SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2012-10-18"

Transkript

1 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Beslutande: Krokoms kommunhus, Mus-Ollerummet kl , Kurt-Olov Göransson, C, 1:e vice ordförande Owen Laws, Mp, ordförande Judith Hult, S, 2:e vice ordförande Birger Backlund, S Gabriella Carlsson, S Leif Jönsson, C, tjg ersättare Annika Olsson, Mp, tjg ersättare Britt Carlsson, S, ej tjg ersättare Övriga deltagande: Linda Eriksson, trafikhandläggare, Virpi Nordell, byggnadsinspektör, Sigrid Lindqvist, byggnadsinspektör, , 161 Jan Olofsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör, 162 Anna Holmer, bygg- och miljöchef, Nils-Erik Werner, miljö- och hälsoskyddsinspektör via högtalartelefon, 160 Eivor Jonsson, sekreterare Utses att justera: Judith Hult Justeringens Krokoms kommunhuset, Bygg- och miljöavdelningen plats och tid: tisdagen den 23 oktober 2012, kl Underskrifter Sekreterare: Paragrafer: Eivor Jonsson Ordförande:... Owen Laws Justerande:... Judith Hult ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Bygg- och miljönämnden Sammanträdes 18 oktober 2012 datum: Datum för anslags Datum för anslags uppsättande: 24 oktober 2012 nedtagande: 14 november 2012 Förvaringsplats för protokollet: Krokoms kommunhuset, Bygg- och miljöavdelningen Underskrift:... Eivor Jonsson

2 Sammanträdesdatum Sida 2 BoM 140 Lokala trafikföreskrifter om väjningsplikt på Skolvägen, Hissmofors. Bygg- och miljönämndens beslut Krokoms kommun föreskriver följande med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 12 och 3 första stycket trafikförordningen (1998:1276). Förare av fordon på Skolvägen som kör in på Hissmoforsvägen har väjningsplikt mot fordon på Hissmoforsvägen. Denna författning träder i kraft den 29 oktober Bakgrund Det saknas lokala trafikföreskrifter om väjningsplikt på Skolvägen i Hissmofors. Väjningspliktsmärke och vägmarkering finns. Trafikhandläggare Linda Eriksson redogör för ärendet

3 Sammanträdesdatum Sida 3 BoM 141 Lokala trafikföreskrifter om väjningsplikt på Fabriksvägen, Hissmofors. Bygg- och miljönämndens beslut Krokoms kommun föreskriver följande med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 12 och 3 första stycket trafikförordningen (1998:1276). Förare av fordon på Fabriksvägen som kör in på Hissmoforsvägen har väjningsplikt mot fordon på Hissmoforsvägen. Denna författning träder i kraft den 29 oktober Bakgrund Det saknas lokala trafikföreskrifter om väjningsplikt på Fabriksvägen i Hissmofors. Väjningspliktsmärke och vägmarkering finns. Trafikhandläggare Linda Eriksson redogör för ärendet

4 Sammanträdesdatum Sida 4 BoM 142 Lokala trafikföreskrifter om väjningsplikt på Pimpelgårdsvägen, Hissmofors. Bygg- och miljönämndens beslut Krokoms kommun föreskriver följande med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 12 och 3 första stycket trafikförordningen (1998:1276). Förare av fordon på Pimpelgårdsvägen som kör in på Hissmoforsvägen har väjningsplikt mot fordon på Hissmoforsvägen. Denna författning träder i kraft den 29 oktober Bakgrund Det saknas lokala trafikföreskrifter om väjningsplikt på Pimpelgårdsvägen i Hissmofors. Väjningspliktsmärke och vägmarkering finns. Trafikhandläggare Linda Eriksson redogör för ärendet

5 Sammanträdesdatum Sida 5 BoM 143 Faxnälden 1:25, Näskott. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med ett uterum. Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (uterum) med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen (2010:900). Erinringar från Jamtli, daterad 5 oktober 2012, att fasad- och takmaterial samt färgsättningen görs lika det ursprungliga bostadshuset skall beaktas. Avgiften för bygglovet är kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige den 4 maj 2011, 49). Faktura för bygglovsavgiften skickas separat Bakgrund Karl Enarsson, Faxnäldsvägen 1, Nälden, ansöker om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på 31 m 2. Ärendet har varit utsänt som remiss till Jamtli, 4-20 september Invändningar har inkommit från Jamtli den 19 september 2012, samt ett nytt yttrande den 5 oktober 2012, efter besök på plats. För området gäller översiktsplan Nälden-Vaplan, antagen av kommunfullmäktige 22 november Kulturhistoriskt intressant enligt Länsmuséet Jamtli. Kulturmiljö Storsjöbygden, ålderdomlig agrarbygd, riksobjekt K25. Besök på plats gjorden den 27 september 2012 tillsammans med Julia Cronqvist med kollega, Bebyggelseantikvarier, Jamtli, byggnadsinspektörerna Virpi Nordell, Marielle Eriksson och Nina Olofsson. Vid besöket kunde vi konstatera att gården i sin helhet har förvanskats under de senaste åren. Flera av byggnaderna har bland annat fått ny fasadbeklädnad och nya fönster. Med anledning av detta kan en tillbyggnad i enlighet med dagens arkitektur godkännas under förutsättning att takmaterialet blir lika som övriga byggnader.

6 Sammanträdesdatum Sida 6 BoM 143 forts Tillämplig lagstiftning Enligt 9 kap. 31 plan- och bygglagen (2010:900) ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan om åtgärden 1. inte strider mot områdesbestämmelser, 2. inte förutsätter planläggning och 3. uppfyller kraven i 2 kap och 8 kap. Underlag för beslutet Tjänsteyttrande daterad 8 oktober Byggnadsinspektör Virpi Nordell redogör för ärendet. Bedömning Bygg- och miljöavdelningen bedömer att bygglov kan beviljas. Övriga upplysningar Åtgärden får inte påbörjas förrän bygg- och miljönämnden lämnat ett startbesked enligt 10 kap. 3 plan- och bygglagen (2010:900). Observera att om ni startar er byggnation utan startbesked och börjar använda er byggnation utan slutbesked, kan det i ert fall innebära en byggsanktionsavgift på kronor. Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 plan- och bygglagen (2010:900). Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum enligt 9 kap. 43 plan- och bygglagen (2010:900). Överklagning Beslutet får överklagas till Länsstyrelsen i Jämtlands län (se bilaga) Kopia till: sökande

7 Sammanträdesdatum Sida 7 BoM 144 Sörbyn 2.32, Ås. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av verkstad- och lagerlokal. Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av verkstadsoch lagerlokal med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen (2010:900). För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag Gunnar Axelsson, FQ AB, Infanterigatan 14, Östersund. Den kontrollansvariga är certifierad kontrollansvarig enligt 10 kap. 9 plan- och bygglagen (2010:900). Avgiften för bygglovet är kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige den 4 maj 2011, 49). Faktura för bygglovsavgiften skickas separat Bakgrund Anders Olovsson, Tängvägen 9, ÅS, ansöker om bygglov för om- och tillbyggnad av verkstads- och lagerlokal med 43 respektive 60 m 2 Den befintliga lagerlokalen som ska byggas till med 60 m 2 ligger 1,0 meter från fastighetsgräns. Ärendet har varit utsänt för prövning 5 september 26 september 2012, till berörda sakägare. Inga invändningar har inkommit. För området gäller översiktsplan Åsbygden, antagen av kommunfullmäktige 10 juni För området finns ingen detaljplan. Tillämplig lagstiftning Enligt 9 kap. 31 plan- och bygglagen (2010:900) ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan om åtgärden 1. inte strider mot områdesbestämmelser, 2. inte förutsätter planläggning och 3. uppfyller kraven i 2 kap och 8 kap.

8 Sammanträdesdatum Sida 8 BoM 144 forts Underlag för beslutet Tjänsteyttrande daterad 2 oktober Byggnadsinspektör Virpi Nordell redogör för ärendet. Bedömning Bygg- och miljöavdelningen bedömer att bygglov kan beviljas. Övriga upplysningar Åtgärden får inte påbörjas förrän bygg- och miljönämnden lämnat ett startbesked enligt 10 kap. 3 plan- och bygglagen (2010:900). Observera att om ni påbörjar er byggnation utan startbesked och börjar använda det byggda utan slutbesked, kan det i ert fall innebära en byggsanktionsavgift på kronor. Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 plan- och bygglagen (2010:900). Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum enligt 9 kap. 43 plan- och bygglagen (2010:900). Överklagan Beslutet får överklagas till Länsstyrelsen i Jämtlands län (se bilaga) Kopia till: sökanden

9 Sammanträdesdatum Sida 9 BoM 145 Hägra 2:4, Rödön. Ansökan om bygglov för nybyggnad av stall med 3 boxar. Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden beviljar bygglov för nybyggnad av stall med 3 boxar, med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen (2010:900). För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig ska anmälas innan startbesked kan ges. Avgiften för bygglovet är kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige den 4 maj 2011, 49). Faktura för bygglovsavgiften skickas separat. Bakgrund Jan Nykvist, Hägravägen 10, Dvärsätt ansöker om bygglov för nybyggnad av stall med 3 boxar på 138 m 2. Ärendet har varit utsänt för prövning 7 augusti 25 augusti 2012, till berörda fastighetsägare, Trafikverket, Krokoms kommun, miljö- och hälsoskyddsenheten. Invändningar har inkommit från Krokoms kommun, miljö- och hälsoskyddsenheten, se bilaga 1. Erinran gäller risk för olägenhet i form av lukt, flugor och allergi. Detta har sökande bemött i ett brev 24 september 2012, se bilaga 2, där de visar hur de löser hanteringen av hästspillning för att minimera mängden flugor. Vidare har Jan Olofsson, miljö- och hälsoskyddsenheten, erinrat när det gäller närhet till bostadshus. Stallet kommer att ligga 40, 67, 72, 95 och 55 meter från bostadshus på fastigheterna intill, se bilaga 3. Dessa fastighetsägare har inte erinrat mot bygglovsansökan. Krokoms kommun har i tidigare fall när det gäller avstånd mellan bostäder och stall hållit ett skyddsavstånd på 100 meter. Skyddsavstånden bör dock bedömas i de enskilda fallen. Enligt nya undersökningar kan allergener finnas i hög halt nära häst och stall men redan efter meter är de knappt mätbara. För att allergener ska finnas inomhus ska huset ligga ungefär 10 meter från stallet.

10 Sammanträdesdatum Sida 10 BoM 145 forts Enligt områdesplan för Krokom-Dvärsätt, antagen 5 september 1980, ligger gården inom område där jordbruket även i framtiden kommer att utgöra den huvudsakliga markanvändningen. För området gäller översiktsplan för Krokom-Dvärsätt. För området finns ingen detaljplan. Bygg- och miljönämndens presidiet har besökt platsen den 4 oktober 2012 tillsammans med miljö- och hälsoskyddsinspektör Jan Olofsson, byggnadsinspektörerna Virpi Nordell och Nina Olofsson. Tillämplig lagstiftning Enligt 9 kap. 31 plan- och bygglagen (2010:900) ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan om åtgärden 1. inte strider mot områdesbestämmelser, 2. inte förutsätter planläggning och 3. uppfyller kraven i 2 kap och 8 kap. I 2 kap. 5 plan- och bygglagen (2010:900) står att bebyggelse ska lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till människors hälsa och säkerhet. Bedömning Bygg och miljönämnden bedömer att det inte finns några hinder för att bevilja bygglov för stall med 3 boxar. Stallet kommer att byggas på en plats där det idag står ett gammalt stall. Övriga upplysningar Åtgärden får inte påbörjas förrän bygg- och miljönämnden lämnat ett startbesked enligt 10 kap. 3 plan- och bygglagen (2010:900). Observera att om ni startar er byggnation utan startbesked och börjar använda er byggnation utan slutbesked, kan det i ert fall innebära en byggsanktionsavgift på kronor. Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 plan- och bygglagen (2010:900). Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum enligt 9 kap. 43 plan- och bygglagen (2010:900).

11 Sammanträdesdatum Sida 11 BoM 145 forts Underlag för beslut Tjänsteyttrande daterad 28 september Byggnadsinspektör Sigrid Lindqvist redogör för ärende. Överklagning Beslutet får överklagas till länsstyrelsen i Jämtlands län (se bilaga) Kopia till: sökanden

12 Sammanträdesdatum Sida 12 BoM 146 Ås Prästbord 4:1. Beslut om särskild avgift för tillbyggnad av kök genom att arbetet har utförts utan kvalitetsansvarig och utan att ha inlämnat en bygganmälan när sådan anmälan skall göras. Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden beslutar enligt 9 kap 2 plan- och bygglagen (1987:10) att ta ut en skärskild avgift på kronor, av Ås Församling, Box 120, Krokom, för att olovligt ha gjort tillbyggnad av kök genom att arbetet har utförts utan kvalitetsansvarig och utan att ha inlämnat en bygganmälan när sådan anmälan skall göras Bakgrund Fastighetsägare: Ås Församling, Box 120, Krokom. 16 november 2009 beviljades bygglov för tillbyggnad av församlingsgården. Under övriga upplysningar i bygglovet stod att bygganmälan ska göras till myndighetsnämnden senast 3 veckor före byggstart enligt 9 kap 2 plan- och bygglagen (1987:10). Någon sådan anmälan inkom aldrig och vid besiktning 14 augusti 2012 konstaterades att byggnationen utförts. Skrivelse har delgetts fastighetsägaren den 22 augusti augusti 2012 inkom sökande med en bygganmälan och anmälan om kvalitetsansvarig. Underlag för beslut Tjänsteyttrande daterad 12 september Byggnadsinspektör Sigrid Lindqvist redogör för ärendet. Bedömning Nämnden är skyldig att ta upp frågor om ingripande så snart det finns anledning att anta att en överträdelse begåtts enligt 10 kap 1 planoch bygglagen (1987:10).

13 Sammanträdesdatum Sida 13 BoM 146 forts Överklagning Beslutet får överklagas till länsstyrelsen i Jämtlands län (se bilaga) Kopia till: sökanden

14 Sammanträdesdatum Sida 14 BoM 147 Förslag på sammanträdesdagar för år Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden beslutar fastställa sammanträdesdagarna för år 2013 enligt förslag Bygg- och miljönämnden Presidiet 25 januari (fredag) 9 januari (onsdag) februari (måndag-tisdag) 5 februari (tisdag) 26 mars (tisdag) 12 mars (tisdag) 28 maj (tisdag) 15 maj (onsdag) 17 juni (måndag) 4 juni (tisdag) 12 september (torsdag) 29 augusti (torsdag) 16 oktober (onsdag) 2 oktober (onsdag) 20 november (onsdag) 7 november (torsdag) 11 december (onsdag) 25 november (måndag) Kopia till: Ulla Eriksson

15 Sammanträdesdatum Sida 15 BoM 148 Meddelande om nya inkomna motioner och medborgarförslag till bygg- och miljönämnden. Inga nya motioner och medborgarförslag har inkommit till bygg- och miljönämnden Bakgrund Ordförande Owen Laws vill ha en stående punkt på bygg- och miljönämndens sammanträden gällande nya inkomna motioner och medborgarförslag till bygg- och miljönämnden

16 Sammanträdesdatum Sida 16 BoM 149 Meddelande om ej färdigberedda ärenden gällande inkomna motioner och medborgarförslag till bygg- och miljönämnden. Inga ej färdigberedda ärenden finns hos bygg- och miljönämnden gällande motioner och medborgarförslag Bakgrund Ordförande Owen Laws vill ha en stående punkt på bygg- och miljönämndens sammanträden gällande nya inkomna motioner och medborgarförslag till bygg- och miljönämnden

17 Sammanträdesdatum Sida 17 BoM 150 Information om olovlig åtgärd (svartbyggen) i Krokoms kommun. Från och med 2003 till och med 1 maj 2011, finns 20 ärenden enligt gamla plan- och bygglagen (1987:10) Från och med 2 maj 2011 till 31 december 2011 finns 8 ärenden enligt nya plan- och bygglagen (2010:900). Från och med 1 januari oktober 2012 finns 9 anmälningar enligt nya plan- och bygglagen (2010:900) Bakgrund Ordförande Owen Laws vill ha en stående punkt på bygg- och miljönämndens sammanträden gällande olovlig åtgärd i Krokoms kommun

18 Sammanträdesdatum Sida 18 BoM 151 Information om olovligt byggande gällande strandskydd enligt miljöbalken i Krokoms kommun. Från och med 2002 till och med 31 december 2010, finns 12 ärenden enligt miljöbalken. Från och med 1 januari december 2011, finns 3 ärenden enligt miljöbalken. Från och med 1 januari oktober 2012, finns 4 ärenden enligt miljöbalken Bakgrund Ordförande Owen Laws vill ha en stående punkt på bygg- och miljönämndens sammanträden gällande olovligt byggande av strandskydd i Krokoms kommun

19 Sammanträdesdatum Sida 19 BoM 152 Information om ovårdade tomter i Krokoms kommun. Från och med 2000 till och med 1 maj 2011, finns 14 ärenden enligt gamla plan- och bygglagen (1987:10) Från och med 2 maj 2011 till och med 31 december 2011, finns 2 ärenden enligt nya plan- och bygglagen (2010:900). Från och med 1 januari 2012 till och med 1 oktober 2012, finns 7 ärenden enligt nya plan- och bygglagen (2010:900) Bakgrund Ordförande Owen Laws vill ha en stående punkt på bygg- och miljönämndens sammanträden gällande ovårdade tomter i Krokoms kommun

20 Sammanträdesdatum Sida 20 BoM 153 Information om ovårdade byggnader i Krokoms kommun. Från och med 2003 till och med 1 maj 2011, finns 3 ärenden enligt gamla plan- och bygglagen (1987:10) Från och med 2 maj december 2011, har inga nya anmälningar inkommit enligt nya plan- och bygglagen (2010:900). Från och med 1 januari 2012 till och med 1 oktober 2012, har inga nya anmälningar inkommit enligt nya plan- och bygglagen (2010:900) Bakgrund Ordförande Owen Laws vill ha en stående punkt på bygg- och miljönämndens sammanträden gällande ovårdade byggnader i Krokoms kommun

21 Sammanträdesdatum Sida 21 BoM 154 Uppföljning av ekonomiska rapporter och mål. Bygg- och miljönämndens beslut att godta bygg- och miljöchefens muntliga information om det ekonomiska läget som innebär en budget i balans Bakgrund Bygg- och miljöchefen lämnar muntlig information om de ekonomiska läget för bygg- och miljönämnden

22 Sammanträdesdatum Sida 22 BoM 155 Delegationsärenden bygg- och miljönämnden (bygg). Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden beslutar lägga delegationsärendena till handlingarna Bygglov, kontrollplan, kvalitetsansvarig, slutbevis, slutbesked, startbesked, rivningsanmälan, anmälningspliktiga åtgärder, rivningslov, marklov, trafikärenden med mera Dnr B Alsens-Berge 2:24. Anmälan slutbesked för nybyggnad av garage. Slutbesked beviljat. Sökande: Anna Kristina Mårtensson, Berge 140, Alsen. Dnr B Alsens-Ede 1:13. Anmälan slutbevis för installation av eldstad i bostadshus. Godkännes. Sökande: Jimmy Emanuelsson, Alsens-Ede 314, Trångsviken. Dnr B Aspåsnäset 1:60, Aspås. Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus. Delstartbesked markarbeten (schakt och fyllning) beviljat. Sökande: Emil och Malin Albano, Fjällgatan 106, Frösön. Dnr B Aspåsnäset 3:22, Aspås. Anmälan installation av eldstad i enbostadshus. Startbesked beviljat. Sökande: Kristin Nilsson, Aspåsnäset 183, Krokom. Dnr B Berget 1:21, Alsen. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus. Bygglov beviljat. Sökande: Göran Jönsson, Brädgatan 6, Sundsvall. Dnr B Byn 1:82, Ås. Anmälan slutbevis för tillbyggnad, och ändrad planlösning av enbostadshus. Godkännes. Sökande: Per-Anders Jonsson, Lugnviksvägen 151, Östersund.

23 Sammanträdesdatum Sida 23 BoM 155 Dnr B Byn 1:106, Ås. Ansökan om installation av eldstad i enbostadshus. Startbesked beviljat. Sökande: Tommy Karlsson, Sjöhemsvägen 3, Ås. Dnr B Byn 1:225, Ås. Anmälan slutbesked för tillbyggnad av inglasad altan samt nybyggnad stödmur. Delslutbesked beviljat. Sökande: Kjell Myrmo, Domherrevägen 11, Ås. Dnr B och B Byn 1:235, Ås. Anmälan slutbevis för nybyggnad av enbostadshus. Godkännes. Ansökan om bygglov för nybyggnad av plank. Bygglov med startbesked beviljat. Sökande: Bengt Eveby, Koltrastvägen 9, Ås. Dnr B Byn 1:246, Ås. Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage. Bygglov och startbesked beviljat. Sökande: Håkan Persson, Tullgatan 25 B, Östersund. Dnr B Byn 1:248, Ås. Ansökan bygglov för nybyggnad av enbostadshus. Delstatbesked för installation av eldstad och nybyggnad av hus beviljat. Sökande: Magnus Rydell, Talgoxevägen 6, Ås. Dnr B Byn 1:255, Ås. Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage. Bygglov med startbesked beviljat. Sökande: Anders Didriksson, Blåmesvägen 25, Ås. Dnr B Byn 1:281, Ås. Anmälan slutbesked för installation av eldstad i enbostadshus. Slutbesked beviljat. Sökande: Malena Berg, Talgoxevägen 16, Ås. Dnr B Byn 1:293, Ås. Anmälan slutbesked för installation av eldstad och rökrör i enbostadshus. Slutbesked beviljat. Sökande: Lars Nilsson, Bofinkvägen 15, Ås.

24 Sammanträdesdatum Sida 24 BoM 155 Dnr B Dvärsätt 1:18, Rödön. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (bostadsanpassning). Bygglov med startbesked beviljat. Sökande: Anna Britt Jonsson, Dvärsätt 407, Dvärsätt. Dnr B Dvärsätt 3:47, Rödön. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av cykelförråd. Bygglov med startbesked beviljat. Sökande: Helena Olsson, Grönängevägen 6, Dvärsätt. Dnr B Fannbyn 1:87, Rödön. Anmälan slutbesked för tillbyggnad vedbod. Slutbesked beviljat. Sökande: Bo Danielsson, Emil Karlssons Väg 13, Dvärsätt. Dnr B Fannbyn 1:89, Rödön. Anmälan slutbesked för tillbyggnad av vedbod på garage. Slutbesked beviljat. Sökande: Jan Norberg, Emil Karlssons Väg 19, Dvärsätt. Dnr B Fannbyn 1:124, Rödön. Ansökan bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (tak över balkong). Bygglov med startbesked beviljat. Sökande: Mikael Helin, Stapelmohrs Väg 20 A, Östersund. Dnr B Hissmoböle 2:96, Rödön. Anmälan, kontrollplan för tillbyggnad av enbostadshus. Godkännes. Anmälan kvalitetsansvarig. Godkännes. Sökande: Gerd Landin, Ytterån 953, Nälden. Dnr B Hissmoböle 2:98, Rödön. Anmälan slutbevis för ändrad användning av lägenhet till förskola. Godkännes. Sökande: Krokomsbostäder AB, Krokom.

25 Sammanträdesdatum Sida 25 BoM 155 Dnr B Hissmon 1:198, Rödön. Anmälan slutbesked för installation av eldstad i enbostadshus. Slutbesked beviljat. Sökande: Johan Bellman, Aspåsvägen 1 A, Krokom. Dnr B Hägra 3:59, Rödön. Ansökan bygglov för nybyggnad av växthus. Bygglov med startbesked beviljat. Sökande: Gabriella Carlsson, Folkets Hus vägen 5, Krokom. Dnr B Kaxås 3:27, Offerdal. Anmälan slutbesked för ombyggnad av enbostadshus. Slutbesked beviljat. Sökande. Henrik Ling, Övre Kaxås 54, Offerdal. Dnr B Kläppen 1:14, Offerdal. Anmälan installation av rökkanal i garage. Startbesked beviljat. Sökande: Annikki Nordman, Kläppen 571, Offerdal. Dnr B Mjäla 1:32, Rödön. Anmälan slutbevis för rivning av garage. Godkännes. Sökande: Helén Göransson, Mjäla 528, Nälden. Dnr B Mo 1:61, Alsen. Anmälan slutbevis för rivning av enbostadshus. Godkännes. Sökande: Ronny Bergström, Byvägen 16, Trångsviken. Dnr B Norrgård 1:77, Föllinge. Anmälan rivning av enbostadshus. Startbesked beviljat. Sökande: Erling och Annegreth Gustafsson, Mellbygatan 9, Lidköping. Dnr B Näskotts-Önet 1:46. Ansökan bygglov för tillbyggnad av industri med kontorslokaler. Startbesked beviljat. Sökande: Andritz Hydro AB, Box 1, Nälden.

26 Sammanträdesdatum Sida 26 BoM 155 Dnr B Offerdals-Ede 2:46. Ansökan bygglov för nybyggnad av enbostadshus. Startbesked beviljat. Sökande: Britt Jonsson, Bångåsen 291, Offerdal. Dnr B Offerdals Prästbord 1:10. Anmälan slutbesked för rivning av garage. Slutbesked beviljat. Sökande: Malte Anders Olof Anderssons dödsbo, Mats Andersson, Ede 234, Offerdal. Dnr B Rise 4:31, Offerdal. Ansökan bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med garage. Bygglov med startbesked beviljat. Sökande: Fredrik Nyqvist, Rise 711, Offerdal. Dnr B Rödöns Prästbord 1:3. Ansökan bygglov för nybyggnad av 2 stycken enbostadshus med garage. Startbesked beviljat. Sökande: Rödöbygdens Fastigheter AB, c/o Mats Thorén, Övergård Undrom 423, Krokom. Dnr B Sjöböle 1:1, Alsen. Anmälan byte av befintlig eldstad i enbostadshus. Startbesked beviljat. Sökande: Hans Berghult, Östbacken 305, Alsen. Dnr B Skärvången 1:162, Föllinge. Ansökan bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med balkong och takkupa. Bygglov med startbesked beviljat. Sökande: Hulda Sahlin, Norra Skärvången 305, Föllinge. Dnr B Skärvången 1:189, Föllinge. Anmälan om ny kontrollansvarig. Godkännes. Sökande: Susanne Mårtensson, Höstvägen 1, Marmarverken. Dnr B Smedsåsen 1:87, Näskott. Ansökan om marklov. Slutbesked beviljat. Sökande: Carl-Olof Hallström, Näldenvägen 40, Nälden.

27 Sammanträdesdatum Sida 27 BoM 155 Dnr B Smedsåsen 1:214, Näskott. Anmälan installation av eldstad och rökrör i enbostadshus. Slutbesked beviljat. Sökande: Barbro Forss, Smedjevägen 36, Nälden. Dnr B Smedsåsen 1:322, Näskott. Anmälan installation av eldstad och rökrör i enbostadshus. Startbesked beviljat. Sökande: Christelle Hallström, Smedsåsvägen 14, Nälden. Dnr B Trusta 3:12, Rödön. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med uterum. Slutbesked beviljat. Sökande: Örjan Grelsson, Trusta 321, Krokom. Dnr B Trättgärde 1:29, Ås. Anmälan installation av eldstad i enbostadshus. Startbesked beviljat. Sökande: Marcus Rickardsson, Trättgärde 410, Ås. Dnr B Täng 1:58, Ås. Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus, gårdshus, carport med varmförråd. Delstartbesked för markarbete och fastställande av kontrollplan beviljat. Startbesked och fastställande av kontrollplan beviljat. Sökande: Peter Fälth, Lokes väg 16, Ås. Dnr B Vallrun 3:2, Föllinge. Anmälan, ersatt gammal kamin mot ny braskamin i fritidshus. Slutbesked beviljat. Sökande: John Erik Johansson, Aspåsvägen 29, Krokom. Dnr B Valsjön 1:85, Hotagen. Ansökan om förlängning av bygglov för nybyggnad av förråd. Bygglov beviljat. Sökande: Skansen Klintaberg, Valsjöbyn. Dnr B Viken 2:4, Alsen. Anmälan installation av eldstad i enbostadshus. Startbesked beviljat. Sökande: Christian Hansen, Viken 574, Alsen.

28 Sammanträdesdatum Sida 28 BoM 155 Dnr B Västerstavre 2:28, Offerdal. Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage. Bygglovsfri åtgärd. Sökande: Staffan Burman, Lungret 128, Offerdal. Dnr B Ytterålden 1:73, Offerdal. Anmälan slutbevis för installation av eldstad och rökkanal i fritidshus. Godkännes. Sökande: Uno Nilsson, Olden 312, Offerdal. Dnr b Åflo 1:59, Offerdal. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus. Bygglov med startbesked beviljat. Sökande: Annar Norum, Sjöbyggdveigen 193 B, Verdal, Norge. Dnr B Åkersjön 1:79, Föllinge. Anmälan installation av eldstad och rökrör i fritidshus. Startbesked beviljat. Sökande: Soflie Spelés, Tottängegatan 5, Östersund. Dnr B Åkersjön 1:174, Föllinge. Anmälan installation av eldstad och rökrör i fritidshus. Startbesked beviljat. Sökande: Mats Wiberg, Skolgatan 31 C, Östersund. Dnr B Ås-Gärde 1:22. Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage med förråd. Bygglov med startbesked beviljat. Sökande: Ulf Höglund, Tängvägen 111, Ås. Dnr B Ås-Gärde 1:51. Ansökan om bygglov för inredning av ytterligare bostad i tvåbostadshus. Bygglovsfri åtgärd. Sökande: Olof Andersson, Sandnäset 245, Dvärsätt. Dnr B Ås-Hov 1:6. Ansökan om bygglov för tillfällig uppställning av skolpaviljong i fem år. Tidsbegränsat bygglov beviljat till och med 19 september Sökande: Krokoms kommun, Fastighetsenheten, Krokom.

29 Sammanträdesdatum Sida 29 BoM 155 Dnr B Ås-Hov 1:10. Ansökan om bygglov för ändrad använding av källare till bageri i enbostadshus. Bygglov med startbesked beviljat. Sökande: Rickard Ahlberg, Nyhemsvägen 7, Ås. Dnr B Ås-Hov 1:21. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med inglasning av befintlig altan. Slutbesked beviljat. Sökande: Maria Smedskog, Allévägen 1, Ås. Dnr B Åse 1:71, Alsen. Bygganmälan, kontrollplan för nybyggnad av garage. Godkännes. Anmälan kvalitetsansvarig. Godkännes. Sökande: Daniel Kristoffersson, Åse 319, Trångsviken. Dnr B Östbacken 1:32, Alsen. Anmälan installation av eldstad och rökrör i fritidshus. Slutbesked beviljat. Sökande: Gunilla Berghult, Ruuthsvägen 5 B, Frösön. Dnr B Östersem 2:10, Ås. Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus. Startbesked beviljat. Sökande: Daniel och Anna Ågren/Werme, Stenhuggargränd 1, Östersund. Dnr B Övergården 1:6, Rödön. Anmälan slutbevis för nybyggnad av fritidshus. Godkännes. Sökande: Ingrid Helena Bjurström, Ängbyhöjden 44, Bromma. 7 stycken beviljade parkeringstillstånd för rörelsehindrad

30 Sammanträdesdatum Sida 30 BoM 156 Delgivning bygg- och miljönämnden (bygg). Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden beslutar lägga delgivningarna till handlingarna Kommunala beslut och meddelande Protokoll från Krokoms kommun, kommunstyrelsen 116/12 gällande sammanträdesdagar Avslag av en ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Yttrande till länsstyrelsen angående hastighetsändring på E 14 i Trättgärde. Yttrande till länsstyrelsen angående införande av stopplikt på Birkavägen i Ås. Godkännande av förrättning gällande fastighetsreglering Aspås-Lien s:3 och 1:5-6, fastighetsbestämning berörande Aspås-Gärde 1:13 och Lien 1:5-6. Avstyckning från Aspås-Gärde 1:13. Godkännande av samråd gällande fastighetsreglering Gräfte 1:4 och 1:24. Godkännande av förrättning gällande avstyckning från Rösta 4:39. Godkännande av förrättning gällande fastighetsreglering Smedsåsen 1:110 och 1:112. Yttrande till lantmäteriet angående fastighetsreglering Storåbränna 1:142 till Häggsjön 1:190. Byn 1:195, Ås Beslut avskrivning för fortsatt handläggning. Häggsjön 1:190, Hotagen Beslut avskrivning för fortsatt handläggning. Ålviken 1:20, Laxsjö Beslut avskrivning för fortsatt handläggning. Valsjön 1:2, Hotagen Beslut avskrivning för fortsatt handläggning.

31 Sammanträdesdatum Sida 31 BoM 156 forts Beslut från Länsstyrelsen i Jämtlands län Beslut överklagande av parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Omprövningsbeslut gällande lokal trafikföreskrifter angående huvudledsförordnande på väg 339 inom Krokom, Östersund och Strömsunds kommun. Beslut om lokala trafikföreskrifter angående väjnings- och stopplikt inom Krokoms kommun. - väjningsplikt på väg 675, Rönnöfors - stopplikt på väg 609, Rödön - stopplikt på väg 613, Ås - stopplikt på väg 744, Ås - väjningsplikt på väg 339, Lövsjön - väjningsplikt på enskilda vägen 32771, Almåsa - väjningsplikt på Villavägen, Änge - väjningsplikt på Genvägen, Änge - väjningsplikt på väg 339/344, Föllinge - stopplikt på väg 609, Näskott - stopplikt på väg 610, Tängtorpet - stopplikt på väg 617, Kälen - stopplikt på väg 618, Näskott - stopplikt på väg 639, Trångsviken - stopplikt på väg 744, Ås - stopplikt på väg 755, Tängtorpet - stopplikt på enskilda vägen mot Västerkälen - stopplikt på enskilda vägen mot Trollsåsen - stopplikt på enskilda vägen mot Backen. Underrättelse om avslutad förrättning eller beslut i förrättning från Lantmäterimyndigheten Fastighetsbestämning berörande Aspås-Trång 1:2, 1:16 och blivande 1:20 samt avstyckning från Aspås-Trång 1:16. Fastighetsreglering berörande Axelåss 1:22, Norrgård 1:8 med flera. Avstyckning från Gräfte 4:7. Särskild gränsutmärkning berörande Hållskaven 2:5, 2:1 och Sörbyn 1:17. Fastighetsbestämning och fastighetsreglering berörande Rödöns- Nyland 2:2, Rödöns-Utgård 3:4, Kälen 2:3 och Rödöns-Säter 3:6. Avstyckning från Rörvattnet 1:136. Avstyckning från Vallrun 2:2. Anläggningsförrättning berörande nya utfartsvägar till E 14 med anledning av byggande av mitträcke, från Sandnäset och österut, förbi Ås-Gärde 1:28 med flera. Fastighetsreglering berörande Ösa 2:21 och 3:8. Fastighetsreglering berörande Ösa 5:24 och 5:25.

32 Sammanträdesdatum Sida 32 BoM 156 forts Cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 12:44 Budgetpropositionen för år

33 Sammanträdesdatum Sida 33 BoM 157 Delegationsbeslut bygg- och miljönämnden (miljö). Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden beslutar lägga delegationsärenden till handlingarna Hälsoskydd Dnr Alsens-Hov 2:4. Ansökan om tillstånd för anläggande av WC med avlopp till sluten tank. Beviljat. Sökande: Ola Bäckström, Övre Katrinelundsvägen 19, Östersund. Dnr Berget 1:21, Alsen. Ansökan avseende anläggande av avloppsanläggning med WC. Beviljat. Sökande: Göran Jönsson, Brädgatan 6, Sundsvall. Dnr Ekeberg 2:15, Offerdal. Anmälan installation av värmepump (berg). Beviljat. Sökande: Mats och Yvonne Gren, Ekeberg 276, Offerdal. Dnr Fannbyn 1:115, Rödön. Anmälan om eget omhändertagande av avfall, kompostering av hushållsavfall. Beviljat. Sökande: Jimmy Edling, Emil Karlssons Väg 32, Dvärsätt. Dnr Hägra 1:50, Rödön. Anmälan installation av värmepump (berg). Beviljat. Sökande: John-Erik Gunnholt, Fanbyvägen 18, Dvärsätt. Dnr Nordannälden 1:17, Näskott. Anmälan installation av värmepump (jord). Beviljat. Sökande: Inger Hallqvist, Nordannälden 355, Krokom.

34 Sammanträdesdatum Sida 34 BoM 157 forts Dnr Ottsjön 1:48, Föllinge. Anmälan installation av värmepump (berg). Beviljat. Sökande: Johannes Isberg, Ottsjön 161, Föllinge. Dnr Smedsåsen 1:247, Näskott. Anmälan installation av värmepump (sjö). Beviljat. Sökande: Hallströms Verkstäder AB, Näldenvägen 23, Nälden. Dnr Tornäs 2:5, Föllinge. Anmälan installation av värmepump (jord). Beviljat. Sökande: Mats Bäckström, Tornäs 206, Föllinge. Dnr Tångeråsen 3:35, Offerdal. Ansökan avseende anläggande av avloppsanläggning med WC. Beviljat. Sökande: Lilli-Ann Eiremo, Berguvsvägen 1, Östersund. Dnr Västbyn 1:8, Offerdal. Anmälan installation av värmepump (berg). Beviljat. Sökande: Sigrid Björnsson, Västbyn 186, Offerdal. Dnr Ytterån 10:59, Näskott. Ansökan tillstånd för anläggande av WC med avlopp till sluten tankt. Beviljat. Sökande: Hans Norrman, Brovägen 18, Nälden. Dnr Åkersjön 1:289, Föllinge. Ansökan avseende anläggande av avloppsanläggning med WC. Beviljat. Sökande: Göran Ringdahl, Smedjevägen 1, Krokom. Dnr Ås-Gärde 1:58. Anmälan installation av värmepump (berg). Beviljat. Sökande: Kent Nordlöf, Frimans väg 51, Frösön.

35 Sammanträdesdatum Sida 35 BoM 157 forts Dnr Ösa 3:35, Ås. Ansökan avseende anläggande av avloppsanläggning med WC. Avloppsanläggningen är ansluten till två byggnader på fastigheten. Beviljat. Sökande: Bertil Olsson, Ösavägen 116, Ås. Livsmedel Dnr Almdalen 1:1, Laxsjö. Årlig avgift för offentlig kontroll av livsmedel. Sökande: Almdalens Fjällgård, Almdalen 105, Föllinge. Dnr Almås 2:9, Offerdal. Årlig avgift för offentlig kontroll av livsmedel. Sökande: Sportstyle Resorts AB, Almås 314, Offedal. Dnr Alsens Prästbord 1:7. Årlig avgift för offentlig kontroll av livsmedel. Sökande: KG s Skogsvård/Camp Husku, Pl 129, Alsen. Dnr Flykälen 4:16, Laxsjö. Årlig avgift för offentlig kontroll av livsmedel. Sökande: Flykäens Byalag, c/o Stefan Hemborg, Hökbäck 476, Lit. Dnr och Hissmoböle 2:11, Rödön. Registrering av livsmedelsanläggning. Årlig avgift för offentlig kontroll av livsmedel. Sökande: Rödöns Kyrkliga Samfällighet, Box 120, Krokom. Dnr Hissmoböle 2:281, Rödön. Årlig avgift för offentlig kontroll av livsmedel. Sökande: Skogens Sköna Gröna, Smedjevägen 4, Krokom. Dnr Hissmoböle 2:331, Rödön. Årlig avgift för offentlig kontroll av livsmedel. Sökande: Krokoms Vägkrog AB, Föllingevägen 2, Krokom.

36 Sammanträdesdatum Sida 36 BoM 157 forts Dnr Hissmon 1:34, Rödön. Årlig avgift för offentlig kontroll av livsmedel. Sökande: Ingmos Naturprodukter, Aspåsnäset 2393, Krokom. Dnr Hissmon 1:119, Rödön. Årlig avgift för offentlig kontroll av livsmedel. Sökande: Haarmoni & Hälsa i Hooklf AB, Offerdalsvägen 6, Krokom. Dnr Hissmon 1:167, Rödön. Årlig avgift för offentlig kontroll av livsmedel. Sökande: Apoteket Svanen, Genvägen 2 A, Krokom. Dnr Hissmon 3:1, Rödön. Årlig avgift för offentlig kontroll av livsmedel. Sökande: Röda Korset Mötesplats Kupan, Genvägen 1, Krokom. Dnr Holmsjö 1:26, Föllinge. Årlig avgift för offentlig kontroll av livsmedel. Sökande: Gästis Lillholmsjö, Lillholmsjö 2114, Föllinge. Dnr Hotagen 2:12, Hotagen. Årlig avgift för offentlig kontroll av livsmedel. Sökande: Hotagens kurs- och konferensgård, Hotagen 123, Föllinge. Dnr Hållskaven 1:25, Ås. Årlig avgift för offentlig kontroll av livsmedel. Sökande: Potatislagret i Ås AB, c/o Jan Hemå, Stamvägen 76, Östersund. Dnr Häljeberg 1:44, Alsen. Årlig avgift för offentlig kontroll av livsmedel. Sökande: Tinas Praliner, Tina Miinin, Helleberg 530, Alsen.

37 Sammanträdesdatum Sida 37 BoM 157 forts Dnr Högrun 1:20, Föllinge. Årlig avgift för offentlig kontroll av livsmedel. Sökande: Camping Åkersjön, Åkersjön 1302, Föllinge. Dnr Kaxås 3:29, Offerdal. Årlig avgift för offentlig kontroll av livsmedel. Sökande: Jonassons Bageri och skog HB, c/o Sven-Erik Jonasson, Dagstigen 12, Offerdal. Dnr Kälen 5:1, Rödön. Årlig avgift för offentlig kontroll av livsmedel. Sökande: Ost och Bryggstubua, Karin Ericsson, Kälen 120, Krokom. Dnr Landön 4:9, Offerdal. Årlig avgift för offentlig kontroll av livsmedel. Sökande: Kittelbergets Gårdsmejeri, Hjördis Ljuslin, Kittelberget 110, Offerdal. Dnr Landön 4:23, Offerdal. Årlig avgift för offentlig kontroll av livsmedel. Sökande: Svensk Fjällröding AB, Landön 490, Offerdal. Dnr Mo 1:74 och Mo 1:39, Alsen. Årlig avgift för offentlig kontroll av livsmedel. Sökande: Trångsvikens Bygdegårdsförening, Alsenvägen 8, Trångsviken. Dnr Mo 1:88, Alsen. Årlig avgift för offentlig kontroll av livsmedel. Sökande: Almus AB, Snusfabriksbutiken, Alsenvägen 12, Trångsviken. Dnr Mo 1:179, Alsen. Årlig avgift för offentlig kontroll av livsmedel. Sökande: Trångsvikens Bröd Efterträdare AB, Niklas Nilsson, Alsenvägen 18, Trångsviken.

38 Sammanträdesdatum Sida 38 BoM 157 forts Dnr Mo 1:228, Alsen. Årlig avgift för offentlig kontroll av livsmedel. Sökande. Trångsvikens Chark AB, Alsenvägen 14, Trångsviken. Dnr Norrgård 1:75, Föllinge. Årlig avgift för offentlig kontroll av livsmedel. Sökande: Apoteket Lokatten, Storgatan 4, Föllinge. Dnr Norrgård 1:94, Föllinge. Årlig avgift för offentlig kontroll av livsmedel. Sökande: Förenade Care AB, Höjdrodergatan 19, Malmö. Dnr Rödöns-Säter 3:9. Årlig avgift för offentlig kontroll av livsmedel. Sökande: Skärvångens Café o Gårdsbutik Turistbyrån, Krokomsviken 126, Krokom. Dnr Silje 7:1, Rödön. Årlig avgift för offentlig kontroll av livsmedel. Sökande: Frösö Trädgård AB, Silje 602, Krokom. Dnr Stenfjäll 1:2, Offerdal. Årlig avgift för offentlig kontroll av livsmedel. Sökande: Stenfjäll AB, Jänsmässholmen 140, Offerdal. Dnr Valne 2:44, Alsen. Årlig avgift för offentlig kontroll av livsmedel. Sökande: Lailas Catering, Valne 219, Nälden. Dnr Valsjön 1:95, Hotagen. Årlig avgift för offentlig kontroll av livsmedel. Sökande: Valsjöbyns byalag, Tord Olofsson, Övre Valsjön 4913, Valsjöbyn. Dnr Valsjön 1:107, Hotagen. Årlig avgift för offentlig kontroll av livsmedel. Sökande: Bränna Gårdsmejeri, Övre Valsjön 4913, Valsjöbyn.

39 Sammanträdesdatum Sida 39 BoM 157 forts Dnr Vike 2:3, Rödön. Årlig avgift för offentlig kontroll av livsmedel. Sökande: Rödöpotatis, Stig Granbom, Vike 712, Krokom. Dnr Ytterån 2:16, Näskott. Årlig avgift för offentlig kontroll av livsmedel. Sökande: Laila Saleh Hassan, Pizzeria MamaMia, Ytterån 2600, Nälden. Dnr Ytterån 7.6, Näskott. Årlig avgift för offentlig kontroll av livsmedel. Sökande: Kenneth Rensbo, Ytterån 547, Nälden. Dnr Änge 1:87, Offerdal. Årlig avgift för offentlig kontroll av livsmedel. Sökande: Affär n i Änge AB, Mats Hansen, Centralvägen 20, Offerdal. Dnr och Änge 1:125, Offerdal. Ansökan godkännande av livsmedelsanläggning. Årlig avgift för offentlig kontroll av livsmedel. Sökande: Änge Chark AB, Änge 231, Offerdal. Dnr Ösa 1:36, Ås. Årlig avgift för offentlig kontroll av livsmedel. Sökande: Jämtlands Mejeri AB, Kenneth Sundström, Backen 169, Ås

40 Sammanträdesdatum Sida 40 BoM 158 Delgivning bygg- och miljönämnden (miljö). Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden beslutar lägga delgivningarna till handlingarna Kommunala beslut och meddelande Skrivelse till Högsta förvaltningsdomstolen, överklagande av Kammarrätten i Sundsvall beslut den 31 augusti 2012, mål nr , förlägning av giltighetstiden för undersökningstillståndet Långvattnet nr 1. Fannbyn 1:10, Rödön Föllinge-Backen 2:73 Grubbdalsfjäll 1:1, Hotagen Gåxsjöfjäll 1:1, Hotagen Hardeberga 1:2, Hotagen Hållskaven 2:1, Ås Hägra 2:4, Rödön Hägra 3:19, Rödön Landön 4:9, Offerdal Rännön 1:78, Offerdal Rösta 2:22, Ås Tand 2:16, Aspås Vike 2:3, Rödön Ytterån 4:30, Näskott Ås-Hov 1:4 Yttrande till Länsstyrelsen i Västernorrland gälland tillstånd att sprida aska. Yttrande avseende alkoholservering Yttrande angående tillstånd att sprida aska. Yttrande angående tillstånd att sprida aska. Yttrande angående tillstånd att sprida aska. Yttrande angående förhandsbesked för nybyggnad enbostadshus. Yttrande angående nybyggnad av stall. Yttrande avseende alkoholservering. Bekräftelse ändring av registering av livsmedelsanläggning. Skrivelse avregistrering livsmedelsanläggning. Skrivelse avregistrering livsmedelsanläggning. Yttrande avseende ändrad användning från garage till stall. Skrivelse angående mobil livsmedelsanläggning. Klagomål hälsoskydd. Skrivelse avseende alkoholservering.

41 Sammanträdesdatum Sida 41 BoM 158 forts Beslut från Länsstyrelsen i Jämtlands län Grubbdalsfjäll 1:1, Hotagen Gräfte 1:24, Aspås Häggsjön Häste 2:31, Rödön Beslut föreläggande om försiktighetsåtgärder i samband med omledning av bäck vid Stora Stensjön. Beslut strandskyddsdispens för båthus. Beslut strandskyddsdispens för båthus. Beslut att gräva ner död häst. Beslut från Länsstyrelsen i Västernorrland Gunnarvattnet 1:15, Hotagen Beslut tillstånd till fortsatt täkt. Protokoll från Kammarrätten i Sundsvall Protokoll från Kammarrätten i Sundsvall, mål nr , gällande överklagande av Förvaltningsrätten i Luleås beslut den 30 juli 2012 i mål nr , förlängning av giltighetstiden för undersökningstillståndet Långvattnet nr 1; fråga om prövningstillstånd. BoM Cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 12:41 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö. Nyhetsbrev från Svenska Miljöinstitutet (IVL) IVL nyheter Information från Naturvårdsverket Nytt om luftkontroll nr 2.

42 Sammanträdesdatum Sida 42 BoM 158 forts Information från Skogsstyrelsen Sammanställning sektorsträffen 17 januari 2012 Jämtlands län. Nyhetsbrev från Kemikalieinspektionen (KEMI) Nyhetsbrev september

43 Sammanträdesdatum Sida 43 BoM 159 Delegation till inhyrd personal gällande livsmedelskontroll. Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden beslutar enligt Livsmedelslagen (2006:804) 14 andra stycket att delegera möjlighet för inhyrd tjänsteperson från Östersunds kommun att fatta beslut i form av föreläggande enligt livsmedelslagen 22. Delegeringen omfattar inte möjlighet att meddela förbud Bakgrund Med stöd av Livsmedelslag (2006:804) 14 får en kommun efter överenskommelse med en annan kommun uppdra åt anställda i den kommunen att besluta på kommunens vägnar i ett visst ärende eller en grupp av ärenden, dock inte i de fall som avses i 6 kap. 34 kommunallagen, ärenden av principiell betydelse eller annars av större vikt. Föreskrifterna i 6 kap och 35 kommunallagen (1991:900) om jäv och anmälan om beslut till nämnd gäller även för sådan delegering. Bestämmelsen innebär att den ansvariga nämnden kan delegera beslutsrätt enligt livsmedelslagstiftningen till anställd i en annan kommun än den egna i en fastställd delegationsordning. Bygg- och miljöavdelningen kommer under åren att vara i behov av extra resurs inom livsmedelskontrollen och kommer därför att hyra in personal för detta från Östersund. För att handläggningen ska bli effektiv bör nämnden delegera möjlighet att fatta beslut, i form av förelägganden enligt nämndens delegationsreglemente punkten 1 under rubrik Åtgärder vid bristande efterlevnad med mera. Livsmedel. 1. Meddelande av föreläggande och förbud som behövs för att lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG bestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut som har meddelats med stöd av EG bestämmelserna skall följas. Möjlighet att besluta om förbud föreslås att inte delegeras till anställd i annan kommun. Bygg- och miljöchef Anna Holmer redogör för ärendet

44 Sammanträdesdatum Sida 44 BoM 160 Österulvsås 3:5, Offerdal. Återkallelse av tillstånd gällande Långforsens kraftverk. Bygg- och miljönämndens beslut Bygg- och miljönämnden beslutar att inte avge svar på grund av att bygg- och miljönämnden inte äger sakfrågorna som ansökan avser Bakgrund Älvräddarnas samorganisation har begärt att Kammarkollegiet tillser att eventuellt tillstånd för Långforsens kraftstation återkallas. Enligt ansökan yrkar Kammarkollegiet att mark- och miljödomstolen återkallar Undersåkers och Offerdals tingslags häradsrätts utslag den 7 augusti 1918 och återkallar rätten att behålla anläggningen samt hemställer att mark- och miljödomstolen förordnar med stöd av miljöbalken 24 kap. 4 andra stycket att Länsstyrelsen i Jämtlands län tillser att dammen, på det sätt som länsstyrelsen senare får besluta, rivs ut helt eller delvis vis lämplig tid och lämplig omfattning samt om skyddsåtgärder för detta. Underlag för beslut Grundtjänsteyttrande daterad 9 oktober Bygg- och miljöchef Anna Holmer samt miljö- och hälsoskyddsinspektör Nils-Erik Werner redogör för ärendet. Yrkande/förslag Owen Laws, Mp, yrkar enligt, grundförslaget med tillägg, utdelat tjänsteyttrande daterad 18 oktober Leif Jönsson, C, yrkar att inte avge svar på grund av att bygg- och miljönämnden inte äger sakfrågorna som ansökan avser. Propositionsordning Det finns två förslag som är Owen Laws, Mp, förslag, grundförslag med tillägg utdelat tjänsteyttrande daterat 18 oktober 2012, Leif Jönsson, C, förslag, om att inte avge svar på grund av att byggoch miljönämnden inte äger sakfrågorna som ansökan avser. Ordförande kommer att ställa proposition på de två förslagen mot varandra.

45 Sammanträdesdatum Sida 45 BoM 160 forts Propositionsordningen godkännes. Efter proposition på de två förslagen mot varandra finner ordförande att bygg- och miljönämnden bifaller grundförslaget med tillägg, utdelat tjänsteyttrande daterad 18 oktober Omröstning begärs och följande propositionsordning fastställs. Ja-röst för utdelat grundförslag med tillägg, utdelat tjänsteyttrande daterad 18 oktober Nej-röst för att inte avge svar på grund av att bygg- och miljönämnden inte äger sakfrågorna som ansökan avser. Namn Omröstningsresultat BoM 160 Ja Nej Kurt-Olov Göransson, C Judith Hult, S, Birger Backlund, S Gabriella Carlsson, C Leif Jönsson, C Annika Olsson, Mp Owen Laws, Mp x x x x x x x Med 2 ja-röster och 5 nej-röster finner ordförande att Bygg- och miljönämnden bifaller yrkande om, att inte avge svar på grund av att bygg- och miljönämnden inte äger sakfrågorna som ansökan avser. Reservation Owen Laws, Mp, och Annika Olsson, Mp, reserverar sig mot beslutet och kommer att lämna in en skriftlig reservation, daterad 22 oktober Kopia till: Kammarkollegiet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2013-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2013-06-17 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Beslutande: Krokoms kommunhus, Mus-Ollerummet kl 08.30 12.30 Kurt-Olov Göransson, C, 1:e vice ordförande Hans Åsling, C Johnny Olofsson, M, Owen Laws, Mp, ordförande

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2011-11-24

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2011-11-24 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Beslutande: Krokoms kommunhus, Mus-Ollerummet kl 08.00-12.30 Kurt-Olov Göransson, C, 1:e vice ordförande Hans Åsling, C Johnny Olofsson, M, Owen Laws, Mp, ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2014-03-20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2014-03-20 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Beslutande: Krokoms kommunhus, Ansätten kl 08.00 12.00 Kurt-Olov Göransson, C, 1:e vice ordförande Markus Färnström, M Owen Laws, Mp, ordförande Judith Hult, S,

Läs mer

Ersättare: Judith Hult, S ej tjänstgörande ersättare 51-77

Ersättare: Judith Hult, S ej tjänstgörande ersättare 51-77 1 (58) Plats och tid 08.00 Mus- Olle i kommunhuset i Krokom Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 51-77 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 51-77 Håkan Schüberg, C, 51-77 Anders Berglund, M 51-77 Bill Öhnstedt,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum YXNINGEN, tisdagen den 19 maj 2012 kl. 13 30 15 15. Peder Griph, s ordförande Arne Holmgren, s Anna Thuresson, c Christopher Svensson, s Ej tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o räddningsnämnden 2011-08-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o räddningsnämnden 2011-08-23 Udvig1 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum Yxningen, tisdagen den 23 augusti 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Johan Merving, m Astrid-Marie

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2200-2215 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S) Martin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2010-12-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2010-12-09 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Beslutande: Krokoms kommunhus, Ansättenrummet kl 08.00 14.00 Kurt-Olov Göransson, C, 2:e vice ordförande May Johansson, C Göte W Swén, M, ordförande Owen Laws, Mp

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag miljönämnden 2012-04-11 1(11) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 15.00-16.10 Beslutande Ledamöter Lars Brofalk (C), ordf Kenneth Åkerblom (M) Börje Wredén (FP) Jarl Teljstedt (KD) Jan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2013-05-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2013-05-28 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum Roothvillan, tisdagen den 28 maj 2013 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Arne Holmgren, s Johan Mervin, m Anna Thuresson, c Ersättare Förtroendevalda

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-04-01 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl. 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Åre, tisdagen den 27 juni 2006 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Fränsta 13:1, tillbyggnad 3 Gäle 1:8, nybyggnad kraftstation

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-11-09 1 (30) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2260-2269 Sekreterare A-C Utter Löfgren Ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2031-2036 Sekreterare Mai-Lith Larsson Ordförande Justerande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2011-09-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2011-09-15 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Beslutande: Krokoms kommunhus, Ansättenrummet kl 08.30 12.30, 13:15 16.00 Kurt-Olov Göransson, C, 1:e vice ordförande Hans Åsling, C Johnny Olofsson, M, Owen Laws,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2080-2085 Sekreterare Madeleine

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Jörgen Eriksson (KIM)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Jörgen Eriksson (KIM) Nr 10 Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Tid och plats Onsdagen den 18 november 2015, klockan 13.00 16.00, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Karin Hilmér, ordf. (C) Anette Levin, vice ordf. (FP) Kent

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-06-11, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Rolf Stenward, (S) Annsofi Ramevik, (S) Håkan Johansson,

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 10 februari 2015, kl 08.00 11.30. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 10 februari 2015, kl 08.00 11.30. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (10) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 10 februari 2015, kl 08.00 11.30 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Lars Gudmundsson

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Fränsta Vårdcentral, tisdagen den 27 september 2005 Se nedan OBS se tiden Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Boltjärn

Läs mer

Bygg- och plannämnden 2003-05-27 1 (11)

Bygg- och plannämnden 2003-05-27 1 (11) Bygg- och plannämnden 2003-05-27 1 (11) Plats och tid Ånge kommunkontor, Myckelmyrberget, tisdagen den 27 maj 2003, kl 10.00 11.30. Beslutande Erik Rapp, (s), ordförande Sten Lundin, (s) Tord Åslund, (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Beslutande ledamöter: Nynäshamns Kommun 13:30 16:00 Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) ersattes av Bengt Larsson (m) Mats Johansson (kd) Jonas

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2128-2132 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och miljönämnden

Föredragningslista Bygg- och miljönämnden Föredragningslista Bygg- och miljönämnden Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, tisdagen den 24 april 2006, Bergåsen (rum 572) kl. 10.00 OBS Tiden Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2261 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, tisdagen den 20 dec, 2005, kl 10.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Fränsta 12:22, ändrad användning

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Margaretha Quistberg(s) Anne Öman

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-06-15

Sammanträdesdatum 2015-06-15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrum Moberg, kl. 13:00 15:45 Beslutande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Christer Norrby (S) ersättare för Petra Haraldsson, (S) Zeljka Krajinovic,

Läs mer

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Zeljka Krajinovic, (S)

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Zeljka Krajinovic, (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Moberg, kl. 13:00 16:30 Beslutande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Zeljka Krajinovic, (S) Eva-Lena Gotthardsson, (S) Daniel

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 09.00-12.00 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-15.00 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-15.10 Beslutande Agneta Staaf (S), tjänstgörande ordförande Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.05 Beslutande Ledamöter Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Forssell (S), ersättare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2319-2331 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Blad Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2011-06-17 86 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur, klockan 11.00-12:15 Beslutande Anders Harr (s),ordförande Dick Homström (s)

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2011-08-29 1 (11)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2011-08-29 1 (11) 2011-08-29 1 (11) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 29 augusti 2011, klockan 14.00 14.50 Beslutande Börje Ahlin (S), ordförande Per Jörgensen (S) Johanna Skottman (S) Benny

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.00 Ajournering kl. 14.30-14.40 Beslutande Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

Plan- och bygglovchef David Tornberg Sekreterare Bodil Hellström. Gunnar Grenholm. Bodil Hellström. Olle Borgström.

Plan- och bygglovchef David Tornberg Sekreterare Bodil Hellström. Gunnar Grenholm. Bodil Hellström. Olle Borgström. Protokoll 1 (9) Plats och tid: Kulturens Hus, Rådhussalen, Hudiksvall Fredag den 11 september 2015, kloclan 10.00-10.50 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Olle Borgström, S, ordf Susanne Wilfer,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 14.00-15.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot, ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) 2010-09-14 Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl. 13.30-14.30 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Arne Elowson (C),

Läs mer

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Christer Norrby (S) ersättare för Zeljka Krajinovic, (S)

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Christer Norrby (S) ersättare för Zeljka Krajinovic, (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Sammanträdesrum Moberg, kl. 13:00 15:00 Beslutande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Christer Norrby (S) ersättare för Zeljka Krajinovic,

Läs mer

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp)

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-05-06 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3 rum 611. Kl. 15.00 16.30. Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Backetjärns camping, 2004-09-30 kl 09.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Klöstre 37:11, nybyggnad ATV-bana utgått 3

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(12) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-16:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Jävsnämnden 2012-02-17 1 (7)

Jävsnämnden 2012-02-17 1 (7) Jävsnämnden 2012-02-17 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande

Läs mer

2015-09-24. Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl. 14.00 15.52. Anders Westerlund (S) Nils-Börje Jönsson (C) Bo Dahlqvist (PF) Kjell Carlström (PF)

2015-09-24. Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl. 14.00 15.52. Anders Westerlund (S) Nils-Börje Jönsson (C) Bo Dahlqvist (PF) Kjell Carlström (PF) 1( 18) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl. 14.00 15.52 Beslutande Ulla-Britt Brandin (KD) Hans Stifors (PF) Boel Rosdahl (S) Anders Westerlund (S) Nils-Börje Jönsson (C) Bo Dahlqvist

Läs mer

Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth Isaksson (m)

Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth Isaksson (m) Plats och tid Kommunkontoret 2015-11-17, kl 13.00 14.15 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth

Läs mer

Sida 2007-12-18 1 (30) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2007-12-18 1 (30) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2007-12-18 1 (30) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2539-2567 Sekreterare

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Byggnadsnämnden 2005-06-22 1 (20)

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Byggnadsnämnden 2005-06-22 1 (20) Byggnadsnämnden 2005-06-22 1 (20) Plats och tid Rum 373, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg torsdagen den 22 juni 2005, kl 13.15-16.15 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-10-25 1(17) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 16.45, Smedjan, Nämndhuset Torbjörn Holm (V), ordförande Leif Grönberg (V), vice ordförande Lena Lindkvist (MP) Stina Borjo (V) Virpi Ljung

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2216-2225 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammantradesdatum 2011-03-22. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammantradesdatum 2011-03-22. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. åhjo SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantradesdatum 1 PI",,,h", Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen k1.15 :00-16:45 Ajournering 15 :45-16: 10 Beslutande Ledamöter Björn Bröne, ordförande (Fp) Knut Indebetou

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 73 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 19 augusti 2013, kl 13.00 16.30. Avslutar med rundvandring

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Sammanträdesdatum MILJÖ OCH BYGG NÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kroksbo, Heby kommun 13.00 14.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Olof Nilsson(S), v ice ordförande Margaretha Quistberg(S) Per

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2012-02-20 1 (15)

Miljö- och byggnämnden 2012-02-20 1 (15) Miljö- och byggnämnden 2012-02-20 1 (15) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 20 februari 2012 kl. 13.30-17.30. Beslutande Per Garnegård (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande

Läs mer

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-04-27

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-04-27 2(36) Innehållsförteckning 15 Justering av protokoll och fastställande av föredragningslista 3 17 Ekonomiuppföljning mars prognos 2015 4 18 Förelägganden, uppföljning 5 19 Anmälan av delegeringsbeslut

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Yazan Alqhuaji (S)

Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Yazan Alqhuaji (S) Sammanträdesdatum Sida 1/23 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 16:15 ande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2008-03-19 1(15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2008-03-19 1(15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2008-03-19 1(15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 13.00 kl 14.45 Beslutande: Bengt-Olov Persson, ordförande Torbjörn Parling Stefan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-05-18 1(16) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 16.30 Smedjan, Nämndhuset Franz Maretta (S), ordförande Gisela Lindh (S) Kent Gustafsson (S) Alf Carlsson (S) Jan Johansson (KD) Torbjörn

Läs mer

Tisdagen den 2 mars 2010 i Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 14.30-17.00

Tisdagen den 2 mars 2010 i Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 14.30-17.00 Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Beslutande Tisdagen den 2 mars 2010 i Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 14.30-17.00 Ulf Wilén (S), ordförande Rune Gillemyr (S), v ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg och miljönämnden 1(27) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 09.00-14.45 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (-) ordförande Rolf Gruvborg (M) Lisbeth Karlsson (C) Roland Moberg (KD) Åke Nilsson

Läs mer

124-136 ( 127 har justerats omedelbart)

124-136 ( 127 har justerats omedelbart) PROTOKOLL 1(15) Paragrafer 124-136 ( 127 har justerats omedelbart) Plats och tid Städet Gillbergarummet, Järnvägsgatan 9, kl. 14.00 15.37 ande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Mikael Edvardsson (SD) Thordis Stålhandske (S) Ola Ekblom (L)

Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Mikael Edvardsson (SD) Thordis Stålhandske (S) Ola Ekblom (L) Sammanträdesdatum Sida 1/17 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:50 ande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C)

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-07-03 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-07-03 1 (13) Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-07-03 1 (13) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Tjidtjakk, tisdagen den 3 juli 2012, klockan 09:00 12:00. Ajournering kl 09:50 10:10 för kaffe. Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2011-12-14 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2011-12-14 1 (15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2011-12-14 1 (15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09.00 kl 11.00 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olof Persson,

Läs mer

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Christer Norrby (S) ersättare för Zeljka Krajinovic, (S)

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Christer Norrby (S) ersättare för Zeljka Krajinovic, (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrum Moberg, kl. 13:00 16:30 Beslutande Övriga deltagande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Christer Norrby (S) ersättare för Zeljka

Läs mer

Stadsarkitektkontoret 2011-03-22 12-22

Stadsarkitektkontoret 2011-03-22 12-22 BYGGNADSNÄMNDEN 2011-03-15 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 10.55 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson 2:e vice

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, (M), ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, (M), ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-11-12, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD), Bn 140 Bn 153 Staffan Leuvèn, (C) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S) Jaroslav Sranka (KD)

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S) Jaroslav Sranka (KD) 2012-04-18 1 (22) Plats och sammanträdestid Tunasalen, onsdagen den 18 april 2012, kl. 08.30-11.05 Beslutare Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S)

Läs mer

Per-Arne Hagby (C), Ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson (KD) Conny Collberg (S) Joakim Haraldsted (MP)

Per-Arne Hagby (C), Ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson (KD) Conny Collberg (S) Joakim Haraldsted (MP) 1(12) Plats och tid Carl August-rummet, måndagen den 12 oktober 2015 kl 14:00-16:35. Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Per-Arne Hagby (C), Ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-11-19 1(11)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-11-19 1(11) 2015-11-19 1(11) Plats och tid Norrtull, konferensrum nedre kl. 13:30-15:05 Beslutande Barbro Axelsson (S), ordförande, ersättare för Wilhelm Bodmark (S) Sofia Karlsson (S) Bengt Olsson (C) ersättare för

Läs mer

Sören Eklund, stadsarkitekt Svante Lindstedt, stadsingenjör Gun Olausson, assistent

Sören Eklund, stadsarkitekt Svante Lindstedt, stadsingenjör Gun Olausson, assistent Byggnadsnämnden 2003-02-20 1 (17) Plats och tid Rum 501, Kommunhuset kl. 13.15-17.00 Beslutande Kate Giaever (s) Bo Dahlberg (s) Göran Hallsten (c) Berit Utberg (v) Ragnar Sandberg (m) Anders Björnetun

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2009-11-06

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2009-11-06 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Beslutande: Övriga deltagande: Utses att justera: Krokoms kommunhus, Mus-Ollerummet kl 08.00 12.00 Kurt-Olov Göransson, C, 2:e vice ordförande May Johansson, C Göte

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2016-01-26 1(19)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2016-01-26 1(19) 2016-01-26 1(19) Plats och tid Norrtull, konferensrum övre kl. 13:30-15.15 Beslutande Barbro Axelsson (S), tillförordnad ordförande Pertti Rolöf (S) ersätter Wilhelm Bodmark (S) Sofia Karlsson (S) Sven

Läs mer

Torsdag den 7 februari 2013, kl 14:00 14:45 i Gruesalen, Bjuv

Torsdag den 7 februari 2013, kl 14:00 14:45 i Gruesalen, Bjuv 1(16) Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdag den 7 februari 2013, kl 14:00 14:45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 56 Strandskyddsdispens för uppförande av näststation Västerkärr 1:3... 107 57 Bygglov för tillbyggnad av industri Brandstorp 1:90... 109 58 Remiss handlingsprogram för Trygghet och

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-05. Kommunhuset - rum Volgsjön Tisdag 5 maj 2015 kl 08.00-12.

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-05. Kommunhuset - rum Volgsjön Tisdag 5 maj 2015 kl 08.00-12. 1 (38) Plats och tid Beslutande Tjänstgörande ersättare: Ersättare som inte tjänstgör: Tjänstemän Övriga deltagande Kommunhuset - rum Volgsjön Tisdag 5 maj 2015 kl 08.00-12.45 Lillemor Jonsson, S, ordf

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-01-25 1(14) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 16.15, Sammanträdesrum Smedjan Torbjörn Holm (V), ordförande Leif Grönberg (V), vice ordförande Michael Fernqvist (MP) Stina Borjo (V) Virpi

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-02-11 1

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-02-11 1 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-02-11 1 Plats och tid: Beslutande: Brandstationen i Kisa Göran Olsson (c), ordförande Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson (c) Sören

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 10.45 ande Lena Vilhelmsson (S) ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare Tobias Hellberg

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Inger Johansson Paragrafer 39-50. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Miljö- och byggnadsnämnden

Underskrifter Sekreterare Inger Johansson Paragrafer 39-50. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Miljö- och byggnadsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden 13 maj 2015 1 (15) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-11.30 Ajournering: 10.35-11.15 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Henric Forsberg

Läs mer

2015-10-08, kl 14.00-15.35, Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv

2015-10-08, kl 14.00-15.35, Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv 1 Plats och tid, kl 14.00-15.35, Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Kenneth Bolinder (S) ordförande Liselott Ljung (S), vice ordförande Niels Madsen (M) Alf

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Plan- och miljönämnden 2012-03-07 2 107 Dnr 2012 Budgetuppföljningsrapport Från ekonomikontoret föreligger budgetuppföljningsrapport för plan- och miljökontoret avseende perioden jan-feb 2012. Riktpunkten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2013-02-26

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2013-02-26 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum BYSJÖN, tisdagen den 26 februari 2013 kl. 13 30 15 00. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Johan Merving, m Anna Thuresson,

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/18 Plats och tid Kommunhuset, kl 09.00-11.10 Ajournering 09.45-10.05 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) 2009-08-18 Diarienummer Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl. 13.30-16.35 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Arne

Läs mer

Berit Karlsson Torbjörn Bergström (s) Arne Algothsson Jan Widegren Per Holmström Hans Hedström Lena Andersson

Berit Karlsson Torbjörn Bergström (s) Arne Algothsson Jan Widegren Per Holmström Hans Hedström Lena Andersson Sammanträdesprotokoll Blad 1 (19) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl. 13.15 16.40 Beslutande Catharina Fredriksson (s) Torbritt Bökman (m) Berit Karlsson (s) Torbjörn Bergström (s) Arne Algothsson (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2009-03-27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2009-03-27 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Beslutande: Krokoms kommunhus, Mus-Ollerummet kl 08.00 11.30 Kurt-Olov Göransson, C, 2:e vice ordförande May Johansson, C Owen Laws, Mp Judith Hult, S, ordförande

Läs mer

Myndighetsnämnden 2009-10-20

Myndighetsnämnden 2009-10-20 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger, kl 14.15-16.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Gerd Karlsson, ordförande (S) Arne Andersson (S), ersättare för Kenneth Wåhlund (S)

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 13:00 14:40.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 13:00 14:40. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 13:00 14:40. Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S)

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-10-08 Innehållsförteckning Ärende 78 Angående detaljplan för Gunnarsbo 1:62 m.fl.... 129 79 Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage samt installation av eldstad, Simonstorp

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll 2012-09-10. Måndagen den 10 september 2012, Brånasalen, 13:30-15:45

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll 2012-09-10. Måndagen den 10 september 2012, Brånasalen, 13:30-15:45 Miljö- och byggnadsnämnden 202-09-0 Tid och plats Tjänstgörande Ledamöter Måndagen den 0 september 202, Brånasalen, 3:30-5:45 Per Lindholm (M) ordförande Karin Salomonsson (S) vice ordförande Elijah Hamilton

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-02-21 1 (22)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-02-21 1 (22) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-02-21 1 (22) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 21 februari 2013, kl 9.00 11.15. Beslutande John Sundström (S), ordförande Anders Burman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-06-15 1(29) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 16.30, Smedjan, Nämndhuset Bertil Persson (C), ordförande Gisela Lindh (S) Alf Carlsson (S) Jan Johansson (KD) Gertowe Thörnros (V) Leif

Läs mer

Delphisalen, Högskolecentrum i Arboga kl.08.15-09.15

Delphisalen, Högskolecentrum i Arboga kl.08.15-09.15 VMMF6000, v2.0, 2013-12-10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsdirektion 2016-06-16 Plats och tid ande Övriga deltagare Delphisalen, Högskolecentrum i Arboga kl.08.15-09.15 Dan Avdic Karlsson (V), ordförande,

Läs mer