Planeringslösning för marksänd digital TV - UHF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Planeringslösning för marksänd digital TV - UHF"

Transkript

1 Rapportnummer PTS-ER-2008:22 Datum Planeringslösning för marksänd digital TV - UHF Slutrapportering av uppdrag RB 2008:5

2 Planeringslösning för marksänd digital TV - UHF Slutrapportering av uppdrag RB 2008:5 Rapportnummer PTS-ER-2008:22 Diarienummer ISSN Författare Stefan Uppgård Post- och telestyrelsen Box Stockholm

3 Förord Post- och telestyrelsen (PTS) har fått i uppdrag av regeringen att producera en planeringslösning för marksänd digital TV. I denna rapport redovisas den del av uppdraget som rör utrymmet MHz (UHF). PTS lämnade den 23 juni 2008 rapport om planeringslösning för marksänd digital TV i MHz (VHF). I och med denna redovisning har uppdraget i sin helhet verkställts. Stockholm i december 2008 Marianne Treschow Generaldirektör

4 Innehåll Förord 3 Sammanfattning 5 Abstract 6 1 Inledning Uppdraget Avgränsningar Metod 8 2 Grundförutsättningar Allmänt om förutsättningar Internationella avtal, Genève ITU:s radioreglemente Generellt om existerande frekvensanvändning i UHF-bandet 10 3 Planeringslösning UHF Övergripande om planeringslösningen Allmänt om frekvensresurserna i planeringslösningen Planeringslösning UHF 13 4 Planeringslösningens konsekvenser UHF Påverkan på befintliga användare UHF Påverkan på konsumenten Påverkan på grannländer Påverkan (av planeringslösningen) på implementering av 800 MHz-bandet Det fortsatta arbetet 17 5 Slutsats 18 6 Begreppsförteckning 19 7 Litteratur 20 8 Bilagor 21 Bilaga 1 22 Bilaga 2 24 Bilaga 3 25 Bilaga 4 26 Bilaga 5 27 Bilaga 6 34

5 Sammanfattning Post- och telestyrelsen (PTS) har fått i uppdrag av regeringen att producera en planeringslösning för marksänd digital TV. I denna rapport redovisas den del av uppdraget som rör utrymmet MHz (UHF). PTS lämnade den 23 juni 2008 rapport om planeringslösning för marksänd digital TV i MHz (VHF). I och med denna redovisning har uppdraget i sin helhet verkställts. Arbetet med att producera en planeringslösning har i huvudsak bestått av två delar, frekvensplanering respektive internationell koordinering. Planeringslösningen för UHF bygger på att inga TV-sändningar ska ske i utrymmet MHz. Existerande sändare i det utrymmet planeras istället till området MHz. PTS anser det möjligt att en sådan omställning kan ske under Planeringslösningen innebär en utökning från fem till sex helt nationella nätlager i utrymmet MHz. Detta kan inte åstadkommas fullt ut för det sjätte nätlagret utan att berörda grannländer ger sitt medgivande. Den internationella koordineringen har påbörjats, men ännu inte slutförts. PTS kommer att fortsätta koordineringsarbetet av planeringslösningen till det att en ömsesidigt accepterad frekvensanvändning har överenskommits med berörda grannländer.

6 Abstract The Swedish Post and Telecom Agency (PTS) has been assigned by the Government to produce a planning solution for terrestrial digital television. This report accounts for that part of the assignment pertaining to the MHz (UHF) band. On 23 June 2008, PTS submitted a report concerning a planning solution for terrestrial digital television in the MHz (VHF) band. This report fully completes the assignment. The work to produce a planning solution has mainly comprised two parts: frequency planning and international coordination. The UHF planning solution is based on there being no television broadcasting in the MHz band. Instead, existing transmitters in this space will be planned for use in the MHz band. PTS considers that this changeover may take place in The planning solution means an increase from five to six entirely national network layers in space in the MHz band. This cannot be fully achieved for the sixth network layer without the affected neighbouring countries granting their consent. International coordination work has started, but has not been finalised yet. PTS will continue its coordination work related to the planning solution until mutually acceptable frequency use has been agreed with the neighbouring countries that are affected.

7 Planeringslösning för marksänd digital TV - UHF 1 Inledning Regeringen beslutade den 19 december 2007 om regleringsbrev för 2008 avseende Post- och telestyrelsen. I regleringsbrevet ingår ett uppdrag om att redovisa en nationell planeringslösning för marksänd digital TV i frekvensbandet MHz (VHF) samt MHz (UHF). Planeringslösningen ligger till grund för vilket utrymme som kan utnyttjas för utsändningar som medgivits enligt Radio- och TV-lagen. I denna rapport rapporteras den del av uppdraget som rör utrymmet MHz (UHF). Den del som rör MHz (VHF) redovisades den 23 juni I och med denna redovisning har uppdraget i sin helhet verkställts. 1.1 Uppdraget Uppdraget som det återges i regleringsbrevet för 2008: 5 Post- och telestyrelsen ska producera en nationell planeringslösning för marksänd digital TV i syfte att medge utrymme för minst sex nätlager i frekvensutrymmet MHz samt ett nätlager i frekvensutrymmet MHz, och som innebär att inga TVsändningar äger rum i frekvensutrymmet MHz. Lösningen ska så långt det är möjligt vara avstämd med berörda grannländers frekvensmyndigheter. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 15 december 2008 i form av en rapport som redogör för lösningens utformning samt dess eventuella kända geografiska begränsningar. I regeringens beslut 19 december 2007 om sändningsutrymme för TVsändningar anges att när omplaneringen är genomförd kommer frekvensutrymmet mellan MHz kunna upplåtas för andra ändamål i enlighet med lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation. 1 Planeringslösning för marksänd digital TV VHF; Delrapportering av uppdrag RB 2008:5. PTS rapportnummer PTS-ER-2008:16. (http://www.pts.se/sv/dokument/rapporter/radio/2008/planeringslosning-for-marksand-digital-tv- VHF-delrapport-PTS-ER /) Kommunikationsmyndigheten PTS Post- och telestyrelsen 7

8 Planeringslösning för marksänd digital TV - UHF 1.2 Avgränsningar I regeringsuppdraget till PTS används begreppet planeringslösning. Med planeringslösning avses i rapporten frekvensresurser som har koordinerats internationellt. Med planeringslösning avses inte den detaljerade nätplaneringen, utan att frekvensresurser har koordinerats, utifrån vilka en detaljerad nätplanering kan ske. Planeringslösningen bygger på att inga TV-sändningar ska ske i utrymmet MHz. Planeringen har optimerats utifrån detta. Möjligheterna för och konsekvenserna av en eventuell framtida förändring av mängden spektrum som ska användas för marksänd digital TV utreds inte inom detta uppdrag. I detta uppdrag har vi utgått ifrån att den befintliga DVB-T-infrastrukturen ska kunna användas. Med den snabba tekniska utvecklingen inom radioteknikområdet är det troligt att planeringslösningen vid någon tidpunkt behöver ses över för att dra nytta av tekniska framsteg, med sikte på en effektiv användning av spektrum. 1.3 Metod Arbetet med att producera en planeringslösning har i huvudsak bestått av två delar, frekvensplanering respektive internationell koordinering. Frekvensplaneringen har bestått i att identifiera behoven av förändringar i den existerande frekvensanvändningen. En utgångspunkt har varit att lösningen så långt det är möjligt ska ge likvärdiga förutsättningar för de olika nätlagren. Inom denna planering har Teracom AB, operatören för det befintliga TVnätet, deltagit. Internationell koordinering har bestått i att de identifierade förändringsbehoven har kommunicerats med berörda grannländer. Detta har i sin tur lett till att direkta bi- och multilaterala förhandlingar har inletts. Kommunikationsmyndigheten PTS Post- och telestyrelsen 8

9 Planeringslösning för marksänd digital TV - UHF 2 Grundförutsättningar I detta avsnitt beskrivs allmänt om förutsättningar för radioanvändning i det aktuella frekvensutrymmet. 2.1 Allmänt om förutsättningar Frekvensanvändningen för marksänd digital TV kräver internationell samordning. En orsak till detta är att utrymmet huvudsakligen är planerat för att med få sändare (med hög effekt) åstadkomma stor täckning. Detta leder till att ny och förändrad användning måste koordineras med länder inom stora avstånd. I koordineringsarbetet tas ofta hänsyn inte bara till vilken direkt påverkan den egna användningen har på andra länders användning, utan också vilka begränsningar den föreslagna användningen innebär för andra länders framtida möjligheter. För att kunna komma överens om ny och förändrad frekvensanvändning krävs förhandlingar där en viktig aspekt är lika tillgänglighet till frekvensresursen. 2.2 Internationella avtal, Genève 2006 Internationella Teleunionen (ITU) arrangerade år 2006 en regional radiokommunikationskonferens (RRC-06) i Genève för att planera för digital rundradio. Konferensen föregicks av ett omfattande förberedelsearbete, såväl nationellt som internationellt. Som resultat av planeringskonferensen 2 finns ett avtal (GE06) som innehåller två frekvensplaner för frekvensområdena MHz och MHz. Dels en analog plan som gäller under en övergångsperiod (till 17 juni 2015) och dels en digital plan. Frekvensplanerna beskriver de frekvensresurser som kan tas i bruk på en viss plats eller inom en viss geografisk yta och som kan utnyttjas för utsändningar av marksänd TV i de aktuella frekvensområdena (plantilldelningar). 2 För komplett redovisning från konferensen, se PTS rapportering till regeringen den 16 februari 2007 (PTS Dnr ). Kommunikationsmyndigheten PTS Post- och telestyrelsen 9

10 Planeringslösning för marksänd digital TV - UHF 2.3 ITU:s radioreglemente ITU:s radioreglemente (RR) fastställs vid världsradiokonferenser som hålls vart tredje till fjärde år. Rundradio (Broadcasting) har en primär allokering i frekvensbandet MHz i frekvensplan för den region som Sverige tillhör. Vid världsradiokonferensen 2007 beslutades för samma region om en primär allokering från 17 juni 2015 även för den mobila tjänsten i MHz. För bl a Sverige finns redan idag en mobil allokering i samma band genom en s k fotnotsallokering. Detta innebär att skydd också kan krävas för denna tjänst vid nationsgräns. 2.4 Generellt om existerande frekvensanvändning i UHF-bandet Frekvensutrymmet har från 1950-talet planerats för distribution av marksänd analog TV. Digital-TV-sändningar inleddes Övergången till enbart digitala TV-sändningar påbörjades i september 2005 och avslutades i oktober I UHF-bandet finns radiosändare för annan användning än rundradio, exempelvis trådlösa mikrofoner. Dessa planeras in på ett sådant sätt att de inte ska störa eller hindra marksänd TV. Kommunikationsmyndigheten PTS Post- och telestyrelsen 10

11 Planeringslösning för marksänd digital TV - UHF 3 Planeringslösning UHF I detta avsnitt beskrivs planeringslösningen för marksänd digital TV i frekvensutrymmet MHz. 3.1 Övergripande om planeringslösningen Planeringslösningen som presenteras ger en lösning på två viktigare begränsningar i den nuvarande frekvensplaneringen: Ett antal drifttagna TV-sändare utnyttjar idag frekvensutrymmet MHz. Med beslutet om att inga TV-sändningar ska äga rum i MHz behövs därför andra frekvenser för dessa sändare. Denna lösning återges i bilaga 1. För att möjliggöra nationell täckning även för ett sjätte nät inom frekvensutrymmet MHz behöver den nuvarande frekvensplaneringen förändras. En lösning som möjliggör detta återges i bilaga 2. Dessa förändringar kan inte genomföras utan att berörda grannländer ger sitt medgivande. Den internationella koordineringen har påbörjats, men ännu inte slutförts. I bilaga 3 illustreras situationen för det sjätte nätlagret vid ett sämsta resp. bästa utfall av koordineringen. 3.2 Allmänt om frekvensresurserna i planeringslösningen De frekvensresurser som står till svenskt förfogande för utsändning av marksänd digital TV i MHz återges i den digitala planen som finns i GE06-avtalet (se 2.2). Planen består av frekvenser dels för allotments (ytor) och dels för assignments (sändarplatser). För att åstadkomma en förändring av frekvensresurserna i planen måste alla berörda grannländer först ge sitt medgivande. Kommunikationsmyndigheten PTS Post- och telestyrelsen 11

12 Planeringslösning för marksänd digital TV - UHF Assignment och allotment-planering Till grund för assignment-planeringen ligger de sändarplatser som avses användas. Här utnyttjas tillgänglig detaljerad teknisk information såsom bl a position, antennhöjd och utstrålad effekt. Allotment-planeringen ger flexibilitet för utsändningar av olika slag vad det gäller sändarpositioner och sändartäthet genom att den baseras på rättigheter att utstråla vissa nivåer inom geografiskt definierade områden. En målsättning har varit att den nya planeringslösningen ska medge den flexibilitet som uppnåtts i GE06 genom en kombination av assignment- och allotment-planering. En översikt över de geografiska områden som används i den svenska allotment-planeringen återfinns i bilaga 4. Med denna lösning finns i princip förutsättningar för att täcka hela Sveriges geografiska yta med vart och ett av näten. Allotment-tilldelningen i GE06-avtalet, tillsammans med begränsningar i bilaterala avtal, ger tillsammans den rättighet inom vilken användningen ska inrymmas. Om utstrålningen från de önskade sändarna inte kan inrymmas i rättigheten, måste den planerade sändarkonfigurationen modifieras på ett sådant sätt att den inte överskrider de givna nivåerna. I annat fall måste nya överenskommelser träffas med berörda grannländer. Det krävs dock en detaljerad analys av varje enskild tilldelning baserat på den önskade användningen innan det klart går att säga hur den kan användas. Det kan också krävas koordinering innan en tilldelning kan tas i bruk. Flexibilitet inom plantilldelningen GE06-planens tilldelningar har en inbyggd flexibilitet för utnyttjande av andra system än det som planerades inom GE06 (DVB-T). Alternativ användning är möjlig under vissa förutsättningar, framförallt förutsatt att tjänsten är primär enligt ITU:s radioreglemente och att den alternativa användningen inte stör mer eller kräver större skydd 3. 3 GE06: A digital entry in the Plan may also be notified with characteristics different from those appearing in the Plan, for transmissions in the broadcasting service or in other primary terrestrial services operating in conformity with the Radio Regulations, provided that the peak power density in any 4 khz of the abovementioned notified assignments shall not exceed the spectral power density in the same 4 khz of the digital entry in the Plan. Such use shall not claim more protection than that afforded to the above-mentioned digital entry. Kommunikationsmyndigheten PTS Post- och telestyrelsen 12

13 Planeringslösning för marksänd digital TV - UHF Begränsningar Planeringslösningen med de tilldelningar som finns registrerade hos ITU har begränsningar som regleras genom bilaterala avtal 4. Dessa avtal behöver tas med i den detaljerade analysen av möjligheterna för varje frekvenstilldelning, för att sedan ligga till grund för den detaljerade nätplaneringen. 3.3 Planeringslösning UHF Med den planeringslösning som presenteras i denna rapport ges utrymme för marksänd digital TV i sex nationella nätlager i UHF-bandet. I den nuvarande planeringen har Sverige internationellt koordinerade frekvensresurser för fem nationella nätlager i utrymmet MHz. Ett sjätte nätlager finns i stora delar av Sverige, men saknar idag frekvensresurs i Halland och Skåne. För att finna en lösning för dessa områden krävs frekvensändringar också i intilliggande områden. Målsättningen är emellertid att antalet ändringar ska hållas till ett minimum. Alla dessa förändringar behöver koordineras med andra länder i enlighet med fastställda procedurer i GE06-avtalet (se 2.2). Planeringslösningen för de 54 storstationerna ges av allotment-planeringen (bilaga 2). Det svenska digitala TV-nätet består utöver 54 storstationer också av ett stort antal kompletterande mindre sändarstationer. Inom planeringen har målsättningen varit att förutsättningarna ska vara likvärdiga för de nationella nätlagren 5. Därför innebär planeringslösningen att frekvensresurser också planeras för de kompletterande sändarna (se bilaga 5). Om planeringslösningen kan koordineras med berörda grannländer finns goda förutsättningar för att möjliggöra en täckning av minst 98 procent av befolkningen för alla sex näten. Ett antal av de kompletterande sändarna utnyttjar samma frekvens som den intilliggande storstationens sändare (SFN-teknik). Detta blev möjligt då den digitala tekniken introducerades. För vissa av de kompletterande sändarplatserna är det mycket svårare att utnyttja DVB-T-teknikens SFNteknik tillsammans med närliggande storstation, eftersom de då skulle generera skadlig störning inom huvudsändarens täckningsområde. För dessa behövs således en egen frekvens koordineras (MFN-teknik). 4 Finns i PTS arkiv (PTS Dnr , ) 5 Det konstateras dock att för ett av nätlagren förväntas en högre täckningsgrad, 99,8 % av den fast bofasta befolkningen. Detta är något som planeringslösningen alltjämt medger. Kommunikationsmyndigheten PTS Post- och telestyrelsen 13

14 Planeringslösning för marksänd digital TV - UHF Utöver de sex nätlagren kan det förväntas att det kommer att finnas lokala områden där fler än sex frekvenser finns tillgängliga i MHz (se bilaga 2). Den slutliga tillgängligheten av dessa resurser kan dock inte fastställas förrän internationell koordinering har slutförts för planeringslösningen i sin helhet. Försök att planera fler än sex nationella nätlager för DVB-T i hela landet inom MHz bedöms för närvarande vara utsiktslöst. Detta beror på svårigheterna att finna en användning som är kompatibel med andra länders användning. Svårigheterna finns framförallt i områden runt Skagerrak, Kattegatt, Öresund och Östersjön. Kommunikationsmyndigheten PTS Post- och telestyrelsen 14

15 Planeringslösning för marksänd digital TV - UHF 4 Planeringslösningens konsekvenser UHF I detta avsnitt beskrivs planeringslösningens konsekvenser. 4.1 Påverkan på befintliga användare UHF Den operatör som direkt blir påverkad är Teracom AB, som idag genom sina 54 storstationer och 520 kompletterande stationer, sänder digital-tv i standarden DVB-T (8k, 64 QAM) till hela landet. Planeringslösningen medför viss förändring av frekvensplanen för digital marksänd TV, som i sin tur ställer krav på operatören att ändra eller byta ut den befintliga sändarutrustningen på de mastplatserna där frekvensförändringen ska ske. En förteckning över de sändare i utrymmet MHz som ska byta frekvens återfinns i bilaga 1. PTS anser det möjligt att en sådan omställning kan ske under Ledigt utrymme mellan TV kanalerna i UHF-bandet används för radiosändare för ljudöverföring, t.ex. trådlösa mikrofoner. Förändringen av frekvenserna för digital marksänd TV kommer att påverka denna s.k. PMSE (Programme Making and Special Events) användning och utrustning kan komma behöva byta frekvens till annat ledigt utrymme. PTS har redan i februari 2008 gått ut med information om Förändringar för användning av trådlösa mikrofoner i TV-banden (Bilaga 6). 4.2 Påverkan på konsumenten Idag finns förutsättningar för sex TV-nät i nästan hela landet i bandet MHz (UHF). För det sjätte nätlagret saknas idag frekvenser i Halland och Skåne. Ett av planeringslösningens övergripande mål att det så långt det är möjligt ska finnas förutsättningar för sex nationella nätlager för TV i MHz (UHF). I några områden kommer den tillgängliga kapaciteten för marksänd digital TV i utrymmet MHz bli större än idag, vilket kan innebära möjlighet att ta emot fler kanaler. Kommunikationsmyndigheten PTS Post- och telestyrelsen 15

16 Planeringslösning för marksänd digital TV - UHF TV-tittare kommer, i de områden där frekvensförändringar sker, behöva göra en ny kanalsökning i sin TV-mottagare. Vid ändringar i TV-näten kan det uppstå förändringar i det exakta täckningsområdet, eftersom detta är beroende av frekvens och graden av interferensbegränsning. Detta kan i enstaka fall leda till att konsumenten kan behöva optimera sin mottagarutrustning för den nya frekvens som används. 4.3 Påverkan på grannländer Huvuddelen av planeringslösningen är sedan tidigare koordinerad med andra länder eftersom tilldelningarna finns i GE06-avtalet. Eventuella begränsningar mot andra länders användning finns angivna i bilaterala avtal. De förändringar som här diskuteras har kommunicerats med berörda grannländer och diskussioner pågår. Avstämningen av den detaljerade frekvensanvändningen sker genom en iterativ process. Planerna för frekvensanvändningen modifieras successivt till det att en ömsesidigt acceptabel lösning föreligger (equitable access). Det kan konstateras att internationell koordinering har påbörjats, men ännu inte slutförts. 4.4 Påverkan (av planeringslösningen) på implementering av 800 MHz-bandet Frekvensbandet MHz (800 MHz-bandet) frigörs från TV-sändare genom frekvensbyten till utrymmet MHz. PTS anser det möjligt att en sådan omställning kan ske under Resultatet av det pågående koordineringsarbetet har en påverkan på vilka frekvenser de existerande sändarna kan planeras till. PTS verkar för att bandet MHz ska utrymmas för att ge goda förutsättningar för tilldelning av en ny användning. Tilldelningsprocessen av den nya användningen är emellertid frikopplad från koordineringsprocessen. Det kan också noteras att andra länders eventuella användning av TV eller andra tjänster i bandet MHz, kan komma att utgöra en begränsning av temporär eller permanent natur för en ny användning i bandet. Dessa begränsningar skulle gälla i vissa specifika gränsområden och för vissa frekvenser inom bandet MHz. Kommunikationsmyndigheten PTS Post- och telestyrelsen 16

17 Planeringslösning för marksänd digital TV - UHF Internationellt pågår studier huruvida det finns en påverkan på TV-användning i intilliggande frekvensband från nya system som implementeras i 800 MHzbandet. Dessa studier är inte avslutade, men det är troligt att den nya användningen i vissa områden kommer behöva planeras på sådant sätt att hänsyn tas till existerande TV-användning i angränsande frekvensband. 4.5 Det fortsatta arbetet En justering av frekvensresurserna kan inte genomföras utan koordinering med berörda grannländer. Internationell koordinering av planeringslösningen pågår. PTS kommer att fortsätta koordineringsarbetet av planeringslösningen till det att en ömsesidigt accepterad frekvensanvändning har avgjorts med berörda grannländer. Den största svårigheten består i att koordinera ett sjätte nätlager för nationell täckning. För detta saknas idag frekvensresurser i Halland och Skåne. Ett sjätte nationellt lager utan täckning i dessa områden skulle därför motsvara det sämsta utfallet av den pågående koordineringsprocessen. Fem nationella nätlager är redan idag koordinerade med grannländerna. Kommunikationsmyndigheten PTS Post- och telestyrelsen 17

18 Planeringslösning för marksänd digital TV - UHF 5 Slutsats Med den planeringslösning som presenteras kommer nationell täckning även medges för ett sjätte nätlager i utrymmet MHz. Detta innebär en justering av de rådande frekvensresurserna i vissa områden. I den tidigare planeringen har Sverige internationellt koordinerade frekvensresurser för fem nationella nätlager i utrymmet MHz. En justering av dessa frekvensresurser kan inte genomföras utan koordinering med andra länder. Internationell koordinering av planeringslösningen har dock påbörjats, men ännu inte slutförts. PTS kommer att fortsätta koordineringsarbetet av planeringslösningen till det att en ömsesidigt accepterad frekvensanvändning har avgjorts med berörda grannländer. Detta innebär att sändningar i ett sjätte nät kan påbörjas i hela landet utom i Halland och Skåne. Detta skulle kräva att koordineringen fullföljs. Frekvensbandet MHz (800 MHz-bandet) frigörs från TV-sändare genom frekvensbyten till utrymmet MHz. PTS anser det möjligt att en sådan omställning kan ske under Resultatet av det pågående koordineringsarbetet har en påverkan på vilka frekvenser de existerande sändarna kan planeras till. PTS verkar för att bandet MHz ska utrymmas för att ge goda förutsättningar för tilldelning av en ny användning. Tilldelningsprocessen av den nya användningen i 800 MHz-bandet är emellertid frikopplad från koordineringsprocessen. Kommunikationsmyndigheten PTS Post- och telestyrelsen 18

19 Planeringslösning för marksänd digital TV - UHF 6 Begreppsförteckning Band III Band IV Band V DVB-T ERP GE06 ITU Kanal MFN Nätlager Planeringslösning RRC-06 SFN UHF VHF Frekvensutrymmet MHz (Se GE06) Frekvensutrymmet MHz (Se GE06) Frekvensutrymmet MHz (Se GE06) Digital Video Broadcasting Terrestrial Effektivt utstrålad effekt (effective radiated power) Internationellt avtal från Genève 2006 rörande användning av radiosändare för marksänd TV (ITU) International Telecommunication Union Frekvensutrymme som används vid planering av marksänd digital TV (Kanal 21: MHz, kanal 22: MHz,, 69: MHz (se GE06) Multifrequency network Med nätlager avses i rapporten frekvensresurser som kan utnyttjas för en s k DVB-T multiplex. Med planeringslösning avses i rapporten frekvensresurser som har koordinerats internationellt. Konferens som hölls i Genève 2006 för planering av marksänd digital radio- och TV. Mynnade ut i GE06-avtalet. Single frequency network Avser här användning inom band IV/V Avser här användning inom band III 800 MHz-bandet I rapporten avses utrymmet MHz Kommunikationsmyndigheten PTS Post- och telestyrelsen 19

20 Planeringslösning för marksänd digital TV - UHF 7 Litteratur Final Acts of the Regional Radiocommunication Conference for planning of the digital terrestrial broadcasting service in parts of Regions 1 and 3, in the frequency bands MHz and MHz (RRC-06). Geneva, 15 May 16 June International Telecommunication Union Rapport från Internationella Teleunionens regionala radiokommunikationskonferens 2006 (RRC-06). 16 febuari PTS Dnr Planeringslösning för marksänd digital TV VHF; Delrapportering av uppdrag RB 2008:5. PTS rapportnummer PTS-ER-2008:16. (http://www.pts.se/sv/dokument/rapporter/radio/2008/planerings losning-for-marksand-digital-tv-vhf-delrapport-pts-er /) Kommunikationsmyndigheten PTS Post- och telestyrelsen 20

21 Planeringslösning för marksänd digital TV - UHF 8 Bilagor Bilaga 1. Planerad frekvensanvändning existerande TV-sändare i MHz (december 2008) Bilaga 2. Information gällande december 2008: Planerad frekvensanvändning Användning i allotment-områden (inkl större sändarstationer) (UHF) Bilaga 3. Områden där en sjätte nationell frekvensresurs i dagsläget saknas (UHF) Bilaga 4. Översikt allotment-områden (UHF) Bilaga 5 Information gällande december 2008: Planerad frekvensanvändning kompletterande sändare (UHF) Bilaga 6. Information: Förändringar för användning av trådlösa mikrofoner i TVbanden Kommunikationsmyndigheten PTS Post- och telestyrelsen 21

22 Bilaga 1. Planerad frekvensanvändning existerande TV-sändare i MHz (december 2008) Station Kanal ERP (dbw) Möjlig ny kanal Hörby 61 47,0 22/30 Loffstrand 62 34,0 57 Väddö/Elmsta 63 31,8 43 Väddö/Elmsta 68 31,8 58 Sysslebäck 62 30,0 58 Markaryd 68 28,8 29 Torsby bada 62 27,0 57 Funäsdalen/Funäsdalsberget 63 27,0 51 Leksand/Åsledsberget 63 27,0 33 Leksand/Åsledsberget 66 27,0 59 Söderhamn 63 26,5 57 Söderhamn 67 26,5 39 Hagfors 62 26,0 57 Avesta/Krylbo 65 26,0 39 Stöde/Intaget 61 24,8 33 Torpshammar 61 24,8 33 Mjällom 62 24,0 34 Mjällom 64 24,0 25 Ystad 61 23,0 22/30 Traryd 68 21,1 29 Ulricehamn 65 21,1 53 Ulricehamn 67 21,1 43 Kungälv 61 21,1 58 Borås/Sjöbo 65 20,0 53 Borås/Sjöbo 67 20,0 43 Ljungaverk 62 20,0 25 Smedjebacken 62 20,0 41 Valdemarsvik 61 20,0 46 Valdemarsvik 66 20,0 36 Valdemarsvik 67 20,0 60 Valdemarsvik 69 20,0 28 Åmotfors Kroppstad 66 20,0 51 Ängebo 62 20,0 26 Fagersta 63 19,0 22 Fagersta 66 19,0 34 Ljustorp 62 18,8 45 Alafors 61 17,0 58 Alingsås/Mariedal 61 17,0 58 Mariannelund 66 17,0 38 Hummelholm 62 16,0 54 Lesjöfors 61 16,0 24 Lesjöfors 64 16,0 32 Porjus 63 16,0 40 Porjus 65 16,0 28 Fårö/Ajkesträsk 64 14,8 55 Ljugarn 64 14,8 55 Nälden 63 14,0 60 Forsnäset 63 13,0 45 Gunnarskog 65 13,0 52 Dorotea 61 11,8 54 Hovfjället 68 11,8 52 Bollebygd 61 10,0 58 Fullsjön 61 10,0 33 Jokkmokk/Nyborg 62 10,0 37 Jokkmokk/Nyborg 64 10,0 54

23 Bilaga 1. Planerad frekvensanvändning existerande TV-sändare i MHz (december 2008) Kälen 63 10,0 32 Munkfors 61 10,0 45 Munkfors 64 10,0 57 Nävekvarn 67 10,0 33 Ramsjö 63 10,0 50 Rödvattnet 61 10,0 54 Sunne/Leran 65 10,0 52 Åsele Åslia 62 10,0 35 Älvängen 61 10,0 58 Borgsjöbyn 63 7,8 34 Krokstrand 64 7,8 33 Tystberga 67 7,0 33

24 Bilaga 2. Information gällande december Planerad frekvensanvändning Användning i allotment-områden (inkl större sändarstationer) (UHF) Frekvenserna kan komma att ändras till följd av internationell koordinering UHF - Användning av frekvenser för digital TV i allotment-områden inom MHz Kiruna Pajala Gällivare Överkalix Kalix Älvsbyn Arvidsjaur Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Örnsköldsvik Sollefteå Östersund Ånge Sundsvall Sveg Hudiksvall Bollnäs Mora Gävle Borlänge Östhammar Uppsala Sunne Filipstad Karlstad Västerås Örebro Stockholm Bäckefors Norrköping Motala Skövde Uddevalla Trollhättan Kisa Jönköping Nässjö Borås Göteborg Västervik Visby Finnveden Vislanda Varberg Halmstad Emmaboda Karlshamn Karlskrona Helsingborg Hörby Malmö = förändringar inom planeringslösningen jämfört med utfallet av RRC-06 konferensen

Swedish DS2 & DT2 requirements in VHF

Swedish DS2 & DT2 requirements in VHF Swedish DS2 & DT2 requirements in VHF KIRUNA LULEAA ARJEPLOG SKELLEFTEAA UMEAA OESTERSUND OERNSKOELDSVIK SUNDSVALL HUDIKSVALL MORA BORLAENGE GAEVLE UPPSALA KARLSTAD VAESTERAAS OEREBRO ESKILSTUNA STOCKHOLM

Läs mer

Schweden: Ehemalige analoge TV-Ausstrahlungen einschließlich der Ausstrahlung schwedischer TV-Programme in den Nachbarländern Programm Kanal (E)

Schweden: Ehemalige analoge TV-Ausstrahlungen einschließlich der Ausstrahlung schwedischer TV-Programme in den Nachbarländern Programm Kanal (E) Schweden: Ehemalige analoge TV-Ausstrahlungen einschließlich der Ausstrahlung schwedischer TV-Programme in den Nachbarländern Stand: 29.11.2011 Vorsortierung: PArt Unterteilung: Px. Sortierung: QTH Programm

Läs mer

Nytt regionalt innehåll för SVT

Nytt regionalt innehåll för SVT Till radio- och tv-handeln samt antenninstallatörer 2015-02-23 Nytt regionalt innehåll för SVT SVT gör en omfattande satsning på den regionala journalistiken och utvecklar sitt innehåll. Åtgärderna syftar

Läs mer

Detta brev innehåller information om vad som kommer att hända inför den 12 april och vad det innebär för tittarna:

Detta brev innehåller information om vad som kommer att hända inför den 12 april och vad det innebär för tittarna: Till radio- och tv-handeln samt antenninstallatörer 2015-03-27 UPPDATERING 2015-03-27 Detta brev innehåller uppdateringar av innehållet inför förändringarna av SVT:s regionala områden. Vidare finns nu

Läs mer

Planeringslösning för marksänd digital TV - VHF

Planeringslösning för marksänd digital TV - VHF Rapportnummer PTS-ER-2008:16 Datum 2008-06-23 Planeringslösning för marksänd digital TV - VHF Delrapportering av uppdrag RB 2008:5 Delrapportering av uppdrag 2008:5 Rapportnummer PTS-ER-2008:16 Diarienummer

Läs mer

Schweden: Ehemalige analoge terrestrische TV-Frequenzen einschließlich der Frequenzen schwedischer TV-Programme in den Nachbarländern che Programm

Schweden: Ehemalige analoge terrestrische TV-Frequenzen einschließlich der Frequenzen schwedischer TV-Programme in den Nachbarländern che Programm Schweden: Ehemalige analoge terrestrische TV-Frequenzen einschließlich der Frequenzen schwedischer TV-e in den Nachbarländern Stand: 29.11.2011 Unterteilung/Sortierung: QRG (ch E), PArt, Px, QTH che 02

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

Riktnummerområden sorterade i bokstavsordning

Riktnummerområden sorterade i bokstavsordning Riktnummerområden sorterade i bokstavsordning Faktabladet listar alla riktnummerområden i Sverige i bokstavsordning. Riktnumren finns för geografiska telefonnummer i den svenska nummerplanen för telefoni.

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade provtider,

Läs mer

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Andel (%) av befolkningen 80+ med Andel (%) av befolkningen 80+ med 10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Kommuner 2010 2011 2010 2011 % % % % Genomsnitt riket 46,9 46,0 31,6 30,4

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

Koordineringsarbete digital TV och ljudradio (DVB-T och T-DAB)

Koordineringsarbete digital TV och ljudradio (DVB-T och T-DAB) Koordineringsarbete digital TV och ljudradio (DVB-T och T-DAB) Första regeringsuppdraget - 28 mars 1996 - I den första etappen skall Post- och telestyrelsen koordinera frekvenser så att sändningsmöjlighet

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0%

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0% Kommun Total årlig elräkning Elkostnad varav elcert Nätavgift Elskatt Moms Skatt+elcert +moms Andel skatt+elcert +moms Blekinge Olofström 30 304 kr 12 288 kr 723 kr 6 365 kr 5 589 kr 6 061 kr 12 373 kr

Läs mer

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Bilaga till Helårsstatistik 2009 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2009 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010 * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 2 maj 2011 - sista dag för deklaration Bästa kommun i respektive län Stockholm Järfälla 1 70,3% 10 482 11 446 7 878 4 276 938 35 020 49 790

Läs mer

Resultat 02 Fordonsgas

Resultat 02 Fordonsgas Resultat Geografiskt Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka E.ON Boxholm Bromölla

Läs mer

Kommunranking 2011 per län

Kommunranking 2011 per län Kommunranking 2011 per län Stockholms län Södertälje 1 9 27,64 Stockholm 2 18 25,51 Sigtuna 3 27 22,85 Upplands Väsby 4 40 21,32 Botkyrka 5 45 20,99 Sundbyberg 6 49 20,24 Huddinge 7 51 20,21 Nacka 8 60

Läs mer

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre.

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre. Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012 Hela riket Hela riket Kommun / Län Andel 55 år och äldre Antal samtliga Antal 55 år och äldre Riket 29% 182840 52130 Stockholms län

Läs mer

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 1 of 18 * Skatteverket StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 2 of 18 Län Antal köpare Typ Blekinge län

Läs mer

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22)

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22) April 2012 1( 22) 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0

Läs mer

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Avser: Aktiebolag som har kalenderår som bokslutsperiod och som redovisat sina årsbokslut den

Läs mer

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 2015-11-18 Finansdepartementet Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Fördelningen mellan kommunerna

Läs mer

Sverigebarometern 2011

Sverigebarometern 2011 2011-05-16 Kontaktperson För mer information kontakta: Michael Blaxland, 0708-30 70 03 michael.blaxland@reseguiden.se Materialet får användas fritt med hänvisning till källan. Sverigebarometern 2011 Fakta.

Läs mer

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual alt grundskoleindex - - SALSA personal Övrigt Fritidshem Index Kungsör 0,47 1,48 0,23 0,18 2,36 32 276 244 Dals-Ed 0,69 1,25 0,26 0,18 2,38 29 254 225 Älvsbyn 0,51 1,26 0,22 0,24 2,23 65 259 194 Askersund

Läs mer

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET KOMMUN (bokstavsordning) STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET 2013 Statoils Miljöbilsranking baseras på andelen miljöbilar bland de nya bilarna som registrerats i kommunen eller länet under första

Läs mer

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar Bilaga 2 Värdefaktorn ortstyp för byggnadskategorierna 17. Byggnadskategori, 14 För värdefaktorn ortstyp ska na indelas enligt följande för byggnadskategorierna 1 oljeraffinaderier eller petrokemiska industrier,

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014 Ort Leverantör Alingsås Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Anderstorp Aneby Arboga Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Arlanda Arvidsjaur Arvika Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Askersund Avonova Hälsa AB, 556500-6821.

Läs mer

Leveransområden i Kundval- Stöd och matchning (enligt Tillväxtverkets FA-regioner maj 2014)

Leveransområden i Kundval- Stöd och matchning (enligt Tillväxtverkets FA-regioner maj 2014) Leveransområden i Kundval- Stöd och matchning (enligt Tillväxtverkets FA-regioner maj 2014) FA-kod Leveransområden /FAKommunkod Kommun 1 Stockholm 0114 Upplands-Väsby 1 Stockholm 0115 Vallentuna 1 Stockholm

Läs mer

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Förortskommuner till storstäderna 0115 Vallentuna 2 Förortskommuner

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2007:2 Utkom

Läs mer

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking Statistiken är hämtad från Arbetsförmedlingens siffor över hur många hjälpmedel som har skrivits ut under åren 2009-2011 samt hur många med en funktionsnedsättning som har varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Statistik över rutavdraget per län och kommun

Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistiken visar förändringen i antal personer som gjort avdrag för hushållsnära tjänster, så som hemstädning, trädgårdsarbete och barnpassning mellan första

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort;

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; beslutade den xx 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 3 första stycket körkortsförordningen (1998:980). 1

Läs mer

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida Folkbibliotek 2008 Resultat på kommunnivå Börjar på sida Tabell 5:1. Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter kommun. 2 Tabell 5:2. Personal, andel kvinnor och män samt antal årsverken

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Höör 3 099 55% 8 700 8 450 7 580 7 008 6 778 5 601 Kraftringen Nät 2 Skövde 2 000 51% 5 885 4 660 4 660 4 335 4 160 3 885 Skövde Elnät 3 Vallentuna 2 234 37% 8 299

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Eda 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 2 Forshaga 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 3 Grums 2 235 23% 12 120 11 465

Läs mer

Konsumentvägledning 2013

Konsumentvägledning 2013 Konsumentvägledning 2013 Kartläggning gjord av Sveriges Konsumenter och Konsumentvägledarnas förening Saknar konsumentvägledning helt el. under skamgräns Konsumentvägledning över skamgräns Kommunen köper

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 Nätbolag Kommentar Ale 565 8% 7 720 7 480 7 480 7 480 7 330 7 155 Ale Elförening ek för 98 Alingsås Alingsås Energi Nät Saknar typkunden Alvesta 1 919 28% 8 666 7 820

Läs mer

Här bygger TeliaSonera ut 2G-täckning under 3:e kvartalet 2006:

Här bygger TeliaSonera ut 2G-täckning under 3:e kvartalet 2006: 2006-07-06 Här bygger TeliaSonera ut 2G-täckning under 3:e kvartalet 2006: Täckningsområde Län Kommun Bälganet Blekinge Ronneby Kartaby Blekinge Ronneby Sörskog Dalarna Falun Koppslahyttan Dalarna Borlänge

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv.

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv. Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro Tabell 3 NKI kvalitetsfaktorernas index, särredovisade för samtliga landets kommuner. Medelvärden. Vad tycker Du om Hemtjänsten? På en skala 1-10 har brukarna för varje fråga kunnat ange hur nöjd man är

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Bidragsåret 2013 Tabeller 1 Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011 RANK

Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 3 Tabeller 1. Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, utjämningsåret 2013 2. Inkomstutjämning 2013 3. Kostnadsutjämning 2013 Bilagor 1. Kommunalekonomisk

Läs mer

ITPS A2001: års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige

ITPS A2001: års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige ITPS A2001:003 2001 års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige ITPS Box 4, 831 21 Östersund Telefon: 063-161870 Telefax: 063-161880 E-post: info@itps.nu www.itps.nu För ytterligare information

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK Nyföretagarbarometern 2011:A RANK För publicering 31 augusti 2011 Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet

Läs mer

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Webbgranskningen genomfördes sommaren 2011. I mars 2012 gjordes uppföljningen på frågan Överklagan. Mer info finns om du klickar på de röda trekanterna

Läs mer

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 5. a er (LA 2008) 5. s 74 Statistiska centralbyrån Tabeller Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 12. a er (LA 2008) i nummerordning,

Läs mer

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall)

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall) småhusägarnas sina Ale 5-10 cm Alingsås Inga snönivåer tillämpas Alvesta Aneby Inga snönivåer tillämpas Arboga 5-10 cm Arjeplog Arvidsjaur Arvika Vid annan snönivå, nämligen: Askersund Inga snönivåer tillämpas

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent 2014-09-29 Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för augusti 2014 visar följande: A) Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommun n Ranking ant inv Instagramkonto Antal följare Stockholm 1 visitstockholm 4892 Jönköping 10

Läs mer

Grundskolans läsårstider 2016/2017

Grundskolans läsårstider 2016/2017 Datum: 2016-02-29 Grundskolans läsårstider 2016/2017 Här finner du en detaljerad sammanställning av grundskolans läsårstider per län och kommun. Skolporten samlar och publicerar läsårstiderna årligen i

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Nr 2:2013 1 (6) Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Arbetslöshetsnivåerna

Läs mer

Sverigebarometern 2010

Sverigebarometern 2010 2010-06-16 Kontaktperson För mer information kontakta: Michael Blaxland, 0708-30 70 03 michael.blaxland@reseguiden.se Materialet får användas fritt med hänvisning till källan. Sverigebarometern 2010 Fakta.

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks beslut om smittförklaring med anledning av

Läs mer

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös Nr 2:2012 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Var tionde 18-24 åring är arbetslös Arbetslöshetsnivåerna har minskat under

Läs mer

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1 Kommun (SIP:ar) rörande barn och unga har ni gjort i er många (SIP) rörande barn och unga ni gjort i er (SIP:ar) har ni gjort under Uppskatta hur många (SIP:ar) som ni har gjort under 2012. Vilken modell

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning

Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning Samverkande kommuner Antal tilldelade platser Persontransport 500 vp SKÖVDE KOMMUN 6 ESSUNGA KOMMUN FALKÖPINGS KOMMUN GRÄSTORPS KOMMUN GULLSPÅNGS

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2010

Biografstatistik per län och kommun 2010 Blekinge Karlshamn 31 179 0,5 16 404 1 208 545 443 Blekinge Karlskrona 61 844 1,6 96 441 8 613 737 5 082 Blekinge Olofström 13 355 0,4 5 928 331 158 337 Blekinge Ronneby 28 443 0,8 23 418 1 929 096 603

Läs mer

av sina bostadsföretag och ca 600 (1 000) övertaliga lägenheter återfinns i 4 kommuner (8); Flen, Hultsfred Ludvika och Ydre,.

av sina bostadsföretag och ca 600 (1 000) övertaliga lägenheter återfinns i 4 kommuner (8); Flen, Hultsfred Ludvika och Ydre,. et och minskar ytterligare BKN har under våren uppdragit till SCB att genomföra en inventering av antalet outhyrda i de allmännyttiga bostadsföretagen per mars månad. Upplägget överensstämmer i huvudsak

Läs mer

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Siffror för hela rikets kommuner finns längst ner Huvudman Andel elever som erbjuds läxhjälp Beviljat

Läs mer

kommunerna Bilaga 5: Rangordning av

kommunerna Bilaga 5: Rangordning av Bilaga 5: Rangordning av kommunerna Bilaga 5 innehåller en tabell med värdena för alla indikatorer per kommun. För varje indikator anges kommunens värde på indikatorn och värdets rangordning i förhållande

Läs mer

Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn , Blekinge Karlskrona

Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn , Blekinge Karlskrona Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn 31 179 0,8 26 010 1 914 506 638 Blekinge Karlskrona 61 844 1,5 95 169 8 139 414 3 132 Blekinge Olofström 13 355

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland

Nya bilar ökar mest på Gotland 2014-06-24 Nya bilar ökar mest på Gotland BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för maj 2014 visar följande: A) Nya bilar ökar mest på Gotland B) Supermiljöbilar ökar kraftigt

Läs mer

Statistiska centralbyrån Juni 2014 Tabell 1 Offentlig ekonomi och Tabell mikrosimuleringar

Statistiska centralbyrån Juni 2014 Tabell 1 Offentlig ekonomi och Tabell mikrosimuleringar Juni 2014 Tabell 1 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2015, preliminär-preliminärt utfall Län Folk- Grund- Personal- Standard- Standardkostnad Utjämnings- Utjämnings- Utjämnings-

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2011

Biografstatistik per län och kommun 2011 Blekinge Karlshamn 31 185 25 711 2 044 902 588 0,8 Blekinge Karlskrona 64 215 109 223 10 150 960 5 380 1,7 Blekinge Olofström 12 876 5 394 317 497 281 0,4 Blekinge Ronneby 27 910 29 841 2 515 778 856 1,1

Läs mer

Beviljade medel ansökan 2 yrkesvux + sfi och sva

Beviljade medel ansökan 2 yrkesvux + sfi och sva Beviljade medel ansökan 2 yrkesvux + sfi och sva Huvudsökande kommun UDDEVALLA KOMMUN ESKILSTUNA KOMMUN HÄLLEFORS KOMMUN PITEÅ KOMMUN HELSINGBORGS KOMMUN SOLNA KOMMUN BENGTSFORS KOMMUN NYKÖPINGS KOMMUN

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2014 Avser besök per kalenderår

Biografstatistik per län och kommun 2014 Avser besök per kalenderår Blekinge Karlshamn 31 598 37 009 3 177 775 868 1,2 Blekinge Karlskrona 64 348 103 926 10 452 215 5 237 1,6 Blekinge Olofström 13 031 7 731 587 425 511 0,6 Blekinge Ronneby 28 221 33 392 2 882 393 834 1,2

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2015 Avser besök per kalenderår

Biografstatistik per län och kommun 2015 Avser besök per kalenderår Blekinge Karlshamn 31 846 39 678 3 560 301 899 1,2 Blekinge Karlskrona 65 380 107 703 11 186 418 5 210 1,6 Blekinge Olofström 13 170 9 357 770 512 448 0,7 Blekinge Ronneby 28 697 39 474 3 566 726 877 1,4

Läs mer

Lev.område Postnr Ort Antal

Lev.område Postnr Ort Antal Lev.område Postnr Ort Antal Stockholm Syd 13033 Gällnöby 3 Helsingborg 29407 Sölvesborg 19 Göteborg 43030 Frillesås 1 Jönköping 57295 Oskarshamn 10 Jönköping 59093 Gunnebo 10 Jönköping 59093 Gunnebo 4

Läs mer

SÅ SEGREGERADE ÄR KOMMUNERNA DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR

SÅ SEGREGERADE ÄR KOMMUNERNA DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR 1 BOTKYRKA 48 51 3 89 422 2 TROLLHÄTTAN 46 50 4 57 095 3 BORLÄNGE 33 50 17 50 989 4 KRISTIANSTAD 44 45 1 82 513 5 LANDSKRONA 43 45 2 43 966 6 GÖTEBORG 43 44 1 548 197 7 ÖREBRO 42 44 2 144 192 8 HUDDINGE

Läs mer

Att återfå resp betala vid månadsavstämning aug 2013 i samband med debitering av slutlig skatt

Att återfå resp betala vid månadsavstämning aug 2013 i samband med debitering av slutlig skatt Sida 1 Stockholms län 0114 UPPLANDS VÄSBY 3 072 24 165 367 3 863 27 906 286 0115 VALLENTUNA 2 178 20 305 787 2 672 33 827 431 0117 ÖSTERÅKER 3 036 29 787 889 3 126 35 355 528 0120 VÄRMDÖ 2 870 29 226 561

Läs mer

PRELIMINÄR KOSTNADSUTJÄMNING ÅR 2000, kronor per invånare Bilaga 2

PRELIMINÄR KOSTNADSUTJÄMNING ÅR 2000, kronor per invånare Bilaga 2 Upplands Väsby 5 500 5 790 2 156 3 190 2 595 122 0 0 41 545 0 0 0 164 0 0 20 103-864 Vallentuna 5 505 6 741 2 286 3 305 1 829 0 0 0 41 545 0 0 0 164 0 0 20 416-551 Österåker 5 140 6 478 2 214 2 886 1 891

Läs mer

Preliminärt taxeringsutfall och slutavräkning för år 1997

Preliminärt taxeringsutfall och slutavräkning för år 1997 Upplands Väsby 44 023 397 3,00-64 36 368-2 328 Vallentuna 27 675 642 3,89-64 23 621-1 512 Österåker 39 372 169 5,06-64 32 560-2 084 Värmdö 31 908 454 5,82-64 27 189-1 740 Järfälla 75 557 254 2,88-64 58

Läs mer

HÄR ÖKADE SEGREGATIONEN MEST DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR

HÄR ÖKADE SEGREGATIONEN MEST DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR RESEARCH 1 UPPVIDINGE 7 33 26 9 317 2 VÄNNÄS 12 35 23 8 591 3 NORSJÖ 9 31 22 4 172 4 BERG 14 32 18 7 026 5 ÖVERKALIX 13 31 18 3 398 6 BORLÄNGE 33 50 17 50 989 7 OVANÅKER 15 32 17 11 474 8 AVESTA 15 31

Läs mer

Bästa musik- och kulturskolekommun 2011

Bästa musik- och kulturskolekommun 2011 Bollnäs 1 40 20 17 3 5 Hällefors 2 46 24 8 13 1 Ragunda 3 61 30 30 1 30 Norberg 4 71 3 52 15 18 Ånge 5 70 5 22 43 3 Kramfors 6 74 2 32 40 7 Strömsund 7 78 33 22 22 13 Skinnskatteberg 8 84 11 42 30 50 Ludvika

Läs mer

Bästa musik- och kulturskolekommun 2012

Bästa musik- och kulturskolekommun 2012 Bollnäs 1 29 11 15 3 1 Hällefors 2 42 19 10 13 2 Ragunda 3 59 36 22 1 3 Ludvika 4 63 21 24 18 9 Kramfors 5 69 4 24 41 6 Strömsund 5 69 33 15 21 7 Ånge 7 76 14 15 47 5 Söderhamn 8 83 24 15 44 29 Piteå 9

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2010:5 Publiceringsdatum:

Läs mer

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15 Bilaga 1

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15 Bilaga 1 Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15 Bilaga 1 Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2014 per kommun. Tabell 1L. Beslut om strandskyddsdispens. Länsstyrelse

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Bästa skolkommun 2011

Bästa skolkommun 2011 Bästa skolkommun 2011 Utbildade Lärartäthet Arvidsjaur 1 975 47 13 29 52 131 13 2 15 48 5 16 222 135 205 1 Lomma 2 1042 139 36 203 94 50 68 67 3 28 6 99 4 1 5 6 Piteå 3 1049 47 6 57 162 138 22 67 62 187

Läs mer

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 exkl. moms 25 % Januaripriser exkl. moms 25 % Ökning sedan 2010 Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 kr

Läs mer