ALLA HAR FÖRUTSÄTTNINGAR ATT LYCKAS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ALLA HAR FÖRUTSÄTTNINGAR ATT LYCKAS"

Transkript

1 VÅR MÅLSÄTTNING Vår vision bygger på att vi tror att alla kan lyckas, såväl barn/ungdomar som personal det är den viktigaste pusselbiten i vår dagliga ledningsarbete. När våra elever lämnar skolan vill vi att de har fått sådana kunskaper och så gott självförtroende att de kan säga om sig själva: JAG KAN OM JAG VILL OCH JAG HAR ETT VAL Vi ser möjligheter ALLA HAR FÖRUTSÄTTNINGAR ATT LYCKAS Vi känner arbetsglädje Vi mår bra Vi respekterar varandra Vi ser möjligheter står för att vi vill ge våra barn/ungdomar goda kunskaper utifrån deras unika möjligheter. Vi tror på våra elever och försöker få dem att känna framtidstro. Vi känner arbetsglädje står för entusiasm och goda relationer. Var och en är ansvarig för sin egen arbetsmiljö. Tillsammans skapar vi den goda arbetsplatsen. Vi mår bra står för att vi har en hälsofrämjande arbetsplats där både barn/ungdomar och medarbetare har inflytande och vill vara delaktiga. Vi respekterar varandra står för trygghet och självförtroende, och vi vågar stå upp för våra åsikter och bli respekterade för de vi är. Yvonne Andersson, Ing-Marie Aunér, Annica Cederblad, Kerstin Nielsen, Anette Ohlsson, Lennart Rosell Rektorer i Team Veberöd 1

2 REGLER PÅ VÅRA SKOLOR Vi som arbetar på skolorna i Veberöd vill ge våra elever kunskaper och färdigheter så att de ska kunna utvecklas positivt och därigenom på bästa sätt kunna möta den framtid som väntar dem. På våra skolor. har vi alla rätt att: * känna oss trygga * bli vänligt bemötta * trivas * tillhöra gemenskapen * få arbeta i lugn och ro * utvecklas efter förmåga har du ansvar för att: * du inte mobbar någon * inte gör någon illa med våld eller ord * vara vänlig mot andra * inte störa andras arbete * hjälpa till att hålla skolan ren och fin * inget förstörs har alla vuxna ansvar för att: * lyssna och ta sig tid * vara uppmärksamma * säga ifrån * vid behov ta kontakt med mentor/klassföreståndare Värdegrundsregler Personal, elever och föräldrar har tillsammans utarbetat ett särskilt värdegrundsdokument som gäller för hela Veberöds verksamhetsområde. Det har delats ut till alla elever och finns också att hämta på vår hemsida Studiero, ordning och trygghet. Elev kan efter upprepade tillsägelser utvisas från pågående lektion och ska då hänvisas till speciell plats för resten av lektionstiden. Om eleven har lämnat skolan eller skolkar från övriga lektioner kontaktas vårdnadshavare. Om misstanke finns att elev har otillbörliga saker i sitt skåp får lärarpersonal öppna skåpet utan elevs tillåtelse. Lärare har rätt att omhänderta föremål som stör skolverksamheten. Det kan röra sig om mobiltelefoner, mp3 spelare eller leksaker. Om inte föremålet lämnas tillbaka efter lektionens slut ska omhändertagandet dokumenteras skriftligt. Föremål som är farliga och olagliga, exempelvis alkohol och kniv, ska behållas tills vårdnadshavaren underrättats och ska direkt anmälas till polisen. 2

3 Om elev bryter mot ordningsregler och personal anser att vårdnadshavare behöver kontaktas gör mentor eller den person som varit med om händelsen detta. Möjlighet finns att låta elev stanna kvar i skolan en timme efter skoldagens slut. ALLA SKOLANS MEDARBETARE ARBETAR FÖR ATT SKAPA TRYGGHET FÖR BARNEN * Alla barn bemöts med hänsyn, vänlighet och respekt. * Vi tar alltid tag i mobbning. Inget barn ska behöva gå till skolan med oro eller rädsla. * Berörd personal tar kontakt med familjen om något särskilt hänt. * Vår strävan är en lugn och trivsam skolmiljö, inne och ute. * Vi genomför utvecklingssamtal med elev och föräldrar en gång per termin. VI FÖRUTSÄTTER ATT DU SOM ELEV * uppträder hänsynsfullt och vänligt. Mobbning accepteras inte! * använder ett vårdat språk * följer givna säkerhetsföreskrifter och inte utsätter andra för fara * passar tider * respekterar att klassrummet under skoltid är ett arbetsrum och att alla där har rätt till arbetsro. VI FÖRUTSÄTTER ATT DU SOM FÖRÄLDER * håller kontakt med ditt barns lärare och fritidshemspersonal * är uppmärksam på mobbningstendenser och ser till att personalen får veta om något barn utsätts för obehag * tar kontakt om du är missnöjd med något. Vi kan bara förbättra sådant som vi får kännedom om * intresserar dig för ditt barns skolarbete som t.ex. hemuppgifterna * ser till att ditt barn är väl förberett för sin skoldag * låter ditt barn vara hemma och kurera sig vid sjukdom och att du som vuxen ringer och gör en sjukanmälan av ditt barn * deltar vid föräldramöten och utvecklingssamtal 3

4 * tillser att ditt barn vid överträdelse och efter samtal från skolan upphör att bryta mot skolans regler PÅ VÅRA SKOLOR ÄR DET FÖRBJUDET ATT: * klottra och förstöra * använda mobiltelefon på lektionstid * röka eller snusa på skolans område * cykla eller åka moped på skolans område * lämna skolans område utan vuxnas medgivande (F-5) Skolan tar ej ansvar för pengar och värdesaker. * Vid brott mot reglerna - tillsägelse och samtal med mentorn * Vid allvarliga eller upprepade överträdelser samtal hem * Vi polisanmäler stöld och skadegörelse Ur skadeståndslagen 2 kap 1: Var och en som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar person- eller sakskada skall ersätta skadan såvida inte annat följer av denna lag. MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Vad är mobbning och kränkande behandling? Mobbning är när en eller flera individer upprepande gånger över tid utsätts för fysiska eller psykiska angrepp och/eller uteslutningar ur gemenskapen. Kränkande behandling är när man brister i aktning för någon annan genom att utsätta vederbörande för knuffar, sparkar, tillmälen, grimaser etc. Var förekommer mobbning? Mobbning kan förekomma i nästa alla sammanhang där det finns grupper av människor; i arbetslivet bland vuxna, bland skolelever och bland förskolebarn. I skolan förekommer mobbning i någon form i nästan alla klasser, stora som små, på landet såväl som i storstaden, på lågstadiet såväl som i gymnasieskolan. Ofta uppfattas den mobbade som vek eller ängslig och tillbakadragen, ibland som orolig och lite stökig. Nästan aldrig beskrivs mobbade elever som aggressiva det är i stället mobbarna som man ofta uppfattar på det sättet. Orsakerna till mobbning kan vara många: arbetsmiljö och psykosocialt klimat i skolan och i klassen, samt hur eleverna i klassen själva har det mm. Mobbarna själva försvarar ofta sina handlingar med att skylla på offret: Han är så dum (eller pluggig, eller tjock eller smal, eller lång eller kort, eller..). Tecken och symptom Ibland handlar mobbning om ren misshandel och polisanmäls. I väldigt många fall märker de vuxna dock inte vad som pågår. Det ligger ju i mobbningens natur att den 4

5 sker i smyg. Ofta vill den mobbade dessutom inte berätta. Skvallrar han/hon finns alltid rädslan att det kan bli värre. Det finns en del tecken som elever kan visa när de inte har det bra i skolan, som t.ex. om de är mobbade eller t o m om de själva mobbar andra. Du bör som förälder vara extra uppmärksam om Ditt barn * ofta är ledset * inte vill gå till skolan * ofta har ont i huvudet eller magen, särskilt på morgnarna * mår bra mest under lov och helger * blir oroligt eller ledset på söndagskvällar eller sista kvällen på ett lov * försöker förmå Dig att inte ta kontakt med lärare, kamrater eller andra föräldrar MOBBNING KAN MAN GÖRA NÅGOT ÅT! Vi vet att mobbning i en klass påverkar alla i klassen. Mest illa far de mobbade eleverna men också de passiva åskådarna påverkas negativt. Även mobbarna löper stora risker. Därför är det viktigt att alla hjälper till att motverka mobbning. Alla barn har rätt till en trygg och säker skolgång och för att nå dithän måste vi alla, personal, föräldrar och elever, hjälpas åt! Från skolans sida finns det mycket vi kan göra både genom förebyggande insatser och genom att ingripa på ett bra sätt när mobbning sker. Vi arbetar kontinuerligt med värdegrundsarbete och likabehandlingsplaner. I skolår F-6 skall det finnas rastvärdar ute på alla schemalagda raster. I skolår 7-9 har vi Kis (kamratstödjare i skolan). Kamratstödjare är valda representanter från årskurs 8-9, men verkar i skolår 6-9. Elever och vuxna handledare har fått utbildning genom Hassela Skåne. Kamratstödjarnas huvudsakliga uppgift är att vara observanta under raster och håltimmar för att upptäcka tendenser till kränkande behandling och mobbning, samt ingripa vid behov eller tillkalla vuxna då detta behövs. Kamratstödjarna försöker också att föregå med gott exempel och ställa upp för ensamma elever. Vad Du kan göra som förälder: T ex * prata med ditt barn om mobbning * föreslå att ämnet tas upp på klassmöten och liknande * skaffa dig en god kännedom om situationen i ditt barns klass * tydligt ta avstånd från mobbning och våld * göra klart att det inte är skvaller ifall man berättar om kamrater som är utsatta * om du får veta att ett barn är utsatt, berätta det för barnets föräldrar eller för skolan * uppmana ditt barn att bli ett stöd för en utsatt kamrat * medverka till att bilda trivsel- eller antimobbningsgrupper * kontakta mentor eller skolledare om du vet att ett barn mobbar. 5

6 Hur kan Du få veta mer om mobbning? * På bibliotek och skolbibliotek finns både facklitteratur och barn- och ungdomsböcker om mobbning. * Veberöds Föräldrar i Skolan kan hjälpa till att organisera en studiecirkel, en diskussionskväll mm. Vart kan man vända sig med sina funderingar? * till klassföreståndare eller skolledning * till skolsköterskan * till socialsekreteraren i skolan * till någon i Veberöds föräldrar I Skolan när det gäller mera allmänna frågor. SKOLHÄLSOVÅRDEN I VEBERÖDS REKTORSOMRÅDE Vi arbetar med förebyggande hälsovård enligt följande: Mottagning hos skolsköterska Till mottagningen kan eleven komma med såväl skrubbsår, huvudvärk och andra sjukdomssymptom, som med personliga problem. Skolsköterskan har lagstadgad tystnadsplikt. Om eleven har symptom som kräver ytterligare behandling kontaktar vi alltid föräldrar och hjälper till med eventuell vidare kontakt med sjukvården. Hälsokontroller Genom att följa elevens tillväxt, kontrollera syn m.m. med jämna mellanrum, får vi en god bild av hur han/hon mår. Vi kan med detta som grund även rekommendera annan hjälp eller sjukvård vid behov. Vaccinationer ges för närvarande under skoltiden mot difteri/stelkramp/kikhosta under skolår 4, för barn födda from i skolår 8 eller skolår 9, samt mot mässling, röda hund och påssjuka under skolår 6 och skolår 2. Infördes nytt vaccinationsshema för barn födda from Några år framåt kommer det att vara vaccination för både skolår 2 och 6. Elevvård Elevvårdsarbetet som innebär ett stöd till enskilda elever med behov av extra hjälp spänner över hela vår verksamhet. I Veberöds verksamhetsområde har vi ett elevvårdsteam där skolledning, studie- och yrkesvägledare, skolsköterska, socialsekreterare, skolpsykolog och speciallärare arbetar tillsammans. Skolsköterskan deltar i elevvårdskonferenser samt planerings- och informationsmöten. En annan del av elevvårdsarbetet är samtal med enskilda elever som under en period har det besvärligt på något sätt. Ibland kan även föräldrar eller lärare vara med vid dessa samtal. Stöd till elever med särskilda behov Skolhälsovården bevakar att alla elever får den skolmiljö de behöver. Det kan gälla elever med nedsatt syn/hörsel eller barn med allergi som behöver speciell mat. Vi vore mycket tacksamma om Ni som föräldrar kontinuerligt uppdaterar oss om allergier. 6

7 Om en elev behöver medicinera i skolan eller har egna mediciner att använda i akuta situationer, bör Ni som föräldrar vara noga med att lära upp och instruera lärare och mentorer så att de kan hjälpa till i en eventuell akut situation och att det finns aktuell medicin till hands. Blanketten överlåtelse av egenvård i skolan är det viktigt att Ni som föräldrar fyller i (denna blankett finns att få hos skolsköterskan). Försäkring Olycksfallsförsäkringen gäller dygnet runt för barn i förskola, grundskola och fritidshem. Vid olycksfall kontakta If för anmälan och mer information. Gå gärna in på Lunds kommuns hemsida och läs informationsbroschyren om skolhälsovård i Lunds kommun. KRISGRUPPEN I VEBERÖDS RO Krisgruppen och dess uppgifter Veberöds ro har genom att bilda en krisgrupp mentalt förberett och planerat för en kritisk händelse som kan drabba oss. Gruppen kan ses som en resurs vid en akut händelse och träffas vid behov. Kontaktperson är skolsköterskan, När har gruppen en uppgift? * om ett barn drabbas av svår sjukdom * om någon i personalen drabbas av svår sjukdom * om ett barn dör * om föräldrar eller syskon dör * om någon av personalen dör * om en olycka sker på skolan * om en händelse inträffar som innebär känslomässiga påfrestningar utöver det vanliga. Vilka uppgifter har gruppen? * att strukturera och styra om något händer * att ge information * att visa medmänsklighet: sympati, omsorg, förståelse * att ta sig tid att lyssna * att undvika att drabbade utsätts för sekundära trauman, t.ex. massmedia. Handlingsplan Den som få reda på att något har hänt kontaktar rektor eller någon annan i krisgruppen, som sedan samlas och beslutar om vidare åtgärder enligt Handlingsplanen. 7

8 SOCIALSEKRETERARE I SKOLAN Som socialsekreterare i skolan arbetar man med alla åldersgrupper inom grundskolan. Nedan följer några exempel på vilka arbetsuppgifter en socialsekreterare i skola har: * Stödjande och rådgivande samtal med elever, föräldrar och personal. * Diverse klassamtal och olika värderingsövningar m.m. i klasser vid behov. * Planering och genomförande av sommarpraktikprojekt för 12 elever/år. * Deltagande i APT - möten, socialsekreterarmöten och handledning i Lund. * Sammankallande och sekreterare i ANT grupp. * Sammankallande och sekreterare i Planeringsgrupp Veberöd. * Gruppledare för Gungbrädan i Lund en gruppverksamhet för barnungdomar med skilda föräldrar. * Deltagande i elevvårdsgrupper, elevvårdsmöten, elevvårdskonferenser, där man som socialsekreterare i skola står för socionomkompetensen. * Göra bedömningar med hjälp av risk och skyddsfaktorer. * Informera om socialförvaltningens resurser, erbjudanden och arbetssätt. * Hänvisa barn, ungdomar och deras familjer till samhällets olika instanser där stöd och rådgivning kan erbjudas. * Samarbeta med socialförvaltningens handläggare vid ärenden som rör gemensamma elever. Mål för socialsekreterare i skola är: Att utifrån risk- och skyddsfaktorer tidigt identifiera barn och ungdomar som riskerar en negativ utveckling. Initiera och genomföra förändrings arbete som verkar stödjande för barn och ungdomar i riskzonen. Samarbetspartners: Skolledning, skolsköterska, skolpsykolog, skolvärdinna/skolvärd, studie- och yrkesvägledare, pedagoger, elevassistenter, kyrkan, polis, kultur och fritid, socialförvaltningens olika sektioner i Lund, socialsekreterarkolleger i Lund och rådgivningsbyrån i Lund. Antalet enskilda elevärenden har ökat och problematiken avser främst elever som mår dåligt pga. sina hemförhållanden där skilsmässor ofta ligger bakom. Det känns tillfredsställande när man kan arbeta förebyggande och förhindra att barn och ungdomars problem växer sig större och därmed blir svårare att komma tillrätta med. Många tycker att det är bra att kunna prata med en utomstående vuxen som arbetar i skolan. STUDIE OCH YRKESVÄGLEDNING Vår studie och yrkesvägledare (SYV) finns på Svaleboskolan tisdag, onsdag och torsdag och nås på telefonnummer eller via e-post: Vad kan (SYV) hjälpa dig med? Den viktigaste uppgiften är att förbereda övergången till gymnasieskolan genom att erbjuda eleven oberoende och opartisk vägledning. I årskurs 8 får eleverna 8

9 information om gymnasieskolan klassvis. Under vårterminen i åttan har du också möjlighet att boka tid för vägledningssamtal. Under årskurs 9 blir det mer klassvis information och alla elever introduceras även till webbportalen där information om regler, behörigheter, antagning etc finns samlad. Det kompletta utbildningsutbudet i Skåne och Sölvesborgs kommun finns också med. Föräldrarna till elever i åk 9 inbjuds till ett gemensamt föräldramöte. Under hela höstterminen och vårterminen i nian erbjuds eleverna vägledningssamtal. Eleverna gör numera sitt gymnasieval via Internet. I början av januari får eleverna sin inloggningskod. Från webbportalen loggar eleven in sig på ansökningswebben. Sista ansökningsdatum till gymnasieskolan är 15 februari. OBS! Söker eleven till riks- eller regionalt idrottsgymnasium gäller betydligt tidigare ansökningsdatum ofta redan under hösten! Kontakta vår SYV Mia Pihl Leto för mer information. När gymnasievalet är gjort görs en preliminär antagning. Den preliminära antagningen är klar i mitten av april. Slutlig antagning görs när slutbetygen är satta och eleverna får besked på webbportalen första veckan i juli. PRAO Praktisk ArbetslivsOrientering Svaleboskolans praoperioder lå 11/12 är vecka för skolår 9 och vecka för skolår 8. Planering, placering och utvärderingen av praon håller SYV i. För- och efterarbete sker främst på de ordinarie lektionerna med respektive ämneslärare. Det finns en central praosamordnare som administrerar Lunds kommuns gemensamma platsbank med praoplatser. Ca 200 elever är ute i varje period och det är 2 eller 3 skolor ute samtidigt. Eleverna har även möjlighet att själva ordna praoplatser. För detta gäller dock vissa regler: * Man får inte ha sina egna föräldrar som handledare. * Man får ej ta kontakt med något företag som finns i vår platsbank, det gäller även om man har bekanta eller släktingar på företaget. Innan kontakt med företag i Lunds kommun tas, skall man ha fått ett klartecken från mig. * Om man ordnar en praoplats utanför Lund får man själv stå för alla kostnader för resor, mat och logi. MÅLTIDSSERVICE Svaleboköket tillhör Måltidsserice och Serviceförvaltningen. Vi är 6 anställda i köket på Svaleboskolan. Vi lagar ca 900 portioner lunch. Svalebo och Idalaskolans elever och personal är våra gäster. På morgonen åter ca 30 barn frukost och på eftermiddagen serverar vi ca 90 barn mellanmål. Vi lagar en näringsriktig lunch som täcker 1/3 av dagsbehovet, allt enligt den lag som gäller from Till lunchen erbjuds 5 olika sorters sallad, mjölk, knäckebörd och bordsmargarin. Vegetarisk kost finns som ett alternativ om man så önskar. 9

10 Matssedeln kan man nu ladda ner till mobiltelefonen. Sök på Skolmaten i App store och Android Market. Den finns också på under barn och utbildning. Lunds kommun har ett mål att år 2012 ska 40% av alla inköpta livsmedel vara ekologiska. Svaleboköket ligger på 32% tom INFORMATION OM MODERSMÅLSVERKSAMHET Lunds skolors modersmålsverksamhet är en kommunal enhet som erbjuder modersmålsstöd i förskolan samt undervisning i modersmål och studiehandledning för såväl kommunala som fristående skolor. Enligt skollagen ska en elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om: 1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och 2. eleven har grundläggande kunskaper i språket. Modersmålsundervisningen i ett nationellt minoritetsspråk ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. I Sverige har vi fem nationella minoritetsspråk: Finska, samiska, meänkieli, romani chib och jiddisch. Rektor ansvarar för bedömning av elevens rätt till modersmålsundervisning, gruppering av elever samt schemaläggning av undervisning. Mer information om modersmålsundervisning i Lund finns på LSMs hemsida Mari Bergqvist Camilla Ekberg KULTURSKOLAN Information läsåret 112/12 Kulturskolans verksamhet riktar sig i första hand till barn och ungdomar i Lunds kommun. Anmälan kan göras under hela året. Information och anmälningsblankett kan fås på Kulturskolans expedition och finns även på vår hemsida: Musik från 9 år, om inget annat angivits: Tvärflöjt Valthorn Blockflöjt Fiol från 7 år Oboe Trumpet Slagverk Altfiol från 7 år Klarinett Trombone Accordeon/Dragspel Cello från 7 år Saxofon Baryton Gitarr/Elgitarr Kontrabas Fagott Tuba Piano från 7 år El-bas Sånggrupp Kör från 8 år Gosskör 10

11 Suzukiundervisning från 5 år Fiol, Altfiol, Cello, Piano, Tvärflöjt. För närmare information se Dans Dans på Kulturskolan omfattar allt från barndans till klassisk balett. Plats: Stadshallen * Barndans år * Jazz & showdans - från 10 år * Allround konstnärlig dans år * Street från 10 år * Klassisk balett - från 7 år * Fridans - från 14 år Rytmik * Rytmik, sång och spel 5-7 år * Brassrytmik - från 7-8 år * Träblåsrytmik från 7-8 år * Musik-Rytmikgrupp för barn med särskilda behov 6-9 år Bild - från 9 år I bildverksamheten arbetar vi med färg och form i en mängd olika material och tekniker i grupper med ca 15 elever. Animation - från 10 år/film från 12 år Film innebär berättande med rörlig bild och hos oss arbetar vi med olika filmtekniker; video och animerad film. Teater från 6 år Inom teaterverksamheten får eleverna lära sig hur man kan uttrycka känslor och på olika sätt kunna berätta genom agerande i grupper med elever. Skrivargrupp från 13 år Poesi eller prosa? I skrivargruppen får man prova på att berätta en historia eller skriva en dikt. Tillsammans men också för sig själv. Antagning Kulturskolan har många sökande och vi vill ta emot så många elever som möjligt. Intresset är dock så stort att alla inte genast kan få plats. Vi har följande intagningsregler: Intagning till kommande läsår sker i maj-juni och besked om plats lämnas i början av juli. Kompletteringar på grund av återbud m.m. görs kontinuerligt under hela läsåret. * Ansökningsdatum och elevens ålder är styrande vid intagningen. * Om sökande inte har fått plats, men vill behålla sin köplats, måste ansökan förnyas före 1/5 för att gälla nästa läsår. Läsårsavgifter (reservation för ev. ändringar) Instrumentalundervisning kr Suzukiundervisning kr Sånggrupp/kör kr Instrumenthyra 950 kr Dans kr Bild kr inkl. mtrl. Dans - gymnasieelever kr Film/Animation kr inkl. mtrl. Musikdator/arr/komposition kr Skrivarverkstad kr Rytmik kr Teater kr SKOLBIBLIOTEKSCENTRALEN 11

12 Besöksadress: Bredgatan 3B E-postadress: Öppettider: 8-12, Information om vår verksamhet hittar du på Personal: Enhetschef Gunnel Olsson Bibliotekarie Cecilia Sjöberg Bibliotekarie Maud Hell Biblioteksassistent Lena Roos MÅLSMAN, TÄNK PÅ * Att alltid meddela adressförändring till skolans expedition och till klassföreståndaren. * Att så snart eleven ändrat bostadsadress också meddela folkbokföringen * Att vid flyttning till annan kommun/skola meddela rektorsexpeditionen vart och vid vilken tidpunkt eleven flyttar. * Att vid utlandsvistelse alltid meddela rektorsexpeditionen till vilket land eleven reser och när eleven väntas komma tillbaka till Lund folkbokföringen står som regel kvar inom Lunds kommun. * Att om familjen utvandrar meddela rektorsexpeditionen och lokala skattemyndigheten. * Att om eleven en tid måste gå i skolan på annan ort, måste ansökan om s.k. interkommunal ersättning lämnas in. Anhållan lämnas till rektorsexpeditionen folkbokföringen står kvar i Lunds kommun. * Att om eleven önskar gå kvar i skola i Lunds kommun, trots flyttning till annan kommun, anhålla om att Lunds kommun får ta ut ersättning för skolkostnader. * Att om eleven önskar gå kvar i skola i annan kommun, trots flyttning till Lund, anhålla hos skolan i Lunds kommun om ersättning för skolkostnader. ELEVS FRÅNVARO PÅ GRUND AV LEDIGHET/SJUKDOM 1. Frånvaro på grund av ledighet a) Ledighet från enstaka lektion Eleven begär ledighet hos mentorn b) Ledighet under högst Skriftlig ansökan från föräldrarna 10 dagar per läsår lämnas i god tid till mentorn. 12

13 c) Ledighet utöver de Skriftlig ansökan med motivering 10 dagarna får beviljas från föräldrarna ställd till skolan av rektor lämnas i god tid till rektor. Under senare år har vi märkt att önskemålen om extra ledighet från skolan har ökat markant. För att ej arbetsrytmen i skolan skall störas, uppmanar vi samtliga måls män att om möjligt förlägga semestrar, vintersportresor m.m. där skolbarnen skall medfölja, till något av de lov som finns under läsåret. 2. Frånvaro på grund av sjukdom a) Om eleven insjuknar under Eleven söker upp skolsköterskan skoldagen. eller undervisande lärare. b) Om eleven insjuknar i hemmet Sjukanmälan på nedanstående och inte kan gå till skolan telefonnummer. NYCKLAR TILL ELEVSKÅP I ÅR 6-9 En nyckel delas ut vid skolstarten. Om denna nyckel förkommer får eleven själv bekosta ny nyckel för närvarande självkostnadspris 100:-. ERSÄTTNING TILL ELEVER VID STÖLD/SKADEGÖRELSE Eftersom skolan i många fall anmodar eleverna att hänga sina kläder på ett ställe där de inte själv kan övervaka dem eller låsa in dem tar skolan på sig att helt eller delvis ersätta förluster till följd av stöld eller skadegörelse. Skolan förutsätter att varje hem har en hemförsäkring med allrisk. Dessutom förutsätter BSN Lund Öster att elev som har glasögon har glasögonförsäkring. VÄRDEFÖREMÅL OCH STÖLDBEGÄRLIG EGENDOM För stulna kontanter och värdesaker såsom ID-kort, nycklar, busskort, mobiltelefon, mopedhjälmar, cyklar o dyl. utgår ej ersättning. Detta gäller även om föremålen förvarats i elevskåp eller annat låst utrymme. Skolan åtar sig att vid t.ex. idrottslektion anvisa särskild förvaringsplats för föremål av mindre värde som behöver medtagas under skoltid. VAD SKALL MAN GÖRA FÖR ATT FÅ ERSÄTTNING? Ring If och anmäl skadan samt gör en polisanmälan. HJÄLMLAG Trafikförordningen 6 kap 4 a: 13

14 Den som är under femton år och färdas med en tvåhjulig cykel skall använda cykelhjälm eller annat lämpligt huvudskydd. Cykelföraren skall se till att passagerare använder cykelhjälm eller annat lämpligt huvudskydd. MOPEDPARKERING Elever som kör moped till skolan hänvisas till stora parkeringen där det finns inrutat område. Ingen mopedparkering inom skolans område. 14

VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN

VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN Skolan tar avstånd från alla tendenser till kränkningar genom att arbetet på Fäladsgården genomsyras av att: elever och personal bemöter varandra med

Läs mer

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd.

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd. Ordningsregler Under skoltid får endast Önnerödsskolans elever, personal och eventuella gäster vara på skolan. Gästerna ska innan besöket meddela skolans expedition när och varför de kommer. Dessa ordningsregler

Läs mer

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015 Klastorp-Essinge skolor 1 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss Att vi strävar mot att du ska få den bästa möjliga inlärningssituationen. Att vi

Läs mer

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012 Förväntansdokument Utfärdat augusti 2012 Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande.

Läs mer

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling Nyborg Skola och Behandling Läsåret 2013-2014 Nyborg Skola och Behandling Doterödsvägen 19-21 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling 2013-09-10 ACJ ANTECKNINGAR Sida 12 ANTECKNINGAR Innehållsförteckning

Läs mer

Ordningspolicy och ordningsregler

Ordningspolicy och ordningsregler Ordningspolicy och ordningsregler Läsåret 2011/12 Antagen 2009-10-22 Reviderad 2011-06-27 2. (6) Staffangymnasiets ordningspolicy Ordningsreglerna skall ge vägledning för elever, alla vuxna i skolan samt

Läs mer

Välkommen till 2012-2013. Rutiner från A till Ö Elever

Välkommen till 2012-2013. Rutiner från A till Ö Elever Välkommen till 2012-2013 Rutiner från A till Ö Elever Alla elever når målen, gör sitt bästa och ser oändliga möjligheter i sin framtid Välkommen till Söderbymalmsskolan! Efter ett riktigt långt sommarlov

Läs mer

Likabehandlingsplan. Mot alla former av diskriminerande och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Mot alla former av diskriminerande och kränkande behandling Likabehandlingsplan Mot alla former av diskriminerande och kränkande behandling Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Definitioner 3. Mål 4. Uppföljning 5. Utvärdering 6. Varningssignaler 7. Förebyggande

Läs mer

Edboskolan - Viktigt på riktigt

Edboskolan - Viktigt på riktigt Edboskolan - Viktigt på riktigt Information till hemmen läsåret 2015/2016 Välkommen till Edboskolan läsåret 2015/2016 Höstterminen 2015 Höstterminen börjar onsdagen den 19 augusti Studiedag fredagen den

Läs mer

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till Eklundaskolan F 3 Läsåret 2015/2016 Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till oss! Eklundaskolan är en F 3-skola i Ängens skolområde. På Eklundaskolan

Läs mer

Riktlinjer för modersmålsundervisning. Hedemora kommun

Riktlinjer för modersmålsundervisning. Hedemora kommun Sida 1(6) Datum 2014-02-11 Riktlinjer för modersmålsundervisning Hedemora kommun Undervisningstid för modersmålslärare Modersmålslärare undervisar 22 tim/vecka vid heltidstjänst. Räknas om utifrån anställningsgrad.

Läs mer

Vår strävan är att få eleverna att delta i samspel med andra

Vår strävan är att få eleverna att delta i samspel med andra Vår strävan är att få eleverna att delta i samspel med andra Bra att veta Var finns Kulturskolan? Den största delen av verksamheten finns i vårt eget hus på Eskilstunavägen 14 i Strängnäs. Naturligtvis

Läs mer

Kulturskolans kurser

Kulturskolans kurser Kulturskolans kurser Vad får barn och ungdomar att gå till skolan igen när de redan tillbringat halva dagen där? Dagens barn och ungdomar kommer att leva ett liv som ställer stora krav på kreativitet,

Läs mer

ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15

ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15 ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15 Våra regler på skolan och fritids är få och enkla. De är till för att alla ska trivas och lära sig under tiden vi är i skolan. Inomhusregler Vi använder ett trevligt

Läs mer

GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program. Elevinformation. Läsåret 2014/2015

GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program. Elevinformation. Läsåret 2014/2015 GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program Elevinformation Läsåret 2014/2015 Uppsala kommun FYRISSKOLAN Tel 018-727 97 00, Fax 018-727 97 24 753 75 UPPSALA E-post: info@fyrisskolan.uppsala.se Besöksadress

Läs mer

Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009

Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009 Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009 Ansvar för vår gemensamma arbetsmiljö Allt arbetsmiljöarbete utgår från Arbetsmiljölagen. Målet för arbetsmiljöarbetet i gymnasiet är att skapa en bra studie-

Läs mer

Viktig information till elever och föräldrar på. Magelungens gymnasium. Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium

Viktig information till elever och föräldrar på. Magelungens gymnasium. Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium Viktig information till elever och föräldrar på Magelungens gymnasium Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium Vi tycker det är mycket roligt att få välkomna dig till vår skola. Vi

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Gärsnäs skola Förskoleklass Årskurs 1-6 Skolbarnomsorg Plan mot diskriminering och kränkande behandling Målinriktat arbete

Läs mer

Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014

Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014 Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014 Kontaktuppgifter Adress Faxnummer E-postadress Fröjereds skola 0502-311 30 frojeredskolan@tidaholm.se 522 94 Tidaholm Telefonnummer Titel Namn Telefonnummer

Läs mer

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85 Hemsida: www.traineegymnasiet.se E-post : traineegymnasiet@hylte.se Traineegymnasiet Forum, Norra Industrigatan

Läs mer

1 Frågor årskurs 2 grundskola

1 Frågor årskurs 2 grundskola 1 Frågor årskurs 2 grundskola Skalan som används är 4- gradig och visualiseras med glada och ledsna gubbar. Det går även att svara Vet inte. Bakgrundsfrågor Är du (pojke/flicka) Var bor du? (lista med

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen Likabehandlingsplan för Skå skola Mål och vision Trygghet Glädje - Lärande Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt, vi vill att eleverna ska känna sig sedda och ingen

Läs mer

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School Välkommen till Du som nu börjar dina studier vid är naturligtvis nyfiken på skolan. Det här häftet innehåller viktig information om sådant du behöver veta om skolan. Informationen finns även på skolans

Läs mer

PRAO åk 8 vecka 13-14 2014

PRAO åk 8 vecka 13-14 2014 BSF Lunds stad Tunaskolan Ann-Helén Oldenby studie- och yrkesvägledare 046 35 76 81, ann-helen.oldenby@lund.se PRAO åk 8 vecka 13-14 2014 Till föräldrar och elever i åk 8 Läs igenom detta tillsammans BSF

Läs mer

Skolans rutiner A-Ö Besökare Bibliotek Brukarundersökning Byte av klass Byte av studieval Elevkamratstödjare hemsida Elevskåp, årskurs 7 9

Skolans rutiner A-Ö Besökare Bibliotek Brukarundersökning Byte av klass Byte av studieval Elevkamratstödjare hemsida Elevskåp, årskurs 7 9 Skolans rutiner A-Ö Besökare De enda som får vistas i skolan, på skolgårdarna och inom skolans område skolans är elever, elevernas föräldrar och vårdnadshavare samt skolans personal. Besökare ska anmäla

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012 Plan mot kränkande behandling 2012/13 Reviderad november 2012 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra elever och

Läs mer

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 Kontakt Skolans post och besöksadress: Pihlskolan Klockarvägen 4 712 34 Hällefors Tfn 0591-641 95 Fax: 0591-129 18 Skolans hemsida: www.pihlskolan.hellefors.se Rektor...0591-641

Läs mer

NACKA MUSIKSKOLA 2009/2010

NACKA MUSIKSKOLA 2009/2010 NACKA MUSIKSKOLA 2009/2010 NACKA MUSIKSKOLA 2009/2010 Nacka musikskola erbjuder barn och ungdomar en bred musikundervisning med hög kvalitet inom olika musikstilar efter vars och ens intresse, ambition

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Älvängenskolan. grundskola årskurs1och årskurs 2 förskoleklass och fritidshem

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Älvängenskolan. grundskola årskurs1och årskurs 2 förskoleklass och fritidshem Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Älvängenskolan grundskola årskurs1och årskurs 2 förskoleklass och fritidshem läsåret 2014/15 Keith Haring Upprättad augusti 2014 Lisbeth

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Piratenskolan och Fritidshemmet i Kivik Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Målinriktat arbetet med att främja

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg ASPERO Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 14/15 ASPERO Kontakt Kristina Haeffner rektor 0725 17 77 99 Madeleine Dahlqvist administratör 031 337 89 00 För övrig personal se

Läs mer

Den som äger ett språk äger mer än ord MODERSMÅLSCENTRUM I LUND

Den som äger ett språk äger mer än ord MODERSMÅLSCENTRUM I LUND Den som äger ett språk äger mer än ord MODERSMÅLSCENTRUM I LUND Modersmål lärande och länk Många unga i Lunds kommun har ett annat modersmål än svenska. För dessa elever är modersmålet en grund för lärande

Läs mer

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planengrundskola, förskoleklass och fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning sid Inledning 2 Mål för likabehandlingsarbetet 3 Lagar, styrdokument 4 Definition av begrepp 4 Främjande arbete 5 Förebyggande arbete 6 Rutiner för åtgärder och uppföljning när det

Läs mer

Vendelsö Hage Läsåret 2015-2016

Vendelsö Hage Läsåret 2015-2016 Vendelsö Hage Läsåret 2015-2016 Förhållningssätt och rutiner. Elever /Vårdnadshavare Vår vision är: Att behålla barnens motivation och glädje över att utvecklas genom variation,systematik och samarbete.

Läs mer

Handlingsplan- Hot och våld

Handlingsplan- Hot och våld Handlingsplan- Hot och våld Upprättat 2007-09-10 Reviderad 2010-08 -30 Handlingsplan- Hot och våld 2010 Syfte Att ge råd och riktlinjer i arbetet med att förebygga och hantera situationer av våld eller

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015 Plan mot kränkande behandling Njurunda Friskola Upprättad 2015 1 1. Definition och bakgrund Arbetet med planen mot kränkande behandling regleras i två regelverk: - - Diskrimineringslagen (2008:567) 1-4

Läs mer

Kursprogram Västerås Kulturskola

Kursprogram Västerås Kulturskola Kursprogram Västerås Kulturskola UPPLEV GLÄDJEN I ATT SPELA, SJUNGA, DANSA, AGERA, SKAPA OCH MÅLA...! Välkommen till Västerås Kulturskola För dig som söker kunskap och vill utveckla din kreativitet och

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan

Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan Kinnarpsskolan 2015-09- 16 Kunskap för framtiden Livsstil Engagemang Kompetens Skolans trygghetsgrupp - Tommy Forsberg, rektor - Göran Fagerblom, kurator

Läs mer

Likabehandlingsplan. Mosjö skola Skolförvaltning sydost. Diarienummer 227-06-004. Rektor Marine Rosenberg. reviderad 2008-08-26

Likabehandlingsplan. Mosjö skola Skolförvaltning sydost. Diarienummer 227-06-004. Rektor Marine Rosenberg. reviderad 2008-08-26 Likabehandlingsplan Mosjö skola Skolförvaltning sydost Diarienummer 227-06-004 reviderad 2008-08-26 Rektor Marine Rosenberg Inledning I både skollagen och läroplanen, Lpo 94, betonas betydelsen av att

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 - s plan för att främja likabehandling och arbeta mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Inledning Diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION. till. ELEVER och deras MÅLSMÄN. inför

MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION. till. ELEVER och deras MÅLSMÄN. inför MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och deras MÅLSMÄN inför LÄSÅRET 2008-2009 MJÖLBY GYMNASIUM. Från och med 1994 bildar de frivilliga skolformerna en egen förvaltning. Utbildningschef

Läs mer

För Öckerö seglande gymnasieskola

För Öckerö seglande gymnasieskola Alkohol- och Drogpolicy För Öckerö seglande gymnasieskola 1 Skolans alkohol- och drogpolicy Vi vill inom Öckerö gymnasieskola erbjuda våra elever bästa möjliga undervisning, ge alla en möjlighet att nå

Läs mer

Adolfsbergsskolan F 6

Adolfsbergsskolan F 6 Bra att spara! Adolfsbergsskolan F 6 läsåret 2012/2013 Stolta barn och vuxna tillsammans för trygghet, glädje och lärande. Välkommen till Adolfsbergsskolan F-6 Vår idé Adolfsbergsskolan F-6 är en skola

Läs mer

Skolans tillsynsansvar

Skolans tillsynsansvar Mönsterås Kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Fastställd i ledningsgruppen den 13 april 2011 Skolans tillsynsansvar Med tillsynsansvar menas ansvar för eleven eller ungdomen. Syftet är att skolan

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

Skolledningens ställningstagande.

Skolledningens ställningstagande. LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR CALMARE INTERNATIONELLA SKOLA 2014-2015 Likabehandlingsplanen ska godkännas och fastställas av skolkonferensen vårterminen 2014 för att träda i kraft 1 juli samma år. Skolledningens

Läs mer

Likabehandlingsplan för Falkenbergs gymnasieskola, läsåret 07/08

Likabehandlingsplan för Falkenbergs gymnasieskola, läsåret 07/08 Likabehandlingsplan för Falkenbergs gymnasieskola, läsåret 07/08 1. Inledning Falkenbergs gymnasium och Vuxenutbildning är en del av omvärlden och omvärlden är en del av oss. Skolan skall vara välkomnande

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2012-2013 MJÖLBY GYMNASIUM. DACKESKOLAN Besöksadress Burensköldsvägen 33 Postadress 595 80 Mjölby Telefon 0142-850 00 (växel)

Läs mer

VÄNERGYMNASIETS LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 2013/2014

VÄNERGYMNASIETS LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 2013/2014 VÄNERGYMNASIETS LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 2013/2014 UPPDATERAS INFÖR VARJE LÄSÅR Skolans vision På Vänergymnasiet strävar vi efter att alla elever känner sig delaktiga, trygga och sedda. Detta är ett

Läs mer

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Skolplikten motsvaras av en rätt till utbildning och inträder höstterminen det år barnet fyller sju år och upphör efter det nionde skolåret. Det gäller oavsett

Läs mer

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan ROSENBORGSENHETEN Rosenborgskolan Majtorpskolan Läsåret 2013-2014 ROSENBORGSENHETEN INFORMATION TILL ELEVER OCH FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2013-2014 Vi önskar hälsa alla elever välkomna till det nya läsåret. I

Läs mer

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever Mottagande av nyanlända och flerspråkiga barn/elever 1 Vision Varje barn och elev med utländsk bakgrund ska ges den kunskap de har rätt till för att nå målen för utbildningen. Mål Öka likvärdigheten mellan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet 2012-08-01 rev 130212 Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet Denna plan gäller för Krika Bygdeskolas elever och de elever som är inskrivna på Fritidshemmet

Läs mer

Tack för att Du/Ni ställer upp som handledare för våra elever.

Tack för att Du/Ni ställer upp som handledare för våra elever. Information till handledare Tack för att Du/Ni ställer upp som handledare för våra elever. Detta blad lämnas direkt till PRAOplatsen. * Efter avslutad praoperiod, lämnas bladet åter ifyllt till eleven.

Läs mer

Välkommen till Karlshov

Välkommen till Karlshov KARLSHOVSSKOLAN 2015-09-03 Välkommen till Karlshov KARLSHOVSSKOLAN Taborsbergsvägen 51, 602 08 Norrköping. Expedition: 011-15 32 15 www.norrkoping.se/karlshovsskolan Inledning Vi här på Karlshovsskolan

Läs mer

Regler och rutiner - elever

Regler och rutiner - elever Regler och rutiner - elever Innehåll Besök på skolan... 2 B-språk... 2 Bibliotek... 2 Borttappade saker... 2 Elevhälsoteamet (EHT)... 2 Elevuppgifter Stockholms Skolwebb... 2 Elevskåp... 3 Fotografering...

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Gäller läsåret 13/14. Förskoleklass Grundskola 1-9

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Gäller läsåret 13/14. Förskoleklass Grundskola 1-9 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Gäller läsåret 13/14 Förskoleklass Grundskola 1-9 Innehållsförteckning sid 2 Inledning och syfte sid 3 Definiering av begrepp sid 4-5 Främjande arbete

Läs mer

Plan för studie- och yrkesvägledning

Plan för studie- och yrkesvägledning Plan för studie- och yrkesvägledning Döderhults skolområde 1 Inledning Studie- och yrkesvägledning är en angelägenhet för hela skolan och för samhället i stort. Att göra val inför framtiden är en ständigt

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan lå 15/16 Elevhälsoplanen för Eklidens skola revideras varje år Nästa revidering: juni 2016 Ansvarig: Bitr. rektor Maria Kiesel

Läs mer

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN GRUNDSKOLAN FRITIDSHEMMET FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Planen gäller för läsåret

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Söderparkskolan F-6 Läsåret 2014-2015 1 Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare Till

Läs mer

KRISPLAN Bergakottens förskola

KRISPLAN Bergakottens förskola KRISPLAN Bergakottens förskola Inledning Vid en akut kris kan man uppleva kraftig stress och det kan därför vara svårt att fatta rationella beslut. Avsikten med den här krisplanen är att underlätta hanteringen

Läs mer

Plan för att skydda elever mot mobbning, våld och trakasserier

Plan för att skydda elever mot mobbning, våld och trakasserier Plan för att skydda elever mot mobbning, våld och trakasserier HANDLINGSPLAN VID MOBBNING Godkänd i bildningsnämndens svenska skolsektion 16.5.2012 Stadens skolor är med i Kiva Skola programmet och följer

Läs mer

Södertörns friskola Information till föräldrar läsåret 2015/2016

Södertörns friskola Information till föräldrar läsåret 2015/2016 Södertörns friskola Information till föräldrar läsåret 2015/201 Välkomna hit! Vi hoppas att du och ditt barn kommer att trivas hos oss. Vi vet att det alltid är mycket man undrar när skolan börjar, och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vision Mössebergs förskolas vision är Den hoppfulla förskolan som ger barn framtidstro. Grunden för detta är goda kunskaper, självkänsla,

Läs mer

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Granskad 2014-08-12 Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Arbetets olika delar Det aktiva arbetet består främst av: - Att bedriva

Läs mer

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Datum: Maj 2011 Ansvariga:

Läs mer

Trygghetsrådet består av pedagoger från varje spår samt rektor. Anja Persson, Petra Hall, Emma Eriksson och Katarina Thur.

Trygghetsrådet består av pedagoger från varje spår samt rektor. Anja Persson, Petra Hall, Emma Eriksson och Katarina Thur. Keith Haring 1 Handlingsplan för arbete med att förebygga och åtgärda mobbing, samt alla former av diskriminering och annan kränkande handling mot barn och vuxna i skolans alla verksamheter som är skola,

Läs mer

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november ELEVHANDBOK Besöksadress: Åsgatan 15, Falun Postadress: Box 127 791 23 Falun Skolans telefonnummer: 023-584 20 Sjukanmälan telefon: 023-584 57 Fax: 023-150 52 E-post: Se respektive mentor Följande ifylles

Läs mer

Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan

Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan LIKABEHANDLINGSPLAN 1 (8) Lärande Lerums Gymnasium Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen gäller för alla gymnasiets enheter (enhet 1, enhet 2, enhet 3, enhet 4 och enhet 5) På Lerums

Läs mer

Den akuta arbetsgruppen mot mobbning är:

Den akuta arbetsgruppen mot mobbning är: Mobbningsplan för Den akuta arbetsgruppen mot mobbning är: Agneta Svanberg rektor Tel: 0455-618601 Anna Isberg administratör Tel: 0455-618603 Tina Åkesson skolsköterska Tel: 0455-618600 Thea Lundberg lärare

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Snöbollsgatans förskola 2014/2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Snöbollsgatans förskola 2014/2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Snöbollsgatans förskola 2014/2015 Innehållsförteckning Inledning syfte 3 Vision och mål 4 Diskrimineringsgrunderna 4 Nulägesbeskrivning och kartläggning 5 Riskanalys 5 Handlingsplan

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 I skollagen står det att Arbetsmiljölagen gäller för både elever och personal i såväl skolan som förskola och fritids. Enligt den har

Läs mer

Vrigstad skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vrigstad skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 5 Vrigstad skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6, Fritidshem- a för planen Rektor och trygghetsgruppen.

Läs mer

HÄLSOFRÅGOR TILL DIG SOM GÅR I GYMNASIET

HÄLSOFRÅGOR TILL DIG SOM GÅR I GYMNASIET HÄLSOFRÅGOR TILL DIG SOM GÅR I GYMNASIET I den här enkäten ställer vi frågor om mat och sovvanor, fysisk aktivitet och fritid, skola och arbetsmiljö, trivsel och relationer och din hälsa som sen utgör

Läs mer

Likabehandling inom Bodals skola F-9 1. Vanliga begrepp i arbetet med likabehandling 2. Hur vi förebygger trakasserier och kränkande behandling 3

Likabehandling inom Bodals skola F-9 1. Vanliga begrepp i arbetet med likabehandling 2. Hur vi förebygger trakasserier och kränkande behandling 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Likabehandling inom Bodals skola F-9 1 Vanliga begrepp i arbetet med likabehandling 2 Hur vi förebygger trakasserier och kränkande behandling 3 Rutiner för att upptäcka trakasserier

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Nyhemsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Nyhemsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Nyhemsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen skola och fritidshem Ansvariga för planen Peter Dalsmyr, rektor Likabehandlingsteamet:

Läs mer

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 TRYGGHETSPLAN 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Adolfsbergsskolan 7-9 Innehållsförteckning: Inledning s. 1 Visioner för barn i Örebro kommun Ny lagstiftning

Läs mer

2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET

2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET 2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET Läsåret 2010/2011 ÖDESHÖGS GYMNASIESKOLA LÄSÅRET 2010/2011 ELEVINFORMATION Behöver du förstärka ämneskunskaperna för att kunna börja ett nationellt program?

Läs mer

Plan för elevhälsan, Torsbergsgymnasiet 2014/2015

Plan för elevhälsan, Torsbergsgymnasiet 2014/2015 Torsbergsgymnasiet 2015-04-29 Plan för elevhälsan, Torsbergsgymnasiet 2014/2015 Syfte Planen syftar till att ge en tydlig struktur för de olika typer av insatser och åtgärder som är tänkbara för att främja

Läs mer

Hedeskolans. likabehandlingsplan

Hedeskolans. likabehandlingsplan Hedeskolan, Björnbärsvägen 2, 457 31 Tanumshede Telefon: 0525-18192, 0525-183 14 Hedeskolans likabehandlingsplan 2012-01-10 Övergripande mål Hedeskolan och fritidshemmets Likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Rudbecksgymnasiet läsår 15/16

Plan mot kränkande behandling. Rudbecksgymnasiet läsår 15/16 Plan mot kränkande behandling Rudbecksgymnasiet läsår 15/16 1 Inledning Det finns två lagar, Skollagen och Diskrimineringslagen, som ska skydda mot kränkning, diskriminering och trakasserier i skolan.

Läs mer

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015 PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA Giltighet läsåret 2014 2015 Innehåll 1. Inledning och syfte... 4 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 4 3. Vision mot kränkande behandling och diskriminering...

Läs mer

Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Musikundervisningen inom Kulturskolan

Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Musikundervisningen inom Kulturskolan 2015-2016 Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Vi hoppas du förstår vilken förmån du som är ung och bor i Skinnskatteberg har. Du har chansen att utan avgift få lära dig att:

Läs mer

LINDESKOLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Lindeskolan 2014/2015

LINDESKOLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Lindeskolan 2014/2015 LINDESKOLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling Lindeskolan 2014/2015 1 Innehåll Utgångspunkter 3 Definitioner av begrepp 3 Vad säger FN:s barnkonvention? 3 Vad säger lagen? 4 Vad säger Lindesbergs

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för skolor och fritidshem i Flyinge och Harlösa läsåret 2015-2016 Flyingeskolan och Harlösa skolas Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling och

Läs mer

Sollefteå kommun Vallaskolan

Sollefteå kommun Vallaskolan Välkomna till ett nytt läsår! Nu har ett nytt läsår börjat och vi känner oss glada över att era barn åter är i skolan. Vi hoppas att ni har haft en fin sommar tillsammans och att ni känner er redo inför

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

Rutiner vid kränkning och vid hot och våld

Rutiner vid kränkning och vid hot och våld Likabehandlingsplan På Stenbackaskolan accepteras ingen form av kränkande behandling. Alla har lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning

Läs mer

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016 Häggetorps- Skolan VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016 HUMOR ENGAGEMANG LÄNGTAN Vår verksamhet präglas av humor och glädje, där alla ska känna trygghet och utvecklas. Vi behandlar alla efter sina olika förutsättningar

Läs mer

Likabehandlingsplan. Hietaniemi Friskola LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN, GRUNDSKOLAN OCH FRITIDSHEMMET 2012-2013

Likabehandlingsplan. Hietaniemi Friskola LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN, GRUNDSKOLAN OCH FRITIDSHEMMET 2012-2013 Hietaniemi Friskola LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN, GRUNDSKOLAN OCH FRITIDSHEMMET 2012-2013 1 Innehållsförteckning Lag 3 Ansvarsfördelning 3 Skolans mål 4 Definitioner 4 Åtgärder 5 Förebyggande

Läs mer

Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2014/15

Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2014/15 Plan För att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2014/15 Fastställd 2014-11-06 /Ronnie Palmquist rektor

Läs mer

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret Planen ger en beskrivning av hur vi arbetar mot diskriminering och kränkande behandling. Vi beskriver organisation, ansvarsfördelning och hur vi aktivt jobbar med förebyggande och främjande insatser. Likabehandlingsplan

Läs mer