ly Mentzer, C. H.; NIlsson, J. M, Olsson, C.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ly Mentzer, C. H.; NIlsson, J. M, Olsson, C."

Transkript

1 1. Religiösa (kristliga). [35.71~35 9J D. Föreningar och sällskap. 1. Religiösa (krislliga). [3571-3(14) 2. Till hjälp åt barn och värnlösa,..... [ ] 3. Till stöd för sjuka eller vanlottade [ !16} 4. Till hjälp åt behöfvande i allmänhet [ ] 5. Med fosterländskt eller s6cialt syfte (h umu ni täru sträfvan den, folkbildning, nykterhet, förbättrade villkor).. [ } 6. För vetenskapliga eller kulturella intressen [ l!\j 7. För konst, musik eller sång... [ ] 8. För kår- eller yrkesintressen. > Ekonomiska och nalionelia sammanslutningar I politiskt eller kommunalt syfte [433t-4385),10.. Tu rist-, idrotts- och sportföreningar [ ] 1. Religiösa (kristliga). C. E.: Ljungqvist, Aug.; Y. Mentzer, C. Montelius, K. J.; Nilsson, J. M.; Olsson, H.: c., Persson, P. K.; Rang, E.; Sjöström, O.; Swärd, G.;.\.berg, A ] Sällskapet för främjande af kyrklig själavård. Ordf.: Nilson, Sven; v: ordt.: Ambr osius, A. G.; kassaförv.: Edman, C.;.sekret.: Jonsson, Arthur, pastor, a. t. Bl'. S 95. Ofr'iga ledamöter: Alm, C.; Gevalli, A.; Hökerber g, E.; Krafft, P..1.; Lagerkr anz, J.; Lindberg, J.; Olofsson, C.; Hogberg, G.; Wernstedt, C. J:.,.; Winberg, I.: Ström, T.; Swensson, Sigge; astman, L.; Ros' wall, A. U t I ä n d s k a u t s k o t t e t: Malm. O. B., ordf.; Ahlbera,. K. J.; Berg, D.; Björk, Frith.; Dahlberg. N.; Gabrielsson, G. N.: Hansson, O.; Hasselrot. C. A.; Hedlund, C. A.; Hylander, N.; Johnsson, Sven; Levander, E.; Lindgren, J.; Lindholm, C. E.; Ljungqvist, Aug.; v. Mentzer, C. H.; Montelius,!k. J.; Nilsson, J. l3573) Samfundet Pro fide et christianismo. lvl; Olsson, C.; Swärd, G., Forsa; Uggla, G. F.. 0.; Ordf.: Thulin, G.; v. ord!.: Larsson, W.; sekr-et.: Wolfbrandt, E. G.; Äberg, A. Nilson, Sven; skattmast.: \Vernstedt, C. L. Ledamöter: Sjögren, P. A.; Sonden, P.; Norrby, J.; S k r i f t g r a Il s k ni n g s u t s k o t t et: Kallander, J.; Hallberg. H. E.; Edman, E. Rosenberg, J.. 0., ord!.; Ahlber-g, K,. J.; Beri', Skriftutskolt: Ordf.: Thulin, G.; sekret.: Mon-I!?'; Björk, Fnlh.,; Brunius, F.; Edman, v.. tell, W. Fleetwood, G.»: M.; Gustafsson, V.; Hansson. Skolutskott: Ordf.: Thulin, G.; sekret.: Nilson, ~,;.Hasselrot, C. A.; Hedlund, C. A.; Hyla.nder, Sven. N.; Levander, E.; Mall(." O. B.; Montelius, K. J.: ly Mentzer, C. H.; NIlsson, J. M, Olsson, C. [3575J Svenska hihelsällskapets kornmitte. Rinman, J.; Roden, N.; Silherslnold, A, Wolf- SalIskapet stiftades Nuv. stan gal' af brandt, E. G.; Äher g, A.; Åberg, Sam."rsafg. ~ kr. Ständiga ledamöter 50 kr..' Ordf.: Hammarskjöld, K. H. L., landshöfd; v, F o r val t n r n ~ s u t s k o t t e t: ordf.: Petersson, G. A., president; sekr.: Beskow, I Malm, O. B., ordf.; Lindholm, C:. E., v. ordl. F. A.; skuttm.: Thulin, G.; ledamöter: Söderblom, Ahlber,g. K. J.,. sek"eterare, Gabr ielsson, G N. L. O. J.; Hammarsten, F.; Land\lJlist, C. A. E.: I'erkstallande; Sjöström, O. Malm, O. B.; Wall, C. J. A.; Kjellberg, J. C., S k o I u t s k o t t e t: ' Sjögren, P. A. Malm. O. B., ordf.; Ahlberu, K. J.; Berg. D.. [35791 Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen. (Ex 1 Gabrielsson, G. N.; Hedlun?, C. A.; Levander, 1,'.; ped.: Mästersarnuelsg. 42, öppen alla söckend. 10 Lindgren, J.; Montelius, K. J.;, Olsson, C.; RlIl- -3.) Riks. 2403, Allm Ordf.: Malm, O. B.; m.m,.1. De Ungas förbunds för kristl-igt arb e t e s t y r e l s e: Rinman, J., ordf.; Hang, Efr., v. ordf.; Ahlberg, K. J.; Andersson, E.; Gabrielsson, G. N.; Håkansson, A.; Levander, E.; Lindgren. J.; Malm, O. B.; Montelius, K. J.; Nilsson, J. M.; 'Persson, P. K. Suppleanter: Olsson, C.; Björ.k, Fr.; Dahlberg. N.; Aberg, A. M i s s i o n S i n s t i t u t e t å J o h a n n e I u n d: För utbildning af arbetare för den inre och v. ordf.: Ahlberg, K. J.; öfr iga ledamöter: Björk, Frith., pastor; Edman, V.; Gabrielsson, G. N.; Hansson, O., Sollentuna, H. otebro: Hasselrot, C. A., Älmestad; Hedlund, C. A.; Hylander, N.; Duvbo; Håkansson, J., Svaneberg, Kalmar; Johnsson.. Sven, Orebro; Lenander, G.; Levander, E., Igelsta; Lindholm, C. E.; Ljungqvist, Aug.; von.mentzer, C. H., Segersta, Bejteled;' Montelius, K. J.; Nilsson, J. M., Umeå; Persson, P. K., Nyköping; Rang, Efr., Habo; Rinman, J., Igelsta; Rosenberg, J. O.; Sjöström, O.; Swärd, G., Forsa; Uggla. G. F. O.; Åberg, A., Hälsingborg. Sekreterare: Montelius, K. J.; Hedlund, C. A.; Hylander, N. Missionsdirektor: Lindgren, J., Stockholm. Kassör: Gabinus, C. U t s k o t t.för de olika afdelningarna af verksamheten: I S ven s k a B i h e l i n s t i t u t e t v i d S ö d e r- I n I ä n d s k a u t s k o t t e t: t ä I j e:,. Malm, O. B., ordf.; Ahlberg, K. J.; Gabrh;lsson'l Riks Allm G. N.; Hasselrot, C. A.; Hedlund, C.A.; Hakans- Inspektor: Malm, O. B. son. J.; Lenander, G.; Levander, E.; Lindholm, Föreståndare: Rinman, J.; lärare: Leyand~l', E. yttre A.-B. SVENSKA METALLVERKEN missionen. Riks Ullsunda Allm. Ulfsunda Inspektor: Malm, O. B., Olsson, C., rektor och husfader; lärare:" Lövgren, O.; Andersson, Ol.; husmoder: Olsson,' NiIla, fru. 20 VASAGA,AN 20. Se annons å kartong sid b.

2 [S5 82] Allmänna Svenska Missionskonferensens Arbetskommine..Tillsatt af den i Stockholm den sept hållna konferensen af ombud från sådana orgamsationer, som verka för Guds rikes utbredande bland icke-kristna folk, har till uppgift a t t sammanföra och offentliggöra statistiska meddelanden från dessa organisationer' a t t främja beröringen dem emella'n genom a.h till dera~ ~jä~st, dels utgifva sådana' publikatroner, dels l öfr-igt Vidtaga sådana åtgärder, son, kunna gagna deras' syften; '.a t ~ utan ink!ä~ttlnde 'på de särskilda orgao rusattonernas o [S579~3590J D. Föreningar och sällskap.. B i ~ e l k v.i n n o h e m m e t: j [35 86] Svenska mlsslonssällskapet, 1 Fbrestandarmna,: Rinman, E., frn. Ordf.: Uggla, G..; sekret. Q. skattmäst.; Monten. B'a r rrlr e rrr me t: V.; ledamöter: Lönegren, E.; Bergqvist, O.; Lars- Husmoder: Ahl, Elin, SOlF, W.; Ambrosius, G.; Bergman, G, Em.; 'Norrby. J.;. Stenbera Hi.. f3li801 Akliebul. Evang, Fosterlands-Stiftelsens Förlag'expedition. (~ästersarnuelsg. 42, öppen.alla söckend. 9-5.) Orof.: Rosenberg, J. O.; expcditionsföreständare: Xhlberg, K. J.; ötriga ledamöter: Silfverskiöld August; Lindholm, Carl E.; Hedlund, C. A.; Sjö~ ström. Oscar; Hinman,..T. förbindelse med andra samfund eller sällskap, representera de gemensamma -svenska missionsintressena 'inför världsmissionskonterensens Iortsättningskommltte och andra In- oeh utländska korpor-ationer, gentemot hvilka behofvet af en sådan repr.esent~ti~n,framtr,äder. ', I, L e d a m o,t e r: För Evang, Fosterlandsstiftelsen. missionsdirektor.joh, Lindgren..,För Fören. för Israelsmissionen, Stenber'g. 'För Helgelseförb., disp, Th. Ericson. Föl;" Kvinnliga Missionsarbetare, grevinnan sabeth Mörner. F:?r Svenska Alllansmissionen. missionssekr. Adolf Themander. För' Svenska o Baptistsamfundets Mission redaktör.j. Byström.,... ' För Sv. Jerusalemsfören., prof. A. Kolmodin. För Sv. Kyrkans. Mission, kyrkoherde Axel Ihrmark. För Sv. Metodistkyrkans Mission, dr K. A. Jans- SOll. - För Sv. Missionen i Kina, herr Nath, Högman. dj:1:"sv. Missionsförbundet. redaktör J. E. Lun- För Sv. Mongolmisslonen, fröken Anna Roos. För Orebro Missionsförening, pastor John Ongman. ' Ordt.: Sveriges representant i' världsmissionskonferensens Iortsättningskomrnitte, dr Karl Fries. Sekr.: redaktör J. E. Lundahl. Kassaförv.: Th, Ericson. Pl'e~so!"biidi 'red. Jakob E. Lundahl. Statistiker : docent K. B. Westman. Exp, 10 Barnhusg., Stockholm C. Kassabehålln, vid,ntg. af 1919 kr. 2,214:-. f $vensIta kyrkans mlsslonsstrrelse, Ordf.: Arkebiskopen; vice ordt.: Ribbing, G.; ledamöter:. D:>nell, Hj.; Clason, F.; Hogner, C. V..t G:; Kolrriodin, J. A.; Son,9,en, F. W.; Missions- 'j direktor q. sekret.: Brundin, G.; biträdande sekret.: Alm, S.; Holmen, R.; resesekret.: Dahlquist, G.,:"kassaforv,alt.: Sandberg, ':F:. N.,,~!sstonsstyrelsrns adress:, j 11lP p,s 'a l a. "[ StlickIrolms centrala diakoniråd. Ordf.: Hufpredikanten J. Källander. il Arbetsledare: Pastor.Sam. Thvsell, wq SIi:iUinäst\lre:, $ys,sloman A. Mild. '.FfN'seQN'GS f Svenska 'missionsförbundet, Expedition: Barnhusgatan 10, öppen alla söckendagar kl. 9-5, 15 juni-30 aug. 9-4, lördagar A. t och 74 15; r. t. 4075, Styrelse: ordl.: Bengtsson, Sven, riksdagsman, Norup, Vanås;v. ordf.: Ohlden, A., Falköping- Hanten.- Nilson, E. A., riksbankofullmäktig Stockholm; Hallen, L., pastor, Uppsala; Larsson', L. E., fabrikör, Uppsala; Andersson, Axel, fil. kand.; Villa Nyhern, Kristinehamn; Ljung, E: K, grosshandl., Malmö; Löfberg, And., grossh., Karlstad; Rosen, Aug., pastor, Stockholm; Johansson; O. byggmästare, Edsbyn; Schenke, Nils, undervisningsråd, Stockholm; Mårtensson, P. M., pastor, Göteborg. Suppl.: Stockman, G., direktör Stockholm, Hjortsberg, Fr., landsfogde, Jö';köping; Norell, J. A., fabrikör, Söderhamn; 'Hemberg, A]1g.. direktör, Lidköping. Missionsför eståndare..!l. Nyren, Missionssekreterare för yttre missionen: J. E. Lundahl,. A:::l::~~~~~ekreterare för inre missionen: Axel Ekonomichef: Axel Grönkvist. Missionsskolan, för utbildning af arbetare för den inre 'och yttre mlssioneh:" Lidingö. Styrelse: I ordf.: Bengtsson, Sven, riksdagsman;.v, -ordf.: Nyren!('.J." 'mi~$ionsföre~tå~,aar'e; A-n'derss,on,.Axel, missfonssekr.ri Hellström, q., redaktör. Suppl.: pastor Hj, Ollen, N. P., redalotör ; Rosen, Aug., pastor. Inspektor: J.,Nyren, missionstörest. Föreståndare: Mosesson, G., fil. 'kand. Eli- Lärare: Backman. L.; Wisborg, S.; Håkansson, J. W.; Blomberg, G.; Nyström, Bruno; Walfridsson; R., Sånglärare: Södersten, Ax. direktör. Läkare: doktor E. Weisner. Vaktrn.: Kvist, A. ' [35 88] Stockholms stadsmission. Ordförande: Montell, V. Vice ordförande: Blomqvist, A. Missionsförest.: Thysell, Sam..Skattmästare: Magnusson. K. G: Ofriga ledamöter: Jansson, E. A.;.Johansson, E.; Lindskog. F.;' Magnusson. K. G.; Mörncr, A.; Norberg, Frit.; Påhlman, H. E.; Sjöholm, A. Sekreterare: Hökerberg, Eggert. [35 8g]' Stockholms Evangelisk-Lutherska!llissionsförening. Expedition, öppen onsdagar kl f. m. Jakobsherusg. 45. Allm. Tele!' Stvrelse: Ahlberg, K. J., direktör, or'df.; Lindholm, C. E., grossh., vice, ordf.; Silfverskiöld. Aug., direktör, sekr.; Ljungqvist, Aug., fabrikör, kassör: Dahlqvist, J., målarmästare; Gabrielsson, G. N. grosshandl.; Kilander, F. F., fastighetsägarerlevandcr, Eskil, öfverlärare; Montelius, K. J., pastor; Sjöström., O., fabrikör; Strömstedt, P. A. vaktmästare; Thomander, Ax., fabrikör. Pr edikolokaler ; Betlehemskyrkan; Missionshyddorna vid, Hagag., Bergsg., IRosenlundsg. samt Harnmarbva, 15. Predikanter: Nordin, J.; Holmgren; A. F.; Andersson,,1'\" ' ' I, Urigdolnsföreningen»De Vå'ra>.,.,o' Expcd.: Jakobsbergag. 45. " Ordförande: Borgström. Ad. [S590J' lapska' missionens vänner... Föreningen" stiftades af prlnsessan' Eugenie.;år 188U. " ME.'T AL:.LVERKS'Ao~-B. '_::,_'- _~ '..._e-bisr/daresans(jl"atan /7..., ". o' 1

3 Medlemmarna erlägga minst 10 kr. årligen t!ll beträmi ande af mission bland lapparna dels ge- "nom! predikoverksamhet bland den äldre befolkningen samt genom skrtltspridning, dels ock genom skolverksamhet bland lapparnas barn. Inkomster år 1919: Arsbidrag och gåfvor: 1,489: -; testamentsmedel m. m. 20,913: 74. S t y r e I s e n s I e d a m ö t e r: Prins Bernadotte, ordförande; prinsessan Ebba Bernadotte;.fru Anna Melander, född Söderhielm; fru Anna Westman, född Bergström: fröken Emma Lagerberg. skattmästare, A.-B. Göteborgs Bank, Regeringsg. 8; generallöjtnanten G. F. O. U!!gla; öfversten E. Melander; rektorn Johannes Kerfstedt, adr. Upsala, v. ordf. i styrelsen; kyrkoherden V. Montell. sekreterare, Köpmarig. 16; grusshandl. Knut A. K. Wennerström, kassaförv ] Betesda missionsförsamling. Kyrka: Floragatan 8. Ordf.: Dahlin, T. G. E., dir.; kassaiörvalt.: Peterson, N. G.; predikant: Peterson, Fritz. l. Religiösa (kristliga). [3590):=:;3610] [36 03] Kristliga föreningen af unge män. (Birgerjarlsg. 35, A. t ; riks tel. 15,115.) Grundad 1884 för att verka för unge mäns välj i f}siskt, intellektuellt, moraliskt och andligt afseende, erbjuder i sin byggnad gymnastik, idrottsötningar, undervisning i språk och stenografi, allmänbildande och religiösa föredrag, diskussioner, musikattnar. samkväm; tidningsrum med: 125 tidningar. bibliotek med 4,000 band, sjukkassa. bostadsanvisning. ' Medlemsantal : 133 aktiva, '957 J1assiva. oeh 313 understödjande samt 375 medlemmar E goss- och yngllngaafdelningen.. Kapital : 383,262: 17 kr.,' nedlagdt i!' föreningsbyggnad af 1897 (tax.sv. l,lm,200 11<):.). [3594] Missionssällskapet Bibeltrogna Vänner. Ordf.: Melander, E.; v. ordf.: Magnusson. K. Styrelse: ordf.: Jepsson, L. dir.; v. ordf.: G.; Welin, G.; sekret.: Fries, K.; kamrer: IJustaf- Karlsson, A., grossh.: sekr.: Sv~nsson, A. R, red.;.son, E.; bitr. sekret.: Hagelstein. H., och Ce-' kassaförv.: Hårdstedt, E., grosshandl.; Hellstedt, dergren. H.; kassaförvalt.: Kjellströrn;,O.;. leda.. E., Iandtbr.; Hemberg. S. E., dir.; Lindström, A., möter: Ambrosius, G.; Anderson, S.; Dalborg. M.;. reseomb.; Nilsson, N., godsäg.; Nordlund, J., Danielsson-Bååk, C. A.; Dolk, J.;.Jansson, E. hemrnansäg.; Paulsson, A., handl.; Svensson, Vit., Alfr.; Påhlman, A. E.; Redell, J. E.; Sjödin, J.;. kommin.; Willgren. S. A., hyggrnäst.; Wittander, SVaJIberg,. Ax.: Westerberg, K.. M.... j J., red., Suppleanter: Krantz, 'I'h.; Lindström, H,; Ols- Sällskapet utöfvar i n r e mission samt soldat- gård, N., Orton, B.; Willen, G..och sjömansmission i Sverige. och y t t r e mission Föreningsråd. Bernström. J.; Dahlin, \ J. E.;: i Abessinien. Lindhagen. T.; Uggla, G. Utgifver Bibeltrogna vänners Missionstidning. som utkommer med tolf nr årligen. Expedition: Uplandsg. 43, öppen hvar ie dag kl. 10 f. m.-4 e. m. [39 95) Sällskapet Svenska Baplistmissionens 1IIissionsstyrelse. Ordt.:' Byström, J.: sekreterare och kassör: Moden, K. A. Adress: Döbelnsg. 12. A. t. Vasa [35961 Sällskapet Svenska Baplistmissionens kommitte för missionen utom landet. Ordf.: Johansson, JohJ,1; sekret.: Byström, J., Döbelnsg, 12, a. t ; öfrlga ledamöter: Lundin, C. G.; Bengtsson, R; Moden, K. A. Kom- 6~it~~ns adress är: Döbelnsg, 12, Stockholm; a. t. Alfr.; Bååk, C. A. D.son; Andersson, Sixten;. Holrnblad, David; Hallin, Frans; Palm, J.; Jans- son, K. A.; Lambert, Konrad; Nilenius, K.; Jo-- hansson, Viktor; Wallin, Ivar; Aaröe, Olof; Debong, J.; Johnsson, P.; Helling,. O.; Johnson, L. N.; Bergwall. Holger; Ericsson, Isaac. Gudmund. son. G. [36 04] Kristliga föreningen af unge män på, Södermalm. (Götgatan l, a. t ) Verkställande utskott: ordf.: Skoglund, Edmund, direk-- tör; vice ordf.: Noren, Josef, ingenjör; Pries., Karl, fil. dr; Johansson, Olof, köpman; Jonsson., R, inueniör; Brenner, E., grossh.; Lundberg., Carl, handelsres.; Dalborg. Mats, Iörest.j isuppl.r Garde, Carl, lagerchef; Medberg,J., fabrikör;. Risto, L., bokbindare; sekreterare: Clefberg, P. [36 06} Stockholms kristliga ynglingalöreninlr (Bryggareg. lo'; a. t ; r. t ). ' Hemför resande. Läselokaf öppen 10 f: m.~6 e. m.. Styrelse: Jansson, K. A., ordf.; Benander, C. E.,. v. ord!.; Wikström. C. E.; Ostmark. I,.. E.; sekr.j. Johansson, J., kassör; Eriksson, E. G.;' Althen., C. W.; Carlsson, J. E.; Malm, G. E." [35 9~] Svenska Jerusalemsföreningen. Syfte: att verka föl' det Heliga.Iandets vinnande åt Kristus [3609] Kristliga föreningen af unga kvinnor. genom uppfostrings- och vålgörenhetsanstatrer-, (Brunnsgatan 3.) Ord!.: Roos, Anna, fröken; v. Styrelse: ord!.: Kolmodin. A., prof.; v. ord!.: df N I S 'd f ök h d k" S h Norrby, J. hotpred.: sekr.: Davidson. A. pastor; 01'.: etze,,gl'i, ro 'en; c ersse r.: c rö- Hamilton, Ulla, född Lewenhaupt, grefvinna; Jo- der, Maria, fröken; sekreterare: Nyström.. Visen. -hansson, E., slottsbyggm.; Larsson, Wilhelm, kyl'. fröken, och Ulfsparre. Ebba, fröken; kassaförval~ koherde; Sebardt, Carl, med. dr; suppleanter: tare: Kumlien, Karin, fröken: ledamöter: Ahlberg., '6avelius, O., disp.; -Reuterskiöld, Lotten, fröken', Anna, Iröken; Bogren, Rosa, fröken; Börjesson., Greta, fröken; Hanson, Ester, fru; Jacobson, Ag-- Widegren. Ivar, notarie, skattmästare. nes, fröken; Mellin, Hildur, fröken; Nyström, Ma- Postadress: Svenska Jerusalemsföreningen ria, fröken; Sandqvist, Sigr id, fröken; Stenberg, Parmmätaregatan 1. Stockholm. ' Margit, fröken; suppleanter: Anderson, Ester. frö-- [36'02} Förbundet mellan Sveriges kristliga för- kcn: Nyberg, Emma, fröken; Thorselius, Karin.,.. eningar af unge- män. fröken.. Grundadt 1888; utgör en gren af världstörbundet \ mellan K. F. U. M. Vid senaste årsskiftet om- [36 loj Stoekholms kyrkliga ungdomsiörbliild. fattade förbundet 171 föreningar med 4,795 aktiva. Ordf.: kyrkoherde Valdus Bengtson, Fredriks-- 2,395 passiva och 1,416 understödjande medlemmar, hotsgatan 3; R t ; St. t. 4355:' hvartjii komma 3,556 medlemmar i goss- och Sekr.: bokbinderiidkare David Hultström, Si-«ynglingaafdelningarna, byllegatan 4345; R t. Osterm St: t 2203:( Ordf.: Prins Oscar Bernadotte; v. ordf.: Melan- T i II f ö r b u n d e t a n. s I u t na f ö re n i n- der, E.; sekret.: Fries, K.; kassaförvalt.: Mag- g a r:.: nusson, K. G.;.ledamöter: Björk, Pr.; Winqvist, A d o I f F r e d r i k s f ö r s a-m I i n.g 's u n g- Emil; Cedergren, Hugo; suppleanter: Jansson, d o m s f ö r e n i n g (A. F. U. F.). prdf.; pastor NA.V.IGATORLOGGEN Begär offert och i1,1ustr~rad ~atajog INSTRUMENT A.-B. NAVIG~T.OR ~~T'iLM

4 r r { ] D. Föreningar och sä~lskap. io. Mannström, Kammakaregatan 80; St. t. Brun-.keb A II h e l g o n a k y r k a n s u n g d o m s f ö r- e n i n g: Ordf.: pastor' S. Swensson, Helgalun- -den 2; St. t Ansgariikyrkans ungdomsfören i n g (A.U.F.). Ordf.: pastor N. U. NIlsson, "Varfsgatan 14; St. t. Söder Bromma kyrkliga ungdoms- J ö r e n i ng. Ordf.: komminister R Wikmark, Appelviksvägen 141, Äppelviken; St. t. Äppelviken 272. D u f b o k y r k a s u n g d o m s k r e t s. Ordf.: komminister Enock Berlin, Dufbo prästgård,.sundbyherg; St. t. Dufbo Engelbrekts kyrkliga ungdoms- 5. ö r e n i n g. Ordf.: pastor Erik Arbin, Ostermalmsgatan 67; St. t E n s k e d e k y r k l i g a u n g d o m s f o 1'- -e n i n g. Ordf.: komminister J. L. Lagerkrantz, Handelsvägen 14, Enskede; R t. Enskede 18. E r s t a u n g d o m s k r e t s. Ordf.: pastor H. HeIIen, Fjällgatan 46; St. t. Söder G u s t a f \'1 a s a k a m r a t e r n a och '-Gustaf \Vasa ungdomsförening, -Ordt.: pastor,.arvid Lundh, Karlbergsvägen 7;.si. t. Vasa H.e d.v i g E l e o il o r a f ö r s a 111 l i n g s m a n l i g a.u n g d o m s f ö r e n i n g (H. E. M. U.). Ordf.: bokbindcrlldkare David Hultström,.Sibyllegatan 43 & 45; R. t. Osterm. 591; St. t H e d v i g E I eo n. o r a k v i n n I i g a u n g- -d o m s k r e t s. Ordf.:.kyrkoherde J.. Källander..Jungfrugatan 7 B; R. t ; St. t. Osterm H e d v i g E I e o n o r a m a n I i g a u n g- -d O m sk r e t s. Ordf.: regernentspastor E. Schrö- -derheirn, Jungf'rugat. 7 B; St. t Hjor thagens kyrkliga ungdoms- :f ö r e n i n g. Ordf.: komminister A. Lindh, Hjorthagens prästgård, Värtan; St. t. Värtan 4.. H a g a I u n d s k -r r k I i g a u n g d O m s f ö 1'- <en i n g. Ordf.: komminister Zellner, Hagalund. J a k o b s U n g d o m s f ö r e n i n g, k v i n n- '1i g a a f d e I n i n g e n. Ordf.: pastor Arthur Jonsson, Jakobsgatan 2; St. t. Brunkeb J a k o b s u n g d o m s f ö r e n i n g, m a n- J i g a a f el e I n i n g e n. Ordf.: pastor G. Burens, Jakobsgatan 2; St. t. Brunkeb J o h a n n e s k y r k I i g a u n g d O m s f Ö r- o u n d. Ordf.: komminister E. Lignell, Kamma-.karegatan 12; St. t. Brunkeb J o h a n n e s ffi a il l i ~a u n g d o m s k r e t s. -Ordf.: pastor E. Ring, Frejgatan 25; St. t. Vasa K u n Il s h o I m s f ö r s a m I i n g s u n g- -d o rn s f ö r e n i n g. Ordf.: kyrkoherde C. V. Larsson, Parrnmätareg. 1. R. t. Kungsh. 884; St. t K Y r k I i g a u n g d o m s f ö r b u n d e t i K a- t a r i n a. Ordf.: komminister Rnno AhIfeldt, Kaxartna Västra Kyrkogata 2; St. t pastor Birger Gnnnard, Västmannagatan 92; St. t. Vasa O s c a r s f ö r s a m l i n g s k y r k I i g a.u n g- d o m s f ö r b u n d. Ordf.: kyrkoherde v aldus Bengtson, Freelrikshofsgatan 3; R. t ; St. t " S o f i a k y r k I i g a u n g d o m s f ö r e n l n g. Ordf.; pastor O. Krook, Borgmästaregatan 11; si, t. Söder Spåhga kyrkliga. ungdomskr~ts. Sekr.: fröken Maria Samuelzon. Solhem, Spånga. St. t. Spånga 94. S t a d s ffi i s s i o il e n s u n g d o ffi S k r e t s. Ordf.: pastor Sam. Thysell, Stortorget 8; R. t ; St. t och S t e f a il s k y r k a n s k v i il il l i g a u il g- d o m s k r e t s. Ordf.: komminister E. Laurell, Frejgatan 25; St. t. Vasa Storkyrkans ungdomsförening. Ordf.: komminister Axel Mörner. Prästgatan 3; St. t Sundbyberj:\s kyrkliga ungdomsf ö r b u n d. Ordf.: kyrkoherde L. F. Zakr isson, Presstorp. Sundbyberg; R.. t. Sundbyb. 606; St. t. Sundhvh, S ö d e r t ö r n s k. y r k I i g a u ng d o m s- k r e t s. Ordf.: pastor Knut Ericson, Stora Sköndal, Stockholm 4; H. t. Södertörn 15; St. t. Södertörn 7. A l f s j ö k y r k l i g a. u n g d o m s k r et s. Ordf.: kyrkoherde' J. Lindskog. Alfsjo; R t. Alfsjö 102;" St. t. Långbrodal.3. [ Kungsholms församlings ungdomsförening. Kristlig Iolkbildningsförening, stiftad i nov. 1\)01, omorganiserad i sept Har. egen lokal i Sot Görans kyrka, öppen kl. ~-10 e. m. Anmälon om inträde i föreningen göres till någon af stvrelseledarnöterna. Or'df.: Larsson, Vilh., kyrkoherde; v..or.df.: Mattsson, M., pastor; -skattm.: ~estlun.d. Knst!~n, bankvaktmästare; sekr.: Dahlquist, Gideon. tjänsteman; v. sekr.: Gustafsson, Elsa, föreståndarinna; ötriga ledamöter: Fristedt, r.raria, folkskollärarinna; Lindberg,.l., pastor; Lindblom. Ellen, kontorist;.nor-gr-en, Elfrida, kontorist; Sjöholm, G., grossh.; Sjöholm, Svea, prokurist. l36 12] Hedvig Eleonora församlings manliga ungdomsiörening (H. E. M. U.) "'IcristIig-kyrkli~ och fosterländsk' ungdomsförening. Gru-tdad år Förenlngslokal: Braheg. 30, r. t , a. t. 22'133 ankn. Exp.: Sibylleg. 43 & 45; r. t. Osterm. 591, a. t. 22~~ma"bem: Manhem. Ålsten. Bromma. Ordf.: Hultström..David, bokbind.; öfriga.. styrelseledam.: Kihlgren,.l., komminister; Söder!und, Alfr. fil. lic.; Israelsson, Thure, med. kand.; Grön'qvist, Magnus, ingenjör;' Johansson, Karl, handlande; Spiegelberg. Carl, mekaniker; Johansoon, Erik, dek.-målare.. L i d i n g ö k y r k l i g a u n g d o m s k r e t s. [ Klara församlings ungdomsförening -Ordt.: pastor Martin Sandahl, Bredablick 1, Li- (K. F. U. F.) -dingö villastad; St. t. Lidingö AdressrKlåra Västra Kyrkog. 20. L i I j e h o I m e n s k y r k I i g a u n g d O m s- Ordf.: Bratt, E., slottspastor. -k r e t s.. Ordf.: pastor' Gustav CoIlini, Liliehol- M a n l i g a a f d e I n.: men; R. t. LII]eh. 22;!it. t. 388q.. V. ordf.: Strom, T., v. kornmin.; sekr.: Vester-. M,arla I ö a a mlin g s kvln.n.iiga un.g- lund E' kassor: Braf, A.; öfriga ledarn.: Måns- -d o ms I ö e n i n g. 9rdf.: ktl'mmi111ster L wm-i 'O "U]' h E berg, Sot Paulsg, 10; St. t. Soder 43. son,., rrcn, '., M a r i a s a I e n s u n g d o m s f b r- K v J n n l. a f d.:. -e u i n g. Ordf.: pastor A. Malmberg, Pålsunds- V. ordf.: Bokander, H., fru; sekr.: S]ogr~n, E., gatan 3 A. froken; kassor: Carlsson, M., froken; ötriga le- M a t t e u# u n Il do m s f ö r e n iu g. Ordf.:.dam.: Salin, A., fröken: Strom.. A., fru. FINSPONGS METALLVERKS A.-:-S... SERIDARESANSGATAN 17' -'.

5 2. Till hjälp åt barn och värnlösa. [ ] 2. Till -hjälp åt barn och värnlösa. Frans; v. ordf.: Widerström, Karolina, med. dir;., sekr.: Oxenstierna, B.; kassör: Blomqvist, Axel, '[36 16] Föreningen för skelletskolonler, ötverlärare, <.. e n t r a l s ty r e l s e n: Hedersord!.: H. M. Drottningen, v. ordt.: von Scheele, Frans, professor; sekr.: Dalström, J. J., öfverlärare; kassa- Iöi v.: Geijer, B. O., grosshandlare; dessutom ~ ombud för hvarje skollofskoloniförening (se nedur-). N i k o l a i: I centralstyrelsen: Scholander, C. Th. med. doktor; Malmgren, W., grosshandlare: supp!.:karlsson, l.eo, öfverlärare. Lokalstyrelsens ordf.: Welinder, N. J.; sekr. Karlsson, Leo; [36 17} Tyska Sst Gertruds församiingens skollofskoloni.. Ordf.: Sterzel, G. F.; kassaförv.: Becker, E., fru; sekret.: Ohly, E.; öfrtga styrelseledarn. : Reinhold, A., fru; Otto, R. M., direktör; Pott, Marta, fru; Pott, G., direktör; Mannström, Karolina, syster; Persson, Ellen, syster; ledamöter' i centralstyr.elsen: Sterzel, G. F.; Becker, E., fru. kassaförv. och v. ordf.: Schalin, C. V., gross- [3618} Föreningen Mjölkdroppen I Stoekholm handlare. verkar för att åt fattiga späda barn I hufvudstaden K l a r a: I centralstyrelsen: Bokander, G., kyr- tillhandahålla lämplig näring. koherde; Ehlin, E., öfverlärare; suppleant: Pege- Styrelse: Förste stadsläkaren dr Iv. Andersson, low, Emma, fru. Lokalstyrelsens ord!.: Bokan- or dl.; friherrinnan L. Falkenberg, f. Ekman, V. der G - kyrkoherde' v ordf' Pegelow Emma or dl.; doktor C. Sundell, sekr., Götg.26; bank-,.,,...,, dir. L. Reuterskiöld (Stockholms Handelsbarik), fru'k ~e~rg soh~ Ik~s~a~~ry ;e~i:~~ls~;r~lsen: Da- kassaförv.; fruarna L. Sörensen, A. Tbi"l och C. vidsson, A., pastor; Blornqvist, A. K., folkskol- Ortenblad (representant för Katarina lokalatdellärare. Lokalstyrelsens ord!.: Davidsson, A.; v. ning); hyggm, O. Herrström (representant för ord!.: Sjöholm, G. E., grosshandlare; sekr.: Blom- Ostermalms lokalafdelning); Iattigvårdsinsp.easqvist, Axel K.; kassaförv.: Olsson, John, öfverlä- sistent A. G. Nordfeldt; professorskan M. L. rare. Berg (representant för Kungsholms Iokalatdelning); Vas a;s t a d e n (A d o l f F r e d r i k s, G u s- direktören Th. Olsson (representant för Adolf t a f Vals a o c h M a t t e u s): i centralstyrelsen Fredriks lokalaidelning); doktor C. Sebardt (repre- Lindholm, M. direktör; Lundström, Filippa, rro- sentant för Jakobs och Johannes Iokalaldelning); ken. Lokalstyrelseris ordf.: Hallberg. H. E., Iröken Maggie Bentzel (representant för Brännkyrkoherde; v. ordf., Hasselrot, C. R., kyrkoher- kyrka lokalaldelning), de; sekr. och kassaförv.: Dalström, J. J., öfver- Filialer: lärare.. för A d o l f F r e d r i k s f ö r s a m l i n g och J a k o b o c h J Oh a n n e s: I centralstyrelsen: O f r e N o r r m a l m, Vidarg. 4 n. b.: Hammarsten, F., kyrkoherde; Wassberg, Emma, Lokalkommitte: direktör Th. Olsson, ord!.; dr fru; suppl.: Ohman, K., kyrkoherde; Wassberg, M. Blumenthal, läkare och sekr.; fröken Emilie Anton, öfverlärare. Lokalstyrelsens ord!.: Ohman, \VolfleIt, inspektris; bruksäg. J. P. Fegth, skatt- K.; v. ordf.: Hammar-sten, F.; sekr. och kassa- mästare; fru Ida Unman; grossh. Karl Larsson; Iörv.: Wassberg, Anton. direktör Th, Andresen: grossh, Erik Sjöman; hr O s t e r m a l m (H e d v i g E l e o n o r a, O s- Alfr. Christensen; c a r o c h E n g e l b r e k t): I centralstyrelsen: för O s t e r m a l m s f ö r s., Freig. 3!, Blornrrvist, Axel. öfverlärare; Br anzell, Anders. öf- Lokalkommitte: kyrkoherde T. Lindhagen. ordf.; -, vci1ärare., Lokalstyrelsens ordf.: Källander, J., direktör G. Lind, vice ordf. och kassaförv.; fru kyrkoherde; v. ord!.: Lindhagen, T., kyrkoherde; I. von Seth, inspektris; kanslisekr. G. Åkerman, sekr.: Branzell, A.; kassaförv.: Blornqvist, Axe!. sekr.; grossh, Fr. Carlsson; fru Fr. Carlsson; K a t a r i n a: I centralstyrelsen: Persson, P. E., fru Elin Ericson; byggrn. O. Herrström och fru öfverlärare, och Thunell, J. V., byggmästare. Lo- Svea Hörstadius; kyrkoherde J. Källander; dr kalstyrelseris ordf.: Landquist, C. A. E., kyrko- Hjalmar Fries, läkare; herde; v. ordf.: Brate, E., lektor; sekr. och kassa- för K u n g s h o l m s f ö r s. Drottningsholms- Iörv.: Persson, P. E., öfverlärare. vågen 12 A.: S o fl a: I centralstyrelsen: Wihlander, A. G., Lokalkommitte: fattigvårdsinsp. G. Nordfeldt, "ch Liljebäck, E., tapetserare. Lokalstyrelseris ordf.; fru A. Santesson, inspektris; ingenjör S. ordf.: Klefbeck, E., kyrkoherde; sekr. och kassa- Graham, kassaförv.; kamrer L. Berg, sekr.; Iörv.: Wihlander, A. G., öfverlärare. professorskan M. L. Berg; grosshandl, O. F. E. M a r i a: I centralstyrelsen: Bureus, Maria, lä- Björkman; professorskan Olga Holmgren; dr rarinna, och Pettersson, Hildur, lärarinna. Lo- Einar Edberg, kalstyrelseris ord!.: Eklund, K. A., kyrkoherde; Läkare: dr C. Hesselgren; sekr.: Sjöholm, A., folkskollärare; kassa!örv.: för K a t a r i n a f ö r s., Skåneg, 72: Vinberg, I., komminister. Lokalkommitter kyrkoh, A. Landquist, ord!.; B r ä n n k y r k a: I centralstyrelsen: Wahl- gr ossh, V. Blomberg, vice ord!.; dr C. Sundell, ström, A. Th., öfverlärare; Andersson, Paul, folk- sekr. och läkare; grossh, J. Bjö'rklöf, kassatörv.; skollärare. Lokalstyrelsens ordförande: Lind- fruarna C.' Ortenblad. inspektris; M. Landquist, skog, J. H.; v. ord!.: Hindersson, Maria, fru; L. Högborg, M.' de Brun, H. Fris, M. Björklöf, sekr.: Gustafsson, Rut, folkskollärarinna;' kassatör- apotekaren F. Lundahl, fabrikören L. Högberg, valtare: Andersson, Paul, folkskollärare. källarmäst. P. M. Pettersson, fröken M. Lindfeldt; B r o m m a: I centralstyrelsen: Bergh, G., slöjd- för J a k o b s och J o h a n n e s f ö r S., Dö- Inspektör: Sandström, V., iifverlärare. Lokalstyrel- belrisgatan 38 Bl; filial Kungsträdgårdsg. 18: sens ord!.: Bergh, G.; v. ordf.: Bergqvist, A., Lokalkommitter komminister E. Lignell, ordf.; folkskollärare; sekr.: Sandström, V., öfverlärare; fru L. Lindblom, v. ord!.; dr C. Sebardt, läkassaförvaltare: Bergstedt, P., ingenjör. kare; fröken N. Staål v. Holstein, sekr.; fröken T y s k a Srt G e r t r u d: I centralstyrelsen: K Herslow, skattmäst.; fru E. Samson, Irrspek- Stcrzel, G. F., kyrkoherde; Becker, E., fru. Lo- tris; fru H. Albihn, fröken G. Samson, kyrkokalstyrelsensordf.: Sterzel, G. F.; sekr.: Ohly, herde Bokander, öfverläraren A: Wassherg; sup E., rektor; kassaförvaltare: Becker, E. pleanter: fru K. Hjorth, fru J. Herslow, herr G. F j ä Il k o lon i f ö r e n i n g e n: I centratstv- Berggren, fru Bokander. relsen: von Scheele, Frans, professor; Oxenstierna, för B r ä n n k y r k a f ö r s., Sköldmög, 3" Asp- B.. grefve. Lok~s_tyrel~r~f::...~:. Scheele,.udden; a. t. Asp~dd:n_~ ~"!tagn. Aspudden: A...-B. 'SVENSKA METAllVERKEN ~~an~o~:d~a'd:"is~d~34~~ 149.Adresskalendern 1921.

6 [ ] D. Föreningar och sällskap., månd. o. torsd, 1/2 3-1/2 4; Gröndal: tisd, 1/2 3- Hilmer, Djurling, direkt., 15 Strandvägen, ordt.: 1/24; örby: hvarannan fred. 2-1/23.. Carl E. Magnuson, kamrer, Kungsholmstorg 4., Lokalkommitter kyrkoherde J. Lindskog. ordf.; sekr.; Oscar Trägårdh, kamrer, kassaförvalt; syssloman A. Mild, vice ordf.; dr C. Hulting, sekr.; Elis Lindblad, direktör, och Ruben Ericsson, förfröken Lindblad, kassaförv.; greivinnan Edit säkrr-tjånsternan, adjungerade ledamöter. Lagerbjelke, inspektris; direktör N. P. Mathiasson; ötverlngenjör S. Nauckhoff; fröken Maggie [36251 Sällskapet Barnavännerna. Bcntzel, ' (Utdelning af kläder åt fattiga folkskolebarn.) Ordförande: Svahnqvist, C. J. [ Föreningen Maria Mjölkdroppe Vice ordförande: Petterson, Carl G. (S:t Paulsgatan 37) Skattmästare: Wollin, Birger. har till ändamål att åt fattiga späda barn inom Sekreterare: Tidelius, C. H. Maria församling i Stockholm tillhandahålla Iämp- Ombudsman: Holmberg. Gottfrid. lig näring och vid nutritionsrubbningar- lämna Vice skattmästare: Englund. O. hjälp samt äfven bistå mödrar med råd och un- Vice sekreterare: Hed, G. Emil; Eden, Adolf. derstöd. Vice ombudsman: Philipson, Karl. Klinik.. Beklädnadskomrnitterade: Edqvist, J. E.; Regn- Styrelse: kyrkoherden K. A. Eklund, ordf.; fru ström, C. A.; Karlsson, Sigf.; Svenson, Otto V.; Gunilla Laurin, v. ordf.; pastoratsad], Olof Mo- Eden, Adolf; Holmberg, Gottfr.; Faleij, Algpt; Janslin, sekr.; 'fru Elsa Rundgren. skattm.; fruarna son, J. A.; Lindqvist, F. O.; Brundin, Pehr; Jo- Maria Hultman, Signe Olsson, Hanna Rosendahl, hansson, Alfred; Lokrantz, Axel. Suppleanter: Jo- Clara Rosengren, Gerda Simonsson, Alma Säll- hansson, F. G.; Säfvelin, P. J.; Alm, G. W.; Lilieberg; doktor Carl Sebardt, tandläkaren John bäck, Ernst; Ramström, Leonard; Stade, C. J.; Wessler. Svahnqvist, C. J.; Branzell, A.; Lundgren, Edv.; Föreståndarinna: fru Therese Johansson. Borg, Axel; Björling, Ivar; Åberg, Nils. Läkare: doktor Carl Sebardt. Inköps- o. granskningsnämnd: Dahlander, C. J. (Styrelseval i Maj.) V.' Ekholm, Arvid; Berggren, Carl; I,jung,\vis!, P.; Palmberg. Aug.; Åderman, J. M.; NIlsson, Hilrna; [3621) Fattiga barns vänner. Svahnqvist, Hilda; Tidelius, Hilda; Sundell, Julia; Ordförande: Norrby, J., pastor. Zachr-isson, Elida; Englund, Ester. Sekreterare: Helen, H., pastor.' Revisorer: Brundin, Pehr; Lindqvist, F. O.; Pet- Skattmiist.: Lagerheirn, Ellen, frih:a. tersson. Albin. Suppleanter: Kronow. Carl G.; Ledamöter: Holm, H.; Gustafsson, E.; Sandell, Sundell, Gust.: Klingström. E.,. N.; Andren. S.; Alexanderson. A., fru, Heimbiir- E x p e d i t i o n s f ö r e s tå n d a r e: ger, Louise, nander, fru; diakonissa; Danielsson, Wernstedt, Slgrid, fru; H., f. Gre- Heimbtrrger, Hed, G. Emil, k Torkel nutssonsg. 25.' All m. S" o- Elin, fru; von Stockenström, Eva, öfverstlnna. der Suppleant: Eden, Adolt.. Bergsg. 4. Allm [36 22) Sällskapet till understödjande af Malm- [ Föreniugen Frfmurarbarneu.. ql'i&tska barnuppfestrfngsanstalten, Jfr [4664). Stiftad 1907 med ändamål att för gemensamt. (Torkel-Knutssonsgatan 22; a. t ) stöd sammansluta f. d. frimurarbarn, d. v. s. dem Ordför!lnde: Wall, A..vice ordförande: Sjögren, P. A. som under huset. barndomen vistats å Frimurarbarn- Sk attmästare: Sjöberg, A. T. S t y r e l S e: Sekreterare: Schalen, C. A. Ordf.:.Magnusson, Gerhard,. bankdir.; v. ordf.: Ledamöter: Dahl, R., f. Spaak; f. Kempe, grefvinna; Holmberg. v. Hallwyl, W., Ellen, f. Chöler; E 'k 1'1 sson, A. E.; k f- ass a orv.: Eneroth Ivar',," sekr' Ambrosius, G.; Nilson, S. J.; Kruscnstjerna, R., f. Kailström, Osc.; klubbrn.: Lantz, Nils. Vult von Steiiern; Masreliez, Hilma, f. Unden; von Föreningens adress: N. Lantz, Slottsbacken 2. Stockenström, Eva, frih:a, f. Beck-Friis; Dahl, [36 27) Föreningen Barnavärn. Monika, fröken. har till ändamål att åt fattiga folkskolegossar be- Anstaltens läkare: Bellander. A. reda. daghem (middags- och aftonmål, läxläsning). Anstaltens föreståndare: Pettersson, Elin, fröken. Omkr. 30 skyddslingar. Lärarinnor: Gustafsson, A.; Feldt, Ester. Ordf.: Blomqvist, Axel, öfverlärare. Vaktmästare: Larsson,. P. J. V. ordt.: Leijonhufvud,. Kate, frih:a.. Skattm.: Sternhagen, Sigrid, fröken. " [36 23) Sällskapet Jultomtarne. Sekreterare: von Sydow, A., fru. litdelning af beklädnader åt fattiga skolbarn Styrelseledamöter: Holmblad. D., grosshandlare; hvartill anmälningar böra inlämnas inom sep- von Krusensticrna, E., fru; Lindström, E., fru; tember månads utgång, till sällskapets ombuds- Hellner, A., fru; Martin, H., fru; Berlin; G., fru. man. Medle-nrnarna erlägga en årsafgift af 3 kr. Föreståndarinna: Elgenström, Astrid. och äro berättigade att anmäla ett barn till beklädnads erhållande. Ständiga ledamöter erlägga [ Föreningen Katarina Barnavllrn för me- 60 kr. en gång för alla och äro berättigade att kor (Äsögatan 145). anmäla två barn.. Styrelse: Gilljam. H. fru, ordf.; Askergren, J. Ordförande: Johnson-Etzler, G. L. M.. fröken; Bäckström, Elin, f. Telander, fru; Vice ordförande: Åkerholm, C. A. Francke, Fanny, f. Liljewalch, fru; Klingspor. Sekreterare; Lindberg, G. E. Maria, f. Ruadqvist, fru;. von Rosen, Maria, f. Skattmästare: Wissnell, Emil. Tamm, grefvim.r; Bundquist, Elisabet, f. Kling- Ombudsman: Holmberg, C. G. spor, fru; Wlhlander, ~ekla, f. Johansson; fru; Öfriga styrelseledamöter: Dahl, Hugo; Jäder- Hansson, O., pastorsadjunkt, sekr.; Johansson, holm, O.; Creutz, J. W.; Björkman, O. S, E.; Emil, slottsbyggmästare; S. Andren. kamrerare, Norlander. Emil.. kassaförv ) Kraftska Sällskapet, Föreningen S. de C. stiftadt 1907 till understödjande af Kraftska sko' Stiftad Underhåller barnsjukhem fö~ 25 lan i Stockholm. fattiga, sjukliga barn. Medlemsaigiit: 2 kr"årligen Fonder den l Okt kr. 2,500, medlemsan- eller 50 kr. för en gång. tal 525. Barnsjukhem: Stadshagen. FINSPONGS METALLVERKS A.-B. BSRIDARSBANSQATAN 17

7 Ordt.: Herlitz, G., fru, f. Fredholm. v,< Ordf.: Peyron, L., fru, f. Reuterskiöld. Kassaförv.: von Rosen, grelvinna, l. De Geer. Sekr.: Löwenhielm, Th., fröken. Inspektris för Hemmet: Ulrich, E. Skånberg, S., frn, f. Kock; Klingspor. M., fru, f. Weber; Virgin, L, frn, r. Gadd. Suppleanter: Ström, A., fröken; Dahlerus, S., fru, f. Klingenstjerna; Kull, D., fru, f. Jensen; Helling, K., fru, f. Quensel. [ Föreningen till det godas befrämjande, arundlagd år 1883, har till sitt närmaste syfte att, medels anlåggandet af åkerbrukskolonier, en komplex af goda jordbruk at hem, bereda små Iattiga värnlösa barn från alla delar af riket god vård och uppfostran äfvensom framtida bärgning. Ordförande: Lötving. Concordia, fröken. Vice ordförande: Nilson, Sven, hotpred. Sekreterare: Bolin, Ernst, l:e provinsialläk., Ur.psala. Skattmästare: Lindgren, Axel, e. o. hofrättsnotarie. tlfriga ledamöter: Wedin, Rugo, direktör; Natt och Dag, Åke, 'kapten; Blom, P. E.. ingenjör. [36 33] Femöretörenlngen. Medlemmarna erlägga 5 öre i veckan till underhåll af 2 barnhem för fattiga lappbarn, ett i Karesuando kyrkby och ett i Bäsksele af Vilhelmina försami. Grundfond 8,000 kr. Inkomster år ,706: 06. Ordförande: Vakant. Vice ordf.: Vakant., Ledamöter: Montell. V., sekreterare o. skattrnäst.: Mörner, A. C.; Wahrolin, C., fröken; 'Hammarstedt, E., fröken; Westman, A., f. Bergström; Lundequist, L., fröken; Berg, Ellen, f. Weidenhielm, [36 37] Föreningen till minne af Konung Osear oeh Drottning Josefina (stiftad den 13 juni 1873 i ändamål att bereda stör) åt värnlösa och fallna). Ordförande: Ostberg. G. F. Ledamöter: Almquist, W.; Lagerbielke, Gustaf, grefve; Hirsch, Oscar; Pettersson, J. G., borgmästare. Föreståndare för åkerbrukskolonien Hall: D. fil. dr, adress: Hall, Södertälie. [36 38] Konung Osear II:s och Drottning Sofias. Guldbröllopsmlnne, (Sanatorium för skrofulösa barn.) Styrclse: Ofverståthållaren, ordf.; Medin, O., professor; Thiel, Alice, fru; Hirsch, O., ingenjör;waldenström, H., med. doktor; Lindroth, Adolf, v. konsul; Möller, Carl, generaldirektör. Sekr.: Willgren, C. G., upphördskommissarie. [36 39] Föreningen Matgarethahemmet, för vård af fallandesjuka sinness I ö a b a r n. (Vårdanstalt: Margarethahernrnet, K n i f s t a.) Ordf.: H. K. H. Hertigen af Västergötland. Vice ordl.: Bergenstjerna, Gustaf, byråchef. Ofr. ledarn.: Bo ström, Lina, fru; Loven, Sophie, fru; -Bohernan, Ingrid, fröken; Sjögren, P. A., fabrikör, vice ordf. i verkst. utsk.; Norbeck, Axel, e. o. hofr.-not., kamrerare, ordf. i verkst. utsk., fören:s skattmästare; Marcus, Henry, med. dr, docent, anstaltens Inspekt, läkare; Hjorth, Erik, ingenjör; Brandt, John, kapten; Leuhusen, F. W. O., frih., kammarh., vice ceremonimäst., riddarhussekret., 'sekreterare. Vårdanst. läkare: provinsialläk, Erik Ekelöf, Knifsta; mott. v. anst.: l:a o. 3:e onsd. ihv. mån. kl. 1 e. m. NAVIGATORLOGGEN 3. Till stöd Iör sjuka eller vanlottade. [ } V årdanstaltens föreståndarinna: Flo din, Anna, fru ] Föreningen för sinnesslöa barns vård. Ordförande: Hörstadius, G. W. Vice ordförande: Hirsch, O. Ledamöter: Elivlng, G.; Lindblom, A.; Bernström, H.; Gadelius, B. E.; Blomstedt, A.; von Rosen, G., grefve; Wasastjerna, G. A.; Hedberg, J. W.; Linders, J. Sekreterare: von Rosen, C. Ph., grefve. Skattmästare: Berg, L. Eöreningens skola för sinnesslöa barn ålvensom F ö r e n i n g e il s s e ro i n a r i u ro äro Iörlagdu vid Slagsta, adress: Flttja, Föreståndarinna: Lagerwall. S., fröken. Läkare: Tamm, A., Stockholrn. (Styrelsen för A r b e t s h e m m e t t ö r m a n- I i g a s i n n e s s I ö a, Rickomberga, Upsala, föl' A n s t a I t e n»c a r o I i n e vo n V e g e s a c k s m i n n e», Ka "Isvik, Södertäl]e, och för A r b e t s h e m m e t f ö r s i n n e s s I ö a k v i n n o r, Rörstrand, Stockholm, utgöres af samma personer som denna Iörenlngs.) 3. 'l'hl stöd för sjuka eller vanlottade, [3645] Svenska Nationalföreningen mot tuberkulos. Birgerjarlsg. 22, mottagningstid Ordf.: H. K. H. Kronprinsen; v. ordf.: Prlntzsköld O.. riksmarskalk: sekreterare: Neander, G., med. lic.: skattmäst.: Nordenfelt, P., civiling.; Boström, Lina, f. Almqvist, fru; Buhre, B., generaldir.; Medin, O., professor; TiseIius, Ellen, f. Alzelius, fru; suppleanter: Lamm, Herrn., grossh.; Linroth, Klas, f. d. generaldir.: styrelsens sekr.: Broberg, C., byråchef. [36 47] Föreningen för sjukvård i fattiga hem. (Adolf Fredriks, Gustaf Vasa, Mattei & Johanne', Iörsarnlingar.), Sköterskehem: Norrtullsgatan 8 B, a. t Ordförande: Nordenson, B., fru. Vice ordförande: Bergstedt, A., fru. Sekreterare: Staål von Holstein, Nora, fröken. Skattmästare: Bergendahl. A., herr. Ofriga styrelseledamöter: Andersson, Ivar, förste Lund, stadsläkare; Geijer, L, fru; Hallberg, R. E., kyrkoh.: Lagergren, J. E., dr; Sebardt, S., fru; Sidenbladh, E., fru; Wester-Hallberg. Malin, fru, dr. [ Föreningen för sjukvård hos fattiga i Kungsholms församling. Ordförande: Berg, M. L., fru. Vice ordförande: Larsson, C. V., kyrkoherde. Sekreterare: Seedoff, A., förvaltare. Skattmästare: Bellander. A" fru. Stvrelseledamöter: Miiller, G., fru; Spangenberg, V" dr; Stedt, L., fru; Larsson, E., fru; Ljungström, V., dr. Suppleanter: Gadelius, E., fru; Schiirer von Waldheim, R., fru; Björkman, O., grosshandl.; Wawr insky, I., fru. [36 51J Föreningen för sjukvård hos fattiga på Östermalm. Sköterskehem: Kartavägen 59. Ordf.: Bohman, Kerstin, fru. Vice ordf.: Källander, A. J., kyrkoherde. Skattmästare: Boström, C., fröken. Sekreterare: Bogh, L, fru. Ofriga styrelseledamöter: Andersson, I., förste stadsläkare; Sundberg, G" med. dr; Lundberg, K., direktör; Saloman, N" fröken'; Tamm, A., fru; Tho)lander, J., fru; Wetterdal, H., med. dr; Zethrseus, C., fru; Lagerström, E, fru; SettervaII, L, fru; af Sandeberg, M., fröken. (Nytt val i Mars.) Begär offert och illustrerad Katalog INSTRUMENT A.-S. NAVIGATOR - STHLM

8 [ ] D. Föreningar' och sällskap. [3653J Föreningen 'för sjukvijrd hos fattiga inom Ledamöter: Herlitz, Gerda, frl'; Linder, Anna, Maria församling, fru; Nordenson, Bertha, doktorinna;.sundstr?m,.. S ' l. Ingrid, fröken; von Sydow, An~a, hu; Svedelius, tyre se. TT Julia fru; Wachtmeister, Sophia, grefvinna. Ordforande: SImonsson, R., f. Hartmarin. Suppleanter: Lundberg, Sofie, rektorska; Gumre- VIce OI:dforande: Vaka!'t. _ r Anna fröken' af Klintberg, Gertrud, fröken. Skattmastare: Schuldheis, E., froken. lus",,.sekreterare: Bastman, A. E., sekr. i Kungl. Me- l36.81 Svenska Röda Korset Krets II. dicm~styrelsen; ÖfrIga ledamoter: Backstrom, _ E., froken;.!-aurin, (Stoekholms friv. manliga sjukvårdstrupper). Storkyrkobrinken 6. G., f. P~~re;' v. Sydow,. B., f. Stephens; Sällberg, S t Y r e I s e. A. f. Björkman; Eklund,. K. A.; Carlson, M., f. Ordförande: Leidesdorff, Bredberg..Wassen..C.; Ericsson, V" a. t 2848, r.' t Carl Edw., direktör, Inspekt~Is: Masreliez, S"_ f. von Po~at. V: ordförande: Lindblad, Elis, direktör. Mottagningslokal och skoterskehem. Hornsgatan Sekreterare: 'I'horen, O. W., fanjunkare, Svea liv n. b., a. t lifgardes kasern, Sthlm 14; a. t. Osterm, Kassör: Johannisson, P. Th., ingenjör. Materialförvaltare: Zanden, L, ingenjör. Ställföreträdare: Rosenblad, O., direktör; Wallin S. ingenjör; Hellström, G., fältskärmäst.; von KöhIe~ Hi., ingenjör; Ericsson, M., tjänsteman. Läka~e: Fries, K. A., med. lic., bat.vläk, Instruktör: 'I'horen, O., fanjunkare. [36.6 al Frivilliga sjukvårdsväsendets högsta ledning utgöres af K u n g l i g e K e m m i s s a- rien för den frivilliga sjukvården i k r i g, som jämte ställföreträdare förordnas af Konungen och inför denne ansvarar för sin verksamhet. I f r e d s t i d öfvervakar han, såsom själfskrilven ordförande i Svenska Röda Korsets öfverstyrelse (se nedan). det frivilliga sjukvårdsväsendets verksamhet och planmässiga utveckling. I k r i g s t i1d, eller så snart order om mobiliserii,!,! utgått, leder han, i samförstånd med vederbör-liga myndigheter inom armen och marinen, det frivilliga sjukvårdsväsendets krigsverksamhet. samt äger då inom Svenska Röda Korset bestämmanderätt i hithörande frågor. K n n g I: K o m m i s s a ri e: If. K. H. Hertigen af Västergötland: S t ä 11 f ö r e t r ä d a r e: f. d. generalmajor R. V. T. Berg; G e n e r a I s e k r e ter are' och chef för Kungl. Kommiss a r i e n s b y r å: Stjernstedt, E., friherre, kapten. - [36 56 bl Svenska Röda korset. (Adr, Artillerig. 6'; r. t. o. a. t ) Föreningen är en sammanslutning af Drottning Sophias förening till understödjande af härens och flottans sjukvård saint Svenska föreningen Röda kor set med dess särskilda föreningar (R. K:s fören. fö," frivillig sjukvård i krig, R. K:s kvinnofören. och Fören. R. K:s sjuksköterskehem), Stadgar Iastställda g.m k. bref den 23 juli Hufvudutpgift: att Samla hela Sveriges frivilliga sjukvårdsväsen till stöd åt armens och marinens sjukvård i krig. l fred ägnar föreningen sig dessutom åt social verksamhet. Verksamheten utötvas af ö f v e r s t y r e I s e n i Stockholm, d i- s, t r i k t s s t y r e I s e r och under dessa lydande k r e t s s t y r e I s er. Ö f v e r s t y r e I s e: H. K. H. Hertigen af Västergötland, kungl. kommissarie och ordf.; Berg, R. V. T., f. d. generalmajor, Y. ordf.; öfrtga ledamöter: de Champs, H. L., öfverste; Eneström, H. A. M., kommendör; Åkerman, J. H., prof.; Munck H., f. Hierta, statsfru; Uggla, G. F. O., general; Hultkrantz, A. F." öfverste; Zetterlnnd, A. W., dl-.reklör: Dyrssen, L., f. af Ugglas; Westring, H. G., president; Block, F. E. A., medicinalråd; suppleanter: Hamilton, H., grefvinna; Sjöqvist, J. A., med. dr; Stenbeck, D., fru. Generalsekreterare' och 'kassaförv.: Stiernstedt, E., frih., kapten. Sekr:s ställföreträdare: Elmström, A., advokat. Kassakontrollant. Falk. S., öfverste, [~6 57] Svenska Röda Korset, Direktion Karlavägen 36'; r. t. 57"74, a. t. 22i 16. S t y r e l s e: Ordförande: Dyrssen, Lizinka, amiralihna. v. Ordförande: Cronstedt, Anna, grefvinna, Sekreterare: Hamilton, HUda, grefvinna, l.. [36.91 Stockholms Landstermsförbunds sjukvårdsald. Ordförande: Lindblad, Elis, Iörsäkr-lngsdlr. v. Ordförande: Leidesdorff, Carl Edw., direktör. Sekreterare: Jonsson, Hj., köpm., Handtverkar eg, 31. R. t , a. t Kungsh Kassatörvalt.; Johannisson, P. 'I'h., ing, Förrådstörv.: Lindholm, Bertie, tjänsteman. Läkare: Fries, K. A., med. dr,' reg.-läkare. Instruktör: Thoren, O.. fanjnnk.,. \ Ledamöter: Husberz, Ake" grossh.: Schelln, HUmer, köprn.;, Thoren, O., fanjunk.; Elfstrand, Otto, köpm.; Liljeqvist, C. W., tjänsteman. [ Stockholms Irfvilliga sjukvårdslörcning. Utgör fortsättning af Stockholms frivilliga sjukvårdskolonner och har till uppgift att understödja manlig frivillig sjukvård. Styrelsens sekreterare: afd.vchef C. W. Liljeqvist, Hornsg, 186 B, r. Söder [ Stockholms sjukhusförening. Ordförande: kyrkoh. J. Källander; v. ordt.: öl verläk. 'dr Ern, Lindhagen; sekreterare: red. G. H. Liander. Öfverstyrelse: ing.' K. J. A. Albihn; komminister B. O. Aurelius; kyrkoh, Axel Landqmst; apot. V. Bruce; arkit. A. W. Bergström; kamr.er A. Hermansson, öfverläk. dr E. O. Hultgren; of verkontr. E. Högrier; byrådir. H. S. Kinrnanson; kontorschefen O. Kihlström; litteratören J. Kjelldahl; kyrkoh, J. Källander; grosshandl, M-. E. Liander; red. G. H. Liander; öfverläk. dr E. Lindhagen. dir. M. Flood; byggm, L. J. Nordenström; handl. Th. Svensson; kanslisekr. E. Törnell och lektor J. Walles. Veskställande styrelse: dr E. Lindhagen. ing. K. J. A. Albihn; litteratören J.. Kielldahl; grosshandl, M. E. Lia.ider; red. G. H. Liander; handl. -, Th. Svensson., Finanskommitte: kyrkoh.. Axel Landquist;dir. J. P. Ahlen; dir. el. Ostlund; dir. M. Flood och kanslisekr. E. Törnell. \ [ Dlakenlss-arbetsldrenlngen, Understödjer Diakonissanstaltens i Stockhohn verksamhet. Almgren. Elisabeth,' fröken; Bergström, Carolina, f. Carlsson, fru; Klingspor, Maria, ~. Rundqvlst, fru; Lagerheim, Ellen, f. Sylwan, Iriher rinna; Loven, Aug., f. Sundmark,.. fru; Löfgren,' Anna, f. :Svanberg, fru; Murray,' Elisabeth, f. Tamm, fru; Palmgren, Hulda, fröken; Reuterskiöld, Lotten, fröken; Stierucrona, Louise, frö- FINSPONGS METALLVERKS A.-B.,...BERIDAREBANSQATAN 17. ' ' I '.1

9 ken; Barnekow, Slgrid, rid; 'f. Lagerheim, fru. Suppleanter; Edling,.Eva, fröken: Tham, ha, fröken. [36'7i] Tyska S:t' Gertruds församlin«ens dlakunissförening. Ordf.: Sterzel, G. dr. Vice ordf.: von Hallwvl, grefvinna. Kassaförvaltare: Becker, G., fru..sekreterare: vakant., Ledamöter: Becker, E. fru; Berthold. H., fru; Dåumichen, M. fru: Terberger, S., fru: Kempe, M., fru:' Däumichen, M.: Isselhorst, H.; Schmidt, H. C. R.: Schumburg, R.; Schönfeldt, H., direktör: Sonntag, A.. fru: Sterzel, O., fru: Zimmermann, E., fröken; Iörsamlingssyster: Persson, Ellen. [3675] Föreningen Byle Gårds Konvaleseenthem. Styrelse: Ordf.: Edelstam, Anna. f. Hierta,.fru, Södra Blaslebolmsh. 2: Flach, Elise, f. Starck, fru, Villag. 4: Mörner, Stina, f. Diurklou, grefv:a, Bragevägen 1:' Ribbing, Clara, f. Zethelius, fru, Narvaväg, 30; sekr. o. kassaförv.: Melin, Hildur, fröken. Er.gelhrektsg. 23: Renströrn, Stina, fröken, Greftureg.' 64; Lundström, Mathilda, fröken, Artillerig. 26, Meyerson. Agda,fröken, Braheg, 56, irispektiis:' v. ordt.: Mörner. A., grefve, statssekret., Bragevägen l: Falkenberg, Conrad, frih., kanslisekr. Ostermalmsgatan 23.. Suppleanter: Falkenberg. Elsa. f. Nordenskjöld, frih:a, Ostermalmsg, 23; Blomstedt, Emilie, f. Adelswärd, generalska. Stureparken 5. Revisorer: Renström, Anders, hofrättsråd, Greftureg, 64: Wedberg, Birger, justitieråd, Skeppareg. 58. ' Revisorssuppleant: Laurell, Signe, fröken, Slbylleg, Nådhammariörening (u.' p, a.), Drottninggat, 7,. r. t. 7570, a. t Föreningens uppgift: att bereda konvalescenter samt trötta och öfveransträngda föreningsmedlemmar ett hvilohem på landet. Föreningen har för detta ändamål öppnat ett hem, det s. k. Nådhammarhemmet, på -Lidingö-Brevik; r. t. Brevik 16. a. t. Brevik' 9. St y r e l s e: Ordf.: Berencreutz, G. Vice ordf.: Lundberg, Sophie, f. Follin. Ledam.: Hasselgren. C. L.: Johansson, E.: Karlström. Hj.; Munthe, Hedda, f. af Klintberg; Ry stedt, C. G.: Linder, Anna, f. Pfeiff: Brehmer, L A.: Lundberg, H. [36 77) Sällskapet»Rätt och Sanning. i.stoekholm. Bildadt 1877 till understöd af sjuka och fattiga inom sällskapet; understöder sedan 1903 äfven utomstående. Arsafgift 1 kr. (ursprungl, 5 kr.). Äger Salemkapellet m. Il, fastigheter (tax.-v. 645,000 kr.), Ordf.: vakant: v. ordf.: Wessling, Edvard; sekr.: Andersson, Simon; kassör: Johansson, G. A.; styrelseledamöter: Bratt, Alfr.; Johansson, Alfr.; Krantz, G. A.: Äkerblorn, Carl: Axen. Axel: Lönnkvist, J. P.: Axen, Gustaf; Axelsson, L.: Blomgren. O. A.: Bolling, G.: Ekstrand, C. (Val i Jan.)' [36 st] Föreningen för bistånd åt lytta och van-, föra i Stockholm.,(Grefturegatan 59 & 61.) Styrelse: Haglund. P., ordt.: Elliot, R, v. ordf.; Eklund, R, kassaförvaltare: Kahlmeter, G.. se- 4. Till stöd för sjuka och vanlottade. [366S~3693] fröken: Danielsson, Sig- kreterare: Forsgren, Nina, fru: Hasselgren. C. L.:. Hedin, A., fröken; Holm, S., Iröken; Lidman, C.: Eb- Karlsson, V.; Ribbing, C., fru; Åkerlund, J. Se f. ö. Vanföreanstalten i Sthlm [3354]. A.-B. SVENSKA METALLVERKEN [ Föreningen.De Blindas Vänner Stiftad af prinsessan Eugenie Å l d e r d o m s h e m f ö r 'b l i n d a k v i n n o r. Beläget invid N o r r b a c k a, postadr, N O r r- t u Il s s t a t i o n.. Ålderdomshemmet. Beskyddarinna är H. M. D r o tt n i 'n II V i c t 'o r i a. Di r e k t i o n: Melander, Anna, f. Söderhielm, öfverstinna, ordt.; Storckenfeldt, Sigrid, fröken, v. ordf.: Nilson, Auga, f. Andersson-Alve, fru: Westman, Anna. f. Bergström. fru: Holmström, Astrid, Iröken., Sekreterare: Melander, Emil, öfverste. Skattmästare: Edman, Carl, banktjänsteman. [36 85] Förenin/len för blindas väl. Ordförande: Björklund, E. O. J, Vice ordförande: Lundberg, K. L, Sekreterare: Ohlin, E. E. G. Skattmåstare: Nyman, L Ledamöter: Faxe, Isabel; Zettergren, Augusta; Rossander, Wendela; af Buren. Julia: Forsmark, - E.: Åstrand, G.: Linders, J.; Johansson, Ellen. [36 87 al De blindas förening (u. p. a.),,ordförande: Lundberg, Alrik. ' Vice 'ordförande: Buren, D. Kassaförvaltare: Axelsson, Torsten. Sekreterare: Lundin, Klas. Kassör: Gstergren, R Ledamöter: Buren. Julia; Åstrand, G.; Svensson, P.; Pettersson. E. B.: Wedberg, Ebba, af k. m:t förordnad. ' Expedition: Direktör A. Lundberg, Osterrnalmsgat. 14 A 3 tr., O. De blindas förenings styrelse, Maiorsg. 12. [:l6 87 bl De blindas förenings biblletekskemmlttå, Maiorsg, 12. Ledamöter: Lundberg, Alrik, ordf.; Karlfeldt, E. A.; Åstrand, G.; Blom, Edv.; Hjelmqvist, Fr.; Thulin, C. A.: Lundberg, Hildur. [:l6 87 el De blindas förenings skrifbyrå. Nybrogatan 23. Inspektris: fru Julia Buren: förestånderska: fru Hanna' Thunberg. Utför alla slag af maskinskr ilningsarbete. [3691) Döfstumföreningen i Stockholm. (Adress: Srnålandsg, 31 B. 2 tr.) Ordförande: Rennes, Ernst, Vollmar Yxkullsgatan 29. Vice' ordf.; Nilsson, Birger. Flemlngg,» 31. Sekreterare: Andersson, Knut,' Fridhemsg. 9 B. Kassör: Fondelius, Gunnar, Alfslö. I Ledamöter: Hansen. Erik, Manilla: Hultqvist, Axel, Ostgötag. 31; Johansson, Aug" Hornsg. 56. (Nytt val i Febr.) [3693] De Döfsll,lmmas Kvinnoförening i Stockholm, Beskyddarinna: H. K. H. Hertiginnan af Västergötland. Alt hjälpa medellösa sjukliga döfstnmma kvinnor till vistelse på landet :för återvinnande af hälsa och krafter. S t y r e l s e: Ordförande: fröken Anna Ahlberg, Tysta skolan, Lidirigön; skattmästare: fru. Maria Forsell, Ostermalmsg. 20, 3 tr.; sekr.: fru Gulli Helmer, Manilla, 20 VASAGATAN 2P, Se annons å kartong sid. 1;J44b

10 [ ] D. Föreningar och 'sällskap. \ Djurgården, Stockholrn; fröken Ellen Franke; v. ordf.: Taube; Carl E., grefve, öfverste, Iröken Hanna Lundgren. Kassalörv.: Ottergren, Fritz, direktör. [ Skyddsföreninllen för sinnessjuka, Understöder äfven från sinnessjukdom tillfrtsknade, Stadgar af 2 juli S t y r e I s e: Ordförande: Buhre, B. Ledamöter: Stenbeck, R.;' Philipson, Almstedt, E. Suppleanter: Petrån. A.; Bastman, A. Sekreterare: Almstedt, E. Kassaförvaltare: Philipson, Torsten. 40. Till hjälp åt behöfvande i allmänhet. (370t] F. V. O. (Föreningen för Välgörenhetens Ordnande.) Stiftad 1889 till centrum för det frivilliga fattigvårdsarbetet: samlar. uppgifter om erfarenhetsrön och metoder i syfte att åstadkomma enhet i välgörenhetens grundsatser och utöfning. Centralbyrån lämnar upplysningar åt hjälpbehöfvande och hjälpare, för register 'ö!ver hjälpstiftelser och deras villkor samt ölver understödstagare från fattigvård och enskilda stiftelser och fonder och har dessutom ett arkiv med f. n. öfver 24,000 personalhand- Iingar om hjälpsökande. En slöidardelning utlämnar arbete med sömnad och stickning. Donationer finnas och ett sbarnhärbärges underhålles. Ledamotsalglit minst 3 kr. årl, eller 200 kr. för en gång,.stiftande ledamot> erlägger minst 1,000 kr. Ordförande: Ramstedt, Joh. O., öfverståthållare. v ice ordförande: Montelius, Agda, f. Reuterskiöld.. Kassaförvaltare: Lundberg, Karl L. Sekreterare: Törnell, Ernst, kanslisekreterare. Öfriga ledamöter: Johanson,. Eduard, grosshandlare; af Klintberg, Gertrud, fröken; von Koch, G. H., byråchef: Bergendahl. Alfr.; Wedberg, Ebba, fröken: suppleanter: Reuterskiöld, Eva, fröken; Hol!ermann, O., kabinettskammarherre; Nordfeldt, Georg, fattigvårdsinspektör-; de Perre, Alb.. kassör: Thysell, Sam, pastor; Lind- Iey, Elin, fru. C e n t r a I b y r å n: Storkyrkobrinken 11, 2 tro (St, t och 340; r. t och ). Föreståndarinna: Wedberg, Ebba, fröken. Inspektor: Montelius, A., f. Reuterskiöld, fru. Kamrerare: Tillberg, Hj. Regi;terbyrån för understöd och p e n s i o n e r: Storkyrkobr. 11, 3 tr. (St. t. 7481; r. t ). Förestås af fru H. Thour. S l ö j d a f d e I n i n g e n, Norrlandsg. 18 (st, t. 8~ 18; r. t. Norr 418). Förestås af fröken Gertrud af Klintberg. [ Välgörande fruntimmerssällskapet. Ordförande: Ledarn.: Sörensen, fru, f. af Ugglas; Boströrn, fru, f. Almqvist; Falkenberg, frih:a, f. Ekman: Leijonhutvud, Irih:a, f. von Post; Weidenhielm, fru, f. Wijk; von Horn, fru, f. Stjernsvärd; von Rosen, grefvinna, f. Tarnm, Sekreterare: Blomstedt, fru, f. Adelswärd. Administrator: Blomstedt, C., kammarherre, Str andvägen 29, 2 tro [ Förentnseu»De Gamlas Dal». Föreningens beskyddare: H. Maj:t Konungen. Verkar för beredande af understöd åt behöfvande gamla i Stockholm, rordf.: Olsen, C. O., viceamiral. Sekret.: Juhlin-Danhielt, C., borgarråd; Chef for byrån: Thulin, Ernfrid, direktör. v. Chef för byrån: Björkman, Otto, verkst. dir. Kungsholms. Fattigv.sstvr. {}frilla styrelsemedl, : Hedman, Mathilda, fru; Hirsch, Frank, civilingeniör, Hjorth, Carl, kapt.; Torsten; Nordfeldt, A. G., Iattlgvårdsinspektör ; Norlande., Emil,. redaktör; Rydgrcn, Gerda.. fröken; Salomon, Harald. v. häradsh.. Revisorer: 'I'illberg, Hjalmar, kamrer; Jehanson, Eduard, grossh. Medlem af föreningen blir hvar och en som antager styrelsens kallelse därtill. Nållon annan medlemsalgift än frivilliga bidrag erlägges ej tills vidare. ' [37 05] Sällskapet»De fattigas vänner». Ordförande: Bergö, Carl, regementspastor, \"ice ordf: Nilsson, Fritz. för Katarina distrikt. Ledamöter: Seedoff, Axel, för Kungsholms distrikt; Johansson, A. J., för Adolf Fredriks distr.; Johansson, Eduard, för Östermalms distr.; Eklund, Martin, för Nikolai distr.; Sivert, Axel, för Jakobs O. Johannes distrikt; Lilja, Axel, för Klara distr.; Bergstedt, Oskar, för Maria distrikt. Skaltmästare: Ohrströrn, John. Sekieterare: Moöll, John. [ Sällskapet De nödlidandes vänner. (Stiftadt 1816, se l48 42].) Sällskapets verksamhet, hvilken enligt dess grundpr-inciper så mycket som möjligt utöfvas i det tysta, afser alt understödja pauvres honteux och är uppdelad på särskilda Iörsamllngsdlstrikt. Inom hvarje sådant har en ledamot af sällskapets direktion åtagit sig att uppsöka och hos direktionen föreslå lämpliga föremål. för sällskapets understödsarbete. Undefstöd utdelas af den, som afgifvit förslaget. D i r e k t i o n: Öfverkammarherre Carl Rosenblad, o r d f ö- r a n d e; kyrkoherden doktor Axel Landquist; hofrältsnotarien O. G. Rehn, s e k r e t e r a r e; fru Helena Gilljarn, född Forsberg (för Storkyrko- Iörs.), Kungsträdgårdsg. 20: fru Maria Klingspor. f. Rundquist, (för 'Jakobs o. Johannek Iörs.), Strandväg. 7 C; kammarherren frih. Aug. Stiernstedt; fru Maria Landquist, född Uner, (för Katarina o. Sofia förs.), Högbergsg, 17; friherrinnan Anna Rappe, född Sandahl, (för Klara o. Kungsh. förs.), Nybrog. 68; vice häradshötding Oskar Borg, O m- b.u d s m a n. fru Emelie Lagerströrn, född Strömberg (för Hedv. Eleon., Oskars o. Engelbrekts Iörs.), Greftureg, 62; regementspastor Axel Mörner; snickaremästare Knut Edberg; grosshandlare Aug. Wennherg: fru Eva Eidem, född Almström (för Adolf Fredr., Gustaf Vasa o. Matteus Iörs.), Odeng. 58; grosshandlare Carl Rosengren (för Maria Iörs.), S:t Paulsg, 29; justitierådet Steno Stenberg: målaremästare Martin Eklund; rådman Axel,Rundquist. Revisorer: krlgshofrättsr ådet Gust. Berencreutz; järnkr-amhandlare Axel Sifvert; kassören i järnkontoret Gustaf Lagerström. [ Allmänna skyddsföreningen l Stoekholm. Sekr.-expedition: Klara Västra Kyrkogata 3 A, 2 tro. Föreningen vill stödja, främja och kontrollera sina medlemmars per-sonliga arbete i välgörenhetens tjänst bland hufvudstadens behöfvande, men icke Iattigvårdsunderstödda befolkning. Under en centr-alkornmitte fungera 14 skyddskommitteer och 11 arbetsföreninllar, hvilkas verksamhetsom- FINSPONGS METALLVERKS A.-B BERIDAREBANS(3ATAN

11 4. Till hjälp åt behöfvande i allmänhet. råden sammanfalla med hufvudstadens försam- Iingar (se nedan). Föreningen 'förvaltar åtskilliga fonder, bl. a. änkedrottning Sophias fond och fru von Barthoiomsei fond, disponerar afkastningen af Kungl. Krönings- och Silfverbröllopsfonderna samt uppbär årligen af Stockholms stad bidrag till arbetsföreningarnas verksamhet. Centralkommitten. Ordförande: H. M:t Drottningen. V. ordf.: Rosenblad, C., öfverkammarherre, Väpnareg, 1. Skattmästare: Arfwedson, J., kammarherre, Lovisagatan 2. Sekreterare: Tersmeden, G., assessor, Hofslagaregatan 3. Själfskrifna ledamöter: Ordförande eller annan representant för hvar och en af nedanstående sk). ddskommitteer, Tillkallade ledamöter: Eklund, K. A., kyrkoherde; Rystedt, C. G., civilingenjör; Blomstedt, C. O., kammarherre; Larsson, C. V., kyrkoherde; Olsen, C. O., vice amiral. [ Skyddskommlth\n Inom Storkyrko Församling. Ordf.: Fleetwocd, Ellen, frih:a, Riddarhuset. Vice ordf.: Rohtlieb, O., fru. Sekr.: Beskow, E., fru, Birger'iarlsg. 106, 2 tro Ledamöter: Holmberg, E., fru; Brandel, G., fru; Lund, M., fru; Beskow, E., fru; Henriksson, B., Iru; Mörner, A., fru., [37 13] Skyddskommitten inom Klara församling. Ordförande och kassaförvaltare: Bokander, Hanna, fru, Kl. ö. Kyrkog.. 8. Vice ordförande: Pegelow, Emma, fru. Sekreterare: Du Rietz, Anna, fröken, Baldersg. 10 B. Ledamöter: Beijer, Malin, fru; Cedergren, Maria, fröken; Edberg, Therese, fröken; Olin, Elin, fru; Samson, Lisen, fru; Smerling, Elisabeth, fröken. [37 UJ Skrddskommltten inom Kungsholms församling utgöres af. H. K. H. Hertiginnan Sofias fruntimmersskydds!örening uli Kungsholms för.amling. Ordförande: Liljenstolpe, Annie, fröken, Scheelegatan 2. Vice ordförande: Wawrinsky, Ida, fru. Kassaförvaltare: Liljenstolpe, Emmy, fröken. Sekreterare: Frumerie, Louise, fru, Luntmakareg. 13. Öfri~a ledamöter: Miiller, Gertr., professorska; Berg, Josefine, fru; Blomqvlst, Mathilda, fru; Setterlund, Hilda, fru; Bcrgqvist, Hilda, fru. [37 15J Skyddskommitten inom Adoli Fredriks församling. Ordförande: Wallstersson, K. E., komminister, Karnmakareg. 30. Vice ordförande: Klason, M. L., fru. Kassaförvaltare: Ekstrand, H., fru. Sekreterare: Bissmark, H., fru. öfriga ledamöter: Ekström, K., fröken, Widell, J., fru; Swartling, E., fru; Gröntors. A., fru; Lindman, H., fru.. [37 16J Skyddskommittån inom Gustaf Vasa församling, Ordförande: Sparre, Anna, fröken, Karlbergsväzen lo" 4 tro. Vice ordförande: Hildebrand, Elisabeth, fru. Sekreterare: Heimburger, Elin, fru, Dalag, 56 B. Kassaförv.: Henrieson, Selma,. fröken. NAVIGATORLOGGEN [ ] Ofriga ledamöter: Eidem, Eva, fru; Broström, Elin, fru; Dahlander, Elna, fru. [37 17] Skyddskommitten inom S:t Mattens för-, samling. Ordförande: Berglund, A., kyrkoherde, Västmarmag. 92. V. Ordf. och Kassaförv.: Ekström, K., fröken, Odeng, 88. Sekreterare: Holmbäck, Elin, fru, Västmannag, 92. öfri~a ledamöter: Wickholm, M., fru; Flygare, H., fru; Hansson, Berta, fru; Klasen, M. L., fru; Drakenberg. M., fru; Skog, M., fru. [37 18] Skyddskommitten inom J'akobs oeh Johannes församlingar. Ordförande: Sörensen, L., f. frih:a af Ugglas, Blasieholrnstorg 11. V. ordf.: Zethelius, Pauline, majorska. Sekreterare: Anstrin, Lydia, fru, Arsenalsg.10 A. Ledamöter: Hammarsten, Elin, fru; Rönne, Anna. fröken; af Ugglas, Lotten, fröken; Nordenskjöld, Bibi, fru, f. Sergel; Rundqvist, Helena, Iru; Svinhufvud, Gunilla, fru, f. Kock. Arbetsaldelningen: Ordf.: Ottergren, Valborg, fru. [37 21] Skyddskommitten inom' Hedvig Eleennra församling. Ordförande: Källander, J., kyrkoherde. V. ordföraude O. kassaförv.: Lagerheim, E., friherrinna. Riddareg. 11 B, 2 tr. Sekreterare: Ericson, Elise, fröken. öfri~a ledamöter: Björklund, A., fru; Kidron. H., fru; Stierncrona, L., fröken; Sundin, A., fröken. [37 22] Skyddskommlttån inom Engelbrekts församling. Ordf.: Lindhagen. T., kyrkoherde, Osterrnalmsg, 67. Vice ordf. o. kassaförvalt.: Svedelius, Ewa, fröken, Vallhallav Sekreterare: von Hermansson, Anna, fröken; Florag. 8. Ledamöter: Sundin, Anna, fröken; Ericson, E!in, fru. [37 23] Skyddskommlttån inom Oscars församling. Ordf.: Bengtson, Valdus, kyrkoh., Fredrikshotsg. 3. V. ordf.: Carlson, Ingrid, fru. Kassaf'örv.: Fries, Anna, fru, Storg, 29. Sekr.: Aurelius, Bengt, komminister, Fredrikshofsg. 3. Ledamöter: Berg, Hanna, fru; Broms, Anna, fru; Lubeek, Hilma, fru; Carlson, Maria, fru: Wenucrholm, Agnes, fru; Odman, Jenny, fru. [37 24] Skyddskommitten inom Katarina församling. Ordförande: Landquist, Maria, fru, Högbergsg, 17. Vice ordförande: Vakant. Sekreterare: Fris, Helene, fru, Ostgötag, 11. Ledamöter: Ahlfeldt, H., fru; Björ klöf, M., fru; Klingberg. E., doktorinna; Ortenblad, C., fru. [37 25] Skyddskommitten inom Maria Iörsamllng, Ordförande: Laurin, G., fru, Bellmansg, 6. Vice ordiörande: Bachman. A.. fru. Sekreterare: Wassen. A. fru, S:t Paulsg, 22. Ledamöter: Brandt, A., fru; Edberg, A., Iru; Eklund, III., fru; Montelius, A., fru; Molin, O., pastoratsadj.; Näsman, N., fröken; Ohlsson, E., Begär offert och illustrerad Katalog. INSTRUMENT A.-B. NAVIGATOR - STHLM

12 [ ] D, Föreningar,fru; Rosendahl, H., fru; Winbergli,F., fru; Janse, Karin, fru. Suppleanter: Rosin, L, fru och Bode, S., fru. [ Skydd$kommitten inom Brännkyrka, församling. Ordförande: Lagerbjelke, Edithvgrervinna, Älfsjö. V. ordf.:,llndskog, J., Ä)fsjö. doktor, Prästgården, Kassaförvaltare: Jonsson, E., fru; kommunalbuset, Lilieholmen., Sekreterare: Collini, G.,' pastor. öfriga ledamöter: Hindersson, Maria, fru; Lindskog. Maria, fru: Lagerkrans, John, pastor; Lundqvist, A. fru; Peters, E., fru. och sällskap. [ Järnväg$männen$, Vilohem$lörening. s t y r e l s e: Ordf.: Gyllenhaal, L. H., frih., byrådirektör, Stockholm. Sekret.: Marcus, Louis L., förste baningenlör, Stockholm. öiriga medlemmar: Eriksson, E. G. E., förste kontorsbiträde, led. af riksdagens andra kammare, Stockholm;' Bärnheim, O. major, Stockholm; Antonsson, J. A., kontrollör, Varberg; Bäck, J., förste stationsskrifvare,.stockholm; Braf, C. H. förste vaktmästare. Stockholm.. [37 33] Föreningen llir $ömmerskor, stiftad af fru El. Nyström 1880, omfattar kvinnor, som försörja sig med handarbete, och har till ändamål att befrämja deras vål och skaffa [ Arbetsförl'ningarna. dem hjälp under sjukdom Ordf.: Tjerneld, Adolf Fredriks arb-iörentng, Holländareg. 16. Frlda, f. Ahlström; v. ordf.: Boströrn.. Clara, frö. Ordf.: Lindstedt, E., fru, Norr Mälarstrand 34. ken; sekret.: Alexanderson, Gerhard, direktör; S:t Matteus arb.sförenlng, Ordf.: Flygare, Han- kassaförvalt.: Troselius, Anna; f. Ingeström. ledana; fru, Stureplan 4. möter: Aurivillius, Agnes, f. Danielsson; Tamm- Jakobs och Johannes arb.sförenlng, Lästmaka- Hazelius, Anna, f. af Wetterstedt; Alexanderson, reg, 15. Ordf.: Otteraren, Valborg. fru. Märtha, f. Holmquist, Bergendal. Elsa, fröken; Katarina arb-törentng. Högbergs.g. 13. Ordf.: Ohlden, S., f. Pettersson; Malmqvist, Elin, frö- Gyberg,. Emma, fröken, 18 Ostgötag, ; v. ordf. ken; Pihlström, L., fröken; Rådberg, Jenny, frö- Landqvist, Marta, fru; sekr.:. Malmgren, M., frö- ken; Samuelsson, Anna, fröken; Remahl, L., med. ken, 7 Svedenborgsg.; kassaforvalt.:,fris, Helene, 'dr; suppleanter: Lundqvist, Ida, öfverstinna; Oldfru, 1~. öst,götag.; fru Fredholm, froken Naucler, berg, Wera, fröken; Alexandesson. Marit, f. Grafru Björklöf; suppleanter: fru KJeUI1.erg, syster pe; Rossander, Ebba, f. Perno. Tecla Ahlenius., Klara arb.störenlng, Klara O. Kyrkog. 8. Ordf.: Samson. Lisen, fru. Kungsholms arb-iörenlng, Kungsholmsg, 72 B. Ordf.: Lllienstolpe, Annie, Fröken. Maria arh-förenlna, försäljningsbod Hornsg, '21 A. Ordf.: Schuldheis, Elisabeth; fröken. Nikolai arb.-förening. Skomakareg, 30. Ordf.: Fleetwood, E., Iriherrfnna, Riddarhuset. Hedvig Eleonora och Engelhrekts arb.-förening. Bruheg. 36. Ordf.: Sundin, Anna, fröken. Oscars arh-iörenlng. Storg. 55. Ordf.: Anna. fru. l. - Broms, Brännkvrka: arb.-förening, Ordf.: Lagerhielke, R, grefvinna, Älfsjö. Styrelseledam. : kyrkoherde J. Lindskog, pastor G. Collini, pastor J. Lagerkrants, fru A. Lundqvist, fru M. Lindskog. fru M. Hinderson, fru E. Peters, fru E. Jonson. [ S:t Gertruds eller Tyska församlingens skyddsiörening. K o m m i t t e: Sterzel, G., ordförande; Dåumichen, M.. fru; Faulwasscr, E., fru: Schumburg, M. fru; Sonntag, A., fru; Sterzel, O., fru; Schönfeldt, E., fru; Schumburg, ~R., konsul; Schönfeldt, H., direktör. [3730] Tyska hjälpföreningen (Deutscher Hiilfsverein) i Stockholm af den 22 mars ~876. Mottagning: Västra 'I'rädgårdsg Onsdagar 9-10 f. m. F ö r val 't n i n g s u t s k o t t: Ordförande: Isselhorst, H. Vice ordförande: Schrnelzkopf, Wilh. Sekreterare: Meyer, Willy R. Skattmästare: Weichert,' Albert. Fattigvårdaret dr Sterzel; Vetterlein, Walter; Held, Fritz; Davidsohn, Max; Kruse, Herm. [ Statsbaneiöreningen.GÖr god!». (Adr-, Stockholms Centralstation.) Ordf.: Virgin, L, öfverdir. Föreningen Hem för arbeterskor, se [34 87]. [37 35J Vaksamhet. F örening för bekämpande af den hvita slafhandeln. Byrå: Handtverkareg. 23 At, C.; hvardagar 1-3. Ordf.: Bergman, B. O.; v. ordf.: Tamm, Maria; sekr.: Wahlström, Clara; kassa. förv.: Falk, Anna; styrelseledamöter: Höjer, Anna; von Rosen, Maria; Höjer, T. [ Föreningen»Ljusglimt».. (Byrå: Artillerig. 39t.) Stiftad nov af framlidna fröken Augusta Ludwig; har till uppgift att genom upptagande 'If medlemsafgifter, frivilliga bidrag från för föreningens syfte intresserade personer samt på al' dra lämpliga sätt åstadkomma en fond, af hvilkens räntor slältförsörfande bildade kvinnor skola kunna på 'sin ålderdom erhålla understöd, därest de styrka sig icke äga för sitt uppehälle tillräckllga medel, på det de må kunna undgå att ar-lita den allmänna fattigvården. När fonden vuxit så pass, att medel därtill finnas, skall ett och senare flera hem bildas, där pensionärerna, i stället för de årliga 'understöd,.som nu utdelas, erhålla fri bostad och vivre., Ordf.: Hagberg, Louise, fröken. Ståndiga styrelseledam.: Karlson, Svea, fru, v. ordf.; Bydgren, Gerda, fröken. öfriga styrelseledam.: Lindell, Elva, 'fröken, kassaförvalt.: Levin, Mathilda, fru; Ludwig, Mary, fröken, sekret.; Hamrin, Gurli, fru, v. sekret.; Wicander, Lilly, fru; Hirsch, Edith, fröken; Simonsson, Cecilia, fröken. Suppl.: Andersson, Ester, fröken; Bastman, Maria, v. kassaförv. Revisorer: Ostman. E., kamrer;. Richter, G., kontorschef. Vice ordf.: Gvllenhaal, L. H., frih., byrådir. [3737] Sällskapet»Hemmens Platsförmedling». öfr. medl.: Bral, E. H., förste vaktmästarc; Ordf.: Elliot, C., fru, Rådmansg. 8; kassaförv.: Eriksson, E., förste kontorsbiträde: Ferm. A.-V., Flnernan, E., fru, Kornrnendörsg. 35, Ö.; sekret.: verkstadsarhetare; Ek, O., lokomotivförare; Mo- Raab, V., friherrinna, Kommendörsg. 32. Behåll berg, G., öfverinspektor, sekreterare och kassa- nlngen af verksamheten tillfaller Sällskapets Konförvaltare. valescentkassa för tjänarinnor. ~ FINSPOI\fGS METAL'LVERKS A.-B SERIDARESANSeA~TAN

13 (37 38) Stnekhelms skyddsförening för frigilna. S t Y r e I s e: Ordförande: Hörstadius, G. W., hofrättsråd Vice ordförande och kassaförvaltare: Påhlman, A.. kanten. : Sekreterare: Ernberg, K., förste pastor å Långbolmen. Ledamöter: Hultquist, G., stadsingenjör; Salven, A., kyrkoherde; Ernberg, Anna, fru; Hildinger, A., juvelerare. Suppleanter: Wiren, A., slottspastor; Wirding, G., pastor; Wikander, Karen, fru. 5. Med fosterländskt eller socialt syfte. (Humanitära sträfvanden, folkbildning, nykterhet, förbättrade villkor.) 5. Med fosterländskt eller socialt syfte. [ Kungl. Patriotiska sällskapet, Ordförande: Bohman, H. E. M. Vice ordförande: Bhodin, H. D. G. Sekreterare: Drakenberg. S. Kamrerare: Bohman, H. H. Ledamöter: Hirsch, O.; Odelber'g, O. W.; Elliot, M.; Rohtlieb, H.; Fant, F.; HeIlström, Th.; SÖ dermark, P. G.; Almström, H. Sällskapet utdelar bl. a. medaljer för långvarig trogen 'tjänst, för långvarig gagnande verksamhet. för' förtjänster om yrkenas förkofran, för fram- stående yrkesskicklighet samt för förtjänster om trädgårdsodling, belöningar för odlingsflit. hemgifter, pensioner från Carl Fredrik Björns donationsfond till ålderstigna tjänarinnor, anslag till välgörande ändamål m. m. [37 52J Kungl. Sällskapet Pro Patrta, Direktionen. Ordförande: Rosenblad, C. L. M., öfverkammarh., gen-maler. Vice ordförande: Beeckström, E. G. M. Öft'iga ledamöter: Nordquist, N. G., sekreterare; Hyman, F. V. G., intendent; Rundqulst, C. A., ombudsman; Sandberg, G. F., kamrerare; Lindström, Gösta, direktor och öfverläkare; Bergenstierna, G.; Berg, J. E.; Sjögren, P. A.; Hallman, P. O. Sällskapet utdelar belöningar i medalj er och [etoner åt den, som vågat!if eller välfärd för frälsning af andra människors lif eller egendom; åt den, som, siäll stadd i behöfvande om ständig-.heter, med huld omvårdnad bistått eller vårdat nödlidande eller sjuka; åt dem, som eljes på s ä r d e l e s u t m ä r k t s ä t t ådagalagt medborgerliga dygder eller förtjänster, åt den, SODI I~I,]:le med trohet och beröm arbetat hos samma menigheter, verk, inrättningar, bolag, handels-, fabriks- eller handtverksidkare eller tjänat hos samma husbondefolk eller släkt eller å samma euendorn. Beräknad så väl för man som för' kvinna från hllda 15 års ålder, bestämmes tjänstetiden till minst 15 år för den mindre samt 25 år för den sti'! re belöningens erhållande. Lösen för den större medaljen utgör 40 kronor och för den mindre (jeton) 30 kronor, båda pi'i'glade i silfver. Präglade i guld utgör lösen för den större 185 kronor och för den mindre 110 kronor. [3753] Drottningens Centralkommittå, Bildad adress Kungl. Slottet. Sekr.: bankdir. Harald Lettström.. Träffas säkr. kl. 2-3 e. m. Riks 10. L,edamöter: H. M. Drottningen, H. K. H. Prins Eugen; civilministern; ärkebiskopen; öfverståthållaren; rikets Iandshöfdingar ; fru E. Broome; amiralskan L Dyrssen;.statsrådet H. Elmquist; ingenjör O. RiTsch; envoyen H. Lagercrantz; A.-B. SVENSKA METALLVERKEN, ' [ J bankdirektör H. Lettström; f. d. Iattlgvårdsln-: spektör A. Lindhlom; bankdirektör G. Magnusson; direktör S. Palme; generaldirektör F. W. Pegelow; justitierådet G. E. Sundberg och v. häradshölding M. Wallenberg. Verkstållande utskottet: Ledarn.: H. K. H. Prins Eugen; envoyen H.-Lagercrantz; generaldirektör F. W. Pegelow; amiralinnan L. Dyrssen; fru Elin Linder; direktör Sven Palme och bankdirektör Harald Lettström. som där] ämte är sekreterare.. [ Allmänna försvarsföreningen.. Adress: Löjtnant N. Bildt, Osterrnalmsg, 57, träffas säkrast hvard. 4,30-5,30 e. m. Verkställande utskott: Clason, Sam, ordf.; Herlitz, K., v. ordf.;, Bildt, Nils, sekret.; Forssner, Tom; Hallendorff, C.; Brulin, H.; Sundström, B.; Melander, R. ' [37 561»Sveriges Flotta», förening för sjövärn och sjöfart, har.till ändamål satt oberoende af hvarje partihänsyn väcka. vårda och stärka svenska folkets insikt såväl om nödvändigheten af en, stark örlogsflotta som om den stora nationella betydelsen af svenska sjöfartens och sjö handelns utveckling. Föreningen, som stiftades den 17 november lfo06, består af en centralatdelning. hufvudsakligen omfattande Stockholms stad, samt för riket I öfrigt af särskilda länsatdelningar.. ' F öreningens beskyddare och hedersordförande: H. M. Drottning Victoria. Öfverstyrelsen: generalen G. Uggla, ordf.; viceamiralen C. O. Olsen. l:ste v. ordf.; generallöjtnanten H. G. W. Wranuel, 2:dre v. ordf. och verkst. ledamot; generalmajoren V. G. Balck, ersättare för verkst. led.; grossh. I. Berghman, skattmästare: direktören J. W. Broman; grossh, G. Du Rietz; förste kammarherren W. von Eckerrnann: generaldirektören J. G. A. af Jochnick; generalkonsuln Ax. Ax:son Johnson; generalmaioren C. O. Nordensvan.. öfverstyrelsens sekreterare: majoren Richard Melander. Öfverstyrelsens expedition: Norrlandag. 8-10, 1 tr.; r. t. 1IT955, a. t Exped, öppen kl (juni-aug ). [ Sveaska kvinnoförenlngen för Iesterfandets försvar. Stiftad 1884, har insamlat kr. för Karlsborg och 133,709 kr. för Bod.en samt för den fri villiga skytterörelsen och landstormen samt upplysningsarbetet I försvarslr ågan sammanlagdt cirka 138,694 kr. Årsafg, 3, kronor för Sthlm o. 1 krona för landsorten. Ordförande: Rappe, Anna, f. Sandahl; skattm.: Sjögren, Gabriella; sekret.: Uppström, Aivva, Narvavägen 22; ledamöter: oue.: Elin, f. Lurideberg. doktorinna; Thorell, Hildegard. f. Bergendal; Elfving, Gunborg. Pettersson, Louise, öfverstinna. [37 68 al Föreningen för Stockholms fasta försvar. Västmarmag. 12; R. t ; A.t. Brunkeb, Verkställande utskott: Ramstedt, Joh, O., ordf.; Uggla, G., v. ordf.; Berencreutz, G.; Cervin, T.; skattmäst.; de Charnps, H.; Edelsvärd, F. W., sekret.; Juhlin-Dannfelt. G.; Zethelius, A. [3760 bl Föreningen för Norrlands fasta försvar. Byrå: Nor rlandsg. 8 & 101, öppen kl e. m. (juni-aug. kl f. m.).. Styr else: generalen G. Uggla, ordf.; generalmajoren C. Fallenius, v. ordf.; bankdirektören H. Gihl, kassaiörv.: bruksägaren S. Kempe: majoren. R. Melander, sekr. R. t , 20 VASAGATAN 20. Se annons ilkartong <Id.7344b.

14 [ J [37 61] Stiftelsen.Kronprinsessan Margaretas li1inneslond,. - Postadr.. t. v.: Kungl. Slottet. Styrelse: H. K. H. Kronprinsen; fröken Signe Bergman; friherrinnan Henriette Coyet; fröken Kerstin Hesselgren. fru "Signe Wessman; fröken Axianne Torstenson; bankdirektör Harald Lettström. [37 in al H. K. H. Kronprinsessans Förening lör det Iri villiga arbetet lör Iandstnrmsmäns bekl'idnad m. m. (Beklädnadsföreniugen). Byrå: Drottningg. 11; r. t , a. t Exp.-tid C e n t r a I r å d: Ordf.: H. K. H. Kronprinsen. K. M:ts ombud: Wikland, E. M.,. öfverste. Ledamöter: Palme, S.; Elmquist, H.; Löthner, 1. F.; Nilson, E. A.; Broms, A., fru; Upmark, E., fru; Boberg, N. Suppl.: Wigellus, P.;.Beronius, G.; Winkler, N., Sekr.: Werner, Ch., direktör. Kassaförv.: Löthner, J. F.,.maior, D. Föreningar och sällskap. tuarie, sekr.; Fjällbäck-Holmgren, Karin, fru, byråförest. {)friga ledam.: Bergström, K., t. f. byråchef; Björklund, G., redaktör; Br isman, S., professor; Broorne. Emilia, fru; Hesselgren, Kerstin, yrkesinspektris; Huss, E. G., byråchef; Järte, O., t. f. byråchef; von Koch, G.. H., kansliråd; Meyerson, Gerda, fröken; Whitlock, Anna, fröken; örne, A., f. d. statssekreterare. (Nytt styrelseval äger rum i april eller mai.) [37 67 bl Jordbrukarnes Riksförbund. Konstitueradt den 20 november 1915.med ändamål satt sammansluta landets jordbrukare för tillvaratailande af landsbygdens och jordbrukets ekonomiska, sociala och politiska intressen samt för befrämjande af en sund samhällsutveckling på kristen och nationell grundval». C e n t r a l s t y r e l s e: Nilsson, Johannes, godsägare, Gårdshy, Norr gårda, ordf.; Eriksson, Gust., godsäg., Stockholm, v. ord!.; Eriksson, Elof, organisationschef. Sthlm; Johansson, Nils, landtbr., Brånalt, Knäred; Larsson, Isak, landt- [3761 b] H. K. H. Kronprinsessans Beklädnads- arbetare, Sättersta; Nyberg, Uno V., godsäg., Uplör~nings lekalatdelning för Stoekholms stad (f. d. sala;' Wennerberg, P. Bison, rektor, Högalid; Stockholms kvinnors Landstormsförening.) Westman, H. A., r iksdagsm., Broby; Zetterström, (Har tillsv. ingen adr., då verksamheten ligger N., disp., Aspnäs, Ostersund. nere.) Ordförande: Broms, Anna, fru. C e n t r a l s t y r e l s e n s a r b e t s u t s k o t I: V. ordförande: af Buren, Julia, fru. Nilsson, Johannes, v. 'håradshöfd.j -godsäg., Gårds- Sekreterare: Svensson, Dagmar, aukt. revisor. by, Norruårda, ordf.; Eriksson, Gust., godsäg., v.. Kassaförvaltare: Peyron, Ellen, fröken. ordf., Sthlm; Eriksson, Elof, organisationschef, Förrådsförvaltare: Ulrich, Ellen, fröken. Sthlm; Johansson, Johan, Iandtbr., Gardarve, 'öfriga ledamöter: Cederblom, Augusta, profes- Hemse: Johansson, Nils, landtbr., Brånalt, Knäred; sorska; Milow, Cecilia, fröken; Cederblom. Elin, Nyberg, Uno V., godsäg., Upsala; Olsson,. Ernst, fil. kand.; Astrid. Rehbinder, M., friherrinna; Andersson, landtbr., Hogstad. Centralexpedition: Mästersamuelsg. 63, organisa- [37621 Färenlngen Kvinnorna och Landet. tionschef: Eriksson, Elof; förbundets sekreterare: Fören. Kvinnorna och Landet är en samman- Dur-ange, E. Rikstel , a. t Kl slutning af fosterländska kvinnor, som, oberoende Distriktsexpeditioner på skilda håll i landet. af politiska partier, enat sig om att arbeta för främjandet af landets försvar och för höiandet [ Sverilles Nationella Unlldomsförbund. af den svenska kvinnans sociala och ekonomiska Stiftadt den 16 okt. 1915; shar till ändamål att ställning. genom tal och skrift väcka och stärka den sven- Styrelse: Lamberg-Wåhlin, Anna, ordf.; Dahl, ska ungdomens fosterlandskärlek, fördjupa dess Monica; Thoresen, Märta; Roosval, Ellen; Martin, kunskaper om folk och land och skapa en ädlare Elisabeth; Wahlin, Vera'. uppfattning om individens förpliktelser och ansvar. Samt i öfr igt med de medel och på det sätt, som [ Gustal-Adolis-Iöreningen i Stockholm. ar-står en nationell ungdom, medverka till häf- Ordf.: Söderblom, N., ärkebiskop; v. ordf. Cro- dandet al vårt lands politiska själfständighet, dess neborg, O. U.; inrikes sekret.: Wedberg, C. O. R, kulturella och ekono:niska frihet>. justitieråd; utrikes sekret. o. kassaförvalt.: Ster- Byrå: Greltureg. 24 A, öppen söckend. kl zel,g. F.; Ernberg, J., regeringsråd; Hallberg, R. t. 6896, a. t H. E., e. o. hofpredikant. F ö r b u n d s s t ä m m a n [ S:t Nikolai Gille. utgöres af ombud från Iokalafdelningarna; valda: Svartmang. 16' (Pastor N. J. Welinder.) ett ombud för hvarie påbörradt 100-tal medlem- Alderm.: pastor N. J. Welinder. mar. V. ålderm.: dir. H. Axelsson. Ö f v e r s t y r e.! s e n Sekret.: poliskom. Bertil Mogren, består af 15 medlemmar valda af Förbundsstäm- Skattrn.: dir. J. Martin Eklund. man jämte en representant för hvarje distrikts- Klubbm.: dir. Gustaf Johnsson (a. t ). organisation. [3767 al Centralförbundet lör socialt arbete, (C, S. Ordf.: Fil. lic. och jur. kand. Erik Fahlbeck, A..) har till uppgift att verka för spridandet af Djursholm. social upplysning, utgör en sammanslutning af l:ste vice ordf.: Lektor Gösta Rahmn, Göteborg. socialt arbetande föreningar, anordnar föreläsnin- ö;~g~~. vice ordf.: Stationsskrifvare Th. Collini, gar i kommunala och sociala ämnen, utbildar'! för socialt arbete, upprätthåller ett socialt bibliotek V e r k s t ä II a n d e U t s k o t t e t. och en social utställning, meddelar upplysningar i Ordf.: Fil. lic. o. jur. kand. Erik Fahlbeck. olika sociala frågor. Upplysningsbyrå o. bibliotek, Sekr. o. skattrn.: kamrer G. Harald Eriksson. Lästmakarea. 6, öppna hvardagar 12-4 e. m. Den Öfriga medlemmar: Dr Gösta Rahmn, Gtbg; stasociala' utställningen, Låstmakareg. 6, öppen alla tionsskrifvare T. Collini,.Orehro: fru Brita Genhvard. 1-4 e. m. samt efter anmälan tisd, o. tele-sillen; ingenjör Arv. Hedeihis; dr Arv. Mofred. kl. 6-1 /2 9 e. m., afgiftsfritt..iander, Fiskebåckskil; löjtnant C. Ekdahl, Sthfm. S I Y r e l s e: Kjellberg, Knut, professor, ordf.;. Förbundets organ Nationell Tidskrift utkommer Rinman, E. B., redaktör, v. ordf.; Lagercrantz, G., hvarje månad. Redaktör: fil. kand. P. U. Boliubankdirektör. kassaförva1t.: Gahn, H., förste ak- i1pr FINSPONGS METALLVERKS A.-B. BERIDAREBANSGATAN

15 5. Med fosterländskt eller socialt syfte. '. [3769JNatlonella Ungdomsförbnndet i Sloek- all hjälpa sjöfolk erhålla hyra, holm. att bistå förlista och sjuka sjömän, Lokalafdelning af Sveriges Nationella Ungdomslör- att vara en föreningslänk mellan sjömännen och, hund, deras släkt och vänner i hemlantlet saml hem- Styrelse: Sekreteraren i Sveriges Industriför- sända deras hopsparade penningar», Föreninbund Aug. Hessler, ordf.; fil. kand. D. Heilborn, gen står under H.K. H. Prins Waldemars sär. v. ordf.; löjtnant C. Ekdahl, sekr.; fröken Greta skilda beskydd, hvilken jämväl är föreningens 'ord- Christiernsson, skattmäst.; löjtnant O. L. Loo- förande, och Prins Bernadotte är hedersledamot al ström; banktjänsteman G. Åstrand; kamrer G. H. f9reningen, Eriksson; fil. kand. A. Hj. Hedelins, fänrik G. Laurin, fröken G. Olbers; fotograf S. Sundberg; kapten S. O. Wijkman. Suppleanter: Bokhållare E. Hoffsten; teknolog N. GiÖbel. [3770] Svenska Flaggans Dag. Stockholm 14, Ordf.: Rosenblad, C., kommendant, frih.; v. ordf.: Leubusen, F. V. O., kammarh., frih, Verkställande utskott: Ordf.: Nyblom, K., förste regissör; v. ordf.: Wibom, T. H., kapten; sekr.: Åstrand, O., dir.; skattm.: Stangenherg, C., dir. - Ofriga ledamöter: Björklund, P.; Björklund, S.; Biörnstierna, R.; Killander, E.; Seijmer, G.; Svedelius, C.; Wassherg, C.; Wennberg, H., och Westberg, S, 15 maj-15 juni: R. T. Namnanrop: Sthlmstel ; under öfriga tider: exped.iöreständ. a. t. Osterm [37711 Nationalföreningen mot emigrationen, Föreningens ordförande: H. K. H. Prins Carl. Styrelse: f. statsrådet hofstallm. G. Tamm, ordf.: vice håradsh. E. Kinander, v. ordf.; fil. dr Adrian Molin, sekr., bankdirektör Edmond Febvrel, skattmästare; f. statsrådet Dan Broström; generaldirektören K. A. Fryxell; byråchefen G. Hu ss, bruksägaren H. Hegardt; f. riksdagsman C. ~P. Jansson; riksdagsmannen J. P. Jesperson; riksdagsmannen J. Nilsson; riksdagsmannen O. Nilsson; f. statsrådet H. von Sydow. Statens representant: godsägaren A. W. T. von Sneidern. Suppleanter: riksdagsman A. Andersson; kapten H. von Axelson; friherre Carl Beck-Friis; direktör Paul Bergholm. byråchefen Carl Broberg: kaptenen S. E. Engdahl; löjtnant,j. Folcker; ing, Albert Isakson; riksdagsmalmen Karl Magnusson. kyrkoherde Per Pehrsson; landtbr. Carl M. Peterson; pastor P. Valerius Olsson. Revisorer: kommerserådet C. Malmen; majoren O. F. K. Kuvlenstierna. Suppleanter: bankdirektör en Knut Bovin; kaptenen friherre J. Stiernstedt. Statens [37 84] Sveriges Husmodersföreningars Riksförbnnd. Storkyrkobrinken 11, II. Riksförbundets uppgift är att samla svenska kvinnor till gemensamt arbete för hem och samhälle samt att bilda en föreningslänk mellan de lokala sammanslutningar, som arbeta för samma syften. Styrelse: Agnes Ingelrnan, ordf.; Ida Norrby, v. ordf.; Anna Wicksell; Sigr id Göransson; Jenny revisorer: v. häradsh. Jacob Larsson. Ber gqvist-hansson; Lisa Landergren; Kerstin Hesselgren; Laura Näsholm; Ingrid Wickman; Eveli- [37 72] Föreningen för Svenskhetens bevarande na Wilen, i Utlandet. Suppleanter: Wilhelmina Nissen; Thora Holm; Lokalafdelning i Stockholm. Märtha Brydolf. Ordf.: Lagercrantz, H. L. F., envoye. Kassaförvaltare: Agda Wilen, V. ordf.: von Scheele, Frans, professor., Sekreterare: Gerda Fr-öberg, Lokalombud: Cristiansson, C., dep.-skrifvare; Wennerström, Th., major;. Curman, Calla, profes- [37861 Svenska federations-afdeiningen., sorska; Lidman, Carl, öfverlär.; Söderberg, Ver- Stiftad 1878 mot reglementerad prostitution. ner, fil. dr; Brcmberg, Erik Lison, amanuens; Sektion af internationella abolitionistfederationen, Uppström, Alwo, fröken. stiftad 187fi, byrå i Geneve. Omkr. 150 medl, [37741 Svenska AfdeIningen af Föreningen lör fbyrå: kmoseb~chkletorg 6 '3 f1r'k; v. ordf :f,höjer, ru, se r.: Wa rlströrn, C. rö en; kassa örv.: F A., aik, Skandinaviska sjömanshem i utländska hamnar. A., fröken. Ofriga styrelseledamöter: Lindstam,: Ordf.: viceamiral Carl Olsen, Stockholm; kas- N.; Wachtmeister, F.; fruarna Almqvist, S,; Bill- SÖl' och sekreterare: grossh. Wald, Beijer, Stock- ström, S.; Hedin, A,; Tamm, A,; Westerberg, F.; holm. Föreningens hufvudsekreterare är redaktör fröken Lindeberg. M. Aug. M. Augustsson i Kristiania. Föreningens ändamål är: 13795] Svenska freds- och skiljedomsföreningens»att skaffa sjöfolk ett enkelt, men trefligt logi centralstyrelses förvaltningsutskott, Ordf.: Dahlmed' läsrum och nvkterhetskare jämte Iärnpliga berg, G., redaktör; missionsförest.: Sundblad. samkväm - det hela hållet i kristlig anda och ton, Carl, redaktör; kassaför!-ait.: Sandstedt, Knut. ro- 'AV. IGA.TORLOGGEN Begär offert och illustrerad ~ata,iqg'~.!i N [ ) [37 75] Svenska Vägföreningen. Exp.: Gamla Brogatan 32, 3 tr., öppen söckend, kl R. l. 8520,,.a. t Ordf.: L. Reuterskiöld,.landshöfd., Nyköping; v. ordf. och tjf. skattrnäst.: H. Biörklund, f. d. landshöfdlng, Stockholm; sekr.: G, Enblom, ötverste, Stockholm. Otr iga styrelsemedl.:e.. Bratt, ing.; Fr. Enblom, öfverstelöjtn.; N. Fredriksson, undervisningsråd; E. Langborg, bankosekr.; Hi. Lundbohm, dispori.; A. Norlander,' kapten; A. Sundberg, godsäg. [ Sällskapet tiii dygdigt och troget tjänstefolks belönande.! Ordförande: von Rosen, G., grefve, Ledamöter: Dahlerus, E. G.; Strandberg, G.; von Prinzencreutz, G.; Hirsch, O.; Montgomery, J.; Dahlgren, P. J.; Hallberg, H. E.; Wallin, B. Sekreterare: Falkenberg, A. C, M., frih. [37 82] Sällskapet till uppmuntran af öm oeh sedlig modersvård. Beskyddarinna ningen. och ordförande: H. M. Drott' Vice ordförande: vakant. ledamöter i nämnden: fruarna E. Wahlund, M, Hellstenius, L. Sörensen. E. Lagerström. A. Fries, H. Ekstrand, E. Hildebrand, M.eL. Berg, A. Montelius, F, Winbergh, H, Fris, M. Landquist och A. Lötgren samt fröknarna M. Rogberg, K. Ekström, A. Liljenstolpe och E. Svedelius. Sekreterare och kamrerare: De Geer, J, J., frih., kammarh. INSTRUMENT A.-B. NAVIGATOR -STHLM'

16 [3795-il828] D. Föreningar och sällskap. teman; sekret.: Larsson, Emil, tjänsteman; re- [3810] Nordiska samfundet till bekämpande af daktör af Fredsfanan: Larsson, Emil. det vetenskapliga djurplågeriet. Ordf.: Tenow, Chr. L., generaldirektör; kassa- [37 96] 'Stoekholmskretsen af Svenska freds- och förvaltare: Roswall, A., rfksgäldskommissarle; öfskiljedomsföreningcn. Ordf.: Sandstedt, K.; sekr.: rtga styrelseledamöter: Rehn, Sophie Louise, frö- Wallerius, Leand.; Lindman, Arvid; Backhoff, ken; Kuylenstjerna, E., 'byrådirektör; Tenow, El- Svea. na, skriftställarinna; Blomqvist, Axel, öfverlär.; [11801'1De svenska djurskyddsföreningarnas een- Malmborg,,Otto, civilingenjör; Christell, A., fru, tralfdrbund, Ordf.: Tenow, Chr. L.,' generaldi- sekreterare. - Redaktör M samfundets organ rekt.; v. ordf.: Udden, Herm., Iandshöfding, skatt- "Djurens rätt": Tenow, Elna, f. Ros. mäst.: Gustafsson, K. G., ingenjör; Blomberg, J. [38 15] Fij~eningen för. Stockholms läsesalong; J.. öfverl.; Blomqvist, Axel, öfverl.; Breitholtz, F' E f df k f- Claes, auditör; Ekelund, V., folkskollärare; Ros- Ordf.: meman,., ru; v. or,o. assa orwall, Anders, rfksgäldskommissarie; Ruben. Ellen, vallare: Ulff, G., l:e marinintendent; sekreterare: fröken; Schärer von Waldheim, Max, kapten; Adde, G., l:e bibliotekarie; ledamöter: Fevrell, Stälfors, 'Harry, professor; Malmborg, Otto, ingen' V., fil. dr; Nilsson, E., fröken, föreståndarinna.. jör.. Djurskyddskonsulent..' Christell, Anna, fru.. [38 17J Sällskapet.' för nyttiga. kuns k apers sprr- '. B. Od 48 t dande, Stiftadt 1833, har f. n. c:a 1,050 medl.ofårsyrar. eng.,r.., a. t.. afg. 3 kr.) och utger Läsning för svenska folket. [3802].Svenska allmänna djurskyddsföreninllen. Ordf.: Dahlgren, E.; I skattrnäst.; Lilliesköld, E. Ordt.: Vakant; v. ordf.: Blomkvist, Axel, öfver- F.: sekret.: Holmberg. T. lärare; skattmäst.: Gustafsson. K. G., ingenjör, Brunnsg. 16; sekreterare: Dahlström, H]., profes- [3819J FolkbIldningsförbundet. Förmedlingssor, Ynglingag. 19; ledamöter: Nyqvist, J. A. W.; anstalt för folkbibliotek, vandringsbibliotek och Nystedt, S. P.; Roswall, Anders; Sandeborg, M.; populärvetenskapliga föreläsnlngar'.. Silow, C.; Sjunnesson, N. Lokal: Tegnersg. 13; Hedersordförande: H. K. H. Pr-ins: Eugen. 2 tro (11-4 e. m.), Styrelse: Kjellberg, K., ordf.; Ottelin, O.; Leche, [ Djurvän,nernas Nya Förening. CW';JB.ergk'tRt' G ;HJ;.elttstr?m t, FH., sekr.; Strömberg,.,., s a m.; Je mqvls,. Ordf.: Wahlstedt, Axel I. G., fältläkare; V. ordf.: Expedition: Norrlandsg, 17. Kl. 10"':4' (juni- Wingborg. F,. A., redaktör; andre V. ordf.: Nil- aug. 10-2). ' son, Vendla, Irut. Blomqvist, Hanna, skoltöre- [38211 Stoekholms,arbetarebiblioteksförbund. ständarinna; Breitholtz, Ida, fru; Eden, Adolf, lä- Stiftadt 1891; upprätthåller i Stockholm folkrare; skattmästare: Hasselgren. G. H., hofkam- bil-liotek med läslokaler; det för hemlån afsedda rer, Braheg, 52, 3 tr., Ö.; Hörnström. Emma, bok/örrådet utgör 35,000 band. Åtnjuter numera fröken; Johansson, Lotten, fru; Ljungberg, A. E., i kommunalt 'årsanslag 40,000 kr. 140 Iöreningar f.d. amanuens; Schwerin, Ellen von, grefvinna; med c:a 40,000 medlemmar anslutna till förbun- Wiikmark, H., teol. lic.. Sekr.: Lundström, E., det. Exped.: Barnhusgatan 141 (Folkets Hus), tel. Jungfrug. 38. Brunkeb. 453, r. t [3806\ Svenska allmänna kvinnoföreningen till Ordf.: Johansson, Edv.; bibliotekarie (till hvildjurens skydd. Ordf.: Breitholtz, Ida, fru; v. ken alla skrifvelser och meddelanden skola stäl-.ordf.: Dahlström, J. J., f. öfverlärare; och von las): Fr -. E. khlander; sekr.: Alma Tengdahl, leda- Schwerin, Ellen, grefvinna; sekr.: Martin, G.. möter: Löfgren, C.; Sundell, P. J.; Lundkvist, F.; Hofrätts- o. e. notarie; skattmäst.: Sundin, R. A., Svensson, A.; Lundberg, N.. kanslisekreterare; ledamöter: Afzelius, Ellen, fru; Cedervall, Vivi, fru; Ljungberg, Sigrid, fru; Ro- [38 22] Sveriges allmänna biblioteksförening.. berg, Magda, fröken; Segerstråle, Karin, fru; Stiftades 8 januari Utger sedan 1916 tid- Sundin. Anna, fru; Eden, A., folkskollärare; Hen- skriften Biblioteksbladet. nerberg. E., grosshandlare; Wingborg, F. A., re- Medlemsafgift.3 kr. Adr.: Handtverkareg. 3. daktör; Zethelius, O., major. Ordf.: Gr ape, A., förste bibliot.; v. ordf.: Lund- Byrå: Blasieholmsg. 3, öppen tisdagar och fre- berg, Hildur, bibliot.; sekr.: Hielmqvist, F., förste dagar 12-:1 (dock ej under tiden 1 juli-15 aug.), bibliotekskonsulent; kassör: Tynell, K., andre R. t. Norr 862. Telefonmeddelanden mottagas bibliotekskonsulent; öfriga styrelseledam.: Geijer, ock alla hvardagar Malin, lär:a; Hellmår. D., bibliot.; Hugo, Y., fil. Byråföreståndarinnar Runqvist, Vendela, fröken. kand.; Lindvall, A. F. V., adi.; Ljungberg, G. A., '[38081 Nordiska djurskyddsföreningen i Upsala Iolkskollär.; Grönblad. C,' bibliot.; Wetterberg. oeh.1 Stockholm (Djurskyddsföreningen i Stock.. G., andre bibliot.; Wåhlin, L., öfverbibl. hetml, '(Byrå: Flemingg. 20 B; a. t o. 4307, [3825] Stoekholms stads befattningshafvares r. t ) Ordf.: Wingborg,,F. A.; v. ordf.: diskussionsklubb. Bildades d. 19 dec för Åderman, K. W.; styrelsens kassör o. sekret.: att bereda medlemmarna fria boklån samt intel- Knös, R.; förvaltningsutskottets sekr.: Wingborg, lektuell utveckling genom föredrag och diskussio- Selma, fru; öfr iga styrelseledamöter: Andöhn, E.; ner. Styrelse: Holmström, C. H., tiånstem., ord- Hildebrand, H.; Molin, O. E.: Eden, A.; Wahl- förande; Bauer. C. A.; Sandahl, F. G. W., sekr.; stedt, Axel; Wiikmark, H.; Westerberg, C. R., Svensson, J. A.; Söhr, O., kassör. Suppleanter; och Sundberg, K. J. Andersson: A. G.; Florin, C. T. [:18091 Svenska Hundskyddsföreningen, [ Sällskapet för befrämjande af upplysning stiftad Ordf.: Ström, Sam, hofriittsråd; och sedlighet f Stoekholm. Ordf.: Larsson, A. G.; vice ordf. och kassaförvalt.: Ahlberg, Karl, apo- sekret.: Moden, K. A.; kassör: Anderson, A.; ledatekar-e; ledamöter: Johansson, Lotten, fru: Thy- möter.: Cedcrroth, John; Johansson, John; Lars-. selius, Gerda, fru; Hörnström. Emma, fröken; son, Wilhelm: Bengtsson, R.; Pira; A. F.; Malm, Algren. Hilding, kapten; Erickson, Helge, nota- G. E.; Fredrikson, Knut; suppl.: Sundström, V.; rie; Ljungqvist, Carl, ingenjör; suppleanter: Bil- Johnerz, Carl J Sällskapet verkar i upplysnia- Iing, M., bankdirektör; Zethrreus, Axel, försäk- gens och sedlighetens intresse samt understödjer rmgstjänsteman; Ahlberg, Anna, fru; Fagerström. sjuka och nödställda såväl inom som utom säll- Hilda, fröken. skapet.. FINSPONGS METALLVERKS A.-B BERIDAREBANSQATAN

17 5. Med fosterländskt eller socialt pyfte. l, J38 31] ~~liskapet för befrämjande af förädlande p e r m a n e n t a u t s t ä II-n i n g: Tunnalg. '19 A., ungdllmsnolen; Centralstyrelse: Ordf.: von Schee- l tr. Sthlm, C e n t r a I f ö r b u.n d e t s o r g.a n: le, F.ralls, professor;' v. ordf.: Lidman, Carl, öf- 'I'Irfinq, tidskrift för nykterhetsfrågans.studium;, verlarare; sekr.: Eden, A., lärare; kassaförv.: Redaktör: Ljunggr en, A. Quint,.Stina, fröken; Raphael,' Cecilia, fru; Wulf erona, Ebba, -Iröken; Berg, Helen, fru; Dalström, J.. J., öfverlärare. - Lokalatdelningarnas ombud: Östermalm: Engström, L., lärarinna; Kungsholmen: Eden, A., lärare; Maria: Sahlin, Cecilia, lärarinna, Gustaf Vasa; Dalströrn, J. J., öfverlär.; Adolf Fredrik: Riddersporre, C., lärare; Sofia: Nylander, Karl, lärare. [ Nykterbetsarmen. Chef: Hultman, J. A., Heger ingsg. 97'; r. t. Norr 696, a. t. 8966, sekr.; Lundkvist, G., Fridhemsg, 9 Aj kassör: Andersson, Otto, Kungsholms Villastad. Ofriga styrelsemedl. : Englund, G. A.; Andersson, G.; Karlsson, D.; Fridlund, J. A. Armen verkar för absolut nykterhet, hufvudsakligast med offentliga möten.. [3832] Svenska Folkdansens Vänner (S. F. V.). Stittad 1893, har c:a 300 med!.; (intrv-afg. 5: -, [3851] Nykterhetsfolkets i Stoekholm Centralför~ årsalg. 10: - o. 100: - för ständig). Ordf.: Ro samling.... land, A.; v. ordf.: Westerberg, S.; sekr.: Berg, Stiftad 1901, består f. n. af 80 ombud för nyk- Viv,ian; kassaförv.: Lund, G.; dansled.: Björck, S.; terhetssällskapen i Sthlm och deras Iokalafdelninmusikanf.: Waldinger, N.; klubbm.: Klockhofr, gar (nu 100) samt tidn, Blå Bandet. National" H.; Uttringefogde: Berg, J.; Uttrmgehusmor: Kur iren, Reformatorn, Templaren, Hvita Ban- Schenholm, Maria; postadr.: intendent Anders Ho- det och Verdandisten. l ombud för 100 medlemland, Engelbrektsgatan 41. mar: åsyftar praktiska åtgärder för nykterheten. Årsalgift utg, till Centr.-förs. med 5 öre pr medl. [38 34] Föreningen Bort med tobaken. af de fören. som däri representeras. Arsmöte och Ordf.: Pettersson, C. F., Ostermalmsg. 48; sekr.: styrelseval i Maj. Utg. Nykterhetsfolkets Min- Fintling. J. W., Luntrnakareg, 71; kassör: Berg- neslista», hösten hv. år. gren, G. A., Döbelnsg, 95; ledamöter: Stenström, Exped.: Bryggareg. 14, C., r. t. o. a. t A. F.; Högländer, C. P.; Sundin, J.; Ekström, Ordf.: Tveugström, Anders, amanuens i K. So-, K. J. cialstyrelsen, a; t. V ; sekr.c Björkman, Axel B. O., posttirn, exp:s adr.; kassör: Johnsson, C. [3837] För'eningen för befrämjande af sko1ung. E., inspektör, Götg, 13, 1 tr., a. t O ; domens vapenötningar, (Stiftad 1868.) Ordf.: Toll, v. ordf.: Björkman, Alexis, red.; v. sekr.: Palm- 1(. O.; v. ordf.: Juhlin, J.; kassaförvalt.: Balck, V. qvist, Lars, snickare; vice.kassör: Grevenius, An- I G.; sekr et.: Drake, G.: öfr'iga styrelseledamöter: ders; öfriga styrelseledamöter: Rathou, Emelie, Nauckhoff, J.; Sohlman, H.; Svedelius, C.; Taube, fröken; Ahne, J. F., poliskonst.; Englund, Eric, C. E.; Wassberg, A. Postadr.: Major G. Drake, fil. dr, och Steenhoff, G., med. dr, provtnslal- Oskar-Fredr-ikshoj-g ; telegr, adress: Draken, Stock- läkare. holrn, [ Nykterhetssällskapens representantlär- [3839) Sällskapet för befrämjande af skolung- samling. Ordf. och kassör: Eklund, Oskar; sekr.: domens fria lekar. Ordf.: v. Scheele, F. A.; sekr. Liunggren, Elof. Upplysningsbyrånt Iöreständare: och skattmäst.: Balck, V. G.; ledamöter: Sager, J. Björkman, A., red. Adr.: Tunnelgatan 19 B, a tro E. M.; Levin, Astley; Killander, E. [38531 Nordiska Nykterhetsmötets eentralbestr- [38 47} Svenska Sällskapet för Nykterhet och relse utgöres af en ledamot från hvartdera 'af de Folkuppfostran. det år 1837 stiftade Svenska nyk- 4 nordiska länderna Sverige, Danmark. Norge'. terhetssällskapet. Ordf.: Dahlin, J. E.; V. ordf. och Finland. För Sverige: Red. J. Byström, Stockoch skattmästare: Sandell, N.; kapitalförvaltare: holm. Almquist, V.; sekreterare och byråförestånd.: Mannström,. C. O., byrå östra järnvägsgatan 16, [38 55] International Order of Gond Templars 2 tro (I. O. G. T.). Sveriges storloge. Styrelse (verkst. rådet): Ordenstemplar (chef): Strandrnan, Ernst, [3848] Centralförbundet för nykterhetsunder- lärare, Karlstad; l:e vice chef: Norling, N. S.,. "isning, Stiftadt 1901; åtnjuter ett årligt stats- redaktör, Gefle; 2:e vice ordf.: Lind, H., landsunderstöd af 15,000 kronor. Ä n d a m å I: satt kanslist, Falun; sekr et.: Fr anzen, Oskar, byråföverka för nykterhetsundervisning bland ungdo- reståndare. Stockholm; skattrnäst.: Eklund; Osmens, S a m m a n s ä t t n i n g: Hvarje anslutet kar, direktör, Stockholm; kaplan: Danielsson, sällskap, f. n. Goodtemplar-, Templar-, National- Aron, fabrikör, Västerås; marskalk: Eklund, Vira, goodtemolar- och Verdandiordnarna samt Sveriges fru, Västerås; intendent för ungdornsefdeln.: Blåbandsförening, Hvita Bandet, Sveriges lärares Karlsson, Anders, lärare, Surte; valintendent: helnykterhetsförbund, Sveriges studerande ung- Stärner, Alfr., rådman, Köping; f. chef: Kvarndoms helnykterhetsförbund och Sv. läkarnes nyk- zelius, S. H., riksgäldsfullmäktige, Stockholm; terhetsförening, Sveriges lärares nykterhetsför- sekr. expedition: Drottninggatan 55, ö. g.l, Stockbund, Järnvägsmännens helnykterhetsförbund och holm. Ordens chefens expo Karlstad. Arkivet, 01'- Svenska kvinnors kristliga nykterhetsförbund. denstidningens (Reformatorn)' red. o. förlagsutser e n representant för hvarje påbörjadt 25,000- exped.: Drottningg, 55 ö. g.l, Stockholm -. tal med!. R e p r e s e n t a n t f ö r s a m l i n- g e n består f. n. af 21 personer, representerande [ Stockholms Distriktloge af Goodtemplar~ cirka 485,000 medlemmar. S t y re I s e: Kvarn-' orden (I, O. G. T.), Exped. och bibliotek: Tunnelg; zelius. S. H., Sundsvall, ordf.; Ekman, Carl, Stock- 19 A, 3 tr., a. t Ordf.: Fransen, Oskar, hoho, V. ordf; Ljunggren. August, Sthlm, sekr. o. byråförestånd., Drottningg. 55, I ö. g. St. t '. förbundets ledare; Dalborg, M., Sthlm: Strandman, Sekr.: Sjömark, J. A., tillskärare, Luntrnakareg, Ernst, Karlstad; Bengtsson, Elsa, Gefle; Persson, 65, 4 tro St. t. Vasa Kassör: Eriksson, A;. Mathilda, Sonstorp. C e n t r a I f ö r b u n d e t s C., boktryckare, Kungsg, 86, 4 tr. St, t I e'd a r e: Ljunggren. August. C e n t r a l b Y r å: Intendent för ungdomsverksamheten: Andersson, Tunnelg, 19 A, 1 tr., Sthlm, a. t , r.t. 8221, Gust. E., snickare, Kungsholms lådfabrik, Sthlm S.. öppen h:vard. 10~5. C e n t r a I f ö r b u n d e t s Valintendent: Glas, John, iårnvägstiänstem., Vär: A.-B. SVENSKA METALLVERKEN.20 VASAG'A""tAN 20:" Se anno~s'a kartong sld.'1344b.!

18 . -, [ ] D. Föreningar och sällskap. tan. st. t. Vär-tan 170. Studieledare: Lundberg, r met beredes sommarvistelse g r a t i s för fattiga Oskar, folkskollärare, 'I'iärhofsg, 54, 5 tro A. t. barn från hutvudstaden., G 'T O Söder S t h l m s D l s' t 1'.-1 o g e s a f.n.. '.' semesterhem Karlsro v i d Almvlk [38 57J Templars of Temperanee (Templar- Orden), Sveriges National-Tempel. Verkställande rådet (styrelse): Ordenschef:.Sävströrn, Aug., riksdagsman, Bollnäs; vice, chef: Hellberg, J., hemmansäg., Sellnäs; studieledaret. Wennerblad, Sven, folkskollär., Lund; barntempelledare: Berg, Ernst, Västerås; sekreterare: Lindblom, Johan, handl., Kilafors;.kassör: Ekman, Carl, redaktör, Stockholm; rådgilvare.. Ekman, A., handelsförestånd., Håradsbygden. - och förre chef: Ericsson, Joh., riksdagsman, Vallsta. ' Förlagsexpedition: Stockholm.. Ordenstidning: >Templaren>, exp.: Drottningg, 53, ö. g. 2 tr., Sthlrn. Stockholms distrikttempel af T e m p l a r-o r d e n: Ordf.: Ekner, J. A., Väsby; vice ordf.: Johansson, Harder, Blekingeg, 61; sekret.: Bergström, Joel, Mariehäll, Sundbyberg; kassör: Johnsson, Abbe, Vikdalen 20 A; studieledare: Karlsson, John, Höghergsgat. 52; barntempelledare: Larsson, And., Skomakareg. 13. [38,58] National-Goodtemplarorden Sveriges natlonalloge, (N. G. T. O.) Bildades 1888 i Orebro, omfattar nu 22 distr-iktloger med 474 grundloger och 18,381 medl. samt 88 ungdomstempel med 6,023 medl...jnalles 24,4U4. Om ordens llfförsäkringsförening, se [3057]. Verkställande rådet: Ordf. (chef): Fredriks-.son, L., Iolkskollärare, Vä pr Kristianstad; v. ordf. (2:e v. chef): Johansson, A. L., syssloman, Trollhättan;' sekr.: Johansson, Carl, Iörlagsförest., Orebro; skattmästare; Nyström, Karl,' kassör, Stockholm; intendent för ungdomstemplene Stein~r, Anna, folkskoll:a, Karlskrona; f. ordf. (f. chef): Olsson, C. J., bokh., Spånga. Studieledare: Elgeskog, Justus, fil. kand., rektor, Karlskoga. Ordenstidningarna Nationalkuriren o. Julefrid: red. Johansson, Carl, Orebro. Förlagschef: Johansson, Carl, Orebro. Hufvudstadskorresp.: Björkman, Axel B. O., Stockholm. Folkhögskolan 'å Vendelsberg, Mölnlycke, grundad och med statsbidrag underhållen af Nationalgodtemplarorden i Sverige, upprättades år Föreståndare: rektor Oskar Lundgren. [3859J Stockholms Dlstrtktloge af National-Good. tcmplarorden. Exped. och förlag Tomtebog. 41, 3 tro A. t. Vasa Ordf.: Lundborg, Abel L.; V. ordf.: Nyström, Gerda, fru; sekr.: Söderlund, Emanuel; f. ordf.: Lindström, Anton; ordenschefens dep.: Larsson, Anders; intendent för ungdomstemplen: Ericsson, Gustav, och studieledare: Dahlqvist, C. A. Ordens u n g d o m s v e r k s a m h e t i Sthlm omfattar' föreläsningar, skrifning, boltföririg, sång och musik m. m. för barn i 2 afd., äfvensom julkläder och skollofskolonier för de fattigaste (se nedan). Ledare: Ericsson, Gustav; lärare: Karlsson, K.,G., inspektör; lekled.: vakant. S t o ck h o l ni s D i s t r ik t log e s a f N a- t i o n a l-g o o dt e ffi p l a r o r d e n B a r n- k o lon i,,(17:de verksamhetsåret). Styrelse: Björkman, Axel B. O., ordf., Bryggareg.14, r. t. 0c a. L 12426; Olsson, C. J., sekr.; Nyström, Karl, kassör, Kl. V. Kyrkog. 3 A, rikstef.29 49, a. t ; Hjälm, Axel; Ericsson, Gustav.. S t h l m s D i s t 1'.-1o g e s a f N. G. T. O. s o m m a r he m Karlsro vid Almvik å B l i d ö (14:de verksamhetsåret). Styrelse: samrna som för barnkolonien här ofvan. Vid hem- p å B l i d ö, tillgängligt för ordensmedlemmar m. fl. mot låg afgift, från sommaren A. t [38 61 aj Sveriges Godtemplares Ungdomsförbund, (S. G. U.), postadr.: Box 331, Stoekholm, 108 atd., 5,921 mcdl. F ö r b u n d s s t y r e l s e:.ordf.: Sanden, John, Karlstad; v. ordf.: Sällkvist;. Axel, Box 331, Stockholm; sekr.: Hagberg, Yngve, Nynäshamn. rikstel. Nynäshamn 406; v. sekr.: Franzen, Oskar, Box. 331, Stockholm; kassör: Filling, Ivar Box 331, Stockholm; Jasson, Thora, 01- veru~' Månsson, John, Amiralsgatan 29, Malmö. Förbundets organ: >Unga tankars, Lidköping. Redaktör: Sällqvist, Axel, Box 331, Stockholm; expeditör: Blomqvist, Oscar M., Lidköping. S. G. U. Förlags-A.-B., Lidköping. [3861 b] Stockholms dlstr, af S. G. U. Ordf.: Gösta Jakobsson, Furug, 8, Hagalund; sekr.: Knut Uddenberg. Karlbergsvägen 83. [38 62] Sveriges blåbandsflirenings centralstyrelse. Ordf.: Byström, J.; sekr. O. kassör: Holmberg, Axel; ledamöter: Hermelin, Joseph; Ljunggren, Elol; Berglund, A. E.; Eriksson, Helmer; Pettersson. J. [38 6a] Vita Bandet. C e n t r a l s t y r e l s.e: Ordf.: Andersson, Nina, fru; sekret.: Rathou,Emilie, fröken. E x p e d i t i o n: Smålandsg. 2, 3 tro A. T R. t. N Östermalmsföreningen af Vita Bandet. Ordf.: Rathou, Emilie" fröken; sekr.: Symonds-, Ohlin, A., fröken; kassör: Wallis, Arla, professorska. E x p e d i t i o n: Smälandsj- 42, 3 tro Södra föreningen af Vita Bandet. Lokal: Kocksgatan 24. Ordf.: Psilander, Hulda, fru; sekr.: Olsson, Maria, folkskollärarinna; kassör: Johnsson, Augusta, fru. [3868J Nykterhets-Orden Verdandi (N. O. V.), Sveriges rikslo ge. Ordf.: Törnielt, J., redaktör, Västmarmag. 20, Sthlrn, r. t , a. t ; sekret.: Nyberg, J. S., Agneg. 12, a. t. Kh. 920; valledare: Eriksson, K. G" Box 747, Ludvika; ungdomsledare: Karlsson, Aug., Box 315, Enköping;.studieledare: Hedenstrand, Cårl, SÖderbärke; kassör: Forsell, Alb., Dalag. 74,. Stockholrn, a. t. V S t o c k h o l m s d i s t r i k t log e. Ordf.: Törnfelt, J., Västmarmag. 20, Sthlm; sekr.: Nyberg, J. S., Agneg. lf, a. t. an [38 7J] Svenska' Postpersonalens Helnykterhets förbund. Bildad! 1905 i Göteborg som sammanslutning af rikets postala nykterhetsföreningar. Dessa mottaga, som medlemmar, i postverkets tjänst anställda män och kvinnor, oafsedt deras tjänste- ~~, I S t y r e l s e: Ordf.: Erik Blomberg, postmästare, Göteborg 11; V. ordf.: E. Zetterlind, öfverpostiljon, Sundsvall; sekr.: O. E. Westlund, förste postiljon, Göteborg 3; v. sekr.: J. Bergström, öfverpostiljon, Malmö; kassör: 1. Blomberg, förste postiljon, Göteborg 3. ' [38 72] Postpersonalens Nykterhetsförening Stoekholm, Ordf.: Andersson, P. A., Sthl_m_3_. _ FINSPONGS METALLVERKS A.-B SIERIDARIiSANSGlATAN 17.

19 [ Stockholms Studenters Nykterhetsförbund. Ordf.: Twengstr öm, A., aktuarie, Karlbergsvägen 82: sekr.: Strandman, C.-E., med. stud., Idung. 8; kassör: Lundblad, Karl, teknolog, Uppsalag. 11. (Nytt styrelseval i januari.) 5. Med fosterländskt eller socialt syfte. [ b] [38 78JStoekholms Good-Templars första bygg, nadsldrenlng, Styrelse: Enbergh, Enoch, skräddare; Ahlström, Aug., ing.; Andersson, A., urrnakare; Schmitt, Edm., vaktrn., och Schrcuder, Frith., fabrikör. [ Sällskapet till arbetsflitens befrämjande. Beskyddarinna och ordförande: H. M. Drottningen, V. ordf.: af Ugglas, E., f. von Hermansson, grefvinna; Hammarskjöld, A., l. Hellman, fru; Blomstedt, A., f. Blomstedt, fru; Fock, Malin, frö, ken; Gadd; L, f. Benedicks, gener alska; Carleson, S., f. Sabelström, fru; Suttholl, A., f. Skogman, fru. Adjungerad ledamot: Falkenberg, L., friherrinna, f. Ekman. Sekreterare och kamrerare: Horn, A., grefve..v. ordf.t :Krantz, G. A., Sthlm l. ders; sekr.: Ståhlberg, John; kassör: Gardelach, Sekr.: Zettergren, P. A., Sthlm l. Otto; utan funktion: Ståhlberg, Lisa, fröken. V. sekr.: Lindahl, J. A., Sthlm l. S j u k- o c h b e g r a f n i n g s k a s s a n. Stif- Kassör: Lönborg. P. G., Sthlm 14. tad Ordf.: Davidson, A. L.; v. ordf.: Holm- (Nytt val i Febr.) berg. A. G.; sekr.: Kindberg..J. W.; kassör: Ohlson, Otto; femte. ledamot: Andersson, J. A. Kassörens expeditionstid: mänd., onsd. o. Iörd, kl. 6-8 e. m.; allm, tel T i o-ö r e S a f d e l n i n g e n. Stiltad För beklädnad åt fattiga barn. Ordf.: Rubenson, Abr. v. ordf.: Palmqvist, J. E.; sekr.: Kindberg, J. W.; kassaförvaltare: Morens, Selma, fröken; vice kassaförvaltare: Kindberg. Elisabet, fröken; kontrollanter: Kindberg, Maria, fru; Grune, Ellen,' fröken. Om föreningens föreläsningsverksamhet, se [ [38 90] Aktiebolaget Stoekholms arbetarehem. [38 79] Katariua tempiares byggnadsförening (Sibyllegatan 5U A & B och 52 A & B; a. t. '6 31; u. P. a., äger Ordenshuset Kocksgat. 24. Kassör: samt Frcjg. 23 och 27, Flerningg, 79, Uplandsg. Wennsten, Emil, målare. Hcnstjernasg A & B). Hirsch, Oscar, ordf.; Hirsch, Axel, sekreterare; Rossander, Wendela, fru; Lagerstedt, [ Samfundet Sve~ska Frälsnlngsarrnån. Agnes, fröken; Bergendahl. Alfred, prokurist. Nationell arrnerörelse. bildad 1905 för alt bedrifva kristligt och socialt arbete inom landet. [3S 92] Föreningen för arbetareskydd. Ordf.: May, Stvrelse: ledare: Swenson, A. Kaleb, öfverste, J., generaldirektör; v. ordf.: Palme, Sven direk- Stockholm; ordf.: Johanson, Allr., byggrn., Upsa- tör; sekr.: Furst, Th., byråehef; kassör: Ostrand, la; ledamöter: Almkvist, E. G., major, Stockholm; David, byråchef; biträdande utställningskomrnis- Anderson, A., kapten, Upsala; Hjertman, K. W., sarie: Odelstierna, E., byråchef. Utställning Birfabr., Stockholm; Lundmark, Allr., fabr., Upsa- gerjarlsgatan 32. Fritt tillträde. Öppen. sönd. la; Sundberg, W., handlande, Matlors; Moe, S., 1-3; lörd. 5-8; öfriga hvard kapten, Jönköping; Pettersson, N. E., kapten, [38931 Föreningen Egen Koja (u. p. a.), stiftad Stockholm. 1903, har till 'ändamål att bereda sina medlemmar möjlighet att förskaffa sig egna hem, helst i Stockholms omgilnlngar. Intrv-afg. 10 kr., årsalg. 2 kr. jämte minst 1 kr. i månaden. Kassör: Gross, Fredr., kamrer. Postadress: Grelgatan 53 IV. [38 9.] Samfundet för Hembygdsvård. Malrntorgsg, 10. Ordf.: Starbäck, K., lektor; sekr.: Åkerlund, J. T., arkitekt; skattmästare: Waldenström, J., advokat. [38 96] Medelklassens Riksförbund är en politiskt neutral organisation för den eko- [38831 Svenska slöjdföreningen. Ordf.: Möller, norrriska medelklassen till skydd för dess sociala C; v. ordf.: 'I'horen, Th.; kassadirekt.: Nach- och ekonomiska intressen. manson. A.; Upmark, G.; Lagerström. H.; Forss- Adress: Grelgatan 30, UI. berg, P.; Wahlman, L. L; Hjortzberg, O.; Lyth, Rikstel Allm. tel P.; Stuhelius, Th.; Tengbom, L; Hald,. E.; Gull- Styrelse: A. v. Löwenstern, ordförande; hofr > berg, E.; Wettergren. E.; Paulsson, G. (direktör); not. A. F. Ålund, vice ordförande; disp, J. A. Wästberg, C. (representant för Handarbetets vän- Collin, skattrnäst.; friherrinnan H. Djurklou, vice ner); Hu1tkrantz, A. (representant för Sveriges skattmäst.; marinintendenten av l:a gr. E. Han- Industriförbund); Anderson, G. (representant för sell, sekr.; Iörsäkringstiänstem. Åke Ehrnfelt. Handelshögskoleföreningen). [3898 al Föreningen Koloniträdgårdar i Sto ek- [38851 Föreningen Handarbetets vänner. holm. Myntg, 4, n. b. t. v.exp.-tid: 1 mars-l Birgerjarlsg, 18. Öppen Ändamål: Den dec. tisd., onsd., fred. kl. 1-3 och 6'-7 e. m., svenska textilkonstens utveckling i konstnärlig 1 dec.-l mars tisd, kl. 1-3 och 6-7 e. m. och fosterländsk riktning. Föreningens styrelse: Styrelse: frk Anna Lindhagen. ordförande A ' inten- Leiionhufvud, Märtha, fröken, ordf.; Brahe, Anna, denten T. Låftman, sekreterare; frk Anna bergsgr efvlnna; Hallin, Charlotte, fru; Reuterskiöld, son, kassaförvaltare; fru Ellen Östberg; borgar-rå- Dicken, gretvinna; Ulr-ich, Anna, fröken; Zetter- det Wictor Karlsson. ~h~i. Ellen, fru; Wästberg, Carin, fröken, verkst blodlingssällskapet Stoekholms omnejd. Myntgatan 4, n. b. t. h. [38881 Stoekholms arbetareiörening. (Teknologg. Styrelse: justitierådet P. von Seth, or df.js Iröken 5, n. b.) Stillad Ordf.: Lindvall, J. V. A.; Anna Abergsson, v. ordf. och verkställande ledav. ordf.: Winkrans, Werner; sekr.: Kindberg, J. mot; civiling. Sven Bergström, sekr.; redaktör W., och Davidson, A. L.; kassör och vice värd: Gustaf Ahlbin; fröken Margit Danielsson; kapten Gardelach, Otto; bibliotekarie: Ståhl, S.; vice funk- Sten Dehlgren; brandförman 'Adolf Edberg; herr tionär: Holmberg, A. G. Kassörens och v. värdens A. Gustafsson: civlling. Erland Hedström; arkitekt exj.editionstid: månd. o. onsd. kl e. m., tisd. Einar L:son Hudskog. och fröken Ingeborg Schatorsd. och fred. kl.6-7 e. m.; allm. tel ger. U n d e r s t ö d s f ö r e n i n g. Stiftad Koloniträdgårdarnas' För lagsaktiebolag, 4 Mynt- Ordf.: Moreus, J. vv.; v. ordf.: Grevenius, An- gatan n. b. t. h. Rikstelefon GATORLOGGEN Begär offert och illustrerad Katalog NAVI." INSTRUMENT A.-B. NAVIGATOR STHLM

20 [ '24] D. ' Föreningar 6. För vetenskapliga eller kulturella intressen. Stockholms. högskoleföl'ening. se [2202J. [39 Ouj Svenska fornminnesföreningen. Ordf.: Montelius, O.: vice ordf.: Salin, B.: sekr.: Janse, O.: kassaförv.: Eekhoff, E.: styrelseledamöter: Cederström. R.: Hammarstedt, N. E.: Roland, A.: Boosval, J.: Upmark, y. [ Svenska Vitlerhetssamfnndet., Har till uppgift att utglfva klassiska svenska förfallares verk i vetenskapligt tillfredsställande upplager. Åtnjuter statsanslag. De sedan 1910 utkommande publikationerna utdelas till medlemmarna mot resp. årsafgifter. Afgift: 10 il 15 kr. pr år eller 250 kr. en gårig för alla, Medlemsantal c:a 1,100. Nya medlemmar anmäla sig hos sekreteraren, adr, Nobelbiblioteket, Barnhusg, 18. Stvrclse: ordf., Sylwan, O., prof.; v. ordf.: Lamm, M., doc.; sekr.: Grönblad. C., blbliotek.; kassalörv.: Wijk, Hj, grosshandl.; öfriga ledamöter: Berg, R. G:son, doc.; Cederschiöld, G., prof.; Karlfeldt, E. A., Sv. Akad:s sekr.: Noreen, A.. prot.: Söderberg, V., fil. dr: Tegner. Es., prof.; Wieselgren, O., bibliotekarie; Wrangel, E., prof, [ Historiska föreningen. (Adr. Riksarkivet.) Ordf.: Clason, S.; sekret.: Höjer, T.: skattmäst.: Westrin, Th.; lcdamöter: Annerstedt, C.: Björlin, G.: Clason, S.; Eden, N.; Hallendorfi, C.: Stille, A. G. H,: Wrangel, H. (Nytt val i Mars.) [39 03J Religionsvetenskapliga Sällskapet istoek holm. [39 12] Samfundet för nordisk språkforskning. (Stiftadt den 3,1 mars 1906,) Ordf.: Malmstedt, A.: v. ordf.: Berg, Ruben G:son; Sällskapets högtidsdag är Fehr-Rydberg-dagen sekret.: Brate, E. den 21 Sept, Sammanträdena hållas Storgatan 55, i regel hvarie månad Okt.e-Mai, Riks [39 14] Svenska Humanistiska förbundet i Stock- S l'y r e l s e: holm.' Ordf.: Dr Lindskog; sekr.: Lund, Arvid, pastor: Svenska Humanistiska förbundet har till uppskattrnåst.: Rudbeck, J., Irih.; Almquist, J. A., gift att söka höja den humanistiska bildningen förste arkivarie; Indehetou, G., direktör. hos värt folk genom medel, som kunna finnas. Vet e n s k a p s n ä m n d; låm~lig~, men Iörnämligast!leno!" åstadkommande Lindskog.. H. J.,.ordt.; Ahlberg, A. v. ordf.: af f?rbattrad s.kolul1derv~smn~ I de humanistiska Gör ansson, N. J.: Harnmarstedt, N. E.:' Lindberg,,l".roa,!:nena, foret:adesvls.dar denna. undervis- O. E.: LindIllom, C. J.; Pfannenstill, G. M.; rung jämte an,~ra amnen omfattar klassisk filclogi. Roosval, J.: Salin, B.; Segerstedt, T.; Söder- Styrelse: Hjärne, H., f. prof., ordf.; Bergstedt, blom, N.; Wahlström, L. H., lektor,_v. ordf.;.staalf: E., lektor: Johansson, A. A. E., läroverksråd; Bagge, Peter, f. d. rektor: [3904J Samfundet S:t Erik. Verkar för bevarandet af Stockholms minnesmärken samt för tillgodoseendet af historiska och konstnärliga kral vid hufvudstadens omdaning och utveckling. Styrelse: prof, W.. Leche, ordf.; kanslirådet A. Lindhagen, v. ordl.; hofintend. Gustaf Lindgren: arkivarien Joh, Flodmark; arkitekten Per O. Hallman; dr Otto Janse; dr G. Upmark, sekr. o. kassaförv. [39 05] Svenska Naturskyddsföreningen. Stockholm 14. Beskyddarinna: H. M. Drottningen. Förste hedersledamot: Prins Eugen. Stvrelse: Sernander,' Rutger, professor, ordf.; Starhäck, Karl, fungerande vice or df.; Högdahl. Thor, skriftställ., sekr., adr. Dalag. 74 B, 4 tr.; Behrn, Alarik, intendent, skattmäst., adr, Skansen: Forsslund, Karl-Erik, författare: Grönberg. Gösta,.docent; Hesselman, Henr., professor: Kempe, Carl, löjtnant: Klemming, Wilh., arkitekt; Lindhagen. Alb. kansliråd: Munthe, Henr.; professor: Nordström, Karl, -konstnär. (Tvä platser i styrelsen vakanta.) och sällskap. \ [ Personhistoriska samfundet. (Adr.: Kungl. biblioteket.) Stiftadt 1876 för främjande af genealogisk, biograllsk och heraldisk forskning: utger dels shandlingar», dels sedan 1898 Personhistorisk tidskrift (4 häft. årl.), Arsafgift 15 kr.. Ordf.: Almquist, J. A., förste arkivarie: sekr.: Hildebrand, S.. t. f. andre bibliotekarie: skattmäst.: Indelletou, G., direktör;' Lewenhaupt, Adam, greive, hoimarskalk; Tunberg, S., professor.. \ ' [39 07] Sveriges Teaterhistoriska Samfund har till syfte att tillvarataga våra teaterhistoriska minnen. Sammankomsterna hållas ä K. Teatern. Ordf:: vakant: sekr.; t. f. E. Petterson: kassaförv.: Petterson, E.: öfr'iga ledamöter; Erdmann, N.; Flodmark, J.: Personne, N.: Nordensvan, G.: suj.pleanter: Wieselgren, O.: Ståhl, A. ' [39 OSl Svenska Numismatiska föreningen. Stiftad 1873, utger Numismatiska meddelanden. Ordf.: fältläkare Axel-Wahlstedt: sekr.: grossh, Carl Lundström; kassatörvalt.: grossh. C. Holmberg: öfrilla ledamöter: grossh, I..Berghman: med. lic, Conrad Sundell. [39 U9) Kungl. samfnndet för utgnvande af bandskrilter rörande Skandinaviens historia. (Adr. Riksarkivet.) Ordf.: Thulin, G.: sekr.: Boäthius, B.: skattmäst.: Almquist, J. A. [39 10] Svenska fornskriltsällskapet. (Adr.: Kungl. biblioteket, Hurnlegården.) Ordf.: Collijn, L: sekret. och skattmästare: Geete, R.: öfriga styrelseledamöter: Söderwall, K. F.; Haverman. E.; v. Friesen, O. Holmberg, Arne, 2:dre bibliot., Kungl. Biblioteket, sekr.; Nilsson, A. E., läroverksadjunkt, Dalag. 30, 3 tr., skattm. [ Nyfilologiska 'säll~kapet I Stockholm. Ordf.: Svedelius, C.: sekret.: Larsson, L: öfriga styrelseledam.: Munthe, Å. W:son; Nordfelt, A. [39 IS] Rättstavningssällskapets Stockholmskrets. Ordf.: Brate, E.: sekret.: Fogelberg, P. A.: kassa- Iörvalt.: Vessberg, G. V. [39 22) Förbundet för et! Internationellt handelsspråk (F. L H.). Stiftat 14 sept Styrelse:.../ dir. G. Wahlund. Gefle; major G. Wennerström: " kontorschef L. Tell. Sekretariat: Pr ästgårdsg. 42, 3 tr., se. [39231 Stoekholms Världsspråksförening.. Ordf.: Bäckström, T. V., hanktjm., Götg. 71, IV; upplysningsbyrå: P. Ahlberg, red. af.mondo>, Surbrunnsg. 37, a. t [39 24] Svenska Ido-Förbundet. Ordf.: Liljedahl, Sten, tandläk.: sekr.: Ahlberg, P., red. af Mondo, FINSPONSS META,LLVERKS A.~B. I 'l' f$eridarlisa1v8$a'taiti17_ _-.---

11943-1955] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr,

11943-1955] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr, 11943-1955] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr, Icke inregistrerade sjuk- och begraf. [1947] Svenska teaterförbundet. ningskassors styrelser. Spar-, sjuk-, ~nderstöd~-

Läs mer

förvalt:l Westling, L.; öfriga styrelseleda- skattmästare:

förvalt:l Westling, L.; öfriga styrelseleda- skattmästare: [399340241 D. Föreniagar och siillskap.' F. V. Hansen. Sekr.: profeswr Znut Kjell Hafström, Manfred; d:o Sundsvall: Alexisberg, Rådmsnsg. 18; kassaförv.: hofintenden son, F. P.; ord. styrelsemedl.: Johansson,

Läs mer

8. För kår- eller yrkesintressen.

8. För kår- eller yrkesintressen. 8. För kår- eller yrkesintressen. [4051-4078J 8) För kär- eller yrkesintressen. Allmänna Svenska läkareföreningen, se Ekonomiska och nationella samman- [3947]. slutningar. Svenska läkaresällskapet, se

Läs mer

a o a orse s sj u s o ers e em. ställa sig till efterrättelse de för ordningenderinom (Kammakaregatan 66; r. t. 192; a. t. 8186.) faststäida regler.

a o a orse s sj u s o ers e em. ställa sig till efterrättelse de för ordningenderinom (Kammakaregatan 66; r. t. 192; a. t. 8186.) faststäida regler. Sjukvårdsanstalter m. m. - Penninginrättningar. Banker. [1645-1651J Konsultationstid: månd, och torsd. 11-12. ningsdagen ej räknas, såvida ej den sjuke stannar Besökstid: månd. och torsd. 11-1. qvar å

Läs mer

Pennlnq i"rätt~i"gar..

Pennlnq irätt~igar.. [1646-1651) Sjukvårdsanstalter m. m. - Penninginrättningar. Banker. De Il sjukhemmet intagna sjuka hafva i Öfrigt\ [1650) Hemmet Elim, att stålla sig till efterrättelse de ror ordningen der. (A' Negling

Läs mer

.C. Öfriga allmänna 'inrättningar.

.C. Öfriga allmänna 'inrättningar. [2201]..~ C. Öfriga allmänna inrättnin~r...c. Öfriga allmänna 'inrättningar. 1. Bildningsanstalte r: Högskolor och fackskolor, Allmänna Iäroverk, Enskilda läroverk, Folkbildningsanstalter för vuxna, Folkskoleväsendet

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va. 472 Hjorton-Hoflulld. Hjorton, Hilda, firma, Antikvarisk bok- o. Hoffman, Sven, 'I'andläk., Västmannag. P, G.; musikhandel, Jakobsbergsg. 23, G. mottagn. efter öfverenskommelse per Hjortsberg, G., Aman.,

Läs mer

5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. (Jämte bankirflrmor och amorteringsfonder.)

5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. (Jämte bankirflrmor och amorteringsfonder.) [2700] C. Öfriga allmänna inrättningar. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. (Jämte bankirflrmor och amorteringsfonder.) Kommissarier: Frykman, G. K.; Lindquist, S. E.; Ferlin,

Läs mer

Brand- och Lift"'öraäkrlngs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter.

Brand- och Lift'öraäkrlngs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. [2693-2700],. Iläst I Hufvudredare Fartygsnarnu Slag Ton Befälhafvareua namn I krafter Westeriund, A. J. Amanda S 37 Westeriund, A. J. Wicander,Hj.

Läs mer

Revisionsberättelse för 1895.

Revisionsberättelse för 1895. 99 Kredz"t: Revisionsberättelse för 1895. Undertecknade, som mottagit uppdrag att granska ~verg~s llmänna folkskollärareförenings räkenskaper och förvaltnmg for ~r 1895, H\, efter verkställd granslming

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C.

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C. ~ Namnregister. L. Labor, Firma, Export 0. Import, Regeringsge 5, C.; tlf 10 52. Telegramadr.: t la boratoru. Laboratoriernas Kemikalielager, N~brog. 35, O.; tlf 75340. La Cit6, Sybehörs o. kortvamaffir,

Läs mer

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62 Sundström, Nils, Tapetseraremiist., Malmskillnadsg. 34 B, C.; tlf 231 25. K. N. B., Tulltjänstem., Storg. 22, Ö.Dj. E. F., Ved, kol, o. lysoljeaffiir, Regeringsg. 95 A, C.; tlf Norr 110 42. Gwt, Verkm.,

Läs mer

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n.

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n. :342 Lövqvist-Major. Lövqvist, N. N., Fanjunkare, ö. Storg. 34. 1 Magnusson-Magnuson' 3 Magnusön_ Löwstädt, C. R., f. d. Skräddare, n. Up- ', landsg. 27. _1 Magnus, Grosshandl., Ö. Nybrog. 58. _ se äfven

Läs mer

Fonder för pensioner och understöd ät civila ämbets- och tjänstemän och därmed jämförliga personer samt deras änkor och barn.

Fonder för pensioner och understöd ät civila ämbets- och tjänstemän och därmed jämförliga personer samt deras änkor och barn. 777-4782j G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. verksamhet den 1 januari 1896. samt pens.-kassa, vara en central- [47 781 Förbundets uppgift lir att vid sidan punkt för svensk a idkare

Läs mer

VI. Fonder för vetenskaplig forsknings samt undervisnings befrämjande lärares samt deras änkors och barns pensionering.

VI. Fonder för vetenskaplig forsknings samt undervisnings befrämjande lärares samt deras änkors och barns pensionering. " G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [4726-4734J donationer 1918 kr. 310,825;96,un- 1864)kr.1,lS0,004: 16. Särsk. direk-16,944: 81; sångkörsfonden kr. 74:-;, derstöd och grattaler. Särsk.

Läs mer

OLSSON & ROSENLUND. pa KARTAN. Bagare: Badartiklar : Se under Grosshandlare. Badinrättningar: Se Namnr.euistret

OLSSON & ROSENLUND. pa KARTAN. Bagare: Badartiklar : Se under Grosshandlare. Badinrättningar: Se Namnr.euistret Hyrverket Billiga Bilar, Sveavägen --Surbrunnsg. ' Hyrverks-Centralen', Hamng. 17, BiIli/:(abilar: t1hl48, Norr l5748 J chanssons. Hyrverks Billiga Bilar, Birgerjarlsg. 44 Katarina Billiga Bil.!'r, Skäneg.

Läs mer

."''''''''''''''''''''.

.''''''''''''''''''''. Berggrens D & J Bogserings o. Transport A.-B., Slussplan 63 B; a. t. 2465, r. t. 564. Verkställer flyttningar sjöledes Cykelexpressen, L:a Vattug. 30 Expressbyrån Sture, Stureg. 13 - Thor, Linneg. 19 Freys

Läs mer

226 Söderlund-TaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. -- J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182.

226 Söderlund-TaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. -- J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182. 226 SöderlundTaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182. &K:i,Engroslag.afkortavaror,L.Nyg..18. C. A., Grosshandl., Norra

Läs mer

- 33- Clöm icke bort. Bot. mot ömma fötter och kartnaglar-

- 33- Clöm icke bort. Bot. mot ömma fötter och kartnaglar- att bot erhålles för ömma händer och fötter m. m. (vid Centralstationen}. Se OBS. - 33- Clöm icke bort Ny adress. fötter och kyla med värk i hufvud, Östra Jernvägsgatan 10 vidare här under. Bot mot ömma

Läs mer

5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter.

5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. (Jämte bankirfirmor och amorteringsfonder.).[2700j Sveriges Riksbanks hufvudkontor

Läs mer

26 Assistans eller Pantlånekontor-Backman. Assistans- eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12...

26 Assistans eller Pantlånekontor-Backman. Assistans- eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12... 26 Assistans eller PantlånekontorBackman. Assistans eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12... Regeringsgatan 32 o. Ll. Sturegat. 5. Assmundsson, V., Amanuens

Läs mer

A~. B.SVENSKA METALLVERKEN MÄST.ieR;n~~~EåL;i:~;~.N2

A~. B.SVENSKA METALLVERKEN MÄST.ieR;n~~~EåL;i:~;~.N2 P 1016 'I'humström-c'I'ibell. Thurnström, W. E." Lager.!lh~f, 'Lunkentus- Thörn, E. B.E.,'Marininte'nd.} Norr Mälarvägen, Smedslätten; Appelviken. strand 22 v r,c. ',' Thvengström, S., I. o. K, Fröknar,

Läs mer

1 [1651-1652, B. Stockholm som kommun. B. Stockholm som kommun.

1 [1651-1652, B. Stockholm som kommun. B. Stockholm som kommun. 1 [1651-1652, B. Stockholm som kommun. B. Stockholm som kommun. t 116511 Innehålls6fversikt. 1. Allminna upplysningar (läge, omfång, minneslista, folkmängd, betydelse)... [1651-16 771 2. Ofverståthållareämbetet

Läs mer

Clicheer: Se KlwMBr. Damartiklar säljas af: Se under Grosshandlare: Damkonfektionsartiklar

Clicheer: Se KlwMBr. Damartiklar säljas af: Se under Grosshandlare: Damkonfektionsartiklar 1004 Cigarr- o. tohak.shandlare-damkonfektion. Svensson E, Uplandsg. 52 Miller C G A, Jakobsg. 22 A - F, Odeng. 4u MUller H, N. Smedjeg. 5 - Frans, Stureg.20.Strandvägen9 Schyl T, Karlaväg. 43 - I, Karlaväg.

Läs mer

9:de Roten. Egendomar inom Östermalms församling.

9:de Roten. Egendomar inom Östermalms församling. 984 Nya N. Gatans namn. 1 Surbrunnsgatan 2 Roslagsgatan 3» 4» 6» 7» 8 Frejgatan 9{Birg:r Jarls gata 10» 11» l{ros~agsgatan Frejgatan 2» 31» \Birger Jarls gata 4 Roslagsgatan 5 Birger Jarls gata 6 7'» 8

Läs mer

LEDAMOTSFÖRTECKNING 1955

LEDAMOTSFÖRTECKNING 1955 M E D D E L A N D E N FRÅN SVENSKA TE K NOLO G FÖ RE NINGEN ÅRGÅNG 41 1955 : 3 LEDAMOTSFÖRTECKNING 1955 Pris 12: kr. PATENTBYRÅER H. ALBIHNS PATENTBYRÅ A / B E. Ii ORM AN G. ERNEROT O. CLAUSS K. CHRISTENSSON

Läs mer

Gotgatan...::.Hagagatan.

Gotgatan...::.Hagagatan. å 10, /o ~rt "'"' Gotgatan...::.Hagagatan. s;: 1203 56 l 1) '.....,(1 t. \o- I,f( ~..., _..r, "', kv:tjurbergetst, 6& 7 Kansler E, fo""\\f.,,,;~.( l Bflle c-y, bryggm.. l Phili,p,J, änkefru)

Läs mer

KALENDER - AFDELNING.

KALENDER - AFDELNING. III. KALENDER - AFDELNING..._.---+++--- 18 Parad- dagar. Jan., April, Juli o. Okt. Vattenafg. betalas. Jan. 1. Nyårsdagen. Febr. Utskylderna till Kronan betalasfr. o. m.» 21. Kon~ngens födelsedag. * ~.

Läs mer

Invånare i Vaxholm enligt folkräkning 1930. Endast själva staden och undantagande Kastellet och militära förläggningar

Invånare i Vaxholm enligt folkräkning 1930. Endast själva staden och undantagande Kastellet och militära förläggningar Invånare i Vaxholm enligt folkräkning 1930. Endast själva staden och undantagande Kastellet och militära förläggningar Utskrivet av Carl-Uno Sjöblom april 2014 Namn Yrke Föd.år o.-ort Kvarteret Strand

Läs mer