Master of Science Gestalt Psychotherapy

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Master of Science Gestalt Psychotherapy"

Transkript

1 Master of Science Gestalt Psychotherapy Gestaltpsykoterapi utifrån en stressrelaterad livssituation -några patienters upplevelser- Ing-Marie Svedin T36/Ma6 Dissertation Handledare: Fil.dr Hélen Eriksson 1

2 Sammanfattning Det senaste tio åren har det skett en markant ökning av stressrelaterade tillstånd. Det visar sig att många av de långtidssjukskrivna inte erbjuds behandling eller rehabilitering som behövs för att känna sig frisk igen och kunna återvända till arbetet. Behovet finns att synliggöra och förbättra förståelsen av behandlingsmetoder som ger effekt, och det är angeläget. Syftet med studien har varit att undersöka hur ett antal patienter utifrån en stressrelaterad livssituation upplevde effekterna av den gestaltterapeutiska terapin. Studien är gjord utifrån ett patientperspektiv, där personernas subjektiva upplevelser och erfarenheter har varit vägledande i uttolkning av deras beskrivningar. Den vetenskapliga ansatsen är fenomenologisk och metoden är kvalitativ. Insamling av data har skett med hjälp av intervjuer där metoden för analysen har utgjorts av meningskoncentrering som utmynnat i centrala teman. Intervjuerna har varit halvstrukturerade med förändringar i frågornas form och ordningsföljd varefter nya sammanhang har visat sig. Sammanlagt har sex personer intervjuats, fem kvinnor och en man. Intervjupersonernas upplevelse av den gestaltterapeutiska behandlingen är genomgående god. Uttryck som medvetenhet, insikt, meningsfullhet, kroppens signaler, medveten andning är en del av de begrepp som återkommer i deras beskrivning av sin livssituation. Alla personerna tar upp att de efter terapin har en ökad medvetenhet i att känna och förstå att känslor som inte kommer till uttryck visar sig i kroppen på olika sätt. Visst har man fortfarande en del känningar av kroppsliga symtom men det finns en medvetenhet och tilltro i att själv på olika sätt kunna hantera det som skapar obehag. Flertalet ser ett tydligare familjemönster i sitt liv. En ökad insikt i hur uppväxtfamiljen som system har sett ut och påverkat det vuxna livets värderingar och handlingsmönster samt de svårigheter som var och en har gått igenom har i någon mån berikat livet. Vidare finns en strävan att upprätthålla en balans mellan egen tid och att ingå i ett socialt sammanhang. Alla har på något sätt förändrat sin arbetssituation till det bättre. Ett oväntat inslag var upptäckten av sjukvårdens oförmåga att erbjuda behandling och rehabilitering, utan man har själv varit aktiv i sökandet efter behandling. Till sist anges att insikten av det egna ansvaret och att valmöjligheter i olika förändringsperioder i livet har ökat. Upptäckten av att förhålla sig uppriktig mot sig själv och andra och därmed ge det egna livet ett värdefullare innehåll. 2

3 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund... 1 Introduktion 1 Sambandet kropp och själ.. 3 Undersökningens fokus. 4 Utgångspunkt. 5 Syfte och frågeställning. 5 Gestaltterapeutiskt perspektiv. 6 Insikt/mening. 7 Helhet. 7 Organismisk självreglering 8 Awareness.. 9 Kontaktcykel.10 Kontaktformer. 11 Teoretiska utgångspunkter 13 Hälsa 13 Filosofiskt perspektiv på hälsa 13 Salutogenetiskt synsätt 15 Gestaltterapeutiskt perspektiv på hälsa 17 Stress 18 Utbrändhet och Utmattningsdepression Utmattningssyndrom Psykosomatik 21 Gestaltterapeutiskt perspektiv på stress och psykosomatik..25 Existentialism Fenomenologi 28 Metod Val av metod Urval 29 Intervjuer. 30 Genomförande. 30 Etiska aspekter 31 Validitet, reliabilitet, generaliserbarhet Analys av intervjuer 33 3

4 Resultat och Analys 34 Vilka stressrelaterade livssituationer var utgångspunkten för de terapeutiska samtalen? Samband kropp och själ Kriser i privatlivet Arbetsrelaterad problematik Sammanfattning och analys Hur har den egna hälsan och livssituationen påverkats av gestaltterapi?...38 Bejaka egna behov Förändrad arbetssituation Socialt nätverk Sammanfattning och analys Vad i terapimetoden har varit verksamt för att förstå hur känslor visar sig i kroppen? Stolsarbete. 42 Andningsövningar. 43 Möte i dialog.. 45 Sammanfattning och analys.. 46 Vad i terapisamtalen har givit insikter och därmed påverkat livssituationen? Familjemönster.. 47 Medvetenhet om kroppens signaler.. 48 Uppriktigare liv med ökat livsutrymme 49 Sammanfattning och analys. 50 Diskussion 51 Referenser 57 Bilaga 1 Frågeguide Bilaga 2 Brev till intervjuperson Bilaga 3 Exempel på analys 4

5 Inledning och bakgrund Det senaste tio åren har det skett en markant ökning av stressrelaterade tillstånd. Ett stort problem är att många av de långtidssjukskrivna inte erbjuds behandling eller rehabilitering som behövs för att känna sig frisk igen och kunna återvända till arbetet. Behov finns att synliggöra och förbättra förståelsen av behandlingsmetoder som ger effekt och det är angeläget. Det är alltför vanligt inom den offentliga sjukvården att behandling och rehabilitering som behövs, helt uteblir eller att den som ges är inte tillräcklig. I socialstyrelsens rapport (2003) pekar man mycket riktigt på problemet att många långtidssjukskrivna lämnas åt sitt öde och får inte den rehabilitering de behöver och har rätt till. Detta är också min erfarenhet utifrån egen terapeutisk verksamhet, där patienter uttryckt besvikelse i att inte ha tillgång till någon form av samtalsbehandling inom den offentliga sjukvården. Introduktion Vi lever i en brytningstid där omställning från industrisamhälle till informations- och tjänstesamhälle ställer stora krav på människans anpassningsförmåga. Stressforskare har under de senaste årtiondena gång på gång varnat för de konsekvenser ett alltmer uppdrivet tempo i arbetslivet och samhället i övrigt skapar. Det finns idag ett ökat intresse hos forskare att försöka förklara hur psykosociala faktorer, individuella egenskaper, beteenden och livsstil samverkar med fysiska företeelser vid uppkomsten av olika sjukdomstillstånd (Lundberg, Ulf &Wentz, Görel 2004). Det pågår ett ständigt samspel mellan olika livsmiljöer som människan befinner sig i och de reaktioner som dessa påfrestningar framkallar, vilka är både fysiska och psykiska. För det mesta utgör denna verkan ett skydd och hjälp till överlevnad men i vissa fall där belastningen blir för stor tar kroppen skada. Kroppsliga kännetecken i form av bröstsmärtor, muskelvärk, huvudvärk, sömnproblem och psykiska som nedstämdhet, utmattning, minnes- och koncentrations svårigheter för att nämna några (Lundberg & Wentz 2004). Utan överdrift kan 1

6 man säga att den psykosociala stressen är ett snabbt växande problem. Stressen leder till sänkt välbefinnande, låg produktivitet, mänskligt lidande samt till ökad konsumtion av hälso- och sjukvård (Socialstyrelsen 2003). Sambandet mellan fysisk hälsa och psykiska påfrestningar är ingenting nytt utan har påvisats i otaliga vetenskapliga rapporter. I socialstyrelsens rapport Utmattningssyndrom (2003) redovisas kliniska erfarenheter och preliminära resultat av vetenskapliga studier, att arbetsrelaterad psykisk ohälsa oftast är resultat av en långdragen process som medfört såväl kroppsliga som psykiska problem. Sedan slutet av 1990-talet har sjukskrivningar och olika behandlingsinsatser ökat markant. Sjukdom som kan misstänkas vara relaterad till stress står i någon mån för omkring 80 procent av all långtidssjukskrivning oavsett yrke. I nämnda rapport föreslås diagnosen Utmattningssyndrom, som förmodas vara långvarig stress, utgöra sjukdomens orsaker. Här avses stress som är relaterad till arbete likväl som andra typer av långvariga påfrestningar t.ex. långvarig arbetslöshet eller långvariga relationsproblem (Socialstyrelsen 2003). Vidare redovisas i en studie vid Karoliska institutet som utgjordes av 150 intervjuade tjänstemän, vilka visade tecken på utmattning, att 86 procent relaterade sina problem till arbetet. De flesta hade utöver sina psykiska besvär också smärta och värk. Många av de intervjuade uppgav som huvudorsak de upprepade omorganisationerna på jobbet. De ansåg att man tvingades anpassa sig till alltmer slimmade organisationer, där allt färre måste göra alltmer och allt snabbare (Åsberg, Marie et al 2003). Det finns för närvarande ingen samstämmig förklaring till varför den psykiska ohälsan har ökat så markant det senaste decenniet. En studie utförd av Åsberg (2002) visar att arbetsförhållanden är i klar övervikt som utlösande faktor bland dem som är sjukskrivna för affektiva sjukdomar som depression, ångest, psykiska stressreaktioner. De förändrade arbetsförhållandena utgörs av omorganisationer, som har inneburit delegering av arbetsuppgifter och ansvar, utan motsvarande tillskott av resurser och befogenheter. Utmattning hänger också ihop med människors livssituation i övrigt och hur prioritering mellan arbete och andra delar av tillvaron ser ut. Personer som är mycket ambitiösa och har behov av att visa stor duglighet i arbetet, och som tar på sig dubbelarbete. Vilket medför att återhämtning blir otillräcklig och kan ge stressreaktioner med psykisk ohälsa som följd. Detta bekräftas i en studie av Hallsten (2002) där man uttrycker att utbrändhet är speciellt vanligt hos dem som grundar sin självkänsla i sina arbetsprestationer (Socialstyrelsen 2003). En annan studie av Bragée (2001) som baseras på patientens egna upplevelser. Vilken tar 2

7 utgångspunkt i beskrivning av de processer som kan iakttas när en person övergår från att vara frisk till att bli en person med stressrelaterad psykosomatisk sjukdom. Här undersöker Bragée hur en tudelad självbild får konsekvenser för utvecklande av sjukdom (Bragée, Britt 2001). Jag har varit yrkesverksam i 30 år. Halva tiden arbetade jag som Leg. Barn- och Psykiatrisjuksköterska inom sluten och öppen hälso- och sjukvård, den andra halva tiden som lärare i hälso- och sjukvård, övervägande inom det gymnasiala omvårdnadsprogrammet. Inom den skolorganisation jag arbetade gjordes inom tio år, tre kursplaneförändringar, tre omflyttningar till andra lokaler samt ett byte av huvudman med en försämrad organisation som följd. Min yrkesverksamma tid inom offentliga sektorn sträcker sig över lång tid. Utifrån mina erfarenheter kan jag se hur ökad arbetsbelastning och minskad tid till återhämtning har påverkat mig. Även det spända psykosociala klimatet med försämrad kommunikation inom personalgruppen som följd, bidrog till att påverka mig i mitt beslut att lämna ett i grunden rätt valt yrkesområde. I slutet av 1990 upplevde jag att min energi och arbetsglädje avtog, började sova sämre och utvecklade en hudsjukdom. Jag lämnade mitt arbete med sorg i hjärtat men fast besluten att påverka min egen situation. Kan idag förstå att jag klarade mig från att tillhöra de 80 procenten långtidssjukskrivna p g a stress tack vare att min kropp signalerade och att jag inte stod ut med att förlora egen kontrollen. Utifrån mina erfarenheter av arbetsrelaterad stress och möte med patienter i terapisamtal, har mitt intresse i att fördjupa mig och undersöka närmare hur gestaltpsykoterapi som samtalsmetod, kan vara människor till hjälp mot ett tillfrisknande. Sambandet kropp och själ Den dualistiska synen på människan förknippas oftast med vetenskapsmannen Descartes. För Descartes är kroppen och själen två helt väsens skilda substanser. Fast kroppen och själen hos människan är intimt förknippade med varandra så skulle de kunna existera utan varandra. Själens natur är tänkande och kroppen är utsträckning. Själen är odelbar i meningen förenad med alla delar av kroppen och existerar endast i tiden. Däremot ses kroppen som delbar i både rum och tid och förbindelsen mellan själen och kroppen sker genom en kausal växelverkan (www.thephilosophynet.com). Detta perspektiv som har en materiell inriktning, urskiljer en skillnad mellan psykiskt och fysiskt, subjekt och objekt, där vetenskap handlar om en objektiv ej delaktig betraktelse av fenomen. Uppdelningen inom hälso- och sjukvård av somatisk respektive psykiatrisk vård härstammar från detta perspektiv. I dagens sjukvård och 3

8 medicinsk forskning utgår man från ett dualistiskt parallellperspektiv. Där psykiska tillstånd och processer antas ha en parallellitet till fysiologiska tillstånd. T.ex. synen att stress och psykiska påfrestningar orsakar magsår. I detta perspektiv blir då åkomman mer sammansatt i form av både kropp och själ. Detta samband ger i vardagen bevis på att mentala upplevelser och kroppsliga reaktioner är kopplade till varandra. Tex. när ilskan yttrar sig fördjupas andningen och hjärtat slår fortare, käkarna spänns och kroppen visar försvars position. De psykiska och fysiska processerna är separerade men relaterande till varandra via meningen som fenomen tillsammans skapar (Wrangsjö, Björn 1987). I Gestaltterapi handlar det om att försöka medvetande göra personen i vad hon gör mot sig själv när hon avbryter sig vid kontaktgränsen. Hur hon skapar obalans i organismen genom ouppfyllda behov i att finna mening (Hostrup 2002). Fenomenologen Merleau-Ponty (1945) ser kroppen som jag och att kroppen står i ett levande samspel och oavbruten kontakt med omvärlden. Vidare menar han att vi är en kropp-själ och denna odelbara enhet reagerar, agerar i allt som sker (Hertting, Anna& Samuelsson, Jan). Undersökningens fokus Våren 2004 gick personer långtidssjukskrivna sedan mer än ett år. Traditionellt återkommer högst 50% av dessa till någon form av arbete, enligt försäkringskassans statistik (www. rfv.se). Hur det visar sig när det gäller den stressrelaterade ohälsan vet man inte för dagen. Ett stort problem när det gäller de långtidssjukskrivna är att många lämnas åt sitt öde och får inte den rehabilitering som de behöver och har rätt till. Detta gäller såväl sjukvården som försäkringskassan. Det är mera i undantagsfall som den drabbade får den behandling och rehabilitering som krävs för att kunna återvända till arbetslivet i någon form (Iwarsson 2004). En studie av Perski och Gross (2004) där syftet bl.a.var att utvärdera effekterna av ett behandlingsprogram för långtidssjukskrivna patienter med stressdiagnoser. Resultatet av den är nedslående, för den visar på att den befintliga behandlingen som finns att tillgå för denna grupp är långt ifrån tillräcklig (Perski & Gross 2004). När det gäller orsaken till den ökade sjukskrivningen för psykiska besvär, handlar det mest om depression och utmattning. Det finns ingen vetenskapligt utprövad behandling för depressioner som är relaterade till stress. När psykoterapi rekommenderas handlar det företrädelsevis om kognitiv beteendeterapi eller psykodynamisk terapi (Åsberg 2002). I undersökningen sätter jag fokus på gestaltterapi som en behandlingsform att räkna med, eftersom gestaltterapins integrerade syn på kroppsliga och mentala skeende gör den i högsta grad intressant. 4

9 Utgångspunkt Utgångspunkten i studien har sin grund i gestaltterapeutisk teori där tillämpliga delar kommer att presenteras. Denna teori inbegriper den existentiella livssynen, den gestaltpsykologiska teorin samt den fenomenologiska metoden. Psykoterapins målsättning är att komma till insikt om att det finns ett samband mellan våra känslor, tankar, relationer och handlingar samt det svar vi får från omgivningen. Det är genom att upptäcka någonting nytt i relation till sig själv och sin omvärld som nödvändiga förändringar sker. Ett sätt att öka förståelsen för och den möjlighet till påverkan som var och en har för sin personlighetsutveckling och sin psykiska hälsa. Det gestaltterapeutiska arbetssättet innebär inte att i första hand fokusera på problem eller symtom utan med växande insikt (Hostrup, Hanne 2002). Som bakgrund har jag avsikten att beskriva relevanta teoribildningar som förklarar begreppen hälsa, stress, psykosomatik. Dessa begrepp kompletterar varandra i synen på att våra psykiska reaktioner har betydelse för hur vi mår och hur den egna hälsa utvecklas samt att det pågår ett ständigt samspel mellan kroppsliga och psykiska processer. Vetenskapliga studier av psykoterapeutiska insatser vid stressrelaterad problematik är begränsad. Behovet av empiriska studier i att undersöka effekten av terapeutiska samtal vid stresstillstånd är stort (Socialstyrelsen 2003). Jag anser att det är ett problem att personer som drabbas av stressrelaterad ohälsa inte har tillgång till adekvat behandling. Om det ges någon behandling så har det visat sig att den inte är tillfredställande. Det utgör mycket lidande för den drabbade och personens närmaste och stora kostnader för arbetsgivare och försäkringskassan. Frågor som jag ställer mig är följande. Finns psykoterapeutisk behandling som har effekt? Om det finns, på vilket sätt är den verksam? Hur upplever personer som fått psykoterapeutisk behandling effekten? Syfte och frågeställning Syftet med studien var att undersöka hur ett antal patienter utifrån en stressrelaterad livssituation upplevde effekterna av den gestaltterapeutiska terapin. 5

10 Jag har valt att fokusera på ett flertal frågeställningar: Vilka stressrelaterade livssituationer var utgångspunkten för de terapeutiska samtalen? Hur har enligt patienten den egna hälsan och livssituationen påverkats av de terapeutiska samtalen? Vad i den terapeutiska metoden har enligt patienten varit verksamt för att förstå hur psykiska reaktioner tagit sig uttryck i kroppen? Vad i terapisamtalen har hos patienten givit insikter/kunskaper och därmed utgjort förändring i livssituationen? Gestaltterapeutiskt perspektiv Som gestaltterapins grundare nämns oftast Frederick S. Perls ( ). Han var ursprungligen psykoanalytiker men tog avstånd från den egna utbildningen och utövandet när han kom i kontakt med gestaltpsykologin, fenomenologin och existentialismen. Förutom F. Perls skall också nämnas hans hustru Laura Perls vilken var den som förde gestaltpsykologin och existentialismen in i deras relation och fick därmed ett stort inflytande på grundidén bakom gestaltterapi (Hostrup 2002). Ralph F. Hefferline och Paul Goodman är ytterligare två namn som skall uppmärksammas som grundare. Dessa två samt F. Perls introducerade 1951 beteckningen gestaltterapi med boken Gestalt Therapy: Excitement and Growth in the Human Personality. Boken består av två delar, där del 1 omfattar övningar medan del 2 innehåller de viktigast teoretiska utgångspunkterna av den gestaltterapeutiska teorin (Bragée 2004). Gestaltterapi har en integrerad syn på kroppsliga och mentala skeenden vilket gör den intressant vid stress och psykosomatisk problematik. Längre fram i arbetet presenteras hälsa, stress och psykosomatisk ur ett gestaltterapeutiskt perspektiv. 6

11 Insikt/Mening Gestaltpsykoterapi är en behandlingsmetod som arbetar med att skapa insikt. Med insikt menas en psykisk process som får personen att upptäcka bestämda sammanhang. T.ex. när hon står inför en livskris eller en traumatisk kris och gör upptäckten att sättet hon reagerar på är inaktivt och fungerar inte längre adekvat. Dessa omvälvande händelser medför att livssammanhangen förskjuts eller genomgår en väsentlig förändring, något som kräver nya sätt att förhålla sig till livet. Personen står nu inför ett val, att välja mellan ett overkligt eller ett verkligt liv. I valet att genomgå förändring innebär det att hon genomlider förtvivlan och ett visst mått av existentiell ångest vilket skapar ett spänningstillstånd i både kropp och själ. I gestaltterapin går personen in i en dialog med terapeuten. I denna kontakt är hon vaken för vad och hur hon upplever och för att upplever. När personen förhåller sig aktivt medveten till Det och till Du talar man om medvetande som ett vaket tillstånd av varande som riktar sig mot mening, vilket leder till att personen själv väljer vad som är av värde för henne och ny insikt skapas (Hostrup, Hanne 2002). Helhet Begreppet holism i betydelsen helhet kommer från grekiskans holos. Termen bildades på 1920-talet av filosofen Jan Smuts. Med inflytande från gestaltpsykologin kom det teoretiska synsättet inom gestaltterapi att få helheten som utgångspunkt. Med det menas att människan är en odelbar enhet av kroppsliga, emotionella och mentala erfarenheter. Helheten inbegriper också människan i ett sammanhang till sin omgivning där hon också utgör en integrerad del (Bragée 2002).Inom gestaltpsykologin utfördes vetenskapliga experiment, där upptäcktes att människan uppfattade och upplevde sinnesintryck från omvärlden som helheter, gestalter, mönster som gav mening. Vidare menade man att människan inte bara är i stånd att förstå och tyda signaler som kommer inifrån kroppen eller utifrån världen, utan kan också sammanfatta dem i en enda upplevelse (Hostrup 2002, s.66). En upplevelse som människan har kan inte ledas tillbaka till en bestämd del i hennes sätt att vara, handla eller fungera fysiskt. Utan det är helheten hos människan som bestämmer delarna och inte tvärtom. I upplevelsen kan människan styra sina handlingar så att det blir möjligt att tillfredställa sina behov (Hostrup 2002). Kepner (2001) menar, att se människan som en helhet är att se henne som mer än summan av dess delar. Vilket är att se henne i alla delar som kropp, själ, 7

12 tänkande, kännande, i rörelse o.s.v. men inte detsamma som en av dessa delar. Vidare anser han att det är den integrerade funktionen av varierande aspekter i tid och rum som är människan. I synsättet att uteslutande behandla en aspekt av människan eller identifiera en del som orsak till problemet är att skapa konstgjorda delar utifrån vad som i verkligheten är en fungerande enhet (Kepner, James 2001). Organismisk självreglering Allt liv styrs av en medfödd förmåga att få våra behov och de olika sammanhangen vi ingår i omvärlden att passa ihop. Med andra ord en anpassning till växlande miljöer för att kunna överleva. Detta kallas självreglering och är baserad på en process som sörjer för att organismen dels kan växa från ett omoget till ett moget/vuxet tillstånd, dels upprätthålla en form av jämviktstillstånd fysiskt och psykiskt (Hostrup 2002, s.65). Om denna process inte störs sker den spontant, organismen kan därmed tillgodose sina behov och samtidigt ge plats för att nya behov kan visa sig. När ett fysiskt bristtillstånd uppstår registrerar vi det som en psykisk upplevelse. T.ex. när blodsockret sjunker uppfattar vi det som en fysisk spänning vilket ger en upplevelse av hunger. Fungerar då självreglerings processen sker ett organiserande runt behovet behovet av mat tills det har blivit tillfredställt (Hostrup 2002). Därefter träder behovet tillbaka och ett nytt behov träder i förgrunden. Sättet att organisera i förgrund/bakgrund är en medfödd och inlärd förmåga och det gör det möjligt att kunna handla relevant i förhållande till sina behov. När konflikter uppstår mellan de olika behoven kommer det dominerande behovet att träda i förgrunden (Bragée 2004). Inom gestaltterapi har fältteori en central betydelse. Kurt Lewin ( ) är upphovsman till fältteorin vilket är en tillämpning av gestaltpsykologi på personlighet, grupp och organisation. Lewin (1947) införde en helhetssyn där sociala, kulturella och psykologiska fenomen är dynamiska krafter som påverkar varandra i organiserande av helheter. Med det avsåg han att människor på samma sätt som andra fysiska kroppar påverkar varandra och att dessa kroppars inbördes placering i ett gemensamt rum är underkastade krafter där allt påverkar allt (Hostrup 2002, s.92). Detta skall ses som energi och rörelse i fältet, där processen består av födelse, utveckling och förändring. Med krafter avsåg Lewin det psykologiska fältet, inte det fysiska och att dessa psykologiska krafter förklarar människans beteende (Hostrup 2002). 8

13 Vidare talade han om livsutrymme (life space), med det menade han den totala psykologiska omgivningen som en person upplever subjektivt. I livsutrymmet står människa och omgivning i en ömsesidig relation till varandra och människans beteende kommer alltid ur hennes relation till den konkreta situationen (Bragée 2001, s.52). Organismisk självreglering är utifrån nämnda en naturlig process av kontakt/tillbakadragande vilket berör hela fältet. Detta gör att olika delar automatiskt kommer i förgrunden när behov uppstår (Bragée 2001). Awareness Det finns en ömsesidighet mellan människan och hennes omvärld. Denna ömsesidighet kallas för kontakt och är ett grundläggande behov. Kontakt består av tre delar: närmande, vara tillsammans och tillbakadragande. Gränsen där kontakt etableras är den kontaktpunkt där upplevelsen av den egna personen är skild från den andre. Där jag möter dig finns kontakt när vi märker olikheterna mellan oss (Bragée 2004, s.6). En hälsosam kontaktgräns tillåter genomsläpplighet av näring och lagom stängd för bibehållande av kontroll. Motsvarande uppstår det problem i utbyte med omvärlden om kontaktgränsen är för stel och ogenomtränglig eller för flexibel och genomtränglig. Personligheten påverkas och utvecklas hela tiden på kontaktgränsen och det är på denna gräns det visar sig hur personen förhåller sig till sig själv, till andra och till omgivningen (Hostrup 2002). En persons kontakt förmåga visar sig när hon använder sig av awarenesszonerna. En väl fungerande awarenessprocess inhämtar en mängd olikartade upplysningar om både yttre och inre förhållanden. Dessa organiseras i figur/grund och ingår därmed i en helhetsupplevelse. För att personen skall bli medveten om hur hon känner, tänker och varsebli sinnenas påverkan handlar det om att undersöka och fördjupa upplevelsen. Till sin hjälp har hon ytterzonen, sinnespåverkan som kommer utifrån omvärlden, innerzonen, sinnespåverkan som kommer inifrån kroppen och mellamzonen med alla mentala processer (Hostrup 2002). En person som agerar med awareness vet vad hon gör, hur hon gör, att alternativ finns och att hon väljer att vara den hon är. För att awareness skall ses som fullödig och effektiv krävs både självkännedom och kunskap om den innevarande situationen samt hur det egna självet kommer till uttryck (Bragée 2002). Självet är systemet för kontakt som uppfinner och möjliggör nya lösningar i utbyte mellan organism och omgivning. I alla möten med nya situationer i fältet bevara därmed organismen 9

14 sin existens genom att växa (Bragée 2004). Så självet är inte en kärna i personligheten som kan skiljas ut från omvärlden utan självet uppstår och utvecklas i den process som karaktäriserar personens sätt att vara på i kontakten med omvärlden och kan därför inte åtskiljas från awarenessprocessen (Hostrup 2002, s.110). Kontaktcykel Ett viktigt hjälpmedel i terapiarbetet är kontaktcykeln, en modell som visar kontaktens olika faser. Modellen avbildar organismens förmåga att fullborda en upplevelse mellan sig och omgivningen, vid gränsen mellan sig och omgivningen. I arbetet behöver man få en uppfattning om personens kontaktmönster, sambandet mellan det som sägs och beteendet här och nu. Vilka försvarsmönster det finns i kontakten och om de är flexibla eller fastlåsta i gamla mönster. En kontakt består av olika faser vilka glider över i varandra beroende på awarenessprocessen. Alla fyra faserna utgör tillsammans en kontaktprocess där gestalterna (figurerna) bildas, färdigställs och upplöses. Hurvida det uppstår hinder eller inte i gestaltbildningsprocessen visar den psykiska hälsans status (Mannerstråle, Inger red. 1995). Den första fasen är där organismen är i vila och ingen kontakt finns. Ett behov uppstår som skapar spänning och efterhand organiseras det i förgrunden av medvetandet. När figuren har blivit klarare, får energin en riktning och undersökning av omvärlden startar. En rörelse mot och fysisk kontakt skapas med omgivningen (Hostrup 2002). Den andra fasen,som benäms förkontakten, inleds med ett socialt ytligt samtal. Det egentliga mötet med den andre börjar här. En undersökning sker om det blir en avvisning eller skapar lust att tillfredställa det sociala behovet här och nu (Hostrup 2002). I den tredje fasen fortlöper kontakten och övergår i ett möte där sändare och mottagare blir mer öppna och närmar sig varandra på en ökad känslomässig nivå. Mötet i denna fas kan vara mer eller mindre intimt beroende på var och ens behov. Men för att fullkontakt skall vara möjlig handlar det om ömsesidig behovs tillfredställelse (Hostrup 2002). Den fjärde fasen, handlar om att dra sig tillbaka och upplösa kontakten genom efterkontakts- 10

15 gester. Det sker en upplösning av aktiviteter som pågått. Här handlar det också om ett tillbakadragande som gör oss redo att börja en ny kontaktprocess när ett nytt behov visar sig (Hostrup 2002). Genom att följa kontaktcirkeln får terapeuten en uppfattning om klienten följer sitt naturliga flöde eller om det sker ett kontaktavbrott någonstans i cirkelns fält. Modellen är ett försök att avbilda det förlopp som kännetecknar psykisk hälsa, organismens förmåga att fullborda en upplevelse mellan sig och omgivningen. Omgivningen här är såväl den intra- som den interpersonella, min kontakt med mig själv och, i detta, med dig eller situationen (Mannerstråle red. 1995, s.42). Om en person av någon anledning hindras i att avsluta en viktig händelse, samlar det energi i organismen som leder till ett fortsatt begär att fullfölja händelsen (tillfredställa behovet). Denna ansamling av energier, beblandar sig i organiserandet av sinnespåverkan i nuet, vilket på längre sikt skapar psykiska problem (Hostrup 2002) Kontaktformer Kontaktformerna är sex till antalet. Fem av dem, konfluens, introjektion, projektion, retroflekion samt egotism är utarbetade av Fritz Perls och Paul Goodman (1951). Deflektion kom senare och är utarbetad av Erving och Miriam Polster (1974). Gestaltterapins syn på ett sunt gestaltbildningsförlopp visar hur kontaktavbrott som tjänar överlevandet här-och-nu och kontaktavbrott som hindrar har vuxit fram. Skillnaden mellan att se dem som en sund eller osund kontaktform, handlar om hurvida de leder till en oavslutad händelse eller skapar en fullbordad gestalt och därmed en integrerad händelse (Mannerstråle 1995). Med andra ord är det graden av awareness, med vilken en kontaktform utnyttjas som avgör om spänningar i fältet bevaras och därmed kan leda till ohälsa och sjukdomssymtom (Bragée2001). De kontaktformer som gestaltterapin räknar med är konfluens, introjekt, projektion, retroflektion, deflektion och egotism. 11

"Det kan aldrig bli som förr"

Det kan aldrig bli som förr Masters of Science Gestalt in organisations "Det kan aldrig bli som förr" En studie av äldre personer med diabetes och deras upplevelse av vård i hemmet av Ann-Christine Wretman 018 Januari 2007 Handledare:

Läs mer

En kvalitativ studie om unga kommunalanställdas syn på arbete och upplevelse av sjukfrånvaro, sjuknärvaro och hälsa

En kvalitativ studie om unga kommunalanställdas syn på arbete och upplevelse av sjukfrånvaro, sjuknärvaro och hälsa En kvalitativ studie om unga kommunalanställdas syn på arbete och upplevelse av sjukfrånvaro, sjuknärvaro och hälsa Maja Eliasson Handledare: Christin Mellner VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING I PSYKOLOGI, 15

Läs mer

Utmattningssyndrom. Stressrelaterad psykisk ohälsa

Utmattningssyndrom. Stressrelaterad psykisk ohälsa Utmattningssyndrom Stressrelaterad psykisk ohälsa Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller

Läs mer

Vad i gestaltterapeututbildningen har påverkat självkänslan?

Vad i gestaltterapeututbildningen har påverkat självkänslan? Master i Gestaltpsykoterapi Vad i gestaltterapeututbildningen har påverkat självkänslan? En fenomenologisk studie Elisabet Eriksson T34/MA4 Masteruppsats januari 2007 Handledare: Britt Bragée, MA Gestaltpsykoterapeut,

Läs mer

Spegeln visade mig vägen. Från flykt till gränssättning och vidare mot glädje

Spegeln visade mig vägen. Från flykt till gränssättning och vidare mot glädje Nordisk Psykodramautbildning Examinationsuppsats Hösten 2007 Spegeln visade mig vägen eller Från flykt till gränssättning och vidare mot glädje Erfarenheter från en psykodramagrupp på en vårdcentral Författare,

Läs mer

Ledarskap inom personlig assistans

Ledarskap inom personlig assistans Master of Science Gestalt in Organisations Dissertation 2009-02-01 Ledarskap inom personlig assistans assistansanvändarens erfarenhet av arbetsledarrollen Författare Suzanne Elmqvist O 19 Handledare Merrick

Läs mer

Studie från bris 2012. Barns egna ord om sin psykiska ohälsa. Se hela mig!

Studie från bris 2012. Barns egna ord om sin psykiska ohälsa. Se hela mig! Studie från bris 2012 Barns egna ord om sin psykiska ohälsa Se hela mig! Studie från bris 2012 Se hela mig! Barns egna ord om sin psykiska ohälsa Innehåll Förord 5 Sammanfattning 6 Bakgrund 8 BRIS 8 Psykisk

Läs mer

Använder arbetsledare den kunskap de fått i gestaltterapeutisk handledning i sin arbetsledarroll?

Använder arbetsledare den kunskap de fått i gestaltterapeutisk handledning i sin arbetsledarroll? Master i Gestaltpsykoterapi Använder arbetsledare den kunskap de fått i gestaltterapeutisk handledning i sin arbetsledarroll? Av Christina Källberg Mastersuppsats December 2000 Handledare: Sari Scheinberg

Läs mer

Stress och utbrändhet en introduktion till teori och behandling

Stress och utbrändhet en introduktion till teori och behandling GÖTEBORGS UNIVERSITET PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN Stress och utbrändhet en introduktion till teori och behandling Marcus Gustafsson och Marie Kivi Examensarbete 20 poäng Psykologprogrammet Höstterminen

Läs mer

Du blir aldrig färdig och det är som det ska

Du blir aldrig färdig och det är som det ska Master of Science Gestalt Psychotherapy Du blir aldrig färdig och det är som det ska En studie om vuxnas identitet Maria Delmar Januari 2003 Handledare Sari Scheinberg 1 Innehåll 1. Inledning och syfte

Läs mer

Nästan 4 av 10. Nästan 4 av 10. En studie om unga kvinnors psykiska hälsa i Värmland. Anders Andrén & Marina Kalander Blomqvist

Nästan 4 av 10. Nästan 4 av 10. En studie om unga kvinnors psykiska hälsa i Värmland. Anders Andrén & Marina Kalander Blomqvist Anders Andrén är folkhälsostrateg med betoning på folkhälsorapportering. Arbetar på enheten för Folkhälsa och samhällsmedicin, Landstinget i Värmland. Marina Kalander Blomqvist är sociolog och arbetar

Läs mer

Vad innebär hälsa? Gymnasieelevers uppfattningar om hälsa samt deras bild av hälsa i skolämnet idrott och hälsa. Ulf Nilsson

Vad innebär hälsa? Gymnasieelevers uppfattningar om hälsa samt deras bild av hälsa i skolämnet idrott och hälsa. Ulf Nilsson Vad innebär hälsa? Gymnasieelevers uppfattningar om hälsa samt deras bild av hälsa i skolämnet idrott och hälsa Ulf Nilsson Examensarbete 2007 Pedagogik med didaktisk inriktning C Examensarbete vid Pedagogiska

Läs mer

Missbruk - en familjeangelägenhet

Missbruk - en familjeangelägenhet Missbruk - en familjeangelägenhet En kvalitativ studie av personals och anhörigas erfarenheter kring anhörigskap till missbrukare. Socionomprogrammet C-uppsats: HT 2009 Datum: 14 september 2009 Författare:

Läs mer

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö Psykisk ohälsa mer än en arbetsmiljöfråga Författare: Anna Bergsten, Carin Hedström, Robert Thorburn Detta är en del i serien Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö.

Läs mer

Regionalt Vårdprogram

Regionalt Vårdprogram Medicinskt programarbete Regionalt Vårdprogram Stressrelaterad psykisk ohälsa Stockholms läns landsting 2007 Regionalt Vårdprogram Stressrelaterad psykisk ohälsa Redaktör May Blom ISBN 91-85211-44-3 Forum

Läs mer

Småbarnstiden tar ju aldrig slut

Småbarnstiden tar ju aldrig slut FoU-rapport 2009-03 Småbarnstiden tar ju aldrig slut Hur parrelationen påverkas av att vara förälder till ett barn med funktionsnedsättning inom autismspektrat Anette Högberg Denna rapport kan beställas

Läs mer

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Program för Landstinget i Uppsala län

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Program för Landstinget i Uppsala län Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar Program för Landstinget i Uppsala län Antaget av landstingsfullmäktige den 11 februari 2002 Förord Landstinget påbörjade år 2001 ett arbete för att ta fram program

Läs mer

Sammanfattning. Nyckelbegrepp: Incest, Sexuella övergrepp, Livskvalitet, Känsla av sammanhang.

Sammanfattning. Nyckelbegrepp: Incest, Sexuella övergrepp, Livskvalitet, Känsla av sammanhang. Sammanfattning I en kvalitativ studie undersöktes sju kvinnors upplevelser av eventuellt höjd livskvalitet efter att de har genomgått den peda-terapeutiska behandlingen i Incestcentrum, Göteborg. Behandlingen

Läs mer

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat c - uppsats Hösten 2005 Institutionen för beteendevetenskap Personal- och arbetslivsprogrammet Psykologi Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat Författare Johanna Gullwi Therese Persson Handledare

Läs mer

Man blir nog lite mer som sin omgivning

Man blir nog lite mer som sin omgivning Man blir nog lite mer som sin omgivning En kvalitativ studie om hur tjejer konstruerar identitet Socionomprogrammet C-uppsats Författare: Matilda Herrström & Elin Israelsson Handledare: Leila Billquist

Läs mer

Sjuksköterska & patient - en vårdrelation

Sjuksköterska & patient - en vårdrelation Sjuksköterska & patient - en vårdrelation FÖRFATTARE: PROGRAM: Kajsa Lundqvist Marie-Louise Lövgren Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng/ Omvårdnad Eget arbete Höstterminen 2007 OMFATTNING: HANDLEDARE:

Läs mer

Börja om på nytt igen

Börja om på nytt igen Börja om på nytt igen - Medarbetares upplevelser av chefsbyten i en kommunal verksamhet Heléne Carlsson Christina Johansson Institutionen för beteendevetenskap och lärande Programmet för personal- och

Läs mer

Institutionen för Medicin och Hälsa

Institutionen för Medicin och Hälsa Utbrändhet och dess determinanter hos chefer i mellanställning inom ett landsting Burnout and its determinants among linemanagers within a County Council Paula Eriksson D-uppsats 2007:5 Folkhälsovetenskap

Läs mer

Hur mår jag? självupplevt välbefinnande hos gymnasietjejer

Hur mår jag? självupplevt välbefinnande hos gymnasietjejer Mälardalens högskola Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Hur mår jag? självupplevt välbefinnande hos gymnasietjejer Ida Ekman C-uppsats i psykologi, HT 2008 Handledare: Lena Almqvist Examinator:

Läs mer

Arbetsmiljö i förändring och utveckling

Arbetsmiljö i förändring och utveckling Arbetsmiljö i förändring och utveckling Text Gunnar Sundqvist 1 Innehåll Arbetsmiljö i förändring och utveckling... 2 Förord - syfte... 2 Förord ett arbetsliv i förändring... 2 Del 1 Historisk utveckling

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Barn som får bevittna våld i familjen

Barn som får bevittna våld i familjen STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete Socialhögskolan VT 2005 C-Uppsats Barn som får bevittna våld i familjen En kunskapsöversikt Tanja Venezia Kursansvarig: Sanna Tielman Handledare:

Läs mer

Tonåringars upplevelser av att leva med ett syskon som har ADHD

Tonåringars upplevelser av att leva med ett syskon som har ADHD Insitutionen för psykologi Psykoterapeutprogrammet Tonåringars upplevelser av att leva med ett syskon som har ADHD Petra Larsson Psykoterapeutexamensuppsats VT 2012 Handledare: Eva Brodin Tack! Jag vill

Läs mer

En grupp småbarnsmammors upplevelse av balans mellan arbetsliv och hemarbete

En grupp småbarnsmammors upplevelse av balans mellan arbetsliv och hemarbete En grupp småbarnsmammors upplevelse av balans mellan arbetsliv och hemarbete Sara Cirino Ljungström Handledare: Birgitta Hellström PSYKOLOGI III: VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING (15 HP) 2007 STOCKHOLMS UNIVERSITET

Läs mer

Psykisk ohälsa hos vuxna. Program för Landstinget i Uppsala län

Psykisk ohälsa hos vuxna. Program för Landstinget i Uppsala län Psykisk ohälsa hos vuxna Program för Landstinget i Uppsala län Antaget av landstingsfullmäktige den 18 december 2002 Förord Landstinget påbörjade år 2001 ett arbete för att ta fram program kring olika

Läs mer