1) Sammanfattning samt Abstract 2) Slutrapport Vindfyr ) Huvudbok 4) Avstämningsunderlag 5) Bilaga 1 Vinfyrs konferens november

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1) Sammanfattning samt Abstract 2) Slutrapport Vindfyr 33501-1 3) Huvudbok 4) Avstämningsunderlag 5) Bilaga 1 Vinfyrs konferens 15-16 november"

Transkript

1 SLUTRAPPORT Vindfyr Energimyndigheten Dnr och projektnr ) Sammanfattning samt Abstract 2) Slutrapport Vindfyr ) Huvudbok 4) Avstämningsunderlag 5) Bilaga 1 Vinfyrs konferens november 1

2 Sammanfattning Projektets syfte - att lyfta kunnandet kring vindkraft och samtidigt fånga upp kommuners frågor kring vindkraft och bistå dem. Det har genom kontinuerlig kontakt med Vindfyrs målgrupp bidragit till en positiv dialog kring Norrländsk vindkraft. Primär målgrupp för Vindfyr är kommunala tjänstemän samt kommunpolitiker. Sekundär målgrupp är statliga myndigheter, projektörer och övriga branchaktörer. Vindkraftcentra i respektive region står för den lokala förankringen, vilket genom samverkan medför en stark position för Vindfyr och Norrland som vindkraftregion. Abstract The Vindfyr project has delivered its project goals. The Vindfyr objective - to contribute to a sustainable establishment and exploration of wind power in northern Sweden, Vindfyrs target audience is located at the 54 northern municipals. Which gives a good geographical representation within a high growth area. The Vindfyr symposium, november 2011, held as a project summary, contributed to a positive dialog among the autorities and ngo s involved in the process of sustainable wind power. The project members has continued the co-operation and received further funds. For a renewed project during Projectnumber: ,

3 Slutrapport Vindfyr Slutrapporten har delats upp i tre avsnitt som behandlar 1. Bakgrund, förutsättningar och framtid 2. Mål och genomförande 3. Slutsatser och rekommendationer 1. Bakgrund, förutsättningar och framtid Energimyndigheten har på uppdrag av regeringen skapat ett nationellt nätverk för vindbruk. Nätverkets syfte är att sprida kunskap om naturresursen vind, samt säkerställa tillgången till information för att underlätta utbyggnaden av vindkraft. Det för att understödja regionala initiativ av nationell betydelse. Energimyndigheten har ansvaret att se till helhetsbilden av verksamheterna inom nätverket i relation till myndighetens övriga satsningar. Energimyndigheten är navet i nätverket och myndighetens uppgift är bland annat att fatta beslut om vilka aktiviteter som ska tilldelas resurser. Inom nätverket genomförs ett flertal aktiviteter. Med aktiviteter avses konkreta verksamheter som ingår i nätverket. Det kan vara helt fristående men det finns klara fördelar om dessa är förankrade i en eller flera noder, Det för att förenkla kommunikation, samordning och förankring av resultat. Representanter för lokala vindkraftcentra i Norrland träffades på ett möte i Nätverket för vindbruk och lade tillsammans grunden för den samverkan som projekt Vindfyr står för. 2. Mål och genomförande Föreliggande slutrapport belyser, särskilt de frågeställningar som tas upp under beslutsbrevets mål, skäl för beslut och genomförande. Mål: Syftet med projektet är att lyfta kunnandet kring vindkraft i de 54 norrländska kommunerna och samtidigt fånga upp kommunens frågor kring vindkraft och bistå dem. I projektet har samtliga måldelar uppfyllts. - Kartlägga status på samtliga parker i Norrland Vindfyr har isolerat ett antal faktorer som kvarstår för att en aktuell status ska kunna visas vid varje givet tillfälle. 3

4 - Elnätsfrågor har ägnats särskild uppmärksamhet och samverkan med projektet WindEL har skett. Ett delresultat redovisas i och med WindELs slutrapport. Vindfyr har kartlagt intressenter och delproblem vilka kommer arbetas igenom ytterligare under Kontakt med kommuner och länsstyrelser Vindfyr har haft kontakt med de 54 norrländska kommunerna och 4 länsstyrelser. Fördjupad kontakt har skett med kommuner med direkta frågeställningar samt de med konkretiserat behov. - Symposium Projektet avrundades på ett mycket positivt sätt, det med ett symposium. Symposiet genomfördes den november 2011, Mer om konferensen i bilaga 1. - Löpande redovisning och kontakt har skett med nätverket för vindbruk. Såväl kostnads- som verksamhetsmässigt har projektet löpt enligt plan. Samfinansiärerna har bidragit med tid motsvarande deras åtagande. En summarisk beskrivning av de viktigaste händelserna under projektet beskrivs under punkten genomförande. Ett fortsättningsprojekt för Vindfyr beviljades stöd , det för fortsatt arbete under Skäl för beslut: För varje beslutskrav nedan redovisas de primära resultat som bidrar till kravuppfyllandet: Projektet har en bred förankring i Norrlandslänen och innefattar aspekter på vindkraftutbyggnad som är av nationellt intresse. Det gäller kunskapsspridning till kommunerna, vindkraft i kallt klimat, rennäring, elnätsfrågor samt arbetsmarknad och industri. Bakom ansökan står förutom Piteå Kommun även Vindkraftcentrum i Söderhamn samt andra projekt i Norrland inom Nätverket för vindbruk. Det är Energimyndighetens bedömning att projektet är en lämplig aktivitet inom nätverket för vindbruk. Projektet uppfyller sex av sju krav i det gällande regleringsbrevet för stöd, som beviljas inom nätverket för vindbruk. Kravet för att kunna stödja ett projekt är att minst ett av kraven ska vara uppfyllt. Energimyndigheten har gjort bedömningen att projektet uppfyller följande krav: - Medverka till att bygga upp kunskap och utveckla, kvalitetssäkra och underhålla de informationsslag som respektive part förfogar över och som kan ha relevans för en fortsatt satsning på vindbruk. 4

5 Vindfyr har fått befintliga vindkraftcentras tydliga uppdrag att arbeta för erfarenhetsutbyte mellan de norrländska kommunerna. Samt att ytterligare fokusera arbetet för fördjupat erfarenhetsutbyte kring lokalt ägd vindkraft, acceptansfrågor, el-nätsutbyggnad, tillståndsfrågor, räddningsinsatser samt lokal nytta. Ett fortsättningsprojekt har av Energimyndigheten beviljats stöd för detta. - Förmedla ökad kunskap om vindbrukets regionala egenskaper i syfte att uppnå en ökad utbyggnad av vindkraftsanläggningar och en ökad acceptans. I projektet anställdes en projektledare på halvtid med syfte att verka för en ökad samverkan och erfarenhetsutbyte i de 54 norrländska kommunerna. Via besök och informationsmöten har resultat spridits över regionens olika delar. Nya frågeställningar och en mer preciserad dialog kring lokal förankring har tagit form. Acceptansen har ökat för vissa vindkraftparker medan acceptansen för andra har minskat. En tydlig tendens är att den tidigare enkla debatten för- och emot vindkraft istället nu mer och mer övergått till att omfattas av diskussioner avseende; Samplanering, istället för reduktionsplanering Rutiner för samråd Beredskap inom räddningstjänst Kompensationsåtgärder för att olika skyddsvärda arter skall kunna samexistera med vindkraftparker, Tillgänglig forskning som behandlar problematiken kring bland annat; ljud, risk för iskast samt kumulativa effekter av att vindkraft etableras över stora sammanhängande ytor. Kontentan är att parker där det finns en öppenhet kring information och ett kvalificerat samrådsförfarande, har fått en ökad acceptans särskilt inom den kommunala sektorn. - Bidra till förbättrade förutsättningar för utbyggnad av en lokalt förankrad, förnybar och långsiktigt hållbar elproduktion från vind, här också benämnt vindbruk. Projektet har bidragit till en förnyad dialog mellan parterna rennäring, myndigheter och projektörer. Det genom symposiet med inriktning på 5

6 detta. Projektet har även belyst goda exempel som resulterad i en högre kunskap. - Medverka till en förbättrad samverkan med andra intressen på regional och lokal nivå Projektledaren har till projektet knutit ett flertal samverkansparter som verkar för en energiomställning och ett hållbart nyttjande av jordens resurser. Vindfyr planerar för ett antal gemensamma aktiviteter med samverkansparterna under Medverka till utveckling regional och lokalt på landsbygden och därigenom kunna ge nya arbetstillfällen och öppna nya möjligheter för förstärkt lokalt entreprenörskap och företagande Projektet har genom att belysa möjligheten för kommuner och lokala företag vid vindkraftutbyggnadens olika projektfaser, bidragit till en ökad dialog kring vindkraftens lokala nytta. - Understödja och komplettera Energimyndighetens arbete på vindkraftområdet Genom att Vindfyr deltagit i Energimyndighetens Nätverk för vindbruk och även haft möjlighet att kalla samman regionala och lokala aktörer så har projektet aktivt understött Energimyndighetens arbete på vindkraftområdet. Projektet har genomfört aktiviteter för att samordna frågeställningar och dialog avseende vindkraft i de 54 norrlandskommunerna, det har ytterligare bidragit till att det förs en kvalificerad och saklig dialog runt olika vindkraftsfrågor i hela norrlandsområdet. Projektet har påverkan på miljökvalitetsmålen begränsad klimatpåverkan, frisk luft, bara naturlig försurning och ingen övergödning. Mot denna bakgrund beslutade Energimyndigheten att bevilja stöd till projektet. 6

7 Genomförande: En projektledare har anställts på halvtid under 12 månader. Kunskapen från projektet har spridits genom nätverkets hemsida samt genom nyhetsbrev. Kartläggningen av parkerna rapporteras till den kommande nationella databasen för vindkraft. Kunskap har spridits vid studiebesök vid aktuella parker samt en omfattande personlig dialog med företrädare för företag och kommuner i Norrland, rörande såväl existerande som kommande vindkraftparker. Till projektet har en expertpool knutits i form av ambassadörer. Dessa täcker de kunskapsområden som efterfrågats inom Vindfyr. Genom dialog mellan kommuner som arbetar med samma frågeställningar men som inte ligger i samma län, kan stora samordningsvinster göras. Forskning som pågår i samband med de parker som byggs har redovisats när berörda parter så önskat. De särskilda villkor som ställts för projektet Vindfyr Norrland har genomförts både vad gäller att bistå projektet Nationell databas för planerade och befintliga vindkraftverk, samt att ha dokumenterad samverkan med övriga projekt inom Nätverket för vindbruk som rör Norrland. Rennäring Samverkan med Svensk vindenergi, Mattias Wondolleck samt Svenska Samernas Riksförbund, Björn Linder. I samverkan genomfördes en riktad konferens där 13 samebyar samt branschrepresentanter och myndighetspersoner möttes för dialog. Projektet Vindbruk västerbottens län Projektet Vindfyr blev tillfrågat att överta stafettpinnen ifrån projektet Vindbruk västerbottens län som avslutas med konferens 25 augusti Kontakt med nätveket hålls för att stimulera fortsatt samverkan. WindEL - syftar till att ena projektörer och elnätsägare i Västerbottens län i hur elnätet i länet ska utformas för att täcka vindkraftsexploatörernas behov. Samverkan emellan Vindfyr och WindEL sker genom att delresultaten från WindELs arbete förmedlas till övriga län via Vindfyr. Räddningsövning i Söderhamn Vindfyr deltog i ledningsbåten som observatör och med syfte att inhämta kunskap att förmedla vidare till sin målgrupp. Ett konkret utfall är att Vindfyr förmedlat kontakt mellan ansvarig för räddningstjänst i 7

8 inlandskommun och Söderhamns vindkraftcentrum för fortsatt dialog om räddningsavtal. En referensgrupp har börjat ta form för planering av räddningsövning i skoglig- samt fjällnära miljö. Övrigt deltagande på konferenser och seminarier. Vindfyr har varit representerat vid årets viktiga möten och samverkansträffar. Några exempel på dessa är; Winter Wind 2011, Vindkraftdialogen, Energisamverkan, Kvarkenvind, Koler byaförening, Hållbara norrbotten, Nationella vind, Kraftsamling med flera. Kontakt med de 54 kommunerna har skett under året dels via besök och dels via ovan nämnda konferenser och per telefon. Resultatet pekar hittils på att kommunkontakt är efterfrågad och att områden som är efterfrågat att fokusera ytterligare på är bland flera Kommunalt ägd vindkraft, elnät, tillstångsfrågor, räddningsövning, rennäring samt lokal nytta. 3. Slutsatser och rekommendationer Det viktigaste resultatet av satsningen är kunskaperna om vilka vinster en katalyserad och organiserad samverkan ger. Satsningen visar också att Vindfyr kan fungera som ett regionalt och nationellt stödjande kunskapscentrum för vindbruk i ett längre perspektiv. Nedan sammanfattas några erfarenheter: Samverkan kring räddningsövning både i skoglig- och fjällnära miljö är ett insatsområde. En övergripande satsning bör göras för att positionera vindkraftbranschen som den uthålliga, miljöriktiga och långsiktigt konkurrenskraftiga bransch som den har möjlighet att vara. Det kräver dock en säkerhetskultur och tänk kring arbetsmiljö som maximerar hållbarhet och minimerar arbetsplatsolyckor, haverier och skador. El-nätsutbyggnaden står för taktpinnen i den Norrländska utbyggnaden och är avgörande för flertalet av de planerade parkernas förutsättning att förverkligas. En övergripande långsiktig politisk viljeyttring påverkar utbyggnadstakten. Det sätter i sin tur spelreglerna för i vilken utsträckning vindkraften ska vara del av omställningen till en hållbar elproduktion. För att vindkraften ska vara lokalt förankrad krävs utöver lokalt ägande och affärsmässig andel av etablerings- och driftfas även en långsiktig integrering av vindkraften i samhället. Det krävs en aktiv arbetsmarknad 8

9 som är konkurrernskraftig. Det i sin tur bidrar till att vi övergår ifrån att främst vara en beställande funktion till att integreras i vindkraftbranschen. Det vill säga uppbyggnaden av en bransch lik skogs- och gruvnäringen. Det finns ett uttalat behov av att utbyta objektiv information och slutsatser kring de erfarenheter som de olika vindkraftparkerna i Norrland genererar. Vindfyrs samverkansmodell visar på att det finns möjligheter för uppbyggnaden av framtida resurser inom det bredare området omställning till förnybar energi, som i sin tur förstärker Sveriges förutsättningar att spela en ledande roll inom EU. 9

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Innehåll Bakgrund och syfte... 1 Mål och delmål... 4 Genomförande av projektet... 4 Projektorganisation...

Läs mer

Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark

Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark 1 Tidslinje Havsnäs vindkraftspark 2001 arbetstillfällen Hundratals företags involvering, åtagande

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

Halvtidsutvärdering av Program för byggnader med mycket LÅG energianvändning - LÅGAN

Halvtidsutvärdering av Program för byggnader med mycket LÅG energianvändning - LÅGAN 2013-01-24 Halvtidsutvärdering av Program för byggnader med mycket LÅG energianvändning - LÅGAN Mid-term evaluation of a programme for building having very low energy use Tommy Jansson, Miriam Terrell

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER E AND E G BYG J A N D ET E R FÖ F R Ä M KSAMH OCH OMSVER UNG D INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2008:8 Ungdomsstyrelsens slutrapport Insatser för unga i riskmiljöer förebyggande

Läs mer

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund Datum 2011-02-28 Dnr 301-3954-2010 Samverkansmyndigheter och organisationer Svar från: Energimyndigheten Boverket Skogsstyrelsen Länsstyrelserna Naturvårdsverket Jordbruksverket Västra Götalandsregionen

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn n v tor la o de nsm En tio a ov n in FLER INNOVATIONER HELT ENKELT - EN DEL AV INNOVATIONSMOTORN Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn Slututvärdering Regionförbundet Sörmland levererar

Läs mer

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Companion Mitt i samverkan med Coompanion Dalarna, Coompanion Gävleborg och Värmlandskooperativen SLUTRAPPORT ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Följ projektets verksamhet på:

Läs mer

Bättre måltider. i äldreomsorgen

Bättre måltider. i äldreomsorgen Rapport 27-2014 Bättre måltider Bättre måltider i äldreomsorgen - vad i äldreomsorgen har gjorts och vad behöver göras - vad har gjorts och vad behöver göras Slutrapport för regeringsuppdraget att inventera

Läs mer

Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät,

Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät, Rapportnummer PTS-ER-2015:18 Datum 2015-04-27 Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät, N2014/1722/ITP Rapportnummer PTS-ER-2015:18 Diarienummer 14-4576

Läs mer

Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet

Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet samhällsskydd och beredskap 1 (16) ROS-SSV SKYDD AV SAMHÄLLSVIKTIG VERKSAMHET Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet Ett delprojekt inom ramen för genomförande av

Läs mer

Omvärldsbevakning vad, var och för vem?

Omvärldsbevakning vad, var och för vem? 2006:11 Omvärldsbevakning vad, var och för vem? En utvärdering av Institutet för tillväxtpolitiska studiers utlandsbaserade verksamhet MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/56-5 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Kreativa näringar. Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse

Kreativa näringar. Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse Kreativa näringar Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse Riksantikvarieämbetet Statens arkiv Statens kulturråd Tillväxtanalys Tillväxtverket VINNOVA 1 2 Riksantikvarieämbetet, Statens

Läs mer

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet Hjärnkoll våren 2015 Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning Myndigheten för delaktighet Myndigheten för delaktighet, 2015 Titel: Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning.

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga 1 (20) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Ungas etablering... 4 3 Stöd till

Läs mer

Vård-SFI. Lära och utvecklas tillsammans. PROJEKTPLAN Norra Mellansverige. PROJEKTÄGARE Söderhamns kommun, CFL. SFI Vård och omsorg

Vård-SFI. Lära och utvecklas tillsammans. PROJEKTPLAN Norra Mellansverige. PROJEKTÄGARE Söderhamns kommun, CFL. SFI Vård och omsorg Vård-SFI PROJEKTPLAN Norra Mellansverige PROJEKTÄGARE Söderhamns kommun, CFL Lära och utvecklas tillsammans SFI Vård och omsorg Förberedande program för Omvårdnadsprogrammet Projektplan för Vård-Sfi Projektplan

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år?

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Slutrapport för regeringsuppdraget att utarbeta en vägledning för att främja ett aktivt och hälsosamt åldrande samt

Läs mer

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket juni 2008 Titel: Bättre förutsättningar

Läs mer

Hur går det med finansieringen?

Hur går det med finansieringen? Hur går det med finansieringen? Denna rapport är framtagen på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi och handlar om finansiering av företag inom social ekonomi och arbetsintegrerande

Läs mer

Innovationssystemet i Västra Götaland

Innovationssystemet i Västra Götaland RAPPORT TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2008:02 Innovationssystemet i Västra Götaland En analys av utbud och efterfrågan Innehåll FÖRORD... 3 SAMMANFATTNING... 4 1 INLEDNING... 7 UPPDRAGET... 7 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer