Ursula Hård Presentation. Doktorand vid Ekonomisk-historiska instit, Stockholms Universitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ursula Hård Presentation. Doktorand vid Ekonomisk-historiska instit, Stockholms Universitet ursula.hard@ekohist.su.se"

Transkript

1 Ursula Hård Doktorand vid Ekonomisk-historiska instit, Stockholms Universitet Institutionellt och köns/genus perspektiv på regional och lokal politik, utveckling och arbetsmarknad; strategier för inflytande och försörjning genom nätverk, entreprenörskap, företagande NYCKELORD regional/lokal politik/utveckling/tillväxt, arbetsmarknad, försörjning, företagande, nätverk, (samhälls)entreprenörskap, resurscentra för kvinnor, landsbygd, lokalproducerat, samtid, Sverige, Gävleborg, kombinationsförsörjning, institutioner, kön/genus, genuskontrakt, tid/plats, djupintervjuer/deltagande observationer FORSKNINGSOMRÅDE/AVHANDLING - KORTFATTAD Ett institutionellt och köns/genusperspektiv på regional/lokal politik, utveckling och arbetsmarknad med fokus på hinder/möjligheter samt strategier för inflytande och försörjning för olika grupper av kvinnor genom nätverk, entreprenörskap, företagande i Sverige och i Gävleborgs län. FORSKNINGSOMRÅDE/AVHANDLING - FÖRDJUPAD Min forskning och avhandling fokuserar på olika grupper av kvinnor och deras processer och strategier gällande att ta del av samt influera regional, lokal ekonomisk, politisk och social förändring/utveckling och arbetsmarknad, vilket i förlängningen handlar om hinder och möjligheter vid försörjning regionalt och lokalt genom nätverk, (samhälls) entreprenörskap och företagande. Utgångspunkt är överstatlig/nationell samt regional/lokal nivå. Tidsperioden är samtida och fokus ligger framförallt på mitten/slutet av talet och framåt. Det teoretiska ramverket utgörs bland annat av ett institutionellt perspektiv inom vilka köns/genuskontrakt utgör en viktig del där fokus ligger på formella (lagar, regler) och informella (normer, värderingar) institutionella möjligheter och hinder. Olika former av källor och metoder nyttjas, med fokus framförallt på djupintervjuer och deltagande observationer. Avhandlingen består av tre olika men sammanlänkade empiriska studier. Avstamp tas i den nya regionalpolitiken med influenser från EU med såväl krav på ökat ansvar på regional och lokal nivå som krav på genusperspektiv. Fokus ligger på samtliga 21 län och de av tidigare regering tillsatta nätverken Länsexperter i jämställdhet och ResursCentra för kvinnor, vilka i samtliga län har intervjuats angående sin delaktighet eller brist på delaktighet i det av tidigare regering initierade regionala utvecklingsarbetet med regionala tillväxtavtal/program (Hård kommande, Hård 2005, Hård 2003).

2 Kopplat till den regionala politiken är arbetsmarknad och försörjning. Fokus ligger här på Gävleborgs län, med en pågående strukturomvandling och en könsuppdelad arbetsmarknad. Genom deltagande observationer och intervjuer har jag följt och studerat Lokala ResursCentra för kvinnor och deras regionala och lokala mobiliseringsarbete, relaterat till egen försörjning, vilken ofta utgörs av eget företagande, varav några återfinns inom lokalproducerad mat på landsbygd (Hård kommande). Länkat till detta har jag på liknade vis följt och studerat ett nätverk som initialt startades genom Lokala ResursCentra för kvinnor bestående av kvinnor som bor på landsbygd och som driver någon form av gårds- och företagsverksamhet tillsammans med olika former av kompletterande försörjning (Hård kommande). I Gävleborgs län har jag också studerat och följt, främst genom intervjuer, en grupp arbetslösa kvinnor som deltagit i en längre starta-eget-utbildning (Hård kommande och Hård/Sundin/Tillmar 2007). ÖVRIG FORSKNING OCH ANNAN RELEVANT VERKSAMHET M.M. Tidigare organisationer där jag varit verksam och som är relaterad till min forskning utgörs av projekthandläggare vid Nutek och forskningsassistent vid Arbetslivsinstitutet, FoU-Centrum Söderhamn, Södertörns Högskola. Parallellt med ovanstående presenterad forskning har jag bland annat gjort en utvärdering av ett större förändrings- och jämställdhetsprojekt vid Länsstyrelsen Gävleborg (Hård 2004). Likaså har jag varit verksam inom olika tvärvetenskapliga forskningsprojekt/nätverk och transnationella EUprojekt, samt deltagit i uppbyggnad och etablering av forskarstation, tillsammans med anordning av utbildning- och seminariverksamhet. Därtill har jag anlitats till referens- och arbetsgrupper som stöd- och expertperson inom regionala utbildnings- och utvecklings- samt arbetsmarknadsfrågor ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv, samt presenterat min forskning och anlitats som föreläsare såväl inom som utanför akademien. PUBLIKATIONER Samtlig publikation i "Arbetsliv i omvandling" har genomgått ett traditionellt akademiskt förfaringssätt med två oberoende externa anonyma forskare s.k. peer-review. Publikationerna finns också i Libris och i Diva. Hård, Ursula (kommande) Doktorsavhandling vid Ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms Universitet Hård, Ursula, Sundin Elisabeth, Tillmar Malin (2007) Kvinnors företagande arbetsmarknadsbeteende och organisatorisk lösning, Arbetsliv i omvandling 2007:4, Stockholm: Arbetslivsinstitutet (25 s) Länk : Hård, Ursula (2007) Att bli insläppt i verkligheten erfarenheter från en forskningsresa i Samtal och samhandling Erfarenheter från FoU-Centrum i Söderhamn Interaktiv forskning i praktiken, Arbetsrapport från FoU- Centrum Söderhamn, Söderhamn: FoU-Centrum Söderhamn (sid 27-30) Hård, Ursula (2005) "Regionalpolitik och regional utveckling ur ett könsperspektiv - med tillväxtavtalen som exempel" i Westberg Hanna (red) Regionala tillväxtavtal - en fråga om att bryta gamla mönster? Kvinnors och mäns delaktighet i arbetet med tillväxtavtalen, Arbetsliv i omvandling 2005:8, Stockholm: Arbetslivsinstitutet (57 s) Länk :

3 Hård, Ursula (2005) "Presentation av Länsexperter i Jämställdhet och ResursCentra för kvinnor samt några centrala begrepp" i Westberg Hanna (red) Regionala tillväxtavtal - en fråga om att bryta gamla mönster? Kvinnors och mäns delaktighet i arbetet med tillväxtavtalen, Arbetsliv i omvandling 2005:8, Stockholm: Arbetslivsinstitutet (10 s) Länk : Hård, Ursula (2004) Jämställdhet i förändringsprocesser och organisationsutveckling eller 'Det tar bara lite längre tid än jag trodde' En utvärdering av jämställdhetsprojektet GenuX vid Länsstyrelsen Gävleborg under åren , Arbetsrapport från FoU-Centrum Söderhamn, Söderhamn: FoU-Centrum Söderhamn (100 s) Länk Hård, Ursula (2003) "Where have all the women gone? Gender perspective on the Regional Growth Agreements - a new Swedish regional policy" in Persson Lars Olof/Sätre Åhlander Ann-Marie/Westlund Hans (eds) Local Responses to Global Changes Economic and Social Development in Northern Europe's Countryside, Arbetsliv i omvandling 2003:11 (Work Life in Transition), Stockholm: National Institute for Working Life (14 s) Länk: Hård, Ursula (1998) En allmänperspektivistisk fallstudie av ett småföretags utveckling Siefvert & Fornander En mekanisk verkstad med tändsticksmaskinstillverkning som specialité. Magisteruppsats vid Ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms Universitet. Stockholm: Stockholms Universitet / Acro Media (88 s) TIDNINGSARTIKLAR Debattartikel publicerad i Ljusnan, Hälsinge Kuriren, Ljusdalsposten, Hudiksvalls Tidning, Arbetarbladet v 48, Länet måste bli mer jämställt Här länk till tidningen Ljusnan: Gävleborg näst sämst på jämställdhet INTERVJUER (exempel) Hälsingekuriren Intervju med Ursula Hård Forskar om regional utveckling, 7/5-03 Radiointervju, Lokalradion i Gävleborgs län inför den anordnade seminarieserien Jämställdhet i arbetslivet vid FoU-Centrum Söderhamn, 2002 VETENSKAPLIGA KONFERENSER (skriftlig och muntlig presentation) Ekonomisk-historiska mötet 2007 (oktober); Kvinnors företagande arbetsmarknad och organisation (presenterar publicerad artikel se ovan; Hård/Sundin/Tillmar 2007) HSS 2005 Högskola och Samhälle i Samverkan; En främmande fågel? Reflektioner över ett interaktivt fältforskningsarbete Historikermötet 2005; En främmande fågel? Reflektioner over ett interaktivt fältforskningsarbete (viss ändring mot ovan) NSN 2002 Nordic-Scottish University Network for Rural and Regional Development 6 annual conference; Where have all the women gone? The th effects of gender blind regional politics and regional development

4 (omarbetad, publ. se; Hård 2003) Women s Entrepreneurship 2002; Networks a strategic necessity for women to influence their work/entrepreneurial and life situations? HSS 2001 Högskola och Samhälle i Samverkan; De regionala tillväxtavtalen (presenterat i form av rundabordssamtal) Därtill deltagande/närvarande vid ett större antal nationella och internationella konferenser, vetenskapliga samt andra, utan skriftligt/muntligt presentationsbidrag. FORSKARGRUPPER TVÄRVETENSKAPLIGA (exempel) Fokus på partnerskap, regionalpolitik, regional utveckling, exklusion/inklusion Fokus på kvinnors nätverk och kluster relaterade till regional politik, utveckling, Förutom mer formaliserade forskargrupper har jag ingått i samt ingår jag i ett antal nätverk både inom och utom akademien med fokus på ovanstående områden samt bland annat arbetsliv, försörjning, företagande. VETENSKAPLIG SEMINARIEVERKSAMHET KONTINUERLIG (skriftlig och muntlig presentation av eget material samt verkat som opponent) Avhandlingskapitel vid Högre Seminariet, Ekonomisk-historiska inst., SU Avhandlingskapitel vid Arbetslivsinstitutet (olika enheter/sem.) Avhandlingskapitel vid FoU-Centrum Söderhamn Forskningskapitel/forskningsartiklar vid Arbetslivsinstitutet (olika enheter/sem.) Opponent vid ett flertal seminarier, bland annat Arbetslivsinstitutet, FoU- Centrum Söderhamn Därtill presentation nationellt/internationellt skriftligt/muntligt vid andra universitet/högskolor och forskningsinstitut samt kontinuerligt och aktivt deltagit vid ett större antal seminarier både inom och utanför akademien. ADMINISTRATIVA UPPDRAG (exempel avslutade och pågående) Deltagit i uppbyggnaden/etableringen av forskarstationen FoU-Centrum Söderhamn Anordnat seminarieserie internt/externt exempelvis Jämställdhet i arbetslivet Satt samman kurser/kurslitteratur Deltagit i nätverk och utbildning för stödpersoner i jämställdhet i Gävleborgs län, bland annat. genom Regionalt ResursCentra för kvinnor SAGA Anlitats som stödperson och expert inom olika frågor ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv ESF-rådet Mål 3 (Europeiska Socialfonden) Anlitats till deras referensgrupp för genus- och jämställdhetsfrågor Equal (EU program) Transnationellt projekt Anlitats och deltagit i en av arbetsgrupperna gällande Att bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden Lokalt ResursCentra för kvinnor Anlitats till referensgruppen Länsstyrelsen Gävleborg Anlitats som utvärderare av ett större processliknande förändrings- och jämställdhetsprojekt (se Hård 2004)

5 ABF Deltagit i transnationellt EU-projekt gällande utbildning/lärande/kunskaps-certifiering för marginaliserade grupper Ledamot i styrelsen för JA-föreningen (Jämställdhetsarbetarnas förening, nationell) Ledamot i doktorandrådet vid Ekonomisk-historiska inst., Stockholms Universitet FÖREDRAG OM MIN FORSKNING (exempel på inbjudningar/presentation) Företagsnätverk i Söderhamn Rotary i Söderhamn ResursCentra för kvinnor i Gävleborgs län JA-föreningen (Jämställdhetsarbetarnas förening, nationell) Centerpartiets Riksdagsgrupp Företagarföreningen i Sala

Kvinnors företagande. Ursula Hård, Elisabeth Sundin och Malin Tillmar. arbetsmarknadsbeteende och organisatorisk lösning

Kvinnors företagande. Ursula Hård, Elisabeth Sundin och Malin Tillmar. arbetsmarknadsbeteende och organisatorisk lösning Ursula Hård, Elisabeth Sundin och Malin Tillmar Kvinnors företagande arbetsmarknadsbeteende och organisatorisk lösning arbetsliv i omvandling 2007:4 isbn 978-91-7045-826-2 issn 1404-8426 a Arbetslivsinstitutet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2002 Centrum för kommunstrategiska studier. Arbetsnotat 29 Mars 2003

Verksamhetsberättelse 2002 Centrum för kommunstrategiska studier. Arbetsnotat 29 Mars 2003 Verksamhetsberättelse 2002 Centrum för kommunstrategiska studier Arbetsnotat 29 Mars 2003 Innehåll Verksamhetsberättelse 2002 3 Integrering i forskningsorganisationen 4 Verksamhetsplan 5 Programområdet:

Läs mer

Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län«

Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län« NR. 4 JÄMTSTÄLLT.COM SERIE Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län«resurscentra ÅTIGÅRNS EKONOMISKA FÖRENING Helena Lund Markus Burman Sweco Eurofutures AB UTVÄRDERING AV PROJEKTET

Läs mer

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer

Handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2012-2014 Nuläge och rekommendationer

Handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2012-2014 Nuläge och rekommendationer Handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2012-2014 Nuläge och rekommendationer Innehåll Regionens mål och syfte med handlingsplanen... 3 Disposition... 4 Inledning... 4 Bakgrund... 5 Förutsättningar...

Läs mer

Winnet Gävleborgs Digitala Agenda

Winnet Gävleborgs Digitala Agenda Winnet Gävleborgs Digitala Agenda... 2014-2015 Resurscentrum i Gävleborgs län.. www.gavleborg.winnet.se gavleborg@winnet.se Södra Skeppsbron 6, 802 80 Gävle Winnet Gävleborgs Digitala Agenda... 2014-2015

Läs mer

Insatser för att främja kvinnors företagande. en internationell kunskapsöversikt 2014:11

Insatser för att främja kvinnors företagande. en internationell kunskapsöversikt 2014:11 PM 2014:11 Insatser för att främja kvinnors företagande en internationell kunskapsöversikt Tillväxtanalys presenterar här en internationell kunskapsöversikt över insatser gjorda i Danmark, Nederländerna,

Läs mer

Projektplan AcadEMic POWER

Projektplan AcadEMic POWER Sida 1 Projektplan AcadEMic POWER Detta projekt medfinansieras av Europeiska Unionen/Europeiska integrationsfonden. Innehållsförteckning Sida 2 1. OMVÄRLDSANALYS... 3 1.1 Realise... 3 1.2 SFX utbildningar

Läs mer

Intern strategi för jämställdhetsintegrering. Länsstyrelsen i Norrbottens län

Intern strategi för jämställdhetsintegrering. Länsstyrelsen i Norrbottens län Intern strategi för jämställdhetsintegrering Länsstyrelsen i Norrbottens län Titel: Författare: Omslagsbild: Kontaktperson: Intern strategi för jämställdhetsintegrering. Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Läs mer

Kvinnors företagande och den regionala intäktsbasen

Kvinnors företagande och den regionala intäktsbasen Kvinnors företagande och den regionala intäktsbasen Förstudie kring Främja Kvinnors Företagande för Region Blekinge Stockholm 2012-08-29 Innehåll 1. Om uppdraget... 4 1.1 Bakgrund och syfte... 4 1.2 Att

Läs mer

Potential för regional utveckling med ett genusperspektiv? Analys av dokument, enkätsvar och berättelser från livsmedelsbranschen i Kronobergs län

Potential för regional utveckling med ett genusperspektiv? Analys av dokument, enkätsvar och berättelser från livsmedelsbranschen i Kronobergs län Potential för regional utveckling med ett genusperspektiv? Analys av dokument, enkätsvar och berättelser från livsmedelsbranschen i Kronobergs län Torbjörn Blom & Christina Scholten Förord Den här studien

Läs mer

Vad hände sen? Långsiktiga effekter av jämställdhetssatsningar under 1980- och 90-talen. Red: Elisabeth Sundin & Ulla Göranson

Vad hände sen? Långsiktiga effekter av jämställdhetssatsningar under 1980- och 90-talen. Red: Elisabeth Sundin & Ulla Göranson V I N N O VA R A P P O R T VR 2006:08 Vad hände sen? Långsiktiga effekter av jämställdhetssatsningar under 1980- och 90-talen Red: Elisabeth Sundin & Ulla Göranson Titel : Vad häde sen? Redaktörer: Elisabeth

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Den kompetenta arbetsplatsen

Den kompetenta arbetsplatsen Den kompetenta arbetsplatsen Forskning om lärande i arbetslivet nuläge och framåtblick 1 Nuläget för den svenska forskningen om lärande och kompetensförsörjning i arbetslivet var utgångspunkten för konferensen

Läs mer

Nätverk, tillväxt och kvinnliga företagare sammanfattning av ett pågående forskningsprojekt.

Nätverk, tillväxt och kvinnliga företagare sammanfattning av ett pågående forskningsprojekt. Nätverk, tillväxt och kvinnliga företagare sammanfattning av ett pågående forskningsprojekt. Av Marianne Sökjer-Petersen, M. Institutionen för psykologi, Lunds universitet/univa AB (Marianne.Sokjer-Petersen@psychology.lu.se).

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT Elisabeth Holm Monika Jönsson Region Dalarna 2013 INNEHÅLL Sammanfattning... 3 Mål... 3 Utmaningar.... 3 Delmål och aktiviteter... 4 1. Inledning... 6 2. Uppdrag

Läs mer

Jämställdhetsintegrering Vad krävs för att lyckas?

Jämställdhetsintegrering Vad krävs för att lyckas? Jämställdhetsintegrering - Vad krävs för att lyckas? Stockholm, 24 mars 2011 Umeå, 30 mars 2011 Interaktiv teater varvades med forskning, teori och reflektion när ESF Jämt i samarbete med SKL gick ut på

Läs mer

Att leda projekt och utvecklings- processer

Att leda projekt och utvecklings- processer ETT SAMARBETE MELLAN ISA NUTEK VINNOVA Visanu Nationellt program för utveckling av innovationssystem och kluster Att leda projekt och utvecklings- processer Rapport 2005:18 Lennart Svensson, Carina Åberg,

Läs mer

Hållbar samhällsutveckling (HSU) Verksamhetsplan 2015

Hållbar samhällsutveckling (HSU) Verksamhetsplan 2015 Hållbar samhällsutveckling (HSU) Verksamhetsplan 2015 Innehållsförteckning 1 Delmål i förhållande till Samhällskontraktets övergripande mål... 2 2 Verksamhet och aktiviteter (för att understödja målen)...

Läs mer

NÄTVERK OCH SKUGGSTRUKTURER I REGIONALPOLITIKEN. Redaktörer: Gunnel Forsberg & Gerd Lindgren

NÄTVERK OCH SKUGGSTRUKTURER I REGIONALPOLITIKEN. Redaktörer: Gunnel Forsberg & Gerd Lindgren NÄTVERK OCH SKUGGSTRUKTURER I REGIONALPOLITIKEN Redaktörer: Gunnel Forsberg & Gerd Lindgren Nätverk och Skuggstrukturer i Regionalpolitiken Redaktörer: Gunnel Forsberg & Gerd Lindgren Redaktörer: Gunnel

Läs mer

BESKRIVNING AV UTVÄRDERINGSARBETET...

BESKRIVNING AV UTVÄRDERINGSARBETET... Slutrapport Utvärdering av projektet Baltic Sea Region Local Platform on Social Development av Anneli Danielsson, Cecilia Frank och Mikael Håkansson European Minds Sweden AB 2014-05-14 Innehållsförteckning

Läs mer

Kompetensutveckling i mikroföretag

Kompetensutveckling i mikroföretag Kompetensutveckling i mikroföretag Företagsakademin2 2009-2011 Kompetensutvecklingsprojekt för personal i företag som har verksamhet i Stockholms län med upp till nio verksamma personer Följeforskning

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

Jämställdhetsintegrering som lärande förändring

Jämställdhetsintegrering som lärande förändring Aktionsforskning og utvikling i organisationer 4 5 november 2010 Aalborg universitet Ewa Gunnarsson, professor Eva Amundsdotter, fil.dr Avdelning Genus & innovation Luleå tekniska universitet Sverige ewa.gunnarsson@ltu.se

Läs mer

att ta tillvara kunskap från arbetsmetoder och processer som sannolikt kan medföra att fler personer med försörjningsstöd blir självförsörjande

att ta tillvara kunskap från arbetsmetoder och processer som sannolikt kan medföra att fler personer med försörjningsstöd blir självförsörjande knut: GENOM PARTNERSKAPET OCH ETT STRUKTURERAT SAMARBETE INOM KNUT ÄR SYFTET : att ta tillvara kunskap från arbetsmetoder och processer som sannolikt kan medföra att fler personer med försörjningsstöd

Läs mer

SIK-projektets slutredovisning 2011-2012

SIK-projektets slutredovisning 2011-2012 1(15) Slutredovisning projekt Beslutsnummer 2009-48 SIK-projektets slutredovisning 2011-2012 Svenska ESF-rådet, Integrationsfonden Besöksadress: Liljeholmsvägen 30 B, 3 tr. Postadress: Box 471 41, 100

Läs mer

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt 20 lärande exempel Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt Förord Tillväxtverket har sedan 2012 haft regeringens uppdrag att stödja det regionala arbetet för jämställd regional

Läs mer

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter Ett arbete inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

RESANDE RESEARCH RESULTAT

RESANDE RESEARCH RESULTAT RESANDE RESEARCH RESULTAT LÄGESRAPPORT R3 VÅREN 2008 Undersöker vad resenärerna efterfrågar Under året har Andreas Anderbergs forskning delvis tagit en ny riktning. Efter att ha fokuserat på värdeskapande

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer