Karin Molander Danielsson Lärarrepresentant

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Karin Molander Danielsson Lärarrepresentant"

Transkript

1 KALLELSE Nr 1: MDH /14 Fakultetsnämndens utskott för grundutbildning Utskottet för grundutbildning Omfattning: Punkt 1-22 Datum och tid: Onsdagen den 29 januari 2014, kl. 09:15 ca 16:00 Plats: Sammanträdeslokal: Ypsilon, Västerås Ledamöter: Peter Gustafsson Ordförande Margareta Asp Lärarrepresentant Anna Ehrlin Lärarrepresentant Cecilia Lindh Lärarrepresentant Anette Strömberg Lärarrepresentant Magnus Elfström Lärarrepresentant Karin Molander Danielsson Lärarrepresentant Oscar Uusitalo Studeranderepresentant Elvira Jansson Studeranderepresentant Uliana Zakladna Studeranderepresentant Fackliga företrädare: Håkan Lindgren vakant SACO OFR-S Adjungerade Lena Johansson Westholm EST Dag Nyström IDT Tjänstemän: Malin Gunnarsson Chef UFO Joa Silver Handläggare UFO Jonas Lostelius Handläggare UFO Julia McNamara Handläggare UFO Michael Rogefeldt Handläggare UFO Justerandes signatur 1 (33)

2 FÖREDRAGNINGSLISTA Nr 1: MDH /14 Fakultetsnämndens utskott för grundutbildning 1 Val av justeringsperson Förslag till beslut: att utse.. att jämte ordförande justera protokollet 2 Fastställande av föredragningslista Förslag till beslut: att fastställa förslag till föredragningslista 3. Utse vice ordförande i utskott Fördragande: Joa Silver Under föregående nämndperiod beslutade dåvarande nämnden den 3 februari att uppdra åt utskotten att till nämnden lämna förslag på vice ordförande. Då erfarenheten visat att det är lämpligt att ute en vice ordförande förslås att en sådan utses även för denna mandatperiod. Förslag till beslut att att föreslå fakultetsnämnden att besluta utse.. till vice ordförande i utskottet för grundutbildning. Justerandes signatur 2 (33)

3 FÖREDRAGNINGSLISTA Nr 1: MDH /14 Fakultetsnämndens utskott för grundutbildning 4. Fastställande av mötesdagar Enligt nämndens arbetsordning skall nämnden senast i november året före dess verksamhetsår fastställa sammanträdesplan för nästkommande verksamhetsår. Nämnden skall sammanträda mins fyra gånger per år. Dåvarande fakultetsnämnden beslutade den 25 oktober 19 om fastställande av mötesdagar för Utifrån detta beslut utformar sedan Utbildnings- och forskningsstationen ett mötesplan för Föredragande: Joa Silver Förslag till beslut att fastställa mötesdagar (heldagar) för 2014 till den 19 mars i Eskilstuna, den 14 maj i Västerås, den 20 augusti i Eskilstuna, den 1 oktober i Västerås och den 19 november i Eskilstuna; med början 9:30. Underlag i ärendet Bilaga 1: Mötesplan för 2014 Justerandes signatur 3 (33)

4 FÖREDRAGNINGSLISTA Nr 1: MDH /14 Fakultetsnämndens utskott för grundutbildning 5 Programutvärderingar och studentnöjdhet Diarienummer: MDH Handläggare: Jonas Lostelius Vid fakultetsnämndens sammanträde den 10 oktober 2013 beslöt nämnden att uppdra till utbildnings- och forskningssektionen, presidiet och till nämndens studeranderepresentanter att till fakultetsnämnden återkomma med förslag på riktlinjer för hur akademierna ska följa upp och återrapportera studentnöjdhet. Studentnöjdhet ingår som ett av underlagen för fakultetsnämndens utbudsbeslut men det finns inte angivet hur studentnöjdhet ska mätas. I samband med processen som ledde fram till fakultetsnämndens utbudsbeslut i oktober 2013 framkom att det finns flera sätt att mäta studentnöjdhet, exempelvis via en direkt fråga i programutvärderingar (enkäter till programstudenter), via kursvärderingar eller via muntliga utvärderingsdiskussioner inom program. Metoderna och resultaten är svåra att jämföra och ger inte en lättolkad bild av studentnöjdheten, vilket försvårar för fakultetsnämnden att bilda sig en uppfattning om kvaliteten i program inför utbudsbeslut. Härutöver har högskolestyrelsen i Forsknings- och utbildningsstrategin fastställt ett mål om att minst 90 procent av studenterna ska vara nöjda med sin utbildning. Målet följs idag inte upp på något samlat sätt men en av de obligatoriska frågorna i högskolans kursvärderingssystem innebär att studenterna på kurstillfällesnivå får skatta sin nöjdhet som ett samlat omdöme om kurstillfället. Studentnöjdhet förekommer således på flera nivåer inom högskolan. Föredragande: Jonas Lostelius Förslag till beslut att att att att föreslå fakultetsnämnden att besluta akademierna ska lämna in eventuella befintliga rutiner för att genomföra programutvärderingar och för att mäta studentnöjdhet senast den 30 april 2014, utskottet för grundutbildning skapar en mindre arbetsgrupp bestående av minst en studentrepresentant och minst två lärarledamöter för att diskutera hur programutvärderingar kan göras, samt arbetsgruppen återkopplar utfallet av sina diskussioner till fakultetsnämndens första möte efter sommaren Ärendets beredning Handläggare vid utbildnings- och forskningssektionen, presidiet och representanter för studentkåren har haft en inledande diskussion varpå handläggare vid utbildnings- och forskningssektionen har upprättat underlag till ärendet. Underlag i ärendet Bilaga 1: Besluts-PM Programutvärderingar och studentnöjdhet Justerandes signatur 4 (33)

5 FÖREDRAGNINGSLISTA Nr 1: MDH /14 Fakultetsnämndens utskott för grundutbildning Delges Utbildningsledare vid samtliga akademier Justerandes signatur 5 (33)

6 FÖREDRAGNINGSLISTA Nr 1: MDH /14 Fakultetsnämndens utskott för grundutbildning 6 Information om inrättande, revidering och avveckling av program En stor del av fakultetsnämndens arbete handlar om ett kvalitetsansvar för högskolans utbildningsprogram. Den 1 januari 2014 tillträde en ny nämnd med nya ledamöter, varför det finns anledning att gå igenom rutiner och riktlinjer för inrättande, revidering av avveckling av program. Föredragande: Julia McNamara Förslag till beslut att notera informationen. Justerandes signatur 6 (33)

7 FÖREDRAGNINGSLISTA Nr 1: MDH /14 Fakultetsnämndens utskott för grundutbildning 7 Avveckling av magisterprogrammet i energioptimering av byggnader Diarienummer: MDH /10 Handläggare: Julia McNamara Mot bakgrund av fakultetsnämndens beslut den 21 februari 2013 om avveckling av magisterexamen inom byggnadsteknik, har akademin för ekonomi, samhälle och teknik (EST) den 4 september 2013 inkommit med en begäran om avveckling av magisterprogrammet i energioptimering av byggnader. Magisterprogrammet i energioptimering av byggnader är ett ettårigt program som leder till en magisterexamen i huvudområdet byggnadsteknik. Programmet ingår inte i högskolans utbildningsutbud under läsåret 2013/2014, framför allt motiverat av den planerade avvecklingen. Det finns därmed inga aktiva studenter på programmet som behöver tas om hand och inga kurser inom programmet behöver anordnas. Studenter som har påbörjat sina studier på programmet före den 1 juli 2013 har rätt att få ut examen till och med den 31 december Föredragande: Julia McNamara Förslag till beslut att att föreslå fakultetsnämnden besluta avveckla magisterprogrammet i energioptimering av byggnader från och med den 20 februari Ärendets beredning Ärendet har beretts av handläggare vid utbildnings- och forskningssektionen. Underlag i ärendet Bilaga 1: Besluts-PM Delges Akademichef EST, administrativ chef EST, utbildningsledare EST. Justerandes signatur 7 (33)

8 FÖREDRAGNINGSLISTA Nr 1: MDH /14 Fakultetsnämndens utskott för grundutbildning 8 Fysioterapeut - ny skyddad yrkestitel för sjukgymnaster från 1 januari 2014 Diarienummer: MDH /14 Handläggare: Joa Silver Sveriges riksdag beslutade 17 december 2013 att fysioterapeut blir ny skyddad yrkestitel för sjukgymnaster från 1 januari Båda yrkestitlarna är skyddade. Beslutet innebär en ändring i 4 kap 1 patientsäkerhetslagen (2010:659), där yrkestiteln sjukgymnast ändras till fysioterapeut för personer med en utbildning med fysioterapeutexamen, samt följdändringar i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), i lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor, i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik, samt i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Av underlaget för beslutet framgår även att även högskoleförordningen (1993:100) bör ändras (bilaga 2: examensordningen) så att sjukgymnastexamen benämns fysioterapeutexamen I propositionen (2012/13:175) noteras även att för universitet och högskolor, som ger utbildning som leder till sjukgymnastexamen, medför ändringen ett namnbyte i de dokument som rör utbildningen. Från och med att ändringen träder i kraft, kommer den som genomgått föreskriven utbildning att kunna ansöka om legitimation som fysioterapeut hos Socialstyrelsen. Den som har legitimation som sjukgymnast kan fortsätta vara yrkesverksam med titeln sjukgymnast, men kan även byta yrkestitel genom att ansöka om den nya officiella yrkestiteln legitimerad fysioterapeut hos Socialstyrelsen. Det går dock inte att använda båda yrkestitlarna, utan den som får titeln fysioterapeut kan inte längre använda titeln sjukgymnast. För MDH:s del innebär namnbytet en ändring i examensordning vid MDH, ändrat huvudområde, ändring av utbildningsplaner och hantering av kursplaner. Dessutom behöver en uppdatering av berörda webbsidor på MDH:s webbplats mdh.se göras. Ändring av benämning på program, utbildningsplan och huvudområde kan hanteras genom ett förenklat förfarande under förutsättning att inga andra innehållsmässiga ändringar görs än konsekvensändringar av beslutet om namnbytet av sjukgymnast till fysioterapeut eller motsvarande. Föredragande: Joa Silver Förslag till beslut att uppdra till Akademi HVV att till utbildnings- och forskningssektionen inkomma med utbildningsplan för fysioterapeutprogrammet i senast den 24 februari 2014, Justerandes signatur 8 (33)

9 FÖREDRAGNINGSLISTA Nr 1: MDH /14 Fakultetsnämndens utskott för grundutbildning att att att att uppdra till Akademi HVV att tillsammans med sektionen för kommunikation och externa relationer se över MDH:s webbplats med avseende på namnändringen, uppdra åt STC att uppdatera examensordning och andra dokument som har med examen och antagning att göra när högskoleförordningen är reviderad med avseende på beslutet om fysioterapeut, samt hemställa att fakultetsnämnden beslutar uppdra åt dekanus att genom dekanusbeslut fastställa en reviderad utbildningsplan för sjukgymnastutbildningen i enlighet med beslutet om ändrad benämning på yrkeslegitimationen till fysioterapeut i så god tid som möjligt innan den 15 mars. Ärendets beredning Ärendet har berett av UFO i samråd med UKK och STC. Underlag i ärendet Bilaga 1: Besluts-PM Delges Akademichef HVV, utbildningsledare HVV, antagning och examen vid STC samt KOM Justerandes signatur 9 (33)

10 FÖREDRAGNINGSLISTA Nr 1: MDH /14 Fakultetsnämndens utskott för grundutbildning 9 Inrättande av huvudområdet Fysioterapi med berörda examina Diarienummer: MDH /14 Handläggare: Joa Silver Sveriges riksdag beslutade 17 december 2013 att fysioterapeut blir ny skyddad yrkestitel för sjukgymnaster från 1 januari Båda yrkestitlarna är skyddade. Beslutet innebär en ändring i 4 kap 1 patientsäkerhetslagen (2010:659), där yrkestiteln sjukgymnast ändras till fysioterapeut för personer med en utbildning med fysioterapeut-examen, samt följdändringar i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), i lagen om resekostnadsersättning vid sjukresor(1991:419), i lagen (om ersättning för sjukgymnastik 1993:1652), samt i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Av underlaget för beslutet framgår även att även högskoleförordningen (1993:100) bör ändras (bilaga 2: examensordningen) så att sjukgymnastexamen benämns fysioterapeutexamen. I propositionen (2012/13:175) noteras även att för universitet och högskolor, som ger utbildning som leder till sjukgymnastexamen, medför ändringen ett namnbyte i de dokument som rör utbildningen. För MDH:s del innebär namnbytet en ändring i examensordning vid MDH, ändrat huvudområde, ändring av utbildningsplaner och hantering av kursplaner. Att byta namn på ett huvudområde går inte, eftersom det får konsekvenser retroaktivt på befintliga kursplaner, varför den tekniska lösningen måste bli att inrätta ett nytt huvudområde och i anslutning till det inrätta motsvarande examina, samt att lägga till det nya huvudområdet i befintliga kursplaner i Sjukgymnastik och för nya kurser i endast använda huvudområdet Fysioterapi. Eftersom huvudområdet Fysioterapi innehållsmässigt är identiskt med huvudområdet Sjukgymnastik kan inrättandet av ett nytt huvudområde och ny examen hanteras genom en förenklad process eftersom det grundläggande arbete och de underlagsdokument som krävs för sådana beslut redan är granskade och beslutade i samband med inrättandet av huvudämnet Sjukgymnastik. Den engelska examensbenämningen på huvudområde och examina är oförändrad i förhållande till dagens huvudområde, program och examina i Sjukgymnastik. Föredragande: Joa Silver Utskottet beslutar att att att att föreslå fakultetsnämnden att besluta, inrätta huvudområdet Fysioterapi med engelsk benämning Physiotherapy, inrätta Fysioterapeutexamen med engelsk benämning Bachelor of Science in Physiotherapy, inrätta Kandidatexamen med huvudområdet fysioterapi med engelsk benämning Bachelor of Science in Physiotherapy, Justerandes signatur 10 (33)

11 FÖREDRAGNINGSLISTA Nr 1: MDH /14 Fakultetsnämndens utskott för grundutbildning att att att inrätta Kandidatexamen med huvudområdet fysioterapi med inriktning mot beteendemedicin med engelsk benämning Bachelor of Science in Physiotherapy with Specialization in Behavioural Medicine, inrätta Magisterexamen med huvudområdet fysioterapi med engelsk benämning Master of Science, one year, in Physiotherapy, samt beslutet gäller från den dag högskoleförordningens bilaga två uppdateras med fysioterapiexamen i enlighet med riksdagsbeslutet. Ärendets beredning Ärendet har berett av UFO i samråd med UKK och STC. Underlag i ärendet Bilaga 1: Besluts-PM Delges Akademichef HVV, utbildningsledare HVV, antagning och examen vid STC samt KOM Justerandes signatur 11 (33)

12 FÖREDRAGNINGSLISTA Nr 1: MDH /14 Fakultetsnämndens utskott för grundutbildning 10. Rapportering om Universitetskanslersämbetets (UKÄ:s) kvalitetsutvärderingar Diarienummer: MDH /12 Handläggare: Michael Rogefelt Information om UKÄ:s genomförda, pågående och kommande kvalitetsutvärderingar Föredragande: Michael Rogefelt Förslag till beslut att notera informationen. Underlag i ärendet Bilaga 1: Rapportering om Universitetskanslersämbetets (UKÄ:s) kvalitetsutvärderingar Justerandes signatur 12 (33)

13 FÖREDRAGNINGSLISTA Nr 1: MDH /14 Fakultetsnämndens utskott för grundutbildning 11. Uppföljning av ifrågasatt kandidatexamen i innovationsteknik där Universitetskanslersämbetet (UKÄ) fattat beslut om bristande kvalitet Diarienummer: MDH /12 Handläggare: Michael Rogefelt I pågående kvalitetsutvärdering fattade UKÄ den 28 oktober 2013 beslut om bristande kvalitet för kandidatexamen i innovationsteknik vid MDH. Beslut om bristande kvalitet benämns också som ifrågasatt kvalitet. Lärosäte som fått omdömet bristande kvalitet ska utifrån yttrande i UKÄ:s beslut om ifrågasatt examen inom ett år till myndigheten lämna in en analys av framförd kritik för utbildningen (examen), samt en redovisning av vilka åtgärder man vidtagit för att avhjälpa påtalade brister. UKÄ fattar därefter beslut om ifrågasatt examenstillstånd ska återkallas eller inte. Lärosätet har också möjligheten att som svar på UKÄ:s beslut om bristande kvalitet, avveckla utvärderad examen. Vid ett sådant förfarande avslutar myndigheten utvärderingen. Fakultetsnämnden har med anledning av beslut om bristande kvalitet beslutat att berörd akademi i ett första skede skyndsamt ska inkomma med en analys och en åtgärdsplan med utgångspunkt i UKÄ:s beslut och yttrande. Akademin ska vidare senast fyra månader efter beslut om bristande kvalitet inkomma till nämnden med en lägesrapport för åtgärdsarbetet och ytterligare därefter till nämnden redovisa slutrapport motsvarande den analys- och åtgärdsredovisning som ska delges UKÄ senast ett år efter beslut om bristande kvalitet. Det åligger också akademin att till nämnden redovisa en konsekvensanalys gällande avveckling av aktuell ifrågasatt examen. Med anledning av beslut om bristande kvalitet för kandidatexamen i innovationsteknik har akademi IDT nu inkommit till fakultetsnämnden med den analys och åtgärdsplan som efterfrågas för ärendet. Föredragande: Michael Rogefelt Förslag till beslut att att godkänna föreliggande analys och åtgärdsplan och därtill rekommendera akademin att Ärendets beredning Akademi IDT har varit ansvarig för framtagandet av föreliggande analys och åtgärdsplan. I den inledande processen för uppföljningsarbetet av aktuell ifrågasatt examen har utbildningsledare, ämnesansvariga och utsedd koordinator på akademin för uppföljningsarbetet, deltagit. Akademichef har fortlöpande informerats i ärendet. Då kritiken gällande teknikutvärderingarna varit mycket omfattande och i viss mån övergripande, har en så kallad kontaktgrupp bildats. Kontaktgruppen består av Justerandes signatur 13 (33)

14 FÖREDRAGNINGSLISTA Nr 1: MDH /14 Fakultetsnämndens utskott för grundutbildning koordinatorer från respektive berörd akademi (IDT och EST), prodekan för grundutbildning samt UFO. Kontaktgruppens uppgift är att arbeta övergripande och akademiöverskridande i de aktuella uppföljningsärendena. UFO har i viss mån deltagit i möten på akademin där ansvariga för uppföljningsarbetet närvarat. UFO har vidare tagit fram tidplan för akademins avrapportering mot nämnden avseende uppföljningsprocessens olika moment. Ytterligare har UFO i dialog med akademin berett ärendet till utskott och nämnd. Underlag i ärendet Bilaga 1: Besluts-PM Bilaga 2: Bedömargruppens yttrande Bilaga 3: Akademi IDT:s analys och åtgärdsplan Delges Akademichef IDT, utbildningsledare IDT, prodekan för grundutbildning, koordinator för uppföljningsarbetet på IDT (Dag Nyström) Justerandes signatur 14 (33)

15 FÖREDRAGNINGSLISTA Nr 1: MDH /14 Fakultetsnämndens utskott för grundutbildning 12 Inrättande av nytt innovationsprogram Diarienummer: MDH /14 Handläggare: Julia McNamara Akademin för innovation, design och teknik (IDT) har den 7 januari 2014 inkommit med en ansökan om att inrätta ett nytt innovationsprogram (180 hp) med planerad start höstterminen Programmet är tänkt att ersätta det nuvarande innovationsprogrammet MTO (180 hp). Det föreslagna innovationsprogrammet beskrivs som mer sammanhållet än nuvarande program, som har fyra olika inriktningar med tre olika examensutgångar (kandidatexamen i innovationsteknik, företagsekonomi eller psykologi). Det nya programmet föreslås leda till en enda examen kandidatexamen i innovationsteknik. Utifrån akademins ansökan finns det några frågetecken kring programmets upplägg och genomförande, varför det finns anledning att återremittera ärendet till akademin för komplettering av vissa delar. Det handlar om förtydligande av teknikinnehåll i kurserna, tydliggörande av hur akademin planerar att säkerställa VFU-platser för studenterna, komplettering av förteckningen över lärarkompetens, samt uppgift om huvudområde för respektive kurs. Föredragande: Julia McNamara Förslag till beslut att föreslå fakultetsnämnden att återremittera ärendet och uppdra till akademi IDT att återkomma med en kompletterad ansökan senast den 24 februari 2014 avseende: Kursplaner eller utkast på kursplaner Förtydliga säkerställandet av VFU-platser Lärarkompetens enligt mallen i anvisningarna Uppgift om huvudområde för respektive kurs Ärendets beredning Underlaget har arbetats fram av en arbetsgrupp vid akademi IDT. Ärendet har därefter beretts av handläggare vid utbildnings- och forskningssektionen. Underlag i ärendet Bilaga 1: Besluts-PM Bilaga 2: Ansökan om inrättande av nytt innovationsprogram Bilaga 3: Förslag till utbildningsplan Delges Akademichef IDT, administrativ chef IDT, utbildningsledare IDT, avdelningschef innovationsledning, programsamordnare innovationsprogrammet Justerandes signatur 15 (33)

16 FÖREDRAGNINGSLISTA Nr 1: MDH /14 Fakultetsnämndens utskott för grundutbildning 13. Uppföljning av ifrågasatt examen datavetenskap kandidat där Universitetskanslersämbetet (UKÄ) fattat beslut om bristande kvalitet Diarienummer: MDH /12 Handläggare: Michael Rogefelt I pågående kvalitetsutvärdering fattade UKÄ den 28 oktober 2013 beslut om bristande kvalitet för kandidatexamen inom huvudområdet datavetenskap vid MDH. Beslut om bristande kvalitet benämns också som ifrågasatt kvalitet. Lärosäte som fått omdömet bristande kvalitet ska utifrån yttrande i UKÄ:s beslut om ifrågasatt examen inom ett år till myndigheten lämna in en analys av framförd kritik för utbildningen (examen), samt en redovisning av vilka åtgärder man vidtagit för att avhjälpa påtalade brister. UKÄ fattar därefter beslut om ifrågasatt examenstillstånd ska återkallas eller inte. Lärosätet har också möjligheten att som svar på UKÄ:s beslut om bristande kvalitet, avveckla utvärderad examen. Vid ett sådant förfarande avslutar myndigheten utvärderingen. Fakultetsnämnden har med anledning av beslut om bristande kvalitet beslutat att berörd akademi i ett första skede skyndsamt ska inkomma med en analys och en åtgärdsplan med utgångspunkt i UKÄ:s beslut och yttrande. Akademin ska vidare senast fyra månader efter beslut om bristande kvalitet inkomma till nämnden med en lägesrapport för åtgärdsarbetet och ytterligare därefter till nämnden redovisa slutrapport motsvarande den analys- och åtgärdsredovisning som ska delges UKÄ senast ett år efter beslut om bristande kvalitet. Det åligger också akademin att till nämnden redovisa en konsekvensanalys gällande avveckling av aktuell ifrågasatt examen. Med anledning av beslut om bristande kvalitet för kandidatexamen i datavetenskap har akademi IDT nu inkommit till fakultetsnämnden med den analys och åtgärdsplan som efterfrågas för ärendet. Föredragande: Michael Rogefelt Förslag till beslut att att godkänna föreliggande analys och åtgärdsplan och därtill rekommendera akademin att.. Ärendets beredning Akademi IDT har varit ansvarig för framtagandet av föreliggande analys och åtgärdsplan. I den inledande processen för uppföljningsarbetet av aktuell ifrågasatt examen har utbildningsledare, ämnesansvariga och utsedd koordinator på akademin för uppföljningsarbetet, deltagit. Akademichef har fortlöpande informerats i ärendet. Då kritiken gällande teknikutvärderingarna varit mycket omfattande och i viss mån övergripande, har en så kallad kontaktgrupp bildats. Kontaktgruppen består av koordinatorer från respektive berörd akademi (IDT och EST), prodekan för grundutbildning samt UFO. Kontaktgruppens uppgift är att arbeta övergripande och akademiöverskridande i de aktuella uppföljningsärendena. Justerandes signatur 16 (33)

17 FÖREDRAGNINGSLISTA Nr 1: MDH /14 Fakultetsnämndens utskott för grundutbildning UFO har i viss mån deltagit i möten på akademin där ansvariga för uppföljningsarbetet närvarat. UFO har vidare tagit fram tidplan för akademins avrapportering mot nämnden avseende uppföljningsprocessens olika moment. Ytterligare har UFO i dialog med akademin berett ärendet till utskott och nämnd. Underlag i ärendet Bilaga 1: Besluts-PM Bilaga 2: Bedömargruppens yttrande Bilaga 3: Akademi IDT:s analys och åtgärdsplan Delges Akademichef IDT, utbildningsledare IDT, prodekan för grundutbildning, koordinator för uppföljningsarbetet på IDT (Dag Nyström) Justerandes signatur 17 (33)

18 FÖREDRAGNINGSLISTA Nr 1: MDH /14 Fakultetsnämndens utskott för grundutbildning 14. Uppföljning av ifrågasatt examen datavetenskap magister där Universitetskanslersämbetet (UKÄ) fattat beslut om bristande kvalitet Diarienummer: MDH /12 Handläggare: Michael Rogefelt I pågående kvalitetsutvärdering fattade UKÄ den 28 oktober 2013 beslut om bristande kvalitet för magisterexamen inom huvudområdet datavetenskap vid MDH. Beslut om bristande kvalitet benämns också som ifrågasatt kvalitet. Lärosäte som fått omdömet bristande kvalitet ska utifrån yttrande i UKÄ:s beslut om ifrågasatt examen inom ett år till myndigheten lämna in en analys av framförd kritik för utbildningen (examen), samt en redovisning av vilka åtgärder man vidtagit för att avhjälpa påtalade brister. UKÄ fattar därefter beslut om ifrågasatt examenstillstånd ska återkallas eller inte. Lärosätet har också möjligheten att som svar på UKÄ:s beslut om bristande kvalitet, avveckla utvärderad examen. Vid ett sådant förfarande avslutar myndigheten utvärderingen. Fakultetsnämnden har med anledning av beslut om bristande kvalitet beslutat att berörd akademi i ett första skede skyndsamt ska inkomma med en analys och en åtgärdsplan med utgångspunkt i UKÄ:s beslut och yttrande. Akademin ska vidare senast fyra månader efter beslut om bristande kvalitet inkomma till nämnden med en lägesrapport för åtgärdsarbetet och ytterligare därefter till nämnden redovisa slutrapport motsvarande den analys- och åtgärdsredovisning som ska delges UKÄ senast ett år efter beslut om bristande kvalitet. Det åligger också akademin att till nämnden redovisa en konsekvensanalys gällande avveckling av aktuell ifrågasatt examen. Med anledning av beslut om bristande kvalitet för magisterexamen i datavetenskap har akademi IDT nu inkommit till fakultetsnämnden med den analys och åtgärdsplan som efterfrågas för ärendet. Föredragande: Michael Rogefelt Förslag till beslut att att godkänna föreliggande analys och åtgärdsplan och därtill rekommendera akademin att Ärendets beredning Akademi IDT har varit ansvarig för framtagandet av föreliggande analys och åtgärdsplan. I den inledande processen för uppföljningsarbetet av aktuell ifrågasatt examen har utbildningsledare, ämnesansvariga och utsedd koordinator på akademin för uppföljningsarbetet, deltagit. Akademichef har fortlöpande informerats i ärendet. Då kritiken gällande teknikutvärderingarna varit mycket omfattande och i viss mån övergripande, har en så kallad kontaktgrupp bildats. Kontaktgruppen består av Justerandes signatur 18 (33)

19 FÖREDRAGNINGSLISTA Nr 1: MDH /14 Fakultetsnämndens utskott för grundutbildning koordinatorer från respektive berörd akademi (IDT och EST), prodekan för grundutbildning samt UFO. Kontaktgruppens uppgift är att arbeta övergripande och akademiöverskridande i de aktuella uppföljningsärendena. UFO har i viss mån deltagit i möten på akademin där ansvariga för uppföljningsarbetet närvarat. UFO har vidare tagit fram tidplan för akademins avrapportering mot nämnden avseende uppföljningsprocessens olika moment. Ytterligare har UFO i dialog med akademin berett ärendet till utskott och nämnd. Underlag i ärendet Bilaga 1: Besluts-PM Bilaga 2: Bedömargruppens yttrande Bilaga 3: Akademi IDT:s analys och åtgärdsplan Delges Akademichef IDT, utbildningsledare IDT, prodekan för grundutbildning, koordinator för uppföljningsarbetet på IDT (Dag Nyström) Justerandes signatur 19 (33)

20 FÖREDRAGNINGSLISTA Nr 1: MDH /14 Fakultetsnämndens utskott för grundutbildning 15. Uppföljning av ifrågasatt examen datavetenskap master där Universitetskanslersämbetet (UKÄ) fattat beslut om bristande kvalitet Diarienummer: MDH /12 Handläggare: Michael Rogefelt I pågående kvalitetsutvärdering fattade UKÄ den 28 oktober 2013 beslut om bristande kvalitet för masterexamen inom huvudområdet datavetenskap vid MDH. Beslut om bristande kvalitet benämns också som ifrågasatt kvalitet. Lärosäte som fått omdömet bristande kvalitet ska utifrån yttrande i UKÄ:s beslut om ifrågasatt examen inom ett år till myndigheten lämna in en analys av framförd kritik för utbildningen (examen), samt en redovisning av vilka åtgärder man vidtagit för att avhjälpa påtalade brister. UKÄ fattar därefter beslut om ifrågasatt examenstillstånd ska återkallas eller inte. Lärosätet har också möjligheten att som svar på UKÄ:s beslut om bristande kvalitet, avveckla utvärderad examen. Vid ett sådant förfarande avslutar myndigheten utvärderingen. Fakultetsnämnden har med anledning av beslut om bristande kvalitet beslutat att berörd akademi i ett första skede skyndsamt ska inkomma med en analys och en åtgärdsplan med utgångspunkt i UKÄ:s beslut och yttrande. Akademin ska vidare senast fyra månader efter beslut om bristande kvalitet inkomma till nämnden med en lägesrapport för åtgärdsarbetet och ytterligare därefter till nämnden redovisa slutrapport motsvarande den analys- och åtgärdsredovisning som ska delges UKÄ senast ett år efter beslut om bristande kvalitet. Det åligger också akademin att till nämnden redovisa en konsekvensanalys gällande avveckling av aktuell ifrågasatt examen. Med anledning av beslut om bristande kvalitet för masterexamen i datavetenskap har akademi IDT nu inkommit till fakultetsnämnden med den analys och åtgärdsplan som efterfrågas för ärendet. Föredragande: Michael Rogefelt Förslag till beslut att att godkänna föreliggande analys och åtgärdsplan och därtill rekommendera akademin att.. Ärendets beredning Akademi IDT har varit ansvarig för framtagandet av föreliggande analys och åtgärdsplan. I den inledande processen för uppföljningsarbetet av aktuell ifrågasatt examen har utbildningsledare, ämnesansvariga och utsedd koordinator på akademin för uppföljningsarbetet, deltagit. Akademichef har fortlöpande informerats i ärendet. Då kritiken gällande teknikutvärderingarna varit mycket omfattande och i viss mån övergripande, har en så kallad kontaktgrupp bildats. Kontaktgruppen består av Justerandes signatur 20 (33)

21 FÖREDRAGNINGSLISTA Nr 1: MDH /14 Fakultetsnämndens utskott för grundutbildning koordinatorer från respektive berörd akademi (IDT och EST), prodekan för grundutbildning samt UFO. Kontaktgruppens uppgift är att arbeta övergripande och akademiöverskridande i de aktuella uppföljningsärendena. UFO har i viss mån deltagit i möten på akademin där ansvariga för uppföljningsarbetet närvarat. UFO har vidare tagit fram tidplan för akademins avrapportering mot nämnden avseende uppföljningsprocessens olika moment. Ytterligare har UFO i dialog med akademin berett ärendet till utskott och nämnd. Underlag i ärendet Bilaga 1: Besluts-PM Bilaga 2: Bedömargruppens yttrande Bilaga 3: Akademi IDT:s analys och åtgärdsplan Delges Akademichef IDT, utbildningsledare IDT, prodekan för grundutbildning, koordinator för uppföljningsarbetet på IDT (Dag Nyström) Justerandes signatur 21 (33)

22 FÖREDRAGNINGSLISTA Nr 1: MDH /14 Fakultetsnämndens utskott för grundutbildning 16. Uppföljning av ifrågasatt högskoleingenjörsexamen flygteknik där Universitetskanslersämbetet (UKÄ) fattat beslut om bristande kvalitet Diarienummer: MDH /12 Handläggare: Michael Rogefelt I pågående kvalitetsutvärdering fattade UKÄ den 28 oktober 2013 beslut om bristande kvalitet för högskoleingenjörsexamen flygteknik vid MDH. Beslut om bristande kvalitet benämns också som ifrågasatt kvalitet. Lärosäte som fått omdömet bristande kvalitet ska utifrån yttrande i UKÄ:s beslut om ifrågasatt examen inom ett år till myndigheten lämna in en analys av framförd kritik för utbildningen (examen), samt en redovisning av vilka åtgärder man vidtagit för att avhjälpa påtalade brister. UKÄ fattar därefter beslut om ifrågasatt examenstillstånd ska återkallas eller inte. Lärosätet har också möjligheten att som svar på UKÄ:s beslut om bristande kvalitet, avveckla utvärderad examen. Vid ett sådant förfarande avslutar myndigheten utvärderingen. Fakultetsnämnden har med anledning av beslut om bristande kvalitet beslutat att berörd akademi i ett första skede skyndsamt ska inkomma med en analys och en åtgärdsplan med utgångspunkt i UKÄ:s beslut och yttrande. Akademin ska vidare senast fyra månader efter beslut om bristande kvalitet inkomma till nämnden med en lägesrapport för åtgärdsarbetet och ytterligare därefter till nämnden redovisa slutrapport motsvarande den analys- och åtgärdsredovisning som ska delges UKÄ senast ett år efter beslut om bristande kvalitet. Det åligger också akademin att till nämnden redovisa en konsekvensanalys gällande avveckling av aktuell ifrågasatt examen. Med anledning av beslut om bristande kvalitet för högskoleingenjörsexamen flygteknik har akademi IDT nu inkommit till fakultetsnämnden med den analys och åtgärdsplan som efterfrågas för ärendet. Föredragande: Michael Rogefelt Förslag till beslut att att godkänna föreliggande analys och åtgärdsplan och därtill rekommendera akademin att.. Ärendets beredning Akademi IDT har varit ansvarig för framtagandet av föreliggande analys och åtgärdsplan. I den inledande processen för uppföljningsarbetet av aktuell ifrågasatt examen har utbildningsledare, ämnesansvariga och utsedd koordinator på akademin för uppföljningsarbetet, deltagit. Akademichef har fortlöpande informerats i ärendet. Då kritiken gällande teknikutvärderingarna varit mycket omfattande och i viss mån övergripande, har en så kallad kontaktgrupp bildats. Kontaktgruppen består av Justerandes signatur 22 (33)

23 FÖREDRAGNINGSLISTA Nr 1: MDH /14 Fakultetsnämndens utskott för grundutbildning koordinatorer från respektive berörd akademi (IDT och EST), prodekan för grundutbildning samt UFO. Kontaktgruppens uppgift är att arbeta övergripande och akademiöverskridande i de aktuella uppföljningsärendena. UFO har i viss mån deltagit i möten på akademin där ansvariga för uppföljningsarbetet närvarat. UFO har vidare tagit fram tidplan för akademins avrapportering mot nämnden avseende uppföljningsprocessens olika moment. Ytterligare har UFO i dialog med akademin berett ärendet till utskott och nämnd. Underlag i ärendet Bilaga 1: Besluts-PM Bilaga 2: Bedömargruppens yttrande Bilaga 3: Akademi IDT:s analys och åtgärdsplan Delges Akademichef IDT, utbildningsledare IDT, prodekan för grundutbildning, koordinator för uppföljningsarbetet på IDT (Dag Nyström) Justerandes signatur 23 (33)

24 FÖREDRAGNINGSLISTA Nr 1: MDH /14 Fakultetsnämndens utskott för grundutbildning 17. Uppföljning av ifrågasatt högskoleingenjörsexamen i nätverksteknik där Universitetskanslersämbetet (UKÄ) fattat beslut om bristande kvalitet Diarienummer: MDH /12 Handläggare: Michael Rogefelt I pågående kvalitetsutvärdering fattade UKÄ den 28 oktober 2013 beslut om bristande kvalitet för högskoleingenjörsexamen i nätverksteknik vid MDH. Beslut om bristande kvalitet benämns också som ifrågasatt kvalitet. Lärosäte som fått omdömet bristande kvalitet ska utifrån yttrande i UKÄ:s beslut om ifrågasatt examen inom ett år till myndigheten lämna in en analys av framförd kritik för utbildningen (examen), samt en redovisning av vilka åtgärder man vidtagit för att avhjälpa påtalade brister. UKÄ fattar därefter beslut om ifrågasatt examenstillstånd ska återkallas eller inte. Lärosätet har också möjligheten att som svar på UKÄ:s beslut om bristande kvalitet, avveckla utvärderad examen. Vid ett sådant förfarande avslutar myndigheten utvärderingen. Fakultetsnämnden har med anledning av beslut om bristande kvalitet beslutat att berörd akademi i ett första skede skyndsamt ska inkomma med en analys och en åtgärdsplan med utgångspunkt i UKÄ:s beslut och yttrande. Akademin ska vidare senast fyra månader efter beslut om bristande kvalitet inkomma till nämnden med en lägesrapport för åtgärdsarbetet och ytterligare därefter till nämnden redovisa slutrapport motsvarande den analys- och åtgärdsredovisning som ska delges UKÄ senast ett år efter beslut om bristande kvalitet. Det åligger också akademin att till nämnden redovisa en konsekvensanalys gällande avveckling av aktuell ifrågasatt examen. Med anledning av beslut om bristande kvalitet för högskoleingenjörsexamen i nätverksteknik har akademi IDT nu inkommit till fakultetsnämnden med den analys och åtgärdsplan som efterfrågas för ärendet. Föredragande: Michael Rogefelt Förslag till beslut att att godkänna föreliggande analys och åtgärdsplan och därtill rekommendera akademin att Ärendets beredning Akademi IDT har varit ansvarig för framtagandet av föreliggande analys och åtgärdsplan. I den inledande processen för uppföljningsarbetet av aktuell ifrågasatt examen har utbildningsledare, ämnesansvariga och utsedd koordinator på akademin för uppföljningsarbetet, deltagit. Akademichef har fortlöpande informerats i ärendet. Då kritiken gällande teknikutvärderingarna varit mycket omfattande och i viss mån övergripande, har en så kallad kontaktgrupp bildats. Kontaktgruppen består av Justerandes signatur 24 (33)

25 FÖREDRAGNINGSLISTA Nr 1: MDH /14 Fakultetsnämndens utskott för grundutbildning koordinatorer från respektive berörd akademi (IDT och EST), prodekan för grundutbildning samt UFO. Kontaktgruppens uppgift är att arbeta övergripande och akademiöverskridande i de aktuella uppföljningsärendena. UFO har i viss mån deltagit i möten på akademin där ansvariga för uppföljningsarbetet närvarat. UFO har vidare tagit fram tidplan för akademins avrapportering mot nämnden avseende uppföljningsprocessens olika moment. Ytterligare har UFO i dialog med akademin berett ärendet till utskott och nämnd. Underlag i ärendet Bilaga 1: Besluts-PM Bilaga 2: Bedömargruppens yttrande Bilaga 3: Akademi IDT:s analys och åtgärdsplan Delges Akademichef IDT, utbildningsledare IDT, prodekan för grundutbildning, koordinator för uppföljningsarbetet på IDT (Dag Nyström) Justerandes signatur 25 (33)

26 FÖREDRAGNINGSLISTA Nr 1: MDH /14 Fakultetsnämndens utskott för grundutbildning 18. Uppföljning av ifrågasatt kandidatexamen i energiteknik där Universitetskanslersämbetet (UKÄ) fattat beslut om bristande kvalitet Diarienummer: MDH /12 Handläggare: Michael Rogefelt I pågående kvalitetsutvärdering fattade UKÄ den 28 oktober 2013 beslut om bristande kvalitet för kandidatexamen i energiteknik vid MDH. Beslut om bristande kvalitet benämns också som ifrågasatt kvalitet. Lärosäte som fått omdömet bristande kvalitet ska utifrån yttrande i UKÄ:s beslut om ifrågasatt examen inom ett år till myndigheten lämna in en analys av framförd kritik för utbildningen (examen), samt en redovisning av vilka åtgärder man vidtagit för att avhjälpa påtalade brister. UKÄ fattar därefter beslut om ifrågasatt examenstillstånd ska återkallas eller inte. Lärosätet har också möjligheten att som svar på UKÄ:s beslut om bristande kvalitet, avveckla utvärderad examen. Vid ett sådant förfarande avslutar myndigheten utvärderingen. När det gäller kandidatexamen i energiteknik argumenterar akademi EST för ett sådant förfarande. Fakultetsnämnden har med anledning av beslut om bristande kvalitet beslutat att berörd akademi i ett första skede skyndsamt ska inkomma med en analys och en åtgärdsplan med utgångspunkt i UKÄ:s beslut och yttrande. Akademin ska vidare senast fyra månader efter beslut om bristande kvalitet inkomma till nämnden med en lägesrapport för åtgärdsarbetet och ytterligare därefter till nämnden redovisa slutrapport motsvarande den analys- och åtgärdsredovisning som ska delges UKÄ senast ett år efter beslut om bristande kvalitet. Det åligger också akademin att till nämnden redovisa en konsekvensanalys gällande avveckling av aktuell ifrågasatt examen. Med anledning av beslut om bristande kvalitet för kandidatexamen i energiteknik har akademi EST nu inkommit till fakultetsnämnden med den analys och åtgärdsplan som efterfrågas för ärendet. Denna kan sammanfattas som att akademin argumenterar för att avveckla examen. Föredragande: Michael Rogefelt Förslag till beslut att att att föreslå fakultetsnämnden att besluta godkänna föreliggande begäran om att avveckla kandidatexamen i energiteknik som åtgärd för beslut om bristande kvalitet, samt akademin med anledning om avsikt att avveckla aktuell examen ska inkomma till nämnden med formella underlag för avveckling. Ärendets beredning Akademi EST har varit ansvarig för framtagandet av föreliggande analys och åtgärdsplan. I den inledande processen för uppföljningsarbetet av aktuell ifrågasatt Justerandes signatur 26 (33)

27 FÖREDRAGNINGSLISTA Nr 1: MDH /14 Fakultetsnämndens utskott för grundutbildning examen har utbildningsledare, ämnesansvariga och utsedd koordinator på akademin för uppföljningsarbetet, deltagit. Akademichef har fortlöpande informerats i ärendet. Då kritiken gällande teknikutvärderingarna varit mycket omfattande och i viss mån övergripande, har en så kallad kontaktgrupp bildats. Kontaktgruppen består av koordinatorer från respektive berörd akademi (IDT och EST), prodekan för grundutbildning samt UFO. Kontaktgruppens uppgift är att arbeta övergripande och akademiöverskridande i de aktuella uppföljningsärendena. UFO har i viss mån deltagit i möten på akademin där ansvariga för uppföljningsarbetet närvarat. UFO har vidare tagit fram tidplan för akademins avrapportering mot nämnden avseende uppföljningsprocessens olika moment. Ytterligare har UFO i dialog med akademin berett ärendet till utskott och nämnd. Underlag i ärendet Bilaga 1: Besluts-PM Bilaga 2: Bedömargruppens yttrande Bilaga 3: Akademi IDT:s analys och åtgärdsplan Delges Akademichef EST, utbildningsledare EST, prodekan för grundutbildning, koordinator för uppföljningsarbetet på EST (Lena Johansson Westholm) Justerandes signatur 27 (33)

28 FÖREDRAGNINGSLISTA Nr 1: MDH /14 Fakultetsnämndens utskott för grundutbildning 19. Uppföljning av ifrågasatt högskoleingenjörsexamen i byggnadsteknik där Universitetskanslersämbetet (UKÄ) fattat beslut om bristande kvalitet Diarienummer: MDH /12 Handläggare: Michael Rogefelt I pågående kvalitetsutvärdering fattade UKÄ den 28 oktober 2013 beslut om bristande kvalitet för högskoleingenjörsexamen i byggnadsteknik vid MDH. Beslut om bristande kvalitet benämns också som ifrågasatt kvalitet. Lärosäte som fått omdömet bristande kvalitet ska utifrån yttrande i UKÄ:s beslut om ifrågasatt examen inom ett år till myndigheten lämna in en analys av framförd kritik för utbildningen (examen), samt en redovisning av vilka åtgärder man vidtagit för att avhjälpa påtalade brister. UKÄ fattar därefter beslut om ifrågasatt examenstillstånd ska återkallas eller inte. Lärosätet har också möjligheten att som svar på UKÄ:s beslut om bristande kvalitet, avveckla utvärderad examen. Vid ett sådant förfarande avslutar myndigheten utvärderingen. Fakultetsnämnden har med anledning av beslut om bristande kvalitet beslutat att berörd akademi i ett första skede skyndsamt ska inkomma med en analys och en åtgärdsplan med utgångspunkt i UKÄ:s beslut och yttrande. Akademin ska vidare senast fyra månader efter beslut om bristande kvalitet inkomma till nämnden med en lägesrapport för åtgärdsarbetet och ytterligare därefter till nämnden redovisa slutrapport motsvarande den analys- och åtgärdsredovisning som ska delges UKÄ senast ett år efter beslut om bristande kvalitet. Det åligger också akademin att till nämnden redovisa en konsekvensanalys gällande avveckling av aktuell ifrågasatt examen. Med anledning av beslut om bristande kvalitet för högskoleingenjörsexamen i byggnadsteknik har akademi EST nu inkommit till fakultetsnämnden med den analys och åtgärdsplan som efterfrågas för ärendet. Föredragande: Michael Rogefelt Förslag till beslut att att godkänna föreliggande analys och åtgärdsplan och därtill rekommendera akademin att. Ärendets beredning Akademi EST har varit ansvarig för framtagandet av föreliggande analys och åtgärdsplan. I den inledande processen för uppföljningsarbetet av aktuell ifrågasatt examen har utbildningsledare, ämnesansvariga och utsedd koordinator på akademin för uppföljningsarbetet, deltagit. Akademichef har fortlöpande informerats i ärendet. Då kritiken gällande teknikutvärderingarna varit mycket omfattande och i viss mån övergripande, har en så kallad kontaktgrupp bildats. Kontaktgruppen består av Justerandes signatur 28 (33)

29 FÖREDRAGNINGSLISTA Nr 1: MDH /14 Fakultetsnämndens utskott för grundutbildning koordinatorer från respektive berörd akademi (IDT och EST), prodekan för grundutbildning samt UFO. Kontaktgruppens uppgift är att arbeta övergripande och akademiöverskridande i de aktuella uppföljningsärendena. UFO har i viss mån deltagit i möten på akademin där ansvariga för uppföljningsarbetet närvarat. UFO har vidare tagit fram tidplan för akademins avrapportering mot nämnden avseende uppföljningsprocessens olika moment. Ytterligare har UFO i dialog med akademin berett ärendet till utskott och nämnd. Underlag i ärendet Bilaga 1: Besluts-PM Bilaga 2: Bedömargruppens yttrande Bilaga 3: Akademi IDT:s analys och åtgärdsplan Delges Akademichef EST, utbildningsledare EST, prodekan för grundutbildning, koordinator för uppföljningsarbetet på EST (Lena Johansson Westholm) Justerandes signatur 29 (33)

30 FÖREDRAGNINGSLISTA Nr 1: MDH /14 Fakultetsnämndens utskott för grundutbildning 20. Uppföljning av ifrågasatt högskoleingenjörsexamen i energiteknik där Universitetskanslersämbetet (UKÄ) fattat beslut om bristande kvalitet Diarienummer: MDH /12 Handläggare: Michael Rogefelt I pågående kvalitetsutvärdering fattade UKÄ den 28 oktober 2013 beslut om bristande kvalitet för högskoleingenjörsexamen i energiteknik vid MDH. Beslut om bristande kvalitet benämns också som ifrågasatt kvalitet. Lärosäte som fått omdömet bristande kvalitet ska utifrån yttrande i UKÄ:s beslut om ifrågasatt examen inom ett år till myndigheten lämna in en analys av framförd kritik för utbildningen (examen), samt en redovisning av vilka åtgärder man vidtagit för att avhjälpa påtalade brister. UKÄ fattar därefter beslut om ifrågasatt examenstillstånd ska återkallas eller inte. Lärosätet har också möjligheten att som svar på UKÄ:s beslut om bristande kvalitet, avveckla utvärderad examen. Vid ett sådant förfarande avslutar myndigheten utvärderingen. Fakultetsnämnden har med anledning av beslut om bristande kvalitet beslutat att berörd akademi i ett första skede skyndsamt ska inkomma med en analys och en åtgärdsplan med utgångspunkt i UKÄ:s beslut och yttrande. Akademin ska vidare senast fyra månader efter beslut om bristande kvalitet inkomma till nämnden med en lägesrapport för åtgärdsarbetet och ytterligare därefter till nämnden redovisa slutrapport motsvarande den analys- och åtgärdsredovisning som ska delges UKÄ senast ett år efter beslut om bristande kvalitet. Det åligger också akademin att till nämnden redovisa en konsekvensanalys gällande avveckling av aktuell ifrågasatt examen. Med anledning av beslut om bristande kvalitet för högskoleingenjörsexamen i energiteknik har akademi EST nu inkommit till fakultetsnämnden med den analys och åtgärdsplan som efterfrågas för ärendet. Föredragande: Michael Rogefelt Förslag till beslut att att godkänna föreliggande analys och åtgärdsplan och därtill rekommendera akademin att Ärendets beredning Akademi EST har varit ansvarig för framtagandet av föreliggande analys och åtgärdsplan. I den inledande processen för uppföljningsarbetet av aktuell ifrågasatt examen har utbildningsledare, ämnesansvariga och utsedd koordinator på akademin för uppföljningsarbetet, deltagit. Akademichef har fortlöpande informerats i ärendet. Då kritiken gällande teknikutvärderingarna varit mycket omfattande och i viss mån övergripande, har en så kallad kontaktgrupp bildats. Kontaktgruppen består av Justerandes signatur 30 (33)

31 FÖREDRAGNINGSLISTA Nr 1: MDH /14 Fakultetsnämndens utskott för grundutbildning koordinatorer från respektive berörd akademi (IDT och EST), prodekan för grundutbildning samt UFO. Kontaktgruppens uppgift är att arbeta övergripande och akademiöverskridande i de aktuella uppföljningsärendena. UFO har i viss mån deltagit i möten på akademin där ansvariga för uppföljningsarbetet närvarat. UFO har vidare tagit fram tidplan för akademins avrapportering mot nämnden avseende uppföljningsprocessens olika moment. Ytterligare har UFO i dialog med akademin berett ärendet till utskott och nämnd. Underlag i ärendet Bilaga 1: Besluts-PM Bilaga 2: Bedömargruppens yttrande Bilaga 3: Akademi IDT:s analys och åtgärdsplan Delges Akademichef EST, utbildningsledare EST, prodekan för grundutbildning, koordinator för uppföljningsarbetet på EST (Lena Johansson Westholm) Justerandes signatur 31 (33)

32 FÖREDRAGNINGSLISTA Nr 1: MDH /14 Fakultetsnämndens utskott för grundutbildning 21 Akademiskt skrivande för alla Diarienummer: MDH /14 Handläggare: Julia McNamara Mälardalens studentkår har den 7 januari 2014 inkommit med en skrivelse där man efterlyser ett större fokus på akademiskt skrivande inom högskolans utbildningsprogram. Att genomföra insatser för akademiskt skrivande skulle enligt studentkåren bidra till ökad kvalitet i utbildningarna, samt förhoppningsvis också färre fall av plagiat. I och med resultaten från UK-ämbetets utvärdering av teknik- och ingenjörsutbildningar pågår i nuläget ett omfattande arbete på akademin för ekonomi, samhälle och teknik (EST) och akademin för innovation, design och teknik (IDT) för att åtgärda bristerna. Delar av kritiken från UK-ämbetet handlar om brister när det gäller skrivande dels vetenskapligt skrivande och angreppssätt kopplat till metodkunskaper, dels skriftlig presentation och struktur och det finns i akademiernas analyser och åtgärdsplaner exempel på åtgärder som är tänkta att vidtas för förbättringar på området. För att få en tydligare bild av de insatser som genomförs, både som åtgärder utifrån UK-ämbetets kritik och som redan befintliga insatser och arbetssätt på akademierna och centralt (bland annat översynen av KLOK), föreslår beredningen att fakultetsnämnden uppdrar till utbildnings- och forskningssektionen att kartlägga högskolans aktiviteter när det gäller att stödja och förbättra studenters akademiska skrivande. Utifrån en sådan kartläggning kan fakultetsnämnden därefter fatta beslut om eventuella åtgärder. Föredragande: Julia McNamara Förslag till beslut att föreslå fakultetsnämnden att uppdra till utbildnings- och forskningssektionen att kartlägga högskolans aktiviteter när det gäller att stödja och förbättra studenters akademiska skrivande, inklusive de åtgärder som planeras som en följd av UK-ämbetets utvärdering, och redovisa denna kartläggning vid fakultetsnämndens möte den 16 april 2014, efter beredning av utskottet för grundutbildning den 19 mars Ärendets beredning Ärendet har beretts av handläggare vid utbildnings- och forskningssektionen. Underlag i ärendet Bilaga 1: Besluts-PM Delges Mälardalens studentkår, utbildningsledare vid samtliga akademier Justerandes signatur 32 (33)

KALLELSE 2014-02-20. Datum och tid: Torsdagen den 20 februari, klockan 9.30 ca 16.00. Johanna Westerlund Lärarrepresentant

KALLELSE 2014-02-20. Datum och tid: Torsdagen den 20 februari, klockan 9.30 ca 16.00. Johanna Westerlund Lärarrepresentant KALLELSE 2014-02-20 Nr1 :2014 MDH 1.1-15/14 Datum och tid: Torsdagen den 20 februari, klockan 9.30 ca 16.00 Plats: Sammanträdeslokal: B212, Eskilstuna Ledamöter: Lene Martin Ordförande Anne Söderlund Vice

Läs mer

Vid upprop konstateras att utskottet inte är beslutsmässigt.

Vid upprop konstateras att utskottet inte är beslutsmässigt. Vid upprop konstateras att utskottet inte är beslutsmässigt. Omfattning: 12-19 Datum och tid: Onsdagen den 29 mars klockan 9.30 11.45 Plats: Ledamöter: R3-132, Mälardalens högskola, Västerås Lars Hallén

Läs mer

KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR

KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR Sida 1 av 8 KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya rektors- eller nämndbeslut,

Läs mer

Utskottet för lärarutbildningar

Utskottet för lärarutbildningar KALLELSE Nr 5:2013 2013-09-25 MDH:1.1-22/13 Utskottet för lärarutbildningar Datum och tid: Plats: Onsdagen den 2 oktober 2013 Kl.13.15 Sal H104, Vapensmeden, Mälardalens högskola, Eskilstuna. Ledamöter:

Läs mer

Förteckning över styrdokument och andra viktiga dokument

Förteckning över styrdokument och andra viktiga dokument Version 2008 03 26 Bilaga 1 Förteckning över styrdokument och andra viktiga dokument vid kvalitetssäkring och utvärdering av utbildning vid MDH I denna förteckning presenteras de dokument som kan vara

Läs mer

Kallelse till möte med fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik

Kallelse till möte med fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik KALLELSE Nr 6:2010 Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik 2010-10-06 Dnr. MDH 2010/994 Fakultetsnämndens ledamöter Fackliga företrädare Övriga för kännedom enligt sändlista Kallelse till möte med

Läs mer

Utskottet för ekonomiutbildningar

Utskottet för ekonomiutbildningar Utskottet för ekonomiutbildningar KALLELSE Nr 2:2013 2013-03-20 MDH 1.1-20/13 Utskottet för ekonomiutbildningar Datum och tid: Onsdagen den 20 mars klockan 9.30 12.00 Plats: R3-132, Västerås Ledamöter:

Läs mer

Vid upprop konstateras att utskottet inte är beslutsmässigt.

Vid upprop konstateras att utskottet inte är beslutsmässigt. Vid upprop konstateras att utskottet inte är beslutsmässigt. Omfattning: 36-41 Datum och tid: Onsdagen den 2 oktober klockan 9.30 11.30 Plats: Ypsilon, Mälardalens högskola, Västerås Ledamöter: Lars Hallén

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

Kallelse till sammanträde för utskottet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå onsdagen den 18 november

Kallelse till sammanträde för utskottet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå onsdagen den 18 november KALLELSE Fakultetsnämndens utskott för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2015-11-18 Nr 6:2015 Dnr 2.16-2015/0076 Kallelse till sammanträde för utskottet för utbildning på grundnivå och avancerad

Läs mer

Utskottet för ekonomiutbildningar

Utskottet för ekonomiutbildningar Omfattning: 42-51 Datum och tid: Onsdagen den 20 november klockan 9.30 11.30 Plats: Ypsilon, Mälardalens högskola, Västerås Ledamöter: Lars Hallén Ordförande Marie Mörndal Lärarrepresentant, vice ordf.

Läs mer

Fysioterapeutprogrammet, 180 hp

Fysioterapeutprogrammet, 180 hp 1(9) Fysioterapeutprogrammet, 180 hp Physiotherapy Programme, 180 credits MGFY2 Gäller från: höstterminen 2016 Utbildningsplan Fastställd av Fakultetsstyrelsen vid Medicinska fakulteten Fastställandedatum

Läs mer

Kallelse till fakultetsnämndens sammanträde den 24 oktober 2014

Kallelse till fakultetsnämndens sammanträde den 24 oktober 2014 KALLELSE Nr 6:2014 Fakultetsnämndens ordförande 2014-10-16 MDH 1.1-20/14 Kallelse till fakultetsnämndens sammanträde den 24 oktober 2014 Plats: Haga slott, Enköping Tid: kl. 08.30 12.00 Besked om förhinder

Läs mer

Lokal examensordning Högskolan Kristianstad 2015

Lokal examensordning Högskolan Kristianstad 2015 Sidan 1 av 12 (Ersätter dnr 2014-114-71) Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-10 Lokal examensordning Högskolan Kristianstad 2015 Sidan 2 av 12 1 Kurser, program och utbildning... 3 1.1 Kurs och kursplan...

Läs mer

Utbildningsplan för Folkhälsovetenskapligt program med hälsoekonomi 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Folkhälsovetenskapligt program med hälsoekonomi 180 högskolepoäng = = d=ont=qpttlms== = Utbildningsplan för Folkhälsovetenskapligt program med hälsoekonomi 180 högskolepoäng Programme in Public Health Science with Health Economics 180 higher education credits Fastställd

Läs mer

Fakultetsnämnden, utskottet för hälsa

Fakultetsnämnden, utskottet för hälsa 2011-04-14 MDH: 1.1.26/11 Omfning 8-14 Datum och tid: Torsdagen den 14 april, kl. 13.15-16.15 Plats: Konferensrum S3-171, Mälardalens högskola, Västerås Ledamöter: Maria Müllersdorf Ordförande Margareta

Läs mer

Utbildningsplan för Sjukgymnastprogrammet 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Sjukgymnastprogrammet 180 högskolepoäng = G 217 47 13/06 Utbildningsplan för Sjukgymnastprogrammet 180 högskolepoäng Programme in Physiotherapy Fastställd av Sahlgrenska akademistyrelsen 2006-11-24 Reviderad av dekanus 2010-09-29 1. Beslut om

Läs mer

Fakultetsnämnden, utskottet för forskning möte 2, den 18 mars 2015

Fakultetsnämnden, utskottet för forskning möte 2, den 18 mars 2015 Kallelse Fakultetsnämnden, utskottet för forskning möte 2, den 18 mars 2015 Omfattning 1-10 Datum och tid: Onsdagen den 18 mars 2015 kl. 9.15-11.15. Plats: T1-022 (UFO:s konferensrum), Västerås OBS! Orten

Läs mer

Utbildningsplan för Dietistutbildning 180/240 högskolepoäng

Utbildningsplan för Dietistutbildning 180/240 högskolepoäng Dnr: G 217 237/11 Utbildningsplan för Dietistutbildning 180/240 högskolepoäng Dietistprogrammet 180 hp, grundnivå Magisterprogram i klinisk nutrition 60 hp, avancerad nivå Programme in dietetics 180/240

Läs mer

Förändring av utbildningsplanen på psykologprogrammet vid Karolinska Institutet

Förändring av utbildningsplanen på psykologprogrammet vid Karolinska Institutet Karolinska institutet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Pontus Kyrk pontus.kyrk@hsv.se BESLUT 2011-06-07

Läs mer

Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng)

Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng) Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng) Study programme in Physiotherapy, 120 credits (180 ECTS credits) Fastställd av linjenämnden för sjukgymnastutbildning vid Karolinska

Läs mer

Programschema för Innovation, produktion och logistik högskoleingenjörsprogram, 180 hp

Programschema för Innovation, produktion och logistik högskoleingenjörsprogram, 180 hp Programschema för Innovation, produktion och logistik högskoleingenjörsprogram, 180 hp Programkod: Gäller för läsåret 2015/2016 Programschemat är beslutat av utbildningsledare Annika Björklund vid akademin

Läs mer

Mälardalens. M högskola 2012-05-07. Beställare: Projektledare: Dnr: Elin S Olander 1.1-590/11 ... 4. Mälardalens högskola Projektbeställning

Mälardalens. M högskola 2012-05-07. Beställare: Projektledare: Dnr: Elin S Olander 1.1-590/11 ... 4. Mälardalens högskola Projektbeställning Mälardalens M högskola 01-05-07 PROJEKTBESTÄLLNING Administrativ översyn Beställare: Projektledare: Dnr: Styrgruppen i projektet administrativ översyn 1.1-590/11 Innehållsförteckning 1 Projektets syfte...

Läs mer

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar KALLELSE Nr 6:2013 2013-11-21 MDH 1.1-23/13 Utskottet för teknikutbildningar Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar Datum och tid: Torsdag 21 november kl. 9.15-12.00 Plats: R3-132, Mälardalens

Läs mer

Utbildningsrådet Karin Wikeby, utbildningsavdelningen. PROTOKOLL Tisdag den 27 maj 2014, kl 14:00 17:00 Lars Öberg, Academicum, Medicinaregatan 3

Utbildningsrådet Karin Wikeby, utbildningsavdelningen. PROTOKOLL Tisdag den 27 maj 2014, kl 14:00 17:00 Lars Öberg, Academicum, Medicinaregatan 3 Utbildningsrådet Karin Wikeby, utbildningsavdelningen PROTOKOLL Tisdag den 27 maj 2014, kl 14:00 17:00 Lars Öberg, Academicum, Medicinaregatan 3 Närvarande ledamöter Silvana Naredi, ordförande Patrik Aronsson

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR EXAMENSARBETEN INOM ENERGI- OCH BYGGNADSTEKNIK

ANVISNINGAR FÖR EXAMENSARBETEN INOM ENERGI- OCH BYGGNADSTEKNIK Akademin för ekonomi, samhälle och teknik ANVISNINGAR FÖR EXAMENSARBETEN INOM ENERGI- OCH BYGGNADSTEKNIK Grundnivå och avancerad nivå ELENA APARICIO BOZENA GUZIANA Kontakt: Bygg: bozena.guziana@mdh.se

Läs mer

Natur, hälsa och trädgård magisterprogram, 60 högskolepoäng (hp) 2 Förkunskaper och andra antagningsvillkor

Natur, hälsa och trädgård magisterprogram, 60 högskolepoäng (hp) 2 Förkunskaper och andra antagningsvillkor Natur, hälsa och trädgård magisterprogram, 60 högskolepoäng (hp) Nature, Health and Garden - Master s Programme, 60 Credits 1 Beslut Utbildningsplanen fastställdes den 30 maj 2007 av Fakultetsnämnden vid

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård 60 högskolepoäng

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård 60 högskolepoäng Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård 60 högskolepoäng Postgraduate Programme in Specialist Nursing Intensive Care 60 credits UTBILDNINGSPLAN Gäller från och med höstterminen

Läs mer

Gordana Dodig-Crnkovic Lärarrepresentant. Johanna Westerlund Lärarrepresentant. Tommy Svensson Extern ledamot

Gordana Dodig-Crnkovic Lärarrepresentant. Johanna Westerlund Lärarrepresentant. Tommy Svensson Extern ledamot KALLELSE Nr 3:2013 2013-05-30 MDH 1.1-15/13 Fakultetsnämnden Datum och tid: Plats: Torsdagen den 30 maj 2013, kl. 9:30 17:00, ca. Sammanträdeslokal: R3-131, Västerås Ledamöter: Peter Dobers Ordförande

Läs mer

Kallelse till grundutbildningsutskottets sammanträde den 28 januari 2015

Kallelse till grundutbildningsutskottets sammanträde den 28 januari 2015 KALLELSE Nr 1:2015 Grundutbildningsutskottets 2015-01-21 Dnr 2015/0076 ordförande Kallelse till grundutbildningsutskottets sammanträde den 28 januari 2015 Plats: Rum H452 Eskilstuna Tid: kl. 09.30 13.40

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av svenska och nordiska språk, svenska som andraspråk och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av svenska och nordiska språk, svenska som andraspråk och närliggande huvudområden BESLUT 1(20) Handläggare Anna-Karin Malla 08-563 086 66 Anna-Karin.Malla@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av svenska och nordiska språk, svenska som andraspråk och närliggande

Läs mer

Fakultetsnämnden - utskottet för teknikutbildningar

Fakultetsnämnden - utskottet för teknikutbildningar Nr 3:2013 2013-05-08 MDH 1.1-23/13 Fakultetsnämnden, utskottet för teknikutbildningar Fakultetsnämnden - utskottet för teknikutbildningar Datum och tid: Onsdag 8 maj kl. 9.15-12.00 Plats: T3-066, Mälardalens

Läs mer

REGEL FÖR UTBILDNINGSPLANER

REGEL FÖR UTBILDNINGSPLANER MITTUNIVERSITETET Styrdokument Bilaga 3 REGEL FÖR UTBILDNINGSPLANER DNR MIUN 2009/830 Publicerad: 2014-06-24 Beslutsfattare: Handläggare: Maud Albertsson Beslutsdatum: 2014-06-24 Giltighetstid: Tillsvidare

Läs mer

Bilaga 1, Huvudområden för generella examina vid Mälardalens högskola Senast reviderad 2015-06-01

Bilaga 1, Huvudområden för generella examina vid Mälardalens högskola Senast reviderad 2015-06-01 Sida 1 av 7 Bilaga 1, n för generella examina vid Mälardalens högskola Senast reviderad 2015-06-01 Arbetslivsvetenskap/ Work Life Studies Arbetsvetenskap/ Work Science Biologi/ Biology Byggnadsteknik/

Läs mer

Programschemat är granskat och godkänt av utbildningsledare vid akademin för utbildning, kultur och kommunikation, 2013-12-05.

Programschemat är granskat och godkänt av utbildningsledare vid akademin för utbildning, kultur och kommunikation, 2013-12-05. Programschema för Förskollärarprogrammet, 210 hp Programkod: Gäller för läsåret 2013/2014 Programschemat är granskat och godkänt av sledare vid akademin för, kultur och kommunikation, 2013-12-05. Om programschemat

Läs mer

FYSIOTERAPEUTPROGRAMMET 180 högskolepoäng

FYSIOTERAPEUTPROGRAMMET 180 högskolepoäng FYSIOTERAPEUTPROGRAMMET 180 högskolepoäng Utbildningsplan Dnr LiU-2014-00785 Fastställd av fakultetsstyrelsen för Medicinska fakulteten 2014-04-10. Redaktionella ändringar beslutades 2014-05-22. 1 Utbildningsplan

Läs mer

Programschema för Civilingenjörsprogrammet i robotik, 300 hp. Gäller för läsåret 2012/2013. Programschema för 2012/2013 CCV20.

Programschema för Civilingenjörsprogrammet i robotik, 300 hp. Gäller för läsåret 2012/2013. Programschema för 2012/2013 CCV20. Programschema för Civilingenjörsprogrammet i robotik, 300 hp Programkod: Gäller för läsåret 2012/2013 Programschemat är beslutat av bitr utbildningsledare Kristina Lundqvist vid akademin för innovation,

Läs mer

Utbildningsplan för Sjukgymnastprogrammet 180 högskolepoäng. Programme in Physiotherapy

Utbildningsplan för Sjukgymnastprogrammet 180 högskolepoäng. Programme in Physiotherapy Sahlgrenska akademin Dnr G217 4713/06 Utbildningsplan för Sjukgymnastprogrammet 180 högskolepoäng Programme in Physiotherapy Fastställd av Sahlgrenska akademistyrelsen 2006 11 24 1. Beslut om fastställande

Läs mer

Kandidatprogram i miljövetenskap miljö, hälsa, arbete, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i miljövetenskap miljö, hälsa, arbete, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Kandidatprogram i miljövetenskap miljö, hälsa, arbete, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Environmental Science Environment, Health and Working life, 180 Credits Denna utbildningsplan

Läs mer

Lokal Examensordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola

Lokal Examensordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Lokal Examensordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Dnr: 61/2011 Examensordningen är fastställd av Rektor vid Röda Korsets Högskola 2011-10-18 och ersätter den lokala

Läs mer

Genusperspektiv bör ingå i utbildningsprogrammet, enligt mål i Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde.

Genusperspektiv bör ingå i utbildningsprogrammet, enligt mål i Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde. Forsknings- och utbildningsnämnden ALLMÄNNA RÅD 2010-09-08 Dnr HS 2010/328-510 Utformning av utbildningsplan 1 Allmänt Bestämmelser om utbildningsplan finns i Högskoleförordningen. Där framgår att det

Läs mer

Lärarprogrammet inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet

Lärarprogrammet inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet BESLUT 2011-12-15 Dnr LiU-2009-00464 Senast reviderad 2014-03-20 Utbildningsplan för Lärarprogrammet inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet Professional Qualification Course for Teachers

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i arbetsterapi, 60 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i arbetsterapi, 60 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i arbetsterapi, 60 högskolepoäng Programstart: Hösten 2016 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 FAX 036-10

Läs mer

Magisterprogram med inriktning mot utvärdering och styrning, 60 högskolepoäng

Magisterprogram med inriktning mot utvärdering och styrning, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: GGV01 Magisterprogram med inriktning mot utvärdering och styrning, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) with focus on Evaluation and Organizational Management,

Läs mer

Magisterprogram i arbetsliv och hälsa, 60 högskolepoäng

Magisterprogram i arbetsliv och hälsa, 60 högskolepoäng Institutionen för Folkhälsa och klinisk medicin Umeå universitet, 901 87 Umeå http://www.phmed.umu.se/ Dnr 503-2714-10 Datum 2010-11-14 Sid 1 (8) Magisterprogram i arbetsliv och hälsa, 60 högskolepoäng

Läs mer

Institutionen för Individ och Samhälle

Institutionen för Individ och Samhälle 1(5) Utbildningsprogrammets svenska namn och omfattning, hp Socialt arbete med inriktning mot socialpedagogik, magister, 60 högskolepoäng Utbildningsprogrammets engelska namn och omfattning, higher education

Läs mer

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar KALLELSE Nr 5:2013 2013-10-03 MDH 1.1-23/13 Utskottet för teknikutbildningar Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar Datum och tid: Torsdag 3 oktober kl. 9.15-12.00 Plats: R3-131, Mälardalens

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av matematik och matematisk statistik och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av matematik och matematisk statistik och närliggande huvudområden BESLUT 1(2) 2013-09-06 411-00308-13 Handläggare Loulou von Ravensberg 08-563 085 47 loulou.von.ravensberg@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av matematik och matematisk statistik

Läs mer

Utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammen. 180 högskolepoäng Uppsala universitet

Utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammen. 180 högskolepoäng Uppsala universitet TEKNAT 2008/319 Utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammen 180 högskolepoäng Uppsala universitet 2009/2010 Utbildningsplanen är fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2009-03-16

Läs mer

Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2016/2017

Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2016/2017 Fastställd av högskolestyrelsen 2015-11-30 Dnr: 1.2.3-2015/2936 1 (17) Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2016/2017 2 (17) Innehåll Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2016/2017...

Läs mer

Utbildningsplan för Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng. Programme in Nursing 180 higher education credits

Utbildningsplan för Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng. Programme in Nursing 180 higher education credits Dnr G217 4700/06 Utbildningsplan för Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng Programme in Nursing 180 higher education credits Fastställd av Sahlgrenska akademistyrelse 2006-11-24 Reviderad av dekanus

Läs mer

Masterprogram i Mark- och vattensystem, 120 högskolepoäng

Masterprogram i Mark- och vattensystem, 120 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 MDH 2.1.2-390/11 Programkod: AMM03 Masterprogram i Mark- och vattensystem, 120 högskolepoäng Master of Science in Soil and Water Systems, 120 Credits Denna utbildningsplan är

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKPROGRAM I PALLIATIV VÅRD

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKPROGRAM I PALLIATIV VÅRD Institutionen för vårdvetenskap UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKPROGRAM I PALLIATIV VÅRD 60 HÖGSKOLEPOÄNG Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogram i palliativ vård Postgraduate Diploma

Läs mer

Programschemat är beslutat av utbildningsledare Annika Björklund vid akademin för innovation, design och teknik 2014-02-07.

Programschemat är beslutat av utbildningsledare Annika Björklund vid akademin för innovation, design och teknik 2014-02-07. Programschema för 04/05 Programschema för Textdesign Informationsdesign, 80 hp Programkod: Gäller för läsåret 04/05 Programschemat är beslutat av utbildningsledare Annika Björklund vid akademin för innovation,

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng Programstart: Våren 2016 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet

Läs mer

MAGISTERPROGRAM I UTBILDNINGSLEDNING, 60 HÖGSKOLEPOÄNG

MAGISTERPROGRAM I UTBILDNINGSLEDNING, 60 HÖGSKOLEPOÄNG AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-654/2008 Sida 1 (6) MAGISTERPROGRAM I UTBILDNINGSLEDNING, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Programme in Educational Management and Leadership,

Läs mer

HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING

HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING Sida 1 av 5 HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande,

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av utbildningar i religionsvetenskap, teologi och mänskliga rättigheter

Kvalitetsutvärdering av utbildningar i religionsvetenskap, teologi och mänskliga rättigheter BESLUT 1(25) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Magnus Johansson 08-563 085 66 Magnus.Johansson@uk-ambetet.se Datum Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av utbildningar i religionsvetenskap,

Läs mer

Kristin Falk, vice ordförande Marie Berg Febe Friberg Eva Jakobsson Solveig Lundgren 1-16 Eva Osvald Gustafsson 1-16. Studentrepresentanter

Kristin Falk, vice ordförande Marie Berg Febe Friberg Eva Jakobsson Solveig Lundgren 1-16 Eva Osvald Gustafsson 1-16. Studentrepresentanter Protokoll fört vid sammanträde med Programkommittén för vårdvetenskap Måndag 26 oktober 2009, klockan 13:00-16:45 Konferensrum hus 1, plan 1, Arvid Wallgrens backe Närvarande ledamöter Joakim Öhlen, ordförande

Läs mer

Fysioterapeutprogrammet

Fysioterapeutprogrammet 1 Medicinska fakultetsstyrelsen Fysioterapeutprogrammet 180 högskolepoäng (hp) Nivå G VGFYT Programbeskrivning Fysioterapeutyrket Fysioterapeuter är den tredje största professionen inom hälso- och sjukvården

Läs mer

Fysioterapeut ny skyddad yrkestitel för sjukgymnaster, Ds 2013:4

Fysioterapeut ny skyddad yrkestitel för sjukgymnaster, Ds 2013:4 2013-02-06 LJ 2013/94 Förvaltningsnamn Anders Liif Landstingsstyrelsen Fysioterapeut ny skyddad yrkestitel för sjukgymnaster, Ds 2013:4 Sammanfattning Landstinget i Jönköpings län har beretts tillfälle

Läs mer

Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet

Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet 1SY13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-11-12 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2014-03-26 Sid 2

Läs mer

Programschemat är beslutat avutbildningsledare Kristina Lundqvist vid akademin för innovation, design och teknik 2012-02-07.

Programschemat är beslutat avutbildningsledare Kristina Lundqvist vid akademin för innovation, design och teknik 2012-02-07. Programschema för liga programmet, 180 hp Programkod: Gäller för läsåret 2012/2013 Programschemat är beslutat avutbildningsledare Kristina Lundqvist vid akademin för innovation, design och teknik 2012-02-07.

Läs mer

Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp

Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp Master (one year) of Working Life, Health and Rehabilitation, 60 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå

Läs mer

Programschemat är beslutat av utbildningsledare Kristina Lundqvist vid akademin för innovation, design och teknik 2013-01-31.

Programschemat är beslutat av utbildningsledare Kristina Lundqvist vid akademin för innovation, design och teknik 2013-01-31. Programschema för Flygingenjörsprogrammet, 180hp Programkod: Gäller för läsåret 2013/2014 Programschemat är beslutat av utbildningsledare Kristina Lundqvist vid akademin för innovation, design och teknik

Läs mer

PROGNOS- OCH UTVÄRDERINGSMETODIK - MAGISTERPROGRAM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG

PROGNOS- OCH UTVÄRDERINGSMETODIK - MAGISTERPROGRAM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Handelshögskolan Utbildningsplan Dnr CF 52-33/2009 Sida 1 (6) PROGNOS- OCH UTVÄRDERINGSMETODIK - MAGISTERPROGRAM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Programme in forecasting and evaluation methodology, 60 Higher Education

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av pedagogik, didaktik och utbildningsvetenskap och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av pedagogik, didaktik och utbildningsvetenskap och närliggande huvudområden BESLUT 1(35 Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Camilla Georgsson 08-563 088 14 camilla.georgsson@uka.se 2014-09-29 411-00512-13 Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av pedagogik,

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap och teknik den 29 april 2005.

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap och teknik den 29 april 2005. UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET FÖR SIMULERING OCH DATASPELSUTVECKLING, 120/160 POÄNG Programme in Simulation and Computer Game Development, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Programrådet ämneslärarexamen

Programrådet ämneslärarexamen Protokoll Sammanträdesdatum: 2012-11-08 Programrådet ämneslärarexamen Ledamöter: Närvarande: Frånvarande: Övriga: Johanna Jormfeldt, ordförande Lars Gustafsson, ledamot Susanne Linnér, ledamot Jonas Svensson,

Läs mer

Här får du en kort beskrivning av vad det nya utbildningssystemet innebär för dig som studerar vid Göteborgs universitet. OBS! Extra viktigt för dig

Här får du en kort beskrivning av vad det nya utbildningssystemet innebär för dig som studerar vid Göteborgs universitet. OBS! Extra viktigt för dig Här får du en kort beskrivning av vad det nya utbildningssystemet innebär för dig som studerar vid Göteborgs universitet. OBS! Extra viktigt för dig som läser fristående kurser. Europa din nya studieort!

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i gerontologi, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i gerontologi, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i gerontologi, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2016 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 FAX 036-10

Läs mer

Programme in Nursing 180 higher education credits

Programme in Nursing 180 higher education credits Dr G 2013/27 Utbildningsplan för Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng Programme in Nursing 180 higher education credits Fastställd av Sahlgrenska akademins styrelse 2013-03-20 1. Beslut om fastställande

Läs mer

113 Internrevisionens rapport från granskning av antagning av doktorander

113 Internrevisionens rapport från granskning av antagning av doktorander PROTOKOLL Högskolestyrelsen 2013-05-13 Nr 2:2013 113 Internrevisionens rapport från granskning av antagning av doktorander Beslut Högskolestyrelsen beslutar att uppdra till Rektor att gå igenom internrevisionens

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av medie- och kommunikationsvetenskap och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av medie- och kommunikationsvetenskap och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Viveka Persson Beslut 2012-04-24 Reg.nr

Läs mer

Kallelse till fakultetsnämndens sammanträde torsdagen den 10 september 2015

Kallelse till fakultetsnämndens sammanträde torsdagen den 10 september 2015 KALLELSE Nr 4:2015 Fakultetsnämndens ordförande 2015-09-10 MDH 2.16-2015/0072 Kallelse till fakultetsnämndens sammanträde torsdagen den 10 september 2015 Plats: Ypsilon, Västerås Tid: kl. 09.30 15.00 Besked

Läs mer

Örebro universitet. Utvärderingsavdelningen BESLUT 2002-01-15 Reg.nr 641-3688-00

Örebro universitet. Utvärderingsavdelningen BESLUT 2002-01-15 Reg.nr 641-3688-00 Örebro universitet Utvärderingsavdelningen BESLUT 2002-01-15 Reg.nr 641-3688-00 Ansökan om rätt att utfärda psykologexamen Örebro universitet ges rätt att utfärda psykologexamen. Ansökan Örebro universitet

Läs mer

Mall för att skapa och revidera kursplan 2014-09-25

Mall för att skapa och revidera kursplan 2014-09-25 Mall för att skapa och revidera kursplan 2014-09-25 Kursplanen beslutas utifrån den svenska texten. Engelsk version är endast en översättning. Kurskod Kursnamn (svenska) Kursnamn (engelska) Ämne Antal

Läs mer

Programschema för Innovation, produktion och logistik högskoleingenjörsprogram, 180 hp

Programschema för Innovation, produktion och logistik högskoleingenjörsprogram, 180 hp Programschema för Innovation, produktion och logistik högskoleingenjörsprogram, 180 hp Programkod: Gäller för läsåret 2010/2011 Programschemat är granskat och godkänt av Annika Björklund vid akademin för

Läs mer

Utbildningsplan Sjukgymnast för läsåret 2010/2011

Utbildningsplan Sjukgymnast för läsåret 2010/2011 Utbildningsplan Sjukgymnast för läsåret 2010/2011 Bachelor Programme in Physiotherapy Utbildningsplanen är reviderad 2009-12-01 av enhetschef för utbildnings- och forskningsenheten. Denna utbildningsplan

Läs mer

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar KALLELSE Nr 4:2013 2013-08-22 MDH 1.1-23/13 Fakultetsnämnden, utskottet för teknikutbildningar Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar Datum och tid: Torsdag 22 augusti kl. 9.15-12.00 Plats:

Läs mer

Programschema för Ämneslärarprogrammet gymnasieskola, 300/330 hp. Gäller för läsåret 2012/2013. Programschema för 2012/2013 GAM02.

Programschema för Ämneslärarprogrammet gymnasieskola, 300/330 hp. Gäller för läsåret 2012/2013. Programschema för 2012/2013 GAM02. Programschema för Ämneslärarprogrammet gymnasieskola, 300/330 hp Programkod: Gäller för läsåret 2012/2013 Programschemat är granskat och godkänt av utbildningsledare vid akademin för utbildning, kultur

Läs mer

Utbildningsplan. Högskolepoäng: 60/120. 1. Utbildningsprogrammens organisering. 2. Utbildningsprogrammens mål

Utbildningsplan. Högskolepoäng: 60/120. 1. Utbildningsprogrammens organisering. 2. Utbildningsprogrammens mål Hälsohögskolan Diarienr 140/2010 1 Utbildningsplan Utbildningsprogrammets benämning: Magisterprogram i arbetsterapi och Masterprogram i arbetsterapi/master Programme in Occupational Therapy (60 credits)

Läs mer

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG HÄLSOAKADEMIN Utbildningsplan Dnr CF 52-99/2010 Sida 1 (6) SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Specialist Nursing Programme Paediatric Care, 60 Higher

Läs mer

Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 OINR Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng Business studies, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora,

Läs mer

Mall och riktlinjer för kursplan för kurser på grundnivå och avancerad nivå. Fastställd av KUFU 2012-09-06 Reviderad av KUFU 2013-03-26

Mall och riktlinjer för kursplan för kurser på grundnivå och avancerad nivå. Fastställd av KUFU 2012-09-06 Reviderad av KUFU 2013-03-26 Mall och riktlinjer för kursplan för kurser på grundnivå och avancerad nivå Fastställd av KUFU 2012-09-06 Reviderad av KUFU 2013-03-26 Dnr: 30-88-2013 Inledning För alla kurser vid Dans och Cirkushögskolan

Läs mer

Fakultetsnämnden, utskottet för forskning

Fakultetsnämnden, utskottet för forskning Föredragningslista Nr 4:2012 Omfning 24-34 Datum och tid: Fredagen den 31 augusti 2012 kl 9.15-15.00. Plats: Rum L370 (Stora konferensrummet IDT, Verktyget), Mälardalens högskola, Eskilstuna Ledamöter:

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 MDH 2.1.2-68/13 Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, Communication Studies, 180 Credits

Läs mer

Allmän studieplan för Innovation och design vid Mälardalens högskola

Allmän studieplan för Innovation och design vid Mälardalens högskola 1 (12) Dnr. MDH 3.1.2-265/14 Allmän studieplan för Innovation och design vid Mälardalens högskola Gäller för alla doktorander antagna till forskarutbildningsämnet från och med 2014-09-11 samt för doktorander

Läs mer

Angående kursen Programproduktion för radio vid Högskolan Kristianstad

Angående kursen Programproduktion för radio vid Högskolan Kristianstad Högskolan Kristianstad Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Marie Stern Wärn 08-56308715 marie.stern.warn@hsv.se

Läs mer

Fredagen den 25 oktober, klockan 9.30 15.00 ca. Gordana Dodig-Crnkovic Lärarrepresentant. Johanna Westerlund Lärarrepresentant

Fredagen den 25 oktober, klockan 9.30 15.00 ca. Gordana Dodig-Crnkovic Lärarrepresentant. Johanna Westerlund Lärarrepresentant KALLELSE Nr 6 :2013 2013-10-25 MDH 1.1-18/13 Datum och tid: Plats: Fredagen den 25 oktober, klockan 9.30 15.00 ca Sammanträdeslokal: Park Inn, Uppsala Ledamöter: Peter Dobers Ordförande Yvonne Eriksson

Läs mer

Kallelse till fakultetsnämndens sammanträde onsdagen den 22 april 2015

Kallelse till fakultetsnämndens sammanträde onsdagen den 22 april 2015 KALLELSE Nr 2:2015 Fakultetsnämndens ordförande 2015-04-15 MDH 2.16-2015/0070 Kallelse till fakultetsnämndens sammanträde onsdagen den 22 april 2015 Plats: Sammanträdesrum Ypsilon, Västerås Tid: kl. 09.30

Läs mer

Utbildningsplan för Kostekonomi med inriktning mot ledarskap, kandidatprogram 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Kostekonomi med inriktning mot ledarskap, kandidatprogram 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Kostekonomi med inriktning mot ledarskap, kandidatprogram 180 högskolepoäng Food Service Management, Bachelor s Programme 180 Higher Education Credits Revidering fastställd av dekanus

Läs mer

Beteendevetenskapliga programmet, 180-210 högskolepoäng

Beteendevetenskapliga programmet, 180-210 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 7 Beteendevetenskapliga programmet, 180-210 högskolepoäng Behavioral and Social Sciences, 180-210 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora,

Läs mer

Minnesanteckningar från HST:s akademiråd 2012-09-11

Minnesanteckningar från HST:s akademiråd 2012-09-11 Minnesanteckningar från HST:s akademiråd 2012-09-11 Närvarande: Thomas Wahl, akademichef Eva Thorin, utbildningsledare (teknik) Magnus Hoppe, utbildningsledare (ekonomi) Agneta Brav, utbildningsledare

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogram i folkhälsovetenskap med hälsoekonomi 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Masterprogram i folkhälsovetenskap med hälsoekonomi 120 högskolepoäng Dnr: G 2012/244 Utbildningsplan för Masterprogram i folkhälsovetenskap med hälsoekonomi 120 högskolepoäng Master's Programme in Public Health Science with Health Economics 120 credits Fastställd av Sahlgrenska

Läs mer

Page 1 of 6 Utbildningsplan Arbetskopia Uttagen: Magisterprogram i arbetsliv och hälsa 60 högskolepoäng Programkod: VAALH Fastställd: 2011-10-28 Fastställd av: Medicinska fakultetens fakultetsnämnd Senast

Läs mer

Lokala föreskrifter- Examensordning

Lokala föreskrifter- Examensordning Lokala föreskrifter- Examensordning Fastställt av högskolestyrelsen 2015-06-04 HIG-STYR 2015/63 Innehåll INLEDNING... 3 Examensrätt vid Högskolan i Gävle... 3 SÄRSILDA BESTÄMMELSER... 4 1. Huvudområde...

Läs mer

Tillsynsbesöket vid Mälardalens högskola 2011

Tillsynsbesöket vid Mälardalens högskola 2011 Rapport 2012:14 R Tillsynsbesöket vid Mälardalens högskola 2011 www.hsv.se Rapport 2012:14 R Tillsynsbesöket vid Mälardalens högskola 2011 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn

Läs mer

Riktlinjer tillgodoräknande

Riktlinjer tillgodoräknande TEKNAT 2008/375 Riktlinjer tillgodoräknande kurser inom och antagning till senare del av de tekniska yrkesprogrammen vid Uppsala Fastställda av tekniska utbildningsnämnden (TUN) 2008-11-11 Ersätter tidigare

Läs mer

Lokal examensordning vid Luleå tekniska universitet

Lokal examensordning vid Luleå tekniska universitet Lokal examensordning vid Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet Studentservice 1 Luleå tekniska universitets lokala examensordning... 2 2 Nationella bestämmelser om examina... 2 3 Förkunskapsnivå

Läs mer