ORTSANALYS FURULUND ortsanalys Furulund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ORTSANALYS FURULUND 2013-12-02. 1 ortsanalys Furulund"

Transkript

1 ORTSANALYS FURULUND ortsanalys Furulund

2 Vad är en ortsanalys? En ortsanalys är en form av nulägesbeskrivning som syftar till att beskriva och lyfta fram en orts karaktär samt att visa på vilka styrkor och svagheter som orten har. Metoden innebär att man hämtar in och sorterar fakta om orten för att förstå dess historia, aktuella situation, förutsättningar samt utvecklingsmöjligheter. Enligt Boverket är en ortsanalys en systematisering av kunskap för att förstå en orts historia, dess aktuella situation och förutsättningar samt dess utvecklingsmöjligheter. Ortsanalysprocessen resulterar i ett dokument där processen och sakkunskaper som framkommit från olika håll redovisas öppet. Ortsanalys Furulund kommer även att innehålla scenarier om hur framtiden skulle kunna se ut vid olika typer av utbyggnader samt ett avslutande kapitel med rekommendationer för framtida utveckling. Ortsanalysen används sedan som ett av flera planeringsunderlag för framtida utveckling av Furulund. Ortsanalysen är framtagen under somaren 2013 av Carin Gustrin, planarkitekt på Partille kommun. Liknande analyser finns för Öjersjö och Jonsered, gjorda av Lina Hellström ortsanalys Furulund

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... Geografi och befolkning... 5 Historia... Landskap och grönstruktur... 7 Karaktär... Bebyggelse... Bostadsområden... Framtida utbyggnadsområden... Funktioner... Service... Trafik... Barnperspektiv... Trygghetsperspektiv... Struktur... Styrkor, svagheter, möjligheter och hot Scenarier... Slutsats... Källförteckning ortsanalys Furulund 3

4 INLEDNING STENUNGSUND Furulund ligger centralt i kommunen, på en höjd mellan Partille centrum och Öjersjö. Orten ligger placerad på ömse sidor om både Tingsvägen och Landvettervägen. Under 1980-talet ändrade orten karaktär från sommarstugeområde med ett fåtal åretruntbostäder till ett bostadsområde med skola upp till nionde klass, vård och äldrevård samt ett mindre utbud av kommersiell service. Idag består Furulund till största delen av privatägda boendeformer. SKÄRHAMN KUNGÄLV E6 E45 ALINGSÅS Furulund är omgivet av skog och kantas av vandringsleder, naturreservat och sjöar. Det tillsammans med närheten till såväl Partille centrum som Göteborg gör området till ett attraktivt ställe att bo på. 190 LERUM FLODA E20 Serviceutbudet är lågt och centrum har länge varit eftersatt, men framtida planer med flera nya bostadsområden ger ett ökat behov av närservice som förbättrar underlaget för näringsidkarna. I 2012:s befolkningsprognos för Partille väntas Furulund att öka invånarantalet med dryga 5 % fram till år Syftet med ortsanalysen är att ta fram ett första underlag för framtida exploatering av området. I analysen belyses Furulunds karaktär, vad som är starkt på orten och vad som behöver stärkas. Analysen avslutas med scenarion över ortens framtida bebyggelseutveckling och hur den är kopplad till Trafikverkets olika förslag på trafiklösningar för området. GÖTEBORG MÖLNDAL PARTILLE FURULUND LANDVETTER MÖLNLYCKE E6 E20 KUNGSBACKA KINNA VEDDINGE 4 ortsanalys Furulund

5 GEOGRAFI OCH BEFOLKNING PARTILLE JONSERED LERUMS KOMMUN Furulund är ett mindre område i södra delarna av Partille kommun beläget på en höjd, meter över havet. Orten är placerad söder om Björndammen och norr om Öjersjö. Området delas av Landvettervägen som binder ihop E20 och Partille med riksväg 40 och Landvetter. Furulund är omgivet av stora skogsområden. I öster breder skogen ut sig mot Lerums kommun. I väster ligger sjön Prästtjärn som är ett populärt rekreationsområde som följs av naturreservatet Knipeflågsbergen. Söder om Furulund finns våt- och mossmarksområdet Maderna-Haketjärn samt Kåsjön. GÖTEBORGS KOMMUN SÄVEDALEN ÖJERSJÖ FURULUND HÄRRYDA KOMMUN Furulund i regionen Furulund är centralt belägen i regionen nära till grannkommunerna Göteborg, Lerum och Härryda med Landvetter flygplats. Att ta sig med bil är det snabbaste färdsättet och det dominerande trafikslaget i området. Till Partille centrum tar det 5 minuter med bil och minuter med buss, att gå tar ca 30 minuter. Att cykla samma sträcka tar 6 minuter då Furulund ligger på en höjd, cyklar man däremot från Partille centrum till Furulund tar det över 20 minuter. Till Göteborg tar det 10 minuter med bil, ungefär minuter med buss beroende på linje och avgångar samt ca 40 minuter med cykel. Bussförbindelserna är goda under morgon- och eftermiddagstrafiken men däremellan samt under helger går linjetrafiken inte lika tätt % + 1 % + 0,5 % + 1 % - 1,5 % 0 + 0,5 % - 0,5 % ,5 % - 1 % Befolkning Antalet invånare i Furulund är 3154 (2012), kommuninvånarna totalt är Beräkningar på invånarantal fram till 2017 visar på en ökning i Furulund till 3313 invånare, det är en procentuell ökning med 5,04 %. Kommunen i helhet under samma period beräknas öka till som ger en procentuell ökning med 8,58 % vilket är något högre än i Furulund. Detta till följd av den höga exploatering som planeras i östra centrum samt i Öjersjö. Högre medelålder I Furulund finns äldre- och trygghetsboende samt seniorbostäder. Den något högre medelåldern än övriga Partille kan bero på detta samt att det saknas hyresrätter utöver seniorbostäderna. Medelåldern i Furulund är högre i jämförelse med hela Partille. Siffrorna ovan visar den procentuella skillnaden för Furulund, siffror från ortsanalys Furulund 5

6 HISTORIA Furulund var ett sommarstugeområde fram till slutet av 1970-talet när västra delen av Furulund bebyggdes. Nuvarande Furulundsvägen var tidigare huvudleden genom området. På grund av Öjersjös och Furulunds kraftiga utveckling under 1980-talet anlades den nya Landvettervägen öster om den gamla. Längs den gamla vägen fanns tidigare ett antal sommarstugor och ett fåtal åretruntbostäder, det fanns även en affär från 1938 som var i bruk fram till Affären revs när det nya området byggdes och idag ligger Fridåsens förskola på tomten. Ortens utveckling Morkullesträcket samt Skogsduvevägen, uppfört år 1979, var de första bostäderna som byggdes när Furulund utvecklades från ett sommarstugområde till det bostadsområde det är idag. Det följdes av; Timmerslätt som byggdes år 1983; området direkt söder om centrum som byggdes under ; och till sist Fjällvindsvägen som stod helt klart Man kan även fortfarande hitta bevarade sommarstugor och äldre bebyggelse i Furulund, men det mesta är rivet. Foto från 1950-talet på den gamla affären i Furulund. Foto: Åke Hellgren. Furulunds centrum anlades och kommunen köpte in sommarstugetomter under en 15-års period som sedan revs och gav plats åt centrum, delar av Landvettervägen samt den nya bostadsbebyggelsen. Furulundsskolan är placerad i centrum och är uppdelad i två skolor, Furan är lågoch mellanstadieskola och Lunden är högstadieskola. Furan anlades samma år som Furulunds centrum, och Lunden några år senare. Maderna-Haketjärn Inför att Sävenäs sopförbränningsstation skulle byggas i början på 1970-talet gavs det förslag på att den nya uppläggningsplatsen för aska och slagg från de brända soporna skulle placeras i våt- och mossmarksområdet Maderna-Haketjärn. När opinionen tydligt visade sitt missnöje stoppades planerna och området står idag orört och är ett Natura 2000-område. Sommarstuga år Foto: Älvero. 6 ortsanalys Furulund Invigning av nya Furulundskolan år Foto: Åke Hellgren.

7 LANDSKAP OCH GRÖNSTRUKTUR Furulund är omgivet av skogsområden samt ett par sjöar och närheten till skog och vattendrag är en stor del av Furulunds identitet. Furulund ligger vid en av regionens sju kilar med värdefulla naturområden, utpekade i Göteborgsregionens strukturbild. Det finns flera vandringsleder, bland annat Vildmarksleden och Bohuslededen. Den sistnämnda går via Prästtjärn och Maderna. Ner mot Kåsjön vätter en slänt populär att vistas i vår och sommar. Det sägs att de första vitsipporna i regionen växer där. Prästtjärn. Fiske- och badsjö Prästtjärn är ett populärt rekreationsområde och har sitt utflöde i Säveån. Det är en fiskesjö och finns som en av 58 sjöar med i gula kortet, ett fiskekort från Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund. Det förekommer även bad i Prästtjärn trots avsaknaden av en anlagd badplats. Istället fungerar klippor runt sjön som substitut för sol- och badbryggor. Natura-2000 Våt -och mossmarksområdet Maderna-Haketjärn är ett Natura 2000-skyddat område. Natura 2000 bygger på två direktiv inom EU, fågeldirektivet samt art- och habititdirektivet, som tillsammans lägger grunden för EU:s naturvårdspolitik. Ett Natura 2000-skydd väger tyngre än ett naturreservat, då även områden utanför skyddet ställer krav på åtgärder vid exploatering om det påverkar det skyddade området. Det kan bli aktuellt om Tingsängen i Furulund bebyggs då området avvattnas via Kåbäcken som rinner ut i Säveåns Natura 2000-område. Åtgärder för att säkerställa att vattenkvalitén inte försämras kan vara att rena vattnet innan det når Kåbäcken, till exempel med öppen dagvattenhantering. Informationstavla över sjöar och vandringsleder. ortsanalys Furulund 7

8 KARAKTÄR Furulund har en förhållandevis homogen befolkning där främst barnfamljer eller äldre är bosatta. Anledningen kan vara att bostadsområdena har relativt likartade upplåtelseformer, det finns få hyresrätter, även om det är en god blandning på friliggande hus och flerfamiljshus. De flesta bostadsområderna är riktade bort från vägen och in mot områderna och för att hitta entréerna måste man ta sig in i det specifika området. Det gör att kontakten mellan bostad och gata utanför området är låg. Eftersom två större vägar, Tingsvägen och Landvettervägen, skär genom Furulund är orten en aning utspridd och vägarna upplevs som barriärer. Det finns få mötesplatser och det påverkar även ortens uppdelning. Få invånare väljer att korsa vägarna om de inte har något mål i området. Den lilla närbutiken förenar Furulundsborna. Nära naturen De mötesplatser som finns, förutom föreningarna, är naturliga mötesplatser som servicen i centrum, vandringsleder i skog och natur samt badsjöarna. Men även busshållplatserna är viktiga mötesplatser, då många pendlar dagligen till och från Furulund. Furulunds starkaste identitet är att det ligger nära naturen. Sjöarna, skogarna och vandringsleder är en stor anledning till att många bosätter sig på orten. Man kan snabbt ta sig ner till Partille eller in till Göteborg vilket bidrar till att Furulund är en populär ort för barnfamiljer, som söker både närhet till arbete och service, men också närhet till naturen och ett bostadsområde fritt från biltrafik. Naturen runt och kring orten är en stor del av dess identitet. 8 ortsanalys Furulund Busshållplatsen -den naturliga mötesplatsen.

9 BEBYGGELSE Prästtjärn 1 OMRÅDE MED BERÄKNAT EXPLOATERINGSTAL Landvettervägen Tingsvägen 5 6 Furulund är beläget i ett skogs- och naturområde, under talet etablerades flera sommarstugor av framförallt boende från de östra delarna av Göteborg. Området var ett sommarstugeområde fram till det exploaterades med åretruntbostäder i slutet av 1970-talet. Furulund har sedan utvecklats under de 25 senaste åren med nya bostadsområden. Trafikseparerat Bostadsområdena är centrerade längs Landvettervägen och Tingsvägen. De är planerade i en trafikseparerad struktur med lokalgator och parkeringsmöjligheter mellan bostäderna och de större trafiklederna. Mellan husen är det främst gångoch cykeltrafik. Furulund består till största del av privata villor och bostadsrätter med undantag för Talliden, två byggnader i Furumossen byggt 2008 med totalt 20 hyreslägenheter samt trygghetsboendet vid Grenvägen. Exploateringstal En jämförelse av bebyggelsekaraktär och markutnyttjande har gjorts mellan Furulund och Vallhamra. Inom en cirkel med diametern 500 meter med avstamp i vardera centrum har tätheten mäts i exploateringstal, dvs den totala bruttoarean med omslutande väggar inräknade, gånger antal våningsplan, delat på områdets totala area. Området i Furulund har ett exploateringstal på 0,29 medan ett utbyggt Vallhamra centrum i enlighet med detaljplanen kommer att ge ett exploateringstal på 0,6. 1. TIMMERSLÄTT 2. CENTRUM 3. FURUMOSSEN 4. VÄSTRA 5. ÖSTRA 6. FJÄLLVINDSVÄGEN ortsanalys Furulund 9

10 BOSTADSOMRÅDEN 1. Timmerslätt Timmerslätt är byggt på en höjd norr om centrum och är omringat av blandskog. Området består av tre större gårdar som är uppförda under åren med fasader av stående träpanel i gröna, röda samt blå nyanser. Byggnaderna är utförda i en traditionell stil med sadeltak och upplåtelseformen är bostadsrätter. Det är ett radhusområde med två våningar fördelade på fyra lägenheter samt souterränghus i tre våningar. Mellan de två södra gårdarna finns en förskola placerad och de ligger även mer integrerade med varandra än med den norra gården, där ett mindre skogsparti skiljer gårdarna åt. I södra delen, nedanför höjden ligger några byggnader med lättare industri placerade. I Timmerslätt är det populärt för barnfamiljer att bo och inom gårdarna finns det mindre lekplatser. 2. Centrum Furulund centrum är placerat norr om Landvettervägen och Tingsvägen i ett utspritt mönster med mycket parkeringsyta. Den största koncentrationen bebyggelse finns söder i området och består av ett mindre serviceutbud, vård och omsorg, äldrevård, skola, kyrka samt idrottshall. I norr ligger en högstadieskola samt ett dagcenter och i sydost ligger terrasslägenheter med mindre odlingsmöjligheter på balkongerna, upplåtelseformen där är bostadsrätter. Fasadmaterialen är mestadels rött eller gult tegel med en viss uppblandning av puts i liknande färger. Majoriteten av byggnaderna är från sent 1980-tal med undantag för kyrkan och dagcentrat som är från början av 2000-talet. Bostadsrätter i Timmerslätt. Furulund centrum. 10 ortsanalys Furulund Terrasslägenheter på Grenvägen i Furulund centrum.

11 Bostadsrätter Furumossen. 3. Furumossen Furumossen är ett bostadsrättsområde med flerbostadshus och radhus. Området består främst av tvåvåningshus byggda under 1990-talet där de i norr har en rätvinklig placering, i söder är byggnaderna placerade i ett organiskt mönster. Fasaderna består av ljusgult tegel uppblandat med liggande vitmålad träpanel. Vid entrén till området är ett hyreshus uppfört 2008 i två-tre våningar med sammanlagt 20 lägenheter. Genom området går en mindre allégata. Garage, parkering och gemensamhetslokaler finns i området. Radhusområdet Morkullesträcket i västra Furulund. 4. Västra Furulund Furulundsvägen som går rakt igenom västra Furulund var tidigare huvudled. Den ersattes av den nuvarande Landvettervägen. Skogsduvevägen samt Morkullesträcket stod klart 1979 och var de första bostäderna av den kraftiga exploateringen av området som skedde under slutet av 1970-talet och början av 1980-talet. Innan dess fanns ett fåtal åretruntbostäder i området och även en mindre affär som idag är riven. Området är det minst homogena i Furulund och har en blandning av hus från olika årtionden i olika former och fasadmaterial. Några fåtal äldre byggnader blandas med mer moderna radhus och villor. Husen är placerade i ett klassiskt villatomtmönster med två större vägar, Morkullesträcket och Furulundsvägen, som skär genom området och som binds ihop med mindre lokalgator. Radhus på Skogsduvevägen i västra Furulund. I förgrunden syns en av de få äldre villorna i västra Furulund. i bakgrunden syns en enfamiljsvilla byggd i slutet på 70-talet. ortsanalys Furulund 11

12 5. Östra Furulund Östra Furulund är placerat söder om Tingsvägen och öster om Landvettervägen och består av två mindre områden, Pepparkaksstaden och Gryningsvägen. Pepparkaksstaden är ett område som består av bostadsrätter med gemensamma lokaler, lekplatser och funktioner som gym och festlokal. Byggnaderna är punkthus och vinkelhus och är placerade så att de formar åtta mindre gårdar, men i en öppen struktur. Fasadmaterialen är främst i tegel, kombinerat röda och gula nyanser med dekorativa detaljer i glaserat blått tegel. Punkthus i Pepparkaksstaden i östra Furulund. Mellan Pepparkaksstaden och Landvettervägen ligger två industrilokaler placerade. Det mindre av dem är Vetro group AB som bland annat tillverkar glasblock. Norr om Vetro ligger Rivieras markisfabrik som fick Partille kommuns byggpris år 2006 och är ritat av T + E arkitekter AB. Området på Gryningsvägen byggdes och består av 87 bostadsrätter i radhus och lägenheter. Fasaderna är i stående träpanel i ljusa pastellfärger. Några hus med bottenvåning i tegel och några i souterräng. Gårdsformerna är runda med garage och gemensamhetslokaler placerade i mitten. Bostadsrätter på Gryningsvägen, östra Furulund. 6. Fjällvindsvägen Fjällvindsvägen är idag det nyaste området i Furulund. Det är byggt och består av villor. Ett par äldre hus finns med bland bebyggelsen och även några mindre sommarstugor har bevarats och påminner om Furulunds historia som sommarort. Villorna är utförda i en enhetlig stil och flertalet är placerade i en större ring. Fasaderna är utformade i ståendel träpanel i ljusa färger som roströd, mintgrön och beige. Friliggande villa på Fjällvindsvägen. 12 ortsanalys Furulund Sommarstuga från omkring 1930 vid Fjällvindsvägen/Maderna.

13 FRAMTIDA UTBYGGNADSOMRÅDEN Pågående projekt: 1. Seniorbostäder Här planeras seniorboende i form av två flerbostadshus i fyra våningar samt fyra radhuslängor i ett plan, husen är grupperade kring en gemensam gård. Detaljplanen har en genomförandetid fram till 2015 och Partillebo planerar för byggstart årsskiftet Prästtjärn 2 Tingsvägen 1 3 Landvettervägen 4 4 Framtida projekt: 2. Centrum Det finns planer på utveckling och förtätning av centrum, en tätare struktur är nödvändigt för att stimulera ett utökat serviceutbud. En utveckling av Furulunds centrum skulle kunna innebära flertalet bostäder i blandade upplåtelseformer och utformningar samt nya lokaler för utökat serviceutbud. Planering av centrala Furulund förväntas ske efter att samhällsbyggnadskontoret utrett en framtida skala för bebyggelseutveckling i såväl centrum, Tingsängen och Brännet. 3. Tingsängen Före detta Furulundsdeponin låg placerad här Planer på ett nytt bostadsområde finns efter ett politiskt direktiv att föra in Tingsängen (3-4 ha) i nästa bostadsbyggnadsprogram. En geoteknisk utredning är gjord men behöver kompletteras med ytterligare detaljerade undersökningar för att få en bra bild av grundläggningsförutsättningarna och stabilitetsförhålladnena. Även en miljöteknisk utredning föreslås att göras då tidigare utredningar beskriver området som förorenat. I norr avgränsas området av en sprängstensvall på meter. Förslag på dragning av tvärförbindelse mellan E20 och riksväg 40 enligt ÖP05 och av Trafikverkets utredning, alternativ A2. 4. Brännet Brännet ligger öster om Furulund och gränsar till Fjällvindsområdet i väster och Åstebo och Maderna-Haketjärn i söder. Området består av lätt kuperad naturmark. Syftet med planeringen av området är att bygga till och förtäta med bostäder i anslutning till exploaterade områden och för att stödja en utveckling av Furulund centrum. Brännet är uppdelat i två delar med tre respektive sex hektar mark som tillsammans kan skapa möjlighet för mellan bostäder. Området påverkas av planerna med den nya tvärförbindelsen som är planerad i området då trafikmatningen kan ske därifrån. ortsanalys Furulund 13

14 FUNKTIONER Servicen i Furulund är relativt låg och de flesta invånarna tar sig till Partille centrum för att handla. Innehavarna av butikerna i centrum ser ändå underlaget som gott och exempelvis så kompletteringshandlar många i Matöppet. I matbutiken öppnade även Furulunds bagarn sin verksamhet i november I Godisboden finns post och i Furulundskiosken finns svenska spel samt möjlighet att ladda västtrafikkort, kiosken fungerar till viss del som en mötesplats för framförallt stamkunderna. Bredvid kiosken ligger Zachrissons blommor som är öppet under höst/jul samt vår och försommar. I centrumbyggnaden ligger även Furulunds pizzeria som har serveringstillstånd och är den enda restaurangen i området om man bortser från äldreboendets restaurang som har lunchservering. Föreningar Furulundskyrkan är ett samarbete mellan EFS (evangeliska forsterlandsstiftelsen) och Svenska kyrkan och har sedan 2001 sina lokaler i kyrkobyggnaden vid Furulunds centrum. De har vid lunchtid kaféverksamhet ett par dagar i veckan och öppen förskola. De har även ungdomsverksamhet på fredagkvällar som fungerar som en fritidsgård med runt 50 besökare per kväll. Bakom centrum ligger Sävehof-hallen där handbollsklubben Sävehof tränar samt spelar matcher. Björndammens BK tränar på fotbollsplanen bredvid och har även lokal i träningshallen som de delar med Furan. Det finns endast ett fåtal föreningar i Furulund, förutom kyrkan och dess verksamhet. Ridklubben är en och en annan är Svalans pensionärsförening. 1 Prästtjärn Tingsvägen Landvettervägen Vårdservice I byggnaderna syd-väst i centrum ligger Närhälsan vårdcentral, äldreboende och dagcentral, de har öppet för lunchservering, även för folk som inte bor på hemmet. Norr om centrum ligger även ett dagcenter. Söder om Furulund ligger Partille ridklubb i stall från 1963, ridskoleverksamhet har funnits sedan Det finns även ett café på ridklubben, men har endast öppet på lördagar. SKOLA FÖRSKOLA ÖVRIGA FUNKTIONER ortsanalys Furulund Björndammens panncentral. Interkakel, butik. Furulundskyrkan. Sävehof-hallen. Mikki inc frisörsalong, Godisboden, Matöppet, Furulunds bagarn Furulunds pizzeria. Furulundskiosken samt Zachrissons blommor Närhälsan vårcentral, äldreboende, dagcentral. Dagcenter. Vetro Group AB. Riviera markiser och persienner AB. Partille ridklubb.

15 Kommunala förskolor: Furulundskyrkan samt frisörsalongen i Furulunds centrum. Förskolor i enskild regi: Kommunala skolor: - Furan åk 0-5 cirka 300 elever. - Lunden åk 6-9 med cirka 275 elever. Furan, högstadiedelen av Furulundskolan. Föreningar: Furulundskiosken är placerad mitt på parkeringen i Furulunds centrum vid busshållplatsen. ortsanalys Furulund 15

16 SERVICE Till följd av utbyggnaden av Allum köpcenter i Partille centrum har övriga kommunens centrum upplevt en minskning av försäljningen. På grund av detta tog kommunen i november 2008 fram en handelsutredning där fyra torg i Partille undersökes med hjälp av intervjuer. Furulund centrum var en av dessa platser. Centrumet innehåller en mataffär, två kiosker, en frisör, en blomaffär samt en pizzarestaurang och kunderna finns främst i närområdet. Näringsidkarna ser många svagheter med centrumet, som att det är i dåligt skick, att det är vänt åt fel håll, att konkurrensen från Partille centrum är för hård samt att skyltningen är otillräcklig. Furulunds centrums styrka är närheten till de kringliggande bostäderna, gratis parkering samt att kunderna upplevs som trevliga av näringslivsidkarna. Något som skulle kunna förbättra förutsättningarna är ett bredare utbud samt en uppfräschning av centrumet. I utredningen fick de tillfrågade kunderna beskriva Furulund centrum med ett ord och några exempel på ord som nämndes var; fult, sterilt, tråkigt, parkering, litet, bilar, grått och nära. När de fick frågan om vad som behövs för att de ska besöka centrumet oftare var svaren sådant som fiskbil, chark, bankomat, café och sådant som Allum saknar. När det kom till omdömena om miljön i centrum är att det uppfattas som skräpigt, ovårdat, och att det är i renoveringsbehov. Flera personer nämner även förbättringsförslag så som att placera fler bänkar och plantera mer grönska. Intervjuer gjorda under juni 2013 visar ingen förändring mot intervjuerna 2008 i upplevelsen av Furulunds centrum. Vilka butiker har du besökt? 73,3 % Endast matbutik 10 % Matbutik och kiosk 6,7 % Mat- och blomsterbutiken 1,3 % Pizzerian 1,3 % Kiosken 1,3 % Ej handlat Hur ofta kommer du hit till centrum? 37 % Varje dag 33 % Flera gånger i veckan 13 % En gång i veckan 17 % Mera sällan Vad tycker du om miljön i centrum? 33 % Mycket dålig miljö 27 % Dålig miljö 13 % Medelbra 17 % Bra 10 % Mycket bra 16 ortsanalys Furulund Siffror från Partille kommuns handelsutredning 2008.

17 TRAFIK Busshållplats vid Tingsvägen. Landvettervägen, länsväg 549 skär genom Furulund och är en av kommunens genom- och infartsvägar. Den förbinder E20 med Öjersjö och vidare mot riksväg 40. Vägen har en hastighetsbegränsning på 60 km/h. Cirkulationsplatsen vid Furulund centrum binder ihop Landvettervägen med Tingsvägen, länsväg 558. Tingsvägen förbinder i sin tur Landvettervägen med E20 i nordostlig riktning. En cirkulationsplats vid Slättenvägen-Tingsvägen är planerad, men är inte formellt beslutad. Trafikseparerad cykelbana mellan Partille centrum och Furulund. Landvettervägen som skär genom Furulund. Tydliga vägskyltar finns på de större cykelvägarna. Ny vägförbindelse Det saknas en vägförbindelse med god framkomlighet mellan riksväg 40 och E20. Planer på en tvärförbindelse mellan Jeriko i Lerum och Åstebo vid Furulund finns, och i förstudien gjort av Trafikverket är förbindelsen uppdelad i tre delar. En systemanalys för trafikstrukturen inom Göteborgsområdet med fokus på den nordöstra delen ska genomföras, prioriteringsordningen för länkarna A1 och A2 ska avvaktas till dess att resultatet av systemanalysen är framtaget. Alternativ A0 innebär en förbättring på länken mellan Bårhult-Åstebo, däremot görs ingen åtgärd mellan Åstebo-Partillemotet. A1 innebär utökade körfält alternativt busskörfält Åstebo-Partillemotet och A2 representerar den nya tvärförbindelsen mellan Åtsebo och Jeriko. Syftet med tvärföbindelsen är dels att avlasta Göteborgs centrala delar där riksväg 40 och E20 binds ihop via E6 med hög trafikmängd som resultat, samt att avlasta Partillemotet och Landvettervägen från tung trafik. En beräkning från 2008 på Nollalternativet som innebär att inga åtgärder är genomförda på sträckan Åstebo-Partillemotet men att Bårhultsmotet är i bruk och trängselskatten införd, visar på en trafikökning från ÅDT till ÅDT år Bullernivåerna väntas då stiga med mellan 1-3 db(a). Vid en fullt utbyggnad, alternativ A2 skulle däremot trafiken förbi Furulund hamna på ÅDT. Bårhultsmotet beräknas tas i drift december Kommunen förodrar ur ett infrastrukturperspektiv alternativ A2 då den säkerställer framkomligheten österut. Vägdragningen ger större möjligheter för att bygga bostadsområdena Brännet och Råhult öster om Furulund. Vid alternativ A1 leds trafiken genom Furulund och Landvettervägen ger en större barriäreffekt med en trafikökning som bidrar till ökat buller och luftföroreningar. Den planerade förtätningen av Furulunds centrum kan då påverkas negativt. ortsanalys Furulund 17

18 Buller Enligt Trafikverkets mätning september 2013 är det dagliga medelvärdet för antalet fordon som passerar Landvettervägen , en ökning med 15 % sedan trängselskatten infördes januari Bullernivåerna låg högt redan innan trafikökningen, exempelvis har bullernivån vid fasad på 20 lägenheter i Timmerslätt uppmätts av Trafikverket 2011 till över 60 db(a). Då det är en statlig väg som ger upphov till störningarna ligger ansvaret på eventuella åtgärder hos Trafikverket. Bullernivån för cirka hälften av byggnaderna i Furulund ligger på mellan db(a). E20 Förutom de större vägarna finns det i Furulund ett antal lokalgator med hastighetsgränser mellan 30 och 40 km/h. Eftersom bostadsområdena är avskilda från de större vägarna samt att gång- och cykelvägar är trafikseparerade minskas risken för olyckor trots att en högre hastighet kan hållas. De högre hastigheterna ger dock upphov till buller och skapar barriärer som försvårar möjligheten att ta sig mellan områden med cykel eller gående. Parkeringsmöjligheten i centrum är mycket god och i centrum är det sällan fullbelagt. Tingsvägen Har du tillgång till bil? 73 % Ja 27 % Nej Prästtjärn Landvettervägen 18 ortsanalys Furulund Med vilket färdmedel tog du dig till Furulund centrum? 46 % Med Bil 14 % Med kollektivtrafik 0 % Med cykel 40 % Gående Statistiken är en del av Handelsutredning, delrapport 2, november 2008, där intervjuerna skedde i Furulunds centrum. BUSSHÅLLPLATS HUVUDCYKELVÄG LOKALT GÅNG- OCH CYKELVÄG GÅNGTUNNLAR Åstebo

19 Cykelvägar Furulund är beläget på en höjdrygg och det gör cykling mindre attraktivt som fordon, 73 % av befolkningen i Furulund har tillgång till bil. Inom området är det förhållandevis lätt att ta sig med cykel när det kommer till höjdskillnaderna som inte är så kraftiga som mellan Partille centrum och Furulund. Detta gör att få väljer cykeln när man ska ta sig utanför Furulund och bilen är det vanligaste transportmedlet som följs av buss. På huvudcykelstråket är underhållet bra och det finns tydliga skyltar som gör det lätt att hitta. På de lokala cykelvägarna kan däremot underhållet skifta och där är det sällan skyltat. Prästtjärn Tingsvägen Landvettervägen Kollektivtrafik Busshållplatserna ligger tätt, de flesta har under tre minuters promenad till närmsta hållplats, och turerna är täta vilket gör att buss är ett bra alternativ som många utnyttjar. Exempelvis tar det endast 15 minuter med buss till Göteborg under högtrafikstimmarna och tre minuter till Partille centrum. Ungefär 2000 personer är i åldrarna i Furulund, den gruppen som pendlar mest. De utgör tillsammans 60 % av Furulunds befolkning. Partille kollektivtrafiksutredning från 2008 visar att det under ett vardagsdygn steg av 509 personer på hållplatserna Furulund och Furulund centrum vilket kan antas utgöra en stor del andelen kollektivtrafikpendlare till och från Furulund. Kartan till vänster visar 400-meters radie från samtliga busshållplatser i Furulund. Minst 90% av invånarna ska ha maximalt 400 meter till närmsta busshållplats enligt ett av Partille kommuns miljömål. Hållplatserna Stubbvägen, Furulund och Furulund centrum har under de senaste åren tillgänglighetsanpassats och rustats upp. BUSSHÅLLPLATS 400-METERS RADIE. TVÅ MINUTERS PROMENAD ortsanalys Furulund 19

ANALYS B20 B21 B22. vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Norra Munksjön, Jönköping. Lynch, K.,

ANALYS B20 B21 B22. vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Norra Munksjön, Jönköping. Lynch, K., vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Norra Munksjön, Jönköping I d e n t i t e t - H e l h e t - R ö r e l s e ANALYS B20 B21 B22 För att få en förståelse av Norra Munksjö-området och dess karaktär

Läs mer

24 Så här vill vi utveckla våra stadsdelar, byar och vattenområden. Hällbacken. Dalbo. Bodskataudden. Porsön. Kronan. Lulsundet. Bergviken.

24 Så här vill vi utveckla våra stadsdelar, byar och vattenområden. Hällbacken. Dalbo. Bodskataudden. Porsön. Kronan. Lulsundet. Bergviken. Hällbacken Dalbo Bodskataudden Porsön Stormvägen Blidvägen Sinksundet Björkskatans centrum Väderleden Höstvägen Björkskataleden Kronan Lulsundet Bergviken Kronan 24 Så här vill vi utveckla våra stadsdelar,

Läs mer

F Ö R S L A G 11 V I S I O N O C H Ö V E R G R I P A N D E S T R A T E G I E R Järna 2025 - En kreativ småstad i en ekologisk landsbygd År 2025 är Järna en ort med karaktär av småstad där närheten till

Läs mer

Infrastruktur. Befintligt vägnät SKALA 1:50 000

Infrastruktur. Befintligt vägnät SKALA 1:50 000 Befintligt vägnät SKALA 1:50 000 0m 1000m 2000m 3000m 43 Infrastruktur Vägnätet Att ha tillgång till bil är nästan en förutsättning för att kunna leva i Säve stationssamhälle idag eftersom bussen inte

Läs mer

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD PM TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD SAMRÅDSHANDLING 2017-03-22 Tyréns AB 118 86 Stockholm Besök: Peter Myndes Backe 16 Tel:010 452 20 00 www.tyrens.se Säte: Stockholm Org.nr: 556194-7986

Läs mer

Busshållplats med markerad upphöjd yta, från öster. Framsida, mot järnvägen. Busshållplats med markerad upphöjd yta, från väster.

Busshållplats med markerad upphöjd yta, från öster. Framsida, mot järnvägen. Busshållplats med markerad upphöjd yta, från väster. 2. ANALYS 29 2.1 BESÖK För att få lite idéer på hur stationsområdet i Vårgårda kan utvecklas har jag valt att titta närmare på två andra stationer med liknande bakgrund. Jag har valt stationerna Herrljunga

Läs mer

Detaljplan för Hossaberget PM om trafikmängder på Nya Öjersjövägen

Detaljplan för Hossaberget PM om trafikmängder på Nya Öjersjövägen Detaljplan för Hossaberget Detaljplan för Hossaberget Beställare: Partille kommun 433 82 Partille Beställarens representant: Erika von Geijer Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

Regional, översiktlig och strategisk planering

Regional, översiktlig och strategisk planering Regional, översiktlig och strategisk planering Fokus på social och ekologisk hållbarhet. Frågeställningen syftar till att på en övergripande strategisk nivå besvara frågor som berör markanvändningen och

Läs mer

Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola

Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Europeiska unionen Verksamhetsområdets yta: 150 000 kvm Avstånd Landvetter: 26 km Avstånd Centralstationen/City:

Läs mer

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun 1 SAMHÄLLSBYGGNAD Diarienr: Miljöreda 11/0246a Upprättad: 2012-02-01 Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun I samband med upprättande av

Läs mer

WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16

WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16 Stadsarkitektkontoret WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16 Ekonomisk karta med det aktuella området markerat 2013-09-02 2(14) Bakgrund till workshopen Stadsarkitektkontoret har av kommunstyrelsens

Läs mer

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Utvärdering av Tölö ängar Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Upplägg av presentation 1. Kort om utvärderingen 2. Fakta om området 3. Utformningen av området och de boendes attityder 4. Sammanfattning

Läs mer

VALLKÄRRA STATIONSBY TAR FORM

VALLKÄRRA STATIONSBY TAR FORM VALLKÄRRA STATIONSBY TAR FORM I arbetet med Vallkärra Stationsby är det viktigt att finna områdets gränser och därmed dess form. Nedan följer en diskussion kring hur Vallkärra Stationsby bör växa. En av

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Inte(GR)erad bostadsplanering med fokus på äldre 2012-05-09

Inte(GR)erad bostadsplanering med fokus på äldre 2012-05-09 Inte(GR)erad bostadsplanering med fokus på äldre 2012-05-09 Samverkansprojekt FoU i Väst/GR Göteborgsregionen (GR) Härryda kommun Ale kommun Kungälv kommun Mölndal kommun Tjörn kommun Pågår maj 2011 maj

Läs mer

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Stadsdelsanalys av Rosengård Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Inledning Inför arbetet med att inventera och göra en nulägesanalys av Rosengård har vi valt att begränsa vårt område. Det område

Läs mer

Expansiv kranskommun Kan vi bygga nytt utan att skapa barriärer?

Expansiv kranskommun Kan vi bygga nytt utan att skapa barriärer? Expansiv kranskommun Kan vi bygga nytt utan att skapa barriärer? Och hur kan det gröna förstärka lokala karaktärer? 1 2012-09-21 Sektorn för samhällsbyggnad, Karin Meyer, miljösamordnare GR seminarium

Läs mer

ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001

ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001 ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001 Antagen av KF 2001-06-11 Laga Kraft 2003-09-24 av parkeringsytan, hörnet Göteborgsvägen Strandvägen, under förutsättning att möjligheterna till framtida

Läs mer

Trafikutredning TCR Oskarshamn

Trafikutredning TCR Oskarshamn 2014-02-17, sid 1(12) Trafikutredning TCR Oskarshamn 2014-02-17, sid 2(12) Beställare Kristian Wendelboe Wendelboe West Properties Uppdragsledare/Trafikplanerare Trafikplanerare Patrik Lundqvist Karin

Läs mer

Social konsekvensanalys

Social konsekvensanalys Dnr: PLAN.2010.3654 2016-01-29 Social konsekvensanalys Detaljplan för del av Torstäva 9:43 Torsnäs, Karlskrona kommun Vad är en social konsekvensanalys? Enligt plan- och bygglagen ska planläggning av mark

Läs mer

DOKUMENTATION KOMMUNDELSDIALOG I LANDVETTER

DOKUMENTATION KOMMUNDELSDIALOG I LANDVETTER 1 (5) DOKUMENTATION KOMMUNDELSDIALOG I LANDVETTER Vad tycker du är viktigt för utvecklingen i Landvetter? Positivt och viktigt att det ska bli en idrottshall. Det är viktigt med polisiär närvaro för att

Läs mer

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen Diarienummer: Miljöreda: 13/0911 Upprättad: Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen 1(8) Utredningens huvuddrag Bakgrund och syfte Riktlinjer för bostadsförsörjningen Vårgårda kommun

Läs mer

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut. Elenore Bjelke Trafikplanering 08-508 260 35 elenore.bjelke@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2012-03-15 Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Läs mer

Släpvagnsparkering och ett möjligt stop för husbilar, kan anordnas i området.

Släpvagnsparkering och ett möjligt stop för husbilar, kan anordnas i området. Trygghetsboende, Täby. Arkitekter Engstrand och Speek AB Trygghetsboende, Täby. Arkitekter Engstrand och Speek AB 5 Området sydväst om stationsområdet fräschas upp och förses med nya bostäder och vägen

Läs mer

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 29(65) TRAFIK Järnväg Cirka 2 km väster om Tanumshede ligger järnvägsstationen med tåg mot Strömstad samt Uddevalla/Göteborg.

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

PM Kapacitetsanalys Dergårdsområdet, Lerums kommun

PM Kapacitetsanalys Dergårdsområdet, Lerums kommun Handläggare Cecilia Norberg Tel +46 10 505 31 38 Mobil +46 73 066 92 80 E-post cecilia.norberg@afconsult.com Mottagare Lerums kommun Jakob Aldén Datum 2017-01-27 Projekt-ID 723019 PM Kapacitetsanalys Dergårdsområdet,

Läs mer

Bostäder. FörslagTofta. Identitet Där stad möter natur(skog och sjö)/rekreation (friluftsliv, bad, golf)

Bostäder. FörslagTofta. Identitet Där stad möter natur(skog och sjö)/rekreation (friluftsliv, bad, golf) FörslagTofta Identitet Där stad möter natur(skog och sjö)/rekreation (friluftsliv, bad, golf) Karaktär Tofta östra - föreslås utvecklas som ett stugområde med inslag av bostadshus. Utmed väg 23 är området

Läs mer

Synpunkter och förslag. till utvecklingen av Eriksberg och Ekebydalen

Synpunkter och förslag. till utvecklingen av Eriksberg och Ekebydalen Synpunkter och förslag till utvecklingen av Eriksberg och Ekebydalen Från öppet hus 24 september 2015 Så här tycker boende i Eriksberg om utvecklingen av området sammanfattning från öppet hus 24 september

Läs mer

Trafikanalys Luleå Kronan

Trafikanalys Luleå Kronan Luleå kommun Malmö 2016-09-22 Datum 2016-09-22 Uppdragsnummer 1320021084 Utgåva/Status Anders Sjöholm Johan Jönsson Johannes Wolfmaier Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsgatan

Läs mer

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by.

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. Östra Karup Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. ÖSTRA KARUP 2 Fotograf: Mette Ottosson, mettesfoto.blogg.se BÅSTADS KOMMUN

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun www.mjolby.se/planer Bedömning av för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun Antagen: åååå-mm-dd Laga kraft: åååå-mm-dd Genomförandetidens sista dag: åååå-mm-dd Miljöar för planer och program Om en plan

Läs mer

Avstämning planuppdrag

Avstämning planuppdrag 1(7) Diarienummer: Miljöreda: 13/0911 Upprättad: Detaljplan för Kv. Björkängen Avstämning planuppdrag 2(7) Bakgrund och syfte Enligt beslut i KS 2014-01-15 28, fick Samhällsbyggnad, Bygg- och miljöenheten,

Läs mer

Skärhamns Samhällsförening

Skärhamns Samhällsförening Skärhamns Samhällsförening Prepared: Magnus Gustavsson Anna Karlsson Anders Sundling Marianne Sundling Berndt Axelsson Susanne Axelsson Date: 2014-11-15 Agenda Introduktion Bakgrund Samhällsförening Vision

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

Regional planering. - Hur arbetar vi och hur fungerar det? -Hur utvecklar vi vårt arbete? Christine Flood Göteborgsregionens kommunalförbund

Regional planering. - Hur arbetar vi och hur fungerar det? -Hur utvecklar vi vårt arbete? Christine Flood Göteborgsregionens kommunalförbund Regional planering - Hur arbetar vi och hur fungerar det? -Hur utvecklar vi vårt arbete? Christine Flood Göteborgsregionens kommunalförbund En regionplan var nittonde år! 6 3 Från regionplan till rådslag

Läs mer

Särö Väg- & Villaägareföreningar

Särö Väg- & Villaägareföreningar Trafikverket trafikverket@trafikverket.se; karin.danielsson@trafikverket.se no2 gällande planerad GC-väg på Guntoftavägen Diarienummer TRV 2012/8805 Med anledning av det möte som hölls den 18/11 med Karin

Läs mer

Lindängen inifrånperspektiv

Lindängen inifrånperspektiv Bilaga 2 Lindängen inifrånperspektiv Malmö stad Stadsbyggnadskontoret 2007 Lindängen - inifrånperspektiv har sammanställts av Rebecka Knutman och Max Lindstrii på Stadsbyggnadskontorets planavdelning.

Läs mer

GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng

GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng PLATSEN Ett torg på vattnet Det som är unikt för Kristinehamns torg är att det är ett torg runt ett vattendrag. Varnan

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer

Bilaga 1. Trivector Traffic. Vad gör bussen långsam? Vivalla Centrum Stångjärnsgatan

Bilaga 1. Trivector Traffic. Vad gör bussen långsam? Vivalla Centrum Stångjärnsgatan 1 Bilaga 1 Vad gör bussen långsam? I följande avsnitt ges en mer noggrann beskrivning av de fem stråken där medelhastigheten i hög- och/eller lågtrafiken och där körtidskvoten mellan bil är låg i hög-

Läs mer

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal Forsåker En ny central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Mölndals stad köpte 2009 området där det gamla pappersbruket Papyrus låg. Idag benämns området Forsåkersområdet.

Läs mer

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget Konsekvensanalyser Expansion Allum/Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Blandstad STADSSTRUKTUR Centrala Partille har många större byggnader och fastigheter, men få

Läs mer

Återbruk av pappersbruk. En ny stadsdel på 24 hektar skall utvecklas ur ett äldre industriområde!

Återbruk av pappersbruk. En ny stadsdel på 24 hektar skall utvecklas ur ett äldre industriområde! Vision 2.1 Denna Vision är ett levande dokument och ett arbetsredskap för att utveckla en ny attraktiv stadsdel. Det innebär att Visionen kommer uppdateras allt eftersom utvecklingsprocessen fortsätter.

Läs mer

ÄLVSJÖ STADEN. En stadsdel i förvandling. 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker

ÄLVSJÖ STADEN. En stadsdel i förvandling. 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker ÄLVSJÖ STADEN En stadsdel i förvandling 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker STADEN FLYTTAR TILL ÄLVSJÖ Med Öster om Älvsjövägen, söder om Solbergaskogen och strax nordväst om Älvsjö

Läs mer

MÖJLIGA BOSTADSBYGGNADSPROJEKT 2014-2018

MÖJLIGA BOSTADSBYGGNADSPROJEKT 2014-2018 MÖJLIGA BOSTADSBYGGNADSPROJEKT 2014-2018 1. Hultet N 8. Partille Port 15. Kyrktorget 22. Furulund C 2. Hultet Isfabriken 9. Gymnasiet 16. Kåbäcken 23. Tingsängen 3. Oxled/Puketorp 10. Hultet S 17. Jonsereds

Läs mer

Del av Brunnsäng 1:1 (Bovieran)

Del av Brunnsäng 1:1 (Bovieran) Samhällsbyggnadskontoret Granskningsutlåtande Dnr 2015-00397-214 Detaljplan för Del av Brunnsäng 1:1 (Bovieran) inom Brunnsäng i Södertälje Upprättad 2017-05-15 Beslut Stadsbyggnadsnämnden beslöt 2015-03-24

Läs mer

Del av Östra Eklanda. Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl. Mölndals stad Västra Götalands län. Bostäder PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING

Del av Östra Eklanda. Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl. Mölndals stad Västra Götalands län. Bostäder PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ANTAGANDEHANDLING Dnr 152/08 Stadsbyggnadskontoret Handläggare Jan Kristoferson Tel: 031 315 14 21 Mailadress: jan.kristoferson@molndal.se Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda

Läs mer

Kv. Krusmyntan, äldreboende vid Basilikagränd

Kv. Krusmyntan, äldreboende vid Basilikagränd Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Sara Kopparberg, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Kv. Krusmyntan, äldreboende vid Basilikagränd Del av Näsby 4:1469 samt del av Basilikan 1

Läs mer

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand Beställare: ALINGSÅS KOMMUN Beställarens representant: Job van Eldijk Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria

Läs mer

AVGÅNG RAUS - en ny station i södra Helsingborg

AVGÅNG RAUS - en ny station i södra Helsingborg AVGÅNG RAUS - en ny station i södra Helsingborg FÖRORD Detta examensarbete ger 20 poäng på Blekinge Tekniska Högskola (BTH), Karlskrona och är den avslutande delen på utbildningen teknologi magister programmet

Läs mer

Staden möter havet. Strategier för staden Ystad 2030

Staden möter havet. Strategier för staden Ystad 2030 Staden möter havet Strategin går ut på att bättre utnyttja Ystads unika läge vid havet och bättre koppla ihop staden med havet. Att koppla staden till havet handlar om att flytta ut hamnverksamheten till

Läs mer

Sammanställning från workshop 2013-10-05

Sammanställning från workshop 2013-10-05 2013-11-08 1 (5) Sammanställning från workshop 2013-10-05 Sammanfattning Inom ramen för arbetet med att ta fram ett planprogram för området kring Älta centrum genomfördes en tretimmars workshop den 5 oktober

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hulan 1:122 m fl, ICA Kvantum, i Lerums kommun. Behovsbedömning KS 13.386

Detaljplan för fastigheten Hulan 1:122 m fl, ICA Kvantum, i Lerums kommun. Behovsbedömning KS 13.386 KS 13.386 Detaljplan för fastigheten Hulan 1:122 m fl, ICA Kvantum, i Lerums kommun Behovsbedömning Sektor samhällsbyggnad Plan- och exploateringsenheten 2016-03-04 Innehåll 1 Allmänt 3 2 Kort beskrivning

Läs mer

Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården.

Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården. Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården. Södertorpsgården är ett seniorboende i nördöstra Hyllie. Inför en eventuell utökning med trygghetsboende studeras olika placeringar

Läs mer

Trafikutredning Ny vägdragning inom Skrea 2:39, Falkenberg

Trafikutredning Ny vägdragning inom Skrea 2:39, Falkenberg Beställare: FALKENBERGS KOMMUN Box 293 311 23 Falkenberg Beställarens representant: Sabina Uzelac Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Johanna Gervide Terese Salomonsson

Läs mer

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar DAGORDNING Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar 40 min Förslag till bebyggelse Fortsatt arbete Frågestund 50 min Medverkande: stadsbyggnadskontoret,

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Upprättad av planeringskontoret 2014-10-22 Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga till samrådshandlingen för Översiktsplan Växjö kommun, del Ingelstad 1 Innehållsförteckning: Bakgrund Icke-teknisk sammanfattning

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Prata framtidens Sävar med oss!

Prata framtidens Sävar med oss! Prata framtidens Sävar med oss! Fördjupad översiktsplan för Sävar Umeå kommun arbetar med en fördjupad översiktsplan för Sävar. Översiktsplanen ska visa hur Sävar kan komma att se ut och utvecklas i framtiden.

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Gul färg föreslås i aktuell detaljplan överföras från Trönninge 25:1 till Trönninge 3:31 i enlighet med tidigare skrivet avtal om fastighetsreglering. (karta eller flygbild över planområdet) BEHOVSBEDÖMNING

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Start-PM för Ösby 1:79, ändring av detaljplan

Start-PM för Ösby 1:79, ändring av detaljplan 2015-01-26 Handläggare Britt-Marie Jansson Plan- och exploateringsenheten Diarienummer 15 KS/69 Start-PM för Ösby 1:79, ändring av detaljplan Planområdet DP 12 är rödmarkerat Bakgrund Förslag till ändring

Läs mer

Detaljplan för del av Perstorp 20:3 m fl, Klockareskogsområdet Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅD PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Perstorp 20:3 m fl, Klockareskogsområdet Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅD PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av Perstorp 20:3 m fl, Klockareskogsområdet Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅD PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta skala 1:1000 med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

Engarns vägskäl. Tre alternativ för en smidigare och säkrare korsning

Engarns vägskäl. Tre alternativ för en smidigare och säkrare korsning Engarns vägskäl Tre alternativ för en smidigare och säkrare korsning Vi vill göra Engarns vägskäl säkrare och behöver din hjälp Trafikverket arbetar med en förstudie för korsningen Engarns vägskäl, en

Läs mer

äng parkering terass lokal terass äng EXISTERANDE LEKOMRÅDE SKOLAN grönt tak takterass gruppboende idrottshall takterass odlingslådor bostad

äng parkering terass lokal terass äng EXISTERANDE LEKOMRÅDE SKOLAN grönt tak takterass gruppboende idrottshall takterass odlingslådor bostad FILOSFISK PRK FILOSOFISK PRK badplats / isbana floda lada gemenskapslokal kiosk/café solpaneler lokal frisbeegolf EXISTERDE LEKOMRÅDE SKOL Planutsnitt stationsområdet SÄVELÅGE grupp idrottshall nedgång

Läs mer

Stad möter land. Strategier för staden Ystad 2030

Stad möter land. Strategier för staden Ystad 2030 Stad möter land Strategin går ut på att hantera mötet mellan stad och land, den stadsnära landsbygden. Ystad är en väl avgränsad stad där gränsen mellan stad och land är viktig. Strategin tar ett grepp

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg Välkommen hem Äppelträdgården är inget vanligt bostadsområde, hastigt hoprafsat för att tjäna snabba pengar. Så vill vi inte jobba. Därför började vi med att verkligen tänka efter: hur ser ett optimalt

Läs mer

TRAFIKUTREDNING HÄLLEVIK STIBY 4:17 MFL

TRAFIKUTREDNING HÄLLEVIK STIBY 4:17 MFL RAPPORT TRAFIKUTREDNING HÄLLEVIK STIBY 4:17 MFL 2016-01-20 Uppdrag 265929, Trafikutredning Hällevik Titel på rapport: Trafikutredning Hällevik Stiby 4:17 mfl Status: Slutversion Datum: 2016-01-20 Medverkande

Läs mer

Förstudie - bostadsutbyggnad i kv Strömmen, Karlsborgsbostäder 2013-05-16

Förstudie - bostadsutbyggnad i kv Strömmen, Karlsborgsbostäder 2013-05-16 Förstudie - bostadsutbyggnad i kv Strömmen, Karlsborgsbostäder 2013-05-16 sid 1 Förutsättningar RUMS/FUNKTIONSPROGRAM MYNDIGHETSKRAV VILKA ÄR MÅLGRUPPEN/BRUKARNA Trygghetsboende i ett punkthus på 7 våningar

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN UPPDRAG Coop Tomtebo UPPDRAGSNUMMER 2433490000 UPPDRAGSLEDARE Krister Johansson, HIFAB UPPRÄTTAD AV Katarina Lindberg DATUM 10-05 Bakgrund och syfte Coop AB planerar att etablera en ny butik på en i dagsläget

Läs mer

efem arkitektkontor ab

efem arkitektkontor ab HERRGÅRDSBACKEN FLODA Sävespången Det sägs att man förr var tvungen att ta av mössan vid Floda Portar. På ett likande sätt skall de nya byggnaderna trappa ner och huka sig hövligt, för att inte störa viktiga

Läs mer

Gestaltningsprinciper för Hareslätt

Gestaltningsprinciper för Hareslätt Gestaltningsprinciper för Hareslätt Samrådshandling 2012-06-28 Illustration: ABAKO Radhusgata DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER PÅ HARESLÄTT, del av Marstrand 6:7, Kungälvs kommun Området Hareslätt är beläget i

Läs mer

Dialogmöte Exercisheden

Dialogmöte Exercisheden Dialogmöte Exercisheden Anteckningar från möte #1 med allmänheten (21 januari 2017) Varför är vi här? Stadsbyggnadskontoret har bjudit in till ett antal dialoger kring utvecklingen av Heden på temat Vad

Läs mer

Jönköpings kommun. PM Skeppsbron. Malmö

Jönköpings kommun. PM Skeppsbron. Malmö Jönköpings kommun Malmö 2016-01-08 Datum 2016-01-08 Uppdragsnummer 1320006609-001 Utgåva/Status 1 Johan Svensson Anna Persson Johan Jönsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsvägen

Läs mer

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för DEL AV HULABÄCK 19:1 STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-26 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll Bilaga 1; Bakgrund Innehåll KOMMUNEN... 2 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 2 ÖRESUND SOM CYKELREGION... 3 CENTRALORTEN... 4 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 4 BRISTER... 5 MARKNADSFÖRING... 6 HISTORISKT ARV... 6 UNDERSÖKNINGAR...

Läs mer

Nyborgsvägen, Stenungsund

Nyborgsvägen, Stenungsund Stenungsund Nyborgsvägen, Stenungsund Trafikutredning 2015-12-16 ÅF Infrastructure AB/Trafikutredning ÅF-Infrastructure AB, Grafiska vägen 2, Box 1551 SE-401 51 Göteborg Telefon +46 10 505 00 00. Fax +46

Läs mer

Sammanfattning av styrelsens yttrande

Sammanfattning av styrelsens yttrande 2014-08-20 1 (8) HSB BRF KALLKÄLLAN Medlem i HSB Stadsbyggnadskontoret Box 2554 403 17 Göteborg YTTRANDE ÖVER DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER VID MJÖLKTORGET Diarienummer: 0688/09 Styrelsen för HSB Brf Kallkällan

Läs mer

Program GODKÄNNANDEHANDLING. Programmets bakgrund och syfte 1(8) tillhörande detaljplanen för fastigheten Kvarntorp 7:3

Program GODKÄNNANDEHANDLING. Programmets bakgrund och syfte 1(8) tillhörande detaljplanen för fastigheten Kvarntorp 7:3 1(8) Program tillhörande detaljplanen för fastigheten Kvarntorp 7:3 med närområde inom Åby i Norrköpings kommun 214 den 20 september 2012 Programmets bakgrund och syfte Programmets syfte är att studera

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr Inledning Stadsbyggnadskontoret har påbörjat detaljplanearbete för ungefär 130 bostäder på två platser längs gatorna Västerled, Nyängsvägen och Koltrastvägen i stadsdelarna Abrahamsberg, Stora Mossen och

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2007 Lidingö kommun Våren 2007 genomförde ett 80-tal kommuner undersökningar

Läs mer

Medborgarmöte för ICA Storgatan Svedala 15:11, Svedala tätort, Svedala kommun

Medborgarmöte för ICA Storgatan Svedala 15:11, Svedala tätort, Svedala kommun 2012-11-07 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte för ICA Storgatan Svedala 15:11, Svedala tätort, Svedala kommun Bom Dnr.12.063 Plats och tid: Naverlönnsalen, Kommunhuset, Svedala kl.18.00-20.00, 2012-11-06

Läs mer

FÖRSLAG. gångvägar, gator, tunnelbanan. Förslaget förutsätter att de befintliga byggnaderna i kvarteret Åstorp rivs.

FÖRSLAG. gångvägar, gator, tunnelbanan. Förslaget förutsätter att de befintliga byggnaderna i kvarteret Åstorp rivs. FÖRSLAG I gestaltningen av det nya området utgår jag från mina associationer till Hammarbyhöjdens karaktär. Jag nytolkar begreppen och gestaltar dem så de nya tolkningarna påminner om eller kontrasterar

Läs mer

Det här är Trekanten. Sofie Nyström 13 2013-09-27

Det här är Trekanten. Sofie Nyström 13 2013-09-27 Handläggare Datum Sofie Nyström 13 2013-09-27 Det här är Trekanten Trekanten ligger mellan Kalmar och Nybro och det är ungefär 15 kilometer till båda städerna. Namnet Trekanten kommer från den trekantsyta

Läs mer

Godstransportstrategi för Västra Götaland

Godstransportstrategi för Västra Götaland Dnr: Godstransportstrategi för Västra Götaland Christian Bergman, VGR, berättar vid sammanträdet om arbetet med att ta fram en regional godstransportstrategi. Den handlar om hur Västra Götaland ska utvecklas

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. Ekerövallen. Detaljplan för Ekerövallen (Ekerö-Väsby 43:1 m fl) på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2014.30.

GESTALTNINGSPROGRAM. Ekerövallen. Detaljplan för Ekerövallen (Ekerö-Väsby 43:1 m fl) på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2014.30. Stadsarkitektkontoret Detaljplan för Ekerövallen (Ekerö-Väsby 43:1 m fl) på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2014.30.214 2015-01-26 SAMRÅD NORMALT PLANFÖRFARANDE GESTALTNINGSPROGRAM Ekerövallen

Läs mer

LINNÉUNIVERSITET I KALMAR - KALMAR NYCKEL

LINNÉUNIVERSITET I KALMAR - KALMAR NYCKEL LINNÉUNIVERSITET I KALMAR - KALMAR NYCKEL ARALLELLT UDRAG 2009-09-30 ARALLELLT UDRAG 2009-09-30 1/4 UNIVERSITETSGATAN Området vid Kalmar Nyckel har en mycket intressant potential. De positiva effekterna

Läs mer

PiteåPanelen. Samhällsbyggande. Rapport 22. Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Samhällsbyggande. Rapport 22. Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 22 Samhällsbyggande Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret Samhällsbyggnad Piteå kommun har påbörjat arbetet med en ny Översiktsplan. En översiktsplans syfte är att ge vägledning

Läs mer

Mellanköpinge del av 13:23 m. fl. Trelleborgs kommun, Skåne län

Mellanköpinge del av 13:23 m. fl. Trelleborgs kommun, Skåne län Program PROGRAMHANDLING till detaljplan för Mellanköpinge del av 13:23 m. fl. Trelleborgs kommun, Skåne län DP 159 Trelleborgs kommun Stadsbyggnadskontoret PLANERINGENS SYFTE Detta planprogram avses utgöra

Läs mer

I de flesta husen längs Göteborgsvägen, Gästgivaretorget och Stationsvägen utgörs första våningen av butikslokaler.

I de flesta husen längs Göteborgsvägen, Gästgivaretorget och Stationsvägen utgörs första våningen av butikslokaler. BOLLEBYGD IDAG Bollebygd ligger beläget på en ås mellan Nolåns och Söråns dalgångar omgiven av skogsbeklädda höjder. Orten är ett typiskt stationssamhälle som byggts upp kring järnvägen. Orten har i huvudsak

Läs mer

TRAFIKANALYS FÖR VÄG UDDEVALLAVÄGEN STRÖMSTADS KOMMUN

TRAFIKANALYS FÖR VÄG UDDEVALLAVÄGEN STRÖMSTADS KOMMUN TRAFIKANALYS FÖR VÄG 176 - UDDEVALLAVÄGEN STRÖMSTADS KOMMUN 2011-02-21 UNITED BY OUR DIFFERENCE ARBETSGRUPP Konsult WSP Samhällsbyggnad Bo Lindelöf Ida Lennartsson uppdragsansvarig/trafik layout Beställare

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Syfte. Uppdrag Beställare. PM trafik för Särö centrum Kungsbacka kommun Olof Franzén Anders Wallergård. PM nummer

1. Bakgrund. 2. Syfte. Uppdrag Beställare. PM trafik för Särö centrum Kungsbacka kommun Olof Franzén Anders Wallergård. PM nummer PM Datum 2016-02-26 Uppdrag Beställare Från Till PM nummer PM trafik för Särö centrum Kungsbacka kommun Olof Franzén Anders Wallergård Ramböll Sverige AB Box 5343, Vädursgatan 6 402 27 Göteborg T: +46-10-615

Läs mer

VÄGUTREDNING TILLFART MALMAKVARN

VÄGUTREDNING TILLFART MALMAKVARN Innehåll Bakgrund... 2 Översiktskarta... 3 Nulägesbeskrivning... 4 Alternativ 1... 6 Alternativ 2... 9 Alternativ 3... 12 Alternativ 4... 15 SWECO VBB G:a Rådstugug. 1, 602 24 Norrköping Telefon 011-495

Läs mer

GULDMYNTSGATAN - WOODEN IT BE NICE. Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende

GULDMYNTSGATAN - WOODEN IT BE NICE. Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende GULDMYNTSGATAN - WOODEN IT BE NICE Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende ALTERNATIV PUNKTHUS ALTERNATIV LAMELLHUS DETALJPLAN

Läs mer

Oxelbergen Kungsleden

Oxelbergen Kungsleden Strategisk Arkitektur Oxelbergen Kungsleden Fördjupad studie - Bef. & tillk. BTA, parkeringslösning samt barnperspektiv 5 6 Fördjupad studie 56 Illustrationsplan Strategisk Arkitektur 6 8 5 MM 6 8 MM SKALA

Läs mer