2 Produktion: abse media AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2 Produktion: abse media AB"

Transkript

1 Årsredovisning 2008

2 2 Produktion: abse media AB

3 Årsredovisning 2008 Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum onsdagen den 22 april kl i Folkets Hus, Heby 3

4 Innehåll Vd:s kommentar 5 Förvaltningsberättelse 6 Fem år i sammandrag 14 Resultaträkning 17 Balansräkning 18 Sammandrag avseende förändringar i eget kapital 19 Kassaflödesanalys (indirekt metod) 20 Noter till de finansiella rapporterna: 21 Not 1 Uppgifter om sparbanken 21 Not 2 Redovisningsprinciper 21 Not 3 Finansiella risker 29 Not 4 Räntenetto 38 Not 5 Erhållna utdelningar 38 Not 6 Provisionsintäkter 39 Not 7 Provisionskostnader 39 Not 8 Nettoresultat av finansiella transaktioner 39 Not 9 Övriga rörelseintäkter 40 Not 10 Allmänna administrationskostnader 40 Not 11 Övriga rörelsekostnader 43 Not 12 Kreditförluster, netto 43 Not 13 Nedskrivning av finansiella tillgångar 43 Not 14 Bokslutsdispositioner 43 Not 15 Skatter 44 Not 16 Utlåning till kreditinstitut 45 Not 17 Utlåning till allmänheten 45 Not 18 Obligationer och andra räntebärande värdepapper 46 Not 19 Aktier och andelar 46 Not 20 Materiella tillgångar 46 Not 21 Övriga tillgångar 47 Not 22 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 47 Not 23 Skulder till kreditinstitut 48 Not 24 Inlåning från allmänheten 48 Not 25 Övriga skulder 48 Not 26 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 48 Not 27 Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 48 Not 28 Övriga avsättningar 49 Not 29 Obeskattade reserver 49 Not 30 Eget kapital 49 Not 31 Ansvarsförbindelser 50 Not 32 Åtaganden 50 Not 33 Intäkternas geografiska fördelning 50 Not 34 Finansiella tillgångar och skulder 51 Not 35 Kassaflödesanalys 54 Not 36 Händelser efter balansdagen 54 Not 37 Viktiga uppskattningar och bedömningar 54 Not 38 Kapitaltäckning 55 Utgående mandatperioder 57 Revisionsberättelse 58 Bolagsstyrning 59 Huvudmän, styrelse, revisorer m.fl. 61 Kontorsförteckning 63 4

5 Vd:s kommentar 2008 Sala Sparbank har en speciell associationsform. Sparbanker är ensamma i vår lagstiftning om reglerna om att verka för ett visst verksamhetsområde och att dela med oss av vår vinst till lokal samhällsnytta. Det nu moderna uttrycket Corporate Social Responsibility (CSR) har vi i Sala Sparbank arbetat med i 180 år! Under mina dryga sju år i Sala Sparbank har det hänt mycket, både på den lokala marknaden och naturligtvis även på finansmarknaden. Men jag undrar om det inte, åtminstone inom den finansiella sektorn, hände lika mycket under 2008 som sammantaget på de övriga sex åren. Ingen kunde, under första halvåret 2008, föreställa sig utvecklingen inom internationell och Sala Sparbank vi skapar hållbar växtkraft för bygden och våra kunder svensk ekonomi för det andra halvåret 2008 och än mindre för 2009 och Alla prognosmakare verkar så sent som i augusti 2008 haft lika mycket fel vad gäller deras förväntningar för helåret 2008 som för Att vi numera befinner oss i en global lågkonjunktur verkar trots allt alla vara ense om, frågan nu handlar mer om hur lång och hur omfattande den kommer att bli. Den globala krisen får naturligtvis följder i Sverige och då även för företag och privatpersoner inom bankens verksamhetsområde. Många företag måste se över sin affärsmodell och anpassa den till omvärldens nya förutsättningar. Detta gäller självklart även Sala Sparbank. Bankens möjligheter att verka till nytta för samhällsutvecklingen påverkas givetvis av den lokala marknadens utveckling. Bankens vision Vi skapar hållbar växtkraft för bygden och våra kunder gäller självklart fortsättningsvis för Sala Sparbank men även vi måste naturligtvis anpassa våra ambitioner och insatser till omvärldens nya förutsättningar. Genom vår bankverksamhet vill vi ge våra kunder hög kvalitet i produkter, tjänster och service till rimligt pris. Den höga servicegraden står vi själva för medan vi behöver köpa in produkter och tjänster från någon stor och stabil leverantör. I det fallet har vi sedan många år valt Swedbank som vår huvudleverantör, något som visat sig ge både hög kvalitet och låga inköpspriser. Vi kan alltså säga att vi köper marknadens bästa produkter och tjänster och erbjuder dem till våra kunder med vår lokala omsorg och trygghet. På det sättet tycker vi att vi är till bäst nytta för våra kunder. Under de senaste åren har sparbankerna gemensamt haft ambitionen att stärka ägandet i Swedbank. Tillsammans har medlemsbankerna i Sparbankernas Riksförbund idag ett ägande över den viktiga tioprocentgränsen. Sparbankerna kan nu påverka val av styrelse i Swedbank som i sin tur beslutar om Swedbanks långsiktiga strategiska inriktning. Bankens långsiktiga placeringar har till stor del skett i aktier i Swedbank. Aktiernas kraftigt minskade värde påverkar såväl bankens tillgångar som årets resultat negativt. Det är dock viktigt att påpeka att aktiernas värde inte medräknas i det kapital som enligt regelverk krävs för att driva en säker och trygg bankverksamhet. Sala Sparbank är en fortsatt mycket stabil bank med en kapitalkvot på 1,72 vilket innebär att vi har 72 % mer kapital än vad som krävs enligt Finansinspektionens regelverk om kapitaltäckning. Även om aktiekurserna just nu, genom den globala krisen, blivit hårt nedpressade så ser vi ändå detta över ett längre perspektiv. Utdelningar från aktieinnehavet i Swedbank har genom åren givit Sala Sparbank ett bra tillskott till bankens resultat. Totalt har vi sedan år 2000 erhållit utdelningar på omkring 77 miljoner kronor. Placeringen har således genom åren givit Sala Sparbank starka muskler i balansräkningen som varit till nytta för våra kunder. Jag vill i år ge ett extra stort tack till personalen och styrelsen för insatserna under detta turbulenta och svåra år. Tillsammans har vi skapat en stark svensk bank med stora framtidsmöjligheter. Christer Eklind 5

6 Förvaltningsberättelse 6 Styrelsen för Sala Sparbank får härmed avge årsredovisning för 2008, sparbankens 180:e verksamhetsår. Internationell och svensk ekonomi 2008 Världsekonomin är på väg mot en djup lågkonjunktur Den amerikanska bolånekrisen, som synliggjordes redan under andra halvåret 2007, blev startskottet till en världsomspännande finanskris. Efter investmentbanken Lehman Brothers fall i september 2008 övergick oron på de finansiella marknaderna i en akut förtroendekris. Den därpå kraftigt stigande riskaversionen har lett till kraftigt förhöjda riskpremier, akuta likviditetsoch solvensproblem i det finansiella systemet och stora globala börsfall. Ett stort antal banker och kreditinstitut, framförallt i USA, har antingen blivit uppköpta eller förstatligade. Den finansiella krisen påverkar alltmer den reala ekonomin genom högre riskpremier, stramare kreditvillkor och fallande tillgångspriser, vilket håller tillbaka investeringarna och hushållens konsumtion. Samtidigt har framtidstron bland hushåll och företag försvagats. Det har bidragit till en fördjupad global konjunkturnedgång som förutses långsamt vända upp tidigast under Kreditåtstramning och fallande tillgångspriser bidrar till att återhämtningen blir mer utdragen. Tillväxten i världsekonomin under 2009 förväntas bli den svagaste sedan början av 1980-talet. Nedgången blir tydligast i OECD-länderna där ekonomierna krymper. Det står också klart att tillväxtekonomierna kommer att påverkas mer än vad som tidigare förväntades, inte minst på grund av fallande råvarupriser. Omslaget i konjunkturen har på kort tid lett till en väsentligt lägre inflationstakt i omvärlden. Samtidigt har risken för deflation ökat på grund av finanskrisen och nedgången i tillgångspriserna. För att motverka en deflationistisk utveckling har omfattande ekonomisk-politiska stimulanspaket aviserats både i USA, EU och i Asien. Börsutvecklingen, januari 2005=100 Recession i svensk ekonomi under 2008 Finanskrisen och en svag omvärldskonjunktur har satt allt större avtryck på svenska ekonomin. Riksbanken började i oktober 2008 att genomföra ett flertal likviditetsoperationer genom att låna ut till svenska banker för att undvika en allvarligare kreditåtstramning. Samtidigt beslutade regeringen om en stabilitetsplan för finansiell stabilitet. I denna plan lanserades ett program för att garantera svenska bankers återfinansiering. Nationalräkenskaperna för tredje kvartalet 2008 visar att ekonomin befinner sig i en recession, d v s negativ BNP-tillväxt två kvartal i rad. Det är första gången sedan början av 1990-talet som ekonomin krymper. En minskad privat konsumtion och lagerneddragningar drog ned BNP-tillväxten medan investeringar och export fortsatte att växa om än i en allt långsammare takt. Inkommande statistik under det sista kvartalet 2008 visade att den svenska ekonomin har försvagats ytterligare. Antalet personbilsregistreringar nådde i december den lägsta nivån sedan Konjunkturnedgången sätter allt djupare spår på den svenska arbetsmarknaden. Antalet personer som varslades ökade med drygt under fjolårets sista kvartal, vilket på sikt kommer att leda till en betydande ökning i arbetslösheten under Merparten av varslen kommer från verkstadsindustrin samtidigt som konjunkturnedgången allt mer fördjupas. Swedbanks inköpschefsindex (PMI) föll i december till nya rekordlåga nivåer. Svensk BNP-tillväxt, , kvartalsvis Svensk ekonomi vilar på en stabilare grund jämfört med 1990-talskrisen Den svenska 1990-talskrisen var i stort sett en hemlagad kris i spåren av avregleringen av finansmarknaderna, ändrade skatteregler och en omställning till låg inflation. Försvaret av den fasta valutakursen gentemot en korg av utländska valutor ledde till ett rekordhögt ränteläge i svensk ekonomi, vilket pressade ned den inhemska efterfrågan investeringar och konsumtion. Samtidigt ifrågasattes Sveriges kreditvärdighet när de offentliga underskotten och statsskulden sköt i höjden. Det innebar också ett krympande utrymme för finanspolitiska stimulansåtgärder. Sparkvoten i ekonomin vände kraftigt uppåt efter en längre period av negativt sparande. Omsvängningen i sparandet berodde delvis på det höga ränteläget och den svaga efterfrågan men också på försämrade avdragsmöjligheter för ränteutgifter.

7 Svensk ekonomi har sedan 1990-talets början blivit allt mer internationaliserad och konkurrensutsatt. Det innebär att Sverige påverkas mer av internationella faktorer än tidigare, vilket är den främsta förklaringen till att svensk ekonomi nu befinner sig i en recession. Svensk ekonomi vilar dock idag på en stabilare grund jämfört med 1990-talskrisen. Stora överskott i bytesbalansen visar att svenskt näringsliv är konkurrenskraftigt. Införandet av överskottsmål och det finanspolitiska ramverket har bidragit till att stärka de svenska offentliga finanserna. Statsskulden har sjunkit till omkring 40 % av BNP, vilket är bland de lägsta i EU. En expansiv finans- och penningpolitik och låg inflationstakt bidrar till att hushållens reala disponibla inkomst kommer att växa i en relativt god takt under det närmaste året trots den försämrade arbetsmarknaden. Exportutsikterna har påtagligt försämrats Den snabbt försvagade omvärldskonjunkturen har lett till markant försämrade exportutsikter för svenska exportföretag. Det var främst under senhösten 2008 som exportorderingången sjönk kraftigt. Den snabba försämringen i konjunkturen och växande finansieringsproblem gör nu att investeringsplanerna ses över och att många projekt förskjuts till framtiden. Förutom att efterfrågan på investeringsvaror sjunker i spåren av färre nyinvesteringar så begränsas exporten också av en vikande efterfrågan på råvaror. Kronförsvagningen under 2008 kan till viss del mildra nedgången i exporten men är otillräcklig för att kompensera den vikande världsmarknadstillväxten för svensk export. Ett exportfall under 2009 som är större än under lågkonjunkturåren förefaller oundvikligt. Investeringstillväxten i den svenska ekonomin har avtagit. En minskad efterfrågan och ett lägre kapacitetsutnyttjande i näringslivet bidrar till den lägre investeringsbenägenheten samtidigt som finanskrisen försvårar företagens möjligheter att finansiera sina investeringar. Det var främst fallande bostadsinvesteringar som bidrog till att de totala investeringarna ökade långsammare under Nästa år förväntas investeringsnedgången sprida sig till fler branscher varför landets samlade investeringar beräknas minska för första gången sedan Det största investeringsfallet förväntas ske inom industrin och i bostadssektorn. Näringslivets minskade investeringar motverkas i viss mån av kraftigt stigande offentliga investeringar, främst inom infrastrukturområdet. Snabb försämring på arbetsmarknaden Den svenska arbetsmarknaden var fram till första halvåret 2008 relativt stram trots mörkare globala konjunkturutsikter. Sannolikt fanns det en förväntan bland de svenska företagen att det skulle bli en relativt kortvarig nedgång och att finanskrisen skulle bli begränsad, varför företagen behöll personalstyrkan. I samband med att den globala finanskrisen förvärrades och spred sig till den reala ekonomin har en påtaglig försämring på arbetsmarknaden skett de senaste kvartalen. Antalet nyanmälda lediga tjänster minskar samtidigt som varslen stiger till de högsta nivåerna sedan början av 1990-talskrisen. Den sysselsättningsminskning som skedde i slutet av 2008 kommer att intensifieras under 2009 när företagen anpassar arbetsstyrkan till den lägre efterfrågan. Det innebär också att produktivitetstillväxten i svensk ekonomi kommer att stiga efter två år i rad med negativ produktivitetsutveckling. Lägre räntor och minskad inflationstakt Kraftigt fallande globala råvarupriser, lägre räntor och en allt svagare arbetsmarknad pressar ner det inhemska pristrycket i snabbt takt. Inflationen var i december 0,9 % jämfört med 4,4 % så sent som i september Den avtagande inflationstakten bedöms fortsätta under Den kraftiga försämringen i den svenska konjunkturen och ett lägre inflationstryck har lett till en påtaglig omsvängning i Riksbankens penningpolitik. I december beslutade centralbanken att sänka styrräntan med 1,75 procentenheter till 2 % från 3,75 %. Sedan räntehöjningen i början av september 2008 har styrräntan sänkts med hela 2,75 procentenheter och fler räntesänkningar kan komma under 2009 om konjunkturnedgången fortsätter. Samtidigt har regeringen beslutat om ytterligare stimulansåtgärder utöver de 30 miljarder som låg till grund i höstbudgeten Det sker bland annat genom att förstärka arbetsmarknadspolitiken och stimulera byggaktiviteten via ROT-avdrag. De finanspolitiska stimulansåtgärderna och en vikande arbetsmarknad kommer att belasta de offentliga finanserna med stigande underskott som följd. Svenska ränteutvecklingen Trygghetssparandet ökar i orostider En ökad oro för den framtida arbetsmarknaden och krympande förmögenhetsvärden är bidragande faktorer till att hushållen blivit allt mer pessimistiska om framtiden, både om svensk ekonomi och om sin egen ekonomi. Sänkta skatter och lägre inflation gör dock att hushållens disponibla inkomster växer i en relativt hygglig takt, vilket kan hålla uppe den privata konsumtionen. Men fortsätter arbetsmarknaden att försämras i lika snabb takt som tidigare, ökar det dock sannolikheten för ett högre hushållssparande. 7

8 8 Allmänt om verksamhetens art och inriktning Sala Sparbank är en självständig sparbank. Vi är den enda självständiga banken i Sala och Heby kommuner och erbjuder, med långsiktig inriktning, våra kunder en personlig och kompetent service. Vi lyssnar på våra kunder och anpassar vår verksamhet och våra erbjudanden därefter. Sparbankens kunder är i första hand privatpersoner, mindre och medelstora företag, lantbruk, kommuner och kommunala bolag samt organisationer. Sparbanken tillhandahåller såväl egna som förmedlade produkter till dessa kundgrupper avseende sparande, placeringar, utlåning, betalningsförmedling samt försäkringar. Sparbankens fortsatta framgång bygger på en stark förankring i vår bygd. Vid val av samarbetspartners och leverantörer försöker vi i möjligaste mån välja lokala entreprenörer. Vi utmärker oss och skiljer oss från affärsbanker genom att: Sparbankens överskott stannar kvar i vårt verksamhetsområde. Kundnöjdheten är mycket hög, vilket bl a beror på våra medarbetares positiva attityder till sitt arbete. Hållbar utveckling är ett nyckelbegrepp i banken. Vi strävar efter långsiktighet i vår rådgivning samt att vi genom kontinuerligt miljöarbete bidrar till att skapa hållbar växtkraft i bygden. Utveckling av sparbankens verksamhet, resultat och ställning Sparbankens ställning på den lokala marknaden är mycket stark. Sparbanken har en mycket hög kundnöjdhet, störst lokal marknadsandel inom såväl privat- som företagssegmentet och en stabil ekonomisk grund att stå på. Även om soliditeten har sjunkit under året till följd av nedskrivningar, framförallt av Swedbankaktier, får bankens ställning ändå betecknas som mycket stark jämfört med exempelvis affärsbankerna. Volymutvecklingen de senaste åren har varit mycket positiv. Den totala affärsvolymen har under 2008 ökat, detta trots att börsnedgången påverkat volymerna förmedlade till Swedbank Robur Fond och Försäkring negativt. Bankens intjänande exklusive finansiella transaktioner, alltså bankens kärnverksamhet, går fortsatt mycket bra. Intjänandet från sparbankens arbete med kunderna uppvisar till och med en bättre utveckling under 2008 jämfört med Under första delen av 2008 fastställde banken Vision 2012 och utvecklingen under 2008 ligger helt i linje med uppsatta mål såväl avseende resultat som volymer. Resultat Rörelseresultatet minskade med 42,6 % till 31,5 mkr före kreditförluster. Efter kreditförluster och nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar minskar rörelseresultatet med 63,7 mkr till -15,9 mkr. Räntenettot i banken ökade med 14,9 mkr till 104,9 mkr (få 89,9 mkr). Räntemarginalen mellan utlåning och inlåning i balansräkningen fortsatte även detta år att krympa. Medelräntemarginalen krympte under året med 57 räntepunkter (få 14 räntepunkter). Under året 2008 hade vi kraftiga förändringar av räntorna på marknaden. Riksbanken höjde reporäntan till 4,75 % i september och den slutade på 2,00 % i december efter sänkningar med 2,75 procentenheter. Denna ränteturbulens och ökad konkurrens har påverkat våra räntemarginaler i högre utsträckning 2008 än under tidigare år. Aktieutdelningarna ökade med 0,7 mkr, varav utdelningen från Swedbank ökade med 1,1 mkr och övriga aktier som funnits i bankens handelsportfölj minskade med 0,4 mkr, vilket innebar en total utdelning på 13,5 mkr. Summa rörelseintäkter exklusive räntenetto minskade med 42,4 % till 26 mkr (få 61,4 mkr) och utgör 19,9 % (få 40,6 %) av bankens intjänande. Under året minskade provisionsintäkterna p g a fallande marknadsvärde på kundernas placeringar i Swedbank Robur samt minskat nettosparande. Utlåning förmedlad till Swedbank Hypotek minskade med 17 mkr under året, vilket minskade vår förmedlingsprovision mot föregående år. Den ökade utlåningen i egen balansräkning kompenserar detta delvis genom vår låneprodukt Räntetaklån som vid årsskiftet uppgick till 732 mkr (få 616 mkr). Nettoresultatet av finansiella transaktioner som består av kursvinster, kursförluster och orealiserade värdeförändringar vände till ett negativt resultat på -22,8 mkr. Banken tillämpar säkringsredovisning för att säkra sig mot ränterisken i de bundna lånen och lån med räntetak som finns i bankens balansräkning. Värdeförändringarna på dessa säkringsinstrument och de säkrade tillgångsposterna försämrades under året som en följd av det allmänt sjunkande ränteläget, till en totalt orealiserad förlust på -4,3 mkr. Övriga rörelseintäkter är i det närmaste oförändrade. De allmänna administrativa kostnaderna ökade under året med 3,6 %. Kostnadsökningarna härrör sig främst från IT-investeringar i form av uppgradering av vår växel samt personalkostnader. Den senare är bl a en följd av en medveten satsning inom förmögenhetsrådgivning, som är en del av arbetet med Vision 2012 samt avtalsenliga höjningar. Kreditförlusterna har ökat med 8,3 mkr till totalt 15,5 mkr under Den kraftiga nedgången i konjunkturen i slutet av 2008 har även påverkat den finansiella sektorn. Redovisningsmässigt tilllämpar Sala Sparbank så kallad lagbegränsad IFRS, där framförallt IAS 39 påverkar värderingen av sparbankens innehav av aktier i Swedbank. Denna aktietillgång är enligt IFRS klassificerad som en finansiell tillgång som kan säljas, trots att vårt syfte med aktieinnehavet är långsiktigt. Tillgångar i denna kategori värderas löpande till verkligt värde med värdeförändringar redovisade mot eget kapital. Den ogynnsamma inverkan som har inträffat i den ekonomiska miljön under hösten har fört med sig förändringar som påverkar värderingen av de finansiella tillgångarna. Vid en betydande eller utdragen värdenedgång skall innehavet skrivas ned och redovisas som en förlust i resultaträkningen. Sala Sparbank betraktar värdenedgången som betydande, varför vi anser att nedskrivningsbehov föreligger på vårt innehav av stamaktier i Swedbank. Nedskrivningen blir skillna-

9 den mellan genomsnittlig anskaffningskostnad och det verkliga värdet på balansdagen, totalt -32 mkr. Affärsvolym Bankens balansräkning ökade under året med 8,8 % (få +6,6 %). Sparandet i bankens balansräkning ökade med 243 mkr (få +257 mkr) och utgör nu 59 % (få 50 %) av det totala sparandet. Nettoinsättningarna till Swedbank Robur Fond och Försäkring minskade med 58 mkr (få -53 mkr) och marknadsvärdet minskade med 601 mkr (få -10 mkr). Sparande i Swedbank Roburfonder uppgår till mkr (få mkr) och i Swedbank Robur Försäkring till 366 mkr (få 492 mkr). Sparandet utanför balansräkningen har minskat med 39 mkr och uppgår nu till 311 mkr. Sparande och lagstiftarnas krav. Under 2008 genomfördes ett antal förändringar av organisationen i enlighet med Vision Nyheter är exempelvis att banken numera har en rörelsechef som ansvarar för all affärsverksamhet i banken. Vi har samordnat bankens företagsverksamhet till en organisatorisk enhet och i samband med detta rekryterat en ny chef. Private Banking är nu etablerad med ny chef och verksamheten har en mycket positiv utveckling med stort kundtillflöde. Kontoren avseende Privatmarknad i Heby, Östervåla och Tärnsjö finns nu inom samma organisatoriska enhet med ny chef. Nya chefer finns dessutom på Telefonbanken och Sala Privatmarknad. Inom det administrativa arbetsområdet har rekryteringar skett och vi är nu i slutfasen av detta. Denna utökning sker för att överta administrativa arbetsuppgifter från affärsrörelsen. Samtliga dessa förändringar sker i enlighet med Vision Nyligen beslutades även att förändra strukturen avseende compliance värdepapper. Då vi bedömer området som mycket viktigt kommer vi nu att avsätta mer resurser till detta i enlighet med kontrollmyndigheternas önskemål på bankerna i Sverige. Förändringen träder successivt i kraft under första tertialet Huvudmän Compliance Styrelse Vd Kreditcontroller Utlåningen ökade med 593 mkr (få 541 mkr) varav 610 mkr i egen balansräkning medan Swedbank Hypotek minskade med 17 mkr. Av den totala utlåningen utgör Swedbank Hypotek 47 % och uppgår vid årets slut till mkr (få mkr). Redovisning Personalchef Ekonomi- och Administrativ chef Finans Kreditchef Bankledning Affärsrörelsechef Säkerhet Marknad Telefonbanken Private Banking Ekonomi/Kredit/ Krav/IT Privatmarknad, Sala Företagsmarknad Mkr Utlåning Privatmarknad, Heby Viktiga händelser under 2008 Affärsutvecklare/ projektledare Utlåning BR Hypotek Sparbankens affärsvolym inklusive samtliga förvaltade och förmedlade kundvolymer i och utanför balansräkningen, ökade med 2 % (få 9 %) till 11,4 mdr. Sparbankens organisation Sala Sparbanks organisation utvecklas och förändras ständigt för att vi ska nå våra mål och vår vision. Vi ser ständigt över våra verksamheter och vår struktur för att anpassa oss till kundernas Vision 2012 Vårt arbete med att fastställa bankens långsiktiga plan, Vision 2012, startade redan under våren Det har varit en intressant process med stort engagemang från medarbetare och styrelse. I slutet på 2007 började Vision 2012 klarna och vi såg att den på många sätt var en fortsättning på Vision Vi fortsätter således vårt framgångsrika arbete med att skapa växtkraft. Vi är den enda självständiga banken i Sala och Heby kommuner. Det är viktigt för bygden att det finns en aktör som inte skickar vinsten exempelvis till Stockholm för vidare befordran till aktieägare. Kunder i Sala Sparbank bidrar därmed till bygdens tillväxt och utveckling. Vi ska vara en självständig bank med god lönsamhet. Vi ska lyssna på kunderna och anpassa vår verksamhet och våra erbjudanden därefter. Sala Sparbank växer genom våra kunder och våra medarbetare. 9

10 10 Vision 2012 lyder: Vi skapar hållbar växtkraft för bygden och våra kunder. När vi sammanställt de yttre och de inre kraven på vår bank har strategin för att nå visionen fokuserats kring fyra områden: Vårt orubbade förtroende - Vår strategi är att behålla det orubbade förtroendet hos våra intressenter. Affären i centrum - Affären i centrum innebär att vi gör affärer som är bra både för oss och för våra kunder. Eftersom vi redan har en hög marknadsandel i vårt verksamhetsområde blir vår strategi att skydda befintliga marknadsandelar medan vi ökar penetrationen i vår kundbas. Förändringsbenägen kultur Den förändrade konkurrenssituationen vi står inför innebär att vi måste vara förändringsbenägna. Vår förmåga att förändras kommer att vara avgörande för vår framtid. Kostnadseffektivitet - För att säkra att vi fortsätter att vara en självständig aktör som skapar tillväxt för bygden måste vi hålla lönsamheten uppe och kostnaderna nere. Miljonen 2008 Vid bankens sparbanksstämma i april beslutades att Miljonen, en miljon kronor av 2007 års resultat, skulle avsättas för allmännyttiga ändamål. Det var nu sjätte året som stämman beslutade om en sådan avsättning. Miljonen ingår som en del i bankens satsning att skapa växtkraft i bygden och banken fortsätter den tradition som finns genom att låta en del av bankens överskott gå tillbaka till bygden. Totalt delade 22 projekt på årets miljon inom området trygghet. Sammanlagt har nu drygt 120 olika projekt och initiativ fått ta del av Miljonen under de sex år banken avsatt medel för detta ändamål. Växtkraftdagen Fredag den 12 september genomfördes vår andra så kallade Växtkraftdag. Den första genomfördes för två år sedan med mycket gott gensvar varvid det bestämdes att vi under 2008 skulle upprepa detta evenemang. Återigen var platsen Brunnskyrkan i Sätra Brunn. Uppskattningsvis ett 90-tal åhörare fick ta del av våra föreläsares tankar och synpunkter. Inledningsvis resonerade Swedbanks chefsekonom Cecilia Hermansson kring vårt ekonomiska läge. Därefter följde Sven-Erik Bucht, kommunalråd i Haparanda, som konstaterade vikten av att våga vara annorlunda och tänka gränslöst. Dagen avslutades med att förre näringsministern Björn Rosengren funderade kring sambandet mellan politik och näringsliv. Björn Rosengren delade även, tillsammans med bankens vd Christer Eklind, ut Miljonen vilket avslutade en lyckad Växtkraftdag SKI Svenskt Kvalitetsindex (SKI) är numera det officiella sättet att mäta kundnöjdhet. I Sala Sparbank har vi använt oss av SKI årligen sedan Årets mätning bekräftar återigen den mycket höga kundnöjdheten hos våra kunder. Vi ligger varje år klart över branschgenomsnittet på såväl privat- som företagsmarknaden. Även i en jämförelse med sparbanker av motsvarande storlek ligger vi över snittet. Emissionen i Swedbank AB Sala Sparbank disponerar över betydande eget kapital och arbetar därför kontinuerligt med likviditetshantering både på kort och på lång sikt. När det gäller placeringar på lång sikt har placeringarna till stor del skett i aktier i Swedbank. Utdelningar från aktieinnehavet i Swedbank har genom åren givit sparbanken ett bra tillskott till vårt resultat. Även om aktiekurserna just nu, i och med den globala krisen, blivit hårt nedpressade ser vi detta över ett längre perspektiv och då har placeringen givit sparbanken starka muskler i balansräkningen till nytta för kunderna. Vi har förtroende för Swedbanks ledning och vi anser att det är en bra placering. Fakta är även att sparbankerna år efter år ökat sitt innehav i Swedbank till att idag, efter genomförd emission, hamnat över den viktiga tioprocentgränsen. Sparbankerna har nu genom sitt aktieinnehav en plats i Swedbanks nomineringskommitté och kan påverka val av styrelse som i sin tur beslutar om Swedbanks långsiktiga strategiska inriktning. Slutsatsen blir då att vi deltog i nyemissionen där Sala Sparbank behåller sin ägarandel och att sparbankerna som grupp ökar den gemensamma ägarandelen, både för att kunna påverka och att ha en långsiktigt stark placering. Bankservice Sverige AB (BSAB) Bankservice Sverige AB bildades den 1 oktober 2005 av Sparbanken Syd och Kristianstad Sparbank numera Sparbanken De tog då över kontanthanteringsverksamheten vilken tidigare drevs inom Kristianstads Sparbank. Genom bildandet av BSAB kunde sparbankerna samordna kontanthanteringen och få tillgång till depåer i närområdet. I en nyemission under början av 2008 erbjöds banken att teckna aktier i BSAB. Sparbanken tecknade sig för 300 aktier à kr. Under 2008 lade Panaxia Security AB ett bud på samtliga aktier i BSAB. Panaxia är Sveriges tredje största värdetransportföretag. Styrelsen i BSAB utvärderade budet och utifrån den värderingen lämnades en rekommendation till aktieägarna att acceptera budet. Budet motsvarade kr per aktie. Sparbankens styrelse beslutade att följa styrelsen i BSAB:s rekommendation varvid aktierna såldes. Information om risker och osäkerhetsfaktorer Bankens verksamhetsområde är Sala och Heby kommuner. Således är utvecklingen för kommuner och näringsliv inom dessa båda orter starkt påverkande på bankens utveckling. Näringslivets struktur i båda kommunerna karaktäriseras av många små och några medelstora företag. Det är också en diversifierad branschtillhörighet för orternas företag vilket minskar risken för omfattande varsel på grund av enstaka branschers svårigheter. Självklart kommer dock ett antal av bankens kunder att få svårigheter vilket naturligtvis kommer att påverka bankens framtida

11 kreditförluster negativt. Banken har dock, i likhet med branschstrukturen i våra kommuner, en diversifierad kreditportfölj samt låga operativa risker. Bankens resultat påverkas även av omvärldsfaktorer som banken inte själv råder över. Stor inverkan har det allmänna ränteläget och börskursernas förändring samt i förekommande fall även ändringar av regelverk och lagar rörande exempelvis redovisningsprinciper. Redan under hösten 2008 inleddes ett arbete i banken för att förbereda verksamheten för en lågkonjunktur. En handlingsplan med konkreta åtgärder kommer att fastställas i styrelsen under första kvartalet Miljöarbete Sala Sparbank är Nordens första miljöcertifierade bank. Sedan 1998 har Sala Sparbank bedrivit ett aktivt miljöarbete och det resulterade i en miljöcertifiering enligt SS-EN ISO i januari Sala Sparbanks Miljöpolicy lyder enligt följande: Sala Sparbank är en lokalt förankrad bank som värnar om framtiden i vårt verksamhetsområde genom ett kontinuerligt miljöarbete som bidrar till att skapa hållbar växtkraft i bygden. Detta innebär att vi skall: Ta miljöhänsyn vid kreditgivning och rådgivning samt att rekommendera våra kunder de betalningstjänster som finns och därigenom beakta de betydande miljöaspekterna. Ta hänsyn till miljöaspekter vid utveckling av nya och översyn av befintliga produkter och tjänster. Ta hänsyn till miljöaspekter vid inköp och val av leverantörer. Minska vår egen direkta miljöpåverkan och arbeta för en ständig förbättring. Utbilda och uppmuntra vår personal till ett naturligt miljötänkande. Följa de lagar och övriga krav som finns för verksamheten så att vi främjar en hållbar utveckling. Nu har miljöarbetet blivit en naturlig del hos de flesta företag och privatpersoner. Omvärldens förändringar undgår inte någon, oavsett om de yttrar sig i klimatförändringar, förändringar i lagstiftning, avfallshantering eller ökade kostnader för energi till värme och transporter. Fortsatta förbättringar inom miljöområdet är nödvändigt för alla och för miljöcertifierade företag är det ett krav. Därför arbetar vi med att utveckla och förbättra miljöarbetet i banken hela tiden. Vår miljöpåverkan är störst inom de indirekta miljöaspekterna, d v s där vi kan hjälpa till att minska kunders och leverantörers miljöpåverkan, t ex genom användning av våra självbetjäningstjänster (Telefon- och Internetbank), betal- och kreditkort, miljöanalys för företagskrediter samt Miljölån. Vår egen miljöpåverkan sker genom de direkta miljöaspekterna vi själva kan påverka, t ex pappersförbrukning, transporter samt energiförbrukning. Under 2008 har vi haft följande aktiviteter: Öppet Hus med utställning av miljöbilar där vi bjöd på kravmärkt mat. Vi firade Världsmiljödagen genom att bjuda personalen på ekologisk frukost och genomföra en frågetävling för våra kunder om vårt miljöarbete. Vi efterlyste även förbättringsförslag från kunderna och vi fick många bra förslag som har beaktats. Vi har köpt utsläppsrätter för att kompensera för våra tjänsteresor med bil och flyg. Vi har utbildat fler medarbetare i ecodriving. Vi har genom Miljonen bidragit till att ett antal företagare i Sala och Heby kommuner har blivit miljö- och kvalitetscertifierade. Företagarcentrum i Sala anordnade den utbildningen. Ökat antalet Telefon- och Internetbanksanvändare. En smärre minskning av pappersförbrukningen bl a genom dubbelsidiga utskrifter och att spara information elektroniskt istället för att skriva ut och spara dokument i pärmar. Miljö är en viktig del i vår verksamhet vilket gör att aktiviteter inom miljöområdet ständigt är på gång. Engagerade och kunniga medarbetare ser till att kunderna förstår kopplingen mellan miljö och våra produkter och tjänster i form av färre transporter och mindre pappersförbrukning. Under 2009 fortsätter vi med vårt mål för att minska våra direkta koldioxidutsläpp. Det gör vi genom utbildning i ecodriving, ökad användning av miljöbilar samt att köpa utsläppsrätter. Indirekt ska vi fortsätta att minska transporterna och därigenom koldioxidutsläppen genom en ökning av kortköp och en minskning av uttag i uttagsautomaterna. Vi ska även försöka minska vår egen miljöpåverkan genom minskad energiförbrukning och pappersförbrukning. Det är nu tio år sedan miljöarbetet startade i banken och det har skett stora förändringar i både samhällsdebatten och vardagslivet. Vi välkomnar dessa förändringar och kommer att fortsätta förändra och förbättra vårt arbete inom miljöområdet för att skapa hållbar växtkraft. Personal Banken jobbar utifrån 2 olika kollektivavtal; ett mellan Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation (BAO) och Finansförbundet samt ett mellan BAO och SACO. Medarbetarna är i huvudsak anslutna till Finansförbundet. Antalet medarbetare i banken uppgick vid årets slut till 101 personer varav 96 st i banktjänst (få 97 st), 2 st med provanställning (få 0 st) samt 2 st med visstidsanställning (få 3 st). Medelantalet anställda i banktjänst har under året varit 80 personer (få 78). Av bankens medarbetare är 69 % kvinnor (få 71 %) och 31 % män (få 29 %). Fördelningen mellan ålder och kön visas i diagrammet på nästa sida. 11

12 12 Ålders- och könsfördelning Utbildning Sammanlagd tid för utbildning har under året uppgått till timmar (få timmar). Det motsvarar 1,2 % av den kontrakterade tiden (få 1,5 %). Sjukfrånvaro Den totala sjukfrånvaron i banken under 2008 var 4,2 % av kontrakterad tid (få 4,4 %), fördelat på kort sjukfrånvaro (< 60 dagar) 2,4 % och lång frånvaro (>= 60 dagar) 1,8 %. Facket Under året har arbetet fokuserat på att bygga upp relationer och rutiner med Finansförbundets lokala fackklubbs nya organisation. Det har inneburit att medlemmar bytts ut i bl a Arbetsmiljöoch Jämställdhetskommittén och de nya har introducerats i respektive kommittés arbete. Arbetsmiljö Ett ständigt arbete pågår för att hålla en god arbetsmiljö på sparbanken. Under året har vi jobbat mycket med att få en högre kvalité på arbetsmiljöronder. Ett förbättringsarbete har påbörjats som bl a syftar till att tydliggöra respektive yrkesroll samt till att ge chefer mer tid till stöttning och coachning av sina medarbetare i deras arbete och utveckling. Jämställdhet Ett medvetet arbete pågår för att få en jämnare könsfördelning i banken. Detta arbete märks främst i rekryteringar av nya medarbetare vilket visar sig i de yngre åldrarna där fördelning mellan kvinnor och män jämnats ut och även givit resultat på helheten. Under året har också en lönekartläggning genomförts med syfte att hitta osakliga löneskillnader på grund av kön. Principer och processer för ersättningar och förmåner till ledningen Banken har under 2008 haft ett resultatandelssystem baserat på täckningsbidrag och kundnöjdhet. För att utdelning till personalens resultatandelssystem ska ske måste dock bankens resultat överstiga 15 mkr. Således har ingen avsättning gjorts för Inget speciellt resultatlönesystem härutöver finns för ledningen i banken. Byte av redovisningsprinciper Från och med den 1 januari 2007 tillämpar sparbanken så kallad lagbegränsad IFRS, International Financial Reporting Standards, vilket innebär att de är tillämpliga med de begränsningar som följer av RFR 2.1 Redovisning för juridiska personer eller FFFS 2008:25 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. Under 2008 har inga förändringar av redovisningsprinciper ägt rum. Sparbanken har inte omklassificerat några finansiella tillgångar p g a den ändring i IAS 39 och IAS 7 som skett under hösten Tillämpade redovisningsprinciper beskrivs i not 2. Nya redovisningsstandarders konsekvenser för tillämpning av rörelseregler De tidigare gällande kravet på eget kapital, benämnt Basel I, har fr o m 1 januari 2007 ersatts av ändrade internationella redovisningsstandarder för kapitalkrav, kallat Basel II. Motivet till förändringen är att det nya regelverket ger större möjligheter till anpassningar för banker av olika storlek och karaktär. Tanken är att bankerna utifrån sina egna interna riskbedömningar tillsammans med det legala (tillsynsmyndighetens) kravet ska skapa bättre riskprocesser och regelverk i respektive bank. De nya reglerna ställer högre krav på det finansiella systemet att hålla en kapitalbuffert som ger dess intressenter ett avsevärt bättre skydd mot oväntade förluster. Det legala kravet på kapital anger vilket minimikrav som tillsynsmyndigheten kräver att banken måste ha. Det nya är att fler riskvikter har införts vid beräkning av legalt kapitalkrav. Dessutom har införts kapitalkrav för operativa risker. Ytterligare krav på kapital har tillkommit för risker som inte omfattas av det legala kravet. Sparbanken har en intern kapitalutvärderingsprocess, som ska tillförsäkra att bankens kapital även täcker andra risker i verksamheten, som koncentrationsrisker i kreditportföljen, marknadsrisker, likviditetsrisker, ränterisker i balansräkningen etc. Det legala kravet och det kapital banken bedömer bör avsättas för övriga risker benämns bankens samlade kapitalbehov. Det utgör det krav på kapital som krävs av banken utifrån bankens totala riskprofil. Den interna kapitalutvärderingsprocessen är en kvalificerad process som inkluderar styrelse, bankledning och ledande befattningshavare. Dess uppgift är att identifiera, reducera och mäta risker, samt säkerställa att nödvändiga reserveringar är gjorda för att hålla bankens kapital intakt i förhållande till bankens riskprofil. Mål med bankens riskhantering är att skapa jämna och förutsägbara kostnader och intäkter över tiden, skapa kapital så att oväntade händelser som inträffar inte äventyrar bankens ställning, se till att det egna kapitalet täcker alla möjliga utfall av risker samt täcka förluster så att vi inte riskerar att hamna under det legala kravet. För detaljerad beskrivning av respektive risk se not 3.

13 Förväntningar avseende den framtida utvecklingen Bankens resultat från arbetet med kunderna, (exklusive finansiella transaktioner) hade en positiv utveckling under Inför 2008 förväntade vi oss att resultatet för 2008 skulle ligga i nivå med resultatet för Så blev också fallet, före förluster har vi till och med en förbättring med drygt 18 %. Banken har nu fastställt visionen fram till 2012 och utvecklingen under 2008 ligger, trots den turbulens som varit, i linje med visionen såväl avseende resultat- som volymutveckling. Fortsatt lågkonjunktur som för med sig svårigheter för såväl företag som privatpersoner kommer dock självklart att märkas även i Sala Sparbank. Omfattningen och hur utdragen konjunkturnedgången kommer att bli lokalt är omöjlig att svara på. Fortsatta räntesänkningar av Riksbanken kommer att påverka räntenettot negativt varför fortsatt volymtillväxt är av största betydelse. Börsen kommer sannolikt, utifrån konjunkturläget, vara fortsatt ryckig. Således är det svårt att förutse utvecklingen av bankens provisionsintjänande. Då intäkterna är satt under press kommer fokus på bankens kostnadsutveckling vara viktig. Förhållandevis omfattande organisatoriska förändringar under 2008, exempelvis etablering av Private Banking, kommer sannolikt att ge resultat under Sammanfattningsvis kan konstateras att banken står starkt rustad såväl organisatoriskt som finansiellt och kompetensmässigt för att hantera en turbulent tid under något eller några år. 13

14 Fem år i sammandrag Nyckeltal Volym 2008* 2007* 2006** Affärsvolym ultimo, mkr Förändring under året, % 2,1 8,9 13,0 11,6 6,3 Av sparbanken förvaltade och förmedlade kundvolymer Kapital Soliditet Beskattat eget kapital 1) + 72 % av obeskattade reserver i % av balansomslutningen 12,9 20,1 23,5 16,8 17,3 Kapitaltäckningskvot Kapitalbas/Kapitalkrav, ggr 1,7 2,2 Primärkapitalrelation 2) Primärkapital i % av riskvägda placeringar 11,8 15,5 23,3 25,4 24,8 Resultat Placeringsmarginal 3) Räntenetto i % av MO 3,1 2,9 3,1 3,4 3,7 Rörelseintäkter/affärsvolym Räntenetto + rörelseintäkter i % av genomsnittlig affärsvolym 1,2 1,4 1,5 1,6 1,7 Rörelseresultat/affärsvolym Rörelseresultat i % av genomsnittlig affärsvolym -0,1 0,4 0,6 0,3 0,6 Räntabilitet på eget kapital Rörelseresultat efter schablonskatt i % av genomsnittligt eget kapital -2,1 5,0 7,2 5,6 9,6 K/I-tal före kreditförluster Summa kostnader exkl kreditförluster och värdeförändring på övertagen egendom i relation till räntenetto + rörelseintäkter 0,76 0,64 0,60 0,59 0,62 K/I-tal efter kreditförluster Summa kostnader inkl kreditförluster och värdeförändring på övertagen egendom i relation till räntenetto + rörelseintäkter 0,88 0,68 0,62 0,79 0,64 * ) Enligt s k lagbegränsad IFRS. ** ) Enligt s k lagbegränsad IFRS med undantag för IAS39 och IFRS7. 1) För åren ingår fond för verkligt värde i eget kapital. 2) Primärkapitalrelationen för tidigare år är ej jämförbar med 2007 p g a ändrade kapitaltäckningsregler som innebär att delar av det egna 14 kapitalet numera fördelas som supplementärt kapital. För övriga upplysningar om Kapitaltäckning se not 38. 3) Placeringsmarginalen för 2006 har omräknats då räntenettot förändrats p g a nya redovisningsprinciper 2007.

15 Fem år i sammandrag Nyckeltal Osäkra fordringar och kreditförluster 2008* 2007* 2006** Reserveringsgrad för osäkra fordringar Nedskrivning för sannolika förluster i % av osäkra fordringar brutto Andel osäkra fordringar Osäkra fordringar netto i % av total utlåning till allmänheten och kreditinstitut (exkl banker) 1,4 0,6 0,2 0,4 0,9 Kreditförlustnivå Kreditförluster i % av ingående balans för utlåning till allmänheten, kreditinstitut (exkl banker) 0,6 0,2 0,2 1,7 0,2 Övriga uppgifter Medelantal anställda Antal kontor * ) Enligt s k lagbegränsad IFRS. ** ) Enligt s k lagbegränsad IFRS med undantag för IAS39 och IFRS7. 15

16 Fem år i sammandrag, resultat-/balansräkning, tkr Resultaträkning 2008* 2007* 2006** Räntenetto Provisioner, netto Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga intäkter Summa intäkter Allmänna administrationskostnader Övriga kostnader 4) Kreditförluster Summa kostnader Värdeförändring på finansiella tillgångar Rörelseresultat Bokslutsdispositioner Skatter Årets resultat Balansräkning Kassa Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten, netto Räntebärande värdepapper Aktier och andelar Materiella tillgångar Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder till kreditinstitut In- och upplåning från allmänheten Övriga skulder Avsättningar för pensioner m m Summa skulder och avsättningar Obeskattade reserver Eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital * ) Enligt s k lagbegränsad IFRS. ** ) Enligt s k lagbegränsad IFRS med undantag för IAS39 och IFRS7. 4) inkl av- och nedskrivningar på materiella anläggningstillgångar.

17 Resultaträkning, tkr Not Ränteintäkter Räntekostnader Räntenetto Erhållna utdelningar Provisionsintäkter Provisionskostnader Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Allmänna administrationskostnader Av- och nedskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa kostnader före kreditförluster Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Nedskrivningar av finansiella tillgångar Rörelseresultat Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat Förslag till disposition beträffande bankens vinst eller förlust Årets resultat enligt balansräkningen utgör, tkr Styrelsen föreslår att detta belopp disponeras enligt följande: - överföring från reservfonden Gällande regelverk för kapitaltäckning och stora exponeringar innebär att sparbanken vid varje tidpunkt skall ha en kapitalbas som motsvarar minst summan av kapitalkraven för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker och dessutom beräknat kapitalkrav för ytterligare identifierade risker i verksamheten i enlighet med sparbankens interna kapitalutvärderingspolicy. Sparbankens kapitaltäckningskvot efter föreslagen vinstdisposition uppgår till 1,7 (få 2,2 %). Kapitalbasen uppgår efter föreslagen vinstdisposition till tkr (få tkr) och slutligt minimikapitalkrav till tkr (få tkr). Specifikation av posterna framgår av not om kapitaltäckning. Sparbankens ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att sparbanken kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på såväl kort som lång sikt. Styrelsens bedömning är att sparbankens egna kapital såsom det redovisas i årsredovisningen är tillräckligt stort i förhållande till verksamhetens omfattning och risk. Vad beträffar sparbankens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. 17

18 Balansräkning, tkr Tillgångar Not Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Förändring i verkligt värde på säkrat belopp i portföljsäkring Obligationer och andra räntebärande värdepapper Aktier och andelar Derivat Materiella tillgångar 20 - Inventarier Byggnader och mark Aktuell skattefordran Övriga tillgångar 15, Uppskjuten skattefordran 18 - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar Skulder, avsättningar och eget kapital Skulder till kreditinstitut Inlåning från allmänheten Derivat Aktuell skatteskuld Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Avsättningar - Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Avsättningar för skatter Övriga avsättningar Summa skulder och avsättningar Obeskattade reserver Eget kapital Bundet eget kapital Reservfond Fritt eget kapital Fond för verkligt värde Årets resultat Summa eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital Poster inom linjen Ställda säkerheter för egna skulder Inga Inga Övriga ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Garantier Övriga ansvarsförbindelser Åtaganden* Övriga Åtaganden *Nominellt belopp för ränterelaterade kontrakt framgår av not 3 Derivat och säkringsredovisning.

19 Sammandrag avseende förändringar i eget kapital, tkr Bundet eget Fritt eget Totalt eget kapital kapital kapital Reservfond Verkligt värde Årets Reserv resultat Ingående eget kapital Justering för ändrad redovisningsprincip Justerat eget kapital Vinstdisposition Finansiella tillgångar som kan säljas: Omvärderingar redovisade direkt mot eget kapital Anslag till allmännyttiga ändamål Årets resultat Utgående eget kapital Ingående eget kapital Vinstdisposition Finansiella tillgångar som kan säljas: Omvärderingar redovisade direkt mot eget kapital Redovisad i resultaträkningen vid nedskrivning Anslag till allmännyttiga ändamål Årets resultat Utgående eget kapital

20 Kassaflödesanalys (indirekt metod), tkr Den löpande verksamheten, 1/1-31/ Rörelseresultat (+) Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Orealiserad del av nettoresultat av finansiella transaktioner (+/-) Av-/nedskrivningar (+) Kreditförluster (+) Övriga poster som inte ingår i kassaflödet (+/-) Betald inkomstskatt (-) Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning/minskning av utlåning till allmänheten (+/-) Ökning/minskning av värdepapper (+/-) Ökning/minskning av in- och upplåning från allmänheten (+/-) Förändringar av övriga tillgångar (+/-) Förändringar av övriga skulder (+/-) Kassaflöde från den löpande verksamheten (Not 35) Investeringsverksamheten Försäljning/inlösen av finansiella tillgångar (+) Investering i finansiella tillgångar (-) Försäljning av materiella tillgångar (+) Förvärv av materiella tillgångar (-) Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Utbetalt anslag (-) Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut (Not 47) Följande delkomponenter ingår i likvida medel Kassa Utlåning till kreditinstitut Summa enligt balansräkningen Checkräkningskrediter som är omedelbart uppsägningsbara (Avgår skuld på checkräkningskredit) Summa enligt kassaflödesanalysen Kortfristiga placeringar har klassificerats som likvida medel enligt följande utgångspunkter: - De har en obetydlig risk för värdefluktuationer. - De kan lätt omvandlas till kassamedel. - De har en löptid om högst tre månader från anskaffningstidpunkten. 20

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Jag läste nyligen en artikel om Sala Sparbank, införd i VLT maj 2001. Det är ganska precis 10

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar.

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2012-01-01-2012-06-30 Allmänt om verksamheten Världens ekonomi

Läs mer

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I Delårsrapport 211 J A N U A R I - J U N I Färs & Frosta Sparbank AB Delårsrapport januari juni 211 Allmänt om verksamheten Ränteutveckling Riksbanken har fortsatt den höjning av reporäntan som påbörjades

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2010 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Org nr 533200-5189 Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Delårsrapport 2007-01-01 2007-06-30 Delårsrapport för januari juni 2007 Styrelsen för Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014 Sparbanken Gotland Delårsrapport Januari -Juni 2014 Delårsrapport för perioden januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Gotland, orgnr 534000-5775, får härmed avge delårsrapport för verksamheten under

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system.

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013-01-01-2013-06-30 Allmänt om verksamheten Om man ur ett

Läs mer

Delårsrapport per 2015-06-30

Delårsrapport per 2015-06-30 Delårsrapport per 2015-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2015 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2007-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2007 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 070101-070630. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2010

Delårsrapport. Januari juni 2010 Delårsrapport Januari juni 2010 Delårsrapport för januari juni 2010 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari -

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2011-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2011 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2011-01-01-2011-06-30 (Då

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Delårsrapport per 2009-06-30

Delårsrapport per 2009-06-30 Delårsrapport per 2009-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2009 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 090101-090630. ALLMÄNT

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2016

Delårsrapport Januari - juni 2016 HÄRADSSPARBANKEN MÖNSTERÅS ORG. NR. 532800-6209 Delårsrapport Januari - juni 2016 Delårsrapport för perioden januari juni 2016 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010.

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Sid 1 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Styrelsen för Sparbanken i Karlshamn, 536200-9481, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni 2010.

Läs mer

Delårsrapport för januari september 2012

Delårsrapport för januari september 2012 Delårsrapport för januari september 2012 1 Innehållsförteckning Delårsrapport för januari september 2012 sid 3 Siffror i sammandrag sid 3 Resultaträkning sid 4 Rapport över totalresultat sid 4 Balansräkning

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat en riktigt bra tjänst som heter Fondguide Premiepension. Tjänsten vänder sig till alla som vill bli

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år.

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år. Delårsrapport för Sparbanken Syds, (548000-7425), verksamhet per 30 juni 2012, bankens 186:e verksamhetsår. Verksamheten startade i Ystad den 3 maj 1827. SPARBANKENS RESULTAT Sparbankens räntenetto uppgick

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal.

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal. DELÅRSRAPPORT 2016-06-30 Skurups Sparbank, organisationsnummer 548000-7409, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2016-01-01 2016-06-30. Utveckling av resultat och ställning Jämförelser

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat ett riktigt bra betal- och kreditkort, som vi kallar Fryksdalen Framför Allt kortet. Förutom att

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2009

Delårsrapport för januari juni 2009 Delårsrapport för januari juni 2009 Allmänt om verksamheten Vi kan med glädje konstatera att banken trots den rådande lågkonjunkturen, gjort ett mycket bra delårsresultat. Resultatet är drygt 100% bättre

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta har varit 0,25 procentenhet under hela första halvåret. Det är historiskt en mycket låg nivå. Efter

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank (533200-5247) får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2008-01-01-2008-06-30.

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i %

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Sid 3 RESULTATRÄKNING tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Ränteintäkter 99 476 121 484 Räntekostnader - 30 787-49 722 Räntenetto 68 689 71 762-4,3% Erhållna utdelningar 10 197 6 702 Provisionsintäkter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2016-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2015-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten visar en mycket stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2016-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2016 Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2016 Delårsrapport för Januari Juni 2016 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

Tjustbygdens Sparbank Den lokala Sparbanken. Ställning. Utveckling av resultat och ställning. Resultat

Tjustbygdens Sparbank Den lokala Sparbanken. Ställning. Utveckling av resultat och ställning. Resultat Tjustbygdens Sparbank Den lokala Sparbanken Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Tjustbygdens

Läs mer

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2014. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret?

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2014. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret? Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2014 Allmänt om verksamheten Den extremt låga inflationen och inflationstrycket i Sverige, och större delen av omvärlden, gjorde att Riksbanken i början

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 Ystad den 28 februari 2012 Andra halvåret 2012 jämfört med andra halvåret 2011 Affärsvolymerna ökade med 2,1 % (4,0 %) Rörelseresultatet ökade med 107 mkr (-126 mkr) och uppgick

Läs mer

Delårsrapport Januari Juni 2012

Delårsrapport Januari Juni 2012 Delårsrapport Januari Juni 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2012 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2008 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01-2008-06-30 (Då

Läs mer

Ålems Sparbank Org nr

Ålems Sparbank Org nr 1 Innehållsförteckning för första halvåret 2016, s. 3 Sparbankens resultat under första halvåret 2016, s. 3 Sparbankens ställning, s.4 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer, s. 4 Resultat i sammandrag,

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2008

Delårsrapport Januari juni 2008 Januari juni 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008. Styrelsen för Sparbanken Eken AB, 516406-0674, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni

Läs mer

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker.

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2015-01-01-2015-06-30 Omvärlden Första halvåret 2015 har

Läs mer

IKANO Banken AB (publ) Org nr

IKANO Banken AB (publ) Org nr IKANO Banken AB (publ) Org nr 516401-9753 Delårsrapport januari - juni Innehåll Fortsatt tillväxt... 3 Resultaträkning (Mkr)... 4 Balansräkning (Mkr)... 5 Kassaflödesanalys (Mkr)... 6 Noter (Mkr)... 7

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER 2009-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSBOKSLUT PER 2009-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSBOKSLUT PER 2009-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2009-01-01-2009-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2016

Delårsrapport för januari juni 2016 Delårsrapport för januari juni 2016 Innehållsförteckning Delårsrapport för Januari Juni 2016 sid 3 Allmänt om verksamheten sid 3 Sparbankens resultat sid 3 Sparbankens ställning sid 4 Resultatprognos sid

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 090630

DELÅRSRAPPORT 090630 DELÅRSRAPPORT 090630 Styrelsen för SPARBANKEN ALINGSÅS, 564000-7059, får härmed avge delårsrapportering för sparbankens verksamhet, för perioden 090101-090630. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2015

Delårsrapport. Januari Juni 2015 Delårsrapport Januari Juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2015 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Provisionsintäkterna har ökat med 7 % till 9,0 Mkr (8,4 Mkr). Ökning har skett av intäkter för betalningsförmedling samt från Swedbank Hypotek.

Provisionsintäkterna har ökat med 7 % till 9,0 Mkr (8,4 Mkr). Ökning har skett av intäkter för betalningsförmedling samt från Swedbank Hypotek. VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank forsätter att visa ett stabilt resultat. Räntenettot är 3 % högre jämfört med första halvåret och kreditförlusterna

Läs mer

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2015. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret?

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2015. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret? Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2015 Allmänt om verksamheten Vår omvärld präglas mycket av oro och osäkerhet vad gäller politik, regelverk och penningpolitik. Det är oroligt i och

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2007-01-01-2007-06-30. Sparbankens

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 12 % lägre jämfört med 30 juni 2012, provisionsintäkterna

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2008 Allmänt om verksamheten Spara och Försäkra Året har präglats av oro på de finansiella marknaderna, föranlett av problem i den amerikanska bolånemarknaden.

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2015

Delårsrapport Januari - juni 2015 Delårsrapport Januari - juni Innehållsförteckning Sida Delårsrapport för andra kvartalet 3 Utveckling av resultat och ställning under andra kvartalet 3 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 3 Transaktioner

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni Allmänt om verksamheten Utvecklingen i svensk ekonomi har hittills i år varit starkare än väntat. Hushållens konsumtion och företagens investeringar

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2014

Delårsrapport. Januari juni 2014 Delårsrapport Januari juni 2014 sid 1 (5) Delårsrapport för januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

ÅLEMS SPARBANK DELÅRSRAPPORT Juni 2014

ÅLEMS SPARBANK DELÅRSRAPPORT Juni 2014 ÅLEMS SPARBANK DELÅRSRAPPORT Juni 2014 Innehållsförteckning för första halvåret 2014, s. 3 Sparbankens resultat under första halvåret, s. 3 Sparbankens ställning, s.4 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer,

Läs mer

Delårsrapport för januari - juni 2014

Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari-juni 2014 Styrelsen för Södra Hestra Sparbank, org nr 528500-6408 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

Delårsrapport 2008 januari - juni - 1 -

Delårsrapport 2008 januari - juni - 1 - Delårsrapport 2008 januari - juni - 1 - DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008 Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Delårsrapport Juni 2010

Delårsrapport Juni 2010 Delårsrapport Juni 2010 Delårsrapport för januari - juni 2010 Sparbanken får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2010-01-01-2010-06-30. (Belopp inom parentes avser motsvarande period

Läs mer

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051 Delårsrapport januari - juni Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Om Ikano Bank SE...3 Resultaträkning...4 Rapport över totalresultatet...4 Balansräkning...5 Rapport över förändringar i eget kapital...6

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 Styrelsen för Sparbanken Boken får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2008. 1 Allmänt om verksamheten Sparbanken Boken

Läs mer

FOREX BANK AB Delårsrapport

FOREX BANK AB Delårsrapport FOREX BANK AB 516406-0104 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2008 Innehållsförteckning Sida Utveckling av resultat och ställning 3 Väsentliga faktorer för koncernen och moderbolaget 4 Koncernens resultaträkning

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Virserums Sparbank, ( )

Styrelsen och verkställande direktören för Virserums Sparbank, ( ) DELÅRSBOKSLUT 2014-01-01 2014-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för Virserums Sparbank, (533200-5247) lämnar härmed delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2014.01.01 2014.06.30.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009 Styrelsen för Sparbanken Boken får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2009. 1 Allmänt om verksamheten Sparbanken Boken

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2011. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2009-01-01 2009-06-30 Uppgifter inom parentes avser föregående år. Verkställande direktören för Sparbanken i Enköping får härmed på uppdrag av styrelsen lämna delårsrapport för sparbankens

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2016

Delårsrapport Januari juni 2016 Januari juni 2016 Sid 2 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI JUNI 2016. Styrelsen för Sparbanken Eken AB, 516406-0674, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2016.

Läs mer

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2014:1 (Fi Dnr 14-12186) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

Delårsrapport för Resurs Bank AB

Delårsrapport för Resurs Bank AB Delårsrapport för Resurs Bank AB Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören i Resurs Bank AB, organisationsnr 516401-0208, får härmed avge delårsrapport för perioden 2010-01-01 2010-08-31.

Läs mer

516401-9993 2015-06-30 TKR. Ekobanken medlemsbank Delårsrapport januari juni 2015

516401-9993 2015-06-30 TKR. Ekobanken medlemsbank Delårsrapport januari juni 2015 Ekobanken medlemsbank Delårsrapport januari juni 2015 1 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN HÄNDELSER I BANKEN Ekobanken har gått vidare med att utveckla de hållbarhetsrabatter som tidigare införts på räntan för bolån

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2014 ÄNDRADE MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR GAV LÄGRE HALVÅRSRESULTAT Januari-juni» Rörelseintäkterna minskade med 6 procent till 101 (108) mkr.» Rörelsekostnaderna*

Läs mer

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr).

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr). ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2014 Allmänt om verksamheten Det första halvåret 2014 kännetecknas av en begränsad, men stabil, tillväxt i affärerna. Vi kan fortfarande inte tala

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Företagsinformation (Öhman Capital) med organisationsnummer 556774-0906 är ett värdepappersbolag och står under tillsyn av Finansinspektionen. Bolaget bildades 2008 och är ett helägt

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

Delårsrapport. för perioden 2014-01-01 2014-06-30

Delårsrapport. för perioden 2014-01-01 2014-06-30 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Innehållsförteckning Allmänt om verksamheten 2 Utveckling av resultat och ställning 3 Resultaträkning

Läs mer

Ålems Sparbank Org nr 532800-6282

Ålems Sparbank Org nr 532800-6282 1 Innehållsförteckning för första halvåret 2015, s. 3 Sparbankens resultat under första halvåret 2015, s. 3 Sparbankens ställning, s.4 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer, s. 4 Resultat i sammandrag,

Läs mer

VIMMERBY SPARBANK AB. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016

VIMMERBY SPARBANK AB. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank redovisar ett relativt svagt resultat för första halvåret 2016. Resultat före kreditförluster är 3,5

Läs mer

Styrelsen för Leksands Sparbank, , får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet för tiden till

Styrelsen för Leksands Sparbank, , får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet för tiden till Delårsrapport 2007 Styrelsen för Leksands Sparbank, 583201-2529, får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet för tiden 2007-01-01 till 2007-06-30. Allmänt om verksamheten Leksands Sparbanks

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport. januari - juni Ikano Bank SE Org nr

Delårsrapport. januari - juni Ikano Bank SE Org nr Delårsrapport januari - juni Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Fortsatt volymtillväxt...3 Resultaträkning...4 Balansräkning...5 Redogörelse för förändringar i eget kapital...6 Kassaflödesanalys...7

Läs mer

Roslagens Sparbanks delårsrapport för januari-juni 2009

Roslagens Sparbanks delårsrapport för januari-juni 2009 Roslagens Sparbanks delårsrapport för januari-juni 2009 Händelser och aktiviteter första halvåret Under 2009 fyller Roslagens Sparbank 150 år vilket präglat många av aktiviteterna under det första halvåret.

Läs mer

Området strukturerade produkter, främst Spax, har haft en stor efterfrågan under året. Vid halvårsskiftet fanns placeringar i spaxar på 63 Mkr.

Området strukturerade produkter, främst Spax, har haft en stor efterfrågan under året. Vid halvårsskiftet fanns placeringar i spaxar på 63 Mkr. ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

1 januari 30 juni 2014

1 januari 30 juni 2014 www.sevenday.se Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014. Innehåll Verksamheten 3 Affärsidé

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Området strukturerade produkter, främst Spax, har haft en stor efterfrågan under året. Vid halvårsskiftet fanns placeringar i spaxar på 80 Mkr.

Området strukturerade produkter, främst Spax, har haft en stor efterfrågan under året. Vid halvårsskiftet fanns placeringar i spaxar på 80 Mkr. ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2010 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta har varit 0,25 procentenhet under hela första halvåret. Det är historiskt en mycket låg nivå. Efter

Läs mer