LIKABEHANDLINGSPLAN NYHEMS REKTORSOMRÅDE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LIKABEHANDLINGSPLAN NYHEMS REKTORSOMRÅDE"

Transkript

1 LIKABEHANDLINGSPLAN NYHEMS REKTORSOMRÅDE

2 1. VISION FÖR NYHEMSSKOLANS LIKABEHANDLINGSARBETE Nyhemsskolan skall vara trygg och stimulerande, en plats dit både elever och föräldrar känner lust att gå. Ett förebyggande arbete som genomsyrar hela skolan är en naturlig utgångspunkt. Skolans värdegrund skall vara väl förankrad hos alla. En viktig uppgift för lärarna är att hjälpa eleverna att utveckla empati och respekt för andra människors lika värde. För att nå dit krävs först och främst att skolan arbetar på ett systematiskt och aktivt sätt. Skolans ordningsregler och likabehandlingsplan skall kännetecknas av ett helhetstänkande. Eleverna skall veta att det finns ett system som bidrar till ökad trivsel och trygghet. Alla visar hänsyn till varandra Alla känner sig trygga i skolan Alla har samma rättigheter och möjligheter till en positiv skolvardag Vi är schyssta mot varandra Vi lyssnar på varandra Vi inkluderar alla Vi lär oss att acceptera varandras olikheter 2

3 2. Lagstiftning Huvudmannen skall se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever. Detta görs genom denna plan mot kränkande behandling. Ingen får utsättas för diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling. Alla elever i skolan ska ha samma rättigheter. Lagen innebär bl.a. att diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning förbjuds i skolan. Diskrimineringslagen (2008:567) och skollagen (2010:800) 2:1 Kränkande behandling Kränkande behandling innebär att någon kränker principen om alla människors lika värde. Om en elev känner sig kränkt, är det viktigt att denna persons känsla tas på allvar och blir uppmärksammad av vuxna. Personen kan vara en elev som kränker en annan elev, en vuxen som kränker en elev eller en elev som kränker en vuxen. 2:2 Definitioner Diskriminering är när skolan på osakliga grunder behandlar en elev sämre än andra elever. Diskrimineringen kan vara direkt eller indirekt: Direkt diskriminering kan vara när en skola arrangerar en avslutningsaktivitet såsom att alla i åk 9 skall åka till Liseberg. Om inte skolan bekostar denna aktivitet för alla elever är det direkt diskriminering då man utgår från att alla har de ekonomiska medel som krävs för att få följa med. Indirekt diskriminering är när man behandlar alla lika, det serveras t.ex. ingen alternativ kost i matsalen för de som är vegetarianer/muslimer eller har allergi mot vissa födoämnen. Diskrimineringsgrunderna är: Kön: exempel: Syon nekar dig som tjej till att utföra praktik på en brandstation då denna anser att det är ett för hårt arbete för tjejer. Könsöverskridande identitet: Du blir retad för att du som kille gillar att använda mascara och läppstift samt klär dig i vad som för många är tjejkläder. Etnisk tillhörighet: Som same eller t.ex. zigenare blir du retad för att du bär de kläder som är traditionella utifrån din etniska tillhörighet. Religion eller annan trosuppfattning: Du blir retad för att du är Jehovas vittne. Sexuell läggning. Du blir retad för att du är kär i någon av samma kön. Ålder. Du blir retad för att du är ett år äldre än dina klasskamrater. Funktionsnedsättning: Du blir retad för att du sitter i rullstol. Annan kränkande behandling innebär att en elevs värdighet kränks. Kränkningen har inte med diskrimineringsgrunderna att göra. Kränkningarna kan vara: Med texter och bild, t.ex. facebook, klotter, foton, sms eller mms. Psykosociala: ryktesspridning, blickar och utfrysning Verbala: hot och öknamn Fysiska: slag och knuffar 3

4 Mobbning är när någon vid upprepade tillfällen blir utsatt för kränkande behandling av en person som befinner sig i ett överläge (storlek, ålders osv) eller när det är flera personer som upprepade gånger kränker en elev. Repressalier får inte förekomma för att någon har anmält att det förekommer diskriminering eller har påtalat att det förekommer kränkande behandling eller förekomst av trakasserier. Befogade tillsägelser är inte en kränkning i lagens mening, även om eleven i fråga kan uppleva det som kränkande. Trygghet definieras med ord som skyddad, säker och utom fara. Ordet safe är detsamma som trygg på svenska, och kommer från det latinska ordet salvus. Det latinska salvus antyder att det handlar om människors hälsa. Detta uttryck visar på en dimension av att känna trygghet som är relaterat till hälsa. En hel och hälsosam människa känner sig trygg både på insidan och i sin omgivning. UN och WHO definierar trygghet enligt följande: Safety is a state in which hazards and conditions leading to physical, psychological or material harm are controlled in order to preserve the healt and wellbeing of indivuduals and the community. It is an essential resource for everyday life, needed by individuals and communities to realize their aspiration. Vilka ska se till att den nya lagen följs? Skolverket och Diskrimineringsombudsmannen (DO) ska utifrån sina ansvarsområden se till att lagen följs. 3. Trygghetsgruppen 3:1 Skolans trygghetsgrupp är nyetablerad och består i dag av skolsköterska, syokonsulent, specialpedagog, kurator, skolvärd, elevassistent och rektor. Gruppen träffas i denna form en gång per månad då de diskuterar frågor som har uppstått bland kamratstödjare eller om det är andra aktuella ärenden som bör tas upp. Trygghetsgruppen arbetar även med utveckling av likabehandlingsfrågor och utbildning av kamratstödjare. Gruppen har ansvar för att det kontinuerligt görs en översyn av de behov som framkommer i likabehandlingsarbetet på skolan och håller arbetet levande bland elever, lärare samt övrig personal på skolan. 3:2 Kompisstödjargrupp Nyhemsskolan har återupprättat arbetet med kompisstödjarna för att få en större inblick i trivseln i varje klass. Kompisstödjarna kommer att träffas en gång i månaden för att diskutera hur de har det i de olika klasserna och om det finns behov för ytterligare hjälp och stöd från vuxna i klassen. Kompisstödjarna väljs varje år. Det är däremot önskvärt om de väljer att vara kompisstödjare under hela sin högstadietid. 4. Arbetsgång med den årliga planen Likabehandlingsplanen skall vara ett levande dokument. Det är ett arbetsredskap som hela tiden skall användas för att motverka all form av diskriminering bland personal, elever och 4

5 föräldrar. Varje år upprättas alternativt revideras planen. För att kunna göra det arbetet krävs det att enkäter utförs, uppgifter samlas in från arbetsplatsträffar, incidentrapporter, bland kamratstödjarna och mentorerna. Före planen kan fastställas har den tagits upp på arbetsplatsträffar, elevråd, klassråd samt med skolans föräldraförening. Planen skall finnas tillgänglig på skolans hemsida. Den finns också i pappersformat på skolans expedition. För personer med ett annat hemspråk rekommenderas översättningstjänsten i Word. Likabehandlingsplanen revideras och omarbetas årligen. Ytterst ansvarig för det arbetet är rektor. 5. Utvärdering av målen i föregående års plan 1. Alla relationer mellan elever samt mellan elever och vuxna ska kännetecknas av respekt och hänsyn till varandra - ingen ska utsättas för någon form av diskriminering och kränkande behandling. Resultat: det har överlag varit ett år som kännetecknats av ömsesidig respekt men tyvärr har ett fåtal elever under året varit utsatta för kränkande behandling. De ärenden som kommit till trygghetsgruppens kännedom har det arbetas skyndsamt och aktivt med och kränkningarna har efter det upphört. 2. Önskade attityder och beteenden ska uppmärksammas och uppmuntras. Genom att fokusera på det positiva främjar vi ett trevligare klimat för alla på skolan. Resultat: Detta är ett kontinuerligt arbete och det är viktigt att uppmärksamma och utveckla det. Bör tas upp vid APT samt vid utvecklingssamtal. 3. All personal skall aktivt förhindra alla former av diskriminering och kränkande behandling. Personalen intar en professionell roll, tar ställning och sätter tydliga gränser. Med allas olika personligheter visar personalen också att människors olikheter är en resurs och tillgång, något värdefullt och eftersträvansvärt som kan stärka elevernas sociala kompetens, empati och solidaritet. Resultat: Det har varit ett positivt resultat men det finns utifrån trivselenkätundersökningen fortsatt ett fåtal elever som inte anser att alla vuxna följer detta målet. Detta bör arbetas med ännu mer på arbetslagen. 4. Vägleda och hjälpa då diskriminering och kränkande behandling äger rum. Vi fördömer inte individer, utan individers oönskade beteenden. Vid misstanke om kränkande behandling, hot eller våld underrättas skolledning, kurator eller skolsköterska. Resultat: Vi har uppnått målet. 5. Personal och elever ska få en ökad medvetenhet och kunskap om sådant som rör diskriminering och kränkande behandling, samt att frågor av detta slag ska aktualiseras regelbundet. Resultat: Vi har uppnått målet med åk 7 men behöver arbeta behöver utveckla arbetet ytterligare med åk 8 och åk 9. 5

6 6. Analys och kartläggning Trivselenkät genomfördes under vårterminen Där framkom b.la att de flesta elever trivs med de vuxna på skolan och känner att de har någon att vända sig till om bekymmer uppstår. De flesta elever känner även till att skolan har en likabehandlingsplan. Ett fåtal elever ansåg att vissa lärare inte behandlade alla elever lika. Personal i trygghetsgruppen upplevde att organisationen för gruppen inte fungerade tillfredsställande. För få möten som ofta kolliderade med andra möten gjorde att det inte blev någon kontinuitet i arbetet. Personal i trygghetsgruppen upplevde att man gått miste om information från kompisstödjarna och inte hade den breda insynen i klasserna man tidigare haft. Detta delvis då skolan är under ombyggnad och naturliga mötesplatser saknas. Det framkom genom mentorer och elever att vissa klasser behöver extra hjälp med att förbättra klassrumsklimatet/alternativt arbeta förebyggande då man sett att extra åtgärder i klassen förebygger dålig stämning. Kurator har varit insatt som åtgärd vid dessa tillfällen och arbetat med såväl kill- som tjejgrupper. Enkät gällande elevernas känsla av trygghet genomfördes HT- 2012, se bilaga Mål för läsåret Den årliga planen för att motverka diskriminering och kränkande behandling skall vara väl känd av samtliga elever och personal på Nyhemsskolan. Alla skall dessutom genom arbetslagsträff, klassråd, elevråd, kompisstödjarmöten, föräldrar samverkansgrupper få möjligheten att deltaga i utformningen av denna plan. 2. Arbetet mot kränkande behandling och likabehandlingsfrågor skall utvecklas i åk 8 och 9. Det skall utformas en temadag vid ett tillfälle per år där dessa frågor aktualiseras. 3. Likabehandling och kränkande behandling skall arbetas med på arbetslagsträffarna. 4. Mentorerna skall vid IUP minst två gånger per termin ta upp dessa frågor till diskussion. 6. Skolan skall arbeta med att motverka kränkningar via nätet eller andra sociala medier. 7. Alla former av kränkningar och trakasserier skall förebyggas, uppmärksammas samt åtgärdas genom ett uppmärksamt och kontinuerligt värdegrundsarbete. 8. Personal på skolan har genom trygghetsundersökningen uppmärksammats på otrygga platser inom skolans områden. Kamera har redan satts upp, och på de övriga otrygga platserna kommer vuxentätheten att öka. 9. För de tre elever som uppgivet att de ej känner sig trygga har mentorerna påbörjat ett arbete för att detta skall förändras. 6

7 10. Eleverna relationer och sammanhållningen kommer att bli föremål för det systematiska likabehandlingsarbetet. Att ingen ska behöver vara ensam på skolan, detta kommer all skolpersonal jobba medvetet för. 8. Förebyggande åtgärder kopplade till kartläggning och mål 8:1 Elever och personal på Nyhemsskolan skall ha kunskap om den årliga planen för att motverka diskriminering och kränkande behandling. Genom arbetslagsträffar, klassråd, elevråd, kompisstödjarmöten, föräldrarsamverkansgrupper skall möjligheten ges att deltaga i utformningen av denna plan Information om planen för föräldrar vid föräldramöte och för elever vid terminsstart samt för nyinflyttade. Elevråd vid träffar med rektor Klassråd i alla klasser Elever med annat modersmål delges planen med hjälp av datoriserad översättningstjänst. 8:2 Arbetet mot kränkande behandling och likabehandlingsfrågor utvecklas i åk 8 samt åk 9. Temadag i åk 8 gällande positivt internetanvändande. Filmvisning av en utvald film i åk 9 som tar upp flera ämnen som berör dessa teman. 8:3 Likabehandlingsfrågorna skall tas upp i utvecklingsgruppen för att därefter förmedlas i arbetslagen. Pedagogerna skall få stöd i hur de skall arbeta vidare med dessa frågor inte bara i arbetslaget utan även på IUP. Detta skall tas upp minst två gånger per termin såväl i arbetslagen som på IUP: 8:4 Att motverka kränkningar via nätet eller andra sociala medier skall arbetas med på skolan. Genom att ha en temadag i årskurs 8 angående detta tema. 8:5 Alla former av kränkningar och trakasserier skall förebyggas, uppmärksammas samt åtgärdas genom ett uppmärksamt och kontinuerligt värdegrundsarbete. Tillsynen av eleverna och deras känsla av trygghet är viktig, därför har Nyhemsskolan ett rastvärdschema som ses över vid varje terminsstart (skolledning ansvarar för rastvärdschemat). Nyhemsskolans skolvärd finns tillgänglig för eleverna i korridorerna, som ytterligare en trygg vuxen att vända sig till. På Nyhemsskolan erbjuds eleverna också olika former av rastaktiviteter, bland annat basket utomhus samt pingis och olika sällskapsspel i uppehållsrummet. Nyhemsskolan har även en cafeteria, som drivs av grundsärskolans elever. Vidare finns det ett skolbibliotek som är bemannat med bibliotekarie (skolvärd ansvarar för rastaktiviteterna, personal och elever inom 7

8 grundsärskolan ansvarar för cafeterians verksamhet, bibliotekarie ansvarar för biblioteket). Nyhemsskolan har ett elevråd som engagerar sig i elevernas trivsel på skolan (elever och skolledning ansvarar). För att skapa större förståelse mellan grund- och särskolan gör eleverna i år 7 studiebesök i grundsärskolans olika verksamheter. Grundskoleeleverna informeras om särskolan i början av läsårets hösttermin och har då möjlighet att ställa frågor om sådant de funderar över (grundsärskolans mentorer och skolledning ansvarar). Nyhemsskolan värdesätter högt det goda samarbetet med elevernas föräldrar. Tillsammans med föräldrarepresentantgruppen kan negativa tendenser uppmärksammas och diskussioner kan föras kring aktuella problem, möjligheter, riktlinjer, åtgärder och lösningar. Föräldrarepresentantgruppen träffas tillsammans med skolledarna fyra gånger per läsår (skolledning ansvarar). I början av varje läsårs hösttermin åker samtliga elever i år 7 på lägerskola, för att tillsammans med skolkurator, skolsköterska och mentorer arbeta med likabehandlingsfrågor på olika sätt. Arbetet syftar till att öka elevernas kunskap om vad likabehandling innebär samt deras förståelse och respekt för människors olikheter (mentor samt EHT ansvarar). I de enskilda ämnenas lokala pedagogiska planeringar (LPP) ingår flera undervisningsmoment där likabehandlingsarbete ingår. I början av varje termin har hela skolan en trivseldag då man spelar brännboll på Lingvallen. Skolan arrangerar en handikappsidrottsdag för åk 7 under deras första termin. Genom en trivselenkät till eleverna görs årligen en kartläggning avseende utsatta elever och kränkande behandling. Även skolans fysiska miljö kartläggs och riskfyllda platser uppmärksammas (skolledning, pedagoger och kurator ansvarar för att enkäten genomförs). På Nyhemsskolan har eleverna i grundskolans- och grundsärskolans år 7 schemalagd livskunskap tillsammans. Med jämna mellanrum ersätts dessutom ordinarie undervisning för samtliga elever med speciella aktiviteter och temadagar, i syfte att förbättra sammanhållning och samarbete i såväl klasser och arbetslag som i skolan som helhet (gemensamt ansvar). 9. Åtgärder Lärare eller annan personal som får kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller kränkande behandling är skyldiga att anmäla detta till rektorn. Rektorn är i sin tur skyldig att föra informationen vidare till huvudmannen. (Skollagen, SFS 2010:800, 6 kap 10. Detta anmäls via kommunens blankett för incidentrapportering till rektor. 8

9 9:1 Vid beteenden som inte definieras som kränkande behandling Se ordningsreglerna för Nyhemsskolan bilaga 1. 9:2 Vid misstanke om kränkande behandling mellan elever Alla som arbetar på Nyhemsskolan har skyldighet att: 1. När man går förbi en incident eller ett ser ett sammanhang som verkar misstänktstanna till och fråga eleverna vad som föregår. Gå aldrig förbi en händelse utan att reagera. Skolans personal är skyldig att alltid reagera bestämt och konsekvent (all personal). 2. Informera om händelsen till berörd personal (den som uppmärksammar kränkningen). När en pedagog får kännedom om kränkande behandling (från elev, förälder, eller annan personal) 1. Berörd personal samlar information (mentor) 2. Samtal med de inblandade 3. Kontakta föräldrar 4. Informera rektor Om problemet fortsätter: Anmäl ärendet till trygghetsgruppen Trygghetsgruppens arbetsgång vid upprepad kränkande behandling: 1. Två personer tar ansvar för ärendet 2. Dessa personer samlar in nödvändig information 3. Samtal med de inblandade 4. Eventuellt samla samtliga berörda för att försonas 5. Uppföljningssamtal med var och en av de inblandade 6. Vid fortsatt problematik: ytterligare samtal, klassobservationer, rast observationer, elevvårdskonferens, anmälan till polis eller socialtjänst. 7. Ärendet avslutas när berörda parter är nöjda. 9:3 Vid misstanke om kränkande behandling från vuxen till elev 1. Kontakta rektor (den som har hört eller sett händelsen) 2. Utredning görs, samtal med eleven och den vuxne. Var för sig (rektors uppgift) 3. Föräldrar kontaktas om man inte har gjort detta tidigare i processen (rektors uppgift) 4. Situationen och ärendets natur avgör hur man skall gå vidare. Målet är att situationen skall lösas och att kränkningen upphör (rektors uppgift) 5. Uppföljning inom en vecka (rektors uppgift) Notat: Kränkning elev mot vuxen behandlas ej i skolans likabehandlingsplan. Rutiner för detta finns att studera i skolans krisplan samt på Insikten, kommunens intranät under arbetsmiljö. 9

10 10. Förväntansdokument 10:1 Förväntningar på skolans personal Föregår med gott exempel Aktivt och regelbundet främjande och förebyggande arbete i grupperna Alltid reaktion vid misstanke om kränkande behandling Skolans rutiner vid misstanke om kränkande behandling följs Information till Trygghetsgruppen vid upprepad kränkande behandling Föräldrar kontaktas om något inträffat Vår årliga plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling är ett levande dokument i alla klasser och grupper 10:2 Förväntningar på föräldrarna Föregår med gott exempel Tar del av vår årliga plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling Informerar skolan, tex klassläraren eller någon i Trygghetsgruppen, vid misstanke om att någon elev är utsatt för kränkande behandling Är införstådda med att skolans personal tar kontakt om något har hänt. 10:3 Förväntningar på eleverna Föregår med gott exempel Tar del av vår årliga plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling Berättar för någon vuxen när något tvivelaktigt har hänt Följer skolans ordnings- och trivsel regler Ängelholm För Nyhems rektorsområde, Tommy Svensson Jonas Trulsson Pernilla Andersson Ingela Sjögren 10

11 Bilaga 1. Ordnings och trivselregler för Nyhemsskolan NYHEMS REKTORSOMRÅDE Ordningsregler för en trygg och lärande skolmiljö Ordningsregler 1 Skolan är en arbetsplats, där vi kommer i tid till lektioner, har med oss böcker, skrivhäfte och penna. 2 Alla skall kunna känna sig trygga i skolan. Därför är det inte tillåtet med fysiskt våld. Det är inte heller tillåtet att diskriminera eller kränka någon. 3 Knivar och andra föremål som kan användas för att skada någon är absolut förbjudet att ha i skolan. 4 Snöbollskastning är inte tillåten i någon form. 5 Vi skall vara rädda om skolans egendom. Det gäller både byggnader, inventarier, böcker och övrig materiel. 6 Du får inte använda tobak (snus och rökverk), alkohol eller andra droger inom skolans område. 7 Mobiltelefon och musikspelare (MP3 o.dyl.) får ej vara påslagna under lektionstid och i bibliteket Musikspelare (mobil o dyl) får endast spelas med hörlurar. 8 Ytterkläder och huvudbonad får ej bäras under lektionstid, i bibliotek samt i matsalen. (Gäller ej religiös huvudbonad) 9 Du får inte äta (gäller även tuggummi) eller dricka under lektionstid. Det som köps i cafeterian skall ätas där. Medhavd frukt får ätas i korridorer. 10 Energidrycker är förbjudna att dricka och ha med på skolan 11 Skateboard, inlines o.dyl. får endast användas utomhus. 11 Vad händer om jag bryter mot en regel? Skolk anmäls omedelbart till vårdnadshavare. Sen ankomst anmäls till mentor. Tre sena ankomster ger kvarsittning och anmälan till vårdnadshavare. Mentor och vårdnadshavare kontaktas omedelbart. Polis kontaktas i grövre fall. Vid kränkande behandling av någon form följs likabehandlingsplanen. Föremålen tas i beslag och anmäls ev. till polisen. Mentor och vårdnadshavare kontaktas. Hänvisning till knivlagen. Eleven stängs av resten av dagen efter att mentorn kontaktat vårdnadshavaren. Om något förstörs anmäls detta till vårdnadshavare och ev. polis. Ekonomisk ersättning begärs. Stöld polisanmäls. Hänvisning till lag om skadegörelsebrott. Mentor och vårdnadshavare kontaktas omedelbart. Hänvisning till alkohol- och tobakslagen. Om du inte åtlyder tillsägelse, får du lämna lektionen och ta igen tiden vid kvarsittning. Mentor och vårdnadshavare kontaktas. Störande föremål får beslagtas men återlämnas vid skoldagens slut. Om du inte lyder tillsägelse kontaktas mentor för vidare åtgärd. Om du inte lyder tillsägelse kontaktas mentor för vidare åtgärd. Energidrycker tas i beslag och återlämnas efter kontakt med vårdnadshavare. Redskap tas i beslag och återlämnas efter kontakt med vårdnadshavare. 12 Cykel- och mopedkörning är förbjuden Om du inte lyder tillsägelse kontaktas

12 på skolans område. Gäller ej närmsta vägen mellan cykelbana/bilväg och cykel/moped-parkering. 13 Affischering skall godkännas av skolledningen. Reklam för vinstdrivande verksamhet godkänns ej. 14 Foto/ film Fotografering är inte tillåten i idrottshallens byggnad. Publicering(t.ex. på Internet) av bilder eller filmer, som fotograferats på skolan, kräver tillstånd både från dem som avbildats/filmats och från skolledningen. 15 Skolrestaurang Ät på anvisad lunchtid. Det som serveras skall ätas vid bordet. Bricka skall användas. Torka upp om du råkar spilla. Personalens anvisningar skall följas. 16 Bibliotek Vi talar tyst för att inte störa dem som studerar. Biblioteket kan stängas, när det bedrivs lektion där. Personalens anvisningar skall följas. 17 Cafeteria Det som köps i cafeterian skall ätas där. Personalens anvisningar skall följas. mentor för vidare åtgärd. Om du inte lyder tillsägelse kontaktas mentor för vidare åtgärd. Kamera tas i beslag och återlämnas efter kontakt med vårdnadshavare. Lunchrastvakt ser till att regler följs. Om du inte lyder tillsägelse kontaktas mentor för vidare åtgärd. Mentor kontaktas och får besluta om avstängning från biblioteket vid upprepat brott mot reglerna. Vårdnadshavare informeras. Stöld polisanmäls. Mentor kontaktas och får besluta om avstängning från cafeterian vid upprepat brott mot reglerna. Vårdnadshavare informeras. Snatteri polisanmäls. 12

13 Bilaga 2. Kartläggning av elevernas känsla av trygghet, HT-2012 Syfte Syfte med kartläggningen är att bilda en uppfattning av de trygga och otrygga platser som finns på skolan. Vi vill skapa en förståelse av vilka faktorer som gör att eleverna känner sig trygga eller otrygga och om det finns skillnader mellan tjejernas och killarnas känsla av trygghet. Frågeställning Vi ställer följande två frågor: 1. Var på skolan känner sig eleverna trygga och otrygga? 2. När känner sig eleverna trygga eller otrygga? Metod/Genomförande Alla elever markerade på skolans karta tre platser som de känner sig trygga och alla platser som de känner sig otrygga. Eleverna svarade på frågorna om när de känner sig trygga och när de känner sig otrygga. Alla svaren sammanfattades kön vis i respektive klass. Sedan sammanfattades kön vis för årskurs och kön vis för hela skolan. Till slut sammanfattades svaren klass vis och för hela skolan. Skillnader i genomförandet, instruktioner och olika sätt att sammanställa klassens svar, gör att vi inte kan säkerställa validitet på en kvantitativ analys. Resultat 1. Var på skolan känner sig eleverna trygga och otrygga Resultatet framställs i respektive kartor av skolan där alla elevernas markeringar ingår. Dessa avbildningar kommer att vara föremål för diskussioner i trygghetsgruppen, utvecklingsgruppen och i arbetslagen. Dessa avbildningar sammanfattas som följande: Elevernas svar uppvisade en spridning över hela skolan så som trygghet så väl som otrygghet. Samma platser kändes trygga och otrygga samtidigt. Här redovisas de område som utmärktes i respektive trygghet eller otrygghet. Årskurs 7 Tjejer: Trygghet: 5 tjejer i matsalen, 9 tjejer i idrottshallen, 3 tjejer i bildens undervisningslokal, 4tjejer i hemkunskapen och 4 tjejer i slöjden. 13

14 Otrygghet: 8 tjejer ingenstans, 17 tjejer vid skåp D och 5 tjejer idrottshallen. Killar: Trygghet: 7 killar i matsalen, 12 killar idrottshallen, 7 killar i spelhålan, 9 killar i cafeterian och 7 killar vid skåp D. Otrygghet: 2 killar överallt, 5 killar i idrottshallen och 8 killar vid skåp D. Tjejer och killar: Trygghet: 9 personer vid skåp D, 12 personer vid spelhålan, 10 personer vid idrottshallen och 7personer i undervisningssalarna vid paviljong A, Otrygghet: 25 personer vid skåp D, 4 personer i spelhålan och 10 personer idrottshallen. Årskurs 8 Tjejer: Trygghet: 5 tjejer i idrottshallen, 6 tjejer i matsalen, 5 tjejer i cafeterian, 6 tjejer vid skåp D, 4tjejer vid slöjd och hemkunskap lokalerna. Otrygghet: 11 tjejer vid skåp A, 8 tjejer vid skåp D, 4 tjejer i undervisningssalarna vid paviljong A, 2 tjejer i spelhålan och 2 tjejer vid byggarbetsplatsen Killar: Trygghet: 3 killar vid spelhålan, 3 killar i cafeterian, 6 killar vid undervisningssalarna i paviljong A, 2 killar i biblioteket och 7killar i idrottshallen Otrygghet: 4 killar vid skåp A, 4 killar vid skåp D, 3killar i spelhålan, 10 killar vid uteplatsen mot cykelvägen, 2 killar i omklädningsrummen och 2 killar vid byggarbetsplatsen Tjejer och killar: Trygghet: 8 personer i matsalen, 12 personer vid idrottsplatsen, 8 personer vid skåp D, 6personer vid undervisningssalarna vid paviljong A Otrygghet: 12 personer vid skåp D, 6 personer vid skåp A och 16 personer vid olika uteplatser. Årskurs 9 Tjejer: Trygghet: 13 tjejer överallt, 9 tjejer i idrottshallen 13 tjejer i matsalen, 11tjejer i cafeterian Otrygghet: 7 tjejer ingenstans, 1tjej överallt, 4 tjejer vid undervisnings salar paviljong A, 10 tjejer vid skåp paviljong A, 6 tjejer skåp paviljong D, 2tjejer i idrottshallen, 14

15 Killar: Trygghet: 10 killar överallt, 11 killar i matsalen, 3 killar i omklädningsrummet på Idrotten, 4 killar i aulan och 5 killar i cafeterian Otrygghet: 9 killar ingenstans, 5killar vid skåp paviljong D och 2killar vid skåp paviljong A, 2killar i matsalen samt 12 killar vid olika uteplatser, Tjejer och killar: Trygghet: 26 personer överallt, 24 personer i matsalen, 16 personer i cafeterian, 11 personer i paviljong A, 9 personer vid skåp paviljong A, 21personer i idrottshallen Otrygghet: 16 personer ingenstans, 1person överallt, 12 personer vid skåp A, 14 personer vid skåp D, 20s personer vid olika uteplatser samt 2 personer i idrottshallen Årskurs 7-9 Tjejer: Trygghet: 54 tjejer i idrottshallen, 23 tjejer i matsalen, 16 tjejer i spelhålan, 17 tjejer i cafeterian, 12 tjejer i slöjd och hemkunskap, 23 tjejer i biblioteket och 21 tjejer vid skåp D, Otrygghet: 31tjejer vid skåp D, 21tjejer vid skåp A, tjejer i idrottshallen, 21tjejer i matsalen, 9 tjejer i undervisningssalar paviljong A, Killar: Trygghet: 23 killar i idrottshallen, 9 killar i skåp D, 20 killar i matsalen, 10 killar i spelhålan, 16 killar i cafeterian och 6 killar i bildsalen. Otrygghet:17 killar vid skåp D, 6 killar vid skåp A, 5 killar i spelhålan och 5 killar i idrottshallen, Tjejer och killar: Trygghet: 82 personer i idrottshallen, 53s personer i matsalen, 31 personer i biblioteket, 34 personer i cafeterian, 26 personer i spelhålan, 20 personer vid skåp D och 13personer vid skåp A, Otrygghet: 51 personer vid skåp D, 36 personer vid skåp A, 27 personer i matsalen, 14 personer i idrottshallen och 14 personer vid uteplatsen mot cykelvägen 2. När känner sig eleverna trygga eller otrygga Elevernas svar bearbetades med ett fenomenografisk tänkandet, d.v.s. att vi letade efter spridningen i uppfattningar om vilka faktorer som påverkar känslan av trygghet/otrygghet. I fortsättningen kategoriserades dessa uppfattningar i större kategorier. Dessa kategorier är följande: 15

16 Skolans personal. Eleverna kände sig trygga i skolpersonalens närvaro, när de fick hjälp av personalen, när personal är snäll. Kompisar. Eleverna kände sig trygga när de var tillsammans med kompisar eller klasskamrater. Stora grupper av äldre elever eller elever som röker gör de yngsta eleverna otrygga. Miljö. Stökiga miljöer, högljudda platser, oordning i matsalen, snöbollskastning och körning av mopeder är otrygghets faktorer. Slippa frysa. I omklädningsrummet. När det är kaos runt omkring är andra faktorer som också gör att eleverna kände sig otrygga. Trevliga miljöer angavs som faktor av trygghet. Relationer med andra elever. Elever som tittar konstigt eller kommenterar andra samt de säger att de hatar en. Verksamhet. Eleverna kände sig trygga på lektionerna. Några angav att de känner sig otrygga vid tråkiga lektioner, eller med datoranvändningen eller vid experiment. 16

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01 För Björkenässkolan och dess fritidshem Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-09-01 Gäller till: 2014-09-01 1 Vision 3 1. Inledning 3 2. Lagarna 3 3. Definitioner av begrepp

Läs mer

1. Bakgrund. Kommungemensam del

1. Bakgrund. Kommungemensam del Reviderad 2015-01 1 Kommungemensam del 1. Bakgrund Fr.o.m. den 1 januari 2009 finns två lagar som ska skydda barn och elever från diskriminering, trakasserier och kränkningar i skolan. Det är Skollagen

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling och mobbing För Malmö idrottsgrundskola FASTSTÄLLD AV Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad:

Läs mer

Till dig som elev... 3. Till dig som förälder... 3. Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande behandling... 3. Ansvarsfördelning...

Till dig som elev... 3. Till dig som förälder... 3. Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande behandling... 3. Ansvarsfördelning... Backa skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 1 Innehåll Till dig som elev... 3 Till dig som förälder... 3 Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande

Läs mer

Mackleanskolans. Likabehandlingsplan

Mackleanskolans. Likabehandlingsplan Mackleanskolans Likabehandlingsplan 2015 Mackleanskolans likabehandlingsplan 2015 Innehållsförteckning sida 1. Inledning 2 1:1 Övergripande mål 2 1:2 Regelverk som styr skolans arbete 3 1:3 Revidering

Läs mer

Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning

Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning 1. Målsättning 2. Likabehandlingsplanens innehåll 3. Lagstiftning 3.2 Förbud 3.3 Definition av kränkande behandling 3.4

Läs mer

Sparsörskolans. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015

Sparsörskolans. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 ! Sparsörskolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015!1 1. Verksamhetens vision Borås stads vision för skolan lyfter fram elevernas rätt att lämna skolan med goda kunskaper. En trygg

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt plan mot kränkande behandling och mobbning. Malmö 2013-10-10. Fastställd av Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen

Likabehandlingsplan. samt plan mot kränkande behandling och mobbning. Malmö 2013-10-10. Fastställd av Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen Malmö 2013-10-10 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling och mobbning Fastställd av Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-10-10 Reviderad: 2014-11-13 Om jag säger

Läs mer

Nyvångskolans likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling

Nyvångskolans likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Fastställd av: Upprättad 2014-10-28 Skolledning Personal Elevråd Forum för samråd Föräldraråd Nyvångskolans likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling 2014/2015 Martin Olsson, verksamhetschef

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Planen avser läsåret 2014-2015

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Planen avser läsåret 2014-2015 Stenbocksskolan/Skolområde Syd År 2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Planen avser läsåret 2014-2015 Reviderad 2014-06-13 Vision: På Stenbocksskolan ska alla känna sig trygga och

Läs mer

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: grundskolan 7-9, grundsärskolan, förberedelseklass 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt plan mot kränkande behandling och mobbning. Malmö 2013-10-10. Fastställd av. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen

Likabehandlingsplan. samt plan mot kränkande behandling och mobbning. Malmö 2013-10-10. Fastställd av. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen Malmö 2013-10-10 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling och mobbning Fastställd av Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-10-01 Gäller till: 2014-10-01 Om jag

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2015/2016. Med särskild hänsyn till barnets bästa

Plan mot kränkande behandling 2015/2016. Med särskild hänsyn till barnets bästa Täby 20150603 Plan mot kränkande behandling 2015/2016 Med särskild hänsyn till barnets bästa I skollagens 1 kap. 10 står det att i all utbildning och annan verksamhet som rör barn ska barnets bästa vara

Läs mer

Likabehandlingsplan för. Mellanvångsskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem. Läsåret 14-15

Likabehandlingsplan för. Mellanvångsskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem. Läsåret 14-15 Likabehandlingsplan för Mellanvångsskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem Läsåret 14-15 Fastställd 2014-08-11 Gäller till 2015-08-12 1 Att ha en vän är som att vakna och känna solen skina (Aristoteles)

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE OCH DISKRIMINERANDE BEHANDLING OCH FÖR LIKABEHANDLING 2015 F-9

PLAN MOT KRÄNKANDE OCH DISKRIMINERANDE BEHANDLING OCH FÖR LIKABEHANDLING 2015 F-9 PLAN MOT KRÄNKANDE OCH DISKRIMINERANDE BEHANDLING OCH FÖR LIKABEHANDLING 2015 F-9 VISION Vi vill ha en öppen och generös skola där: alla har samma värde och accepteras som de är alla vågar bry sig om och

Läs mer

Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm. Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013

Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm. Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013 Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013 Innehållsförteckning Inledning... 1 Lagarns ändamål och tillämpningsområde... 1 Diskrimineringslag

Läs mer

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östansjö skola Planen grundar sig på bestämmelser i 6:e kap. skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen (2006:1083) om barns

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN GÄLLER FRÅN OCH MED LÄSÅRET 2011 2012 MED REVIDERING VARJE ÅR /Inga Lill Westling 1 Ansvariga för planen:

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Hjärups skola

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Hjärups skola Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Hjärups skola Förskoleklass, fritidshem och grundskola Till dig som är elev: Den här likabehandlingsplanen är till för dig. Den finns för att Du

Läs mer

Årlig PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

Årlig PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 1 Årlig PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Myrsjöskolan 2015 2 Innehållsförteckning sid Plan mot diskriminering och kränkande behandling 3 Organisation och förebyggande arbete 3 Delaktighet

Läs mer

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 1 ANSVAR OCH DELAKTIGHET Skolans rektor ansvarar för att det varje år upprättas en plan mot kränkande behandling

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Toltorpsskolan 2013-2014 Innehållsförteckning 1.Inledning...1 1.1 Mål,Vision... 1 1.2 Ansvar... 1 1.3 Förankringsprocess...2 2.Definition diskrimineringstyper...2

Läs mer

Trygghet, ansvar och respekt på. Järvenskolan 2015/2016

Trygghet, ansvar och respekt på. Järvenskolan 2015/2016 Trygghet, ansvar och respekt på Järvenskolan 2015/2016 Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Arvika kommun, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se Telefon:

Läs mer

Friendsrapporten 2014

Friendsrapporten 2014 Friendsrapporten 2014 INNEHÅLL Innehåll OM RAPPORTEN 3 12 & FRIENDS TRYGGHET I SKOLAN 4 RESULTATEN I KORTHET 14 SKOLANS OTRYGGA PLATSER 5 INLEDNING 16 LÄRARNAS KUNSKAP OM MOBBNING 6 KRÄNKNINGAR I SKOLAN

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kra nkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kra nkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kra nkande behandling Verksamhetsåret 2014/2015 enligt Nya skollagen (2010:800) 6 kap., Diskrimineringslagen (2008:567) samt Förordningen I enlighet med skolverkets föreskrifter

Läs mer

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret Planen ger en beskrivning av hur vi arbetar mot diskriminering och kränkande behandling. Vi beskriver organisation, ansvarsfördelning och hur vi aktivt jobbar med förebyggande och främjande insatser. Likabehandlingsplan

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Södertälje kommun PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Planen mot diskriminering och annan kränkande behandling styrs av två lagar, Skollagen och Diskrimineringslagen

Läs mer

PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016

PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 En presentation av Prästkragens förskolas arbete för att främja barns lika värde, rättigheter och åtgärder för

Läs mer