Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt Löfling (V) Sören Johansson (KD) Anne-Charlotte Mattsson (FP) Jan-Erik Eriksson (C) Dick Pettersson (C) Anne Stockenberg (MP) Kurt-Rickard Lindgren (LP) Ewa Westling-Olzon (M) Jan Andersson (S) Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande Ewa Westling-Olzon (M) Peter Lund, kommunchef Camilla Winqvist, miljöstrateg Jan-Erik Eriksson (C) 29- Helena Henriksson, kommunsekreterare Anders Larsson, landskapsarkitekt Emilie Jansson (S) Lars Dalén, ekonomichef Katarina Welin, adm.chef 38-43, 49 Åsa Nylander, controller Ola Gustafsson, rektor CLL 48 Annci Åkerblom, CLL 48 Utses att justera Sören Johansson (KD) Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 Sekreterare Ordförande Paragrafer Helena Henriksson Marie Wilén Justerande Sören Johansson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift 28 februari 2014 Datum för anslags nedtagande Helena Henriksson 24 mars 2014

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (42) Ks 29 Revidering av föredragningslistan Extraärende Fixarservice för personer över 75 år.

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (42) Ks 30 Delegationsbeslut Redovisning av delegationsbeslut enligt lista 21 januari 17 februari 2014, godkänns. Delegationsbeslut enligt lista 21 januari 17 februari 2014, presenteras.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (42) Ks 31 Meddelanden Redovisning av meddelanden enligt lista 21 januari 17 februari 2014, godkänns. Meddelanden enligt lista, enligt lista 21 januari 17 februari 2014, presenteras.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (42) Ks 32 Dnr 2014/ Månadsrapport, kommunstyrelsen exklusive verksamhetsutskottet Kommunstyrelsen tackar för informationen Månadsrapport, kommunstyrelsen exklusive verksamhetsutskottet, januari 2014 presenteras. Kommunstyrelsen redovisar en helårsprognos på +787 tkr. Förklaringen återfinns inom den gemensamma överförmyndarverksamheten i Uppsala. Prognosen är preliminär utifrån de uppgifter Uppsala kommun meddelat Heby kommun. Beslutsunderlag Månadsrapport, kommunstyrelsen exklusive verksamhetsutskottet, januari 2014, 18 februari 2014, Delges Ekonomichef Ekonom

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (42) Ks 33 Dnr 2014/ Månadsrapport Heby kommun, januari 2014 Kommunstyrelsen tackar för informationen. Månadsrapport Heby kommun, januari 2014 presenteras. Heby kommun redovisar en helårsprognos tkr. Detta är tkr över det budgeterade resultatet på tkr. Avvikelserna återfinns inom kommunstyrelsen och skatter och statsbidrag. Kommunstyrelsen och kommunstyrelsens verksamhetsutskott Kommunstyrelsen redovisar en helårsprognos på tkr. Avvikelserna återfinns inom Kommunstyrelsens egna delar och inom två av Kommunstyrelsens verksamhetsutskotts förvaltningar. Kommunstyrelsens kostnader för den gemensamma överförmyndarverksamheten i Uppsala redovisar ett överskott +787 tkr. Prognosen är preliminär utifrån de uppgifter från Uppsala kommun som meddelats Heby kommun. Central förvaltning Förvaltningens prognostiserade underskott på tkr förklaras av ökade kostnader för kommunens försäkringar som en konsekvens av ny upphandling (-500 tkr). På grund av att införandet av IP-telefoni och bytet av telefonileverantör blev förskjutet till innevarande år kommer dessa kostnader, som tidigare påtalats, att belasta 2014 års resultat, (-1000 tkr). Detta är en förklaring till central förvaltnings positiva resultat bokslut Vård- och omsorgsförvaltningen Förvaltningen redovisar en helårsprognos på tkr. Den negativa prognosen förklaras av att förvaltningens beslutade åtgärdsplan för personalneddragning vid gruppbostad Tegelvägen, inte har genomförts fullt ut (-500 tkr). Åtgärdsplanen, som också innefattar daglig verksamhet vid samma gruppbostad, har inte heller där fått full effekt (-100 tkr). Övertalighetsprocessen i samband med entreprenadupphandlingen av personlig assistans har kraftigt försenats, varför personalkostnaderna ännu inte minskat som planerat (-700 tkr)

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (42) Delges Kommunfullmäktige Samtliga beredningar och nämnder Kommunfullmäktiges revisorer Beslutsunderlag Månadsrapport Heby kommun, januari 2014, 17 februari 2014 Förslag Marie Wilén (C): Kommunstyrelsen tackar för informationen. Förslagsordning. Ordförande ställer det egna förslaget mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (42) Ks 34 Dnr 2013/ Återrapportering investering gällande IT-utrustning inom barn- och utbildningsförvaltningen Kommunstyrelsen godkänner återrapportering enligt PM, 12 februari 2014 gällande IT-utrustning inom barn- och utbildningsförvaltningen. Kommunstyrelsen gav igångsättningstillstånd för IT-utrustning inom barn och utbildningsförvaltningen i 91 den 14 maj Enligt beslut skulle första återrapportering ske i dec Investeringen är något försenad och återrapporteringen sker till kommunstyrelsen den 8 april. Beslutsunderlag PM, 12 februari 2014 Förslag Marie Wilén (C): Kommunstyrelsen godkänner återrapportering enligt PM, 12 februari 2014 gällande ITutrustning inom barn- och utbildningsförvaltningen. Förslagsordning. Ordförande ställer det egna förslaget mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. Delges Förvaltningschef; barn- och utbildning

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (42) Ks 35 Dnr2013/ Återrapportering investering gällande lekplats 2013 Heby kommun Kommunstyrelsen godkänner återrapportering enligt PM, 10 februari 2014 gällande lekplats Heby kommun Delges Förvaltningschef; samhällsbyggnad Landskapsarkitekten Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om att satsa ytterligare kr under 2013/14 på ny lekplats och beviljat igångsättningstillstånd. Under hösten 2013 och början på 2014 har lekplatsen projekterats och ritningar tagits fram. Lekplatsen beräknas byggas under slutet av våren 2014 och början av sommaren. Nästa återrapportering sker under september. Kalkylen är tidigare granskad av ekonomienheten enligt riktlinjer för investeringar i samband med ny och ombyggnation. Platsen som är vald är ett område centralt i Heby, Viktiga aspekter har varit det geografiska läget och platsens utvecklingsmöjligheter. Andra aspekter har varit att finna en plats där inte trafiken varit en säkerhetsrisk. Beslutsunderlag PM, 10 februari 2014 Förslag Marie Wilén (C): Kommunstyrelsen godkänner återrapportering, 10 februari 2014 gällande lekplats Heby kommun. Förslagsordning. Ordförande ställer det egna förslaget mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (42) Delges Förvaltningschef; samhällsbyggnad Lokalsamordnaren Ks 36 Dnr 2012/ Återrapportering investering gällande Åbygårdarna, ombyggnation för bibliotek, musikskola och medborgarkontor Kommunstyrelsen godkänner återrapportering enligt PM, 12 februari 2014 gällande Åbygårdarna, ombyggnation för bibliotek, musikskola och medborgarkontor. Ombyggnationen av bostadsrätten i Åbygårdarna (Östervåla) för att inrymma medborgarkontor samt musikskola tillsammans med biblioteket är nu färdig, så när som på hissen utvändigt för rullstolsburna som ska på plats i vår. Ansökta pengar för igångsättningstillstånd var kr (Ks 156/2012) plus kr för den extra toalett som var tvungen att byggas för att bygglov skulle kunna ges (Ks 209/2012). Totala summan hittills hamnar på kr, och resterande pengar används till hissen utvändigt. Besparingen som blir för kultur blir ca per år, då den gamla hyran var på kr per år och den nya blir per år. PM, 12 februari 2014 Förslag Marie Wilén (C): Kommunstyrelsen godkänner återrapportering, 12 februari 2014 gällande Åbygårdarna, ombyggnation för bibliotek, musikskola och medborgarkontor. Förslagsordning. Ordförande ställer det egna förslaget mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (42) Ks 37 Dnr 2013/ Återrapportering av investering i IP-telefoni Kommunstyrelsen godkänner återrapportering enligt PM, 14 februari 2014 för investeringar i IP-telefoni. Kommunstyrelsen godkänner att nästa återrapportering till kommunstyrelsen sker den 3 juni IT-enheten ansökte 2013 om igångsättningstillstånd på tkr för investering i IP-telefoni, vilket kommunstyrelsen beviljade i 80 den 26 april Per den 1 februari 2014 har investeringar i samband med IP-telefoni gjorts med sammanlagt 700 tkr. Projektet är försenat med drygt en månad och anledningen var att projektet hade problem med portering av ett ganska stort antal telefonnummer. Detta är nu åtgärdat och från 21 januari 2014 har all personal inom Heby kommun tillgång till IP-telefoni. I samband med att kommunen införde IP-telefoni bytte man även teleoperatör till Tele 2 som vann upphandlingen. Investeringen beräknas vara fullt genomförd under våren Nästa återrapportering till kommunstyrelsen föreslås därför vara den 3 juni PM, 14 februari 2014 Förslag Marie Wilén (C): Kommunstyrelsen godkänner återrapportering, enlig PM, 14 februari 2014 för investering i IP-telefoni. Kommunstyrelsen godkänner att nästa återrapportering till kommunstyrelsen sker den 3 juni Förslagsordning. Ordförande ställer det egna förslaget mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. Delges Kommunchef IT-samordnare

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (42) Ks 38 Dnr 2013/ Kommunstyrelsens årsredovisning 2013, exklusive verksamhetsutskottet Kommunstyrelsens årsredovisning för år 2013, exklusive verksamhetsutskottet,, antas. Kommunstyrelsens årsredovisning för år 2013 presenteras. Kommunstyrelsen visar ett resultat på Beslutsunderlag Kommunstyrelsens årsredovisning för år 2013, 15 februari 2014 Förslag Marie Wilén (C): Kommunstyrelsens årsredovisning för år 2013, exklusive verksamhetsutskottet,, antas. Delges Ekonomichef Administrativ chef Administrativ controller Förslagsordning. Ordförande ställer det egna förslaget mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (42) Ks 39 Dnr 2012/ Förslag till beslut om den politiska organisationen Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar I kommunen ska från och med 1 januari 2015 finnas följande nämnder: en samhällsbyggnadsnämnd, en kultur- och fritidsnämnd, en utbildningsnämnd, en bygg- och miljönämnd, en vård- och omsorgsnämnd samt en valnämnd. Den gemensamma överförmyndarnämnden i Uppsala kommuns organisation bemannas enligt avtal. En demokratiberedning inrättas under kommunfullmäktige från och med 1 januari Arbetsordning för kommunfullmäktige antas enligt förslag,. Reglemente för demokratiberedningen antas enligt förslag,. Reglemente för kommunstyrelsen antas enligt förslag, 25 februari Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden antas enligt förslag,. Reglemente för kultur- och fritidsnämnden antas enligt förslag,. Reglemente för utbildningsnämnden antas enligt förslag, 25 februari Reglemente för bygg- och miljönämnden antas enligt förslag,. Reglemente för vård- och omsorgsnämnden antas enligt förslag.. Kommunfullmäktige beslutade att ge kommunstyrelsen i uppdrag

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (42) att under år 2012 initiera en parlamentarisk grupp med uppdraget att utvärdera den nuvarande politiska organisationen samt föreslå eventuella förändringar inför nästkommande mandatperiod. Kommunstyrelsen gav i juni 2012 följande direktiv för utvärderingen: Den parlamentariska gruppen ska utvärdera den nuvarande politiska organisationen samt föreslå eventuella förändringar inför nästkommande mandatperiod. Den ska ta i beaktande de utmaningar kommunen behöver möta framöver och, utifrån resultatet, utvärdera huruvida den nuvarande politiska organisationen kan möta dessa eller om förändringar behöver göras. Utvärderingen och de eventuella förändringsförslagen ska särskilt beakta o Tydlighet mellan de olika politiska organen vad avser ansvarsfördelning o Tydlighet och effektivitet i den ekonomiska och verksamhetsmässiga styrningen samt uppföljning av ekonomi, verksamhet och dess kvalitet o Tydlighet mellan politik och förvaltning vad avser ansvarsfördelning o Möjlighet till konkurrensneutralitet o Effektivitet i beslutsfattandet o Möjlighet till helhetssyn av det totala kommunala ansvaret Utvärderingen ska också beakta förslaget om att minska antalet ledamöter och ersättare i fullmäktige utifrån fullmäktiges beslut i april 2011 med anledning av Kurt Rickard Lindgrens motion. Kostnadsberäkningar med anledning av eventuella ändringsförslag ska redovisas i utredningen. Om förändringar i den politiska organisationen föreslås ska den parlamentariska gruppen även lämna förslag till nya reglementen. Den parlamentariska gruppen ska även göra en översyn av arvoden till förtroendevalda.

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (42) Den parlamentariska gruppen påbörjade sitt arbete i oktober 2012 och avlämnar sin rapport till kommunstyrelsen för beredning till kommunfullmäktige. Ärendet behandlades av kommunstyrelsen 5 november Kommunstyrelsen beslutade då, 220, att ge kommunstyrelsens presidium i uppdrag att ytterligare utreda återstående frågeställningar till kommunstyrelsens sammanträde 3 december Kommunstyrelsens presidium har lämnat förslag till uppdrag för demokratiutskottet. Vad avser organisationen av socialnämndens ansvar har presidiet inte tagit ställning. Med anledning av kommande ändringar i kommunallagen rörande bland annat partistöd och fullmäktigepresidiets roll så bör förslagen till kommunfullmäktiges arbetsordning samt reglemente för partistöd revideras för att anpassas till den nya lagändringen som föreslås träda i kraft 1 februari Kommunfullmäktige 174, 17 december 2014 beslutade att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare beredning. Beslutsunderlag Förslag till beslut, odaterat Förslag till Reglemente för utbildningsnämndens reglemente, odaterat PM, 10 januari Arbetsordning för kommunfullmäktige, 18 december Reglemente för demokratiberedningen, 27 januari Reglemente för kommunstyrelsen, 17 december Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden, 17 december Reglemente för kultur- och fritidsnämnden, 3 oktober Reglemente för utbildningsnämnden, 13 februari Reglemente för bygg- och miljönämnden, 3 oktober Reglemente för vård- och omsorgsnämnden (förslag en nämnd inom socialtjänstområdet), 3 februari Reglemente för socialnämnden (förslag två nämnder inom socialtjänstområdet), 3 oktober Reglemente för vård- och omsorgsnämnden (förslag två nämnder inom socialtjänstområdet), 3 oktober 2013 Kf 174, 17 december 2013

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (42) Förslag Marie Wilén (C): Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta I kommunen ska från och med 1 januari 2015 finnas följande nämnder: en samhällsbyggnadsnämnd, en kultur- och fritidsnämnd, en utbildningsnämnd, en bygg- och miljönämnd, en vård- och omsorgsnämnd samt en valnämnd. Den gemensamma överförmyndarnämnden i Uppsala kommuns organisation bemannas enligt avtal. En demokratiberedning inrättas under kommunfullmäktige från och med 1 januari Arbetsordning för kommunfullmäktige antas enligt förslag,. Reglemente för demokratiberedningen antas enligt förslag,. Reglemente för kommunstyrelsen antas enligt förslag, 25 februari Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden antas enligt förslag,. Reglemente för kultur- och fritidsnämnden antas enligt förslag,. Reglemente för utbildningsnämnden antas enligt förslag, 25 februari Reglemente för bygg- och miljönämnden antas enligt förslag,. Sören Johansson (KD) med bifall av Marie Wilén (C): Reglemente för vård- och omsorgsnämnden antas enligt förslag,. Förslagsordning Ordförande ställer det egna förslaget mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. Ordförande ställer Sören Johanssons förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (42) Deltar ej i beslut Carina Schön (S), Anders Pettersson (S), Jan Andersson och Bengt Löfling (V) avstår från att delta i beslutet. Reservation Anne-Charlotte Mattsson (FP) reserverar sig mot beslutet.

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (42) Ks 40 Dnr 2014/ Reglemente för partistöd Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar Reglemente för partistöd, förslag 27 januari 2014, antas. Ändringar i Kommunallagen (1991:900) har trätt i kraft 1 februari Bland annat gäller det regler om partistödet. Syftet med ändringarna är att stärka den kommunala demokratin. Enligt de nya reglerna bör ändringar i reglementet för partistöd göras. Reglementet bör reglera hur partistödet ska fördelas med avseende på om mandat är besatta eller inte och om redovisning och granskning av partistödet Beslutsunderlag PM, 13 februari 2014 Reglemente för partistöd, förslag 27 januari 2014 Förslag Marie Wilén (C): Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta Reglemente för partistöd, förslag 27 januari 2014, antas. Förslagsordning. Ordförande ställer det egna förslaget mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (42) Ks 41 Dnr 2011/ Kommunens kvalitet i korthet Delges Samtliga nämnder och beredningar Resultatet i Kommunens Kvalitet i Korthet ska tas i beaktande vid formulering av effektmål för Undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) görs av Sveriges kommuner och landsting (SKL) med syftet att kommuninvånarna skall få information om kvaliteten på den service som kommunen tillhandahåller, att kommunen vill föra en dialog kring resultat med kommuninvånarna samt använda måtten som en del i styrningen och verksamhetsutvecklingen Heby kommun har deltagit i undersökningen sedan år 2010 och är en av 220 medverkande kommuner. KKiK tittar på tillgänglighet, trygghetsaspekter, delaktighet och information samt effektivitet och kommunen som samhällsutvecklare. Resultat från Kommunens kvalitet i korthet presenteras och visar att starka sidor för Heby kommun är Trygghet Genomsnittlig väntetid till plats på särskilt boende Nöjdhet med särskilt boende Kostnad hemtjänst Service LSS Nationella prov åk 6 KKiK visar även att utvecklingsområden kommunen är Tillgänglighet och bemötande, telefon och e-post Väntetid försörjningsstöd Resultat nationella prov åk 3 Kostnad särskilt boende Sjukpenningtal Nöjd-Region-Index Förslag Marie Wilén (C): Resultatet i Kommunens Kvalitet i Korthet ska tas i beaktande vid formulering av effektmål för Förslagsordning. Ordförande ställer det egna förslaget mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (42) Ks 42 Dnr 2014/ Omvärldsanalys för Heby kommun Kommunstyrelsen tackar för informationen och konstaterar att det är förvaltningens omvärldsanalys. Förvaltningen överlämnar sin omvärldsanalys, som utgör en revidering och bearbetning av förra årets omvärldsanalys. Den ska ge en övergripande bild av hur olika företeelser i vår omvärld kan påverka den kommunala verksamheten och är beskriven utifrån professionens perspektiv. Beslutsunderlag Omvärldsanalys för Heby kommun, 7 januari 2014 Förslag Marie Wilén (C): Kommunstyrelsen tackar för informationen och konstaterar att det är förvaltningens omvärldsanalys. Delges Administrativ chef Förslagsordning. Ordförande ställer det egna förslaget mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (42) Ks 43 Dnr 2014/ Inriktningar 2015, kommunstyrelsen Kommunstyrelsen diskuterar inriktningarna för 2014 och beslutar om dessa vid nästkommande sammanträde den 8 april För år 2014 finns 12 inriktningar i kommunen. Kommunfullmäktiges övergripande inriktningar är: - Heby kommun ska vara en trygg och säker kommun. - Heby kommun ska tillhandahålla tjänster av god kvalitet med möjlighet till delaktighet, inflytande och valfrihet. - Heby kommun ska ha en god ekonomisk hushållning med hållbar utveckling. - Heby kommun ska vara en attraktiv kommun för medborgare, företagare och anställda att leva och verka i. Kommunstyrelsen har att föreslå inriktningar för Beslutsunderlag Inriktningar 2014,odaterat Kf 48, 23 april 2013 Förslag Marie Wilén (C): Kommunstyrelsen diskuterar inriktningarna för 2014 och beslutar om dessa vid nästkommande sammanträde den 8 april Delges Administrativ chef Förslagsordning. Ordförande ställer det egna förslaget mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (42) Ks 44 Dnr 2012/ Kommunstyrelsens internkontroll investeringar Kommunstyrelsen godkänner den interna kontrollen som är genomförd när det gäller investeringar enligt PM den 11 februari Kommunstyrelsen konstaterar att inga allvarligare brister har konstaterats i den interna kontrollen som genomförts enligt PM den 11 februari Förvaltningen får i uppdrag att åtgärda de mindre brister som redogörs för i PM den 11 februari Förvaltningen får i uppdrag att säkerställa att aktuella riktlinjer för igångsättningstillstånd för investeringar efterlevs och att återrapportering till kommunstyrelsen fungerar i enlighet med riktlinjerna. Förvaltningen får i uppdrag att presentera ett förslag på hur igångsättningstillstånd och upphandlingar kan hanteras på ett för kommunen kostnadseffektivt sätt. Förslaget presenteras på kommunstyrelsens sammanträde den 8 april Den 11 oktober 2012 i 180 beslutade kommunstyrelsen i sin kontrollplan för 2013 att genomföra en intern kontroll av pågående investeringar för att säkerställa att aktuella riktlinjer för igångsättningstillstånds följs. Detta är den andra av två kontroller som genomförts under En delrapport daterad 6 september 2013 lämnades till kommunstyrelsens sammanträde den 24 september Delrapporten resulterade bland annat i att kommunstyrelsen beslutade att uppdatera riktlinjerna för igångsättningstillstånd den 15 oktober ( 94) Se bilaga 1. svis kan konstateras att inga allvarliga brister har upptäckts i den interna kontrollen men ett antal mindre. Riktlinjerna för igångsättningstillstånd har följts till största delar men det som genomgående fortfarande inte fungerar är återrapporteringen till kommunstyrelsen. Detta påtalades i den första delårsrapporten men fungerar fortfarande inte. Förvaltningen bör skapa rutiner för att säkerställa att återrapporteringen till kommunstyrelsen sker enligt riktlinjerna. En annan brist som påtalades i den första delrapporten är

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (42) Delges + bilaga Samtliga beredningar, nämnder och utskott Kommunfullmäktiges revisorer Samtliga förvaltningschefer Ekonomichef Controller svårigheten att följa investeringarna i styrande rapporter såsom i budget och utfallsrapporter samt i beslut om igångsättningstillstånd. Här har ett förbättringsarbete påbörjats i förvaltningen och utfallsrapporteringen har förbättrats. Från budget 2015 kommer investeringar fullt ut att rapporteras enhetligt. Positivt är att den ekonomiska kalkyleringen har utvecklats och genomgående används för investeringar under Beslutsunderlag PM, 11 februari 2014 Riktlinjer för igångsättningstillstånd i samband med investeringar Internkontroll investeringar Förslag Marie Wilén (C): Kommunstyrelsen godkänner den interna kontrollen som är genomförd när det gäller investeringar enligt PM den 11 februari Kommunstyrelsen konstaterar att inga allvarligare brister har konstaterats i den interna kontrollen som genomförts enligt PM den 11 februari Förvaltningen får i uppdrag att åtgärda de mindre brister som redogörs för i PM den 11 februari Förvaltningen får i uppdrag att säkerställa att aktuella riktlinjer för igångsättningstillstånd för investeringar efterlevs och att återrapportering till kommunstyrelsen fungerar i enlighet med riktlinjerna. Förvaltningen får i uppdrag att presentera ett förslag på hur igångsättningstillstånd och upphandlingar kan hanteras på ett för kommunen kostnadseffektivt sätt. Förslaget presenteras på kommunstyrelsens sammanträde den 8 april Förslagsordning. Ordförande ställer det egna förslaget mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (42) Ks 45 Dnr 2012/ Kommunstyrelsens internkontroll arvodering till förtroendevalda Kommunstyrelsen godkänner den interna kontroll som är genomförd när det gäller arvodering till förtroendevalda enligt PM den 5 februari Kommunstyrelsen konstaterar att inga allvarligare brister har konstaterats i den interna kontrollen som genomförts enligt PM den 5 februari Förvaltningen får i uppdrag att uppmärksamma och/eller åtgärda de brister som har konstaterats enligt PM den 5 februari Kommunstyrelsen konstaterar att den parlamentariska gruppen i samband med att man ser över den politiska organisationen också har i uppdrag att se över reglementet för ersättning till förtroendevalda. Den parlamentariska gruppen ska då ta hänsyn till det framkommit i kommunstyrelsens internkontroll enligt PM den 5 februari Kommunstyrelsen har i sin kontrollplan för 2013 beslutat att genomföra intern kontroll när det gäller arvodering av förtroendevalda. För att få en intern kontroll som omfattar alla förtroendevalda har två månader under 2013 valts ut slummässigt. Dessa är april och oktober månad. En delrapport daterad 20 augusti 2013 lämnades till kommunstyrelsen sammanträde den 24 september I den genomförda interna kontrollen har inga allvarliga brister konstaterats. Det finns dock ett antal mindre brister som, om dessa inte åtgärdas, kan leda till större brister i den interna kontrollen. Aktuellt reglemente för arvodering till förtroendevalda är tydligt men bör kompletteras bland annat när det gäller reglerna kring ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Det är också i samband med ersättningen för förlorad arbetsförtjänst som det föreligger störst risk för felaktigheter. Ansvaret hos de som attesterar tjänstgöringsrapporterna behöver också tydliggöras. Efter genomförd internkontroll föreslås följande: Reglementet uppdateras med:

25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 (42) Delges Administrativa chefen Kommunfullmäktiges revisorer o Att intyg från arbetsgivaren ska lämnas in årligen för ledamöter som begär ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Motsvarande gäller för ledamöter med eget företag. o Att reglementet förtydligas för hur lång tid en ledamot kan begära ersättning för förlorad arbetsförtjänst. o Att ledamöter som begär ersättning för förlorad arbetsförtjänst skriver under en sanningsförsäkran i samband med att man fyller i tjänstgöringsrapporten. o Att den förtroendevalde som får arvode även får ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Personalenheten skickar tillbaka tjänstgöringsrapporter som inte är riktigt attesterade eller ofullständigt ifyllda. Ansvaret tydliggörs för de som attesterar tjänstgöringsrapporterna. Beslutsunderlag PM, 5 februari 2014 Reglemente för ersättning till förtroendevalda HebyFS 2006:09 Förslag Marie Wilén (C): Kommunstyrelsen godkänner den interna kontroll som är genomförd när det gäller arvodering till förtroendevalda enligt PM den 5 februari Kommunstyrelsen konstaterar att inga allvarligare brister har konstaterats i den interna kontrollen som genomförts enligt PM den 5 februari Förvaltningen får i uppdrag att uppmärksamma och/eller åtgärda de brister som har konstaterats enligt PM den 5 februari Kommunstyrelsen konstaterar att den parlamentariska gruppen i samband med att man ser över den politiska organisationen också har i uppdrag att se över reglementet för ersättning till förtroendevalda. Den parlamentariska gruppen ska då ta hänsyn till det framkommit i kommunstyrelsens internkontroll enligt PM den 5 februari Förslagsordning Ordförande ställer det egna förslaget mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

26 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 (42) Ordförande i den parlamentariska gruppen Controller

27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 (42) Ks 46 Dnr 2011/ Plan för mångfald och valfrihet Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar Plan för mångfald och valfrihet (HebyFS 2012:08) beslutad av kommunfullmäktige i 74 den 20 juni 2012 ska vara oförändrad. Kommunstyrelsen får i uppdrag att revidera riktlinjer för utmanarrätt i syfte att säkerställa konkurrensneutral hantering av utmaningar i enlighet med gällande regelverk. Kommunfullmäktige beslutade i 153 den 25 november 2013 att ärendet angående revidering av plan för mångfald och valfrihet (HebyFS 2012:08)) återremitteras till referensgruppen för ytterligare beredning vad gäller upphandling och kommunal regi. Referensgruppen har därefter diskuterat ärendet ytterligare och föreslår att nuvarande skrivning i Plan för mångfald och valfrihet kvarstår: Om utmaningen leder till en upphandling bör den egna verksamheten vara med och i möjligaste mån lämna anbud. Konkurrensneutraliteten i samband med inkomna utmaningar stärks istället genom att riktlinjer för utmanarrätt kompletteras med att det anbudspris som den egna regin lämnar ska baseras på befintlig budget, eventuella kostnadsreduceringar ska redovisas tydligt och verifieras i anbudet. Beslutsunderlag PM, 14 februari 2014 Plan för mångfald och valfrihet HebyFS 2012:08 Kf 153, 25 november 2013 Förslag Marie Wilén (C): Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar Plan för mångfald och valfrihet (HebyFS 2012:08) beslutad av kommunfullmäktige i 74 den 20 juni 2012 ska vara oförändrad.

28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28 (42) Kommunstyrelsen får i uppdrag att revidera riktlinjer för utmanarrätt i syfte att säkerställa konkurrensneutral hantering av utmaningar i enlighet med gällande regelverk. Carina Schön (S): Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Avsnittet Utmanarrätt i Plan för mångfald och valfrihet (HebyFS 2012:08) beslutad av kommunfullmäktige i 74 den 20 juni 2012, utgår. Avslag till punkten Kommunstyrelsen får i uppdrag att revidera riktlinjer för utmanarrätt i syfte att säkerställa konkurrensneutral hantering av utmaningar i enlighet med gällande regelverk. Förslagsordning Ordförande ställer första punkten i det egna förslaget mot Carina Schöns förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller det egna förslaget. Ordförande ställer därefter andra punkten i det egna förslaget mot Carina Schöns förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller det egna förslaget. Reservation Carina Schön (S), Anders Pettersson (S), Jan Andersson (S) och Bengt Löfling (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Carina Schöns förslag.

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS VERKSAMHETSUTSK OTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 12.00 Beslutande David Olsson (M), or dförande Bengt Löfling (V) Dick Pettersson (C) A nne Charlotte Mattsson

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Kommunkontoret, Heby omedelbar justering. Sekreterare Paragrafer 148-150 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby omedelbar justering. Sekreterare Paragrafer 148-150 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Heby brandstation, Heby kl 09:00-15:10 Beslutande Marie Wilen(C) ordf. David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Jan Andersson (S) 148-149 Anne-Charlotte

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Medborgarkontoret, Östervåla, kl 16.00, 27 maj 2013. Sekreterare Paragrafer 97-114

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Medborgarkontoret, Östervåla, kl 16.00, 27 maj 2013. Sekreterare Paragrafer 97-114 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-13.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Lennart Hognert (C), ersättare för Therese

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 14.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Olof Nilsson (S), ersättare

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) 18 april 2013 Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C)

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Jan

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 27 augusti 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 45-51 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 27 augusti 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 45-51 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 16.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Larry Tallroth (S) Sven Erik Eriksson (KD)

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS VERKSAMHETSUTSK OTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 12.30 Beslutande David Olsson (M), or dförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) A nders Pettersson (S)

Läs mer

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande Ewa Westling Olzon (M) Carina Schön (S) Dick Pettersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Medborgarkontoret, Östervåla, 2 september 2013, kl 16.00. Sekreterare Paragrafer 159-185 ANSLAG/BEVIS

Medborgarkontoret, Östervåla, 2 september 2013, kl 16.00. Sekreterare Paragrafer 159-185 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (30) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-13.30 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Kristina Pettersson (S) Lennart Hognert (C), ersättare för Therese

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-24 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa, sammanträdesrum Sjön 2013-06-24 klockan 14.00-17.10 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Pontus Wessman

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2015-05-26. \.Ä.l;\Mtl::~iv ~ILL-L.LQ_JLi2.~--- HH-- ---------- o - h "~,.,, _).

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2015-05-26. \.Ä.l;\Mtl::~iv ~ILL-L.LQ_JLi2.~--- HH-- ---------- o - h ~,.,, _). l {10) Plats och tid Närvarande Gustaf Adolfssalen, kl 13.30-14.30 Se sidan 2 Underskrifter "'"""" (f'!- ~t""t-::--- --- ~ "'~"" 138-143 Ordförande \.Ä.l;\Mtl::~iv ~ILL-L.LQ_JLi2.~--- -c-;;~ i; c;~-~~-;~~~-~;;--c7~------------------------------------------------

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Matte Johansson (LP) Dan Ola Norberg, enhetschef bygg Magnus Gunnarsson, enhetschef miljö Jenny Lundin, nämndsekreterare

Matte Johansson (LP) Dan Ola Norberg, enhetschef bygg Magnus Gunnarsson, enhetschef miljö Jenny Lundin, nämndsekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Ebbasalen, Sala kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Per Eriksson (C) Olof Nilsson (S), vice ordförande Margaretha

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande Carina Schön (S) Kristina Pettersson (S) Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande Carina Schön (S) Kristina Pettersson (S) Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS - TRYGGHETSRÅDET- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Stora konferensrummet, Kommunkontoret, kl 13.00-15.30 Beslutande Marie Wilén (C) ordförande Margareta Gadde-Jenniche (M) Gösta Persson (M) Rose-Marie

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Marie Wilén (C) ordförande Karl-Arne Larsson (C) Salima Fahad (V) Carola Eriksson (S) Rolf Edlund (C) Rose-Marie Isaksson (S)

Marie Wilén (C) ordförande Karl-Arne Larsson (C) Salima Fahad (V) Carola Eriksson (S) Rolf Edlund (C) Rose-Marie Isaksson (S) - TRYGGHETSRÅDET- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Stora konferensrummet, Kommunkontoret, kl 9.00-11.00 Beslutande Marie Wilén (C) ordförande Karl-Arne Larsson (C) Salima Fahad (V) Carola Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) - TRYGGHETSRÅDET- ANSLAG/BEVIS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) - TRYGGHETSRÅDET- ANSLAG/BEVIS - TRYGGHETSRÅDET- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Blå huset, kl 13.00-15.30 Beslutande Marie Wilén (C) ordförande Margareta Gadde-Jenniche (M) Carola Eriksson (S) Rose-Marie

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2007-10-09 271 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 20.00 Beslutande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Bertil Engström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-09-21 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Östhammar, kl. 08.30-14.40 Beslutande Kerstin Björck-Jansson (C), ordförande Ann-Charlotte Grehn (S) Désirée Mattsson (S) Håkan Dannberg (C) Katarina Ståhlbrand

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30 Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30 Beslutande: Anders Ljung (C) Jan-Olof Andersson (C) Markus Hall (MP) Göran Landström (M) Malin Svensson (M) Ing-Britt

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 2007-02-15 Äldreboendet Jägarens sammanträdesrum 2007-02-15 kl. 09.00 16.00 Leif Andersson (s) Anna-Lena Carlsson (c) Lisbeth

Läs mer

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP)

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) 1 Plats och tid: Grön, 2013-05-29 kl 13:15-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) Hans-Börje Andersson,

Läs mer

Catarina Törnqvist, sekreterare Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9 20 Catarina Törnqvist

Catarina Törnqvist, sekreterare Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9 20 Catarina Törnqvist Sidan 1 av 14 Plats och tid Fritids- och kulturförvaltningen, onsdagen den 27 mars 2013, kl 08.15 11.15 Beslutande Britt-Inger Nordström (S) ordförande Håkan Nyman (S) Susanne Enstedt Lund (MP) Övriga

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-28

Socialnämnden 2014-11-28 Socialnämnden 2014-11-28 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.30-11.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Läs mer

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen kl 13:00-16:30 Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Marcus Eklund (S) ledamot Eivor Hallén (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 8 november 2011 kl. 08:15-12:05.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 8 november 2011 kl. 08:15-12:05. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (5) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 8 november 2011 kl. 08:15-12:05. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Dick Lindkvist

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden Plats och tid hus, kl. 17.00 18.30 Beslutande ledamöter Helena Koch (M), ordförande Elin Insulander Hjelm (S), 2:e v. ordförande, 40-45 Ann-Sofie Nyström (M), 34-39 Ricken Svensson-Nyquist (FP) Ann Larson

Läs mer

Kommunkontoret fredag 29 augusti 2014 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 49-57 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret fredag 29 augusti 2014 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 49-57 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.15 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Stig Johansson (M) Sven Erik Eriksson (KD)

Läs mer

Socialnämndens arbetsutksott 2015-01-27 1

Socialnämndens arbetsutksott 2015-01-27 1 Sammanträdesprotokoll 2015-01-27 1 Plats och tid Socialkontoret, Malung, kl. 08.00-10.30 Beslutande Carina Albertsson (S), ordförande Brita Sohlin (M), vice ordförande Lars-Erik Bech (V) övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-10-18 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.35 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström(s), 93 Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 1 (15) Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 Beslutande: Tomas Johansson (s), ordförande Cariné Ahlfeldt (s) Margareta Gustavsson (s), ersättare för Andreas Bylund (s) Liza Jonsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Sammanträdesdatum 2014-05-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Sammanträdesdatum 2014-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Thomas Lidberg (S), ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström

Läs mer

Lars-Olof Sandberg Henry Sandahl S Barbro Petersson V Pelle Jageby MOD Jan-Ola Gustafsson SD Natalia E Henriksson

Lars-Olof Sandberg Henry Sandahl S Barbro Petersson V Pelle Jageby MOD Jan-Ola Gustafsson SD Natalia E Henriksson Sammanträdesdatum Sida 1 (7) Plats och tid Blomsdals Örtagård, Öxabäck klockan 18.30-20.50 Beslutande M Kerstin Weimman-Lindén C Mona Stenström FP Ola Hugerth, tjänstgör för Bernt Spetz KD Inga-Maj Krüger

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Val- och demokratinämnden

Val- och demokratinämnden 1(12) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, Kl. 13.00-15.30 Beslutande Ledamöter Susanne Grundström (S) Jan Svärd (S) Samuel Eriksson (V) Robin Pleines (C) Bo Hedlund (C) Erkki Vuorijärvi (GL) Göran Strömqvist

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: s sammanträdessal, Fäladstorget 1, Lund, kl 08:30-09:10 Ordförande: Johansson Lars (M) Ledamöter: Arnesen Lena (M) Dowler Mathias (C) Adolfsson Maj (KD) Almén Mai

Läs mer