Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindkraftpark Ödmården samt Bergvik Skog ABs markinnehav.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindkraftpark Ödmården samt Bergvik Skog ABs markinnehav."

Transkript

1 (10) Samrådsunderlag enligt 6 kap 4 miljöbalken inför Bergvik Skog AB:s ansökan om tillstånd för uppförande och drift av vindkraftpark Ödmården inom Söderhamns kommun. Inledning Bergvik Skog AB har genomfört en förstudie inom ett område ca 2 mil söder om Söderhamn. Studien visar att förutsättningarna för vindkraftsetablering är mycket goda. Bolaget har för avsikt att söka tillstånd enligt 9 kap miljöbalken (verksamhetskod B) för uppförande av vindkraftverk inom ett område som till största del berör fastigheter som ägs av Bergvik Skog AB, se områdesavgränsning figur 1 nedan, eller bilaga 1. Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindkraftpark Ödmården samt Bergvik Skog ABs markinnehav. Bergvik Skog AB Post- och besöksadress: Trotzgatan 25, Falun Tfn: Bankgiro: Fakturaadress: Box 425, Falun Fax: Org nr:

2 (10) Som ett led i tillståndsprocessen kommer Bergvik Skog AB att anordna samrådsmöten för berörda och allmänhet angående vindkraftpark Ödmården den 16 och 17 april En samrådsinbjudan kommer att skickas till särskilt berörda (fastighetsägare inom aktuell områdesavgränsning samt en radie av ca 3 km utanför) och en annons kommer införas i Söderhamnskuriren samt i Söderhamnsnytt. Vid samrådsmötena, som genomförs som Öppet Hus med bemannade stationer, kommer information ges om det planerade projektet såsom tidplan för tillståndsansökan, vindkraftparkens lokalisering, omfattning, förslag till utformning, förutsedd miljöpåverkan samt den kommande miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning. Samråd (enligt 6 kap. 4 MB) kommer även att ske med myndigheter och övriga organisationer som kan antas bli särskilt berörda av planerad verksamhet. Denna handling utgör samrådsunderlag och Bergvik Skog AB önskar med detta utskick erhålla eventuella synpunkter angående det planerade projektet. Synpunkter inskickas skriftligen senast den 8 maj 2013, till Sweco Environment AB, Attn: Marie Ernström, Box 1902, Falun eller till Eventuella frågor ställs till kontaktpersonerna som anges i slutet av samrådsunderlaget. Efter samrådet kommer en miljökonsekvensbeskrivning tas fram där påverkan på omgivningen kommer utredas och beskrivas mer. Bergvik Skog AB planerar att lämna in tillståndsansökan för vindkraftparken under sommaren Tidigare samråd Ett första samråd (nedan benämnt samråd steg 1) för vindkraftpark Ödmården hölls under våren/sommaren Samrådet gick till på ovanstående sätt med öppet hus/möten för berörda och allmänhet samt skriftligt samråd med myndigheter och övriga organisationer. Möten hölls även med Länsstyrelse, kommun och andra intresseföreningar (bl.a. vägföreningar). De yttranden och synpunkter som inkom under samrådet har verkat som underlag för ett reviderat projektförslag. Den ursprungliga, samt den nya, områdesavgränsningen för vindkraftpark Ödmården kan ses i bilaga 2. De främsta anledningarna till den förändrade områdesavgränsningen var att ta hänsyn till befintliga bostäder, Trafikverkets planer för Ostkustbanan i östra delen av det ursprungliga området och radiolänkstråk i den norra delen. Avgränsningen av området har resulterat i ett mer sammanhållet område för vindkraftsetablering med betydligt reducerad påverkan för närboende. De bästa vindförhållandena finns också här. Administrativa uppgifter Sökanden: Bergvik Skog AB (Org nr ) Trotzgatan Falun

3 (10) Planerad utformning, omfattning, parklayout och ljudberäkningar Som en del i samrådet kommer det föreslagna områdets utsträckning att diskuteras med myndigheter, kommun och lokala intressenter. Vindkraftsintresset får då vägas mot andra intressen. Detta har även skett i samråd 1 och lett till en stor minskning av områdets utsträckning. Tillståndsansökan kommer sedan att upprättas för det efter samråd 2 fastställda området enligt den s.k. boxmodellen och inte för specifika koordinater. Som en del i ansökan kommer en lista att upprättas med de restriktioner p.g.a. motstående intressen som avses iakttas. Exempel på sådana restriktioner som Bergvik Skog i dagsläget avser att ta hänsyn till vid den slutliga placeringen av verken är t ex: Natura 2000-område Riksintresse naturvård Naturreservat Nyckelbiotoper Biotopskyddade områden Våtmarker klass 1 och 2 Bergviks frivilliga avsättningar Skyddsavstånd till fågellokaler med kända särskilt känsliga arter vid vindkraftetableringar Fasta fornlämningar och bevarandevärda övriga kulturhistoriska lämningar Områden med höga natur- och kulturvärden av ovanstående typer identifierade i inventeringar Inga närboende ska få en högre ljudnivå än 40 db(a). Ett avstånd på minst 1000 m kommer hållas till bebodda hus oavsett typ av verk. (I praktiken leder ljudkravet till att avståndet i de flesta fall är betydligt större än 1000 m i exempellayouten) Riktvärden för skuggbildning från vindkraftverken Dessa restriktioner, tillsammans med eventuellt i tillståndet tillkommande restriktioner och tekniska restriktioner, bildar restriktionsytor. Vindkraftverken kommer att placeras inom ansökningsområdet men utanför restriktionsytorna. De av Bergvik föreslagna slutliga restriktionerna för placeringarna utarbetas under tillståndsprocessen och anges i ansökan. Restriktioner kan sedan tillkomma eller ändras i samband med att miljötillstånd meddelas för vindkraftparken. Tillståndsansökan kommer att omfatta 98 vindkraftverk med en totalhöjd av max 220 meter. I ansökan kommer en slutlig exempellayout finnas redovisad som är möjlig att bygga med en verkstyp som nu finns på marknaden och dess källjud samt med hänsyn tagen bland annat till vindmätningar och synpunkter som framkommit i samråd 2 etc. Den utarbetade exempellayouten i ansökan kommer således att utgöra exempel på möjliga placeringar och utformas så att den ur ljudsynpunkt utgör ett worst case eftersom vindkraftverken placeras så nära de närmsta bostäderna att de maximalt får ljudnivån 40 db. Redovisning kommer ske bl. a. som kartor och fotomontage.

4 (10) Slutligt val av vindkraftsturbin samt antal och storlek som faktiskt kommer byggas kan tidigast göras i samband med investeringsbeslut, vilket först kan tas efter det att miljötillståndet vunnit laga kraft. Antalet verk som kommer byggas kommer dock inte överstiga de 98 verk som omfattas av ansökan. Varje turbin har sina karaktäristiska minimiavstånd på grund av turbulensskäl och källjud. Teknikutvecklingen går fort fram, därmed förändras dessa. För att kunna få den mest energioptimerade vindkraftparken krävs då en boxmodell där vindkraftverken placeras på ett optimalt sätt utanför restriktionsytorna. De slutliga placeringarna av vindkraftverken kommer alltså vara beroende av valet av vindkraftsturbin och maximal höjd, resultat från vindmätning samt restriktionsytorna. Bergvik Skog kommer i ansökan att begära att samråd ska ske med tillsynsmyndigheten för att få de slutliga exakta placeringarna av verken godkända utifrån de restriktioner som fastställts i miljötillståndet. Om källjudet hos nya typer vindkraftverk skulle kunna minska i framtiden innebär det att de kan placeras närmare bostäder utan att 40 db överskrids. Ur ljudsynpunkt är det varken värre eller bättre för närboende jämfört med exempellayouten eftersom ljudkravet alltid måste innehållas. Ur synbarhetsynpunkt blir det dock ett värre fall. Eftersom worst case bör visas även ur synbarhetssynpunkt kommer fotomontage också att redovisas där vindkraftverk placerats intill parkgränsen som alltid är 1000 m eller mer från bostäder. Det bör påpekas att detta är ett konstruerat, teoretisk och mycket osannolikt scenario. Befintligt vägnät fram till och i vindkraftparken kommer till viss del att behöva förstärkas och kompletteras. Vilka vägar som behöver breddas och förstärkas, vilka nya vägar som behövs samt utformningen av dessa utreds för närvarande. Nya vägar kommer att anläggas med minsta rimliga miljöintrång, om möjligt helt inom fastmarksområden. Endast om nödvändigt kommer våtmarker att passeras. Vindkraftverken kommer att kopplas samman med markförlagd elkabel. Kabeln förläggs i ledningsschakt och kommer så långt möjligt att följa vägarna. Anslutningen till överliggande elnät utreds för närvarande, förstahandsalternativet är att ansluta till den planerade uppkopplingsstationen i Grönviken. Anslutningen till överliggande elnät prövas, enligt Ellagen, separat hos Energimarknadsinspektionen. Mätmaster för vindmätning kommer sannolikt att uppföras. Vindkraftverken kommer att förses med hinderbelysning enligt gällande lagstiftning. Produktion och exempellayouter Vindkraftverken kommer ge en årsproduktion på ca 8 GWh/verk (beroende på navhöjd, rotordiamater och typ i övrigt). Lokalisering Den planerade vindkraftparken Ödmården, ligger i Söderhamns kommun i Gävleborgs län, se figur 1 ovan eller bilaga 1. Parken ligger ca 2 mil söder om Söderhamn. Ett par kilometer öster om parken ligger Bottenhavet.

5 (10) Alternativa lokaliseringar Under våren 2011 genomförde Bergvik Skog en screening över hela sitt markinnehav i syfte att lokalisera och prioritera lämpliga områden för nya stora vindkraftsetableringar. Ett av områdena som lokaliserades under screeningen var Ödmården. Alternativa lokaliseringar kommer att beskrivas i ansökan. Planförhållanden Söderhamns kommun har en översiktsplan med ett antaget tillägg för vindbruk. Vindbruksplanen antogs av kommunfullmäktige Inom den ursprungliga områdesavgränsningen fanns enligt vindbruksplanen två riksintresseområden för vindbruk samt ett kommunalt utredningsområde. Då den nuvarande områdesavgränsningen anpassats efter planerade framtida järnvägskorridorer, befintliga bostäder samt radiolänkstråk, hamnar riksintresseområdena för vindkraft utanför den nya områdesavgränsningen för Ödmården. Söderhamns kommun har beslutat att göra en revidering av sin översiktsplan med ett antaget tillägg för vindbruk. Samråd och utställning för översiktsplanen planeras ske sommaren Bergvik Skog AB kommer att följa utvecklingen. Energimyndigheten håller för närvarande på att ta fram nya områden av riksintresse för vindbruk. Enligt remissen som gick ut så återfinns inget föreslaget riksintresseområde inom nuvarande ansökningsområde. Vindförhållanden Vindmätningar med sodar har utförts sedan juli 2011 på två positioner inom vindkraftområdet som redovisades under samråd steg 1. Vindanalyser baserade på dessa vindmätningar visar att de långtidskorrigerade medelvindarna på 120 meters höjd är 7,0 m/s respektive 6,8 m/s på de två positionerna. Utifrån dessa resultat har vindresurserna beräknats fram. Resultatet presenteras i bilaga 3. Bästa vindförhållandena finns i södra delen av området. Områdesavgränsningen som presenteras i detta samrådsunderlag befinner sig därmed i den del av det ursprungliga området där bäst vindförhållanden råder. Områdesbeskrivning Allmänt Landskapet inom vindkraftparkens område är flackt utan större höjdskillnader, höjden över havet varierar mellan ca 5 75 m. Den generella karaktären på området är produktionsskog med inslag av sjöar, våtmarker och blockterräng (se figur 2). Skogstypen är främst barrskog med en typisk trädhöjd på m. Området är präglat av skogsbruk där kalhyggen är vanligt förkommande. Vindkraftsparken kommer att vara synlig från vissa platser och kan komma att påverka landskapsbilden. Visualiseringar över det planerade parkområdet kommer att tas fram. Dessa kommer bland annat att uppvisas på kommande samrådsmöten med allmänheten.

6 (10) Figur 2: Blockterräng i området. Naturmiljö Vid anläggning av vindkraftparken kommer förutom vindkraftverk tillfartsvägar, fundament, uppställningsytor m.m. att anläggas inom området och markområden kommer därigenom att tas i anspråk. För att göra en bedömning av konsekvenserna för naturmiljön har en naturvärdesinventering utförts av Skogsstyrelsen under sommaren Syftet med inventeringen var att identifiera områden med höga naturvärden utanför redan kända samt ge rekommendationer för hur påverkan på naturvärden kan minimeras. Inventeringen utfördes för den ursprungliga områdesavgränsningen, som redovisades på samråd steg 1. Generellt anges i naturvärdesinventeringen att området för vindkraftparken är påverkat av skogsbruk och att det är ont om äldre skog. Inom den ursprungliga områdesavgränsningen finns (enligt naturvärdesinventeringen) nio objekt upptagna i våtmarksinventeringen, två naturvårdsprogram (Tvärån Sunnäsbruk och Rasbergsskogen), 35 nyckelbiotoper, fyra naturvärdesobjekt samt en hänsynsyta som lämnats vid avverkning. Inom den nya områdesavgränsningen finns sju objekt upptagna i våtmarksinventeringen, två naturvårdsprogram, 11 nyckelbiotoper, två naturvärdesobjekt samt en hänsynsyta som lämnats vid avverkning. Strax utanför områdets nordvästra gräns finns ett Natura-2000 område (Storröjningsmoran) och strax utanför områdets södra gräns finns ett riksintresse för naturmiljön (Skärjån), som även delvis är klassat som Natura Områdets gränser har i den mån det varit möjligt anpassats efter naturmiljöintressen. För identifierade naturvärden se bilaga 4. Fåglar och fladdermöss Inför framtagandet av miljökonsekvensbeskrivningen har en örninventering, en fågelinventering samt en fladdermusstudie genomförts. Inventeringarna har genomförts av Grouse Expeditions. I fågelinventeringsrapporten konstaterar Grouse Expeditions att området i huvudsak är hårt brukat genom skogsbruk och att få intressanta biotoper ur fågelsynpunkt finns kvar. Antalet individer som noterades under inventeringen var relativt normalt om man jämför med förväntade siffror för ett område med liknande topografi i denna del av Sverige. Inventeringarna utfördes för den ursprungliga områdesavgränsningen som redovisades på samråd steg 1.

7 (10) Örninventeringen visar på att det runt det aktuella området häckar ett antal havsörnspar och att det i aktuellt område iakttogs spelflykt. Inga örnbon har dock hittats inom området. Inte heller spanande efter eventuella flygtränande ungar i området gav några resultat. Rekommendationen från Grouse Expeditions var att göra två mindre justeringar i områdesavgränsningens östra del. Den nya områdesavgränsningen för vindkraftpark Ödmården är anpassad efter denna rekommendation. Uppföljning av örninventeringen pågår under vårvintern Vid fågelinventeringarna hittades 13 arter som finns upptagna på Artdatabankens röda lista, dvs särskilt skyddsvärda arter. Av dessa 13 arter listas 7 inom kategorin som riskerar att påverkas negativt av vindkraft (Rydell et. Al Vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss. Rapport 6467 Naturvårdsverket, November 2011). Av dessa 7 är det enbart tre arter (smålom, havsörn och storlom) som enligt SOF:s (Sveriges Ornitologiska Förening) vindkraftspolicy kräver speciella skyddsåtgärder. Två av arterna (storlom och smålom) häckar inom området. Gällande fladdermöss konstaterar Grouse Expeditions de flesta fladdermusarter har sin utbredning söder om Dalälven med undantag från att några arter som Större fladdermus går längre norrut längs kusten. Den enda rödlistade art som förekommer på dessa breddgrader är Fransfladdermus. Arten noterades inte vid inventeringen i Ödmården. Kulturmiljö Området som redovisades under samråd steg 1 saknade i sin helhet riksintressen för kulturmiljövården. Det fanns dock ett antal registrerade forn- och kulturlämningar samt objekt registrerade i Skogsstyrelsens Skog- och historia register. En arkeologisk förstudie genomfördes av Länsmuséet Gävleborg våren För att ytterligare bedöma konsekvenserna för kulturmiljön genomfördes under hösten 2012 en kulturmiljöinventering i området. Efter inventeringen kunde det klargöras att det inom den ursprungliga områdesavgränsningen fanns 430 registrerade kulturminnen, varav 21 fasta fornlämningar. Inom den nya områdesavgränsningen finns enligt kulturmiljöutredningen 173 registrerade kulturminnen, varav 4 fasta fornlämningar. Ett område med potential för fast fornlämning utan synlig begränsning har även påträffats. För de kulturhistoriska lämningarnas lokalisering se bilaga 5. Mellan 1 och 2 km från området ligger Axmars bruk (kulturreservat). Vallviks industrisamhälle (riksintresse för kulturmiljö) ligger ca 6 km från området. Enligt rapporten från kulturmiljöutredningen ligger den planerade vindkraftparken (med enstaka undantag) på stora avstånd från objekt och miljöer med höga kulturvärden. Bedömningen enligt utredningen är att negativ miljöpåverkan i många fall inte uppkommer eller blir obetydlig på grund av avstånd, topografi, trädridåer och beskogning. Bebyggelse Runt omkring områdesgränsen finns flera bostäder, medan det inne i området är ont om bebyggelse. En inventering av statusen för husen i området har gjorts för att fastställa vilka som kan anses vara bebodda.

8 (10) Friluftsliv och turism Friluftslivet inom den planerade vindkraftparken utgörs främst av bär- och svampplockning, jakt och fiske. Ett antal jaktlag och fiskevårdsföreningar är aktiva i området. Fiske bedrivs bl.a. i Tvärån och Skärjåns vattensystem. En stor del av fiske- och jaktverksamheten inom området bedrivs dock inom Bergvik Skogs markinnehav. En häst och vagnled finns inom området och det finns uppgifter om att området används för orientering. Det finns dock inga identifierade kommunala badplatser, elljusspår eller vandringsleder i området. Ungefär 1 km sydost om området för vindkraftparken ligger Axmar bruk med sitt kulturreservat. Vid Axmar bruk finns flera möjligheter till friluftsliv och turism, bl. a. finns ett galleri, en hytta, kajakuthyrning och möjlighet till skärgårdssafari. Under sommarmånaderna brukar hyttan fungera som museum samt aktiveras med olika typer av kulturella aktiviteter som teater, konserter och konstutställningar. I december brukar julmarknader hållas i hyttan. Vid vattnet ligger Axmarbrygga, en restaurang med konferens- och festlokaler. En husbilscamping finns även på området. Övrig mark- och vattenanvändning Huvuddelen av marken ägs av Bergvik Skog AB. Den dominerande markanvändningen i det berörda området är skogsbruk och det är mestadels Stora Enso, som på uppdrag av Bergvik Skog AB, bedriver det skogsbruk som påverkas av projektet. Övriga skogsägare måste ge sitt medgivande för att vindkraftverk ska uppföras på deras mark. Skogsbruk kommer fortsatt att kunna bedrivas inom vindkraftsparken förutom i de delar där vindkraftverk, vägar mm tar skogsmarken i anspråk. Inom den ursprungliga områdesavgränsningen fanns två bergtäkter i norra delen av området, den ena strax söder om Mar och den andra strax norr om Storberget. Två befintliga kraftledningar (70 kv och 130 kv luftledningar) delade även den norra delen av området. I och med att den nya områdesavgränsningen enbart omfattar den södra delen av det ursprungliga området berörs inte längre täkterna eller kraftledningarna av vindkraftpark Ödmården. En ny 130 kv kraftledning planeras dock inom den nya områdesavgränsningen av Wpd Storgrundet nät AB. Ledningen ska ansluta Wpd:s planerade vindkraftpark Storgrundet till elnätet. Botnia Exploration AB har ett undersökningstillstånd för borrning av volfram vid Lomtjärnen (i västra delen av området). Undersökningstillståndet som var giltigt tom har blivit förlängt till Övriga intresseområden Inga identifierade intressen för totalförsvaret finns enligt uppgift inom området. Remiss har skickats till Försvarsmakten vid två tillfällen, under 2011 i samband med förstudien för vindkraftparken samt under sommaren 2012 i samband med första samrådet. Försvarsmakten har inte haft något att erinra vid något av tillfällena.

9 (10) Remiss har även skickats till LFV gällande flyghinder. Områdesavgränsningen ligger inom MSA-yta för Söderhamns flygplats. Denna har dock lagts ner som instrumentflygplats från och med enligt beslut i kommunfullmäktige Söderhamn och flygplatscertifikatet är återlämnat. Områdesavgränsningen ligger även inom MSA-yta för Gävle-Sandvikens flygplats. MSA-ytan kommer dock inte att påverkas av planerna. Ett antal länkstråk går igenom aktuellt område enligt information som erhölls bland annat via PTS (Post- och Telestyrelsen) under förstudien, se bilaga 6. Bedömda miljökonsekvenser Avgränsningen och omfattningen av den miljökonsekvensbeskrivning som kommer ingå i tillståndsansökan kommer slutgiltigt att avgöras under samrådsprocessen. De miljökonsekvenser som i nuläget bedöms komma att finnas redovisade i miljökonsekvensbeskrivningen är följande: Påverkan på landskap och miljö Naturmiljö och fauna Kulturmiljö Geologi/hydrologi Landskapsbild Närboende/Bebyggelse Friluftsliv och turism Övrig mark- och vattenanvändning Konkurrerande intressen Konsekvenser under byggtiden Konsekvenser under avvecklingsfasen Påverkan på hälsa och säkerhet Ljud Ljus Skuggor Bebyggelse Utsläpp till vatten/luft Risk och säkerhet Elektromagnetiska fält

10

Tillstånd enligt miljöbalken till uppförande, drift och avveckling av Mullbergs vindkraftanläggning, Bergs kommun FMH-kod 40.

Tillstånd enligt miljöbalken till uppförande, drift och avveckling av Mullbergs vindkraftanläggning, Bergs kommun FMH-kod 40. i åëëíóêéäëéå= jáäà éê îåáåöëçéäéö~íáçåéå BESLUT a~íìã 1(30) aåê=e~åöéë=îáç=ëâêáñíî ñäáåöf 2011-07-01 551-5655-10 Aktbilaga 38 Svenska Vindbolaget AB Box 253 291 23 KRISTIANSTAD Tillstånd enligt miljöbalken

Läs mer

HAMNEDA VINDKRAFTPARK

HAMNEDA VINDKRAFTPARK HAMNEDA VINDKRAFTPARK Samrådsunderlag 2010-11-10 Bild från projektområdet WSP Environmental 2 (21) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER... 3 3 BAKGRUND... 4 4 LOKALISERING...

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Vindkra park Östavall Foto. Kristian Lilliesköld, Nordex Sverige AB Miljökonsekvensbeskrivning MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING VINDKRAFTPARK ÖSTAVALL FÖRFATTARE Camilla Friman FRAMSIDA Östavall. Foto: Kris

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun. Vindkraft Säffle kn 2009-09-11

Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun. Vindkraft Säffle kn 2009-09-11 Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun 2009-09-11 Säffle kommun Miljökonsekvensbeskrivning Datum 2009-09-11 Status Utställning II Liselotte Franzén Ramböll Sverige AB, Göteborg Revidering utförd av

Läs mer

PROJEKT VÄVRA BERG MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN

PROJEKT VÄVRA BERG MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROJEKT VÄVRA BERG UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 LINDA ANDERSSON, MARIA MAGNUSSON OCH KARIN OLSSON MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Läs mer

Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun

Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun Antagandehandling Datum Diarienummer 2013-01-09 Dnr PLAN 2010/4 Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun Antagandehandling Oxelösund, januari 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING

Läs mer

Samrådsredogörelse från samråd med myndigheter, organisationer, enskilda, allmänheten m.fl. berörda

Samrådsredogörelse från samråd med myndigheter, organisationer, enskilda, allmänheten m.fl. berörda Dokumentnamn Sida Samrådsredogörelse 1(21) Från Datum D-nr V-1109-05 E.ON Vind Sverige AB 2011-09-19 Författare Camilla Rasmusson och Arvid Lökken Tillhörande Tillståndsansökan Palsbo Vindkraftpark Samrådsredogörelse

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning avseende Utbyggnadsförslag för 220 kv kraftledning Åndberg-Olingan Lillhärdal, Härjedalens kommun

Miljökonsekvensbeskrivning avseende Utbyggnadsförslag för 220 kv kraftledning Åndberg-Olingan Lillhärdal, Härjedalens kommun BILAGA 3 Datum 2014-12-09 Rabbalshede Elnät AB Miljökonsekvensbeskrivning avseende Utbyggnadsförslag för 220 kv kraftledning Åndberg-Olingan Lillhärdal, Härjedalens kommun 2 (40) Projektorganisation: Rabbalshede

Läs mer

Vindbruksplan Tematiskt tillägg till Översiktsplan, Lidköpings kommun, 2003. SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2013-01-14 SBN2011/0113. Hur samrådet bedrivits

Vindbruksplan Tematiskt tillägg till Översiktsplan, Lidköpings kommun, 2003. SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2013-01-14 SBN2011/0113. Hur samrådet bedrivits 2013-01-14 SBN2011/0113 Vindbruksplan Tematiskt tillägg till Översiktsplan, Lidköpings kommun, 2003. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Hur samrådet bedrivits Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 6 december 2011 att

Läs mer

Uppvidinge. Kallelse/underrättelse. Bilaga. Ärende 12. Upphandling av personalsystem Dnr. 2013-000168. 13. Arbetsmarknadsåtgärder Dnr.

Uppvidinge. Kallelse/underrättelse. Bilaga. Ärende 12. Upphandling av personalsystem Dnr. 2013-000168. 13. Arbetsmarknadsåtgärder Dnr. Uppvidinge KOMMUN Kallelse/underrättelse 2013-06-04 Sammanträde med: Kommunstyrelsen Datum: 2013-06-11 Tid: 9.00 OBS! Plats: Kommunhuset, sal Våraskruv Ärende 1. Upprop Bilaga 2. Val av justerare 3. Godkännande

Läs mer

Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Ätrafors och Abild, Falkenbergs kommun

Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Ätrafors och Abild, Falkenbergs kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Ätrafors och Abild, Falkenbergs kommun Stråkvalsrapport April 2012 1(22) Bankgiro:

Läs mer

Del 1 PLAN VINDBRUKSPLAN. Tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindbruk ANTAGANDEHANDLING 01-2014 REV. 2

Del 1 PLAN VINDBRUKSPLAN. Tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindbruk ANTAGANDEHANDLING 01-2014 REV. 2 Del 1 PLAN Tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindbruk VINDBRUKSPLAN ANTAGANDEHANDLING 01-2014 REV. 2 Vindkraften som planeras i vår kommun kommer att påtagligt förändra landskapet men samtidigt

Läs mer

Planerad flytt av fyra 130 kv luftledningar vid station Ekhyddan i Oskarshamns kommun

Planerad flytt av fyra 130 kv luftledningar vid station Ekhyddan i Oskarshamns kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Planerad flytt av fyra 130 kv luftledningar vid station Ekhyddan i Oskarshamns kommun Maj 2015 Bg: 5967-4770 Pg: 428797-2

Läs mer

Vindkraft i Svalövs kommun. Tematiskt tillägg till Översiktsplanen

Vindkraft i Svalövs kommun. Tematiskt tillägg till Översiktsplanen Vindkraft i Svalövs kommun Tematiskt tillägg till Översiktsplanen Utställningshandling 2013 Sammanfattning Svalövs kommun har med detta tematiska tillägg till översiktsplanen avseende vindkraft pekat ut

Läs mer

DOM 2014-08-27 Stockholm

DOM 2014-08-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060201 DOM 2014-08-27 Stockholm Mål nr M 9473-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-10-02 i mål nr M 2428-13, se

Läs mer

Samrådsredogörelse. Bilaga 5

Samrådsredogörelse. Bilaga 5 Bilaga 5 Samrådsredogörelse Ny markförlagd 130 kv-ledning mellan Sobackens miljöanläggning, Energi- och Miljöcenter, och Vinrankan Borås Stad, Västra Götalands län. 2014-06-10 Beställare Borås Elnät Box

Läs mer

Vindkraftspolicy för Jönköpings kommun. Godkänd i kommunfullmäktige 2008-10-02 Reviderad 2011-02-02 utifrån ny lagstiftning

Vindkraftspolicy för Jönköpings kommun. Godkänd i kommunfullmäktige 2008-10-02 Reviderad 2011-02-02 utifrån ny lagstiftning Godkänd i kommunfullmäktige 2008-10-02 Reviderad 2011-02-02 utifrån ny lagstiftning Foto: Jönköpings kommun Fotografierna på framsidan visar vindkraftverk på Visingsö. Layout: Linda Tubbin Förord I takt

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Bilaga 3 Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Kablifiering av del av 45 kv-ledning L118 vid Munkatorp, Örebro kommun, Örebro län Ansökan om linjekoncession enligt ellagen Juni 2015 PROJEKTORGANISATION Ellevio

Läs mer

DOM 2012-07-04 Stockholm

DOM 2012-07-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060105 2012-07-04 Stockholm Mål nr M 8344-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål nr, se bilaga KLAGANDE OCH MOTPARTER

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-10-02 i mål nr M 2428-13, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-10-02 i mål nr M 2428-13, se bilaga A Målnr SVEA HOVRÄTT DOM Mark- och miljööverdomstolen 2014-08-27 M 9473-13 060201 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-10-02 i mål nr M 2428-13, se bilaga

Läs mer

Vindbruksplan Nässjö kommun

Vindbruksplan Nässjö kommun Ramböll Sverige AB --- Nässjö kommun Göteborg 2009-12-29 Nässjö kommun av genomförandet av planen Datum 2009-02-24 Uppdragsnummer Utgåva/Status Lev 2009-02-27, rev 2009-05-07, kompletterad 2009-10-02 samt

Läs mer

Tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande vindkraft. Antagandehandling 2010-09-29

Tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande vindkraft. Antagandehandling 2010-09-29 Tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande vindkraft 2010-09-29 Ansvarig för för framtagandet av det Tematiska tillägget till översiktsplanen gällande vindkraft är Peter Persson, Torsås kommun. Medverkande

Läs mer

Anders Stålklint (m) tj ers för Sven-Göte Bolmenius

Anders Stålklint (m) tj ers för Sven-Göte Bolmenius 1 (68) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00 16.30 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson (m) Mias Fjellander (kd) Erik Andersson (s) Helen Jaktlund Kocian (s) Kjell

Läs mer

Bevara Svartedalen Projekt Dalen

Bevara Svartedalen Projekt Dalen Bevara Svartedalen Projekt Dalen S A M M A N F A T T N I N G Att bygga vindkraftverksparker i våra tysta boendemiljöer med rikt natur- och friluftliv är som att tömma havet på vatten och fortfarande säga

Läs mer

PROJEKTORGANISATION. Foton, illustrationer och kartor har tagits fram av Enetjärn Natur AB och Svenska kraftnät.

PROJEKTORGANISATION. Foton, illustrationer och kartor har tagits fram av Enetjärn Natur AB och Svenska kraftnät. PROJEKTORGANISATION SVENSKA KRAFTNÄT Projektledare Tillstånd och MKB ENETJÄRN NATUR AB Uppdragsansvarig Kartor och texter Kvalitetsgranskning Foton, illustrationer och kartor har tagits fram av Enetjärn

Läs mer

TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANERNA AVSEENDE VINDKRAFT I. med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning

TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANERNA AVSEENDE VINDKRAFT I. med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANERNA AVSEENDE VINDKRAFT I Helsingborgs stad Höganäs kommun Ängelholms kommun med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Länsstyrelsen

Läs mer

SÄRSKILD SAMMANSTÄLLNING ENLIGT MB 6 KAP 16

SÄRSKILD SAMMANSTÄLLNING ENLIGT MB 6 KAP 16 Särskild sammanställning enl. 6 kap 16 miljöbalken De inkomna yttrandena under utställningstiden har bemötts och kommenterats i kommunens Utlåtande. Samtliga inkomna synpunkter finns som bilagor till utlåtandet.

Läs mer

Vindkraftverk Handledning för kommunerna

Vindkraftverk Handledning för kommunerna Vindkraftverk Handledning för kommunerna Reviderad januari 2010 Första utgåva: juni 2009 Vindkraftverk Handledning för kommunerna Miljösamverkan Västra Götaland juni 2009 något reviderad januari 2010

Läs mer

Miljöanmälan enl. MB. Hylletofta Vindkraftspark

Miljöanmälan enl. MB. Hylletofta Vindkraftspark Miljöanmälan enl. MB Hylletofta Vindkraftspark Juni 2011 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 4 Ärende... 4 Sökande... 4 Upplägg... 4 Projektdata... 5 Projektör... 5 Placering Översiktskarta... 6 Vindresurser...

Läs mer

Regler och rekommendationer

Regler och rekommendationer 2012-08-14 Strategi för vindbruk 2010KS220 Antagandehandling 9 Regler och rekommendationer Samråd ska alltid hållas med Luftfartsverket och Försvarsmakten för anläggningar över 20 m. Inom område utpekat

Läs mer