The Line. konferens. Rapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "The Line. konferens. Rapport"

Transkript

1 The Line konferens Rapport

2 INNEHÅLL 3 Förord 5 Sveriges första centrum för sharing economy 5 Vision 11 Atlas 15 Heldagskonferens 21 Förslag och idéer 27 Vägen till Sveriges första centrum för sharing economy 30 Bilagor

3 FÖRORD Verksamheter och institutioner längs The Line samlades för första gången i slutet av september 2014 för en gemensam konferens som gick under arbetsnamnet Medarbetarkonferens. The Line är ett stadsstråk med fokus på innovation, utveckling och tillväxt. Malmö stads linje går från Centralstationen till Skånes Dansteater. Grundtanken är att samla alla verksamheter utmed linjen och utnyttja den osynliga potential som utvecklas när verksamheterna sammanförs med varandra och som i slutändan leder till en ökad tillväxt för alla, något som vi i dagligt tal brukar kalla synergieffekter. The Line skall mera ses som ett pilotprojekt för hur samverkan mellan företagsutveckling och stadsplanering kan utvecklas. Rapporten är en sammanställning av alla de olika förslag och idéer som kom fram under konferensen och hur man skulle kunna utveckla denna redan existerande business community/sharing economy och skapa en stadsmiljö som understödjer verksamheternas behov. Sharing Economy handlar om hur man tillsammans kan utnyttja de resurser som finns i alla verksamheter och i stadsmiljön. Resurser som kan främja verksamheternas och institutionernas mission, arbete, innovation och tillväxt. The Line i Malmö är Sveriges första Sharing Economy och i dagsläget har linjen ett tjugofemtal medlemmar där antalet stiger för varje månad. Det finns ingen begränsning på antalet medlemmar. Drivkraften är det egna engagemanget och processen drivs utan omfattande styrning och administrativ organisation. Malmö stad har i dagsläget en övergripande och samordnande funktion. Medarbetarkonferensen möjliggjordes genom bidrag från ISU, Malmö stad, Skanska och ÅF. Helena Uesson Shuhuu AB, var projektledare för konferensen tillsammans med Per Riisom NCN, och även ansvarig för sammanställningen av rapporten. Lay-out har gjorts av Stina Andersson, Stadsbyggnadskontoret i Malmö. Malmö i december 2014 Christer Larsson Stadsbyggnadsdirektör Per Riisom Direktör NCN, Nordic City Network 3

4

5 THE LINE SVERIGES FÖRSTA CENTRUM FÖR SHARING ECONOMY INLEDNING Linjen är dragen. Tvärs genom kunskap och innovation, från Centralstationen till Fullriggaren. Den överraskar och inspirerar till möten och nya samarbeten mellan människor och verksamheter. Tillsammans skapar vi här ett stråk som öppnar upp det fjärde stadsrummet. En frizon och företagsmiljö som bjuder in till engagemang och gemenskap. Idéer föds, tankar utbyts och nya affärsmöjligheter tar form. The Line a birthplace of brilliance. (ID kommunikation) Bakgrund Städer formar genom sina gator, kvarter och områden människans livskvalitet, möjligheter och vanor. Trots att utvecklingen går framåt finns det problem och utmaningar i hur vi bygger dessa miljöer. Det blir allt tydligare att mer behövs göras för att driva utvecklingen framåt. Genom att omvärlden och ekonomin har förändrats och globaliserats har människor och verksamheter helt nya behov. Människor är mer rörliga, arbetar och reser mer flexibelt vilket leder till att verksamheter upplever en ökad press att verka globalt. För att attrahera kompetent arbetskraft krävs därför att de kan erbjuda en attraktiv arbetsplats. Detta ställer nya krav på sociala processer, företagande, fysisk gestaltning, stadsplanering, transporter och service för att främja sunda livsmiljöer, attraktiva städer, nya företag, ökad tillväxt och fler arbetsplatser. Staden behöver återförenas med kultur och socialt liv för att verka optimalt, hälsosamt och framgångsrikt både på ett mänskligt och ekonomiskt plan. Hur påverkar den fysiska gestaltningen ett community och vice versa? Hur uppfattar medarbetarna i 5

6 ett business community sin omgivande fysiska och rumsliga miljö? Hur påverkar den fysiska gestaltningen människors rörselsemönster och interaktion i The Line? Och hur påverkar människors sociala processer stadsmiljön? Hur kan vi tillsammans främja världens mest innovativa företagsmiljö och stråk? THE LINE Ett dynamiskt företagsstråk The Line är ett stråk och en samlad konkurrenskraftig företagsmiljö med samarbete, gemenskap och nätverk i Malmö. Stadsmiljön, stadslivet och stadsrummen fungerar som verktyg för att stötta verksamheter, arbetsplatser och invånarna. Stråket innefattar över 350 verksamheter och institutioner, 6000 medarbetare och studenter i en redan existerande och aktiv gemenskap och sträcker sig från Anna Lindhs plats, längs Nordenskiöldsgatan, Isbergsgatan, över Dockplatsen och Östra Varvsgatan ned mot havet. Intressant är att området har en starkt industriell historia som lever kvar än idag. Vilken potential finns egentligen i detta? I fjol utsågs Malmö av tidningen Forbes till världens fjärde mest innovativa stad. Vilken betydelse har stråket i detta? Det som kännetecknar lyckade städer, byar, och grannskap är attraktiva platser där medarbetare enkelt kan mötas. Det kan även konstateras att den traditionella arbetsplatsen i stor mån håller på att försvinna; medarbetare arbetar idag mer flexibelt och flytande i olika lokaler och på olika platser. I den täta staden ökar behovet av att samutnyttja resurser. Hur bidrar de processer och samarbeten som försiggår i The Line till innovation och utveckling? Vilken potential finns i The Line lokalt och globalt i nuläget respektive i framtiden? Kan en gemensamt tänkt linje i stadsstrukturen bidra till att mer inspirerande miljöer och nya nätverk bildas? Kan aktörer och företag längs en sträckning i staden hitta gemensamma utvecklingsmöjligheter genom att interagera, synliggöra sina verksamheter och nyttja varandras kompetenser och idéer tvärvetenskapligt? KULTUR & UPPLEVELSESTRÅK Ursprungstankarna till The Line startade vid Malmö stads värdeprogramsarbete för Västra Dockan. Där brottades man med frågan om de gamla Kockumshallarnas framtid. Hur skulle tillgängligheten bli ef- 6

7 ter det att nya byggnader placerades framför hallarna så att deras befintliga entréer hamnade inne i kvarteret och inte blev synliga från gatan? Svaret blev att extra ansträngning och resurser skulle läggas på ett inre stråk som då fick namnet kultur och upplevelsestråk. Syftet utöver att förbättra tillgängligheten var att samla rörelser till ett tryggt befolkat stråk där den lilla skalans intensitet och detaljrikedom kunde få kontrastera mot de större hallarnas skala. Kultur skulle i sammanhanget tolkas som interaktion mellan människor i den urbana staden, där utbyte av intryck och idéer inte behöver begränsas av husens fasader. Fenomenet kallas för det fjärde stadsrummet, det vill säga när möten och platser befinner sig inom en flytande gräns mellan privat och offentlig miljö. Där platser och rum tillåter möten mellan gatans och byggnadens besökare. FRAMTIDENS UTVECKLINGSPOTENTIAL Det som saknas i The Line är inte folk, utan en stimulerande fysisk miljö som möjliggör möten och kontakter, inspirerar till kreativitet, gör promenaden längs stråket mer upplevelserik, kortar de mentala avstånden och bidrar till behagligt klimat. I hög grad handlar det just om att utveckla staden, men inte på ett traditionellt sätt genom att lägga till byggnader eller skapa torg, utan genom att tydliggöra en gemensam arena som egentligen redan existerar. Hur kan vi tillsammans främja världens mest innovativa företagsmiljö och stråk genom att undersöka utvecklingsmöjligheterna för mötesplatser och andra urbana faciliteter? Hur kan byggnader utformas och gaturummet gestaltas så att verksamheter och institutioner möts? MÖTEN & SAMARBETE Vi undersöker möten, samarbeten och nätverk mellan människor och fysisk förändring i stadsrummet. Stråket ska uppfattas som ett bidrag till den interaktiva nätverksstaden, den 2 som kännetecknas av det fjärde stadsrummet och som har en flytande gräns mellan det offentliga och det privata rummet. Rent praktiskt samutnyttjande av lokaler och utrustning är en möjlighet, men varför inte även samutnyttja idéer och kreativitet Sharing Economy, CoCreation och Open Innovation? På vilket sätt kan den fysiska gestaltningen hjälpa till att forma starka och hållbara sociala strukturer och i förlängningen produktivitet och ekonomisk tillväxt? Vad händer när verksamheterna arbetar mer tillsammans, branschöverskridande och kollaborativt? Skulle temporära kulturella aktiviteter Pop Up City kunna hjälpa till? IDENTITET Stråket ska vara ett sammanhängande upplevelsefält och förstärka kopplingen till Malmö C. För att upplevas som sammanhängande behöver sträckan ha någon form av enhetligt, återkommande och igenkännbart element. Hur skulle designen se ut och hur kan den skapas för att stärka och utveckla stråket? Hur kan PopUpCity, dvs. temporära kulturella aktiviteter, fungera som metod och delaktighetsprocess här? INVOLVERADE AKTÖRER The Line är ett utvecklingsprojekt och initiativ från Malmö stad. I projektgruppen finns representanter från Stadsbyggnadskontoret Malmö stad, Skanska, ÅF, ISU, Skånes Dansteater, Malmö Högskola m.fl. samt fristående konsulter. Heldagskonferensenen har finansierats av Malmö stad och Institutet för Hållbar Stadsutveckling (ISU). Atlas finansierades av Skanska. 7

8

9 VISION THE LINE Syfte Grundtanken med utvecklingsprojektet är att vidareutveckla verksamheterna, gemenskapen och stadsmiljön, både lokalt och globalt. Allt i en inspirerande och attraktiv stadsmiljö som främjar innovation, produktivitet, utveckling, möten, attraktiv arbetskraft och ekonomisk tillväxt. Strukturer formar sociala mönster och definierar samtidigt organiseringen av den byggda miljön. The Lines projektgrupp har sedan starten av projektet haft för avsikt att bana väg för ett spännande samarbete mellan alla parter och utarbetade i våras därför en mer konkret arbetsplan. Den innehöll bland annat en kartläggning av ett urval verksamheter längs The Line, en medarbetarkonferens och en eventuell etablering av ett antal temporära aktiviteter längs The Line (PopUp City). Syftet har varit att undersöka utvecklingsmöjligheterna längs stråket, mötesplatser och andra urbana faciliteter. Mål Projektgruppen har haft som avsikt att erbjuda en tydlig delaktighetsprocess och låta verksamheterna och människorna i The Line få komma med idéer och förslag till hur företagsstråket ska utvecklas. Visionen var och är att skapa världens mest innovativa företagsmiljö, de mest attraktiva och moderna arbetsplatserna och en stark gemenskap mellan verksamheter, institutioner och medarbetare. Allt i en inspirerande och attraktiv stadsmiljö som främjar innovation, utveckling, möten och ekonomisk tillväxt. Ett mål är att lokaler, byggnader och platser används och omformas på ett sätt som understryker den enskilda verksamheten och gemenskapen Sharing Economy. I våras beslutades att kartlägga verksamheterna i The Line i en så kallad Atlas. Skanska gick in och finansierade denna. Helena Uesson tillsattes som projektledare och redaktör för denna tillsammans med Per Riisom. Samtidigt klubbades, tillsammans med ÅF, ett genomförande av en konferens igenom med fokus på medarbetare och attraktiva arbetsplatser. Syftet med konferensen var att samla alla aktörer i The Line och tillsammans arbeta fram idéer och lösningar för The Lines framtid och utveckling. 9

10

11 ATLAS THE LINE Under våren genomfördes en konferens av verksamheten längs stråket där alla verksamheter presenterar sig själva och sina förslag till hur stråket kan utvecklas i framtiden. Skanska finansierade arbetet av publikationen. Den moderna arbetsplatsen Skanska menar själva att det moderna arbetslivet de senaste åren genomgått omfattande förändringar inom tre områden 1) den enskildes frihet och möjlighet att arbeta varsomhelst 2) arbetsplatsens utformning och definitionen av vad som är en arbetsplats 3) företag och organisationers användning av arbetsplatsen som ett strategiskt verktyg. Skanska ser den moderna arbetsplatsen som en naturlig förlängning av stadsrummet. I flera fall utformas också arbetsplatser med stadsplanering som utgångspunkt och gator och torg skapas för att göra det enklare att förstå och orientera sig. Det är därför också naturligt att se The Line som ett verksamhetsutvecklingsprojekt mer än ett stadsutvecklingsprojekt. The Line ger de företag som finns längs The Line en unik möjlighet att ytterligare stärka sin innovationskraft, att bli mer attraktiva och i mötet med sina grannar att bättre förstå sin omvärld. Kommunikation Stadsbyggnadskontoret Malmö Stad anställde för ett år sedan en praktikant för att insamla kontaktuppgifter till de cirka 350 verksamheter som ligger i The Line. Kommunikationen med verksamheterna har ägt rum utifrån denna databas. Ett första skickades ut till alla verksamheter i maj 2014 med en inbjudan till en informationsträff om kartläggningen av The Lines Atlas. Mötet ägde rum i ÅF:s lokaler den 23/ och cirka 30 personer från diverse verksamheter dök upp och visade stort intresse. Metod Hur ser den moderna och kreativa arbetsplatsen egentligen ut? Tanken med Atlas är att demografiskt spegla hur The Line som stråk ser ut i nuläget. Atlas kommer löpande att uppdateras och utvidgas i takt med att fler verksamheter tillkommer. För att låta verksamheterna själva kommunicera kring sig valde vi att använda en självintervjumetod där verksamheterna uppmanas att samla en mindre 11

12 Den moderna arbetsplatsen oavsett om det är en hotellobby eller ett kontor väljs och utformas utifrån vad som gör oss produktiva. Är vi produktiva i en hotellobby då är det platsen vi väljer för en del av vårt arbete. På samma sätt som i utformningen av moderna kontor har begreppet effektivitet gått över i fokus på produktivitet. I det moderna kontoret släpper vi allt mer begreppet min arbetsplats till förmån för vår arbetsplats och den enskildes fria val att välja det arbetsmiljö som passar en bäst för stunden, menar Andreas Lundberg, konceptägare STUDIO, Skanska Öresund AB. grupp medarbetare för att besvara sex frågor (se slutet av rapporten). Självintervjuer Deadline för självintervjuerna sattes till den 9/ men sköts upp en aning då verksamheterna behövde mer tid för att sammanställa intervjuerna. Till intervjuerna ombads verksamheterna även att skicka med en kort faktatext (omsättning, antal medarbetare etc.) samt bilder i hög upplösning och bra kvalitet i minst 300 dpi (pressbilder förslagsvis) eller på valfria på personer, produkter/tjänster, byggnad, interiör, medarbetare etc. Kommunikationen och utskick kring Atlas skedde via epost och telefonsamtal. Totalt deltog 20 verksamheter med sina självintervjuer i Atlas. Vissa svårigheter att engagera verksamheterna upplevdes, med tanke på det arbete som krävdes från dem själva både med hänsyn till att besvara de sex frågorna men även att förankra svaren i den övriga organisationen. En del projektledande arbete krävdes för att påminna både om deadline och om kompletterande uppgifter. Både texter och bilder som de 20 deltagande verksamheterna bidragit med håller en mycket hög kvalitet. Verksamheterna kommer från en varierande bredd med allt från arkitektkontor, restauranger och Malmö Högskola till webbutvecklare, kommunikationsbyråer och kulturinstitutioner. I framtiden skulle vi gärna se ett ökat deltagande från exempelvis de mäklare, blomsterbutiker, frisörer med flera som sitter i stråket för att ge en ännu mer exakt demografisk spegling. Atlas gavs ut i fysisk form under konferensdagen The Line den moderna & attraktiva arbetsplatsen den 24/ och finns även att ladda ned online i digitalt format på linjen. Målet är att Atlas löpande kommer att uppdateras och utvidgas i takt med att fler verksamheter engagerar sig och tillkommer. Slutsatser Baserat på verksamheternas självintervjuer i Atlas kan följande konstateras. Det ligger en enorm potential i att göra verksamheterna mer tillgängliga och öppna. Om fler restauranger och kaféer håller öppet kvällstid skapas fler naturliga mötesplatser. Hur främjar vi privata, offentliga, semiprivata/offentliga mötesplatser mellan ute och inne, mellan kontor och offentlig yta? Vi kan sammanfatta att vi står inför en rad utmaningar för att vidareutveckla alla de möjligheter som finns i The Line. För att sammanfatta verksamheternas syn på stråket kan vi framhäva några saker som tydligt framkommit. Förslagen bygger på verksamheternas egna idéer och input samt på diskussioner och dialoger med verksamheterna. Företagsutveckling den moderna arbetsplatsen Verksamheterna i The Line och företagsmiljön i helhet är dynamiska och moderna. De ingår i ett nätverk med varandra, är innovativa och har utvecklat en modern arbetskultur med utgångspunkt i kompetenta medarbetare. Utvecklingen fortsätter och kan stärkas genom mer och tätare samarbete. Samspelet mellan verksamheterna och stadsmiljön Det finns en stor enighet om att utvecklingspotentialen är väldigt stor och att det ska utnyttjas. Mycket i The Line föregår redan men mer ska till för att skapa en riktigt attraktiv företagsmiljö. Stadsmiljön fungerar som ett strategiskt verktyg för verksamheterna och skulle kunna ingå i företagens affärsplaner. Verksamheterna har ett önskemål att synliggöra det som redan finns och att skapa en tydligare identitet och profil. De ser möjligheterna i The Line och kommer med konkreta förslag på vad som skulle kunna göras. 12

13 Identitet Vi kan idag genom självintervjuerna konstatera att The Line saknar en konkret identitet och tydlig profil. The Line kan ses som en stor mikroorganism eller ekosystem som behöver tid att utvecklas. De verksamheter som fysiskt ligger i The Line säger inte vi ligger i The Line eller liknande. Vad som behövs i framtiden är att stärka företagsmiljöns image och varumärke för att bidra till att ge området en egen profil. Det behövs synlighet mot resten av staden. Genom att öppna upp byggnaderna kan innovativa stadsrum i detta kunskapsintensiva område utvecklas. Det som behövs är överraskande möten, fler möten i det fria och fler öppna mötesrum och verksamheter. Hur används egentligen stadens resurser? Vad är det som är typiskt för medarbetarmiljön i The Line? Hur får vi till mer liv och rörelse? Hur får vi till mer temporära kulturaktiviteter och gatu och torghandel? Tydliga målpunkter En viktig tanke som har lyfts är att The Line skulle behöva tydligare målpunkter i sträckan. Fler olikartade verksamheter skulle behövas och likaså fler neutrala mötesplatser byggnader och utemiljöer där fler känner ägarskap. Wifi och andra digitala lösningar Ett förslag är att erbjuda ett gratis och öppet wifi längs hela The Line. Detta kan bidra till att skapa en profil för stråket då ett wifi kan hjälpa att skapa fysiska avgränsningar. Ett annat förslag är att utveckla en digital plattform för alla som rör sig eller befinner sig i The Line. Det skulle kunna vara en app eller en annan digital lösning som underlättar kommunikationen och enkelt samlar aktiviteterna i stråket. Organisera I framtiden behövs en ansvarig stark organisation som driver frågorna och de konkreta utvecklingsförslagen som inkommit. Det som behövs är att skapa vidare engagemang bland verksamheterna och att få igång faktiska aktiviteter i stadsrummet. Ett samlingsprojekt behövs för att befrämja och dra nytta av områdets branschbredd och diversifiering en amöbaliknande process och organisation. Lite fastare konturer är gynnsamt men inte alltför fasta. Det måste finnas en fortsatt acceptans för ett varierat engagemang; frisörer och ITföretag är med på lika villkor. Det är viktigt att bevara ett underifrån perspektiv för att organisera denna fantastiska miljö. Internationellt Ett sätt att förbättra stråket är att ge bättre information om vilka verksamheter som ligger i The Line. Hur får vi igång ett ännu bättre samarbete lokalt och hur hämtar vi kraft hos varandra även på ett internationellt plan? Hur når vi ut till resten av världen? Och hur kan de olika verksamheterna i The Line skapa konkurrenskraft och visa vilka internationella aktörer som man arbetar med? Hur kan vi visa upp de länder som alla verksamheter i The Line samarbetar med? Vad finns egentligen bakom fasaderna och hur skapar vi en ökad öppenhet och välkomnande i byggnaderna? Vi behöver hitta ett sätt att kommunicera ut det på. Många verksamheter poängterar att innovations och konkurrenskraften verkligen kan lyfta om samarbeten inom The Line synliggörs och förstärks. TestLab eller frizon Ett annat förslag till hur utvecklingen av The Line kan fortsätta är att skapa ett TestLab eller frizon inom stråkets ramverk. Tanken är att ge utrymme för att testa och experimentera med arbete, möten, platser, events, projekt och aktiviteter i stadsrummet, i mellanrum och i egna byggnader. Vi vill skapa en arena där alla kan testa det de vill, inom rimlighetens gränser. Ett TestLab ska främja överraskande lösningar, idéer och kreativitet för att skapa ett intressant och levande stråk som gärna visas upp för omvärlden. Det är av stor vikt att rörelsemönster i staden och placering av verksamheter synkroniseras. I TestLabbet testas nya samarbetsformer och aktiviteter kring stråkets fysiska miljö. Hur kan verksamheterna på bottenplan synliggöras med hjälp av mer öppna fasader? Hur skapas fler grönområden och samlingsplatser med bänkar och bord? Hur flyttas medarbetarkulturen utomhus och hur skapas liv längs kajkanterna? Spontana aktiviteter, som involverar verksamheterna, behövs för att öka branschöverskridande samarbeten. I 13

14

15 THE LINE HELDAGSKONFERENS Heldagskonferensen The Line den moderna & attraktiva arbetsplatsen ägde rum den 24/9 kl på Media Evolution City (MEC), Malmö. Fokus låg på moderna & attraktiva arbetsplatser och hur vi tillsammans kan vidareutveckla The Line i framtiden med en tydlig vision & handlingsplan. THE LINE den moderna & attraktiva arbetsplatsen Arrangemanget var kostnadsfritt och öppet för allmänheten men främst för medarbetare som arbetar i verksamheter i The Line. Verksamheterna uppmanades att informera alla sina medarbetare att delta och samtidigt ha någon från ledningsgruppen på plats också. Alla verksamheter i The Line bjöds in via epostverktyget MailChimp; restauranger, frisörsalonger och mäklarbyråer såväl som byggbolag, arkitektkontor och kommunikationsbyråer etc. Cirka 75 personer från diverse verksamheter slog sina kloka huvuden ihop för att diskutera stråkets och företagsmiljöns framtid och utveckling. Det bjöds på en spännande och innehållsrik dag både inom och utomhus. Dagen inleddes med release av The Lines Atlas, vi undersökte The Line både från ett näringslivs & stadsutvecklingsperspektiv, ÅF designade och ledde en kreativ workshop och Skånes Dansteater Dialog framförde sitt unika projekt Woza Nami Kom med mig koreograferat av Melody Putu. Dessutom arrangerade Malmö Högskola en workshop kring utomhusarbete och dess utmaningar och normer. 15

16 Konferensen riktade sig mot alla verksamheter i The Line och syftade till att skapa mer liv i stråket, öka samarbetet mellan organisationerna och på så vis främja tillväxten i området. Målet vid dagens slut var att deltagarna skulle ha fått en tydlig bild av vad The Line är idag och att tillsammans ha utvecklat idéer och förslag till hur The Line kan profileras och utvecklas. Temat för konferensen följde även i programskrivningen; ett mål var att skapa konferensen tillsammans och verksamheterna i stråket bjöds in att erbjuda sina resurser i form av kunskap, erfarenhet, tid och medarbetare. Ett extra tack till några extra aktiva verksamheter ÅF workshop Arkitema rundvandring Eminent hemside- och apputveckling ID Kommunikation arbete med tagline och fysisk utformning Skånes Dansteater dansuppträdande Malmö Högskola utomhusarbete Skanska Öresund AB samproduktion och finansiering av Atlas, inspiration från arbetet med STUDIO ISU finansiering TRS (Teres Arvidsson) scenografi m.fl. Workshop med ÅF ÅF ansvarade för en workshop baserad på fyra ämnen som togs fram tillsammans med The Lines arbetsgrupp. Ämnena rörde alla den moderna arbetsplatsen; sharing economy, open innovation, cocreation, popup city/collaborative spaces. Syftet med workshopen var att samla aktörer från stråkets olika verksamheter i en kreativ process för att generera nya idéer och vidareutveckla förslag på hur utvecklingen av The Line som företagsstråk kan gå till i framtiden. ÅF tillhandahöll fyra personer från sin organisation totalt som alla höll en workshop med respektive ovan nämnda ämne. Tiden avsatt till för workshops var totalt 2 h och de 75 deltagarna på heldagskonferensen delades, med hjälp av färgkodning på sin namnbricka, upp i fyra olika grupper. Vid varje grupp fanns en referent som antecknade det som sades under diskussionen och skrev ned de idéer som kom fram. Vardera fyra workshopledare hade som uppgift att ansvara för workshopen och se till att processen kom framåt och att diskussioner och dialoger följde den på förhand designade strukturen. Sharing economy Sharing economy, även kallat peertopeer economy eller kollaborativ konsumtion är ett begrepp som beskriver en kollaborativ inställning till konsumtion där deltagare delar tillgång till produkter och tjänster istället för att ha ett privat ägandeskap. För att möjliggöra en kollaborativ konsumtion organiserar sig engagerade intressenter i nätverk, kluster och communities, både digitalt och IRL. Teknikens utveckling har de senaste fem åren stärkt fenomenet och produktifierat den kollaborativa konsumtionen genom nystartade företag (startups) som utvecklat tjänster enbart baserat på kollaborativ konsumtion privatpersoner emellan. Ett exempel på en sådan tjänst är Airbnb som genom en digital plattform knyter ihop privatpersoner med resenärer och erbjuder resenärer att hyra personers privata hem

17 Många tjänster inom sharing economy karaktäriseras av tillit. Sharing economy är ett brett begrepp och beskriver ett tankesätt som skiljer sig från den traditionella synen på konsumtion som en linjär akt där ägandeskap både är tydligt definierat och definitivt samt knutet till ett materiellt värde och objekt med ett satt startdatum och långsiktigt ägandeskap. Den kollaborativa konsumtionen ses som en cirkulär process med en flytande ägandestruktur och tillfällig tidsaspekt. Fokus har förflyttats från ett materiellt värde till en temporär upplevelse. För att få bättre förståelse för hur detta tankesätt tar sig uttryck i vardagen kan sharing economy brytas ned i tre delar; produkt och tjänstesystem, omdistributionskanaler och kollaborativa livsstilar. 2 PRODUKT & TJÄNSTESYSTEM Produkt- & tjänstesystem är de system som berör delandet, uthyrning eller produktion av en produkt eller tjänst. Ett exempel på detta är Flexidrive som möjliggör att privatpersoner kan hyra en annan privatpersons bil. EN ANDRA MARKNAD OMDISTRIBUTION AV ÄGANDESKAP omfördelning av ägandeskap av produkter handlar om att förflytta ägandeskapet för en produkt från en person till en annan. Ägandeskapet blir då temporärt och nyttan av produkten förskjuts till nästa ägare. I Sverige är Tradera och Blocket bra exempel på hur ägandeskap förflyttas mellan olika personer. KOLLABORATIVA LIVSSTILAR I samband med att begreppet sharing economy växer kan vi se att en implementering av tankesättet skapar kollaborativa livsstilar där personer delar på ickeprodukter som kunskap, utrymme och pengar. Ett tydigt tecken på detta är exempelvis kollektiva arbetsplatser där personer hyr en ospecificerad plats där de kan arbeta temporärt. Open innovation Den centrala idén med open innovation är att organisationer, i en värld där kunskap distribueras genom många olika kanaler, inte enbart kan förlita sig på sin egen kunskap, utan bör köpa eller licensiera processer, idéer, tjänster och produkter från andra företag. 3 På samma sätt bör intern kunskap och idéer som inte används, delas utanför organisationen för andra att bygga vidare på genom antingen licensiering eller köp av kunskapen. Detta kan göras genom exempelvis idétävlingar, innovationsnätverk, kollaborativ produktutveckling med mera. Resultatet är fler idéer och nytänkande då samma idé går genom många olika led. Cocreation (samskapande) Cocreation 4 är en typ av ekonomisk företags- och ledningsstrategi som fokuserar på kundupplevelsen och interaktiva relationer. Begreppet kräver och uppmanar till ett mer aktivt engagemang från kunden för att skapa ett rik upplevelse. Cocreation är en viktig innovationsprocess för tillverkande företag. CoCreation ökar inte bara innovationsgraden utan även och kanske framför allt den kommersiella framgången för nya produkter och tjänster. An active, creative and social process, based on collaboration between producers and users that is initiated by the firm to generate value for customers html#ixzz3lkfrpw

18 (C.K. Prahalad and Venkat Ramaswamy, CoOpting Customer Competence, 2000). Popup city/collaborative spaces Popup City, även känt som popup urbanism, guerilla urbanism och tactical urbanism, är ett begrepp som sammanfattar ett angreppssätt inom stadsbyggnad där temporära aktiviteter genomförs som ett sätt för att återuppfinna städer. Till skillnad från traditionella urbana projekt som ofta löper under en längre tid med syfte att ge intrycket av en stabil och progressiv utveckling, är kortsiktiga och flytande punktinsatser anpassningbara och fungerar som användbara verktyg i växande eller krympande städer som står inför oförutsägbar förändring. 5 Aktiviteter som inkluderas i begreppet PopUp City karakteriseras av 6 : en medveten aktivitet som implementeras stegvis för att nå en förändring på sikt implementering av lokala lösningar för lokala utmaningar kortsiktiga tester av nya koncept, TestBeds aktiviteter med låg risk och möjlighet till en stor effekt utvecklingen av socialt kapital mellan medborgare och skapande av organisatorisk kapacitet mellan offentligprivata institutioner och ickevinstdrivande organisationer Dessa aktiviteter kan delas in i fyra olika slags uttryck; 7 Pop-up dagar där koncept testas under en dag, exempelvis No Honking Day i Mumbai som är en dag per år då bilar ombeds att inte använda sin tuta. TestBeds där koncept implementeras i en del av staden, exempelvis på en gata eller i en korsning. Ett exempel på detta är väggmålningen på Rasmusgatan i Malmö. DIY eller guerilla urbanism som är när en privatperson ser en problematik och implementerar en lösning på detta utan tillåtelse eller godkännande från staden eller kommunen. Exempel på detta är yarn bombing där privatpersoner stickar färgglada mönster runt objekt i stadsrummet. Temporära platser för människan handlar om stråk eller platser som skalas av från exempelvis trafik eller handel för att göra plats åt människan. Exempel på detta är Times Square i NYC som Gehl Architects spärrade av för biltrafik och det gjordes café och plats för människan

19 En kollaborativ plats är en sammanlänkad plats och miljö där alla deltagare på platsen har tillgång till och kan interagera med varandra. Platsen kan vara publik, exempelvis ett torg eller busshållplats men fokus ligger ofta på arbetsplatser där samarbete kan resultera i både ökad kunskap och produktivitet. Trots att många organisationer förstår vikten av samarbete och det resultat som det kan resultera i är det en utmaning att skapa effektiva kollaborativa platser då dessa inte enbart handlar om materiella artefakter utan även innefattar immateriella artefakter som sociala och psykologiska aspekter. 8 De bästa samarbeten är av naturen informella men behöver stöd i form av rätt fysiska detaljer, som en bekväm och lättillgänglig plats, stöd för social interaktion, en avslappnad inredning och fungerande teknik. Kommunikation Kommunikationen och marknadsföringen av konferensen föregick i följande medier och kommunikationskanaler: Utskick via MailChimp Posters/flyers Pressmeddelande Möten med inblandade aktörer Kommunikation på Verksamheter i The Line ombads sprida i sina kanaler och specifikt även ISU, Media Evolution och Malmö Högskola Personliga besök hos verksamheterna längs stråket Ett uppföljningsmöte kring The Lines framtid ägde rum den 8/10 kl på Orkanen, Malmö Högskola, rum C440. Därefter var det Urban Drinks för de som ville socialisera och spåna vidare. 19

20 Grundtanken är att samla alla verksamheter utmed The Line och utnyttja den osynliga potential som utvecklas när verksamheterna sammanförs med varandra och som i slutändan leder till en ökad tillväxt för alla, något som vi i dagligt tal brukar kalla synergieffekter säger Malmö stads stadsbyggnadsdirektör Christer Larsson. Låt oss utnyttja vår teknik, säger Eva Engquist, tidigare vice rektor på Malmö högskola, och utveckla en arbetsplatsapp där man kan välja en tom arbetsplats utmed linjen. Detta är bara början. Mötet visade på att det finns en stor innovativ kraft i linjen Eva Engquist, tidigare vice rektor på Malmö högskola. 20

En idéskrift. En idéskrift

En idéskrift. En idéskrift En idéskrift En idéskrift I den numera klassiska What is a city? (1937) beskriver Lewis Mumford staden som en social teater, med de sociala aktiviteterna som stadens kärna och människan i fokus. Med det

Läs mer

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön.

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Nu blir drömmen om ett kulturhus i Bergsjön verklighet. Göteborgs kommunfullmäktige har bestämt att Göteborg ska få ett nytt kulturhus.

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Soundingboard 2.0 2014 Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Workshop: Hållbara städer Utveckla mötesplatser där människors behov är utgångspunkten för nya innovationer som i sin tur bidrar

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Jönköping i maj 2012 Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Under våren 2012 hölls fem seminarier för att lägga grunden för visionen. Mötena hade följande

Läs mer

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 dansfunk [dansfunk ] s. -en -er förk. av dans & funktionsnedsättningar KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 Skånes Dansteater har sedan

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt västra hamnen, malmö NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen med en omsättning på 49 Mdr SEK och 17 000 anställda. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom hela

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

FlYGVY över NYA ERIKSBERG

FlYGVY över NYA ERIKSBERG FlYGVY över NYA ERIKSBERG individuellt utformade tjänster. 2030 är det en självklarhet att inte behöva äga en bil. 8/ En stadsdel med mänsklig skala Nya Eriksberg planeras utifrån människans perspektiv

Läs mer

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt.

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. Det är tveklöst så att arbetslivet så som vi känner till det genomgår en snabb förändring. Även om det sker olika snabbt i olika branscher, så genomsyrar

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM FÖR SVENSKA FRISBEESPORTFÖRBUNDET. En schysst idrott utan en massa pekpinnar

VARUMÄRKESPLATTFORM FÖR SVENSKA FRISBEESPORTFÖRBUNDET. En schysst idrott utan en massa pekpinnar VARUMÄRKESPLATTFORM FÖR SVENSKA FRISBEESPORTFÖRBUNDET En schysst idrott utan en massa pekpinnar VARUMÄRKET Detta är Svenska Frisbeesportförbundets varumärkesplattform för rekreation och motion med frisbee.

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Bazaar. Innehåll. Vår lösning... 2

Bazaar. Innehåll. Vår lösning... 2 Bazaar Swinga Bazaar är en app och webbtjänst som gör det enkelt och tryggt att låna och hyra saker av varandra. Med hjälp av mobilen kan vi dela med oss av saker vi sällan använder, eller få tag på något

Läs mer

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version Evenemangstrategi för Region Skåne Sammanfattad förkortad version Bakgrund Evenemang är en viktig del av Region Skånes varumärke. Målsättningen att vara en attraktiv och innovativ region kombineras med

Läs mer

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete 2013-09-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/545-105 Kommunstyrelsen Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen noterar rapporten kartläggning

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

1 5 3 3 4 Lugn Närhet

1 5 3 3 4 Lugn Närhet Grupp Kunskap Drivkraft Lugn Mångfald Byt ut Lägg till 1 5 3 3 4 Lugn Närhet Övriga kommentarer: Utvecka ordet mångfald. Drivkraft Inspiritation 2 6 6 3 2 Lugn Öppenhet Mångfald Internationellt Trivsel

Läs mer

SCHEIWILLER SVENSSON ARKITEKTKONTOR

SCHEIWILLER SVENSSON ARKITEKTKONTOR Mod i Nod uppmärksammat innovationscentrum invigs pressmeddelande 2014-09-30 Nu invigs Nod, Sveriges nya centrum för digital innovation i Kista, Stockholm. Scheiwiller Svensson Arkitektkontor har på uppdrag

Läs mer

Riksförbundet Sveriges museer Vasamuseet 2010-04-21

Riksförbundet Sveriges museer Vasamuseet 2010-04-21 Riksförbundet Sveriges museer Vasamuseet 2010-04-21 Facilitator: www.toglow.se Program Vad ska vi göra idag? Riksförbundet Sveriges museers styrelse har bjudit in samtliga medlemmar Dagens program RSM:s

Läs mer

Möten som utvecklar staden.

Möten som utvecklar staden. Möten som utvecklar staden. Redan på 40-talet insåg boråsarna att det behövdes ett speciellt hus för möten. Därför byggdes ett stort möteshus av framsynta invånare. Byggnaden har sedan använts flitigt,

Läs mer

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Den 20-22 oktober 2011 arrangerades för första gången demokratidagar i Huddinge kommun med det övergripande syftet att lyfta

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget Konsekvensanalyser Expansion Allum/Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Blandstad STADSSTRUKTUR Centrala Partille har många större byggnader och fastigheter, men få

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Välkommen till Creosa.

Välkommen till Creosa. Välkommen till Creosa. Vi hjälper företag och organisationer att tänka kreativt, hitta nya lösningar på olika typer av problem och utmaningar och skapa förutsättningar för att förverkliga kreativa idéer.

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Hur bygger vi en ny stad?

Hur bygger vi en ny stad? Hur bygger vi en ny stad? Eva Dalman, projektchef Lund NE/Brunnshög, Lunds kommun Hållbara Brunnshög Lund NE/Brunnshög ny stad på högsta nivå ESS 2015 MAX IV 2010 asdfasdf asdasdf asdfasdf adadfasdf 26

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Innehållsförteckning: 3 THE LINE - VÄRLDENS MEST INNOVATIVA FÖRETAGSmiljö & STRÅK? 26 Idélaboratoriet 30 ISU 34 Jernhusen.

Innehållsförteckning: 3 THE LINE - VÄRLDENS MEST INNOVATIVA FÖRETAGSmiljö & STRÅK? 26 Idélaboratoriet 30 ISU 34 Jernhusen. The Line Atlas Innehållsförteckning: 3 THE LINE - VÄRLDENS MEST INNOVATIVA FÖRETAGSmiljö & STRÅK? 6 introduktion - skanska 8 trender & tendenser 14 Arkitema Architects 16 Doc Piazza 20 Fojab 24 ID kommunikation

Läs mer

MAXA STADEN Jenny Ackemar // Saara Franzelius Chalmers Tekniska Högskola

MAXA STADEN Jenny Ackemar // Saara Franzelius Chalmers Tekniska Högskola Jenny Ackemar // Saara Franzelius Chalmers Tekniska Högskola TEATER // KONSERT Barn Barn Aktör Sport Barn Aktör Sport Barn Aktör Sport Arbete Barn Aktör Sport Arbete Odling ARENA PARKERING BUFFERGRÖNT

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster

14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster 14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster Varför marknadsföring? Nätverksarbete med bibliotekscheferna 2005: Vilken är den viktigaste utvecklingsfrågan för biblioteket?

Läs mer

www.goteborg.se/centralaalvstaden centralaalvstaden@goteborg.se

www.goteborg.se/centralaalvstaden centralaalvstaden@goteborg.se www.goteborg.se/centralaalvstaden centralaalvstaden@goteborg.se Vårt uppdrag Att utarbeta en vision och en strategi utifrån hela stadens perspektiv...med utgångspunkt i den sociala, ekologiska och ekonomiska

Läs mer

Samarbete och samverkan

Samarbete och samverkan Samarbete och samverkan Amy Rader Olsson Uthållig Kommun Seminarium om utvecklingsprocesser för en hållbar stadsplanering 2014-09-24 amy.olsson@abe.kth.se Tre typiska fallgropar...som ofta går hand i hand

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

BID som samverkansform

BID som samverkansform BID som samverkansform Vad är BID? Internationell tillämpning Erfarenheter i Sverige Metod Drivkrafter Medborgardialog Hur går utvecklingen vidare i Sverige? Business Improvement District Skottland Innerstaden

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

ANSVARSFULL ARKITEKTUR

ANSVARSFULL ARKITEKTUR OM WHITE ANSVARSFULL ARKITEKTUR Människans inverkan får allt tydligare konsekvenser för det ekologiska system vi alla tillhör. Aldrig har en generation behövt bry sig så mycket om vad som händer med jorden

Läs mer

Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha &

Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha & Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha & Jesper Zanton Projektkordinator: Dina Jacobson Innehåll:

Läs mer

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Vi är samma lag Vi levererar minnen Ledande branschkunskap Våga sticka ut Ingen kund är den andra lik Glöd Vi är alla stolta ambassadörer Utstråla glädje

Läs mer

Marint centrum i Simrishamn. Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne

Marint centrum i Simrishamn. Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne Marint centrum i Simrishamn Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne Simrishamn ett marint centrum Östersjön är ett av världens känsligaste hav, ett hav som står inför

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

UID Hållbarhets - seminarier

UID Hållbarhets - seminarier UID Hållbarhets - seminarier Hållbart Ledarskap skapar Hållbara Människor och Medarbetare, som kan ta del i arbetet att skapa en Hållbar Värld - med hög motivation och helhetssyn. Varje människa, medarbetare

Läs mer

diligentia Aktivitetsstyrd Arbetsmiljö

diligentia Aktivitetsstyrd Arbetsmiljö A² diligentia Aktivitetsstyrd Arbetsmiljö 1 Aktivitetsstyrd Arbetsmiljö 2 Aktivitetsstyrd Arbetsmiljö diligentia Hur kommer vi att arbeta i framtiden? För några år sedan började Diligentia att fundera

Läs mer

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson kulturvara Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson Välkommen till Karta x 2 Vara kommun 16 000 invånare - varannan på landsbygd - var fjärde i Vara Tillverkn/Jordbruk Tillverkningsindustri Jordbruk Låg utbildningsnivå

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Föreningen Fenix 2015

VERKSAMHETSPLAN Föreningen Fenix 2015 1 VERKSAMHETSPLAN Föreningen Fenix 2015 2 Föreningen Fenix verksamhet i Aspudden startade 1999. Verksamhetens ryggrad är synen på människans inneboende kraft att hitta tillbaka till sig själv, till sina

Läs mer

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3 Bilaga 3 FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020 Summering av workshop 28 augusti i Åmål. Rapporten kommer att användas som underlag i arbetet

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal

Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal YIMBY Yes In My BackYard. 2009-08-24 Diarienummer: 2007-36164 2009:15 Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal - Inledning YIMBY välkomnar att utbyggnaden av Hammarby Sjöstad fortsätter.

Läs mer

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 Peter Blid Tel: 0739 403922 Peter.blid@novusgroup.se Annelie Önnerud Åström Tel: 0739 403761

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Inbjudan till Sveriges företag. Earth Hour 2012 31 mars kl 20.30 21.30

Inbjudan till Sveriges företag. Earth Hour 2012 31 mars kl 20.30 21.30 Inbjudan till Sveriges företag Earth Hour 2012 31 mars kl 20.30 21.30 Kära företag! Lördag den 31 mars 2012 klockan 20.30 är det dags att släcka! År 2011 deltog över 5 000 städer i 135 länder i Earth Hour.

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Framtänk Norrbotten. Sammanställning av diskussionscafé

Framtänk Norrbotten. Sammanställning av diskussionscafé Framtänk Norrbotten - en generationsöverskridande mötesplats för framtid och utveckling Sammanställning av diskussionscafé Sammanfattning Den 9 november 2013 arrangerades Framtänk Norrbotten på Nordkalotten

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014

MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014 1 (8) MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014 WORKSHOP Vilka möjligheter finns för unga på landsbygd? Grupp 1 1. Trygghet och stark gemenskap 2. Föreningar aktiva starka grupper 3. Företagandet

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

STOCKHOLM. Världens mest. ekonomi. Stockholmsregionens handlingsprogram

STOCKHOLM. Världens mest. ekonomi. Stockholmsregionens handlingsprogram 2025 STOCKHOLM Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholm 2025: Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionen ska gå från nuvarande styrkeposition till att vara världens mest innovationsdrivna

Läs mer

Mångfald för ökad konkurrenskraft. Detta projekt finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden

Mångfald för ökad konkurrenskraft. Detta projekt finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden Mångfald för ökad konkurrenskraft Detta projekt finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden Vår framtid Skåne har väldigt bra förutsättningar att bli en av Europas mest konkurrenskraftiga

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Sammanfattning meningsfullhet hållbarhet från den och 31 delaktighet. augusti 2015 Detta

Läs mer

Rapport Passivhusdagarna 2009

Rapport Passivhusdagarna 2009 Rapport Passivhusdagarna 2009 Förord: Den 6-8 november anordnades Passivhusdagarna 2009 i Västra Götaland. Passivhusdagarna är från början ett tyskt initiativ och genomfördes för första gången av IG Passivhaus

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Innovationslandskapet Åland. Jämförelse av resultat från ÅTC studien och GE Global Innovation barometer. Ålands Teknologicentrum

Innovationslandskapet Åland. Jämförelse av resultat från ÅTC studien och GE Global Innovation barometer. Ålands Teknologicentrum Innovationslandskapet Åland Jämförelse av resultat från ÅTC studien och GE Global Innovation barometer Ålands Teknologicentrum Bakgrund - ÅTC undersökningens syfte För att bättre kunna utforma verksamhetsstrategier,

Läs mer

SMÅ IDÉER STORA RESULTAT. En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G.

SMÅ IDÉER STORA RESULTAT. En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G. SMÅ IDÉER STORA RESULTAT LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G. ROBINSON En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft 1 2010 SIS Förlag AB SIS HB 345 Små idéer stora resultat En bok om kreativitet,

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

Bemötandeprojektet Lunds universitets bibliotek JESSICA NILSSON

Bemötandeprojektet Lunds universitets bibliotek JESSICA NILSSON Bemötandeprojektet Lunds universitets bibliotek JESSICA NILSSON Organisationen 25 bibliotek knutna till en fakultet, institution eller centrumbildning - ansvar för den dagliga verksamheten till studenter

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Veronika Chromik (nika communication) Karsten Deppert och Sanna Kahlström Utgiven (datum): 2014-02-03 Uppdaterad (datum): 2014-01-27

Veronika Chromik (nika communication) Karsten Deppert och Sanna Kahlström Utgiven (datum): 2014-02-03 Uppdaterad (datum): 2014-01-27 1. BAKGRUND OCH SYFTE Mindpark arbetar idag med flera olika kommunikationskanaler på olika villkor och med olika förutsättningar. Syftet med att göra upp en kommunikationsplan är att dra fram tydliga riktlinjer

Läs mer

VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015

VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015 VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015 Ledningens mål Lägga upp en strategi för Fridhems pedagogiska utveckling för de närmaste fem åren. Göra en omvärldsanalys över presumtiva kursdeltagares

Läs mer