ORTSANALYS FURULUND ortsanalys Furulund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ORTSANALYS FURULUND 2013-12-02. 1 ortsanalys Furulund"

Transkript

1 ORTSANALYS FURULUND ortsanalys Furulund

2 Vad är en ortsanalys? En ortsanalys är en form av nulägesbeskrivning som syftar till att beskriva och lyfta fram en orts karaktär samt att visa på vilka styrkor och svagheter som orten har. Metoden innebär att man hämtar in och sorterar fakta om orten för att förstå dess historia, aktuella situation, förutsättningar samt utvecklingsmöjligheter. Enligt Boverket är en ortsanalys en systematisering av kunskap för att förstå en orts historia, dess aktuella situation och förutsättningar samt dess utvecklingsmöjligheter. Ortsanalysprocessen resulterar i ett dokument där processen och sakkunskaper som framkommit från olika håll redovisas öppet. Ortsanalys Furulund kommer även att innehålla scenarier om hur framtiden skulle kunna se ut vid olika typer av utbyggnader samt ett avslutande kapitel med rekommendationer för framtida utveckling. Ortsanalysen används sedan som ett av flera planeringsunderlag för framtida utveckling av Furulund. Ortsanalysen är framtagen under somaren 2013 av Carin Gustrin, planarkitekt på Partille kommun. Liknande analyser finns för Öjersjö och Jonsered, gjorda av Lina Hellström ortsanalys Furulund

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... Geografi och befolkning... 5 Historia... Landskap och grönstruktur... 7 Karaktär... Bebyggelse... Bostadsområden... Framtida utbyggnadsområden... Funktioner... Service... Trafik... Barnperspektiv... Trygghetsperspektiv... Struktur... Styrkor, svagheter, möjligheter och hot Scenarier... Slutsats... Källförteckning ortsanalys Furulund 3

4 INLEDNING STENUNGSUND Furulund ligger centralt i kommunen, på en höjd mellan Partille centrum och Öjersjö. Orten ligger placerad på ömse sidor om både Tingsvägen och Landvettervägen. Under 1980-talet ändrade orten karaktär från sommarstugeområde med ett fåtal åretruntbostäder till ett bostadsområde med skola upp till nionde klass, vård och äldrevård samt ett mindre utbud av kommersiell service. Idag består Furulund till största delen av privatägda boendeformer. SKÄRHAMN KUNGÄLV E6 E45 ALINGSÅS Furulund är omgivet av skog och kantas av vandringsleder, naturreservat och sjöar. Det tillsammans med närheten till såväl Partille centrum som Göteborg gör området till ett attraktivt ställe att bo på. 190 LERUM FLODA E20 Serviceutbudet är lågt och centrum har länge varit eftersatt, men framtida planer med flera nya bostadsområden ger ett ökat behov av närservice som förbättrar underlaget för näringsidkarna. I 2012:s befolkningsprognos för Partille väntas Furulund att öka invånarantalet med dryga 5 % fram till år Syftet med ortsanalysen är att ta fram ett första underlag för framtida exploatering av området. I analysen belyses Furulunds karaktär, vad som är starkt på orten och vad som behöver stärkas. Analysen avslutas med scenarion över ortens framtida bebyggelseutveckling och hur den är kopplad till Trafikverkets olika förslag på trafiklösningar för området. GÖTEBORG MÖLNDAL PARTILLE FURULUND LANDVETTER MÖLNLYCKE E6 E20 KUNGSBACKA KINNA VEDDINGE 4 ortsanalys Furulund

5 GEOGRAFI OCH BEFOLKNING PARTILLE JONSERED LERUMS KOMMUN Furulund är ett mindre område i södra delarna av Partille kommun beläget på en höjd, meter över havet. Orten är placerad söder om Björndammen och norr om Öjersjö. Området delas av Landvettervägen som binder ihop E20 och Partille med riksväg 40 och Landvetter. Furulund är omgivet av stora skogsområden. I öster breder skogen ut sig mot Lerums kommun. I väster ligger sjön Prästtjärn som är ett populärt rekreationsområde som följs av naturreservatet Knipeflågsbergen. Söder om Furulund finns våt- och mossmarksområdet Maderna-Haketjärn samt Kåsjön. GÖTEBORGS KOMMUN SÄVEDALEN ÖJERSJÖ FURULUND HÄRRYDA KOMMUN Furulund i regionen Furulund är centralt belägen i regionen nära till grannkommunerna Göteborg, Lerum och Härryda med Landvetter flygplats. Att ta sig med bil är det snabbaste färdsättet och det dominerande trafikslaget i området. Till Partille centrum tar det 5 minuter med bil och minuter med buss, att gå tar ca 30 minuter. Att cykla samma sträcka tar 6 minuter då Furulund ligger på en höjd, cyklar man däremot från Partille centrum till Furulund tar det över 20 minuter. Till Göteborg tar det 10 minuter med bil, ungefär minuter med buss beroende på linje och avgångar samt ca 40 minuter med cykel. Bussförbindelserna är goda under morgon- och eftermiddagstrafiken men däremellan samt under helger går linjetrafiken inte lika tätt % + 1 % + 0,5 % + 1 % - 1,5 % 0 + 0,5 % - 0,5 % ,5 % - 1 % Befolkning Antalet invånare i Furulund är 3154 (2012), kommuninvånarna totalt är Beräkningar på invånarantal fram till 2017 visar på en ökning i Furulund till 3313 invånare, det är en procentuell ökning med 5,04 %. Kommunen i helhet under samma period beräknas öka till som ger en procentuell ökning med 8,58 % vilket är något högre än i Furulund. Detta till följd av den höga exploatering som planeras i östra centrum samt i Öjersjö. Högre medelålder I Furulund finns äldre- och trygghetsboende samt seniorbostäder. Den något högre medelåldern än övriga Partille kan bero på detta samt att det saknas hyresrätter utöver seniorbostäderna. Medelåldern i Furulund är högre i jämförelse med hela Partille. Siffrorna ovan visar den procentuella skillnaden för Furulund, siffror från ortsanalys Furulund 5

6 HISTORIA Furulund var ett sommarstugeområde fram till slutet av 1970-talet när västra delen av Furulund bebyggdes. Nuvarande Furulundsvägen var tidigare huvudleden genom området. På grund av Öjersjös och Furulunds kraftiga utveckling under 1980-talet anlades den nya Landvettervägen öster om den gamla. Längs den gamla vägen fanns tidigare ett antal sommarstugor och ett fåtal åretruntbostäder, det fanns även en affär från 1938 som var i bruk fram till Affären revs när det nya området byggdes och idag ligger Fridåsens förskola på tomten. Ortens utveckling Morkullesträcket samt Skogsduvevägen, uppfört år 1979, var de första bostäderna som byggdes när Furulund utvecklades från ett sommarstugområde till det bostadsområde det är idag. Det följdes av; Timmerslätt som byggdes år 1983; området direkt söder om centrum som byggdes under ; och till sist Fjällvindsvägen som stod helt klart Man kan även fortfarande hitta bevarade sommarstugor och äldre bebyggelse i Furulund, men det mesta är rivet. Foto från 1950-talet på den gamla affären i Furulund. Foto: Åke Hellgren. Furulunds centrum anlades och kommunen köpte in sommarstugetomter under en 15-års period som sedan revs och gav plats åt centrum, delar av Landvettervägen samt den nya bostadsbebyggelsen. Furulundsskolan är placerad i centrum och är uppdelad i två skolor, Furan är lågoch mellanstadieskola och Lunden är högstadieskola. Furan anlades samma år som Furulunds centrum, och Lunden några år senare. Maderna-Haketjärn Inför att Sävenäs sopförbränningsstation skulle byggas i början på 1970-talet gavs det förslag på att den nya uppläggningsplatsen för aska och slagg från de brända soporna skulle placeras i våt- och mossmarksområdet Maderna-Haketjärn. När opinionen tydligt visade sitt missnöje stoppades planerna och området står idag orört och är ett Natura 2000-område. Sommarstuga år Foto: Älvero. 6 ortsanalys Furulund Invigning av nya Furulundskolan år Foto: Åke Hellgren.

7 LANDSKAP OCH GRÖNSTRUKTUR Furulund är omgivet av skogsområden samt ett par sjöar och närheten till skog och vattendrag är en stor del av Furulunds identitet. Furulund ligger vid en av regionens sju kilar med värdefulla naturområden, utpekade i Göteborgsregionens strukturbild. Det finns flera vandringsleder, bland annat Vildmarksleden och Bohuslededen. Den sistnämnda går via Prästtjärn och Maderna. Ner mot Kåsjön vätter en slänt populär att vistas i vår och sommar. Det sägs att de första vitsipporna i regionen växer där. Prästtjärn. Fiske- och badsjö Prästtjärn är ett populärt rekreationsområde och har sitt utflöde i Säveån. Det är en fiskesjö och finns som en av 58 sjöar med i gula kortet, ett fiskekort från Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund. Det förekommer även bad i Prästtjärn trots avsaknaden av en anlagd badplats. Istället fungerar klippor runt sjön som substitut för sol- och badbryggor. Natura-2000 Våt -och mossmarksområdet Maderna-Haketjärn är ett Natura 2000-skyddat område. Natura 2000 bygger på två direktiv inom EU, fågeldirektivet samt art- och habititdirektivet, som tillsammans lägger grunden för EU:s naturvårdspolitik. Ett Natura 2000-skydd väger tyngre än ett naturreservat, då även områden utanför skyddet ställer krav på åtgärder vid exploatering om det påverkar det skyddade området. Det kan bli aktuellt om Tingsängen i Furulund bebyggs då området avvattnas via Kåbäcken som rinner ut i Säveåns Natura 2000-område. Åtgärder för att säkerställa att vattenkvalitén inte försämras kan vara att rena vattnet innan det når Kåbäcken, till exempel med öppen dagvattenhantering. Informationstavla över sjöar och vandringsleder. ortsanalys Furulund 7

8 KARAKTÄR Furulund har en förhållandevis homogen befolkning där främst barnfamljer eller äldre är bosatta. Anledningen kan vara att bostadsområdena har relativt likartade upplåtelseformer, det finns få hyresrätter, även om det är en god blandning på friliggande hus och flerfamiljshus. De flesta bostadsområderna är riktade bort från vägen och in mot områderna och för att hitta entréerna måste man ta sig in i det specifika området. Det gör att kontakten mellan bostad och gata utanför området är låg. Eftersom två större vägar, Tingsvägen och Landvettervägen, skär genom Furulund är orten en aning utspridd och vägarna upplevs som barriärer. Det finns få mötesplatser och det påverkar även ortens uppdelning. Få invånare väljer att korsa vägarna om de inte har något mål i området. Den lilla närbutiken förenar Furulundsborna. Nära naturen De mötesplatser som finns, förutom föreningarna, är naturliga mötesplatser som servicen i centrum, vandringsleder i skog och natur samt badsjöarna. Men även busshållplatserna är viktiga mötesplatser, då många pendlar dagligen till och från Furulund. Furulunds starkaste identitet är att det ligger nära naturen. Sjöarna, skogarna och vandringsleder är en stor anledning till att många bosätter sig på orten. Man kan snabbt ta sig ner till Partille eller in till Göteborg vilket bidrar till att Furulund är en populär ort för barnfamiljer, som söker både närhet till arbete och service, men också närhet till naturen och ett bostadsområde fritt från biltrafik. Naturen runt och kring orten är en stor del av dess identitet. 8 ortsanalys Furulund Busshållplatsen -den naturliga mötesplatsen.

9 BEBYGGELSE Prästtjärn 1 OMRÅDE MED BERÄKNAT EXPLOATERINGSTAL Landvettervägen Tingsvägen 5 6 Furulund är beläget i ett skogs- och naturområde, under talet etablerades flera sommarstugor av framförallt boende från de östra delarna av Göteborg. Området var ett sommarstugeområde fram till det exploaterades med åretruntbostäder i slutet av 1970-talet. Furulund har sedan utvecklats under de 25 senaste åren med nya bostadsområden. Trafikseparerat Bostadsområdena är centrerade längs Landvettervägen och Tingsvägen. De är planerade i en trafikseparerad struktur med lokalgator och parkeringsmöjligheter mellan bostäderna och de större trafiklederna. Mellan husen är det främst gångoch cykeltrafik. Furulund består till största del av privata villor och bostadsrätter med undantag för Talliden, två byggnader i Furumossen byggt 2008 med totalt 20 hyreslägenheter samt trygghetsboendet vid Grenvägen. Exploateringstal En jämförelse av bebyggelsekaraktär och markutnyttjande har gjorts mellan Furulund och Vallhamra. Inom en cirkel med diametern 500 meter med avstamp i vardera centrum har tätheten mäts i exploateringstal, dvs den totala bruttoarean med omslutande väggar inräknade, gånger antal våningsplan, delat på områdets totala area. Området i Furulund har ett exploateringstal på 0,29 medan ett utbyggt Vallhamra centrum i enlighet med detaljplanen kommer att ge ett exploateringstal på 0,6. 1. TIMMERSLÄTT 2. CENTRUM 3. FURUMOSSEN 4. VÄSTRA 5. ÖSTRA 6. FJÄLLVINDSVÄGEN ortsanalys Furulund 9

10 BOSTADSOMRÅDEN 1. Timmerslätt Timmerslätt är byggt på en höjd norr om centrum och är omringat av blandskog. Området består av tre större gårdar som är uppförda under åren med fasader av stående träpanel i gröna, röda samt blå nyanser. Byggnaderna är utförda i en traditionell stil med sadeltak och upplåtelseformen är bostadsrätter. Det är ett radhusområde med två våningar fördelade på fyra lägenheter samt souterränghus i tre våningar. Mellan de två södra gårdarna finns en förskola placerad och de ligger även mer integrerade med varandra än med den norra gården, där ett mindre skogsparti skiljer gårdarna åt. I södra delen, nedanför höjden ligger några byggnader med lättare industri placerade. I Timmerslätt är det populärt för barnfamiljer att bo och inom gårdarna finns det mindre lekplatser. 2. Centrum Furulund centrum är placerat norr om Landvettervägen och Tingsvägen i ett utspritt mönster med mycket parkeringsyta. Den största koncentrationen bebyggelse finns söder i området och består av ett mindre serviceutbud, vård och omsorg, äldrevård, skola, kyrka samt idrottshall. I norr ligger en högstadieskola samt ett dagcenter och i sydost ligger terrasslägenheter med mindre odlingsmöjligheter på balkongerna, upplåtelseformen där är bostadsrätter. Fasadmaterialen är mestadels rött eller gult tegel med en viss uppblandning av puts i liknande färger. Majoriteten av byggnaderna är från sent 1980-tal med undantag för kyrkan och dagcentrat som är från början av 2000-talet. Bostadsrätter i Timmerslätt. Furulund centrum. 10 ortsanalys Furulund Terrasslägenheter på Grenvägen i Furulund centrum.

11 Bostadsrätter Furumossen. 3. Furumossen Furumossen är ett bostadsrättsområde med flerbostadshus och radhus. Området består främst av tvåvåningshus byggda under 1990-talet där de i norr har en rätvinklig placering, i söder är byggnaderna placerade i ett organiskt mönster. Fasaderna består av ljusgult tegel uppblandat med liggande vitmålad träpanel. Vid entrén till området är ett hyreshus uppfört 2008 i två-tre våningar med sammanlagt 20 lägenheter. Genom området går en mindre allégata. Garage, parkering och gemensamhetslokaler finns i området. Radhusområdet Morkullesträcket i västra Furulund. 4. Västra Furulund Furulundsvägen som går rakt igenom västra Furulund var tidigare huvudled. Den ersattes av den nuvarande Landvettervägen. Skogsduvevägen samt Morkullesträcket stod klart 1979 och var de första bostäderna av den kraftiga exploateringen av området som skedde under slutet av 1970-talet och början av 1980-talet. Innan dess fanns ett fåtal åretruntbostäder i området och även en mindre affär som idag är riven. Området är det minst homogena i Furulund och har en blandning av hus från olika årtionden i olika former och fasadmaterial. Några fåtal äldre byggnader blandas med mer moderna radhus och villor. Husen är placerade i ett klassiskt villatomtmönster med två större vägar, Morkullesträcket och Furulundsvägen, som skär genom området och som binds ihop med mindre lokalgator. Radhus på Skogsduvevägen i västra Furulund. I förgrunden syns en av de få äldre villorna i västra Furulund. i bakgrunden syns en enfamiljsvilla byggd i slutet på 70-talet. ortsanalys Furulund 11

12 5. Östra Furulund Östra Furulund är placerat söder om Tingsvägen och öster om Landvettervägen och består av två mindre områden, Pepparkaksstaden och Gryningsvägen. Pepparkaksstaden är ett område som består av bostadsrätter med gemensamma lokaler, lekplatser och funktioner som gym och festlokal. Byggnaderna är punkthus och vinkelhus och är placerade så att de formar åtta mindre gårdar, men i en öppen struktur. Fasadmaterialen är främst i tegel, kombinerat röda och gula nyanser med dekorativa detaljer i glaserat blått tegel. Punkthus i Pepparkaksstaden i östra Furulund. Mellan Pepparkaksstaden och Landvettervägen ligger två industrilokaler placerade. Det mindre av dem är Vetro group AB som bland annat tillverkar glasblock. Norr om Vetro ligger Rivieras markisfabrik som fick Partille kommuns byggpris år 2006 och är ritat av T + E arkitekter AB. Området på Gryningsvägen byggdes och består av 87 bostadsrätter i radhus och lägenheter. Fasaderna är i stående träpanel i ljusa pastellfärger. Några hus med bottenvåning i tegel och några i souterräng. Gårdsformerna är runda med garage och gemensamhetslokaler placerade i mitten. Bostadsrätter på Gryningsvägen, östra Furulund. 6. Fjällvindsvägen Fjällvindsvägen är idag det nyaste området i Furulund. Det är byggt och består av villor. Ett par äldre hus finns med bland bebyggelsen och även några mindre sommarstugor har bevarats och påminner om Furulunds historia som sommarort. Villorna är utförda i en enhetlig stil och flertalet är placerade i en större ring. Fasaderna är utformade i ståendel träpanel i ljusa färger som roströd, mintgrön och beige. Friliggande villa på Fjällvindsvägen. 12 ortsanalys Furulund Sommarstuga från omkring 1930 vid Fjällvindsvägen/Maderna.

13 FRAMTIDA UTBYGGNADSOMRÅDEN Pågående projekt: 1. Seniorbostäder Här planeras seniorboende i form av två flerbostadshus i fyra våningar samt fyra radhuslängor i ett plan, husen är grupperade kring en gemensam gård. Detaljplanen har en genomförandetid fram till 2015 och Partillebo planerar för byggstart årsskiftet Prästtjärn 2 Tingsvägen 1 3 Landvettervägen 4 4 Framtida projekt: 2. Centrum Det finns planer på utveckling och förtätning av centrum, en tätare struktur är nödvändigt för att stimulera ett utökat serviceutbud. En utveckling av Furulunds centrum skulle kunna innebära flertalet bostäder i blandade upplåtelseformer och utformningar samt nya lokaler för utökat serviceutbud. Planering av centrala Furulund förväntas ske efter att samhällsbyggnadskontoret utrett en framtida skala för bebyggelseutveckling i såväl centrum, Tingsängen och Brännet. 3. Tingsängen Före detta Furulundsdeponin låg placerad här Planer på ett nytt bostadsområde finns efter ett politiskt direktiv att föra in Tingsängen (3-4 ha) i nästa bostadsbyggnadsprogram. En geoteknisk utredning är gjord men behöver kompletteras med ytterligare detaljerade undersökningar för att få en bra bild av grundläggningsförutsättningarna och stabilitetsförhålladnena. Även en miljöteknisk utredning föreslås att göras då tidigare utredningar beskriver området som förorenat. I norr avgränsas området av en sprängstensvall på meter. Förslag på dragning av tvärförbindelse mellan E20 och riksväg 40 enligt ÖP05 och av Trafikverkets utredning, alternativ A2. 4. Brännet Brännet ligger öster om Furulund och gränsar till Fjällvindsområdet i väster och Åstebo och Maderna-Haketjärn i söder. Området består av lätt kuperad naturmark. Syftet med planeringen av området är att bygga till och förtäta med bostäder i anslutning till exploaterade områden och för att stödja en utveckling av Furulund centrum. Brännet är uppdelat i två delar med tre respektive sex hektar mark som tillsammans kan skapa möjlighet för mellan bostäder. Området påverkas av planerna med den nya tvärförbindelsen som är planerad i området då trafikmatningen kan ske därifrån. ortsanalys Furulund 13

14 FUNKTIONER Servicen i Furulund är relativt låg och de flesta invånarna tar sig till Partille centrum för att handla. Innehavarna av butikerna i centrum ser ändå underlaget som gott och exempelvis så kompletteringshandlar många i Matöppet. I matbutiken öppnade även Furulunds bagarn sin verksamhet i november I Godisboden finns post och i Furulundskiosken finns svenska spel samt möjlighet att ladda västtrafikkort, kiosken fungerar till viss del som en mötesplats för framförallt stamkunderna. Bredvid kiosken ligger Zachrissons blommor som är öppet under höst/jul samt vår och försommar. I centrumbyggnaden ligger även Furulunds pizzeria som har serveringstillstånd och är den enda restaurangen i området om man bortser från äldreboendets restaurang som har lunchservering. Föreningar Furulundskyrkan är ett samarbete mellan EFS (evangeliska forsterlandsstiftelsen) och Svenska kyrkan och har sedan 2001 sina lokaler i kyrkobyggnaden vid Furulunds centrum. De har vid lunchtid kaféverksamhet ett par dagar i veckan och öppen förskola. De har även ungdomsverksamhet på fredagkvällar som fungerar som en fritidsgård med runt 50 besökare per kväll. Bakom centrum ligger Sävehof-hallen där handbollsklubben Sävehof tränar samt spelar matcher. Björndammens BK tränar på fotbollsplanen bredvid och har även lokal i träningshallen som de delar med Furan. Det finns endast ett fåtal föreningar i Furulund, förutom kyrkan och dess verksamhet. Ridklubben är en och en annan är Svalans pensionärsförening. 1 Prästtjärn Tingsvägen Landvettervägen Vårdservice I byggnaderna syd-väst i centrum ligger Närhälsan vårdcentral, äldreboende och dagcentral, de har öppet för lunchservering, även för folk som inte bor på hemmet. Norr om centrum ligger även ett dagcenter. Söder om Furulund ligger Partille ridklubb i stall från 1963, ridskoleverksamhet har funnits sedan Det finns även ett café på ridklubben, men har endast öppet på lördagar. SKOLA FÖRSKOLA ÖVRIGA FUNKTIONER ortsanalys Furulund Björndammens panncentral. Interkakel, butik. Furulundskyrkan. Sävehof-hallen. Mikki inc frisörsalong, Godisboden, Matöppet, Furulunds bagarn Furulunds pizzeria. Furulundskiosken samt Zachrissons blommor Närhälsan vårcentral, äldreboende, dagcentral. Dagcenter. Vetro Group AB. Riviera markiser och persienner AB. Partille ridklubb.

15 Kommunala förskolor: Furulundskyrkan samt frisörsalongen i Furulunds centrum. Förskolor i enskild regi: Kommunala skolor: - Furan åk 0-5 cirka 300 elever. - Lunden åk 6-9 med cirka 275 elever. Furan, högstadiedelen av Furulundskolan. Föreningar: Furulundskiosken är placerad mitt på parkeringen i Furulunds centrum vid busshållplatsen. ortsanalys Furulund 15

16 SERVICE Till följd av utbyggnaden av Allum köpcenter i Partille centrum har övriga kommunens centrum upplevt en minskning av försäljningen. På grund av detta tog kommunen i november 2008 fram en handelsutredning där fyra torg i Partille undersökes med hjälp av intervjuer. Furulund centrum var en av dessa platser. Centrumet innehåller en mataffär, två kiosker, en frisör, en blomaffär samt en pizzarestaurang och kunderna finns främst i närområdet. Näringsidkarna ser många svagheter med centrumet, som att det är i dåligt skick, att det är vänt åt fel håll, att konkurrensen från Partille centrum är för hård samt att skyltningen är otillräcklig. Furulunds centrums styrka är närheten till de kringliggande bostäderna, gratis parkering samt att kunderna upplevs som trevliga av näringslivsidkarna. Något som skulle kunna förbättra förutsättningarna är ett bredare utbud samt en uppfräschning av centrumet. I utredningen fick de tillfrågade kunderna beskriva Furulund centrum med ett ord och några exempel på ord som nämndes var; fult, sterilt, tråkigt, parkering, litet, bilar, grått och nära. När de fick frågan om vad som behövs för att de ska besöka centrumet oftare var svaren sådant som fiskbil, chark, bankomat, café och sådant som Allum saknar. När det kom till omdömena om miljön i centrum är att det uppfattas som skräpigt, ovårdat, och att det är i renoveringsbehov. Flera personer nämner även förbättringsförslag så som att placera fler bänkar och plantera mer grönska. Intervjuer gjorda under juni 2013 visar ingen förändring mot intervjuerna 2008 i upplevelsen av Furulunds centrum. Vilka butiker har du besökt? 73,3 % Endast matbutik 10 % Matbutik och kiosk 6,7 % Mat- och blomsterbutiken 1,3 % Pizzerian 1,3 % Kiosken 1,3 % Ej handlat Hur ofta kommer du hit till centrum? 37 % Varje dag 33 % Flera gånger i veckan 13 % En gång i veckan 17 % Mera sällan Vad tycker du om miljön i centrum? 33 % Mycket dålig miljö 27 % Dålig miljö 13 % Medelbra 17 % Bra 10 % Mycket bra 16 ortsanalys Furulund Siffror från Partille kommuns handelsutredning 2008.

17 TRAFIK Busshållplats vid Tingsvägen. Landvettervägen, länsväg 549 skär genom Furulund och är en av kommunens genom- och infartsvägar. Den förbinder E20 med Öjersjö och vidare mot riksväg 40. Vägen har en hastighetsbegränsning på 60 km/h. Cirkulationsplatsen vid Furulund centrum binder ihop Landvettervägen med Tingsvägen, länsväg 558. Tingsvägen förbinder i sin tur Landvettervägen med E20 i nordostlig riktning. En cirkulationsplats vid Slättenvägen-Tingsvägen är planerad, men är inte formellt beslutad. Trafikseparerad cykelbana mellan Partille centrum och Furulund. Landvettervägen som skär genom Furulund. Tydliga vägskyltar finns på de större cykelvägarna. Ny vägförbindelse Det saknas en vägförbindelse med god framkomlighet mellan riksväg 40 och E20. Planer på en tvärförbindelse mellan Jeriko i Lerum och Åstebo vid Furulund finns, och i förstudien gjort av Trafikverket är förbindelsen uppdelad i tre delar. En systemanalys för trafikstrukturen inom Göteborgsområdet med fokus på den nordöstra delen ska genomföras, prioriteringsordningen för länkarna A1 och A2 ska avvaktas till dess att resultatet av systemanalysen är framtaget. Alternativ A0 innebär en förbättring på länken mellan Bårhult-Åstebo, däremot görs ingen åtgärd mellan Åstebo-Partillemotet. A1 innebär utökade körfält alternativt busskörfält Åstebo-Partillemotet och A2 representerar den nya tvärförbindelsen mellan Åtsebo och Jeriko. Syftet med tvärföbindelsen är dels att avlasta Göteborgs centrala delar där riksväg 40 och E20 binds ihop via E6 med hög trafikmängd som resultat, samt att avlasta Partillemotet och Landvettervägen från tung trafik. En beräkning från 2008 på Nollalternativet som innebär att inga åtgärder är genomförda på sträckan Åstebo-Partillemotet men att Bårhultsmotet är i bruk och trängselskatten införd, visar på en trafikökning från ÅDT till ÅDT år Bullernivåerna väntas då stiga med mellan 1-3 db(a). Vid en fullt utbyggnad, alternativ A2 skulle däremot trafiken förbi Furulund hamna på ÅDT. Bårhultsmotet beräknas tas i drift december Kommunen förodrar ur ett infrastrukturperspektiv alternativ A2 då den säkerställer framkomligheten österut. Vägdragningen ger större möjligheter för att bygga bostadsområdena Brännet och Råhult öster om Furulund. Vid alternativ A1 leds trafiken genom Furulund och Landvettervägen ger en större barriäreffekt med en trafikökning som bidrar till ökat buller och luftföroreningar. Den planerade förtätningen av Furulunds centrum kan då påverkas negativt. ortsanalys Furulund 17

18 Buller Enligt Trafikverkets mätning september 2013 är det dagliga medelvärdet för antalet fordon som passerar Landvettervägen , en ökning med 15 % sedan trängselskatten infördes januari Bullernivåerna låg högt redan innan trafikökningen, exempelvis har bullernivån vid fasad på 20 lägenheter i Timmerslätt uppmätts av Trafikverket 2011 till över 60 db(a). Då det är en statlig väg som ger upphov till störningarna ligger ansvaret på eventuella åtgärder hos Trafikverket. Bullernivån för cirka hälften av byggnaderna i Furulund ligger på mellan db(a). E20 Förutom de större vägarna finns det i Furulund ett antal lokalgator med hastighetsgränser mellan 30 och 40 km/h. Eftersom bostadsområdena är avskilda från de större vägarna samt att gång- och cykelvägar är trafikseparerade minskas risken för olyckor trots att en högre hastighet kan hållas. De högre hastigheterna ger dock upphov till buller och skapar barriärer som försvårar möjligheten att ta sig mellan områden med cykel eller gående. Parkeringsmöjligheten i centrum är mycket god och i centrum är det sällan fullbelagt. Tingsvägen Har du tillgång till bil? 73 % Ja 27 % Nej Prästtjärn Landvettervägen 18 ortsanalys Furulund Med vilket färdmedel tog du dig till Furulund centrum? 46 % Med Bil 14 % Med kollektivtrafik 0 % Med cykel 40 % Gående Statistiken är en del av Handelsutredning, delrapport 2, november 2008, där intervjuerna skedde i Furulunds centrum. BUSSHÅLLPLATS HUVUDCYKELVÄG LOKALT GÅNG- OCH CYKELVÄG GÅNGTUNNLAR Åstebo

19 Cykelvägar Furulund är beläget på en höjdrygg och det gör cykling mindre attraktivt som fordon, 73 % av befolkningen i Furulund har tillgång till bil. Inom området är det förhållandevis lätt att ta sig med cykel när det kommer till höjdskillnaderna som inte är så kraftiga som mellan Partille centrum och Furulund. Detta gör att få väljer cykeln när man ska ta sig utanför Furulund och bilen är det vanligaste transportmedlet som följs av buss. På huvudcykelstråket är underhållet bra och det finns tydliga skyltar som gör det lätt att hitta. På de lokala cykelvägarna kan däremot underhållet skifta och där är det sällan skyltat. Prästtjärn Tingsvägen Landvettervägen Kollektivtrafik Busshållplatserna ligger tätt, de flesta har under tre minuters promenad till närmsta hållplats, och turerna är täta vilket gör att buss är ett bra alternativ som många utnyttjar. Exempelvis tar det endast 15 minuter med buss till Göteborg under högtrafikstimmarna och tre minuter till Partille centrum. Ungefär 2000 personer är i åldrarna i Furulund, den gruppen som pendlar mest. De utgör tillsammans 60 % av Furulunds befolkning. Partille kollektivtrafiksutredning från 2008 visar att det under ett vardagsdygn steg av 509 personer på hållplatserna Furulund och Furulund centrum vilket kan antas utgöra en stor del andelen kollektivtrafikpendlare till och från Furulund. Kartan till vänster visar 400-meters radie från samtliga busshållplatser i Furulund. Minst 90% av invånarna ska ha maximalt 400 meter till närmsta busshållplats enligt ett av Partille kommuns miljömål. Hållplatserna Stubbvägen, Furulund och Furulund centrum har under de senaste åren tillgänglighetsanpassats och rustats upp. BUSSHÅLLPLATS 400-METERS RADIE. TVÅ MINUTERS PROMENAD ortsanalys Furulund 19

Detaljplan för Hossaberget PM om trafikmängder på Nya Öjersjövägen

Detaljplan för Hossaberget PM om trafikmängder på Nya Öjersjövägen Detaljplan för Hossaberget Detaljplan för Hossaberget Beställare: Partille kommun 433 82 Partille Beställarens representant: Erika von Geijer Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola

Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Europeiska unionen Verksamhetsområdets yta: 150 000 kvm Avstånd Landvetter: 26 km Avstånd Centralstationen/City:

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Utvärdering av Tölö ängar Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Upplägg av presentation 1. Kort om utvärderingen 2. Fakta om området 3. Utformningen av området och de boendes attityder 4. Sammanfattning

Läs mer

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer

Släpvagnsparkering och ett möjligt stop för husbilar, kan anordnas i området.

Släpvagnsparkering och ett möjligt stop för husbilar, kan anordnas i området. Trygghetsboende, Täby. Arkitekter Engstrand och Speek AB Trygghetsboende, Täby. Arkitekter Engstrand och Speek AB 5 Området sydväst om stationsområdet fräschas upp och förses med nya bostäder och vägen

Läs mer

WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16

WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16 Stadsarkitektkontoret WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16 Ekonomisk karta med det aktuella området markerat 2013-09-02 2(14) Bakgrund till workshopen Stadsarkitektkontoret har av kommunstyrelsens

Läs mer

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Stadsdelsanalys av Rosengård Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Inledning Inför arbetet med att inventera och göra en nulägesanalys av Rosengård har vi valt att begränsa vårt område. Det område

Läs mer

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal Forsåker En ny central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Mölndals stad köpte 2009 området där det gamla pappersbruket Papyrus låg. Idag benämns området Forsåkersområdet.

Läs mer

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand Beställare: ALINGSÅS KOMMUN Beställarens representant: Job van Eldijk Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen Diarienummer: Miljöreda: 13/0911 Upprättad: Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen 1(8) Utredningens huvuddrag Bakgrund och syfte Riktlinjer för bostadsförsörjningen Vårgårda kommun

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by.

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. Östra Karup Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. ÖSTRA KARUP 2 Fotograf: Mette Ottosson, mettesfoto.blogg.se BÅSTADS KOMMUN

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget Konsekvensanalyser Expansion Allum/Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Blandstad STADSSTRUKTUR Centrala Partille har många större byggnader och fastigheter, men få

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg Välkommen hem Äppelträdgården är inget vanligt bostadsområde, hastigt hoprafsat för att tjäna snabba pengar. Så vill vi inte jobba. Därför började vi med att verkligen tänka efter: hur ser ett optimalt

Läs mer

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad Ortsutvecklingsmöte NÖDINGE 20141016 Nödinge Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad SAMMANSTÄLLNING 2 1. Vad ska Nödinge erbjuda dig om 10 respektive 25 år? Hyresrätter nära pendelstation och

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

efem arkitektkontor ab

efem arkitektkontor ab HERRGÅRDSBACKEN FLODA Sävespången Det sägs att man förr var tvungen att ta av mössan vid Floda Portar. På ett likande sätt skall de nya byggnaderna trappa ner och huka sig hövligt, för att inte störa viktiga

Läs mer

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Med vilka färdmedel skulle du vilja resa sträckan Njurunda-Sundsvall? Pendeltåg Cykla, pendeltåg, buss Cykel och

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. Detaljplan för Sjöhäll (fastigheten Stockby 2:24 m fl) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2009.16.

GESTALTNINGSPROGRAM. Detaljplan för Sjöhäll (fastigheten Stockby 2:24 m fl) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2009.16. 2014-09-22 Stadsarkitektkontoret Detaljplan för Sjöhäll (fastigheten Stockby 2:24 m fl) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2009.16.214 GESTALTNINGSPROGRAM 2(8) Gestaltningsprogrammets

Läs mer

Papyrus. Från bruksområde till blandstad för alla. Socialdemokraterna i Mölndal

Papyrus. Från bruksområde till blandstad för alla. Socialdemokraterna i Mölndal Papyrus Från bruksområde till blandstad för alla Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Det här är en Socialdemokratisk idé, eller vision om man så vill, för hur vi tycker att Papyrusområdet skall utvecklas.

Läs mer

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 A 4993 Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 Uppdragsbeslut 2009-06-17 Samrådsbeslut 2009-10-14 Utställningsbeslut 2010-02-10

Läs mer

Nedan följer en sammanfattning av det viktigaste synpunkterna varav Länsstyrelsens och Trafikverkets synpunkter redovisas separat.

Nedan följer en sammanfattning av det viktigaste synpunkterna varav Länsstyrelsens och Trafikverkets synpunkter redovisas separat. Tjänsteställe: Bygg- och miljökontoret Handläggare: Elena Eckhardt Datum: 2011-12-05 Beteckning: 2007/0104 218 Er beteckning: Planprogram för Ubbhult Hägnen Samrådet Planprogrammet har varit ute på samråd

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll Bilaga 1; Bakgrund Innehåll KOMMUNEN... 2 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 2 ÖRESUND SOM CYKELREGION... 3 CENTRALORTEN... 4 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 4 BRISTER... 5 MARKNADSFÖRING... 6 HISTORISKT ARV... 6 UNDERSÖKNINGAR...

Läs mer

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING VY TORGET VY KANALEN VY TORGET VY GATAN VY PARKERINGEN VY FRÅN SYDÖST VY FRÅN SYDVÄST VY FRÅN NORDOST VY FRÅN NORDVÄST INFART TOMTEN PARKERING 120 st P 24 st DJURGÅRDEN CENTRUM, parallella uppdrag. BESKRIVNING

Läs mer

Gestaltningsprinciper för Hareslätt

Gestaltningsprinciper för Hareslätt Gestaltningsprinciper för Hareslätt Samrådshandling 2012-06-28 Illustration: ABAKO Radhusgata DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER PÅ HARESLÄTT, del av Marstrand 6:7, Kungälvs kommun Området Hareslätt är beläget i

Läs mer

ÄLVSJÖ STADEN. En stadsdel i förvandling. 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker

ÄLVSJÖ STADEN. En stadsdel i förvandling. 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker ÄLVSJÖ STADEN En stadsdel i förvandling 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker STADEN FLYTTAR TILL ÄLVSJÖ Med Öster om Älvsjövägen, söder om Solbergaskogen och strax nordväst om Älvsjö

Läs mer

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK KONCEPT 2014-08-25 1 Bakgrund Planering för ny etablering på norra delen av Stäksön pågår. Som ett led i arbetet studeras förutsättningarna för trafiken i området. För att etableringen

Läs mer

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning BULLERBERÄKNING FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Inledning I denna skrivelse och på bifogad karta och beräkning visas bullerberäkning gjord enligt Naturvårdsverkets

Läs mer

Bostäder i kv Strömmen

Bostäder i kv Strömmen Bostäder i kv Strömmen Förstudie Karlsborgsbostäder 2014-02-07 sid 1 Förutsättningar RUMS/FUNKTIONSPROGRAM VILKA MYNDIGHETSKRAV FINNS? VILKA ÄR MÅLGRUPPEN/BRUKARNA? Trygghetsboende i ett punkthus på 7

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Förslag till beslut i stadsdelsnämnden Majorna-Linné

Förslag till beslut i stadsdelsnämnden Majorna-Linné Tjänsteutlåtande Utfärdat 2011-03-31 Diarienummer N135-0054/11 Utvecklingsavdelningen Ilona Stehn Telefon 365 80 00 (vxl) E-post: fornamn.efternamn@majornalinne.goteborg.se Yttrande angående program för

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR. Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013. Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40. Västerlanda bygdegård.

MINNESANTECKNINGAR. Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013. Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40. Västerlanda bygdegård. MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013 Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40 Plats Västerlanda bygdegård Moderator Maria Wramsten Willmar Medverkande från kommunen Antal besökare

Läs mer

Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen

Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen Strukturbilden för Göteborgsregionen mål att styra mot uthållig tillväxt och hållbara strukturer Per Kristersson, Göteborgsregionens kommunalförbund

Läs mer

BOSTADSBYGGRÄTTER HUDDINGE HÖGMORA 2:24

BOSTADSBYGGRÄTTER HUDDINGE HÖGMORA 2:24 BOSTADSBYGGRÄTTER HUDDINGE HÖGMORA 2:24 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Läge 4 Infrastruktur och Kommunikationer 5 Fastigheten 6 Flygfoto 7 Byggrätter 8-9 Fakta Huddinge Kommun 10-11 Kontakt 12 BILAGOR

Läs mer

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie Väg 77 Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie 1 Kort om väg 77 Vägen har ett körfält i vardera riktningen utan mitträcke. Vägbredden är ca 6,5m, respektive körfält 3m, vägrenar 0,25m.

Läs mer

8 Levande näringsliv. 8.1 Idag och i framtiden 8.2 Verksamheter 8.3 Handel

8 Levande näringsliv. 8.1 Idag och i framtiden 8.2 Verksamheter 8.3 Handel ÖP 8 Levande näringsliv 8.1 Idag och i framtiden 8.2 Verksamheter 8.3 Handel 8.1 Levande näringsliv Idag och i framtiden Målet är att Partille centrum ska utvecklas och omdanas till ett attraktivt centrum

Läs mer

Förslag nytt bo i Od/Alboga

Förslag nytt bo i Od/Alboga 15-05-28 Förslag nytt bo i Od/Alboga Framtaget utifrån resultat av idéträffar FÖRSLAG TILL NYTT BO I OD / ALBOGA Träffar - Förslag - Fortsättning 2 x idéträffar Under april och maj har två idéträffar

Läs mer

Datum. Svedala 15:11, Svedala kommun Bullerutredning för nya byggnader innehållande bostäder och butiker Frank Andersson Uppdragsansvarig

Datum. Svedala 15:11, Svedala kommun Bullerutredning för nya byggnader innehållande bostäder och butiker Frank Andersson Uppdragsansvarig RAPPORT 1 (6) Handläggare Frank Andersson Tel +46 (0)10 505 52 14 Mobil +46 (0)70 184 74 88 Fax +46 10 505 38 01 frank.andersson@afconsult.com Datum 2013-01-28 ICA Fastigheter Sverige AB Bertil Zachrisson

Läs mer

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. Granskningshandling 2014-10-27 Dnr: 2013-0578-303 Granskningsskedet pågår mellan 2014-11-15 och 2014-12-08 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp

Läs mer

Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende. Trafikkonsekvenser. Exploateringskostnader. Diagram: Exploateringskostnader/enhet

Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende. Trafikkonsekvenser. Exploateringskostnader. Diagram: Exploateringskostnader/enhet Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende Nivå 1400 enheter Ingen ny bilbro erfordras. Öbron (B) nyttjas enbart för biltrafik. Två nya gång- och cykelbroar anläggs. En mot Östteg (C) och en

Läs mer

Innovativ gatuutformning i Norra Djurgårdsstaden. SKL Trafik- och gatudagar 13-14 oktober 2014

Innovativ gatuutformning i Norra Djurgårdsstaden. SKL Trafik- och gatudagar 13-14 oktober 2014 Innovativ gatuutformning i Norra Djurgårdsstaden SKL Trafik- och gatudagar 13-14 oktober 2014 MILJÖSTADSDELEN NORRA DJURGÅRDSSTADEN 2030 ; 12 000 lägenhet och 35 000 arbetsplatser Några övergripande miljömål;

Läs mer

ETT HÅLLBART LIV I TIDAHOLM - Hanna Olsson

ETT HÅLLBART LIV I TIDAHOLM - Hanna Olsson ETT HÅLLBART LIV I TIDAHOLM - Hanna Olsson Gamla torget Taxi Busshållplats 1/25 KONCEPT & VISION Varför ska vi bygga och leva hållbart? Hur kan vi styra Tidaholm mot en hållbar framtid? I mitt förslag

Läs mer

Medborgardialog: målbilder för översiktsplan Sammanställning av medborgardialog

Medborgardialog: målbilder för översiktsplan Sammanställning av medborgardialog Sammanställning av medborgardialog 2012-10-31 Jörgen Ölund Innehåll 1 Inledning 5 2 Frågorna 7 2.1.1 Bygg på höjden...7 2.1.2 Utpendlingen....7 2.1.3 Utveckling främst i tätorterna....8 2.1.4 Fler arbetsplatsområden....8

Läs mer

Nybro stad. Karta med stadsdelsindelningen från den fördjupade översiktsplanen för Nybro stad som antogs 2004. SKALA

Nybro stad. Karta med stadsdelsindelningen från den fördjupade översiktsplanen för Nybro stad som antogs 2004. SKALA IDAG 17 Nybro stad Nybro är en stad i Glasriket i Småland, tillhörande Kalmar län. Nybro stad fyllde 75 år 2007 men Nybro kommun bildades inte förrän 1969 av Nybro stad, Alsterbro, Hälleberga och Madesjö

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré!

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! driving range bv 1500 bv 10000 3500 lastzoner 10000 2000 gröna skärmar 8000 5000 2000 parkeringar lastzoner 4500 3000 3000 Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! Den spännande

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258

Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258 YIMBY Yes In My BackYard. 2011-10-25 2011:13 Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258 Nätverket YIMBY ser mycket positivt på Botkyrka kommuns planer att förtäta och koppla samman Alby och Eriksberg.

Läs mer

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Umeå kommun? Lägg ner kollektivtrafiken 7 Öka kollektivtrafiken Bygg bort cykelvägarna 5 Gör det enkelt att cykla Öppna gamla

Läs mer

Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014

Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014 2014-10-08 Rev 2014-10-07 SID 1 (13) SBN2014:142 Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014 Bakgrund Behovet av ny parkeringsnorm Den nuvarande parkeringsnormen, som ligger till grund för beräkning

Läs mer

Lerums Handelsstrategi. för levande centrum

Lerums Handelsstrategi. för levande centrum råbo loda rum Lerums Handelsstrategi för levande centrum Levande centrum i Floda, Gråbo och Lerum! Sedan flera år arbetar kommunen för att utveckla och stärka Lerums, Gråbo och Floda centrum så att de

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Trafikutredning Storvreta

Trafikutredning Storvreta Trafikutredning Storvreta 2008.05.22 Resultat från trafikanalyser Projektorganisation Uppsala kommun Projektledare Pernilla Hessling, Stadsbyggnadskontoret Uppdragsansvarig Handläggare Trafiksimulering

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGD-MARK-HÄRRYDA KOMMUNER!

UTVECKLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGD-MARK-HÄRRYDA KOMMUNER! UTVECKLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGD-MARK-HÄRRYDA KOMMUNER! Utökning av göteborgsregionen Göteborg Borås mot Stockholm Östra göteborgsregionen BORÅS GÖTEBORG HÄRRYDA BOLLEBYGD KINNA Ny järnväg Göteborg - Stockholm

Läs mer

Samråd för älvslandskapet. Strömbäck

Samråd för älvslandskapet. Strömbäck Samråd för älvslandskapet. Strömbäck I Strömbäck hölls torsdagen den 19 november 2009 det tredje samrådet för den fördjupade översiktsplanen för älvslandskapet och ett 50-tal personer hade vid tillfället

Läs mer

GULDMYNTSGATAN - WOODEN IT BE NICE. Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende

GULDMYNTSGATAN - WOODEN IT BE NICE. Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende GULDMYNTSGATAN - WOODEN IT BE NICE Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende ALTERNATIV PUNKTHUS ALTERNATIV LAMELLHUS DETALJPLAN

Läs mer

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Bygg i Norrköping Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Var med och skapa Norrköping! Byggkranarna syns över stadens hustak. När den här broschyren går i tryck pågår byggnation av drygt

Läs mer

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 Peter Blid Tel: 0739 403922 Peter.blid@novusgroup.se Annelie Önnerud Åström Tel: 0739 403761

Läs mer

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11 HÅLLBART? Frågan om stationsområdet i Höör handlar Frågan om tillgänglighet till platsen rör sig på flera nivåer. Det handlar både om hur man kommer till och från, men också om hur man kan röra sig på

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

DELGENERALPLAN FÖR KUNGSPORTEN OCH ESTBACKA KORT BESKRIVNING AV UTKASTET TILL DELGENERALPLAN 29.10.2013. Mål för delgeneralplanearbetet

DELGENERALPLAN FÖR KUNGSPORTEN OCH ESTBACKA KORT BESKRIVNING AV UTKASTET TILL DELGENERALPLAN 29.10.2013. Mål för delgeneralplanearbetet DELGENERALPLAN FÖR KUNGSPORTEN OCH ESTBACKA KORT BESKRIVNING AV UTKASTET TILL DELGENERALPLAN 29.10.2013 Mål för delgeneralplanearbetet Delgeneralplanen för Kungsporten och Estbacka utarbetas i huvudsak

Läs mer

ORTSUTVECKLING - FLEN. SWOT-analys STADSMILJÖ

ORTSUTVECKLING - FLEN. SWOT-analys STADSMILJÖ ORTSUTVECKLING - FLEN SWOT-analys STADSMILJÖ Flen har ett utmärkt geografiskt läge Sjöar, vacker natur och strövområden finns nära stadens centrum Kostnaderna för att köpa bostad (villa eller bostadsrätt)

Läs mer

LANDVETTER. Boarding Point PROJEKT: HÄRRYDA SKÄLLARED 1:132 TOMTSTORLEK: 11 688 M 2 ADRESS: SKALMEREDSVÄGEN 4, HÄRRYDA

LANDVETTER. Boarding Point PROJEKT: HÄRRYDA SKÄLLARED 1:132 TOMTSTORLEK: 11 688 M 2 ADRESS: SKALMEREDSVÄGEN 4, HÄRRYDA LANDVETTER Boarding Point PROJEKT: HÄRRYDA SKÄLLARED 1:132 TOMTSTORLEK: 11 688 M 2 ADRESS: SKALMEREDSVÄGEN 4, HÄRRYDA BYGGFAKTA Detaljplan: Industri, kontor och handel med skrymmande varor. Maximal byggnadshöjd

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING DIALOGMÖTE 1

SAMMANSTÄLLNING DIALOGMÖTE 1 SAMMANSTÄLLNING DIALOGMÖTE KRONANDALEN MED OMGIVNINGAR Datum 50423 Plats Spirans förskola Deltagare Boende och intressenter i Kronandalen, Luleå kommun Processledare Strategisk Arkitektur DIALOGMÖTE _

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

Nya Årstafältet Stockholms mest spännande arkitekttävling INBJUDAN

Nya Årstafältet Stockholms mest spännande arkitekttävling INBJUDAN Nya Årstafältet Stockholms mest spännande arkitekttävling INBJUDAN Stockholm behöver din hjälp! Stockholm är hett. Stockholm är navet i Östersjöområdet och Nordens huvudstad. Stockholm växer. Under de

Läs mer

MÖJLIGA BOSTADSBYGGNADSPROJEKT 2010-2016

MÖJLIGA BOSTADSBYGGNADSPROJEKT 2010-2016 MÖJLIGA BOSTADSBYGGNADSPROJEKT 2010-2016 1. Brasegård 9. Brattåskärrsv. 17. Mossen 25. Kyrktorget 2. Hallen 10. Kvarnfallsv. 18. Holmen 26. Daros 3. Hultet N 11. Vallhamra 19. Se 7 27. 11:24 4. Hultet

Läs mer

Kommunanalys. Del 2 Höganäs. Grupp 13 Åsa Hansson Isabella Lundgren Jimmy Lundström. Kristina Nilsson Lina Persson VFTF01 2009-10-02

Kommunanalys. Del 2 Höganäs. Grupp 13 Åsa Hansson Isabella Lundgren Jimmy Lundström. Kristina Nilsson Lina Persson VFTF01 2009-10-02 Kommunanalys Del 2 Höganäs Grupp 13 Åsa Hansson Isabella Lundgren Jimmy Lundström Kristina Nilsson Lina Persson VFTF01 Innehållsförteckning Inledning... 2 Syfte och bakgrund... 3 Metod... 3 Analys av kommunval...

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete 6 november 2013 Dnr KS 190/2013 Strategisk planering Mirja Thårlin Kommunstyrelsen Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete Det reviderade utvecklingsprogrammet för Västerhaninge

Läs mer

Larsberg Centrum - Lidingö. Hållbarhet Hälsa Närservice Mötesplats

Larsberg Centrum - Lidingö. Hållbarhet Hälsa Närservice Mötesplats Larsberg Centrum - Lidingö Hållbarhet Hälsa Närservice Mötesplats Framtidens mötesplats Hälsa. Tillsammans John Mattsons mål är att skapa en mötesplats på Lidingö där hållbarhet, hälsa och närservice är

Läs mer

Socialdemokraternas vision för Hjärup

Socialdemokraternas vision för Hjärup Socialdemokraternas vision för Hjärup 1 Pierre Sjöström, kandidat till fullmäktige och uppdraget som kommunstyrelsens ordförande Hjärup är den tätort som växer mest i vår kommun. Expansionen innebär utmaningar,

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Kristianstad bygger för framtiden

Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad behöver bygga och växa Kristianstad växer. Nu är vi nära 80 000 invånare i kommunen. Men de äldre ökar snabbare än de yngre. I praktiken innebär en ökad andel

Läs mer

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 3 / 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 21/ SLUTSATSER Ön Sanden är en fantastisk och attraktiv plats

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 1 594 kvm Välkommen till Diligentia Västra Varvsgatan 19 På Västra Varvsgatan 19 kan vi erbjuda en kontorslokal på 1594 kvadratmeter. Yta Våning 1 594 kvm plan 3 Husets karaktär

Läs mer

Riktlinjer för hägnader. - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola

Riktlinjer för hägnader. - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola Riktlinjer för hägnader - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola Inledning Hägnader av olika slag har länge använts i mänskliga samhällen. Dess främsta funktion har alltid varit att markera eller

Läs mer

Motion (M) om busstrafiken i södra Kalmar

Motion (M) om busstrafiken i södra Kalmar TJÄNSTESKRIVELSE Datum Ärendebeteckning 2014-04-08 KS 2013/0658 Kommunfullmäktige Motion (M) om busstrafiken i södra Kalmar Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets yttrande

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Bildkälla: Kontur Arkitekter Utredare Therese Nyman Pär Båge STOCKHOLM 2014-11-14 Förutsättningar Vatthagen 1:103 ligger cirka 150 meter öster om Glädjens trafikplats vid

Läs mer

Röster från kvinnor 40-49 år

Röster från kvinnor 40-49 år OP 2010 Röster från kvinnor 40-49 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Ta tillbaka hundskatten så vi slipper gå i hundskit i stadsparken och på trottoarerna. Då

Läs mer

kontor- och butiksytor mitt emellan hav och stad, på bästa läge i torslanda

kontor- och butiksytor mitt emellan hav och stad, på bästa läge i torslanda kontor- och butiksytor mitt emellan hav och stad, på bästa läge i torslanda innovativ fastighetsutveckling med människan i centrum Modern arkitektur med bästa läge i torslanda Terminal 3 ligger alldeles

Läs mer

FÖRNYELSE AV FREDSTORGET

FÖRNYELSE AV FREDSTORGET FÖRNYELSE AV FREDSTORGET FART, FRÖJD OCH FIKA EN STUDIE GJORD AV SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNINGEN I ANEBY KOMMUN FÖR FRAMTIDA FÖRSKÖNING OCH OMGESTALTNING AV FREDSTORGET I ANEBY TÄTORT Aneby kommun, Plan- och

Läs mer

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING PM TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING 19 MARS 2012 Titel: Trafikanalys i Ljungby centrum Status: Koncept Datum: 2012 03 19 Beställare: Ljungby kommun Kontaktperson:

Läs mer

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Tekniska förvaltningen Mark- och exploateringskontoret Byggnation av bostäder i Stångby 1(5) Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Lunds kommun vill undersöka vilket intresse det finns av att bygga bostäder

Läs mer

Adress Storgatan 60-78. gatan som bidrar till en grön inramning.

Adress Storgatan 60-78. gatan som bidrar till en grön inramning. Storgatan 60-78 Butiksyta i nyrenoverade Huvudsta Centrum! Typ Butik Storlek 200-400 kvm Adress Storgatan 60-78 Område Solna/Huvudsta Centrum Lokalbeskrivning gatan som bidrar till en grön inramning. Kontakt

Läs mer

UPPDRAG. Medborgarnas perspektiv och deras behov av tillgång till grönområden är viktig och då i synnerhet barnens perspektiv.

UPPDRAG. Medborgarnas perspektiv och deras behov av tillgång till grönområden är viktig och då i synnerhet barnens perspektiv. 2013 02 26 GRÖNPLAN UPPDRAG Park- och naturnämnden beslutade 2011-06-21, att ge park- och naturförvaltningen i uppdrag att ta fram en Grönplan för Göteborgs Stad i samverkan med övriga berörda förvaltningar

Läs mer

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10 Landskrona stad Översiktsplan 2010 Samrådshandling 2009-09-01 enligt KS beslut 220 2009-09-10 1 Arbetsorganisation Styrgrupp: Styrgruppen för fysisk planering : Torkild Strandberg (Kommunstyrelsens ordförande)

Läs mer

Kontor mitt i Huvudsta Centrum. Var med och forma ert kontor från början! Adress Storgatan 60-78

Kontor mitt i Huvudsta Centrum. Var med och forma ert kontor från början! Adress Storgatan 60-78 Storgatan 60-78 Kontor mitt i Huvudsta Centrum. Var med och forma ert kontor från början! Typ Kontor, Övrigt, Utbildning Storlek 426 kvm Adress Storgatan 60-78 Område Solna/Huvudsta Centrum Lokalbeskrivning

Läs mer

HÄRADSBÄCK. Medborgardialog ÖVERSIKTSPLAN. Mer information hittar du på hemsidan: www.almhult.se/oversiktsplan. Sammanfattning rev 2014-08-29

HÄRADSBÄCK. Medborgardialog ÖVERSIKTSPLAN. Mer information hittar du på hemsidan: www.almhult.se/oversiktsplan. Sammanfattning rev 2014-08-29 HÄRADSBÄCK Medborgardialog ÖVERSIKTSPLAN Sammanfattning rev 2014-08-29 Mer information hittar du på hemsidan: www.almhult.se/oversiktsplan Samrådsredogörelse, Version Familjefestivalen 2014-08-29 Kontakt:

Läs mer