visning 2011 Årsredo

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "visning 2011 Årsredo"

Transkript

1 Årsredovisning 2011

2 Förvaltningsberättelse 2011 Svenska Kommunalarbetareförbundet är en ideell organisation bestående av medlemmar som är anställda hos kommuner, landsting, församlingar och andra arbetsgivare vilka i huvudsak bedriver skatte- och avgiftsfinansierad samhällsservice samt verksamhet inom naturbruksområdet. Bästa sättet att undvika en ny finansiell kris är att stärka löntagarnas förhandlingsposition mot arbetsgivarna Emma Lennartsson, utredare på Kommunal, bloggar s syfte och ändamål s uppgift är att tillvarata medlemmarnas intressen på arbetsmarknaden och i samhällslivet i övrigt. ska arbeta för goda anställningsvillkor, arbetsförhållanden och inflytande, utbildning och utvecklingsmöjligheter för medlemmarna. Vidare ska förbundet arbeta för att främja medlemmarnas ekonomiska och sociala villkor i samhället och deras delaktighet i ett rikt kulturliv. Kommunal står för Alla människors lika värde Frihet Rättvisa Solidaritet Demokrati. Kommunal är Kamporganisation Kommunal är en kamporganisation som tar strid när mänskliga värden hotas. Varmhjärtade Vi är varmhjärtade och bryr oss om allas rätt till välfärdstjänster. Öppna och tillgängliga Vi är öppna och tillgängliga. Lyhörda både utåt och inåt men också lätta att nå i hela landet. Effektiva Vi är kostnadsmedvetna och har ett tydligt ledarskap. s organisation s beslutande organ är Kongressen/förbundsmötet Förbundsstyrelsen Den lokala verksamheten utövas av 21 (23) avdelningar vilka är indelade i 403 sektioner (423) och 176 klubbar (203). Verksamheten regleras i stadgar som är fastställda av kongressen. och avdelningarna är egna juridiska personer med egen ekonomi. Varje avdelning upprättar årsredovisning. Medlemmarna och avgifterna Medlemsantalet var vid årets utgång ( ), en minskning med personer. Kvinnorna utgör 80 procent av medlemmarna. Av medlemsantalet var det (37 237) personer som inte uppfyllde villkoren för medlemskap eller hade valt att inte vara med i a-kassan, men som var medlemmar i förbundet. Medlemsavgiften innehåller både förbundsavgift och avdelningsavgift. I förbundsavgiften ingår också premien för medlemsförsäkringarna och avgiften till arbetslöshetsförsäkringen. Förbundsavgiften består av tre delar: procentavgift, för verksamhetsutgifter grundavgift till a-kassan och medlems försäkringarna arbetslöshetsavgift till a-kassan. s procentavgift var oförändrad från föregående år, 0,66 (0,66) procent av bruttolönen. Grundavgiften har uppgått till 173 kronor (173) per månad för medlemmar som också anslutit sig till a-kassan. 2 3

3 medlemmar som också anslutit sig till a-kassan. Den 1 juli 2008 infördes en arbetslöshetsavgift. Arbetslöshetsavgiften (ALA) uppgick till 55 (55) kronor per månad. Studerandemedlemmar är avgiftsbefriade. Antalet studerandemedlemmar var vid årsskiftet (3 476) stycken. I studerandemedlemskap ingår medlemsförsäkringarna. Arbetslöshetsförsäkringen ingår dock inte eftersom dessa medlemmar inte uppfyller villkoren för a-kassan. Arbetslöshetsförsäkringen A-kassan är en frivillig del av medlemskapet i Kommunal om försäkringsvillkoren uppfylls, och om medlemmen vill. Kommunalarbetarnas Arbetslöshetskassa är en självständig juridisk person med egna stadgar och egen årsredovisning. Under året har a-kasseersättning utbetalats med tkr ( ). Medlemsutvecklingen Tusental Medlemsavgiftens användning 1. Verksamheten 26 % 2. Medlemsförmåner (försäkr) 28 % 3. A-kassan (inkl. ALA) 41 % 4. LO 5 % 3 Medlemmar och genomsnittlig medlemsavgift i förbundet och avdelningarna sammanlagt Årsgenomsnitt Antal medlemmar Genomsnittlig %-avgift till verksamhet Grundavgift Förhöjd finansieringsavgift/ arbetslöshetsavgift /55 s verksamhet Medlemsvärvning är och förblir den absolut viktigaste frågan. Under året har förbundet, förutom det vardagliga värvningsarbetet, arrangerat olika medlemsvärvningsaktiviteter. Medlemsutvecklingen var fortsatt negativ, ( ). I slutet av året kunde vi dock notera tre månader med plus. Förbundsmötet hölls på Djurönäset i maj och avhandlade förutom de sedvanliga frågororna som årsbokslut, budgetprognos och avgift samt motioner även två seminarier. Ett seminarium behandlade lönepolitik och det andra behandlade Kommunals närvaro på arbetsplatserna och medlemmarnas möjlighet till inflytande i fackliga frågor. Under året har två utredningar arbetat som båda ska presenteras på kongressen Utredningarna behandlar lönepolitik respektive näringspolitik. Ett arbete med att ta fram en ny facklig-politisk plattform har också påbörjats. har under året avslutat arbetet med att förändra den lokala organisationen. Ett nytt arbetsätt har implementerats, framför allt för privat anställda medlemmar och den nya avdelningsstrukturen som träder i kraft 1 januari 2012, har fått mycket stöd i genomförandet. En viktig del av förbundets arbete är opinionsbildning. Förutom att delta i mässor och seminarier har särskilda satsningar genomförts på äldre- och barnomsorgsområdet. Bransch- och yrkesfrågor är viktiga för medlemmarna. Ett arbete har påbörjats med att skapa en ny struktur för arbetet med branschoch yrkesfrågor. Kommunal har medverkat i flera yrkes internationalers arbete och deltagit i ett antal biståndsprojekt. I Internationalen för stats- och kommunalanställda (ISKA) och IUL (livsmedels-, hotell och restaurang- samt lantarbetarsektorn) innehar förbundet styrelseplatser. är också medlem i ITF (transportsektorn). Kommunal med verkar också inom den sociala dialogen på förbundets områden inom EU. Utöver den fackliga verksamheten har medlemmarna ett förmånligt trygghetspaket genom de medlemsförsäkringar som tecknats i Folksam. Kommunals hemförsäkring, medlemsolycksfall fritid och barngruppliv samt en inkomstförsäkring ingår i medlemsavgiften. Premieutvecklingen för de försäkringar som ingår i avgiften är något högre än de långsiktiga prognoserna. Avkastningen på Medeltal anställda varav 2010 varav kvinnor kvinnor förskotts betalda försäkringspremier har bidragit till att hålla nere medlemmarnas grundavgift för försäkringarna. Sjuk- och efterlevandeförsäkring är en frivillig försäkring. Försäkringen har en åldersdifferentierad premie. Vid årsskiftet hade 70 procent av medlemmarna tecknat försäkringen. Kommunal har också ett stöd för dem som utsatts för våld i nära relationer. Samarbetet med Folksam har bidragit till att många medlemmar fått professionell hjälp att komma vidare genom stödsamtal. Utöver medlemsförsäkringarna har förbundet också överenskommelser om andra medlemsförmåner. Bland annat har Kommunal avtal med Swedbank och Nordea om bland annat ekonomisk rådgivning, medlemslån och medlemsbillån. Medlemmarna erbjuds betydligt bättre villkor än vad som annars gäller. har en fortlöpande översyn av verksamheten och kostnaderna för till exempel administration och IT. En samordnad medlemsadministration, ekonomi- och löneadministration samt telefoni finns för förbundet, arbetslöshetskassan och samtliga lokalavdelningar. Ett center för medlemsadministration i Malmö, ett center för medlemsadministration och telefoni i Sundsvall samt ett center för ekonomi och löneadministration i Sundbyberg. Verksamhetskostnader i procent Förbundsmöte, styrelse, 6 förbundsledning, revision, 3,5 2. Kommunalarbetaren, 8,1 3. Förbundskontorets fackliga verksamhet, 27,9 4. Ekonomi, administration, IT, intern service, personalenhet 5 3 och lokaler, 30,8 5. Lokalomb. löner och soc. avg. 10, Pensioner och försäkringar, 13,1 7. Avgifter och anslag, 2,9 8. Avskrivningar, 2,2 9. Övriga kostnader, 0,7 4 5

4 Ett nytt arbetssätt och en ny indelning av förbundets lokal avdelningar ska genomföras. Målet är att samtliga medlemmar ska få likvärdig service. Ett omfattande arbete har pågått hela året för att förändra Kommunals IT-infrastruktur. Resultat och ställning Intäkterna av medlemsavgifter uppgick till tkr ( ). Konsolideringsgraden i pensionsstiftelsen för ombudsmän har minskat under året som konsekvens av det allmänna finansiella läget. Från stiftelsen för funktionärer har återförts tkr (25 000). Konsolideringsgraden är vid årets slut 120 procent (131). Ur stiftelsen för kontorspersonal har återförts 0 tkr (5 000) och dess konsolideringsgrad är nu 93 procent (114) efter en omräkning av pensionsskulden. tryggar stiftelsen till 100 procents konsolideringsgrad med tkr. Nettokostnaden för den fackliga verksamheten och LO-avgiften, men exklusive a-kassan, medlemsförsäkringarna och konfliktersättningarna blev tkr ( ). Den fackliga verksamhetens resultat slutade på ( ) tkr. I resultatet ingår en extra satsning på att hitta en bra organisation för privatanställda medlemmar, samt planenliga avskrivningar av maskiner och inventarier. Kapitalförvaltning Återhämtningen från finanskrisen fortsatte under Efterfrågan har ökat i många branscher och företag. Lågkonjunktur har bytts mot högkonjunktur i Sverige. Aktiemarknaden i Sverige har stigit kraftigt. I om-världen har marknaden fortsatt att vara orolig och detta tillsammans med en kraftig kronförstärkning har lett till att aktiemarknaden globalt har utvecklats svagt i svenska kronor. Grundläggande för förbundets kapitalförvaltning är att tillgångarna ska placeras så att de ger hög avkastning med begränsat risktagande. Målet är att konfliktfonden över tiden ska ha en real avkastning på minst tre procent årligen. har genomfört en omfattande renovering av fritidsanläggningen på Marholmen. Den tidigare inköpta folkhögskoledelen innehåller nu bland annat en ny restaurang och festlokaler. Ett nytt lekplatsområde och en ny strand har anlagts och en omfattande markdränering har genomförts. Anläggningen är också förberedd för att anslutas till kommunalt vatten och avlopp. s kapitalförvaltning är till största delen utlagd på externa förvaltare, där merparten av kapitalet är placerat i fonder. Värdet på noterade värdepapper är tkr ( ). Finansnettot inklusive fastighetsförvaltning uppgick till tkr ( ). Framtida utveckling Den viktigaste frågan är att stoppa den pågående trenden med medlemmar som väljer att lämna Kommunal. har från årsskiftet 13 lokalavdelningar efter sammanslagningar av de tidigare 21 avdelningarna. Avtalsrörelsen pågår för nästan samtliga avtalsområden. Förbundsmötet kommer att hållas i maj. Ett arbete med Kommunals varumärke har påbörjats samt en stadgeutredning och en avgiftsutredning. De tre ska vara klara till kongressen Att hålla nere kostnadsökningstakten är en viktig Konfliktfond Mdkr kronor 2,5 2 uppgift för förbundet under Förbundsstyrelsens målsättning är att kostnaderna ska följa medlemsutvecklingen. Fokus på opinionsbildning ligger inom områdena äldreomsorg, barnomsorg och vatten. Genom att fokusera på tre prioriterade områden skapas förutsättningar för en effektiv samordning av verksamhet. På så sätt ska vi nå våra mål inom kärnområdena medlemskap, löner- och anställningsvillkor, välfärdssamhället och internationell solidaritet. Eget kapital Årets resultat, efter bokslutsdispositioner och skatt, uppgick till tkr (29 967). Egna kapitalet består av reserverade medel för särskilda ändamål - konfliktfond, försäkringsfond, skadeståndsfond och balanserat kapital. s tillgångar uppgick till tkr ( ). Justerat eget kapital Kr/medlem Intäkter, balansomslutning, resultat, kapital och soliditet för förbundet Mkr , Intäkter facklig verksamhet Finansnetto (inkl fastighetsförvaltning) Redovisat resultat Balansomslutning Eget kapital Justerat eget kapital *) *) Eget kapital med tillägg för övervärde i marknadsnoterade värdepapper och obeskattade reserver efter avdrag för uppskjuten skatt. 0, Soliditet i procent **) **) Eget kapital vid årets slut i förhållande till summa tillgångar

5 Resultat för 2011 har av styrelsen disponerats på följande sätt Årets resultat enligt resultaträkningen Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från tidigare år Marholmenfond Översynsutredning tkr tkr tkr Styrelse Annelie Nordström, Stockholm, född Förbundsordförande Gullbritt Adolfsson, Ystad, född Ledamot Undersköterska, avdelningsordförande i Kommunal Skåne. Mariann Andersson, Kosta, född Ledamot Undersköterska, avdelningsordförande i Kommunal Kronoberg. Ewa-Britt Dahl, Skövde, född Ledamot Sjukvårdsbiträde, avdelningsordförande i Kommunal Skaraborg. Förbundsledning Annelie Nordström, Stockholm, född Förbundsordförande Tobias Baudin, Stockholm, född Förste vice ordförande Lenita Granlund, Stockholm, född Andre vice ordförande/ avtalssekreterare Anders Bergström, Stockholm, född Tredje vice ordförande/ förbundskassör Reservering av ändamålsbestämda medel Annica Enbom, Hallstahammar, född Ledamot Skötare, avdelningsordförande i Kommunal Västmanland. Förtroendevalda revisorer Försäkringsfond Skadeståndsfond Konfliktfond Kvarstående belopp för året tkr 405 tkr tkr 0 tkr Anders Hagberg, Partille, född Ledamot Vaktmästare/bilförare, avdelningsordförande i Kommunal Väst. Maj Karlsson, Motala, född Ledamot Undersköterska, avdelningsordförande i Kommunal Östergötland. Siw Karlsson, Östersund, född Ledamot Vårdare, avdelningsordförande i Kommunal Z-Jämtlands län. Rolf Olsson, Matfors, född Förtroendevald revisor Skötare, avdelningskassör i Kommunal Västernorrland. Annica Blomgren, Åtorp, född Förtroendevald revisor Barnskötare, avdelningskassör i Kommunal Örebro län. Jörgen Olsson, Rödeby, född Förtroendevald revisor Skorstensfejare, avdelningskassör i Kommunal Blekinge. Placering av kapitalet 1. Fastigheter, 3,0 % 2. Aktier, 40,2 % 3. Räntebärande, 56,8 % Lotta Olesen Rosén, Halmstad, född Ledamot Vårdbiträde, sektionsordförande i sektion 3, Kommunal Halland. Mona Persson, Alfta, född Ledamot Städerska, avdelningsordförande i Kommunal Gävleborg Cecilia Rohdin, Borlänge, född Ledamot Undersköterska, vice ordförande i Kommunal Dalarna. Auktoriserade revisorer Lena Svensson. Auktoriserad revisor, PwC. Marcelo Rojas Espinoza, Stockholm, född Ledamot Undersköterska, avdelningskassör i Kommunal Stockholms län. Anne-Li Rosengren, Nacka, född Ledamot Undersköterska, sektionsordförande i sektion 87, Kommunal Stockholms län. 8 9

6 Resultaträkning Balansräkning Tusentals kronor Not 1 Utfall 2011 Utfall 2010 Utfall 2011 Utfall 2010 Fackliga verksamhetens intäkter och kostnader Medlemsavgifter Externa bidrag Övriga intäkter Summa fackliga verksamhetens intäkter Medlemsförsäkringar Avgift till LO Avgifter och anslag till andra organisationer Externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Summa fackliga verksamhetens kostnader Fackliga verksamhetens resultat Resultat från fastighetsförvaltningen m.m. Hyresintäkter Externa kostnader Avskrivningar Resultat från fastighetsförvaltningen m.m Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i koncernföretag Resultat från andelar i intresseföretag Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Ränteintäkter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat från finansiella investeringar Bokslutsdispositioner Tusentals kronor Not 1 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och inventarier Pågående nyanläggningar Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar i koncernföretag Aktier och andelar i intresseföretag Fordringar hos intresseföretag Fordringar hos närstående organisationer Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Ideella placeringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos närstående organisationer Skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Skatt Årets resultat

7 Balansräkning fortsättning Kassaflödesanalys Tusentals kronor Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 21 Ändamålsbestämda medel Bunden reserv Balanserat kapital Summa eget kapital Obeskattade reserver Minoritet 1 1 Förvaltade fonder Uppskjuten skatteskuld Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Checkräkningskredit Skulder till koncernföretag Skulder till närstående organisationer Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Tusentals kronor DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar Ej likviditetspåverkande poster Erhållen ränta Erhållna utdelningar Erlagd ränta Betald inkomstskatt Ökning/minskning varulager Ökning/minskning kundfordringar Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning leverantörskulder Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i materiella anläggningstillgångar Sålda materiella anläggningstillgångar Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar Avyttring/amorteringar av övriga finansiella anläggningstillg Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Ökning/minskning kortfristiga finansiella skulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

8 NOT 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar. Om inte annat framgår är tillämpade principer oförändrade i jämförelse med föregående år. Intäkter Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Medlemsavgifter intäktsredovisas enligt bokföringsmässiga grunder vilket innebär att erhållna medlemsavgifter t.o.m. 21 januari 2012 anses tillhöra Bidrag intäktsföres enligt bokföringsmässiga grunder. Om ett bidrag avser en bestämd period periodiseras bidraget. I koncernredovisningen elimineras koncernintern försäljning. Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. Härvid tilllämpas följande avskrivningstider: Byggnader Inventarier Datorer Aktier och andelar år 5 år 3 år Aktier och andelar som är omsättningstillgångar värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde (marknadsvärde). Långfristiga innehav värderas till anskaffningsvärdet. Om det verkliga värdet understiger bokfört värde och denna värdenedgång kan antas vara varaktig görs nedskrivning. Obligationer förvärvade i syfte att innehas till inlösentidpunkt värderas vid förvärvet till anskaffningsvärdet. Skillnaden mellan anskaffningsvärde och inlösenvärde periodiseras så att den effektiva räntan vid förvärvet är konstant över innehavstiden. Övriga obligationer värderas till anskaffningsvärde minskat med eventuella nedskrivningar. Ideella placeringar Som ideella placeringar benämns tillgångar som främst innehas som ett led i den ideella och fackliga verksamheten och inte uteslutande för att ge avkastning eller värdetillväxt. Varulager Varulagret värderas, med tillämpning av först-in-först-ut principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen. Fordringar Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt den indirekta metoden, d.v.s. den utgår från organisationens verksamhetsresultat. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- och utbetalningar. Koncernredovisning I koncernredovisningen ingår dotterföretag där förbundet direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av rösterna. s bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterföretagens egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterföretagens egna kapital som tillkommit efter förvärvet. Intresseföretagsredovisning Som intresseföretag betraktas de företag som inte är dotterföretag men där förbundet direkt eller indirekt innehar minst 20 % av rösterna för samtliga andelar. I förbundets bokslut redovisas andelar i intresseföretag till anskaffnings värde. Som intäkt från intresseföretag redovisas endast erhållen utdelning av vinstmedel som intjänats efter förvärvet. I koncernens bokslut redovisas andelar i intresseföretag enligt kapital andelsmetoden. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt i förekommande fall justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skattefordringar värderas till vad som enligt förbundets bedömning skall erhållas från skatteverket. Bedömningen görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Uppskjuten skatt avseende framtida skatteeffekter bedöms inte vara av väsentligt värde och redovisas därför inte i resultat- och balansräkningarna. NOT 2 MEDLEMSAVGIFTER / Inbetalda medlemsavgifter Avgår avgifter till a-kassan Summa NOT 3 EXTERNA BIDRAG Externa bidrag består av bidrag från Trygghetsfonden och Arbetsmiljöfonden. NOT 4 AVGIFTER OCH ANSLAG TILL ANDRA ORGANISATIONER / Bidrag till förbundsavdelningar Avgifter och bidrag till övriga organisationer Summa NOT 5 MEDELANTALET ANSTÄLLDA, LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER Antal anställda Kvinnor Män Totalt

9 NOT 5 MEDELANTALET ANSTÄLLDA, LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER Löner och andra Sociala kostnader Löner och andra Sociala kostnader ersättningar (varav (varav pensions- ersättningar (varav (varav pensions- till styrelse, förbunds- kostnader) till styrelse, förbunds- kostnader) ordförande och vd) ordförande och vd) NOT 6 BYGGNADER OCH MARK Ingående anskaffningsvärden Inköp Omklassificering Utgående ackumulerade anskaffningsvärden (2 033) (96 991) (2 433) (83 997) Dotterföretag (885) (4 225) (858) (2 382) (2 918) ( ) (3 291) (86 379) Av förbundets pensionskostnader avser 377 tkr (581 tkr) styrelse. Av koncernens pensionskostnader avser 662 tkr (861 tkr) styrelse och vd. Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Antal på balansdagen Varav män Antal på balansdagen Varav män Styrelseledamöter Förbundsordf. styrelseordf. och andra ledande bef.havare Antal på balansdagen Varav män Antal på balansdagen Varav män Styrelseledamöter Förbundsordf. styrelseordf och andra ledande bef.havare I de fall en person sitter i flera styrelser har de personerna endast räknats en gång. Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Ingående nedskrivningar Återföring av nedskrivning Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående restvärde NOT 7 MASKINER OCH INVENTARIER Ingående anskaffningsvärden Omklassificering Inköp Utrangering/försäljning Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Utrangering/försäljning Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde

10 NOT 8 PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR Ingående nedlagda kostnader Under året nedlagda kostnader Under året genomförda omfördelningar Infrastrukturprojekt IT Utgående nedlagda kostnader NOT 9 RESULTAT FRÅN ANDELAR I KONCERNFÖRETAG Resultatandel HB Lyran konferens Summa NOT 13 BOKSLUTSDISPOSITIONER Upplösning av periodiseringsfond Summa NOT 14 SKATT Årets skattekostnad Återbetald/inbetald skatt på tidigare års taxeringar Uppskjuten skatt Summa NOT 10 RESULTAT FRÅN ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG / Resultatandel i Fastighetsbolaget Polstjärnan HB Resultatandel i Fastighetsbolaget HB Repslagaren Resultatandel i Fastighetsbolaget Arken HB Summa NOT 11 RESULTAT FRÅN VÄRDEPAPPER OCH FORDRINGAR SOM ÄR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Utdelningar Räntor Förvaltningskostnader Realisationsresultat vid försäljning Uppskrivning av andelsvärde Summa NOT12 RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER Räntekostnader Övriga finansiella kostnader Summa NOT 15 AKTIER OCH ANDELAR I KONCERNFÖRETAG Org. nr Säte HB Lyran Konferens Stockholm Komanco AB Stockholm Kommunalarbetaren i Sverige AB Stockholm Kapitalandel Röstandel Antal andelar/ aktier Bokfört värde HB Lyran Konferens 99 % 99 % Komanco AB 100 % 100 % Kommunalarbetaren i Sverige AB 100 % 100 % Summa NOT 16 AKTIER OCH ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG / Org. nr Säte Fastighetsbolaget Polstjärnan, Sv. Byggnadsarbetareförbundet och Sv. Kommunalarbetareförbundet HB Stockholm Fastighetsbolaget Repslagaren 2 HB Skövde Fastighetsbolaget Arken HB Umeå Kapitalandel Bokfört värde Fastighetsbolaget Repslagaren 2 HB 50 % 646 Fastighetsbolaget Arken HB 50 % 500 Fastighetsbolaget Polstjärnan, Sv. Byggnadsarbetareförbundet och Sv Kommunalarbetareförbundet HB 50 % (Se även not 25) Summa

11 NOT 17 ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV / Ingående värde Förvärv Försäljningar Återföring/Nedskrivning Utgående värde Specifikation av innehav Antal Marknadsvärde Bokfört värde Börsnoterade aktier Electrolux B Ericsson B Kinnevik Sandvik Skanska B SKF B SSAB B Swedbank A Swedbank PR Volvo B Övriga Summa börsnoterade aktier Aktie- och värdepappersfonder Camelot Catella institutionella absolut Emerging Stars Nordea Förbundsfonden Swedbank Institutionella aktiefonden Stabil Övriga aktiefonder Summa aktie- och värdepappersfonder NOT 18 LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR Ingående värde Tillkommande fordringar Amorteringar, avgående fordringar Utgående värde NOT 19 IDEELLA PLACERINGAR / Ingående värde Förvärv Utgående värde Specifikation av innehav Antal Bokfört värde Folksam-LO Försäkringsbolag Svenska Riksbyggen Andelsbevis Övriga 1 Summa NOT 20 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER Förutbetalda medlemsförsäkringar Förutbetalda hyror Upplupna ränteintäkter Övriga poster Summa Obligationer och andra värdepapper Absolutavkastning Plus Swedbank Climate awareness DNB Institutionella företagsobligationsfonden Nordea Kommuninvest Buffertcertifikat Europa AIO KPA Etisk räntefond Swedbank Spec Swedbank Spec Swedbank Spec Swedbank Spec Övriga Summa obligationer och andra värdepapper Summa långfristiga värdepappersinnehav

12 NOT 21 EGET KAPITAL Konfliktfond Försäkrings- Övriga fonder Summa ändamåls- Summa Summa fond bestämda medel Balanserat eget kapital kapital Belopp vid årets ingång Årets resultat Ianspråktaget Marholmenfond Översynsutredning Årets avsättning Försäkringsfond Skadeståndsfond Konfliktfond Belopp vid årets utgång Varav: Opinionsbildn KFO-LO-fond Skadeståndsfond Summa NOT 21 EGET KAPITAL Konfliktfond Försäkrings- Övriga fonder Summa ändamåls- Bunden Summa Summa fond bestämda medel reserv balanserat eget kapital kapital Belopp vid årets ingång Årets resultat Ianspråktaget Marholmenfond Översynsutredning Årets avsättning Försäkringsfond Skadeståndsfond Konfliktfond Omf. bundet / balanserat Belopp vid årets utgång Varav: Opinionsbildn KFO-LO-fond Skadeståndsfond Summa NOT 22 OBESKATTADE RESERVER Periodiseringsfond tax Periodiseringsfond tax Periodiseringsfond tax Summa NOT 23 FÖRVALTADE FONDER / Gunnar Hallströms fond Summa NOT 24 CHECKRÄKNINGSKREDIT Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår i koncernen till tkr ( tkr) och i förbundet till tkr ( tkr)

13 NOT 25 ÖVRIGA SKULDER Skuld till HB Polstjärnan Övriga skulder Summa NOT 29 AVTAL OM TRYGGHETSERSÄTTNING Förbundsledningen omfattas av ett trygghetsavtal, vilket kom till i samband med att kongressen beslutade att införa valperioder för ledningen, för närvarande tre år. Trygghetsersättning utgår under 36 månader till ledamot som vid avgången har mer än fem år till ordinarie pensionsålder eller fram till ordinarie pensionsålder till ledamot som vid avgången har mindre än fem år kvar till ordinarie pensionsålder. Trygghetsersättningen är 78 procent av pensionsgrundande lön och minskas med andra förvärvsinkomster. Förutsättningen för trygghetsavtalet ska kunna tillämpas är antingen att kongressen beslutar att omval inte ska ske eller att förbundsstyrelsen medger att personen avgår under valperioden. NOT 26 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER Semesterlöner Upplupna sociala avgifter Upplupna kostnader rättsskydd Upplupen särskild löneskatt Övriga poster Summa Stockholm den 21 mars 2012 Annelie Nordström (förbundsordförande) Gullbritt Adolfsson Mariann Andersson NOT 27 STÄLLDA SÄKERHETER / Andelar i Förbundsfonden som säkerhet för checkräkningskredit NOT 28 ANSVARSFÖRBINDELSER Ansvarar såsom bolagsman i handelsbolag Pensionsåtagande utöver tryggat i pensionsstiftelse Summa Ewa-Britt Dahl Annica Enbom Anders Hagberg Maj Karlsson Siw Karlsson Lotta Olesen Rosén Mona Persson Cecilia Rohdin Marcelo Rojas Espinoza Anne-Li Rosengren Vår revisionsberättelse har avgivits den 29 mars 2012 Annica Blomgren Jörgen Olsson Rolf Olsson Lena Svensson auktoriserad revisor 24 25

14 Revisionsberättelse Till förbundsmötet i Svenska Kommunalarbetarförbundet Gunnar Hallströms fond Org. nr Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har reviderat årsredovisningen och koncernredovisningen för Svenska Kommunalarbetarförbundet för år Styrelsens ansvar för årsredovisningen och koncernredovisningen Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorernas ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovisningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och utfört revisionen för att med rimlig säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur förbundet upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i förbundets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Stockholm den 29 mars 2012 Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av förbundets och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2011 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även reviderat styrelsens förvaltning för Svenska Kommunalarbetarförbundet för år Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. Revisorernas ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i förbundet för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. Uttalande Vi tillstyrker att förbundsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Gunnar Hallström var förbundsordförande i Kommunal åren Vid hans pensionering instiftades stipendiefonden som en minnesgåva. Han hade själv ett stort engagemang för internationella frågor, och ville att fler medlemmar skulle ges möjlighet att få upptäcka andra delar av värden och se hur andra hade det i sitt fackliga arbete. Att erhålla ett stipendium och kunna resa ut i världen ger både stipendiaten och de som får ta del av dennes berättelser en bild av människors villkor i andra länder. Förhoppningsvis skapar det engagemang för internationella frågor. Under 2011 beviljades fyra stipendie-ansökningar. Resorna gick till Irland, Danmark, Thailand och Australien. Alla dessa resor är ännu inte genomförda. Bokslut för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Resultaträkning Tusental kronor Tusental kronor Intäkter Syftet med fonden är att: Främja studier av internationellt fackliga förhållande. Fondens villkor för att stipendier ska kunna beviljas är: Medlemskap i kommunal Aktivt deltagande i den egna lokalorganisationen Under året har fondens styrelse haft 3 sammanträden Årets resultat är ett överskott på kronor ( ). Det egna kapitalet uppgick till kronor ( ). Räntor Avsättning Summa intäkter Kostnader Stipendier 43 Övriga kostnader 2 Summa kostnader 43 2 Redovisat resultat Balansräkning Tillgångar Bank Fordran Kommunal Summa tillgångar Skulder och eget kapital Kapitalbehållning den 1/ Redovisat resultat Kapitalbehållning den 30/ Summa skulder och eget kapital Annica Blomgren Rolf Olsson Jörgen Olsson Stockholm Tobias Baudin Barbro Moberg Kristina Olsson Ordförande Lotta Olesen-Rosén Maj Karlsson Lena Svensson auktoriserad revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 26 27

15 Produktion: Kommunals kommunikations-, service-, och kanslienheter. Hemma Annonsbyrå AB. EO Grafiska. April För Kommunal är det viktigt att arbeta miljövänligt. Kommunal är idag det enda fackförbund som klimatkompenserar sina trycksaker. Det betyder att nya träd planteras som ersättning för de träd som blivit till papper. Mer om klimatkompensation på 28

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2010 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(7) 2010-01-01 2009-01-01 Resultaträkning Not -2010-12-31-2009-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 538 569 1 598 854 Offentligrättsliga

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2009 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(6) 2009-01-01 2008-01-01 Resultaträkning Not -2009-12-31-2008-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 598 854 1 714 786 Offentligrättsliga

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsbokslut. SV Östergötland

Årsbokslut. SV Östergötland Årsbokslut för SV Östergötland 802462-0745 Räkenskapsåret 2014 2 (9) Resultaträkning Not 2014-01-01-2014-12-31 2013-01-01-2013-12-31 Verksamhetens intäkter Deltagarintäkter 3 119 370 2 521 346 Bidrag 1

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning & Båstadtennis Hotell AB 2013 1 Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Budget

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Svenska Fallskärmsförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 1(10) Nordkroken Bredband Ekonomisk förening Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31. för. Svenska Orienteringsförbundet 802002-5758. Årsredovisningen omfattar:

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31. för. Svenska Orienteringsförbundet 802002-5758. Årsredovisningen omfattar: ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31 för Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Tilläggsupplysningar 7 Sid 2 (10) ÅRSREDOVISNING FÖR SVENSKA ORIENTERINGSFÖRBUNDET

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Göteborg Energi Backa AB

Göteborg Energi Backa AB Göteborg Energi Backa AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Föreningen Svalorna Latinamerika

Föreningen Svalorna Latinamerika Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Styrelsen för Föreningen Svalorna Latinamerika avger härmed årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Föreningen Edsätras Vänner

Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner är en ideell förening utan vinstdelning och leds av en styrelse som inte är arvoderad. Föreningen hade per 31 december 2014 totalt 144 medlemmar. Här

Läs mer

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus.

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÄNJESVÅLEN NR 4 Org nr 716456-7583 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gränjesvålen nr 4 får hälmed avge förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1januari 2005

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening ------- --- -- -- - Årsredovisning för Lan Fiber Ekonomisk Förening 769624-5203 Räkenskapsåret 2014 Lau Fiber Ekonomisk Förening l (7) Styrelsen för Lau Fiber Ekonomisk Förening rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. Vardkasens Vägförening

Årsredovisning. Vardkasens Vägförening 1(H)) Årsredovisning 2011-01-01 - Vardkasens Vägförening Box 16 179 03 Stenhamra Kontaktperson: Cornelia von Bargen Årsredovisning lor Vardkasens Vägförening 717904-4727 Räkenskapsåret 2011-01-01- Upprättad

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Stiftelsen Henrik Superman Org nr 802477-6802

Stiftelsen Henrik Superman Org nr 802477-6802 r~~~ W øm Y 'C ~ C -Hjälper Cancerdrabbade barn och deras familier Å~sredov~sning 214 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Allmänt om Verksamheten Stiftelsen Henrik

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

OK KÖPING EKONOMISK FÖRENING

OK KÖPING EKONOMISK FÖRENING ÅRSREDOVISNING 2011 OK KÖPING EKONOMISK FÖRENING 1(15) OK Köping ekonomisk förening Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ)

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Årsredovisning för Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå

Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå Org.nr 894000-4792 Räkenskapsår - 2012/12/31 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret - 2012/12/31 Styrelsen för

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Abelco AB

Årsredovisning. Koncernredovisning. Abelco AB Årsredovisning och Koncernredovisning för Abelco AB 556775-2745 Räkenskapsåret 2014 1 (21) Styrelsen och verkställande direktören för Abelco AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för

Läs mer

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154 Räkenskapsåret 2013 1 1 Styrelsen för Stiftelsen Haparandabostäder f$ rhärmed avge $rsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning Österåkers Stadsnät AB

Årsredovisning Österåkers Stadsnät AB 11»t 1 3' I i Årsredovisning Österåkers Stadsnät AB Org.nr 556378-253 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 österåkers Stadsnät AB 556378-253 Årsredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen och

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer