Lantbrukets strukturundersökning 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lantbrukets strukturundersökning 2013"

Transkript

1 Lägenetens namn Lägenetssignum Lösenord (för inloggning till förfrågan i nättjänen) Telefonnummer på vilket/vilka du kan nås (ifall du inte svarar på förfrågan i nättjänen) Lantbrukets rukturundersökning 2013 Svara på förfrågan före i nättjänen Om du inte svarar i nättjänen, fyll i denna blankett oc spara den för telefonintervjun. Intervjuaren ringer upp dig i januari februari ÄGARFORM Läs för definitionerna på sida 2. Välj därefter gårdens ägarform oc börja fylla i blanketten. 1. Familjejordbruk: börja på sidan Lantbrukssammanslutning: börja på sidan Juridisk person: börja på sidan 5.

2 DEFINITIONER SOM ANVÄNTS PÅ BLANKETTEN GÅRDSBRUKSENHETENS/FÖRETAGETS ÄGARFORM FAMILJEJORDBRUK: inneavaren är - en enskild person - makar som är gifta eller sambor - arvingar som är gemensamma förmånagare genom arv, om de inte odlar gården som lantbrukssammanslutning - enskild inneavare som ensam ar ekonomiskt oc juridiskt ansvar för gården vars ägarform är lantbrukssammanslutning LANTBRUKSSAMMANSLUTNING: inneavaren är - en grupp som beår av fysiska personer som äger, yr eller annars tillsammans sköter en gård eller ett trädgårdsföretag eller egna gårdar/trädgårdsföretag som om de var en gård. Samarbetet grundar sig på ett skriftligt avtal eller är lagadgat (t.ex. beskattningssammanslutning). JURIDISK PERSON: inneavaren är - aktiebolag, kommanditbolag eller öppet bolag - aten, kommun, samkommun - kyrkan eller någon av dess olika initutioner - en annan motsvarande offentlig inrättning - kommersiellt eller kooperativt företag - iftelse eller en annan motsvarande sammanslutning JORDBRUKS- OCH TRÄDGÅRDSARBETEN Jordbruks- oc trädgårdsarbeten är de arbeten på gården/företaget som anknyter till jordbruk eller trädgårdsproduktion, såsom - växtodlings- oc usdjursarbeten - bokförings-, lednings- oc planeringsarbeten inom jordbruket - reparations-, underålls- oc servicearbeten för maskiner - nybyggnads- oc ombyggnadsarbeten - grundförbättringsarbeten - trädgårds- oc växtusarbeten - arbeten i samband med biodling - arbeten i samband med lagring oc iordningsällande av lantbruks- eller trädgårdsprodukter för försäljning (t.ex. förpackande) Jordbruks- oc trädgårdsarbete är inte: - skogsbruksarbeten (inkl. skogsbrukets bokföring ock planering) - usållsarbeten (inkl. skötsel av emgård, emträdgård oc kökrädgård) - jakt oc fiske - annan företagsverksamet - att vara i larmberedskap (t.ex. övervakning av djur), om personen i fråga inte under larmberedskapiden utför jordbrukseller trädgårdsarbeten ANNAN FÖRETAGSVERKSAMHET Annan företagsverksamet innebär all ekonomiskt betydande företagsverksamet som sker regelbundet med undantag av gårdens jordbruk, trädgårdsodling oc skogsbruk. Annan företagsverksamet kan bedrivas inom till exempel följande näringsgrenar: turiservice, maskinentreprenad, vidareförädling av livsmedel eller trävaror, fiskodling, renskötsel oc pälsfarmning. En mera uttömmande förteckning över näringsgrenar i samband med annan företagsverksamet börjar i punkt 15.2 på sidorna 8-10 på blanketten. Annan företagsverksamet som direkt ör samman med jordbruket/trädgårdsodlingen på gården: I verksameten används gårdens maskiner, byggnader, områden eller produkter som ör till jordbruket/trädgårdsodlingen. Annan förvärvsverksamet som inte direkt ör samman med jordbruket/trädgårdsodlingen på gården: Gårdens egen arbetskraft kan delta i verksameten, men där används inte gårdens maskiner, byggnader, områden eller produkter som ör till jordbruket/trädgårdsodlingen (t.ex. lönearbete utanför gården). Skötsel av gårdens egna skogar räknas inte in i jordbruks- oc trädgårdsarbetet eller i annan företagsverksamet eller annan förvärvsverksamet. 2 (10)

3 FAMILJEJORDBRUK, Jordbruks-/trädgårdsföretagets arbetskraft under tiden JORDBRUKARFAMILJEN OCH STADIGVARANDE ARBETSTAGARE (övrig arbetskraft anges i punkter 4 7) Definitionerna av jordbruks- oc trädgårdsarbete samt av annan företags- oc förvärvsverksamet finns på sida 2. Jordbrukaren: fyll i uppgifterna även om jordbrukaren inte arbetar på gården eller i trädgårdsföretaget. Jordbrukaren kan vara lägenetens ägare eller arrendator. Jordbrukarens make/maka/sambo: fyll i uppgifterna även om denne inte deltar i gårdens eller trädgårdsföretagets arbeten. Övriga familjemedlemmar: före år 1999 födda nära släktingar oc deras makar/sambor som ar deltagit i gårdens arbeten. Personer som adigvarande avlönats för jordbruks- oc/eller trädgårdsarbeten: personer som arbetat adigvarande på gården i min 6 mån oc personer som arbetat på växtodlingsgårdar under ela växtperioden. Om det i grupperna C eller D i tabellen finns flera arbetagare än det finns rader i tabellen kan du fortsätta uppräkningen på tomma rader på den är sidan eller på blankettens övriga sidor. Nämn vid telefonintervjun till vilken grupp arbetagaren ör. Arbetimmar under året (uppskattning) Jordbrukaren Jordbrukarens make/maka Andra medlemmar av jordbrukarfamiljen (födda före år 1999) som deltar i gårdens arbeten. Personer som adigvarande avlönats för gårdens/ företagets arbeten (ej familjemedlemmar) Kod A B C1 C2 C3 C4 C5 C6 D1 D2 D3 D4 Kön Man Kvinna 1 2 Födelseår Jordbruks-/ trädgårdsarbete på gården Arbete inom annan företagsverksamet som direkt ör samman med jordbruket/ trädgårdsodlingen på gården D5 D6 3 PERSON SOM ANSVARAR FÖR GÅRDENS SKÖTSEL 3.1 Koden för den person som uvudsakligen ansvarar för skötseln av gården/företaget Arbete inom annan förvärvsverksamet (t.ex. lönearbete utanför gården) Välj koden i tabellen ovan (A, B, C1 osv.). Kod: Födelseår (om det saknas i tabellen): 3.2 Utbildning inom lantbruks-/trädgårdssektorn som avlagts av den person som ansvarar för gårdens skötsel (den öga avlagda utbildningen) 1. Praktisk arbetserfarenet 2. Grundutbildning inom lantbruks-/ trädgårdssektorn (lantbruksläroanalt etc.) 4 KORTVARIGT ANSTÄLLDA (JORDBRUKS- OCH TRÄDGÅRDSARBETEN) Skogsbruksarbete, som ör samman med gårdens egen skog Exempel på antal arbetimmar under året: 450 = 2 /dag, 5 dagar/vecka, 11 mån/år 900 = 4 /d, 5 d/v, 11 mån/år 1800 = 8 /d, 5 d/v, 11 mån/år 3000 = ca 8 timmar varje dag under året 3. Högre utbildning inom lantbruks-/trädgårdssektorn (initut, yrkesögskola, universitet etc.) Antalet personer oc arbetsdagar som utförts av kortvarigt anällda (under 6 mån./person) på gården, säsonganällda oc annan tillfällig arbetskraft. 5 LANTBRUKSAVBYTARE (JORDBRUKS- OCH TRÄDGÅRDSARBETEN) Antalet arbetsdagar som utförts av lantbruksavbytare (oc vikarieservice) på gården (uppges som 8 timmars arbetsdagar). 6 ENTREPRENÖRER (JORDBRUKS- OCH TRÄDGÅRDSARBETEN) Antalet arbetsdagar som utförts av entreprenörer, yrd arbetskraft etc. på gården (uppges som 8 timmars arbetsdagar). Här är gården/företaget inte en arbetsgivare som betalar lön, utan företaget köper t.ex. en el entreprenad eller tjän. 7 UTLÄNDSKA LÖNEARBETARE (JORDBRUKS- OCH TRÄDGÅRDSARBETEN) Arbetagare i punkterna 2, 4 oc 5 anällda av gården, inte finska medborgare. Antalet personer samt arbetsdagar i jordbruks-/trädgårdsarbete (som 8 t. arbetsdagar). Var god gå till sida 6 oc fortsätt från punkt 8. 3 (10)

4 LANTBRUKSSAMMANSLUTNING, Jordbruks-/trädgårdsföretagets arbetskraft under tiden SAMMANSLUTNINGENS DELÄGARE, FAMILJEMEDLEMMAR OCH FAST ANSTÄLLDA (övrig arbetskraft anges i punkter 4 7) Definitionerna av jordbruks- oc trädgårdsarbete samt av annan företags- oc förvärvsverksamet finns på sida 2. Lantbrukssammanslutningens delägare: uppge enda de personer som deltagit i gårdens/företagets arbeten Övriga familjemedlemmar: uppge delägarnas makar/sambor, nära släktingar oc deras makar/sambor som är födda före år 1999 oc ar deltagit i gårdens arbeten. Personer som adigvarande avlönats för jordbruks- oc/eller trädgårdsarbeten: personer som arbetat adigvarande på gården i min 6 mån oc personer som arbetat på växtodlingsgårdar under ela växtperioden. Om det i grupperna A, B eller C i tabellen finns flera arbetagare än det finns rader i tabellen kan du fortsätta uppräkningen på tomma rader på den är sidan eller på blankettens övriga sidor. Nämn vid telefonintervjun till vilken grupp arbetagaren ör. Arbetimmar under året (uppskattning) Kod Kön Sammanslutningens delägare som deltar i gårdens arbeten Delägarnas familjemedlemmar (födda före år 1999) som deltar i gårdens arbeten (ej delägare) A1 A2 A3 A4 A5 A6 B1 B2 B3 B4 B5 B6 Man Kvinna 1 2 Födelseår Jordbruks-/ trädgårdsarbete på gården Arbete inom annan företagsverksamet som direkt ör samman med jordbruket/trädgårdsodlingen på gården Arbete inom annan förvärvsverksamet (t.ex. lönearbete utanför gården) Skogsbruksarbete, som ör samman med gårdens egen skog Personer som adigvarande avlönats för gårdens/ företagets arbeten (ej familjemedlemmar) C1 C2 C3 C4 C5 C6 Exempel på antal arbetimmar under året: 450 = 2 /dag, 5 dagar/vecka, 11 mån/år 900 = 4 /d, 5 d/v, 11 mån/år 1800 = 8 /d, 5 d/v, 11 mån/år 3000 = ca 8 timmar varje dag under året 3 PERSON SOM ANSVARAR FÖR GÅRDENS SKÖTSEL 3.1 Koden för den person som uvudsakligen ansvarar för skötseln av gården/företaget Välj koden i tabellen ovan (A1, A2, A3 osv.). Kod: Födelseår (om det saknas i tabellen): 3.2 Utbildning inom lantbruks-/trädgårdssektorn som avlagts av den person som ansvarar för gårdens skötsel (den öga avlagda utbildningen) 1. Praktisk arbetserfarenet 2. Grundutbildning inom lantbruks-/ trädgårdssektorn (lantbruksläroanalt etc.) 3. Högre utbildning inom lantbruks-/trädgårdssektorn (initut, yrkesögskola, universitet etc.) 4 KORTVARIGT ANSTÄLLDA (JORDBRUKS- OCH TRÄDGÅRDSARBETEN) Antalet personer oc arbetsdagar som utförts av kortvarigt anällda Arbets- (under 6 mån./person) på gården, säsonganällda oc annan dagar: tillfällig arbetskraft 5 LANTBRUKSAVBYTARE (JORDBRUKS- OCH TRÄDGÅRDSARBETEN) Antalet arbetsdagar som utförts av lantbruksavbytare (oc vikarieservice) på gården Arbets- (uppges som 8 timmars arbetsdagar) dagar: 6 ENTREPRENÖRER (JORDBRUKS- OCH TRÄDGÅRDSARBETEN) Antalet arbetsdagar som utförts av entreprenörer, yrd arbetskraft etc. på gården (uppges som 8 timmars arbetsdagar). Här är gården/företaget inte en arbetsgivare Arbetssom betalar lön, utan företaget köper t.ex. en el entreprenad eller tjän. dagar: 7 UTLÄNDSKA LÖNEARBETARE (JORDBRUKS- OCH TRÄDGÅRDSARBETEN) Arbetagare i punkterna 2, 4 oc 5 anällda av gården, inte finska medborgare. Arbets- Antalet personer samt arbetsdagar i jordbruks-/trädgårdsarbete (som 8 t. arbetsdagar) dagar: Var god gå till sida 6 oc fortsätt från punkt 8. 4 (10)

5 JURIDISK PERSON, Jordbruks-/trädgårdsföretagets arbetskraft under tiden FAST ANSTÄLLDA (övrig arbetskraft anges i punkter 4 7) Definitionerna av jordbruks- oc trädgårdsarbete samt av annan företags- oc förvärvsverksamet finns på sida 2. Gårdsbruksenetens/trädgårdsföretagets driftsledare är den person som ansvarar för skötseln av ekonomi- oc produktionsuppgifter i anslutning till gårdens/företagets normala dagliga verksamet. Personer som adigvarande utför lantbruks- oc/eller trädgårdsarbeten: personer som arbetat adigvarande på gården i min 6 mån oc personer som arbetat på växtodlingsgårdar under ela växtperioden. Om det i gruppen B i tabellen finns flera arbetagare än det finns rader i tabellen kan du fortsätta uppräkningen på tomma rader på den är sidan eller på blankettens övriga sidor. Nämn vid telefonintervjun till vilken grupp arbetagaren ör. Arbetimmar under året (uppskattning) Kod Kön Man Kvinna 1 2 Födelseår Jordbruks-/ trädgårdsarbete på gården Arbete inom annan företagsverksamet som direkt ör samman med jordbruket/ trädgårdsodlingen på gården Skogsbruksarbete, som ör samman med gårdens egen skog Gårdens driftsledare A1 Övriga personer som adigvarande utför arbeten inom jordbruket/ trädgårdsodlingen eller annan företagsverksamet som direkt ör samman med dessa B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 Exempel på antal arbetimmar under året: 450 = 2 /dag, 5 dagar/vecka, 11 mån/år 900 = 4 /d, 5 d/v, 11 mån/år 1800 = 8 /d, 5 d/v, 11 mån/år 3000 = ca 8 timmar varje dag under året B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 B20 3 DRIFTSLEDARENS UTBILDNING 3.1 Driftsledarens utbildning inom lantbruks-/trädgårdssektorn (den öga avlagda utbildningen) 1. Praktisk arbetserfarenet 2. Grundutbildning inom lantbruks-/ trädgårdssektorn (lantbruksläroanalt etc.) 4 KORTVARIGT ANSTÄLLDA (JORDBRUKS- OCH TRÄDGÅRDSARBETEN) Antalet personer oc arbetsdagar som utförts av kortvarigt anällda (under 6 mån./person) på gården, säsonganällda oc annan tillfällig arbetskraft 5 LANTBRUKSAVBYTARE (JORDBRUKS- OCH TRÄDGÅRDSARBETEN) Antalet arbetsdagar som utförts av lantbruksavbytare (oc vikarieservice) på gården (uppges som 8 timmars arbetsdagar) 6 ENTREPRENÖRER (JORDBRUKS- OCH TRÄDGÅRDSARBETEN) Antalet arbetsdagar som utförts av entreprenörer, yrd arbetskraft etc. på gården (uppges som 8 timmars arbetsdagar). Här är gården/företaget inte en arbetsgivare som betalar lön, utan företaget köper t.ex. en el entreprenad eller tjän. 7 UTLÄNDSKA LÖNEARBETARE (JORDBRUKS- OCH TRÄDGÅRDSARBETEN) Arbetagare i punkterna 2, 4 oc 5 anällda av gården, inte finska medborgare. Antalet personer samt arbetsdagar i jordbruks-/trädgårdsarbete (som 8 t. arbetsdagar) 3. Högre utbildning inom lantbruks-/trädgårdssektorn (initut, yrkesögskola, universitet etc.) Var god gå till sida 6 oc fortsätt från punkt 8. 5 (10)

6 8 DATOR OCH INTERNET Styrsyem för maskiner oc anläggningar anges inte är (t.ex. utfodringsautomater oc utruning för precisionsodling). 8.1 Används en dator på gården/företaget (bordsdator eller bärbar dator)? 8.2 Hurdana internet-förbindelser används inom gårdens/företagets jordbruk oc trädgårdsproduktion? (Välj alla som används) 1. Fa internet-förbindelse (t.ex. ADSL- eller kabelmodem) 2. Mobilt internet-förbindelse (t.ex. interneticka eller mobiltelefon) 3. Internet-förbindelse används ej Ifall fa internet-förbindelse inte används, är det möjligt för gården/företaget att ta i bruk en sådan tjän? 8.3 Med vilka apparater används internet inom gårdens/företagets jordbruk oc trädgårdsproduktion? (Välj alla som används) 1. Dator (bordsdator eller bärbar dator) 3. Mobiltelefon (smarttelefon eller annan mobiltelefon) I bruk varande traktorer ägda elt oc ållet av gården, /effekt 1. <40 kw (<55 k) <60 kw (55 - <82 k) <100 kw (82 - <136 k) <150 kw (136 - <204 k) kw ( 204 k) Har gårdens arbeten utförts med samägda eller av utomående ägda traktorer? 9.2 Skördetröskor 1. I bruk varande skördetröskor ägda elt oc ållet av gården 2. I bruk varande skördetröskor ägda tillsammans med andra gårdar Antalet gårdar i sammanslutningen Har gårdens arbeten utförts av entreprenörernas skördetröskor? 9.3 Foderskördemaskiner Både traktorburna samt självgående. Även maskiner som används i bärgningen av alm oc energiväxter (t.ex. rörflen). I bruk varande foderskördemaskiner ägda elt oc ållet av gården, /typ 1. Exakt- oc dubbelackar 2. Slagackar 3. Pick-up vagnar 2. Platt dator (tablett) 4. Annan apparat 9 TRAKTORER OCH ARBETSMASKINER INOM JORDBRUKET OCH TRÄDGÅRDSPRODUKTIONEN ÅR Traktorer Även pålaare oc bärare av arbetsmaskiner samt andra fordon med två eller flera axlar som används liksom traktorer (t.ex. terrängfordon som används inom jordbruket). 4. Rund- oc orbalare 5. Hårdbalare Har gårdens arbeten utförts med samägda eller av utomående ägda foderskördemaskiner? 9.4 Upptagningsmaskiner Både traktorburna samt självgående. Ifall upptagningsmaskinen för potatis används enda för emusållsodling, räknas den inte med. I bruk varande upptagningsmaskiner ägda elt oc ållet av gården 1. Upptagningsmaskiner för potatis 2. Upptagningsmaskiner för sockerbetor I bruk varande upptagningsmaskiner ägda tilsammans med andra gårdar 3. Upptagnings- 4. Upptagningsmaskiner för potatis maskiner för sockerbetor antalet gårdar i antalet gårdar i sammanslutningen sammanslutningen Har gårdens arbeten utförts av entreprenörernas upptagningsmaskiner? 6 (10) Fortsätter på näa sida

7 9.5 Småmaskiner med egen motor (maskiner för jordbearbetning oc slåttermaskiner) Enda enaxlade eller axellösa maskiner för jordbearbetning eller slåttermaskiner som varit i yrkesmässig användning inom jordbrukseller trädgårdsproduktion I bruk varande småmaskiner ägda elt oc ållet av gården Har gårdens arbeten utförts av samägda eller av utomående ägda småmaskiner? 10 SPANNMÅLSLAGER Spannmålslager som ägs av gården eller fåtts till gårdens användning genom t.ex. utyrning. Sammanlagd lagervolym anmälas oberoende av om det finns spannmål i lagren. 1 kubikmeter (m 3 ) = 10 ektoliter (l) = liter Spannmålslagrens sammanlagda kapacitet på gården år 2013 år 2007 m 3 m 3 11 ENERGI 11.1 Energianvändningen inom gårdens jordbruk/trädgårdsodling år 2013 (uppskattning) Uppvärmning av oc elektriska apparater i produktionsbyggnader, bränsle i traktorer oc andra maskiner, torkning av spannmål osv. Energiförbrukningen i privatusållet, i skogsbruket oc i annan företagsverksamet räknas inte it. 1. Elektricitet kw 2. Motorbrännolja (oc andra typer av lätt brännolja) som bränsle i traktorer oc andra maskiner liter 3. Eldningsbrännolja (oc motorbrännolja) för spannmålorkning oc uppvärmning: a) totalt liter b) varav den andel som åtgår för spannmålorkning liter 4. Tung brännolja kg 5. Trä (ved, småved, annat elträ) lös-m 3 6. Träpellets oc träbriketter kg 7. Träflis (flis eller kross av yggesreer, annan träflis) lös-m 3 8. Åkerväxter: a) fröskörd (spannmålskorn, rybsfrö etc.) kg b) alm oc andra produkter från åkerodling (ej fröskörd) m 3 9. Fräorv lös-m Stycketorv m Torvpellets kg 12. Annan energikälla, vilken? 11.2 Produktion av energi från förnybara energikällor för gårdens jordbruk/trädgårdsodling eller till försäljning år 2013 Välj de energikällor som använts på gården oc av vilkas producerade energi (t.ex. elektricitet, värme eller trafikbränsle) eller bränsle (t. ex. brännved, biodiesel) åtminone en del används inom gårdens jordbruk/trädgårdsodling eller säljs utanför gården. Välj inte energikällan om av den producerade energin används enda inom privatusållning, skogsbruk eller inom annan företagsverksamet. Anläggningens nominella effekt (om känd) 1. Trä, alm, spannmål eller annan biomassa som producerats på gården (inte torv som det enbara bränslet) kw 2. Produktion av biogas ur biomassa som producerats på gården eller erållits från utanför gården (t.ex. usdjursgödsel eller avfall från livsmedelsinduri) kw 3. Värmepump (värme tas t.ex. från jord, vatten eller luft) kw 4. Vindkraft kw 5. Solenergi kw 6. Vattenkraft kw 7. Annan energikälla, vilken? kw 7 (10)

8 12 DIKNING Av gårdens åker- oc trädgårdsareal är 1. Täckdikad a, varav diken i beov av sanering/komplettering på a Av den täckdikade arealen finns det reglerbar dränering på a 2. Åker med öppna diken a, varav diken i beov av sanering/komplettering på a 3. Odikad åker oc trädgårdsareal som är i beov av dikning a 13 BEVATTNING Om gården inte ar tillgång till bevattningsanläggning (eller bevattning enbart i växtus), gå till punkt Åker- oc trädgårdsareal som kan bevattnas då vattentillgången är normal (ej växtus) a 13.2 Åker- oc trädgårdsareal som bevattnats min en gång på grund av torka år 2013 (ej växtus, ej frobekämpning) a 14 FÖRBRÄNNING AV HALM PÅ ÅKERN Förbränning av alm efter att spannmålen skördats eller förbränning av obärgad spannmålsväxtliget. Har man förbränt på gårdens åkrar spannmålsalm år 2012 eller 2013? 1. (uppge åkerareal från vilken alm ar förbränts) 2. (gå till punkt 15) Åkerareal från vilken alm ar förbränts 1. Korn 2. Havre Råg Vete Övrigt spannmål a a a a a a a a 15 ANNAN FÖRETAGSVERKSAMHET. Se definitionerna av annan företagsverksamet nere på sidan Bedrivs det på gården annan företagsverksamet som ger försäljningsinkomer än jordbruk eller trädgårdsodling oc skogsbruk med gårdens egen skog? 1.. Besvara också frågorna Blanketten är klar. Tack för dina svar. Spara blanketten så att den är nära till ands när intervjuaren ringer upp oc samlar in uppgifterna. a a 15.2 Den andra företagsverksametens näringsgrenar år 2013 Kryssa för i spalt 1 alla näringsgrenar som bedrivs på gården. Kryssa också för i spalt 2 om maskiner, byggnader, områden eller produkter som ör till gårdens jordbruk/trädgårdsodling används inom verksameten. Kryssa i spalt 3 för den näringsgren som ger den öra omsättningen. I omsättningen räknas in försäljningsintäkterna från verksameten minus mervärdesskatt (oc eventuella andra skatter som direkt bygger på försäljningsmängden). 1. Verksamet bedrivs 2. Verksameten ör direkt samman med gårdens jordbruk/trädgårdsodling (se anvisning ovan) 3. Den till omsättningen viktigae näringsgrenen (se anvisning ovan) Annan primärproduktion än jord- oc skogsbruk A1 Fiske A2 Odling av fisk, kräftor etc. på gården A3 Pälsfarmning A4 Renskötsel A5 Annan primärproduktion (t.ex. uppfödning av vilt) 8 (10) Tabellen fortsätter på näa sida

9 Tabellen fortsätter från föregående sida Vidareförädling oc bearbetning av livsmedel B1 Vidareförädling av kött, slakt B2 Vidareförädling av potatis, grönsaker, frukt oc bär B3 Tillverkning av mejeriprodukter B4 Tillverkning av kvarnprodukter B5 Tillverkning av bageriprodukter B6 Tillverkning av drycker (t.ex. gårdsvin, saft) B7 Övrig vidareförädling oc bearbetning av livsmedel Vidareförädling av övriga lantbruksprodukter B8 Vidareförädling av ull oc/eller lin B9 Annan vidareförädling av lantbruksprodukter Vidareförädling av trävaror B10 Sågning, yvling oc impregnering B11 Tillverkning av snickeriprodukter (t.ex. dörrar oc föner) Framällning av antverk för försäljning B12 Tillverkning av mattor, ryor oc övriga textiler B13 Möbeltillverkning B14 Tillverkning av övrigt antverk Energiproduktion B15 Framällning oc försäljning av brännved oc/eller flis B16 Produktion av annan förnybar energi för försäljning (biogas, biodiesel, elektricitet m.m.) B17 Torvproduktion (t.ex. på en torvmosse utanför gården) Annan induriell produktion Byggande Handel B18 Tillverkning av metallprodukter B19 Annan tillverkning/induriell produktion C1 Byggnadsarbete utanför gården D1 Direktförsäljning av gårdens egna oförädlade produkter D2 Direktförsäljning av gårdens vidareförädlade produkter, parti- oc detaljandel på gården D3 Övrig parti- oc detaljandel Tjäner: Turism, inkvarterings- oc rekreationjäner E1 Utyrning av semeerugor E2 Inkvarteringjäner E3 Reaurang- oc/eller kaféverksamet E4 Catering oc/eller övrig måltidsservice E5 Rekreationjäner (t.ex. fiske, camping) E6 Programservice 9 (10) 1. Verksamet bedrivs 2. Verksameten ör direkt samman med gårdens jordbruk/trädgårdsodling (se anvisningen på s. 8) 3. Den till omsättningen viktigae näringsgrenen (se anvisningen på s. 8) Tabellen fortsätter på näa sida

10 Tabellen fortsätter från föregående sida Tjäner: Entreprenadverksamet (för kunder utanför gården) E7 Lantbruksmaskinentreprenad E8 Torkning av andra gårdars skörd (t.ex. spannmål, ö) i den egna gårdens tork E9 Skogsarbetesentreprenad E10 Bioenergientreprenad (t.ex. skördande av rörflen) E11 Snöplogning, vägunderåll E12 Grävning, scaktning, röjning av byggnadsmark, rivning oc grundarbete m.fl. maskinentreprenader Tjäner: Övriga tjäner E13 Vård- oc omsorgjäner E14 Transportservice (taxitjäner, varutransporter) E15 Tjäner inom faigets- oc ädbranscen samt miljövård E16 Ridall (kunder rider på gårdens äar) E17 Annan äverksamet (utyrning av allplatser, träning av oc tävlande med äar) E18 Tjäner för affärslivet (t.ex. bokföringsbyrå, adb-service, konsulttjäner) E19 Övriga tjäner 1. Verksamet bedrivs 2. Verksameten ör direkt samman med gårdens jordbruk/trädgårdsodling (se anvisningen på s. 8) 3. Den till omsättningen viktigae näringsgrenen (se anvisningen på s. 8) 15.3 Den sammanlagda omsättningen av annan företagsverksamet år 2013 i euro (uppskattning). (Definition av omsättningen i punkt 11.2 i anvisningen) 1. < < < > Hur or andel utgör den med gården direkt sammanörande andra företagsverksametens omsättning av gårdens ela omsättning år 2013 (uppskattning) Den andra företagsverksametens andel av totalinkomerna i procent räknas ut på följande sätt: Omsättningen av gårdens andra företagsverksamet som direkt ör samman med gårdens jordbruk/trädgårdsodling x 100 % Den sammanlagda omsättningen av jordbruk oc trädgårdsodling samt annan företagsverksamet som direkt ör samman med dem + direkta öd I den andra företagsverksametens omsättning räknas är in enda de näringsgrenar som du kryssade för i spalt 2 i punkt I gårdens sammanlagda omsättning ingår förutom den också jordbrukets oc trädgårdsodlingens omsättning samt de direktöd som betalas till gården. Skogbrukets omsättning inkluderas inte. Kryssa för den kategori som den ovan uträknade procentandelen ingår i % 2. >10 50 % 3. >50 <100 % 15.5 Den andra företagsverksameten sysselsatte utomående anällda på gården år 2013 (uppskattning). Kan också ingå i punkterna 2 7. personer arbetsdagar (som 8 timmars arbetsdagar) EN FRÅGA TILL GÅRDAR/FÖRETAG SOM BEDRIVER DIREKTFÖRSÄLJNING (näringsgrenar D1 oc D2): 15.6 Hur or andel utgör gårdens direktförsäljning till konsumenterna (ej partiandel) av gårdens totala försäljning av produkter oc tjäner? % 2. >10 50 % 3. > % Tack för dina svar. Spara blanketten så att den är nära till ands när intervjuaren ringer upp oc samlar in uppgifterna. 10 (10)

Lantbruksräkningen 2010

Lantbruksräkningen 2010 Lägenetens namn Lägenetssignum Telefonnummer på vilket/vilka du kan nås Lantbruksräkningen 2010 grundförfrågan Läs först definitionerna på sida 2. Börja därefter fylla i blanketten. Spara blanketten så

Läs mer

UTKAST LANTBRUKSRÄKNINGEN 2010. Fyll i blanketten och spara den, så att Ni kan lämna uppgifterna när intervjuaren ringer Er om 1-3 veckor.

UTKAST LANTBRUKSRÄKNINGEN 2010. Fyll i blanketten och spara den, så att Ni kan lämna uppgifterna när intervjuaren ringer Er om 1-3 veckor. Fyll i blanketten oc spara den, så att Ni kan lämna uppgifterna när intervjuaren ringer Er om 1-3 veckor. Läs först definitionerna på sida 2. Lägenetens namn Lägenetssignum LANTBRUKSRÄKNINGEN 2010 Börja

Läs mer

UTKAST. LANTBRUKSRÄKNINGEN Undersökning om produktionsmetoder

UTKAST. LANTBRUKSRÄKNINGEN Undersökning om produktionsmetoder Lägenetens namn Lägenetssignum Telefonnummer på vilket/vilka ni kan nås LANTBRUKSRÄKNINGEN 2010 + Undersökning om produktionsmetoder Fyll i blanketten oc spara den, så att Ni kan lämna uppgifterna när

Läs mer

2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen: Livsmedelsföretagarens namn (sökanden):

2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen: Livsmedelsföretagarens namn (sökanden): Insänds till Länsstyrelsen i ditt län 1 (5) 1. Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktionen Nyanmälan Ändring Avregistrering 2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen:

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om statistisk undersökning av

Läs mer

1. Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktionen

1. Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktionen Insänds till Länsstyrelsen i ditt län 1 (5) 1. Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktionen Nyanmälan Ändring Avregistrering 2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen:

Läs mer

SÅ BLIR SVERIGES BÖNDER KLIMATSMARTAST I VÄRLDEN 2010-07-21

SÅ BLIR SVERIGES BÖNDER KLIMATSMARTAST I VÄRLDEN 2010-07-21 SÅ BLIR SVERIGES BÖNDER KLIMATSMARTAST I VÄRLDEN 2010-07-21 Dubbelt upp klimatsmarta mål för de gröna näringarna. Sverige har några av världens mest ambitiösa mål för klimat- och energiomställningen. Så

Läs mer

Lektion nr 3 Matens resa

Lektion nr 3 Matens resa Lektion nr 3 Matens resa Copyright ICA AB 2011. Matens resa nu och då 1. Ta reda på: Hur kom mjölken hem till köksbordet för 100 år sedan? Var producerades den, hur transporterades och hur förpackades

Läs mer

Mjölkproduktion Får, get Nöt Annat produktionsdjur

Mjölkproduktion Får, get Nöt Annat produktionsdjur Insänds till Länsstyrelsen i ditt län 1 (5) 1. Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktionen Anmälan Ändring Avregistrering 2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen:

Läs mer

Statistik över industrins energianvändning 2013

Statistik över industrins energianvändning 2013 Energi 2014 Statistik över industrins energianvändning 2013 Energianvändningen inom industrin på föregående års nivå år 2013 Enligt Statistikcentralen var energiförbrukningen inom industrin år 2013 på

Läs mer

VÄXTHUS Regler för minskad klimatpåverkan inom växthusproduktionen

VÄXTHUS Regler för minskad klimatpåverkan inom växthusproduktionen VÄXTHUS Regler för minskad klimatpåverkan inom växthusproduktionen Inledning Detta regelverk är utformat för växthusproduktion av grönsaker, krukväxter och blomsterlök. Livsmedelskedjan står för minst

Läs mer

Kompis med kroppen. 3. Matens resa

Kompis med kroppen. 3. Matens resa Kompis med kroppen 3. Matens resa Matens resa nu och då 1. Ta reda på! Hur kom mjölken hem till köksbordet för 100 år sedan? Var producerades den, hur transporterades och förpackades den? 3. Vad åt du

Läs mer

Förnybar energi och självförsörjning på gården. Erik Steen Jensen Jordbruk Odlingssystem, teknik och produktkvalitet SLU Alnarp

Förnybar energi och självförsörjning på gården. Erik Steen Jensen Jordbruk Odlingssystem, teknik och produktkvalitet SLU Alnarp Förnybar energi och självförsörjning på gården Erik Steen Jensen teknik och produktkvalitet SLU Alnarp Innehåll Bakgrund Ekologisk jordbruk, uthållighet och funktionell integritet Möjligheter och tilltag

Läs mer

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS PB 6B, 00022 STATISTIKCENTRALEN Datainsamling Telefon (09) 17341 FÖRETAGSSTRUKTURER, UPPGIFTER OM FÖRETAGET Industri- och byggnadsverksamhet 2012 Företagets namn och postadress:

Läs mer

Statistik över industrins energianvändning 2010

Statistik över industrins energianvändning 2010 Energi 2011 Statistik över industrins energianvändning 2010 Återhämtningen av industriproduktionen ökade också energiförbrukningen inom industrin år 2010 Enligt Statistikcentralen ökade energiförbrukningen

Läs mer

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer

Vägen till yrkeskunskap inom naturbruk och miljöområdet

Vägen till yrkeskunskap inom naturbruk och miljöområdet Utbildningsprogram > Vägen till yrkeskunskap inom naturbruk och miljöområdet Yrkesinriktade grundexamina Grundexamen inom lantbruksbranschen Grundexamen i trädgårdsskötsel Grundexamen i fiskeri Grundexamen

Läs mer

Lantbrukets effekter på Åland 2014

Lantbrukets effekter på Åland 2014 8.9.2015/LB Lantbrukets effekter på Åland 2014 Primärnäringarna och livsmedelsindustrin Ca 880 sysselsatta (tills. med indirekt sysselsättning, ca 1 335) Total omsättning, 186,0 miljoner euro Livsmedelsindustrin

Läs mer

Energiodlare och användare tillsammans

Energiodlare och användare tillsammans Energiodlare och användare Eva Pettersson Stiftelsen Lantbruksforskning LRF Kartläggning av medlemmars energiverksamhet 8 461 enkäter skickades ut nästan 50% svarade Bedriver du energiverksamhet för eget

Läs mer

1 008 svenska bönders uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Lantbruksbarometern är sedan 1987 en årlig undersökning som återger Sveriges

1 008 svenska bönders uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Lantbruksbarometern är sedan 1987 en årlig undersökning som återger Sveriges LANTBRUKS BAROMETERN 1 00 svenska bönders uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Lantbruksbarometern är sedan 1 en årlig undersökning som återger Sveriges lantbrukares syn på nuläget och den

Läs mer

Naturbruksprogrammet exempel på programfördjupningspaket

Naturbruksprogrammet exempel på programfördjupningspaket Naturbruksprogrammet exempel på programfördjupningspaket Inriktning djur Hästskötare med inriktning mot ridning Häst 1, 100 poäng Häst 2, 100 poäng Häst 3, 100 poäng Ridning och körning, 100 poäng Ridning

Läs mer

Fossila bränslen. Fossil är förstenade rester av växter eller djur som levt för miljoner år sedan. Fossila bränslen är också rester av döda

Fossila bränslen. Fossil är förstenade rester av växter eller djur som levt för miljoner år sedan. Fossila bränslen är också rester av döda Vårt behov av energi Det moderna samhället använder enorma mängder energi. Vi behöver energikällor som producerar elektrisk ström och som ger oss värme. Bilar, båtar och flygplan slukar massor av bränslen.

Läs mer

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Effekt Beskriver

Läs mer

Österbottens handelskammare. Bransch- och statistiköversikt April 2015

Österbottens handelskammare. Bransch- och statistiköversikt April 2015 Österbottens handelskammare Bransch- och statistiköversikt April 2015 Branschstruktur handelskammarområdet 2012 tot. ca 110 000 sysselsatta 7 % 32 % Primärproduktion 23 % Industri Byggnadsindustri Handel

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

Generationsväxlingsdag

Generationsväxlingsdag - Svenska lantbruksproducenternas centralförbund Generationsväxlingsdag BESKATTNINGSFRÅGOR VID GENERATIONSVÄXLING December 2015 Holger Falck, 1 - Svenska lantbruksproducenternas centralförbund Beskattningsfrågor

Läs mer

Energigården. Kent-Olof Söderqvist

Energigården. Kent-Olof Söderqvist Energigården Kent-Olof Söderqvist Energigården ett program inom AGROVÄST Att vara en samordnande och pådrivande kraft för ökad produktion och användning av energi från jord, skog, sol och vind samt energieffektivisering

Läs mer

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS PB 5A, 00022 STATISTIKCENTRALEN Datainsamling Telefon 029 551 1000 Struktur- och bokslutsstatistik över företag UPPGIFTER OM FÖRET AGET 2014 Företagets namn och postadress:

Läs mer

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS PB 6B, 00022 STATISTIKCENTRALEN Datainsamling Telefon (09) 17341 STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS FÖRETAGSSTRUKTURER, UPPGIFTER OM FÖRETAGET Handel och andra tjänstverksamhet 2012 Företagets namn och postadress:

Läs mer

Bränslens värmevärden, verkningsgrader och koefficienter för specifika utsläpp av koldioxid samt energipriser

Bränslens värmevärden, verkningsgrader och koefficienter för specifika utsläpp av koldioxid samt energipriser Bränslens värmevärden, verkningsgrader och koefficienter för specifika utsläpp av koldioxid samt energipriser Den här informationen innefattar uppgifter om bränslens värmevärden, typiska verkningsgrader

Läs mer

2. FÖRUTSÄTTNINGAR SOM SAMMANSLUTNINGAR OCH SAMFUND SKA UPPFYLLA I FRÅGA OM NATIONELLA OCH EU DELFINANSIERADE STÖD

2. FÖRUTSÄTTNINGAR SOM SAMMANSLUTNINGAR OCH SAMFUND SKA UPPFYLLA I FRÅGA OM NATIONELLA OCH EU DELFINANSIERADE STÖD STÖDANSÖKAN 2016 Blankett 101B Lämna in blanketten senast 15.6.2016 till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där gårdsbruksenheten är belägen. Fyll i blanketten med kulspetspenna eller på annat bestående

Läs mer

En utlokaliserad energiproduktion

En utlokaliserad energiproduktion 1 En utlokaliserad energiproduktion Småskaliga lokala lösningar för framtiden Ulf-Peter Granö 2011 2 En utlokaliserad energiproduktion Småskaliga lokala lösningar för framtiden Ulf-Peter Granö Karleby/Kokkola

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Tarja Lindecrona Albertsson

Läs mer

Industrins energianvändning 2015

Industrins energianvändning 2015 Energi 2016 Industrins energianvändning 2015 Industrins energianvändning sjönk med 3 procent år 2015 Enligt Statistikcentralen sjönk industrins energianvändning år 2015 med 3 procent från året innan Inom

Läs mer

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Ekologiskt odlade arealer. Ekologisk trädgårdsodling

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Ekologiskt odlade arealer. Ekologisk trädgårdsodling 165 I kapitel 11 redovisas uppgifter från KRAV om ekologisk odling inom jordbruk och trädgård samt ekologisk djurhållning. Statistik rörande miljöstöd för ekologisk odling redovisas i kapitel 9. Sammanfattning

Läs mer

Förnybarenergiproduktion

Förnybarenergiproduktion Förnybarenergiproduktion Presentation av nuläget Energiproduktion och växthusgasutsläpp 1.Statistik 2.Insatser 3.Förväntad utveckling 1. Statistik Energitillförsel El, import Förnybara bränslen Fasta:

Läs mer

Livsmedelshygien inom växtproduktionen

Livsmedelshygien inom växtproduktionen Livsmedelshygien inom växtproduktionen Neuvo 2020 Seinäjoki 3.12 / Vasa (sv) 5.12 / Träskända 10.12 Evira / Enheten för livsmedelshygien 1 Överinspektör Noora Tolin Presentationens innehåll Tvärvillkorskrav

Läs mer

HVO 100% - Hydrerade vegetabiliska oljor

HVO 100% - Hydrerade vegetabiliska oljor Välkommen till Energifabriken AB Startade 2006, tre lantbruksfamiljer Specialister på omställning från fossil diesel till biodrivmedel Kunskap om användning, utrustning, teknik, miljö, Vi får det att fungera

Läs mer

FAKTABLAD. Så här producerar vi mat för att samtidigt hålla jorden, vattnet och luften frisk!

FAKTABLAD. Så här producerar vi mat för att samtidigt hålla jorden, vattnet och luften frisk! FAKTABLAD Så här producerar vi mat för att samtidigt hålla jorden, vattnet och luften frisk! Så här producerar vi mat för att samtidigt hålla jorden, vattnet och luften frisk! sida 2 Så här producerar

Läs mer

Register Grupp Norm namn/insats

Register Grupp Norm namn/insats Register Grupp Norm namn/insats Driftsenhet Fält Gröda En driftsenhet är det samma som en kund i tidredovisningen. Speciellt om registrering skall ske på fält eller grödnivå På de fält som är angivna för

Läs mer

HÅLLBART in i framtiden - mat från gården med eget ekologiskt KRETSLOPP

HÅLLBART in i framtiden - mat från gården med eget ekologiskt KRETSLOPP HÅLLBART in i framtiden - mat från gården med eget ekologiskt KRETSLOPP Från ett traditionellt och moget lantbruksföretag till ett modernt matföretag med genuina mervärde som konsumenten gillar? Wapnö

Läs mer

Rapporteringsformulär Energistatistik

Rapporteringsformulär Energistatistik Rapporteringsformulär Energistatistik Del 1 Företagsinformation 1. namn: 2. a. Anläggning: b. Dossiernr: 3. Adress: 4. Kontaktperson energifrågor: 5. Telefonnr: E-post: 6. Rapporteringsår 7. Bruksarea

Läs mer

Mindre och bättre energi i svenska växthus

Mindre och bättre energi i svenska växthus kwh/kvm På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2013-02-11 Mindre och bättre energi i svenska växthus De svenska växthusen använder mindre energi per odlad yta nu än för elva år sedan. De håller

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om beskattning av traktorer, motorredskap och tunga terrängvagnar m.m. * SKV M 1 Inledning I detta meddelande lämnas information om beskattningen

Läs mer

Redovisningsblankett Naturväktarna EKO

Redovisningsblankett Naturväktarna EKO Redovisningsblankett Naturväktarna EKO Datum för undersökningen: Skola/organisation: Kontaktperson: Klass/grupp: E-post: Antal deltagare: Skolans adress: Telefon: Fax: Kommun där undersökningen är gjord:

Läs mer

Ekoodlingens ekonomi/luomuviljelyn talous

Ekoodlingens ekonomi/luomuviljelyn talous Ekoodlingens ekonomi/luomuviljelyn talous Krister Hildén Fjärdedelsjämförelse Vårvete 2011 LIR+SKÖRDE- KONTROLL 10/5/2013 2 1 Eko-odlingens lönsamhet i förhållande till konventionell odling: + högre stöd

Läs mer

LFÖPL-försäkrade - vem är kunder i företagshälsovården för lantbruksföretagare? Utbildning för företagshälsovårdare

LFÖPL-försäkrade - vem är kunder i företagshälsovården för lantbruksföretagare? Utbildning för företagshälsovårdare LFÖPL-försäkrade - vem är kunder i företagshälsovården för lantbruksföretagare? Utbildning för företagshälsovårdare 9.5.2012 2 Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA (Mela) Har hand om den lagstadgade

Läs mer

Ren och förmånlig energi nu och i framtiden. UPM skog

Ren och förmånlig energi nu och i framtiden. UPM skog UPM skogsenergi Ren och förmånlig energi nu och i framtiden UPM skog BIObränsler VÄXER I SKOGEN Skogsenergin är förnybar FINLANDS MÅL År 2020 ÄR ATT ANDELEN FÖRNYBAR ENERGI ÄR 38% I EU:s klimat- och energistrategi

Läs mer

Utvecklingstrender i världen (1972=100)

Utvecklingstrender i världen (1972=100) Utvecklingstrender i världen (1972=1) Reell BNP Materialförbrukning Folkmängd Koldioxidutsläpp Utvecklingen av befolkningen på jorden, i EU15-länderna och EU:s nya medlemsländer (195=1) Världen EU-15 Nya

Läs mer

1. Djurhållningsplatsens anmälare (ändring av anmälare, se punkt 6) Namn Lägenhetssignum/kundsignum Personbeteckning Språk

1. Djurhållningsplatsens anmälare (ändring av anmälare, se punkt 6) Namn Lägenhetssignum/kundsignum Personbeteckning Språk 1 (9) Läs noggrant igenom ifyllningsanvisningarna innan du fyller i blanketten. Blanketten lämnas in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där anmälarens gårdsbruk har sitt driftscentrum eller

Läs mer

Tvärvillkor: Livsmedelshygienen för livsmedel av animaliskt och vegetabiliskt ursprung

Tvärvillkor: Livsmedelshygienen för livsmedel av animaliskt och vegetabiliskt ursprung Tvärvillkor: Livsmedelshygienen för livsmedel av animaliskt och vegetabiliskt ursprung 1 Utbildning i ansökan om jordbrukarstöd, våren 2015 Evira/Enheten för livsmedelshygien Överinspektör Noora Tolin

Läs mer

SLC:s miljöprogram UTKAST

SLC:s miljöprogram UTKAST SLC:s miljöprogram UTKAST 13.02.2012 Förslag av SLC:s miljö- och markpolitiska utskott Inledning Jordbruk har bedrivits i Finland i över tusen år. Under olika tidsperioder har man odlat enligt då kända

Läs mer

Identifiera dina kompetenser

Identifiera dina kompetenser Lantbruk Maskinförare Sida: 1 av 6 Identifiera dina kompetenser Har du erfarenheter från ett yrke och vill veta hur du kan använda dina erfarenheter från ditt yrkesliv i Sverige? Genom att göra en självskattning

Läs mer

SLC Nyland Generationsväxlingskurs

SLC Nyland Generationsväxlingskurs Nyland Generationsväxlingskurs BESKATTNINGSFRÅGOR November 2017 Holger Falck, 1 Beskattningsfrågor vid en generationsväxling Hur mycket gåvoskatt skall övertagaren betala Hur beskattas överlåtarna för

Läs mer

Hållbar utveckling Vad betyder detta?

Hållbar utveckling Vad betyder detta? Hållbar utveckling Vad betyder detta? FN definition en ytveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generations möjlighet att tillfredsställa sina behov Mål Kunna olika typer

Läs mer

2012-02- 01. Innehåll

2012-02- 01. Innehåll Innehåll Principer för ekologiskt lantbruk Rötning för produktion av biogas och biogödsel Effekter på växtodlings- och djurgårdar Rötning och grunder för ekologiskt lantbruk Slutsatser Andersson & Edström,

Läs mer

Hur stor andel av livsmedlen som säljs på marknaden är producerade i Sverige?

Hur stor andel av livsmedlen som säljs på marknaden är producerade i Sverige? På tal om jordbruk och fiske fördjupning om aktuella frågor 2016-06-03 Hur stor andel av livsmedlen som säljs på marknaden är producerade i Sverige? Svensk marknadsandel visar hur stor del av den totala

Läs mer

Jonas Möller Nielsen. ä ö

Jonas Möller Nielsen. ä ö Jonas Möller Nielsen ä ö Energin i svensk växthusgrönsaksodling 2009 2009 Jonas Möller Nielsen Cascada AB Georgs väg 1 430 16 Rolfstorp Telefon: 0709-68 63 93 Hemsida: cascadaab.se E-post: jonas.moller.nielsen@cascadaab.se

Läs mer

Täckningsbidragkalkyler -begrepp och modeller Krister Hildén, NSL TÄCKNINGSBIDRAGSKALKYLENS UPPBYGGNAD INTÄKTER - RÖRLIGA KOSTNADER TÄCKNINGSBIDRAG A - ARBETSKOSTNADER TÄCKNINGSBIDRAG B - MASKINKOSTNADER

Läs mer

BILAGA 9.1 UNDERLAG VID VAL AV ÅTGÄRDER

BILAGA 9.1 UNDERLAG VID VAL AV ÅTGÄRDER BILAGA 9.1 UNDERLAG VID VAL AV ÅTGÄRDER Utdrag från dokumentet Energistrategier Falköping - Rapport 081021 vilken sammanställts av KanEnergi Sweden AB Hållbara drivmedel för transporter Potentialen för

Läs mer

Till läraren. Avbytarservice (rubrikbild 1) Syftet med avbytarservicen är (bild 2)

Till läraren. Avbytarservice (rubrikbild 1) Syftet med avbytarservicen är (bild 2) 1 Till läraren Avbytarservice (rubrikbild 1) Syftet med avbytarservicen är (bild 2) Lantbrukets avbytarservice är ett unikt system i världen. Lantbruksföretagarna är de enda företagare som får avbytarservice!

Läs mer

REGISTRERINGS/ÄNDRINGSANMÄLAN FÖR DJURHÅLLNINGSPLATS (Pälsdjur, hjort- och kameldjur)

REGISTRERINGS/ÄNDRINGSANMÄLAN FÖR DJURHÅLLNINGSPLATS (Pälsdjur, hjort- och kameldjur) REGISTRERINGS 1 (9) Läs noggrant igenom anvisningarna innan du fyller i blanketten. Blanketten lämnas in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där anmälarens gårdsbruks driftscentrum finns eller

Läs mer

"Utveckling av landsbygden och de gröna näringarna i Karlsborgs kommun

Utveckling av landsbygden och de gröna näringarna i Karlsborgs kommun "Utveckling av landsbygden och de gröna näringarna i Karlsborgs kommun 1.1 De gröna näringarna i Karlsborg 2012 Jordbruket sysselsätter 50 personer och omsätter 60 miljoner kronor Skogsbruket sysselsätter

Läs mer

Jordbrukets tekniska utveckling.

Jordbrukets tekniska utveckling. /BOD Inläsningsfrågor i ämnet: Jordbrukets tekniska utveckling. För cirka 6000 år sedan började de första invånarna i Sverige bruka jorden. Dess för innan var de jakt och samlare. Då började de även bli

Läs mer

Omfördelning i arbetsskadeförsäkringen. Gabriella Sjögren Lindquist Institutet för social forskning Stockholms universitet

Omfördelning i arbetsskadeförsäkringen. Gabriella Sjögren Lindquist Institutet för social forskning Stockholms universitet Omfördelning i arbetsskadeförsäkringen Gabriella Sjögren Lindquist Institutet för social forskning Stockholms universitet Syftet med studien Undersöka för inkomstbortfall för hela socialförsäkringen när

Läs mer

Hur mycket vatten behöver vi till växtodling?

Hur mycket vatten behöver vi till växtodling? Bevattning i världen Bevattning i Sverige Hur mycket vatten behöver vi till växtodling? Abraham Joel SLU, Institution för mark och miljö Abraham.Joel@slu.se SLU Global Temaledare för klimatanpassning och

Läs mer

Vilka mål ska programmet för förnybar energi innehålla?

Vilka mål ska programmet för förnybar energi innehålla? Vilka mål ska programmet för förnybar energi innehålla? Arbetsgrupp Fredrik Karlsson, LST Päivi Lehtikangas, Energikontoret Efwa Nilsson, E.ON Jörgen Amandusson, Skogsstyrelsen Kristian Petersson, LRF

Läs mer

2. Stödvillkor som hänför sig till stödrättigheterna och grundstödet

2. Stödvillkor som hänför sig till stödrättigheterna och grundstödet 1 (5) UTBILDNING I ANSÖKAN OM JORDBRUKARSTÖD HÖSTEN 2014 STÖD TILL UNGA JORDBRUKARE (EU) Tankesmedja 9: Unga jordbrukare och Tvärvillkoren 1. Allmänt Stödet till unga jordbrukare är ett av EU:s direktstöd.

Läs mer

Beskattningsregler för solenergi och vindkraft 18 mars 2015

Beskattningsregler för solenergi och vindkraft 18 mars 2015 Beskattningsregler för solenergi och vindkraft 18 mars 2015 Kort om Lindahl En av Sveriges största advokatbyråer med ca 400 medarbetare varav två tredjedelar är jurister Bred kapacitet samt lång och gedigen

Läs mer

Sysselsättningen i jordbruket Ungefär en procent av dem som arbetar registreras i statistiken på jordbruket: ungefär 50 000 personer, varav 10 000 är

Sysselsättningen i jordbruket Ungefär en procent av dem som arbetar registreras i statistiken på jordbruket: ungefär 50 000 personer, varav 10 000 är Sysselsättningen i jordbruket Ungefär en procent av dem som arbetar registreras i statistiken på jordbruket: ungefär 50 000 personer, varav 10 000 är kvinnor (20 %). Det finns flera siffermaterial att

Läs mer

Kronobergs Miljö. - Din framtid!

Kronobergs Miljö. - Din framtid! Kronobergs Miljö - Din framtid! Vi ska lösa de stora miljöproblemen! Vi skall lämna över en frisk miljö till nästa generation. Om vi hjälps åt kan vi minska klimathotet, läka ozonlagret och få renare luft

Läs mer

Alltid det svarta fåren!

Alltid det svarta fåren! Alltid det svarta fåren! Mer trovärdig med 20 kor än 1400 kor. Lantbruket lever kvar i småskalighet medan samhället går mot storskalighet. Lantbruket har en ärftlig belastning av småskalighet och då även

Läs mer

Lantbrukets och Lantmännens satsningar och möjligheter inom hållbara biodrivmedel. Lantmännen Energi Alarik Sandrup, Näringspolitisk chef

Lantbrukets och Lantmännens satsningar och möjligheter inom hållbara biodrivmedel. Lantmännen Energi Alarik Sandrup, Näringspolitisk chef Lantbrukets och Lantmännens satsningar och möjligheter inom hållbara biodrivmedel Lantmännen Energi Alarik Sandrup, Näringspolitisk chef Dagens anförande Lantmännen en jättekoncern och störst på bioenergi

Läs mer

Avgränsning av livsmedelssektorn

Avgränsning av livsmedelssektorn 356 Bilaga 4 Avgränsning av livsmedelssektorn Avgränsning av livsmedelssektorn I merparten av den näringsgrensindelade statistiken i Sverige används Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI) för

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR IFYLLNING AV. ANSÖKNINGSBLANKETTEN (Evira 55_01.06 1.5.2006) till växtskyddsregistret, plantmaterialregistret. och/eller registret för

ANVISNINGAR FÖR IFYLLNING AV. ANSÖKNINGSBLANKETTEN (Evira 55_01.06 1.5.2006) till växtskyddsregistret, plantmaterialregistret. och/eller registret för Anvisningar för ifyllning av registreringsansökan Datum 15.5.2006 Dnr 665/505/2006 ANVISNINGAR FÖR IFYLLNING AV ANSÖKNINGSBLANKETTEN (Evira 55_01.06 1.5.2006) till växtskyddsregistret, plantmaterialregistret

Läs mer

Beskattning av jord- och skogsbruk skatteåret 2015

Beskattning av jord- och skogsbruk skatteåret 2015 Beskattning av jord- och skogsbruk skatteåret 2015 Följande presentation används vid handledningsmöten för primärproducenter år 2016. Presentationen baserar sig på Skatteförvaltningens harmoniseringsanvisning

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om atiisk undersökning av näringsidkares

Läs mer

Grupp : Arvid och gänget. Av: Hedda, Dante, Julia G, William L och Arvid

Grupp : Arvid och gänget. Av: Hedda, Dante, Julia G, William L och Arvid Grupp : Arvid och gänget Av: Hedda, Dante, Julia G, William L och Arvid Växthuseffekten Atmosfären Växthuseffekten kallas den uppvärmning som sker vid jordens yta och som beror på atmosfären. Atmosfären

Läs mer

Användningen av brännolja i traktorn

Användningen av brännolja i traktorn Användningen av brännolja i traktorn Innehåll Användningen av brännolja i traktorn 3 Traktor utrustad till motorredskap 4 Traktor för användning i jordoch skogsbruk 6 Traktor för användning i gårdsbruksidkarensprivata

Läs mer

Motion till riksdagen. 1988/89: Jo229 av Håkan Hansson och Karl Erik Olsson (båda c) Nya industriråvaror från lantbruket

Motion till riksdagen. 1988/89: Jo229 av Håkan Hansson och Karl Erik Olsson (båda c) Nya industriråvaror från lantbruket Motion till riksdagen 1988/89: av Håkan Hansson och Karl Erik Olsson (båda c) Nya industriråvaror från lantbruket Lantbruket har en stor betydelse för sysselsättningen i landet såväl direkt i producentledet

Läs mer

Produktion och förbränning -tekniska möjligheter. Öknaskolan 2012-04-02 Susanne Paulrud SP, Energiteknik

Produktion och förbränning -tekniska möjligheter. Öknaskolan 2012-04-02 Susanne Paulrud SP, Energiteknik Produktion och förbränning -tekniska möjligheter Öknaskolan 2012-04-02 Susanne Paulrud SP, Energiteknik Dagens presentation Förutsättningar för att vidareförädla nya råvaror i mindre produktionsanläggningar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen; SFS 2010:598 Utkom från trycket den 18 juni 2010 utfärdad den 10 juni 2010. Enligt riksdagens beslut 1

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 62/05 Dnr 3635/01/

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 62/05 Dnr 3635/01/ JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 62/05 Dnr 3635/01/2005 30.8.2005 Giltighetstid 7.9.2005-tills vidare Bemyndigande Lag om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999, ändr. 44/2000) 11 4

Läs mer

Resilienta mikroregioner

Resilienta mikroregioner Resilienta mikroregioner Att ta till vara på sina lokala resurser för ett framtida överlevande AgrDr Bengt Lundegårdh Studiefrämjandet/Global Organic Sweden AB I en värld som allt mer karaktäriseras av

Läs mer

Energisamhällets framväxt

Energisamhällets framväxt Energisamhällets framväxt Energisamhället ett historiskt perspektiv Muskelkraft från djur och människor den största kraftkällan tom 1800-talets mitt Vindkraft, vattenkraft och ångkraft dominerar Skogen

Läs mer

Ronny Johanssons Transporter AB.

Ronny Johanssons Transporter AB. Forsbyboda är ett familjeägt företag inom skog och entreprenad som drivs av tredje generationen, syskonen Mikael och Marie Gustafsson. Vi tog över företaget efter våra föräldrar Börje och Agneta som under

Läs mer

Läkemedelsverkets miljöarbete 2008

Läkemedelsverkets miljöarbete 2008 Läkemedelsverkets miljöarbete 2008 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Pone: +46 (0)18 17 46 00 Fax:

Läs mer

Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning

Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning Utbildningsmaterialet Vill du bli ett energigeni är tänkt som ett kompletterande material i samhällskunskaps- och fysikundervisning i årskurserna 4 9, för inspiration,

Läs mer

INFO från projektet 04

INFO från projektet 04 HIGHBIO - INTERREG NORD 2008-2011 Högförädlade bioenergiprodukter via förgasning INFO från projektet 04 Förädling av bioenergiråvaror EUROPEAN UNION European Regional Development Fund Under de senaste

Läs mer

Kläder, skor, hus, möbler, redskap och annat nödvändigt

Kläder, skor, hus, möbler, redskap och annat nödvändigt Näringsliv Redan för flera hundra år sedan bodde det människor i Finland. De odlade, fiskade och jagade den mat de behövde. Kläder, skor, hus, möbler, redskap och annat nödvändigt tillverkade man själv

Läs mer

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Det goda livet Presentation om Inköp Innehåll Västra Götalandsregionen Regionservice.... Inköp... Marknadsanalys... Miljökrav

Läs mer

Energikollen Modul 21C

Energikollen Modul 21C kwh per år Energikollen Modul 21C SAM nr: Brukare: Adress: Postadress: Telefon: E-post: Datum för rådgivning: 2012-11-19 Sammanfattning 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 Diesel RME el 20 000

Läs mer

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden Kartor och statistik redovisning av branschförändringar på den svenska en Bilaga till Arbetsmarknad i förändring, 2011:12 Kunskapsöversikt Rapport 2011:12B Kunskapsöversikt Kartor och statistik redovisning

Läs mer

Lantbrukets energiprogram 2010-2016 21.1.2010

Lantbrukets energiprogram 2010-2016 21.1.2010 Lantbrukets energiprogram 2010-2016 21.1.2010 Vad är det frågan om? Lantbukets energiprogram är ett energieffektivitetsavtal inom ramen för jord- och skogsbruksministeriets verksamhetsområde under perioden

Läs mer

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Ekologiskt odlade arealer. Ekologisk trädgårdsodling

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Ekologiskt odlade arealer. Ekologisk trädgårdsodling 157 I kapitel 11 redovisas uppgifter från KRAV om ekologisk odling inom jordbruk och trädgård samt ekologisk djurhållning. Statistik rörande miljöstöd för ekologisk odling redovisas i kapitel 9. Sammanfattning

Läs mer

REGISTRERINGS-/ÄNDRINGSANMÄLAN FÖR DJURHÅLLNINGSPLATS (Bin och humlor)

REGISTRERINGS-/ÄNDRINGSANMÄLAN FÖR DJURHÅLLNINGSPLATS (Bin och humlor) REGISTRERINGS-/ÄNDRINGSANMÄLAN (Bin och humlor) 1 (8) Läs noggrant igenom anvisningarna innan du fyller i blanketten. Blanketten lämnas in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där anmälarens

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling av: Emilia Nordstrand från Jäderforsskola Energianvändning När jag såg filmen så tänkte jag på hur mycket energi vi egentligen använder. Energi är det som gör att te.x. lamporna

Läs mer

utsläpp av klimatgaser Jan Eksvärd, LRF

utsläpp av klimatgaser Jan Eksvärd, LRF Klimatkollen 27 okt 2010 Potentialer ti och möjligheter att minska utsläpp av klimatgaser Jan Eksvärd, LRF Innehåll Konkurrensläget Klimatfrågan Energipriserna gp Energi och klimat LRFs strategier Livsmedel

Läs mer

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC r.f.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC r.f. SLC:s målsättningar inför regeringsprogrammet 2011-2015 Jordbruk Jordbruksstöd och näringens finansiering Den finländska jordbrukspolitikens roll och regeringens målsättning är att förbättra lönsamheten

Läs mer

En lantbruksutbildning- tre nivåer

En lantbruksutbildning- tre nivåer Översikt av YH-utbildningen till Gårdsmästare/Driftledare Utbildningsanordnare Svalöfs Gymnasium och Önnestads Yrkeshögskola En lantbruksutbildning- tre nivåer GÅRDSMÄSTARE DRIFTLEDARE YRKESUTBILDAD LANTBRUK

Läs mer