggnads- oc ombyggnadsarbeten - grundförbättringsarbeten - trädgårds- oc växtusarbeten - arbeten i samband med biodling - arbeten i samband med lagring oc iordningsällande av lantbruks- eller trädgårdsprodukter för försäljning (t.ex. förpackande) Jordbruks- oc trädgårdsarbete är inte: - skogsbruksarbeten (inkl. skogsbrukets bokföring ock planering) - usållsarbeten (inkl. skötsel av emgård, emträdgård oc kökrädgård) - jakt oc fiske - annan företagsverksamet - att vara i larmberedskap (t.ex. övervakning av djur), om personen i fråga inte under larmberedskapiden utför jordbrukseller trädgårdsarbeten ANNAN FÖRETAGSVERKSAMHET Annan företagsverksamet innebär all ekonomiskt betydande företagsverksamet som sker regelbundet med undantag av gårdens jordbruk, trädgårdsodling oc skogsbruk. Annan företagsverksamet kan bedrivas inom till exempel följande näringsgrenar: turiservice, maskinentreprenad, vidareförädling av livsmedel eller trävaror, fiskodling, renskötsel oc pälsfarmning. En mera uttömmande förteckning över näringsgrenar i samband med annan företagsverksamet börjar i punkt 15.2 på sidorna 8-10 på blanketten. Annan företagsverksamet som direkt ör samman med jordbruket/trädgårdsodlingen på gården: I verksameten används gårdens maskiner, byggnader, områden eller produkter som ör till jordbruket/trädgårdsodlingen. Annan förvärvsverksamet som inte direkt ör samman med jordbruket/trädgårdsodlingen på gården: Gårdens egen arbetskraft kan delta i verksameten, men där används inte gårdens maskiner, byggnader, områden eller produkter som ör till jordbruket/trädgårdsodlingen (t.ex. lönearbete utanför gården). Skötsel av gårdens egna skogar räknas inte in i jordbruks- oc trädgårdsarbetet eller i annan företagsverksamet eller annan förvärvsverksamet. 2 (10)

3 FAMILJEJORDBRUK, Jordbruks-/trädgårdsföretagets arbetskraft under tiden JORDBRUKARFAMILJEN OCH STADIGVARANDE ARBETSTAGARE (övrig arbetskraft anges i punkter 4 7) Definitionerna av jordbruks- oc trädgårdsarbete samt av annan företags- oc förvärvsverksamet finns på sida 2. Jordbrukaren: fyll i uppgifterna även om jordbrukaren inte arbetar på gården eller i trädgårdsföretaget. Jordbrukaren kan vara lägenetens ägare eller arrendator. Jordbrukarens make/maka/sambo: fyll i uppgifterna även om denne inte deltar i gårdens eller trädgårdsföretagets arbeten. Övriga familjemedlemmar: före år 1999 födda nära släktingar oc deras makar/sambor som ar deltagit i gårdens arbeten. Personer som adigvarande avlönats för jordbruks- oc/eller trädgårdsarbeten: personer som arbetat adigvarande på gården i min 6 mån oc personer som arbetat på växtodlingsgårdar under ela växtperioden. Om det i grupperna C eller D i tabellen finns flera arbetagare än det finns rader i tabellen kan du fortsätta uppräkningen på tomma rader på den är sidan eller på blankettens övriga sidor. Nämn vid telefonintervjun till vilken grupp arbetagaren ör. Arbetimmar under året (uppskattning) Jordbrukaren Jordbrukarens make/maka Andra medlemmar av jordbrukarfamiljen (födda före år 1999) som deltar i gårdens arbeten. Personer som adigvarande avlönats för gårdens/ företagets arbeten (ej familjemedlemmar) Kod A B C1 C2 C3 C4 C5 C6 D1 D2 D3 D4 Kön Man Kvinna 1 2 Födelseår Jordbruks-/ trädgårdsarbete på gården Arbete inom annan företagsverksamet som direkt ör samman med jordbruket/ trädgårdsodlingen på gården D5 D6 3 PERSON SOM ANSVARAR FÖR GÅRDENS SKÖTSEL 3.1 Koden för den person som uvudsakligen ansvarar för skötseln av gården/företaget Arbete inom annan förvärvsverksamet (t.ex. lönearbete utanför gården) Välj koden i tabellen ovan (A, B, C1 osv.). Kod: Födelseår (om det saknas i tabellen): 3.2 Utbildning inom lantbruks-/trädgårdssektorn som avlagts av den person som ansvarar för gårdens skötsel (den öga avlagda utbildningen) 1. Praktisk arbetserfarenet 2. Grundutbildning inom lantbruks-/ trädgårdssektorn (lantbruksläroanalt etc.) 4 KORTVARIGT ANSTÄLLDA (JORDBRUKS- OCH TRÄDGÅRDSARBETEN) Skogsbruksarbete, som ör samman med gårdens egen skog Exempel på antal arbetimmar under året: 450 = 2 /dag, 5 dagar/vecka, 11 mån/år 900 = 4 /d, 5 d/v, 11 mån/år 1800 = 8 /d, 5 d/v, 11 mån/år 3000 = ca 8 timmar varje dag under året 3. Högre utbildning inom lantbruks-/trädgårdssektorn (initut, yrkesögskola, universitet etc.) Antalet personer oc arbetsdagar som utförts av kortvarigt anällda (under 6 mån./person) på gården, säsonganällda oc annan tillfällig arbetskraft. 5 LANTBRUKSAVBYTARE (JORDBRUKS- OCH TRÄDGÅRDSARBETEN) Antalet arbetsdagar som utförts av lantbruksavbytare (oc vikarieservice) på gården (uppges som 8 timmars arbetsdagar). 6 ENTREPRENÖRER (JORDBRUKS- OCH TRÄDGÅRDSARBETEN) Antalet arbetsdagar som utförts av entreprenörer, yrd arbetskraft etc. på gården (uppges som 8 timmars arbetsdagar). Här är gården/företaget inte en arbetsgivare som betalar lön, utan företaget köper t.ex. en el entreprenad eller tjän. 7 UTLÄNDSKA LÖNEARBETARE (JORDBRUKS- OCH TRÄDGÅRDSARBETEN) Arbetagare i punkterna 2, 4 oc 5 anällda av gården, inte finska medborgare. Antalet personer samt arbetsdagar i jordbruks-/trädgårdsarbete (som 8 t. arbetsdagar). Var god gå till sida 6 oc fortsätt från punkt 8. 3 (10)

4 LANTBRUKSSAMMANSLUTNING, Jordbruks-/trädgårdsföretagets arbetskraft under tiden SAMMANSLUTNINGENS DELÄGARE, FAMILJEMEDLEMMAR OCH FAST ANSTÄLLDA (övrig arbetskraft anges i punkter 4 7) Definitionerna av jordbruks- oc trädgårdsarbete samt av annan företags- oc förvärvsverksamet finns på sida 2. Lantbrukssammanslutningens delägare: uppge enda de personer som deltagit i gårdens/företagets arbeten Övriga familjemedlemmar: uppge delägarnas makar/sambor, nära släktingar oc deras makar/sambor som är födda före år 1999 oc ar deltagit i gårdens arbeten. Personer som adigvarande avlönats för jordbruks- oc/eller trädgårdsarbeten: personer som arbetat adigvarande på gården i min 6 mån oc personer som arbetat på växtodlingsgårdar under ela växtperioden. Om det i grupperna A, B eller C i tabellen finns flera arbetagare än det finns rader i tabellen kan du fortsätta uppräkningen på tomma rader på den är sidan eller på blankettens övriga sidor. Nämn vid telefonintervjun till vilken grupp arbetagaren ör. Arbetimmar under året (uppskattning) Kod Kön Sammanslutningens delägare som deltar i gårdens arbeten Delägarnas familjemedlemmar (födda före år 1999) som deltar i gårdens arbeten (ej delägare) A1 A2 A3 A4 A5 A6 B1 B2 B3 B4 B5 B6 Man Kvinna 1 2 Födelseår Jordbruks-/ trädgårdsarbete på gården Arbete inom annan företagsverksamet som direkt ör samman med jordbruket/trädgårdsodlingen på gården Arbete inom annan förvärvsverksamet (t.ex. lönearbete utanför gården) Skogsbruksarbete, som ör samman med gårdens egen skog Personer som adigvarande avlönats för gårdens/ företagets arbeten (ej familjemedlemmar) C1 C2 C3 C4 C5 C6 Exempel på antal arbetimmar under året: 450 = 2 /dag, 5 dagar/vecka, 11 mån/år 900 = 4 /d, 5 d/v, 11 mån/år 1800 = 8 /d, 5 d/v, 11 mån/år 3000 = ca 8 timmar varje dag under året 3 PERSON SOM ANSVARAR FÖR GÅRDENS SKÖTSEL 3.1 Koden för den person som uvudsakligen ansvarar för skötseln av gården/företaget Välj koden i tabellen ovan (A1, A2, A3 osv.). Kod: Födelseår (om det saknas i tabellen): 3.2 Utbildning inom lantbruks-/trädgårdssektorn som avlagts av den person som ansvarar för gårdens skötsel (den öga avlagda utbildningen) 1. Praktisk arbetserfarenet 2. Grundutbildning inom lantbruks-/ trädgårdssektorn (lantbruksläroanalt etc.) 3. Högre utbildning inom lantbruks-/trädgårdssektorn (initut, yrkesögskola, universitet etc.) 4 KORTVARIGT ANSTÄLLDA (JORDBRUKS- OCH TRÄDGÅRDSARBETEN) Antalet personer oc arbetsdagar som utförts av kortvarigt anällda Arbets- (under 6 mån./person) på gården, säsonganällda oc annan dagar: tillfällig arbetskraft 5 LANTBRUKSAVBYTARE (JORDBRUKS- OCH TRÄDGÅRDSARBETEN) Antalet arbetsdagar som utförts av lantbruksavbytare (oc vikarieservice) på gården Arbets- (uppges som 8 timmars arbetsdagar) dagar: 6 ENTREPRENÖRER (JORDBRUKS- OCH TRÄDGÅRDSARBETEN) Antalet arbetsdagar som utförts av entreprenörer, yrd arbetskraft etc. på gården (uppges som 8 timmars arbetsdagar). Här är gården/företaget inte en arbetsgivare Arbetssom betalar lön, utan företaget köper t.ex. en el entreprenad eller tjän. dagar: 7 UTLÄNDSKA LÖNEARBETARE (JORDBRUKS- OCH TRÄDGÅRDSARBETEN) Arbetagare i punkterna 2, 4 oc 5 anällda av gården, inte finska medborgare. Arbets- Antalet personer samt arbetsdagar i jordbruks-/trädgårdsarbete (som 8 t. arbetsdagar) dagar: Var god gå till sida 6 oc fortsätt från punkt 8. 4 (10)

5 JURIDISK PERSON, Jordbruks-/trädgårdsföretagets arbetskraft under tiden FAST ANSTÄLLDA (övrig arbetskraft anges i punkter 4 7) Definitionerna av jordbruks- oc trädgårdsarbete samt av annan företags- oc förvärvsverksamet finns på sida 2. Gårdsbruksenetens/trädgårdsföretagets driftsledare är den person som ansvarar för skötseln av ekonomi- oc produktionsuppgifter i anslutning till gårdens/företagets normala dagliga verksamet. Personer som adigvarande utför lantbruks- oc/eller trädgårdsarbeten: personer som arbetat adigvarande på gården i min 6 mån oc personer som arbetat på växtodlingsgårdar under ela växtperioden. Om det i gruppen B i tabellen finns flera arbetagare än det finns rader i tabellen kan du fortsätta uppräkningen på tomma rader på den är sidan eller på blankettens övriga sidor. Nämn vid telefonintervjun till vilken grupp arbetagaren ör. Arbetimmar under året (uppskattning) Kod Kön Man Kvinna 1 2 Födelseår Jordbruks-/ trädgårdsarbete på gården Arbete inom annan företagsverksamet som direkt ör samman med jordbruket/ trädgårdsodlingen på gården Skogsbruksarbete, som ör samman med gårdens egen skog Gårdens driftsledare A1 Övriga personer som adigvarande utför arbeten inom jordbruket/ trädgårdsodlingen eller annan företagsverksamet som direkt ör samman med dessa B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 Exempel på antal arbetimmar under året: 450 = 2 /dag, 5 dagar/vecka, 11 mån/år 900 = 4 /d, 5 d/v, 11 mån/år 1800 = 8 /d, 5 d/v, 11 mån/år 3000 = ca 8 timmar varje dag under året B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 B20 3 DRIFTSLEDARENS UTBILDNING 3.1 Driftsledarens utbildning inom lantbruks-/trädgårdssektorn (den öga avlagda utbildningen) 1. Praktisk arbetserfarenet 2. Grundutbildning inom lantbruks-/ trädgårdssektorn (lantbruksläroanalt etc.) 4 KORTVARIGT ANSTÄLLDA (JORDBRUKS- OCH TRÄDGÅRDSARBETEN) Antalet personer oc arbetsdagar som utförts av kortvarigt anällda (under 6 mån./person) på gården, säsonganällda oc annan tillfällig arbetskraft 5 LANTBRUKSAVBYTARE (JORDBRUKS- OCH TRÄDGÅRDSARBETEN) Antalet arbetsdagar som utförts av lantbruksavbytare (oc vikarieservice) på gården (uppges som 8 timmars arbetsdagar) 6 ENTREPRENÖRER (JORDBRUKS- OCH TRÄDGÅRDSARBETEN) Antalet arbetsdagar som utförts av entreprenörer, yrd arbetskraft etc. på gården (uppges som 8 timmars arbetsdagar). Här är gården/företaget inte en arbetsgivare som betalar lön, utan företaget köper t.ex. en el entreprenad eller tjän. 7 UTLÄNDSKA LÖNEARBETARE (JORDBRUKS- OCH TRÄDGÅRDSARBETEN) Arbetagare i punkterna 2, 4 oc 5 anällda av gården, inte finska medborgare. Antalet personer samt arbetsdagar i jordbruks-/trädgårdsarbete (som 8 t. arbetsdagar) 3. Högre utbildning inom lantbruks-/trädgårdssektorn (initut, yrkesögskola, universitet etc.) Var god gå till sida 6 oc fortsätt från punkt 8. 5 (10)

6 8 DATOR OCH INTERNET Styrsyem för maskiner oc anläggningar anges inte är (t.ex. utfodringsautomater oc utruning för precisionsodling). 8.1 Används en dator på gården/företaget (bordsdator eller bärbar dator)? 8.2 Hurdana internet-förbindelser används inom gårdens/företagets jordbruk oc trädgårdsproduktion? (Välj alla som används) 1. Fa internet-förbindelse (t.ex. ADSL- eller kabelmodem) 2. Mobilt internet-förbindelse (t.ex. interneticka eller mobiltelefon) 3. Internet-förbindelse används ej Ifall fa internet-förbindelse inte används, är det möjligt för gården/företaget att ta i bruk en sådan tjän? 8.3 Med vilka apparater används internet inom gårdens/företagets jordbruk oc trädgårdsproduktion? (Välj alla som används) 1. Dator (bordsdator eller bärbar dator) 3. Mobiltelefon (smarttelefon eller annan mobiltelefon) I bruk varande traktorer ägda elt oc ållet av gården, /effekt 1. <40 kw (<55 k) <60 kw (55 - <82 k) <100 kw (82 - <136 k) <150 kw (136 - <204 k) kw ( 204 k) Har gårdens arbeten utförts med samägda eller av utomående ägda traktorer? 9.2 Skördetröskor 1. I bruk varande skördetröskor ägda elt oc ållet av gården 2. I bruk varande skördetröskor ägda tillsammans med andra gårdar Antalet gårdar i sammanslutningen Har gårdens arbeten utförts av entreprenörernas skördetröskor? 9.3 Foderskördemaskiner Både traktorburna samt självgående. Även maskiner som används i bärgningen av alm oc energiväxter (t.ex. rörflen). I bruk varande foderskördemaskiner ägda elt oc ållet av gården, /typ 1. Exakt- oc dubbelackar 2. Slagackar 3. Pick-up vagnar 2. Platt dator (tablett) 4. Annan apparat 9 TRAKTORER OCH ARBETSMASKINER INOM JORDBRUKET OCH TRÄDGÅRDSPRODUKTIONEN ÅR Traktorer Även pålaare oc bärare av arbetsmaskiner samt andra fordon med två eller flera axlar som används liksom traktorer (t.ex. terrängfordon som används inom jordbruket). 4. Rund- oc orbalare 5. Hårdbalare Har gårdens arbeten utförts med samägda eller av utomående ägda foderskördemaskiner? 9.4 Upptagningsmaskiner Både traktorburna samt självgående. Ifall upptagningsmaskinen för potatis används enda för emusållsodling, räknas den inte med. I bruk varande upptagningsmaskiner ägda elt oc ållet av gården 1. Upptagningsmaskiner för potatis 2. Upptagningsmaskiner för sockerbetor I bruk varande upptagningsmaskiner ägda tilsammans med andra gårdar 3. Upptagnings- 4. Upptagningsmaskiner för potatis maskiner för sockerbetor antalet gårdar i antalet gårdar i sammanslutningen sammanslutningen Har gårdens arbeten utförts av entreprenörernas upptagningsmaskiner? 6 (10) Fortsätter på näa sida

7 9.5 Småmaskiner med egen motor (maskiner för jordbearbetning oc slåttermaskiner) Enda enaxlade eller axellösa maskiner för jordbearbetning eller slåttermaskiner som varit i yrkesmässig användning inom jordbrukseller trädgårdsproduktion I bruk varande småmaskiner ägda elt oc ållet av gården Har gårdens arbeten utförts av samägda eller av utomående ägda småmaskiner? 10 SPANNMÅLSLAGER Spannmålslager som ägs av gården eller fåtts till gårdens användning genom t.ex. utyrning. Sammanlagd lagervolym anmälas oberoende av om det finns spannmål i lagren. 1 kubikmeter (m 3 ) = 10 ektoliter (l) = liter Spannmålslagrens sammanlagda kapacitet på gården år 2013 år 2007 m 3 m 3 11 ENERGI 11.1 Energianvändningen inom gårdens jordbruk/trädgårdsodling år 2013 (uppskattning) Uppvärmning av oc elektriska apparater i produktionsbyggnader, bränsle i traktorer oc andra maskiner, torkning av spannmål osv. Energiförbrukningen i privatusållet, i skogsbruket oc i annan företagsverksamet räknas inte it. 1. Elektricitet kw 2. Motorbrännolja (oc andra typer av lätt brännolja) som bränsle i traktorer oc andra maskiner liter 3. Eldningsbrännolja (oc motorbrännolja) för spannmålorkning oc uppvärmning: a) totalt liter b) varav den andel som åtgår för spannmålorkning liter 4. Tung brännolja kg 5. Trä (ved, småved, annat elträ) lös-m 3 6. Träpellets oc träbriketter kg 7. Träflis (flis eller kross av yggesreer, annan träflis) lös-m 3 8. Åkerväxter: a) fröskörd (spannmålskorn, rybsfrö etc.) kg b) alm oc andra produkter från åkerodling (ej fröskörd) m 3 9. Fräorv lös-m Stycketorv m Torvpellets kg 12. Annan energikälla, vilken? 11.2 Produktion av energi från förnybara energikällor för gårdens jordbruk/trädgårdsodling eller till försäljning år 2013 Välj de energikällor som använts på gården oc av vilkas producerade energi (t.ex. elektricitet, värme eller trafikbränsle) eller bränsle (t. ex. brännved, biodiesel) åtminone en del används inom gårdens jordbruk/trädgårdsodling eller säljs utanför gården. Välj inte energikällan om av den producerade energin används enda inom privatusållning, skogsbruk eller inom annan företagsverksamet. Anläggningens nominella effekt (om känd) 1. Trä, alm, spannmål eller annan biomassa som producerats på gården (inte torv som det enbara bränslet) kw 2. Produktion av biogas ur biomassa som producerats på gården eller erållits från utanför gården (t.ex. usdjursgödsel eller avfall från livsmedelsinduri) kw 3. Värmepump (värme tas t.ex. från jord, vatten eller luft) kw 4. Vindkraft kw 5. Solenergi kw 6. Vattenkraft kw 7. Annan energikälla, vilken? kw 7 (10)

8 12 DIKNING Av gårdens åker- oc trädgårdsareal är 1. Täckdikad a, varav diken i beov av sanering/komplettering på a Av den täckdikade arealen finns det reglerbar dränering på a 2. Åker med öppna diken a, varav diken i beov av sanering/komplettering på a 3. Odikad åker oc trädgårdsareal som är i beov av dikning a 13 BEVATTNING Om gården inte ar tillgång till bevattningsanläggning (eller bevattning enbart i växtus), gå till punkt Åker- oc trädgårdsareal som kan bevattnas då vattentillgången är normal (ej växtus) a 13.2 Åker- oc trädgårdsareal som bevattnats min en gång på grund av torka år 2013 (ej växtus, ej frobekämpning) a 14 FÖRBRÄNNING AV HALM PÅ ÅKERN Förbränning av alm efter att spannmålen skördats eller förbränning av obärgad spannmålsväxtliget. Har man förbränt på gårdens åkrar spannmålsalm år 2012 eller 2013? 1. (uppge åkerareal från vilken alm ar förbränts) 2. (gå till punkt 15) Åkerareal från vilken alm ar förbränts 1. Korn 2. Havre Råg Vete Övrigt spannmål a a a a a a a a 15 ANNAN FÖRETAGSVERKSAMHET. Se definitionerna av annan företagsverksamet nere på sidan Bedrivs det på gården annan företagsverksamet som ger försäljningsinkomer än jordbruk eller trädgårdsodling oc skogsbruk med gårdens egen skog? 1.. Besvara också frågorna Blanketten är klar. Tack för dina svar. Spara blanketten så att den är nära till ands när intervjuaren ringer upp oc samlar in uppgifterna. a a 15.2 Den andra företagsverksametens näringsgrenar år 2013 Kryssa för i spalt 1 alla näringsgrenar som bedrivs på gården. Kryssa också för i spalt 2 om maskiner, byggnader, områden eller produkter som ör till gårdens jordbruk/trädgårdsodling används inom verksameten. Kryssa i spalt 3 för den näringsgren som ger den öra omsättningen. I omsättningen räknas in försäljningsintäkterna från verksameten minus mervärdesskatt (oc eventuella andra skatter som direkt bygger på försäljningsmängden). 1. Verksamet bedrivs 2. Verksameten ör direkt samman med gårdens jordbruk/trädgårdsodling (se anvisning ovan) 3. Den till omsättningen viktigae näringsgrenen (se anvisning ovan) Annan primärproduktion än jord- oc skogsbruk A1 Fiske A2 Odling av fisk, kräftor etc. på gården A3 Pälsfarmning A4 Renskötsel A5 Annan primärproduktion (t.ex. uppfödning av vilt) 8 (10) Tabellen fortsätter på näa sida

9 Tabellen fortsätter från föregående sida Vidareförädling oc bearbetning av livsmedel B1 Vidareförädling av kött, slakt B2 Vidareförädling av potatis, grönsaker, frukt oc bär B3 Tillverkning av mejeriprodukter B4 Tillverkning av kvarnprodukter B5 Tillverkning av bageriprodukter B6 Tillverkning av drycker (t.ex. gårdsvin, saft) B7 Övrig vidareförädling oc bearbetning av livsmedel Vidareförädling av övriga lantbruksprodukter B8 Vidareförädling av ull oc/eller lin B9 Annan vidareförädling av lantbruksprodukter Vidareförädling av trävaror B10 Sågning, yvling oc impregnering B11 Tillverkning av snickeriprodukter (t.ex. dörrar oc föner) Framällning av antverk för försäljning B12 Tillverkning av mattor, ryor oc övriga textiler B13 Möbeltillverkning B14 Tillverkning av övrigt antverk Energiproduktion B15 Framällning oc försäljning av brännved oc/eller flis B16 Produktion av annan förnybar energi för försäljning (biogas, biodiesel, elektricitet m.m.) B17 Torvproduktion (t.ex. på en torvmosse utanför gården) Annan induriell produktion Byggande Handel B18 Tillverkning av metallprodukter B19 Annan tillverkning/induriell produktion C1 Byggnadsarbete utanför gården D1 Direktförsäljning av gårdens egna oförädlade produkter D2 Direktförsäljning av gårdens vidareförädlade produkter, parti- oc detaljandel på gården D3 Övrig parti- oc detaljandel Tjäner: Turism, inkvarterings- oc rekreationjäner E1 Utyrning av semeerugor E2 Inkvarteringjäner E3 Reaurang- oc/eller kaféverksamet E4 Catering oc/eller övrig måltidsservice E5 Rekreationjäner (t.ex. fiske, camping) E6 Programservice 9 (10) 1. Verksamet bedrivs 2. Verksameten ör direkt samman med gårdens jordbruk/trädgårdsodling (se anvisningen på s. 8) 3. Den till omsättningen viktigae näringsgrenen (se anvisningen på s. 8) Tabellen fortsätter på näa sida

10 Tabellen fortsätter från föregående sida Tjäner: Entreprenadverksamet (för kunder utanför gården) E7 Lantbruksmaskinentreprenad E8 Torkning av andra gårdars skörd (t.ex. spannmål, ö) i den egna gårdens tork E9 Skogsarbetesentreprenad E10 Bioenergientreprenad (t.ex. skördande av rörflen) E11 Snöplogning, vägunderåll E12 Grävning, scaktning, röjning av byggnadsmark, rivning oc grundarbete m.fl. maskinentreprenader Tjäner: Övriga tjäner E13 Vård- oc omsorgjäner E14 Transportservice (taxitjäner, varutransporter) E15 Tjäner inom faigets- oc ädbranscen samt miljövård E16 Ridall (kunder rider på gårdens äar) E17 Annan äverksamet (utyrning av allplatser, träning av oc tävlande med äar) E18 Tjäner för affärslivet (t.ex. bokföringsbyrå, adb-service, konsulttjäner) E19 Övriga tjäner 1. Verksamet bedrivs 2. Verksameten ör direkt samman med gårdens jordbruk/trädgårdsodling (se anvisningen på s. 8) 3. Den till omsättningen viktigae näringsgrenen (se anvisningen på s. 8) 15.3 Den sammanlagda omsättningen av annan företagsverksamet år 2013 i euro (uppskattning). (Definition av omsättningen i punkt 11.2 i anvisningen) 1. < < < > Hur or andel utgör den med gården direkt sammanörande andra företagsverksametens omsättning av gårdens ela omsättning år 2013 (uppskattning) Den andra företagsverksametens andel av totalinkomerna i procent räknas ut på följande sätt: Omsättningen av gårdens andra företagsverksamet som direkt ör samman med gårdens jordbruk/trädgårdsodling x 100 % Den sammanlagda omsättningen av jordbruk oc trädgårdsodling samt annan företagsverksamet som direkt ör samman med dem + direkta öd I den andra företagsverksametens omsättning räknas är in enda de näringsgrenar som du kryssade för i spalt 2 i punkt I gårdens sammanlagda omsättning ingår förutom den också jordbrukets oc trädgårdsodlingens omsättning samt de direktöd som betalas till gården. Skogbrukets omsättning inkluderas inte. Kryssa för den kategori som den ovan uträknade procentandelen ingår i % 2. >10 50 % 3. >50 <100 % 15.5 Den andra företagsverksameten sysselsatte utomående anällda på gården år 2013 (uppskattning). Kan också ingå i punkterna 2 7. personer arbetsdagar (som 8 timmars arbetsdagar) EN FRÅGA TILL GÅRDAR/FÖRETAG SOM BEDRIVER DIREKTFÖRSÄLJNING (näringsgrenar D1 oc D2): 15.6 Hur or andel utgör gårdens direktförsäljning till konsumenterna (ej partiandel) av gårdens totala försäljning av produkter oc tjäner? % 2. >10 50 % 3. > % Tack för dina svar. Spara blanketten så att den är nära till ands när intervjuaren ringer upp oc samlar in uppgifterna. 10 (10)

Lantbruksräkningen 2010

Lantbruksräkningen 2010 Lägenetens namn Lägenetssignum Telefonnummer på vilket/vilka du kan nås Lantbruksräkningen 2010 grundförfrågan Läs först definitionerna på sida 2. Börja därefter fylla i blanketten. Spara blanketten så

Läs mer

UTKAST LANTBRUKSRÄKNINGEN 2010. Fyll i blanketten och spara den, så att Ni kan lämna uppgifterna när intervjuaren ringer Er om 1-3 veckor.

UTKAST LANTBRUKSRÄKNINGEN 2010. Fyll i blanketten och spara den, så att Ni kan lämna uppgifterna när intervjuaren ringer Er om 1-3 veckor. Fyll i blanketten oc spara den, så att Ni kan lämna uppgifterna när intervjuaren ringer Er om 1-3 veckor. Läs först definitionerna på sida 2. Lägenetens namn Lägenetssignum LANTBRUKSRÄKNINGEN 2010 Börja

Läs mer

2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen: Livsmedelsföretagarens namn (sökanden):

2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen: Livsmedelsföretagarens namn (sökanden): Insänds till Länsstyrelsen i ditt län 1 (5) 1. Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktionen Nyanmälan Ändring Avregistrering 2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen:

Läs mer

Lektion nr 3 Matens resa

Lektion nr 3 Matens resa Lektion nr 3 Matens resa Copyright ICA AB 2011. Matens resa nu och då 1. Ta reda på: Hur kom mjölken hem till köksbordet för 100 år sedan? Var producerades den, hur transporterades och hur förpackades

Läs mer

Mjölkproduktion Får, get Nöt Annat produktionsdjur

Mjölkproduktion Får, get Nöt Annat produktionsdjur Insänds till Länsstyrelsen i ditt län 1 (5) 1. Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktionen Anmälan Ändring Avregistrering 2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen:

Läs mer

Förnybar energi och självförsörjning på gården. Erik Steen Jensen Jordbruk Odlingssystem, teknik och produktkvalitet SLU Alnarp

Förnybar energi och självförsörjning på gården. Erik Steen Jensen Jordbruk Odlingssystem, teknik och produktkvalitet SLU Alnarp Förnybar energi och självförsörjning på gården Erik Steen Jensen teknik och produktkvalitet SLU Alnarp Innehåll Bakgrund Ekologisk jordbruk, uthållighet och funktionell integritet Möjligheter och tilltag

Läs mer

Statistik över industrins energianvändning 2013

Statistik över industrins energianvändning 2013 Energi 2014 Statistik över industrins energianvändning 2013 Energianvändningen inom industrin på föregående års nivå år 2013 Enligt Statistikcentralen var energiförbrukningen inom industrin år 2013 på

Läs mer

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer

Vägen till yrkeskunskap inom naturbruk och miljöområdet

Vägen till yrkeskunskap inom naturbruk och miljöområdet Utbildningsprogram > Vägen till yrkeskunskap inom naturbruk och miljöområdet Yrkesinriktade grundexamina Grundexamen inom lantbruksbranschen Grundexamen i trädgårdsskötsel Grundexamen i fiskeri Grundexamen

Läs mer

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Effekt Beskriver

Läs mer

Statistik över industrins energianvändning 2010

Statistik över industrins energianvändning 2010 Energi 2011 Statistik över industrins energianvändning 2010 Återhämtningen av industriproduktionen ökade också energiförbrukningen inom industrin år 2010 Enligt Statistikcentralen ökade energiförbrukningen

Läs mer

Bränslens värmevärden, verkningsgrader och koefficienter för specifika utsläpp av koldioxid samt energipriser

Bränslens värmevärden, verkningsgrader och koefficienter för specifika utsläpp av koldioxid samt energipriser Bränslens värmevärden, verkningsgrader och koefficienter för specifika utsläpp av koldioxid samt energipriser Den här informationen innefattar uppgifter om bränslens värmevärden, typiska verkningsgrader

Läs mer

VÄXTHUS Regler för minskad klimatpåverkan inom växthusproduktionen

VÄXTHUS Regler för minskad klimatpåverkan inom växthusproduktionen VÄXTHUS Regler för minskad klimatpåverkan inom växthusproduktionen Inledning Detta regelverk är utformat för växthusproduktion av grönsaker, krukväxter och blomsterlök. Livsmedelskedjan står för minst

Läs mer

HVO 100% - Hydrerade vegetabiliska oljor

HVO 100% - Hydrerade vegetabiliska oljor Välkommen till Energifabriken AB Startade 2006, tre lantbruksfamiljer Specialister på omställning från fossil diesel till biodrivmedel Kunskap om användning, utrustning, teknik, miljö, Vi får det att fungera

Läs mer

Register Grupp Norm namn/insats

Register Grupp Norm namn/insats Register Grupp Norm namn/insats Driftsenhet Fält Gröda En driftsenhet är det samma som en kund i tidredovisningen. Speciellt om registrering skall ske på fält eller grödnivå På de fält som är angivna för

Läs mer

Mindre och bättre energi i svenska växthus

Mindre och bättre energi i svenska växthus kwh/kvm På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2013-02-11 Mindre och bättre energi i svenska växthus De svenska växthusen använder mindre energi per odlad yta nu än för elva år sedan. De håller

Läs mer

En utlokaliserad energiproduktion

En utlokaliserad energiproduktion 1 En utlokaliserad energiproduktion Småskaliga lokala lösningar för framtiden Ulf-Peter Granö 2011 2 En utlokaliserad energiproduktion Småskaliga lokala lösningar för framtiden Ulf-Peter Granö Karleby/Kokkola

Läs mer

Ren och förmånlig energi nu och i framtiden. UPM skog

Ren och förmånlig energi nu och i framtiden. UPM skog UPM skogsenergi Ren och förmånlig energi nu och i framtiden UPM skog BIObränsler VÄXER I SKOGEN Skogsenergin är förnybar FINLANDS MÅL År 2020 ÄR ATT ANDELEN FÖRNYBAR ENERGI ÄR 38% I EU:s klimat- och energistrategi

Läs mer

Jordbrukets tekniska utveckling.

Jordbrukets tekniska utveckling. /BOD Inläsningsfrågor i ämnet: Jordbrukets tekniska utveckling. För cirka 6000 år sedan började de första invånarna i Sverige bruka jorden. Dess för innan var de jakt och samlare. Då började de även bli

Läs mer

BILAGA 9.1 UNDERLAG VID VAL AV ÅTGÄRDER

BILAGA 9.1 UNDERLAG VID VAL AV ÅTGÄRDER BILAGA 9.1 UNDERLAG VID VAL AV ÅTGÄRDER Utdrag från dokumentet Energistrategier Falköping - Rapport 081021 vilken sammanställts av KanEnergi Sweden AB Hållbara drivmedel för transporter Potentialen för

Läs mer

Tvärvillkor: Livsmedelshygienen för livsmedel av animaliskt och vegetabiliskt ursprung

Tvärvillkor: Livsmedelshygienen för livsmedel av animaliskt och vegetabiliskt ursprung Tvärvillkor: Livsmedelshygienen för livsmedel av animaliskt och vegetabiliskt ursprung 1 Utbildning i ansökan om jordbrukarstöd, våren 2015 Evira/Enheten för livsmedelshygien Överinspektör Noora Tolin

Läs mer

2012-02- 01. Innehåll

2012-02- 01. Innehåll Innehåll Principer för ekologiskt lantbruk Rötning för produktion av biogas och biogödsel Effekter på växtodlings- och djurgårdar Rötning och grunder för ekologiskt lantbruk Slutsatser Andersson & Edström,

Läs mer

Förnybar energi. Nationella projekt inom Landsbygdsprogrammet

Förnybar energi. Nationella projekt inom Landsbygdsprogrammet Förnybar energi Nationella projekt inom Landsbygdsprogrammet Har du en projektidé? För projekt som kan leda till utveckling av landsbygden och de gröna näringarna kan du kan söka projektstöd. Du kan få

Läs mer

Hållbar utveckling Vad betyder detta?

Hållbar utveckling Vad betyder detta? Hållbar utveckling Vad betyder detta? FN definition en ytveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generations möjlighet att tillfredsställa sina behov Mål Kunna olika typer

Läs mer

Användningen av brännolja i traktorn

Användningen av brännolja i traktorn Användningen av brännolja i traktorn Innehåll Användningen av brännolja i traktorn 3 Traktor utrustad till motorredskap 4 Traktor för användning i jordoch skogsbruk 6 Traktor för användning i gårdsbruksidkarensprivata

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling av: Emilia Nordstrand från Jäderforsskola Energianvändning När jag såg filmen så tänkte jag på hur mycket energi vi egentligen använder. Energi är det som gör att te.x. lamporna

Läs mer

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS PB 5A, 00022 STATISTIKCENTRALEN Datainsamling Telefon 029 551 1000 Struktur- och bokslutsstatistik över företag UPPGIFTER OM FÖRET AGET 2014 Företagets namn och postadress:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen; SFS 2010:598 Utkom från trycket den 18 juni 2010 utfärdad den 10 juni 2010. Enligt riksdagens beslut 1

Läs mer

Sysselsättningen i jordbruket Ungefär en procent av dem som arbetar registreras i statistiken på jordbruket: ungefär 50 000 personer, varav 10 000 är

Sysselsättningen i jordbruket Ungefär en procent av dem som arbetar registreras i statistiken på jordbruket: ungefär 50 000 personer, varav 10 000 är Sysselsättningen i jordbruket Ungefär en procent av dem som arbetar registreras i statistiken på jordbruket: ungefär 50 000 personer, varav 10 000 är kvinnor (20 %). Det finns flera siffermaterial att

Läs mer

Ökar koldioxidmängden i luften Ökar koldioxidmängden i luften Ökar koldioxidmängden i luften Ökar koldioxidmängden i luften Ökar koldioxidmängden i

Ökar koldioxidmängden i luften Ökar koldioxidmängden i luften Ökar koldioxidmängden i luften Ökar koldioxidmängden i luften Ökar koldioxidmängden i Kärnkraft: Ej växthusgaser men problemavfall Kärnkraft: Ej växthusgaser men problemavfall Kärnkraft: Ej växthusgaser men problemavfall Kärnkraft: Ej växthusgaser men problemavfall Kärnkraft: Ej växthusgaser

Läs mer

Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning

Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning Utbildningsmaterialet Vill du bli ett energigeni är tänkt som ett kompletterande material i samhällskunskaps- och fysikundervisning i årskurserna 4 9, för inspiration,

Läs mer

Lantbrukets energiprogram 2010-2016 21.1.2010

Lantbrukets energiprogram 2010-2016 21.1.2010 Lantbrukets energiprogram 2010-2016 21.1.2010 Vad är det frågan om? Lantbukets energiprogram är ett energieffektivitetsavtal inom ramen för jord- och skogsbruksministeriets verksamhetsområde under perioden

Läs mer

Täckningsbidragkalkyler -begrepp och modeller Krister Hildén, NSL TÄCKNINGSBIDRAGSKALKYLENS UPPBYGGNAD INTÄKTER - RÖRLIGA KOSTNADER TÄCKNINGSBIDRAG A - ARBETSKOSTNADER TÄCKNINGSBIDRAG B - MASKINKOSTNADER

Läs mer

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS PB 6B, 00022 STATISTIKCENTRALEN Datainsamling Telefon (09) 17341 FÖRETAGSSTRUKTURER, UPPGIFTER OM FÖRETAGET Industri- och byggnadsverksamhet 2012 Företagets namn och postadress:

Läs mer

Till läraren. Avbytarservice (rubrikbild 1) Syftet med avbytarservicen är (bild 2)

Till läraren. Avbytarservice (rubrikbild 1) Syftet med avbytarservicen är (bild 2) 1 Till läraren Avbytarservice (rubrikbild 1) Syftet med avbytarservicen är (bild 2) Lantbrukets avbytarservice är ett unikt system i världen. Lantbruksföretagarna är de enda företagare som får avbytarservice!

Läs mer

Effektivt och uthålligt ekologiskt jordbruk.

Effektivt och uthålligt ekologiskt jordbruk. Effektivt och uthålligt ekologiskt jordbruk. Erfarenheter från en mindre försöksgård i Uppland. Kristina Belfrage Mats Olsson 5 km Matproduktionen i framtiden Minskad tillgång på areal : konkurrens

Läs mer

Fakta om världens befolkning

Fakta om världens befolkning Miljökunskap våren 2010. Allmänbildande kurs. Motto: Tro inte på allt om miljön som står i tidningen!! Ta reda på information själv. - lagar principer teknologins roll Finlands kemikalielagstiftning finns

Läs mer

Energieffektivisering i växtodling

Energieffektivisering i växtodling Energieffektivisering i växtodling Temadag Odling i Balans 21 januari 2009, Nässjö Pål Börjesson Miljö- och energisystem Lunds Tekniska Högskola Energiflöden i svensk växtodling idag Energy input Bioenergy

Läs mer

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS SKOGAR Nästan en tredjedel av hela jordens landyta är täckt av skog. Jordens skogsområden kan delas in i tre olika grupper: Regnskogar Skogar som är gröna

Läs mer

Europas framtida energimarknad. Mikael Odenberger och Maria Grahn Energi och Miljö, Chalmers

Europas framtida energimarknad. Mikael Odenberger och Maria Grahn Energi och Miljö, Chalmers Europas framtida energimarknad Mikael Odenberger och Maria Grahn Energi och Miljö, Chalmers Tre strategier för att minska CO 2 -utsläppen från energisystemet a) Use less energy NUCLEAR RENEWABLE - Hydro

Läs mer

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning 2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning Energi och energiproduktion är av mycket stor betydelse för välfärden i ett högteknologiskt land som Sverige. Utan tillgång på energi får vi problem

Läs mer

Produktion och förbränning -tekniska möjligheter. Öknaskolan 2012-04-02 Susanne Paulrud SP, Energiteknik

Produktion och förbränning -tekniska möjligheter. Öknaskolan 2012-04-02 Susanne Paulrud SP, Energiteknik Produktion och förbränning -tekniska möjligheter Öknaskolan 2012-04-02 Susanne Paulrud SP, Energiteknik Dagens presentation Förutsättningar för att vidareförädla nya råvaror i mindre produktionsanläggningar

Läs mer

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden Kartor och statistik redovisning av branschförändringar på den svenska en Bilaga till Arbetsmarknad i förändring, 2011:12 Kunskapsöversikt Rapport 2011:12B Kunskapsöversikt Kartor och statistik redovisning

Läs mer

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Det goda livet Presentation om Inköp Innehåll Västra Götalandsregionen Regionservice.... Inköp... Marknadsanalys... Miljökrav

Läs mer

Rapporteringsformulär Energistatistik

Rapporteringsformulär Energistatistik Rapporteringsformulär Energistatistik Del 1 Företagsinformation 1. namn: 2. a. Anläggning: b. Dossiernr: 3. Adress: 4. Kontaktperson energifrågor: 5. Telefonnr: E-post: 6. Rapporteringsår 7. Bruksarea

Läs mer

C apensis Förlag AB. 4. Energi. Naturkunskap 1b. Energi. 1. Ett hållbart samhälle 2. Planeten Jorden 3. Ekosystem

C apensis Förlag AB. 4. Energi. Naturkunskap 1b. Energi. 1. Ett hållbart samhälle 2. Planeten Jorden 3. Ekosystem Senast uppdaterad 2012-12-09 41 Naturkunskap 1b Lärarhandledning gällande sidorna 6-27 Inledning: (länk) Energi C apensis Förlag AB Läromedlet har sju kapitel: 1. Ett hållbart samhälle 2. Planeten Jorden

Läs mer

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2.

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2. 14 Butik Kapitlet handlar om hur du som butiksägare och din personal ska hantera KRAV-märkta produkter. Här finns bland annat beskrivningar av butikens övergripande åtaganden, hur du ska exponera och marknadsföra

Läs mer

Statistiska centralbyråns författningssamling

Statistiska centralbyråns författningssamling Detaljerad beskrivning av insamlande uppgifter Bilaga 1 Variabler Beskrivning Undersökning Benämning Namn på rapporterande enhet. Samtliga undersökningar Adress Adress för rapporterande enhet Postnummer

Läs mer

Energigrödor/restprodukter från jordbruket

Energigrödor/restprodukter från jordbruket Energigrödor/restprodukter från jordbruket Bränsleprogrammet Tillförsel Susanne Paulrud SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Området energigrödor/restprodukter Odlade grödor, rörflen och salix Restprodukter

Läs mer

Klimatsmartare bilar och bränslen ett försök att bringa reda bland möjligheter och begränsningar med olika bränslen och fordonstekniker.

Klimatsmartare bilar och bränslen ett försök att bringa reda bland möjligheter och begränsningar med olika bränslen och fordonstekniker. Klimatsmartare bilar och bränslen ett försök att bringa reda bland möjligheter och begränsningar med olika bränslen och fordonstekniker. Maria Grahn SP systemanalys Chalmers, Energi och Miljö Koordinator

Läs mer

Förnybar energi. vilka möjligheter finns för växthus? Mikael Lantz

Förnybar energi. vilka möjligheter finns för växthus? Mikael Lantz Förnybar energi vilka möjligheter finns för växthus? Mikael Lantz Förnybar energi Sol Vind Vatten Biobränsle Solkraft Solvärme 800 1000 kwh/m 2 V-grad 40 80 % 1 000 5 000 kr/m 2 100 kw kräver 500 m 2 under

Läs mer

Avträdelsestöd 2011 2014. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA

Avträdelsestöd 2011 2014. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA Avträdelsestöd 2011 2014 Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA 2013 LPA-trygghet I arbetsför ålder LPA-sjukdagpenning Olycksfallsersättningar (OFLA) arbetsskador fritidsolycksfall Rehabilitering Invalidpensioner

Läs mer

Tabell 1. Maximigivor av kväve (kg/ha/år) till spannmål, oljeväxter och baljväxter Basåtgärd: Gödsling av åkerväxter.

Tabell 1. Maximigivor av kväve (kg/ha/år) till spannmål, oljeväxter och baljväxter Basåtgärd: Gödsling av åkerväxter. Nr 3 1553 Tabell 1. Maximigivor av kväve (kg/ha/år) till spannmål, oljeväxter och baljväxter Basåtgärd: Gödsling av åkerväxter Södra och Mellersta Finland Ler och Grova mjäl mineral Norra Finland Ler och

Läs mer

Alltid det svarta fåren!

Alltid det svarta fåren! Alltid det svarta fåren! Mer trovärdig med 20 kor än 1400 kor. Lantbruket lever kvar i småskalighet medan samhället går mot storskalighet. Lantbruket har en ärftlig belastning av småskalighet och då även

Läs mer

Stöd till unga jordbrukare (EU), bakgrundsmaterial för utbildningen våren 2015

Stöd till unga jordbrukare (EU), bakgrundsmaterial för utbildningen våren 2015 1 (8) Stöd till unga jordbrukare (EU), bakgrundsmaterial för utbildningen våren 2015 1. Stödvillkor Stöd betalas till en aktiv jordbrukare som för första gången etablerar jordbruk som huvudsaklig företagare

Läs mer

Skogsnöten 2008. 1. Granen är ett av de sista trädslag som kommit till Finland efter istiden. Av våra skogar är idag en fjärdedel grandominerade.

Skogsnöten 2008. 1. Granen är ett av de sista trädslag som kommit till Finland efter istiden. Av våra skogar är idag en fjärdedel grandominerade. Skogsnöten 2008 Namn Diplomi Skola Kommun Poäng 70 p 1. Granen är ett av de sista trädslag som kommit till Finland efter istiden. Av våra skogar är idag en fjärdedel grandominerade. a) Vilka av de arter

Läs mer

Maskiner för lantbruk och entreprenad

Maskiner för lantbruk och entreprenad Maskiner för lantbruk och entreprenad Nyhet! BIL- OCH TRAKTORSERVICE och john deere storsatsar i uppland Med start våren 2011 kommer Bil- och traktorservice, som i dag verkar i Sörmland och Stockholm,

Läs mer

LPA-trygghet för försäkrade

LPA-trygghet för försäkrade LPA-trygghet för försäkrade Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarens trygghet från LPA LPA, dvs. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, stöder de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas

Läs mer

Vilka mål ska programmet för förnybar energi innehålla?

Vilka mål ska programmet för förnybar energi innehålla? Vilka mål ska programmet för förnybar energi innehålla? Arbetsgrupp Fredrik Karlsson, LST Päivi Lehtikangas, Energikontoret Efwa Nilsson, E.ON Jörgen Amandusson, Skogsstyrelsen Kristian Petersson, LRF

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Samrådsunderlag inför planerad ansökan för. kläckäggsproduktion

Samrådsunderlag inför planerad ansökan för. kläckäggsproduktion Samrådsunderlag inför planerad ansökan för kläckäggsproduktion Övraby Lantbruk AB Övraby 110 385 50 Söderåkra Hushållningssällskapet Flottiljvägen 18 392 41 Kalmar beate.leggedor@hushallningssallskapet.se

Läs mer

Miljöbokslut 2006. Höörs kommuns gröna nyckeltal

Miljöbokslut 2006. Höörs kommuns gröna nyckeltal Miljöbokslut 26 Miljöbokslutet är en redovisning av miljötillståndet i kommunen. Det är också ett sätt att följa upp kommunens eget miljöarbete. Miljöbokslutet med de gröna nyckeltalen ska fungera som

Läs mer

Energisamhällets framväxt

Energisamhällets framväxt Energisamhällets framväxt Energisamhället ett historiskt perspektiv Muskelkraft från djur och människor den största kraftkällan tom 1800-talets mitt Vindkraft, vattenkraft och ångkraft dominerar Skogen

Läs mer

MEDDELANDE 1 (6) ÖVERVAKNING AV FRAKT- OCH UNDERENTREPRENADARBETE

MEDDELANDE 1 (6) ÖVERVAKNING AV FRAKT- OCH UNDERENTREPRENADARBETE MEDDELANDE 1 (6) Kontrollavdelningen Pvm/Datum/Date Dnro/Dnr/DNo ÖVERVAKNING AV FRAKT- OCH UNDERENTREPRENADARBETE I de årliga produktionskontrollerna av ekologisk produktion har det från ingången av 2012

Läs mer

Utmaningar för ett svenskt hållbart jordbruk

Utmaningar för ett svenskt hållbart jordbruk Utmaningar för ett svenskt hållbart jordbruk Stockholm 19 mars 2010 Jan Eksvärd, LRF jan.eksvard@lrf.se Utmaningar för ett svenskt hållbart jordbruk Innehåll: Vad är LRF? Vad innebär hållbar utveckling?

Läs mer

Vindpark Töftedalsfjället

Vindpark Töftedalsfjället Vindpark Töftedalsfjället En förnybar energikälla På Töftedalsfjället omvandlas vindenergi till el. Genom att utnyttja en av jordens förnybara energikällor kan vi ta ytterligare ett steg bort från användandet

Läs mer

Kronobergs Miljö. - Din framtid!

Kronobergs Miljö. - Din framtid! Kronobergs Miljö - Din framtid! Vi ska lösa de stora miljöproblemen! Vi skall lämna över en frisk miljö till nästa generation. Om vi hjälps åt kan vi minska klimathotet, läka ozonlagret och få renare luft

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

En utveckling av samhället som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina.

En utveckling av samhället som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. Hållbar utveckling En utveckling av samhället som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. Hållbar utveckling-bakgrund Varför pratar vi idag mer

Läs mer

STÖD TILL UNGA JORDBRUKARE (EU) ÅTERBETALNING AV FINANSIELL DISCIPLIN

STÖD TILL UNGA JORDBRUKARE (EU) ÅTERBETALNING AV FINANSIELL DISCIPLIN STÖD TILL UNGA JORDBRUKARE (EU) ÅTERBETALNING AV FINANSIELL DISCIPLIN Våren 2015 Seinäjoki. Allmänt Direktstöd Definitionen av aktiv jordbrukare Finansiell disciplin Tvärvillkoren Direktstödens nedre gräns

Läs mer

Bäckens gård. Västra Götaland ENERGIFAKTA

Bäckens gård. Västra Götaland ENERGIFAKTA ENERGIFAKTA Bäckens gård Västra Götaland På Bäckens gård satsar man på att vara självförsörjande på energi. Här produceras slaktsvin, grödor till foder och avsalu och 2 89 kwh produceras årligen från vind,

Läs mer

KÄLLUNDAGRISENS LIV MAMMA GRIS PÅ SEMESTER SMÅGRISARNA FÖDS MAMMA & PAPPA GRIS GRISFAMILJEN FLYTTAR UT GRISARNA SOM SKA BLI MAT RULLANDE GRISHUS

KÄLLUNDAGRISENS LIV MAMMA GRIS PÅ SEMESTER SMÅGRISARNA FÖDS MAMMA & PAPPA GRIS GRISFAMILJEN FLYTTAR UT GRISARNA SOM SKA BLI MAT RULLANDE GRISHUS I den här utställningen får du lära dig om hur grisarna har det här på Källunda. Följ tavlorna runt för att få veta hur grisarnas liv ser ut. MAMMA GRIS PÅ SEMESTER SMÅGRISARNA FÖDS MAMMA & PAPPA GRIS

Läs mer

Regler för Riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening 2010-03-08 2013-11-14

Regler för Riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening 2010-03-08 2013-11-14 Regler för Riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening 2010-03-08 2013-11-14 Definitioner av begrepp i detta dokument: BeM Avser riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening. Medlem Medlem

Läs mer

Statistik över arbetskonflikter 2012

Statistik över arbetskonflikter 2012 Arbetsmarknaden 0 Statistik över arbetskonflikter 0 År 0 förekom det arbetskonflikter Enligt Statistikcentralen förekom det arbetskonflikter i Finland år 0. Antalet arbetskonflikter nästan halverades från

Läs mer

Miljöpåverkan från mat. Elin Röös

Miljöpåverkan från mat. Elin Röös Miljöpåverkan från mat Elin Röös Jordbruk är väl naturligt? De svenska miljömålen Växthuseffekten Källa: Wikipedia Klimatpåverkan Klimatpåverkan från olika sektorer Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsumtionens

Läs mer

Omvärldsanalys. Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan

Omvärldsanalys. Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Omvärldsanalys Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan Enheten för regional tillväxt Dag Hallén April /Maj 2014 www.regionvarmland.se Det

Läs mer

3 Åkerarealens användning. Sammanfattning. Åkerarealens användning

3 Åkerarealens användning. Sammanfattning. Åkerarealens användning 3 Åkerarealens användning 3 Åkerarealens användning 63 I kapitel 3 redovisas statistik över åkerarealens användning. Bland annat lämnas uppgifter om arealen av olika ägoslag, olika grödor och antal företag

Läs mer

Nominering - Årets Miljösatsning Med checklista

Nominering - Årets Miljösatsning Med checklista Nominering - Årets Miljösatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Miljösatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Norups gård AB Journalnummer: 2009-6220 Namn på länsstyrelse

Läs mer

Hjortdjursskador Fastställda den 5.2.2008

Hjortdjursskador Fastställda den 5.2.2008 Riktlinjer för bidrag för ersättande av Hjortdjursskador på odling och skog samt bidrag för förebyggande åtgärder Fastställda den 5.2.2008 Dnr N42/08/1/1 Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 2. Hjortdjursskador

Läs mer

LRF om användning av rötrest - biogödsel 31 maj 2011

LRF om användning av rötrest - biogödsel 31 maj 2011 LRF om användning av rötrest - biogödsel 31 maj 2011 Lars-Gunnar Johansson Lantbrukarnas Riksförbund, LRF 0521-57 24 52, lars-gunnar.johansson@lrf.se Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Jordbruket huvudaktör

Läs mer

Hvam seminaret 22/9 2010. Energigårder i lantbruk og utdanning mot et fossilfritt Västra Götaland. Kent-Olof Söderqvist, Agroväst

Hvam seminaret 22/9 2010. Energigårder i lantbruk og utdanning mot et fossilfritt Västra Götaland. Kent-Olof Söderqvist, Agroväst Hvam seminaret 22/9 2010 Energigårder i lantbruk og utdanning mot et fossilfritt Västra Götaland Kent-Olof Söderqvist, Agroväst Varför energiomställning? Varför är det bråttom? 1. Klimatförändringar 2.

Läs mer

Beskattningsregler för solenergi och vindkraft 18 mars 2015

Beskattningsregler för solenergi och vindkraft 18 mars 2015 Beskattningsregler för solenergi och vindkraft 18 mars 2015 Kort om Lindahl En av Sveriges största advokatbyråer med ca 400 medarbetare varav två tredjedelar är jurister Bred kapacitet samt lång och gedigen

Läs mer

Möjligheterna att köra på förnybart egenproducerat bränsle Malmö 6/12 Ulf Jobacker, företagsutvecklare förnybar energi

Möjligheterna att köra på förnybart egenproducerat bränsle Malmö 6/12 Ulf Jobacker, företagsutvecklare förnybar energi Möjligheterna att köra på förnybart egenproducerat bränsle Malmö 6/12 Ulf Jobacker, företagsutvecklare förnybar energi Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund LRF-koncernen Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund Förutsägbarhet

Läs mer

Bränsleklassificering 2010

Bränsleklassificering 2010 01.01.2011 1(6) Bränsleklassificering 2010 Definitioner på bränslebeteckningar och andra energikällor Oljor 111 Gaser 1111 Raffinerigas Gas som återvunnits ur oljeraffineringsprocessen och används som

Läs mer

VD inkomstökning (%) mellan år 2006 2007 uppdelat på län.

VD inkomstökning (%) mellan år 2006 2007 uppdelat på län. VD:ars inkomster efter län VD inkomst (2007) Stockholm 398 300 437 044 426 652 426 438 419 400 399 347 397 357 392 681 392 195 378 452 377 215 377 149 373 528 371 392 371 187 366 562 358 020 356 429 354

Läs mer

Förslag till ledamöter i Förvaltningsutskott för Jämtland läns Hushållningssällskap

Förslag till ledamöter i Förvaltningsutskott för Jämtland läns Hushållningssällskap Förslag till ledamöter i Förvaltningsutskott för Jämtland läns Hushållningssällskap Inledning Det är varje valberednings utmaning är att få en bra kombination av kompetens, erfarenhet och drivkraft som

Läs mer

Detaljhandelsverksamhet (minimikrav för livsmedelslokal)

Detaljhandelsverksamhet (minimikrav för livsmedelslokal) I broschyren tar man upp de mest väsentliga stegmärkena för att börja med detaljhandel av livsmedel. Du får hjälp med alla frågor från Äkta smak-medlemmen i ditt område samt livsmedelstillsynsmyndigheten

Läs mer

Allmänt Förutom blanketten uppgörs ett skriftligt, gårdsvist avtal om företagshälsovården mellan lantbruksföretagaren och hälsocentralen.

Allmänt Förutom blanketten uppgörs ett skriftligt, gårdsvist avtal om företagshälsovården mellan lantbruksföretagaren och hälsocentralen. BLANKETTBESKRIVNING Blankettens namn Anmälan till företagshälsovården Användning Blanketten används för insamling av basuppgifter när lantbruksföretagare börjar anlita företagshälsovården för lantbruksföretagare

Läs mer

Människan, resurserna och miljön

Människan, resurserna och miljön Människan, resurserna och miljön Hålbar utveckling "En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov." http://www.youtube.com/watch?v=b5nitn0chj0&feature=related

Läs mer

Grundläggande energibegrepp

Grundläggande energibegrepp Grundläggande energibegrepp 1 Behov 2 Tillförsel 3 Distribution 4 Vad är energi? Försök att göra en illustration av Energi. Hur skulle den se ut? Kanske solen eller. 5 Vad är energi? Energi används som

Läs mer

LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND 1(6)

LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND 1(6) LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND 1(6) AKTUELL ARBETSGIVARINFORMATION TILL SLC:S MEDLEMMAR: Landsbygdsföretagaren i rollen som arbetsgivare Tillämpningsområdet i Kollektivavtalet för landsbygdsnäringarna

Läs mer

Stocksundsskolans Fyror!

Stocksundsskolans Fyror! Stocksundsskolans Fyror! På Stocksundsskolan i Danderyd har vi under några veckor arbetat med Energijakten. Vi har pratat om hur viktigt det är att försöka dra ner på vår energianvändning både hemma och

Läs mer

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning Anmälan om registrering av företag/anläggning Anmälan om förändring i livsmedelsanläggning Livsmedelsföretagare Företagarens föreningens, nämndens (VD, firmatecknare)

Läs mer

Kartläggningen ska kunna styrkas med fakturor eller liknande. a) använd mängd direkt energi i relation till areal för växtodlingen (kwh per hektar)

Kartläggningen ska kunna styrkas med fakturor eller liknande. a) använd mängd direkt energi i relation till areal för växtodlingen (kwh per hektar) Ändringar i IP SIGILL Mjölk_tillvalsregler klimat_111215.doc Förändringar i IP SIGILL Mjölk, tillvalsregler för klimatcertifiering Nummer Befintlig regeltext/verifiering Ny formulering 1 K Rubrik: 1K Energianvändning

Läs mer

ANSÖKAN OM ACKREDITERING SOM BESIKTNINGSORGAN ENLIGT FORDONSLAGEN (2002:574)

ANSÖKAN OM ACKREDITERING SOM BESIKTNINGSORGAN ENLIGT FORDONSLAGEN (2002:574) Ansökningshandlingar för ackreditering av besiktningsorgan består av ett ansökningspaket med följande innehåll: Blankett B 38-2, Ansökan om ackreditering som besiktningsorgan enligt fordonslagen (2002:574),

Läs mer

1.1 STARTSIDA. Kenneth Mårtensson

1.1 STARTSIDA. Kenneth Mårtensson 1.1 STARTSIDA Kenneth Mårtensson GLOBAL ENERGIANVÄNDNING 1.2 DEN LOKALA KRAFTEN? SMÅ I VÄRLDEN STORA I SALA/HEBY SHE S AFFÄRSIDÉ Att vara ett långsiktigt modernt hållbart energi- och datakommunikationsföretag

Läs mer

LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL

LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL Varför är det viktigt att upprätta en LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI? Bioenergi är den dominerande formen av förnybar energi inom EU och står för ungefär

Läs mer

1 000 svenska bönder om konjunkturen

1 000 svenska bönder om konjunkturen 1 000 svenska bönder om konjunkturen Trots positiv tendens: Majoriteten av 1 procent av lantbrukarna upplever att lönsamheten är ganska dålig eller mycket dålig. Efter tre års negativ trend finns förhoppningar

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

Alternativa drivmedel ett försök att bringa reda bland möjligheter och begränsningar med olika drivmedel och tillhörande fordonstekniker.

Alternativa drivmedel ett försök att bringa reda bland möjligheter och begränsningar med olika drivmedel och tillhörande fordonstekniker. Alternativa drivmedel ett försök att bringa reda bland möjligheter och begränsningar med olika drivmedel och tillhörande fordonstekniker. Maria Grahn Fysisk resursteori, Energi och Miljö, Chalmers Koordinator

Läs mer