Handlingar till personalutskottets sammanträde den 16 mars 2016 i Vänersborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar till personalutskottets sammanträde den 16 mars 2016 i Vänersborg"

Transkript

1 Handlingar till personalutskottets sammanträde den 16 mars 2016 i Vänersborg

2 1 (2) Föredragningslista Sammanträde med personalutskottet den 16 mars 2016 Plats: Sessionssalen, Residenset, Vänersborg Tid: Kl Inledande formalia Hålltid kl Mötets öppnande Upprop Val av justerare Justeringsdatum Beslutsärenden 1. Budgetuppdrag Förslag till kriterier för diplomering av sjukvårdsverksamheter som har ett utvecklat och framgångsrikt hälsofrämjande arbetssätt/marina Olsson (handling bifogas) Hålltid kl Åtgärder utifrån bifallen motion om undersköterskors och sjuksköterskors fördelning av arbetsuppgifter och ansvar och hur man bäst tar tillvara deras kompetens/eva Lundh (handling bifogas) Hålltid kl Svar på motion från Heikki Klaavuniemi (SD) avseende regional folkhögskola för undersköterskeutbildning/eva Lundh (handling bifogas) Hålltid kl Förstärkt yrkesintroduktion för undersköterskor i Västra Götalandsregionen/Eva Lundh (handling bifogas) Hålltid kl Avrapportering uppdrag att genomföra en studie av olika yrkesgruppers tid för direkt patientarbete och patientnära arbete i Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvård/eva Johansson (handling bifogas) Hålltid kl Övriga frågor Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Residenset Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post:

3 Föredragningslista (2) Information A. Aktuella rapporter från personaldirektören/marina Olsson Hålltid kl B. Delrapport PLUS/Eva Lundh (handling bifogas) Hålltid kl C. Finansiering av ST-läkare inom psykiatrin, årlig avrapportering/eva Lundh Hålltid kl D. Åtgärder för att säkerställa kompetensförsörjning av gynekologer i regionen utifrån bifallen motion/viktor Storberg (handling bifogas) Hålltid kl E. Medarbetarenkäten regionnivå fördjupad information/martin Levin Hålltid kl F. NYSAM: lägesrapport/ewa Wikström/Anne-Marie Hultberg Hålltid kl G. Avtalsrörelsen/Eva Johansson Hålltid kl Gunilla Levén Ordförande Tänk på miljön Res gärna kollektivt (

4 ÄRENDE 1

5 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Västra Götalandsregionen Koncernstab HR Handläggare: Stig Lindholm Telefon: E-post: Till Personalutskottet Budgetuppdrag Förslag till kriterier för diplomering av sjukvårdsverksamheter som har ett utvecklat och framgångsrikt hälsofrämjande arbetssätt Förslag till beslut 1. Personalutskottet föreslår regionstyrelsen besluta att budgetuppdraget är uppfyllt genom att det omhändertas i arbetet med implementering av AFS 2015:4. (Organisatorisk och social arbetsmiljö) Sammanfattning av ärendet Hälsan och Stressmedicin fick i budget 2014 i uppdrag att utarbeta förslag till kriterier för diplomering av sjukvårdsverksamheter som har ett utvecklat och framgångsrikt hälsofrämjande arbetssätt. I ett första tjänsteutlåtande (HOS ) rekommenderar nämnden för Hälsan och Stressmedicin, att regionstyrelsen avvaktar pågående utvecklingsarbete innan beslut fattas i ärendet. I ett andra tjänsteutlåtande daterat , hänvisar nämnden till att nya förutsättningar tillkommit genom att Arbetsmiljöverket utfärdat AFS 2015:4 (Organisatorisk och social arbetsmiljö). Föreskriften ger möjlighet att bygga in uppföljningar i de processer som nu har startat och som vänder sig till Västra Götalandsregionens samtliga verksamheter. Detta innebär att det inte längre är meningsfullt att ta fram särskilda kriterier för diplomering. Fördjupad beskrivning av ärendet Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö) innebär att mer kunskap och nya arbetssätt kommer att tillämpas i utveckling och uppföljning av arbetsmiljöarbetet, vilket medför att det inte är så framgångsrikt att samtidigt utarbeta kriterier för diplomering. Flera processer har startat i samarbete mellan Hälsan och Stressmedicin, koncernkontoret och förvaltningar/bolag i syfte att utveckla och följa upp arbetsmiljön, ett arbete som för övrigt omfattar Västra Götalandsregionens samtliga verksamheter och inte enbart hälso- och sjukvården. Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post:

6 Datum Diarienummer RS (2) Här följer några exempel på processer som pågår. En regiongemensam utbildning och implementering av AFS 2015:4 som startar under våren Representanter från Hälsan och Stressmedicin arbetar fram förslag till utbildnings- och informationsmaterial. Utbildningsmaterialet ska anpassas och läggas in i Guiden för Hälsa och Arbetsmiljö. Materialet skall även anpassas till de regiongemensamma arbetsmiljöutbildningarna samt till fördjupningsmodulen om psykosocial arbetsmiljö. Representanter från förvaltningarnas HR-funktioner och skyddsombud utbildas för att därefter svara för utbildningen av sina förvaltningars chefer och skyddsombud. Arbete genomförs redan nu som kan integreras i de uppföljningar som stipuleras i den nya föreskriften. Som exempel kan nämnas: normtalen rörande antalet medarbetare per chef, procent av beställda tjänster från FHV som är förebyggande/hälsofrämjande på grupp- och organisationsnivå samt upprättandet av handlingsplaner på förvaltningarna tillsammans med FHV med tydligt hälsofrämjande fokus. Marina Olsson Personaldirektör Beslut skickas till Regionstyrelsen

7

8

9

10 ÄRENDE 2

11 1 (3) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Västra Götalandsregionen Handläggare: Gunilla Length Persson, Lidija Beljic Telefon: E-post: Till personalutskottet Åtgärder utifrån bifallen motion om undersköterskors och sjuksköterskors fördelning av arbetsuppgifter och ansvar och hur man bäst tar tillvara deras kompetens Förslag till beslut Personalutskottets förslag till regionstyrelsens beslut: 1. Personalutskottet föreslår regionstyrelsen att återrapportera till regionfullmäktige att uppdraget hur man bäst tar tillvara undersköterskor och sjuksköterskors kompetens och hur man mellan dessa yrkeskategorier fördelar arbetsuppgifter och ansvar beskrivs i rapporten Uppgiftsväxling och Nya kompetenser från 2015 och omhändertas i ett av budgetens fokusområden 2016 Stimulera uppgiftsväxling och nya arbetssätt. 2. Uppdraget att planera Västra Götalandsregionens framtida behov av undersköterskor och sjuksköterskor görs utifrån ovan nämnda utredning och regionens årliga kompetensförsörjningsplan. 3. Ovanstående redovisas till regionfullmäktige. Sammanfattning av ärendet Regionfullmäktige (RF) biföll i mars 2015 en motion av Gunilla Levén (M). Regionstyrelsen fick från RF följande uppdrag: Dels att utreda hur man bäst tar tillvara undersköterskor och undersköterskors kompetens och fördelning av arbetsuppgifter och ansvar, dels planering av Västra Götalandsregionens framtida behov av dessa yrkeskategorier. Koncernstab HR bedömer att den genomförda och omfattande utredningen Uppgiftsväxling och Nya Kompetenser ger förslag till fortsatt arbete. Idag pågår även flertalet projekt i Västra Götalandsregionens verksamheter med syfte att utveckla ett teambaserat arbetssätt samt att ta tillvara varje yrkesgrupps kompetenser. Att stimulera uppgiftsväxling och nya arbetssätt är ett fokusområde i budget Utöver detta sker årligen en uppföljning av förvaltningarnas kompetensförsörjningsbehov i kompetensförsörjningsplanen. Mot bakgrund av ovanstående beskrivning drar koncernstab HR slutsatsen att ytterligare utredning inte behövs. Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post:

12 Datum Diarienummer RS (3) Fördjupad beskrivning av ärendet Det pågår flertalet insatser för att planera arbetsfördelning mellan undersköterska och sjuksköterska samt planering av antalet sjuksköterskor och undersköterskor till exempel: - Regionala medel sedan 2012 för kompetensutvecklingsinsatser för undersköterskor, barnsköterska och skötare i syfte att uppgiftsväxla. - Förstärkt yrkesintroduktion för sjuksköterskor i syfte att öka vårdkvalitet och patientsäkerhet samt stärka yrkesrollen för nyutexaminerade. - Regiongemensam YH-ansökning utifrån strategiskt kompetensförsörjningsurval av både orter och utbildningar. - Framtagande av VGR gemensam karriärutvecklingsmodell kopplad till löneutveckling för undersköterskor, barnsköterska och skötare. Definierade utvecklingsområden enligt myndigheten för vårdanalys I rapporten Ur led är tiden vittnar flera landstingsföreträdare om undersköterskornas viktiga roll och flera landstingsföreträdare menar att minskningen som skett av undersköterskor inom hälso- och sjukvården inneburit att även läkare idag utför arbete som undersköterskor tidigare utförde. Det fanns hos flera landstingsföreträdare en upplevelse av ökad efterfrågan på undersköterskor. Detta har även bekräftats inom Västra Götalandsregionen, då HR-chefer och representanter ur Beredningsgruppen för kompetensförsörjning uttryckt en tydlig vilja att öka antalet undersköterskor. Utifrån detta ser koncernstab HR ett kommande trendbrott, när det gäller antalet anställda undersköterskor. Utvecklingsarbete i Västra Götalandsregionen Under senare år har ett teambaserat arbetssätt blivit vanligare där alla kompetenser tas tillvara, vilket skapar en helhet runt patienten. Det pågår i Västra Götalandsregionens olika förvaltningar ett arbete för att tillvarata undersköterskors och sjuksköterskors kompetens på ett för verksamheten optimalt sätt. Detta har skett genom t ex projekten: - Nya kompetenser/uppgiftsväxling vilket var ett regionalt projekt och prioriterades av koncernledningsgruppen för hälso- och sjukvården. Syftet med genomförande av projektet var att ta fram systematiska arbetssätt i Västra Götalandsregionen för uppgiftsväxling i samarbete, dialog och ordnat införande av nya yrken och kompetenser. - En VGR-gemensam koordinator med inriktning mot uppgiftsväxling, har anställt på en ettårig projektanställning. - Framtidens vårdavdelning vid Sahlgrenska Universitetssjukhus, med syfte att utarbeta en struktur för arbetet på en vårdavdelning avseende arbetssätt och ansvarsfördelning som gör att varje medarbetares kompetensprofil används på ett optimalt sätt.

13 Datum Diarienummer RS (3) - Omfördelning av arbetsuppgifter/ Workshifting vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Syftet med projektet var att utreda möjligheter att omfördela arbetsuppgifter mellan yrkesgrupper för bästa möjliga kompetens- och resursanvändning, vilket i sin tur kan leda till ett jämnare och optimerat produktionsflöde som ger bästa nytta för patienterna. Utgångspunkten i samtliga omfördelningsarbeten är verksamhetens behovs- och kapacitetsplanering och syftar till att få en personcentrerad vård genom ett effektivare arbetssätt. Förslag i projektet som berör sjuksköterska/undersköterska är exempelvis inom verksamhetsområdet Barnkirurgi och Akutsjukvård, där undersköterskor ersätter operationssjuksköterskor och assisterar läkaren vid dagkirurgi och skopi. Projektet skall vara klart Koncernstab HR följer dessa projekt/utvecklingsarbeten för att kunna bidra till att det sker en spridning av goda exempel och lärdomar inom Västra Götalandsregionen. Beredning Ärendet har beretts av koncernstab HR i samråd med HR-chefer, beredningsgruppen för kompetensförsörjning och dialog har förts med Kommunal och Vårdförbundet. Marina Olsson Personaldirektör Eva Lundh Chef, enheten för kompetensförsörjning Beslut skickas till Regionstyrelsen

14 ÄRENDE 3

15 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Västra Götalandsregionen Koncernkontoret, koncernstab HR, Handläggare: Lidija Beljic Telefon: E-post: Till personalutskottet Svar på motion från Heikki Klaavuniemi (SD) avseende regional folkhögskola för undersköterskeutbildning Förslag till beslut 1. Personalutskottet föreslår regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige att avslå motionen. Sammanfattning av ärendet Heikki Klaavuniemi (SD) föreslår i sin motion att Västra Götalandsregionen ska undersöka möjligheterna att inrätta en regional folkhögskola med fokus på undersköterskeutbildningar för att säkerställa en framtida kompetensförsörjning inom området. Motionären hänvisar till Region Värmlands regionala folkhögskola som bedriver en utbildning på gymnasial nivå för undersköterskor. Heikki Klaavuniemi förslår att Västra Götalandsregionen startar en liknande, alternativt gemensam, folkhögskoleutbildning. Mot bakgrund av inkomna remissvar från styrelsen för folkhögskolorna, kulturnämnden och regionutvecklingsnämnden görs bedömningen att motionen ska avslås. Samtliga remissinstanser anger att motionen ska avslås med hänvisning till att utbildning till undersköterska är en kommunal angelägenhet och att den föreslagna ägandeformen och att inriktningen inte stämmer överens med riksdagens, Västra Götalandsregionens och Folkbildningsrådets uppfattningar om hur folkbildningsverksamhet bör utformas. Fördjupning av ärendet Att starta en ny folkhögskola i Västra Götalandsregionens regi ses inte som en möjlighet i dagsläget enligt styrelsen för folkhögskolorna. Riksdagen beslutade att en skatteväxling mellan landsting och kommuner skulle ske för gymnasiala utbildningar inom områden naturbruk och omvårdnad. Lag om särskild skatteväxling stiftades. Reglering gjordes landstingsområdesvis och var genomförd före utgången av Omvårdnadsprogrammet i gymnasieskolorna övergick från landstingskommunalt till primärkommunalt huvudmannaskap den 1 januari Detta arbete sammanföll med genomförandet av Västra Götalandsregionen. Att i egen regi starta omvårdnadsutbildning kräver en omförhandling och ändring av tidigare beslut. Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post:

16 Datum Diarienummer RS (2) Kulturnämnden och regionutvecklingsnämnden ser i dagsläget inte möjlighet att starta en helt ny folkhögskola i Västra Götalandsregionens regi. Utbildning till undersköterska sker genom gymnasial yrkesutbildning inom primärkommunalt huvudmannaskap. Regeringen förslår dock i budgetpropositionen 2016 i samband med avveckling av fas 3 att deltagare inom jobb- och utvecklingsgarantin under ska kunna ha möjlighet att gå yrkesinriktade kurser på folkhögskola under längst 24 månader med bibehållet aktivitetsstöd. Vårdområdet har många bristyrken och målgruppen för denna insats inom Arbetsförmedlingen har oftast längre resa till ett yrke. Här kan det finnas möjligheter; dock inte den utbildning som motionären avser. Koncernstab HR gör bedömningen att Västra Götalandsregionens utbildningsbehov av grundutbildade undersköterskor i dagsläget är tillgodosett. Det som idag främst efterfrågas inom Västra Götalandsregionens verksamheter är vidareutbildning och fördjupningsutbildningar för undersköterskor exempelvis Yrkeshögskoleutbildningar där utbildningarnas innehåll regleras av skolverkets regler vilket inte folkhögskolornas utbildningar gör, som regleras av Folkbildningsrådet. Beredning I beredningen har regionstyrelsen remitterat ärendet till kulturnämnden, regionutvecklingsnämnden, styrelsen för folkhögskolorna samt till personalutskottet. Remissvaren har legat till grund för tjänsteutlåtandet som sammanställts av koncernstab HR, Koncernkontoret. Koncernstab HR Marina Olsson Personaldirektör Eva Lundh Chef, enheten för kompetensförsörjning Beslut skickas till Regionstyrelsen

17

18

19

20

21

22

23 ÄRENDE 4

24 1 (3) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Västra Götalandsregionen Koncernkontoret Koncernstab HR Handläggare: Lidija Beljic, Eva Lundh Telefon: , Till Personalutskottet Förstärkt yrkesintroduktion för undersköterskor i Västra Götalandsregionen Förslag till beslut 1. Personalutskottet beslutar att införa ett regiongemensamt program med förstärkt yrkesintroduktion för nyexaminerade undersköterskor 2. Personalutskottet beslutar att avsätta 3,5 mnkr inom ramen för det personalpolitiska anslaget 2016, för att introduktionsfinansiera förstärkt yrkesintroduktion för 60 undersköterskor med start i september Resterande kostnad på sammanlagt 6,5 mnkr för att genomföra introduktionsprogrammet förutsätts finansieras av respektive förvaltning. 3. Personalutskottet fördelar 3,5 mnkr enligt följande: Sahlgrenska universitetssjukhuset 1,75 mnkr, NU-sjukvården 0,7 mnkr, Södra Älvsborgs sjukhus 0,350 mnkr, Skaraborgs sjukhus 0,350 mnkr, Kungälvs sjukhus 0,175 mnkr och Alingsås lasarett 0,175 mnkr. 4. Personaldirektören får i uppdrag att återkomma med uppföljning och förslag på finansieringsprinciper för 2017 senast i november Sammanfattning av ärendet Västra Götalandsregionen (VGR) behöver få in nyutbildade undersköterskor för att kunna möta kommande kompetensförsörjningsbehov. Under genomfördes en pilot på Skaraborgs sjukhus (SkaS) i syfte att ta fram en regional modell för förstärkt yrkesintroduktion för nyutbildade undersköterskor. Piloten omfattade 10 undersköterskor och har utvärderats under Utvärderingen visar på positiva effekter och att den förstärkta yrkesintroduktionen förbättrar förutsättningarna för nyutbildade undersköterskor att växa in i sin yrkesroll. Samtliga sjukhus kommer att införa en modell med förstärkt yrkesintroduktion med start i september Fördjupad beskrivning av ärendet Som arbetsgivare behöver VGR attrahera ungdomar att söka vårdutbildningar genom att anställa nyutbildade undersköterskor utan yrkeserfarenhet. VGR Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Residenset Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post:

25 Datum Diarienummer RS (3) behöver säkra kompetensförsörjningen, förändra åldersstrukturen för undersköterskor och bli mer attraktiv för den aktuella målgruppen. Ett sätt att åstadkomma detta är att införa förstärkt yrkesintroduktion. Personalutskottet fullfinansierade en pilot på SkaS med förstärkt yrkesintroduktion för tio undersköterskor under ett år i syfte att utarbeta en regionövergripande modell. Utvärderingen av piloten presenterades för personalutskottet hösten En slutsats av piloten är att introduktionen var för omfattande och kostsam. Den modell som nu utarbetats bygger på 6 månaders introduktion enligt följande upplägg: Undersköterskan anställs inom förvaltningen men utan fast placering. En veckas gemensam introduktion på förvaltningsnivå. Minst två placeringar, varav en är obligatorisk inom psykiatrisk vård. Utbildningstillfällen relevanta för verksamhet och förvaltning Bredvidgång med handledning sker på arbetsplatsen av utsedd handledare. Fördjupad yrkeshandledning en dag per månad under sex månader i grupp (max 5-7 personer) utifrån omvårdnadsprocessen och med neutral samtalsledare. Samtliga sjukhus kommer att införa en modell med förstärkt yrkesintroduktion av nyutbildade undersköterskor och bedömer att de sammanlagt kan anställa minst 60 undersköterskor. Kostnaden för fullfinansiering uppgår till ca 10 mnkr. Vi föreslår att samma finansieringsprincip ska tillämpas gällande undersköterskor som för det kliniska basåret för sjuksköterskor. Det handlar om en introduktionsfinansiering med 35 % av totalkostnaden med medel från det personalpolitiska anslaget, sammanlagt 3,5 mnkr för Beredning Ärendet har beretts av koncernstab HR i samråd med av HR-cheferna utsedda förvaltningsrepresentanter från verksamhet och HR. Dialog har också förts med Kommunal. Koncernkontoret Marina Olsson Personaldirektör Eva Lundh Chef, kompetensförsörjning Beslutet skickas till HR-chefer inom hälso- och sjukvård för genomförande Marina Olsson, personaldirektör för genomförande Eva Lundh, chef för enheten för kompetensförsörjning

26 Datum Diarienummer RS (3) Eva Johansson, chef för enheten för arbetsvillkor Lidija Beljic, HR-strateg Gunilla Length Persson Linda Andersson Inger Levin

27 ÄRENDE 5

28 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Västra Götalandsregionen Fyll i Förvaltning Handläggare: Eva Johansson Telefon: E-post: Till personalutskottet Avrapportering uppdrag att genomföra en studie av olika yrkesgruppers tid för direkt patientarbete och patientnära arbete i Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvård Förslag till beslut 1. Personalutskottet föreslår regionstyrelsen att uppdraget kring patientaktiv tid är avrapporterad och övergår till fokusområde stimulera uppgiftsväxling och nya arbetssätt enligt budget 2016 samt andra pågående uppdrag inom VGR. 2. Uppföljning sker i samband bokslut. Sammanfattning av ärendet Under senare år har fokus lagts på att försöka få en uppfattning kring varför vårdpersonalens patientaktiva tid har minskat och vilka orsakerna till det är. En rapport har tagits fram med en kartläggning av vad som gjorts inom området för att öka vårdpersonalens patientaktiva tid samt vilka åtgärder som kan vidtas inom landsting och regioner för att frigöra mer tid för rent patientarbete. Regeringens utredare Göran Stiernstedt kommer i sin rapport fram till att det finns fyra underliggande problem; den administrativa bördan är för stor, bristande IT-stöd och system, personalens kompetens tillvaratas inte fullt ut samt att bemanning inte görs på ett optimalt sätt. Ett antal andra rapporter har kommit fram till liknande slutsatser för vad som upplevs vara orsaken till att vårdpersonalens patientaktiva tid har minskat. VGR liksom flera av Sveriges landsting och regioner har därför påbörjat arbeten med att utifrån dessa fyra områden försöka frigöra mer tid till rent patientarbete för vårdpersonalen. 3R-arbetet, administrativ förenkling, kontinuitet i vården och arbetstidsförläggning, uppgiftsväxling samt Framtidens vårdavdelning är några exempel på åtgärder som pågår inom VGR. Sammantaget kan konstateras att det fortfarande är en väg kvar att gå, stora utmaningar väntar som kräver omfattande satsningar och nyckelfaktorn för att lyckas med omställningen bedöms vara att hela chefsledet står bakom förändringsarbetet. Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post:

29 Datum Diarienummer RS (2) Koncernstab HR Marina Olsson Personaldirektör Eva Johansson Enhetschef Bilaga Rapport Vårdpersonalens patientaktiva tid Beslutet skickas till Regionstyrelsen Regionstyrelsens beslut skickas till HR-chefer Marina Olsson, personaldirektör Eva Johansson, Enhetschef

30 Vårdpersonalens patientaktiva tid Västra Götalandsregionen Rapport januari 2016 Koncernkontoret Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post:

31 Innehållsförteckning Sammanfattning Inledning Syfte Vilka är problemen? Den administrativa bördan är för stor Bristande IT-stöd och system Personalens kompetens tillvaratas inte fullt ut Bemanning görs inte på ett optimalt sätt Vad har gjorts på området hittills? Minskad administration Bristande IT-stöd och system Uppgiftsväxling Produktions- och kapacitetsplanering Slutsatser och reflektioner Rapportförfattare Olivia Karlsson Studentmedarbetare Koncernkontoret Västra Götalandsregionen 2

32 Sammanfattning Rapporten redogör för vad som har gjorts inom området för vårdpersonalens patientaktiva tid. Till grund för arbetet ligger motionen vårdpersonalens patientaktiva tid som bifölls den 7 oktober Arbetet baseras bland annat på utredningar och rapporter som gjorts, så som SKL (2005) Effektivare nyttjande av tid och resurser Diskussions-PM från utredningen (2013): En nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården Myndigheten för vårdanalys (2013): Ur led är tiden - Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens Kommunal, svensk sjuksköterskeförening, Sveriges läkarförbund, Vårdförbundet, Svenska läkaresällskapet (2013), Störande eller stödjande - Om e-hälsosystemens användbarhet SKL (2014) - Att mäta och planera för en välfungerande sjukvård VGR (2015) - Uppgiftsväxling och Nya kompetenser. Under senare år har fokus lagts på att försöka få en uppfattning kring varför vårdpersonalens patientaktiva tid har minskat och vilka orsakerna till det är. Regeringens utredare Göran Stiernstedt kommer i sitt diskussions-pm fram till att det finns fyra stycken underliggande problem; den administrativa bördan är för stor, bristande IT-stöd och system, personalens kompetens tillvaratas inte fullt ut samt att bemanning inte görs på ett optimalt sätt. De ovan nämnda rapporterna har kommit fram till liknande slutsatser för vad som upplevs vara orsaken till att vårdpersonalens patientaktiva tid har minskat. Flera av Sveriges landsting och regioner har därför påbörjat arbetet med att utifrån dessa fyra områden försöka frigöra mer tid till rent patientarbete för vårdpersonalen. Sammantaget kan konstateras att det än är en lång väg kvar att gå, stora utmaningar väntar som kräver omfattande satsningar och nyckelfaktorn för att lyckas med omställningen bedöms vara att hela chefsledet står bakom förändringsarbetet. 3

33 1. Inledning Denna rapport är framtagen för att kartlägga vad som har gjorts inom området för att öka vårdpersonalens patientaktiva tid. Rapporten avrapporteras till Personalutskottet och andra intressenter som vill ta del av arbetet. 2. Syfte Syftet med arbetet är att kartlägga vad som har gjorts inom området vårdpersonalens patientaktiva tid samt vilka åtgärder som vidtas inom landsting och regioner för att frigöra mer tid till rent patientarbete. 3. Vilka är problemen? Sverige är ett av de länder inom OECD som har flest antal läkare per tusen invånare. Trots detta är antalet läkarbesök per invånare och år få och ligger på en betydligt lägre nivå än genomsnittet inom OECD. I internationella jämförande studier utmärker sig Sverige som ett av de länder med sämst resultat när det gäller upplevelsen av hur mycket tid patienter och läkare har tillsammans. Vårdpersonalen upplever att deras patientaktiva tid har minskat och att deras arbetstid istället går åt till annat. Rapporterna som denna kartläggning tar sin utgångspunkt i, landar i fyra underliggande problem som orsakar detta. Dessa redovisas nedan: Den administrativa bördan är för stor Bristande IT-stöd och system Personalens kompetens tillvaratas inte fullt ut Bemanning görs inte på ett optimalt sätt 3.1. Den administrativa bördan är för stor Det finns en klar tendens till succesivt ökande detaljstyrning inom vården och antalet indikatorer att rapportera tenderar att öka genom att nya införs utan att gamla tas bort. Vidare leder det till att många av styrsignalerna skapar osäkerhet kring vad som är prioriterat och utrymmet för professionernas egna bedömningar minskar. Med anledning av detta skapas en tung administrativ börda för vårdpersonalen vilket har medfört att mindre tid kan ägnas åt det direkta patientarbetet. Möjliga åtgärder: Det kan tydligt konstateras att en renodling av administration är en framgångsväg för ett effektivare nyttjande av tid och resurser. Fokus bör läggas på bättre metodstöd, strukturerade rutiner och mer ändamålsenlig arbetsfördelning mellan vårdprofessionerna. 4

34 Styrningen av hälso-och sjukvården bör utgå mer ifrån mötet mellan patient och personal. Det är där mervärdet skapas, kvaliteten avgörs och den stora mängden ekonomiska beslut tas Bristande IT-stöd och system Landsting och kommuner har i stor utsträckning utvecklat egna IT-infrastrukturer som försvårar integrationen dem emellan, vid exempelvis journalföring. När informationen inte kan överföras mellan olika system kan inte heller informationen följa patienten. De bristande IT-systemen medför också olika typer av risker och ju mer vårdpersonalen dokumenterar i journalerna, i tron om att göra rätt, desto mer sätts patientsäkerheten på spel. Vidare medför det en otydlighet kring grundläggande frågor om varför man ska dokumentera, vad som ska dokumenteras och vem som ska göra det vilket leder till en omfattande dubbeldokumentation bland vårdpersonalen. Möjliga åtgärder: Användbarheten i dagens e- hälsosystem måste förbättras för att kunna garantera patientsäkerhet samt stödja personcentrerad vård- och omsorg och optimal resursanvändning. Utveckling av e-hälsa innebär alltid verksamhetsutveckling och måste därför integreras i verksamheten och dess förbättringsarbete. De framtida e-hälsosystemen ska guida användaren mot bättre dokumentation, mer informerade beslut och visa tydligare steg i vårdtagarens process. För att uppnå visionen för god e-hälsa krävs att e-hälsosystemen samspelar och att kvaliteten på systemen motsvaras av god funktionalitet, tillförlitlighet, effektivitet, användbarhet, underhållbarhet och överförbarhet Personalens kompetens tillvaratas inte fullt ut Under senare år upplever allt fler läkare och sjuksköterskor att deras tid går åt mer till andra arbetsuppgifter än rent patientarbete. Anledningen till denna upplevelse är att vårdpersonalen anser att flera av de arbetsuppgifter som de utför idag skulle kunna utföras av någon annan. Exempelvis skulle medicinska sekreterare, undersköterskor, sjukgymnaster etc. kunna ta över vissa av läkarnas och sjuksköterskornas uppgifter så att de i sin tur kan fokusera på sin professionalitet att ge vård. Styrning av hur tid används, hur yrkesroller formas och hur uppgifter fördelas måste bli mer medveten. Möjliga åtgärder: Uppgiftsväxling och nya kompetenser har identifierats som en möjlig lösning på att klara framtidens kompetensförsörjning. Vidare leder det till att tid, för vårdpersonal att utföra de arbetsuppgifter som ingår i deras yrkesutbildning, kan frigöras. Uppgiftsväxling är en möjlighet till ökad effektivitet i hälso- och sjukvården med målet; rätt individ på rätt plats, där medarbetarnas kompetens tillvaratas optimalt. 5

35 För samtliga verksamheter handlar det i grunden om att kunna möta patientens behov med högsta kvalitet. En nyckelfaktor som lyfts fram för att lyckas är vikten av att chefsledet står bakom arbetet hela vägen Bemanning görs inte på ett optimalt sätt Schemaläggning mellan läkare, sjuksköterskor och undersköterskor sker oftast separat vilket inte anses effektivt ur ett vårdproduktionsperspektiv. Många upplever svårigheter med att lägga scheman, förutse patienternas behov av vård och att hitta rätt bemanningsgrad. De målkonflikter som ibland uppstår mellan kraven på låga kostnader, personalens arbetsvillkor och verksamhetens behov måste hanteras på ett medvetet sätt med insikt om att alla mål inte alltid kan uppnås samtidigt. Vidare medför detta att det ställs krav på flexibilitet i verksamheten, till exempel i form av arbetstidsmodeller som tillåter att arbetstiderna varierar med behovet. Möjliga åtgärder: För att säkerställa att patienten å ena sidan får en snabbare och tydligare väg genom vården och å andra sidan att professionerna både får en bättre arbetsmiljö och att resurserna utnyttjas mer effektivt behövs det en tydlig produktions- och kapacitetsplanering som utgår ifrån patientens behov. Alltså vad som ska göras, hur det ska göras och av vem. Det är därför av vikt att vårdprofessionerna schemalägger sin tid i samspel med varandra. Schemaläggningen måste sedan knytas ihop med produktions- och kapacitetsplanering så att ett tydligt flöde skapas: behoven i verksamheten analyseras, bryts ned på tid, kapacitetssätts och utifrån det ska bemanningen planeras. Verksamheter som arbetar med att planera och styra produktion och resurser efter patientens behov bör kunna se effekter såsom ökad tillgänglighet och kortare ledtider. 4. Vad har gjorts inom området hittills? SKL har startat ett projekt kallat Bättre flöde i vården, ett nationellt projekt för ökad tillgänglighet, patientsäkerhet, vårdkvalitet och effektivitet som har pågått sedan våren 2014 och har engagerat 18 landsting och regioner. Syftet har varit att tillsammans lära hur man kan skapa både snabbare och säkrare flöden genom vården och samtidigt få både nöjdare medarbetare och patienter. Exemplen från landstingen och regionerna nedan är hämtade från detta projekt utom VGR som inte är en del av projektet. Regionen har istället bedrivit egna projekt för att främja detta arbete och effektivisera hälso- och sjukvården Minskad administration De flesta av landets landsting och regioner arbetar för att minska den administrativa belastningen inom vården för att på så vis frigöra mer tid till rent patientarbete. 6

36 Västra Götalandsregionen har påbörjat ett omfattande arbete kallat Administrativ förenkling där det ska ses över hur regionen kan minska administrationen i förhållande till verksamheterna. Koncernkontoret har, som en del av arbetet, tagit fram förslag till åtgärder vilka redovisas nedan: Samordnad och effektiv rapportering till Koncernkontoret - Uppdraget innebär att förslag ska tas fram för en samordnad och effektiv insamling av underlag för återrapportering/redovisning. Vad kan förenklas med bibehållande av rapporteringen kvalitet och värde? Översyn av löpande administrativa rutiner knutna till IT-stöden Raindance och Heroma Intentionen med uppdraget är, genom att se över de administrativa rutinerna knutna till Raindance och Heroma, att bidra till förenkling och avlastning av det administrativa arbetet inom VGR. Uppdraget fokuserar främst på chefers förutsättningar och är upplagt så att möten ska hållas med cirka 10 olika typer av chefer för att erhålla deras syn på vilka åtgärder som anses mest nödvändiga för att minska administrationen kopplade till IT-stöden Raindance och Heroma. Detta för att de ska kunna arbeta mer utifrån sin profession - att vara chef. En uppdragsplan ska sedan tas fram för att påvisa vilka bitar man ska arbeta vidare med under Uppdrag om inventering och förslag till handlingsplan för förenklingar i vårddokumentation I uppdraget ingår att inventera pågående arbete som syftar till standardisering och förenkling av informatik för/avseende vårddokumentation samt att ta fram en handlingsplan, för detta inom VGR, som tar sin utgångspunkt i: 3R Framtidens vårdinformationsmiljö, sammanhållen informationshantering med andra vårdgivare samt nationell samordning inom informatikområdet. Kontinuitet i vården och arbetstidsförläggning För att kunna säkra en långsiktig kompetensförsörjning och att medarbetarna har en hållbar arbetsmiljö med möjlighet till återhämtning ska uppdragets fokus ligga på 1) en ökad användning av arbetstidsscheman som är mer styrande utifrån verksamheternas behov, sträcker sig över längre schemaperioder och som samplaneras med andra kompetenser i teamet, inklusive läkare, 2) Mer kontinuerlig förläggning av jourkompetensledigheten, 3) Att övertidsuttag fördelas på alla medarbetare, 4) Omfördelning av arbetsuppgifter mellan olika kompetenser så att arbetsuppgifterna ligger på rätt kompetens och omhändertagande nivå. Översyn styrdokument - Syftet med uppdraget är att en förbättrad styrning och effektivare rapportering ska uppnås genom färre och tydligare styrdokument som följer VGR dokumentstruktur. 7

37 Arbetet med de styrande dokumenten kommer att utvecklas ytterligare bl.a. genom: 1) Att kopplas samman med uppdraget kring Samordnad och effektiv rapportering. 2) Att tydliga målhierarkier utformas i samband med att vision och måldokumentation revideras för att säkerställa logik och ökad stringens bland de gällande styrdokumenten. 3) Att den beslutade strukturen samt vilka styrande dokument som gäller kommuniceras internt och externt. Syftet med fyra av dessa uppdrag är att bidra till att förenkla och avlasta det administrativa arbetet inom hälso-och sjukvården och övriga förvaltningar i VGR. Delprojektet kontinuitet i vården och arbetstidsförläggning syftar till att förbättra kontinuiteten i vården genom att fokusera på arbetstidsförläggning och uppgiftsväxling utifrån produktion- och kapacitetsplanering IT-stöd och system Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen samt Region Skåne har tillsammans startat ett projekt kallat 3R Framtidens vårdinformation, för att ta en framträdande roll inom utformningen av hälso-och sjukvårdens framtida informationsmiljö. Programmets syfte är bland annat att skapa incitament för verksamhetsutveckling (inklusive arbete med standardisering kopplat till begrepp som process, teknik, patientsäkerhet och kvalitet) samt att ge invånaren en ökad tillgänglighet till och enklare kommunikation med vården och möjlighet att ta aktiv del i och ansvar för sin hälsa och sjukvård. Vidare ska vårdverksamheten ges tillgång till en användarvänlig information i realtid med besluts- och processtöd - rätt information på rätt plats och i rätt tid. Region Halland har i projektet Bättre flöde i vården vidareutvecklat ett IT-stöd som samlar in all information kring patientens väg genom vården på ett ställe. IT-stödet har således skapat möjligheter för en effektivare produktionsplanering samt sparat arbetstid eftersom data samlas in automatiskt istället för att den sammanställs för hand Uppgiftsväxling Vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset pågår ett projekt med uppdrag att utarbeta nya arbetssätt och ansvarsområden som ett sätt att möta en del av framtidens utmaningar inom sjukvården. Projektet kallas Framtidens vårdavdelning och har tre övergripande mål: Öka patientupplevd kvalitet, skapa en attraktiv arbetsplats och arbeta kostnadseffektivt. Samtliga mål påverkar varandra och kommer att ge dragkraft åt varandras resultat. Projektet startade den 1 oktober 2014 på en avdelning på Östra sjukhuset, område kirurgi med kolorektal verksamhet och 14 vårdplatser. 8

38 Fokus ligger på att patienten själv ska involveras i vårdprocessen och vara mer aktiv i de delar som han/hon kan sköta själv och i detta ta hjälp av tekniken. Vidare arbetar man med att definiera rätt kompetensnivå för respektive arbetsuppgift och fördela arbetsuppgifter därefter, så kallad uppgiftsväxling. Det handlar dels om att använda medarbetares kompetens på bästa sätt, för en ökad arbetstillfredsställelse, dels för att arbeta kostnadseffektivt. Andra projekt som bedrivs med fokus på uppgiftsväxling på Sahlgrenska Universitetssjukhus är på områdena Onkologi, klinisk fysiologi, Ortopedi samt Biva. På området Onkologi, inom sjuksköterskemottagning, har det visat sig att sjuksköterskor lägger 8h/vecka på administrativa uppgifter, tid som istället t.ex. kunde ha lagts på att närvara vid patientbesök. Inom området klinisk fysiologi läggs i snitt 10h/vecka på patientbokningar, tid som istället kunde ha använts för patientanalyser. På verksamhetsområdet ortopedi har fysioterapeuter åtagit sig vissa arbetsuppgifter som ryggkirurgerna tidigare utförde. Bland annat ansvara de för återbesök av patienten, post-operation, samt bedömning för, efter 6- veckorsåterbesöket, om patienten kan skickas hem, om den behöver ytterligare rehabövningar eller om den måste träffa en läkare igen. Detta effektiviserar läkartid och frigör mer tid, för dem, att träffa patienter. På Biva (barnintensivvårdavdelningen) har det visat sig att sjuksköterskorna har haft en hög arbetsbelastning och förlorat 2-3h/dag av sitt patientarbete i form av att blanda olika läkemedelsbehandlingar för dropp. Åtgärden har blivit att farmaceuter tagits in och numera sköter detta arbete så att sjuksköterskorna kan fokusera på att ge vård. Stockholm läns landsting, Region Örebro, Västerbottens läns landsting och Landstinget i Västmanland är exempel på andra regioner som arbetar med uppgiftsväxling för att uppnå ökad effektivitet i hälso- och sjukvården Produktions- och kapacitetsplanering En kompetenskartläggning har genomförts inom SU som åsyftar till att kartlägga vilka arbetsuppgifter som utförs på en vårdavdelning/öppenvårdsmottagning och med vilken kompetens dessa utförs och hur detta överensstämmer med verksamhetens uppdrag. Underlaget ska kunna användas till att göra eventuella omfördelningar av arbetsuppgifter, att frigöra icke värdeskapande tid samt för bemannings- och kompetensplanering. Resultatet av kompetenskartläggningen visar att det finns arbetsuppgifter som kan utföras av andra yrkesgrupper med annan kompetens för att på så sätt frigöra mer vårdtid. 9

39 Enligt långtidsutredningen om hälso-och sjukvården i SLL ( ) har verksamhetsförbättringar/produktionsplanering, bemanningsplanering och schemaläggning visat att det finns en stor potential att öka produktionen, korta köerna för patienterna samt förbättra arbetsmiljön för medarbetarna. Att organisera sjukvården utefter patientflöden med en koordinerad kedja av aktiviteter istället för medicinska kompetensområden har visat sig vara fördelaktigt då patienten kan behandlas i flera steg på samma gång istället för en dyr och tidskonsumerande remissgång. Inom VGR har det tidigare uppmärksammats att verksamheterna inom hälso-och sjukvård är mindre bra på att huvudplanera (produktions-och kapacitetsplanera) sina aktiviteter. Baserat på kartläggning ovan genomförde Sahlgrenska Universitetssjukhus ett test för att optimera planer och resurser för centraloperation område 5 och enheten Hand-och plastikkirurgi. Scheman för sex salar, anestesiläkare, kirurger och sjuksköterskor skapades baserat på exakta turordningar för 75 ingrepp per vecka. Verksamheten upplevde att man lärde sig mycket av optimeringen och det verkar finnas potential till ökad produktion alternativt reducerad kostnad. Dock kräver omställningen ett förändringsarbete med stöd från ledning och dedikerade administrativa resurser. Regionen behöver genomföra en längre utvärdering om möjliga nyttor kan realiseras och i sådana fall skapa en kravspecifikation på behovet av såväl tekniskt stöd som administrativt stöd. Region Östergötland, Region Jönköping, Landstinget i Kalmar län, Landstinget i Blekinge län, Region Gävleborg, Region Gotland samt Region Jämtland Härjedalen är andra exempel på regioner som arbetar med att skapa en tydligare produktions-och kapacitetsplanering. På Skaraborgs sjukhus och SU/Östra sjukhuset har flera frekvensstudier genomförts för att beskriva sjuksköterskors och undersköterskors arbetsuppgifter. Resultaten visar att det bör införas ett produktionstänk i vården. Syftet med detta är inte att minska personal utan att använda personalen och andra resurser på bästa möjliga sätt för att på så sätt ge en ännu bättre vård med kortare köer utan att någon behöver jobba hårdare. Eftersom produktionen aldrig är statisk (inflödet av nya patienter varierar, störningar inträffar etc.) måste produktionen styras för att hantera detta. Produktions- och kapacitetsplanering är därför viktigt för att kunna säkerställa den planerade vården och tillvarata befintlig kapacitet på samtliga sjukhus. De frekvensstudier på sköterskearbete som har genomförts på Skaraborgs sjukhus visar att bara 20-30% av arbetet är kopplat direkt till patienter medan resterande % kan standardiseras direkt. Resultaten av de genomförda frekvensstudierna påvisar hur tydlig ledning, styrning och uppföljning kan lösa många av de problem som verksamheterna brottas med. 10

40 Revisionsenheten i VGR genomförde 2014 en förstudie på Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) som visade att ett schemaläggningsprojekt pågått inom centraloperationen för att effektivisera verksamheten. Projektet har haft positiva effekter för både ekonomi och medarbetare vilket borde kunna gynna ett bredare införande på sjukhuset. Vid intervjuer framkom att tidigare projekt i regionen med motsvarande inriktning har varit svåra att införa på bred front. Dock bedöms det finnas en potential för att öka effektiviteten genom att samordna scheman mellan läkare och övriga professioner. Med anledning av denna förstudie har uppdraget, som revisionsrapporten nedan baseras på, genomförts. Ernst & Youngs revisionsrapport verksamhetsanpassad bemanning, syftar till att granska hur såväl regionstyrelsen som utförarstyrelser ser på potential och problematik med införande av en mer verksamhetsanpassad bemanning inom VGR. Granskningen visar att det finns en tydlig inriktning framåt men att styrning av läkares schemaläggning hittills har varit mycket begränsad. Orsaken till att regionen och sjukhusen tidigare inte styrt schemaläggning av läkare uppges vara bristen på genomförandekraft, kultur eller kompetensförsörjning. Rapporten påvisar att det saknas ett gemensamt förhållningssätt inom sjukhusen för hur läkare ska schemaläggas. Vidare behöver det inte innebära att schemaläggning av läkare inte sker utifrån verksamhetens behov. Problematiken är att sjukhusen inte har en samlad bild av hur schemaläggningen av läkare går till och vad detta har för effekter. Vissa av de intervjuade, exempelvis sjukhusledning och presidier, menar därför att det måste finnas en gemensam styrning inom regionen och/eller mellan regioner. 5. Slutsatser och reflektioner Kartläggningen visar att de flesta landsting och regioner kontinuerligt genomför projekt där syftet är att förbättra planering, flöden och omfördelning av arbetsuppgifter för att frigöra mer tid till direkt vårdarbete för vårdpersonalen. Projekten genomförs ofta ö-vis och kunskaperna tillvaratas och omsätts inte i drift eller produktion. Arbetet behöver därför intensifieras och generaliseras där kvalitet och produktion följs upp och diskuteras och där vinsterna hämtas hem efter hand. Drivkrafterna för förbättringar måste finnas långt ute i verksamheterna men ledningar på alla nivåer behöver genom tydliga mål och stöd skapa förutsättningar för förändringar. 11

41 Källförteckning Rapporter 3R Framtidens vårdinformationsmiljö, (2015), Verksamhetsrapport - Verksamhet, Informatik, Teknik. Västra Götalandsregionen Brisman Marga, (2015), Uppgiftsväxling och Nya Kompetenser. Västra Götalandsregionen Ernst & Young, (2015), Västra Götalandsregionen - Granskning av verksamhetsanpassad bemanning läkares schemaläggning. Revisionsrapport 2015 Kommunal, svensk sjuksköterskeförening, Sveriges läkarförbund, Vårdförbundet, Svenska läkaresällskapet, (2013), Störande eller stödjande? - Om e-hälsosystemens användbarhet Isabella Scandurra, aprigroup Ph.D. (Usability in) Medical Informatics Palmgren M, Ekelund F, (2014), Att mäta och planera för en välfungerande sjukvård. Stockholm: Sveriges kommuner och landsting, RKA. SKL, (2005), Effektivare nyttjande av tid och resurser? Kartläggning av de administrativa processerna samt undersköterskors och läkarsekreterares uppgifter. EO Print AB, Stockholm, maj 2005 SKL, (2015), Bättre flöde i vården - för ökad tillgänglighet, patientsäkerhet, vårdkvalitet och effektivitet. Stockholm: Sveriges kommuner och landsting VGR, (2015), Uppdragsbeskrivning - Administrativ Förenkling VGR, (2015), Framtidens Vårdavdelning VGR, Region Skåne, Stockholm läns landsting, (2015), Programdirektiv- 3R Framtidens vårdinformation. Version 1.13 Vårdanalys, (2013), Ur led är tiden - Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens. Rapport 2013:9. Stockholm: Vårdanalys Utredningar Diskussions-PM från utredningen (2013): En nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården. Statens offentliga utredningar. Långtidsutredning om hälso- och sjukvården i SLL ( )- Fysiska och personella resurser i hälso- och sjukvården i SLL. Delrapport 6. 12

42 ÄRENDE B

43 PLUS Program för Lärande och Utveckling i Svensk hälso- och sjukvård Information PU 16 mars 2016

44 Syfte PLUS Tillvarata utlandsutbildades kompetens på ett patientsäkert och effektivt sätt Program för lärande och utveckling i svensk hälso- och sjukvård

45 Utvärdering PLUS pilot Professor Lars Edgren mars 2015 Viktigt led i att kvalitetssäkra hälso-och sjukvården i Västra Götalandsregionen Hög relevans för deltagarna och bra balans mellan inslagen Avlastar chefer och medarbetare Obligatorium bör diskuteras Program för lärande och utveckling i svensk hälso- och sjukvård

46 PLUS Knäcka den svenska koden PLUS - Kvalitetssäkrat program för stöd och introduktion WHO:s kod om internationell rekrytering PU juni 2013 vägen in PU okt 2015 PLUS del i ordinarie verksamhet 2017 PU Dec 2015 förslag att PLUS organiseras inom ramen för VGR-akademin Juni 2016 har 160 läkare gått klart 8 PLUS-program Obligatorium? Omvärldsförändringar, utvidgat uppdrag? Program för lärande och utveckling i svensk hälso- och sjukvård

47 Att diskutera Obligatorium Finansiering Organisation Beredskap framåt Program för lärande och utveckling i svensk hälso- och sjukvård

48 Konsekvenser obligatorium Introduktion och stöd till alla är en förutsättning för god och säker vård Ökade kostnader initialt, kostnadseffektivt på sikt - Ökad omfattning - Ökat behov av programkompetens Lönekostnad, produktionsbortfall och deltagaravgift belastar rekryterande verksamhet Kräver kommunikation och förankring Program för lärande och utveckling i svensk hälso- och sjukvård

49 Ekonomi PLUS pilot Fri nyttighet PLUS Deltagaravgift kr utan språkkurs kr med språkkurs PLUS Åtagande och finansieringsmodell? Förväntan Sänkt deltagaravgift Stegvis utökning av obligatoriska program Program för lärande och utveckling i svensk hälso- och sjukvård

50 Beräkningar Beräknad total kostnad per program 2017 Med språkkurs: tkr Utan språkkurs: tkr PLUS program 3 program varav 1 utan språk 5 program varav 2 utan med språk 8 program varav 2 utan språk Central kostnad vid sänkt deltagaravgift (tkr) Nuvarande omfattning Vid Obligatorium Utvidgat uppdrag Program för lärande och utveckling i svensk hälso- och sjukvård

51 ÄRENDE D

52 Åtgärder för att säkerställa kompetensförsörjning av gynekologer i regionen utifrån bifallen motion Personalutskottet 16 mars 2016

53 Bakgrund Linn Brandström (M) m.fl. har i en motion från maj 2014 (RS ) föreslagit att regionfullmäktige beslutar följande: Ge hälso- och sjukvårdsnämnderna i uppdrag att säkerställa att beställning av mödrahälsovård och gynekologi på primärvårdsnivå görs i så stor omfattning att såväl vårduppdraget som utbildningsuppdraget kan säkerställas Ge regionstyrelsen i uppdrag att göra en regionövergripande översyn av gynekologin och mödrahälsovården på primärvårdsnivå i syfte att säkerställa en likvärdig och god vård i hela regionen samt säkerställa den framtida kompetensförsörjningen av gynekologer. KONCERNKONTORET - KONCERNSTAB HR

54 Bakgrund I motionssvaret står: Nämnderna arbetar med sitt uppdrag i att genomföra och nivåbestämma beställningar av hälso- och sjukvård utifrån befolkningens bedömda behov. För närvarande pågår ett arbete kring ST-styrning I kompetensförsörjningsplanen 2013 finns ett antal identifierade åtgärder som inte genomförts. Utifrån motionen fick regionstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att säkerställa kompetensförsörjningen av gynekologer i regionen. KONCERNKONTORET - KONCERNSTAB HR

55 Kartläggning (utifrån KFP 2016) Nuläge Obalans mellan tillgång och efterfrågan på grund av pensionsavgångar och normal personalomsättning. Brist på ca. 12 tjänster.* Framtida läge 2021, utan insatser Ackumulerad brist på ca.40 tjänster.* Ca. 75% av tjänsterna finns vid sjukhusen, resterande inom primärvården. *Utifrån nuvarande tillförsel av ST-läkare KONCERNKONTORET - KONCERNSTAB HR

56 Befintliga åtgärder i regionen Ansvarsfördelning mellan allmänmedicin och gynekologi (HSD-A ) Vanligast förekommande diagnoserna inom gynekologi hör till primärvårdens och allmänläkarnas ansvarsområde. Enligt Behovsanalys med åtgärdsförslag från 2015 gjord av koncernstab Hälso- och sjukvård har konsumtionen av gynekologisk vård inom primärvården ökat mellan men specialiserad vård överkonsumeras fortfarande. ST-styrning (RS ). Regional styrning implementeras under Prioriterar andel av ST-platser utifrån behov i regionen. KONCERNKONTORET - KONCERNSTAB HR

57 Befintliga åtgärder i regionen Utlandsrekrytering Strategi sedan 2014, bygger på prioriteringar i KFP och ny målgrupp, tredjelandsläkare, är nu i större fokus. Hittills har endast ett fåtal läkare med gynekologisk inriktning rekryterats vilket haft ringa effekt på kompetensförsörjningen i nuläget. Uppgifts- och kompetensväxling Arbetsmetod skapad och implementeras under Satsningar ska baseras på behov i KFP för att avlasta och använda befintlig kompetens på bättre sätt. KONCERNKONTORET - KONCERNSTAB HR

58 Identifierade förstärkningsbehov Kompetensförsörjningsplaner Ett arbete med att förbättra analys och ta till vara på interna och externa omvärldsfaktorer pågår vilket på sikt stärker kompetensförsörjningsprocessen vilket kan bidra till att säkerställa kompetensförsörjningen i regionen. Ansvarsfördelning mellan allmänmedicin och gynekologi Implementering, följsamhet och stöd för adekvat sidotjänstgöring måste stärkas för att balansera utbud och att i större utsträckning vårda patienter hos allmänläkare istället för gynekolog. Samordning av gynekologibeställningen i regionen från beställarna efterfrågas i tidigare utlåtanden i ärendet. KONCERNKONTORET - KONCERNSTAB HR

59 Identifierade förstärkningsbehov ST-styrning I och med organisationen för ST-styrning säkerställs kompetensförsörjning av ST-läkare utifrån regionens övergripande och sammantagna behovsbild. Rekrytering av utlandsutbildade Genomförandet förfinas löpande bland annat genom att arbeta ännu mer fokuserat med en målgrupp i strategin; tredjelandsläkare. KONCERNKONTORET - KONCERNSTAB HR

60 Identifierade förstärkningsbehov Uppgifts- och kompetensväxling Arbetet behöver intensifieras på förvaltningsnivå utifrån prioriteringar i KFP för att ge effekt. Behålla befintlig personal Kommunikation inom koncernkontoret fokuserar på analysen av t.ex. personalomsättning, lönekartläggning, förutsättningar för avgångssamtal, arbetsmiljö och medarbetarenkät. KONCERNKONTORET - KONCERNSTAB HR

61 Kontaktuppgifter handläggare: Viktor Storberg Samordnare Uppgifts- och kompetensväxling Koncernkontoret, Koncernstab HR KONCERNKONTORET - KONCERNSTAB HR

Handlingar till personalutskottets möte den 1 april i Vänersborg

Handlingar till personalutskottets möte den 1 april i Vänersborg Handlingar till personalutskottets möte den 1 april i Vänersborg FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde med personalutskottet den 1 april 2014 Plats: Blå salongen, Residenset, Vänersborg Tid: 9-12 Protokollsjustering

Läs mer

Handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen 2015

Handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen 2015 Västra Götalandsregionen 1 (6) Datum 2015-03-25 Diarienummer HS 87-2015 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen 2015 Bakgrund

Läs mer

Handlingsplan sänka sjukfrånvaron. Koncernstab HR Enheten för arbetsvillkor

Handlingsplan sänka sjukfrånvaron. Koncernstab HR Enheten för arbetsvillkor Handlingsplan sänka sjukfrånvaron Koncernstab HR Enheten för arbetsvillkor Uppdrag Förvaltningarna tillsammans med Koncernkontoret har fått i uppdrag att under 2015 genomföra åtgärder utifrån en handlingsplan

Läs mer

Regionstyrelsens personalutskott

Regionstyrelsens personalutskott Regionstyrelsens personalutskott Tid 2016-03-08 09:00-10:55 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Robert Olesen (S) (ordförande) Anna Fransson

Läs mer

Regiongemensam produktionsstyrning

Regiongemensam produktionsstyrning Regiongemensam produktionsstyrning Uppdraget Bedöma hur vårdbehoven och vårdutbudet bör se ut i framtiden inom Västra Götalandsregionen Ta fram förslag till en regional plan som möjliggör styrning av den

Läs mer

Inledning Nedan redovisas inkomna förbättrings- och förenklingsförslag med tillkommande kommentarer från berörda förvaltningar.

Inledning Nedan redovisas inkomna förbättrings- och förenklingsförslag med tillkommande kommentarer från berörda förvaltningar. Bilaga 2 Sammanställning 2016-04-13 över hur inkomna förenklings- /förbättringsförslag hanteras/hanterats (hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde och angränsande förvaltningar) Inledning Nedan redovisas

Läs mer

Tema arbetsmiljö och sjukfrånvaro PU 2 december 2015

Tema arbetsmiljö och sjukfrånvaro PU 2 december 2015 Tema arbetsmiljö och sjukfrånvaro PU 2 december 2015 Agenda Aktuellt om sjukfrånvaro, Handlingsplanen och övrigt kring pågående insatser Per Djurberg Mobiliseringsinitiativet Ari Kokko Guide Hälsa och

Läs mer

Personal- och arbetsgivarutskottet

Personal- och arbetsgivarutskottet Personal- och arbetsgivarutskottet Marie Härstedt Personalstrateg 4-675 3 46 Marie.Harstedt@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 22--27 Dnr 692 (4) Personal- och arbetsgivarutskottet Studentmedarbetare i Region

Läs mer

Handlingsplan Datum 2015-09-22 Diarienummer HS 63-2015. Handlingsplan för tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård 2015

Handlingsplan Datum 2015-09-22 Diarienummer HS 63-2015. Handlingsplan för tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård 2015 Handlingsplan Datum 2015-09-22 Diarienummer HS 63-2015 Handlingsplan för tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård 2015 Innehåll Sammanfattning... 3 Överenskommelse om tillgänglighet

Läs mer

Koncernkontoret Personalstrategiska avdelningen

Koncernkontoret Personalstrategiska avdelningen Personalstrategiska avdelningen Lisa Davidsson Personalstrateg 044-309 33 21 lisa.davidsson@skane.se HANDLINGSPLAN Datum 2013-08-23 Dnr 0900843 1 (11) Kompetensförsörjningsplan för 2013-2016 1. Inledning

Läs mer

Yttrande till förvaltningsrätten i Stockholm angående utdömande av vite

Yttrande till förvaltningsrätten i Stockholm angående utdömande av vite SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Hagberg Therese Datum 2016-02-02 Diarienummer SCN-2015-0055 Socialnämnden Yttrande till förvaltningsrätten i Stockholm angående utdömande av vite Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Motion om jobb åt unga och förbättrad matchning på arbetsmarknaden

Motion om jobb åt unga och förbättrad matchning på arbetsmarknaden 01054 1(4) Datum Diarienummer Regionkontoret 2014-05-28 RS120256 HR-verksamheten Regionfullmäktige Motion om jobb åt unga och förbättrad matchning på arbetsmarknaden Förslag till beslut Regionstyrelsen

Läs mer

Karriärutvecklingsmodell. för sjuksköterskor och barnmorskor i Västra Götalandsregionen

Karriärutvecklingsmodell. för sjuksköterskor och barnmorskor i Västra Götalandsregionen Karriärutvecklingsmodell för sjuksköterskor och barnmorskor i Västra Götalandsregionen Foto: Västra Götalandsregionen/Sergio Joselovsky Karriärutvecklingsmodell för sjuksköterskor och barnmorskor i Västra

Läs mer

Effektivare vård. Sollefteå 17 juni 2016 Göran Stiernstedt

Effektivare vård. Sollefteå 17 juni 2016 Göran Stiernstedt Effektivare vård Sollefteå 17 juni 2016 Göran Stiernstedt Effektiv vård (SOU 2016:2) Göran Stiernstedt Anna Ingmanson Daniel Zetterberg Professionen Sitter vid datorn hela dagen och administrerar med värdelösa

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2)

Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2) Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2) Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Hanna Franck Larsson Emil Ring Oktober 2012 Innehållsförteckning

Läs mer

Redovisning av säkerhetsarbetet och säkerhetsläget i Västra Götalandsregionens verksamheter 2013

Redovisning av säkerhetsarbetet och säkerhetsläget i Västra Götalandsregionens verksamheter 2013 1(5) Rapport Datum 2014-03-11 Diarienummer RS 1393-2013 Ver. 2.0 Administrativa avdelningen/säkerhet Handläggare Jan S Svensson 0708-630 642 E-post jan.s.svensson@vgregion.se Redovisning av säkerhetsarbetet

Läs mer

Sammanställning rapporterade avvikelser 2015

Sammanställning rapporterade avvikelser 2015 Datum 2016-02-10 TJÄNSTESKRIVELSE Diarienummer 1(11) Sjukhusadministrationen Ingrid Kvist Utredare Återrapportering angående intern kontrollplan 2015 Driftnämnden Hallands sjukhus Enligt fastställt reglemente

Läs mer

Koncept. Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för äldre en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting

Koncept. Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för äldre en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting Koncept Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2011-01-27 nr Socialdepartementet Enheten för sociala tjänster Karin Hellqvist tel. 08 405 59 23 Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för

Läs mer

Statsbidrag för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess 2012. Miljarden

Statsbidrag för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess 2012. Miljarden 1(7) TJÄNSTEUTLÅTANDE Hälso- och sjukvårdsavdelningen Christina Möller/Mats Swanberg 2012-02-10 Dnr RS 690-2011 Till Hälso- och sjukvårdsutskottet Statsbidrag för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess

Läs mer

Handbok för fullmäktiges beredningar

Handbok för fullmäktiges beredningar Handbok för fullmäktiges beredningar Antaget av kommunfullmäktige 2014-08-27 162 Handbok för fullmäktiges beredningar Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

Totalpoäng för respektive medlemssjukhus

Totalpoäng för respektive medlemssjukhus Akademiska sjukhuset Alingsås lasarett Angereds Närsjukhus Capio Lundby NÃ rsjuhus Capio Närsjukvård AB Capio St Görans sjukhus AB Centralsjukhuset Kristianstad Frölunda Specialistsjukhus Helsingborgs

Läs mer

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013 Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013 FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde med personalutskottet 15 januari 2013 Plats: Blå salongen, residenset, Vänersborg Tid: Kl.

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2010

Verksamhetsplan och budget 2010 SERVICEFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSOMRÅDE LÖNER Verksamhetschef: Ann-Christin Nordin Enhetschefer: Lena Thimm enhet 301 Maud Kalin enhet 302 Ingela Björklund enhet 303 Eva Andersen enhet 304 Verksamhetsplan

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 2015-03-16 Verksamhetsområde Verksamhet för personer med funktionsnedsättning Diarienummer: VON 2014/1040 009 Verksamhetsområdets verksamhetsplan beslutad av vård- och omsorgsdirektör

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

Projektrapport om kommunaliseringen av hemsjukvården i Gävleborgs län

Projektrapport om kommunaliseringen av hemsjukvården i Gävleborgs län Projekt Sammanhållen hemvård i Gävleborg 2012-02-22 Projektrapport om kommunaliseringen av hemsjukvården i Gävleborgs län - utredning av förutsättningar för och förslag till kommunalisering av hemsjukvården

Läs mer

Handlingsplan för kompetensförsörjning

Handlingsplan för kompetensförsörjning 1(7) Handlingsplan för kompetensförsörjning Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning krävs för att kunna

Läs mer

Strategisk kompetensförsörjning

Strategisk kompetensförsörjning www.pwc.se Revisionsrapport Kerstin Svensson Cert. kommunal revisor Strategisk kompetensförsörjning Surahammar kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning... 1 2. Uppdrag... 3 2.1.

Läs mer

Regionalt utvecklingsarbete inom den sociala barn- och ungdomsvården. - Handlingsplan 2015-2016

Regionalt utvecklingsarbete inom den sociala barn- och ungdomsvården. - Handlingsplan 2015-2016 Sida 1(8) Vård,omsorg, e-hälsa och folkhälsa, Nya Perspektiv Birgitta Svensson, 054-701 11 35 Birgitta.svensson@regionvarmland.se Karin Thyselius 054-701 1134 Karin.thyselius@regionvarmland.se Datum 2015-03-17

Läs mer

Handlingsplan för region Hallands införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2015

Handlingsplan för region Hallands införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2015 1(8) Datum Diarienummer 2015-03-12 RS150023 Regionalt cancercentrum Syd Regionalt cancercentrum Väst Handlingsplan för region Hallands införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2015 Bakgrund

Läs mer

Digital strategi för Strängnäs kommun

Digital strategi för Strängnäs kommun 1/8 Beslutad: Kommunfullmäktige 2016-01-25 8 Gäller fr o m: 2016-01-26 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2015:646-005 Ersätter: Ansvarig: IT-strateg Digital strategi för Strängnäs kommun 2/8

Läs mer

Dnr A 151/11:1. Verksamhetsplan 2012. Alingsås lasarett. Fastställd av Styrelsen för Alingsås lasarett 2011-12-15

Dnr A 151/11:1. Verksamhetsplan 2012. Alingsås lasarett. Fastställd av Styrelsen för Alingsås lasarett 2011-12-15 Dnr A 151/11:1 Verksamhetsplan 2012 Alingsås lasarett Fastställd av Styrelsen för Alingsås lasarett 2011-12-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VISION... 3 VÄRDEGRUND... 3 UPPDRAG OCH VERKSAMHETSIDÉ... 3 FOKUSOMRÅDEN

Läs mer

Upphandling framtidens vårdinformationsstöd

Upphandling framtidens vårdinformationsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(5) H A N D LÄ G G A R E D A TU M D IA R IEN R Christer Blomstrand Staben för ehälsa +4616103630 2015-12-28 LS-LED15-1795-1 Ä R EN D EG Å N G Landstingsstyrelsens finans- och regionalutvecklingsutskott

Läs mer

Handlingsplan för barn och unga

Handlingsplan för barn och unga Handlingsplan för barn och unga Barnkonventionen I Jönköpings län 2013 Innehållsförteckning Landstingsdirektörens ord... 3 Barnkonventionen i Landstinget i Jönköpings län... 4 Begrepp... 5 Kunskap om barnkonventionen...

Läs mer

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016 Datum 2015-12-09 Stödstrukturen för evidensbaserad praktik inom vård, omsorg och socialtjänst, Skåne Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016 Mål ur den enskildes perspektiv

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun

Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-01-12 Birgitta Olofsson Ann Karlsson Monika Bondesson VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG ADRESS Stadshuset 442 81 Kungälv

Läs mer

Delegeringsordning för regionstyrelsen

Delegeringsordning för regionstyrelsen Delegeringsordning Västra Götalandsregionen Diarienummer RS 691-2012 Antaget av den 13 januari 2015, 7, senast ändrad 2015-12-08, 322 1 (9) Delegeringsordning för Förteckning över grupper av ärenden, där

Läs mer

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015 Datum 2015-02-10 Stödstrukturen för evidensbaserad praktik inom vård, omsorg och socialtjänst, Skåne Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015 Mål ur den enskildes perspektiv

Läs mer

1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2016-01-18 Diarienummer RS 4000-2015 Diarienummer RUN 610-0044-16. Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2016-01-18 Diarienummer RS 4000-2015 Diarienummer RUN 610-0044-16. Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2016-01-18 Diarienummer RS 4000-2015 Diarienummer RUN 610-0044-16 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande Välja yrke (SOU 2015:97) Västra Götalandsregionens

Läs mer

Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013

Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2013-02-22 2012-00657 Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013 Stärkt konkurrenskraft hos företag samt ökad innovationskraft inom hälso- och sjukvård och

Läs mer

Delegeringsordning för regionstyrelsen

Delegeringsordning för regionstyrelsen Delegeringsordning Västra Götalandsregionen Diarienummer RS 691-2012 Antaget av den 13 januari 2015, 7, ändrad 2015-03-31, 96 1 (7) Delegeringsordning för Förteckning över grupper av ärenden, där har delegerat

Läs mer

Avveckling av chefspersoner som ett led i landstingets chefsförsörjningsprogram

Avveckling av chefspersoner som ett led i landstingets chefsförsörjningsprogram Revisionsrapport Avveckling av chefspersoner som ett led i landstingets chefsförsörjningsprogram Landstinget Halland September 2010 Anders Lundberg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport Miljöarbetet inom Region Östergötland

Revisionsrapport Miljöarbetet inom Region Östergötland BESLUTSUNDERLAG 1/3 Miljö- och säkerhetsenheten Mats E Persson 2015-04-21 Dnr: RS 2015-137 Regionsstyrelsen Revisionsrapport Miljöarbetet inom Region Östergötland Revisorerna i Region Östergötland (dåvarande

Läs mer

Kartläggning av samverkansformer mellan socialtjänsten och Arbetsförmedlingen

Kartläggning av samverkansformer mellan socialtjänsten och Arbetsförmedlingen Kartläggning av samverkansformer mellan socialtjänsten och Arbetsförmedlingen Redovisning av regeringsuppdrag S2014/3701/FST 2015-04-15 Sida: 2 av 20 Sida: 3 av 20 Förord I denna rapport redovisar Socialstyrelsen

Läs mer

VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGENS LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE ENLIGT SOSFS 2011:9

VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGENS LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE ENLIGT SOSFS 2011:9 Verksamhetsområde Kvalitet Förvaltning Välfärdsförvaltningen Fastställd av Humanistiska nämnden 2013-06-18 Omsorgsnämnden 2013-06-19 Dokumentnamn Välfärdsförvaltningens ledningssystem för systematiskt

Läs mer

dec 2014 Medicinska sekreterare en översikt

dec 2014 Medicinska sekreterare en översikt dec 2014 Medicinska sekreterare en översikt 1 Medicinska sekreterare en översikt Vision är fackförbundet som organiserar drygt 173 000 medlemmar som leder, planerar, utvecklar och administrerar välfärden.

Läs mer

Styrsystem för Växjö kommun

Styrsystem för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2011-05-09 Styrsystem för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Uvecklingschefen Dokumentnamn Styrsystem för Växjö kommun - antaget 2011-04-19 Fastställd/Upprättad

Läs mer

Verksamhet i samverkan

Verksamhet i samverkan Bilaga 3 till lokal överenskommelse mellan Eskilstuna Kommun och Arbetsförmedlingen i Eskilstuna Verksamhet i samverkan Eskilstuna kommun och Arbetsförmedlingen i Eskilstuna har identifierat samverkansområden

Läs mer

Fysioterapeuternas remissvar på Effektiv vård, SOU 2016:2 (Diarienummer S2016/00212/FS)

Fysioterapeuternas remissvar på Effektiv vård, SOU 2016:2 (Diarienummer S2016/00212/FS) 2016-05-25 Fysioterapeuternas remissvar på Effektiv vård, SOU 2016:2 (Diarienummer S2016/00212/FS) Fysioterapeuterna har tagit del av utredningens analys och förslag med stort intresse. Vi bedömer att

Läs mer

Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning 2015

Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning 2015 Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning 2015 Ingrid Nilsson FoU Välfärd Arbetsrapport 2015:5 Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Funktionsnedsättning

Läs mer

Svar på motion om att satsa på yrkesintroduktion för ungdomar

Svar på motion om att satsa på yrkesintroduktion för ungdomar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammantrades datum 2015-12-08 Blad 16 Ksau 213 Dnr 42/2014-101 Svar på motion om att satsa på yrkesintroduktion för ungdomar I en motion inkommen till

Läs mer

Verksamhets- och budgetplan 2015

Verksamhets- och budgetplan 2015 Verksamhets- och budgetplan 2015 Antagen av förbundsstyrelsen 2014-12-05 INNEHÅLL sida 1. Verksamhet 3 1.1 Ändamål 3 1.2 Medlemmar 3 1.3 Övergripande uppdrag 3 1.4 Årscykel för styrprocess 4 2 Arbetsorganisation

Läs mer

Kompetensförsörjning för att få sökande till gymnasiala yrkesutbildningar inom områden där det råder kompetensbrist på Gotland

Kompetensförsörjning för att få sökande till gymnasiala yrkesutbildningar inom områden där det råder kompetensbrist på Gotland Utbildnings och arbetslivsförvaltningen Anders Jolby Ärendenr BUN 2015/675 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (3) Datum 24 mars 2016 Barn- och utbildningsnämnden Kompetensförsörjning för att få sökande till

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2015-05-05--06 Norrlands universitetssjukhus Umeå Infektionskliniken Sjukhus Ort Klinik Pia Forsberg, Professor, Infektionskliniken Östergötland,

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I GRUNDSKOLAN 2015-2018

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I GRUNDSKOLAN 2015-2018 2015-05-11 HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I GRUNDSKOLAN 2015-2018 GOD UTBILDNING I TRYGG MILJÖ 1. INLEDNING Ulricehamns kommun behöver förbättra resultaten i grundskolan, särskilt att alla elever

Läs mer

I huvudet på SKL. Marie Källman SFVH Höstmöte 22 oktober 2014

I huvudet på SKL. Marie Källman SFVH Höstmöte 22 oktober 2014 I huvudet på SKL Marie Källman SFVH Höstmöte 22 oktober 2014 Sveriges Kommuner och Landsting Överenskommelser mellan SKL och regeringen Evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2014

Läs mer

Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17

Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17 Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17 Socialdepartementet Enheten för sociala tjänster Ämnesråd Gert Knutsson Telefon 08-405 33 27 Mobil 070-660 56 50 E-post gert.knutsson@social.ministry.se

Läs mer

Sammanfattning. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2007.

Sammanfattning. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2007. Sammanfattning Ett landsting får i dag sluta avtal med någon annan om att utföra de uppgifter som landstinget ansvarar för enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Inskränkningar finns emellertid när

Läs mer

Geriatrisk vård för framtiden

Geriatrisk vård för framtiden Lägg grunden för den framtida geriatriska vården! Geriatrisk vård för framtiden Stärk helhetssynen och teamarbetet för den äldre patienten på sjukhuset Så möjliggör du en personcentrerad vård av den geriatriska

Läs mer

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland www.pwc.se Revisionsrapport Inger Andersson Christina Olsson Februari 2016 Granskning av budgetprocessen inom Budgetprocessen inom Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 5 1.1. Bakgrund... 5 1.2.

Läs mer

Revisionsrapport. Landstinget Gävleborg. Barn och ungdomspsykiatri. efterlevnad av förstärkt vårdgaranti. September 2010 Karin Magnusson

Revisionsrapport. Landstinget Gävleborg. Barn och ungdomspsykiatri. efterlevnad av förstärkt vårdgaranti. September 2010 Karin Magnusson Revisionsrapport Landstinget Gävleborg Barn och ungdomspsykiatri efterlevnad av förstärkt vårdgaranti September 2010 Karin Magnusson 1. Inledning...5 1.1 Bakgrund...5 1.2 Revisionsfråga, kontrollmål och

Läs mer

Arbetsvillkor fo r personal inom ekonomiskt bista nd

Arbetsvillkor fo r personal inom ekonomiskt bista nd Kristina Folkesson Löner och yrkesvillkor 2015 03 06 Sida 1 Yrkesråd försörjningsstöd Avslutande rapport Arbetsvillkor fo r personal inom ekonomiskt bista nd Inledning Visions yrkesråd för personal inom

Läs mer

Sida 1 (9) 1 Politisk inledning

Sida 1 (9) 1 Politisk inledning Sida 1 (9) 1 Politisk inledning 2a stycket Prioriterade grupper Landstingsfullmäktige har slagit fast att barn och ungdom, liksom de äldre ska prioriteras. I varje kommun ska det finnas tillgång till landstingspersonal

Läs mer

Sjukhusapoteket Västra Götalandsregionen (VGR) InnoMed 2013-01-17

Sjukhusapoteket Västra Götalandsregionen (VGR) InnoMed 2013-01-17 Sjukhusapoteket Västra Götalandsregionen (VGR) InnoMed 2013-01-17 Västra Götalandsregionen 49 kommuner Folkmängd: 1,5 miljoner Invånare/km 2 : 63 Avstånd nord-syd: 300 km Avstånd öst-väst: 250 km Anställda

Läs mer

Hemsjukvård. Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner. Revisionsrapport

Hemsjukvård. Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner. Revisionsrapport Revisionsrapport Hemsjukvård Margaretha Larsson Malou Olsson Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner November 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

är centralt för att den äldre ska få vård och omsorg av

är centralt för att den äldre ska få vård och omsorg av 2 problem för välfärdens finansiering. Att vi lever längre är inte ett problem, det är en glädjande utveckling. Men samtidigt som andelen äldre ökar blir fler blir den andel som ska stå för välfärdens

Läs mer

Lönebildning i Ystads kommun. Verksamhet. Medarbetare. Upprättat maj 2014. Personalavdelningen. Attraktiv arbetsgivare med medveten lönesättning

Lönebildning i Ystads kommun. Verksamhet. Medarbetare. Upprättat maj 2014. Personalavdelningen. Attraktiv arbetsgivare med medveten lönesättning Lönebildning i Ystads kommun Attraktiv arbetsgivare med medveten lönesättning Verksamhet Individuell och differentierad lönesättning Långsiktiga mål Medarbetare Lön som styrmedel Kortsiktiga mål MÅL Utvecklingssamtal

Läs mer

Lönestrategi 2016-2018

Lönestrategi 2016-2018 LULEÅ KOMMUN 1 (6) 2015-11-13 Lönestrategi 2016-2018 Lönebildning i Luleå kommun Lönebildningen i kommunen ska bidra till att nå målen i verksamheten. Lönen ska stimulera till förbättringar av verksamhetens

Läs mer

2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Lägesrapport om verksamheter med personligt ombud 2014

2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Lägesrapport om verksamheter med personligt ombud 2014 2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Avdelningen för regler och behörighet Anders Molt anders.molt@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Lägesrapport om verksamheter med

Läs mer

Studenternas förhållanden vid verksamhetsförlagd utbildning 2016-02-22. Umeå Medicinska Studentkår

Studenternas förhållanden vid verksamhetsförlagd utbildning 2016-02-22. Umeå Medicinska Studentkår Umeå Medicinska Studentkår Studenternas förhållanden vid verksamhetsförlagd utbildning 2016-02-22 UMEÅ MEDICINSKA ST UD ENTKÅR Adress: Klintvägen 55, 907 37 Umeå Hemsida: www.medicinska.se Tel: 090-786

Läs mer

Återrapportering - Aktivitetsplan 2014 Samverkansnämnden i Uppsala- Örebro sjukvårdsregion

Återrapportering - Aktivitetsplan 2014 Samverkansnämnden i Uppsala- Örebro sjukvårdsregion 1 (6) Återrapportering - Aktivitetsplan 2014 Samverkansnämnden i Uppsala- Örebro sjukvårdsregion Bakgrund Samverkansnämnden fastställde vid sammanträdet den 7 februari 2011 verksamhetsplanen för perioden

Läs mer

Reglemente för styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda specialistsjukhus

Reglemente för styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda specialistsjukhus 1 (7) Reglemente Diarienummer RS 691-2012 Västra Götalandsregionen Antaget av regionfullmäktige den 24 november 2015, 204 Reglemente för styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda specialistsjukhus Dokumentet

Läs mer

Sammanställning av återrapporteringar utifrån medarbetarperspektivet

Sammanställning av återrapporteringar utifrån medarbetarperspektivet Sammanställning av återrapporteringar utifrån medarbetarperspektivet Perspektiv Arbetsområde Projekt, aktivitet m.m. Sjukhus eller vårdorganisation Medarbetarperspektivet Evenemang Friskvård /levnadsvanor

Läs mer

Datum 2010-08-11 Dnr 1000692. Studentmedarbetare i Region Skåne. studentmedarbetarsystemet, Svenskt Näringsliv

Datum 2010-08-11 Dnr 1000692. Studentmedarbetare i Region Skåne. studentmedarbetarsystemet, Svenskt Näringsliv 044-309 30 58 carina.wirth@skane.se PM Datum 2010-08-11 Dnr 1000692 1 (4) Studentmedarbetare i Regiondirektören har fått i uppdrag att närmare undersöka förutsättningarna för hur ett studentmedarbetarsystem

Läs mer

Cancerfondens enkätundersökning 2014 Kontaksjuksköterskans uppdrag

Cancerfondens enkätundersökning 2014 Kontaksjuksköterskans uppdrag 2015-07-07 Cancerfondens enkätundersökning 2014 Kontaksjuksköterskans uppdrag Behovet av en fast kontaktperson betonas i den Nationella Cancerstrategin (SOU 2009:11) Förbättrad information och kommunikation

Läs mer

Karriärvägar för lärare, svar på motion (S)

Karriärvägar för lärare, svar på motion (S) 2013-06-05 1 (7) Utbildningskontoret Dnr BOU 2012-376 Lars Rehnberg Dnr BIN 2012-208 Leo Gustafson Dnr KS 2012-551 Barn- och ungdomsnämnden Bildningsnämnden Karriärvägar för lärare, svar på motion (S)

Läs mer

Jämställd medborgarservice i praktiken Ekonomikontoret

Jämställd medborgarservice i praktiken Ekonomikontoret Jämställd medborgarservice i praktiken Ekonomikontoret Inledning I denna guide återfinns förslag och exempel på genomförande av praktiskt jämställdhetsarbete. Tanken är att denna ska användas som en hjälp

Läs mer

Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun

Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun 2011-04-13 Vv 172/2010 Rev. 2011-10-04, 2011-11-29, 120214 Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun Innehållsförteckning Bakgrund...3 Syfte...3 Grundkomponenter...3 Definition av rehabilitering...4

Läs mer

Strategi för samverkan med högskolor och universitet - remissvar

Strategi för samverkan med högskolor och universitet - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-11-11 SN-2015/3094.103 1 (4) HANDLÄGGARE Nyh, Carin carin.nyh@huddinge.se Socialnämnden Strategi för samverkan med högskolor

Läs mer

För bättre hälsa och effektivare vård

För bättre hälsa och effektivare vård För bättre hälsa och effektivare vård Detta har vi gjort Ambulanshelikopter är i drift Tagit initiativ till och beslut om att utveckla utbudet av rehabilitering i Värmland Tagit initiativ till och beslut

Läs mer

Lönepolitiska riktlinjer

Lönepolitiska riktlinjer Lönepolitiska riktlinjer Antagna av kommunstyrelsen 2012-05-14, 159 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Mål 3. Grundläggande principer och definitioner 4. Ansvar 5. Riktlinjer vid lönesättning 6. Lönebildning

Läs mer

Cancerplan Standardiserade Vårdförlopp 2015 Redovisning

Cancerplan Standardiserade Vårdförlopp 2015 Redovisning Cancerplan Standardiserade Vårdförlopp 2015 Redovisning Landstinget Blekinge Oktober 2015 Inledning Landstinget Blekinge redovisar i detta dokument en sammanställning av aktiviteter och åtgärder som är

Läs mer

Handlingsplan för gynekologi och urologi

Handlingsplan för gynekologi och urologi 1 Hälso- och sjukvårdavdelningen Referens Datum Diarienummer Daniel Holmdahl 2007-03-06 RSK 549-2006 Handlingsplan för gynekologi och urologi Bakgrund Tillgängligheten till delar av den gynekologiska och

Läs mer

För att minska miljöpåverkan skall antalet körda mil i tjänsten minska jämfört med 2014 och fler möten genomföras på distans via IT-lösningar.

För att minska miljöpåverkan skall antalet körda mil i tjänsten minska jämfört med 2014 och fler möten genomföras på distans via IT-lösningar. Sida 1(8) Detaljbudget 2015 Hälsan och Stressmedicin 1. Sammanfattning Hälsan och Stressmedicins uppdrag är att bedriva företagshälsovård för Västra Götalandsregionens förvaltningar och bolag samt att

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom egen regi

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom egen regi TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-08-21 AN-2013/60.730 1 (3) HANDLÄGGARE Werner, Anna 08-535 312 03 Anna.Werner@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom egen regi

Läs mer

Medborgarförslag 19/2014 om nolltolerans trycksår.

Medborgarförslag 19/2014 om nolltolerans trycksår. Ärende 9 Landstingsdirektörens stab Kanslienheten TJÄNSTESKRIVELSE 2015-01-12 Dnr 140623 1(1) Landstingsfullmäktige Medborgarförslag 19/2014 om nolltolerans trycksår Förslag till beslut Landstingsfullmäktige

Läs mer

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00-12:30 Paragrafer 24-43 Beslutande

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00-12:30 Paragrafer 24-43 Beslutande Socialnämnden 2014-03-05 1 (24) Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00-12:30 Paragrafer 24-43 Beslutande Gunilla Ingemyr (C), ordförande Mirja Lundström (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Praktik läkare och sjuksköterskor med utländsk kompetens

Praktik läkare och sjuksköterskor med utländsk kompetens TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Regionkontoret HR Susann Lidqvist HR Strateg Diarienummer 2016-03-15 Regionstyrelsen Praktik läkare och sjuksköterskor med utländsk kompetens Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar

Läs mer

Kvalitetsdokument Avdelningen för LSS-verksamhet

Kvalitetsdokument Avdelningen för LSS-verksamhet Kvalitetsdokument Avdelningen för LSS-verksamhet Ledningsorganisation Styrsystem och styrprinciper Brukarinflytande Avvikelser och Klagomål Dokumentation Mål och Värderingar Systematiskt förbättringsarbete

Läs mer

Revisionsrapport stöd till användarna av IT-system i vårdverksamheterna, Landstinget i Östergötland

Revisionsrapport stöd till användarna av IT-system i vårdverksamheterna, Landstinget i Östergötland BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Anna Bengtsson 2013-03-14 LiÖ 2013-181 Landstingsstyrelsen Revisionsrapport stöd till användarna av IT-system i vårdverksamheterna, Landstinget i Östergötland Landstingets

Läs mer

SYLF:s remissvar på: Guldgruvan i hälso- och sjukvården - Översyn av de nationella kvalitetsregistren Förslag till gemensam satsning 2011-2015

SYLF:s remissvar på: Guldgruvan i hälso- och sjukvården - Översyn av de nationella kvalitetsregistren Förslag till gemensam satsning 2011-2015 SYLF:s remissvar på: Guldgruvan i hälso- och sjukvården - Översyn av de nationella kvalitetsregistren Förslag till gemensam satsning 2011-2015 SYLF tackar för möjligheten att få besvara remiss avseende:

Läs mer

Kostnad och kvalitet i förskolan Revisionsrapport

Kostnad och kvalitet i förskolan Revisionsrapport Revisionsrapport KPMG Antal sidor: 8 Antal bilagor: 5 Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Uppdrag 2 1.2 Bakgrund 2 1.3 Revisionsmål 2 1.4 Genomförande 3 2. Resultat av granskningen 3 2.1 i Grästorps kommun

Läs mer

Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Kjell-Åke Halldén Sekreterare 14/ 26 Plats Byggmästareföreningens lokaler, Storgatan 9, Luleå Beslutande Bill Nilsson, (s), Älvsbyn, Marlene Haara, (s), Haparanda Rita Poromaa, (s), Gällivare Ayse Duyar, (mp), Luleå Övriga deltagande

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Datum Socialförvaltningen 2015-10-27 VERKSAMHETSPLAN Diarienummer Diarieplan 2015/95 701 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Beslutat av socialnämnden 2013-11-19, 116. Reviderat av socialnämnden

Läs mer

Detaljbudget 2016 Sahlgrenska International Care AB

Detaljbudget 2016 Sahlgrenska International Care AB Detaljbudget 2016 Sahlgrenska International Care AB Innehållsförteckning Detaljbudget 2016 Sahlgrenska International Care AB... 1 1. Sammanfattning... 2 2. Verksamheten... 2 2.1. Verksamhetens övergripande

Läs mer

SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen. Del 2. Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov

SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen. Del 2. Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen Del 2 Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov September 2007 2 Förord SKTF organiserar ungefär 5000 medlemmar inom äldreomsorgen. Viktiga

Läs mer

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Revisionsrapport Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Viktor Prytz Trelleborgs kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Revisionsfråga...2 2.2. Revisionskriterier...2

Läs mer

Protokoll från mötet i Borås med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 26 mars 2015

Protokoll från mötet i Borås med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 26 mars 2015 Protokoll från mötet i Borås med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen 26 mars 2015 Svarsjournal Publikationsnamn 2014 Säkerhetsredovisning i VGR Namn Anonym Datum 2015-01-30

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för skolförvaltningen

Verksamhetsplan 2015 för skolförvaltningen 01054 1(1) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Skolförvaltningen 2014-11-19 RS140431 Torbjörn Svanberg Förvaltningschef 070-5453531 Regionstyrelsen Verksamhetsplan 2015 för skolförvaltningen Förslag till

Läs mer