Planeringslösning för marksänd digital TV - UHF

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Planeringslösning för marksänd digital TV - UHF"

Transkript

1 Rapportnummer PTS-ER-2008:22 Datum Planeringslösning för marksänd digital TV - UHF Slutrapportering av uppdrag RB 2008:5

2 Planeringslösning för marksänd digital TV - UHF Slutrapportering av uppdrag RB 2008:5 Rapportnummer PTS-ER-2008:22 Diarienummer ISSN Författare Stefan Uppgård Post- och telestyrelsen Box Stockholm

3 Förord Post- och telestyrelsen (PTS) har fått i uppdrag av regeringen att producera en planeringslösning för marksänd digital TV. I denna rapport redovisas den del av uppdraget som rör utrymmet MHz (UHF). PTS lämnade den 23 juni 2008 rapport om planeringslösning för marksänd digital TV i MHz (VHF). I och med denna redovisning har uppdraget i sin helhet verkställts. Stockholm i december 2008 Marianne Treschow Generaldirektör

4 Innehåll Förord 3 Sammanfattning 5 Abstract 6 1 Inledning Uppdraget Avgränsningar Metod 8 2 Grundförutsättningar Allmänt om förutsättningar Internationella avtal, Genève ITU:s radioreglemente Generellt om existerande frekvensanvändning i UHF-bandet 10 3 Planeringslösning UHF Övergripande om planeringslösningen Allmänt om frekvensresurserna i planeringslösningen Planeringslösning UHF 13 4 Planeringslösningens konsekvenser UHF Påverkan på befintliga användare UHF Påverkan på konsumenten Påverkan på grannländer Påverkan (av planeringslösningen) på implementering av 800 MHz-bandet Det fortsatta arbetet 17 5 Slutsats 18 6 Begreppsförteckning 19 7 Litteratur 20 8 Bilagor 21 Bilaga 1 22 Bilaga 2 24 Bilaga 3 25 Bilaga 4 26 Bilaga 5 27 Bilaga 6 34

5 Sammanfattning Post- och telestyrelsen (PTS) har fått i uppdrag av regeringen att producera en planeringslösning för marksänd digital TV. I denna rapport redovisas den del av uppdraget som rör utrymmet MHz (UHF). PTS lämnade den 23 juni 2008 rapport om planeringslösning för marksänd digital TV i MHz (VHF). I och med denna redovisning har uppdraget i sin helhet verkställts. Arbetet med att producera en planeringslösning har i huvudsak bestått av två delar, frekvensplanering respektive internationell koordinering. Planeringslösningen för UHF bygger på att inga TV-sändningar ska ske i utrymmet MHz. Existerande sändare i det utrymmet planeras istället till området MHz. PTS anser det möjligt att en sådan omställning kan ske under Planeringslösningen innebär en utökning från fem till sex helt nationella nätlager i utrymmet MHz. Detta kan inte åstadkommas fullt ut för det sjätte nätlagret utan att berörda grannländer ger sitt medgivande. Den internationella koordineringen har påbörjats, men ännu inte slutförts. PTS kommer att fortsätta koordineringsarbetet av planeringslösningen till det att en ömsesidigt accepterad frekvensanvändning har överenskommits med berörda grannländer.

6 Abstract The Swedish Post and Telecom Agency (PTS) has been assigned by the Government to produce a planning solution for terrestrial digital television. This report accounts for that part of the assignment pertaining to the MHz (UHF) band. On 23 June 2008, PTS submitted a report concerning a planning solution for terrestrial digital television in the MHz (VHF) band. This report fully completes the assignment. The work to produce a planning solution has mainly comprised two parts: frequency planning and international coordination. The UHF planning solution is based on there being no television broadcasting in the MHz band. Instead, existing transmitters in this space will be planned for use in the MHz band. PTS considers that this changeover may take place in The planning solution means an increase from five to six entirely national network layers in space in the MHz band. This cannot be fully achieved for the sixth network layer without the affected neighbouring countries granting their consent. International coordination work has started, but has not been finalised yet. PTS will continue its coordination work related to the planning solution until mutually acceptable frequency use has been agreed with the neighbouring countries that are affected.

7 Planeringslösning för marksänd digital TV - UHF 1 Inledning Regeringen beslutade den 19 december 2007 om regleringsbrev för 2008 avseende Post- och telestyrelsen. I regleringsbrevet ingår ett uppdrag om att redovisa en nationell planeringslösning för marksänd digital TV i frekvensbandet MHz (VHF) samt MHz (UHF). Planeringslösningen ligger till grund för vilket utrymme som kan utnyttjas för utsändningar som medgivits enligt Radio- och TV-lagen. I denna rapport rapporteras den del av uppdraget som rör utrymmet MHz (UHF). Den del som rör MHz (VHF) redovisades den 23 juni I och med denna redovisning har uppdraget i sin helhet verkställts. 1.1 Uppdraget Uppdraget som det återges i regleringsbrevet för 2008: 5 Post- och telestyrelsen ska producera en nationell planeringslösning för marksänd digital TV i syfte att medge utrymme för minst sex nätlager i frekvensutrymmet MHz samt ett nätlager i frekvensutrymmet MHz, och som innebär att inga TVsändningar äger rum i frekvensutrymmet MHz. Lösningen ska så långt det är möjligt vara avstämd med berörda grannländers frekvensmyndigheter. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 15 december 2008 i form av en rapport som redogör för lösningens utformning samt dess eventuella kända geografiska begränsningar. I regeringens beslut 19 december 2007 om sändningsutrymme för TVsändningar anges att när omplaneringen är genomförd kommer frekvensutrymmet mellan MHz kunna upplåtas för andra ändamål i enlighet med lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation. 1 Planeringslösning för marksänd digital TV VHF; Delrapportering av uppdrag RB 2008:5. PTS rapportnummer PTS-ER-2008:16. (http://www.pts.se/sv/dokument/rapporter/radio/2008/planeringslosning-for-marksand-digital-tv- VHF-delrapport-PTS-ER /) Kommunikationsmyndigheten PTS Post- och telestyrelsen 7

8 Planeringslösning för marksänd digital TV - UHF 1.2 Avgränsningar I regeringsuppdraget till PTS används begreppet planeringslösning. Med planeringslösning avses i rapporten frekvensresurser som har koordinerats internationellt. Med planeringslösning avses inte den detaljerade nätplaneringen, utan att frekvensresurser har koordinerats, utifrån vilka en detaljerad nätplanering kan ske. Planeringslösningen bygger på att inga TV-sändningar ska ske i utrymmet MHz. Planeringen har optimerats utifrån detta. Möjligheterna för och konsekvenserna av en eventuell framtida förändring av mängden spektrum som ska användas för marksänd digital TV utreds inte inom detta uppdrag. I detta uppdrag har vi utgått ifrån att den befintliga DVB-T-infrastrukturen ska kunna användas. Med den snabba tekniska utvecklingen inom radioteknikområdet är det troligt att planeringslösningen vid någon tidpunkt behöver ses över för att dra nytta av tekniska framsteg, med sikte på en effektiv användning av spektrum. 1.3 Metod Arbetet med att producera en planeringslösning har i huvudsak bestått av två delar, frekvensplanering respektive internationell koordinering. Frekvensplaneringen har bestått i att identifiera behoven av förändringar i den existerande frekvensanvändningen. En utgångspunkt har varit att lösningen så långt det är möjligt ska ge likvärdiga förutsättningar för de olika nätlagren. Inom denna planering har Teracom AB, operatören för det befintliga TVnätet, deltagit. Internationell koordinering har bestått i att de identifierade förändringsbehoven har kommunicerats med berörda grannländer. Detta har i sin tur lett till att direkta bi- och multilaterala förhandlingar har inletts. Kommunikationsmyndigheten PTS Post- och telestyrelsen 8

9 Planeringslösning för marksänd digital TV - UHF 2 Grundförutsättningar I detta avsnitt beskrivs allmänt om förutsättningar för radioanvändning i det aktuella frekvensutrymmet. 2.1 Allmänt om förutsättningar Frekvensanvändningen för marksänd digital TV kräver internationell samordning. En orsak till detta är att utrymmet huvudsakligen är planerat för att med få sändare (med hög effekt) åstadkomma stor täckning. Detta leder till att ny och förändrad användning måste koordineras med länder inom stora avstånd. I koordineringsarbetet tas ofta hänsyn inte bara till vilken direkt påverkan den egna användningen har på andra länders användning, utan också vilka begränsningar den föreslagna användningen innebär för andra länders framtida möjligheter. För att kunna komma överens om ny och förändrad frekvensanvändning krävs förhandlingar där en viktig aspekt är lika tillgänglighet till frekvensresursen. 2.2 Internationella avtal, Genève 2006 Internationella Teleunionen (ITU) arrangerade år 2006 en regional radiokommunikationskonferens (RRC-06) i Genève för att planera för digital rundradio. Konferensen föregicks av ett omfattande förberedelsearbete, såväl nationellt som internationellt. Som resultat av planeringskonferensen 2 finns ett avtal (GE06) som innehåller två frekvensplaner för frekvensområdena MHz och MHz. Dels en analog plan som gäller under en övergångsperiod (till 17 juni 2015) och dels en digital plan. Frekvensplanerna beskriver de frekvensresurser som kan tas i bruk på en viss plats eller inom en viss geografisk yta och som kan utnyttjas för utsändningar av marksänd TV i de aktuella frekvensområdena (plantilldelningar). 2 För komplett redovisning från konferensen, se PTS rapportering till regeringen den 16 februari 2007 (PTS Dnr ). Kommunikationsmyndigheten PTS Post- och telestyrelsen 9

10 Planeringslösning för marksänd digital TV - UHF 2.3 ITU:s radioreglemente ITU:s radioreglemente (RR) fastställs vid världsradiokonferenser som hålls vart tredje till fjärde år. Rundradio (Broadcasting) har en primär allokering i frekvensbandet MHz i frekvensplan för den region som Sverige tillhör. Vid världsradiokonferensen 2007 beslutades för samma region om en primär allokering från 17 juni 2015 även för den mobila tjänsten i MHz. För bl a Sverige finns redan idag en mobil allokering i samma band genom en s k fotnotsallokering. Detta innebär att skydd också kan krävas för denna tjänst vid nationsgräns. 2.4 Generellt om existerande frekvensanvändning i UHF-bandet Frekvensutrymmet har från 1950-talet planerats för distribution av marksänd analog TV. Digital-TV-sändningar inleddes Övergången till enbart digitala TV-sändningar påbörjades i september 2005 och avslutades i oktober I UHF-bandet finns radiosändare för annan användning än rundradio, exempelvis trådlösa mikrofoner. Dessa planeras in på ett sådant sätt att de inte ska störa eller hindra marksänd TV. Kommunikationsmyndigheten PTS Post- och telestyrelsen 10

11 Planeringslösning för marksänd digital TV - UHF 3 Planeringslösning UHF I detta avsnitt beskrivs planeringslösningen för marksänd digital TV i frekvensutrymmet MHz. 3.1 Övergripande om planeringslösningen Planeringslösningen som presenteras ger en lösning på två viktigare begränsningar i den nuvarande frekvensplaneringen: Ett antal drifttagna TV-sändare utnyttjar idag frekvensutrymmet MHz. Med beslutet om att inga TV-sändningar ska äga rum i MHz behövs därför andra frekvenser för dessa sändare. Denna lösning återges i bilaga 1. För att möjliggöra nationell täckning även för ett sjätte nät inom frekvensutrymmet MHz behöver den nuvarande frekvensplaneringen förändras. En lösning som möjliggör detta återges i bilaga 2. Dessa förändringar kan inte genomföras utan att berörda grannländer ger sitt medgivande. Den internationella koordineringen har påbörjats, men ännu inte slutförts. I bilaga 3 illustreras situationen för det sjätte nätlagret vid ett sämsta resp. bästa utfall av koordineringen. 3.2 Allmänt om frekvensresurserna i planeringslösningen De frekvensresurser som står till svenskt förfogande för utsändning av marksänd digital TV i MHz återges i den digitala planen som finns i GE06-avtalet (se 2.2). Planen består av frekvenser dels för allotments (ytor) och dels för assignments (sändarplatser). För att åstadkomma en förändring av frekvensresurserna i planen måste alla berörda grannländer först ge sitt medgivande. Kommunikationsmyndigheten PTS Post- och telestyrelsen 11

12 Planeringslösning för marksänd digital TV - UHF Assignment och allotment-planering Till grund för assignment-planeringen ligger de sändarplatser som avses användas. Här utnyttjas tillgänglig detaljerad teknisk information såsom bl a position, antennhöjd och utstrålad effekt. Allotment-planeringen ger flexibilitet för utsändningar av olika slag vad det gäller sändarpositioner och sändartäthet genom att den baseras på rättigheter att utstråla vissa nivåer inom geografiskt definierade områden. En målsättning har varit att den nya planeringslösningen ska medge den flexibilitet som uppnåtts i GE06 genom en kombination av assignment- och allotment-planering. En översikt över de geografiska områden som används i den svenska allotment-planeringen återfinns i bilaga 4. Med denna lösning finns i princip förutsättningar för att täcka hela Sveriges geografiska yta med vart och ett av näten. Allotment-tilldelningen i GE06-avtalet, tillsammans med begränsningar i bilaterala avtal, ger tillsammans den rättighet inom vilken användningen ska inrymmas. Om utstrålningen från de önskade sändarna inte kan inrymmas i rättigheten, måste den planerade sändarkonfigurationen modifieras på ett sådant sätt att den inte överskrider de givna nivåerna. I annat fall måste nya överenskommelser träffas med berörda grannländer. Det krävs dock en detaljerad analys av varje enskild tilldelning baserat på den önskade användningen innan det klart går att säga hur den kan användas. Det kan också krävas koordinering innan en tilldelning kan tas i bruk. Flexibilitet inom plantilldelningen GE06-planens tilldelningar har en inbyggd flexibilitet för utnyttjande av andra system än det som planerades inom GE06 (DVB-T). Alternativ användning är möjlig under vissa förutsättningar, framförallt förutsatt att tjänsten är primär enligt ITU:s radioreglemente och att den alternativa användningen inte stör mer eller kräver större skydd 3. 3 GE06: A digital entry in the Plan may also be notified with characteristics different from those appearing in the Plan, for transmissions in the broadcasting service or in other primary terrestrial services operating in conformity with the Radio Regulations, provided that the peak power density in any 4 khz of the abovementioned notified assignments shall not exceed the spectral power density in the same 4 khz of the digital entry in the Plan. Such use shall not claim more protection than that afforded to the above-mentioned digital entry. Kommunikationsmyndigheten PTS Post- och telestyrelsen 12

13 Planeringslösning för marksänd digital TV - UHF Begränsningar Planeringslösningen med de tilldelningar som finns registrerade hos ITU har begränsningar som regleras genom bilaterala avtal 4. Dessa avtal behöver tas med i den detaljerade analysen av möjligheterna för varje frekvenstilldelning, för att sedan ligga till grund för den detaljerade nätplaneringen. 3.3 Planeringslösning UHF Med den planeringslösning som presenteras i denna rapport ges utrymme för marksänd digital TV i sex nationella nätlager i UHF-bandet. I den nuvarande planeringen har Sverige internationellt koordinerade frekvensresurser för fem nationella nätlager i utrymmet MHz. Ett sjätte nätlager finns i stora delar av Sverige, men saknar idag frekvensresurs i Halland och Skåne. För att finna en lösning för dessa områden krävs frekvensändringar också i intilliggande områden. Målsättningen är emellertid att antalet ändringar ska hållas till ett minimum. Alla dessa förändringar behöver koordineras med andra länder i enlighet med fastställda procedurer i GE06-avtalet (se 2.2). Planeringslösningen för de 54 storstationerna ges av allotment-planeringen (bilaga 2). Det svenska digitala TV-nätet består utöver 54 storstationer också av ett stort antal kompletterande mindre sändarstationer. Inom planeringen har målsättningen varit att förutsättningarna ska vara likvärdiga för de nationella nätlagren 5. Därför innebär planeringslösningen att frekvensresurser också planeras för de kompletterande sändarna (se bilaga 5). Om planeringslösningen kan koordineras med berörda grannländer finns goda förutsättningar för att möjliggöra en täckning av minst 98 procent av befolkningen för alla sex näten. Ett antal av de kompletterande sändarna utnyttjar samma frekvens som den intilliggande storstationens sändare (SFN-teknik). Detta blev möjligt då den digitala tekniken introducerades. För vissa av de kompletterande sändarplatserna är det mycket svårare att utnyttja DVB-T-teknikens SFNteknik tillsammans med närliggande storstation, eftersom de då skulle generera skadlig störning inom huvudsändarens täckningsområde. För dessa behövs således en egen frekvens koordineras (MFN-teknik). 4 Finns i PTS arkiv (PTS Dnr , ) 5 Det konstateras dock att för ett av nätlagren förväntas en högre täckningsgrad, 99,8 % av den fast bofasta befolkningen. Detta är något som planeringslösningen alltjämt medger. Kommunikationsmyndigheten PTS Post- och telestyrelsen 13

14 Planeringslösning för marksänd digital TV - UHF Utöver de sex nätlagren kan det förväntas att det kommer att finnas lokala områden där fler än sex frekvenser finns tillgängliga i MHz (se bilaga 2). Den slutliga tillgängligheten av dessa resurser kan dock inte fastställas förrän internationell koordinering har slutförts för planeringslösningen i sin helhet. Försök att planera fler än sex nationella nätlager för DVB-T i hela landet inom MHz bedöms för närvarande vara utsiktslöst. Detta beror på svårigheterna att finna en användning som är kompatibel med andra länders användning. Svårigheterna finns framförallt i områden runt Skagerrak, Kattegatt, Öresund och Östersjön. Kommunikationsmyndigheten PTS Post- och telestyrelsen 14

15 Planeringslösning för marksänd digital TV - UHF 4 Planeringslösningens konsekvenser UHF I detta avsnitt beskrivs planeringslösningens konsekvenser. 4.1 Påverkan på befintliga användare UHF Den operatör som direkt blir påverkad är Teracom AB, som idag genom sina 54 storstationer och 520 kompletterande stationer, sänder digital-tv i standarden DVB-T (8k, 64 QAM) till hela landet. Planeringslösningen medför viss förändring av frekvensplanen för digital marksänd TV, som i sin tur ställer krav på operatören att ändra eller byta ut den befintliga sändarutrustningen på de mastplatserna där frekvensförändringen ska ske. En förteckning över de sändare i utrymmet MHz som ska byta frekvens återfinns i bilaga 1. PTS anser det möjligt att en sådan omställning kan ske under Ledigt utrymme mellan TV kanalerna i UHF-bandet används för radiosändare för ljudöverföring, t.ex. trådlösa mikrofoner. Förändringen av frekvenserna för digital marksänd TV kommer att påverka denna s.k. PMSE (Programme Making and Special Events) användning och utrustning kan komma behöva byta frekvens till annat ledigt utrymme. PTS har redan i februari 2008 gått ut med information om Förändringar för användning av trådlösa mikrofoner i TV-banden (Bilaga 6). 4.2 Påverkan på konsumenten Idag finns förutsättningar för sex TV-nät i nästan hela landet i bandet MHz (UHF). För det sjätte nätlagret saknas idag frekvenser i Halland och Skåne. Ett av planeringslösningens övergripande mål att det så långt det är möjligt ska finnas förutsättningar för sex nationella nätlager för TV i MHz (UHF). I några områden kommer den tillgängliga kapaciteten för marksänd digital TV i utrymmet MHz bli större än idag, vilket kan innebära möjlighet att ta emot fler kanaler. Kommunikationsmyndigheten PTS Post- och telestyrelsen 15

16 Planeringslösning för marksänd digital TV - UHF TV-tittare kommer, i de områden där frekvensförändringar sker, behöva göra en ny kanalsökning i sin TV-mottagare. Vid ändringar i TV-näten kan det uppstå förändringar i det exakta täckningsområdet, eftersom detta är beroende av frekvens och graden av interferensbegränsning. Detta kan i enstaka fall leda till att konsumenten kan behöva optimera sin mottagarutrustning för den nya frekvens som används. 4.3 Påverkan på grannländer Huvuddelen av planeringslösningen är sedan tidigare koordinerad med andra länder eftersom tilldelningarna finns i GE06-avtalet. Eventuella begränsningar mot andra länders användning finns angivna i bilaterala avtal. De förändringar som här diskuteras har kommunicerats med berörda grannländer och diskussioner pågår. Avstämningen av den detaljerade frekvensanvändningen sker genom en iterativ process. Planerna för frekvensanvändningen modifieras successivt till det att en ömsesidigt acceptabel lösning föreligger (equitable access). Det kan konstateras att internationell koordinering har påbörjats, men ännu inte slutförts. 4.4 Påverkan (av planeringslösningen) på implementering av 800 MHz-bandet Frekvensbandet MHz (800 MHz-bandet) frigörs från TV-sändare genom frekvensbyten till utrymmet MHz. PTS anser det möjligt att en sådan omställning kan ske under Resultatet av det pågående koordineringsarbetet har en påverkan på vilka frekvenser de existerande sändarna kan planeras till. PTS verkar för att bandet MHz ska utrymmas för att ge goda förutsättningar för tilldelning av en ny användning. Tilldelningsprocessen av den nya användningen är emellertid frikopplad från koordineringsprocessen. Det kan också noteras att andra länders eventuella användning av TV eller andra tjänster i bandet MHz, kan komma att utgöra en begränsning av temporär eller permanent natur för en ny användning i bandet. Dessa begränsningar skulle gälla i vissa specifika gränsområden och för vissa frekvenser inom bandet MHz. Kommunikationsmyndigheten PTS Post- och telestyrelsen 16

17 Planeringslösning för marksänd digital TV - UHF Internationellt pågår studier huruvida det finns en påverkan på TV-användning i intilliggande frekvensband från nya system som implementeras i 800 MHzbandet. Dessa studier är inte avslutade, men det är troligt att den nya användningen i vissa områden kommer behöva planeras på sådant sätt att hänsyn tas till existerande TV-användning i angränsande frekvensband. 4.5 Det fortsatta arbetet En justering av frekvensresurserna kan inte genomföras utan koordinering med berörda grannländer. Internationell koordinering av planeringslösningen pågår. PTS kommer att fortsätta koordineringsarbetet av planeringslösningen till det att en ömsesidigt accepterad frekvensanvändning har avgjorts med berörda grannländer. Den största svårigheten består i att koordinera ett sjätte nätlager för nationell täckning. För detta saknas idag frekvensresurser i Halland och Skåne. Ett sjätte nationellt lager utan täckning i dessa områden skulle därför motsvara det sämsta utfallet av den pågående koordineringsprocessen. Fem nationella nätlager är redan idag koordinerade med grannländerna. Kommunikationsmyndigheten PTS Post- och telestyrelsen 17

18 Planeringslösning för marksänd digital TV - UHF 5 Slutsats Med den planeringslösning som presenteras kommer nationell täckning även medges för ett sjätte nätlager i utrymmet MHz. Detta innebär en justering av de rådande frekvensresurserna i vissa områden. I den tidigare planeringen har Sverige internationellt koordinerade frekvensresurser för fem nationella nätlager i utrymmet MHz. En justering av dessa frekvensresurser kan inte genomföras utan koordinering med andra länder. Internationell koordinering av planeringslösningen har dock påbörjats, men ännu inte slutförts. PTS kommer att fortsätta koordineringsarbetet av planeringslösningen till det att en ömsesidigt accepterad frekvensanvändning har avgjorts med berörda grannländer. Detta innebär att sändningar i ett sjätte nät kan påbörjas i hela landet utom i Halland och Skåne. Detta skulle kräva att koordineringen fullföljs. Frekvensbandet MHz (800 MHz-bandet) frigörs från TV-sändare genom frekvensbyten till utrymmet MHz. PTS anser det möjligt att en sådan omställning kan ske under Resultatet av det pågående koordineringsarbetet har en påverkan på vilka frekvenser de existerande sändarna kan planeras till. PTS verkar för att bandet MHz ska utrymmas för att ge goda förutsättningar för tilldelning av en ny användning. Tilldelningsprocessen av den nya användningen i 800 MHz-bandet är emellertid frikopplad från koordineringsprocessen. Kommunikationsmyndigheten PTS Post- och telestyrelsen 18

19 Planeringslösning för marksänd digital TV - UHF 6 Begreppsförteckning Band III Band IV Band V DVB-T ERP GE06 ITU Kanal MFN Nätlager Planeringslösning RRC-06 SFN UHF VHF Frekvensutrymmet MHz (Se GE06) Frekvensutrymmet MHz (Se GE06) Frekvensutrymmet MHz (Se GE06) Digital Video Broadcasting Terrestrial Effektivt utstrålad effekt (effective radiated power) Internationellt avtal från Genève 2006 rörande användning av radiosändare för marksänd TV (ITU) International Telecommunication Union Frekvensutrymme som används vid planering av marksänd digital TV (Kanal 21: MHz, kanal 22: MHz,, 69: MHz (se GE06) Multifrequency network Med nätlager avses i rapporten frekvensresurser som kan utnyttjas för en s k DVB-T multiplex. Med planeringslösning avses i rapporten frekvensresurser som har koordinerats internationellt. Konferens som hölls i Genève 2006 för planering av marksänd digital radio- och TV. Mynnade ut i GE06-avtalet. Single frequency network Avser här användning inom band IV/V Avser här användning inom band III 800 MHz-bandet I rapporten avses utrymmet MHz Kommunikationsmyndigheten PTS Post- och telestyrelsen 19

20 Planeringslösning för marksänd digital TV - UHF 7 Litteratur Final Acts of the Regional Radiocommunication Conference for planning of the digital terrestrial broadcasting service in parts of Regions 1 and 3, in the frequency bands MHz and MHz (RRC-06). Geneva, 15 May 16 June International Telecommunication Union Rapport från Internationella Teleunionens regionala radiokommunikationskonferens 2006 (RRC-06). 16 febuari PTS Dnr Planeringslösning för marksänd digital TV VHF; Delrapportering av uppdrag RB 2008:5. PTS rapportnummer PTS-ER-2008:16. (http://www.pts.se/sv/dokument/rapporter/radio/2008/planerings losning-for-marksand-digital-tv-vhf-delrapport-pts-er /) Kommunikationsmyndigheten PTS Post- och telestyrelsen 20

21 Planeringslösning för marksänd digital TV - UHF 8 Bilagor Bilaga 1. Planerad frekvensanvändning existerande TV-sändare i MHz (december 2008) Bilaga 2. Information gällande december 2008: Planerad frekvensanvändning Användning i allotment-områden (inkl större sändarstationer) (UHF) Bilaga 3. Områden där en sjätte nationell frekvensresurs i dagsläget saknas (UHF) Bilaga 4. Översikt allotment-områden (UHF) Bilaga 5 Information gällande december 2008: Planerad frekvensanvändning kompletterande sändare (UHF) Bilaga 6. Information: Förändringar för användning av trådlösa mikrofoner i TVbanden Kommunikationsmyndigheten PTS Post- och telestyrelsen 21

22 Bilaga 1. Planerad frekvensanvändning existerande TV-sändare i MHz (december 2008) Station Kanal ERP (dbw) Möjlig ny kanal Hörby 61 47,0 22/30 Loffstrand 62 34,0 57 Väddö/Elmsta 63 31,8 43 Väddö/Elmsta 68 31,8 58 Sysslebäck 62 30,0 58 Markaryd 68 28,8 29 Torsby bada 62 27,0 57 Funäsdalen/Funäsdalsberget 63 27,0 51 Leksand/Åsledsberget 63 27,0 33 Leksand/Åsledsberget 66 27,0 59 Söderhamn 63 26,5 57 Söderhamn 67 26,5 39 Hagfors 62 26,0 57 Avesta/Krylbo 65 26,0 39 Stöde/Intaget 61 24,8 33 Torpshammar 61 24,8 33 Mjällom 62 24,0 34 Mjällom 64 24,0 25 Ystad 61 23,0 22/30 Traryd 68 21,1 29 Ulricehamn 65 21,1 53 Ulricehamn 67 21,1 43 Kungälv 61 21,1 58 Borås/Sjöbo 65 20,0 53 Borås/Sjöbo 67 20,0 43 Ljungaverk 62 20,0 25 Smedjebacken 62 20,0 41 Valdemarsvik 61 20,0 46 Valdemarsvik 66 20,0 36 Valdemarsvik 67 20,0 60 Valdemarsvik 69 20,0 28 Åmotfors Kroppstad 66 20,0 51 Ängebo 62 20,0 26 Fagersta 63 19,0 22 Fagersta 66 19,0 34 Ljustorp 62 18,8 45 Alafors 61 17,0 58 Alingsås/Mariedal 61 17,0 58 Mariannelund 66 17,0 38 Hummelholm 62 16,0 54 Lesjöfors 61 16,0 24 Lesjöfors 64 16,0 32 Porjus 63 16,0 40 Porjus 65 16,0 28 Fårö/Ajkesträsk 64 14,8 55 Ljugarn 64 14,8 55 Nälden 63 14,0 60 Forsnäset 63 13,0 45 Gunnarskog 65 13,0 52 Dorotea 61 11,8 54 Hovfjället 68 11,8 52 Bollebygd 61 10,0 58 Fullsjön 61 10,0 33 Jokkmokk/Nyborg 62 10,0 37 Jokkmokk/Nyborg 64 10,0 54

23 Bilaga 1. Planerad frekvensanvändning existerande TV-sändare i MHz (december 2008) Kälen 63 10,0 32 Munkfors 61 10,0 45 Munkfors 64 10,0 57 Nävekvarn 67 10,0 33 Ramsjö 63 10,0 50 Rödvattnet 61 10,0 54 Sunne/Leran 65 10,0 52 Åsele Åslia 62 10,0 35 Älvängen 61 10,0 58 Borgsjöbyn 63 7,8 34 Krokstrand 64 7,8 33 Tystberga 67 7,0 33

24 Bilaga 2. Information gällande december Planerad frekvensanvändning Användning i allotment-områden (inkl större sändarstationer) (UHF) Frekvenserna kan komma att ändras till följd av internationell koordinering UHF - Användning av frekvenser för digital TV i allotment-områden inom MHz Kiruna Pajala Gällivare Överkalix Kalix Älvsbyn Arvidsjaur Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Örnsköldsvik Sollefteå Östersund Ånge Sundsvall Sveg Hudiksvall Bollnäs Mora Gävle Borlänge Östhammar Uppsala Sunne Filipstad Karlstad Västerås Örebro Stockholm Bäckefors Norrköping Motala Skövde Uddevalla Trollhättan Kisa Jönköping Nässjö Borås Göteborg Västervik Visby Finnveden Vislanda Varberg Halmstad Emmaboda Karlshamn Karlskrona Helsingborg Hörby Malmö = förändringar inom planeringslösningen jämfört med utfallet av RRC-06 konferensen

Nytt regionalt innehåll för SVT

Nytt regionalt innehåll för SVT Till radio- och tv-handeln samt antenninstallatörer 2015-02-23 Nytt regionalt innehåll för SVT SVT gör en omfattande satsning på den regionala journalistiken och utvecklar sitt innehåll. Åtgärderna syftar

Läs mer

Detta brev innehåller information om vad som kommer att hända inför den 12 april och vad det innebär för tittarna:

Detta brev innehåller information om vad som kommer att hända inför den 12 april och vad det innebär för tittarna: Till radio- och tv-handeln samt antenninstallatörer 2015-03-27 UPPDATERING 2015-03-27 Detta brev innehåller uppdateringar av innehållet inför förändringarna av SVT:s regionala områden. Vidare finns nu

Läs mer

Planeringslösning för marksänd digital TV - VHF

Planeringslösning för marksänd digital TV - VHF Rapportnummer PTS-ER-2008:16 Datum 2008-06-23 Planeringslösning för marksänd digital TV - VHF Delrapportering av uppdrag RB 2008:5 Delrapportering av uppdrag 2008:5 Rapportnummer PTS-ER-2008:16 Diarienummer

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

Riktnummerområden sorterade i bokstavsordning

Riktnummerområden sorterade i bokstavsordning Riktnummerområden sorterade i bokstavsordning Faktabladet listar alla riktnummerområden i Sverige i bokstavsordning. Riktnumren finns för geografiska telefonnummer i den svenska nummerplanen för telefoni.

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

Sverigebarometern 2011

Sverigebarometern 2011 2011-05-16 Kontaktperson För mer information kontakta: Michael Blaxland, 0708-30 70 03 michael.blaxland@reseguiden.se Materialet får användas fritt med hänvisning till källan. Sverigebarometern 2011 Fakta.

Läs mer

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014 Ort Leverantör Alingsås Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Anderstorp Aneby Arboga Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Arlanda Arvidsjaur Arvika Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Askersund Avonova Hälsa AB, 556500-6821.

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 5. a er (LA 2008) 5. s 74 Statistiska centralbyrån Tabeller Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 12. a er (LA 2008) i nummerordning,

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks beslut om smittförklaring med anledning av

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 exkl. moms 25 % Januaripriser exkl. moms 25 % Ökning sedan 2010 Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 kr

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket 9 24 5 15 14 39 Ale 7 20 5 16 12 36 Alingsås 7 19 5 16 12 35 Alvesta 7 17 6 16 13 33 Aneby 11 30 4 11 15 41 Arboga 7 18 6 17 13 35 Arjeplog 8 18 7 19 15 37

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

Sträckor med fast pris - Övriga landet

Sträckor med fast pris - Övriga landet Sträckor med fast pris - Övriga landet Flygplats Till Kommun/ort Pris per resa i vardera riktning Malmö Sturup Malmö 325,47 Malmö Sturup Lund 273,58 Malmö Sturup Lomma 428,30 Malmö Sturup Vellinge 415,09

Läs mer

Marksänd tv under 694 MHz efter den 31 mars 2017

Marksänd tv under 694 MHz efter den 31 mars 2017 Rapportnummer PTS-ER-2015:17 Datum 2015-04-24 Marksänd tv under 694 MHz efter den 31 mars 2017 Delrapport av regeringsuppdrag N2014/2009/ITP Marksänd tv under 694 MHz efter den 31 mars 2017 Delrapport

Läs mer

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO Ale OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alingsås OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alvesta OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1355 74 5,5% 1252 33 2,6% 1148 73 6,4% Karlskrona 2495 163 6,5% 2342 183 7,8% 2180 154 7,1% Olofström 522 92 17,6% 514 44 8,6% 481 32 6,7%

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Järfälla Kustbandet 186 Lidingö Kustbandet 182 Nacka Kustbandet

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning.

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. 1 Fiberaccess estimerat som andel av befolkningen uppdelat på villor och flerfamiljshus, 2012 Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. Fiber Totalt Fiber Villa Fiber

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9 Kommunalt grundskoleindex - Kommungrupp Ranking 2014 Måluppfyllelse Residual Pedagogisk personal Övrigt Fritidshem Index Ranking Lägsta 0,04 1,02 0,16 0,07 1,72 Högsta 1,02 1,99 0,41 0,53 3,05 Median 0,44

Läs mer

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö flerbostadshus, bostadsrätt 93 786 0380 Uppsala flerbostadshus,

Läs mer

Bästa skolkommun 2014

Bästa skolkommun 2014 Bästa skolkommun 2014 Kommun Ranking Poäng Resurser Lön y. inom Vellinge 1 707 54 21 145 56 79 10 7 7 30 6 74 20 1 31 Piteå 2 1090 98 9 42 187 116 104 54 84 167 40 45 6 4 83 Nybro 3 1107 109 28 1 90 231

Läs mer

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan NTF 2011-10-28 Bältesanvändningen i din kommun - hela listan Kommun Län Total bältesanvändning Piteå Norrbotten 99,7% Hylte Halland 99,4% Lund Skåne 99,4% Kävlinge Skåne 99,2% Kungälv Västra Götaland 99,2%

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Sverigebarometern 2012

Sverigebarometern 2012 2012-05-22 Kontaktperson För mer information kontakta: Roy Ismael, 0708-30 70 01 roy.ismael@reseguiden.se Materialet får användas fritt med hänvisning till källan. 1205 sommar-pdf.indd 1 12-05-22 09.18.04

Läs mer

2. Sändningsutrymmet 470-694 MHz får från och med den 1 april2014 till och med den 31 mars 2020 upplåtas för tillståndspliktiga tvsändningar.

2. Sändningsutrymmet 470-694 MHz får från och med den 1 april2014 till och med den 31 mars 2020 upplåtas för tillståndspliktiga tvsändningar. ------ REGERINGEN Kulturdepartementet Regeringsbeslut 2014-02-27 Myndigheten för radio och tv Box33 121 25 Stockholm 7 Ku2013/1232/MFI, Ku2013/1994/MFI, Ku2013/2084/MFI, Ku2013/2201/MFI, Ku2013/2209/MFI;

Läs mer

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2012. Naturvårdsverket, NV-00318-13. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2012 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Typ ROT RUT TOTALT Antal företag, riket 54 023 13 488 67 511 Antal företag per län 2013-01-01 2013-06-30 Län Typ Antal företag BLEKINGE ROT 836 BLEKINGE RUT

Läs mer

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Län Kommun Typ Antal köpare okänt okänt RUT 511 okänt okänt ROT 882 BLEKINGE KARLSHAMN RUT 1 572 BLEKINGE KARLSHAMN ROT 3 803 BLEKINGE KARLSKRONA RUT

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2336 3148 BLEKINGE KARLSKRONA 4056 5379 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1082 1441 BLEKINGE RONNEBY

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun

Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2431 3316 BLEKINGE KARLSKRONA 4296 5609 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1134 1505 BLEKINGE RONNEBY 2580 3492

Läs mer

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 BLEKINGE KARLSKRONA 1 357 BLEKINGE RONNEBY 510 BLEKINGE

Läs mer

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz Bilaga 2 För samtliga tillstånd tillkommer 2000 kronor i handläggningsavgift per tillstånd förutom auktionslikviden. FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 /

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län

Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län Prognosen avser månadsutbetalningen av tjänstepensionen ITP 2 som totalt 550 000 tjänstemän tjänar in till i dag. Den del av ITP 2 som kallas för

Läs mer

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Län Kommunnamn Antal Dekl Antal förslag Stockholms Upplands Väsby 218

Läs mer

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140 Bilaga till analysen Så hög blir den nya skatten på småhus 2015 Kommun för kommun Uppskattning av förväntat 2015 baserat på småhusförsäljningarna 2013 och procentuell förändring jämfört med 2013 (2012

Läs mer

Dags att digitalisera! Information om digital-tv-övergången.

Dags att digitalisera! Information om digital-tv-övergången. Dags att digitalisera! Information om digital-tv-övergången. Fler kanaler att välja på. 1. Varför digital-tv? Varför digital-tv? Beslut av Sveriges riksdag Riksdagen har bestämt att hela Sverige ska gå

Läs mer

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Rank Kommun Län Antal Antal nya firmor per 1000 invånare

Läs mer

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041 AB PARTS & PAOMEES 7 1 ACADEMEDIA FRIA GRUNDSKOLOR AB 10 1 ALE KOMMUN 49 3 ALINGSÅS KOMMUN 36 2 AL-ZAHRAA AKADEMI AB 9 1 ARVIKA KOMMUN 111 6 ASKERSUNDS KOMMUN 16 1 AVESTA KOMMUN 19 1 AXEDINSKOLAN AKTIEBOLAG

Läs mer

Förväntade kommunala skattesatser 2015 och nivån 2014

Förväntade kommunala skattesatser 2015 och nivån 2014 Förväntade kommunala er 2015 och nivån 2014 På sista sidan presenteras kommunerna som får högst respektive lägst total kommunalskatt 2015 och var höjningen blir störst. Detta är en bilaga till pdf "alskatten

Läs mer

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen.

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Län Antal cabroleter Per 1 000 invånare Kommun Antal cabroleter

Läs mer

Befolkning 2009. per capita 2009

Befolkning 2009. per capita 2009 Kommun Utsläpp per capita 2009 Befolkning 2009 Kommuntyp Sundbyberg 0,92 37722 Förortskommun till storstad Stockholms län Lidingö 1,30 43445 Förortskommun till storstad Stockholms län Tyresö 1,33 42602

Läs mer

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner .. SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner Produktionsfakta Utgivare Produktion Produktionsår Vänsterpartiets riksdagsgrupp Vänsterpartiets informationsavdelning 2011 2 Sammanfattning

Läs mer

Telefonnummer till samtliga kontor går via Lantmäteriets Kundcenter: 0771-63 63 63. Öppettider: kl. 9.00-16.00.

Telefonnummer till samtliga kontor går via Lantmäteriets Kundcenter: 0771-63 63 63. Öppettider: kl. 9.00-16.00. Adresslista Adress för ansökningar i inskrivningsärenden utgår ifrån vilken kommun din fastighet är belägen. Kontaktuppgifter till det kontor du ska skicka din ansökan framgår av nedanstående förteckning.

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELLER Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Andel patienter

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:A RANK

Nyföretagarbarometern 2013:A RANK Nyföretagarbarometern 2013:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Arbeta på Holmen Skog

Arbeta på Holmen Skog Arbeta på Holmen Skog Välkommen till Holmen Skog Arbeta på Holmen Skog Kanske är du precis i startgroparna av ditt yrkesliv, kanske har du redan en längre erfarenhet och kunskap om skogsbruk. Oavsett vilket

Läs mer

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos)

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) -09-01 Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Förklaringar resp. : resp.

Läs mer

20 Storlien-Östersund-Stockholm-Göteborg/Malmö Endast nattåg Jämtland-Stockholm/Göteborg/Malmö

20 Storlien-Östersund-Stockholm-Göteborg/Malmö Endast nattåg Jämtland-Stockholm/Göteborg/Malmö 20 Storlien-Östersund-Stockholm-Göteborg/Malmö Endast nattåg Jämtland-Stockholm/Göteborg/Malmö 16 aug-12 dec 2009 SJ SJ SJ SJ Natt Natt Natt Natt Tågnummer 10077 10077 2 10073 10073 3 16/8-5/9 16/8-5/9

Läs mer

Statistik från MSB Fallolyckor 2010

Statistik från MSB Fallolyckor 2010 Om statistiken för fall 2010 Uppgifter om antal slutenvårdade personer 65 år eller äldre till följd av fallolyckor kommer från Patientregistret, Socialstyrelsen. Uppgifter om befolkningens storlek kommer

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

Dags att. digitalisera! 0771-10 11 00 www.digitaltvovergangen.se. Information om digital-tv-övergången.

Dags att. digitalisera! 0771-10 11 00 www.digitaltvovergangen.se. Information om digital-tv-övergången. Dags att 0771-10 11 00 www.digitaltvovergangen.se digitalisera! Information om digital-tv-övergången. 1. Varför digital-tv? Ny teknik Bättre kvalitet Hela Sverige går över till digitala tv-sändningar i

Läs mer

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7 Tabell 6:1. Antal studiecirklar, sammankomster, studietimmar och deltagare efter kommun 2008 Table 6:1. Number of study circles, meetings, study hours and participants by municipality 2008 Antal Studiecirklar

Läs mer

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011.

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationstäckning bland barn födda 2008 vaccinerade med 3 doser Län Difteri Stelkramp Kikhosta Polio Hib-infektion* Pneumokocksjukdom 464 Stockholms

Läs mer

B i l a g o r B i l a g o r 183

B i l a g o r B i l a g o r 183 183 Utbildningskoder UTBKod Utbildningsgrupp UNIVÅKod Utbildningsnivå 10 Utb kortare än 3-årigt gymnasium 1 Ingen speciell utbildning 21 3-årig teoretisk gymnasieutb; teknik, naturvetenskap 2 Minst 3-årigt

Läs mer

ABFs STUV-redovisning

ABFs STUV-redovisning Län Distr Nr Avdelning kod/namn Stockholms län 01 01 501 Stockholms län 1 Stockholm 80 Stockholm 901 Stockholm /studieprogrammet 80 Stockholm 902 Stockholm Syd 80 Stockholm 1003 Stockholm /Administrativa

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

Hela listan - Elever per psykolog kommunvis

Hela listan - Elever per psykolog kommunvis Hela listan - Elever per psykolog kommunvis Tillgång till skolpsykolog? Kartläggning av landets kommuner 2011 Undersökningen är gjord under maj och juni 2011 med hjälp av telefonintervjuer med berörda

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL NyföretagarCentrum har löpande sedan börjat av 90-talet redovisat utvecklingen över antalet nyregistrerade företag i landet på kommun- och länsnivå i

Läs mer

Schweden: DVB-T-Bouquets (aktive und geplante Ausstrahlungen) Bouquet Enthaltene Programme (E)

Schweden: DVB-T-Bouquets (aktive und geplante Ausstrahlungen) Bouquet Enthaltene Programme (E) Schweden: DVB-T-Bouquets (aktive und geplante Ausstrahlungen) Stand: 14.04.2015 Vorsortierung: PArt Unterteilung: Px, TxArt. Sortierung: Län (da SFN, falls vorhanden, Län-weit), QTH Bouquet DTT Nät 1 Blekinge/Skåne

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Begränsningsbeslut avseende 10,5 GHzbandet

Begränsningsbeslut avseende 10,5 GHzbandet BESLUT 1(7) Datum Vår referens 2011-10-28 Dnr: 11-4937 Begränsningsbeslut avseende 10,5 GHzbandet Saken Begränsning av antalet tillstånd i ett frekvensutrymme enligt 3 kap. 7 lagen (2003:389) om elektronisk

Läs mer

Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning

Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning 1 Bilaga 4 Enkät till kommuner Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning 1. Ange kommun Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i %

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i % Webbtabell 1. Jämförelse mellan sjukhus av tiden från insjuknandet i stroke till ankomst till sjukhus samt andel som anländer till sjukhus inom 3 timmar. Tolkningsanvisningar Eftersom det ofta är svårt

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-10 29 Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Uppgifterna ska gälla för 30 september 2014 och ska mailas till: anna.trinks@lj.se alternativt faxas till 036-32 50 85.

Uppgifterna ska gälla för 30 september 2014 och ska mailas till: anna.trinks@lj.se alternativt faxas till 036-32 50 85. 2014-06-18 Senior alert Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Box 702 551 20 JÖNKÖPING 036-321289, 036-321211 senioralert@lj.se www.senioralert.se Viktig information till samtliga kommuner från kvalitetsregistret

Läs mer

Ej namn i denna lista p g a personuppgiftslagen (PUL). Lista med namn skickas direkt till deltagarna.

Ej namn i denna lista p g a personuppgiftslagen (PUL). Lista med namn skickas direkt till deltagarna. Ej namn i denna lista p g a personuppgiftslagen (PUL). Lista med namn skickas direkt till deltagarna. Titel Turistbyrå/regional turistorganisation Ort Turistinformatör Gävle Turistbyrå Gävle Turistinformatör

Läs mer

2015-11-02. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015

2015-11-02. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015 Sida 1 av 7-11-02 r om flyktingmottagande och mottagna och Här har vi samlat aktuella uppgifter om vilka som har överenskommelser med länsstyrelsen om flyktingmottagande samt hur många flyktingar m.fl.

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

2015-09-07. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015

2015-09-07. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015 Sida 1 av 7-09-07 r om flyktingmottagande och mottagna och Här har vi samlat aktuella uppgifter om vilka som har överenskommelser med länsstyrelsen om flyktingmottagande samt hur många flyktingar m.fl.

Läs mer

Svensk GlasÅtervinning AB Hammar Tel.nr. vx / kundtj. etc

Svensk GlasÅtervinning AB Hammar Tel.nr. vx / kundtj. etc Kommun Svensk GlasÅtervinning AB Hammar Tel.nr. vx / kundtj. etc Entreprenör Ale Ale kommun 0303-330000 Alingsås SITA Sverige AB Region Mellan 021-349160 Alvesta Alvesta Renhållnings AB 0472-15190 Aneby

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:9) om utjämningsbidrag till och utjämningsavgift för kommuner för kostnader enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa

Läs mer

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade AB Borlänge Energi Elnät REL00018 382 161 452 367 2,85% AB Kramfors Energiverk REL00094 87 135 98 999 2,15% AB PiteEnergi REL00149 344 465 420 942 3,40% Affärsverken Karlskrona AB REL00091 380 024 439

Läs mer

Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3. Län för län... 31

Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3. Län för län... 31 Rapport från Företagarna mars 2012 Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3 Län för län... 3 Kommun för kommun... 4 2. Andel företagare av kvinnor i arbetsför ålder... 10

Läs mer

2013-08-27. Stickprov av ovanstående uppgifter kommer göras.

2013-08-27. Stickprov av ovanstående uppgifter kommer göras. 2013-08-27 Senior alert Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Box 702 551 20 JÖNKÖPING 036-321289, 036-321211 senioralert@lj.se www.senioralert.se Viktig information till samtliga kommuner från kvalitetsregistret

Läs mer

Minnesanteckningar från det sjätte nationella förberedelsemötet inför RRC-06

Minnesanteckningar från det sjätte nationella förberedelsemötet inför RRC-06 MINNESANTECKNINGAR DATUM 6 maj 2005 VÅR REFERENS Minnesanteckningar från det sjätte nationella förberedelsemötet inför RRC-06 Datum: 18 februari 2005 Tid: 0900-1200 Plats: Post- och telestyrelsen, Stockholm

Läs mer

Varför översiktsplanering för vindkraft

Varför översiktsplanering för vindkraft Varför översiktsplanering för vindkraft Stora investeringar och stor påverkan på landskapsbilden kräver bra beslutsunderlag Skapa planmässig beredskap för en omfattande utbyggnad av vindkraft Göra avvägningar

Läs mer