2001*2. IsaktfiQtr, 9K. ' + Tiifiriid C. L I,, w %8..-'7 / j ) 'g(t 0 -litiim rn e/s7f

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2001*2. IsaktfiQtr, 9K. ' + Tiifiriid C. L I,, w %8..-'7 / j ) 'g(t 0 -litiim rn e/s7f

Transkript

1 »Ktncesff. 0 m m Z f t f o b a / i e ^ Q it ' + Tiifiriid C " 0 ^ F l i f i k t b. v 9 SO S t j %8..-'7 / 50/A L I,, w IkJig'glosa' j ) 'g(t 0 -litiim rn e/s7f<ii<sb. S i <? $$$$ /g S.A sftol fs ' ' H O IsaktfiQtr, 9K Statu ippam ie' K r'a klwlnb, 18 J N'orflJiofttutt' $Toim 4? n.ft**1 /6 S ajneek. S alsk. 2001*2?oys7to1ms7f, /2 *

2 Redaktionellt Medlemstidning för Västra Kretsen av Klubb Maritim Förening för fartygshistorisk forskning Utkommer med fyra nummer per år. Årgång 30. Nummer 113 från starten. ISSN Huvudredaktör och ansvarig utgivare: Krister Bång Övriga i redaktionen: Lennart Bornmalm Jan Johansson Bertil Söderberg Redaktionen adress: Box 421, GÖTEBORG E-post: Årsavgift för 2001: 180 kr (postgiro ). D raget kring Länspum pen har väl aldrig varit starkare än nu. H uvudredaktören gjorde i m itten av m aj en resa genom landet m ed stra n d h u g g i K alm ar, O sk a rsh a m n, L o ftah am m ar, O xelösund, Stockholm och Sundsvall. I den senare staden hade K lu b b M a ritim sitt å rsm ö te och d är d elto g o ck så B ertil Söderberg och Lennart Bornm alm. A rtiklar och förslag till artiklar kom m er också in. Det är svårt att få plats m ed allt trots att vi ökat sidantalet. M en det är ju enbart ett angenäm t problem. Vi har fo rtsatt på den inslagna lin jen m ed up psökande verksam het. D et känns m ycket bra att träffa personer som har intressanta saker att berätta. M an önskar bara att m an hade haft den tiden för tio år sedan! A rtiklarna i förra num ret var tydligen m ycket intressanta. Skonaren D agnys historia har orsakat febril verksam het för att få skutan bevarad till eftervärlden och m an diskuterar nu m öjligheten att låta författaren åka till Piteå för att närm are presentera skutan. D et finns ett starkt intresse där för D agnys b ev aran d e. G u nnar H eik en b ergs b e rä tte lse från sin tid i Consafe väckte även den stor uppm ärksam het. Vi får hoppas att den artikeln leder till fler i ämnet. N u är det som m ar och alla skall koppla av. M en om det blir någon regnig dag, vilket Gud förbjude, så tänk då på Länspum pen och åstadkom något kreativt som vi alla kan få ta del av. Redaktörerna Tidningen får citeras om källan anges. För återgivande av signerade artiklar och illustrationer erfordras dock författarens och redaktionens tillstånd. Förutom tidningen Länspumpen har Västra Kretsen egen klubblokal med stort och omfattande fotoarkiv samt eget bibliotek. Sjökortet på omslaget är sjökort nr 70 Marstrand, kartplåt 1911, utgåva 1 juni Sjöfartsverkets publiceringstillstånd dnr gällande t o m år Tryck Litorapid Media, Göteborg. Omslagsbilden: Bogserångaren Primus vid Ortvikens pappersbruk, väntande pä Klubb Maritims årsmötesdeltagareför återfärd till Sundsvalls hamn. Foto Bertil Söderberg 19 maj Innehåll 3 G ruvbolaget Vieille M ontagne och dess fa r ty g Olle G ustafsson 20 Sjöfarten på B o r å s... K rister Bång 24 I K alm ar N yckels k ö lv a tten... L ennart Rydberg 28 Bilder ur gam la fo to a lb u m... Bertil Söderberg 29 H julångare i norra Bottenviken, 1... A rne sundström 35 Resa till O stasien m ed s / s S u m a tra......t. C a rlsso n /E Fransson 42 B åtarna från L u n d b y... Bertil Söderberg 44 Bogserbåten F. H. K o c k u m...paul N ilsson 46 Till flydda tider å te rg å r... Bertil Palm 48 H orisonten ru n t...redaktör Jan Johansson Stor skutträff i Hunnebostrand I m itten av ju li m ånad 2001 arrangeras en stor skutträff i H unnebostrand strax norr om Sm ögen. D et är eldsjälen L eif A nderberg (tel ) som har inbjudit skutor av olika slag till ett som m arm öte i H unnebostrand. N är dessa rader skrivs har ett tjugotal skutor anm ält sitt intresse, alla olika sorter från Colin A rcher-båtar från N orge till skolskepp, m ånga från V ästkusten. Intresset från allm änheten verkar också vara stort. M an kom m er att hålla till i H unnebostrands södra ham n, där m an tidigare bland annat lastat ut sten till olika delar av världen. I H unnebostrand finns bland annat ett stenhuggarm useum, nybyggt Folkets H us, en stor fin ham n m ed plats för gästbåtar, restauranger, m arina, servicebutiker, bank och post. D et är ett levande sam hälle även vintertid. Ä r D u skutintresserad är Du välkom m en till H unnebostrand i som m ar... Sigge Bergh Minne från skutepoken i Hunnebostrand. Alma gjord av smeden Eyvind Jangefeldt står på Badhuskajen. 2 Länspumpen 2001:2

3 Vieille M ontagne No 2 lämnar Åmmeberg en vacker sommardag vid förra sekelskiftet. Foto frän Gruvmuseet i Zinkgruvan. Gruvbolaget Vieille Montagne och dess fartyg Av Olle Gustafsson De lite äld re farty g sin tressera d e frå n v ä s tra S v e r ig e k o m m e r säkert ihåg de sm å lastfartygen m ed de egendom liga nam nen, som syntes reg elb u n d e t i G ö teb o rg, p å G ö ta älv, i västra delen av G öta kanal och på norra V ättern under tiden G öta kanal var öppen för sjöfart, vilket då var från någon gång i april till slutet av december. Fartygen var av traditionell kanalbåtstyp m en ändå karaktäristiska m ed sina gråm ålade skrov m ed en bred svart rand och nästan yachtliknande fina skick. Skorsten e n v a r sv a rt m ed e tt b lå tt b a n d m ed bokstäverna VM i bandet. N am nen var svåruttalade för en västgöte eller en göteborgare, och inte visste väl folk i allm än h et h e lle r v ad de eg en d o m lig a orden betydde. V illebåtarna sa m an, och så var de också kända i sjöfartskretsar. Vieille M ontagne är franska och betyder "G a m la b e rg e t", o ch fa rty g en tillh ö rd e e g e n tlig e n d et g a m la a n rik a b e lg is k a gruvbolaget "L a Société des M ines et Fonderies de Z inc de la Vieille M ontagn e" b e lä g e t i A n g leu r, en fö rsta d till L ièg e i Belgien. Å r 1857 förvärvade det belgiska bolaget egendom en Å m m eberg vid en v ik i norra V ä tte rn m ed d e ss, sed a n m e d e ltid e n, välkända gruvor. H är byggdes en för den tiden m ycket stor anläggning m ed gruvor i sam hället Z inkgru van och anrikningsverk, adm inistration, lokstall, ham n, direktörsbostad m m i Å m m eberg. Å r 1989 u p p g ick V ie ille M o n ta g n e i U nion M inière. Å ret d ärpå registrerades Vieille M ontagne Sverige som en filial till det belgiska bolaget, och 1993 blev gruvb olaget registrerat som ett svenskt aktiebolag. Efter några nam nbyten blev firm a nam net hösten 1997 Z inkgru van M ining A B. Företag et h ad e då b y tt ägare; 1995 köpte näm ligen den au stralien sk a stork o n cern en N o rth L im ited d et sv en sk a gruvbolaget av U nion M inière. G ru v b o la g e t V ie ille M o n ta g n e synes under hela sin tid i Sverige ha varit socialt sett en föregångare; m an startade apotek, sjukvård, sjukkassa, skolor m m sam t införde en pensions- och begravningskassa fö r såväl tjän stem än som arb etare efter b elgiskt m önster, och detta redan i m itten på 1800-talet. H ela sam hället förändrades också. Från att ha varit en liten bondby uppfördes nu på kort tid m ånga nya och stora byggnader; rosteri, v askverk, kontor, gasverk, hotell (Casinot) m m. A lla dessa hus byggdes m er eller m indre som kopior av m otsvarande byggn ader i A ngleur i Belgien. Å tskilliga av husen står fortfarande kvar. Å r 1916 byggdes en ny herrgård i tegel m ed bru tet tak, ritad av den kände stockholm sarkitekten Ivar Tengbom. D en vackra herrgården finns fortfarande kvar. D en ägs n u m era av d en k ä n d e d ip lo m a te n och författaren Jan M årtensson. M alm en bröts i hu vud sak i de två gruvorn a N ygru v an och K n allagru van och fraktades sedan m ed egen norm alspårig jä rn v ä g d en ca 11 km långa v ägen från Zinkgru van till Å m m eberg, där den anrikades. M alm sligen, som i hu vud sak b e stod av zinkblände och blyglans, transporterades sedan m ed bolagets fartyg till Göteborg för vidare transport m ed Sternhagenbåtarna till Belgien För lagring och om lastning i G öteborg förvärvade bolaget 1860 en tom t på H isingen, närm are bestäm t där G öteborgs Fri Länspumpen 2001:2 3

4 utanför lokstallet, så det är inte så stor risk num era att det skall försvinna. Ljuset är tänt inne i stallet på kvällarna, så m an kan när som helst, även kvälls tid, gå fram och titta, alld eles gratis. Tycker m an om att vandra kan m an följa den gam la banvallen hela sträckan eller delar av den. Den går fram genom m ycket vacker m ellansvensk natur och är väl värd en prom enad. CARLSUND Loket Carlsund var byggt på Motala Verkstad Fotoarkiv Stig Nyberg. ham n nu ligger. H är byggdes lagerbyggnad, b o städ er m m. K ostn ad ern a för de båd a h am n anläggningarna i Å m m eberg och G ö teb o rg in k lu siv e b y g g n a d er och to m tm ark en i G ö teb o rg b e lö p te sig till kr. Bolagets anläggningar i G öteborg exproprierades 1916 av G öteborgs stad då den nya friham nen skulle byggas. M an flyttade då till M arieholm, som ligger lite längre upp i älven m en på m otsatt sida. D är byggd es n y tt kontor, kaj, b o stä d e r m m. På denna platsen kom m an också att stanna i ca 50 år eller tills sjö farten flyttad es till O tterbäcken. K ajen är nu d et enda som finns kvar. M ed u ndantag för d en m od ernisering som gruvdriften och transporterna krävde fortsatte driften på detta sätt i över hundra år. Jag skall här inte gå in något närm are p å g ru v d rifte n o ch m ed d en fö ren a d e detaljer utan håller m ig till i huvudsak sjöfarten. Nya saker började hända på 1960-talet. M an flyttade sjötransporterna från G öteborg till O tterbäcken för vidare transport därifrån till B elgien. D e kortare resorna gjorde att b lott två fartyg erfordrades, och V ieille M on tagn e II ku n d e e fter hand säljas. L ite sen are så ld es d e övriga två fartygen och m alm en transporterades m ed inhyrda fartyg. Efter att under ett år ha transporterat sligen från Z inkgruvan till Å m m eberg m ed lastbil stod 1976 d et nya a n rik n in g sv erk et i Z in k g ru v an färd igt. Järnvägen hade lagts ner året före och nu b lev äv en fa rty g e n ö v erflö d ig a. S lig en kunde transporterades m ed lastbil direkt från Zinkgruvan till Otterbäcken. En bidragande orsak var naturligtvis också att Göta Kanal vid denna tidsperiod hade fått så lite nyttotrafik att m an planerade att ha V ästgötadelen öppen endast 3-4 m ånader per år, något som m an redan gått över till vad gäller Ö stgötadelen. Järnvägen Innan vi går över till att titta på övriga transportm edel några ord om järnvägen. Den var som tidigare näm nts norm alspårig och 11 km lång. D en påbörjades 1857 och öppnades för trafik den 1 ju ni Jä rn v ä g en lad es n er d en 12 ju li B isp året till K n allagru van had e då inte trafikerats sedan Det första loket beställde m an från M otala W erkstad som m an för övrigt hade m ycket affärer med. Loket fick nam net 'C arlsund' efter chefen på M otala W erkstad, den kände Otto E. Carlsund. För övrigt var detta Motala W erkstads första lok. Loket var sexkopplat och ett s k sadel tanklok. Det m åste ha varit en lyckad konstruktion för det var i dagligt bruk i 67 års tid. Å r 1892 in k ö p te s y tte rlig a re e tt lok, denna gång från N ydqvist & H olm i Trollhättan. Det nya loket fick nam net Å m m e berg'. Utöver dessa båda lok har det funnits ett par diesellok och några dressiner. D e t fa n n s i p ra k tik e n in g e n a llm ä n godstrafik eller passagerartrafik, m en viss transport av gruvarbetare och bolagsgods m ellan Å m m eberg och Zinkgruvan förekom fram till i början på 1950-talet. D e två ån gloken finns fo rtfaran d e att b e s k å d a fö r d en so m ä r in tre s s e ra d. 'C arlsund' står på Järnvägsm useet i G ävle och Å m m eb erg ' står i sitt gam la lokstall i sam hället Å m m eberg. Å m m ebergsloket är i m ycket fint skick, beroende på att m an hade tänkt sända det till Belgien i sam band med bolagets 150 årsjubileum och därför rustade upp det ordentligt. En lågkonjunktur m ed d ärav fö ljan d e p risras på zink gjorde att hela saken inställdes. D et fin n s inte en m eter jä rn v ä g ssp å r Övriga kommunikationer Vad gäller övriga kom m unikationer, förutom sjöfarten, hade naturligtvis bolaget järnväg, truckar och hissanordningar för transport av m alm en nere i gruvorna. Ovan jord har det funnits hästar och t o m oxar för transport av m alm en fram för allt vid rosthyttan när denna var i drift. D et har naturligtvis också funnits bilar. D en första bilen var av m ärket M inerva. Inte så konstigt då M inerva var en belgisk tillv e rk a re av ly x b ila r fram till an d ra världskrigets utbrott. Vart bilen sederm era tagit vägen är m ig obekant. Sjöfart K apten Lindquist, m era om honom längre fram, m ed d elar a tt red an m id so m m a r dagen 1857 anlände det första ångfartyget till Å m m eberg. Tyvärr u p p ger han inte fa rty g e ts n am n ; k a n sk e d ä rfö r a tt han m åste ha fått up pgiften i andra hand, då han föddes Som om näm nts på annan plats i denna artikel påbörjad es ham nen i Å m m eberg väntan på att kunna sätta in egna fartyg på m alm trafiken till G öteborg inhyrdes skutor och en och annan ångare. N ågra skutor som om näm ns i arkivhandlingar är: Adrian, Activ, Emm a, Felix, Hertigen, Pojken och Zepora. Skutorna började gå 1860 redan innan ham nen var färdig. Å r 1864 lastad e ån g fartyg et A sk ersun d som första ångare. U nder årens lopp kom m an att till och från hyra in farty g för transport av m alm. På ett ställe i arkivet näm ns s /s N erike. Sam tidigt kan näm nas att fartygen givetvis också transporterade s ty c k e g o d s fö r b o la g e ts rä k n in g frå n G öteborg till Å m m eberg. Kol till rosthyttan, för uppvärm ning av byggnader och för drift av ångloken var fram till efter andra världskriget en inte obetydlig last. Bolagets sk o g ar p ro d u cerad e o ckså råv aro r som skulle transporteras till sina köpare. Resor m ed "p ro p s", torde vara vad vi i dag kallar m a ssaved, tran sp o rterad es b l a till Jö n köping. Vissa resor tog m an också råvaror till H am m ars glasbruk som returlast. I detta sam m anhang kan det vara på sin p lats a tt n äm na att fa rty g e n o ck så tog p assag erare. D etta gälld e d els p ersoner m ed anknytn in g till b olaget, d els också b etalan d e p assagerare. M an ku nde resa både i salong och som däckspassagerare. 4 Länspumpen 2001:2

5 Kapten L indquist har gjort en sam m anställning över de passagerare han m edtog på V M N o2 under åren H ans uppdelning ser ut enligt nedan: År Bolagets Ö vriga salongs- & däckspassagerare personer personer Sum m a U tlänningar: *) Fraulein Clara M uller (Stollenw erk) Fraulein M K irchner (D irektör Bekk) H err+fru+gosse K ynartz (Schm idt) Fru K arkutsch+2 flickor (D irektör Bekk) Fräulein Lichen Crom e (Stollenw erk) Fraulein H edvig Becker (Stollenw erk) Fraulein Selm a Stachely (Tillem ans) Fraulein E Feldtm an (Stollenw erk) Fraulein H eberte (Stollenw erk) *) N am nen inom p aran tes är d irektörer eller högre tjänstem än. M an får väl anta att passagerarna var gäster till dessa personer. Slutligen tillägger Lindquist: Å r / 7-6 / 7 var m in far och m or med. D et finns också anteckningar om resor till olika platser vid norra Vättern då m an häm tat eller läm nat p assagerare, i regel högre utländska (belgiska) gäster. B lan d L in d q u ists a n te ck n in g a r fin n s också en lista över sju m era fram stående p assagerare, några m ed fruar, som varit m ed under dessa år. O m de är inräknade i antalet ovan eller ej fram går dock inte. Tittar m an på passagerarlistan ser m an att det var anm ärkningsvärt m ånga bolagspassagerare under 1914 och Kan det vara så att det är utlänningar m ed fam iljer som väljer att åka hem nu när det är krig ute i Europa? I de anteckningar och dokum ent jag tagit del av finns det dock inget som styrker dessa antaganden. Ö vriga passagerare kan, åtm instone delvis, vara em igranter som på detta sätt kom Den första båten fick namnet Vieille Montagne, senare med tillägget N ol. Foto ur Robin Holmstedts samling i Klubb Maritim Västra Kretsens arkiv. till G öteborg på ett billigt vis. Eller är det m anget ty direktören valde att resa tillbaka lokalt folk som följde m ed en kortare bit på sam m a sätt. Detta var sannolikt enda t ex för att hälsa på släkten i K arlsborg eller gången som ett av bolagets fartyg fick gå Töreboda! M ånga frågor hopar sig när man tillbaka till Å m m eberg utan att först lossa b ö rjar granska ett b olags göran d en och lasten! Befälhavaren, kapten PA. Lindquist, låtanden. den här om talade Lindquists far, fick som Det förekom också lustresor med tjänstem m inne av G enerald irektören m ottaga en ännen och d eras fam iljer till olika platser d yrbar belgisk kaffeservis. ru nt V ättern, t ex M edevi, V adstena och Bolagets egen sjöfart kan sägas börja m ed Hjo. På resorna hade m an i regel m usik och att V ieille M ontagne anländer till Å m m e m an dansade på lastluckan. Dessa lustresor berg den 29 ju lil8 6 5 från M otala W erkstad förekom främ st under Bekks och W ibels d är hon b yggd es. Farty g et had e byggts tid. Bistrare tider följde tydligen sedan. Den under up psikt av kapten P.A. Lindquist, m er lättsam m a galliska livsstilen m ärkte som sedan blev fartygets första befälhavare. m an m indre av allt eftersom det blev fler H on avgick dagen därpå m ed 208 ton svenskar i ledningen. D et bör näm nas att m alm på sin första resa. Fartyget var med denna trevliga sed trots allt togs upp igen största sannolikhet utrustad med en enkel e fte r an d ra v ä rld sk rig e t. D en te k n isk t högtrycksm askin. ansvarige för fartygen, Bengt N orefors, tog N ästa steg in träffar 1876 då b o lagets initiativet till en årlig resa från Vassbacken direktör, Schw arzm ann, kan ta em ot nästa vid sjön Viken och till Å m m eberg. Resan fartyg, också från M otala W erkstad. Detta gjordes i tjänstem annaföreningen Casino- fartyg, som i sitt ursprungliga skick, av klubben regi. I början åt m an m iddag på bilder att döm a, ser ut att vara m ycket likt K analhotellet i K arlsborg; senare hade m an V ieille M ontagne nu med tillägget N o l, m at m ed från Brukshotellet (Casinot). döps till V ieille M ontagne No2. En resa är särskilt värd att om näm na. År VM N o2 kom att bli ett "happy ship " och 1874 b esökte den belgiske generald irektören seglade på kan alen, insjöar, i finska farföljdes Louis de Sin^ay Å m m eberg. H an åtvatten och de stora haven ända tills hon av "fam ilj och stor s v it" H ela sällskapet förliste i K aribiska havet H är är på inklusive d en svenska direktören sin p lats a tt in fo g a n å g o t om farty g ets åkte till G öteborg m ed båt. H ela båten gjordes num rering. Fartyget fick i dopet nam net i ordning. M an planade ovanpå m alm VM No 2. Sam tidigt döptes VM om till VM lasten m ed brän nm alm, s k grillé, v ilket No 1. Förm odligen för att vara konsekventa täcktes med brädor. O vanpå detta ordnade döpte m an om V M No 2 till V M II i början m an sovplatser m ed hjälp av bräd or och på 1950-talet. Trean och fyran hade ju redan presenningar. M atfrågan hade den svenske från början fått rom erska siffror. direktören ordnat så att festm åltider stod Vieille M ontagne N o2 var det fartyg b o färdiga att avätas i Töreboda, V änersborg laget valde för att föra kung O scar II och o sv. V ädret var idealiskt och passagerarna dåvarande kronprins G ustaf med uppvaktning triv d es ty d lig en u tm ärk t m ed a rra n g e från A skersund till Å m m eberg då de Länspunipen 2001:2 5

6 besökte Å m m eberg och gruvorna i Zinkgruvan den 7 juni D en 5 ja n u a r i u n d e rte c k n a d e direktör O tto Torell kontraktet m ed M otala W erkstad om b yggan d et av en ångare i järn. Fartyget fick nam net V ieille M ontagne III och anlände till Å m m eberg den 24 ju ni sam m a år. K apten W ilhelm Lindquist m eddelar i sina anteckningar att fartyget b yggd es "u n d er m itt ö v erin seen d e och anvisningar". Kapten Lindquist blir fartygets första befälhavare och, får m an förm od a, red eriets flaggskep p are. En icke angiven dag 1916 avgick fartyget på sin första resa m ed m alm till Göteborg. Sam m a år bytte m an ut ångm askinen i V M N o2 m ot en Bergsundsm otor. A rbetet u tförd es också då på M otala W erkstad. Bolaget var även i detta avseendet en pionjär. De dåliga tider som rådde under första världskriget avspeglade sig också häruppe. Kapten L indquist m eddelar att 1918 gick V M N o2 inte m ed m alm utan lastar ved uppe i norra Vättern, förm odligen för bolagets räkning. Tidvis var fartyget upplagt på grund av oljebrist. Ny fyr anlades Som ett exem pel på hur bolaget och dess personal tog initiativ till och genom förde olika projekt m ed egna m edel må näm nas M åkhällans fyr i N orra Vättern. Å r 1921 skrev kapten W Lindquist, s/s V ieille M ontagne III, till K ungl Lotssty- relsen m ed begäran att bolaget skulle få uppföra en fyr på M åkhällans skär m ittem ot Bastedalen i Norra Vätterns skärgård. Efter tre m ånader fick kapten Lindquist svar från Lotsdirektör Erik H ägg att fyren fick u p p fö ra s på v illk o r a tt d en a lltid u n d erh ö lls av b o laget. E n jä rn stä lln in g tillverkades på bolagets verkstad och en fyrlykta inköptes från Aga. Lyktan var av 6:e ordningen och lyste m ed vitt sken. Den kostade 800 kr. M an hade tidigare tillskrivit Kungl. Lotsstyrelsen m ed begäran om en fyr på ovannäm nda plats m en fått beskedet att inga m edel fanns att tillgå. Då som nu! D en 28 novem ber 1922 var lotskap ten K arl S u n d h o lm från K a lm a r u p p e och avsynade fyren. Sedan vissa avskärm ningar gjorts godkände han den. Efter ett inledande skede sköttes fyren av m askinisten på m /s VM N o 2. M an kan fortfarande hitta den i senaste sjökortet över V ättern m en den lär inte underh ållas av gruvbolaget längre. Motorbyte Å r 1921 v ar det dags för utbyte av den första m otorn i V M N o2. En 2-cylin drig Bolinder fartygsm otor installerades, denna gång m ed hjälp av eget folk. Bergsunds- m otorn blev således bara fem år gam m al Vieille M ontagne N ol med full last på Vänern. Sjöfatsmuseets i Göteborg arkiv. innan det var dags att byta ut den. De tidiga m otorerna var förvisso inga under av driftsäkerhet. Nytt fartyg N ästa stora händelse vad gäller sjöfarten är inköpet av ett nytt fartyg år Nu passade m an på att i sam band m ed nedläggningen av Thorskogs varv köpa den där liggande och på spekulation byggda ångaren Ester. Fartyget var byggt 1921 m en had e legat u p plagd på varv et tills O tto Torell köpte det den 15 novem ber Det nya fartyget fick nam net Vieille M ontagne IV. Inköpspriset var kronor. P raktiskt tagit direkt efter köpet lades ångaren V ieille M ontagne N o l upp på L ö d ö se V arv d it m an o ck så h a d e fö rt Vieille M ontange IV efter köpet. D et sistnäm nda var inte så krångligt som m an kan tro då Lödöse varv låg m itt em ot Thorskogs varv i Göta älv ungefär 4 mil norr om G öteborg. V M IV byggdes om för att passa för rederiets m alm fart, m an installerade barlastankar m m. D en 12 m aj året efter registreras fartyget. M an får väl anta att om byggnaden var klar då. Båda varven är num era nerlagd a m en spåren av varvsverksam het syns tydligt, fram för allt naturligtvis vid Lödöse varv Vieille M ontagne No 2 på en tidig bild. Observera de ihoprullade seglen och den helt öppna bryggan. Bild från författaren. Länspumpen 2001:2

7 m en även vid T h o rskogs varv om m an tittar noga. Ä nnu på 1960-talet såg det spöklikt ut m ed sina tom m a och förfallna b y g g n a d e r, m en m a n k u n d e m ed lite fantasi föreställa sig ganska väl hur det hade sett ut 40 år tidigare. Först i april 1928 lyckades m an sälja VM N o l. K ö p are v ar k o n su l E.H. E d m an i M arstran d. M an fick k ro n o r för ångaren. Priset och litet av vad L indquist skriver m ellan raderna tyder på att fartyget kanske inte var i så värst bra skick. Fartyget avgick från Lödöse varv den 14 m aj 1928 på sin fö rsta resa fö r d en nya red aren genom Göta kanal till Stockholm. Å r 1929 hade m an en ovanlig last. VM III skulle transportera lokom otivet 'C arlsund' från Å m m eberg till M otala. Vi låter kapten Lindquist berätta: " ~ 1 /1 0. T ransp orterad e jag m ed V M III Å m m eb erg s g am la L o k o m o tiv Carlsund till M otala W erkstad. D et intogs vid R ochebryggan m ed elst ett sticksp år ned till kajen. Illan lastad m ed 100 Tons m alm och lad e sig v id R o ch eb ry g g a n, fö rtö jd e sta b ilt, fy lld e v atten i b a rla stta n k a rn e, tills fa rty g e t stod sta d ig t på sjöbotten (Bottens beskaffenheten kände jag) sedan fylldes främ re delen av lastrum m et m ed stap el av järn v äg sslip ers jäm s m ed luckkarm en, därpå lades tvärs över fartyget grov järnvägsrails. Loket rullades nu om bord och su rrad es m ed kettingar m m. Allt detta utfördes av folk skickat från M otala W d. Vattnet pum pades ur tankarne och fartyget låg bra trim m at. A nlände till M otala W d; där rullades det direkt på en sto r e x tra jä rn v ä g s v a g n fö r a tt tra n s porteras till Stockholm, att visas på Statens Järnvägars utställning m ellan den 6 / /1 0 = 100 årsdagen. B VM skänkte det sedan till dess m u seu m." I en av kapten Lindquists anteckningsböcker finns ett foto taget av en m otalafotograf som bekräftar händelsen. Å r 1930 den 9:e decem ber [inte 9:e oktober som det står i kap ten L indquists anteckningar] hän d er ett allv arligt haveri. Å ngaren V ieille M ontagne III kolliderar i G öta älv m ed d en tyska ångaren K ressman. VM III sjunker och hela besättningen, 9 m an och 2 kvinnor räddar sig lyckligtvis i fartygets eka som låg på däck. Då fartyget sjönk på några m inuter had e det aldrig funnits tid att sjösätta livbåten. Bärgningen var tydligen rätt kom plicerad och först den 3 januari påföljande år flöt VM III igen. Efter att ha lossat lasten i G öteborg reparerades fartyget på Lödöse varv och kom tillbaka till Å m m eberg först den 8 maj 1931 dagen efter avgången från varvet. K anske isen ju st hade gått upp då. K ostnaden för haveriet b elöp te sig till :63 kronor, fördelade enligt följande: B ärgn in gen kronor, L ödöse varv Den tungt lastade Vieille M ontagne III sätter djupt i Vänerns dyningar :68 sam t M otala W erkstad 7300:95 kronor. E tt par år i b ö rjan på 1930-talet ligger ångaren V ieille M on tagn e IV up plagd; utan tvivel på grund av depressionen. En liten fundering här, det är det nyaste fartyget m an lägger upp, det är också detta fartyg som långt senare blir det första, efter V M N o2, som får motor. Kan det vara så att VM IV som är utrustad m ed en s k Thor- skogsm askin, alltså en m askin konstruerad och byggd på varvet som är orsaken? Var den m indre ekonom isk än M otala m askinen i VM III? I början på seklet hade man en konstruktionschef på Thorskogs varv, som konstruerade den m askin, som sedan de flesta av varvets fartyg, var utrustade med. M annen återvände sedan till N orge och lär där ha varit inblandad i arbete med en n o rsk g a stu rb in. M en om d etta v et kanske någon av läsarna mer. D et står en del om m annen i en uppsats om T h o rsk o g s v a rv so m skrevs i G öteborg i början på 1960-talet. En gam m al kanalbåts- sjöm an som jag arbetade ihop m ed för m ånga år sedan berättad e att m an k a lla d e T h o rs k o g s - m askinen för 'K alvben' på grund av de e g en dom liga slidrörelserna. D essa ty ck te m an lik nade en kalv som skuttar. Som en parentes kan näm nas att bogserbåten R ex i H a llsta h a m m a r troligen är det enda nu existerande fartyget m ed en T horskogs- m askin. Å r 1937 är det ånyo dags att byta m otor i VM No2. D enna gång kom m er m otorn från Eskilstuna, där M unktells M ekaniska Verkstad nu har gått ihop m ed Bolinders i Järfälla och bildat Bolinder-M unktell. Även nu insätts m otorn i Å m m eberg, m an har ju fått en viss vana. H är slutar den gode kapten Lindquists anteckningar, och det blir svårare att följa vad som händer hos Vieille M ontagne och med deras fartyg. Av handlingar i arkiv vet vi att VM N o2 var upplagd hela, eller större delen av andra världskriget, och sattes åter i trafik hösten A nledningen var dels brist på bränsle, fartyget var ju m otordrivet, d els så kunde ju inte m alm skeppas till Belgien eller Tyskland i sam m a om fattning som i fredstid. Från handlingar i arkivet Vieille M ontagne IV korsar järnvägen i Töreboda. Del av vykort ur Bertil Söderbergs samlingar. Länspumpen 2001:2 7

8 fram går att direktör O tto Torell fick arbeta m ycket med att låna upp pengar för gruv ans d rift, d elv is m ed m alm lag ret som säkerhet. Under kriget lade m an upp stora m alm lager i Åm m eberg, delvis endast täckta av något slags tyg som hölls på plats av långa slanor av trä berättar direktör Sven Torells son Otto. U nder krigstid en fick de två fartygen som var i gång eldas m ed ved. M an använde allt trä m an kunde få tag i, rivningsvirke från gam la lador och annat som gjorde livet surt för eldarna. Å r 1951 byter m an åter en gång m otor på V M N o2, nu för sista gån gen under tiden i bolagets ägo. En engelsk L ister 4- cylidrig dieselm otor m ed växel m onteras nu och blir, efter en del krångel m ed växeln, den m otor som håller längst i fartyget. Besättning Vid denna tid hade de ångdrivna fartygen 11 personers besättning. N äm ligen: Befälhavare Styrm an M askinist Rorgängare 3 däcksm än 2 eldare Restauratris K öksbiträde (över 18 år). Ibland fanns också en kanalstyrare, han ersätter då en av däcksm ännen. Ingen dålig besättning på ett fartyg som lastade styvt 200 ton! M en jag är alldeles övertygad om att besättningen jobbade m inst lika m ycket som besättningen i ett m odernt tankfartyg på ca ton. M an får i dag gå till ett så stort fartyg för att få en jäm förbar besättningsstorlek. I övrigt är väl bara att tillägga att d et var en förste eldare och en andre eld are. F arty g en v ar h ela å n g p erio d en koleldade. Förste eldaren fick också sköta m askinen då den ende m askinisten fick en välbehövlig vila eller skulle äta. Jag känner för honom! D äcksfolket och eldarna bodde förut, de övriga akter ut. D et fanns en liten salong och en liten befälsm äss akterut. M anskapet åt förut i anslutning till sina bostäd er från början säkert en eller två skansar, på slutet tre hytter. Spisen var vedeldad och så hade m an ett isskåp. På senare år installerades gasolspis och dito kylskåp. För yngre läsare kanske det är på plats att tala om vad ett isskåp är för någonting. På vintern sågade m an på sjöarna upp is i stora block. Dessa förvarades i m agasin (islador) noga isolerade m ed sågspån. På som m aren tog m an undan för undan ut isen och stoppade in ett b lo ck i issk åp et, d är sed an m at och dryck hölls kall i några dagar innan det var dags att stoppa in ett nytt block. M an får heller inte glöm m a att det vid denna tid inte fanns två besättningar utan Maskinrummet på Vieille M ontagne II. Bilden sannolikt tagen i samband med installationen av Listermotorn. Bild från författaren. m an arbetade hela tiden fartyget var i gång, d v s från det kanalen öppnade i a p ril-m a j till den stängde i decem ber eller när det nu frös till så trafiken om öjliggjordes. Befälet var årsanställda m edan m anskapet m önstrades av när säsongen var slut, och nytt folk m ö n stra d es p å fö lja n d e vår. T rots detta förfarande, som var vanligt i kanalbåtarna, så återkom m ånga år efter år. U nder vintem kunde den årsanställda besättningen och även de övriga sysselsättas m ed underhållsarbete. Maskinbyte I början på 1950-talet byter m an ut ångm askinen i VM IV (IV:an nu igen) m ot en June-M unktell råoljem otor. N ågra år senare, 1957, är det VM III:s tur att bli m otori- serad. H on var då troligen det sista ångdrivna lastfartyget på Göta kanal. H är installerad es två A lbin dieselm otorer, trolig en typ G 62. M otorerna d river via en gem ensam växel en propeller m ed vridbara blad. A rrangem anget var inte helt lyckat då m an fick p roblem m ed att få de två m otorerna att dra jäm nt. I sam band med m otordriften m inskades b e sä ttn in g e n, m en d en v a r fo rtfa ra n d e ganska stor enligt dagens sätt att se det. V ieille M ontagne II, som hon nu kallas efter nam nbyte något av åren efter 1951, hade troligen nästan lika stor besättning som ångarna. Författaren till dessa rader m inns en dag på sent 1950-tal eller tidigt 1960-tal då han stod vid en av slussarna i Trollhättan och såg fartyget gå ut ur slussen. Till författarens stora förvåning går befälh avaren fram till en m askintelegraf och slår fram i m askin varefter m an kunde höra det om isskännliga ljudet när en dieselm otor som startas m ed kom prim erad luft går igång. D et m åste alltså ha funnits en m an i m askinrum m et! I arkiv har jag funnit att i m itten på talet hade VM III 7 m ans besättning och VM IV 8 m ans besättning. Av handlingarna fram går också att köksp ersonalen är reducerad till en kvinna. VM III som har vanliga dieselm otorer av lastbilstyp har nu bara en m askinist och även han hade det fö rm o d lig e n g an sk a b ra n ä r väl fö rsta tidens ofrånkom liga krångel rättats till. VM IV har 8 m an, här krävdes en m askinist, förm odligen m ed en blygsam behörighet, s k 'sp akryckaren' sam t en m otorm an. Vid ett besök om bord som m aren 2000 kunde jag ko n statera att det fann s en m askin telegraf i m askinrum m et, och ägaren berättade att den på bryggan b livit stulen vid ett inbrott om bord. I så fall stäm m er siffrorna. Som jäm förelse kan näm nas att m an för ett par år sedan kunde läsa ett reportage i W estm an lan d L äns T id n in g från m /s S yd fart som då gästad e V ästerås. D etta fartyg, som är av ungefär sam m a typ som Vieille M ontagne-fartygen torde vara välkänt för de flesta av läsarna. M an hade tre m an s b e sä ttn in g, v a ra v en v ar i å ttio årsåldern och var förbjuden av befälhavaren att gå upp på däck när det blåste. En klok skeppare! Bareboatcharter N ågra år in på 1960-talet prövar m an ett nytt sätt att driva fartygen. Ett slags bareboatcharter. R ederiet står för allt underhåll av fartygen, försäkringar m m. Befälhavaren få r b e ta lt p e r ton fö r d en frak tad e m alm en m ot att han står för kanalavgifter, personalkostnader, bunker, proviant, ren 8 Länspunipen 2001:2

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa.

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. O Y F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1969, bolagets 86 verksamhetsär. E x t e m f ö r s ä l j n i n g o c h e x p o r t ( 1 0 0 0 m

Läs mer

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät?

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? U lf V in n e ra s D e s ig n c o n s u lta n t, C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. U lf V

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

OV F IS K A R S A B. Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr

OV F IS K A R S A B. Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr F= OV F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr Verksamhetsberättelse för 1973 A L L M Ä N E K O N O M I S K Ö V E R S I K T D en e k o n o m is k a u tv e c k lin g e n

Läs mer

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916.

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916. Arborelus, Olof Per Ulrk Olof Arborelus. : Mnnesutställnng anordnad af Svenska konstnärernas förenng 1916. Stockholm 1916. EOD Mljoner böcker bara en knapptrycknng bort. I mer än 10 europeska länder! Tack

Läs mer

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 Majviva En ca decimeterhög vacker viva med violetta blommor Majvivan är ganska sällsynt på öppen, fuktig, kalkrik mark. Kalkkärr mm. Minskande.

Läs mer

Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt.

Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt Tranås vattenkuranstalt. 1916 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek har miljontals böcker

Läs mer

M arika, SP3 "V i är hem m a och äter hos m orm or. Sedan brukar jag sätta m ig ensam och kolla på "Tom ten är far till alla barnen", som jag

M arika, SP3 V i är hem m a och äter hos m orm or. Sedan brukar jag sätta m ig ensam och kolla på Tom ten är far till alla barnen, som jag A ngeredsgym edsgym nasiets Julkalender den 22 decem ber M arika, SP3 "V i är hem m a och äter hos m orm or. Sedan brukar jag sätta m ig ensam och kolla på "Tom ten är far till alla barnen", som jag fortfarande

Läs mer

Hälso- & sjukvårdsenheten 27-29 november 2007

Hälso- & sjukvårdsenheten 27-29 november 2007 Hälso- & sjukvårdsenheten 27-29 november 2007 Kartlagd process: Slusskommunikation Nulägeskarta Identifierat slöseri/spill Orsaksanalys O rsak Förbättring, idé/lösn in g R ö relse (leta p ärm ) In g en

Läs mer

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Ko s tn ad s s tälle n u m m e r 1 6 3 9 8 0, 1 6 3 9 9 8 I enlighet med 3 kap 10 patientsäkerhetslagen (2010:659)

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr.

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr. Fröding, Gustaf Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding Stockholm : B. Alm (distr.) 1916 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen,

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, och inan borde is y n n e rh e t a n vänd a s o ld a

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

I t IÜJL fj&isyl* ( den 5 fe b ru a ri 194-8. Br/An. Herr Jäm vägsinspektör Einar Fredrikson Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen STOCKHOLM B.B.

I t IÜJL fj&isyl* ( den 5 fe b ru a ri 194-8. Br/An. Herr Jäm vägsinspektör Einar Fredrikson Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen STOCKHOLM B.B. ( ) den 5 fe b ru a ri 194-8 Br/An Herr Jäm vägsinspektör Einar Fredrikson Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen STOCKHOLM I t IÜJL fj&isyl* ( O. N» J 7 T - z o J v i ' i-j C B.B. I anledning av dagens

Läs mer

P R E SE N T E R A R BO K A E T T E N K E LT B O K N I N G SSY ST E M F Ö R A L L A

P R E SE N T E R A R BO K A E T T E N K E LT B O K N I N G SSY ST E M F Ö R A L L A P R E SE N T E R A R BO K A E T T E N K E LT B O K N I N G SSY ST E M F Ö R A L L A IN TRO D U K TIO N Vad gör vår t bok n in gssyst em? Vårt bokningssyst em ger dina anst ällda m öjlighet at t enkelt

Läs mer

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen.

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen. ext ur ibel 2000 venska ibelsällskapet ångernas sång Musik: Eva oller 200 nvisningar 1 Grundtempot i stycket är 115 järdedelsslag per ut ariera det eter eget godtycke, så att texten kan sjungas på ett

Läs mer

På grund igen. Ny olycka Även Vale på grund!

På grund igen. Ny olycka Även Vale på grund! 1980 På grund igen OJ, Oj, OJ... När marinen övar så går dom grundligt till väga. Bokstavligt talat, alltså. För gårdagens övningar hann knappt börja förrän patrullbåten P 154 Mode rände upp på grund.

Läs mer

Vila vid denna källa (epistel nr 82)

Vila vid denna källa (epistel nr 82) ila vid denna källa (epistel nr 82) ext och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 2004 oprano c..... Alto 1 c 1.i - la_ vid den - na. 1.i - la vid den - na käl - la,_ vår lil - la. käl - la, vår lil

Läs mer

Anordningar för banan korsande vägar.

Anordningar för banan korsande vägar. 162 Anordningar för banan korsande vägar. Vägportar. T i l l sa m m a s la g som b ro a rn a höra de s. k. vä g p o r- ta rn e, e lle r de g e n o m g å n g a r, som äro a n o rdna de i je rn - v ä g sb

Läs mer

Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008

Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008 Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008 Den äldsta benämningen på sånglekar är»jullekar«. Carl von Linné skrev för 275 år sedan ner texten och leksättet till sex lekar som han kallade»dahlflickors

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Nr 1 Våren 2012. Foto: Håkan Nilsson

Nr 1 Våren 2012. Foto: Håkan Nilsson L I N S LU S E N M e d l e m s t i d n i n g f ö r Ka r l s k ro n a F o t o k l u b b Nr 1 Våren 2012 Tromtö Foto: Håkan Nilsson Innehållsförteckning Ordfö randen har ördet 3 Ma nadsmö ten hö sten 2012

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

Tre julvisor. för blandad kör SATB. I kärlekens tid. SATB a cappella, piano ad lib. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. J œ. bar lju bar. nen set.

Tre julvisor. för blandad kör SATB. I kärlekens tid. SATB a cappella, piano ad lib. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. J œ. bar lju bar. nen set. opran lt enor as (ad lib) Pno ext: Pernilla Rosin 6???? 1 er 2 er 3 er Do do do do do do do do do Do do do do do do do do do Do do do do do do do do do 1 er 2 er 3 er 1 er 2 er 3 er re ulvisor dụ för blandad

Läs mer

Nr 1 Va ren 2013. Almö. Foto: Håkan Nilsson

Nr 1 Va ren 2013. Almö. Foto: Håkan Nilsson L I N S L U S E N M e d l e m s t i d n i n g f ö r K a r l s k r ö n a F ö t ö k l u b b Nr 1 Va ren 2013 Almö Foto: Håkan Nilsson Innehållsförteckning Ordfö randen har ördet 3 Ma nadsmö ten hö sten 2013

Läs mer

Neuropedagogik Björn Adler, Hanna Adler och Studentlitteratur 2006. Bilaga 1:1 Arbete med schema för bokstäver Kognitiv träning i läsning

Neuropedagogik Björn Adler, Hanna Adler och Studentlitteratur 2006. Bilaga 1:1 Arbete med schema för bokstäver Kognitiv träning i läsning Bilaga : Arbete med schema för bokstäver Bokstäverna Våra bokstäver skrivs samtliga med ett antal geometriska former som sedan kombineras på olika sätt för att bilda de 9 unika bokstäverna i vårt alfabet.

Läs mer

Nummer 3-4 2010 ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Nummer 3-4 2010 ORDFÖRANDEN HAR ORDET Nummer 3-4 2010 ORDFÖRANDEN HAR ORDET Nu har vi varit i Sjötorp på varv med Polstjärnan. Vi hade fina resor både dit och hem. Måndagen den 19 september på morgonen gick vi in torrdockan och blev kvar där

Läs mer

Båten. Våran båt modell

Båten. Våran båt modell Båten Våran båt modell Vassbåten är bland dom äldsta båtarna som funnit tillsammans med flottar och kanoter. Båtar är inte den första farkost som människan konstruerat för att färdas över vatten. Det var

Läs mer

S/S Näckten Sjön Näkten 1878-1964

S/S Näckten Sjön Näkten 1878-1964 S/S Näckten S/S Näckten Sjön Näkten 1878-1964 Tunadals AB beställde 1877 från W Lindberg, Stockholm en båt som byggdes och levererades samma år. Skrovet var av järn med styrhytt och kaptenshytt som överbyggnad.

Läs mer

Gastar och spökskepp. Angelica Johnsson, Odenslunda skola, Upplands Väsby

Gastar och spökskepp. Angelica Johnsson, Odenslunda skola, Upplands Väsby Gastar och spökskepp Gastar Det var sjömännens största skräck att drunkna och försvinna i havets djup utan någon ordentlig begravning. Då var de nämligen dömda att vandra över haven som gastar, osaliga

Läs mer

Nordiska museets julgransplundring 2006

Nordiska museets julgransplundring 2006 Nordiska museets julgransplundring 2006 Sånglekar2 När vi sjunger och dansar kring granen håller vi liv i en väldigt gammal tradition som är känd i varje fall från början av 1600-talet. Den äldsta uppgiften

Läs mer

10m rulle > FS-60 Fyrtakt S I DEN VAJE R

10m rulle > FS-60 Fyrtakt S I DEN VAJE R r ORBERTE LEF ON 0 6 6 0 / 1 6 2 5 8 Dagl. 12-17.30 Box 143 891 01 Ovik S I DEN Drivs av Hobby Center Nygatan 35 O v i k Allt fler byggare g&r over till SIREN. Prova aven du v&rt 20 gr siden. Pris: 32:50/m

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

NODALIDA '93. Proceedings of 9:e Nordiska Datalingvistikdagarna' Stockholm 3-5 June R o b e r t E k l u n d, e d i t o r

NODALIDA '93. Proceedings of 9:e Nordiska Datalingvistikdagarna' Stockholm 3-5 June R o b e r t E k l u n d, e d i t o r NODALIDA '93 Proceedings of 9:e Nordiska Datalingvistikdagarna' Stockholm 3-5 June 1993 R o b e r t E k l u n d, e d i t o r S t o c k h o l m 1 9 9 4 T h is v o lu m e w a s s p o n s o r e d b y : Humanistisk-Samhallsvetenskapliga

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER Brandpåverkad stålkonstruktion Temperaturhöjningen i en brandpåverkad stål kon struk tion beror på profilens volym eller

Läs mer

Thegerström, Robert. Katalog öfver Robert Thegerströms retrospektiva utställning, Stockholm, nov.1911. Stockholm 1911

Thegerström, Robert. Katalog öfver Robert Thegerströms retrospektiva utställning, Stockholm, nov.1911. Stockholm 1911 Thegerström, Robert Katalog öfver Robert Thegerströms retrospektiva utställning, Stockholm, nov. Stockholm 1911 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för

Läs mer

Arosenius, Ivar. Katalog öfver Ivar Arosenius, Sigge Bergström och Gerhard Hennings utställning Göteborg 1908.

Arosenius, Ivar. Katalog öfver Ivar Arosenius, Sigge Bergström och Gerhard Hennings utställning Göteborg 1908. Arosenius, Ivar Katalog öfver Ivar Arosenius, Sigge Bergström och Gerhard Hennings utställning 1908. Göteborg 1908. EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack

Läs mer

Minnesporträtt av Befälhavaren, Kapten Erik Edgren

Minnesporträtt av Befälhavaren, Kapten Erik Edgren Minnesporträtt av Befälhavaren, Kapten Erik Edgren 1918 2008. Personbiografier i serien om Johnson Lines personal är skriven av Sven-Erik Nyberg 2013. Version 3, 2013. 1 Jag vill gärna skriva ett litet

Läs mer

Instuderingsfrågor till Audioguiden på Titanic-utställningen

Instuderingsfrågor till Audioguiden på Titanic-utställningen Instuderingsfrågor till Audioguiden på Titanic-utställningen Bild 1 1. I vilken stad började historien om Titanic, Olympic och Britannic? 2. Vem var Lord James Pirrie? 3. Vad var Harland & Wolff? 4. Vad

Läs mer

Eftertext Glömda Stigar. Kungen läste meddelandet om igen och rynkade på pannan. Inpräntat på pergamentsbiten stod det skrivet, i klarrött bläck:

Eftertext Glömda Stigar. Kungen läste meddelandet om igen och rynkade på pannan. Inpräntat på pergamentsbiten stod det skrivet, i klarrött bläck: Eftertext Glömda Stigar Kungen läste meddelandet om igen och rynkade på pannan. Inpräntat på pergamentsbiten stod det skrivet, i klarrött bläck: Det åligger en Stålmod att se till så att Loward inte startar

Läs mer

WRETMANS BOKTRYCKERI, UPPSALA 1915

WRETMANS BOKTRYCKERI, UPPSALA 1915 WRETMANS BOKTRYCKERI, UPPSALA 1915 35685 BIOGRÄFKULTUR TILL BELY SN IN G Ä F EN Ä K TU ELL FR Ä G Ä EFTERTRYCK FÖRBJUDES ".' ' ' Illiiiiliiil ; f"'/ %7 4-', ''V ' 5 ilillilklllllliiaifflllliiiesiifflltällillilkllsaifflbiisiiiiailsie

Läs mer

Maka, mor. 001 Ett stycke vardag gjorde hon till fest. Hjalmar Gullberg

Maka, mor. 001 Ett stycke vardag gjorde hon till fest. Hjalmar Gullberg 001 Ett stycke vardag gjorde hon till fest. Hjalmar Gullberg 002 Din levnadsdag är slut, Din jordevandring ändad Du här har kämpat ut Och dina kära lämnat Nu vilar Du i ro och frid Hos Jesu Krist till

Läs mer

26/8 Sjötorp Töreboda, 18 slussar, 9,9 nm

26/8 Sjötorp Töreboda, 18 slussar, 9,9 nm Efter 17 år med Rival 22 hade vi börjat se oss om efter något större. Vi ville framförallt ha ståhöjd ruffen men är man frälst på långa och smala båtar finns inte så mycket att välja på. Vi tittade lite

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL. s t r ä nde r o c h ö ppna f ä lt. L1 7 s t å r k la r t f ö r inf ly t t ning Ka ns k e bö r ja r dit t ny a liv då?

VÄLKOMMEN TILL. s t r ä nde r o c h ö ppna f ä lt. L1 7 s t å r k la r t f ö r inf ly t t ning Ka ns k e bö r ja r dit t ny a liv då? VÄLKOMMEN TILL E T T S U N D A R E L I V. I strandnära Laröd, en cykeltur från centrala Helsingborg, bygger vi 17 moderna radhus. Här förenas känslan a v e t t e g e t ä g t bo e nde m e d ut r y m m e

Läs mer

Alfr. Hagerbonn. Alfr. Hagerbonn, Malmö, tillverkar de bästa isoleringsmassor... Malmö 1899

Alfr. Hagerbonn. Alfr. Hagerbonn, Malmö, tillverkar de bästa isoleringsmassor... Malmö 1899 Alfr. Hagerbonn Alfr. Hagerbonn, Malmö, tillverkar de bästa isoleringsmassor... Malmö 1899 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska

Läs mer

Runt sjön Lago Nahuel Huapi

Runt sjön Lago Nahuel Huapi Runt sjön Lago Nahuel Huapi Villa la Angostura är en liten turistort på Lago Nahuel Huapi s norra strand. På riktig spanska uttalas Villa vijja, men här uttalas det vicha. Vi kom dit på nyårsdagen vid

Läs mer

I SKOLAN PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum

I SKOLAN PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum I SKOLAN PÅ EGEN HAND Skolmaterial från Marinmuseum Örlogsstaden Karlskrona och Marinmuseum Karlskrona var i flera hundra år en viktig plats för Sveriges flotta, den del av militären som har ansvar för

Läs mer

2(14)

2(14) 2(14) 3(14) V älkom m en till A ndra Långgatan 4C Ett bekväm b t boende b i G öteborg A lldeles i entrén till två av G öteborgs m est populära bostadsom råden bygger vi nu 12 exklusiva bostadsrätter. I

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Nov 2008. Alla ombord

Nov 2008. Alla ombord Nov 2008 Alla ombord 10 ord från Vasamuseet I denna mapp finns konstiga ord. De handlar om skeppet Vasa. Förbered dig på att komma till museet genom att lära dig några av orden. Varje ord förklarar vi

Läs mer

Kapten Gunnar Dahlqvist Gunnar Dahlqvist på m/s Canadas brygga Bild lånad från Båtologen. Foto; Bruno Billman.

Kapten Gunnar Dahlqvist Gunnar Dahlqvist på m/s Canadas brygga Bild lånad från Båtologen. Foto; Bruno Billman. Kapten Gunnar Dahlqvist 1898 1983. Gunnar Dahlqvist på m/s Canadas brygga 1953. Bild lånad från Båtologen. Foto; Bruno Billman. 1 Gunnar Dahlquist föddes i Göteborg den 16 maj 1898 Dahlquist gick till

Läs mer

Utforskarna. ålder 4-5 år

Utforskarna. ålder 4-5 år Utforskarna ålder 4-5 år I våra mål satte vi upp att vi ville ha mer drama, konstruktion och berättelse. Detta gjorde att vi delade upp utforskarna i tre grupper med dessa områden som fokus. Barnen fick

Läs mer

STOCKHOLM LIGHTHOUSE PLANLÖSNINGAR & PRISER KVARNHOLMEN

STOCKHOLM LIGHTHOUSE PLANLÖSNINGAR & PRISER KVARNHOLMEN OCHOM IHOUSE PAÖSIAR & PRISER VARHOME Öve rs i kt p l an 9 2 R 10901 2 R 20901 2 R 20902 / / / TRAP P HU S 1 TRAP P HU S 2 ÖRARIAR / Y/RYS TVÄ- MASI IEROV Y TOR- TUMARE UDERTA RYS HADDUS- TOR SCHAT DIS-

Läs mer

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare 40-50 nationer Världens kanske 10:e största Antal deltagare sedan 2000: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Läs mer

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Birger Söberg Dansbanan Arrangemang Christian Lunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Dansbanan Sopran Birger Söberg Arr. Christian Lunggren Alt 1.Drilla på löten 2.Dyster sluten, 3.Blek är Bestyrarn, 4.Drilla

Läs mer

Lite historik över Snurrevadsfisket på Styrsö Tången. Foto GG 177 IRIS Foto, repro och sammanställning. Lars-Erik Pettersson

Lite historik över Snurrevadsfisket på Styrsö Tången. Foto GG 177 IRIS Foto, repro och sammanställning. Lars-Erik Pettersson Lite historik över Snurrevadsfisket på Styrsö Tången. Foto GG 177 IRIS 1978-79. Foto, repro och sammanställning. Lars-Erik Pettersson Den förste snurraren på Tången. 1893 köpte fiskelaget Karl Johansson,

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, valfritt atal resor frå 6 resor och uppåt. - Periodkort, gäller

Läs mer

Gullringen. Gullringens stationshus. Gullringens Bibliotek o Bygdekontor En sammanställning av Renée Levin 2010

Gullringen. Gullringens stationshus. Gullringens Bibliotek o Bygdekontor En sammanställning av Renée Levin 2010 Östra Centralbanan Gullringen Gullringens stationshus Gullringens Bibliotek o Bygdekontor En sammanställning av Renée Levin 2010 Tryckta källor: Östra Centralbanan Linköping Hultsfred - De första hundra

Läs mer

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Under denna period har vi hunnit besöka Gran Canaria, Teneriffa;

Läs mer

Från Grossenbrode till Väsbyviken

Från Grossenbrode till Väsbyviken Från Grossenbrode till Väsbyviken Lördagen den 17 april kl. 06:00 klev vi av båten i Rostock Tyskland. Från början var tanken att vi skulle flyga ner från Nyköping till Lübeck under fredagseftermiddagen

Läs mer

Jag vill inte vara ensam

Jag vill inte vara ensam Jg ill ine r ensm Krl-Gunnr Sensson G =132 f l m n o u s s s z f l l u z mp n s s n s s n s s n s s s s n s s n s s mps s n s s n s s n s s n s s n s s n ff s s s s s s s s s s s s mp s s s s s s s s s

Läs mer

Sjöfarten på Mälaren, Hjälmaren och Strömsholms kanal

Sjöfarten på Mälaren, Hjälmaren och Strömsholms kanal 63 Sjöfarten på Mälaren, Hjälmaren och Strömsholms kanal Rapport om ett pågående forskningsarbete Av Kjell-Ove Matsson Sedan drygt 20 år sammanställer jag uppgifter om sjöfarten i Mälaren, Hjälmaren och

Läs mer

Resebrev nr 5 2014. Några slöa veckor i Datca-området o sedan ett besök av Pelle o Dan i Götcek!

Resebrev nr 5 2014. Några slöa veckor i Datca-området o sedan ett besök av Pelle o Dan i Götcek! Resebrev nr 5 2014. Några slöa veckor i Datca-området o sedan ett besök av Pelle o Dan i Götcek! Äntligen har vi fått tummen ur och beskriva vår sista månad i Turkiet, det blir lättar o lättare att dra

Läs mer

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se Till Dig 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlerg pianoarrangemang Jonas ranke-blom Blåeld musik 2012 laeldse Innehåll Till dig Allt, allt ag ägde Idyll Trollunden Melodi Adagio Och får ag aldrig äga

Läs mer

Här nedan presenteras ett urval av de nyheter som funnits på GRs webbplats och i nyhetsbrev under året.

Här nedan presenteras ett urval av de nyheter som funnits på GRs webbplats och i nyhetsbrev under året. Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! 2 0 1 2 h a r v a r it e tt s ta r k t s a m a r b e ts å r fö r G R Fle r a fr a m gå ngs r ik a E U - p r o j e k t ha r la nse r a ts. E

Läs mer

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se 10 Den första näsduken 11 Det är den 31 oktober 1988. Jag och en väninna sitter i soffan, hemma i mitt vardagsrum. Vi skrattar och har roligt. Plötsligt går vattnet! Jag ska föda mitt första barn. Det

Läs mer

med mig lite grejer som jag kunde använda till att bygga en hydda med. Jag hittade löv några stockar och träd.

med mig lite grejer som jag kunde använda till att bygga en hydda med. Jag hittade löv några stockar och träd. Kapitel 1 Resan Jag har väntat länge på att göra denna resan. Jag heter Hanna och är 23 år. Jag ska åka båt till en Ön Madagaskar. Jag kommer ha med mig en hel besättning. Vi tog med oss väldigt mycket

Läs mer

Georg Karlsson och hans lanthandel. Referat ur artikel i Norrtälje tidning 4 augusti 1970

Georg Karlsson och hans lanthandel. Referat ur artikel i Norrtälje tidning 4 augusti 1970 1 Georg Karlsson och hans lanthandel. Referat ur artikel i Norrtälje tidning 4 augusti 1970 Avskrivet av Bertil Malmfält 2012-11-16 Georg Karlsson har samlat ihop olika varor till butiken i mer än trettio

Läs mer

DOM 2006-07-04. Länsrätten i Stockholms läns dom den l O mars 2006 i mål nr 4012-06, se. Telefon 08-700 38 00

DOM 2006-07-04. Länsrätten i Stockholms läns dom den l O mars 2006 i mål nr 4012-06, se. Telefon 08-700 38 00 KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 04 2006-07-04 Meddelad o i Stockholm Sida l (3) Mål nr 1956-06 KLAGANDE Skatteverket Trängselskattesektionen 70 l 87 Örebro MOTPART AA ÖVERKLAGATAVGÖRANDE Länsrätten

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Veckobrev från Isbrytaren Oden 2015-08-09

Veckobrev från Isbrytaren Oden 2015-08-09 Veckobrev från Isbrytaren Oden 2015-08-09 Hej på er igen Ytterligare en vecka har passerat revy och vi har sedan förra brevet lyckats ta oss fram till Petermann Fjorden samt tagit oss hela vägen till Glaciärskanten.

Läs mer

Madeira Graciosa Lanzarote 2009 09 30 2009 10 15

Madeira Graciosa Lanzarote 2009 09 30 2009 10 15 Madeira Graciosa Lanzarote 2009 09 30 2009 10 15 Vi släpper förtöjningarna i Calheta, Madeira den 27 september och sätter sikte mot Graciosa, en lite sandig ö som ligger strax norr om Lanzarote. En segling

Läs mer

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ.

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ. h = 92 Ser ni ängen ur lban poppmuffa för små hundar & 4. Text: arbro Lindgren Musik: Lasse ahlberg Ser ni äng en? & Ser ni äng en, en stor, stor äng? & Ser ni äng en? & Ser ni äng en med grönt, grönt,

Läs mer

Böner på vissa högtidsdagar

Böner på vissa högtidsdagar Böner på vissa högtidsdagar Långfredagens improperier Mitt folk, mitt folk, tänk på allt jag gjort för dig och hur jag bevisat dig e - vig Jag förde dig ju upp ur Egyp -tens kär - lek. land och visa -

Läs mer

Resebrev norra Spanien och en bra bit av Portugal

Resebrev norra Spanien och en bra bit av Portugal Resebrev norra Spanien och en bra bit av Portugal När vi kom till den lilla viken Ria De Cedeira den 18 aug så blev vi liggande många nätter på svaj, vilket är det bästa vi vet (helt gratis och inga grannar

Läs mer

Rörlig materiel. å S tatens je rn v ä g a r begagnade rö rlig a m a te rie l

Rörlig materiel. å S tatens je rn v ä g a r begagnade rö rlig a m a te rie l Rörlig materiel. D e n å S tatens je rn v ä g a r begagnade rö rlig a m a te rie l ä r k o n s tru e ra d e fte r u tlä n d s k a m ö n ste r och anskaffades t ill en b ö rja n frå n v e rk s tä d e r

Läs mer

Rune Larsson VÅR HEMBYGD. Kolbäcks Folkets Park

Rune Larsson VÅR HEMBYGD. Kolbäcks Folkets Park Rune Larsson VÅR HEMBYGD Kolbäcks Folkets Park Kolbäcks Folkets Park Redigerad utskrift av K.A. Ragnars intervju med parkföreståndare Einar Rundgren. K.A. Ragnar, som var hembygdsföreningens förste ordförande,

Läs mer

Ålderdomshemmet Marthabo.

Ålderdomshemmet Marthabo. Ålderdomshemmet Marthabo. Malmö 1914 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek har miljontals böcker från 1400- till

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

Svenska bordmangelfabriken. Patenterade bordmangeln "Press". Rättvik 1918

Svenska bordmangelfabriken. Patenterade bordmangeln Press. Rättvik 1918 Svenska bordmangelfabriken Patenterade bordmangeln "Press". Rättvik 1918 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek

Läs mer

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 2002

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 2002 M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 2002 En m akaonfjärilfotograferad på sem esterresa tillm allorca Innehåll: U tflykten tillvalle härad... 2 Parc N aturalde S Albufera...4 Program

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Huseby - undersökning av en gränsbygd

Huseby - undersökning av en gränsbygd Bilaga 9 2 3 Huseby - undersökning av en gränsbygd Huseby bruk Skatelövs socken Alvesta kommun Pedagogiska enheten - Avdelningen för Kulturarv Smålands museum - Sveriges glasmuseum Omslagsbild: Årskurs

Läs mer

MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN

MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN Text Karl-Gunnar Svensson, 1992 Musik: Karl-Gunnar Svensson och Diana Stigsson (Kärlek) 1991-1992 Arrangemang: Karl-Gunnar Svensson, 2013 1 En m usikal om att

Läs mer

Bra Du svarar grundligt på frågorna. Du motiverar och förklarar dina egna tankar.

Bra Du svarar grundligt på frågorna. Du motiverar och förklarar dina egna tankar. Instuderingsfrågor Bibeln och kristendomen - Läs följande sidor i läroboken 30-38 (om Bibeln) och 55-60, 62, 67-68 (om kristendomen) - Läs följande stenciler: Jesu under, äktenskapsbryterskan och Jesu

Läs mer

Ångbåtstrafik till södra skärgården genom åren Utdrag ur tidningen: Skärgårdsbåten nr 2-1975 Stiftelsen Skärgårdsbåten

Ångbåtstrafik till södra skärgården genom åren Utdrag ur tidningen: Skärgårdsbåten nr 2-1975 Stiftelsen Skärgårdsbåten Ångbåtstrafik till södra skärgården genom åren Utdrag ur tidningen: Skärgårdsbåten nr 2-1975 Stiftelsen Skärgårdsbåten Sedan år 1970 trafikerar Waxholmsbolaget som bekant en passbåtslinje mellan Saltsjöbaden

Läs mer

Att styra efter kompassen

Att styra efter kompassen Att styra efter kompassen Om du tittar på båtens kompass kan du se ett styrstreck. Ser du styrstrecket på er kompass? Svänger du med båten så snurrar skivan med de olika gradtalen, siffrorna, på kompassen.

Läs mer

Vidta alla åtgärder som behövs

Vidta alla åtgärder som behövs Vidta alla åtgärder som behövs En rättsvetenskaplig studie av arbetsgivarens ansvar att förebygga stressrelaterad ohälsa och uppnå en god psykosocial arbetsmiljö Peter Andersson Innehåll Förord 3 1 Äm

Läs mer

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik U n g re n ä s s a n s 1 4 0 0 -ta le t P å n y ttfö d e ls e a v a n tik e n (rinascita) a n v ä n d e s fö r s t a v d e n ita lie n s k a k o n s t h is

Läs mer

Vad gör vi på jobbet?

Vad gör vi på jobbet? Vad gör vi på jobbet? Eva Anskär, distriktssköterska Handledare: Agneta Andersson, Fil. Dr. Malou Lindberg, Docent. Bakgrund Administration - stor del av arbetstiden Som en del av vårdcentralens Lean-arbete

Läs mer

Mirella och Lukas förstår inte vad mannen pratar om. Det blir lite trångt när han ska tränga sig förbi dem i den smala trappan. Står det några och

Mirella och Lukas förstår inte vad mannen pratar om. Det blir lite trångt när han ska tränga sig förbi dem i den smala trappan. Står det några och Hisstunnan Det luktar verkligen rök. Inte cigarettrök, utan ungefär sådan där rök som kommer från eld. De fortsätter försiktigt i den rangliga järntrappan, som ringlar sig neråt. Kolla! Det är den där

Läs mer

D ecem ber 2012. Nils-Gunnar Ernstson, förbundsdirektör

D ecem ber 2012. Nils-Gunnar Ernstson, förbundsdirektör Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! D ecem ber 2012 K v i t t o p å l å n g s i k t i g h e t o c h u t h å l l i g h e t F r e d a g e n 7 d e c e m b e r in v ig d e s Ba n

Läs mer

Uppsala Summer Heat Blues

Uppsala Summer Heat Blues Inspirerad av den mellansvenska sommaren 200 (och av ohn Fogertys "A Hundred and Ten in the Shade"). Text och musik: Eva Toller 200 "Uppsala" och "Fyrisån" kan ytas ut mot lokala varianter. Soprano c Alto

Läs mer

Läsnyckel Hallon, bäst av alla av Erika Eklund Wilson

Läsnyckel Hallon, bäst av alla av Erika Eklund Wilson Läsnyckel Hallon, bäst av alla av Erika Eklund Wilson Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna ska räcka länge och att läsaren ska aktiveras

Läs mer

Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab

Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab Numa Petersons handels- och fabriksaktiebolag Svensson, August Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab Stockholm 1903 EOD Miljoner

Läs mer

PORT HELSINGBORG. Vårt miljöarbete

PORT HELSINGBORG. Vårt miljöarbete PORT HELSINGBORG Vårt miljöarbete D E T L Ö P E R E N G R Ö N T R Å D G E N O M A L LT V I G Ö R I 200 år har Helsingborgs Hamn varit en strategiskt viktig hamn. Men från att ha varit en enkel liten träbrygga

Läs mer