Slutrapport för f6rstudien Gröna Miljöer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport för f6rstudien Gröna Miljöer"

Transkript

1 Slutrapport för f6rstudien Gröna Miljöer Datum Projekttid Journalnr Diarienr Förstudie Gröna Miljöer Sammanfattning Stort intresse för förstudien hela 20 tog själva kontakt med projektet, efter annonsering oeh utskick. Har träffat på många intressanta öppningar och utvecklingsbara möjligheter inom landsbygden under förstudien, främst är man intresserad av grön rehabilitering, att utveckla turism, öppna gården för studiebesök från skolans värld samt odling av ekologiska grönsaker. Har funnit andra projekt, med liknande syfte och mål i andra delar i landet. Intressanta öppningar med möjligheter till integration. Ett stort intresse för ämnet bland allmänheten Har fått ett allmänt positivt mottagande inom den "vita näringen", tyvän finns det inget idag inom Söderhaml1s Kommun vad gäller samarbete med landsbygdsföretag. Det fattas pengar för att satsa på sådana verksamheter, men skulle det bli ett projekt med medel utifrån kan de flesta tänka sig delta. Tva begrepp som oftast förväxlas med varandra är Grön rehabilitering och Grön omsorg. *Vita näringen menas vård, skola, omsorg, försäkringskassa eller arbetsförmedling

2 Bakgrund Under jordbrukarsamhället var skogen, naturen, jorden, havet, älven vår grund, det människan byggde sin tillvaro omkring och av. Historiskt sett var vår kommun en blomstrande landsbygd, ett rikt skogsbruk ex den högkvalitativa hälsingefuran och odlingslandskap ex hälsingelinet förutom traditionellt jordbruk, fiske med bl.a strömming och lax. När industrialismen utvecklades fick många sin utkomst från industrin ex massaindustrin återigen skogen som råvara. Grundstrukturen finns idag kvar jorden, skogen, havet och vattnet. Idag, i vår tid med vårt levnadssätt kan vår landsbygd/natur åter komma att bli en viktig del i det "nya" samhället. Människan har genomgått stora förändringar mycket har utvecklats de sista årtionden och vårt behov av rekreation, stillhet återkopplingar till natur och längtan till att få våra grundbehov tillfredställda ser vi bevis ror hela tiden i det moderna samhället. Syftet med förstudien har varit dels att inventera vilka värden och utvecklingsbara möjligheter som i framtiden syftar till att landsbygden och dess företag växer och bidrar till utveckling och ökad lönsamhet i Söderhamns kommun. Intresset har varit stort och ideerna många. Många ser sin gård som resurs, här tinns utrymmen lokalmässigt med närhet till naturen och möjlighet till rekreation. Andra ser möjlighet att använda sin gård till mer upplevelseturism eller boende. Men även ekologisk odling ses som möjlighet likaså finns intresse att göra mer ror barn och ungdomar med hopp om att skolor kan komma på besök och se vad en gård kan erbjuda. Dels att undersöka intresse och behov av tjänster ror Grön rehabilitering hos försäkringskassa, arbetsrormedling, vård, omsorg och skola. Dessa har blivit kontaktade och här finns ett intresse men de ser svårigheter att med dagens ekonomi vara beställare. Målgrupp för projektet är såväl flickor och pojkar som kvinnor och män, vilka är verksamma på landsbygden i Söderhamns Kommun. Majoriteten som själva tagit kontakt har dock varit kvinnor. Målet med förstudien har varit att projektet skall ha varit i kontakt med minst 50 landsbygdsroretag och projektet har varit i kontakt med 51 st inklusive privatpersoner med starka kopplingar och intressen till ämnet.(bi1.1) Varav 20 st av dessa har utifrån sin verksamhet fått besvara på rordjupade frågor som: Utifrån sitt roretagande, intresse och ideer ge rorslag hur de skulle kunna utveckla sitt företag Hur långt de kommit i den processen. Ligger det som en vision, ide eller har man kommit längre ex tagit reda på mer information osv. Vad de själva ser som skulle underlätta ror att genomföra iden Eventuella erfarenheter eller intryck kopplat till iden Vad är flaskhalsen

3 De förslag som kommit upp om hur de kan utveckla sin verksamhet. Här kom det in flera forslag/ företag. (bii.2) På frågan vad som skulle underlätta for att de skulle kunna utveckla sin ide. (bii.3) Ett annat mål med forstudien har varit att det ska leda fram till ett framtida projekt. Där ser vi tre möjliga projekt med samlingsrubrikerna: -odling ekologisk, integration, mat /produktutveckling -turism arbeta med utveckling och förädling av turistprodukter så att det går att göra attraktiva paketlösnigar -omsorg, daglig verksamhet, institut ut Projektet har arbetat med landsbygdsprogrammets horisontella prioriteringar, vad gäller. Hänsyn till: -Ungdomar har tagits när vi pratat med skolan utifrån ungdomars behov och att de har önskemål om en lista från gröna näringar om vilka skulle vara intresserade av att ta emot praoelever och ev andra behov av gröna näringar även när vi varit kontakt med arbetsformedlingen. Där finns det en grupp ungdomar med utanforskap som skulle behöva komma i kontakt med nya miljöer. -KviImor I styrgruppen har både män och kvinnor deltagit. I kontakten med intresserade landsbygdsforetag har det varit majoritet av kvinnor hela 90% som tagit kontakt. -Kompetensutveckling projektledare har varit på konferens i Mora "Skogen som hälsobringare"samt deltagit i framtidsseminariet Kreativ landsbygd i Bollnäs på föredraget "Grön omsorg" -Integration har tagits upp vid flertal tillfållen vid kontakten med i kontakten med ansvarig Svenska tor invandrare, kommunens asylsökande - resurscentra arbetsformedlingen -Några landsbygdforetag har uttryckt att de välkomnat nysvenskar till sitt företag MiljöIhållbarutveckling Har i möjligaste mån arbetat så mycket som möjligt via telefon och när det gällt uppsökande verksamhet hos landsbygdstoretag har tider bokats så onödigt resande undvikits. Utskrifter på miljömärkt papper. Miljö/hållbar utveckling har genomsyrat projektet hela tiden och är ett projekt som arbetar för miljö och hållbar utveckling.

4 GenomfOrandeplan Har haft kontakt med 51 företag/personer varav 20 st själv tog kontakt. Av dessa var 18 st fåretagare och 2 st privatpersoner med med mycket intressanta kopplingar och starka intressen till gröna näringar. De andra 3 l st har projektet kontaktat, alla fåretagare. Bland dessa var 12 inte intresserade, livssituationen gav inte möjlighet eller att man inte såg sitt fåretag som utvecklingsbart i nuläget. Inventering av boende, naturvärden, kultur och sevärdheter, föreningsliv, konst, hantverkare, hälsa, rekreation och rehabilitering samt mat, cafe, catering på landsbygden i Söderhamns kommun (bil.4) Projektet har haft kontakt med: Ordf Barn och ungdomsnämnden Sven-Erik Lindestam Ordf Omvårdnadsnämnden Bengt-Olov Hedman Ordf Nämnden för lärande och arbete Ove Söderberg Verksamhetsledare för Resurscentra Mats Frelin Chef arbetsförmedlingen i Söderhamn Hans Nordlund Anna Fält Skoglund Samordnare för försäkringskassan Lena Englund rsy~iatrisaltlordnare Lärande och Arpete/Psy!datri Sonja Palmpers Integration och Migrationsenheten Bibbi Lodmark lärare 50% och projektledare 50% får Drivkraft

5 Sammanfattning lntegration/}vfigration: I ett eventuellt framtida projekt Förslag: Det de kan tänka sig är att deras flyktingar som har arbetat med jordbruk och djurskötsel i hemlandet kunde få en praktikplats på någon gård där de kan se hur ett svenskt jordbruk sköts. Våra nya söderhamnare har många gånger en stor erfarenhet av jordbruksarbete. En stor grupp, på Afrikas villkor där man kan skörda året om. De tror att det skulle gagna svenskar i jordbruksarbetet att Ta möta nya söderhamnare och deras väg till att få maten på bordet. De flesta av de som har arbetat inom jordbruk kommer från Somalia. Har blivit uppringd aven man som tidigare arbetat på SFI, svenska för invandrare. Han kontaktade angående en jordlott de tidigare blivit lovade vid Knektslätten ca 1,5 ha som legat i träda många år. Skulle vilja odla där tillsammans med nysvenskar Barn och utbildningsnämnden Från deras sida finns intresse av Gröna näringar för förskola, skola, - som studiebesök, prao och UF företag Från arbetsförmedlingen Finns både i~tresse och behov, av alla näringar där det kan generera jobb (kan dock ej vara beställare) 3 fas jobb jobb i utvecklingsgarantin, samhällsnyttiga jobb som ex föreningar, gröna näringar, sociala näringar att själv ta på sig arbetsgivaransvar eller samverka med kommunen F ör arbetsträning FÖllltsaH att det finns bra infrastruktur

6 Resurscenlra Söderhamn Är intresserade. Hos många ungdomar finns det bia generellt ett utanförskap, vissa har svårigheter att få tag i praktikplatser, samt att ha något att gå till. Det behövs bra handledning de håller i utbildning för handledare De har också egna långtids sjukskrivna Lärande och Arbete/Psykiatri Är intresserade av gröna näringar, men har ingen egen erfarenhet eller hört talas om Men skulle önska Administrativt jobb, praktik inom besöksgård och Hälsoträdgård. Vid ev framtida projekt är de intresserade av samarbete i någon form Rehab Söderhamn Dagrehab i Söderhamn har själva en del eget tänk inom rehab och trädgård om än i liten skala. Försäkringskassan Det finns det intresse/behov för Gröna näringar som Grön rehabiliteringi Grön omsorg men inga pengar för det. Gävleborg län har inget samordningsförbund Försäkringskassan har samverkansansvar, ej rehabansvar

7 Information om projektet har skett enl foljande En artikel i Söderhamns Kuriren 15/9-08(bil. 7) 2 annonser i Söderhamns kuriren 12/2 samt 19/2 (bil.8) Utskick till samtliga LRF medlemmar i Söderhamns kommun (bil9) Artikel har varit publicerad i Söderhamns Kuriren 13/2 (bil l O) Artikel har varit publicerad i Land - Lantbruk 20/2 (bil.11) Information om projektet har getts på LRF årsmöte lokalavd 2/4 Information om projektet har också givits på Hushållningssällskapets årsmöte i Skog Stråtjära 2/J (bii.12) Hur vi spridit projektets resultat har varit genom projektets slutseminarium, dit inbjöds alla som på något sätt varit i kontakt med förstudien. (bil 13) Där delades sammanställning inför slutseminariet ut (bil. 14) och 31 personer deltog (bil. 1 S) Förslag till kommande projekt delades ut och anteckningar från slutseminarium (bi1.16) Lokalpressen Söderhamns Kuriren gjorde en intervju som publicerades 2/4-09 (bil. 17) Tillväxtrådet i Söderhamns Kommun har fått en muntlig och skriftlig redogörelse om förstudien 2/4 (bil 18) En radiointervju har gjorts och sändes (bi 1.19) Resultatet av denna förstudie lämpar sig mycket väl i bilden av vad som önskas från landsbygdsföretag och hur man från myndigheter och politiker ser möjligheter i att kunna beställa från de gröna näringarna. Andra som kan tänkas vara intresserad av projektresultatet kan vara kommuner/landsting utanför Söderhamn

8 Finansiering Löner inkl sociala avgifter administration Styrgrupp, arvode, reseersättning Köpta tjänster Övriga kostnader Material utskick och annan marknadsföring Direktfinansierade kostnader kontorslokaler, data, telefon Projektorganisation: Projektägare Lantbrukarnas Ekonomi AB, serviceenheten i Gävleborg Medfinansiär Söderhamns konunun Projektledare Annika Sahlin Styrgrupp: Hans Wiik Söderhamns Kommun Per-Anders Hansson Tillväxtrådet Maria Jonsson LRF ordf. Lennart Andersson Kust och skärgårdsföreningen Styrgruppen har träffats vid tre tillfållen samt att alla var närvarande under slutseminariet Samarbetsformer Har vid flera tillfållen varit i kontakt med VD Katarina Paulsson Katarina gården i Jämtland som för övrigt är intresserad av att etablera sig i Söderhamn och som ser att hennes verksamhet drar till sig flera proffetioner som bl.a sjuksköterskor och socionomer se (bil.20) I Värmland finns ett projekt som startade som f6rstudie 2005 och blev ett större projekt med arbetsnamnet Grön Arena. Projektet har samarbete med inte mindre än 16 kommuner och har syfte att ge stöd till utveckling och torverkligande av verksamheter inom landsbygden projektledare Tonie Estegård Svahn se (bil.2l)

9 Som erfarenhet från tidigare projekt har projektet tagit del av Grön Rehabilitering (bil22) samt tagit del av rapport från studieresa april 2007 i Hedmarks fylke Norge av Agneta Haglund och Carin Gisslen Schönning (bil.23) Deltagit i konferens i Dalarna - Hälsa över gröna gränser (bil.24) Inspirerade har det också varit med artiklar som skrivs idag om ämnet grön omsorg exempelvis Fårmors Rehab och Rehab IIumiamaden (bil.2s, 26) och hur man gjort på andra orter med tex kontakt skola- lantgårdar. (bil27) I Östersund på Mittuniversitetet kan man gå en IS hp utbildning i ämnet Rehabiliteringsvetenskap, Hälsa, miljöpsykologi och rehabilitering(bil28) och en KY utbildning till Naturhälsopedagog 40-KY poäng ivansbro (bi1.29) Slutsats och rekommendationer Vi har en otroligt vacker natur med skog, berg, sjöar, även en älv som rinner genom vår bygd. Som kustnära har vi många utvecklingsbara möjligheter inte minst inom turism. Vi ska komma ihåg att vi har endast två timmar med tåg från Stockholm där 1/9 av Sveriges befolkning bor. Om vi kan vi föregå som en kommun med mjuka värden och samtidigt lyfta fram och utveckla det vi har i kommunen, även näringar på landsbygden. Som en följd av detta, kan vi förhoppningsvis få andra näringar att växa och komma till. Det verkar finnas ett stort genuint intresse inom näringen för att utveckla landsbygden, men man verkar inte veta vart och hur man ska agera. En förväxling sker ofta mellan grön rehabilitering och grön omsorg. I dagsläget är det landstinget som ansvarar för rehabilitering och kommunen för omsorgsverksamheten. För grön rehabilitering krävs i allmänhet evidensbaserad verksamhet. Vad gäller de som är intresserad av grön omsorg/rehabilitering kan det vara bra om de får hjälp med att ta reda på regelverket. Även genomgång hur upphandling går till. Vad det gäller nysvenskar kan bli ett problem för kommun och samhället. Landsbygden kan vara mer "hemlik" för dem än det som erbjudits dem hittills, vilket förhoppningsvis kan leda till att de mår bättre och med minskade sociala problem. Inom odling finns ett klart intresse och även en större efterfrågan av lokalproducerat överlag. Tyvärr finns det inte så många odlare i kommunen i dagsläget.

10 Några citat: "Natur och kulturrniljöer i vart län är otroligt viktigtfär alt lockaföretag. Inte minst när konjunkturen vänder. Barbro Holmgren, Landshövding "Det nya arhundradets största utmaning är att ta ett abstrakt begrepp som hållbar utveckling och göra det till en ~verklighetför människorna över hela världen J) Kofi Annan "När vi bygger på det som far oss alt må bra i grunden och inte bara för stunden, då bygger vi det hållbara samhället. Hallbar utveckling börjar där vi star. "Johan Hallberg, läkare vid landstinget Dalarna "Vi har gatt fran industrisamhället och är nu inne i en ny epok. lv"ya 5jukdomsfall kräver nya sätt ta hand om dessa ". Peter Währborg, Professor i beteendemedicin, SLU Alnarp Svårt, or6rutsett Oförutsett har varit att det (hittills) varit svårigheter att få till grön rehabilitering och omsorg för ex en gård. Vad det gäller grön rehabilitering krävs evidensbaserad verksamhet eller att landstinget själv håller i den verksamheten Tack vare projektstöd har förstudien kunnat genomföras vilket annars inte förmodats. Kontaktperson Projektledare Annika Sahlin (bil.25)

11 Bilagor bil.l Landsbygdsföretag som kontaktat eller blivit kontaktade iförstudien bil.2 Förslag som kommit upp om hur landsbygdsföretagen ser möjligheter att kunna utveckla sin verksamhet bi1.3 Vad som skulle underlätta för att utveckla sin ide. bila Inventering av boende, naturvärden, kultur och sevärdheter, föreningsliv, konst, hantverkare, hälsa rekreation och rehabilitering samt mat cafe catering på landsbygden i Söderhamns kommun bil.5 Frågor till myndigheter bi1.6 Sammanträdesprotokoll Omvårdnadsnämnden bil. 7 Atikel i Kuriren bil.8 Annonser i Söderhamns Kuriren bil.9 Utskick till Lrf medlemmar bil.io Artikel i Söderhamns Kuriren bil.ll Artikel i Land Lantbruk biu2 Deltagarförteckning i vid hållningssällskapets årsmöte i Skog Stråt j ära bil. 13 Inbjudan till slutseminarium bil. 14 Slutseminarium sammanställning bil.15 DeltagarfÖrteckning slutseminarium bi1.l6 Förslag till kommande projekt. Sammanställning från slutseminariet bil.17 Artikel i Söderhamns Kuriren bil.18 Deltagarförteckning Tillväxtrådsmöte bil.19 Radiointervju Radio Gävleborg bi1.20 Katarinagården bil.2l Grön Arena bil.22 Utdrag ur tidigare projekt Grön rehabilitering bil.23 Rapport ur Studieresa av Agneta Sundberg och Carin Gisslen Schönning bil.24 Konferens idalama - Hälsa över gröna gränser bil.25 Artikel Grön omsorg, näring med framtidsutsikter av Jenny Svensson LRF bil.26 Fårmors Rehab och Rehab Humlemaden i Skåne. bil.27 Lakene Gård och Skolkontakt i Skåne bil.2s 15 poängsutbildning i Rehabiliteringsvetenskap bi1.29 KY-utbildning i Naturhälsopedagog bi1.30 Kontaktperson

Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31 X4981

Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31 X4981 Datum 2013-12-06 Projektuppgifter Projektets titel Journalnummer hos finansiär Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31

Läs mer

Slutrapport. För En Mångkulturell Landsbygd. Journalnummer 2010-3252 Kundnummer W260. Borlänge kommun Integrationsenheten 781 81 Borlänge

Slutrapport. För En Mångkulturell Landsbygd. Journalnummer 2010-3252 Kundnummer W260. Borlänge kommun Integrationsenheten 781 81 Borlänge Journalnummer 2010-3252 Kundnummer W260 Borlänge kommun Integrationsenheten 781 81 Borlänge Slutrapport För En Mångkulturell Landsbygd Kontaktuppgifter: Torunn Ohlsson Enhetschef Tfn; 0243-747 57 Valbone

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport Introduktionskurs för invandrare i de gröna näringarna/grön integration

Slutrapport Introduktionskurs för invandrare i de gröna näringarna/grön integration Slutrapport Introduktionskurs för invandrare i de gröna näringarna/grön integration Februari 2012 Projektledare Karin Borgenvall, Macken Växjö Ekonomisk Förening Journalnr 2011-44 Innehållsförteckning

Läs mer

Bakgrund. Utvärdering av projekt. Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg

Bakgrund. Utvärdering av projekt. Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg Utvärdering av projekt Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg Bakgrund Under de senaste 10 åren har mjölkproduktionen visat en nedåtgående trend i Sverige. Norra Uppland, Dalarna och Gävleborgs

Läs mer

Nulägesanalys - företagares syn på genomförda och kommande regionala insatser inom landsbygdsprogrammet i Västerbotten

Nulägesanalys - företagares syn på genomförda och kommande regionala insatser inom landsbygdsprogrammet i Västerbotten Nulägesanalys - företagares syn på genomförda och kommande regionala insatser inom landsbygdsprogrammet i Västerbotten April 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Bakgrundsfrågor 4 3. Beskrivning

Läs mer

Diarienummer 2011-3060023. Slutrapport av ESF-projektet

Diarienummer 2011-3060023. Slutrapport av ESF-projektet Slutrapport av ESF-projektet 1 Sammanfattning Projektet Kompetensbyrån har riktat sig till arbetssökande som är långtidsarbetslösa och har kontakt med samordningsförbund, arbetsförmedlingar, individ- och

Läs mer

Kompetensutvecklingsprojektet SIRIUS

Kompetensutvecklingsprojektet SIRIUS Östra Göinge Kommun Kompetensutvecklingsprojektet SIRIUS Slutrapport Utvärdering av satsningen inom Case Management. 1 Förord Att som utvärderare på nära håll få studera den både utvecklande och krävande

Läs mer

Bondens Skyltfönster

Bondens Skyltfönster Bondens Skyltfönster Kontaktperson: Juliette Snijders 0709-900531 jsnijders@spray.se Innehållsförteckning förstudien Skyltfönster Namn Sida Projektnamn 1 Projektidé 2 Bakgrund/ Vad vill vi 2 Platsen 4

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Härnösand 2013-10-18 Text: Emma Mattila Agronomstudent, Sveriges Lantbruksuniversitet Innehåll Bakgrund... 2 Inledning... 3 Information om

Läs mer

4. Projektets syfte och målgrupp. Redogör för syftet med projektet och till vilken målgrupp projektet riktades? Hur har projektet uppfyllt detta?

4. Projektets syfte och målgrupp. Redogör för syftet med projektet och till vilken målgrupp projektet riktades? Hur har projektet uppfyllt detta? Datum: 20111229 Diarienummer: 2010-052 SLUTRAPPORT Journalnr: 2010-7252 När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan

Läs mer

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden PK 2010-6 rev. 120416 Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden Varje genomförandeprojekt ska slutrapporteras till Svenska ESF-rådet senast vid sista ansökan om utbetalning.

Läs mer

SLUTRAPPORT. Projekt Hivskola. År 2011-2013. Åsa Nordberg Projektledare Kunskapsnätverket hiv/sti Norr

SLUTRAPPORT. Projekt Hivskola. År 2011-2013. Åsa Nordberg Projektledare Kunskapsnätverket hiv/sti Norr SLUTRAPPORT Projekt Hivskola År 2011-2013 Åsa Nordberg Projektledare Kunskapsnätverket hiv/sti Norr Innehållsförteckning Sammanfattning. 3 1. Kort presentation av projektägaren: Kunskapsnätverket hiv/sti

Läs mer

Bilagor Delrapport Ny i Västerås Delrapport Etableringsspåret

Bilagor Delrapport Ny i Västerås Delrapport Etableringsspåret TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-05-12 Dnr: 2013/842-IFN-730 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Åsa Sundgren Häggberg Jonas Boman Individ-

Läs mer

Utveckling genom Utbyte

Utveckling genom Utbyte Utveckling genom Utbyte Jämförande utvärdering mellan områdena Leader Södra Fjällen och Leader Åres Gröna Dalar inom Landsbygdsprogrammet 2007-2013. 2014-09-02 Gunvor Sundin INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANTTNING

Läs mer

LINS-projektet 6 år i Norra Skaraborg. Näringslivsinriktad Landsbygdsutveckling i Norra Skaraborg

LINS-projektet 6 år i Norra Skaraborg. Näringslivsinriktad Landsbygdsutveckling i Norra Skaraborg LINS-projektet 6 år i Norra Skaraborg Näringslivsinriktad Landsbygdsutveckling i Norra Skaraborg Projektledaren har ordet För nästan sex år sedan gick startskottet för LINS-projektet (Landsbygdsutveckling

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 2012-07-02 Projekttid: 2010-07-15 2012-06-30 Stödmottagare (organisation): Nora Utveckling AB Projektnamn: BergslagsTramp Journalnummer:

Läs mer

Rapport från projekt Landsbygdskultur som grund för kvinnligt företagande förstudie

Rapport från projekt Landsbygdskultur som grund för kvinnligt företagande förstudie Hushållningssällskapet Rådgivning Nord AB Köpmangatan 2 972 38 Luleå Rapport från projekt Landsbygdskultur som grund för kvinnligt företagande förstudie Projektperiod: 2008-02-01-2008-08-31 25 augusti

Läs mer

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859 1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING 2009 Organisationsnr 222000-1859 2(39) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse 4 3.1 Måluppfyllelse

Läs mer

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 RAPPORTERING Datum: 2014-09-01 Projektbenämning Socialt företag- fortsättning Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 Rapportförfattare Reidun Andersson Sammanfattning Denna period har

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Det ska vara enkelt att starta och driva företag och det är viktigt att de regler som finns är enkla och ändamålsenliga. 1 Företagare inom handel Det ska

Läs mer

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 Slutrapport Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630 Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 1 Innehållsförteckning Sid 1. Inledning... 3 Mål och Syfte.....4

Läs mer

Slutredovisning av DIVAprojektet

Slutredovisning av DIVAprojektet Slutredovisning av DIVAprojektet 2010-12-01-2013-11-30 Ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget i Kalmar Län samt Nybro och Emmaboda kommun. Bakgrund Diva-projektet

Läs mer

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat

Läs mer

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Text Maria Evertsson. Foto Maria Evertsson, Stickan Kenne, Samer al Khalili, PhotoDisc, Svenska ESF-rådets bildarkiv Grafisk produktion Contactor

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarrevision som Kunskapsutveckling En arbetsmetod för FoU-enheter? Författare: Anna Jakobsson Lund & David Rosenberg Rapport: nr 2007:04 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-10-6

Läs mer

Nätverksträff för landsbygdsutvecklare i kommuner, regioner och länsstyrelser Region Mälardalen Uppsala 2014-11-04

Nätverksträff för landsbygdsutvecklare i kommuner, regioner och länsstyrelser Region Mälardalen Uppsala 2014-11-04 Nätverksträff för landsbygdsutvecklare i kommuner, regioner och länsstyrelser Region Mälardalen Uppsala 2014-11-04 Text: Marlene Lindström student vid Sveriges lantbruksuniversitet Bild: Martina Dernroth

Läs mer

Slutrapport för FerieFöretagarna

Slutrapport för FerieFöretagarna 1. Projektfakta Projektnamn: FerieFöretagarna Leaderområde: Leader Skånes Ess Projektägare: C4 Idéforum Journalnummer: 2012-1301 Kontaktperson: Jessica Hellberg, telefon: 044-21 18 99, mobil: 0703-16 59

Läs mer