REACH-IT Handbok för industrianvändare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REACH-IT Handbok för industrianvändare"

Transkript

1 Del 8 Fakturering REACH-IT Handbok för industrianvändare Del 8 Fakturering Annankatu 18, P.O. Box 400, FI Helsinki, Finland Tel Fax echa.europa.eu

2 2 REACH-IT Handbok för industrianvändare Version: 2.1 Version Ändringar 2.1 Mars 2013: Kapitel 2.10 Betalning av faktura. Ny text om möjligheten att begära en förlängning av tidsfristen för den andra betalningen i vissa specialfall 2.0 Juli 2012: Dokumentet har fått ny layout. Siffror justerade i överensstämmelse med senaste utgåvan av Reach-IT. Smärre omarbetningar av texten. 1.3 Oktober 2010: Beräkning av avgifter och generering av fakturor. Uppdaterade figurer. Smärre omarbetningar av texten. 1.2 Mars 2010: Fakturor för ändring av juridisk enhet. Utskick av fakturor. 1.1 December 2009: Smärre omarbetningar av texten. Ny layout av dokumentet. 1.0 December 2008: Framtagning av den första versionen.

3 Del 8 Fakturering Publiceringsdatum: Mars 2013 Version: Del 8 Fakturering Referens: ECHA-12-G-24-SV Publiceringsdatum: Mars 2013 Språk: Svenska Europeiska kemikaliemyndigheten, 2013 Omslag Europeiska kemikaliemyndigheten Ansvarsfriskrivning: Detta är en arbetsöversättning av ett dokument som ursprungligen offentliggjorts på engelska. Originalet finns på Echas webbplats. Om du har frågor eller kommentarer om detta dokument kan du skicka in dem (ange referens och publiceringsdatum) på formuläret för informationsförfrågan, som finns tillgängligt via sidan Kontakta Echa på följande adress: Europeiska kemikaliemyndigheten Postadress: Box 400, FI Helsingfors, Finland Besöksadress: Annegatan 18, Helsingfors, Finland

4 4 REACH-IT Handbok för industrianvändare Version: 2.1 Innehållsförteckning 1. Inledning Allmänt om fakturering Bakgrund Definitioner Beräkning av avgifter och generering av fakturor Avgiftsbefrielse Gemensamt inlämnande Begäran om konfidentiell behandling Spontana uppdateringar Insticksprogram för beräkning av avgifter Layout av faktura Betalning av fakturor Kreditnota Betalningsstatus Meddelanden som erhålls i meddelandeboxen Meddelande som informerar om att en faktura är öppen Meddelande som informerar om att en kreditnota finns tillgänglig Stegvis fakturering Sortering och granskning av fakturor Nedladdning av fakturor Nedladdning av fakturapåminnelser Nedladdning av kreditnotor Förteckning över figurer Figur 1: Faktura med specifikationer... 9 Figur 2: Meddelande till partsanvändare angående öppen faktura Figur 3: Meddelande som påminner om första förfallodatum för betalning Figur 4: Meddelande som informerar om att en kreditnota finns tillgänglig Figur 5: Fakturameny Figur 6: Nedladdningssidan med lista över fakturor Figur 7: Sortering av fakturor Figur 8 Visningsalternativet med 10 fakturor i taget Figur 9: Val av en enskild faktura Figur 10: Visningsalternativet att visa alla Figur 11: Val av faktura för nedladdning Figur 12: Faktura i pdf-format Figur 13: Val av fakturapåminnelse för nedladdning Figur 14: Fakturapåminnelse i pdf-format... 19

5 Del 8 Fakturering Publiceringsdatum: Mars 2013 Version: Figur 15: Val av kreditnota för nedladdning Figur 16: Kreditnota i pdf-format... 21

6 6 REACH-IT Handbok för industrianvändare Version: Inledning Handboken för industrianvändare (Industry User Manual, IUM) är en referenshandbok. I denna beskrivs hur industrianvändare kan skicka och granska data inom Reach-IT. Allteftersom Reach-IT utvecklas kommer ytterligare och uppdaterade delar av denna handbok att publiceras och göras tillgängliga via Echas webbplats. Det rekommenderas bestämt att användaren, före användning av denna del 8 (Fakturering), läser igenom del 1 Komma igång med Reach-IT, där följande ämnen avhandlas närmare: Denna handboks struktur. Vilka konventioner som används när det gäller ikoner, text, knappar, länkar, etc. Bakgrundsinformation om Reach-IT och dess koppling till webbplatsen och applikationen IUCLID 5. I del 1 beskrivs också hur du får ytterligare stöd. De efterföljande delarna av denna handbok innehåller stegvisa anvisningar om hur man genomför de åtgärder som är nödvändiga för att lämna in data enligt Reach. 2. Allmänt om fakturering 2.1 Bakgrund De rättsliga grunderna för avgifter hänför sig till artikel 74.1 och 132 i Reach-förordningen (EG nr 1907/2006) och avgiftsförordningen (EG nr 340/2008). En avgift tas ut för bland annat registrering, produkt- och processinriktad forskning och utveckling (PPORD) och ansökan om tillstånd. Avgiftens storlek definieras med hjälp av de avgiftsbestämmande parametrarna. Dessa kan bland annat omfatta dokumentationstyp (registrering, PPORD...), företagskategori (litet, medelstort...), gemensam inlämning av uppgifter, avhopp, mängd, begäran om konfidentiell behandling eller förändring av registrantens identitet innebärande en förändrad status som juridisk person. 2.2 Definitioner I detta kapitel används flera termer som definieras här nedan: Avgift: belopp som ska betalas för en post som omnämns i Reach-förordningen. Övriga avgifter: övriga belopp som ska betalas. Avgiftsbelagd tjänst: en tjänst för vilken en avgift begärs. Faktura: en räkning för den avgiftsbelagda tjänst som utförts. Part: varje faktureringsbar part (till exempel ett företag eller en tredje part). 2.3 Beräkning av avgifter och generering av fakturor I de flesta fall kommer fakturor för inlämningar att finnas online i Reach-IT inom tre arbetsdagar (inom Echa). Samtidigt som en anmälan om registrering eller ändring av juridisk enhet lämnas in ska en avgift erläggas i enlighet med kraven i avdelning IX i Reach-förordningen och avgiftsförordningen (EG) nr 340/2008.

7 Del 8 Fakturering Publiceringsdatum: Mars 2013 Version: En registreringsanmälan kan vara en första inlämning eller en uppdaterad inlämning. För en första inlämning tas alltid en avgift ut för både intermediära och icke-intermediära ämnen. Om flera registreringar inom ramen för samma inlämning görs (icke-intermediärer och/eller isolerade intermediärer som transporteras och/eller isolerade intermediärer som används på plats), tas en avgift ut för varje registrering. En uppdatering av en inlämning kan klassificeras i en av följande kategorier: spontan uppdatering av ett redan anmält ämne (NONS), annan spontan uppdatering och begärd uppdatering. För en spontan uppdatering av ett redan anmält ämne tas en avgift ut för registrering av ett icke-intermediärt ämne om det nya viktintervallet är högre än det tidigare anmälda viktintervallet. En avgift tas även ut om NONS-ämnet är registrerat som en isolerad intermediär som används på plats. För andra spontana uppdateringar tas en avgift ut för registrering av ett ickeintermediärt ämne om det nya viktintervallet är högre än det tidigare anmälda viktintervallet för icke-intermediärer och för intermediärer om ingen avgift har tagits ut tidigare. Om det sker en förändring av de avgiftsbestämmande parametrarna (som inte gäller viktintervall) jämfört med föregående inlämning i samband med en begärd uppdatering efter ett misslyckat resultat av den tekniska fullständighetskontrollen, kommer en ny faktura att skapas och den befintliga fakturan makuleras. I sådana fall kommer en eventuell betalning av den tidigare fakturan att beaktas vid beräkningen av den nya fakturan. 2.4 Avgiftsbefrielse Registranten kan begära befrielse från avgift för en registrering av ett ämne i en mängd mellan 1 och 10 ton/år om registreringsunderlaget innehåller den fullständiga informationen enligt bilaga VII. I detta fall tas ingen avgift ut för registreringen under förutsättning att registranten har begärt avgiftsbefrielse när underlaget skapas i IUCLID (gäller både för registreringar som görs för första gången och för uppdateringar). Utförlig information om hur man begär avgiftsbefrielse i IUCLID finns i Handboken för inlämning av data del 5 Hur man fyller i tekniskt underlag för registreringar och PPORD-anmälningar. 2.5 Gemensamt inlämnande Observera att varje registrant i ett gemensamt inlämnande får en nedsatt avgift jämfört med ett enskilt inlämnande, såvida inte registranten beslutar att välja bort en del relevant information i avsnitten 2 7 i underlaget (som rör bilagorna VI XI i Reach-förordningen och som anges i artiklarna 3.3, 4.3 och 5.3 i avgiftsförordningen). 2.6 Begäran om konfidentiell behandling En registrant kan begära att information som inlämnas till Echa enligt artikel 10 i Reachförordningen inte publiceras på internet eftersom publicering skulle kunna skada registrantens eller någon annan berörd parts kommersiella intressen. Om informationen omfattas av artikel i Reach-förordningen och bilaga IV i avgiftsförordningen så kommer Echa att kräva en avgift för dessa begäranden om konfidentiell behandling: Begäran om konfidentiell behandling av uppgifter som rör renhetsgrad och/eller identitet för föroreningar eller tillsatser. Begäran om konfidentiell behandling av uppgifter som rör viktintervall.

8 8 REACH-IT Handbok för industrianvändare Version: 2.1 Begäran om konfidentiell behandling av rapportsammanfattningar eller fylliga rapportsammanfattningar. Begäran om konfidentiell behandling av uppgifterna i säkerhetsdatabladet. Begäran om konfidentiell behandling av ämnets handelsnamn. Begäran om konfidentiell behandling av IUPAC-namnet för farliga ickeinfasningsämnen. Begäran om konfidentiell behandling av IUPAC-namnet för farliga ämnen som används som intermediärer inom vetenskaplig forskning och utveckling eller PPORD. Observera att avgiften måste betalas för begäran, men det är Echa som avgör om skälen för att denna informations hålls konfidentiell är adekvata. Vid utarbetandet av underlaget, och innan inlämningen, är det tillrådligt att kontrollera de delar av underlaget som kan bli föremål för avgifter. Se bilaga III i Handbok för datainlämning 5 och 16 för mer information. 2.7 Spontana uppdateringar För uppdateringar av inlämningar tas en avgift endast ut om så krävs enligt avdelning IX i Reach-förordningen och avgiftsförordningen (EG) nr 340/2008 och om en avgift inte har tagits ut på tidigare fakturor. Observera att Echa inte kan göra återbetalningar i de fall där en spontan uppdatering av en inlämning betingar en lägre avgift än den ursprungliga inlämningen (dvs. en spontan uppdatering av en ämnesregistrering med ett viktintervall på 1 10 ton/år med avgiftsbefrielse när den första inlämningen har gjorts för en ämnesregistrering med ett viktintervall på 1-10 ton/år utan avgiftsbefrielse). 2.8 Insticksprogram för beräkning av avgifter En registrant kan simulera den avgift som är knuten till underlaget med hjälp av det insticksprogram för beräkning av avgifter som finns på IUCLID:s webbplats: Insticksprogrammet går igenom IUCLID 5-underlaget och skapar en lista över avgifter i enlighet med avgiftsförordningen för Reach (förordning EG/340/2008). Det fungerar både för underlag som gäller Reach-registrering och PPORD-anmälning och kan även beräkna kostnaderna för konfidentiell behandling. Insticksprogrammet ger således information i förväg om de troliga kostnaderna. Registranterna uppmanas dock att vänta tills Echa har utfärdat en faktura innan de betalar. 2.9 Layout av faktura Fakturor kan laddas ned i pdf-format. I Figur 1 nedan visas en faktura i pdf-format och vissa specifikationer om avgifterna och övriga avgifter.

9 Del 8 Fakturering Publiceringsdatum: Mars 2013 Version: Figur 1: Faktura med specifikationer 2.10 Betalning av fakturor Echas faktura visas i användarens avsnitt för fakturor i Reach-IT. Partsanvändaren får också ett meddelande i meddelandeboxen i Reach-IT som talar om att en faktura har öppnats. Partsanvändaren kan sedan ladda ned fakturan och genomföra betalningen. Eftersom Echa inte skickar några pappersfakturor visas fakturorna endast i Reach-IT. Observera i samband med betalningen att meddelande-/informationsfältet i betalningen endast får innehålla den betalningsreferens som anges på fakturan. Ange endast ett referensnummer (endast en betalning kan göras åt gången). Skriv inte till något varken före eller efter numret.

10 10 REACH-IT Handbok för industrianvändare Version: 2.1 En faktura ska betalas före det första förfallodatum som anges på fakturan. I det fall fakturan inte betalas vid första förfallodatum betraktar Echa den som förfallen. Om partsanvändaren då åter laddar ned fakturan som förfallit till betalning anges ett förlängt förfallodatum (en andra tidsfrist) i fakturan. När det gäller uppdateringar av en registrering av andra typer än en uppdatering av mängdintervallet har registranten möjlighet att begära en ytterligare förlängning av den andra tidsfristen för betalning av den aktuella avgift. I praktiken gäller denna begäran om förlängning av den andra tidsfristen endast avgifter som tas ut för nya avgiftsbelagda sekretesskrav som inkluderats vid spontana uppdateringar, avgifter som tas ut till följd av en ändring av juridisk enhet. Begäran om förlängning bör lämnas in före förfallodatum för den andra tidsfristen via Echas stöd- och informationspunkt genom att använda formuläret som är tillgängligt på och välja Contact the ECHA Helpdesk. I formuläret väljer du sedan alternativet I have a question related to the dossier submission to ECHA. Om fakturan inte har betalats senast detta förlängda förfallodatum och den innehåller en eller flera avgiftsbelagda tjänster som motsvarar avgifter för inlämning av registreringsunderlag, leder det till avvisning av det inlämnade underlaget. Om registreringen avvisas därför att registranten inte lämnat den information som saknas eller därför att registranten inte betalat avgiften innan tidsfristen gått ut kommer inte de avgifter som betalats i samband med den registreringen att betalas tillbaka eller på annat sätt komma registranten till godo Kreditnota Under vissa omständigheter kan det vara nödvändigt att räkna om de avgiftsbelagda tjänsterna med följden att fakturan annulleras. Följaktligen kan en faktura annulleras av Echa, varefter en motsvarande kreditnota genereras och görs tillgänglig på fakturasidan. Partsanvändarna får då också ett meddelande i sin meddelandebox i Reach-IT som säger att en faktura har annullerats och att motsvarande kreditnota finns tillgänglig för nedladdning. Partsanvändaren kan sedan ladda ned kreditnotan. Den annullerade fakturan kan dock fortfarande laddas ned med hjälp av fakturamallen. Skillnaderna mellan en faktura och en kreditnota består i layouten och vilket tecken de utestående beloppen och deras totalsummor har (positivt i den annullerade fakturan och negativt i kreditnotan). Om företaget har ändrat faktureringsadress, momsregistreringsnummer osv. efter att fakturan utfärdats kommer de ändringarna inte att ses på kreditnotan. När en faktura annulleras skickas ett meddelande till partsanvändarnas meddelandebox i Reach-IT Betalningsstatus Betalningsstatusen uppdateras när en betalning mottas av Echa eller när det förlängda förfallodatumet har passerats. Detta visas i inlämningsrapporten, som kan öppnas antingen via funktionen Sök underlag eller genom att klicka på länken till rapporten från ett tillhörande meddelande i meddelandeboxen. Om betalningen har mottagits ändras statusen i inlämningsrapporten till:

11 Del 8 Fakturering Publiceringsdatum: Mars 2013 Version: Pay Submission Fee Succeeded Om Echa inte har mottagit betalningen när det förlängda förfallodatumet har passerats ändras statusen i inlämningsrapporten till: Pay Submission Fee Failed 3. Meddelanden som erhålls i meddelandeboxen I det här kapitlet beskrivs de meddelanden som erhålls av partsanvändaren som rör faktureringsaktiviteter. Med hjälp av meddelandena kan användaren följa faktureringsaktiviteterna. Det visas i kronologisk ordning vilka aktiviteter som utförts för den speciella fakturan (öppnad, påminnelse, nedladdad). Om du vill ha mer information om hur du använder meddelandeboxen, se del 3 (Inloggning och meddelandebox) i handboken för industrianvändare. 3.1 Meddelande som informerar om att en faktura är öppen Så snart Echa öppnat en faktura sänds ett meddelande till registrantens Meddelandebox" med informationen att en faktura har utfärdats. Du kan ladda ner fakturan genom att klicka på länken som bifogas meddelandet. Figur 2 visar det meddelande som en partsanvändare erhåller när en faktura är öppen. Figur 2: Meddelande till partsanvändare angående öppen faktura Om registranten inte har betalat fakturan före förfallodatumet kommer ett nytt meddelande att skickas till registrantens Meddelandebox. Du kan ladda ner fakturapåminnelsen genom att klicka på länken som bifogas meddelandet. Figur 3 visar det meddelande som partsanvändaren får vid påminnelse om första förfallodatum för betalning.

12 12 REACH-IT Handbok för industrianvändare Version: 2.1 Figur 3: Meddelande som påminner om första förfallodatum för betalning 3.2 Meddelande som informerar om att en kreditnota finns tillgänglig Om Echa annullerar en faktura genereras en motsvarande kreditnota. Ett meddelande sänds till registrantens meddelandebox i Reach-IT med informationen att en faktura har annullerats och att motsvarande kreditnota finns att ladda ned. Partsanvändaren kan då ladda ned kreditnotan. Figur 4 visar det meddelande som partsanvändare får när en kreditnota finns tillgänglig. Figur 4: Meddelande som informerar om att en kreditnota finns tillgänglig 4. Stegvis fakturering 4.1 Sortering och granskning av fakturor Välj <Download> (ladda ned) från menyn <Invoices> (fakturor).

13 Del 8 Fakturering Publiceringsdatum: Mars 2013 Version: Figur 5: Fakturameny Sidan <Download> öppnas och listan med partsanvändarens fakturor (öppna eller stängda) och kreditnotor visas. Figur 6: Nedladdningssidan med lista över fakturor Du kan sortera i stigande eller fallande ordning listan över fakturor genom att klicka på kolumnrubriken du vill använda för sortering. Den sorterade kolumnrubriken visar tecknet < > eller < > beroende på den valda sorteringsordningen. Se ett exempel nedan med fakturor sorterade efter fakturanummer i fallande ordning. Den första sorteringen som visas är första förfallodatum för betalning i fallande ordning.

14 14 REACH-IT Handbok för industrianvändare Version: 2.1 Figur 7: Sortering av fakturor Du kan välja att visa alla fakturor på skärmen eller tio i taget. Du kan också välja att visa <Next> (nästa) eller <Previous> (föregående) tio. Se nedanstående figurer som visar de olika visningsalternativen. Figur 8 visar de 10 fakturorna som visas i Reach-IT. Figur 8 Visningsalternativet med 10 fakturor i taget Figur 9 visar de ytterligare resultaten om man klickar på länken <Next 1> (nästa 1) (Figur 8).

15 Del 8 Fakturering Publiceringsdatum: Mars 2013 Version: Figur 9: Val av en enskild faktura Du kan också välja <Show All> (visa alla) från nedrullningsmenyn enligt Figur 10. Figur 10: Visningsalternativet att visa alla 4.2 Nedladdning av fakturor Välj den faktura du vill ladda ner genom att klicka på alternativknappen < kolumnen, så som visas i Figur 11. > i vänstra Figur 11: Val av faktura för nedladdning

16 16 REACH-IT Handbok för industrianvändare Version: 2.1 Klicka på knappen <Invoice in PDF> [ ] (faktura i pdf-format) för att ladda ner fakturan. Din webbläsare öppnar en dialogruta och ger dig alternativen <Open> (öppna) fakturadokumentet eller <Save to disk> för att spara filen på din hårddisk för ytterligare bearbetning. Välj önskat alternativ och klicka på <OK>. Figur 12 visar fakturan i pdf-format.

17 Del 8 Fakturering Publiceringsdatum: Mars 2013 Version: Figur 12: Faktura i pdf-format

18 18 REACH-IT Handbok för industrianvändare Version: Nedladdning av fakturapåminnelser Välj faktura som ska laddas ned genom att klicka på alternativknappen < kolumnen. > i vänstra Figur 13: Val av fakturapåminnelse för nedladdning Klicka på knappen <Invoice reminder in PDF> [ ] för att ladda ner fakturapåminnelsen. Din webbläsare öppnar en dialogruta och ger dig alternativen <Open> för att öppna dokumentet med fakturapåminnelsen eller <Save to disk> för att spara filen på hårddisken för ytterligare bearbetning. Välj önskat alternativ och klicka på <OK>. Figur 14 visar fakturapåminnelsen i pdf-format.

19 Del 8 Fakturering Publiceringsdatum: Mars 2013 Version: Figur 14: Fakturapåminnelse i pdf-format

20 20 REACH-IT Handbok för industrianvändare Version: Nedladdning av kreditnotor Välj den kreditnota du vill ladda ned genom att klicka på alternativknappen < kolumnen. > i vänstra Figur 15: Val av kreditnota för nedladdning Klicka på <Credit note in PDF> [ ] (kreditnota i pdf-format) om du vill ladda ned kreditnotan. Din webbläsare öppnar en dialogruta och ger dig alternativen <Open> (öppna) fakturadokumentet eller <Save to disk> för att spara filen på din hårddisk för ytterligare bearbetning. Välj önskat alternativ och klicka på <OK>. Figur 16 visar kreditnotan i pdfformat.

21 Del 8 Fakturering Publiceringsdatum: Mars 2013 Version: Figur 16: Kreditnota i pdf-format

22

23 EUROPEISKA KEMIKALIEMYNDIGHETEN ANNANKATU 18, BOX 400, FI HELSINGFORS, FINLAND ECHA.EUROPA.EU

Reach-IT Handbok för industrianvändare

Reach-IT Handbok för industrianvändare Reach-IT Handbok för industrianvändare Del 09 Avancerad sökning 2 Reach-IT Handbok för industrianvändare Version: 2.0 Version Ändringar 2.0 Juli 2012: Ny layout av dokumentet. Uppdatering av länkar och

Läs mer

Reach-IT Handbok för industrianvändare

Reach-IT Handbok för industrianvändare Reach-IT Handbok för industrianvändare Del 03 - Inloggning och meddelandebox 2 Reach-IT Handbok för industrianvändare Version 2.1 Version Ändringar 2.1 April 2014 Uppdateringar med hänsyn till Reach-IT

Läs mer

Reach-IT Handbok för industrianvändare

Reach-IT Handbok för industrianvändare Reach-IT Handbok för industrianvändare Del 01 Komma igång med Reach-IT 2 Reach-IT Handbok för industrianvändare Version: 2.0 Version Ändringar 2.0 Ny layout. Figurer och länkar har uppdaterats. 1.1 Nytt

Läs mer

Reach-IT Handbok för industrianvändare

Reach-IT Handbok för industrianvändare Reach-IT Handbok för industrianvändare Del 02 Inskrivning och hantering av konton Annegatan 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsingfors, Finland Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu 2 Reach-IT

Läs mer

Hur ett ämne anmäls till klassificerings- och märkningsregistret Praktisk vägledning 7

Hur ett ämne anmäls till klassificerings- och märkningsregistret Praktisk vägledning 7 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu Hur ett ämne anmäls till klassificerings- och märkningsregistret Praktisk vägledning 7 Version

Läs mer

Vägledning om gemensamt utnyttjande av data

Vägledning om gemensamt utnyttjande av data 1 VÄGLEDNING Vägledning om gemensamt utnyttjande av data Version 2.0 April 2012 2 Vägledning om gemensamt utnyttjande av data RÄTTSLIGT MEDDELANDE Detta dokument innehåller vägledning om Reach-förordningen

Läs mer

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster 1 (32) Lathund Manuell fakturering i Tandvårdsfönster Sida 1/32 2 (32) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Övergripande beskrivning... 3 1.2 Förutsättningar... 3 2 Manuell fakturering av ej förhandsbedömd

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster Lathund Manuell fakturering i Sida 1/20 shistorik Datum Ändrat av Kommentar 0.1 2012-09-25 Första version 0.2 2012-11-14 Ändrat från Tandbågen 2 till i texten 0.3 2012-11-26 Ändrat länken till 0.4 2012-12-07

Läs mer

Kommentarer till frågorna i Checklista Reach för nedströmsanvändare

Kommentarer till frågorna i Checklista Reach för nedströmsanvändare 2011-05-16 Bilaga 2 Kommentarer till frågorna i Checklista Reach för nedströmsanvändare Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 Reach trädde i kraft 1 juni 2007 och är än så länge under infasning. Delar av Reach gäller

Läs mer

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16 Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Basware Supplier Portal Fakturering 5.2.6

Basware Supplier Portal Fakturering 5.2.6 Snabbguide för leverantörer Basware Supplier Portal Fakturering 5.2.6 Processöversikt Basware Supplier Portal är avsedd för leverantörorganisationer (senare kallad leverantörer). Beroende på systeminställningarna

Läs mer

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 1 (12) Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 Denna manual innehåller instruktioner för gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet.

Läs mer

Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet

Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet Varje Fakturaportal har ett administrationsgränssnitt där användaren/ägaren till Fakturaportalen kan ändra inställningar, lista fakturor i arkivet, lägga

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad:

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som är i PDF-format?

1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som är i PDF-format? PDF-tips Vill du veta mer eller har problem med att ladda ner eller att öppna PDF-filer på polisen.se? Här får du några tips. 1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 13 Lathund Elektronisk fakturahantering 2014-11-01 Sidan 2 av 13 1 Introduktion... 3 2 Logga in... 4 2.1 Glömt lösenord... 5 3 Mina fakturor... 6 3.1 Status... 6 3.2 Sortera och selektera...

Läs mer

Beställning av Tandvårdsintyg, T99Wi Handledning

Beställning av Tandvårdsintyg, T99Wi Handledning Beställning av Tandvårdsintyg, T99Wi Handledning Innehåll Allmänt om tandvårdsintyg och T99-reformen...2 Systemstart...2 Beställning av nytt tandvårdsintyg...5 Sök patient...6 Exempel...6 Områdeskod...8

Läs mer

Användarhandledning Standardfaktura SEB imail 1.1 Standardfaktura

Användarhandledning Standardfaktura SEB imail 1.1 Standardfaktura imail 1.1 Standardfaktura INNEHÅLL 1 INTRODUKTION... 3 2 ANSLUTNING... 3 2.1 Certifiering... 3 2.2 Test... 3 2.3 Produktionssättning... 4 3 PRODUKTION... 4 4 ARKIV OCH VIEWING... 5 5 FORMATBESKRIVNINGAR...

Läs mer

WHOIS policy för.eu-domännamn

WHOIS policy för.eu-domännamn WHOIS policy för.eu-domännamn 1/7 DEFINITIONER Termer som definieras i allmänna villkor och/eller i tvistlösningsreglerna för domänen.eu skrivs i kursiv stil i detta dokument. AVSNITT 1. INTEGRITETSPOLICY

Läs mer

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll Kundreskontra...3 Inbetalningar...4 Fakturanummer...5 Fakturadatum...5 Ordernummer...5 Att betala / betalt...5 Förf.dag/bet.dag...5 Bet.via...5 Avi nr...5 Differens...5

Läs mer

Autogiro Online för betalningsmottagare Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. 2013-10-07

Autogiro Online för betalningsmottagare Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. 2013-10-07 2013-10-07 Autogiro Online för betalningsmottagare Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. Postadress: 105 19 Stockholm Besöksadress: Palmfeltsvägen 5 Webb: bankgirot.se Bankgironr: 160-9908

Läs mer

Handbok Inköp och Faktura IoF

Handbok Inköp och Faktura IoF Handbok Inköp och Faktura IoF Attestering och kontering av fakturor 2014-05-22 Innehållsförteckning 1. Inloggning... 3 1.1 Länk i mailet... 3 1.2 Kommunprogram... 3 2. Brevlådan... 4 2.1 Förnya bilden...

Läs mer

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order.

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsordern är uppdelad i skärmbilderna Inköpsorderhuvud

Läs mer

e-faktura Total Allmänt Om e-faktura i Danske Bank Distributionskanaler Var hittar jag e-faktura Total?

e-faktura Total Allmänt Om e-faktura i Danske Bank Distributionskanaler Var hittar jag e-faktura Total? Allmänt e-faktura Total är en elektronisk faktureringstjänst i Business Online. Tjänsten möjliggör för dig att: registerhålla och administrera dina fakturamottagare ta emot anmälningsfiler från fakturamottagare

Läs mer

E-Faktura Användarhandbok till Servicesidorna för Fakturamottagare

E-Faktura Användarhandbok till Servicesidorna för Fakturamottagare E-Faktura Användarhandbok till Servicesidorna för Fakturamottagare i samarbete med Version 1.1 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Kort om Elektronisk Faktura... 3 3. Servicesidorna...

Läs mer

Ecat_Admin Användarhandbok för licensinnehavare

Ecat_Admin Användarhandbok för licensinnehavare Ecat_Admin Användarhandbok för licensinnehavare Senast uppdaterad av hjälpcentralen: April 2015 Innehåll Inledning... 2 Kapitel 1: Grunderna... 3 1.1 Skapa ett Ecat_Admin-konto (logga in första gången)...

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

Anordnarwebben. Manual

Anordnarwebben. Manual Anordnarwebben Manual sida 1/34 Innehållsförteckning 1 Beskrivning...3 2 Överblick...3 3 E-tjänsten...3 3.1 Information...4 3.2 Beläggning...5 3.3 Kö...6 3.4 Placeringar...8 3.5 Ersättningar... 11 3.6

Läs mer

Lathund för att hantera kongresshandlingar

Lathund för att hantera kongresshandlingar Lathund för att hantera kongresshandlingar Dator PC Inför och under kongressen 2013 förekommer handlingarna enbart i digital form, närmare bestämt i PDF-format. I denna lathund får du som använder en dator/pc

Läs mer

Lathund. Uppsökande verksamhet i Tandvårdsfönster

Lathund. Uppsökande verksamhet i Tandvårdsfönster 1 (21) Lathund Uppsökande verksamhet i Tandvårdsfönster Sida 1/21 2 (21) Versionshistorik Version Datum Ändrat av Kommentar 0.1 2012 11 09 Lars Wennerholm Första version 0.2 2012 11 26 Lars Wennerholm

Läs mer

Fakturaportal för Särskilt Tandvårdsstöd

Fakturaportal för Särskilt Tandvårdsstöd Manual 3.1 Fakturaportal för Särskilt Tandvårdsstöd Nyhet 2014-09-30 - Registrera räkning: Välj den del av Särskilt Tandvårdsstöd som räkningen avser. Även patienter med intyg om N-tandvård eller F-tandvård

Läs mer

REACH En introduktion till EU:s nya kemikalielagstiftning för Akzo Nobels leverantörer

REACH En introduktion till EU:s nya kemikalielagstiftning för Akzo Nobels leverantörer REACH En introduktion till EU:s nya kemikalielagstiftning för Akzo Nobels leverantörer REACH står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

Användarmanual. UPS Billing Center

Användarmanual. UPS Billing Center Användarmanual UPS Billing Center 2015 United Parcel Service of America, Inc. UPS, UPS-märket och den bruna färgen är varumärken som tillhör United Parcel Service of America, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Läs mer

Support Frågor och svar

Support Frågor och svar e-fakturabolaget: Support Frågor och svar 1(21) Svenska e-fakturabolaget AB Support Frågor och svar Version 1.1 e-fakturabolaget: Support Frågor och svar 2(21) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Anmälan/Avanmälan...

Läs mer

Fakturera. grupper. Skapa. kunder. Välj Fakturering Skapa ny Ny kund i menyn.

Fakturera. grupper. Skapa. kunder. Välj Fakturering Skapa ny Ny kund i menyn. Fakturera grupper Om du vill skapa likadana fakturor till flera kunder, t ex hyror i fastighetsbolag eller medlemsavgifter i en sportklubb, kan du använda Gruppfakturering. Du börjar med att lägga till

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-12 Exder

Läs mer

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support KI Biobank Instruktion Användarmanual för ELSA Innehållsförteckning Allmänt... 1 Vad är ELSA?... 1 Vad behövs för att använda ELSA?... 2 Felrapportering och support... 2 Att använda ELSA... 2 Viktig information...

Läs mer

Nyhetsbrev Exder 000419

Nyhetsbrev Exder 000419 Sida 1 av 5 Nyhetsbrev Exder 000419 Det är inte mer än ca sex veckor sedan vi installerade den förra releasen av Exder. Men nu är det dags igen. Som vanligt behöver du som användare inte göra någonting

Läs mer

PIC registreringen i deltagarportalens (Participant Portal) URF databas

PIC registreringen i deltagarportalens (Participant Portal) URF databas PIC registreringen i deltagarportalens (Participant Portal) URF databas PIC = Participant Identification Code URF = Unique Registration Facility CIMO 26.2. Hur förbereder jag mig på att mata in uppgifterna?

Läs mer

Anmärkningar till formuläret för överklagande

Anmärkningar till formuläret för överklagande KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN (KHIM) Varumärken och mönster Anmärkningar till formuläret för överklagande 1. Allmänna kommentarer 1.1 Användning av formuläret Formuläret kan erhållas

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-19 Exder Härjedalen

Läs mer

Fakturering med Kundreskontra

Fakturering med Kundreskontra Fakturering med Kundreskontra Genom att använda e-bokföringens modul Fakturering med Kundreskontra kan du skapa fakturor och hålla koll på din kundreskontra i e-bokföringen. Inställningar Innan du börjar

Läs mer

E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess

E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess En liten hjälpreda sammanställd av Thomas Granhäll. Materialet får kopieras fritt! 2003 Följande moment behandlas i denna manual: 1. Logga in 2. Ta emot och

Läs mer

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2014-11-03

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2014-11-03 Handledning Biträdessidan Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 4 2.1 Logga in på biträdessidan... 4 2.2 Logga ut från biträdessidan... 5 3 Biträdets administration av assistenter...

Läs mer

Grundläggande EndNote

Grundläggande EndNote Grundläggande EndNote Stephen Naron, februari, 2011 Uppdatering och översättning till svenska: Taeda Tomić, 2012, 2014 Korrekturläsning: Martina Andersson Löfqvist, september 2012 1. Lite information om

Läs mer

Dok nr OSF/AV-15:003, ver E Inloggning till Treserva via extern dator

Dok nr OSF/AV-15:003, ver E Inloggning till Treserva via extern dator Inloggning till Treserva via extern dator Innehåll 1 Inloggningsalternativ... 2 1.1 Inloggning via SMS... 2 1.2 Inloggning via E-legitimation... 4 2 Utloggning... 5 3 Helskärmsläge... 6 4 Bläddra mellan

Läs mer

Fakturaportal för Leverantörer

Fakturaportal för Leverantörer Fakturaportal för Leverantörer Via fakturaportalen kan du enkelt och kostnadsfritt registrera och skicka elektronisk faktura till Swedac. Fakturan registreras i ett webbformulär. Portalen når du via en

Läs mer

FaktApp. Mobilapplikation för fakturering. Resultat Finans AB

FaktApp. Mobilapplikation för fakturering. Resultat Finans AB FaktApp Mobilapplikation för fakturering Resultat Finans AB Innehåll FaktApp En unik tjänst från Resultat Finans AB...2 FaktApp Mobilapplikation för fakturering...3 Logga in på FaktApp...3 Registrera ditt

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Nyheter i Norstedts Tidbok 2008.2 Mattias Claesson Produktchef

Nyheter i Norstedts Tidbok 2008.2 Mattias Claesson Produktchef Nyheter i Norstedts Tidbok 2008.2 Mattias Claesson Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Tidbok. Till denna version har vi gjort en del större ändringar samt en rad mindre justeringar,

Läs mer

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt.

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt. Husavdrag Copyright 2014 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual kan

Läs mer

IndTA. Tävlingsadministrativt system för konståkning på IdrottOnline. Manual: Administrera dataöverföringar

IndTA. Tävlingsadministrativt system för konståkning på IdrottOnline. Manual: Administrera dataöverföringar IndTA Tävlingsadministrativt system för konståkning på IdrottOnline Manual: Administrera dataöverföringar Innehållsförteckning Inledning... 3 Om IndTA...3 Krav... 3 Logga in i IndTA... 3 Administrera dataöverföringar...4

Läs mer

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Handledning Exder efaktura för Svefaktura 1.0 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-14 Exder efaktura Sida 2 av 24 Innehållsförteckning

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.42A sp05 tillägg 4 (2015-09-03) ROT- och Hushållsarbete (Rut) På www.skatteverket.se kan du läsa om vilka regler som gäller för dig som

Läs mer

Användarhandledning för RSV:s Elektroniska brevlåda

Användarhandledning för RSV:s Elektroniska brevlåda Användarhandledning för RSV:s Elektroniska brevlåda Dokumentversion: 1.9 RSV IT 2001-02-01 RSV:s Elektroniska brevlåda Innehållsförteckning 1 Allmänt om den elektroniska brevlådan... 3 2 Lite mer tekniskt...

Läs mer

Ny funktionalitet för Finansinspektionens offentliggörande av prospekt

Ny funktionalitet för Finansinspektionens offentliggörande av prospekt PROMEMORIA Datum 2007-04-13 Författare Ruth Yosef Ny funktionalitet för Finansinspektionens offentliggörande av prospekt Finansinspektionen P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787

Läs mer

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2.

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2. Användarmanual till IAF:s portal för arbetslöshetskassor 1 (8) Manual för arbetslöshetkassorna Krav på webbläsare De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox

Läs mer

Inloggning till Treserva via extern dator

Inloggning till Treserva via extern dator Inloggning till Treserva via extern dator Innehåll 1 Inloggningsalternativ... 2 1.1 Inloggning via SMS... 2 1.2 Inloggning via E-legitimation... 4 2 Utloggning... 5 3 Helskärmsläge... 6 4 Bläddra mellan

Läs mer

Att skicka e-fakturor. Fördjupning till dig som ska använda fakturaportalen

Att skicka e-fakturor. Fördjupning till dig som ska använda fakturaportalen Att skicka e-fakturor Fördjupning till dig som ska använda fakturaportalen Välkommen till bankens e-fakturatjänst Att skicka e-fakturor med bankens fakturaportal är enkelt. Du skapar fakturaunderlaget

Läs mer

Användarhandledning ICA Torget

Användarhandledning ICA Torget Användarhandledning ICA Torget Våra kunder frågar alltmer efter närproducerade produkter, ekologiskt odlade, kravmärkta och/eller premiumprodukter. ICA har redan idag starkt lokalt fokus men vi kan bli

Läs mer

Handbok Nepomuk-WebMiner. Jörg Ehrichs Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Nepomuk-WebMiner. Jörg Ehrichs Översättare: Stefan Asserhäll Jörg Ehrichs Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Integrering med Dolphin 6 3 Dialogruta för extrahering 7 4 Tjänst 8 5 Inställningar 9 5.1 Hämtare...........................................

Läs mer

Bilaga 2. Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser

Bilaga 2. Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser Bilaga 2 Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser Lärstöd Karlstads universitetsbibliotek ht 2007 Layoutstöd examensarbeten och uppsatser ht -07 Innehåll 1. Inledning...1 1.1 Dispositon...2 2. Om omslag...3

Läs mer

KUNDFAKTURERING: Påminnelser och räntedebitering

KUNDFAKTURERING: Påminnelser och räntedebitering Innehåll Introduktion... 1 1. Uppföljning av öppna poster... 1 2. Påminnelser... 2 2.1 Påminnelseförslag... 2 2.2 Ändra i förslaget i Underhåll av påminnelseförslag... 4 2.3 CU26 - Påminnelsebekräftelse...

Läs mer

Oktober 2000 Version 1:1. Välkommen till e-giro webhotell

Oktober 2000 Version 1:1. Välkommen till e-giro webhotell Oktober 2000 Version 1:1 Välkommen till e-giro webhotell Inledning Inledning E-giro webbhotell. Är en integrerad elektronisk fakturerings- och betalningstjänst. Skapar nya möjligheter till direktkommunikation

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Partner Login

RemoteX Applications Manual för Partner Login RemoteX Applications Manual för Partner Login RemoteX Technologies Innehållsförteckning Introduktion... 3 Partner Login... 4 Förberedelser i RemoteX Applications... 5 Registrera användare för Partner Login...

Läs mer

INNEHÅLL. INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhet 2 MENYERNA Huvudmeny 3 Register 3 Fakturering 4 Rapporter 4

INNEHÅLL. INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhet 2 MENYERNA Huvudmeny 3 Register 3 Fakturering 4 Rapporter 4 FAKTURERING-MINI 1 INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhet 2 MENYERNA Huvudmeny 3 Register 3 Fakturering 4 Rapporter 4 SNABBSTART Artikelgrupper 5 Inmatningsrutor 5 Registrera artikelgrupper

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-03-31

Läs mer

Dubbelklicka på det erhållna programpaketets ikon för att starta installeraren. Du visas därefter följande:

Dubbelklicka på det erhållna programpaketets ikon för att starta installeraren. Du visas därefter följande: Öppna den hämtade diskavbildningsfilen (Cirrato.dmg) - i vilken du finner programpaketet för att nå nödvändiga installationsfiler. (se ikoner nedan för de olika hämtbara paket- versionerna) Dubbelklicka

Läs mer

Användarhandledning Nordea Swish Företag App

Användarhandledning Nordea Swish Företag App Användarhandledning Nordea Swish Företag App Swish Företag Ta betalt enklare App, manual version 2.0 Innehåll 1 Nordea Swish Företag App... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Användare av Nordea Swish Företag

Läs mer

Innehållsdeklaration I. Knappmenyn... 3 II. Välkomstfönstret... 7 III. Träfflista... 10 IV. Projektinformation... 12 V. Företagsinformation... 14 VI.

Innehållsdeklaration I. Knappmenyn... 3 II. Välkomstfönstret... 7 III. Träfflista... 10 IV. Projektinformation... 12 V. Företagsinformation... 14 VI. 1 Innehållsdeklaration I. Knappmenyn... 3 II. Välkomstfönstret... 7 III. Träfflista... 10 IV. Projektinformation... 12 V. Företagsinformation... 14 VI. Kontaktinformation... 16 VII. Sök... 18 VIII. Avancerade

Läs mer

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för attestering av leverantörsfakturor Innehåll 1. Uppgifter att åtgärda... 1 2. Startsida... 3 3. Leveransattest... 4 3.1 Leveransattest av leverantörsfaktura...

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN 2.8.2013 Europeiska unionens officiella tidning C 223/1 (Meddelanden) MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Riktlinjer för de olika kategorierna av

Läs mer

Läs denna sekretesspolicy innan du använder AbbVies webbplatser, eller skickar personlig information till oss.

Läs denna sekretesspolicy innan du använder AbbVies webbplatser, eller skickar personlig information till oss. SEKRETESSPOLICY Ikraftträdandedag: 16.10.2014 Denna sekretesspolicy förklarar hur vi hanterar den personliga information du förser oss med på webbplatser som kontrolleras av AbbVie (inklusive dess dotterbolag

Läs mer

Utbildning för administratörer i Frida

Utbildning för administratörer i Frida Utbildning för administratörer i Frida 1. Systembeskrivning Frida består av tre delar. En deltagaradministration, en konferensadministration samt publik deltagarregistrering. Samtliga delar nås via Internet.

Läs mer

Manual. Föreningsadministratör i medlemssystemet

Manual. Föreningsadministratör i medlemssystemet BRUKSANVISNING 1 (28) Manual Föreningsadministratör i medlemssystemet BRUKSANVISNING 2 (28) Innehållsförteckning Rubrik sida 1. Inledning 4 1.1 Målgrupp...4 1.2 Syfte...4 1.3 Omfattning...4 2. Bakgrund

Läs mer

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 Eva Rehnberg 2014-01-10 Innehåll Ny elev... 2 Inskrivning av ny elev folkbokförd i Stockholms län eller Håbo... 2 Elev med

Läs mer

Krypterad e-postförbindelse mellan försäkringsmäklare och Finansinspektionen

Krypterad e-postförbindelse mellan försäkringsmäklare och Finansinspektionen 1 (5) Krypterad e-postförbindelse mellan och Finansinspektionen 1 Allmänt Försäkringsmäklaren kan, om den så önskar, skicka in berättelsen om rörelse och bokslutsinformationen till Finansinspektionen via

Läs mer

Bilaga 5b. Faktureringsrutiner. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Bilaga 5b. Faktureringsrutiner. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (6) Bilaga 5b Faktureringsrutiner Förfrågningsunderlag Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104 22 Stockholm. Besöksadress Hantverkargatan

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via Internet Explorer i Citrix Klicka på ikonen för Internet Explorer i Citrix Via Startsidan väljer du Baltzar 5 Du hamnar nu i

Läs mer

Minihandbok för skoladministratörer version 1.6

Minihandbok för skoladministratörer version 1.6 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Minihandbok för skoladministratörer version 1.6 Eva Rehnberg 2014-08-18 En utförligare handbok för administratörer finns att tillgå inloggad i UEDB. Den här handboken är

Läs mer

Inlämning i Studentportalen

Inlämning i Studentportalen Guide Inlämning i Studentportalen Via en inlämning kan studenter ladda upp filer som lärare kan bedöma. Det kan vara en individuell inlämning eller en gruppinlämning. Här kan även lärare och studenter

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar...2 Mail och inloggning...3 Ekonomisk attest...5 Åtgärdsknappar för ekonomisk attestant... 10 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt... 11 Alternativ

Läs mer

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6)

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6) 1(6) Anvisning till ansökan om utbetalning av företagsstöd för kompetensutveckling Vem ska använda blanketten? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av beviljat företagsstöd

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28

Läs mer

Nyheter i och med uppgraderingen från Baltzar Business Arena 5.2 till PaletteArena 5.3

Nyheter i och med uppgraderingen från Baltzar Business Arena 5.2 till PaletteArena 5.3 Nyheter i och med uppgraderingen från Baltzar Business Arena 5.2 till PaletteArena 5.3 Från och med version 5.3 har Baltzar Business Arena bytt namn till PaletteArena. Anledningen till namnbytet är att

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

Hur du registrerar en ansökan om pre-lei på NordLEI-webbportalen

Hur du registrerar en ansökan om pre-lei på NordLEI-webbportalen Hur du registrerar en ansökan om pre-lei på NordLEI-webbportalen Som en del av NordLEI-webbportalen kan kunder ansöka om pre-lei för sina juridiska personer. Dessutom tillåter NordLEI även både så kallad

Läs mer

Handledning för Örebro Kommun

Handledning för Örebro Kommun Handledning för Örebro Kommun Fristående faktura SFTI Fulltextfaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 10-12-07 Exder Örebro Kommun, Fristående

Läs mer

WebitRental Uthyrningssystem. WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se

WebitRental Uthyrningssystem. WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se WebitRental Uthyrningssystem WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se Instruktioner INSTALLATION... 3 FRÅN CD... 3 FRÅN NÄTET... 3 KOMMA IGÅNG... 4 FÖRETAGSUPPGIFTER... 4 HYRTIDER... 4 SJÄLVRISKREDUCERING...

Läs mer

e-faktura - Mottagare

e-faktura - Mottagare Allmänt e-faktura Mottagare är en tjänst där du får möjligheten att ta emot och betala elektroniska fakturor för ditt företag i Business Online. Du kan enkelt anmäla ditt företag för e-faktura till sin

Läs mer

Lathund - webbsidor och filer

Lathund - webbsidor och filer Lathund - webbsidor och filer 2005-09-07 Manualen nås via denna webbadress: http://www.med.lu.se/support Lathund - webbsidor och filer... 1 1. Inloggning... 2 Efter inloggningen... 2 2 Översikt över gränssnittet...

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-02-04 Exder

Läs mer

Lathund för SFÖ:s profilformulär

Lathund för SFÖ:s profilformulär Lathund för SFÖ:s profilformulär Introduktion Via webbformuläret kan du själv ändra och uppdatera dina data när som helst. Det viktigaste i den här lathunden finns även sammanfattat under menyn överst

Läs mer