Redovisa rätt i Miljöbyggnad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisa rätt i Miljöbyggnad"

Transkript

1 Redovisa rätt i Miljöbyggnad Nyproduktion Version Detta är en sammanställning av vad som behöver redovisas vid ansökan om certifiering i Miljöbyggnad. I manualerna och ansökningsformulären finns en del anvisningar som här har kompletterats med de vanligaste kommentarerna från SGBC och granskarna. Redovisningen är viktig dels för att tredjepartskontroll av uppgifterna i ansökan ska kunna genomföras dels för att byggnaden ska kunna verifieras innan den har varit i bruk i två år. Det är inga nya eller tillkommande redovisningskrav och de gäller oavsett manualversion. Just dessa anvisningar gäller för nyproducerade byggnader. Det finns ett motsvarande för befintliga byggnader. Om ansökan avser en ombyggnad väljer man redovisning efter bedömningskriterier som beror på ombyggnadens omfattning. Slutkontroll innan inlämning Innan inlämning titta igenom ansökningshandlingarna i sin helhet och försäkra er om att alla uppgifter finns med och på rätt ställe. Ett enkelt fel kan förlänga ansökningstiden med flera månader. Enkla och onödiga fel är: Uppgifter saknas i formuläret. Det är nödvändigt att allt är ifyllt eftersom dessa uppgifter hamnar i vår databas och ligger till grund för kontrollen innan huset har varit i drift i två år, det vill säga verifieringen. Olika uppgifter lämnas till olika indikatorer, till exempel U-värden, luftflöden, luftläckage, energianvändning, LT-värde, rumsareor. Vi måste veta vad som gäller för byggnaden, annars kan inte betyg fastställas och det går inte att verifiera. Kontrollera att samma uppgifter lämnas i formuläret och i bilagan, annars vet inte granskarna vilken uppgift som ska bedömas. Bilagor och styrkande dokument saknar koppling till den aktuella byggnaden. Där det är relevant ska framgå att intyg, krav från beställare, undersökningar och utlåtanden från sakkunnig gäller för det aktuellt projektet. 1 Energianvändning i nyproducerad byggnad Beräkning av BBR-krav för lokalbyggnader eller för byggnader med både bostäder och lokalbyggnader. Gör t ex pdf-utskrift av beräkningshjälpmedel för BBR-energikrav på Miljöbyggnads hemsida. Aktuella indata till energiberäkningarna: o Klimatort, högsta lufttemperatur inomhus sommar, lägsta lufttemperatur inomhus vinter, internvärme (personer, närvarograd, belysning, elapparater etc), varmvattenanvändning, verksamhetstider, klimatskal: lufttäthet, köldbryggor, delareor med U- värden: ytterväggar, tak, fönster, grundkonstruktion etc, fönsterglasens g-värden, g syst, reglering av solskydd, typ av ventilationssystem, ventilationsflöden; lägsta-, högstaoch närvaroluftflöde om VAV, SFP-tal, temperaturverkningsgrad på värmeåtervinnare, tilluftstemperatur, ventilationens drifttider, värmekälla, verkningsgrad hos värmekälla, eventuell COP vid flera utetemperaturer, kylkälla, ev kylmaskins COP Beräknad storlek på verksamhetsenergi eller hushållsel (ingår inte i BBR-redovisningen). Bifoga inte utskriftsrapport från energiberäkningsprogram. Alla formulärrutor ska vara ifyllda för att vi ska veta om en energipost är noll eller glömd. Uppgifter som lämnas i formulär och bilaga måste stämma överens. Uppgifter som förekommer i denna och andra indikatorer måste vara lika; t ex areor, ventilationsflöden, U-värden, luftläckage, g-värden, temperaturverkningsgrad på värmeåtervinning. Typ av värmeåtervinnare ska framgå; roterande, kopplade vätskebatterier etc Redovisa rätt i Miljöbyggnad, nyproducerade byggnader,

2 Storleken på beräknad verksamhetsenergi eller hushållsel i indikator 1 måste vara samma som i indikator 4. Tänk på att redovisa eventuell uppräkning av elanvändning till kylmaskin, dvs BBR-regeln. Utnyttja Svebys förslag på indata till energiberäkningarna för att kontrollera rimligheten i egna antaganden. Använd gärna det nya formuläret Redovisning av indata till indikator 1 som stöd för att få med erforderliga indata till energiberäkningen. 2 Värmeeffektbehov i nyproducerad byggnad Om DVUT bestämts med högre tidskonstant än 1 dygn ska förutsättningar och beräkning redovisas. Pdf av beräkningshjälpmedel från Miljöbyggnads hemsida för att redovisa beräkningsförutsättningar; U-värden, areor, köldbryggor, ventilationsflöden, värmeåtervinning och luftläckage. Om metoden Effektsignatur används ska värmeeffektbehov per timme redovisas som funktion av utetemperatur i diagram. Markera resulterande värmeeffektbehov vid DVUT. Areor ska överensstämma med andra indikatorers. U-värden ska överensstämma med andra indikatorers. Det finns flera accepterade sätt att räkna ventilationsflöde i denna indikator. Förklara vilken metod som ni har använt. Det kan finnas anledning att välja olika DVUT i indikator 2 och 10. Notera hur ni tänkt i så fall. 3 Solvärmelast i nyproducerad byggnad Ritning av våningsplan som är representativt och speciellt kritiskt för solvärmelast våningsvalet ska motiveras kortfattat Bedömda rum ska markeras på planritning val ska motiveras kortfattat Våningsplanets A temp och varje bedömt rums area Visa att de bedömda rummens area är 20 % (strax över) av våningsplanets A temp Projekteringsunderlag, helst bygghandling som visar g-värde på glas Typ av solskydd och egenskaper Redovisa beräkning av g syst Redovisning av beräkning om lägre solintensitet än 800 W/m 2 används. Situationsplan som visar eventuellt skuggande grannar. Norrpil på alla planritningar Beräkningsresultat och indikatorbetyg för varje bedömt rum Indikatorbetyg enlig aggregeringsprincipen Redovisa gärna beräkningarna i tabell. Motivera val av typiska våningsplan. Det är inte alltid den översta våningen som är den typiska det beror också på t ex rums- och fönsterstorlek. Det kan finnas flera typiska våningsplan, till exempel i bostadshus med takvåning blir det ofta minst två plan som är typiska. Motivera val av de rum som bedöms på de typiska våningsplanen. Ibland behövs motiv till varför rum inte har valts. Orsaken kan vara självklar för den som söker, men svårare att genomskåda för en granskare. Generellt är det bättre att motivera lite för mycket än för lite. Det kan finnas skäl att bedöma mindre än 20 % av våningsplanets A temp det ska i så fall motiveras. g-värden som används i beräkningarna ska vara implementerade i projekten, till exempel ska de finnas i projekteringshandlingar; beskrivningar eller på ritning. Det räcker inte med en tidig utredning där olika förslag jämförs, det ska finnas en förankring i projekthandlingarna. Solskydd som ger ett visst beräkningsresultat ska ha en förankring i projektet. Redovisa rätt i Miljöbyggnad, nyproducerade byggnader,

3 Det är OK att använda samma bevisning som i indikator 11 - om det är relevant. Samma redovisning måste finnas med i båda indikatorerna så att granskarna lätt hittar den. Bifoga gärna en med skärmdump av beräkningsresultatet g syst eller uppgifter från leverantör. Det är ok att använda kopia på motsvarande dokument i indikator 11. Kontrollera att samma g-värden på fönsterglas och samma typ av solskydd redovisas i indikator 1 och Energislag i nyproducerad byggnad Resultat från energiberäkning, det vill säga sammanfattning från indikator 1 med redovisad antagen hushållsel eller verksamhetsenergi. Pdf-utskrift av beräkningsverktyget på Miljöbyggnads hemsida där total årlig energianvändning fördelas efter ursprung på de fyra Miljökategorierna. Avtal i den mån det behövs för att styrka val av Miljökategori för miljömärkt fjärrvärme eller el. Om grön fjärrvärme eller grön el används, ska det finnas ett intyg på detta. Om intyget visar att all el eller fjärrvärme som fastighetsägaren köper är grön behöver det inte finnas en koppling till byggnaden. Om endast en viss del av fjärrvärmen eller elen som fastighetsägaren köper är grön ska intyget visa en koppling till den aktuella byggnaden. Av intyget ska framgå att avtalet sträcker sig två år fram i tiden (till verifieringen). Alternativt behövs ett intyg från fastighetsägaren att avtalet avses förlängas eller förnyas med annan leverantör (vilken behöver inte uppges) så att kraven uppfylls. Kontrollera att energianvändning som beräknats i Indikator 1 stämmer med den som används i indikator 4 och glöm inte att inkludera verksamhetsenergi eller hushållsel. Egendefinierad fjärrvärme ska följa uppdelning på Miljökategorier och i övrigt hanteras enligt Miljöbyggnads regler. 5 Ljudmiljö i nyproducerad byggnad Utdrag ur programhandling, helst bygghandling eller särskild ljudbeskrivning som visar att ljudkrav är formulerade enligt standarderna SS eller SS Handlingar som styrker att ljudsakkunnig deltar i projektet, att byggnaden projekterats efter kraven och att dessa följs upp under byggskedet. Kompetens hos ljudsakkunnig knuten till projektet Kolla speciellt att alla fyra rumsparametrarna verkligen är behandlade i ansökan; stegljud, luftljud, installationsljud och ljud utifrån. Kontrollera att bilagan inte endast redovisar ljudkrav som ska vara uppfyllda. Det ska också visas att ljudkraven implementerats i projektet, till exempel som förutsättningar för utformnings- eller systemval och dimensionering för övriga projektörer. Alternativt en handling som visar att kraven i ljudhandling har gått ut med förfrågan eller att de nått entreprenören. 6 Radon i nyproducerad byggnad Protokoll med uppmätt markradonhalt och klassning som låg-, medel- eller högradonmark. Utlåtande från sakkunnig om resultatet baseras på mätningar i nära grannskap. Projekterings-, helst bygghandlingar som visar t ex att konstruktionen utifrån uppmätt radonhalt utförs med skydd eller säkerhet mot radonspridning från mark. Redovisa rätt i Miljöbyggnad, nyproducerade byggnader,

4 Kontrollera att eventuella krav på radonsäkert eller radonskyddat utförande verkligen implementerats i projektet. Det gäller t ex lufttäthet i grundkonstruktion även rörgenomföringar. Redovisas som projekteringsförutsättningar eller valda lösningar. Det är betydligt säkrare att mäta radonhalten i mark än att förlita sig på radonkartor eller mätningar i omgivningen. Om inte mätning genomförts på tomten, glöm då inte att skicka med ett utlåtande från en sakkunnig inom radon (definition saknas, kompetens styrks med CV). 7 Ventilationsstandard i nyproducerad byggnad Utdrag ur projekterings- eller bygghandling (ritning eller beskrivningar) som beskriver ventilationssystemet och som styrker uppgifterna som lämnas i formuläret. Det gäller ventilationsflöden, typ av ventilation samt eventuell metod att reglera eller styra luftväxlingen. Där så krävs, ska det framgå ur ventilationsbeskrivningen att kök, bad- och våtrum projekterats enligt BFS 1998:38. Det räcker inte med ett intyg från vvs-projektör att kriterierna är uppfyllda. Det ska visas att kraven är implementerade i projektet till exempel som beräkningsförutsättningar vid dimensionering. Ventilationsbeskrivningar brukar inledas med dessa tekniska krav. Begreppet utdrag missuppfattas ibland. Det avser de sidor i en ventilationsbeskrivning, som verifierar betygskriterierna, till exempel systemhandling, bygghandling eller relationshandling. I sidhuvud eller sidfot ska finnas information om handlingens status, namn på projektet, handläggare, datum etc. Hela ventilationsbeskrivningen behöver inte biläggas, det räcker med de sidor som beskriver till exempel ventilationsflöde, typ av ventilationssystem eller det som krävs för att visa att kriterierna för sökt betyg är uppfyllda. 9 Fuktsäkerhet i nyproducerad byggnad Utdrag från programhandlingar eller beskrivningar som styrker klassningskriterierna. Fuktsäkerhetsbeskrivning som visar (planerad) hantering av fuktfrågor under projektering, byggande och förvaltningen. Utdrag ur förfrågningsunderlag eller bygghandling som visar krav som ställts på entreprenörens redovisning av fuktsäkerhetsarbete under byggskedet. Eventuellt intyg från ansvarig projektör att aktuella branschregler för utförande av våtrum följts. Namn på en eventuellt fuktsakkunnig och intyg som styrker att personen är diplomerad eller har motsvarande kompetens. Namn på eventuell fuktsäkerhetsansvarig om denne redan är utsedd vid ansökan. Namn på RBK-kontrollant, beroende på skede. Namn på fuktsäkerhetsansvarig, intyg från entreprenör. Tips Kolla så att kraven på formalia är uppfyllda, det vill säga att relevanta intyg är bifogade. 10 Termiskt klimat vinter i nyproducerad byggnad Utdrag ur dokument som visar byggherrens krav på termiskt inneklimat vintertid. Det kan vara t ex programhandlingar, projekteringsanvisningar, beskrivningar. Om bedömning sker med PPD-index ska sambandet redovisas mellan PPD-index och inneklimatkrav t ex operativ temperatur, lufthastighet. Ritning av det våningsplan som anses vara representativt och speciellt kritiskt för termiskt klimat vintertid motivera valet kortfattat. Redovisa rätt i Miljöbyggnad, nyproducerade byggnader,

5 Bedömda rum ska markeras på det representativa våningsplanet. Val av rum ska kortfattat motiveras. Våningsplanets A temp ska redovisas liksom de bedömda rummens golvarea. Att de bedömda rummens area är 20 % (eller strax över) relativt våningsplanets. Fasadritningar som visar fönsterstorlekar för det representativa våningsplanet. Inneklimatberäkningarna ska redovisas vad gäller beräkningsprogram, indata och resultat för vart och ett av de bedömda rummen. Varje bedömt rums betyg och aggregerat indikatorbetyg Norrpil på situations- och relevanta planritningar Om TF-metoden används ska motsvarande indata och resultat redovisas, gärna i tabell. Motivera val av typiska våningsplan. Det är inte alltid nedersta våningen som är det typiska det kan också bero på till exempel verksamhet, rums- och fönsterstorlekar. Det kan finnas flera typiska våningsplan, till exempel i bostadshus med takvåning och lokaler i bottenvåningen blir minst tre plan typiska. Motivera val av rum som väljs för bedömning på de typiska våningsplanen. Ibland behövs motiv till varför rum inte har valts ut. Orsaken kan vara självklar för den som söker, men svårare att genomskåda för en granskare. Det kan finnas skäl att bedöma mindre än 20 % av våningsplanets A temp detta ska motiveras. Fönsters U-värde som används i beräkningarna måste ha förankring i projekten, till exempel i beskrivningar eller på ritningar. Det räcker inte med en tidig utredning där olika förslag jämförs. Kontrollera att samma U-värden på fönster används i indikator 1 och 2. Det kan finnas skäl att använda olika DVUT på indikator 2 och 10, kolla så att de verkar rimliga. 11 Termiskt klimat sommar i nyproducerad byggnad Utdrag ur dokument som visar byggherrens krav på termiskt inneklimat sommartid. Det kan t ex vara ett utdrag ur programhandling, projekteringsanvisning, beskrivning. Om bedömning sker med PPD-index ska samband mellan PPD-index och inneklimatkrav redovisas. Ritning av det våningsplan som anses vara representativt och speciellt kritiskt för termiskt klimat sommartid motivera valet kortfattat. Bedömda rum ska markeras på det representativa våningsplanet. Val av rum ska kortfattat motiveras. Våningsplanets A temp ska redovisas liksom de bedömda rummens golvarea. Att de bedömda rummens area är 20 % (eller strax över) relativt våningsplanets. Fasadritningar som visar fönsterstorlekar för det representativa våningsplanet. Inneklimatberäkningarna ska redovisas vad gäller beräkningsprogram, indata och resultat för vart och ett av de bedömda rummen. Varje bedömt rums betyg och aggregerat indikatorbetyg Norrpil på situations- och relevanta planritningar Om SVF-metoden används ska motsvarande indata och resultat redovisas, gärna i tabell. Motivera val av typiska våningsplan. Det är inte alltid översta våningen som är den typiska det beror också på till exempel verksamhet, rums- och fönsterstorlekar. Det kan också finnas flera typiska våningsplan, till exempel i kontorshus med takvåning och blir minst två plan typiska. Motivera val av rum som väljs för bedömning på de typiska våningsplanen. Ibland behövs motiv till varför rum inte har valts ut. Orsaken kan vara självklar för den som söker, men svårare att genomskåda för en granskare. Det kan finnas skäl att bedöma mindre än 20 % av våningsplanets A temp detta ska motiveras. Redovisa rätt i Miljöbyggnad, nyproducerade byggnader,

6 g-värden som används i beräkningarna ska vara implementerade i projekten, till exempel i beskrivningar eller på ritningar. Det räcker inte med en tidig utredning där olika förslag jämförs. Generellt är det bättre att motivera lite för mycket än för lite. Även solskydd som ingår i beräkningen ska ha en förankring i projektet. Det är OK att använda kopia på motsvarande dokument i indikator 3. Glöm inte skärmdump på beräkningsresultat g syst om inte uppgifterna kommer från leverantör. Det är OK att använda kopia på relevanta dokument i indikator 3. Kontrollera också att samma g-värden används i indikator 1 och 3. Glöm inte att ange vilket uteklimat som använts vid simulering. 12 Dagsljus i nyproducerad byggnad Situationsplan som visar omgivningens avskärmning av dagsljuset Ritning på ett våningsplan som anses vara representativt och speciellt kritiskt för dagsljus motivera valet kortfattat. Bedömda rum markeras på planritningen motivera valen kortfattat Våningsplanets A temp och varje bedömt rums area Att de bedömda rummens area är 20 % (eller strax över) av våningsplanets A temp Fasadritningar med bedömda rum Handling som styrker fönsterglasens ljustransmission Redovisa indata (geometrier, areor, fönsters egenskaper) för respektive bedömt rum. Eventuellt datorprogram som använts för beräkning av dagsljus. Beräkningsresultat och indikatorbetyg för varje bedömt rum Aggregerat indikatorbetyg Beräkningarna i bilagan kan t ex redovisas i tabell Motivera val av typiska våningsplan. Det är inte alltid nedersta våningen som är den typiska det beror också på till exempel planlösning, rum- och fönsterstorlekar samt glasets LT-värde. Det kan finnas flera typiska våningsplan, till exempel i bostadshus med takvåning och lokaler i bottenvåningen blir minst tre plan typiska. Motivera val av de rum som väljs för bedömning på de typiska våningsplanen. Ibland behövs också motiv till varför rum inte har valts ut. I den här indikatorn förekommer att rum undantas bedömning glöm inte att motivera eventuella undantag. Det kan finnas skäl att simulera mindre än 20 % av våningsplanets A temp detta ska motiveras. Ljustransmissionen, LT-värde för fönster som används i dagsljusberäkningar måste ha en förankring i projekten, t ex i beskrivningar eller på ritningar. Det räcker inte med en tidig utredning som resulterar i en jämförelse. Tänk på att LT-värdet är en egenskap hos glaset som varierar med U- och g-värde. 13 Legionella i nyproducerad byggnad Utdrag ur VVS-beskrivning som beskriver förutsättningar för utformning och dimensionering av tappvattens. Särskilt för den här indikatorn är faktorer som påverkar legionella tillväxt och spridning. Markera den text som styrker klassningskriterierna. Beroende på klassningsnivå: dokumentation som visar att projektörer och entreprenör ska eller kommer att följa Branschreglerna Säker vatteninstallation. Eventuell riskvärdering. Det räcker inte med intyg från VVS-projektören att kriterierna är uppfyllda. Vi måste se att kraven är implementerade i projektet och att de formulerats som till exempel förutsättningar vid systemval och dimensionering. Redovisa rätt i Miljöbyggnad, nyproducerade byggnader,

7 Det måste framgå av kraven att till exempel Branschreglerna Säker Vatteninstallation och övriga kriterier har implementerats i projektet och har fungerat som förutsättningar vid systemval, utformning och dimensionering. Säker vatteninstallation omfattar också krav på utförande och därför är det viktigt att informationen gått vidare till entreprenören, detta kan verifieras antingen av förfrågningsunderlag eller av bygghandlingar. Utdrag ur en VVS-beskrivning, som biläggs en ansökan för att verifiera betygskriterierna ska vara en kopia av relevanta sidor i till exempel systemhandling, bygghandling eller relationshandling. I sidhuvud eller sidfot ska finnas information om handlingens status, namn på projektet, handläggare, datum etc. Hela VVS-beskrivningen behöver inte biläggas, det räcker med de sidor som visar att kriterierna för aktuellt betyg är uppfyllda. 14 Dokumentation av material i nyproducerad byggnad Om ansökan sker under projektering ska handling bifogas som styrker att entreprenör ska upprätta loggbok enligt önskad nivå. Om byggnaden tagits i bruk ska loggboken redovisas. Eventuella inloggningsuppgifter till Byggvarubedömningen, SundaHus, VGV-systemet, BASTA eller motsvarande. Om ansökan skickas in under projekteringen, måste en handling bifogas, t ex förfrågningsunderlag som visar hur dokumentation av byggvaror ska hanteras under byggskedet. 15 Utfasning av farliga ämnen i nyproducerad byggnad Om ansökan sker under projekteringen ska utdrag ur handling som visar instruktioner till entreprenör. Om byggnaden tagits i bruk redovisas loggbok med nivå på hantering av utfasningsämnen. Avvikelserapport om så krävs enligt kriterierna. Ansökan ska innehålla eventuella inloggningsuppgifter till Byggvarubedömningen, SundaHus, BASTA eller motsvarande. För SILVER och GULD ska rutiner för avvikelsehantering framgå av projekterings- eller bygghandlingar. Redovisa rätt i Miljöbyggnad, nyproducerade byggnader,

Tekniska rådets tolkningar av Miljöbyggnads Manualer version tom 140323

Tekniska rådets tolkningar av Miljöbyggnads Manualer version tom 140323 Tekniska rådets tolkningar av Miljöbyggnads Manualer version tom 140323 Detta dokument är en sammanställning av Frågor och svar, dvs frågor som fått generella svar av Tekniska rådet i Miljöbyggnad sedan

Läs mer

Tule Plaza Sundbyberg - Kommentar till betygsbedömning Miljöbyggnad

Tule Plaza Sundbyberg - Kommentar till betygsbedömning Miljöbyggnad Structor Miljöbyrån Stockholm AB, Terminalvägen 36, 171 73 Solna, Org.nr. 556655-7137, www.structor.se 2013-10-15, s 1 (2) Tule Plaza Sundbyberg - Kommentar till betygsbedömning Miljöbyggnad 1.1 Inledning

Läs mer

BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR NYPRODUCERADE BYGGNADER

BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR NYPRODUCERADE BYGGNADER BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR NYPRODUCERADE BYGGNADER MANUAL 2.1 UTGÅVA 120101 Bedömningskriterier för nyproducerade byggnader Manual 2.1 120101 Sweden Green Building Council www.sgbc.se Sweden Green Building

Läs mer

Miljöklassning av Fastighetsägarnas Hus

Miljöklassning av Fastighetsägarnas Hus Miljöklassning av Fastighetsägarnas Hus Theres Kvarnström Energikonsult Fastighetsägarna Stockholm AB 2012-01-31 Fastighetsägarnas Hus Byggnadsår 1956 Ombyggnadsår 2007/2008 Kontorslokal A temp 7 400 m

Läs mer

BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR NYPRODUCERADE HANDELSBYGGNADER MANUAL 2.1 UTGÅVA 120701

BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR NYPRODUCERADE HANDELSBYGGNADER MANUAL 2.1 UTGÅVA 120701 BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR NYPRODUCERADE HANDELSBYGGNADER MANUAL 2.1 UTGÅVA 120701 Bedömningskriterier För nyproducerade handelsbyggnader Manual 2.1 Utgåva 120701 Sweden Green Building Council www.sgbc.se

Läs mer

Kv Nålskäran Miljöbyggnad Guld

Kv Nålskäran Miljöbyggnad Guld Kv Nålskäran Miljöbyggnad Guld Kv. Nålskäran 118 student bostäder En huskropp med 6 våningsplan Två lägenhetstyper. 24 m² respektive 36 m² Gemensamma balkonger, uteplatser, tvättstuga, förråd, cykelförråd,

Läs mer

Miljöcertifieringsverktyg i renoveringsprocessen hur kan det ge mervärden?

Miljöcertifieringsverktyg i renoveringsprocessen hur kan det ge mervärden? Miljöcertifieringsverktyg i renoveringsprocessen hur kan det ge mervärden? Tove Malmqvist Avdelningen för miljöstrategisk analys (fms), KTH tove.malmqvist@abe.kth.se Kommande års renoveringar betyder mycket

Läs mer

Hjälpmedel för att definiera energi- och miljöprestanda

Hjälpmedel för att definiera energi- och miljöprestanda Hjälpmedel för att definiera energi- och miljöprestanda 27 augusti 2009 Catarina Warfvinge, LTH och Bengt Dahlgren AB Upplägg Vad som menas med miljömässigt hållbart och vad som egentligen ingår i begreppet

Läs mer

MANUAL 2.2 141001 BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR BEFINTLIGA BYGGNADER

MANUAL 2.2 141001 BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR BEFINTLIGA BYGGNADER MANUAL 2.2 141001 BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR BEFINTLIGA BYGGNADER Miljöbyggnad Bedömningskriterier för befintliga byggnader Manual 2.2 141001 Sweden Green Building Council www.sgbc.se Sweden Green Building

Läs mer

3.4.6 GREEN STAR URSPRUNG OCH ORGANISATION

3.4.6 GREEN STAR URSPRUNG OCH ORGANISATION 3.4.6 GREEN STAR URSPRUNG OCH ORGANISATION Som tidigare nämnts lanserades GBCA 2002 och det första klassningssystemet Green Star Office introducerades 2003. GBCA är en nationell, icke vinstdrivande organisation

Läs mer

BILAGA FUKT KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR

BILAGA FUKT KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR Version: 1a 2014-10-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEHOVSANALYS... 3 KRAVSPECIFIKATIONER... 3 Lokal- och funktionsprogram... 3 Lokal- Fastighets- tomtutredning och plananalys... 3 Byggnadsprogram... 4 BESLUTSUNDERLAG

Läs mer

BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR BEFINTLIGA BYGGNADER

BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR BEFINTLIGA BYGGNADER BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR BEFINTLIGA BYGGNADER MANUAL 2.1 UTGÅVA 120101 Bedömningskriterier för befintliga byggnader Manual 2.1 120101 Sweden Green Building Council www.sgbc.se Sweden Green Building Council

Läs mer

Miljöbyggnad. Make the most of your energy. En översikt- och strategiguide för Schneider Electric. White Paper

Miljöbyggnad. Make the most of your energy. En översikt- och strategiguide för Schneider Electric. White Paper Miljöbyggnad En översikt- och strategiguide för Schneider Electric White Paper Make the most of your energy Miljöbyggnad SAMMANFATTNING Miljöbyggnad (f.d. Miljöklassad byggnad) är ett svenskt system för

Läs mer

Miljö byggnadsmödul i IDA ICE

Miljö byggnadsmödul i IDA ICE Miljö byggnadsmödul i IDA ICE Inledning... 1 Koppling mellan BBR-stödet och Miljöbyggnadsmodulen... 2 Modellering av byggnaden... 2 Infiltration... 2 Våningsnamn... 3 Klimatzon... 3 Indikatorkörningar

Läs mer

Användarna om nästa version av Miljöbyggnad. PM av Åsa Wahlström och Catarina Warfvinge 150910

Användarna om nästa version av Miljöbyggnad. PM av Åsa Wahlström och Catarina Warfvinge 150910 Användarna om nästa version av Miljöbyggnad PM av Åsa Wahlström och Catarina Warfvinge 150910 Innehåll Inledning... 2 Syfte med utvärdering... 2 Utvärderingsmetod... 2 Utvärderingsresultat... 3 Om Miljöbyggnads

Läs mer

Bygga E - metodstöd när vi bygger energieffektivt. Johan Gunnebo Nina Jacobsson Stålheim

Bygga E - metodstöd när vi bygger energieffektivt. Johan Gunnebo Nina Jacobsson Stålheim Bygga E - metodstöd när vi bygger energieffektivt Johan Gunnebo Nina Jacobsson Stålheim Kort om Lokalförvaltningen Förvaltar offentliga lokaler för Göteborgs Stad: - förskolor, skolor, äldreboende, gruppbostäder,

Läs mer

MILJÖBYGGPROGRAM SYD. Kap 5 Byggnadsakustik 2013-03-14 Eva Sjödahl

MILJÖBYGGPROGRAM SYD. Kap 5 Byggnadsakustik 2013-03-14 Eva Sjödahl MILJÖBYGGPROGRAM SYD Kap 5 Byggnadsakustik 2013-03-14 Eva Sjödahl Kärnområden Miljöbyggprogram Syd version 2 innehåller följande kärnområden 1. Energi 2. Fuktsäkerhet 3. Innemiljö 4. Urban biologisk mångfald

Läs mer

Miljöcertifiering av byggnader

Miljöcertifiering av byggnader Miljöcertifiering av byggnader Catarina Warfvinge Sweden Green Building Council 1 Bygg- och fastighetsbranschen saknade verktyg för att klara de 16 miljökvalitetsmålen 1. Begränsad klimatpåverkan 2. Frisk

Läs mer

Exempelmall för besiktningsprotokoll - energi

Exempelmall för besiktningsprotokoll - energi Exempelmall för besiktningsprotokoll - energi Program för egenkontroll Detta är en mall som stöd för besiktningsarbetet med energirelaterade delar för byggnaden. För den aktuella byggnaden anpassas (redigeras)

Läs mer

Miljöbyggnad på SISAB

Miljöbyggnad på SISAB RÅDGIVANDE REFERENS Miljöbyggnad på SISAB Sedan januari 2014 gäller att all nyproduktion ska miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad, nivå silver. Beslutet har tagits av SISAB:s styrelse och anges även i

Läs mer

Projekteringsanvisning Energiberäkning FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA! " JUNI "$%& %% SIDOR

Projekteringsanvisning Energiberäkning FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA!  JUNI $%& %% SIDOR Projekteringsanvisning Energiberäkning FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA! " JUNI "$%& %% SIDOR Innehåll Läs detta först viktig information... 2 Inledning... 3 Syfte... 3 Att tänka på... 3 Miljöbyggnad...

Läs mer

Miljöcertifiering av befintliga byggnader SGBC 14 2014-11-10 Session B1 Caroline Vilhelmsson

Miljöcertifiering av befintliga byggnader SGBC 14 2014-11-10 Session B1 Caroline Vilhelmsson Miljöcertifiering av befintliga byggnader SGBC 14 2014-11-10 Session B1 Caroline Vilhelmsson 1 B:1 Certifiera befintliga byggnader vilka är skillnaderna mellan systemen? - Introduktion Att certifiera nybyggda

Läs mer

Kostnader och mervärde för byggnad klassificerad enligt Miljöbyggnad

Kostnader och mervärde för byggnad klassificerad enligt Miljöbyggnad Kostnader och mervärde för byggnad klassificerad enligt Miljöbyggnad Referensobjekt; Kvarteret Skeppshandeln 1, Hammarby Sjöstad Costs and value for building classified according to Miljöbyggnad Reference

Läs mer

Miljöcertifieringssystem för bostäder

Miljöcertifieringssystem för bostäder Miljöcertifieringssystem för bostäder Val av miljöcertifieringssystem för Byggbolaget i Värmland Environmental certification systems for residences Selection of environmental certification system for Byggbolaget

Läs mer

Materialdokumentation - Miljöbyggnad Miljöbyggnad version 2.1 utgåva 120101

Materialdokumentation - Miljöbyggnad Miljöbyggnad version 2.1 utgåva 120101 Materialdokumentation - Miljöbyggnad Miljöbyggnad version 2.1 utgåva 120101 1 Materialdokumentation är ett krav vid miljöcertifiering Miljöcertifiering av byggnader blir ett allt vanligare hjälpmedel för

Läs mer

Examensarbete på grundnivå

Examensarbete på grundnivå Examensarbete på grundnivå Independent degree project first cycle Byggteknik Building Engineering Miljöbyggnad nivå Silver Fallstudie brf Stenhuggaren MITTUNIVERSITETET Avdelningen för Ekoteknik och Hållbart

Läs mer

2 Allmänna regler för byggnader 2:2 Ekonomiskt rimlig livslängd

2 Allmänna regler för byggnader 2:2 Ekonomiskt rimlig livslängd 2:1 Material och produkter 2 Allmänna regler för byggnader 2:2 Ekonomiskt rimlig livslängd 2 5 Allmänna regler för byggnader Detta avsnitt innehåller föreskrifter och allmänna råd till 9 kap. 1 PBL samt

Läs mer

Sweden Green Building Council

Sweden Green Building Council Sweden Green Building Council 1 Ca 215 medlemmar just nu i Sweden Green Building Council 2 Vad innebär miljöcertifiering av byggnader? Byggnadens prestanda jämförs med mätbara kriterier skalan är poäng

Läs mer

THORSELL KONSTRUKTION AB KONSULTERANDE I BYGGFACKET

THORSELL KONSTRUKTION AB KONSULTERANDE I BYGGFACKET THORSLL KONSTRUKTION AB KONSULTRAND I BYGGFACKT Kontrollplan enl PBL 1 Orientering Projekt: Björkkällan 1, Råsunda Byggherre: Mats Pettersson Fastighetsbeteckning: Björkkällan 1 Diarienr/bygglov: Kommun:

Läs mer

Åvestadalskolan högstadium Krylbo 6:20 Totalmetodiken Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket

Åvestadalskolan högstadium Krylbo 6:20 Totalmetodiken Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket Totalmetodiken Kortrapport av Etapp 1 Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Åvestadalskolan högstadium Krylbo 6:20 Gamla Byn AB Ramböll Sverige AB april 2014 Totalmetodiken Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket

Läs mer

Miljöcertifieringars påverkan för konstruktören. Effects on the environmental certifications on the structural engineer. Erika Knutsson 2015-05-13

Miljöcertifieringars påverkan för konstruktören. Effects on the environmental certifications on the structural engineer. Erika Knutsson 2015-05-13 Miljöcertifieringars påverkan för konstruktören Effects on the environmental certifications on the structural engineer 2015-05-13 BY1504 Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i byggteknik, 15 hp Sammanfattning

Läs mer

HÅLLBARHETSPROGRAM FLERBOSTADSHUS

HÅLLBARHETSPROGRAM FLERBOSTADSHUS HÅLLBARHETSPROGRAM FLERBOSTADSHUS INNEHÅLL Introduktion 1. Hållbarhetsstyrning 2. Hållbarhetsprogram 2.2. Hållbarhetskrav 2.2.1. Lagar, författningar och föreskrifter 2.2.2. Kvalitets- och miljöarbete

Läs mer

Resultat rapport. öst sydost syd sydväst väst. Lätt 48,8 51,8 46,4 50,6 47. Medel 48,8 50 43,5 48,8 47. Tung 50 49,4 41,6 55,4 50

Resultat rapport. öst sydost syd sydväst väst. Lätt 48,8 51,8 46,4 50,6 47. Medel 48,8 50 43,5 48,8 47. Tung 50 49,4 41,6 55,4 50 Resultat rapport Produkt: Silver 8 X Crystal Sammanfattning Montering av Silver 8 X Crystal på ett fönster minskar energibehovet med mellan 41-55 kwh/m 2 fönsteryta, beroende på byggnadstyp och väderstreck.

Läs mer

Alternativ 2. VAV ( luftkylning )

Alternativ 2. VAV ( luftkylning ) 1 40 60 600 System och materialvalsutredning för 02 Luft- eller vätskeburen kyla Datum: 2012-02-07 Kv. Plantskolan, Universitetsförvaltningen Rev: 2012-03-06 C0112001 Upprättad av: Benny Nordlund Alternativ

Läs mer

Miljöbyggnad i praktiken - en del i Hållbart byggande

Miljöbyggnad i praktiken - en del i Hållbart byggande Miljöbyggnad i praktiken - en del i Hållbart byggande Länsstyrelsen i Jönköpings län 2012-03-29 Maria Skarrie, Bengt Dahlgren maria.skarrie@bengtdahlgren.se Miljöklassningssystem är ett verktyg för byggoch

Läs mer

Ett utvecklingsprogram som drivits av bygg och fastighetsbranschen sedan 2007 för att:

Ett utvecklingsprogram som drivits av bygg och fastighetsbranschen sedan 2007 för att: Sveby 2012 1 Ett utvecklingsprogram som drivits av bygg och fastighetsbranschen sedan 2007 för att: Möta funktionskraven i BBR, byggherrens krav eller andra krav Skapa en rimlig standard för alla aktörer

Läs mer

RIKTLINJE PROJEKTERANDE KONSULTER

RIKTLINJE PROJEKTERANDE KONSULTER RIKTLINJE PROJEKTERANDE KONSULTER KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. X X X X X Senaste revidering markeras med vertikal linje i vänstermarginalen

Läs mer

Planeten ska med! Energianvändning i nyproduktion

Planeten ska med! Energianvändning i nyproduktion Planeten ska med! Energianvändning i nyproduktion Kort om Riksbyggen Kärnaffär Bygger fastigheter med bostadsrätt Skapar bostadsrättsföreningar Förvaltar fastigheterna åt bostads- rättföreningarna Antal

Läs mer

Mängd. använts. Proton SE Takduk

Mängd. använts. Proton SE Takduk 3 Det som användes Alternativ som kunde ha använts Mängd Halogenfri elkabel PVC-kabel 20 915 m Halogenfria installationsrör PVC-rör 2 830 m Lifeline CS (PVC-fritt plastgolv) Tarkett iq Granit 2,0 (PVC-golv)

Läs mer

Utformning av ett energieffektivt glaskontor. Åke Blomsterberg WSP Environmental Energi och ByggnadsDesign, LTH

Utformning av ett energieffektivt glaskontor. Åke Blomsterberg WSP Environmental Energi och ByggnadsDesign, LTH Utformning av ett energieffektivt glaskontor Åke Blomsterberg WSP Environmental Energi och ByggnadsDesign, LTH Uppföljning under system- och bygghandlingsskedet: Vilka möjligheter finns det i en ny glaskontorsbyggnad?

Läs mer

Miljöbyggnad i ombyggnadsprocessen

Miljöbyggnad i ombyggnadsprocessen Miljöbyggnad i ombyggnadsprocessen Miljöcertifiering av Jakobsbergsskolan i Kristinehamn Miljöbyggnad in the process of reconstruction Environmental certification of Jakobsbergsskolan in Kristinehamn Simon

Läs mer

Miljöklassning av byggnader

Miljöklassning av byggnader B? A? C? Miljöklassning av byggnader Torbjörn Lindholm, Chalmers tekniska högskola Klassning av byggnader ett ByggaBo-åtagande Parterna i ByggaBo-dialogen - Regering - Företag - Kommuner har åtagit sig

Läs mer

Fastigheten. Slutet av 1960-talet 9.472 m² A temp 1 byggnad med 13 huskroppar, Byggår Area:

Fastigheten. Slutet av 1960-talet 9.472 m² A temp 1 byggnad med 13 huskroppar, Byggår Area: Fastighet: Tynneredsskolan Fastighetsägare: Göteborgs Lokalförvaltning Totalskolor Etapp 1 Konsulter: CIT Energy Management AB Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår Area: Slutet av

Läs mer

Totalprojekt Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder

Totalprojekt Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder BELOK web augusti 2011 Fastighet: Smultronvägens förskola Fastighetsägare: Göteborgs Lokalförvaltning Konsulter: CIT Energy Management AB Totalprojekt Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten

Läs mer

Sund och energieffektiv inomhusmiljö Projekteringsanvisning vid ombyggnad

Sund och energieffektiv inomhusmiljö Projekteringsanvisning vid ombyggnad Sund och energieffektiv inomhusmiljö Projekteringsanvisning vid ombyggnad Innehåll: Förklaring av förkortningar...3 Inledning...4 Energianvändning...4 Värme...5 Kyla...5 Kontinuerlig mätning...6 Energislag...6

Läs mer

9 Energihushållning. 9:1 Allmänt BFS 2011:26 BBR 19. 9:11 Tillämpningsområde. 9:12 Definitioner

9 Energihushållning. 9:1 Allmänt BFS 2011:26 BBR 19. 9:11 Tillämpningsområde. 9:12 Definitioner 9 Energihushållning Detta avsnitt innehåller föreskrifter och allmänna råd till 3 kap. 14 och 3 kap. 15 första stycket PBF. Avsnitt 9:9 innehåller också föreskrifter och allmänna råd till 8 kap. 7 PBL.

Läs mer

Miljöcertifiering Miljöcertifiering En miljöcertifiering är en bedömning av hur miljömässigt hållbar en byggnad är. Utifrån ett certifieringssystem får en byggnad ett certifikat som visar dess miljöprestanda.

Läs mer

Anvisning Teknisk dokumentation 2015-11-13

Anvisning Teknisk dokumentation 2015-11-13 Anvisning Teknisk dokumentation 2015-11-13 Sida 2(6) Introduktion och allmänna krav Allmänt Dessa anvisningar är upprättade i syfte att få alla handlingar som framställs i samband med ny- eller ombyggnation

Läs mer

MILJÖBYGGNAD - KOMMUNIKATIONSPLATTFORM: FÖRDELAR, POSITIONERING OCH MÅLGRUPP

MILJÖBYGGNAD - KOMMUNIKATIONSPLATTFORM: FÖRDELAR, POSITIONERING OCH MÅLGRUPP WWW.SGBC.SE MILJÖBYGGNAD - KOMMUNIKATIONSPLATTFORM: FÖRDELAR, POSITIONERING OCH MÅLGRUPP INLEDNING 3 mars 2014 I detta dokument sammanställs hårda och mjuka fakta om Miljöbyggnad i form av en bruttolista

Läs mer

KONTROLLPLAN BÖR OMFATTA

KONTROLLPLAN BÖR OMFATTA KONTROLLPLAN KONTROLLPLAN BÖR OMFATTA 1. Vilka kontroller som ska göras och vad kontrollerna ska avse (mot vad) 2. Vem som ska göra kontrollerna 3. Vilka anmälningar som ska göras till BN 4. Vilka arbetsplatsbesök

Läs mer

6.2 Miljöklassningsplan

6.2 Miljöklassningsplan 6.2 Miljöklassningsplan 1 (10) 6.2 Miljöklassningsplan Miljöbyggnad, Torsken 5 Hus C och D, Luleå rojektanpassad: Lisa Håkansson Manual: Manual för nyprojekterad byggnad, version 2.1 Reviderad: 27 juni

Läs mer

Varför certifieringssystem?

Varför certifieringssystem? 1 2 Varför certifieringssystem? Värdeökning Attraktiva lokaler Högre driftnetto Säkrare avkastning Effektivare Strukturerad arbetsmetod Förbättrad laganda Säkrar målsättning Högre kvalitet Checklista för

Läs mer

ByggaF Metod för fuktsäker byggprocess

ByggaF Metod för fuktsäker byggprocess ByggaF Metod för fuktsäker byggprocess Kristina Mjörnell 2007-11-14 1 Fuktsäkerhet i byggprocessen Planering Projektering Bygg Förvaltning Byggherre Ställa fuktkrav Följa upp Hjälpmedel Fuktsäkerhetsbeskrivning

Läs mer

Branschstandard ByggaF metod för fuktsäker byggprocess

Branschstandard ByggaF metod för fuktsäker byggprocess Branschstandard ByggaF metod för fuktsäker byggprocess ByggaF - metod för fuktsäker byggprocess. Branschstandard - ByggaF 1 (24) Innehåll 1 Branschstandard ByggaF metod för fuktsäker byggprocess... 5 1.1

Läs mer

RIKTLINJE ENERGI, MILJÖ OCH MATERIAL

RIKTLINJE ENERGI, MILJÖ OCH MATERIAL RIKTLINJE ENERGI, MILJÖ OCH MATERIAL KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. X X X X X Senaste revidering markeras med vertikal linje i vänstermarginalen

Läs mer

Vägledning tillståndsansökan brandfarlig vara

Vägledning tillståndsansökan brandfarlig vara INFORMATION 2010-10-26 Tekniska nämnden Vägledning tillståndsansökan brandfarlig vara En kort vägledning för handläggning av tillståndsärenden rörande brandfarlig vara. Ansökan om: Här kan sökanden kryssa

Läs mer

Miljöcertifiering av byggnader

Miljöcertifiering av byggnader Miljöcertifiering av byggnader Miljöledning inom staten, Waterfront 29 sep 2014 Tove Malmqvist KTH avd. för Miljöstrategisk analys - FMS tove.malmqvist@abe.kth.se Utvecklingen av miljöcertifiering av byggnader

Läs mer

Energikrav för lokalbyggnader

Energikrav för lokalbyggnader Tidigare versioner: Version 1, Augusti 2006 Version 2, Januari 2008 Energikrav för lokalbyggnader Version 3, Augusti 2011 Bakgrund Beställargruppen lokaler, BELOK, är en av Energimyndigheten initierad

Läs mer

Praktisk användning av Parasol & LCC-kalkyl

Praktisk användning av Parasol & LCC-kalkyl Praktisk användning av Parasol & LCC-kalkyl Påvisande av ekonomiska & miljömässiga vinster vid solskyddsinvestering (Arbetet är en del i kursen Diplomerad Solskyddstekniker) Christian Westberg & Jim Eriksson

Läs mer

Anvisning Teknisk Dokumentation

Anvisning Teknisk Dokumentation ANVISNING 1 (8) Anvisning Teknisk Dokumentation Datum: 2016-02-19 Rev: 2016-06-21 Introduktion och allmänna krav Allmänt Dessa anvisningar är upprättade i syfte att få alla handlingar som framställs i

Läs mer

KONTROLLPLAN ENLIGT PBL PBL KAPITEL 10 kap 6. DATUM: 20141230 rev.: FASTIGHETSBETECKNING: Umeå 7:4. Adress:Riddaregatan??, Umeå

KONTROLLPLAN ENLIGT PBL PBL KAPITEL 10 kap 6. DATUM: 20141230 rev.: FASTIGHETSBETECKNING: Umeå 7:4. Adress:Riddaregatan??, Umeå FÖRSLAG ILL KONROLLPLAN ENLIG PBL PBL KAPIEL 10 kap 6 FASIGHESBEECKNING: Umeå 7:4 Adress:Riddaregatan??, Umeå Ombyggnad för alternativt kulturhus, Ändring av verksamhet DAUM: 20141230 rev.: BYGGHERRE XXXX

Läs mer

9 Energihushållning. 9:1 Allmänt. 9:11 Tillämpningsområde

9 Energihushållning. 9:1 Allmänt. 9:11 Tillämpningsområde Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. För uppgift om ikraftträdande och övergångsbestämmelser och samtliga fotnoter; se respektive

Läs mer

Baskrav för hållbarhet Älvsjö 1.1, Rågsved

Baskrav för hållbarhet Älvsjö 1.1, Rågsved 2014-02-13 Baskrav för hållbarhet Älvsjö 1.1, Rågsved HANDLINGSPROGRAM för planering, projektering, byggande av bostäder Versionshantering Version Kommentarer Datum Ansvarig 1.0 Bilaga till markanvisningstävling

Läs mer

Inledning... 3. Miljöanpassade transporter... 4. Giftfritt Stockholm... 6. Hållbar energianvändning... 7. Resurseffektiva kretslopp...

Inledning... 3. Miljöanpassade transporter... 4. Giftfritt Stockholm... 6. Hållbar energianvändning... 7. Resurseffektiva kretslopp... Miljöprogram 2016 Innehåll Inledning... 3 Miljöanpassade transporter... 4 Giftfritt Stockholm... 6 Hållbar energianvändning... 7 Resurseffektiva kretslopp... 8 Sund inomhusmiljö... 9 Vem och hur?... 10

Läs mer

Totalmetodiken. Totalmetodiken Kortrapport för Etapp 1 maj 2015

Totalmetodiken. Totalmetodiken Kortrapport för Etapp 1 maj 2015 Fastighet: Kevingeskolan - Jungfrun 2 Fastighetsägare: Danderyds kommun Konsulter: Skanska Teknik Totalmetodiken Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket Fastigheten och dess användning Byggår: 1960-talet

Läs mer

Lågenergihus i Västerås

Lågenergihus i Västerås Lågenergihus i Västerås Kommunfullmäktige i Västerås har antagit en definition för lågenergihus. Kvarteret Kartbladet är avsett att bebyggas med småhus. För fristående mindre bostäder (upp till 400 m²)

Läs mer

Energieffektivisering, lönsamhet och miljöklassning vid renovering av flerbostadshus

Energieffektivisering, lönsamhet och miljöklassning vid renovering av flerbostadshus Energieffektivisering, lönsamhet och miljöklassning vid renovering av flerbostadshus Catarina Warfvinge Linköping 8 sept 2011 Vi har tuffa energisparmål: 20% till 2020 och 50% till 2050! Energianvändning

Läs mer

och ungdom 25 3 :22 Rummens tillgänglighet

och ungdom 25 3 :22 Rummens tillgänglighet 1 Inledning 13 1 :1 Allmänt 13 1 :2 Föreskrifterna 14 1 :3 De allmänna råden 15 1 :4 Typgodkännande och tillverkningskontroll 15 1 :5 Standarder 15 1 :6 Terminologi 16 1 :7 Övrigt 16 2 Utförande och driftinstruktioner

Läs mer

Instruktioner för att använda mallen för kontrollplan enligt PBL

Instruktioner för att använda mallen för kontrollplan enligt PBL 1 Instruktioner för att använda mallen för plan enligt PBL Mallen är utformad för att kunna användas för bygge av garage/carport. Kontrollplanen ska anpassas efter det aktuella projektet. Det kan betyda

Läs mer

KVALITETSPROGRAM Hovshaga Centrum Stadsutvecklingsprojekt Antagen av kommunstyrelsen 2012-06-05 196

KVALITETSPROGRAM Hovshaga Centrum Stadsutvecklingsprojekt Antagen av kommunstyrelsen 2012-06-05 196 KVALITETSPROGRAM Hovshaga Centrum Stadsutvecklingsprojekt Antagen av kommunstyrelsen 2012-06-05 196 INNEHÅLL 1. Inledning 2. Byggmaterial 3. Energi 4. Återvinning 5. Tillgänglighet 6. Utemiljö Inledning

Läs mer

BESTÄLLARINFORMATION ORIENTERING OM BESTÄLLARENS VERKSAMHET

BESTÄLLARINFORMATION ORIENTERING OM BESTÄLLARENS VERKSAMHET B B1 BESTÄLLARINFORMATION ORIENTERING OM BESTÄLLARENS VERKSAMHET Ålands landskapsregering har tillsatt en arbetsgrupp med uppdrag att leda projekteringen av en tillbyggnad av det s.k. Nya internatet vid

Läs mer

Totalmetodiken. Totalmetodiken Kortrapport för Etapp 1 april 2015. Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket. Fastigheten och dess användning.

Totalmetodiken. Totalmetodiken Kortrapport för Etapp 1 april 2015. Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket. Fastigheten och dess användning. Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Valåsskolan Mölndals stad ÅF Infrastruktur Totalmetodiken Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket Fastigheten och dess användning Byggår: 1971 Area: 2 237 m² Atemp Verksamhet:

Läs mer

Policy för ny-, om- och tillbyggnad av kommunala lokaler

Policy för ny-, om- och tillbyggnad av kommunala lokaler Policy för ny-, om- och tillbyggnad av kommunala lokaler Ks/2015:532 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Policy för ny-, om- och tillbyggnad av kommunala lokaler Fastställd av

Läs mer

STENHÖGA 1 PARKERINGSHUS

STENHÖGA 1 PARKERINGSHUS PM GEOTEKNIK STENHÖGA 1 PARKERINGSHUS 2013-10-21 Uppdrag: 246422, Processledning kv Stenhöga, Ny detaljplan Titel på rapport: PM Geoteknik Status: Projekteringsunderlag Datum: 2013-10-21 Medverkande Beställare:

Läs mer

Inglasat uterum/inglasad balkong

Inglasat uterum/inglasad balkong Exempelritningar Inglasat uterum/inglasad balkong eskilstuna.se/bygga Vilka handlingar behövs när jag söker bygglov? Bygglov För att komma igång med ditt byggprojekt så snabbt som möjligt är det viktigt

Läs mer

ByggaF. metod för fuktsäker byggprocess Kristina Mjörnell

ByggaF. metod för fuktsäker byggprocess Kristina Mjörnell ByggaF metod för fuktsäker byggprocess Fuktsäkerhet i byggprocessen 2007 kom FoI rapporten om ByggaF 2008 lanserades ByggaF Bakgrund 2012-2013 vidareutvecklades ByggaF till svensk branschstandard Vissa

Läs mer

Instruktioner ansökan om bygglov och anmälan av anmälningspliktig åtgärd

Instruktioner ansökan om bygglov och anmälan av anmälningspliktig åtgärd 2011 Instruktioner ansökan om bygglov och anmälan av anmälningspliktig åtgärd Handlingar som ska lämnas in när Du söker bygglov eller gör anmälan Ansökan om lov mm enklare ärenden 2 ex Kontrollplan 2 ex

Läs mer

Inomhusklimatguiden. Om inomhusklimat, felanmälan och gränsdragning

Inomhusklimatguiden. Om inomhusklimat, felanmälan och gränsdragning Inomhusklimatguiden Om inomhusklimat, felanmälan och gränsdragning Inomhusklimatguiden vänder sig till dig som vistas och arbetar i lokalerna på KTH Campus. Guiden har tagits fram i samverkan mellan Akademiska

Läs mer

Totalmetodiken Kortrapport för Etapp 1 april 2015

Totalmetodiken Kortrapport för Etapp 1 april 2015 Fastighet: Marievik 25 Fastighetsägare: AMF Fastigheter Konsulter: WSP Totalmetodiken Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket Fastigheten och dess användning Byggår: 1995 Area: 11 386 m² Atemp Verksamhet:

Läs mer

Energiteknik AB. Krav 1 (5) Byggår: Area: 5404 m 2 A temp Vårdcentral Byggnaden är uppförd. ett styr- och. Töreboda. I byggnaden finns två

Energiteknik AB. Krav 1 (5) Byggår: Area: 5404 m 2 A temp Vårdcentral Byggnaden är uppförd. ett styr- och. Töreboda. I byggnaden finns två Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Fastigheten Blåklinten 1 Töreboda kommun Wermlandskonsult VVS & Energiteknik AB Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Byggår: 1970 (tillbyggd

Läs mer

fukttillstånd med mätdata

fukttillstånd med mätdata Regenerativ ventilationsvärmeåtervinning Simulering av fukttillstånd med mätdata Lars Jensen Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg och miljöteknologi Lunds tekniska högskola Lunds

Läs mer

BILAGA STYRSYSTEM KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR

BILAGA STYRSYSTEM KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR Version: 3 2014-10-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0BEHOVSANALYS... 4 1BKRAVSPECIFIKATIONER... 4 31BLokal- och funktionsprogram... 4 41BLokal- Fastighets- tomtutredning och plananalys... 4 51Byggnadsprogram...

Läs mer

Anvisningar till ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker permanent till allmänheten

Anvisningar till ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker permanent till allmänheten Uppdaterad 2016-01-25 1 Anvisningar till ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker permanent till allmänheten Avgift för prövningen ska vara inbetalad innan vi behandlar ansökan. Prövningsavgiften

Läs mer

Avgifter i Miljöbyggnad

Avgifter i Miljöbyggnad Avgifter i Miljöbyggnad För att certifiera en byggnad enligt Miljöbyggnad erläggs registreringsavgift, granskningsavgifter, certifieringsavgifter och eventuella kompletterande avgifter. Avgifterna är anpassade

Läs mer

Mall Fuktsäkerhetsbeskrivning

Mall Fuktsäkerhetsbeskrivning Mall Fuktsäkerhetsbeskrivning Projektnamn, Projektnummer Upprättad av: Fuktsakkunnig, ort, datum Godkänd av: Byggherre, ort, datum Senast reviderad Datum Fuktsäkerhet i byggprocessen. Version 1.0. 1 Anvisning

Läs mer

Luftbehandling Funktion och underhåll

Luftbehandling Funktion och underhåll Luftbehandling Funktion och underhåll Leif Håkansson TAC Svenska AB Självdrag, S - 20 o C 25 o C Funktionen bygger på att varm luft är lättare än kall luft och härigenom vill stiga uppåt och drag skapas.

Läs mer

BILAGA ENERGI KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR

BILAGA ENERGI KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR Version: 1a 2014-10-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEHOVSANALYS... 3 KRAVSPECIFIKATIONER... 3 Lokal- och funktionsprogram... 3 Lokal- Fastighets- tomtutredning och plananalys... 3 Byggnadsprogram... 4 BESLUTSUNDERLAG

Läs mer

TALLMON VÅRDHEM Älvkarleby kommun, Sverige

TALLMON VÅRDHEM Älvkarleby kommun, Sverige TALLMON VÅRDHEM Älvkarleby kommun, Sverige Kund: Älvkarleby kommun Version: Datum: 27 Maj 2015 Utgiven av: Kai Luotsinen WSP Upprättad av: Per Dahlhjelm WSP Teknik Statusbedömning Teknisk Due Diligence

Läs mer

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5)

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5) Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Altona, Malmö Stena Fastighter Energy Concept in Sweden Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1967 Area: 9 500 m 2 A temp Verksamhet: Kontorsbyggnad,

Läs mer

Inomhusklimat och energieffektivitet

Inomhusklimat och energieffektivitet Bra inomhusklimat i ett energieffektivt hus ny klassificiering av inomhusklimat DI. Inomhusklimat och energieffektivitet Väl fungerande utrymmen med bra inomhusmiljö är det viktigaste målet i byggandet

Läs mer

Kvalitet och miljö. Kvalitet

Kvalitet och miljö. Kvalitet Kvalitet och miljö Bilaga X, 19 sidor Då kompetensen finns inom bolaget har vi utvecklat ett eget kvalitet- och miljösystem. Nedan följer en beskrivning på hur vi arbetar med kvalitet och miljö frågor.

Läs mer

Frågor och svar kring användning av. SS 25267 Byggakustik Ljudklassning av utrymmen i byggnader Bostäder, utgåva 3

Frågor och svar kring användning av. SS 25267 Byggakustik Ljudklassning av utrymmen i byggnader Bostäder, utgåva 3 2005-05-27 sida 1(10) Handläggare, tfn' Eva Lind-Båth, 08-555 520 89 E-post eva.lind-bath@sis.se Frågor och svar kring användning av SS 25267 Byggakustik Ljudklassning av utrymmen i byggnader Bostäder,

Läs mer

Akustisk dimensionering

Akustisk dimensionering Akustisk dimensionering 1 Eva Sjödahl, Akustiker, Tyréns AB, Malmö Byggprojektens olika skeden Program-/ Ramhandling Systemhandling / huvudhandling Bygghandlingar / förfrågningsunderlag Byggskedet Färdig

Läs mer

Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER MEDICINSKA GASER

Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER MEDICINSKA GASER Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER MEDICINSKA GASER Ver. 2.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Datum 2013-10-24 Landstinget i Uppsala län Innehållsförteckning

Läs mer

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 2253-M-015-100701 version 2 Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 Projekteringsanvisningen är avsedd som en hjälp vid projektering och är avsedd att läsas som en teknisk standard

Läs mer

Miljöcertifiering i praktiken

Miljöcertifiering i praktiken Miljöcertifiering i praktiken Vad är miljöklassning? Varför ska man klassa? Vilka system finns? Kravnivåer? Skillnader mellan systemen Hur gör man? Vad kan man uppnå? Tillämpningsexempel! 1 Om mig Per

Läs mer

Ansökan om bygglov ... Ansökan avser. Fastighet. Sökande. Kontaktperson (om sökanden är ett företag) Medsökande

Ansökan om bygglov ... Ansökan avser. Fastighet. Sökande. Kontaktperson (om sökanden är ett företag) Medsökande Sid 1 (9) Ansökan om bygglov Datum Box 503, 386 25 Torsås.... Innan du börjar fylla i din ansökan om bygglov så läs igenom instruktioner och information i bilaga 1-3 till blanketten. Detta underlättar

Läs mer

EN KLOK HANDLARE. Checklista för energianalys

EN KLOK HANDLARE. Checklista för energianalys EN KLOK HANDLARE Checklista för energianalys INNEHÅLL Steg 1 Inventering av butiken och energianvändningen 1.1 Uppgifter om utförarna 3 1.2 Butiks- och fastighetsdata 3 1.3 Energistatistik 5 1.4 Beskrivning

Läs mer

7 Bullerskydd. 7:1 Allmänt. 7:11 har upphävts genom (BFS 2013:14). 7:12 Definitioner

7 Bullerskydd. 7:1 Allmänt. 7:11 har upphävts genom (BFS 2013:14). 7:12 Definitioner Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. För uppgift om ikraftträdande och övergångsbestämmelser och samtliga fotnoter; se respektive

Läs mer

Energikrav för lokalbyggnader

Energikrav för lokalbyggnader Version 6, september 2015 Tidigare versioner: Version 5, augusti 2011 Version 4, maj 2010 Version 3, maj 2008 Version 2, januari 2008 Version 1, augusti 2006 Energikrav för lokalbyggnader Beställargruppen

Läs mer