Slutrapport för f6rstudien Gröna Miljöer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport för f6rstudien Gröna Miljöer"

Transkript

1 Slutrapport för f6rstudien Gröna Miljöer Datum Projekttid Journalnr Diarienr Förstudie Gröna Miljöer Sammanfattning Stort intresse för förstudien hela 20 tog själva kontakt med projektet, efter annonsering oeh utskick. Har träffat på många intressanta öppningar och utvecklingsbara möjligheter inom landsbygden under förstudien, främst är man intresserad av grön rehabilitering, att utveckla turism, öppna gården för studiebesök från skolans värld samt odling av ekologiska grönsaker. Har funnit andra projekt, med liknande syfte och mål i andra delar i landet. Intressanta öppningar med möjligheter till integration. Ett stort intresse för ämnet bland allmänheten Har fått ett allmänt positivt mottagande inom den "vita näringen", tyvän finns det inget idag inom Söderhaml1s Kommun vad gäller samarbete med landsbygdsföretag. Det fattas pengar för att satsa på sådana verksamheter, men skulle det bli ett projekt med medel utifrån kan de flesta tänka sig delta. Tva begrepp som oftast förväxlas med varandra är Grön rehabilitering och Grön omsorg. *Vita näringen menas vård, skola, omsorg, försäkringskassa eller arbetsförmedling

2 Bakgrund Under jordbrukarsamhället var skogen, naturen, jorden, havet, älven vår grund, det människan byggde sin tillvaro omkring och av. Historiskt sett var vår kommun en blomstrande landsbygd, ett rikt skogsbruk ex den högkvalitativa hälsingefuran och odlingslandskap ex hälsingelinet förutom traditionellt jordbruk, fiske med bl.a strömming och lax. När industrialismen utvecklades fick många sin utkomst från industrin ex massaindustrin återigen skogen som råvara. Grundstrukturen finns idag kvar jorden, skogen, havet och vattnet. Idag, i vår tid med vårt levnadssätt kan vår landsbygd/natur åter komma att bli en viktig del i det "nya" samhället. Människan har genomgått stora förändringar mycket har utvecklats de sista årtionden och vårt behov av rekreation, stillhet återkopplingar till natur och längtan till att få våra grundbehov tillfredställda ser vi bevis ror hela tiden i det moderna samhället. Syftet med förstudien har varit dels att inventera vilka värden och utvecklingsbara möjligheter som i framtiden syftar till att landsbygden och dess företag växer och bidrar till utveckling och ökad lönsamhet i Söderhamns kommun. Intresset har varit stort och ideerna många. Många ser sin gård som resurs, här tinns utrymmen lokalmässigt med närhet till naturen och möjlighet till rekreation. Andra ser möjlighet att använda sin gård till mer upplevelseturism eller boende. Men även ekologisk odling ses som möjlighet likaså finns intresse att göra mer ror barn och ungdomar med hopp om att skolor kan komma på besök och se vad en gård kan erbjuda. Dels att undersöka intresse och behov av tjänster ror Grön rehabilitering hos försäkringskassa, arbetsrormedling, vård, omsorg och skola. Dessa har blivit kontaktade och här finns ett intresse men de ser svårigheter att med dagens ekonomi vara beställare. Målgrupp för projektet är såväl flickor och pojkar som kvinnor och män, vilka är verksamma på landsbygden i Söderhamns Kommun. Majoriteten som själva tagit kontakt har dock varit kvinnor. Målet med förstudien har varit att projektet skall ha varit i kontakt med minst 50 landsbygdsroretag och projektet har varit i kontakt med 51 st inklusive privatpersoner med starka kopplingar och intressen till ämnet.(bi1.1) Varav 20 st av dessa har utifrån sin verksamhet fått besvara på rordjupade frågor som: Utifrån sitt roretagande, intresse och ideer ge rorslag hur de skulle kunna utveckla sitt företag Hur långt de kommit i den processen. Ligger det som en vision, ide eller har man kommit längre ex tagit reda på mer information osv. Vad de själva ser som skulle underlätta ror att genomföra iden Eventuella erfarenheter eller intryck kopplat till iden Vad är flaskhalsen

3 De förslag som kommit upp om hur de kan utveckla sin verksamhet. Här kom det in flera forslag/ företag. (bii.2) På frågan vad som skulle underlätta for att de skulle kunna utveckla sin ide. (bii.3) Ett annat mål med forstudien har varit att det ska leda fram till ett framtida projekt. Där ser vi tre möjliga projekt med samlingsrubrikerna: -odling ekologisk, integration, mat /produktutveckling -turism arbeta med utveckling och förädling av turistprodukter så att det går att göra attraktiva paketlösnigar -omsorg, daglig verksamhet, institut ut Projektet har arbetat med landsbygdsprogrammets horisontella prioriteringar, vad gäller. Hänsyn till: -Ungdomar har tagits när vi pratat med skolan utifrån ungdomars behov och att de har önskemål om en lista från gröna näringar om vilka skulle vara intresserade av att ta emot praoelever och ev andra behov av gröna näringar även när vi varit kontakt med arbetsformedlingen. Där finns det en grupp ungdomar med utanforskap som skulle behöva komma i kontakt med nya miljöer. -KviImor I styrgruppen har både män och kvinnor deltagit. I kontakten med intresserade landsbygdsforetag har det varit majoritet av kvinnor hela 90% som tagit kontakt. -Kompetensutveckling projektledare har varit på konferens i Mora "Skogen som hälsobringare"samt deltagit i framtidsseminariet Kreativ landsbygd i Bollnäs på föredraget "Grön omsorg" -Integration har tagits upp vid flertal tillfållen vid kontakten med i kontakten med ansvarig Svenska tor invandrare, kommunens asylsökande - resurscentra arbetsformedlingen -Några landsbygdforetag har uttryckt att de välkomnat nysvenskar till sitt företag MiljöIhållbarutveckling Har i möjligaste mån arbetat så mycket som möjligt via telefon och när det gällt uppsökande verksamhet hos landsbygdstoretag har tider bokats så onödigt resande undvikits. Utskrifter på miljömärkt papper. Miljö/hållbar utveckling har genomsyrat projektet hela tiden och är ett projekt som arbetar för miljö och hållbar utveckling.

4 GenomfOrandeplan Har haft kontakt med 51 företag/personer varav 20 st själv tog kontakt. Av dessa var 18 st fåretagare och 2 st privatpersoner med med mycket intressanta kopplingar och starka intressen till gröna näringar. De andra 3 l st har projektet kontaktat, alla fåretagare. Bland dessa var 12 inte intresserade, livssituationen gav inte möjlighet eller att man inte såg sitt fåretag som utvecklingsbart i nuläget. Inventering av boende, naturvärden, kultur och sevärdheter, föreningsliv, konst, hantverkare, hälsa, rekreation och rehabilitering samt mat, cafe, catering på landsbygden i Söderhamns kommun (bil.4) Projektet har haft kontakt med: Ordf Barn och ungdomsnämnden Sven-Erik Lindestam Ordf Omvårdnadsnämnden Bengt-Olov Hedman Ordf Nämnden för lärande och arbete Ove Söderberg Verksamhetsledare för Resurscentra Mats Frelin Chef arbetsförmedlingen i Söderhamn Hans Nordlund Anna Fält Skoglund Samordnare för försäkringskassan Lena Englund rsy~iatrisaltlordnare Lärande och Arpete/Psy!datri Sonja Palmpers Integration och Migrationsenheten Bibbi Lodmark lärare 50% och projektledare 50% får Drivkraft

5 Sammanfattning lntegration/}vfigration: I ett eventuellt framtida projekt Förslag: Det de kan tänka sig är att deras flyktingar som har arbetat med jordbruk och djurskötsel i hemlandet kunde få en praktikplats på någon gård där de kan se hur ett svenskt jordbruk sköts. Våra nya söderhamnare har många gånger en stor erfarenhet av jordbruksarbete. En stor grupp, på Afrikas villkor där man kan skörda året om. De tror att det skulle gagna svenskar i jordbruksarbetet att Ta möta nya söderhamnare och deras väg till att få maten på bordet. De flesta av de som har arbetat inom jordbruk kommer från Somalia. Har blivit uppringd aven man som tidigare arbetat på SFI, svenska för invandrare. Han kontaktade angående en jordlott de tidigare blivit lovade vid Knektslätten ca 1,5 ha som legat i träda många år. Skulle vilja odla där tillsammans med nysvenskar Barn och utbildningsnämnden Från deras sida finns intresse av Gröna näringar för förskola, skola, - som studiebesök, prao och UF företag Från arbetsförmedlingen Finns både i~tresse och behov, av alla näringar där det kan generera jobb (kan dock ej vara beställare) 3 fas jobb jobb i utvecklingsgarantin, samhällsnyttiga jobb som ex föreningar, gröna näringar, sociala näringar att själv ta på sig arbetsgivaransvar eller samverka med kommunen F ör arbetsträning FÖllltsaH att det finns bra infrastruktur

6 Resurscenlra Söderhamn Är intresserade. Hos många ungdomar finns det bia generellt ett utanförskap, vissa har svårigheter att få tag i praktikplatser, samt att ha något att gå till. Det behövs bra handledning de håller i utbildning för handledare De har också egna långtids sjukskrivna Lärande och Arbete/Psykiatri Är intresserade av gröna näringar, men har ingen egen erfarenhet eller hört talas om Men skulle önska Administrativt jobb, praktik inom besöksgård och Hälsoträdgård. Vid ev framtida projekt är de intresserade av samarbete i någon form Rehab Söderhamn Dagrehab i Söderhamn har själva en del eget tänk inom rehab och trädgård om än i liten skala. Försäkringskassan Det finns det intresse/behov för Gröna näringar som Grön rehabiliteringi Grön omsorg men inga pengar för det. Gävleborg län har inget samordningsförbund Försäkringskassan har samverkansansvar, ej rehabansvar

7 Information om projektet har skett enl foljande En artikel i Söderhamns Kuriren 15/9-08(bil. 7) 2 annonser i Söderhamns kuriren 12/2 samt 19/2 (bil.8) Utskick till samtliga LRF medlemmar i Söderhamns kommun (bil9) Artikel har varit publicerad i Söderhamns Kuriren 13/2 (bil l O) Artikel har varit publicerad i Land - Lantbruk 20/2 (bil.11) Information om projektet har getts på LRF årsmöte lokalavd 2/4 Information om projektet har också givits på Hushållningssällskapets årsmöte i Skog Stråtjära 2/J (bii.12) Hur vi spridit projektets resultat har varit genom projektets slutseminarium, dit inbjöds alla som på något sätt varit i kontakt med förstudien. (bil 13) Där delades sammanställning inför slutseminariet ut (bil. 14) och 31 personer deltog (bil. 1 S) Förslag till kommande projekt delades ut och anteckningar från slutseminarium (bi1.16) Lokalpressen Söderhamns Kuriren gjorde en intervju som publicerades 2/4-09 (bil. 17) Tillväxtrådet i Söderhamns Kommun har fått en muntlig och skriftlig redogörelse om förstudien 2/4 (bil 18) En radiointervju har gjorts och sändes (bi 1.19) Resultatet av denna förstudie lämpar sig mycket väl i bilden av vad som önskas från landsbygdsföretag och hur man från myndigheter och politiker ser möjligheter i att kunna beställa från de gröna näringarna. Andra som kan tänkas vara intresserad av projektresultatet kan vara kommuner/landsting utanför Söderhamn

8 Finansiering Löner inkl sociala avgifter administration Styrgrupp, arvode, reseersättning Köpta tjänster Övriga kostnader Material utskick och annan marknadsföring Direktfinansierade kostnader kontorslokaler, data, telefon Projektorganisation: Projektägare Lantbrukarnas Ekonomi AB, serviceenheten i Gävleborg Medfinansiär Söderhamns konunun Projektledare Annika Sahlin Styrgrupp: Hans Wiik Söderhamns Kommun Per-Anders Hansson Tillväxtrådet Maria Jonsson LRF ordf. Lennart Andersson Kust och skärgårdsföreningen Styrgruppen har träffats vid tre tillfållen samt att alla var närvarande under slutseminariet Samarbetsformer Har vid flera tillfållen varit i kontakt med VD Katarina Paulsson Katarina gården i Jämtland som för övrigt är intresserad av att etablera sig i Söderhamn och som ser att hennes verksamhet drar till sig flera proffetioner som bl.a sjuksköterskor och socionomer se (bil.20) I Värmland finns ett projekt som startade som f6rstudie 2005 och blev ett större projekt med arbetsnamnet Grön Arena. Projektet har samarbete med inte mindre än 16 kommuner och har syfte att ge stöd till utveckling och torverkligande av verksamheter inom landsbygden projektledare Tonie Estegård Svahn se (bil.2l)

9 Som erfarenhet från tidigare projekt har projektet tagit del av Grön Rehabilitering (bil22) samt tagit del av rapport från studieresa april 2007 i Hedmarks fylke Norge av Agneta Haglund och Carin Gisslen Schönning (bil.23) Deltagit i konferens i Dalarna - Hälsa över gröna gränser (bil.24) Inspirerade har det också varit med artiklar som skrivs idag om ämnet grön omsorg exempelvis Fårmors Rehab och Rehab IIumiamaden (bil.2s, 26) och hur man gjort på andra orter med tex kontakt skola- lantgårdar. (bil27) I Östersund på Mittuniversitetet kan man gå en IS hp utbildning i ämnet Rehabiliteringsvetenskap, Hälsa, miljöpsykologi och rehabilitering(bil28) och en KY utbildning till Naturhälsopedagog 40-KY poäng ivansbro (bi1.29) Slutsats och rekommendationer Vi har en otroligt vacker natur med skog, berg, sjöar, även en älv som rinner genom vår bygd. Som kustnära har vi många utvecklingsbara möjligheter inte minst inom turism. Vi ska komma ihåg att vi har endast två timmar med tåg från Stockholm där 1/9 av Sveriges befolkning bor. Om vi kan vi föregå som en kommun med mjuka värden och samtidigt lyfta fram och utveckla det vi har i kommunen, även näringar på landsbygden. Som en följd av detta, kan vi förhoppningsvis få andra näringar att växa och komma till. Det verkar finnas ett stort genuint intresse inom näringen för att utveckla landsbygden, men man verkar inte veta vart och hur man ska agera. En förväxling sker ofta mellan grön rehabilitering och grön omsorg. I dagsläget är det landstinget som ansvarar för rehabilitering och kommunen för omsorgsverksamheten. För grön rehabilitering krävs i allmänhet evidensbaserad verksamhet. Vad gäller de som är intresserad av grön omsorg/rehabilitering kan det vara bra om de får hjälp med att ta reda på regelverket. Även genomgång hur upphandling går till. Vad det gäller nysvenskar kan bli ett problem för kommun och samhället. Landsbygden kan vara mer "hemlik" för dem än det som erbjudits dem hittills, vilket förhoppningsvis kan leda till att de mår bättre och med minskade sociala problem. Inom odling finns ett klart intresse och även en större efterfrågan av lokalproducerat överlag. Tyvärr finns det inte så många odlare i kommunen i dagsläget.

10 Några citat: "Natur och kulturrniljöer i vart län är otroligt viktigtfär alt lockaföretag. Inte minst när konjunkturen vänder. Barbro Holmgren, Landshövding "Det nya arhundradets största utmaning är att ta ett abstrakt begrepp som hållbar utveckling och göra det till en ~verklighetför människorna över hela världen J) Kofi Annan "När vi bygger på det som far oss alt må bra i grunden och inte bara för stunden, då bygger vi det hållbara samhället. Hallbar utveckling börjar där vi star. "Johan Hallberg, läkare vid landstinget Dalarna "Vi har gatt fran industrisamhället och är nu inne i en ny epok. lv"ya 5jukdomsfall kräver nya sätt ta hand om dessa ". Peter Währborg, Professor i beteendemedicin, SLU Alnarp Svårt, or6rutsett Oförutsett har varit att det (hittills) varit svårigheter att få till grön rehabilitering och omsorg för ex en gård. Vad det gäller grön rehabilitering krävs evidensbaserad verksamhet eller att landstinget själv håller i den verksamheten Tack vare projektstöd har förstudien kunnat genomföras vilket annars inte förmodats. Kontaktperson Projektledare Annika Sahlin (bil.25)

11 Bilagor bil.l Landsbygdsföretag som kontaktat eller blivit kontaktade iförstudien bil.2 Förslag som kommit upp om hur landsbygdsföretagen ser möjligheter att kunna utveckla sin verksamhet bi1.3 Vad som skulle underlätta för att utveckla sin ide. bila Inventering av boende, naturvärden, kultur och sevärdheter, föreningsliv, konst, hantverkare, hälsa rekreation och rehabilitering samt mat cafe catering på landsbygden i Söderhamns kommun bil.5 Frågor till myndigheter bi1.6 Sammanträdesprotokoll Omvårdnadsnämnden bil. 7 Atikel i Kuriren bil.8 Annonser i Söderhamns Kuriren bil.9 Utskick till Lrf medlemmar bil.io Artikel i Söderhamns Kuriren bil.ll Artikel i Land Lantbruk biu2 Deltagarförteckning i vid hållningssällskapets årsmöte i Skog Stråt j ära bil. 13 Inbjudan till slutseminarium bil. 14 Slutseminarium sammanställning bil.15 DeltagarfÖrteckning slutseminarium bi1.l6 Förslag till kommande projekt. Sammanställning från slutseminariet bil.17 Artikel i Söderhamns Kuriren bil.18 Deltagarförteckning Tillväxtrådsmöte bil.19 Radiointervju Radio Gävleborg bi1.20 Katarinagården bil.2l Grön Arena bil.22 Utdrag ur tidigare projekt Grön rehabilitering bil.23 Rapport ur Studieresa av Agneta Sundberg och Carin Gisslen Schönning bil.24 Konferens idalama - Hälsa över gröna gränser bil.25 Artikel Grön omsorg, näring med framtidsutsikter av Jenny Svensson LRF bil.26 Fårmors Rehab och Rehab Humlemaden i Skåne. bil.27 Lakene Gård och Skolkontakt i Skåne bil.2s 15 poängsutbildning i Rehabiliteringsvetenskap bi1.29 KY-utbildning i Naturhälsopedagog bi1.30 Kontaktperson

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Allmänna uppgifter Datum: 2010-03-31 Projekttid: 2009-10-01-2010-04-01 Journalnummer: 2009-5974 LAG diarienr: LVS-050 Projektnamn: HÄSTNÄRA BOENDE I GÖTENE, förstudie Sammanställning

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Mångkulturell företagsutveckling Journalnummer:

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Mångkulturell företagsutveckling Journalnummer:

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Jag är väldigt glad över att vara här idag och få ta del av det arbete som bedrivs i de

Jag är väldigt glad över att vara här idag och få ta del av det arbete som bedrivs i de 1 Tack för ordet Trygve! Jag är väldigt glad över att vara här idag och få ta del av det arbete som bedrivs i de nordiska länderna när det gäller grön omsorg. Jag är också imponerad av Norges vision Inn

Läs mer

Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar

Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar Studiebesök vid Stall Hammarhagen i Sala. Projektägare: Företagarcentrum i Sala, ekonomisk förening Projektledare: Ingela Hedström Kommun:

Läs mer

Slutrapport. 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? 2. Vilka personer kan svara på frågor om projektet? Förstudie Integration

Slutrapport. 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? 2. Vilka personer kan svara på frågor om projektet? Förstudie Integration Slutrapport 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) 2011-10-31 Projektnamn Förstudie Integration Journalnummer 2010-7716 Diarienummer TM080 Stödmottagare/projektägare Leader

Läs mer

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro _xtwxü _ ÇÇ Projektplan Det är obligatoriskt att ta fram en projektplan för projektet. Projektplanen utgör underlag för prioritering mellan ansökningar och för beslut om stöd. Projektplanen ska ha följande

Läs mer

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halmstad g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halmstad Workshop i Halmstad kommun Den 3 oktober 2013 samlades 26 personer på Kvibille Gästgivaregård

Läs mer

455 61 Dingle. Hotel Lab

455 61 Dingle. Hotel Lab Datum: 20120524 SLUTRAPPORT När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan och jämför den med det slutliga resultatet

Läs mer

Slutrapport för projektet Eko- något för dig!

Slutrapport för projektet Eko- något för dig! Slutrapport för projektet Eko- något för dig! 1. Vilket projekt redovisar du? Journalnummer 2009-481 Projektnamn: Kompetensutvecklingsprojekt Ekologisk produktion Eko- något för dig Stödmottagare: Länsstyrelsen

Läs mer

Slutrapport Leaderprojektet Hampaberedning på Gotland

Slutrapport Leaderprojektet Hampaberedning på Gotland Slutrapport Leaderprojektet Hampaberedning på Gotland 1. Vilket projekt redovisar du? 08/17 Hampaberedning på Gotland Lövsta landsbygdscentrum 2. Vilka personer kan svara på frågor om projektet? Olof Thomsson,

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

LLU i nordöstra Göteborg

LLU i nordöstra Göteborg LLU i nordöstra Göteborg Hållbar utveckling mellan stad och land Peter Rundkvist Projektledare Utveckling Nordost Business Region Göteborg Bakgrund Hösten 2013: Gamla Leader Göta Älv Vänersborg, Trollhättan,

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport för projektet Mera Grönt

Slutrapport för projektet Mera Grönt Slutrapport för projektet Mera Grönt 1. Vilket projekt redovisar du? Journalnummer 2009-1061 Projektnamn: Kompetensutvecklingsprojekt Trädgård Dalarna-Gävleborg Mera Grönt Stödmottagare: Länsstyrelsen

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Allmänna uppgifter Datum: 30 juni 2009 Projekttid: 1 juni -30 juni 2009 Journalnummer: 14 LAG diarienr: 014 Projektnamn: Förstudie om uppbyggnad av ekologiskt mälteri på Varaslätten

Läs mer

1. Projektnamn MjölkGotland Kompetensutveckling för mjölkföretagare på Gotland

1. Projektnamn MjölkGotland Kompetensutveckling för mjölkföretagare på Gotland Projektplan 2007-12-19. Reviderad version 2008-01-30. 1. Projektnamn MjölkGotland Kompetensutveckling för mjölkföretagare på Gotland 2. Projektidé Mjölkproduktionen har under mycket lång tid varit och

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet A. Uppgifter om stödmottagare Namn och adress Studieförbundet NBV Journalnummer 20114034norr UMEÅ Skolgatan 48 903 27 Umeå E-postadress norr@nbv.se B. Uppgifter om kontaktpersonen Namn och adress Ida Hillebjörk

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Ung och grön blivande företagare i de gröna näringarna

Läs mer

LRF. LRF är en intresse- och

LRF. LRF är en intresse- och LRF LRF är en intresse- och företagarorganisation för alla om äger eller brukar jord, skog och trädgård och för deras gemensamma företag inom lantbrukskooperationen LRF har drygt 168000 medlemmar Vad är

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet (7) Slutrapport för projektet Uddebos ekologiska samodling Datum: /-5... Journalnummer: Projekttid: 205020 till 2050. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om projektet

Läs mer

7. FORSTUDIENS MAL... 4

7. FORSTUDIENS MAL... 4 Stödmottagare: Länsstyrelsen Gävleborg Journalnr 2009-4614 Kundnr X 6993 INNEHALLSFÖRTECKNING 1. KONTAKTPERSON... 3 2. SAMMAl"'F A TTNING A V FÖRSTUDIEN... 3 3. GENOMFÖRANDE AV FÖRSTUDIEN... 3 4. ORSAK

Läs mer

10. Samarbete. Länsstyrelsen i Västra Götalands län

10. Samarbete. Länsstyrelsen i Västra Götalands län 10. Samarbete Syftet med åtgärden är att stödja samarbeten inom områden där den gemensamma nyttan av ett samarbete är stor för samhället men där incitamentet för en enskild aktör är för litet för att kunna

Läs mer

Slutrapport, Lokal livsmedelsproduktion och utveckling av besöksnäringen Journalnr: 2009-3978

Slutrapport, Lokal livsmedelsproduktion och utveckling av besöksnäringen Journalnr: 2009-3978 Slutrapport 1. Projekt Lokal livsmedelsproduktion och utveckling av besöksnäringen Journalnummer: 29-3978. Stödmottagare: Siljansnäs Sockenkontor Ekonomisk förening 2. Kontaktpersoner Jonny Wikström Siljansnäs

Läs mer

Villkor för genomförande av aktiviteter för kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet

Villkor för genomförande av aktiviteter för kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet 1 (7) Juli 2011 Detta dokument gäller i: Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Örebro län Västmanlands län Villkor för genomförande av aktiviteter för kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet

Läs mer

GRÖN REHABILITERING på landsbygden Skåne. Ett samarbetsprojekt mellan Lantbrukarnas Riksorganisation LRF, och Region Skåne

GRÖN REHABILITERING på landsbygden Skåne. Ett samarbetsprojekt mellan Lantbrukarnas Riksorganisation LRF, och Region Skåne GRÖN REHABILITERING på landsbygden Skåne Ett samarbetsprojekt mellan Lantbrukarnas Riksorganisation LRF, och Region Skåne 1 Grön Rehabilitering på landsbygden Skåne är ett projekt som gemensamt ägs, drivs

Läs mer

Projekt inom Hushållningssällskapen Trädgård

Projekt inom Hushållningssällskapen Trädgård Projekt inom Hushållningssällskapen Trädgård :: Skolträdgårdar i norr Projektet ska förbättra skolmiljön och tillsammans med elever, personal och föräldrar lära ut grunderna för odling och öka intresset

Läs mer

Attraktiv Logi. Projektet har varit en öppning för mer positivt tänkande. En del slumrande affärsidéer har kunnat sättas i verket.

Attraktiv Logi. Projektet har varit en öppning för mer positivt tänkande. En del slumrande affärsidéer har kunnat sättas i verket. Attraktiv Logi Studiebesök på Vita Villan, Västnyland i Finland. Projektägare: Lantbrukarnas Ekonomi AB Projektledare: Mats Dahlström Kommuner: Hela området Dnr: 91 Jnr: 2011 2611 Projekttid: 2011-04-05

Läs mer

Slutrapport för affärs- och innovationsutveckling inom programmet Främja kvinnors företagande i Blekinge 2011-2014

Slutrapport för affärs- och innovationsutveckling inom programmet Främja kvinnors företagande i Blekinge 2011-2014 Region Blekinge 2014-12-15 Catharina Rosenquist 0455-305029 Slutrapport för affärs- och innovationsutveckling inom programmet Främja kvinnors företagande i Blekinge 2011-2014 Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Förstudie för utveckling av Stjärnsund

Förstudie för utveckling av Stjärnsund Förstudie för utveckling av Stjärnsund Rune Dahlén informerar om bosättningsmöjligheter vid lördagsmarknaden i Stjärnsund. Projektägare: Stjärnsunds Byggrupp, ideell förening Projektledare: Rune Dahlén

Läs mer

10063 Nationella turistfiskeprojektet

10063 Nationella turistfiskeprojektet Projektplan Projektnamn Beställare/Projektägare Projektledare Projekttid 10063 Nationella turistfiskeprojektet Leader Blekinge Johan Johansson 2010-12- 09 till 2013-12- 31 1. Sammanfattning Nationella

Läs mer

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen Leader DalÄlvarna Slutrapport 1. Projekt Journalnr: 2009 7324 Projektnamn: Ledarskapsutbildning för ungdomar, förstudie Stödmottagare: Föreningen KUL, Kreativa Unga Ledare 2. Kontaktperson Jonas Wikström,

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

En konferens för folkhälsa och näringslivsutveckling.

En konferens för folkhälsa och näringslivsutveckling. En konferens för folkhälsa och näringslivsutveckling www.hogg.se Foto: Johan Hallberg STYRGRUPP ORGANISATION E-post Thomas Östlund Distriktschef, Skogsstyrelsen Norra Dalarnas distrikt thomas.ostlund@skogsstyrelsen.se

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets integrationssatsning på landsbygden. Namn på förslaget: Innovation landsbygd Journalnummer: 2010-3610

Läs mer

Integration genom arbete

Integration genom arbete Integration genom arbete En kort presentation Azad Jonczyk 2009-01-12 Åstorps kommun har under tre år blivit beviljat projektstöd från ESF för att tillsammans med Båstad, Perstorp och Örkelljunga kommun

Läs mer

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets integrationssatsning. Namn på förslaget: ECO trails LAG Doboj-Maglaj- LAG Söderslätt Journalnummer: 2011-1261

Läs mer

Tjörn möjligheternas ö

Tjörn möjligheternas ö Tjörn möjligheternas ö En hållbar natur- och kulturturism Vision, inriktningsmål och strategier Handläggare: Lena Karlstedt Datum: 2009-11-06 Tjörn Möjligheternas ö Inledning 3 Arbetsprocessen 3 Vision

Läs mer

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets integrationssatsning på landsbygden. Namn på förslaget: Integration Rydaholm Journalnummer: 201-3006

Läs mer

Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik. Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare

Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik. Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare Centerpartiet är redan ett parti att räkna med i Örnsköldsvik. Vi har inte den formella makten, däremot

Läs mer

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2013-04-16 1(5) Projektplan Porten Bakgrund Bland de unga finns idag en stor grupp som är arbetslösa. Bland dem finns en eftersatt grupp ungdomar som har en

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Kvalitetshöjning inom potatisproduktion Journalnummer: 2010-1976 Namn på LAG grupp som nominerar:

Läs mer

SLUTRAPPORT. Datum: Diarienummer: Journalnr: 2010-5574. 1. Allmänna uppgifter a) projektets namn: Förprojektering av fiberutbyggnad på landsbygd

SLUTRAPPORT. Datum: Diarienummer: Journalnr: 2010-5574. 1. Allmänna uppgifter a) projektets namn: Förprojektering av fiberutbyggnad på landsbygd Datum: 2012-06-21 Diarienummer: SLUTRAPPORT Journalnr: 2010-5574 När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan och

Läs mer

landsbygdsprogram Landsbygdsprogram för Timrå kommun

landsbygdsprogram Landsbygdsprogram för Timrå kommun landsbygdsprogram Landsbygdsprogram för Timrå kommun 2015-2019 1 Bakgrund Programmets tillkomst En motion till kommunfullmäktige om att skapa ett landsbygdsprogram antogs 2007. Uppdraget genomfördes 2010-11

Läs mer

Slutrapport för projektstöd

Slutrapport för projektstöd Slutrapport för projektstöd Ympade gurkplantor Journalnummer 2010-593 Hushållningssällskapet Väst Sida 1 1. Redovisning av följande projekt Ympade gurkplantor Journalnummer 2010-593 Stödmottagare Hushållningssällskapet

Läs mer

Projekt inom Hushållningssällskapen Miljö

Projekt inom Hushållningssällskapen Miljö Projekt inom Hushållningssällskapen Miljö :: Fosforprojekt Förluster av fosfor från jordbruksmark i Stockholms- och Mälarregionen, sammanställning av rådgivningsanpassad information samt möjligheterna

Läs mer

Landsbygdsutveckling i ÖP

Landsbygdsutveckling i ÖP Översiktsplan Sundsvall 2021 Landsbygdsutveckling i ÖP 1. Riktlinjer på olika nivåer 2. Tankar med planeringen 3. Utpekade områden 4. Nästa steg Ulrika Edlund, 2015-09-04 Mål och prioriteringar Attraktiva

Läs mer

Turismsamverkan. Nedre Dalälven vann pris för bästa monter på Vildmarksmässan 2013. 8 933 870 kr

Turismsamverkan. Nedre Dalälven vann pris för bästa monter på Vildmarksmässan 2013. 8 933 870 kr Turismsamverkan Nedre Dalälven vann pris för bästa monter på Vildmarksmässan 2013. Projektägare: Nedre Dalälvens Utvecklings AB Projektledare: Kalle Hedin Kommuner: Hela området Dnr: 30 Jnr: 2009-2129

Läs mer

Coompanion Blekinge blekinge@coompanion.se. Coompanion Sjuhärad sjuharad@coompanion.se. Coompanion Dalarna dalarna@coompanion.se

Coompanion Blekinge blekinge@coompanion.se. Coompanion Sjuhärad sjuharad@coompanion.se. Coompanion Dalarna dalarna@coompanion.se Coompanion Blekinge blekinge@coompanion.se Coompanion Sjuhärad sjuharad@coompanion.se Coompanion Dalarna dalarna@coompanion.se Coompanion Skaraborg skaraborg@coompanion.se Coompanion Fyrbodal fyrbodal@coompanion.se

Läs mer

Förstudie till Kullaleden

Förstudie till Kullaleden Förstudie till Kullaleden Slutrapport Återstående planerade etapper är: Etapp 2 Genomförande av Kullaleden Etapp 3 Marknadsföring av Kullaleden Förstudie till Kullaleden Slutrapport 1. Projektfakta Projektnamn:

Läs mer

Protokoll fört vid LAG-sammanträde i Leader Inlandet

Protokoll fört vid LAG-sammanträde i Leader Inlandet Protokoll fört vid LAG-sammanträde i Leader Inlandet Tid: Onsdagen den 2 september 2009 kl. 8.30-12.00 Plats: Solbacka Sport & Konferens, Gnesta Närvarande:, Ingrid Dorsander Andersson, Agneta Pettersson,

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

LANTBRUKARNAS. Titel/id. Projekttid. 1. Sammanfattning SLUTRAPPORT 2007-12-04. Lönsamt Hästföretagande 2007 projektnr. 738 108

LANTBRUKARNAS. Titel/id. Projekttid. 1. Sammanfattning SLUTRAPPORT 2007-12-04. Lönsamt Hästföretagande 2007 projektnr. 738 108 LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND SLUTRAPPORT Titel/id Lönsamt Hästföretagande 2007 projektnr. 738 108 Projektägare LRF, Företag och samhälle Projekttid 2007-04-27 2007-12-05 1. Sammanfattning Projektet har haft

Läs mer

Projektet. NÄRANDE och INTRESSANT i UMEÅREGIONEN

Projektet. NÄRANDE och INTRESSANT i UMEÅREGIONEN Projektet NÄRANDE och INTRESSANT i UMEÅREGIONEN Pilotprojekt om marknadsföring o samarbetet för företag/föreningar i Umeåregionen. Sommaren 2011 EU-projekt i Leader Urnära Journalnummer 2011-1258 2011-02-01

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Grön Affärsutveckling Delrapport Perioden till och med

Grön Affärsutveckling Delrapport Perioden till och med Grön Affärsutveckling Delrapport Perioden 2007-02-01 till och med 2007-12-31 Delrapport GA för 2007 Sidan 1 av 8 Innehållsförteckning 1. Inledning Bakgrund Inför 2008 Syfte Mål 2. Aktiviteter Individuell

Läs mer

Slutrapport. Vad är bakgrunden till projektidén och vad planerade du/ni att genomföra?

Slutrapport. Vad är bakgrunden till projektidén och vad planerade du/ni att genomföra? Slutrapport 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) 2012-04-30 Projektnamn Turisthemsida för Södra skärgården Journalnummer (ex. 2012-1234) 2011-4146 Diarienummer (ex. TM999)

Läs mer

Slutrapport. 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? 2. Vilka personer kan svara på frågor om projektet?

Slutrapport. 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? 2. Vilka personer kan svara på frågor om projektet? Slutrapport 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) 2010-12-21 Projektnamn Lokalproducerat i Kungälv Journalnummer 2010-1117 Diarienummer TM054 Stödmottagare/projektägare Håkan

Läs mer

Slutrapport. Namn: Christer Oscarsson Roll i projektet: Projektägare / Ordf. i Främjandet. Telefon: E-post:

Slutrapport. Namn: Christer Oscarsson Roll i projektet: Projektägare / Ordf. i Främjandet. Telefon: E-post: Slutrapport 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) 2011-02-14 Projektnamn Lokal Utvecklingsplan Hälleviksstrand Journalnummer 2010-5891 Diarienummer TM074 Stödmottagare/projektägare

Läs mer

Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna

Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna . SAMMANFATTNING Entrecoop i Dalarna har under projektperioden bidragit till att 7 företag bildats och där associationsformen är ekonomisk

Läs mer

Hästen i kommunen betyder mer än du tror

Hästen i kommunen betyder mer än du tror SLUTRAPPORT 2007-12-12 Hästen i kommunen betyder mer än du tror Sammanfattning Nationella Stiftelsen för Hästhållningens Främjande (NS) har med finansiering från Statens Jordbruksverks satsning på Livskraftigt

Läs mer

Vilka stöd finns att söka?

Vilka stöd finns att söka? För en levande, smart och hållbar landsbygd Vill du starta eller investera i ett företag på landsbygden? Vill du tillsammans med andra utveckla bygden där du bor? Då kan du söka företagsstöd och projektstöd

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Svartådalens utsläppsneutrala energi, SUNE

Svartådalens utsläppsneutrala energi, SUNE Svartådalens utsläppsneutrala energi, SUNE Provkörning av gengasanläggning i Sätra brunn. Projektägare: Svartådalens Bygdeutveckling, ideell förening Projektledare: Eric Söderberg Kommun: Sala Dnr: 44

Läs mer

Anvisning till slutrapport för projektstöd

Anvisning till slutrapport för projektstöd Anvisning till slutrapport för projektstöd När du har avslutat ditt projekt ska du skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten

Läs mer

Journalnr: SLUTRAPPORT FÖRSTUDIE En väg till vidareutveckling på Seskarö

Journalnr: SLUTRAPPORT FÖRSTUDIE En väg till vidareutveckling på Seskarö 1 Journalnr:2011-2342 SLUTRAPPORT FÖRSTUDIE En väg till vidareutveckling på Seskarö Förstudie utförd av Seskarö Bensin och Service Ekonomisk Förening Kontaktperson Sten-Inge Videhult projektledare 070-5957370;

Läs mer

Förnybar energi. Nationella projekt inom Landsbygdsprogrammet

Förnybar energi. Nationella projekt inom Landsbygdsprogrammet Förnybar energi Nationella projekt inom Landsbygdsprogrammet Har du en projektidé? För projekt som kan leda till utveckling av landsbygden och de gröna näringarna kan du kan söka projektstöd. Du kan få

Läs mer

Datum: 20091123. Naturbruksgymnasiet Dingle hemsida: www.tillvaxtbohuslan.se

Datum: 20091123. Naturbruksgymnasiet Dingle hemsida: www.tillvaxtbohuslan.se Datum: 20091123 Diarienummer: SLUTRAPPORT Journalnr: 2008-4651 När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan och

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Slöjdhuset 49 Datum: 2013-08-29... Journalnummer: Projekttid: 2012-12-08 2013-10-31. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om projektet

Läs mer

Nominering - Årets ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets ungdomssatsning på landsbygden. Namn på förslaget: Ung och företagsam i Västra Journalnummer: 2010-6039 Namn

Läs mer

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halland g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halland Workshops i Halland Under september och oktober 2013 genomfördes 6 workshops i Halland, en i

Läs mer

Leader. Inlandet. Beslutade delprojekt under Växtlust - slutrapport

Leader. Inlandet. Beslutade delprojekt under Växtlust - slutrapport Leader Inlandet Beslutade delprojekt under Växtlust - slutrapport LAG Leader Inlandet ville stimulera till ökat företagande på landsbygden. Gemensam utveckling av hållbara företagsnätverk, samverkansformer

Läs mer

2013-06-17. Plats och tid: måndagen den 17 juni 2013 kl 09:00-14:00 Livin, Järnvägsgatan 22, 703 62 Örebro

2013-06-17. Plats och tid: måndagen den 17 juni 2013 kl 09:00-14:00 Livin, Järnvägsgatan 22, 703 62 Örebro SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Plats och tid: måndagen den 17 juni 2013 kl 09:00-14:00 Livin, Järnvägsgatan 22, 703 62 Örebro Beslutande: Torgny Larsson Anneli Moilanen Anders Hagström Liisa Ejdenwik Charlotta

Läs mer

Protokoll fört vid LAG-sammanträde i Leader Inlandet. Tid: Måndagen den 16 juni 2009 kl. 9.00-12.00 Plats: Leader Inlandets kansli, Eskilstuna

Protokoll fört vid LAG-sammanträde i Leader Inlandet. Tid: Måndagen den 16 juni 2009 kl. 9.00-12.00 Plats: Leader Inlandets kansli, Eskilstuna Protokoll fört vid LAG-sammanträde i Leader Inlandet Tid: Måndagen den 16 juni 2009 kl. 9.00-12.00 Plats: Leader Inlandets kansli, Eskilstuna Närvarande: Niklas Witt, Ingrid Dorsander Andersson, Agneta

Läs mer

Landsbygdsdepartementet (2011) Konkurrenskraft kräver jämställdhet

Landsbygdsdepartementet (2011) Konkurrenskraft kräver jämställdhet Andelen kvinnliga skogsägare i Sverige idag uppgår till 38%. Fortfarande är dock skogsnäringen av tradition en manlig domän som utgår från att det är mannens uppgift att äga och sköta skog (Regeringskansliet

Läs mer

Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Landsbygdsprogrammet 2014-2020 Landsbygdsprogrammet 2014-2020 Smart och hållbar ekonomi för alla Alla EU-stöd i Sverige ska bidra till smart och hållbar tillväxt för alla, det är det övergripande målet i den långsiktiga strategin Europa

Läs mer

Lokal mat för turism och förädling.

Lokal mat för turism och förädling. Utvärdering av projektet Lokal mat för turism och förädling. Hushållningssällskapet i Dalarna Gävleborg 2004-2006. Lotta Svensson, fil. dr. Utvärdering av projektet Lokal mat för turism och förädling.

Läs mer

SKOGSRIKET-regional färdplan för Västerbotten

SKOGSRIKET-regional färdplan för Västerbotten SKOGSRIKET, regional färdplan för Västerbotten Skogsriket från ord till handling Nationella visioner möter den regionala utvecklingskraften Lycksele, 31 oktober och 1 november 2012 1 Förord När jag fick

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

CSA Community Supported Agriculture PROJEKT I HSSL/HALLAND

CSA Community Supported Agriculture PROJEKT I HSSL/HALLAND CSA Community Supported Agriculture PROJEKT I HSSL/HALLAND HSSL/Halland Omställning - till ett fossiloberoende samhälle Hållbar landsbygdsutveckling - Hållbara bygder Levande landsbygd rikt föreningsliv,

Läs mer

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING 1 AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Mottagare Tjörns kommun PROJEKTETS NAMN: Avd. Funktionshinder Grön habilitering och levande

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Utveckling genom integration Journalnummer: 2008-2540

Läs mer

Vad är målbilder för LRF Skåne?

Vad är målbilder för LRF Skåne? LRF Skåne De hållbara gröna näringarna i Skåne 2020 ARBETSMATERIAL Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Utkast 2010-02-28 Vad är målbilder för LRF Skåne? - Måla upp olika scenarior för företag inom de gröna

Läs mer

Slutrapport. Gårdsbutiker i Sjuhärad Fas 1. Projekttid: 2013-07-15-2013-09-19. Projektledare: Malin Gustafsson. Styrgrupp:

Slutrapport. Gårdsbutiker i Sjuhärad Fas 1. Projekttid: 2013-07-15-2013-09-19. Projektledare: Malin Gustafsson. Styrgrupp: Slutrapport Gårdsbutiker i Sjuhärad Fas 1 Projekttid: 2013-07-15-2013-09-19 Projektledare: Malin Gustafsson Styrgrupp: Roland Haraldsson, Leader Sjuhärad Annika Andersson, Leader Sjuhärad Susann Gustafson,

Läs mer

Socialt företag en väg till egen försörjning

Socialt företag en väg till egen försörjning VÄSTERÅS STAD AMA arbetsm arknad Socialt företag en väg till egen försörjning Reidun Andersson & Sm ajo Murguz Socialt företagande En väg till arbetsmarknaden Tillväxtverkets definition av ett arbetsintegrerade

Läs mer

Välkommen! Utbildningskväll om att söka leaderprojekt. Älmhult och Rydaholm Annika Nilsson och Eva Jacobsson Börjesson

Välkommen! Utbildningskväll om att söka leaderprojekt. Älmhult och Rydaholm Annika Nilsson och Eva Jacobsson Börjesson Välkommen! Utbildningskväll om att söka leaderprojekt Älmhult 161017 och Rydaholm 161019 Annika Nilsson och Eva Jacobsson Börjesson Planering för kvällen Presentationsrunda Leader Linné Småland och leadermetoden

Läs mer

presenterar Solcellsel i lantbruket

presenterar Solcellsel i lantbruket & presenterar Solcellsel i lantbruket Solcellsel i lantbruket Tillämpningar, ekonomi och projektering 9.00 Introduktion Anna Cornander, Energikontoret Skåne, och Valter Andersson, LRF Skåne 9.15 Solcellsteknik

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

Slutkonferens Bygd o stad i balans

Slutkonferens Bygd o stad i balans Slutkonferens Bygd o stad i balans VISION för landsbygden Möjligheternas Örnsköldsvik- en hållbar och tillgänglig landsbygd för företag att verka i och för människor att leva i och besöka. Bygd och stad

Läs mer

Slutrapport för projektstöd i landsbygdsprogrammet. Projektnamn: Naturturism. - del 1 och 2. Foto: Frida Hedin, HS Konsult AB

Slutrapport för projektstöd i landsbygdsprogrammet. Projektnamn: Naturturism. - del 1 och 2. Foto: Frida Hedin, HS Konsult AB Slutrapport för projektstöd i landsbygdsprogrammet Projektnamn: Naturturism - del 1 och 2 Foto: Frida Hedin, HS Konsult AB Frida Hedin HS Konsult AB 2011-10-12 Journalnummer: 2010-2614 Innehållsförteckning

Läs mer

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång PROJEKTANSÖKAN Datum: Rev. 2011-08-11 dnr: 2011/11-SFV Projektbenämning Projektledare Projektägare Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder

Läs mer

NOMINERING ÅRETS LEADER 2008 Med checklista

NOMINERING ÅRETS LEADER 2008 Med checklista NOMINERING ÅRETS LEADER 2008 Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader 2008. Namn på förslaget: Hjärtats fröjd Journalnummer:08016 Kontaktperson i det nominerade förslaget: Ebon

Läs mer

Ansökan projektstöd. Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt

Ansökan projektstöd. Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt Ansökan projektstöd Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt Paraplyprojekt 1 - FÖRSTUDIE Har Du/Ni idéer för ett lite större projekt? Genom en förstudie har Du/Ni möjlighet att utröna möjligheterna, grundligare,

Läs mer

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Datum:2011-08-24 Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Blankett för ansökan om medel för utveckling av rehabilitering i samverkan från Gotlands samordningsförbund. Beskriv nedan under

Läs mer

10. Samarbete. Länsstyrelsen i Västra Götalands län

10. Samarbete. Länsstyrelsen i Västra Götalands län 10. Samarbete Syftet med åtgärden är att stödja samarbeten inom områden där den gemensamma nyttan av ett samarbete är stor för samhället men där incitamentet för en enskild aktör är för litet för att kunna

Läs mer

Projektredovisning för Projektet Matturism i Uppland Journalnummer: Bondens Mat i Uppland, org nr

Projektredovisning för Projektet Matturism i Uppland Journalnummer: Bondens Mat i Uppland, org nr Projektredovisning för Projektet Matturism i Uppland Journalnummer: 2011-6042 Bondens Mat i Uppland, org nr 769621-4233 Kontaktperson: Claudia Dillmann Tel.070-231 39 92 Saxen 214 Sättraby 760 31 Edsbro

Läs mer