Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt Löfling (V) Sören Johansson (KD) Anne-Charlotte Mattsson (FP) Jan-Erik Eriksson (C) Dick Pettersson (C) Anne Stockenberg (MP) Kurt-Rickard Lindgren (LP) Ewa Westling-Olzon (M) Jan Andersson (S) Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande Ewa Westling-Olzon (M) Peter Lund, kommunchef Camilla Winqvist, miljöstrateg Jan-Erik Eriksson (C) 29- Helena Henriksson, kommunsekreterare Anders Larsson, landskapsarkitekt Emilie Jansson (S) Lars Dalén, ekonomichef Katarina Welin, adm.chef 38-43, 49 Åsa Nylander, controller Ola Gustafsson, rektor CLL 48 Annci Åkerblom, CLL 48 Utses att justera Sören Johansson (KD) Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 Sekreterare Ordförande Paragrafer Helena Henriksson Marie Wilén Justerande Sören Johansson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift 28 februari 2014 Datum för anslags nedtagande Helena Henriksson 24 mars 2014

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (42) Ks 29 Revidering av föredragningslistan Extraärende Fixarservice för personer över 75 år.

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (42) Ks 30 Delegationsbeslut Redovisning av delegationsbeslut enligt lista 21 januari 17 februari 2014, godkänns. Delegationsbeslut enligt lista 21 januari 17 februari 2014, presenteras.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (42) Ks 31 Meddelanden Redovisning av meddelanden enligt lista 21 januari 17 februari 2014, godkänns. Meddelanden enligt lista, enligt lista 21 januari 17 februari 2014, presenteras.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (42) Ks 32 Dnr 2014/ Månadsrapport, kommunstyrelsen exklusive verksamhetsutskottet Kommunstyrelsen tackar för informationen Månadsrapport, kommunstyrelsen exklusive verksamhetsutskottet, januari 2014 presenteras. Kommunstyrelsen redovisar en helårsprognos på +787 tkr. Förklaringen återfinns inom den gemensamma överförmyndarverksamheten i Uppsala. Prognosen är preliminär utifrån de uppgifter Uppsala kommun meddelat Heby kommun. Beslutsunderlag Månadsrapport, kommunstyrelsen exklusive verksamhetsutskottet, januari 2014, 18 februari 2014, Delges Ekonomichef Ekonom

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (42) Ks 33 Dnr 2014/ Månadsrapport Heby kommun, januari 2014 Kommunstyrelsen tackar för informationen. Månadsrapport Heby kommun, januari 2014 presenteras. Heby kommun redovisar en helårsprognos tkr. Detta är tkr över det budgeterade resultatet på tkr. Avvikelserna återfinns inom kommunstyrelsen och skatter och statsbidrag. Kommunstyrelsen och kommunstyrelsens verksamhetsutskott Kommunstyrelsen redovisar en helårsprognos på tkr. Avvikelserna återfinns inom Kommunstyrelsens egna delar och inom två av Kommunstyrelsens verksamhetsutskotts förvaltningar. Kommunstyrelsens kostnader för den gemensamma överförmyndarverksamheten i Uppsala redovisar ett överskott +787 tkr. Prognosen är preliminär utifrån de uppgifter från Uppsala kommun som meddelats Heby kommun. Central förvaltning Förvaltningens prognostiserade underskott på tkr förklaras av ökade kostnader för kommunens försäkringar som en konsekvens av ny upphandling (-500 tkr). På grund av att införandet av IP-telefoni och bytet av telefonileverantör blev förskjutet till innevarande år kommer dessa kostnader, som tidigare påtalats, att belasta 2014 års resultat, (-1000 tkr). Detta är en förklaring till central förvaltnings positiva resultat bokslut Vård- och omsorgsförvaltningen Förvaltningen redovisar en helårsprognos på tkr. Den negativa prognosen förklaras av att förvaltningens beslutade åtgärdsplan för personalneddragning vid gruppbostad Tegelvägen, inte har genomförts fullt ut (-500 tkr). Åtgärdsplanen, som också innefattar daglig verksamhet vid samma gruppbostad, har inte heller där fått full effekt (-100 tkr). Övertalighetsprocessen i samband med entreprenadupphandlingen av personlig assistans har kraftigt försenats, varför personalkostnaderna ännu inte minskat som planerat (-700 tkr)

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (42) Delges Kommunfullmäktige Samtliga beredningar och nämnder Kommunfullmäktiges revisorer Beslutsunderlag Månadsrapport Heby kommun, januari 2014, 17 februari 2014 Förslag Marie Wilén (C): Kommunstyrelsen tackar för informationen. Förslagsordning. Ordförande ställer det egna förslaget mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (42) Ks 34 Dnr 2013/ Återrapportering investering gällande IT-utrustning inom barn- och utbildningsförvaltningen Kommunstyrelsen godkänner återrapportering enligt PM, 12 februari 2014 gällande IT-utrustning inom barn- och utbildningsförvaltningen. Kommunstyrelsen gav igångsättningstillstånd för IT-utrustning inom barn och utbildningsförvaltningen i 91 den 14 maj Enligt beslut skulle första återrapportering ske i dec Investeringen är något försenad och återrapporteringen sker till kommunstyrelsen den 8 april. Beslutsunderlag PM, 12 februari 2014 Förslag Marie Wilén (C): Kommunstyrelsen godkänner återrapportering enligt PM, 12 februari 2014 gällande ITutrustning inom barn- och utbildningsförvaltningen. Förslagsordning. Ordförande ställer det egna förslaget mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. Delges Förvaltningschef; barn- och utbildning

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (42) Ks 35 Dnr2013/ Återrapportering investering gällande lekplats 2013 Heby kommun Kommunstyrelsen godkänner återrapportering enligt PM, 10 februari 2014 gällande lekplats Heby kommun Delges Förvaltningschef; samhällsbyggnad Landskapsarkitekten Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om att satsa ytterligare kr under 2013/14 på ny lekplats och beviljat igångsättningstillstånd. Under hösten 2013 och början på 2014 har lekplatsen projekterats och ritningar tagits fram. Lekplatsen beräknas byggas under slutet av våren 2014 och början av sommaren. Nästa återrapportering sker under september. Kalkylen är tidigare granskad av ekonomienheten enligt riktlinjer för investeringar i samband med ny och ombyggnation. Platsen som är vald är ett område centralt i Heby, Viktiga aspekter har varit det geografiska läget och platsens utvecklingsmöjligheter. Andra aspekter har varit att finna en plats där inte trafiken varit en säkerhetsrisk. Beslutsunderlag PM, 10 februari 2014 Förslag Marie Wilén (C): Kommunstyrelsen godkänner återrapportering, 10 februari 2014 gällande lekplats Heby kommun. Förslagsordning. Ordförande ställer det egna förslaget mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (42) Delges Förvaltningschef; samhällsbyggnad Lokalsamordnaren Ks 36 Dnr 2012/ Återrapportering investering gällande Åbygårdarna, ombyggnation för bibliotek, musikskola och medborgarkontor Kommunstyrelsen godkänner återrapportering enligt PM, 12 februari 2014 gällande Åbygårdarna, ombyggnation för bibliotek, musikskola och medborgarkontor. Ombyggnationen av bostadsrätten i Åbygårdarna (Östervåla) för att inrymma medborgarkontor samt musikskola tillsammans med biblioteket är nu färdig, så när som på hissen utvändigt för rullstolsburna som ska på plats i vår. Ansökta pengar för igångsättningstillstånd var kr (Ks 156/2012) plus kr för den extra toalett som var tvungen att byggas för att bygglov skulle kunna ges (Ks 209/2012). Totala summan hittills hamnar på kr, och resterande pengar används till hissen utvändigt. Besparingen som blir för kultur blir ca per år, då den gamla hyran var på kr per år och den nya blir per år. PM, 12 februari 2014 Förslag Marie Wilén (C): Kommunstyrelsen godkänner återrapportering, 12 februari 2014 gällande Åbygårdarna, ombyggnation för bibliotek, musikskola och medborgarkontor. Förslagsordning. Ordförande ställer det egna förslaget mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (42) Ks 37 Dnr 2013/ Återrapportering av investering i IP-telefoni Kommunstyrelsen godkänner återrapportering enligt PM, 14 februari 2014 för investeringar i IP-telefoni. Kommunstyrelsen godkänner att nästa återrapportering till kommunstyrelsen sker den 3 juni IT-enheten ansökte 2013 om igångsättningstillstånd på tkr för investering i IP-telefoni, vilket kommunstyrelsen beviljade i 80 den 26 april Per den 1 februari 2014 har investeringar i samband med IP-telefoni gjorts med sammanlagt 700 tkr. Projektet är försenat med drygt en månad och anledningen var att projektet hade problem med portering av ett ganska stort antal telefonnummer. Detta är nu åtgärdat och från 21 januari 2014 har all personal inom Heby kommun tillgång till IP-telefoni. I samband med att kommunen införde IP-telefoni bytte man även teleoperatör till Tele 2 som vann upphandlingen. Investeringen beräknas vara fullt genomförd under våren Nästa återrapportering till kommunstyrelsen föreslås därför vara den 3 juni PM, 14 februari 2014 Förslag Marie Wilén (C): Kommunstyrelsen godkänner återrapportering, enlig PM, 14 februari 2014 för investering i IP-telefoni. Kommunstyrelsen godkänner att nästa återrapportering till kommunstyrelsen sker den 3 juni Förslagsordning. Ordförande ställer det egna förslaget mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. Delges Kommunchef IT-samordnare

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (42) Ks 38 Dnr 2013/ Kommunstyrelsens årsredovisning 2013, exklusive verksamhetsutskottet Kommunstyrelsens årsredovisning för år 2013, exklusive verksamhetsutskottet,, antas. Kommunstyrelsens årsredovisning för år 2013 presenteras. Kommunstyrelsen visar ett resultat på Beslutsunderlag Kommunstyrelsens årsredovisning för år 2013, 15 februari 2014 Förslag Marie Wilén (C): Kommunstyrelsens årsredovisning för år 2013, exklusive verksamhetsutskottet,, antas. Delges Ekonomichef Administrativ chef Administrativ controller Förslagsordning. Ordförande ställer det egna förslaget mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (42) Ks 39 Dnr 2012/ Förslag till beslut om den politiska organisationen Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar I kommunen ska från och med 1 januari 2015 finnas följande nämnder: en samhällsbyggnadsnämnd, en kultur- och fritidsnämnd, en utbildningsnämnd, en bygg- och miljönämnd, en vård- och omsorgsnämnd samt en valnämnd. Den gemensamma överförmyndarnämnden i Uppsala kommuns organisation bemannas enligt avtal. En demokratiberedning inrättas under kommunfullmäktige från och med 1 januari Arbetsordning för kommunfullmäktige antas enligt förslag,. Reglemente för demokratiberedningen antas enligt förslag,. Reglemente för kommunstyrelsen antas enligt förslag, 25 februari Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden antas enligt förslag,. Reglemente för kultur- och fritidsnämnden antas enligt förslag,. Reglemente för utbildningsnämnden antas enligt förslag, 25 februari Reglemente för bygg- och miljönämnden antas enligt förslag,. Reglemente för vård- och omsorgsnämnden antas enligt förslag.. Kommunfullmäktige beslutade att ge kommunstyrelsen i uppdrag

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (42) att under år 2012 initiera en parlamentarisk grupp med uppdraget att utvärdera den nuvarande politiska organisationen samt föreslå eventuella förändringar inför nästkommande mandatperiod. Kommunstyrelsen gav i juni 2012 följande direktiv för utvärderingen: Den parlamentariska gruppen ska utvärdera den nuvarande politiska organisationen samt föreslå eventuella förändringar inför nästkommande mandatperiod. Den ska ta i beaktande de utmaningar kommunen behöver möta framöver och, utifrån resultatet, utvärdera huruvida den nuvarande politiska organisationen kan möta dessa eller om förändringar behöver göras. Utvärderingen och de eventuella förändringsförslagen ska särskilt beakta o Tydlighet mellan de olika politiska organen vad avser ansvarsfördelning o Tydlighet och effektivitet i den ekonomiska och verksamhetsmässiga styrningen samt uppföljning av ekonomi, verksamhet och dess kvalitet o Tydlighet mellan politik och förvaltning vad avser ansvarsfördelning o Möjlighet till konkurrensneutralitet o Effektivitet i beslutsfattandet o Möjlighet till helhetssyn av det totala kommunala ansvaret Utvärderingen ska också beakta förslaget om att minska antalet ledamöter och ersättare i fullmäktige utifrån fullmäktiges beslut i april 2011 med anledning av Kurt Rickard Lindgrens motion. Kostnadsberäkningar med anledning av eventuella ändringsförslag ska redovisas i utredningen. Om förändringar i den politiska organisationen föreslås ska den parlamentariska gruppen även lämna förslag till nya reglementen. Den parlamentariska gruppen ska även göra en översyn av arvoden till förtroendevalda.

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (42) Den parlamentariska gruppen påbörjade sitt arbete i oktober 2012 och avlämnar sin rapport till kommunstyrelsen för beredning till kommunfullmäktige. Ärendet behandlades av kommunstyrelsen 5 november Kommunstyrelsen beslutade då, 220, att ge kommunstyrelsens presidium i uppdrag att ytterligare utreda återstående frågeställningar till kommunstyrelsens sammanträde 3 december Kommunstyrelsens presidium har lämnat förslag till uppdrag för demokratiutskottet. Vad avser organisationen av socialnämndens ansvar har presidiet inte tagit ställning. Med anledning av kommande ändringar i kommunallagen rörande bland annat partistöd och fullmäktigepresidiets roll så bör förslagen till kommunfullmäktiges arbetsordning samt reglemente för partistöd revideras för att anpassas till den nya lagändringen som föreslås träda i kraft 1 februari Kommunfullmäktige 174, 17 december 2014 beslutade att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare beredning. Beslutsunderlag Förslag till beslut, odaterat Förslag till Reglemente för utbildningsnämndens reglemente, odaterat PM, 10 januari Arbetsordning för kommunfullmäktige, 18 december Reglemente för demokratiberedningen, 27 januari Reglemente för kommunstyrelsen, 17 december Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden, 17 december Reglemente för kultur- och fritidsnämnden, 3 oktober Reglemente för utbildningsnämnden, 13 februari Reglemente för bygg- och miljönämnden, 3 oktober Reglemente för vård- och omsorgsnämnden (förslag en nämnd inom socialtjänstområdet), 3 februari Reglemente för socialnämnden (förslag två nämnder inom socialtjänstområdet), 3 oktober Reglemente för vård- och omsorgsnämnden (förslag två nämnder inom socialtjänstområdet), 3 oktober 2013 Kf 174, 17 december 2013

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (42) Förslag Marie Wilén (C): Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta I kommunen ska från och med 1 januari 2015 finnas följande nämnder: en samhällsbyggnadsnämnd, en kultur- och fritidsnämnd, en utbildningsnämnd, en bygg- och miljönämnd, en vård- och omsorgsnämnd samt en valnämnd. Den gemensamma överförmyndarnämnden i Uppsala kommuns organisation bemannas enligt avtal. En demokratiberedning inrättas under kommunfullmäktige från och med 1 januari Arbetsordning för kommunfullmäktige antas enligt förslag,. Reglemente för demokratiberedningen antas enligt förslag,. Reglemente för kommunstyrelsen antas enligt förslag, 25 februari Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden antas enligt förslag,. Reglemente för kultur- och fritidsnämnden antas enligt förslag,. Reglemente för utbildningsnämnden antas enligt förslag, 25 februari Reglemente för bygg- och miljönämnden antas enligt förslag,. Sören Johansson (KD) med bifall av Marie Wilén (C): Reglemente för vård- och omsorgsnämnden antas enligt förslag,. Förslagsordning Ordförande ställer det egna förslaget mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. Ordförande ställer Sören Johanssons förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (42) Deltar ej i beslut Carina Schön (S), Anders Pettersson (S), Jan Andersson och Bengt Löfling (V) avstår från att delta i beslutet. Reservation Anne-Charlotte Mattsson (FP) reserverar sig mot beslutet.

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (42) Ks 40 Dnr 2014/ Reglemente för partistöd Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar Reglemente för partistöd, förslag 27 januari 2014, antas. Ändringar i Kommunallagen (1991:900) har trätt i kraft 1 februari Bland annat gäller det regler om partistödet. Syftet med ändringarna är att stärka den kommunala demokratin. Enligt de nya reglerna bör ändringar i reglementet för partistöd göras. Reglementet bör reglera hur partistödet ska fördelas med avseende på om mandat är besatta eller inte och om redovisning och granskning av partistödet Beslutsunderlag PM, 13 februari 2014 Reglemente för partistöd, förslag 27 januari 2014 Förslag Marie Wilén (C): Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta Reglemente för partistöd, förslag 27 januari 2014, antas. Förslagsordning. Ordförande ställer det egna förslaget mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (42) Ks 41 Dnr 2011/ Kommunens kvalitet i korthet Delges Samtliga nämnder och beredningar Resultatet i Kommunens Kvalitet i Korthet ska tas i beaktande vid formulering av effektmål för Undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) görs av Sveriges kommuner och landsting (SKL) med syftet att kommuninvånarna skall få information om kvaliteten på den service som kommunen tillhandahåller, att kommunen vill föra en dialog kring resultat med kommuninvånarna samt använda måtten som en del i styrningen och verksamhetsutvecklingen Heby kommun har deltagit i undersökningen sedan år 2010 och är en av 220 medverkande kommuner. KKiK tittar på tillgänglighet, trygghetsaspekter, delaktighet och information samt effektivitet och kommunen som samhällsutvecklare. Resultat från Kommunens kvalitet i korthet presenteras och visar att starka sidor för Heby kommun är Trygghet Genomsnittlig väntetid till plats på särskilt boende Nöjdhet med särskilt boende Kostnad hemtjänst Service LSS Nationella prov åk 6 KKiK visar även att utvecklingsområden kommunen är Tillgänglighet och bemötande, telefon och e-post Väntetid försörjningsstöd Resultat nationella prov åk 3 Kostnad särskilt boende Sjukpenningtal Nöjd-Region-Index Förslag Marie Wilén (C): Resultatet i Kommunens Kvalitet i Korthet ska tas i beaktande vid formulering av effektmål för Förslagsordning. Ordförande ställer det egna förslaget mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (42) Ks 42 Dnr 2014/ Omvärldsanalys för Heby kommun Kommunstyrelsen tackar för informationen och konstaterar att det är förvaltningens omvärldsanalys. Förvaltningen överlämnar sin omvärldsanalys, som utgör en revidering och bearbetning av förra årets omvärldsanalys. Den ska ge en övergripande bild av hur olika företeelser i vår omvärld kan påverka den kommunala verksamheten och är beskriven utifrån professionens perspektiv. Beslutsunderlag Omvärldsanalys för Heby kommun, 7 januari 2014 Förslag Marie Wilén (C): Kommunstyrelsen tackar för informationen och konstaterar att det är förvaltningens omvärldsanalys. Delges Administrativ chef Förslagsordning. Ordförande ställer det egna förslaget mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (42) Ks 43 Dnr 2014/ Inriktningar 2015, kommunstyrelsen Kommunstyrelsen diskuterar inriktningarna för 2014 och beslutar om dessa vid nästkommande sammanträde den 8 april För år 2014 finns 12 inriktningar i kommunen. Kommunfullmäktiges övergripande inriktningar är: - Heby kommun ska vara en trygg och säker kommun. - Heby kommun ska tillhandahålla tjänster av god kvalitet med möjlighet till delaktighet, inflytande och valfrihet. - Heby kommun ska ha en god ekonomisk hushållning med hållbar utveckling. - Heby kommun ska vara en attraktiv kommun för medborgare, företagare och anställda att leva och verka i. Kommunstyrelsen har att föreslå inriktningar för Beslutsunderlag Inriktningar 2014,odaterat Kf 48, 23 april 2013 Förslag Marie Wilén (C): Kommunstyrelsen diskuterar inriktningarna för 2014 och beslutar om dessa vid nästkommande sammanträde den 8 april Delges Administrativ chef Förslagsordning. Ordförande ställer det egna förslaget mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (42) Ks 44 Dnr 2012/ Kommunstyrelsens internkontroll investeringar Kommunstyrelsen godkänner den interna kontrollen som är genomförd när det gäller investeringar enligt PM den 11 februari Kommunstyrelsen konstaterar att inga allvarligare brister har konstaterats i den interna kontrollen som genomförts enligt PM den 11 februari Förvaltningen får i uppdrag att åtgärda de mindre brister som redogörs för i PM den 11 februari Förvaltningen får i uppdrag att säkerställa att aktuella riktlinjer för igångsättningstillstånd för investeringar efterlevs och att återrapportering till kommunstyrelsen fungerar i enlighet med riktlinjerna. Förvaltningen får i uppdrag att presentera ett förslag på hur igångsättningstillstånd och upphandlingar kan hanteras på ett för kommunen kostnadseffektivt sätt. Förslaget presenteras på kommunstyrelsens sammanträde den 8 april Den 11 oktober 2012 i 180 beslutade kommunstyrelsen i sin kontrollplan för 2013 att genomföra en intern kontroll av pågående investeringar för att säkerställa att aktuella riktlinjer för igångsättningstillstånds följs. Detta är den andra av två kontroller som genomförts under En delrapport daterad 6 september 2013 lämnades till kommunstyrelsens sammanträde den 24 september Delrapporten resulterade bland annat i att kommunstyrelsen beslutade att uppdatera riktlinjerna för igångsättningstillstånd den 15 oktober ( 94) Se bilaga 1. svis kan konstateras att inga allvarliga brister har upptäckts i den interna kontrollen men ett antal mindre. Riktlinjerna för igångsättningstillstånd har följts till största delar men det som genomgående fortfarande inte fungerar är återrapporteringen till kommunstyrelsen. Detta påtalades i den första delårsrapporten men fungerar fortfarande inte. Förvaltningen bör skapa rutiner för att säkerställa att återrapporteringen till kommunstyrelsen sker enligt riktlinjerna. En annan brist som påtalades i den första delrapporten är

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (42) Delges + bilaga Samtliga beredningar, nämnder och utskott Kommunfullmäktiges revisorer Samtliga förvaltningschefer Ekonomichef Controller svårigheten att följa investeringarna i styrande rapporter såsom i budget och utfallsrapporter samt i beslut om igångsättningstillstånd. Här har ett förbättringsarbete påbörjats i förvaltningen och utfallsrapporteringen har förbättrats. Från budget 2015 kommer investeringar fullt ut att rapporteras enhetligt. Positivt är att den ekonomiska kalkyleringen har utvecklats och genomgående används för investeringar under Beslutsunderlag PM, 11 februari 2014 Riktlinjer för igångsättningstillstånd i samband med investeringar Internkontroll investeringar Förslag Marie Wilén (C): Kommunstyrelsen godkänner den interna kontrollen som är genomförd när det gäller investeringar enligt PM den 11 februari Kommunstyrelsen konstaterar att inga allvarligare brister har konstaterats i den interna kontrollen som genomförts enligt PM den 11 februari Förvaltningen får i uppdrag att åtgärda de mindre brister som redogörs för i PM den 11 februari Förvaltningen får i uppdrag att säkerställa att aktuella riktlinjer för igångsättningstillstånd för investeringar efterlevs och att återrapportering till kommunstyrelsen fungerar i enlighet med riktlinjerna. Förvaltningen får i uppdrag att presentera ett förslag på hur igångsättningstillstånd och upphandlingar kan hanteras på ett för kommunen kostnadseffektivt sätt. Förslaget presenteras på kommunstyrelsens sammanträde den 8 april Förslagsordning. Ordförande ställer det egna förslaget mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (42) Ks 45 Dnr 2012/ Kommunstyrelsens internkontroll arvodering till förtroendevalda Kommunstyrelsen godkänner den interna kontroll som är genomförd när det gäller arvodering till förtroendevalda enligt PM den 5 februari Kommunstyrelsen konstaterar att inga allvarligare brister har konstaterats i den interna kontrollen som genomförts enligt PM den 5 februari Förvaltningen får i uppdrag att uppmärksamma och/eller åtgärda de brister som har konstaterats enligt PM den 5 februari Kommunstyrelsen konstaterar att den parlamentariska gruppen i samband med att man ser över den politiska organisationen också har i uppdrag att se över reglementet för ersättning till förtroendevalda. Den parlamentariska gruppen ska då ta hänsyn till det framkommit i kommunstyrelsens internkontroll enligt PM den 5 februari Kommunstyrelsen har i sin kontrollplan för 2013 beslutat att genomföra intern kontroll när det gäller arvodering av förtroendevalda. För att få en intern kontroll som omfattar alla förtroendevalda har två månader under 2013 valts ut slummässigt. Dessa är april och oktober månad. En delrapport daterad 20 augusti 2013 lämnades till kommunstyrelsen sammanträde den 24 september I den genomförda interna kontrollen har inga allvarliga brister konstaterats. Det finns dock ett antal mindre brister som, om dessa inte åtgärdas, kan leda till större brister i den interna kontrollen. Aktuellt reglemente för arvodering till förtroendevalda är tydligt men bör kompletteras bland annat när det gäller reglerna kring ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Det är också i samband med ersättningen för förlorad arbetsförtjänst som det föreligger störst risk för felaktigheter. Ansvaret hos de som attesterar tjänstgöringsrapporterna behöver också tydliggöras. Efter genomförd internkontroll föreslås följande: Reglementet uppdateras med:

25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 (42) Delges Administrativa chefen Kommunfullmäktiges revisorer o Att intyg från arbetsgivaren ska lämnas in årligen för ledamöter som begär ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Motsvarande gäller för ledamöter med eget företag. o Att reglementet förtydligas för hur lång tid en ledamot kan begära ersättning för förlorad arbetsförtjänst. o Att ledamöter som begär ersättning för förlorad arbetsförtjänst skriver under en sanningsförsäkran i samband med att man fyller i tjänstgöringsrapporten. o Att den förtroendevalde som får arvode även får ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Personalenheten skickar tillbaka tjänstgöringsrapporter som inte är riktigt attesterade eller ofullständigt ifyllda. Ansvaret tydliggörs för de som attesterar tjänstgöringsrapporterna. Beslutsunderlag PM, 5 februari 2014 Reglemente för ersättning till förtroendevalda HebyFS 2006:09 Förslag Marie Wilén (C): Kommunstyrelsen godkänner den interna kontroll som är genomförd när det gäller arvodering till förtroendevalda enligt PM den 5 februari Kommunstyrelsen konstaterar att inga allvarligare brister har konstaterats i den interna kontrollen som genomförts enligt PM den 5 februari Förvaltningen får i uppdrag att uppmärksamma och/eller åtgärda de brister som har konstaterats enligt PM den 5 februari Kommunstyrelsen konstaterar att den parlamentariska gruppen i samband med att man ser över den politiska organisationen också har i uppdrag att se över reglementet för ersättning till förtroendevalda. Den parlamentariska gruppen ska då ta hänsyn till det framkommit i kommunstyrelsens internkontroll enligt PM den 5 februari Förslagsordning Ordförande ställer det egna förslaget mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

26 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 (42) Ordförande i den parlamentariska gruppen Controller

27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 (42) Ks 46 Dnr 2011/ Plan för mångfald och valfrihet Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar Plan för mångfald och valfrihet (HebyFS 2012:08) beslutad av kommunfullmäktige i 74 den 20 juni 2012 ska vara oförändrad. Kommunstyrelsen får i uppdrag att revidera riktlinjer för utmanarrätt i syfte att säkerställa konkurrensneutral hantering av utmaningar i enlighet med gällande regelverk. Kommunfullmäktige beslutade i 153 den 25 november 2013 att ärendet angående revidering av plan för mångfald och valfrihet (HebyFS 2012:08)) återremitteras till referensgruppen för ytterligare beredning vad gäller upphandling och kommunal regi. Referensgruppen har därefter diskuterat ärendet ytterligare och föreslår att nuvarande skrivning i Plan för mångfald och valfrihet kvarstår: Om utmaningen leder till en upphandling bör den egna verksamheten vara med och i möjligaste mån lämna anbud. Konkurrensneutraliteten i samband med inkomna utmaningar stärks istället genom att riktlinjer för utmanarrätt kompletteras med att det anbudspris som den egna regin lämnar ska baseras på befintlig budget, eventuella kostnadsreduceringar ska redovisas tydligt och verifieras i anbudet. Beslutsunderlag PM, 14 februari 2014 Plan för mångfald och valfrihet HebyFS 2012:08 Kf 153, 25 november 2013 Förslag Marie Wilén (C): Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar Plan för mångfald och valfrihet (HebyFS 2012:08) beslutad av kommunfullmäktige i 74 den 20 juni 2012 ska vara oförändrad.

28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28 (42) Kommunstyrelsen får i uppdrag att revidera riktlinjer för utmanarrätt i syfte att säkerställa konkurrensneutral hantering av utmaningar i enlighet med gällande regelverk. Carina Schön (S): Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Avsnittet Utmanarrätt i Plan för mångfald och valfrihet (HebyFS 2012:08) beslutad av kommunfullmäktige i 74 den 20 juni 2012, utgår. Avslag till punkten Kommunstyrelsen får i uppdrag att revidera riktlinjer för utmanarrätt i syfte att säkerställa konkurrensneutral hantering av utmaningar i enlighet med gällande regelverk. Förslagsordning Ordförande ställer första punkten i det egna förslaget mot Carina Schöns förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller det egna förslaget. Ordförande ställer därefter andra punkten i det egna förslaget mot Carina Schöns förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller det egna förslaget. Reservation Carina Schön (S), Anders Pettersson (S), Jan Andersson (S) och Bengt Löfling (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Carina Schöns förslag.

Kommunkontoret, Heby torsdag 27 november 2014 kl 15:00. Helena Henriksson ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby torsdag 27 november 2014 kl 15:00. Helena Henriksson ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 09:00-11:40 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M), Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Jan

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

Kommunkontoret, Heby 28 juni 2016 kl 10:00. Helena Henriksson ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby 28 juni 2016 kl 10:00. Helena Henriksson ANSLAG/BEVIS - Plats och tid C-salen, Heby Folkets Hus kl 14:00-15:10 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande Sixten Larsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt Löfling (V) Bernt-Ove Stenmark (KD) Anne-Charlotte

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS VERKSAMHETSUTSK OTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 12.00 Beslutande David Olsson (M), or dförande Bengt Löfling (V) Dick Pettersson (C) A nne Charlotte Mattsson

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Insynsrepresentant. Kommunkontoret, tisdag 25 februari 2014, kl 08:30. Sekreterare Paragrafer 1-11 ANSLAG/BEVIS

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Insynsrepresentant. Kommunkontoret, tisdag 25 februari 2014, kl 08:30. Sekreterare Paragrafer 1-11 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset Heby kl 09:00-12:30 Beslutande Per Möller (C), ordf Sixten Larsson (M) Carl-Eric Thörngren (S) Ola Birgersson (C) Harald

Läs mer

Kommunkontoret, Heby torsdag 21 augusti 2014 kl 16:00. Helena Henriksson 137-150 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby torsdag 21 augusti 2014 kl 16:00. Helena Henriksson 137-150 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-11:50 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Emilie Jansson (S) Anders Pettersson (S)

Läs mer

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 09.00-11.45 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Karl-Arne Larsson (C) Ulf Mattsson

Läs mer

Medborgarkontoret, Östervåla, 26 maj 2014, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Medborgarkontoret, Östervåla, 26 maj 2014, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Elisabet Wollein (S) ersättare för Inga-Lill Hellgren (S) Åke

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 11.20 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Åsa

Läs mer

ordförande Kommunkontoret, måndag 25 mars 2013, kl ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ordförande Kommunkontoret, måndag 25 mars 2013, kl ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. FRITIDSFRÅGOR SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 12.00 Beslutande Ingela Wikander (KD), ordförande Holger Heldmark (M) Gunilla Hamrin (S) S alima Fahad (V) A nn Zander

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.15 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski (S) Stig Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS VERKSAMHETSUTSK OTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 12.20 Beslutande David Olsson (M), or dförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) A nne Charlotte Mattsson

Läs mer

Kommunkontoret, Heby omedelbar justering. Sekreterare Paragrafer 148-150 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby omedelbar justering. Sekreterare Paragrafer 148-150 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Heby brandstation, Heby kl 09:00-15:10 Beslutande Marie Wilen(C) ordf. David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Jan Andersson (S) 148-149 Anne-Charlotte

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, Heby, kl 08.15 13.00 Beslutande Tomas Bergström (FP), ordförande Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Linda

Läs mer

Kommunkontoret fredag 8 april 2016 kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret fredag 8 april 2016 kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 17.30 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Tjänstemän

Läs mer

Gun-Maid Håkansson (S) Susanna Hansson (M), 16-19, Kommunkontoret, Heby, 27 mars 2013, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Gun-Maid Håkansson (S) Susanna Hansson (M), 16-19, Kommunkontoret, Heby, 27 mars 2013, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-11.30 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Maipato

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Kommunkontoret, måndag 20 juni 2016, kl 13:00. Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Kommunkontoret, måndag 20 juni 2016, kl 13:00. Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN- Plats och tid Kroksbo, Enåker kl 09:00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M) Karl-Arne T Larsson (C) Ljiljana Micic (LP) Gudrun Wängelin Lernskog (C) Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Kommunkontoret, 24 februari 2014, kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 10-24 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 24 februari 2014, kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 10-24 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 10.00-15.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

Ingela Wikander (KD), ordförande Jessica Kumlin (M) Carola Eriksson (S) Pär Jansson (C) Ann Zander (FP) Kommunkontoret, onsdag 19 november, kl 11.

Ingela Wikander (KD), ordförande Jessica Kumlin (M) Carola Eriksson (S) Pär Jansson (C) Ann Zander (FP) Kommunkontoret, onsdag 19 november, kl 11. FRITIDSFRÅGOR - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, Heby kl 09.00 11.30 Beslutande Ingela Wikander (KD), ordförande Jessica Kumlin (M) Carola Eriksson (S) Pär Jansson (C) Ann Zander

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, tisdag 13 januari, kl 11.

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, tisdag 13 januari, kl 11. - KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 11.00 Beslutande Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh

Läs mer

Carina Schön Sören Johansson. Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret måndag den 25 mars 2013 kl 15:30. Anslag/Bevis

Carina Schön Sören Johansson. Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret måndag den 25 mars 2013 kl 15:30. Anslag/Bevis SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Heby Folkets Hus, Heby kl 17:00 21:00 Beslutande Annika Krispinsson (C), ordf. Håkan Collin (S) Carl-Åke Elmersjö (MP) Tomas Bergström (FP) Anders Birgersson

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Kristina Pettersson (S) Jan Plantin (M) Elisabeth Wollein (S), ersättare för Inga-Lill Hellgren (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Kristina Pettersson (S) Jan Plantin (M) Elisabeth Wollein (S), ersättare för Inga-Lill Hellgren (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) - SOCIALA NÄMNDEN - Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-10.45 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Kristina Pettersson (S) Jan Plantin (M) Elisabeth

Läs mer

Kommunkontoret onsdag 21 januari 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret onsdag 21 januari 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.30 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Tjänstemän

Läs mer

Kommunkontoret, fredag 6 september 2013, kl 13.00. Sekreterare Paragrafer 12-16 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, fredag 6 september 2013, kl 13.00. Sekreterare Paragrafer 12-16 ANSLAG/BEVIS - KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 09.00 11.30 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M) Anne-Charlotte Mattsson (FP) Larry

Läs mer

Sekreterare Paragrafer 1-9 ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sekreterare Paragrafer 1-9 ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Maipato

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 14.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Olof Nilsson (S), ersättare

Läs mer

Ansökan om försäljning av fastighet Heby Morgongåva, 15:8

Ansökan om försäljning av fastighet Heby Morgongåva, 15:8 - KOMMUNSTYRELSEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 Sammanträdesdatum 3 december 2013 Ks 243 Dnr 2013/230 107 Ansökan om försäljning av fastighet Heby Morgongåva, 15:8 Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Medborgarkontoret, Östervåla, kl 16.00, 27 maj 2013. Sekreterare Paragrafer 97-114

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Medborgarkontoret, Östervåla, kl 16.00, 27 maj 2013. Sekreterare Paragrafer 97-114 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-13.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Lennart Hognert (C), ersättare för Therese

Läs mer

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V)

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) - KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby kl 9.00 12.15 Beslutande Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Insynsrepresentant. Kommunkontoret, tisdag 25 februari 2014, kl 09:00. Helena Henriksson 12-22 ANSLAG/BEVIS

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Insynsrepresentant. Kommunkontoret, tisdag 25 februari 2014, kl 09:00. Helena Henriksson 12-22 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset Heby kl 09:00-11:45 Beslutande Per Möller (C), ordf Sixten Larsson (M) Ola Birgersson (C) Harald Brixeskog (MP) Larry Tallroth

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 23 juni kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 23 juni kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.30 12.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Larry Tallroth (S) Sven Erik Eriksson (KD) Tjänstemän

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 2 juni kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 2 juni kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 16.30 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Jan

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, torsdag 26 mars, kl 8.

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, torsdag 26 mars, kl 8. - KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.30 Beslutande Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS VERKSAMHETSUTSK OTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 12.30 Beslutande David Olsson (M), or dförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) A nders Pettersson (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, Heby, kl 08.30-13.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M)

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Jan

Läs mer

Margit Grahn, Synskadades Riksförbund (SRF) Medborgarkontoret, Östervåla, 17 juni Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS

Margit Grahn, Synskadades Riksförbund (SRF) Medborgarkontoret, Östervåla, 17 juni Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS 1 (8) och tid Medborgarkontoret, Östervåla, kl 18.00 20.00 Beslutande Dick Pettersson (C), ordförande Jan Plantin (M), sociala nämnden (Sn) Lars-Erik Larsson, Synskadades Riksförbund (SRF) Holger Heldmark

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande. Kommunkontoret, Heby, 26 november 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 229-246 ANSLAG/BEVIS

Karl-Arne Larsson (C), ordförande. Kommunkontoret, Heby, 26 november 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 229-246 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.45 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou-Tellebo (FP) Jan Plantin

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 7 september 2015, kl 13.00. Sekreterare Paragrafer 15-20 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 7 september 2015, kl 13.00. Sekreterare Paragrafer 15-20 ANSLAG/BEVIS - KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 15.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M) Anne-Charlotte Mattsson (FP) Carola Eriksson (S) Johan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) 18 april 2013 Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C)

Läs mer

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Sammanträdesdatum 26 augusti 2013 Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-13.40 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VERKSAMHETSUTSK OTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.00 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) D ick Pettersson (C) B engt Löfling (V) Ej

Läs mer

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM Utbildningsnämnden sammanträde 66. Ekonomisk uppföljning efter oktober år 2010 67. Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola kalenderåret

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.10 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Ulf Fahlstad (LP) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 17 december 2013, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 17 december 2013, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.15 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Maipato

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 27 augusti 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 45-51 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 27 augusti 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 45-51 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 16.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Larry Tallroth (S) Sven Erik Eriksson (KD)

Läs mer

Ingela Wikander (KD), ordförande Maud Henningsson (M) Carola Eriksson (S) Pär Jansson (C) Gunilla Hamrin (S)

Ingela Wikander (KD), ordförande Maud Henningsson (M) Carola Eriksson (S) Pär Jansson (C) Gunilla Hamrin (S) FRITIDSFRÅGOR - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby kl 09.00 11.00 Beslutande Ingela Wikander (KD), ordförande Maud Henningsson (M) Carola Eriksson (S) Pär Jansson (C) Gunilla

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl Kultur- och fritidsnämnden 2012-05-31 1(9) Plats och tid Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl 13.30-15.45 Beslutande Stefan Ferm (M), ordförande Anders Mårtensson

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c) Plats och tid Kommunkontoret 2015-02-09 kl 8.00 12:00 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c) Övriga deltagare David Grahn

Läs mer

Onsdagen den 12 november kl.14.00

Onsdagen den 12 november kl.14.00 1(4) Plats och tid Plenisalen, 13.00-13.30 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista sidan 2 Övriga Se

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-01-13 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-11.30 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Insynsrepresentant. Kommunkontoret, torsdag 24 september kl. 07.30. Sekreterare Paragrafer 71-77 ANSLAG/BEVIS

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Insynsrepresentant. Kommunkontoret, torsdag 24 september kl. 07.30. Sekreterare Paragrafer 71-77 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret i Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Per Möller (C), ordförande Johan Eriksmark (S) Bodil Persson (M) Erik Backman (S) Andreas

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunkontoret tisdag 25 oktober 2016 kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret tisdag 25 oktober 2016 kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.30 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP)) Maire Lautakoski (S) Larry Tallroth (S) Sven Erik Eriksson (KD)

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande Florence Anvo (KD) Ulf Mattsson (LP) Inga-Lill Hellgren (S) 58-63

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande Florence Anvo (KD) Ulf Mattsson (LP) Inga-Lill Hellgren (S) 58-63 - VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN - Plats och tid Kommunkontoret, Heby, Stora sammanträdesrummet kl 09:00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M) Karl-Arne T Larsson (C) Emilie Jansson (S) Ljiljana Micic (LP)

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24 1(11) Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl 09.00-12.00 Beslutande Isabell Korn, ordf (M) Rikard Paulin (S) och tjänstgörande ersättare Monica Samuelsson (S) Natalya Raad

Läs mer

Tryggve Reinmar (S) 51-61 Rita Edlund, nämndsekreterare. Kommunkontoret, Heby, 23 maj 2013, kl 13.00. Sekreterare Paragrafer 51-62 ANSLAG/BEVIS

Tryggve Reinmar (S) 51-61 Rita Edlund, nämndsekreterare. Kommunkontoret, Heby, 23 maj 2013, kl 13.00. Sekreterare Paragrafer 51-62 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-15.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) 51-61

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-24 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa, sammanträdesrum Sjön 2013-06-24 klockan 14.00-17.10 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Pontus Wessman

Läs mer

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00 Socialnämnden 2014-09-09 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-09-09 kl. 8:30-11:00 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-02-14 1 (12) Plats och tid Gyllene salen, Apotekshuset Vingåker, måndagen den 14 februari 2011, kl. 10.00-11.15 Beslutande Jörgen Larsson (S) ordf Raul Sevefjord (M) Övriga deltagande Johan Cöster,

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Måndagen den 24 oktober 2016 kl 16:00-18.00 ande Bengt Andersson (C), Ordförande Siw Malmsten (L), 1:e vice ordförande Susanne Johansson (S) Jan Hanna (S) Bengt Ferm (S) Eva Hallberg (V)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-03-04 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30, 11.00-11.20. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande 14-21 Christin Löfstrand (V) vice ordförande Pär

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande Carina Schön (S) Kristina Pettersson (S) Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande Carina Schön (S) Kristina Pettersson (S) Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS - TRYGGHETSRÅDET- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Stora konferensrummet, Kommunkontoret, kl 13.00-15.30 Beslutande Marie Wilén (C) ordförande Margareta Gadde-Jenniche (M) Gösta Persson (M) Rose-Marie

Läs mer

Medborgarkontoret, Östervåla, 15 september 2014, kl 09.00. Sekreterare Paragraf 160-171 ANSLAG/BEVIS

Medborgarkontoret, Östervåla, 15 september 2014, kl 09.00. Sekreterare Paragraf 160-171 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-11.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Inga-Lill Hellgren (S) Susanne

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-19.20 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2015-06-17 1(5) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 8.30 11.30 Beslutande Ledamöter Kent Lagrell, ordförande Jim Adolfsson (M), Claes Magnusson (M) Lena Hermansson

Läs mer