ALLA HAR FÖRUTSÄTTNINGAR ATT LYCKAS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ALLA HAR FÖRUTSÄTTNINGAR ATT LYCKAS"

Transkript

1 VÅR MÅLSÄTTNING Vår vision bygger på att vi tror att alla kan lyckas, såväl barn/ungdomar som personal det är den viktigaste pusselbiten i vår dagliga ledningsarbete. När våra elever lämnar skolan vill vi att de har fått sådana kunskaper och så gott självförtroende att de kan säga om sig själva: JAG KAN OM JAG VILL OCH JAG HAR ETT VAL Vi ser möjligheter ALLA HAR FÖRUTSÄTTNINGAR ATT LYCKAS Vi känner arbetsglädje Vi mår bra Vi respekterar varandra Vi ser möjligheter står för att vi vill ge våra barn/ungdomar goda kunskaper utifrån deras unika möjligheter. Vi tror på våra elever och försöker få dem att känna framtidstro. Vi känner arbetsglädje står för entusiasm och goda relationer. Var och en är ansvarig för sin egen arbetsmiljö. Tillsammans skapar vi den goda arbetsplatsen. Vi mår bra står för att vi har en hälsofrämjande arbetsplats där både barn/ungdomar och medarbetare har inflytande och vill vara delaktiga. Vi respekterar varandra står för trygghet och självförtroende, och vi vågar stå upp för våra åsikter och bli respekterade för de vi är. Yvonne Andersson, Ing-Marie Aunér, Annica Cederblad, Kerstin Nielsen, Anette Ohlsson, Lennart Rosell Rektorer i Team Veberöd 1

2 REGLER PÅ VÅRA SKOLOR Vi som arbetar på skolorna i Veberöd vill ge våra elever kunskaper och färdigheter så att de ska kunna utvecklas positivt och därigenom på bästa sätt kunna möta den framtid som väntar dem. På våra skolor. har vi alla rätt att: * känna oss trygga * bli vänligt bemötta * trivas * tillhöra gemenskapen * få arbeta i lugn och ro * utvecklas efter förmåga har du ansvar för att: * du inte mobbar någon * inte gör någon illa med våld eller ord * vara vänlig mot andra * inte störa andras arbete * hjälpa till att hålla skolan ren och fin * inget förstörs har alla vuxna ansvar för att: * lyssna och ta sig tid * vara uppmärksamma * säga ifrån * vid behov ta kontakt med mentor/klassföreståndare Värdegrundsregler Personal, elever och föräldrar har tillsammans utarbetat ett särskilt värdegrundsdokument som gäller för hela Veberöds verksamhetsområde. Det har delats ut till alla elever och finns också att hämta på vår hemsida Studiero, ordning och trygghet. Elev kan efter upprepade tillsägelser utvisas från pågående lektion och ska då hänvisas till speciell plats för resten av lektionstiden. Om eleven har lämnat skolan eller skolkar från övriga lektioner kontaktas vårdnadshavare. Om misstanke finns att elev har otillbörliga saker i sitt skåp får lärarpersonal öppna skåpet utan elevs tillåtelse. Lärare har rätt att omhänderta föremål som stör skolverksamheten. Det kan röra sig om mobiltelefoner, mp3 spelare eller leksaker. Om inte föremålet lämnas tillbaka efter lektionens slut ska omhändertagandet dokumenteras skriftligt. Föremål som är farliga och olagliga, exempelvis alkohol och kniv, ska behållas tills vårdnadshavaren underrättats och ska direkt anmälas till polisen. 2

3 Om elev bryter mot ordningsregler och personal anser att vårdnadshavare behöver kontaktas gör mentor eller den person som varit med om händelsen detta. Möjlighet finns att låta elev stanna kvar i skolan en timme efter skoldagens slut. ALLA SKOLANS MEDARBETARE ARBETAR FÖR ATT SKAPA TRYGGHET FÖR BARNEN * Alla barn bemöts med hänsyn, vänlighet och respekt. * Vi tar alltid tag i mobbning. Inget barn ska behöva gå till skolan med oro eller rädsla. * Berörd personal tar kontakt med familjen om något särskilt hänt. * Vår strävan är en lugn och trivsam skolmiljö, inne och ute. * Vi genomför utvecklingssamtal med elev och föräldrar en gång per termin. VI FÖRUTSÄTTER ATT DU SOM ELEV * uppträder hänsynsfullt och vänligt. Mobbning accepteras inte! * använder ett vårdat språk * följer givna säkerhetsföreskrifter och inte utsätter andra för fara * passar tider * respekterar att klassrummet under skoltid är ett arbetsrum och att alla där har rätt till arbetsro. VI FÖRUTSÄTTER ATT DU SOM FÖRÄLDER * håller kontakt med ditt barns lärare och fritidshemspersonal * är uppmärksam på mobbningstendenser och ser till att personalen får veta om något barn utsätts för obehag * tar kontakt om du är missnöjd med något. Vi kan bara förbättra sådant som vi får kännedom om * intresserar dig för ditt barns skolarbete som t.ex. hemuppgifterna * ser till att ditt barn är väl förberett för sin skoldag * låter ditt barn vara hemma och kurera sig vid sjukdom och att du som vuxen ringer och gör en sjukanmälan av ditt barn * deltar vid föräldramöten och utvecklingssamtal 3

4 * tillser att ditt barn vid överträdelse och efter samtal från skolan upphör att bryta mot skolans regler PÅ VÅRA SKOLOR ÄR DET FÖRBJUDET ATT: * klottra och förstöra * använda mobiltelefon på lektionstid * röka eller snusa på skolans område * cykla eller åka moped på skolans område * lämna skolans område utan vuxnas medgivande (F-5) Skolan tar ej ansvar för pengar och värdesaker. * Vid brott mot reglerna - tillsägelse och samtal med mentorn * Vid allvarliga eller upprepade överträdelser samtal hem * Vi polisanmäler stöld och skadegörelse Ur skadeståndslagen 2 kap 1: Var och en som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar person- eller sakskada skall ersätta skadan såvida inte annat följer av denna lag. MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Vad är mobbning och kränkande behandling? Mobbning är när en eller flera individer upprepande gånger över tid utsätts för fysiska eller psykiska angrepp och/eller uteslutningar ur gemenskapen. Kränkande behandling är när man brister i aktning för någon annan genom att utsätta vederbörande för knuffar, sparkar, tillmälen, grimaser etc. Var förekommer mobbning? Mobbning kan förekomma i nästa alla sammanhang där det finns grupper av människor; i arbetslivet bland vuxna, bland skolelever och bland förskolebarn. I skolan förekommer mobbning i någon form i nästan alla klasser, stora som små, på landet såväl som i storstaden, på lågstadiet såväl som i gymnasieskolan. Ofta uppfattas den mobbade som vek eller ängslig och tillbakadragen, ibland som orolig och lite stökig. Nästan aldrig beskrivs mobbade elever som aggressiva det är i stället mobbarna som man ofta uppfattar på det sättet. Orsakerna till mobbning kan vara många: arbetsmiljö och psykosocialt klimat i skolan och i klassen, samt hur eleverna i klassen själva har det mm. Mobbarna själva försvarar ofta sina handlingar med att skylla på offret: Han är så dum (eller pluggig, eller tjock eller smal, eller lång eller kort, eller..). Tecken och symptom Ibland handlar mobbning om ren misshandel och polisanmäls. I väldigt många fall märker de vuxna dock inte vad som pågår. Det ligger ju i mobbningens natur att den 4

5 sker i smyg. Ofta vill den mobbade dessutom inte berätta. Skvallrar han/hon finns alltid rädslan att det kan bli värre. Det finns en del tecken som elever kan visa när de inte har det bra i skolan, som t.ex. om de är mobbade eller t o m om de själva mobbar andra. Du bör som förälder vara extra uppmärksam om Ditt barn * ofta är ledset * inte vill gå till skolan * ofta har ont i huvudet eller magen, särskilt på morgnarna * mår bra mest under lov och helger * blir oroligt eller ledset på söndagskvällar eller sista kvällen på ett lov * försöker förmå Dig att inte ta kontakt med lärare, kamrater eller andra föräldrar MOBBNING KAN MAN GÖRA NÅGOT ÅT! Vi vet att mobbning i en klass påverkar alla i klassen. Mest illa far de mobbade eleverna men också de passiva åskådarna påverkas negativt. Även mobbarna löper stora risker. Därför är det viktigt att alla hjälper till att motverka mobbning. Alla barn har rätt till en trygg och säker skolgång och för att nå dithän måste vi alla, personal, föräldrar och elever, hjälpas åt! Från skolans sida finns det mycket vi kan göra både genom förebyggande insatser och genom att ingripa på ett bra sätt när mobbning sker. Vi arbetar kontinuerligt med värdegrundsarbete och likabehandlingsplaner. I skolår F-6 skall det finnas rastvärdar ute på alla schemalagda raster. I skolår 7-9 har vi Kis (kamratstödjare i skolan). Kamratstödjare är valda representanter från årskurs 8-9, men verkar i skolår 6-9. Elever och vuxna handledare har fått utbildning genom Hassela Skåne. Kamratstödjarnas huvudsakliga uppgift är att vara observanta under raster och håltimmar för att upptäcka tendenser till kränkande behandling och mobbning, samt ingripa vid behov eller tillkalla vuxna då detta behövs. Kamratstödjarna försöker också att föregå med gott exempel och ställa upp för ensamma elever. Vad Du kan göra som förälder: T ex * prata med ditt barn om mobbning * föreslå att ämnet tas upp på klassmöten och liknande * skaffa dig en god kännedom om situationen i ditt barns klass * tydligt ta avstånd från mobbning och våld * göra klart att det inte är skvaller ifall man berättar om kamrater som är utsatta * om du får veta att ett barn är utsatt, berätta det för barnets föräldrar eller för skolan * uppmana ditt barn att bli ett stöd för en utsatt kamrat * medverka till att bilda trivsel- eller antimobbningsgrupper * kontakta mentor eller skolledare om du vet att ett barn mobbar. 5

6 Hur kan Du få veta mer om mobbning? * På bibliotek och skolbibliotek finns både facklitteratur och barn- och ungdomsböcker om mobbning. * Veberöds Föräldrar i Skolan kan hjälpa till att organisera en studiecirkel, en diskussionskväll mm. Vart kan man vända sig med sina funderingar? * till klassföreståndare eller skolledning * till skolsköterskan * till socialsekreteraren i skolan * till någon i Veberöds föräldrar I Skolan när det gäller mera allmänna frågor. SKOLHÄLSOVÅRDEN I VEBERÖDS REKTORSOMRÅDE Vi arbetar med förebyggande hälsovård enligt följande: Mottagning hos skolsköterska Till mottagningen kan eleven komma med såväl skrubbsår, huvudvärk och andra sjukdomssymptom, som med personliga problem. Skolsköterskan har lagstadgad tystnadsplikt. Om eleven har symptom som kräver ytterligare behandling kontaktar vi alltid föräldrar och hjälper till med eventuell vidare kontakt med sjukvården. Hälsokontroller Genom att följa elevens tillväxt, kontrollera syn m.m. med jämna mellanrum, får vi en god bild av hur han/hon mår. Vi kan med detta som grund även rekommendera annan hjälp eller sjukvård vid behov. Vaccinationer ges för närvarande under skoltiden mot difteri/stelkramp/kikhosta under skolår 4, för barn födda from i skolår 8 eller skolår 9, samt mot mässling, röda hund och påssjuka under skolår 6 och skolår 2. Infördes nytt vaccinationsshema för barn födda from Några år framåt kommer det att vara vaccination för både skolår 2 och 6. Elevvård Elevvårdsarbetet som innebär ett stöd till enskilda elever med behov av extra hjälp spänner över hela vår verksamhet. I Veberöds verksamhetsområde har vi ett elevvårdsteam där skolledning, studie- och yrkesvägledare, skolsköterska, socialsekreterare, skolpsykolog och speciallärare arbetar tillsammans. Skolsköterskan deltar i elevvårdskonferenser samt planerings- och informationsmöten. En annan del av elevvårdsarbetet är samtal med enskilda elever som under en period har det besvärligt på något sätt. Ibland kan även föräldrar eller lärare vara med vid dessa samtal. Stöd till elever med särskilda behov Skolhälsovården bevakar att alla elever får den skolmiljö de behöver. Det kan gälla elever med nedsatt syn/hörsel eller barn med allergi som behöver speciell mat. Vi vore mycket tacksamma om Ni som föräldrar kontinuerligt uppdaterar oss om allergier. 6

7 Om en elev behöver medicinera i skolan eller har egna mediciner att använda i akuta situationer, bör Ni som föräldrar vara noga med att lära upp och instruera lärare och mentorer så att de kan hjälpa till i en eventuell akut situation och att det finns aktuell medicin till hands. Blanketten överlåtelse av egenvård i skolan är det viktigt att Ni som föräldrar fyller i (denna blankett finns att få hos skolsköterskan). Försäkring Olycksfallsförsäkringen gäller dygnet runt för barn i förskola, grundskola och fritidshem. Vid olycksfall kontakta If för anmälan och mer information. Gå gärna in på Lunds kommuns hemsida och läs informationsbroschyren om skolhälsovård i Lunds kommun. KRISGRUPPEN I VEBERÖDS RO Krisgruppen och dess uppgifter Veberöds ro har genom att bilda en krisgrupp mentalt förberett och planerat för en kritisk händelse som kan drabba oss. Gruppen kan ses som en resurs vid en akut händelse och träffas vid behov. Kontaktperson är skolsköterskan, När har gruppen en uppgift? * om ett barn drabbas av svår sjukdom * om någon i personalen drabbas av svår sjukdom * om ett barn dör * om föräldrar eller syskon dör * om någon av personalen dör * om en olycka sker på skolan * om en händelse inträffar som innebär känslomässiga påfrestningar utöver det vanliga. Vilka uppgifter har gruppen? * att strukturera och styra om något händer * att ge information * att visa medmänsklighet: sympati, omsorg, förståelse * att ta sig tid att lyssna * att undvika att drabbade utsätts för sekundära trauman, t.ex. massmedia. Handlingsplan Den som få reda på att något har hänt kontaktar rektor eller någon annan i krisgruppen, som sedan samlas och beslutar om vidare åtgärder enligt Handlingsplanen. 7

8 SOCIALSEKRETERARE I SKOLAN Som socialsekreterare i skolan arbetar man med alla åldersgrupper inom grundskolan. Nedan följer några exempel på vilka arbetsuppgifter en socialsekreterare i skola har: * Stödjande och rådgivande samtal med elever, föräldrar och personal. * Diverse klassamtal och olika värderingsövningar m.m. i klasser vid behov. * Planering och genomförande av sommarpraktikprojekt för 12 elever/år. * Deltagande i APT - möten, socialsekreterarmöten och handledning i Lund. * Sammankallande och sekreterare i ANT grupp. * Sammankallande och sekreterare i Planeringsgrupp Veberöd. * Gruppledare för Gungbrädan i Lund en gruppverksamhet för barnungdomar med skilda föräldrar. * Deltagande i elevvårdsgrupper, elevvårdsmöten, elevvårdskonferenser, där man som socialsekreterare i skola står för socionomkompetensen. * Göra bedömningar med hjälp av risk och skyddsfaktorer. * Informera om socialförvaltningens resurser, erbjudanden och arbetssätt. * Hänvisa barn, ungdomar och deras familjer till samhällets olika instanser där stöd och rådgivning kan erbjudas. * Samarbeta med socialförvaltningens handläggare vid ärenden som rör gemensamma elever. Mål för socialsekreterare i skola är: Att utifrån risk- och skyddsfaktorer tidigt identifiera barn och ungdomar som riskerar en negativ utveckling. Initiera och genomföra förändrings arbete som verkar stödjande för barn och ungdomar i riskzonen. Samarbetspartners: Skolledning, skolsköterska, skolpsykolog, skolvärdinna/skolvärd, studie- och yrkesvägledare, pedagoger, elevassistenter, kyrkan, polis, kultur och fritid, socialförvaltningens olika sektioner i Lund, socialsekreterarkolleger i Lund och rådgivningsbyrån i Lund. Antalet enskilda elevärenden har ökat och problematiken avser främst elever som mår dåligt pga. sina hemförhållanden där skilsmässor ofta ligger bakom. Det känns tillfredsställande när man kan arbeta förebyggande och förhindra att barn och ungdomars problem växer sig större och därmed blir svårare att komma tillrätta med. Många tycker att det är bra att kunna prata med en utomstående vuxen som arbetar i skolan. STUDIE OCH YRKESVÄGLEDNING Vår studie och yrkesvägledare (SYV) finns på Svaleboskolan tisdag, onsdag och torsdag och nås på telefonnummer eller via e-post: Vad kan (SYV) hjälpa dig med? Den viktigaste uppgiften är att förbereda övergången till gymnasieskolan genom att erbjuda eleven oberoende och opartisk vägledning. I årskurs 8 får eleverna 8

9 information om gymnasieskolan klassvis. Under vårterminen i åttan har du också möjlighet att boka tid för vägledningssamtal. Under årskurs 9 blir det mer klassvis information och alla elever introduceras även till webbportalen där information om regler, behörigheter, antagning etc finns samlad. Det kompletta utbildningsutbudet i Skåne och Sölvesborgs kommun finns också med. Föräldrarna till elever i åk 9 inbjuds till ett gemensamt föräldramöte. Under hela höstterminen och vårterminen i nian erbjuds eleverna vägledningssamtal. Eleverna gör numera sitt gymnasieval via Internet. I början av januari får eleverna sin inloggningskod. Från webbportalen loggar eleven in sig på ansökningswebben. Sista ansökningsdatum till gymnasieskolan är 15 februari. OBS! Söker eleven till riks- eller regionalt idrottsgymnasium gäller betydligt tidigare ansökningsdatum ofta redan under hösten! Kontakta vår SYV Mia Pihl Leto för mer information. När gymnasievalet är gjort görs en preliminär antagning. Den preliminära antagningen är klar i mitten av april. Slutlig antagning görs när slutbetygen är satta och eleverna får besked på webbportalen första veckan i juli. PRAO Praktisk ArbetslivsOrientering Svaleboskolans praoperioder lå 11/12 är vecka för skolår 9 och vecka för skolår 8. Planering, placering och utvärderingen av praon håller SYV i. För- och efterarbete sker främst på de ordinarie lektionerna med respektive ämneslärare. Det finns en central praosamordnare som administrerar Lunds kommuns gemensamma platsbank med praoplatser. Ca 200 elever är ute i varje period och det är 2 eller 3 skolor ute samtidigt. Eleverna har även möjlighet att själva ordna praoplatser. För detta gäller dock vissa regler: * Man får inte ha sina egna föräldrar som handledare. * Man får ej ta kontakt med något företag som finns i vår platsbank, det gäller även om man har bekanta eller släktingar på företaget. Innan kontakt med företag i Lunds kommun tas, skall man ha fått ett klartecken från mig. * Om man ordnar en praoplats utanför Lund får man själv stå för alla kostnader för resor, mat och logi. MÅLTIDSSERVICE Svaleboköket tillhör Måltidsserice och Serviceförvaltningen. Vi är 6 anställda i köket på Svaleboskolan. Vi lagar ca 900 portioner lunch. Svalebo och Idalaskolans elever och personal är våra gäster. På morgonen åter ca 30 barn frukost och på eftermiddagen serverar vi ca 90 barn mellanmål. Vi lagar en näringsriktig lunch som täcker 1/3 av dagsbehovet, allt enligt den lag som gäller from Till lunchen erbjuds 5 olika sorters sallad, mjölk, knäckebörd och bordsmargarin. Vegetarisk kost finns som ett alternativ om man så önskar. 9

10 Matssedeln kan man nu ladda ner till mobiltelefonen. Sök på Skolmaten i App store och Android Market. Den finns också på under barn och utbildning. Lunds kommun har ett mål att år 2012 ska 40% av alla inköpta livsmedel vara ekologiska. Svaleboköket ligger på 32% tom INFORMATION OM MODERSMÅLSVERKSAMHET Lunds skolors modersmålsverksamhet är en kommunal enhet som erbjuder modersmålsstöd i förskolan samt undervisning i modersmål och studiehandledning för såväl kommunala som fristående skolor. Enligt skollagen ska en elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om: 1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och 2. eleven har grundläggande kunskaper i språket. Modersmålsundervisningen i ett nationellt minoritetsspråk ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. I Sverige har vi fem nationella minoritetsspråk: Finska, samiska, meänkieli, romani chib och jiddisch. Rektor ansvarar för bedömning av elevens rätt till modersmålsundervisning, gruppering av elever samt schemaläggning av undervisning. Mer information om modersmålsundervisning i Lund finns på LSMs hemsida Mari Bergqvist Camilla Ekberg KULTURSKOLAN Information läsåret 112/12 Kulturskolans verksamhet riktar sig i första hand till barn och ungdomar i Lunds kommun. Anmälan kan göras under hela året. Information och anmälningsblankett kan fås på Kulturskolans expedition och finns även på vår hemsida: Musik från 9 år, om inget annat angivits: Tvärflöjt Valthorn Blockflöjt Fiol från 7 år Oboe Trumpet Slagverk Altfiol från 7 år Klarinett Trombone Accordeon/Dragspel Cello från 7 år Saxofon Baryton Gitarr/Elgitarr Kontrabas Fagott Tuba Piano från 7 år El-bas Sånggrupp Kör från 8 år Gosskör 10

11 Suzukiundervisning från 5 år Fiol, Altfiol, Cello, Piano, Tvärflöjt. För närmare information se Dans Dans på Kulturskolan omfattar allt från barndans till klassisk balett. Plats: Stadshallen * Barndans år * Jazz & showdans - från 10 år * Allround konstnärlig dans år * Street från 10 år * Klassisk balett - från 7 år * Fridans - från 14 år Rytmik * Rytmik, sång och spel 5-7 år * Brassrytmik - från 7-8 år * Träblåsrytmik från 7-8 år * Musik-Rytmikgrupp för barn med särskilda behov 6-9 år Bild - från 9 år I bildverksamheten arbetar vi med färg och form i en mängd olika material och tekniker i grupper med ca 15 elever. Animation - från 10 år/film från 12 år Film innebär berättande med rörlig bild och hos oss arbetar vi med olika filmtekniker; video och animerad film. Teater från 6 år Inom teaterverksamheten får eleverna lära sig hur man kan uttrycka känslor och på olika sätt kunna berätta genom agerande i grupper med elever. Skrivargrupp från 13 år Poesi eller prosa? I skrivargruppen får man prova på att berätta en historia eller skriva en dikt. Tillsammans men också för sig själv. Antagning Kulturskolan har många sökande och vi vill ta emot så många elever som möjligt. Intresset är dock så stort att alla inte genast kan få plats. Vi har följande intagningsregler: Intagning till kommande läsår sker i maj-juni och besked om plats lämnas i början av juli. Kompletteringar på grund av återbud m.m. görs kontinuerligt under hela läsåret. * Ansökningsdatum och elevens ålder är styrande vid intagningen. * Om sökande inte har fått plats, men vill behålla sin köplats, måste ansökan förnyas före 1/5 för att gälla nästa läsår. Läsårsavgifter (reservation för ev. ändringar) Instrumentalundervisning kr Suzukiundervisning kr Sånggrupp/kör kr Instrumenthyra 950 kr Dans kr Bild kr inkl. mtrl. Dans - gymnasieelever kr Film/Animation kr inkl. mtrl. Musikdator/arr/komposition kr Skrivarverkstad kr Rytmik kr Teater kr SKOLBIBLIOTEKSCENTRALEN 11

12 Besöksadress: Bredgatan 3B E-postadress: Öppettider: 8-12, Information om vår verksamhet hittar du på Personal: Enhetschef Gunnel Olsson Bibliotekarie Cecilia Sjöberg Bibliotekarie Maud Hell Biblioteksassistent Lena Roos MÅLSMAN, TÄNK PÅ * Att alltid meddela adressförändring till skolans expedition och till klassföreståndaren. * Att så snart eleven ändrat bostadsadress också meddela folkbokföringen * Att vid flyttning till annan kommun/skola meddela rektorsexpeditionen vart och vid vilken tidpunkt eleven flyttar. * Att vid utlandsvistelse alltid meddela rektorsexpeditionen till vilket land eleven reser och när eleven väntas komma tillbaka till Lund folkbokföringen står som regel kvar inom Lunds kommun. * Att om familjen utvandrar meddela rektorsexpeditionen och lokala skattemyndigheten. * Att om eleven en tid måste gå i skolan på annan ort, måste ansökan om s.k. interkommunal ersättning lämnas in. Anhållan lämnas till rektorsexpeditionen folkbokföringen står kvar i Lunds kommun. * Att om eleven önskar gå kvar i skola i Lunds kommun, trots flyttning till annan kommun, anhålla om att Lunds kommun får ta ut ersättning för skolkostnader. * Att om eleven önskar gå kvar i skola i annan kommun, trots flyttning till Lund, anhålla hos skolan i Lunds kommun om ersättning för skolkostnader. ELEVS FRÅNVARO PÅ GRUND AV LEDIGHET/SJUKDOM 1. Frånvaro på grund av ledighet a) Ledighet från enstaka lektion Eleven begär ledighet hos mentorn b) Ledighet under högst Skriftlig ansökan från föräldrarna 10 dagar per läsår lämnas i god tid till mentorn. 12

13 c) Ledighet utöver de Skriftlig ansökan med motivering 10 dagarna får beviljas från föräldrarna ställd till skolan av rektor lämnas i god tid till rektor. Under senare år har vi märkt att önskemålen om extra ledighet från skolan har ökat markant. För att ej arbetsrytmen i skolan skall störas, uppmanar vi samtliga måls män att om möjligt förlägga semestrar, vintersportresor m.m. där skolbarnen skall medfölja, till något av de lov som finns under läsåret. 2. Frånvaro på grund av sjukdom a) Om eleven insjuknar under Eleven söker upp skolsköterskan skoldagen. eller undervisande lärare. b) Om eleven insjuknar i hemmet Sjukanmälan på nedanstående och inte kan gå till skolan telefonnummer. NYCKLAR TILL ELEVSKÅP I ÅR 6-9 En nyckel delas ut vid skolstarten. Om denna nyckel förkommer får eleven själv bekosta ny nyckel för närvarande självkostnadspris 100:-. ERSÄTTNING TILL ELEVER VID STÖLD/SKADEGÖRELSE Eftersom skolan i många fall anmodar eleverna att hänga sina kläder på ett ställe där de inte själv kan övervaka dem eller låsa in dem tar skolan på sig att helt eller delvis ersätta förluster till följd av stöld eller skadegörelse. Skolan förutsätter att varje hem har en hemförsäkring med allrisk. Dessutom förutsätter BSN Lund Öster att elev som har glasögon har glasögonförsäkring. VÄRDEFÖREMÅL OCH STÖLDBEGÄRLIG EGENDOM För stulna kontanter och värdesaker såsom ID-kort, nycklar, busskort, mobiltelefon, mopedhjälmar, cyklar o dyl. utgår ej ersättning. Detta gäller även om föremålen förvarats i elevskåp eller annat låst utrymme. Skolan åtar sig att vid t.ex. idrottslektion anvisa särskild förvaringsplats för föremål av mindre värde som behöver medtagas under skoltid. VAD SKALL MAN GÖRA FÖR ATT FÅ ERSÄTTNING? Ring If och anmäl skadan samt gör en polisanmälan. HJÄLMLAG Trafikförordningen 6 kap 4 a: 13

14 Den som är under femton år och färdas med en tvåhjulig cykel skall använda cykelhjälm eller annat lämpligt huvudskydd. Cykelföraren skall se till att passagerare använder cykelhjälm eller annat lämpligt huvudskydd. MOPEDPARKERING Elever som kör moped till skolan hänvisas till stora parkeringen där det finns inrutat område. Ingen mopedparkering inom skolans område. 14

Information till hemmen från. Hemsida www.edboskolan.se

Information till hemmen från. Hemsida www.edboskolan.se Information till hemmen från Hemsida www.edboskolan.se Aktuellt under läsåret 2011/2012 EDBOSKOLAN VIKTIGA TELEFONNUMMER Rektor Margareta Grahn 535 354 03 Bitr. rektor F-3, fritidshem Ann-Kristin Källström

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN

VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN Skolan tar avstånd från alla tendenser till kränkningar genom att arbetet på Fäladsgården genomsyras av att: elever och personal bemöter varandra med

Läs mer

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1. Vision Hur vi vill att vår skola ska vara Vår vision är att vara en skola för alla där alla, oavsett vem man är och vad man tycker, känner sig trygga och respekterade. På Praktiska Malmö Limhamn ska

Läs mer

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012 Förväntansdokument Utfärdat augusti 2012 Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande.

Läs mer

Respektera andra och utsätt aldrig kamrater eller vuxna för otrevligheter. Använd ett vårdat språk. Var närvarande och kom i tid.

Respektera andra och utsätt aldrig kamrater eller vuxna för otrevligheter. Använd ett vårdat språk. Var närvarande och kom i tid. Marielundsskolan - vår arbetsplats Ht 2005 Marielundsskolan ska vara en arbetsplats där alla känner sig trygga och trivs. Vi strävar alla efter att eleverna ska tro på sig själva, ha arbetsro och lust

Läs mer

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015 Klastorp-Essinge skolor 1 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss Att vi strävar mot att du ska få den bästa möjliga inlärningssituationen. Att vi

Läs mer

Högoms skola. Förhållningssätt och förväntningar

Högoms skola. Förhållningssätt och förväntningar Högoms skola Förhållningssätt och förväntningar Högoms skola " En skola som satsar på bra kunskapsresultat och värdegrundsarbete" Högoms skola ligger 2 km västerut från Sundvalls centrum. Skolan ligger

Läs mer

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling Nyborg Skola och Behandling Läsåret 2013-2014 Nyborg Skola och Behandling Doterödsvägen 19-21 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling 2013-09-10 ACJ ANTECKNINGAR Sida 12 ANTECKNINGAR Innehållsförteckning

Läs mer

HANDLINGSPLAN. för barn/elever mot. VÅLD, DISKRIMINERING eller ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING

HANDLINGSPLAN. för barn/elever mot. VÅLD, DISKRIMINERING eller ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING Djupadals rektorsområdes HANDLINGSPLAN för barn/elever mot VÅLD, DISKRIMINERING eller ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING Fastställd 2007-08-14 HANDLINGSPLAN MOT VÅLD, DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING

Läs mer

Aroseniusskolans Likabehandlingsplan

Aroseniusskolans Likabehandlingsplan Aroseniusskolans Likabehandlingsplan läsåret 2015 2016 en åtgärdsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Sida Innehåll Syftet med planen...

Läs mer

Ordningsregler. Torslunda skola

Ordningsregler. Torslunda skola Ordningsregler Torslunda skola Läsåret 2016 2017 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss - att du blir bemött med respekt - att vi bryr oss om dig - att vi ingriper mot alla former av kränkande

Läs mer

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd.

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd. Ordningsregler Under skoltid får endast Önnerödsskolans elever, personal och eventuella gäster vara på skolan. Gästerna ska innan besöket meddela skolans expedition när och varför de kommer. Dessa ordningsregler

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1 (6) Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Östra Skolan 2012/2013. Planen reviderad 2012 08 01 Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling utgår från Skollagen

Läs mer

PRAO åk 8 vecka 13-14 2014

PRAO åk 8 vecka 13-14 2014 BSF Lunds stad Tunaskolan Ann-Helén Oldenby studie- och yrkesvägledare 046 35 76 81, ann-helen.oldenby@lund.se PRAO åk 8 vecka 13-14 2014 Till föräldrar och elever i åk 8 Läs igenom detta tillsammans BSF

Läs mer

Ordningsregler. Torslunda skola

Ordningsregler. Torslunda skola Ordningsregler Torslunda skola Läsåret 2013 2014 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss - att du blir bemött med respekt - att vi bryr oss om dig - att vi ingriper mot alla former av kränkande

Läs mer

PRAO - PRaktisk ArbetslivsOrientering, en del av skolans undervisning om arbetsliv och omvärld

PRAO - PRaktisk ArbetslivsOrientering, en del av skolans undervisning om arbetsliv och omvärld PRAO - PRaktisk ArbetslivsOrientering, en del av skolans undervisning om arbetsliv och omvärld Information till elev och vårdnadshavare Rödabergsskolan anser att PRAO är en viktig aktivitet för att ge

Läs mer

Bagarmossens skolas. värdegrund. samlade dokument kring vår BAGARMOSSENS SKOLA. vår VISION

Bagarmossens skolas. värdegrund. samlade dokument kring vår BAGARMOSSENS SKOLA. vår VISION BAGARMOSSENS SKOLA Bagarmossens skolas samlade dokument kring vår värdegrund vår VISION Fokus på Framtiden Kunskap och Kreativitet är våra ledstjärnor Trivsel och Trygghet ger arbetsglädje Detta kompendium

Läs mer

Ämnesområde Likabehandlingsplan

Ämnesområde Likabehandlingsplan Ämnesområde Likabehandlingsplan Syftet med planen är: Alla elever har rätt att utvecklas och lära i en trygg miljö och bemötas med respekt. Skolan och fritidshemmet ska vara fria från diskriminering, trakasserier

Läs mer

Datum Häggetorpsskolan. Tibro. Tibro kommun TIBRO Växel:

Datum Häggetorpsskolan. Tibro. Tibro kommun TIBRO  Växel: Datum 2017-10-04 Häggetorpsskolan Tibro Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Sida 2 (8) Innehållsförteckning Vision och grundläggande värderingar... 3 Vision: Viljan

Läs mer

Allergier Vi har en nöt och mandelfri skola så ingenting som innehåller mandel, sesamfrö eller nötter får medtas eller bjudas på.

Allergier Vi har en nöt och mandelfri skola så ingenting som innehåller mandel, sesamfrö eller nötter får medtas eller bjudas på. Diö skola Diö skola Skolan är en F-6 skola och under läsåret 2015-2016 går det ca 140 elever på skolan. Skolan är uppdelad i arbetslag F-3, 4-6 och fritidshem. Vi tar emot elever från Liatorps skola från

Läs mer

Enheten Bagarmossen-Brotorps skolors samlade dokument kring vår värdegrund

Enheten Bagarmossen-Brotorps skolors samlade dokument kring vår värdegrund Enheten Bagarmossen-Brotorps skolors samlade dokument kring vår värdegrund VÅR VISION Fokus på Framtiden Kunskap och Kreativitet är våra ledstjärnor Trivsel och Trygghet ger arbetsglädje Detta kompendium

Läs mer

Vår strävan är att få eleverna att delta i samspel med andra

Vår strävan är att få eleverna att delta i samspel med andra Vår strävan är att få eleverna att delta i samspel med andra Bra att veta Var finns Kulturskolan? Den största delen av verksamheten finns i vårt eget hus på Eskilstunavägen 14 i Strängnäs. Naturligtvis

Läs mer

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2016/2017

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2016/2017 Häggetorps- Skolan VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2016/2017 ENGAGEMANG HUMOR LÄNGTAN Vår verksamhet präglas av humor och glädje, där alla ska känna trygghet och utvecklas. Vi behandlar alla efter sina olika förutsättningar

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vallargärdets skola och fritidshem. Läsåret 2015/16

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vallargärdets skola och fritidshem. Läsåret 2015/16 Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vallargärdets skola och fritidshem Läsåret 2015/16 Plan för Vallargärdets skola och fritidshem Vision I vårt skolområde vill vi att alla

Läs mer

Degebergaskolan Läsåret 2016/2017

Degebergaskolan Läsåret 2016/2017 Ordningsregler för Degebergaskolan Läsåret 2016/2017 Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet,

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Gärsnäs skola Förskoleklass Årskurs 1-6 Skolbarnomsorg Plan mot diskriminering och kränkande behandling Målinriktat arbete

Läs mer

Välkommen till Arlövs västra rektorsområde

Välkommen till Arlövs västra rektorsområde Välkommen till Arlövs västra rektorsområde Vi hälsar dig välkommen som elev på Arlövs västra rektorsområde och hoppas att du kommer att trivas här. Det är viktigt att vi kan nå dina anhöriga, om något

Läs mer

Väskinde skola HANDLINGSPLAN MOT DISKRIMINERING TRAKASSERIER OCH ANNAN Sid 1 (7) KRÄNKANDE BEHANDLING

Väskinde skola HANDLINGSPLAN MOT DISKRIMINERING TRAKASSERIER OCH ANNAN Sid 1 (7) KRÄNKANDE BEHANDLING TRAKASSERIER OCH ANNAN Sid 1 (7) Övergripande vision/policy Alla barn och elever skall kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt. Förskoleverksamheten, skolbarnomsorgen och skolan skall

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Kyrkskolan Linnéskolan 7-9 Röinge skola

LIKABEHANDLINGSPLAN Kyrkskolan Linnéskolan 7-9 Röinge skola Upprättad: 100101 Reviderad: 130227 LIKABEHANDLINGSPLAN Kyrkskolan Linnéskolan 7-9 Röinge skola Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare

Läs mer

Aroseniusskolans Likabehandlingsplan

Aroseniusskolans Likabehandlingsplan Aroseniusskolans Likabehandlingsplan läsåret 2016 2017 en åtgärdsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Innehåll Syftet med planen... 1 Vision

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2015/2016

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2015/2016 LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2015/2016 Till alla föräldrar med elever på Snapphaneskolan Vi strävar mot samma mål att få trygga, kreativa, självständiga och sociala elever med hög måluppfyllelse! För att nå

Läs mer

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet Likabehandlingsplan för Landeryds skola, förskoleklassen på Landeryds skola och Linnås fritidshem läsåret 2014-2015 1 Utvärdering av föregående plans insatser Under året har föräldrarådet träffats. Vi

Läs mer

Information till hemmen från

Information till hemmen från Information till hemmen från Aktuellt under läsåret 2014/2015 Höstterminen 2014 Börjar onsdagen den 20 augusti Terminsavslutning fredagen den 19 december Höstlov vecka 44, 27-31 oktober Vårterminen 2015

Läs mer

Barn och elevers delaktighet Eleverna utvärderar likabehandlingsplanen varje läsår och kommer med förslag på förändringar och förbättringar.

Barn och elevers delaktighet Eleverna utvärderar likabehandlingsplanen varje läsår och kommer med förslag på förändringar och förbättringar. Likabehandlingsplan A. ÖVERGRIPANDE NIVÅ Enhetens övergripande mål för likabehandling Alla elever är trygga i skolan. Alla elever behandlas lika oavsett kön, etisk tillhörighet, religion eller andra trosuppfattningar,

Läs mer

Riktlinjer för modersmålsundervisning. Hedemora kommun

Riktlinjer för modersmålsundervisning. Hedemora kommun Sida 1(6) Datum 2014-02-11 Riktlinjer för modersmålsundervisning Hedemora kommun Undervisningstid för modersmålslärare Modersmålslärare undervisar 22 tim/vecka vid heltidstjänst. Räknas om utifrån anställningsgrad.

Läs mer

Välkommen till skolan!

Välkommen till skolan! Till dig som är vårdnadshavare Välkommen till skolan! Ditt barn ska börja i förskoleklassen eller grundskolan. Här får du veta mer om hur skolan i Sverige fungerar. Ju mer du vet, desto mer kan du påverka

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ROSENFELDTSSKOLAN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ROSENFELDTSSKOLAN Karlskrona 2007-01-31 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ROSENFELDTSSKOLAN LIKABEHANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN FÖR ATT FÖRHINDRA DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING 1 Lagar och andra styrdokument: SFS 2006:67

Läs mer

Viktig information till elever och föräldrar på. Magelungens gymnasium. Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium

Viktig information till elever och föräldrar på. Magelungens gymnasium. Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium Viktig information till elever och föräldrar på Magelungens gymnasium Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium Vi tycker det är mycket roligt att få välkomna dig till vår skola. Vi

Läs mer

PRAO 2017 VECKA Information till elever och vårdnadshavare i årskurs 8

PRAO 2017 VECKA Information till elever och vårdnadshavare i årskurs 8 PRAO 2017 VECKA 16-17 Information till elever och vårdnadshavare i årskurs 8 SYFTET MED PRAO PRAO (praktisk arbetslivsorientering) är en viktig del av skolans undervisning om arbetslivet. Syftet med PRAO

Läs mer

Likabehandlingsplan. Mot alla former av diskriminerande och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Mot alla former av diskriminerande och kränkande behandling Likabehandlingsplan Mot alla former av diskriminerande och kränkande behandling Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Definitioner 3. Mål 4. Uppföljning 5. Utvärdering 6. Varningssignaler 7. Förebyggande

Läs mer

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Rektor, all personal, elever samt vårdnadshavare

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012 Plan mot kränkande behandling 2012/13 Reviderad november 2012 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra elever och

Läs mer

Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling Sunne kulturskola

Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling Sunne kulturskola Datum Sida 2014-03-12 1 (11) Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling Sunne kulturskola Upprättad 20140312 Dokumentägare Tuula Dajén Kulturchef Giltighetstid: Tillsvidare Postadress Besöksadress

Läs mer

Gemensamt dokument för att använda i verksamheten inom Förvaltning för Livslångt Lärande. Fastställt vid Föräldrarådet

Gemensamt dokument för att använda i verksamheten inom Förvaltning för Livslångt Lärande. Fastställt vid Föräldrarådet Gemensamt dokument för att använda i verksamheten inom Förvaltning för Livslångt Lärande Fastställt vid Föräldrarådet 2016 04 13 Förväntansdokument Syftet är att bli tydligare i dialogen förskola / skola

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Piratenskolan och Fritidshemmet i Kivik Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Målinriktat arbetet med att främja

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkskolan 2015/2016 På Björkskolan arbetar vi aktivt med; Värdegrund under hela läsåret. Gott språkbruk samt artighet, trivsel och

Läs mer

Likabehandlingsplan. Nykyrka skola/fritid. Reviderad juni 2008

Likabehandlingsplan. Nykyrka skola/fritid. Reviderad juni 2008 Likabehandlingsplan Nykyrka skola/fritid Reviderad juni 2008 Vår likabehandlingsplan bygger på lagen om Förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever (06-04-01), samt Bildningsnämndens

Läs mer

1 Frågor årskurs 2 grundskola

1 Frågor årskurs 2 grundskola 1 Frågor årskurs 2 grundskola Skalan som används är 4- gradig och visualiseras med glada och ledsna gubbar. Det går även att svara Vet inte. Bakgrundsfrågor Är du (pojke/flicka) Var bor du? (lista med

Läs mer

Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009

Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009 Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009 Ansvar för vår gemensamma arbetsmiljö Allt arbetsmiljöarbete utgår från Arbetsmiljölagen. Målet för arbetsmiljöarbetet i gymnasiet är att skapa en bra studie-

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015 LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015 Till alla föräldrar med elever på Snapphaneskolan Vi strävar mot samma mål att få trygga, kreativa, självständiga och sociala elever med hög måluppfyllelse! För att nå

Läs mer

ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15

ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15 ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15 Våra regler på skolan och fritids är få och enkla. De är till för att alla ska trivas och lära sig under tiden vi är i skolan. Inomhusregler Vi använder ett trevligt

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Skolans vision På Eksjö Gymnasium respekterar alla varandra och ges möjlighet att utvecklas som människa utifrån egna förutsättningar. Mål 1. Vi arbetar

Läs mer

Uppgifter om elev- och vårdnadshavare

Uppgifter om elev- och vårdnadshavare Uppgifter om elev- och vårdnadshavare Elev - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Elevens förnamn Efternamn Personnummer

Läs mer

Välkommen till 2012-2013. Rutiner från A till Ö Elever

Välkommen till 2012-2013. Rutiner från A till Ö Elever Välkommen till 2012-2013 Rutiner från A till Ö Elever Alla elever når målen, gör sitt bästa och ser oändliga möjligheter i sin framtid Välkommen till Söderbymalmsskolan! Efter ett riktigt långt sommarlov

Läs mer

Handlingsplan- Hot och våld

Handlingsplan- Hot och våld Handlingsplan- Hot och våld Upprättat 2007-09-10 Reviderad 2010-08 -30 Handlingsplan- Hot och våld 2010 Syfte Att ge råd och riktlinjer i arbetet med att förebygga och hantera situationer av våld eller

Läs mer

Strömstads förskolors och skolors likabehandlingsplan

Strömstads förskolors och skolors likabehandlingsplan STRÖMSTADS KOMMUN BARN OCH UTBILDNINGS- NÄMNDEN Strömstiernaskolan Strömstads förskolors och skolors likabehandlingsplan Gäller från och med 2007-08-13 Innehåll Begrepp... 3 Strömstads skolors policy...4

Läs mer

Kungsgårdsskolans/Prästgärdet/Kristines plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kungsgårdsskolans/Prästgärdet/Kristines plan mot diskriminering och kränkande behandling Kungsgårdsskolans/Prästgärdet/Kristines plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-6, grundsärskolan 1-5, träningsskola och fritidshem.

Läs mer

Likabehandlingsplan EN HANDLINGSPLAN MOT ALLA FORMER AV DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

Likabehandlingsplan EN HANDLINGSPLAN MOT ALLA FORMER AV DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Likabehandlingsplan Enhet Vision Mål 2016 EN HANDLINGSPLAN MOT ALLA FORMER AV DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hultetskolan Alla elever och all personal trivs och känner sig trygga på Hultetskolan

Läs mer

Välkommen till Ekbergaskolan. Trivsel och trygghet Lärande och utveckling

Välkommen till Ekbergaskolan. Trivsel och trygghet Lärande och utveckling Välkommen till Ekbergaskolan Trivsel och trygghet Lärande och utveckling Läsåret 2008/2009 Välkommen till Ekbergaskolan Vi arbetar för: Trivsel och trygghet Lärande och utveckling Ekbergaskolan är belägen

Läs mer

Likabehandlingsplan för Gribbylunds kommunala F-9 skola

Likabehandlingsplan för Gribbylunds kommunala F-9 skola Likabehandlingsplan för Gribbylunds kommunala F-9 skola Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever, lag (2006:67), innebär att diskriminering på grund av kön,

Läs mer

Ordningspolicy och ordningsregler

Ordningspolicy och ordningsregler Ordningspolicy och ordningsregler Läsåret 2011/12 Antagen 2009-10-22 Reviderad 2011-06-27 2. (6) Staffangymnasiets ordningspolicy Ordningsreglerna skall ge vägledning för elever, alla vuxna i skolan samt

Läs mer

Trygghet och trivsel

Trygghet och trivsel Barn och elever känner sig trygga hos oss. Det här gör vi för att ge ditt barn trygghet och studiero. Vet du om att det finns en likabehandlingsplan i ditt barns skola? Du som vårdnadshavare är viktig

Läs mer

Grundskolan och fritidshem

Grundskolan och fritidshem Den svenska skolan för nyanlända För barn 7 15 år Grundskolan och fritidshem Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Fritidshem

Läs mer

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola årskurs 4-9 samt fritidshem 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Rutgerskolan föräldrar 2016

Rutgerskolan föräldrar 2016 Rutgerskolan föräldrar 2016 1 Välj klass Årskurs F - 3 40 50,6 Årskurs 4-6 38 48,1 Årskurs 7-9 1 1,3 2 Mitt barn trivs i skolan. Stämmer helt och hållet 37 46,8 Stämmer ganska bra 34 43 Stämmer ganska

Läs mer

UR ETT SKOLKURATORSPERSPEKTIV

UR ETT SKOLKURATORSPERSPEKTIV SKOLKURATORSENHETEN Utbildningsförvaltningen UR ETT SKOLKURATORSPERSPEKTIV SKOLA Typ av skola grundskola gymnasium Huvudman kommunal skola friskola Stadium/ år F-5 6 9 F-9 gymn Antal elever INLEDNING Detta

Läs mer

Information. till alla föräldrar och elever vid Vallback rektorsområde

Information. till alla föräldrar och elever vid Vallback rektorsområde Information till alla föräldrar och elever vid Vallback rektorsområde Brynässkolan F-5 Fridhemsskolan F-6 Hemlingby skola F-3 Sörbyskolan F-6 Vallbacksskolan 6-9 Läsåret 2015/2016 VISION Trygga elever

Läs mer

Till dig som börjar på. Vidåkersskolan

Till dig som börjar på. Vidåkersskolan Till dig som börjar på Vidåkersskolan 2012/2013 SKOLAN ÄR VIKTIG! Vi hoppas Du håller med oss om detta och att du kommer att trivas. Det är en förmån att få gå i skolan och den är viktig för Din framtid.

Läs mer

Likabehandlingsplan för Falkenbergs gymnasieskola, läsåret 07/08

Likabehandlingsplan för Falkenbergs gymnasieskola, läsåret 07/08 Likabehandlingsplan för Falkenbergs gymnasieskola, läsåret 07/08 1. Inledning Falkenbergs gymnasium och Vuxenutbildning är en del av omvärlden och omvärlden är en del av oss. Skolan skall vara välkomnande

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Bjurtjärns Skola

LIKABEHANDLINGSPLAN. Bjurtjärns Skola LIKABEHANDLINGSPLAN Bjurtjärns Skola 2011-2012 1. Inledning Likabehandlingsplanen handlar om att skapa en skola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Rätten till likabehandling

Läs mer

Ny skollag och ny läroplan vad innebär det? Föräldramöte år 6-8 13 september

Ny skollag och ny läroplan vad innebär det? Föräldramöte år 6-8 13 september Ny skollag och ny läroplan vad innebär det? Föräldramöte år 6-8 13 september Ny grundskola 2011 Ny modern skollag med tydliga bestämmelser om ansvar, rättigheter och skyldigheter Nya samlade läroplaner

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015

Likabehandlingsplan 2015 Likabehandlingsplan 2015 Berghedens skola och fritidshem- Äppelbo VÅR VISION Vi vill att alla ska känna sig trygga och välkomna. Därför ska ingen kränkning fysiskt eller psykiskt få förekomma. Vi vill

Läs mer

Riktlinjer gällande integration i förskolan och skolan. Barn- och ungdomsnämnden Dnr 2012-214 Gäller fr.o.m. 2012-08-01

Riktlinjer gällande integration i förskolan och skolan. Barn- och ungdomsnämnden Dnr 2012-214 Gäller fr.o.m. 2012-08-01 Riktlinjer gällande integration i förskolan och skolan Barn- och ungdomsnämnden Dnr 2012-214 Gäller fr.o.m. 2012-08-01 2 (7) Syfte Språk är människans bästa redskap för att tänka, kommunicera och lära.

Läs mer

Likabehandlingsplan för Mönsteråsgymnasiet

Likabehandlingsplan för Mönsteråsgymnasiet Likabehandlingsplan för Mönsteråsgymnasiet Fastställd 090514 På Mönsteråsgymnasiet visar alla varandra ömsesidig respekt. Vi tar hänsyn så att alla trivs på sin arbetsplats. Här har alla elever och all

Läs mer

Vision. Förväntansdokument. Ordningsregler. Läsåret 2014-2015

Vision. Förväntansdokument. Ordningsregler. Läsåret 2014-2015 * Vision Förväntansdokument Ordningsregler * Läsåret 2014-2015 Vision Habo ska bli Sveriges bästa skolkommun och Hagaboda 7-9 ska ha den bästa verksamheten! Hagabodaskolan strävar efter att utbilda sina

Läs mer

Kulturskolan. Uppropstider VÄLKOMMEN TILL VERKSAMHETSÅRET 2013 / 2014 OCH ORDINARIE TIDER FÖR VÅR GRUPPVERKSAMHET KONTAKT 0586-611 95

Kulturskolan. Uppropstider VÄLKOMMEN TILL VERKSAMHETSÅRET 2013 / 2014 OCH ORDINARIE TIDER FÖR VÅR GRUPPVERKSAMHET KONTAKT 0586-611 95 Kulturskolan VÄLKOMMEN TILL VERKSAMHETSÅRET 2013 / 2014 Uppropstider OCH ORDINARIE TIDER FÖR VÅR GRUPPVERKSAMHET KONTAKT 0586-611 95 INNEHÅLL Stråkinstrument... 3-4 Fiol... 3 Altfiol... 3 Cello... 3 Kontrabas...

Läs mer

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till Eklundaskolan F 3 Läsåret 2015/2016 Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till oss! Eklundaskolan är en F 3-skola i Ängens skolområde. På Eklundaskolan

Läs mer

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling för Landeryds skola, förskoleklassen på Landeryds skola och Linnås fritidshem läsåret 2015-2016 1 Utvärdering av föregående plans insatser Under

Läs mer

Till Föräldraforum på respektive skola. Synpunkter lämnas till respektive verksamhetschef senast 7/4 2016

Till Föräldraforum på respektive skola. Synpunkter lämnas till respektive verksamhetschef senast 7/4 2016 Till Föräldraforum på respektive skola Synpunkter lämnas till respektive verksamhetschef senast 7/4 2016 Föräldraråd Iden om förväntandokument kom upp på centralt föräldraråd dec 2015. Förslag presenterades

Läs mer

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6 ! Likabehandlingsplan Bäckaskolan åk 1-6 Lag (2008:567) Om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. 1 Denna lag har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter

Läs mer

Ordningsregler Läsåret 2015/2016

Ordningsregler Läsåret 2015/2016 Ordningsregler Läsåret 2015/2016 Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet

Läs mer

Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16

Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16 Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16 Innehållsförteckning Syfte Vision Lagstiftning Kiva Ansvarsfördelning Förebyggande arbete mot kränkningar, diskriminering och trakasserier Att utreda och åtgärda

Läs mer

Lokala ordningsregler för Spängerskolan

Lokala ordningsregler för Spängerskolan Lokala ordningsregler för Spängerskolan Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Upprättad: 150114 Upprättad: 150615 Gäller till: 160831 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kyrkskolan och Kyrkskolans fritidshem Innehåll Vår vision Vad säger lagen Till dig som elev Till

Läs mer

Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014

Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014 Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014 Kontaktuppgifter Adress Faxnummer E-postadress Fröjereds skola 0502-311 30 frojeredskolan@tidaholm.se 522 94 Tidaholm Telefonnummer Titel Namn Telefonnummer

Läs mer

Ordningsregler F-6. Västra Ingelstad skola. Läsåret 10/11

Ordningsregler F-6. Västra Ingelstad skola. Läsåret 10/11 Ordningsregler F-6 Västra Ingelstad skola Läsåret 10/11 Vi vill arbeta i en skola där vi alla bryr oss om och respekterar varandra. För att detta ska fungera måste alla elever följa vissa gemensamma regler.

Läs mer

Tack för att Du/Ni ställer upp som handledare för våra elever.

Tack för att Du/Ni ställer upp som handledare för våra elever. Information till handledare Tack för att Du/Ni ställer upp som handledare för våra elever. Detta blad lämnas direkt till PRAOplatsen. * Efter avslutad praoperiod, lämnas bladet åter ifyllt till eleven.

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN för elever och personal

LIKABEHANDLINGSPLAN för elever och personal Stora Vallaskolan 2008 LIKABEHANDLINGSPLAN för elever och personal avsedd att FRÄMJA barns och elevers lika rättigheter FÖREBYGGA och FÖRHINDRA diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Läs mer

Ordningsregler. Läsåret 2016/2017

Ordningsregler. Läsåret 2016/2017 Ordningsregler Läsåret 2016/2017 Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT HOT OCH VÅLD

HANDLINGSPLAN MOT HOT OCH VÅLD Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-16 Barn- och utbildningsförvaltningen Reviderad 2016-06-30 HANDLINGSPLAN MOT HOT OCH VÅLD 1 (10) Rinmnagymnasiet TELEFONLISTA Namn Telefonnummer SOS Ambulans/polis/brandkår/

Läs mer

Likabehandlingsplan. Solhagaskolan Jag Kan. Läsåret 2015-2016

Likabehandlingsplan. Solhagaskolan Jag Kan. Läsåret 2015-2016 Likabehandlingsplan Solhagaskolan Jag Kan Läsåret 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 1-9 Ansvarig för planen Joakim Börjlind, rektor Diskrimineringslagen 1

Läs mer

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling OVANÅKERS KOMMUN 2016-09-30 Barn- och utbildning Rotebergs skola Chris Sommar Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Vår målsättning: Alla ska trivas i skolan.

Läs mer

Vår lokala Likabehandlingsplan 2014

Vår lokala Likabehandlingsplan 2014 Vår lokala Likabehandlingsplan 2014 Albäcksskolan Klass 7-9 Vi på Albäcksskolan främjar likabehandling genom att främja och förebygga diskriminering trakasserier och annan kränkande behandling. Ditt bästa

Läs mer

Gårdby skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Gårdby skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Gårdby skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Skola och fritidshem Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Den som äger ett språk äger mer än ord MODERSMÅLSCENTRUM I LUND

Den som äger ett språk äger mer än ord MODERSMÅLSCENTRUM I LUND Den som äger ett språk äger mer än ord MODERSMÅLSCENTRUM I LUND Modersmål lärande och länk Många unga i Lunds kommun har ett annat modersmål än svenska. För dessa elever är modersmålet en grund för lärande

Läs mer

Förebyggande åtgärder som skolan kan göra för att förhindra mobbning

Förebyggande åtgärder som skolan kan göra för att förhindra mobbning ANTIMOBBNINGSPLAN Antimobbningsplan Målet med antimobbningsarbetet är att alla elever och vuxna i skolan får verka i en trygg studie- och arbetsmiljö. Alla medlemmar av skolsamfundet tar ansvar för att

Läs mer

I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o

I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o P r a o å k 8 v e c k a 1 4 + 1 5 2 0 1 6 I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o I broschyren finner du: Information om prao Regler för prao Tips på hur du ordnar egen praoplats Blanketten,

Läs mer

Kulturskolans kurser

Kulturskolans kurser Kulturskolans kurser Vad får barn och ungdomar att gå till skolan igen när de redan tillbringat halva dagen där? Dagens barn och ungdomar kommer att leva ett liv som ställer stora krav på kreativitet,

Läs mer

GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program. Elevinformation. Läsåret 2014/2015

GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program. Elevinformation. Läsåret 2014/2015 GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program Elevinformation Läsåret 2014/2015 Uppsala kommun FYRISSKOLAN Tel 018-727 97 00, Fax 018-727 97 24 753 75 UPPSALA E-post: info@fyrisskolan.uppsala.se Besöksadress

Läs mer