LIV MED PARKINSON ICKE-MOTORISKA SYMTOM. Ett liv med Parkinson är ett liv där varje dag är en utmaning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LIV MED PARKINSON ICKE-MOTORISKA SYMTOM. Ett liv med Parkinson är ett liv där varje dag är en utmaning"

Transkript

1 LIV MED PARKINSON ICKE-MOTORISKA SYMTOM Ett liv med Parkinson är ett liv där varje dag är en utmaning

2 LIV MED PARKINSON ICKE-MOTORISKA SYMTOM

3 Många av de bilder som fi nns i denna bok uttrycker icke-motoriska symtom och har vänligen tillhandahållits av personer med Parkinson. 2

4 INNEHÅLL 5. Förord av ordföranden i EPDA Knut-Johan Onarheim 6. Sammanfattning 9. Inledning till icke-motoriska symtom vid Parkinsons sjukdom Kartik Logishetty, Chandni Chandiramani och K. Ray Chaudhuri 14. Sammanfattning av icke-motoriska symtom vid Parkinsons sjukdom Kartik Logishetty, Chandni Chandiramani och K. Ray Chaudhuri 17. Ekonomiska konsekvenser av Parkinsons sjukdom 18. Tvärvetenskaplig vård av personer med Parkinsons sjukdom Bastiaan R. Bloem 24. Vittnesmål från patienter Fallstudier 30. Tarmproblem Fabrizio Stocchi 38. Förlust av luktsinnet II Antje Haehner och Heinz Reichmann 40. Trötthet Fabrizzio Stocchi 44. Depression och smärta Angelo Antonini 47. Sömnsvårigheter Petr Dušek och Evžen Růžička 49. Ett fall av undermedicinering Per Odin 51. Läkemedelsbiverkningar och punding Per Odin 53. Tvångsbeteende Per Odin 55. Vanliga frågor om icke-motoriska symtom 60. Lästips 63. Ordlista 67. Tack 34. Förlust av luktsinnet I Heinz Reichmann 3

5 4

6 FÖRORD Europeiska Parkinsonförbundet EPDA (European Parkinson s Disease Association) lanserade 2008 sin informationskampanj Liv med Parkinson. Syftet var att belysa hur det är att leva med Parkinsons sjukdom och den inverkan det har på det dagliga livet, inte bara för den person som har sjukdomen, utan även för hela familjen, vårdgivarna och samhället i stort. Parkinsons sjukdom är den näst vanligaste progressiva neurodegenerativa sjukdomen och den drabbar människor från alla kulturer och etniska tillhörigheter runt om i världen. Det fi nns för närvarande inget botemedel och den drabbar gamla och unga, män och kvinnor. Parkinson påverkar alla aspekter av det dagliga livet. Det är en komplex sjukdom vars effekter sträcker sig från fysiska till psykiska och dess konsekvenser överskrider nästan varje kulturell, social och ekonomisk gräns. Symtomen är olika för varje person och de kan variera från dag till dag, från timme till timme, och till och med från minut till minut. Även om behandlingen ständigt förbättras, har forskarna ännu inte kunnat hitta något sätt att förebygga eller bota sjukdomen. Det är mycket viktigt att medvetenheten höjs om hur Parkinson fortskrider, hur det egentligen är att leva med en kronisk neurologisk sjukdom, vilka behandlingar som fi nns och de biverkningar som orsakas av läkemedel, samt de alltmer skadliga sociala och ekonomiska konsekvenserna av Parkinson för samhället. Kampanjlitteraturen består av två delar: Liv med Parkinson (del ett) belyser vikten av tidig diagnos och behandling för att fördröja sjukdomsutvecklingen. Den belyser även den ekonomiska och sociala bördan i sjukdomens sena stadier då effekterna är som störst för personerna med Parkinson, deras familjer, anhörigvårdare och samhället i sin helhet. Liv med Parkinson (del två) fokuserar på sjukdomens icke-motoriska symtom och visar komplexiteten hos Parkinson, samtidigt som vikten av tidig diagnos och effektiv behandling upprepas. Det fi nns många icke-motoriska symtom som måste behandlas, däribland smärta, inkontinens, förstoppning, sömnstörningar, trötthet, ångest och depression. Dessa är bara några av de symtom som personer med Parkinson måste leva med dagligen. Vi skulle inte ha kunnat ge en tillfredsställande beskrivning av Parkinson utan stöd från många personer runt om i Europa, vilka haft vänligheten att samtycka till att deras personliga berättelser och fallbeskrivningar har använts. Genom att ta del såväl av deras erfarenheter som av korrekta fakta, hoppas vi att intresset hos beslutsfattare och allmänhet kommer att bidra till en förståelse för att Parkinson är mer än skakningar, att det inte bara är äldre människor som drabbas och att människor har rätt att få bästa möjliga vård och behandling. Med din hjälp kan EPDA öka medvetenheten om de sociala och ekonomiska följderna av Parkinson och dess konsekvenser för samhället. För mer information, besök Knut-Johan Onarheim Ordförande i EPDA [2009 ] 5

7 SAMMANFATTNING PARKINSONS SJUKDOM Parkinsons sjukdom är en fortskridande neurologisk sjukdom som orsakas av förlust av nervceller i hjärnan. Den uppkallades efter dr James Parkinson, den Londonläkare som först beskrev sjukdomen i sin skrift med namnet An Essay on the Shaking Palsy år Parkinson är den näst vanligaste degenerativa sjukdomen i centrala nervsystemet. Man har uppskattat att i Västeuropas fem och världens tio mest tätbefolkade nationer hade mellan 4,1 och 4,6 miljoner människor över 50 års ålder Parkinson år Denna summa förväntas ha fördubblats till mellan 8,7 och 9,3 miljoner år Parkinson är även förknippad med symtom som inte är direkt relaterade till rörelse. 4 Dessa kallas icke-motoriska symtom och kommer att vara fokus för denna broschyr. Parkinson kan påverka många aspekter av det dagliga livet och ha djupgående inverkan på livskvaliteten. Parkinson är livsförändrande, men inte livshotande. Den genomsnittliga åldern då Parkinson debuterar är ungefär 60 år. Sjukdomen förekommer vanligtvis hos personer som är äldre än 50 år, men kan ibland förekomma hos yngre vuxna i 30 till 50 års åldern (och i sällsynta fall hos ännu yngre). 3 Parkinson är ofta förknippad med rörelseproblem, så kallade motoriska symtom. De fyra viktigaste motoriska symtomen vid Parkinson är tremor (skakningar) vid vila, stelhet, bradykinesi (långsamma rörelser) och postural instabilitet. Dessutom har böjd kroppshållning och fastfrysning (motorisk blockering) inkluderats bland de klassiska kännetecknen på parkinsonism. 4 Diagnos på Parkinson ställs genom klinisk utvärdering av förekomsten av en kombination av de fyra viktigaste kännetecknen. 4 6

8 ICKE-MOTORISKA SYMTOM Även om de motoriska symtomen länge har betraktats som de huvudsakliga symtomen vid Parkinson, anses nu alltmer de icke-motoriska symtomen, som inte är relaterade till rörelsesvårigheter, vara vanliga och viktiga inslag i sjukdomen. 4,5 De icke-motoriska symtomen är mycket varierande. De omfattar neuropsykiatriska problem (t.ex. depression, demens och repetitivt eller tvångsmässigt beteende såsom spelberoende), sömnstörningar (t.ex. sömnlöshet och livliga drömmar), autonoma symtom (t.ex. blåsstörningar, svettningar och erektil impotens), symtom från mag-tarmkanalen (t.ex. förstoppning, avföringsinkontinens och illamående) och sensoriska symtom (t.ex. smärta och luktfunktionsstörning som påverkar smak- och luktsinnet), samt trötthet, viktökning eller viktminskning och dimsyn. Se sidorna för en omfattande översikt över icke-motoriska symtom vid Parkinson. 5 Icke-motoriska symtom kan förekomma i alla stadier av Parkinson. Några, däribland luktfunktionsstörning, förstoppning och depression, kan föregå de motoriska symtomen med mer än ett årtionde. 5,6 Även om det för närvarande inte är möjligt att fastställa en diagnos på Parkinson endast baserat på icke-motoriska symtom, är förhoppningen att en bättre förståelse av dessa olikartade tidiga symtom i framtiden kan leda till tidigare diagnos och behandling. 7 Andra icke-motoriska symtom, såsom Parkinsons demens, förekommer oftare i senare sjukdomsstadier. 8 Icke-motoriska symtom kan komma att dominera de mer framskridna stadierna av Parkinsons sjukdom och kan tyda på läkemedelsrelaterade komplikationer såsom dosglapp när effekten av en dos avtar innan det är dags för nästa dos. 9,10 De bidrar avsevärt till funktionsnedsättning och åtföljande vårdkostnader, samt har stor inverkan på livskvaliteten. 5 7

9 Icke-motoriska symtom kan påverka livet för personer med Parkinson i samma eller större utsträckning som motoriska symtom, särskilt under de senare stadierna av sjukdomen. Till skillnad från motoriska symtom, för vilka det fi nns behandling, upptäcks och behandlas ofta inte icke-motoriska symtom, även om effektiva behandlingar fi nns. 5,11 Genom att upptäcka och behandla dessa symtom tidigare, och förstå deras inverkan på de dagliga rutinerna, kan man bidra till att livskvaliteten förbättras. Kommunikationen mellan personer med Parkinson och deras läkare är viktig för att förbättra livskvaliteten. Studier har visat att de två grupperna kanske inte har samma syn på vilka som är de besvärligaste symtomen och att dessa skillnader kan försvåra effektiv behandling. 12 Denna broschyr syftar till att öka medvetenheten om icke-motoriska symtom hos sjukvårdspersonal, vårdgivare och de som påverkar hur vården tillhandahålls, liksom personer med Parkinson och deras familjer och anhörigvårdare. Den använder kliniska fallstudier från experter på behandling av Parkinson, tillsammans med vittnesmål från personer med sjukdomen, för att ge insikter i behandling och hur behandlingen kan behöva anpassas för att minska effekten av icke-motoriska symtom. Fallstudierna, som baseras på erfarenheter från personer med Parkinson och deras läkare, kompletteras med två översiktsartiklar. Den första ger en omfattande genomgång av icke-motoriska symtom vid Parkinson, medan den andra visar hur ett tvärvetenskapligt synsätt på Parkinsonvården omfattande besläktade vårdtekniker såsom sjukgymnastik, arbetsterapi och tal- och språkterapi kan tillhandahålla hanteringstekniker och sjukgymnastik för att minska Parkinsonsymtomens effekt. REFERENSER 1. Parkinson J. An essay on the shaking palsy. Published by Sherwood, Neely, and Jones. London, Dorsey ER, Constantinescu R, Thompson JP et al. Projected number of people with Parkinson disease in the most populous nations, 2005 through Neurology 2007;68: Tanner CM, Goldman SM, Ross GW. Etiology of Parkinson s disease. In: Jankovic JJ, Tolosa E (eds). (2002) Parkinson s Disease and Movement Disorders, fourth edition, Lippincott, Williams and Wilkins, Philadelphia, USA 4. Jankovic J. Parkinson s disease: clinical features and diagnosis, J Neurol Neurosurg Psychiatry 2008;79: Chaudhuri K, Healy D, Schapira A. Non-motor symptoms of Parkinson s disease: diagnosis and management. Lancet Neurol 2006;5(3): Tolosa E, Gaig C, Santamaría J, Compta Y. Diagnosis and the premotor phase of Parkinson disease. Neurology 2009;72: S12-S20 7. Chaudhuri KR, Yates L, Martinez-Martin P. The non-motor symptom complex of Parkinson s disease: a comprehensive assessment is essential. Curr Neurol Neurosci Rep 2005;5: Antonini A. Non-motor symptoms in Parkinson s disease, Eur Neurol Rev 2009;4(2): Stacy M, Bowron A, Guttman M et al. Identifi cation of motor and nonmotor wearing-off in Parkinson s disease: comparison of a patient questionnaire versus a clinician assessment. Mov Disord 2005;20: Stacy M, Hauser R, Oertel W et al. End-of-dose wearing off in Parkinson disease: a 9-question survey assessment. Clinical Neuropharmacol 2006;29: Poewe W, Hauser R, Lang A for the ADAGIO investigators. Rasagiline 1 mg/day provides benefi ts for non-motor symptoms in patients with early Parkinson s disease. Neurology 2009;72 (11 Suppl 3):A321 (P154) 12. Politis MD, Wu K, Molloy S et al. Parkinson s disease symptoms: the patient s perspective. Mov Disord DOI: /mds

10 INLEDNING TILL ICKE-MOTORISKA SYMTOM VID PARKINSONS SJUKDOM Av Kartik Logishetty 1 BSc; Chandni Chandiramani 2 MSc; och K Ray Chaudhuri 2,3 FRCP, MD, DSc; 1 Kings College London, London, Storbritannien; 2 Kings College och Institute of Psychiatry, London, Storbritannien; 3 National Parkinson Foundation Centre of Excellence, Kings College Hospital och University Hospital Lewisham, London, Storbritannien Parkinson är en långsamt fortskridande neurodegenerativ sjukdom och man anser numera att sjukdomens motoriska symtom är förknippade med ett antal icke-motoriska symtom. Det fi nns ett brett spektrum av icke-motoriska symtom från neuropsykiatriska (inklusive depression, förvirring och demens), sömnrelaterade (omfattande kraftig sömnighet under dagen, rastlösa ben så kallade restless legs samt sömnlöshet) och autonoma (omfattande blåsstörningar och sexuell funktionsstörning) till mag-tarmsymtom (omfattande illamående, förstoppning och rinnande saliv). Vissa personer drabbas också av smärta, viktminskning eller viktökning, eller syn- eller luktfunktionsstörningar. Icke-motoriska symtom är mycket vanliga i alla stadier och oberoende av sjukdomens varaktighet och antalet enskilda symtom som varje person får ökar med åldern, sjukdomens varaktighet och svårighetsgrad. 1,2 De kan dominera både tidiga och senare stadier av Parkinson, vilket väsentligen 9

11 påverkar hälsorelaterad livskvalitet (HRQoL). De kan också medföra sjukhusinläggning 1 4, vilket resulterar i ökat sjukvårdsutnyttjande och en ökning av den ekonomiska bördan. 5 Vissa icke-motoriska symtom kan utvecklas fl era år före de motoriska symtomen och innan diagnosen på Parkinsons sjukdom ställs. 6 Obduktionsstudier av Braak och kollegor tyder på att uppkomsten av icke-motoriska symtom kan spegla en sjukdomsutveckling i sex stadier från induktionsplatser som ligger mycket längre ned i hjärnan än substantia nigra, där dopamin produceras. 7 Tidig sjukdom stadium ett är förknippad med degeneration av det olfaktoriska området och leder till funktionsstörning hos luktsinnet. Försämrat luktsinne har visat sig drabba 90 % av personer med Parkinson och är ett av de tidigaste och vanligaste icke-motoriska symtomen. 8,9 Stadium två visar utvecklingen av det patologiska förloppet till de lägre kärnorna i hjärnstammen, vilka man tror är viktiga områden för att förmedla icke-motoriska symtom såsom luktfunktionsstörningar, sömnstörningar, depression och kognitiv störning, smärta, förstoppning och störd central autonom kontroll. Flera av dessa symtom anses nu som möjliga premotoriska kännetecken på Parkinson. De typiska kliniska motoriska symtomen vid Parkinson (tremor, stelhet och långsamma rörelser) dyker upp i stadium tre och fyra då substantia nigra och andra djupa kärnor i mitt- och framhjärnan är engagerade. 1 Denna idé är dock fortfarande omtvistad. Eftersom befolkningens medellivslängd ökar, kommer behandlingen av icke-motoriska symtom att bli allt viktigare. 10,11 En helhetssyn på behandlingen av Parkinson måste därför omfatta tidig upptäckt och bedömning av icke-motoriska symtom. Det icke-motoriska symtomkomplexet upptäcks ofta inte av sjukvårdspersonal. Detta kan bero på en tendens att fokusera på motoriska aspekter eller kanske bristande kunskap om sambandet mellan till synes orelaterade icke-motoriska symtom och sjukdomen. 1,2,12 Det senaste arbetet i PDNMG (Parkinson s Disease Non-Motor Group) har lett till validerade instrument för bedömning av icke-motoriska symtom (NMS) vid Parkinson, vilka omfattar NMS-frågeformuläret (NMSQuest som fylls i av personen med Parkinson) och NMS-skalan (NMSS som fylls i av sjukvårdspersonal). Det senare är ett av de mest noggrant validerade instrumenten efter att ha använts och testats i en internationell grupp med över 10

12 700 patienter. Ett tredje skäl till varför icke-motoriska symtom kanske inte upptäcks tidigt belystes i en nyligen publicerad rapport som använde NMSQuest. Patienter kanske inte diskuterar ett antal icke-motoriska symtom särskilt rinnande saliv, svårigheter att svälja, sexuella problem och smärta antingen på grund av förlägenhet eller för att de är omedvetna om deras samband med Parkinson. 13 Missade icke-motoriska symtom kan leda till ökad ekonomisk börda och kan också få terapeutiska och sociala konsekvenser. Därför är screening med avseende på icke-motoriska symtom med hjälp av NMSS och NMSQuest väsentligt för att upptäcka symtom, och därefter öka livskvaliteten och minska funktionsnedsättningen samt kostnaderna för vården. 1,14 De icke-motoriska symtomen, såsom luktfunktionsstörningar och beteendestörningar under REM-sömn, är möjliga prekliniska markörer för Parkinson och kan användas för att identifi era en grupp med risk för Parkinsons sjukdom. Detta kommer att vara särskilt viktigt för tidig behandling med sjukdomsmodifi erande läkemedel. Behandlingen av Parkinson kräver en helhetssyn, ett patientcentrerat tillvägagångssätt, robust bedömning och tvärvetenskapliga insatser (se artikel om tvärvetenskaplig strategi för behandling av Parkinson på sidorna i denna broschyr). Även om icke-motoriska symtom i stor utsträckning inte anses ha dopaminerg grund, tyder bevis från en handfull studier på att depression, restless legs (rastlösa ben), blåsstörningar, trötthet och förstoppning kan lindras med dopaminerg behandling. 1,2,14 Dessutom kan personer med kognitiv försämring, psykos, kraftig sömnighet under dagen, erektil funktionsstörning eller dregling ha nytta av symtomspecifi ka läkemedel. Vissa icke-motoriska symtom svarar dåligt på traditionella behandlingar med dopaminersättning såsom levodopa.

13 Även om dopaminerg behandling länge har varit den grundläggande behandlingen av motoriska symtom vid Parkinson, kan den utlösa vissa icke-motoriska symtom såsom störningar av dopaminregleringen och ortostatisk hypotoni (blodtrycksfall när man reser sig), hallucinationer och sömnstörningar. Personer som behandlas med levodopa under lång tid kan uppleva fenomenet dosglapp som kan vara förknippat med icke-motoriska symtom såsom ångest, smärta eller trötthet. De kan ha nytta av kontinuerlig dopaminerg stimulering såsom förlängd frisättning/24-timmarsformuleringar, infusioner, hudplåster eller till och med intracerebral stimulering. 2 Sammanfattningsvis kan försenad upptäckt av icke-motoriska symtom leda till funktionsnedsättning, dålig livskvalitet och öka vårdkostnaderna för Parkinsons sjukdom i samhället. Icke-motoriska symtom såsom synhallucinationer, demens och fallolyckor är en viktig orsak till sjukhusinläggning och institutionalisering, och är de viktigaste kostnadsdrivarna inom Parkinsonvården. Upptäckt av dessa symtom är därför viktig för behandlingen av Parkinson och tidigare tillgång till behandling. Slutligen kan inte vikten av en tvärvetenskaplig strategi, inklusive stöd för anhörigvårdare överdrivas. 15 REFERENSER 1. Chaudhuri KR, Healy DG, Schapira AH. Non-motor symptoms of Parkinson s disease: diagnosis and management. Lancet Neurology 2006;5(3): Chaudhuri KR, Schapira AH. Non-motor symptoms of Parkinson s disease: dopaminergic pathophysiology and treatment. Lancet Neurology 2009;8(5): Schrag A, Jahanshahi M, Quinn N. How does Parkinson s disease affect quality of life? A comparison with quality of life in the general population. Mov Disord 2000;15(6): Aarsland D, Larsen JP, Tandberg E, Laake K. Predictors of nursing home placement in Parkinson s disease: a population-based, prospective study. Journal of the American Geriatrics Society 2000;48(8): Dodel RC, Berger K, Oertel WH. Health-related quality-of-life and healthcare utilisation in patients with Parkinson s disease: impact of motor fl uctuations and dyskinesias. Pharmacoeconomics 2001;19: Tolosa E, Compta Y, Gaig C. The premotor phase of Parkinson s disease. Parkinsonism & Related Disorders 2007;13(Suppl):S Braak H, Ghebremedhin E, Rub U, Bratzke H, Del Tredici K. Stages in the development of Parkinson s disease-related pathology. Cell and Tissue Research 2004;318(1): Berendse HW, Ponsen MM. Detection of preclinical Parkinson s disease along the olfactory tract. Journal of Neural Transmission 2006;70(Suppl): Hawkes C. Olfaction in neurodegenerative disorder. Mov Disord 2003;18(4): Hagell P, Nordling S, Reimer J, Grabowski M, Persson U. Resource use and costs in a Swedish cohort of patients with Parkinson s disease. Mov Disord 2002;17(6): Pressley JC, Louis ED, Tang MX et al. The impact of comorbid disease and injuries on resource use and expenditures in parkinsonism. Neurology 2003;60(1): Shulman LM, Taback RL, Rabinstein AA, Weiner WJ. Non-recognition of depression and other non-motor symptoms in Parkinson s disease. Parkinsonism & Related Disorders 2002;8(3): Mitra T, Naudu Y, Martinez-Martin P et al. The non declaration of non motor symptoms of Parkinson s disease to healthcare professionals. An international survey using the NMSQuest. 6th international congress on mental dysfunctions and other non motor features in Parkinson s disease and related disorders; 2008; Dresden: Park and Related Disorders. P0II:161; Poewe W, Hauser R, Lang A for the ADAGIO investigators. Rasagiline 1 mg/day provides benefi ts for non-motor symptoms in patients with early Parkinson s disease. Neurology 2009;72 (11 Suppl 3):A321 (P154) 15. Global Parkinson s Disease Survey Steering Committee. Factors impacting on quality of life in Parkinson s disease: results from an international survey. Mov Disord 2002; 17(1):

14 13

15 SAMMANFATTNING AV ICKE-MOTORISKA SYMTOM VID PARKINSONS SJUKDOM Följande icke-motoriska symtom kan förekomma hos personer med Parkinson. Alla symtom behöver inte förekomma. Olika personer har olika symtomprofi l. GASTROINTESTINALA SYMTOM Förstoppning, obstipation Rinnande saliv/dregling Dysfagi (svårighet att svälja)/kvävning Avföringsinkontinens Förlust av tungans smakfunktioner (ageusi) Illamående Refl ux, kräkningar Otillräcklig tarmtömning AUTONOMA SYMTOM Blåsstörningar (frekvens, trängningar) Torra ögon (xeroftalmi) Erektil impotens Fallolyckor i samband med ortostatisk hypotoni Översexualitet (troligen läkemedelsframkallad) Behov av att gå upp på natten för att kasta vatten (nykturi) Ortostatisk hypotoni Svettning SENSORISKA SYMTOM Olfaktoriska störningar (lukt- och smaksinne) Smärta Förnimmelse av stickningar (parestesi) 14

16 SÖMNSTÖRNINGAR Somnolens (kraftig sömnighet) under dagtid Sömnlöshet Beteendestörningar under REM-sömn och icke-rem-sömnsrelaterade rörelsestörningar Restless legs (rastlösa ben) och periodiska extremitetsrörelser Sömnstörd andning Livliga drömmar NEUROPSYKIATRISKA SYMTOM Anhedoni (oförmåga till lustkänsla) Apati, ångest Bristande uppmärksamhet Förvirring Delirium (möjligen läkemedelsframkallat) Demens Depression Hallucinationer, illusioner, vanföreställningar Tvångsbeteende (vanligtvis läkemedelsframkallat) Panikattacker Repetitivt beteende (punding) ANDRA ICKE-MOTORISKA SYMTOM Dimsyn Dubbelseende (diplopi) Trötthet Fjällande, fl agig, kliande, röd hud (seborré) Viktökning (möjligen läkemedelsframkallad) Viktförlust 15

17 16

18 EKONOMISKA KONSEKVENSER AV PARKINSONS SJUKDOM De ekonomiska konsekvenserna av Parkinsons sjukdom omfattar både direkta och indirekta kostnader. Direkta kostnader uppstår vid behandling av sjukdomen och de omfattar kostnader för läkemedel och sjukvård (t.ex. läkarbesök, sjukhusinläggningar, tester och undersökningar). Indirekta kostnader är de som uppstår till följd av sjukdomen, men är inte direkt relaterade till dess medicinska behandling. Vid Parkinson kan de omfatta förtidspensionering eller förlust av anställning för personen med Parkinson, förkortad arbetstid för anhörigvårdare och kostnader för ytterligare hem- eller institutionsvård. 1 De direkta kostnaderna för vård är lättare att mäta än indirekta kostnader. Därför kan det hjälpa till att förklara varför man ofta tror att de utgör en hög procentandel av den totala ekonomiska bördan. Särskilt läkemedel uppfattas som dyra, men vid Parkinson beräknas läkemedel endast stå för 4,4 % av de offentliga utgifterna. 2 Icke-motoriska symtom bidrar avsevärt till de ekonomiska följderna av Parkinson för samhället. Synhallucinationer, demens och fallolyckor är en viktig orsak till sjukhusinläggning och institutionalisering viktiga kostnadsdrivare inom vården vid Parkinson medan komplikationer i mag-tarmkanalen och förlust av blåskontroll kan ha inverkan på fortsatt anställning. 1 Som framhållits av Kartik Logishetty, Chandni Chandiramani och Ray Chaudhuri i deras inledning till icke-motoriska symtom vid Parkinson (se sidorna 9 till 12) kan fördröjd upptäckt av icke-motoriska symtom leda till funktionsnedsättning, dålig livskvalitet och en total ökning av kostnaderna för Parkinsonvård. Tidig upptäckt av dessa symtom är därför viktig för effektiv behandling av Parkinson och tidigare tillgång till behandling. REFERENSER 1. Dodel R, Reese J-P, Balzer M, Oertel WH. The economic burden of Parkinson s disease. European Neurological Review 2008;3(2 suppl): Huse DM, Schulman K, Orsini L, Castelli-Haley J, Kennedy S, Lenhart G. Burden of illness in Parkinson s disease. Mov Disord 2005;20:

19 TVÄRVETENSKAPLIG VÅRD FÖR PERSONER MED PARKINSONS SJUKDOM Av Bastiaan R. Bloem MD, PhD, Parkinson Center Nijmegen, Radboud University Nijmegen Medical Center, Nijmegen, Nederländerna Traditionellt har behandling av Parkinsons sjukdom engagerat en enda medicinsk specialitet, ofta en neurolog eller geriatriker, och erbjudit behandling som främst baserats på dopaminerga läkemedel och andra farmakologiska åtgärder. Detta är oftast effektivt för att minska de klassiska motoriska symtomen, såsom bradykinesi (långsamma rörelser) och minska funktionsnedsättningen. 1 Denna metod är dock av begränsad nytta vid behandling av icke-motoriska symtom vid Parkinson, däribland depression, ångest, kognitiv försämring, autonom funktionsstörning (t.ex. blåsstörningar, svettning, erektil funktionsstörning) och sensoriska problem. Ett fåtal av dessa icke-motoriska symtom svarar tillfredsställande på dopaminerg behandling. I själva verket kan vissa till och med förvärras med denna typ av läkemedel, till exempel ortostatisk hypotoni eller hallucinationer. 1 Många personer med Parkinson anser att en gyllene standardvård bör involvera ett tvärvetenskapligt team och en vård som anpassas till deras och deras familjs och anhörigvårdares speciella behov. Sådan tvärvetenskaplig behandling kan engagera ett antal allierade vårdspecialister, däribland sjukgymnaster, arbetsterapeuter och tal- och språkterapeuter liksom stöd och råd från dietister, socialarbetare, kuratorer och sexologer för att komplettera medicinsk standardbehandling av både motoriska och icke-motoriska symtom. Medan neurologen fastställer sjukdomens svårighetsgrad och optimerar den medicinska behandlingen för att minska symtomen, arbetar de allierade vårdterapeuterna med att minimera sjukdomsförloppets effekter och förbättra personens delaktighet i vardagliga aktiviteter. 1 Mycket av informationen om fördelarna med allierad sjukvård vid Parkinson kommer från klinisk erfarenhet, men bevisgrunden som stödjer dess användning behöver utvecklas ytterligare. Lyckligtvis börjar nu goda vetenskapliga bevis framträda när det gäller bidraget från de individuella vårddisciplinerna (särskilt sjukgymnastik), men det behövs mycket mer arbete för att kunna bevisa kostnadseffektiviteten vid det integrerade tvärvetenskapliga tillvägagångssättet. 1,2 SJUKGYMNASTIK Sjukgymnastik är behandling av fysisk funktionsstörning eller skada med fysiska metoder istället för medicinering. En fysisk åtgärd med allt fl er bevis på framgång är användningen av yttre cueing -tekniker där yttre sensoriska signaler förmår en person att röra på sig, såsom rytmiska ljudsignaler. Dessa kan hjälpa personer med Parkinson att övervinna sin bristande rörlighet och lindra vissa icke-motoriska symtom. 18

20 En evidensbaserad (bevisbaserad) riktlinje, som beskriver de olika sjukgymnastikbehandlingar som är effektiva vid behandling av Parkinson, har utarbetats 3 och senare uppdaterats Riktlinjen har antagits av APPDE (Association of Physiotherapists in Parkinson s Disease Europe) och fi nns tillgänglig online (www.appde.eu). Den innehåller rekommendationer för klinisk praxis vid Parkinson, däribland fl era starka rekommendationer som baseras på randomiserade studier av hög kvalitet. En rekommendation är att genomföra cueing-strategier. Sådana strategier ger många fysiska fördelar såsom förbättrad gång, hållning och förmåga att resa sig från sittande ställning och förbättrar också patienternas självtillit, när det gäller att genomföra aktiviteter utan att falla. Detta kan leda till förbättrad tillit till balansen, vilket kan hjälpa till att lindra ångest, ett vanligt icke-motoriskt symtom i samband med depression. Dans är en annan användbar metod som rekommenderas av sjukgymnaster och en timmes argentinsk tangodans har visat sig korrigera såväl balans som gång. 5 Under en tangolektion ger musiken, ljudsignalen och de på varandra följande stegen i dansen fungerar som rörelsestrategi. Naturligtvis är aktiviteten i sig en form av motion som är mycket bra för både motoriska och icke-motoriska symtom. Även om cueing-strategier förvisso är effektiva på kort sikt, behövs det dock mer arbete för att fastställa hur man ska kunna förvissa sig om långsiktiga effekter. 6 I synnerhet krävs insatser för att föra ut cueing-strategierna ur undersökningsrummet och genomföra dem under verkliga förhållanden där cueing behövs mest. Den träningsterapi som ges av en sjukgymnast kan förbättra den fysiska kapaciteten (i fråga om styrka och balans), liksom gång, snabbhet och hälsorelaterad livskvalitet. 7 Två studier av löpbandsträning gav bevis för att motionsterapi kan förbättra gångparametrarna, sänka benbelastningen, öka muskelvolymen och öka känslan av välbefi nnande, vilket är viktigt för vissa icke-motoriska symtom såsom depression och ångest. 8,9,10 Ett motionsprogram förbättrar även konditionen och när det kombineras med olika mentala och sociala aktiviteter kan det hjälpa till att lindra trötthet. Andra icke-motoriska symtom kan också förbättras indirekt med motion, trots att de bevisen främst kommer från studier på äldre patienter utan Parkinson. Till exempel tenderar aktiva människor att sova bättre och större fysisk aktivitet har åtföljts av minskad depression och förbättrad kognition. Regelbunden motion kan också bidra till att bromsa eller förhindra utvecklingen av benskörhet, som är ett vanligt problem hos personer med Parkinson. En stor utmaning är att ta reda på vad varje patient tycker är behagligt och säkert, när det gäller ett motionsprogram som passar deras egen individuella förmåga och önskemål. Om detta kan uppnås skulle det säkerställa ökade fysiska aktiviteter. Bra sjukgymnaster kan fungera som handledare för patienter och utveckla sådana skräddarsydda program. En stor klinisk studie i Nederländerna ParkFit-studien 11 undersöker för närvarande fördelarna med en sådan handledarroll för sjukgymnaster när det gäller att uppnå varaktigt ökade dagliga fysiska aktiviteter. 19

Att lära sig leva med bipolär sjukdom: En guide

Att lära sig leva med bipolär sjukdom: En guide Att lära sig leva med bipolär sjukdom: En guide 1 Copyright Bristol-Myers Squibb och Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd 2012. Innehåll Introduktion Kapitel 1 Att leva med bipolär sjukdom 7 Kapitel 2 Har

Läs mer

DIAGNOS OCH BEHANDLING AV DUCHENNES MUSKELDYSTROFI EN FAMILJEGUIDE

DIAGNOS OCH BEHANDLING AV DUCHENNES MUSKELDYSTROFI EN FAMILJEGUIDE DIAGNOS OCH BEHANDLING AV DUCHENNES MUSKELDYSTROFI EN FAMILJEGUIDE INNEHÅLL VIKTIG INFORMATION 1 1. INLEDNING 2 2. SÅ HÄR ANVÄNDS GUIDEN 3 3. DIAGNOS 7 4. NEUROMUSKULÄR BEHANDLING - bibehållande av styrka

Läs mer

Medtronic DBS vid Dystoni

Medtronic DBS vid Dystoni Medtronic DBS vid Dystoni Behandlingsinformation DBS = DEEP BRAIN STIMULATION (DJUP HJÄRNSTIMULERING) fira Dagliga segrar Den här informationsbroschyren om dystoni har utarbetats i samråd med en internationell

Läs mer

Att leva med tinnitus och Menieres sjukdom

Att leva med tinnitus och Menieres sjukdom Att leva med tinnitus och Menieres sjukdom - ett patient och sjuksköterskeperspektiv FÖRFATTARE PROGRAM / KURS Elisabeth Johansson Helena Rosén Sjuksköterskeprogrammet, 120 p. Omvårdnad Eget arbete VT

Läs mer

Fatigue vid MS. möjlig att bemästra

Fatigue vid MS. möjlig att bemästra Fatigue vid MS möjlig att bemästra Om författaren: Anna Cunningham är legitimerad sjuksköterska sedan 1994 och arbetade åren 1998-2005 som klinisk MSsjuksköterska och forskningssjuksköterska på MS-centrum,

Läs mer

Upp till Kamp! Självhjälp vid schizofreni. Upplaga 3.05 2015. http://www.viska.se/

Upp till Kamp! Självhjälp vid schizofreni. Upplaga 3.05 2015. http://www.viska.se/ Upp till Kamp! Självhjälp vid schizofreni Upplaga 3.05 2015 http://www.viska.se/ Innehållsförteckning Förord...4 Det finns hopp för dig!...6 Frågor om antipsykotika...8 Behandlingar...16 Tecken på återfall...27

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen

en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen En rapport om KOL Den bortglömda folksjukdomen Innehåll Förord 3 KOL ett nationellt hot 4 KOL i världen 6 KOL drabbar hela kroppen 8 Kvinnor drabbas hårdast

Läs mer

Nutrition & Munhälsa

Nutrition & Munhälsa En tidning för Riksföreningen Sjuksköterskan inom Äldrevård Geriatriker, dietister inom geriatrik samt alla professioner runt den äldre patienten. Nr 2 MAJ 2012 Professor Albert Westergren Datoriserat

Läs mer

Dokumentation nr 420. Narkolepsi ÅGRENSKAS FAMILJE- OCH VUXENVISTELSER

Dokumentation nr 420. Narkolepsi ÅGRENSKAS FAMILJE- OCH VUXENVISTELSER Dokumentation nr 420 Narkolepsi ÅGRENSKAS FAMILJE- OCH VUXENVISTELSER Narkolepsi Narkolepsi (i samband med Pandemrixvaccination) Dokumentation nr 420 Ågrenska arrangerar varje år drygt tjugo vistelser

Läs mer

Balansera rätt. Faktaunderlag om fall och fallrelaterade skador bland äldre personer

Balansera rätt. Faktaunderlag om fall och fallrelaterade skador bland äldre personer Balansera rätt Faktaunderlag om fall och fallrelaterade skador bland äldre personer 2 Balansera rätt - Faktaunderlag om fall och fallrelaterade skador Författare: Lillemor Lundin Olsson, Umeå Universitet

Läs mer

FAKTA OM MAGSÄCKSKIRURGI

FAKTA OM MAGSÄCKSKIRURGI FAKTA OM MAGSÄCKSKIRURGI Information om dina behandlingsalternativ Patientinformation INNEHÅLL InleDnInG...3 DITT BMI (BODY MASS INDEX)...4 VAD ÄR FETMA?...6 VAD ÄR SJUKLIG FETMA?...8 FÖlJDERNA AV FETMA

Läs mer

Endometrios hos unga kvinnor. Endometriosis in Young Women. - experiences of school health service

Endometrios hos unga kvinnor. Endometriosis in Young Women. - experiences of school health service Endometrios hos unga kvinnor - upplevelser av skolhälsovården Endometriosis in Young Women - experiences of school health service Examensarbete inom huvudområdet omvårdnad Avancerad nivå 15 Högskolepoäng

Läs mer

Äldres livskvalitet i Österbotten

Äldres livskvalitet i Österbotten Äldres livskvalitet i Österbotten En empirisk studie över vilka faktorer de äldre i Österbotten anser att påverkar deras livskvalitet Madelene Kåll Pia Lund Examensarbete för sjukskötar (YH)-examen Utbildningsprogrammet

Läs mer

Sjukgymnastik i palliativ vård

Sjukgymnastik i palliativ vård en klinisk handbok Sjukgymnastik i palliativ vård Ulla Frymark Lilian Hallgren Ann-Charlotte Reisberg 2 Innehåll Innehåll Utgiven av Palliativt Centrum, Stiftelsen Stockholms Sjukhem ISBN 978-91-978507-0-4

Läs mer

Äldres smärta och ångest vid livets slut

Äldres smärta och ångest vid livets slut Malmö stad Malmö FoU-enhet för äldre Äldres smärta och ångest vid livets slut Om sjuksköterskans arbete med symtomlindring i hemsjukvården Stella Hanner VÅRD I LIVETS SLUTSKEDE ISSN 1650-9765 ISBN 91-974307-3-0

Läs mer

Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi

Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi Information till dig som har en sjukdom i hjärtats kranskärl. Reviderad version mars 2001 A Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning

Läs mer

KBT. Kognitiv beteendeterapi. Beteendeterapeutiska. föreningen

KBT. Kognitiv beteendeterapi. Beteendeterapeutiska. föreningen KBT Beteendeterapeutiska Kognitiv beteendeterapi föreningen 1Allmänt om KBT VAD ÄR BETEENDETERAPI OCH KOGNITIV TERAPI? Kognitiv beteendeterapi (KBT) och Beteendeterapi (BT) är psykoterapier som grundar

Läs mer

L-dopa och kognition Icke-motoriska symtom Impulskontrollen Arbetsförmågan Punding. Unverricht-Lundborg Autism och epilepsi Valproat intravenöst

L-dopa och kognition Icke-motoriska symtom Impulskontrollen Arbetsförmågan Punding. Unverricht-Lundborg Autism och epilepsi Valproat intravenöst Nummer 3 2007 Årgång 20 PARKINSON L-dopa och kognition Icke-motoriska symtom Impulskontrollen Arbetsförmågan Punding EPILEPSI Unverricht-Lundborg Autism och epilepsi Valproat intravenöst BEROENDE Levercirros

Läs mer

Fysisk aktivitet inom rehabiliteringen av anorexi

Fysisk aktivitet inom rehabiliteringen av anorexi Fysisk aktivitet inom rehabiliteringen av anorexi - En systematisk litteraturstudie Maria Högnäs Examensarbete Utbildningsprogrammet för Fysioterapi 2011 Maria Högnäs EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram:

Läs mer

6TIPS FÖRBÄTTRA DITT LIV LEV HÄR OCH NU HJÄRNAN OCH NERVSYSTEMET

6TIPS FÖRBÄTTRA DITT LIV LEV HÄR OCH NU HJÄRNAN OCH NERVSYSTEMET ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 5 HJÄRNAN OCH NERVSYSTEMET Personlig assistans Jag fi ck ett mycket

Läs mer

Vård vid livets slut av personer med demens inom slutenvården en litteraturstudie

Vård vid livets slut av personer med demens inom slutenvården en litteraturstudie Beteckning: Akademin för hälsa och arbetsliv Vård vid livets slut av personer med demens inom slutenvården en litteraturstudie Malin Holmgren & Annika Åberg Oktober 2010 Examensarbete, 15 hp, grundnivå

Läs mer

maligna gliom en liten bok för dig som drabbats av hjärntumör

maligna gliom en liten bok för dig som drabbats av hjärntumör maligna gliom en liten bok för dig som drabbats av hjärntumör Att drabbas av hjärntumör innebär en chock, både för patienter och anhöriga. Frågorna är många och oron stor. Vår förhoppning är att denna

Läs mer

Omvårdnad vid avancerad ALS-sjukdom. Stiftelsen Stockholms Sjukhem

Omvårdnad vid avancerad ALS-sjukdom. Stiftelsen Stockholms Sjukhem Omvårdnad vid avancerad ALS-sjukdom Stiftelsen Stockholms Sjukhem Samtliga foton: Damm Ewa, Stockholms Sjukhem INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD 4 INLEDNING 5 VANLIGA BESVÄR OCH SYMTOM VID ALS 6 Salivproduktion

Läs mer

Patienters upplevelse och hantering av smärta vid extern strålbehandling mot huvudhalscancer

Patienters upplevelse och hantering av smärta vid extern strålbehandling mot huvudhalscancer Örebro universitet Institutionen för hälsovetenskap och medicin Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå Examensarbete Magister, 15 högskolepoäng Vårterminen 2012 Patienters upplevelse och hantering av smärta

Läs mer

Individen med svår demenssjukdom

Individen med svår demenssjukdom Individen med svår demenssjukdom Jan Marcusson PO Sandman 1 Individen med svår demenssjukdom Jan Marcusson, PO Sandman Skriften Du håller i din hand utgör den första delen, det första kapitlet i en serie

Läs mer

4TIPS HJÄRNAN OCH NERVSYSTEMET LEV GOTT TROTS SJUKDOM. Nr.1 / September 2009

4TIPS HJÄRNAN OCH NERVSYSTEMET LEV GOTT TROTS SJUKDOM. Nr.1 / September 2009 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.1 / September 2009 HJÄRNAN OCH NERVSYSTEMET 4TIPS LEV GOTT FOTO: MATS HÖGBERG TROTS SJUKDOM Sven Wollter: De betraktade mig som en

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

DEMENSSJUKDOM. Vård av personer med. vad vet vi idag?

DEMENSSJUKDOM. Vård av personer med. vad vet vi idag? PER MAGNUS PERSSON/JOHNÉR Den här skriften vänder sig till personal och beslutsfattare med ansvar för demensvård i kommunerna. Den bygger på slutsatserna i en SBUrapport om demenssjukdomar. Syftet med

Läs mer

En kunskapssammanställning med koppling till hjälpmedel och anpassningar av hemmet

En kunskapssammanställning med koppling till hjälpmedel och anpassningar av hemmet Fallol yckor bland äldre En kunskapssammanställning med koppling till hjälpmedel och anpassningar av hemmet Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2007 Författare: Martina Estreen, HI Foto: Björn Lestell, HI Ansvarig

Läs mer