Budget Under Omsorgsnämnden ingår omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättningar.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budget 2015. Under Omsorgsnämnden ingår omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättningar."

Transkript

1 Omsorgsnämnden Under Omsorgsnämnden ingår omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättningar. Ordförande: Roine Olsson Vice ordförande: Annelie Rosenqvist, Paul Andersson Förvaltningsledning: Stefan Filipsson, Ann Hellgren, Lena Wilson-Ericsson, Malena Sylvan Driftkostnader, netto (tkr) Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 Vht Omsorg Äldre Vht Omsorg Funktionshinder Vht Omsorg Gemensam Nämndgemensamma Nämndens nettoram OMSORGSNÄMNDENS MÅL Strategiska områden Inriktningsmål Om 3-4 år har vi Livsmiljö unika miljöer som tas Boende tillvara och utvecklas Natur- och kulturmiljöer ekologisk hållbar Hållbar utveckling samhällsplanering attraktivt boende för olika behov Nämndmål 2015 Verksamhet omsorg äldre: Vi ska erbjuda olika boendeformer inom omsorgen. 90 % av brukarna ska vara nöjda med sin nuvarande boendeform Inom omsorgen ska det erbjudas aktiviteter via dagcentraler på särskilt boende och öppna dagcentraler Intern statistik med antal besökare samt antalet/vilka aktiviteter Verksamhet omsorg funktionshinder: Vi ska erbjuda olika boendeformer. 85 % av de boende ska vara nöjda med sin boendeform. Personer med funktionsnedsättning ska beredas möjligheter att ta del av samhällets kultur-, naturmiljöer i Sölvesborg och dess närområde. 95 % av brukarna ska vara nöjda med sina genomförandeplaner inom fritid

2 Strategiska områden Arbete och näringsliv Nätverk Utbildning Företagande Infrastruktur och kommunikationer Lokalt Regionalt Digitalt Service och värdskap Bemötande Tillgänglighet Kvalitet Inriktningsmål Om 3-4 år har vi aktiva nätverk med starkt engagemang behovsinriktad kompetensförsörjning ett positivt företagsklimat samt markreserver för etablering en utvecklad turismnäring god tillgänglighet förbättrad lokal- och regionaltrafik en modern digital utbyggnad en effektiv verksamhet med nöjda medborgare och medarbetare respektfullt bemötande utvecklat e-tjänsterna och e-administrationen en ekonomi i balans Nämndmål 2015 Verksamhet omsorg äldre: Ordinarie personal ska ha rätt utbildning och kompetens för sitt uppdrag/tjänst. 95 % av brukarna ska uppleva att personalen har rätt kompetens Alla som får en tillsvidareanställning ska ha rätt utbildning och kompetens. Samarbetet med frivilligorganisationer och föreningar ska utvecklas. Verksamhet omsorg funktionshinder: Ordinarie personal ska ha rätt utbildning/kompetens för sitt uppdrag/tjänst. En aktuell kompetens- och utbildningsplan ska redovisas till nämnden årligen. Alla som får en tillsvidareanställning ska ha rätt utbildning. Alla inom insatsen daglig verksamhet ska erbjudas ett varierat utbud av arbetsinriktade verksamheter. En sammanställning av antalet och inriktningen på de arbetsinriktade verksamheterna lämnas årligen till nämnden. Verksamhet omsorg äldre: Organisationen ska hålla sig väl framme både när det gäller kunskap och användande av teknik för att öka effektiviteten och ge en bättre omsorg. Intern uppföljning som redovisas till nämnden årligen. Verksamhet omsorg funktionshinder: Organisationen ska hålla sig väl framme både när det gäller kunskap och användande av ny teknik för att öka effektiviteten och ge en bättre omsorg. Den enskilde brukaren ska genom ny teknik öka sin självständighet. Verksamhet omsorg äldre: God kvalitet speglas av godkända resultat i öppna jämförelser. Brukare och närstående ska enligt indikatorer i öppna jämförelser vara nöjda med: Bemötandet Tillgängligheten Delaktighet/påverkan Kosten Vi har en effektiv, säker verksamhet av hög kvalitet med nöjda medarbetare inom omsorgens verksamheter. Uppföljning via: Enkäter Jämförelser med andra kommuner via socialstyrelsens årliga prioriteringsfrågor.

3 Strategiska områden Inriktningsmål Om 3-4 år har vi Nämndmål 2015 Verksamhet omsorg funktionshinder: God kvalitet speglas av att nöjdhetsindex behålls alternativt ökar i förhållande till föregående mätning. Brukare och närstående ska vara nöjda med: Bemötandet Tillgängligheten Delaktighet/Påverkan Vi har en effektiv, säker verksamhet av hög kvalitet med nöjda medarbetare inom omsorgens verksamheter. Uppföljning via: Enkäter (personalenkät, arbetsmiljöenkät, kvalitetssäkring mm) Kolada Öppna jämförelser Kvalitetsuppföljningsrutiner: Nämndmål: Omsorgsnämnden och kommunfullmäktige fastställer övergripande mål i samband med beslut om budget. Aktiviteter på verksamhetsnivå antas av omsorgsnämnden i december för nästkommande år. Nya handlingsplaner på enhetsnivå redovisas till Omsorgsnämnden i februari varje år. Mål för patientsäkerheten antas av omsorgsnämnden senast i mars årligen. Policy och värdegrund: Omsorgsnämnden antar kvalitetspolicy och detaljbudget i december för nästkommande år. Uppföljning: Sammanställning och rapportering av avvikelser Hälso- och sjukvårdslagen halvårsvis. Patientsäkerhetsberättelse görs årligen senast i mars. Sammanställning och rapportering av klagomål och synpunkter, Lex Sarah och Lex Maria halvårsvis. En analys med åtgärdsförslag lämnas till omsorgsnämnden. Rapport om avvikelser från medborgargarantier och lokala värdighetsgarantier årligen till omsorgsnämnden med åtgärdsförslag. Årlig genomgång och uppdatering av riktlinjer och rutiner beslutade av omsorgsnämnden. Omsorgsnämndens värdegrund för bemötande ska kontinuerligt diskuteras. Ledningssystem: Ledningssystemen inom respektive verksamheter ska följas upp minst en gång/år. Ska ske under våren och lämnas till omsorgsnämnden för godkännande. Vårdtyngdsmätning görs årligen på särskilda boenden vecka 15. Öppna jämförelser, nationella brukarundersökningar och Äldre-guiden ska användas för uppföljning och analys av resultat. Rapport till omsorgsnämnden med åtgärdsförslag. Enkätundersökning internt/via kompetenscenter årligen för omsorg funktionshinder. Rapport till Omsorgsnämnden med åtgärdsförslag

4 Årlig uppföljning av handlingsplaner på enhetsnivå i november/december vid måluppföljningsdagar. Uppföljning övergripande görs i samband med årsbokslut. VERKSAMHET OMSORG ÄLDRE Verksamhetsbeskrivning Omfattar de verksamheter vars innehåll styrs direkt av Socialtjänstlagen (SOL). Annan lagstiftning som styr verksamheterna är bl.a. Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). De verksamheter som ingår är boenden, hemtjänst, dagcentraler, betalningsansvar för medicinskt färdigbehandlade på sjukhus, korttidsboende och bidrag till pensionärsföreningar. Boenden avser både gruppbostäder för dementa, särskilda boenden, Duvan och bostadsrätter. Korttidsboendet Utsikten avser korttidsvård, palliativ vård, avlastning och växelvård till personer som antingen vårdats på sjukhus eller i egna hemmet. Framtida utveckling Framtiden visar på en ökad andel äldre som kommer att påverka behovet av äldreomsorg. Hemtjänsttimmarna har minskat sedan hösten I budget 2014 finns budgetmedel för timmar/månad. Timmarna under 2014 har i genomsnitt legat på ca timmar. Hur behovet av hemtjänst kommer att utveckla sig är svårt att förutse och kan snabbt förändras. Verksamheterna har svårigheter med att anpassa brukar- och kringtiden till de resursmått som är beslutade dvs 68 % brukartid i ytterområdena samt 73% brukartid i centrala Sölvesborg. Det pågår ett analys och kartläggningsarbete för att få verksamheterna att anpassa sig till ovan angivna mått. It system Life care för mobil hemtjänst har införts med digitala lås samt möjlighet att föra social dokumentation och att få sina scheman och arbetsuppgifter i mobil enhet. Bedömningen är att det är infört på alla enheter inom hemtjänsten inom 1 år. Under 2014 har det funnits en del lediga platser på äldreboendena och därför har Gerbogården stängt en avdelning med 9 platser. Under 2015 planeras denna avdelning hållas stängd. Tärnan och Gerbogården kommer att renoveras under 2015 för att förbättra arbetsmiljön och för att förbättra boendestandarden för den enskilde. Platserna på Gerbogården kommer att minska med 6 platser efter ombyggnad Ombyggnaden på Tärnan innefattar 6 nya platser vilket innebär att platsantalet blir oförändrat. Kommer att innebära ett omfattande planerings och koordineringsarbeta med att flytta de boende under renovering. I budget 2015 har ingen kostnader avsatts till detta. Just nu är det ingen brist på platser men situationen kan snabbt ändras och andelen äldre blir fler. Duvans särskilda boende håller på att avvecklas och är nu också ett trygghetsboende. Avvecklingen av Duvan som särskilt boende kommer ta flera år. I nuläget är det 10 platser som övergått till trygghetsboende.. Nya föreskrifter kring bemanning på särskilda boenden för dementa börjar gälla 2015 vilket innebär att bemanningen ska utgå från de biståndsbedömda behoven. Finns även förslag att det ska gälla på alla särskilda boenden inom äldreomsorgen. På vilket sätt detta ska genomföras är i nuläget oklart. Det finns en motsättning mellan SKL och Socialstyrelsen kring hur föreskriften ska tolkas och följas. Lokala värdighetsgarantier för hemtjänst och särskilt boende är införda. Dessa tydliggörs i organisationen och det ska följas. Den lagstadgade nationella värdegrunden för äldre ska fortsätta att implementeras. Projektmedel har beviljats från Socialstyrelsen för att utbilda särskilda värdegrundsledare samt för att implementera värdighetsgarantierna och att utvärdera dessa. Inför 2015 ansöks om ytterligare medel från Socialstyrelsen för att kunna arbeta vidare med resultatet. Brukarperspektiv behöver utvecklas inom alla områden.. Förbättringsområden är genomförandeplaner och den enskildes delaktighet och påverkansmöjlighet. Dagverksamheten för dementa, Sunnanbo, kommer efter Tärnans renovering/ombyggnad bedriva sin verksamhet i nya lokaler på Tärnan. Verksamheten har behov av större lokaler för att kunna verkställa beslut. Dagcentralernas funktion är förebyggande där brukare kan träffas och delta i aktiviteter. Det förebyggande arbetet med att stödja dementa som bor i eget boende sker på olika vis - insatser i hemmet av demensteam, dagverksamhet på Sunnanbo, samt i anhöriglägenheten på Duvan. En ny målgrupp med yngre dementa har tillkommit och kräver andra former av insatser som verksamheten måste kunna

5 möta. Detta kräver ny kompetens och resurser. Korttidsboendet Utsikten har under 2014 haft en jämnare beläggning än tidigare år en förklaring kan vara att projekt trygg hemgång har inneburit att fler personer kan gå hem direkt efter sin sjukvårdstid pga. insatsen. Under sommaren var det ett ökat tryck på platserna eftersom sjukhusen stängde vårdavdelningar. Projekt Trygg hemgång startade i mitten av augusti 2013 och har pågått 2014.Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för att personer i behov av mycket omvårdnad, ska känna sig trygga med att komma hem till sitt eget hem efter en sjukhusvistelse. Förhoppningarna är att projektet ska kunna leda till minskat behov av korttidsplatser samt rätt nivå för hemtjänst, vilket kan innebära ett minskat behov och högre självständighet för den enskilde. I budget 2015 planeras Trygg hemgång fortsätta som projektform i samma omfattning som tidigare för att därefter utvärderas. Det är genomförbart under förutsättning att medel från stängd avdelning på Gerbogården kan användas under De nationella kvalitetsregistren för de mest sjuka äldre kommer fortsätta vara viktigt att prioritera. Kräver samverkan mellan olika professioner inom omsorgen för att klara dessa krav målet är att arbeta in rutinen i omvårdnadsarbetet. Svårast sjuka äldre, sammanhållen vård och omsorg är prioriterade områden både nationellt och lokalt. Det pågår arbete med att ta plocka fram rutiner, metoder mm för att säkra flödet mellan kommun och landsting. Under 2014 har brukarna erbjudits samma alternativrätt som komplement till matsedeln. Målet är att under 2015 kunna erbjuda 2 olika rätter 5 dagar i veckan. Kommentarer till budgeten Drift: Minskning betalningsansvar Tillfälligt stängd avdelning Gerbogården Minskning anhörigvård Hyra ombyggnad Tärnan/Sunnanbo Ökade hyreskostnader Trygg hemgång, helår som projekt Larmkostnader hemtjänst Investeringar: Inventarier Utsikten Inventarier Sunnanbo Inventarier Tärnan Inventarier Slottsgården Inventarier Duvan Inventarier Falkalyckan tkr -350 tkr 700 tkr 180 tkr tkr 90 tkr 920 tkr 150 tkr 250 tkr 110 tkr 120 tkr 70 tkr 800 tkr VERKSAMHET OMSORG FUNKTIONSHINDER Verksamhetsbeskrivning Omfattar samtliga verksamheter inom omsorg funktionshinder; boende, daglig verksamhet, korttidsboende för barn/ungdomar, korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år, personliga assistenter, fritidsverksamhet, avlösarservice, ledsagarservice, korttidsplaceringar, kontaktpersoner, Sjöarp och handikappresor. Omfattar även den kommunala psykiatrin, sysselsättning, boendestöd och gruppboendet Skutan. Den lagstiftning som styr är framförallt lagen om stöd och service till funktionshindrade(lss), men även SOL och HSL. Lagen om assistansersättning som lagrum upphörde 1 januari 2011, ingår nu i Socialförsäkringsbalken. Beslut påverkar kommunens verksamheter även om försäkringskassan är beslutsfattare. Kommunen har alltid betalningsansvar för de första 20 timmarna/vecka, oavsett hur stora behoven sedan är. Därför innebär alltid ett beslut om personlig assistans via försäkringskassan en kostnad för kommunen

6 Nya ärenden genererar nästan alltid en volymökning i verksamheten, eftersom funktionsnedsättningen bedöms vara varaktigt för att få ett gynnande LSS beslut och får ses ur ett livslångt perspektiv. Framtida utveckling Nya målgrupper blir ständigt aktuella för verksamheten och kompetensutvecklingen måste anpassas efter detta. Nya brukare på boende med omfattande behov samt dubbeldiagnosproblematik kommer att kräva personalresurser samt kostnader för handledning och kompetensinsatser. Personlig assistans via Socialförsäkringsbalken är en svårbudgeterad verksamhet. Finns rutiner för att kunna möta denna rörlighet. Nuvarande redovisningsregler för assistansersättning innebär ökad administration för verksamheten. Försäkringskassan kräver in anställningsintyg för samtliga personliga assistenter månadsvis samt ekonomisk redovisning av erhållna timmar per brukare cirka 2 gånger per år. IT stöd inom personlig assistans behövs för att minska administrationen mellan verksamheten och Försäkringskassan. Finns system där timmarna redovisas digitalt som är godkända av Försäkringskassan. Projekt med läsplattor med möjlighet att läsa och få mail har underlättat kommunikations och informationsflödet mellan personliga assister och enhetschef. Fortsätta att utveckla vidare i övriga grupper Försäkringskassans riktlinjer kring sina bedömningar av personlig assistans via Socialförsäkringsbalken har inneburit en kostnadsförskjutning mot kommunen. Trenden är att antalet beviljade timmar dras ned eller bedöms att det grundläggande behovet inte överstiger 20 timmar vid omprövning av försäkringskassan. Anhörigstödet för målgruppen är igång och fortsätter arbetet utifrån ett hälsoperspektiv. Metodbok har tagits fram som ett led i verksamhetens kvalitetsarbete och som stöd för det vidare fortbildningsarbetet, arbetet fortskrider med att implementera metodboken via metodombudsträffar samt utvecklingsinsatser i respektive arbetslag. Under 2015 fortsätter planering av ytterligare nytt boende, 2014 öppnade gruppbostaden Färgkullan. Det finns i nuläget ca 7-8 personer som aviserat en flytt från föräldrahemmet under Utveckla samverkan med externa och interna parter som arbetsförmedlingen, näringsliv och arbetsmarknadsenheten inom daglig/dag verksamhet. Förväntad utökning inom daglig verksamhet 2015, ett antal kända elever med stora behov avslutar sina studier inom gymnasiesärskolan. Fortsätta utveckla olika metoder för att öka brukarens delaktighet. Fortsätter utveckla samt implementera det kulturella innehållet i daglig/dag verksamheten samt inom barn och ungdomsverksamheten med att delta i projekt tillsammans med övriga verksamheter. Kartläggning och utveckling av kognitivt stöd så kallade vardagshjälpmedel fortsätter med utbildning till brukare och personal. Implementera barnperspektivet i främst barn och ungdomsverksamheten men även i övriga insatser där man möter barn. Värdera lämpliga metoder som ansvarsfördelningsverktyg i samarbete med övriga Blekinge kommuner och kompetenscenter. Inom insatsen korttidsvistelse och korttidstillsyn vistas det många barn och ungdomar med komplicerad problematik som kräver stora samverkansinsatser från skola, habilitering m fl fortsätter arbete med upprättad handlingsplan i värdegrundsarbete inom respektive arbetslag. Fortsätta utveckla APT mötena efter samverkansavtalets intentioner Arbeta med personalens titulaturer i samverkan, tankar på differentierade titlar inom verksamheterna. Arbeta i samverkan fram förslag på individuell lönesättning för kommunals avtalsområde. Fortsätta arbeta med att införa önskad sysselsättningsgrad. Kartlägga behov samt upprätta konsekvensbeskrivningar i respektive insats hur detta ska genomföras och inom vilka områden samarbete kan ske. Informera brukarna om intentionerna t.ex. inom personlig assistans har brukarna stor påverkan i tillsättning av personal

7 Kommentarer till budgeten Drift: Helårsbudget för nya LSS-boendet Färgkullan tkr Tre nya brukare 20 första timmarna pers ass 875 tkr 0,75 tjänst daglig verksamhet 325 tkr Ökade hyreskostnader 30 tkr tkr Investeringar: Möbler och inventarier LSS-boenden VERKSAMHET OMSORG GEMENSAM Verksamhetsbeskrivning Verksamheter som berör och arbetar inom nämndens områden ligger organisatoriskt här som Hälso- och sjukvården, både hemsjukvården samt Hälso- och sjukvårds insatser i våra egna verksamheter(sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster). Service, stöd och bistånd med biståndshandläggare, SOL äldre och psykiatri samt LSS, avgiftshandläggare, nämndsekreterare och anhörig samordnare inom äldreomsorgen. Bemanningsenheten med bemanningstillsättning för äldre och funktionshinderomsorgen med pool och timanställda. Framtida utveckling NPÖ som betyder nationell patientöversikt, är ett system/hjälpmedel för att kunna läsa patientjournaler mellan huvudmän och även av den enskilde. Hälso- och sjukvården använder sig av detta system för att öka patientsäkerheten i övergången mellan landsting- kommun. Arbetet med att även den enskilde ska kunna ta del av journalen pågår i länet. De nationella kvalitetsregistren för de mest sjuka äldre kommer fortsätta vara viktigt att prioritera. Kräver samverkan mellan olika professioner inom omsorgen för att klara dessa krav. Målet är att arbeta in rutinen i omvårdnadsarbetet. Registren ska ses som hjälpmedel för att öka kvaliteten och den medicinska säkerheten i äldreomsorgen. HSL- verksamheten arbetar med att tilldelad sjuksköterska handleder övriga samt utarbetar rutiner och är kontaktperson för kvalitetsregistren. Fortsätta att under 2015 implementera arbetet med handledande sjuksköteska/vårdutvecklare. Arbeta med och för att kvalificera sig till så kallade PRIO medel inom området psykisk ohälsa gällande både barn och vuxna. Samarbete mellan förvaltningarna i Sölvesborg samt med Psykiatri och habiliteringsförvaltningen i Landstinget Ett övertagande av hemsjukvården genomfördes vid årsskiftet Det har inneburit omställningar för alla involverade under Under 2015 bör en utvärdering genomföras och rutiner gås igenom för att ytterligare anpassas till huvudmannens uppdrag. Även en länsgemensam uppföljning/utvärdering kommer att genomföras. Intern samverkan av HSL- verksamheten samt övriga professioner ska få särskilt fokus under 2015 med att skapa rutiner, flöden samt att öka kunskapen inom olika verksamheter mm. Rehabiliteringsresurserna måste även utveckla stöd för kognitiva hjälpmedel framförallt till funktionshinderomsorgens målgrupper. Ökade behov av rebaliteringsinsatser i hemsjukvård och på särskilda boenden. Utveckla mätinstrument för att mäta omfattning till antal samt tidsåtgång inom hemsjukvården. Utveckla patienternas delaktighet i vården via enkäter mm. Utveckla vikariehanteringen inom omsorgen via Time Care pool bemanningsenheten med ansvar from hösten 2014 för all tillsättning inom omsorgen. Arbeta med struktur och rutiner inom och mellan verksamheterna. Samarbete fortsätter med barn- och utbildningsnämnden med att bemanningsenheten tillsätter korttidsfrånvaron på förskolorna. Ny placering Klaragymnasiet hösten -14. Svårt bedöma om och när det kommer ytterligare För personer som är instutionsplacerade sker kontinuerliga uppföljningar och målet är att personer ska kunna erbjudas placering inom kommunen

8 Ny placering Klaragymnasiet hösten -14 som ej var budgeterad. Svårbedömt om det kommer ytterligare Arbeta med att införa Äldres behov i centrum (ÄBIC) som behovs modell inom äldreomsorgen via processledare. Nya föreskrifter kring bemanning på särskilda boenden för dementa börjar gälla 2015 vilket innebär att bemanningen ska utgå från de biståndsbedömda behoven. Finns även förslag att det ska gälla på alla särskilda boenden inom äldreomsorgen. På vilket sätt detta ska genomföras är i nuläget oklart. Det finns en motsättning mellan SKL och Socialstyrelsen kring hur föreskriften ska tolkas och följas. De biståndsbedömda insatserna på särskilda boendena ska handläggas via ÄBIC. Behovet av anhörigstöd för alla målgrupper ökar och nya former av insatser och stöd behöver utvecklas Kommentarer till budgeten Drift: Institutionsplacering ny elev Klaragymnasiet Investering Höj- och sänkbara sängar enligt plan 550 tkr NÄMNDGEMENSAMMA Verksamhetsbeskrivning Verksamheter som berör hela omsorgsförvaltningen finns här; omsorgsnämnden, gemensam administration, bostadsanpassning och förfogandekontot. Statliga medel för bland annat stimulansmedel och övriga projektmedel finns oftast inom denna del. Här finns personalkostnaderna för samtliga chefer, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), kvalitetsutvecklare, omsorgsadministratörer och fixartjänst. De specifika lagstiftningar som styr är de som styr omsorgens hela verksamhet; SOL, LSS och HSL. Framtida utveckling Det kommunövergripande projektet för önskad sysselsättningsgrad berör till stor del omsorgsnämndens personal och verksamheter. Ett intensivt arbete har pågått under hela 214 och planeras pågå under Inom funktionshinderomsorgen har det skett förändringar kring kraven på att rapportera till Försäkringskassan vid personlig assistans. Dessa innebär mycket stora administrativa krav på redovisning och uppföljning vilket kommer ta administrativa resurser i anspråk. Via IT-teknik planeras för nationell patientöversikt (NPÖ). Handlar om att patientens journal ska kunna läsas av både kommun, landsting och patienten själv via datorn. Är ett nationellt mål som ställer stora krav på organisationen och IT. Utvecklingen kring IT- och teknikstöd kommer att påverka arbetssätten inom omsorgsverksamheterna. Behöver organisation och resurser för att kunna utvecklas. Behovet av utvecklat IT-stöd finns inom alla områden Internkontroll ute i verksamheterna behöver utvecklas. Under 2015 kommer ett planeringsarbete pågå för att förbereda en digital larmlösning för trygghetslarmen. Vilka kostnader det medför är oklart. Planera införande av digitala larm som trygghetslarm Implementera framtaget och beslutat ledningssystem hos samtliga chefer och medarbetare Enhetschefernas områden är fortfarande att ses som stora. Det har under 2014 varit hög omsättning på chefstjänsterna behöver därför arbete under 2015 med att tydliggöra enhetschefernas ansvar samt samla och tydliggöra de rutiner som finns. Arbeta mot att minska ohälsotalen inom förvaltningen. Följa frånvaron och arbeta med tidiga insatser vid sjukskrivningar mm. Följa och utveckla den fackliga samverkan inom alla nivåer. Svårt att rekrytera semestervikarier till sommaren 2014 i synnerlig legitimerad personal. Arbeta med semesterperiodernas förläggning inom alla professioner för att säkra kvalitén i verksamheten under sommarmånaderna. Administration av leasingbilar bör struktureras om, kräver mycket administration

9 Kommentarer till budgeten Drift: Ökade kapitalkostnader Investeringar: Digitala lås Teknik i hemmet Prator informationssystem med landstinget 180 tkr 380 tkr Omsorgsnämnden Ekonomi tkr Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 Verksamheten intäkter Verksamheten kostnader varav personalkostnader Verksamhetens nettokostnader Budgetram Driftbudgetavvikelser Nettoinvesteringar Antal inrättade tjänster 474,73 478,93 479,68 Andel av kommunens nettokostnader 34,29% - 9 -

SOCIALNÄMNDEN 2016-2018

SOCIALNÄMNDEN 2016-2018 SOCIALNÄMNDEN 2016-2018 Ordförande Förvaltningschef Anna-Lena Andersson Denise Wallén Uppdrag Socialnämndens uppdrag är att verka för ekonomisk och social trygghet för kommunens invånare. Socialnämnden

Läs mer

Verksamhetsplan 2016-2018. Socialnämnden

Verksamhetsplan 2016-2018. Socialnämnden Verksamhetsplan 2016-2018 Socialnämnden Socialnämnden, december 2015 Verksamhetsplan 2016 2018 Nämndens ordförande Förvaltningschef Susanne Larsson 0515 88 53 33 susanne.larsson@falkoping.se Magnus Schedin

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 2015-03-16 Verksamhetsområde Verksamhet för personer med funktionsnedsättning Diarienummer: VON 2014/1040 009 Verksamhetsområdets verksamhetsplan beslutad av vård- och omsorgsdirektör

Läs mer

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Lars Högberg Februari 2012 2012-02-24 Lars Högberg Projektledare Carin Hultgren Uppdragsansvarig 2 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Ekonomi. Verksamhetsberättelse 2013. Omsorgsnämnden

Ekonomi. Verksamhetsberättelse 2013. Omsorgsnämnden Verksamhetsberättelse 2013 Omsorgsnämnden Det ekonomiska resultatet för 2013 visar ett underskott mot budget med 10 Mkr. Personalkostnaderna inom Vård och omsorg står för den största delen av budgetunderskottet.

Läs mer

Arbets- och ansvarsbeskrivning för sjuksköterska/distriktssköterska i Kils kommun

Arbets- och ansvarsbeskrivning för sjuksköterska/distriktssköterska i Kils kommun SOCIALFÖRVALTNINGEN Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson 2013-06-13 Arbets- och ansvarsbeskrivning för sjuksköterska/distriktssköterska i Kils kommun KVALIFIKATIONSKRAV Legitimerad sjuksköterska,

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum 2016-02-11

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum 2016-02-11 Omsorgsnämndens arbetsutskott MÖTESPROTOKOLL 2016-02-11 Plats och tid Storgatan 8C Blå rummet kl. 13:15-16:25 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Gunnel Johansson (S) (ordförande),

Läs mer

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete Kvalitetsplan 2013-2014 Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 2 Varför ett ledningssystem för kvalité?... 2 Utgångspunkt

Läs mer

Kvalitetsberättelse 2015

Kvalitetsberättelse 2015 Ronneby Kommun Kvalitetsberättelse 2015 Socialförvaltningen Sofia Wildros, Kvalitetsutvecklare 2016-02-17 1 2 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Processer/rutiner... 4 2. Mål 2015...

Läs mer

Kvalitetsberättelse för vårdgivare

Kvalitetsberättelse för vårdgivare Kvalitetsberättelse för vårdgivare År 2013 Upprättad 2013-01-31 BRITT-MARIE KARLSSON KVALITETSUTVECKLARE 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Mål /strategier 2013 4 Organisatoriskt ansvar för kvalitetssäkringsarbetet

Läs mer

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 111 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad Upprättad 2012-03-13 Reviderad 2014-01-07,

Läs mer

Överenskommelse om samverkan

Överenskommelse om samverkan Överenskommelse om samverkan Ansvarsfördelning och samordning av insatser till personer som på grund av psykisk funktionsnedsättning behöver vård och stödinsatser från samhället INNEHÅLL Syfte 3 Mål 3

Läs mer

Socialnämndens Verksamhetsplan 2016-2018

Socialnämndens Verksamhetsplan 2016-2018 ÖVERTORNEÅ KOMMUN Stöd- och omsorgsförvaltningen Socialnämndens Verksamhetsplan 2016-2018 Förvaltning Ansvarig Fastställd Reviderad Stöd- och Socialnämnden 2015-12-09 90 omsorgsförvaltningen Dnr: 2015-212

Läs mer

LULEÅ KOMMUN. Beredningen. Arbetsutskottet 2006-11-15 563 2. Socialnämnden 2006-11-24 98 3

LULEÅ KOMMUN. Beredningen. Arbetsutskottet 2006-11-15 563 2. Socialnämnden 2006-11-24 98 3 Arbetsutskottet 2006-11-15 563 2 Socialnämnden 2006-11-24 98 3 Länsstyrelsen, Verksamhetschefer, enhetschefer stab, sektionschefer Dnr 2005/109 732 Anhörigstöd för personer som vårdar äldre anhöriga/ närstående

Läs mer

Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad

Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad Plan Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte och omfattning... 3 Leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag...

Läs mer

Social- och omsorgskontoret. Kvalitetsrapport. Äldreomsorgsnämnden 2014. Upprättad 2015-02-10 Dnr 14/084

Social- och omsorgskontoret. Kvalitetsrapport. Äldreomsorgsnämnden 2014. Upprättad 2015-02-10 Dnr 14/084 Social- och omsorgskontoret Kvalitetsrapport Äldreomsorgsnämnden 2014 Upprättad 2015-02-10 Dnr 14/084 Innehåll 1. Inledning...3 2. Redovisning Lex Sarah...3 3. Redovisning avvikelser, klagomål och synpunkter...4

Läs mer

Verksamhetsuppföljning 2007. Inom vård och omsorg. Simrishamns kommun

Verksamhetsuppföljning 2007. Inom vård och omsorg. Simrishamns kommun Socialförvaltningen Verksamhetsuppföljning 2007 Inom vård och omsorg Simrishamns kommun ADRESS: 272 80 Simrishamn BESÖK: Stenbocksgatan 24 TELEFON: 0414-81 94 00 FAX: 0414-174 17 E-POST: social@simrishamn.se

Läs mer

Kvalitetsdokument Avdelningen för LSS-verksamhet

Kvalitetsdokument Avdelningen för LSS-verksamhet Kvalitetsdokument Avdelningen för LSS-verksamhet Ledningsorganisation Styrsystem och styrprinciper Brukarinflytande Avvikelser och Klagomål Dokumentation Mål och Värderingar Systematiskt förbättringsarbete

Läs mer

Äldreomsorgsplan för Finspångs kommun 2010-2015

Äldreomsorgsplan för Finspångs kommun 2010-2015 Äldreomsorgsplan för Finspångs kommun 2010-2010-02-08 1:0 REMISSUPPLAGA Äldreomsorgsplan för Finspångs kommun 2010- Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: post@kommun.finspong.se

Läs mer

Uppdragsplan 2010 för vård- och omsorgsnämnden

Uppdragsplan 2010 för vård- och omsorgsnämnden Uppdragsplan 2010 för vård- och omsorgsnämnden Uppdragsplan 2010 för vård- och omsorgsnämnden Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2010 ange politiska vägval, mål och strategier

Läs mer

1 (13) ÄLDREOMSORGSPLAN för Nordmalings kommun år 2006-2011

1 (13) ÄLDREOMSORGSPLAN för Nordmalings kommun år 2006-2011 1 (13) ÄLDREOMSORGSPLAN för Nordmalings kommun år 2006-2011 Socialnämnden Den 24 mars 2009, 97 Dnr 08/SN066 730 Kommunfullmäktige Den 22 juni 2009, 41 Dnr KS 2009-124 - 730 2 Äldreomsorgsplanen för Nordmalings

Läs mer

Åtgärdsprogram för att få verksamhet och ekonomi i balans. Överlag betonar socialnämnden vikten av återhållsamhet i verksamheten.

Åtgärdsprogram för att få verksamhet och ekonomi i balans. Överlag betonar socialnämnden vikten av återhållsamhet i verksamheten. Åtgärdsprogram för att få verksamhet och ekonomi i balans Överlag betonar socialnämnden vikten av återhållsamhet i verksamheten. Åtgärder godkända av socialnämnden Inhyrd sjukvårdspersonal minskas och

Läs mer

Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun

Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun År 2012 Enhet: Socialförvaltning Datum och ansvarig för innehållet 20130220 Agneta Stenqvist Dnr: SON 2013-66-709 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden (BAS)

Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden (BAS) STYRDOKUMENT 1(9) Beteckning Dnr Bas 2013/129 Godkänd/ansvarig Budgetförslag 1, 2014 Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden (BAS) Uppdraget Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2013 KERSTIN CARLSSON 20140311 1 Inledning Den 1 januari 2011 trädde Patientsäkerhetslagen 2010:659 i kraft. Syftet med lagen är att främja hög patientsäkerhet

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Budget 2014, Plan 2015-16

Vård- och omsorgsnämnden Budget 2014, Plan 2015-16 Vård- och omsorgsnämnden, -16 Ordförande: Mikael Ottosson Förvaltningschef: Anne Simmasgård -03-04 Ekonomisk sammanställning Driftredovisning per slag tkr exkl prisutv. exkl prisutv. Verksamhetens intäkter

Läs mer

Hemvården. Kävlinge kommun. e kommun

Hemvården. Kävlinge kommun. e kommun Hemvården Kävlinge kommun e kommun Hemvården - stöd och hjälp när du behöver det Hemvården vänder sig till dig som till följd av ålder, funktionshinder eller sjukdom har svårt att klara din vardag på egen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun

Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-01-12 Birgitta Olofsson Ann Karlsson Monika Bondesson VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG ADRESS Stadshuset 442 81 Kungälv

Läs mer

Uppdragsbeskrivning - Anhörigstöd i stadsdel öster äldreomsorg Borås

Uppdragsbeskrivning - Anhörigstöd i stadsdel öster äldreomsorg Borås Uppdragsbeskrivning - Anhörigstöd i stadsdel öster äldreomsorg Borås Enligt socialtjänstlagen (SoL) ska socialnämnden erbjuda stöd för att underlätta för personer som vårdar en närstående som är långvarigt

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2012-02-29 2 SN 22 Dnr 25.12 700 Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS, ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar

Läs mer

Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning

Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2015 Reviderad 2015-04-14 Omsorg är vår uppgift! Åldrande och funktionsnedsättningar kan orsaka svårigheter på många olika sätt. Ibland behövs det

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grännäs strands Vårdboende i Valdemarsvik

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grännäs strands Vårdboende i Valdemarsvik 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grännäs strands Vårdboende i Valdemarsvik 150122 Grännäs Strands Vårdboende / Åsa Högö VC, Christina Witalisson SSK, Malin Hansson SSK. 1/11 Innehållsförteckning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Vardaga Ånestad vårdboende DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logo- Patientsäkerhetsberättelse typ för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. LEDNINGS- OCH YRKESANSVAR

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. LEDNINGS- OCH YRKESANSVAR Region Stockholm Innerstad Sida 1 (11) 2014-05-16 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. Sida 2 (11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivaren Emmaboda kommun 2011

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivaren Emmaboda kommun 2011 Socialförvaltningen Ann-Britt Christensen MAS Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivaren Emmaboda kommun 2011 Den nya patientsäkerhetslagen trädde i kraft 1 januari 2011. Syftet med lagen är att minska

Läs mer

Uppföljning. Enheten för personligt stöd

Uppföljning. Enheten för personligt stöd Uppföljning Enheten för personligt stöd Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Uppföljning... 3 2.1 Organisation och ledning... 3 2.2 Personal... 4 2.3 Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 20:9...

Läs mer

Utvecklingsprogram för vård- och omsorgsnämndens verksamheter 2012-2015

Utvecklingsprogram för vård- och omsorgsnämndens verksamheter 2012-2015 Utvecklingsprogram för vård- och omsorgsnämndens verksamheter 2012-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Styrning... 3 Vision 2025... 3 Omvärldsanalys... 4 Befolkningsprognos... 7 Utvecklingsinriktning...

Läs mer

Omsorgsförvaltningen Karlshamn

Omsorgsförvaltningen Karlshamn Omsorgsförvaltningen Karlshamn Karlshamns kommun 31 143 invånare 491 km² 63 inv/km² Socialnämnd 7 ledamöter Omsorgsnämnd 11 ledamöter Förvaltningschef Annelie Myrbeck Medicinskt Verksamhet Verksamhet Verksamhet

Läs mer

Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län 1 Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av hälso- och

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2010-10-27 2 SN 128 Dnr 136.10 700 Upphävande föreskrifter om tvångs- och skyddsåtgärder, muntlig information Den 15 juni 2010 upphörde Socialstyrelsens kungörelse (SOSFS 1980:87) med föreskrifter

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare BURLÖVS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2012-02-21 Ninette Hansson tf Medicinskt ansvarig sjuksköterska Mallen är framtagen

Läs mer

Äldrenämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019

Äldrenämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019 1 Äldrenämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019 Nämndens prioriterade frågor och utmaningar 2016 2017 Befolkningsutvecklingen är den enskilt viktigaste faktorn när det gäller behov av äldreomsorgsinsatser.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Falkenbergs kommun 2012

Patientsäkerhetsberättelse för Falkenbergs kommun 2012 Patientsäkerhetsberättelse för 2012 Datum:2013-03-01 Sophia Lehnberg, MAS Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet Struktur

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-11 Yvonne Petersson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall

Läs mer

Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2010. Socialnämnden

Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2010. Socialnämnden Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2010 Socialnämnden VERSAMHETSUPPFÖLJNING FÖRVALTNINGSCHEFENS SAMMANFATTNING Socialnämnden redovisar ett överskott på 5 400 tkr gentemot budget. En del av förklaringen

Läs mer

Uppdragshandling för delprojektet Demens 1/stimulansmedel. Bildandet av ett tvärprofessionellt demensteam

Uppdragshandling för delprojektet Demens 1/stimulansmedel. Bildandet av ett tvärprofessionellt demensteam Uppdragshandling för delprojektet Demens 1/stimulansmedel. Bildandet av ett tvärprofessionellt demensteam OMVÄRLDSANALYS Att drabbas av en demenssjukdom innebär att drabbas av obotlig och långvarig sjukdom

Läs mer

Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS

Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS 2014-12-09 Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS Uppföljningen avser: Ångbåtens serviceboende Adress: Ångbåtsvägen 10 C Utförare: Produktion Omsorg Verksamhetschef: Elisabeth Bisaillon,

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Datum Socialförvaltningen 2015-10-27 VERKSAMHETSPLAN Diarienummer Diarieplan 2015/95 701 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Beslutat av socialnämnden 2013-11-19, 116. Reviderat av socialnämnden

Läs mer

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Daglig verksamhet/sysselsättning. Vuxenförvaltningen 2012-01-01

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Daglig verksamhet/sysselsättning. Vuxenförvaltningen 2012-01-01 Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Daglig verksamhet/sysselsättning Vuxenförvaltningen 2012-01-01 Innehåll 1. Överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och utförarverksamheten... 1 2. Parter... 1

Läs mer

STRATEGI FÖR FUNKTIONSHINDEROMRÅDET 2014-2016

STRATEGI FÖR FUNKTIONSHINDEROMRÅDET 2014-2016 LULEÅ KOMMUN STRATEGI Version 1 (7) 2014-03-18 0.7 STRATEGI FÖR FUNKTIONSHINDEROMRÅDET 2014-2016 Luleåborna är jämställda, har jämlika förutsättningar för hälsa och välfärd och är delaktiga i samhällsutvecklingen.

Läs mer

Kommunövergripande tillsyn av äldreomsorgen i Västra Götalands län 2005-2008 Anhörigstöd

Kommunövergripande tillsyn av äldreomsorgen i Västra Götalands län 2005-2008 Anhörigstöd Kommunövergripande tillsyn av äldreomsorgen i Västra Götalands län 2005-2008 Anhörigstöd Rapport 2009:08 Rapportnr: 2009:08 ISSN: 1403-168X Rapportansvarig: Socialkonsulent Britt Johansson Utgivare: Länsstyrelsen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse Omsorgsnämnden år 2014 Dnr 2015-104-790 Innehåll 1 Sammanfattning 7 1.1 Hemsjukvård... 7 1.2 Senior Alert... 7 1.3 Efterlevandesamtal... 8 1.4 Smärtskattning... 8 1.5 Hygien...

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-26 Ida Björkman Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges

Läs mer

Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Dennis Byberg (M) Karl Persson (SD) Ulla Lundh (S)

Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Dennis Byberg (M) Karl Persson (SD) Ulla Lundh (S) Sammanträdesdatum Sida 1/14 Plats och tid Sammanträdesrummet, Dalavägen 12 (gamla apotekshuset) kl 13:00 14:20 Beslutande Övriga Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Dennis Byberg (M) Karl Persson

Läs mer

Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-02-29 1 (1) 35 KS/2016:51. Handlingsplan för e-hälsa i Östergötland 2016-2017

Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-02-29 1 (1) 35 KS/2016:51. Handlingsplan för e-hälsa i Östergötland 2016-2017 Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-02-29 1 (1) Sida 35 KS/2016:51 Handlingsplan för e-hälsa 2016-2017 Kommunerna och Region Östergötland bedriver sedan några år tillbaka

Läs mer

Sammanfattning. Förslaget till ny äldreomsorgsplan för Eslövs kommun år 2001 2006 innehåller följande rubriker:

Sammanfattning. Förslaget till ny äldreomsorgsplan för Eslövs kommun år 2001 2006 innehåller följande rubriker: Sven-Erik Andersson T.f. Verksamhetschef Sammanfattning Förslaget till ny äldreomsorgsplan för Eslövs kommun år 2001 2006 innehåller följande rubriker: Mål för Eslövs kommuns äldreomsorg. Valfrihet i äldreomsorgen.

Läs mer

Granskning av enheterna för personlig assistans

Granskning av enheterna för personlig assistans TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2010-03-15 Socialförvaltningen Maria Johansson, kvalitetsinspektör 1 (7) Diarienr 0004/10-013 Granskning av enheterna för personlig assistans Beslut Tillsynen avslutas Socialförvaltningen

Läs mer

LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77)

LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77) 1(11) Vård- och omsorgsförvaltningen Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Årjäng den 28 juni 2010 kl 10.30 15.30 lunchuppehåll 12.30-13.30 Beslutande Rolf Emanuelsson, ordf FP Annika Holmstrand C Lotta

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse 1(10) Omsorgsförvaltningen Patientsäkerhetsberättelse År 2015 Datum och ansvariga för innehållet 2016-03-11 rev. ON 2016-03-31 Maja Sandström-Olsson MAS, Anneli Flink MAR Verksamhetschefer Hälso- och sjukvård

Läs mer

Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Dennis Byberg (M) Maj Stenson (FP) tj ers

Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Dennis Byberg (M) Maj Stenson (FP) tj ers 1( 12) Plats och tid, Socialkontoret, Hagfors, kl 09:00-10.15 ande Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Dennis Byberg (M) Maj Stenson (FP) tj ers

Läs mer

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången.

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången. Överenskommelse om samverkan mellan Region Östergötland och Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Motala, Mjölby, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Vadstena, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshögs kommun, avseende

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Vardaga Ullstämma servicehus DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logotyp Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011. Eskilstuna kommun. Granskning av anhörigstöd

Revisionsrapport / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011. Eskilstuna kommun. Granskning av anhörigstöd Revisionsrapport / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011 Eskilstuna kommun Granskning av anhörigstöd Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVAREN EMMABODA KOMMUN 2014

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVAREN EMMABODA KOMMUN 2014 Socialnämnden 2015-03-01 PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVAREN EMMABODA KOMMUN 2014 Handläggare: Ann-Britt Christensen, Medicinskt ansvarig sjuksköterska Upprättad: 2015-03-01 BAKGRUND Patientsäkerhetslagen(SFS

Läs mer

Riktlinjer för specialiserad sjukvård i hemmet SSIH

Riktlinjer för specialiserad sjukvård i hemmet SSIH 1(9) Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Riktlinjer för specialiserad 1.0 Riktlinjer sjukvård i hemmet, SSIH Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Hälso- och sjukvård Utfärdande enhet: Målgrupp:

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Saltsjöbadens Sjukhus

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Saltsjöbadens Sjukhus 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Saltsjöbadens Sjukhus Datum och ansvarig för innehållet Eva Magnusson KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF 2014-09-29 Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner

Läs mer

Sundsvalls Anhörigstrategi. Kortversion

Sundsvalls Anhörigstrategi. Kortversion Sundsvalls Anhörigstrategi Kortversion oktober 2011 Innehållsförteckning 1 Sundsvalls Anhörigstrategi...3 1.1 Anhörigstödet idag!...3 2 Det här ska vi utveckla!...4 2.1 Anhöriga med olika behov av stöd

Läs mer

Omsorgsplan 2014 2020

Omsorgsplan 2014 2020 Omsorgsplan 2014 2020 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-05-26, 67 Dnr KS 2013/491 1 Innehåll Sammanfattning sid 3 Inledning sid 4 Målgrupp sid 5 Insatser enligt LSS, utvecklingen under de senaste sex

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2011 2012-02-28 Anneli Kinnunen Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier

Läs mer

Handlingsplan för. Palliativ vård vid livets slut i Vilhelmina

Handlingsplan för. Palliativ vård vid livets slut i Vilhelmina Handlingsplan för Palliativ vård vid livets slut i Vilhelmina Bild: Ulla-Britt Granberg 2010 Vilhelmina kommun Vilhelmina sjukstuga Innehållsförteckning 1. Målsättning 2. Bakgrund 3. Syfte med handlingsplanen

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2015-02-16 SN-2015/6 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

NYANSTÄLLD I GÄLLIVARE KOMMUN

NYANSTÄLLD I GÄLLIVARE KOMMUN NYANSTÄLLD I GÄLLIVARE KOMMUN VÄLKOMMEN TILL SOCIALFÖRVALTNINGEN Vi vill med detta informationshäfte ge Dig en sammanfattning av det som vi tycker är av betydelse att känna till som anställd hos oss. Vi

Läs mer

Revidering av riktlinjer utifrån Socialpsykiatri

Revidering av riktlinjer utifrån Socialpsykiatri 1 Datum Vårt diarienummer Sida 2015-11-05 2015/37656 1(7) Er beteckning Vår adress Adress Besöksadress Röda vägen 50 Handläggare, telefon, e-post Mette Gabrielsen 0243-736 69 mette.gabrielsen@borlange.se

Läs mer

Ajournering mellan 5 och 6 kl. 14.35 14.55

Ajournering mellan 5 och 6 kl. 14.35 14.55 Omsorgsnämnden 2014-02-05 1(17) Plats och tid Förvaltningskontoret, Gärdesvägen 4, Alvesta 5 februari 2014 kl. 13.15 16.10 Ajournering mellan 5 och 6 kl. 14.35 14.55 Justerade paragrafer 1-14 Beslutande

Läs mer

KART- LÄGGNING. Ej verkställda beslut och domar enligt LSS och SoL. Handikappomsorg. Årsskiftet 2005/06. ISSN 1400-0792 Dnr.

KART- LÄGGNING. Ej verkställda beslut och domar enligt LSS och SoL. Handikappomsorg. Årsskiftet 2005/06. ISSN 1400-0792 Dnr. KART- LÄGGNING ISSN 1400-0792 Dnr. 701-762-2006 Ej verkställda beslut och domar enligt LSS och SoL Handikappomsorg Årsskiftet 2005/06 SAMMANFATTNING Under året som gått har antalet beslut och domar som

Läs mer

Värmdö kommun. Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport. Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10

Värmdö kommun. Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport. Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10 ABCD Värmdö kommun Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 2 2. Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Syfte

Läs mer

Riktlinje för anhörigstöd

Riktlinje för anhörigstöd Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler > > Styrdokument Riktlinje för anhörigstöd ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2015-11-25, 275 ANSVAR UPPFÖLJNING: Socialchef GÄLLER TILL OCH MED: 2018 Våra

Läs mer

Ekonomi och verksamhet 2015

Ekonomi och verksamhet 2015 Ekonomi och verksamhet 2015 Funktionsnedsättning LSS-verksamheten ställs inför nya utmaningar med äldre brukare som har utökade behov samtidigt som den yngre generationen ställer allt högre krav på sin

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir Datum och ansvarig för innehållet Februari 2015 Pia Henriksson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Kvalitetspolicy för äldre- och handikappomsorgen i Nyköpings kommun.

Kvalitetspolicy för äldre- och handikappomsorgen i Nyköpings kommun. Kvalitetspolicy för äldre- och handikappomsorgen i Nyköpings kommun. Kvalitetspolicyn är framtagen av en arbetsgrupp bestående av ledamöter från Äldre- och handikappnämnden och representanter från verksamheterna.

Läs mer

Överenskommelser om vård och omsorg för äldre, KSLrekommendation

Överenskommelser om vård och omsorg för äldre, KSLrekommendation SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-12-14 AN-2015/369.103 1 (4) HANDLÄGGARE Nilsson, Sofia Sofia.Nilsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämden Överenskommelser om vård

Läs mer

Samverkansöverenskommelse med Landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning

Samverkansöverenskommelse med Landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning UTDRAG 1 (1) Sammanträdesdatum 2013-10-22 Socialnämnden 195 Samverkansöverenskommelse med Landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning Dnr SN 2012/0684 Handlingar Tjänsteskrivelse daterad

Läs mer

Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen

Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen Inledning Nattpatrullen består i nuläget av 12 anställda. Det åtgår 10,4 årsarbetare för att täcka 50 timmar per natt sju dagar i veckan samt arbetsplatsträff

Läs mer

AVLÖSARSERVICE i hemmet LSS INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj 2011 ( 62) Gäller from 1 januari 2012

AVLÖSARSERVICE i hemmet LSS INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj 2011 ( 62) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-11 Beställarenheten Dnr VON 94/11 AVLÖSARSERVICE i hemmet LSS INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj 2011 ( 62) Gäller from 1 januari 2012 Utförare

Läs mer

Riktlinjer Egenvård i Halland

Riktlinjer Egenvård i Halland När? Hur? Egenvård Var? Varför? Riktlinjer Egenvård i Halland Gäller f.o.m 2011-03-01 1 Innehållsförteckning Inledning... 4 Definition av egenvård... 4 Bedömning... 4 Riskanalys... 4 Läkemedel... 4 Dokumentation...

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem Datum och ansvarig för innehållet 2016-03-01 Marja Gesslin, Verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån

Läs mer

Fördjupad uppföljning av Knivsta kommuns hemtjänst utförd i egen regi SN-2015/371

Fördjupad uppföljning av Knivsta kommuns hemtjänst utförd i egen regi SN-2015/371 Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-05-19 52 Fördjupad uppföljning av Knivsta kommuns hemtjänst utförd i egen regi SN-2015/371 Beslut Arbetsutskottet beslutar föreslå socialnämnden att

Läs mer

Socialnämndens verksamhetsplan med styrkort 2015-2017 Ordförande: Rita Poromaa (s) Ledamöter: 9 st + ersättare Förvaltningschef: Marika Rissanen-Korpi

Socialnämndens verksamhetsplan med styrkort 2015-2017 Ordförande: Rita Poromaa (s) Ledamöter: 9 st + ersättare Förvaltningschef: Marika Rissanen-Korpi 1 (7) Dokumentnamn Verksamhetsplan med styrkort 2015-2017 Dokumenttyp Diarienummer Plan för socialnämnden SN2014:154 113 Beslutad av Kontrollstation Socialnämnden Socialförvaltningen Beslutad Giltighetstid

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Bäckagården.

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Bäckagården. 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Bäckagården. Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-06 Agneta Nilsson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Samverkansgruppen går igenom protokollet från föregående möte. De ärenden där det finns något ny information är;

Samverkansgruppen går igenom protokollet från föregående möte. De ärenden där det finns något ny information är; Minnesanteckningar från samverkan Avdelningsnivå 2015-09-29 Närvarande: Åsa Israelsson, Sture Veräjä, Kicki Kvarnström, Peder Hansson, Lena Sjölin, Lilliann Carlstén, Kommunal, Anne Andersson, Kommunal,

Läs mer

Hammarö kommun. Bilaga till Samgranskning äldreomsorg och läkemedel. Advisory Offentlig sektor KPMG AB 2015-02-02 Antal sidor: 4

Hammarö kommun. Bilaga till Samgranskning äldreomsorg och läkemedel. Advisory Offentlig sektor KPMG AB 2015-02-02 Antal sidor: 4 Bilaga till Samgranskning äldreomsorg och läkemedel Advisory Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 4 2015 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the Organisation Folkmängden

Läs mer

Verksamhetsberättelse för vård- och omsorgsförvaltningen

Verksamhetsberättelse för vård- och omsorgsförvaltningen VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lena Andréasson, vård- och omsorgschef Vård- och omsorgsnämndens handling nr 6/2008 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VOF 2007 1 (5) Verksamhetsberättelse för vård- och omsorgsförvaltningen

Läs mer

Det skänker både glädje och trygghet att hjälpa en närstående, men det kan även skapa känslor av oro och trötthet.

Det skänker både glädje och trygghet att hjälpa en närstående, men det kan även skapa känslor av oro och trötthet. P Å G O T L A N D Det skänker både glädje och trygghet att hjälpa en närstående, men det kan även skapa känslor av oro och trötthet. Du som hjälper och stödjer en make, maka, förälder, barn, vän eller

Läs mer

Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17

Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17 Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17 Socialdepartementet Enheten för sociala tjänster Ämnesråd Gert Knutsson Telefon 08-405 33 27 Mobil 070-660 56 50 E-post gert.knutsson@social.ministry.se

Läs mer

kartläggning av hemsjukvården i Sverige Indikatorer vården och omsorgen om äldre personer Marianne Lidbrink, Äldreenheten, Socialstyrelsen

kartläggning av hemsjukvården i Sverige Indikatorer vården och omsorgen om äldre personer Marianne Lidbrink, Äldreenheten, Socialstyrelsen Hemsjukvård i förändringf kartläggning av hemsjukvården i Sverige Indikatorer vården och omsorgen om äldre personer Marianne Lidbrink, Äldreenheten, Socialstyrelsen Hemsjukvård i förändringf Uppdraget:

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING PRODUKTION OMSORG

VERKSAMHETSBESKRIVNING PRODUKTION OMSORG 2014-04-28 VERKSAMHETSBESKRIVNING PRODUKTION OMSORG VERKSAMHETSUPPGIFT Gemensamt för produktionen av kommunal omsorg är att erbjuda en verksamhet där den enskilde förutom ett professionellt bemötande ska

Läs mer

Avtalsuppföljning vid Seminariegatans gruppbostad, bostad med särskild service LSS

Avtalsuppföljning vid Seminariegatans gruppbostad, bostad med särskild service LSS OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Charlotta Larsson 2015-02-02 OSN-2015-0102 Omsorgsnämnden Avtalsuppföljning vid Seminariegatans gruppbostad, bostad med särskild service LSS Förslag

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-05-07

PROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-05-07 1 (17) Paragrafer 59-75 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset kl 18.00-21.10 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Hans-Bertil Sinclair(m), ordförande Janeth Nilsson-Norén

Läs mer