visning 2011 Årsredo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "visning 2011 Årsredo"

Transkript

1 Årsredovisning 2011

2 Förvaltningsberättelse 2011 Svenska Kommunalarbetareförbundet är en ideell organisation bestående av medlemmar som är anställda hos kommuner, landsting, församlingar och andra arbetsgivare vilka i huvudsak bedriver skatte- och avgiftsfinansierad samhällsservice samt verksamhet inom naturbruksområdet. Bästa sättet att undvika en ny finansiell kris är att stärka löntagarnas förhandlingsposition mot arbetsgivarna Emma Lennartsson, utredare på Kommunal, bloggar s syfte och ändamål s uppgift är att tillvarata medlemmarnas intressen på arbetsmarknaden och i samhällslivet i övrigt. ska arbeta för goda anställningsvillkor, arbetsförhållanden och inflytande, utbildning och utvecklingsmöjligheter för medlemmarna. Vidare ska förbundet arbeta för att främja medlemmarnas ekonomiska och sociala villkor i samhället och deras delaktighet i ett rikt kulturliv. Kommunal står för Alla människors lika värde Frihet Rättvisa Solidaritet Demokrati. Kommunal är Kamporganisation Kommunal är en kamporganisation som tar strid när mänskliga värden hotas. Varmhjärtade Vi är varmhjärtade och bryr oss om allas rätt till välfärdstjänster. Öppna och tillgängliga Vi är öppna och tillgängliga. Lyhörda både utåt och inåt men också lätta att nå i hela landet. Effektiva Vi är kostnadsmedvetna och har ett tydligt ledarskap. s organisation s beslutande organ är Kongressen/förbundsmötet Förbundsstyrelsen Den lokala verksamheten utövas av 21 (23) avdelningar vilka är indelade i 403 sektioner (423) och 176 klubbar (203). Verksamheten regleras i stadgar som är fastställda av kongressen. och avdelningarna är egna juridiska personer med egen ekonomi. Varje avdelning upprättar årsredovisning. Medlemmarna och avgifterna Medlemsantalet var vid årets utgång ( ), en minskning med personer. Kvinnorna utgör 80 procent av medlemmarna. Av medlemsantalet var det (37 237) personer som inte uppfyllde villkoren för medlemskap eller hade valt att inte vara med i a-kassan, men som var medlemmar i förbundet. Medlemsavgiften innehåller både förbundsavgift och avdelningsavgift. I förbundsavgiften ingår också premien för medlemsförsäkringarna och avgiften till arbetslöshetsförsäkringen. Förbundsavgiften består av tre delar: procentavgift, för verksamhetsutgifter grundavgift till a-kassan och medlems försäkringarna arbetslöshetsavgift till a-kassan. s procentavgift var oförändrad från föregående år, 0,66 (0,66) procent av bruttolönen. Grundavgiften har uppgått till 173 kronor (173) per månad för medlemmar som också anslutit sig till a-kassan. 2 3

3 medlemmar som också anslutit sig till a-kassan. Den 1 juli 2008 infördes en arbetslöshetsavgift. Arbetslöshetsavgiften (ALA) uppgick till 55 (55) kronor per månad. Studerandemedlemmar är avgiftsbefriade. Antalet studerandemedlemmar var vid årsskiftet (3 476) stycken. I studerandemedlemskap ingår medlemsförsäkringarna. Arbetslöshetsförsäkringen ingår dock inte eftersom dessa medlemmar inte uppfyller villkoren för a-kassan. Arbetslöshetsförsäkringen A-kassan är en frivillig del av medlemskapet i Kommunal om försäkringsvillkoren uppfylls, och om medlemmen vill. Kommunalarbetarnas Arbetslöshetskassa är en självständig juridisk person med egna stadgar och egen årsredovisning. Under året har a-kasseersättning utbetalats med tkr ( ). Medlemsutvecklingen Tusental Medlemsavgiftens användning 1. Verksamheten 26 % 2. Medlemsförmåner (försäkr) 28 % 3. A-kassan (inkl. ALA) 41 % 4. LO 5 % 3 Medlemmar och genomsnittlig medlemsavgift i förbundet och avdelningarna sammanlagt Årsgenomsnitt Antal medlemmar Genomsnittlig %-avgift till verksamhet Grundavgift Förhöjd finansieringsavgift/ arbetslöshetsavgift /55 s verksamhet Medlemsvärvning är och förblir den absolut viktigaste frågan. Under året har förbundet, förutom det vardagliga värvningsarbetet, arrangerat olika medlemsvärvningsaktiviteter. Medlemsutvecklingen var fortsatt negativ, ( ). I slutet av året kunde vi dock notera tre månader med plus. Förbundsmötet hölls på Djurönäset i maj och avhandlade förutom de sedvanliga frågororna som årsbokslut, budgetprognos och avgift samt motioner även två seminarier. Ett seminarium behandlade lönepolitik och det andra behandlade Kommunals närvaro på arbetsplatserna och medlemmarnas möjlighet till inflytande i fackliga frågor. Under året har två utredningar arbetat som båda ska presenteras på kongressen Utredningarna behandlar lönepolitik respektive näringspolitik. Ett arbete med att ta fram en ny facklig-politisk plattform har också påbörjats. har under året avslutat arbetet med att förändra den lokala organisationen. Ett nytt arbetsätt har implementerats, framför allt för privat anställda medlemmar och den nya avdelningsstrukturen som träder i kraft 1 januari 2012, har fått mycket stöd i genomförandet. En viktig del av förbundets arbete är opinionsbildning. Förutom att delta i mässor och seminarier har särskilda satsningar genomförts på äldre- och barnomsorgsområdet. Bransch- och yrkesfrågor är viktiga för medlemmarna. Ett arbete har påbörjats med att skapa en ny struktur för arbetet med branschoch yrkesfrågor. Kommunal har medverkat i flera yrkes internationalers arbete och deltagit i ett antal biståndsprojekt. I Internationalen för stats- och kommunalanställda (ISKA) och IUL (livsmedels-, hotell och restaurang- samt lantarbetarsektorn) innehar förbundet styrelseplatser. är också medlem i ITF (transportsektorn). Kommunal med verkar också inom den sociala dialogen på förbundets områden inom EU. Utöver den fackliga verksamheten har medlemmarna ett förmånligt trygghetspaket genom de medlemsförsäkringar som tecknats i Folksam. Kommunals hemförsäkring, medlemsolycksfall fritid och barngruppliv samt en inkomstförsäkring ingår i medlemsavgiften. Premieutvecklingen för de försäkringar som ingår i avgiften är något högre än de långsiktiga prognoserna. Avkastningen på Medeltal anställda varav 2010 varav kvinnor kvinnor förskotts betalda försäkringspremier har bidragit till att hålla nere medlemmarnas grundavgift för försäkringarna. Sjuk- och efterlevandeförsäkring är en frivillig försäkring. Försäkringen har en åldersdifferentierad premie. Vid årsskiftet hade 70 procent av medlemmarna tecknat försäkringen. Kommunal har också ett stöd för dem som utsatts för våld i nära relationer. Samarbetet med Folksam har bidragit till att många medlemmar fått professionell hjälp att komma vidare genom stödsamtal. Utöver medlemsförsäkringarna har förbundet också överenskommelser om andra medlemsförmåner. Bland annat har Kommunal avtal med Swedbank och Nordea om bland annat ekonomisk rådgivning, medlemslån och medlemsbillån. Medlemmarna erbjuds betydligt bättre villkor än vad som annars gäller. har en fortlöpande översyn av verksamheten och kostnaderna för till exempel administration och IT. En samordnad medlemsadministration, ekonomi- och löneadministration samt telefoni finns för förbundet, arbetslöshetskassan och samtliga lokalavdelningar. Ett center för medlemsadministration i Malmö, ett center för medlemsadministration och telefoni i Sundsvall samt ett center för ekonomi och löneadministration i Sundbyberg. Verksamhetskostnader i procent Förbundsmöte, styrelse, 6 förbundsledning, revision, 3,5 2. Kommunalarbetaren, 8,1 3. Förbundskontorets fackliga verksamhet, 27,9 4. Ekonomi, administration, IT, intern service, personalenhet 5 3 och lokaler, 30,8 5. Lokalomb. löner och soc. avg. 10, Pensioner och försäkringar, 13,1 7. Avgifter och anslag, 2,9 8. Avskrivningar, 2,2 9. Övriga kostnader, 0,7 4 5

4 Ett nytt arbetssätt och en ny indelning av förbundets lokal avdelningar ska genomföras. Målet är att samtliga medlemmar ska få likvärdig service. Ett omfattande arbete har pågått hela året för att förändra Kommunals IT-infrastruktur. Resultat och ställning Intäkterna av medlemsavgifter uppgick till tkr ( ). Konsolideringsgraden i pensionsstiftelsen för ombudsmän har minskat under året som konsekvens av det allmänna finansiella läget. Från stiftelsen för funktionärer har återförts tkr (25 000). Konsolideringsgraden är vid årets slut 120 procent (131). Ur stiftelsen för kontorspersonal har återförts 0 tkr (5 000) och dess konsolideringsgrad är nu 93 procent (114) efter en omräkning av pensionsskulden. tryggar stiftelsen till 100 procents konsolideringsgrad med tkr. Nettokostnaden för den fackliga verksamheten och LO-avgiften, men exklusive a-kassan, medlemsförsäkringarna och konfliktersättningarna blev tkr ( ). Den fackliga verksamhetens resultat slutade på ( ) tkr. I resultatet ingår en extra satsning på att hitta en bra organisation för privatanställda medlemmar, samt planenliga avskrivningar av maskiner och inventarier. Kapitalförvaltning Återhämtningen från finanskrisen fortsatte under Efterfrågan har ökat i många branscher och företag. Lågkonjunktur har bytts mot högkonjunktur i Sverige. Aktiemarknaden i Sverige har stigit kraftigt. I om-världen har marknaden fortsatt att vara orolig och detta tillsammans med en kraftig kronförstärkning har lett till att aktiemarknaden globalt har utvecklats svagt i svenska kronor. Grundläggande för förbundets kapitalförvaltning är att tillgångarna ska placeras så att de ger hög avkastning med begränsat risktagande. Målet är att konfliktfonden över tiden ska ha en real avkastning på minst tre procent årligen. har genomfört en omfattande renovering av fritidsanläggningen på Marholmen. Den tidigare inköpta folkhögskoledelen innehåller nu bland annat en ny restaurang och festlokaler. Ett nytt lekplatsområde och en ny strand har anlagts och en omfattande markdränering har genomförts. Anläggningen är också förberedd för att anslutas till kommunalt vatten och avlopp. s kapitalförvaltning är till största delen utlagd på externa förvaltare, där merparten av kapitalet är placerat i fonder. Värdet på noterade värdepapper är tkr ( ). Finansnettot inklusive fastighetsförvaltning uppgick till tkr ( ). Framtida utveckling Den viktigaste frågan är att stoppa den pågående trenden med medlemmar som väljer att lämna Kommunal. har från årsskiftet 13 lokalavdelningar efter sammanslagningar av de tidigare 21 avdelningarna. Avtalsrörelsen pågår för nästan samtliga avtalsområden. Förbundsmötet kommer att hållas i maj. Ett arbete med Kommunals varumärke har påbörjats samt en stadgeutredning och en avgiftsutredning. De tre ska vara klara till kongressen Att hålla nere kostnadsökningstakten är en viktig Konfliktfond Mdkr kronor 2,5 2 uppgift för förbundet under Förbundsstyrelsens målsättning är att kostnaderna ska följa medlemsutvecklingen. Fokus på opinionsbildning ligger inom områdena äldreomsorg, barnomsorg och vatten. Genom att fokusera på tre prioriterade områden skapas förutsättningar för en effektiv samordning av verksamhet. På så sätt ska vi nå våra mål inom kärnområdena medlemskap, löner- och anställningsvillkor, välfärdssamhället och internationell solidaritet. Eget kapital Årets resultat, efter bokslutsdispositioner och skatt, uppgick till tkr (29 967). Egna kapitalet består av reserverade medel för särskilda ändamål - konfliktfond, försäkringsfond, skadeståndsfond och balanserat kapital. s tillgångar uppgick till tkr ( ). Justerat eget kapital Kr/medlem Intäkter, balansomslutning, resultat, kapital och soliditet för förbundet Mkr , Intäkter facklig verksamhet Finansnetto (inkl fastighetsförvaltning) Redovisat resultat Balansomslutning Eget kapital Justerat eget kapital *) *) Eget kapital med tillägg för övervärde i marknadsnoterade värdepapper och obeskattade reserver efter avdrag för uppskjuten skatt. 0, Soliditet i procent **) **) Eget kapital vid årets slut i förhållande till summa tillgångar

5 Resultat för 2011 har av styrelsen disponerats på följande sätt Årets resultat enligt resultaträkningen Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från tidigare år Marholmenfond Översynsutredning tkr tkr tkr Styrelse Annelie Nordström, Stockholm, född Förbundsordförande Gullbritt Adolfsson, Ystad, född Ledamot Undersköterska, avdelningsordförande i Kommunal Skåne. Mariann Andersson, Kosta, född Ledamot Undersköterska, avdelningsordförande i Kommunal Kronoberg. Ewa-Britt Dahl, Skövde, född Ledamot Sjukvårdsbiträde, avdelningsordförande i Kommunal Skaraborg. Förbundsledning Annelie Nordström, Stockholm, född Förbundsordförande Tobias Baudin, Stockholm, född Förste vice ordförande Lenita Granlund, Stockholm, född Andre vice ordförande/ avtalssekreterare Anders Bergström, Stockholm, född Tredje vice ordförande/ förbundskassör Reservering av ändamålsbestämda medel Annica Enbom, Hallstahammar, född Ledamot Skötare, avdelningsordförande i Kommunal Västmanland. Förtroendevalda revisorer Försäkringsfond Skadeståndsfond Konfliktfond Kvarstående belopp för året tkr 405 tkr tkr 0 tkr Anders Hagberg, Partille, född Ledamot Vaktmästare/bilförare, avdelningsordförande i Kommunal Väst. Maj Karlsson, Motala, född Ledamot Undersköterska, avdelningsordförande i Kommunal Östergötland. Siw Karlsson, Östersund, född Ledamot Vårdare, avdelningsordförande i Kommunal Z-Jämtlands län. Rolf Olsson, Matfors, född Förtroendevald revisor Skötare, avdelningskassör i Kommunal Västernorrland. Annica Blomgren, Åtorp, född Förtroendevald revisor Barnskötare, avdelningskassör i Kommunal Örebro län. Jörgen Olsson, Rödeby, född Förtroendevald revisor Skorstensfejare, avdelningskassör i Kommunal Blekinge. Placering av kapitalet 1. Fastigheter, 3,0 % 2. Aktier, 40,2 % 3. Räntebärande, 56,8 % Lotta Olesen Rosén, Halmstad, född Ledamot Vårdbiträde, sektionsordförande i sektion 3, Kommunal Halland. Mona Persson, Alfta, född Ledamot Städerska, avdelningsordförande i Kommunal Gävleborg Cecilia Rohdin, Borlänge, född Ledamot Undersköterska, vice ordförande i Kommunal Dalarna. Auktoriserade revisorer Lena Svensson. Auktoriserad revisor, PwC. Marcelo Rojas Espinoza, Stockholm, född Ledamot Undersköterska, avdelningskassör i Kommunal Stockholms län. Anne-Li Rosengren, Nacka, född Ledamot Undersköterska, sektionsordförande i sektion 87, Kommunal Stockholms län. 8 9

6 Resultaträkning Balansräkning Tusentals kronor Not 1 Utfall 2011 Utfall 2010 Utfall 2011 Utfall 2010 Fackliga verksamhetens intäkter och kostnader Medlemsavgifter Externa bidrag Övriga intäkter Summa fackliga verksamhetens intäkter Medlemsförsäkringar Avgift till LO Avgifter och anslag till andra organisationer Externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Summa fackliga verksamhetens kostnader Fackliga verksamhetens resultat Resultat från fastighetsförvaltningen m.m. Hyresintäkter Externa kostnader Avskrivningar Resultat från fastighetsförvaltningen m.m Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i koncernföretag Resultat från andelar i intresseföretag Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Ränteintäkter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat från finansiella investeringar Bokslutsdispositioner Tusentals kronor Not 1 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och inventarier Pågående nyanläggningar Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar i koncernföretag Aktier och andelar i intresseföretag Fordringar hos intresseföretag Fordringar hos närstående organisationer Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Ideella placeringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos närstående organisationer Skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Skatt Årets resultat

7 Balansräkning fortsättning Kassaflödesanalys Tusentals kronor Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 21 Ändamålsbestämda medel Bunden reserv Balanserat kapital Summa eget kapital Obeskattade reserver Minoritet 1 1 Förvaltade fonder Uppskjuten skatteskuld Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Checkräkningskredit Skulder till koncernföretag Skulder till närstående organisationer Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Tusentals kronor DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar Ej likviditetspåverkande poster Erhållen ränta Erhållna utdelningar Erlagd ränta Betald inkomstskatt Ökning/minskning varulager Ökning/minskning kundfordringar Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning leverantörskulder Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i materiella anläggningstillgångar Sålda materiella anläggningstillgångar Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar Avyttring/amorteringar av övriga finansiella anläggningstillg Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Ökning/minskning kortfristiga finansiella skulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

8 NOT 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar. Om inte annat framgår är tillämpade principer oförändrade i jämförelse med föregående år. Intäkter Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Medlemsavgifter intäktsredovisas enligt bokföringsmässiga grunder vilket innebär att erhållna medlemsavgifter t.o.m. 21 januari 2012 anses tillhöra Bidrag intäktsföres enligt bokföringsmässiga grunder. Om ett bidrag avser en bestämd period periodiseras bidraget. I koncernredovisningen elimineras koncernintern försäljning. Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. Härvid tilllämpas följande avskrivningstider: Byggnader Inventarier Datorer Aktier och andelar år 5 år 3 år Aktier och andelar som är omsättningstillgångar värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde (marknadsvärde). Långfristiga innehav värderas till anskaffningsvärdet. Om det verkliga värdet understiger bokfört värde och denna värdenedgång kan antas vara varaktig görs nedskrivning. Obligationer förvärvade i syfte att innehas till inlösentidpunkt värderas vid förvärvet till anskaffningsvärdet. Skillnaden mellan anskaffningsvärde och inlösenvärde periodiseras så att den effektiva räntan vid förvärvet är konstant över innehavstiden. Övriga obligationer värderas till anskaffningsvärde minskat med eventuella nedskrivningar. Ideella placeringar Som ideella placeringar benämns tillgångar som främst innehas som ett led i den ideella och fackliga verksamheten och inte uteslutande för att ge avkastning eller värdetillväxt. Varulager Varulagret värderas, med tillämpning av först-in-först-ut principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen. Fordringar Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt den indirekta metoden, d.v.s. den utgår från organisationens verksamhetsresultat. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- och utbetalningar. Koncernredovisning I koncernredovisningen ingår dotterföretag där förbundet direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av rösterna. s bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterföretagens egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterföretagens egna kapital som tillkommit efter förvärvet. Intresseföretagsredovisning Som intresseföretag betraktas de företag som inte är dotterföretag men där förbundet direkt eller indirekt innehar minst 20 % av rösterna för samtliga andelar. I förbundets bokslut redovisas andelar i intresseföretag till anskaffnings värde. Som intäkt från intresseföretag redovisas endast erhållen utdelning av vinstmedel som intjänats efter förvärvet. I koncernens bokslut redovisas andelar i intresseföretag enligt kapital andelsmetoden. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt i förekommande fall justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skattefordringar värderas till vad som enligt förbundets bedömning skall erhållas från skatteverket. Bedömningen görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Uppskjuten skatt avseende framtida skatteeffekter bedöms inte vara av väsentligt värde och redovisas därför inte i resultat- och balansräkningarna. NOT 2 MEDLEMSAVGIFTER / Inbetalda medlemsavgifter Avgår avgifter till a-kassan Summa NOT 3 EXTERNA BIDRAG Externa bidrag består av bidrag från Trygghetsfonden och Arbetsmiljöfonden. NOT 4 AVGIFTER OCH ANSLAG TILL ANDRA ORGANISATIONER / Bidrag till förbundsavdelningar Avgifter och bidrag till övriga organisationer Summa NOT 5 MEDELANTALET ANSTÄLLDA, LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER Antal anställda Kvinnor Män Totalt

9 NOT 5 MEDELANTALET ANSTÄLLDA, LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER Löner och andra Sociala kostnader Löner och andra Sociala kostnader ersättningar (varav (varav pensions- ersättningar (varav (varav pensions- till styrelse, förbunds- kostnader) till styrelse, förbunds- kostnader) ordförande och vd) ordförande och vd) NOT 6 BYGGNADER OCH MARK Ingående anskaffningsvärden Inköp Omklassificering Utgående ackumulerade anskaffningsvärden (2 033) (96 991) (2 433) (83 997) Dotterföretag (885) (4 225) (858) (2 382) (2 918) ( ) (3 291) (86 379) Av förbundets pensionskostnader avser 377 tkr (581 tkr) styrelse. Av koncernens pensionskostnader avser 662 tkr (861 tkr) styrelse och vd. Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Antal på balansdagen Varav män Antal på balansdagen Varav män Styrelseledamöter Förbundsordf. styrelseordf. och andra ledande bef.havare Antal på balansdagen Varav män Antal på balansdagen Varav män Styrelseledamöter Förbundsordf. styrelseordf och andra ledande bef.havare I de fall en person sitter i flera styrelser har de personerna endast räknats en gång. Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Ingående nedskrivningar Återföring av nedskrivning Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående restvärde NOT 7 MASKINER OCH INVENTARIER Ingående anskaffningsvärden Omklassificering Inköp Utrangering/försäljning Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Utrangering/försäljning Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde

10 NOT 8 PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR Ingående nedlagda kostnader Under året nedlagda kostnader Under året genomförda omfördelningar Infrastrukturprojekt IT Utgående nedlagda kostnader NOT 9 RESULTAT FRÅN ANDELAR I KONCERNFÖRETAG Resultatandel HB Lyran konferens Summa NOT 13 BOKSLUTSDISPOSITIONER Upplösning av periodiseringsfond Summa NOT 14 SKATT Årets skattekostnad Återbetald/inbetald skatt på tidigare års taxeringar Uppskjuten skatt Summa NOT 10 RESULTAT FRÅN ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG / Resultatandel i Fastighetsbolaget Polstjärnan HB Resultatandel i Fastighetsbolaget HB Repslagaren Resultatandel i Fastighetsbolaget Arken HB Summa NOT 11 RESULTAT FRÅN VÄRDEPAPPER OCH FORDRINGAR SOM ÄR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Utdelningar Räntor Förvaltningskostnader Realisationsresultat vid försäljning Uppskrivning av andelsvärde Summa NOT12 RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER Räntekostnader Övriga finansiella kostnader Summa NOT 15 AKTIER OCH ANDELAR I KONCERNFÖRETAG Org. nr Säte HB Lyran Konferens Stockholm Komanco AB Stockholm Kommunalarbetaren i Sverige AB Stockholm Kapitalandel Röstandel Antal andelar/ aktier Bokfört värde HB Lyran Konferens 99 % 99 % Komanco AB 100 % 100 % Kommunalarbetaren i Sverige AB 100 % 100 % Summa NOT 16 AKTIER OCH ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG / Org. nr Säte Fastighetsbolaget Polstjärnan, Sv. Byggnadsarbetareförbundet och Sv. Kommunalarbetareförbundet HB Stockholm Fastighetsbolaget Repslagaren 2 HB Skövde Fastighetsbolaget Arken HB Umeå Kapitalandel Bokfört värde Fastighetsbolaget Repslagaren 2 HB 50 % 646 Fastighetsbolaget Arken HB 50 % 500 Fastighetsbolaget Polstjärnan, Sv. Byggnadsarbetareförbundet och Sv Kommunalarbetareförbundet HB 50 % (Se även not 25) Summa

11 NOT 17 ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV / Ingående värde Förvärv Försäljningar Återföring/Nedskrivning Utgående värde Specifikation av innehav Antal Marknadsvärde Bokfört värde Börsnoterade aktier Electrolux B Ericsson B Kinnevik Sandvik Skanska B SKF B SSAB B Swedbank A Swedbank PR Volvo B Övriga Summa börsnoterade aktier Aktie- och värdepappersfonder Camelot Catella institutionella absolut Emerging Stars Nordea Förbundsfonden Swedbank Institutionella aktiefonden Stabil Övriga aktiefonder Summa aktie- och värdepappersfonder NOT 18 LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR Ingående värde Tillkommande fordringar Amorteringar, avgående fordringar Utgående värde NOT 19 IDEELLA PLACERINGAR / Ingående värde Förvärv Utgående värde Specifikation av innehav Antal Bokfört värde Folksam-LO Försäkringsbolag Svenska Riksbyggen Andelsbevis Övriga 1 Summa NOT 20 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER Förutbetalda medlemsförsäkringar Förutbetalda hyror Upplupna ränteintäkter Övriga poster Summa Obligationer och andra värdepapper Absolutavkastning Plus Swedbank Climate awareness DNB Institutionella företagsobligationsfonden Nordea Kommuninvest Buffertcertifikat Europa AIO KPA Etisk räntefond Swedbank Spec Swedbank Spec Swedbank Spec Swedbank Spec Övriga Summa obligationer och andra värdepapper Summa långfristiga värdepappersinnehav

12 NOT 21 EGET KAPITAL Konfliktfond Försäkrings- Övriga fonder Summa ändamåls- Summa Summa fond bestämda medel Balanserat eget kapital kapital Belopp vid årets ingång Årets resultat Ianspråktaget Marholmenfond Översynsutredning Årets avsättning Försäkringsfond Skadeståndsfond Konfliktfond Belopp vid årets utgång Varav: Opinionsbildn KFO-LO-fond Skadeståndsfond Summa NOT 21 EGET KAPITAL Konfliktfond Försäkrings- Övriga fonder Summa ändamåls- Bunden Summa Summa fond bestämda medel reserv balanserat eget kapital kapital Belopp vid årets ingång Årets resultat Ianspråktaget Marholmenfond Översynsutredning Årets avsättning Försäkringsfond Skadeståndsfond Konfliktfond Omf. bundet / balanserat Belopp vid årets utgång Varav: Opinionsbildn KFO-LO-fond Skadeståndsfond Summa NOT 22 OBESKATTADE RESERVER Periodiseringsfond tax Periodiseringsfond tax Periodiseringsfond tax Summa NOT 23 FÖRVALTADE FONDER / Gunnar Hallströms fond Summa NOT 24 CHECKRÄKNINGSKREDIT Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår i koncernen till tkr ( tkr) och i förbundet till tkr ( tkr)

13 NOT 25 ÖVRIGA SKULDER Skuld till HB Polstjärnan Övriga skulder Summa NOT 29 AVTAL OM TRYGGHETSERSÄTTNING Förbundsledningen omfattas av ett trygghetsavtal, vilket kom till i samband med att kongressen beslutade att införa valperioder för ledningen, för närvarande tre år. Trygghetsersättning utgår under 36 månader till ledamot som vid avgången har mer än fem år till ordinarie pensionsålder eller fram till ordinarie pensionsålder till ledamot som vid avgången har mindre än fem år kvar till ordinarie pensionsålder. Trygghetsersättningen är 78 procent av pensionsgrundande lön och minskas med andra förvärvsinkomster. Förutsättningen för trygghetsavtalet ska kunna tillämpas är antingen att kongressen beslutar att omval inte ska ske eller att förbundsstyrelsen medger att personen avgår under valperioden. NOT 26 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER Semesterlöner Upplupna sociala avgifter Upplupna kostnader rättsskydd Upplupen särskild löneskatt Övriga poster Summa Stockholm den 21 mars 2012 Annelie Nordström (förbundsordförande) Gullbritt Adolfsson Mariann Andersson NOT 27 STÄLLDA SÄKERHETER / Andelar i Förbundsfonden som säkerhet för checkräkningskredit NOT 28 ANSVARSFÖRBINDELSER Ansvarar såsom bolagsman i handelsbolag Pensionsåtagande utöver tryggat i pensionsstiftelse Summa Ewa-Britt Dahl Annica Enbom Anders Hagberg Maj Karlsson Siw Karlsson Lotta Olesen Rosén Mona Persson Cecilia Rohdin Marcelo Rojas Espinoza Anne-Li Rosengren Vår revisionsberättelse har avgivits den 29 mars 2012 Annica Blomgren Jörgen Olsson Rolf Olsson Lena Svensson auktoriserad revisor 24 25

14 Revisionsberättelse Till förbundsmötet i Svenska Kommunalarbetarförbundet Gunnar Hallströms fond Org. nr Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har reviderat årsredovisningen och koncernredovisningen för Svenska Kommunalarbetarförbundet för år Styrelsens ansvar för årsredovisningen och koncernredovisningen Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorernas ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovisningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och utfört revisionen för att med rimlig säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur förbundet upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i förbundets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Stockholm den 29 mars 2012 Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av förbundets och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2011 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även reviderat styrelsens förvaltning för Svenska Kommunalarbetarförbundet för år Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. Revisorernas ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i förbundet för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. Uttalande Vi tillstyrker att förbundsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Gunnar Hallström var förbundsordförande i Kommunal åren Vid hans pensionering instiftades stipendiefonden som en minnesgåva. Han hade själv ett stort engagemang för internationella frågor, och ville att fler medlemmar skulle ges möjlighet att få upptäcka andra delar av värden och se hur andra hade det i sitt fackliga arbete. Att erhålla ett stipendium och kunna resa ut i världen ger både stipendiaten och de som får ta del av dennes berättelser en bild av människors villkor i andra länder. Förhoppningsvis skapar det engagemang för internationella frågor. Under 2011 beviljades fyra stipendie-ansökningar. Resorna gick till Irland, Danmark, Thailand och Australien. Alla dessa resor är ännu inte genomförda. Bokslut för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Resultaträkning Tusental kronor Tusental kronor Intäkter Syftet med fonden är att: Främja studier av internationellt fackliga förhållande. Fondens villkor för att stipendier ska kunna beviljas är: Medlemskap i kommunal Aktivt deltagande i den egna lokalorganisationen Under året har fondens styrelse haft 3 sammanträden Årets resultat är ett överskott på kronor ( ). Det egna kapitalet uppgick till kronor ( ). Räntor Avsättning Summa intäkter Kostnader Stipendier 43 Övriga kostnader 2 Summa kostnader 43 2 Redovisat resultat Balansräkning Tillgångar Bank Fordran Kommunal Summa tillgångar Skulder och eget kapital Kapitalbehållning den 1/ Redovisat resultat Kapitalbehållning den 30/ Summa skulder och eget kapital Annica Blomgren Rolf Olsson Jörgen Olsson Stockholm Tobias Baudin Barbro Moberg Kristina Olsson Ordförande Lotta Olesen-Rosén Maj Karlsson Lena Svensson auktoriserad revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 26 27

15 Produktion: Kommunals kommunikations-, service-, och kanslienheter. Hemma Annonsbyrå AB. EO Grafiska. April För Kommunal är det viktigt att arbeta miljövänligt. Kommunal är idag det enda fackförbund som klimatkompenserar sina trycksaker. Det betyder att nya träd planteras som ersättning för de träd som blivit till papper. Mer om klimatkompensation på 28

Svenska Kommunalarbetareförbundet. Årsredovisning. Organisationsnummer 802001-7888

Svenska Kommunalarbetareförbundet. Årsredovisning. Organisationsnummer 802001-7888 2013 Svenska Kommunalarbetareförbundet Årsredovisning Organisationsnummer 802001-7888 Svenska Kommunalarbetareförbundet är en ideell organisation bestående av medlemmar som är anställda hos kommuner, landsting,

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka Arsredovisning for Stiftelsen for njursjuka 802425-9171 Rakenskapsaret 2014 1 (7) Styrelsen for Stiftelsen for njursjuka far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 2014. Forvaltningsberattelse I

Läs mer

Svenska Roddförbundet Organisationsnummer

Svenska Roddförbundet Organisationsnummer Organisationsnummer Årsbokslut för räkenskapsåret 2015 Styrelsen för Svenska Roddförbundet avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar (noter)

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknare. Förvaltningsberättelse

Föreningen Svenska Tecknare. Förvaltningsberättelse Föreningen Svenska Tecknare Org nr 802003-4495 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Svenska Kommunalarbetareförbundet. Årsredovisning. Organisationsnummer 802001-7888

Svenska Kommunalarbetareförbundet. Årsredovisning. Organisationsnummer 802001-7888 2013 Svenska Kommunalarbetareförbundet Årsredovisning Organisationsnummer 802001-7888 Svenska Kommunalarbetareförbundet är en ideell organisation bestående av medlemmar som är anställda hos kommuner, landsting,

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 1(17) Handelskammaren Mälardalen för Örebro och Västmanlands län Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknare. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Föreningen Svenska Tecknare. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Föreningen Svenska Tecknare Org nr 802003-4495 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll förvaltningsberättelse resultaträkning balansräkning noter Om inte

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) Bostadsrättsföreningen Stöten 1 Org nr 716456-4549 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsbokslut. Socialdemokraterna i Stockholm

Årsbokslut. Socialdemokraterna i Stockholm Årsbokslut Socialdemokraterna i Stockholm 2008 1 Stockholms arbetarekommun Organisationsnummer 802000-1627 Årsbokslut för räkenskapsåret 2008 Styrelsen för Stockholms arbetarekommun avger härmed följande

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2010 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(7) 2010-01-01 2009-01-01 Resultaträkning Not -2010-12-31-2009-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 538 569 1 598 854 Offentligrättsliga

Läs mer

Årsbokslut. SV Östergötland

Årsbokslut. SV Östergötland Årsbokslut för SV Östergötland 802462-0745 Räkenskapsåret 2014 2 (9) Resultaträkning Not 2014-01-01-2014-12-31 2013-01-01-2013-12-31 Verksamhetens intäkter Deltagarintäkter 3 119 370 2 521 346 Bidrag 1

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Årsbokslut. SV Blekinge

Årsbokslut. SV Blekinge Årsbokslut för SV Blekinge 802462-9647 Räkenskapsåret 2014 01 01 2014 12 31 2 (10) Resultaträkning Not 2014-01-01-2014-12-31 2013-01-01-2013-12-31 Verksamhetens intäkter Deltagarintäkter 2 037 122 1 590

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Hörselskadades förening i Stockholm. Årsbokslut

Hörselskadades förening i Stockholm. Årsbokslut Org nr Årsbokslut för räkenskapsåret 2016 Styrelsen avger följande årsbokslut. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3, 4 - noter 5, 6 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Årsredovisning för Svenska judoförbundet. Org Nr: Årsredovisning för räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Årsredovisning för Svenska judoförbundet. Org Nr: Årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning för Svenska judoförbundet. ÅRSREDOVISNING Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 -- 2009-12-31 Styrelsen för Svenska Judoförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll: Förvaltningsberättelse

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 3

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2009 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(6) 2009-01-01 2008-01-01 Resultaträkning Not -2009-12-31-2008-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 598 854 1 714 786 Offentligrättsliga

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 1(7) Pan Asia Cooperation Society Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 -

Läs mer

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Budget

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Svenska Fallskärmsförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

RESULTATRÄKNING NOT

RESULTATRÄKNING NOT RESULTATRÄKNING NOT 2015 2016 1 Intäkter Verksamhetsintäkter 2 2 400 721 2 180 956 Offentligrättsliga bidrag 3 78 707 39 243 Gåvor/stipendier/övriga bidrag 4 535 950 580 747 Medlemsavgifter Övriga föreningsintäkter

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 5(12) RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 Nettoomsättning Not 2 7 187 178 7 121 723 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -355 751-425 746 Drift -3 897 057-3 896 204 Förvaltningskostnader -561

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Årsbokslut. SV Östergötland

Årsbokslut. SV Östergötland Årsbokslut för SV Östergötland 802462-0745 Räkenskapsåret 2015 2 (9) Resultaträkning Not 2015-01-01-2015-12-31 2014-01-01-2014-12-31 Verksamhetens intäkter Deltagarintäkter 3 375 150 3 119 370 Bidrag 1

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. KFUK-KFUMs idrottsförbund

ÅRSBOKSLUT. KFUK-KFUMs idrottsförbund ÅRSBOKSLUT för KFUK-KFUMs idrottsförbund RÄKENSKAPSÅRET 2015 Styrelsen för KFUK-KFUMs idrottsförbund avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsindelad

Läs mer

2013-06-18. Revisionsberättelse och årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret 2012. Dnr KS 2013-237

2013-06-18. Revisionsberättelse och årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret 2012. Dnr KS 2013-237 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-06-18 223 Revisionsberättelse och årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Föreningen Svalorna Latinamerika

Föreningen Svalorna Latinamerika Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Styrelsen för Föreningen Svalorna Latinamerika avger härmed årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Svensk Biblioteksförening Org.nr

Svensk Biblioteksförening Org.nr Org.nr 845000-2624 Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-01-01 2002-12-31 Styrelsen för Svensk Biblioteksförening avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus.

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÄNJESVÅLEN NR 4 Org nr 716456-7583 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gränjesvålen nr 4 får hälmed avge förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1januari 2005

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Svenska Flygsportförbundet Organisationsnummer

Svenska Flygsportförbundet Organisationsnummer Organisationsnummer 802014-7164 Årsbokslut för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Styrelsen för Svenska Flygsportförbundet avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida Resultaträkning 2 Balansräkning

Läs mer

Järfälla Hockey Club

Järfälla Hockey Club Årsredovisning 2016 Järfälla Hockey Club Resultaträkning Not 2015/2016 2014/2015 Föreningens Intäkter 1 Nettoomsättning 2 1,925,108 1,667,211 Offentligrättsliga bidrag 3 561,630 384,305 Gåvor/stipendier/övriga

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning & Båstadtennis Hotell AB 2013 1 Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Pallen

Årsredovisning. Brf Pallen 1(9) Årsredovisning Brf Pallen 7 Styrelsen för Brf Pallen 7 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer