ly Mentzer, C. H.; NIlsson, J. M, Olsson, C.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ly Mentzer, C. H.; NIlsson, J. M, Olsson, C."

Transkript

1 1. Religiösa (kristliga). [35.71~35 9J D. Föreningar och sällskap. 1. Religiösa (krislliga). [3571-3(14) 2. Till hjälp åt barn och värnlösa,..... [ ] 3. Till stöd för sjuka eller vanlottade [ !16} 4. Till hjälp åt behöfvande i allmänhet [ ] 5. Med fosterländskt eller s6cialt syfte (h umu ni täru sträfvan den, folkbildning, nykterhet, förbättrade villkor).. [ } 6. För vetenskapliga eller kulturella intressen [ l!\j 7. För konst, musik eller sång... [ ] 8. För kår- eller yrkesintressen. > Ekonomiska och nalionelia sammanslutningar I politiskt eller kommunalt syfte [433t-4385),10.. Tu rist-, idrotts- och sportföreningar [ ] 1. Religiösa (kristliga). C. E.: Ljungqvist, Aug.; Y. Mentzer, C. Montelius, K. J.; Nilsson, J. M.; Olsson, H.: c., Persson, P. K.; Rang, E.; Sjöström, O.; Swärd, G.;.\.berg, A ] Sällskapet för främjande af kyrklig själavård. Ordf.: Nilson, Sven; v: ordt.: Ambr osius, A. G.; kassaförv.: Edman, C.;.sekret.: Jonsson, Arthur, pastor, a. t. Bl'. S 95. Ofr'iga ledamöter: Alm, C.; Gevalli, A.; Hökerber g, E.; Krafft, P..1.; Lagerkr anz, J.; Lindberg, J.; Olofsson, C.; Hogberg, G.; Wernstedt, C. J:.,.; Winberg, I.: Ström, T.; Swensson, Sigge; astman, L.; Ros' wall, A. U t I ä n d s k a u t s k o t t e t: Malm. O. B., ordf.; Ahlbera,. K. J.; Berg, D.; Björk, Frith.; Dahlberg. N.; Gabrielsson, G. N.: Hansson, O.; Hasselrot. C. A.; Hedlund, C. A.; Hylander, N.; Johnsson, Sven; Levander, E.; Lindgren, J.; Lindholm, C. E.; Ljungqvist, Aug.; v. Mentzer, C. H.; Montelius,!k. J.; Nilsson, J. l3573) Samfundet Pro fide et christianismo. lvl; Olsson, C.; Swärd, G., Forsa; Uggla, G. F.. 0.; Ordf.: Thulin, G.; v. ord!.: Larsson, W.; sekr-et.: Wolfbrandt, E. G.; Äberg, A. Nilson, Sven; skattmast.: \Vernstedt, C. L. Ledamöter: Sjögren, P. A.; Sonden, P.; Norrby, J.; S k r i f t g r a Il s k ni n g s u t s k o t t et: Kallander, J.; Hallberg. H. E.; Edman, E. Rosenberg, J.. 0., ord!.; Ahlber-g, K,. J.; Beri', Skriftutskolt: Ordf.: Thulin, G.; sekret.: Mon-I!?'; Björk, Fnlh.,; Brunius, F.; Edman, v.. tell, W. Fleetwood, G.»: M.; Gustafsson, V.; Hansson. Skolutskott: Ordf.: Thulin, G.; sekret.: Nilson, ~,;.Hasselrot, C. A.; Hedlund, C. A.; Hyla.nder, Sven. N.; Levander, E.; Mall(." O. B.; Montelius, K. J.: ly Mentzer, C. H.; NIlsson, J. M, Olsson, C. [3575J Svenska hihelsällskapets kornmitte. Rinman, J.; Roden, N.; Silherslnold, A, Wolf- SalIskapet stiftades Nuv. stan gal' af brandt, E. G.; Äher g, A.; Åberg, Sam."rsafg. ~ kr. Ständiga ledamöter 50 kr..' Ordf.: Hammarskjöld, K. H. L., landshöfd; v, F o r val t n r n ~ s u t s k o t t e t: ordf.: Petersson, G. A., president; sekr.: Beskow, I Malm, O. B., ordf.; Lindholm, C:. E., v. ordl. F. A.; skuttm.: Thulin, G.; ledamöter: Söderblom, Ahlber,g. K. J.,. sek"eterare, Gabr ielsson, G N. L. O. J.; Hammarsten, F.; Land\lJlist, C. A. E.: I'erkstallande; Sjöström, O. Malm, O. B.; Wall, C. J. A.; Kjellberg, J. C., S k o I u t s k o t t e t: ' Sjögren, P. A. Malm. O. B., ordf.; Ahlberu, K. J.; Berg. D.. [35791 Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen. (Ex 1 Gabrielsson, G. N.; Hedlun?, C. A.; Levander, 1,'.; ped.: Mästersarnuelsg. 42, öppen alla söckend. 10 Lindgren, J.; Montelius, K. J.;, Olsson, C.; RlIl- -3.) Riks. 2403, Allm Ordf.: Malm, O. B.; m.m,.1. De Ungas förbunds för kristl-igt arb e t e s t y r e l s e: Rinman, J., ordf.; Hang, Efr., v. ordf.; Ahlberg, K. J.; Andersson, E.; Gabrielsson, G. N.; Håkansson, A.; Levander, E.; Lindgren. J.; Malm, O. B.; Montelius, K. J.; Nilsson, J. M.; 'Persson, P. K. Suppleanter: Olsson, C.; Björ.k, Fr.; Dahlberg. N.; Aberg, A. M i s s i o n S i n s t i t u t e t å J o h a n n e I u n d: För utbildning af arbetare för den inre och v. ordf.: Ahlberg, K. J.; öfr iga ledamöter: Björk, Frith., pastor; Edman, V.; Gabrielsson, G. N.; Hansson, O., Sollentuna, H. otebro: Hasselrot, C. A., Älmestad; Hedlund, C. A.; Hylander, N.; Duvbo; Håkansson, J., Svaneberg, Kalmar; Johnsson.. Sven, Orebro; Lenander, G.; Levander, E., Igelsta; Lindholm, C. E.; Ljungqvist, Aug.; von.mentzer, C. H., Segersta, Bejteled;' Montelius, K. J.; Nilsson, J. M., Umeå; Persson, P. K., Nyköping; Rang, Efr., Habo; Rinman, J., Igelsta; Rosenberg, J. O.; Sjöström, O.; Swärd, G., Forsa; Uggla. G. F. O.; Åberg, A., Hälsingborg. Sekreterare: Montelius, K. J.; Hedlund, C. A.; Hylander, N. Missionsdirektor: Lindgren, J., Stockholm. Kassör: Gabinus, C. U t s k o t t.för de olika afdelningarna af verksamheten: I S ven s k a B i h e l i n s t i t u t e t v i d S ö d e r- I n I ä n d s k a u t s k o t t e t: t ä I j e:,. Malm, O. B., ordf.; Ahlberg, K. J.; Gabrh;lsson'l Riks Allm G. N.; Hasselrot, C. A.; Hedlund, C.A.; Hakans- Inspektor: Malm, O. B. son. J.; Lenander, G.; Levander, E.; Lindholm, Föreståndare: Rinman, J.; lärare: Leyand~l', E. yttre A.-B. SVENSKA METALLVERKEN missionen. Riks Ullsunda Allm. Ulfsunda Inspektor: Malm, O. B., Olsson, C., rektor och husfader; lärare:" Lövgren, O.; Andersson, Ol.; husmoder: Olsson,' NiIla, fru. 20 VASAGA,AN 20. Se annons å kartong sid b.

2 [S5 82] Allmänna Svenska Missionskonferensens Arbetskommine..Tillsatt af den i Stockholm den sept hållna konferensen af ombud från sådana orgamsationer, som verka för Guds rikes utbredande bland icke-kristna folk, har till uppgift a t t sammanföra och offentliggöra statistiska meddelanden från dessa organisationer' a t t främja beröringen dem emella'n genom a.h till dera~ ~jä~st, dels utgifva sådana' publikatroner, dels l öfr-igt Vidtaga sådana åtgärder, son, kunna gagna deras' syften; '.a t ~ utan ink!ä~ttlnde 'på de särskilda orgao rusattonernas o [S579~3590J D. Föreningar och sällskap.. B i ~ e l k v.i n n o h e m m e t: j [35 86] Svenska mlsslonssällskapet, 1 Fbrestandarmna,: Rinman, E., frn. Ordf.: Uggla, G..; sekret. Q. skattmäst.; Monten. B'a r rrlr e rrr me t: V.; ledamöter: Lönegren, E.; Bergqvist, O.; Lars- Husmoder: Ahl, Elin, SOlF, W.; Ambrosius, G.; Bergman, G, Em.; 'Norrby. J.;. Stenbera Hi.. f3li801 Akliebul. Evang, Fosterlands-Stiftelsens Förlag'expedition. (~ästersarnuelsg. 42, öppen.alla söckend. 9-5.) Orof.: Rosenberg, J. O.; expcditionsföreständare: Xhlberg, K. J.; ötriga ledamöter: Silfverskiöld August; Lindholm, Carl E.; Hedlund, C. A.; Sjö~ ström. Oscar; Hinman,..T. förbindelse med andra samfund eller sällskap, representera de gemensamma -svenska missionsintressena 'inför världsmissionskonterensens Iortsättningskommltte och andra In- oeh utländska korpor-ationer, gentemot hvilka behofvet af en sådan repr.esent~ti~n,framtr,äder. ', I, L e d a m o,t e r: För Evang, Fosterlandsstiftelsen. missionsdirektor.joh, Lindgren..,För Fören. för Israelsmissionen, Stenber'g. 'För Helgelseförb., disp, Th. Ericson. Föl;" Kvinnliga Missionsarbetare, grevinnan sabeth Mörner. F:?r Svenska Alllansmissionen. missionssekr. Adolf Themander. För' Svenska o Baptistsamfundets Mission redaktör.j. Byström.,... ' För Sv. Jerusalemsfören., prof. A. Kolmodin. För Sv. Kyrkans. Mission, kyrkoherde Axel Ihrmark. För Sv. Metodistkyrkans Mission, dr K. A. Jans- SOll. - För Sv. Missionen i Kina, herr Nath, Högman. dj:1:"sv. Missionsförbundet. redaktör J. E. Lun- För Sv. Mongolmisslonen, fröken Anna Roos. För Orebro Missionsförening, pastor John Ongman. ' Ordt.: Sveriges representant i' världsmissionskonferensens Iortsättningskomrnitte, dr Karl Fries. Sekr.: redaktör J. E. Lundahl. Kassaförv.: Th, Ericson. Pl'e~so!"biidi 'red. Jakob E. Lundahl. Statistiker : docent K. B. Westman. Exp, 10 Barnhusg., Stockholm C. Kassabehålln, vid,ntg. af 1919 kr. 2,214:-. f $vensIta kyrkans mlsslonsstrrelse, Ordf.: Arkebiskopen; vice ordt.: Ribbing, G.; ledamöter:. D:>nell, Hj.; Clason, F.; Hogner, C. V..t G:; Kolrriodin, J. A.; Son,9,en, F. W.; Missions- 'j direktor q. sekret.: Brundin, G.; biträdande sekret.: Alm, S.; Holmen, R.; resesekret.: Dahlquist, G.,:"kassaforv,alt.: Sandberg, ':F:. N.,,~!sstonsstyrelsrns adress:, j 11lP p,s 'a l a. "[ StlickIrolms centrala diakoniråd. Ordf.: Hufpredikanten J. Källander. il Arbetsledare: Pastor.Sam. Thvsell, wq SIi:iUinäst\lre:, $ys,sloman A. Mild. '.FfN'seQN'GS f Svenska 'missionsförbundet, Expedition: Barnhusgatan 10, öppen alla söckendagar kl. 9-5, 15 juni-30 aug. 9-4, lördagar A. t och 74 15; r. t. 4075, Styrelse: ordl.: Bengtsson, Sven, riksdagsman, Norup, Vanås;v. ordf.: Ohlden, A., Falköping- Hanten.- Nilson, E. A., riksbankofullmäktig Stockholm; Hallen, L., pastor, Uppsala; Larsson', L. E., fabrikör, Uppsala; Andersson, Axel, fil. kand.; Villa Nyhern, Kristinehamn; Ljung, E: K, grosshandl., Malmö; Löfberg, And., grossh., Karlstad; Rosen, Aug., pastor, Stockholm; Johansson; O. byggmästare, Edsbyn; Schenke, Nils, undervisningsråd, Stockholm; Mårtensson, P. M., pastor, Göteborg. Suppl.: Stockman, G., direktör Stockholm, Hjortsberg, Fr., landsfogde, Jö';köping; Norell, J. A., fabrikör, Söderhamn; 'Hemberg, A]1g.. direktör, Lidköping. Missionsför eståndare..!l. Nyren, Missionssekreterare för yttre missionen: J. E. Lundahl,. A:::l::~~~~~ekreterare för inre missionen: Axel Ekonomichef: Axel Grönkvist. Missionsskolan, för utbildning af arbetare för den inre 'och yttre mlssioneh:" Lidingö. Styrelse: I ordf.: Bengtsson, Sven, riksdagsman;.v, -ordf.: Nyren!('.J." 'mi~$ionsföre~tå~,aar'e; A-n'derss,on,.Axel, missfonssekr.ri Hellström, q., redaktör. Suppl.: pastor Hj, Ollen, N. P., redalotör ; Rosen, Aug., pastor. Inspektor: J.,Nyren, missionstörest. Föreståndare: Mosesson, G., fil. 'kand. Eli- Lärare: Backman. L.; Wisborg, S.; Håkansson, J. W.; Blomberg, G.; Nyström, Bruno; Walfridsson; R., Sånglärare: Södersten, Ax. direktör. Läkare: doktor E. Weisner. Vaktrn.: Kvist, A. ' [35 88] Stockholms stadsmission. Ordförande: Montell, V. Vice ordförande: Blomqvist, A. Missionsförest.: Thysell, Sam..Skattmästare: Magnusson. K. G: Ofriga ledamöter: Jansson, E. A.;.Johansson, E.; Lindskog. F.;' Magnusson. K. G.; Mörncr, A.; Norberg, Frit.; Påhlman, H. E.; Sjöholm, A. Sekreterare: Hökerberg, Eggert. [35 8g]' Stockholms Evangelisk-Lutherska!llissionsförening. Expedition, öppen onsdagar kl f. m. Jakobsherusg. 45. Allm. Tele!' Stvrelse: Ahlberg, K. J., direktör, or'df.; Lindholm, C. E., grossh., vice, ordf.; Silfverskiöld. Aug., direktör, sekr.; Ljungqvist, Aug., fabrikör, kassör: Dahlqvist, J., målarmästare; Gabrielsson, G. N. grosshandl.; Kilander, F. F., fastighetsägarerlevandcr, Eskil, öfverlärare; Montelius, K. J., pastor; Sjöström., O., fabrikör; Strömstedt, P. A. vaktmästare; Thomander, Ax., fabrikör. Pr edikolokaler ; Betlehemskyrkan; Missionshyddorna vid, Hagag., Bergsg., IRosenlundsg. samt Harnmarbva, 15. Predikanter: Nordin, J.; Holmgren; A. F.; Andersson,,1'\" ' ' I, Urigdolnsföreningen»De Vå'ra>.,.,o' Expcd.: Jakobsbergag. 45. " Ordförande: Borgström. Ad. [S590J' lapska' missionens vänner... Föreningen" stiftades af prlnsessan' Eugenie.;år 188U. " ME.'T AL:.LVERKS'Ao~-B. '_::,_'- _~ '..._e-bisr/daresans(jl"atan /7..., ". o' 1

3 Medlemmarna erlägga minst 10 kr. årligen t!ll beträmi ande af mission bland lapparna dels ge- "nom! predikoverksamhet bland den äldre befolkningen samt genom skrtltspridning, dels ock genom skolverksamhet bland lapparnas barn. Inkomster år 1919: Arsbidrag och gåfvor: 1,489: -; testamentsmedel m. m. 20,913: 74. S t y r e I s e n s I e d a m ö t e r: Prins Bernadotte, ordförande; prinsessan Ebba Bernadotte;.fru Anna Melander, född Söderhielm; fru Anna Westman, född Bergström: fröken Emma Lagerberg. skattmästare, A.-B. Göteborgs Bank, Regeringsg. 8; generallöjtnanten G. F. O. U!!gla; öfversten E. Melander; rektorn Johannes Kerfstedt, adr. Upsala, v. ordf. i styrelsen; kyrkoherden V. Montell. sekreterare, Köpmarig. 16; grusshandl. Knut A. K. Wennerström, kassaförv ] Betesda missionsförsamling. Kyrka: Floragatan 8. Ordf.: Dahlin, T. G. E., dir.; kassaiörvalt.: Peterson, N. G.; predikant: Peterson, Fritz. l. Religiösa (kristliga). [3590):=:;3610] [36 03] Kristliga föreningen af unge män. (Birgerjarlsg. 35, A. t ; riks tel. 15,115.) Grundad 1884 för att verka för unge mäns välj i f}siskt, intellektuellt, moraliskt och andligt afseende, erbjuder i sin byggnad gymnastik, idrottsötningar, undervisning i språk och stenografi, allmänbildande och religiösa föredrag, diskussioner, musikattnar. samkväm; tidningsrum med: 125 tidningar. bibliotek med 4,000 band, sjukkassa. bostadsanvisning. ' Medlemsantal : 133 aktiva, '957 J1assiva. oeh 313 understödjande samt 375 medlemmar E goss- och yngllngaafdelningen.. Kapital : 383,262: 17 kr.,' nedlagdt i!' föreningsbyggnad af 1897 (tax.sv. l,lm,200 11<):.). [3594] Missionssällskapet Bibeltrogna Vänner. Ordf.: Melander, E.; v. ordf.: Magnusson. K. Styrelse: ordf.: Jepsson, L. dir.; v. ordf.: G.; Welin, G.; sekret.: Fries, K.; kamrer: IJustaf- Karlsson, A., grossh.: sekr.: Sv~nsson, A. R, red.;.son, E.; bitr. sekret.: Hagelstein. H., och Ce-' kassaförv.: Hårdstedt, E., grosshandl.; Hellstedt, dergren. H.; kassaförvalt.: Kjellströrn;,O.;. leda.. E., Iandtbr.; Hemberg. S. E., dir.; Lindström, A., möter: Ambrosius, G.; Anderson, S.; Dalborg. M.;. reseomb.; Nilsson, N., godsäg.; Nordlund, J., Danielsson-Bååk, C. A.; Dolk, J.;.Jansson, E. hemrnansäg.; Paulsson, A., handl.; Svensson, Vit., Alfr.; Påhlman, A. E.; Redell, J. E.; Sjödin, J.;. kommin.; Willgren. S. A., hyggrnäst.; Wittander, SVaJIberg,. Ax.: Westerberg, K.. M.... j J., red., Suppleanter: Krantz, 'I'h.; Lindström, H,; Ols- Sällskapet utöfvar i n r e mission samt soldat- gård, N., Orton, B.; Willen, G..och sjömansmission i Sverige. och y t t r e mission Föreningsråd. Bernström. J.; Dahlin, \ J. E.;: i Abessinien. Lindhagen. T.; Uggla, G. Utgifver Bibeltrogna vänners Missionstidning. som utkommer med tolf nr årligen. Expedition: Uplandsg. 43, öppen hvar ie dag kl. 10 f. m.-4 e. m. [39 95) Sällskapet Svenska Baplistmissionens 1IIissionsstyrelse. Ordt.:' Byström, J.: sekreterare och kassör: Moden, K. A. Adress: Döbelnsg. 12. A. t. Vasa [35961 Sällskapet Svenska Baplistmissionens kommitte för missionen utom landet. Ordf.: Johansson, JohJ,1; sekret.: Byström, J., Döbelnsg, 12, a. t ; öfrlga ledamöter: Lundin, C. G.; Bengtsson, R; Moden, K. A. Kom- 6~it~~ns adress är: Döbelnsg, 12, Stockholm; a. t. Alfr.; Bååk, C. A. D.son; Andersson, Sixten;. Holrnblad, David; Hallin, Frans; Palm, J.; Jans- son, K. A.; Lambert, Konrad; Nilenius, K.; Jo-- hansson, Viktor; Wallin, Ivar; Aaröe, Olof; Debong, J.; Johnsson, P.; Helling,. O.; Johnson, L. N.; Bergwall. Holger; Ericsson, Isaac. Gudmund. son. G. [36 04] Kristliga föreningen af unge män på, Södermalm. (Götgatan l, a. t ) Verkställande utskott: ordf.: Skoglund, Edmund, direk-- tör; vice ordf.: Noren, Josef, ingenjör; Pries., Karl, fil. dr; Johansson, Olof, köpman; Jonsson., R, inueniör; Brenner, E., grossh.; Lundberg., Carl, handelsres.; Dalborg. Mats, Iörest.j isuppl.r Garde, Carl, lagerchef; Medberg,J., fabrikör;. Risto, L., bokbindare; sekreterare: Clefberg, P. [36 06} Stockholms kristliga ynglingalöreninlr (Bryggareg. lo'; a. t ; r. t ). ' Hemför resande. Läselokaf öppen 10 f: m.~6 e. m.. Styrelse: Jansson, K. A., ordf.; Benander, C. E.,. v. ord!.; Wikström. C. E.; Ostmark. I,.. E.; sekr.j. Johansson, J., kassör; Eriksson, E. G.;' Althen., C. W.; Carlsson, J. E.; Malm, G. E." [35 9~] Svenska Jerusalemsföreningen. Syfte: att verka föl' det Heliga.Iandets vinnande åt Kristus [3609] Kristliga föreningen af unga kvinnor. genom uppfostrings- och vålgörenhetsanstatrer-, (Brunnsgatan 3.) Ord!.: Roos, Anna, fröken; v. Styrelse: ord!.: Kolmodin. A., prof.; v. ord!.: df N I S 'd f ök h d k" S h Norrby, J. hotpred.: sekr.: Davidson. A. pastor; 01'.: etze,,gl'i, ro 'en; c ersse r.: c rö- Hamilton, Ulla, född Lewenhaupt, grefvinna; Jo- der, Maria, fröken; sekreterare: Nyström.. Visen. -hansson, E., slottsbyggm.; Larsson, Wilhelm, kyl'. fröken, och Ulfsparre. Ebba, fröken; kassaförval~ koherde; Sebardt, Carl, med. dr; suppleanter: tare: Kumlien, Karin, fröken: ledamöter: Ahlberg., '6avelius, O., disp.; -Reuterskiöld, Lotten, fröken', Anna, Iröken; Bogren, Rosa, fröken; Börjesson., Greta, fröken; Hanson, Ester, fru; Jacobson, Ag-- Widegren. Ivar, notarie, skattmästare. nes, fröken; Mellin, Hildur, fröken; Nyström, Ma- Postadress: Svenska Jerusalemsföreningen ria, fröken; Sandqvist, Sigr id, fröken; Stenberg, Parmmätaregatan 1. Stockholm. ' Margit, fröken; suppleanter: Anderson, Ester. frö-- [36'02} Förbundet mellan Sveriges kristliga för- kcn: Nyberg, Emma, fröken; Thorselius, Karin.,.. eningar af unge- män. fröken.. Grundadt 1888; utgör en gren af världstörbundet \ mellan K. F. U. M. Vid senaste årsskiftet om- [36 loj Stoekholms kyrkliga ungdomsiörbliild. fattade förbundet 171 föreningar med 4,795 aktiva. Ordf.: kyrkoherde Valdus Bengtson, Fredriks-- 2,395 passiva och 1,416 understödjande medlemmar, hotsgatan 3; R t ; St. t. 4355:' hvartjii komma 3,556 medlemmar i goss- och Sekr.: bokbinderiidkare David Hultström, Si-«ynglingaafdelningarna, byllegatan 4345; R t. Osterm St: t 2203:( Ordf.: Prins Oscar Bernadotte; v. ordf.: Melan- T i II f ö r b u n d e t a n. s I u t na f ö re n i n- der, E.; sekret.: Fries, K.; kassaförvalt.: Mag- g a r:.: nusson, K. G.;.ledamöter: Björk, Pr.; Winqvist, A d o I f F r e d r i k s f ö r s a-m I i n.g 's u n g- Emil; Cedergren, Hugo; suppleanter: Jansson, d o m s f ö r e n i n g (A. F. U. F.). prdf.; pastor NA.V.IGATORLOGGEN Begär offert och i1,1ustr~rad ~atajog INSTRUMENT A.-B. NAVIG~T.OR ~~T'iLM

4 r r { ] D. Föreningar och sä~lskap. io. Mannström, Kammakaregatan 80; St. t. Brun-.keb A II h e l g o n a k y r k a n s u n g d o m s f ö r- e n i n g: Ordf.: pastor' S. Swensson, Helgalun- -den 2; St. t Ansgariikyrkans ungdomsfören i n g (A.U.F.). Ordf.: pastor N. U. NIlsson, "Varfsgatan 14; St. t. Söder Bromma kyrkliga ungdoms- J ö r e n i ng. Ordf.: komminister R Wikmark, Appelviksvägen 141, Äppelviken; St. t. Äppelviken 272. D u f b o k y r k a s u n g d o m s k r e t s. Ordf.: komminister Enock Berlin, Dufbo prästgård,.sundbyherg; St. t. Dufbo Engelbrekts kyrkliga ungdoms- 5. ö r e n i n g. Ordf.: pastor Erik Arbin, Ostermalmsgatan 67; St. t E n s k e d e k y r k l i g a u n g d o m s f o 1'- -e n i n g. Ordf.: komminister J. L. Lagerkrantz, Handelsvägen 14, Enskede; R t. Enskede 18. E r s t a u n g d o m s k r e t s. Ordf.: pastor H. HeIIen, Fjällgatan 46; St. t. Söder G u s t a f \'1 a s a k a m r a t e r n a och '-Gustaf \Vasa ungdomsförening, -Ordt.: pastor,.arvid Lundh, Karlbergsvägen 7;.si. t. Vasa H.e d.v i g E l e o il o r a f ö r s a 111 l i n g s m a n l i g a.u n g d o m s f ö r e n i n g (H. E. M. U.). Ordf.: bokbindcrlldkare David Hultström,.Sibyllegatan 43 & 45; R. t. Osterm. 591; St. t H e d v i g E I eo n. o r a k v i n n I i g a u n g- -d o m s k r e t s. Ordf.:.kyrkoherde J.. Källander..Jungfrugatan 7 B; R. t ; St. t. Osterm H e d v i g E I e o n o r a m a n I i g a u n g- -d O m sk r e t s. Ordf.: regernentspastor E. Schrö- -derheirn, Jungf'rugat. 7 B; St. t Hjor thagens kyrkliga ungdoms- :f ö r e n i n g. Ordf.: komminister A. Lindh, Hjorthagens prästgård, Värtan; St. t. Värtan 4.. H a g a I u n d s k -r r k I i g a u n g d O m s f ö 1'- <en i n g. Ordf.: komminister Zellner, Hagalund. J a k o b s U n g d o m s f ö r e n i n g, k v i n n- '1i g a a f d e I n i n g e n. Ordf.: pastor Arthur Jonsson, Jakobsgatan 2; St. t. Brunkeb J a k o b s u n g d o m s f ö r e n i n g, m a n- J i g a a f el e I n i n g e n. Ordf.: pastor G. Burens, Jakobsgatan 2; St. t. Brunkeb J o h a n n e s k y r k I i g a u n g d O m s f Ö r- o u n d. Ordf.: komminister E. Lignell, Kamma-.karegatan 12; St. t. Brunkeb J o h a n n e s ffi a il l i ~a u n g d o m s k r e t s. -Ordf.: pastor E. Ring, Frejgatan 25; St. t. Vasa K u n Il s h o I m s f ö r s a m I i n g s u n g- -d o rn s f ö r e n i n g. Ordf.: kyrkoherde C. V. Larsson, Parrnmätareg. 1. R. t. Kungsh. 884; St. t K Y r k I i g a u n g d o m s f ö r b u n d e t i K a- t a r i n a. Ordf.: komminister Rnno AhIfeldt, Kaxartna Västra Kyrkogata 2; St. t pastor Birger Gnnnard, Västmannagatan 92; St. t. Vasa O s c a r s f ö r s a m l i n g s k y r k I i g a.u n g- d o m s f ö r b u n d. Ordf.: kyrkoherde v aldus Bengtson, Freelrikshofsgatan 3; R. t ; St. t " S o f i a k y r k I i g a u n g d o m s f ö r e n l n g. Ordf.; pastor O. Krook, Borgmästaregatan 11; si, t. Söder Spåhga kyrkliga. ungdomskr~ts. Sekr.: fröken Maria Samuelzon. Solhem, Spånga. St. t. Spånga 94. S t a d s ffi i s s i o il e n s u n g d o ffi S k r e t s. Ordf.: pastor Sam. Thysell, Stortorget 8; R. t ; St. t och S t e f a il s k y r k a n s k v i il il l i g a u il g- d o m s k r e t s. Ordf.: komminister E. Laurell, Frejgatan 25; St. t. Vasa Storkyrkans ungdomsförening. Ordf.: komminister Axel Mörner. Prästgatan 3; St. t Sundbyberj:\s kyrkliga ungdomsf ö r b u n d. Ordf.: kyrkoherde L. F. Zakr isson, Presstorp. Sundbyberg; R.. t. Sundbyb. 606; St. t. Sundhvh, S ö d e r t ö r n s k. y r k I i g a u ng d o m s- k r e t s. Ordf.: pastor Knut Ericson, Stora Sköndal, Stockholm 4; H. t. Södertörn 15; St. t. Södertörn 7. A l f s j ö k y r k l i g a. u n g d o m s k r et s. Ordf.: kyrkoherde' J. Lindskog. Alfsjo; R t. Alfsjö 102;" St. t. Långbrodal.3. [ Kungsholms församlings ungdomsförening. Kristlig Iolkbildningsförening, stiftad i nov. 1\)01, omorganiserad i sept Har. egen lokal i Sot Görans kyrka, öppen kl. ~-10 e. m. Anmälon om inträde i föreningen göres till någon af stvrelseledarnöterna. Or'df.: Larsson, Vilh., kyrkoherde; v..or.df.: Mattsson, M., pastor; -skattm.: ~estlun.d. Knst!~n, bankvaktmästare; sekr.: Dahlquist, Gideon. tjänsteman; v. sekr.: Gustafsson, Elsa, föreståndarinna; ötriga ledamöter: Fristedt, r.raria, folkskollärarinna; Lindberg,.l., pastor; Lindblom. Ellen, kontorist;.nor-gr-en, Elfrida, kontorist; Sjöholm, G., grossh.; Sjöholm, Svea, prokurist. l36 12] Hedvig Eleonora församlings manliga ungdomsiörening (H. E. M. U.) "'IcristIig-kyrkli~ och fosterländsk' ungdomsförening. Gru-tdad år Förenlngslokal: Braheg. 30, r. t , a. t. 22'133 ankn. Exp.: Sibylleg. 43 & 45; r. t. Osterm. 591, a. t. 22~~ma"bem: Manhem. Ålsten. Bromma. Ordf.: Hultström..David, bokbind.; öfriga.. styrelseledam.: Kihlgren,.l., komminister; Söder!und, Alfr. fil. lic.; Israelsson, Thure, med. kand.; Grön'qvist, Magnus, ingenjör;' Johansson, Karl, handlande; Spiegelberg. Carl, mekaniker; Johansoon, Erik, dek.-målare.. L i d i n g ö k y r k l i g a u n g d o m s k r e t s. [ Klara församlings ungdomsförening -Ordt.: pastor Martin Sandahl, Bredablick 1, Li- (K. F. U. F.) -dingö villastad; St. t. Lidingö AdressrKlåra Västra Kyrkog. 20. L i I j e h o I m e n s k y r k I i g a u n g d O m s- Ordf.: Bratt, E., slottspastor. -k r e t s.. Ordf.: pastor' Gustav CoIlini, Liliehol- M a n l i g a a f d e I n.: men; R. t. LII]eh. 22;!it. t. 388q.. V. ordf.: Strom, T., v. kornmin.; sekr.: Vester-. M,arla I ö a a mlin g s kvln.n.iiga un.g- lund E' kassor: Braf, A.; öfriga ledarn.: Måns- -d o ms I ö e n i n g. 9rdf.: ktl'mmi111ster L wm-i 'O "U]' h E berg, Sot Paulsg, 10; St. t. Soder 43. son,., rrcn, '., M a r i a s a I e n s u n g d o m s f b r- K v J n n l. a f d.:. -e u i n g. Ordf.: pastor A. Malmberg, Pålsunds- V. ordf.: Bokander, H., fru; sekr.: S]ogr~n, E., gatan 3 A. froken; kassor: Carlsson, M., froken; ötriga le- M a t t e u# u n Il do m s f ö r e n iu g. Ordf.:.dam.: Salin, A., fröken: Strom.. A., fru. FINSPONGS METALLVERKS A.-:-S... SERIDARESANSGATAN 17' -'.

5 2. Till hjälp åt barn och värnlösa. [ ] 2. Till -hjälp åt barn och värnlösa. Frans; v. ordf.: Widerström, Karolina, med. dir;., sekr.: Oxenstierna, B.; kassör: Blomqvist, Axel, '[36 16] Föreningen för skelletskolonler, ötverlärare, <.. e n t r a l s ty r e l s e n: Hedersord!.: H. M. Drottningen, v. ordt.: von Scheele, Frans, professor; sekr.: Dalström, J. J., öfverlärare; kassa- Iöi v.: Geijer, B. O., grosshandlare; dessutom ~ ombud för hvarje skollofskoloniförening (se nedur-). N i k o l a i: I centralstyrelsen: Scholander, C. Th. med. doktor; Malmgren, W., grosshandlare: supp!.:karlsson, l.eo, öfverlärare. Lokalstyrelsens ordf.: Welinder, N. J.; sekr. Karlsson, Leo; [36 17} Tyska Sst Gertruds församiingens skollofskoloni.. Ordf.: Sterzel, G. F.; kassaförv.: Becker, E., fru; sekret.: Ohly, E.; öfrtga styrelseledarn. : Reinhold, A., fru; Otto, R. M., direktör; Pott, Marta, fru; Pott, G., direktör; Mannström, Karolina, syster; Persson, Ellen, syster; ledamöter' i centralstyr.elsen: Sterzel, G. F.; Becker, E., fru. kassaförv. och v. ordf.: Schalin, C. V., gross- [3618} Föreningen Mjölkdroppen I Stoekholm handlare. verkar för att åt fattiga späda barn I hufvudstaden K l a r a: I centralstyrelsen: Bokander, G., kyr- tillhandahålla lämplig näring. koherde; Ehlin, E., öfverlärare; suppleant: Pege- Styrelse: Förste stadsläkaren dr Iv. Andersson, low, Emma, fru. Lokalstyrelsens ord!.: Bokan- or dl.; friherrinnan L. Falkenberg, f. Ekman, V. der G - kyrkoherde' v ordf' Pegelow Emma or dl.; doktor C. Sundell, sekr., Götg.26; bank-,.,,...,, dir. L. Reuterskiöld (Stockholms Handelsbarik), fru'k ~e~rg soh~ Ik~s~a~~ry ;e~i:~~ls~;r~lsen: Da- kassaförv.; fruarna L. Sörensen, A. Tbi"l och C. vidsson, A., pastor; Blornqvist, A. K., folkskol- Ortenblad (representant för Katarina lokalatdellärare. Lokalstyrelsens ord!.: Davidsson, A.; v. ning); hyggm, O. Herrström (representant för ord!.: Sjöholm, G. E., grosshandlare; sekr.: Blom- Ostermalms lokalafdelning); Iattigvårdsinsp.easqvist, Axel K.; kassaförv.: Olsson, John, öfverlä- sistent A. G. Nordfeldt; professorskan M. L. rare. Berg (representant för Kungsholms Iokalatdelning); Vas a;s t a d e n (A d o l f F r e d r i k s, G u s- direktören Th. Olsson (representant för Adolf t a f Vals a o c h M a t t e u s): i centralstyrelsen Fredriks lokalaidelning); doktor C. Sebardt (repre- Lindholm, M. direktör; Lundström, Filippa, rro- sentant för Jakobs och Johannes Iokalaldelning); ken. Lokalstyrelseris ordf.: Hallberg. H. E., Iröken Maggie Bentzel (representant för Brännkyrkoherde; v. ordf., Hasselrot, C. R., kyrkoher- kyrka lokalaldelning), de; sekr. och kassaförv.: Dalström, J. J., öfver- Filialer: lärare.. för A d o l f F r e d r i k s f ö r s a m l i n g och J a k o b o c h J Oh a n n e s: I centralstyrelsen: O f r e N o r r m a l m, Vidarg. 4 n. b.: Hammarsten, F., kyrkoherde; Wassberg, Emma, Lokalkommitte: direktör Th. Olsson, ord!.; dr fru; suppl.: Ohman, K., kyrkoherde; Wassberg, M. Blumenthal, läkare och sekr.; fröken Emilie Anton, öfverlärare. Lokalstyrelsens ord!.: Ohman, \VolfleIt, inspektris; bruksäg. J. P. Fegth, skatt- K.; v. ordf.: Hammar-sten, F.; sekr. och kassa- mästare; fru Ida Unman; grossh. Karl Larsson; Iörv.: Wassberg, Anton. direktör Th, Andresen: grossh, Erik Sjöman; hr O s t e r m a l m (H e d v i g E l e o n o r a, O s- Alfr. Christensen; c a r o c h E n g e l b r e k t): I centralstyrelsen: för O s t e r m a l m s f ö r s., Freig. 3!, Blornrrvist, Axel. öfverlärare; Br anzell, Anders. öf- Lokalkommitte: kyrkoherde T. Lindhagen. ordf.; -, vci1ärare., Lokalstyrelsens ordf.: Källander, J., direktör G. Lind, vice ordf. och kassaförv.; fru kyrkoherde; v. ord!.: Lindhagen, T., kyrkoherde; I. von Seth, inspektris; kanslisekr. G. Åkerman, sekr.: Branzell, A.; kassaförv.: Blornqvist, Axe!. sekr.; grossh, Fr. Carlsson; fru Fr. Carlsson; K a t a r i n a: I centralstyrelsen: Persson, P. E., fru Elin Ericson; byggrn. O. Herrström och fru öfverlärare, och Thunell, J. V., byggmästare. Lo- Svea Hörstadius; kyrkoherde J. Källander; dr kalstyrelseris ordf.: Landquist, C. A. E., kyrko- Hjalmar Fries, läkare; herde; v. ordf.: Brate, E., lektor; sekr. och kassa- för K u n g s h o l m s f ö r s. Drottningsholms- Iörv.: Persson, P. E., öfverlärare. vågen 12 A.: S o fl a: I centralstyrelsen: Wihlander, A. G., Lokalkommitte: fattigvårdsinsp. G. Nordfeldt, "ch Liljebäck, E., tapetserare. Lokalstyrelseris ordf.; fru A. Santesson, inspektris; ingenjör S. ordf.: Klefbeck, E., kyrkoherde; sekr. och kassa- Graham, kassaförv.; kamrer L. Berg, sekr.; Iörv.: Wihlander, A. G., öfverlärare. professorskan M. L. Berg; grosshandl, O. F. E. M a r i a: I centralstyrelsen: Bureus, Maria, lä- Björkman; professorskan Olga Holmgren; dr rarinna, och Pettersson, Hildur, lärarinna. Lo- Einar Edberg, kalstyrelseris ord!.: Eklund, K. A., kyrkoherde; Läkare: dr C. Hesselgren; sekr.: Sjöholm, A., folkskollärare; kassa!örv.: för K a t a r i n a f ö r s., Skåneg, 72: Vinberg, I., komminister. Lokalkommitter kyrkoh, A. Landquist, ord!.; B r ä n n k y r k a: I centralstyrelsen: Wahl- gr ossh, V. Blomberg, vice ord!.; dr C. Sundell, ström, A. Th., öfverlärare; Andersson, Paul, folk- sekr. och läkare; grossh, J. Bjö'rklöf, kassatörv.; skollärare. Lokalstyrelsens ordförande: Lind- fruarna C.' Ortenblad. inspektris; M. Landquist, skog, J. H.; v. ord!.: Hindersson, Maria, fru; L. Högborg, M.' de Brun, H. Fris, M. Björklöf, sekr.: Gustafsson, Rut, folkskollärarinna;' kassatör- apotekaren F. Lundahl, fabrikören L. Högberg, valtare: Andersson, Paul, folkskollärare. källarmäst. P. M. Pettersson, fröken M. Lindfeldt; B r o m m a: I centralstyrelsen: Bergh, G., slöjd- för J a k o b s och J o h a n n e s f ö r S., Dö- Inspektör: Sandström, V., iifverlärare. Lokalstyrel- belrisgatan 38 Bl; filial Kungsträdgårdsg. 18: sens ord!.: Bergh, G.; v. ordf.: Bergqvist, A., Lokalkommitter komminister E. Lignell, ordf.; folkskollärare; sekr.: Sandström, V., öfverlärare; fru L. Lindblom, v. ord!.; dr C. Sebardt, läkassaförvaltare: Bergstedt, P., ingenjör. kare; fröken N. Staål v. Holstein, sekr.; fröken T y s k a Srt G e r t r u d: I centralstyrelsen: K Herslow, skattmäst.; fru E. Samson, Irrspek- Stcrzel, G. F., kyrkoherde; Becker, E., fru. Lo- tris; fru H. Albihn, fröken G. Samson, kyrkokalstyrelsensordf.: Sterzel, G. F.; sekr.: Ohly, herde Bokander, öfverläraren A: Wassherg; sup E., rektor; kassaförvaltare: Becker, E. pleanter: fru K. Hjorth, fru J. Herslow, herr G. F j ä Il k o lon i f ö r e n i n g e n: I centratstv- Berggren, fru Bokander. relsen: von Scheele, Frans, professor; Oxenstierna, för B r ä n n k y r k a f ö r s., Sköldmög, 3" Asp- B.. grefve. Lok~s_tyrel~r~f::...~:. Scheele,.udden; a. t. Asp~dd:n_~ ~"!tagn. Aspudden: A...-B. 'SVENSKA METAllVERKEN ~~an~o~:d~a'd:"is~d~34~~ 149.Adresskalendern 1921.

6 [ ] D. Föreningar och sällskap., månd. o. torsd, 1/2 3-1/2 4; Gröndal: tisd, 1/2 3- Hilmer, Djurling, direkt., 15 Strandvägen, ordt.: 1/24; örby: hvarannan fred. 2-1/23.. Carl E. Magnuson, kamrer, Kungsholmstorg 4., Lokalkommitter kyrkoherde J. Lindskog. ordf.; sekr.; Oscar Trägårdh, kamrer, kassaförvalt; syssloman A. Mild, vice ordf.; dr C. Hulting, sekr.; Elis Lindblad, direktör, och Ruben Ericsson, förfröken Lindblad, kassaförv.; greivinnan Edit säkrr-tjånsternan, adjungerade ledamöter. Lagerbjelke, inspektris; direktör N. P. Mathiasson; ötverlngenjör S. Nauckhoff; fröken Maggie [36251 Sällskapet Barnavännerna. Bcntzel, ' (Utdelning af kläder åt fattiga folkskolebarn.) Ordförande: Svahnqvist, C. J. [ Föreningen Maria Mjölkdroppe Vice ordförande: Petterson, Carl G. (S:t Paulsgatan 37) Skattmästare: Wollin, Birger. har till ändamål att åt fattiga späda barn inom Sekreterare: Tidelius, C. H. Maria församling i Stockholm tillhandahålla Iämp- Ombudsman: Holmberg. Gottfrid. lig näring och vid nutritionsrubbningar- lämna Vice skattmästare: Englund. O. hjälp samt äfven bistå mödrar med råd och un- Vice sekreterare: Hed, G. Emil; Eden, Adolf. derstöd. Vice ombudsman: Philipson, Karl. Klinik.. Beklädnadskomrnitterade: Edqvist, J. E.; Regn- Styrelse: kyrkoherden K. A. Eklund, ordf.; fru ström, C. A.; Karlsson, Sigf.; Svenson, Otto V.; Gunilla Laurin, v. ordf.; pastoratsad], Olof Mo- Eden, Adolf; Holmberg, Gottfr.; Faleij, Algpt; Janslin, sekr.; 'fru Elsa Rundgren. skattm.; fruarna son, J. A.; Lindqvist, F. O.; Brundin, Pehr; Jo- Maria Hultman, Signe Olsson, Hanna Rosendahl, hansson, Alfred; Lokrantz, Axel. Suppleanter: Jo- Clara Rosengren, Gerda Simonsson, Alma Säll- hansson, F. G.; Säfvelin, P. J.; Alm, G. W.; Lilieberg; doktor Carl Sebardt, tandläkaren John bäck, Ernst; Ramström, Leonard; Stade, C. J.; Wessler. Svahnqvist, C. J.; Branzell, A.; Lundgren, Edv.; Föreståndarinna: fru Therese Johansson. Borg, Axel; Björling, Ivar; Åberg, Nils. Läkare: doktor Carl Sebardt. Inköps- o. granskningsnämnd: Dahlander, C. J. (Styrelseval i Maj.) V.' Ekholm, Arvid; Berggren, Carl; I,jung,\vis!, P.; Palmberg. Aug.; Åderman, J. M.; NIlsson, Hilrna; [3621) Fattiga barns vänner. Svahnqvist, Hilda; Tidelius, Hilda; Sundell, Julia; Ordförande: Norrby, J., pastor. Zachr-isson, Elida; Englund, Ester. Sekreterare: Helen, H., pastor.' Revisorer: Brundin, Pehr; Lindqvist, F. O.; Pet- Skattmiist.: Lagerheirn, Ellen, frih:a. tersson. Albin. Suppleanter: Kronow. Carl G.; Ledamöter: Holm, H.; Gustafsson, E.; Sandell, Sundell, Gust.: Klingström. E.,. N.; Andren. S.; Alexanderson. A., fru, Heimbiir- E x p e d i t i o n s f ö r e s tå n d a r e: ger, Louise, nander, fru; diakonissa; Danielsson, Wernstedt, Slgrid, fru; H., f. Gre- Heimbtrrger, Hed, G. Emil, k Torkel nutssonsg. 25.' All m. S" o- Elin, fru; von Stockenström, Eva, öfverstlnna. der Suppleant: Eden, Adolt.. Bergsg. 4. Allm [36 22) Sällskapet till understödjande af Malm- [ Föreniugen Frfmurarbarneu.. ql'i&tska barnuppfestrfngsanstalten, Jfr [4664). Stiftad 1907 med ändamål att för gemensamt. (Torkel-Knutssonsgatan 22; a. t ) stöd sammansluta f. d. frimurarbarn, d. v. s. dem Ordför!lnde: Wall, A..vice ordförande: Sjögren, P. A. som under huset. barndomen vistats å Frimurarbarn- Sk attmästare: Sjöberg, A. T. S t y r e l S e: Sekreterare: Schalen, C. A. Ordf.:.Magnusson, Gerhard,. bankdir.; v. ordf.: Ledamöter: Dahl, R., f. Spaak; f. Kempe, grefvinna; Holmberg. v. Hallwyl, W., Ellen, f. Chöler; E 'k 1'1 sson, A. E.; k f- ass a orv.: Eneroth Ivar',," sekr' Ambrosius, G.; Nilson, S. J.; Kruscnstjerna, R., f. Kailström, Osc.; klubbrn.: Lantz, Nils. Vult von Steiiern; Masreliez, Hilma, f. Unden; von Föreningens adress: N. Lantz, Slottsbacken 2. Stockenström, Eva, frih:a, f. Beck-Friis; Dahl, [36 27) Föreningen Barnavärn. Monika, fröken. har till ändamål att åt fattiga folkskolegossar be- Anstaltens läkare: Bellander. A. reda. daghem (middags- och aftonmål, läxläsning). Anstaltens föreståndare: Pettersson, Elin, fröken. Omkr. 30 skyddslingar. Lärarinnor: Gustafsson, A.; Feldt, Ester. Ordf.: Blomqvist, Axel, öfverlärare. Vaktmästare: Larsson,. P. J. V. ordt.: Leijonhufvud,. Kate, frih:a.. Skattm.: Sternhagen, Sigrid, fröken. " [36 23) Sällskapet Jultomtarne. Sekreterare: von Sydow, A., fru. litdelning af beklädnader åt fattiga skolbarn Styrelseledamöter: Holmblad. D., grosshandlare; hvartill anmälningar böra inlämnas inom sep- von Krusensticrna, E., fru; Lindström, E., fru; tember månads utgång, till sällskapets ombuds- Hellner, A., fru; Martin, H., fru; Berlin; G., fru. man. Medle-nrnarna erlägga en årsafgift af 3 kr. Föreståndarinna: Elgenström, Astrid. och äro berättigade att anmäla ett barn till beklädnads erhållande. Ständiga ledamöter erlägga [ Föreningen Katarina Barnavllrn för me- 60 kr. en gång för alla och äro berättigade att kor (Äsögatan 145). anmäla två barn.. Styrelse: Gilljam. H. fru, ordf.; Askergren, J. Ordförande: Johnson-Etzler, G. L. M.. fröken; Bäckström, Elin, f. Telander, fru; Vice ordförande: Åkerholm, C. A. Francke, Fanny, f. Liljewalch, fru; Klingspor. Sekreterare; Lindberg, G. E. Maria, f. Ruadqvist, fru;. von Rosen, Maria, f. Skattmästare: Wissnell, Emil. Tamm, grefvim.r; Bundquist, Elisabet, f. Kling- Ombudsman: Holmberg, C. G. spor, fru; Wlhlander, ~ekla, f. Johansson; fru; Öfriga styrelseledamöter: Dahl, Hugo; Jäder- Hansson, O., pastorsadjunkt, sekr.; Johansson, holm, O.; Creutz, J. W.; Björkman, O. S, E.; Emil, slottsbyggmästare; S. Andren. kamrerare, Norlander. Emil.. kassaförv ) Kraftska Sällskapet, Föreningen S. de C. stiftadt 1907 till understödjande af Kraftska sko' Stiftad Underhåller barnsjukhem fö~ 25 lan i Stockholm. fattiga, sjukliga barn. Medlemsaigiit: 2 kr"årligen Fonder den l Okt kr. 2,500, medlemsan- eller 50 kr. för en gång. tal 525. Barnsjukhem: Stadshagen. FINSPONGS METALLVERKS A.-B. BSRIDARSBANSQATAN 17

7 Ordt.: Herlitz, G., fru, f. Fredholm. v,< Ordf.: Peyron, L., fru, f. Reuterskiöld. Kassaförv.: von Rosen, grelvinna, l. De Geer. Sekr.: Löwenhielm, Th., fröken. Inspektris för Hemmet: Ulrich, E. Skånberg, S., frn, f. Kock; Klingspor. M., fru, f. Weber; Virgin, L, frn, r. Gadd. Suppleanter: Ström, A., fröken; Dahlerus, S., fru, f. Klingenstjerna; Kull, D., fru, f. Jensen; Helling, K., fru, f. Quensel. [ Föreningen till det godas befrämjande, arundlagd år 1883, har till sitt närmaste syfte att, medels anlåggandet af åkerbrukskolonier, en komplex af goda jordbruk at hem, bereda små Iattiga värnlösa barn från alla delar af riket god vård och uppfostran äfvensom framtida bärgning. Ordförande: Lötving. Concordia, fröken. Vice ordförande: Nilson, Sven, hotpred. Sekreterare: Bolin, Ernst, l:e provinsialläk., Ur.psala. Skattmästare: Lindgren, Axel, e. o. hofrättsnotarie. tlfriga ledamöter: Wedin, Rugo, direktör; Natt och Dag, Åke, 'kapten; Blom, P. E.. ingenjör. [36 33] Femöretörenlngen. Medlemmarna erlägga 5 öre i veckan till underhåll af 2 barnhem för fattiga lappbarn, ett i Karesuando kyrkby och ett i Bäsksele af Vilhelmina försami. Grundfond 8,000 kr. Inkomster år ,706: 06. Ordförande: Vakant. Vice ordf.: Vakant., Ledamöter: Montell. V., sekreterare o. skattrnäst.: Mörner, A. C.; Wahrolin, C., fröken; 'Hammarstedt, E., fröken; Westman, A., f. Bergström; Lundequist, L., fröken; Berg, Ellen, f. Weidenhielm, [36 37] Föreningen till minne af Konung Osear oeh Drottning Josefina (stiftad den 13 juni 1873 i ändamål att bereda stör) åt värnlösa och fallna). Ordförande: Ostberg. G. F. Ledamöter: Almquist, W.; Lagerbielke, Gustaf, grefve; Hirsch, Oscar; Pettersson, J. G., borgmästare. Föreståndare för åkerbrukskolonien Hall: D. fil. dr, adress: Hall, Södertälie. [36 38] Konung Osear II:s och Drottning Sofias. Guldbröllopsmlnne, (Sanatorium för skrofulösa barn.) Styrclse: Ofverståthållaren, ordf.; Medin, O., professor; Thiel, Alice, fru; Hirsch, O., ingenjör;waldenström, H., med. doktor; Lindroth, Adolf, v. konsul; Möller, Carl, generaldirektör. Sekr.: Willgren, C. G., upphördskommissarie. [36 39] Föreningen Matgarethahemmet, för vård af fallandesjuka sinness I ö a b a r n. (Vårdanstalt: Margarethahernrnet, K n i f s t a.) Ordf.: H. K. H. Hertigen af Västergötland. Vice ordl.: Bergenstjerna, Gustaf, byråchef. Ofr. ledarn.: Bo ström, Lina, fru; Loven, Sophie, fru; -Bohernan, Ingrid, fröken; Sjögren, P. A., fabrikör, vice ordf. i verkst. utsk.; Norbeck, Axel, e. o. hofr.-not., kamrerare, ordf. i verkst. utsk., fören:s skattmästare; Marcus, Henry, med. dr, docent, anstaltens Inspekt, läkare; Hjorth, Erik, ingenjör; Brandt, John, kapten; Leuhusen, F. W. O., frih., kammarh., vice ceremonimäst., riddarhussekret., 'sekreterare. Vårdanst. läkare: provinsialläk, Erik Ekelöf, Knifsta; mott. v. anst.: l:a o. 3:e onsd. ihv. mån. kl. 1 e. m. NAVIGATORLOGGEN 3. Till stöd Iör sjuka eller vanlottade. [ } V årdanstaltens föreståndarinna: Flo din, Anna, fru ] Föreningen för sinnesslöa barns vård. Ordförande: Hörstadius, G. W. Vice ordförande: Hirsch, O. Ledamöter: Elivlng, G.; Lindblom, A.; Bernström, H.; Gadelius, B. E.; Blomstedt, A.; von Rosen, G., grefve; Wasastjerna, G. A.; Hedberg, J. W.; Linders, J. Sekreterare: von Rosen, C. Ph., grefve. Skattmästare: Berg, L. Eöreningens skola för sinnesslöa barn ålvensom F ö r e n i n g e il s s e ro i n a r i u ro äro Iörlagdu vid Slagsta, adress: Flttja, Föreståndarinna: Lagerwall. S., fröken. Läkare: Tamm, A., Stockholrn. (Styrelsen för A r b e t s h e m m e t t ö r m a n- I i g a s i n n e s s I ö a, Rickomberga, Upsala, föl' A n s t a I t e n»c a r o I i n e vo n V e g e s a c k s m i n n e», Ka "Isvik, Södertäl]e, och för A r b e t s h e m m e t f ö r s i n n e s s I ö a k v i n n o r, Rörstrand, Stockholm, utgöres af samma personer som denna Iörenlngs.) 3. 'l'hl stöd för sjuka eller vanlottade, [3645] Svenska Nationalföreningen mot tuberkulos. Birgerjarlsg. 22, mottagningstid Ordf.: H. K. H. Kronprinsen; v. ordf.: Prlntzsköld O.. riksmarskalk: sekreterare: Neander, G., med. lic.: skattmäst.: Nordenfelt, P., civiling.; Boström, Lina, f. Almqvist, fru; Buhre, B., generaldir.; Medin, O., professor; TiseIius, Ellen, f. Alzelius, fru; suppleanter: Lamm, Herrn., grossh.; Linroth, Klas, f. d. generaldir.: styrelsens sekr.: Broberg, C., byråchef. [36 47] Föreningen för sjukvård i fattiga hem. (Adolf Fredriks, Gustaf Vasa, Mattei & Johanne', Iörsarnlingar.), Sköterskehem: Norrtullsgatan 8 B, a. t Ordförande: Nordenson, B., fru. Vice ordförande: Bergstedt, A., fru. Sekreterare: Staål von Holstein, Nora, fröken. Skattmästare: Bergendahl. A., herr. Ofriga styrelseledamöter: Andersson, Ivar, förste Lund, stadsläkare; Geijer, L, fru; Hallberg, R. E., kyrkoh.: Lagergren, J. E., dr; Sebardt, S., fru; Sidenbladh, E., fru; Wester-Hallberg. Malin, fru, dr. [ Föreningen för sjukvård hos fattiga i Kungsholms församling. Ordförande: Berg, M. L., fru. Vice ordförande: Larsson, C. V., kyrkoherde. Sekreterare: Seedoff, A., förvaltare. Skattmästare: Bellander. A" fru. Stvrelseledamöter: Miiller, G., fru; Spangenberg, V" dr; Stedt, L., fru; Larsson, E., fru; Ljungström, V., dr. Suppleanter: Gadelius, E., fru; Schiirer von Waldheim, R., fru; Björkman, O., grosshandl.; Wawr insky, I., fru. [36 51J Föreningen för sjukvård hos fattiga på Östermalm. Sköterskehem: Kartavägen 59. Ordf.: Bohman, Kerstin, fru. Vice ordf.: Källander, A. J., kyrkoherde. Skattmästare: Boström, C., fröken. Sekreterare: Bogh, L, fru. Ofriga styrelseledamöter: Andersson, I., förste stadsläkare; Sundberg, G" med. dr; Lundberg, K., direktör; Saloman, N" fröken'; Tamm, A., fru; Tho)lander, J., fru; Wetterdal, H., med. dr; Zethrseus, C., fru; Lagerström, E, fru; SettervaII, L, fru; af Sandeberg, M., fröken. (Nytt val i Mars.) Begär offert och illustrerad Katalog INSTRUMENT A.-S. NAVIGATOR - STHLM

8 [ ] D. Föreningar' och sällskap. [3653J Föreningen 'för sjukvijrd hos fattiga inom Ledamöter: Herlitz, Gerda, frl'; Linder, Anna, Maria församling, fru; Nordenson, Bertha, doktorinna;.sundstr?m,.. S ' l. Ingrid, fröken; von Sydow, An~a, hu; Svedelius, tyre se. TT Julia fru; Wachtmeister, Sophia, grefvinna. Ordforande: SImonsson, R., f. Hartmarin. Suppleanter: Lundberg, Sofie, rektorska; Gumre- VIce OI:dforande: Vaka!'t. _ r Anna fröken' af Klintberg, Gertrud, fröken. Skattmastare: Schuldheis, E., froken. lus",,.sekreterare: Bastman, A. E., sekr. i Kungl. Me- l36.81 Svenska Röda Korset Krets II. dicm~styrelsen; ÖfrIga ledamoter: Backstrom, _ E., froken;.!-aurin, (Stoekholms friv. manliga sjukvårdstrupper). Storkyrkobrinken 6. G., f. P~~re;' v. Sydow,. B., f. Stephens; Sällberg, S t Y r e I s e. A. f. Björkman; Eklund,. K. A.; Carlson, M., f. Ordförande: Leidesdorff, Bredberg..Wassen..C.; Ericsson, V" a. t 2848, r.' t Carl Edw., direktör, Inspekt~Is: Masreliez, S"_ f. von Po~at. V: ordförande: Lindblad, Elis, direktör. Mottagningslokal och skoterskehem. Hornsgatan Sekreterare: 'I'horen, O. W., fanjunkare, Svea liv n. b., a. t lifgardes kasern, Sthlm 14; a. t. Osterm, Kassör: Johannisson, P. Th., ingenjör. Materialförvaltare: Zanden, L, ingenjör. Ställföreträdare: Rosenblad, O., direktör; Wallin S. ingenjör; Hellström, G., fältskärmäst.; von KöhIe~ Hi., ingenjör; Ericsson, M., tjänsteman. Läka~e: Fries, K. A., med. lic., bat.vläk, Instruktör: 'I'horen, O., fanjunkare. [36.6 al Frivilliga sjukvårdsväsendets högsta ledning utgöres af K u n g l i g e K e m m i s s a- rien för den frivilliga sjukvården i k r i g, som jämte ställföreträdare förordnas af Konungen och inför denne ansvarar för sin verksamhet. I f r e d s t i d öfvervakar han, såsom själfskrilven ordförande i Svenska Röda Korsets öfverstyrelse (se nedan). det frivilliga sjukvårdsväsendets verksamhet och planmässiga utveckling. I k r i g s t i1d, eller så snart order om mobiliserii,!,! utgått, leder han, i samförstånd med vederbör-liga myndigheter inom armen och marinen, det frivilliga sjukvårdsväsendets krigsverksamhet. samt äger då inom Svenska Röda Korset bestämmanderätt i hithörande frågor. K n n g I: K o m m i s s a ri e: If. K. H. Hertigen af Västergötland: S t ä 11 f ö r e t r ä d a r e: f. d. generalmajor R. V. T. Berg; G e n e r a I s e k r e ter are' och chef för Kungl. Kommiss a r i e n s b y r å: Stjernstedt, E., friherre, kapten. - [36 56 bl Svenska Röda korset. (Adr, Artillerig. 6'; r. t. o. a. t ) Föreningen är en sammanslutning af Drottning Sophias förening till understödjande af härens och flottans sjukvård saint Svenska föreningen Röda kor set med dess särskilda föreningar (R. K:s fören. fö," frivillig sjukvård i krig, R. K:s kvinnofören. och Fören. R. K:s sjuksköterskehem), Stadgar Iastställda g.m k. bref den 23 juli Hufvudutpgift: att Samla hela Sveriges frivilliga sjukvårdsväsen till stöd åt armens och marinens sjukvård i krig. l fred ägnar föreningen sig dessutom åt social verksamhet. Verksamheten utötvas af ö f v e r s t y r e I s e n i Stockholm, d i- s, t r i k t s s t y r e I s e r och under dessa lydande k r e t s s t y r e I s er. Ö f v e r s t y r e I s e: H. K. H. Hertigen af Västergötland, kungl. kommissarie och ordf.; Berg, R. V. T., f. d. generalmajor, Y. ordf.; öfrtga ledamöter: de Champs, H. L., öfverste; Eneström, H. A. M., kommendör; Åkerman, J. H., prof.; Munck H., f. Hierta, statsfru; Uggla, G. F. O., general; Hultkrantz, A. F." öfverste; Zetterlnnd, A. W., dl-.reklör: Dyrssen, L., f. af Ugglas; Westring, H. G., president; Block, F. E. A., medicinalråd; suppleanter: Hamilton, H., grefvinna; Sjöqvist, J. A., med. dr; Stenbeck, D., fru. Generalsekreterare' och 'kassaförv.: Stiernstedt, E., frih., kapten. Sekr:s ställföreträdare: Elmström, A., advokat. Kassakontrollant. Falk. S., öfverste, [~6 57] Svenska Röda Korset, Direktion Karlavägen 36'; r. t. 57"74, a. t. 22i 16. S t y r e l s e: Ordförande: Dyrssen, Lizinka, amiralihna. v. Ordförande: Cronstedt, Anna, grefvinna, Sekreterare: Hamilton, HUda, grefvinna, l.. [36.91 Stockholms Landstermsförbunds sjukvårdsald. Ordförande: Lindblad, Elis, Iörsäkr-lngsdlr. v. Ordförande: Leidesdorff, Carl Edw., direktör. Sekreterare: Jonsson, Hj., köpm., Handtverkar eg, 31. R. t , a. t Kungsh Kassatörvalt.; Johannisson, P. 'I'h., ing, Förrådstörv.: Lindholm, Bertie, tjänsteman. Läkare: Fries, K. A., med. dr,' reg.-läkare. Instruktör: Thoren, O.. fanjnnk.,. \ Ledamöter: Husberz, Ake" grossh.: Schelln, HUmer, köprn.;, Thoren, O., fanjunk.; Elfstrand, Otto, köpm.; Liljeqvist, C. W., tjänsteman. [ Stockholms Irfvilliga sjukvårdslörcning. Utgör fortsättning af Stockholms frivilliga sjukvårdskolonner och har till uppgift att understödja manlig frivillig sjukvård. Styrelsens sekreterare: afd.vchef C. W. Liljeqvist, Hornsg, 186 B, r. Söder [ Stockholms sjukhusförening. Ordförande: kyrkoh. J. Källander; v. ordt.: öl verläk. 'dr Ern, Lindhagen; sekreterare: red. G. H. Liander. Öfverstyrelse: ing.' K. J. A. Albihn; komminister B. O. Aurelius; kyrkoh, Axel Landqmst; apot. V. Bruce; arkit. A. W. Bergström; kamr.er A. Hermansson, öfverläk. dr E. O. Hultgren; of verkontr. E. Högrier; byrådir. H. S. Kinrnanson; kontorschefen O. Kihlström; litteratören J. Kjelldahl; kyrkoh, J. Källander; grosshandl, M-. E. Liander; red. G. H. Liander; öfverläk. dr E. Lindhagen. dir. M. Flood; byggm, L. J. Nordenström; handl. Th. Svensson; kanslisekr. E. Törnell och lektor J. Walles. Veskställande styrelse: dr E. Lindhagen. ing. K. J. A. Albihn; litteratören J.. Kielldahl; grosshandl, M. E. Lia.ider; red. G. H. Liander; handl. -, Th. Svensson., Finanskommitte: kyrkoh.. Axel Landquist;dir. J. P. Ahlen; dir. el. Ostlund; dir. M. Flood och kanslisekr. E. Törnell. \ [ Dlakenlss-arbetsldrenlngen, Understödjer Diakonissanstaltens i Stockhohn verksamhet. Almgren. Elisabeth,' fröken; Bergström, Carolina, f. Carlsson, fru; Klingspor, Maria, ~. Rundqvlst, fru; Lagerheim, Ellen, f. Sylwan, Iriher rinna; Loven, Aug., f. Sundmark,.. fru; Löfgren,' Anna, f. :Svanberg, fru; Murray,' Elisabeth, f. Tamm, fru; Palmgren, Hulda, fröken; Reuterskiöld, Lotten, fröken; Stierucrona, Louise, frö- FINSPONGS METALLVERKS A.-B.,...BERIDAREBANSQATAN 17. ' ' I '.1

9 ken; Barnekow, Slgrid, rid; 'f. Lagerheim, fru. Suppleanter; Edling,.Eva, fröken: Tham, ha, fröken. [36'7i] Tyska S:t' Gertruds församlin«ens dlakunissförening. Ordf.: Sterzel, G. dr. Vice ordf.: von Hallwvl, grefvinna. Kassaförvaltare: Becker, G., fru..sekreterare: vakant., Ledamöter: Becker, E. fru; Berthold. H., fru; Dåumichen, M. fru: Terberger, S., fru: Kempe, M., fru:' Däumichen, M.: Isselhorst, H.; Schmidt, H. C. R.: Schumburg, R.; Schönfeldt, H., direktör: Sonntag, A.. fru: Sterzel, O., fru: Zimmermann, E., fröken; Iörsamlingssyster: Persson, Ellen. [3675] Föreningen Byle Gårds Konvaleseenthem. Styrelse: Ordf.: Edelstam, Anna. f. Hierta,.fru, Södra Blaslebolmsh. 2: Flach, Elise, f. Starck, fru, Villag. 4: Mörner, Stina, f. Diurklou, grefv:a, Bragevägen 1:' Ribbing, Clara, f. Zethelius, fru, Narvaväg, 30; sekr. o. kassaförv.: Melin, Hildur, fröken. Er.gelhrektsg. 23: Renströrn, Stina, fröken, Greftureg.' 64; Lundström, Mathilda, fröken, Artillerig. 26, Meyerson. Agda,fröken, Braheg, 56, irispektiis:' v. ordt.: Mörner. A., grefve, statssekret., Bragevägen l: Falkenberg, Conrad, frih., kanslisekr. Ostermalmsgatan 23.. Suppleanter: Falkenberg. Elsa. f. Nordenskjöld, frih:a, Ostermalmsg, 23; Blomstedt, Emilie, f. Adelswärd, generalska. Stureparken 5. Revisorer: Renström, Anders, hofrättsråd, Greftureg, 64: Wedberg, Birger, justitieråd, Skeppareg. 58. ' Revisorssuppleant: Laurell, Signe, fröken, Slbylleg, Nådhammariörening (u.' p, a.), Drottninggat, 7,. r. t. 7570, a. t Föreningens uppgift: att bereda konvalescenter samt trötta och öfveransträngda föreningsmedlemmar ett hvilohem på landet. Föreningen har för detta ändamål öppnat ett hem, det s. k. Nådhammarhemmet, på -Lidingö-Brevik; r. t. Brevik 16. a. t. Brevik' 9. St y r e l s e: Ordf.: Berencreutz, G. Vice ordf.: Lundberg, Sophie, f. Follin. Ledam.: Hasselgren. C. L.: Johansson, E.: Karlström. Hj.; Munthe, Hedda, f. af Klintberg; Ry stedt, C. G.: Linder, Anna, f. Pfeiff: Brehmer, L A.: Lundberg, H. [36 77) Sällskapet»Rätt och Sanning. i.stoekholm. Bildadt 1877 till understöd af sjuka och fattiga inom sällskapet; understöder sedan 1903 äfven utomstående. Arsafgift 1 kr. (ursprungl, 5 kr.). Äger Salemkapellet m. Il, fastigheter (tax.-v. 645,000 kr.), Ordf.: vakant: v. ordf.: Wessling, Edvard; sekr.: Andersson, Simon; kassör: Johansson, G. A.; styrelseledamöter: Bratt, Alfr.; Johansson, Alfr.; Krantz, G. A.: Äkerblorn, Carl: Axen. Axel: Lönnkvist, J. P.: Axen, Gustaf; Axelsson, L.: Blomgren. O. A.: Bolling, G.: Ekstrand, C. (Val i Jan.)' [36 st] Föreningen för bistånd åt lytta och van-, föra i Stockholm.,(Grefturegatan 59 & 61.) Styrelse: Haglund. P., ordt.: Elliot, R, v. ordf.; Eklund, R, kassaförvaltare: Kahlmeter, G.. se- 4. Till stöd för sjuka och vanlottade. [366S~3693] fröken: Danielsson, Sig- kreterare: Forsgren, Nina, fru: Hasselgren. C. L.:. Hedin, A., fröken; Holm, S., Iröken; Lidman, C.: Eb- Karlsson, V.; Ribbing, C., fru; Åkerlund, J. Se f. ö. Vanföreanstalten i Sthlm [3354]. A.-B. SVENSKA METALLVERKEN [ Föreningen.De Blindas Vänner Stiftad af prinsessan Eugenie Å l d e r d o m s h e m f ö r 'b l i n d a k v i n n o r. Beläget invid N o r r b a c k a, postadr, N O r r- t u Il s s t a t i o n.. Ålderdomshemmet. Beskyddarinna är H. M. D r o tt n i 'n II V i c t 'o r i a. Di r e k t i o n: Melander, Anna, f. Söderhielm, öfverstinna, ordt.; Storckenfeldt, Sigrid, fröken, v. ordf.: Nilson, Auga, f. Andersson-Alve, fru: Westman, Anna. f. Bergström. fru: Holmström, Astrid, Iröken., Sekreterare: Melander, Emil, öfverste. Skattmästare: Edman, Carl, banktjänsteman. [36 85] Förenin/len för blindas väl. Ordförande: Björklund, E. O. J, Vice ordförande: Lundberg, K. L, Sekreterare: Ohlin, E. E. G. Skattmåstare: Nyman, L Ledamöter: Faxe, Isabel; Zettergren, Augusta; Rossander, Wendela; af Buren. Julia: Forsmark, - E.: Åstrand, G.: Linders, J.; Johansson, Ellen. [36 87 al De blindas förening (u. p. a.),,ordförande: Lundberg, Alrik. ' Vice 'ordförande: Buren, D. Kassaförvaltare: Axelsson, Torsten. Sekreterare: Lundin, Klas. Kassör: Gstergren, R Ledamöter: Buren. Julia; Åstrand, G.; Svensson, P.; Pettersson. E. B.: Wedberg, Ebba, af k. m:t förordnad. ' Expedition: Direktör A. Lundberg, Osterrnalmsgat. 14 A 3 tr., O. De blindas förenings styrelse, Maiorsg. 12. [:l6 87 bl De blindas förenings biblletekskemmlttå, Maiorsg, 12. Ledamöter: Lundberg, Alrik, ordf.; Karlfeldt, E. A.; Åstrand, G.; Blom, Edv.; Hjelmqvist, Fr.; Thulin, C. A.: Lundberg, Hildur. [:l6 87 el De blindas förenings skrifbyrå. Nybrogatan 23. Inspektris: fru Julia Buren: förestånderska: fru Hanna' Thunberg. Utför alla slag af maskinskr ilningsarbete. [3691) Döfstumföreningen i Stockholm. (Adress: Srnålandsg, 31 B. 2 tr.) Ordförande: Rennes, Ernst, Vollmar Yxkullsgatan 29. Vice' ordf.; Nilsson, Birger. Flemlngg,» 31. Sekreterare: Andersson, Knut,' Fridhemsg. 9 B. Kassör: Fondelius, Gunnar, Alfslö. I Ledamöter: Hansen. Erik, Manilla: Hultqvist, Axel, Ostgötag. 31; Johansson, Aug" Hornsg. 56. (Nytt val i Febr.) [3693] De Döfsll,lmmas Kvinnoförening i Stockholm, Beskyddarinna: H. K. H. Hertiginnan af Västergötland. Alt hjälpa medellösa sjukliga döfstnmma kvinnor till vistelse på landet :för återvinnande af hälsa och krafter. S t y r e l s e: Ordförande: fröken Anna Ahlberg, Tysta skolan, Lidirigön; skattmästare: fru. Maria Forsell, Ostermalmsg. 20, 3 tr.; sekr.: fru Gulli Helmer, Manilla, 20 VASAGATAN 2P, Se annons å kartong sid. 1;J44b

10 [ ] D. Föreningar och 'sällskap. \ Djurgården, Stockholrn; fröken Ellen Franke; v. ordf.: Taube; Carl E., grefve, öfverste, Iröken Hanna Lundgren. Kassalörv.: Ottergren, Fritz, direktör. [ Skyddsföreninllen för sinnessjuka, Understöder äfven från sinnessjukdom tillfrtsknade, Stadgar af 2 juli S t y r e I s e: Ordförande: Buhre, B. Ledamöter: Stenbeck, R.;' Philipson, Almstedt, E. Suppleanter: Petrån. A.; Bastman, A. Sekreterare: Almstedt, E. Kassaförvaltare: Philipson, Torsten. 40. Till hjälp åt behöfvande i allmänhet. (370t] F. V. O. (Föreningen för Välgörenhetens Ordnande.) Stiftad 1889 till centrum för det frivilliga fattigvårdsarbetet: samlar. uppgifter om erfarenhetsrön och metoder i syfte att åstadkomma enhet i välgörenhetens grundsatser och utöfning. Centralbyrån lämnar upplysningar åt hjälpbehöfvande och hjälpare, för register 'ö!ver hjälpstiftelser och deras villkor samt ölver understödstagare från fattigvård och enskilda stiftelser och fonder och har dessutom ett arkiv med f. n. öfver 24,000 personalhand- Iingar om hjälpsökande. En slöidardelning utlämnar arbete med sömnad och stickning. Donationer finnas och ett sbarnhärbärges underhålles. Ledamotsalglit minst 3 kr. årl, eller 200 kr. för en gång,.stiftande ledamot> erlägger minst 1,000 kr. Ordförande: Ramstedt, Joh. O., öfverståthållare. v ice ordförande: Montelius, Agda, f. Reuterskiöld.. Kassaförvaltare: Lundberg, Karl L. Sekreterare: Törnell, Ernst, kanslisekreterare. Öfriga ledamöter: Johanson,. Eduard, grosshandlare; af Klintberg, Gertrud, fröken; von Koch, G. H., byråchef: Bergendahl. Alfr.; Wedberg, Ebba, fröken: suppleanter: Reuterskiöld, Eva, fröken; Hol!ermann, O., kabinettskammarherre; Nordfeldt, Georg, fattigvårdsinspektör-; de Perre, Alb.. kassör: Thysell, Sam, pastor; Lind- Iey, Elin, fru. C e n t r a I b y r å n: Storkyrkobrinken 11, 2 tro (St, t och 340; r. t och ). Föreståndarinna: Wedberg, Ebba, fröken. Inspektor: Montelius, A., f. Reuterskiöld, fru. Kamrerare: Tillberg, Hj. Regi;terbyrån för understöd och p e n s i o n e r: Storkyrkobr. 11, 3 tr. (St. t. 7481; r. t ). Förestås af fru H. Thour. S l ö j d a f d e I n i n g e n, Norrlandsg. 18 (st, t. 8~ 18; r. t. Norr 418). Förestås af fröken Gertrud af Klintberg. [ Välgörande fruntimmerssällskapet. Ordförande: Ledarn.: Sörensen, fru, f. af Ugglas; Boströrn, fru, f. Almqvist; Falkenberg, frih:a, f. Ekman: Leijonhutvud, Irih:a, f. von Post; Weidenhielm, fru, f. Wijk; von Horn, fru, f. Stjernsvärd; von Rosen, grefvinna, f. Tarnm, Sekreterare: Blomstedt, fru, f. Adelswärd. Administrator: Blomstedt, C., kammarherre, Str andvägen 29, 2 tro [ Förentnseu»De Gamlas Dal». Föreningens beskyddare: H. Maj:t Konungen. Verkar för beredande af understöd åt behöfvande gamla i Stockholm, rordf.: Olsen, C. O., viceamiral. Sekret.: Juhlin-Danhielt, C., borgarråd; Chef for byrån: Thulin, Ernfrid, direktör. v. Chef för byrån: Björkman, Otto, verkst. dir. Kungsholms. Fattigv.sstvr. {}frilla styrelsemedl, : Hedman, Mathilda, fru; Hirsch, Frank, civilingeniör, Hjorth, Carl, kapt.; Torsten; Nordfeldt, A. G., Iattlgvårdsinspektör ; Norlande., Emil,. redaktör; Rydgrcn, Gerda.. fröken; Salomon, Harald. v. häradsh.. Revisorer: 'I'illberg, Hjalmar, kamrer; Jehanson, Eduard, grossh. Medlem af föreningen blir hvar och en som antager styrelsens kallelse därtill. Nållon annan medlemsalgift än frivilliga bidrag erlägges ej tills vidare. ' [37 05] Sällskapet»De fattigas vänner». Ordförande: Bergö, Carl, regementspastor, \"ice ordf: Nilsson, Fritz. för Katarina distrikt. Ledamöter: Seedoff, Axel, för Kungsholms distrikt; Johansson, A. J., för Adolf Fredriks distr.; Johansson, Eduard, för Östermalms distr.; Eklund, Martin, för Nikolai distr.; Sivert, Axel, för Jakobs O. Johannes distrikt; Lilja, Axel, för Klara distr.; Bergstedt, Oskar, för Maria distrikt. Skaltmästare: Ohrströrn, John. Sekieterare: Moöll, John. [ Sällskapet De nödlidandes vänner. (Stiftadt 1816, se l48 42].) Sällskapets verksamhet, hvilken enligt dess grundpr-inciper så mycket som möjligt utöfvas i det tysta, afser alt understödja pauvres honteux och är uppdelad på särskilda Iörsamllngsdlstrikt. Inom hvarje sådant har en ledamot af sällskapets direktion åtagit sig att uppsöka och hos direktionen föreslå lämpliga föremål. för sällskapets understödsarbete. Undefstöd utdelas af den, som afgifvit förslaget. D i r e k t i o n: Öfverkammarherre Carl Rosenblad, o r d f ö- r a n d e; kyrkoherden doktor Axel Landquist; hofrältsnotarien O. G. Rehn, s e k r e t e r a r e; fru Helena Gilljarn, född Forsberg (för Storkyrko- Iörs.), Kungsträdgårdsg. 20: fru Maria Klingspor. f. Rundquist, (för 'Jakobs o. Johannek Iörs.), Strandväg. 7 C; kammarherren frih. Aug. Stiernstedt; fru Maria Landquist, född Uner, (för Katarina o. Sofia förs.), Högbergsg, 17; friherrinnan Anna Rappe, född Sandahl, (för Klara o. Kungsh. förs.), Nybrog. 68; vice häradshötding Oskar Borg, O m- b.u d s m a n. fru Emelie Lagerströrn, född Strömberg (för Hedv. Eleon., Oskars o. Engelbrekts Iörs.), Greftureg, 62; regementspastor Axel Mörner; snickaremästare Knut Edberg; grosshandlare Aug. Wennherg: fru Eva Eidem, född Almström (för Adolf Fredr., Gustaf Vasa o. Matteus Iörs.), Odeng. 58; grosshandlare Carl Rosengren (för Maria Iörs.), S:t Paulsg, 29; justitierådet Steno Stenberg: målaremästare Martin Eklund; rådman Axel,Rundquist. Revisorer: krlgshofrättsr ådet Gust. Berencreutz; järnkr-amhandlare Axel Sifvert; kassören i järnkontoret Gustaf Lagerström. [ Allmänna skyddsföreningen l Stoekholm. Sekr.-expedition: Klara Västra Kyrkogata 3 A, 2 tro. Föreningen vill stödja, främja och kontrollera sina medlemmars per-sonliga arbete i välgörenhetens tjänst bland hufvudstadens behöfvande, men icke Iattigvårdsunderstödda befolkning. Under en centr-alkornmitte fungera 14 skyddskommitteer och 11 arbetsföreninllar, hvilkas verksamhetsom- FINSPONGS METALLVERKS A.-B BERIDAREBANS(3ATAN

11 4. Till hjälp åt behöfvande i allmänhet. råden sammanfalla med hufvudstadens försam- Iingar (se nedan). Föreningen 'förvaltar åtskilliga fonder, bl. a. änkedrottning Sophias fond och fru von Barthoiomsei fond, disponerar afkastningen af Kungl. Krönings- och Silfverbröllopsfonderna samt uppbär årligen af Stockholms stad bidrag till arbetsföreningarnas verksamhet. Centralkommitten. Ordförande: H. M:t Drottningen. V. ordf.: Rosenblad, C., öfverkammarherre, Väpnareg, 1. Skattmästare: Arfwedson, J., kammarherre, Lovisagatan 2. Sekreterare: Tersmeden, G., assessor, Hofslagaregatan 3. Själfskrifna ledamöter: Ordförande eller annan representant för hvar och en af nedanstående sk). ddskommitteer, Tillkallade ledamöter: Eklund, K. A., kyrkoherde; Rystedt, C. G., civilingenjör; Blomstedt, C. O., kammarherre; Larsson, C. V., kyrkoherde; Olsen, C. O., vice amiral. [ Skyddskommlth\n Inom Storkyrko Församling. Ordf.: Fleetwocd, Ellen, frih:a, Riddarhuset. Vice ordf.: Rohtlieb, O., fru. Sekr.: Beskow, E., fru, Birger'iarlsg. 106, 2 tro Ledamöter: Holmberg, E., fru; Brandel, G., fru; Lund, M., fru; Beskow, E., fru; Henriksson, B., Iru; Mörner, A., fru., [37 13] Skyddskommitten inom Klara församling. Ordförande och kassaförvaltare: Bokander, Hanna, fru, Kl. ö. Kyrkog.. 8. Vice ordförande: Pegelow, Emma, fru. Sekreterare: Du Rietz, Anna, fröken, Baldersg. 10 B. Ledamöter: Beijer, Malin, fru; Cedergren, Maria, fröken; Edberg, Therese, fröken; Olin, Elin, fru; Samson, Lisen, fru; Smerling, Elisabeth, fröken. [37 UJ Skrddskommltten inom Kungsholms församling utgöres af. H. K. H. Hertiginnan Sofias fruntimmersskydds!örening uli Kungsholms för.amling. Ordförande: Liljenstolpe, Annie, fröken, Scheelegatan 2. Vice ordförande: Wawrinsky, Ida, fru. Kassaförvaltare: Liljenstolpe, Emmy, fröken. Sekreterare: Frumerie, Louise, fru, Luntmakareg. 13. Öfri~a ledamöter: Miiller, Gertr., professorska; Berg, Josefine, fru; Blomqvlst, Mathilda, fru; Setterlund, Hilda, fru; Bcrgqvist, Hilda, fru. [37 15J Skyddskommitten inom Adoli Fredriks församling. Ordförande: Wallstersson, K. E., komminister, Karnmakareg. 30. Vice ordförande: Klason, M. L., fru. Kassaförvaltare: Ekstrand, H., fru. Sekreterare: Bissmark, H., fru. öfriga ledamöter: Ekström, K., fröken, Widell, J., fru; Swartling, E., fru; Gröntors. A., fru; Lindman, H., fru.. [37 16J Skyddskommittån inom Gustaf Vasa församling, Ordförande: Sparre, Anna, fröken, Karlbergsväzen lo" 4 tro. Vice ordförande: Hildebrand, Elisabeth, fru. Sekreterare: Heimburger, Elin, fru, Dalag, 56 B. Kassaförv.: Henrieson, Selma,. fröken. NAVIGATORLOGGEN [ ] Ofriga ledamöter: Eidem, Eva, fru; Broström, Elin, fru; Dahlander, Elna, fru. [37 17] Skyddskommitten inom S:t Mattens för-, samling. Ordförande: Berglund, A., kyrkoherde, Västmarmag. 92. V. Ordf. och Kassaförv.: Ekström, K., fröken, Odeng, 88. Sekreterare: Holmbäck, Elin, fru, Västmannag, 92. öfri~a ledamöter: Wickholm, M., fru; Flygare, H., fru; Hansson, Berta, fru; Klasen, M. L., fru; Drakenberg. M., fru; Skog, M., fru. [37 18] Skyddskommitten inom J'akobs oeh Johannes församlingar. Ordförande: Sörensen, L., f. frih:a af Ugglas, Blasieholrnstorg 11. V. ordf.: Zethelius, Pauline, majorska. Sekreterare: Anstrin, Lydia, fru, Arsenalsg.10 A. Ledamöter: Hammarsten, Elin, fru; Rönne, Anna. fröken; af Ugglas, Lotten, fröken; Nordenskjöld, Bibi, fru, f. Sergel; Rundqvist, Helena, Iru; Svinhufvud, Gunilla, fru, f. Kock. Arbetsaldelningen: Ordf.: Ottergren, Valborg, fru. [37 21] Skyddskommitten inom' Hedvig Eleennra församling. Ordförande: Källander, J., kyrkoherde. V. ordföraude O. kassaförv.: Lagerheim, E., friherrinna. Riddareg. 11 B, 2 tr. Sekreterare: Ericson, Elise, fröken. öfri~a ledamöter: Björklund, A., fru; Kidron. H., fru; Stierncrona, L., fröken; Sundin, A., fröken. [37 22] Skyddskommlttån inom Engelbrekts församling. Ordf.: Lindhagen. T., kyrkoherde, Osterrnalmsg, 67. Vice ordf. o. kassaförvalt.: Svedelius, Ewa, fröken, Vallhallav Sekreterare: von Hermansson, Anna, fröken; Florag. 8. Ledamöter: Sundin, Anna, fröken; Ericson, E!in, fru. [37 23] Skyddskommlttån inom Oscars församling. Ordf.: Bengtson, Valdus, kyrkoh., Fredrikshotsg. 3. V. ordf.: Carlson, Ingrid, fru. Kassaf'örv.: Fries, Anna, fru, Storg, 29. Sekr.: Aurelius, Bengt, komminister, Fredrikshofsg. 3. Ledamöter: Berg, Hanna, fru; Broms, Anna, fru; Lubeek, Hilma, fru; Carlson, Maria, fru: Wenucrholm, Agnes, fru; Odman, Jenny, fru. [37 24] Skyddskommitten inom Katarina församling. Ordförande: Landquist, Maria, fru, Högbergsg, 17. Vice ordförande: Vakant. Sekreterare: Fris, Helene, fru, Ostgötag, 11. Ledamöter: Ahlfeldt, H., fru; Björ klöf, M., fru; Klingberg. E., doktorinna; Ortenblad, C., fru. [37 25] Skyddskommitten inom Maria Iörsamllng, Ordförande: Laurin, G., fru, Bellmansg, 6. Vice ordiörande: Bachman. A.. fru. Sekreterare: Wassen. A. fru, S:t Paulsg, 22. Ledamöter: Brandt, A., fru; Edberg, A., Iru; Eklund, III., fru; Montelius, A., fru; Molin, O., pastoratsadj.; Näsman, N., fröken; Ohlsson, E., Begär offert och illustrerad Katalog. INSTRUMENT A.-B. NAVIGATOR - STHLM

12 [ ] D, Föreningar,fru; Rosendahl, H., fru; Winbergli,F., fru; Janse, Karin, fru. Suppleanter: Rosin, L, fru och Bode, S., fru. [ Skydd$kommitten inom Brännkyrka, församling. Ordförande: Lagerbjelke, Edithvgrervinna, Älfsjö. V. ordf.:,llndskog, J., Ä)fsjö. doktor, Prästgården, Kassaförvaltare: Jonsson, E., fru; kommunalbuset, Lilieholmen., Sekreterare: Collini, G.,' pastor. öfriga ledamöter: Hindersson, Maria, fru; Lindskog. Maria, fru: Lagerkrans, John, pastor; Lundqvist, A. fru; Peters, E., fru. och sällskap. [ Järnväg$männen$, Vilohem$lörening. s t y r e l s e: Ordf.: Gyllenhaal, L. H., frih., byrådirektör, Stockholm. Sekret.: Marcus, Louis L., förste baningenlör, Stockholm. öiriga medlemmar: Eriksson, E. G. E., förste kontorsbiträde, led. af riksdagens andra kammare, Stockholm;' Bärnheim, O. major, Stockholm; Antonsson, J. A., kontrollör, Varberg; Bäck, J., förste stationsskrifvare,.stockholm; Braf, C. H. förste vaktmästare. Stockholm.. [37 33] Föreningen llir $ömmerskor, stiftad af fru El. Nyström 1880, omfattar kvinnor, som försörja sig med handarbete, och har till ändamål att befrämja deras vål och skaffa [ Arbetsförl'ningarna. dem hjälp under sjukdom Ordf.: Tjerneld, Adolf Fredriks arb-iörentng, Holländareg. 16. Frlda, f. Ahlström; v. ordf.: Boströrn.. Clara, frö. Ordf.: Lindstedt, E., fru, Norr Mälarstrand 34. ken; sekret.: Alexanderson, Gerhard, direktör; S:t Matteus arb.sförenlng, Ordf.: Flygare, Han- kassaförvalt.: Troselius, Anna; f. Ingeström. ledana; fru, Stureplan 4. möter: Aurivillius, Agnes, f. Danielsson; Tamm- Jakobs och Johannes arb.sförenlng, Lästmaka- Hazelius, Anna, f. af Wetterstedt; Alexanderson, reg, 15. Ordf.: Otteraren, Valborg. fru. Märtha, f. Holmquist, Bergendal. Elsa, fröken; Katarina arb-törentng. Högbergs.g. 13. Ordf.: Ohlden, S., f. Pettersson; Malmqvist, Elin, frö- Gyberg,. Emma, fröken, 18 Ostgötag, ; v. ordf. ken; Pihlström, L., fröken; Rådberg, Jenny, frö- Landqvist, Marta, fru; sekr.:. Malmgren, M., frö- ken; Samuelsson, Anna, fröken; Remahl, L., med. ken, 7 Svedenborgsg.; kassaforvalt.:,fris, Helene, 'dr; suppleanter: Lundqvist, Ida, öfverstinna; Oldfru, 1~. öst,götag.; fru Fredholm, froken Naucler, berg, Wera, fröken; Alexandesson. Marit, f. Grafru Björklöf; suppleanter: fru KJeUI1.erg, syster pe; Rossander, Ebba, f. Perno. Tecla Ahlenius., Klara arb.störenlng, Klara O. Kyrkog. 8. Ordf.: Samson. Lisen, fru. Kungsholms arb-iörenlng, Kungsholmsg, 72 B. Ordf.: Lllienstolpe, Annie, Fröken. Maria arh-förenlna, försäljningsbod Hornsg, '21 A. Ordf.: Schuldheis, Elisabeth; fröken. Nikolai arb.-förening. Skomakareg, 30. Ordf.: Fleetwood, E., Iriherrfnna, Riddarhuset. Hedvig Eleonora och Engelhrekts arb.-förening. Bruheg. 36. Ordf.: Sundin, Anna, fröken. Oscars arh-iörenlng. Storg. 55. Ordf.: Anna. fru. l. - Broms, Brännkvrka: arb.-förening, Ordf.: Lagerhielke, R, grefvinna, Älfsjö. Styrelseledam. : kyrkoherde J. Lindskog, pastor G. Collini, pastor J. Lagerkrants, fru A. Lundqvist, fru M. Lindskog. fru M. Hinderson, fru E. Peters, fru E. Jonson. [ S:t Gertruds eller Tyska församlingens skyddsiörening. K o m m i t t e: Sterzel, G., ordförande; Dåumichen, M.. fru; Faulwasscr, E., fru: Schumburg, M. fru; Sonntag, A., fru; Sterzel, O., fru; Schönfeldt, E., fru; Schumburg, ~R., konsul; Schönfeldt, H., direktör. [3730] Tyska hjälpföreningen (Deutscher Hiilfsverein) i Stockholm af den 22 mars ~876. Mottagning: Västra 'I'rädgårdsg Onsdagar 9-10 f. m. F ö r val 't n i n g s u t s k o t t: Ordförande: Isselhorst, H. Vice ordförande: Schrnelzkopf, Wilh. Sekreterare: Meyer, Willy R. Skattmästare: Weichert,' Albert. Fattigvårdaret dr Sterzel; Vetterlein, Walter; Held, Fritz; Davidsohn, Max; Kruse, Herm. [ Statsbaneiöreningen.GÖr god!». (Adr-, Stockholms Centralstation.) Ordf.: Virgin, L, öfverdir. Föreningen Hem för arbeterskor, se [34 87]. [37 35J Vaksamhet. F örening för bekämpande af den hvita slafhandeln. Byrå: Handtverkareg. 23 At, C.; hvardagar 1-3. Ordf.: Bergman, B. O.; v. ordf.: Tamm, Maria; sekr.: Wahlström, Clara; kassa. förv.: Falk, Anna; styrelseledamöter: Höjer, Anna; von Rosen, Maria; Höjer, T. [ Föreningen»Ljusglimt».. (Byrå: Artillerig. 39t.) Stiftad nov af framlidna fröken Augusta Ludwig; har till uppgift att genom upptagande 'If medlemsafgifter, frivilliga bidrag från för föreningens syfte intresserade personer samt på al' dra lämpliga sätt åstadkomma en fond, af hvilkens räntor slältförsörfande bildade kvinnor skola kunna på 'sin ålderdom erhålla understöd, därest de styrka sig icke äga för sitt uppehälle tillräckllga medel, på det de må kunna undgå att ar-lita den allmänna fattigvården. När fonden vuxit så pass, att medel därtill finnas, skall ett och senare flera hem bildas, där pensionärerna, i stället för de årliga 'understöd,.som nu utdelas, erhålla fri bostad och vivre., Ordf.: Hagberg, Louise, fröken. Ståndiga styrelseledam.: Karlson, Svea, fru, v. ordf.; Bydgren, Gerda, fröken. öfriga styrelseledam.: Lindell, Elva, 'fröken, kassaförvalt.: Levin, Mathilda, fru; Ludwig, Mary, fröken, sekret.; Hamrin, Gurli, fru, v. sekret.; Wicander, Lilly, fru; Hirsch, Edith, fröken; Simonsson, Cecilia, fröken. Suppl.: Andersson, Ester, fröken; Bastman, Maria, v. kassaförv. Revisorer: Ostman. E., kamrer;. Richter, G., kontorschef. Vice ordf.: Gvllenhaal, L. H., frih., byrådir. [3737] Sällskapet»Hemmens Platsförmedling». öfr. medl.: Bral, E. H., förste vaktmästarc; Ordf.: Elliot, C., fru, Rådmansg. 8; kassaförv.: Eriksson, E., förste kontorsbiträde: Ferm. A.-V., Flnernan, E., fru, Kornrnendörsg. 35, Ö.; sekret.: verkstadsarhetare; Ek, O., lokomotivförare; Mo- Raab, V., friherrinna, Kommendörsg. 32. Behåll berg, G., öfverinspektor, sekreterare och kassa- nlngen af verksamheten tillfaller Sällskapets Konförvaltare. valescentkassa för tjänarinnor. ~ FINSPOI\fGS METAL'LVERKS A.-B SERIDARESANSeA~TAN

13 (37 38) Stnekhelms skyddsförening för frigilna. S t Y r e I s e: Ordförande: Hörstadius, G. W., hofrättsråd Vice ordförande och kassaförvaltare: Påhlman, A.. kanten. : Sekreterare: Ernberg, K., förste pastor å Långbolmen. Ledamöter: Hultquist, G., stadsingenjör; Salven, A., kyrkoherde; Ernberg, Anna, fru; Hildinger, A., juvelerare. Suppleanter: Wiren, A., slottspastor; Wirding, G., pastor; Wikander, Karen, fru. 5. Med fosterländskt eller socialt syfte. (Humanitära sträfvanden, folkbildning, nykterhet, förbättrade villkor.) 5. Med fosterländskt eller socialt syfte. [ Kungl. Patriotiska sällskapet, Ordförande: Bohman, H. E. M. Vice ordförande: Bhodin, H. D. G. Sekreterare: Drakenberg. S. Kamrerare: Bohman, H. H. Ledamöter: Hirsch, O.; Odelber'g, O. W.; Elliot, M.; Rohtlieb, H.; Fant, F.; HeIlström, Th.; SÖ dermark, P. G.; Almström, H. Sällskapet utdelar bl. a. medaljer för långvarig trogen 'tjänst, för långvarig gagnande verksamhet. för' förtjänster om yrkenas förkofran, för fram- stående yrkesskicklighet samt för förtjänster om trädgårdsodling, belöningar för odlingsflit. hemgifter, pensioner från Carl Fredrik Björns donationsfond till ålderstigna tjänarinnor, anslag till välgörande ändamål m. m. [37 52J Kungl. Sällskapet Pro Patrta, Direktionen. Ordförande: Rosenblad, C. L. M., öfverkammarh., gen-maler. Vice ordförande: Beeckström, E. G. M. Öft'iga ledamöter: Nordquist, N. G., sekreterare; Hyman, F. V. G., intendent; Rundqulst, C. A., ombudsman; Sandberg, G. F., kamrerare; Lindström, Gösta, direktor och öfverläkare; Bergenstierna, G.; Berg, J. E.; Sjögren, P. A.; Hallman, P. O. Sällskapet utdelar belöningar i medalj er och [etoner åt den, som vågat!if eller välfärd för frälsning af andra människors lif eller egendom; åt den, som, siäll stadd i behöfvande om ständig-.heter, med huld omvårdnad bistått eller vårdat nödlidande eller sjuka; åt dem, som eljes på s ä r d e l e s u t m ä r k t s ä t t ådagalagt medborgerliga dygder eller förtjänster, åt den, SODI I~I,]:le med trohet och beröm arbetat hos samma menigheter, verk, inrättningar, bolag, handels-, fabriks- eller handtverksidkare eller tjänat hos samma husbondefolk eller släkt eller å samma euendorn. Beräknad så väl för man som för' kvinna från hllda 15 års ålder, bestämmes tjänstetiden till minst 15 år för den mindre samt 25 år för den sti'! re belöningens erhållande. Lösen för den större medaljen utgör 40 kronor och för den mindre (jeton) 30 kronor, båda pi'i'glade i silfver. Präglade i guld utgör lösen för den större 185 kronor och för den mindre 110 kronor. [3753] Drottningens Centralkommittå, Bildad adress Kungl. Slottet. Sekr.: bankdir. Harald Lettström.. Träffas säkr. kl. 2-3 e. m. Riks 10. L,edamöter: H. M. Drottningen, H. K. H. Prins Eugen; civilministern; ärkebiskopen; öfverståthållaren; rikets Iandshöfdingar ; fru E. Broome; amiralskan L Dyrssen;.statsrådet H. Elmquist; ingenjör O. RiTsch; envoyen H. Lagercrantz; A.-B. SVENSKA METALLVERKEN, ' [ J bankdirektör H. Lettström; f. d. Iattlgvårdsln-: spektör A. Lindhlom; bankdirektör G. Magnusson; direktör S. Palme; generaldirektör F. W. Pegelow; justitierådet G. E. Sundberg och v. häradshölding M. Wallenberg. Verkstållande utskottet: Ledarn.: H. K. H. Prins Eugen; envoyen H.-Lagercrantz; generaldirektör F. W. Pegelow; amiralinnan L. Dyrssen; fru Elin Linder; direktör Sven Palme och bankdirektör Harald Lettström. som där] ämte är sekreterare.. [ Allmänna försvarsföreningen.. Adress: Löjtnant N. Bildt, Osterrnalmsg, 57, träffas säkrast hvard. 4,30-5,30 e. m. Verkställande utskott: Clason, Sam, ordf.; Herlitz, K., v. ordf.;, Bildt, Nils, sekret.; Forssner, Tom; Hallendorff, C.; Brulin, H.; Sundström, B.; Melander, R. ' [37 561»Sveriges Flotta», förening för sjövärn och sjöfart, har.till ändamål satt oberoende af hvarje partihänsyn väcka. vårda och stärka svenska folkets insikt såväl om nödvändigheten af en, stark örlogsflotta som om den stora nationella betydelsen af svenska sjöfartens och sjö handelns utveckling. Föreningen, som stiftades den 17 november lfo06, består af en centralatdelning. hufvudsakligen omfattande Stockholms stad, samt för riket I öfrigt af särskilda länsatdelningar.. ' F öreningens beskyddare och hedersordförande: H. M. Drottning Victoria. Öfverstyrelsen: generalen G. Uggla, ordf.; viceamiralen C. O. Olsen. l:ste v. ordf.; generallöjtnanten H. G. W. Wranuel, 2:dre v. ordf. och verkst. ledamot; generalmajoren V. G. Balck, ersättare för verkst. led.; grossh. I. Berghman, skattmästare: direktören J. W. Broman; grossh, G. Du Rietz; förste kammarherren W. von Eckerrnann: generaldirektören J. G. A. af Jochnick; generalkonsuln Ax. Ax:son Johnson; generalmaioren C. O. Nordensvan.. öfverstyrelsens sekreterare: majoren Richard Melander. Öfverstyrelsens expedition: Norrlandag. 8-10, 1 tr.; r. t. 1IT955, a. t Exped, öppen kl (juni-aug ). [ Sveaska kvinnoförenlngen för Iesterfandets försvar. Stiftad 1884, har insamlat kr. för Karlsborg och 133,709 kr. för Bod.en samt för den fri villiga skytterörelsen och landstormen samt upplysningsarbetet I försvarslr ågan sammanlagdt cirka 138,694 kr. Årsafg, 3, kronor för Sthlm o. 1 krona för landsorten. Ordförande: Rappe, Anna, f. Sandahl; skattm.: Sjögren, Gabriella; sekret.: Uppström, Aivva, Narvavägen 22; ledamöter: oue.: Elin, f. Lurideberg. doktorinna; Thorell, Hildegard. f. Bergendal; Elfving, Gunborg. Pettersson, Louise, öfverstinna. [37 68 al Föreningen för Stockholms fasta försvar. Västmarmag. 12; R. t ; A.t. Brunkeb, Verkställande utskott: Ramstedt, Joh, O., ordf.; Uggla, G., v. ordf.; Berencreutz, G.; Cervin, T.; skattmäst.; de Charnps, H.; Edelsvärd, F. W., sekret.; Juhlin-Dannfelt. G.; Zethelius, A. [3760 bl Föreningen för Norrlands fasta försvar. Byrå: Nor rlandsg. 8 & 101, öppen kl e. m. (juni-aug. kl f. m.).. Styr else: generalen G. Uggla, ordf.; generalmajoren C. Fallenius, v. ordf.; bankdirektören H. Gihl, kassaiörv.: bruksägaren S. Kempe: majoren. R. Melander, sekr. R. t , 20 VASAGATAN 20. Se annons ilkartong <Id.7344b.

14 [ J [37 61] Stiftelsen.Kronprinsessan Margaretas li1inneslond,. - Postadr.. t. v.: Kungl. Slottet. Styrelse: H. K. H. Kronprinsen; fröken Signe Bergman; friherrinnan Henriette Coyet; fröken Kerstin Hesselgren. fru "Signe Wessman; fröken Axianne Torstenson; bankdirektör Harald Lettström. [37 in al H. K. H. Kronprinsessans Förening lör det Iri villiga arbetet lör Iandstnrmsmäns bekl'idnad m. m. (Beklädnadsföreniugen). Byrå: Drottningg. 11; r. t , a. t Exp.-tid C e n t r a I r å d: Ordf.: H. K. H. Kronprinsen. K. M:ts ombud: Wikland, E. M.,. öfverste. Ledamöter: Palme, S.; Elmquist, H.; Löthner, 1. F.; Nilson, E. A.; Broms, A., fru; Upmark, E., fru; Boberg, N. Suppl.: Wigellus, P.;.Beronius, G.; Winkler, N., Sekr.: Werner, Ch., direktör. Kassaförv.: Löthner, J. F.,.maior, D. Föreningar och sällskap. tuarie, sekr.; Fjällbäck-Holmgren, Karin, fru, byråförest. {)friga ledam.: Bergström, K., t. f. byråchef; Björklund, G., redaktör; Br isman, S., professor; Broorne. Emilia, fru; Hesselgren, Kerstin, yrkesinspektris; Huss, E. G., byråchef; Järte, O., t. f. byråchef; von Koch, G.. H., kansliråd; Meyerson, Gerda, fröken; Whitlock, Anna, fröken; örne, A., f. d. statssekreterare. (Nytt styrelseval äger rum i april eller mai.) [37 67 bl Jordbrukarnes Riksförbund. Konstitueradt den 20 november 1915.med ändamål satt sammansluta landets jordbrukare för tillvaratailande af landsbygdens och jordbrukets ekonomiska, sociala och politiska intressen samt för befrämjande af en sund samhällsutveckling på kristen och nationell grundval». C e n t r a l s t y r e l s e: Nilsson, Johannes, godsägare, Gårdshy, Norr gårda, ordf.; Eriksson, Gust., godsäg., Stockholm, v. ord!.; Eriksson, Elof, organisationschef. Sthlm; Johansson, Nils, landtbr., Brånalt, Knäred; Larsson, Isak, landt- [3761 b] H. K. H. Kronprinsessans Beklädnads- arbetare, Sättersta; Nyberg, Uno V., godsäg., Uplör~nings lekalatdelning för Stoekholms stad (f. d. sala;' Wennerberg, P. Bison, rektor, Högalid; Stockholms kvinnors Landstormsförening.) Westman, H. A., r iksdagsm., Broby; Zetterström, (Har tillsv. ingen adr., då verksamheten ligger N., disp., Aspnäs, Ostersund. nere.) Ordförande: Broms, Anna, fru. C e n t r a l s t y r e l s e n s a r b e t s u t s k o t I: V. ordförande: af Buren, Julia, fru. Nilsson, Johannes, v. 'håradshöfd.j -godsäg., Gårds- Sekreterare: Svensson, Dagmar, aukt. revisor. by, Norruårda, ordf.; Eriksson, Gust., godsäg., v.. Kassaförvaltare: Peyron, Ellen, fröken. ordf., Sthlm; Eriksson, Elof, organisationschef, Förrådsförvaltare: Ulrich, Ellen, fröken. Sthlm; Johansson, Johan, Iandtbr., Gardarve, 'öfriga ledamöter: Cederblom, Augusta, profes- Hemse: Johansson, Nils, landtbr., Brånalt, Knäred; sorska; Milow, Cecilia, fröken; Cederblom. Elin, Nyberg, Uno V., godsäg., Upsala; Olsson,. Ernst, fil. kand.; Astrid. Rehbinder, M., friherrinna; Andersson, landtbr., Hogstad. Centralexpedition: Mästersamuelsg. 63, organisa- [37621 Färenlngen Kvinnorna och Landet. tionschef: Eriksson, Elof; förbundets sekreterare: Fören. Kvinnorna och Landet är en samman- Dur-ange, E. Rikstel , a. t Kl slutning af fosterländska kvinnor, som, oberoende Distriktsexpeditioner på skilda håll i landet. af politiska partier, enat sig om att arbeta för främjandet af landets försvar och för höiandet [ Sverilles Nationella Unlldomsförbund. af den svenska kvinnans sociala och ekonomiska Stiftadt den 16 okt. 1915; shar till ändamål att ställning. genom tal och skrift väcka och stärka den sven- Styrelse: Lamberg-Wåhlin, Anna, ordf.; Dahl, ska ungdomens fosterlandskärlek, fördjupa dess Monica; Thoresen, Märta; Roosval, Ellen; Martin, kunskaper om folk och land och skapa en ädlare Elisabeth; Wahlin, Vera'. uppfattning om individens förpliktelser och ansvar. Samt i öfr igt med de medel och på det sätt, som [ Gustal-Adolis-Iöreningen i Stockholm. ar-står en nationell ungdom, medverka till häf- Ordf.: Söderblom, N., ärkebiskop; v. ordf. Cro- dandet al vårt lands politiska själfständighet, dess neborg, O. U.; inrikes sekret.: Wedberg, C. O. R, kulturella och ekono:niska frihet>. justitieråd; utrikes sekret. o. kassaförvalt.: Ster- Byrå: Greltureg. 24 A, öppen söckend. kl zel,g. F.; Ernberg, J., regeringsråd; Hallberg, R. t. 6896, a. t H. E., e. o. hofpredikant. F ö r b u n d s s t ä m m a n [ S:t Nikolai Gille. utgöres af ombud från Iokalafdelningarna; valda: Svartmang. 16' (Pastor N. J. Welinder.) ett ombud för hvarie påbörradt 100-tal medlem- Alderm.: pastor N. J. Welinder. mar. V. ålderm.: dir. H. Axelsson. Ö f v e r s t y r e.! s e n Sekret.: poliskom. Bertil Mogren, består af 15 medlemmar valda af Förbundsstäm- Skattrn.: dir. J. Martin Eklund. man jämte en representant för hvarje distrikts- Klubbm.: dir. Gustaf Johnsson (a. t ). organisation. [3767 al Centralförbundet lör socialt arbete, (C, S. Ordf.: Fil. lic. och jur. kand. Erik Fahlbeck, A..) har till uppgift att verka för spridandet af Djursholm. social upplysning, utgör en sammanslutning af l:ste vice ordf.: Lektor Gösta Rahmn, Göteborg. socialt arbetande föreningar, anordnar föreläsnin- ö;~g~~. vice ordf.: Stationsskrifvare Th. Collini, gar i kommunala och sociala ämnen, utbildar'! för socialt arbete, upprätthåller ett socialt bibliotek V e r k s t ä II a n d e U t s k o t t e t. och en social utställning, meddelar upplysningar i Ordf.: Fil. lic. o. jur. kand. Erik Fahlbeck. olika sociala frågor. Upplysningsbyrå o. bibliotek, Sekr. o. skattrn.: kamrer G. Harald Eriksson. Lästmakarea. 6, öppna hvardagar 12-4 e. m. Den Öfriga medlemmar: Dr Gösta Rahmn, Gtbg; stasociala' utställningen, Låstmakareg. 6, öppen alla tionsskrifvare T. Collini,.Orehro: fru Brita Genhvard. 1-4 e. m. samt efter anmälan tisd, o. tele-sillen; ingenjör Arv. Hedeihis; dr Arv. Mofred. kl. 6-1 /2 9 e. m., afgiftsfritt..iander, Fiskebåckskil; löjtnant C. Ekdahl, Sthfm. S I Y r e l s e: Kjellberg, Knut, professor, ordf.;. Förbundets organ Nationell Tidskrift utkommer Rinman, E. B., redaktör, v. ordf.; Lagercrantz, G., hvarje månad. Redaktör: fil. kand. P. U. Boliubankdirektör. kassaförva1t.: Gahn, H., förste ak- i1pr FINSPONGS METALLVERKS A.-B. BERIDAREBANSGATAN

15 5. Med fosterländskt eller socialt syfte. '. [3769JNatlonella Ungdomsförbnndet i Sloek- all hjälpa sjöfolk erhålla hyra, holm. att bistå förlista och sjuka sjömän, Lokalafdelning af Sveriges Nationella Ungdomslör- att vara en föreningslänk mellan sjömännen och, hund, deras släkt och vänner i hemlantlet saml hem- Styrelse: Sekreteraren i Sveriges Industriför- sända deras hopsparade penningar», Föreninbund Aug. Hessler, ordf.; fil. kand. D. Heilborn, gen står under H.K. H. Prins Waldemars sär. v. ordf.; löjtnant C. Ekdahl, sekr.; fröken Greta skilda beskydd, hvilken jämväl är föreningens 'ord- Christiernsson, skattmäst.; löjtnant O. L. Loo- förande, och Prins Bernadotte är hedersledamot al ström; banktjänsteman G. Åstrand; kamrer G. H. f9reningen, Eriksson; fil. kand. A. Hj. Hedelins, fänrik G. Laurin, fröken G. Olbers; fotograf S. Sundberg; kapten S. O. Wijkman. Suppleanter: Bokhållare E. Hoffsten; teknolog N. GiÖbel. [3770] Svenska Flaggans Dag. Stockholm 14, Ordf.: Rosenblad, C., kommendant, frih.; v. ordf.: Leubusen, F. V. O., kammarh., frih, Verkställande utskott: Ordf.: Nyblom, K., förste regissör; v. ordf.: Wibom, T. H., kapten; sekr.: Åstrand, O., dir.; skattm.: Stangenherg, C., dir. - Ofriga ledamöter: Björklund, P.; Björklund, S.; Biörnstierna, R.; Killander, E.; Seijmer, G.; Svedelius, C.; Wassherg, C.; Wennberg, H., och Westberg, S, 15 maj-15 juni: R. T. Namnanrop: Sthlmstel ; under öfriga tider: exped.iöreständ. a. t. Osterm [37711 Nationalföreningen mot emigrationen, Föreningens ordförande: H. K. H. Prins Carl. Styrelse: f. statsrådet hofstallm. G. Tamm, ordf.: vice håradsh. E. Kinander, v. ordf.; fil. dr Adrian Molin, sekr., bankdirektör Edmond Febvrel, skattmästare; f. statsrådet Dan Broström; generaldirektören K. A. Fryxell; byråchefen G. Hu ss, bruksägaren H. Hegardt; f. riksdagsman C. ~P. Jansson; riksdagsmannen J. P. Jesperson; riksdagsmannen J. Nilsson; riksdagsmannen O. Nilsson; f. statsrådet H. von Sydow. Statens representant: godsägaren A. W. T. von Sneidern. Suppleanter: riksdagsman A. Andersson; kapten H. von Axelson; friherre Carl Beck-Friis; direktör Paul Bergholm. byråchefen Carl Broberg: kaptenen S. E. Engdahl; löjtnant,j. Folcker; ing, Albert Isakson; riksdagsmalmen Karl Magnusson. kyrkoherde Per Pehrsson; landtbr. Carl M. Peterson; pastor P. Valerius Olsson. Revisorer: kommerserådet C. Malmen; majoren O. F. K. Kuvlenstierna. Suppleanter: bankdirektör en Knut Bovin; kaptenen friherre J. Stiernstedt. Statens [37 84] Sveriges Husmodersföreningars Riksförbnnd. Storkyrkobrinken 11, II. Riksförbundets uppgift är att samla svenska kvinnor till gemensamt arbete för hem och samhälle samt att bilda en föreningslänk mellan de lokala sammanslutningar, som arbeta för samma syften. Styrelse: Agnes Ingelrnan, ordf.; Ida Norrby, v. ordf.; Anna Wicksell; Sigr id Göransson; Jenny revisorer: v. häradsh. Jacob Larsson. Ber gqvist-hansson; Lisa Landergren; Kerstin Hesselgren; Laura Näsholm; Ingrid Wickman; Eveli- [37 72] Föreningen för Svenskhetens bevarande na Wilen, i Utlandet. Suppleanter: Wilhelmina Nissen; Thora Holm; Lokalafdelning i Stockholm. Märtha Brydolf. Ordf.: Lagercrantz, H. L. F., envoye. Kassaförvaltare: Agda Wilen, V. ordf.: von Scheele, Frans, professor., Sekreterare: Gerda Fr-öberg, Lokalombud: Cristiansson, C., dep.-skrifvare; Wennerström, Th., major;. Curman, Calla, profes- [37861 Svenska federations-afdeiningen., sorska; Lidman, Carl, öfverlär.; Söderberg, Ver- Stiftad 1878 mot reglementerad prostitution. ner, fil. dr; Brcmberg, Erik Lison, amanuens; Sektion af internationella abolitionistfederationen, Uppström, Alwo, fröken. stiftad 187fi, byrå i Geneve. Omkr. 150 medl, [37741 Svenska AfdeIningen af Föreningen lör fbyrå: kmoseb~chkletorg 6 '3 f1r'k; v. ordf :f,höjer, ru, se r.: Wa rlströrn, C. rö en; kassa örv.: F A., aik, Skandinaviska sjömanshem i utländska hamnar. A., fröken. Ofriga styrelseledamöter: Lindstam,: Ordf.: viceamiral Carl Olsen, Stockholm; kas- N.; Wachtmeister, F.; fruarna Almqvist, S,; Bill- SÖl' och sekreterare: grossh. Wald, Beijer, Stock- ström, S.; Hedin, A,; Tamm, A,; Westerberg, F.; holm. Föreningens hufvudsekreterare är redaktör fröken Lindeberg. M. Aug. M. Augustsson i Kristiania. Föreningens ändamål är: 13795] Svenska freds- och skiljedomsföreningens»att skaffa sjöfolk ett enkelt, men trefligt logi centralstyrelses förvaltningsutskott, Ordf.: Dahlmed' läsrum och nvkterhetskare jämte Iärnpliga berg, G., redaktör; missionsförest.: Sundblad. samkväm - det hela hållet i kristlig anda och ton, Carl, redaktör; kassaför!-ait.: Sandstedt, Knut. ro- 'AV. IGA.TORLOGGEN Begär offert och illustrerad ~ata,iqg'~.!i N [ ) [37 75] Svenska Vägföreningen. Exp.: Gamla Brogatan 32, 3 tr., öppen söckend, kl R. l. 8520,,.a. t Ordf.: L. Reuterskiöld,.landshöfd., Nyköping; v. ordf. och tjf. skattrnäst.: H. Biörklund, f. d. landshöfdlng, Stockholm; sekr.: G, Enblom, ötverste, Stockholm. Otr iga styrelsemedl.:e.. Bratt, ing.; Fr. Enblom, öfverstelöjtn.; N. Fredriksson, undervisningsråd; E. Langborg, bankosekr.; Hi. Lundbohm, dispori.; A. Norlander,' kapten; A. Sundberg, godsäg. [ Sällskapet tiii dygdigt och troget tjänstefolks belönande.! Ordförande: von Rosen, G., grefve, Ledamöter: Dahlerus, E. G.; Strandberg, G.; von Prinzencreutz, G.; Hirsch, O.; Montgomery, J.; Dahlgren, P. J.; Hallberg, H. E.; Wallin, B. Sekreterare: Falkenberg, A. C, M., frih. [37 82] Sällskapet till uppmuntran af öm oeh sedlig modersvård. Beskyddarinna ningen. och ordförande: H. M. Drott' Vice ordförande: vakant. ledamöter i nämnden: fruarna E. Wahlund, M, Hellstenius, L. Sörensen. E. Lagerström. A. Fries, H. Ekstrand, E. Hildebrand, M.eL. Berg, A. Montelius, F, Winbergh, H, Fris, M. Landquist och A. Lötgren samt fröknarna M. Rogberg, K. Ekström, A. Liljenstolpe och E. Svedelius. Sekreterare och kamrerare: De Geer, J, J., frih., kammarh. INSTRUMENT A.-B. NAVIGATOR -STHLM'

16 [3795-il828] D. Föreningar och sällskap. teman; sekret.: Larsson, Emil, tjänsteman; re- [3810] Nordiska samfundet till bekämpande af daktör af Fredsfanan: Larsson, Emil. det vetenskapliga djurplågeriet. Ordf.: Tenow, Chr. L., generaldirektör; kassa- [37 96] 'Stoekholmskretsen af Svenska freds- och förvaltare: Roswall, A., rfksgäldskommissarle; öfskiljedomsföreningcn. Ordf.: Sandstedt, K.; sekr.: rtga styrelseledamöter: Rehn, Sophie Louise, frö- Wallerius, Leand.; Lindman, Arvid; Backhoff, ken; Kuylenstjerna, E., 'byrådirektör; Tenow, El- Svea. na, skriftställarinna; Blomqvist, Axel, öfverlär.; [11801'1De svenska djurskyddsföreningarnas een- Malmborg,,Otto, civilingenjör; Christell, A., fru, tralfdrbund, Ordf.: Tenow, Chr. L.,' generaldi- sekreterare. - Redaktör M samfundets organ rekt.; v. ordf.: Udden, Herm., Iandshöfding, skatt- "Djurens rätt": Tenow, Elna, f. Ros. mäst.: Gustafsson, K. G., ingenjör; Blomberg, J. [38 15] Fij~eningen för. Stockholms läsesalong; J.. öfverl.; Blomqvist, Axel, öfverl.; Breitholtz, F' E f df k f- Claes, auditör; Ekelund, V., folkskollärare; Ros- Ordf.: meman,., ru; v. or,o. assa orwall, Anders, rfksgäldskommissarie; Ruben. Ellen, vallare: Ulff, G., l:e marinintendent; sekreterare: fröken; Schärer von Waldheim, Max, kapten; Adde, G., l:e bibliotekarie; ledamöter: Fevrell, Stälfors, 'Harry, professor; Malmborg, Otto, ingen' V., fil. dr; Nilsson, E., fröken, föreståndarinna.. jör.. Djurskyddskonsulent..' Christell, Anna, fru.. [38 17J Sällskapet.' för nyttiga. kuns k apers sprr- '. B. Od 48 t dande, Stiftadt 1833, har f. n. c:a 1,050 medl.ofårsyrar. eng.,r.., a. t.. afg. 3 kr.) och utger Läsning för svenska folket. [3802].Svenska allmänna djurskyddsföreninllen. Ordf.: Dahlgren, E.; I skattrnäst.; Lilliesköld, E. Ordt.: Vakant; v. ordf.: Blomkvist, Axel, öfver- F.: sekret.: Holmberg. T. lärare; skattmäst.: Gustafsson. K. G., ingenjör, Brunnsg. 16; sekreterare: Dahlström, H]., profes- [3819J FolkbIldningsförbundet. Förmedlingssor, Ynglingag. 19; ledamöter: Nyqvist, J. A. W.; anstalt för folkbibliotek, vandringsbibliotek och Nystedt, S. P.; Roswall, Anders; Sandeborg, M.; populärvetenskapliga föreläsnlngar'.. Silow, C.; Sjunnesson, N. Lokal: Tegnersg. 13; Hedersordförande: H. K. H. Pr-ins: Eugen. 2 tro (11-4 e. m.), Styrelse: Kjellberg, K., ordf.; Ottelin, O.; Leche, [ Djurvän,nernas Nya Förening. CW';JB.ergk'tRt' G ;HJ;.elttstr?m t, FH., sekr.; Strömberg,.,., s a m.; Je mqvls,. Ordf.: Wahlstedt, Axel I. G., fältläkare; V. ordf.: Expedition: Norrlandsg, 17. Kl. 10"':4' (juni- Wingborg. F,. A., redaktör; andre V. ordf.: Nil- aug. 10-2). ' son, Vendla, Irut. Blomqvist, Hanna, skoltöre- [38211 Stoekholms,arbetarebiblioteksförbund. ständarinna; Breitholtz, Ida, fru; Eden, Adolf, lä- Stiftadt 1891; upprätthåller i Stockholm folkrare; skattmästare: Hasselgren. G. H., hofkam- bil-liotek med läslokaler; det för hemlån afsedda rer, Braheg, 52, 3 tr., Ö.; Hörnström. Emma, bok/örrådet utgör 35,000 band. Åtnjuter numera fröken; Johansson, Lotten, fru; Ljungberg, A. E., i kommunalt 'årsanslag 40,000 kr. 140 Iöreningar f.d. amanuens; Schwerin, Ellen von, grefvinna; med c:a 40,000 medlemmar anslutna till förbun- Wiikmark, H., teol. lic.. Sekr.: Lundström, E., det. Exped.: Barnhusgatan 141 (Folkets Hus), tel. Jungfrug. 38. Brunkeb. 453, r. t [3806\ Svenska allmänna kvinnoföreningen till Ordf.: Johansson, Edv.; bibliotekarie (till hvildjurens skydd. Ordf.: Breitholtz, Ida, fru; v. ken alla skrifvelser och meddelanden skola stäl-.ordf.: Dahlström, J. J., f. öfverlärare; och von las): Fr -. E. khlander; sekr.: Alma Tengdahl, leda- Schwerin, Ellen, grefvinna; sekr.: Martin, G.. möter: Löfgren, C.; Sundell, P. J.; Lundkvist, F.; Hofrätts- o. e. notarie; skattmäst.: Sundin, R. A., Svensson, A.; Lundberg, N.. kanslisekreterare; ledamöter: Afzelius, Ellen, fru; Cedervall, Vivi, fru; Ljungberg, Sigrid, fru; Ro- [38 22] Sveriges allmänna biblioteksförening.. berg, Magda, fröken; Segerstråle, Karin, fru; Stiftades 8 januari Utger sedan 1916 tid- Sundin. Anna, fru; Eden, A., folkskollärare; Hen- skriften Biblioteksbladet. nerberg. E., grosshandlare; Wingborg, F. A., re- Medlemsafgift.3 kr. Adr.: Handtverkareg. 3. daktör; Zethelius, O., major. Ordf.: Gr ape, A., förste bibliot.; v. ordf.: Lund- Byrå: Blasieholmsg. 3, öppen tisdagar och fre- berg, Hildur, bibliot.; sekr.: Hielmqvist, F., förste dagar 12-:1 (dock ej under tiden 1 juli-15 aug.), bibliotekskonsulent; kassör: Tynell, K., andre R. t. Norr 862. Telefonmeddelanden mottagas bibliotekskonsulent; öfriga styrelseledam.: Geijer, ock alla hvardagar Malin, lär:a; Hellmår. D., bibliot.; Hugo, Y., fil. Byråföreståndarinnar Runqvist, Vendela, fröken. kand.; Lindvall, A. F. V., adi.; Ljungberg, G. A., '[38081 Nordiska djurskyddsföreningen i Upsala Iolkskollär.; Grönblad. C,' bibliot.; Wetterberg. oeh.1 Stockholm (Djurskyddsföreningen i Stock.. G., andre bibliot.; Wåhlin, L., öfverbibl. hetml, '(Byrå: Flemingg. 20 B; a. t o. 4307, [3825] Stoekholms stads befattningshafvares r. t ) Ordf.: Wingborg,,F. A.; v. ordf.: diskussionsklubb. Bildades d. 19 dec för Åderman, K. W.; styrelsens kassör o. sekret.: att bereda medlemmarna fria boklån samt intel- Knös, R.; förvaltningsutskottets sekr.: Wingborg, lektuell utveckling genom föredrag och diskussio- Selma, fru; öfr iga styrelseledamöter: Andöhn, E.; ner. Styrelse: Holmström, C. H., tiånstem., ord- Hildebrand, H.; Molin, O. E.: Eden, A.; Wahl- förande; Bauer. C. A.; Sandahl, F. G. W., sekr.; stedt, Axel; Wiikmark, H.; Westerberg, C. R., Svensson, J. A.; Söhr, O., kassör. Suppleanter; och Sundberg, K. J. Andersson: A. G.; Florin, C. T. [:18091 Svenska Hundskyddsföreningen, [ Sällskapet för befrämjande af upplysning stiftad Ordf.: Ström, Sam, hofriittsråd; och sedlighet f Stoekholm. Ordf.: Larsson, A. G.; vice ordf. och kassaförvalt.: Ahlberg, Karl, apo- sekret.: Moden, K. A.; kassör: Anderson, A.; ledatekar-e; ledamöter: Johansson, Lotten, fru: Thy- möter.: Cedcrroth, John; Johansson, John; Lars-. selius, Gerda, fru; Hörnström. Emma, fröken; son, Wilhelm: Bengtsson, R.; Pira; A. F.; Malm, Algren. Hilding, kapten; Erickson, Helge, nota- G. E.; Fredrikson, Knut; suppl.: Sundström, V.; rie; Ljungqvist, Carl, ingenjör; suppleanter: Bil- Johnerz, Carl J Sällskapet verkar i upplysnia- Iing, M., bankdirektör; Zethrreus, Axel, försäk- gens och sedlighetens intresse samt understödjer rmgstjänsteman; Ahlberg, Anna, fru; Fagerström. sjuka och nödställda såväl inom som utom säll- Hilda, fröken. skapet.. FINSPONGS METALLVERKS A.-B BERIDAREBANSQATAN

17 5. Med fosterländskt eller socialt pyfte. l, J38 31] ~~liskapet för befrämjande af förädlande p e r m a n e n t a u t s t ä II-n i n g: Tunnalg. '19 A., ungdllmsnolen; Centralstyrelse: Ordf.: von Schee- l tr. Sthlm, C e n t r a I f ö r b u.n d e t s o r g.a n: le, F.ralls, professor;' v. ordf.: Lidman, Carl, öf- 'I'Irfinq, tidskrift för nykterhetsfrågans.studium;, verlarare; sekr.: Eden, A., lärare; kassaförv.: Redaktör: Ljunggr en, A. Quint,.Stina, fröken; Raphael,' Cecilia, fru; Wulf erona, Ebba, -Iröken; Berg, Helen, fru; Dalström, J.. J., öfverlärare. - Lokalatdelningarnas ombud: Östermalm: Engström, L., lärarinna; Kungsholmen: Eden, A., lärare; Maria: Sahlin, Cecilia, lärarinna, Gustaf Vasa; Dalströrn, J. J., öfverlär.; Adolf Fredrik: Riddersporre, C., lärare; Sofia: Nylander, Karl, lärare. [ Nykterbetsarmen. Chef: Hultman, J. A., Heger ingsg. 97'; r. t. Norr 696, a. t. 8966, sekr.; Lundkvist, G., Fridhemsg, 9 Aj kassör: Andersson, Otto, Kungsholms Villastad. Ofriga styrelsemedl. : Englund, G. A.; Andersson, G.; Karlsson, D.; Fridlund, J. A. Armen verkar för absolut nykterhet, hufvudsakligast med offentliga möten.. [3832] Svenska Folkdansens Vänner (S. F. V.). Stittad 1893, har c:a 300 med!.; (intrv-afg. 5: -, [3851] Nykterhetsfolkets i Stoekholm Centralför~ årsalg. 10: - o. 100: - för ständig). Ordf.: Ro samling.... land, A.; v. ordf.: Westerberg, S.; sekr.: Berg, Stiftad 1901, består f. n. af 80 ombud för nyk- Viv,ian; kassaförv.: Lund, G.; dansled.: Björck, S.; terhetssällskapen i Sthlm och deras Iokalafdelninmusikanf.: Waldinger, N.; klubbm.: Klockhofr, gar (nu 100) samt tidn, Blå Bandet. National" H.; Uttringefogde: Berg, J.; Uttrmgehusmor: Kur iren, Reformatorn, Templaren, Hvita Ban- Schenholm, Maria; postadr.: intendent Anders Ho- det och Verdandisten. l ombud för 100 medlemland, Engelbrektsgatan 41. mar: åsyftar praktiska åtgärder för nykterheten. Årsalgift utg, till Centr.-förs. med 5 öre pr medl. [38 34] Föreningen Bort med tobaken. af de fören. som däri representeras. Arsmöte och Ordf.: Pettersson, C. F., Ostermalmsg. 48; sekr.: styrelseval i Maj. Utg. Nykterhetsfolkets Min- Fintling. J. W., Luntrnakareg, 71; kassör: Berg- neslista», hösten hv. år. gren, G. A., Döbelnsg, 95; ledamöter: Stenström, Exped.: Bryggareg. 14, C., r. t. o. a. t A. F.; Högländer, C. P.; Sundin, J.; Ekström, Ordf.: Tveugström, Anders, amanuens i K. So-, K. J. cialstyrelsen, a; t. V ; sekr.c Björkman, Axel B. O., posttirn, exp:s adr.; kassör: Johnsson, C. [3837] För'eningen för befrämjande af sko1ung. E., inspektör, Götg, 13, 1 tr., a. t O ; domens vapenötningar, (Stiftad 1868.) Ordf.: Toll, v. ordf.: Björkman, Alexis, red.; v. sekr.: Palm- 1(. O.; v. ordf.: Juhlin, J.; kassaförvalt.: Balck, V. qvist, Lars, snickare; vice.kassör: Grevenius, An- I G.; sekr et.: Drake, G.: öfr'iga styrelseledamöter: ders; öfriga styrelseledamöter: Rathou, Emelie, Nauckhoff, J.; Sohlman, H.; Svedelius, C.; Taube, fröken; Ahne, J. F., poliskonst.; Englund, Eric, C. E.; Wassberg, A. Postadr.: Major G. Drake, fil. dr, och Steenhoff, G., med. dr, provtnslal- Oskar-Fredr-ikshoj-g ; telegr, adress: Draken, Stock- läkare. holrn, [ Nykterhetssällskapens representantlär- [3839) Sällskapet för befrämjande af skolung- samling. Ordf. och kassör: Eklund, Oskar; sekr.: domens fria lekar. Ordf.: v. Scheele, F. A.; sekr. Liunggren, Elof. Upplysningsbyrånt Iöreständare: och skattmäst.: Balck, V. G.; ledamöter: Sager, J. Björkman, A., red. Adr.: Tunnelgatan 19 B, a tro E. M.; Levin, Astley; Killander, E. [38531 Nordiska Nykterhetsmötets eentralbestr- [38 47} Svenska Sällskapet för Nykterhet och relse utgöres af en ledamot från hvartdera 'af de Folkuppfostran. det år 1837 stiftade Svenska nyk- 4 nordiska länderna Sverige, Danmark. Norge'. terhetssällskapet. Ordf.: Dahlin, J. E.; V. ordf. och Finland. För Sverige: Red. J. Byström, Stockoch skattmästare: Sandell, N.; kapitalförvaltare: holm. Almquist, V.; sekreterare och byråförestånd.: Mannström,. C. O., byrå östra järnvägsgatan 16, [38 55] International Order of Gond Templars 2 tro (I. O. G. T.). Sveriges storloge. Styrelse (verkst. rådet): Ordenstemplar (chef): Strandrnan, Ernst, [3848] Centralförbundet för nykterhetsunder- lärare, Karlstad; l:e vice chef: Norling, N. S.,. "isning, Stiftadt 1901; åtnjuter ett årligt stats- redaktör, Gefle; 2:e vice ordf.: Lind, H., landsunderstöd af 15,000 kronor. Ä n d a m å I: satt kanslist, Falun; sekr et.: Fr anzen, Oskar, byråföverka för nykterhetsundervisning bland ungdo- reståndare. Stockholm; skattrnäst.: Eklund; Osmens, S a m m a n s ä t t n i n g: Hvarje anslutet kar, direktör, Stockholm; kaplan: Danielsson, sällskap, f. n. Goodtemplar-, Templar-, National- Aron, fabrikör, Västerås; marskalk: Eklund, Vira, goodtemolar- och Verdandiordnarna samt Sveriges fru, Västerås; intendent för ungdornsefdeln.: Blåbandsförening, Hvita Bandet, Sveriges lärares Karlsson, Anders, lärare, Surte; valintendent: helnykterhetsförbund, Sveriges studerande ung- Stärner, Alfr., rådman, Köping; f. chef: Kvarndoms helnykterhetsförbund och Sv. läkarnes nyk- zelius, S. H., riksgäldsfullmäktige, Stockholm; terhetsförening, Sveriges lärares nykterhetsför- sekr. expedition: Drottninggatan 55, ö. g.l, Stockbund, Järnvägsmännens helnykterhetsförbund och holm. Ordens chefens expo Karlstad. Arkivet, 01'- Svenska kvinnors kristliga nykterhetsförbund. denstidningens (Reformatorn)' red. o. förlagsutser e n representant för hvarje påbörjadt 25,000- exped.: Drottningg, 55 ö. g.l, Stockholm -. tal med!. R e p r e s e n t a n t f ö r s a m l i n- g e n består f. n. af 21 personer, representerande [ Stockholms Distriktloge af Goodtemplar~ cirka 485,000 medlemmar. S t y re I s e: Kvarn-' orden (I, O. G. T.), Exped. och bibliotek: Tunnelg; zelius. S. H., Sundsvall, ordf.; Ekman, Carl, Stock- 19 A, 3 tr., a. t Ordf.: Fransen, Oskar, hoho, V. ordf; Ljunggren. August, Sthlm, sekr. o. byråförestånd., Drottningg. 55, I ö. g. St. t '. förbundets ledare; Dalborg, M., Sthlm: Strandman, Sekr.: Sjömark, J. A., tillskärare, Luntrnakareg, Ernst, Karlstad; Bengtsson, Elsa, Gefle; Persson, 65, 4 tro St. t. Vasa Kassör: Eriksson, A;. Mathilda, Sonstorp. C e n t r a I f ö r b u n d e t s C., boktryckare, Kungsg, 86, 4 tr. St, t I e'd a r e: Ljunggren. August. C e n t r a l b Y r å: Intendent för ungdomsverksamheten: Andersson, Tunnelg, 19 A, 1 tr., Sthlm, a. t , r.t. 8221, Gust. E., snickare, Kungsholms lådfabrik, Sthlm S.. öppen h:vard. 10~5. C e n t r a I f ö r b u n d e t s Valintendent: Glas, John, iårnvägstiänstem., Vär: A.-B. SVENSKA METALLVERKEN.20 VASAG'A""tAN 20:" Se anno~s'a kartong sld.'1344b.!

18 . -, [ ] D. Föreningar och sällskap. tan. st. t. Vär-tan 170. Studieledare: Lundberg, r met beredes sommarvistelse g r a t i s för fattiga Oskar, folkskollärare, 'I'iärhofsg, 54, 5 tro A. t. barn från hutvudstaden., G 'T O Söder S t h l m s D l s' t 1'.-1 o g e s a f.n.. '.' semesterhem Karlsro v i d Almvlk [38 57J Templars of Temperanee (Templar- Orden), Sveriges National-Tempel. Verkställande rådet (styrelse): Ordenschef:.Sävströrn, Aug., riksdagsman, Bollnäs; vice, chef: Hellberg, J., hemmansäg., Sellnäs; studieledaret. Wennerblad, Sven, folkskollär., Lund; barntempelledare: Berg, Ernst, Västerås; sekreterare: Lindblom, Johan, handl., Kilafors;.kassör: Ekman, Carl, redaktör, Stockholm; rådgilvare.. Ekman, A., handelsförestånd., Håradsbygden. - och förre chef: Ericsson, Joh., riksdagsman, Vallsta. ' Förlagsexpedition: Stockholm.. Ordenstidning: >Templaren>, exp.: Drottningg, 53, ö. g. 2 tr., Sthlrn. Stockholms distrikttempel af T e m p l a r-o r d e n: Ordf.: Ekner, J. A., Väsby; vice ordf.: Johansson, Harder, Blekingeg, 61; sekret.: Bergström, Joel, Mariehäll, Sundbyberg; kassör: Johnsson, Abbe, Vikdalen 20 A; studieledare: Karlsson, John, Höghergsgat. 52; barntempelledare: Larsson, And., Skomakareg. 13. [38,58] National-Goodtemplarorden Sveriges natlonalloge, (N. G. T. O.) Bildades 1888 i Orebro, omfattar nu 22 distr-iktloger med 474 grundloger och 18,381 medl. samt 88 ungdomstempel med 6,023 medl...jnalles 24,4U4. Om ordens llfförsäkringsförening, se [3057]. Verkställande rådet: Ordf. (chef): Fredriks-.son, L., Iolkskollärare, Vä pr Kristianstad; v. ordf. (2:e v. chef): Johansson, A. L., syssloman, Trollhättan;' sekr.: Johansson, Carl, Iörlagsförest., Orebro; skattmästare; Nyström, Karl,' kassör, Stockholm; intendent för ungdomstemplene Stein~r, Anna, folkskoll:a, Karlskrona; f. ordf. (f. chef): Olsson, C. J., bokh., Spånga. Studieledare: Elgeskog, Justus, fil. kand., rektor, Karlskoga. Ordenstidningarna Nationalkuriren o. Julefrid: red. Johansson, Carl, Orebro. Förlagschef: Johansson, Carl, Orebro. Hufvudstadskorresp.: Björkman, Axel B. O., Stockholm. Folkhögskolan 'å Vendelsberg, Mölnlycke, grundad och med statsbidrag underhållen af Nationalgodtemplarorden i Sverige, upprättades år Föreståndare: rektor Oskar Lundgren. [3859J Stockholms Dlstrtktloge af National-Good. tcmplarorden. Exped. och förlag Tomtebog. 41, 3 tro A. t. Vasa Ordf.: Lundborg, Abel L.; V. ordf.: Nyström, Gerda, fru; sekr.: Söderlund, Emanuel; f. ordf.: Lindström, Anton; ordenschefens dep.: Larsson, Anders; intendent för ungdomstemplen: Ericsson, Gustav, och studieledare: Dahlqvist, C. A. Ordens u n g d o m s v e r k s a m h e t i Sthlm omfattar' föreläsningar, skrifning, boltföririg, sång och musik m. m. för barn i 2 afd., äfvensom julkläder och skollofskolonier för de fattigaste (se nedan). Ledare: Ericsson, Gustav; lärare: Karlsson, K.,G., inspektör; lekled.: vakant. S t o ck h o l ni s D i s t r ik t log e s a f N a- t i o n a l-g o o dt e ffi p l a r o r d e n B a r n- k o lon i,,(17:de verksamhetsåret). Styrelse: Björkman, Axel B. O., ordf., Bryggareg.14, r. t. 0c a. L 12426; Olsson, C. J., sekr.; Nyström, Karl, kassör, Kl. V. Kyrkog. 3 A, rikstef.29 49, a. t ; Hjälm, Axel; Ericsson, Gustav.. S t h l m s D i s t 1'.-1o g e s a f N. G. T. O. s o m m a r he m Karlsro vid Almvik å B l i d ö (14:de verksamhetsåret). Styrelse: samrna som för barnkolonien här ofvan. Vid hem- p å B l i d ö, tillgängligt för ordensmedlemmar m. fl. mot låg afgift, från sommaren A. t [38 61 aj Sveriges Godtemplares Ungdomsförbund, (S. G. U.), postadr.: Box 331, Stoekholm, 108 atd., 5,921 mcdl. F ö r b u n d s s t y r e l s e:.ordf.: Sanden, John, Karlstad; v. ordf.: Sällkvist;. Axel, Box 331, Stockholm; sekr.: Hagberg, Yngve, Nynäshamn. rikstel. Nynäshamn 406; v. sekr.: Franzen, Oskar, Box. 331, Stockholm; kassör: Filling, Ivar Box 331, Stockholm; Jasson, Thora, 01- veru~' Månsson, John, Amiralsgatan 29, Malmö. Förbundets organ: >Unga tankars, Lidköping. Redaktör: Sällqvist, Axel, Box 331, Stockholm; expeditör: Blomqvist, Oscar M., Lidköping. S. G. U. Förlags-A.-B., Lidköping. [3861 b] Stockholms dlstr, af S. G. U. Ordf.: Gösta Jakobsson, Furug, 8, Hagalund; sekr.: Knut Uddenberg. Karlbergsvägen 83. [38 62] Sveriges blåbandsflirenings centralstyrelse. Ordf.: Byström, J.; sekr. O. kassör: Holmberg, Axel; ledamöter: Hermelin, Joseph; Ljunggren, Elol; Berglund, A. E.; Eriksson, Helmer; Pettersson. J. [38 6a] Vita Bandet. C e n t r a l s t y r e l s.e: Ordf.: Andersson, Nina, fru; sekret.: Rathou,Emilie, fröken. E x p e d i t i o n: Smålandsg. 2, 3 tro A. T R. t. N Östermalmsföreningen af Vita Bandet. Ordf.: Rathou, Emilie" fröken; sekr.: Symonds-, Ohlin, A., fröken; kassör: Wallis, Arla, professorska. E x p e d i t i o n: Smälandsj- 42, 3 tro Södra föreningen af Vita Bandet. Lokal: Kocksgatan 24. Ordf.: Psilander, Hulda, fru; sekr.: Olsson, Maria, folkskollärarinna; kassör: Johnsson, Augusta, fru. [3868J Nykterhets-Orden Verdandi (N. O. V.), Sveriges rikslo ge. Ordf.: Törnielt, J., redaktör, Västmarmag. 20, Sthlrn, r. t , a. t ; sekret.: Nyberg, J. S., Agneg. 12, a. t. Kh. 920; valledare: Eriksson, K. G" Box 747, Ludvika; ungdomsledare: Karlsson, Aug., Box 315, Enköping;.studieledare: Hedenstrand, Cårl, SÖderbärke; kassör: Forsell, Alb., Dalag. 74,. Stockholrn, a. t. V S t o c k h o l m s d i s t r i k t log e. Ordf.: Törnfelt, J., Västmarmag. 20, Sthlm; sekr.: Nyberg, J. S., Agneg. lf, a. t. an [38 7J] Svenska' Postpersonalens Helnykterhets förbund. Bildad! 1905 i Göteborg som sammanslutning af rikets postala nykterhetsföreningar. Dessa mottaga, som medlemmar, i postverkets tjänst anställda män och kvinnor, oafsedt deras tjänste- ~~, I S t y r e l s e: Ordf.: Erik Blomberg, postmästare, Göteborg 11; V. ordf.: E. Zetterlind, öfverpostiljon, Sundsvall; sekr.: O. E. Westlund, förste postiljon, Göteborg 3; v. sekr.: J. Bergström, öfverpostiljon, Malmö; kassör: 1. Blomberg, förste postiljon, Göteborg 3. ' [38 72] Postpersonalens Nykterhetsförening Stoekholm, Ordf.: Andersson, P. A., Sthl_m_3_. _ FINSPONGS METALLVERKS A.-B SIERIDARIiSANSGlATAN 17.

19 [ Stockholms Studenters Nykterhetsförbund. Ordf.: Twengstr öm, A., aktuarie, Karlbergsvägen 82: sekr.: Strandman, C.-E., med. stud., Idung. 8; kassör: Lundblad, Karl, teknolog, Uppsalag. 11. (Nytt styrelseval i januari.) 5. Med fosterländskt eller socialt syfte. [ b] [38 78JStoekholms Good-Templars första bygg, nadsldrenlng, Styrelse: Enbergh, Enoch, skräddare; Ahlström, Aug., ing.; Andersson, A., urrnakare; Schmitt, Edm., vaktrn., och Schrcuder, Frith., fabrikör. [ Sällskapet till arbetsflitens befrämjande. Beskyddarinna och ordförande: H. M. Drottningen, V. ordf.: af Ugglas, E., f. von Hermansson, grefvinna; Hammarskjöld, A., l. Hellman, fru; Blomstedt, A., f. Blomstedt, fru; Fock, Malin, frö, ken; Gadd; L, f. Benedicks, gener alska; Carleson, S., f. Sabelström, fru; Suttholl, A., f. Skogman, fru. Adjungerad ledamot: Falkenberg, L., friherrinna, f. Ekman. Sekreterare och kamrerare: Horn, A., grefve..v. ordf.t :Krantz, G. A., Sthlm l. ders; sekr.: Ståhlberg, John; kassör: Gardelach, Sekr.: Zettergren, P. A., Sthlm l. Otto; utan funktion: Ståhlberg, Lisa, fröken. V. sekr.: Lindahl, J. A., Sthlm l. S j u k- o c h b e g r a f n i n g s k a s s a n. Stif- Kassör: Lönborg. P. G., Sthlm 14. tad Ordf.: Davidson, A. L.; v. ordf.: Holm- (Nytt val i Febr.) berg. A. G.; sekr.: Kindberg..J. W.; kassör: Ohlson, Otto; femte. ledamot: Andersson, J. A. Kassörens expeditionstid: mänd., onsd. o. Iörd, kl. 6-8 e. m.; allm, tel T i o-ö r e S a f d e l n i n g e n. Stiltad För beklädnad åt fattiga barn. Ordf.: Rubenson, Abr. v. ordf.: Palmqvist, J. E.; sekr.: Kindberg, J. W.; kassaförvaltare: Morens, Selma, fröken; vice kassaförvaltare: Kindberg. Elisabet, fröken; kontrollanter: Kindberg, Maria, fru; Grune, Ellen,' fröken. Om föreningens föreläsningsverksamhet, se [ [38 90] Aktiebolaget Stoekholms arbetarehem. [38 79] Katariua tempiares byggnadsförening (Sibyllegatan 5U A & B och 52 A & B; a. t. '6 31; u. P. a., äger Ordenshuset Kocksgat. 24. Kassör: samt Frcjg. 23 och 27, Flerningg, 79, Uplandsg. Wennsten, Emil, målare. Hcnstjernasg A & B). Hirsch, Oscar, ordf.; Hirsch, Axel, sekreterare; Rossander, Wendela, fru; Lagerstedt, [ Samfundet Sve~ska Frälsnlngsarrnån. Agnes, fröken; Bergendahl. Alfred, prokurist. Nationell arrnerörelse. bildad 1905 för alt bedrifva kristligt och socialt arbete inom landet. [3S 92] Föreningen för arbetareskydd. Ordf.: May, Stvrelse: ledare: Swenson, A. Kaleb, öfverste, J., generaldirektör; v. ordf.: Palme, Sven direk- Stockholm; ordf.: Johanson, Allr., byggrn., Upsa- tör; sekr.: Furst, Th., byråehef; kassör: Ostrand, la; ledamöter: Almkvist, E. G., major, Stockholm; David, byråchef; biträdande utställningskomrnis- Anderson, A., kapten, Upsala; Hjertman, K. W., sarie: Odelstierna, E., byråchef. Utställning Birfabr., Stockholm; Lundmark, Allr., fabr., Upsa- gerjarlsgatan 32. Fritt tillträde. Öppen. sönd. la; Sundberg, W., handlande, Matlors; Moe, S., 1-3; lörd. 5-8; öfriga hvard kapten, Jönköping; Pettersson, N. E., kapten, [38931 Föreningen Egen Koja (u. p. a.), stiftad Stockholm. 1903, har till 'ändamål att bereda sina medlemmar möjlighet att förskaffa sig egna hem, helst i Stockholms omgilnlngar. Intrv-afg. 10 kr., årsalg. 2 kr. jämte minst 1 kr. i månaden. Kassör: Gross, Fredr., kamrer. Postadress: Grelgatan 53 IV. [38 9.] Samfundet för Hembygdsvård. Malrntorgsg, 10. Ordf.: Starbäck, K., lektor; sekr.: Åkerlund, J. T., arkitekt; skattmästare: Waldenström, J., advokat. [38 96] Medelklassens Riksförbund är en politiskt neutral organisation för den eko- [38831 Svenska slöjdföreningen. Ordf.: Möller, norrriska medelklassen till skydd för dess sociala C; v. ordf.: 'I'horen, Th.; kassadirekt.: Nach- och ekonomiska intressen. manson. A.; Upmark, G.; Lagerström. H.; Forss- Adress: Grelgatan 30, UI. berg, P.; Wahlman, L. L; Hjortzberg, O.; Lyth, Rikstel Allm. tel P.; Stuhelius, Th.; Tengbom, L; Hald,. E.; Gull- Styrelse: A. v. Löwenstern, ordförande; hofr > berg, E.; Wettergren. E.; Paulsson, G. (direktör); not. A. F. Ålund, vice ordförande; disp, J. A. Wästberg, C. (representant för Handarbetets vän- Collin, skattrnäst.; friherrinnan H. Djurklou, vice ner); Hu1tkrantz, A. (representant för Sveriges skattmäst.; marinintendenten av l:a gr. E. Han- Industriförbund); Anderson, G. (representant för sell, sekr.; Iörsäkringstiänstem. Åke Ehrnfelt. Handelshögskoleföreningen). [3898 al Föreningen Koloniträdgårdar i Sto ek- [38851 Föreningen Handarbetets vänner. holm. Myntg, 4, n. b. t. v.exp.-tid: 1 mars-l Birgerjarlsg, 18. Öppen Ändamål: Den dec. tisd., onsd., fred. kl. 1-3 och 6'-7 e. m., svenska textilkonstens utveckling i konstnärlig 1 dec.-l mars tisd, kl. 1-3 och 6-7 e. m. och fosterländsk riktning. Föreningens styrelse: Styrelse: frk Anna Lindhagen. ordförande A ' inten- Leiionhufvud, Märtha, fröken, ordf.; Brahe, Anna, denten T. Låftman, sekreterare; frk Anna bergsgr efvlnna; Hallin, Charlotte, fru; Reuterskiöld, son, kassaförvaltare; fru Ellen Östberg; borgar-rå- Dicken, gretvinna; Ulr-ich, Anna, fröken; Zetter- det Wictor Karlsson. ~h~i. Ellen, fru; Wästberg, Carin, fröken, verkst blodlingssällskapet Stoekholms omnejd. Myntgatan 4, n. b. t. h. [38881 Stoekholms arbetareiörening. (Teknologg. Styrelse: justitierådet P. von Seth, or df.js Iröken 5, n. b.) Stillad Ordf.: Lindvall, J. V. A.; Anna Abergsson, v. ordf. och verkställande ledav. ordf.: Winkrans, Werner; sekr.: Kindberg, J. mot; civiling. Sven Bergström, sekr.; redaktör W., och Davidson, A. L.; kassör och vice värd: Gustaf Ahlbin; fröken Margit Danielsson; kapten Gardelach, Otto; bibliotekarie: Ståhl, S.; vice funk- Sten Dehlgren; brandförman 'Adolf Edberg; herr tionär: Holmberg, A. G. Kassörens och v. värdens A. Gustafsson: civlling. Erland Hedström; arkitekt exj.editionstid: månd. o. onsd. kl e. m., tisd. Einar L:son Hudskog. och fröken Ingeborg Schatorsd. och fred. kl.6-7 e. m.; allm. tel ger. U n d e r s t ö d s f ö r e n i n g. Stiftad Koloniträdgårdarnas' För lagsaktiebolag, 4 Mynt- Ordf.: Moreus, J. vv.; v. ordf.: Grevenius, An- gatan n. b. t. h. Rikstelefon GATORLOGGEN Begär offert och illustrerad Katalog NAVI." INSTRUMENT A.-B. NAVIGATOR STHLM

20 [ '24] D. ' Föreningar 6. För vetenskapliga eller kulturella intressen. Stockholms. högskoleföl'ening. se [2202J. [39 Ouj Svenska fornminnesföreningen. Ordf.: Montelius, O.: vice ordf.: Salin, B.: sekr.: Janse, O.: kassaförv.: Eekhoff, E.: styrelseledamöter: Cederström. R.: Hammarstedt, N. E.: Roland, A.: Boosval, J.: Upmark, y. [ Svenska Vitlerhetssamfnndet., Har till uppgift att utglfva klassiska svenska förfallares verk i vetenskapligt tillfredsställande upplager. Åtnjuter statsanslag. De sedan 1910 utkommande publikationerna utdelas till medlemmarna mot resp. årsafgifter. Afgift: 10 il 15 kr. pr år eller 250 kr. en gårig för alla, Medlemsantal c:a 1,100. Nya medlemmar anmäla sig hos sekreteraren, adr, Nobelbiblioteket, Barnhusg, 18. Stvrclse: ordf., Sylwan, O., prof.; v. ordf.: Lamm, M., doc.; sekr.: Grönblad. C., blbliotek.; kassalörv.: Wijk, Hj, grosshandl.; öfriga ledamöter: Berg, R. G:son, doc.; Cederschiöld, G., prof.; Karlfeldt, E. A., Sv. Akad:s sekr.: Noreen, A.. prot.: Söderberg, V., fil. dr: Tegner. Es., prof.; Wieselgren, O., bibliotekarie; Wrangel, E., prof, [ Historiska föreningen. (Adr. Riksarkivet.) Ordf.: Clason, S.; sekret.: Höjer, T.: skattmäst.: Westrin, Th.; lcdamöter: Annerstedt, C.: Björlin, G.: Clason, S.; Eden, N.; Hallendorfi, C.: Stille, A. G. H,: Wrangel, H. (Nytt val i Mars.) [39 03J Religionsvetenskapliga Sällskapet istoek holm. [39 12] Samfundet för nordisk språkforskning. (Stiftadt den 3,1 mars 1906,) Ordf.: Malmstedt, A.: v. ordf.: Berg, Ruben G:son; Sällskapets högtidsdag är Fehr-Rydberg-dagen sekret.: Brate, E. den 21 Sept, Sammanträdena hållas Storgatan 55, i regel hvarie månad Okt.e-Mai, Riks [39 14] Svenska Humanistiska förbundet i Stock- S l'y r e l s e: holm.' Ordf.: Dr Lindskog; sekr.: Lund, Arvid, pastor: Svenska Humanistiska förbundet har till uppskattrnåst.: Rudbeck, J., Irih.; Almquist, J. A., gift att söka höja den humanistiska bildningen förste arkivarie; Indehetou, G., direktör. hos värt folk genom medel, som kunna finnas. Vet e n s k a p s n ä m n d; låm~lig~, men Iörnämligast!leno!" åstadkommande Lindskog.. H. J.,.ordt.; Ahlberg, A. v. ordf.: af f?rbattrad s.kolul1derv~smn~ I de humanistiska Gör ansson, N. J.: Harnmarstedt, N. E.:' Lindberg,,l".roa,!:nena, foret:adesvls.dar denna. undervis- O. E.: LindIllom, C. J.; Pfannenstill, G. M.; rung jämte an,~ra amnen omfattar klassisk filclogi. Roosval, J.: Salin, B.; Segerstedt, T.; Söder- Styrelse: Hjärne, H., f. prof., ordf.; Bergstedt, blom, N.; Wahlström, L. H., lektor,_v. ordf.;.staalf: E., lektor: Johansson, A. A. E., läroverksråd; Bagge, Peter, f. d. rektor: [3904J Samfundet S:t Erik. Verkar för bevarandet af Stockholms minnesmärken samt för tillgodoseendet af historiska och konstnärliga kral vid hufvudstadens omdaning och utveckling. Styrelse: prof, W.. Leche, ordf.; kanslirådet A. Lindhagen, v. ordl.; hofintend. Gustaf Lindgren: arkivarien Joh, Flodmark; arkitekten Per O. Hallman; dr Otto Janse; dr G. Upmark, sekr. o. kassaförv. [39 05] Svenska Naturskyddsföreningen. Stockholm 14. Beskyddarinna: H. M. Drottningen. Förste hedersledamot: Prins Eugen. Stvrelse: Sernander,' Rutger, professor, ordf.; Starhäck, Karl, fungerande vice or df.; Högdahl. Thor, skriftställ., sekr., adr. Dalag. 74 B, 4 tr.; Behrn, Alarik, intendent, skattmäst., adr, Skansen: Forsslund, Karl-Erik, författare: Grönberg. Gösta,.docent; Hesselman, Henr., professor: Kempe, Carl, löjtnant: Klemming, Wilh., arkitekt; Lindhagen. Alb. kansliråd: Munthe, Henr.; professor: Nordström, Karl, -konstnär. (Tvä platser i styrelsen vakanta.) och sällskap. \ [ Personhistoriska samfundet. (Adr.: Kungl. biblioteket.) Stiftadt 1876 för främjande af genealogisk, biograllsk och heraldisk forskning: utger dels shandlingar», dels sedan 1898 Personhistorisk tidskrift (4 häft. årl.), Arsafgift 15 kr.. Ordf.: Almquist, J. A., förste arkivarie: sekr.: Hildebrand, S.. t. f. andre bibliotekarie: skattmäst.: Indelletou, G., direktör;' Lewenhaupt, Adam, greive, hoimarskalk; Tunberg, S., professor.. \ ' [39 07] Sveriges Teaterhistoriska Samfund har till syfte att tillvarataga våra teaterhistoriska minnen. Sammankomsterna hållas ä K. Teatern. Ordf:: vakant: sekr.; t. f. E. Petterson: kassaförv.: Petterson, E.: öfr'iga ledamöter; Erdmann, N.; Flodmark, J.: Personne, N.: Nordensvan, G.: suj.pleanter: Wieselgren, O.: Ståhl, A. ' [39 OSl Svenska Numismatiska föreningen. Stiftad 1873, utger Numismatiska meddelanden. Ordf.: fältläkare Axel-Wahlstedt: sekr.: grossh, Carl Lundström; kassatörvalt.: grossh. C. Holmberg: öfrilla ledamöter: grossh, I..Berghman: med. lic, Conrad Sundell. [39 U9) Kungl. samfnndet för utgnvande af bandskrilter rörande Skandinaviens historia. (Adr. Riksarkivet.) Ordf.: Thulin, G.: sekr.: Boäthius, B.: skattmäst.: Almquist, J. A. [39 10] Svenska fornskriltsällskapet. (Adr.: Kungl. biblioteket, Hurnlegården.) Ordf.: Collijn, L: sekret. och skattmästare: Geete, R.: öfriga styrelseledamöter: Söderwall, K. F.; Haverman. E.; v. Friesen, O. Holmberg, Arne, 2:dre bibliot., Kungl. Biblioteket, sekr.; Nilsson, A. E., läroverksadjunkt, Dalag. 30, 3 tr., skattm. [ Nyfilologiska 'säll~kapet I Stockholm. Ordf.: Svedelius, C.: sekret.: Larsson, L: öfriga styrelseledam.: Munthe, Å. W:son; Nordfelt, A. [39 IS] Rättstavningssällskapets Stockholmskrets. Ordf.: Brate, E.: sekret.: Fogelberg, P. A.: kassa- Iörvalt.: Vessberg, G. V. [39 22) Förbundet för et! Internationellt handelsspråk (F. L H.). Stiftat 14 sept Styrelse:.../ dir. G. Wahlund. Gefle; major G. Wennerström: " kontorschef L. Tell. Sekretariat: Pr ästgårdsg. 42, 3 tr., se. [39231 Stoekholms Världsspråksförening.. Ordf.: Bäckström, T. V., hanktjm., Götg. 71, IV; upplysningsbyrå: P. Ahlberg, red. af.mondo>, Surbrunnsg. 37, a. t [39 24] Svenska Ido-Förbundet. Ordf.: Liljedahl, Sten, tandläk.: sekr.: Ahlberg, P., red. af Mondo, FINSPONSS META,LLVERKS A.~B. I 'l' f$eridarlisa1v8$a'taiti17_ _-.---

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2013-10-22 14:52:32 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 1998-01-02-2013-10-22 Kultur: (inget) 1 1 36-37 1 Bergström, Gustav Bergström Edit Bergström Gustav 1 4 32 1 Pettersson, Georg

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare Häverö kvarter I 1 Inspektor Joh Almquist famgrav 5 Prosten Johan Gustaf Höjer Gustafva Sofia Nobelius J G Höjer 1887 6 Prosten P E Frisk sonen A E Frisk P E Frisk

Läs mer

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009 Sida 1 av 6 Ordförande: 1910-1911 Lektor Karl Starbäck Gävle 1911-1920 Kyrkoherde B G Jonzon Ljusdal 1920-1922 Direktör V Tham Söderhamn 1922-1926 Disponent Erik Lindström Bollnäs 1926-1927 Bankdirektör

Läs mer

Gravar utan gravrättsinnehavare.

Gravar utan gravrättsinnehavare. Gravar utan gravrättsinnehavare. Gravrätt. 1 1 26b Gravsatta Jönsson, Gunvor Anna S 1 1 36-37 Bergström, Gustav Bergström, Edit 1 10 12-12a Andersson, GERDA Olivia Andersson, KARL Johan 1 10 32-32a Jansson

Läs mer

Gården nr Källa AI:10a Sid 54

Gården nr Källa AI:10a Sid 54 Gården nr 45 1782-1791 Källa AI:6a Sid 48 Mäst. Joh. Gustaf Lom f 1752 Jonas Forsberg f 1730. Död Hustr Cherstin Andersdr f 1736 Son. Jonas f 1773 Änk. Christina Hagman f 1703. Död Änk. Maja Lindström

Läs mer

Regenter under personers livstid

Regenter under personers livstid Regenter under personers livstid Arneson Anders Tillträdde Gustav III Holstein Gottorpska ätten 1771-02-12 1792-03-25 Andersdotter Maria Gustav III Holstein Gottorpska ätten 1771-02-12 1792-03-25 Olsson

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Resultatlista Herrar 9

Resultatlista Herrar 9 A-final 20:48 119 1 August Lilja Matfors SK 1 117 2 Alfred Johansson Selånger SOK 3 115 3 Markus Engberg Matfors SK 2 122 4 Oscar Wikander Alnö SK 6 B-final 20:22 122 1 Oscar Wikander Alnö SK 6 121 2 Emil

Läs mer

6-skidan - deltävling 5 PRELIMINÄR STARTLISTA

6-skidan - deltävling 5 PRELIMINÄR STARTLISTA tid Knatte mix Intervallstart fri stil 600m 1 18:30:00 2 18:30:15 3 18:30:30 4 18:30:45 5 18:31:00 6 18:31:15 7 18:31:30 8 18:31:45 9 18:32:00 10 ÖSTBLOM Lisa 18:32:15 11 JONSSON Oliver 18:32:30 12 ÅSBERG

Läs mer

Regenter under personers livstid

Regenter under personers livstid Regenter under personers livstid Tillträdde Rosengren Carl Magnus Östergötlands län, S:t Kars 1795-02-0 Död: --- Gustaf IV Adolf Holstein Gottorpska ätten 1792-03-29 1809-03-13 Olsdotter Anna Malmöhus

Läs mer

Fortsättning sid 271. Gården nr Källa AI:24a Sid 271

Fortsättning sid 271. Gården nr Källa AI:24a Sid 271 Gården nr 106 1886-1890 Källa AI:24a Sid 217 Kling, Fred. Henning, Fabriksidkare f 1861 6/9 Blomberg, Hilda Catharina, Hustru f 1858 17/1 Johan Arthur, Tvilling Son f 1884 19/5 Carl Thure, Tvilling Son

Läs mer

Startlista DM Lång Norrbotten Sida

Startlista DM Lång Norrbotten Sida Startlista DM Lång Norrbotten Sida 2 H21 11270 meter 7 anmälda 1 434 131548 Mats Luspa IFK Kiruna 12:00 435 488189 Anders Bennitz OK Renen 12:03 436 80943 Peter Westin Vittjärvs IK 12:06 437 73813 Erik

Läs mer

Sollefteå Ski Marathon PRELIMINÄR STARTLISTA

Sollefteå Ski Marathon PRELIMINÄR STARTLISTA 2017-02-19 Sollefteå Ski Marathon H 19-20 Masstart klassisk stil 2 x 4 km 1 2 H 17-18 Masstart klassisk stil 2 x 4 km 3 4 D 19-20 Masstart klassisk stil 2 x 4 km 5 6 D 17-18 Masstart klassisk stil 2 x

Läs mer

Startlista KRETSTÄVLING I ÄLVDALEN. Sida HERRAR 0-6 ÅR DAMER 0-6 ÅR

Startlista KRETSTÄVLING I ÄLVDALEN. Sida HERRAR 0-6 ÅR DAMER 0-6 ÅR 1 HERRAR 0-6 ÅR 400 M 201 18:00:00. 202 18:00:00. 203 18:00:00. 204 18:00:00. 205 18:00:00. 206 18:00:00 JACOB LARSSON 207 18:00:00 TORE JOHANSSON 208 18:00:00 ALEXANDER ANDERSSON 209 18:00:00 LINUS SJÖDÉN

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Resultatlista 6-skidan Stensätra 20/1 2016

Resultatlista 6-skidan Stensätra 20/1 2016 Knattemix 800 m Startnr Namn Klubb Starttid Mål Sluttid 21 Casper Sundström Högbo GIF 18:30:00 Deltagit 22 Elmer Sundin Högbo GIF 18:30:00 Deltagit 23 Signe Partanen Högbo GIF 18:30:30 Deltagit 24 Love

Läs mer

Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården

Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården 1 A 1 14 Fager Lovisa 1 A 1 15-17 Aronsson Agnes, Alda, Oscar W 1 A 2 nr.1-3 Wiberg Bertil, Viktor, Fanny, Fredrik 1 A 2 15-16 Nilsdotter,

Läs mer

D M Nummer Starttid Namn Klubb H M Nummer Starttid Namn Klubb D M Nummer Starttid Namn Klubb

D M Nummer Starttid Namn Klubb H M Nummer Starttid Namn Klubb D M Nummer Starttid Namn Klubb D0-6 500M 1 12:00 FORSBERG Ellen SK Skogarna 2 12:00 NILSSON Stina Älgå SK 3 12:00 ERIKSSON Malin SK Skogarna 4 12:00 ÖMAN Filippa Älgå SK 5 12:00 KARLSSON Emma SK Skogarna 6 12:00 PALM Matilda SK Skogarna

Läs mer

DM-JDM Småland OFFICIELL STARTLISTA

DM-JDM Småland OFFICIELL STARTLISTA 2011-01-23 DM-JDM Småland tid D 8 Intervallstart klassisk stil 1,3 km 1 SJÖBERG Emma 10:00:00 2 DJURSTEDT Agnes 10:00:30 3 OLIN Emma 10:01:00 H 8 Intervallstart klassisk stil 1,3 km 6 HULT Simon 10:02:30

Läs mer

MÄN 200 M lördag Vind - 0,36 1 Erik Grahn -89 Riviera Friidrott 25,35 2 Andreas Berglund -72 Luleå Friidrott 25,64

MÄN 200 M lördag Vind - 0,36 1 Erik Grahn -89 Riviera Friidrott 25,35 2 Andreas Berglund -72 Luleå Friidrott 25,64 MÄN 100 M söndag Vind + 1,55 1 Erik Grahn -89 Riviera Friidrott 12,17 2 Peter Svedlund -90 Haparanda SKT 12,38 3 Erik Johansson -90 Luleå Friidrott 12,56 4 Roger Westin -64 Haparanda SKT 13,06 MÄN 200

Läs mer

100002.272.19600, [Stockholm] _SCB Stockholms Stad, C.SCB, Födde, 1939-1939, 0-0, Bild 196 av 421

100002.272.19600, [Stockholm] _SCB Stockholms Stad, C.SCB, Födde, 1939-1939, 0-0, Bild 196 av 421 Källor 100002.272.19600, [Stockholm] _SCB Stockholms Stad, C.SCB, Födde, 1939-1939, 0-0, Bild 196 av 421 Berit Margareta Lilja. Född 1939-09-10 Stockholm stad, Katarina. Begravd 1966-05-21 Norrköpings

Läs mer

Hedjakten

Hedjakten Hedjakten 2011-10-16 DH-12 1 Måns Persson Carolin Gradin 2 Irmalinn Nilsson Maja Tenghagen 3 Brian Ahlm Fabian Andersson 36.52 44.00 57.25 DH-14 1 Erik Barr Zeilon Adam Segerslätt 2 Ebba Söderlund Sofie

Läs mer

Graningerundan OFFICIELL STARTLISTA

Graningerundan OFFICIELL STARTLISTA 2015-01-17 Graningerundan tid H 10 Intervallstart klassisk stil 1.5 KM 1 11:00:00 2 11:00:30 3 PETTERSSON Linus 11:01:00 4 OLSSON Viking 11:01:30 5 TINGELÖF Axel 11:02:00 6 ELIASSON Charlie 11:02:30 7

Läs mer

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10)

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10) Sid 1(10) År Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot 1921 Ivar Persson Bertil Nordlander Otto Persson Conrad Hultberg Erik Lutterman Folke Linnman Albert Nilsson 1922 Ivar Persson Bertil

Läs mer

DM och Vretalopppet OFFICIELLA RESULTAT

DM och Vretalopppet OFFICIELLA RESULTAT 2015-01-31 DM och Vretalopppet Knatte mix Intervallstart klassisk stil 500 m 5 ANDERSSON Ariel Berntsson 3 DAHLBERG Ebba 4 FRANSSON Isabell D 7-8 Intervallstart klassisk stil 1 km 20 ANDERSSON Natasha

Läs mer

66 SKRÅMSTA Håbo-Tibble - Upplands Regemente till fot - Sigtuna Kompani nr 8 - Nr 816

66 SKRÅMSTA Håbo-Tibble - Upplands Regemente till fot - Sigtuna Kompani nr 8 - Nr 816 66 SKRÅMSTA Håbo-Tibble - Upplands Regemente till fot - Sigtuna Kompani nr 8 - Nr 816 1700 talet låg torpet vid West-Tibble 1833 Löfhagen sista var i Kevan det finns kvar 2012 Gun Björkman Ur Håtuna Husförhörslängder

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

Final Gevär Liggande Klass 15 Final Gevär Liggande Klass 17

Final Gevär Liggande Klass 15 Final Gevär Liggande Klass 17 RESULTAT Final Gevär Liggande Klass 15 1 Victor Isaksson Los/LOS (GÄ) 196 50 50 296 2 Oscar Klemmedsson Slättäng/Kristianstad (SK) 198 49 47 294 3 Rasmus Barrsten Los/LOS (GÄ) 194 49 50 293 4 Anna Eklöf

Läs mer

Föreningsprodukter Cup OFFICIELLA RESULTAT

Föreningsprodukter Cup OFFICIELLA RESULTAT D U10 1 4 LISA Lindberg Arboga Alpina 22.79 23.41 46.20 2 10 LEIA Sandberg 23.32 23.83 47.15 0.95 3 90 ALICE Fjällryd Örebro SLF 24.87 24.68 49.55 3.35 4 3 VILMA Ahlström 25.72 25.25 50.97 4.77 5 8 WILMA

Läs mer

Västerbottens Skyttesportförbunds Hemmabanetävling Luftgevär 10 m Resultat

Västerbottens Skyttesportförbunds Hemmabanetävling Luftgevär 10 m Resultat Västerbottens Skyttesportförbunds Hemmabanetävling Luftgevär 10 m 2016 2017 Resultat November 2016 L 7, 20 skott sittande med stöd 1 Jonathan Ebbhagen Ramselefors 197 194 2 Adam Tiburzi Drängsmark 155

Läs mer

Ordförande Gustav Lindstedt 14 Edvard Strömvall 8,5. Sekreterare Oscar Bergkvist 3 G Thomasson 10 Didrik Nissén 5

Ordförande Gustav Lindstedt 14 Edvard Strömvall 8,5. Sekreterare Oscar Bergkvist 3 G Thomasson 10 Didrik Nissén 5 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 Ordförande Gustav Lindstedt 14 Edvard Strömvall 8,5 Sekreterare Oscar Bergkvist 3 G Thomasson 10 Didrik Nissén 5 Skattmästare

Läs mer

Resultatlista Lilla VM-final 2009 Tid: 17:43 Sida 1

Resultatlista Lilla VM-final 2009 Tid: 17:43 Sida 1 Herrar 5 år Damer 5 år Herrar 6 år Damer 6 år Herrar 7 år Damer 7 år Herrar 8 år 1 Mogli Ljungberg Sunne SLF 3 Hugo Eriksson IK Fryken 4 Felix Burell Sunne SLF 5 Daniel Nykvist Sunne SLF 6 Lova Mithander

Läs mer

= Josefina Vilhelmina Jansdotter f Korsbro Gottröra (AB) d Oxhalsö Blidö (AB) g Ljusterö (AB)

= Josefina Vilhelmina Jansdotter f Korsbro Gottröra (AB) d Oxhalsö Blidö (AB) g Ljusterö (AB) 1:1 Utskrivet med Holger8 2015-07-03 August Skog f. 1841-02-17 Söderöra d. 1910-03-01 Båtsman No 20 (Familj 1) = Josefina Vilhelmina Jansdotter f. 1844-06-25 Korsbro Gottröra (AB) d. 1928-04-30 g. 1865-10-22

Läs mer

Husumskidan PRELIMINÄR STARTLISTA

Husumskidan PRELIMINÄR STARTLISTA tid H 0-6 Intervallstart klassisk stil 400 m 1 11:00:00 2 11:00:30 3 11:01:00 4 11:01:30 5 11:02:00 6 11:02:30 7 11:03:00 8 11:03:30 9 WALLENIUS Nils 11:03:30 10 NYBERG Vilhelm Banafjäls 11:04:00 11 NILSSON

Läs mer

19, 20, 21, Hjalmar Lundin

19, 20, 21, Hjalmar Lundin 3 2017-01-17 tis Alicia Hörnberg 0660-77344 Emma Holma 070-897 68 99 Hanna Hultén 0730-261262 0660-433810 2017-01-18 ons Hans Jørgen Skogheim 0709740 Julius Sondell 070-2123028 Anders Sondell 066033 070-3192379

Läs mer

Sida 1. Tabell 1

Sida 1. Tabell 1 2011-04-15 Sida 1 Tabell 1 Jonas Anders Kjellberg. Född 1788. Död 1877 i Tådene (R). Gift med Amalia Tranchell. Född 1804. Död 1888 i Tådene (R). Jonas Henrik Reinhold "John" Kjellberg. Född 1823 i Göteborg.

Läs mer

Deltagarlista Minipiruetten fredagen den 17 och söndagen den 19 januari 2014 Juniorer C damer Karin Berggren Partille KK

Deltagarlista Minipiruetten fredagen den 17 och söndagen den 19 januari 2014 Juniorer C damer Karin Berggren Partille KK Deltagarlista Minipiruetten fredagen den 17 och söndagen den 19 januari 2014 Juniorer C damer Karin Berggren Matilda Sezkir Emma Larsson Sofia Månsson Klara Laurell Nathalie Isaksson Lerum KK Minorer A

Läs mer

Sven Kinnander. Tabell 3 (generation 2) (Från Tabell 2, s 1)

Sven Kinnander. Tabell 3 (generation 2) (Från Tabell 2, s 1) Sven Kinnander Tabell 1 Sven Andersson Kinnander. Bonde i Bäckgården, Fullösa. Född 4 sep 1767 i Forshem, (R). Död 1821 i Fullösa (R) (IvarNyberg/disbyt). Gift 1798 (IvarNyberg/disbyt) med Elin Larsdotter.

Läs mer

Mudrace OFFICIELLA RESULTAT

Mudrace OFFICIELLA RESULTAT 2015-06-10 Man Löpning 1 83 SÖDERGREN Anders Trångsviken IF 25:50.6 0.0 2 25 OLSSON-BAD Olle Hallkutarna 25:55.7 5.1 3 81 KRISTIANSSON Martin Trångsvikens IF 26:01.1 10.5 4 75 KARDIN Oskar Sportsgym SportsClub

Läs mer

Klassresultatlista DM lång Sida

Klassresultatlista DM lång Sida Klassresultatlista DM lång Sida 1 D10 2380 meter 5 anmälda 1 Emilia Eriksson Robertsfors IK 16:59 0:00 2 Magdalena Nilsson Högåkers OK 17:56 0:57 3 Ida Georgsson Vännäs OK 22:11 5:12 4 Kristina Fridman

Läs mer

Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008

Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008 1 av 5 2011-06-10 21:35 Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008 Bricka Namn Klubb Start H75 (6) 262949 Sven-Erik Lundgren Umeå OK 12:20:00 262236 Ivan Norsten

Läs mer

ALGUTSRUMS IF, styrelser

ALGUTSRUMS IF, styrelser ALGUTSRUMS IF, styrelser år ordförande sekreterare kassör Övriga i styrelsen 1925 Nils Falk Gustaf Falk Arthur Olofsson, Arvid Gustavsson 1926 Arthur Olofsson 1927 Arthur Olofsson 1928 Bertil Ljungström

Läs mer

Råda Västra kyrkogård Gravplats Namn

Råda Västra kyrkogård Gravplats Namn Råda Västra kyrkogård Gravplats Namn RÅV A 29 Jansson Torsten V. RÅV A 30 Jansson F. Oskar RÅV A 35, 36 Johansson Selma K S Johansson Sven Johan RÅV A 39, 40 Larsson Sofia Larsson Johannes RÅV A 43, 44

Läs mer

Kalle Anka Distriktsfinal OFFICIELLA RESULTAT

Kalle Anka Distriktsfinal OFFICIELLA RESULTAT 2013-02-09 Kalle Anka Distriktsfinal D 0-8 Masstart fri stil 7 AXELSSON PERSSON Alvina Hybo AIK 3 ERIKSSON Clara Njutångers IF 10 FORSBERG Saga Hybo AIK 4 GRADIN Ida Stöde IF 15 HUGG Sofia Näsvikens IK

Läs mer

Onsdag 16/3 Student Teoretiker Bibliotekarie Fråga Rum Betyg Carlsson, Magdalena

Onsdag 16/3 Student Teoretiker Bibliotekarie Fråga Rum Betyg Carlsson, Magdalena Onsdag 16/3 Student Teoretiker Bibliotekarie Fråga Rum Betyg 13.00-13.25 Carlsson, Magdalena Olle Stendahl Magdalena Öström 125 Hjärnkontoret 13.30-13.55 Eriksson, Sara Olle Stendahl Magdalena Öström 123

Läs mer

DM Fristil OFFICIELL STARTLISTA

DM Fristil OFFICIELL STARTLISTA 2009-01-17 DM Fristil H/D 8 Masstart fri stil 0.7 km 1 ERNEBORN Olle 10:45:00 2 BACKLUND Erik 10:45:00 3 JÄRSENHOLT Felicia 10:45:00 D 9-10 år Intervallstart fri stil 1,5 km 21 11:00:00 22 11:00:30 23

Läs mer

Årsbästa inomhus 2012 Herrar

Årsbästa inomhus 2012 Herrar Årsbästa inomhus 2012 Herrar Statistiken sammanställd av Yngve Nilsson på resultat gjorda inomhus vintern 2011/2012 60 m 6.79 O Dain Rose -92 IFK Umeå Malmö 28.1 7.09 André Brännström -87 Skellefteå AIK

Läs mer

Helgjourlista Våren 2017

Helgjourlista Våren 2017 Helgjourlista Våren 2017 Datum Handledare 7 jan Matilda Thomsson Malin, Lovisa, Alice Thozander Cecilia Jansson Linn Sellner Mira Nilsson 8 Anna Grimborg Maja Eklund Lina Rehnberg Josephine Hofmeyer 14

Läs mer

HEAT 2 1 Sophie Säwe Kils AIK 10,3 2 Tindra Pettersson Karlskoga FIF 10,9 3 Elin Pettersson Karlskoga FIF 11,3 4 Ida Lithner Säffle FIK 11,4

HEAT 2 1 Sophie Säwe Kils AIK 10,3 2 Tindra Pettersson Karlskoga FIF 10,9 3 Elin Pettersson Karlskoga FIF 11,3 4 Ida Lithner Säffle FIK 11,4 F8 60 m FINAL 1 Wynja Magnusdotter IK Viking Friidrott 10,8 2 Irma Andersson Jäger IK Viking Friidrott 10,9 3 Ida Johansson IK Viking Friidrott 11,0 4 Edvina Norberg Ransäters AIS 11,2 5 Tindra Skoglund

Läs mer

Roslagsmästerskap stafett, Startlista

Roslagsmästerskap stafett, Startlista Sida 1 av 10 Roslagsmästerskap stafett, Startlista D12 4 anmälda 18:00:00 61 Vakant Lag 1 62 Vakant Lag 2 63 OK Linné 1 Sandra Boström 234884 2A Agnes Jonsson 209645 2B Erika Jonsson 243594 3 Maria Jansson

Läs mer

Röbäcksspelen OFFICIELL STARTLISTA

Röbäcksspelen OFFICIELL STARTLISTA 2016-02-06 Röbäcksspelen Knatte mix - 600m Intervallstart klassisk stil 0.6 km 1 LINDBERG Axel 11:00:00 2 FORSGREN Valdemar 11:00:15 3 ISAKSSON Malte 11:00:30 4 HENRIKSSON Olle 11:00:45 5 VIKBERG Vilhelm

Läs mer

Sommarro Nr Källa AIIa:1 Sid 329 Sommarro Nr Källa AIIa:1 Sid 330 Sommarro Nr Källa AIIa:2 Sid 524

Sommarro Nr Källa AIIa:1 Sid 329 Sommarro Nr Källa AIIa:1 Sid 330 Sommarro Nr Källa AIIa:2 Sid 524 Sommarro Nr 1 1896-1899 Källa AIIa:1 Sid 329 Silfverbrand, Gustaf Albrecht, Bokhållare f 1871 2/11 Nyman, Hilda Vilhelmina Elisabet, Hustru f 1871 25/11 Greta Elisabet, Dotter f 1899 28/4 Bäcker, Josef

Läs mer

Katalog Alla personer

Katalog Alla personer Katalog Alla personer Förnamn Efternamn Datum Plats Datum död Plats död Far Mor Abram Fahlen 1879-06-04 Dal, Västernorrlands Olof Fahlen Alma Chrstina 1871-03-06 Stora Tuna, Kopparbergs 1947-12-26 Stora

Läs mer

Landsbroloppet OFFICIELL STARTLISTA

Landsbroloppet OFFICIELL STARTLISTA 2014-01-18 Landsbroloppet Knatte mix Intervallstart klassisk stil 0,8 km 201 11:00:00 202 11:00:30 203 HANSSON Rut 11:01:00 204 GRAHN Noah 11:01:30 205 PETERSSON Hugo 11:02:00 206 LING Emil 11:02:30 207

Läs mer

Städa på stan Schema 2015

Städa på stan Schema 2015 Lagen 2014-04-03--05 2014-04-05-06 2014-04-11--12 2014-04-18--19 Ellen Bränd 072-7328583 Lisa Lindberg 073-8326337 Veronica Rönngren tfn: 073 8024035 Madeleine Szalay tfn: 073 9671101 Veronica Rönngren

Läs mer

DM-UDM Fristil OFFICIELLA RESULTAT

DM-UDM Fristil OFFICIELLA RESULTAT 2014-02-01 DM-UDM Fristil Knatte mix Intervallstart fri stil 1 CLAESSON Alftred 7 FRIDELL Linus Forserums SOK 10 FRYKFELDT Felix IK Hakarpspojkarna 4 GEORGSSON Albin 11 GEORGSSON Karl 5 HANSSON Rut Landsbro

Läs mer

D. Föreningar och sällskap.

D. Föreningar och sällskap. [3571-3579J D. Föreningar och sällskap. D. Föreningar och sällskap. l. Religiösa (kristliga) '" [3571-3612J 2. Till hjälp åt barn och värnlösa [3616-3640~ 3. T~ll st.~.df~r sjuk.~ eller v~nlott::de [3645-36,96

Läs mer

Eskilstuna Kanal 1861-1865 Källa AI:19a Sid 218

Eskilstuna Kanal 1861-1865 Källa AI:19a Sid 218 Eskilstuna Kanal 1856-1860 Källa AI:18a Bild 224 Larsson, Johan, Stenhuggare f 1817 3/10. Död 1859 25/1 Pehrsdr, Christina, Enka f 1821 5/3 Jansson, Carl Eric, Murare f 1827 3/5 Holmberg, Fredrica Wilhelmina,

Läs mer

, ----- \ THULE. Skandinaviens Största Lifförsäkringsbolag: .1. Religiösa (kristliga). E.~r., ~~unnsnäs, Ulricehamn; ~~n~.an, J.,

, ----- \ THULE. Skandinaviens Största Lifförsäkringsbolag: .1. Religiösa (kristliga). E.~r., ~~unnsnäs, Ulricehamn; ~~n~.an, J., [3571-3579J 'D. Föreningar och sällskap. \ - D.Föreningar och sällskap. 1. Religiösa (kristliga) '. 2. Till hjälp åt barn och värnlösa : [3571-36 12] [3616-3640i 3. Till stöd för sjukaeller vanlottade

Läs mer

DM Fri stil OFFICIELLA RESULTAT

DM Fri stil OFFICIELLA RESULTAT 2011-01-15 DM Fri stil D -8 Intervallstart klassisk stil 1 12 FOGELSTRÖM Emma - H -8 Intervallstart klassisk stil 1 13 SKÖLD Loke - 2 14 ÖSTERMAN Isak - 3 15 BORELL Lucas IK Rex - D 9-10 Intervallstart

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

Klass H 8 200 m + Tek Pl. Namn Klubb 1 Tobias Karlsson Norrfjärdens IF 2 Johannes Hortlund Älvsby IF Skidor 3 Axel Sjölund Älvsby IF Skidor 4 Filip

Klass H 8 200 m + Tek Pl. Namn Klubb 1 Tobias Karlsson Norrfjärdens IF 2 Johannes Hortlund Älvsby IF Skidor 3 Axel Sjölund Älvsby IF Skidor 4 Filip Klass H 8 200 m + Tek Pl. Namn Klubb 1 Tobias Karlsson Norrfjärdens IF 2 Johannes Hortlund Älvsby IF Skidor 3 Axel Sjölund Älvsby IF Skidor 4 Filip Stenberg Bolidens SK 5 Viktor Ström Hortlax SK 6 Anton

Läs mer

Anfäder John Axel Emanuel Gustafsson

Anfäder John Axel Emanuel Gustafsson Anfäder John Axel Emanuel Gustafsson John Axel Emanuel Gustafsson Disponent Född 1899-12-10 Berga nr 7, Kalmar landsförsamling (H) 1) Bosatt 1900 Berga nr 7, Kalmar landsförsamling (H) 2) Bosatt 1917-11-21

Läs mer

Sammanställt av: Gunnar Ekman, Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1)

Sammanställt av: Gunnar Ekman, Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) 2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1 Tabell 1 Gabriel Pierrou. Mästersmed på Tolvfors. Född beräknat 1777. Död drunknad 1809-08-20 i Valbo (X). Gift 1799-10-20 i Tolvfors

Läs mer

Fagerstedtgrenen - Isak Peter Nilsson Fagerstedt

Fagerstedtgrenen - Isak Peter Nilsson Fagerstedt Linköping 2010-12-12 1 Fagerstedtgrenen - Isak Peter Nilsson Fagerstedt Det var mitt efternamn som gjorde att jag påbörjade min släktforskning år 1994. Från flera håll hade jag hört att namnet Fagerstedt

Läs mer

D. Föreningar och sällskap.

D. Föreningar och sällskap. D. Föreningar och sällskap. [3551-3571J Kassaförvaltare: Fogelberg, O. [3557J Albert Bonniers stipendiefond Ledamöter: Lundgren, Berndt; Ödmann, för svenska författare. Styrelse: Ordf.: Arvid F. v. Heidenstam.

Läs mer

Petersson, Anna Linnéa (f. Dahlin) f , Bälinge d , Gärdserum

Petersson, Anna Linnéa (f. Dahlin) f , Bälinge d , Gärdserum Palm, Olga Linnéa (f. Larsson) f. 1901-05-14, Ukna d. 1980-05-02, Västervik Pettersson, Alva Maria f. 1910-11-17, Gärdserum d. 1999-01-10, Åtvid Petersson, Anna Linnéa (f. Dahlin) f. 1902-04-10, Bälinge

Läs mer

IK Sisu:s 10 bästa lista Damer inomhus

IK Sisu:s 10 bästa lista Damer inomhus IK Sisu:s 10 bästa lista Damer inomhus 2*30 m 9.3 Marisel Björkman-73 1988 9.3 Sofia Nilsson-72 1988 9.3 Hanna Jonasson-79 1993 9.4 Emma Hansson-93 2007 9.5 Malin Johansson-90 2007 9.6 Emelie Andersson-83

Läs mer

Resultatlista Besättningsregattan 2013

Resultatlista Besättningsregattan 2013 09:30 1 D 16 K-4 500 m Final 1 1 Hannah Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersso Östra Sverige 02:02,24 2 Andrea Möller / Hanna Falk / My Lindén / Jessica Löf KC Stockholm / 02:04,48

Läs mer

Resultatlista Kanot SM 2015

Resultatlista Kanot SM 2015 17:00 91 D 18 K-1 1000 m B-Final 1 1 Evelina Höglund Fagervik 05:56,28 2 Johanna Kühne Fagervik 06:00,16 3 Elin Fransson Malmö 06:11,40 4 Moa Kolvereid Hofors 06:13,24 5 Emma Havner Kungälv 06:32,54 6

Läs mer

Tabell 1. Tabell 2. Tabell 3

Tabell 1. Tabell 2. Tabell 3 Tabell 1 Ander Gustaf Malmström. Född 11.7.1819 Sibbo, Pigby, Petas. Bonde. Död 25.8.1890 Sibbo, Box, Storbengts. Bonde på Petas, och från 1852 på Storbengts, som tydligen inköpts för hans räkning. Anders

Läs mer

Knattar -6 år 500 m, K (ej stafett)

Knattar -6 år 500 m, K (ej stafett) Starttlista Vårbyfläkten knattar 2009 Knattar -6 år 500 m, K (ej stafett) 2009-02-28 Startnr Namn Klubbnamn Starttid 1 Love Wagman Sollefteå SK 11.00.00 2 Isak Karlsson Anundsjö IF 11.00.30 3 Johan Söderholm

Läs mer

div.arbetare EFTERNAMN FÖRNAMN FÖDD ORT Ekström Olof Jeansson Jean 1729 Johansson Petter 1693 Kjellman Nils Larsson Swen 1708 Nilsson Nils Söderberg

div.arbetare EFTERNAMN FÖRNAMN FÖDD ORT Ekström Olof Jeansson Jean 1729 Johansson Petter 1693 Kjellman Nils Larsson Swen 1708 Nilsson Nils Söderberg div.arbetare Ekström Olof Jeansson Jean 1729 Johansson Petter 1693 Kjellman Nils Larsson Swen 1708 Nilsson Nils Söderberg And 1744 Andersson Andreas 1818 Tunhem Andersson Anders 1760 Hjertum Andersson

Läs mer

RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets

RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets GF Elit 1 Olle Gabrielsson Rommehed Skf (W) 6 6 6 6 6 6 6 42 26 2 Bo Wiqvist Rommehed Skf (W) 6 6 6 6 6 6 6

Läs mer

V 32 KEMPA (10:30-11:45) Målvakt B-hall. Lunch. Alexander Brattt 13:00-13:30 Kevin Johansson. Adam Nilsson 14:30-15:00 Vila. Edvin Tufvesson MAQ

V 32 KEMPA (10:30-11:45) Målvakt B-hall. Lunch. Alexander Brattt 13:00-13:30 Kevin Johansson. Adam Nilsson 14:30-15:00 Vila. Edvin Tufvesson MAQ V 32 KEMPA 08:00-08:30 Positionsträning Alexander Figueras 08:30-09:00 (Fokus 9M) Hampus Heym 09:00-09:30 Vila Ludvig Söderbaum 09:30-10:00 Razmus Nyman 10:00-10:30 Positionsträning Samuel Andreasson Samarbets

Läs mer

Från Gunnar Tonnquists släktbok, del 1 TÅNNKVIST

Från Gunnar Tonnquists släktbok, del 1 TÅNNKVIST Från Gunnar Tonnquists släktbok, del 1 TÅNNKVIST Tabell 1 Jean Påvelsson. Död 1801 i Grönahög (P) [disbyt ]. Gift med Kjerstin Svensdotter. Petter Jeansson Stomberg. Född 1770 i Grönahög (P) Död 1852 i

Läs mer

Tabell1. Klass D 16 Klubb GIF BOK SIF OKK KIK KIF Totalt Plac. KIF Tova Olsson GIF Jonna Jungåker. KIF Matilda Melen

Tabell1. Klass D 16 Klubb GIF BOK SIF OKK KIK KIF Totalt Plac. KIF Tova Olsson GIF Jonna Jungåker. KIF Matilda Melen Klass D 16 Klubb GIF BOK SIF OKK KIK KIF Totalt Plac Vilma von Krusenstierna OKK 28 30 30 88 1 Ronja Jungåker KIF 30 29 59 Tova Olsson GIF 29 29 58 Jonna Jungåker KIF 30 30 Matilda Melen OKK 29 29 Lova

Läs mer

Måndag. Bana: Grus 1 Bana: Grus 2 Bana: Plexi 1 Tränare: Olof Tränare: Peter Tränare: David 14.45-15.30 olof/david 14.45-15.

Måndag. Bana: Grus 1 Bana: Grus 2 Bana: Plexi 1 Tränare: Olof Tränare: Peter Tränare: David 14.45-15.30 olof/david 14.45-15. Måndag Tränare: Olof Tränare: Peter Tränare: David 14.45-15.30 olof/david 14.45-15.30 olof/david Evelina Rosendahl Axel Rosendahl Carl Reinhardt Jacob Van Hollebeke Samuel Gradén Evelina Rosendahl Axel

Läs mer

Sida 1. Tabell 1

Sida 1. Tabell 1 2011-04-15 Sida 1 Jacob Salomon Elias Heyman. Död 1835. Gift med Fredrique Heyman. Tabell 1 Salomon Jakob Heyman. Köpman, grundare av S.J. Heyman. Född 1793. Död 1847. Se tabell 2. Heyman Jakob Heyman.

Läs mer

D. Föreningar och sällskap.

D. Föreningar och sällskap. [3571-3582] D. Föreningar och sällskap. D. Föreningar och sällskap. 1. Heligiösa (kristliga) [3571-3614] 2. Till hjälp ål barn och värnlösa [3616-3640] 3. Till stöd för sjuka eller vanlottade [3645-3696]

Läs mer

2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1)

2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) 2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1 Tabell 1 Ingrid Wallberg. Född 1790-05-07 i Oslättfors bruk, Hille (X). Utom äktenskap Karl Erik Pierrou. f.d. Spiksmeden. Född 1816-12-25

Läs mer

Vännäs Skidfestiva,Distr.final Kalle OFFICIELLA RESULTAT

Vännäs Skidfestiva,Distr.final Kalle OFFICIELLA RESULTAT 2008-02-02 Vännäs Skidfestiva,Distr.final Kalle H 8 år 1 104 ÅSTOT Simon IFK Umeå 6:48 0:01.0 6:49.0 2 103 LIND Anton Vännäs SK 7:47 0:01.0 7:48.0 59.0 3 105 LJUNGHOLM Lukas Täfteå IK 10:24 0:01.0 10:25.0

Läs mer

Björksta Open 2006 Luftgevär Resultat L 7

Björksta Open 2006 Luftgevär Resultat L 7 Re: 9 av 19 2006-01-08 21:21 Lättare att hitta drömresan med MSN Resor http://www.msn.se/resor/ Resultat L 7 1 Tobias Jansson Ludvika Skf (W) 398 0.0 2 Mattias Pettersson Björksta Skf (U) 387 0.0 3 Alexandra

Läs mer

Damer seniorer Namn Klubb Född Ort Datum Ryck Stöt Totalt Klass 48 kg Klass 53 kg Klass 58 kg

Damer seniorer Namn Klubb Född Ort Datum Ryck Stöt Totalt Klass 48 kg Klass 53 kg Klass 58 kg Damer seniorer Pl Namn Klubb Född Ort Datum Ryck Stöt Totalt Klass 48 kg 1 Johansson Amanda Örebro KK 1996 Örebro 091213 28 34 62 2 Fors Julia Trelleborgs ABK 1998 Landskrona 090222 18 32 50 3 Seger Julia

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Startlista Vårträffen 2010 Sida

Startlista Vårträffen 2010 Sida Startlista Vårträffen 2010 Sida 1 H80 2660 meter 2 anmälda 1 18215 Gunnar Olofsson IF Hansa-Hoburg 10:18 18062 Sture Larsson Visborgs OK 10:21 H75 3150 meter 3 anmälda 1 423344 Sauli Jacobsson Gotlands

Läs mer

Donationsstiftelser - granskning

Donationsstiftelser - granskning LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Revisionskontoret Anders Marmon 2008-09-23 Rev/08059 Donationsstiftelser - granskning 1. Bakgrund Landstinget i Värmland förvaltar sedan lång tid tillbaka ett stort antal donationsstiftelser.

Läs mer

Resultat Länghopp Boll/Kula Sprint Klass Namn Klubbnamn Resultat Poäng Resultat Poäng Resultat Poäng

Resultat Länghopp Boll/Kula Sprint Klass Namn Klubbnamn Resultat Poäng Resultat Poäng Resultat Poäng Resultat Klass F7 Frida Esters Leksands FIK 2,87 869 16,85 577 11,77 553 Engla Svärdhagen Falu IK Friidrott 2,6 769 12,26 434 11,51 651 Elsa Florén Leksands FIK 2,71 810 10,69 383 11,69 585 Ellen Heldt-Cassel

Läs mer

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb Så är ännu en tävlingssäsong till ända och som brukligt är kommer här årets utgåva av Resultatbörsen från Tävlingskommittén. Då detta är mitt första år som ansvarig för dessa sammanställningar, hoppas

Läs mer

Lappmarksloppet OFFICIELLA RESULTAT

Lappmarksloppet OFFICIELLA RESULTAT 2016-03-19 Lappmarksloppet H 0-8 Intervallstart fri stil 1,0 km 8 FORSGREN Valdemar 3 GUNDALE Stellan 7 HOLMLUND Birk 4 JONSSON Herman 14 MALM Vilmer 12 NORDIN Manfred 11 NORDIN Ossian 10 SJÖSTRÖM Hjalmar

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Storvretaloppet / UNT-Cupen OFFICIELL STARTLISTA

Storvretaloppet / UNT-Cupen OFFICIELL STARTLISTA 2010-01-23 Storvretaloppet / UNT-Cupen D 9-10 Intervallstart fri stil tid 1 11:00:00 2 11:00:30 3 11:01:00 4 11:01:30 5 11:02:00 6 11:02:30 7 MELÉN-OLSSON Lisa 11:03:00 8 SÖDERQVISTT Madeleine Bälinge

Läs mer

2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1. Generation I

2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1. Generation I 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Carl Leonard Olofsson. Född 1889-05-04 i Hertsånger, Nysätra (AC). Död 1944-11-02 i Ekeby (T). Flyttade 1922 från Hertsånger,

Läs mer

Bankboken distrikts tour

Bankboken distrikts tour 004-06-0 08:00 Eric Löfberg 50 VÄSTERÅS GK 6, Gul Andreas Carlsson 0 FULLERÖ GK 4,5 Gul Fredrik Linder 49 FULLERÖ GK 4,5 Gul 08:00 0 Henrik Törnell 6 HÖGBO GK 4, Gul Jonathan Roos 54 UPSALA GK 4,0 Gul

Läs mer

Platser. Gävleborgs län, Ljusdal

Platser. Gävleborgs län, Ljusdal Platser Gävleborgs län, Ljusdal Sten Elis Abraham Olsson 1896-01-01 Husförhör, Anna Viktoria Lindgren 1) Anna Elisabet Olsson 1902-05-07 Födelse 2) Står i kyrkboken som oäkta eftersom föräldrarna gifte

Läs mer

Fiskarebo. Lundholmen

Fiskarebo. Lundholmen Fiskarebo Lundholmen Sida 52 Backstuga under Lundholmen. Nu tillhör marken Sunnerby Ågård. Sista inv. Johan August Karlsson, f. 1861 i Moheda, och hustrun Eva Nilsdotter, f. 1868 i Blädinge. De flyttade

Läs mer