CM1 Den fullständiga lösningen för 3:e penningtvättsdirektivet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CM1 Den fullständiga lösningen för 3:e penningtvättsdirektivet"

Transkript

1 CM1 Den fullständiga lösningen för 3:e penningtvättsdirektivet

2 Softronic är ett konsultbolag inom IT och management. Vår verksamhet spänner från rådgivning och nyutveckling till förvaltning och drift. Kunderna är främst medelstora och större företag och organisationer i Sverige. Softronic grundades 1984 och är börsnoterat. Mer information finns på Softronic.se

3 Compliance Manager 1 (CM1) CM1 är en del av Modul 1s strategiska statsning på tjänster kring compliance. CM1 är förutom en fullständig lösning för det 3:e penningtvättsdirektivet en plattform av växa vidare i. CM1 ger företag möjlighten att skapa en överblick över hur organisationen efterlever olika tvingande regelverk. CM1 kan utnyttjas som en informationsnod (CM1i) för att få tillgång till externa informationskällor från vilka företaget vill kunna söka och hämta information från. CM1i ger i sitt grundutförande tillgång till bl. a. identitetskontroll, adressinformation, och information från bolagsverket. CM1 innehåller även en avancerad analysplattform för att betrakta och analysera olika typer av information. Med hjälp av analysplattformen kan bl. a. frågeställningar kring en ökad effektivitet i korsförsäljning eller risker för bedrägerier hanteras.

4 BAKGRUND CM1 är ett svenskt system framtaget speciellt för att möta de krav som den svenska lagstiftningen ställer kring hantering av det 3:e penningtvättsdirektivet. CM1 är en fullständig lösning med stöd för såväl operationella som administrativa rutiner. Systemet är roll- och modulbaserat och innehåller stöd för bl.a. Informationsinhämtning Identitetskontroll Kontroll mot PEP- och sanktionslistor Monitorering Riskanalys Ärendehantering Administration av riskpolicy Administration av utbildningsinsatser Gallringsrutiner Juridikinformation Rapportering (Intern och extern) Spårbarhet och historik Det 3:e penningtvättsdirektivet har ett mer uttalat riskbaserat förhållningssätt jämfört med tidigare direktiv. Risker ska bedömas och olika situationer skall hanteras olika beroende på risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Mer detaljerade krav ställs på att Känna sin kund. Centrala begrepp är identitetskontroll, kontinuerlig uppföljning och utbildning av personal. Kundkännedom En av de större nyheterna i direktivet rör skyldigheten att utröna identiteten hos den verkliga kunden samt att inhämta information om affärsförbindelsens syfte och art. I de fall kundens identitet eller transaktionens syfte och art inte kan fastställas skall affärsförbindelsen ej genomföras vilket är en skärpning mot tidigare direktiv. CM1 har fullständigt stöd för kundkännedomsprocessen och informationsinhämtning av bl.a. Adressuppgifter Information från Bolagsregistret Information om affärens syfte och art Personuppgifter & Identitetskontroll Taxeringsinformation CM1 ger dig även möjligheten att ansluta andra externa eller interna källor av information i det fall mer information krävs för att genomföra en riskbaserad kontroll. Som penningtvättsarkiv har CM1 även funktioner för elektronisk lagring av identitetshandling, gallring av kundinformation (enligt den kommande lagen) samt spårbarhet kring hantering av ärenden och information. Pep och sanktionslistor De kanske mest kontroversiella bestämmelserna rör affärsförbindelser med personer som är eller har en relation till personer i politiskt utsatt ställning, PEP (Politiskt Exponerade Personer). Kraven innebär bl. a. rutiner för att fånga upp dessa personer och därefter tillämpa skärpt övervakning och beslutsfattande på en högre nivå än annars. Även om Personuppgiftslagen (PUL) är undantaget till viss del i relation till penningtvättsfrågor så ställerhanteringen av PEP och sanktionslistor stora krav kring datatvätt. Detta är för att undvika hantering av olaglig information så som brottsmisstanke eller ryktesspridning som ofta är förekommande i utländska listor och register.

5 Dessa frågeställningar hanteras fullständigt av CM1 som ger åtkomst till Tvättade PEP och Sanktionslistor (s.k. terrorlistor ) Informationssökning kring Landrisker Kontinuerlig uppdatering av definitionen av PEP Kontinuerlig uppdatering av vilka sanktionslistor som ska genomsökas för att säkerställa efterlevnad Sökning på kända alias Alla sökningar och dess resultat lagras för spårbarhet samt möjligheten att kontrollera missbruk. Vidare har PUL beaktas under hela utvecklingsprocessen av CM1 Rapportering och riskanalys All riskanalys och övervakning i CM1 har ett riskbaserat förhållningssätt. Detta innebär att varje kund, produkt och transaktion riskvägs vid varje tillfälle. CM1 har ett antal olika typer av regler för att upptäcka transaktioner som bör granskas. Systemet skapar automatiskt ärenden när en regel bryts. Dessa ärenden presenteras översiktligt under Pågående ärenden. CM1 har ett enkelt och intuitivt gränssnitt för att lägga till nya versioner av reglerna eller modifiera befintliga regelparametrar. Genom CM1s risköversikt ges en tydlig bild över hur risksituationen ser ut på aggregerad nivå, per regel, eller över tiden. Utöver reglerna larmar även CM1 i det fall transaktioner avviker från det som upplevs som normalt baserat påkundens profil. Dessa transaktioner flaggas upp som misstänkta ärenden i CM1. CM1 har stöd för samtliga steg från initial identifiering av kunden till rapportering till Finanspolisen. För att hantera olika typer av rapporteringskrav har CM1 ett flertal färdiga rapporter för att underlätta sammanställningen i olika situationer. Exempel på rapporter är Kundsammanställning Ärendesammanställning Finanspolisens rapporteringsmall Handläggarrapporter Internrapportering Utbildningsuppföljning Som grund till de olika rapporterna ligger företagets genomförda riskanalys. Genom ett enkelt och intuitivt gränssnitt införs riskpolicyn i CM1. CM1 möjliggör Olika typer av kundkategorier Olika typer av produkter och tjänster Olika typer av riskklasser Administration av rutinfrågor och koppling till kund, produkt och risk Administration av regler och gränsvärden MONITORERING Det riskbaserade förhållningssättet kräver att fortlöpande övervakning och monitorering skall tillämpas när det föreligger förhöjd risk för penningtvätt. Förhöjd risk anses föreligga bl.a. i följande fall Distanskunder Politiskt Exponerade Personer (PEP) Visa typer av produkter eller länder Vissa verksamhetskritiska situationer

6 Utöver de fördefinierade rapporterna och reglerna har CM1 funktionalitet för att genomföra Ad hoc - analys. I ett modernt gränssnitt ges möjligheten att leta efter avvikande beteenden eller transaktioner. Misstänkta transaktioner kan läggas till en arbetslista för att vid ett senare tillfälle göra en djupare analys av transaktionerna eller för att hitta gemensamma samband mellan olika transaktionsserier. Mönsterigenkänningen i CM1 kan även appliceras ur ett proaktivt korsförsäljningssyfte. Efter genomförd kundkategorisering kan CM1 svara på frågor av typen Kunder som liknar dig har även köpt fonder av den här typen Följande kunder i denna kategori avviker genom att de inte har köpt produkter i alla våra segment Genom att analysera data på CM1s analysplattform erbjuds möjligheter att på ett bättre sätt förstå relationer eller hur kunder beter sig. CM1 presenterar detta visuellt och har funktioner för att finna de starkaste sambanden i det urval ur den totala informationen som betraktas. MÖNSTERIGENKÄNNING och FRAUD CM1 är även en plattform som kan hantera andra typer av regelverk och övervakning, t.ex. insiderhandel eller bedrägerier. I det fall som det finns information kring historiska transaktioner som resulterat i brott mot ett regelverk kan CM1 tränas för att känna igen denna typ av mönster eller beteende. CM1s plattform bygger på väl etablerade algoritmer och modeller för att upptäcka olika typer av mönster. I fallet bedrägerier kan mönsterigenkänning och dataanalys användas för att skydda sig mot fortsatta övergrepp. Genom att finna samband mellan de upptäckta transaktionerna kan orsaken bakom bedrägeriet spåras för att sedan åtgärdas. Ett exempel är korttransaktioner där det finns ett antal kända orsaker så som magnetspårskimmer, modifierad PED, Shoulder surfing, Lebanese Loop eller falska webbsidor. Genom användandet av CM1s analysplattform skapas möjligheten att på ett effektivt sätt skapa underlag för de motåtgärder som ska sättas in t.ex. Spärra kort Ringa kunder med onormalt beteende Byta ut misstänkta kort Införa tätare kontoutdrag Genom att studera olika modeller och träna dessa på känt data kan modellen sedan användas för förutsägelser på kommande transaktioner (av central betydelse i detta är tillgång till relevant testdata och personer med insikt kring de situationer som önskas beskrivas). För erhålla en effektiv modell är det av stor vikt att ha genomförda transaktioner som man vet har varit bedrägerier eller penningtvätt för att med hjälp av dessa träna den valda modellen.

7 MÖNSTERIGENKÄNNING och FRAUD De övergripande stegen för att skapa en modell som kan förutse penningtvätt eller bedrägerier genom mönsterigenkänning (ej regler) är: Analys av modell Träna modellen Testa modellen Använda modellen för förutsägelse Den praktiska handledningen baserar sig på riktlinjerna från de olika tillsynsmyndigheterna som kommer under våren Handledningen består av en praktisk inriktad redogörelse för hur reglerna om penningtvätt ska och kan tillämpas. Olika branschspecifika hänsyn kommer att tas och boken är tänkt att bl.a. innehålla checklistor. I fallet kortbedrägerier finns det ett flertal vanliga sätt som en bedragare kan komma över kortnummer, PIN och CVV2. För att finna den gemensamma nämnaren mellan olika rapporterade transaktioner finns det ett flertal olika aspekter att beakta där de vanligaste är Bedrägerisituationen - PED - Bankomat - Betalterminal - Butikskedja - Bank - Internetsida Kortanvändning på utsatta platser - Asien (främst Filipinerna) - Italien - Spanien - Rumänien Kortanvändningen - Geografisk skida platser samtidigt - Stora belopp Brevlådebedrägerier - Ort eller postnummer (vanligt i Malmö) CM1 LEVERANSSÄTT CM1 har en modern och tjänsteorienterad arkitektur vilket ger ett flertal fördelar. Nya informationskällor kan på ett enkelt sätt adderas till lösningen för de kunder som har specifika önskemål. Detta gäller såväl externa som interna källor. Den valda arkitekturen medför även att CM1 kan levereras på olika sätt beroende på kundens önskemål. CM1s olika funktioner kan levereras i huvudsak på tre olika sätt Som en prenumerationstjänst över Internet Se för mer information Som enstaka funktioner över Internet Software plus Services (S+S) Som en installerad kundanpassad applikation JURIDISKBASINFORMATION Genom CM1 ges även tillgång till juridiks information relaterad till penningtvätt. Innehållet är uppdelat i tre delar: Juridisk basinformation, Praktisk handledning och Nyhetsinformation. Den juridiska basinformationen består av vid var tid gällande Författningar Förarbeten Rättsfall Myndighetsbeslut Föreskrifter Allmänna PM från tillsynsmyndigheterna

8 CM1 Software as a Services Det snabbaste och enklaste sättet att få tillgång till all funktionalitet i CM1 är via prenumerationstjänsten. Detta genomförs via sex enkla steg 1. Gå till 2. Läs igenom och godkänn tjänsteavtalet 3. Uppdatera kund- och faktureringsprofil 4. Genomför första betalningen 5. Konfigurera CM1 via gränssnittet 6. Ladda upp befintligt kundregister Kostnaden för CM1 är uppdelad i en fast månadskostnad (baserad på antalet användare) plus kostnad för informationsinhämtningen. CM1 Software plus Services Tack vare sin moderna arkitektur möjliggör CM1 även att endast valda funktionella delar av systemet kan levereras över Internet och integreras med kundens befintliga affärssystem. Exempel på tjänster som levereras är Informationsinhämtning Kundkännedomsprocessen Tvättade PEP och sanktionslistor Rutinfrågor och dess administration Kostnaden beror på val av funktioner samt önskade tillgänglighetsnivåer. 1. Integrationsanalys Detta steg inleds med ett antal workshops för att tillsammans med kunden se över de olika delar som måste modifieras för att säkerställa att den slutliga lösningen möter verksamhetens krav. Under denna fas diskuteras Applikationsinförande - Import av transaktioner - Genomgång och import av kundregister - Förändringar av webbtjänster för integrera mot interna system Rapportering och regler - Anpassning av rapporter - Skapandet av nya rapporter - Införande av kundspecifika regler Mönsterigenkänning - Analysmodeller - Tidigare misstänkta transaktioner - Kvalité av data 2. Anpassningar Under detta steg genomförs de ändringar som överenskommits under Integrationsanalysen (i det fall de funktionella ändringarna blir så många att leveransdatum påverkas måste en prioritering av kunden genomföras för att uppnå önskat leveransdatum). Under denna fas ansvara kunden för att genomföra sina anpassningar samt sätta upp driftsmiljö och installera den mjukvara som CM1 kräver. CM1 LEVERANSSÄTT CM1 Kundanpassad lösning I det fall CM1 ska levereras som en kundanpassad lösning som ägs av kunden och installeras hos kunden kan detta genomföras på ett flertal sätt där de två vanligaste sätten är: Enterprise All CM1 funktionalitet + införandeprojekt Monitorering Endast monitoreringsrelaterade delar plus PEP och sanktionslistor CM1 Enterprise inkluderar fullständig funktionalitet samt ett införandeprojekt för att säkerställa att systemet integreras så sömlöst som möjligt med eventuella olika kanaler och interna system. Övergripande genomförs införandet av CM1 i följande fyra steg Integrationsanalys Anpassningar Införande av Riskpolicy Konfiguration CM1 LEVERANSSÄTT 3. Införande av riskpolicy I detta steg går vi igenom den av kunden framtagna riskpolicyn för att säkerställa att den går att omsätta i CM1. Större förändringar av CM1 hanteras som separata förändringsärenden. 4. Konfiguration & hantering av data Slutligen genomförs konfiguration av CM1. Under detta steg utbildas även kundens super-user. I detta steg genomförs även Genomgång av befintligkundregister Import av kundregister Klusteranalys av kunderna Uppsättning av import av transaktioner

9 Lagen förespråkar även viss form av retroaktivitet när det gäller kännedom av kunden. För att möta detta kan identitetskontroll, kontroll mot PEP- och sanktionslistor samt uppdatering av adressinformation genomföras i samband med importen av det befintliga kundregistret. Mönsterigenkänning Mönsterigenkänning ingår inte som en del av införandeprojektet då detta nära anknyter till kundens data och de frågeställningar som ska ställas vilket gör det svårt att ge en exakt uppskattning av tidsåtgången. Efter avslutad Integrationsanalys kan en uppskattning av kostnaden ges för detta delprojekt. CM1 FUNKTIONSSAMANSTÄLLNING Område Funktion SaaS Monitorering Enterprise Information Hantering av Know Your Customer -processen Hantering av transaktioner frikopplat från ärenden Identitetskontroll mot Spar* Taxeringsinformation* Identitetskontroll mot Bolagsverket Kontroll mot sanktionslistor** Kontroll mot PEP-listor Landrisker Administration Rutinfrågor Ärendetyper Riskklasser Kundtyper Produkter och tjänster Utbildning Monitorering Ad hoc analys Regelmotorn Risköversikt och administration av regler Införande och framtagning av enklare regler Rapportering Rapporter för ärende, handläggare,.. Anpassning av 2 st befintliga rapporter Skapandet av 4 st kundspecifika rapporter**** Anpassning av automatisk rapportering till FIPO Införande Genomgång av befintligt kundregister*** Genomförande av Integrationsanalys Anpassning av CM1 för sömlös integration**** Införande av importfunktionalitet av transaktioner Import av befintligt kundregister Kundklassificering via klusteranalys * Olika prisbild i de tre versionerna. *** Kostnadsfri hantering av PEP och sanktionslistor i Enterprise. ** Kostnadsfri slagning i Enterprise. **** Inom ramen för det som kommer överens om under Integrationsanalys.

10 SOFTRONIC AB Huvudkontor: Ringvägen Stockholm Tel: Fax: SOFTRONIC DANMARK A/S Fruebergvej 3, boks DANMARK Ö Tel: Fax: SOFTRONIC AB Krokslätts Fabriker MÖLNDAL Tel: Fax: Östra Promenaden 7A Malmö Tel: Fax: Rådhusgatan SUNDSVALL Tel: Fax: Rattikvägen Arjeplog Tel: Fax: CONSULTUS AB Ringvägen Stockholm Tel: Fax: Östra Promenaden 7A Malmö Tel: Fax: Ringvägen 100, Stockholm Telefon: Fax:

MMK. Intelligent ärende- och inventariehantering

MMK. Intelligent ärende- och inventariehantering MMK Intelligent ärende- och inventariehantering MMK utvecklades av Vendel Data första gången 1997 som ett verktyg för den egna organisationen. Målsättningen var att ge stöd till en arbetsmetodik baserad

Läs mer

EtikU 11 Medlemmarnas tillämpning av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

EtikU 11 Medlemmarnas tillämpning av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FARS UTTALANDEN I ETIKFRÅGOR EtikU 11 Medlemmarnas tillämpning av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (december 2012) 1 Inledning Lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt

Läs mer

EtikU 11 Medlemmarnas tillämpning av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

EtikU 11 Medlemmarnas tillämpning av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FARS UTTALANDEN I ETIKFRÅGOR EtikU 11 Medlemmarnas tillämpning av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (december 2012) ETIKU 11 MEDLEMMARNAS TILLÄMPNING AV PENNINGTVÄTTSLAGEN

Läs mer

Bra för fastighetsmäklare att veta om

Bra för fastighetsmäklare att veta om Publicerad 2015-05-27 Senast uppdaterad 2015-05-27 Bra för fastighetsmäklare att veta om Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Detta är information för fastighetsmäklare som är avsett

Läs mer

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Revisionsrapport Söderhamns kommun Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering December 2008 Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...2 2. Inledning...4

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem

Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem 2013-11-25 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 11-11528 och 12-4167 Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem Finansinspektionen

Läs mer

För kommunikationsmyndigheten PTS

För kommunikationsmyndigheten PTS PTS-ER-2012:12 För kommunikationsmyndigheten PTS - Kartläggning och analys av den svenska marknaden för trygghetslarm Mars 2012 www.a-focus.se A-focus A-focus, etablerat 2000, är ett svenskt konsult- och

Läs mer

Förstudierapport GamIT 2015+

Förstudierapport GamIT 2015+ GamIT Sida: 1 (65) Förstudierapport GamIT 2015+ skapad för: Vävnadsrådet skapad av: Oskar Thunman Elisabeth Tjälldén Mawell GamIT Sida: 2 (65) Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 Aktiviteter under

Läs mer

Affärsnytta med molnet

Affärsnytta med molnet Affärsnytta med molnet Grupp Affärsnytta Version 1.0 Författare Namn/Företag Mikael Carlsson / DevProfessionals - Ordförande för gruppen affärsnytta Hans Werner / Radar Group Predrag Mitrovic / MyNetHouse

Läs mer

Bilaga 6. Tjänstekatalog

Bilaga 6. Tjänstekatalog 1 (63) Bilaga 6 Tjänstekatalog Innehåll 2 (63) 1 Inledning 3 1.1 Tillämpning 3 1.2 Ytterligare beskrivning kopplat till tjänst 3 1.3 Ändring av tjänster 4 2 Tjänstearkitektur 5 3 Sammanställning av e-tjänster

Läs mer

Revisorn och penningtvätt

Revisorn och penningtvätt Mälardalens Högskola Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, EST FÖA300 Kandidatuppsats i Företagsekonomi, 15 hp VT 2013 Revisorn och penningtvätt En studie om hur revisorer tillämpar lagen om penningtvätt

Läs mer

Bilaga 3 - Anvisningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet

Bilaga 3 - Anvisningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet Bilaga 3 - Anvisningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet Dnr 1-516/2013 (ersätter Dnr 6255-2012-060) Gäller från och med Innehåll Bilaga 3. Anvisningar... 1 3.1 Genomförande av

Läs mer

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering Introduktion till portföljstyrning version 1.0 Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/traffic_light_tree.jpg/1280px-traffic_light_tree.jpg

Läs mer

Vägledning för advokater och advokatbyråer beträffande lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Vägledning för advokater och advokatbyråer beträffande lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Vägledning för advokater och advokatbyråer beträffande lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Penningtvättslagstiftningen i ett advokatperspektiv Innehållsförteckning 1. Allmänt...

Läs mer

Arbetslöshetskassornas e-tjänster

Arbetslöshetskassornas e-tjänster 2006-02-13 Dnr 2004/3284 2006:3 Arbetslöshetskassornas e-tjänster 2 Denna rapport redovisar en översyn som IAF under år 2004 och 2005 har gjort av kassornas e-tjänster och av regelverket för e-tjänsterna.

Läs mer

Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010

Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010 Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010 - KOMMUNAL IT-SAMVERKAN I VÅRD OCH OMSORG Teknisk Infrastruktur, Projekt 2010, Kommunal IT-samverkan i vård och omsorg 1 Upplysningar om innehållet: Christer Haglund,

Läs mer

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport 1 (46) Datum 2013-05-28 Upprättad av Arbetsgruppen det digitala mötet ingående i E-delegationens arbetsutskott helhet Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport

Läs mer

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor Regeringsuppdrag Rapport Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor 2015:44 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

Bisnode Akademin Kurser och utbildningar 2013 2014 VI OMVANDLAR DINA FRÅGOR TILL INSIKTER.

Bisnode Akademin Kurser och utbildningar 2013 2014 VI OMVANDLAR DINA FRÅGOR TILL INSIKTER. Bisnode Akademin Kurser och utbildningar 2013 2014 VI OMVANDLAR DINA FRÅGOR TILL INSIKTER. Bisnode Akademin Kurser och utbildningar 2013 2014 När besluten fattas. På Bisnode har vi som ambition att hjälpa

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Nyckeln till framgång med implementeringen av CRM

Nyckeln till framgång med implementeringen av CRM Handelshögskolan VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för informatik 03-06-10 Nyckeln till framgång Abstrakt: Allt fler företag har börjat inse att marknadsföringens viktigaste syfte inte enbart är

Läs mer

IT-verktyg för kundservice, entreprenörsuppföljning och fakturering. RVF Utveckling 2005:03 ISSN 1103-4092

IT-verktyg för kundservice, entreprenörsuppföljning och fakturering. RVF Utveckling 2005:03 ISSN 1103-4092 IT-verktyg för kundservice, entreprenörsuppföljning och fakturering RVF Utveckling 2005:03 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling2005:03 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska 2005 Upplaga: 1000 ex

Läs mer

Kontroll av verifikationer en vägledning för kontrollmiljö och attestregler

Kontroll av verifikationer en vägledning för kontrollmiljö och attestregler Kontroll av verifikationer en vägledning för kontrollmiljö och attestregler www.sfti.se Datum: 2013-06-03 Dnr: 3.2 672/2013 ESV-nr: 2013:40 Copyright: Ekonomistyrningsverket och Sveriges kommuner och landsting

Läs mer

Instruktion om åtgärder mot penningtvätt

Instruktion om åtgärder mot penningtvätt HSB Dalarna ekonomisk förening 716412-8980 Instruktion om åtgärder mot penningtvätt Antagen av styrelsen 17 december 2012 HSB Dalarna tillhandahåller Betalningsförmedling samt finansiell medelförvaltning

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

EN SMÅFÖRE- TAGARVÄNLIG ARBETSFÖRMEDLING. november 2013

EN SMÅFÖRE- TAGARVÄNLIG ARBETSFÖRMEDLING. november 2013 EN SMÅFÖRE- TAGARVÄNLIG ARBETSFÖRMEDLING november 2013 november 2013 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Syfte... 6 2.2 Rapportens huvudsakliga innehåll... 6 2.3 Metod... 7 2.4 Utmaningar

Läs mer

StandardKostnadsModellen Metodutveckling och pilotmätning av mervärdesskattelagen. Underlagsrapport

StandardKostnadsModellen Metodutveckling och pilotmätning av mervärdesskattelagen. Underlagsrapport StandardKostnadsModellen Metodutveckling och pilotmätning av mervärdesskattelagen Underlagsrapport StandardKostnadsModellen Metodutveckling och pilotmätning av mervärdesskattelagen Innehåll Sida Sammanfattning...

Läs mer

Ge din information rätt säkerhet

Ge din information rätt säkerhet Teknisk rapport SIS/TK 318 N46 Version 6.00 2006-08-07 Ge din information rätt säkerhet Handbok i informationssäkerhetsarbete Baserad på standarderna: ISO-ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet

Läs mer