Kultur och entreprenörskap

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kultur och entreprenörskap"

Transkript

1 Kultur och entreprenörskap Dokumentation av konferens i Tällberg oktober 2008 Nutek Riksantikvarieämbetet Statens kulturråd 1

2 2 Nutek, Riksantikvarieämbetet, Statens kulturråd 2009 (sedan 1 april ingår Nuteks verksamhet i Tillväxtverket) Foto: Ornässtugan från början av 1500-talet, foto: Bengt A Lundberg (omslag). Gruvlave från Grängesberg, foto: Bengt A Lundberg (sid. 8). Varphögar vid Falu rödfärgsfabrik, foto: Bengt A Lundberg (sid. 18). Odlingslandskap i Östra Rönnäs, foto: Pål-Nils Nilsson (sid. 27), foto: Birgitta Wahlberg (sid. 34). Printed in Sweden by: Alfa Print AB, 2009 ISBN:

3 Innehåll Förord, sid. 5 Bakgrund, sid. 6 Föredrag under konferensen sammandrag, sid. 8 Deltagarnas synpunkter, sid. 31 Arrangörernas slutsatser och fortsatt arbete, sid. 33 Bilagor, sid. 36 Bilaga 1: Konferensprogram, sid. 36 Bilaga 2: Förteckning över föredragshållare, sid. 39 Bilaga 3: Förteckning över deltagare, sid. 40 Bilaga 4: Formulär för utvärdering, sid. 43 Bilaga 5: Litteraturförteckning, sid. 46 3

4 4

5 Förord Sedan början av 2000-talet har kultursektorsmyndigheterna arbetat med frågor kring kultur, kulturarv och regional utveckling och tillväxt samt i samarbete genomfört ett par konferenser kring samma tema. De senaste årens konferenser har haft regeringens inriktningsdokument för den regionala tillväxtoch utvecklingspolitiken Nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning och de uppdrag som myndigheterna har inom ramen för detta som plattform. Konferensen Kultur och entreprenörskap i Tällberg den oktober 2008 syftade till att synliggöra ett utvecklat entreprenörskap inom kultursektorn som en resurs i lokal och regional utveckling och tillväxt. En avsikt var också att lyfta fram olika former av centrala stöd och skapa en diskussion om hur dessa kan utvecklas. Deltagarna, som uppgick till ca 130 personer, kom från hela landet och representerade offentliga nationella, regionala och lokala aktörer, företag, organisationer, universitet och högskolor m.m. För innehållet i anförandena svarar respektive föredragshållare. Dokumentationen av föredragen har sammanställts av författaren Klas Gustafson, Nostra. Arrangörerna vill ta tillfället i akt att tacka alla som bidragit till konferensens genomförande, genom medverkan, planering eller deltagande, och till att vi fick möjlighet att illustrera och diskutera viktiga och intressanta verksamheter och frågeställningar inom konferensens tema. Det är arrangörsgruppens ambition att i framtiden återkomma med ytterligare konferenser under temat Kultur, kulturarv och entreprenörskap samt regional utveckling och tillväxt. Konferensen var ett samarrangemang mellan Riksantikvarieämbetet, Kulturrådet och Nutek i samarbete med Länsstyrelsen i Dalarna, Region Dalarna och Landstinget Dalarna. Stockholm i mars

6 Bakgrund Kultursektorsmyndigheterna (Riksantikvarieämbetet, Kulturrådet och Riksarkivet) har en lång tradition av samverkan inom området hållbar regional utveckling och tillväxt. I takt med att kulturfrågor och hur dessa kan vara med och bidra till en hållbar tillväxt kommit att få ökat fokus i samhällsutvecklingen har den redan etablerade samverkan varit betydelsefull. Flera tidigare samverkansprojekt har även omfattat samverkan med Svenska Filminstitutet och Sveriges Kommuner och Landsting samt tillväxtmyndigheter som Nutek Verket för näringslivsutveckling och ITPS Institutet för tillväxtpolitiska studier. I Regeringens styrdokument för den regionala tillväxtpolitiken Nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning har kultur och naturvärden lyfts fram som utpekade tillväxtfaktorer. Den nationella strategin omfattar ett antal prioriterade arbetsfält. Dessa är: Innovation och förnyelse Arbetskrafts- och kompetensförsörjning Tillgänglighet Strategisk gränsöverskridande samverkan Regeringskansliet har särskilt tryckt på tillvaratagandet av kultur och kulturarv i prioriteringen Innovation och förnyelse. Även i de tre andra prioriteringarna har kulturen och kulturarvet flera ingångar om än inte från nationellt centralt håll särskilt utpekade. Sedan hösten 2007 har kultursektorsmyndigheterna, Nutek m.fl. myndigheter samverkat kring regeringsuppdraget Tematiska myndighetsgrupperingar som avrapporterats i april Nutek har varit sammanhållande myndighet för prioriteringen Innovation och förnyelse där bl.a. två arbetsgrupper inom kulturområdet (Natur- och kulturmiljöer samt Kreativa näringar) identifierats. Regeringsuppdraget har syftat till att främja en ökad dialog mellan staten och regionerna samt mellan olika nationella aktörer. I uppdraget har även ingått att identifiera konkreta insatser för ett ökat erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan den nationella och regionala nivån. I de båda kulturarbetsgrupperna har man arbetat med att lyfta kulturens betydelse som tillväxtfaktor utifrån ett antal projekt. Därtill har de valda projekten varit en innovativ grund för att främja utvecklandet av nya dialog- och samarbetsformer mellan den nationella och regionala nivån. Inom ramen för detta uppdrag har också Kulturrådet genomfört en kartläggning via enkät av länens/regionernas arbete med de kreativa näringarna. Den första samverkan i det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet mellan kultursektorsmyndigheterna handlade om strukturfonderna. Sedan 1995 har kultursektorsmyndigheterna suttit med som representanter i de nationella övervakningskommittéerna för flera av de europeiska 6

7 programmen. Sedan 1997 har också en årlig återrapportering av utfallet för kultursektorn i strukturfonderna gjorts till Regeringskansliet. Strukturfonderna har varit särskilt framgångsrika för kulturprojekt och under föregående period kan det konstateras att närmare 10 procent av strukturfondsmedlen gått till kulturprojekt mot ursprungligen beräknade dryga 2 procent. Det är främst under prioriteringar som God livsmiljö och Attraktivitet som kulturprojekten har återfunnits. Frågan om lärande och spridning av resultat har varit prioriterad i myndigheternas samverkan. Sedan en bit in på 2000-talet har var eller vartannat år olika konferenser/seminarier med spridande av goda exempel och en problematisering av kulturens betydelse i den regionala utvecklingen anordnats under temat Kultur och regional utveckling. Fr.o.m har konferenserna också haft en inriktning mot entreprenörskap och företagande i takt med att politikområdet regional utveckling genom regeringsskiftet 2007 ändrades till regional tillväxtpolitik. Som regel har konferenserna samordnats av Riksantikvarieämbetet. Den första konferensen med entreprenörskapet i fokus var anordnandet av konferensen Kulturarv och entreprenörskap i samarbete med Internationella handelshögskolan (IHS) i Jönköping våren I fokus för denna konferens var kulturarvets och kulturmiljöns utvecklingspotential i det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet. Nu föreliggande konferens Kultur och entreprenörskap i Tällberg hösten 2008 kan ses som en direkt uppföljning av fjolårets konferens i Jönköping. Årets konferens har en bredare approach genom synliggörandet av såväl de fria konsterna som kulturmiljön som en viktig grund för främjandet av ett utvecklat entreprenörskap och företagande. Konferensen har tagit avstamp i Dalarnas rika kultur och kulturarv och dess långa tradition av ett utvecklat entreprenörskap med länets kulturvärden som bas för turistnäringen. Därtill har ett syfte med konferensen varit att presentera nationella myndigheters olika stöd och verktyg för att främja en ytterligare utveckling av entreprenörskap och företagande inom hela kultursektorn. 7

8 Föredrag under konferensen sammandrag Välkommen till konferensen Kultur och entreprenörskap, Tällberg och Dalarna. Maria Norrfalk, landshövding i Dalarna Konferensen inleddes med att Maria Norrfalk hälsade del tagarna välkomna till ett landskap och län där kultur och entreprenörskap i samverkan har gamla anor. Dalahästen är ett exempel. Trähästar som dem skogs arbetarna täljde runt elden efter arbets dagens slut började på 1920-talet tillverkas kommersiellt av två familjeföretag i Nusnäs utanför Mora. I dag symboliserar dalahästen inte bara Dalarna, utan hela Sverige. Kulturen och kulturarvet har stor betydelse för Dalarna, det ger inkomster och arbets till fällen. Mycket av tillverkning och utveckling går att flytta till andra länder och andra världs delar. Kulturen, kulturmiljön och vårt kulturarv kan däremot inte utlokaliseras, betonade Maria Norrfalk: För ett län som Dalarna, med en stor landsbygd och en viktig besöksnäring, är detta bara en konkurrensfördel. Vi är ganska bra på att använda den men vi kan bli ännu bättre! Jan-Gunnar Lindgren, chef för Samhällsavdelningen inom Riksantikvarieämbetet Jan-Gunnar Lindgren påpekade i sitt välkomst anförande att Tällberg utgör en levande illustration till den vision myndigheten har för kulturarvet: Angeläget tillgängligt användbart. Att denna konferens om Kultur och regional utveckling hade entreprenörskap som tema såg han som en direkt följd av 2007 års konferens i Jönköping. Bland slutsatserna från den föregående konferensen lyfte han fram tre: Samverkan. Ett nyckelord för att omsätta goda idéer till verklighet och för att före tagande och entreprenörskap ska kunna öka inom kulturområdet. För myndigheterna gäller att ge samstämmiga och entydiga besked. EU:s fonder och program har stor betydelse för genomförandet av olika satsningar kopplat till kultur och regional utveckling och tillväxt. Hållbar utveckling. Goda helhetslösningar kräver att ekonomisk, social och miljömässig utveckling är i balans. Det är stolta ord och stolta ambitioner, men vi måste flytta ner dem i den praktiska verk ligheten, sa Jan-Gunnar Lindgren. Han fortsatte med att berätta om några pågående uppdrag med anknytning till kultur och entreprenörskap. (Se vidare avsnittet Bakgrund). 8

9 9

10 Uppdragen visar vilken omfattning och vilken kraft det finns i det ämne vi har för de här två dagarna, sa Jan-Gunnar Lindgren. Kennet Johansson, generaldirektör, Statens kulturråd Företagande och entreprenörskap inom kulturområdet är inget nytt fenomen konstaterade Kennet Johansson när han hälsade konferensdeltagarna välkomna. Det finns många aspekter på entreprenörskap inom kulturområdet. En kulturentreprenör är inte alltid företagare och entreprenörskap inom kulturområdet syftar inte alltid till vinstdrivande verksamhet. Kulturentreprenören kan vara en konstnär, som utvecklar sitt konstnärskap antingen som inspiratör i ideella eller offentliga miljöer eller som företagare i eget eller inom andra företag. Kulturentreprenören kan också vara mellanhanden mellan konstnären och näringslivet eller mellan konstnären och publiken. Det gör det möjligt för konstnären att verka på en bredare marknad. Kennet Johansson framhöll att samverkan mellan Kulturrådet, Riksantikvarieämbetet och Nutek har ökat på senare år bl.a. på grund av flera gemensamma regeringsuppdrag. På regional nivå har entreprenörskapsfrågor inom kulturområdet blivit alltmer aktuella i det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet. Det är därför särskilt roligt att den här konferensen har kunnat anordnas i samverkan mellan oss nationella myndigheter och Landstinget Dalarna, Region Dalarna och Länsstyrelsen i Dalarnas län, avslutade Kennet Johansson. Lars Nyberg, direktör, Nutek, tillika konferensens moderator Lars Nyberg uppmanade deltagarna till interaktion i form av frågor och diskussioner, applåder och burop. Han lyfte fram det som skulle bli ett av konferensens underliggande teman: ett fruktbart samarbete mellan myndigheter som traditionellt inte haft så mycket med varandra att göra. Kultur och entreprenörskap pågående arbeten i regeringskansliet Katarina Höög, Kultur departementet Katarina Höög fick på konfe rensen även representera Närings departementet. Hon var särskilt nöjd med konferenstemat kultur och entre prenörskap, eftersom det är en prioriterad fråga i den sam verkan som kulturministern och närings ministern lan serade i 2007 års budgetproposition. Kulturen har stor betydelse för ekonomi och tillväxt, det fram går av en EU-rapport från hösten Kulturen och de kreativa näringarna står för hela tre procent av EU:s totala bruttonationalprodukt och sysselsätter sex miljoner människor. Det har varit en viss inspiration till att ministrarna nu vill öka samarbetet mellan de båda politikområdena, sa Katarina Höög. Hon betonade att syftet inte är att bolagisera hela det svenska kulturlivet, men de kultur skapare som har en affärsidé ska kunna driva den i företagsform. 10

11 På tåget till Tällberg läste Katarina Höög i SJ:s kundtidning Kupé vad Ingenjörsamfundets vd Terje Andersson anser om framtiden för svensk industri. När vi inte längre kan konkurrera med kunskap, kvalitet och kvalificerad arbetskraft gäller det att få fram de goda idéerna: De flesta innovationer kommer till genom lagarbete där olika kompetenser möts. Det är också bakgrunden till att vi vill samverka med näringslivet. Om vi gör det får våra kulturskapare och konstnärer möjlighet att bredda sin arbetsmarknad. Vi tror att kultur skapare kan bidra till ökad kreativitet och innovation inom traditionella näringar. Denna samverkan ska alltså ge kraft till en mer kulturdriven tillväxt i svenska regioner, sa Katarina Höög. Den Nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning är en plattform i det arbetet. Där lyfter regeringen fram naturmiljö, kultur och kulturmiljö som resurser i den regionala utveck lingen. Kulturministern och näringsministern har som värdar för seminarieserien Tre dialoger bjudit in representanter för kulturområdet, näringslivet och näringslivsfrämjande organisa tioner. Frågor som har diskuterats är: Finns det ett behov av samverkan? Vilka är möjlig heterna och hindren? Hur kan lös ningarna se ut? Därutöver har kulturmyndigheterna och Nutek regeringens uppdrag att se över hur de till sammans kan främja entreprenörskap och företagande. Vi har haft många stuprör under lång tid, nu behöver vi bygga hängrännor, sa Katarina Höög, angående behovet av bättre samverkan myndigheterna emellan. Flera processer har satts igång, många dokument har producerats, men vad bidde det? En språngbräda för framtiden, svarade Katarina Höög. Det är arbetsnamnet på den handlings plan för det fortsatta arbetet med kulturella och kreativa näringar som regeringen nu arbetar fram. För det syftet finns 13 miljoner kronor avsatta i 2008 års budgetproposition. Det kan tyckas fjuttigt, men vi tycker att det är en bra början för ett fortsatt arbete för de kulturella och kreativa näringarna, sa Katarina Höög. Kulturdepartementet får många frågor om vad handlingsplanen ska innehålla och när den blir klar. Svaret är: Arbete pågår. Planen beräknas vara klar till sommaren Även utanför Sveriges gränser pågår arbete för att främja utvecklingen i kulturella och krea tiva näringar. Katarina Höög gav några exempel: Nordiska ministerrådet/kreanord Nordiska ministerrådets arbetsgrupp Kreanord ska lämna förslag till ett förbättrat nordiskt samarbete inom kulturella och kreativa 11

12 näringar. I gruppen sitter närings- och kulturrepresentanter från alla nordiska länder. EU:s expertgrupp för utveckling av kreativa näringar EU:s kulturministrar har tillsatt en expertgrupp med uppgift att utröna om det krävs särskilda stödformer för att främja kreativa näringar. Eurostats expertgrupp för kulturstatistik Kulturområdet saknar aktuell och till förlitlig statistik. EU:s statistikbyrå Eurostat har plockat upp frågan i en expertgrupp, där Kultur rådet och ITPS har representanter. EU:s år för kreativitet och innovation. År 2009 har av EU utropats som året för kreativitet och innovation. EU-kommissionen ska presentera en grönbok, ett diskussions underlag till alla medlemsländer. På en fråga om universitetens och högskolornas roll svarade Katarina Höög att regeringen manat de högre utbildningarna att rusta eleverna för arbetslivet, flera satsningar på entre prenörskap pågår. Regeringens ambition är att entreprenörstanken framgent ska genom syra hela utbild ningsväsendet. Kultur och kulturarv som grund för turistföre tagande Introduktion Agneta Florin, Nutek Agneta Florin betonade i sin introduktion att områden där kultur, kulturarv och entreprenörskap samverkar av tradition även har en stark turist näring. En av Nuteks uppgifter är att visa på turismen effekter på ekonomi och syssel sättning. Under 2007 skapade turism och resande ekonomi i Sverige motsvarande nära 237 miljarder kronor. Pengarna kommer främst från svenska fritids resenärer, samt från affärsresenärer och utländska besö kare. Turis mens exportvärde, det vill säga de utlägg som utländska besökare har i Sverige, uppgick till nära 88 miljarder kronor, en siffra som står sig väl i jämförelse med svensk basindustri. Turis men är med andra ord en ekonomiskt betydelsefull näring. Den ekonomi som turism och resande skapar gynnar främst verksamheter som boende och restaurang samt transporter och varu handel. Bara drygt 16 av de 237 miljarderna hamnar i de näringsgrenar som i national räken skaperna benämns övriga tjänster, kultur, rek rea tion och sport. Samtidigt är det ofta verksamheter i dessa näringsgrenar som antingen står för själva motivet till en resa eller utgör en värdehöjande komponent i en resa med annat syfte. Som exempel kan nämnas musik- och sportevenemang, teatrar, konstutställningar, museer och så vidare. De verksam heter som omfattar kultur och rekreation skapar alltså efter frågan och står för stor del av resandets drivkrafter. De gynnar ekonomin i andra näringar, men kan själva inte tillgodogöra sig för tjänsterna, utan är beroende av annan, ofta offentlig, finansiering för drift och utveckling. Tidig turism i Dalarna. Ulf Löfwall, Länsstyrelsen i Dalarnas län Jag har varken varit i Rom eller Aten. Jag har varken stått på Capitolium eller Akropolis. Men 12

13 jag har varit i Dalarna. Så skrev den danske litteratören Frederik Barfod i En rejse i Dalarne, utgiven Han var en för national romantiken tidstypisk resenär, berättade Ulf Löfwall. Forskare och kulturpersoner vallfärdade till Dalarna för att få uppleva allmogekultur och levande folkliga tradi tioner. Efter som de stora jordbruks refor merna inte fick något genomslag i Dalarna var de gamla byarna intakta. I de stora jordbruksbygderna i Sverige ärvde äldste sonen all jord, det skapade en stor jordlös klass. I Dalarna fick däremot alla i en syskonskara ärva jord. Det fanns inte heller någon adel i Dalar na. Dessa samverkande faktorer skapade en mycket självständig allmoge, som utvecklade och upprätthöll starka traditioner. Dalarna framstod som bilden av det ursprungligt svenska och nordiska. Fast Dalarna egentligen inte var så typiskt blev det en idealbild för hela landet, sa Ulf Löfwall. Detta intresse för Dalarna lade grunden för landskaps turis men, till en början ett exklusivt nöje för de högre samhälls klasserna. Konstnärer och författare som Carl Larsson och Anders Zorn verkade i Dalarna. I dag är deras hem turistmål. I den turistguide över sevärdheter i Skandinavien som Guide Michelin gav ut år 1998 är Dalarna det enda svenska landskap med tre stjärnor. Guiden nämner de folkliga tradi tio ner na, dräkterna, fäbodarna, bebyggelsen och det pastorala land skapet. Det är alltså precis samma motiveringar som fick igång landskapsturismen för 150 år sedan, konstaterade Ulf Löfwall. Klustermetod inom turismen. Lotta Magnusson, Region Dalarna I Dalarna har man identifierat fem klusterområden för näringslivsutveckling. Ett klusterområde, Destination Dalarna, handlar om besöksnäringen. I klustrets ledning finns representanter för samarbetsaktörer från olika delar av länet, från länsstyrelsen och från Region Dalarna, som också svarar för processledarskapet. Turismen i Dalarna skiljer sig på flera sätt från den i Sverige som helhet: Besökarna i Dalarna lägger pengar främst på aktiviteter, i synnerhet skidåkning. Boendeformen stuga/stugby är betydelse full. Turismen från Danmark och Holland är större än i övriga Sverige. Varumärket Dalarna är starkt, det är en framgångsfaktor. 69 procent av svenskarna uppger att de någon gång varit på semester i Dalarna. Region Dalarna har identifierat fem samarbetsaktörer i länet, i huvudsak bolagssamarbeten mellan det offentliga och näringslivet, som arbetar med frågor om turismutveckling. De har tillsammans ungefär tusen företag kopplade till sig, som delägare eller i sina nätverk. Dessa aktörer utgör den bas vi bygger besöksnäringsklustret på, här finns redan i dag ett regionalt och lokalt samarbete, sa Lotta Magnusson. 13

14 Det är dessa aktörer och deras samarbetspartners och nätverk som klusterutvecklingen vänder sig till och det är de som är med och påverkar. För att få med företagarna i klusterarbetet gäller det att erbjuda dem aktiviteter som affärs- och kompetensutveckling, mässor och varumärkesarbete. Dalarna har också byggt upp ett besöksnäringscollege, det första i sitt slag, som en del i klustret kring besöksnäringen. Det bedriver behovsstyrd utbild ning för företagens anställda. Det kan exempelvis vara kockar som behöver utbildning, men som av olika skäl inte kan lämna hemorten. I stället för att de ska tvingas resa hemifrån för läggs vidareutbildningen till den egna orten. Kulturturism i Värmland, hållbart nyttjande av särskilt värdefulla miljöer. Ingrid Tilly, Länsstyrelsen i Värmlands län Ingrid Tilly berättade i sitt anförande om ett program för natur- och kulturturism. Som en av fem länsstyrelser har länsstyrelsen i Värmlands Län haft ett uppdrag från Miljödepartementet, formu lerat i samarbete med Kultur departementet och Näringsdepartementet: Hur kan turist näringen samverka med natur- och kultur miljövård? Regeringen ville att vi skulle visa hur skyddade områden och andra natur- och kulturvärden kan och bör nyttjas för en hållbar turism, värden vi lägger så mycket statsbidrag i. Inom naturvården är parollen: värna, vårda och visa. Vi har varit sämst på att visa, sa Ingrid Tilly. Frågan spänner över vida fält och olika intressenter har dragits in i processen: kommuner, markägare, entreprenörer och intresseorganisationer. Den tydligaste målkonflikten fanns mellan bevarande och nyttjande. Långsiktigt hållbar turism får ju inte undergräva de värden och kulturyttringar som den bygger på. Möjligheter och svårigheter diskuterades vid seminarier och workshops i en deltagardriven process. Öppna samråd utan färdiga idéer kräver gott om tid och rejält med tålamod, men är en nyckel till framgång, menade Ingrid Tilly: Alla deltagares förslag och synpunkter ska värderas lika. De har också ett egenansvar, att i sina delprocesser jobba vidare med det som kommer fram i den gemensamma processen. Tre områden med kombinerade kultur- och miljövärden valdes ut för fallstudier: Finn skogen, Kilsviken, Lurö och Milles viks skärgårdar. Där var målkonflikterna tydliga, men där fanns också en stor potential. Under arbetets gång hittades några tidigare dolda attrak tioner. Ingrid Tilly nämnde Lång ban i Filipstads kommun, en mineralrik plats där gruv- och hyttdrift bedrevs ända in på 1900-talet. Länsstyrelsen gör nu en grundlig översyn av sina 200 fornvårdsområden, de ska bland annat skyltas och göras tillgängliga. Under rubriken Vårt felles ansvar ska Finnskogen levande göras 14

15 i ett geografiskt gränsöverskridande samarbete mellan Värmland, Dalarna och Hedmarks fylke i Norge. Processen har varit bra. Vi har lyft upp värden vi hittills inte utnyttjat. Det är svårt att värdera det som bara är vackert och finns, summerade Ingrid Tilly. Biosfärområdet Blekinge kust och skärgård. Anette Johansson, Länsstyrelsen i Blekinge län Annette Johansson arbetar med kulturmiljöfrågor på Länsstyrelsen i Blekinge län, men på konferensen såg hon sig främst som repre sentant för Biosfärkandidatkontoret. Ett biosfärområde är ett frivilligt samarbete kring hållbar utveckling. Det medför inga nya på lagor eller restriktioner. Syftet är att bevara natur, biologisk mång fald och kulturarv, sam tidigt som social och ekonomisk utveckling med lokal förankring gynnas. FN-organet Unesco utser biosfärområden. År 2007 fanns det 529 sådana områden i världen. Sverige har i dag två: Torne träsk och Kristianstads Vattenrike. Sedan år 2008 är Blekinge Arkipelag kandidatområde. År 2010 väntas Unesco ta ställning till ansökan. Det tänkta biosfärområdet består av kommunerna Karls hamn, Ronneby och Karlskrona. Länsstyrelsen har initierat arbetet. Det är naturligt att invånarna i området ser det som ett myndighetsprojekt, fast det ska bygga på lokalt engagemang. Svårigheten är att få dem som verkar och bor i området att förstå värdet, att inse sin potential, sa Anette Johansson. Biosfärområdet ägs inte av någon grupp, det är en gemensam angelägenhet. Syftet är att få liv i skär gården, på naturens och kulturmiljöns villkor sett utifrån lokala och regionala perspektiv. Försvarsmaktens långa närvaro har bidragit till att Ble kinge skärgård inte är lika exploaterad som många andra svenska skärgårdar. Det småskaliga kustnära fisket tillhör områdets kulturarv, liksom traditionellt träbåtsbyggeri och skärgårds- och kustjord bruk. Förhoppningen är att det ska bli möjligt att hålla djur i skär gården året runt. Kopplat till sportdykning har Sveriges första snorklingsled anlagts. Bland framtida idéer finns förslag om en histo risk båtled genom Blekinge skärgård. Hemslöjden som näringsgren. Ewa Olsson, Nämnden för hemslöjdsfrågor Vad vore Dalarna utan hemslöjden? Vad vore hemslöjden utan Dalarna? frågade Ewa Olsson i sitt anförande. Nämnden för hemslöjdsfrågor är en liten central myndighet med ett stort regionalt nätverk. Att hem slöjd är både kultur och näring framgår av att nämnden sorterar under Kultur departe- 15

16 mentet och har sin dagliga hemvist hos Nutek. Slöjdarna har gamla anor som företagare, en gång var hemslöjd en av Sveri ges stora näringsgrenar. I dag närmar den sig kunskaps branschen och upplevelsebranschen. Rapporten Hemslöjden som näringsgren har just publicerats. Den bygger på en analys av tillgänglig statistik, där siffrorna är mycket ungefärliga. Inom näringen omsätts årligen miljoner kronor och den växer: Bland aktiebolagen i näringen ökade omsättningen med 23 procent under perioden Hemslöjden sysselsätter ungefär tusen personer på heltid. Många är kvinnor, många är enmansföretag, många finns i Dalarna. Slöjdarna bor inte i storstäderna, regionaliseringen är stark, sa Ewa Olsson. Att driva kulturföretag vad kan vara viktiga framgångsfaktorer? Jan Lundin, Rese- och turistnäringen i Sverige (RTS) Att tala om finansiering och investering mitt under pågående finanskris beskrevs som en utmaning av Jan Lundin. RTS är en organisation som ägs och drivs av den kommersiella näringen. Turism är förflyttad konsumtion. Man åker någonstans och lämnar pengar efter sig, slog Jan Lundin fast. Turistnäringen består således av de företag som har turister som kunder. Många företagare ingår i näringen utan att ens veta om det. I dag omsätter rese- och turistnäringen i Sverige 236 miljarder. År 2020 ska omsättningen vara 500 miljarder. Ska målet nås måste alla som in går i näringen bli medvetna om sin roll. Jan Lundin formulerade tre uppgifter för sitt arbete: Se till så att det går att åka någonstans. Se till så att det finns anledning att åka dit. Se till att det finns bra entreprenörer där. Således: att verka för god transportinfrastruktur, lockande attraktioner och stimulans till entreprenör skap och företagande. Ökad sysselsättning är en positiv bieffekt snarare än ett självändamål för rese- och turist näringen. När den växer stimuleras sysselsättningen mer än i andra branscher och ökningen sker lokalt. För att ge företagare resurser att utveckla sina verksamheter bygger RTS upp ett in vesterings bolag. Bidrag i all ära, nyckeln till framgång är att locka investerare. De stora pengarna finns inte i de offentliga systemen, utan i näringslivet, menar Jan Lundin: Vi vill skapa självförsörjande bolag, minska bidrags beroendet och skapa ökad kon kurrens kraft. 16

17 Syftet är inte att satsa på nya idéer, utan att stimulera befintliga företag som vill växa. Jan Lundin beskriver turismen som nästa basnäring. Svenska paradgrenar som hållbar utveckling, omsorg om miljön och be va rande och har blivit konkurrens fördelar. Utsikterna att locka investerare har heller knappast försämrats av finanskrisen, menade Jan Lundin. Avkastningen är visser ligen låg, men riskerna bedöms som små: Turismen är ett säkert kort på finansmarknaden. Anders Persson, Krenova Det finns ingen marknad för kulturföretag! sa Anders Persson med en tillspetsad formulering i sitt anförande. Krenova utvecklar företag inom kultursektorn i Väster botten och Norrbotten och är ett strukturfondsprojekt som drivs av landstingen i respektive län. I det snabbt upp flammande intresset för kreativa näringar ville han utfärda några varningar: Bristfällig statistik är ett problem, begreppsförvirring ett annat. Det talas mycket om kulturentreprenörskap, men en bildkonstnär med en årsinkomst på kronor är ingen kreativ industri, sa Anders Persson. Krenova har valt att använda följande begrepp: Kulturföretagare: En utövande konstnär med registrerat företag Kulturentreprenör: En som säljer kultur utan att själv skapa. Kreativa näringar: En näring som förser konsumenten med expressiva värden som skönhet, harmoni, form, andlighet samt historiska, sociala, symboliska och autentiska värden. Krenovas egen kartläggning av den kreativa näringen i Umeå kommun omfattar företag. Av dessa finns 325 inom konst- och kulturbranschen. 296 av dessa har ingen anställd. Så ser den fantastiska kreativa näringen ut, den som har en omsättning dubbelt så stor som bilindustrin, sa Anders Persson. Hälften av de 325 företagen i Umeås konst- och kultur bransch omsätter mindre än tusen kronor, de är så kallade avdragsföretag. Bara 20 av företagen omsätter mer än en halv miljon. De system som finns inom företagsutveckling är inte an passade till den här branschen. Lan dets entreprenörsoch ny före tagscentra förstår inte problemen, menade Anders Persson: Hur ska bildkonstnärer kunna göra en treårsbudget? De går dit, sen gråter de en skvätt och lägger ner penseln. Att enbart tvinga ut kulturutövarna i företagande är misslyckat, menade Anders Persson. Upp- 17

Kreativa näringar. Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse

Kreativa näringar. Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse Kreativa näringar Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse Riksantikvarieämbetet Statens arkiv Statens kulturråd Tillväxtanalys Tillväxtverket VINNOVA 1 2 Riksantikvarieämbetet, Statens

Läs mer

Förslag till program för natur- och kulturturism

Förslag till program för natur- och kulturturism 1(47) Förslag till program för natur- och kulturturism Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i samarbete med Västra Götalandsregionen utarbetat detta förslag till program som ska lägga grunden för fortsatt

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Kulturarv och entreprenörskap

Kulturarv och entreprenörskap Kulturarv och entreprenörskap Dokumentation av konferens i Jönköping 10 11 maj 2007 Kulturarv och entreprenörskap Dokumentation av konferens i Jönköping 10 11 maj 2007 Redaktör: Per-Olof Remmare och Elina

Läs mer

KRUT. Kreativ utveckling DÅTID. NUTID. FRAMTID.

KRUT. Kreativ utveckling DÅTID. NUTID. FRAMTID. KRUT Kreativ utveckling DÅTID. NUTID. FRAMTID. Jag förstår inte varför folk är rädda för nya idéer. Jag är rädd för de gamla. JOHN CAGE KRUT Kreativ utveckling Producerad av: www.abebarod.se Text: Lars

Läs mer

om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga

om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga Tema Unga om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga Innehållsförteckning Rapporten 3. Inledning 4. Bakgrund 6. Landsbygdsprogrammet

Läs mer

Dokumentation av dialog om näringsliv och kultur i samverkan

Dokumentation av dialog om näringsliv och kultur i samverkan Dokumentation av dialog om näringsliv och kultur i samverkan Tisdag den 9 oktober 2007 Plats: Lunch, Rikskonserter, Nybrokajen 11. Därefter äger dialogen rum i Stallet, Stallgatan 7, Stockholm. Dialog

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURELLA OCH KREATIVA NÄRINGAR I JÖNKÖPINGS LÄN

STRATEGI FÖR KULTURELLA OCH KREATIVA NÄRINGAR I JÖNKÖPINGS LÄN Projektet har fått ekonomiskt stöd från Tillväxtverket STRATEGI FÖR KULTURELLA OCH KREATIVA NÄRINGAR I JÖNKÖPINGS LÄN CLAES BOMAN OCH PETER ENGLÉN SAMHÄLLSNYTTA AB 1(26) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING...

Läs mer

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Text Maria Evertsson. Foto Maria Evertsson, Stickan Kenne, Samer al Khalili, PhotoDisc, Svenska ESF-rådets bildarkiv Grafisk produktion Contactor

Läs mer

Exempel på samverkan kring lokal utveckling

Exempel på samverkan kring lokal utveckling Exempel på samverkan kring lokal utveckling Februari 2008 Förord Runt om i landet finns många lokala utvecklingsgrupper som arbetar för sina områdens utveckling. En viktig förutsättning för att deras arbete

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

Redesign låna och laga

Redesign låna och laga DESTINATION INSPIRATION, FAKTA OCH TIPS FRÅN UNGAS INNOVATIONS- KRAFT Redesign låna och laga Plaggiat har gått från idé till handling Knepen för att bli mer kreativ Metoderna för att få innovationskraft

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT Elisabeth Holm Monika Jönsson Region Dalarna 2013 INNEHÅLL Sammanfattning... 3 Mål... 3 Utmaningar.... 3 Delmål och aktiviteter... 4 1. Inledning... 6 2. Uppdrag

Läs mer

SÅ HÄR KAN VI STÄRKA KULTURDRIVEN EXPORT

SÅ HÄR KAN VI STÄRKA KULTURDRIVEN EXPORT SÅ HÄR KAN VI STÄRKA KULTURDRIVEN EXPORT Tjugo branschorganisationer, tre departement och nio myndigheter ger sin syn på internationalisering av kulturella och kreativa näringar. April 2014 HUR KAN VI

Läs mer

En konferens om ekonomisk bärkraft och kulturell utveckling, Göteborg den 27 28 mars 2001.

En konferens om ekonomisk bärkraft och kulturell utveckling, Göteborg den 27 28 mars 2001. EN KONFERENS OM EKONOMISK BÄRKRAFT OCH KULTURELL UTVECKLING En konferens om ekonomisk bärkraft och kulturell utveckling, Göteborg den 27 28 mars 2001. Arrangörer: Nätverkstan Kultur i Väst AB i samarbete

Läs mer

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar!

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar! December 2007 kap 1. Entreprenör - en som gör! En som gör! Så skapar vi världens bästa skola! Läs mer om entreprenörskap i skolan på www.uestockholm.se Sveriges framtid och konkurrenskraft är beroende

Läs mer

Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL. [Skriv text] 2

Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL. [Skriv text] 2 Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL [Skriv text] 2 Förord Såväl den privata som den offentliga arbetsmarknaden ställer allt högre krav på medarbetarnas kompetens. Arbetslivet har utvecklats

Läs mer

Kreativitet. & framtidstro. Marcus Eldh sidan 14. Svensk landsbygd. Möt entreprenören. Lillkorsträsk ett andra hem för Pirelli

Kreativitet. & framtidstro. Marcus Eldh sidan 14. Svensk landsbygd. Möt entreprenören. Lillkorsträsk ett andra hem för Pirelli Hela denna bilaga är en annons från Jordbruksverket Svensk landsbygd Kreativitet & framtidstro Möt entreprenören Marcus Eldh sidan 14 Lillkorsträsk ett andra hem för Pirelli Matlandet Sverige är fantastiskt

Läs mer

FREDRIK RAKAR OCH PONTUS TALLBERG (RED.) BEHÖVS REGIONER?

FREDRIK RAKAR OCH PONTUS TALLBERG (RED.) BEHÖVS REGIONER? 196 195 BEHÖVS REGIONER? 1 2 FREDRIK RAKAR OCH PONTUS TALLBERG (RED.) BEHÖVS REGIONER? 3 REGLAB Reglab är ett forum för lärande om regional utveckling. Här möts regioner, myndigheter, forskare och andra

Läs mer

Strategiskt kulturarvsprogram. Västernorrland. 2012 2015.

Strategiskt kulturarvsprogram. Västernorrland. 2012 2015. Strategiskt kulturarvsprogram för Västernorrland. 2012 2015. 1 2 Vik upp fliken och läs innehållsförteckningen. 3 Välkommen. 7 Vi är alla en del av kulturarvet. 12 1. En kulturarvsvision för Västernorrland.

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:1 två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN 1 EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

VAD GÖR EN ELDSJÄL? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR

VAD GÖR EN ELDSJÄL? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR VAD GÖR EN ELDSJÄL? En studie av landsbygdsutvecklingen inom Kalmar län och eldsjälarnas roll i det lokala utvecklingsarbetet Meddelande 2004:05 Rapporten är framtagen

Läs mer

Stöd & Stimulans. Nr 6. Entreprenörskap

Stöd & Stimulans. Nr 6. Entreprenörskap Stöd & Stimulans Nr 6 Entreprenörskap Artikelserien Skola och entreprenörskap från tidningen LÄRA Stockholm 2010 2011 Lära att lära Utgiven av utbildningsförvaltningen, Stockholms stad, 2011 Adress: Box

Läs mer

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DOKUMENTATION GÖTEBORG DE UNGAS SOMMARAKADEMI 2010 GULLSPÅNG PICCOLOKULTURUTVECKLARE 2010 MARIESTAD GRAFFITI MARIESTAD SKÖVDE KULTURLABB PÅ HJUL 2010 2 INTRO Detta är

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Nätverket för upplevelseindustrin. Hur använder vi FUNK?

Nätverket för upplevelseindustrin. Hur använder vi FUNK? Nätverket för upplevelseindustrin Nybyggarna Hur använder vi FUNK? Vi bygger nytt. Och det säljer. 2 Inledning Inledning 3 400 miljarder kronor. Att skapa nytt är vad vi kan. Som tur är säljer det. Under

Läs mer

DEN OFRIVILLIGE TURISTFÖRETAGAREN - OM SAMISK UPPLEVELSETURISM I SVERIGE. Av Margareta Ivarsson e-post: mi@margaretaivarsson.se

DEN OFRIVILLIGE TURISTFÖRETAGAREN - OM SAMISK UPPLEVELSETURISM I SVERIGE. Av Margareta Ivarsson e-post: mi@margaretaivarsson.se DEN OFRIVILLIGE TURISTFÖRETAGAREN - OM SAMISK UPPLEVELSETURISM I SVERIGE Av Margareta Ivarsson e-post: mi@margaretaivarsson.se Jokkmokks marknad. Foto: Margareta Ivarsson Kurs: Nordkalotten Samiska Kulturperspektiv,

Läs mer