Nr kr. För kapitalism och individuell frihet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr 3 2004 49 kr. För kapitalism och individuell frihet"

Transkript

1 Nr kr För kapitalism och individuell frihet Den skadliga jämlikheten Vem litar på Michael Moore? Hernando de Sotos frihetskamp Bloggar i tiden Popvänstern under luppen Djurrätt är fel Propaganda att läsa Frihet i Nya Zeeland

2 Join us in Celebrating ISIL WORLD CONFERENCE 2005 THE YEAR OF AYN RAND July 10 to 15, 2005 ISIL's 24th annual world conference will celebrate the 100th anniversary of the birth of famed authoress/ philosopher Ayn Rand in her home city of St. Petersburg, Russia. The conference, which will feature a kaleidoscope of famous speakers, will reflect upon the enormous influence that Ayn Rand has had on the world of individualist / free-market ideas and how her philosophy may very well influence the direction a new Russia might take. In ads over the coming months we will present more details regarding speakers, development of the conference theme, Rand-related tours (visiting the sites named in her novel We The Living, and travel tips). So make plans to attend and participate at what promises to be a stimulating and rewarding historic event. $ For more inform a t i o n : I n t e rnational Society for Individual Liberty 836-B Southampton Rd. #299 Benicia, CA Phone: Fax: T h e In t e r n a t i o n a l So c i e t y f o r In t e r n a t i o n a l Li b e r t y ISIL is a worldwide association of men and women in over 80 countries who promote free markets, personal liberty and limited government through educational outreach activities. Basic one year membership is US $35. Additional donations w e l c o m e

3 Innehåll Breviabox 620, Stockholm Re d aktör Erik Lakomaa Redaktionssekreterare & ansvarig utgivare Henrik Bejke Re d aktion Karin Råde, Per-Henrik Edqvist, Oscar H j e rtqvist, Evelina Lorentzon, Danjell Elgebrandt, Kristian Ti g e r, Sebastian We i l Re d aktionsrå d Sven Rydenfelt, Ingemar Nordin, John-Henri Holmberg, Henrik Alexandersson Den skadliga jämlikheten 14 Den egalitära liberalismen ett hot mot friheten? Danne Nord l i n g skriver om den extrema jämlikhetstanken som kommit att dominera det ideologiska tänkandet bland många liberaler och vilka logiska paradoxer det för med sig. Omslagsbild: Den skadliga jämlikheten (Foto: Henrik Bejke). Presslagd ISSN: Löpnummer 67 Manusstopp nr : 15 december. N Y L I B E R A L I S M E N Tidningen NY L I B E R A L E N företräder den frihetsinriktade, klassiska liberalism vars främsta historiska företrädare var tänkare och revolutionärer som John Locke, Adam Smith, R i c h a rd C o b d e n, John Bright, Thomas Jeff e r s o n, Patrick Henry, H e r b e rt Spencer och Frédéric Bastiat, och som i dag kallas nyliberalism eller på engelska libertarianism. Utgångspunkten är synen på den enskilda människan som ett egenvärde med andra ord uppfattningen att varje individ har en okränkbar rätt att leva för sin egen skull. I och med det betraktar nyliberalismen självklart också varje person eller institution som med våld eller hot om våld försöker tvinga sin vilja på någon annan människa som omoralisk eller i politiska termer kriminell. Nyliberalismen anser att alla relationer mellan människor måste bygga på frivillighet och att politikens (och därmed statens) enda acceptabla uppgift i samhället är att värna medborgarnas individuella rättigheter. Därmed är också sagt att nyliberalismen förespråkar en starkt avgränsad och konstitutionellt begränsad minimistat vars enda syfte är att upprätthålla försvar och rättsväsende för att skydda människor från övergrepp, oberoende av om dessa utförs av enskilda brottslingar eller aggressiva grannländer. Ekonomiskt präglas ett sådant samhälle av en fri och oreglerad kapitalism, socialt av frihet för alla invånare att så länge de inte inkräktar på andras lika rätt fritt välja livsmönster, samlevnadsformer och livsstil. Nyliberalismen står för öppna gränser, fri invandring, absolut åsikts-, yttrande- och tryckfrihet och tolerans. Bland nyliberalismens främsta idégivare i modern tid å t e rfinns filosofen och författarinnan Ayn Rand, den österrikiske ekonomen Ludwig von Mises samt nobelpristagarna i ekonomi Friedrich A Hayek och Milton Friedman. TIDSKRIFTEN NYLIBERALEN Nyliberalen är en självständig tidskrift för liberal debatt, idébildning och analys, utgiven i samarbete med den liberala nätverksorganisationen Frihetsfronten. Frihetsfrontens syfte är att genom mötesarrangemang, seminarier, konferenser och andra interna eller utåtriktade aktiviteter sprida kunskap om och främja de värderingar som är nyliberalismens. Ytterligare information om Frihetsfrontens verksamhet får man genom att skicka till eller genom att uppsöka våra websidor på Internet. Adressen till dessa är h t t p : / / w w w. f r i h e t s f r o n t e n. s e. UPPHOVSRÄTTSLIG NOT Allt innehåll är om ej annat anges copyright Nyliberalen och respektive upphovsman. Där ingenting annat uttryckligen anges får texter ur Nyliberalen fritt återges förutsatt att de återges oavkortade, att följande textrad åtföljer återgivnigen: U r s p rungligen publicerad i Tidskriften Nyliberalen, Box 620, S t o c k h o l m, samt att ett exemplar av den publikation där å t e r t rycket förekommer tillsänds Nyliberalens redaktion. Vid publicering på www-sidor bör också adressen till tidningens hemsidor anges: h t t p : / / w w w. n y l i b e r a l e n. n u 4 Ledare Erik Lakomaa frågar sig om ett regeringsskifte vid nästa val kommer att föra Sverige närmare friheten. 9 Fenomenet Michael Moore Oscar Hjert q v i s t skriver om filmmakaren Michael Moore som de senaste årenseglat upp som opinionsbildare, agendasättare och ny galjonsfigur för olika väns t e r k r a f t e r, inte bara i USA utan även i stora delar av västvärlden. Svenska kulturjournalister skriver om hans verk och svenska utrikeskorrespondenter hänvisar till Moore-uttalanden som fakta. 12 Hernando de Soto frihetskämpen från tredje världen Kristian Ti g e r skriver om Hernando de Soto och hans kamp för ekonomisk och politisk frihet i Latinamerika. 20 Förtalaren och ärekränkaren Walter Block försvarar återigen det oförs v a r b a r a. 22 Recensioner Evelina Lore n t z o n r e c e n s e r a r P o p v ä n s t e rn av Erik Zsiga. H e n r i k A l e x a n d e r s s o n recenserar P ro p a g a n d a av Martin Borgs. Niklas Lundblad r e c e n- serar Putting Humans First: Why We Are N a t u re's Favorite av Tibor Machan. Evelina Lore n t z o n recenserar The Fre e Market Innovation Machine: Analyzing the Growth Miracle of Capitalism a v William J. Baumol. Klas Hjort r e c e n s e r a r Vägval för Euro p a redigerad av Henrik Dahlsson. Erik N Andersson r e c e n s e r a r Guns, Freedom and Te rro r i s m av Wa y n e L a P i e e r e. 30 ISILs konferens på Nya Zeeland en stor succé Även på andra sidan jorden värdesätter människorna individens frihet. 34 Frihetsfrontens sommarseminarium Henrik Bejke rapporterar från en spännande helg i frihetens tecken. P R E N U M E R AT I O N Nyliberalen utkommer med fyra nummer om året. Prenumeration kostar för privatpersoner 150 kronor för 1 år / 4 nummer 250 kronor för 2 år / 8 nummer. Juridisk person betalar 270 kr för 1 år / 4 nummer För prenumeranter i Norden tillkommer 40 kronor per år i extra porto, för prenumeranter utanför Norden tillkommer 80 kr per år i extra porto. Betala till Nyliberalt forums postgiro Glöm inte namn och adress! Vill du bidra extra till vår icke skattefinansierade verksamhet kan du även sponsra Frihetsfronten. Detta kostar 500 kr / år för privatpersoner och 1000 kr för juridiska personer och ger utöver en prenumeration på Nyliberalen även rabatt på våra seminarier samt ett presentkort på 200 kronor att använda när du köper böcker från Frihetsfronten.

4 L e d a re Maktskifte 2006? Under hösten har det borgerliga blocket gått framåt i opinionsmätningarna och den Socialdemokratiska regeringen har skadats av en rad nederlag. Först näsknäppen från väljarna i valet till Europaparlamentet därefter fängelserymningarna och finansministes Bosse Ringholms skatteaffärer. De borgerliga har börjat vädra morgonluft och det talas till och med om ett möjligt maktskifte i valet Försök har gjorts att få till en trovärdig laguppställning och ett gemensamt program för de borgerliga. Det har badats i trätunnor, ätits renstek och planterats tallar tillsammans. Valsegern är dock ännu avlägsen. Någon Fälldin eller Bildt som kan leda alliansen finns inte, och den ende partiledare som visat på statsministerkvaliteter, Maud Olofsson, kommer från ett parti som på många sätt visat att de inte förtjänar regeringsmakten. Sveket mot väljarna och medlemmarna i EU-frågan där partiledningen mellan EMU-folkomröstningen förra året och valet till Europaparlamentet i år svängde från en skeptisk till en EU-entusiastisk linje är kanske det främsta exemplet, otydligheten i den ekonomiska politiken ett annat. Finns d et nå got val? Bör då en nyliberal i den mån denne alls b ryr sig om vilket av de sju socialdemokratiska partierna som för tillfället sitter i Rosenbad stödja de borgerliga i nästa val? Av samma skäl som många nyliberaler röstade på Nils Lundgren och Lars Wohlin 2004 kan man rösta på ett borgerligt parti Inte för att man nödvändigtvis sympatiserar med vad politikerna har att säga de är ju trots allt politiker och den politiker som är värd att rösta på egna meriter är ännu inte född. I sådant fall handlar rösten om att markera att ett maktskifte är möjligt; Att visa att politikerna, åtminstone ibland, måste ta hänsyn till vad folket tycker. Ur detta perspektiv handlar det mindre om vilka politiker som kommer till makten utan att det är nya politiker som gör det. Ett maktskifte kan ha ett egenvärde. Det visas inte minst av den panik politikerna drabbas av när de får konkurrens. Va l e t 1976 b e t e c k n a d e s av Socialdemokraternas nuvarande partisekreterare Marita Ulvskog som nästan en statskupp, när Alf Svensson kom in i riksdagen på ett centermandat 1985 mötte det omfattande kritik från de etablerade partierna så här var det väl inte meningen att valsystemet skulle kunna utnyttjas? När miljöpartiet tre år senare och kristdemokraterna och Ny Demokrati valet därpå intog riksdagen blev reaktionen krav på högre partistöd och högre spärrar. Valresultaten visade ju att fyraprocentsspärren inte fungerade. Det finns dock samtidigt goda skäl att inte rösta borgerligt Kortsiktig nytta ska d ar p å lång sikt Så länge politiken inte skiljer sig ifrån den Socialdemokraterna driver kan det rent av vara kontraproduktivt att tillsätta en borgerlig regering. En borgerlig regering som inte driver en borgerlig politik riskerar att allvarligt skada möjligheterna att få till ett verkligt maktskifte senare. Det som folk kommer ihåg från den förra borgerliga regeringen är 500 procents ränta, arbetslöshet och skenande budgetunderskott. De reformer som gick i rätt riktning liberaliseringarna av radiomarknaden eller privatiseringen av AssiDomän (numera återsocialiserat av Socialdemokraterna som Sveaskog) är bortglömda. Historien visar dessutom att borgerliga politiker ofta har svårare än Socialde-mokrater att driva en marknadsinriktad politik. Det är nog ingen tillfällighet att avregleringen av finansmarknaderna och telekommarknaderna har ägt rum under Socialdemokratiskt styre medan socialiseringarna av Gotabanken och varv s i n- dustrin samt rekordet i offentliga utgifter sattes under borgerliga regeringar. Anledningen är att Socialdemokraterna kan räkna med de borgerligas stöd när de genomför avregleringar medan de omvända sällan är fallet. Det är möjligen en ursäkt men trots allt är det för den som gillar frihet bättre med avregleringar och minskade offentliga utgifter i kombination med Socialdemokrater i regeringen än socialiseringar och höjda offentliga utgifter men med borgerlig regering. Moderaternas omorientering visar tyvärr att det är som ett socialdemokratiskt parti som man avser att gå in i 2006 års valrörelse. I jakten på röster har man lagt om kursen när det gäller den ekonomiska politiken. Det finns inte några hållbara skäl för att minska den offentliga sektorn heter det numera och den tidigare skattepolitiken beskrivs som o r ä t t v i s. Mång a har fått nog Den Nya Ekonomiska Politiken (NEP) har redan orsakat avhopp från den moderata riksdagsgruppen. Först ut var Carl- Axel Johansson från Kristianstad och sannolikt är det fler moderater som är på väg att lämna partiet eller åtminstone inte avser att ställa upp för omval. Carl-Axel Johansson skriver i sitt avskedsbrev: På flera områden har nu partiet ändrat uppfattning som inom arbetsrätten, äganderätten och energipolitiken. Men värst av allt upplever jag sveket på skattesidan. Dessa områden är grundläggande för näringslivsutvecklingen och därmed byggandet av fortsatt välstånd. Det är inte de Nya moderaterna jag ser här, utan de Nya socialmoderaterna. [ ] Jag återfinner inte längre ett moderat parti med de g rundläggande värd e r i n g a rna om hur vi skapar ett Sverige med frihet under ansvar, med goda förutsättningar för företagandet och ett välfärdsbyggande med ökande privata entreprenader där politiskt styrda organisationer får träda tillbaka. Jag återfinner inte längre ett parti där den privata äganderätten värn a s, och där människor inte hindras. Den interna kritiken har dock inte medfört någon omorientering av politiken. Fredrik Reinfeldt skriver tillsammans med partiets ekonomiske talesman Mikael Odenberg och chefsekonomen Anders Borg på DN-Debatt 18/9 att man backar från det gamla kravet på värnskattens avskaffande. Marginalskattesänkningar får vänta och jämfört med tidigare program har skattesänkningsambitionerna kraftigt skruvats ner. Möjligen kan värnskatten avskaffas någon gång i framtiden. Det verkar kort sagt som om det blir väljarna som kommer att stå med Svarte Petter Liberal politik synes ej. Ve m som sitter vid makten kan bero. Erik Lakomaa

5 Svar till Danjell Elgebrandt Nyliberalen nr Bush är problemet Inställningen till USA:s president George W Bush splittrar människor inom de frihetliga kretsarna. Många finner sig nödda och tvungna att rycka ut till försvar för honom, kanske för att slippa skammen att hamna i samma läger som enögda vänsteraktivister vars främsta hatobjekt är just Bush. Förståeligt men inte direkt sakligt. Jag finner det förbryllande att människor med frihetliga värderingar så energiskt kan försvara en person vars värderingar representerar något helt annat, en man som har startat två krig sedan han tillträdde som president och som inte drar sig för att trampa på individuella fri- och rättigh e t e r. Är han verkligen värd att försvara? Så fort kritik riktas mot USA eller Israel kallas det antiamerikanism och antisemitism. Det är emellertid felaktigt att all kritik mot Irakkriget skulle bottna i ett hat gentemot USA och det amerikanska folket. Vi bör påminna oss om att det amerikanska folket i verkligheten inte personifieras av George W Bush, lika lite som det svenska folket personifieras av Göran Persson. Att kritisera Bush innebär naturligtvis inte att man skulle ogilla amerikaner i allmänhet. Ändå tenderar människor världen över att i nyhetsfloran göra just en sådan förenkling. Hela det amerikanska folket får stå till svars för vad Bush säger och beslutar. På samma sätt biter vi svenskar oss nervöst i läppen så fort Göran Persson åker utomlands, rädda för att han skall säga eller göra något som får oss svenskar att skämmas. Men kritik mot Irakkriget behöver alltså inte handla om något hat gentemot USA och dess befolkning. Det är endast en, lyckligtvis mycket begränsad, grupp som använder hat och fördomar som grund när de kritiserar USA och det är den extrema vänstern. Därför känns det lite märkligt att läsa i Nyliberalen att den som kritiserar kriget mot och ockupationen av Irak och Bushs politik i allmänhet är en antiamerikan. Det är en oförskämd anklagelse mot alla frihetligt sinnade människor som vågar stå upp för individuella fri- och rättigheter när de trampas på av den sittande presidenten både utomlands och inom USA:s gränser. Vi måste påminna oss om att det är lika galet att ständigt försvara USA i alla lägen som att systematiskt angripa USA vad än dess ledare företar sig. Det bottnar i samma slags enögdhet och oförmåga att se världen i annat än svartvitt. I'm a war president. I make decisions here in the Oval Office in foreign policy matters with war on my mind. President George W Bush För att återvända till Irak. De massförstörelsevapen som av somliga ansågs gömda i Irak har som bekant inte hittats. Det är anmärkningsvärt att detta kan ha förv å n a t någon. Vissa klänger sig fortfarande kvar vid villfarelsen att vapnen måste ha funnits där men att de har fått ben och sprungit utomlands. USA:s försök att övertyga världen om att Saddam Husseins regim utgjorde ett omedelbart hot mot omvärlden var enligt Colin Powell resultatet av felaktiga och i vissa fall medvetet missvisande källor. Syftet var att ge sken av att läget var akut och krig oundvikligt. Jag skall inte spekulera i orsakerna bakom invasionen, för att undgå konspirationsa n k l a g e l s e r, men kan konstatera att Bush och Blair antingen fördes bakom ljuset av sina medarbetare eller medvetet ljög för att av någon anledning få igång kriget. Båda fallen är lika illa och som situationen har utvecklats ser inte ens konsekvenserna av kriget ut att kunna bli särskilt goda. Inte på många år. Att bygga demokrati tar tid. Jämförelser dras inte sällan mellan ockupationen av Irak och ockupationen av Tyskland efter andra världskriget. Där lyckades man ju skapa demokrati, invänder vissa. Men likheterna mellan Irak och efterkrigstyskland är få. Först och främst fanns i Tyskland inte de religiösa splittringar som dagens Irak har. Vidare var uppslutningen mot Nazityskland närmast total och när kriget väl var vunnet blev det tänkta gerillakrig som hängivna Hitleranhängare bedrev bara en parentes. Situationen i Irak är på många sätt mer svårkontrollerad. Samtidigt är det politiska tålamodet aldrig längre än till nästa val. Alla måste vara medvetna om att freden i Irak kommer att ta många år att v i n n a. Bush har sagt att han förstår irakiernas motvilja till att stå under utländsk ockupation. Jag skulle inte heller vilja vara ockuperad hävdar han. Men den amerikanske krigspresidenten har ändrat sin retorik. Inför kriget trodde amerikanska företrädare på allvar att trupperna skulle hälsas med blommor och glädjerop och att allt skulle ordna sig så fort regimen fallit. Fokus låg helt och hållet på personen Saddam Hussein. Ockupationsmakten står därför utan ess i rockärmen när det visat sig att gripandet av Hussein inte alls minskat motståndet. De som slåss mot amerikaner och britter i dag slåss inte för den gripne diktatorn utan mot ockupanterna. En fiende utan en enande ledare är svårare att slåss mot. USA har gett sig in i en kokande häxkittel. Lämnar man landet gör man det automatiskt med svansen mellan benen. Stannar man kommer fler amerikaner att dö och konflikten fortsätta att besvära pres i d e n t e n. Civila dödsoffer är oundvikliga i krig, vilket alltid är ett argument mot krigsins a t s e r. Att döda vissa för att befria andra skapar ett svårt etiskt läge. Bushanhängarna tycks emellertid inte beröras av att mellan nio och elva tusen irakier beräknas ha dött under kriget och ockupationen. Inte heller att människor hållits inspärrade i åratal på Guantánamobasen innan de fått se några å t a l s p u n k t e r, träffa en advokat eller fått sina fall rättsligt prövade, tycks uppröra. Åter igen förefaller det spela mindre roll om människor råkar illa ut när USA när ansvarigt. Vidare har vi förstås förbry t e l s e r n a mot irakiska krigsfångar. Danjell Elgebrandt hävdar i Nyliberalen att araber minsann väljer Bush framför tortyrkammare, hemliga poliser och våldtäktsrum. Det låter rimligt. Men jag finner det svårt att tro att araber, eller några andra för den delen, väljer sexuell förnedring och psykisk och fysisk misshandel som amerikanska soldater systematiskt utsatt irakier för. På order från högre ort, skall tilläggas. Att till råga på allt använda samma fängelser som Husseins bödlar använde för att begå liknande övergrepp stärker inte direkt USA:s trovärdighet i rollen som demokratins och frihetens fanbärare i världen. Att Saddam Husseins regim syste-

6 matiskt torterade människor var ingen överraskning för någon. Diktatorer brukar styra sina riken så. När en av världens största demokratier använder sig av liknande t o r t y r m e t o d e r, inte bara i enskilda fall, är det däremot både chockerande och uppr ö r a n d e. Den stora frågan är hur historien kommer att döma George W Bush. Jag skulle gissa att hans facit under denna första (och f ö rhoppningsvis enda) mandatperiod historiskt kommer att vara två krig, runt tusen stupade amerikanska soldater och tusentals civila, ökat USA-hat i främst arabvärlden och därmed ökad grogrund för terrorism mot USA och dess allierade samt kraftigt försämrade relationer även med vänligt sinnade nationer. Bush hävdade att Saddam Hussein aktivt stödde den internationella terrorismen och att han därför måste störtas. Va d Bush har lyckats med är emellertid att göra Irak till en alldeles utmärkt rekry t e r i n g s b a s för fanatiska motståndare till USA och västvärlden. Priset för denna arroganta och besinningslösa politik betalas dessvärre inte av de ansvariga politikerna utan av oskyldiga civila. Av människor på semester på Bali. Av människor på väg till jobbet i Madrid. Av människor på gatan i Bagdad. Jag hoppas att det amerikanska folket tar sitt förnuft till fånga och även låter George W Bush betala sitt pris i november. Hans Engnell Ny re d a k t ö r Efter sex år som redaktör lämnar Erik Lakomaa redaktörskapet för Nyliberalen och från och med nummer tar Kristian Ti g e r ö v e r. Nyliberalens läsare känner Kristian som mångårig medarbetare i tidningen. Kristian arbetar dagligdags med skribent- och utredningsarbete, främst för tankesmedjan Timbro Hälsa. Ti d i g a r e har han bland annat arbetat som volontär i Bolivia. Han har examen i journalistik och har även studerat statsvetenskap, pedagogik och juridik. Tidningsmakeriet har han dock med sig hemifrån; hans far Anders Tiger var tidigare redaktör för tidningen Kristdemokraten.

7 Slu(m)p eller k o n ( s ) s p i r a t i o n? Tidigare valstrateg hos Moderaterna kommenterar Per Bill-affären: Det är inte som du tror. I ett land där oppositionen haft medvind några veckor och statsministern är gift med chefen för spritmonopolet blir det ledande oppositionspartiets talesman i alkoholpolitiska frågor, en av de främsta företrädarna för monopolets avskaffande tillika förepråkare för fri invandring skandaliserad av väktare och polis (välkända för sina åsikter om invandrare) i samarbete med den ledande regeringsvänliga dagstidningen samma dag som regeringspartiet presenterar huvuddragen i nästa års budget och en ny partisekreterare. Tror du på att sådant händer av en slump. Det gör inte jag... Det är just sådana som du som gör att den som råkar ut för en sån här grej inte har en chans. Som okritiskt tar till sig vad de matas med av media utan att fundera på den stora bilden. Jag gör min bedömning baserad på ett helt livs erfarenhet av ordningsmakten i Stockholm, 25 års erfarenhet av politik och media och 15 års erfarenhet över hur Per Bill fungerar i olika situationer. Jag behöver inte tveka om vem som är offer och vem som är förövare i detta fall. Kommentarer känns överf l ö d i g a Leo Stark Vad klagar de på? RFSU har gett ut en rapport Sex på köpet som hävdar att många kvinnor som väljer att prostituerar sig gör det för att uppleva makt och känna sig åtrådda. Rapporten har dock mött hårt kritik från genusvetare och andra feminister, trots att de brukar hävda att det är viktigt att kvinnor får makt över män. Slutsatsen måste vara att detta inte gäller andra yrkesgrupper än deras egen. Evelina Lorentzon Kommunaltorsk 1 Stockholms stads Prostitutionsuppsökare Öystein Keiseraas är en av kritikerna till RFSUs nya rapport. Han hävdar att han aldrig har träffat en lycklig prostituerad. Keisteras tycks ha sin egen variant av det gamla uttrycket: det beror inte på mig, det beror på dig. Evelina Lorentzon Kommunaltorsk 2 De senaste decennierna har det utvecklats nya beteckningar för att höja statusen på mindre populära yrken. Städare blir lokalvårdare, Tidningsbud, mediedistributör och sopgubbe hygientekniker enligt detta nyspråk. Man kan undra vad begreppet prostitutionsuppsökare är en omskrivning a v. Kristian Tiger Inte lika kul med ja längre? Inför förra årets folkomröstning om EMU var ett av ja-sidans slagord att det var roligare att säga ja. Därför frågar man sig varför dessa människor inte känner samma glädje inför möjligheten att säga ja till en folkomröstning om EU-konstitutionen? Henrik Bejke S k a t t e f r i t t Fastighetsskatt, reklamskatt, alkoholskatt, tobaksskatt och nu senast fettskatt. Det vimlar av skatter som Bosse Ringholm inte behöver betala. Fortsätter det i den här takten kan vi snart vänta oss slopad moms på grå kostymer och mjölk. Evelina Lorentzon Nöjd med det lilla I medlemstidningen Medborgaren analyserar Moderaterna valet till Europaparlamentet där de fick 18,2 procent av rösterna. En bra början, Ett steg i rätt riktning, En revansch som skall leda oss till ett maktskifte 2006, Bådar gott är u t t ryck som använts. Vi är många som beklagat oss och låtit oss förvånas över partiets avskaffade s k a t t e s ä n k a r a m b i t i o n e r. Men, här har vi nog förklaringen. Tycker man att 18,2 procent är ett bra valresultat tycker man sannolikt inte heller att skatterna är så våldsamt höga i Sverige. B u s s i g t Erik Lakomaa När patienter måste pendla till sjukhus långa sträckor för behandling får de lösa biljett för bussresorna, en kostnad som de sedan får ersatt av myndigheterna. Dock får de inte ersättning för månadskort trots att sådana skulle bli mycket billigare. Förklaringen till detta har angetts vara att patienter med månadskort skulle kunna använda dem för icke vårdrelaterade resor. Skattebetalarna får alltså betala extra för att patienter i n t e ska kunna göra nöjesturer på helgerna. Nog måste det finnas bättre användningsområden för pengarna! Henrik Bejke Frihet med friår Friåret som föreslås i statsbudgeten kommer att kosta en och en halv miljard enligt b e r ä k n i n g a r. Den kostnaden förutsätter dock att friåret tas ut av människor med riktiga jobb. Om alla riksdagsmän istället tar ut friåret kan man troligen räkna hem en mångdubbelt större samhällsekonomisk vinst. Oscar Hjertqvist

8 B a r ( n ) v a g n s r a l l y Moderaternas alkoholpolitiske talesman har blivit satt i fyllecell. Så här beskriver han själv det inträffade. På väg hem från en vinprovning där han inte druckit något joggade han iklädd kostym en vända med barnvagnen (där han förutom sin unge f ö rvarade en vinflaska) på Stadsgårdskajen. Han medger att man, eftersom vid upprepade tillfällen var tvungen att väja för skräp som låg på kajen, lätt kunde tro att han var full, vilket han som sagt inte var. Under joggingturen blev han sedan oprovocerat attackerad av en kvinnlig väktare som försökte ta barnvagnen från honom. Det blev handgemäng och han blev gripen. (Han tillägger dessutom att han inte påstått att han var Anders Björck). Klart han är oskyldig. Inte hittar man på en sådan historia. Erik Lakomaa Att sila mygg och svälja kameler Den moderate riksdagsledamoten, tillika nationalekonomidocenten Anne Marie Pålsson, har tillrättavisats av Moderaternas partisekreterare Sven Otto Littorin efter att på ett seminarium om mutor påpekat det tämligen okontroversiella att beslut fattade under inverkan av mutor inte automatiskt är dåliga. Någon tillrättavisning fick dock inte Karin Enström en annan moderat riksdagsledamot som samma dag i debattartikel i Svenska Dagbladet bland annat krävde förbud mot innehav av skjutvapen. I fallet Pålsson var partiledningen noga med att påtala att de inte delade hennes uppfattning (vilket i sig är anmärkningsvärt). Enströms uttalade dementerades dock inte trots att det avviker från den tidigare p a r t i l i n j e n. Erik Lakomaa Fjellner Sveriges John Kerry Nyblivne europaparlamentarikern Christoffer Fjellner (m) kritiserar kollegan Nils Lundgren (jl) för att dela partigrupp men kristna fundamentalister, nationalister och abortmotståndare. Det är möjligt att detta är ett problem för Lundgren (som han i så fall delar med i princip alla andra Europaparlamentariker) men gör Fjellner anspråk för att tas på allvar borde han dock själv ha undvikit att sätta sig i partigruppen EPP som innehåller betydligt fler kristna fundamentalist e r, nationalister och abortmotståndare än Lundgrens grupp. Leo Stark Bodström och hans tappra galler Under senare tid har ett stort antal fångar rymt från svenska fängelser. Vissa har flytt genom att ta gisslan och hota människor medan andra använt sig av mer fredliga m e t o d e r, som att klippa sönder stängslet med en tång. Tången hade han fått låna av vakterna som inte ens frågade vad han tänkte använda den till. Ett par fångar rymde after att ha låst in vakten i gymnastiksalen vakten slog dock inte larm eftersom han trodde det var ett skämt. Några fångar passade på att ry m m a genom att springa ut genom grindarna då dessa öppnades för en inpasserande. För några år sedan slopades regeln om halvtidsfrigivning. Uppenbarligen hade den spelat ut sin roll, fångarnas kreativitet fyller nu samma funktion. Henrik Bejke G e n u s p e r s p e k t i v e t p o l i t i k e n Stockholms oppositionsborgarråd Kristina Axen-Olin gästade 20/9 tv-programmet Middag med Bildt på TV8 (ett program som nog gjort sig förtjänt av en egen Attack för övrigt) att nyckeln till valseger 2006 är Sveriges dåliga ekonomi. Dagens stora problem är att det ekonomiska läget är katastrofalt säger hon. Nog kan det vara ett valvinnande knep att klaga på den dåliga ekonomin. Möjligen är dumt att göra detta när tillväxten är den högsta på tjugo år. Men det förstås, statistik är ju en manlig vetenskap. Evelina Lorentzon Mittens rike Den så kallade Bohman-doktrinen säger att om ett parti rör sig mot en av ytterkanterna följer mittenpositionen med. Ungefär som om man drar i ett gummiband. Under Bohman utnyttjades detta fenomen av Moderaterna som genom att förorda en för den tiden tämligen radikal politik drog den politiska mittlinjen mot en mer marknadsliberal punkt än tidigare. Idag har dock moderaterna bevisat att doktrinen fungerar i omvänd riktning. I och med partiets förflyttning åt vänster har hela den politiska skalan förskjutits. Vänsterkrafterna inom Socialdemokraterna är naturligtvis inte sena att utnyttja detta och har återuppväckt organisationen Socialistiskt forum (www. s o c i a l i s t i s k t- forum.se) som varit saligt insomnad sedan sjuttiotalet. Socialistiskt forum är ett återtåg till en äldre och mer vänsterinriktad socialdemokrati som inte ens lärt sig de enklaste fakta om marknader och liberalis e r i n g. Nye finansministern Per Nuder och nye jämställdhetsministern Jens Orback (känd som Janne Josefssons företrädare i SVT och som ja-pajas under EMU-folkomröstningen) beskrivs av Socialistiskt Forum som höger. Bohman tycks ha haft rätt. Mitten i svensk politik går efter Reinfelts vänstersväng något till vänster om Göran Persson. Erik Lakomaa

Mats Qviberg intervjuas. Nr 2 2005 49 kr. För kapitalism och individuell frihet

Mats Qviberg intervjuas. Nr 2 2005 49 kr. För kapitalism och individuell frihet NL 05-02 05-11-04 21.14 Sida 1 Nr 2 2005 49 kr För kapitalism och individuell frihet Mats Qviberg intervjuas Ideologin i Batman Begins Kapitalism ger fred Låt alla få den regering de vill ha Star Wa rs

Läs mer

Belgisk sjukvård i fokus Vilka är värst: Affärsmän eller politiker? Hillary Clintons bok om sig själv recenseras Kan biologi förklara politiken?

Belgisk sjukvård i fokus Vilka är värst: Affärsmän eller politiker? Hillary Clintons bok om sig själv recenseras Kan biologi förklara politiken? Nr 3-4 2003 39 kr För kapitalism och individuell frihet Blir EU-konstitutionen ett galler runt individernas frihet? Belgisk sjukvård i fokus Vilka är värst: Affärsmän eller politiker? Hillary Clintons

Läs mer

J R R Tolkien: Anarkist och konservativ Intervju med Anne-Marie Pålsson Michael Howard får beröm Frihetsfeminismen får smisk Reagans väg till makten

J R R Tolkien: Anarkist och konservativ Intervju med Anne-Marie Pålsson Michael Howard får beröm Frihetsfeminismen får smisk Reagans väg till makten Nr 1 2004 49 kr För kapitalism och individuell frihet USA i Mellanöstern: aggression eller frihetskamp? J R R Tolkien: Anarkist och konservativ Intervju med Anne-Marie Pålsson Michael Howard får beröm

Läs mer

Nummer 1 2012. Hotet från EU-staten Ron Paul den evige opponenten Knapptryckaren som fick nog Gary Johnson guvernören som bytte sida

Nummer 1 2012. Hotet från EU-staten Ron Paul den evige opponenten Knapptryckaren som fick nog Gary Johnson guvernören som bytte sida Nummer 1 2012 49 kr Hotet från EU-staten Ron Paul den evige opponenten Knapptryckaren som fick nog Gary Johnson guvernören som bytte sida Frihetsfrontens sommarseminarium 2012 Planera redan nu för Frihetsfrontens

Läs mer

Nr 2 2001 39 kr. För kapitalism och individuell frihet. Inter vju med en skattesmitare

Nr 2 2001 39 kr. För kapitalism och individuell frihet. Inter vju med en skattesmitare Nr 2 2001 39 kr För kapitalism och individuell frihet Att leva utanför systemet Skatteplanering en jämlikhetsfråga Inter vju med en skattesmitare Anarkokapitalismen mot minimalstaten V älkomm en till Frihetsfrontens

Läs mer

Nr 2 2002 39 kr. För kapitalism och individuell frihet

Nr 2 2002 39 kr. För kapitalism och individuell frihet Nr 2 2002 39 kr För kapitalism och individuell frihet Narkotikan genom tiderna Lincoln hjälte eller skurk? Röster till salu! EU och Attac två sidor av samma mynt Mansgrisen som hjälte Thomas Sowell i strålkastarljuset

Läs mer

RADIKAL SYNDIKALISTISK UNGDOMSTIDNING. Läs om: Klasskamp inom LO Finanskrisen Halal-tv..och mycket mer

RADIKAL SYNDIKALISTISK UNGDOMSTIDNING. Läs om: Klasskamp inom LO Finanskrisen Halal-tv..och mycket mer RADIKAL SYNDIKALISTISK UNGDOMSTIDNING Läs om: Klasskamp inom LO Finanskrisen Halal-tv..och mycket mer #56 4 Direkt Aktion ges ut av kulturföreningen Direkt Aktion och är Syndikalistiska Ungdomsförbundets

Läs mer

Förbundsordförande. och trygghet, kommunpolitiskt program 2011 Kapitel 10 Stärkt medborgarinflytande. Motioner 86-112

Förbundsordförande. och trygghet, kommunpolitiskt program 2011 Kapitel 10 Stärkt medborgarinflytande. Motioner 86-112 LEDARE Regeringen saknar inte visioner Blå Skåne Runt om i världen rasar kriser av olika slag. I både USA och Europa slåss regeringar med skenande underskott och ohållbara system. I Sverige är situationen

Läs mer

1 Elmbrant 2000, sid 98.

1 Elmbrant 2000, sid 98. Förord Vårt anarkistparti vann skolvalet! Det var på Hässelbystrandskolan, min gamla högstadieskola, hösten 1988. Som vanligt när det var riksdagsval skulle vi leka val i skolan, skolval. Men jag och min

Läs mer

ARBETARMAKT. Europas Sociala Forum i Malmö 17-21 september

ARBETARMAKT. Europas Sociala Forum i Malmö 17-21 september ARBETARMAKT NR 3 2008 Pris: 10 kronor Stödpris: 20 kronor www.arbetarmakt.com Arbetarmakt, svensk sektion av Europas Sociala Forum i Malmö 17-21 september 17 21 september i år hålls Europas Sociala Forum

Läs mer

Det politiska bidragsberoendet

Det politiska bidragsberoendet Det politiska bidragsberoendet finansieringen av sveriges politiska partier Oscar Hjertqvist timbro April 2013 Om författaren Oscar Hjertqvist är jurist och projektledare på Agde Consulting med fokus på

Läs mer

Rösta på s eller v men ta strid för en arbetarpolitik!

Rösta på s eller v men ta strid för en arbetarpolitik! Rösta på s eller v men ta strid för en arbetarpolitik! Man behöver bara vända sig till närmaste TV-apparat eller reklampelare för att inse att det är valtider. Och för många arbetslösa, lägre tjänstemän

Läs mer

EMU. DENNA EMU-HANDBOK KAN BESTÄLLAS GRATIS! www.etc.se ELLER VIA E-POST: linda.ljunggren@etc.se Talong finns också i ETC-butikensidorna.

EMU. DENNA EMU-HANDBOK KAN BESTÄLLAS GRATIS! www.etc.se ELLER VIA E-POST: linda.ljunggren@etc.se Talong finns också i ETC-butikensidorna. EMU En bilaga om EMU, debatten och möjligheterna att driva en annan ekonomisk politik i Sverige. En lång artikel vari författarna berättar först det ena, sen det andra och till slut lutar åt att ett EMU-medlemskap

Läs mer

JAK Medlemsbank. ett försök att skapa hållbar ekonomi. MALMÖ vårterminen 2004 Linnea Uppsäll Rönnblomsg 11 lgh 628 212 16 Malmö

JAK Medlemsbank. ett försök att skapa hållbar ekonomi. MALMÖ vårterminen 2004 Linnea Uppsäll Rönnblomsg 11 lgh 628 212 16 Malmö MALMÖ HÖGSKOLA B-uppsats MALMÖ vårterminen 2004 Linnea Uppsäll Rönnblomsg 11 lgh 628 212 16 Malmö JAK Medlemsbank ett försök att skapa hållbar ekonomi Handledare: Graciela Ratti Område: Teknik och samhälle

Läs mer

KAN VI LITA PÅ MASSMEDIA?

KAN VI LITA PÅ MASSMEDIA? Ledare: Gratistidning om politik : Både hjärta och hjärna VÅGA B RY DI G! SIDAN 2 Reformera Islam! Gustaf Dalén SIDAN 11 SIDAN 7 Nummer 1 2006 Korrespondens med Mona Sahlin KAN VI LITA PÅ MASSMEDIA? Är

Läs mer

#13 14. våren 2011 30kr ISSN 1654-6067. En annan värld är möjlig! Röster från en global rättviserörelse.

#13 14. våren 2011 30kr ISSN 1654-6067. En annan värld är möjlig! Röster från en global rättviserörelse. alt En annan värld är möjlig! Röster från en global rättviserörelse. #13 14 våren 2011 30kr ISSN 1654-6067 Irland nyliberalismens totala misslyckande Europa satt i skuld Susan George Attac Sverige 10 år

Läs mer

...skuggor från Iran Radikal hela livet

...skuggor från Iran Radikal hela livet ...skuggor från Iran Radikal hela livet 8 marsguide ISM i Palestina Spanien från insidan Omslag: Palestina ISM-are förhandlar för att få tre av sina kamrater frigivna. Förhandlingen misslyckades och de

Läs mer

Pressröster om Ekonomihandboken

Pressröster om Ekonomihandboken Pressröster om Ekonomihandboken.. renodlad argumentationsglädje som krossar all tro på att börsen spelar någon som helst positiv roll för samhällsutvecklingen. Dessa sidor borde spridas som särtryck till

Läs mer

nyhetsbrev Många samlades i Stockholms stora synagoga för att minnas Novemberpogromen 1938 och hylla 2013 års Elsa-pristagare.

nyhetsbrev Många samlades i Stockholms stora synagoga för att minnas Novemberpogromen 1938 och hylla 2013 års Elsa-pristagare. DECEMBER 2013 nyhetsbrev Wagner och judehatet Svårigheten att rätt tolka den ståndpunkt [Richard] Wagner ger uttryck för i brev, pamfletter och dramatik bottnar sannolikt i att den kristet grundade en

Läs mer

antisemitism MARS 2015 nyhetsbrev

antisemitism MARS 2015 nyhetsbrev MARS 2015 nyhetsbrev En primär måltavla De två terrorattackerna mot judiska mål i Paris och Köpenhamn har beseglat i blod vad många visste: att en inte är en maskeraddräkt från det förflutna utan en levande

Läs mer

Nr 1 Underrättelser. Underrättelsetjänst ligger i tiden

Nr 1 Underrättelser. Underrättelsetjänst ligger i tiden Framsyn Nr 1 2006 1 Nr 1 Underrättelser Underrättelsetjänst ligger i tiden En gästforskare misstänks för spioneri. Justitieministern backar om ett förslag om telefonavlyssning. I USA angrips Vita huset

Läs mer

Konsten att förstöra ett land

Konsten att förstöra ett land 1 16 Konsten att förstöra ett land MED LITE PROFESSIONELL HJÄLP FRÅN SVERIGE EN ARTIKEL AV DAN JOSEFSSON RE SEARCH AV STEFAN LINDGREN 17 Det är en varm sensommardag i Moskva 1998. Utanför Rysslands parlament,

Läs mer

Nr 3. 2010 UTBLICK. Hur ser vår framtid ut?

Nr 3. 2010 UTBLICK. Hur ser vår framtid ut? Nr 3. 2010 UTBLICK Hur ser vår framtid ut? What s next? jag väljer att inleda min första ledare som chefredaktör för Utblick med ett par rader ur en av mina favoritböcker Freakonomics (en vildsint ekonom

Läs mer

Handel för demokrati

Handel för demokrati Handel för demokrati och frihet av Ewa Björling www.hjalmarsonstiftelsen.se Rapporten är skriven av Ewa Björling för Jarl Hjalmarson Stiftelsen Jarl Hjalmarson Stiftelsen 2010 Fri handel murbräckan som

Läs mer

TURKIET. Förändringens vindar i

TURKIET. Förändringens vindar i Utblick För inblick i världen. Utrikespolitiska föreningen i Göteborg. Nr. 3/2008: Buddism, svensk vapenhandel, HBT-status i Polen, svenska soldater i Afhganistan, dokumentärer, ekonomiska kriser med mera.

Läs mer

Frédéric Bastiat (1801-1850) Av: Johan Norberg

Frédéric Bastiat (1801-1850) Av: Johan Norberg Förord Guruhandboken är ett projekt som påbörjades för många presidier sedan. Den har för avsikt att utgöra en samling korta biografier om de främsta frihetskämparna genom tiderna. Det är en samling över

Läs mer

Miljörätt. Hur kunde det bli så fel?

Miljörätt. Hur kunde det bli så fel? ? Miljörätt Hur kunde det bli så fel? Miljörätt Hur kunde det bli så fel? Utgiven av S V E N S K T N Ä R I N G S L I V 2010 Svenskt Näringsliv 2010 ISBN 978-91-7152-972-5 Produktion: XRDSi Stockholm-Brussels

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

innehåll kyrkan i världen inledning jag i världen vi kan påverka världens kurs världens kurs underlag för övningarna 57 mer att läsa och lära 60

innehåll kyrkan i världen inledning jag i världen vi kan påverka världens kurs världens kurs underlag för övningarna 57 mer att läsa och lära 60 grundkurs version 2.0 2011 innehåll inledning Det här är Världens kurs 4 Så här kan du använda Världens kurs 5 Genomgående tankar 8 Grundkursens upplägg 8 Till ledarna 9 Inledning/avslutning 10 Värderingsövningar

Läs mer

Medborgare mot EMU. Artikelsamling. Medlemmar i Medborgare mot EMU

Medborgare mot EMU. Artikelsamling. Medlemmar i Medborgare mot EMU Medborgare mot EMU Artikelsamling Medlemmar i Medborgare mot EMU Juli 2003 2 Innehållsförteckning Vi är ett antal personer som bildat en organisation under namnet "Medborgare mot EMU". Vi vill argumentera

Läs mer