ÅLANDS OMSORGSFÖRBUND k.f.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅLANDS OMSORGSFÖRBUND k.f."

Transkript

1 Organ Datum 11/2011 Förbundsstyrelsen Sammanträdestid Måndagen den kl Sammanträdesplats Hildas Hus Beslutande ORDINARIE ERSÄTTARE X Alén, Sune ordf. Häggblom, Lars vice. ordf. X Grönholm, Marianne X Lindfors, Nina X Löthman, Henrik X Karlsson, Karin Sandberg, Magnus Westmark, Ulf-Peter Söderlund, Rune Andersson, Camilla Johans, Benita Hallbäck, Siv Björkman, Torbjörn Jansén Tina Föredragande X Snellman, Veronika omsorgsdirektör , kl Sekreterare X Andersson, Madeleine sekreterare Övriga närvarande Karlå, Kristina Öström, Jan-Anders ordf. för förbundsfullmäktige Hampf, Berit vice. ordf. för förbundsfullmäktige Paragrafer Underskrift Ordförande Sekreterare Sune Alén Ordförande Protokolljustering Ort och tid Mariehamn den Madelene Andersson Sekreterare Nina Lindfors Protokoll framlagt till påseende Ort och tid Mariehamn den Intygar Utdragets riktighet bestyrker Ort och tid Mariehamn den Underskrift

2 ÄRENDE: 113 Sammanträdets sammankallande och beslutförhet Protokolljustering Godkännande och komplettering av föredragningslistan Förbundsfullmäktiges sammanträde Anbud taxi taxiskjutsar för daglig verksamhet Anhållan om deltidsarbete , Henny Hammar-Eriksson Rättelseyrkande av tjänstemannabeslut, Johanna Nordqvist Plan för avloppssanering i gamla Åkersvängen fastigheten och Solkulla badrum samt anslutande sovrum Förslag till moderniserat lokalt avtal om nattarbetsskiftets längd för vårdpersonal inom omsorgsförbundets boendeservice Förslag till lokalt försöksavtal gällande nattersättning för periodarbetare i tre arbetsgrupper Förslag till Intentionsavtal med Fab Marstad och ÅOF ang Kompassen Sammansättning av projektgrupp för planering av nytt autismboende till Konfidentiellt ärende Ärenden till kännedom Övriga ärenden Regionalförvaltningsverkets förfrågan Bilagor: 1. Offertförfrågan; skjutsar för personer med utvecklingsstörning 2. Protokoll från öppnande av taxiskjutsoffeter Tjänstemannabeslut 105, Rättelseyrkande av tjänstemannabeslut Förslag till moderniserat lokalt avtal om nattarbetsskiftets längd 6. Förslag till individuellt avtal om nattarbetsskiftets längd 7. Förslag till lokalt försöksavtal gällande nattersättning för periodarbetare 8. Förslag till individuellt avtal gällande nattersättning enligt försöksavtal 9. ÅOFs förslag till Intensionsavtal med Fab Marstad och Ålands omsorgsförbund 10. Fab Marstads förslag till Intensionsavtal med Fab Marstad och ÅOF. Sida 0

3 SAMMANTRÄDETS SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET 113 Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och beslutfört. PROTOKOLLJUSTERING 114 Till protokolljusterare valdes Nina Lindfors. Protokollet justeras tisdagen den 29 november 2011 kl på omsorgskansliet, Strandgatan 23. _ Sida 1

4 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 115 Föredragningslistan godkändes med följande extra ärenden: 126 Punkt 4. Räddningsverkets skrivelse efter brandsyn på Skolstigen 1 och Hindersbölevägen, Bikupans gruppboende. 126 Punkt 5. Svar på tomtförfrågan gällande daglig verksamhetsgalleria hos Kesko, som äger tomten Västra Klinten 18:1. Sida 2

5 FÖRBUNDSFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 116 Enligt 49 i kommunallagen för landskapet Åland skall förbundsstyrelsen övervaka att fullmäktiges beslut är lagliga, utom i ärenden som rör fullmäktiges inre organisation samt val av styrelse och revisorer. Förbundsfullmäktige höll sammanträde den Protokollet finns till påseende på mötet. Förbundsstyrelsen konstaterar att besluten tillkommit i laga ordning. Enligt förslag. Sida 3

6 ANBUD TAXISKJUTSAR FÖR DAGLIG VERKSAMHET Offert på taxiskjutsarna för daglig verksamhet har inbegärts per annons, sålunda att anbud skulle inlämnas senast , Bilaga 1/ Offertförfrågan gäller två rutter; Hammarland-Mariehamn-Godby tr/r och Lemland-Mariehamn- Godby tr/r. Körschema har funnits att avhämta från omsorgskansliet. Möte för öppnande av inlämnade offerter hölls med oms.dir. Veronika Snellman och chefen för daglig verksamhet Bo Ginlund. Inom utsatt tid har för båda rutter inlämnats två anbud. Mötet för öppnande av inlämnade offerter förordar att för rutten Lemland-Mariehamn-Godby tr/r antas offerten från Ålands Taxi och att för rutten Hammarland-Mariehamn-Godby tr/r antas offerten från Hammarlands Taxi, Bilaga 2/ Förbundsstyrelsen beslutar att anta de två anbud som är biligast och samtidigt har taxichaufförer med lång erfarenhet av att skjutsa personer med utvecklingsstörning i enlighet med det som mötet för öppnandet av offerterna förordat. Enligt förslag med tillägg att anbuden ryms inom budgetens godkända ramar för klienttransporter år Sida 4

7 ANHÅLLAN OM DELTIDSARBETE 16 TIMMAR PER VECKA , HENNY HAMMAR-ERIKSSON 118 Heltidsvårdaren vid Butik Unik, Henny Hammar-Eriksson anhåller per om att få deltidsarbeta 16 timmar per vecka , efter att under tiden ha haft arbetsprövning på den egna arbetsplatsen. Föreliggande anhållan om deltid 16 timmar per vecka = 41,83 % av heltid för tiden förordas av både föreståndaren och chefen för daglig verksamhet. Förbundsstyrelsen beslutar att bifalla Henny Hammar-Erikssons anhållan om deltid 16 timmar per vecka Enligt förslag, med tillägget att paragrafen justeras omedelbart. Sida 5

8 RÄTTELSEYRKANDE AV TJÄNSTEMANNABESLUT, JOHANNA NORDQVIST 119 Närvårdaren Johanna Nordqvist har lämnat ett rättelseyrkande över boendechefens beslut, /11, gällande tillsättande av en vikarierande vårdare på heltid i periodarbete inom boendeservicen Bilaga 3/ Missnöjet gäller att en inte formellt behörig antagits som vikarie, torts att Johanna Nordqvist är närvårdare; att den antagna inte har erfarenhet av arbete vid den enhet som vikariatet gäller och misstanke om att ha blivit förbigådd på grund av graviditet, se Bilaga 4/ Enligt boendechefen Eva Johansson har det korta vikariatet besatts med en lämplig person som obehindrat kan arbeta de arbetstider som är en förutsättning för verksamheten på den aktuella enheten, vilket inte var fallet för Johanna Nordqvists del vid anställningstidpunkten. Förbundsstyrelsen beslutar att vidhålla beslutet gällande tjänstemannabeslutet , 105. Enligt förslag. Sida 6

9 Förbundsstyrelsen /2011 PLAN FÖR AVLOPPSSANERING I DEL AV GAMLA ÅKERSVÄNGEN FASTIGHETEN SAMT SOLKULLA BADKARSRUM 104 Sedan en tid har avloppet i gamla Åkersvängens personal WC/dusch och närbelägna våtutrymmen varit igenstockade. Uteslutningsmetoder visar att inte något otillåtet har spolats ner. Inte heller har en grundlig genomspolning av rören med hjälp av Ålands Renhållning resulterat i någon varaktig förbättring. På nya husets VVSplanerares inrådan har en filmning av rören verkställdes i augusti Då visade det sig att det för att avloppet skall fungera så måste, enligt VVS planeraren; a) bakfallet åtgärdas genom att antingen hela ytan pikas bort och ersätts med ny golvvärme samt avlopp b) alternativt pikas en ränna, monteras nya avlopp, med ny typ av övergolv. I enlighet med förbundsstyrelsens anteckningar till känndedom , 94 pl. 1 har påbörjats utredning av ansvarsfördelningen. Sakkunnig och entreprenör beställs till platsen för identifiering av skadans art, omfång och ursprung. Förbundsstyrelsen beslutar att ge ordförande i uppdrag att följa upp utfallet av platsbesiktningen och därefter återkomma till styrelsen med en lägesrapport. Magnus Sandberg anlände kl Enligt förslag. 120 För Åkersvängens del har byggkonsulten Herbert Lindén och VVS-konsulten Tommy Johansson sammanställt en plan för öppnande av tillräcklig yta av golvet i samråd med dåvarande VVS-entreprenör och omsorgsförbundet. Golvet i Solkulla badkarsrum och väggen till anslutande sovrum är öppnat v. 46 där vattenskadat material omgående rivits bort. Planen är att snarast återställa badrummet med nya golvskivor och våtrumsmatta, i stället för tidigare klinker. Sida 7

10 Förbundsstyrelsen beslutar att genast i början av 2012 åtgärda Åkersvängens avlopp. Omgående åtgärdas Solkulla badkarsrum, så att det beräknas vara klart vecka 51. Anslutande sovrum kan användas redan i och med att badrumsväggen nu är torr. Berörd personal, klienter och anhöriga är informerade per brev daterat Förbundsstyrelsen beslutade att åtgärda Åkersvängens personalavlopp omgående då felet kan åtgärdas med avloppsrengöring, vakuumventil vid diskbänk och max flöde i WC stol samt tydliga bruksanvisningar för personalen. Badrummet på Solkulla är under renovering och blir klart till v. 51. Den upptäckta fuktskadan i tvättstugans golv på Svedgränd åtgärdas; direkt efter Solkulla badrummet, i början av Sida 8

11 FÖRSLAG TILL MODERNISERAT LOKALT AVTAL OM NATTARBETSSKIFTETS LÄNGD FÖR VÅRDPERSONAL INOM ÅLANDS OMSORGSFÖRBUND K.F. S BOENDESERVICE 121 Ålands omsorgsförbund k.f. och de fackliga huvudavtalsorganisationerna har sedan 2001 tecknat ett lokalt avtal om nattarbetsskiftets längd att planeras till maximalt 15 timmar. Detta lokala avtal innehåller inaktuella hänvisningar och omfattar inte någon komplettering med ett individuellt avtal för de enskilt berörda medarbetarna. Moderniseringen av detta lokala avtal har aktualiserats av FOA-Å rf och TCÅ r.f. i samband med att ÅOF initierade förhandling om lokalt försöksavtal gällande nattersättning för år 2012 i tre arbetsgrupper. Förslaget till ersättande Lokalt avtal om nattarbetsskiftets längd för vårdpersonal finns i Bilaga 5/ För att var och en medarbetare som berörs av det lokala avtalet om att nattarbetsskiftets längd får planeras till maximalt 15 timmar finns även ett förslag till Individuellt avtal om nattarbetsskiftets längd i enlighet med ovanstående lokala avtal för vårdpersonal. Bilaga 6/ Omsorgsförbundets förhandlare har träffat FOA-Å rf och TCÅ r.f. vid ett första förhandlingstillfälle i god anda och parterna avser kl slutföra förhandlingarna med Akava-Åland gällande denna lokala avtalsmodernisering. Omsorgsförbundets samarbetsorgan för personal- och arbetarskyddsfrågor har vid sitt sammanträde tagit del av de två förslagen i Bilaga 6/ och se Bilaga 7/ Båda dessa avtal skall tillställas Ålands kommunala avtalsdelegation för fastställelse. ÅKAD sammanträder kl Sida 9

12 Förbundsstyrelsen beslutar att godkänna det moderniserade Lokala avtalet om nattarbetsskiftets längd för vårdpersonal enligt Bilaga 5/ Likaså godkänner förbundsstyrelsen det Individuella avtalet om nattarbetsskiftets längd enligt Bilaga 6/ Ärendet föreslås omedelbart justerat. Enligt förslag. Sida 10

13 FÖRSLAG TILL LOKALT FÖRSÖKSAVTAL GÄLLANDE NATTERSÄTTNING UNDER 15 TIMMARS NATTARBETSSKIFT FÖR VÅRDPERSONAL I TRE ARBETSGRUPPER Ålands omsorgsförbund k.f. och de två berörda fackliga huvudavtalsorganisationerna har FOA-Å rf och TCÅ r.f. har träffats vid ett första förhandlingstillfälle i god anda. FOA-Å rf åtog sig att formulera ett förslag till både ett Lokalt försöksavtal gällande nattersättning för år 2012 i tre arbetsgrupper, se Bilaga 7/ , och ett Individuellt avtal gällande nattersättningen i enlighet med det lokala avtalet, för berörda medarbetare, se Bilaga 8/ Omsorgsförbundets samarbetsorgan för personal- och arbetarskyddsfrågor har vid sitt sammanträde tagit del av de två förslagen i Bilaga 7/ och se Bilaga 8/ Berörda medarbetare i de tre arbetsgrupperna; Blåbärsstigens Rosa Villa, Servicegatan 22 och Svedgränd är inbjudna till ett informationstillfälle i ärendet kl Arbetslista I år 2012, i en sex veckors period om 2 x 3 veckor, börjar och årets sista arbetslista II slutar Båda dessa avtal skall tillställas Ålands kommunala avtalsdelegation för fastställelse. ÅKAD sammanträder kl Förbundsstyrelsen beslutar att godkänna det Lokala försöksavtalet gällande nattersättning för år 2012 i tre arbetsgrupper, Blåbärsstigens Rosa Villa, Servicegatan 22 och Svedgränd enl. Bilaga 7/ Likaså godkänner förbundsstyrelsen det Individuella avtalet om nattersättningen enligt Bilaga 8/ Ärendet föreslås omedelbart justerat. Enligt förslag. Sida 11

14 FÖRSLAG TILL INTENTIONSAVTAL MED FAB MARSTAD OCH ÅOF ANG. KOMPASSEN 91 Ålands omsorgsförbund k.f. har i Fastighets Ab Marstads kommande projekt Kompassen på Lotsgatan reserverats plats för en boendeenhet med 10 omsorgslägenheter, inklusive kök och andra gemensamma utrymmen ss tvättstuga och förråd samt personalutrymmen. Marstad har beviljats byggnadslov för projektet Kompassen För att omsorgsförbundet skall kunna få besätta hyreslägenheterna och hyresvärden inte oförutsett skall belastas med eventuell tomgångshyra behöver någon form av intentionsavtal upprättas med byggherren/hyresvärden och omsorgsförbundet. I samråd med Fastighets Ab Marstads VD Jan Blomqvist har omsorgsdirektören utarbetat ett förslag till intentionsavtal med byggherren/hyresvärden och omsorgsförbundet, i likhet med de som upprättats mellan Kårkulla samkommun och externa hyresvärdar vid nybyggnation av boendeenheter. Se Bilaga 4/ Förbundsstyrelsen beslutar att med Fab Marstad ingå ett intentionsavtal gällande Fastighets Ab Marstads kommande projekt Kompassen på Lotsgatan inkluderande en boendeenhet med 10 omsorgslägenheter, inklusive kök och andra gemensamma utrymmen ss tvättstuga och förråd samt personalutrymmen, i enlighet med Bilaga 4/ Enligt förslag. Magnus Sandberg återkom kl Sida 12

15 Förbundsstyrelsen / Fastighets Ab Marstad har kommit med ett justerat intentionsavtal Bilaga 9/ i förhållande det förslag som förbundsstyrelsen godkänt enligt Bilaga 10/ Förbundsstyrelsen tar ställning till det justerade avtalet enl. Bilaga 9/ och beslutar hur den undertecknade texten för underskrift bör lyda. Förbundsstyrelsen beslutar att vidhålla det intentionsavtal som förbundsstyrelsen godkänt enligt Bilaga 10/ , så att hyresnivån hålls inom FPA:s bostadsbidragsnorm. Sida 13

16 SAMMANSÄTTNING AV PROJEKTERINGSGRUPP FÖR NYTT AUTISMBOENDE ÅR Enligt förbundsfullmäktiges beslut , 15-16, finns i budgeten för år 2012 och ekonomiplan för åren år upptaget ett anslag om för projektering av ett andra autismboende på förbundets lediga tomt på Tistelgränd i Finström, Godby, med förverkligande år Placeringen blir i anslutning till den befintliga gruppbostaden på Tistelgränd, som förbundet lät uppföra där år För projekteringsuppdraget behöver förbundsstyrelsen utse en projekteringsgrupp med tillräcklig sakkunskap i såväl byggnation som specialomsorg, med inriktning autism. Förbundsstyrelsen beslutar att till nästa sammanträde efterhöra sakkunniga, som kan ingå i en projekteringsgrupp för planering av ett nytt autismboende på förbundets lediga tomt på Tistelgränd i Finström, Godby att förverkligas år Förbundsstyrelsen beslöt att arbetsgruppen bör bestå av 4 personer. Tillfrågas till nästa sammanträde skall Stina Eriksson förman för Tistelgränd, Eva Johansson boendechef, Dan Engblom entreprenör samt 1 styrelseledamot. Sida 14

17 Förbundsstyrelsen /2011 KONFIDENTIELLT ÄRENDE - Sida 15

18 ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM Hyreshöjning vid Dahlnäs, Hindersbölevägen; Bikupan från i överenskommelse med landskapets bostadslåneinspektör. 2. Omsorgsförbundet har anfört besvär över avslag från försäkringsbolag gällande arbetsolycksfall som godkänts för viss tid, men inte för hela sjukdomstiden med samma olycksfallsrelaterade diagnoser. 3. Omsorgskansliets nya adress från är Skarpansvägen 29, Mariehamn. 4. Räddningsverkets brandsyn på Skolstigen 1 och Hindersbölevägen Bikupan, per syn i oktober 2011 kvarstår påpekanden från gällande brister i utrymningssäkerheten. 5. Kesko gav besked om att de ämnar behålla tomten på Västra Klinten som reserv för butiksbyggande inklusive parkeringar. Svaret från Kesko, som äger tomten Västra Klinten 18:1, noteras för förbundets tomtförfrågan gällande eventuell daglig verksamhetsgalleria där. Ovanstående antecknades till kännedom. Sida 16

19 ÖVRIGA ÄRENDEN 127 Förbundsstyrelsen sammanträder nästa gång måndagen den kl på Hildas Hus. Sida 17

20 SYD VÄSTRA FINLANDS REGIONALFÖRVALTNINGSVERKS FÖRFRÅGAN 105 Förbundsstyrelsen har skickat in en anhållan om förlängning för att avge sitt svar till Sydvästra Finlands regionalförvaltningsverk. Inget svar har inkommit. Ordförande Sune Alén har anhängiggjort ärendet hos advokatbyrå Dan Karlsson. ORDFÖRANDES FÖRSLAG: Förbundsstyrelsen antecknar ovanstående till kännedom. Omsorgsdirektör Veronika Snellman anmälde jäv och avlägsnade sig. Enligt förslag. 128 ORDFÖRANDES FÖRSLAG: Det av advokatbyrå DKCO uppgjorda förslaget till svar på Sydvästra Finlands regionalförvaltningsverks förfrågan presenteras. Förslaget utgör Ålands omsorgsförbunds svar till ovannämnda verks förfrågan. Omsorgsdirektör Veronika Snellman anmälde jäv och avlägsnade sig. Enligt förslag. Sida 18

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll Protokoll Sammanträdestid: Tisdag kl. 13:00 15.07 Sammanträdesplats: Omsorgsbyrån i Helsingfors, Byholmsgränden 7 A Närvarande/beslutande X Hertzberg Veronica, ordförande Henriksson Linnea X Kronqvist

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen 05.05.2015 81-93 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen 05.05.2015 81-93 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen 05.05.2015 81-93 Sammanträdestid Tisdagen den 5 maj 2015 kl. 19.00-19.45 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22-37 14.03.2013 1 Sammanträdestid: 18.30-20.15 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Mia Hanström,ordförande Tommy Pettersson, viceordf. Åke Sundman Satu Numminen Ingmar Engblom

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8 /2005

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 8 /2005 Styrelsen nr 8 /2005 Kallelse till sammanträde den 14 oktober kl. 09.00. Paragraf Ärende 91 Sammankallande och beslutförhet. 92 Justering av protokoll. 93 Fastställande av föredragningslistan. 94 Upphandling

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 14 /2008

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 14 /2008 Styrelsen nr 14 /2008 Kallelse till sammanträde den 12 december kl. 09.00. Paragraf Ärende 144 Sammankallande och beslutförhet. 145 Justering av protokoll. 146 Fastställande av föredragningslistan. 147

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 12-22 11.02.2014 1 Sammanträdestid: 19.45-21.35 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Torbjörn Engman,ordförande Åke Sundman, viceordf. Agneta Enqvist Satu

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2010 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.10 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Karlsson Henning, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd - Fagerström Yvonne x

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden Nr 3/2012 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunfullmäktige 6/2011 1 Sammanträdestid Tisdagen den 15.11.2011, kl.19.30-21.55 Sammanträdeslokal Brandstationen i Finby Närvarande Andersén Jens, ordförande Andersson

Läs mer

Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare. x Lindroos Erica (C) x Danielsson Gerd

Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare. x Lindroos Erica (C) x Danielsson Gerd Nr 3/2013 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-20.45 Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare x Ekström Christian, vice ordförande x

Läs mer

Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande

Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande Nr 6/2010 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.25-20.00 Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande Ersättare x Karlsson Runar, vice ordförande - Söderlund

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 25 mars 2013 kl. 19:00-21:50 Kommunkansliet i Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande X Kjell Berndtsson, KST-viceordförande X Camilla Andersson

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden Nr 1/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

29.01.2008 1. Åkerberg, Carola - ledamot. Andersson Monica Grannas, Mikael Linde, Sune Sjövall, Edgar. Mikael Grannas

29.01.2008 1. Åkerberg, Carola - ledamot. Andersson Monica Grannas, Mikael Linde, Sune Sjövall, Edgar. Mikael Grannas 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 29 januari 2008 kl. 18:00 20:15 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Mattsson, Jean-Erik ordförande

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Sammanträdesdatum: 06.02.2013 Nr: 1 Paragrafer: 1-9 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Annsofi Joelsson, kommunfullmäktiges

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 3/2011 Sammanträdestid: Torsdagen den 7 april 2011 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

Sida Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll 0111 Byggnadstekniska nämnden

Sida Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll 0111 Byggnadstekniska nämnden o 1 1 s sammanträde Föredragningslista/Kallelse Tid: onsdag den 19 januari 2011 kl. 19.00 Nr Ärende 001 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 002 Val av protokolljusterare 003 Komplettering och godkännande

Läs mer

26.02.2008 1. Friis, Christer ledamot. Andersson Monica Grannas, Mikael Sjövall, Edgar 37-54. Mikael Grannas

26.02.2008 1. Friis, Christer ledamot. Andersson Monica Grannas, Mikael Sjövall, Edgar 37-54. Mikael Grannas 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 26 februari 2008 kl. 18:00 21:00 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Mattsson, Jean-Erik ordförande

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNS TYRELSEN

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNS TYRELSEN KOMMUNS TYRELSEN SAMMANTRÄDESKALLE LSE Sammanträdestid Tisda gen den kl 19.00 22.15 Sammanträdesplats Kommunkansliet i Överby. F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. Kst 1 Kallelse och beslutförhet. 2.

Läs mer

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-02-08 1

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-02-08 1 2005-02-08 1 Plats och tid Kommunbolagens sammanträdesrum, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 8 februari 2005, klockan 09.00 10.00 Beslutande Styrelseledamöterna Berit Karlsson, ordförande Ingrid Karlsson,

Läs mer

-2, STST 2015-06-08 16:00

-2, STST 2015-06-08 16:00 -2, STST 2015-06-08 16:00 Möteskallelse Måndagen den 8.6.2015 kl. 16:00 i stadsstyrelsens sammanträdesrum Ordinarie ledamöter Peter Boström, ordförande Ulla Hellén, I viceordförande Jarmo Ittonen, II viceordförande

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014 1 Sammanträdestid: 18.30-20.10 Sammanträdesplats: Mötesrummet, kommunkansliet, Beslutande: Ordinarie ledamöter: Mats Perämaa, ordförande Mia Hanström,I viceordf. Ingrid

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10. Frånvarande: Martin Staf

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10. Frånvarande: Martin Staf Sammanträdesdatum: 15.06.2011 Nr: 6 Paragrafer: 70-86 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:70 1 (23) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Slutrapport från beredningen för översyn av landstingsfullmäktiges arbetsordning Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Beredningen

Läs mer

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 05.03.2015 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 02/2015 Tid: 5.3.2015 kl. 16.30 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid: Torsdag kl. 09:00 Sammanträdesplats: M/S Gabriella Närvarande/beslutande Hertzberg Veronica, ordförande, Föredragare 84-86 Kronqvist Bengt, viceordförande

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 16/2013 1

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 16/2013 1 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 16/2013 1 Stadsstyrelsen Tid Måndag 07.10.2013 kl. 16.30 Plats Ämbetshuset Ärenden som skall behandlas Sida 299 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 486 300 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Dokument- och ärendehantering i Kungälvs kommun Riktlinjer antagna av kommunstyrelsen 2000-09-06

Dokument- och ärendehantering i Kungälvs kommun Riktlinjer antagna av kommunstyrelsen 2000-09-06 KUNGÄLVS KOMMUN Dokument- och ärendehantering i Kungälvs kommun Riktlinjer antagna av kommunstyrelsen 2000-09-06 2 Innehåll Inledning...3 Inriktning...4 Rutiner...6 1. Övergripande inriktning...6 2. Postöppning...7

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum Onsdagen den 10 september 2014 Tid Plats Kl. 08.30 Sammanträde Kl. 11.45 Gemensam lunch för de ordinarie ledamöterna. Samtidigt avtackning av den konstnärlige

Läs mer

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011.

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011. FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 24.11.2011 Nr 7 Tid Torsdagen den 24.11.2011 kl.16.00 Plats Kommungården i Finström Ärenden: 72 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 73 PROTOKOLLJUSTERARE 74 FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer