LIKABEHANDLINGSPLAN NYHEMS REKTORSOMRÅDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LIKABEHANDLINGSPLAN NYHEMS REKTORSOMRÅDE"

Transkript

1 LIKABEHANDLINGSPLAN NYHEMS REKTORSOMRÅDE

2 1. VISION FÖR NYHEMSSKOLANS LIKABEHANDLINGSARBETE Nyhemsskolan skall vara trygg och stimulerande, en plats dit både elever och föräldrar känner lust att gå. Ett förebyggande arbete som genomsyrar hela skolan är en naturlig utgångspunkt. Skolans värdegrund skall vara väl förankrad hos alla. En viktig uppgift för lärarna är att hjälpa eleverna att utveckla empati och respekt för andra människors lika värde. För att nå dit krävs först och främst att skolan arbetar på ett systematiskt och aktivt sätt. Skolans ordningsregler och likabehandlingsplan skall kännetecknas av ett helhetstänkande. Eleverna skall veta att det finns ett system som bidrar till ökad trivsel och trygghet. Alla visar hänsyn till varandra Alla känner sig trygga i skolan Alla har samma rättigheter och möjligheter till en positiv skolvardag Vi är schyssta mot varandra Vi lyssnar på varandra Vi inkluderar alla Vi lär oss att acceptera varandras olikheter 2

3 2. Lagstiftning Huvudmannen skall se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever. Detta görs genom denna plan mot kränkande behandling. Ingen får utsättas för diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling. Alla elever i skolan ska ha samma rättigheter. Lagen innebär bl.a. att diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning förbjuds i skolan. Diskrimineringslagen (2008:567) och skollagen (2010:800) 2:1 Kränkande behandling Kränkande behandling innebär att någon kränker principen om alla människors lika värde. Om en elev känner sig kränkt, är det viktigt att denna persons känsla tas på allvar och blir uppmärksammad av vuxna. Personen kan vara en elev som kränker en annan elev, en vuxen som kränker en elev eller en elev som kränker en vuxen. 2:2 Definitioner Diskriminering är när skolan på osakliga grunder behandlar en elev sämre än andra elever. Diskrimineringen kan vara direkt eller indirekt: Direkt diskriminering kan vara när en skola arrangerar en avslutningsaktivitet såsom att alla i åk 9 skall åka till Liseberg. Om inte skolan bekostar denna aktivitet för alla elever är det direkt diskriminering då man utgår från att alla har de ekonomiska medel som krävs för att få följa med. Indirekt diskriminering är när man behandlar alla lika, det serveras t.ex. ingen alternativ kost i matsalen för de som är vegetarianer/muslimer eller har allergi mot vissa födoämnen. Diskrimineringsgrunderna är: Kön: exempel: Syon nekar dig som tjej till att utföra praktik på en brandstation då denna anser att det är ett för hårt arbete för tjejer. Könsöverskridande identitet: Du blir retad för att du som kille gillar att använda mascara och läppstift samt klär dig i vad som för många är tjejkläder. Etnisk tillhörighet: Som same eller t.ex. zigenare blir du retad för att du bär de kläder som är traditionella utifrån din etniska tillhörighet. Religion eller annan trosuppfattning: Du blir retad för att du är Jehovas vittne. Sexuell läggning. Du blir retad för att du är kär i någon av samma kön. Ålder. Du blir retad för att du är ett år äldre än dina klasskamrater. Funktionsnedsättning: Du blir retad för att du sitter i rullstol. Annan kränkande behandling innebär att en elevs värdighet kränks. Kränkningen har inte med diskrimineringsgrunderna att göra. Kränkningarna kan vara: Med texter och bild, t.ex. facebook, klotter, foton, sms eller mms. Psykosociala: ryktesspridning, blickar och utfrysning Verbala: hot och öknamn Fysiska: slag och knuffar 3

4 Mobbning är när någon vid upprepade tillfällen blir utsatt för kränkande behandling av en person som befinner sig i ett överläge (storlek, ålders osv) eller när det är flera personer som upprepade gånger kränker en elev. Repressalier får inte förekomma för att någon har anmält att det förekommer diskriminering eller har påtalat att det förekommer kränkande behandling eller förekomst av trakasserier. Befogade tillsägelser är inte en kränkning i lagens mening, även om eleven i fråga kan uppleva det som kränkande. Trygghet definieras med ord som skyddad, säker och utom fara. Ordet safe är detsamma som trygg på svenska, och kommer från det latinska ordet salvus. Det latinska salvus antyder att det handlar om människors hälsa. Detta uttryck visar på en dimension av att känna trygghet som är relaterat till hälsa. En hel och hälsosam människa känner sig trygg både på insidan och i sin omgivning. UN och WHO definierar trygghet enligt följande: Safety is a state in which hazards and conditions leading to physical, psychological or material harm are controlled in order to preserve the healt and wellbeing of indivuduals and the community. It is an essential resource for everyday life, needed by individuals and communities to realize their aspiration. Vilka ska se till att den nya lagen följs? Skolverket och Diskrimineringsombudsmannen (DO) ska utifrån sina ansvarsområden se till att lagen följs. 3. Trygghetsgruppen 3:1 Skolans trygghetsgrupp är nyetablerad och består i dag av skolsköterska, syokonsulent, specialpedagog, kurator, skolvärd, elevassistent och rektor. Gruppen träffas i denna form en gång per månad då de diskuterar frågor som har uppstått bland kamratstödjare eller om det är andra aktuella ärenden som bör tas upp. Trygghetsgruppen arbetar även med utveckling av likabehandlingsfrågor och utbildning av kamratstödjare. Gruppen har ansvar för att det kontinuerligt görs en översyn av de behov som framkommer i likabehandlingsarbetet på skolan och håller arbetet levande bland elever, lärare samt övrig personal på skolan. 3:2 Kompisstödjargrupp Nyhemsskolan har återupprättat arbetet med kompisstödjarna för att få en större inblick i trivseln i varje klass. Kompisstödjarna kommer att träffas en gång i månaden för att diskutera hur de har det i de olika klasserna och om det finns behov för ytterligare hjälp och stöd från vuxna i klassen. Kompisstödjarna väljs varje år. Det är däremot önskvärt om de väljer att vara kompisstödjare under hela sin högstadietid. 4. Arbetsgång med den årliga planen Likabehandlingsplanen skall vara ett levande dokument. Det är ett arbetsredskap som hela tiden skall användas för att motverka all form av diskriminering bland personal, elever och 4

5 föräldrar. Varje år upprättas alternativt revideras planen. För att kunna göra det arbetet krävs det att enkäter utförs, uppgifter samlas in från arbetsplatsträffar, incidentrapporter, bland kamratstödjarna och mentorerna. Före planen kan fastställas har den tagits upp på arbetsplatsträffar, elevråd, klassråd samt med skolans föräldraförening. Planen skall finnas tillgänglig på skolans hemsida. Den finns också i pappersformat på skolans expedition. För personer med ett annat hemspråk rekommenderas översättningstjänsten i Word. Likabehandlingsplanen revideras och omarbetas årligen. Ytterst ansvarig för det arbetet är rektor. 5. Utvärdering av målen i föregående års plan 1. Alla relationer mellan elever samt mellan elever och vuxna ska kännetecknas av respekt och hänsyn till varandra - ingen ska utsättas för någon form av diskriminering och kränkande behandling. Resultat: det har överlag varit ett år som kännetecknats av ömsesidig respekt men tyvärr har ett fåtal elever under året varit utsatta för kränkande behandling. De ärenden som kommit till trygghetsgruppens kännedom har det arbetas skyndsamt och aktivt med och kränkningarna har efter det upphört. 2. Önskade attityder och beteenden ska uppmärksammas och uppmuntras. Genom att fokusera på det positiva främjar vi ett trevligare klimat för alla på skolan. Resultat: Detta är ett kontinuerligt arbete och det är viktigt att uppmärksamma och utveckla det. Bör tas upp vid APT samt vid utvecklingssamtal. 3. All personal skall aktivt förhindra alla former av diskriminering och kränkande behandling. Personalen intar en professionell roll, tar ställning och sätter tydliga gränser. Med allas olika personligheter visar personalen också att människors olikheter är en resurs och tillgång, något värdefullt och eftersträvansvärt som kan stärka elevernas sociala kompetens, empati och solidaritet. Resultat: Det har varit ett positivt resultat men det finns utifrån trivselenkätundersökningen fortsatt ett fåtal elever som inte anser att alla vuxna följer detta målet. Detta bör arbetas med ännu mer på arbetslagen. 4. Vägleda och hjälpa då diskriminering och kränkande behandling äger rum. Vi fördömer inte individer, utan individers oönskade beteenden. Vid misstanke om kränkande behandling, hot eller våld underrättas skolledning, kurator eller skolsköterska. Resultat: Vi har uppnått målet. 5. Personal och elever ska få en ökad medvetenhet och kunskap om sådant som rör diskriminering och kränkande behandling, samt att frågor av detta slag ska aktualiseras regelbundet. Resultat: Vi har uppnått målet med åk 7 men behöver arbeta behöver utveckla arbetet ytterligare med åk 8 och åk 9. 5

6 6. Analys och kartläggning Trivselenkät genomfördes under vårterminen Där framkom b.la att de flesta elever trivs med de vuxna på skolan och känner att de har någon att vända sig till om bekymmer uppstår. De flesta elever känner även till att skolan har en likabehandlingsplan. Ett fåtal elever ansåg att vissa lärare inte behandlade alla elever lika. Personal i trygghetsgruppen upplevde att organisationen för gruppen inte fungerade tillfredsställande. För få möten som ofta kolliderade med andra möten gjorde att det inte blev någon kontinuitet i arbetet. Personal i trygghetsgruppen upplevde att man gått miste om information från kompisstödjarna och inte hade den breda insynen i klasserna man tidigare haft. Detta delvis då skolan är under ombyggnad och naturliga mötesplatser saknas. Det framkom genom mentorer och elever att vissa klasser behöver extra hjälp med att förbättra klassrumsklimatet/alternativt arbeta förebyggande då man sett att extra åtgärder i klassen förebygger dålig stämning. Kurator har varit insatt som åtgärd vid dessa tillfällen och arbetat med såväl kill- som tjejgrupper. Enkät gällande elevernas känsla av trygghet genomfördes HT- 2012, se bilaga Mål för läsåret Den årliga planen för att motverka diskriminering och kränkande behandling skall vara väl känd av samtliga elever och personal på Nyhemsskolan. Alla skall dessutom genom arbetslagsträff, klassråd, elevråd, kompisstödjarmöten, föräldrar samverkansgrupper få möjligheten att deltaga i utformningen av denna plan. 2. Arbetet mot kränkande behandling och likabehandlingsfrågor skall utvecklas i åk 8 och 9. Det skall utformas en temadag vid ett tillfälle per år där dessa frågor aktualiseras. 3. Likabehandling och kränkande behandling skall arbetas med på arbetslagsträffarna. 4. Mentorerna skall vid IUP minst två gånger per termin ta upp dessa frågor till diskussion. 6. Skolan skall arbeta med att motverka kränkningar via nätet eller andra sociala medier. 7. Alla former av kränkningar och trakasserier skall förebyggas, uppmärksammas samt åtgärdas genom ett uppmärksamt och kontinuerligt värdegrundsarbete. 8. Personal på skolan har genom trygghetsundersökningen uppmärksammats på otrygga platser inom skolans områden. Kamera har redan satts upp, och på de övriga otrygga platserna kommer vuxentätheten att öka. 9. För de tre elever som uppgivet att de ej känner sig trygga har mentorerna påbörjat ett arbete för att detta skall förändras. 6

7 10. Eleverna relationer och sammanhållningen kommer att bli föremål för det systematiska likabehandlingsarbetet. Att ingen ska behöver vara ensam på skolan, detta kommer all skolpersonal jobba medvetet för. 8. Förebyggande åtgärder kopplade till kartläggning och mål 8:1 Elever och personal på Nyhemsskolan skall ha kunskap om den årliga planen för att motverka diskriminering och kränkande behandling. Genom arbetslagsträffar, klassråd, elevråd, kompisstödjarmöten, föräldrarsamverkansgrupper skall möjligheten ges att deltaga i utformningen av denna plan Information om planen för föräldrar vid föräldramöte och för elever vid terminsstart samt för nyinflyttade. Elevråd vid träffar med rektor Klassråd i alla klasser Elever med annat modersmål delges planen med hjälp av datoriserad översättningstjänst. 8:2 Arbetet mot kränkande behandling och likabehandlingsfrågor utvecklas i åk 8 samt åk 9. Temadag i åk 8 gällande positivt internetanvändande. Filmvisning av en utvald film i åk 9 som tar upp flera ämnen som berör dessa teman. 8:3 Likabehandlingsfrågorna skall tas upp i utvecklingsgruppen för att därefter förmedlas i arbetslagen. Pedagogerna skall få stöd i hur de skall arbeta vidare med dessa frågor inte bara i arbetslaget utan även på IUP. Detta skall tas upp minst två gånger per termin såväl i arbetslagen som på IUP: 8:4 Att motverka kränkningar via nätet eller andra sociala medier skall arbetas med på skolan. Genom att ha en temadag i årskurs 8 angående detta tema. 8:5 Alla former av kränkningar och trakasserier skall förebyggas, uppmärksammas samt åtgärdas genom ett uppmärksamt och kontinuerligt värdegrundsarbete. Tillsynen av eleverna och deras känsla av trygghet är viktig, därför har Nyhemsskolan ett rastvärdschema som ses över vid varje terminsstart (skolledning ansvarar för rastvärdschemat). Nyhemsskolans skolvärd finns tillgänglig för eleverna i korridorerna, som ytterligare en trygg vuxen att vända sig till. På Nyhemsskolan erbjuds eleverna också olika former av rastaktiviteter, bland annat basket utomhus samt pingis och olika sällskapsspel i uppehållsrummet. Nyhemsskolan har även en cafeteria, som drivs av grundsärskolans elever. Vidare finns det ett skolbibliotek som är bemannat med bibliotekarie (skolvärd ansvarar för rastaktiviteterna, personal och elever inom 7

8 grundsärskolan ansvarar för cafeterians verksamhet, bibliotekarie ansvarar för biblioteket). Nyhemsskolan har ett elevråd som engagerar sig i elevernas trivsel på skolan (elever och skolledning ansvarar). För att skapa större förståelse mellan grund- och särskolan gör eleverna i år 7 studiebesök i grundsärskolans olika verksamheter. Grundskoleeleverna informeras om särskolan i början av läsårets hösttermin och har då möjlighet att ställa frågor om sådant de funderar över (grundsärskolans mentorer och skolledning ansvarar). Nyhemsskolan värdesätter högt det goda samarbetet med elevernas föräldrar. Tillsammans med föräldrarepresentantgruppen kan negativa tendenser uppmärksammas och diskussioner kan föras kring aktuella problem, möjligheter, riktlinjer, åtgärder och lösningar. Föräldrarepresentantgruppen träffas tillsammans med skolledarna fyra gånger per läsår (skolledning ansvarar). I början av varje läsårs hösttermin åker samtliga elever i år 7 på lägerskola, för att tillsammans med skolkurator, skolsköterska och mentorer arbeta med likabehandlingsfrågor på olika sätt. Arbetet syftar till att öka elevernas kunskap om vad likabehandling innebär samt deras förståelse och respekt för människors olikheter (mentor samt EHT ansvarar). I de enskilda ämnenas lokala pedagogiska planeringar (LPP) ingår flera undervisningsmoment där likabehandlingsarbete ingår. I början av varje termin har hela skolan en trivseldag då man spelar brännboll på Lingvallen. Skolan arrangerar en handikappsidrottsdag för åk 7 under deras första termin. Genom en trivselenkät till eleverna görs årligen en kartläggning avseende utsatta elever och kränkande behandling. Även skolans fysiska miljö kartläggs och riskfyllda platser uppmärksammas (skolledning, pedagoger och kurator ansvarar för att enkäten genomförs). På Nyhemsskolan har eleverna i grundskolans- och grundsärskolans år 7 schemalagd livskunskap tillsammans. Med jämna mellanrum ersätts dessutom ordinarie undervisning för samtliga elever med speciella aktiviteter och temadagar, i syfte att förbättra sammanhållning och samarbete i såväl klasser och arbetslag som i skolan som helhet (gemensamt ansvar). 9. Åtgärder Lärare eller annan personal som får kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller kränkande behandling är skyldiga att anmäla detta till rektorn. Rektorn är i sin tur skyldig att föra informationen vidare till huvudmannen. (Skollagen, SFS 2010:800, 6 kap 10. Detta anmäls via kommunens blankett för incidentrapportering till rektor. 8

9 9:1 Vid beteenden som inte definieras som kränkande behandling Se ordningsreglerna för Nyhemsskolan bilaga 1. 9:2 Vid misstanke om kränkande behandling mellan elever Alla som arbetar på Nyhemsskolan har skyldighet att: 1. När man går förbi en incident eller ett ser ett sammanhang som verkar misstänktstanna till och fråga eleverna vad som föregår. Gå aldrig förbi en händelse utan att reagera. Skolans personal är skyldig att alltid reagera bestämt och konsekvent (all personal). 2. Informera om händelsen till berörd personal (den som uppmärksammar kränkningen). När en pedagog får kännedom om kränkande behandling (från elev, förälder, eller annan personal) 1. Berörd personal samlar information (mentor) 2. Samtal med de inblandade 3. Kontakta föräldrar 4. Informera rektor Om problemet fortsätter: Anmäl ärendet till trygghetsgruppen Trygghetsgruppens arbetsgång vid upprepad kränkande behandling: 1. Två personer tar ansvar för ärendet 2. Dessa personer samlar in nödvändig information 3. Samtal med de inblandade 4. Eventuellt samla samtliga berörda för att försonas 5. Uppföljningssamtal med var och en av de inblandade 6. Vid fortsatt problematik: ytterligare samtal, klassobservationer, rast observationer, elevvårdskonferens, anmälan till polis eller socialtjänst. 7. Ärendet avslutas när berörda parter är nöjda. 9:3 Vid misstanke om kränkande behandling från vuxen till elev 1. Kontakta rektor (den som har hört eller sett händelsen) 2. Utredning görs, samtal med eleven och den vuxne. Var för sig (rektors uppgift) 3. Föräldrar kontaktas om man inte har gjort detta tidigare i processen (rektors uppgift) 4. Situationen och ärendets natur avgör hur man skall gå vidare. Målet är att situationen skall lösas och att kränkningen upphör (rektors uppgift) 5. Uppföljning inom en vecka (rektors uppgift) Notat: Kränkning elev mot vuxen behandlas ej i skolans likabehandlingsplan. Rutiner för detta finns att studera i skolans krisplan samt på Insikten, kommunens intranät under arbetsmiljö. 9

10 10. Förväntansdokument 10:1 Förväntningar på skolans personal Föregår med gott exempel Aktivt och regelbundet främjande och förebyggande arbete i grupperna Alltid reaktion vid misstanke om kränkande behandling Skolans rutiner vid misstanke om kränkande behandling följs Information till Trygghetsgruppen vid upprepad kränkande behandling Föräldrar kontaktas om något inträffat Vår årliga plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling är ett levande dokument i alla klasser och grupper 10:2 Förväntningar på föräldrarna Föregår med gott exempel Tar del av vår årliga plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling Informerar skolan, tex klassläraren eller någon i Trygghetsgruppen, vid misstanke om att någon elev är utsatt för kränkande behandling Är införstådda med att skolans personal tar kontakt om något har hänt. 10:3 Förväntningar på eleverna Föregår med gott exempel Tar del av vår årliga plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling Berättar för någon vuxen när något tvivelaktigt har hänt Följer skolans ordnings- och trivsel regler Ängelholm För Nyhems rektorsområde, Tommy Svensson Jonas Trulsson Pernilla Andersson Ingela Sjögren 10

11 Bilaga 1. Ordnings och trivselregler för Nyhemsskolan NYHEMS REKTORSOMRÅDE Ordningsregler för en trygg och lärande skolmiljö Ordningsregler 1 Skolan är en arbetsplats, där vi kommer i tid till lektioner, har med oss böcker, skrivhäfte och penna. 2 Alla skall kunna känna sig trygga i skolan. Därför är det inte tillåtet med fysiskt våld. Det är inte heller tillåtet att diskriminera eller kränka någon. 3 Knivar och andra föremål som kan användas för att skada någon är absolut förbjudet att ha i skolan. 4 Snöbollskastning är inte tillåten i någon form. 5 Vi skall vara rädda om skolans egendom. Det gäller både byggnader, inventarier, böcker och övrig materiel. 6 Du får inte använda tobak (snus och rökverk), alkohol eller andra droger inom skolans område. 7 Mobiltelefon och musikspelare (MP3 o.dyl.) får ej vara påslagna under lektionstid och i bibliteket Musikspelare (mobil o dyl) får endast spelas med hörlurar. 8 Ytterkläder och huvudbonad får ej bäras under lektionstid, i bibliotek samt i matsalen. (Gäller ej religiös huvudbonad) 9 Du får inte äta (gäller även tuggummi) eller dricka under lektionstid. Det som köps i cafeterian skall ätas där. Medhavd frukt får ätas i korridorer. 10 Energidrycker är förbjudna att dricka och ha med på skolan 11 Skateboard, inlines o.dyl. får endast användas utomhus. 11 Vad händer om jag bryter mot en regel? Skolk anmäls omedelbart till vårdnadshavare. Sen ankomst anmäls till mentor. Tre sena ankomster ger kvarsittning och anmälan till vårdnadshavare. Mentor och vårdnadshavare kontaktas omedelbart. Polis kontaktas i grövre fall. Vid kränkande behandling av någon form följs likabehandlingsplanen. Föremålen tas i beslag och anmäls ev. till polisen. Mentor och vårdnadshavare kontaktas. Hänvisning till knivlagen. Eleven stängs av resten av dagen efter att mentorn kontaktat vårdnadshavaren. Om något förstörs anmäls detta till vårdnadshavare och ev. polis. Ekonomisk ersättning begärs. Stöld polisanmäls. Hänvisning till lag om skadegörelsebrott. Mentor och vårdnadshavare kontaktas omedelbart. Hänvisning till alkohol- och tobakslagen. Om du inte åtlyder tillsägelse, får du lämna lektionen och ta igen tiden vid kvarsittning. Mentor och vårdnadshavare kontaktas. Störande föremål får beslagtas men återlämnas vid skoldagens slut. Om du inte lyder tillsägelse kontaktas mentor för vidare åtgärd. Om du inte lyder tillsägelse kontaktas mentor för vidare åtgärd. Energidrycker tas i beslag och återlämnas efter kontakt med vårdnadshavare. Redskap tas i beslag och återlämnas efter kontakt med vårdnadshavare. 12 Cykel- och mopedkörning är förbjuden Om du inte lyder tillsägelse kontaktas

12 på skolans område. Gäller ej närmsta vägen mellan cykelbana/bilväg och cykel/moped-parkering. 13 Affischering skall godkännas av skolledningen. Reklam för vinstdrivande verksamhet godkänns ej. 14 Foto/ film Fotografering är inte tillåten i idrottshallens byggnad. Publicering(t.ex. på Internet) av bilder eller filmer, som fotograferats på skolan, kräver tillstånd både från dem som avbildats/filmats och från skolledningen. 15 Skolrestaurang Ät på anvisad lunchtid. Det som serveras skall ätas vid bordet. Bricka skall användas. Torka upp om du råkar spilla. Personalens anvisningar skall följas. 16 Bibliotek Vi talar tyst för att inte störa dem som studerar. Biblioteket kan stängas, när det bedrivs lektion där. Personalens anvisningar skall följas. 17 Cafeteria Det som köps i cafeterian skall ätas där. Personalens anvisningar skall följas. mentor för vidare åtgärd. Om du inte lyder tillsägelse kontaktas mentor för vidare åtgärd. Kamera tas i beslag och återlämnas efter kontakt med vårdnadshavare. Lunchrastvakt ser till att regler följs. Om du inte lyder tillsägelse kontaktas mentor för vidare åtgärd. Mentor kontaktas och får besluta om avstängning från biblioteket vid upprepat brott mot reglerna. Vårdnadshavare informeras. Stöld polisanmäls. Mentor kontaktas och får besluta om avstängning från cafeterian vid upprepat brott mot reglerna. Vårdnadshavare informeras. Snatteri polisanmäls. 12

13 Bilaga 2. Kartläggning av elevernas känsla av trygghet, HT-2012 Syfte Syfte med kartläggningen är att bilda en uppfattning av de trygga och otrygga platser som finns på skolan. Vi vill skapa en förståelse av vilka faktorer som gör att eleverna känner sig trygga eller otrygga och om det finns skillnader mellan tjejernas och killarnas känsla av trygghet. Frågeställning Vi ställer följande två frågor: 1. Var på skolan känner sig eleverna trygga och otrygga? 2. När känner sig eleverna trygga eller otrygga? Metod/Genomförande Alla elever markerade på skolans karta tre platser som de känner sig trygga och alla platser som de känner sig otrygga. Eleverna svarade på frågorna om när de känner sig trygga och när de känner sig otrygga. Alla svaren sammanfattades kön vis i respektive klass. Sedan sammanfattades kön vis för årskurs och kön vis för hela skolan. Till slut sammanfattades svaren klass vis och för hela skolan. Skillnader i genomförandet, instruktioner och olika sätt att sammanställa klassens svar, gör att vi inte kan säkerställa validitet på en kvantitativ analys. Resultat 1. Var på skolan känner sig eleverna trygga och otrygga Resultatet framställs i respektive kartor av skolan där alla elevernas markeringar ingår. Dessa avbildningar kommer att vara föremål för diskussioner i trygghetsgruppen, utvecklingsgruppen och i arbetslagen. Dessa avbildningar sammanfattas som följande: Elevernas svar uppvisade en spridning över hela skolan så som trygghet så väl som otrygghet. Samma platser kändes trygga och otrygga samtidigt. Här redovisas de område som utmärktes i respektive trygghet eller otrygghet. Årskurs 7 Tjejer: Trygghet: 5 tjejer i matsalen, 9 tjejer i idrottshallen, 3 tjejer i bildens undervisningslokal, 4tjejer i hemkunskapen och 4 tjejer i slöjden. 13

14 Otrygghet: 8 tjejer ingenstans, 17 tjejer vid skåp D och 5 tjejer idrottshallen. Killar: Trygghet: 7 killar i matsalen, 12 killar idrottshallen, 7 killar i spelhålan, 9 killar i cafeterian och 7 killar vid skåp D. Otrygghet: 2 killar överallt, 5 killar i idrottshallen och 8 killar vid skåp D. Tjejer och killar: Trygghet: 9 personer vid skåp D, 12 personer vid spelhålan, 10 personer vid idrottshallen och 7personer i undervisningssalarna vid paviljong A, Otrygghet: 25 personer vid skåp D, 4 personer i spelhålan och 10 personer idrottshallen. Årskurs 8 Tjejer: Trygghet: 5 tjejer i idrottshallen, 6 tjejer i matsalen, 5 tjejer i cafeterian, 6 tjejer vid skåp D, 4tjejer vid slöjd och hemkunskap lokalerna. Otrygghet: 11 tjejer vid skåp A, 8 tjejer vid skåp D, 4 tjejer i undervisningssalarna vid paviljong A, 2 tjejer i spelhålan och 2 tjejer vid byggarbetsplatsen Killar: Trygghet: 3 killar vid spelhålan, 3 killar i cafeterian, 6 killar vid undervisningssalarna i paviljong A, 2 killar i biblioteket och 7killar i idrottshallen Otrygghet: 4 killar vid skåp A, 4 killar vid skåp D, 3killar i spelhålan, 10 killar vid uteplatsen mot cykelvägen, 2 killar i omklädningsrummen och 2 killar vid byggarbetsplatsen Tjejer och killar: Trygghet: 8 personer i matsalen, 12 personer vid idrottsplatsen, 8 personer vid skåp D, 6personer vid undervisningssalarna vid paviljong A Otrygghet: 12 personer vid skåp D, 6 personer vid skåp A och 16 personer vid olika uteplatser. Årskurs 9 Tjejer: Trygghet: 13 tjejer överallt, 9 tjejer i idrottshallen 13 tjejer i matsalen, 11tjejer i cafeterian Otrygghet: 7 tjejer ingenstans, 1tjej överallt, 4 tjejer vid undervisnings salar paviljong A, 10 tjejer vid skåp paviljong A, 6 tjejer skåp paviljong D, 2tjejer i idrottshallen, 14

15 Killar: Trygghet: 10 killar överallt, 11 killar i matsalen, 3 killar i omklädningsrummet på Idrotten, 4 killar i aulan och 5 killar i cafeterian Otrygghet: 9 killar ingenstans, 5killar vid skåp paviljong D och 2killar vid skåp paviljong A, 2killar i matsalen samt 12 killar vid olika uteplatser, Tjejer och killar: Trygghet: 26 personer överallt, 24 personer i matsalen, 16 personer i cafeterian, 11 personer i paviljong A, 9 personer vid skåp paviljong A, 21personer i idrottshallen Otrygghet: 16 personer ingenstans, 1person överallt, 12 personer vid skåp A, 14 personer vid skåp D, 20s personer vid olika uteplatser samt 2 personer i idrottshallen Årskurs 7-9 Tjejer: Trygghet: 54 tjejer i idrottshallen, 23 tjejer i matsalen, 16 tjejer i spelhålan, 17 tjejer i cafeterian, 12 tjejer i slöjd och hemkunskap, 23 tjejer i biblioteket och 21 tjejer vid skåp D, Otrygghet: 31tjejer vid skåp D, 21tjejer vid skåp A, tjejer i idrottshallen, 21tjejer i matsalen, 9 tjejer i undervisningssalar paviljong A, Killar: Trygghet: 23 killar i idrottshallen, 9 killar i skåp D, 20 killar i matsalen, 10 killar i spelhålan, 16 killar i cafeterian och 6 killar i bildsalen. Otrygghet:17 killar vid skåp D, 6 killar vid skåp A, 5 killar i spelhålan och 5 killar i idrottshallen, Tjejer och killar: Trygghet: 82 personer i idrottshallen, 53s personer i matsalen, 31 personer i biblioteket, 34 personer i cafeterian, 26 personer i spelhålan, 20 personer vid skåp D och 13personer vid skåp A, Otrygghet: 51 personer vid skåp D, 36 personer vid skåp A, 27 personer i matsalen, 14 personer i idrottshallen och 14 personer vid uteplatsen mot cykelvägen 2. När känner sig eleverna trygga eller otrygga Elevernas svar bearbetades med ett fenomenografisk tänkandet, d.v.s. att vi letade efter spridningen i uppfattningar om vilka faktorer som påverkar känslan av trygghet/otrygghet. I fortsättningen kategoriserades dessa uppfattningar i större kategorier. Dessa kategorier är följande: 15

16 Skolans personal. Eleverna kände sig trygga i skolpersonalens närvaro, när de fick hjälp av personalen, när personal är snäll. Kompisar. Eleverna kände sig trygga när de var tillsammans med kompisar eller klasskamrater. Stora grupper av äldre elever eller elever som röker gör de yngsta eleverna otrygga. Miljö. Stökiga miljöer, högljudda platser, oordning i matsalen, snöbollskastning och körning av mopeder är otrygghets faktorer. Slippa frysa. I omklädningsrummet. När det är kaos runt omkring är andra faktorer som också gör att eleverna kände sig otrygga. Trevliga miljöer angavs som faktor av trygghet. Relationer med andra elever. Elever som tittar konstigt eller kommenterar andra samt de säger att de hatar en. Verksamhet. Eleverna kände sig trygga på lektionerna. Några angav att de känner sig otrygga vid tråkiga lektioner, eller med datoranvändningen eller vid experiment. 16

17 Bilaga 3. Tidigare forskning I skolverkets rapport utvecklingen av elevernas levnadsvillkor 2010, Rapport , 21(24) Dnr 2010:1602, kan man läsa att andelen ungdomar som känner sig mobbade eller trakasserade varit relativt konstant under de senaste 16 åren trots att allt fler elever anser att deras skolor arbetar aktivt för att förhindra mobbning och annan kränkande behandling. Skolverket kan dock konstatera att variationen mellan olika grupper av elever och mellan skolor är stor. I Skolverkets lägesbedömning 2010 har verket lyft fram att elever med funktionsnedsättning och särskoleelever är mer utsatta för mobbning och utanförskap än andra. Skolverket har också funnit att skolor som arbetar systematiskt och strukturerat tycks ha större framgång i arbetet mot mobbning och andra former av kränkande behandling än skolor som saknar genomtänkta strategier. Skolverket kan, trots att oacceptabelt många barn och ungdomar utsätts för mobbning och annan kränkande behandling, konstatera att den generella bilden av hur ungdomar mår är förhållandevis ljus. Majoriteten av svenska elever trivs med sina lärare och känner sig trygga i skolan. Svenska ungdomars fysiska och psykiska hälsa är generellt god även om det finns tecken på ökad psykisk ohälsa. I en kunskapsöversikt som genomförts inom ramen för Delegationen för jämställdhet i skolan säger man att Oro, ångest och depression har ökat drastiskt bland unga under de senaste årtiondena. Andelen unga män och kvinnor som vårdas på sjukhus för självmordsförsök har ökat, framför allt bland de yngre kvinnorna. Flickor känner sig mer stressade över skolarbetet och oroar sig mer för relationer till andra än vad pojkar gör. I en annan forskningsöversikt betonas dock att den psykiska hälsan är god och att välbefinnandet under många år legat på en hög nivå, men att försämringar kan skönjas sedan slutet av talet. Försämringarna över tid är enligt översikten små och utgår från mycket goda värden. Översikten visar: Att det finns vissa tecken på att nedstämdhet och irritation har blivit vanligare bland äldre ungdomar och särskilt hos flickorna. Flickor rapporterar generellt mer besvär än pojkar och äldre flickor mer än yngre. Att det finns vissa tecken på att psykosomatiska besvär ökat något över tid. Även här anger flickor oftare än pojkar besvär. Att pojkar oftare än flickor uppger att de har koncentrationssvårigheter. Att omfattningen av mobbning tycks vara oförändrad under de senaste årtiondena liksom omfattningen av skolk. I samma rapport konstateras att år 2009 var det 95 % av grundskoleeleverna i årkurs 7-9 och gymnasieeleverna som svarade att alltid eller oftast kände sig trygga i skolan. En lika stor andel svarade att de sällan eller aldrig är rädda där. En procent av eleverna kände sig alltid eller oftast rädda i skolan och 2 % svarade att de sällan eller aldrig är trygga där. I årkurs 7-9 svarade pojkar i större utsträckning än flickor att de alltid kände sig trygg i skolan samt att de aldrig kände sig var rädda. Motsvarande könsskillnader fanns i gymnasieskolan. 17

18 Nyhemsskolans trygghetsteam Tommy Svensson, rektor: Elisabeth Andersen, kurator: Anna.Lennwall, skolsköterska: Eva Jonsson, SYV: Miltos Karphopoulos, specialpedagog: Eva Ågren, elevassistent: Bertil Haara, skolvärd:

19 Övriga kontaktmöjligheter BRIS- barnens rätt i samhället Rädda Barnen Socialtjänsten i Ängelholm: Barn och ungdomspsykiatrin i Ängelholm: Ungdomsmottagningen i Ängelholm:

LIKABEHANDLINGSPLAN NYHEMS REKTORSOMRÅDE

LIKABEHANDLINGSPLAN NYHEMS REKTORSOMRÅDE LIKABEHANDLINGSPLAN NYHEMS REKTORSOMRÅDE 1. Vision för Nyhemsskolans likabehandlingsarbete Nyhemsskolan skall vara trygg och stimulerande, en plats dit både elever, lärare och föräldrar känner lust att

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. NYHEMS REKTORSOMRÅDE Grundsärskolan Ängelholms kommun Nyhemsskolan

LIKABEHANDLINGSPLAN. NYHEMS REKTORSOMRÅDE Grundsärskolan Ängelholms kommun Nyhemsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN NYHEMS REKTORSOMRÅDE Grundsärskolan Ängelholms kommun Nyhemsskolan Innehåll 1. VISION FÖR NYHEMSKOLANS GRUNDSÄRSKOLAS LIKABEHANDLINGSARBETE... 3 2. Lagstiftning... 4 2:2 Definitioner...

Läs mer

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Bildning, fritid och kultur Innehåll Policy för att främja elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,

Läs mer

LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2013-2014 Vår vision Vilhelm Mobergsgymnasiet är en liten skola där man inte är anonym och där alla känner sig trygga. Vi visar

Läs mer

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk F-6 samt fritidshem Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6 ! Likabehandlingsplan Bäckaskolan åk 1-6 Lag (2008:567) Om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. 1 Denna lag har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter

Läs mer

Trygghetsplan (Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan.)

Trygghetsplan (Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan.) Trygghetsplan (Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan.) s fritidshem Läsåret 2015/16 Vision På är atmosfären sådan att alla barn och vuxna känner trygghet, trivsel och respekt för varandra.

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Stamgärde skola F-6 2016-17 Revideras v. 44 2017 Inledning Enligt Diskrimineringslagen (2008:567) ska skolan upprätta en Likabehandlingsplan medan det i

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling Sunne kulturskola

Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling Sunne kulturskola Datum Sida 2014-03-12 1 (11) Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling Sunne kulturskola Upprättad 20140312 Dokumentägare Tuula Dajén Kulturchef Giltighetstid: Tillsvidare Postadress Besöksadress

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN

VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN Skolan tar avstånd från alla tendenser till kränkningar genom att arbetet på Fäladsgården genomsyras av att: elever och personal bemöter varandra med

Läs mer

ULLVIGYMNASIETS TRYGGHETSPLAN

ULLVIGYMNASIETS TRYGGHETSPLAN 1 ULLVIGYMNASIETS TRYGGHETSPLAN Syftet med Ullvigymnasiets trygghetsplan är att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling genom att vi inhämtar kunskap om

Läs mer

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola årskurs 4-9 samt fritidshem 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola. Likabehandlingsplan. Hästhagens Förskola

Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola. Likabehandlingsplan. Hästhagens Förskola Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola Likabehandlingsplan Hästhagens Förskola Östra skoldistriktet År 2009 2011/12 Barn, Utbildning och Fritid Barn, 2011

Läs mer

Likabehandlingsplan Hammarns förskola, Hjo Läsåret 2015/2016

Likabehandlingsplan Hammarns förskola, Hjo Läsåret 2015/2016 Likabehandlingsplan Hammarns förskola, Hjo Läsåret 2015/2016 LIKABEHANDLINGSPLAN, HAMMARNS FÖRSKOLA läsåret 2015/2016 Vår vision på Hammarns förskola är att vi ska vara en arbetsplats för barn och vuxna

Läs mer

Plan för likabehandling och plan mot kränkande behandling läsår Likabehandlingsplan

Plan för likabehandling och plan mot kränkande behandling läsår Likabehandlingsplan Plan för likabehandling och plan mot kränkande behandling läsår 2015-2016 Likabehandlingsplan På Ingelstorp och Helgesbo gymnasieskolor är vi varandras arbetsmiljö och inga kränkningar får förekomma. Vi

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium

Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium 1 (8) Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium Reviderad: 27 juni 2017 LN 2 (8) Övergripande Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan Detta dokument är en övergripande

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

Individuella Gymnasiet Ekerö

Individuella Gymnasiet Ekerö Individuella Gymnasiet Ekerö Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Läsåret 2013/14 Uppdaterad 2014-03-31 med handlingar från BUN-kontoret med kommunala rutiner och blanketter. 1 Innehåll

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan Januari 2014 Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan ht 2013/vt 2014 Vår vision: På Sjöstugan ska alla barn och vuxna trivas och känna sig trygga, få vara engagerad och bemötas med respekt.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan år 4-9

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan år 4-9 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Rektor Eva Andersson Rektor Eva Andersson 2015-01-28 1 (5) Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Örjansskolan 6-9 2014/15

Plan mot kränkande behandling Örjansskolan 6-9 2014/15 Plan mot kränkande behandling Örjansskolan 6-9 2014/15 Reviderad 2014-09-30 Vår vision på Örjansskolan årskurs 6-9 Vårt arbete mot diskriminering, mobbing och kränkande behandling utgår från 14: e kap

Läs mer

Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola/Skolbarnomsorg Läsår: 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Rektor, all personal, elever samt vårdnadshavare

Läs mer

Magnarps rektorsområde Förskolornas årliga plan mot diskriminering och kränkande behandling

Magnarps rektorsområde Förskolornas årliga plan mot diskriminering och kränkande behandling Magnarps rektorsområde Förskolornas årliga plan mot diskriminering och kränkande behandling Reviderad 2015-10-28 Gäller 2015-12-01-2016-12-10 Innehåll 1. Vision 2. Lagstiftning 2.1 Kränkande behandling

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Stentägtskolan Läsåret 2013/2014

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Stentägtskolan Läsåret 2013/2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013/2014 Läsåret 2013/2014 Planen gäller från 2013-08-19 till 2014-09-20 Inledning En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling.

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Diskrimineringslag ( 2008:567 ) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vallargärdets skola och fritidshem. Läsåret 2015/16

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vallargärdets skola och fritidshem. Läsåret 2015/16 Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vallargärdets skola och fritidshem Läsåret 2015/16 Plan för Vallargärdets skola och fritidshem Vision I vårt skolområde vill vi att alla

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling BÅSTADS KOMMUN Västra Karups skola, förskoleklass och fritidshem. Beslutad 2013-11-27 Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling Läsåret 2013-2014 Västra Karups Skola,

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012 Plan mot kränkande behandling 2012/13 Reviderad november 2012 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra elever och

Läs mer

Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16

Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16 Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16 Innehållsförteckning Syfte Vision Lagstiftning Kiva Ansvarsfördelning Förebyggande arbete mot kränkningar, diskriminering och trakasserier Att utreda och åtgärda

Läs mer

Plan för likabehandling och kränkande behandling. Viby, Förskolan Läsåret 2014/2015

Plan för likabehandling och kränkande behandling. Viby, Förskolan Läsåret 2014/2015 Plan för likabehandling och kränkande behandling Viby, Förskolan Läsåret 2014/2015 1. Inledning 1.1 Varför en Likabehandlingsplan och plan för kränkande behandlig? 1.2 Grunduppgifter 1.3 Rälsens policy

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Elevversion PLUGGPARADISET Vad betyder Plan mot diskriminering och kränkande behandling? Plan mot diskriminering och kränkande behandling är ett dokument

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Cybergymnasiet Malmö Grunduppgifter Verksamhetsform som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvarig för planen Johan Wingren, rektor Vår vision På vår skola

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hammarnskolan, Hjo läsåret 2015/16 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING HAMMARNSKOLAN Läsåret 2015/2016 Visionen för Hammarnskolan är att det

Läs mer

Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium

Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium 1. Varför finns likabehandlingsplanen? Enligt skollagen ska alla skolor ha en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Denna plan kallas

Läs mer

Likabehandlingplan Finningeskolan Strängnäs kommun

Likabehandlingplan Finningeskolan Strängnäs kommun Likabehandlingplan Finningeskolan 2014-15 2014-09-18 Strängnäs kommun 1 Innehåll Inledning... 3 Del 1... 4 1.1 Värdegrund, vision och mål... 4 1.2 Förankring och ansvar... 4 1.3 Utvärdering av föregående

Läs mer

Västerskolans mål. Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2016/2017.

Västerskolans mål. Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2016/2017. Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2016/2017. Västerskolans mål Vår skola ska präglas av respekt för människans olikheter. Ingen elev eller vuxen ska fysiskt eller psykiskt utsättas

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling gällande för Lorensberga skolan åk 4-9 läsåret

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling gällande för Lorensberga skolan åk 4-9 läsåret Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling gällande för Lorensberga skolan åk 4-9 läsåret 2010-2011 Likabehandlingsarbetet regleras i Diskrimineringslagen (likabehandlingsplanen) Skollagen 14 kapitel

Läs mer

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING.

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2013/2014 Strandvägsskolan Träningsskolan Regnbågen Ingela Dullum Rektor 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling OVANÅKERS KOMMUN 2016-09-30 Barn- och utbildning Rotebergs skola Chris Sommar Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Vår målsättning: Alla ska trivas i skolan.

Läs mer

Götlunda skolas likabehandlingsplan en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2015-2016

Götlunda skolas likabehandlingsplan en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2015-2016 LIKABEHANDLINGSPLAN 1 (7) Barn- och utbildningsförvaltningen Götlunda skola Datum 2015-08-28 Götlunda skolas likabehandlingsplan en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2015-2016

Läs mer

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling FÖRSKOLAN LINDEN Trygghetsplan Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2015-2016 INNEHÅLL Innehåll... 2 1. Inledning... 4 2. Styrdokument... 4 2.1 Diskrimineringslagen... 4 2.2 Skollagen

Läs mer

Stentägtskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stentägtskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stentägtskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, grundskola 1-3, fritidshem Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Skolans vision På Eksjö Gymnasium respekterar alla varandra och ges möjlighet att utvecklas som människa utifrån egna förutsättningar. Mål 1. Vi arbetar

Läs mer

Hunnebostrandskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller fritidshemmet och åk F-6. Läsåret 2015/16

Hunnebostrandskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller fritidshemmet och åk F-6. Läsåret 2015/16 Hunnebostrandskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller fritidshemmet och åk F-6 Läsåret 2015/16 Hunnebostrands skola och fritidshems årliga plan mot kränkande behandling och diskriminering Bakgrund:

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Vision På Hagalidskolan ska ingen bli trakasserad eller utsättas för kränkande behandling.

Vision På Hagalidskolan ska ingen bli trakasserad eller utsättas för kränkande behandling. LIKABEHANDLINGSPLAN 2014-2015 1(7) HAGALIDSKOLAN HAGALIDSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Alla skolor ska varje år upprätta en likabehandlingsplan (DL 2008:567) och en plan

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Gärsnäs skola Förskoleklass Årskurs 1-6 Skolbarnomsorg Plan mot diskriminering och kränkande behandling Målinriktat arbete

Läs mer

Likabehandlingsplanen

Likabehandlingsplanen 1 Likabehandlingsplanen 1. Inledning 1.1 Verksamhetens ställningstagande 1.2 Till dig som vårdnadshavare 2. Syfte och åtgärder 2.1 Syftet med lagen 2.2 Aktiva åtgärder 2.3 Ansvarsfördelning 2.4 Förankring

Läs mer

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling. Smedstorps skola och Hjärtats fritidshem

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling. Smedstorps skola och Hjärtats fritidshem Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling Smedstorps skola och Hjärtats fritidshem Barn och utbildning Smedstorp Läsåret 2013/2014 1. LAGSTIFTNING OCH DEFINITION AV BEGREPP Lagstiftning Sedan

Läs mer

SOLHEMS FÖRSKOLA. Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling

SOLHEMS FÖRSKOLA. Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling SOLHEMS FÖRSKOLA Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING BAKGRUND DEFINITION VISION MÅL FÖREBYGGANDE ARBETE ÅTGÄRDER UTVÄRDERING INLEDNING Likabehandlingsarbete

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Sundby förskola

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Sundby förskola LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR SUNDBY FÖRSKOLA 2011 Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Sundby förskola Bakgrund Från den 1 januari 2009 finns bestämmelser om diskriminering och kränkande

Läs mer

Kärr Äventyrsförskolas plan mot diskriminering och annan kränkande behandling

Kärr Äventyrsförskolas plan mot diskriminering och annan kränkande behandling Kärr Äventyrsförskolas plan mot diskriminering och annan kränkande behandling Kärrs förskolas Vision: Ett lustfullt lärande i trygg miljö Kärrs förskolas Mål: En förskola fri från kränkningar där alla

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015-2016 för att förhindra diskriminering och kränkande behandling. Gränsälvsgymnasiet/Komvux/Sfi i Övertorneå

Likabehandlingsplan 2015-2016 för att förhindra diskriminering och kränkande behandling. Gränsälvsgymnasiet/Komvux/Sfi i Övertorneå Likabehandlingsplan 2015-2016 för att förhindra diskriminering och kränkande behandling. Gränsälvsgymnasiet/Komvux/Sfi i Övertorneå Innehållsförteckning: Bakgrund sid 3 Vision sid 3 Definitioner och begrepp

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. TIBBLESKOLAN

Handlingsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. TIBBLESKOLAN VÄSTERÅS STAD Tibbleskolan, Skultuna Rektor, Annica Avelin 2015-09-11 Handlingsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. TIBBLESKOLAN Mål Tibbleskolans

Läs mer

Smögens förskolas- Avdelning Kaprifolens årliga plan mot kränkande behandling

Smögens förskolas- Avdelning Kaprifolens årliga plan mot kränkande behandling Smögens förskolas- Avdelning Kaprifolens årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Upprättad: 150114 Upprättad: 150615 Gäller till: 160831 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kyrkskolan och Kyrkskolans fritidshem Innehåll Vår vision Vad säger lagen Till dig som elev Till

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2013/14

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2013/14 Brogårdsgymnasiet Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2013/14 Likabehandlingsplanen beskriver hur Brogårdsgymnasiet säkerställer att ingen

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Kyrkskolan Linnéskolan 7-9 Röinge skola

LIKABEHANDLINGSPLAN Kyrkskolan Linnéskolan 7-9 Röinge skola Upprättad: 100101 Reviderad: 130227 LIKABEHANDLINGSPLAN Kyrkskolan Linnéskolan 7-9 Röinge skola Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare

Läs mer

Timmersvansens Förskola. Plan Mot Diskriminering och Kränkande Behandling 2014/2015

Timmersvansens Förskola. Plan Mot Diskriminering och Kränkande Behandling 2014/2015 Timmersvansens Förskola Plan Mot Diskriminering och Kränkande Behandling 2014/2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING LAGSTIFTNING...3 CENTRALA BEGREPP...5 ANSVARSFÖRDELNING...7 MÅL...7 FRÄMJANDE ARBETE...7 FÖREBYGGANDE

Läs mer

Varför har Sandhultskolan en likabehandlingsplan?... sid.2. Vår vision... sid.3. Skolans ryggsäck... sid.3. Delaktighet och förankring... sid.

Varför har Sandhultskolan en likabehandlingsplan?... sid.2. Vår vision... sid.3. Skolans ryggsäck... sid.3. Delaktighet och förankring... sid. Likabehandlingsplan Innehåll... sid.1 Varför har Sandhultskolan en likabehandlingsplan?... sid.2 Vår vision... sid.3 Skolans ryggsäck... sid.3 Delaktighet och förankring... sid.3 Utvärdering och revidering...

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan för kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan för kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan för kränkande behandling Sida 1 Likabehandlingsplanen är ett dokument som förklarar hur vi ska behandla varandra på vår skola, hur vi jobbar i skolan för att alla ska må bra

Läs mer

Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt okt 2015

Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt okt 2015 Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt 2014- okt 2015 Varför en likabehandlingsplan? Det finns två lagar som styr en skolas likabehandlingsarbete, skollagen och diskrimineringslagen. Syftet med

Läs mer

Hunnebostrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Hunnebostrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling Hunnebostrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Bjurtjärns Skola

LIKABEHANDLINGSPLAN. Bjurtjärns Skola LIKABEHANDLINGSPLAN Bjurtjärns Skola 2011-2012 1. Inledning Likabehandlingsplanen handlar om att skapa en skola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Rätten till likabehandling

Läs mer

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Datum: Maj 2011 Ansvariga:

Läs mer

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar.

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola, Förskoleklass och Fritidshemmet Ankaret F Ö R E T A G 1 Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola,

Läs mer

Smögens förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2013/2014

Smögens förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2013/2014 Smögens förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2013/2014 Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan Medåkers skola

Likabehandlingsplan Medåkers skola Förskoleklass och Medåkers fritidshem en plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014 V s vision Vårt viktigaste mål är att alla på vår skola ska trivas och komma hit med glädje. Detta förutsätter

Läs mer

Hjärup den 7 oktober 2014 Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Ängslyckans och Lapptäckets förskolor

Hjärup den 7 oktober 2014 Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Ängslyckans och Lapptäckets förskolor Hjärup den 7 oktober 2014 Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Ängslyckans och Lapptäckets förskolor Regelverk Den 1 januari 2009 trädde Diskrimineringslagen i kraft (SFS

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Likasplan/plan mot kränkande 1. VISION Vår ambition är att alla våra elever ska trivas och känna samhörighet med skolans personal och varandra. Det är en av de viktigaste förutsättningarna för att en god

Läs mer

Vår vision 3. Inledning.4. Lagarna 4-5. Definitioner - Vad betyder orden...6. Kartläggning 7. Kön..8. Etnisk tillhörighet 9. Funktionshinder...

Vår vision 3. Inledning.4. Lagarna 4-5. Definitioner - Vad betyder orden...6. Kartläggning 7. Kön..8. Etnisk tillhörighet 9. Funktionshinder... Förskolan Smultronställets Trygghetsplan 2015 Innehållsförteckning Vår vision 3 Inledning.4 Lagarna 4-5 Definitioner - Vad betyder orden...6 Kartläggning 7 Kön..8 Etnisk tillhörighet 9 Religion eller annan

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Piratenskolan och Fritidshemmet i Kivik Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Målinriktat arbetet med att främja

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Böle Byskola 2016-2017 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Årlig plan 3 Vision 3 Vad säger styrdokumenten? 4 Definitioner 5 Ansvarsfördelning 6 Huvudman och Rektor

Läs mer

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15.

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Brogårdsgymnasiet Datum 2014-12-18 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Likabehandlingsplanen beskriver hur Brogårdsgymnasiet säkerställer

Läs mer

Förskolan Bergmansgården

Förskolan Bergmansgården Förskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/2014 Förskolan Bergmansgården INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vision 2. Lagar som styr 3.

Läs mer

Plan för likabehandling och kränkande behandling. Viby, Förskolan Läsåret 2013/2014

Plan för likabehandling och kränkande behandling. Viby, Förskolan Läsåret 2013/2014 Plan för likabehandling och kränkande behandling Viby, Förskolan Läsåret 2013/2014 1. Inledning 1.1 Varför en Likabehandlingsplan och plan för kränkande behandlig? 1.2 Grunduppgifter 1.3 Rälsens policy

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Dorotea kommun Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2016/2017 Strandenskolan Åk F-9 Fastställd av KUN 2016-09-22 47 Inledning 2 Alla elever och all personal har rätt att vistas i vår

Läs mer

MAGNARPS SKOLA Magnarps Byaväg VEJBYSTRAND

MAGNARPS SKOLA Magnarps Byaväg VEJBYSTRAND 2013-05-02 MAGNARPS SKOLA Magnarps Byaväg 333 266 55 VEJBYSTRAND expmaro@engelholm.se 2 (9) Innehåll 1. Vision 2. Lagstiftning 2.1 Kränkande behandling 2.2 Definitioner 3. Arbetsgrupp 4. Arbetsgång med

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola Bakgrund Idag regleras diskriminering och kränkande behandling i diskrimineringslagen, skollagen,

Läs mer

Uppdaterad

Uppdaterad Trygghetsplan -En plan mot diskriminering och kränkande behandling Bobygda skola läsåret 2015-2016 Uppdaterad 2015-10-25 Trygghetsplanen plan mot diskriminering och kränkande behandling På vår skola ska

Läs mer

Brage förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017

Brage förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Brage förskola rev 2016-08-25 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Planens omfattning Planen är aktuell för förskola och förskoleklass. Planens giltighetstid September 2016-augusti

Läs mer

Likabehandlingsplan. För Ardalaskolan

Likabehandlingsplan. För Ardalaskolan Likabehandlingsplan För Ardalaskolan Verksamhetsåret 2016/2017 Inledning Det finns två lagar som ska skydda från kränkningar, diskriminering och trakasserier i skolan. De två lagarna är skollagen (6:e

Läs mer

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Skollagens 1 kap 2 tredje stycket fastslås att Verksamheten i skolan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen är framtagen av kamratstödjarna Korsbackaskolan och reviderad av arbetslag, elevhälsoteam, kamratstödjarna och ledningsgruppen. Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Gäller läsåret 13/14. Förskoleklass Grundskola 1-9

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Gäller läsåret 13/14. Förskoleklass Grundskola 1-9 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Gäller läsåret 13/14 Förskoleklass Grundskola 1-9 Innehållsförteckning sid 2 Inledning och syfte sid 3 Definiering av begrepp sid 4-5 Främjande arbete

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Uddevalla Gymnasiesärskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Uddevalla Gymnasiesärskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Uddevalla Gymnasiesärskola 2016-2017 Innehållsförteckning Handlingsplan... 0 Bakgrund...2 Lagar och styrdokument...2 Definitioner och begrepp... 3 Gymnasiesärskolans

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

Furutorpskolan F-6 Hässleholms kommun Läsåret 14/15 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FURUTORPSKOLAN F-6

Furutorpskolan F-6 Hässleholms kommun Läsåret 14/15 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FURUTORPSKOLAN F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FURUTORPSKOLAN F-6 Reviderad augusti 2014 1 Innehållsförteckning 1. Vår vision 2. Till dig som elev 3. Till dig som vårdnadshavare 4. Till dig som personal

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Faktoriet 2014/15

Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Faktoriet 2014/15 Barn- och utbildningsnämnden Datum 1 (6) Barn- och utbildningsförvaltningen Faktoriet Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Faktoriet 2014/15 Vår vision På vår skola vill vi skapa goda relationer

Läs mer

Grundsärskolan på Haganässkolan och Björnekullaskolan

Grundsärskolan på Haganässkolan och Björnekullaskolan Bildningsförvaltningen Grundsärskolan Reviderad 2016 02 15 Grundsärskolan på Haganässkolan och Björnekullaskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2 (11) Innehållsförteckning: Regelverk

Läs mer

Likabehandlingsplan Västerbyskolan läsår 09/10

Likabehandlingsplan Västerbyskolan läsår 09/10 Likabehandlingsplan Västerbyskolan läsår 09/10 Skolans likabehandlingsplan regleras utifrån två lagar: Diskrimineringslagen och Skollagen kap 14. Likabehandlingsplanen beskriver skolans arbete för att

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Lapplands Gymnasium Hjalmar Lundbohmsskolan Enhet1, Enhet2, Enhet3 och Enhet4 http://www.kommun.kiruna.se/barn-ochutbildning/ Gymnasieskola

Läs mer

Målsättning, vision och kärnvärden

Målsättning, vision och kärnvärden Målsättning, vision och kärnvärden På Skanör Falsterbo Montessoriskola är visionen att utbilda morgondagens världsmedborgare. All personal på skolan arbetar aktivt för att förhindra varje form av diskriminering

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11

LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11 SMEDJEBACKENS KOMMUN Familje- och utbildningsförvaltningen Smedjebackens utbildningsområde LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11 Bergaskolan, år 7-9 1 Vad säger lagarna? Likabehandlingsarbetet regleras sedan

Läs mer

Vår lokala Likabehandlingsplan 2014

Vår lokala Likabehandlingsplan 2014 Vår lokala Likabehandlingsplan 2014 Albäcksskolan Klass 7-9 Vi på Albäcksskolan främjar likabehandling genom att främja och förebygga diskriminering trakasserier och annan kränkande behandling. Ditt bästa

Läs mer

Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan

Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan 2014-01-09 Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan Transtenskolan arbetar utifrån fyra ledord, kunskap, lust, bemötande och respekt. Skolan har två uppdrag enligt läroplanen, ett demokratiuppdrag

Läs mer