Sjukdomarnas orsak och prevention av P-J Fager

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sjukdomarnas orsak och prevention av P-J Fager"

Transkript

1 Sjukdomarnas orsak och prevention Innhehåll (fram till 16 oktober 2006) Inledning Sjukdomar - livsföringsfel... 2 Den stora paradoxen... 3 Kapitel 1 Hälsans tre hörnstenar... 6 Är sjukdomar något naturligt måste vi vara sjuka?... 7 Den svagaste länken och balans Fler kapitel följer -1-

2 Inledning: Sjukdomar - livsföringsfel Vi har inte med sjukdomar att göra utan livsföringsfel. Avskaffa livsföringsfelen och sjukdomarna skall försvinna av sig själva." Citatet är hämtat ur boken In the Cauldron of Disease av Are Waerland som kom ut Hans grundtes om att sjukdomarna skulle försvinna om vi ändrade vår livsstil var då mycket kontroversiell och inte helt i överensstämmelse med vad skolmedicinen lärde ut. Waerland anklagade också skolmedicinen för att bara bota symptom och inte se på de verkliga orsakerna bakom sjukdomarna. Efter avslutade studier vid filosofiska fakulteten vid Helsingfors universitet 1896 flyttade Waerland till Åland, där han blev rektor för en folkhögskola. Ett år senare flyttade han dock, för vidare studier, till Edinburgh, och ytterligare ett år senare till London. Där studerade han medicin, näringsfysiologi och biologi. Han studerade också en tid vid Sorbonne i Paris. Innan boken In the Cauldron of Disease kom ut hade han ägnat dryga 30 år åt olika typer av livsföringsexperiment. Han hade också ett stort umgänge med dåtidens medicinelit, främst i England men också i Frankrike, med vilka han utbytte tankar och idéer. Detta fick honom att propagera för en helhetssyn på människan vad gäller sjukdom och hälsa. Han menade att det var obalans i livsföringen - fokuserat på kosten, motion och miljön - som skapade sjukdomarna, och framförde också ståndpunkten att skolmedicinen kommit till en återvändsgränd. Hur står sig då Waerlands idéer idag, drygt 70 år senare? Faktum är att mer och mer talar för att mycket av det som Waerland sade är riktigt. Kostens betydelse för en god hälsa är det väl ingen som betvivlar. Inte heller att frisk luft, motion och en miljö fri från gifter och andra föroreningar befrämjar hälsa. Det är därför inte särskilt kontroversiellt att hävda att hjärt- och kärlsjukdomar samt typ 2 diabetes är kopplade till kosten, och att KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom) och lungcancer till största delen beror på tobaksrök. Men när vi kommer till våra vanligaste åkommor såsom förkylningar, magbesvär, huvudvärk och allmän trötthet går meningarna isär. Även om man idag ser sambanden mellan livsföring och flera av ovan nämnda problem, finns det delade åsikter om orsak och verkan. Konsekvensen blir därför att livsföringens inverkan på sjukdomstillstånden förringas. En del hävdar också att den egentliga orsaken till en stor andel av våra sjuk domar har genetiska grunder och därför inte kan kopplas direkt till livsföringen. Detta påstående lägger dock felaktigt fokus på ena delen av problemet, då de flesta av våra sjukdomar snarare är en kombination av arvsanlag och livsföring. Kanske är det t o m så att livsföringen spelar en så pass viktig roll att mer än 99 % av de sjukdomstillstånd som idag uppkommer skulle kunna förhindrats genom rätt livsföring. Många av de genetiska defekter som finns hos människor kan nämligen kompenseras med rätt livsföring, dvs rätt kost, motion, vila, frisk luft och en giftfri miljö - allt detta i enlighet med vad Are Waerland ansåg. När det gäller kosten, finns det idag en ganska stor enighet kring att den har betydelse för välbefinnandet - om man inte äter rätt blir man lättare sjuk. Det som är ämne för diskussion, och där det råder en hel -2-

3 del olika uppfattningar, är snarare vad det är som är rätt att äta. Det finns därför många olika läror om kostvanor. De senaste åren har det rått en anti-fetthysteri medan man idag istället pratar mycket mer om protein och fett som det enda rätta (Atkinsdiet). Andra hävdar att man skall äta enligt GI-metoden, dvs långsamma kolhydrater och bannlyser allt som innehåller socker. För vissa är det bara vegetarisk kost som gäller och för andra stenåldersdiet med mycket kött. Mängder av larmrapporter avlöser dessutom varandra hela tiden, vilket bidrar till oenigheten och förvirringen. Vad skall man egentligen tro? Med utgångspunkt i Are Waerlands tankar om att det är möjligt att leva ett liv fritt från sjukdomar under föresatsen att man har en god livsföring alltså rätt kost, motion, vila, frisk luft och en giftfri miljö - blir följaktligen den stora frågan: Kan vi människor bli helt fria från sjukdomar genom att ändra livsföring och hur ska vi i så fall leva för att inte bli sjuk? Alla skulle nog intuitivt svara nej när det gäller möjligheten att helt bli fri från sjukdomar. Vi kommer aldrig att komma bort ifrån förkylningar, magbesvär, allergier, reumatism, cancer etc. Den här boken kommer inte att kunna ge något generellt svar på frågorna. Den kommer dock att visa på samband mellan olika faktorer och hur de påverkar balansen hos människor, en balans som är nödvändig för att hålla sig frisk. Med andra ord den kommer att behandla sjukdomarnas orsak och prevention. Den stora paradoxen Även om dagens skolmedicin inte skulle hålla med om att 99 % av alla sjukdomar kan förhindras med hjälp av rätt livsföring så är nog de flesta personer medvetna om att mycket av dagens sjukdomar beror på felaktig livsföring. Men om det nu är så att det finns en utbredd kunskap om just detta kan man fråga sig varför inte fler människor ändrar sitt sätt att leva? Varför accepterar vi att vi blir sjuka och åldras i förtid, med allehanda kroniska åkommor? Och varför propagerar inte myndigheterna starkare för en hälsosammare livsföring? Varför gör de så lite för att hjälpa människor att förändra sin livssituation? Till att börja med ska man givetvis inte bortse ifrån att det faktiskt finns många människor som ändrar sin livsstil genom att äta mer varierad kost, mer grönsaker och fibrer och genom att motionera mer regelbundet. Men majoriteten av medborgarna tar inte åt sig av all den kunskap som finns om hur man skall leva ett hälsosamt liv. Detta återspeglar bl a i att antalet personer som anses vara överviktiga ständigt ökar och i att sjukskrivningstalen och förtids pensioneringarna ligger på rekordhöga nivåer. Varför det är så här beror förmodligen på ett samspel mellan en rad olika faktorer som till viss del bottnar i människors underliggande behov. Vi talar om behoven av njutning, erkännande, framgång och minsta mot ståndets lag, tillsammans med en bild av att allt går att ordna genom en knapptryckning. Denna bild förstärks i ett informationssamhälle där vi hela tiden blir överösta av intryck och sanningar. Vi matas med så mycket information om vad vi bör göra för att leva hälsosamt och må bra, att vi inte kan sortera den, och ännu mindre urskilja vad som är rätt. Trots all kunskap förblir alltså förvirringen stor. Det synsätt som skolmedicinen alltid har haft på sjukdomar, dvs. att det viktiga egentligen är att ta bort symptomen, bidrar ytterligare till informationskaoset. Huvudvärk, mensvärk etc. botas -3-

4 med den intelligenta värktabletten och sura uppstötningar med syrahämmande preparat. Vi matas alltså i och med detta hela tiden med två rakt motsägelsefulla budskap: - Lev sunt så mår du bra, men egentligen behöver du inte göra det för det finns alltid en tablett eller behandling som botar om du blir sjuk. En annan anledning till att hälsoråd inte får större genomslagskraft kan också vara att de alltför sällan kommer från skolmedicinen och dess utövare läkarna utan att de oftast kommer ifrån den så kallade alternativmedicinen. Detta gör att budskapets trovärdigheten i allmänhetens ögon minskar betydligt. Den stora paradoxen är att det här är samband som många, inklusive myndigheterna, i själva verket känner till, men som väldigt få bryr sig om, eller kanske ens förstår konsekvenserna av. Man klagar på att sjukvårdskostnaderna bara ökar och alla är överens om att något måste göras, men trots det satsas försvinnande lite resurser på förebyggande hälsovård det enda sättet att kunna minska kostnaderna. Istället ökar myndigheterna anslagen till sjukvården och betalar ut högre sjukersättningar för att kunna ta hand om de symptom och det lidande som felaktig livsföring skapar. Visst propagerar socialstyrelsen för hälsosammare livsföring och visst ger Livsmedelsverket råd och rön kring kosten, men på något sätt verkar det som om propagandan och råden fastnar i ett enormt informationsbrus och aldrig får tillräckligt genomslag. Det verkar också finnas en outtalad överenskommelse i samhället mellan sjukvården, läkemedelsindustrin och makthavare. Den lyder Låt människor leva som de vill så tar vi hand om de sjukdomar som uppkommer! Då får politikerna sina röster och sjukvården sina arbetstillfällen och läkemedelsindustrin sina vinster. Läkemedelsindustrin är ju dessutom beroende av att människor är sjuka. Och som det ser ut i nuläget så bara ökar behovet av läkemedel som tar bort symptom som magont, depression, högt blodtryck, höga blodfetter och fetma, samt av metoder för att reparera och transplantera trasiga organ. Vad har egentligen läkemedelsindustrin för incitament att satsa på friskvård att människor lever hälsosamt? Varför ska den propagera för en ändrad livsstil när detta skulle kunna ge negativa ekonomiska konsekvenser? Det är även så att samhället under de senaste århundradena helt har lämnat över ansvaret för människors hälsa åt skolmedicinen. Men nu när den sviker, genom att inte ta sitt fulla ansvar för den förebyggande hälsovården, så finns det inga egentliga alternativ. Detta eftersom den alternativa medicinen hur bra de än är lätt krossas eftersom den först måste förank ras hos treenigheten myndigheternaläkarkåren-läkemedelsindustrin. Det finns således ett mycket komplext samband mellan samhället och sjukvården som leder oss vidare i en spiral av ökad sjuklighet och ökade kostnader. Det enda som i realiteten kan bryta denna spiral är kraftfulla satsningar på förebyggande hälsovård som bygger på en förståelsen för de samband som skapar balans hos individen, och därmed hindrar den från att bli sjuka. Det är alltså dags att vi ändrar livsföring och revolterar mot medikaliseringen av samhället! Som nämnts tidigare är den stora paradoxen att trots att så många makthavare och läkare är medvetna om de ovan beskrivna förhållandena, så är de ändå inte är beredda att på allvar göra något åt dem. -4-

5 Den avgörande frågan är om man inte kan eller inte vill göra något. Förmodligen ligger det mycket i det Are Waerland sade för över 70 år sedan, att skolmedicinen gått in i en återvänds gränd som man inte kan ta sig ur. För varje år kommer man bara längre in och det är snart nära nog omöjligt att backa och ta in på en ny väg, utan att fullständigt rasera etablerade strukturer. Strukturer som byggts upp under århundraden och som idag är så etablerade att den som försöker ifrågasätta dem lätt hamnar ute i kylan eller i facket för oseriösa personer. Trots att samhällets syn på sjukdom och dagens struktur på hälsooch sjukvård har stor betydelse för människors välbefinnande kommer inte den här boken att behandla frågorna vidare. Boken är som tidigare nämnts ett försök att visa på samband mellan olika faktorer som har betydelse för om vi håller oss friska eller gör oss sjuka. Det är ingen strikt vetenskaplig bok med hundratals referenser, men den bygger på data från läroböcker i biokemi, fysiologi och medicin samt hundratals artiklar inom medicin, biokemi och mikrobiologi. Den största inspirationskällan har dock varit Are Waerlands skrifter, med The Cauldron of Disease i centrum. -5-

6 Kapitel 1 Hälsans tre hörnstenar Det finns egentligen tre olika faktorer som påverkar vårt hälsotillstånd hur vi mår. Dessa är balansen mellan kost, aktivitet och vila. Sjukdomar, eller att vi inte mår bra, beror i grund och botten på obalans mellan dessa tre. Eftersom dessa faktorer är beroende av vad vi äter och när vi äter, samt vilka aktiviteter vi utför och hur och när vi vilar, kan man krasst säga att obalansen är ett resultat av livsföringsfel. Vi lever alltså inte på ett sådant sätt att vi uppnår tillräckligt stor balans för att hålla oss friska och må bra. För att kunna må bra både psykiskt och fysiskt måste vi finna, och sedan försöka upprätthålla, så bra balans som möjligt mellan kost, aktivitet och vila. Hur det hela hänger ihop med majoriteten av det som idag belastar vår sjukvård kan vara svårt att förstå. Det är ingen självklarhet hur våra infektionssjukdomar, allergier, magbe-svär, cirkulationssjukdomar och cancer samt många psykiska åkommor är beroende på vår livsföring. Det är dock något som kommer att behandlas både direkt och indirekt längre fram. För att förstå sammanhangen är det viktigt att inte bara se på helheten utan att också se detaljerna och på hur detaljerna bygger upp helheten. Gör man det inser man att det inte är ett beteende som orsakar sjukdom, det inte är en kost som gör oss friska. Det finns helt enkelt inte bara ett sätt att leva för att vi skall må bra. Trots att vi till synes är lika (helheten) finns det många små skillnader oss emellan (detaljerna) som vi måste förstå, och sedan anpassa oss efter, för att inte bli sjuka. Det kan vara frågan om mer eller mindre av något födoämne, det kan vara frågan om hur mycket och vilka aktiviteter man skall ägna sig åt eller hur mycket vila man behöver. Orsaken till olikheterna är i grunden våra arvsanlag. Trots att vi alla är människor med i stort sett samma arvsanlag (helheten) så är vi alla olika när det gäller detaljer i vår arvsmassa. Detaljer som gör att one size doesn t fit all. Det är inte svårt att inse att vi till utseendet är olika, men det finns minst lika stora skillnader om inte större inuti kroppen. Men naturligtvis är det mesta lika mellan oss människor, så grunderna för hur man skall kunna uppnå balans är densamma. Just det faktum att det mesta är lika gör att vi har en mycket stor tendens att försöka generalisera allt blir lättare då. Det gäller också dagens sjukvård som har svårt för att se och förstå de skillnader som finns mellan individer. Man vill gärna ställa samma diagnos på likartade symptom och skriva ut samma läkemedel. Den medicinska vetenskapen bygger nämligen mycket på statistik, och för att ett läkemedel skall godkännas krävs det kliniska prövningar som visar att de flesta blir av med symptomen om man tar just det läkemedlet mot det symptomet. Det kan dock finnas många som inte blir av med symptomen när man tar läkemedel trots att det är godkänt för en viss indikation (symptom). Varför är det oftast ingen som vet, men det beror förmodligen på detaljerna att vi är olika. -6-

7 Idag är det också läkarens diagnos som avgör om vi i samhällets mening är friska eller sjuka. Samhället har gett läkarna monopol och veto på vad som är hälsa och ohälsa. I utbildningen lär man sig känna igen symptom, koppla dem till sjukdomar och ge behandling som tar bort symptomen. Många som känner sig sjuka får dock ingen diagnos och alla som får behandling blir inte friska, trots att de fått en diagnos och en behandling som borde göra dem symptomfria. Skillnaden mellan frisk och sjuk ligger dock inte i en diagnos ställd av en läkare, utan i varje individs subjektiva uppfattning om hur den mår. Benbrott I de flesta fall en objektiv diagnos med tydlig orsak och lätt att sätta in rätt behandling Trött och hängig I de flesta fall en subjektiv diagnos med oklar orsak och svårt att sätta in rätt behandling Är sjukdomar något naturligt måste vi vara sjuka? De flesta skulle väl påstå att sjukdomar är något naturligt. Sjukdomar har alltid funnits och kommer alltid att finnas och vi måste ha våra läkare och mediciner för att mänskligheten skall överleva. Ja visst är det så, ett samhälle totalt fritt från sjukdomar, där läkare och mediciner inte behövs kommer vi aldrig att få. Men egentligen är människan en varelse som utvecklats och överlevt under miljoner år och existerat i sin moderna form i några hundra tusen. Det naturliga urvalet har selekterat fram en individ som är skapt att leva i samspel med en orörd natur i balans, och att klara sig utan läkare och moderna mediciner. Friskt är naturligt medan sjukt är onaturligt. Naturens balans har dock i det långa perspektivet hela tiden förändrats. Människan skulle därför inte ha funnits om hon inte haft en enorm förmåga till anpassning till olika miljöer och därmed överlevnad under svåra förhållanden. Det har gjort att dagens människa, liksom alla levande organismer, har en strikt prioritering av för kroppen livsnödvändiga funktioner. Vid smärre brister på nödvändiga näringsämnen, belastning av mindre mängder gifter eller ensidig föda kan kroppen själv göra de prioriteringar som behövs för att vitala funktioner skall upprätthållas, och vi håller oss relativt friska. Visst kan vi vara trötta och hängiga, men hjärtat slår och våra inre organ fungerar i stort sett som de ska. Vid långvarig felnäring och obalans blir detta allt svårare, och en rad sjukdomar uppstår. De symptom som sjukdomarna ger är signaler på att allt inte står rätt till. De talar dock inte om den egentliga orsaken till sjukdomen. Många av de signaler som kroppen ger på obalans är vad vi kallar lindriga sjukdomar såsom förkylning, huvudvärk, trötthet, magbesvär och allergier. Dessa sjukdomar eller tillstånd är så vanliga att vi ser dem som fullt naturliga, och därför finns ingen anledning att göra något åt deras verkliga orsaker. Läkarvetenskapen har också gett oss enkla läkemedel för att ta bort symptomen. Många tror kanske alltså att dessa läkemedel botar, men vad de gör är att de ofta bara tar bort symptomen. Inte tar huvudvärkstabletten bort den egentliga orsaken till varför vi har ont i huvudet likväl som de syrahämmande läkemedlen, som många tar för att bli av med sura uppstötningar eller magsår, inte tar bort orsaken till varför man får dessa. Ett annat exempel är antihistamin som man tar för att bli av med bl a hösnuva (pollenallergi). Antihistamin botar inte pollenallergin, -7-

8 men det blockerar effekten av det kroppsegna ämnet histamin. Histaminet avges av vissa celler när de utsätts för IgE-antikroppar bundna till allergener (ämnen som orsakar allergi) och det är alltså histaminet som gör att näsan rinner och att ögonen kliar genom att påverka vissa vävnader till ökad sekretion. Tyvärr hjälper alltså inte antihistamin mot den verkliga orsaken till allergin, dvs att kroppens immunsystem har bildat IgE -antikroppar mot pollenet. Varför vissa personers immunsystem bildar IgE-antikroppar mot vissa ämnen och andra inte har forskningen inget tydligt svar på. Det finns dock teorier som säger att det beror på för god hygien. Under fosterutvecklingen och i den tidiga barndomen lär sig nämligen kroppen känna igen vanliga ämnen i omgivningen och att inte reagera på dessa. Det är ett mycket komplext samspel mellan allergenerna, immunsystemet och vissa bakterier i mag-tarmkanalen (tarmfloran). För god hygien gör att man får en utarmad tarmflora och att samspelet därmed inte fungerar optimalt. Det påstås dock finnas vissa läkemedel som kan bota sjukdomar, såsom antibiotika. Och visst, vi blir ju oftast friska efter en antibiotikakur. Detta eftersom antibiotika gör att bakterierna inte kan föröka sig och därmed dör ut, och det är bakteriernas gifter och kroppens reaktion mot inkräktarna som ger symptomen. Men antibiotika kommer inte heller åt den verkliga orsaken till att vi i första läget blev sjuka. Den verkliga orsaken till att vi blir sjuka är att våra kroppar inte kan försvara sig mot angreppet från bakterierna utan att de får fäste och kan föröka sig till för individen giftiga nivåer. Vårt skydd mot inkräktarna fungerar då inte som det ska. Det bästa för att undvika infektionssjukdomar är därför att se till så att skyddet fungerar optimalt. Ett sådant synsätt har dock mycket lite med dagens läkarvetenskap att göra. För att komma till rätta med problemet måste man hjälpa människor att förstå hur viktigt det är med ett väl fungerande skydd mot bakterier och virus och hur man gör för att bygga upp det. En människa som är i balans vad gäller kost, aktiviteter och vila har också bra skydd som gör att skadliga bakterier och virus får betydligt svårare att orsaka sjukdom. Kroppen har egentligen två huvudsakliga lager av skydd mot inkräktare. Det ena är en rent fysisk barriär och så en mer biokemisk barriär, vårt immunsystem. Den fysiska barriären, som utgörs av huden och friska slemhinnor i bl a näsa, lungor och matsmältningskanalen, är det första skyddet. Men förutom själva huden och epitelceller består barriären också till stor del av goda bakterier. Det är först när denna inte fungerar som det ska som skadliga bakterier och virus kan angripa våra kroppar och ge oss symptom. Om skadliga bakterier och virus tar sig igenom den första skyddsnivån träder vårt andra skydd in, immunsystemet, som på platsen för angreppet försöker göra sig av med inkräktaren. Vi får lokala inflammationer med ibland värk och svullnader. Det här kan också påverka individens allmäntillstånd med symptom som feber, huvudvärk och trötthet. Om inte heller den skyddsbarriären fungerar träder det övergripande immun-systemet in. Ämnen som utsöndras av immunsystemet tillsammans med gifter som produceras av skadliga bakterier eller virus, ger ofta ännu kraftigare symptom såsom hög feber och värk i huvudet eller andra delar av kroppen. En vanlig förkylning eller influensa är exempel på när det övergripande immunsystemet är aktiverat, medan bakteriella infektioner oftast är mer lokala. Det finns dock -8-

9 många undantag som exempelvis halsfluss (streptokockinfektion) där en lokal halsinfektion ger kraftiga symptom i hela kroppen. Hos en frisk och välnärd människa kommer mycket sällan skadliga bakterier och virus in i kroppen utan något fysiskt våld, dvs att hud eller slemhinnor penetreras. Men om så ändå skulle ske tar immunsystemet oftast snabbt hand om inkräktarna, och även om detta kan ge symptom så läker kroppen snabbt av sig själv. Men ju mer felnärd eller ju mer belastad med giftiga ämnen kroppen är, desto lättare kan bakterier och virus ta sig in i kroppen och föröka sig, och desto värre blir också symptomen. En felnärd människa har nämligen svagare slemhinnor och ett mindre aktivt immunsystem, vilket gör henne mer sårbar för bakterier och virus. Individen blir lättare förkyld, får halsfluss, urinvägsinfektioner, lunginflammation, diarréer, etc. Ett exempel på det är bakteriesjukdomen tuberkulos där den drabbade oftast är felnärd, lever i smutsiga miljöer och har bristande hygienen. Så var ofta fallet i många storstäderna kring förra sekelskiftet och tidigare. Idag är tuberkulos en mycket ovanlig sjukdom beroende på bättre hygien, renare miljö och bättre nutritionsstatus. En välnärd människa med ett normalt fungerande immunsystem i en ren miljö har mycket svårt att få tuberkulos. Om barriärerna fungerar normalt kan vi alltså lättare stå emot exponering av bakterier och virus. Många av oss går faktiskt omkring med bakterier eller virus som kan vara sjukdomsframkallande, utan att vi för den sakens skull blir sjuka våra barriärer fungerar. Det finns bl a studier som visar att ca 10 % av befolkningen är bärare av betahemolyserande streptokocker grupp A, dvs den bakterie som ger halsfluss. Man kallar det för asymptomatiska bärare, eftersom man är fullt frisk. Det är först när vi av någon anledning kommer i obalans genom att vi t ex utsatt oss för extra stora påfrestningar, som dessa bakterier kan föröka sig och göra oss sjuka. För att samspelet mellan de goda bakterierna och vårt immunsystem skall fungera krävs bl a att de goda bakterierna får all den näring de behöver. Den största källan till näring för bakterierna är lösliga fibrer (FOS, inulin eller beta-glukaner). Dessa lösliga fibrer är polysackarider som påminner om stärkelse, men som inte kan brytas ned i mage och tunntarm. De passera därför intakta ner till tjocktarmen där de hälsosamma bakterierna kan utnyttja dem som näring. Man hittar lösliga fibrer finns framförallt i frukt, rotfrukter och grönsaker men också till stor del i fullkorn av vissa sädesslag och då framförallt havre och korn. Det finns mer och mer som talar för att de goda bakterierna är av största betydelse för att vi skall hålla oss friska från våra vanligaste infektionssjukdomar. En av de senaste studierna som visar på det gjordes av företagsläkaren Py Tybelius vid Tetra Pak i Lund. Genom att ge extra tillskott av Lactobacillus reuteri (probiotisk bakterie från BioGaia) kunde sjukskrivningarna mer än halveras vad gäller sjukdomar som var orsakade av symptom från mage och luftvägar. Och detta utan att speciell hänsyn tagits till den övriga kosten. En studie av prevention mot turistdiarré har nyligen avslutats som visar att probiotika minskar incidensen och svårighetsgraden av diarréer. Trots att det kommer fler och fler studier som visar på de positiva effekterna av hälsosamma bakterier så negligeras det fortfarande av den etablerade medicinen. Den förlitar sig istället enbart på -9-

10 antibiotika och olika vacciner för att motverka infektioner. Förutom våra vanliga infektionssjukdomar så finns det många som tror att flera av våra vanliga folksjukdomar såsom, reumatism, diabetes och ateroskleros också har en orsakskomponent i bakterier och virus, och på något sätt en nedsatt barriär mot dessa. Det finns ännu bara lite forskning på området, men det är inte alls otroligt att skadliga bakterier och virus har betydligt större påverkan på många sjukdomar än vi hittills trott. Där är det dock frågan om mycket mer komplexa samband och som delvis kommer att tas upp längre fram. Man kan dock redan nu nämna att det finns tumörer (bl a livmoderhalscancer) som har virus som en orsakskomponent och magsår har på senare år blivit en infektionssjukdom i och med upptäckten av bakterien Helicobacter pylori. Något som gav Nobelpriset i medicin Oavsett hur många av våra sjukdomar som i grund och botten har en orsakskomponent i skadliga bakterier och virus är det i alla händelser viktigt att upprätthålla våra barriärer mot dessa för att förhindra att de kommer in i våra kroppar. Hur det egentligen går till är ett komplext samspel mellan vårt immunsystem och de goda bakterierna, som hos en frisk individ förekommer i mycket stora mängder i mag-tarmkanalen och på våra slemhinnor. När det gäller mag-tarmkanalen så räknar man rent av med att det finns drygt ett kg bakterier av flera hundra olika arter hos en frisk individ. Det har också visat sig att ca 80 % av människans immunsystem är koncentrerat kring tarmarna. Den svagaste länken och balans Inom kemin är det ett välkänt faktum att alla kemiska reaktioner bygger på jämvikter mellan substrat och produkt, dvs de ämnen som behövs för att bilda ett annat ämne och ämnet som bildas. Hur den jämvikten ser ut hur mycket av ämnet som kan bildas beror strikt på kemins lagar. Samma sak gäller givetvis alla de kemiska reaktioner som sker i människokroppen och alla andra levande väsen. Människan kan liknas vid en gigantisk biokemisk fabrik där tusentals reaktioner sker samtidigt, främst i cellerna, men också i den vätska som omger dem, samt i gränsen mellan människa och omgivning. Här är det också hela tiden frågan om jämvikter mellan substrat och produkt, men i ett oerhört komplext samspel. Det som styr dessa jämvikter, förutom hur mycket det finns av de olika ämnena (koncentrationen), är temperatur, surhetsgrad, enzymer och cofaktorer (mineraler och spårämnen). Allt detta måste vara i någorlunda balans för att våra biokemiska reaktioner ska fungera som det är tänkt. Ser man livet ur detta perspektiv kan det tyckas att det är ett stort under att vi över huvud taget finns till. Ur ett evolutions-perspektiv är dock inte undret särskilt stort. Man kan helt krasst säga att skulle det inte fungera, så skulle vi inte finnas till. Det som inte fungerar försvinner, och dess materia övergår i andra former och föreningar. Men åter till de kemiska reaktionerna som försiggår i kroppen och dess celler. Komplexiteten gör att brist på ett ämne lätt kan -10-

11 orsakar brist på ett annat, som i sin tur påverkar ett tredje som påverkar ett fjärde. Det är oftast det ämne som förekommer i lägst koncentration jämfört med vad som behövs som begränsar reaktionen den svagaste länken. Den svagaste länken finns alltså på molekylär nivå. Kroppen och dess celler är utrustad med en mängd styr- och reglerfunktioner som egentligen alla bygger på kemins lag om reaktioners jämvikt. Det som är produkt i en reaktion är sedan substrat i en annan, och en liten förändring i ph eller lägre nivå av ett enzym eller co-faktor kan ibland ha en stor påverkan på hur mycket av ett ämne som bildas. Vad som också viktigt är att det kan vara lika illa om det finns för mycket som för lite av ett ämne. Det kan t ex vara ett enzym som används i två reaktioner med två olika ämnen som substrat, men att det ena ämnet har lite lättare att binda till enzymet. För mycket av de ena ämne kan då göra att det ockuperar alla bindningsställen så att det andra ämnet inte kommer åt. Det kan då ge en brist på den produkt det ämnet skulle ge osv. Eftersom de flesta av kroppens kemiska reaktioner sker i cellerna, och kroppen består av många miljarder celler som bygger upp vävnader och organ, kan man ju undra hur ämnena hittar till de ställen där de behövs? Jo först måste de komma in i kroppen, vilket till största delen sker genom att vi äter och dricker, och därefter skall ämnena spjälkas och tas upp i matsmältningskanalen, för att sedan transporteras till de platser där de behövs. Därför har vårt näringsupptag via tarmarna samt blodcirkulationen en avgörande betydelse. Det spelar dock ingen roll hur bra man äter om inte näringsupptaget fungerat som det ska, och det spelar ingen roll hur bra näringsupptag man har om man inte kan distribuera ämnena i kroppen - om cirkulationen är för dålig. Det är återigen den svagaste länken som avgör om vi har balans, men nu är vi på makronivå (helheten). Beroende på perspektiv är den svagaste länken olika saker men i grunden alltid på molekylär nivå (detaljerna). För att kroppen skall slippa transportera alla ämnen till och från cellerna, dvs vara helt beroende av de yttre faktorerna som näringsupptag och cirkulation, är människan så konstruerad att hon själv i varje cell kan producera många av de för kroppen nödvändiga ämnena. Om kroppen upptäcker en brist i en cell startar en produktion. Vissa av de ämnen som kan behövas i hela kroppen kan dock bara produceras av speciella celler, och måste därför ändå förlita sig på cirkulationen för att komma andra celler och organ till nytta. Fungerar inte cirkulationen som den skall är det därför den som utgör den svagaste länken. En del av de ämnen människokroppen behöver, de essentiella, kan människan dock inte tillverka själv. De, liksom energirika föreningar, måste ständigt tillföras utifrån. Det är här frågan om hundratals olika ämnen. Skulle ett sådant essentiellt ämne vara den svagaste länken och vi inte kan få den tillgodosedd via kosten, får vi en bristsjukdom. Men den svagaste länken kan också vara något som kroppen normalt kan producera, men som av någon anledning produceras i för liten omfattning. Orsaken till detta är ofta genetisk, vi kan t ex ha en förändring i någon av våra gener som gör att det enzym genen kodar för inte fungerar tillräckligt bra. Vi kan därför behöva mer av ett substrat för att reaktionen skall kunna producera tillräckligt av nästa ämne i reaktionskedjan. -11-

12 I vissa fall kan vi också få för mycket av ett ämne, vi kallar det förgiftning. Det påverkar också jämvikten och kroppen fungerar inte som den skall. Symptomen av brist eller överskott kan i bästa fall bli allmän trötthet, men i ibland även mer uttalade sjukdomstillstånd. Den vanligaste kemiska processen i alla celler, och viktigaste för att upprätthålla livet på kort sikt, är den sk krebscykeln även kallad citronsyracykeln. Den består av en rad kemiska reaktioner som genom en sk oxidativ process, med pyruvat (nedbrytningsprodukt av glukos) som substrat, bildar koldioxid och vatten, och samtidigt genererar värme och energirika föreningar. Citronsyracykeln gör att vi kan upprätthålla kroppstemperaturen och att bl a muskler och hjärna kan arbeta. Citronsyracykeln är så central i allt liv att den inte får vara beroende av bara ett substrat för att fungera en enda svagaste länk. Skulle vi få för lite glukos kan därför citronsyracykeln förutom glukos (beståndsdelarna i bl a socker och stärkelse) utnyttja fettsyror och aminosyror som substrat för att hålla cellerna vid liv. Till och med den alkohol vi får i oss vid t ex ett glas vin kan förbrännas via citronsyracykeln. Vilket substrat som används är dock helt beroende på kemins lagar och hur mycket det finns av de olika ämnena. Faktum är också att det finns en hel rad reaktioner hos människan som kan ta andra vägar vid brist på ett substrat. Det är en av anledningarna till att vi under ganska lång tid kan utsättas för kraftig obalans genom t ex undernäring utan att dö. Egentligen är det så att vi har en konstant obalans i kroppen, och denna kämpar hela tiden med att komma i balans. Hela den komplexa kemiska fabrik som människokroppen utgör skulle kunna liknas vid ett stort nät. Ett nät som går sönder och lagas hela tiden. Utifrån sett ser det fortfarande ut som ett nät (helheten), men med tiden blir fler och fler maskor trasiga (detaljer), vi orkar inte laga det i den takt det går sönder, och till sist håller det inte ihop på vissa ställen. Vi blir väldigt sjuka och kanske dör. För att hålla oss friska måste vi se till så att så få maskor som möjligt går sönder och att vi har tillräckligt med material och tid att laga det som ändå brister. På makronivå handlar detta om balans mellan hälsans tre hörnstenar kost, aktivitet och vila. Kosten måste med andra ord vara anpassad till de aktiviteter vi utför, och vilan måste vara anpassad till mängden aktiviteter. I och med att vi alla är olika blir det dock svårt att komma med en lösning som passar alla varje människa måste hitta sin egen balans. Som nämnts tidigare kan vi aldrig bli av med alla sjukdomar, men för den skull skall vi inte kapitulera och acceptera att vi blir sjuka. Friskt är naturligt och sjukt onaturligt. Genom att varje människa försöker hitta sin egen balans kan hon undvika många av de sjukdomar som idag ses som helt naturliga och oundvikliga. -12-

Sjukdomarnas orsak och prevention av P-J Fager

Sjukdomarnas orsak och prevention av P-J Fager Sjukdomarnas orsak och prevention Innhehåll (fram till 17 februari 2007) Inledning: Sjukdomar - livsföringsfel... 2 Den stora paradoxen... 3 Kapitel 1, Hälsans tre hörnstenar... 6 Är sjukdomar något naturligt

Läs mer

Att vara hälsorådgivare

Att vara hälsorådgivare Att vara hälsorådgivare Hälsorådgivare, smaka på ordet, visst låter det bra. Och så är det också meningen att det ska tolkas. Att vara någons rådgivare innebär att man har en betydelsefull funktion, eftersom

Läs mer

Vart har all kunskap om kostens betydelse för hälsa och sjukdom tagit vägen?

Vart har all kunskap om kostens betydelse för hälsa och sjukdom tagit vägen? Vart har all kunskap om kostens betydelse för hälsa och sjukdom tagit vägen? Under de första 3-4 årtiondena av 1900-talet gjordes stora framsteg inom näringsforskningen. Man upptäckte då bl a de flesta

Läs mer

Vetenskap & hälsa. Ont i magen. Aktuellt om. Värna din tarmflora med nyttiga bakterier. skymmer sjukdomsrisk. lika smart som hjärnan?

Vetenskap & hälsa. Ont i magen. Aktuellt om. Värna din tarmflora med nyttiga bakterier. skymmer sjukdomsrisk. lika smart som hjärnan? Aktuellt om Juni 2012 Vetenskap & hälsa Populärvetenskapligt om medicinsk forskning från Lunds universitet och Region Skåne Ont i magen Värna din tarmflora med nyttiga bakterier BUKHJÄRNAN lika smart som

Läs mer

SLUTUPPSATS AKUPUNKTURAKADEMIN / PERNILLA HOLMSTEN, GRUPP 13

SLUTUPPSATS AKUPUNKTURAKADEMIN / PERNILLA HOLMSTEN, GRUPP 13 D I A B E T E S M E L L I T U S SLUTUPPSATS AKUPUNKTURAKADEMIN / PERNILLA HOLMSTEN, GRUPP 13 Email: holmsten.pernilla@telia.com INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 2. Bakgrund 4 2.1 Diabetes Mellitus enligt

Läs mer

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö Psykisk ohälsa mer än en arbetsmiljöfråga Författare: Anna Bergsten, Carin Hedström, Robert Thorburn Detta är en del i serien Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö.

Läs mer

Jomana 2009. Må bra till kropp och själ

Jomana 2009. Må bra till kropp och själ Jomana 2009 Må bra till kropp och själ Ett varmt tack till: Min underbara lärare på Glokala folkhögskolan, Gunilla Andersson, för hennes hjälp och stöd och tro på mitt hälsoprojekt. Tack för att du har

Läs mer

Den första människan som kommer att bli 1000 år gammal är redan född.

Den första människan som kommer att bli 1000 år gammal är redan född. Introduktion Vi lever i en fantastisk tid fylld av otroliga framsteg. Vi har skapat extremt avancerade uppfinningar och åstadkommit fantastiska mål. Vi har promenerat på månen. Kommunicera trådlöst och

Läs mer

Välkommen till modul 1 i internetbehandlingen för paniksyndrom!

Välkommen till modul 1 i internetbehandlingen för paniksyndrom! Välkommen till modul 1 i internetbehandlingen för paniksyndrom! Modul 1 fungerar som en introduktion och översikt till hela behandlingsprogrammet. Samtidigt är temat för modul 1 vad paniksyndrom egentligen

Läs mer

Gastric bypass Den subjektiva upplevelsen efter operation

Gastric bypass Den subjektiva upplevelsen efter operation EXAMENSARBETE - KANDIDATNIVÅ I VÅRDVETENSKAP MED INRIKTNING MOT OMVÅRDNAD VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 2011:65 Gastric bypass Den subjektiva upplevelsen efter operation Pernilla Borglund Kronander

Läs mer

TillSkott. Kolloidalt silver mineralet som stärker immunförsvaret, samtidigt som det hjälper kroppen med ovälkomna bakterier, svampar och virus

TillSkott. Kolloidalt silver mineralet som stärker immunförsvaret, samtidigt som det hjälper kroppen med ovälkomna bakterier, svampar och virus Kolloidalt silver mineralet som stärker immunförsvaret, samtidigt som det hjälper kroppen med ovälkomna bakterier, svampar och virus Visste du att det finns en enkel hjälp att få som kan råda bot på de

Läs mer

Små barn, lite sömn och

Små barn, lite sömn och När jag varit aktiv måste jag vila i veckor Om Susanne lagar middag en kväll blir hon så trött att hon inte orkar äta den. Hennes liv går ut på att klara sig genom dagen. Gör hon det är det en bra dag!

Läs mer

Ulcerös kolit så blev jag frisk från min obotliga tarminflammation

Ulcerös kolit så blev jag frisk från min obotliga tarminflammation Ulcerös kolit så blev jag frisk från min obotliga tarminflammation Version 3 Det är skillnaden som gör skillnaden sa en gång en klok person till mig. Vill du ha en förändring så måste du förändra något.

Läs mer

fyller 10 år Tillskott eller mat? Sanna tränar för ryggens skull Sveriges tidning i väntrummet! l Lev här och nu & tacksamhet

fyller 10 år Tillskott eller mat? Sanna tränar för ryggens skull Sveriges tidning i väntrummet! l Lev här och nu & tacksamhet medicin hälsa välbefinnande Nr 4 DEC 2011 FEB 2012 PRIS 49:- Tillskott eller mat? Tro ger livskvalitet Tics är inget konstigt! STREtchA MED hollywoodstjärnan Sveriges mest lästa tidning i väntrummet! BLI

Läs mer

Har företag råd att inte hantera psykisk ohälsa?

Har företag råd att inte hantera psykisk ohälsa? Har företag råd att inte hantera psykisk ohälsa? Vinster med att förebygga psykisk ohälsa på jobbet Anders Johrén Labora Konsultforum AB på uppdrag av Hjärnkoll Mars 2013 Sida 1 av 33 Innehåll Sammanfattning

Läs mer

intraderma - vårt nya hudkoncept epigenetik kopplat till enzymer - dicqie fuller glutenspecialisten

intraderma - vårt nya hudkoncept epigenetik kopplat till enzymer - dicqie fuller glutenspecialisten maj 2015 intraderma - vårt nya hudkoncept epigenetik kopplat till enzymer - dicqie fuller glutenspecialisten leaky skin - ett nytt perspektiv Atopisk dermatit EksEm LEAKY SKIN OCH IMMUNFÖRSVAR Huden är

Läs mer

kombinationsbehandlingens

kombinationsbehandlingens kombinationsbehandlingens En väglednig till underlättad behandling av hivinfektion RFSL Posithiva gruppen k o m b i n a t i o n s b e h a n d l i n g e n s a b C RFSL Posithiva gruppen Broschyren är framtagen

Läs mer

Diabetes typ 1. Jörgen Vesti Nielsen. Den blå ringen är en universell symbol för diabetes. www.kostdemokrati.se

Diabetes typ 1. Jörgen Vesti Nielsen. Den blå ringen är en universell symbol för diabetes. www.kostdemokrati.se Diabetes typ 1 Den blå ringen är en universell symbol för diabetes Jörgen Vesti Nielsen Diabetes typ 1 Sidan 2 Om författaren Jörgen Vesti Nielsen, tidigare överläkare vid Karlshamns Lasarett, numera pensionär,

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Kvinnors hälsa Svenska kvinnor har den högsta höftfrakturrisken i världen Benskörhet, osteoporos, beror på att skelettet med åldern försvagas

Läs mer

Diabetes typ 1. Den blå ringen är en universell symbol för diabetes. Jörgen Vesti Nielsen

Diabetes typ 1. Den blå ringen är en universell symbol för diabetes. Jörgen Vesti Nielsen Diabetes typ 1 Den blå ringen är en universell symbol för diabetes Jörgen Vesti Nielsen Diabetes typ 1 Sidan 2 Om författaren Jörgen Vesti Nielsen, tidigare överläkare vid Karlshamns Lasarett, numera pensionär,

Läs mer

VETENSKAP & HÄLSA. Aktuellt om. Leva med diabetes

VETENSKAP & HÄLSA. Aktuellt om. Leva med diabetes Aktuellt om A K T U ELLT O M V E T ENSK A P O CH HÄL SA JUNI 20 05 Juni 2005 VETENSKAP & HÄLSA Leva med diabetes Denna tidskrift ges ut av Medicinska fakulteten vid Lunds universitet och Universitetssjukhuset

Läs mer

EXAMENSARBETE. Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden?

EXAMENSARBETE. Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden? EXAMENSARBETE 2005:09 HV Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden? Helén Jakobsson, Annalena Niemi Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar

Läs mer

Del II. Analysera gener

Del II. Analysera gener Del II Analysera gener Den moderna gentekniken ger oss inte bara möjlighet att ändra arvsanlag. Den har också lärt oss att läsa och analysera våra egna gener. Detta reser en rad komplicerade frågor om

Läs mer

Cystisk fibros familjevistelse

Cystisk fibros familjevistelse Dokumentation nr 443 Cystisk fibros familjevistelse ÅGRENSKAS FAMILJE- OCH VUXENVISTELSER CYSTISK FIBROS Ågrenska arrangerar varje år drygt tjugo vistelser för familjer från hela Sverige. Till varje familjevistelse

Läs mer

Vetenskap & hälsa. Aktuellt om. Kampen mot den farliga fetman

Vetenskap & hälsa. Aktuellt om. Kampen mot den farliga fetman Aktuellt om Vetenskap & hälsa Juni 2009 Kampen mot den farliga fetman Denna tidskrift ges ut av Medicinska fakulteten vid Lunds universitet och Universitetssjukhuset i Lund & Universitetssjukhuset MAS

Läs mer

På bettet hela livet. om odontologisk vetenskap i Umeå. En Bok från forskningens dag 2006 Medicinska fakulteten

På bettet hela livet. om odontologisk vetenskap i Umeå. En Bok från forskningens dag 2006 Medicinska fakulteten Forskningens dag 2006 På bettet hela livet om odontologisk vetenskap i Umeå En Bok från forskningens dag 2006 Medicinska fakulteten Umeå universitet Du kan också bidra... till den medicinska forskningen

Läs mer

Eget ansvar i vården?

Eget ansvar i vården? Eget ansvar i vården? ett symposium om medicinsk etik 1 Eget ansvar i vården? ett symposium om medicinsk etik 16 september 2009 Lund Medicinska fakulteten Lunds universitet Box 117 221 00 Lund isbn 978-91-86443-79-5

Läs mer

Hjälper medicinen? Stefan Carlsson Eva Fernvall Bodil Jönsson. Stefan Carlsson Eva Fernvall Bodil Jönsson Hjälper medicinen?

Hjälper medicinen? Stefan Carlsson Eva Fernvall Bodil Jönsson. Stefan Carlsson Eva Fernvall Bodil Jönsson Hjälper medicinen? Hur upplever vi våra sjukdomar och hur verkar medicinen bäst? Hur påverkar själva upplevelserna våra reaktioner på läkemedel? Boken är helt inriktad på den vardagliga användningen av läkemedel och berör

Läs mer

Reba test. Holistisk behandling för kropp & själ (Psychosomatic Energetics)

Reba test. Holistisk behandling för kropp & själ (Psychosomatic Energetics) Reba test Holistisk behandling för kropp & själ (Psychosomatic Energetics) Välkommen till: Annelie Andersson Mottagning: Konvaljegatan 4 Tidsbeställning: 031 51 08 80 FÖRORD Hösten 2001 var Reimar och

Läs mer

VAD ÄR EN FÖRKYLNING?

VAD ÄR EN FÖRKYLNING? 1 2 Usch för förkylning! En förkylning gör ingen människa glad. Näsan rinner, halsen och ögonen svider och i värsta fall har du både feber och hosta. Och än värre är det att få influensa. I den här lilla

Läs mer