SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (16) Barn- och utbildningsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-17 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden"

Transkript

1 (16) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 17 juni 2010, kl 08:30-12:30. Beslutande Åke Ahl (M), ordförande Helene Axell (C), ersättare för Elisabeth Berglund (C) Karl-Gunnar Landar (C) Ann-Christine Geholm (C) Håkan Englund (S) Åsa Arvidsson (S) Ulf Lindberg (S) Övriga närvarande Solveig Landar, barn- och utbildnchef Britt Norman, sekreterare Jennie Forsblom (KD) Ylva Ivarsson (S) Emma Johansson (S) Monica Hedström, Lärarförbundet Magnus Haraldsson, ekonom, 46 Tomas Larsson, kvalitetsutv, Christer Stenberg, rektor, 52 Utses att justera Ulf Lindberg Justeringens Barn- och utbildningskontoret, måndagen den 21 juni plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer Britt Norman Ordförande Justerande Åke Ahl Ulf Lindberg

2 (16) ANSLAG PÅ KOMMUNENS OFFICIELLA ANSLAGSTAVLA har haft sammanträde den 17 juni Protokollet har justerats d v s godkänts. Protokollet finns på barn- och utbildningskontoret och på kommunens webbplats Överklagande Anslaget sätts upp på anslagstavlan den 22 juni 2010 och tas ned den 14 juli Under den tiden har du möjlighet att klaga på besluten. Hur man överklagar, se särskild information på anslagstavlan och på kommunens webbplats Behöver du hjälp, kontakta sekreteraren i nämnden. Receptionen kan hjälpa dig att få kontakt med rätt person.

3 (16) BUN 45 Godkännande av dagordning Beslut Nämnden godkänner dagordningen. Beslutsunderlag Kallelse med föredragningslista,

4 (16) BUN 46 Dnr Budgetuppföljning maj 2010 Magnus Haraldsson går igenom budgetuppföljningen för maj 2010 och kommenterar avvikelser. Nämnden tackar för informationen. Handlingar Budgetuppföljning maj, daterad

5 (16) BUN 47 Kvalitetsarbetet Tomas Larsson redovisar statistik från rapporten Öppna jämförelser 2009, som framställts av Sveriges Kommuner och Landsting. Därefter redovisar han betyg och måluppfyllelse för år 9. Betygsresultaten vårterminen 2010 visar att meritvärdet ligger på 197, vilket är fyra enheter under värdet för 2009 (203). Andelen behöriga att söka till gymnasiet ligger på 83% jämfört med 2009 (86%). Andelen elever i år 9 som fått godkänt i kärnämnena svenska, engelska och matematik är 98%, 92% respektive 84%. När det gäller måluppfyllelsen från nationella proven i år 5 är andelen godkända i svenska 89%, engelska 92% och matematik 94%. Skillnaden mellan flickor och pojkars betyg är fortfarande stor och vi ligger sämre till än riket. Den låga måluppfyllelsen och problemet med betygsskillnaden mellan flickor och pojkar måste tas upp och diskuteras i skolornas arbetslag snarast i samband med höstterminsstarten. Några av nämndens ledamöter har under våren varit på verksamhetsbesök i skolor och förskolor. De redovisar sina erfarenheter.

6 (16) BUN 48 Dnr Rapport från tillsynsbesök Fria förskolan Framtiden Tomas Larsson och Anna Norén har under maj gjort tillsynsbesök hos Fria förskolan Framtidens olika avdelningar som finns utspridda på tre ställen i kommunen. Syftet med tillsynen är att säkerställa att kraven i 2a kap 3 skollagen efterlevs och att de arbetar efter läroplanen för förskolan. Innan tillsynen har de fått fylla i ett formulär med uppgifter om barngrupper, ekonomi, köregler, personal, föräldramedverkan, kvalitetsarbete och arbetsmiljö. Formuläret används som diskussionsunderlag vid tillsyn. Tomas Larsson går igenom innehållet i den tillsynsrapport som skrivits. Resultatet är positivt och det finns endast två utvecklingsområden som gäller utemiljön. Nämnden tackar för redovisningen.

7 (16) BUN 49 Dnr Styrkort 2011 Beslut Nämnden beslutar att en arbetsgrupp, som består av presidiet och ytterligare två ledamöter bildas. Gruppen får i uppdrag att tillsammans med Tomas Larsson arbeta med att ta fram ett förslag till styrkort 2011, som kan beslutas på nämndens möte i augusti. Bakgrund Enligt anvisningar, som ekonomiavdelningen skickat ut för arbete med budget och verksamhetsplan , ska nämnden senast den 9 september lämna ett styrkort för Styrkortet ska vara baserat på det koncernövergripande styrkortet. Beslutsunderlag Anvisningar för arbete med budget och verksamhetsplan Kf 9/10, , Koncernövergripande styrkort för 2011.

8 (16) BUN 50 Dnr En renare och attraktivare kommun motion för yttrande Beslut ställer sig positiv till förslaget att skolorna i ett pedagogiskt syfte engageras i arbetet med en renare och attraktivare kommun. Bakgrund Lena Woxberg och Marlene Johansson (S) föreslår i en motion till kommunfullmäktige att föreningar och skolklasser engageras i arbetet med en renare och attraktivare kommun samt att kommunfullmäktige beviljar stimulansbidrag för detta. har ombetts lämna synpunkter på motionen. Beslutsunderlag Motion En renare och attraktivare kommun, daterad SKICKAS TILL För kännedom: Kommunfullmäktige

9 (16) BUN 51 Dnr Ansökan om delvis hemundervisning Beslut beslutar att avslå ansökan om delvis hemundervisning under läsåret 2010/2011 med hänvisning till att skolplikten och elevers rätt till likvärdig utbildning är stark i skolans lagstiftning samt tolkningen att delvis hemundervisning/distansstudier inte är ett alternativ till fullgörande av skolplikten på annat sätt. Bakgrund En elev, folkbokförd i Ovanåkers kommun, har sedan skolstarten gått på friskolan Eden i Bollnäs. Inför höstterminen 2010 har föräldrarna tankar om att eleven ska börja år 5 i Voxnabruks skola. I samband med det ansöker de om att eleven, under läsåret 2010/2011, ska få fullgöra en del av sin skolplikt via distansstudier/hemundervisning. Det har eleven gjort år 1, 2 och 4 på friskolan Eden. Ingen ansökan om hemundervisning har tidigare lämnats in till hemkommunen. Enligt skollagen 10 kap 4 ska ett skolpliktigt barn medges att fullgöra skolplikten på annat sätt än som anges i skollagen, om det framstår som ett fullgott alternativ till den utbildning som annars står barnet till buds enligt lagens föreskrifter. Behov av insyn i verksamheten ska kunna tillgodoses. I skollagen finns ingen formulering om att delvis fullgöra skolplikten på annat sätt. Kontakter har tagits med Skolverket och Skolinspektionen angående skrivningen i 10 kap 4. De myndigheterna gör tolkningen att lagstiftaren menar fullgör på annat sätt, inte delvis på annat sätt. Antingen fullgörs skolplikten, alla ämnen hela tiden, enligt skollagens gällande regler eller så fullgörs den som ett fullgott alternativ på annat sätt. I förarbeten till skollagen kan omständigheter som nämns till att bevilja enskild undervisning i hemmet vara t.ex. boende i glesbygd med långa resor, behov av särskild vård eller särskild sysselsättning under en tid. Om speciella yttre omständigheter finns kan hemundervisning, i enstaka fall, för en begränsad tid och då främst i de lägre årskurserna, tänkas vara en godtagbar ersättning för skolgången. forts SKICKA TILL För kännedom: Brad och Ulrika Freeman, Brittmarie Byström, Friskolan Eden

10 (16) BUN 51, forts Villkoren för att få fullgöra skolplikten på annat sätt föreslås i regeringens proposition 2009/10:165, Den nya skollagen, att ytterligare skärpas. Det ska finnas synnerliga skäl för att medgivande ska lämnas. I skälen för regeringens förslag i propositionen finns även skrivningar att regeringen bedömer att den föreslagna ändringen inte kan anses stå i strid med Sveriges internationella förpliktelser. Eftersom ändringen är en skärpning av villkoren förutsätts att nuvarande lag inte heller kan anses göra det. Alla barns rätt till skolgång och en likvärdig utbildning är en av grundstenarna i det svenska utbildningssystemet. Verksamhet som ersätter ordinarie skolgång måste, för den tid ett medgivande kan avse, framstå som ett fullgott alternativ till den reguljära undervisningen och utgå från elevens behov. Alternativet måste bedömas också ur skolans möjlighet att ha insyn och ta fullt ansvar för att eleven når målen och får det hon behöver ämnesmässigt och socialt. Rektor för Voxnabruks skola uppger att hon och skolans lärare ser svårigheter att planera och leda elevens undervisning och ta fullt ansvar för att eleven når alla mål om skolpliktens fullgörande delas upp enligt föräldrarnas önskemål i ansökan. I läro- och kursplanernas mål finns många delar som beskriver utveckling av förmåga att samarbeta, delta aktivt i samtal, uttrycka egna tankar, uppfatta andras åsikter, argumentera för sitt tänkande, utveckla förmåga att se konsekvenser av sina och andras ställningstaganden och handlingar. Dessa mål är exempel som bygger på att eleven finns i skolans sociala sammanhang. Det krävs mycket av läraren/skolan att se till att elevens behov av det sammanhanget i flera olika ämnen styrs till några speciella dagar i veckan. Undervisning är också situationsanpassat. Planering finns men delar av dagsaktuella diskussioner och förutsättningar styr också arbetspassens innehåll. Beslutsunderlag Ansökan från föräldrar om delvis distansstudier/hemundervisning, daterad Tjänstemannayttrande, , Solveig Landar.

11 (16) BUN 52 Dnr Investeringsbehov ökad förtätning av elevdatorer Beslut ställer sig bakom den skrivning som förvaltningen, via IKT-samordnaren, skickat till kommunstyrelsen den 20 maj 2010, inför mötet med kommunfullmäktige. Bakgrund Kommunstyrelsen har i beslut den 6 maj 2010, 63, bl.a. lämnat följande uppdrag: ombedes att inför kommunfullmäktiges behandling av investeringsbudgeten inkomma med en beskrivning av vad som uppnås med projektet utökad förtätning av elevdatorer. Barn- och utbildningsförvaltningen har den 20 maj 2010, via IKTsamordnare Christer Stenberg, lämnat skriftliga kompletterande uppgifter om projektet ökad förtätning elevdatorer. Vid dagens möte redogör Christer Stenberg för innehållet och det investeringsbehov av datorer som finns inom förvaltningen den närmaste framtiden. Beslutsunderlag Ks 63/10, , Investeringsplan för Kompletterande uppgifter om projektet ökad förtätning elevdatorer, , barn- och utbildningsförvaltningen. Kf 37/10, , Investeringsplan för SKICKAS TILL För kännedom: Kommunstyrelsen

12 (16) BUN 53 Dnr Yttrande över ansökan från Mittgymnasiet Ekonomisk förening om rätt till bidrag och statlig tillsyn för en fristående gymnasieskola, Faxegymnasiet, i Söderhamns kommun (Dnr :2170) Beslut föreslår att Skolinspektionen avstyrker ansökan utifrån följande yttrande: Mittgymnasiet Ekonomisk förening har inkommit med en ansökan till Skolinspektionen om rätt till bidrag och statlig tillsyn för en fristående gymnasieskola, Faxegymnasiet, i Söderhamns kommun. Ansökan avser naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet. Skulle deras ansökan godkännas innebär det en mycket kraftig utökning av nuvarande utbildningsvolym i Söderhamn samt i det samverkansområde Ovanåkers kommun hör till. Enligt skollagen 9 kap. 8 ska en fristående gymnasieskola inte förklaras ha rätt till bidrag från det offentliga, om skolans verksamhet medför påtagliga negativa följder för skolväsendet i den kommun där skolan är belägen, eller i närliggande kommuner. Föreliggande ansökan innebär en kraftig utökning av nuvarande utbildningsvolym inom gymnasieskolan i Söderhamn och inom samverkansområdet. I Söderhamns kommun erbjuds motsvarande nationella program och inriktningar. Antalet sökanden har under de senaste åren varit färre än antalet utbildningsplatser. Demografiska förändringar i Söderhamns kommun och inom samverkansområdet innebär att antalet elever minskar med ca en tredjedel de närmaste åren. Ett minskat elevunderlag samtidigt som det sker en forts SKICKAS TILL För kännedom: Skolinspektionen, gymnasierektor Christer Andersson

13 (16) BUN 53, forts överetablering av utbildningsplatser medför stora risker för nedläggning av befintliga program och dess inriktningar vid Staffangymnasiet och inom samverkansområdet. Det tidigare i år certifierade Teknikcolleges framtid riskeras. I Söderhamns kommun och i samverkansområde Hälsingland anordnas motsvarande nationella program och inriktningar. Det råder i dag svårigheter att fylla de elevplatser som finns inom de ansökta programmen, i såväl Söderhamns kommun som inom samverkansområdet. Antalet elever i Söderhamns gymnasieskola är idag 966. Under perioden beräknas antalet elever minska med 300. För hela samverkansområdet är minskningen ca 1850 elever, vilket motsvarar ca 35% av totala antalet elever jämfört med i dag. Gymnasieskolan står inför stora förändringar. Läsåret 2011/12 reformeras programstrukturen och innehållet i gymnasieskolan. Planeringen som sker inom kommunen och inom samverkansområdet syftar till att kunna erbjuda ett rikligt och varierat programutbud för eleverna i Söderhamn. En viktig förutsättning i denna planering är att elever måste samläsa gymnasiegemensamma ämnen i mycket högre utsträckning än idag. Vid en eventuell nyetablering av samma gymnasieprogram som redan finns så äventyras dessa samläsningsmöjligheter. Konsekvensen av detta är att teknik- och naturvetenskapsprogrammens framtid riskeras. Dessutom innebär en nyetablering att möjligheterna att erbjuda fler inriktningar även inom andra högskoleförberedande program minskar. En eventuell nedläggning av teknikprogrammet och det naturvetenskapliga programmet skulle innebära påtagliga ekonomiska konsekvenser för Söderhamns kommun såväl kortsiktigt som långsiktigt. En eventuell nedläggning skulle också kunna hota andra program och inriktningsutbud inom samverkansområdet. Under mars månad certifierades Teknikcollege Hälsingland. Teknikprogrammet i Söderhamn kommer inom Teknikcollege att erbjuda samma innehåll som ansökt utbildning. Det föreligger därför en risk att Teknikcollege äventyras. forts

14 (16) BUN 53, forts Samverkansavtal Ovanåkers kommun har sedan en längre tid ett samverkansavtal med samtliga kommuner i Hälsingland. Samverkansavtalet reglerar planeringen av utbudet av program och inriktningar samt de ekonomiska spelreglerna mellan kommunerna. Teknikcollege Ett led i ovanstående fördjupade samverkan är framväxten av Teknikcollege Hälsingland. Inom Teknikcollege deltar industri- och teknikprogrammen i samverkansområdet med motsvarande innehåll som ska erbjudas inom Faxegymnasiet. Teknikcollege Hälsingland certifierades under mars månad. De första lokala certifieringarna omfattar Hudiksvall och Ljusdal. Ovanåker/Bollnäs och Söderhamn beräknas bli certifierade under sommaren Ovanstående visade effekter kommer att i mycket hög grad negativt påverka gymnasieskolan i Ovanåkers kommun och dess kommande elever, Söderhamns kommun samt övriga kommuner som tillhör samverkansområdet. Bakgrund Mittgymnasiet Ekonomisk förening har hos Skolinspektionen ansökt om rätt till bidrag och statlig tillsyn för Faxegymnasiet i Söderhamns kommun. Ansökan avser naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet. Totalt omfattar ansökan 150 utbildningsplatser vid full utbyggnad år Ovanåkers kommun har beretts tillfälle att yttra sig i ärendet. Kommunens remissvar i form av kopia på justerat protokoll från beslutande organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 22 juni Beslutsunderlag Tjänstemannayttrande , gymnasierektor Christer Andersson

15 (16) BUN 54 Information från Folkhälsorådet/Brottsförebyggande rådet Åke Ahl och Håkan Englund informerar från möte med Folkhälsorådet den 3 juni BUN 55 Redovisning av delegeringsbeslut Beslut Nämnden godkänner redovisning av delegeringsbeslut, daterad Bakgrund har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegeringsordning. Dessa beslut ska anmälas/redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering. Beslutsunderlag Sammanställning av delegeringsbeslut över anställningar, ansökan till gymnasieskolan och entlediganden, daterad BUN 56 Meddelanden 1 Protokoll Samverkansgruppen (i pärm vid sammanträdet). 2 Kf 34/10, , Revisionsberättelse och ansvarsfrihet 2009 (i pärm vid sammanträdet). 3 Kf 37/10, , Investeringsplan för Ovanåkers kommun (i pärm vid sammanträdet).

16 (16) BUN 57 Kurser och konferenser Inget finns att redovisa. BUN 58 Barn- och utbildningschefen informerar Barn- och utbildningschefen informerar om - Skolinspektionens tillsyn. - Löneförhandlingar. - Innehållet i Skolverkets konferens om den nya skollagen och kommande skolreformer redovisas på augustimötet. - Upphandling av skolläkare på gång tillsammans med Bollnäs/Söderhamn. BUN 59 Övriga frågor Ändrat datum för augustisammanträdet Beslut Nämnden beslutar att nästa sammanträde blir onsdagen den 25 augusti 2010 kl 08:30 i Bibliotekets hörsal. Bakgrund Flera ledamöter har önskemål om att senarelägga tidigare inplanerat möte den 19 augusti 2010.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-09 1 (20) Kommunkontoret i Edsbyn sammanträdesrum A, torsdag 9 oktober 2014, kl. 9:00-12:30.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-09 1 (20) Kommunkontoret i Edsbyn sammanträdesrum A, torsdag 9 oktober 2014, kl. 9:00-12:30. 2014-10-09 1 (20) Plats och tid Kommunkontoret i Edsbyn sammanträdesrum A, torsdag 9 oktober 2014, kl. 9:00-12:30. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Håkan Englund (S), ordförande Ulla Mortimer

Läs mer

Mikael Romanoff (fp) Barn- och utbildningskontoret, 2002-09-10 kl. 18.15. Mikael Romanoff (fp) ANSLAG/BEVIS

Mikael Romanoff (fp) Barn- och utbildningskontoret, 2002-09-10 kl. 18.15. Mikael Romanoff (fp) ANSLAG/BEVIS Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2002-09-10 1-60 Plats och tid Kommunalhuset, sammanträdesrum Bergaholm, kl. 19.00 22.32 Beslutande Övriga deltagande Christian Öhlin (m)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2009-10-08 1 (33) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 8 oktober 2009, kl 09:00-14:30. ande Hans Jonsson (C), ordförande Bertil Eriksson, (KD), vice ordförande Karl-Evert Hellsén

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige 2010-05-31 1 (38) Plats och tid Biblioteket, Edsbyn, hörsalen, måndagen den 31 maj 2010, kl. 18:30-20:00. Ajournering kl. 19:20-19:30. Beslutande Se särskild förteckning, sid 3. Övriga närvarande Christer

Läs mer

Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden

Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Tid och plats för sammanträde Onsdagen den 29 april 2014, kl. 15.00. Frejaskolans konferensrum Gruppmöten Majoriteten

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:45

Regeringens proposition 2014/15:45 Regeringens proposition 2014/15:45 Utbildning för nyanlända elever mottagande och skolgång Prop. 2014/15:45 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 december 2014 Stefan

Läs mer

Vem bestämmer över skolan? En studie om roller, ansvar och makt.

Vem bestämmer över skolan? En studie om roller, ansvar och makt. Vem bestämmer över skolan? En studie om roller, ansvar och makt. Helene Norberg Konsult & Analys April 2008 KATEDRALSKOLAN I VÄXJÖ VÅREN 2008. FOTO: MATS SAMUELSSON. 2 Handelskammarens rapport nr 1.2008

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314 Kommunstyrelsen 2014-12-09 1 (47) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Irene Homman (S) ordförande Svante Hanses (KOSA) Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas Fredén

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-17 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-17 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 9:00: - 12:30 Plats: Rodret KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Ledamöter: Erik Söderberg (fp) Ordförande Carola Granell (s) Vice ordförande Björn Johansson (s) Linda-Maria Hermansson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26

PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26 PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.25, 13.25-18.45 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Joakim

Läs mer

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Med rätt att välja flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Stockholm 2011 SOU 2011:30 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Utlåtande 2013:43 RIV (Dnr 321-1061/2012) Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Kallelse Föredragningslista 2015-03-10

Kallelse Föredragningslista 2015-03-10 Kallelse Föredragningslista 1(3) 2015-03-10 Sammanträde Barn och utbildningsnämnden OBS! Plats och tid Rådhussalen, Rådhuset 08:30 torsdagen den 19 mars 2015 Ordförande Sekreterare Cecilia Sandberg Pernilla

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens handlingar 2014-09-29

Barn- och ungdomsnämndens handlingar 2014-09-29 Barn- och ungdomsnämndens handlingar 2014-09-29 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Barn- och ungdomsnämnden 2014-09-12 1(2) Box 155 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 75 55 E-post: barn.och.ungdomsnamnden@halmstad.se

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda, 2014-09-11, kl. 15.00 17.10

Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda, 2014-09-11, kl. 15.00 17.10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda,, kl. 15.00 17.10 Beslutande Jan-Olof Jäghagen (S), ordförande Ann Helene Jonsson (M) Mickael Fransson (S) Erik Fors (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 11.

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 11. KALLELSE Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2014-06-26 Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning,

Läs mer

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan?

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? Rapport 360 2011 Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? En rapport om det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret) Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, t.f kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare

Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, t.f kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare K ALLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN 2014-03-27 Tid och plats 19:00 Bällstarummet Kallade tjänstemän Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, t.f kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare Övriga

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (16) Utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-04-09 23 Remiss från Skolinspektionen: Ansökan från Frösunda omsorg AB om godkännande som huvudman för IKASUS gymnasiesärskola

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-25 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-25 1 2014-02-25 1 Tid och plats Beslutande Kl. 15.00-18.30 i Sjuntorpsrummet, Stadshuset Mats Wiking (S) ordförande Annelie Fredriksson (S) 1:e vice ordf Remigiusz Bielinski (M) 2:e vice ordf Jorge Pereira

Läs mer

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20 2015-04-13 1 (22) Plats och tid ande Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria Boström-Lambrén

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 13 november 2013 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till Annika Thorström, e-post

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-01-08 Blad 1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-01-08 Blad 1 (2) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08 Blad 1 (2) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund kl. 08.15-15.30 Beslutande Susanne Hansson (s), ordförande Lennart

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer