Ida Lundman Lina Olsson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ida Lundman 870417 Lina Olsson 860708"

Transkript

1 Avdelningen för ekonomi Varför väljer fastighetsmäklare att byta yrke? en studie om frivilliga avregistreringars omfattning och orsaker Ida Lundman Lina Olsson Kandidatuppsats 15 hp i ämnet företagsekonomi Maj 2010 Handledare Tommy Gerdemark

2 Förord Denna uppsats har vi funnit väldigt inspirerande och rolig att göra. Inte minst tack vare det fina bemötandet vi fått av de personer vi varit i kontakt med under arbetets gång. Ett stort tack till alla de frivilligt avregistrerade fastighetsmäklarna som ställde upp och så öppet delade med sig av sina erfarenheter. Tack också till Fastighetsmäklarnämnden, Mäklarsamfundet och Fastighetsmäklarförbundet för ni villigt svarat på våra frågor och bidragit med material. Vi vill även tacka Elisabeth Fogelström och Dan Sjöholm på Svensk Fastighetsförmedling, för mötet vi hade och för ert visade intresse, som verkligen stärkte oss. Slutligen vill vi tacka vår handledare, Tommy Gerdemark, som fått stå ut med alla våra frågor och funderingar, och som varit ett stort stöd under arbetets gång. Denna uppsats har blivit ganska omfattande gällande både sidantal och information. Detta var inte vår avsikt från början, men under arbetets gång lät vi uppsatsen få det utrymme som krävdes, för att den skulle bli så bra som möjligt. Hoppas att Ni finner denna uppsats lika inspirerande och intressant att läsa som vi fann den att skriva! Ida Lundman Lina Olsson Gävle, maj 2010 Gävle, maj 2010

3 Abstract Titel: Varför väljer fastighetsmäklare att byta yrke? en studie om frivilliga avregistreringars omfattning och orsaker Nivå: C-uppsats inom ämnet företagsekonomi Författare: Ida Lundman och Lina Olsson Handledare: Tommy Gerdemark Datum: Syfte: Syftet med denna kandidatuppsats var att närmare studera nyregistrerade fastighetsmäklares frivilliga avregistreringar. Då gällande både omfattning, orsaker samt hur de kan förhindras. Studien har genomförts för att skapa information som både arbetsgivare inom branschen och blivande mäklare kan ha nytta av, för att på så sätt försöka förhindra framtida avregistreringar. Metod: Vi har använt oss av kvantitativa metoder vid framtagningen av avregistreringarnas omfattning. Under intervjuerna har däremot kvalitativa metoder använts. Totalt gjordes 40 telefonintervjuer med frivilligt avregistrerade fastighetsmäklare. Intervjuerna tolkades och sammanställdes sedan utifrån ett hermeneutiskt synsätt. Vi valde att redovisa en stor del av vår empiri i överskådliga diagram, som sedan utvecklades vidare i textform. Resultat och slutsats: Andelen av de nyregistrerade mäklarna som avregistrerats under samma period, , utgör cirka 15 %. Av det totala antalet avregistreringarna år 2009, bestod hälften utav de personer som nyligen registrerats, d.v.s. under åren Medelvärdet av avregistreringarna som skett är, under samma år som nyregistreringsåret 2,0 %, efter i snitt ett år 8,2 %, efter i snitt två år 9,0 % samt efter i snitt tre år 6,8 %. Detta beror främst på faktorerna ekonomi, arbetstid och personligt. Många av mäklarna upplevde även en stark stress inom yrket. Avregistreringarna skulle främst kunna förhindras genom vissa förändringar såsom till exempel annan löneform samt att mäklarna lärde sig styra in kunderna på kontorstider. En ytterligare förebyggande åtgärd vore att de på olika sätt får en mer realistisk bild av fastighetsmäklaryrket innan de börjar jobba. Förslag till fortsatt forskning: I vår studie har vi begränsat oss till att endast studera de frivilligt avregistrerade mäklarna. Det skulle vara intressant att studera de mäklare som fortfarande arbetar kvar och undersöka hur de upplever yrket. Uppsatsens bidrag: Det har inte tidigare gjorts någon studie som liknar vår, med avseende på dess grunder och omfattning. Statistiken om avregistreringarnas omfattning är helt unik, då dessa data oss veterligen inte tagits fram tidigare. Vår förhoppning är att denna uppsats ska förebygga framtida avregistreringar. Det genom att informera arbetsgivare om varför mäklare avregistrerar sig samt förbereda fastighetsmäklarstudenter kring yrkets speciella karaktär. Nyckelord: Fastighetsmäklare, avregistrering, provisionslön, oregelbundna arbetstider, motivation.

4 Abstract Title: How come real estate agents change their profession? a study in voluntary deregistrations extent and reasons Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration Author: Ida Lundman and Lina Olsson Supervisor: Tommy Gerdemark Date: Aim: The purpose of this final assignment is to closely study newly registered real estate agents voluntary deregistrations. The study concerns both extent, reasons and how to prevent deregistrations. It has been made to create information that both employers within the branch and students could take advantage of, so that future deregistrations could be avoided. Method: We have used quantitative methods in our thesis when it comes to the statistical data regarding the deregistrations. Qualitative methods have been used during the interviews. A total of 40 interviews have been made with deregistrated real estate agents over the phone, the interviews were then construed and compiled on the basis of the hermeneutical perspective. We chose to present a lot of our empirical in perspicuous diagrams which were developed more closely in the text. Result and conclusions: The share of newly registered real estate agents that have deregistrated during the same period, , represent approximately 15 %. Out of the total deregistrations during the year 2009, half were people that newly had been registered, videlicet, during The deregistrations in mean value that has occurred is; during the same year as the new-registration took place 2,0 %, after one year 8,2 %, after two years 9,0 % and after three years 6,8 %. This arises mostly from the factors economics, working hours and personally. Many of the real estate agents also experienced stress within the profession. The deregistrations could mostly be prevented through some changes like for example a different salary structure and that the real estate agents learn to steer the customers into working hours, but also that the persons in some way gets a realistic view of the profession before they start working. Suggestions for future research: In our thesis we have limited us to only study deregistrated real estate agents. We think that it also would be interesting to study the real estate agents that are still working within the profession, and find out how they experience it. Contribution of the thesis: A similar study like this one has never been done on the same basis and in the same extent, which make our thesis unique. Our hope is that this thesis will prevent future deregistrations. This will do so by informing employers on why real estate agents do deregistrate and also prepare students on the professions special character. Key words: Real estate agents, deregistration, commission based salary, irregular working hours, motivation.

5 Innehållsförteckning 1. Inledning Bakgrund Problemformulering Syfte Avgränsning Metod Kvantitativ bearbetning av grunddata Kvalitativa intervjuer Teori Fastighetsmäklaryrket Grundläggande information & siffror om fastighetsmäklaryrket Fastighetsmäklares registrering & dess kostnader Antalet registrerade fastighetsmäklare Kvarvarande nya personer inom ett annat yrke Medlemskap i branschorganisationer Utbildning till fastighetsmäklare Aspekter kring yrket Fastighetsmäklarens mellanmansroll/ God fastighetsmäklarsed Eventuell skadeståndsskyldighet Arbetstider Lön Konkurrens mellan fastighetsmäklare Föräldraledighet/annan längre ledighet Konjunktur & Bostadsmarknad Demografiska faktorer på bostadsmarknaden Konjunkturläge & Bostadsmarknad för respektive år

6 3.3 Psykologiska aspekter i arbetslivet Motivation Förväntningar på yrket & deras påverkan Mål Maslows behovstrappa Yttre & inre belöningar Arbetsglädje Stress Ledarskapets betydelse Empiri Statistik Fråga A; Hur stor andel är det av nyregistrerade fastighetsmäklare som efter en kortare tids arbete, upp till i snitt tre år, avregistrerar sig? Sammanfattning Intervjuer Inledande information om intervjuerna Fråga B; Varför väljer personerna att avregistrera sig? B1; Varför avregistrerade du dig? B2; Vad motiverade dig att börja studera till fastighetsmäklare? B3; Vad tyckte du om utbildningen till fastighetsmäklare? B4; Hade du några förväntningar på yrket innan du började jobba? I så fall vilka? B5; Hade du några speciella mål med yrket? I så fall vilka? B6; Hur upplevde du tiden som fastighetsmäklare? B7;Hur försvann motivationen till att arbeta som fastighetsmäklare? B8; Hur ser du på provision som löneform? Fråga C; Går det att förhindra att fler nyregistrerade fastighetsmäklare avregistrerar sig? I så fall hur? C1; Fanns det någonting som kunde ha fått dig att jobba kvar som fastighetsmäklare? Analys & diskussion Analys & diskussion av Statistiken... 55

7 5.1.1 Fråga A; Hur stor andel är det av nyregistrerade fastighetsmäklare som efter en kortare tids arbete, upp till i snitt tre år, avregistrerar sig? År 2006 och 2007 som startår År 2008 och 2009 som startår Totala antalet avregistreringar jämfört med vår framtagna data Analys & diskussion av Intervjuerna Fråga B; Varför väljer personerna att avregistrera sig? B1; Varför avregistrerade du dig? B2; Vad motiverade dig att börja studera till fastighetsmäklare? B3; Vad tyckte du om utbildningen till fastighetsmäklare? B4;Hade du några speciella förväntningar på yrket innan du började jobba? I så fall vilka? B5; Hade du några speciella mål med yrket? I så fall vilka? B6; Hur upplevde du tiden som fastighetsmäklare? B7; Hur försvann motivationen till att arbeta som fastighetsmäklare? B8; Hur ser du på provision som löneform? Fråga C; Går det att förhindra att fler nyregistrerade fastighetsmäklare avregistrerar sig? I så fall hur? C1; Fanns det någonting som kunde ha fått dig att jobba kvar som fastighetsmäklare? Funderingar kring intervjupersonernas likheter & skillnader med de som arbetar kvar Slutsatser Fråga A; Hur stor andel är det av nyregistrerade fastighetsmäklare som efter en kortare tids arbete, upp till i snitt tre år, avregistrerar sig? Fråga B; Varför väljer personerna att avregistrera sig? Fråga C; Går det att förhindra att fler nyregistrerade fastighetsmäklare avregistrerar sig? I så fall, hur kan det förhindras? Slutsatsernas koppling till vårt syfte Avslutning Vad denna studie bidragit med Kritisk granskning av arbetet Statistiken Intervjuerna Förslag till fortsatt forskning Avslutande reflektioner... 79

8 Källförteckning Bilaga 1, Intervjufrågor Bilaga 2, Mötet med Svensk Fastighetsförmedling Bilaga 3, Fastighetsmäklarens arbetsmoment

9 1. Inledning 1.1 Bakgrund I Sverige fanns det under åren i snitt cirka 6200 stycken verksamma fastighetsmäklare 1. Antalet avregistreringar, både frivilliga och ofrivilliga, för respektive år var i medel drygt 300 stycken 2. Dessa siffror finns redan, men känns inte alltför meningsfulla för oss, eftersom de endast relaterar till den breda massan av mäklare, utan ett vidare sammanhang. Vi skulle därför vilja ta fram information gällande just frivilliga avregistreringar, vilken bland annat de som utbildar sig till fastighetsmäklare samt företag inom branschen skulle kunna kan ha verklig nytta av. Bland oss studenter på Högskolan i Gävle (HiG) skapas det många olika uppfattningar om fastighetsmäklaryrket. En av dessa uppfattningar är att nyregistrerade fastighetsmäklare ofta avregistrerar sig frivilligt efter en kortare tid. Detta skrämmer oss, eftersom vi snart ska ut på marknaden själva. Genom att vi nu läser det tredje året på fastighetsmäklarutbildningen, så har vi kontakt med ganska många tidigare fastighetsmäklarstudenter. Vissa av dessa arbetar i dagsläget som fastighetsmäklare och andra inte. De som inte arbetar som fastighetsmäklare kan delas in i två undergrupper. Först finns det de som efter utbildningen inte ansöker om registrering som fastighetsmäklare, det vill säga att de inte ens provar på yrket i praktiken. Andra provar på yrket, för att sedan avregistrera sig av olika anledningar. En rapport gjord av Claudia Wörmann visar hur stor andel av de utexaminerade fastighetsmäklarstudenterna på Malmö Högskola, som en tid därefter hade fått registreringen, och därmed troligen jobbade inom yrket. Den visade att 53 % av de som utexaminerades våren 2006 hade en registrering på hösten samma år. Av de som examinerades på hösten 2006 hade 33 % en registrering senare samma höst. 3 En studie av Simonsson och Tallbom bygger på dessa siffror ytterligare. De påvisade att cirka % arbetade som fastighetsmäklare några år efter att de slutfört utbildningen till mäklare på Högskolan i Gävle 4. Dessa siffror omfattar dels de som inte ansökte om registrering samt de som haft en registrering men avregistrerat sig. De främsta orsakerna till att personerna inte längre arbetade som fastighetsmäklare, eller trodde var orsakerna till att andra inte arbetade som det längre, var Stor arbetsbörda, Lönen och Felaktiga förväntningar på yrket. I avsnittet förslag till fortsatt forskning föreslår dessa författare att en rikstäckande studie inom området bör göras, vilket vår uppsats syftar till att göra, men även på andra sätt göra en bredare och mer omfattande studie inom området. 5 1 Siffror plockade från Tabell 1, vilken skapats utifrån information från Fastighetsmäklarnämndens årsredovisningar: 2008 s. 8 resp s Siffror plockade från Tabell 2, vilken skapats utifrån information från Fastighetsmäklarnämndens årsredovisningar: 2008 s. 8 resp s Wörmann, C. Konkurrens, Utveckling och Förändring, Rapport om den svenska fastighetsmäklarmarknaden. 2006:24 4 Simonsson, E, Tallbom, M. Fastighetsmäklare från en livsstil till ett riktigt yrke Simonsson, E, Tallbom, M. Fastighetsmäklare Från en livsstil till ett riktigt yrke

10 Bilden som våra kamrater inom fastighetsmäklarkåren ger oss av yrket är både positiv och negativ. Den uppfattning som vi har fått av fastighetsmäklaryrket är att det kan vara ganska slitsamt och krävande, men många gånger också mycket roligt och varierande. En bidragande faktor som vi tror ligger bakom de frivilliga avregistreringarna är att studenterna i många fall hade en felaktig bild av yrket innan de börjar arbeta. Då bland annat genom att de kanske inte har insett vilken arbetsprestation som kan krävas för att uppnå sina karriärdrömmar och löneförväntningar. Under kursen Säljteknik och Etik med David Tivemark, vilken vi läste under andra året i vår utbildning, fick vi en inblick i faktorer som är viktiga för framgång i livet. Bland annat nämndes vikten av att vara motiverad och sätta upp mål 6. Med det sagt så vill vi i vår uppsats också ta med de psykologiska aspekterna kring yrket. Vi tror nämligen att det kan ligga många olika anledningar bakom en avregistrering, däribland bristande motivation eller stressfaktorer, och inte bara ouppfyllda drömmar om lön och karriär. Det finns ingen tidigare framtagen statistik gällande hur vanligt förekommande det är att relativt nyregistrerade mäklare avregistrerar sig. Vi vill nu därför ta reda på vad dessa avhopp kan bero på och hur vanligt förekommande de faktiskt är. Vi kommer i detta arbete använda orden fastighetsmäklare och mäklare synonymt. Det för att få ett mer varierat språk och vi rättfärdigar det genom att dessa även i Fastighetsmäklarlagen 1995:400 används på samma sätt. Vidare menar vi med objekt i uppsatsen, hus och bostadsrätter eller annat som förmedlas av fastighetsmäklare. I exempelvis vissa rubriker i arbetet, benämner vi i platsbesparande syfte problemformuleringar som frågor, exempelvis Fråga A, istället för Problemformulering A. Med begreppet att ha en registrering som fastighetsmäklare, menar vi om inget anat sägs, den fullständiga sortens registrering och inte den för hyresförmedlare. Med begreppet nyregistrerade i detta arbete menas nyregistreringar av fastighetsmäklare som inte har varit registrerade sedan tidigare. Slutligen så definierar vi begreppet avregistrering som avregistreringar vilka skett frivilligt. 1.2 Problemformulering Med tanke på våra förutfattade meningar gällande att många fastighetsmäklare blir relativt kortvariga inom yrket, så vill vi nu ta reda på hur det verkligen förhåller sig. Våra huvudfrågor är därför följande: A. Hur stor andel är det av nyregistrerade fastighetsmäklare som efter en kortare tids arbete, upp till i snitt tre år, avregistrerar sig? B. Varför väljer personerna att avregistrera sig? Till detta har vi underfrågan: C. Går det att förhindra att fler nyregistrerade fastighetsmäklare avregistrerar sig? I så fall, hur kan det förhindras? 6 Tivemark, D. Hur man skapar långsiktigt givande relationer vid personlig försäljning, 2007:2-5 2

11 1.3 Syfte Syftet med denna kandidatuppsats är att skapa en ökad kunskap och förståelse kring nyregistrerade fastighetsmäklares orsaker till en avregistrering, samt hur vanligt förekommande dessa är. Vi vill i arbetet gå in på djupet i de bakomliggande faktorerna till avregistreringarna. Detta för att ge svar på om, och i så fall hur, dessa skulle kunna reduceras i antal. Genom detta skulle bland annat fastighetsmäklarstudenter få en bättre insikt i vilket sorts yrke de utbildar sig till. En ytterligare följd som vi önskar av det här arbetet är att ge fastighetsmäklarföretagen information om varför mäklare avregistrerar sig, så att företagen ska få verktyg till att förhindra vissa framtida avregistreringar. En i vissa aspekter bättre arbetsmiljö skulle leda till en lägre omsättning av personal och därmed en bättre och stabilare ekonomi för företaget. 1.4 Avgränsning Vi har valt att i uppsatsen inrikta oss på den mest aktuella statistiken, genom att studera åren 2006 till Detta eftersom det känns för stort och oöverskådligt att gå alltför långt bak i tiden. Vi tror också att den äldre statistiken kan ha tappat viss relevans i och med de ständigt ändrade förhållandena på bostadsmarknaden. I de kvalitativa intervjuer som genomförts har vi avgränsat oss till att endast intervjua mäklare som har haft en position som anställd och inte ägare. Detta eftersom det är just den anställde fastighetsmäklarens perspektiv som vi vill fånga. Vi tror nämligen att den anställdes och ägarens perspektiv kan skilja sig åt och det skulle göra studien alltför omfattande att undersöka bådas. Vi har också endast intervjuat personer som varit registrerade som fastighetsmäklare och därmed bortsett från de få hyresförmedlare som finns registrerade. 3

12 2. Metod Vi har valt att arbeta med både kvalitativa och kvantitativa metoder. Detta eftersom den kvantitativa datan som tas fram ska kunna förklaras med hjälp av de kvalitativa intervjuerna. Här beskrivs vårt tillvägagångssätt i stora drag. Mer metod följer i anslutning till den empiri den berör. Det eftersom att vi tror att det underlättar för läsaren att ha vissa specifika metodbeskrivningar färskt i minnet när denne läser de berörda delarna. En kritisk granskning av arbetet finns i avsnittet Avslutning, eftersom vi ansåg att läsare skulle ha större behållning av att läsa den i slutet av arbetet än i början. 2.1 Kvantitativ bearbetning av grunddata Från Johan Faxér på Fastighetsmäklarnämnden (FMN) fick vi tillgång till ett excel-dokument där alla fastighetsmäklare som registrerats sedan 1984 fanns samlade. Fastighetsmäklarna var endast benämnda med ett av FMN tilldelat id-nummer. Den information som dokumentet innehöll var datum då registreringen skedde, datum då en eventuell avregistrering skett samt en kolumn som angav om mäklaren fortfarande var registrerad eller inte. I den kolumnen angav true att mäklaren fortfarande var registrerad och false att mäklaren hade avregistrerat sig. Kvantitativa metoder används för att kunna strukturera upp data och statistik och göra den mer förståelig och lätthanterlig 7. Därför har vi på olika sätt bearbetat den data vi fick tillgång till från FMN. I den första sorteringen plockade vi ut de år som vi var intresserade av, det vill säga 2006 till Dessa år bearbetades sedan var och en för sig och fick enskilda blad i dokumentet. I en andra sortering, som gjordes för varje år för sig, delades statistiken upp beroende på om mäklaren var true eller false, det vill säga fortfarande registrerad eller avregistrerad. I detta skede togs dock några få enstaka id-nummer bort helt ur materialet. Detta på grund av motsägelsefull data där mäklaren hade fått stämpeln true men ett avregistreringsdatum fanns. I en tredje sortering indelades statistiken utifrån vilket år fastighetsmäklaren hade avregistrerat sig. På detta sätt kunde vi se hur många fastighetsmäklare som hade varit verksamma under endast registreringsåret, i snitt ett år, i snitt två år, eller i snitt tre år efter registreringen. Med benämningen att åren är angivna i snitt menar vi följande. De personer som avregistrerats under år 2006, har registrerat sig efter den 1 januari 2006 samt därefter avregistrerat sig senast 31 december Detta innebär att de inte behöver ha varit registrerade under ett helt år, utan troligen en kortare tid. De flesta personerna registrerar sig under januari, februari samt under sommaren och hösten 8. De personer som istället avregistrerar sig efter ett år, har då varit verksamma i snitt ett år. Det genom att de i extremfallen kan ha varit verksamma under noll till två år. Om de registrerat sig den 31 december 2006, samt avregistrerat sig den 1 januari 2007, faller de in under ettårs kategorin, men har i praktiken varit registrerade i noll år, eftersom de då endast haft registreringen i två 7 Eggeby, E, Söderberg, J. Kvantitativa metoder, 1999: Telefonintervju med Mikael Hejdlund, Fastighetsmäklarnämnden, 24/5-10 4

13 dagar. De kan å andra sidan ha registrerat sig den 1 januari 2006, samt avregistrerat sig den 31 december 2007, vilket gör att de då i praktiken har varit registrerade i nästan två år, men i alla fall faller in under ettårskategorin. Liknande tankesätt gäller för de som avregistrerar sig efter tre år, då de kan ha varit registrerade mellan två till fyra år, men i snitt tre år. I alla de fall då vi anger att personerna avregistrerats under samma, ett, två samt efter tre år följer vi detta tankesätt. Vi menar då det angivna året i snitt, fast vi inte alltid skriver ut ordet snitt, eftersom det då skulle bli tjatigt. Statistik bör presenteras i relevanta diagram eller tabeller, vilka enkelt och effektivt lyfter fram det viktiga. Detta blir sedan underlag för vidare analyser. 9 Därför valde vi att, när all data var framtagen och bearbetad, presentera statistiken i lättöverskådliga diagram. För att skapa dessa räknade vi bland annat ut andelen avregistreringar i procent, år för år, för de olika åren Vi gjorde även några sammanfattande diagram som bland annat visar snittresultaten. 2.2 Kvalitativa intervjuer Eftersom detta är en kvalitativ undersökning så syftar den inte till att vara statistiskt säkerställd, även om vi har försökt att så långt det går göra den så verklighetsspeglande som möjligt. Utifrån de statistiska data vi tagit fram valde vi helt slumpvis ut sammanlagt 124 stycken id-nummer från de olika årtalen. Den då endast tillgängliga informationen om respektive person var datum för registrering och avregistrering. Vi ville ha drygt 100 stycken personer som vi kunde kontakta för att kunna nå vårt mål på cirka 40 intervjuer, och att antalet blev just 124 var en ren slump. Dessa id-nummer bad vi sedan Fastighetsmäklarnämnden att få ut registerutdrag på. Detta var inte helt lätt att få till, men efter långa diskussioner med deras jurister lyckades vi tillslut få ut de önskade registerutdragen och då mot en smärre kostnad. När vi sedan fick ut registerutdragen visade dessa för respektive person bland annat namn, adress, telefonnummer, personnummer och arbetsplatsen de senast arbetade på som verksam mäklare. Utöver detta visade utdraget också mäklarens position, det vill säga om denne var anställd eller ägare och slutligen om personen varit registrerad som fastighetsmäklare eller hyresförmedlare. Det sistnämnda förvånade oss då vi inte visste att hyresförmedlare ingick i statistiken för avregistreringarna, eftersom vi beställt registerutdrag för just fastighetsmäklare. Till intervjuerna hade vi förberett frågor, se Bilaga 1 för förteckning över dessa. Frågorna syftade till att i slutändan besvara våra problemformuleringar. Vi försökte ställa så öppna frågor som möjligt, eftersom vi ville undvika att styra eller leda de intervjuade till att svara på ett visst sätt. Gällande frågorna vi ställde, lade vi det största krutet på att besvara huvudfråga B, angående varför avregistreringarna skedde. Den enkla frågan Varför avregistrerade du dig? var den viktigaste för oss, men vi trodde inte att de intervjuade skulle gå in på djupet över anledningen, utan endast ge en översiktlig bild. Därför ställde vi också ett antal följdfrågor som vi ansåg på ett eller annat sätt skulle ge oss en mer utförlig bakgrund till avregistreringen. De första fyra följdfrågorna syftade till att få reda på hur pass förberedda de intervjuade var inför yrkesstarten. Detta eftersom vi anser att bland annat förberedelse, förväntningar och mål 9 Eggeby, E, Söderberg, J. Kvantitativa metoder, 1999:

14 är viktiga att studera, och då främst kring huruvida de sedan stämde överens med verkligheten eller inte. Sedan följde också två frågor som handlade om hur det var att arbeta som mäklare och hur de upplevde att motivationen till yrket försvann. Detta för att både kunna göra jämförelsen med förväntningarna, men också för att få fram djupare och mer ingående svar. Den sista frågan som skulle besvara huvudfråga B, handlade om provision som löneform. Denna fråga fanns inte med när vi började med intervjuerna, men efter bara ett par intervjuer blev vi varse om att det var en viktig fråga. Det visade sig att provisionslönen var ett frekvent svar och därför ville vi undersöka saken närmare genom att utöka frågorna med en fråga om provision. Den sista intervjufrågan syftade till att besvara vår underfråga C i problemformuleringen. Den frågan handlade om hur avregistreringarna skulle kunna förhindras, och besvaras inte bara med den konkreta frågan C1, utan även med analyser kring svaren till alla frågorna. När vi formulerat klart alla frågor började vi med intervjuerna, vilka alla gjordes per telefon med högtalarefunktionen igång. Den ene av oss antecknade, medan den andre ställde frågorna. Om personerna var stressade och inte hade tid att prata, bad vi om att få återkomma. De hade då inte fått reda på annat än vad vår studie skulle handla om, och hade därmed ingen chans att kunna förbereda sina svar till nästa gång vi pratade. Att intervjupersonerna var medvetna om att de skulle vara anonyma, anser vi är väldigt viktigt för att få så ärliga svar som möjligt. Därför informerade vi alla om det i inledningen till respektive intervju. Utifrån de 124 registerutdragen fick vi ihop 40 intervjuer. Samtalens längd varierade mellan 5 och 30 minuter, men snittet låg runt 15 minuter per intervju. Från början hade vi som mål att få till stånd 40 intervjuer, men att antalet blev precis 40 stycken var en slump. Det eftersom att vi gjorde ansträngningar i att försöka nå alla de som vi bedömde relevanta att intervjua. Vi bedömde att bland andra hyresförmedlare och franchisetagare inte var relevanta för oss och ringde därför inte till dessa. För vidare information om intervjuunderlagets utseende, se avsnitt 4.2 Intervjuer. Trots att detta är en kvalitativ undersökning var vi tvungna att på något sätt få en överblick av svaren. Då intervjuerna var slutförda påbörjade vi därför det omfattande arbetet att sammanställa intervjuerna. Vi vill påpeka att vi i denna uppsats har inspirerats av ett hermeneutiskt synsätt, eftersom intervjuerna tolkats av oss personligen och en helt igenom objektivitet har varit svår att uppnå i och med vår individuella förförståelse 10. Genom att vi valt att ställa öppna frågor fick vi också öppna svar där formuleringarna varierade. Vi började därför gå igenom alla svar fråga för fråga och då i ett word-dokument skriva ned alla olika svarsfaktorer som de intervjuade personerna angett. Varje likasinnat svar markerades med ett streck vid den svarsfaktorn. Tack var detta kunde vi se svarsfrekvenserna på de olika frågorna. Trots det var svaren fortfarande väldigt spridda i en del frågor. Vi valde därför att även klumpa ihop de likasinnade till en huvudgrupp, för att genom de olika huvudgrupperna göra det ännu mer överskådligt. Det vill säga att vi genom våra öppna frågor skapade svarskategorier i efterhand, utifrån vad de intervjuade personerna svarat. De diagram som ses i Intervjuavsnittet i empirin har alltså kommit till på detta sätt. De översiktliga diagrammen utgörs av huvudkategorier. De detaljerade diagrammen visar de svar som de intervjuade angett mer precist. Viss sammantolkning har dock skett även där, då vi klumpat ihop olika formuleringar som trots allt hade samma betydelse. 10 Gustavsson, B. Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen, 2004:

15 Diagrammen som vi konstruerade är till för att ge en lättöverskådlig överblick över alla svar. I vår presentation av intervjuerna har vi även återgett de mest målande beskrivningarna och de som bäst speglade vad även de andra hade sagt. Detta för att beskriva mer ingående vad staplarna i diagrammen står för. Vi har dock även i vissa fall tagit upp beskrivningar som skiljde sig från massan, men vid dessa klargör vi tydligt att de inte representerar majoriteten av de intervjuade. Vi har endast refererat till de intervjuade personerna utifrån ett nummer, för att säkerställa deras anonymitet. För att förenkla för läsaren har vi i avsnitten Empiri, Analys och Diskussion och Slutsatser en ordning och uppdelning som bygger på våra problemformuleringar. Detta för att ge en tydlig bild av vilka intervjufrågor som syftar till att besvara vilka problemformuleringar, eftersom vissa problemformuleringar byggs upp av flera olika frågor till intervjupersonerna. De fyra problemformuleringarna benämns A-D, se avsnitt Problemformuleringar. De ovan uppräknade avsnittens delar, benämns därför för bokstaven som hör till rätt problemformulering, samt en siffra som talar om vilken av intervjufrågorna som hör till just den problemformuleringen. Ett exempel för att illustrera detta är i empirins intervjuavsnitt fråga B3, Vad tyckte du om utbildningen till fastighetsmäklare?. Den benämns dels B genom att den syftar till att besvara problemformuleringen B, vilken är Varför väljer personerna att avregistrera sig. Frågan benämns även 3, eftersom det är den tredje frågan som syftar till att besvara just den problemformuleringen. Under mäklardagen i februari träffade vi Elisabeth Fogelström, rekryteringschef på Svensk Fastighetsförmedling, och av en slump kom vi in på vårt uppsatsämne. Det visade sig att Svensk Fastighetsförmedling utför så kallade exit-samtal med alla fastighetsmäklare som slutar inom företaget, vilket vi tyckte lät intressant och likaså ville Elisabeth Fogelström ta del av vår studie. I slutskedet av vår studie, då alla resultat var färdigsammanställda, åkte vi därför till Svensk Fastighetsförmedlings huvudkontor i Stockholm. Där hade vi ett möte med nämnda Elisabeth Fogelström och Dan Sjöholm, som är ansvarig för strategiska projekt inom försäljning för företaget. Resultatet av besöket återfinns i Bilaga 2 till denna uppsats. 7

16 3. Teori Vår teori är indelad i tre avsnitt. Först behandlas fastighetsmäklaryrket för att ge en översiktlig bild av dess karaktär. Därefter följer ett avsnitt med information om konjunktur och bostadsmarknad och hur det påverkar branschen. Slutligen kommer ett avsnitt om de psykologiska aspekter i arbetslivet som är relevanta för vår studie. 3.1 Fastighetsmäklaryrket Fastighetsmäklarbranschen är i ständig förändring. Tidigare var det medelålders män som utgjorde en klar majoritet bland fastighetsmäklarna. Idag väljer allt fler unga kvinnor att utbilda sig till detta yrke. En ytterligare förändring som sker är att många av de mindre mäklarföretagen försvinner. Det till förmån för de som ingår i stora franchisekedjor. 11 Detta avsnitt i uppsatsen är främst till för att informera studenterna, eftersom företagen troligen redan besitter många av dessa kunskaper Grundläggande information & siffror om fastighetsmäklaryrket Fastighetsmäklares registrering & dess kostnader Fastighetsmäklarnämnden (FMN) är en statlig tillsynsmyndighet för fastighetsmäklare. För att få vara verksam mäklare krävs att denne har en fullständig registrering för fastighetsmäklare hos just FMN. 12 För att bli registrerad krävs bland annat enligt Fastighetsmäklarlagen (FML) 6 att personen i fråga uppfyller kraven om att inte vara underårig, försatt i konkurs eller ålagd näringsförbud. Vidare krävs en försäkring som täcker eventuell skadeståndsskyldighet, tillfredsställande utbildning, se vidare under utbildning till fastighetsmäklare, samt avsikt att vara yrkesverksam som fastighetsmäklare. Slutligen ska personen även vara redbar och lämplig för yrkesrollen. Om en fastighetsmäklare inte längre uppfyller kraven för att få bli registrerad, handlar i strid med FML i övrigt, eller inte betalar registreringsavgiften kan denne bli av med sin registrering och därmed inte få fortsätta arbeta som mäklare, enligt FML 8. Kostnaden för att söka registrering är för år 2010, 2000 kr 13, medan årsavgiften för att vara registrerad är 2500 kr för år Utöver dessa fullständiga registreringar, finns det de personer som är registrerade fastighetsmäklare, men som istället har begränsningen att de endast får förmedla hyresrätter. Kraven för denna typ av registrering är betydligt mildare, och de behöver endast genomföra en tio veckor lång praktik hos en hyresförmedlare / / / /4-10 8

17 Antalet registrerade fastighetsmäklare För att senare i arbetet kunna sätta den framtagna kvantitativa statistiken i relation till bland annat det totala antalet registrerade, redovisas här en beskrivning av fastighetsmäklarkårens utseende och omfattning. Tabellen beskriver könsfördelningen inom fastighetsmäklarkåren samt hur många av dem som endast är registrerade som hyresförmedlare. Tabell 1; Antal registrerade fastighetsmäklare för åren fördelat på kön & hyresförmedlare 16 Antal registrerade fastighetsmäklare Kvinnor SI Män SI Totalt Varav hyresförmedlare SI SI= Saknas uppgifter Tabell 1 ovan visar att det totala antalet registrerade fastighetsmäklare år 2006 var 5908, varav hyresförmedlarna utgjorde 76 stycken. Dessa ligger kvar på ungefär samma antal under de efterföljande åren. Det finns inga uppgifter på könsfördelningen för detta år, Året därpå, 2007, ökade totala antalet fastighetsmäklare med 5,4 % till 6225 stycken totalt sett. Av dessa var 39 % kvinnor och 61 % män. Under 2008 ökade antalet registrerade fastighetsmäklare med endast 2,5 % och landade då på summan 6380 stycken. Under år 2009 ökade antalet med 0,8 % till 6432 personer. Av den totala andelen registrerade mäklare utgjordes då 41 % av kvinnor och 59 % av män, vilket var en högre andel kvinnor än år Trenden är att fler kvinnor söker sig till yrket, vilket tidigare varit väldigt mansdominerat 17. Den betydligt lägre ökningen per år av antalet fastighetsmäklare 2008 och 2009 antas till största del bero på finanskrisens påverkan på bostadsmarknaden 18. Åldersfördelningen bland fastighetsmäklare är ganska likartad mellan åldrarna Nedan i Tabell 2 beskrivs vad dessa variationer i antal fastighetsmäklare grundas på. Dessa siffror ska inte förväxlas med den statistik som redovisas i detta arbetes statistikavsnitt. Sifforna i Tabell 2 baseras på totala antalet av- och nyregistreringar, och avregistreringarna för respektive år redovisas oberoende av när dessa nyregistrerade sig. 16 Av oss konstruerad tabell utifrån information från Fastighetsmäklarnämndens årsredovisningar: 2008 s. 8 resp s Telefonintervju med Wiveka Ljungström, ansvarig för medlemsfrågor på Mäklarsamfundet, 13/ Fastighetsmäklarnämndens årsredovisning, 2009 s. 14 1/ Från diagram hämtat ur Fastighetsmäklarnämndens årsredovisning 2007, s 13 1/3-10 9

18 Tabell 2; Grunden till variationer i antalet fastighetsmäklare mellan åren Förklaring till förändring av antalet registrerade fastighetsmäklare per år Fastighetsmäklare Antal avgjorda nyregistreringar Antal avgjorda avregistreringar Hyresförmedlare Antal avgjorda nyregistreringar SI Antal avgjorda avregistreringar SI SI= Saknas uppgift Med avgjorda ny- respektive avregistreringar i Tabell 2 ovan menas att fastighetsmäklarnämnden fattat beslut om respektive mål, och inte bara att en ansökan om aveller nyregistrering är inlämnad till nämnden. Tabellen skiljer på totala antalet ny- respektive avregistreringar av fastighetsmäklare och hyresförmedlare, förutom för året 2009, eftersom det där inte finns att tillgå uppdelade värden liksom för åren innan. De kursiva siffrorna för år 2009 innehåller därför även hyresförmedlare. Det visas i tabellen ovan att antalet nyregistrerade fastighetsmäklare var 799 stycken under år 2007, vilket var en ökning med 10 % jämfört med år Antalet avregistreringar ökade med den drastiskt höga siffran 95 % till 328 stycken, jämfört med året innan. Under år 2008 minskade antalet nyregistreringar med 15 % till 677 stycken, och antalet avregistreringar ökade med 10 %, jämfört med år För år 2009 var det totala antalet nyregistreringar, inklusive både fastighetsmäklare och hyresförmedlare, 649 stycken, och avregistreringarna 386 stycken. Avregistreringarna som beskrivits ovan kan bero dels på att invididen själv ansöker om avregistrering, vilket är vanligast förekommande. Det finns dock de fall där mäklaren själv inte vill bli avregistrerad, utan istället har blivit av med sin registrering ofrivilligt, på beslutande av Fastighetsmäklarnämndens Disciplinnämnd. Fastighetsmäklarnämnden har tillsynsplikt över fastighetsmäklare och i denna ingår att pröva om dessa är lämpliga för yrket. FMN blir dels tipsade från privatpersoner om mäklare som inte sköter sig, men initierar även själva utredningar gällande lämplighetsprövning. Under 2006 var det tre stycken personer som blivit av med licensen ofrivilligt. 21 Medan det under 2007 var sex stycken, år 2008 endast en person och slutligen var det under år 2009 fyra personer Kvarvarande nya personer inom ett annat yrke För att få en uppfattning om hur stor andel av andra yrkesgrupper som efter en relativt kort tid efter yrkesstarten fortfarande arbetar kvar, presenterar vi här lite statisktik om detta. Det för att kunna sätta vår framtagna kvantitativa statisktik i relation till något annat yrke. Vi har verkligen försökt hitta relevant statistik, men det verkar inte som att sådan finns framtagen i någon större utsträckning. 20 Av oss konstruerad tabell utifrån information från Fastighetsmäklarnämndens årsredovisningar: 2008 s resp s. 15 & 17 1/ Fastighetsmäklarnämndens årsredovisning, 2008 s / Fastighetsmäklarnämndens årsredovisning, 2009 s. 27 1/

19 Vi har bland annat ring till cirka tio olika instanser som skulle kunna tänkas ha dessa uppgifter för olika yrken. Exempelvis har vi kontaktat Statistiska Centralbyrån, fackförbund, branschorganisationer, paraplyorganisationer för sådana o.s.v. utan att finna annat än den statistik vi presenterar nedan om lärare. Det verkar därmed inte som att dessa siffror är framtagna för andra yrken, eftersom det är få som det går att utöva en sådan kontroll över som fastighetsmäklare. Den enda information vi kunde hitta var som nämnt gällande lärare. Lärarkåren kan tyckas vara en ganska långsökt jämförelse med fastighetsmäklare. Faktum är dock att det finns flertalet likheter dem emellan, och då främst kring hur de upplever den första tiden inom yrket. Liksom för mäklare brukar nyutbildade lärare uppleva den första tiden som yrkesverksam som en smärre chock, eftersom utbildningen inte föreberett dem tillräckligt på yrket i praktiken 23. Det är inte heller ovanligt med långa arbetsdagar, och flertalet av dem anger att de den första tiden arbetar timmarsveckor 24. Många upplever även svårigheter att koppla bort yrket när de väl är lediga 25. Av de utexaminerade lärarna som skulle undervisa i årskurs 4-9 var det 90-93% som valde att börja arbeta som lärare. Av dessa var det 12 % som bytte yrkesinriktning inom 4 år. Av dem som istället skulle undervisa i årskurs 1-7 var det % som valde att börja arbeta som lärare efter examen, varav 11 % hade slutat inom fyra år Medlemskap i branschorganisationer Detta avsnitt syftar till att ge en uppfattning om några av kostnaderna förknippade med en registrering, förutom de till FMN. Det finns två branschorganisationer för fastighetsmäklare. Den ena branschorganisationen är Mäklarsamfundet, i vilken cirka 70 % av alla mäklare är anslutna 27. Den andra och mindre branschorganisationen är Fastighetsmäklarförbundet 28. Båda dessa finns för att hjälpa, utbilda och exempelvis tillhandahålla försäkringar till sina medlemmar 29. Försäkringarna är, som avsnittet ovan om Fastighetsmäklares registrering och dess kostnader visar, obligatoriska. Kostnaden för att vara medlem i Mäklarsamfundet är inklusive försäkring 6634 kr exklusive moms år Ett medlemskap i Fastighetsmäklarförbundet kostar sammanlagt 9250 kr exklusive moms, i det ingår då medlemskap, s.k. serviceavgift samt försäkring Lindh, L-A, Det första året kan man hoppa över det?- En studie av hur nyutbildade lärare erfar sin första tid i yrket, 2004: Arvidsson, M, Österholm, E. Lärares första år i yrket,the first year as a teacher -En studie av åtta nyexaminerade lärare, 2007: Lindh, L-A, Det första året kan man hoppa över det?- En studie av hur nyutbildade lärare erfar sin första tid i yrket, 2004: Arvidsson, M, Österholm, E. Lärares första år i yrket,the first year as a teacher -En studie av åtta nyexaminerade lärare, 2007: / / / / Intervju med Kerstin Westerlund, Fastighetsmäklarförbundet, 19/

20 Utbildning till fastighetsmäklare För att bli registrerad fastighetsmäklare krävs, förutom praktiken på tio veckor, en utbildning om minst 120 högskolepoäng (hp), vilket motsvarar två års heltidsstudier 32. I dagsläget ges utbildningen på tio högskolor och universitet i landet 33. Av dessa erbjuder några skolor, däribland Högskolan i Gävle, också möjligheten att läsa ett tredje år som då ger en filosofie kandidatexamen 34. Utbildningen måste innehålla minst ett visst antal hp inom olika områden. Dessa områden är fastighetsförmedling (minst 30 hp), civilrätt (minst 15 hp), fastighetsrätt (minst 15 hp), skatterätt (minst 7,5 hp), ekonomi (minst 15 hp) byggnadsteknik (minst 7,5 hp) och slutligen fastighetsvärdering (minst 7,5 hp). De resterande 22,5 hp får disponeras fritt av skolorna men ska vara någon form av fördjupning eller breddning inom nationalekonomi eller inom de uppräknade ämnesområdena Aspekter kring yrket Här kommer information om bland annat mellanmansbegreppet och god fastighetsmäklarsed samt skadeståndsskyldighet som kan drabba mäklare. Avsnittet innehåller även information kring fastighetsmäklares arbetsförhållanden i form av arbetstider, löneform, konkurrensvillkor samt längre ledighet, såsom föräldraledighet. Allt för att få en djupare bild av vad yrket innebär för och kräver av den verksamme mäklaren. För den intresserade finns dessutom en beskrivning av mäklarens arbetsmoment i Bilaga Fastighetsmäklarens mellanmansroll/ God fastighetsmäklarsed Fastighetsmäklaren ska enligt FML 12 utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och i allt iaktta god fastighetsmäklarsed. Mäklaren ska därvid tillvarata både säljarens och köparens intresse. Omsorgsplikten innebär bland annat att fastighetsmäklaren ska utföra de moment som seriösa mäklare i allmänhet gör och då utan onödiga dröjsmål. Begreppet God fastighetsmäklarsed är mycket omfattande och brett. Bland annat ska alla inblandade i en affär kunna förlita sig på att mäklaren lämnar fullständiga och korrekta upplysningar om de sakförhållanden som denne har kunskap om. 36 Betydelsen av paragrafen ovan är även att mäklaren ska uppträda som en sakkunnig mellanman mellan köpare och säljare 37. Att agera som mellanman innebär att personen i fråga handlar eller utför saker åt någon annans räkning. Den viktigaste arbetsuppgiften för en 32 9/ / / / Grauers, P, Katzin, J m.fl. Fastighetsmäklaren en vägledning, 2007: Grauers, P, Katzin, J m.fl. Fastighetsmäklaren en vägledning, 2007:

God fastighetsmäklarsed 2006-06-12. Förmedling av bostadsrätt m.m.

God fastighetsmäklarsed 2006-06-12. Förmedling av bostadsrätt m.m. God fastighetsmäklarsed 2006-06-12 Förmedling av bostadsrätt m.m. 1. Innehåll 1. Innehåll... 2 2. Förord... 3 3. Allmänna förutsättningar... 4 4. Mäklarens kontrollskyldigheter... 4 4.1 Ägare... 4 4.2

Läs mer

Kammarkollegiets författningssamling

Kammarkollegiets författningssamling Kammarkollegiets författningssamling ISSN 1402-5345 Utgivare: Bertil Kallner, Kammarkollegiet Fastighetsmäklarnämndens föreskrifter om krav för registrering som fastighetsmäklare; beslutade den 14 december

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling SFS 0668-0666.fm Page 1 Tuesday, June 7, 2011 3:31 PM Svensk författningssamling Fastighetsmäklarförordning; utfärdad den 19 maj 2011. Utkom från trycket den 10 juni 2011 Regeringen föreskriver 1 följande.

Läs mer

Registrering som fastighetsmäklare i Sverige

Registrering som fastighetsmäklare i Sverige Bra för i utlandet etablerade fastighetsmäklare att veta om Registrering som fastighetsmäklare i Sverige Detta faktablad innehåller kortfattad information om vad som gäller för den som är fastighetsmäklare

Läs mer

Fastighetsförmedling när säljare och köpare är konsument

Fastighetsförmedling när säljare och köpare är konsument BRA ATT VETA OM Fastighetsförmedling när säljare och köpare är konsument Fastighetsmäklare En fastighetsmäklare är en person som yrkesmässigt förmedlar objekt av följande slag: fastigheter, delar av fastigheter,

Läs mer

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (8) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om visning och sidoverksamhet. Prövning av om fastighetsmäklaren har vidtagit förmedlingsåtgärder i form av en

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (8) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om information om köparens undersökningsplikt, journal och mäklarens agerande. Prövning av om fastighetsmäklarens

Läs mer

Författningsförslag. 1 Förslag till fastighetsmäklarlag (2009:000) Härigenom föreskrivs följande. 1 kap. Tillämpningsområde. Lagens tillämpningsområde

Författningsförslag. 1 Förslag till fastighetsmäklarlag (2009:000) Härigenom föreskrivs följande. 1 kap. Tillämpningsområde. Lagens tillämpningsområde Författningsförslag 1 Förslag till fastighetsmäklarlag (2009:000) Härigenom föreskrivs följande. 1 kap. Tillämpningsområde Lagens tillämpningsområde 1 Denna lag innehåller bestämmelser om yrkesmässig fastighetsförmedling

Läs mer

Kammarkollegiets författningssamling

Kammarkollegiets författningssamling Kammarkollegiets författningssamling ISSN 1402-5345 ISSN 1654-9325 (on line) Utgivare: Bertil Kallner, Kammarkollegiet Fastighetsmäklarnämndens föreskrifter om krav för registrering som fastighetsmäklare;

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Fastighetsmäklarlag; utfärdad den 19 maj 2011. SFS 2011:666 Utkom från trycket den 10 juni 2011 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens tillämpningsområde 1 Denna

Läs mer

Beskrivning enligt 4 kap. 2 offentlighetsoch sekretesslagen

Beskrivning enligt 4 kap. 2 offentlighetsoch sekretesslagen Bra för alla att veta om offentlighet och sekretess Beskrivning enligt 4 kap. 2 offentlighetsoch sekretesslagen 1. Fastighetsmäklarnämndens organisation och verksamhet Fastighetsmäklarnämndens organisation

Läs mer

20 år som myndighet. Fastighetsmäklarinspektionen 20 år

20 år som myndighet. Fastighetsmäklarinspektionen 20 år Publicerad 2015-10-07 20 år som myndighet Pressmeddelande den 7 oktober 2015 Fastighetsmäklarinspektionen 20 år Myndigheten startade sin verksamhet den 1 oktober 1995 och har nu uppnått 20 år som myndighet.

Läs mer

Utbildningskrav för att kunna bli registrerad som fastighetsmäklare

Utbildningskrav för att kunna bli registrerad som fastighetsmäklare Bra för blivande fastighetsmäklare att veta om Utbildningskrav för att kunna bli registrerad som fastighetsmäklare Detta faktablad innehåller kortfattad information om de utbildningskrav som gäller för

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om journal, anbudsförteckning, omsorgsplikt och objektsbeskrivning. Prövning av fastighetsmäklarens utformning

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om sidoverksamhet och självinträde. Prövning av om fastighetsmäklaren har åsidosatt god fastighetsmäklarsed genom

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om självinträde och god fastighetsmäklarsed. Prövning av om fastighetsmäklarens förvärv av en bostadsrättslägenhet

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om rådgivnings- och upplysningsskyldighet, marknadsföring och journal. Prövning av om fastighetsmäklaren har brustit

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om överlåtelsehandlingar, journal och budgivning. Prövning av fastighetsmäklarens skyldighet att verka för att

Läs mer

God fastighetsmäklarsed 2007-03-26. Deposition

God fastighetsmäklarsed 2007-03-26. Deposition God fastighetsmäklarsed 2007-03-26 Deposition 1. Innehåll 1. Innehåll... 2 2. Förord... 3 3. Allmänna förutsättningar... 4 3.1 Avtal om handpenning... 4 3.2 Depositionsavtalet... 4 4. Krav på deposition...

Läs mer

meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm SAKEN Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen

meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm SAKEN Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen 1 (5) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Stockholm dom den 30 januari

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (8) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om omsorgsplikt, närståendeförmedling och objektsbeskrivning. Prövning av om fastighetsmäklaren har åsidosatt sin

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om kundkännedom - grundläggande åtgärder. Prövning av om fastighetsmäklaren har uppfyllt sin skyldighet att uppnå

Läs mer

Fastighetsmäklarnämndens föreskrifter om krav för registrering som fastighetsmäklare;

Fastighetsmäklarnämndens föreskrifter om krav för registrering som fastighetsmäklare; Nu gällande föreskrifter Fastighetsmäklarnämndens föreskrifter om krav för registrering som fastighetsmäklare; Förslag till nya föreskrifter Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om registrering som

Läs mer

Kammarkollegiets författningssamling

Kammarkollegiets författningssamling Kammarkollegiets författningssamling ISSN 1402-5345 (tryck) ISSN 1654-9325 (pdf) Utgivare: Gabriella Loman, Kammarkollegiet Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter KAMFS 2013:3 om registrering som fastighetsmäklare;

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Kammarkollegiets författningssamling

Kammarkollegiets författningssamling Kammarkollegiets författningssamling ISSN 1402-5345 (tryck) ISSN 1654-9325 (pdf) Utgivare: Bertil Kallner, Kammarkollegiet Fastighetsmäklarnämndens föreskrifter om krav för registrering som fastighetsmäklare;

Läs mer

meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm

meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm 1 (6) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm MOTPART AA Ombud: Advokaten Christer Sackemark Mäster Samuelsgatan 1 111

Läs mer

Session: Historieundervisning i högskolan

Session: Historieundervisning i högskolan Session: Historieundervisning i högskolan Ansvarig: David Ludvigsson, Uppsala universitet Kommentator: Henrik Ågren, Högskolan i Gävle Övriga medverkande: Lena Berggren, Umeå universitet Peter Ericsson,

Läs mer

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om pris i marknadsföring. Prövning av om fastighetsmäklarens prissättning i marknadsföringen av en fastighet har

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft.

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om budgivning. Prövning av om en fastighetsmäklare har haft skyldighet att meddela en spekulant om att en annan

Läs mer

Granskning av fastighetsmäklare

Granskning av fastighetsmäklare Granskning av fastighetsmäklare Björn Nordlund Villaägarnas Riksförbund 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning och slutsatser... 3 3. Syfte... 5 4. Metod... 5 5. Avgränsningar och urval... 5 6. Resultat...

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (8) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om kundkännedom - skärpta åtgärder och kundkännedom - dokumentation och bevarande. Prövning av om fastighetsmäklaren

Läs mer

Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Förmedlingsuppdraget Krav på skriftlighet

Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Förmedlingsuppdraget Krav på skriftlighet 1 Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Det är inte ovanligt att en uppdragsgivare säger upp förmedlingsuppdraget. Det förefaller alltmer vanligt under perioder då priserna på marknaden faller.

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om deposition, rådgivnings- och upplysningsskyldighet och journal. Prövning av om fastighetsmäklaren har uppfyllt

Läs mer

God fastighetsmäklarsed 2006-09-26. Uppdragsavtalet

God fastighetsmäklarsed 2006-09-26. Uppdragsavtalet God fastighetsmäklarsed 2006-09-26 Uppdragsavtalet 1. Innehåll 1. Innehåll... 2 2. Förord... 3 3. Allmänna förutsättningar... 4 4. Skriftlighetskravet... 4 5. Uppdragsavtalets innehåll... 4 5.1 Uppdragets

Läs mer

Påminnelse vid utebliven betalning av årlig avgift enligt fastighetsmäklarlagen. Mikael Pauli (Finansdepartementet)

Påminnelse vid utebliven betalning av årlig avgift enligt fastighetsmäklarlagen. Mikael Pauli (Finansdepartementet) Lagrådsremiss Påminnelse vid utebliven betalning av årlig avgift enligt fastighetsmäklarlagen Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 24 maj 2017 Per Bolund Mikael Pauli (Finansdepartementet)

Läs mer

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om sidoverksamhet, omsorgsplikt och opartiskhet. Prövning av om fastighetsmäklarens utförande av ett värderingsuppdrag

Läs mer

God fastighetsmäklarsed 2006-11-30. Objektsbeskrivningen

God fastighetsmäklarsed 2006-11-30. Objektsbeskrivningen God fastighetsmäklarsed 2006-11-30 Objektsbeskrivningen 1. Innehåll 1. Innehåll... 2 2. Förord... 3 3. Allmänna förutsättningar... 4 4. Obligatoriska uppgifter i objektsbeskrivningen... 4 4.1 Ägare...

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (8) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om överlåtelsehandlingar, information om köparens undersökningsplikt och mäklarens agerande. Prövning av fastighetsmäklarens

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om objektsbeskrivning och överlåtelsehandlingar. Prövning av om fastighetsmäklaren har anpassat handlingarna till

Läs mer

Nya fastighetsmäklarlagen (2011:666)

Nya fastighetsmäklarlagen (2011:666) Bra för alla att veta om Nya fastighetsmäklarlagen (2011:666) Inledning Den 1 juli 2011 ersattes 1995 års fastighetsmäklarlag med en ny fastighetsmäklarlag. Den grundläggande principen om fastighetsmäklarens

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

VINTER 2014. Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VINTER 2014. Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VINTER 2014 Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Vinter 2014 Nordic Housing Insight är en

Läs mer

Rapport Medicine Studerandes Förbunds sommarjobbsenkät 2010

Rapport Medicine Studerandes Förbunds sommarjobbsenkät 2010 Rapport Medicine Studerandes Förbunds sommarjobbsenkät 2010 Av Ida Johansson, Ledamot Förbundsstyrelsen Inledning: Att bevaka samt försvara läkarstudenters intressen på arbetsmarknaden är en av Medicine

Läs mer

2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser.

2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser. ett år senare! 2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser. 2011 "Av säljaren accepterat pris - en frivillig överenskommelse mellan fastighetsmäklarna i Stockholms

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om rådgivnings- och upplysningsskyldighet. Prövning av om fastighetsmäklaren har varit skyldig att informera köparen

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om objektsbeskrivning, omsorgsplikt, rådgivnings- och upplysningsskyldighet och budgivning. Prövning av om fastighetsmäklaren

Läs mer

Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen?

Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen? Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se Nummer: 2007/3 Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen? En

Läs mer

Tematisk tillsyn om objektsbeskrivningar

Tematisk tillsyn om objektsbeskrivningar PM 1(6) Lotta Westerberg 08-580 069 00 Tematisk tillsyn om objektsbeskrivningar Tillsynsprojektet I september 2014 beslutade Fastighetsmäklarinspektionen att inleda en tematisk tillsyn om objektsbeskrivningar.

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om objektsbeskrivning. Prövning av fastighetsmäklarens skyldighet att i objektsbeskrivningen avseende en bostadsrätt

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

Forma komprimerat trä

Forma komprimerat trä Forma komprimerat trä - maskinell bearbetning av fria former Peter Conradsson MÖBELSNICKERI Carl Malmsten Centrum för Träteknik & Design REG NR: LiU-IEI-TEK-G 07/0025 SE Oktober 2007 Omslagsbild: Stol

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om rådgivnings- och upplysningsskyldighet. Prövning av om fastighetsmäklaren har fullgjort sin rådgivnings- och

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om uppdragsavtal och provision och annan ersättning. Prövning av fastighetsmäklarens utformning av ett avtalsvillkor

Läs mer

Högstadieelevers uppfattning och kunskap om sexualundervisningen. Sofia Johansson

Högstadieelevers uppfattning och kunskap om sexualundervisningen. Sofia Johansson Högstadieelevers uppfattning och kunskap om sexualundervisningen Sofia Johansson Utvecklingsarbete för barnmorske (YH)-examen Utbildningsprogrammet för vård Vasa, 2014 UTVECKLINGSARBETE I BARNMORSKEKUNSKAP

Läs mer

English. Things to remember

English. Things to remember English Things to remember Essay Kolla instruktionerna noggrant! Gå tillbaka och läs igenom igen och kolla att allt är med. + Håll dig till ämnet! Vem riktar ni er till? Var ska den publiceras? Vad är

Läs mer

Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp

Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp 1 (5) Kursplan för: Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp Psychology Ba (C), Work- and organizational psychology with bachelor thesis,

Läs mer

Registrering för tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare i Sverige

Registrering för tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare i Sverige Bra för i utlandet etablerade fastighetsmäklare att veta om Registrering för tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare i Sverige Detta faktablad innehåller kortfattad information om vad som gäller för

Läs mer

Beslut om varning med tillämpning av fastighetsmäklarlagen (2011:666)

Beslut om varning med tillämpning av fastighetsmäklarlagen (2011:666) Fastighetsmäklarinspektionens nyhetsbrev den 11 september 2014 Detta nyhetsbrev innehåller kortare redogörelser av de beslut om påföljd som Disciplinnämnden fattade på sammanträdet i augusti 2014. Vidare

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om objektsbeskrivning och marknadsföring. Prövning av fastighetsmäklarens uppgifter om en uteplats med trädgård

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om objektsbeskrivning. Prövning av om fastighetsmäklaren har uppfyllt sin skyldighet att i objektsbeskrivningen

Läs mer

Beslutet har inte vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet har inte vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om objektsbeskrivning. Prövning av om fastighetsmäklaren har tillhandahållit spekulanterna en objektsbeskrivning

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (8) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om tillträde och dokumentation. Prövning av om fastighetsmäklaren har brustit i sin omsorgsplikt genom att medverka

Läs mer

Köpa och sälja via fastighetsmäklare. Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare

Köpa och sälja via fastighetsmäklare. Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare Köpa och sälja via fastighetsmäklare Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare Denna information är en del i Fastighetsmäklarinspektionens arbete att nå visionen

Läs mer

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND 8 mars 2010 OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND Version 1.0 8 mars 2010 Projektledare: Anders Ankarlid Vårt uppdrag: Att hjälpa företag med service. Invent Observer har funnits sedan

Läs mer

Praktikantprogram 2010

Praktikantprogram 2010 Praktikantprogram 2010 Inledning Svensk Fastighetsförmedling i sydvästra Skåne skapar nu en ny möjlighet för en utvald skara mäklarstudenter. Det är inte en traditionell mäklarpraktik där du går bredvid

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om rådgivnings- och upplysningsskyldighet, uppdragsavtal och mäklarens kontrollskyldighet. Prövning av om fastighetsmäklaren

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om omsorgsplikt och rådgivnings- och upplysningsskyldighet. Prövning av om fastighetsmäklaren har haft en skyldighet

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Examensarbete. Titel: Fastighetsmäklarens arbete och förhållningssätt kring. i företagsekonomi med inriktning mot fastighetsförmedling

Examensarbete. Titel: Fastighetsmäklarens arbete och förhållningssätt kring. i företagsekonomi med inriktning mot fastighetsförmedling Institutionen för ekonomi Titel: Fastighetsmäklarens arbete och förhållningssätt kring 16 i Fastighetsmäklarlagen Författare: Olof Schnürer & Peter Anelin Kurspoäng: 15 högskolepoäng Kursnivå: Kandidatkurs

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

Granskning av varnade och avregistrerade fastighetsmäklare

Granskning av varnade och avregistrerade fastighetsmäklare Avdelningen för ekonomi Granskning av varnade och avregistrerade fastighetsmäklare Emelie Althén & Sandra Rosenblad Juni 2010 Examensarbete i företagsekonomi C-nivå 15 högskolepoäng Handledare Tommy Gerdemark

Läs mer

Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge

Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge VÅR 2014 Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

Läs mer

Tematisk tillsyn om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Tematisk tillsyn om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism PM 1 (5) Emil Cargill-Ek 08-580 069 06 Tematisk tillsyn om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (Reviderad version) Tillsynsprojektet I juni 2015 beslutade Fastighetsmäklarinspektionen

Läs mer

Analys. Mäklarsamfundet. Fastighetsmäklare Fakta & nyckeltal 2013 2013:2

Analys. Mäklarsamfundet. Fastighetsmäklare Fakta & nyckeltal 2013 2013:2 Analys Mäklarsamfundet Fastighetsmäklare Fakta & nyckeltal 213 213:2 Fastighetsmäklare Fakta & nyckeltal 213 Förord Bostadsfrågor är ett område som väcker intresse, engagemang och känslor hos de allra

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

DYNAMIKEN SOM SKAPAR MEDARBETARENGAGEMANG

DYNAMIKEN SOM SKAPAR MEDARBETARENGAGEMANG DYNAMIKEN SOM SKAPAR MEDARBETARENGAGEMANG Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Dynamics Engagement_062513_wp _EMEA HUR ENGAGERADE ÄR DINA

Läs mer

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied?

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? This is England 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? 2. Is Combo s speech credible, do you understand why Shaun wants to stay with Combo?

Läs mer

Sälja eller köpa bostad via mäklare. Bra att veta om rättigheter och skyldigheter för köpare, säljare och fastighetsmäklare

Sälja eller köpa bostad via mäklare. Bra att veta om rättigheter och skyldigheter för köpare, säljare och fastighetsmäklare Sälja eller köpa bostad via mäklare Bra att veta om rättigheter och skyldigheter för köpare, säljare och fastighetsmäklare Det är mycket att tänka på när man ska köpa eller sälja en bostad. Här får du

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Kompletterande information Vitec Användarträffar 2015

INFORMATION FRÅN VITEC. Kompletterande information Vitec Användarträffar 2015 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Frågor & svar Kompletterande information Vitec Användarträffar 2015 VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se/maklare info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 C, 426 77 V.

Läs mer

Praktikantens namn: Praktikantens personnummer: Praktiktid; från: till:

Praktikantens namn: Praktikantens personnummer: Praktiktid; från: till: A V T A L F Ö R P R A K T I K för studerande på Språkvetarprogrammet vid Institutionen för moderna språk, Uppsala universitet. Praktiken är en poänggivande del inom Språkvetarprogrammets kandidatexamen

Läs mer

God fastighetsmäklarsed 2006-11-16. Om besiktningsklausuler och andra återgångsvillkor

God fastighetsmäklarsed 2006-11-16. Om besiktningsklausuler och andra återgångsvillkor God fastighetsmäklarsed 2006-11-16 Om besiktningsklausuler och andra återgångsvillkor 1. Innehåll 1. Innehåll... 2 2. Förord... 3 3. Allmänna förutsättningar... 4 3.1 Mäklarens upplysningsplikt... 4 3.2

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om dokumentation och objektsbeskrivning. Prövning av fastighetsmäklarens medverkan till att parterna träffade de

Läs mer

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse VINTER 2015 De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse Stark tro på ökad efterfrågan Media har stor påverkan på den nordiska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

Läs mer

Analys. Mäklarsamfundet. Fastighetsmäklare Fakta & nyckeltal 2013 2013:2

Analys. Mäklarsamfundet. Fastighetsmäklare Fakta & nyckeltal 2013 2013:2 Analys Mäklarsamfundet Fastighetsmäklare Fakta & nyckeltal 213 213:2 Fastighetsmäklare Fakta & nyckeltal 213 Förord Bostadsfrågor är ett område som väcker intresse, engagemang och känslor hos de allra

Läs mer

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introduction to Professional Communication - more than just conversation 7.5 Higher Education

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Vätebränsle Namn: Rasmus Rynell Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it s really interesting to look in to the

Läs mer

Yttrande angående förslag till föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

Yttrande angående förslag till föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna YTTRANDE Yttrande angående förslag till föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna Ledarna Sveriges chefsorganisation är en facklig organisation

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om objektsbeskrivning och budgivning. Prövning av om uppgifterna om en bostadsrätts andelstal måste finnas med

Läs mer

Köpa och sälja genom fastighetsmäklare. Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare

Köpa och sälja genom fastighetsmäklare. Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare Köpa och sälja genom fastighetsmäklare Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare Denna information är en del i Fastighetsmäklarinspektionens arbete för att nå visionen

Läs mer

TIPS &RÅD LÖNESAMTAL

TIPS &RÅD LÖNESAMTAL TIPS &RÅD LÖNESAMTAL 2 Sveriges Arkitekter 2014 OM LÖN Sveriges Arkitekter anser att lönen ska vara individuell och differentierad mellan grupper och individer. Lönen ska spegla din prestation i förhållande

Läs mer

ECPRD Request no. 2959 RELOCATION OF GOVERNMENTAL WORKPLACES

ECPRD Request no. 2959 RELOCATION OF GOVERNMENTAL WORKPLACES Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del Bilag 32 Offentligt 27 October 2015 Our ref. 2015:1764 ECPRD Request no. 2959 RELOCATION OF GOVERNMENTAL WORKPLACES 1. How many governmental jobs

Läs mer

God försäkringsförmedlingssed

God försäkringsförmedlingssed sida 1 God försäkringsförmedlingssed En försäkringsförmedlare är skyldig att i sin verksamhet iaktta god försäkringsförmedlingssed. Ett handlande i strid med god försäkringsförmedlingssed kan medföra en

Läs mer

Metoduppgift 4- PM. Inledning: Syfte och frågeställningar:

Metoduppgift 4- PM. Inledning: Syfte och frågeställningar: Gabriel Forsberg 5 mars 2013 Statsvetenskap 2 Statsvetenskapliga metoder Metoduppgift 4- PM Inledning: Anledningen till att jag har bestämt mig för att skriva en uppsats om hur HBTQ personer upplever sig

Läs mer

Capabilities for Education, Work and Voice from the Perspective of the Less Employable University Graduates.

Capabilities for Education, Work and Voice from the Perspective of the Less Employable University Graduates. Capabilities for Education, Work and Voice from the Perspective of the Less Employable University Graduates. Delstudie inom EU-projektet Workable 2010-2013 Gunilla Bergström Casinowsky Institutionen för

Läs mer

Magisterprogram i nationalekonomi med inriktning turism och evenemang 60 högskolepoäng

Magisterprogram i nationalekonomi med inriktning turism och evenemang 60 högskolepoäng Sida 1(5) Utbildningsplan Magisterprogram i nationalekonomi med inriktning turism och evenemang 60 högskolepoäng Master Programme in Economics of Tourism and Events 60 Credits* 1. Programmets mål 1.1 Mål

Läs mer

Beslutet har inte vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet har inte vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om pris i marknadsföring och anbudsförteckning. Prövning av om fastighetsmäklaren har uppfyllt sin skyldighet att

Läs mer

Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 OINR Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng Business studies, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora,

Läs mer