Slutrapport för f6rstudien Gröna Miljöer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport för f6rstudien Gröna Miljöer"

Transkript

1 Slutrapport för f6rstudien Gröna Miljöer Datum Projekttid Journalnr Diarienr Förstudie Gröna Miljöer Sammanfattning Stort intresse för förstudien hela 20 tog själva kontakt med projektet, efter annonsering oeh utskick. Har träffat på många intressanta öppningar och utvecklingsbara möjligheter inom landsbygden under förstudien, främst är man intresserad av grön rehabilitering, att utveckla turism, öppna gården för studiebesök från skolans värld samt odling av ekologiska grönsaker. Har funnit andra projekt, med liknande syfte och mål i andra delar i landet. Intressanta öppningar med möjligheter till integration. Ett stort intresse för ämnet bland allmänheten Har fått ett allmänt positivt mottagande inom den "vita näringen", tyvän finns det inget idag inom Söderhaml1s Kommun vad gäller samarbete med landsbygdsföretag. Det fattas pengar för att satsa på sådana verksamheter, men skulle det bli ett projekt med medel utifrån kan de flesta tänka sig delta. Tva begrepp som oftast förväxlas med varandra är Grön rehabilitering och Grön omsorg. *Vita näringen menas vård, skola, omsorg, försäkringskassa eller arbetsförmedling

2 Bakgrund Under jordbrukarsamhället var skogen, naturen, jorden, havet, älven vår grund, det människan byggde sin tillvaro omkring och av. Historiskt sett var vår kommun en blomstrande landsbygd, ett rikt skogsbruk ex den högkvalitativa hälsingefuran och odlingslandskap ex hälsingelinet förutom traditionellt jordbruk, fiske med bl.a strömming och lax. När industrialismen utvecklades fick många sin utkomst från industrin ex massaindustrin återigen skogen som råvara. Grundstrukturen finns idag kvar jorden, skogen, havet och vattnet. Idag, i vår tid med vårt levnadssätt kan vår landsbygd/natur åter komma att bli en viktig del i det "nya" samhället. Människan har genomgått stora förändringar mycket har utvecklats de sista årtionden och vårt behov av rekreation, stillhet återkopplingar till natur och längtan till att få våra grundbehov tillfredställda ser vi bevis ror hela tiden i det moderna samhället. Syftet med förstudien har varit dels att inventera vilka värden och utvecklingsbara möjligheter som i framtiden syftar till att landsbygden och dess företag växer och bidrar till utveckling och ökad lönsamhet i Söderhamns kommun. Intresset har varit stort och ideerna många. Många ser sin gård som resurs, här tinns utrymmen lokalmässigt med närhet till naturen och möjlighet till rekreation. Andra ser möjlighet att använda sin gård till mer upplevelseturism eller boende. Men även ekologisk odling ses som möjlighet likaså finns intresse att göra mer ror barn och ungdomar med hopp om att skolor kan komma på besök och se vad en gård kan erbjuda. Dels att undersöka intresse och behov av tjänster ror Grön rehabilitering hos försäkringskassa, arbetsrormedling, vård, omsorg och skola. Dessa har blivit kontaktade och här finns ett intresse men de ser svårigheter att med dagens ekonomi vara beställare. Målgrupp för projektet är såväl flickor och pojkar som kvinnor och män, vilka är verksamma på landsbygden i Söderhamns Kommun. Majoriteten som själva tagit kontakt har dock varit kvinnor. Målet med förstudien har varit att projektet skall ha varit i kontakt med minst 50 landsbygdsroretag och projektet har varit i kontakt med 51 st inklusive privatpersoner med starka kopplingar och intressen till ämnet.(bi1.1) Varav 20 st av dessa har utifrån sin verksamhet fått besvara på rordjupade frågor som: Utifrån sitt roretagande, intresse och ideer ge rorslag hur de skulle kunna utveckla sitt företag Hur långt de kommit i den processen. Ligger det som en vision, ide eller har man kommit längre ex tagit reda på mer information osv. Vad de själva ser som skulle underlätta ror att genomföra iden Eventuella erfarenheter eller intryck kopplat till iden Vad är flaskhalsen

3 De förslag som kommit upp om hur de kan utveckla sin verksamhet. Här kom det in flera forslag/ företag. (bii.2) På frågan vad som skulle underlätta for att de skulle kunna utveckla sin ide. (bii.3) Ett annat mål med forstudien har varit att det ska leda fram till ett framtida projekt. Där ser vi tre möjliga projekt med samlingsrubrikerna: -odling ekologisk, integration, mat /produktutveckling -turism arbeta med utveckling och förädling av turistprodukter så att det går att göra attraktiva paketlösnigar -omsorg, daglig verksamhet, institut ut Projektet har arbetat med landsbygdsprogrammets horisontella prioriteringar, vad gäller. Hänsyn till: -Ungdomar har tagits när vi pratat med skolan utifrån ungdomars behov och att de har önskemål om en lista från gröna näringar om vilka skulle vara intresserade av att ta emot praoelever och ev andra behov av gröna näringar även när vi varit kontakt med arbetsformedlingen. Där finns det en grupp ungdomar med utanforskap som skulle behöva komma i kontakt med nya miljöer. -KviImor I styrgruppen har både män och kvinnor deltagit. I kontakten med intresserade landsbygdsforetag har det varit majoritet av kvinnor hela 90% som tagit kontakt. -Kompetensutveckling projektledare har varit på konferens i Mora "Skogen som hälsobringare"samt deltagit i framtidsseminariet Kreativ landsbygd i Bollnäs på föredraget "Grön omsorg" -Integration har tagits upp vid flertal tillfållen vid kontakten med i kontakten med ansvarig Svenska tor invandrare, kommunens asylsökande - resurscentra arbetsformedlingen -Några landsbygdforetag har uttryckt att de välkomnat nysvenskar till sitt företag MiljöIhållbarutveckling Har i möjligaste mån arbetat så mycket som möjligt via telefon och när det gällt uppsökande verksamhet hos landsbygdstoretag har tider bokats så onödigt resande undvikits. Utskrifter på miljömärkt papper. Miljö/hållbar utveckling har genomsyrat projektet hela tiden och är ett projekt som arbetar för miljö och hållbar utveckling.

4 GenomfOrandeplan Har haft kontakt med 51 företag/personer varav 20 st själv tog kontakt. Av dessa var 18 st fåretagare och 2 st privatpersoner med med mycket intressanta kopplingar och starka intressen till gröna näringar. De andra 3 l st har projektet kontaktat, alla fåretagare. Bland dessa var 12 inte intresserade, livssituationen gav inte möjlighet eller att man inte såg sitt fåretag som utvecklingsbart i nuläget. Inventering av boende, naturvärden, kultur och sevärdheter, föreningsliv, konst, hantverkare, hälsa, rekreation och rehabilitering samt mat, cafe, catering på landsbygden i Söderhamns kommun (bil.4) Projektet har haft kontakt med: Ordf Barn och ungdomsnämnden Sven-Erik Lindestam Ordf Omvårdnadsnämnden Bengt-Olov Hedman Ordf Nämnden för lärande och arbete Ove Söderberg Verksamhetsledare för Resurscentra Mats Frelin Chef arbetsförmedlingen i Söderhamn Hans Nordlund Anna Fält Skoglund Samordnare för försäkringskassan Lena Englund rsy~iatrisaltlordnare Lärande och Arpete/Psy!datri Sonja Palmpers Integration och Migrationsenheten Bibbi Lodmark lärare 50% och projektledare 50% får Drivkraft

5 Sammanfattning lntegration/}vfigration: I ett eventuellt framtida projekt Förslag: Det de kan tänka sig är att deras flyktingar som har arbetat med jordbruk och djurskötsel i hemlandet kunde få en praktikplats på någon gård där de kan se hur ett svenskt jordbruk sköts. Våra nya söderhamnare har många gånger en stor erfarenhet av jordbruksarbete. En stor grupp, på Afrikas villkor där man kan skörda året om. De tror att det skulle gagna svenskar i jordbruksarbetet att Ta möta nya söderhamnare och deras väg till att få maten på bordet. De flesta av de som har arbetat inom jordbruk kommer från Somalia. Har blivit uppringd aven man som tidigare arbetat på SFI, svenska för invandrare. Han kontaktade angående en jordlott de tidigare blivit lovade vid Knektslätten ca 1,5 ha som legat i träda många år. Skulle vilja odla där tillsammans med nysvenskar Barn och utbildningsnämnden Från deras sida finns intresse av Gröna näringar för förskola, skola, - som studiebesök, prao och UF företag Från arbetsförmedlingen Finns både i~tresse och behov, av alla näringar där det kan generera jobb (kan dock ej vara beställare) 3 fas jobb jobb i utvecklingsgarantin, samhällsnyttiga jobb som ex föreningar, gröna näringar, sociala näringar att själv ta på sig arbetsgivaransvar eller samverka med kommunen F ör arbetsträning FÖllltsaH att det finns bra infrastruktur

6 Resurscenlra Söderhamn Är intresserade. Hos många ungdomar finns det bia generellt ett utanförskap, vissa har svårigheter att få tag i praktikplatser, samt att ha något att gå till. Det behövs bra handledning de håller i utbildning för handledare De har också egna långtids sjukskrivna Lärande och Arbete/Psykiatri Är intresserade av gröna näringar, men har ingen egen erfarenhet eller hört talas om Men skulle önska Administrativt jobb, praktik inom besöksgård och Hälsoträdgård. Vid ev framtida projekt är de intresserade av samarbete i någon form Rehab Söderhamn Dagrehab i Söderhamn har själva en del eget tänk inom rehab och trädgård om än i liten skala. Försäkringskassan Det finns det intresse/behov för Gröna näringar som Grön rehabiliteringi Grön omsorg men inga pengar för det. Gävleborg län har inget samordningsförbund Försäkringskassan har samverkansansvar, ej rehabansvar

7 Information om projektet har skett enl foljande En artikel i Söderhamns Kuriren 15/9-08(bil. 7) 2 annonser i Söderhamns kuriren 12/2 samt 19/2 (bil.8) Utskick till samtliga LRF medlemmar i Söderhamns kommun (bil9) Artikel har varit publicerad i Söderhamns Kuriren 13/2 (bil l O) Artikel har varit publicerad i Land - Lantbruk 20/2 (bil.11) Information om projektet har getts på LRF årsmöte lokalavd 2/4 Information om projektet har också givits på Hushållningssällskapets årsmöte i Skog Stråtjära 2/J (bii.12) Hur vi spridit projektets resultat har varit genom projektets slutseminarium, dit inbjöds alla som på något sätt varit i kontakt med förstudien. (bil 13) Där delades sammanställning inför slutseminariet ut (bil. 14) och 31 personer deltog (bil. 1 S) Förslag till kommande projekt delades ut och anteckningar från slutseminarium (bi1.16) Lokalpressen Söderhamns Kuriren gjorde en intervju som publicerades 2/4-09 (bil. 17) Tillväxtrådet i Söderhamns Kommun har fått en muntlig och skriftlig redogörelse om förstudien 2/4 (bil 18) En radiointervju har gjorts och sändes (bi 1.19) Resultatet av denna förstudie lämpar sig mycket väl i bilden av vad som önskas från landsbygdsföretag och hur man från myndigheter och politiker ser möjligheter i att kunna beställa från de gröna näringarna. Andra som kan tänkas vara intresserad av projektresultatet kan vara kommuner/landsting utanför Söderhamn

8 Finansiering Löner inkl sociala avgifter administration Styrgrupp, arvode, reseersättning Köpta tjänster Övriga kostnader Material utskick och annan marknadsföring Direktfinansierade kostnader kontorslokaler, data, telefon Projektorganisation: Projektägare Lantbrukarnas Ekonomi AB, serviceenheten i Gävleborg Medfinansiär Söderhamns konunun Projektledare Annika Sahlin Styrgrupp: Hans Wiik Söderhamns Kommun Per-Anders Hansson Tillväxtrådet Maria Jonsson LRF ordf. Lennart Andersson Kust och skärgårdsföreningen Styrgruppen har träffats vid tre tillfållen samt att alla var närvarande under slutseminariet Samarbetsformer Har vid flera tillfållen varit i kontakt med VD Katarina Paulsson Katarina gården i Jämtland som för övrigt är intresserad av att etablera sig i Söderhamn och som ser att hennes verksamhet drar till sig flera proffetioner som bl.a sjuksköterskor och socionomer se (bil.20) I Värmland finns ett projekt som startade som f6rstudie 2005 och blev ett större projekt med arbetsnamnet Grön Arena. Projektet har samarbete med inte mindre än 16 kommuner och har syfte att ge stöd till utveckling och torverkligande av verksamheter inom landsbygden projektledare Tonie Estegård Svahn se (bil.2l)

9 Som erfarenhet från tidigare projekt har projektet tagit del av Grön Rehabilitering (bil22) samt tagit del av rapport från studieresa april 2007 i Hedmarks fylke Norge av Agneta Haglund och Carin Gisslen Schönning (bil.23) Deltagit i konferens i Dalarna - Hälsa över gröna gränser (bil.24) Inspirerade har det också varit med artiklar som skrivs idag om ämnet grön omsorg exempelvis Fårmors Rehab och Rehab IIumiamaden (bil.2s, 26) och hur man gjort på andra orter med tex kontakt skola- lantgårdar. (bil27) I Östersund på Mittuniversitetet kan man gå en IS hp utbildning i ämnet Rehabiliteringsvetenskap, Hälsa, miljöpsykologi och rehabilitering(bil28) och en KY utbildning till Naturhälsopedagog 40-KY poäng ivansbro (bi1.29) Slutsats och rekommendationer Vi har en otroligt vacker natur med skog, berg, sjöar, även en älv som rinner genom vår bygd. Som kustnära har vi många utvecklingsbara möjligheter inte minst inom turism. Vi ska komma ihåg att vi har endast två timmar med tåg från Stockholm där 1/9 av Sveriges befolkning bor. Om vi kan vi föregå som en kommun med mjuka värden och samtidigt lyfta fram och utveckla det vi har i kommunen, även näringar på landsbygden. Som en följd av detta, kan vi förhoppningsvis få andra näringar att växa och komma till. Det verkar finnas ett stort genuint intresse inom näringen för att utveckla landsbygden, men man verkar inte veta vart och hur man ska agera. En förväxling sker ofta mellan grön rehabilitering och grön omsorg. I dagsläget är det landstinget som ansvarar för rehabilitering och kommunen för omsorgsverksamheten. För grön rehabilitering krävs i allmänhet evidensbaserad verksamhet. Vad gäller de som är intresserad av grön omsorg/rehabilitering kan det vara bra om de får hjälp med att ta reda på regelverket. Även genomgång hur upphandling går till. Vad det gäller nysvenskar kan bli ett problem för kommun och samhället. Landsbygden kan vara mer "hemlik" för dem än det som erbjudits dem hittills, vilket förhoppningsvis kan leda till att de mår bättre och med minskade sociala problem. Inom odling finns ett klart intresse och även en större efterfrågan av lokalproducerat överlag. Tyvärr finns det inte så många odlare i kommunen i dagsläget.

10 Några citat: "Natur och kulturrniljöer i vart län är otroligt viktigtfär alt lockaföretag. Inte minst när konjunkturen vänder. Barbro Holmgren, Landshövding "Det nya arhundradets största utmaning är att ta ett abstrakt begrepp som hållbar utveckling och göra det till en ~verklighetför människorna över hela världen J) Kofi Annan "När vi bygger på det som far oss alt må bra i grunden och inte bara för stunden, då bygger vi det hållbara samhället. Hallbar utveckling börjar där vi star. "Johan Hallberg, läkare vid landstinget Dalarna "Vi har gatt fran industrisamhället och är nu inne i en ny epok. lv"ya 5jukdomsfall kräver nya sätt ta hand om dessa ". Peter Währborg, Professor i beteendemedicin, SLU Alnarp Svårt, or6rutsett Oförutsett har varit att det (hittills) varit svårigheter att få till grön rehabilitering och omsorg för ex en gård. Vad det gäller grön rehabilitering krävs evidensbaserad verksamhet eller att landstinget själv håller i den verksamheten Tack vare projektstöd har förstudien kunnat genomföras vilket annars inte förmodats. Kontaktperson Projektledare Annika Sahlin (bil.25)

11 Bilagor bil.l Landsbygdsföretag som kontaktat eller blivit kontaktade iförstudien bil.2 Förslag som kommit upp om hur landsbygdsföretagen ser möjligheter att kunna utveckla sin verksamhet bi1.3 Vad som skulle underlätta för att utveckla sin ide. bila Inventering av boende, naturvärden, kultur och sevärdheter, föreningsliv, konst, hantverkare, hälsa rekreation och rehabilitering samt mat cafe catering på landsbygden i Söderhamns kommun bil.5 Frågor till myndigheter bi1.6 Sammanträdesprotokoll Omvårdnadsnämnden bil. 7 Atikel i Kuriren bil.8 Annonser i Söderhamns Kuriren bil.9 Utskick till Lrf medlemmar bil.io Artikel i Söderhamns Kuriren bil.ll Artikel i Land Lantbruk biu2 Deltagarförteckning i vid hållningssällskapets årsmöte i Skog Stråt j ära bil. 13 Inbjudan till slutseminarium bil. 14 Slutseminarium sammanställning bil.15 DeltagarfÖrteckning slutseminarium bi1.l6 Förslag till kommande projekt. Sammanställning från slutseminariet bil.17 Artikel i Söderhamns Kuriren bil.18 Deltagarförteckning Tillväxtrådsmöte bil.19 Radiointervju Radio Gävleborg bi1.20 Katarinagården bil.2l Grön Arena bil.22 Utdrag ur tidigare projekt Grön rehabilitering bil.23 Rapport ur Studieresa av Agneta Sundberg och Carin Gisslen Schönning bil.24 Konferens idalama - Hälsa över gröna gränser bil.25 Artikel Grön omsorg, näring med framtidsutsikter av Jenny Svensson LRF bil.26 Fårmors Rehab och Rehab Humlemaden i Skåne. bil.27 Lakene Gård och Skolkontakt i Skåne bil.2s 15 poängsutbildning i Rehabiliteringsvetenskap bi1.29 KY-utbildning i Naturhälsopedagog bi1.30 Kontaktperson

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Allmänna uppgifter Datum: 2010-03-31 Projekttid: 2009-10-01-2010-04-01 Journalnummer: 2009-5974 LAG diarienr: LVS-050 Projektnamn: HÄSTNÄRA BOENDE I GÖTENE, förstudie Sammanställning

Läs mer

Jag är väldigt glad över att vara här idag och få ta del av det arbete som bedrivs i de

Jag är väldigt glad över att vara här idag och få ta del av det arbete som bedrivs i de 1 Tack för ordet Trygve! Jag är väldigt glad över att vara här idag och få ta del av det arbete som bedrivs i de nordiska länderna när det gäller grön omsorg. Jag är också imponerad av Norges vision Inn

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Mångkulturell företagsutveckling Journalnummer:

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar

Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar Studiebesök vid Stall Hammarhagen i Sala. Projektägare: Företagarcentrum i Sala, ekonomisk förening Projektledare: Ingela Hedström Kommun:

Läs mer

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro _xtwxü _ ÇÇ Projektplan Det är obligatoriskt att ta fram en projektplan för projektet. Projektplanen utgör underlag för prioritering mellan ansökningar och för beslut om stöd. Projektplanen ska ha följande

Läs mer

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halmstad g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halmstad Workshop i Halmstad kommun Den 3 oktober 2013 samlades 26 personer på Kvibille Gästgivaregård

Läs mer

SLUTRAPPORT. Datum: Diarienummer: Journalnr: 2010-5574. 1. Allmänna uppgifter a) projektets namn: Förprojektering av fiberutbyggnad på landsbygd

SLUTRAPPORT. Datum: Diarienummer: Journalnr: 2010-5574. 1. Allmänna uppgifter a) projektets namn: Förprojektering av fiberutbyggnad på landsbygd Datum: 2012-06-21 Diarienummer: SLUTRAPPORT Journalnr: 2010-5574 När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan och

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Ung och grön blivande företagare i de gröna näringarna

Läs mer

LRF. LRF är en intresse- och

LRF. LRF är en intresse- och LRF LRF är en intresse- och företagarorganisation för alla om äger eller brukar jord, skog och trädgård och för deras gemensamma företag inom lantbrukskooperationen LRF har drygt 168000 medlemmar Vad är

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Kvalitetshöjning inom potatisproduktion Journalnummer: 2010-1976 Namn på LAG grupp som nominerar:

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Villkor för genomförande av aktiviteter för kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet

Villkor för genomförande av aktiviteter för kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet 1 (7) Juli 2011 Detta dokument gäller i: Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Örebro län Västmanlands län Villkor för genomförande av aktiviteter för kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet

Läs mer

7. FORSTUDIENS MAL... 4

7. FORSTUDIENS MAL... 4 Stödmottagare: Länsstyrelsen Gävleborg Journalnr 2009-4614 Kundnr X 6993 INNEHALLSFÖRTECKNING 1. KONTAKTPERSON... 3 2. SAMMAl"'F A TTNING A V FÖRSTUDIEN... 3 3. GENOMFÖRANDE AV FÖRSTUDIEN... 3 4. ORSAK

Läs mer

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halland g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halland Workshops i Halland Under september och oktober 2013 genomfördes 6 workshops i Halland, en i

Läs mer

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets integrationssatsning. Namn på förslaget: ECO trails LAG Doboj-Maglaj- LAG Söderslätt Journalnummer: 2011-1261

Läs mer

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets integrationssatsning på landsbygden. Namn på förslaget: Integration Rydaholm Journalnummer: 201-3006

Läs mer

Integration genom arbete

Integration genom arbete Integration genom arbete En kort presentation Azad Jonczyk 2009-01-12 Åstorps kommun har under tre år blivit beviljat projektstöd från ESF för att tillsammans med Båstad, Perstorp och Örkelljunga kommun

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Coompanion Blekinge blekinge@coompanion.se. Coompanion Sjuhärad sjuharad@coompanion.se. Coompanion Dalarna dalarna@coompanion.se

Coompanion Blekinge blekinge@coompanion.se. Coompanion Sjuhärad sjuharad@coompanion.se. Coompanion Dalarna dalarna@coompanion.se Coompanion Blekinge blekinge@coompanion.se Coompanion Sjuhärad sjuharad@coompanion.se Coompanion Dalarna dalarna@coompanion.se Coompanion Skaraborg skaraborg@coompanion.se Coompanion Fyrbodal fyrbodal@coompanion.se

Läs mer

Abborraleden. Projektplan

Abborraleden. Projektplan Abborraleden Projektplan Örkelljunga september 2013 1 Innehåll Projektnamn... 3 Projektägare... 3 Journalnummer... 3 Kontaktperson... 3 Kontaktuppgifter... 3 Projektidé... 3 Bakgrund... 4 Syfte... 5 Mål...

Läs mer

Socialt företag en väg till egen försörjning

Socialt företag en väg till egen försörjning VÄSTERÅS STAD AMA arbetsm arknad Socialt företag en väg till egen försörjning Reidun Andersson & Sm ajo Murguz Socialt företagande En väg till arbetsmarknaden Tillväxtverkets definition av ett arbetsintegrerade

Läs mer

Projektplan Mälteriet

Projektplan Mälteriet Projektplan Mälteriet Projektnamn Skånska mälteriet lokal malt för lokal förädling Projektidé Undersöka förutsättningarna för ett lokalt småskaligt mälteri i Skåne nordost för att kunna producera unik

Läs mer

Förnybar energi. Nationella projekt inom Landsbygdsprogrammet

Förnybar energi. Nationella projekt inom Landsbygdsprogrammet Förnybar energi Nationella projekt inom Landsbygdsprogrammet Har du en projektidé? För projekt som kan leda till utveckling av landsbygden och de gröna näringarna kan du kan söka projektstöd. Du kan få

Läs mer

Svartådalens utsläppsneutrala energi, SUNE

Svartådalens utsläppsneutrala energi, SUNE Svartådalens utsläppsneutrala energi, SUNE Provkörning av gengasanläggning i Sätra brunn. Projektägare: Svartådalens Bygdeutveckling, ideell förening Projektledare: Eric Söderberg Kommun: Sala Dnr: 44

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsföretagare: Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Hans Wiklander Journalnummer:

Läs mer

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen Leader DalÄlvarna Slutrapport 1. Projekt Journalnr: 2009 7324 Projektnamn: Ledarskapsutbildning för ungdomar, förstudie Stödmottagare: Föreningen KUL, Kreativa Unga Ledare 2. Kontaktperson Jonas Wikström,

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt

Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt Syfte: att sammanställa länsstyrelsernas erfarenheter av att jobba med

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Lokal mat för turism och förädling.

Lokal mat för turism och förädling. Utvärdering av projektet Lokal mat för turism och förädling. Hushållningssällskapet i Dalarna Gävleborg 2004-2006. Lotta Svensson, fil. dr. Utvärdering av projektet Lokal mat för turism och förädling.

Läs mer

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund L02-2011 Protokoll LAG Terra et Mare 30 maj 2011 Tid: 16.00-18.40 Plats: Stenungsögården, Stenungsund Medverkande: Arne Lernhag (ordf.) Lars Strömberg Gösta Andersson Bert Olsson Tomas Börgesson Rolf Andersson

Läs mer

Genomförda aktiviteter 2014-02-01 till 2014-04-30

Genomförda aktiviteter 2014-02-01 till 2014-04-30 Samordningsförbundet Utskriftsdatum 2014-04-30 Lägesrapport till Region Värmland Projektnamn: Förstudie Arena Organisation: Samordningsförbundet Samspelet Rekvisitionsperiod: 2014-02-01 till 2014-04-30

Läs mer

Lägesrapport 2011-2012

Lägesrapport 2011-2012 Lägesrapport 2011-2012 21 februari 2013 Upplägg Beslut Aktiviteter Handlingsplan 2013-2014 BESLUT Sammanfattning interregbeslut Motivering till beslut stärka regionen som turistdestination. En central

Läs mer

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi.

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi. Utvärdering av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Utdrag ur projektbeskrivningen 1. Sammanfattning Det finns stor efterfrågan på logi för turism kopplat till naturupplevelser i Nedre

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

HUR ARBETAR VI MED integration på landsbygden

HUR ARBETAR VI MED integration på landsbygden HUR ARBETAR VI MED integration på landsbygden Hur arbetar vi med integration på landsbygden? I landsbygdsprogrammet 2007-2013 är integration på landsbygden ett viktigt horisontellt mål. Trots att Sverige

Läs mer

SKNT -Orsa. Den 3 oktober 2014

SKNT -Orsa. Den 3 oktober 2014 SKNT -Orsa Den 3 oktober 2014 Information från Länsstyrelsen Mikael Selander, chef Näringslivenheten Kirsten Berlin, Projektledare för processtöd Björn Forsberg, chef Landsbygdsenheten Vad är på gång 2014

Läs mer

Ungas attityd till de gröna näringarna, vad vet vi idag? Attraktionskraft, kompetensbehov och utbildningsutbud för de gröna näringarna.

Ungas attityd till de gröna näringarna, vad vet vi idag? Attraktionskraft, kompetensbehov och utbildningsutbud för de gröna näringarna. Ungas attityd till de gröna näringarna, vad vet vi idag? Attraktionskraft, kompetensbehov och utbildningsutbud för de gröna näringarna. » Befintligt material - Ungdomsbarometerns rapporter - Undersökningar

Läs mer

Kungsbacka LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Kungsbacka LEADER LEADER HALLAND HALLAND Kungsbacka g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Kungsbacka Workshop i Kungsbacka kommun Den 7 oktober 2013 samlades 25 personer Fjärås bygdegård

Läs mer

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång PROJEKTANSÖKAN Datum: Rev. 2011-08-11 dnr: 2011/11-SFV Projektbenämning Projektledare Projektägare Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Det mångkulturella samhället Journalnummer: 2010-68

Läs mer

Sylvia Lundholm (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp

Sylvia Lundholm (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp 2015-05-21 1 (8) Plats och tid A-salen, kl. 13:30 16:00 Beslutande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Sofia Nohrstedt, Kultur och fritids chef 12 Helena Carlsson, Verksamhetschef vård & omsorg 12 Randi

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

Landsbygdsdepartementet (2011) Konkurrenskraft kräver jämställdhet

Landsbygdsdepartementet (2011) Konkurrenskraft kräver jämställdhet Andelen kvinnliga skogsägare i Sverige idag uppgår till 38%. Fortfarande är dock skogsnäringen av tradition en manlig domän som utgår från att det är mannens uppgift att äga och sköta skog (Regeringskansliet

Läs mer

Vad är målbilder för LRF Skåne?

Vad är målbilder för LRF Skåne? LRF Skåne De hållbara gröna näringarna i Skåne 2020 ARBETSMATERIAL Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Utkast 2010-02-28 Vad är målbilder för LRF Skåne? - Måla upp olika scenarior för företag inom de gröna

Läs mer

Nationella turistfiskeprojektet inom Leader

Nationella turistfiskeprojektet inom Leader Seminariepass på Högloftet Skansen 2009-10-01 i anslutning till Landsbygdsgalan. Nationella turistfiskeprojektet inom Leader Helena ÅkerbergHammarström, ordförande Leader Nedre Dalälven hälsar alla välkomna.

Läs mer

Gårdsvindkraft i lantbruk

Gårdsvindkraft i lantbruk presenterar Gårdsvindkraft i lantbruk Förutsättningar, inköp och kommunikation Program Gårdsvindkraft i lantbruk Förutsättningar, inköp och kommunikation 8.45 Introduktion Anna Cornander, Energikontoret

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

Förstudie Norabygden

Förstudie Norabygden Förstudie Norabygden Ingbo källor är en av sevärdheterna i Tärnsjöbygden. Projektägare: Nya Tärnsjöbygdens framtid, ideell förening Projektledare Per Anders Eriksson Kommun: Heby Dnr: 46 Jnr: 2009 6557

Läs mer

Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås: Plats: Brogatan 16 Tid: kl.9-11 den 22 mars 2013

Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås: Plats: Brogatan 16 Tid: kl.9-11 den 22 mars 2013 Styrelseprotokoll Diarienr: Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås: Plats: Brogatan 16 Tid: kl.9-11 den 22 mars 2013 Meddelat förhinder: Anna Strand, Anna-Lena Holberg, Malin

Läs mer

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Ökad inflyttning är positivt för Eksjö kommun Invandring är idag den största tillväxtfaktorn för befolkningsutvecklingen i vår kommun. Utan den skulle

Läs mer

Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1

Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1 Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1 1. Namn på projektet: Entreprenörsgruppen Frösön 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Ulla Landenmark Adress: Bergsgatan 110 Postadress: 542 31 Mariestad

Läs mer

VARMT VÄLKOMMEN TILL SEMINARIUM VÄRDESKAPANDE FÖRHANDLINGAR

VARMT VÄLKOMMEN TILL SEMINARIUM VÄRDESKAPANDE FÖRHANDLINGAR Värdeskapande förhandlingar Hur skapar vi förutsättningar att genomföra stora investeringar i infrastruktur och andra betydelsefulla samhällsinvesteringar Hur får vi igång byggandet? INBJUDAN Seminarium

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Lokalt projekt www.hogg.se 1 jan 2009 30 juni 2011

Lokalt projekt www.hogg.se 1 jan 2009 30 juni 2011 www.hogg.se Lokalt projekt www.hogg.se 1 jan 2009 30 juni 2011 Kontakt: Skogsstyrelsen Norra Dalarnas distrikt Projektledare: Susanne Pihiven Tfn: 0250 59 51 09, E-post: susanne.pihiven@skogsstyrelsen.se

Läs mer

2009-02-26 Bil. 1. 1. Projektnamn: Skinnriket Gotländska lammskinnsprodukter på export

2009-02-26 Bil. 1. 1. Projektnamn: Skinnriket Gotländska lammskinnsprodukter på export 2009-02-26 Bil. 1 Projektplan 1. Projektnamn: Skinnriket Gotländska lammskinnsprodukter på export Projekttid: 2009 02 12 tom 2011 12 31 Projektägare: Gotlands läns Hushållningssällskap, org.nr 262000-0089

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

METODBOK. Projektet Tre K - Kunskap - Kultur - Koordination

METODBOK. Projektet Tre K - Kunskap - Kultur - Koordination Projektet Tre K - Kunskap - Kultur - Koordination METODBOK Gröna invandrar entreprenörer på studiebesök. Projektet Tre- K, faller under regeringens program Främjande av kvinnors företagande 2007-2009/10.

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Kompare Diarienummer: 2008-3088845 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt

Läs mer

Leader Polaris Fisketurism

Leader Polaris Fisketurism Leader Polaris Fisketurism Maj 2010 December 2012 Kalle Bergdahl - projektledare Spänningar inom fisketurism Entreprenörer Fisketurism i Leader Polaris Analys av nuläget Gällivare 18 mars 2010 Styrkor

Läs mer

Projektplan. Sjuhäradskött ut på marknaden

Projektplan. Sjuhäradskött ut på marknaden Projektplan Sjuhäradskött ut på marknaden Projektplan Sjuhäradskött ut på marknaden Projektnamn Sjuhäradskött ut på marknaden Projektidé Vi är ett nätverk sedan flera år tillbaka. Nätverket består av 8

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden Inledning Göteborgsregionens kommuner har de senaste åren tagit emot omkring 1200-1500 flyktingar och anhöriga till flyktingar

Läs mer

Hälsoträdgård i Malmö

Hälsoträdgård i Malmö Hälsoträdgård i Malmö Grönt är skönt Forskning, både internationell och på närmare håll från SLU i Alnarp, visar att regelbunden vistelse och aktivet i grön miljö förbättrar både vårt fysiska och psykiska

Läs mer

Drivkrafterna i Skelleftebygden Journalnr: 2009-6920 Stödmottagare: Erik Fahlgren

Drivkrafterna i Skelleftebygden Journalnr: 2009-6920 Stödmottagare: Erik Fahlgren Bilaga 3. Drivkrafterna i Skelleftebygden Journalnr: 2009-6920 Stödmottagare: Erik Fahlgren Slutrapport Förstudien: Drivkrafterna i Skelleftebygden Vilka personer kan svara på frågor om projektet? Mona

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Cecilia Blomkvist, Lassegårdens

Läs mer

Leader Södertälje Landsbygd LAG 2011-10-26

Leader Södertälje Landsbygd LAG 2011-10-26 Datum: 2011-10-26 Mötesprotokoll Möte: LAG-möte Tid: 8.30-12 Plats: Stadshuset, sal Opus Beslutande: Tage Gripenstam Anna Nienhaüsen Lars-Gunnar Thor Anita Wennberg Henrik Åström Björn Jonsson Övriga deltagare:

Läs mer

Bifogat ser du en sammanfattad projektplan anpassad för markägare. Där framgår hur vi tänkt oss det fortsatta samarbetet.

Bifogat ser du en sammanfattad projektplan anpassad för markägare. Där framgår hur vi tänkt oss det fortsatta samarbetet. INFORMATION TILL MARKÄGARE UTMED KULLALEDEN. Hej alla markägare Vandringsleden runt hela Kullahalvön (Kullaleden) är nu inne i genomförandefasen. Vi i projektgruppen vill därför informera er om vad som

Läs mer

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Besök www.leadergastrikebygden.se eller bli ett fan på www.facebook.com/leadergastrikebygden sidan 1 Fisketurism i Gästrikland - Projektplan Vad Vi satsar

Läs mer

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014 Dnr KS-2013-137 Dpl 06 sid 1 (5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tillväxtcentrum, Näringslivsutveckling & universitet Tjänsteyttrande 2013-05-02 Rose-Marie Andersson, 054-540 12 95 rose-marie.andersson@karlstad.se

Läs mer

Ansökan projektstöd. Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt

Ansökan projektstöd. Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt Ansökan projektstöd Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt Paraplyprojekt 1 - FÖRSTUDIE Har Du/Ni idéer för ett lite större projekt? Genom en förstudie har Du/Ni möjlighet att utröna möjligheterna, grundligare,

Läs mer

Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande

Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande Projektets namn Från småskalighet till full blom - att växa i egen takt. Uppgifter om sökanden Sökande Föreningen Palma Postadress Etelhem Hemängen

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

Upplev Kilsbergskanten

Upplev Kilsbergskanten Upplev Kilsbergskanten Varför arrangerar vi Upplev Kilsbergskanten? Stärka känslan och stoltheten för Kilsbergskanten Öka gemenskapen och samarbeten mellan oss i Kilsbergskanten Manifestera det pågående

Läs mer

Birgitta Wessman Thyrsson Samordningsförbundet Östra Östergötland

Birgitta Wessman Thyrsson Samordningsförbundet Östra Östergötland Plats och tid: Repslagaregatan 12 Norrköping, Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irma Görtz (Norrköping Kommun) ordförande Birgitta Wessman Thyrsson (Region Öst ) Vice Orf. Anna Svensson (Arbetsförmedlingen)

Läs mer

Program för Studiefrämjandet i Sundsvall

Program för Studiefrämjandet i Sundsvall Program för Studiefrämjandet i Sundsvall Obligatorisk anmälan till Ammi Gyllenquist 060-785 59 11 eller ammi.gyllenquist@studieframjandet.se 27 september Bonde i butik Naturskyddsföreningen visar, tipsar

Läs mer

Projektplan, Forbondelivet och hälsingekulturen

Projektplan, Forbondelivet och hälsingekulturen Skästra Byaförening Sid 1 av 6 Upprättad av: Datum: Version: Jakob Silén 2009-09-15 0.2 Projektplan, INNEHÅLL 0 Versionshistorik...2 1 Identifikation...2 1.1 Huvudmän...2 1.2 Budgetramar...2 1.3 Tidsramar...2

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport för den förlängda perioden av projekt Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun

Besöksnäringen. Slutrapport för den förlängda perioden av projekt Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Besöksnäringen Slutrapport för den förlängda perioden av projekt Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-09-01 2013-12-31 Jättendal Lena Strömstedt Innehåll INLEDNING... 3 BAKGRUND...

Läs mer

Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014

Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014 Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014 Bakgrund Denna handlingsplan är kopplad till Ronneby kommuns landsbygdspolitiska program och är framtagen efter en

Läs mer

Den ideella sektorn i landsbygdsprogrammet

Den ideella sektorn i landsbygdsprogrammet Datum: 2010-10-08 Typ av aktivitet Utförare/kontaktperson Namn på aktiviteten Stärker programmets genomförande genom att: Leader Jnr 2008-3426 Jnr 2008-3457 Forskarsamverkan Skärgårdarnas Riksförbund Kristina

Läs mer

Sammanställning regionala projektledare

Sammanställning regionala projektledare Bilaga 1 till Tre år med Mångfald på slätten (OVR306) Sammanställning regionala projektledare 1. Hur nöjd är du med att arbeta i projektet? Samtliga var nöjda med att ha jobbat i projektet och tycker att

Läs mer

Regional verksamhet för samhällsorientering i Stockholms län

Regional verksamhet för samhällsorientering i Stockholms län Regional verksamhet för samhällsorientering i Stockholms län - Hur kan den bedrivas, organiseras och finansieras? Arrangörer: Kommunförbundet, Länsstyrelsen, Botkyrka kommun Samhällsorientering i samverkan

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Utmaningar för ett svenskt hållbart jordbruk

Utmaningar för ett svenskt hållbart jordbruk Utmaningar för ett svenskt hållbart jordbruk Stockholm 19 mars 2010 Jan Eksvärd, LRF jan.eksvard@lrf.se Utmaningar för ett svenskt hållbart jordbruk Innehåll: Vad är LRF? Vad innebär hållbar utveckling?

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Informationskampanj till Konsumenter

Informationskampanj till Konsumenter Jordbruksverket Landsbygdsavdelningen 551 82 Jönköping Informationskampanj till Konsumenter - Klimatsmart mat och ursprungsmärkt verktyg för den medvetna konsumenten Sammanfattning... 2 Positiva effekter:...

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Fiber Borås Väst Ekonomisk Förening Datum: 2013-07-03 Journalnummer: Projekttid: 2013-04-01 2013-12-31 (avslutat 2013-06-30) Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Grafisk profil/glasets Hus Datum: 20150531... Journalnummer: Projekttid: 20150301-20150531. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om

Läs mer

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande Slutrapport Projekt Företagsamma kvinnor i Karlskrona - en del i programmet Att främja kvinnors företagande Under åren 2007 2009 har Tillväxtverket samordnat och genomfört ett nationellt program vars syfte

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele Ankomstdatum (fylls i av förbundet) Uppgifter om sökande organisation Försäkringskassan Firmatecknare/Chef Roger Johansson Utdelningsadress Box 510 Kontaktperson

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Servicepunkter Journalnummer: 2009-7580 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

476. Mötets öppnande Föreningens ordförande Milis Ivarsson hälsade välkommen till kvällens möte och förklarade mötet öppnat.

476. Mötets öppnande Föreningens ordförande Milis Ivarsson hälsade välkommen till kvällens möte och förklarade mötet öppnat. Protokoll LEADER Mellansjölandet, LAG-möte, 476-488 Tid: Måndagen den 7 april 2014 kl. 18.00 21.00 Plats: Klockargården, Askersund Närvarande: Milis Ivarsson, Sabina Karlsson, Anders Jansson, Per-Arne

Läs mer