MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET"

Transkript

1 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den COM(2016) 23 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Åtgärdspaket mot skatteflykt: Nästa steg i riktning mot effektiv beskattning och ökad transparens i EU {SWD(2016) 6 final} SV SV

2 1. RÄTTVIS OCH EFFEKTIV FÖRETAGSBESKATTNING: EN HÖRNSTEN PÅ DEN INRE MARKNADEN Tanken med den inre marknaden är att tillåta fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer, och det är en av EU:s största framgångar. Den minskar byråkratin för yrkesverksamma och företag som bedriver verksamhet över gränserna. Den ger ett större utbud och lägre priser för konsumenterna. Den ger möjlighet att resa, bo, arbeta och studera vart man vill. Kommissionen har därför satt som en prioritet att utveckla en djupare och mer rättvis inre marknad, vilket är grundläggande för att skapa en blomstrande ekonomi som gynnar alla. Såsom anges i handlingsplanen från juni 2015 för ett rättvist och effektivt system för bolagsbeskattning i EU 1, behöver en sund inre marknad ett rättvist, effektivt och tillväxtvänligt bolagsskattesystem, som bygger på principen att företagen bör betala skatt i det land där vinsterna görs. Aggressiv skatteplanering urholkar denna princip. Merparten av företagen utnyttjar inte aggressiv skatteplanering och får en konkurrensnackdel i förhållande till de företag som utnyttjar denna. Dessa företags aggressiva beteende snedvrider prissignaler och gör det möjligt för dem att gynnas av lägre kapitalkostnader, vilket skapar orättvisa konkurrensvillkor på den inre marknaden. Små och medelstora företag påverkas särskilt av detta fenomen. Under tiden drabbas medlemsstaterna av betydande inkomstbortfall på grund av vissa företags aggressiva skatteplanering. Andra mindre aggressiva, mindre rörliga skattebetalare måste då bära en tyngre skattebörda. När Europa återhämtar sig från den svåra ekonomiska krisen är det förståeligt att medborgarna är upprörda över att de tvingas bära en tyngre skattebörda medan vissa företag undviker att betala sin rättmätiga del, vilket ibland sker med de nationella regeringarnas frivilliga eller ofrivilliga medverkan. Denna ojämna fördelning av bördan urholkar en rättvis beskattning, minskar generellt skattebetalarnas motivation och hotar det sociala kontraktet mellan medborgarna och deras regeringar. Europaparlamentet, som uppmärksammar EUmedborgarnas farhågor, kräver att dessa metoder ska upphöra. Medlemsstaterna instämmer och förstår att om de vill ha en starkare inre marknad kan inte beskattning utelämnas. Ett samordnat tillvägagångssätt för att genomföra tillväxtfrämjande skattesystem och motverka gränsöverskridande problem är väsentligt för en väl fungerande inre marknad, en framgångsrik kapitalmarknadsunion och för att dra till sig ett inflöde av investeringar till EU. Medlemsstaterna medger nu detta och har krävt ett slut på aggressiv skatteplanering 2. Detta kräver en gemensam strategi på EUnivå eller införandet av allmänna och specifika bestämmelser mot skatteflykt i unionen, som omfattar både interna åtgärder och gemensamma insatser mot externa hot för urholkning av skattebasen ation/com_2015_302_en.pdf 2

3 2. AGGRESSIV SKATTEPLANERING: ETT GLOBALT PROBLEM SOM KRÄVER LÖSNINGAR PÅ EU-NIVÅ OCH GLOBAL NIVÅ Unilaterala åtgärder från medlemsstaternas sida skulle inte på ett adekvat sätt kunna hantera problemet med aggressiv skatteplanering och skulle ge upphov till problem. På en inre marknad grundad på fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital, kan åtgärder mot överföring av vinster som inte är samordnade göra mer skada än nytta. Olika nationella tillvägagångssätt för att hantera detta gränsöverskridande problem kan skapa kryphål för aggressiva skatteplanerare. Bestämmelser i en medlemsstat kan undergräva ändamålsenligheten hos bestämmelserna i andra medlemsstater. Dessutom kan ett tillvägagångssätt som inte är samordnat skapa osäkerhet och administrativa bördor för företagen. Ett tillvägagångssätt som inte är samordnat kan fortsätta att uppmuntra medlemsstaterna till att inte reagera på optimal nivå. I vissa fall är medlemsstaterna motvilliga att agera, eftersom de är rädda för den konkurrensnackdel som detta kan medföra. Vissa medlemsstater svarar i stället på problemet genom att intensifiera sina insatser för att dra till sig eller behålla multinationella företags vinster på sina egna territorier ibland genom förmånliga skattesystem eller enskilda skattebesked som ger en selektiv fördel, vilket står i strid med EU:s regler om statligt stöd. Skadlig skattekonkurrens tenderar dock att skapa större incitament för företagen att överföra vinster, samtidigt som medlemsstaternas totala skatteinkomster fortsätter att minska och de avleds från tillväxtfrämjande skattepolitik. Medan förmånsordningar och enskilda skattebesked för närvarande är föremål för riktade efterlevnadsåtgärder enligt reglerna om statligt stöd, måste dessa kompletteras med lagstiftningsåtgärder. Aggressiv skatteplanering är ett globalt problem som kräver lösningar på EU-nivå och internnationell nivå Många medlemsstater medger nu att ensidiga åtgärder inte räcker till. Det råder stor enighet om att det behövs en samordnad reaktion på problemet med aggressiv skatteplanering för att garantera likvärdiga konkurrensvillkor på skatteområdet. 3. DET FINNS INTE TID FÖR ETT SCENARIO MED OFÖRÄNDRADE FÖRHÅLLANDEN: BEHOV AV POLITISK VILJA OCH RÄTTSSÄKERHET Kommissionens meddelande av den 17 juni 2015 En rättvis och effektiv företagsbeskattning i Europeiska unionen: 5 nyckelområden för handling lade grunden för åtgärderna mot aggressiv skatteplanering. Den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen är ett centralt inslag i handlingsplanen, eftersom den i grunden skulle reformera företagsbeskattningen och ge en övergripande lösning på problemet med överföring av vinster i Europa. Den skulle också skapa ett bättre skatteklimat för företagen och minska skattebördan. I avvaktan på antagandet av det kommande reviderade förslaget om den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen angavs andra kortsiktiga åtgärder i handlingsplanen från juni 2015, som syftade till att säkerställa en effektiv beskattning där vinsterna genereras, vilket skapar ett bättre skatteklimat för företagen, genom ytterligare framsteg i fråga om skattetransparens och stärkta EUverktyg för samordning. Dessa åtgärder har en nära koppling till G20-ländernas och OECD:s projekt om urholkning av skattebasen och överföring av vinster (BEPS) som fortfarande pågick när handlingsplanen offentliggjordes. Sedan dess har goda framsteg 3

4 gjorts vad gäller många av dessa insatser. På vissa områden i handlingsplanen var insatserna på EU-nivå beroende av att G20-ländernas och OECD:s projekt slutfördes. Rapporter från G20-länderna och OECD 3 offentliggjordes i oktober 2015 och medlemsstaterna väntas nu genomföra många av dessa rekommendationer på ett sätt som är förenligt med EU-lagstiftningen. Många medlemsstater har meddelat att de avser att genomföra dessa lösningar så snart som möjligt, men att det finns en risk för att de kommer att göra så på olika sätt eller ha olika tolkningar av OECD:s BEPS-åtgärder. Detta räcker inte. I EU måste åtgärder som motverkar skatteflykt vidtas på ett tydligt och sammanhängande sätt för att stärka medlemsstaternas gemensamma ståndpunkt mot skatteflykt, med bibehållen respekt för fördragets friheter och EU:s konkurrenskraft. EU kan och bör göra mer för att säkra att medlemsstaterna utvecklar en gemensam standard. EU har verktyg till sitt förfogande som kan användas för att säkerställa att åtgärder som motverkar skatteflykt genomförs på ett samordnat sätt i alla medlemsstater, och att de stärker varandras skydd mot missbruk, och ger företagen ökad rättssäkerhet. EU kan framför allt garantera en gemensam strategi genom antagandet av rättsliga instrument. Detta är lämpligt under vissa omständigheter, exempelvis om skyddsåtgärder hör till den nationella lagstiftningen. Lagstiftningen kan innehålla en viss flexibilitet, som gör det möjligt för medlemsstaterna att ta hänsyn till sina olika förutsättningar, men den skulle åtminstone kunna säkerställa att en minimistandard införs i hela unionen. EUlagstiftningen skulle bidra till likvärdiga konkurrensvillkor på skatteområdet för medlemsstaterna och begränsa de snedvridningar som skadar den inre marknaden. I andra fall kan lagstiftningen vara olämplig, till exempel om den avser skatteavtal. I dessa fall kan en rekommendation från kommissionen vara ett bättre sätt att ge vägledning om en strategi som är förenlig med EU-lagstiftningen. På andra områden kan det vara lämpligt att använda andra verktyg som står till vårt förfogande inom EU, såsom det gemensamma forumet för internprissättning, uppförandekoden för företagsbeskattning eller gruppen kallad plattformen för god förvaltning i skattefrågor. Åtgärder krävs nu för att utveckla ett företagsskatteklimat i EU som främjar en konkurrenskraftig och tillväxtvänlig ekonomi. Ju längre man väntar desto högre blir risken att det uppstår synsätt som skiljer sig åt, skapar administrativa bördor och osäkerhet för företagen och skadar den inre marknaden. Det finns ingen orsak till dröjsmål. Medlemsstaterna har undersökt dessa frågor både på djupet och ingående, både inom EU och i OECD. Under denna process har man genomfört omfattande samråd med företag, icke-statliga organisationer och yrkesgrupper, som har lämnat sina synpunkter. Europaparlamentet har lämnat sina rapporter om aggressiv skatteplanering. Alla delarna har nu lagts fram. Det är dags att gå från ord till handling. 4. EFFEKTIV BESKATTNING: SÄKERSTÄLLA ATT SKATT BETALAS DÄR VÄRDET SKAPAS Såsom fastställdes i handlingsplanen från juni 2015 bör företag som gynnas av den inre marknaden och genererar vinster där betala skatt på dessa vinster inom EU, där verksamheten äger rum. Det står emellertid klart att vissa företag har avbrutit 3 4

5 denna koppling och flyttar vinsterna från den plats där de skapas till medlemsstater som erbjuder låga skattesatser och förmånliga skattesystem och till tredjeländer, utan koppling till platsen för den verkliga ekonomiska verksamheten. Vissa av de incitament som erbjuds till utvalda företag kan bryta mot EU:s regler för statligt stöd och kan därigenom motverkas genom kontroll av statligt stöd. Kommissionen har aktivt följt upp de fall där dessa bestämmelser har överträtts. Samtidigt utnyttjar man vid aggressiva skatteplaneringsmetoder ofta mer omfattande systembrister, såsom bristande överensstämmelse mellan nationell skattelagstiftning, samt EU:s befintliga lagstiftning om bolagsbeskattning 4, för att betala en låg effektiv skattesats (eller ingen skatt alls) på den ort där vinsten genererats. Europaparlamentet, många medlemsstater och berörda parter har krävt en ändring, varför ett åtagande för att sörja för en effektiv beskattning av vinster i EU var centralt i handlingsplanen från juni EU har olika instrument till sitt förfogande för att föra denna agenda och framsteg har redan gjorts vad gäller ett antal initiativ för att garantera en effektiv beskattning av vinster på den inre marknaden. G20-ländernas och OECD:s nya riktlinjer för internprissättning bör bidra till att koppla vinstutdelning till den ekonomiska verksamhet som genererar den. Kommissionen granskade mandatet för det gemensamma forumet för internprissättning (nedan kallat forumet) 5, som redan är djupt engagerat i att undersöka hur man bäst kan följa upp G20- ländernas och OECD:s arbete i BEPS för att utveckla en mer effektiv och konsekvent tillämpning av bestämmelserna inom EU, som återspeglar den inre marknaden. Forumet har upprepade gånger visat sig kunna lämna heltäckande pragmatiska lösningar på problem som uppstår till följd av internprissättningsmetoderna inom EU, och det bör kunna fortsätta att ge resultat. Kommissionen kommer att övervaka medlemsstaternas genomförande av de nya bestämmelserna och överväga om hårdare regler behövs för att förhindra manipulation. Uppförandekodgruppen för företagsbeskattning 6 har etablerat en övervakningsprocess som ska garantera att medlemsstaterna genomför den reviderade strategin när det gäller patentboxar. Om medlemsstaterna inte tillämpar den nya strategin på lämpligt sätt, kommer kommissionen att överväga att införa lagstiftning för att säkerställa dess korrekta genomförande. EU:s finansministrar har diskuterat effektiv beskattning och enats om att kortsiktigt fokusera insatserna på en ny klausul mot missbruk i direktivet om räntor och royalties 7. Detta arbete kommer att fortsätta och kommissionen är övertygad om att en överenskommelse kan nås. Europa har nu möjlighet att gå längre på vissa områden och vidta åtgärder gentemot andra aggressiva skatteplaneringsmetoder som har diskuterats inom

6 OECD och i den interinstitutionella debatten. Båda dessa strukturer diskuteras närmare i det arbetsdokument som åtföljer detta paket och i kommissionens undersökning av aggressiv skatteplanering. OECD och andra EU-institutioner har signalerat följande potentiella ytterligare åtgärder som skulle kunna bidra till att motverka aggressiv skatteplanering: Begränsa ränteavdrag, som är ett av de viktigaste instrumenten för överföring av vinster. Undanröja negativa effekter till följd av bristande överensstämmelse när det gäller hybridarrangemang, så att de inte leder till dubbel utebliven beskattning. Stärka bestämmelser för kontrollerade utländska bolag, som garanterar att vinsterna som överförs till länder med låga eller inga skatter verkligen beskattas. Förstärka bestämmelserna om hur tillgångar beskattas när de överförs till en annan stat (utflyttningsbeskattning). Att hindra undantaget för vissa gränsöverskridande företagsinkomster i avsaknad av effektiv beskattning i den andra staten (överföringsbestämmelser). Införa en EU-omfattande allmän bestämmelse mot missbruk och ändra bestämmelserna för att göra det svårare för företagen att på ett konstlat sätt undvika skattepliktig verksamhet i en medlemsstat eller missbruka skatteavtal (fast driftställe och avtalsmissbruk). En EU-övergripande strategi för dessa åtgärder skulle stärka kopplingen mellan generering av vinster och beskattning i EU. Som ett resultat har rådets diskussioner, sedan offentliggörandet av handlingsplanen, inriktats på att finna en gemensam lösning på dessa frågor och medlemsstaterna har gjort goda framsteg. Dessa diskussioner har förstärkts genom offentliggörande av BEPS-rapporter, som är kopplade till flera av dessa åtgärder. Kommissionen är övertygad om att de gemensamma lösningar som diskuteras i rådet avsevärt skulle förbättra medlemsstaternas förmåga att motverka aggressiv skatteplanering i avvaktan på resultatet av den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen. I handlingsplanen från juni angavs att kommissionen skulle se till att samförstånd kring dessa frågor kan bli rättsligt bindande. Detta paket omfattar därför ett direktiv mot skatteflykt, i vilket man bekräftar detta löfte genom att lägga fram ett lagförslag om de delar som kan genomföras i nationell lagstiftning före det att man enas om och inför en gemensam konsoliderad bolagsskattebas. Det är också ett svar på Europaparlamentets resolutioner om att kommissionen ska lägga fram lagstiftningsförslag om dessa åtgärder för att motverka skatteflykt. Vissa frågor skulle dock inte vara lämpade för ett fristående direktiv. I synnerhet har frågor som är närmare relaterade till skatteavtal inte tagits med i direktivet. En samordnad strategi krävs nu för att förhindra negativa spridningseffekter. Kommissionen lägger därför fram en rekommendation om genomförandet av åtgärder relaterade till fasta driftställen, samt om rapporten från G20-länderna och OECD om missbruk av skatteavtal. I detta sammanhang är kommissionen angelägen om att rapporten från G20-länderna och OECD innehåller klausuler om begränsning av förmåner som ett alternativ, även om det medges att detta kanske inte är lämpligt i alla 6

7 regioner. Dessa klausuler begränsar förmånerna i skatteavtal till enheter som ägs av hemmahörande i bara en enda medlemsstat, och kan därför ses som skadligt för den inre marknaden genom att avskräcka från gränsöverskridande investeringar. Dessa bestämmelser kan bli problematiska för kapitalmarknadsunionen. När medlemsstaterna utformar bestämmelser baserade på alternativet från G20-länderna och OECD om en bedömning av huvudsakligt syfte i sina skatteavtal, bör de göra detta på ett sätt som är förenligt med EU-lagstiftningen. För detta ändamål uppmanas medlemsstaterna att använda den kompletterande text som ingår i rekommendationen. Paketet mot skatteflykt innehåller också ett meddelande som presenterar åtgärder för en mer samordnad EU-strategi för tredjeländer i skattefrågor. Detta kommer att komplettera de åtgärder som redan planerats för att motverka skatteflykt. I paketet undersöks hur EU bättre ska kunna främja internationella standarder för goda styrelseformer globalt och ytterligare stödja tredjeländer när det gäller att uppfylla dessa standarder. I detta meddelande presenteras EU:s uppdaterade kriterier för god samhällsstyrning, i linje med den senaste internationella utvecklingen, som bör ligga till grund för all EU:s externa politik i skattefrågor. Syftet är att förbättra användningen av EU:s internationella avtal för att främja god förvaltning i skattefrågor och förorda mer stöd till utvecklingsländerna på området företagsbeskattning. I linje med det åtagande som gjordes i handlingsplanen från juni 2015, anges i meddelandet också ett nytt EU-förfarande för att bedöma och förteckna tredjeländer för skatteändamål. Detta avspeglar många av de åtgärder som Europaparlamentets TAXE-utskott och ECON-utskott identifierat som avgörande för att motverka aggressiv skatteplanering som involverar tredjeländer. 5. TRANSPARENS: GARANTERA EFFEKTIV TILLGÅNG TILL SKATTEUPPGIFTER Transparens är en viktig faktor för att garantera rättvisare beskattning, både inom EU och internationellt. Medlemsstaterna behöver få tillgång till uppgifter om skatt som har betalats enligt andra jurisdiktioner om de ska kunna motverka aggressiv skatteplanering. I mars 2015 lade kommissionen fram ett förslag för att åstadkomma ytterligare transparens gentemot skattemyndigheterna genom automatiskt informationsutbyte om gränsöverskridande skattebeslut. Förslaget, som antogs av rådet i december 2015, kommer att bidra till ett mer effektivt samarbete mellan skattemyndigheterna och hjälpa regeringarna att bättre skydda sina skattebaser. Mer måste dock göras för att säkerställa en rättvis beskattning på den inre marknaden. Trots det nyligen antagna förslaget om automatiskt informationsutbyte om gränsöverskridande skattebeslut, har skattemyndigheter fortfarande ofta inte tillgång till den information som krävs för att identifiera om företagen på konstlat sätt har överfört avsevärda inkomstbelopp till skatteförmånssystem genom internprissättning eller liknande metoder. G20-länderna och OECD har rekommenderat att länderna ska utbyta mer uppgifter mellan skattemyndigheter, inklusive uppgifter om hur mycket skatt företagen betalar och vilka vinster företagen gör per land. Denna information är viktig för bedömning och revision av de metoder som stora multinationella företag ibland använder sig av. Dessa bestämmelser bör genomföras på ett enhetligt sätt i hela EU, i syfte att garantera likvärdiga konkurrensvillkor mellan medlemsstaterna och undvika administrativa bördor 7

8 som kan uppstå om företag måste lämna in olika uppgifter i varje medlemsstat. Kommissionen lägger därför fram ett förslag för att genomföra G20-ländernas och OECD:s landsspecifika rapportering på EU-nivå, som bygger på den befintliga lagstiftningsramen för informationsutbyte, genom ändringar av direktivet om administrativt samarbete. Genom att inkludera landsspecifik rapportering i direktivet om administrativt samarbete skulle medlemsstaterna också gynnas av direktivets befintliga bestämmelser om administrativt samarbete, vilket skulle underlätta informationsutbytet mellan skattemyndigheterna. Parallellt håller kommissionen för närvarande på att analysera hur multinationella företag kan offentliggöra vissa redovisnings- och skatteuppgifter per land. En sådan ökad insyn i företagsbeskattningen skulle leda till att de multinationella företagen granskas närmare av allmänheten och hjälpa till att se till att vinsterna verkligen beskattas där de genereras och stärka allmänhetens förtroende. Det kunde dessutom bidra till ett rättvisare skattesystem på den inre marknaden genom att ytterligare bidra till att minska skatteflyktsmetoder och relaterade medlemsstaters skattestrategier samt att minska orättvisa skillnader i behandling mellan multinationella och andra företag. Samtidigt måste ett initiativ ta hänsyn till behovet av att skydda legitima affärshemligheter och främja likvärdiga konkurrensvillkor för internationellt verksamma företag. Kommissionen bedömer alternativ som ett led i arbetet med den pågående konsekvensbedömningen och har, efter dess slutförande, för avsikt att under våren lägga fram ett lagförslag. 6. MOTVERKA RISKEN FÖR DUBBELBESKATTNING Som ett erkännande av företagens farhågor om att åtgärder för att motverka aggressiv skatteplanering oavsiktligt kan leda till dubbelbeskattning eller tvister mellan skattemyndigheter om skattebasen, har de åtgärder som ingår i paketet mot skatteflykt utformats så att det i så hög grad som möjligt minimerar risken för dubbelbeskattning. Exempelvis förklaras i direktivet mot skatteflykt att om dubbelbeskattning uppstår till följd av tillämpningen av bestämmelserna bör skattebetalarna få avdrag för den skatt som betalats i den andra staten. Denna allmänna princip åtföljs av mer specifika bestämmelser när så är möjligt, som t.ex. reglerna om kontrollerade utlandsbolag. Dessutom har kommissionen, såsom anges i handlingsplanen från juni, för avsikt att lägga fram ett förslag om att förbättra tvistlösningsförfarandena. Arbetet med konsekvensbedömningen om tvistlösning går framåt, och förslaget planeras läggas fram under sommaren. 7. VÄGEN FRAMÅT Så snart den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen har antagits förhindras aggressiv skatteplanering inom EU. Att införa den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen fortsätter därför att vara kommissionens mål. Det offentliga samrådet om förslaget om en reviderad gemensam konsoliderad bolagsskattebas har nyligen avslutats och kommissionen är på väg att anta nya lagförslag under hösten Kommissionen kommer att uppmuntra medlemsstaterna att anta förslaget snabbt. Under tiden kan inte Europa vänta. Paketet mot skatteflykt utgör en pragmatisk strategi som för samman viktiga initiativ som behövs för att förbättra effektiv beskattning och transparens på den inre marknaden. Det kommer att ge impulser till det pågående reformarbetet, fortsätta utöva press på medlemsstaterna att agera, och det kommer att hjälpa till att omvandla åtaganden på hög nivå till lagstiftningsåtgärder när så är möjligt. 8

9 Detta paket består av följande initiativ 8 : Förslag till ett direktiv mot skatteflykt Rekommendation om skatteavtalsfrågor Förslag till direktiv om genomförande av G20-ländernas och OECD:s landsspecifika rapportering Meddelande om en extern EU-strategi Arbetsdokument från kommissionen, som innehåller ytterligare analys och stödjer dessa initiativ. Dessa initiativ avspeglar omfattande och konstruktiva diskussioner i rådet samt i uppförandekoden för företagsbeskattning och i gruppen som kallas plattformen för god förvaltning i skattefrågor, liksom i de nyligen offentliggjorda rapporterna från G20- länderna och OECD. Kommissionen är också tacksam för de mycket värdefulla skattebetänkandena från Europaparlamentet, och tar upp många av rekommendationerna i resolutionerna. Eftersom dessa åtgärder ligger i linje med medlemsstaternas åtaganden bör det vara möjligt att nå en tidig överenskommelse om detta paket. Åtgärderna ger den ram som behövs för att ge verkliga fördelar för att skydda den inre marknaden och skapa en enhetlig och samordnad EU-strategi för bolagsbeskattning bland oss själva och i förhållande till resten av världen. Det är upp till medlemsstaterna att utnyttja detta tillfälle att överbrygga sina motsättningar och bidra till att skapa ett rättvisare och mer effektivt skattesystem i EU. 8 Alla de föreslagna åtgärder som tas upp av kommissionen i detta dokument är förenliga med den nuvarande fleråriga budgetramen för

Europeiska unionens råd Bryssel den 18 december 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 18 december 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 18 december 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2015/0286 (NLE) 15495/15 FÖRSLAG från: inkom den: 11 december 2015 till: Komm. dok. nr: Ärende: FISC 192 ECOFIN

Läs mer

Kommissionens förslag om offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer

Kommissionens förslag om offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer Skatteutskottets yttrande 2015/16:SkU11y Kommissionens förslag om offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer Till civilutskottet Civilutskottet beslutade den 26 april 2016

Läs mer

Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om skatteundandraganden KOM(2016) 26 slutlig

Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om skatteundandraganden KOM(2016) 26 slutlig REMISSYTTRANDE Vår referens: 2016/02/010 Er referens: Fi2016/00380/S1 2016-03-03 Skatte- och tullavdelningen/enheten för inkomstskatt och socialavgifter Att. Elisabeth Sheikh Finansdepartementet 103 33

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.6.2016 Q2016) 3230 final Urban Ahlin Riksdagens talman SE-100 12 Stockholm Till talman Urban Ahlin Kommissionen vill tacka Sveriges riksdag för det motiverade yttrandet

Läs mer

Frågor och svar om den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen (CCCTB)

Frågor och svar om den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen (CCCTB) MEMO/11/171 Bryssel den 16 mars 2011 Frågor och svar om den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen (CCCTB) Vad är den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen? CCCTB är en gemensam uppsättning regler

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 14 april 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 14 april 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 14 april 2016 (OR. en) 7949/16 ADD 2 FÖLJENOT från: inkom den: 12 april 2016 till: Komm. dok. nr: Ärende: DRS 6 COMPET 156 ECOFIN 289 FISC 53 CODEC 461 Jordi AYET PUIGARNAU,

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.2.2016 COM(2016) 53 final 2016/0031 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om inrättandet av en mekanism för informationsutbyte om mellanstatliga

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Förenade i mångfalden Europaparlamentet 2014 2019 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 4.9.2015 2015/2010(INL) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med rekommendationer till kommissionen om ökad transparens, samordning

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 26.9.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Framställning 626/2000, ingiven av Klaus Schuler (tysk medborgare), om dubbelbeskattning av ett arv 1. Sammanfattning

Läs mer

från sparande i form av räntebetalningar)

från sparande i form av räntebetalningar) Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av ett förslag till rådets direktiv om upphävande av rådets direktiv 2003/48/EG (upphävande av direktiv om beskattning av inkomster från sparande i form

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Åtföljande dokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Åtföljande dokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2013 SWD(2013) 96 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Åtföljande dokument till Förslag till EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 26 oktober 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 26 oktober 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 26 oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2016/0337 (CNS) 13730/16 ADD 3 FISC 170 IA 99 FÖRSLAG från: inkom den: 26 oktober 2016 till: Komm. dok. nr: Ärende:

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM74

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM74 Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om skatteflykt respektive effektiv beskattning samt rekommendation om missbruk av skatteavtal Finansdepartementet 2016-04-21 Dokumentbeteckning COM(2016) 23

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. (Lagstiftningsakter) DIREKTIV

Europeiska unionens officiella tidning. (Lagstiftningsakter) DIREKTIV 8.10.2015 L 263/1 I (Lagstiftningsakter) DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/1794 av den 6 oktober 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/94/EG, 2009/38/EG

Läs mer

Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION. om Maltas nationella reformprogram 2016

Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION. om Maltas nationella reformprogram 2016 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.5.2016 COM(2016) 338 final Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION om Maltas nationella reformprogram 2016 med avgivande av rådets yttrande om Maltas stabilitetsprogram

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.3.2013 SWD(2013) 78 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Följedokument till Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

För delegationerna bifogas kommissionens dokument SEK(2010) 1290 slutlig.

För delegationerna bifogas kommissionens dokument SEK(2010) 1290 slutlig. EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 3 november 2010 (4.11) (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2010/0306 (NLE) 15770/10 ADD 2 ATO 63 ENV 742 FÖLJENOT från: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN Följedokument till Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM141. Anpassning av direktiv om tryckbärande anordningar till nya lagstiftningsramverk. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM141. Anpassning av direktiv om tryckbärande anordningar till nya lagstiftningsramverk. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Anpassning av direktiv om tryckbärande anordningar till nya lagstiftningsramverk Arbetsmarknadsdepartementet 2013-08-14 Dokumentbeteckning KOM (2013) 471 Förslag till

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.11.2012 SWD(2012) 392 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Följedokument till Rapport från kommissionen till

Läs mer

Uwe CORSEPIUS, generalsekreterare för Europeiska unionens råd

Uwe CORSEPIUS, generalsekreterare för Europeiska unionens råd EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 december 2013 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0408 (COD) 17633/13 ADD 2 DROIPEN 159 COPEN 236 CODEC 2930 FÖLJENOT från: mottagen den: 28 december 2013

Läs mer

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet.

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet. Europeiska rådet Bryssel den 26 juni 2015 (OR. en) EUCO 22/15 CO EUR 8 CONCL 3 FÖLJENOT från: Rådets generalsekretariat till: Delegationerna Ärende: Europeiska rådets möte (25 och 26 juni 2015) Slutsatser

Läs mer

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 121.2 och 148.4,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 121.2 och 148.4, 29.7.2014 SV Europeiska unionens officiella tidning C 247/127 RÅDETS REKOMMENDATION av den 8 juli 2014 om Finlands nationella reformprogram 2014, med avgivande av rådets yttrande om Finlands stabilitetsprogram

Läs mer

Promemoria 2016-04-28. Finansdepartementet. Finansministern. Arbetet mot skatteflykt, skatteundandragande och penningtvätt

Promemoria 2016-04-28. Finansdepartementet. Finansministern. Arbetet mot skatteflykt, skatteundandragande och penningtvätt Promemoria 2016-04-28 Finansdepartementet Finansministern Arbetet mot skatteflykt, skatteundandragande och penningtvätt Ett fungerande skattesystem där var och en gör rätt för sig är en förutsättning för

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT. Åtföljande dokument till

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT. Åtföljande dokument till SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 24.9.2008 SEK(2008) 2487 KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT Åtföljande dokument till Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om förenkling

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Lettland att införa en särskild åtgärd som avviker från artiklarna

Läs mer

RP 59/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 a i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

RP 59/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 a i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 a i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om skattetransparens för att bekämpa skatteflykt och skatteundandragande

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om skattetransparens för att bekämpa skatteflykt och skatteundandragande EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.3.2015 COM(2015) 136 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om skattetransparens för att bekämpa skatteflykt och skatteundandragande

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Europeiska gemenskapernas officiella tidning 10. 7. 1999 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 175/43 RÅDETS DIREKTIV 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP EUROPEISKA UNIONENS

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.11.2011 KOM(2011) 737 slutlig 2011/0333 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt

Läs mer

106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014. RESOLUTION från Regionkommittén "STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA"

106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014. RESOLUTION från Regionkommittén STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA 106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014 RESOL-V-012 RESOLUTION från Regionkommittén "STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA" Rue Belliard/Belliardstraat 101 1040 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tfn +32 22822211

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. som bifogas. Förslag till rådets direktiv

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. som bifogas. Förslag till rådets direktiv EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.6.2013 SWD(2013) 200 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN som bifogas Förslag till rådets direktiv om ändring

Läs mer

9206/15 vf/ph/cs 1 DG D 2A

9206/15 vf/ph/cs 1 DG D 2A Europeiska unionens råd Bryssel den 29 maj 2015 (OR. en) 9206/15 I/A-PUNKTSNOT från: till: Rådets generalsekretariat EJUSTICE 60 JUSTCIV 128 COPEN 139 JAI 352 Ständiga representanternas kommitté (Coreper

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till. Förslag till rådets direktiv

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till. Förslag till rådets direktiv EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.11.2013 SWD(2013) 473 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Följedokument till Förslag till rådets direktiv

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor. 8.5.2006 PE 374.047v01-00

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor. 8.5.2006 PE 374.047v01-00 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 8.5.2006 PE 374.047v01-00 ÄNDRINGSFÖRSLAG 4-47 Förslag till betänkande Karin Riis-Jørgensen Förslag till rådets direktiv om beskattning

Läs mer

Remissvar EU-kommissionens meddelande Mot en modernare och mer europeisk ram för upphovsrätten (Ju2016/00084/L3)

Remissvar EU-kommissionens meddelande Mot en modernare och mer europeisk ram för upphovsrätten (Ju2016/00084/L3) Film&TV-Producenterna YTTRANDE 2016-02-26 Remissvar EU-kommissionens meddelande Mot en modernare och mer europeisk ram för upphovsrätten (Ju2016/00084/L3) Om Film&TV-Producenterna Film&TV-Producenterna

Läs mer

Kommissionens arbetsdokument

Kommissionens arbetsdokument Kommissionens arbetsdokument En kontinuerlig och systematisk dialog med sammanslutningar av regionala och lokala myndigheter i utformningen av politiken. INLEDNING Som svar på den önskan som uttrycktes

Läs mer

I/A-PUNKTSNOT Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) Coreper/rådet EU:s prioriteringar inför Förenta nationernas 61:a generalförsamling

I/A-PUNKTSNOT Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) Coreper/rådet EU:s prioriteringar inför Förenta nationernas 61:a generalförsamling EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 juli 2006 (12.7) (OR. en) 11380/06 PESC 665 CONUN 51 ONU 80 I/A-PUNKTSNOT från: Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) till: Coreper/rådet Ärende: EU:s

Läs mer

PROTOKOLL. Protokoll fört vid enskild föredragning Finansavdelningen Allmänna byrån, F1. Omedelbart. Vicelantråd Roger Nordlund

PROTOKOLL. Protokoll fört vid enskild föredragning Finansavdelningen Allmänna byrån, F1. Omedelbart. Vicelantråd Roger Nordlund PROTOKOLL Nummer Sammanträdesdatum 49 25.9.2015 Protokoll fört vid enskild föredragning Finansavdelningen Allmänna byrån, F1 Beslutande Föredragande Justerat Vicelantråd Roger Nordlund Avdelningsjurist

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2001L0018 SV 21.03.2008 003.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2001/18/EG av den

Läs mer

1 Förslaget 2015/16:FPM50. förslaget som rör finansiering av kommissionens föreslagna egna kontroller utanför EU-budgeten via nationella myndigheter.

1 Förslaget 2015/16:FPM50. förslaget som rör finansiering av kommissionens föreslagna egna kontroller utanför EU-budgeten via nationella myndigheter. Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning om typgodkännande för motorfordon Näringsdepartementet 2016-02-24 Dokumentbeteckning KOM (2016) 31 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 20 december 2007 (OR. en) 11488/1/07 REV 1. Interinstitutionellt ärende: 2006/0206 (COD)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 20 december 2007 (OR. en) 11488/1/07 REV 1. Interinstitutionellt ärende: 2006/0206 (COD) EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 20 december 2007 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2006/0206 (COD) 11488/1/07 REV 1 ENV 379 COMER 117 SAN 145 CODEC 758 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: Gemensam

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 17 juni 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 17 juni 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 17 juni 2016 (OR. en) 10442/16 ADD 17 FÖLJENOT från: inkom den: 16 juni 2016 till: Komm. dok. nr: Ärende: ENV 440 AGRI 357 SAN 272 MI 464 CHIMIE 41 IA 43 Jordi AYET

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 26 oktober 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generalsekreterare för Europeiska unionens råd

Europeiska unionens råd Bryssel den 26 oktober 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generalsekreterare för Europeiska unionens råd Europeiska unionens råd Bryssel den 26 oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2016/0338 (CNS) 13732/16 ADD 3 FISC 172 IA 100 FÖRSLAG från: inkom den: 26 oktober 2016 till: Komm. dok. nr: Ärende:

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för rättsliga frågor ARBETSDOKUMENT

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för rättsliga frågor ARBETSDOKUMENT EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 6.2.2015 ARBETSDOKUMENT Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om privata enmansbolag med begränsat ansvar Utskottet för rättsliga

Läs mer

Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder Information från EPSU (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007)

Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder Information från EPSU (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007) Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007) 1. Introduktion Den 15 november 2006 antog Europaparlamentet direktivet och

Läs mer

(Lagstiftningsakter) DIREKTIV

(Lagstiftningsakter) DIREKTIV 16.12.2014 L 359/1 I (Lagstiftningsakter) DIREKTIV RÅDETS DIREKTIV 2014/107/EU av den 9 december 2014 om ändring av direktiv 2011/16/EU vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 2014/2252(INI) 5.5.2015 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om årsrapporterna om subsidiaritet och proportionalitet 2012 2013 (2014/2252(INI)) Utskottet för

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 2008/2173(INI) 20.11.2008 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om skydd av konsumenter, särskilt minderåriga, i samband med användning

Läs mer

Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION. om Österrikes nationella reformprogram 2015

Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION. om Österrikes nationella reformprogram 2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.5.2015 COM(2015) 269 final Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION om Österrikes nationella reformprogram 2015 med avgivande av rådets yttrande om Österrikes stabilitetsprogram

Läs mer

Juridisk utbildning - samordnare av lagstiftningsfrågor

Juridisk utbildning - samordnare av lagstiftningsfrågor P7_TA-PROV(203)0056 Juridisk utbildning - samordnare av lagstiftningsfrågor Europaparlamentets resolution av den 7 februari 203 om juridisk utbildning samordnare vid domstolarna (202/2864(RSP)) Europaparlamentet

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 21.10.2005 KOM(2005) 518 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN om en gemensam EU-metod för att bedöma administrativa kostnader till följd av lagstiftning

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2014/15:FPM48. Meddelande om en rättvis och effektiv företagsbeskattning i EU. Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2014/15:FPM48. Meddelande om en rättvis och effektiv företagsbeskattning i EU. Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om en rättvis och effektiv företagsbeskattning i EU Finansdepartementet 2015-09-10 Dokumentbeteckning KOM(2015) 302 slutlig Meddelande från kommissionen till

Läs mer

MOTIVERAT YTTRANDE FRÅN ETT NATIONELLT PARLAMENT ÖVER SUBSIDIARITETSPRINCIPEN

MOTIVERAT YTTRANDE FRÅN ETT NATIONELLT PARLAMENT ÖVER SUBSIDIARITETSPRINCIPEN Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 5.9.2016 MOTIVERAT YTTRANDE FRÅN ETT NATIONELLT PARLAMENT ÖVER SUBSIDIARITETSPRINCIPEN Ärende: Motiverat yttrande från Maltas parlamentet om förslaget

Läs mer

15605/2/12 REV 2 ADD 1 /chs 1 DG D 1B

15605/2/12 REV 2 ADD 1 /chs 1 DG D 1B EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 31 maj 2013 (3.6) (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2008/0243 (COD) 15605/2/12 REV 2 ADD 1 ASILE 129 CODEC 2520 OC 601 UTKAST TILL RÅDETS MOTIVERING Ärende: Rådets

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM63. olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning. Sammanfattning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM63. olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om EU:s strategi mot olaglig handel med vilda djur och växter Miljödepartementet 2014-03-13 Dokumentbeteckning KOM (2014) 64 slutlig Meddelande från kommissionen

Läs mer

PROTOKOLL. Protokoll fört vid enskild föredragning Finansavdelningen Allmänna byrån, F1. Omedelbart. Minister Mats Perämaa

PROTOKOLL. Protokoll fört vid enskild föredragning Finansavdelningen Allmänna byrån, F1. Omedelbart. Minister Mats Perämaa PROTOKOLL Nummer Sammanträdesdatum 13 23.2.2016 Protokoll fört vid enskild föredragning Finansavdelningen Allmänna byrån, F1 Beslutande Föredragande Justerat Minister Mats Perämaa Avdelningsjurist Ida

Läs mer

P7_TA-PROV(2012)0457 It-säkerhet och försvar

P7_TA-PROV(2012)0457 It-säkerhet och försvar P7_TA-PROV(2012)0457 It-säkerhet och försvar Europaparlamentets resolution av den 22 november 2012 om it-säkerhet och it-försvar (2012/2096(INI)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 18.11.2010 2010/0210(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 6.12.2007 KOM(2007) 772 slutlig 2007/0273 (CNS) Förslag till RÅDETS BESLUT om tillstånd för Portugal att tillämpa en nedsatt punktskattesats för öl som

Läs mer

Kommittédirektiv. En förbättrad varumärkesrätt inom EU. Dir. 2015:53. Beslut vid regeringssammanträde den 7 maj 2015

Kommittédirektiv. En förbättrad varumärkesrätt inom EU. Dir. 2015:53. Beslut vid regeringssammanträde den 7 maj 2015 Kommittédirektiv En förbättrad varumärkesrätt inom EU Dir. 2015:53 Beslut vid regeringssammanträde den 7 maj 2015 Sammanfattning Genom att använda sig av varumärken kan företag särskilja och framhäva sina

Läs mer

ARBETSMILJÖ RÄTTSLIG GRUND MÅL RESULTAT

ARBETSMILJÖ RÄTTSLIG GRUND MÅL RESULTAT ARBETSMILJÖ Allt sedan 1980-talet har en bättre arbetsmiljö varit en viktig fråga för EU. EU-lagstiftningen har infört normer för minimiskydd för arbetstagare, men den lagstiftningen förbjuder inte EU-länder

Läs mer

Vad vill Moderaterna med EU

Vad vill Moderaterna med EU Vad vill Moderaterna med EU Förstärka Miljö och Fredsfrågan Underlätta för handel Bekämpa internationell brottslighet Varför skall jag som Eksjöbo intressera mig för EU och rösta i EU valet Våra exporterande

Läs mer

Bevakningsrapport för prioriterade EU-policyområden:

Bevakningsrapport för prioriterade EU-policyområden: Bevakningsrapport för prioriterade EU-policyområden: maj 2014 Detta är årets femte rapport om bevakning och påverkan av de prioriterade områdena för Stockholmsregionens Europaförening 2014. Innehållsförteckning

Läs mer

ENKÄT OM AVTALSREGLER FÖR KÖP AV DIGITALT INNEHÅLL OCH FYSISKA VAROR PÅ NÄTET

ENKÄT OM AVTALSREGLER FÖR KÖP AV DIGITALT INNEHÅLL OCH FYSISKA VAROR PÅ NÄTET ENKÄT OM AVTALSREGLER FÖR KÖP AV DIGITALT INNEHÅLL OCH FYSISKA VAROR PÅ NÄTET Uppgifter om svaranden 1. Ange för- och efternamn ELLER namnet på den organisation / det företag / den institution du företräder

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om bemyndigande för Danmark att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel 75 i rådets direktiv 2006/112/EG

Förslag till RÅDETS BESLUT. om bemyndigande för Danmark att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel 75 i rådets direktiv 2006/112/EG EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.4.2012 COM(2012) 185 final 2012/0093 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Danmark att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel 75 i rådets

Läs mer

Sociala hänsyn och offentlig upphandling på den inre marknaden

Sociala hänsyn och offentlig upphandling på den inre marknaden Sociala hänsyn och offentlig upphandling på den inre marknaden Bakgrund och syfte Frågan om hur de ekonomiska mål som den inre marknaden syftar till att förverkliga bör och kan balanseras mot de sociala

Läs mer

Rapport om Europeiska rådets möte Göteborg

Rapport om Europeiska rådets möte Göteborg 63((&+ 0V0DUJRW:DOOVWU P Miljökommissionär Rapport om Europeiska rådets möte Göteborg Yttrande inför Europaparlamentet på kommissionens vägnar ledamot av kommissionen Strasbourg den 3 juli 2001 +HUUIUXWDOPDQSUHPLlUPLQLVWHUlUDGHOHGDP

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.3.2017 C(2017) 1577 final Kommissionen vill tacka riksdagen för de motiverade yttrandena om förslagen till direktiv om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas {COM(2016)

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 2011/0059(CNS) 6.2.2012 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2014/15:FPM47. Översyn av EU:s handelssystem för utsläppsrätter - genomförande av 2030 ramverket. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2014/15:FPM47. Översyn av EU:s handelssystem för utsläppsrätter - genomförande av 2030 ramverket. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Översyn av EU:s handelssystem för utsläppsrätter - genomförande av 2030 ramverket Miljödepartementet 2015-09-02 Dokumentbeteckning KOM (2015) 337 slutlig Förslag till

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 5.5.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0080/2006 från José Camacho (portugisisk medborgare), för Federatie van de Portuguese

Läs mer

Remissvar avseende kompletterande remiss om förhållandet mellan Solvens II-direktivet och tjänstepensionsdirektivet

Remissvar avseende kompletterande remiss om förhållandet mellan Solvens II-direktivet och tjänstepensionsdirektivet Till Finansdepartementet Enheten för försäkring och redovisning E-postadress: registrator@finance.se 2012-07-12 Remissvar avseende kompletterande remiss om förhållandet mellan Solvens II-direktivet och

Läs mer

Kommissionens meddelande (2003/C 118/03)

Kommissionens meddelande (2003/C 118/03) 20.5.2003 Europeiska unionens officiella tidning C 118/5 Kommissionens meddelande Exempel på försäkran rörande uppgifter om ett företags status som tillhörande kategorin mikroföretag samt små och medelstora

Läs mer

UNDERSÖKNING AV ÖVERENSSTÄMMELSEN MELLAN IAS 32 (REVIDERAD 1998) OCH GEMENSKAPENS REDOVISNINGSDIREKTIV

UNDERSÖKNING AV ÖVERENSSTÄMMELSEN MELLAN IAS 32 (REVIDERAD 1998) OCH GEMENSKAPENS REDOVISNINGSDIREKTIV XV/6026/99 SV UNDERSÖKNING AV ÖVERENSSTÄMMELSEN MELLAN IAS 32 (REVIDERAD 1998) OCH GEMENSKAPENS REDOVISNINGSDIREKTIV GENERALDIREKTORAT XV Inre marknad och finansiella tjänster Detta dokument har utarbetats

Läs mer

EU:s riktlinjer om dödsstraff reviderad och uppdaterad version

EU:s riktlinjer om dödsstraff reviderad och uppdaterad version EU:s riktlinjer om dödsstraff reviderad och uppdaterad version I. INLEDNING i) Förenta nationerna har bl.a. i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR), konventionen

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 5/VI/2008 K(2008) 2274 slutlig KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 5/VI/2008 om begränsning av det civilrättsliga ansvaret för lagstadgade revisorer och

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 8.11.2007 KOM(2007) 686 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET om överlämnande av det europeiska ramavtalet om trakasserier

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 3.8.2005 KOM(2005) 361 slutlig 2005/0147 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om upphävande av rådets direktiv 90/544/EEG om frekvensband

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om utövande av delegering av befogenheter till kommissionen i enlighet med Europaparlamentets

Läs mer

TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING

TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING Det går inte att skapa en enhetlig europeisk vägtransportmarknad utan att harmonisera lagstiftningen i medlemsstaterna. Europeiska unionen har vidtagit

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.9.2014 COM(2014) 604 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om hjälp till de nationella myndigheterna med att bekämpa missbruk av rätten

Läs mer

Frågor och svar om förslaget till högre kapitaltäckningskrav för de stora svenska bankgrupperna

Frågor och svar om förslaget till högre kapitaltäckningskrav för de stora svenska bankgrupperna PROMEMORIA Datum 2011-11-25 Frågor och svar om förslaget till högre kapitaltäckningskrav för de stora svenska bankgrupperna Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM61. Meddelande om EU:s handlingsplan. mot olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM61. Meddelande om EU:s handlingsplan. mot olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter Miljö- och energidepartementet 2016-04-01 Dokumentbeteckning KOM (2016) 87 Meddelande från

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2603 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft

Motion till riksdagen 2015/16:2603 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2603 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Strasbourg den 13.3.2018 SWD(2018) 69 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Följedokument till förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 13/2010 15 OKTOBER 2010 Innehåll CEBS KONSULTATION OM ERSÄTTNINGAR s.1 KOMMISSIONENS PLANER FÖR BESKATTNING AV FIN ANSSEKTORN s.5 GODKÄNDA SPRÅK VID

Läs mer

BILAGA. till MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

BILAGA. till MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Strasbourg den 16.12.2014 COM(2014) 910 final ANNEX 1 BILAGA till MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

Läs mer

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Plenarhandling 29.1.2015 B8-0000/2014 UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av ett uttalande av kommissionen i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen om 2014

Läs mer

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/003 DK/Vestas

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/003 DK/Vestas P7_TA(2012)0381 Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/003 DK/Vestas Europaparlamentets resolution av den 23 oktober 2012 om förslaget till Europaparlamentets och

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. som åtföljer. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. som åtföljer. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 2.10.2007 SEK(2007) 1238 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR som åtföljer Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om ändring

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. Agenda för en hållbar och konkurrenskraftig europeisk turism

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. Agenda för en hållbar och konkurrenskraftig europeisk turism EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 19.10.2007 KOM(2007) 621 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN Agenda för en hållbar och konkurrenskraftig europeisk turism SV SV MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Dags för ett modernt, rättvist och effektivt skattesystem för den digitala ekonomin

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Dags för ett modernt, rättvist och effektivt skattesystem för den digitala ekonomin EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.3.2018 COM(2018) 146 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Dags för ett modernt, rättvist och effektivt skattesystem för den digitala

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1102/2008. av den 22 oktober 2008

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1102/2008. av den 22 oktober 2008 14.11.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 304/75 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1102/2008 av den 22 oktober 2008 om exportförbud för metalliskt kvicksilver och vissa kvicksilverföreningar

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för rättsliga frågor 16.5.2011 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA (38/2011) Angående: Motiverat yttrande från Nationalförsamlingen i Republiken Bulgarien över förslaget till

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om det internationella hälsoreglementet

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om det internationella hälsoreglementet EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 26.9.2006 KOM(2006) 552 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om det internationella hälsoreglementet SV SV MEDDELANDE FRÅN

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.1.2016 COM(2016) 3 final 2016/0008 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska antas på Europeiska unionens vägnar vid det sjunde mötet i den mellanstatliga

Läs mer

EU-KOMMISSIONENS GRÖNBOK ANGÅENDE OFFENTLIG UPPHANDLING, KOM (2011) 15

EU-KOMMISSIONENS GRÖNBOK ANGÅENDE OFFENTLIG UPPHANDLING, KOM (2011) 15 Dokument Sida YTTRANDE 1 (7) Datum Dnr Referens: Samhällspoltik och analys/ingemar Hamskär 2011-03-14 11-0008 Direkttel: 08-782 92 11 E-post: ingemar.hamskar@tco.se Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Läs mer

10340/16 kh/chs 1 DG G 2B

10340/16 kh/chs 1 DG G 2B Europeiska unionens råd Bryssel den 15 juni 2016 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2016/0011 (CNS) 10340/16 FISC 103 ECOFIN 624 NOT från: till: Rådets generalsekretariat Rådet Föreg. dok. nr: 9432/16

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 15.7.2013 2013/0024(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och

Läs mer