ÅLANDS OMSORGSFÖRBUND k.f.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅLANDS OMSORGSFÖRBUND k.f."

Transkript

1 Organ Datum 11/2011 Förbundsstyrelsen Sammanträdestid Måndagen den kl Sammanträdesplats Hildas Hus Beslutande ORDINARIE ERSÄTTARE X Alén, Sune ordf. Häggblom, Lars vice. ordf. X Grönholm, Marianne X Lindfors, Nina X Löthman, Henrik X Karlsson, Karin Sandberg, Magnus Westmark, Ulf-Peter Söderlund, Rune Andersson, Camilla Johans, Benita Hallbäck, Siv Björkman, Torbjörn Jansén Tina Föredragande X Snellman, Veronika omsorgsdirektör , kl Sekreterare X Andersson, Madeleine sekreterare Övriga närvarande Karlå, Kristina Öström, Jan-Anders ordf. för förbundsfullmäktige Hampf, Berit vice. ordf. för förbundsfullmäktige Paragrafer Underskrift Ordförande Sekreterare Sune Alén Ordförande Protokolljustering Ort och tid Mariehamn den Madelene Andersson Sekreterare Nina Lindfors Protokoll framlagt till påseende Ort och tid Mariehamn den Intygar Utdragets riktighet bestyrker Ort och tid Mariehamn den Underskrift

2 ÄRENDE: 113 Sammanträdets sammankallande och beslutförhet Protokolljustering Godkännande och komplettering av föredragningslistan Förbundsfullmäktiges sammanträde Anbud taxi taxiskjutsar för daglig verksamhet Anhållan om deltidsarbete , Henny Hammar-Eriksson Rättelseyrkande av tjänstemannabeslut, Johanna Nordqvist Plan för avloppssanering i gamla Åkersvängen fastigheten och Solkulla badrum samt anslutande sovrum Förslag till moderniserat lokalt avtal om nattarbetsskiftets längd för vårdpersonal inom omsorgsförbundets boendeservice Förslag till lokalt försöksavtal gällande nattersättning för periodarbetare i tre arbetsgrupper Förslag till Intentionsavtal med Fab Marstad och ÅOF ang Kompassen Sammansättning av projektgrupp för planering av nytt autismboende till Konfidentiellt ärende Ärenden till kännedom Övriga ärenden Regionalförvaltningsverkets förfrågan Bilagor: 1. Offertförfrågan; skjutsar för personer med utvecklingsstörning 2. Protokoll från öppnande av taxiskjutsoffeter Tjänstemannabeslut 105, Rättelseyrkande av tjänstemannabeslut Förslag till moderniserat lokalt avtal om nattarbetsskiftets längd 6. Förslag till individuellt avtal om nattarbetsskiftets längd 7. Förslag till lokalt försöksavtal gällande nattersättning för periodarbetare 8. Förslag till individuellt avtal gällande nattersättning enligt försöksavtal 9. ÅOFs förslag till Intensionsavtal med Fab Marstad och Ålands omsorgsförbund 10. Fab Marstads förslag till Intensionsavtal med Fab Marstad och ÅOF. Sida 0

3 SAMMANTRÄDETS SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET 113 Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och beslutfört. PROTOKOLLJUSTERING 114 Till protokolljusterare valdes Nina Lindfors. Protokollet justeras tisdagen den 29 november 2011 kl på omsorgskansliet, Strandgatan 23. _ Sida 1

4 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 115 Föredragningslistan godkändes med följande extra ärenden: 126 Punkt 4. Räddningsverkets skrivelse efter brandsyn på Skolstigen 1 och Hindersbölevägen, Bikupans gruppboende. 126 Punkt 5. Svar på tomtförfrågan gällande daglig verksamhetsgalleria hos Kesko, som äger tomten Västra Klinten 18:1. Sida 2

5 FÖRBUNDSFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 116 Enligt 49 i kommunallagen för landskapet Åland skall förbundsstyrelsen övervaka att fullmäktiges beslut är lagliga, utom i ärenden som rör fullmäktiges inre organisation samt val av styrelse och revisorer. Förbundsfullmäktige höll sammanträde den Protokollet finns till påseende på mötet. Förbundsstyrelsen konstaterar att besluten tillkommit i laga ordning. Enligt förslag. Sida 3

6 ANBUD TAXISKJUTSAR FÖR DAGLIG VERKSAMHET Offert på taxiskjutsarna för daglig verksamhet har inbegärts per annons, sålunda att anbud skulle inlämnas senast , Bilaga 1/ Offertförfrågan gäller två rutter; Hammarland-Mariehamn-Godby tr/r och Lemland-Mariehamn- Godby tr/r. Körschema har funnits att avhämta från omsorgskansliet. Möte för öppnande av inlämnade offerter hölls med oms.dir. Veronika Snellman och chefen för daglig verksamhet Bo Ginlund. Inom utsatt tid har för båda rutter inlämnats två anbud. Mötet för öppnande av inlämnade offerter förordar att för rutten Lemland-Mariehamn-Godby tr/r antas offerten från Ålands Taxi och att för rutten Hammarland-Mariehamn-Godby tr/r antas offerten från Hammarlands Taxi, Bilaga 2/ Förbundsstyrelsen beslutar att anta de två anbud som är biligast och samtidigt har taxichaufförer med lång erfarenhet av att skjutsa personer med utvecklingsstörning i enlighet med det som mötet för öppnandet av offerterna förordat. Enligt förslag med tillägg att anbuden ryms inom budgetens godkända ramar för klienttransporter år Sida 4

7 ANHÅLLAN OM DELTIDSARBETE 16 TIMMAR PER VECKA , HENNY HAMMAR-ERIKSSON 118 Heltidsvårdaren vid Butik Unik, Henny Hammar-Eriksson anhåller per om att få deltidsarbeta 16 timmar per vecka , efter att under tiden ha haft arbetsprövning på den egna arbetsplatsen. Föreliggande anhållan om deltid 16 timmar per vecka = 41,83 % av heltid för tiden förordas av både föreståndaren och chefen för daglig verksamhet. Förbundsstyrelsen beslutar att bifalla Henny Hammar-Erikssons anhållan om deltid 16 timmar per vecka Enligt förslag, med tillägget att paragrafen justeras omedelbart. Sida 5

8 RÄTTELSEYRKANDE AV TJÄNSTEMANNABESLUT, JOHANNA NORDQVIST 119 Närvårdaren Johanna Nordqvist har lämnat ett rättelseyrkande över boendechefens beslut, /11, gällande tillsättande av en vikarierande vårdare på heltid i periodarbete inom boendeservicen Bilaga 3/ Missnöjet gäller att en inte formellt behörig antagits som vikarie, torts att Johanna Nordqvist är närvårdare; att den antagna inte har erfarenhet av arbete vid den enhet som vikariatet gäller och misstanke om att ha blivit förbigådd på grund av graviditet, se Bilaga 4/ Enligt boendechefen Eva Johansson har det korta vikariatet besatts med en lämplig person som obehindrat kan arbeta de arbetstider som är en förutsättning för verksamheten på den aktuella enheten, vilket inte var fallet för Johanna Nordqvists del vid anställningstidpunkten. Förbundsstyrelsen beslutar att vidhålla beslutet gällande tjänstemannabeslutet , 105. Enligt förslag. Sida 6

9 Förbundsstyrelsen /2011 PLAN FÖR AVLOPPSSANERING I DEL AV GAMLA ÅKERSVÄNGEN FASTIGHETEN SAMT SOLKULLA BADKARSRUM 104 Sedan en tid har avloppet i gamla Åkersvängens personal WC/dusch och närbelägna våtutrymmen varit igenstockade. Uteslutningsmetoder visar att inte något otillåtet har spolats ner. Inte heller har en grundlig genomspolning av rören med hjälp av Ålands Renhållning resulterat i någon varaktig förbättring. På nya husets VVSplanerares inrådan har en filmning av rören verkställdes i augusti Då visade det sig att det för att avloppet skall fungera så måste, enligt VVS planeraren; a) bakfallet åtgärdas genom att antingen hela ytan pikas bort och ersätts med ny golvvärme samt avlopp b) alternativt pikas en ränna, monteras nya avlopp, med ny typ av övergolv. I enlighet med förbundsstyrelsens anteckningar till känndedom , 94 pl. 1 har påbörjats utredning av ansvarsfördelningen. Sakkunnig och entreprenör beställs till platsen för identifiering av skadans art, omfång och ursprung. Förbundsstyrelsen beslutar att ge ordförande i uppdrag att följa upp utfallet av platsbesiktningen och därefter återkomma till styrelsen med en lägesrapport. Magnus Sandberg anlände kl Enligt förslag. 120 För Åkersvängens del har byggkonsulten Herbert Lindén och VVS-konsulten Tommy Johansson sammanställt en plan för öppnande av tillräcklig yta av golvet i samråd med dåvarande VVS-entreprenör och omsorgsförbundet. Golvet i Solkulla badkarsrum och väggen till anslutande sovrum är öppnat v. 46 där vattenskadat material omgående rivits bort. Planen är att snarast återställa badrummet med nya golvskivor och våtrumsmatta, i stället för tidigare klinker. Sida 7

10 Förbundsstyrelsen beslutar att genast i början av 2012 åtgärda Åkersvängens avlopp. Omgående åtgärdas Solkulla badkarsrum, så att det beräknas vara klart vecka 51. Anslutande sovrum kan användas redan i och med att badrumsväggen nu är torr. Berörd personal, klienter och anhöriga är informerade per brev daterat Förbundsstyrelsen beslutade att åtgärda Åkersvängens personalavlopp omgående då felet kan åtgärdas med avloppsrengöring, vakuumventil vid diskbänk och max flöde i WC stol samt tydliga bruksanvisningar för personalen. Badrummet på Solkulla är under renovering och blir klart till v. 51. Den upptäckta fuktskadan i tvättstugans golv på Svedgränd åtgärdas; direkt efter Solkulla badrummet, i början av Sida 8

11 FÖRSLAG TILL MODERNISERAT LOKALT AVTAL OM NATTARBETSSKIFTETS LÄNGD FÖR VÅRDPERSONAL INOM ÅLANDS OMSORGSFÖRBUND K.F. S BOENDESERVICE 121 Ålands omsorgsförbund k.f. och de fackliga huvudavtalsorganisationerna har sedan 2001 tecknat ett lokalt avtal om nattarbetsskiftets längd att planeras till maximalt 15 timmar. Detta lokala avtal innehåller inaktuella hänvisningar och omfattar inte någon komplettering med ett individuellt avtal för de enskilt berörda medarbetarna. Moderniseringen av detta lokala avtal har aktualiserats av FOA-Å rf och TCÅ r.f. i samband med att ÅOF initierade förhandling om lokalt försöksavtal gällande nattersättning för år 2012 i tre arbetsgrupper. Förslaget till ersättande Lokalt avtal om nattarbetsskiftets längd för vårdpersonal finns i Bilaga 5/ För att var och en medarbetare som berörs av det lokala avtalet om att nattarbetsskiftets längd får planeras till maximalt 15 timmar finns även ett förslag till Individuellt avtal om nattarbetsskiftets längd i enlighet med ovanstående lokala avtal för vårdpersonal. Bilaga 6/ Omsorgsförbundets förhandlare har träffat FOA-Å rf och TCÅ r.f. vid ett första förhandlingstillfälle i god anda och parterna avser kl slutföra förhandlingarna med Akava-Åland gällande denna lokala avtalsmodernisering. Omsorgsförbundets samarbetsorgan för personal- och arbetarskyddsfrågor har vid sitt sammanträde tagit del av de två förslagen i Bilaga 6/ och se Bilaga 7/ Båda dessa avtal skall tillställas Ålands kommunala avtalsdelegation för fastställelse. ÅKAD sammanträder kl Sida 9

12 Förbundsstyrelsen beslutar att godkänna det moderniserade Lokala avtalet om nattarbetsskiftets längd för vårdpersonal enligt Bilaga 5/ Likaså godkänner förbundsstyrelsen det Individuella avtalet om nattarbetsskiftets längd enligt Bilaga 6/ Ärendet föreslås omedelbart justerat. Enligt förslag. Sida 10

13 FÖRSLAG TILL LOKALT FÖRSÖKSAVTAL GÄLLANDE NATTERSÄTTNING UNDER 15 TIMMARS NATTARBETSSKIFT FÖR VÅRDPERSONAL I TRE ARBETSGRUPPER Ålands omsorgsförbund k.f. och de två berörda fackliga huvudavtalsorganisationerna har FOA-Å rf och TCÅ r.f. har träffats vid ett första förhandlingstillfälle i god anda. FOA-Å rf åtog sig att formulera ett förslag till både ett Lokalt försöksavtal gällande nattersättning för år 2012 i tre arbetsgrupper, se Bilaga 7/ , och ett Individuellt avtal gällande nattersättningen i enlighet med det lokala avtalet, för berörda medarbetare, se Bilaga 8/ Omsorgsförbundets samarbetsorgan för personal- och arbetarskyddsfrågor har vid sitt sammanträde tagit del av de två förslagen i Bilaga 7/ och se Bilaga 8/ Berörda medarbetare i de tre arbetsgrupperna; Blåbärsstigens Rosa Villa, Servicegatan 22 och Svedgränd är inbjudna till ett informationstillfälle i ärendet kl Arbetslista I år 2012, i en sex veckors period om 2 x 3 veckor, börjar och årets sista arbetslista II slutar Båda dessa avtal skall tillställas Ålands kommunala avtalsdelegation för fastställelse. ÅKAD sammanträder kl Förbundsstyrelsen beslutar att godkänna det Lokala försöksavtalet gällande nattersättning för år 2012 i tre arbetsgrupper, Blåbärsstigens Rosa Villa, Servicegatan 22 och Svedgränd enl. Bilaga 7/ Likaså godkänner förbundsstyrelsen det Individuella avtalet om nattersättningen enligt Bilaga 8/ Ärendet föreslås omedelbart justerat. Enligt förslag. Sida 11

14 FÖRSLAG TILL INTENTIONSAVTAL MED FAB MARSTAD OCH ÅOF ANG. KOMPASSEN 91 Ålands omsorgsförbund k.f. har i Fastighets Ab Marstads kommande projekt Kompassen på Lotsgatan reserverats plats för en boendeenhet med 10 omsorgslägenheter, inklusive kök och andra gemensamma utrymmen ss tvättstuga och förråd samt personalutrymmen. Marstad har beviljats byggnadslov för projektet Kompassen För att omsorgsförbundet skall kunna få besätta hyreslägenheterna och hyresvärden inte oförutsett skall belastas med eventuell tomgångshyra behöver någon form av intentionsavtal upprättas med byggherren/hyresvärden och omsorgsförbundet. I samråd med Fastighets Ab Marstads VD Jan Blomqvist har omsorgsdirektören utarbetat ett förslag till intentionsavtal med byggherren/hyresvärden och omsorgsförbundet, i likhet med de som upprättats mellan Kårkulla samkommun och externa hyresvärdar vid nybyggnation av boendeenheter. Se Bilaga 4/ Förbundsstyrelsen beslutar att med Fab Marstad ingå ett intentionsavtal gällande Fastighets Ab Marstads kommande projekt Kompassen på Lotsgatan inkluderande en boendeenhet med 10 omsorgslägenheter, inklusive kök och andra gemensamma utrymmen ss tvättstuga och förråd samt personalutrymmen, i enlighet med Bilaga 4/ Enligt förslag. Magnus Sandberg återkom kl Sida 12

15 Förbundsstyrelsen / Fastighets Ab Marstad har kommit med ett justerat intentionsavtal Bilaga 9/ i förhållande det förslag som förbundsstyrelsen godkänt enligt Bilaga 10/ Förbundsstyrelsen tar ställning till det justerade avtalet enl. Bilaga 9/ och beslutar hur den undertecknade texten för underskrift bör lyda. Förbundsstyrelsen beslutar att vidhålla det intentionsavtal som förbundsstyrelsen godkänt enligt Bilaga 10/ , så att hyresnivån hålls inom FPA:s bostadsbidragsnorm. Sida 13

16 SAMMANSÄTTNING AV PROJEKTERINGSGRUPP FÖR NYTT AUTISMBOENDE ÅR Enligt förbundsfullmäktiges beslut , 15-16, finns i budgeten för år 2012 och ekonomiplan för åren år upptaget ett anslag om för projektering av ett andra autismboende på förbundets lediga tomt på Tistelgränd i Finström, Godby, med förverkligande år Placeringen blir i anslutning till den befintliga gruppbostaden på Tistelgränd, som förbundet lät uppföra där år För projekteringsuppdraget behöver förbundsstyrelsen utse en projekteringsgrupp med tillräcklig sakkunskap i såväl byggnation som specialomsorg, med inriktning autism. Förbundsstyrelsen beslutar att till nästa sammanträde efterhöra sakkunniga, som kan ingå i en projekteringsgrupp för planering av ett nytt autismboende på förbundets lediga tomt på Tistelgränd i Finström, Godby att förverkligas år Förbundsstyrelsen beslöt att arbetsgruppen bör bestå av 4 personer. Tillfrågas till nästa sammanträde skall Stina Eriksson förman för Tistelgränd, Eva Johansson boendechef, Dan Engblom entreprenör samt 1 styrelseledamot. Sida 14

17 Förbundsstyrelsen /2011 KONFIDENTIELLT ÄRENDE - Sida 15

18 ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM Hyreshöjning vid Dahlnäs, Hindersbölevägen; Bikupan från i överenskommelse med landskapets bostadslåneinspektör. 2. Omsorgsförbundet har anfört besvär över avslag från försäkringsbolag gällande arbetsolycksfall som godkänts för viss tid, men inte för hela sjukdomstiden med samma olycksfallsrelaterade diagnoser. 3. Omsorgskansliets nya adress från är Skarpansvägen 29, Mariehamn. 4. Räddningsverkets brandsyn på Skolstigen 1 och Hindersbölevägen Bikupan, per syn i oktober 2011 kvarstår påpekanden från gällande brister i utrymningssäkerheten. 5. Kesko gav besked om att de ämnar behålla tomten på Västra Klinten som reserv för butiksbyggande inklusive parkeringar. Svaret från Kesko, som äger tomten Västra Klinten 18:1, noteras för förbundets tomtförfrågan gällande eventuell daglig verksamhetsgalleria där. Ovanstående antecknades till kännedom. Sida 16

19 ÖVRIGA ÄRENDEN 127 Förbundsstyrelsen sammanträder nästa gång måndagen den kl på Hildas Hus. Sida 17

20 SYD VÄSTRA FINLANDS REGIONALFÖRVALTNINGSVERKS FÖRFRÅGAN 105 Förbundsstyrelsen har skickat in en anhållan om förlängning för att avge sitt svar till Sydvästra Finlands regionalförvaltningsverk. Inget svar har inkommit. Ordförande Sune Alén har anhängiggjort ärendet hos advokatbyrå Dan Karlsson. ORDFÖRANDES FÖRSLAG: Förbundsstyrelsen antecknar ovanstående till kännedom. Omsorgsdirektör Veronika Snellman anmälde jäv och avlägsnade sig. Enligt förslag. 128 ORDFÖRANDES FÖRSLAG: Det av advokatbyrå DKCO uppgjorda förslaget till svar på Sydvästra Finlands regionalförvaltningsverks förfrågan presenteras. Förslaget utgör Ålands omsorgsförbunds svar till ovannämnda verks förfrågan. Omsorgsdirektör Veronika Snellman anmälde jäv och avlägsnade sig. Enligt förslag. Sida 18

ÅLANDS OMSORGSFÖRBUND k.f.

ÅLANDS OMSORGSFÖRBUND k.f. Organ Datum 4/2011 Förbundsstyrelsen 05.05.2011 Sammanträdestid Sammanträdesplats Torsdagen den 05.05.2011 kl.15.00 16.45 Hildas Hus Beslutande ORDINARIE ERSÄTTARE X Alén, Sune ordf. X Häggblom, Lars vice.

Läs mer

ÅLANDS OMSORGSFÖRBUND k.f.

ÅLANDS OMSORGSFÖRBUND k.f. Organ Datum 6/2011 Förbundsstyrelsen 15.06.2011 Sammanträdestid Onsdagen den 15.06.2011 kl. 15.00-16.25 Sammanträdesplats Hildas Hus Beslutande ORDINARIE ERSÄTTARE X Alén, Sune ordf. Westmark, Ulf-Peter

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 01.04 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOL. K.f för De Gamlas Hem. Sida 1 06.

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 01.04 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOL. K.f för De Gamlas Hem. Sida 1 06. Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 77 Sammankallande och beslutförhet 78 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 79 Tjänstemannabeslut 80 Lokalt avtal

Läs mer

ÅLANDS OMSORGSFÖRBUND k.f.

ÅLANDS OMSORGSFÖRBUND k.f. Organ Datum 3/2011 Förbundsstyrelsen 28.03.2011 Sammanträdestid Måndagen den 28.3.2011 kl. 15.00 16.15 Sammanträdesplats Skolstigens gruppboende Beslutande ORDINARIE ERSÄTTARE X Alén, Sune ordf. X Häggblom,

Läs mer

ÅLANDS OMSORGSFÖRBUND k.f.

ÅLANDS OMSORGSFÖRBUND k.f. Organ Datum 9/2011 Förbundsstyrelsen 14.09.2011 Sammanträdestid Onsdagen den 14.09.2011 kl. 15.00-16.50 Sammanträdesplats Hildas Hus Beslutande ORDINARIE ERSÄTTARE X Alén, Sune ordf. X Häggblom, Lars vice.

Läs mer

ÅLANDS OMSORGSFÖRBUND k.f.

ÅLANDS OMSORGSFÖRBUND k.f. Organ Datum 1/2011 Förbundsstyrelsen 17.01.2011 Sammanträdestid Måndagen den 17.1.2011 kl. 15.00 16.15 Sammanträdesplats Hildas Hus Beslutande ORDINARIE ERSÄTTARE X Alén, Sune ordf. X Häggblom, Lars vice.ordf.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19.04 2011

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19.04 2011 Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 83 Sammankallande och beslutförhet 84 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 85 Tjänstemannabeslut 86 Rättelseyrkande

Läs mer

ÅLANDS OMSORGSFÖRBUND k.f.

ÅLANDS OMSORGSFÖRBUND k.f. Organ Datum 8/2011 Förbundsstyrelsen 30.08.2011 Sammanträdestid Tisdagen den 30.08.2011 kl. 15.00-18.40 Sammanträdesplats Cikada Hotell Beslutande ORDINARIE ERSÄTTARE X Alén, Sune ordf. X Häggblom, Lars

Läs mer

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1 Sida 1 K.f De Gamlas Hem sammanträde Kl. 16.00 Sida 2 DATUM PLATS De Gamlas Hem 1. Sammanträdets öppnande...4 2. Sammanträdets laglighet och beslutförhet...5 3. Val av ordförande och viceordförande för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 07.06 2011

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 07.06 2011 Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 151 Sammankallande och beslutförhet 152 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 153 Tjänstemannabeslut 154 Situationen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr 17.2.2014 1/14 Sammanträdestid Måndagen den 17 februari 2014 kl. 9.30 11.00 Sammanträdesplats Lantbrukskansliet i Godby Ordinarie: Suppleanter: Föredragande:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr 15.2.2013 1/13 Sammanträdestid Fredagen den 15 februari 2013 kl. 9.30 10.40 Sammanträdesplats Lantbrukskansliet i Godby Ordinarie: Suppleanter: Föredragande:

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN I KÖKAR

SOCIALNÄMNDEN I KÖKAR SOCIALNÄMNDEN I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 1 /2016 Sammanträdestid: Måndag den 18.01 kl: 16.00-16.39 Sammanträdesplats Kommungården ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Björkman Kristina, ordförande

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Finströms bibliotek, Godby

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Finströms bibliotek, Godby FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 19.02.2013 2 Sammanträdestid Tisdagen den 19 februari 2013 kl 18.30-19.45 Beslutande Föredragande Övriga närvarande

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1 Sammanträdestid Måndagen den 24 januari 2011 kl 19.00-21.00 Beslutande Föredragande Kommungården,

Läs mer

ÅLANDS OMSORGSFÖRBUND k.f.

ÅLANDS OMSORGSFÖRBUND k.f. Organ Datum 2/2012 Förbundsstyrelsen 29.02.2012 Sammanträdestid Onsdagen den 29.2.2011 kl. 16.15 17.30 Sammanträdesplats Omsorgsförbundets kansli Beslutande ORDINARIE ERSÄTTARE X Alén, Sune ordf. X Häggblom,

Läs mer

KALLELSE 22.9.2015. Tisdagen den 22.9.2015 kl.19.00

KALLELSE 22.9.2015. Tisdagen den 22.9.2015 kl.19.00 SKOLNÄMNDEN KALLELSE Nr 4 Tid Tisdagen den kl.19.00 Plats Geta skola Ärenden: Innehåll 21 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 22 VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE 3 23 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 111 Sammankallelse och beslutfördhet 112 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering samt godkännande/ komplettering av föredragningslistan 113 Besättande av tjänsten som

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN I KÖKAR

SOCIALNÄMNDEN I KÖKAR SOCIALNÄMNDEN I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 4 /2017 Sammanträdestid: 18 april kl 13.00 13.10 Sammanträdesplats Socialkansliet ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Eriksson Rainer, ordförande X Lotta

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 09.03.2010 2/10. Kommungården i Godby

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 09.03.2010 2/10. Kommungården i Godby MÖTESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 09.03.2010 2/10 Sammanträdestid Tisdagen den 9 mars 2010, klockan 19.30-20.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby Lars Rögård, ordförande

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 24.10.2011 9/11 Sammanträdestid Måndagen den 24 oktober 2011 kl 18.00 19.00 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /09. Kommungården i Godby

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /09. Kommungården i Godby MÖTESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.10.2009 8/09 Sammanträdestid Tisdagen den 27 oktober 2009, klockan 19.30- Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby Lars Rögård, ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torsdagen den , kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torsdagen den , kl LEMLANDS OCH LUMPARLANDS KOMMUNER Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nummer 3/2014 Sammanträdestid Torsdagen den, kl. 18.00 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Kommungården

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN TEKNISKA NÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN TEKNISKA NÄMNDEN TEKNISKA NÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Onsdagen den 17.04.2013 kl 19.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet i Överby. F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. TN 26 Kallelse och beslutförhet.

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 08.05.2012 4/12 Sammanträdestid Tisdagen den 8 maj 2012 kl 18.00 19.15. Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Godby daghem x Karlsson Rolf, ordförande x Mattsson

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 13.1 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande. genom. Kerstin Wikgren Vårdchef SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 13.1 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande. genom. Kerstin Wikgren Vårdchef SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 12 Sammankallelse och beslutförhet 13 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 14 Konfidentiellt ärende 15 Demensavdelningens

Läs mer

Torsdagen den 22 oktober 2015 kl Kommungården

Torsdagen den 22 oktober 2015 kl Kommungården HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 12 oktober 2015 Socialnämnden 12.10.2015 113-127 Sammanträdestid Sammanträdesplats Ärendets - nummer Torsdagen den 22 oktober 2015 kl. 19.00

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /12

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 17.4.2012 3/12 Sammanträdestid Tisdagen den 17.4. 2012, klockan 18.30-19.55 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Leif Andersson,

Läs mer

Sammanträdesdatum SKOLNÄMNDEN /11. Kommungården, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum SKOLNÄMNDEN /11. Kommungården, sammanträdesrummet Sammanträdesdatum Nr SKOLNÄMNDEN 16.02.2011 1/11 Sammanträdestid Onsdagen den 16 februari 2011 kl. 16.00-17.15 Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet x Danielsson Sven-Anders,

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 111 Sammankallelse och beslutfördhet 112 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering samt godkännande/ komplettering av föredragningslistan 113 Besättande av tjänsten som

Läs mer

Sammanträdesdatum BYGGNADSNÄMNDEN /10. x Dick Lindström, ordförande x Inger Rosenberg-Mattsson, v.ordf

Sammanträdesdatum BYGGNADSNÄMNDEN /10. x Dick Lindström, ordförande x Inger Rosenberg-Mattsson, v.ordf SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr BYGGNADSNÄMNDEN 19.01.2010 1/10 Sammanträdestid Tisdagen den 19 januari 2010, kl. 18.30-20.30 Kommungården i Godby x Dick Lindström, ordförande x Inger Rosenberg-Mattsson,

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunstyrelsen 13/2011 1 Sammanträdestid Tisdagen den 13.9.2011, kl.19.00-19.10 Sammanträdeslokal Brandstationen i Finby Närvarande Christer Mattsson, ordförande Ulla-Britt

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN TEKNISKA NÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN TEKNISKA NÄMNDEN TEKNISKA NÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Onsdagen den 19.06.2013 kl 19.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet i Överby. F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. TN 35 Kallelse och beslutförhet.

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN TEKNISKA NÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN TEKNISKA NÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Onsdagen den 21.01.2009 kl 19.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet i Överby. F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. TN 1 Kallelse och beslutförhet. 2. TN 2 Val av protokolljusterare,

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansliet SN 114 SN 115 SN 116 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val av protokolljusterare,

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 22.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 287 Kallelse och beslutförhet KS 288 Val av protokolljusterare,

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 15.11.2010 8. Kommungården, sammanträdesrummet. - Lindblom, Regina, kommunstyrelsens repr.

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 15.11.2010 8. Kommungården, sammanträdesrummet. - Lindblom, Regina, kommunstyrelsens repr. FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 15.11.2010 Nr 8 Sammanträdestid Måndagen den 15 november 2010 kl 19.00-21.15 Beslutande Föredragande Övriga närvarande

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid Torsdagen den 2 juli 2015 kl. 19.00 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets -nummer

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars Sammanträdestid. Torsdag 26 mars 2015 kl Kommungården i Föglö. Närvarande

KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars Sammanträdestid. Torsdag 26 mars 2015 kl Kommungården i Föglö. Närvarande Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars 2015 2 1 Sammanträdestid Torsdag 26 mars 2015 kl. 19.00 19.20. Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö. Närvarande Stig Fellman, ordförande Katarina

Läs mer

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011.

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011. FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 24.11.2011 Nr 7 Tid Torsdagen den 24.11.2011 kl.16.00 Plats Kommungården i Finström Ärenden: 72 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 73 PROTOKOLLJUSTERARE 74 FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Onsdagen den kl. 16:40 18.45 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 205 KS 206 KS 207 KS 208 KS 209 KS 210 Kallelse och beslutförhet

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 10.09 2014 Biblioteksnämnden 10.09.2014. - Sammanträdestid Torsdagen den 18 September kl. 18.00-19.30 Biblioteket Sammanträdesplats Ärendets

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2009 Styrelsen nr 9/2009 Kallelse till sammanträde 11 augusti 2009 kl. 09.00. Paragraf Ärende 95 Sammankallande och beslutförhet. 96 Justering av protokoll. 97 Fastställande av föredragningslistan. 98 Utvärdering

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH KULTURNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH KULTURNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdestid Måndagen den 3 oktober 2016 kl 18.30 Sammanträdesplats Kommunkansliet i Överby F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. 35 Kallelse och beslutsförhet 2. 36 Val av protokolljusterare

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Sammanträdesdatum: 22.08.2012 Nr: 7 Paragrafer: 115-123 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SKOLNÄMNDEN 13.06.2011 5/11 Sammanträdestid Måndagen den 13 juni 2011 kl. 16.00-17.00 Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården X Danielsson Sven-Anders, ordf. X Gestberg

Läs mer

Sammanträdesdatum 5 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande

Sammanträdesdatum 5 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande Sammanträdesdatum Nr 5 SOCIALNÄMNDEN 2016-07-06 1 Sammanträdestid Onsdag 2016-07-06 kl. 19.00 19.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö Närvarande Karlström Jan-Erik, ordförande Sundblom

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 130 SN 131 SN 132 SN 133 SN 134 SN 135 SN 136 SN 137 SN 138 SN 139 SN 140

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 21.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden Nr 3/2012 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 07.01.2014 01/14 Sammanträdestid Tisdagen den 7 januari 2014 kl 18.00 18.45. Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Sammanträdesrummet, Kommungården

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Mötets avslutande. Jomala den Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FÖREDRAGNINGSLISTA. Mötets avslutande. Jomala den Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 39 Sammankallande och beslutförhet 40 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 41 ÅHS avtal - uppsägning 42 Konfidentiellt

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 SN 122 SN 123 SN 124 SN 125 SN 126 SN 127 SN 128

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 16.6.2016 4 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Frånvarande Övriga närvarande 16.6.2016 kl

Läs mer

Sammanträdesdatum SKOLNÄMNDEN 10.05.2010 4/10. Kommungården, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum SKOLNÄMNDEN 10.05.2010 4/10. Kommungården, sammanträdesrummet Sammanträdesdatum Nr SKOLNÄMNDEN 10.05.2010 4/10 Sammanträdestid Måndagen den 10 maj 2010 kl. 16.00-18.10 Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet X Danielsson Sven-Anders,

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6/2006

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6/2006 Styrelsen nr 6/2006 Kallelse till sammanträde den 11 augusti kl. 13.30 Paragraf Ärende 71 Sammankallande och beslutförhet. 72 Justering av protokoll. 73 Fastställande av föredragningslistan. 74 Ålands

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 10.03.2015 02/15 Sammanträdestid Tisdagen den 10 mars 2015 kl 18.00 19.30. Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Sammanträdesrummet, Kommungården

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr 6.9.2012 2/12 Sammanträdestid Torsdagen den 6 september 2012 kl. 9.30 11.15 Sammanträdesplats Lantbrukskansliet i Godby Ordinarie: Suppleanter: Föredragande:

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016:

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016: BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016: 49-55 1 Sammanträdestid: Tisdagen 8 November kl 18:30 Sammanträdesplats: Kommunkansliet Beslutande: Ordinarie: Stefan Sundman, ordförande Berit Johansson, viceordf. Jens

Läs mer

x Salmén Jan, ordf. x Lindström Henry, vice ordf. x Carlson Nina-Marie x Flöjt-Josefsson Helena x Holmström Janice x Jansson Benitha x Nyholm Dan

x Salmén Jan, ordf. x Lindström Henry, vice ordf. x Carlson Nina-Marie x Flöjt-Josefsson Helena x Holmström Janice x Jansson Benitha x Nyholm Dan Nr 3/2014 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 20.10 Sammanträdesplats Beslutande Sunnanberg vårdhem x Salmén Jan, ordf. x Lindström Henry, vice ordf. x Carlson Nina-Marie x Flöjt-Josefsson Helena x

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr 18.3.2016 1/16 Sammanträdestid Fredagen den 18 mars 2016 kl. 9.30 11.20 Sammanträdesplats Lantbrukskansliet i Godby Ordinarie: Suppleanter: Föredragande: Övriga

Läs mer

Sammanträdesdatum BYGGNADSNÄMNDEN 16.11.2010 9/10. Sammanträdestid Tisdagen den 16 november 2010, kl. 18.30 20:30 Kommungården i Godby

Sammanträdesdatum BYGGNADSNÄMNDEN 16.11.2010 9/10. Sammanträdestid Tisdagen den 16 november 2010, kl. 18.30 20:30 Kommungården i Godby FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr BYGGNADSNÄMNDEN 16.11.2010 9/10 Sammanträdestid Tisdagen den 16 november 2010, kl. 18.30 20:30 Kommungården i Godby x Dick Lindström, ordförande

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Torsdag 15 november 2012, kl 10.00-10.30 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 Kaffe serveras från kl 9.45. 62 Sammanträdets laglighet och

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Kommungården, Godby

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Kommungården, Godby FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 20.01.2014 1 Sammanträdestid Måndagen den 20 januari 2014 kl 18.30-19.30 Beslutande Föredragande Övriga närvarande

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 13.08.2015 Socialnämnden 20.08.2015 93-102 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 13.08.2015 Socialnämnden 20.08.2015 93-102 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 13.08.2015 Socialnämnden 20.08.2015 93-102 Sammanträdestid Torsdag 20.08.2015 kl. 19.00 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets -nummer Ärende

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 20:00-20.25 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 68 Kallelse och beslutförhet SN 69 Val av protokolljusterare, tid

Läs mer

KALLELSE Tisdagen den kl.19.00

KALLELSE Tisdagen den kl.19.00 SKOLNÄMNDEN KALLELSE Nr 6 Tid Tisdagen den kl.19.00 Plats Geta skola Ärenden: Innehåll 43 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 44 VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE 3 45 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

KALLELSE Måndagen den kl.16.15

KALLELSE Måndagen den kl.16.15 FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 11.2.2013 Nr 2 Tid Måndagen den 11.2.2013 kl.16.15 Plats Kommungården i Finström Ärenden: Innehåll 11 Mötets laglighet och beslutförhet 3 12 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Sammanträdesdatum BYGGNADSNÄMNDEN /09

Sammanträdesdatum BYGGNADSNÄMNDEN /09 SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdesdatum Nr BYGGNADSNÄMNDEN 03.06.2009 5/09 Sammanträdestid Onsdagen den 3 juni 2009, kl. 18.30 Kommungården i Godby x Dick Lindström, ordförande - Inger Rosenberg-Mattsson,

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN I KÖKAR

KOMMUNSTYRELSEN I KÖKAR KOMMUNSTYRELSEN I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 7 /2015 Sammanträdestid: Onsdag 1.6.2016 kl. 19.00-20.30 Sammanträdesplats Kommungården ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Ahlgren-Fagerström Madelene,

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll Byggnadsnämnden, sammanträde nr 5/2015, 25.08.2015 PROTOKOLL Tid och plats Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 19:00-19.25 Kommunkansliet i Geta, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Yngve Österlund, ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum BYGGNADSNÄMNDEN 25.05.2010 4/10. Sammanträdestid Tisdagen den 25 maj 2010, kl. 18.30-21:00 Kommungården i Godby

Sammanträdesdatum BYGGNADSNÄMNDEN 25.05.2010 4/10. Sammanträdestid Tisdagen den 25 maj 2010, kl. 18.30-21:00 Kommungården i Godby SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr BYGGNADSNÄMNDEN 25.05.2010 4/10 Sammanträdestid Tisdagen den 25 maj 2010, kl. 18.30-21:00 Kommungården i Godby x Dick Lindström, ordförande x Inger Rosenberg-Mattsson,

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 14.12.2016 8 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 14.12.2016 kl 18:30 19.15 kommungården i Jomala

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

KALLELSE 26.5.2015. Tisdagen den 26.5.2015 kl.19.00

KALLELSE 26.5.2015. Tisdagen den 26.5.2015 kl.19.00 SKOLNÄMNDEN KALLELSE Nr 3 Tid Tisdagen den kl.19.00 Plats Geta skola Ärenden: Innehåll 13 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 14 VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE 3 15 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

SKOLNÄMNDEN möte 1/2015 1(9)

SKOLNÄMNDEN möte 1/2015 1(9) 1(9) PROTOKOLLSIDA Sammanträdestid: Tisdag 24 februari 2015 kl 10:30 11:55 Sammanträdesplats: Kommunkansliet Beslutande Ordinarie: Personliga ersättare: Marja Tuomola, ordf. Jonny Karlström, vice ordf.

Läs mer

KALLELSE Tisdagen den kl.19.00

KALLELSE Tisdagen den kl.19.00 SKOLNÄMNDEN KALLELSE Nr 3 Tid Tisdagen den kl.19.00 Plats Geta skola Ärenden: Innehåll 21 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 22 VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE 3 23 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden Nr 1/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.12.2012 9/12

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.12.2012 9/12 Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.12.2012 9/12 Sammanträdestid Tisdagen den 18.12. 2012, klockan 18.30-20.15 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Leif Andersson, ordförande

Läs mer

SKOLNÄMNDEN möte 7/2015 1(8)

SKOLNÄMNDEN möte 7/2015 1(8) 1(8) PROTOKOLLSIDA Sammanträdestid: Torsdag den 06.08.2015 kl 18:30 Sammanträdesplats: Bygården, Åva Beslutande Ordinarie: Personliga ersättare: Marja Tuomola, ordf. Jonny Karlström, vice ordf. Tiina Thörnroos

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.05.2014 5/14

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.05.2014 5/14 Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.05.2014 5/14 Sammanträdestid Tisdagen den 27.05.2014, klockan 18.30-19.20 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården x Leif Andersson, ordförande x Per Lindblom,

Läs mer

KALLELSE Måndagen den kl.16.15

KALLELSE Måndagen den kl.16.15 FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 17.3.2014 Nr 2 Tid Måndagen den 17.3.2014 kl.16.15 Plats Kommungården i Finström Ärenden: Innehåll 12 Mötets laglighet och beslutförhet 3 13 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Sammanträdesdatum 10 SOCIALNÄMNDEN 2015-12-16 1. Onsdag 2015-12-16 kl. 19.00 20.45. Kommungården i Föglö Närvarande

Sammanträdesdatum 10 SOCIALNÄMNDEN 2015-12-16 1. Onsdag 2015-12-16 kl. 19.00 20.45. Kommungården i Föglö Närvarande Sammanträdesdatum Nr 10 SOCIALNÄMNDEN 2015-12-16 1 Sammanträdestid Onsdag 2015-12-16 kl. 19.00 20.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö Närvarande Ulenius Katarina, ordförande Karlsson Margaretha

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll Byggnadsnämnden, sammanträde nr 6/2015, 06.10.2015 PROTOKOLL Tid och plats Tisdagen den 6 oktober 2015 kl. 19:00-19.40 Kommunkansliet i Geta (vid bankhuset), Vestergeta, Geta Beslutande Yngve Österlund,

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE /12

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE /12 FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 24.1.2012 1/12 Sammanträdestid Tisdag 24.1.2012, kl. 19.00 Beslutande Övriga närvarande, sammanträdesrummet x Höglund, Roger x Lindblom,

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 84 Sammankallelse och beslutfördhet 85 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering samt godkännande/ komplettering av föredragningslistan 86 Skrivelse till ÅHS styrelse

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Kommungården, Godby

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Kommungården, Godby FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 16.04.2013 4 Sammanträdestid Tisdagen den 16 april 2013 kl 18.30-20.00 Beslutande Föredragande Övriga närvarande

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll Byggnadsnämnden, sammanträde nr 1/2015, 27.01.2015 PROTOKOLL Tid och plats Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 19:00- Kommunkansliet i Geta (vid Furulund), Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Yngve Österlund,

Läs mer

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa Nr 3/2014 Sammanträdestid Onsdagen den kl. 17.00-17.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 06.05.2014 04/14 Sammanträdestid Tisdagen den 6 maj 2014 kl 18.00 18.35 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Sammanträdesrummet, Kommungården x

Läs mer

Onsdagen den 11 mars 2015 kl. 19.00 19.35 Kommungården

Onsdagen den 11 mars 2015 kl. 19.00 19.35 Kommungården HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 5 mars 2015 Byggnadstekniska nämnden 11.03.2015 17-31 Sammanträdestid Sammanträdesplats Ärendets -nummer Onsdagen den 11 mars 2015 kl. 19.00

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 5 januari 2015 kl. 19:00-20.40 Matsalen i Geta skola, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande X Kjell Berndtsson, KST-viceordförande X Camilla

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2014-10-24 67 74 Kl 13:45 15:10. Protokoll nr: 7/2014. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2014-10-24 67 74 Kl 13:45 15:10. Protokoll nr: 7/2014. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Fredag 24 oktober 2014, kl 13.00 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 67 Sammanträdets laglighet och beslutförhet... 3 68 Protokolljustering...

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 6.5.2013 4/13

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 6.5.2013 4/13 Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 6.5.2013 4/13 Sammanträdestid Måndagen den 6.5.2013, klockan 18.30-20.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården Leif Andersson, ordförande x Per Lindblom,

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE I KÖKAR

KOMMUNFULLMÄKTIGE I KÖKAR KOMMUNFULLMÄKTIGE I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 5 /2016 Sammanträdestid onsdag 6.7.2016 kl. 19.00-19.30 Sammanträdesplats Kommungården ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Holmström Harry, ordförande

Läs mer

Ledamöter: Jansson Harry, Ordförande Joelsson Annsofi, viceordförande Carlsson Gun Nordberg Susanne Lycke Per X X - - X

Ledamöter: Jansson Harry, Ordförande Joelsson Annsofi, viceordförande Carlsson Gun Nordberg Susanne Lycke Per X X - - X Sida 1 Sammanträdestid Sammanträdesplats kl.16.00 De Gamlas Hem Beslutande Ledamöter: Jansson Harry, Ordförande Joelsson Annsofi, viceordförande Carlsson Gun Nordberg Susanne Lycke Per X X - - X Suppleanter:

Läs mer

Sammanträdesdatum SKOLNÄMNDEN /10. Kommungården, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum SKOLNÄMNDEN /10. Kommungården, sammanträdesrummet Sammanträdesdatum Nr SKOLNÄMNDEN 25.10.2010 9/10 Sammanträdestid Måndagen den 25 oktober 2010 kl. 16.00-16.55 Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet X Danielsson Sven-Anders,

Läs mer

Sammanträdesdatum 8 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande

Sammanträdesdatum 8 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande Sammanträdesdatum Nr 8 SOCIALNÄMNDEN 2016-10-12 1 Sammanträdestid Onsdag 2016-10-12 kl. 19.00 20.35 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö Närvarande Karlström Jan-Erik, ordförande Sjöberg Beatrice

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 2.9.2013 1 KALLELSESIDA Utfärdad den 26 augusti 2013 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 2 september 2013 kl.18.30 Kommunkansliet i Åva 62 Laglighet och beslutförhet 63 Protokolljusterare

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 25.1.2012 1/12

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 25.1.2012 1/12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 25.1.2012 1/12 Sammanträdestid Onsdagen den 25.1. 2012, klockan 19.30-21.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Lars Rögård,

Läs mer