Lantbrukets strukturundersökning 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lantbrukets strukturundersökning 2013"

Transkript

1 Lägenetens namn Lägenetssignum Lösenord (för inloggning till förfrågan i nättjänen) Telefonnummer på vilket/vilka du kan nås (ifall du inte svarar på förfrågan i nättjänen) Lantbrukets rukturundersökning 2013 Svara på förfrågan före i nättjänen Om du inte svarar i nättjänen, fyll i denna blankett oc spara den för telefonintervjun. Intervjuaren ringer upp dig i januari februari ÄGARFORM Läs för definitionerna på sida 2. Välj därefter gårdens ägarform oc börja fylla i blanketten. 1. Familjejordbruk: börja på sidan Lantbrukssammanslutning: börja på sidan Juridisk person: börja på sidan 5.

2 DEFINITIONER SOM ANVÄNTS PÅ BLANKETTEN GÅRDSBRUKSENHETENS/FÖRETAGETS ÄGARFORM FAMILJEJORDBRUK: inneavaren är - en enskild person - makar som är gifta eller sambor - arvingar som är gemensamma förmånagare genom arv, om de inte odlar gården som lantbrukssammanslutning - enskild inneavare som ensam ar ekonomiskt oc juridiskt ansvar för gården vars ägarform är lantbrukssammanslutning LANTBRUKSSAMMANSLUTNING: inneavaren är - en grupp som beår av fysiska personer som äger, yr eller annars tillsammans sköter en gård eller ett trädgårdsföretag eller egna gårdar/trädgårdsföretag som om de var en gård. Samarbetet grundar sig på ett skriftligt avtal eller är lagadgat (t.ex. beskattningssammanslutning). JURIDISK PERSON: inneavaren är - aktiebolag, kommanditbolag eller öppet bolag - aten, kommun, samkommun - kyrkan eller någon av dess olika initutioner - en annan motsvarande offentlig inrättning - kommersiellt eller kooperativt företag - iftelse eller en annan motsvarande sammanslutning JORDBRUKS- OCH TRÄDGÅRDSARBETEN Jordbruks- oc trädgårdsarbeten är de arbeten på gården/företaget som anknyter till jordbruk eller trädgårdsproduktion, såsom - växtodlings- oc usdjursarbeten - bokförings-, lednings- oc planeringsarbeten inom jordbruket - reparations-, underålls- oc servicearbeten för maskiner - nybyggnads- oc ombyggnadsarbeten - grundförbättringsarbeten - trädgårds- oc växtusarbeten - arbeten i samband med biodling - arbeten i samband med lagring oc iordningsällande av lantbruks- eller trädgårdsprodukter för försäljning (t.ex. förpackande) Jordbruks- oc trädgårdsarbete är inte: - skogsbruksarbeten (inkl. skogsbrukets bokföring ock planering) - usållsarbeten (inkl. skötsel av emgård, emträdgård oc kökrädgård) - jakt oc fiske - annan företagsverksamet - att vara i larmberedskap (t.ex. övervakning av djur), om personen i fråga inte under larmberedskapiden utför jordbrukseller trädgårdsarbeten ANNAN FÖRETAGSVERKSAMHET Annan företagsverksamet innebär all ekonomiskt betydande företagsverksamet som sker regelbundet med undantag av gårdens jordbruk, trädgårdsodling oc skogsbruk. Annan företagsverksamet kan bedrivas inom till exempel följande näringsgrenar: turiservice, maskinentreprenad, vidareförädling av livsmedel eller trävaror, fiskodling, renskötsel oc pälsfarmning. En mera uttömmande förteckning över näringsgrenar i samband med annan företagsverksamet börjar i punkt 15.2 på sidorna 8-10 på blanketten. Annan företagsverksamet som direkt ör samman med jordbruket/trädgårdsodlingen på gården: I verksameten används gårdens maskiner, byggnader, områden eller produkter som ör till jordbruket/trädgårdsodlingen. Annan förvärvsverksamet som inte direkt ör samman med jordbruket/trädgårdsodlingen på gården: Gårdens egen arbetskraft kan delta i verksameten, men där används inte gårdens maskiner, byggnader, områden eller produkter som ör till jordbruket/trädgårdsodlingen (t.ex. lönearbete utanför gården). Skötsel av gårdens egna skogar räknas inte in i jordbruks- oc trädgårdsarbetet eller i annan företagsverksamet eller annan förvärvsverksamet. 2 (10)

3 FAMILJEJORDBRUK, Jordbruks-/trädgårdsföretagets arbetskraft under tiden JORDBRUKARFAMILJEN OCH STADIGVARANDE ARBETSTAGARE (övrig arbetskraft anges i punkter 4 7) Definitionerna av jordbruks- oc trädgårdsarbete samt av annan företags- oc förvärvsverksamet finns på sida 2. Jordbrukaren: fyll i uppgifterna även om jordbrukaren inte arbetar på gården eller i trädgårdsföretaget. Jordbrukaren kan vara lägenetens ägare eller arrendator. Jordbrukarens make/maka/sambo: fyll i uppgifterna även om denne inte deltar i gårdens eller trädgårdsföretagets arbeten. Övriga familjemedlemmar: före år 1999 födda nära släktingar oc deras makar/sambor som ar deltagit i gårdens arbeten. Personer som adigvarande avlönats för jordbruks- oc/eller trädgårdsarbeten: personer som arbetat adigvarande på gården i min 6 mån oc personer som arbetat på växtodlingsgårdar under ela växtperioden. Om det i grupperna C eller D i tabellen finns flera arbetagare än det finns rader i tabellen kan du fortsätta uppräkningen på tomma rader på den är sidan eller på blankettens övriga sidor. Nämn vid telefonintervjun till vilken grupp arbetagaren ör. Arbetimmar under året (uppskattning) Jordbrukaren Jordbrukarens make/maka Andra medlemmar av jordbrukarfamiljen (födda före år 1999) som deltar i gårdens arbeten. Personer som adigvarande avlönats för gårdens/ företagets arbeten (ej familjemedlemmar) Kod A B C1 C2 C3 C4 C5 C6 D1 D2 D3 D4 Kön Man Kvinna 1 2 Födelseår Jordbruks-/ trädgårdsarbete på gården Arbete inom annan företagsverksamet som direkt ör samman med jordbruket/ trädgårdsodlingen på gården D5 D6 3 PERSON SOM ANSVARAR FÖR GÅRDENS SKÖTSEL 3.1 Koden för den person som uvudsakligen ansvarar för skötseln av gården/företaget Arbete inom annan förvärvsverksamet (t.ex. lönearbete utanför gården) Välj koden i tabellen ovan (A, B, C1 osv.). Kod: Födelseår (om det saknas i tabellen): 3.2 Utbildning inom lantbruks-/trädgårdssektorn som avlagts av den person som ansvarar för gårdens skötsel (den öga avlagda utbildningen) 1. Praktisk arbetserfarenet 2. Grundutbildning inom lantbruks-/ trädgårdssektorn (lantbruksläroanalt etc.) 4 KORTVARIGT ANSTÄLLDA (JORDBRUKS- OCH TRÄDGÅRDSARBETEN) Skogsbruksarbete, som ör samman med gårdens egen skog Exempel på antal arbetimmar under året: 450 = 2 /dag, 5 dagar/vecka, 11 mån/år 900 = 4 /d, 5 d/v, 11 mån/år 1800 = 8 /d, 5 d/v, 11 mån/år 3000 = ca 8 timmar varje dag under året 3. Högre utbildning inom lantbruks-/trädgårdssektorn (initut, yrkesögskola, universitet etc.) Antalet personer oc arbetsdagar som utförts av kortvarigt anällda (under 6 mån./person) på gården, säsonganällda oc annan tillfällig arbetskraft. 5 LANTBRUKSAVBYTARE (JORDBRUKS- OCH TRÄDGÅRDSARBETEN) Antalet arbetsdagar som utförts av lantbruksavbytare (oc vikarieservice) på gården (uppges som 8 timmars arbetsdagar). 6 ENTREPRENÖRER (JORDBRUKS- OCH TRÄDGÅRDSARBETEN) Antalet arbetsdagar som utförts av entreprenörer, yrd arbetskraft etc. på gården (uppges som 8 timmars arbetsdagar). Här är gården/företaget inte en arbetsgivare som betalar lön, utan företaget köper t.ex. en el entreprenad eller tjän. 7 UTLÄNDSKA LÖNEARBETARE (JORDBRUKS- OCH TRÄDGÅRDSARBETEN) Arbetagare i punkterna 2, 4 oc 5 anällda av gården, inte finska medborgare. Antalet personer samt arbetsdagar i jordbruks-/trädgårdsarbete (som 8 t. arbetsdagar). Var god gå till sida 6 oc fortsätt från punkt 8. 3 (10)

4 LANTBRUKSSAMMANSLUTNING, Jordbruks-/trädgårdsföretagets arbetskraft under tiden SAMMANSLUTNINGENS DELÄGARE, FAMILJEMEDLEMMAR OCH FAST ANSTÄLLDA (övrig arbetskraft anges i punkter 4 7) Definitionerna av jordbruks- oc trädgårdsarbete samt av annan företags- oc förvärvsverksamet finns på sida 2. Lantbrukssammanslutningens delägare: uppge enda de personer som deltagit i gårdens/företagets arbeten Övriga familjemedlemmar: uppge delägarnas makar/sambor, nära släktingar oc deras makar/sambor som är födda före år 1999 oc ar deltagit i gårdens arbeten. Personer som adigvarande avlönats för jordbruks- oc/eller trädgårdsarbeten: personer som arbetat adigvarande på gården i min 6 mån oc personer som arbetat på växtodlingsgårdar under ela växtperioden. Om det i grupperna A, B eller C i tabellen finns flera arbetagare än det finns rader i tabellen kan du fortsätta uppräkningen på tomma rader på den är sidan eller på blankettens övriga sidor. Nämn vid telefonintervjun till vilken grupp arbetagaren ör. Arbetimmar under året (uppskattning) Kod Kön Sammanslutningens delägare som deltar i gårdens arbeten Delägarnas familjemedlemmar (födda före år 1999) som deltar i gårdens arbeten (ej delägare) A1 A2 A3 A4 A5 A6 B1 B2 B3 B4 B5 B6 Man Kvinna 1 2 Födelseår Jordbruks-/ trädgårdsarbete på gården Arbete inom annan företagsverksamet som direkt ör samman med jordbruket/trädgårdsodlingen på gården Arbete inom annan förvärvsverksamet (t.ex. lönearbete utanför gården) Skogsbruksarbete, som ör samman med gårdens egen skog Personer som adigvarande avlönats för gårdens/ företagets arbeten (ej familjemedlemmar) C1 C2 C3 C4 C5 C6 Exempel på antal arbetimmar under året: 450 = 2 /dag, 5 dagar/vecka, 11 mån/år 900 = 4 /d, 5 d/v, 11 mån/år 1800 = 8 /d, 5 d/v, 11 mån/år 3000 = ca 8 timmar varje dag under året 3 PERSON SOM ANSVARAR FÖR GÅRDENS SKÖTSEL 3.1 Koden för den person som uvudsakligen ansvarar för skötseln av gården/företaget Välj koden i tabellen ovan (A1, A2, A3 osv.). Kod: Födelseår (om det saknas i tabellen): 3.2 Utbildning inom lantbruks-/trädgårdssektorn som avlagts av den person som ansvarar för gårdens skötsel (den öga avlagda utbildningen) 1. Praktisk arbetserfarenet 2. Grundutbildning inom lantbruks-/ trädgårdssektorn (lantbruksläroanalt etc.) 3. Högre utbildning inom lantbruks-/trädgårdssektorn (initut, yrkesögskola, universitet etc.) 4 KORTVARIGT ANSTÄLLDA (JORDBRUKS- OCH TRÄDGÅRDSARBETEN) Antalet personer oc arbetsdagar som utförts av kortvarigt anällda Arbets- (under 6 mån./person) på gården, säsonganällda oc annan dagar: tillfällig arbetskraft 5 LANTBRUKSAVBYTARE (JORDBRUKS- OCH TRÄDGÅRDSARBETEN) Antalet arbetsdagar som utförts av lantbruksavbytare (oc vikarieservice) på gården Arbets- (uppges som 8 timmars arbetsdagar) dagar: 6 ENTREPRENÖRER (JORDBRUKS- OCH TRÄDGÅRDSARBETEN) Antalet arbetsdagar som utförts av entreprenörer, yrd arbetskraft etc. på gården (uppges som 8 timmars arbetsdagar). Här är gården/företaget inte en arbetsgivare Arbetssom betalar lön, utan företaget köper t.ex. en el entreprenad eller tjän. dagar: 7 UTLÄNDSKA LÖNEARBETARE (JORDBRUKS- OCH TRÄDGÅRDSARBETEN) Arbetagare i punkterna 2, 4 oc 5 anällda av gården, inte finska medborgare. Arbets- Antalet personer samt arbetsdagar i jordbruks-/trädgårdsarbete (som 8 t. arbetsdagar) dagar: Var god gå till sida 6 oc fortsätt från punkt 8. 4 (10)

5 JURIDISK PERSON, Jordbruks-/trädgårdsföretagets arbetskraft under tiden FAST ANSTÄLLDA (övrig arbetskraft anges i punkter 4 7) Definitionerna av jordbruks- oc trädgårdsarbete samt av annan företags- oc förvärvsverksamet finns på sida 2. Gårdsbruksenetens/trädgårdsföretagets driftsledare är den person som ansvarar för skötseln av ekonomi- oc produktionsuppgifter i anslutning till gårdens/företagets normala dagliga verksamet. Personer som adigvarande utför lantbruks- oc/eller trädgårdsarbeten: personer som arbetat adigvarande på gården i min 6 mån oc personer som arbetat på växtodlingsgårdar under ela växtperioden. Om det i gruppen B i tabellen finns flera arbetagare än det finns rader i tabellen kan du fortsätta uppräkningen på tomma rader på den är sidan eller på blankettens övriga sidor. Nämn vid telefonintervjun till vilken grupp arbetagaren ör. Arbetimmar under året (uppskattning) Kod Kön Man Kvinna 1 2 Födelseår Jordbruks-/ trädgårdsarbete på gården Arbete inom annan företagsverksamet som direkt ör samman med jordbruket/ trädgårdsodlingen på gården Skogsbruksarbete, som ör samman med gårdens egen skog Gårdens driftsledare A1 Övriga personer som adigvarande utför arbeten inom jordbruket/ trädgårdsodlingen eller annan företagsverksamet som direkt ör samman med dessa B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 Exempel på antal arbetimmar under året: 450 = 2 /dag, 5 dagar/vecka, 11 mån/år 900 = 4 /d, 5 d/v, 11 mån/år 1800 = 8 /d, 5 d/v, 11 mån/år 3000 = ca 8 timmar varje dag under året B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 B20 3 DRIFTSLEDARENS UTBILDNING 3.1 Driftsledarens utbildning inom lantbruks-/trädgårdssektorn (den öga avlagda utbildningen) 1. Praktisk arbetserfarenet 2. Grundutbildning inom lantbruks-/ trädgårdssektorn (lantbruksläroanalt etc.) 4 KORTVARIGT ANSTÄLLDA (JORDBRUKS- OCH TRÄDGÅRDSARBETEN) Antalet personer oc arbetsdagar som utförts av kortvarigt anällda (under 6 mån./person) på gården, säsonganällda oc annan tillfällig arbetskraft 5 LANTBRUKSAVBYTARE (JORDBRUKS- OCH TRÄDGÅRDSARBETEN) Antalet arbetsdagar som utförts av lantbruksavbytare (oc vikarieservice) på gården (uppges som 8 timmars arbetsdagar) 6 ENTREPRENÖRER (JORDBRUKS- OCH TRÄDGÅRDSARBETEN) Antalet arbetsdagar som utförts av entreprenörer, yrd arbetskraft etc. på gården (uppges som 8 timmars arbetsdagar). Här är gården/företaget inte en arbetsgivare som betalar lön, utan företaget köper t.ex. en el entreprenad eller tjän. 7 UTLÄNDSKA LÖNEARBETARE (JORDBRUKS- OCH TRÄDGÅRDSARBETEN) Arbetagare i punkterna 2, 4 oc 5 anällda av gården, inte finska medborgare. Antalet personer samt arbetsdagar i jordbruks-/trädgårdsarbete (som 8 t. arbetsdagar) 3. Högre utbildning inom lantbruks-/trädgårdssektorn (initut, yrkesögskola, universitet etc.) Var god gå till sida 6 oc fortsätt från punkt 8. 5 (10)

6 8 DATOR OCH INTERNET Styrsyem för maskiner oc anläggningar anges inte är (t.ex. utfodringsautomater oc utruning för precisionsodling). 8.1 Används en dator på gården/företaget (bordsdator eller bärbar dator)? 8.2 Hurdana internet-förbindelser används inom gårdens/företagets jordbruk oc trädgårdsproduktion? (Välj alla som används) 1. Fa internet-förbindelse (t.ex. ADSL- eller kabelmodem) 2. Mobilt internet-förbindelse (t.ex. interneticka eller mobiltelefon) 3. Internet-förbindelse används ej Ifall fa internet-förbindelse inte används, är det möjligt för gården/företaget att ta i bruk en sådan tjän? 8.3 Med vilka apparater används internet inom gårdens/företagets jordbruk oc trädgårdsproduktion? (Välj alla som används) 1. Dator (bordsdator eller bärbar dator) 3. Mobiltelefon (smarttelefon eller annan mobiltelefon) I bruk varande traktorer ägda elt oc ållet av gården, /effekt 1. <40 kw (<55 k) <60 kw (55 - <82 k) <100 kw (82 - <136 k) <150 kw (136 - <204 k) kw ( 204 k) Har gårdens arbeten utförts med samägda eller av utomående ägda traktorer? 9.2 Skördetröskor 1. I bruk varande skördetröskor ägda elt oc ållet av gården 2. I bruk varande skördetröskor ägda tillsammans med andra gårdar Antalet gårdar i sammanslutningen Har gårdens arbeten utförts av entreprenörernas skördetröskor? 9.3 Foderskördemaskiner Både traktorburna samt självgående. Även maskiner som används i bärgningen av alm oc energiväxter (t.ex. rörflen). I bruk varande foderskördemaskiner ägda elt oc ållet av gården, /typ 1. Exakt- oc dubbelackar 2. Slagackar 3. Pick-up vagnar 2. Platt dator (tablett) 4. Annan apparat 9 TRAKTORER OCH ARBETSMASKINER INOM JORDBRUKET OCH TRÄDGÅRDSPRODUKTIONEN ÅR Traktorer Även pålaare oc bärare av arbetsmaskiner samt andra fordon med två eller flera axlar som används liksom traktorer (t.ex. terrängfordon som används inom jordbruket). 4. Rund- oc orbalare 5. Hårdbalare Har gårdens arbeten utförts med samägda eller av utomående ägda foderskördemaskiner? 9.4 Upptagningsmaskiner Både traktorburna samt självgående. Ifall upptagningsmaskinen för potatis används enda för emusållsodling, räknas den inte med. I bruk varande upptagningsmaskiner ägda elt oc ållet av gården 1. Upptagningsmaskiner för potatis 2. Upptagningsmaskiner för sockerbetor I bruk varande upptagningsmaskiner ägda tilsammans med andra gårdar 3. Upptagnings- 4. Upptagningsmaskiner för potatis maskiner för sockerbetor antalet gårdar i antalet gårdar i sammanslutningen sammanslutningen Har gårdens arbeten utförts av entreprenörernas upptagningsmaskiner? 6 (10) Fortsätter på näa sida

7 9.5 Småmaskiner med egen motor (maskiner för jordbearbetning oc slåttermaskiner) Enda enaxlade eller axellösa maskiner för jordbearbetning eller slåttermaskiner som varit i yrkesmässig användning inom jordbrukseller trädgårdsproduktion I bruk varande småmaskiner ägda elt oc ållet av gården Har gårdens arbeten utförts av samägda eller av utomående ägda småmaskiner? 10 SPANNMÅLSLAGER Spannmålslager som ägs av gården eller fåtts till gårdens användning genom t.ex. utyrning. Sammanlagd lagervolym anmälas oberoende av om det finns spannmål i lagren. 1 kubikmeter (m 3 ) = 10 ektoliter (l) = liter Spannmålslagrens sammanlagda kapacitet på gården år 2013 år 2007 m 3 m 3 11 ENERGI 11.1 Energianvändningen inom gårdens jordbruk/trädgårdsodling år 2013 (uppskattning) Uppvärmning av oc elektriska apparater i produktionsbyggnader, bränsle i traktorer oc andra maskiner, torkning av spannmål osv. Energiförbrukningen i privatusållet, i skogsbruket oc i annan företagsverksamet räknas inte it. 1. Elektricitet kw 2. Motorbrännolja (oc andra typer av lätt brännolja) som bränsle i traktorer oc andra maskiner liter 3. Eldningsbrännolja (oc motorbrännolja) för spannmålorkning oc uppvärmning: a) totalt liter b) varav den andel som åtgår för spannmålorkning liter 4. Tung brännolja kg 5. Trä (ved, småved, annat elträ) lös-m 3 6. Träpellets oc träbriketter kg 7. Träflis (flis eller kross av yggesreer, annan träflis) lös-m 3 8. Åkerväxter: a) fröskörd (spannmålskorn, rybsfrö etc.) kg b) alm oc andra produkter från åkerodling (ej fröskörd) m 3 9. Fräorv lös-m Stycketorv m Torvpellets kg 12. Annan energikälla, vilken? 11.2 Produktion av energi från förnybara energikällor för gårdens jordbruk/trädgårdsodling eller till försäljning år 2013 Välj de energikällor som använts på gården oc av vilkas producerade energi (t.ex. elektricitet, värme eller trafikbränsle) eller bränsle (t. ex. brännved, biodiesel) åtminone en del används inom gårdens jordbruk/trädgårdsodling eller säljs utanför gården. Välj inte energikällan om av den producerade energin används enda inom privatusållning, skogsbruk eller inom annan företagsverksamet. Anläggningens nominella effekt (om känd) 1. Trä, alm, spannmål eller annan biomassa som producerats på gården (inte torv som det enbara bränslet) kw 2. Produktion av biogas ur biomassa som producerats på gården eller erållits från utanför gården (t.ex. usdjursgödsel eller avfall från livsmedelsinduri) kw 3. Värmepump (värme tas t.ex. från jord, vatten eller luft) kw 4. Vindkraft kw 5. Solenergi kw 6. Vattenkraft kw 7. Annan energikälla, vilken? kw 7 (10)

8 12 DIKNING Av gårdens åker- oc trädgårdsareal är 1. Täckdikad a, varav diken i beov av sanering/komplettering på a Av den täckdikade arealen finns det reglerbar dränering på a 2. Åker med öppna diken a, varav diken i beov av sanering/komplettering på a 3. Odikad åker oc trädgårdsareal som är i beov av dikning a 13 BEVATTNING Om gården inte ar tillgång till bevattningsanläggning (eller bevattning enbart i växtus), gå till punkt Åker- oc trädgårdsareal som kan bevattnas då vattentillgången är normal (ej växtus) a 13.2 Åker- oc trädgårdsareal som bevattnats min en gång på grund av torka år 2013 (ej växtus, ej frobekämpning) a 14 FÖRBRÄNNING AV HALM PÅ ÅKERN Förbränning av alm efter att spannmålen skördats eller förbränning av obärgad spannmålsväxtliget. Har man förbränt på gårdens åkrar spannmålsalm år 2012 eller 2013? 1. (uppge åkerareal från vilken alm ar förbränts) 2. (gå till punkt 15) Åkerareal från vilken alm ar förbränts 1. Korn 2. Havre Råg Vete Övrigt spannmål a a a a a a a a 15 ANNAN FÖRETAGSVERKSAMHET. Se definitionerna av annan företagsverksamet nere på sidan Bedrivs det på gården annan företagsverksamet som ger försäljningsinkomer än jordbruk eller trädgårdsodling oc skogsbruk med gårdens egen skog? 1.. Besvara också frågorna Blanketten är klar. Tack för dina svar. Spara blanketten så att den är nära till ands när intervjuaren ringer upp oc samlar in uppgifterna. a a 15.2 Den andra företagsverksametens näringsgrenar år 2013 Kryssa för i spalt 1 alla näringsgrenar som bedrivs på gården. Kryssa också för i spalt 2 om maskiner, byggnader, områden eller produkter som ör till gårdens jordbruk/trädgårdsodling används inom verksameten. Kryssa i spalt 3 för den näringsgren som ger den öra omsättningen. I omsättningen räknas in försäljningsintäkterna från verksameten minus mervärdesskatt (oc eventuella andra skatter som direkt bygger på försäljningsmängden). 1. Verksamet bedrivs 2. Verksameten ör direkt samman med gårdens jordbruk/trädgårdsodling (se anvisning ovan) 3. Den till omsättningen viktigae näringsgrenen (se anvisning ovan) Annan primärproduktion än jord- oc skogsbruk A1 Fiske A2 Odling av fisk, kräftor etc. på gården A3 Pälsfarmning A4 Renskötsel A5 Annan primärproduktion (t.ex. uppfödning av vilt) 8 (10) Tabellen fortsätter på näa sida

9 Tabellen fortsätter från föregående sida Vidareförädling oc bearbetning av livsmedel B1 Vidareförädling av kött, slakt B2 Vidareförädling av potatis, grönsaker, frukt oc bär B3 Tillverkning av mejeriprodukter B4 Tillverkning av kvarnprodukter B5 Tillverkning av bageriprodukter B6 Tillverkning av drycker (t.ex. gårdsvin, saft) B7 Övrig vidareförädling oc bearbetning av livsmedel Vidareförädling av övriga lantbruksprodukter B8 Vidareförädling av ull oc/eller lin B9 Annan vidareförädling av lantbruksprodukter Vidareförädling av trävaror B10 Sågning, yvling oc impregnering B11 Tillverkning av snickeriprodukter (t.ex. dörrar oc föner) Framällning av antverk för försäljning B12 Tillverkning av mattor, ryor oc övriga textiler B13 Möbeltillverkning B14 Tillverkning av övrigt antverk Energiproduktion B15 Framällning oc försäljning av brännved oc/eller flis B16 Produktion av annan förnybar energi för försäljning (biogas, biodiesel, elektricitet m.m.) B17 Torvproduktion (t.ex. på en torvmosse utanför gården) Annan induriell produktion Byggande Handel B18 Tillverkning av metallprodukter B19 Annan tillverkning/induriell produktion C1 Byggnadsarbete utanför gården D1 Direktförsäljning av gårdens egna oförädlade produkter D2 Direktförsäljning av gårdens vidareförädlade produkter, parti- oc detaljandel på gården D3 Övrig parti- oc detaljandel Tjäner: Turism, inkvarterings- oc rekreationjäner E1 Utyrning av semeerugor E2 Inkvarteringjäner E3 Reaurang- oc/eller kaféverksamet E4 Catering oc/eller övrig måltidsservice E5 Rekreationjäner (t.ex. fiske, camping) E6 Programservice 9 (10) 1. Verksamet bedrivs 2. Verksameten ör direkt samman med gårdens jordbruk/trädgårdsodling (se anvisningen på s. 8) 3. Den till omsättningen viktigae näringsgrenen (se anvisningen på s. 8) Tabellen fortsätter på näa sida

10 Tabellen fortsätter från föregående sida Tjäner: Entreprenadverksamet (för kunder utanför gården) E7 Lantbruksmaskinentreprenad E8 Torkning av andra gårdars skörd (t.ex. spannmål, ö) i den egna gårdens tork E9 Skogsarbetesentreprenad E10 Bioenergientreprenad (t.ex. skördande av rörflen) E11 Snöplogning, vägunderåll E12 Grävning, scaktning, röjning av byggnadsmark, rivning oc grundarbete m.fl. maskinentreprenader Tjäner: Övriga tjäner E13 Vård- oc omsorgjäner E14 Transportservice (taxitjäner, varutransporter) E15 Tjäner inom faigets- oc ädbranscen samt miljövård E16 Ridall (kunder rider på gårdens äar) E17 Annan äverksamet (utyrning av allplatser, träning av oc tävlande med äar) E18 Tjäner för affärslivet (t.ex. bokföringsbyrå, adb-service, konsulttjäner) E19 Övriga tjäner 1. Verksamet bedrivs 2. Verksameten ör direkt samman med gårdens jordbruk/trädgårdsodling (se anvisningen på s. 8) 3. Den till omsättningen viktigae näringsgrenen (se anvisningen på s. 8) 15.3 Den sammanlagda omsättningen av annan företagsverksamet år 2013 i euro (uppskattning). (Definition av omsättningen i punkt 11.2 i anvisningen) 1. < < < > Hur or andel utgör den med gården direkt sammanörande andra företagsverksametens omsättning av gårdens ela omsättning år 2013 (uppskattning) Den andra företagsverksametens andel av totalinkomerna i procent räknas ut på följande sätt: Omsättningen av gårdens andra företagsverksamet som direkt ör samman med gårdens jordbruk/trädgårdsodling x 100 % Den sammanlagda omsättningen av jordbruk oc trädgårdsodling samt annan företagsverksamet som direkt ör samman med dem + direkta öd I den andra företagsverksametens omsättning räknas är in enda de näringsgrenar som du kryssade för i spalt 2 i punkt I gårdens sammanlagda omsättning ingår förutom den också jordbrukets oc trädgårdsodlingens omsättning samt de direktöd som betalas till gården. Skogbrukets omsättning inkluderas inte. Kryssa för den kategori som den ovan uträknade procentandelen ingår i % 2. >10 50 % 3. >50 <100 % 15.5 Den andra företagsverksameten sysselsatte utomående anällda på gården år 2013 (uppskattning). Kan också ingå i punkterna 2 7. personer arbetsdagar (som 8 timmars arbetsdagar) EN FRÅGA TILL GÅRDAR/FÖRETAG SOM BEDRIVER DIREKTFÖRSÄLJNING (näringsgrenar D1 oc D2): 15.6 Hur or andel utgör gårdens direktförsäljning till konsumenterna (ej partiandel) av gårdens totala försäljning av produkter oc tjäner? % 2. >10 50 % 3. > % Tack för dina svar. Spara blanketten så att den är nära till ands när intervjuaren ringer upp oc samlar in uppgifterna. 10 (10)

LPA-trygghet för försäkrade

LPA-trygghet för försäkrade LPA-trygghet för försäkrade Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarens trygghet från LPA LPA, dvs. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, stöder de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas

Läs mer

De gröna näringarnas affärer på gårdsnivå

De gröna näringarnas affärer på gårdsnivå De gröna näringarnas affärer på gårdsnivå nuläge och utvecklingsmöjligheter 2014 2019 Innehåll 4 Sammanfattning 14 Så läser du rapporten 18 Betesdrift 22 Biodling 26 Energi 33 Entreprenad 38 Fröer, ärter,

Läs mer

Lantbrukets energiprogram. Smart energianvändning. på gården

Lantbrukets energiprogram. Smart energianvändning. på gården Lantbrukets energiprogram Smart energianvändning på gården LANTBRUKETS ENERGIPROGRAM LANTBRUKETS ENERGIPROGRAM Eget energiprogram för gårdarna Maskiner och anordningar har ersatt muskelarbete inom alla

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks allmänna råd (2004:1) i anslutning till

Läs mer

Lantbruksbokföring. Introduktion till lantbruksbokföring för tradenomer. Nina Illman

Lantbruksbokföring. Introduktion till lantbruksbokföring för tradenomer. Nina Illman Lantbruksbokföring Introduktion till lantbruksbokföring för tradenomer Nina Illman Examensarbete för Tradenom (YH)-examen Utbildningsprogrammet för företagsekonomi Raseborg 2011 EXAMENSARBETE Författare:

Läs mer

Uppdrag energikartläggning av de areella näringarna

Uppdrag energikartläggning av de areella näringarna Uppdrag energikartläggning av de areella näringarna Redovisning av Energimyndighetens, Skogsstyrelsens, Jordbruksverkets, Fiskeriverket och Sametingets regeringsuppdrag Jo 2009/1596 enligt regeringsbeslut

Läs mer

ANSÖKNINGSANVISNINGAR

ANSÖKNINGSANVISNINGAR ANSÖKNINGSANVISNINGAR Blnr 353 GODKÄNNANDE AV FRUKT- OCH GRÖNSAKSPRODUCENTORGANISATIONER Allmänt Med blanketten ansöks om godkännande av fruktoch grönsaksproducentorganisationer. Godkännandet baserar sig

Läs mer

Företagsregistrering

Företagsregistrering SKV 418 utgåva 28 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via verksamt.se Broschyren vänder sig till dig

Läs mer

Till läraren. Avbytarservice (rubrikbild 1) Syftet med avbytarservicen är (bild 2)

Till läraren. Avbytarservice (rubrikbild 1) Syftet med avbytarservicen är (bild 2) 1 Till läraren Avbytarservice (rubrikbild 1) Syftet med avbytarservicen är (bild 2) Lantbrukets avbytarservice är ett unikt system i världen. Lantbruksföretagarna är de enda företagare som får avbytarservice!

Läs mer

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare 2013 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via Broschyren vänder sig till dig som är eller ska bli före

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV EN ANSÖKAN OM SKULDSANERING

ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV EN ANSÖKAN OM SKULDSANERING ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV EN ANSÖKAN OM SKULDSANERING 1 Innan en gäldenär lämnar in en ansökan om skuldsanering skall han eller hon reda ut möjligheterna att ingå förlikning med sina borgenärer. Om

Läs mer

DE GRÖNA NÄRINGARNA VÄXER! Energi & livsmedel. Uppföljning av LRFs energi- och livsmedelsstrategier

DE GRÖNA NÄRINGARNA VÄXER! Energi & livsmedel. Uppföljning av LRFs energi- och livsmedelsstrategier DE GRÖNA NÄRINGARNA VÄXER! Energi & livsmedel Uppföljning av LRFs energi- och livsmedelsstrategier LRFS RIKSFÖRBUNDSSTÄMMA 2014 Energi & livsmedel Uppföljning av LRFs energi- och livsmedelsstrategier LRFs

Läs mer

HANDBOK KÄSIKIRJA OM YKSITYISTEIDEN

HANDBOK KÄSIKIRJA OM YKSITYISTEIDEN HANDBOK KÄSIKIRJA OM YKSITYISTEIDEN FÖRDELNING AV VÄGHÅLLNING TIENPIDON FÖR OSITTELUSTA ENSKILDA VÄGAR LANTMÄTERIVERKETS MAANMITTAUSLAITOKSEN PUBLIKATIONER JULKAISUJA NRO 92 92 UTVECKLINGSCENTRALEN KEHITTÄMISKESKUS

Läs mer

Regeringens program för utveckling av ekobranschen och målen för utvecklingen fram till år 2020

Regeringens program för utveckling av ekobranschen och målen för utvecklingen fram till år 2020 Regeringens program för utveckling av ekobranschen och målen för utvecklingen fram till år 2020 Mera ekologiskt! Regeringens program för utveckling av ekobranschen och målen för utvecklingen fram till

Läs mer

Skatteregler för samfälligheter

Skatteregler för samfälligheter SKV 293 utgåva 2 Skatteregler för samfälligheter Broschyren behandlar de skattefrågor som är aktuella för samfälligheter och deras delägare. Här behandlas således, förutom inkomstskattefrågor, även deklarations-

Läs mer

BILAGA 9.1 UNDERLAG VID VAL AV ÅTGÄRDER

BILAGA 9.1 UNDERLAG VID VAL AV ÅTGÄRDER BILAGA 9.1 UNDERLAG VID VAL AV ÅTGÄRDER Utdrag från dokumentet Energistrategier Falköping - Rapport 081021 vilken sammanställts av KanEnergi Sweden AB Hållbara drivmedel för transporter Potentialen för

Läs mer

Torg - Marknader - Mässor - Festivaler TORGHANDLARENS ABC

Torg - Marknader - Mässor - Festivaler TORGHANDLARENS ABC Torg - Marknader - Mässor - Festivaler TORGHANDLARENS ABC en guide för alla som arbetar inom torg- och evenemangsnäringen, tydligt indelad i delområden och med de särskilda krav som ställs på utomhusförsäljning

Läs mer

Primärproduktion av livsmedel En förstudie avseende köldmedium och energianvändning. Rapport 2011:2

Primärproduktion av livsmedel En förstudie avseende köldmedium och energianvändning. Rapport 2011:2 Rapport 2011:2 Primärproduktion av livsmedel En förstudie avseende köldmedium och energianvändning SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Ulla Lindberg Markus Lindahl Lennart Rolfsman 1 Förord Denna rapport

Läs mer

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöansvar för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöverket 2008 Författare: Carin Siöcrona Redaktör: Annika Hellberg Grafisk form och layout: Strax Design,

Läs mer

John Sumelius Grundbegrepp inom lantbrukets företagsekonomi

John Sumelius Grundbegrepp inom lantbrukets företagsekonomi Helsingfors universitet Institutionen för ekonomi Kompendium nr 20 Sjunde upplagan Lantbruksekonomi Lantbrukets företagsekonomi Helsingfors 2014 John Sumelius Grundbegrepp inom lantbrukets företagsekonomi

Läs mer

EGEN TILLSYN FÖR LANTBRUK OCH TRÄDGÅRD 2011. Du kan även göra Miljöhusesyn på webben! www.miljohusesyn.nu

EGEN TILLSYN FÖR LANTBRUK OCH TRÄDGÅRD 2011. Du kan även göra Miljöhusesyn på webben! www.miljohusesyn.nu EGEN TILLSYN FÖR LANTBRUK OCH TRÄDGÅRD 2011 Du kan även göra Miljöhusesyn på webben! www.miljohusesyn.nu Uppgifter om verksamheten 2011 För- och efternamn Fastighetsbeteckning (om brukning sker på flera

Läs mer

2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen: Livsmedelsföretagarens namn (sökanden):

2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen: Livsmedelsföretagarens namn (sökanden): Insänds till Länsstyrelsen i ditt län 1 (5) 1. Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktionen Nyanmälan Ändring Avregistrering 2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen:

Läs mer

Landsbygdsutvecklingsprogram. Åland för perioden 2007-2013

Landsbygdsutvecklingsprogram. Åland för perioden 2007-2013 Landsbygdsutvecklingsprogram för landskapet Åland för perioden 2007-2013 Ålands landskapsregering den 25 juni 2009 Innehållsförteckning 1. Landsbygdsutvecklingsprogrammets titel 5 2. Medlemsstat och förvaltningsområde

Läs mer

Energi för Sveriges lantbruk - handbok för energientreprenörer

Energi för Sveriges lantbruk - handbok för energientreprenörer Energi för Sveriges lantbruk - handbok för energientreprenörer (Inledning) Landshypotek stöder nytänkande bland jord- och skogsägare. Ett område där det tänks mycket nytt är energiområdet. Matproducenter

Läs mer

15 Jord- och skogsbruk

15 Jord- och skogsbruk 15 Jord- och skogsbruk Jord- och skogsbruk 999 15.1 Jordbruk Sammanfattning För inkomst av jord- och skogsbruk gäller vanligen samma regler som för övrig näringsinkomst. I vissa fall finns dock särskilda

Läs mer

KLUBBPÄRM FÖR 4H FÖRETAG

KLUBBPÄRM FÖR 4H FÖRETAG KLUBBPÄRM FÖR 4H FÖRETAG Klubbföretagspärmen flik 1a Rev. Hallands 4H 2012 01 13 VAD ÄR ETT 4H FÖRETAG? DEFINITIONEN AV ETT 4H FÖRETAG Ett 4H företag är en praktisk uppgift inom 4H:s profilområde Hushåll,

Läs mer

Registrering och godkännande av livsmedelsanläggningar

Registrering och godkännande av livsmedelsanläggningar Vägledning till kontrollmyndigheter m.fl. Registrering och godkännande Ersätter: 2013-11-29 Innehåll 1 Inledning... 4 1.1 Syftet med vägledningen... 4 2 Livsmedelsföretag... 5 2.1 Begreppet livsmedelsföretag...

Läs mer

Indelningar och anvisningar för kreditstatistiken

Indelningar och anvisningar för kreditstatistiken Indelningar och anvisningar för kreditstatistiken 1.1.2009 1.1.2009 1(22) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNT...2 1.1. INLEDNING...2 1.2. KLASSIFICERINGSURVAL...2 2. INDELNINGAR...3 2.1. SEKTORINDELNING (S)...3

Läs mer

Fördjupad dokumentation statistiken Jordbruksekonomiska undersökningen (JEU) (prod.nr. JO0901)

Fördjupad dokumentation statistiken Jordbruksekonomiska undersökningen (JEU) (prod.nr. JO0901) STATISTISKA CENTRALBYRÅN Fördjupad dokumentation av statistiken Fördjupad dokumentation statistiken Jordbruksekonomiska undersökningen (JEU) (prod.nr. JO0901) 1. Kort om dokumentation och undersökning

Läs mer

Strategier för konkurrenskraft

Strategier för konkurrenskraft Strategier för konkurrenskraft Spelar strategierna någon roll för jordbruks- och trädgårdsföretag? Företagens strategier påverkar konkurrenskraften. Strategin måste anpassas till företagets förutsättningar,

Läs mer