Bygg EU BAS 99 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bygg EU BAS 99 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31"

Transkript

1 Bygg EU BAS 99 Sida: Balanserade utgifter Balanserade utgifter FOU Balanserade utg dataprogram Ack avskr balanserade utgifter Koncessioner Ack avskrivningar koncessioner Patent Ack avskrivningar patent Licenser Ack avskrivningar licenser Varumärken Ack avskrivningar varumärken Hyresrätter Ack avskrivningar hyresrätter Goodwill Ack avskrivningar goodwill Påg proj/förskott imm anltillg Påg projekt imm anl.tillg Förskott imm anl.tillg Övriga imm anläggningstillg Ack avskr övr imm anl.tillg Förvaltningsfastigheter Förv fast byggnad Förv fast Mark Förv fast Markanl Förv fast Byggn Förv fast ack uppskr Förv fast ack nedskr/återför Förv fast ack avskr byggnad Förv fast ack avskr markanl Förv fast ack avskr byggn inv Driftfastigheter Driftfast byggnad Driftfast mark Driftfast markanläggningar Driftfast byggnadsinventarier Driftfast ack uppskrivningar Driftfast ack nedskr/återför Driftfast ack avskr byggnad Driftfast ack avskr markanl Driftfast ack avskr byggn inv Expl fast anl tillgång Expl fast anl byggnad Expl fast anl mark Expl fast anl Markanl Expl fast anl byggn inv Expl fast anl ack uppskrivningar Expl fast anl ack nedskr/återf Expl fast anl ack avskr byggn Expl fast anl ack avskr markanl Expl fast anl ack byggn inv Påg nyanlägg, försk byggn/mark Övriga byggnader och mark Ack avskr på övriga byggnader Maskiner och inventarier Ack avskr maskiner och inv Maskiner och andra tekn anl Maskiner Byggnadsinventarier Andra tekniska anläggningar Ack avskr mask/andra tekn anl Inventarier och verktyg Ack avskr på inv/verktyg Installationer Installationer på annans fast Förbättringsutgifter annans fast Ack avskr på installationer Bilar och andra transportmedel Ack avskr bilar/transportmedel Datorer Ack avskr på datorer 236

2 Bygg EU BAS 99 Sida: Leasingavtal Ack avskr på leasingavtal Påg nyanlägg/försk mask, inv Pågående nyanläggningar Förskott för maskiner/inventarier Övr maskiner och inventarier Konst och liknande tillgångar Inventarier i annans fastighet Ack avskr övr maskiner/inv Aktier/andelar koncernföretag Aktier/andelar sv dotterftg Aktier/andelar utl dotterftg Aktier/andelar övr sv konc.ftg Aktier/and övr utl konc.ftg Värderegl aktier/and konc.ftg Långfr fordr hos koncernftg Fordringar hos moderföretag Fordringar hos dotterföretag Fordr hos andra koncernföretag Värderegl fordr hos koncernftg Aktier/andelar intresseföretag Värderegl aktier/and intr.ftg Långfr fordr hos intresseftg Värdereg långfr fordr intr.ftg Aktier/and/värdep i andra ftg Aktier i börsnoterade företag Andra aktier och andelar Andelar i bostadsrättsföreningar Obligationer Värdereg övr aktier/and/värdep Andra långfristiga fordringar Reservfordringar Fordringar hos anställda Lämnade depositioner Lån till närstående personer Värde av kapitalförsäkring Förbetalda leasingavgifter Långfristiga kontraktsfordr Övriga långfristiga fordringar Värderegl andra långfr fordr Värderegl värdep/långfr fordr Expl fast oms Expl fast oms, byggn o mark Expl fast oms, ack ned/åter Andelar expl fast Andelar explfast, ack ned/åter Mtrl- och varulager, ospec Lager av tillsatsmtrl/förnöd Lager av halvfabrikat Produkter i arbete Lager av färdiga varor Lager av handelsvaror Pågående arb, nedlagda kostn Förskott expl fast, entrepr mm Förskott expl fast oms Förskott ej avsl entreprenader Övr förskott till leverantörer Kundfordringar Kundfordringar Kundfordringar Belånade kundfordr, factoring Osäkra kundfordringar Tvistiga kundfordringar Ej reskontraförda kundfordr Värdereglering kundfordr Hyresfordringar Osäkra hyresfordringar Värderegl av hyresfordringar Kundfordr hos koncernföretag Kundfordringar hos moderftg Kundfordringar hos dotterftg 204

3 Bygg EU BAS 99 Sida: Kundfordr hos andra koncernftg Värderegl kundfordr konc.ftg Kundfordringar hos intresseftg Osäkra kundfordr intresseftg Värderegl kundfordr intr.ftg Kontokort och kuponger Värdereglering kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Fordringar hos anställda Reseförskott Kassaförskott Övriga förskott Tillfälliga lån till anställda Övr fordringar hos anställda Avräkn skatter och avgifter Skattefordringar Momsfordran Fordringar hos koncernföretag Fordringar hos moderföretag Fordringar hos dotterföretag Fordr hos andra koncernföretag Fordringar hos intresseföretag Andra kortfristiga fordringar Utlägg för kunder Kortfristiga lånefordringar Fordr teckn ej inbet aktiekap Fordringar hos leverantör Fordr hos närstående personer Upparbetad men ej fakt intäkt Kortfr del av långfr fordr Övriga kortfristiga fordringar Värdereglering kortfr fordr Förutbet kostn/upplupna int Förutbetalda hyresutgifter Förutbetalda leasingavgifter Förutbetalda försäkringspremier Förutbetalda ränteutgifter Upplupna hyresinkomster Upplupna inkomsträntor Tillgångar av kostnadsnatur Upplupna avtalsinkomster Övr förutbet kostn/upplup int Kortfristiga placeringar Aktier i börsnoterade bolag Obligationer Konvertibla skuldbrev Andra kortfristiga placeringar Egna aktier Aktier och andelar koncernftg Aktier och andelar övriga ftg Värdereglering kortfr plac Kassa Huvudkassa Kassa Kassa PlusGiro PlusGiro PlusGiro Checkräkningskonto Checkräkningskonto Checkräkningskonto Bank Bank Bank Bankcertifikat Koncernkonto moderföretag Särskilda bankkonton Allmänt investeringskonto Spärrade bankmedel Övriga särskilda bankkonton 200

4 Bygg EU BAS 99 Sida: Bundet eget kapital 2081 Aktiekapital Ej registrerat aktiekapital Överkursfond Uppskrivningsfond Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Erhållna/lämnade koncernbidrag Erhållna aktieägartillskott Vinst/förlust föregående år Årets resultat Periodiseringsfonder 2150 Ackumulerade överavskrivningar Ack överavskr imm anl.tillg Ack överavskr på byggn/markanl Ack överavskr maskiner/inv Ersättningsfond Ersättningsfond inventarier Ersättn.fond byggn/markanl Ersättningsfond mark Övriga obeskattade reserver Skillnad bokf/fakt pens.skuld Valutakursreserv Lagerreserv Skatteutjämningsreserv (SURV) Övriga obeskattade reserver Avsättningar för pensioner Avsättningar för PRI-pensioner Avsättningar för övr pensioner Avsättningar för garantier Avsättningar för skatter Avsättningar ber latent skatt Avsättningar tvistiga skatter Avsättningar övriga skatter Övriga avsättningar Obligations- och förlagslån Konvertibla lån Checkräkningskredit Byggnadskreditiv Andra skulder t kreditinstitut Lån utl valuta kreditinstitut Skulder till koncernföretag Skulder till moderföretag Skulder till dotterföretag Skulder till andra koncernftg Skulder till intresseföretag Övriga långfristiga skulder Avbetalningskontrakt Villkorliga skulder Lån från aktieägare Långfr leverantörskrediter Andra lån i utländsk valuta Mottagna depositioner Övriga långfristiga skulder Kortfr låneskulder kreditinst Kortfr lån från kreditinstitut Kortfr del av långfr skulder Kortfr del checkräkningskredit Övr kortfr skulder kreditinst Förskott från kunder Pågende arbeten Påg arbeten, fakturer a conto Påg arbeten, lyft på kreditiv Leverantörsskulder Leverantörsskulder Tvistiga leverantörsskulder Ej reskontraförda lev.skulder Kvittning av leverantörsfakturor Lev.skulder koncernföretag Lev.skulder till moderföretag 300

5 Bygg EU BAS 99 Sida: Lev.skulder till dotterföretag Lev.skulder till andra koncernftg Lev.skulder intresseföretag Övr k.f sk kreditinst/lev/kund 2510 Skatteskulder Debiterad kvarstående skatt Beräknad inkomstskatt Beräknad fastighetsskatt Ber särsk löneskatt pens.kostn Beräknad avkastningsskatt Betald preliminärskatt Utgående moms, oreducerad Utg moms förs inom Sv, ored Utg moms egna uttag, ored Utg moms uthyrning, ored Ber utg m tjänsteförv utl, ored Ber utg m varuförv EU, ored Vilande utg moms, oreducerad Utgående moms, reducerad Utg m försäljn inom Sv, red Utg moms egna uttag, red Ber utg m varuförv EU, red Vilande utg moms, reducerad Utgående moms, reducerad Utg m på förs inom SV, red Utg m på egna uttag, red Ber utg m varuförv EU, red Vilande utg moms, reducerad Ingående moms Debiterad ingående moms Deb ing moms frivill skattsk Ber ing moms utlandsförvärv Vilande ingående moms Ing moms, blandad verksamhet Redovisningskonto för moms Särskilda punktskatter Reklamskatt Grusskatt Övriga punktskatter Personalens källskatt Innehållen källskatt Betald källskatt Lagstad soc avg/särsk lönesk Avräkn lagstadgade sociala avg Avräkning särskild löneskatt Bet soc avg/särsk löneskatt Avtalade sociala avgifter Avräkning avtalade sociala avg Avräkn, avtal avg, tjänstemän Debiterade avgifter, AMF Debiterade avgifter, ITP Debiterade avgifter, TGL Debiterade avgifter, SPP Debiterade avgifter, TFA Betalda avtalade sociala avg Debiterade avgifter, Tr rådet Utmätning i lön mm Semesterkassa Avräkning, ej arbetad tid Avräkn, ej arb tid koll anst Betald semesterlön, koll anst Betald sjuklön, koll anst Avräkn, ej arb tid tj-män Betald semesterlön, tj-män Betald semesterlön, koll anst Betald lön, ej arb tid, ospec Övriga löneavdrag Personalens intressekonto Lönsparande Gruppförsäkringspremier Fackföreningsavgifter 319

6 Bygg EU BAS 99 Sida: Mätnings-/granskningsarvoden Övriga löneavdrag Avräkning för factoring Skulder till anställda Löneskulder Reseräkningar Tantiem, gratifikationer Kortfristiga låneskulder Kortfr del av långfr skulder Övr kortfristiga låneskulder Skulder till koncernföretag Skulder till moderföretag Skulder till dotterföretag Skulder till andra koncernftg Skulder till intresseföretag Fakturerad ej upparb intäkt Övriga kortfristiga skulder Skulder under indrivning Skulder närstående personer Mottagna depositioner Outtagen vinstutdelning Övriga kortfristiga skulder Uppl kostn/förutbet intäkter Upplupna löner Löneskulder Ackordsöverskott Upplupna semlöner Upplupna semlöner Betalda semesterlöner Upplupna pensionskostnader Upplupna pensionsutbetalningar Uppl lagstadgade sociala avg Ber uppl lagst sociala avg Ber uppl löneskatt för löner Ber uppl särsk lönesk pens.kostn Ber uppl avkast.skatt pen.kost Upplupna avtalade sociala avgifter Upplupna utgiftsräntor Förutbetalda hyresinkomster Upplupna avtalskostnader Övr uppl kostn/förbet int Beräknat arvode för bokslut Beräknat arvode för revision 305

7 Bygg EU BAS 99 Sida: Fakturering, entreprenader 05 (25%) Fakturering, a conto 05 (25%) Fakturering, index 05 (25%) Fakturering, ändr o tlg arb 05 (25%) Fakt annan än beställaren 05 (25%) Fakt annan än beställ, tillval 05 (25%) Fakt annan än beställ, övrigt 05 (25%) Fakturering, koncernföretag Fakturering, moderföretag Fakturering, dotterföretag Fakturering, andra koncernftg Intäktsandel i konsortier Periodiser konto entrepr verks Fakturerat, ej res avräknat IB Fakturerat, ej res avräknat UB Kreditivlyft, eg regi försäljn Kontantinsatser från köpare Slutavräkning mot köpare 05 (25%) Slutavräkning kontrakt 05 (25%) Försäljning, tillval 05 (25%) Utg moms egen regi försäljn Kreditivlyft, slutavräkning Kontantinsatser, slutavräkning Periodiser konto eg regi förs Kred lyft o kontantinsats (IB) Kred lyft o kontantinsats (UB) Förs byggvaror/byggmaterial 05 (25%) Uthyrning maskiner/material 05 (25%) Tekn o adm konsulttjänster 05 (25%) Försäljning av fastighet Försäljning av andelar f-bolag Hyresintäkter, momspliktiga 05 (25%) Hyresintäkter, ej momspliktiga Hyrestillägg, momspliktiga 05 (25%) Hyrestillägg, ej momspliktiga Service till hyresgäster 05 (25%) Serviceavgifter 05 (25%) Tillvalsavgifter 05 (25%) Extraarbeten/tillval 05 (25%) Ersättning från hyresgäst 05 (25%) Tillfällig uthyrning 05 (25%) Övriga serviceintäkter 05 (25%) Räntebidrag Hyresintäkter, koncernföretag Hyror och avg, moderföretag Hyror och avg, dotterföretag Hyror och avg, andra koncernftg Fakturerade kostnader 05 (25%) Rörelsens sidointäkter 05 (25%) Hyresrabatter 05 (25%) Öresutjämning Avrundn Fakturerade punktskatter 05 (25%) Fakt punktskatter kredit 05 (25%) Fakt punktskatter debet 05 (25%) Övriga rörelseintäkter Hyres- och arrendeintäkter Hyresintäkter Arrendeintäkter Provisionsint/licensint/royalt Provisionsintäkter Licensintäkter och royalties Återvunna, tid avskr kundfordr Kursv fordr/skuld rör.karak Vinst avyttr imm/mat anl.tillg Vinst avyttr imm anl.tillg Vinst avyttring byggnader/mark Vinst avyttring maskiner/inv Erhållna bidrag Erhållna EU-bidrag Erhållna statliga bidrag Erhållna kommunala bidrag

8 Bygg EU BAS 99 Sida: Övriga erhållna bidrag Övr ersättningar och intäker Konfliktersättning Erhållna skadestånd 05 (25%) Erhållna donationer och gåvor Ofördelad försäkringsersättn Sjukpenning Övriga rörelseintäkter Jord, grus- och bergmaterial Betong- och stenmaterial Trämaterial Metallmaterial Plast- och gummimaterial Papp- och fibermaterial Mineralbaserade material Kemiskt-tekniskt material Övrigt material Markbyggnadsvaror Grundläggn- spec anläggnvaror Stombyggnadsvaror Klimatskärmsvaror Stormkompletteringsvaror Inrednings- och utrustningsvaror Ytskiktsvaror Installationsutrustningsvaror Övriga sammansatta varor Markanläggn entreprenader Grundläggn- spec anläggn entr Stombyggnadsentreprenader Klimatskärmsentreprenader Stomkompletteringsentrepren Rumskompletteringsentrepren Ytskiktsentreprenader Övriga underentreprenader VS-installationsentreprenader Luftbehandlingsentreprenader Kraft-, tele- o belysn entrepr Styr- o övervakningsentrepr Transportutrustningsentrepr Kyl- o frysanläggningsentrepr Processentreprenader Övriga installationsentrepr Maskiner utan förare Maskiner med förare Maskinreparation o underhåll Övriga maskinkostnader Myndighetskostnader mm Hyresmateriel Handverktyg, redskap, förbrmat Personlig skyddsutr, arbkläder Renhållning och städning Övriga drifts- o förbruknkostn Tekniska konsulter Byggadministrativa konsulter Besiktningar Kontroller och provningar Övr konsult, besiktn, kontroll Förändr material- o varulager Kostnadsandel i konsortier Erhållna rabatter Erhållna kassarabatter Erh mängdrabatter (inkl bonus) Bokfört värde försålda fastigh Bokf värde försålda fb-andelar Förändr påg arb, nedl kostnader Nedl kostn, ej res avräknat IB Nedl kostn, ej res avräknat UB Fastigh- o lokalkostn (grpkto) Tomträttsavgäld/arrende 528

9 Bygg EU BAS 99 Sida: Elavgifter för belysning Värme Uppvärmning Sotning Vatten och avlopp Lokaltillbehör Städning och renhållning Städning Sophämtning Hyra för sopcontainer Snöröjning Rep/underhåll av fastighet Fastighetsskatt 5190 Övriga fastighetskostnader Hyra av anläggningstillgångar Hyra maskiner/tekn anl Korttidshyra maskiner/tekn anl Leasing maskiner/tekn anl Hyra inventarier/verktyg Korttidshyra inv/verktyg Leasing inventarier/verktyg Hyra av datorer Korttidshyra av datorer Leasing av datorer Övr hyreskostn anl.tillg Energikostnader Elavgifter för drift Gas Eldningsolja Stenkol och koks Torv/träkol/ved/övr träbränsle Bensin/fotogen/motorbrännolja Fjärrvärme, kyla och ånga Vatten Övriga energikostnader Förbrukn.inv/förbrukn.mtrl Förbrukningsinventarier Dataprogram Transportinventarier Förbrukningsemballage Förbrukningsmaterial Arbetskläder/skyddsmaterial Övr förbrukn.inv/förbrukn.mtrl Reparation och underhåll Rep/underhåll av mask/tekn anl Rep/underhåll av inv/verktyg Rep/underhåll installationer Rep/underhåll förbrukningsinv Underhåll/tvätt arbetskläder Övr kostn för rep/underhåll Kostnader för transportmedel Personbilskostnader Drivmedel för personbilar Försäkring/skatt personbilar Rep/underhåll personbilar Leasingavgifter personbilar Övriga personbilskostnader Lastbilskostnader Tryckkostnader Traktorkostnader Motorcykel-/moped-/skoterkost Båtkostnader Flygplans- och helikopterkostn Övr kostnader f transportmedel Frakter och transporter Frakt/transp/försäkr varudistr Tull- och speditionskost m m Arbetstransporter Övr kostn frakter/transporter Resekostnader Biljetter 538

10 Bygg EU BAS 99 Sida: Hyresbilskostnader Kost och logi Kost och logi i Sverige Kost och logi i utlandet Övriga resekostnader Reklam och PR Annonsering Utomhus- och trafikreklam Reklamtrycksaker/direktreklam Utställningar och mässor Butiks-/återförsäljarreklam Varuprover, reklamgåvor m m Film-, radio- och TV-reklam PR, institut reklam, sponsring Övr kostnader reklam och PR Erhållna reklambidrag Övriga försäljningskostnader Kataloger, prislistor m m Egna facktidskrifter Speciella orderkostnader Kontokortsavgifter Försäljningsprovisioner Kreditförsäljningskostnader Representation Representation, avdragsgill Representation, ej avdragsgill Övriga försäljningskostnader Kontorsmateriel och trycksaker Kontorsmateriel Trycksaker Tele och post Telekommunikation Telefon Mobiltelefon Mobilsökning Fax Telex Telefonkonsult Datakommunikation Postbefordran Ftgförsäkringar/övr riskkostn Företagsförsäkringar Fastighetsförsäkringspremier Självrisker Förluster i pågående arbeten Bankgarantier o garantiförsäkr Förluster på kundfordringar Konstaterade förl på kundfordr Befarade förl på kundfordr Garantikostnader Förändring garantiavsättningar Kostn för bevakning och larm Förl på övr kortfr fordringar Övriga riskkostnader Förvaltningskostnader Styrelsearvoden Revisionsarvoden Management fees Årsredovisn, delårsrapporter Bolagsstämma Övriga förvaltningskostnader Övriga externa tjänster Mätningskostnader Ritnings- och kopieringskostn Redovisningstjänster ADB-tjänster Konsultarvoden Serviceavg till branschorg Bankkostnader Advokat-/rättegångskostnader 530

11 Bygg EU BAS 99 Sida: Övriga externa tjänster Inhyrd personal Inhyrd produktionspersonal Inhyrd lagerpersonal Inhyrd transportpersonal Inhyrd kontors-, ekonomipers Inhyrd IT-personal Inhyrd marknads-, försälj.pers Inhyrd restaurang-, butikspers Inhyrda företagsledare Övrig inhyrd personal Övriga externa kostnader Licensavgifter och royalties Patentkostn för egna patent Kostnader för varumärken m m Kontroll/provnings-/stämpelavg Tillsynsavgifter myndigheter Franchiseavgifter o dyl Tidningar, facklitteratur Föreningsavgifter Föreningsavg, avdragsgilla Föreningsavg, ej avdragsgilla Övriga externa kostnader Övr externa utg, avdragsgilla Övr ext utg, ej avdragsgilla Lämnade bidrag och gåvor Kostnadsräntor skatter/soc avg Ing moms, återbetalning Ing moms, blandad verksamhet Löner till kollektivanställda Löner till kollektivanställda Löner till kollektivanställda Vinstandel kollektivanställda Löner kollektivanst löneskatt Vinstandel koll.anst löneskatt Avgångsved kollektivanställda Bruttolöneavdrag, koll.anst Uppl löner/vinstand koll.anst Löner koll.anst ej arbetad tid Sjuklöner till koll.anst Semesterlöner till koll.anst Förändring semesterlöneskuld Pålägg lönekostnader (grpkto) Pålägg löner, koll anställda Pålägg löner, tjänstemän Omkostn pålägg lönebaserade Omkostn pålägg debiterbar tid Påläggsdifferenser Löner tjänstemän/ftgledare Löner till tjänstemän Löner till tjänstemän Vinstandelar till tjänstemän Löner tjänstemän löneskatt Vinstand tjänstemän löneskatt Avgångsvederlag, tjänstemän Bruttolöneavdrag, tjänstemän Uppl löner/vinstand tjänstemän Löner till företagsledare Löner till företagsledare Tantiem till företagsledare Avgångsvederlag företagsledare Bruttolöneavdrag, ftgsledare Uppl löner/tantiem ftgledare Löner tj.män/ftgled ej arb tid Sjuklöner tjänstemän/ftgledare Sem.löner tjänstemän/ftgledare Förändring semesterlöneskuld Kostnadsersättn och förmåner Kontanta extraersättningar Ersättningar sammanträden m m 514

12 Bygg EU BAS 99 Sida: Ersättn förslagsverks/uppfinn Ersättn/bidrag bostadskostn Ersättn/bidrag måltidskostn Ersätt/bidrag resor t/f arb.pl Ersättning/bidrag arbetskläder Ers/bidrag arb.mtrl/arb.verkt Felräkningspengar Övr kontanta extraersättningar Traktamenten vid tjänsteresa Skattefria traktamenten, Sv Skattepl traktamenten, Sv Skattefria traktamenten, utl Skattepl traktamenten, utl Bilersättningar Bilersättningar, skattefria Bilersättningar, skattepliktiga Ersättn föreskrivna arb.kläder Representationsersättningar Kostn för förmåner t anställda Kostnader för fri bostad Kostn fria/subv måltider Kostn fria resor t/f arb.plats Kostn f fria/sub arbetskläder Kostnader för fri bil Subventionerad ränta Anst ersättning för förmåner Övriga kostn för förmåner Övriga kostnadsers och förmåner Pensionskostnader Pensionsförsäkringspremier Premier kollektiv pens.försäkr Premier individ pens.försäkr Förändring av pensionskuld Avdrag räntedel i pens.kostn Avsättning pensionsstiftelse Avdr gottgör fr pens.stiftelse Pensionsutbetalningar Pens.utbet fd kollektivanställ Pens.utbet till f d tjänstemän Pens.utbet till f d ftgledare Förvaltnings/kreditförsäkr.avg Övriga pensionskostnader Soc/andra avg enligt lag/avtal 7510 Lagstadgade soc arbetsgiv.avgifter Sociala avg löner/ersättningar Sociala avg för förmånsvärden Soc avg på sk.plikt kostn.ers Soc avg på arvoden Sociala avg bruttolöneavdrag Soc.avg semester/löneskuld Egenavgifter m m 7530 Löneskatt Löneskatt löner/ersättningar Löneskatt för förmånsvärden Särsk löneskatt pensionskostn Avkastningsskatt på pens.medel Premier arb.markn.försäkringar Gruppförsäkringspremier Grupplivsförs.premier Gruppsjukförs.premier Gruppolycksfallsförs.premier Övr soc/andra avg lag/avtal Övriga personalkostnader Utbildning Sjuk- och hälsovård Sjuk-/hälsovård, avdragsgill Sjuk-/hälsovård ej avdragsgill Personalrepresentation Personalrepr, avdragsgill Personalrepr, ej avdragsgill Sjuklöneförsäkring 527

13 Bygg EU BAS 99 Sida: Avsättning personalstiftelse Gottgörelse personalstiftelse Övr personalkostn/erh bidrag Personalrekrytering Begravningshjälp Fritidsverksamhet Erh bidrag/ersättn personal Övriga personalkostnader Nedskrivn av imm anl.tillg Nedskrivn byggnader och mark Nedskrivn av maskiner/inv Nedskrivn av vissa oms.tillg Återf nedskrivn imm anl.tillg Återf nedskrivn byggnader/mark Återf nedskrivn maskiner/inv Återf nedskrivn oms.tillg Avskrivn på imm anl.tillg Avskrivn på balanserade utg Avskrivningar på koncessioner Avskrivningar på patent Avskrivningar på licenser Avskrivningar på licenser Avskrivningar på hyresrätter Avskrivningar på goodwill Avskrivn övr imm anl.tillg Avskrivn byggnader och markanl Avskrivningar på byggnader Avskrivn på markanläggningar Avskrivn på övriga byggnader Avskrivn maskiner/inventarier Avskrivn mask/andra tekn anl Avskrivn inventarier/verktyg Avskrivningar installationer Avskrivn bilar/andra transpm Avskrivningar på datorer Avskrivningar på leasingavtal Avskr övr maskiner/inv Intäkter av engångskaraktär Kostnader av engångskaraktär Kursförl fordr/skuld rör.karak Förl avyttr imm/mat anl.tillg Förlust avyttr imm anl.tillg Förlust avyttr byggnader/mark Förlust avyttr maskiner/inv Övriga rörelsekostnader Utd aktier/andelar koncernftg Utd aktier/andelar dotterftg Utd aktier/and andra konc.ftg Res förs aktier/and konc.ftg Res förs aktier/and dotterftg Res förs akt/and övr konc.ftg Nedskr andelar/lf fordr k.ftg Nedskrivn aktier/and dotterftg Nedskrivn aktier/and konc.ftg Nedskr långfr fordr moderftg Nedskr långfr fordr dott.ftg Nedskr långfr fordr konc.ftg Återf nedskr and/lf fordr kftg Återf nedskr aktier dotterftg Återf nedskr aktier koncernftg Återf nedskr långfr ford m.ftg Återf nedskr långfr ford d.ftg Återf nedskr långfr ford k.ftg Utd aktier/andelar intresseftg Res förs aktier/and intr.ftg Nedskr långfr fordr intr.ftg Nedskr långfr fordr intr.ftg Nedskr långfr fordr intr.ftg Återf nskr and/lf fordr i.ftg Återf nedskr aktier/and i.ftg 571

14 Bygg EU BAS 99 Sida: Återf nskr långfr fordr i.ftg Ränteint från anläggningstillg Utd aktier/andelar i andra ftg Res förs övr vp/långfr fordr Res förs aktier/and övr ftg Res förs långfr fordr övr ftg Res förs övr värdep övr ftg Valutakursdiff långfr fordr Valutakursvinst långfr fordr Valutakursförlust långfr fordr R.int långfr fordr/vp övr ftg Ränteint långfr fordringar Ränteint från övr värdepapper Ränteint långfr fordr konc.ftg Ränteint långfr fordr moderftg Ränteint långfr fordr dott.ftg R.int långfr fordr övr koncftg Nedskr andel/lf fordr övr ftg Nedskrivningar aktier/andelar Nedskrivn av långfr fordringar Nedskr övr värdep i andra ftg Återf nedskr and/lf ford ö ftg Återf nedsk aktier/and övr ftg Återf nedsk långf ford övr ftg Återf nedsk övr värdep övr ftg Ränteintäkter från oms.tillg Ränteintäkter från oms.tillg Ränteintäkter från bank Ränteint kortfr placeringar Ränteint kortfr fordringar Skattefria ränteintäkter Ränteintäkter dold räntekomp Övr ränteint omsättningstillg Val.kursdiff kortfr fordr/plac Valutakursv kortfr fordr/plac Val.kursförl kortfr fordr/plac Utd på kortfr placeringar Res förs kortfr placeringar Övr ränteint från koncernftg Övr ränteint från moderföretag Övr ränteint från dotterftg Övr ränteint från övr konc.ftg Nedskrivn kortfr placeringar Återf nedskrivn kortfr plac Övriga finansiella intäkter Räntekostnader Räntekostn långfr skulder Räntekost obl/förlags/konv lån Räntedel i årets pensionskostnad Räntekostn checkräkningskredit Räntekostn byggnadskreditiv Räntekostn skulder kreditinst Räntekostnader dold räntekomp Avdragspost räntesubventioner Övr räntekostn långfr skulder Räntekostnader kortfr skulder Räntekostn till kreditinstitut Dröjsmålsräntor lev.skulder Kostnadsräntor skatter och avg Övr räntekostn kortfr skulder Valutakursdifferenser skulder Valutakursvinster på skulder Valutakursförluster på skulder Räntekostnader till koncernftg Räntekostnader till moderftg Räntekostnader till dotterftg Räntekost till övr koncernftg Aktiverade räntekostnader Övriga finansiella kostnader Extraordinära intäkter Erhållna aktieägartillskott

15 Bygg EU BAS 99 Sida: Extraordinära kostnader Förändring periodiseringsfond 8811 Avsättning periodiseringsfond Återföring periodiseringsfond Överavskrivningar Överavskr imm anl.tillg Överavskr byggnader/markanlägg Överavskr maskiner/inventarier Förändring av ersättningsfond 8861 Avs till ers.fond för inv Avs t ers.fond byggn/markanl Avs t ersättningsfond mark Ianspråktag ers.fond för avskr Ianspråktag ers.fond för annat Återföring fr ersättningsfond Övriga bokslutsdispositioner För skilln bokf/fakt pens.sk Nedsk kons.karaktär anl.tillg Förändring av valutakursreserv Förändring av lagerreserv Återföring av SURV 8899 Övriga bokslutsdispositioner Skatt årets besk.bara res Skatt pga ändrad taxering Restituerad skatt Latent skatt Övriga skatter Resultat Årets resultat 596

Ink3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Koppling mellan BAS 2008 och SRU

Ink3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Koppling mellan BAS 2008 och SRU Ink3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Koppling mellan BAS 2008 och SRU Kontonr Namn 1010 Balanserade utgifter 1011 Balanserade utgifter för utveckling 1012 Balanserade utgifter för programvaror 1018

Läs mer

Åkeri EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Åkeri EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Åkeri EU BAS 97 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter 234 1011 Bal utgifter forsk/utveckl 234 1012 Bal utgifter dataprogram 234 1019 Ack avskrivn bal utgifter 234 1020 Koncessioner 234 1029 Ack avskrivn koncessioner

Läs mer

Kontoplan BAS 2013 1 (39)

Kontoplan BAS 2013 1 (39) Kontoplan BAS 2013 1 (39) = Ändring eller tillägg jämfört med 2012. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2114 och 2115 är = Kontot ingår i det urval av konton som för de flesta

Läs mer

Kontoplan BAS 2015 1 (38)

Kontoplan BAS 2015 1 (38) Kontoplan BAS 2015 1 (38) = Ändring eller tillägg jämfört med 2014. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2617, 2627 och 2637 är borttagna). = Kontot ingår i det urval av konton

Läs mer

1219 Ackumulerade. 1182 Pågående om- och. BAS-konton SRU Underkonton SRU. tekniska anläggningar 1213 Andra tekniska. anläggningar 1218 Ackumulerade

1219 Ackumulerade. 1182 Pågående om- och. BAS-konton SRU Underkonton SRU. tekniska anläggningar 1213 Andra tekniska. anläggningar 1218 Ackumulerade Kontotabell med SRU-koder till FastBAS 2005 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1010 Balanserade utgifter 234 1011 Balanserade utgifter för 234 forskning och utveckling 1012 Balanserade

Läs mer

Hotell- och Restaurang EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Hotell- och Restaurang EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Hotell- och Restaurang EU BAS 97 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter, preopeningkostn 234 1019 Ack avskrivn, balanserade utgifter, preop 234 1060 Hyresrätt 234 1069 Ack avskrivn hyresrätt 234 1070 Goodwill

Läs mer

Aktiebolag BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10

Aktiebolag BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10 Aktiebolag BAS 96 Sida: 1 1010 Kassa 200 1020 Postgiro 200 1040 Checkräkningskonto 200 1050 Övriga bankkonton 200 1120 Aktier och andelar 202 1130 Obligationer 203 1210 Kundfordringar 204 1230 Belånade

Läs mer

Kyrk-BAS 2014 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 14-02-14 Räkenskapsår: 14-01-01-14-12-31 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1110 Kyrkor och kapell 1111 Kyrkor

Kyrk-BAS 2014 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 14-02-14 Räkenskapsår: 14-01-01-14-12-31 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1110 Kyrkor och kapell 1111 Kyrkor Kyrk-BAS 2014 Sida: 1 1110 Kyrkor och kapell 1111 Kyrkor 1112 Kapell 1113 Kyrka och församlingslokaler gemensam byggn 1118 Ack nedskrivningar på kyrkor och kapell 1119 Ack avskrivningar på kyrkor och kapell

Läs mer

Enskild firma BAS 2009 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 09-09-04

Enskild firma BAS 2009 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 09-09-04 Enskild firma BAS 2009 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter 1018 Ack nedskrivningar balanserade utg 1019 Ack avskrivningar balanserade utg 1028 Ack nedskrivningar koncessioner m.m. 1030 Patent 1038 Ack nedskrivn

Läs mer

Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: 1 1110 Byggnader 237 1119 Ackumulerad avskrivning byggnader 237 1130 Mark 235 1210 Maskiner och andra tekniska anläggningar 236 1219 Ack avskr mask/andra

Läs mer

LRF AB EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

LRF AB EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 LRF AB EU BAS 97 Sida: 1 1000 Immateriella anläggningstillgångar 234 1040 Produktionsrätter 234 1041 Mjölkkvot 234 1042 Bidragsrätt tackor 234 1043 Bidragsrätt di-/amkor 234 1049 Produktionsrätter, avskrivning

Läs mer

Kontoplan för hotell och restaurang HR 2013 2013-07-01. Sidan 0 av 208 2013 Visita, kontoplan@visita.se

Kontoplan för hotell och restaurang HR 2013 2013-07-01. Sidan 0 av 208 2013 Visita, kontoplan@visita.se Kontoplan för hotell och restaurang HR 2013 2013-07-01 www.visita.se/kontoplan kontoplan@visita.se Sidan 0 av 208 Förord Visita har uppdaterat branschkontoplanen för hotell- och restaurangverksamhet till

Läs mer

Kontoplan med anvisningar Petroleumhandelns Riksförbund PRF

Kontoplan med anvisningar Petroleumhandelns Riksförbund PRF PRFBAS 2003 Kontoplan med anvisningar Petroleumhandelns Riksförbund PRF Innehåll Förord... 2 Kontoplanens användning... 3 Kontoplan Kontotabell... 7 Instruktioner till kontoklasser Kontoklass 1: Tillgångar...

Läs mer

Årsredovisning och kontoplan

Årsredovisning och kontoplan Årsredovisning och kontoplan Författare Kristina Andersson, Irén Frändå och Lena Härelind Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Sveriges Frikyrkosamråd INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Exempel på årsredovisning för

Läs mer

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1010 Balanserade utgifter spelarförvärv 1019 Ack avskrivningar bal utgifter på spelarförvärv 1060

Läs mer

Idrottens BASkontoplan V 3.0

Idrottens BASkontoplan V 3.0 1230 Idrottens BASkontoplan V 3.0 1259 1510 1681 1910 2449 2899 3010 3740 4010 6550 8990 Innehållsförteckning Inledning... 1 KONTOPLANEN... 2 Kontoplanens struktur... 2 Förändringar i kontotabellen mellan

Läs mer

Konto Övriga externa kostnader Lokalkostnader, förhyrda lokaler Fastighetskostnader Hyra av anläggningstillgångar

Konto Övriga externa kostnader Lokalkostnader, förhyrda lokaler Fastighetskostnader Hyra av anläggningstillgångar 5 Övriga externa kostnader 50 Lokalkostnader, förhyrda lokaler 5010 Lokalhyra 5011 Arrende (parkeringsplats mm) 5020 Elektricitet 5060 Städning och renhållning 5070 Reparation och underhåll av lokaler

Läs mer

Bilaga 5; Kontobeskrivningar

Bilaga 5; Kontobeskrivningar 1 Bilaga 5; Kontobeskrivningar 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar I kontogruppen redovisas immateriella anläggningstillgångar och rättigheter som förvärvats av föreningen. Detta kan vara

Läs mer

**S:a anläggn tillgångar 250 558 35 213-215 345

**S:a anläggn tillgångar 250 558 35 213-215 345 AB Trafikskolan mitt i Stan i Örebro Balansrapport 150430 Sida 1 R-plan: 1-9471 TILLGÅNGAR IB 150101-150430 150430 Materiella anl.tillgångar 1220 Inventarier o verktyg 289 331 289 331 1229 Ack avskrivn

Läs mer

Budget. ALMI Företagspartner AB 0204

Budget. ALMI Företagspartner AB 0204 Budget Blankettomgången på de sidor som följer kan användas som hjälpmedel vid upprättande av en budget. Den är väldigt detaljerad för att den ska uppfylla skattelagstiftningens krav på information. Den

Läs mer

4. De viktigaste nyheterna i BAS 2014

4. De viktigaste nyheterna i BAS 2014 1. Om boken 2. BAS-verksamheten 3. Förkortningar 4. De viktigaste nyheterna i BAS 2014 5. Kontoplan och SRU-kopplingar 6. Konteringsinstruktioner 7. Fördjupning 8. Bokföringsexempel 9. Bilagor 10. Sökordsregister

Läs mer

S H R : S K O N T O P L A N F Ö R H O T E L L O C H R E S T A U R A N G E R 2 0 0 8

S H R : S K O N T O P L A N F Ö R H O T E L L O C H R E S T A U R A N G E R 2 0 0 8 Förord En arbetsgrupp har under det senaste året uppdaterat SHRs kontoplan för hotell-och restauranger 2008. Den ersätter den tidigare branschkontoplanen HR 97. Utgångspunkt för arbetet med kontoplanen

Läs mer

REDOVISNINGSHANDBOKEN OMARBETAD FÖR ATT PASSA ANVÄNDAREN BOKFÖRINGSBOKEN2015 STÖD VID LÖPANDE KLASSIFICERING OCH BOKFÖRING AV AFFÄRSHÄNDELSER

REDOVISNINGSHANDBOKEN OMARBETAD FÖR ATT PASSA ANVÄNDAREN BOKFÖRINGSBOKEN2015 STÖD VID LÖPANDE KLASSIFICERING OCH BOKFÖRING AV AFFÄRSHÄNDELSER EN PRAKTISK HANDBOK I REDOVISNING MED UTFÖRLIGA ANVISNINGAR, TIPS OCH RÅD. HANDBOKEN INNEHÅLLER DEN SVENSKA KONTO- PLANEN MED UTFÖRLIGA INSTRUKTIONER, EXEMPEL PÅ BOKFÖRING AV OLIKA TRANSAKTIONER M.M. SVENSK

Läs mer

Åsele Kommun. Kodplan

Åsele Kommun. Kodplan Åsele Kommun Kodplan 2015 Innehåll Kontobild... 1 Kontoklass 1 Tillgångar... 2 Kontoklass 2 Eget kapital och skulder... 5 3 Intäkter/Inkomster... 8 30 Försäljningsmedel... 8 31 Taxor och avgifter... 8

Läs mer

4. Bokslut enligt K2 och K3 med skattekommentarer

4. Bokslut enligt K2 och K3 med skattekommentarer 1. Om boken 2. BAS-verksamheten 3. Förkortningar 4. Bokslut enligt K2 och K3 med skattekommentarer 5. Fördjupning 6. Sökordsregister Svensk Redovisning BOKSLUTSBOKEN 2014 Innehåll 1. Om boken 9 Bokens

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Kontoplan 2014. Enköpings kommun

Kontoplan 2014. Enköpings kommun Kontoplan 2014 Enköpings kommun Kontosträng från och med 2014-01-01 Antal Dim typ Begrepp positioner KONTO 4 Dim 1 ANSVAR 7 Dim 2 PROJEKT 5 Dim 4 VERKSAMHET 5 Dim 5 AKTIVITET 5 Dim 6 MOTPART 3 Dim 7 OBJEKT

Läs mer

Handledning Baskontoplan för statliga myndigheter 2015 2015:53 2015:53

Handledning Baskontoplan för statliga myndigheter 2015 2015:53 2015:53 Handledning Baskontoplan för statliga myndigheter 2015 2015:53 2015:53 Publikationen kan laddas ner som pdf-fil eller beställas från www.esv.se Datum: 2015-07-17 Dnr: 3.8-667/2015 ESV-nr: 2015:53 Copyright:

Läs mer

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829 Revisionsberättelse Till Stockholmscenterns distriktsstämma Orgnr 802000-4829 Vi av Stockholmscenterns distriktsstämma valda revisorer har granskat årsredovisning, räkenskaper samt styrelsens förvaltning

Läs mer

KFA Den löpande verksamhet 1. Resultatet räknas om till kassaflöde i den löpande verksamheten

KFA Den löpande verksamhet 1. Resultatet räknas om till kassaflöde i den löpande verksamheten Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen kompletterar BR och RR visar hur de likvida medlen har förändrats under redovisningsperioden och är en mer objektiv/begreppsklar rapport än BR och RR det finns en

Läs mer