Sammanträdesdatum Revisionsrapport "Granskning av kultur- och fritidsnämndens kontanthantering"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum 2010-11-02. Revisionsrapport "Granskning av kultur- och fritidsnämndens kontanthantering""

Transkript

1 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum (25) 198 Dnr 2010/186 Revisionsrapport "Granskning av kultur- och fritidsnämndens kontanthantering" INLEDNING På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sala kommun har Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB granskat om kultur- och fritidsnämndens interna kontroll över kontanthanteringen är tillräcklig. Beredning 8ilaga KS 2010/171/1. skrivelse från revisionen Bilaga KS 2010/171/2, revisionsrapport Yrkanden Carola Gunnarsson CC) yrkar att arbetsutskottet beslutar att hänskjuta revisionsrapporten till kommunstyrelsen för beslut. BESLUT Arbetsutskottet beslutar att hänskjuta revisionsrapporten till kommunstyrelsen för beslut. Utdrag kommunstyrelsen

2 REVISIONEN Handläggare Gun-Britt Alnefelt Tfu Bilaga KS 2010/171/1 Sidm SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsen Sala kommun Ink. Diarienr 2DI0 2 I Revisionsrapporten" Granskning av Kultur- och fritidsnämndens kontanthantering" På uppdrag av de fortroendevalda revisorerna i Sala kommun har Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB granskat om Kultur- och fritidsnämndens interna kontroll över kontanthanteringen är tillräcklig. Resultatet från granskningen har sammanfattats i en rapport, som behandlades och godkändes vid revisorernas sammanträde 20 l Granskningen visar att det finns vissa brister i Kultur- och fritidsnämndens interna kontroll över kontanthanteringen samt att det finns vissa brister i de centrala anvisningarna över kontanthantering. Grundat på iakttagelserna i rapporten forslår revisorerna foljande åtgärder: En översyn gör av de centrala riktlinjerna rörande hantering av felslag och kassadifferenser. En information över hantering av felslag och kassadifferenser genomförs for den personal som hanterar kontantkassor UtslagsremsaJforsäljningsrapport skall alltid redovisas for ekonomikontoret En gemensam dokumenterad faktureringsrutin som stöd för personalen bör finnas Den egna personalen utsätts for onödiga risker vid transport av kontanter till bank. Anlitande av säkerhetsbolag for dessa transporter bör ske. Rapporten översändes till Kommunstyrelsen för information. För kommunens revisorer / " ' ;t;;..!/j,,,1 ~' I '",' / N.tt. i1{..~et1 Kjell Enstedt T f Revisionsordförande /?~- ( (~?«/luldcv!j12t ;Gun-Britt Alnefelt 7. Sakkunnigt biträde Bilagor: Revisionsrapporten" Kultur- och fritidsnämndens kontanthantering" SALA KOMMUN Postadress Org.nr Box SALA Besöksadress Stadshuset Stora Torget Telefon Vx Telefax Postgiro

3 Bilaga KS 2010/171/2 fr!cf\i\i;\ii:rhouse[ropers I ALA KOMMuN Kommlfnstvrelsens förvaltning Ink. 2 l Revisionsrapport Granskning av kultur- och fritidsnämndens kontanthantering Sala kommun September 2010 Fredrik Alm Certifierad kommunal revisor

4 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING INLEDNING BAKGRUND REViSiONSFRÅGA A VGRÅNSNING OCH REVISIONSMETOD RESULTAT DOKUMENTERADE RIKTLINJER OCH RUTINER BEDÖMNINGAR OCH IAKTTAGELSER ARBETSSÄTT OCH RUTINER VID KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS ANLÄGGNINGAR J Biblioteket Lärkans idrottsanläggning Idrottshallen/Ungdomslokalen EKONOMIKONTORET BEDÖMNINGAR OCH IAKTTAGELSER

5 1. Sammanfattning Revisorerna i Sala kommun har givit Kornrev inom PricewaterhouseCoopers i uppdrag att granska kontanthanteringen inom kultur- och fritidsnämnden. Revisionsfrågor för granskningen har varit: Bedriver kultur- och fritidsnämnden kontanthantering ändamålsenligt och på ett tillförlitlig och säkert sätt? Är kultur- och fritidsnämndens interna kontroll av kontanthanteringen tillräcklig? KontroIlmållgranskningsmål: Finns ändamålsenliga och tillförlitliga rutiner för förvaring av dagskassor, insättning och avstämning av kontanta medel Granskningen har genomförts med intervjuer av tf fårvaltningschef och verksamhetschefer/-ansvariga för Lärkans idrottsanläggning/simhallen, Bibliotek, Ungdomslokalen, kvarteret Täljstenen samt ansvarig för redovisningen av kontantkassorna vid ekonomikontoret. Vi har även tagit del av riktlinjer och rutiner som avser kontanthantering samt genomfört stickprov och verifierat rutinerna vid anläggningarna. Vår sammanfattande bedömning är att det finns brister i kultur- och fritidsnämndens kontanthantering. Vi har i granskningen ialcttagit att nämnden inte följer kommunens centrala riktlinje för kontanthantering då utslagsremsa/försäljningsrapport ej biläggs det redovisningsrnateriai som skickas till ekonomikontoret. Därmed kan inte ekonomikontoret kontrollera försäljningen. V år rekommendation är att utslagsremsa/försäljningsrapport redovisas för ekonomikontoret. Vi har noterat att det saknas dokumenterade rutiner för felslag och kassadifferenser, både på central nivå och ute på anläggningarna. Vi rekommenderar att detta tas fram. Vidare har det vid intervjuer framkommit att det finns en osäkerhet bland personalen i hur man hanterar felslag och kassadifferenser, vilket ytterligare understryker ett behov av detta. För att nämndens faktureringsrutin ska vara tillräcklig ur ett internkontrollperspektiv bör fakturering endast ske mot köpare med rekvisition och ej direkt till privatpersoner. Vår bedömning är att en sådan bör finnas och rekommenderar nämnden att ta fram en gemensam faktureringsrutin som stöd för personalen som arbetar i kassan. Vidare är vår bedömning att nämnden utsätter medarbetarna för obefogade risker då kontantinlämningen genomförs av den egna personalen. V år hållning är att den skada ett eventuellt rån skapar hos den enskilde medarbetaren inte på något sätt uppväger den kostnad ett säkerhetsbolag tar för att transportera kontanterna till banken. Givet att banken framgent kommer att ta ut en avgift för kontantinlämningen ser vi detta som ett bra tillfälle att ändra rutinerna 3

6 2. Inledning 2.1 Bakgrund Revisionen har i sin väsentlighets- och riskanalys bedömt att en granskning ska göras av internkontrollen i väsentliga rutiner vid några av de verksamheter som kultur- och fritidsnämnden bedriver. Revisionsfrågan som ska besvaras handlar om tillförlitlighet och säkerhet. Proj ektet inriktas mot att granska och bedöma de rutiner som tillämpas för att säkerställa kontanthantering sker på ett tillförlitligt och säkert sätt samt att den interna kontrollen är tillräcklig. 2.2 Revisionsfråga Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: Bedriver kultur- och fritidsnämnden kontanthantering ändamålsenligt och på ett tillförlitlig och säkert sätt? Är kultur- och fritidsnänmdens interna kontroll av kontanthanteringen tillräcklig? Kontrollmål/granskningsmål: Finns ändamålsenliga och tillförlitliga rutiner för förvaring av dagskassor, insättning och avstänming av kontanta medel 2.3 Avgränsning och revisionsmetod Granskningen avser kontanthanteringen vid Lärkans idrottsanläggning/simhallen, Idrottshallen inldusive Ungdomslokalen, Biblioteket samt kvarteret Täljstenens cafe. Granskningen har genomförts med intervjuer av tf förvaltningschef samt verksamhetschefer för Lärkans idrottsanläggning/simhallen, Bibliotek och Ungdomslokalen, verksarnhetsansvarig för kvarteret Tälj stenen samt ansvarig för redovisningen av kontantkassorna vid ekonomikontoret. Vi har även tagit del av de riktlinjer och dokumenterade rutiner som avser kontanthantering samt genomfört stickprov och verifierat rutinema vid ovanstående anläggningar. 4

7 3. Resultat I början av 2007 genomfårde kultur- och fritidsnämnden utifrån sin internkontrollplan en kontroll av Lärkans idrottsanläggnings värdetransporter av kontanter till banken. Man kunde konstatera att handhavandet skedde i enlighet med då gällande rutinbeskrivning. I nämndens väsentlighets- och riskbedömning bedömdes kontanthanteringen utifrån konsekvens får verksamheten och sannolikhet får inträffande. Konsekvensen vid felaktig hantering bedömdes som allvarlig, vilket är den näst högsta graden. Sannolikheten bedömdes till mindre sannolik, vilket är den näst lägsta graden. 3.1 Dokumenterade riktlinjer och rutiner Inom kommunen finns riktlinjer för kontanthantering framtagna av ekonomikontoret vid kommunstyrelsens fårvaltning daterade Dessa reglerar hur följande moment ska genomfåras: avstämning av kontantförsäljning fårvaring av kontanta medel insättning på bank redovisning till ekonomikontoret inkl utslagsremsa Inom kultur- och fritidsnämnden finns en pärm får systematiskt arbetsmiljöarbete "SAM 2010". Innehållet i pärmen är taget i nämnden I denna återfinns bland annat dokumenterade rutiner för kassaredovisning och värdetransporter samt rutiner får våld och hot. De verksamheter vi granskat har egna varianter av dessa rutinbeskrivningar som utgår från sanrma mall. Rutinerna for kassaredovisning innehåller en beskrivning av hnr kassan räknas samman och hur redovisningsblanketten ska ifyllas. Även maxbelopp för växelkassa och säkerhetsskåp framgår. Rutiner får värdetransporter beskriver med vilken frekvens och med vilket färdsätt transporter ska ske. Rutiner får våld och hot täcker delvis även in situationer som uppstår i samband med rån. 3.2 Bedömningar och iakttagelser V år bedömning är att innehållet i de framtagna dokumenten bör kompletteras får att säkerställa en ändamålsenlig och tillförlitlig kontanthantering. Vi rekommenderar att kommunens riktlinjer får kontanthantering kompletteras med rutiner för felslag och kassadifferenser samt att utslagsremsornas z-nunrmer kontrolleras så de är i obruten löpordning. Vi rekommenderar även att kultur- och fritidsnämnden kompletterar innehållet i det systematiska arbetsmiljöarbetet med dessa tillägg. 5

8 Vi har under granskningens genomförande iakttagit att kännedomen om kommunens riktlinjer är mycket låg och i syfte att förbättra detta bör ekonomikontoret kommunicera innehållet med de verksamheter som berörs. Det är positivt att nämnden själva kontrollerat kontanthanteringen utifrån sin internkontrollplan. Vi föreslår dock att nämnden skriver in i sin internkontrollplan att regelbundet kontrollera kontanthanteringen vid sina anläggningar. 3.3 Arbetssätt och rutiner vid kultur- och fritidsnämndens anläggningar Biblioteket Bibliotekets verksamhet består av utlåning av böcker och media samt aktiviteter i syfte att öka läsandet för olika grupper i samhället. Man tar även emot bokningar av idrottslokaler. Försäljningen och kontanthanteringen består i försenings- och reservationsavgifter, kostnader för utskrifter och kopiering, försäljning av böcker, släktforskaravgifter, depositionsavgifter för hyra av lokaler, försäljning av kartor samt försäljning av 10- gångskort till aerobicsklasser i Idrottshallen. Kultur- och fritidsförvaltningens assistent lämnar fakturaunderlag för lokalhyror till ekonomikontoret. Biblioteket är öppet måndag till lördag och under vardagarna är öppettiderna fördelade på tre arbetspass. Lördagens kortare öppettider motsvarar ett arbetspass. Vid varje arbetspass tjånstgör två anställda. Verksamheten består totalt av nio personer och ansvarig är bibliotekschefen. Då kultur- och fritidsförvaltningen är samlokaliserade med biblioteket tjänstgör även personal ur förvaltningen i biblioteket. Efter bibliotekets stängning tas en utslagsremsa fram med z-utslag! och kontrollräkning av växelkassan sker. Ansvaret for avstämningen delas av de två tjänstgörande. Vid differenser återsöks felet. Blanketten "daglig redovisning" fylls i dagligen med uppgifter från utslagsremsan och betalkortsterminalens dagsavslut samt eventuell notering om differens vid sammanräkning. Blanketten skickas via internpost dagen efter och innehåller uppgifter om varuslag, belopp, moms samt insatt på bankkonto, insamlat med betalkort och mynt. Därutöver biläggs även betalkortterminalens dagsavslut. Deponipåsar och mynt låses in i säkerhets skåp och personalen lämnar dem regelbundet till bankens servicebox. Mynt lämnas i sorteringsmaskin och sätts in direkt på kommunens konto.! Z-utslag är en standardbeteckning för summering av inslag. Summeringen gäller för alla inslag sedan förra z-utslaget gjordes. Det finns även andra typer av utslag, x-utslag, som ger en subtotal. Z-utslagen påverkar inte ackumulerade värden i kassaregistret. Z-utslag bör göras varje dag och i samband med att kassan räknas. 6

9 Intill biblioteket återfinns kulturkvarteret Täljstenen där kultur- och fritidsförvaltningen driver ett mindre cafe. Verksamhetsledaren ombesözier öppethållandet av cafeet under onsdag till fredag. Försäljning av kaffe och egenbakat kaffebröd med mera administreras via ett kassaskrin och intäkter utöver växelkassans belopp slås in i bibliotekets kassaapparat Då försäljningen är av mindre omfattning görs inslagning varannan vecka Lärkans idrottsanläggning Lärkans idrottsanläggning består av Lärkhallen, simhall och Actic/Nautilus Gym. Verksamheten består av bad, simskola, bollhallar, gym, solarium, försäljning av badprodukter, kiosk samt uthyrning av idrottslokaler. Kommunen ombesörjer driften av gymmet inklusive personal Totalt 20 anställda finns vid anläggningen varav tio arbetar på bad och gym, dessa ansvarar även för försäljning aventrebiljetter och kiosk. Tre av dessa är redovisningsansvariga varav en är huvudansvarig. Utöver dem finns sex anställda inom vaktmästeri och dessa ombesörj er driften av idrottsanläggningarna. Resterande arbetar inom administrationen. Simhallen är i huvudsakligen öppen under eftermiddagar och kvällar, med undantag för måndagar då det är stängt Actic/Nautilus Gym är öppet alla dagar mellan morgon och kväll Den kontanthantering som bedrivs inom anläggningen sker främst i simhallens kassa. Det finns ingen uttalad tjänst/arbetspass avsedd för kassan utan badpersonalen turas om med försäljningen. Ansvarig för verksamheten är anläggningschefen. Badet har ett datoriserat kassasystem och all inpassering i bad och gym sker via datoriserad inläsning av säsongs- eller IO-gångskort. I slutet av varje arbetsdag tömmer personalen de automater som finns för solarier, myntväxling och varma drycker. Automaten för myntväxling fylls till ett angett belopp och resterande kontanter slås in i kassan. Betalkortsterminalens dagsavslut tas ut och stäms av mot kassan. Sammaruäkning av kassan sker dagen efter. Detta genomförs av ansvarig för kassaredovisning. Försäljningsrapport tas fram och avstämning sker med betalkortsterminalens dagsavslut och växelkassa. Blankett "redovisning" fylls i dagligen med uppgifter om varuslag, belopp, moms samt insatt på bankkonto, insamlat med betalkort och mynt. Blanl(etten innehåller även uppgifter om deponipåsens nummer samt underskrift av ansvarig. Därutöver biläggs även betalkortterminalens dagsavslut Deponipåsar och mynt låses in i kassaskåp tills personalen lämnar dem till bankens servicebox, vilket sker regelbundet Mynt lämnas i sorteringsmaskin och sätts in direkt på kolmnunens konto. Företrädesvis betalar endast företag mot faktura, men det händer att privatpersoner också gör det Krav på rekvisition finns ej. Framtagande av fa](tureringsunderlag sker enligt upparbetad rutin. Uppgifter hämtas in från kassan avseende bad och gym och från FRIsystemet när det gäller bokade idrottshallar. Detta sker månadsvis. Simskola faktureras 7

10 årsvis utifrån en fast summa oavsett antalet besök. Assistent vid Lärkans idrottsanläggning och vid kultur- och fritidsförvaltningen lämnar faktureringsunderlag till ekonomikontoret som i sin tur fakturerar kunden. Inga dokumenterade rutiner för faktureringen har påträffats Idrottshallen/Ungdomslokalen Kontanthantering förkommer även i Idrottshallen, om än i mycket begränsad fo=. Denna består i en liten växelkassa för hantering av avgifter för aerobicklasser, i de fall deltagarna inte har säsongskort. Betalning sker till instruktör och växelkassan låses in i säkerhetsskåp. Simhallens personal stämmer löpande av växelkassans belopp och intäkter utöver fastställt belopp slås in i simhallens kassa och redovisas på särskild rad/konto. I Idrottshallen finns även Ungdomslokalen som är öppen för ungdomar under tisdagtorsdag efte=iddag och tisdag till fredag kväll. Ungdomslokalen leds aven verksamhetschef och tre anställda. Verksamhets chef och en anställd är huvudansvariga för den ekonomiska redovisningen. Kontanthanteringen består i försäljning av godis och läsk samt i enstaka fall av biljetter till arrangemang och gruppresor. Kassaapparaten är av äldre modell och kortterminal saknas. Utslagsremsa tas fram efter stängning varje kväll och sätts in i pärm. Då försäljningen är mycket begränsad tas redovisningsblankett fram veckovis. Verksamhetschef och redovisningsansvarig går då igenom veckans utslagsremsor och eventuella differenser justeras. Därefter lämnas deponipåse till bankens servicebox och mynt sätts in på kommunens konto via sorteringsmaskin. Därefter lämnas redovisningsblanketten till ekonomikontoret tillsammans med insättningskvitton från banken och deponipåsens remsa. 3.4 Ekonomikontoret Ekonomikontoret tar emot internpost från Lärkans idrottsanläggning/simhallen, Biblioteket och Ungdomslokalen. Som tidigare beskrivits innehåller forsändelserna i huvudsak redovisningsblankett och dagsutslag från betalkortsterminal. Dessa blanketter inkommer i huvuds al, dagligen, med undantag för Ungdomslokalen. Kvitto från myntinsättning inkommer i efterhand via internpost. Ekonomikontoret stämmer dagligen av redovisningsblanketternas uppgifter mot bankens insättningar. Viss eftersläpning förekommer då kvitton från myntinsättningar saknar referensnununer och manuell sammaurälming hävs. Om avstämning är korrekt intäkts förs uppgifterna i redovisningssystemet. Vid större differenser mellan bankens och verksamhetens uppgifter kontaktas verksamhetschef, varpå ny avstämning genomfors. Vid mindre differenser justeras vissa angivna konton med motsvarande belopp. 8

11 3.5 Bedömningar och iakttagelser Enligt kommunens riktlinj er för kontanthantering ska redovisning med tillhörande rälmeremsa eller kvitto skickas till ekonomikontoret. Vi har i granskningen noterat att utslagsremsaiförsäljningsrapport inte biläggs redovisningen och att de dokumenterade rutiner för kassaredovisning som kultur- och fritidsnämnden tagit fram inte uppmanar till detta. F ör att säkerställa en tillforlitlig och ändamålsenlig kontanthantering bör nämnden tillse att utslagsremsaiförsäljningsrapport billäggs den dagliga redovisningen. Om detta inte görs kan inte ekonomikontoret kontrollera försäljningen. Vid mottagande av utslagsremsor med z-utslag bör ekonomikontoret tillse att ordningsföljden på utslagsremsoma är o bruten. I de övergripande dokumenten salmas riktlinjer och rutinbeskrivningarna for felslag och kassadifferenser. Vi har vid stickproven sett att det finns vedertagna rutiner för detta vid anläggningarna men att de inte är dokumenterade. Undantaget är Ungdomslokalen som har en skriven instruktion vid sidan av kassaapparaten. Vid intervjuerna har det även framkommit att det finns en viss osäkerhet bland personalen i hur man hanterar detta. Vår rekommendation är därför att skriftliga rutiner för detta bör tas fram. För att faktureringsmtinen ska vara tillräcklig ur ett internkontrollperspektiv bör fakturering endast ske mot köpare med rekvisition och ej direkt till privatpersoner. Vår bedömning är att nämnden bör tillse att en gemensam faktureringsrutin tas fram som stöd för personalen som arbetar i kassan. Vi har vid stickproven noterat att det finns vissa variationer i hur anläggningarna förvarar sina kontanta medel. Vi foreslår att de riktlinjer for kassaredovisning som finns på respektive anläggning kompletteras med hur växel- och dagskassor bör förvaras ur säkerhetssynpurtid. Vidare är vår bedömning att nämnden utsätter medarbetarna för obefogade risker då kontantinlämningen genomfors av den egna personalen. Vår hållning är att den skada ett eventuellt rån skapar hos den enskilde medarbetaren inte på något sätt uppväger den kostnad ett säkerhetsbolag tar för att transportera kontanterna till banken. Givet att banken framgent kommer att ta ut en avgift för kontantinlämningen ser vi detta som ett bra tillfcille att ändra rutinerna. 9

12 Bilaga KS 2012/168/1 KULTUR OCH FRlTIDSFÖRVALTNINGEN Roger Nilsson SALA KOMMUN Kultur 8. Fritid Ink I 1(2) YTTRANDE YTTRANDE Granskningen av Kultur- och fritidsnämndens kontanthantering, Dnr 2010/138/1 Revisorernas granskning visar att det finns vissa brister i förvaltningens interna kontroll över kontanthanteringen samt att det finns vissa brister i de centrala anvisningarna över kontant hanteringen. Revisorerna föreslår följande åtgärder 1. En översyn görs av de centrala riktlinjerna rörande hantering av felslag och kassadifferenser 2. En information över hantering av felslag och kassadifferenser genomförs för den personal som hanterar kontantkassor 3. Utslagsremsajförsäljningsrapport skall alltid redovisas för ekonomikontoret 4. En gemensam dokumenterad faktureringsrutin som stöd för personal bör finnas 5. Den egna personalen utsätts för onödiga risker vid transport av kontanter till bank. Anlitande av säkerhetsbolag för dessa transporter bör ske. Förvaltningens åtgärder/förslag 1. Översyn av centrala riktlinjer bör ske avekonomikontoret 2. Förvaltningen har gjort skriftliga instruktloner hur felslag och kassadifferenser skall hanteras av personal som hanterar kontantkassor 3. Fr.o.m. 1 december, 2010 kommer utslagsremsanjförsäljningsrapporten redovisas till ekonomikontoret SALA KOMMUN Kultur- och frltldsförvaltnlngen Box ala Besöksadress: Norra Esplannden 5 Växel: Dl Fax: ROler I1I155on frltldsln1endent/stf kultur- och frjtldschef Dtrekt:

13 2(2) Kultur- och fritidsförvaltningen 4_ En gemensam faktureringsrutin har gjorts för stöd till personalen 5_ Förvaltningen förslår att man inte anlitar ett säkerhetsbolag för transport av kontanter till bank i dagsläget Motivering se nedan_ Två platser är aktuella. Lärkan och biblioteket Biblioteket Användandet av säkerhetsbolaget för att transportera de kontanter som hanteras av personalen idag är inte motiverat Säkerhetsbolaget ställer minimikrav som kräver ombyggnad av rum i biblioteket Dessutom hanterar säkerhetsbolaget endast sedlar så mynt måste fortsättningsvis ändå transporteras av personal. Detta innebär oförändrad riskbild för personal som transportera kontanter till banken. Lärkan På Lärkan gäller samma förutsättningar som gäller för biblioteket med undantaget att Lärkan uppfyller säkerhetsbolagets minimikrav utan åtgärder. Sammantaget är risken är större att personer med kriminella tankegångar upptäcker Lärkan och biblioteket som platser som hanterar kontanter om ett säkerhetsbolag parkerar i närheten av anläggningarna och därigenom ökar rånrisken ytterligare. Förvaltningen föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta att godkänna förvaltningens förslag till åtgärder att lägga informationen till handlingarna Kultur & Fritid 6:Ni~ Fritidsintendent I~,.

14 JmSALA ~KOMMUN SAMMAIImlÄOESPRcnOKOLL_ KULTUR- OCH FRITIOSFÖRVALTNINGEN Sammanträdesdatum (24) Dnr2010/138/2 KFN 109 Granskning av Kultur- och fritidsnämndens kontanthantering BerednIng Bilaga KFN 2010/72 Ärendet föredras av fritidsintendenten BESLUT Kultur- och fritidsnämnden beslutar i!1t godkänna förvaltningens förslag till åtgärder gällande kontanthanteringen på kultur- och fritidsnämnden enligt bilaga 2010/72. Utdrag Förvaltningen I Utdragsbesty""mde

Kontant försäljningsverksamhet

Kontant försäljningsverksamhet Revisionsrapport Kommunrevisionens granskning av Kontant försäljningsverksamhet Klippans kommun September 2010 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 5 1.1

Läs mer

Granskning av kontant försäljnings- Verksamhet

Granskning av kontant försäljnings- Verksamhet Revisionsrapport Granskning av kontant försäljnings- Verksamhet Eslövs kommun December 2009 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1. Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Skurups kommun. Hantering av kontantkassa

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Skurups kommun. Hantering av kontantkassa Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Skurups kommun Hantering av kontantkassa Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...4 2.1. Bakgrund...4 2.2. Syfte och revisionsfrågor...4 2.3.

Läs mer

Granskning av intern kontroll avseende kontanthantering inom Fritids- och turistnämnden

Granskning av intern kontroll avseende kontanthantering inom Fritids- och turistnämnden Revisionsrapport Granskning av intern kontroll avseende kontanthantering inom Fritids- och turistnämnden Stadsrevisionen i Örebro kommun 2008-06-10 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte

Läs mer

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Revisionsrapport Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Solna stad April 2010 Josefin Loqvist 2010-04 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av intern kontroll avseende kontanthantering inom Vuxenutbildningsoch arbetsmarknadsnämnden

Granskning av intern kontroll avseende kontanthantering inom Vuxenutbildningsoch arbetsmarknadsnämnden Revisionsrapport Granskning av intern kontroll avseende kontanthantering inom Vuxenutbildningsoch arbetsmarknadsnämnden Stadsrevisionen i Örebro kommun 2008-06-12 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor

Läs mer

Riktlinjer för kontanthantering

Riktlinjer för kontanthantering 1(5) Ekonomiavdelningen Riktlinjer för kontanthantering Kommunövergripande riktlinjer för kontanthantering i samband med försäljning inom Härnösands kommun. Postadress Härnösands kommun 871 80 Härnösand

Läs mer

Riktlinje för dagskassor med kontanthantering

Riktlinje för dagskassor med kontanthantering Tjänsteskrivelse 2015-02-16 Handläggare: Madelene Hedström FHN 2013.0051 Folkhälsonämnden Riktlinje för dagskassor med kontanthantering Sammanfattning En kommunövergripande riktlinje för Dagskassor med

Läs mer

Revisionsrapport. Kontantkassor. Gällivare kommun. Februari 2011. Hans Forsström, certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Kontantkassor. Gällivare kommun. Februari 2011. Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Kontantkassor Gällivare kommun Februari 2011 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sida 1. Sammanfattande bedömningar och förslag... 2 2. Inledning... 3 2.1

Läs mer

Riktlinjer för hantering av kontanta medel

Riktlinjer för hantering av kontanta medel Riktlinjer för hantering av kontanta medel Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för hantering av kontanta medel Riktlinjer 2015-11-30, 245 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Borlänge kommun. Internkontroll 2015 - KS Riktlinjer för kontanthantering- rutin för kontanta inbetalningar. Beslutad av kommunstyrelsen

Borlänge kommun. Internkontroll 2015 - KS Riktlinjer för kontanthantering- rutin för kontanta inbetalningar. Beslutad av kommunstyrelsen Internkontroll 2015 - KS Riktlinjer för kontanthantering- rutin för kontanta inbetalningar Beslutad av kommunstyrelsen Metadata om dokumentet Dokumentnamn Riktlinjer för kontanthantering- rutin för kontanta

Läs mer

Revisionsrapport Kontanthantering Mora kommun

Revisionsrapport Kontanthantering Mora kommun Revisionsrapport Kontanthantering Helena Carlson Mora kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte och revisionsfråga 2 2.3 Metod 3 2.4 Avgränsning 3

Läs mer

Rutin för redovisning av dagskassor för enheter kopplade till TakeCare Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Rutin för redovisning av dagskassor för enheter kopplade till TakeCare Hälso- och sjukvårdsförvaltningen RUTIN 1 (14) Senast uppdaterad -02 Rutin för redovisning av dagskassor för enheter kopplade till TakeCare RUTIN 2 (14) Senast uppdaterad -02 Innehållsförteckning Inledning... Verksamheten... 4 Stängning

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av kontanthantering Ängelholms kommun. Mars 2009 Sven E. Rosén Karin Andersson

Revisionsrapport. Granskning av kontanthantering Ängelholms kommun. Mars 2009 Sven E. Rosén Karin Andersson Revisionsrapport Granskning av kontanthantering Ängelholms kommun Mars 2009 Sven E. Rosén Karin Andersson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, genomförande

Läs mer

Granskning av privata medel/ kontanthantering Kalix kommun

Granskning av privata medel/ kontanthantering Kalix kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Granskning av privata medel/ kontanthantering Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Granskning av kontanthantering inom kostenheten

Granskning av kontanthantering inom kostenheten www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 7 oktober 2013 Granskning av kontanthantering inom kostenheten Kalmar kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Revisionsfråga och kontrollmål...

Läs mer

Fritidsnämnden föreslås besluta. att godkänna delrapporten om internkontrollarbetet för år 2012 och lägga den till handlingarna

Fritidsnämnden föreslås besluta. att godkänna delrapporten om internkontrollarbetet för år 2012 och lägga den till handlingarna Malmö stad Fritidsförvaltningen Handläggande avd: Ekonomiavdelning Ärende nr: 3 Datum: 2012-09-04 Ärende: Delrapport om internkontrollarbetet för år 2012 Sammanfattning: Fritidsnämnden beslutade 2012-02-23

Läs mer

Hantering av kontantkassor Kalix kommun

Hantering av kontantkassor Kalix kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering av kontantkassor Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen/Regionala Utvecklingsnämnden/Personalnämnden) RAPPORT 2015

INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen/Regionala Utvecklingsnämnden/Personalnämnden) RAPPORT 2015 Region Skåne 2015 Gemensam Servicefunktion KC Ekonomi INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen/Regionala Utvecklingsnämnden/Personalnämnden) RAPPORT 2015 http://www.skane.se/ Inledning Inom

Läs mer

Uppföljning av granskning av intern kontroll, restaurangverksamheten

Uppföljning av granskning av intern kontroll, restaurangverksamheten Revisionsrapport Uppföljning av granskning av intern kontroll, restaurangverksamheten mm vid Anders Ljungsteds gymnasium. Linköpings kommun Datum: 2009-02-09 Författare: Stefan Knutsson Lars Edgren INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Dnr 2013-401 2013-10-31 D 13

Dnr 2013-401 2013-10-31 D 13 Dnr 2013-401 2013-10-31 D 13 D 13 Disciplinärende godkände revisorn A-son Revisorsnämnden meddelar godkände revisorn A-son varning. 1 Inledning 1.1 Bakgrund A-son har varit föremål för Revisorsnämndens

Läs mer

Granskning kontanthantering Bildningsnämnden

Granskning kontanthantering Bildningsnämnden Revisionsrapport Granskning kontanthantering Bildningsnämnden Motala kommun September 2009 Karin Jäderbrink 2009-09-08 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Revisionell bedömning...1

Läs mer

Marge Aab Svensson (m), ordförande Per-Olof Björkman (fp) Tommy Eckelöv (s)

Marge Aab Svensson (m), ordförande Per-Olof Björkman (fp) Tommy Eckelöv (s) Fritidsnämndens arbetsutskott 2007-11-22 Plats och tid för sammanträdet Mörbyrummet, Fritidskontoret Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 22 november 2007, kl. 17.00-18.30 Beslutande Marge Aab Svensson

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2015

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2015 Göteborgsregionens kommunalförbund Dnr: 15-287.026 Styrelseärende 4 2015-12-11 Till förbundsstyrelsen Revisorernas bedömning av delårsrapport 2015 De förtroendevalda respektive auktoriserade revisorernas

Läs mer

Denna rutin ingår som en del av omsorgsnämndens förfrågningsunderlag.

Denna rutin ingår som en del av omsorgsnämndens förfrågningsunderlag. 1 (8) Omsorgsnämnden 2015-10- 06 Rutin för förvaltning av privata medel mm för brukare i bostäder med särskild service för personer med utvecklingsstörning och/eller psykiska funktionshinder där Förvaltningskonto

Läs mer

Avsnitt 1.4.4 Kassahantering, kontanta

Avsnitt 1.4.4 Kassahantering, kontanta Utgåva nr: 1 Sida nr: 1(7) 1 INLEDNING KASSAHANTERING, KONTANTA INBETALNINGAR... 2 2 KONTANTA INBETALNINGAR... 2 2.1 BOKFÖRING...2 2.2 VERIFIKATION...4 2.3 SPÅRBARHET...5 3 STYRANDE REGLER... 5 Utgåva

Läs mer

Instruktioner och generella anvisningar för hantering av privata medel

Instruktioner och generella anvisningar för hantering av privata medel VALLENTUNA KOMMUN 2008-12-18 SID 1/9 er och generella anvisningar för hantering av privata medel När enskildas privata medel hanteras ska det på varje enhet finnas skriftliga lokala rutiner som är grundade

Läs mer

Revisionsrapport Försäljningsverksamhet, januari 2004

Revisionsrapport Försäljningsverksamhet, januari 2004 2004-02-25 Kultur- och fritidsnämnden Utbildningsnämnden Socialnämnden BSN-Söder Kommunstyrelsen Revisionsrapport Försäljningsverksamhet, januari 2004 Kommunrevisionen har låtit granska tillämpningen av

Läs mer

2012-10-09. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av kommunens kontanthantering.

2012-10-09. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av kommunens kontanthantering. KARLSKOGA KOMMUN Kommunstyrelsen 2012-10- 10 S~ KARLSKOGA KOMMUN ~ Revisionen Diarienr 2012-10-09 Till: Kommunstyrelsen, gyrnnasienämnden, socialnämnden samt kultur- och fåreningsnämnden För kännedom:

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av mervärdesskatt. Tierp kommun. Maj 2010. Åsa Sandgren

Revisionsrapport. Granskning av mervärdesskatt. Tierp kommun. Maj 2010. Åsa Sandgren Revisionsrapport Granskning av mervärdesskatt Tierp kommun Maj 2010 Åsa Sandgren Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...3 2. Uppdrag...5 2.1. Metod och avgränsning...6 3. Kort information om momskompensation

Läs mer

Granskning av manuella utbetalningar svar på revisionsskrivelse

Granskning av manuella utbetalningar svar på revisionsskrivelse 1 september 2014 KS-2014/742.912 1 (11) HANDLÄGGARE Åsa Brunkvist Pia Nordeman 08-535 303 11 08-535 313 61 Kommunstyrelsen Granskning av manuella utbetalningar svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut

Läs mer

Granskning av interna kontrollen Styrelsen för Landstingsservice

Granskning av interna kontrollen Styrelsen för Landstingsservice Revisionsrapport Granskning av interna kontrollen Styrelsen för Landstingsservice Landstinget Halland 2009-01-19 Anita Andersson Leif Johansson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Uppdrag...4 3

Läs mer

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 2.1 Definition av intern kontroll 2.2 Exempel på uppföljning av den interna kontrollen 3. Syfte 4. Avgränsning

Läs mer

Granskning av interna kontrollrutiner Sjukhuset i Varberg

Granskning av interna kontrollrutiner Sjukhuset i Varberg Revisionsrapport* Granskning av interna kontrollrutiner Sjukhuset i Varberg Landstinget Halland Datum 2007-08-20 Författare Anita Andersson Leif Johansson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av nystartsjobb. Ramtiden felaktigt beräknad. Arbetsförmedlingen 113 99 STOCKHOLM 2008-11-06 32-2008-0669.

Revisionsrapport. Granskning av nystartsjobb. Ramtiden felaktigt beräknad. Arbetsförmedlingen 113 99 STOCKHOLM 2008-11-06 32-2008-0669. Revisionsrapport Arbetsförmedlingen 113 99 STOCKHOLM Datum Dnr 2008-11-06 32-2008-0669 Granskning av nystartsjobb Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Arbetsförmedlingen granskat beslut,

Läs mer

Granskning av intern kontroll Arbetsmarknadscentrum. Finspångs kommun. Revisionsrapport. Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor 2011-05-24

Granskning av intern kontroll Arbetsmarknadscentrum. Finspångs kommun. Revisionsrapport. Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor 2011-05-24 Granskning av intern kontroll Arbetsmarknadscentrum Revisionsrapport 2011-05-24 Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Bakgrund...

Läs mer

Kontanthantering inom Folkhälsonämndens verksamheter

Kontanthantering inom Folkhälsonämndens verksamheter Tjänsteskrivelse 2013-04-17 FHN 2013.0051 Folkhälsonämnden Kontanthantering inom Folkhälsonämndens verksamheter Sammanfattning Deloitte har på uppdrag av kommunrevisorerna granskat kommunens kontanthantering

Läs mer

Kontanthantering vid fritidskontoret

Kontanthantering vid fritidskontoret Revisionsrapport Kontanthantering vid fritidskontoret Fritidsnämnden 2009-11-05 Carin Hultgren Certifierad kommunal revisor Viveca Karlsson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Innehållsförteckning

Läs mer

J Kommu tllmäktige Akten ARBOGA KOMMUN. Blad 7. Kommunstyrelsen. Ks 62 Au 38 Dnr 80/2014-003

J Kommu tllmäktige Akten ARBOGA KOMMUN. Blad 7. Kommunstyrelsen. Ks 62 Au 38 Dnr 80/2014-003 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammantrådesdatum 2014-04-08 Blad 7 Ks 62 Au 38 Dnr 80/2014-003 Redovisning av interna kontrollarbetet år 2013 Kommunfullmäktige antog år 2006 ett reglemente för intern

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Privata medel Region Gotland Carin Hultgren Cert. kommunal revisor Sandra Volter Ebba Lind

www.pwc.se Revisionsrapport Privata medel Region Gotland Carin Hultgren Cert. kommunal revisor Sandra Volter Ebba Lind www.pwc.se Revisionsrapport Carin Hultgren Cert. kommunal revisor Privata medel Region Gotland Sandra Volter Ebba Lind 2015-12-16 Sandra Volter Projektledare Carin Hultgren Uppdragsledare Innehållsförteckning

Läs mer

Medborgarförslag gällande tillgången till föreningslokal iransta

Medborgarförslag gällande tillgången till föreningslokal iransta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2011-03-10 KF:s HANDLING NR 8 2011 20(22) 56 Dnr 2010/20 Medborgarförslag gällande tillgången till föreningslokal iransta INLEDNING Medborgarförslag

Läs mer

Slutrapport stadsbyggnadsnämndens internkontroll 2015

Slutrapport stadsbyggnadsnämndens internkontroll 2015 Stadsbyggnadsnämnden 2016-02-10 1 (2) Stadsbyggnadsförvaltningen Ekonomienheten SBN/2014:469 Mervi Nyqvist Stadsbyggnadsnämnden Slutrapport stadsbyggnadsnämndens internkontroll 2015 Förslag till beslut

Läs mer

Datum 2012-02-16. att införa personliga inköpskort, med betalansvar för Uppsala kommun,

Datum 2012-02-16. att införa personliga inköpskort, med betalansvar för Uppsala kommun, KS 8 11 APRIL 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Backlund Thomas Datum 2012-02-16 Diarienummer KSN-2012-0411 Kommunstyrelsen Inköpskort i Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Granskning av vidtagna åtgärder kopplade till manuella betalningar

Granskning av vidtagna åtgärder kopplade till manuella betalningar BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-05-18 GSN-2015/469.194 1 (3) HANDLÄGGARE Dahlgren Jespersson, Pirjo Pirjo.Dahlgren-Jespersson@huddinge.se Gymnasienämnden Granskning

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 1 (3) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2014-01-08 2013-005797- AD Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 Reglemente för intern kontroll 1 ger anvisningar för hur intern

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-12-14. Förslag till översyn av Strategi för bedömning av metallföroreningar i mark vid exploateringar inom Sala tätort

Sammanträdesdatum 2010-12-14. Förslag till översyn av Strategi för bedömning av metallföroreningar i mark vid exploateringar inom Sala tätort SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2010-12-14 7 (15j 224 Förslag till översyn av Strategi för bedömning av metallföroreningar i mark vid exploateringar inom

Läs mer

56 Uppföljning internkontrollplan 2013 (KN 20t3.001)

56 Uppföljning internkontrollplan 2013 (KN 20t3.001) VALLENTUNA KOMMUN Ku ltu rnä m ndens a rbetsutskott Sa m ma nträd esprotokol I 20r4-o2-o4 8 (17) 56 Uppföljning internkontrollplan 2013 (KN 20t3.001) Beslut Kulturnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå

Läs mer

Riktlinje för dagskassor med kontanthantering

Riktlinje för dagskassor med kontanthantering Tjänsteskrivelse 2014-03-24 Handläggare: Madelene Hedström Kultur- och föreningsnämnden Riktlinje för dagskassor med kontanthantering Sammanfattning En kommunövergripande riktlinje för Dagskassor med kontanthantering

Läs mer

2013-11-13. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av rutiner för bilanvändning

2013-11-13. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av rutiner för bilanvändning KARLSKOGA KOMMUN Kommunstyrelsen 2013-11- 1 4 ~ KARLSKOGA KOMMUN "ld'. Revisionen 2013-11-13 Samhällsbyggnadsnämnden Socialnämnden För kännedom: Kommunfullmäktige Rapport från kommunrevisorerna avseende

Läs mer

Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun

Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun www.pwc.se Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av den interna kontrollen avseende debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun Innehållsförteckning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. sammanträdesdatum 2014-10-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. sammanträdesdatum 2014-10-09 B.'~ SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN sammanträdesdatum 2014-10-09 KF:s J;-A ' ;bli!:j 36 (40) 185 Medborgarförslag om alternativ arbetsmetod för att utveckla kulturkvarteret Täljstenen

Läs mer

Revisionsrapport. Anställdas bisysslor. Gotlands kommun 2010-01-28. Ramona Numelin Jonas Eriksson

Revisionsrapport. Anställdas bisysslor. Gotlands kommun 2010-01-28. Ramona Numelin Jonas Eriksson Revisionsrapport Anställdas bisysslor Gotlands kommun 2010-01-28 Ramona Numelin Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning och revisionsfråga...1 3 Avgränsning och metod...2 4

Läs mer

Direktionen beslutade den 2013-11-04 60 att det skulle upprättas en policy med riktlinjer för representation inom Räddningstjänsten Jämtland.

Direktionen beslutade den 2013-11-04 60 att det skulle upprättas en policy med riktlinjer för representation inom Räddningstjänsten Jämtland. TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Datum: Dnr: 740.2013.01728 Lars Nyman 063-14 47 04 lars.nyman@ostersund.se Direktionen för Räddningstjänsten Jämtland Policy och riktlinjer för Representation. Direktionen beslutade

Läs mer

Kallelse till sammanträde med kultur- och fritidsnämnden

Kallelse till sammanträde med kultur- och fritidsnämnden Kallelse till sammanträde med kultur- och fritidsnämnden 2012-02-23 Tid: Torsdagen den 1 mars 2012 Nämndens ledamöter och ersättare samlas: Kl. 14.30 Kaffe Måldiskussion Smörgås Kl. 19.00 Kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

Representation, gåvor och resor

Representation, gåvor och resor Revisionsrapport Representation, gåvor och resor Nils Fredholm Kristina Lindhe Sölvesborgs kommun 2013-03-17 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Granskningens syfte 2 3 Iakttagelser och

Läs mer

Granskning kontanthantering

Granskning kontanthantering Revisionsrapport Granskning kontanthantering Mjölby kommun September 2009 Karin Jäderbrink 2009-09-21 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Revisionell bedömning... 1 2 Bakgrund och

Läs mer

Regler för kontanthantering

Regler för kontanthantering Regler för kontanthantering Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14 204 REGLER FÖR KONTANTHANTERING Syftet med reglerna Syftet med dessa regler är att skapa förutsättningar för en god intern kontroll

Läs mer

Innehållsförteckning. 3.2. Bygglov... 9. 4. Granskningsresultat... 12 4.1. Avstämning mot kontrollmål... 12

Innehållsförteckning. 3.2. Bygglov... 9. 4. Granskningsresultat... 12 4.1. Avstämning mot kontrollmål... 12 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2. Syfte, revisionsfråga och kontrollmål... 4 2.3. Revisionsmetod och avgränsning... 4

Läs mer

Granskning av den interna kontrollen i lönehanteringen. Nynäshamns kommun

Granskning av den interna kontrollen i lönehanteringen. Nynäshamns kommun Revisionsrapport Sandra Feiff Jenny Nyholm Mars 2016 Granskning av den interna kontrollen i lönehanteringen Nynäshamns kommun Intern kontroll - Granskning av lönehanteringen Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Borlänge kommun. Internkontroll 2015 - KS Kontrollområde: Tydlig rubricering av ärenden, Nämndservice. Beslutad av kommunstyrelsen

Borlänge kommun. Internkontroll 2015 - KS Kontrollområde: Tydlig rubricering av ärenden, Nämndservice. Beslutad av kommunstyrelsen Internkontroll 2015 - KS Kontrollområde: Tydlig rubricering av ärenden, Nämndservice Beslutad av kommunstyrelsen Metadata om dokumentet Dokumentnamn Internkontroll 2015 - KS facknämnd Dokumenttyp Del av

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2014

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2014 Sundbybergs stad Granskning av delårsbokslutet 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Innehåll Inledning...2 Stadens resultat och balansräkning...2 Resultaträkning

Läs mer

PROTOKOLL. Fritidsnämndens arbetsutskott 8 mars 2002

PROTOKOLL. Fritidsnämndens arbetsutskott 8 mars 2002 Fritidsnämndens arbetsutskott 8 mars 2002 Plats och tid för sammanträdet ande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna fredagen den 8 mars 2002 kl 08.00-09.20 Ray Idermark (m), ordf Göran

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av faktureringsrutiner

Revisionsrapport: Granskning av faktureringsrutiner Revisorerna Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG granskning av faktureringsrutinerna vid tekniska avdelningen, se bifogad rapport. Vi önskar

Läs mer

Thomas Lindqvist (PF), ordförande Robert Lövdahl (M), ledamot Luis Miguel Caneo (S), ledamot Andreas Olsson (C), ledamot

Thomas Lindqvist (PF), ordförande Robert Lövdahl (M), ledamot Luis Miguel Caneo (S), ledamot Andreas Olsson (C), ledamot 1 Plats och tid: Kommunkontoret 16.15-19.00 Beslutande Thomas Lindqvist (PF), ordförande Robert Lövdahl (M), ledamot Luis Miguel Caneo (S), ledamot Andreas Olsson (C), ledamot Övriga deltagande Göran Olsson,

Läs mer

Granskning av interna kontrollen

Granskning av interna kontrollen Revisionsrapport* Granskning av interna kontrollen Landstinget Halland Datum 2006-11-29 Författare Leif Johansson Anita Andersson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Uppdrag...3 2 Syfte och metod...3

Läs mer

Granskning av kontanthanteringen vid café- och restaurangverksamheten Servicenämnden

Granskning av kontanthanteringen vid café- och restaurangverksamheten Servicenämnden Revisionsrapport Granskning av kontanthanteringen vid café- och restaurangverksamheten Servicenämnden Halmstads kommun 2009-05-25 Leif Johansson Carl-Magnus Stensson 2009-05-25 Namnförtydligande Namnförtydligande

Läs mer

Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda. Region Gotland

Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda. Region Gotland www.pwc.se Revisionsrapport Carin Hultgren Cert. kommunal revisor Jenny Nyholm Sandra Feiff Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda Region Gotland Granskning av intern

Läs mer

Granskning av representation, resor och konferenser

Granskning av representation, resor och konferenser Revisionsrapport Granskning av representation, resor och konferenser Halmstads kommun, samt de kommunala bolagen April 2009 Christel Eriksson Leif Johansson Margareta Bertin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Anmärkning och straffavgift

Anmärkning och straffavgift 2013-04-15 BESLUT Larsson & Partners Asset Management AB FI Dnr 12-2527 genom styrelsens ordförande Norra Vallgatan 70 211 22 Malmö Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

Granskning av rutiner för kravverksamheten

Granskning av rutiner för kravverksamheten Revisionsrapport Granskning av rutiner för kravverksamheten Eslövs kommun December 2008 Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga...2 2.2

Läs mer

Uppföljning av tre tidigare granskningar

Uppföljning av tre tidigare granskningar www.pwc.se Revisionsrapport Uppföljning av tre tidigare granskningar Remmi Gimborn Maj 2015 Region Värmland Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.1.1.

Läs mer

Nora kommun. Granskning av lönehantering. Audit KPMG AB 15 mars 2012 Antal sidor: 8

Nora kommun. Granskning av lönehantering. Audit KPMG AB 15 mars 2012 Antal sidor: 8 ABCD Nora kommun Granskning av lönehantering Audit KPMG AB 15 mars 2012 Antal sidor: 8 ABCD Nora kommun Granskning av lönehantering 2012-03-15 Innehåll 1. Inledning 2. Sammanfattning 3. Lönekontorets organisation

Läs mer

Kontanthantering och återsökning av särskild moms momskompensation

Kontanthantering och återsökning av särskild moms momskompensation Revisionsrapport Kontanthantering och återsökning av särskild moms momskompensation Kramfors kommun 2010-12-08 Erik Palmgren, Revisionskonsult Lisbet Östberg, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd.

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Rapport Granskning av försörjningsstöd. Härjedalens kommun Socialnämnden 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Redovisning av materiella anläggningstillgångar

Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Redovisning av materiella anläggningstillgångar Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Redovisning av materiella anläggningstillgångar Revisorerna har uppdragit till KPMG att genomföra en granskning

Läs mer

Intern kontroll och attester

Intern kontroll och attester Revisionsrapport Intern kontroll och attester Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund och revisionskriterier 2.2 Metod

Läs mer

Revisionsrapport; Granskning av nämndernas upphandlingsverksamhet

Revisionsrapport; Granskning av nämndernas upphandlingsverksamhet Bilaga KS 2012/27/1 2012-02-07 Kommunstyrelsens förvaltning Kerstin Olla Stahre Kommunstyrelsen SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 08 Revisionsrapport; Granskning av nämndernas upphandlingsverksamhet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOITET. Sammanträdesdatum 2015-03-10. Svar på medborgarförslag om att Sala kommun ansluter sig till skattekollen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOITET. Sammanträdesdatum 2015-03-10. Svar på medborgarförslag om att Sala kommun ansluter sig till skattekollen R sala ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOITET Sammanträdesdatum 2015-03-10 11 (18) 49 Dnr 2014/1083 Svar på medborgarförslag om att Sala kommun ansluter sig till skattekollen INLEDNING Carina

Läs mer

Riktlinje för representation och gåvor

Riktlinje för representation och gåvor Riktlinje för representation och gåvor 1(6) BESLUTSFATTARE BESLUTSDATUM DIARIENUMMER ANSVARIG AVD Ekonomi- och finanschef 2015-12-18 Ks 2015/1254 EFA DOKUMENTANSVARIG DOKUMENTTYP GÄLLER FRÅN DATUM UPPDATERAD

Läs mer

Granskning av kontanthantering

Granskning av kontanthantering www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar revisionskonsult Kerstin Sikander certifierad kommunal revisor Granskning av kontanthantering Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2.

Läs mer

Svedala kommun Granskning avseende momshantering

Svedala kommun Granskning avseende momshantering Svedala kommun Granskning avseende momshantering Juni 2015 Bo-Arne Olsson Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 5 3. Momshantering 7 1.Sammanfattning I detta kapitel återfinns en sammanfattning avseende

Läs mer

Uppföljning av rapport 2002-02-04 gällande rutiner för intern kontroll på fordonsprogrammet vid Birger Sjöberggymnasiet.

Uppföljning av rapport 2002-02-04 gällande rutiner för intern kontroll på fordonsprogrammet vid Birger Sjöberggymnasiet. Revisionsrapport* Uppföljning av rapport 2002-02-04 gällande rutiner för intern kontroll på fordonsprogrammet vid Birger Sjöberggymnasiet. Vänersborgs kommun 2007-11-06 Henrik Bergh *connectedthinking

Läs mer

Lathundar Vårdvalskassan för Region Skåne

Lathundar Vårdvalskassan för Region Skåne Lathundar Vårdvalskassan för Region Skåne 2016-03-01 Tips! Skriv ut de lathundar ni vill ha lätt tillgängliga och häfta ihop dem som egna häften. Innehåll Lathund 1 - Översikt kassabilden... 3 Lathund

Läs mer

1. Sammanfattning sid 2. 2. Inledning/ utfört arbete sid 2. 2.1 Leverantörsfakturor sid 3. 2.2 Leverantörsfakturor som överstiger 100 000 kronor sid 3

1. Sammanfattning sid 2. 2. Inledning/ utfört arbete sid 2. 2.1 Leverantörsfakturor sid 3. 2.2 Leverantörsfakturor som överstiger 100 000 kronor sid 3 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning sid 2 2. Inledning/ utfört arbete sid 2 2.1 Leverantörsfakturor sid 3 2.2 Leverantörsfakturor som överstiger 100 000 kronor sid 3 2.3 Leverantörsfakturor som har

Läs mer

Kontanthantering och moms

Kontanthantering och moms Kontanthantering och moms Kramfors kommun 2009-11-18 Erik Palmgren, Revisionskonsult Lisbet Östberg, Revisionskonsult Revisorerna i Kramfors kommun har den 18/11 2009 antagit denna rapport som sin egen.

Läs mer

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Kassaavstämning Gäller Pyramid Business Studio från och med version 3.40B (2012-10-24) Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Detta dokument riktar sig till dig som vill veta mer om

Läs mer

Revisionsrapport. Intern kontroll i system och rutiner Redovisning av mervärdesskatt. Revisorerna i Region Gävleborg. Lena Blomstedt, Skattejurist

Revisionsrapport. Intern kontroll i system och rutiner Redovisning av mervärdesskatt. Revisorerna i Region Gävleborg. Lena Blomstedt, Skattejurist Revisionsrapport Lena Blomstedt, Skattejurist Göran Persson Lingman, Certifierad kommunal revisor Intern kontroll i system och rutiner Redovisning av mervärdesskatt Revisorerna i Region Gävleborg Mars

Läs mer

Täljstenen, ställverket. kl. 19-22.15 Eric Fylkeson (S) Gunnar Forsgren (SBÄ) Johnny Eriksson (MP) Tage Johansson (C) Michael PB Johansson (M)

Täljstenen, ställverket. kl. 19-22.15 Eric Fylkeson (S) Gunnar Forsgren (SBÄ) Johnny Eriksson (MP) Tage Johansson (C) Michael PB Johansson (M) --------------- ------------- ---- SAM MANTRÄDESP ROTOKOJ..L. 1(22) 2919 99 9&-~1 03 0\ Plats och tid Beslutande Ledamöter Täljstenen, ställverket. kl. 19-22.15 Eric Fylkeson (S) Gunnar Forsgren (SBÄ)

Läs mer

2012-12-11. Till: Kommunstyrelsen

2012-12-11. Till: Kommunstyrelsen KARLSKOGA KOMMUN Kommunstyrelsen 2012-12- 1 4 ~ KARLSKOGA KOMMUN ~ Revl!Jlonen 2012-12-11 Till: Kommunstyrelsen Diarienr Handl.l'\;~~;~.':~ Kopia... :1\)\'2.0"13\...... För kännedom: Kommunfullmäktige

Läs mer

Representation, gåvor och resor

Representation, gåvor och resor Revisionsrapport - på uppdrag av bolagets lekmannarevisorer Representation, gåvor och resor Nils Fredholm Kristina Lindhe 2013-02-26 Sölvesborgs Energi och Vatten AB Sölvesborgs Energi AB Innehållsförteckning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ledningsutskottet. Sammanträdesdatum 2015-03-31. Svar på medborgarförslag om höjd habiliteringsersättning för daglig verksamhet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ledningsutskottet. Sammanträdesdatum 2015-03-31. Svar på medborgarförslag om höjd habiliteringsersättning för daglig verksamhet IisALA ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ledningsutskottet Sammanträdesdatum 2015-03-31 16 (27) 71 Dnr 2014/1222 Svar på medborgarförslag om höjd habiliteringsersättning för daglig verksamhet INLEDNING Förslagets

Läs mer

Revisionsrapport. Föreningsbidrag. Gällivare kommun. Mars 2010. Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult

Revisionsrapport. Föreningsbidrag. Gällivare kommun. Mars 2010. Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult Revisionsrapport Föreningsbidrag Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

Basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden 2015

Basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden 2015 Basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden 2015 KOMMUNREVISIONEN Revisionsrapport 1(8) KR-2015/0014 Handläggare, titel, telefon Christer Lordh, 1:a revisor 011-15 17 15 Revisionsrapport av byggnads-

Läs mer

Kassörhandbok SLUG UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA STUDENTKÅREN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

Kassörhandbok SLUG UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA STUDENTKÅREN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET SLUG Kassörhandbok Status: Beslutad Skapat: 2008-08-28 : 2008-08-28 Senast ändrat: 2008-08-28 Av: Kårstyrelsen Version: 1.0 Beslutsreferens: Kår-StyM 2008/09:02 4.3 Utskriftsdatum: 2008-09-04 10:45 E-post:

Läs mer

Region Skåne - Rapport avseende Kontantkassorutiner. April 2005

Region Skåne - Rapport avseende Kontantkassorutiner. April 2005 Region Skåne - Rapport avseende Kontantkassorutiner. April 2005 Innehåll Inledning...1 Risk för felaktigheter i kontantkassorutiner...2 Granskningsansats...4 Utfört arbete...6 Iakttagelser...7 Slutsatser...10

Läs mer

Bilaga 1. Reviderad 2015-03-31 Gäller tills vidare. Årlig genomgång. Ansvarig tjänsteman: Magnus Olsson

Bilaga 1. Reviderad 2015-03-31 Gäller tills vidare. Årlig genomgång. Ansvarig tjänsteman: Magnus Olsson Bilaga 1 Reviderad 2015-03-31 Gäller tills vidare. Årlig genomgång Ansvarig tjänsteman: Magnus Olsson 2(5) Bakgrund Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och att undvika att allvarliga

Läs mer

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Inställningar och användartips för INFOFLEX Kassaregister med inkopplad kontrollenhet och användning enligt kassalagen. 2 Innehåll... 4 Aktivering kassainloggning...

Läs mer

Granskning av Konstregister rutiner för hantering, oktober 2005

Granskning av Konstregister rutiner för hantering, oktober 2005 2005-10-19 Kultur- och fritidsnämnden För kännedom: Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Granskning av Konstregister rutiner för hantering, oktober 2005 Kommunrevisionen har genomfört en uppföljning av hur

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Finspångs kommun 2010-01-25 Karin Jäderbrink, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Bakgrund och revisionsfrågor...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfrågor

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 15 (42) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 mars 2013 10 Paragraf Diarienummer KS-2012/754.112 Riktlinjer för bisysslor Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer