LIKABEHANDLINGSPLAN NYHEMS REKTORSOMRÅDE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LIKABEHANDLINGSPLAN NYHEMS REKTORSOMRÅDE"

Transkript

1 LIKABEHANDLINGSPLAN NYHEMS REKTORSOMRÅDE

2 1. VISION FÖR NYHEMSSKOLANS LIKABEHANDLINGSARBETE Nyhemsskolan skall vara trygg och stimulerande, en plats dit både elever och föräldrar känner lust att gå. Ett förebyggande arbete som genomsyrar hela skolan är en naturlig utgångspunkt. Skolans värdegrund skall vara väl förankrad hos alla. En viktig uppgift för lärarna är att hjälpa eleverna att utveckla empati och respekt för andra människors lika värde. För att nå dit krävs först och främst att skolan arbetar på ett systematiskt och aktivt sätt. Skolans ordningsregler och likabehandlingsplan skall kännetecknas av ett helhetstänkande. Eleverna skall veta att det finns ett system som bidrar till ökad trivsel och trygghet. Alla visar hänsyn till varandra Alla känner sig trygga i skolan Alla har samma rättigheter och möjligheter till en positiv skolvardag Vi är schyssta mot varandra Vi lyssnar på varandra Vi inkluderar alla Vi lär oss att acceptera varandras olikheter 2

3 2. Lagstiftning Huvudmannen skall se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever. Detta görs genom denna plan mot kränkande behandling. Ingen får utsättas för diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling. Alla elever i skolan ska ha samma rättigheter. Lagen innebär bl.a. att diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning förbjuds i skolan. Diskrimineringslagen (2008:567) och skollagen (2010:800) 2:1 Kränkande behandling Kränkande behandling innebär att någon kränker principen om alla människors lika värde. Om en elev känner sig kränkt, är det viktigt att denna persons känsla tas på allvar och blir uppmärksammad av vuxna. Personen kan vara en elev som kränker en annan elev, en vuxen som kränker en elev eller en elev som kränker en vuxen. 2:2 Definitioner Diskriminering är när skolan på osakliga grunder behandlar en elev sämre än andra elever. Diskrimineringen kan vara direkt eller indirekt: Direkt diskriminering kan vara när en skola arrangerar en avslutningsaktivitet såsom att alla i åk 9 skall åka till Liseberg. Om inte skolan bekostar denna aktivitet för alla elever är det direkt diskriminering då man utgår från att alla har de ekonomiska medel som krävs för att få följa med. Indirekt diskriminering är när man behandlar alla lika, det serveras t.ex. ingen alternativ kost i matsalen för de som är vegetarianer/muslimer eller har allergi mot vissa födoämnen. Diskrimineringsgrunderna är: Kön: exempel: Syon nekar dig som tjej till att utföra praktik på en brandstation då denna anser att det är ett för hårt arbete för tjejer. Könsöverskridande identitet: Du blir retad för att du som kille gillar att använda mascara och läppstift samt klär dig i vad som för många är tjejkläder. Etnisk tillhörighet: Som same eller t.ex. zigenare blir du retad för att du bär de kläder som är traditionella utifrån din etniska tillhörighet. Religion eller annan trosuppfattning: Du blir retad för att du är Jehovas vittne. Sexuell läggning. Du blir retad för att du är kär i någon av samma kön. Ålder. Du blir retad för att du är ett år äldre än dina klasskamrater. Funktionsnedsättning: Du blir retad för att du sitter i rullstol. Annan kränkande behandling innebär att en elevs värdighet kränks. Kränkningen har inte med diskrimineringsgrunderna att göra. Kränkningarna kan vara: Med texter och bild, t.ex. facebook, klotter, foton, sms eller mms. Psykosociala: ryktesspridning, blickar och utfrysning Verbala: hot och öknamn Fysiska: slag och knuffar 3

4 Mobbning är när någon vid upprepade tillfällen blir utsatt för kränkande behandling av en person som befinner sig i ett överläge (storlek, ålders osv) eller när det är flera personer som upprepade gånger kränker en elev. Repressalier får inte förekomma för att någon har anmält att det förekommer diskriminering eller har påtalat att det förekommer kränkande behandling eller förekomst av trakasserier. Befogade tillsägelser är inte en kränkning i lagens mening, även om eleven i fråga kan uppleva det som kränkande. Trygghet definieras med ord som skyddad, säker och utom fara. Ordet safe är detsamma som trygg på svenska, och kommer från det latinska ordet salvus. Det latinska salvus antyder att det handlar om människors hälsa. Detta uttryck visar på en dimension av att känna trygghet som är relaterat till hälsa. En hel och hälsosam människa känner sig trygg både på insidan och i sin omgivning. UN och WHO definierar trygghet enligt följande: Safety is a state in which hazards and conditions leading to physical, psychological or material harm are controlled in order to preserve the healt and wellbeing of indivuduals and the community. It is an essential resource for everyday life, needed by individuals and communities to realize their aspiration. Vilka ska se till att den nya lagen följs? Skolverket och Diskrimineringsombudsmannen (DO) ska utifrån sina ansvarsområden se till att lagen följs. 3. Trygghetsgruppen 3:1 Skolans trygghetsgrupp är nyetablerad och består i dag av skolsköterska, syokonsulent, specialpedagog, kurator, skolvärd, elevassistent och rektor. Gruppen träffas i denna form en gång per månad då de diskuterar frågor som har uppstått bland kamratstödjare eller om det är andra aktuella ärenden som bör tas upp. Trygghetsgruppen arbetar även med utveckling av likabehandlingsfrågor och utbildning av kamratstödjare. Gruppen har ansvar för att det kontinuerligt görs en översyn av de behov som framkommer i likabehandlingsarbetet på skolan och håller arbetet levande bland elever, lärare samt övrig personal på skolan. 3:2 Kompisstödjargrupp Nyhemsskolan har återupprättat arbetet med kompisstödjarna för att få en större inblick i trivseln i varje klass. Kompisstödjarna kommer att träffas en gång i månaden för att diskutera hur de har det i de olika klasserna och om det finns behov för ytterligare hjälp och stöd från vuxna i klassen. Kompisstödjarna väljs varje år. Det är däremot önskvärt om de väljer att vara kompisstödjare under hela sin högstadietid. 4. Arbetsgång med den årliga planen Likabehandlingsplanen skall vara ett levande dokument. Det är ett arbetsredskap som hela tiden skall användas för att motverka all form av diskriminering bland personal, elever och 4

5 föräldrar. Varje år upprättas alternativt revideras planen. För att kunna göra det arbetet krävs det att enkäter utförs, uppgifter samlas in från arbetsplatsträffar, incidentrapporter, bland kamratstödjarna och mentorerna. Före planen kan fastställas har den tagits upp på arbetsplatsträffar, elevråd, klassråd samt med skolans föräldraförening. Planen skall finnas tillgänglig på skolans hemsida. Den finns också i pappersformat på skolans expedition. För personer med ett annat hemspråk rekommenderas översättningstjänsten i Word. Likabehandlingsplanen revideras och omarbetas årligen. Ytterst ansvarig för det arbetet är rektor. 5. Utvärdering av målen i föregående års plan 1. Alla relationer mellan elever samt mellan elever och vuxna ska kännetecknas av respekt och hänsyn till varandra - ingen ska utsättas för någon form av diskriminering och kränkande behandling. Resultat: det har överlag varit ett år som kännetecknats av ömsesidig respekt men tyvärr har ett fåtal elever under året varit utsatta för kränkande behandling. De ärenden som kommit till trygghetsgruppens kännedom har det arbetas skyndsamt och aktivt med och kränkningarna har efter det upphört. 2. Önskade attityder och beteenden ska uppmärksammas och uppmuntras. Genom att fokusera på det positiva främjar vi ett trevligare klimat för alla på skolan. Resultat: Detta är ett kontinuerligt arbete och det är viktigt att uppmärksamma och utveckla det. Bör tas upp vid APT samt vid utvecklingssamtal. 3. All personal skall aktivt förhindra alla former av diskriminering och kränkande behandling. Personalen intar en professionell roll, tar ställning och sätter tydliga gränser. Med allas olika personligheter visar personalen också att människors olikheter är en resurs och tillgång, något värdefullt och eftersträvansvärt som kan stärka elevernas sociala kompetens, empati och solidaritet. Resultat: Det har varit ett positivt resultat men det finns utifrån trivselenkätundersökningen fortsatt ett fåtal elever som inte anser att alla vuxna följer detta målet. Detta bör arbetas med ännu mer på arbetslagen. 4. Vägleda och hjälpa då diskriminering och kränkande behandling äger rum. Vi fördömer inte individer, utan individers oönskade beteenden. Vid misstanke om kränkande behandling, hot eller våld underrättas skolledning, kurator eller skolsköterska. Resultat: Vi har uppnått målet. 5. Personal och elever ska få en ökad medvetenhet och kunskap om sådant som rör diskriminering och kränkande behandling, samt att frågor av detta slag ska aktualiseras regelbundet. Resultat: Vi har uppnått målet med åk 7 men behöver arbeta behöver utveckla arbetet ytterligare med åk 8 och åk 9. 5

6 6. Analys och kartläggning Trivselenkät genomfördes under vårterminen Där framkom b.la att de flesta elever trivs med de vuxna på skolan och känner att de har någon att vända sig till om bekymmer uppstår. De flesta elever känner även till att skolan har en likabehandlingsplan. Ett fåtal elever ansåg att vissa lärare inte behandlade alla elever lika. Personal i trygghetsgruppen upplevde att organisationen för gruppen inte fungerade tillfredsställande. För få möten som ofta kolliderade med andra möten gjorde att det inte blev någon kontinuitet i arbetet. Personal i trygghetsgruppen upplevde att man gått miste om information från kompisstödjarna och inte hade den breda insynen i klasserna man tidigare haft. Detta delvis då skolan är under ombyggnad och naturliga mötesplatser saknas. Det framkom genom mentorer och elever att vissa klasser behöver extra hjälp med att förbättra klassrumsklimatet/alternativt arbeta förebyggande då man sett att extra åtgärder i klassen förebygger dålig stämning. Kurator har varit insatt som åtgärd vid dessa tillfällen och arbetat med såväl kill- som tjejgrupper. Enkät gällande elevernas känsla av trygghet genomfördes HT- 2012, se bilaga Mål för läsåret Den årliga planen för att motverka diskriminering och kränkande behandling skall vara väl känd av samtliga elever och personal på Nyhemsskolan. Alla skall dessutom genom arbetslagsträff, klassråd, elevråd, kompisstödjarmöten, föräldrar samverkansgrupper få möjligheten att deltaga i utformningen av denna plan. 2. Arbetet mot kränkande behandling och likabehandlingsfrågor skall utvecklas i åk 8 och 9. Det skall utformas en temadag vid ett tillfälle per år där dessa frågor aktualiseras. 3. Likabehandling och kränkande behandling skall arbetas med på arbetslagsträffarna. 4. Mentorerna skall vid IUP minst två gånger per termin ta upp dessa frågor till diskussion. 6. Skolan skall arbeta med att motverka kränkningar via nätet eller andra sociala medier. 7. Alla former av kränkningar och trakasserier skall förebyggas, uppmärksammas samt åtgärdas genom ett uppmärksamt och kontinuerligt värdegrundsarbete. 8. Personal på skolan har genom trygghetsundersökningen uppmärksammats på otrygga platser inom skolans områden. Kamera har redan satts upp, och på de övriga otrygga platserna kommer vuxentätheten att öka. 9. För de tre elever som uppgivet att de ej känner sig trygga har mentorerna påbörjat ett arbete för att detta skall förändras. 6

7 10. Eleverna relationer och sammanhållningen kommer att bli föremål för det systematiska likabehandlingsarbetet. Att ingen ska behöver vara ensam på skolan, detta kommer all skolpersonal jobba medvetet för. 8. Förebyggande åtgärder kopplade till kartläggning och mål 8:1 Elever och personal på Nyhemsskolan skall ha kunskap om den årliga planen för att motverka diskriminering och kränkande behandling. Genom arbetslagsträffar, klassråd, elevråd, kompisstödjarmöten, föräldrarsamverkansgrupper skall möjligheten ges att deltaga i utformningen av denna plan Information om planen för föräldrar vid föräldramöte och för elever vid terminsstart samt för nyinflyttade. Elevråd vid träffar med rektor Klassråd i alla klasser Elever med annat modersmål delges planen med hjälp av datoriserad översättningstjänst. 8:2 Arbetet mot kränkande behandling och likabehandlingsfrågor utvecklas i åk 8 samt åk 9. Temadag i åk 8 gällande positivt internetanvändande. Filmvisning av en utvald film i åk 9 som tar upp flera ämnen som berör dessa teman. 8:3 Likabehandlingsfrågorna skall tas upp i utvecklingsgruppen för att därefter förmedlas i arbetslagen. Pedagogerna skall få stöd i hur de skall arbeta vidare med dessa frågor inte bara i arbetslaget utan även på IUP. Detta skall tas upp minst två gånger per termin såväl i arbetslagen som på IUP: 8:4 Att motverka kränkningar via nätet eller andra sociala medier skall arbetas med på skolan. Genom att ha en temadag i årskurs 8 angående detta tema. 8:5 Alla former av kränkningar och trakasserier skall förebyggas, uppmärksammas samt åtgärdas genom ett uppmärksamt och kontinuerligt värdegrundsarbete. Tillsynen av eleverna och deras känsla av trygghet är viktig, därför har Nyhemsskolan ett rastvärdschema som ses över vid varje terminsstart (skolledning ansvarar för rastvärdschemat). Nyhemsskolans skolvärd finns tillgänglig för eleverna i korridorerna, som ytterligare en trygg vuxen att vända sig till. På Nyhemsskolan erbjuds eleverna också olika former av rastaktiviteter, bland annat basket utomhus samt pingis och olika sällskapsspel i uppehållsrummet. Nyhemsskolan har även en cafeteria, som drivs av grundsärskolans elever. Vidare finns det ett skolbibliotek som är bemannat med bibliotekarie (skolvärd ansvarar för rastaktiviteterna, personal och elever inom 7

8 grundsärskolan ansvarar för cafeterians verksamhet, bibliotekarie ansvarar för biblioteket). Nyhemsskolan har ett elevråd som engagerar sig i elevernas trivsel på skolan (elever och skolledning ansvarar). För att skapa större förståelse mellan grund- och särskolan gör eleverna i år 7 studiebesök i grundsärskolans olika verksamheter. Grundskoleeleverna informeras om särskolan i början av läsårets hösttermin och har då möjlighet att ställa frågor om sådant de funderar över (grundsärskolans mentorer och skolledning ansvarar). Nyhemsskolan värdesätter högt det goda samarbetet med elevernas föräldrar. Tillsammans med föräldrarepresentantgruppen kan negativa tendenser uppmärksammas och diskussioner kan föras kring aktuella problem, möjligheter, riktlinjer, åtgärder och lösningar. Föräldrarepresentantgruppen träffas tillsammans med skolledarna fyra gånger per läsår (skolledning ansvarar). I början av varje läsårs hösttermin åker samtliga elever i år 7 på lägerskola, för att tillsammans med skolkurator, skolsköterska och mentorer arbeta med likabehandlingsfrågor på olika sätt. Arbetet syftar till att öka elevernas kunskap om vad likabehandling innebär samt deras förståelse och respekt för människors olikheter (mentor samt EHT ansvarar). I de enskilda ämnenas lokala pedagogiska planeringar (LPP) ingår flera undervisningsmoment där likabehandlingsarbete ingår. I början av varje termin har hela skolan en trivseldag då man spelar brännboll på Lingvallen. Skolan arrangerar en handikappsidrottsdag för åk 7 under deras första termin. Genom en trivselenkät till eleverna görs årligen en kartläggning avseende utsatta elever och kränkande behandling. Även skolans fysiska miljö kartläggs och riskfyllda platser uppmärksammas (skolledning, pedagoger och kurator ansvarar för att enkäten genomförs). På Nyhemsskolan har eleverna i grundskolans- och grundsärskolans år 7 schemalagd livskunskap tillsammans. Med jämna mellanrum ersätts dessutom ordinarie undervisning för samtliga elever med speciella aktiviteter och temadagar, i syfte att förbättra sammanhållning och samarbete i såväl klasser och arbetslag som i skolan som helhet (gemensamt ansvar). 9. Åtgärder Lärare eller annan personal som får kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller kränkande behandling är skyldiga att anmäla detta till rektorn. Rektorn är i sin tur skyldig att föra informationen vidare till huvudmannen. (Skollagen, SFS 2010:800, 6 kap 10. Detta anmäls via kommunens blankett för incidentrapportering till rektor. 8

9 9:1 Vid beteenden som inte definieras som kränkande behandling Se ordningsreglerna för Nyhemsskolan bilaga 1. 9:2 Vid misstanke om kränkande behandling mellan elever Alla som arbetar på Nyhemsskolan har skyldighet att: 1. När man går förbi en incident eller ett ser ett sammanhang som verkar misstänktstanna till och fråga eleverna vad som föregår. Gå aldrig förbi en händelse utan att reagera. Skolans personal är skyldig att alltid reagera bestämt och konsekvent (all personal). 2. Informera om händelsen till berörd personal (den som uppmärksammar kränkningen). När en pedagog får kännedom om kränkande behandling (från elev, förälder, eller annan personal) 1. Berörd personal samlar information (mentor) 2. Samtal med de inblandade 3. Kontakta föräldrar 4. Informera rektor Om problemet fortsätter: Anmäl ärendet till trygghetsgruppen Trygghetsgruppens arbetsgång vid upprepad kränkande behandling: 1. Två personer tar ansvar för ärendet 2. Dessa personer samlar in nödvändig information 3. Samtal med de inblandade 4. Eventuellt samla samtliga berörda för att försonas 5. Uppföljningssamtal med var och en av de inblandade 6. Vid fortsatt problematik: ytterligare samtal, klassobservationer, rast observationer, elevvårdskonferens, anmälan till polis eller socialtjänst. 7. Ärendet avslutas när berörda parter är nöjda. 9:3 Vid misstanke om kränkande behandling från vuxen till elev 1. Kontakta rektor (den som har hört eller sett händelsen) 2. Utredning görs, samtal med eleven och den vuxne. Var för sig (rektors uppgift) 3. Föräldrar kontaktas om man inte har gjort detta tidigare i processen (rektors uppgift) 4. Situationen och ärendets natur avgör hur man skall gå vidare. Målet är att situationen skall lösas och att kränkningen upphör (rektors uppgift) 5. Uppföljning inom en vecka (rektors uppgift) Notat: Kränkning elev mot vuxen behandlas ej i skolans likabehandlingsplan. Rutiner för detta finns att studera i skolans krisplan samt på Insikten, kommunens intranät under arbetsmiljö. 9

10 10. Förväntansdokument 10:1 Förväntningar på skolans personal Föregår med gott exempel Aktivt och regelbundet främjande och förebyggande arbete i grupperna Alltid reaktion vid misstanke om kränkande behandling Skolans rutiner vid misstanke om kränkande behandling följs Information till Trygghetsgruppen vid upprepad kränkande behandling Föräldrar kontaktas om något inträffat Vår årliga plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling är ett levande dokument i alla klasser och grupper 10:2 Förväntningar på föräldrarna Föregår med gott exempel Tar del av vår årliga plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling Informerar skolan, tex klassläraren eller någon i Trygghetsgruppen, vid misstanke om att någon elev är utsatt för kränkande behandling Är införstådda med att skolans personal tar kontakt om något har hänt. 10:3 Förväntningar på eleverna Föregår med gott exempel Tar del av vår årliga plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling Berättar för någon vuxen när något tvivelaktigt har hänt Följer skolans ordnings- och trivsel regler Ängelholm För Nyhems rektorsområde, Tommy Svensson Jonas Trulsson Pernilla Andersson Ingela Sjögren 10

11 Bilaga 1. Ordnings och trivselregler för Nyhemsskolan NYHEMS REKTORSOMRÅDE Ordningsregler för en trygg och lärande skolmiljö Ordningsregler 1 Skolan är en arbetsplats, där vi kommer i tid till lektioner, har med oss böcker, skrivhäfte och penna. 2 Alla skall kunna känna sig trygga i skolan. Därför är det inte tillåtet med fysiskt våld. Det är inte heller tillåtet att diskriminera eller kränka någon. 3 Knivar och andra föremål som kan användas för att skada någon är absolut förbjudet att ha i skolan. 4 Snöbollskastning är inte tillåten i någon form. 5 Vi skall vara rädda om skolans egendom. Det gäller både byggnader, inventarier, böcker och övrig materiel. 6 Du får inte använda tobak (snus och rökverk), alkohol eller andra droger inom skolans område. 7 Mobiltelefon och musikspelare (MP3 o.dyl.) får ej vara påslagna under lektionstid och i bibliteket Musikspelare (mobil o dyl) får endast spelas med hörlurar. 8 Ytterkläder och huvudbonad får ej bäras under lektionstid, i bibliotek samt i matsalen. (Gäller ej religiös huvudbonad) 9 Du får inte äta (gäller även tuggummi) eller dricka under lektionstid. Det som köps i cafeterian skall ätas där. Medhavd frukt får ätas i korridorer. 10 Energidrycker är förbjudna att dricka och ha med på skolan 11 Skateboard, inlines o.dyl. får endast användas utomhus. 11 Vad händer om jag bryter mot en regel? Skolk anmäls omedelbart till vårdnadshavare. Sen ankomst anmäls till mentor. Tre sena ankomster ger kvarsittning och anmälan till vårdnadshavare. Mentor och vårdnadshavare kontaktas omedelbart. Polis kontaktas i grövre fall. Vid kränkande behandling av någon form följs likabehandlingsplanen. Föremålen tas i beslag och anmäls ev. till polisen. Mentor och vårdnadshavare kontaktas. Hänvisning till knivlagen. Eleven stängs av resten av dagen efter att mentorn kontaktat vårdnadshavaren. Om något förstörs anmäls detta till vårdnadshavare och ev. polis. Ekonomisk ersättning begärs. Stöld polisanmäls. Hänvisning till lag om skadegörelsebrott. Mentor och vårdnadshavare kontaktas omedelbart. Hänvisning till alkohol- och tobakslagen. Om du inte åtlyder tillsägelse, får du lämna lektionen och ta igen tiden vid kvarsittning. Mentor och vårdnadshavare kontaktas. Störande föremål får beslagtas men återlämnas vid skoldagens slut. Om du inte lyder tillsägelse kontaktas mentor för vidare åtgärd. Om du inte lyder tillsägelse kontaktas mentor för vidare åtgärd. Energidrycker tas i beslag och återlämnas efter kontakt med vårdnadshavare. Redskap tas i beslag och återlämnas efter kontakt med vårdnadshavare. 12 Cykel- och mopedkörning är förbjuden Om du inte lyder tillsägelse kontaktas

12 på skolans område. Gäller ej närmsta vägen mellan cykelbana/bilväg och cykel/moped-parkering. 13 Affischering skall godkännas av skolledningen. Reklam för vinstdrivande verksamhet godkänns ej. 14 Foto/ film Fotografering är inte tillåten i idrottshallens byggnad. Publicering(t.ex. på Internet) av bilder eller filmer, som fotograferats på skolan, kräver tillstånd både från dem som avbildats/filmats och från skolledningen. 15 Skolrestaurang Ät på anvisad lunchtid. Det som serveras skall ätas vid bordet. Bricka skall användas. Torka upp om du råkar spilla. Personalens anvisningar skall följas. 16 Bibliotek Vi talar tyst för att inte störa dem som studerar. Biblioteket kan stängas, när det bedrivs lektion där. Personalens anvisningar skall följas. 17 Cafeteria Det som köps i cafeterian skall ätas där. Personalens anvisningar skall följas. mentor för vidare åtgärd. Om du inte lyder tillsägelse kontaktas mentor för vidare åtgärd. Kamera tas i beslag och återlämnas efter kontakt med vårdnadshavare. Lunchrastvakt ser till att regler följs. Om du inte lyder tillsägelse kontaktas mentor för vidare åtgärd. Mentor kontaktas och får besluta om avstängning från biblioteket vid upprepat brott mot reglerna. Vårdnadshavare informeras. Stöld polisanmäls. Mentor kontaktas och får besluta om avstängning från cafeterian vid upprepat brott mot reglerna. Vårdnadshavare informeras. Snatteri polisanmäls. 12

13 Bilaga 2. Kartläggning av elevernas känsla av trygghet, HT-2012 Syfte Syfte med kartläggningen är att bilda en uppfattning av de trygga och otrygga platser som finns på skolan. Vi vill skapa en förståelse av vilka faktorer som gör att eleverna känner sig trygga eller otrygga och om det finns skillnader mellan tjejernas och killarnas känsla av trygghet. Frågeställning Vi ställer följande två frågor: 1. Var på skolan känner sig eleverna trygga och otrygga? 2. När känner sig eleverna trygga eller otrygga? Metod/Genomförande Alla elever markerade på skolans karta tre platser som de känner sig trygga och alla platser som de känner sig otrygga. Eleverna svarade på frågorna om när de känner sig trygga och när de känner sig otrygga. Alla svaren sammanfattades kön vis i respektive klass. Sedan sammanfattades kön vis för årskurs och kön vis för hela skolan. Till slut sammanfattades svaren klass vis och för hela skolan. Skillnader i genomförandet, instruktioner och olika sätt att sammanställa klassens svar, gör att vi inte kan säkerställa validitet på en kvantitativ analys. Resultat 1. Var på skolan känner sig eleverna trygga och otrygga Resultatet framställs i respektive kartor av skolan där alla elevernas markeringar ingår. Dessa avbildningar kommer att vara föremål för diskussioner i trygghetsgruppen, utvecklingsgruppen och i arbetslagen. Dessa avbildningar sammanfattas som följande: Elevernas svar uppvisade en spridning över hela skolan så som trygghet så väl som otrygghet. Samma platser kändes trygga och otrygga samtidigt. Här redovisas de område som utmärktes i respektive trygghet eller otrygghet. Årskurs 7 Tjejer: Trygghet: 5 tjejer i matsalen, 9 tjejer i idrottshallen, 3 tjejer i bildens undervisningslokal, 4tjejer i hemkunskapen och 4 tjejer i slöjden. 13

14 Otrygghet: 8 tjejer ingenstans, 17 tjejer vid skåp D och 5 tjejer idrottshallen. Killar: Trygghet: 7 killar i matsalen, 12 killar idrottshallen, 7 killar i spelhålan, 9 killar i cafeterian och 7 killar vid skåp D. Otrygghet: 2 killar överallt, 5 killar i idrottshallen och 8 killar vid skåp D. Tjejer och killar: Trygghet: 9 personer vid skåp D, 12 personer vid spelhålan, 10 personer vid idrottshallen och 7personer i undervisningssalarna vid paviljong A, Otrygghet: 25 personer vid skåp D, 4 personer i spelhålan och 10 personer idrottshallen. Årskurs 8 Tjejer: Trygghet: 5 tjejer i idrottshallen, 6 tjejer i matsalen, 5 tjejer i cafeterian, 6 tjejer vid skåp D, 4tjejer vid slöjd och hemkunskap lokalerna. Otrygghet: 11 tjejer vid skåp A, 8 tjejer vid skåp D, 4 tjejer i undervisningssalarna vid paviljong A, 2 tjejer i spelhålan och 2 tjejer vid byggarbetsplatsen Killar: Trygghet: 3 killar vid spelhålan, 3 killar i cafeterian, 6 killar vid undervisningssalarna i paviljong A, 2 killar i biblioteket och 7killar i idrottshallen Otrygghet: 4 killar vid skåp A, 4 killar vid skåp D, 3killar i spelhålan, 10 killar vid uteplatsen mot cykelvägen, 2 killar i omklädningsrummen och 2 killar vid byggarbetsplatsen Tjejer och killar: Trygghet: 8 personer i matsalen, 12 personer vid idrottsplatsen, 8 personer vid skåp D, 6personer vid undervisningssalarna vid paviljong A Otrygghet: 12 personer vid skåp D, 6 personer vid skåp A och 16 personer vid olika uteplatser. Årskurs 9 Tjejer: Trygghet: 13 tjejer överallt, 9 tjejer i idrottshallen 13 tjejer i matsalen, 11tjejer i cafeterian Otrygghet: 7 tjejer ingenstans, 1tjej överallt, 4 tjejer vid undervisnings salar paviljong A, 10 tjejer vid skåp paviljong A, 6 tjejer skåp paviljong D, 2tjejer i idrottshallen, 14

15 Killar: Trygghet: 10 killar överallt, 11 killar i matsalen, 3 killar i omklädningsrummet på Idrotten, 4 killar i aulan och 5 killar i cafeterian Otrygghet: 9 killar ingenstans, 5killar vid skåp paviljong D och 2killar vid skåp paviljong A, 2killar i matsalen samt 12 killar vid olika uteplatser, Tjejer och killar: Trygghet: 26 personer överallt, 24 personer i matsalen, 16 personer i cafeterian, 11 personer i paviljong A, 9 personer vid skåp paviljong A, 21personer i idrottshallen Otrygghet: 16 personer ingenstans, 1person överallt, 12 personer vid skåp A, 14 personer vid skåp D, 20s personer vid olika uteplatser samt 2 personer i idrottshallen Årskurs 7-9 Tjejer: Trygghet: 54 tjejer i idrottshallen, 23 tjejer i matsalen, 16 tjejer i spelhålan, 17 tjejer i cafeterian, 12 tjejer i slöjd och hemkunskap, 23 tjejer i biblioteket och 21 tjejer vid skåp D, Otrygghet: 31tjejer vid skåp D, 21tjejer vid skåp A, tjejer i idrottshallen, 21tjejer i matsalen, 9 tjejer i undervisningssalar paviljong A, Killar: Trygghet: 23 killar i idrottshallen, 9 killar i skåp D, 20 killar i matsalen, 10 killar i spelhålan, 16 killar i cafeterian och 6 killar i bildsalen. Otrygghet:17 killar vid skåp D, 6 killar vid skåp A, 5 killar i spelhålan och 5 killar i idrottshallen, Tjejer och killar: Trygghet: 82 personer i idrottshallen, 53s personer i matsalen, 31 personer i biblioteket, 34 personer i cafeterian, 26 personer i spelhålan, 20 personer vid skåp D och 13personer vid skåp A, Otrygghet: 51 personer vid skåp D, 36 personer vid skåp A, 27 personer i matsalen, 14 personer i idrottshallen och 14 personer vid uteplatsen mot cykelvägen 2. När känner sig eleverna trygga eller otrygga Elevernas svar bearbetades med ett fenomenografisk tänkandet, d.v.s. att vi letade efter spridningen i uppfattningar om vilka faktorer som påverkar känslan av trygghet/otrygghet. I fortsättningen kategoriserades dessa uppfattningar i större kategorier. Dessa kategorier är följande: 15

16 Skolans personal. Eleverna kände sig trygga i skolpersonalens närvaro, när de fick hjälp av personalen, när personal är snäll. Kompisar. Eleverna kände sig trygga när de var tillsammans med kompisar eller klasskamrater. Stora grupper av äldre elever eller elever som röker gör de yngsta eleverna otrygga. Miljö. Stökiga miljöer, högljudda platser, oordning i matsalen, snöbollskastning och körning av mopeder är otrygghets faktorer. Slippa frysa. I omklädningsrummet. När det är kaos runt omkring är andra faktorer som också gör att eleverna kände sig otrygga. Trevliga miljöer angavs som faktor av trygghet. Relationer med andra elever. Elever som tittar konstigt eller kommenterar andra samt de säger att de hatar en. Verksamhet. Eleverna kände sig trygga på lektionerna. Några angav att de känner sig otrygga vid tråkiga lektioner, eller med datoranvändningen eller vid experiment. 16

17 Bilaga 3. Tidigare forskning I skolverkets rapport utvecklingen av elevernas levnadsvillkor 2010, Rapport , 21(24) Dnr 2010:1602, kan man läsa att andelen ungdomar som känner sig mobbade eller trakasserade varit relativt konstant under de senaste 16 åren trots att allt fler elever anser att deras skolor arbetar aktivt för att förhindra mobbning och annan kränkande behandling. Skolverket kan dock konstatera att variationen mellan olika grupper av elever och mellan skolor är stor. I Skolverkets lägesbedömning 2010 har verket lyft fram att elever med funktionsnedsättning och särskoleelever är mer utsatta för mobbning och utanförskap än andra. Skolverket har också funnit att skolor som arbetar systematiskt och strukturerat tycks ha större framgång i arbetet mot mobbning och andra former av kränkande behandling än skolor som saknar genomtänkta strategier. Skolverket kan, trots att oacceptabelt många barn och ungdomar utsätts för mobbning och annan kränkande behandling, konstatera att den generella bilden av hur ungdomar mår är förhållandevis ljus. Majoriteten av svenska elever trivs med sina lärare och känner sig trygga i skolan. Svenska ungdomars fysiska och psykiska hälsa är generellt god även om det finns tecken på ökad psykisk ohälsa. I en kunskapsöversikt som genomförts inom ramen för Delegationen för jämställdhet i skolan säger man att Oro, ångest och depression har ökat drastiskt bland unga under de senaste årtiondena. Andelen unga män och kvinnor som vårdas på sjukhus för självmordsförsök har ökat, framför allt bland de yngre kvinnorna. Flickor känner sig mer stressade över skolarbetet och oroar sig mer för relationer till andra än vad pojkar gör. I en annan forskningsöversikt betonas dock att den psykiska hälsan är god och att välbefinnandet under många år legat på en hög nivå, men att försämringar kan skönjas sedan slutet av talet. Försämringarna över tid är enligt översikten små och utgår från mycket goda värden. Översikten visar: Att det finns vissa tecken på att nedstämdhet och irritation har blivit vanligare bland äldre ungdomar och särskilt hos flickorna. Flickor rapporterar generellt mer besvär än pojkar och äldre flickor mer än yngre. Att det finns vissa tecken på att psykosomatiska besvär ökat något över tid. Även här anger flickor oftare än pojkar besvär. Att pojkar oftare än flickor uppger att de har koncentrationssvårigheter. Att omfattningen av mobbning tycks vara oförändrad under de senaste årtiondena liksom omfattningen av skolk. I samma rapport konstateras att år 2009 var det 95 % av grundskoleeleverna i årkurs 7-9 och gymnasieeleverna som svarade att alltid eller oftast kände sig trygga i skolan. En lika stor andel svarade att de sällan eller aldrig är rädda där. En procent av eleverna kände sig alltid eller oftast rädda i skolan och 2 % svarade att de sällan eller aldrig är trygga där. I årkurs 7-9 svarade pojkar i större utsträckning än flickor att de alltid kände sig trygg i skolan samt att de aldrig kände sig var rädda. Motsvarande könsskillnader fanns i gymnasieskolan. 17

18 Nyhemsskolans trygghetsteam Tommy Svensson, rektor: Elisabeth Andersen, kurator: Anna.Lennwall, skolsköterska: Eva Jonsson, SYV: Miltos Karphopoulos, specialpedagog: Eva Ågren, elevassistent: Bertil Haara, skolvärd:

19 Övriga kontaktmöjligheter BRIS- barnens rätt i samhället Rädda Barnen Socialtjänsten i Ängelholm: Barn och ungdomspsykiatrin i Ängelholm: Ungdomsmottagningen i Ängelholm:

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN

VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN Skolan tar avstånd från alla tendenser till kränkningar genom att arbetet på Fäladsgården genomsyras av att: elever och personal bemöter varandra med

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Gäller läsåret 13/14. Förskoleklass Grundskola 1-9

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Gäller läsåret 13/14. Förskoleklass Grundskola 1-9 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Gäller läsåret 13/14 Förskoleklass Grundskola 1-9 Innehållsförteckning sid 2 Inledning och syfte sid 3 Definiering av begrepp sid 4-5 Främjande arbete

Läs mer

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Datum: Maj 2011 Ansvariga:

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 3 Målsättning 4 Vad innehåller lagen? 4 Förbud mot annan kränkande behandling

Läs mer

Huddunge byskolas likabehandlingsplan

Huddunge byskolas likabehandlingsplan 2014/15 Huddunge byskolas likabehandlingsplan Huddunge byskola Huddunge kyrkväg 15 Inledning Huddunge byskolas likabehandlingsplan är utformad i samarbete med samtliga elever på skolan och all personal.

Läs mer

Individuella Gymnasiet Ekerö

Individuella Gymnasiet Ekerö Individuella Gymnasiet Ekerö Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Läsåret 2013/14 Uppdaterad 2014-03-31 med handlingar från BUN-kontoret med kommunala rutiner och blanketter. 1 Innehåll

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Diskrimineringslag ( 2008:567 ) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Gärsnäs skola Förskoleklass Årskurs 1-6 Skolbarnomsorg Plan mot diskriminering och kränkande behandling Målinriktat arbete

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012 Plan mot kränkande behandling 2012/13 Reviderad november 2012 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra elever och

Läs mer

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN GRUNDSKOLAN FRITIDSHEMMET FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Planen gäller för läsåret

Läs mer

Likabehandlingsplan. Hietaniemi Friskola LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN, GRUNDSKOLAN OCH FRITIDSHEMMET 2012-2013

Likabehandlingsplan. Hietaniemi Friskola LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN, GRUNDSKOLAN OCH FRITIDSHEMMET 2012-2013 Hietaniemi Friskola LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN, GRUNDSKOLAN OCH FRITIDSHEMMET 2012-2013 1 Innehållsförteckning Lag 3 Ansvarsfördelning 3 Skolans mål 4 Definitioner 4 Åtgärder 5 Förebyggande

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Lapplands Gymnasium Hjalmar Lundbohmsskolan Enhet1, Enhet2, Enhet3 och Enhet4 http://www.kommun.kiruna.se/barn-ochutbildning/ Gymnasieskola

Läs mer

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling FÖRSKOLAN LINDEN Trygghetsplan Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2015-2016 INNEHÅLL Innehåll... 2 1. Inledning... 4 2. Styrdokument... 4 2.1 Diskrimineringslagen... 4 2.2 Skollagen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan

Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan LIKABEHANDLINGSPLAN 1 (8) Lärande Lerums Gymnasium Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen gäller för alla gymnasiets enheter (enhet 1, enhet 2, enhet 3, enhet 4 och enhet 5) På Lerums

Läs mer

Läsåret 2012-13. Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Malgoviks skola, Vilhelmina

Läsåret 2012-13. Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Malgoviks skola, Vilhelmina Läsåret 2012-13 Plan mot diskriminering och kränkande behandling, plan för hur vi ska vara mot varandra Malgoviks skola, Vilhelmina 1 Innehåll: Förord Så här vill vi att det ska vara på Malgoviks skola

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Piratenskolan och Fritidshemmet i Kivik Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Målinriktat arbetet med att främja

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Trygghetsplan 2014-11-19 Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling På Vintrosa skola och fritidshem ska alla trivas och känna sig trygga. Då är förutsättningarna goda för var och en att

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för skolor och fritidshem i Flyinge och Harlösa läsåret 2015-2016 Flyingeskolan och Harlösa skolas Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling och

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Parkskolan skolområde Östersund Södra 09/10 Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Skolans ledning

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015 Plan mot kränkande behandling Njurunda Friskola Upprättad 2015 1 1. Definition och bakgrund Arbetet med planen mot kränkande behandling regleras i två regelverk: - - Diskrimineringslagen (2008:567) 1-4

Läs mer

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 2015/2016.1 Inledning.1 Vad är mobbning, trakasserier och kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan Västerbyskolan läsår 09/10

Likabehandlingsplan Västerbyskolan läsår 09/10 Likabehandlingsplan Västerbyskolan läsår 09/10 Skolans likabehandlingsplan regleras utifrån två lagar: Diskrimineringslagen och Skollagen kap 14. Likabehandlingsplanen beskriver skolans arbete för att

Läs mer

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar.

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola, Förskoleklass och Fritidshemmet Ankaret F Ö R E T A G 1 Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola,

Läs mer

Skolledningens ställningstagande.

Skolledningens ställningstagande. LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR CALMARE INTERNATIONELLA SKOLA 2014-2015 Likabehandlingsplanen ska godkännas och fastställas av skolkonferensen vårterminen 2014 för att träda i kraft 1 juli samma år. Skolledningens

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vision Mössebergs förskolas vision är Den hoppfulla förskolan som ger barn framtidstro. Grunden för detta är goda kunskaper, självkänsla,

Läs mer

Förskolan Bergmansgården

Förskolan Bergmansgården Förskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/2014 Förskolan Bergmansgården INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vision 2. Lagar som styr 3.

Läs mer

Porsnässkolans likabehandlingsplan 2014-2015

Porsnässkolans likabehandlingsplan 2014-2015 Porsnässkolans likabehandlingsplan 2014-2015 En förebyggande, främjande och åtgärdande handlingsplan mot diskriminering, trakasserier, mobbning och annan kränkande behandling. Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING KULLINGSBERGSSKOLAN Alingsås Augusti 2015 Definition av kränkande behandling Definitionen är hämtad ur boken Ny Skollag i praktiken, som gäller fr.o.m.

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15

Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15 Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15 Del 1 Sjöboskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, samt

Läs mer

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling. Klöxhultsskolan åk F 9

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling. Klöxhultsskolan åk F 9 Klöxhultsskolan Telefon; expeditionen 0476-553 40 www.almhult.se HT11-HT12 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Klöxhultsskolan åk F 9 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling.

Läs mer

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15.

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Brogårdsgymnasiet Datum 2014-12-18 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Likabehandlingsplanen beskriver hur Brogårdsgymnasiet säkerställer

Läs mer

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planengrundskola, förskoleklass och fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Bakgrund Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bestämmelsen

Läs mer

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Lärcentrum Malung-Sälen Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Mål Skolväsendet vilar på demokratins grund och alla som jobbar och finns inom skolan skall jobba för

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning sid Inledning 2 Mål för likabehandlingsarbetet 3 Lagar, styrdokument 4 Definition av begrepp 4 Främjande arbete 5 Förebyggande arbete 6 Rutiner för åtgärder och uppföljning när det

Läs mer

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 TRYGGHETSPLAN 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Adolfsbergsskolan 7-9 Innehållsförteckning: Inledning s. 1 Visioner för barn i Örebro kommun Ny lagstiftning

Läs mer

Likabehandlingsplan. Lilla Högsätra skola

Likabehandlingsplan. Lilla Högsätra skola Likabehandlingsplan Lilla Högsätra skola 2012-2013 Värdegrunden i Högsätra skolområde Våra förskolor och skolor är och ska vara bra förskolor/skolor där barn, elever och vuxna har en stark mental närvaro

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ELEVER PÅ KUNGSHOLMENS GYMNASIUM/STOCKHOLMS MUSIKGYMNASIUM 2015

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ELEVER PÅ KUNGSHOLMENS GYMNASIUM/STOCKHOLMS MUSIKGYMNASIUM 2015 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ELEVER PÅ KUNGSHOLMENS GYMNASIUM/STOCKHOLMS MUSIKGYMNASIUM 2015 Utifrån Diskrimineringslagen 2008:567 samt Skollagen 2010:800 6 kap. 1. Vision På Kungsholmens gymnasium ska alla

Läs mer

Vasaskolans. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. för skola och fritidshem. Läsåret 14/15

Vasaskolans. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. för skola och fritidshem. Läsåret 14/15 Vasaskolans Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för skola och fritidshem Läsåret 14/15 Mål och vision Vi vill ge eleverna metoder som hjälper dem att utveckla en etisk och moralisk kompetens

Läs mer

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: grundskolan 7-9, grundsärskolan, förberedelseklass 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors Verksamhetsåret 2013/2014 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja elevers lika

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN Inledning Denna plan gäller för alla barn och vuxna som vistas i förskolans verksamhet i Degerfors kommun. Planen består av en gemensam del för samtliga förskolor

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN I MÖLLTORP Trygghet Omtanke Delaktighet 2015/2016 I Lpfö 98 (reviderad 2010) står att: En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Policy På Viskastrandsgymnasiet tolereras inga former av diskriminering, övergrepp, mobbning eller kränkningar. Alla elever och all personal ska

Läs mer

Sida 1(7) Likabehandlingsplan. för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola

Sida 1(7) Likabehandlingsplan. för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola 1(7) Likabehandlingsplan för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola 2(7) Bakgrund Idag regleras diskriminering och kränkande behandling i diskrimineringslagen, skollagen, arbetsmiljölagstiftningen

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling SÅNGSVANENS FÖRSKOLA november 2012- november 2013 1. Vision I vår förskoleverksamhet

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet 2012-08-01 rev 130212 Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet Denna plan gäller för Krika Bygdeskolas elever och de elever som är inskrivna på Fritidshemmet

Läs mer

ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15

ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15 ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15 Våra regler på skolan och fritids är få och enkla. De är till för att alla ska trivas och lära sig under tiden vi är i skolan. Inomhusregler Vi använder ett trevligt

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde 2011/2012 Arbetsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Syftet

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN Strandskolan 2014-2015 Datum för upprättande: 140626 Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som är förälder 3 Likabehandlingsplanens syfte 4

Läs mer

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. LIKABEHANDLINGSPLAN ÅRSUNDA FÖRSKOLA 20130101-20131231 Syftet med planen är att främja barns lika rättigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-10-28 1 (9) LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING HAVETS OCH REVETS FÖRSKOLOR SAMT FAMILJEDAGHEM INOM JONSTORPSSKOLANS UPPTAGNINGSOMRÅDE Avd: Pärlan Upprättad: 2014-10-28 Gäller till:

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Sundsgymnasiet 2013/2014

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Sundsgymnasiet 2013/2014 Sundsgymnasiet Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Sundsgymnasiet 2013/2014 Bästa möjliga livskvalité - bästa möjliga skolmiljö för alla i Sundsgymnasiets verksamhet. (Planen gäller maj

Läs mer

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015 PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA Giltighet läsåret 2014 2015 Innehåll 1. Inledning och syfte... 4 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 4 3. Vision mot kränkande behandling och diskriminering...

Läs mer

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Ekonomiprogrammet Läsår 15/16 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Granskad 2014-08-12 Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Arbetets olika delar Det aktiva arbetet består främst av: - Att bedriva

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Lyckeskolan Grundskolan åk 6-9 Grundsärskolan åk 7-9 Läsåret 2014/2015

Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Lyckeskolan Grundskolan åk 6-9 Grundsärskolan åk 7-9 Läsåret 2014/2015 Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Lyckeskolan Grundskolan åk 6-9 Grundsärskolan åk 7-9 Läsåret 2014/2015 Innehåll Bakgrund... 3 Skolledningens ställningsstagande...

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Sidan 1 2015-04-23 LIKABEHANDLINGSPLAN Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot mobbning, diskriminering och annan

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolans namn Planen gäller Morö Backe skola Läsåret 2015/2016. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola

Läs mer

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta Friskola Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta friskola 2013-2014 Inledning Likabehandlingsplanens syfte är att främja likabehandling, alla människors lika rättigheter oavsett

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Beda Hallbergs gymnasium. Läsåret: 2014/2015

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Beda Hallbergs gymnasium. Läsåret: 2014/2015 Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Beda Hallbergs gymnasium. Läsåret: 2014/2015 Mål och vision På Beda Hallbergs gymnasium får man vara sig själv. Ingen ska bli diskriminerad, trakasserad

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Böle Byskola 2014-2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Årlig plan 3 Vision 3 Vad säger styrdokumenten? 4 Definitioner 5 Ansvarsfördelning 6 Huvudman och Rektor

Läs mer

Rocknebyförskola ett VÄXTHUS för lekglada barn. En verksamhet som bygger på trygghet och ett lustfyllt lärande

Rocknebyförskola ett VÄXTHUS för lekglada barn. En verksamhet som bygger på trygghet och ett lustfyllt lärande Rocknebyskolan-förskola Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Gemensam för alla verksamhetsformer Burock 710.20-1 1 av 5 Framtagen av (funktion) Fastställd av (funktion) Signatur Bitr.rektor,

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan

Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan Kinnarpsskolan 2015-09- 16 Kunskap för framtiden Livsstil Engagemang Kompetens Skolans trygghetsgrupp - Tommy Forsberg, rektor - Göran Fagerblom, kurator

Läs mer

Likabehandlingsplan för Linghedsskolan och fritidshemmet Flingan 2014-11-01 2015-10-31

Likabehandlingsplan för Linghedsskolan och fritidshemmet Flingan 2014-11-01 2015-10-31 Likabehandlingsplan för Linghedsskolan och fritidshemmet Flingan 2014-11-01 2015-10-31 Varje elev ska känna glädje i att gå till skolan och ska känna sig trygg och vara känd av alla vuxna. Eleven ska känna

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 20132014

LIKABEHANDLINGSPLAN 20132014 LIKABEHANDLINGSPLAN 20132014 INLEDNING Centralskolans handlingsplan är upprättad utifrån skrivelser i skollag och diskrimineringslag. Av diskrimineringslagen framgår att verksamheten ska upprätta en likabehandlingsplan

Läs mer

Påarps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Påarps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Påarps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Ansvariga för planen: Förskolechef Vår vision: På vår förskola

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Förskolan Sikelvingen Antagen: 2014-11-05 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Lagstiftning och styrdokument 4. Anmälningsskyldighet

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2013/2014

Plan mot kränkande behandling 2013/2014 Plan mot kränkande behandling 2013/2014 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Värdegrund Lgr 11 3 Skollagen 3 Definition av likabehandling 4 Definition av kränkande behandling 4 Olika former av kränkningar 4 Rättigheter

Läs mer

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 - s plan för att främja likabehandling och arbeta mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Inledning Diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Nolhagaskolan 141222

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Nolhagaskolan 141222 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Nolhagaskolan 141222 Bilaga 1 På vår skola ska alla känna att de utvecklar sina förmågor socialt och kunskapsmässigt i en trygg miljö. Vi respekterar varandras

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN SFI 2012-12-28 PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN Inledning SFI skall vara en plats där alla behandlas lika och där diskriminering och annan

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Gäller för Södervångskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem 2012/2013

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Gäller för Södervångskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem 2012/2013 LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Gäller för Södervångskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem 2012/2013 Inledning/vision Det åligger samtliga vuxna vid Södervångskolan att

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Freinetskolan Hugin

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Freinetskolan Hugin Sidan 1 av 5 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Freinetskolan Hugin INLEDNING Bestämmelser i 1 skollagen och 2 diskrimineringslagen förbjuder diskriminering och kränkande behandling och ställer

Läs mer

Likabehandlingsplan. Årlig plan

Likabehandlingsplan. Årlig plan Likabehandlingsplan Årlig plan Karlfeldtgymnasiet Avesta 2012-2013 LIKABEHANDLINGSPLAN Bakgrund Alla som verkar inom skolan, vuxna som elever, har rätt att känna trygghet på sin arbetsplats och från och

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling för Lindboskolan åk 6-9 lå 2015-2016 På Lindboskolan tar vi avstånd från alla tendenser till diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Läs mer

Likabehandlingsplan för Sköldinge skola, enligt diskrimineringslagen tillika årlig plan mot kränkande behandling, enligt 6 kap.

Likabehandlingsplan för Sköldinge skola, enligt diskrimineringslagen tillika årlig plan mot kränkande behandling, enligt 6 kap. Datum BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Flodafors Sköldinge Valla rektorsområde 2012-10-24 Vår beteckning Vår handläggare Ert datum Er beteckning Ann Jaktlund 1 (12) Likabehandlingsplan för Sköldinge skola, enligt

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. För Wämöskolan Läsåret 15/16

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. För Wämöskolan Läsåret 15/16 Plan mot diskriminering och kränkande behandling För Wämöskolan Läsåret 15/16 Inledning Denna plan handlar om hur arbetet på Wämöskolan ska bedrivas för att metodiskt främja likabehandling samt för att

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. samt plan mot diskriminering och kränkande behandling. De Geergymnasiet läsåret 2015-2016

LIKABEHANDLINGSPLAN. samt plan mot diskriminering och kränkande behandling. De Geergymnasiet läsåret 2015-2016 LIKABEHANDLINGSPLAN samt plan mot diskriminering och kränkande behandling De Geergymnasiet läsåret 2015-2016 2 (10) Elevhälsoteamet 2015/2016 Rektor (IM/Särskolan) Cathrine Conrad Rektor (SA/HU) Mattias

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Stadsskogen skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Stadsskogen skolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Stadsskogen skolan Hänvisningar till lagtext och styrdokument: Enligt skollagen (2010:800 6 kap.) och diskrimineringslagen (2008:567 1-4 kap.) är varje

Läs mer

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret Planen ger en beskrivning av hur vi arbetar mot diskriminering och kränkande behandling. Vi beskriver organisation, ansvarsfördelning och hur vi aktivt jobbar med förebyggande och främjande insatser. Likabehandlingsplan

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 2014/2015

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 2014/2015 Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 2014/2015 Lånsiktigt mål för Fridhemsgymnasiet Vårt långsiktiga mål är att alla på Fridhemsgymnasiet ska mötas med respekt, bli positivt uppmärksammade,

Läs mer

Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Paradisskolan/Björndalsskolan 2015-01-08 Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition

Läs mer

LIKABEHANDLINGS- PLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT K R Ä N K A N D E BEHANDLING

LIKABEHANDLINGS- PLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT K R Ä N K A N D E BEHANDLING LIKABEHANDLINGS- PLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT K R Ä N K A N D E BEHANDLING L Ä S Å R E T 2 0 1 4 2015 INNEHÅLL Inledning 3 D E L 1 : B A K G R U N D, B E G R E P P O C H R U T I N E R Skollagen och diskrimineringslagen

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Snöbollsgatans förskola 2014/2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Snöbollsgatans förskola 2014/2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Snöbollsgatans förskola 2014/2015 Innehållsförteckning Inledning syfte 3 Vision och mål 4 Diskrimineringsgrunderna 4 Nulägesbeskrivning och kartläggning 5 Riskanalys 5 Handlingsplan

Läs mer

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 4-6 och fritidshem Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult

Plan mot kränkande behandling. Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult Plan mot kränkande behandling Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult Fastställd den 5 oktober 2012 Innehållsförteckning Innehåll... 2 Plan mot kränkande behandling för Gymnasieskola

Läs mer

Karolinerskolan och fritidshemmets

Karolinerskolan och fritidshemmets Karolinerskolan och fritidshemmets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bakgrund Rätten till likabehandling hör till de grundläggande mänskliga rättigheterna. Alla elever i skolan har samma

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Söderparkskolan F-6 Läsåret 2014-2015 1 Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare Till

Läs mer