2. Tecken, signaler och situationer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2. Tecken, signaler och situationer"

Transkript

1 2. Tecken, signaler och situationer Skolan är en miljö där olika tecken på att elever lever inom en hederskontext kan upptäckas tidigt. Fast det är inte givet att lärare och skolpersonal uppmärksammar dessa. För att kunna se och tolka signalerna från elever som tyder på att de lever under begränsningar, kontroll och hot krävs en medveten blick och en ökad uppmärksamhet. Ett sätt att få syn på hur det är fatt kan vara att orientera sig med hjälp av vissa frågor som undan för undan kan bidra till att skolan får en samlad bild och kartläggning av elevens livssituation: Får den unge röra sig fritt från plats till plats? Går hon eller han säker för övergrepp och våld i familjen? Kan hon eller han ha relationer till individer och kunna älska, sörja, längta, känna tacksamhet, vrede, slippa fruktan och oro? Vilka resurser förfogar den unge över? Se ytterligare frågor i skolans handlingsplan i del 3 Om värdegrund, hedersproblematik och kvalitetsarbete. 1

2 Tecken Det är lätt att tolka det som händer i klassrum och korridorer på det sätt som ligger närmast till hands, det vill säga det sätt vi oftast tolkar situationer på. Så när en yngre bror, till en flicka som går i nian, stundtals cirkulerar i korridorerna på högstadiet, uppfattas inget konstigt i det. Vi tänker kanske att brodern har ett stort kontaktbehov. Med medvetenhet om hedersrelaterade normers olika uttryck ser vi å andra sidan något helt annat, nämligen att han är där för att kontrollera sin syster. 2

3 Lunchrasten En lärare berättar: Under nästan varje lunchrast på det högstadium jag arbetar på händer följande: Jag och min kollega äter alltid lunch med våra elever strax efter klockan elva. Det är två klasser med nyanlända elever från olika delar av världen. Jag försöker alternera vilka jag sitter med men oftast kommer en flicka som vi kan kalla L och sätter sig med mig. L är nyanländ och bor med sin mamma, pappa, yngre bror och syster. L har endast en vän i skolan, dock i en annan klass och årskurs. Hennes vän kommer från samma område i deras ursprungsland och talar samma språk. Den flickan kan vi kalla E. L sätter sig med mig om inte E har rast samtidigt. Jag vet ganska mycket om Es bakgrund och livssituation och vet att hon lever under ett starkt hedersrelaterat förtryck. E får inte titta på svensk TV, använda dator, ha egen mobil eller röra sig utanför hemmet ensam efter skolan. Hon kan nu efter flera år uttrycka egna åsikter om harmlösa ämnen, något som var oerhört svårt för henne i början. Es föräldrar har försökt att förhindra henne från att delta i sex- och samlevnadsundervisningen, hon uteblir från simundervisning, friluftsdagar och utflykter med skolan. Es yngre bror som är närmast henne i ålder har bytt till vår skola och han cirkulerar nu stundtals i korridorerna på högstadiet trots att han går i mellanstadiet. Jag vet också att flickornas familjer umgås en del, och på rasterna är flickorna oskiljaktiga. L verkar inte ha samma omfattande begränsningar som E. Hon har egen mobil och egen dator hemma som hon verkar kunna disponera fritt. Hennes mamma har aldrig själv fått gå i skolan men båda föräldrarna verkar måna om dotterns välbefinnande och skolgång. L har aldrig själv sagt något som fått mig att misstänka att hon kontrolleras som E. L deltar lite motvilligt på klassfester och friluftsdagar samt har varit med på simlektioner några gånger. Jag upplever dock att E som varit längre i Sverige försöker sätta agendan även för L genom att aldrig delta i dessa aktiviteter. Den exakta situationen för L är svårbedömd men det står klart att Es situation även påverkar L som deltar i smygandet och hemlighetsmakeriet runt E. E och L frågar mig nämligen nästan varje längre rast om de får stanna kvar i klassrummet och sitta vid datorn. De får ofta göra det men inte alltid. Ofta hoppar de över lunchen för att få sitta så länge som möjligt. Jag känner mig väldigt kluven inför detta av flera skäl. Jag oroas av vad följderna skulle bli om Es bror får vetskap om detta och jag upplever att flickorna i och med detta blir ytterligare segregerade från de andra eleverna. 3

4 Reflektion över lärarens berättelse Es liv begränsas av familjen och skolan behöver agera för att hon ska få ta del av sina rättigheter. Det behövs synnerliga skäl för att rektor ska befria elever från vissa aktiviteter i skolan och detta kan ej delegeras till andra, till exempel lärare. Det är därför viktigt att rektor får kännedom om att E inte deltar i all undervisning och aktiviteter så att hon eller han kan ta sitt övergripande ansvar. Både E och föräldrarna behöver få kännedom om skolans uppdrag och allas lika rätt till utbildning. Skolans kurator bör kopplas in för att tillsammans med läraren stötta och stärka E. Fråga E vad hon tror händer när skolan informerar föräldrarna och när föräldrarna förstår att det inte är möjligt att förhandla bort rätten till utbildning. Lyssna på henne och hjälp henne att sätta ord på den utsatthet hon befinner sig i då hon lever i två olika system : ett i skolan och ett annat hemma. Om E inte vill att skolan ska informera föräldrarna är det en varningssignal som skolan behöver ta på allvar. Detsamma gäller om föräldrarna får information men ändå fortsätter att hindra E från att vara delaktig i all undervisning och i alla aktiviteter. Skolan har anmälningsplikt vilket innebär att oro ska anmälas till Socialtjänsten. Det är viktigt att det framkommer att det rör sig om ett hedersärende. Om läraren och kuratorn känner sig osäkra och vill ha råd och konsultation kan de ringa det nationella kompetensteamet ( , kl 9-16 vardagar) för att anonymt ta upp ärendet och få hjälp att planera vad som ska göras och i vilken ordning. När det gäller Es lillebror är det viktigt att personalen på skolan reagerar genom att ifrågasätta varför han håller till i högstadiets korridor och sedan hänvisa honom till mellanstadiets korridor. Skolan ska även uppmärksamma lillebrodern och se vilken utsatthet han befinner sig i. Att axla uppgiften att kontrollera en syster hindrar broderns egen utveckling och skolan kan välja att synliggöra detta för föräldrar och elever som ett led i värdegrundsarbetet på skolan. Att E sätter agendan för L är en farhåga läraren har. Det behöver inte vara på detta sätt. Familjers kontroll av flickor behöver inte bero på den tid familjen bott i Sverige. Det skulle i fallet kunna vara tvärt om; att Ls till synes större frihet kan underlätta för E att se att livsutrymmet kan skilja sig åt, trots att de har samma bakgrund. Om läraren märker att L blir mer begränsad i och med umgänget med E behövs åtgärder för att motverka detta. Läraren låter tjejerna få sitta vid datorerna i klassrummet på rasterna och känner sig kluven. Kommer det göra tjejerna än mer segregerade från de andra i klassen och vad händer om Es lillebror får kännedom om det? Det här är en fråga som bör tas upp med all personal på skolan. Hur ska skolan göra när elever inte har tillgång till datorer hemma eller inte har egen mobiltelefon? De flesta unga spenderar en stor del av sin tid på nätet och vad händer med de elever som inte får eller kan vara där? Kan skolan låna ut bärbara datorer, läsplattor eller mobiler till elever som inte har egna? Försök att motverka hemlighetsmakeri och smygande så att inte skolan upprätthåller de normer som begränsar eleverna. Fråga E vad hon själv tror händer om lillebror får kännedom om att hon sitter vid datorn på rasterna. 4

5 Skriv minnesanteckningar med datum för att dokumentera händelser och samtal som rör elever som till exempel E och L. Dessa anteckningar kan vara mycket värdefulla i ett senare skede för att hjälpa elever som utsätts för familjens begränsningar och krav. Dokumentera även samtal som rör framtidsdrömmar och de mål som eleverna eventuellt har. Det är en stor risk att tjejerna kommer att utsättas för press att gifta sig och om de i skolan har uttryckt andra mål och drömmar för sin framtid kan dessa anteckningar fungera som bevismaterial nu när barn och unga har ett förstärkt skydd i och med den nya lagen mot barn- och äktenskapstvång. 5

6 Signaler Olika tecken på hedersproblematik i en skola behöver ses, tolkas och tydas. De kan ofta vara diffusa och förvirrande. Signaler däremot kommer från eleven själv och förutsätter att någon uppfattar vad det är frågan om. Även signalerna kan vara otydliga, ambivalenta och svåråtkomliga. Som när en lärare försöker få direktkontakt med sin elev under ett utvecklingssamtal. R satt tyst vid sin pappas sida trots att jag hela tiden försökte föra den huvudsakliga dialogen med henne Jag såg inte att hennes pappa tittade sin dotter i ögonen en enda gång eller ens vände huvudet åt hennes håll under samtalet som varade i nästan två timmar. Det var nästan som om hon inte var där. 6

7 Det var nästan som om hon inte var där En lärare berättar: Jag är mentor och lärare i en internationell klass/förberedelseklass för elever i årskurs 6-9. Till klassen kommer nyanlända barn och ungdomar från olika delar av världen. Den här berättelsen handlar om R, 13 år gammal. Hon kom till Sverige tillsammans med sin pappa och två yngre bröder. Hennes mamma är död. Redan i det första mötet med R och hennes pappa, ett långt möte med mycket informationsutbyte, uttryckte Rs pappa att han inte ville att hon skulle sitta bredvid någon pojke i klassen. Hon hade tidigare gått i en skola med enbart flickor. R satt väldigt tyst vid sin pappas sida trots att jag hela tiden försökte föra den huvudsakliga dialogen med henne. Jag försökte fråga henne om saker och ting, hur det kändes att komma till Sverige, om det var roligt att börja i skolan osv. Jag frågade också vad hon tänkte om att det fanns pojkar i klassen? R yttrade inte många ord alls under samtalet. Om jag ställde några ja eller nej frågor kunde hon efter viss tvekan nicka eller skaka på huvudet. När hon inte svarade gjorde pappan det i hennes ställe utan att ge henne en blick. Jag såg inte att hennes pappa tittade sin dotter i ögonen en enda gång, eller ens vände huvudet åt hennes håll under samtalet som varade i nästan två timmar. Det var nästan som om hon inte var där. Det första mötet med R och hennes pappa väckte oro hos mig, men jag tyckte inte då att jag kunde bilda mig en uppfattning om varför R och hennes pappa betedde sig som de gjorde. Jag valde att vara öppen och se tiden an. Jag hade R som elev under två och ett halvt år. Hon var mycket tystlåten och tillbakadragen, nästan lite förskrämd i början. Tidigt märkte jag att hon inte kunde uttrycka en åsikt, inte ens om den minsta lilla sak. Men det är en sak att inte vara van och en annan sak att vara rädd. R skiljde ut sig från de övriga eleverna i klassen på lite olika sätt. Hon var rar, trevlig, artig och hjälpsam, men hon hade också något förskrämt över sig. R tog inte plats trots att de som kontaktade henne gjorde sitt yttersta för att hon skulle göra det. Eftersom hon inte gav så mycket respons i interaktionen med de andra eleverna gav de upp sina försök att skapa en djupare kamratkontakt med henne. R gick alltid direkt hem efter skolan vilket även det var en del av problemet eftersom kamraterna gärna ville umgås på fritiden. Efter ungefär fem månader i klassen skulle R och många av hennes klasskamrater få simundervisning. Den gavs av en utbildad siminstruktör som arbetade i den närliggande simhallen. En grupp om åtta elever bildades. Det var en blandad grupp med både pojkar och flickor då det vid detta tillfälle inte var ekonomiskt försvarbart att göra olika grupper för pojkar och flickor. 7

8 Inför simundervisningen träffade jag R och hennes pappa för att hon skulle vara väl förberedd. Jag ville att R och hennes pappa skulle känna sig trygga och vara införstådda med vad den gick ut på, vilka krav på simkunskaper som kursplanen i idrott och hälsa ställer på eleverna samt hur simundervisningen gick till. Jag pratade också om tryggheten för föräldrarna i att veta att deras barn kan simma, men också att det är roligt och kan betyda mycket för livskvaliteten. Tanken med detta var att R och hennes pappa skulle känna sig trygga och inspirerade. Jag berättade att det var en blandad grupp som skulle vara själva i simhallen tillsammans med en kvinnlig siminstruktör. Jag överlämnade också ett utförligt brev med all viktig information de behövde som tolken översatte. Jag frågade hur R tänkte kring simningen och upplägget och hon svarade att det var bra och såg glad ut. Jag frågade hennes pappa vad han tänkte och om det var något han undrade över. Nej, han undrade inte över något. Han såg blank ut. Det gjorde mig osäker, så jag försökte liksom tidigare öppna upp för en dialog om det var något han undrade över, tyckte var konstigt osv. Jag hade hela tiden en positiv och entusiastisk ton i samtalet, men fick inte respons på det. Han sa bara att R kommer på simningen. Efter samtalet hade jag samma olustkänsla som vid det första mötet. R kom inte till simundervisningen. Efter varje tillfälle fick jag olika förklaringar. Hon var sjuk, hade ont i magen, det var mörkt ute, hon hade glömt och så vidare. Varje gång sa hon att hon skulle komma nästa gång. Jag ringde hem och pratade med hennes pappa och han gav enstaviga svar. När R hade varit i klassen cirka ett och ett halvt år erbjöds hon återigen simundervisning, den här gången med bara flickor i gruppen. Men R uteblev även här. Ytterligare en tid senare blev hon återigen erbjuden, men utan att hon dök upp. Liknande förklaringar gavs igen av både R och hennes pappa. R hade också hög frånvaro från idrottslektionerna och uteblev från friluftsdagar och utflykter med klassen. Hon hade också en del frånvaro i praktiska/estetiska ämnen. R var i långa perioder nedstämd och deprimerad. Periodvis hade hon svårt att arbeta i skolan. Hon såg trött ut och hon berättade att hon sov dåligt. Det var svårt att sova, berättade hon, för hon delade ett väldigt litet rum med sina yngre bröder. Hon hade också ont i huvudet ofta och ibland ont i magen och hade gjort många besök hos de skolsköterskor vi haft på skolan under åren. Hon hade en mobil de två första månaderna. Efter det hade hon aldrig någon. Efter ett halvår i klassen bad R om att få låna datorn och sitta kvar i klassrummet i stort sett varje rast. R hade inte tillgång till dator hemma. Med tiden blev hon nästan manisk i sin iver att få sitta vid datorn. Vid många tillfällen hittade jag henne i något rum på skolan vid en dator och då hade hon antingen skolkat från en lektion i något praktiskt/estetiskt ämne eller så hade hon suttit där efter skoltid. Jag vet att hon var ute på internet och att hon chattade. 8

9 Lärarens reflektion Som lärare har jag flera olika saker att förhålla mig till. Det är styrdokument i form av kursplaner, läroplanen och skollagen samt svensk lagstiftning. Det är barnkonventionen och de mänskliga rättigheterna som är grundläggande värden som vårt samhälle ska stå för och som skolan har till uppgift att värna om och leva efter i den dagliga verksamheten. Ibland kolliderar olika intressen med varandra. Jag har arbetat mycket med att försöka stärka R och träna henne i att visa en egen vilja i saker och ting. Idag kan hon uttrycka vilja och åsikter om fler saker än förut, men det gäller nästan bara sådant som är helt riskfritt för henne själv. Ibland kan jag känna mig som en uppviglare i mina föresatser att få R att stå upp för sig själv, ibland erfar jag en lättnad när hon tar några kliv framåt. Det är inte så att jag gör något som är extremt på något sätt, men med hennes förskrämdhet framstår det så. För mig blir detta ett dilemma eftersom jag ser att det är det för R. Rs liv påverkas i mycket hög grad av att inte vara simkunnig i Sverige. Att kunna simma är en säkerhetsfråga. Det är också en fråga om livskvalitet med möjligheter att njuta av bad, båtliv, fiske etc. Det är också en norm i Sverige att vara simkunnig. Följden av att inte kunna simma blir alltså att R utestängs från olika aktiviteter, alternativt riskerar sitt liv om hon deltar. Hon blir beskuren på en del möjligheter i det som för oss andra är en del av vår livskvalitet. Att R uteblir från simundervisningen är därmed ett yrkesetiskt dilemma. Det finns också ett dilemma i dilemmat då vårdnadshavarna utger sig för att vara med på noterna, men handlar i motsatt riktning. Vi har haft många möten på olika nivåer med R och hennes vårdnadshavare gällande simningen. I de samtal som har förts har vårdnadshavarna gång på gång uppgett att R varit frånvarande vid undervisningstillfällena av en mängd olika skäl som tillsammans måste ses som högst osannolika. Vi har också haft en elevkonferens med vårdnadshavarna utan R med fokus på annan problematik. Rs pappa kom inte, men hennes styvmamma som då blivit vårdnadshavare kom. I konferensen deltog också skolans elevhälsoteam samt rektor. I samband med att det framkom att R inte hade några fritidsaktiviteter frågade en person i elevhälsoteamet vad R kunde tänkas vara intresserad av att göra på fritiden? Det uppstod en obehagligt lång tystnad och jag såg hur styvmamman tänkte febrilt, men sedan svarade hon att R tyckte om att simma. Några personer som inte var helt insatta i de faktiska förhållandena reagerade mycket positivt och sa att det var ju jättebra och började därefter prata om simhallens öppettider och att det finns en simklubb man kan gå med i och så vidare alltmedan styvmamman såg lättad och glad ut. Jag såg mig tvungen och avbryta och säga att R inte kunde simma. Detsamma gäller den ordinarie undervisningen i idrott, friluftsdagar och utflykter med klassen. R får inte den motion hon behöver och inte heller viktiga kunskaper om hur vi kan påverka vår hälsa på ett positivt sätt. Hon når inte målen i ämnet vilket härutöver försämrar hennes valmöjligheter vad gäller fortsatta studier. Ibland låter jag R sitta vid datorn, ibland inte. Det känns inte bra att hon isolerar sig helt från kamraterna i klassen. Hon har många gånger sagt till mig att jag absolut inte får berätta för hennes pappa att hon chattar. Det har jag inte gjort. 9

10 Jag har velat stärka R i att se sig själv som en individ med egenvärde och hjälpa henne att uttrycka egna åsikter. Här har dygdetiken varit tongivande för mig, men jag tror mig också se att det ligger en del kommunikativ etik i hur jag har hanterat Rs rädsla och oförmåga att uttrycka åsikter, detta med en ambition att få en ömsesidig dialog med reflektioner från båda håll. Det blir dock en balansgång att inte vara integritetsöverskridande eller att ta över kommunikationen så att R inte kommer till tals. En kommentar R gick ofta till skolsköterskan för mag- och huvudvärk. Hur arbetade elevhälsan med R? I texten står att det hade varit olika skolsköterskor under åren och jag undrar om det fanns kunskap om migration, heder och trauma. Frågade någon hur Rs liv såg ut när hon inte var i skolan? Fick hon möjlighet att berätta om mamman som dött? Vi i skolan måste våga fråga våra elever hur de har det och inte bara uppmuntra eleverna att uttrycka egna åsikter och att ta plats. 10

11 Aggressiv och oförutsägbar M går i åttan och har stora svårigheter både socialt och i sitt lärande. I klassrumssituationen är hon utåtagerande, aggressiv och oförutsägbar även om lärare och stödpersonal på olika sätt försöker stötta henne. Hon når inte kursmålen i flera ämnen och läraren lyfter problematiken med vårdnadshavare. Olika åtgärder diskuteras, men situationen blir inte bättre, snarare sämre under hösten i åttan. Under en elevvårdskonferens i början av vårterminen menar en lärare att Ms skolproblem kan bero på att hon har en intellektuell funktionsnedsättning. Skälen till Ms aggressivitet och stökighet kan helt enkelt vara att hon inte förstår lärarens instruktioner och därför inte har kapacitet att tillgodogöra sig undervisningen i de olika ämnena. För att få klarhet i den här frågan vill skolan att M genomför ett test. Avtal om tid för detta görs med elev och vårdnadshavare, men M kommer inte. Detta upprepar sig vid ytterligare två tillfällen, men med samma resultat och liknande ursäkter från vårdnadshavarnas sida. En modersmålslärare berättar då att hon hört ryktesvägen att Ms föräldrar inte under några villkor skulle tillåta att M testas. Om det kom fram att dottern har en intellektuell funktionsnedsättning skulle hennes möjligheter till giftermål radikalt försämras. Reflektion och råd Speciallärare Annika Gewerths Larsson och Anette Franzén, lärare i svenska som andraspråk, reflekterar här tillsammans utifrån fallbeskrivningen. Det här är en komplex situation och det krävs olika kompetenser för att undersöka vad Ms svårigheter beror på. Vad är det som gör att läraren tror att det är en intellektuell funktionsnedsättning? Kan det finnas andra orsaker till Ms svårigheter socialt och i undervisningen, orsaker som till exempel språkstörning, grava läs- och skrivsvårigheter, autismspektrumstörning, trauma eller utsatthet för exempelvis våld? Vad vet skolan om Ms skolbakgrund? Skolsköterskan och kuratorn ska kopplas in för att ta reda på hur M mår, om hon är frisk, hur det fungerar hemma, i skolan, på fritiden, med kompisar och om hon har några framtidsplaner. Det är viktigt att ta reda på om M kan tillgodogöra sig undervisning på sitt modersmål och för att göra den bedömningen kan modersmålsläraren användas, förutsatt att modersmålsläraren har de kunskaper som krävs för att bedöma Ms mognad och kunskaper i relation till åldern. 11

12 Skolan bör göra en grundlig pedagogisk bedömning för att se var M befinner sig kunskapsmässigt. Ibland väcks frågor om intellektuell funktionsnedsättning hos elever när lärare och annan personal på olika sätt har försökt hjälpa och stötta en elev utan någon som helst framgång. I dessa situationer är det viktigt att fråga sig vilka tester skolan har för att påvisa kognitiva svårigheter och vem som utför och bedömer dessa. Finns det en specialpedagog, speciallärare eller annan lärare på skolan som är utbildad för att göra mer djupgående pedagogiska bedömningar? Finns det kunskap om hur tester ska genomföras för att utesluta att brister i språket bedöms som kognitiva svårigheter? Har skolan resurser att tillmötesgå de behov och anpassningar som kan visa sig behövas? Vårdnadshavarens samtycke behövs inte för att göra en pedagogisk bedömning, eftersom den faller inom ramen för skolans uppdrag, men det är bra om skolan, M och vårdnadshavarna kan föra en dialog. Psykologtester och medicinska bedömningar får ej göras utan vårdnadshavares samtycke. Tester och bedömningar kan genomföras mot vårdnadshavares vilja om eleven har uppnått en ålder och mognad som möjliggör att eleven själv förstår vad det innebär och kan tacka ja. Elever som har fyllt 16 år har rätt att själva föra sin talan. När det gäller skolans samarbete med vårdnadshavarna är det viktigt att använda tolk vid behov. Vårdnadshavarna kan tacka nej till tolk men skolans personal kan göra en annan bedömning. Om vårdnadshavarna känner tolken kan det vara ett hinder och då kan telefontolk vara ett bra alternativ. Det är viktigt att vårdnadshavarna förstår varför skolan vill göra tester och vad det innebär. Om tolk används är det av största vikt att tolken har den kompetens som behövs för att översätta och redogöra för kognitiva tester och dess eventuella konsekvenser, till exempel möjligheten till mottagande i särskolan. När vårdnadshavare motsätter sig utredning behöver dialogen fortsätta utifrån vad som är det bästa för barnet. Berätta hur hjälpen och stödet som finns i skolan ser ut. Var tydlig med att eleven inte når målen och inte kommer att kunna gå ett vanligt gymnasieprogram, vilket i sin tur försvårar att senare få ett arbete. Detta kanske inte är intressant i vårdnadshavarnas ögon, utan målet kan vara inställt på ett giftermål, och då faller kanske dessa argument. Fråga vårdnadshavarna hur de ser på Ms framtid och om det finns påtryckningar från släkten/gruppen att hon ska gifta sig. Informera om lagen mot barn- och äktenskapstvång och förklara att även planering och förberedelser av äktenskap eller äktenskapsliknande förhållanden är olagligt. Om det finns misstankar om att äktenskap planeras för Ms del ska skolan göra en orosanmälan. Läs mer om vårdnadshavarnas samtycke i Skolverkets allmänna råd för mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan (2013) För vidare information om heder och intellektuell funktionsnedsättning: 12

13 Situationer Oförutsägbara klassrumssituationer kan även uppstå när läraren är medveten om att några elever i klassen lever med hedersrelaterade normer. Det kan exempelvis handla om att möta ett oväntat motstånd som det inte omedelbart är lätt att hantera. 13

14 Motståndet är en signal En lärare berättar: Under arbetet med Arkan Asaads roman Stjärnlösa nätter (2011), mötte jag motstånd från ett par killar. En var upprörd över att Arkan skrev om saker som ska stanna inom familjen. Killen hävdade även att Arkan ljög. En annan var så trött på allt som har med det där att göra. Han sa att han lever med det varje dag och orkar inte med det i skolan också. Ingen av killarna tvingades att läsa romanen. Arbetet med Stjärnlösa nätter fortsatte dock i klassrummet. Motståndet är en signal om att det finns ett behov att arbeta med de frågor som väcker motståndet och det kan visa sig i olika skepnader. Det kan vara ett högljutt protesterande eller ett tyst avvikande från lektionssalen. Oavsett hur det visar sig ska vi bemöta det. Det viktigaste är inte att avlägsna motståndet så fort som möjligt utan att hantera situationen. Var nyfiken och fråga eleven, efter lektionen, vad som händer. Lyssna och be eleven berätta mer. I mitt fall sa den första killen att Arkan ljög och då pratade vi inledningsvis om att författare har frihet att skriva precis vad de vill. Han sa att han själv aldrig vill gifta sig och kommer inte behöva göra det heller. Jag frågade om det fanns syskon och hur situationen såg ut för dem. Det visade sig att killen hade en äldre syster som är gift med en kusin, hon hade inte tvingats betonade han. Han sa vidare att Arkan inte respekterade sin familj eftersom han hängde ut dem i boken. Jag berättade att Arkan i det här fallet hade bett om pappans tillåtelse att ge ut boken och att pappan hade gått med på det. Den andra killen var trött på det där och det visade sig att det fanns en syster som hade fått hjälp av socialtjänsten att lämna familjen men som nu hade återvänt. Under lektionerna brukade killen framhålla att alla har rätt att leva som de vill. Jag tror att den här killen ofta fick höra av omgivningen att systern är en dålig tjej och att han hade misslyckats att hålla koll på henne. Att killen inte ville läsa boken till att börja med har jag stor förståelse för och vi bestämde att han skulle läsa en annan roman men vara med i klassens samtal och övningar. Motståndet mot boken försvann efter en tid och båda killarna läste ut boken. De deltog även aktivt i klassrumsaktiviteter och lämnade in de skriftliga uppgifter som var kopplade till läsningen. 14

15 En ledighetsansökan och en misstanke En lärare berättar: En 17-årig tjej berättade för mig i april att hon behövde vara ledig för att åka till forna hemlandet eftersom pappan, som bodde kvar, var svårt sjuk. Hon skulle åka med en 18-årig syster som gick på en annan skola. Föräldrarna var skilda och mamman var omgift i Sverige. Jag blev misstänksam eftersom eleven tillhör en grupp där tjejer gifter sig unga och jag har också haft elever som blivit bortgifta under resor till sina ursprungsländer och undrade om pappans hälsa verkligen var orsaken till resan. Under ett samtal med eleven frågade jag eleven om avsikten kunde vara att systrarna skulle giftas bort. Eleven var mycket bestämd och hävdade att så inte var fallet. När rektorn fick ledighetsansökan kallades eleven till ett samtal för att ta reda på mer. Även rektorn misstänkte att det kunde finnas ett annat motiv till resan. Mamman kontaktades per telefon och bekräftade att pappan var sjuk och låg på sjukhus. Ledigheten beviljades. När eleven kom tillbaka efter två veckor sa hon högt i klassrummet, inför mig och kamraterna, att jag hade haft rätt. Pappan var inte alls så sjuk och släkten ville att hon och systern skulle gifta sig. På kvällarna kom olika män på besök för att systrarna skulle få välja. Den äldsta systern gjorde ett val och gick med på att gifta sig till sommaren men hon själv protesterade vilt. När hon förstod att de menade allvar med planerna på att gifta bort henne rymde hon och levde utomhus i tre dagar innan hon återvände. Hon fick sedan bo hos släktingarna de dagar som återstod innan hemresan men hon blev utfryst från gemenskapen och alla vara arga på henne. Jag informerade rektorn, kuratorn och socialtjänsten. Eftersom storasystern gick i en annan skola togs en kontakt med kuratorn på den skolan. 15

16 Reflektion och råd Hur ska skolan agera i en sådan här situation? Både läraren och rektorn fattade misstanke när ledighetsansökan gjordes. Eleven var inte själv rädd och misstänksam. Så här kan skolan agera när eleven, som tillhör en grupp där barn-, tvångs- och arrangerade äktenskap förekommer, vill ta ledigt. 1. Kalla vårdnadshavaren, i detta fall mamman, till ett möte på skolan för att informera om att ledighet endast beviljas vid synnerliga skäl. Hänsyn tas till frånvarons längd, elevens studiesituation, möjligheten att kompensera för den förlorade undervisningen samt hur angelägen ledigheten är för eleven. Lyft fram att skolan vet att elever löper risk för att utsättas för barn- och tvångsäktenskap under resor och berätta att det finns en oro för att eleven ska bli bortgift under resan. Informera om den nya lagstiftningen mot barn- och tvångsäktenskap. Erbjud vårdnadshavaren stöd för att stoppa släktens eller gruppens eventuella påtryckningar och planer på äktenskap eller äktenskapsliknande förbindelser. Stödet kan till exempel vara skriftlig information, på engelska eller aktuellt språk, om gällande lagstiftning där det framgår att vårdnadshavare kan få fängelsestraff upp till fyra år om barnet utsätts för barn- eller äktenskapstvång. 2. Informera eleven om lagstiftningen och vad den innebär. Läs mer i stycket Information till elever, rättsliga ramar. Berätta att skolan har informerat vårdnadshavaren om lagstiftningen. Fråga eleven hur det går till när personer i släkten gifter sig (föräldrar, kusiner, syskon). Hjälp eleven att ta fram telefonnummer som är bra att ha om något skulle hända. 3. Undersök hur och om det finns möjlighet att hålla kontakt med eleven under ledigheten via mobil eller sociala medier. 4. Bestäm vem på skolan som ska ansvara för att kontrollera att eleven verkligen är tillbaka på skolan samma dag som ledigheten är slut. Var uppmärksam. Om eleven visar rädsla eller ovilja att åka ska skolan anmäla oro till socialtjänsten utan fördröjning. Det är viktigt att förhindra att eleven lämnar Sverige. Ta upp frågan om möjligheter att vänta med resan till hemlandet. Om det finns osäkerhet hos eleven eller vårdnadshavaren så är det oerhört viktigt att eleven eller vårdnadshavaren ger sig själv mera tid, alltså att skjuta upp resan. 16

17 Om eleven ej kommer den dagen ledigheten är slut ska följande åtgärder tas: 5. Mentor eller lärare kontaktar vårdnadshavaren samma dag. 6. Om kontakt inte kan upprättas med vårdnadshavaren ska rektor informeras och oro anmälas till socialtjänsten. 7. Behövs stöd och råd kan nationella kompetensteamets hjälptelefon användas. Avidentifiera först ärendet, inga namn eller personuppgifter får uppges. Telefonen är öppen måndagar till fredagar mellan klockan 9 och 16, telefonnummer Om rektor ej beviljar ledighet men eleven trots det är borta ska skolan vidta samma åtgärder som ovan. 17

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Ett särskilt tack till Mohammad Hassan, Malena Ranch och Sigbrit Arfwedson för deras genuina intresse och engagemang för TRIS arbete.

Ett särskilt tack till Mohammad Hassan, Malena Ranch och Sigbrit Arfwedson för deras genuina intresse och engagemang för TRIS arbete. Tack Först och främst vill TRIS tacka de modiga tjejer som har orkat och vågat berätta sina historier. Tack till pedagoger och elevvårdspersonal som delat med sig av sina erfarenheter och kunskaper. Tack

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Berätta inte för någon om vårt samtal!

Berätta inte för någon om vårt samtal! Berätta inte för någon om vårt samtal! Handbok för elevhälsopersonal som stödjer ungdomar utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck/tvångsgifte Riksorganisationen GAPF Glöm Aldrig Pela och Fadime Skänk

Läs mer

Lärarhandledning Osynliga sår

Lärarhandledning Osynliga sår Lärarhandledning Lärarhandledning Osynliga sår Förord... 3 Inledning... 4 Inför användningen av programmen... 5 Inventera era styrkor och svagheter... 5 Fördomarna och verkligheten... 5 Frågor att reflektera

Läs mer

STÖDMATERIAL. Unga med skyddade personuppgifter

STÖDMATERIAL. Unga med skyddade personuppgifter STÖDMATERIAL Unga med skyddade personuppgifter Unga med skyddade personuppgifter Om du har fler frågor om unga med skyddade personuppgifter är du välkommen att kontakta Skolverket. I vissa fall kan vi

Läs mer

Johnny Lindqvist och Ewa Thorslund. Unga och Internet. Ett diskussionsmaterial för vuxna om ung, digital kommunikation

Johnny Lindqvist och Ewa Thorslund. Unga och Internet. Ett diskussionsmaterial för vuxna om ung, digital kommunikation Johnny Lindqvist och Ewa Thorslund Unga och Internet Ett diskussionsmaterial för vuxna om ung, digital kommunikation Unga och Internet.SE:s Internetguide, nr 22 Version 1.0 2011 Johnny Lindqvist och Ewa

Läs mer

Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken

Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken 1 På marginalen Författare: Mary Douglas Form och textbearbetning: Lowe Production Tryck: Wallén & Co Grafiska AB, februari 2013 Fotografer: Olivia Arthur/Magnum

Läs mer

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar

Läs mer

ORSAKER TILL AVHOPP ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I. 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:2

ORSAKER TILL AVHOPP ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I. 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:2 TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET 10 ORSAKER TILL AVHOPP 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:2 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden Temagruppen

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen Kvalitetsgranskning Rapport 2014:09 Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD Skolinspektionens rapport 2014:09 Diarienummer 400-2012:524 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henrikson Innehåll

Läs mer

Handbok. för dig som jobbar inom socialtjänsten

Handbok. för dig som jobbar inom socialtjänsten För att kunna hindra och förebygga hedersrelaterat våld måste vi lära oss att se och hantera hotbilden. Handbok för dig som jobbar inom socialtjänsten Tänk att vara en ensam nyckelpiga i ett främmande

Läs mer

JAG! Om flickors livsutrymme

JAG! Om flickors livsutrymme JAG! Om flickors livsutrymme 1 Innehåll Till dig som arbetar med ungdomar...................3 Metodbok ett användbart verktyg...................4 Hedersrelaterat förtryck och våld.............................4

Läs mer

Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga

Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga Men fråga mig bara är en vägledning som riktar sig till dig som jobbar med barn och unga. Här beskrivs vad sexuell exploatering är och

Läs mer

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter 2013 Lyssna på mig Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter Snacka aldrig skit om varandra. Aldrig. Det gör så jävla ont. Barn borde få bestämma 50% vid en skilsmässa så de vuxna inte

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson En berättelse om en skola som stod frågande inför en enskild elev och hur de idag arbetar i skolan så att både den enskilde eleven och hans kamraters behov av en bra undervisning tillgodoses. Vi är inte

Läs mer

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland En studie och ett utvecklingsarbete på Beroendecentrum och Laromottagningen 2014 Per Jörnmyr & Kjerstin Almqvist Foto och utformning: Susanne

Läs mer

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker Katarina Enqvist-Bolin Ola Nordqvist Innehållsförteckning INLEDNING 3 BAKGRUND 4 Barngrupper

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11. Inte enligt mallen. Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11. Inte enligt mallen. Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11 Inte enligt mallen Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd Skolinspektionens rapport 2012:11 Diarienummer 40-2011:1445 Stockholm

Läs mer

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG EMPATI - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Pedagogik Examensarbete i lärarutbildningen Grundnivå 15 hp Handledare Kamran Namdar

Läs mer

ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR?

ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR? ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR? PROJEKT WITHIN 2014 1 ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR? Vad beror det på att så många ungdomar mår psykiskt dåligt? Att de självmedicinerar genom att använda droger? Vad beror det på att

Läs mer

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen 2014-02-06 Denna rapport är ett

Läs mer

Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial. Trygga Möten

Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial. Trygga Möten Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial Trygga Möten Välkommen till kursen Trygga Möten! Trygga Möten är en obligatorisk kurs för alla som är ledare, för barn, och över 15 år. Även den som är invald

Läs mer

Inget slår en skicklig lärare

Inget slår en skicklig lärare Inget slår en skicklig lärare En dokumentation av sex konferenser 2010 tio föreläsares perspektiv Inget slår en skicklig lärare En dokumentation av sex konferenser 2010 tio föreläsares perspektiv Finns

Läs mer