2 Produktion: abse media AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2 Produktion: abse media AB"

Transkript

1 Årsredovisning 2008

2 2 Produktion: abse media AB

3 Årsredovisning 2008 Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum onsdagen den 22 april kl i Folkets Hus, Heby 3

4 Innehåll Vd:s kommentar 5 Förvaltningsberättelse 6 Fem år i sammandrag 14 Resultaträkning 17 Balansräkning 18 Sammandrag avseende förändringar i eget kapital 19 Kassaflödesanalys (indirekt metod) 20 Noter till de finansiella rapporterna: 21 Not 1 Uppgifter om sparbanken 21 Not 2 Redovisningsprinciper 21 Not 3 Finansiella risker 29 Not 4 Räntenetto 38 Not 5 Erhållna utdelningar 38 Not 6 Provisionsintäkter 39 Not 7 Provisionskostnader 39 Not 8 Nettoresultat av finansiella transaktioner 39 Not 9 Övriga rörelseintäkter 40 Not 10 Allmänna administrationskostnader 40 Not 11 Övriga rörelsekostnader 43 Not 12 Kreditförluster, netto 43 Not 13 Nedskrivning av finansiella tillgångar 43 Not 14 Bokslutsdispositioner 43 Not 15 Skatter 44 Not 16 Utlåning till kreditinstitut 45 Not 17 Utlåning till allmänheten 45 Not 18 Obligationer och andra räntebärande värdepapper 46 Not 19 Aktier och andelar 46 Not 20 Materiella tillgångar 46 Not 21 Övriga tillgångar 47 Not 22 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 47 Not 23 Skulder till kreditinstitut 48 Not 24 Inlåning från allmänheten 48 Not 25 Övriga skulder 48 Not 26 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 48 Not 27 Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 48 Not 28 Övriga avsättningar 49 Not 29 Obeskattade reserver 49 Not 30 Eget kapital 49 Not 31 Ansvarsförbindelser 50 Not 32 Åtaganden 50 Not 33 Intäkternas geografiska fördelning 50 Not 34 Finansiella tillgångar och skulder 51 Not 35 Kassaflödesanalys 54 Not 36 Händelser efter balansdagen 54 Not 37 Viktiga uppskattningar och bedömningar 54 Not 38 Kapitaltäckning 55 Utgående mandatperioder 57 Revisionsberättelse 58 Bolagsstyrning 59 Huvudmän, styrelse, revisorer m.fl. 61 Kontorsförteckning 63 4

5 Vd:s kommentar 2008 Sala Sparbank har en speciell associationsform. Sparbanker är ensamma i vår lagstiftning om reglerna om att verka för ett visst verksamhetsområde och att dela med oss av vår vinst till lokal samhällsnytta. Det nu moderna uttrycket Corporate Social Responsibility (CSR) har vi i Sala Sparbank arbetat med i 180 år! Under mina dryga sju år i Sala Sparbank har det hänt mycket, både på den lokala marknaden och naturligtvis även på finansmarknaden. Men jag undrar om det inte, åtminstone inom den finansiella sektorn, hände lika mycket under 2008 som sammantaget på de övriga sex åren. Ingen kunde, under första halvåret 2008, föreställa sig utvecklingen inom internationell och Sala Sparbank vi skapar hållbar växtkraft för bygden och våra kunder svensk ekonomi för det andra halvåret 2008 och än mindre för 2009 och Alla prognosmakare verkar så sent som i augusti 2008 haft lika mycket fel vad gäller deras förväntningar för helåret 2008 som för Att vi numera befinner oss i en global lågkonjunktur verkar trots allt alla vara ense om, frågan nu handlar mer om hur lång och hur omfattande den kommer att bli. Den globala krisen får naturligtvis följder i Sverige och då även för företag och privatpersoner inom bankens verksamhetsområde. Många företag måste se över sin affärsmodell och anpassa den till omvärldens nya förutsättningar. Detta gäller självklart även Sala Sparbank. Bankens möjligheter att verka till nytta för samhällsutvecklingen påverkas givetvis av den lokala marknadens utveckling. Bankens vision Vi skapar hållbar växtkraft för bygden och våra kunder gäller självklart fortsättningsvis för Sala Sparbank men även vi måste naturligtvis anpassa våra ambitioner och insatser till omvärldens nya förutsättningar. Genom vår bankverksamhet vill vi ge våra kunder hög kvalitet i produkter, tjänster och service till rimligt pris. Den höga servicegraden står vi själva för medan vi behöver köpa in produkter och tjänster från någon stor och stabil leverantör. I det fallet har vi sedan många år valt Swedbank som vår huvudleverantör, något som visat sig ge både hög kvalitet och låga inköpspriser. Vi kan alltså säga att vi köper marknadens bästa produkter och tjänster och erbjuder dem till våra kunder med vår lokala omsorg och trygghet. På det sättet tycker vi att vi är till bäst nytta för våra kunder. Under de senaste åren har sparbankerna gemensamt haft ambitionen att stärka ägandet i Swedbank. Tillsammans har medlemsbankerna i Sparbankernas Riksförbund idag ett ägande över den viktiga tioprocentgränsen. Sparbankerna kan nu påverka val av styrelse i Swedbank som i sin tur beslutar om Swedbanks långsiktiga strategiska inriktning. Bankens långsiktiga placeringar har till stor del skett i aktier i Swedbank. Aktiernas kraftigt minskade värde påverkar såväl bankens tillgångar som årets resultat negativt. Det är dock viktigt att påpeka att aktiernas värde inte medräknas i det kapital som enligt regelverk krävs för att driva en säker och trygg bankverksamhet. Sala Sparbank är en fortsatt mycket stabil bank med en kapitalkvot på 1,72 vilket innebär att vi har 72 % mer kapital än vad som krävs enligt Finansinspektionens regelverk om kapitaltäckning. Även om aktiekurserna just nu, genom den globala krisen, blivit hårt nedpressade så ser vi ändå detta över ett längre perspektiv. Utdelningar från aktieinnehavet i Swedbank har genom åren givit Sala Sparbank ett bra tillskott till bankens resultat. Totalt har vi sedan år 2000 erhållit utdelningar på omkring 77 miljoner kronor. Placeringen har således genom åren givit Sala Sparbank starka muskler i balansräkningen som varit till nytta för våra kunder. Jag vill i år ge ett extra stort tack till personalen och styrelsen för insatserna under detta turbulenta och svåra år. Tillsammans har vi skapat en stark svensk bank med stora framtidsmöjligheter. Christer Eklind 5

6 Förvaltningsberättelse 6 Styrelsen för Sala Sparbank får härmed avge årsredovisning för 2008, sparbankens 180:e verksamhetsår. Internationell och svensk ekonomi 2008 Världsekonomin är på väg mot en djup lågkonjunktur Den amerikanska bolånekrisen, som synliggjordes redan under andra halvåret 2007, blev startskottet till en världsomspännande finanskris. Efter investmentbanken Lehman Brothers fall i september 2008 övergick oron på de finansiella marknaderna i en akut förtroendekris. Den därpå kraftigt stigande riskaversionen har lett till kraftigt förhöjda riskpremier, akuta likviditetsoch solvensproblem i det finansiella systemet och stora globala börsfall. Ett stort antal banker och kreditinstitut, framförallt i USA, har antingen blivit uppköpta eller förstatligade. Den finansiella krisen påverkar alltmer den reala ekonomin genom högre riskpremier, stramare kreditvillkor och fallande tillgångspriser, vilket håller tillbaka investeringarna och hushållens konsumtion. Samtidigt har framtidstron bland hushåll och företag försvagats. Det har bidragit till en fördjupad global konjunkturnedgång som förutses långsamt vända upp tidigast under Kreditåtstramning och fallande tillgångspriser bidrar till att återhämtningen blir mer utdragen. Tillväxten i världsekonomin under 2009 förväntas bli den svagaste sedan början av 1980-talet. Nedgången blir tydligast i OECD-länderna där ekonomierna krymper. Det står också klart att tillväxtekonomierna kommer att påverkas mer än vad som tidigare förväntades, inte minst på grund av fallande råvarupriser. Omslaget i konjunkturen har på kort tid lett till en väsentligt lägre inflationstakt i omvärlden. Samtidigt har risken för deflation ökat på grund av finanskrisen och nedgången i tillgångspriserna. För att motverka en deflationistisk utveckling har omfattande ekonomisk-politiska stimulanspaket aviserats både i USA, EU och i Asien. Börsutvecklingen, januari 2005=100 Recession i svensk ekonomi under 2008 Finanskrisen och en svag omvärldskonjunktur har satt allt större avtryck på svenska ekonomin. Riksbanken började i oktober 2008 att genomföra ett flertal likviditetsoperationer genom att låna ut till svenska banker för att undvika en allvarligare kreditåtstramning. Samtidigt beslutade regeringen om en stabilitetsplan för finansiell stabilitet. I denna plan lanserades ett program för att garantera svenska bankers återfinansiering. Nationalräkenskaperna för tredje kvartalet 2008 visar att ekonomin befinner sig i en recession, d v s negativ BNP-tillväxt två kvartal i rad. Det är första gången sedan början av 1990-talet som ekonomin krymper. En minskad privat konsumtion och lagerneddragningar drog ned BNP-tillväxten medan investeringar och export fortsatte att växa om än i en allt långsammare takt. Inkommande statistik under det sista kvartalet 2008 visade att den svenska ekonomin har försvagats ytterligare. Antalet personbilsregistreringar nådde i december den lägsta nivån sedan Konjunkturnedgången sätter allt djupare spår på den svenska arbetsmarknaden. Antalet personer som varslades ökade med drygt under fjolårets sista kvartal, vilket på sikt kommer att leda till en betydande ökning i arbetslösheten under Merparten av varslen kommer från verkstadsindustrin samtidigt som konjunkturnedgången allt mer fördjupas. Swedbanks inköpschefsindex (PMI) föll i december till nya rekordlåga nivåer. Svensk BNP-tillväxt, , kvartalsvis Svensk ekonomi vilar på en stabilare grund jämfört med 1990-talskrisen Den svenska 1990-talskrisen var i stort sett en hemlagad kris i spåren av avregleringen av finansmarknaderna, ändrade skatteregler och en omställning till låg inflation. Försvaret av den fasta valutakursen gentemot en korg av utländska valutor ledde till ett rekordhögt ränteläge i svensk ekonomi, vilket pressade ned den inhemska efterfrågan investeringar och konsumtion. Samtidigt ifrågasattes Sveriges kreditvärdighet när de offentliga underskotten och statsskulden sköt i höjden. Det innebar också ett krympande utrymme för finanspolitiska stimulansåtgärder. Sparkvoten i ekonomin vände kraftigt uppåt efter en längre period av negativt sparande. Omsvängningen i sparandet berodde delvis på det höga ränteläget och den svaga efterfrågan men också på försämrade avdragsmöjligheter för ränteutgifter.

7 Svensk ekonomi har sedan 1990-talets början blivit allt mer internationaliserad och konkurrensutsatt. Det innebär att Sverige påverkas mer av internationella faktorer än tidigare, vilket är den främsta förklaringen till att svensk ekonomi nu befinner sig i en recession. Svensk ekonomi vilar dock idag på en stabilare grund jämfört med 1990-talskrisen. Stora överskott i bytesbalansen visar att svenskt näringsliv är konkurrenskraftigt. Införandet av överskottsmål och det finanspolitiska ramverket har bidragit till att stärka de svenska offentliga finanserna. Statsskulden har sjunkit till omkring 40 % av BNP, vilket är bland de lägsta i EU. En expansiv finans- och penningpolitik och låg inflationstakt bidrar till att hushållens reala disponibla inkomst kommer att växa i en relativt god takt under det närmaste året trots den försämrade arbetsmarknaden. Exportutsikterna har påtagligt försämrats Den snabbt försvagade omvärldskonjunkturen har lett till markant försämrade exportutsikter för svenska exportföretag. Det var främst under senhösten 2008 som exportorderingången sjönk kraftigt. Den snabba försämringen i konjunkturen och växande finansieringsproblem gör nu att investeringsplanerna ses över och att många projekt förskjuts till framtiden. Förutom att efterfrågan på investeringsvaror sjunker i spåren av färre nyinvesteringar så begränsas exporten också av en vikande efterfrågan på råvaror. Kronförsvagningen under 2008 kan till viss del mildra nedgången i exporten men är otillräcklig för att kompensera den vikande världsmarknadstillväxten för svensk export. Ett exportfall under 2009 som är större än under lågkonjunkturåren förefaller oundvikligt. Investeringstillväxten i den svenska ekonomin har avtagit. En minskad efterfrågan och ett lägre kapacitetsutnyttjande i näringslivet bidrar till den lägre investeringsbenägenheten samtidigt som finanskrisen försvårar företagens möjligheter att finansiera sina investeringar. Det var främst fallande bostadsinvesteringar som bidrog till att de totala investeringarna ökade långsammare under Nästa år förväntas investeringsnedgången sprida sig till fler branscher varför landets samlade investeringar beräknas minska för första gången sedan Det största investeringsfallet förväntas ske inom industrin och i bostadssektorn. Näringslivets minskade investeringar motverkas i viss mån av kraftigt stigande offentliga investeringar, främst inom infrastrukturområdet. Snabb försämring på arbetsmarknaden Den svenska arbetsmarknaden var fram till första halvåret 2008 relativt stram trots mörkare globala konjunkturutsikter. Sannolikt fanns det en förväntan bland de svenska företagen att det skulle bli en relativt kortvarig nedgång och att finanskrisen skulle bli begränsad, varför företagen behöll personalstyrkan. I samband med att den globala finanskrisen förvärrades och spred sig till den reala ekonomin har en påtaglig försämring på arbetsmarknaden skett de senaste kvartalen. Antalet nyanmälda lediga tjänster minskar samtidigt som varslen stiger till de högsta nivåerna sedan början av 1990-talskrisen. Den sysselsättningsminskning som skedde i slutet av 2008 kommer att intensifieras under 2009 när företagen anpassar arbetsstyrkan till den lägre efterfrågan. Det innebär också att produktivitetstillväxten i svensk ekonomi kommer att stiga efter två år i rad med negativ produktivitetsutveckling. Lägre räntor och minskad inflationstakt Kraftigt fallande globala råvarupriser, lägre räntor och en allt svagare arbetsmarknad pressar ner det inhemska pristrycket i snabbt takt. Inflationen var i december 0,9 % jämfört med 4,4 % så sent som i september Den avtagande inflationstakten bedöms fortsätta under Den kraftiga försämringen i den svenska konjunkturen och ett lägre inflationstryck har lett till en påtaglig omsvängning i Riksbankens penningpolitik. I december beslutade centralbanken att sänka styrräntan med 1,75 procentenheter till 2 % från 3,75 %. Sedan räntehöjningen i början av september 2008 har styrräntan sänkts med hela 2,75 procentenheter och fler räntesänkningar kan komma under 2009 om konjunkturnedgången fortsätter. Samtidigt har regeringen beslutat om ytterligare stimulansåtgärder utöver de 30 miljarder som låg till grund i höstbudgeten Det sker bland annat genom att förstärka arbetsmarknadspolitiken och stimulera byggaktiviteten via ROT-avdrag. De finanspolitiska stimulansåtgärderna och en vikande arbetsmarknad kommer att belasta de offentliga finanserna med stigande underskott som följd. Svenska ränteutvecklingen Trygghetssparandet ökar i orostider En ökad oro för den framtida arbetsmarknaden och krympande förmögenhetsvärden är bidragande faktorer till att hushållen blivit allt mer pessimistiska om framtiden, både om svensk ekonomi och om sin egen ekonomi. Sänkta skatter och lägre inflation gör dock att hushållens disponibla inkomster växer i en relativt hygglig takt, vilket kan hålla uppe den privata konsumtionen. Men fortsätter arbetsmarknaden att försämras i lika snabb takt som tidigare, ökar det dock sannolikheten för ett högre hushållssparande. 7

8 8 Allmänt om verksamhetens art och inriktning Sala Sparbank är en självständig sparbank. Vi är den enda självständiga banken i Sala och Heby kommuner och erbjuder, med långsiktig inriktning, våra kunder en personlig och kompetent service. Vi lyssnar på våra kunder och anpassar vår verksamhet och våra erbjudanden därefter. Sparbankens kunder är i första hand privatpersoner, mindre och medelstora företag, lantbruk, kommuner och kommunala bolag samt organisationer. Sparbanken tillhandahåller såväl egna som förmedlade produkter till dessa kundgrupper avseende sparande, placeringar, utlåning, betalningsförmedling samt försäkringar. Sparbankens fortsatta framgång bygger på en stark förankring i vår bygd. Vid val av samarbetspartners och leverantörer försöker vi i möjligaste mån välja lokala entreprenörer. Vi utmärker oss och skiljer oss från affärsbanker genom att: Sparbankens överskott stannar kvar i vårt verksamhetsområde. Kundnöjdheten är mycket hög, vilket bl a beror på våra medarbetares positiva attityder till sitt arbete. Hållbar utveckling är ett nyckelbegrepp i banken. Vi strävar efter långsiktighet i vår rådgivning samt att vi genom kontinuerligt miljöarbete bidrar till att skapa hållbar växtkraft i bygden. Utveckling av sparbankens verksamhet, resultat och ställning Sparbankens ställning på den lokala marknaden är mycket stark. Sparbanken har en mycket hög kundnöjdhet, störst lokal marknadsandel inom såväl privat- som företagssegmentet och en stabil ekonomisk grund att stå på. Även om soliditeten har sjunkit under året till följd av nedskrivningar, framförallt av Swedbankaktier, får bankens ställning ändå betecknas som mycket stark jämfört med exempelvis affärsbankerna. Volymutvecklingen de senaste åren har varit mycket positiv. Den totala affärsvolymen har under 2008 ökat, detta trots att börsnedgången påverkat volymerna förmedlade till Swedbank Robur Fond och Försäkring negativt. Bankens intjänande exklusive finansiella transaktioner, alltså bankens kärnverksamhet, går fortsatt mycket bra. Intjänandet från sparbankens arbete med kunderna uppvisar till och med en bättre utveckling under 2008 jämfört med Under första delen av 2008 fastställde banken Vision 2012 och utvecklingen under 2008 ligger helt i linje med uppsatta mål såväl avseende resultat som volymer. Resultat Rörelseresultatet minskade med 42,6 % till 31,5 mkr före kreditförluster. Efter kreditförluster och nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar minskar rörelseresultatet med 63,7 mkr till -15,9 mkr. Räntenettot i banken ökade med 14,9 mkr till 104,9 mkr (få 89,9 mkr). Räntemarginalen mellan utlåning och inlåning i balansräkningen fortsatte även detta år att krympa. Medelräntemarginalen krympte under året med 57 räntepunkter (få 14 räntepunkter). Under året 2008 hade vi kraftiga förändringar av räntorna på marknaden. Riksbanken höjde reporäntan till 4,75 % i september och den slutade på 2,00 % i december efter sänkningar med 2,75 procentenheter. Denna ränteturbulens och ökad konkurrens har påverkat våra räntemarginaler i högre utsträckning 2008 än under tidigare år. Aktieutdelningarna ökade med 0,7 mkr, varav utdelningen från Swedbank ökade med 1,1 mkr och övriga aktier som funnits i bankens handelsportfölj minskade med 0,4 mkr, vilket innebar en total utdelning på 13,5 mkr. Summa rörelseintäkter exklusive räntenetto minskade med 42,4 % till 26 mkr (få 61,4 mkr) och utgör 19,9 % (få 40,6 %) av bankens intjänande. Under året minskade provisionsintäkterna p g a fallande marknadsvärde på kundernas placeringar i Swedbank Robur samt minskat nettosparande. Utlåning förmedlad till Swedbank Hypotek minskade med 17 mkr under året, vilket minskade vår förmedlingsprovision mot föregående år. Den ökade utlåningen i egen balansräkning kompenserar detta delvis genom vår låneprodukt Räntetaklån som vid årsskiftet uppgick till 732 mkr (få 616 mkr). Nettoresultatet av finansiella transaktioner som består av kursvinster, kursförluster och orealiserade värdeförändringar vände till ett negativt resultat på -22,8 mkr. Banken tillämpar säkringsredovisning för att säkra sig mot ränterisken i de bundna lånen och lån med räntetak som finns i bankens balansräkning. Värdeförändringarna på dessa säkringsinstrument och de säkrade tillgångsposterna försämrades under året som en följd av det allmänt sjunkande ränteläget, till en totalt orealiserad förlust på -4,3 mkr. Övriga rörelseintäkter är i det närmaste oförändrade. De allmänna administrativa kostnaderna ökade under året med 3,6 %. Kostnadsökningarna härrör sig främst från IT-investeringar i form av uppgradering av vår växel samt personalkostnader. Den senare är bl a en följd av en medveten satsning inom förmögenhetsrådgivning, som är en del av arbetet med Vision 2012 samt avtalsenliga höjningar. Kreditförlusterna har ökat med 8,3 mkr till totalt 15,5 mkr under Den kraftiga nedgången i konjunkturen i slutet av 2008 har även påverkat den finansiella sektorn. Redovisningsmässigt tilllämpar Sala Sparbank så kallad lagbegränsad IFRS, där framförallt IAS 39 påverkar värderingen av sparbankens innehav av aktier i Swedbank. Denna aktietillgång är enligt IFRS klassificerad som en finansiell tillgång som kan säljas, trots att vårt syfte med aktieinnehavet är långsiktigt. Tillgångar i denna kategori värderas löpande till verkligt värde med värdeförändringar redovisade mot eget kapital. Den ogynnsamma inverkan som har inträffat i den ekonomiska miljön under hösten har fört med sig förändringar som påverkar värderingen av de finansiella tillgångarna. Vid en betydande eller utdragen värdenedgång skall innehavet skrivas ned och redovisas som en förlust i resultaträkningen. Sala Sparbank betraktar värdenedgången som betydande, varför vi anser att nedskrivningsbehov föreligger på vårt innehav av stamaktier i Swedbank. Nedskrivningen blir skillna-

9 den mellan genomsnittlig anskaffningskostnad och det verkliga värdet på balansdagen, totalt -32 mkr. Affärsvolym Bankens balansräkning ökade under året med 8,8 % (få +6,6 %). Sparandet i bankens balansräkning ökade med 243 mkr (få +257 mkr) och utgör nu 59 % (få 50 %) av det totala sparandet. Nettoinsättningarna till Swedbank Robur Fond och Försäkring minskade med 58 mkr (få -53 mkr) och marknadsvärdet minskade med 601 mkr (få -10 mkr). Sparande i Swedbank Roburfonder uppgår till mkr (få mkr) och i Swedbank Robur Försäkring till 366 mkr (få 492 mkr). Sparandet utanför balansräkningen har minskat med 39 mkr och uppgår nu till 311 mkr. Sparande och lagstiftarnas krav. Under 2008 genomfördes ett antal förändringar av organisationen i enlighet med Vision Nyheter är exempelvis att banken numera har en rörelsechef som ansvarar för all affärsverksamhet i banken. Vi har samordnat bankens företagsverksamhet till en organisatorisk enhet och i samband med detta rekryterat en ny chef. Private Banking är nu etablerad med ny chef och verksamheten har en mycket positiv utveckling med stort kundtillflöde. Kontoren avseende Privatmarknad i Heby, Östervåla och Tärnsjö finns nu inom samma organisatoriska enhet med ny chef. Nya chefer finns dessutom på Telefonbanken och Sala Privatmarknad. Inom det administrativa arbetsområdet har rekryteringar skett och vi är nu i slutfasen av detta. Denna utökning sker för att överta administrativa arbetsuppgifter från affärsrörelsen. Samtliga dessa förändringar sker i enlighet med Vision Nyligen beslutades även att förändra strukturen avseende compliance värdepapper. Då vi bedömer området som mycket viktigt kommer vi nu att avsätta mer resurser till detta i enlighet med kontrollmyndigheternas önskemål på bankerna i Sverige. Förändringen träder successivt i kraft under första tertialet Huvudmän Compliance Styrelse Vd Kreditcontroller Utlåningen ökade med 593 mkr (få 541 mkr) varav 610 mkr i egen balansräkning medan Swedbank Hypotek minskade med 17 mkr. Av den totala utlåningen utgör Swedbank Hypotek 47 % och uppgår vid årets slut till mkr (få mkr). Redovisning Personalchef Ekonomi- och Administrativ chef Finans Kreditchef Bankledning Affärsrörelsechef Säkerhet Marknad Telefonbanken Private Banking Ekonomi/Kredit/ Krav/IT Privatmarknad, Sala Företagsmarknad Mkr Utlåning Privatmarknad, Heby Viktiga händelser under 2008 Affärsutvecklare/ projektledare Utlåning BR Hypotek Sparbankens affärsvolym inklusive samtliga förvaltade och förmedlade kundvolymer i och utanför balansräkningen, ökade med 2 % (få 9 %) till 11,4 mdr. Sparbankens organisation Sala Sparbanks organisation utvecklas och förändras ständigt för att vi ska nå våra mål och vår vision. Vi ser ständigt över våra verksamheter och vår struktur för att anpassa oss till kundernas Vision 2012 Vårt arbete med att fastställa bankens långsiktiga plan, Vision 2012, startade redan under våren Det har varit en intressant process med stort engagemang från medarbetare och styrelse. I slutet på 2007 började Vision 2012 klarna och vi såg att den på många sätt var en fortsättning på Vision Vi fortsätter således vårt framgångsrika arbete med att skapa växtkraft. Vi är den enda självständiga banken i Sala och Heby kommuner. Det är viktigt för bygden att det finns en aktör som inte skickar vinsten exempelvis till Stockholm för vidare befordran till aktieägare. Kunder i Sala Sparbank bidrar därmed till bygdens tillväxt och utveckling. Vi ska vara en självständig bank med god lönsamhet. Vi ska lyssna på kunderna och anpassa vår verksamhet och våra erbjudanden därefter. Sala Sparbank växer genom våra kunder och våra medarbetare. 9

10 10 Vision 2012 lyder: Vi skapar hållbar växtkraft för bygden och våra kunder. När vi sammanställt de yttre och de inre kraven på vår bank har strategin för att nå visionen fokuserats kring fyra områden: Vårt orubbade förtroende - Vår strategi är att behålla det orubbade förtroendet hos våra intressenter. Affären i centrum - Affären i centrum innebär att vi gör affärer som är bra både för oss och för våra kunder. Eftersom vi redan har en hög marknadsandel i vårt verksamhetsområde blir vår strategi att skydda befintliga marknadsandelar medan vi ökar penetrationen i vår kundbas. Förändringsbenägen kultur Den förändrade konkurrenssituationen vi står inför innebär att vi måste vara förändringsbenägna. Vår förmåga att förändras kommer att vara avgörande för vår framtid. Kostnadseffektivitet - För att säkra att vi fortsätter att vara en självständig aktör som skapar tillväxt för bygden måste vi hålla lönsamheten uppe och kostnaderna nere. Miljonen 2008 Vid bankens sparbanksstämma i april beslutades att Miljonen, en miljon kronor av 2007 års resultat, skulle avsättas för allmännyttiga ändamål. Det var nu sjätte året som stämman beslutade om en sådan avsättning. Miljonen ingår som en del i bankens satsning att skapa växtkraft i bygden och banken fortsätter den tradition som finns genom att låta en del av bankens överskott gå tillbaka till bygden. Totalt delade 22 projekt på årets miljon inom området trygghet. Sammanlagt har nu drygt 120 olika projekt och initiativ fått ta del av Miljonen under de sex år banken avsatt medel för detta ändamål. Växtkraftdagen Fredag den 12 september genomfördes vår andra så kallade Växtkraftdag. Den första genomfördes för två år sedan med mycket gott gensvar varvid det bestämdes att vi under 2008 skulle upprepa detta evenemang. Återigen var platsen Brunnskyrkan i Sätra Brunn. Uppskattningsvis ett 90-tal åhörare fick ta del av våra föreläsares tankar och synpunkter. Inledningsvis resonerade Swedbanks chefsekonom Cecilia Hermansson kring vårt ekonomiska läge. Därefter följde Sven-Erik Bucht, kommunalråd i Haparanda, som konstaterade vikten av att våga vara annorlunda och tänka gränslöst. Dagen avslutades med att förre näringsministern Björn Rosengren funderade kring sambandet mellan politik och näringsliv. Björn Rosengren delade även, tillsammans med bankens vd Christer Eklind, ut Miljonen vilket avslutade en lyckad Växtkraftdag SKI Svenskt Kvalitetsindex (SKI) är numera det officiella sättet att mäta kundnöjdhet. I Sala Sparbank har vi använt oss av SKI årligen sedan Årets mätning bekräftar återigen den mycket höga kundnöjdheten hos våra kunder. Vi ligger varje år klart över branschgenomsnittet på såväl privat- som företagsmarknaden. Även i en jämförelse med sparbanker av motsvarande storlek ligger vi över snittet. Emissionen i Swedbank AB Sala Sparbank disponerar över betydande eget kapital och arbetar därför kontinuerligt med likviditetshantering både på kort och på lång sikt. När det gäller placeringar på lång sikt har placeringarna till stor del skett i aktier i Swedbank. Utdelningar från aktieinnehavet i Swedbank har genom åren givit sparbanken ett bra tillskott till vårt resultat. Även om aktiekurserna just nu, i och med den globala krisen, blivit hårt nedpressade ser vi detta över ett längre perspektiv och då har placeringen givit sparbanken starka muskler i balansräkningen till nytta för kunderna. Vi har förtroende för Swedbanks ledning och vi anser att det är en bra placering. Fakta är även att sparbankerna år efter år ökat sitt innehav i Swedbank till att idag, efter genomförd emission, hamnat över den viktiga tioprocentgränsen. Sparbankerna har nu genom sitt aktieinnehav en plats i Swedbanks nomineringskommitté och kan påverka val av styrelse som i sin tur beslutar om Swedbanks långsiktiga strategiska inriktning. Slutsatsen blir då att vi deltog i nyemissionen där Sala Sparbank behåller sin ägarandel och att sparbankerna som grupp ökar den gemensamma ägarandelen, både för att kunna påverka och att ha en långsiktigt stark placering. Bankservice Sverige AB (BSAB) Bankservice Sverige AB bildades den 1 oktober 2005 av Sparbanken Syd och Kristianstad Sparbank numera Sparbanken De tog då över kontanthanteringsverksamheten vilken tidigare drevs inom Kristianstads Sparbank. Genom bildandet av BSAB kunde sparbankerna samordna kontanthanteringen och få tillgång till depåer i närområdet. I en nyemission under början av 2008 erbjöds banken att teckna aktier i BSAB. Sparbanken tecknade sig för 300 aktier à kr. Under 2008 lade Panaxia Security AB ett bud på samtliga aktier i BSAB. Panaxia är Sveriges tredje största värdetransportföretag. Styrelsen i BSAB utvärderade budet och utifrån den värderingen lämnades en rekommendation till aktieägarna att acceptera budet. Budet motsvarade kr per aktie. Sparbankens styrelse beslutade att följa styrelsen i BSAB:s rekommendation varvid aktierna såldes. Information om risker och osäkerhetsfaktorer Bankens verksamhetsområde är Sala och Heby kommuner. Således är utvecklingen för kommuner och näringsliv inom dessa båda orter starkt påverkande på bankens utveckling. Näringslivets struktur i båda kommunerna karaktäriseras av många små och några medelstora företag. Det är också en diversifierad branschtillhörighet för orternas företag vilket minskar risken för omfattande varsel på grund av enstaka branschers svårigheter. Självklart kommer dock ett antal av bankens kunder att få svårigheter vilket naturligtvis kommer att påverka bankens framtida

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse... 6 Fem år i sammandrag... 11 Resultaträkning......................... 12 Balansräkning.......................... 13 Kassaflödesanalys......................

Läs mer

Innehållsförteckning. Sala Sparbank 579500-4133

Innehållsförteckning. Sala Sparbank 579500-4133 Årsredovisning 2011 Sala Sparbank 579500-4133 Innehållsförteckning Vd:s kommentar 1 Omvärldsanalys 2 Förvaltningsberättelse 3 Fem år i sammandrag 14 Resultaträkning 17 Balansräkning 18 Sammandrag över

Läs mer

Årsredovisning. Nu har vi invigt Vimmerbys modernaste bank med succéartat intresse från allmänheten.

Årsredovisning. Nu har vi invigt Vimmerbys modernaste bank med succéartat intresse från allmänheten. Årsredovisning 2008 Nu har vi invigt Vimmerbys modernaste bank med succéartat intresse från allmänheten. 1 VD:s kommentar: Ägarstruktur Vimmerby Sparbank ägs till 60 % av den lokala Sparbanksstiftelsen

Läs mer

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen Det behövs en bank i norra Klarälvdalen från andra banker? Vad skiljer egentligen en sparbank i princip av våra kunder. ägs utan Vi har inga enskilda ägare driva och utveckla banken att till erna Därför

Läs mer

Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum fredagen den 30 mars klockan 17.30 i Sparbankens hörsal

Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum fredagen den 30 mars klockan 17.30 i Sparbankens hörsal Årsredovisning 2011 Innehåll VD-kommentar 3 Förvaltningsberättelse 6 Fem år i sammandrag - Nyckeltal 8 Resultat- och balansräkning 2007-2011 9 Resultaträkning 10 Balansräkning 11 Kassaflödesanalys 12

Läs mer

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår.

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Innehåll VD har ordet... 5-9 Förvaltningsberättelse... 14-15 Fem år i sammandrag...17-18 Resultaträkning...19 Totalresultat...19 Balansräkning...20 Sammandrag avseende förändring av

Läs mer

Årsredovisning 2012. En visionär bank i bygden

Årsredovisning 2012. En visionär bank i bygden Årsredovisning En visionär bank i bygden årsredovisning innehållsförteckning sid 3 årsredovisning innehållsförteckning vd har ordet sid 4 närproducerad bank sid 6 lilla banken med stora bankens resurser

Läs mer

Det finns en avgörande skillnad mellan banker i allmänhet och Lidköpings egen bank.

Det finns en avgörande skillnad mellan banker i allmänhet och Lidköpings egen bank. Sparbanken Lidköping AB Årsredovisning 2012 Det finns en avgörande skillnad mellan banker i allmänhet och Lidköpings egen bank. För oss är det självklart att de resurser och pengar som våra kunder och

Läs mer

Årsredovisning 2014. Södra Dalarnas Sparbank

Årsredovisning 2014. Södra Dalarnas Sparbank Årsredovisning 2014 Södra Dalarnas Sparbank Innehåll VD har ordet 1 Omvärldsanalys 3 Förvaltningsberättelse 4 Fem år i sammandrag - nyckeltal 7 Finansiella rapporter 9 Resultaträkning 9 Balansräkning 10

Läs mer

Innehåll. VD har ordet 2. Årsredovisning för Verksamhetsåret 2009 6. Fem år i sammandrag 8. Resultat- och balansräkning 10. Kassaflödesanalys 14

Innehåll. VD har ordet 2. Årsredovisning för Verksamhetsåret 2009 6. Fem år i sammandrag 8. Resultat- och balansräkning 10. Kassaflödesanalys 14 Årsredovisning 2009 2 Innehåll VD har ordet 2 Årsredovisning för Verksamhetsåret 2009 6 Fem år i sammandrag 8 Resultat- och balansräkning 10 Kassaflödesanalys 14 Noter 16 Revisionsberättelse 54 Bolagsstyrning

Läs mer

Innehållsförteckning. Årssammanträdet med huvudmännen äger rum på Tanumsstrand, fredagen den 15 april 2011, kl 17.00.

Innehållsförteckning. Årssammanträdet med huvudmännen äger rum på Tanumsstrand, fredagen den 15 april 2011, kl 17.00. Innehållsförteckning VD kommentar 1-2 Omvärldsanalys 3-6 Förvaltningsberättelse 7-11 Resultaträkning 12 Balansräkning 12 Förändringar i eget kapital 13 Kassaflödesanalys (indirekt metod) 14 Noter till

Läs mer

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 155:e verksamhetsår.

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 155:e verksamhetsår. Årsredovisning 2014 Innehåll VD har ordet... 5-9 Förvaltningsberättelse... 14-15 Fem år i sammandrag...17-18 Resultaträkning...19 Totalresultat...19 Balansräkning...20 Sammandrag avseende förändring av

Läs mer

VD:s kommentar. VD:s kommentar. Tjugohundratretton, ytterligare ett år i sparbankens långa historia! Leksands Sparbank årsredovisning 2013

VD:s kommentar. VD:s kommentar. Tjugohundratretton, ytterligare ett år i sparbankens långa historia! Leksands Sparbank årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Leksands Sparbank årsredovisning 2013 VD:s kommentar VD:s kommentar Tjugohundratretton, ytterligare ett år i sparbankens långa historia! Jag vill börja med att tacka för förtroendet

Läs mer

Innehåll. 1 VD har ordet. 2-3 Omvärldsanalys. 4 Lokal närvaro och samhällsnytta. 5 Insatser för bygden. 6-8 Förvaltningsberättelse

Innehåll. 1 VD har ordet. 2-3 Omvärldsanalys. 4 Lokal närvaro och samhällsnytta. 5 Insatser för bygden. 6-8 Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2014 Innehåll 1 VD har ordet 2-3 Omvärldsanalys 4 Lokal närvaro och samhällsnytta 5 Insatser för bygden 6-8 Förvaltningsberättelse 9 Fem år i sammandrag 10-11 Resultat- och balansräkningar

Läs mer

Årsredovisning 2013. För andra är Norra Bohuslän en liten del av Sverige. För oss betyder den allt.

Årsredovisning 2013. För andra är Norra Bohuslän en liten del av Sverige. För oss betyder den allt. Årsredovisning 2013 För andra är Norra Bohuslän en liten del av Sverige. För oss betyder den allt. VD kommentar för verksamhetsåret 2013 2013 års resultat När vi summerar 2013 kan vi åter igen se tillbaka

Läs mer

Arvika huvudkontor Charlottenberg Edane Koppom Töcksfors Åmotfors Årjäng Kundcenter / Telefonbanken

Arvika huvudkontor Charlottenberg Edane Koppom Töcksfors Åmotfors Årjäng Kundcenter / Telefonbanken Årsredovisning 2014 Innehåll VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 FINANSIELLA RAPPORTER Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Rapport över förändringar i eget kapital 10 Kassaflödesanalys (indirekt metod)

Läs mer

Innehåll. Årsredovisning 2013 1

Innehåll. Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2012 Innehåll 2 Detta är Tjustbygdens Sparbank 3 Internationell och svensk ekonomi 2013 4 Redovisning för verksamhetsåret 2013 7 Fem år i sammandrag 9 Förslag till disposition

Läs mer

VD har ordet. Jag kan nu se tillbaka på 2013 och mitt första år som VD för Södra Dalarnas Sparbank.

VD har ordet. Jag kan nu se tillbaka på 2013 och mitt första år som VD för Södra Dalarnas Sparbank. Årsredovisning 2013 Innehåll VD har ordet 1 Omvärldsanalys 2 Förvaltningsberättelse 3 Fem år i sammandrag - nyckeltal 5 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys 9 Noter 10 Underskrift av styrelsen

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Å r s r e d o v i s n i n g 2008 Sölvesborg med Sparbanken i centrum. Vy från nordväst, juli 2008. Foto: Sven Ursberg, Väckelsång INNEHÅLL VD kommenterar... 1 Fem år i sammandrag... 2-3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum fredagen den 28 mars klockan 17.30 i Sparbankens hörsal

Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum fredagen den 28 mars klockan 17.30 i Sparbankens hörsal Årsredovisning 2013 Innehåll VDkommentar 3 Förvaltningsberättelse 6 Fem år i sammandrag Nyckeltal 8 Resultat och balansräkning 2009 2013 9 Resultaträkning 10 Balansräkning 11 Kassaflödesanalys 12 Noter

Läs mer

Årsredovisning 2013 för Sparbanken Skaraborg AB enligt lagbegränsad IFRS. Bankens 167:e verksamhetsår, varav det fjortonde som aktiebolag

Årsredovisning 2013 för Sparbanken Skaraborg AB enligt lagbegränsad IFRS. Bankens 167:e verksamhetsår, varav det fjortonde som aktiebolag Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 för Sparbanken Skaraborg AB enligt lagbegränsad IFRS Bankens 167:e verksamhetsår, varav det fjortonde som aktiebolag Årsstämma äger rum fredagen den 11 april 2014

Läs mer

Innehåll. VD-kommentar... 4. Förvaltningsberättelse... 12. Fem år i sammandrag... 22. Resultaträkning... 26. Balansräkning... 28

Innehåll. VD-kommentar... 4. Förvaltningsberättelse... 12. Fem år i sammandrag... 22. Resultaträkning... 26. Balansräkning... 28 Årsredovisning 2014 Innehåll VD-kommentar... 4 Förvaltningsberättelse... 12 Fem år i sammandrag... 22 Resultaträkning... 26 Balansräkning... 28 Rapport förändringar i eget kapital... 30 Kassaflödesanalys...

Läs mer

Årsredovisning 2013. Omtanke Kvalitet Närhet

Årsredovisning 2013. Omtanke Kvalitet Närhet Årsredovisning 2013 Omtanke Kvalitet Närhet Innehållsförteckning VD:s kommentar 2 Förvaltningsberättelse 7 Fem år i sammandrag 9 Förslag till disposition beträffande bankens vinst 10 Resultaträkning 11

Läs mer

Kommentar från vd. Sala Sparbank en relationsbank. Vad menar jag med att vi är en relationsbank?

Kommentar från vd. Sala Sparbank en relationsbank. Vad menar jag med att vi är en relationsbank? Årsredovisning 2013 1 Kommentar från vd Sala Sparbank en relationsbank. Vad menar jag med att vi är en relationsbank? Om vi börjar i andra änden kan man konstatera att storbankerna blir mer lönsamma och

Läs mer

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Sportparken i Hudiksvall gör skillnad för ungdomar i bygden Innehållsförteckning VD kommentar 1 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2014. För andra är Norra Bohuslän en liten del av Sverige. För oss betyder den allt.

Årsredovisning 2014. För andra är Norra Bohuslän en liten del av Sverige. För oss betyder den allt. Årsredovisning 2014 För andra är Norra Bohuslän en liten del av Sverige. För oss betyder den allt. VD-kommentar för verksamhetsåret 2014 Lokal utveckling När vi summerar 2014 kan vi se tillbaka på ett

Läs mer

49 Not 11 Övriga rörelsekostnader. 51 Not 12 Kreditförluster, netto. 52 Not 13 Bokslutsdispositioner. 52 Not 14 Skatter

49 Not 11 Övriga rörelsekostnader. 51 Not 12 Kreditförluster, netto. 52 Not 13 Bokslutsdispositioner. 52 Not 14 Skatter Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Kommentar från vd 2 Kommentar från styrelseordförande 3 Omvärldsanalys 4 Förvaltningsberättelse 5 Fem år i sammandrag 17 Resultaträkning 20 Balansräkning 21 Rapport

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 Bankens 160:e verksamhetsår

ÅRSREDOVISNING 2011 Bankens 160:e verksamhetsår ÅRSREDOVISNING 2011 Bankens 160:e verksamhetsår Årsredovisning 2011, Sparbankens 160:e verksamhetsår Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum torsdag den 29 mars 2012 kl 13.00, Pite Havsbad, Piteå. INNEHÅLL

Läs mer

Årsredovisning. Sparbanken - Nära dig

Årsredovisning. Sparbanken - Nära dig Årsredovisning 2011 Sparbanken - Nära dig o Innehåll VD har ordet 2 Årsredovisning för Verksamhetsåret 2011 4 Fem år i sammandrag 6 Resultat- och balansräkning 8 Kassaflödesanalys 13 Noter 14 Revisionsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Sparbanken Alingsås AB

Årsredovisning. Sparbanken Alingsås AB Årsredovisning Sparbanken Alingsås AB 2012 VD har ordet Vi kan nu lägga 2012 bakom oss och konstatera att året har präglats av stor ekonomisk oro i vår värld, främst eurokrisen och budgetunderkott i USA.

Läs mer