Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindkraftpark Ödmården samt Bergvik Skog ABs markinnehav.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindkraftpark Ödmården samt Bergvik Skog ABs markinnehav."

Transkript

1 (10) Samrådsunderlag enligt 6 kap 4 miljöbalken inför Bergvik Skog AB:s ansökan om tillstånd för uppförande och drift av vindkraftpark Ödmården inom Söderhamns kommun. Inledning Bergvik Skog AB har genomfört en förstudie inom ett område ca 2 mil söder om Söderhamn. Studien visar att förutsättningarna för vindkraftsetablering är mycket goda. Bolaget har för avsikt att söka tillstånd enligt 9 kap miljöbalken (verksamhetskod B) för uppförande av vindkraftverk inom ett område som till största del berör fastigheter som ägs av Bergvik Skog AB, se områdesavgränsning figur 1 nedan, eller bilaga 1. Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindkraftpark Ödmården samt Bergvik Skog ABs markinnehav. Bergvik Skog AB Post- och besöksadress: Trotzgatan 25, Falun Tfn: Bankgiro: Fakturaadress: Box 425, Falun Fax: Org nr:

2 (10) Som ett led i tillståndsprocessen kommer Bergvik Skog AB att anordna samrådsmöten för berörda och allmänhet angående vindkraftpark Ödmården den 16 och 17 april En samrådsinbjudan kommer att skickas till särskilt berörda (fastighetsägare inom aktuell områdesavgränsning samt en radie av ca 3 km utanför) och en annons kommer införas i Söderhamnskuriren samt i Söderhamnsnytt. Vid samrådsmötena, som genomförs som Öppet Hus med bemannade stationer, kommer information ges om det planerade projektet såsom tidplan för tillståndsansökan, vindkraftparkens lokalisering, omfattning, förslag till utformning, förutsedd miljöpåverkan samt den kommande miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning. Samråd (enligt 6 kap. 4 MB) kommer även att ske med myndigheter och övriga organisationer som kan antas bli särskilt berörda av planerad verksamhet. Denna handling utgör samrådsunderlag och Bergvik Skog AB önskar med detta utskick erhålla eventuella synpunkter angående det planerade projektet. Synpunkter inskickas skriftligen senast den 8 maj 2013, till Sweco Environment AB, Attn: Marie Ernström, Box 1902, Falun eller till Eventuella frågor ställs till kontaktpersonerna som anges i slutet av samrådsunderlaget. Efter samrådet kommer en miljökonsekvensbeskrivning tas fram där påverkan på omgivningen kommer utredas och beskrivas mer. Bergvik Skog AB planerar att lämna in tillståndsansökan för vindkraftparken under sommaren Tidigare samråd Ett första samråd (nedan benämnt samråd steg 1) för vindkraftpark Ödmården hölls under våren/sommaren Samrådet gick till på ovanstående sätt med öppet hus/möten för berörda och allmänhet samt skriftligt samråd med myndigheter och övriga organisationer. Möten hölls även med Länsstyrelse, kommun och andra intresseföreningar (bl.a. vägföreningar). De yttranden och synpunkter som inkom under samrådet har verkat som underlag för ett reviderat projektförslag. Den ursprungliga, samt den nya, områdesavgränsningen för vindkraftpark Ödmården kan ses i bilaga 2. De främsta anledningarna till den förändrade områdesavgränsningen var att ta hänsyn till befintliga bostäder, Trafikverkets planer för Ostkustbanan i östra delen av det ursprungliga området och radiolänkstråk i den norra delen. Avgränsningen av området har resulterat i ett mer sammanhållet område för vindkraftsetablering med betydligt reducerad påverkan för närboende. De bästa vindförhållandena finns också här. Administrativa uppgifter Sökanden: Bergvik Skog AB (Org nr ) Trotzgatan Falun

3 (10) Planerad utformning, omfattning, parklayout och ljudberäkningar Som en del i samrådet kommer det föreslagna områdets utsträckning att diskuteras med myndigheter, kommun och lokala intressenter. Vindkraftsintresset får då vägas mot andra intressen. Detta har även skett i samråd 1 och lett till en stor minskning av områdets utsträckning. Tillståndsansökan kommer sedan att upprättas för det efter samråd 2 fastställda området enligt den s.k. boxmodellen och inte för specifika koordinater. Som en del i ansökan kommer en lista att upprättas med de restriktioner p.g.a. motstående intressen som avses iakttas. Exempel på sådana restriktioner som Bergvik Skog i dagsläget avser att ta hänsyn till vid den slutliga placeringen av verken är t ex: Natura 2000-område Riksintresse naturvård Naturreservat Nyckelbiotoper Biotopskyddade områden Våtmarker klass 1 och 2 Bergviks frivilliga avsättningar Skyddsavstånd till fågellokaler med kända särskilt känsliga arter vid vindkraftetableringar Fasta fornlämningar och bevarandevärda övriga kulturhistoriska lämningar Områden med höga natur- och kulturvärden av ovanstående typer identifierade i inventeringar Inga närboende ska få en högre ljudnivå än 40 db(a). Ett avstånd på minst 1000 m kommer hållas till bebodda hus oavsett typ av verk. (I praktiken leder ljudkravet till att avståndet i de flesta fall är betydligt större än 1000 m i exempellayouten) Riktvärden för skuggbildning från vindkraftverken Dessa restriktioner, tillsammans med eventuellt i tillståndet tillkommande restriktioner och tekniska restriktioner, bildar restriktionsytor. Vindkraftverken kommer att placeras inom ansökningsområdet men utanför restriktionsytorna. De av Bergvik föreslagna slutliga restriktionerna för placeringarna utarbetas under tillståndsprocessen och anges i ansökan. Restriktioner kan sedan tillkomma eller ändras i samband med att miljötillstånd meddelas för vindkraftparken. Tillståndsansökan kommer att omfatta 98 vindkraftverk med en totalhöjd av max 220 meter. I ansökan kommer en slutlig exempellayout finnas redovisad som är möjlig att bygga med en verkstyp som nu finns på marknaden och dess källjud samt med hänsyn tagen bland annat till vindmätningar och synpunkter som framkommit i samråd 2 etc. Den utarbetade exempellayouten i ansökan kommer således att utgöra exempel på möjliga placeringar och utformas så att den ur ljudsynpunkt utgör ett worst case eftersom vindkraftverken placeras så nära de närmsta bostäderna att de maximalt får ljudnivån 40 db. Redovisning kommer ske bl. a. som kartor och fotomontage.

4 (10) Slutligt val av vindkraftsturbin samt antal och storlek som faktiskt kommer byggas kan tidigast göras i samband med investeringsbeslut, vilket först kan tas efter det att miljötillståndet vunnit laga kraft. Antalet verk som kommer byggas kommer dock inte överstiga de 98 verk som omfattas av ansökan. Varje turbin har sina karaktäristiska minimiavstånd på grund av turbulensskäl och källjud. Teknikutvecklingen går fort fram, därmed förändras dessa. För att kunna få den mest energioptimerade vindkraftparken krävs då en boxmodell där vindkraftverken placeras på ett optimalt sätt utanför restriktionsytorna. De slutliga placeringarna av vindkraftverken kommer alltså vara beroende av valet av vindkraftsturbin och maximal höjd, resultat från vindmätning samt restriktionsytorna. Bergvik Skog kommer i ansökan att begära att samråd ska ske med tillsynsmyndigheten för att få de slutliga exakta placeringarna av verken godkända utifrån de restriktioner som fastställts i miljötillståndet. Om källjudet hos nya typer vindkraftverk skulle kunna minska i framtiden innebär det att de kan placeras närmare bostäder utan att 40 db överskrids. Ur ljudsynpunkt är det varken värre eller bättre för närboende jämfört med exempellayouten eftersom ljudkravet alltid måste innehållas. Ur synbarhetsynpunkt blir det dock ett värre fall. Eftersom worst case bör visas även ur synbarhetssynpunkt kommer fotomontage också att redovisas där vindkraftverk placerats intill parkgränsen som alltid är 1000 m eller mer från bostäder. Det bör påpekas att detta är ett konstruerat, teoretisk och mycket osannolikt scenario. Befintligt vägnät fram till och i vindkraftparken kommer till viss del att behöva förstärkas och kompletteras. Vilka vägar som behöver breddas och förstärkas, vilka nya vägar som behövs samt utformningen av dessa utreds för närvarande. Nya vägar kommer att anläggas med minsta rimliga miljöintrång, om möjligt helt inom fastmarksområden. Endast om nödvändigt kommer våtmarker att passeras. Vindkraftverken kommer att kopplas samman med markförlagd elkabel. Kabeln förläggs i ledningsschakt och kommer så långt möjligt att följa vägarna. Anslutningen till överliggande elnät utreds för närvarande, förstahandsalternativet är att ansluta till den planerade uppkopplingsstationen i Grönviken. Anslutningen till överliggande elnät prövas, enligt Ellagen, separat hos Energimarknadsinspektionen. Mätmaster för vindmätning kommer sannolikt att uppföras. Vindkraftverken kommer att förses med hinderbelysning enligt gällande lagstiftning. Produktion och exempellayouter Vindkraftverken kommer ge en årsproduktion på ca 8 GWh/verk (beroende på navhöjd, rotordiamater och typ i övrigt). Lokalisering Den planerade vindkraftparken Ödmården, ligger i Söderhamns kommun i Gävleborgs län, se figur 1 ovan eller bilaga 1. Parken ligger ca 2 mil söder om Söderhamn. Ett par kilometer öster om parken ligger Bottenhavet.

5 (10) Alternativa lokaliseringar Under våren 2011 genomförde Bergvik Skog en screening över hela sitt markinnehav i syfte att lokalisera och prioritera lämpliga områden för nya stora vindkraftsetableringar. Ett av områdena som lokaliserades under screeningen var Ödmården. Alternativa lokaliseringar kommer att beskrivas i ansökan. Planförhållanden Söderhamns kommun har en översiktsplan med ett antaget tillägg för vindbruk. Vindbruksplanen antogs av kommunfullmäktige Inom den ursprungliga områdesavgränsningen fanns enligt vindbruksplanen två riksintresseområden för vindbruk samt ett kommunalt utredningsområde. Då den nuvarande områdesavgränsningen anpassats efter planerade framtida järnvägskorridorer, befintliga bostäder samt radiolänkstråk, hamnar riksintresseområdena för vindkraft utanför den nya områdesavgränsningen för Ödmården. Söderhamns kommun har beslutat att göra en revidering av sin översiktsplan med ett antaget tillägg för vindbruk. Samråd och utställning för översiktsplanen planeras ske sommaren Bergvik Skog AB kommer att följa utvecklingen. Energimyndigheten håller för närvarande på att ta fram nya områden av riksintresse för vindbruk. Enligt remissen som gick ut så återfinns inget föreslaget riksintresseområde inom nuvarande ansökningsområde. Vindförhållanden Vindmätningar med sodar har utförts sedan juli 2011 på två positioner inom vindkraftområdet som redovisades under samråd steg 1. Vindanalyser baserade på dessa vindmätningar visar att de långtidskorrigerade medelvindarna på 120 meters höjd är 7,0 m/s respektive 6,8 m/s på de två positionerna. Utifrån dessa resultat har vindresurserna beräknats fram. Resultatet presenteras i bilaga 3. Bästa vindförhållandena finns i södra delen av området. Områdesavgränsningen som presenteras i detta samrådsunderlag befinner sig därmed i den del av det ursprungliga området där bäst vindförhållanden råder. Områdesbeskrivning Allmänt Landskapet inom vindkraftparkens område är flackt utan större höjdskillnader, höjden över havet varierar mellan ca 5 75 m. Den generella karaktären på området är produktionsskog med inslag av sjöar, våtmarker och blockterräng (se figur 2). Skogstypen är främst barrskog med en typisk trädhöjd på m. Området är präglat av skogsbruk där kalhyggen är vanligt förkommande. Vindkraftsparken kommer att vara synlig från vissa platser och kan komma att påverka landskapsbilden. Visualiseringar över det planerade parkområdet kommer att tas fram. Dessa kommer bland annat att uppvisas på kommande samrådsmöten med allmänheten.

6 (10) Figur 2: Blockterräng i området. Naturmiljö Vid anläggning av vindkraftparken kommer förutom vindkraftverk tillfartsvägar, fundament, uppställningsytor m.m. att anläggas inom området och markområden kommer därigenom att tas i anspråk. För att göra en bedömning av konsekvenserna för naturmiljön har en naturvärdesinventering utförts av Skogsstyrelsen under sommaren Syftet med inventeringen var att identifiera områden med höga naturvärden utanför redan kända samt ge rekommendationer för hur påverkan på naturvärden kan minimeras. Inventeringen utfördes för den ursprungliga områdesavgränsningen, som redovisades på samråd steg 1. Generellt anges i naturvärdesinventeringen att området för vindkraftparken är påverkat av skogsbruk och att det är ont om äldre skog. Inom den ursprungliga områdesavgränsningen finns (enligt naturvärdesinventeringen) nio objekt upptagna i våtmarksinventeringen, två naturvårdsprogram (Tvärån Sunnäsbruk och Rasbergsskogen), 35 nyckelbiotoper, fyra naturvärdesobjekt samt en hänsynsyta som lämnats vid avverkning. Inom den nya områdesavgränsningen finns sju objekt upptagna i våtmarksinventeringen, två naturvårdsprogram, 11 nyckelbiotoper, två naturvärdesobjekt samt en hänsynsyta som lämnats vid avverkning. Strax utanför områdets nordvästra gräns finns ett Natura-2000 område (Storröjningsmoran) och strax utanför områdets södra gräns finns ett riksintresse för naturmiljön (Skärjån), som även delvis är klassat som Natura Områdets gränser har i den mån det varit möjligt anpassats efter naturmiljöintressen. För identifierade naturvärden se bilaga 4. Fåglar och fladdermöss Inför framtagandet av miljökonsekvensbeskrivningen har en örninventering, en fågelinventering samt en fladdermusstudie genomförts. Inventeringarna har genomförts av Grouse Expeditions. I fågelinventeringsrapporten konstaterar Grouse Expeditions att området i huvudsak är hårt brukat genom skogsbruk och att få intressanta biotoper ur fågelsynpunkt finns kvar. Antalet individer som noterades under inventeringen var relativt normalt om man jämför med förväntade siffror för ett område med liknande topografi i denna del av Sverige. Inventeringarna utfördes för den ursprungliga områdesavgränsningen som redovisades på samråd steg 1.

7 (10) Örninventeringen visar på att det runt det aktuella området häckar ett antal havsörnspar och att det i aktuellt område iakttogs spelflykt. Inga örnbon har dock hittats inom området. Inte heller spanande efter eventuella flygtränande ungar i området gav några resultat. Rekommendationen från Grouse Expeditions var att göra två mindre justeringar i områdesavgränsningens östra del. Den nya områdesavgränsningen för vindkraftpark Ödmården är anpassad efter denna rekommendation. Uppföljning av örninventeringen pågår under vårvintern Vid fågelinventeringarna hittades 13 arter som finns upptagna på Artdatabankens röda lista, dvs särskilt skyddsvärda arter. Av dessa 13 arter listas 7 inom kategorin som riskerar att påverkas negativt av vindkraft (Rydell et. Al Vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss. Rapport 6467 Naturvårdsverket, November 2011). Av dessa 7 är det enbart tre arter (smålom, havsörn och storlom) som enligt SOF:s (Sveriges Ornitologiska Förening) vindkraftspolicy kräver speciella skyddsåtgärder. Två av arterna (storlom och smålom) häckar inom området. Gällande fladdermöss konstaterar Grouse Expeditions de flesta fladdermusarter har sin utbredning söder om Dalälven med undantag från att några arter som Större fladdermus går längre norrut längs kusten. Den enda rödlistade art som förekommer på dessa breddgrader är Fransfladdermus. Arten noterades inte vid inventeringen i Ödmården. Kulturmiljö Området som redovisades under samråd steg 1 saknade i sin helhet riksintressen för kulturmiljövården. Det fanns dock ett antal registrerade forn- och kulturlämningar samt objekt registrerade i Skogsstyrelsens Skog- och historia register. En arkeologisk förstudie genomfördes av Länsmuséet Gävleborg våren För att ytterligare bedöma konsekvenserna för kulturmiljön genomfördes under hösten 2012 en kulturmiljöinventering i området. Efter inventeringen kunde det klargöras att det inom den ursprungliga områdesavgränsningen fanns 430 registrerade kulturminnen, varav 21 fasta fornlämningar. Inom den nya områdesavgränsningen finns enligt kulturmiljöutredningen 173 registrerade kulturminnen, varav 4 fasta fornlämningar. Ett område med potential för fast fornlämning utan synlig begränsning har även påträffats. För de kulturhistoriska lämningarnas lokalisering se bilaga 5. Mellan 1 och 2 km från området ligger Axmars bruk (kulturreservat). Vallviks industrisamhälle (riksintresse för kulturmiljö) ligger ca 6 km från området. Enligt rapporten från kulturmiljöutredningen ligger den planerade vindkraftparken (med enstaka undantag) på stora avstånd från objekt och miljöer med höga kulturvärden. Bedömningen enligt utredningen är att negativ miljöpåverkan i många fall inte uppkommer eller blir obetydlig på grund av avstånd, topografi, trädridåer och beskogning. Bebyggelse Runt omkring områdesgränsen finns flera bostäder, medan det inne i området är ont om bebyggelse. En inventering av statusen för husen i området har gjorts för att fastställa vilka som kan anses vara bebodda.

8 (10) Friluftsliv och turism Friluftslivet inom den planerade vindkraftparken utgörs främst av bär- och svampplockning, jakt och fiske. Ett antal jaktlag och fiskevårdsföreningar är aktiva i området. Fiske bedrivs bl.a. i Tvärån och Skärjåns vattensystem. En stor del av fiske- och jaktverksamheten inom området bedrivs dock inom Bergvik Skogs markinnehav. En häst och vagnled finns inom området och det finns uppgifter om att området används för orientering. Det finns dock inga identifierade kommunala badplatser, elljusspår eller vandringsleder i området. Ungefär 1 km sydost om området för vindkraftparken ligger Axmar bruk med sitt kulturreservat. Vid Axmar bruk finns flera möjligheter till friluftsliv och turism, bl. a. finns ett galleri, en hytta, kajakuthyrning och möjlighet till skärgårdssafari. Under sommarmånaderna brukar hyttan fungera som museum samt aktiveras med olika typer av kulturella aktiviteter som teater, konserter och konstutställningar. I december brukar julmarknader hållas i hyttan. Vid vattnet ligger Axmarbrygga, en restaurang med konferens- och festlokaler. En husbilscamping finns även på området. Övrig mark- och vattenanvändning Huvuddelen av marken ägs av Bergvik Skog AB. Den dominerande markanvändningen i det berörda området är skogsbruk och det är mestadels Stora Enso, som på uppdrag av Bergvik Skog AB, bedriver det skogsbruk som påverkas av projektet. Övriga skogsägare måste ge sitt medgivande för att vindkraftverk ska uppföras på deras mark. Skogsbruk kommer fortsatt att kunna bedrivas inom vindkraftsparken förutom i de delar där vindkraftverk, vägar mm tar skogsmarken i anspråk. Inom den ursprungliga områdesavgränsningen fanns två bergtäkter i norra delen av området, den ena strax söder om Mar och den andra strax norr om Storberget. Två befintliga kraftledningar (70 kv och 130 kv luftledningar) delade även den norra delen av området. I och med att den nya områdesavgränsningen enbart omfattar den södra delen av det ursprungliga området berörs inte längre täkterna eller kraftledningarna av vindkraftpark Ödmården. En ny 130 kv kraftledning planeras dock inom den nya områdesavgränsningen av Wpd Storgrundet nät AB. Ledningen ska ansluta Wpd:s planerade vindkraftpark Storgrundet till elnätet. Botnia Exploration AB har ett undersökningstillstånd för borrning av volfram vid Lomtjärnen (i västra delen av området). Undersökningstillståndet som var giltigt tom har blivit förlängt till Övriga intresseområden Inga identifierade intressen för totalförsvaret finns enligt uppgift inom området. Remiss har skickats till Försvarsmakten vid två tillfällen, under 2011 i samband med förstudien för vindkraftparken samt under sommaren 2012 i samband med första samrådet. Försvarsmakten har inte haft något att erinra vid något av tillfällena.

9 (10) Remiss har även skickats till LFV gällande flyghinder. Områdesavgränsningen ligger inom MSA-yta för Söderhamns flygplats. Denna har dock lagts ner som instrumentflygplats från och med enligt beslut i kommunfullmäktige Söderhamn och flygplatscertifikatet är återlämnat. Områdesavgränsningen ligger även inom MSA-yta för Gävle-Sandvikens flygplats. MSA-ytan kommer dock inte att påverkas av planerna. Ett antal länkstråk går igenom aktuellt område enligt information som erhölls bland annat via PTS (Post- och Telestyrelsen) under förstudien, se bilaga 6. Bedömda miljökonsekvenser Avgränsningen och omfattningen av den miljökonsekvensbeskrivning som kommer ingå i tillståndsansökan kommer slutgiltigt att avgöras under samrådsprocessen. De miljökonsekvenser som i nuläget bedöms komma att finnas redovisade i miljökonsekvensbeskrivningen är följande: Påverkan på landskap och miljö Naturmiljö och fauna Kulturmiljö Geologi/hydrologi Landskapsbild Närboende/Bebyggelse Friluftsliv och turism Övrig mark- och vattenanvändning Konkurrerande intressen Konsekvenser under byggtiden Konsekvenser under avvecklingsfasen Påverkan på hälsa och säkerhet Ljud Ljus Skuggor Bebyggelse Utsläpp till vatten/luft Risk och säkerhet Elektromagnetiska fält

10

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav.

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav. 2012-06-07 1(14) Samrådsunderlag enligt 6 kap 4 miljöbalken inför Bergvik Skog AB:s ansökan om tillstånd för uppförande och drift av vindkraftpark Ödmården inom Söderhamns kommun. Inledning Bergvik Skog

Läs mer

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17 För vindkraft vid Lekebergs kommun, Örebro län Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 21-6-17 Vindkraft - Lekebergs kommun Medverkande Verksamhetsutövare Stena Renewable AB Box 7123 42 33 Göteborg

Läs mer

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Agenda Varför är vi här idag? Tillståndsprocessen Presentation av Gröningeprojektet Närliggande

Läs mer

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Fjällberg Fjällberg ligger i den mellersta delen av Västerbottens län. Fjällberg ligger ca 40 km sydväst om Lycksele stad och 43 km nordnordost om Åsele stad.

Läs mer

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796 Vindpark Boge Fotomontage. Utsikt från Kalbrottet i Slite. Vindkraftverket i förgrund är det befintliga verket Tornsvalan. De sju verken i Vindpark Boge syns i bakgrunden. Sammanfattning av ansökan 2012-07-19

Läs mer

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget wpd Onshore Broboberget AB planerar för en vindkraftsanläggning längs en höjdrygg på gränsen mellan Rättviks kommun i Dalarnas län och Ovanåkers kommun i Gävleborgs

Läs mer

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län Samråd enligt miljöbalken med anledning av utbyggnad av vindkraft vid STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län STATKRAFT SCA VIND AB 2011-10-11 Dagordning Statkraft SCA Vind AB Samråd Lokalisering och

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

Velinga vindkraftpark

Velinga vindkraftpark Velinga vindkraftpark Samråd med allmänheten 2011.04.07 Områdesbeskrivning Området domineras av ett kuperat skogslandskap, starkt påverkat av skogsbruk. Skogen består till större delen av barrskog med

Läs mer

Välkomna till samråd angående Hån vindpark

Välkomna till samråd angående Hån vindpark Välkomna till samråd angående Hån vindpark Syftet med samrådsmötet är att delge aktuell information om det planerade projektet samt att samla in information och synpunkter. Skriv gärna upp er på deltagarförteckningen.

Läs mer

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen Bilaga Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen 2016-08-31 Särskild sammanställning av miljökonsekvensbeskrivningen 2016-09-01 Innehåll 1 Särskild sammanställning... 3 2 Integrering

Läs mer

Markbygden Etapp 2 - Elanslutning

Markbygden Etapp 2 - Elanslutning Bilaga A Markbygden Etapp 2 - Elanslutning Samrådsredogörelse 2015-03-19 Tidigare samråd Bolaget har tidigare genomfört samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken för hela projektet Vindkraft i Markbygden i samband

Läs mer

Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE

Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Agenda 18:00-21:00 Syfte med samrådet Om Kraftö AB Allmänt om vindkraft Val av lokalisering Presentation

Läs mer

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 Swansons vindmölleatrapp i centrala Osby. Foto Knud Nielsen VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter...3 Revidering

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla

Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla Datum 2009-09-10 1 (6) Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla Följande råd när det gäller vad en tillståndsansökan enligt 9 kap Miljöbalken

Läs mer

Samrådsmöte med Länsstyrelsen i Dalarnas län angående koncession för 130 kv ledning mellan Lannaberget och Broboberget i Rättviks kommun

Samrådsmöte med Länsstyrelsen i Dalarnas län angående koncession för 130 kv ledning mellan Lannaberget och Broboberget i Rättviks kommun Protokoll Samrådsmöte med Länsstyrelsen i Dalarnas län angående koncession för 130 kv ledning mellan Lannaberget och Broboberget i Rättviks kommun Datum: 2014 06 18 Plats: Länsstyrelsen Dalarnas län, Falun

Läs mer

Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl.

Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl. TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén KS 2012/0084 Kommunstyrelsen Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl. Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Samrådsunderlag för ledningssträckning

Samrådsunderlag för ledningssträckning Samrådsunderlag för ledningssträckning 130 kv vindkraftanslutning i område väster om Hammarstrand 2011-09-05 Rapporten är framtagen av SWECO Energuide AB på uppdrag av E.ON Elnät Sverige AB 1 (8) Innehåll

Läs mer

Tillstånd till etablering och drift av vindkraftsanläggning med upp till åtta verk på fastigheterna Bockekulla 1:1 m.fl.

Tillstånd till etablering och drift av vindkraftsanläggning med upp till åtta verk på fastigheterna Bockekulla 1:1 m.fl. TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Eva-Lena Larsdotter 2014-02-25 KS 2013/0985 Kommunstyrelsen Tillstånd till etablering och drift av vindkraftsanläggning med upp till åtta verk på fastigheterna

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning.

Miljökonsekvensbeskrivning. Miljökonsekvensbeskrivning www.enetjarnnatur.se Miljökonsekvensbeskrivning Beslutsunderlag för länsstyrelsen Konsekvensbedömning Samrådet ligger till grund för arbetet MKB:ns syfte Att beskriva direkta

Läs mer

Lokalisering. figuren till höger syns förväntade vindförhållanden i de olika områdena.

Lokalisering. figuren till höger syns förväntade vindförhållanden i de olika områdena. Lokalisering Bergvik Skog AB avser att ansökan om tillstånd att uppföra vindkraftverk i södra delen av Vansbro kommun. Projektet går under namnet Kajsberget och består av flera möjliga vindkraftsområden

Läs mer

Vindkraftprojektet Skyttmon

Vindkraftprojektet Skyttmon Vindkraftprojektet Skyttmon Projektpresentation, april 2010 1 Projektägare JP Vind AB är projektägare till Vindkraftprojektet Skyttmon. JP Vind AB bygger och driver förnybar elproduktion i form av vindkraftanläggningar.

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3A, OMRÅDESBESKRIVNINGAR FÖR BENGTSFORS KOMMUN Planhandlingen

Läs mer

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla En anmälan/ansökan som är så komplett som möjligt kan förkorta handläggningstiden om miljökontoret/plan- och byggkontoret

Läs mer

Ombyggnation av 145 kv ledning Grycksbo-Stångtjärn, Faluns kommun, Dalarnas län

Ombyggnation av 145 kv ledning Grycksbo-Stångtjärn, Faluns kommun, Dalarnas län Bilaga 1 Ombyggnation av 145 kv ledning Grycksbo-Stångtjärn, Faluns kommun, Dalarnas län Samrådsredogörelse Ellevio AB. 115 77 Stockholm Säte Stockholm. Org nr 556037 7326 Telefon 08-606 00 00 ellevio.se

Läs mer

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar Storflohöjden Bräcke kommun Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk Bygglovshandlingar Mars 2011 www.jamtvind.se 1 Innehållsförteckning Innehåll Inledning 3 Lokalisering 3 Vägar 4 Vindförutsättningar

Läs mer

Om området. Vem upplåter marken som är aktuell för vindkraftparken?

Om området. Vem upplåter marken som är aktuell för vindkraftparken? Om området Vem upplåter marken som är aktuell för vindkraftparken? Det är huvudsakligen Bergvik Skogs egen mark. Även de kraftledningar som behövs för att få den producerade elen ut på stamnätet kommer

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) J. 3 VINDKRAFTSPOLICY FÖR LOMMA KOMMUN Introduktion Denna policy bygger på kommunens utredning Vindkraft i Lomma kommun 2004. För att ta del av bakgrunden till och fördjupade

Läs mer

Vattenfalls vindkraftprojekt

Vattenfalls vindkraftprojekt Vattenfalls vindkraftprojekt Kort om Vattenfall Vattenfall är en av Europas största elproducenter och den största producenten av fjärrvärme. Netto försäljning 2011: 181,040 miljarder kronor 7.7 miljoner

Läs mer

Bilaga 3 till MKB Hälsingeskogens Vindkraftpark - Samrådsredogörelse

Bilaga 3 till MKB Hälsingeskogens Vindkraftpark - Samrådsredogörelse Bilaga 3 till MKB Hälsingeskogens Vindkraftpark - Samrådsredogörelse Enligt 6 kap 4 miljöbalken ska den som avser söka ett miljötillstånd samråda med allmänhet, särskilt berörda och myndigheter. Här följer

Läs mer

Synpunkter på Energimyndighetens förslag till uppdatering av riksintresseområden vindbruk dnr

Synpunkter på Energimyndighetens förslag till uppdatering av riksintresseområden vindbruk dnr Energimyndigheten registrator@energimyndigheten.se Synpunkter på Energimyndighetens förslag till uppdatering av riksintresseområden vindbruk dnr 2012-2103 Naturskyddsföreningen Gotland anser att Energimyndighetens

Läs mer

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Underlag för samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län 2014-03-21 1 Inledning 1.1

Läs mer

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Agenda: Bakgrund Tillstånd och samråd Tidplan Vägar och markarbeten Elanslutning Natur-, kultur- och

Läs mer

Samrådsyttrande angående planerad vindkraftspark vid Fjällberg, Lycksele och Åsele kommuner

Samrådsyttrande angående planerad vindkraftspark vid Fjällberg, Lycksele och Åsele kommuner Yttrande Datum 2012-09-19 Ärendebeteckning 551-3619-2012 Arkivbeteckning 2400-51-128 1(4) Nordisk Vindkraft AB Sanna Lindqvist Sanna.Lindqvist@nordiskvindkraft.se Samrådsyttrande angående planerad vindkraftspark

Läs mer

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 Innehåll GreenExtreme AB Samrådsmöte Vindkraft i Sverige Projektet Larsbo/Valparbo Vindkraftspark GreenExtreme AB Startades 2007 Kontor i Göteborg

Läs mer

Tandsjö Samrådsunderlag för ändringstillstånd

Tandsjö Samrådsunderlag för ändringstillstånd Vindkraftspark Tandsjö Samrådsunderlag för ändringstillstånd December Bakgrund wpd Scandinavia AB planerar för en vindkraftsanläggning med maximalt 12 vindkraftverk vid Tandsjö i Ljusdals kommun, Gävleborgs

Läs mer

Gruppstation för vindkraft vid Rödene i Alingsås och Vårgårda kommuner, Västra Götalands län

Gruppstation för vindkraft vid Rödene i Alingsås och Vårgårda kommuner, Västra Götalands län Gruppstation för vindkraft vid Rödene i Alingsås och Vårgårda kommuner, Västra Götalands län Miljökonsekvensbeskrivning Produktion: Enetjärn Natur AB 2012 2012-06-28 Om dokumentet NV Nordisk Vindkraft

Läs mer

ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett.

ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett. ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett Länsstyrelsens noteringar Ankomststämpel Diarienummer Allmänna uppgifter

Läs mer

Översiktsplanen anger (kursivt nedan) för vindkraftsexploateringar bland annat:

Översiktsplanen anger (kursivt nedan) för vindkraftsexploateringar bland annat: 2013-01-25 Mi 2010-816 Kenneth Kallin 0413-62085 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Yttrande över tillståndsansökan om att uppföra två eller tre vindkraftverk norr om Högseröd, inom fastigheterna Högseröd

Läs mer

UPPRÄTTAD AV. Johnny Carlberg. Mönsterås kommun Mönsterås kommun

UPPRÄTTAD AV. Johnny Carlberg. Mönsterås kommun Mönsterås kommun Bilaga C8B Statkraft Södra Vindkraft AB UPPDRAGSLEDARE DATUM UPPRÄTTAD AV PLATS Länsstyrelsen Kalmar DATUM TID 13-16 NÄRVARANDE Mikael Nilsson (MN) Länsstyrelsen i Kalmar län Lars Engström Länsstyrelsen

Läs mer

Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål

Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål ANTAGANDEHANDLING FÖR ÅMÅLS KOMMUN 2011-08-16 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål Antagen av KF 2011-09-28, 166 BILAGA 2, ANALYS Planhandlingen

Läs mer

Degerhamn Stenbrottet vindpark. Projektbeskrivning

Degerhamn Stenbrottet vindpark. Projektbeskrivning Degerhamn Stenbrottet vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING DEGERHAMN STENBROTTET 2/6 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa.

Läs mer

Vindkraftspolicy. Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Oktober 2009

Vindkraftspolicy. Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Oktober 2009 Vindkraftspolicy Miljö- och stadsbyggnadskontoret Oktober 2009 Kommunens inställning till vindkraft Inom Värnamo kommun har det under de senaste åren uppstått ett stort intresse för att bygga vindkraftverk.

Läs mer

Diarienummer: 2016/ Ansökan om bygglov för sex vindkraftverk på fastigheterna Övsjö 1:39 och 1:76

Diarienummer: 2016/ Ansökan om bygglov för sex vindkraftverk på fastigheterna Övsjö 1:39 och 1:76 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Sida 1 av 5 Handläggare: E-post: Jonny Berg jonny.berg@bracke.se Bygg- och miljönämnden Ansökan om bygglov för sex vindkraftverk på fastigheterna Övsjö 1:39 och 1:76 Jämtvind AB har

Läs mer

VINDKRAFT NORR. Omgivningsbeskrivning. Miljökonsekvensbeskrivning

VINDKRAFT NORR. Omgivningsbeskrivning. Miljökonsekvensbeskrivning Omgivningsbeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Områdesbeskrivning Jämförelse mellan föreslagna vindkraftsparker och riksintresseområden utpekade 2008 av Energimyndigheten Parken: Mörttjärnberget Bräcke

Läs mer

Samrådsunderlag gällande luftledning för anslutning av Markbygdens vindkraftpark, etapp 2

Samrådsunderlag gällande luftledning för anslutning av Markbygdens vindkraftpark, etapp 2 Samråd luftledning Dubblabergen - Trolltjärn, Markbygden etapp 2 2014-12-09 Samrådsunderlag gällande luftledning för anslutning av Markbygdens vindkraftpark, etapp 2 Följande är ett underlag för samråd,

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3E, OMRÅDESBESKRIVNINGAR FÖR ÅMÅLS KOMMUN Planhandlingen består

Läs mer

Vindpark Marvikens öar

Vindpark Marvikens öar Vindpark Marvikens öar Samrådsunderlag Figur 1. Vindpark Marvikens öar består av 8-12 stora vindkraftverk placerade på stränder, öar och skär i Marviken. 652 21 Karlstad Sida 1 Vindpark Marviken Konsortiet

Läs mer

E.ON Vind Sverige AB Vindkraftprojekt Gröninge

E.ON Vind Sverige AB Vindkraftprojekt Gröninge E.ON Vind Sverige AB Vindkraftprojekt Gröninge Underlag till samrådsmöte 17/1 2012 enligt miljöbalken 6 kap 4 2011-12-09 Dnr: V-1112-04 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 4 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT

Läs mer

Välkomna på informationsmöte om tillståndsansökan för Stormyrberget vindkraftpark!

Välkomna på informationsmöte om tillståndsansökan för Stormyrberget vindkraftpark! Välkomna på informationsmöte om tillståndsansökan för Stormyrberget vindkraftpark! 2106-02-29 Syfte med informationsmötet Informera om: - Hur tillståndsansökan har tagits fram - Innehållet i tillståndsansökan

Läs mer

Kompletterande samråd med särskilt berörda i samband med förprojektering av vindkraftverk vid Skäftesfall i Vetlanda kommun

Kompletterande samråd med särskilt berörda i samband med förprojektering av vindkraftverk vid Skäftesfall i Vetlanda kommun Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Södra Statkraft Vindkraft Utveckling AB Ted Kransby 2010-05-10 Kompletterande samråd Till berörda fastighetsägare och boende i närområdet till Skäftesfall vindbruksanläggning

Läs mer

Med anledning av föreläggandet och inkomna yttranden justerar Bergvik sitt yrkande och yrkar nu enligt följande.

Med anledning av föreläggandet och inkomna yttranden justerar Bergvik sitt yrkande och yrkar nu enligt följande. Till Länsstyrelsen i Dalarnas län Miljöprövningsdelegationen 791 84 Falun Vindkraftprojekt Hälsingeskogen: komplettering Dnr 551-7900-2013 Bergvik Skog AB (nedan Sökanden eller Bergvik) får inkomma med

Läs mer

Vindkraftsutredning. Planeringsunderlag till översiktsplan för Marks kommun. Buffertzoner 1:

Vindkraftsutredning. Planeringsunderlag till översiktsplan för Marks kommun. Buffertzoner 1: HÄRRYDA BOLLEBYGDS MÖLNDALS BORÅS SVENLJUNGA KUNGSBACKA VARBERGS Buffertzoner Buffertzon för samhällsutveckling 1000 m Buffertzon infrastruktur 200 m Buffertzon bostäder och kyrkor 500 m FALKENBERGS Vindkraftsutredning

Läs mer

Utvärdering av stråkalternativ Storhögen-Österåsen-Åskälen

Utvärdering av stråkalternativ Storhögen-Österåsen-Åskälen Utvärdering av stråkalternativ Storhögen-Österåsen-Åskälen Jämtkraft Elnät planerar en ny 220 kv kraftledning för att ansluta tre vindkraftområden: Åskälen, Österåsen och Storhögen. För att anlägga vindkraftparkerna

Läs mer

Gråtanliden vindkraftsprojekt. Samrådsmöte enligt 6 kap 4 miljöbalken , Järjagården

Gråtanliden vindkraftsprojekt. Samrådsmöte enligt 6 kap 4 miljöbalken , Järjagården Gråtanliden vindkraftsprojekt Samrådsmöte enligt 6 kap 4 miljöbalken 2016-04-21, Järjagården 1 Välkomna! till GHGs samråd för vindkraftsprojektet Gråtanliden! Viktigt: Samrådet ikväll är en del av den

Läs mer

Rosenholm, Uppvidinge kommun - fotopunkter

Rosenholm, Uppvidinge kommun - fotopunkter Tillståndsprocessen Miljötillstånd av länsstyrelsen krävs om vindparken består av minst sju vindkraftverk, eller om total- höjden överstiger 150 m Miljöanmälan till kommunen krävs om vindparken består

Läs mer

Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Askome station och Abild, Falkenbergs kommun

Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Askome station och Abild, Falkenbergs kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Underlag för kompletterande samråd Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Askome station och Abild, Falkenbergs kommun September

Läs mer

Inför ansökan om tillstånd för ledningen genomförs nu samråd enligt miljöbalken med berörda fastighetsägare, myndigheter och andra intressenter.

Inför ansökan om tillstånd för ledningen genomförs nu samråd enligt miljöbalken med berörda fastighetsägare, myndigheter och andra intressenter. 1 (5) Hulda Pettersson, Sweco Energuide Tel. 08-714 32 33 2014-09-04 Enligt sändlista SAMRÅDSUNDERLAG GÄLLANDE PLANERAD NY KRAFTLEDNING FÖR ANSLUTING AV VINDKRAFTPARKEN HÖGKÖLEN TILL ELNÄTET Fortum Distribution

Läs mer

Orrbergets vindpark. Projektbeskrivning

Orrbergets vindpark. Projektbeskrivning Orrbergets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING ORRBERGET 2/6 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen

Läs mer

VINDKRAFT NORR. Omgivningsbeskrivning. Miljökonsekvensbeskrivning

VINDKRAFT NORR. Omgivningsbeskrivning. Miljökonsekvensbeskrivning Omgivningsbeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Områdesbeskrivning Jämförelse mellan föreslagna vindkraftsparker och riksintresseområden utpekade 2008 av Energimyndigheten Parkerna: Stamåsen Bodhögarna

Läs mer

Vindkraft Solberg Örnsköldsvik och Åsele kommun

Vindkraft Solberg Örnsköldsvik och Åsele kommun Vindkraft Solberg Örnsköldsvik och Åsele kommun Projektbeskrivning Maj 2009 Innehåll Innehåll... 2 Sökande... 3 Inledning... 4 Presentation av projektet... 5 Lokalisering... 5 Karta Solbergs vindkraftpark

Läs mer

SAMRÅDSSMÖTE KULLBOARP VINDKRAFTSPARK

SAMRÅDSSMÖTE KULLBOARP VINDKRAFTSPARK SAMRÅDSSMÖTE KULLBOARP VINDKRAFTSPARK 2013-09-05 Innehåll GreenExtreme AB Samrådsmöte Vindkraft i Sverige Projektet Kullboarp Vindkraftspark GreenExtreme AB Startades 2007 Kontor i Göteborg 5 anställda

Läs mer

Förstudie. Siene Vindkraftspark

Förstudie. Siene Vindkraftspark Förstudie Siene Vindkraftspark Augusti 2011 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 4 Miljöanmälan... Fel! Bokmärket är inte definierat. Sökande... 4 Upplägg... 4 Projektdata... 5 Projektör... 5 Placering

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE VINDPARKER ÅBY-ALEBO OCH KÄRNEBO

SAMRÅDSREDOGÖRELSE VINDPARKER ÅBY-ALEBO OCH KÄRNEBO www.statkraftsodra.com Bilaga C8 SAMRÅDSREDOGÖRELSE VINDPARKER Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken Statkraft Södra Vindkraft AB 1 (8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3 2 SAMRÅDETS GENOMFÖRANDE 3 2.1

Läs mer

Underlag för samråd. Ny 70 kv markkabel i Danderyds kommun. E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2010-09-13

Underlag för samråd. Ny 70 kv markkabel i Danderyds kommun. E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2010-09-13 Underlag för samråd Ny 70 kv markkabel i Danderyds kommun E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2010-09-13 Titel Utfört av Underlag för samråd Ny 70 kv markkabel i Danderyds kommun Johanna Fransila, Sweco

Läs mer

Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning

Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning Innehåll Bakgrund 3 Tillståndsprocessen 4 Tillvägagångssätt 5 Projektbeskrivning

Läs mer

Åmot-Lingbo vindpark. Projektbeskrivning

Åmot-Lingbo vindpark. Projektbeskrivning Åmot-Lingbo vindpark Projektbeskrivning 2 projektbeskrivning tönsen projektbeskrivning åmot-lingbo 3 Åmot - Lingbo Om projektet Åmot - Lingbo OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar

Läs mer

Vindkraft i Gunnarsbo Kalmar kommun

Vindkraft i Gunnarsbo Kalmar kommun Göteborg den 23 november 2012 Vindkraft i Gunnarsbo Kalmar kommun GreenExtreme AB avser att bygga fem vindkraftverk i Kalmar kommun i området Gunnarsbo, och vill med detta brev informera er närboende eller

Läs mer

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16 Bröcklingbergets Vindkraftpark Samråd med myndigheter 2009-12-16 Ownpower Projects Projekteringsbolag för vindkraft Utvecklar projekt för egen portfölj, för andra och tillsammans med partner Konsultuppdrag

Läs mer

Tillståndsprocess. Håkan Lindroth, Sweco

Tillståndsprocess. Håkan Lindroth, Sweco Tillståndsprocess Håkan Lindroth, Sweco Moskogens vindpark Cirka 50 vindkraftverk spridda över området, främst på höjder Vindparkens totala area: cirka 30 km 2 Verkens tornhöjd: 105 m Rotordiameter: 90

Läs mer

Protokoll informationsmöte Söderhamns kommun angående vindkraftetablering

Protokoll informationsmöte Söderhamns kommun angående vindkraftetablering Protokoll informationsmöte Söderhamns kommun angående vindkraftetablering Vindkraftprojekt: Gullberg Kommun: Söderhamns kommun Län: Gävleborgs län Datum: 2008-12-15 Plats: Kommunhuset Deltagare: Söderhamns

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16 SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16 bruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3, OMRÅDESBESKRIVNINGAR bruk Dalsland består av följande dokument: Planförslag

Läs mer

MILJÖENHETEN. Samråd inför ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet

MILJÖENHETEN. Samråd inför ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet MILJÖENHETEN Samråd inför ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet 1 Samråd Många verksamheter kräver tillstånd enligt miljöbalken för att få startas och drivas. I bilagan till förordningen om

Läs mer

Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun

Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-02-17 Varför bygga ut vindkraft? Ca 80 procent av världens produktion är fossil. Klimatproblemet är globalt.

Läs mer

Ny 145 kv ledning mellan Sälen och Sälsätern i Malung-Sälens kommun i Dalarnas län

Ny 145 kv ledning mellan Sälen och Sälsätern i Malung-Sälens kommun i Dalarnas län Bilaga 1a Ny 145 kv ledning mellan Sälen och Sälsätern i Malung-Sälens kommun i Dalarnas län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Ansökan om nätkoncession för linje November 2016 Ellevio AB (publ). 115 77 Stockholm Säte

Läs mer

Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun

Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun 2015 Innehåll 1 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 1.1 Koncessionsansökan... 3 1.2 Projektets omfattning... 3 1.3 Tidplan... 3 1.4 Samråd...

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2015

Kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2015 Kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2015 Kompletterande handlingar till följande ärenden: 8 Kommunstyrelsens ekonomiska månadsrapport efter november 2015 24 Länsstyrelsen i Kronobergs läns remiss

Läs mer

Ett utställningssamråd genomfördes med närboende och allmänhet i Torsås bygdegård

Ett utställningssamråd genomfördes med närboende och allmänhet i Torsås bygdegård 1(5) 1 Samrådsredogörelse 1.1 Samrådsprocessen Den planerade vindkraftparken består av fler än två vindkraftverk som står tillsammans och med en totalhöjd som överstiger 150 meter, vilket medför att en

Läs mer

Ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken

Ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken Till: Länsstyrelsen i Västerbottens län Miljöprövningsdelegationen Ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken Sökande: Kontaktperson: Saken: Fred. Olsen Renewables AB Västra Norrlandsgatan 29 903

Läs mer

VKS Vindkraft Sverige AB. Vindkraftsområde Breberg. Samråd enligt 6 kap Miljöbalken Samrådsunderlag

VKS Vindkraft Sverige AB. Vindkraftsområde Breberg. Samråd enligt 6 kap Miljöbalken Samrådsunderlag VKS Vindkraft Sverige AB Vindkraftsområde Breberg Samråd enligt 6 kap Miljöbalken Samrådsunderlag Oktober 2012 Sammanfattning Sammanfattning Organisation VKS Vindkraft Sverige AB planerar att etablera

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Planförslag Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Planförslag Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys Bilaga 2: Områdesbeskrivningar

Läs mer

Kommunens yta delas in i tre typer av områden vad gäller kommunens vision om vindbrukets lokalisering. De tre kategorierna är enligt följande:

Kommunens yta delas in i tre typer av områden vad gäller kommunens vision om vindbrukets lokalisering. De tre kategorierna är enligt följande: 7. PLANFÖRSLAG 7.1 Planförslagets huvuddrag Planförslaget anger vilka områden i kommunen som är lämpliga och olämpliga för vindbruk i den större skalan. Med vindbruk i den större skalan menas verk i grupper

Läs mer

2 Kompletterande samrådsredogörelse

2 Kompletterande samrådsredogörelse Bilaga M4.b - Kompletterande samråd sida 2/17 1.2 Syfte Syftet med den nya ledningen mellan Dotorp och Täppan är att förstärka elnätet i området, samt att möjliggöra anslutning av vindkraftsanläggningar

Läs mer

Vägutredning väg 288 delen Gimo-Börstil

Vägutredning väg 288 delen Gimo-Börstil Samrådsunderlag för utökning av utredningsområde Vägutredning väg 288 delen Gimo-Börstil Östhammar, Uppsala län Samrådsunderlag 2011-11-21 Projektnummer: 880007 Dokumenttitel: Vägutredning väg 288 delen

Läs mer

Välkommen på samråd för Pauträsk vindpark!

Välkommen på samråd för Pauträsk vindpark! Pauträsk Vindkraftpark Välkommen på samråd för Pauträsk vindpark! Pauträsk Vindkraftpark Dagordning Presentation av Hemberget Energi AB Syftet med samrådet Presentation av projektet Pauträsk Vindkraftpark

Läs mer

Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå kommun)

Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå kommun) E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå

Läs mer

www.bergvikskog.se Välkommen!

www.bergvikskog.se Välkommen! Välkommen! Vindkraftpark Ödmården Samråd steg 2 Samrådsmöten Axmar Brygga 16 april Ljusne Folkets Hus 17 april Medverkande: Sweco ÅF Skogsstyrelsen Grouse Expeditions Agenda 1. Bergvik Skog och vindkraft

Läs mer

Prövning av vindkraft

Prövning av vindkraft Prövning av vindkraft Peter Ardö, Länsstyrelsen i Halland Skövde 2009-09-30 Göteborg 2009-10-01 1 Nya regler om prövning av vindkraft Slopad dubbelprövning (PBL/MB) i de flesta situationer Bygglovsregler

Läs mer

Utställningsutlåtande Vindbruk Dalsland, områdesvis Färgelanda kommun

Utställningsutlåtande Vindbruk Dalsland, områdesvis Färgelanda kommun Färgelanda F1 Länsstyrelsen påpekar att norra delen av området bör utgå till förmån de mycket höga naturvärden som området representerar Den norra delen av område som Länsstyrelsen har synpunkter på ligger

Läs mer

Vindpark Gottenvik. Vindpark Gottenvik

Vindpark Gottenvik. Vindpark Gottenvik Vindpark Gottenvik Vindpark Gottenvik Projektbeskrivning för samråd med Norrköpings kommun 2013-04-11 ReWind Energy AB, Lantvärnsgatan 8, 652 21 Karlstad info@rewindenergy.se Vindpark Gottenvik Projektet

Läs mer

I denna inbjudan ges en kortare beskrivning av projektet. En samråds-mkb med bilagor finns tillgänglig på HS Kraft AB:s webbplats www.hskraft.

I denna inbjudan ges en kortare beskrivning av projektet. En samråds-mkb med bilagor finns tillgänglig på HS Kraft AB:s webbplats www.hskraft. Malmö den 12 februari 2015 Furuby Vindbrukspark Inbjudan till samråd enligt Miljöbalken Denna information går ut till fastighetsägare inom ca 1,5 km från det aktuella projektområdet, sakägare och andra

Läs mer

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila Vindkraft Sätila - samråd enligt Miljöbalken med anledning av planerad vindkraftpark på fastigheterna Lygnersvider 1:31, Svansjökulle 1:9, 1:5, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5, 1:10,

Läs mer

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n.

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n. Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för markförläggning av del av 40 kv-ledning L643 i ny sträckning mellan Norra Ormesta och Rynninge, Örebro kommun, Örebro län 1. Inledning 1.1 Bakgrund

Läs mer

Samrådsyttrande över Vindpark Marviken

Samrådsyttrande över Vindpark Marviken Kolmårdsvind c/o Alf Gustafsson Älgstorp 1 618 92 Kolmården Norrköping 2015-03-10 Samrådsyttrande över Vindpark Marviken Samrådstiden var mycket kort, under senare delen av januari 2015. Naturskyddsföreningen

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-04-26

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-04-26 UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-04-26 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3B, OMRÅDESBESKRIVNINGAR FÖR DALS-ED KOMMUN Vindbruk Dalsland

Läs mer

Förlängning av tillstånd för befintlig 130 kv kraftledning mellan Ängdalen och Ängsgården, Åstorps kommun

Förlängning av tillstånd för befintlig 130 kv kraftledning mellan Ängdalen och Ängsgården, Åstorps kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsredogörelse Förlängning av tillstånd för befintlig 130 kv kraftledning mellan Ängdalen och Ängsgården, Åstorps kommun September

Läs mer

FÖRSTUDIE NY DEPONI HALMSTADS KOMMUN

FÖRSTUDIE NY DEPONI HALMSTADS KOMMUN FÖRSTUDIE NY DEPONI HALMSTADS KOMMUN Halmstads kommun, Stadskontoret, Samhällsbyggnad 2004-06-08 WSP Environmental Laholmsvägen 10 302 48 Halmstad Tel: 035-18 11 00 Fax: 035-18 11 01 WSP Sverige AB Org

Läs mer

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats.

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats. 2015-03-30 Mi 2015-48 Kenneth Kallin 0413-620 85 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Förslag till beslut avseende miljöanmälan med verksamhetkod 40.100 enligt förordning (2013:251) om utbyte av två vindkraftverk

Läs mer