RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV PTS IT- ARBETSPLATS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV PTS IT- ARBETSPLATS"

Transkript

1 INTERNA RIKTLINJER 1(9) Datum RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV PTS IT- ARBETSPLATS Fastställd av generaldirektören Göran Marby att gälla från och med den 17 december Innehåll: OMFATTNING OCH SYFTE 2 BEHÖRIGHET 4 SKYDD AV INFORMATION OCH INFORMATIONSBEHANDLINGSRESURSER 5 ANVÄNDNING AV UTRUSTNING UTANFÖR PTS LOKALER 6 KOMMUNIKATION 7 HANTERING AV INFORMATION VID SIDAN OM PTS UTRUSTNING 8 UNDERHÅLL OCH ÅTERLÄMNING AV UTRUSTNING 9 GENERALKLAUSUL 9 Post- och telestyrelsen Postadress: Besöksadress: Telefon: Box 5398 Valhallavägen 117A Telefax: Stockholm

2 2(9) OMFATTNING OCH SYFTE Detta dokument innehåller riktlinjer för användning av den av PTS tillhandhållna utrustning som ingår i it arbetsplatsen. Med it arbetsplats menas både it-utrustning som tillhandahålls av PTS och den användningen. Utrustning som ingår i it-arbetsplatsen är bl.a. stationära datorer, bärbara datorer, mobiltelefoner, handdatorer och andra typer av flyttbara lagringsmedia (t.ex. USB-minnen). Användning av internet, intranät, e-post, telefoni och lagring av data omfattas av riktlinjerna. Riktlinjerna är beslutade av GD och stöder organisationens informationssäkerhetspolicy. Riktlinjerna riktar sig till samtliga användare av itarbetsplatsen inom organisationen. Riktlinjerna syftar till att skydda PTS alla tillgångar inklusive tillgången bestående av intressenters förtroende för PTS, att skydda tredje man och att skydda enskilda användare. Riktlinjerna syftar även till att säkerställa en hög driftsäkerhet och att säkerställa efterlevanden av rättsliga bestämmelser. UTGÅNGSPUNKTER FÖR ANVÄNDNINGEN AV PTS IT-ARBETSPLATS Användningen av PTS it-arbetsplats syftar till att underlätta utförandet av ordinarie arbetsuppgifter/verksamhet. Användare av it-arbetsplatsen får inte felaktigt ge sig ut för att representera PTS i andra sammanhang än tjänsteutövning. Användning av utrustning som ingår i PTS it-arbetsplats kan vara tillåten för privat bruk under förutsättning att användningen: inte inkräktar på ordinarie arbetsuppgifter/verksamhet inte innebär merkostnader för PTS inte innebär att användningen bryter mot dessa riktlinjer Användningen av PTS it-arbetsplats får aldrig ske för syften som i något avseende kan strida mot lag, PTS riktlinjer och policies inklusive dessa riktlinjer eller i syften som annars kan uppfattas som stötande, kränkande eller oetiska. De regler som gäller i samhället i övrigt gäller också vid användningen av PTS it-arbetsplats. Tryckfrihetsförordningen, sekretesslagen, brottsbalken, lagen om upphovsrätt samt personuppgiftslagen är exempel på lagar som medarbetarna måste beakta vid användning av PTS utrustning. Exempel på utnyttjande som kan stå i strid med gällande rätt och som innebär ett klart missbruk av PTS utrustning är: olovlig kopiering, nedladdning eller spridning av upphovsrättligt skyddat material, t.ex. kommersiell programvara, filmer och musik spridning av uttalande som kan stå i strid med gällande rätt otillbörligt manipulerande av data, t.ex. överträdelse av behörighetskontrollsystem

3 3(9) Andra beteenden som förvisso inte är olagliga, men anses vara missbruk av PTS utrustning då de definitivt är olämpliga är t.ex. hantering av pornografiska bilder hantering av bilder eller texter som skildrar grovt våld, tvång eller råhet spridning av reklam för egen personlig vinning eller andras kommersiella verksamhet att delta i spel om pengar UTBILDNING OCH INFORMATION Alla användare ska ta del av och känna till riktlinjerna och deras innebörd. Varje avdelningschef ska se till att användarna ges den information och utbildning som krävs för att kunna följa riktlinjerna innan tillträde ges till PTS itarbetsplats. ANSVAR Alla användare ansvarar för att gällande riktlinjer följs och ska skriftligen förbinda sig att följa riktlinjerna. Vid otillåten användning av it-arbetsplatsen ska rättelse i första hand försöka åstadkommas genom att enhetschefen uppmärksammar användaren på betydelsen av att följa riktlinjerna vid ett särskilt samtal. Vid upprepad otillåten datoranvändning kan frågan om disciplinära åtgärder bli aktuell. Med disciplinära åtgärder avses i första hand varning eller löneavdrag. RAPPORTERING AV INCIDENTER För att bl.a. minska skador och göra det möjligt att dra lärdom av inträffade incidenter ska alla användare snarast rapportera eventuella säkerhetsincidenter till it-enheten (anknytning 5636) som regelbundet sammanställer rapporter till informationssäkerhetssamordnaren. Även säkerhetsmässiga svagheter ska rapporteras. Vid misstanke om virusangrepp m.m. ska användaren omedelbart kontakta itenheten (anknytning 5636) och om möjligt koppla ur nätverksanslutningen till drabbad utrustning. EFTERLEVNAD Varje avdelningschef ansvarar för att riktlinjerna efterlevs inom den egna verksamheten. Användare ska vara medvetna om att man lämnar spår efter sig när man är inloggad och arbetar i it-systemen. Systemens loggningsfunktioner används för att bl.a. spåra obehöriga intrång. För mer detaljerad information om loggning se Riktlinjer för loggning som finns på internwebben. Loggning görs för att skydda informationen och för att undvika att oskyldiga misstänkts om oegentligheter inträffar.

4 I analyssyfte kan avvikande användningsmönster utredas efter beslut av säkerhetsskyddschefen. Denne kan även initiera stickprovskontroller för att kontrollera efterlevnaden av dessa riktlinjer. 4(9) Det är även möjligt att en enskild användare kan kontrolleras särskilt därför att det framkommit uppgifter som tyder på att denne använder PTS it-arbetsplats i strid med dessa riktlinjer eller annars på ett sätt som kan skada PTS. Kontroller riktade mot enskilda individer sker efter beslut av GD och på informationssäkerhetssamordnarens eller säkerhetsskyddschefens initiativ. För kontroller avseende informationssäkerhet gäller PTS Riktlinjer för kontroll av efterlevnad, som finns att tillgå på internwebben. Motsvarande bestämmelser gäller för kontroller i övriga fall. MÖJLIGHET TILL AVSTEG FRÅN RIKTLINJERNA Om en användare har behov som medför att någon regel uppfattas som ett väsentligt hinder i arbetet ska denne ta upp detta med sin närmaste chef som för frågan vidare till avdelningschefen. En avdelningschef kan enligt en särskild rutin vända sig till informationssäkerhetssamordnaren med begäran om undantag. Om ett undantag beviljas ska avdelningschefen försäkra sig om att användare är införstådd med de eventuella restriktioner/regler som angetts vara förutsättningar för att undantag ska kunna beviljas. BEHÖRIGHET För att säkerställa att information endast hanteras av behöriga ska användaren endast ges behörighet till den information och de informationsbehandlingsresurser som han/hon har behov av för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter. Det är inte tillåtet att uppsåtligen försöka komma åt information eller resurser som man inte har tilldelats behörighet till. BEHÖRIGHETSKONTROLL Användarnas åtkomst till information och informationsbehandlingsresurser styrs genom en kombination av tekniska och administrativa åtgärder. All användning av PTS it-system sker genom användning av personliga användaridentiteter. Genom behörighetskontrollsystem och loggning är det möjligt att härleda ett agerande till en enskild person eller viss systemresurs. Användaren ansvarar för att förhindra att någon annan utnyttjar användarens behörighet. LÖSENORD För att minska risken för att någon annan ska kunna utnyttja användarens behörighet för åtkomst till PTS utrustning och/eller system ska användaren välja ett starkt lösenord och hantera detta på ett betryggande sätt. Hur du skapar ett starkt lösenord kan du läsa på e-tjänst Testalösenord

5 För att hantera lösenordet på ett betryggande sätt ska användaren undvika att skriva ner lösenordet. Om lösenordet måste skrivas ner ska det skrivas ner på ett papper som behandlas på ett säkert sätt. 5(9) Användaren ska omedelbart byta lösenord om det kan antas att lösenordet är röjt. Användarstödet vid it-enheten kan vid behov bistå. SKÄRMSLÄCKARE För att förhindra obehörig insyn och obehörig åtkomst är skärmsläckaren inställd så att den aktiveras automatiskt efter 10 minuters inaktivitet. För att aktivera datorn igen krävs lösenord. Användaren ska aktivera skärmsläckaren manuellt (tryck Ctrl+Alt+Del följt av Enter) om användaren avser att lämna en dator obevakad även för en kortare tid. UTLOGGNING En påslagen dator där en användare är inloggad innebär att systemets information exponeras. För att förhindra obehörig insyn och obehörig åtkomst ska användaren alltid logga ut från datorn vid arbetsdagens slut, att aktivera skärmsläckaren räcker inte. Det är dock viktigt att strömmen till datorn inte stängs av eftersom automatisk uppdatering av programvara, bl.a. virusskydd, främst sker utanför ordinarie arbetstid. SKYDD AV INFORMATION OCH INFORMATIONSBEHANDLINGSRESURSER SÄKERHETSKOPIERING Säkerhetskopiering syftar till att all väsentlig information ska kunna rekonstrueras med hjälp av säkerhetskopior och återställningsrutiner. Regelbunden säkerhetskopiering sker på filserver. (d.v.s. enheterna G: och H:). Ingen säkerhetskopiering sker på enskilda arbetsstationer (stationära/bärbara) eller flyttbara lagringsmedia. Användarna ska därför alltid se till att arbetsrelaterad information lagras på filservern. Då lagringsutrymme på såväl filservrar som lagringsmedia för säkerhetskopiering är ändliga resurser bör privat information inte lagras på filservrarna. SKYDD MOT VIRUSSPRIDNING M.M. Samtliga av PTS tillhandhållna persondatorer har virusskydd installerat. De bärbara datorerna har även en brandvägg installerad. PTS persondatorer administreras av it-enheten. Användarna ska alltid beakta risken för virusspridning och måste därför iaktta försiktighet vid öppnande av bifogade filer och länkar i e-post samt vid surfning. För att förhindra att virus sprids i PTS nätverk ska användaren vid misstanke om virusangrepp eller annan skadlig kod i datorn omedelbart kontakta it-

6 enheten på anknytning Om möjligt ska användaren även omedelbart koppla ur nätverksanslutningen. 6(9) PROGRAMVARA OCH UTRUSTNING För att förhindra störningar i PTS nät, utrustning och system samt för att förhindra oönskade funktioner (t.ex. virus och trojaner) måste all ny programvara och all ny utrustning kontrolleras och godkännas av it-enheten innan exekvering/installation/anslutning kan ske. Endast it-enheten får installera program i PTS utrustning eller ansluta ny utrustning till PTS nät. Anslutning av flyttbara lagringsmedia, t.ex. USB-minnen, CD och DVD, som inte ägs eller kontrolleras av PTS bör ske med eftertanke då dessa kan innehålla skadlig kod. MOLNTJÄNSTER OCH WEBBASERADE TJÄNSTER Det är inte tillåtet att använda molntjänster i sitt tjänsteutövande utan att PTS it-enhet först gett sitt godkännande av molntjänsten. Webbaserade verktyg och molntjänster (t.ex. sociala medier och applikationer för film och musik) för privat bruk som inte kräver installation får användas efter eget omdöme. Om it-enheten upptäcker att en applikation eller tjänst tar mycket kapacitet av nätet eller om det kommer till it-enhetens kännedom att en tjänst är förknippad med säkerhets- eller integritetsproblem kan it-enheten utan vidare stänga av access till denna tjänst. ANVÄNDNING AV UTRUSTNING UTANFÖR PTS LOKALER Användare som medför PTS utrustning utanför PTS lokaler ansvarar för att utrustningen hålls under uppsikt eller låses in när den inte används (dvs. utrustningen ska behandlas som stöldbegärlig egendom). information inte annat än tillfälligt (t.ex. under resa) lagras enbart på den bärbara utrustningen, och att det finns en säkerhetskopia av all information som förvaras på ordinarie arbetsplats. Andra flyttbara lagringsmedia, t.ex. handdatorer, telefoner och USB-minnen, ska hanteras med hänsyn till vilken informationsklass informationen hör. Se Riktlinjer för informationsklassificering. PRIVAT ANVÄNDNING UTANFÖR PTS LOKALER Det är chefen som bedömer om den anställde har behov av elektronisk utrustning med abonnemang utanför PTS lokaler eller inte. Med elektronisk utrustning med abonnemang avses nedan mobiltelefon, läsplatta och router med SIM-kort och de tjänster som därigenom tillhandahålls mot fast avgift utan möjlighet att särskilja privat användning från användning i tjänsten. De tjänster som avses är mobiltelefoni, sms, mms och datatrafik (surf).

7 7(9) Utrustningen är av väsentlig betydelse för arbete utanför PTS lokaler Om det är av väsentlig betydelse för den anställdes arbetsuppgifter, att den har tillgång till elektronisk utrustning med abonnemang utanför PTS lokaler, ska den berörda avdelningschefen informera chefen för den administrativa avdelningen om det. Chefen för den administrativa avdelningen fattar därefter beslutet om att den anställde även får använda utrustningen för privat bruk utanför PTS lokaler. Detta beslut ska dokumenteras. PTS nu gällande abonnemang för mobiltelefoni (inklusive sms) och mobil datatrafik med mobiltelefon/router gör det svårt att särskilja privat användning från nyttan i anställningen. I sådana fall bedöms den förmån som uppkommer vara av begränsat värde. Om den elektroniska utrustningen med abonnemang dessutom är av väsentlig betydelse för att den anställde ska kunna utföra sina arbetsuppgifter utanför PTS lokaler, är privat användning utanför PTS lokaler tillåten för PTS anställda och inte skattepliktig i enlighet med Skatteverkets ställningstagande (Dnr /111). Tjänster som inte ingår i abonnemanget omfattas inte av skattefriheten. Utrustningen är inte av väsentlig betydelse för arbetet utanför PTS lokaler Om det inte är av väsentlig betydelse för den anställdas arbetsuppgifter att ha tillgång till elektronisk utrustning med abonnemang utanför PTS lokaler, får den inte använda utrustningen för privat bruk utanför PTS lokaler. KOMMUNIKATION TELEFONI PTS servicenivå bedöms ofta utifrån tillgänglighet. Telefonen är därför ett viktigt redskap i vår kommunikation med varandra och omvärlden. PTS telefonkultur ska präglas av tillgänglighet och hänsyn. Om vi inte är nåbara ska den som ringer få information via växel, röstbrevlåda eller annat passningsställe. Vi ska visa hänsyn mot vår omgivning genom att inte störa i onödan med ilskna ringsignaler eller högljudda samtal. PTS medarbetare ska känna till telefon- och växelsystemets möjligheter och utnyttja dessa. Röstbrevlådor ska avlyssnas och meddelanden besvaras. PTS standardtelefon är en s.k. smartphone. Telefonen tillhandahålls av PTS och är en del av PTS it-arbetsplats. PTS tillhandahåller abonnemang till telefonen. Abonnemangen kan se olika ut vilket kan medföra olika taxor för samtal, datatrafik, mms, sms mm. Användarna ska därför sätta sig in i gällande taxor innan de börjar använda telefonen. Den anställde är dessutom skyldig att ta del av dokumentet Information om PTS telefonilösning och användning av smartphones som finns på Insikten. UPPKOPPLING MOT PTS NÄT Dator För att undvika driftstörningar i kommunikations- och verksamhetssystem får endast av PTS tillhandhållen utrustning anslutas till PTS nät.

8 Smartphones/surfplattor Det är inte tillåtet att vara uppkopplad mot PTS trådlösa nät avsett för PTS datorer. Anslutning ska ske via separat mobilt nätverk (PTS Mobil). 8(9) Privata smartphones/surfplattor I mån av licenstillgång har varje anställd möjlighet att på 1 (en) privat smartphone eller surfplatta få tillgång till PTS mejl och kalender under följande förutsättningar: 1. Att enheten är godkänd av it-enheten ur säkerhetssynpunkt. Om itenheten anser att enheten är osäker kommer åtkomsten att spärras. 2. Enheten får inte vara jailbreakad/rootad, dvs. illegalt upplåst enhet. 3. Medarbetaren får inte själv lagra någon PTS-data från mejl eller kalender på den privata smartphonen/surfplattan. Även när PTS mejl och kalender används på den privata enheten gäller dessa riktlinjer om användning av PTS it-arbetsplats. TRÅDLÖS UPPKOPPLING (Wi-Fi) Användarna ska beakta att säkerhetsfunktionerna för trådlösa nätverk är bristfälliga och kan forceras med ringa ansträngning. Stor försiktighet måste iakttas om information ska kommuniceras över trådlösa nätverk. Användarna måste också vara medvetna om att särskilda risker uppkommer om funktioner för trådlösa nätverk är påslagna när de inte används. Användarna måste således vara noga med att stänga av funktionen för det trådlösa nätverket när det inte används. E-POST I MOBILTELEFONEN PTS tillhandahåller e-post i mobiltelefonen. För närvarande tillåts e-post antingen i tjänstetelefonen eller i den anställdes privata telefon. Förutom detta tillåts e-post i en (1) surfplatta per användare. Ytterligare anvisningar angående e-post finns på Insikten under it-stöd. HANTERING AV INFORMATION VID SIDAN OM PTS UTRUSTNING PTS ansvarar för att den information som hanteras ges ett adekvat skydd. I vissa fall kan arbetsgivaren bli ansvarig för skador som de anställda orsakar, genom exempelvis felaktig behandling av personuppgifter. Detta gäller oavsett om den anställde hanterar uppgifterna på PTS utrustning eller någon annanstans. Därför bör PTS information endast undantagsvis behandlas utanför PTS utrustning, och då med eftertanke.

9 UNDERHÅLL OCH ÅTERLÄMNING AV UTRUSTNING 9(9) UNDERHÅLL AV UTRUSTNING Vid behov av service eller underhåll ska utrustningen lämnas till it-enheten. Innan utrustningen lämnas till it-enheten ska användaren förvissa sig om att all information som finns lagrad lokalt på utrustningen flyttas till filservern, eller om filservern inte kan nås, till ett flyttbart lagringsmedia. ÅTERLÄMNING AV UTRUSTNING Vid avslutad anställning eller på begäran ska all av PTS tillhandahållen utrustning återlämnas till it-enheten. Även PTS-utrustning som av olika skäl inte används ska återlämnas till it-enheten. Innan utrustningen återlämnas till itenheten ska användaren förvissa sig om att all information som finns lagrad lokalt på utrustningen flyttas till filservern. it-enheten ansvarar för att information på återlämnad utrustning förstörs innan utrustningen utrangeras eller återanvänds. GENERALKLAUSUL Om det föreligger oklarhet om huruvida en viss användning av PTS itarbetsplats är tillåten eller inte ska användare vända sig till sin närmaste chef eller informationssäkerhetssamordnaren för att få klarhet i frågan. Fram till dess användaren har fått ett klart besked är utgångspunkten att användaren ska använda sunt förnuft och agera med verksamhetens bästa för ögonen. Göran Marby

Syfte...1 Omfattning...1 Beskrivning...1

Syfte...1 Omfattning...1 Beskrivning...1 Innehållsförteckning 1 Syfte...1 2 Omfattning...1 3 Beskrivning...1 3.1 Utgångspunkter och generella regler...1 3.2 Tillämpning av riktlinjerna inom Mälarenergi...1 3.3 Styrande lagar och regler...3 Bilaga

Läs mer

Gäller från 1 januari 2007 Antagen av KF 246/2006. IT-säkerhetsinstruktion för användare

Gäller från 1 januari 2007 Antagen av KF 246/2006. IT-säkerhetsinstruktion för användare Gäller från 1 januari 2007 Antagen av KF 246/2006 IT-säkerhetsinstruktion för användare Inledning... 3 1 Hantering av information... 4 1.1 Lagring av information, säkerhetskopiering och arkivering... 4

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion användare

Informationssäkerhetsinstruktion användare 1(6) Informationssäkerhetsinstruktion användare Inledning Denna användarinstruktion är en del i Borås Stads Informationssäkerhetpolicy. Den ska vägleda Dig i användningen av Borås Stads gemensamma IT-resurser

Läs mer

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser om användning av myndighetens IT-utrustning samt IT-tjänster och telefoni RIB 2014:1 beslutade den 9 april 2014.

Läs mer

Handledning i informationssäkerhet Version 2.0

Handledning i informationssäkerhet Version 2.0 Handledning i informationssäkerhet Version 2.0 2013-10-01 Dnr 1-516/2013 (ersätter Dnr 6255/12-060) Informationssäkerhet 6 saker att tänka på! 1. Skydda dina inloggningsuppgifter och lämna aldrig ut dem

Läs mer

IT-policy Scenkonst Västernorrland AB

IT-policy Scenkonst Västernorrland AB IT-policy Scenkonst Västernorrland AB Bakgrund och syfte Informationssäkerheten hos Scenkonst Västernorrland ska bygga på en rimlig risknivå och samtidigt tillgodose tillgänglighet, tillförlitlighet och

Läs mer

Riktlinje för mobil användning av IT - remissvar

Riktlinje för mobil användning av IT - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-02-12 SN-2013/4961.156 KS-2013/1036.156 1 (3) HANDLÄGGARE Christina Ring 08-535 378 15 christina.ring@huddinge.se Socialnämnden Riktlinje för

Läs mer

POLISMYNDIGHETEN I IT-POLICY 1 (5) ÖSTERGÖTLANDS LÄN Förvaltningsavdelningen 2009-06-25

POLISMYNDIGHETEN I IT-POLICY 1 (5) ÖSTERGÖTLANDS LÄN Förvaltningsavdelningen 2009-06-25 POLISMYNDIGHETEN I IT-POLICY 1 (5) IT-policy Säkerhetsinstruktion för Användare Denna instruktion gäller för samtliga anställda vid Polismyndigheten i Östergötlands län Var medveten om att du fått förtroendet

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter Datum Diarienr 2013-05-08 646-2012 Socialnämnden i Halmstad kommun Box 230 301 06 Halmstad Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter Datainspektionens

Läs mer

Regel. Användning av Riksbankens IT-resurser. Inledning. Användning av IT-resurser

Regel. Användning av Riksbankens IT-resurser. Inledning. Användning av IT-resurser Regel BESLUTSDATUM: 2014-03-24 BESLUT AV: Anders Vredin BEFATTNING: Avdelningschef ANSVARIG AVDELNING: Stabsavdelningen FÖRVALTNINGSANSVARIG: Lars Andersson HANTERINGSKLASS: Ö P P E N SVERIGES RIKSBANK

Läs mer

Regler för användning av Riksbankens ITresurser

Regler för användning av Riksbankens ITresurser Regler för användning av Riksbankens ITresurser MAJ 2009 1 Inledning I det följande ges regler för användning av Riksbankens IT-resurser, vilka gäller för alla medarbetare i Riksbanken samt konsulter och

Läs mer

Vägledande rutin för chefer om kontroll av hur arbetstagare använder kommunens IT-utrustning och ITresurser

Vägledande rutin för chefer om kontroll av hur arbetstagare använder kommunens IT-utrustning och ITresurser Rutin 2013-11-27 Vägledande rutin för chefer om kontroll av hur arbetstagare använder kommunens IT-utrustning och ITresurser KS-217 2004 000 Dokumentet antogs den 4 september 2006 av stadsjurist Martine

Läs mer

Säker hantering av information

Säker hantering av information Del 2 Instruktion Säker användare Det ska vara lätt att göra rätt! Titel, Del 2 - Instruktion Säker användare Dokumenttyp Målgrupp Version 1.0 Utgivare Diarienr Instruktion Alla medarbetare RPS Datum 090820

Läs mer

IT-säkerhetsinstruktion

IT-säkerhetsinstruktion IT-säkerhetsinstruktion Innehållsförteckning 1. ANVÄNDARENS ANSVAR...2 2. ÅTKOMST TILL INFORMATION...2 2.1 BEHÖRIGHET...2 2.2 INLOGGNING...2 2.3 VAL AV LÖSENORD...2 2.4 BYTE AV LÖSENORD...2 3. DIN ARBETSPLATS...3

Läs mer

Beslut om ändring av telefoninummerplanen

Beslut om ändring av telefoninummerplanen BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-04-07 Dnr: 13 11805 13 Nätsäkerhetsavdelningen Ann-Charlotte Bejerskog 08 678 55 73 Ann-charlotte.bejerskog@pts.se Beslut om ändring av telefoninummerplanen

Läs mer

Säkerhetsbrister i kundplacerad utrustning

Säkerhetsbrister i kundplacerad utrustning BESLUT 1(11) Datum Vår referens Aktbilaga 2015-12-16 Dnr: 14-11014 20 Nätsäkerhetsavdelningen Peder Cristvall 08-6785529 peder.cristvall@pts.se Telenor Sverige AB Säkerhetsbrister i kundplacerad utrustning

Läs mer

POLICY FÖR DATA- OCH INFORMATIONSSÄKERHET VID BMC I LUND

POLICY FÖR DATA- OCH INFORMATIONSSÄKERHET VID BMC I LUND POLICY FÖR DATA- OCH INFORMATIONSSÄKERHET VID BMC I LUND Oktober 2005 Innehåll Introduktion...1 Avsikten med denna policy...1 Ansvar...1 Allmän policy...2 Klassificering av data...2 Accesskontroll...3

Läs mer

Informationssäkerhet

Informationssäkerhet Informationssäkerhet Information och anvisningar för medarbetare i Stockholms läns sjukvårdsområde Informationssäkerhet 3 Informationssäkerhet inom Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) Med informationssäkerhet

Läs mer

Informationssäkerhet - Instruktion för förvaltning

Informationssäkerhet - Instruktion för förvaltning Informationssäkerhet - Instruktion för förvaltning Innehållsförteckning 1. INFORMATIONSSÄKERHET...3 2. ORGANISATION OCH ANSVAR INFORMATIONSSÄKERHET...4 2.1 KOMMUNSTYRELSEN... 4 2.2 NÄMND OCH BOLAG... 4

Läs mer

Riktlinjer för inköp och användande av mobiltelefon, dator, läsplatta och mobilt bredband

Riktlinjer för inköp och användande av mobiltelefon, dator, läsplatta och mobilt bredband Riktlinjer för inköp och användande av mobiltelefon, dator, läsplatta och mobilt bredband Antaget av Kommunstyrelsen, 2014-05-13, 82 2 Riktlinjer för inköp och användande av mobiltelefon, dator, läsplatta

Läs mer

Foto: Björn Abelin, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009

Foto: Björn Abelin, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om trådlösa nät 2 Foto: Björn Abelin, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om trådlösa nät Trådlösa nät för uppkoppling mot Internet är vanliga både

Läs mer

Regler för användning av Oskarshamns kommuns IT-system

Regler för användning av Oskarshamns kommuns IT-system Regler för användning av Oskarshamns kommuns IT-system Gäller från 2006-01-01 1. Bakgrund Information är en viktig tillgång för vår organisation. All information som har skapats här på kommunen har tagit

Läs mer

IT-riktlinjer Nationell information

IT-riktlinjer Nationell information IT-riktlinjer Nationell information Syftet med denna It-riktlinje: den ska vägleda i användningen av Studiefrämjandets gemensamma datornätverk och dess it-resurser, vilket även innefattar den egna datorarbetsplatsen.

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Intern åtkomst till personuppgifter hos Migrationsverket

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Intern åtkomst till personuppgifter hos Migrationsverket Datum Diarienr 2009-06-23 1807-2008 Migrationsverket 601 70 Norrköping Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Intern åtkomst till personuppgifter hos Migrationsverket Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

J Lundh. Kraven riktas mot linjechefer och datoranvändare. Linjechefer ansvarar för att reglerna är kända i organisationen.

J Lundh. Kraven riktas mot linjechefer och datoranvändare. Linjechefer ansvarar för att reglerna är kända i organisationen. Dokument typ Funktion Klassning Nr,16758.7,21 $6 Bilaga 4. 1 Gäller Utgivare Grupp System/Apparat 5 5' Giltig/Datum Utgåva Ersätter 1997-03-01 05 Utgåva 04 Titel 6lNHUKHWVUHJOHUYLGGDWRUDQYlQGQLQJ Text

Läs mer

Telefonipolicy. Innehållsförteckning

Telefonipolicy. Innehållsförteckning 2012-09-12 Reviderad: 2014-07-15 Telefonipolicy Innehållsförteckning 1 Syfte och omfattning... 2 2 Vägen in till AcadeMedia... 2 2.1 Publicerade telefonnummer... 2 2.2 Svarsservice... 2 3 Kommunikation

Läs mer

Mobila enheter. Regler och rekommendationer. Mobiltelefoner Smarta mobiltelefoner Surfplattor. Fastställd av IT-chefen 2013-09-20 Version 1.

Mobila enheter. Regler och rekommendationer. Mobiltelefoner Smarta mobiltelefoner Surfplattor. Fastställd av IT-chefen 2013-09-20 Version 1. UFV 2013/907 Mobila enheter Regler och rekommendationer Mobiltelefoner Smarta mobiltelefoner Surfplattor Fastställd av IT-chefen 2013-09-20 Version 1.0 UPPSALA UNIVERSITET Regler och rekommendationer Mobila

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Policy för användning av Svenska kyrkans gemensamma Internetanslutning och e-postsystem

FÖRBUNDSINFO. Policy för användning av Svenska kyrkans gemensamma Internetanslutning och e-postsystem Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 6 april 2007 Policy för användning av Svenska kyrkans gemensamma Internetanslutning och e-postsystem Svenska kyrkans IT-ledning har utformat och antagit en tydlig

Läs mer

AVTAL 1 (6) 2 Avtalstid Avtalet gäller från och med utdelning till och med den 1 juni 2016.

AVTAL 1 (6) 2 Avtalstid Avtalet gäller från och med utdelning till och med den 1 juni 2016. AVTAL 1 (6) 2015-10-01 Avtal för användning av kommunens dator/ipad i hemmet åk 4 9 Bakgrund Alla användare i Sigtuna kommuns Skolnät ska använda all skolans IT-utrustning på ett ansvarsfullt sätt, oavsett

Läs mer

Riktlinje för mobil användning av Internet, e-post och mobila enheter

Riktlinje för mobil användning av Internet, e-post och mobila enheter KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-11-20 KS-2013/1036.156 1 (6) HANDLÄGGARE D Hellström, Ingela 08-535 301 71 Ingela.d.hellstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinje för mobil användning av Internet, e-post

Läs mer

SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDARE AV IT SYSTEM

SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDARE AV IT SYSTEM SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDARE AV IT SYSTEM Version 2002-11-20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND...3 INLOGGNING...3 HANTERING AV INFORMATION...4 INTERNET...5 E-POST...6 INCIDENTER...6 BÄRBAR PC...6 ARBETSPLATSEN...7

Läs mer

IT-Policy Vuxenutbildningen

IT-Policy Vuxenutbildningen IT-Policy Vuxenutbildningen För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till kommunkoncernens förhållningssätt och regelverk angående hur du får

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion: Användare

Informationssäkerhetsinstruktion: Användare EXEMPEL 1 Informationssäkerhetsinstruktion: Användare (Infosäk A) Innehållsförteckning 1. INSTRUKTIONENS ROLL I INFORMATIONSSÄKERHETSARBETET...2 2. ANVÄNDARENS ANSVAR...2 3. ÅTKOMST TILL INFORMATION...2

Läs mer

Regler för IT-säkerhet Version 1.2 Upprättad av: Peter Jimmefors Upprättad: 2012-09-17 Fastställd av: Johan Fritz Fastställd: 2012-09-17

Regler för IT-säkerhet Version 1.2 Upprättad av: Peter Jimmefors Upprättad: 2012-09-17 Fastställd av: Johan Fritz Fastställd: 2012-09-17 Datum Dnr Dpl 2012-09-17 2012/KS0194-1 005 Regler för IT-säkerhet Version 1.2 Upprättad av: Peter Jimmefors Upprättad: 2012-09-17 Fastställd av: Johan Fritz Fastställd: 2012-09-17 Bakgrund Information

Läs mer

Säkerhetsåtgärder vid kameraövervakning

Säkerhetsåtgärder vid kameraövervakning Säkerhetsåtgärder vid kameraövervakning Datainspektionen informerar Säkerhetsåtgärder vid kameraövervakning Kameraövervakningslagens syfte är att se till så att kameraövervakning kan användas där så behövs

Läs mer

Dnr 2007/83 PS 004. Riktlinjer för elevernas IT användning i proaros skolverksamhet

Dnr 2007/83 PS 004. Riktlinjer för elevernas IT användning i proaros skolverksamhet Dnr 2007/83 PS 004 Riktlinjer för elevernas IT användning i proaros skolverksamhet Riktlinjer för elevernas IT användning... 2 Allmänna utgångspunkter... 2 Behörighet och ansvar... 2 Internetanvändning,

Läs mer

Säkerhetsinstruktion för användare av UmUs it-resurser

Säkerhetsinstruktion för användare av UmUs it-resurser Sid 1 (7) Säkerhetsinstruktion för användare av UmUs it-resurser Innehållsförteckning 1 Bakgrund...2 2 Tillgång till it-resurserna...2 3 Hantering av information...4 4 Programvaror...4 5 Internet...4 6

Läs mer

För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare

För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare Lösenord lösenordet ska vara minst 8 tecken långt. lösenordet

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online 2013-09-27 INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen till Advance Online!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt...

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om IT-säkerhet inom åklagarväsendet; beslutade den 29 september 2014. ÅFS 2014:7 Publiceringsdatum: 30 september 2014 Åklagarmyndigheten

Läs mer

Kontrakt för lån av personlig dator på Ystad Gymnasium

Kontrakt för lån av personlig dator på Ystad Gymnasium Kontrakt för lån av personlig dator på Ystad Gymnasium Bakgrund Ystad Gymnasium vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informationsteknik används som ett naturligt verktyg i skolarbetet.

Läs mer

Gränsdragningen mellan den generella personuppgiftsregleringen och regleringen för området elektronisk kommunikation bör tydliggöras

Gränsdragningen mellan den generella personuppgiftsregleringen och regleringen för området elektronisk kommunikation bör tydliggöras Datum Vår referens Sida 2012-03-05 Dnr: 12-1100 1(6) Ert datum Er referens Ju2012/1000/L6 Nätsäkerhetsavdelningen Staffan Lindmark 08-678 57 36 staffan.lindmark@pts.se Justitiedepartementet Grundlagsenheten

Läs mer

Konsekvensutredning avseende föreskrifter och allmänna råd om skyddsåtgärder för behandlade uppgifter

Konsekvensutredning avseende föreskrifter och allmänna råd om skyddsåtgärder för behandlade uppgifter KONSEKVENSUTREDNING Datum Vår referens 2013-11-08 Dnr: 13-10668 1(35) Nätsäkerhetsavdelningen Konsekvensutredning avseende föreskrifter och allmänna råd om skyddsåtgärder för behandlade uppgifter Post-

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt... 4 Citrix-klienten... 4 Inloggning...

Läs mer

Information om avtal och föreskrifter kring 1-1- dator

Information om avtal och föreskrifter kring 1-1- dator Wisbygymnasiet 2014-05-23 1 (6) Information om avtal och föreskrifter kring 1-1- dator Den kommunala gymnasieskolan på Gotland erbjuder tillgång till dator-/it-utrustning och programvara i undervisningssyfte.

Läs mer

Förslag externt VÄLKOMMEN TILL EN VÄRLD AV MÖJLIGHETER. HEJ! VAD HÄNDER NU?

Förslag externt VÄLKOMMEN TILL EN VÄRLD AV MÖJLIGHETER. HEJ! VAD HÄNDER NU? VÄLKOMMEN TILL EN VÄRLD AV MÖJLIGHETER. HEJ! Som Hyresbostäder tidigare meddelat så är vi ny kommunikationsoperatör av bredbandstjänster för dig som hyresgäst. Vi har redan monterat boxen som levererar

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter om säkerhet vid Polisens informationsbehandling med stöd av IT; beslutade

Läs mer

Riktlinjer för telefoni

Riktlinjer för telefoni TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Datum 2016-01-18 Diarienummer 268.2015 Pete Kjellgren IT-chef Kommunledningsförvaltningen Riktlinjer för telefoni IT-chefens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att anta

Läs mer

Bilaga 1 Handledning i informationssäkerhet

Bilaga 1 Handledning i informationssäkerhet Bilaga 1 Handledning i informationssäkerhet 2012-10-09 Dnr 6255/12-060 Informationssäkerhet 6 saker att tänka på! 1. Skydda dina inloggningsuppgifter och lämna aldrig ut dem 2. Lås eller logga ut ifrån

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) avseende behörighetsstyrning i ParaGå

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) avseende behörighetsstyrning i ParaGå Beslut Diarienr 1 (10) 2016-02-17 1805-2015 Södermalms stadsdelsnämnd Box 4270 102 66 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) avseende behörighetsstyrning i ParaGå Datainspektionens beslut

Läs mer

Mejl och Internet på jobbet

Mejl och Internet på jobbet Tommy Svensson Säkerhet/NSD Mejl och Internet på jobbet Tillägg 2004-10-08 Till läsaren! Detta är ingen juridisk rådgivning utan en artikel som skrevs för några år sedan. Jag menar att den är högst relevant

Läs mer

Informationssäkerhetsanvisning

Informationssäkerhetsanvisning HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT 2012-12-12 Dnr 074-11-19 Informationssäkerhetsanvisningar Användare Beslutad av enhetschef för Gemensamma förvaltningen i enlighet med rektors beslut fattat den 16 februari

Läs mer

Efterlevnad av tillstånd avseende användning av nummer i 118-serien för nummerupplysningstjänster

Efterlevnad av tillstånd avseende användning av nummer i 118-serien för nummerupplysningstjänster BESLUT 1(8) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-04-03 Dnr: 13-7182 Nätsäkerhetsavdelningen Jeanette Kronwall 08-6785898 jeanette.kronwall@pts.se Eniro 118 118 AB Gustav III:s Boulevard 40 169 73 Solna Efterlevnad

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) behandling av personuppgifter vid rutinkontroll av förares innehav av taxiförarlegitimation

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) behandling av personuppgifter vid rutinkontroll av förares innehav av taxiförarlegitimation Datum Diarienr 2012-05-16 163-2012 Taxi Stockholm 15 00 00 AB Ombud: Advokat NN Sandart&Partners Advokatbyrå KB Box 7131 103 87 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) behandling av personuppgifter

Läs mer

IT-policy. Antagen av Försvarsförbundets förbundsstyrelse 24 april 2011. Reviderad efter FS-beslut 21 maj 2013

IT-policy. Antagen av Försvarsförbundets förbundsstyrelse 24 april 2011. Reviderad efter FS-beslut 21 maj 2013 H IT-policy Antagen av Försvarsförbundets förbundsstyrelse 24 april 2011 Reviderad efter FS-beslut 21 maj 2013 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Syfte... 2 3 Ansvar... 3 4 Omfattning och avgränsning...

Läs mer

Lokal informationssäkerhetspolicy, lokala informationssäkerhetsriktlinjer och anvisningar

Lokal informationssäkerhetspolicy, lokala informationssäkerhetsriktlinjer och anvisningar Handläggare: Christina Hegefjärd 1 (1) PAN 2015-12-01 P 6 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-12-01 PaN A1510-0031257 PaN A1510-0031157 PaN A1510-0031057 Lokal informationssäkerhetspolicy, lokala informationssäkerhetsriktlinjer

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datum Diarienr 2012-02-06 790-2011 Statens skolinspektion Box 23069 104 35 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Riktlinjer. Telefoni. Antagen av kommundirektören 2013-12-01

Riktlinjer. Telefoni. Antagen av kommundirektören 2013-12-01 Riktlinjer Telefoni Antagen av kommundirektören 2013-12-01 Innehållsförteckning Telefoni... 0 Bakgrund... 1 Inledning... 1 Ansvar... 2 Chefens ansvar... 2 Anställds ansvar... 2 Hänvisning... 2 Hänvisning

Läs mer

Webbtjänsten administreras och underhålls av Folksam Skadeförsäkring Ab och tjänsterna erbjuds av Folksam.

Webbtjänsten administreras och underhålls av Folksam Skadeförsäkring Ab och tjänsterna erbjuds av Folksam. 1 (5) Folksams Kundportal för privatkunder Avtalsvillkor 16.9.2014 1 Allmänt Folksam Skadeförsäkring Ab:s (senare Folksam eller Tjänsteleverantör) webbtjänst för privatkunder (Kundportal) är en elektronisk

Läs mer

Riktlinjer och inköpspolicy för mobiltelefon, dator, läsplatta och bredband

Riktlinjer och inköpspolicy för mobiltelefon, dator, läsplatta och bredband STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Riktlinjer och inköpspolicy för mobiltelefon, dator, läsplatta och bredband Antaget av Kommunfullmäktige 2012-03-07, 35 Sidan 1 av 5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Riktlinjer för

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Övriga (3:0:2)

Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Övriga (3:0:2) Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Övriga (3:0:2) Kommunalförbundet ITSAM Revision: 20130317 Dnr: 2013/00036 Kommunalförbundet ITSAM, Storgatan 36A, 590 36 Kisa Tel: 0494 197 00, Fax: 0494 197

Läs mer

Informationssäkerhet i. Torsby kommun

Informationssäkerhet i. Torsby kommun 2008-09-15 Informationssäkerhet i Torsby kommun Säkerhetsplan 20080915 IT-avdelningen Besöksadress Nya Torget 8, Torsby Torsby kommun 20. IT-avdelningen 685 80 Torsby 0560-160 97 0560-160 25 fax it@torsby.se

Läs mer

Regler för tillgång till telekommunikations

Regler för tillgång till telekommunikations Regler för tillgång till telekommunikations utrustning mm Gäller från och med 2010-07-01 Ersätter regler från 2006-09-01 Beslut Dnr: 2893/2010-030 2010-06-10 Universitetsdirektör Revidering av regler avseende

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.3

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.3 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.3 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2004-08-30 88 2004-08-31 2004/273-008 RIKTLINJER FÖR IT-ANVÄNDNING Riktlinjer för IT-användningen i Bromölla

Läs mer

Innehåll. 1 Dokumentbeskrivning 3. 2 Användarinformation 3. 3 Installations anvisning 5. 3.1 Starta upp enheten 5

Innehåll. 1 Dokumentbeskrivning 3. 2 Användarinformation 3. 3 Installations anvisning 5. 3.1 Starta upp enheten 5 Version: 1.1 1 Innehåll 1 Dokumentbeskrivning 3 2 Användarinformation 3 3 Installations anvisning 5 3.1 Starta upp enheten 5 3.2 Sätta skärmlåskod 8 3.3 Skapa Google konto 10 3.4 Installera Mobileiron

Läs mer

Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av anställda på Hemköpskedjan AB

Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av anställda på Hemköpskedjan AB Beslut Diarienr 1 (15) 2015-12-16 347-2015 Hemköpskedjan AB Norra stationsgatan 80 C 171 54 Solna Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av anställda på Hemköpskedjan AB Datainspektionens

Läs mer

Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun

Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2012-11-13 Dnr 2012-259 Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun Användningen av IT-stöd i vårt dagliga

Läs mer

IT-verktyg på Igelboda skola & förskola - sep 2013

IT-verktyg på Igelboda skola & förskola - sep 2013 IT-verktyg på Igelboda skola & förskola - sep 2013 I detta dokument kan ni läsa om varför vi vill att du som elev/ditt barn ska disponera ett it-verktyg och hur vi tänkt att det ska gå till. Innan du får

Läs mer

Säkerhetsinstruktioner för användare av Falköpings kommuns nätverk

Säkerhetsinstruktioner för användare av Falköpings kommuns nätverk Säkerhetsinstruktioner för användare av Falköpings kommuns nätverk SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDARE AV FALKÖPINGS KOMMUNS NÄTVERK 1 BAKGRUND... 1 2 INLOGGNING... 1 3 HANTERING AV INFORMATION... 3 4

Läs mer

Regelverk 1-1. Överenskommelse för lån av ipad. Avtal om lån av studie-ipad med möjlighet att använda den för privat bruk utanför skolans lokaler.

Regelverk 1-1. Överenskommelse för lån av ipad. Avtal om lån av studie-ipad med möjlighet att använda den för privat bruk utanför skolans lokaler. Regelverk 1-1 Överenskommelse för lån av ipad Avtal om lån av studie-ipad med möjlighet att använda den för privat bruk utanför skolans lokaler. Under studietiden kommer du som elev att få tillgång till

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter Datum Diarienr 2013-05-08 1552-2012 Socialnämnden i Norrköpings kommun Rådhuset 601 81 Norrköping Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter Datainspektionens

Läs mer

IT-handbok Version 2014-1

IT-handbok Version 2014-1 Version 2014-1 Reviderad 2014-05-20 Version 2014-1 Sida 1 av 13 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 4 2 IT-policy... 4 2.1 Syfte... 4 2.2 Riktlinjer... 4 2.3 Ansvar... 4 3 Teknisk miljö... 4 3.1 Klient...

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Elever (3:0:1)

Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Elever (3:0:1) Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Elever (3:0:1) Kommunalförbundet ITSAM Revision: 20130307 Dnr: 2013/00036 Kommunalförbundet ITSAM, Storgatan 36A, 590 36 Kisa Tel: 0494 197 00, Fax: 0494 197

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. GODKÄNNANDE.

ANVÄNDARVILLKOR. 1. GODKÄNNANDE. Senaste revision 2012-09-01 ANVÄNDARVILLKOR. Sport3x med webbadress www.sport3x.se 1. GODKÄNNANDE. 1.1 Sport3x administrerar Webbsida ("Sport3x") med adress www.sport3x.se och den tjänst som där tillhandahålls

Läs mer

Informationssäkerhet för Sektor omsorg

Informationssäkerhet för Sektor omsorg Informationssäkerhet för Sektor omsorg Upprättad: 2015-08-12 Uppdaterad: 2015-11-13 Antagen av: Ledningsgrupp, Sektor omsorg Datum för antagande: 2015-09-15 Kontaktperson: Gun Johansson, IT-samordnare

Läs mer

Regler och avtal för lån av bärbar dator, tillgång till Umeå skoldatanät samt bibliotekets låneregler

Regler och avtal för lån av bärbar dator, tillgång till Umeå skoldatanät samt bibliotekets låneregler Regler och avtal för lån av bärbar dator, tillgång till Umeå skoldatanät samt bibliotekets låneregler Som elev inom Umeå Gymnasieskola har du under studietiden tillgång till såväl en bärbar dator som till

Läs mer

Alltele poäng Alltele reduktion Telia poäng Telia reduktion

Alltele poäng Alltele reduktion Telia poäng Telia reduktion Utvärdering Redovisningskrav 1.8.1 Leveranstider anslutningar. Leverans för erbjudna funktioner och tjänster bör ske enligt följande: Högst 20 arbetsdagar för nybeställning av förbindelse, typ PRI Högst

Läs mer

Sammanfattning av riktlinjer

Sammanfattning av riktlinjer Sammanfattning av riktlinjer INFORMATIONSSÄKERHET FÖR ANVÄNDARE inom Luleå kommunkoncern 2015-03-04 Informationssäkerhet för användare beskriver hur Luleå kommun hanterar den information som används i

Läs mer

ELMIA WLAN (INTERNET)

ELMIA WLAN (INTERNET) ELMIA WLAN (INTERNET) Elmia WLAN är trådlös High Speed Internet Access på Elmias mässanläggning som drivs av Elmia AB. Elmia AB, Box 6066, SE-550 06 JÖNKÖPING, Sverige VILLKOR OCH REKOMMENDATIONER Som

Läs mer

Avbrott och störningar i elektroniska kommunikationsnät och tjänster

Avbrott och störningar i elektroniska kommunikationsnät och tjänster BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2013-09-02 Dnr: 13-6315 Nätsäkerhetsavdelningen Erika Hersaeus 08-678 56 34 Erika.Hersaeus@pts.se Avbrott och störningar i elektroniska kommunikationsnät och tjänster.

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALKOHOL OCH DROGPOLICY 1 POLICY 1 2 MÅLSÄTTNINGAR OCH REGLER 2 2.1 Mål och medel 2 2.2 Regler 2 3 CHEFENS/ARBETSLEDARENS ROLL OCH ANSVAR 3 4 TIDIGA TECKEN PÅ MISSBRUK

Läs mer

Antivirus Pro 2011. Snabbguide

Antivirus Pro 2011. Snabbguide Antivirus Pro 2011 Snabbguide Viktigt! På CD-fodralet finns den aktiveringskod som du behöver för att aktivera produkten. Förvara den på ett säkert ställe. Den här produkten får endast användas om det

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Beslut Dnr 2005-07-01 713-2005 Social- och arbetsmarknadsnämnden i Karlstads kommun 651 84 KARLSTAD Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Ifrågasatt offentlig säljverksamhet trådlös internetanslutning

Ifrågasatt offentlig säljverksamhet trådlös internetanslutning KKV1024, v1.6, 2014-12-17 BESLUT 2015-12-14 Dnr 706/2014 1 (5) Helsingborgs stad 251 89 Helsingborg Ifrågasatt offentlig säljverksamhet trådlös internetanslutning Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket

Läs mer

Granskning av IT-system Procapita vård och omsorg ur ett effektivitetsperspektiv

Granskning av IT-system Procapita vård och omsorg ur ett effektivitetsperspektiv Revisionsrapport Granskning av IT-system Procapita vård och omsorg ur ett effektivitetsperspektiv Lunds kommun 2009-10-07 Eva Lidmark Göran Persson-Lingman Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...3

Läs mer

NYANSTÄLLD I GÄLLIVARE KOMMUN

NYANSTÄLLD I GÄLLIVARE KOMMUN NYANSTÄLLD I GÄLLIVARE KOMMUN VÄLKOMMEN TILL SOCIALFÖRVALTNINGEN Vi vill med detta informationshäfte ge Dig en sammanfattning av det som vi tycker är av betydelse att känna till som anställd hos oss. Vi

Läs mer

Saken. PTS underrättelse

Saken. PTS underrättelse Underrättelse Datum Vår referens Sida 2013-10-03 Dnr: 13-9210 1(5) Konsumentmarknadsavdelningen Linn Berggren 08-678 57 08 linn.berggren@pts.se Hi3G Access AB Att: Jennie Ljungqvist, Josefine Jonsson Carin

Läs mer

Säker användning av mobil telefoni och datakommunikation inom Norrbottens Läns Landsting

Säker användning av mobil telefoni och datakommunikation inom Norrbottens Läns Landsting Säker användning av mobil telefoni och datakommunikation inom Norrbottens Läns Landsting Användning av mobiltelefoner och andra radiosändare nära medicinteknisk utrustning Det är tillåtet att använda mobiltelefoner,

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Policy mot oegentligheter för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions styrelse 2015-06-15 Antagen av Stadsmissionens Skolstiftelses och Stiftelsen

Läs mer

DOM 2016-05-12 Stockholm

DOM 2016-05-12 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 020102 DOM 2016-05-12 Stockholm Mål nr B 5280-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts deldom den 19 maj 2015 i mål nr B 6463-13, se bilaga A PARTER Klagande (Åklagare) Kammaråklagaren

Läs mer

Hur förhåller sig yttrandefriheten till lojalitetsåtagandet i anställningen?

Hur förhåller sig yttrandefriheten till lojalitetsåtagandet i anställningen? 1 (6) 2016-02-05 PM om yttrandefrihet och lojalitet Det här dokumentet beskriver hur yttrandefriheten förhåller sig till sekretess och lojalitetsåtagandet i anställningsavtalet och vilka konsekvenser ett

Läs mer

Diarienr. HUVUDKONTORET MiT-ENHETEN. IT-bilaga Hälsoval. Landstinget Dalarna. Version: 1.1 Versionsdatum: 2012-08-23

Diarienr. HUVUDKONTORET MiT-ENHETEN. IT-bilaga Hälsoval. Landstinget Dalarna. Version: 1.1 Versionsdatum: 2012-08-23 HUVUDKONTORET MiT-ENHETEN IT-bilaga Hälsoval Landstinget Dalarna : 1.1 sdatum: IT-bilaga Hälsoval sdatum 2 (8) Dokumenthistorik Datum Beskrivning Författare 2009-12-10 0.1 Första mall Agneta / Gunilla

Läs mer

Regeldokument för IT vid Institutionen för språk och litteratur

Regeldokument för IT vid Institutionen för språk och litteratur 2011-12-08 Regeldokument för IT vid Beslutat av Styrelsen för institutionen för språk och litteratur Gäller från 2012-01-01 Innehåll Om Regeldokumentet för IT vid 3 Revidering 3 Inköp 3 Försäljning av

Läs mer

Manual ipad och Netpublicator

Manual ipad och Netpublicator Manual ipad och Netpublicator INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Fel! Bokmärket är inte definierat. 1 För att komma igång... 4 1.1 Utseende... 4 1.2 SIM-kort och ipad... 4 2 Sätta igång... 5 2.1 Starta pekplattan...

Läs mer

Att: Per Hemrin TeliaSonera Sverige AB Stab Juridik, Regulatoriska frågor 123 86 FARSTA

Att: Per Hemrin TeliaSonera Sverige AB Stab Juridik, Regulatoriska frågor 123 86 FARSTA FÖRELÄGGANDE HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Viktoria Arwinge Tillsyn konkurrensfrågor 08-678 58 76 Viktoria.arwinge@pts.se DATUM VÅR REFERENS 19 december 2007 07-11513 TeliaSonera AB Att:

Läs mer

Riktlinjer för telefoni

Riktlinjer för telefoni Innehåll rubrik Inledning 3 Växelfunktionen 3 Alla chefer 4 All personal 4 Personal med egen anknytning 4 Grupptelefon 4 Begränsning av räckvidd 5 Allmän handling 5 Nummerpresentation 5 Mobiltelefon 5

Läs mer

Elektronisk informationssäkerhet. Riktlinjer för Användare - anställda och förtroendevalda. Eslövs kommun

Elektronisk informationssäkerhet. Riktlinjer för Användare - anställda och förtroendevalda. Eslövs kommun Elektronisk informationssäkerhet Riktlinjer för Användare - anställda och förtroendevalda Eslövs kommun Dokumentet Riktlinjer för användare anställda och förtroendevalda är antaget av kommunstyrelsens

Läs mer

IT-bilaga Hälsoval 2016

IT-bilaga Hälsoval 2016 Central Förvaltning Medicinsk Teknik och IT Benämning IT-bilaga Hälsoval Utskriftsdatum Beteckning/diarienr 2015-08-20 LD15/02085 IT-bilaga Hälsoval 2016 Landstinget Dalarna Datum: 2015-09-30 Aktuell version:

Läs mer

Revidering av policy och regler för informationssäkerhet i Stockholms stad

Revidering av policy och regler för informationssäkerhet i Stockholms stad Utlåtande 2005: RI (Dnr 034-418/2005) Revidering av policy och regler för informationssäkerhet i Stockholms stad Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Förslag till policy och riktlinjer

Läs mer