SOCIOLOGI & LOGOPEDI ÖVERSIKT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SOCIOLOGI & LOGOPEDI ÖVERSIKT"

Transkript

1 SOCIOLOGI & LOGOPEDI ÖVERSIKT Svenska för sociologer och logopeder 2009 Åbo universitet / Språkcentret Lektor Ilkka Norri (red.) 03/2009

2 2 Förord Sedan många år tillbaka har den s.k. tjänstemannakursen i svenska för sociologer vid Åbo universitets språkcenter bestått av tre delar. Gruppen har 30 timmar kontaktundervisning, där man koncentrerar sig på muntliga färdigheter samt på att skriva uppsatser och referat, o.d. Studerandena läser och övar grundgrammatiken via webben med hjälp av Språknätet som planerades och konstruerades redan på senare delen av 1990 talet i samarbete mellan språkcentren i fyra finländska högskolor, Åbo universitet, Tammerfors universitet, Helsingfors universitet samt institutionen för språk och kommunikation vid Helsingfors handelshögskola. Denna del innehåller även en grupp övningar under titeln Människan i arbetslivet. Övningarna rapporteras med hjälp av en studiedagbok som sedan skickas till läraren. För det tredje skriver studerandena självständigt en essä om ett fritt valt område inom sociologi eller logopedi. Detta häfte är en samling av dessa essäer. Endast de grövsta felen och stilbrotten har rättats. Nu har alltså även logopeder kommit med i gruppen, när de flyttade från humanistiska fakulteten till samhällsvetenskapliga fakulteten. Den saken har gjort det möjligt för mig att börja lära mig känna till ett nytt vetenskapsområde och att bli bekant med flera nya ansikten på universitetet. I fortsättningen kommer jag att sträva efter ett mera tvärvetenskapligt grepp. Enligt min uppfattning passar dessa ämnen bra ihop. Åbo , Ilkka Norri, FL, lektor i svenska

3 3 Innehåll 1. Den sociala konstruktionen av verkligheten enligt Peter L. Berger och Thomas Luckmann Tanja Nurmi Social konstruktionism Katja Ärling Undersökning av samhället Sinimarja Mäkelä Arbetssociologi Hanna Virtanen Auguste Comté ( ) Marjukka Aarnio Ulrich Beck Mari Leino Georg Simmel Tiina Suvenaho Zygmunt Bauman Tuija Lehtinen Pierre Bourdieu kapital och fält Hanna Kujanen Michel Foucault Tanja Rintala Utveckling av ordförråd hos barn Elina Lumiaho Talterapi som arbete Tiia Kaljonen Prematurbarnens och föräldrarnas interaktion Enni Havaskari AKK alternativ och kompletterande kommunikation Hanna Nurmi Att diagnostisera dysfasi Disa Sjögren Dystoni Taru Lenkkeri Dysfagi Annika Nummela Laryngektomi och rehabilitering Ida Luotonen Afasi och stroke Anna Mari Heinonen Stroke Sari Valtonen.. 28

4 4 1. Den sociala konstruktionen av verkligheten enligt Peter L. Berger och Thomas Luckmann Tanja Nurmi Allmän definition Bergers och Luckmanns kunskapssociologisk studie handlar om verklighetens sociala konstruktion. Enligt teorin är vardagslivets verklighet tolkad av människor och den här verkligheten är relevant, enhetlig och subjektiv världen. Människor producerar sin sociala verklighet genom att förmedla tankar och verksamheter. Teorin möjliggör till exempel att betrakta och tolka olika samhälliga fenomen, såsom konflikter mellan olika betydelsevärldar. Konflikt mellan betydelsevärldar Institutionalisering och legitimering betyder att individens ställning i samhället blir stabil. Det betyder också att man får makt. Betydelsevärlden i samhället är i viktig när roller, kunskap, institutioner och experter är accepterade som sociala realiteter. Till exempel medicin och lag är institutioner som är socialt accepterade och socialt konstruerade. Samhällets olika betydelsevärldar kan vara i konflikt med varandra eftersom de eftersträvar att bygga sig en varaktig position och att ha mer makt. Betydelsevärldar producerar olika betydelser och kunskaper som är konsekvensen av samhällets specialiserade arbetsskiften. Grupper i olika betydelsevärldar har konkreta intressen i samhället. Kunskap är både en samhällelig produkt och en samhällelig förändringsfaktor. Problem med legitimeringen ökar när någon institution blir mera självständig. De som är utanför betydelsevärlden vill man också hålla utanför den här världen. För att göra det kan aktörer i någon betydelsevärld använda till exempel avskräckning och auktoritetssymboler. Konflikt mellan skolmedicin och alternativmedicin som exempel Ett exempel är konflikten mellan skolmedicin och alternativmedicin. Skolmedicin är en legitimerad institution som har auktoritet i samhället. Alternativmedicin är en social rörelse som inte har legitimerad position i det finska samhället men som representerar en alternativ begreppsvärld och betydelsevärld. Allt som är utanför skolmedicins betydelsevärld vill man behålla utanför och för att göra det tillgriper läkare i sin auktoritet och vetenskapliga avhandlingar som absolut sanning. Alternativmedicins aktörer kan ofta kallas för kvacksalvare, skolmedicins legitimerade position möjliggör att behålla läkare som läkare, lekmän som lekmän och var och en i sin roll. Om människor börjar tillägna sig alternativa betydelsevärldars realiteter är det ett hot mot den legitimerade betydelsevärlden. Strävan att förkväva en alternativ betydelsevärld berättigas och olika begreppssystem används för att avskärma det officiella systemet. Begreppssystemets framgång är beroende av sina aktörers samhälleliga makt. Alternativa betydelsevärldars konflikt medför problemet med makt då båda parterna efterstävar att upprätta sin egen verklighetsdefinition i samhället.

5 2. Social konstruktionism 5 Katja Ärling Social konstruktionism är en gemensam benämning för olika vetenskapliga undersökningar. I bakgrunden ligger verklighetens sociala konstruktion. Man måste undersöka kulturella betydelser, vilka man ofta ser som självklara. Meningen med sociala konstruktioner är att observera och identifiera de här självklarheterna. Naturlighet är ett konstgjort begrepp. Betydelser har kommit till via kollektiva definitionsprocesser. Det är fråga om växelverkan. Den sociala konstruktionens viktigaste verk är Peter Bergers och Thomas Luckmanns bok Verklighetens sociala konstruktion. Enligt dem konstrueras verkligheten i social interaktion. Det är någon sak som man skapar en begreppslig konstruktion till, som identifierar kontakterna mellan olika saker. Social konstruktion betyder förenhetligande av vissa saker som gjorts verkliga. För Berger och Luckmann är verkligheten någonting sådant som vi inte kan förändra den genom våra önskningar. Människor skapar i växelverkan sådana självständiga objekt, det vill säga betydelser på den sociala nivån. B. och L. beskriver, hur social praxis och samhällsideologier består av sociala betydelser. Det innebär att social verklighet är ett betydelsesystem, som har skapats av människor, det är inte en bild av den naturliga, sanna världen. Det här har var det första verket inom konstruktivismen, och det var mycket viktigt för vetenskapssociologin, men det var inte den enda källan. I Förenta staterna och I Europa finns det mycket viktiga verk också. Vivian Burr har listat punkter som är gemensamma för social kontruktionism. Språk och betydelser Om referensramen i forskning är betraktelsesättet av social konstruktion, är forskningsobjektet språk. Det är relativt, och beroende av användare, situationsbunden, det förorsakar följder, och det är betydelsefull för vårt sociala liv. Språket är inte med i social konstruktion endast som ett redskap för att tolka tankar, eftersom det är förutsättning för tänkande och språkbruk är social aktion, som vi skapar betydelser med. Allt som allt är språket mycket viktigt för social konstruktion. Det betyder att undersökningar koncentrerar sig på språket och språkbruket. I forskning, relation till språket är mycket viktigt, för forskare måste definiera, hur de förhåller sig till forskningsresultat. Också undersökning är en språklig konstruktion, den konstrueras under vissa omständigheter. Man kan säga att social konstruktion är ett allmänt, multivetenskapligt närmandesätt, som betonar språket. Den ordnar, reformerar och förändrar den sociala verklighet som vi lever i. Kunskap och vetande är inte bara i människans inre; du kan hitta de relationer mellan människorna. De samtalar, förhandlar och delar den omgivande verkligheten med varandra. Ursprunget är i pragmatism, speciellt i symbolisk interaktionism. Kärnan i social konstruktionism är att människan är en språklig, social och kulturell varelse. Dessa egenskaper kan ändå variera i olika tider.

6 6 3. Undersökning av samhället Sinimarja Mäkelä Undersökning av samhället ger oss förståelse och kunskap om människors utveckling, relationer och samspel. Viktiga frågor kan t ex vara hur människors fritid formar sig? Eller hur utformas sambandet mellan människors olika livssituationer? De och många andra är nyttiga frågor, om man t.ex. vill undersöka information som kan användas i reklamindustrin eller om man vill utveckla sin affärsverksamhet på olika sätt. Livsstilar och aktiviteter har förändrats mycket under den senaste tiden. På det här årtusendet ska kanske förändringen mellan olika kulturer fortsätta. Det har alltid varit så, så kanske det fortsätter på samma sätt också i framtiden. Därför är det viktigt att få ny information om människornas beteende. Informationen kan leda till bättre resultat vid marknadsföring i olika företag. Många firmor har börjat använda marknadsundersökningar. Människors likheter och olikheter har blivit samtalsämnen i samhället oftare än tidigare. Man har alltid undersökt människors beteende men nuförtiden har man tagit klassiska områden på ett nytt sätt. Etik och värdegrunder har oftare blivit diskussionsämnen. Sociologer har alltid undersökt samhället och människan. På samma sätt som journalister har undersökt media och kriminologer lag och rätt. Kunskapen om samhället är viktig i arbetslivet och i allmänhet. Det finns inga rätta svar till frågor om samhället. Oftast finns det många olika svar på samma frågor. I samhällsvetenskapliga fakulteten lär man sig att ifrågasätta nästan alla saker i samhället. Oftast beror det på fakulteten hur man ska ställa sig till olika ämnen. I naturvetenskapliga fakulteten tar man kanske många saker för givet, tvärtom som i samhällsvetenskapliga fakulteten. Inom sociologin finns det många ansedda sociologer som har levat inte så länge sen. Dessa klassiker, t.ex. Pierre Bourdieu, Michael Foucault och Zygmunt Bauman har tagit sin plats i den sociologiska historien och är klassiker. Både undervisningen och forskningen i sociologi följer dessa klassikers linje och deras teorier har använts mycket i denna vetenskap. Inom universitetssystemet i Finland bedrivs internationellt högklassig forskning i samhällsvetenskapliga fakulteter. Sociologin är en vetenskap av samhället. Det förbereder studerandena för att misstänka om allt som någon försöker ge åt dem. Det kan handla om åsikter i politik, arbetslivet eller i någonting så vardaglig som familjelivet. Vi skall inte ta färdiga svar från böcker eller någonstans. Man måste lära sig att tänka sig själv och göra sin egen lycka i vårt korta liv.

7 4. Arbetssociologi 7 Hanna Virtanen Arbetssociologi är ett omfattande delområde i sociologi. Sociologisk forskning i arbetslivet har börjat på 1920 talet, då lönearbete blev vanligt. I det moderna samhället är lönearbete en stor del av människornas liv, eftersom det ger oss utkomst, delar vår tid och ofta definierar vår plats i samhället. En av de mest bekanta personerna inom arbetssociologi är Fredrick Taylor med sin lära om vetenskaplig företagsledning, som behandlar rationella och effektiva arbetssätt inom industrin. Taylor utvecklade sin idé på 1910 talet. Enligt honom, för att förbättra arbetets effektivitet och sänka kostnader, måste man till exempel dela arbetet i små bitar, använda ackordslön och bevaka arbetet bra. Det innehöll att jobba vid löpande band, som användes också i Henry Fords bilfabrik i början av 1900 talet. Den effektiva företagsledningen ledde till födelse av arbetssociologi till följd av många problem. De anställda var oftare borta, bytte jobb och var inte nöjda med sina jobb. Då behövde man forskning om arbete och människorelationsskolan var född. I Hawthorne projektet forskade man hur olika omständigheter, liksom ljus, påverkade industriarbetet. Forskarna hittade att också det att man kände sig att vara medlem i en grupp eller ett arbetssamfund förbättrade arbetets räntabilitet, vilket var mot Taylors lära. På 1950 och 60 talen blev arbetssociologin mera omfattande. Man märkte att teknisk utveckling ledde till arbetslöshet och i Förenta Staterna delades arbetsmarknaden till två lober, bra jobb till de vita och de sämre jobben till de svarta människorna. Fast industrijobbare var rikare än tidigare, höll de sin plats som arbetare i samhället och i politiskt beteende. På 1980 talet blev flexibilitet en viktig del av sociologisk diskussion kring arbetslivet. Flexibilitet är ett brett begrepp och det innehåller flexibilitet av till exempel arbetstagare, produktion, arbetsgivare och finansiering. Flexibilitet kan hittas i arbetstider, antalet anställda, arbetsplatsen (till exempel distansarbete), lönesättning, produkter och externalisering. Många former av flexibilitet används i Finland nuförtiden, speciellt flexibilitet av arbetstid (t.ex. flexibel arbetstid eller arbetstidsbank), antalet av arbetskraft (t.ex. deltidsarbete och tidsbegränsat arbete) och organisering av arbete (t.ex. teamarbete). Ett av de nyaste begreppen i arbetssociologi är informationsarbete, som betyder arbete med symboler. Informationsarbetare kan delas i fyra grupper: producenter, förmedlare, behandlare och uppehållare av information. I praktiken jobbar över hälften av finländarna i informationsarbete. Flera använder informationsteknologi i sitt arbete. Informationsarbetare har oftast bättre lön och utbildning än andra arbetare, men jobbet är också självständigt och krävande. På 2000 talet har arbetssociologin många delområden och forskningsriktningar. Eftersom arbetet nuförtiden är mycket mer än fabriksarbete, är det svårt att hitta allmänna teorier om det. Välmående har blivit viktig i sociologisk diskussion och det handlar om alla sektorer i arbetslivet. Också arbetslöshet och brist på arbetskraft i vissa banor, globalisering, jämlikhet och jämställdhet i

8 arbetsmarknaden och kombinering av arbete och familj (för att nämna några) kan vara lämpliga forskningsobjekt. 8 Hur ser då arbetet ut i framtiden? Utan tvivel ser det osäkert ut. Arbetslivet har förändrats till att vara mera omväxlande, krävande och hektiskt. Sällan får man ett jobb som man jobbar hela sitt liv med som man tidigare gjorde, utan man byter jobb ofta och får många tidsbegränsade jobb i rad. Också användningen av hyrarbete växer. Balansen mellan arbetslöshet och brist på arbetskraft i framtiden är en intressant konflikt. Också globalisering och strikt tävlande påverkar företagens beslut. Å andra sidan har arbetsgivare börjat värdera sina anställda och ta hand om deras välmående. I många företag är arbetstagare inte bara delar i en produktionsmaskin, utan viktiga resurser i konkurrensen och därför ansedda. Arbetet kan också ge människorna mycket. Speciellt väl organiserat, meningsfullt arbete i en välmående arbetsgemenskap kan leda till generell, utbredd förnöjsamhet i ens liv. Källor TYT / Avoin yliopisto: verkko opinnot, Sosiologian peruskurssi opinnot/sosiologia/luku5.html Harri Melins lektioner vid Åbo Universitet, institutionen för sociologi 5. Auguste Comté ( ) Marjukka Aarnio Sociologi är en samhällsvetenskap som forskar i samhällsstrukturen och sociala relationer. Sociologin uppstod på 1800 talet. Auguste Comté var grundare av sociologin. Auguste Comté föddes den 19 januari år 1798 i Montpellier som ligger i Frankrike. Han studerade vid École Polytechnique i Paris. Efter École Polytechnique var avstängd år 1816 återvände Comté till Montpellier. Comté flyttade snart tillbaka till Paris eftersom han hade meningsskiljaktigheter med sin familj. I Paris blev Comté Henri de Saint Simons sekreterare. Saint Simon är känd som utopisk socialist. Senare utnyttjade Comté Saint Simons teorier. Comté lämnade sitt jobb år Comté och positivismen Sociologin uppstod på 1800 talet eftersom man ville förstå olika orsaker som hade lett till uppkomsten av det industriella samhället och följderna av förändringen av det traditionella samhället. Auguste Comté uppfann ordet sociologi på 1830 talet. Därför brukar många förena sociologins födelse till honom. Auguste Comté är positivismens grundare. Positivismen är en filosofisk riktning. Comté trodde att mänsklighetens intellektuella utveckling leder till samhällsutvecklingen. Comté tyckte att det finns tre

9 faser: den teologiska fasen, den metafysiska fasen och den positiva fasen och det mänskliga tänkandet måste genomgå alla tre faser. I den teologiska fasen tror man att allt som man upplever i världen är beroende av olika övernaturliga fenomen till exempel andar och godar. Efter den teologiska fasen kommer den metafysiska fasen där man tycker att det konkreta tinget och det inre väsendet är de väsentliga faktorerna. Det betyder att man litar mera på sitt förnuft. Den sista fasen är den positiva fasen där man koncentrerar sig med att hitta orsaker till olika fenomen. Man behöver inte söka svaren från de övernaturliga fenomenen. I stället brukar man göra observationer och forskningar för att förklara de olika fenomenen. Fast Comté inte längre är en aktuell klassiker i sociologin, kommer han alltid att minnas som grundare för sociologin. Auguste Comté avled i Paris den 5 september år Ulrich Beck Mari Leino Ulrich Beck är en tysk sociolog som är född år Sedan 1992 har han varit professor och prefekt vid sociologiska institutionen vid universitet i München och han har en professur också i London School of Economics. Beck är välkänd för sin teori om risksamhälle. Beck förskjuter idén av det postmoderna. Enligt Beck rör vi oss till en ny fas, som han kallar den andra moderniteten. Det här begreppet betyder att moderna institutioner blir globala och samtidigt lösgör vardagen sig från traditioner och vanor. En ledande idé i Becks teori är att det kulturella och samhälleliga stället av risker har förändrats. I de förindustriella samhällena var typiska risker naturolyckor och epidemier. Dessa faror var ödesmättade och kom utifrån individen och samhället. I industrisamhällen har typiska risker gränsat sig till temporala, lokala och sociala. Till exempel är arbets och trafikolyckor sådana faror. Beck konstaterar att klassiskt industrisamhälle är på väg till att förändras till ett senindustriellt risksamhälle. Utveckling av vetenskap och teknologi skapar nya risksituationer som är mycket annorlunda än tidigare risksituationer. Dessa nya risker är också svåra att mäta. Det senindustriella risksamhället måste kunna handskas med samhälleligt och historiskt producerade stora risker, till exempel risker angående kärnkraftindustri, kemiindustri och genteknologi. Med begreppet refleksiv modernitet hänvisar Beck till att det moderna samhället inte längre kan kontrollera risken som det själv har producerat. Typiskt för faror i ett risksamhälle är att de inte har gränsat sig till temporalt, lokalt eller socialt. Risksamhälle är då globalt. Ett bra exempel av en fara i ett risksamhälle är kärnkraftolyckan som hände i Tjernobyl år Alla som bodde nära fick farligt mycket radioaktiv strålning trots kön, ålder eller klass. Rättssystemet behandlar alla brott som om de hade en eller några människor som förorsakare. Frågan blir svårare när man börjar tänka på vem som har förorsakat till exempel kärnkraftolyckan i Tjernobyl. Var det den som tryckte på fel tryckknapp, eller den som hade beslutit att experimentera nya saker eller den som hade beslutit att använda kärnkraft i första plats?

10 Blottan i samhället är rättssystem, som kan ingripa i miljöbrott bara när man kan identifiera vem som har förorsakat det. I industrins stora organisationer är identifiering svårt. Beck konstaterar, att rättssystemet därför legitimerar det här anonymhet som är skapad av industrin. Beck kallar det här för organiserad ansvarslöshet. Beck anser att det postmoderna samhället skapar risk i stället av välfärd. Ju mera vi använder grov teknologi desto sannolikare blir storolyckor som man har trott att vara osannolika. När stora miljörisker blir verkliga olyckor, tror vi inte längre på fortsatt progression, konstaterar Beck. Nationalstat kan inte längre klara sig i världen av globala risker. Beck frågar efter samarbete mellan stater. Sådan förändring kan man se särskilt i Europa, där Europeiska unionen har utvidgat sig under den senaste tiden. Afrikansk union har också grundats och stater har ökat sitt samarbete i hela världen. Källor Beck, Ulrich: Riskiyhteiskunnan vastamyrkyt s , Giddens, Anthony: Sociology, 5th edition, s Kantola, Koskinen, Räsänen (toim.): Sosiologisia karttalehtiä, s (refererad ) Georg Simmel Tiina Suvenaho Georg Simmel, född år 1858 och död år 1918, är en känd tysk sociolog och filosof. Han levde nästan hela sitt liv i Berlin med undantag av sina sista år som han levde i Strassburg. Där hade han tjänsten i filosofi vid universitetet. Han är en av klassikerna inom sociologin. De andra klassikerna är Karl Marx, Emile Durkheim och Max Weber. Simmel är som teoretiker ändå liten annorlunda än de andra klassikerna för att hans skrivningar är mer essäistiska, han har många saker som han har skrivit om och det har inte formats några skolor kring honom eller hans arbete liksom har det kring Marx, Webers eller Durkheims teorier och tänkande. Hans produktion är också sagt att vara ganska fragmentarisk och impressionistisk. Han har ofta kallats för en så kallad academic outsider dels för just dessa saker men också eftersom hans tänkande tycktes vara före sin tid och han var ganska radikal. Han kom in i den akademiska världen ganska sent och aldrig tydligen passade helt in till den. Senare blev han ändå en värderad och citerad sociolog och teoretiker. Undersökningsobjekt I den här delen introduceras i korthet några av Simmels tankar om hans viktigaste undersökningsobjekt. Han var intresserad av många saker och det syns i hans undersökningsobjekt som gäller till exempel storstäder, relationer mellan människor, socialt liv, socialt nät och samhälle, mode, pengar, modernitet och individualism, bland annat. Simmel har till exempel funderat över hur man beter sig mot andra människor i storstäder där man är omgiven av flera helt okända människor. Han har också satt storstäder, mode och pengar ihop som ett uttryck för modernitet.

11 11 Simmels definition av det sociala är mycket oklart. Å ena sidan är det format av de förhållanden som finns i samhället och å andra sidan finns samhället ovanför alla människor och styr deras liv. Han såg tydligen inte ett behov att göra mer systematisk eller djupgående analys om samhället. När Simmel tänkte på det sociala nätet och samhället, funderade han mycket över storleken av grupper som människor formar därför att både stora och små grupper har goda och onda egenskaper. Han tänkte också på individens roll i dessa grupper och på hur man borde undersöka människor, som individer eller som en del av kollektivet. Enligt Simmel finns det fyra olika former av det sociala, som är samhälle, förhållandena som människor utnyttjar att tillfredsställa sina behov, målinriktade institutioner och formen som finns bar för sig själv. Pengar har Simmel betraktat ur en filosofisk synvinkel. Han tänkte till exempel på vad som formar dessa och andra sakers värde och från det har han gått vidare till bytesrelationer mellan människor i allmänhet. Människor använder växling mycket i deras vardagsliv och Simmel tyckte ändå att funktion av växling verkligen blev klar i form av pengar och att pengar var ett medel med som man kan få i bruk många andra medel och saker eller nå sitt mål. Simmel blev tydligen intresserad av modernitet, storstäderna och mode för att han levde nästan hela sitt liv i Berlin som utvecklades till en storstad på den tiden. Där såg han många nya uppfinningar och kretslopp av mode. Ämnen storstäder och modernitet har han behandlat i sin välkända essä som heter Metropolis. Enligt Simmel var storstäderna platser för individualismen som verkligen är vanligt på tiden av modernitet. Där måste man skydda sig från överdrivna stimuli att klara sig. Det gör man, enligt Simmel, genom rationalitet och genom att avlägsna sig från andra människor. Mode betraktade Simmel som ett medel att skilja sig från andra människor men han såg att det också sätter människor ihop. Simmel tyckte att dessa var uppgifter av modet och om ett visst mode inte fyllde sin uppgift försvann det och nya moden utvecklades. Dessutom är mode en signifikant form av skiljande i klasskamper. Avslutningsvis I den här essän finns bara en kort presentation om några av de viktigate ämnena Simmel har tänkt över under sitt liv som filosof, sociolog och kulturhistoriker. Han har också deltagit i analysering av många andra samhälleliga saker och relationer som inte har nämnts här. Fast Simmel är en annorlunda teoretiker än andra klassiker i sociologi, bringar han många nyttiga och viktiga synvinklar fram och på sätt och vis utvidgar hans teorier sociologins område till exempel från produktionsförhållanden, social delning och samhällets struktur till kulturella saker och moderniteten. Han har å ena sidan undersökt och tänkt delvis på samma saker som andra klassiker fastän från en litet annan synvinkel men å andra sidan har hans undersökningsintresse varit i helt andra saker. Även om många har uppfattat Simmel som ett underligt val som klassiker i sociologi är han en intressant tänkare vars teorier är mycket användbara och tillämpbara ännu nuförtiden. Källor Craib, Ian 1997: Classical Social Theory. Oxford University Press, New York. Jokinen, Kimmo; Saaristo, Kimmo 2004: Sosiologia. WSOY, Helsinki. Simmel, Georg 1981: Hur är samhället möjligt? Bokförlaget Korpen, Göteborg.

12 12 8. Zygmunt Bauman Tuija Lehtinen Zygmunt Bauman är född i Polen år Den här judiska sociologen är mest känd för sin analys av relationer mellan Förintelsen (Holocaust) och det moderna samhället samt relationer mellan det postmoderna samhället och konsumtionsbeteende. Av politiska skäl var han tvungen att lämna sin post som professor i sociologi i Warszawa 1968, varefter han flyttade ifrån landet och blev utnämnd till professur i sociologi vid Leeds universitet Han var professor i sociologi i Leeds enda till året Sedan blev han professor emeritus vid universiteten i Leeds och Warszawa. Genom ett omfattande författarskap har han nått erkännande som en av dagens främsta samtidsanalytiker. Bauman är en intresseväckande, postmodern sociolog, som tycker att postmodernismen framför allt är en tidpunkt där den moderna tidsåldern har blivit medveten om sig själv. Enligt Baumans tänkande har moderniteten gått så långt att det inte längre liknar sig själv. Det ställer utmaningar till sociologi: nya metoder och nya begrepp behövs för att få tag i de nya problemen vilka är gömda i dessa nya sociala strukturer. I Baumans äldre skrifter använder han termen postmodern för att beskriva nutiden. Sedan har han börjat använda begreppen smidig, flytande modern när han hänvisar till samma sak. Han vill skilja det moderna och den postmoderna tiden från varandra och benämna det område som enligt honom ligger mittemellan de här två tidsåldrar. Varför valde Bauman ordet flytande? Med det hänvisar han till gaser och vätskor som byter sin form jämt och ständigt. Flytande substanser fastnar sig inte i tiden, inte heller platsen och utrymmet. Tvärtom verkar de vara lätta att förändras och ta formen enligt yttre omständigheternas fordran. Dessutom är det typiskt för flytande substanser att de har förmågan att absorbera och ackommodera fasta materier såväl att de blir som delar av flytande substanser. De kan också borra sig in i och fortsätta rakt igenom fasta materier, så att efteråt kan påverkan på den återstående materien vara total skadad eller kan bli någonting helt annorlunda än förr. Enligt Baumans tänkande, absorberings samt ackommoderings krafter har förflyttat sig från systemet till samhället och från politiken till vardagens levnadssätt. Med andra ord, förändringar som började under modern tid är fortfarande på gång och följer samma lagar som gäller gaser och vätskor. Ett belysande exempel kunde vara emancipationen som började med ändringar i näringslivet. Med ändringar som syftade till total emancipering av ekonomin, var det mening också att på samma tid öka ekonomins flexibilitet och lönsamhet. Så småningom, principer av emancipationen som innehöll idén att öka flexibiliteten och lönsamheten, har sträckt sig till bostads och arbetsmarknaden och lika väl till alla andra samhälleliga strukturer. Liberalism har fortsatt sitt segertåg från makronivån till mikronivån. Som resultat har vi ett samhälle där friheten, flexibiliteten, lönsamheten, självständigheten och individualiteten är de största värdena. I vårt samhälle ingår friheten för individen att fungera enligt sina egna behov i vardagsrättigheter, utan begränsningar som kunde komplicera individens förmåga att fatta ett beslut på grund av hans egna behov. Olyckligtvis finns det också en avigsida på myntet: hur väljer man när situationen är den enes bröd är den andres död? Egna behoven kan ofta vara i strid med andras behov. Det leder till frågan: är vi färdiga att ta ansvaret för våra val som individer? Är det inte så att vi alla längtar efter någon annan som bär ansvaret för oss eller åtminstone någon som kunde dela upp ansvaret med oss? Ytterligare, finns det en sådan typ av

13 moral som inte bryr sig om konsekvenserna för andra och som vill dra sig undan ansvaret, frågar Bauman. 13 Baumans sätt att närma sig samhället och samhälleliga frågor är en bra representant för den sociologiska forskningens inriktning som kallas för samtidsdiagnos. Typisk för samtidsdiagnos är att den verkar ge oss information om någonting som är välkänt i vårt dagliga liv. Ändå före samtidsdiagnosen visste vi inte vad som orsakar sociala fenomen och vilka sociala strukturer som sammanhänger med dem. Samtidsdiagnoser verkar snarare vara tolkningar av någon viss tidsålder som är på väg ut och någonting annat är på väg in. En märklig skiljelinje med andra sociologiska teorier är att samtidsdiagnosernas synpunkter inte kan bli testade och inte heller falsifierade med empiriska forskningsresultat. När det gäller kritik mot samtidsdiagnos som en typ av sociologisk teori, har den ovannämnda varit den starkaste. Hur som helst, det kommer man inte ifrån, att samtidsdiagnos innehåller komponenter av både forskningsteori och allmänteori, och av den enkla anledningen kan man inte förneka att man kan diskutera om samtidsdiagnosers synsätt på et sociologiskt sätt. Bauman, med sitt utseende som påminner om gammal godhetsfull tomte med sina kloka glimmade ögon, kombinerad med radikala synpunkter och kraftfulla opinioner smaksatt med ett starkt moraliskt engagemang, lämnar ingen kallsinnig. Det finns ett stort antal läsvärda sociologisk filosofiska verk från Bauman, däribland Att tänka sociologiskt (1992), Auschwitz och det moderna samhället (1994), Postmodern etik (1996), På spaning efter politiken, Skärvor och fragment (1997), Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen (1999), Liquid Modernity (2000), Individualiserade samhället (2002), Wasted Lives (2004), Samhälle under belägring (2004), Europa ett oavslutat äventyr (2005) och Konsumtionsliv (2008). KÄLLFÖRTECKNING Litteratur Bauman Zygmunt (2002): Notkea Moderni, Vastapaino, Tampere Bauman Zygmunt (1996): Postmodernin lumo, Vastapaino, Tampere Andra källor (uppdatering ) Notkea moderni essee , Tuija Lehtinen (uppdatering ) 9. Pierre Bourdieu kapital och fält Hanna Kujanen Pierre Bourdieu ( ) är en fransk sociolog och en av de mest kända samhällsvetarna vars idéer och teorier fortfarande idag inverkar på den samhällsvetenskapliga forskningen. Bourdieus produktion är verkligen mångsidig; hans undersökningsobjekt varierar från fattigdom till fotografi, konst och dialekter. Ändå saker som Bourdieu mest har forskat i är utbildning, kulturell distinktion,

14 smak, konsumtion och social indelning. Bourdieus mest kända verk är La Distinktion (1979), där han påstår att socialklassen definierar vad personen uppskattar och är intresserad av. Fält är kanske det mest centrala begreppet i Bourdieus teorier; Bourdieu anser att den sociala världen är konstruerad och består av olika fält. Fälten kan ha olika storlekar och de kan vara överlappande, så att de fungerar samtidigt. Nästan vilket område som helst i det sociala livet kan vara ett fält: idrott, mode, politik, ekonomi osv. Det största fältet är ändå makten, för det omfattar hela samhället. I olika fält uppskattas olika kapital; för att ha framgång i idrottsfältet borde man ha t.ex. bra kunskaper i sport och i olika spel och tävlingstaktiker, och kanske jobba på någon idrottsförening. Man kämpar för det kapital som man anser vara värdefullast och nyttigast i fältet. Bourdieu har utvecklat två typer av kapital: ekonomiskt (t.ex. förmögenhet) och symboliskt. Det symboliska kapitalet består av kulturellt (t.ex. utbildningen) och socialt (t.ex. sociala nätverken) kapital. Medelst kapitalen strävar Bourdieu att utreda bl.a. hur man blir utvald till olika samhällsklasser trots den gemensamma grundutbildningen. Enligt Bourdieu har familjer en viss mängd av kapitalen; en familj kan ha mer olika kapital än någon annan familj. Personen får det ekonomiska, kulturella och sociala kapitalet genom sin familj redan som barn, så andra människor har bättre premisser att klara sig i skolan och senare i arbetslivet än andra. Å andra sidan genom att jobba mycket kan man nå högt i samhället, så kanske kapitalen inte förklarar alla klasskillnader i samhället. Källor Roos, J. P. (1985): Sosiologian kysymyksiä. Vastapaino, Tampere Mäkelä, J. (1994): Pierre Bourdieu erottautumisen teoreetikko. Teoksessa Heiskala, R. (toim.), Sosiologisen teorian nykysuuntauksia, Tammer Paino Oy, Tampere Michel Foucault Tanja Rintala En fransk filosof Michel Foucault föddes 1926 i Poitiers och han dog 1984 i Paris. Han arbetade som professor på Collége de France. Mitt bland sociologer och filosofer har Foucault varit en av de mest citerade figurerna i slutet av 1900 talet. Han ansåg sig själv som en representant av den kritiska filosofins tradition. Hans forskningsteman har varit till exempel psykiatrisk diskurs, sinnesjukhus, fängelsets födelse, galenskap och diskurser av sexualitet. Foucault var intresserad av undersökningsobjekt som andra forskare skydde eller kände främmande. Synvinklarna i Foucaults undersökningar var civilisationskritiska. Hans mest centrala teman eller begrepp i dessa undersökningar var vetande, makt och etik. Foucault var mycket kritisk mot samhälleliga institutioner och maktövning i dessa. Skrivningarna av Foucault har haft en betydande inverkan på många vetenskapsgrenar, skärskilt på samhällsvetenskapen (huvudsakligen i sociologi och filosofi), historieforskningen och vetenskapshistorien. Eftersom det finns så lång rad av Michel Foucaults undersökningar, är det bäst att jag koncentrerar mig bara på en av dem. Jag tar till bäste syn kanske hans mest inflytelserika verk Övervakning och

15 straff som är en analys av makt, fångelse och samhälle. Verket utkom år 1975 och det har sedan betraktas som någon slags kultbok. 15 Utvecklingen av fängelset och straffsystemet I princip är Övervakning och straff en historia av fängelsets och disciplineringens födelse. Mellan åren föregick det en övergång från kroppsstraff till fängelsestraff. Ett mål var att brottslingars själ skulle förändras i fängelset. Grymma och offentliga exekutioner slutades och fängelser byggdes. Det sågs att disciplin borde grunda sig mer på mildhet, nytta och produktivitet. Foucault dryftar orsaken till varför fängelset har en så dominerande plats i dagens straffsystem. Foucault granskar skärskilt bestraffningens makt och dess teknologi i sitt verk. Disciplin och makt i det moderna samhället Enligt Foucault har människas kropp blivit ett politiskt kraftfält i det moderna samhället. Foucault talar om den politiska inringningen av kroppen. Foucault påstår att vetenskaplig kunskap och makt förbindas ihop och så formas ett disciplinlaboratorium. Makten och disciplinen över kroppen grundar sig på kontinuerlig bevakning. En verksamhetsprincip är att stänga människorna i något utrymme, såsom i en stängd anstalt. Sådana utrymmen eller anstalt kan vara till exempel ett fängelse, en skola eller en militär. I det moderna samhället finns det disciplin och makt som realiteter överallt omkring oss. Normalisering av människornas kroppar är en del av vårt dagliga liv. Makten kommer till uttryckt i vår nuvarande disciplinerade livsform. Det är ändå beaktansvärt att enligt Foucault är makten nuförtiden tillägnad och den förverkligas genom övervakning och normalisering av människor. 11. Utveckling av ordförråd hos barn Elina Lumiaho Barn lär sig språk i samspel med sin omgivning. Det förutsätter att barn är aktiva och att omgivning stödjer barnets utveckling. Barn lär sig fonologi, ordförråd, morfologi och syntax. Alla barn som utvecklas normalt går igenom liknande utvecklingssteg. Första orden Barn förstår ord innan de kan producera ord. Barn börjar förstå ord i ungefär 8 10 månaders ålder. Första ord som barn tillägnar sig är funktionsord. Barn börjar förstå vad till exempel nej, kom hit och vill du ha mera? betyder. Ett av de första uttrycken som barn också förstår är var är mamma/pappa?. När barn hör uttrycket riktar de blicken mot mamma/pappa. De flesta barn tillägnar sig första ord i 12 månaders ålder. En del producerar första ord i 9 10 månaders ålder, andra i omkring 18 månaders ålder. Barn lär sig innehållsord, särskilt substantiv och verb före funktionsord. Innehållsorden är ofta betonade och har ett konkret referentiellt innehåll. Första ord är vanligtvis ord som är viktiga för barn och hans omgivning; saker som barn kan se och uppleva eller vad barn vill ha. Första ord är också korta och lätt att producera. Första ord inkluderar

16 namnen på familjemedlemmarna, ord vid måltider, namnen och läten på djuren, tingestar som är viktiga för barn och småord som ge, mera och bort. 16 Barn lär sig de första orden långsamt. När barn har tillägnat sig ord börjar den så kallade ordförrådsspurten. Ordförrådsspurten brukar börja mot slutet av barnets andra levnadsår, men med några barn kan det börja mycket tidigare och med några senare. Ordförråd av en tvåårig omfattar ord och man lär sig 10 ord per dag. En sexåring har ord i sin ordförråd. Forskning Det ät svårt att forska utvecklingen av ordförråd hos barn under två år. Traditionsenligt har man använt dagbokmetoden. Det betyder att föräldrarna skriver upp ord som deras barn producerar och ord som föräldrar tycker att barn förstår. Man kan också banda videor och inspelningar för att få information om barnets utveckling av ordförråd. Andra metoder är språkliga test och ordlistor. Det är lätt att få information om en stor grupp av barn med hjälp av ordlistor. Metoden har visat sig att vara pålitlig i forskningar med målet att få information om barnets utveckling av ordförråd i allmänhet. Forskning med hjälp av ordlistor har också sin dåliga sida. Föräldrar kan över eller underskatta utveckling av sitt barn. Nuförtiden är den mest använda ordlistmetoden The MacArthur Communicative Development Inventories (MCDI) som Paula Lyytinen (1999) har bearbetat för finska barn. Varför är det viktigt att forska i barnets utveckling av ordförråd? Ordförråd av små barn förutspår senare språklig utveckling. Enligt Lyytinen (1999) har barn som förstår och producerar stora mängder ord i månaders ålder i medeltal ett större ordförråd i 30 månaders ålder än sina jämnåriga. Barn som tillägnar sig ord lätt och snabbt, lär sig lätt morfologi. Det finns också ett samband mellan ordförråd hos små barn och läskunnigheten i skolan. Det är viktigt att veta hurdan normal utveckling av ordförråd hos barn är. På det här sättet får vi information om möjliga svårigheter i barnets språkutveckling. Tidig intervention är väsentlig för att kunna förebygga senare problem till exempel i skolan. Referenser Lyytinen, P. (1999). Varhaisen kommunikaation ja kielen kehityksen arviointimenetelmä. Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti. Kunnari, S., & Savinainen Makkonen, T. (2004). Mistä on pienten sanat tehty. Helsinki: WSOY. Dromi, E. (1999). Early Lexical development. Teoksessa M. Barret (toim.) The development of language, Hove: Psychology Press. Silvén, M., Poskiparta, E. & Niemi, P. (2004). The odds of becoming a precocious reader of Finnish. Journal of Educational Psychology, 96,

17 Talterapi som arbete Tiia Kaljonen Logopedi är ett omfattande och mångsidigt ämne som kan studeras vid universitet. Utbildningen tar ungefär fem år och den innebär studier i logopedi, psykologi, medicin, fonetik och lingvistik. Logopeder forskar, bedömer och rehabiliterar störningar i kommunikation, växelverkan och sväljning. Störningar i kommunikation kan yttras i tal, röst eller språk. Störningar i sväljning, tal, röst eller språk kan bero på motorisk, neurologisk, psykologisk eller funktionell orsak. Därmed måste logopeder ha kunskap på olika områden så att de skulle förstå vilken orsak störningar beror på. Logopeder arbetar med människor i alla åldrar. Också kan logopeder behandla tvåspråkiga och hörselskadade människor. När logopedistudenten har slutfört sina studier, måste Socialstyrelsen bevilja legitimation så att hon eller han kan vara verksam som talterapeut. Talterapeuter arbetar på många olika platser och på många olika arbetsuppgifter. En stor del av talterapeuter specialiserar sig på barn, men de kan också behandla endast vuxna. På hälsovårdscentralen arbetar vanligen en talterapeut som är specialiserad på barn, och en andra talterapeut som har specialiserat sig på vuxna. På barnavårdsbyrån arbetar talterapeut naturligen endast med barn. Dessutom arbetar talterapeuter på rehabiliteringsinstitut och forskningscentraler. Talterapeuter arbetar också på sjukhus. Talterapeuter kan till exempel arbeta på neurologiska avdelningar där de bedömer och rehabiliterar bland annat psykiskt eller fysiskt handikappade, barn med störningar i uppmärksamhet, Parkinson patienter och människor som stammar. Det är kanske överraskande att en talterapeut också kan arbeta på intensivvård och på neonatalavdelning. Talterapeuter handledar och ger råd till exempel om ätning och matning för prematurens föräldrar och personal i sjukhuset. Talterapeuter kan också handleda ätning när patient har CP skada, läppspalt eller gomspalt. Jag tycker att arbetande i sjukhus är säkert en värdefull och lärorik erfarenhet till en talterapeut. Det är nyttigt att se hurdant livet i sjukhuset är och hur olika patienter det finns i världen. Talterapeut kan också grunda sitt eget företag och jobba som egenföretagare. Det är emellertid rekommendabelt att arbeta några år på kommunal hälsovård före man grundar sitt eget företag. En fördel i att arbeta som egenföretagare är att man själv kan välja hurdana kunder man vill behandla. Man kan till exempel specialisera sig på afatiker. Sanningen är i alla fall att det finns många fria talterapeuttjänster i Finland därför att talterapeuters antal är så litet. Ändå finns det här i Finland många människor som behöver talterapi men får inte den. Den här saken leder till det att bara de som har de mesta besvärliga störningar får talterapi och andra människor väntar i kö. Att arbeta som talterapeut är inte så lätt en talterapeut måste vara öppen för olika krävande uppgifter. Arbetet är ibland tungt och svårt, och därför kan en talterapeut inte vara för empatisk eller leva sig in i patientens känslor. Talterapeuter möter till exempel cancerpatienter och även patienter

18 som är allvarligt sjuka och kanske ska avlida snart. I så fall måste talterapeuten vara sensitiv för patienten. En viktig fördel i talterapeutens jobb är att man kan njuta frukterna av sitt arbete eftersom man konkret ser patientens framsteg. Jag tycker att en talterapeut borde vara människonära och empatisk så att hon eller han kunde hantera och komma överens med olika människor. Talterapeut måste också ha lust att hjälpa människor Prematurbarnens och föräldrarnas interaktion Enni Havaskari Normalt tar graviditet ungefär fyrtio veckor, när båda barnet och modern är fysiologigiskt och psykiskt redo till födelse. Men det går inte alltid sålunda, ibland blir barn tvungen att födas för tidigt, prematurt. Om barn inte kan leva i kved, då måste han bli född. Prematurbarnen kommer till världen innan graviditetsveckan 37, eller de väger mindre än 2500 gram. Prematurbarn föds utan att han eller modern är förberedda för födelsen. Han är inte färdigt att vara avskilt från modern. Dagens medicin och teknologi har gjort det möjligt att mindre och mindre prematurbarn överlever. Också har dödligheten minskats. Samtidigt när små prematurbarn överlever, har de en större möjlighet att har komplikationer efter födelsen och olika slags handikapp i utvecklingen efteråt. Prematuren är alltid traumatisk. Direkt efter födelsen behöver ett friskt barn föräldrarnas vård. Han är en god och välmående liten människa. Föräldrar har varit i väntan på födelsen och barnet motsvarar deras förväntningar. När barnet föds för tidigt, är det helt olika än föräldrar har väntat på. Kanske föräldrar inte identiferar att han är deras barn. Många gånger har modern sövts ned före födelsen, och hon kan minnas ingenting. Prematurbarnets moder har inte sådana känslor som hjälper med relationen mellan barn och föräldrar. Prematurbarn är inte längre i livmodern och inte heller i famnen, utan han är ensam i kuvös. Det är en väldigt traumatisk erfarenhet till prematurbarn och det vore också traumatiskt till ett normalt barn. Läkaren gör många åtgärder till honom. Kuvös är barnets första vagga där ett halvfärdigt prematurbarn är ensamt utan mänsklig vård. Prematurbarnet har också svaga signaler och de kan inte uttrycka sina känslor. Till exempel, de kan inte gråta, eftersom de har så många rör över ansiktet. Samtidigt när föräldrarna borde vara sensitiva mot barnet har de många bekymmer som som gör interaktionen svårare. Det ät svårt att fästa sig vid ett barn som kan dö när som helst. Eftersom föräldrarna inte ofta får träffa sina barn, kan de inte ha normal interaktion med barnet. Många gånger får läkare och sjuksköterskor alla tackar och ingen märker föräldrarnas känslor. Det är viktigt att familjer får information om prematurbarn innan födelsen och efter födelsen. Föräldrar måste veta att prematurbarn är olika. De behöver stöd och ledning på interaktion. Efteråt behöver prematurbarn många gånger olika slags rehabilitering till exempel talterapi. Några av dessa barn utvecklas helt normalt och behöver inte rehabilitering. Men i alla fall är dessa barn vinnare och de har klarat sig av livets svåraste kamp.

19 19 Källmaterialet Schulman Marja. (2003). Keskosvauvan ja vanhempien vuorovaikutuksen hoito. Teoksessa P. Niemelä, P. Siltala ja T. Tamminen. Äidin ja vauvan varhainen vuorovaikutus. Juva: WSOY, Stolt Suvi: Luennot kurssilta lastenhäiriöt B, Turun yliopisto (2009). 14. AKK alternativ och kompletterande kommunikation Hanna Nurmi Alla människor borde ha en jämlik möjlighet att uttrycka sina tankar, åsikter och känslor. Men om man inte kan tala, kan det vara väldigt svårt att fatta sig. Den svenska termen AKK betyder alternativ och kompletterande kommunikation. Den originala engelska termen är augmentative and alternative communication, AAC. Den alternativa och kompletterande kommunikationen är det primära kommunikationssättet för människor, som inte kan lära sig tala eller som har besvärliga talstörningar. AKK omfattar olika metoder och hjälpmedel för kommunikation. Med hjälp av AKK, kan man också stöda utvecklingen av tal och språk samt förståelsen av tal. AKK är avsedd för människor, som har svårigheter eller som är helt oförmögna att tala. För de här människorna kan AKK till och med vara ett alternativ till det talade språket. AKK används permanent eller tillfälligt. Det finns människor, som inte har svårigheter att förstå tal, men som har stora problem att använda talat språk. Till exempel för människan som har en svår CPskada, kan det vara omöjligt att tala. CP skada, cerebral pares, betyder skadan i hjärnan, som har hänt inom graviditeten, förlossningen eller under två år efter födelsen. CP skadan förorsakar svårigheter genom att personen inte kan koordinera sina rörelser och position av sin kropp. CP skadan inverkar också på talet. En CP skadad människa behöver ofta AKK medel för att uttrycka sig. För många personer, som är svårt handikappade, är AKK det enda sättet att kommunicera. Man kan också använda AKK för att backa upp barnens tal och språkutveckling, om det ser ut att utvecklingen ska bli fördröjd. I sådana fall kan man utesluta AKK medlet, när barnet har lärt sig att tala utan det. Tidigare var inriktningen att man valde någon kommunikationsmetod och höll sig till den. Nuförtiden tänker man så, att det inte spelar någon roll vilka metoder man använder för att bli förstått. Det viktigaste är att personen som har svårigheter med talet, kan få all hjälp och allt möjligt stöd. Det finns flera olika kommunikationsmetoder som man kan använda i olika situationer. Tecken använder man för att stöda utvecklingen av tal och språk, eller för att använda dem helt och hållet i stället av talat språk, såsom hörselskadade gör. Man kan använda bilder, grafiska symboler, fotografier och olika föremål för att beskriva den omgivande världen för personen, som är svårt handikappad. En alldeles speciell och påhittig AKK metod är bliss språket, som ursprungligen designades till ett internationellt språk, som skulle förena människor runt jorden. Det lyckades inte fullständigt i sin mening, men bliss språket blev ett väldigt viktigt språk för många människor. Det finns i stora drag

20 hundra människor i Finland, som använder bliss språket. Inom det här språket, ritade symboler substituerar ord. Man använder bliss språket så, att man pekar på bliss symboler på en kommunikationstavla eller på en dataskärm, som man har framför sig. Med bliss symboler kan man, långsamt men säkert, skapa satser och uttrycka sina tankar. För en CP skadad person kan man till exempel skapa en kommunikationstavla eller en stor mapp, som har alla de ord personen behöver i sin vardag. En person som talar bliss språket, behöver också en medhjälpare som tolkar henne/honom. Talterapeuten har en viktig roll, när man väljer hjälpmedel till en talhandikappad person. Terapeuten måste uppskatta personens förmåga och vilken metod som är bäst till henne/honom. Det är mycket viktigt, att terapeuten handleder också de nära anhöriga och blir bekant med kundens vardagsrutiner och med de situationer där hon/han behöver kommunikation och AKK. Talterapeuten kan hjälpa sin kund att hitta en utväg från tystnaden och upphinna en möjlighet att kommunicera med andra. 20 Källor sidor/ Föreläsning av lektorn Tiina Orell (Åbo universitet): Störningarna i barnens kommunicering, den fjortonde januari Att diagnostisera dysfasi Disa Sjögren Dysfasi är en term, som används om störningar i barnets språk. Den viktigaste principen i samband med diagnostiseringen är att ett delområde släpar efter när man jämför det med barnets ålder eller andra sektorer av utveckling. (Korpilahti 45) Barn borde inte ha problem i hörsel eller ha någon neurologisk störning, som kunde förklara de språkliga svårigheterna. (Ahonen och Lyytinen 81, 82, 83) Korpilahti tillägger att barnet borde inte heller ha emotionella störningar, deprivation eller anomali i röstorgan. För den skull, att diagnostisera ett barn med dysfasi görs genom uteslutning. Diagnostisering kan vara litet grann knepigt eftersom barn med dysfasi inte är en homogen grupp och svårigheter kan uppträda i olika områden av språket. Korpilahti berättar om olika egenskaper av dysfasi: Svårighet att reagera till ljud eller variation av ljud, svårighet att uthärda buller, svårighet att sortera eller kombinera ljudstimuli, långsamhet av behandling av auditiva stimuli, svaghet av fonologisk medvetenhet, svaghet av auditivt sensoriskt minne och arbetsminne och svårighet att tolka prosodiska egenskaper av språk. (Korpilahti 46) Liknande störningar Dysfasi har olika namn, men i Finland kallas det för "kehityksellinen dysfasia" (utvecklingsamhörande dysfasi). Ett andra namn, som är mera populära är specific language impairment (specifik störning av

Psykologi & filosofi

Psykologi & filosofi Psykologi & filosofi ALLMÄN ÖVERSIKT Svenska för psykologer och filosofer Åbo universitet / Språkcentret Lektor Ilkka Norri (red.) 23.4.2007 Hannah Arendt 1906-1975 2 Förord Sedan många år tillbaka har

Läs mer

SVENSKLÄRARES ARBETSMOTIVATION. Sari Sillanpää

SVENSKLÄRARES ARBETSMOTIVATION. Sari Sillanpää SVENSKLÄRARES ARBETSMOTIVATION Sari Sillanpää Pro gradu-avhandling i svenska språket Institutionen för språk Jyväskylä universitet Hösten 2006 ABSTRAKT JYVÄSKYLÄ UNIVERSITET Humanistiska fakulteten Författare

Läs mer

Verklighetens klassamhälle

Verklighetens klassamhälle Malmö högskola Lärarutbildningen Individ och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng Verklighetens klassamhälle - en studie av sambandet mellan socioekonomisk klass och betyg Reality of class society Mikael

Läs mer

Etik i vården. forskning för vardagen

Etik i vården. forskning för vardagen Etik i vården forskning för vardagen 2003 Etik i vården forskning för vardagen Beställning av rapporten görs via: www.vr.se Etik i vården forskning för vardagen Barncancerfonden Hjärt-Lungfonden Vårdalstiftelsen

Läs mer

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap EXAMENSARBETE 2008:009 Elevers uppfattningar om begreppet kunskap Daniel Sandberg Helena Zetterström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö EXAMENSARBETE 2009:006 En god lärandemiljö - vad innebär det och hur skapas en sådan? Tove Åström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Psykologi & filosofi ÖVERSIKT. Svenska för psykologer och filosofer. Åbo universitet / Språkcentret Lektor Ilkka Norri (red.) 04/2006 I I I I I I I

Psykologi & filosofi ÖVERSIKT. Svenska för psykologer och filosofer. Åbo universitet / Språkcentret Lektor Ilkka Norri (red.) 04/2006 I I I I I I I Psykologi & filosofi ÖVERSIKT Svenska för psykologer och filosofer Åbo universitet / Språkcentret Lektor Ilkka Norri (red.) 04/2006 I I I I I I I Pragnanz lag > lagen om god form (GESTALTPSYKOLOGI) 2 INNEHÅLL

Läs mer

Arbeta i en globaliserad värld

Arbeta i en globaliserad värld Fakulteten för samhälls-och livsvetenskaper Christian Andersson Arbeta i en globaliserad värld Bo och arbeta i ett annat land i ett EU-perspektiv Working in a globalized world Live and work in another

Läs mer

Proffs på att bry sig om. Vamos handbok i uppsökande ungdomsarbete.

Proffs på att bry sig om. Vamos handbok i uppsökande ungdomsarbete. Proffs på att bry sig om Vamos handbok i uppsökande ungdomsarbete. 4 PROFFS PÅ ATT BRY SIG OM Innehåll 1. 2. 3. 4. Introduktion till Vamos modell 7 Bakgrund: Uppsökande ungdomsarbete i Finland 13 Målen

Läs mer

Business Intelligence Intern Delgivning

Business Intelligence Intern Delgivning Stockholms Universitet School of Business Magisteruppsats Vårterminen 2000 Handledare : Olof Holm Stig G Johansson Författare: Marianna Paakkanen Ann-Sophie Tegenborg Business Intelligence Intern Delgivning

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Jag har rätt tycker jag också att få ett jobb.. faktiskt

Jag har rätt tycker jag också att få ett jobb.. faktiskt STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete Socialhögskolan Jag har rätt tycker jag också att få ett jobb.. faktiskt - En studie om personer med kognitiva funktionshinder och deras syn på arbete

Läs mer

Klass är möjligen det dom går i

Klass är möjligen det dom går i Göteborgs Universitet Samhällskunskap Klass är möjligen det dom går i En beskrivande studie om hur lärare i samhällskunskap behandlar klassbegreppet Examensarbete i Samhällskunskap Vt 09 David Solberger

Läs mer

RUT-avdrag för läxhjälp - En utmaning för skolans likvärdighet

RUT-avdrag för läxhjälp - En utmaning för skolans likvärdighet RUT-avdrag för läxhjälp - En utmaning för skolans likvärdighet Tatiana Andreasson Examensarbete 15 hp, LAU 325 Handledare: Bo G Eriksson Rapportnummer: VT14-2480-21 Abstract Examensarbete inom lärarutbildningen

Läs mer

Varför måste jag sitta stilla? - strukturer och friheter i klassrummet

Varför måste jag sitta stilla? - strukturer och friheter i klassrummet 1 Varför måste jag sitta stilla? - strukturer och friheter i klassrummet Vi föds svaga, vi behöver styrka. Vi föds hjälplösa, vi behöver omvårdnad. Vi föds okunniga, vi behöver insikt. Allt vi saknar vid

Läs mer

Inre bilder Kan de påverkas av text- och bildsamtal? Agneta Erså

Inre bilder Kan de påverkas av text- och bildsamtal? Agneta Erså Inre bilder Kan de påverkas av text- och bildsamtal? Agneta Erså Examensarbete: 15 hp Program och/eller kurs: Speciallärarprogrammet/SLP600 Nivå: Avancerad nivå Termin/år: Vt 2011 Handledare: Bertil Gustafsson

Läs mer

När finanskrisen slog till i Finland

När finanskrisen slog till i Finland När finanskrisen slog till i Finland en analys av metaforer i ekonomijournalistik Alli Asikainen Lindeman Helsingfors Universitet Statsvetenskapliga fakulteten Kommunikation Pro gradu avhandling Maj 2011

Läs mer

De behöver också hjälp!

De behöver också hjälp! Toni Valkeakari De behöver också hjälp! - Behov av hjälp och stöd i studierna bland studerande på tredje stadiet Kandidatarbete i specialpedagogik Handledare: Karin Linnanmäki Pedagogiska fakulteten Åbo

Läs mer

Barn, vuxna, språk och samhälle II

Barn, vuxna, språk och samhälle II Barn, vuxna, språk och samhälle II Children, Adults, Language and Community II Leif Brantsing och Åsa Olsson Examensarbete, (C-uppsats), 15 högskolepoäng EXC535 Forskningsmetodik Pedagogik C - distans

Läs mer

Attityder och bemötande mot funktionshindrade.

Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Beteckning: Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Tanja Sjöstrand Juni 2008 Examensarbete 10 p Social omsorg HK 97 Anders Hydén Sammanfattning Studien

Läs mer

Ungas framtid. En hermeneutisk studie om hur ungdomar upplever sin framtid.

Ungas framtid. En hermeneutisk studie om hur ungdomar upplever sin framtid. Mälardalens högskola Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Vt 2012 Ungas framtid En hermeneutisk studie om hur ungdomar upplever sin framtid. Uppsats kandidatnivå Författare: Madeleine Bengtsson

Läs mer

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan?

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? En kvalitativ studie av hur förskolechefer i Östergötlands län uppfattar betydelsen av formell kompetens i förskolan Författare: Carolina

Läs mer

Ungdomar, identitet och konsumtion

Ungdomar, identitet och konsumtion Ungdomar, identitet och konsumtion Martina Lönnberg Martina Lönnberg Examensarbete Företagsekonomi 2010 Martina Lönnberg EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Företagsekonomi Identifikationsnummer:

Läs mer

Relationer och Samverkan - en förutsättning för grundskolans utveckling

Relationer och Samverkan - en förutsättning för grundskolans utveckling Marknadsakademien Kandidatuppsats VT 2002 Företagsekonomiska Institutionen Stockholms Universitet Relationer och Samverkan - en förutsättning för grundskolans utveckling Handledare: Richard Gatarski Uppsatsförfattare:

Läs mer

EXAMENSARBETE. Barn som far illa

EXAMENSARBETE. Barn som far illa EXAMENSARBETE 2006:162 Barn som far illa En studie om hur pedagoger i förskolan agerar när de får kontakt med dessa barn Camilla Morin Annica Niva Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde

Läs mer

Kvinnliga ledare bemöter svårförändrad kultur med genomslagskraft

Kvinnliga ledare bemöter svårförändrad kultur med genomslagskraft Madeleine Abrahamsson & Märta Jakobsson Kvinnliga ledare bemöter svårförändrad kultur med genomslagskraft Utmaningar för kvinnliga ledare i mansdominerade branscher med fokus på estetisk och social kompetens

Läs mer

Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok

Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok Rapport 2011024 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i pedagogik, 15 hp Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok Emelie Lindberg Frida Peacock

Läs mer

Socialförsäkringsrapport 2008:4 Social Insurance Report. Ojämlikhet och utanförskap

Socialförsäkringsrapport 2008:4 Social Insurance Report. Ojämlikhet och utanförskap Social Insurance Report Ojämlikhet och utanförskap Rapport från forskarseminarium i Umeå 23 24 januari 2008 Utgivare Upplysningar Hemsida Försäkringskassan Försäkringsutveckling Agneta Kruse 08-786 92

Läs mer

Tillit i distansierade kontakter

Tillit i distansierade kontakter Författare Peter Axelsson http://www.petera.se Handledare Katarina Giritli-Nygren Mittuniversitetet B-Uppsats Mittuniversitetet Institutionen för samhällsvetenskap Inlämnad och publicerad 2010-06-08 RevB

Läs mer

Innehåll: Sammanfattning Introduktion 1. Bakgrund Problemformulering 3. Syfte 4. Frågeställning 5. Metod

Innehåll: Sammanfattning Introduktion 1. Bakgrund Problemformulering 3. Syfte 4. Frågeställning 5. Metod = Rapportt 2011:57 = Institutio onen för pedagogik,didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i ledarskap inom Magisterprogrammet i Ledarskap, 15 hp Varför berättade ni aldrig det? Informationens betydelse

Läs mer