ALLA HAR FÖRUTSÄTTNINGAR ATT LYCKAS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ALLA HAR FÖRUTSÄTTNINGAR ATT LYCKAS"

Transkript

1 VÅR MÅLSÄTTNING Vår vision bygger på att vi tror att alla kan lyckas, såväl barn/ungdomar som personal det är den viktigaste pusselbiten i vår dagliga ledningsarbete. När våra elever lämnar skolan vill vi att de har fått sådana kunskaper och så gott självförtroende att de kan säga om sig själva: JAG KAN OM JAG VILL OCH JAG HAR ETT VAL Vi ser möjligheter ALLA HAR FÖRUTSÄTTNINGAR ATT LYCKAS Vi känner arbetsglädje Vi mår bra Vi respekterar varandra Vi ser möjligheter står för att vi vill ge våra barn/ungdomar goda kunskaper utifrån deras unika möjligheter. Vi tror på våra elever och försöker få dem att känna framtidstro. Vi känner arbetsglädje står för entusiasm och goda relationer. Var och en är ansvarig för sin egen arbetsmiljö. Tillsammans skapar vi den goda arbetsplatsen. Vi mår bra står för att vi har en hälsofrämjande arbetsplats där både barn/ungdomar och medarbetare har inflytande och vill vara delaktiga. Vi respekterar varandra står för trygghet och självförtroende, och vi vågar stå upp för våra åsikter och bli respekterade för de vi är. Yvonne Andersson, Ing-Marie Aunér, Annica Cederblad, Kerstin Nielsen, Anette Ohlsson, Lennart Rosell Rektorer i Team Veberöd 1

2 REGLER PÅ VÅRA SKOLOR Vi som arbetar på skolorna i Veberöd vill ge våra elever kunskaper och färdigheter så att de ska kunna utvecklas positivt och därigenom på bästa sätt kunna möta den framtid som väntar dem. På våra skolor. har vi alla rätt att: * känna oss trygga * bli vänligt bemötta * trivas * tillhöra gemenskapen * få arbeta i lugn och ro * utvecklas efter förmåga har du ansvar för att: * du inte mobbar någon * inte gör någon illa med våld eller ord * vara vänlig mot andra * inte störa andras arbete * hjälpa till att hålla skolan ren och fin * inget förstörs har alla vuxna ansvar för att: * lyssna och ta sig tid * vara uppmärksamma * säga ifrån * vid behov ta kontakt med mentor/klassföreståndare Värdegrundsregler Personal, elever och föräldrar har tillsammans utarbetat ett särskilt värdegrundsdokument som gäller för hela Veberöds verksamhetsområde. Det har delats ut till alla elever och finns också att hämta på vår hemsida Studiero, ordning och trygghet. Elev kan efter upprepade tillsägelser utvisas från pågående lektion och ska då hänvisas till speciell plats för resten av lektionstiden. Om eleven har lämnat skolan eller skolkar från övriga lektioner kontaktas vårdnadshavare. Om misstanke finns att elev har otillbörliga saker i sitt skåp får lärarpersonal öppna skåpet utan elevs tillåtelse. Lärare har rätt att omhänderta föremål som stör skolverksamheten. Det kan röra sig om mobiltelefoner, mp3 spelare eller leksaker. Om inte föremålet lämnas tillbaka efter lektionens slut ska omhändertagandet dokumenteras skriftligt. Föremål som är farliga och olagliga, exempelvis alkohol och kniv, ska behållas tills vårdnadshavaren underrättats och ska direkt anmälas till polisen. 2

3 Om elev bryter mot ordningsregler och personal anser att vårdnadshavare behöver kontaktas gör mentor eller den person som varit med om händelsen detta. Möjlighet finns att låta elev stanna kvar i skolan en timme efter skoldagens slut. ALLA SKOLANS MEDARBETARE ARBETAR FÖR ATT SKAPA TRYGGHET FÖR BARNEN * Alla barn bemöts med hänsyn, vänlighet och respekt. * Vi tar alltid tag i mobbning. Inget barn ska behöva gå till skolan med oro eller rädsla. * Berörd personal tar kontakt med familjen om något särskilt hänt. * Vår strävan är en lugn och trivsam skolmiljö, inne och ute. * Vi genomför utvecklingssamtal med elev och föräldrar en gång per termin. VI FÖRUTSÄTTER ATT DU SOM ELEV * uppträder hänsynsfullt och vänligt. Mobbning accepteras inte! * använder ett vårdat språk * följer givna säkerhetsföreskrifter och inte utsätter andra för fara * passar tider * respekterar att klassrummet under skoltid är ett arbetsrum och att alla där har rätt till arbetsro. VI FÖRUTSÄTTER ATT DU SOM FÖRÄLDER * håller kontakt med ditt barns lärare och fritidshemspersonal * är uppmärksam på mobbningstendenser och ser till att personalen får veta om något barn utsätts för obehag * tar kontakt om du är missnöjd med något. Vi kan bara förbättra sådant som vi får kännedom om * intresserar dig för ditt barns skolarbete som t.ex. hemuppgifterna * ser till att ditt barn är väl förberett för sin skoldag * låter ditt barn vara hemma och kurera sig vid sjukdom och att du som vuxen ringer och gör en sjukanmälan av ditt barn * deltar vid föräldramöten och utvecklingssamtal 3

4 * tillser att ditt barn vid överträdelse och efter samtal från skolan upphör att bryta mot skolans regler PÅ VÅRA SKOLOR ÄR DET FÖRBJUDET ATT: * klottra och förstöra * använda mobiltelefon på lektionstid * röka eller snusa på skolans område * cykla eller åka moped på skolans område * lämna skolans område utan vuxnas medgivande (F-5) Skolan tar ej ansvar för pengar och värdesaker. * Vid brott mot reglerna - tillsägelse och samtal med mentorn * Vid allvarliga eller upprepade överträdelser samtal hem * Vi polisanmäler stöld och skadegörelse Ur skadeståndslagen 2 kap 1: Var och en som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar person- eller sakskada skall ersätta skadan såvida inte annat följer av denna lag. MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Vad är mobbning och kränkande behandling? Mobbning är när en eller flera individer upprepande gånger över tid utsätts för fysiska eller psykiska angrepp och/eller uteslutningar ur gemenskapen. Kränkande behandling är när man brister i aktning för någon annan genom att utsätta vederbörande för knuffar, sparkar, tillmälen, grimaser etc. Var förekommer mobbning? Mobbning kan förekomma i nästa alla sammanhang där det finns grupper av människor; i arbetslivet bland vuxna, bland skolelever och bland förskolebarn. I skolan förekommer mobbning i någon form i nästan alla klasser, stora som små, på landet såväl som i storstaden, på lågstadiet såväl som i gymnasieskolan. Ofta uppfattas den mobbade som vek eller ängslig och tillbakadragen, ibland som orolig och lite stökig. Nästan aldrig beskrivs mobbade elever som aggressiva det är i stället mobbarna som man ofta uppfattar på det sättet. Orsakerna till mobbning kan vara många: arbetsmiljö och psykosocialt klimat i skolan och i klassen, samt hur eleverna i klassen själva har det mm. Mobbarna själva försvarar ofta sina handlingar med att skylla på offret: Han är så dum (eller pluggig, eller tjock eller smal, eller lång eller kort, eller..). Tecken och symptom Ibland handlar mobbning om ren misshandel och polisanmäls. I väldigt många fall märker de vuxna dock inte vad som pågår. Det ligger ju i mobbningens natur att den 4

5 sker i smyg. Ofta vill den mobbade dessutom inte berätta. Skvallrar han/hon finns alltid rädslan att det kan bli värre. Det finns en del tecken som elever kan visa när de inte har det bra i skolan, som t.ex. om de är mobbade eller t o m om de själva mobbar andra. Du bör som förälder vara extra uppmärksam om Ditt barn * ofta är ledset * inte vill gå till skolan * ofta har ont i huvudet eller magen, särskilt på morgnarna * mår bra mest under lov och helger * blir oroligt eller ledset på söndagskvällar eller sista kvällen på ett lov * försöker förmå Dig att inte ta kontakt med lärare, kamrater eller andra föräldrar MOBBNING KAN MAN GÖRA NÅGOT ÅT! Vi vet att mobbning i en klass påverkar alla i klassen. Mest illa far de mobbade eleverna men också de passiva åskådarna påverkas negativt. Även mobbarna löper stora risker. Därför är det viktigt att alla hjälper till att motverka mobbning. Alla barn har rätt till en trygg och säker skolgång och för att nå dithän måste vi alla, personal, föräldrar och elever, hjälpas åt! Från skolans sida finns det mycket vi kan göra både genom förebyggande insatser och genom att ingripa på ett bra sätt när mobbning sker. Vi arbetar kontinuerligt med värdegrundsarbete och likabehandlingsplaner. I skolår F-6 skall det finnas rastvärdar ute på alla schemalagda raster. I skolår 7-9 har vi Kis (kamratstödjare i skolan). Kamratstödjare är valda representanter från årskurs 8-9, men verkar i skolår 6-9. Elever och vuxna handledare har fått utbildning genom Hassela Skåne. Kamratstödjarnas huvudsakliga uppgift är att vara observanta under raster och håltimmar för att upptäcka tendenser till kränkande behandling och mobbning, samt ingripa vid behov eller tillkalla vuxna då detta behövs. Kamratstödjarna försöker också att föregå med gott exempel och ställa upp för ensamma elever. Vad Du kan göra som förälder: T ex * prata med ditt barn om mobbning * föreslå att ämnet tas upp på klassmöten och liknande * skaffa dig en god kännedom om situationen i ditt barns klass * tydligt ta avstånd från mobbning och våld * göra klart att det inte är skvaller ifall man berättar om kamrater som är utsatta * om du får veta att ett barn är utsatt, berätta det för barnets föräldrar eller för skolan * uppmana ditt barn att bli ett stöd för en utsatt kamrat * medverka till att bilda trivsel- eller antimobbningsgrupper * kontakta mentor eller skolledare om du vet att ett barn mobbar. 5

6 Hur kan Du få veta mer om mobbning? * På bibliotek och skolbibliotek finns både facklitteratur och barn- och ungdomsböcker om mobbning. * Veberöds Föräldrar i Skolan kan hjälpa till att organisera en studiecirkel, en diskussionskväll mm. Vart kan man vända sig med sina funderingar? * till klassföreståndare eller skolledning * till skolsköterskan * till socialsekreteraren i skolan * till någon i Veberöds föräldrar I Skolan när det gäller mera allmänna frågor. SKOLHÄLSOVÅRDEN I VEBERÖDS REKTORSOMRÅDE Vi arbetar med förebyggande hälsovård enligt följande: Mottagning hos skolsköterska Till mottagningen kan eleven komma med såväl skrubbsår, huvudvärk och andra sjukdomssymptom, som med personliga problem. Skolsköterskan har lagstadgad tystnadsplikt. Om eleven har symptom som kräver ytterligare behandling kontaktar vi alltid föräldrar och hjälper till med eventuell vidare kontakt med sjukvården. Hälsokontroller Genom att följa elevens tillväxt, kontrollera syn m.m. med jämna mellanrum, får vi en god bild av hur han/hon mår. Vi kan med detta som grund även rekommendera annan hjälp eller sjukvård vid behov. Vaccinationer ges för närvarande under skoltiden mot difteri/stelkramp/kikhosta under skolår 4, för barn födda from i skolår 8 eller skolår 9, samt mot mässling, röda hund och påssjuka under skolår 6 och skolår 2. Infördes nytt vaccinationsshema för barn födda from Några år framåt kommer det att vara vaccination för både skolår 2 och 6. Elevvård Elevvårdsarbetet som innebär ett stöd till enskilda elever med behov av extra hjälp spänner över hela vår verksamhet. I Veberöds verksamhetsområde har vi ett elevvårdsteam där skolledning, studie- och yrkesvägledare, skolsköterska, socialsekreterare, skolpsykolog och speciallärare arbetar tillsammans. Skolsköterskan deltar i elevvårdskonferenser samt planerings- och informationsmöten. En annan del av elevvårdsarbetet är samtal med enskilda elever som under en period har det besvärligt på något sätt. Ibland kan även föräldrar eller lärare vara med vid dessa samtal. Stöd till elever med särskilda behov Skolhälsovården bevakar att alla elever får den skolmiljö de behöver. Det kan gälla elever med nedsatt syn/hörsel eller barn med allergi som behöver speciell mat. Vi vore mycket tacksamma om Ni som föräldrar kontinuerligt uppdaterar oss om allergier. 6

7 Om en elev behöver medicinera i skolan eller har egna mediciner att använda i akuta situationer, bör Ni som föräldrar vara noga med att lära upp och instruera lärare och mentorer så att de kan hjälpa till i en eventuell akut situation och att det finns aktuell medicin till hands. Blanketten överlåtelse av egenvård i skolan är det viktigt att Ni som föräldrar fyller i (denna blankett finns att få hos skolsköterskan). Försäkring Olycksfallsförsäkringen gäller dygnet runt för barn i förskola, grundskola och fritidshem. Vid olycksfall kontakta If för anmälan och mer information. Gå gärna in på Lunds kommuns hemsida och läs informationsbroschyren om skolhälsovård i Lunds kommun. KRISGRUPPEN I VEBERÖDS RO Krisgruppen och dess uppgifter Veberöds ro har genom att bilda en krisgrupp mentalt förberett och planerat för en kritisk händelse som kan drabba oss. Gruppen kan ses som en resurs vid en akut händelse och träffas vid behov. Kontaktperson är skolsköterskan, När har gruppen en uppgift? * om ett barn drabbas av svår sjukdom * om någon i personalen drabbas av svår sjukdom * om ett barn dör * om föräldrar eller syskon dör * om någon av personalen dör * om en olycka sker på skolan * om en händelse inträffar som innebär känslomässiga påfrestningar utöver det vanliga. Vilka uppgifter har gruppen? * att strukturera och styra om något händer * att ge information * att visa medmänsklighet: sympati, omsorg, förståelse * att ta sig tid att lyssna * att undvika att drabbade utsätts för sekundära trauman, t.ex. massmedia. Handlingsplan Den som få reda på att något har hänt kontaktar rektor eller någon annan i krisgruppen, som sedan samlas och beslutar om vidare åtgärder enligt Handlingsplanen. 7

8 SOCIALSEKRETERARE I SKOLAN Som socialsekreterare i skolan arbetar man med alla åldersgrupper inom grundskolan. Nedan följer några exempel på vilka arbetsuppgifter en socialsekreterare i skola har: * Stödjande och rådgivande samtal med elever, föräldrar och personal. * Diverse klassamtal och olika värderingsövningar m.m. i klasser vid behov. * Planering och genomförande av sommarpraktikprojekt för 12 elever/år. * Deltagande i APT - möten, socialsekreterarmöten och handledning i Lund. * Sammankallande och sekreterare i ANT grupp. * Sammankallande och sekreterare i Planeringsgrupp Veberöd. * Gruppledare för Gungbrädan i Lund en gruppverksamhet för barnungdomar med skilda föräldrar. * Deltagande i elevvårdsgrupper, elevvårdsmöten, elevvårdskonferenser, där man som socialsekreterare i skola står för socionomkompetensen. * Göra bedömningar med hjälp av risk och skyddsfaktorer. * Informera om socialförvaltningens resurser, erbjudanden och arbetssätt. * Hänvisa barn, ungdomar och deras familjer till samhällets olika instanser där stöd och rådgivning kan erbjudas. * Samarbeta med socialförvaltningens handläggare vid ärenden som rör gemensamma elever. Mål för socialsekreterare i skola är: Att utifrån risk- och skyddsfaktorer tidigt identifiera barn och ungdomar som riskerar en negativ utveckling. Initiera och genomföra förändrings arbete som verkar stödjande för barn och ungdomar i riskzonen. Samarbetspartners: Skolledning, skolsköterska, skolpsykolog, skolvärdinna/skolvärd, studie- och yrkesvägledare, pedagoger, elevassistenter, kyrkan, polis, kultur och fritid, socialförvaltningens olika sektioner i Lund, socialsekreterarkolleger i Lund och rådgivningsbyrån i Lund. Antalet enskilda elevärenden har ökat och problematiken avser främst elever som mår dåligt pga. sina hemförhållanden där skilsmässor ofta ligger bakom. Det känns tillfredsställande när man kan arbeta förebyggande och förhindra att barn och ungdomars problem växer sig större och därmed blir svårare att komma tillrätta med. Många tycker att det är bra att kunna prata med en utomstående vuxen som arbetar i skolan. STUDIE OCH YRKESVÄGLEDNING Vår studie och yrkesvägledare (SYV) finns på Svaleboskolan tisdag, onsdag och torsdag och nås på telefonnummer eller via e-post: Vad kan (SYV) hjälpa dig med? Den viktigaste uppgiften är att förbereda övergången till gymnasieskolan genom att erbjuda eleven oberoende och opartisk vägledning. I årskurs 8 får eleverna 8

9 information om gymnasieskolan klassvis. Under vårterminen i åttan har du också möjlighet att boka tid för vägledningssamtal. Under årskurs 9 blir det mer klassvis information och alla elever introduceras även till webbportalen där information om regler, behörigheter, antagning etc finns samlad. Det kompletta utbildningsutbudet i Skåne och Sölvesborgs kommun finns också med. Föräldrarna till elever i åk 9 inbjuds till ett gemensamt föräldramöte. Under hela höstterminen och vårterminen i nian erbjuds eleverna vägledningssamtal. Eleverna gör numera sitt gymnasieval via Internet. I början av januari får eleverna sin inloggningskod. Från webbportalen loggar eleven in sig på ansökningswebben. Sista ansökningsdatum till gymnasieskolan är 15 februari. OBS! Söker eleven till riks- eller regionalt idrottsgymnasium gäller betydligt tidigare ansökningsdatum ofta redan under hösten! Kontakta vår SYV Mia Pihl Leto för mer information. När gymnasievalet är gjort görs en preliminär antagning. Den preliminära antagningen är klar i mitten av april. Slutlig antagning görs när slutbetygen är satta och eleverna får besked på webbportalen första veckan i juli. PRAO Praktisk ArbetslivsOrientering Svaleboskolans praoperioder lå 11/12 är vecka för skolår 9 och vecka för skolår 8. Planering, placering och utvärderingen av praon håller SYV i. För- och efterarbete sker främst på de ordinarie lektionerna med respektive ämneslärare. Det finns en central praosamordnare som administrerar Lunds kommuns gemensamma platsbank med praoplatser. Ca 200 elever är ute i varje period och det är 2 eller 3 skolor ute samtidigt. Eleverna har även möjlighet att själva ordna praoplatser. För detta gäller dock vissa regler: * Man får inte ha sina egna föräldrar som handledare. * Man får ej ta kontakt med något företag som finns i vår platsbank, det gäller även om man har bekanta eller släktingar på företaget. Innan kontakt med företag i Lunds kommun tas, skall man ha fått ett klartecken från mig. * Om man ordnar en praoplats utanför Lund får man själv stå för alla kostnader för resor, mat och logi. MÅLTIDSSERVICE Svaleboköket tillhör Måltidsserice och Serviceförvaltningen. Vi är 6 anställda i köket på Svaleboskolan. Vi lagar ca 900 portioner lunch. Svalebo och Idalaskolans elever och personal är våra gäster. På morgonen åter ca 30 barn frukost och på eftermiddagen serverar vi ca 90 barn mellanmål. Vi lagar en näringsriktig lunch som täcker 1/3 av dagsbehovet, allt enligt den lag som gäller from Till lunchen erbjuds 5 olika sorters sallad, mjölk, knäckebörd och bordsmargarin. Vegetarisk kost finns som ett alternativ om man så önskar. 9

10 Matssedeln kan man nu ladda ner till mobiltelefonen. Sök på Skolmaten i App store och Android Market. Den finns också på under barn och utbildning. Lunds kommun har ett mål att år 2012 ska 40% av alla inköpta livsmedel vara ekologiska. Svaleboköket ligger på 32% tom INFORMATION OM MODERSMÅLSVERKSAMHET Lunds skolors modersmålsverksamhet är en kommunal enhet som erbjuder modersmålsstöd i förskolan samt undervisning i modersmål och studiehandledning för såväl kommunala som fristående skolor. Enligt skollagen ska en elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om: 1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och 2. eleven har grundläggande kunskaper i språket. Modersmålsundervisningen i ett nationellt minoritetsspråk ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. I Sverige har vi fem nationella minoritetsspråk: Finska, samiska, meänkieli, romani chib och jiddisch. Rektor ansvarar för bedömning av elevens rätt till modersmålsundervisning, gruppering av elever samt schemaläggning av undervisning. Mer information om modersmålsundervisning i Lund finns på LSMs hemsida Mari Bergqvist Camilla Ekberg KULTURSKOLAN Information läsåret 112/12 Kulturskolans verksamhet riktar sig i första hand till barn och ungdomar i Lunds kommun. Anmälan kan göras under hela året. Information och anmälningsblankett kan fås på Kulturskolans expedition och finns även på vår hemsida: Musik från 9 år, om inget annat angivits: Tvärflöjt Valthorn Blockflöjt Fiol från 7 år Oboe Trumpet Slagverk Altfiol från 7 år Klarinett Trombone Accordeon/Dragspel Cello från 7 år Saxofon Baryton Gitarr/Elgitarr Kontrabas Fagott Tuba Piano från 7 år El-bas Sånggrupp Kör från 8 år Gosskör 10

11 Suzukiundervisning från 5 år Fiol, Altfiol, Cello, Piano, Tvärflöjt. För närmare information se Dans Dans på Kulturskolan omfattar allt från barndans till klassisk balett. Plats: Stadshallen * Barndans år * Jazz & showdans - från 10 år * Allround konstnärlig dans år * Street från 10 år * Klassisk balett - från 7 år * Fridans - från 14 år Rytmik * Rytmik, sång och spel 5-7 år * Brassrytmik - från 7-8 år * Träblåsrytmik från 7-8 år * Musik-Rytmikgrupp för barn med särskilda behov 6-9 år Bild - från 9 år I bildverksamheten arbetar vi med färg och form i en mängd olika material och tekniker i grupper med ca 15 elever. Animation - från 10 år/film från 12 år Film innebär berättande med rörlig bild och hos oss arbetar vi med olika filmtekniker; video och animerad film. Teater från 6 år Inom teaterverksamheten får eleverna lära sig hur man kan uttrycka känslor och på olika sätt kunna berätta genom agerande i grupper med elever. Skrivargrupp från 13 år Poesi eller prosa? I skrivargruppen får man prova på att berätta en historia eller skriva en dikt. Tillsammans men också för sig själv. Antagning Kulturskolan har många sökande och vi vill ta emot så många elever som möjligt. Intresset är dock så stort att alla inte genast kan få plats. Vi har följande intagningsregler: Intagning till kommande läsår sker i maj-juni och besked om plats lämnas i början av juli. Kompletteringar på grund av återbud m.m. görs kontinuerligt under hela läsåret. * Ansökningsdatum och elevens ålder är styrande vid intagningen. * Om sökande inte har fått plats, men vill behålla sin köplats, måste ansökan förnyas före 1/5 för att gälla nästa läsår. Läsårsavgifter (reservation för ev. ändringar) Instrumentalundervisning kr Suzukiundervisning kr Sånggrupp/kör kr Instrumenthyra 950 kr Dans kr Bild kr inkl. mtrl. Dans - gymnasieelever kr Film/Animation kr inkl. mtrl. Musikdator/arr/komposition kr Skrivarverkstad kr Rytmik kr Teater kr SKOLBIBLIOTEKSCENTRALEN 11

12 Besöksadress: Bredgatan 3B E-postadress: Öppettider: 8-12, Information om vår verksamhet hittar du på Personal: Enhetschef Gunnel Olsson Bibliotekarie Cecilia Sjöberg Bibliotekarie Maud Hell Biblioteksassistent Lena Roos MÅLSMAN, TÄNK PÅ * Att alltid meddela adressförändring till skolans expedition och till klassföreståndaren. * Att så snart eleven ändrat bostadsadress också meddela folkbokföringen * Att vid flyttning till annan kommun/skola meddela rektorsexpeditionen vart och vid vilken tidpunkt eleven flyttar. * Att vid utlandsvistelse alltid meddela rektorsexpeditionen till vilket land eleven reser och när eleven väntas komma tillbaka till Lund folkbokföringen står som regel kvar inom Lunds kommun. * Att om familjen utvandrar meddela rektorsexpeditionen och lokala skattemyndigheten. * Att om eleven en tid måste gå i skolan på annan ort, måste ansökan om s.k. interkommunal ersättning lämnas in. Anhållan lämnas till rektorsexpeditionen folkbokföringen står kvar i Lunds kommun. * Att om eleven önskar gå kvar i skola i Lunds kommun, trots flyttning till annan kommun, anhålla om att Lunds kommun får ta ut ersättning för skolkostnader. * Att om eleven önskar gå kvar i skola i annan kommun, trots flyttning till Lund, anhålla hos skolan i Lunds kommun om ersättning för skolkostnader. ELEVS FRÅNVARO PÅ GRUND AV LEDIGHET/SJUKDOM 1. Frånvaro på grund av ledighet a) Ledighet från enstaka lektion Eleven begär ledighet hos mentorn b) Ledighet under högst Skriftlig ansökan från föräldrarna 10 dagar per läsår lämnas i god tid till mentorn. 12

13 c) Ledighet utöver de Skriftlig ansökan med motivering 10 dagarna får beviljas från föräldrarna ställd till skolan av rektor lämnas i god tid till rektor. Under senare år har vi märkt att önskemålen om extra ledighet från skolan har ökat markant. För att ej arbetsrytmen i skolan skall störas, uppmanar vi samtliga måls män att om möjligt förlägga semestrar, vintersportresor m.m. där skolbarnen skall medfölja, till något av de lov som finns under läsåret. 2. Frånvaro på grund av sjukdom a) Om eleven insjuknar under Eleven söker upp skolsköterskan skoldagen. eller undervisande lärare. b) Om eleven insjuknar i hemmet Sjukanmälan på nedanstående och inte kan gå till skolan telefonnummer. NYCKLAR TILL ELEVSKÅP I ÅR 6-9 En nyckel delas ut vid skolstarten. Om denna nyckel förkommer får eleven själv bekosta ny nyckel för närvarande självkostnadspris 100:-. ERSÄTTNING TILL ELEVER VID STÖLD/SKADEGÖRELSE Eftersom skolan i många fall anmodar eleverna att hänga sina kläder på ett ställe där de inte själv kan övervaka dem eller låsa in dem tar skolan på sig att helt eller delvis ersätta förluster till följd av stöld eller skadegörelse. Skolan förutsätter att varje hem har en hemförsäkring med allrisk. Dessutom förutsätter BSN Lund Öster att elev som har glasögon har glasögonförsäkring. VÄRDEFÖREMÅL OCH STÖLDBEGÄRLIG EGENDOM För stulna kontanter och värdesaker såsom ID-kort, nycklar, busskort, mobiltelefon, mopedhjälmar, cyklar o dyl. utgår ej ersättning. Detta gäller även om föremålen förvarats i elevskåp eller annat låst utrymme. Skolan åtar sig att vid t.ex. idrottslektion anvisa särskild förvaringsplats för föremål av mindre värde som behöver medtagas under skoltid. VAD SKALL MAN GÖRA FÖR ATT FÅ ERSÄTTNING? Ring If och anmäl skadan samt gör en polisanmälan. HJÄLMLAG Trafikförordningen 6 kap 4 a: 13

14 Den som är under femton år och färdas med en tvåhjulig cykel skall använda cykelhjälm eller annat lämpligt huvudskydd. Cykelföraren skall se till att passagerare använder cykelhjälm eller annat lämpligt huvudskydd. MOPEDPARKERING Elever som kör moped till skolan hänvisas till stora parkeringen där det finns inrutat område. Ingen mopedparkering inom skolans område. 14

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013 Trädgårdsstadsskolan Information A till Ö Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning Introduktion...3 Allergier och specialkost...4 Arbetsmaterial...4 Besök till skolan...4 Betyg...4 Bilparkering...5 Borttappade

Läs mer

Visättraskolans A till Ö

Visättraskolans A till Ö Visättraskolans A till Ö Läsåret 2015/2016 Innehållsförteckning Vår vision... 5 Kontaktuppgifter... 6 VISÄTTRASKOLANS A till Ö... 7 A... 8 Allergi... 8 Arbetsmiljö... 8 Arbetsplan... 8 Arbetsro... 8 Avgifter...

Läs mer

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet Innehåll 3 Rektor har ordet 4 5 Verksamhetsbeskrivning Organisation Verksamhetsidé Läsårstider 6 Kontakt 7 Pedagogisk personal 8 Elevhälsoteamet 9 Att arbeta med elevernas rätt till kunskap 10 Handlingsprogram

Läs mer

Föräldrainformation. Livets Ords Kristna Skola Kyrkskolan 7-9

Föräldrainformation. Livets Ords Kristna Skola Kyrkskolan 7-9 Föräldrainformation Livets Ords Kristna Skola Kyrkskolan 7-9 Läsåret 2013-2014 Livets Ords Kristna Skola lå 13-14 Målsättning för Livets Ords Kristna Skola 1. Att fostra och utveckla barn och ungdom i

Läs mer

1. Bakgrund. Kommungemensam del

1. Bakgrund. Kommungemensam del Reviderad 2015-01 1 Kommungemensam del 1. Bakgrund Fr.o.m. den 1 januari 2009 finns två lagar som ska skydda barn och elever från diskriminering, trakasserier och kränkningar i skolan. Det är Skollagen

Läs mer

DJURGÅRDSSKOLANS Informationshäfte

DJURGÅRDSSKOLANS Informationshäfte DJURGÅRDSSKOLANS Informationshäfte för elever och föräldrar Ytterligare information hittar du på Djurgårdsskolan hemsida www.eskilstuna.se/djurgardsskolan. Varje klass har sin egen hemsida där bland annat

Läs mer

TOMTBERGASKOLANS INFORMATIONSHÄFTE

TOMTBERGASKOLANS INFORMATIONSHÄFTE TOMTBERGASKOLANS INFORMATIONSHÄFTE LÄSÅRET 2014 2015 Läsårsdata Information A Ö Trivselregler Förskoleklass Fritidshem Personalförteckning 1 Välkommen till Tomtbergaskolan! Vår skola har tjänat Huddinges

Läs mer

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01 För Björkenässkolan och dess fritidshem Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-09-01 Gäller till: 2014-09-01 1 Vision 3 1. Inledning 3 2. Lagarna 3 3. Definitioner av begrepp

Läs mer

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN GÄLLER FRÅN OCH MED LÄSÅRET 2011 2012 MED REVIDERING VARJE ÅR /Inga Lill Westling 1 Ansvariga för planen:

Läs mer

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp...

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp... 2015-2016 Innehåll Program på skolan... 5 Rektorer... 5 Receptionen... 5 Bibliotek... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska... 6 Skolläkare... 6 Specialpedagoger... 6 Expeditionen... 7 Vaktmästeriet...

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Andersbergsskolans trygghetsarbete

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Andersbergsskolans trygghetsarbete Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Andersbergsskolans trygghetsarbete Läsåret 2011/2012 Gävle Kommun Andersbergsskolan Det här är en plan som har till syfte att främja likabehandling.

Läs mer

Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever. till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun

Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever. till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun Dessa riktlinjer anpassas till aktuell skolform Uppdaterad 2013-02-20 Innehåll Mål... 3 Syfte... 3

Läs mer

Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg

Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg Antal elever : Under detta läsår kommer vi att ha 166 elever varav 21 i förskoleklass. Antalet elever i de yngre årskurserna 1 3 är : 75 stycken äldre årskurserna 4 6 är : 70 stycken Lokaler : För att

Läs mer

Mackleanskolans. Likabehandlingsplan

Mackleanskolans. Likabehandlingsplan Mackleanskolans Likabehandlingsplan 2015 Mackleanskolans likabehandlingsplan 2015 Innehållsförteckning sida 1. Inledning 2 1:1 Övergripande mål 2 1:2 Regelverk som styr skolans arbete 3 1:3 Revidering

Läs mer

Innehållsförteckning. !! www.nlv.se

Innehållsförteckning. !! www.nlv.se www.nlv.se Innehållsförteckning Förord Nya läroverkets Verksamhetsidé......................... Sid 6 Nya läroverkets Elevråd............................... Sid 11 Nya läroverkets Likabehandlingsplan.....................

Läs mer

Information Läsåret 2013-2014

Information Läsåret 2013-2014 Information Läsåret 2013-2014 Innehållsförteckning Organisation Duveholmsgymnasiet omfattar:... 4 Rektorer... 4 Receptionens öppettider... 4 Expeditionen... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska...

Läs mer

Likabehandlingsplan för. Mellanvångsskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem. Läsåret 14-15

Likabehandlingsplan för. Mellanvångsskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem. Läsåret 14-15 Likabehandlingsplan för Mellanvångsskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem Läsåret 14-15 Fastställd 2014-08-11 Gäller till 2015-08-12 1 Att ha en vän är som att vakna och känna solen skina (Aristoteles)

Läs mer

Lokal Verksamhetsplan Grantomta Montessoriskola 2010-2011

Lokal Verksamhetsplan Grantomta Montessoriskola 2010-2011 Lokal Verksamhetsplan Grantomta Montessoriskola 2010-2011 inkl. Kvalitetsredovisning 2009-2010 1(56) Innehållsförteckning 1. Lokal Verksamhetsplan Grantomta Montessoriskola 3 2. Nulägesrapport 3 3. Montessoripedagogiken

Läs mer

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar

Läs mer

Till dig som elev... 3. Till dig som förälder... 3. Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande behandling... 3. Ansvarsfördelning...

Till dig som elev... 3. Till dig som förälder... 3. Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande behandling... 3. Ansvarsfördelning... Backa skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 1 Innehåll Till dig som elev... 3 Till dig som förälder... 3 Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande

Läs mer

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag.

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag. Handbok elev 2015-2016 SJUKANMÄLAN Sjukanmälan gör du så här: Ring 0526 170 892 ( automatisk telefonsvarare) eller anmäl via Dexter. OBS! Vårdnadshavare ska ringa för omyndiga elever Du blir uppmanad att

Läs mer

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2 Sjödalsgymnasiet Den goda mötesplatsen Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö,

Läs mer

Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning

Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning 1. Målsättning 2. Likabehandlingsplanens innehåll 3. Lagstiftning 3.2 Förbud 3.3 Definition av kränkande behandling 3.4

Läs mer

Borås Stad Dalsjöskolan

Borås Stad Dalsjöskolan Borås Stad Dalsjöskolan Skolan skall klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter som elever och deras vårdnadshavare har

Läs mer

Nyvångskolans likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling

Nyvångskolans likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Fastställd av: Upprättad 2014-10-28 Skolledning Personal Elevråd Forum för samråd Föräldraråd Nyvångskolans likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling 2014/2015 Martin Olsson, verksamhetschef

Läs mer

PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016

PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 En presentation av Prästkragens förskolas arbete för att främja barns lika värde, rättigheter och åtgärder för

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2013/2014

Plan mot kränkande behandling 2013/2014 Plan mot kränkande behandling 2013/2014 Senast reviderad 140115 1 Innehåll Inledning och syfte 3 Mål 3 Lagar 3 Ansvar.. 5 Definitioner...6 Förebyggande åtgärder 7 Planerad verksamhet läsåret 2013/2014...

Läs mer

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium.

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Elevhandbok Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Du hittar här olika uppgifter gällande praktiska frågor och rutiner på Solna Gymnasium. Vår förhoppning

Läs mer

SAMS. Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf

SAMS. Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf SAMS Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf 1 INNEHÅLL TILL LÄSAREN 1 INLEDNING 4 2 GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER OCH ELEVENS RÄTTSLIGA STÄLLNING 4 3 RÄTT TILL GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING OCH UTBILDNINGENS

Läs mer

PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016. Karro där kultur och vetenskap möts.

PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016. Karro där kultur och vetenskap möts. PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016 Karro där kultur och vetenskap möts. Estetiska programmet Humanistiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Välkommen till Karolinska gymnasiet!

Läs mer