visning 2011 Årsredo

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "visning 2011 Årsredo"

Transkript

1 Årsredovisning 2011

2 Förvaltningsberättelse 2011 Svenska Kommunalarbetareförbundet är en ideell organisation bestående av medlemmar som är anställda hos kommuner, landsting, församlingar och andra arbetsgivare vilka i huvudsak bedriver skatte- och avgiftsfinansierad samhällsservice samt verksamhet inom naturbruksområdet. Bästa sättet att undvika en ny finansiell kris är att stärka löntagarnas förhandlingsposition mot arbetsgivarna Emma Lennartsson, utredare på Kommunal, bloggar s syfte och ändamål s uppgift är att tillvarata medlemmarnas intressen på arbetsmarknaden och i samhällslivet i övrigt. ska arbeta för goda anställningsvillkor, arbetsförhållanden och inflytande, utbildning och utvecklingsmöjligheter för medlemmarna. Vidare ska förbundet arbeta för att främja medlemmarnas ekonomiska och sociala villkor i samhället och deras delaktighet i ett rikt kulturliv. Kommunal står för Alla människors lika värde Frihet Rättvisa Solidaritet Demokrati. Kommunal är Kamporganisation Kommunal är en kamporganisation som tar strid när mänskliga värden hotas. Varmhjärtade Vi är varmhjärtade och bryr oss om allas rätt till välfärdstjänster. Öppna och tillgängliga Vi är öppna och tillgängliga. Lyhörda både utåt och inåt men också lätta att nå i hela landet. Effektiva Vi är kostnadsmedvetna och har ett tydligt ledarskap. s organisation s beslutande organ är Kongressen/förbundsmötet Förbundsstyrelsen Den lokala verksamheten utövas av 21 (23) avdelningar vilka är indelade i 403 sektioner (423) och 176 klubbar (203). Verksamheten regleras i stadgar som är fastställda av kongressen. och avdelningarna är egna juridiska personer med egen ekonomi. Varje avdelning upprättar årsredovisning. Medlemmarna och avgifterna Medlemsantalet var vid årets utgång ( ), en minskning med personer. Kvinnorna utgör 80 procent av medlemmarna. Av medlemsantalet var det (37 237) personer som inte uppfyllde villkoren för medlemskap eller hade valt att inte vara med i a-kassan, men som var medlemmar i förbundet. Medlemsavgiften innehåller både förbundsavgift och avdelningsavgift. I förbundsavgiften ingår också premien för medlemsförsäkringarna och avgiften till arbetslöshetsförsäkringen. Förbundsavgiften består av tre delar: procentavgift, för verksamhetsutgifter grundavgift till a-kassan och medlems försäkringarna arbetslöshetsavgift till a-kassan. s procentavgift var oförändrad från föregående år, 0,66 (0,66) procent av bruttolönen. Grundavgiften har uppgått till 173 kronor (173) per månad för medlemmar som också anslutit sig till a-kassan. 2 3

3 medlemmar som också anslutit sig till a-kassan. Den 1 juli 2008 infördes en arbetslöshetsavgift. Arbetslöshetsavgiften (ALA) uppgick till 55 (55) kronor per månad. Studerandemedlemmar är avgiftsbefriade. Antalet studerandemedlemmar var vid årsskiftet (3 476) stycken. I studerandemedlemskap ingår medlemsförsäkringarna. Arbetslöshetsförsäkringen ingår dock inte eftersom dessa medlemmar inte uppfyller villkoren för a-kassan. Arbetslöshetsförsäkringen A-kassan är en frivillig del av medlemskapet i Kommunal om försäkringsvillkoren uppfylls, och om medlemmen vill. Kommunalarbetarnas Arbetslöshetskassa är en självständig juridisk person med egna stadgar och egen årsredovisning. Under året har a-kasseersättning utbetalats med tkr ( ). Medlemsutvecklingen Tusental Medlemsavgiftens användning 1. Verksamheten 26 % 2. Medlemsförmåner (försäkr) 28 % 3. A-kassan (inkl. ALA) 41 % 4. LO 5 % 3 Medlemmar och genomsnittlig medlemsavgift i förbundet och avdelningarna sammanlagt Årsgenomsnitt Antal medlemmar Genomsnittlig %-avgift till verksamhet Grundavgift Förhöjd finansieringsavgift/ arbetslöshetsavgift /55 s verksamhet Medlemsvärvning är och förblir den absolut viktigaste frågan. Under året har förbundet, förutom det vardagliga värvningsarbetet, arrangerat olika medlemsvärvningsaktiviteter. Medlemsutvecklingen var fortsatt negativ, ( ). I slutet av året kunde vi dock notera tre månader med plus. Förbundsmötet hölls på Djurönäset i maj och avhandlade förutom de sedvanliga frågororna som årsbokslut, budgetprognos och avgift samt motioner även två seminarier. Ett seminarium behandlade lönepolitik och det andra behandlade Kommunals närvaro på arbetsplatserna och medlemmarnas möjlighet till inflytande i fackliga frågor. Under året har två utredningar arbetat som båda ska presenteras på kongressen Utredningarna behandlar lönepolitik respektive näringspolitik. Ett arbete med att ta fram en ny facklig-politisk plattform har också påbörjats. har under året avslutat arbetet med att förändra den lokala organisationen. Ett nytt arbetsätt har implementerats, framför allt för privat anställda medlemmar och den nya avdelningsstrukturen som träder i kraft 1 januari 2012, har fått mycket stöd i genomförandet. En viktig del av förbundets arbete är opinionsbildning. Förutom att delta i mässor och seminarier har särskilda satsningar genomförts på äldre- och barnomsorgsområdet. Bransch- och yrkesfrågor är viktiga för medlemmarna. Ett arbete har påbörjats med att skapa en ny struktur för arbetet med branschoch yrkesfrågor. Kommunal har medverkat i flera yrkes internationalers arbete och deltagit i ett antal biståndsprojekt. I Internationalen för stats- och kommunalanställda (ISKA) och IUL (livsmedels-, hotell och restaurang- samt lantarbetarsektorn) innehar förbundet styrelseplatser. är också medlem i ITF (transportsektorn). Kommunal med verkar också inom den sociala dialogen på förbundets områden inom EU. Utöver den fackliga verksamheten har medlemmarna ett förmånligt trygghetspaket genom de medlemsförsäkringar som tecknats i Folksam. Kommunals hemförsäkring, medlemsolycksfall fritid och barngruppliv samt en inkomstförsäkring ingår i medlemsavgiften. Premieutvecklingen för de försäkringar som ingår i avgiften är något högre än de långsiktiga prognoserna. Avkastningen på Medeltal anställda varav 2010 varav kvinnor kvinnor förskotts betalda försäkringspremier har bidragit till att hålla nere medlemmarnas grundavgift för försäkringarna. Sjuk- och efterlevandeförsäkring är en frivillig försäkring. Försäkringen har en åldersdifferentierad premie. Vid årsskiftet hade 70 procent av medlemmarna tecknat försäkringen. Kommunal har också ett stöd för dem som utsatts för våld i nära relationer. Samarbetet med Folksam har bidragit till att många medlemmar fått professionell hjälp att komma vidare genom stödsamtal. Utöver medlemsförsäkringarna har förbundet också överenskommelser om andra medlemsförmåner. Bland annat har Kommunal avtal med Swedbank och Nordea om bland annat ekonomisk rådgivning, medlemslån och medlemsbillån. Medlemmarna erbjuds betydligt bättre villkor än vad som annars gäller. har en fortlöpande översyn av verksamheten och kostnaderna för till exempel administration och IT. En samordnad medlemsadministration, ekonomi- och löneadministration samt telefoni finns för förbundet, arbetslöshetskassan och samtliga lokalavdelningar. Ett center för medlemsadministration i Malmö, ett center för medlemsadministration och telefoni i Sundsvall samt ett center för ekonomi och löneadministration i Sundbyberg. Verksamhetskostnader i procent Förbundsmöte, styrelse, 6 förbundsledning, revision, 3,5 2. Kommunalarbetaren, 8,1 3. Förbundskontorets fackliga verksamhet, 27,9 4. Ekonomi, administration, IT, intern service, personalenhet 5 3 och lokaler, 30,8 5. Lokalomb. löner och soc. avg. 10, Pensioner och försäkringar, 13,1 7. Avgifter och anslag, 2,9 8. Avskrivningar, 2,2 9. Övriga kostnader, 0,7 4 5

4 Ett nytt arbetssätt och en ny indelning av förbundets lokal avdelningar ska genomföras. Målet är att samtliga medlemmar ska få likvärdig service. Ett omfattande arbete har pågått hela året för att förändra Kommunals IT-infrastruktur. Resultat och ställning Intäkterna av medlemsavgifter uppgick till tkr ( ). Konsolideringsgraden i pensionsstiftelsen för ombudsmän har minskat under året som konsekvens av det allmänna finansiella läget. Från stiftelsen för funktionärer har återförts tkr (25 000). Konsolideringsgraden är vid årets slut 120 procent (131). Ur stiftelsen för kontorspersonal har återförts 0 tkr (5 000) och dess konsolideringsgrad är nu 93 procent (114) efter en omräkning av pensionsskulden. tryggar stiftelsen till 100 procents konsolideringsgrad med tkr. Nettokostnaden för den fackliga verksamheten och LO-avgiften, men exklusive a-kassan, medlemsförsäkringarna och konfliktersättningarna blev tkr ( ). Den fackliga verksamhetens resultat slutade på ( ) tkr. I resultatet ingår en extra satsning på att hitta en bra organisation för privatanställda medlemmar, samt planenliga avskrivningar av maskiner och inventarier. Kapitalförvaltning Återhämtningen från finanskrisen fortsatte under Efterfrågan har ökat i många branscher och företag. Lågkonjunktur har bytts mot högkonjunktur i Sverige. Aktiemarknaden i Sverige har stigit kraftigt. I om-världen har marknaden fortsatt att vara orolig och detta tillsammans med en kraftig kronförstärkning har lett till att aktiemarknaden globalt har utvecklats svagt i svenska kronor. Grundläggande för förbundets kapitalförvaltning är att tillgångarna ska placeras så att de ger hög avkastning med begränsat risktagande. Målet är att konfliktfonden över tiden ska ha en real avkastning på minst tre procent årligen. har genomfört en omfattande renovering av fritidsanläggningen på Marholmen. Den tidigare inköpta folkhögskoledelen innehåller nu bland annat en ny restaurang och festlokaler. Ett nytt lekplatsområde och en ny strand har anlagts och en omfattande markdränering har genomförts. Anläggningen är också förberedd för att anslutas till kommunalt vatten och avlopp. s kapitalförvaltning är till största delen utlagd på externa förvaltare, där merparten av kapitalet är placerat i fonder. Värdet på noterade värdepapper är tkr ( ). Finansnettot inklusive fastighetsförvaltning uppgick till tkr ( ). Framtida utveckling Den viktigaste frågan är att stoppa den pågående trenden med medlemmar som väljer att lämna Kommunal. har från årsskiftet 13 lokalavdelningar efter sammanslagningar av de tidigare 21 avdelningarna. Avtalsrörelsen pågår för nästan samtliga avtalsområden. Förbundsmötet kommer att hållas i maj. Ett arbete med Kommunals varumärke har påbörjats samt en stadgeutredning och en avgiftsutredning. De tre ska vara klara till kongressen Att hålla nere kostnadsökningstakten är en viktig Konfliktfond Mdkr kronor 2,5 2 uppgift för förbundet under Förbundsstyrelsens målsättning är att kostnaderna ska följa medlemsutvecklingen. Fokus på opinionsbildning ligger inom områdena äldreomsorg, barnomsorg och vatten. Genom att fokusera på tre prioriterade områden skapas förutsättningar för en effektiv samordning av verksamhet. På så sätt ska vi nå våra mål inom kärnområdena medlemskap, löner- och anställningsvillkor, välfärdssamhället och internationell solidaritet. Eget kapital Årets resultat, efter bokslutsdispositioner och skatt, uppgick till tkr (29 967). Egna kapitalet består av reserverade medel för särskilda ändamål - konfliktfond, försäkringsfond, skadeståndsfond och balanserat kapital. s tillgångar uppgick till tkr ( ). Justerat eget kapital Kr/medlem Intäkter, balansomslutning, resultat, kapital och soliditet för förbundet Mkr , Intäkter facklig verksamhet Finansnetto (inkl fastighetsförvaltning) Redovisat resultat Balansomslutning Eget kapital Justerat eget kapital *) *) Eget kapital med tillägg för övervärde i marknadsnoterade värdepapper och obeskattade reserver efter avdrag för uppskjuten skatt. 0, Soliditet i procent **) **) Eget kapital vid årets slut i förhållande till summa tillgångar

5 Resultat för 2011 har av styrelsen disponerats på följande sätt Årets resultat enligt resultaträkningen Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från tidigare år Marholmenfond Översynsutredning tkr tkr tkr Styrelse Annelie Nordström, Stockholm, född Förbundsordförande Gullbritt Adolfsson, Ystad, född Ledamot Undersköterska, avdelningsordförande i Kommunal Skåne. Mariann Andersson, Kosta, född Ledamot Undersköterska, avdelningsordförande i Kommunal Kronoberg. Ewa-Britt Dahl, Skövde, född Ledamot Sjukvårdsbiträde, avdelningsordförande i Kommunal Skaraborg. Förbundsledning Annelie Nordström, Stockholm, född Förbundsordförande Tobias Baudin, Stockholm, född Förste vice ordförande Lenita Granlund, Stockholm, född Andre vice ordförande/ avtalssekreterare Anders Bergström, Stockholm, född Tredje vice ordförande/ förbundskassör Reservering av ändamålsbestämda medel Annica Enbom, Hallstahammar, född Ledamot Skötare, avdelningsordförande i Kommunal Västmanland. Förtroendevalda revisorer Försäkringsfond Skadeståndsfond Konfliktfond Kvarstående belopp för året tkr 405 tkr tkr 0 tkr Anders Hagberg, Partille, född Ledamot Vaktmästare/bilförare, avdelningsordförande i Kommunal Väst. Maj Karlsson, Motala, född Ledamot Undersköterska, avdelningsordförande i Kommunal Östergötland. Siw Karlsson, Östersund, född Ledamot Vårdare, avdelningsordförande i Kommunal Z-Jämtlands län. Rolf Olsson, Matfors, född Förtroendevald revisor Skötare, avdelningskassör i Kommunal Västernorrland. Annica Blomgren, Åtorp, född Förtroendevald revisor Barnskötare, avdelningskassör i Kommunal Örebro län. Jörgen Olsson, Rödeby, född Förtroendevald revisor Skorstensfejare, avdelningskassör i Kommunal Blekinge. Placering av kapitalet 1. Fastigheter, 3,0 % 2. Aktier, 40,2 % 3. Räntebärande, 56,8 % Lotta Olesen Rosén, Halmstad, född Ledamot Vårdbiträde, sektionsordförande i sektion 3, Kommunal Halland. Mona Persson, Alfta, född Ledamot Städerska, avdelningsordförande i Kommunal Gävleborg Cecilia Rohdin, Borlänge, född Ledamot Undersköterska, vice ordförande i Kommunal Dalarna. Auktoriserade revisorer Lena Svensson. Auktoriserad revisor, PwC. Marcelo Rojas Espinoza, Stockholm, född Ledamot Undersköterska, avdelningskassör i Kommunal Stockholms län. Anne-Li Rosengren, Nacka, född Ledamot Undersköterska, sektionsordförande i sektion 87, Kommunal Stockholms län. 8 9

6 Resultaträkning Balansräkning Tusentals kronor Not 1 Utfall 2011 Utfall 2010 Utfall 2011 Utfall 2010 Fackliga verksamhetens intäkter och kostnader Medlemsavgifter Externa bidrag Övriga intäkter Summa fackliga verksamhetens intäkter Medlemsförsäkringar Avgift till LO Avgifter och anslag till andra organisationer Externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Summa fackliga verksamhetens kostnader Fackliga verksamhetens resultat Resultat från fastighetsförvaltningen m.m. Hyresintäkter Externa kostnader Avskrivningar Resultat från fastighetsförvaltningen m.m Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i koncernföretag Resultat från andelar i intresseföretag Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Ränteintäkter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat från finansiella investeringar Bokslutsdispositioner Tusentals kronor Not 1 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och inventarier Pågående nyanläggningar Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar i koncernföretag Aktier och andelar i intresseföretag Fordringar hos intresseföretag Fordringar hos närstående organisationer Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Ideella placeringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos närstående organisationer Skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Skatt Årets resultat

7 Balansräkning fortsättning Kassaflödesanalys Tusentals kronor Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 21 Ändamålsbestämda medel Bunden reserv Balanserat kapital Summa eget kapital Obeskattade reserver Minoritet 1 1 Förvaltade fonder Uppskjuten skatteskuld Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Checkräkningskredit Skulder till koncernföretag Skulder till närstående organisationer Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Tusentals kronor DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar Ej likviditetspåverkande poster Erhållen ränta Erhållna utdelningar Erlagd ränta Betald inkomstskatt Ökning/minskning varulager Ökning/minskning kundfordringar Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning leverantörskulder Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i materiella anläggningstillgångar Sålda materiella anläggningstillgångar Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar Avyttring/amorteringar av övriga finansiella anläggningstillg Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Ökning/minskning kortfristiga finansiella skulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

8 NOT 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar. Om inte annat framgår är tillämpade principer oförändrade i jämförelse med föregående år. Intäkter Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Medlemsavgifter intäktsredovisas enligt bokföringsmässiga grunder vilket innebär att erhållna medlemsavgifter t.o.m. 21 januari 2012 anses tillhöra Bidrag intäktsföres enligt bokföringsmässiga grunder. Om ett bidrag avser en bestämd period periodiseras bidraget. I koncernredovisningen elimineras koncernintern försäljning. Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. Härvid tilllämpas följande avskrivningstider: Byggnader Inventarier Datorer Aktier och andelar år 5 år 3 år Aktier och andelar som är omsättningstillgångar värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde (marknadsvärde). Långfristiga innehav värderas till anskaffningsvärdet. Om det verkliga värdet understiger bokfört värde och denna värdenedgång kan antas vara varaktig görs nedskrivning. Obligationer förvärvade i syfte att innehas till inlösentidpunkt värderas vid förvärvet till anskaffningsvärdet. Skillnaden mellan anskaffningsvärde och inlösenvärde periodiseras så att den effektiva räntan vid förvärvet är konstant över innehavstiden. Övriga obligationer värderas till anskaffningsvärde minskat med eventuella nedskrivningar. Ideella placeringar Som ideella placeringar benämns tillgångar som främst innehas som ett led i den ideella och fackliga verksamheten och inte uteslutande för att ge avkastning eller värdetillväxt. Varulager Varulagret värderas, med tillämpning av först-in-först-ut principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen. Fordringar Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt den indirekta metoden, d.v.s. den utgår från organisationens verksamhetsresultat. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- och utbetalningar. Koncernredovisning I koncernredovisningen ingår dotterföretag där förbundet direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av rösterna. s bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterföretagens egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterföretagens egna kapital som tillkommit efter förvärvet. Intresseföretagsredovisning Som intresseföretag betraktas de företag som inte är dotterföretag men där förbundet direkt eller indirekt innehar minst 20 % av rösterna för samtliga andelar. I förbundets bokslut redovisas andelar i intresseföretag till anskaffnings värde. Som intäkt från intresseföretag redovisas endast erhållen utdelning av vinstmedel som intjänats efter förvärvet. I koncernens bokslut redovisas andelar i intresseföretag enligt kapital andelsmetoden. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt i förekommande fall justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skattefordringar värderas till vad som enligt förbundets bedömning skall erhållas från skatteverket. Bedömningen görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Uppskjuten skatt avseende framtida skatteeffekter bedöms inte vara av väsentligt värde och redovisas därför inte i resultat- och balansräkningarna. NOT 2 MEDLEMSAVGIFTER / Inbetalda medlemsavgifter Avgår avgifter till a-kassan Summa NOT 3 EXTERNA BIDRAG Externa bidrag består av bidrag från Trygghetsfonden och Arbetsmiljöfonden. NOT 4 AVGIFTER OCH ANSLAG TILL ANDRA ORGANISATIONER / Bidrag till förbundsavdelningar Avgifter och bidrag till övriga organisationer Summa NOT 5 MEDELANTALET ANSTÄLLDA, LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER Antal anställda Kvinnor Män Totalt

9 NOT 5 MEDELANTALET ANSTÄLLDA, LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER Löner och andra Sociala kostnader Löner och andra Sociala kostnader ersättningar (varav (varav pensions- ersättningar (varav (varav pensions- till styrelse, förbunds- kostnader) till styrelse, förbunds- kostnader) ordförande och vd) ordförande och vd) NOT 6 BYGGNADER OCH MARK Ingående anskaffningsvärden Inköp Omklassificering Utgående ackumulerade anskaffningsvärden (2 033) (96 991) (2 433) (83 997) Dotterföretag (885) (4 225) (858) (2 382) (2 918) ( ) (3 291) (86 379) Av förbundets pensionskostnader avser 377 tkr (581 tkr) styrelse. Av koncernens pensionskostnader avser 662 tkr (861 tkr) styrelse och vd. Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Antal på balansdagen Varav män Antal på balansdagen Varav män Styrelseledamöter Förbundsordf. styrelseordf. och andra ledande bef.havare Antal på balansdagen Varav män Antal på balansdagen Varav män Styrelseledamöter Förbundsordf. styrelseordf och andra ledande bef.havare I de fall en person sitter i flera styrelser har de personerna endast räknats en gång. Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Ingående nedskrivningar Återföring av nedskrivning Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående restvärde NOT 7 MASKINER OCH INVENTARIER Ingående anskaffningsvärden Omklassificering Inköp Utrangering/försäljning Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Utrangering/försäljning Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde

10 NOT 8 PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR Ingående nedlagda kostnader Under året nedlagda kostnader Under året genomförda omfördelningar Infrastrukturprojekt IT Utgående nedlagda kostnader NOT 9 RESULTAT FRÅN ANDELAR I KONCERNFÖRETAG Resultatandel HB Lyran konferens Summa NOT 13 BOKSLUTSDISPOSITIONER Upplösning av periodiseringsfond Summa NOT 14 SKATT Årets skattekostnad Återbetald/inbetald skatt på tidigare års taxeringar Uppskjuten skatt Summa NOT 10 RESULTAT FRÅN ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG / Resultatandel i Fastighetsbolaget Polstjärnan HB Resultatandel i Fastighetsbolaget HB Repslagaren Resultatandel i Fastighetsbolaget Arken HB Summa NOT 11 RESULTAT FRÅN VÄRDEPAPPER OCH FORDRINGAR SOM ÄR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Utdelningar Räntor Förvaltningskostnader Realisationsresultat vid försäljning Uppskrivning av andelsvärde Summa NOT12 RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER Räntekostnader Övriga finansiella kostnader Summa NOT 15 AKTIER OCH ANDELAR I KONCERNFÖRETAG Org. nr Säte HB Lyran Konferens Stockholm Komanco AB Stockholm Kommunalarbetaren i Sverige AB Stockholm Kapitalandel Röstandel Antal andelar/ aktier Bokfört värde HB Lyran Konferens 99 % 99 % Komanco AB 100 % 100 % Kommunalarbetaren i Sverige AB 100 % 100 % Summa NOT 16 AKTIER OCH ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG / Org. nr Säte Fastighetsbolaget Polstjärnan, Sv. Byggnadsarbetareförbundet och Sv. Kommunalarbetareförbundet HB Stockholm Fastighetsbolaget Repslagaren 2 HB Skövde Fastighetsbolaget Arken HB Umeå Kapitalandel Bokfört värde Fastighetsbolaget Repslagaren 2 HB 50 % 646 Fastighetsbolaget Arken HB 50 % 500 Fastighetsbolaget Polstjärnan, Sv. Byggnadsarbetareförbundet och Sv Kommunalarbetareförbundet HB 50 % (Se även not 25) Summa

11 NOT 17 ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV / Ingående värde Förvärv Försäljningar Återföring/Nedskrivning Utgående värde Specifikation av innehav Antal Marknadsvärde Bokfört värde Börsnoterade aktier Electrolux B Ericsson B Kinnevik Sandvik Skanska B SKF B SSAB B Swedbank A Swedbank PR Volvo B Övriga Summa börsnoterade aktier Aktie- och värdepappersfonder Camelot Catella institutionella absolut Emerging Stars Nordea Förbundsfonden Swedbank Institutionella aktiefonden Stabil Övriga aktiefonder Summa aktie- och värdepappersfonder NOT 18 LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR Ingående värde Tillkommande fordringar Amorteringar, avgående fordringar Utgående värde NOT 19 IDEELLA PLACERINGAR / Ingående värde Förvärv Utgående värde Specifikation av innehav Antal Bokfört värde Folksam-LO Försäkringsbolag Svenska Riksbyggen Andelsbevis Övriga 1 Summa NOT 20 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER Förutbetalda medlemsförsäkringar Förutbetalda hyror Upplupna ränteintäkter Övriga poster Summa Obligationer och andra värdepapper Absolutavkastning Plus Swedbank Climate awareness DNB Institutionella företagsobligationsfonden Nordea Kommuninvest Buffertcertifikat Europa AIO KPA Etisk räntefond Swedbank Spec Swedbank Spec Swedbank Spec Swedbank Spec Övriga Summa obligationer och andra värdepapper Summa långfristiga värdepappersinnehav

12 NOT 21 EGET KAPITAL Konfliktfond Försäkrings- Övriga fonder Summa ändamåls- Summa Summa fond bestämda medel Balanserat eget kapital kapital Belopp vid årets ingång Årets resultat Ianspråktaget Marholmenfond Översynsutredning Årets avsättning Försäkringsfond Skadeståndsfond Konfliktfond Belopp vid årets utgång Varav: Opinionsbildn KFO-LO-fond Skadeståndsfond Summa NOT 21 EGET KAPITAL Konfliktfond Försäkrings- Övriga fonder Summa ändamåls- Bunden Summa Summa fond bestämda medel reserv balanserat eget kapital kapital Belopp vid årets ingång Årets resultat Ianspråktaget Marholmenfond Översynsutredning Årets avsättning Försäkringsfond Skadeståndsfond Konfliktfond Omf. bundet / balanserat Belopp vid årets utgång Varav: Opinionsbildn KFO-LO-fond Skadeståndsfond Summa NOT 22 OBESKATTADE RESERVER Periodiseringsfond tax Periodiseringsfond tax Periodiseringsfond tax Summa NOT 23 FÖRVALTADE FONDER / Gunnar Hallströms fond Summa NOT 24 CHECKRÄKNINGSKREDIT Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår i koncernen till tkr ( tkr) och i förbundet till tkr ( tkr)

13 NOT 25 ÖVRIGA SKULDER Skuld till HB Polstjärnan Övriga skulder Summa NOT 29 AVTAL OM TRYGGHETSERSÄTTNING Förbundsledningen omfattas av ett trygghetsavtal, vilket kom till i samband med att kongressen beslutade att införa valperioder för ledningen, för närvarande tre år. Trygghetsersättning utgår under 36 månader till ledamot som vid avgången har mer än fem år till ordinarie pensionsålder eller fram till ordinarie pensionsålder till ledamot som vid avgången har mindre än fem år kvar till ordinarie pensionsålder. Trygghetsersättningen är 78 procent av pensionsgrundande lön och minskas med andra förvärvsinkomster. Förutsättningen för trygghetsavtalet ska kunna tillämpas är antingen att kongressen beslutar att omval inte ska ske eller att förbundsstyrelsen medger att personen avgår under valperioden. NOT 26 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER Semesterlöner Upplupna sociala avgifter Upplupna kostnader rättsskydd Upplupen särskild löneskatt Övriga poster Summa Stockholm den 21 mars 2012 Annelie Nordström (förbundsordförande) Gullbritt Adolfsson Mariann Andersson NOT 27 STÄLLDA SÄKERHETER / Andelar i Förbundsfonden som säkerhet för checkräkningskredit NOT 28 ANSVARSFÖRBINDELSER Ansvarar såsom bolagsman i handelsbolag Pensionsåtagande utöver tryggat i pensionsstiftelse Summa Ewa-Britt Dahl Annica Enbom Anders Hagberg Maj Karlsson Siw Karlsson Lotta Olesen Rosén Mona Persson Cecilia Rohdin Marcelo Rojas Espinoza Anne-Li Rosengren Vår revisionsberättelse har avgivits den 29 mars 2012 Annica Blomgren Jörgen Olsson Rolf Olsson Lena Svensson auktoriserad revisor 24 25

14 Revisionsberättelse Till förbundsmötet i Svenska Kommunalarbetarförbundet Gunnar Hallströms fond Org. nr Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har reviderat årsredovisningen och koncernredovisningen för Svenska Kommunalarbetarförbundet för år Styrelsens ansvar för årsredovisningen och koncernredovisningen Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorernas ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovisningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och utfört revisionen för att med rimlig säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur förbundet upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i förbundets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Stockholm den 29 mars 2012 Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av förbundets och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2011 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även reviderat styrelsens förvaltning för Svenska Kommunalarbetarförbundet för år Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. Revisorernas ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i förbundet för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. Uttalande Vi tillstyrker att förbundsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Gunnar Hallström var förbundsordförande i Kommunal åren Vid hans pensionering instiftades stipendiefonden som en minnesgåva. Han hade själv ett stort engagemang för internationella frågor, och ville att fler medlemmar skulle ges möjlighet att få upptäcka andra delar av värden och se hur andra hade det i sitt fackliga arbete. Att erhålla ett stipendium och kunna resa ut i världen ger både stipendiaten och de som får ta del av dennes berättelser en bild av människors villkor i andra länder. Förhoppningsvis skapar det engagemang för internationella frågor. Under 2011 beviljades fyra stipendie-ansökningar. Resorna gick till Irland, Danmark, Thailand och Australien. Alla dessa resor är ännu inte genomförda. Bokslut för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Resultaträkning Tusental kronor Tusental kronor Intäkter Syftet med fonden är att: Främja studier av internationellt fackliga förhållande. Fondens villkor för att stipendier ska kunna beviljas är: Medlemskap i kommunal Aktivt deltagande i den egna lokalorganisationen Under året har fondens styrelse haft 3 sammanträden Årets resultat är ett överskott på kronor ( ). Det egna kapitalet uppgick till kronor ( ). Räntor Avsättning Summa intäkter Kostnader Stipendier 43 Övriga kostnader 2 Summa kostnader 43 2 Redovisat resultat Balansräkning Tillgångar Bank Fordran Kommunal Summa tillgångar Skulder och eget kapital Kapitalbehållning den 1/ Redovisat resultat Kapitalbehållning den 30/ Summa skulder och eget kapital Annica Blomgren Rolf Olsson Jörgen Olsson Stockholm Tobias Baudin Barbro Moberg Kristina Olsson Ordförande Lotta Olesen-Rosén Maj Karlsson Lena Svensson auktoriserad revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 26 27

15 Produktion: Kommunals kommunikations-, service-, och kanslienheter. Hemma Annonsbyrå AB. EO Grafiska. April För Kommunal är det viktigt att arbeta miljövänligt. Kommunal är idag det enda fackförbund som klimatkompenserar sina trycksaker. Det betyder att nya träd planteras som ersättning för de träd som blivit till papper. Mer om klimatkompensation på 28

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27)

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27) förvaltningsberättelse FORIA 1(27) FORIA Holding AB Org nr 5561545970 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följ ande årsredovisning och koncemredovisning. Innehåll

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2012 2 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Det är helt ok att tycka att facket har spelat ut sin roll. Men då måste man också skriva under på att vi

Läs mer

KONCERNREDOVISNING 2014-2015

KONCERNREDOVISNING 2014-2015 KONCERNREDOVISNING 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KONCERNREDOVISNING 2014/2015 Förord av Ordförande Tomas Byberg 3 Förord av Verkställande Direktör Charlotte Gustavsson 4 Förord av General Manager Per

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2011 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2011 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2011 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Årsredovisning 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning Innehåll 2 En nostalgisk tillbakablick 12 Resultaträkningar

Läs mer

2014 ÅRSREDOVISNING 1

2014 ÅRSREDOVISNING 1 2014 ÅRSREDOVISNING 1 ÅRET I KORTHET Ekonomi i sammandrag Koncernen 2014 2013 2012 2011 2010 Rörelsens intäkter, tkr 186 799 169 046 157 156 142 056 127 468 Resultat efter finansiella poster (EBT), tkr

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Org nr 5567227318 För räkenskapsåret 20140101 20141231 Innehålisförteckning: Förvaltningsberättelse 2 Flerårsöversikt 5 Aktiekapital och ägarförhållanden

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB Org.nr 55612-8249 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Armada Fastighets AB 55612-8249 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Din El AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Vi bedriver elförsäljning med miljöfokus till företags- och privatkunder i hela Sverige. Visionen är att vi tillsammans med

Läs mer

Årsredovisning 2013. Arbetslöshetskassan Vision Org nr 802005-4899

Årsredovisning 2013. Arbetslöshetskassan Vision Org nr 802005-4899 Årsredovisning 213 Arbetslöshetskassan Vision Org nr 825-4899 Arbetslöshetskassan Vision org nr 825-4899 Stämma Revisorer Styrelse Kassaföreståndare Ledningen Stockholm Göteborg Enhetschef (EC) Enhetschef

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning.

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 3 Koncernresultaträkning

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsfastigheter... 8. Förvaltningsberättelse... 19. Resultaträkning koncernen... 21. Balansräkning koncernen...

INNEHÅLL. Förvaltningsfastigheter... 8. Förvaltningsberättelse... 19. Resultaträkning koncernen... 21. Balansräkning koncernen... ÅRSREDOVISNING 2013 CERNERA FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Innehåll... 3 VD har ordet... 5 Bolag... 6 Affärsidé... 6 Samverkansmetod... 7 Förvaltningsfastigheter... 8 Projektfastigheter... 16

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 Coop Medlem Väst hade vid 2013:s slut 387 309 medlemmar. 37 Coopbutiker med dagligvaruhandel fanns i verksamhetsområdet. 9 Coop Forum, 8 Coop Extra, 13 Coop Konsum och 7 Coop

Läs mer

2012 Koncernredovisning AB BostAdsgArAnti

2012 Koncernredovisning AB BostAdsgArAnti 2012 Koncernredovisning AB Bostadsgaranti INNEHÅLL Verksamhet 1 Bostadsgaranti 50 år 2 Ordförandeord 4 VD-ord 5 Förvaltningsberättelse - Koncernen 6 Resultaträkning - Koncernen 8 Balansräkning - Koncernen

Läs mer

VERKSAMHETEN 2012 KONSUM GÄVLEBORG

VERKSAMHETEN 2012 KONSUM GÄVLEBORG VERKSAMHETEN 2012 KONSUM GÄVLEBORG Korta fakta om oss Antal medlemmar 104 352 medlemmar/ägare varav 200 är förtroendevalda Medlemsåterbäring 31 miljoner kronor delades ut till medlemmarna i medlemsåterbäring

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Energi Nät AB är ett helägt dotterföretag till Falbygdens Energi AB. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta Falbygdens elnät med tillhörande anläggningar. FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2013 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013 Lidköping Biogas AB är ett dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB, resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företagets verksamhet är att producera

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

Taxi Stockholm 2011 Årsredovisning och koncernredovisning för TTF-koncernen

Taxi Stockholm 2011 Årsredovisning och koncernredovisning för TTF-koncernen Taxi Stockholm 2011 Årsredovisning och koncernredovisning för TTF-koncernen 1 Snabba fakta ttf-koncernen Mål & RESULTAT Mål Resultat Ägare: Taxi Trafikförening upa med 882 taxiägare som medlemmar. Eget

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2012

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2012 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer