Bygg EU BAS 99 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bygg EU BAS 99 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31"

Transkript

1 Bygg EU BAS 99 Sida: Balanserade utgifter Balanserade utgifter FOU Balanserade utg dataprogram Ack avskr balanserade utgifter Koncessioner Ack avskrivningar koncessioner Patent Ack avskrivningar patent Licenser Ack avskrivningar licenser Varumärken Ack avskrivningar varumärken Hyresrätter Ack avskrivningar hyresrätter Goodwill Ack avskrivningar goodwill Påg proj/förskott imm anltillg Påg projekt imm anl.tillg Förskott imm anl.tillg Övriga imm anläggningstillg Ack avskr övr imm anl.tillg Förvaltningsfastigheter Förv fast byggnad Förv fast Mark Förv fast Markanl Förv fast Byggn Förv fast ack uppskr Förv fast ack nedskr/återför Förv fast ack avskr byggnad Förv fast ack avskr markanl Förv fast ack avskr byggn inv Driftfastigheter Driftfast byggnad Driftfast mark Driftfast markanläggningar Driftfast byggnadsinventarier Driftfast ack uppskrivningar Driftfast ack nedskr/återför Driftfast ack avskr byggnad Driftfast ack avskr markanl Driftfast ack avskr byggn inv Expl fast anl tillgång Expl fast anl byggnad Expl fast anl mark Expl fast anl Markanl Expl fast anl byggn inv Expl fast anl ack uppskrivningar Expl fast anl ack nedskr/återf Expl fast anl ack avskr byggn Expl fast anl ack avskr markanl Expl fast anl ack byggn inv Påg nyanlägg, försk byggn/mark Övriga byggnader och mark Ack avskr på övriga byggnader Maskiner och inventarier Ack avskr maskiner och inv Maskiner och andra tekn anl Maskiner Byggnadsinventarier Andra tekniska anläggningar Ack avskr mask/andra tekn anl Inventarier och verktyg Ack avskr på inv/verktyg Installationer Installationer på annans fast Förbättringsutgifter annans fast Ack avskr på installationer Bilar och andra transportmedel Ack avskr bilar/transportmedel Datorer Ack avskr på datorer 236

2 Bygg EU BAS 99 Sida: Leasingavtal Ack avskr på leasingavtal Påg nyanlägg/försk mask, inv Pågående nyanläggningar Förskott för maskiner/inventarier Övr maskiner och inventarier Konst och liknande tillgångar Inventarier i annans fastighet Ack avskr övr maskiner/inv Aktier/andelar koncernföretag Aktier/andelar sv dotterftg Aktier/andelar utl dotterftg Aktier/andelar övr sv konc.ftg Aktier/and övr utl konc.ftg Värderegl aktier/and konc.ftg Långfr fordr hos koncernftg Fordringar hos moderföretag Fordringar hos dotterföretag Fordr hos andra koncernföretag Värderegl fordr hos koncernftg Aktier/andelar intresseföretag Värderegl aktier/and intr.ftg Långfr fordr hos intresseftg Värdereg långfr fordr intr.ftg Aktier/and/värdep i andra ftg Aktier i börsnoterade företag Andra aktier och andelar Andelar i bostadsrättsföreningar Obligationer Värdereg övr aktier/and/värdep Andra långfristiga fordringar Reservfordringar Fordringar hos anställda Lämnade depositioner Lån till närstående personer Värde av kapitalförsäkring Förbetalda leasingavgifter Långfristiga kontraktsfordr Övriga långfristiga fordringar Värderegl andra långfr fordr Värderegl värdep/långfr fordr Expl fast oms Expl fast oms, byggn o mark Expl fast oms, ack ned/åter Andelar expl fast Andelar explfast, ack ned/åter Mtrl- och varulager, ospec Lager av tillsatsmtrl/förnöd Lager av halvfabrikat Produkter i arbete Lager av färdiga varor Lager av handelsvaror Pågående arb, nedlagda kostn Förskott expl fast, entrepr mm Förskott expl fast oms Förskott ej avsl entreprenader Övr förskott till leverantörer Kundfordringar Kundfordringar Kundfordringar Belånade kundfordr, factoring Osäkra kundfordringar Tvistiga kundfordringar Ej reskontraförda kundfordr Värdereglering kundfordr Hyresfordringar Osäkra hyresfordringar Värderegl av hyresfordringar Kundfordr hos koncernföretag Kundfordringar hos moderftg Kundfordringar hos dotterftg 204

3 Bygg EU BAS 99 Sida: Kundfordr hos andra koncernftg Värderegl kundfordr konc.ftg Kundfordringar hos intresseftg Osäkra kundfordr intresseftg Värderegl kundfordr intr.ftg Kontokort och kuponger Värdereglering kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Fordringar hos anställda Reseförskott Kassaförskott Övriga förskott Tillfälliga lån till anställda Övr fordringar hos anställda Avräkn skatter och avgifter Skattefordringar Momsfordran Fordringar hos koncernföretag Fordringar hos moderföretag Fordringar hos dotterföretag Fordr hos andra koncernföretag Fordringar hos intresseföretag Andra kortfristiga fordringar Utlägg för kunder Kortfristiga lånefordringar Fordr teckn ej inbet aktiekap Fordringar hos leverantör Fordr hos närstående personer Upparbetad men ej fakt intäkt Kortfr del av långfr fordr Övriga kortfristiga fordringar Värdereglering kortfr fordr Förutbet kostn/upplupna int Förutbetalda hyresutgifter Förutbetalda leasingavgifter Förutbetalda försäkringspremier Förutbetalda ränteutgifter Upplupna hyresinkomster Upplupna inkomsträntor Tillgångar av kostnadsnatur Upplupna avtalsinkomster Övr förutbet kostn/upplup int Kortfristiga placeringar Aktier i börsnoterade bolag Obligationer Konvertibla skuldbrev Andra kortfristiga placeringar Egna aktier Aktier och andelar koncernftg Aktier och andelar övriga ftg Värdereglering kortfr plac Kassa Huvudkassa Kassa Kassa PlusGiro PlusGiro PlusGiro Checkräkningskonto Checkräkningskonto Checkräkningskonto Bank Bank Bank Bankcertifikat Koncernkonto moderföretag Särskilda bankkonton Allmänt investeringskonto Spärrade bankmedel Övriga särskilda bankkonton 200

4 Bygg EU BAS 99 Sida: Bundet eget kapital 2081 Aktiekapital Ej registrerat aktiekapital Överkursfond Uppskrivningsfond Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Erhållna/lämnade koncernbidrag Erhållna aktieägartillskott Vinst/förlust föregående år Årets resultat Periodiseringsfonder 2150 Ackumulerade överavskrivningar Ack överavskr imm anl.tillg Ack överavskr på byggn/markanl Ack överavskr maskiner/inv Ersättningsfond Ersättningsfond inventarier Ersättn.fond byggn/markanl Ersättningsfond mark Övriga obeskattade reserver Skillnad bokf/fakt pens.skuld Valutakursreserv Lagerreserv Skatteutjämningsreserv (SURV) Övriga obeskattade reserver Avsättningar för pensioner Avsättningar för PRI-pensioner Avsättningar för övr pensioner Avsättningar för garantier Avsättningar för skatter Avsättningar ber latent skatt Avsättningar tvistiga skatter Avsättningar övriga skatter Övriga avsättningar Obligations- och förlagslån Konvertibla lån Checkräkningskredit Byggnadskreditiv Andra skulder t kreditinstitut Lån utl valuta kreditinstitut Skulder till koncernföretag Skulder till moderföretag Skulder till dotterföretag Skulder till andra koncernftg Skulder till intresseföretag Övriga långfristiga skulder Avbetalningskontrakt Villkorliga skulder Lån från aktieägare Långfr leverantörskrediter Andra lån i utländsk valuta Mottagna depositioner Övriga långfristiga skulder Kortfr låneskulder kreditinst Kortfr lån från kreditinstitut Kortfr del av långfr skulder Kortfr del checkräkningskredit Övr kortfr skulder kreditinst Förskott från kunder Pågende arbeten Påg arbeten, fakturer a conto Påg arbeten, lyft på kreditiv Leverantörsskulder Leverantörsskulder Tvistiga leverantörsskulder Ej reskontraförda lev.skulder Kvittning av leverantörsfakturor Lev.skulder koncernföretag Lev.skulder till moderföretag 300

5 Bygg EU BAS 99 Sida: Lev.skulder till dotterföretag Lev.skulder till andra koncernftg Lev.skulder intresseföretag Övr k.f sk kreditinst/lev/kund 2510 Skatteskulder Debiterad kvarstående skatt Beräknad inkomstskatt Beräknad fastighetsskatt Ber särsk löneskatt pens.kostn Beräknad avkastningsskatt Betald preliminärskatt Utgående moms, oreducerad Utg moms förs inom Sv, ored Utg moms egna uttag, ored Utg moms uthyrning, ored Ber utg m tjänsteförv utl, ored Ber utg m varuförv EU, ored Vilande utg moms, oreducerad Utgående moms, reducerad Utg m försäljn inom Sv, red Utg moms egna uttag, red Ber utg m varuförv EU, red Vilande utg moms, reducerad Utgående moms, reducerad Utg m på förs inom SV, red Utg m på egna uttag, red Ber utg m varuförv EU, red Vilande utg moms, reducerad Ingående moms Debiterad ingående moms Deb ing moms frivill skattsk Ber ing moms utlandsförvärv Vilande ingående moms Ing moms, blandad verksamhet Redovisningskonto för moms Särskilda punktskatter Reklamskatt Grusskatt Övriga punktskatter Personalens källskatt Innehållen källskatt Betald källskatt Lagstad soc avg/särsk lönesk Avräkn lagstadgade sociala avg Avräkning särskild löneskatt Bet soc avg/särsk löneskatt Avtalade sociala avgifter Avräkning avtalade sociala avg Avräkn, avtal avg, tjänstemän Debiterade avgifter, AMF Debiterade avgifter, ITP Debiterade avgifter, TGL Debiterade avgifter, SPP Debiterade avgifter, TFA Betalda avtalade sociala avg Debiterade avgifter, Tr rådet Utmätning i lön mm Semesterkassa Avräkning, ej arbetad tid Avräkn, ej arb tid koll anst Betald semesterlön, koll anst Betald sjuklön, koll anst Avräkn, ej arb tid tj-män Betald semesterlön, tj-män Betald semesterlön, koll anst Betald lön, ej arb tid, ospec Övriga löneavdrag Personalens intressekonto Lönsparande Gruppförsäkringspremier Fackföreningsavgifter 319

6 Bygg EU BAS 99 Sida: Mätnings-/granskningsarvoden Övriga löneavdrag Avräkning för factoring Skulder till anställda Löneskulder Reseräkningar Tantiem, gratifikationer Kortfristiga låneskulder Kortfr del av långfr skulder Övr kortfristiga låneskulder Skulder till koncernföretag Skulder till moderföretag Skulder till dotterföretag Skulder till andra koncernftg Skulder till intresseföretag Fakturerad ej upparb intäkt Övriga kortfristiga skulder Skulder under indrivning Skulder närstående personer Mottagna depositioner Outtagen vinstutdelning Övriga kortfristiga skulder Uppl kostn/förutbet intäkter Upplupna löner Löneskulder Ackordsöverskott Upplupna semlöner Upplupna semlöner Betalda semesterlöner Upplupna pensionskostnader Upplupna pensionsutbetalningar Uppl lagstadgade sociala avg Ber uppl lagst sociala avg Ber uppl löneskatt för löner Ber uppl särsk lönesk pens.kostn Ber uppl avkast.skatt pen.kost Upplupna avtalade sociala avgifter Upplupna utgiftsräntor Förutbetalda hyresinkomster Upplupna avtalskostnader Övr uppl kostn/förbet int Beräknat arvode för bokslut Beräknat arvode för revision 305

7 Bygg EU BAS 99 Sida: Fakturering, entreprenader 05 (25%) Fakturering, a conto 05 (25%) Fakturering, index 05 (25%) Fakturering, ändr o tlg arb 05 (25%) Fakt annan än beställaren 05 (25%) Fakt annan än beställ, tillval 05 (25%) Fakt annan än beställ, övrigt 05 (25%) Fakturering, koncernföretag Fakturering, moderföretag Fakturering, dotterföretag Fakturering, andra koncernftg Intäktsandel i konsortier Periodiser konto entrepr verks Fakturerat, ej res avräknat IB Fakturerat, ej res avräknat UB Kreditivlyft, eg regi försäljn Kontantinsatser från köpare Slutavräkning mot köpare 05 (25%) Slutavräkning kontrakt 05 (25%) Försäljning, tillval 05 (25%) Utg moms egen regi försäljn Kreditivlyft, slutavräkning Kontantinsatser, slutavräkning Periodiser konto eg regi förs Kred lyft o kontantinsats (IB) Kred lyft o kontantinsats (UB) Förs byggvaror/byggmaterial 05 (25%) Uthyrning maskiner/material 05 (25%) Tekn o adm konsulttjänster 05 (25%) Försäljning av fastighet Försäljning av andelar f-bolag Hyresintäkter, momspliktiga 05 (25%) Hyresintäkter, ej momspliktiga Hyrestillägg, momspliktiga 05 (25%) Hyrestillägg, ej momspliktiga Service till hyresgäster 05 (25%) Serviceavgifter 05 (25%) Tillvalsavgifter 05 (25%) Extraarbeten/tillval 05 (25%) Ersättning från hyresgäst 05 (25%) Tillfällig uthyrning 05 (25%) Övriga serviceintäkter 05 (25%) Räntebidrag Hyresintäkter, koncernföretag Hyror och avg, moderföretag Hyror och avg, dotterföretag Hyror och avg, andra koncernftg Fakturerade kostnader 05 (25%) Rörelsens sidointäkter 05 (25%) Hyresrabatter 05 (25%) Öresutjämning Avrundn Fakturerade punktskatter 05 (25%) Fakt punktskatter kredit 05 (25%) Fakt punktskatter debet 05 (25%) Övriga rörelseintäkter Hyres- och arrendeintäkter Hyresintäkter Arrendeintäkter Provisionsint/licensint/royalt Provisionsintäkter Licensintäkter och royalties Återvunna, tid avskr kundfordr Kursv fordr/skuld rör.karak Vinst avyttr imm/mat anl.tillg Vinst avyttr imm anl.tillg Vinst avyttring byggnader/mark Vinst avyttring maskiner/inv Erhållna bidrag Erhållna EU-bidrag Erhållna statliga bidrag Erhållna kommunala bidrag

8 Bygg EU BAS 99 Sida: Övriga erhållna bidrag Övr ersättningar och intäker Konfliktersättning Erhållna skadestånd 05 (25%) Erhållna donationer och gåvor Ofördelad försäkringsersättn Sjukpenning Övriga rörelseintäkter Jord, grus- och bergmaterial Betong- och stenmaterial Trämaterial Metallmaterial Plast- och gummimaterial Papp- och fibermaterial Mineralbaserade material Kemiskt-tekniskt material Övrigt material Markbyggnadsvaror Grundläggn- spec anläggnvaror Stombyggnadsvaror Klimatskärmsvaror Stormkompletteringsvaror Inrednings- och utrustningsvaror Ytskiktsvaror Installationsutrustningsvaror Övriga sammansatta varor Markanläggn entreprenader Grundläggn- spec anläggn entr Stombyggnadsentreprenader Klimatskärmsentreprenader Stomkompletteringsentrepren Rumskompletteringsentrepren Ytskiktsentreprenader Övriga underentreprenader VS-installationsentreprenader Luftbehandlingsentreprenader Kraft-, tele- o belysn entrepr Styr- o övervakningsentrepr Transportutrustningsentrepr Kyl- o frysanläggningsentrepr Processentreprenader Övriga installationsentrepr Maskiner utan förare Maskiner med förare Maskinreparation o underhåll Övriga maskinkostnader Myndighetskostnader mm Hyresmateriel Handverktyg, redskap, förbrmat Personlig skyddsutr, arbkläder Renhållning och städning Övriga drifts- o förbruknkostn Tekniska konsulter Byggadministrativa konsulter Besiktningar Kontroller och provningar Övr konsult, besiktn, kontroll Förändr material- o varulager Kostnadsandel i konsortier Erhållna rabatter Erhållna kassarabatter Erh mängdrabatter (inkl bonus) Bokfört värde försålda fastigh Bokf värde försålda fb-andelar Förändr påg arb, nedl kostnader Nedl kostn, ej res avräknat IB Nedl kostn, ej res avräknat UB Fastigh- o lokalkostn (grpkto) Tomträttsavgäld/arrende 528

9 Bygg EU BAS 99 Sida: Elavgifter för belysning Värme Uppvärmning Sotning Vatten och avlopp Lokaltillbehör Städning och renhållning Städning Sophämtning Hyra för sopcontainer Snöröjning Rep/underhåll av fastighet Fastighetsskatt 5190 Övriga fastighetskostnader Hyra av anläggningstillgångar Hyra maskiner/tekn anl Korttidshyra maskiner/tekn anl Leasing maskiner/tekn anl Hyra inventarier/verktyg Korttidshyra inv/verktyg Leasing inventarier/verktyg Hyra av datorer Korttidshyra av datorer Leasing av datorer Övr hyreskostn anl.tillg Energikostnader Elavgifter för drift Gas Eldningsolja Stenkol och koks Torv/träkol/ved/övr träbränsle Bensin/fotogen/motorbrännolja Fjärrvärme, kyla och ånga Vatten Övriga energikostnader Förbrukn.inv/förbrukn.mtrl Förbrukningsinventarier Dataprogram Transportinventarier Förbrukningsemballage Förbrukningsmaterial Arbetskläder/skyddsmaterial Övr förbrukn.inv/förbrukn.mtrl Reparation och underhåll Rep/underhåll av mask/tekn anl Rep/underhåll av inv/verktyg Rep/underhåll installationer Rep/underhåll förbrukningsinv Underhåll/tvätt arbetskläder Övr kostn för rep/underhåll Kostnader för transportmedel Personbilskostnader Drivmedel för personbilar Försäkring/skatt personbilar Rep/underhåll personbilar Leasingavgifter personbilar Övriga personbilskostnader Lastbilskostnader Tryckkostnader Traktorkostnader Motorcykel-/moped-/skoterkost Båtkostnader Flygplans- och helikopterkostn Övr kostnader f transportmedel Frakter och transporter Frakt/transp/försäkr varudistr Tull- och speditionskost m m Arbetstransporter Övr kostn frakter/transporter Resekostnader Biljetter 538

10 Bygg EU BAS 99 Sida: Hyresbilskostnader Kost och logi Kost och logi i Sverige Kost och logi i utlandet Övriga resekostnader Reklam och PR Annonsering Utomhus- och trafikreklam Reklamtrycksaker/direktreklam Utställningar och mässor Butiks-/återförsäljarreklam Varuprover, reklamgåvor m m Film-, radio- och TV-reklam PR, institut reklam, sponsring Övr kostnader reklam och PR Erhållna reklambidrag Övriga försäljningskostnader Kataloger, prislistor m m Egna facktidskrifter Speciella orderkostnader Kontokortsavgifter Försäljningsprovisioner Kreditförsäljningskostnader Representation Representation, avdragsgill Representation, ej avdragsgill Övriga försäljningskostnader Kontorsmateriel och trycksaker Kontorsmateriel Trycksaker Tele och post Telekommunikation Telefon Mobiltelefon Mobilsökning Fax Telex Telefonkonsult Datakommunikation Postbefordran Ftgförsäkringar/övr riskkostn Företagsförsäkringar Fastighetsförsäkringspremier Självrisker Förluster i pågående arbeten Bankgarantier o garantiförsäkr Förluster på kundfordringar Konstaterade förl på kundfordr Befarade förl på kundfordr Garantikostnader Förändring garantiavsättningar Kostn för bevakning och larm Förl på övr kortfr fordringar Övriga riskkostnader Förvaltningskostnader Styrelsearvoden Revisionsarvoden Management fees Årsredovisn, delårsrapporter Bolagsstämma Övriga förvaltningskostnader Övriga externa tjänster Mätningskostnader Ritnings- och kopieringskostn Redovisningstjänster ADB-tjänster Konsultarvoden Serviceavg till branschorg Bankkostnader Advokat-/rättegångskostnader 530

11 Bygg EU BAS 99 Sida: Övriga externa tjänster Inhyrd personal Inhyrd produktionspersonal Inhyrd lagerpersonal Inhyrd transportpersonal Inhyrd kontors-, ekonomipers Inhyrd IT-personal Inhyrd marknads-, försälj.pers Inhyrd restaurang-, butikspers Inhyrda företagsledare Övrig inhyrd personal Övriga externa kostnader Licensavgifter och royalties Patentkostn för egna patent Kostnader för varumärken m m Kontroll/provnings-/stämpelavg Tillsynsavgifter myndigheter Franchiseavgifter o dyl Tidningar, facklitteratur Föreningsavgifter Föreningsavg, avdragsgilla Föreningsavg, ej avdragsgilla Övriga externa kostnader Övr externa utg, avdragsgilla Övr ext utg, ej avdragsgilla Lämnade bidrag och gåvor Kostnadsräntor skatter/soc avg Ing moms, återbetalning Ing moms, blandad verksamhet Löner till kollektivanställda Löner till kollektivanställda Löner till kollektivanställda Vinstandel kollektivanställda Löner kollektivanst löneskatt Vinstandel koll.anst löneskatt Avgångsved kollektivanställda Bruttolöneavdrag, koll.anst Uppl löner/vinstand koll.anst Löner koll.anst ej arbetad tid Sjuklöner till koll.anst Semesterlöner till koll.anst Förändring semesterlöneskuld Pålägg lönekostnader (grpkto) Pålägg löner, koll anställda Pålägg löner, tjänstemän Omkostn pålägg lönebaserade Omkostn pålägg debiterbar tid Påläggsdifferenser Löner tjänstemän/ftgledare Löner till tjänstemän Löner till tjänstemän Vinstandelar till tjänstemän Löner tjänstemän löneskatt Vinstand tjänstemän löneskatt Avgångsvederlag, tjänstemän Bruttolöneavdrag, tjänstemän Uppl löner/vinstand tjänstemän Löner till företagsledare Löner till företagsledare Tantiem till företagsledare Avgångsvederlag företagsledare Bruttolöneavdrag, ftgsledare Uppl löner/tantiem ftgledare Löner tj.män/ftgled ej arb tid Sjuklöner tjänstemän/ftgledare Sem.löner tjänstemän/ftgledare Förändring semesterlöneskuld Kostnadsersättn och förmåner Kontanta extraersättningar Ersättningar sammanträden m m 514

12 Bygg EU BAS 99 Sida: Ersättn förslagsverks/uppfinn Ersättn/bidrag bostadskostn Ersättn/bidrag måltidskostn Ersätt/bidrag resor t/f arb.pl Ersättning/bidrag arbetskläder Ers/bidrag arb.mtrl/arb.verkt Felräkningspengar Övr kontanta extraersättningar Traktamenten vid tjänsteresa Skattefria traktamenten, Sv Skattepl traktamenten, Sv Skattefria traktamenten, utl Skattepl traktamenten, utl Bilersättningar Bilersättningar, skattefria Bilersättningar, skattepliktiga Ersättn föreskrivna arb.kläder Representationsersättningar Kostn för förmåner t anställda Kostnader för fri bostad Kostn fria/subv måltider Kostn fria resor t/f arb.plats Kostn f fria/sub arbetskläder Kostnader för fri bil Subventionerad ränta Anst ersättning för förmåner Övriga kostn för förmåner Övriga kostnadsers och förmåner Pensionskostnader Pensionsförsäkringspremier Premier kollektiv pens.försäkr Premier individ pens.försäkr Förändring av pensionskuld Avdrag räntedel i pens.kostn Avsättning pensionsstiftelse Avdr gottgör fr pens.stiftelse Pensionsutbetalningar Pens.utbet fd kollektivanställ Pens.utbet till f d tjänstemän Pens.utbet till f d ftgledare Förvaltnings/kreditförsäkr.avg Övriga pensionskostnader Soc/andra avg enligt lag/avtal 7510 Lagstadgade soc arbetsgiv.avgifter Sociala avg löner/ersättningar Sociala avg för förmånsvärden Soc avg på sk.plikt kostn.ers Soc avg på arvoden Sociala avg bruttolöneavdrag Soc.avg semester/löneskuld Egenavgifter m m 7530 Löneskatt Löneskatt löner/ersättningar Löneskatt för förmånsvärden Särsk löneskatt pensionskostn Avkastningsskatt på pens.medel Premier arb.markn.försäkringar Gruppförsäkringspremier Grupplivsförs.premier Gruppsjukförs.premier Gruppolycksfallsförs.premier Övr soc/andra avg lag/avtal Övriga personalkostnader Utbildning Sjuk- och hälsovård Sjuk-/hälsovård, avdragsgill Sjuk-/hälsovård ej avdragsgill Personalrepresentation Personalrepr, avdragsgill Personalrepr, ej avdragsgill Sjuklöneförsäkring 527

13 Bygg EU BAS 99 Sida: Avsättning personalstiftelse Gottgörelse personalstiftelse Övr personalkostn/erh bidrag Personalrekrytering Begravningshjälp Fritidsverksamhet Erh bidrag/ersättn personal Övriga personalkostnader Nedskrivn av imm anl.tillg Nedskrivn byggnader och mark Nedskrivn av maskiner/inv Nedskrivn av vissa oms.tillg Återf nedskrivn imm anl.tillg Återf nedskrivn byggnader/mark Återf nedskrivn maskiner/inv Återf nedskrivn oms.tillg Avskrivn på imm anl.tillg Avskrivn på balanserade utg Avskrivningar på koncessioner Avskrivningar på patent Avskrivningar på licenser Avskrivningar på licenser Avskrivningar på hyresrätter Avskrivningar på goodwill Avskrivn övr imm anl.tillg Avskrivn byggnader och markanl Avskrivningar på byggnader Avskrivn på markanläggningar Avskrivn på övriga byggnader Avskrivn maskiner/inventarier Avskrivn mask/andra tekn anl Avskrivn inventarier/verktyg Avskrivningar installationer Avskrivn bilar/andra transpm Avskrivningar på datorer Avskrivningar på leasingavtal Avskr övr maskiner/inv Intäkter av engångskaraktär Kostnader av engångskaraktär Kursförl fordr/skuld rör.karak Förl avyttr imm/mat anl.tillg Förlust avyttr imm anl.tillg Förlust avyttr byggnader/mark Förlust avyttr maskiner/inv Övriga rörelsekostnader Utd aktier/andelar koncernftg Utd aktier/andelar dotterftg Utd aktier/and andra konc.ftg Res förs aktier/and konc.ftg Res förs aktier/and dotterftg Res förs akt/and övr konc.ftg Nedskr andelar/lf fordr k.ftg Nedskrivn aktier/and dotterftg Nedskrivn aktier/and konc.ftg Nedskr långfr fordr moderftg Nedskr långfr fordr dott.ftg Nedskr långfr fordr konc.ftg Återf nedskr and/lf fordr kftg Återf nedskr aktier dotterftg Återf nedskr aktier koncernftg Återf nedskr långfr ford m.ftg Återf nedskr långfr ford d.ftg Återf nedskr långfr ford k.ftg Utd aktier/andelar intresseftg Res förs aktier/and intr.ftg Nedskr långfr fordr intr.ftg Nedskr långfr fordr intr.ftg Nedskr långfr fordr intr.ftg Återf nskr and/lf fordr i.ftg Återf nedskr aktier/and i.ftg 571

14 Bygg EU BAS 99 Sida: Återf nskr långfr fordr i.ftg Ränteint från anläggningstillg Utd aktier/andelar i andra ftg Res förs övr vp/långfr fordr Res förs aktier/and övr ftg Res förs långfr fordr övr ftg Res förs övr värdep övr ftg Valutakursdiff långfr fordr Valutakursvinst långfr fordr Valutakursförlust långfr fordr R.int långfr fordr/vp övr ftg Ränteint långfr fordringar Ränteint från övr värdepapper Ränteint långfr fordr konc.ftg Ränteint långfr fordr moderftg Ränteint långfr fordr dott.ftg R.int långfr fordr övr koncftg Nedskr andel/lf fordr övr ftg Nedskrivningar aktier/andelar Nedskrivn av långfr fordringar Nedskr övr värdep i andra ftg Återf nedskr and/lf ford ö ftg Återf nedsk aktier/and övr ftg Återf nedsk långf ford övr ftg Återf nedsk övr värdep övr ftg Ränteintäkter från oms.tillg Ränteintäkter från oms.tillg Ränteintäkter från bank Ränteint kortfr placeringar Ränteint kortfr fordringar Skattefria ränteintäkter Ränteintäkter dold räntekomp Övr ränteint omsättningstillg Val.kursdiff kortfr fordr/plac Valutakursv kortfr fordr/plac Val.kursförl kortfr fordr/plac Utd på kortfr placeringar Res förs kortfr placeringar Övr ränteint från koncernftg Övr ränteint från moderföretag Övr ränteint från dotterftg Övr ränteint från övr konc.ftg Nedskrivn kortfr placeringar Återf nedskrivn kortfr plac Övriga finansiella intäkter Räntekostnader Räntekostn långfr skulder Räntekost obl/förlags/konv lån Räntedel i årets pensionskostnad Räntekostn checkräkningskredit Räntekostn byggnadskreditiv Räntekostn skulder kreditinst Räntekostnader dold räntekomp Avdragspost räntesubventioner Övr räntekostn långfr skulder Räntekostnader kortfr skulder Räntekostn till kreditinstitut Dröjsmålsräntor lev.skulder Kostnadsräntor skatter och avg Övr räntekostn kortfr skulder Valutakursdifferenser skulder Valutakursvinster på skulder Valutakursförluster på skulder Räntekostnader till koncernftg Räntekostnader till moderftg Räntekostnader till dotterftg Räntekost till övr koncernftg Aktiverade räntekostnader Övriga finansiella kostnader Extraordinära intäkter Erhållna aktieägartillskott

15 Bygg EU BAS 99 Sida: Extraordinära kostnader Förändring periodiseringsfond 8811 Avsättning periodiseringsfond Återföring periodiseringsfond Överavskrivningar Överavskr imm anl.tillg Överavskr byggnader/markanlägg Överavskr maskiner/inventarier Förändring av ersättningsfond 8861 Avs till ers.fond för inv Avs t ers.fond byggn/markanl Avs t ersättningsfond mark Ianspråktag ers.fond för avskr Ianspråktag ers.fond för annat Återföring fr ersättningsfond Övriga bokslutsdispositioner För skilln bokf/fakt pens.sk Nedsk kons.karaktär anl.tillg Förändring av valutakursreserv Förändring av lagerreserv Återföring av SURV 8899 Övriga bokslutsdispositioner Skatt årets besk.bara res Skatt pga ändrad taxering Restituerad skatt Latent skatt Övriga skatter Resultat Årets resultat 596

Enskild firma BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10

Enskild firma BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10 Enskild firma BAS 96 Sida: 1 1010 Kassa 200 1020 Postgiro 200 1040 Checkräkningskonto 200 1050 Övriga bankkonton 200 1120 Aktier och andelar 202 1130 Obligationer 203 1210 Kundfordringar 204 1230 Belånade

Läs mer

Aktiebolag BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10

Aktiebolag BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10 Aktiebolag BAS 96 Sida: 1 1010 Kassa 200 1020 Postgiro 200 1040 Checkräkningskonto 200 1050 Övriga bankkonton 200 1120 Aktier och andelar 202 1130 Obligationer 203 1210 Kundfordringar 204 1230 Belånade

Läs mer

Ekonomisk förening BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10

Ekonomisk förening BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10 Ekonomisk förening BAS 96 Sida: 1 1010 Kassa 200 1020 Postgiro 200 1040 Checkräkningskonto 200 1050 Övriga bankkonton 200 1120 Aktier och andelar 202 1130 Obligationer 203 1210 Kundfordringar 204 1230

Läs mer

Övningsbolaget AB Kontoplan Sida: 1 Räkenskapsår: 080101-081231 12-10-03 10:00 Konto: 1010-8999

Övningsbolaget AB Kontoplan Sida: 1 Räkenskapsår: 080101-081231 12-10-03 10:00 Konto: 1010-8999 Övningsbolaget AB Kontoplan Sida: 1 1010 Balanserade utgifter T J Ej tillåtet Sällan D 234 1018 Ack nedskrivningar balanserade utg T J Ej tillåtet Sällan D 234 1019 Ack avskrivningar balanserade utg T

Läs mer

Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: 1 1110 Byggnader 237 1119 Ackumulerad avskrivning byggnader 237 1130 Mark 235 1210 Maskiner och andra tekniska anläggningar 236 1219 Ack avskr mask/andra

Läs mer

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00 Olstam Borrteknik AB Sida: 1 Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 3041 Försäljn tjänst och material 25% sv 8 694 820,00 8 694 820,00 11 654 336,45 3231 Försäljn bygg, omv skattskyld 7 128 890,00 7 128

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015 1/9 BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015 1 Tillgångar Ändring eller tillägg jämfört med 2014. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2617, 2627 och 2637 är borttagna).

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut 2009

BAS Förenklat årsbokslut 2009 1/10 BAS Förenklat årsbokslut 2009 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets avskrivningar på immateriella B1 anläggningstillgångar 11 Byggnader

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1/9 BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1 Tillgångar Ändring eller tillägg jämfört med föregående år = 10 Immateriella anläggningstillgångar 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets

Läs mer

Åkeri EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Åkeri EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Åkeri EU BAS 97 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter 234 1011 Bal utgifter forsk/utveckl 234 1012 Bal utgifter dataprogram 234 1019 Ack avskrivn bal utgifter 234 1020 Koncessioner 234 1029 Ack avskrivn koncessioner

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut 2011

BAS Förenklat årsbokslut 2011 1/10 BAS Förenklat årsbokslut 2011 1 Tillgångar = Ändring eller tillägg jämfört med 2010. 10 Immateriella anläggningstillgångar Underkonton 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets avskrivningar

Läs mer

Handelsbolag BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet:

Handelsbolag BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: Handelsbolag BAS 96 Sida: 1 1010 Kassa 200 1020 Postgiro 200 1040 Checkräkningskonto 200 1120 Aktier och andelar 202 1130 Obligationer 203 1210 Kundfordringar 204 1230 Belånade fordringar 204 1290 Osäkra

Läs mer

Handelsbolag BAS 2008 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-30

Handelsbolag BAS 2008 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-30 Handelsbolag BAS 2008 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter 1018 Ack nedskrivningar balanserade utg 1019 Ack avskrivningar balanserade utg 1028 Ack nedskrivningar koncessioner m.m. 1030 Patent 1038 Ack nedskrivn

Läs mer

Kontotabell med SRU-koder

Kontotabell med SRU-koder III. Kontotabell med SRU-koder 1 Tillgångar 31 2 Eget kapital och skulder 38 III 3 Rörelsens inkomster/intäkter 45 4 Utgifter/kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster 47 5 6 Övriga externa

Läs mer

Förvaltningsberättelse verksamhetsåret Verkställande ledning har ordet, Stockholm i april 2013

Förvaltningsberättelse verksamhetsåret Verkställande ledning har ordet, Stockholm i april 2013 Förvaltningsberättelse verksamhetsåret 2012 Verkställande ledning har ordet, Stockholm i april 2013 Balansrapport redovisning Transaktionsdatum= 09:57 Sida 1 Ingående balans 2012-01-01 Periodens förändring

Läs mer

AR Profil Sida: 1. Kontoplan. 1010 Balanserade utgifter 234 E S S S Tillgångar 1019 Ack avskrivningar balanserade utg 234 E S S S Tillgångar

AR Profil Sida: 1. Kontoplan. 1010 Balanserade utgifter 234 E S S S Tillgångar 1019 Ack avskrivningar balanserade utg 234 E S S S Tillgångar 1 typ 1010 Balanserade utgifter 234 E S S S Tillgångar 1018 Ack nedskrivningar balanserade utg 234 E S S S Tillgångar 1019 Ack avskrivningar balanserade utg 234 E S S S Tillgångar 1028 Ack nedskrivningar

Läs mer

Ekonomisk Förening BAS 2009 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 09-09-08

Ekonomisk Förening BAS 2009 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 09-09-08 Ekonomisk Förening BAS 2009 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter 1018 Ack nedskrivningar balanserade utg 1019 Ack avskrivningar balanserade utg 1028 Ack nedskrivningar koncessioner m.m. 1030 Patent 1038 Ack

Läs mer

**S:a anläggn tillgångar 250 558 35 213-215 345

**S:a anläggn tillgångar 250 558 35 213-215 345 AB Trafikskolan mitt i Stan i Örebro Balansrapport 150430 Sida 1 R-plan: 1-9471 TILLGÅNGAR IB 150101-150430 150430 Materiella anl.tillgångar 1220 Inventarier o verktyg 289 331 289 331 1229 Ack avskrivn

Läs mer

Enskild firma BAS 2009 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 09-09-04

Enskild firma BAS 2009 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 09-09-04 Enskild firma BAS 2009 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter 1018 Ack nedskrivningar balanserade utg 1019 Ack avskrivningar balanserade utg 1028 Ack nedskrivningar koncessioner m.m. 1030 Patent 1038 Ack nedskrivn

Läs mer

BAS 2007 Kontotabell med SRU-koder

BAS 2007 Kontotabell med SRU-koder BAS 2007 Kontotabell med -koder 1 (38) 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1010 Balanserade utgifter 1011 Balanserade utgifter för forskning och utveckling 1012 Balanserade utgifter för

Läs mer

Balansrapport. Belopp i kr

Balansrapport. Belopp i kr Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 1220 Inventarier och verktyg 658 082,00 705 785,00 1229 Ack avskrivn

Läs mer

Baskontoplan för golfklubb BAS 2003 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Baskontoplan för golfklubb BAS 2003 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Baskontoplan för golfklubb BAS 2003 Sida: 1 1110 Byggnader 1111 Klubbhus 1112 Shop 1113 Maskinhall 1114 Övriga byggnader 1119 Ack avskrivning byggnader 1130 Mark, markanläggning, bana och bevattning 1131

Läs mer

Kontoplan. Utskrivet av: Alla konton. Mikael Blomqvist Utskrivet: 2008-09-09, 08:57 Sid 1 av 5. Nummer Benämning Momsbeh. Momskod Kontotyp Spärrat SRU

Kontoplan. Utskrivet av: Alla konton. Mikael Blomqvist Utskrivet: 2008-09-09, 08:57 Sid 1 av 5. Nummer Benämning Momsbeh. Momskod Kontotyp Spärrat SRU Kontoplan Utskrivet: 2008-09-09, 08:57 Sid 1 av 5 Kontoklass 1 1200 Maskiner o inventarier - T Nej 236 1209 avsk maskiner o inventarier - T Nej 236 1311 Aktier och andelar i dotterbolag - T Nej 230 1510

Läs mer

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1010 Balanserade utgifter spelarförvärv 1019 Ack avskrivningar bal utgifter på spelarförvärv 1060

Läs mer

Ekonomisk förening BAS2017 Sida: 1(8) Kontoplan Utskrivet: Räkenskapsår: Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1010

Ekonomisk förening BAS2017 Sida: 1(8) Kontoplan Utskrivet: Räkenskapsår: Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1010 Ekonomisk förening BAS2017 Sida: 1(8) 1010 Utvecklingsutgifter 7201 1018 Ack nedskrivningar balanserade utg 7201 1019 Ack avskrivningar balanserade utg 7201 1028 Ack nedskrivningar koncessioner m.m. 7201

Läs mer

BAS 2007 Förenklat årsbokslut

BAS 2007 Förenklat årsbokslut 1/9 BAS 007 Förenklat årsbokslut 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar B1 11 Byggnader

Läs mer

Kontoplan. Utskrivet av: Alla konton. Kristin Margareta Nilsson Utskrivet: 2011-05-31, 11:27 Sid 1 av 5

Kontoplan. Utskrivet av: Alla konton. Kristin Margareta Nilsson Utskrivet: 2011-05-31, 11:27 Sid 1 av 5 Kontoplan RFSL-Förbundet Utskrivet: 2011-05-31, 11:27 Sid 1 av 5 Kontoklass 1 1200 Maskiner o inventarier - T Nej 236 1209 avsk maskiner o inventarier - T Nej 236 1230 Ombyggnad lokal - T Nej 236 1239

Läs mer

Kontonummer Namn Aktivt Momskod

Kontonummer Namn Aktivt Momskod Kontonummer Namn Aktivt Momskod 1010 Balanserade utgifter Aktivt 1030 Patent Aktivt 1039 Ack avskrivn patent Aktivt 1060 Hyresrätt Aktivt 1069 Ack avskrivn hyresrätt Aktivt 1070 Goodwill Aktivt 1079 Ack

Läs mer

Budget. ALMI Företagspartner AB 0204

Budget. ALMI Företagspartner AB 0204 Budget Blankettomgången på de sidor som följer kan användas som hjälpmedel vid upprättande av en budget. Den är väldigt detaljerad för att den ska uppfylla skattelagstiftningens krav på information. Den

Läs mer

BAS 2006 Kontotabell med SRU-koder

BAS 2006 Kontotabell med SRU-koder BAS 2006 Kontotabell med -koder 1 (37) 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1010 Balanserade utgifter 1011 Balanserade utgifter för forskning och utveckling 1012 Balanserade utgifter för

Läs mer

Kyrk-BAS 2006 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-24

Kyrk-BAS 2006 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-24 Kyrk-BAS 2006 Sida: 1 1100 Byggnader och mark 1110 Kyrkor och kapell 1111 Kyrkor 1112 Kapell 1113 Kyrka och förs.lokaler gemensam byggn 1118 Ack nedskr kyrkor och kapell 1119 Ack avskr kyrkor och kapell

Läs mer

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x Tax Inkomstdeklaration 4 2011 Handelsbolag Tillgångar på blankett 200 Text Kassa och bank BAS 2010 19xx 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x 204 Kundfordringar

Läs mer

Ekonomisk förening BAS 2008 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet:

Ekonomisk förening BAS 2008 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: Ekonomisk förening BAS 2008 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter 7201 1018 Ack nedskrivningar balanserade utg 7201 1019 Ack avskrivningar balanserade utg 7201 1028 Ack nedskrivningar koncessioner m.m. 7201

Läs mer

Ekonomisk förening BAS 2008 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet:

Ekonomisk förening BAS 2008 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: Ekonomisk förening BAS 2008 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter 1018 Ack nedskrivningar balanserade utg 1019 Ack avskrivningar balanserade utg 1028 Ack nedskrivningar koncessioner m.m. 1030 Patent 1038 Ack

Läs mer

Kontoplan BAS 2009. 1 Tillgångar. 10 Immateriella anläggningstillgångar [Ej K2]1010 Balanserade utgifter 1011 Balanserade utgifter för forskning och

Kontoplan BAS 2009. 1 Tillgångar. 10 Immateriella anläggningstillgångar [Ej K2]1010 Balanserade utgifter 1011 Balanserade utgifter för forskning och 1 Huvudkonton Underkonton 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar [Ej K2]1010 Balanserade utgifter 1011 Balanserade utgifter för forskning och utveckling 1012 Balanserade utgifter för programvaror

Läs mer

**S:a anläggn tillgångar 4 944 496 231 207-4 713 289

**S:a anläggn tillgångar 4 944 496 231 207-4 713 289 Ystad Ridklubb Balansrapport 141231 Sida 1 R-plan: 1-9471 TILLGÅNGAR IB 140101-141231 141231 Materiella anl.tillgångar 1115 Ridbana utomhus 130 275 130 275 1119 Ack avskrivning ridhus 2 052 174-185 644-2

Läs mer

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Maskiner och andra tekniska anläggningar 1210 Inventarier 59 496,50 59 496,50 1219 Ack avskr inventarier

Läs mer

1219 Ackumulerade. 1182 Pågående om- och. BAS-konton SRU Underkonton SRU. tekniska anläggningar 1213 Andra tekniska. anläggningar 1218 Ackumulerade

1219 Ackumulerade. 1182 Pågående om- och. BAS-konton SRU Underkonton SRU. tekniska anläggningar 1213 Andra tekniska. anläggningar 1218 Ackumulerade Kontotabell med SRU-koder till FastBAS 2005 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1010 Balanserade utgifter 234 1011 Balanserade utgifter för 234 forskning och utveckling 1012 Balanserade

Läs mer

BRF S:t Olof 1 (2) 725000-1364 Utskriven: 2012-03-01, 14:21 2011-01-01-2011-12-31 T o m ver nr: A 203, B 1, C 1, NJ 10

BRF S:t Olof 1 (2) 725000-1364 Utskriven: 2012-03-01, 14:21 2011-01-01-2011-12-31 T o m ver nr: A 203, B 1, C 1, NJ 10 BRF S:t Olof 1 (2) Balansrapport TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 2011-01-01 Förändring 2011-12-31 1111 Byggnader på egen mark 339 406,00 0,00 339 406,00 1112 Ombyggnad 1 767 209,00 0,00 1 767 209,00 1119

Läs mer

= ändring eller tillägg jämfört med 2009. utveckling [Ej 1012 Balanserade utgifter för programvaror. balanserade utgifter [Ej

= ändring eller tillägg jämfört med 2009. utveckling [Ej 1012 Balanserade utgifter för programvaror. balanserade utgifter [Ej 1 (42) = ändring eller tillägg jämfört med 2009 Huvudkonton Underkonton [Ej 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1010 Balanserade utgifter [Ej 1011 Balanserade utgifter för forskning och

Läs mer

81LAGA 3. Balansrapport Preliminär ,«{'~ TILLGÅNGAR. -~!!r,-, Utskrivet: 15-08-12

81LAGA 3. Balansrapport Preliminär ,«{'~ TILLGÅNGAR. -~!!r,-, Utskrivet: 15-08-12 ,«{'~ -~!!r,-, \.. ~ REIJivrfltE GLASBRUK AB 81LAGA 3 Räkenskapsår:!5-0l-01-15-12-3! Resultatenhet: Hela företaget Period: l 5-01-01-15-08-11 Balansrapport Utskrivet: 15-08-12 Senaste vemr: TILLGÅNGAR

Läs mer

1188 Förskott för byggnader och mark

1188 Förskott för byggnader och mark Kontoplan BAS 2012 Huvudkonton 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar Underkonton Ej K2 1010 Balanserade utgifter 1011 Balanserade utgifter för forskning och utveckling 1012 Balanserade utgifter

Läs mer

Göteborgs Symfoniker AB

Göteborgs Symfoniker AB Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2015 2015 2014 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Mar Jan - Mar Jan - Mar Jan - Mar Rörelsens intäkter Nettomsättning 9439 9251 10354 9690 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Kyrk-BAS 2014 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 14-02-14 Räkenskapsår: 14-01-01-14-12-31 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1110 Kyrkor och kapell 1111 Kyrkor

Kyrk-BAS 2014 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 14-02-14 Räkenskapsår: 14-01-01-14-12-31 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1110 Kyrkor och kapell 1111 Kyrkor Kyrk-BAS 2014 Sida: 1 1110 Kyrkor och kapell 1111 Kyrkor 1112 Kapell 1113 Kyrka och församlingslokaler gemensam byggn 1118 Ack nedskrivningar på kyrkor och kapell 1119 Ack avskrivningar på kyrkor och kapell

Läs mer

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Belopp i kr 2015-12-31 2014-12-31

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Belopp i kr 2015-12-31 2014-12-31 Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr 2015-12-31 2014-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 1110 Byggnader 3 147 156,00 1113 Maskinhall Bromma 181 226,00

Läs mer

Kontoplan BAS (44)

Kontoplan BAS (44) Kontoplan BAS 2017 1 (44) = Ändring eller tillägg jämfört med 2016. Tom rad med detta konto anger borttaget konto/kontogrupp. Se även separat dokument Ändringar i kontoplanen 2017 = Kontot ingår i det

Läs mer

Göteborgs Symfoniker AB

Göteborgs Symfoniker AB Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2015 2015 2014 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Aug Jan - Aug Jan - Aug Jan - Aug Rörelsens intäkter Nettomsättning 21083 20696 23248 22368 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Enskild firma BAS 2008 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet:

Enskild firma BAS 2008 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: Enskild firma BAS 2008 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter 7200 1018 Ack nedskrivningar balanserade utg 7200 1019 Ack avskrivningar balanserade utg 7200 1028 Ack nedskrivningar koncessioner m.m. 7200 1030

Läs mer

Kontoplan BAS Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar

Kontoplan BAS Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1 Kontoplan BAS 2008 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1010 Balanserade utgifter 1011 Balanserade utgifter för forskning och utveckling 1012 Balanserade utgifter för programvaror 1018

Läs mer

Aktiebolag Ab - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Aktiebolag Ab - Asteri kirjanpidon tulostusmalli BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgånger Materiella tillgånger Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Fordringar Långfristiga Kundfordringar Beräknade skattefordringar Övriga

Läs mer

Kontoplan BAS 2015 1 (38)

Kontoplan BAS 2015 1 (38) Kontoplan BAS 2015 1 (38) = Ändring eller tillägg jämfört med 2014. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2617, 2627 och 2637 är borttagna). = Kontot ingår i det urval av konton

Läs mer

K2] [Ej K2] [Ej K2] [Ej K2]

K2] [Ej K2] [Ej K2] [Ej K2] 1 (43) = Ändring eller tillägg jämfört med 2011. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (Enbart konto 7573). = Kontot ingår i det urval av konton som för de flesta företag är tillräckligt för

Läs mer

Ink2 Inkomst av näringsverksamhet

Ink2 Inkomst av näringsverksamhet 1 Ink2 Inkomst av näringsverksamhet Aktiebolag, ekonomiska föreningar m.fl. Koppling mellan BAS 27 och 1 Tillgångar 1 Immateriella anläggningstillgångar 11 Balanserade utgifter 2.1 721 234 111 Balanserade

Läs mer

Kontoplan BAS 2013 1 (39)

Kontoplan BAS 2013 1 (39) Kontoplan BAS 2013 1 (39) = Ändring eller tillägg jämfört med 2012. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2114 och 2115 är = Kontot ingår i det urval av konton som för de flesta

Läs mer

Kontoplan. Utskrivet av: Alla konton. Mikael Blomqvist Utskrivet: , 14:10 Sid 1 av 5. Nummer Benämning Momsbeh. Momskod Kontotyp Spärrat SRU

Kontoplan. Utskrivet av: Alla konton. Mikael Blomqvist Utskrivet: , 14:10 Sid 1 av 5. Nummer Benämning Momsbeh. Momskod Kontotyp Spärrat SRU Kontoplan Utskrivet: 2010-09-12, 14:10 Sid 1 av 5 Kontoklass 1 1200 Maskiner o inventarier - T Nej 236 1209 avsk maskiner o inventarier - T Nej 236 1230 Ombyggnad lokal - T Nej 236 1239 Avskrivningar ombyggnad

Läs mer

K2] [Ej K2] [Ej K2] [Ej K2]

K2] [Ej K2] [Ej K2] [Ej K2] 1 (43) = Ändring eller tillägg jämfört med 2010. Tom rad med denna markering anger borttaget konto. (2850, 6981 och 6982). = Kontot ingår i det urval av konton som för de flesta företag är tillräckligt

Läs mer

Kontoplan BAS Kontoplan 1 och 2

Kontoplan BAS Kontoplan 1 och 2 Kontoplan BAS 2017 = Ändring eller tillägg jämfört med 2016. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 1515, 1535, 1565, 2180, 2181, 2182, 2185, 7033, 7223, 7233, 7560, 8880, 8881,

Läs mer

Ink3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. 2009 Koppling mellan BAS 2008 och fältkoder

Ink3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. 2009 Koppling mellan BAS 2008 och fältkoder Ink3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. 2009 Koppling mellan BAS 2008 och fältkoder Kontonr Kontonamn Fältkod 1010 Balanserade utgifter 8720 1011 Balanserade utgifter för utveckling 8720 1012 Balanserade

Läs mer

Ink3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Koppling mellan BAS 2008 och SRU

Ink3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Koppling mellan BAS 2008 och SRU Ink3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Koppling mellan BAS 2008 och SRU Kontonr Namn 1010 Balanserade utgifter 1011 Balanserade utgifter för utveckling 1012 Balanserade utgifter för programvaror 1018

Läs mer

Handelsbolag BAS 2008 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet:

Handelsbolag BAS 2008 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: Handelsbolag BAS 2008 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter 234 1018 Ack nedskrivningar balanserade utg 234 1019 Ack avskrivningar balanserade utg 234 1028 Ack nedskrivningar koncessioner m.m. 234 1030 Patent

Läs mer

Konto Övriga externa kostnader Lokalkostnader, förhyrda lokaler Fastighetskostnader Hyra av anläggningstillgångar

Konto Övriga externa kostnader Lokalkostnader, förhyrda lokaler Fastighetskostnader Hyra av anläggningstillgångar 5 Övriga externa kostnader 50 Lokalkostnader, förhyrda lokaler 5010 Lokalhyra 5011 Arrende (parkeringsplats mm) 5020 Elektricitet 5060 Städning och renhållning 5070 Reparation och underhåll av lokaler

Läs mer

Hotell- och Restaurang EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Hotell- och Restaurang EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Hotell- och Restaurang EU BAS 97 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter, preopeningkostn 234 1019 Ack avskrivn, balanserade utgifter, preop 234 1060 Hyresrätt 234 1069 Ack avskrivn hyresrätt 234 1070 Goodwill

Läs mer

Idrottens BAS-kontoplan 2003 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet:

Idrottens BAS-kontoplan 2003 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: Idrottens BAS-kontoplan 2003 Sida: 1 1060 Hyresrätter 234 1090 Övriga immateriella anläggningstillgångar 234 1110 Byggnader 237 1119 Ackumulerad avskrivning byggnader 237 1130 Mark 235 1210 Maskiner och

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Enskild firma BAS 2009 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet:

Enskild firma BAS 2009 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: Enskild firma BAS 2009 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter 7200 1018 Ack nedskrivningar balanserade utg 7200 1019 Ack avskrivningar balanserade utg 7200 1028 Ack nedskrivningar koncessioner m.m. 7200 1030

Läs mer

Handelsbolag BAS 2009 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet:

Handelsbolag BAS 2009 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: Handelsbolag BAS 2009 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter 234 1018 Ack nedskrivningar balanserade utg 234 1019 Ack avskrivningar balanserade utg 234 1028 Ack nedskrivningar koncessioner m.m. 234 1030 Patent

Läs mer

Företag X. Rapport. Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se

Företag X. Rapport. Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se Företag X Rapport 201X-XX-XX till 201X-XX-XX Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se Innehållsförteckning 1. Verksamheten den gångna perioden... 1.1 Resultaträkning

Läs mer

Göteborgs Symfoniker AB

Göteborgs Symfoniker AB Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2015 2015 2014 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Dec Jan - Dec Jan - Dec Jan - Dec Rörelsens intäkter Nettomsättning 40499 36637 36905 40503 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Ekonomisk förening BAS 2009 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet:

Ekonomisk förening BAS 2009 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: Ekonomisk förening BAS 2009 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter 7201 1018 Ack nedskrivningar balanserade utg 7201 1019 Ack avskrivningar balanserade utg 7201 1028 Ack nedskrivningar koncessioner m.m. 7201

Läs mer

Rörskärets Samfällighetsförening 1 (1) 716417-2202 Utskriven: 2011-03-11, 14:50 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 174

Rörskärets Samfällighetsförening 1 (1) 716417-2202 Utskriven: 2011-03-11, 14:50 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 174 1 (1) 716417-2202 Utskriven: 2011-03-11, 14:50 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 174 Balansrapport TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 2010-01-01 Förändring 2010-12-31 1110 Byggnader 1 581 180,00-45 000,00

Läs mer

Företag X. Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX. Bokoredo AB info@bokoredo.se

Företag X. Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX. Bokoredo AB info@bokoredo.se Företag X Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX Bokoredo AB info@bokoredo.se Innehållsförteckning 1. Verksamheten den gångna perioden... 1.1 Resultaträkning 1.2 Balansräkning 2. Förfallna kundfakturor...

Läs mer

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Belopp i kr 2015-12-31 2014-12-31

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Belopp i kr 2015-12-31 2014-12-31 Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr 2015-12-31 2014-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 1110 Byggnader 70 331,00 1111 Klubbhus 447 205,00 1112 Ack avskrivningar

Läs mer

Finansieringssektorn är den tredje och sista sektorn i kassaflödesanalysen

Finansieringssektorn är den tredje och sista sektorn i kassaflödesanalysen Kassaflödesanalys finansieringssektorn Finansieringssektorn är den tredje och sista sektorn i kassaflödesanalysen Finansieringssektorn är knuten till eget kapital (exkl. årets resultat) resp. långfristiga

Läs mer

Kontoplan 2014 TILLGÅNGAR. 1686 Vidarefakturering (Se instruktion vid mall för fakturaunderlag) INTÄKTER

Kontoplan 2014 TILLGÅNGAR. 1686 Vidarefakturering (Se instruktion vid mall för fakturaunderlag) INTÄKTER Kontoplan 2014 TILLGÅNGAR 1686 Vidarefakturering (Se instruktion vid mall för fakturaunderlag) INTÄKTER 30-3099 MEDLEMSAVGIFTER 3001 Medlemsintäkter 3002 Återbet. Medlemsintäkter 32-3299 PUBLIKT 3201 Annonser

Läs mer

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829 Revisionsberättelse Till Stockholmscenterns distriktsstämma Orgnr 802000-4829 Vi av Stockholmscenterns distriktsstämma valda revisorer har granskat årsredovisning, räkenskaper samt styrelsens förvaltning

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

Resultatrapport ORG2. Period: ORG2 Alla - Alla RRSUM4 > RRSUM3 > RRSUM2 > RRSUM1. Utfall ack fgår. Ack. budget Ack. utfall Differens Årsbudget

Resultatrapport ORG2. Period: ORG2 Alla - Alla RRSUM4 > RRSUM3 > RRSUM2 > RRSUM1. Utfall ack fgår. Ack. budget Ack. utfall Differens Årsbudget Period: 2014-12 ORG2 Alla - Alla Företag 291 RRSUM4 > RRSUM3 > RRSUM2 > 31 Fastställda taxor/ avgifter KF 81 424 917 82 591 000 83 226 334 635 334 82 591 000 3130 Evakueringsavgifter 256 000 200 000 96

Läs mer

Inkomstdeklaration 4 Särskilda uppgifter - Handelsbolag Utg 23

Inkomstdeklaration 4 Särskilda uppgifter - Handelsbolag Utg 23 Skatteverket 0771567 567 Särskilda uppgifter Handelsbolag Namn (firma), adress Fr.o.m. M Samråd enligt SFS 1982:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd. Information om hur man fyller i blanketten finns

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Bokslut per Stadsdelsnämnd: Bilaga 2 Sida 1 av 9. Förvaltning:720 Vantör stadsdelsförvaltning Uppföljning av budget år 2005

Bokslut per Stadsdelsnämnd: Bilaga 2 Sida 1 av 9. Förvaltning:720 Vantör stadsdelsförvaltning Uppföljning av budget år 2005 Bilaga 2 Sida 1 av 9 Bokslut per 05-12-31 Stadsdelsnämnd: Uppföljning av budget år 2005 Nämndens Nämndens Avvikelse budget 2005 utfall 2005 budget/ inkl. utfall 2005 budgetjustering 2-1 1 2 3 Anslag för

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Inkomstdeklaration 4. Handelsbolag - taxeringen. Särskild självdeklaration. 1.1 Underlag för särskild löneskatt. Underlag för avkastningsskatt

Inkomstdeklaration 4. Handelsbolag - taxeringen. Särskild självdeklaration. 1.1 Underlag för särskild löneskatt. Underlag för avkastningsskatt Skatteverket 0771567 567 Inkomstdeklaration 4 Handelsbolag taxeringen Kalenderår 2012 Namn (firma), adress Räkenskapsår Fr.o.m. T.o.m. M Samråd enligt SFS 1982:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd.

Läs mer

aiaflstappor Sida 1(2) Restaurang F Handelsbolag Utskrivet : Senaste vernr A 278 B 323 L 297 Räkenskapsr

aiaflstappor Sida 1(2) Restaurang F Handelsbolag Utskrivet : Senaste vernr A 278 B 323 L 297 Räkenskapsr Summa materiella anläggningstillgångar 72 120,50 72 120,50 10 521.00 61 599,50 1229 Värdem inventarier 18 030,00 18 030,00 10 521,00 28 551,00 1220 Inventarier 90 150,50 90 15050 0,00 90 150,50 Materiella

Läs mer

Brf Kvarnvingen 5 & 11

Brf Kvarnvingen 5 & 11 Årsredovisning för Brf Kvarnvingen 5 & 11 Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

KFA Den löpande verksamhet 1. Resultatet räknas om till kassaflöde i den löpande verksamheten

KFA Den löpande verksamhet 1. Resultatet räknas om till kassaflöde i den löpande verksamheten Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen kompletterar BR och RR visar hur de likvida medlen har förändrats under redovisningsperioden och är en mer objektiv/begreppsklar rapport än BR och RR det finns en

Läs mer

Kommunhuset kl 13:00. Michael Johansson, ordförande Per-Anders Blomqvist, vice ordförande Björn Källman Bengt Berg Lennart Brunzell

Kommunhuset kl 13:00. Michael Johansson, ordförande Per-Anders Blomqvist, vice ordförande Björn Källman Bengt Berg Lennart Brunzell EDA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-04-26 1 Sida Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Kommunhuset kl 13:00 Michael Johansson, ordförande Per-Anders Blomqvist, vice ordförande Björn

Läs mer

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader 1(1) Resultatrapport (t o m ver 3) 2013/14 2012/13 Nettoomsättning 3040 Avgifter 132 300,00 3740 Öresutjämning 9,00 Summa nettoomsättning 9,00 132 300,00 Övriga rörelseintäkter 3910 Hyresintäkter 226 800,00

Läs mer

Kontosystem o bokföring

Kontosystem o bokföring Kontosystem o bokföring Finns det startvärden (IBvärden) flyttas dessa ut på aktuella beräkningskonton Balanskontot och dubbel bokföring Kontobegrepp konto, kontoklasser, debet/kredit, saldo, avslutning,

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

SUMMA TILLGÅNGAR 145 363,34-1 606,31 143 757,03

SUMMA TILLGÅNGAR 145 363,34-1 606,31 143 757,03 1 (1) 8460013413 Utskriven: 20140219, 14:46 20130101 20131231 T o m ver nr: 11 30055, 12 30266, 13 30060, 14 30028, 15 30852, 21 8 Balansrapport TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 20130101 Förändring 20131231

Läs mer

Kontodelar Rörelsens inkomster/intäkter Kyrko- och begravningsavgifter Gåvor och bidrag Uthyrning Verksamhetens sidointäkter

Kontodelar Rörelsens inkomster/intäkter Kyrko- och begravningsavgifter Gåvor och bidrag Uthyrning Verksamhetens sidointäkter 3 Rörelsens inkomster/intäkter 31 Kyrko- och begravningsavgifter 3110 Kyrkoavgift 3120 Begravningsavgift 3130 Ekonomisk utjämning 3140 Utdelning från prästlönetillgångar 32 Gåvor och bidrag 3212 Bidrag

Läs mer

Användarid: Lösenord:

Användarid: Lösenord: Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Uppgifterna som lämnas skyddas enligt

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2010-31 december 2010 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Bil 14 a Bil 14 b Bil 14 b Kost enheter Budget 2016 Chefer Administration TOTALT Bigarrå Höjdpunkten Livsmedel Catering TOTALT Avdelningskök Kaffemaskiner TOTALT Tillagning Distribution

Läs mer

Creador AB 1 (1) 556832-1680 Utskriven: 2013-05-23, 17:02 2012-01-01-2012-12-31 T o m ver nr: A 101, B 10, C 8

Creador AB 1 (1) 556832-1680 Utskriven: 2013-05-23, 17:02 2012-01-01-2012-12-31 T o m ver nr: A 101, B 10, C 8 Creador AB 1 (1) 556832-1680 Utskriven: 2013-05-23, 17:02 2012-01-01-2012-12-31 T o m ver nr: A 101, B 10, C 8 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2012-01-01 Förändring 2012-12-31 1510 Kundfordringar

Läs mer

Anders Jonssons psykologiska mottagning AB

Anders Jonssons psykologiska mottagning AB Visby 2010-06-02 Till Rolf Forsman Komplettering av auktorisationsansökan Sysselsättningsgrad läkare Kie Chan, allmänläkare 75% Per Jörnéus, allmänläkare 75% Rolf Sandström, allmänläkare 25% Lars Sköldstan,

Läs mer

Aktiebolag - Asteri kirjanpito mallitilikartta

Aktiebolag - Asteri kirjanpito mallitilikartta BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar Materiella tillgångar Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Fordringar Långfristiga Kundfordringar Beräknade skattefordringar Övriga

Läs mer

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr Skalsvyn Fritid II Ekonomisk Förening Period:2014-05-01-2015-04-30 Balansrapport Sida: 1 Utskrivet: 2015-09-10 Belopp i kr 2015-04-30 2014-04-30 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Årsredovisning. Gunnarn Petrol Ek.för

Årsredovisning. Gunnarn Petrol Ek.för Årsredovisning 2006 Gunnarn Petrol Ek.för Inledning Avveckling av befintlig OK-Q8 station Vid ett stormöte påkallat av intresseföreningen informerades om OK-Q8:s planer på att avveckla stationen i Gunnarn.

Läs mer