Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindkraftpark Ödmården samt Bergvik Skog ABs markinnehav.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindkraftpark Ödmården samt Bergvik Skog ABs markinnehav."

Transkript

1 (10) Samrådsunderlag enligt 6 kap 4 miljöbalken inför Bergvik Skog AB:s ansökan om tillstånd för uppförande och drift av vindkraftpark Ödmården inom Söderhamns kommun. Inledning Bergvik Skog AB har genomfört en förstudie inom ett område ca 2 mil söder om Söderhamn. Studien visar att förutsättningarna för vindkraftsetablering är mycket goda. Bolaget har för avsikt att söka tillstånd enligt 9 kap miljöbalken (verksamhetskod B) för uppförande av vindkraftverk inom ett område som till största del berör fastigheter som ägs av Bergvik Skog AB, se områdesavgränsning figur 1 nedan, eller bilaga 1. Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindkraftpark Ödmården samt Bergvik Skog ABs markinnehav. Bergvik Skog AB Post- och besöksadress: Trotzgatan 25, Falun Tfn: Bankgiro: Fakturaadress: Box 425, Falun Fax: Org nr:

2 (10) Som ett led i tillståndsprocessen kommer Bergvik Skog AB att anordna samrådsmöten för berörda och allmänhet angående vindkraftpark Ödmården den 16 och 17 april En samrådsinbjudan kommer att skickas till särskilt berörda (fastighetsägare inom aktuell områdesavgränsning samt en radie av ca 3 km utanför) och en annons kommer införas i Söderhamnskuriren samt i Söderhamnsnytt. Vid samrådsmötena, som genomförs som Öppet Hus med bemannade stationer, kommer information ges om det planerade projektet såsom tidplan för tillståndsansökan, vindkraftparkens lokalisering, omfattning, förslag till utformning, förutsedd miljöpåverkan samt den kommande miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning. Samråd (enligt 6 kap. 4 MB) kommer även att ske med myndigheter och övriga organisationer som kan antas bli särskilt berörda av planerad verksamhet. Denna handling utgör samrådsunderlag och Bergvik Skog AB önskar med detta utskick erhålla eventuella synpunkter angående det planerade projektet. Synpunkter inskickas skriftligen senast den 8 maj 2013, till Sweco Environment AB, Attn: Marie Ernström, Box 1902, Falun eller till Eventuella frågor ställs till kontaktpersonerna som anges i slutet av samrådsunderlaget. Efter samrådet kommer en miljökonsekvensbeskrivning tas fram där påverkan på omgivningen kommer utredas och beskrivas mer. Bergvik Skog AB planerar att lämna in tillståndsansökan för vindkraftparken under sommaren Tidigare samråd Ett första samråd (nedan benämnt samråd steg 1) för vindkraftpark Ödmården hölls under våren/sommaren Samrådet gick till på ovanstående sätt med öppet hus/möten för berörda och allmänhet samt skriftligt samråd med myndigheter och övriga organisationer. Möten hölls även med Länsstyrelse, kommun och andra intresseföreningar (bl.a. vägföreningar). De yttranden och synpunkter som inkom under samrådet har verkat som underlag för ett reviderat projektförslag. Den ursprungliga, samt den nya, områdesavgränsningen för vindkraftpark Ödmården kan ses i bilaga 2. De främsta anledningarna till den förändrade områdesavgränsningen var att ta hänsyn till befintliga bostäder, Trafikverkets planer för Ostkustbanan i östra delen av det ursprungliga området och radiolänkstråk i den norra delen. Avgränsningen av området har resulterat i ett mer sammanhållet område för vindkraftsetablering med betydligt reducerad påverkan för närboende. De bästa vindförhållandena finns också här. Administrativa uppgifter Sökanden: Bergvik Skog AB (Org nr ) Trotzgatan Falun

3 (10) Planerad utformning, omfattning, parklayout och ljudberäkningar Som en del i samrådet kommer det föreslagna områdets utsträckning att diskuteras med myndigheter, kommun och lokala intressenter. Vindkraftsintresset får då vägas mot andra intressen. Detta har även skett i samråd 1 och lett till en stor minskning av områdets utsträckning. Tillståndsansökan kommer sedan att upprättas för det efter samråd 2 fastställda området enligt den s.k. boxmodellen och inte för specifika koordinater. Som en del i ansökan kommer en lista att upprättas med de restriktioner p.g.a. motstående intressen som avses iakttas. Exempel på sådana restriktioner som Bergvik Skog i dagsläget avser att ta hänsyn till vid den slutliga placeringen av verken är t ex: Natura 2000-område Riksintresse naturvård Naturreservat Nyckelbiotoper Biotopskyddade områden Våtmarker klass 1 och 2 Bergviks frivilliga avsättningar Skyddsavstånd till fågellokaler med kända särskilt känsliga arter vid vindkraftetableringar Fasta fornlämningar och bevarandevärda övriga kulturhistoriska lämningar Områden med höga natur- och kulturvärden av ovanstående typer identifierade i inventeringar Inga närboende ska få en högre ljudnivå än 40 db(a). Ett avstånd på minst 1000 m kommer hållas till bebodda hus oavsett typ av verk. (I praktiken leder ljudkravet till att avståndet i de flesta fall är betydligt större än 1000 m i exempellayouten) Riktvärden för skuggbildning från vindkraftverken Dessa restriktioner, tillsammans med eventuellt i tillståndet tillkommande restriktioner och tekniska restriktioner, bildar restriktionsytor. Vindkraftverken kommer att placeras inom ansökningsområdet men utanför restriktionsytorna. De av Bergvik föreslagna slutliga restriktionerna för placeringarna utarbetas under tillståndsprocessen och anges i ansökan. Restriktioner kan sedan tillkomma eller ändras i samband med att miljötillstånd meddelas för vindkraftparken. Tillståndsansökan kommer att omfatta 98 vindkraftverk med en totalhöjd av max 220 meter. I ansökan kommer en slutlig exempellayout finnas redovisad som är möjlig att bygga med en verkstyp som nu finns på marknaden och dess källjud samt med hänsyn tagen bland annat till vindmätningar och synpunkter som framkommit i samråd 2 etc. Den utarbetade exempellayouten i ansökan kommer således att utgöra exempel på möjliga placeringar och utformas så att den ur ljudsynpunkt utgör ett worst case eftersom vindkraftverken placeras så nära de närmsta bostäderna att de maximalt får ljudnivån 40 db. Redovisning kommer ske bl. a. som kartor och fotomontage.

4 (10) Slutligt val av vindkraftsturbin samt antal och storlek som faktiskt kommer byggas kan tidigast göras i samband med investeringsbeslut, vilket först kan tas efter det att miljötillståndet vunnit laga kraft. Antalet verk som kommer byggas kommer dock inte överstiga de 98 verk som omfattas av ansökan. Varje turbin har sina karaktäristiska minimiavstånd på grund av turbulensskäl och källjud. Teknikutvecklingen går fort fram, därmed förändras dessa. För att kunna få den mest energioptimerade vindkraftparken krävs då en boxmodell där vindkraftverken placeras på ett optimalt sätt utanför restriktionsytorna. De slutliga placeringarna av vindkraftverken kommer alltså vara beroende av valet av vindkraftsturbin och maximal höjd, resultat från vindmätning samt restriktionsytorna. Bergvik Skog kommer i ansökan att begära att samråd ska ske med tillsynsmyndigheten för att få de slutliga exakta placeringarna av verken godkända utifrån de restriktioner som fastställts i miljötillståndet. Om källjudet hos nya typer vindkraftverk skulle kunna minska i framtiden innebär det att de kan placeras närmare bostäder utan att 40 db överskrids. Ur ljudsynpunkt är det varken värre eller bättre för närboende jämfört med exempellayouten eftersom ljudkravet alltid måste innehållas. Ur synbarhetsynpunkt blir det dock ett värre fall. Eftersom worst case bör visas även ur synbarhetssynpunkt kommer fotomontage också att redovisas där vindkraftverk placerats intill parkgränsen som alltid är 1000 m eller mer från bostäder. Det bör påpekas att detta är ett konstruerat, teoretisk och mycket osannolikt scenario. Befintligt vägnät fram till och i vindkraftparken kommer till viss del att behöva förstärkas och kompletteras. Vilka vägar som behöver breddas och förstärkas, vilka nya vägar som behövs samt utformningen av dessa utreds för närvarande. Nya vägar kommer att anläggas med minsta rimliga miljöintrång, om möjligt helt inom fastmarksområden. Endast om nödvändigt kommer våtmarker att passeras. Vindkraftverken kommer att kopplas samman med markförlagd elkabel. Kabeln förläggs i ledningsschakt och kommer så långt möjligt att följa vägarna. Anslutningen till överliggande elnät utreds för närvarande, förstahandsalternativet är att ansluta till den planerade uppkopplingsstationen i Grönviken. Anslutningen till överliggande elnät prövas, enligt Ellagen, separat hos Energimarknadsinspektionen. Mätmaster för vindmätning kommer sannolikt att uppföras. Vindkraftverken kommer att förses med hinderbelysning enligt gällande lagstiftning. Produktion och exempellayouter Vindkraftverken kommer ge en årsproduktion på ca 8 GWh/verk (beroende på navhöjd, rotordiamater och typ i övrigt). Lokalisering Den planerade vindkraftparken Ödmården, ligger i Söderhamns kommun i Gävleborgs län, se figur 1 ovan eller bilaga 1. Parken ligger ca 2 mil söder om Söderhamn. Ett par kilometer öster om parken ligger Bottenhavet.

5 (10) Alternativa lokaliseringar Under våren 2011 genomförde Bergvik Skog en screening över hela sitt markinnehav i syfte att lokalisera och prioritera lämpliga områden för nya stora vindkraftsetableringar. Ett av områdena som lokaliserades under screeningen var Ödmården. Alternativa lokaliseringar kommer att beskrivas i ansökan. Planförhållanden Söderhamns kommun har en översiktsplan med ett antaget tillägg för vindbruk. Vindbruksplanen antogs av kommunfullmäktige Inom den ursprungliga områdesavgränsningen fanns enligt vindbruksplanen två riksintresseområden för vindbruk samt ett kommunalt utredningsområde. Då den nuvarande områdesavgränsningen anpassats efter planerade framtida järnvägskorridorer, befintliga bostäder samt radiolänkstråk, hamnar riksintresseområdena för vindkraft utanför den nya områdesavgränsningen för Ödmården. Söderhamns kommun har beslutat att göra en revidering av sin översiktsplan med ett antaget tillägg för vindbruk. Samråd och utställning för översiktsplanen planeras ske sommaren Bergvik Skog AB kommer att följa utvecklingen. Energimyndigheten håller för närvarande på att ta fram nya områden av riksintresse för vindbruk. Enligt remissen som gick ut så återfinns inget föreslaget riksintresseområde inom nuvarande ansökningsområde. Vindförhållanden Vindmätningar med sodar har utförts sedan juli 2011 på två positioner inom vindkraftområdet som redovisades under samråd steg 1. Vindanalyser baserade på dessa vindmätningar visar att de långtidskorrigerade medelvindarna på 120 meters höjd är 7,0 m/s respektive 6,8 m/s på de två positionerna. Utifrån dessa resultat har vindresurserna beräknats fram. Resultatet presenteras i bilaga 3. Bästa vindförhållandena finns i södra delen av området. Områdesavgränsningen som presenteras i detta samrådsunderlag befinner sig därmed i den del av det ursprungliga området där bäst vindförhållanden råder. Områdesbeskrivning Allmänt Landskapet inom vindkraftparkens område är flackt utan större höjdskillnader, höjden över havet varierar mellan ca 5 75 m. Den generella karaktären på området är produktionsskog med inslag av sjöar, våtmarker och blockterräng (se figur 2). Skogstypen är främst barrskog med en typisk trädhöjd på m. Området är präglat av skogsbruk där kalhyggen är vanligt förkommande. Vindkraftsparken kommer att vara synlig från vissa platser och kan komma att påverka landskapsbilden. Visualiseringar över det planerade parkområdet kommer att tas fram. Dessa kommer bland annat att uppvisas på kommande samrådsmöten med allmänheten.

6 (10) Figur 2: Blockterräng i området. Naturmiljö Vid anläggning av vindkraftparken kommer förutom vindkraftverk tillfartsvägar, fundament, uppställningsytor m.m. att anläggas inom området och markområden kommer därigenom att tas i anspråk. För att göra en bedömning av konsekvenserna för naturmiljön har en naturvärdesinventering utförts av Skogsstyrelsen under sommaren Syftet med inventeringen var att identifiera områden med höga naturvärden utanför redan kända samt ge rekommendationer för hur påverkan på naturvärden kan minimeras. Inventeringen utfördes för den ursprungliga områdesavgränsningen, som redovisades på samråd steg 1. Generellt anges i naturvärdesinventeringen att området för vindkraftparken är påverkat av skogsbruk och att det är ont om äldre skog. Inom den ursprungliga områdesavgränsningen finns (enligt naturvärdesinventeringen) nio objekt upptagna i våtmarksinventeringen, två naturvårdsprogram (Tvärån Sunnäsbruk och Rasbergsskogen), 35 nyckelbiotoper, fyra naturvärdesobjekt samt en hänsynsyta som lämnats vid avverkning. Inom den nya områdesavgränsningen finns sju objekt upptagna i våtmarksinventeringen, två naturvårdsprogram, 11 nyckelbiotoper, två naturvärdesobjekt samt en hänsynsyta som lämnats vid avverkning. Strax utanför områdets nordvästra gräns finns ett Natura-2000 område (Storröjningsmoran) och strax utanför områdets södra gräns finns ett riksintresse för naturmiljön (Skärjån), som även delvis är klassat som Natura Områdets gränser har i den mån det varit möjligt anpassats efter naturmiljöintressen. För identifierade naturvärden se bilaga 4. Fåglar och fladdermöss Inför framtagandet av miljökonsekvensbeskrivningen har en örninventering, en fågelinventering samt en fladdermusstudie genomförts. Inventeringarna har genomförts av Grouse Expeditions. I fågelinventeringsrapporten konstaterar Grouse Expeditions att området i huvudsak är hårt brukat genom skogsbruk och att få intressanta biotoper ur fågelsynpunkt finns kvar. Antalet individer som noterades under inventeringen var relativt normalt om man jämför med förväntade siffror för ett område med liknande topografi i denna del av Sverige. Inventeringarna utfördes för den ursprungliga områdesavgränsningen som redovisades på samråd steg 1.

7 (10) Örninventeringen visar på att det runt det aktuella området häckar ett antal havsörnspar och att det i aktuellt område iakttogs spelflykt. Inga örnbon har dock hittats inom området. Inte heller spanande efter eventuella flygtränande ungar i området gav några resultat. Rekommendationen från Grouse Expeditions var att göra två mindre justeringar i områdesavgränsningens östra del. Den nya områdesavgränsningen för vindkraftpark Ödmården är anpassad efter denna rekommendation. Uppföljning av örninventeringen pågår under vårvintern Vid fågelinventeringarna hittades 13 arter som finns upptagna på Artdatabankens röda lista, dvs särskilt skyddsvärda arter. Av dessa 13 arter listas 7 inom kategorin som riskerar att påverkas negativt av vindkraft (Rydell et. Al Vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss. Rapport 6467 Naturvårdsverket, November 2011). Av dessa 7 är det enbart tre arter (smålom, havsörn och storlom) som enligt SOF:s (Sveriges Ornitologiska Förening) vindkraftspolicy kräver speciella skyddsåtgärder. Två av arterna (storlom och smålom) häckar inom området. Gällande fladdermöss konstaterar Grouse Expeditions de flesta fladdermusarter har sin utbredning söder om Dalälven med undantag från att några arter som Större fladdermus går längre norrut längs kusten. Den enda rödlistade art som förekommer på dessa breddgrader är Fransfladdermus. Arten noterades inte vid inventeringen i Ödmården. Kulturmiljö Området som redovisades under samråd steg 1 saknade i sin helhet riksintressen för kulturmiljövården. Det fanns dock ett antal registrerade forn- och kulturlämningar samt objekt registrerade i Skogsstyrelsens Skog- och historia register. En arkeologisk förstudie genomfördes av Länsmuséet Gävleborg våren För att ytterligare bedöma konsekvenserna för kulturmiljön genomfördes under hösten 2012 en kulturmiljöinventering i området. Efter inventeringen kunde det klargöras att det inom den ursprungliga områdesavgränsningen fanns 430 registrerade kulturminnen, varav 21 fasta fornlämningar. Inom den nya områdesavgränsningen finns enligt kulturmiljöutredningen 173 registrerade kulturminnen, varav 4 fasta fornlämningar. Ett område med potential för fast fornlämning utan synlig begränsning har även påträffats. För de kulturhistoriska lämningarnas lokalisering se bilaga 5. Mellan 1 och 2 km från området ligger Axmars bruk (kulturreservat). Vallviks industrisamhälle (riksintresse för kulturmiljö) ligger ca 6 km från området. Enligt rapporten från kulturmiljöutredningen ligger den planerade vindkraftparken (med enstaka undantag) på stora avstånd från objekt och miljöer med höga kulturvärden. Bedömningen enligt utredningen är att negativ miljöpåverkan i många fall inte uppkommer eller blir obetydlig på grund av avstånd, topografi, trädridåer och beskogning. Bebyggelse Runt omkring områdesgränsen finns flera bostäder, medan det inne i området är ont om bebyggelse. En inventering av statusen för husen i området har gjorts för att fastställa vilka som kan anses vara bebodda.

8 (10) Friluftsliv och turism Friluftslivet inom den planerade vindkraftparken utgörs främst av bär- och svampplockning, jakt och fiske. Ett antal jaktlag och fiskevårdsföreningar är aktiva i området. Fiske bedrivs bl.a. i Tvärån och Skärjåns vattensystem. En stor del av fiske- och jaktverksamheten inom området bedrivs dock inom Bergvik Skogs markinnehav. En häst och vagnled finns inom området och det finns uppgifter om att området används för orientering. Det finns dock inga identifierade kommunala badplatser, elljusspår eller vandringsleder i området. Ungefär 1 km sydost om området för vindkraftparken ligger Axmar bruk med sitt kulturreservat. Vid Axmar bruk finns flera möjligheter till friluftsliv och turism, bl. a. finns ett galleri, en hytta, kajakuthyrning och möjlighet till skärgårdssafari. Under sommarmånaderna brukar hyttan fungera som museum samt aktiveras med olika typer av kulturella aktiviteter som teater, konserter och konstutställningar. I december brukar julmarknader hållas i hyttan. Vid vattnet ligger Axmarbrygga, en restaurang med konferens- och festlokaler. En husbilscamping finns även på området. Övrig mark- och vattenanvändning Huvuddelen av marken ägs av Bergvik Skog AB. Den dominerande markanvändningen i det berörda området är skogsbruk och det är mestadels Stora Enso, som på uppdrag av Bergvik Skog AB, bedriver det skogsbruk som påverkas av projektet. Övriga skogsägare måste ge sitt medgivande för att vindkraftverk ska uppföras på deras mark. Skogsbruk kommer fortsatt att kunna bedrivas inom vindkraftsparken förutom i de delar där vindkraftverk, vägar mm tar skogsmarken i anspråk. Inom den ursprungliga områdesavgränsningen fanns två bergtäkter i norra delen av området, den ena strax söder om Mar och den andra strax norr om Storberget. Två befintliga kraftledningar (70 kv och 130 kv luftledningar) delade även den norra delen av området. I och med att den nya områdesavgränsningen enbart omfattar den södra delen av det ursprungliga området berörs inte längre täkterna eller kraftledningarna av vindkraftpark Ödmården. En ny 130 kv kraftledning planeras dock inom den nya områdesavgränsningen av Wpd Storgrundet nät AB. Ledningen ska ansluta Wpd:s planerade vindkraftpark Storgrundet till elnätet. Botnia Exploration AB har ett undersökningstillstånd för borrning av volfram vid Lomtjärnen (i västra delen av området). Undersökningstillståndet som var giltigt tom har blivit förlängt till Övriga intresseområden Inga identifierade intressen för totalförsvaret finns enligt uppgift inom området. Remiss har skickats till Försvarsmakten vid två tillfällen, under 2011 i samband med förstudien för vindkraftparken samt under sommaren 2012 i samband med första samrådet. Försvarsmakten har inte haft något att erinra vid något av tillfällena.

9 (10) Remiss har även skickats till LFV gällande flyghinder. Områdesavgränsningen ligger inom MSA-yta för Söderhamns flygplats. Denna har dock lagts ner som instrumentflygplats från och med enligt beslut i kommunfullmäktige Söderhamn och flygplatscertifikatet är återlämnat. Områdesavgränsningen ligger även inom MSA-yta för Gävle-Sandvikens flygplats. MSA-ytan kommer dock inte att påverkas av planerna. Ett antal länkstråk går igenom aktuellt område enligt information som erhölls bland annat via PTS (Post- och Telestyrelsen) under förstudien, se bilaga 6. Bedömda miljökonsekvenser Avgränsningen och omfattningen av den miljökonsekvensbeskrivning som kommer ingå i tillståndsansökan kommer slutgiltigt att avgöras under samrådsprocessen. De miljökonsekvenser som i nuläget bedöms komma att finnas redovisade i miljökonsekvensbeskrivningen är följande: Påverkan på landskap och miljö Naturmiljö och fauna Kulturmiljö Geologi/hydrologi Landskapsbild Närboende/Bebyggelse Friluftsliv och turism Övrig mark- och vattenanvändning Konkurrerande intressen Konsekvenser under byggtiden Konsekvenser under avvecklingsfasen Påverkan på hälsa och säkerhet Ljud Ljus Skuggor Bebyggelse Utsläpp till vatten/luft Risk och säkerhet Elektromagnetiska fält

10

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget wpd Onshore Broboberget AB planerar för en vindkraftsanläggning längs en höjdrygg på gränsen mellan Rättviks kommun i Dalarnas län och Ovanåkers kommun i Gävleborgs

Läs mer

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län Samråd enligt miljöbalken med anledning av utbyggnad av vindkraft vid STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län STATKRAFT SCA VIND AB 2011-10-11 Dagordning Statkraft SCA Vind AB Samråd Lokalisering och

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Agenda: Bakgrund Tillstånd och samråd Tidplan Vägar och markarbeten Elanslutning Natur-, kultur- och

Läs mer

Bilaga 3 till MKB Hälsingeskogens Vindkraftpark - Samrådsredogörelse

Bilaga 3 till MKB Hälsingeskogens Vindkraftpark - Samrådsredogörelse Bilaga 3 till MKB Hälsingeskogens Vindkraftpark - Samrådsredogörelse Enligt 6 kap 4 miljöbalken ska den som avser söka ett miljötillstånd samråda med allmänhet, särskilt berörda och myndigheter. Här följer

Läs mer

Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål

Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål ANTAGANDEHANDLING FÖR ÅMÅLS KOMMUN 2011-08-16 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål Antagen av KF 2011-09-28, 166 BILAGA 2, ANALYS Planhandlingen

Läs mer

Vattenfalls vindkraftprojekt

Vattenfalls vindkraftprojekt Vattenfalls vindkraftprojekt Kort om Vattenfall Vattenfall är en av Europas största elproducenter och den största producenten av fjärrvärme. Netto försäljning 2011: 181,040 miljarder kronor 7.7 miljoner

Läs mer

Vindpark Marvikens öar

Vindpark Marvikens öar Vindpark Marvikens öar Samrådsunderlag Figur 1. Vindpark Marvikens öar består av 8-12 stora vindkraftverk placerade på stränder, öar och skär i Marviken. 652 21 Karlstad Sida 1 Vindpark Marviken Konsortiet

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar Storflohöjden Bräcke kommun Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk Bygglovshandlingar Mars 2011 www.jamtvind.se 1 Innehållsförteckning Innehåll Inledning 3 Lokalisering 3 Vägar 4 Vindförutsättningar

Läs mer

Samrådsyttrande angående planerad vindkraftspark vid Fjällberg, Lycksele och Åsele kommuner

Samrådsyttrande angående planerad vindkraftspark vid Fjällberg, Lycksele och Åsele kommuner Yttrande Datum 2012-09-19 Ärendebeteckning 551-3619-2012 Arkivbeteckning 2400-51-128 1(4) Nordisk Vindkraft AB Sanna Lindqvist Sanna.Lindqvist@nordiskvindkraft.se Samrådsyttrande angående planerad vindkraftspark

Läs mer

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla En anmälan/ansökan som är så komplett som möjligt kan förkorta handläggningstiden om miljökontoret/plan- och byggkontoret

Läs mer

Förstudie. Siene Vindkraftspark

Förstudie. Siene Vindkraftspark Förstudie Siene Vindkraftspark Augusti 2011 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 4 Miljöanmälan... Fel! Bokmärket är inte definierat. Sökande... 4 Upplägg... 4 Projektdata... 5 Projektör... 5 Placering

Läs mer

Utvärdering av stråkalternativ Storhögen-Österåsen-Åskälen

Utvärdering av stråkalternativ Storhögen-Österåsen-Åskälen Utvärdering av stråkalternativ Storhögen-Österåsen-Åskälen Jämtkraft Elnät planerar en ny 220 kv kraftledning för att ansluta tre vindkraftområden: Åskälen, Österåsen och Storhögen. För att anlägga vindkraftparkerna

Läs mer

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 Innehåll GreenExtreme AB Samrådsmöte Vindkraft i Sverige Projektet Larsbo/Valparbo Vindkraftspark GreenExtreme AB Startades 2007 Kontor i Göteborg

Läs mer

I denna inbjudan ges en kortare beskrivning av projektet. En samråds-mkb med bilagor finns tillgänglig på HS Kraft AB:s webbplats www.hskraft.

I denna inbjudan ges en kortare beskrivning av projektet. En samråds-mkb med bilagor finns tillgänglig på HS Kraft AB:s webbplats www.hskraft. Malmö den 12 februari 2015 Furuby Vindbrukspark Inbjudan till samråd enligt Miljöbalken Denna information går ut till fastighetsägare inom ca 1,5 km från det aktuella projektområdet, sakägare och andra

Läs mer

Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun

Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-02-17 Varför bygga ut vindkraft? Ca 80 procent av världens produktion är fossil. Klimatproblemet är globalt.

Läs mer

Rosenholm, Uppvidinge kommun - fotopunkter

Rosenholm, Uppvidinge kommun - fotopunkter Tillståndsprocessen Miljötillstånd av länsstyrelsen krävs om vindparken består av minst sju vindkraftverk, eller om total- höjden överstiger 150 m Miljöanmälan till kommunen krävs om vindparken består

Läs mer

Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning

Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning Innehåll Bakgrund 3 Tillståndsprocessen 4 Tillvägagångssätt 5 Projektbeskrivning

Läs mer

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n.

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n. Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för markförläggning av del av 40 kv-ledning L643 i ny sträckning mellan Norra Ormesta och Rynninge, Örebro kommun, Örebro län 1. Inledning 1.1 Bakgrund

Läs mer

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila Vindkraft Sätila - samråd enligt Miljöbalken med anledning av planerad vindkraftpark på fastigheterna Lygnersvider 1:31, Svansjökulle 1:9, 1:5, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5, 1:10,

Läs mer

Ava Vindkraft AB. Samrådsunderlag. Vindkraftpark Ava Örnsköldsviks och Nordmalings kommuner Västernorrlands och Västerbottens län

Ava Vindkraft AB. Samrådsunderlag. Vindkraftpark Ava Örnsköldsviks och Nordmalings kommuner Västernorrlands och Västerbottens län 1 (13) Ava Vindkraft AB Samrådsunderlag Vindkraftpark Ava Örnsköldsviks och Nordmalings kommuner Västernorrlands och Västerbottens län Foto: Ava Vindkraftpark från Rödvikens Camping Fotoverkstan, Örnsköldsvik

Läs mer

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16 Bröcklingbergets Vindkraftpark Samråd med myndigheter 2009-12-16 Ownpower Projects Projekteringsbolag för vindkraft Utvecklar projekt för egen portfölj, för andra och tillsammans med partner Konsultuppdrag

Läs mer

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Uppförande av vindkraftverk på fastigheten Dal 1:1 Gåsevadsholm Fideikommiss AB avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken och planoch

Läs mer

Yttrande över samråd för Vindplats Göteborg, havsbaserad vindkraftsanläggning

Yttrande över samråd för Vindplats Göteborg, havsbaserad vindkraftsanläggning Tjänsteutlåtande Utfärdat 2012-05-29 Diarienummer N138-0344/12 Utvecklingsavdelningen Nina Wolf Telefon 031-3665000, Fax 031-3666001 E-post: fornamn.efternamn@vastrahisingen.goteborg.se Yttrande över samråd

Läs mer

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun Sida 2 av 14 Stentjärnåsen Vindkraft AB avser att, enligt miljöbalken och plan- och bygglagen, anmäla, respektive söka bygglov för uppförande av 3 vindkraftverk på fastigheterna Funäsdalen 70:8 och Tännäs

Läs mer

Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra

Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra Samrådsunderlag 2010-11-23 Innehållsförteckning 1 Administrativa uppgifter... 3 1.1 Sökande... 3 1.2 Kontaktuppgifter... 3 1.3 Konsult...3 1.4 Verksamhetsuppgifter...

Läs mer

Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1

Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 Projektpresentation, juni 2009 1 Projektets lokalisering och omfattning Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 omfattar fastigheterna Björkhöjden 3:1 och Västra Björkhöjden

Läs mer

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-02-15 FALKENBERG 50 Yttrande över ansökan från Eolus Vind AB avseende miljöfarlig KS verksamhet gällande vindkraftverk

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Bilaga 3: Miljökonsekvensbeskrivning Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Planförslag Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys Bilaga

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker del 8 störningar och risker 63 8 STÖRNINGAR OCH RISKER Etablering av vindkraftverk kan medföra störningar och risker. Många problem kan begränsas tack vare ny teknik och ökad kunskap om vindkraftens påverkan

Läs mer

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats.

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats. 2015-03-30 Mi 2015-48 Kenneth Kallin 0413-620 85 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Förslag till beslut avseende miljöanmälan med verksamhetkod 40.100 enligt förordning (2013:251) om utbyte av två vindkraftverk

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Plan antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27, 44 Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Plan Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys

Läs mer

Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av vindkraft norr därom

Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av vindkraft norr därom 1/5 Wickman Vind AB Öja Gisle 220 623 33 Burgsvik andreas@wickmanwind.se Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av

Läs mer

Välkommen till samrådsmöte gällande ny kraftledning Stenkumla-Näs

Välkommen till samrådsmöte gällande ny kraftledning Stenkumla-Näs Välkommen till samrådsmöte gällande ny kraftledning Stenkumla-Näs Kvällens program Inledning och presentation av föredragande Information om GEAB Teknisk presentation av projektet Tillståndsprocessen Markupplåtelse

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR MUNKFLOHÖGEN VINDKRAFTPARK, ÖSTERSUNDS KOMMUN

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR MUNKFLOHÖGEN VINDKRAFTPARK, ÖSTERSUNDS KOMMUN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR VINDKRAFTPARK, ÖSTERSUNDS KOMMUN Munkflohögen AB 2013-10-10 1 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING OCH BAKGRUND 3 2 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 3 3 TILLSTÅND

Läs mer

SAMRÅDSMÖTE ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 AVSEENDE DE PLANERADE VINDKRAFTSPARKERNA I JÄMTLANDS OCH VÄSTERNORRLANDS LÄN STATKRAFT SCA VIND AB 2008-07-01

SAMRÅDSMÖTE ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 AVSEENDE DE PLANERADE VINDKRAFTSPARKERNA I JÄMTLANDS OCH VÄSTERNORRLANDS LÄN STATKRAFT SCA VIND AB 2008-07-01 SAMRÅDSMÖTE ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 AVSEENDE DE PLANERADE VINDKRAFTSPARKERNA I JÄMTLANDS OCH VÄSTERNORRLANDS LÄN STATKRAFT SCA VIND AB 2008-07-01 Agenda Vindkraft som energikälla Statkraft SCA Vind

Läs mer

Ulf Hedman, miljö- och byggchef Per Lidström Siw Lidström, sekreterare Lennart Lindelöf Peder Ljungqvist Tomas Öman

Ulf Hedman, miljö- och byggchef Per Lidström Siw Lidström, sekreterare Lennart Lindelöf Peder Ljungqvist Tomas Öman Sammanträdesdatum Sida 2008-05-22 89 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet Ovalen, stadshuset, Piteå, torsdag den 22 maj 2008, kl. 13:00-14:30 Björn Berglund, ordförande Daniel Bergman Lennart Björklund

Läs mer

Samrådsmöte Vindbruksplan tillägg till Översiktsplan 2009

Samrådsmöte Vindbruksplan tillägg till Översiktsplan 2009 Samrådsmöte Vindbruksplan tillägg till Översiktsplan 2009 Mötesanteckningar Tegneby församlingshem 2014-05-05 Närvarande från kommunen Bertil Olsson (s), vice ordförande utskottet för samhällsutveckling

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom

Läs mer

Vindpark Äskås-Harshult

Vindpark Äskås-Harshult Vindpark Äskås-Harshult Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar Klavreström: 2009-01-22 Observera att tiden för inlämnande av synpunkter är förbi. 2 (18)

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Planerad flytt av fyra 130 kv luftledningar vid station Ekhyddan i Oskarshamns kommun

Planerad flytt av fyra 130 kv luftledningar vid station Ekhyddan i Oskarshamns kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Planerad flytt av fyra 130 kv luftledningar vid station Ekhyddan i Oskarshamns kommun Maj 2015 Bg: 5967-4770 Pg: 428797-2

Läs mer

SÄTILA VINDKRAFT. Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken 2009-05-25

SÄTILA VINDKRAFT. Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken 2009-05-25 2009-05-25 SÄTILA VINDKRAFT Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken för uppförande av en vindkraftpark på fastigheterna Lygnersvider 1:31, Svansjökulle 1:9, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5,

Läs mer

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo Hylte kommun Samhällsbyggnadskontoret Storgatan 8 314 80 Hyltebruk Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo 1 Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckningar: Sökande och byggherre: Kontaktperson:

Läs mer

Vindpark Älgkullen Samrådsredogörelse

Vindpark Älgkullen Samrådsredogörelse Vindpark Älgkullen Samrådsredogörelse 2015-01-05 MEDVERKANDE BESTÄLLARE Stena Renewable AB Box 7123 402 33 Göteborg Besöksadress: Rosenlundsgatan 3 KONTAKTPERSONER Pia Hjalmarssom Tel: +46 31 85 53 96

Läs mer

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 1 Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 2 1. Samrådsmötet öppnas 2. Presentation av medverkande 3. Redogörelse för planprocessen 4. Presentation

Läs mer

Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008

Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008 Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008 Uppförande av vindkraftverk vid Blädingeås 2:3, Äspetuna 1:7, Äspetuna 1:2, Ryamon 1:3, Spånhult 1:11 och Fallen 1:27 1 i Alvesta kommun

Läs mer

Samråd om vindpark Sögårdsfjället

Samråd om vindpark Sögårdsfjället Till Fastighetsägare och föreningar i närområdet kring Vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede 2014-01-14 Samråd om vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede Kraft med dotterbolaget Sögårdsfjällets Vind AB erhöll

Läs mer

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl.

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl. FÖRUTSÄTTNINGAR: ANDRA INTRESSEN Bebyggelse och tätorter För att kunna peka ut områden som kan vara möjliga för vindkraftproduktion måste avvägningar göras mot andra motstående intressen. Dessa andra intressen

Läs mer

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Vårgårda 2011-10-10 Alingsås kommun Samhällsbyggnadskontoret Bygglovavdelningen 441 81 Alingsås Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Sökanden Eolus Vind AB (publ) Huvudkontor

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011 www.tingsryd.se Arbetet med vindkraftsplanen, tematiskt tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun påbörjades under våren 2010 av Vectura Consulting AB på uppdrag av Tingsryds kommun. Materialet

Läs mer

Tilläggsplan för vindkraft

Tilläggsplan för vindkraft Tilläggsplan för vindkraft Storuman och Sorsele kommuner Erika Arklöf Bakgrund Syftet med projektet var att underlätta pågående och kommande etableringar av vindkraft i Storumans och Sorsele kommuner.

Läs mer

Vindpark Össjöhult. Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12

Vindpark Össjöhult. Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12 Vindpark Össjöhult Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12 2 (16) Förprojektering av vindkraftverk söder om Vrå, Vrå församling, Ljungby kommun

Läs mer

Vindpark Boge. Projektbeskrivning- 2012-01-03

Vindpark Boge. Projektbeskrivning- 2012-01-03 Vindpark Boge Projektbeskrivning- 2012-01-03 Boge Vindbruk AB bildades sommaren 2010 och bolaget är baserat på Gotland. Företaget avserattsökatillståndtillattbyggaenvindkraftsparkinomdetområdeibogesockenpå

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

Underlag för samråd November 2011. E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se

Underlag för samråd November 2011. E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se Planerad 40 kv markkabel/luftledning mellan Nässjö och Sävsjö E med avgreningarna från Bäckafall till Hallhult och från Gödeberg

Läs mer

Fallåsbergets vindpark. Projektbeskrivning

Fallåsbergets vindpark. Projektbeskrivning Fallåsbergets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING FALLÅSBERGET 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen

Läs mer

Behovsbedömning för MKB

Behovsbedömning för MKB 1 (7) 2015-02-25 Dnr KUS 2014/0097 KULTUR OCH SAMHÄLLSUTVECKLINGSNÄMNDEN Kultur och Samhällsutvecklingsförvaltningen Behovsbedömning för MKB Detaljplan för Sandviksudden, Stenåker 4:1, 4:2 Söderhamns kommun,

Läs mer

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Sofia Elfström, 0550-88543 sofia.elfstrom@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-04 Referens Sida 1(6) Behovsbedömning Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Läs mer

Vindkraftspark. Forsvidar Miljökonsekvensbeskrivning

Vindkraftspark. Forsvidar Miljökonsekvensbeskrivning Vindkraftspark Forsvidar Miljökonsekvensbeskrivning Mars 2013 Miljökonsekvensbeskrivning Vindkraftspark Forsvidar Text wpd Scandinavia AB Studier natur, fågel, fladdermöss och arkeologi Ecocom Kartmaterial

Läs mer

UNDERLAG INFÖR SAMRÅD November 2008

UNDERLAG INFÖR SAMRÅD November 2008 UNDERLAG INFÖR SAMRÅD November 2008 Ansökan om att bedriva vindbruk inom Svartnäs-området Göran Kindlund Vattenfall Power Consultant 2008-11-06 Dokumenttyp Dokumentidentitet Rev. nr. Rapportdatum Uppdragsnummer

Läs mer

Vindkraftprojekt Högklippen. Samrådsunderlag 2009-10-14

Vindkraftprojekt Högklippen. Samrådsunderlag 2009-10-14 Vindkraftprojekt Högklippen Samrådsunderlag 2009-10-14 Innehåll 1 INLEDNING...3 1.1 Bakgrund... 3 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT HÖGKLIPPEN...4 2.1 Lokalisering... 4 2.2 Utformning... 5 2.3 Byggnation...

Läs mer

Minnesanteckningar från samrådsmöte med allmänheten i Bygdsiljum den 14 april kl 18-21, gällande vindkraftsprojekt Högaliden 2 och Blisterliden.

Minnesanteckningar från samrådsmöte med allmänheten i Bygdsiljum den 14 april kl 18-21, gällande vindkraftsprojekt Högaliden 2 och Blisterliden. Minnesanteckningar från samrådsmöte med allmänheten i Bygdsiljum den 14 april kl 18-21, gällande vindkraftsprojekt Högaliden 2 och Blisterliden. Vid samrådet medverkade följande personer. Ola Fängmark

Läs mer

1. Nybyggnadskarta och situationsritning

1. Nybyggnadskarta och situationsritning Tidaholms kommun Miljö- och byggkontoret 522 83 Tidaholm Dnr 2011-0336-4 Datum: 2011-11-04 KOMPLETTERING AV ANSÖKAN OM BYGGLOV OCH ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN Miljö- och byggkontoret har den 24 oktober

Läs mer

Vindkraftprojekt Midsommarberget och Högklippen

Vindkraftprojekt Midsommarberget och Högklippen Vindkraftprojekt Midsommarberget och Högklippen Bilaga till inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 2011-05-31 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT MIDSOMMARBERGET

Läs mer

S: Vi utgår från riktvärdena som är satta av Boverket kring maximal skuggtid och håller oss till dessa.

S: Vi utgår från riktvärdena som är satta av Boverket kring maximal skuggtid och håller oss till dessa. Mötesanteckningar informationsmöte Vindkraftprojekt Örserum Smålandsgården, Örserum 2011 12 06 Klockan 18:00 22:00 Innan mötet inleds har deltagarna möjlighet att lyssna på en ljuddemonstration av Johan

Läs mer

Underlag för myndighetssamråd, vindkraftspark Gaimald i Gotlands kommun

Underlag för myndighetssamråd, vindkraftspark Gaimald i Gotlands kommun 2 Innehåll 1 Bakgrund och Syfte... 4 1.1 Om Gaimald AB.... 4 2 Lokalisering... 5 2.1 Utformning... 6 2.2 Vindförhållande... 8 2.3 Elproduktion från vindkraft... 8 3 Vindkraftverk... 9 4 Byggnation... 10

Läs mer

vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19

vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19 vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19 Gislaveds kommun är positiv till vindkraftverk. Gislaveds kommun arbetar för att nå ett långsiktigt ekologiskt och ekonomiskt

Läs mer

Samråd 2 i Axmar, med allmänheten angående Ödmården Vindkraftpark

Samråd 2 i Axmar, med allmänheten angående Ödmården Vindkraftpark UPPDRAG Ödmården vindkraftpark UPPDRAGSLEDARE Maria Vabulis DATUM 16 KUND UPPRÄTTAD AV Maria Brolin DOKUMENTNUMMER 331012500_00 PLATS Axmar Brygga DATUM 16 april 2013 TID 17.00-20.30 NÄRVARANDE Peter Svantesson

Läs mer

Lyngsåsa Vindbrukspark

Lyngsåsa Vindbrukspark Malmö den 21 januari 2015, reviderad den 2 februari 2015 Lyngsåsa Vindbrukspark Inbjudan till samråd enligt Miljöbalken Denna information går ut till fastighetsägare inom ca 1,5 km från det aktuella projektområdet,

Läs mer

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 BEHOVSBEDÖMNING Bedömning av behovet att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning enligt

Läs mer

Ny 20 kv markförlagd ledning utanför Svappavaara

Ny 20 kv markförlagd ledning utanför Svappavaara Ny 20 kv markförlagd ledning utanför Svappavaara Lokalnät Kiruna kommun Norrbottens län Underlag för samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2015-06-09 VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB 1 Innehållsförteckning 1 Inledning...

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR GÅXSJÖ-RAFTSJÖHÖJDEN VINDKRAFTPARK, STRÖMSUNDS KOMMUN

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR GÅXSJÖ-RAFTSJÖHÖJDEN VINDKRAFTPARK, STRÖMSUNDS KOMMUN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR GÅXSJÖ-RAFTSJÖHÖJDEN VINDKRAFTPARK, STRÖMSUNDS KOMMUN Raftsjö Vind AB 2013-10-17 1 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING OCH BAKGRUND 3 2 ADMINISTRATIVA

Läs mer

Bygglovsansökan. Sökande bolag NordanVind vindkraft AB Rö Älandsbro

Bygglovsansökan. Sökande bolag NordanVind vindkraft AB Rö Älandsbro Bygglovsansökan enligt Plan- och Bygglagen för uppförande och driften och avveckling av två vindkraftverk på fastigheten Skedom 3:10 i Härnösands kommun. Sökande bolag NordanVind vindkraft AB Rö Älandsbro

Läs mer

Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun, Värmlands län

Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Johan Stenson, 0550-88550 johan.stenson@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-29 Referens Sida 1(7) Behovsbedömning Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun,

Läs mer

2012-05-29 ALETRION VINDKRAFT. Projektinformation. Grundläggande information avseende vindkraftsprojekt Aletrion i Ale kommun, Västra Götalands län

2012-05-29 ALETRION VINDKRAFT. Projektinformation. Grundläggande information avseende vindkraftsprojekt Aletrion i Ale kommun, Västra Götalands län 2012-05-29 ALETRION VINDKRAFT Projektinformation Grundläggande information avseende vindkraftsprojekt Aletrion i Ale kommun, Västra Götalands län Beställare: Triventus Aletrion Vind AB Konsult: Triventus

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

Kabling av två luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av två luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Bilaga 1 E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Samrådsredogörelse Kabling av två luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Mars 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972

Läs mer

Vindbruksplan för Östra Göinge - Planförslag

Vindbruksplan för Östra Göinge - Planförslag ANTAGANDEHANDLING Vindbruksplan för Östra Göinge - Planförslag 1. Bakgrund och utgångspunkter Syftet med vindbruksplanen är att visa på förutsättningarna för ny vindkraft i Östra Göinge kommun och att

Läs mer

Samrådsunderlag. Vindpark Möckelsjö. Härnösands kommun Västernorrlands län. September 2011

Samrådsunderlag. Vindpark Möckelsjö. Härnösands kommun Västernorrlands län. September 2011 Härnösands kommun Västernorrlands län September 2011 Vindkraftverk vid Möckelsöjberget med Högakustenbron i bakgrunden. Bild: Stena Renewable Administrativa uppgifter Sökande Stena Renewable Energy AB

Läs mer

2012-06-07 VINDKRAFT KAJSBERGET

2012-06-07 VINDKRAFT KAJSBERGET 2012-06-07 VINDKRAFT KAJSBERGET Underlag för samråd med allmänheten och särskilt berörda inför uppförande av vindkraftpark Kajsberget i Vansbro kommun, Dalarnas län Beställare: Bergvik Skog AB Konsult:

Läs mer

Välkommen till informationsmöte gällande ny kraftledning Ygne-Stenkumla

Välkommen till informationsmöte gällande ny kraftledning Ygne-Stenkumla Välkommen till informationsmöte gällande ny kraftledning Ygne-Stenkumla Kvällens program Inledning och presentation av föredragande Information om GEAB Teknisk presentation av projektet Tillståndsprocessen

Läs mer

www.statkraftsodra.com STATKRAFT SÖDRA VI NDKRAFT AB Vindpark Marhult

www.statkraftsodra.com STATKRAFT SÖDRA VI NDKRAFT AB Vindpark Marhult wwwstatkraftsodracom STATKRAFT SÖDRA VI NDKRAFT AB Vindpark Marhult Kompletterande samråd enligt miljöbalken i samband med ansökan om tillstånd enligt 9 kap miljöbalken för uppförande av en vindpark i

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Bilaga 5 Fördelar med tillstånd utan fasta positioner

Bilaga 5 Fördelar med tillstånd utan fasta positioner Bilaga 5 Fördelar med tillstånd utan fasta positioner Sammanfattning fördelar med att inte koordinatsätta Energiutbytet blir så högt som möjligt i förhållande till omgivningspåverkan - Rätt vindkraftverk

Läs mer

Närvarande. Agenda för mötet presenterades. Presentation av konsult: Triventus Consulting AB

Närvarande. Agenda för mötet presenterades. Presentation av konsult: Triventus Consulting AB Bror Norberg, Miljö- och byggkontoret, Härjedalens kommunn (BN) Ida Dahl, Miljö- och byggkontoret, Härjedalens kommun (ID) Cecilia Danebäck, Triventus Consulting AB (CD) (För anteckningar) Sven Levin,

Läs mer

Ombyggnation av 130 kv markkabel mellan Möllebogatan och transformatorstationen i Gullängen, Malmö stad

Ombyggnation av 130 kv markkabel mellan Möllebogatan och transformatorstationen i Gullängen, Malmö stad E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Ombyggnation av 130 kv markkabel mellan Möllebogatan och transformatorstationen i Gullängen, Malmö stad Underlag för samråd Mars 2014

Läs mer

Ljusne-Vallvik. Underlag för Samråd. Vindkraftpark. Augusti 2012. SAMKRAFT AB Box 975, 801 33 Gävle Besöksadress Nobelvägen 2, 802 67 Gävle

Ljusne-Vallvik. Underlag för Samråd. Vindkraftpark. Augusti 2012. SAMKRAFT AB Box 975, 801 33 Gävle Besöksadress Nobelvägen 2, 802 67 Gävle Vindkraftpark Ljusne-Vallvik Underlag för Samråd Augusti 2012 SAMKRAFT AB Box 975, 801 33 Gävle Besöksadress Nobelvägen 2, 802 67 Gävle info@samkraft.se www.samkraft.se Innehållsförteckning 1 Inledning...

Läs mer

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson MKB och alternativredovisning Börje Andersson 1 Syfte med MKB Syftet med att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning är att ge ett bättre underlag för ett beslut. (Prop. 1997/98:45, sid 271, 6 kap,3 MB)

Läs mer

VINDKRAFT Tillägg till översiktsplan för Avesta och Fagersta kommuner Planeringsunderlag för Norbergs kommun

VINDKRAFT Tillägg till översiktsplan för Avesta och Fagersta kommuner Planeringsunderlag för Norbergs kommun VINDKRAFT Tillägg till översiktsplan för Avesta och Fagersta kommuner Planeringsunderlag för Norbergs kommun HUR UTSTÄLLNING 2 HAR BEDRIVITS Vindkraft - Tillägg till översiktsplan för Avesta och Fagersta

Läs mer

Kulturmiljöanalys. Inför planerad torvtäktsetablering vid Brattfors, Nordmalings kommun i Västerbottens län.

Kulturmiljöanalys. Inför planerad torvtäktsetablering vid Brattfors, Nordmalings kommun i Västerbottens län. Kulturmiljöanalys Inför planerad torvtäktsetablering vid Brattfors, Nordmalings kommun i Västerbottens län. Västerbottens museum/ Uppdragsverksamheten Ellinor Johansson 2011 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

Kontaktpersoner. Verksamhetskod 40.90 (B) Fler än 1-2 verk. Minst ett verk högre än 150 meter.

Kontaktpersoner. Verksamhetskod 40.90 (B) Fler än 1-2 verk. Minst ett verk högre än 150 meter. Samrådsunderlag Svenska Vindbolaget projektutvecklar ett område för vindkraft i Hässleholms kommun. Projektet heter Ballingslöv och omfattar 9 vindkraftverk vilket motsvarar hushållsel för ungefär 14 500

Läs mer

Planprogram för Kärnekulla 1:4

Planprogram för Kärnekulla 1:4 Diarienummer BN13/329 Planprogram för Kärnekulla 1:4 Habo kommun Behovsbedömning 2014-12-03 Behovsbedömningens syfte Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan eller

Läs mer

Ny 130 kv sjö- och markkabel i Kalmarsund mellan Revsudden, Kalmar kommun, och Stora Rör, Mörbylånga kommun, Kalmar län

Ny 130 kv sjö- och markkabel i Kalmarsund mellan Revsudden, Kalmar kommun, och Stora Rör, Mörbylånga kommun, Kalmar län E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Ny 130 kv sjö- och markkabel i Kalmarsund mellan Revsudden, Kalmar kommun, och Stora Rör, Mörbylånga kommun, Kalmar

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län MKB-gruppen BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län Röd linje avgränsar planområdet. 2(8) BAKGRUND Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när

Läs mer

Södra benet Kraftledning mellan Stenkumla och Näs

Södra benet Kraftledning mellan Stenkumla och Näs Gotlands Elnät AB Kraftledning mellan Stenkumla och Näs Göteborg 2014-12-19 Kraftledning mellan Stenkumla och Näs Datum 2015-01-02 Uppdragsnummer 1320005098 Utgåva/Status Slutversion Nicklas Eriksson Projektledare

Läs mer

Frågeställningar angående vindbruksplan i Ale kommun. Av Fredrik Johansson, Röbacka 1:8. Nära område D. 2011-04-01

Frågeställningar angående vindbruksplan i Ale kommun. Av Fredrik Johansson, Röbacka 1:8. Nära område D. 2011-04-01 1 Frågeställningar angående vindbruksplan i Ale kommun. Av Fredrik Johansson, Röbacka 1:8. Nära område D. 2011-04-01 Svar sammanställda av arbetsgruppen för vindbruksplanen 2011-05-03. 1. I Ale kommun

Läs mer

Planerade 30 kv markkablar mellan planerad transformatorstation vid Mjöhult och planerad vindkraftpark Lyngsåsa i Alvesta kommun

Planerade 30 kv markkablar mellan planerad transformatorstation vid Mjöhult och planerad vindkraftpark Lyngsåsa i Alvesta kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Planerade 30 kv markkablar mellan planerad transformatorstation vid Mjöhult och planerad vindkraftpark Lyngsåsa i

Läs mer