Parkour Konsten att förflytta sig The art of movement

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Parkour Konsten att förflytta sig The art of movement"

Transkript

1 Lärarutbildningen Idrottsvetenskap Parkour Konsten att förflytta sig The art of movement Kroppsligt lärande Mats Johnsson Idrottsvetenskap Handledare Professor L-M Engström

2 Sammanfattning Parkourutövaren ( traceuren ) är i de flesta fall en ung man som tycker om att ta sig an kroppsliga utmaningar. Liksom hos idrottaren strävar han mot en rörelseperfektion där det till synes omöjliga till slut kan se enkelt och smidigt ut. Utövaren rör sig i urban miljö oberoende av var han eller hon befinner sig och rörelserna sker helt på utövarens villkor. Huvudsyftet med detta arbete är att förstå och begripliggöra ett fenomen. Parkour. I brist på tidigare forskning har jag fått förlita mig till stor del på den egna datainsamlingen. Detta har skett genom observationer, intervjuer och filmning av utövare av Parkour och genom aktivt deltagande under två år. Studier och observationer av vad som sägs, tycks och skrivs på olika internetbaserade hemsidor med parkouranknytning, har hjälpt mig ytterligare att förtydliga bilden av vad Parkour är. Min undersökning visar på detta nya medias förmåga och kraft att sprida ett fenomen som Parkour. Internet är den enskilt mest betydande faktorn för spridning av Parkour. I mina observationer av utövarna kan jag observera ett tydligt kroppsligt lärande. Det som är unikt är att detta lärande sker utan de traditionella metoderna då det sker kroppsligt lärande. Detta försöker jag se i ljuset av hur man generellt ser på lärande kontra kroppsligt lärande. Andra delar som detta arbete tar upp är miljöns betydelse för fysisk aktivitet. I diskussionen tar jag upp om man skall inlemma eller betrakta Parkour som idrott eller inte. Jag använder mig i arbetet av en syn på kategorisering som professor Lars-Magnus Engström utvecklat för att förklara och betrakta kroppsövning och idrott. Många ser idrott synonymt med sport, men där ligger i mitt sätt att se på det också ett tävlingsmoment. Parkourutövaren är i regel inte intresserad av att tävla mot någon även om man gärna jämför trick och tekniker med varandra. Meningsbärande för utövaren är främst friheten, obundenheten och den egna personliga utvecklingen och progressionen. Nyckelord: Fenomen, frihet, kroppen, lek, lärande, meningsbärande, normbrytande, miljö, rörelseglädje. 2

3 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2 2. Inledning 4 3. Övergripande syfte och frågeställningar 6 4. Val av metod och etiska övervägande 7 5. Definition/Beskrivning av Parkour+film Vad är Parkour? Parkourtekniker+film Hur uppstod Parkour? Utvecklingen av Parkour Free-running+film Reglering Var syns Parkour och hur sprids fenomenet? Parkour i relation till kroppsligt lärande Vad är lärande? Kroppsligt lärande eller lärande genom kroppen+film Kroppsligt lärande historiskt Meningsbärande Vad är meningsbärande i Parkour? Leken som meningsbärare+film Vad betyder miljön? Staden som arena och spot +film Iordningställda platser+film Sammanfattning och diskussion Källförteckning Intervjuguide 55 Bilagor Bildbilagor Transkriberat intervjumaterial 3

4 2. Inledning Jag har intresserat mig för fenomenet Parkour allt sedan jag såg några utövare i Paris för några år sedan. I mina ögon såg jag en slags gymnastik i hård stadsmiljö. Utövarna verkade använda sig av ändamålsenliga och intränade rörelsemönster för att komma upp på ett hinder eller förbi det. Utmaning och kreativitet verkar för individen vara stora delar av det som är meningsbärande. Under mina observationer har jag sett likheter med traditionell idrott, men också kunnat observera olikheterna och hur Parkour lever sitt eget liv genom sin särart. Observation på Pauliskolan Han springer med hög hastighet mot en mur som är ca 2,5m hög, med två snabba fotisättningar på muren och fråntryck med händerna mot muren står han plötsligt uppe på den. Han springer vidare några steg uppe på muren och hoppar kattlikt ned till en lägre avsats där han blir stående i balans för att i nästa ögonblick kasta sig ut i ett långt hopp där först fötterna möter asfalten, för att snabbt gå ned med händerna och hela kroppen rullar runt för att i nästa ögonblick avsluta den rullande rörelsen för att komma upp till stående. Just att det är en särart jämfört med den traditionella idrotten visar det faktum att man inte behöver någon idrottsanläggning eller redskap för att utöva Parkour. Just avsaknad av tränare och organisation är också faktorer som särskiljer. Många unga utövare ser Parkour mer som en livsstil än att se det som en idrott. Jag ser Parkour som något som skiljer sig från annan traditionell idrott men främst att den sker helt på utövarens villkor. Det sker ingen exkludering, som man tyvärr kan se inom många delar av den mer traditionella idrotten. Det finns inga regelrätta klubbar och föreningar i Sverige som bedriver träning eller undervisning inom Parkour. De flesta som utövar Parkour träffas tack vare att de har liknande intresse av att lära sig att behärska kroppen och för att finna utmaningar och stimulans i vardagen. Intressant är också att observera att traceuren är mer eller mindre autodidaktiker, det vill säga lär sig genom experimenterande och att prova sig fram. Att definiera idrott är inte enkelt då det för olika personer står för många olika saker. Detta återkommer jag till i den avslutande diskussionsdelen i detta arbete. 4

5 - För mig är det liksom som en frihet, att inte känna hinder, utan kunna röra sig fritt liksom, oavsett hinder, inte bara fysiskt utan ännu mera psykiskt. Egentligen är det inte så mycket fysiskt, det mesta är att våga. Väldigt mycket är att lära sig självförtroendet. Egentligen blir man inte så mycket starkare utan man lär sig att använda kroppen. Alltså om man hoppar från fem meter som inte är så svårt egentligen det är bara att göra det, utan man måste veta hur man skall klara av det. Jag arbetar i dag som lärare och lärarutbildare på Högskolan i Malmö inom området Idrottsvetenskap. Jag har också arbetat i den svenska grundskolan och gymnasieskolan som idrottslärare i drygt tjugo år. Jag har en idrottsbakgrund inom simhopp, gymnastik och segling. I dag är jag aktiv som tränare inom truppgymnastik. Då jag rent visuellt kunnat se många likheter mellan gymnastik och Parkour har mitt intresse efterhand vuxit för att lära mig mer om Parkour. Mitt eget intresse för kroppsövningskulturen och de kroppsliga och estetiska dimensioner som finns här, har fört mig in i detta arbete och jag hoppas att det även ska väcka andras intresse för Parkour. Som lärare och lärarutbildare, ser jag fenomenet som intressant. Jag kommer i detta arbete utveckla och försöka visa och förklara vilka nya kunskaper som Parkour kan tillföra och kanske vara till nytta för utbildningsvetenskapen och då specifikt inom idrottsområdet. 5

6 3. Övergripande syfte och frågeställningar Eftersom Parkour som fenomen inte är beforskat och beskrivet i någon större utsträckning är det övergripande syftet att beskriva och försöka förstå och begripliggöra fenomenet. I en kartläggning av området kommer jag att försöka beskriva vad Parkour är och hur det kan förklaras utifrån hur utövaren uppfattar det. Här försöker jag analysera och beskriva vad Parkour är för ett slags fenomen med hjälp av intervjuer med traceurer. Jag använder mig också av flera olika elektroniska källor i denna kartläggning. Hur och på vilka sätt skapar man motivation och förutsättningar för att utvecklas i sitt kroppsliga lärande i frånvaro av tränaren och den iordningställda miljön, är något jag vill ge svar på. Här i ligger också frågan om vad som för traceuren är meningsbärande. Som hjälp i detta kommer jag att stötta mig på vetenskaplig grund och teori av hur man kan betrakta ett idrottsligt fenomen. Detta utifrån Lars-Magnus Engströms teoribildningar, som visar på idrottens olika praktiker och hur man kan välja att kategorisera dessa. Eftersom Parkour företrädesvis förekommer utomhus i stadsbebyggelse, försöker jag också med hjälp av kulturgeografins och arkitekturpsykologins synsätt att förklara miljöns betydelse för fysisk aktivitet och i synnerhet för Parkour. Frågeställningen i punktform: Vad är Parkour? Hur förhåller sig Parkour till kroppsligt lärande? Vad är meningsbärande i Parkour? Vilken betydelse har miljön för Parkour 6

7 4. Val av metod och etiska övervägande Jag använder mig av kulturanalys i kombination med semistrukturerade intervjuer och skapandet av täta beskrivningar, genom fältobservationer och deltagande observation, litteratur och genom att filma och fotografera, för att försöka förstå och begripliggöra fenomenet Parkour (Ehn, Löfgren, 2001). Som jag nämnt i syftet så finns det inte mycket dokumenterat inom ämnet. Därför har det egna datainsamlandet och undersökningens design, eller utformning, lett fram till detta arbetes olika resultatredovisningar. Jag har utformat en intervjuguide (bilagd) med några av de frågeställningar och teman som jag vill få större klarhet i vad gäller Parkour. Dessa frågor har utvecklats efterhand under den tid jag tillbringat med ett antal praktiserande traceurer i Malmö och Köpenhamn. Jag tror att jag, genom att ha varit med utövarna i deras praktik, kan uppfatta och förstå kontexten på ett sätt jag annars inte skulle kunna. På detta sätt är undersökningen också delvis fenomenologisk. Detta har jag också tänkt på då jag utformat frågorna, eller sättet att ställa dem på. Informanten får härigenom en större trygghet i att jag förstår vad de talar om. Jag har inför intervjuerna tydligt förklarat vad det är jag vill lära mig mer om, och att jag hoppas att informanten kan hjälpa mig med detta. Jag har också i ett tidigt skede förklarat vad mitt arbete med denna uppsats går ut på. Detta gjorde jag under inomhusträning under flera söndagseftermiddagar vintern i idrottssalen på Orkanen (Lärarutbildningen i Malmö). Jag har också följt undersökningsgruppen runt i Malmö då de sökt sig till olika spots (platser). Det var också på dessa platser jag valde att förlägga intervjuerna. Jag valde också att inte ställa alla frågor vid ett och samma tillfälle, för att störa deras verksamhet så lite som möjligt (Bryman, 2001). Varje intervjutillfälle hade också olika teman utifrån mina frågeställningar. Intervjuerna genomfördes under en spridning av ungefär en dryg månads tid. Under pauser i det fysiska utövandet bad jag respondenterna att enskilt följa med mig för en kortare intervju. Jag använde mig av en elektronisk diktafon som jag senare kunde ansluta direkt till min dator där jag sparade den som en ljudfil för senare transkribering. Intervjuerna finns transkriberade i sin helhet bilagda detta arbete. 7

8 Jag använde också diktafonen för att tala in det jag observerade under utövandet och vad som skedde informellt under förflyttningar mellan olika platser som utövarna valt för dagen. Ibland gick jag åt sidan för att tala in intressanta saker jag observerat, och andra gånger satte jag mig ned efteråt för att tala in det jag observerat, och för att bevara de sinnesintryck jag fått under observationen (Bryman, 2001). Jag har vävt in de observationer jag gjort som täta beskrivningar i texten i några av de olika kapitel jag skrivit. Jag har valt att inte göra en traditionell analys av intervjuerna utan valt att lägga in dem i texten där de har sitt sammanhang (Ehn, Löfgren, 2001). För att ytterligare förtydliga och förstå och skapa begriplighet, har jag skapat en kortare film som utgör en del av underlaget och redovisningen. Jag har följt Vetenskapsrådets regler och rekommendationer vad gäller konfidentialitet, information, samtycke och nyttjande krav (Elektronisk källa 7, ). Undersökningen är till viss del också etnografisk eftersom jag följt undersökningsgruppen under ganska lång tid. Tidsperioden är från hösten 2007 och fram till våren Det har varit intressant och av stor vikt att träffa deltagarna regelbundet, (ca 1 gång/vecka) under undersökningsperioden. Dels för att skapa ett förtroende men också för att få en förståelse för utövarnas hela kontext inom Parkour (Bryman, 2001). Kulturanalys kan beskrivas som en slags korsbefruktning mellan etnologi, antropologi och sociologi (Ehn, Löfgren, 2001). Därmed blir kulturanalys en lämplig väg i mitt arbete att förstå och begripa fenomenet Parkour. Ehn och Löfgren talar bland annat om kulturanalys som ett sätt att organisera erfarenheter och att använda sig av ett handlingsorienterat perspektiv på det man ämnar beskriva. Ehn och Löfgren beskriver också kulturanalysen som ett användbart sätt att se historiska och samtida fenomen (Ehn, Löfgren, 2001). Jag kommer i detta arbete att göra jämförelser mellan Parkour och nutida sätt att se på kroppsligt lärande, samt att göra några historiska jämförelser och tillbakablickar på hur man tidigare betraktat kroppsligt lärande. Personerna i min undersökningsgrupp, fem stycken, är i dag mellan 16 och 20 år gamla. Jag fick kontakt med dem via Alexander Segerstein, en något äldre traceur från Lund. Jag fick kontakt med Alexander genom hemsidan Parkour.se. Ett av mina kriterier har 8

9 varit att de jag ville undersöka inte skulle ha någon gymnastisk bakgrund, då jag tror att detta möjligen skulle färga dem allt för mycket i deras aktivitet i Parkour. Jag har via Internet och i möten förstått att de som har en längre erfarenhet av gymnastikträning inte har samma öppna inställning till just Parkour. En av killarna i undersökningsgruppen tränade gymnastik som barn, men det har jag bortsett ifrån och också kunnat se att detta inte ser ut att ha påverkat hans inställning till nuvarande aktivitet. Gruppen jag följt består av just denna kärna av fem aktiva som träffas mer kontinuerligt, medan det vid olika tillfällen deltagit upp till 10 till 12 deltagare. Det har känts viktigt att det funnits kontinuitet eftersom jag varit beroende av att nå just dessa för både intervjuer och observationer. 9

10 5. Definition och beskrivning av Parkour 5.1 Vad är Parkour? + film Genom kapitel 5 vill jag visa på hur man kan förstå och klargöra vad Parkour är genom att närma mig fenomenet genom olika slags ingångar. Huvudsyftet är dock att svara på frågan; Vad är Parkour? Den medföljande filmen är tänkt som ytterligare underlag och dokumentation för att skapa förståelse och för att begripliggöra. Parkour handlar om förflyttning med kroppen som enda redskap i framför allt urban miljö. Utövaren kallas för en traceur som på franska betyder ungefär spårare och vägfinnare. Förflyttningen kan ske i skiftande miljö, men det som blivit något av ett signum för Parkour är att det utövas i stadsmiljö. En del av filosofin i Parkour är att inte se ett hinder som ett hinder utan att se möjligheten i att kunna finna en lösning för att ta sig upp på eller förbi hindret ( Dahlberg, 2007). - Vad är PK för dig? - Någon form av frihet men med en konstant utmaning liksom, det gör att man utmanar sig själv hela tiden liksom. Man utmanar hur man själv tänker och kan tänka, t ex är det där möjligt att göra? Eller fan är du dum i huvudet som vill göra det? Det är mycket kreativitet också, det kommer ju in i hela grejen liksom. Det handlar väl mest om frihet, fantasi och ha kul. Ha kul med sina kompisar. (J) - Kreativitet, rörelse med styrka men ändå lek liksom, fast generellt är det att ta sig fram så snabbt som möjligt, men att ha kul och röra sig. (F) Just friheten och obundenheten både vad det gäller utövandet av själva rörelserna, men också att aktiviteten är frikopplad från regelverk är något som återkommer i varje samtal jag haft med utövarna. Även utmaningen och kreativiteten verkar vara stora delar av det som är meningsbärande i själva aktiviteten. Till skillnad från vedertagna idrottsliga aktiviteter så finns det för traceuren ingen manual eller något regelverk att följa. Inte heller är miljön i regel iordningställd just för denna typ av aktivitet. Traceuren experimenterar och provar sig fram på vad som kan vara bra för att lyckas med sina rörelser. Traceuren vill också kunna sätta samman en serie av rörelser på olika slags hinder och redskap. Utövandet sker vid en plats en spot 10

11 som för traceuren känns bra eller inspirerande och utmanande för att göra eller praktisera vissa parkourtekniker på. Det kan också vara flera olika platser som kopplas samman för att man skall förflytta sig med personligt anpassad hastighet. En bra spot innehåller några av följande saker enligt flera i undersökningsgruppen; Murar (gärna på olika nivåer), metallräcken, trappor, tak, utskjutande längsgående lister och avsatser på byggnader, byggnadsställningar, träd och mycket annat. Det skall helst finnas så många olika saker på en spot som möjligt. - Vad är en bra spot? - Det ska vara samlat. Det ska vara mycket föremål samlat på ett ställe, men det behöver inte vara så högt eller så men ändå stort, men fortfarande svårt. Det ska vara nära för att ha valmöjlighet, i stället för att man har den där klassikern, du kongpressar (som ett mellanhopp över ett hinder och landa i balans) där och så springer du och hoppar därifrån och dit och snurra där. Som här är det så att man gör en grej så är det bra så får man göra något annat en bit bort. Det blir liksom inte i en följd. Sammanfattningsvis kan man se Parkour som en fysisk aktivitet som företrädesvis sker i stadsmiljö. Traceuren utnyttjar det som står till buds och söker hela tiden utmaningar och nya rörelsemönster, ibland på en och samma plats. Traceuren kan beskrivas som kroppsligt kreativ och nyskapande och är främst ute efter kroppsliga utmaningar och att ha kul. Det handlar inte enbart om fysiska hinder eller kroppsliga förutsättningar som skall övervinnas. Traceuren ser även de mentala hinder som ett fysiskt hinder kan medföra. Traceuren ser också en njutning i den fysiska träning aktiviteten medför. Även estetiska kvaliteter som känslan av flyt flow i rörelserna är väsentliga (Högberg, 2008). 11

12 5.2 Parkourtekniker + film Som jag beskrivit i inledningstexten är jag också gymnastiktränare i en gymnastikförening med elitambitioner. Om jag ser till mängden aktivitet och vad som görs i min undersökningsgrupp jämfört med elitsatsande ungdomar i gymnastik, så ligger den kroppsliga träningsmängden hos Parkour-utövarna på en mycket hög nivå, väl i nivå med de gymnaster som satsar på att nå en topposition på riksnivå i Sverige. De flesta traceurer tränar någon kvalitet nästan varje dag i veckan; som balans, styrka, koordination, spänst och smidighet. Flera av personerna i min undersökningsgrupp har också insett, genom erfarenhet, att det krävs grundläggande styrketräning och smidighetsträning för att klara av de moment eller rörelser man vill utföra. Några av de tekniker som tränas vid nästan varje tillfälle finns dokumenterade på den medföljande filmen. Några av de vanligaste tekniker eller kvaliteter som tränas och utövas är Precisions, som handlar om att hoppa till balans på en mur, räcke eller något annat som kan vara utmanande att klara av; en annan är Saut de bras eller Cat leap som innebär en passage av ett hinder med hela kroppen och som avslutas med att man hänger kvar i en ihopkrupen ställning med händerna över toppkanten; en annan övning där man också hänger kvar är Crane, då man möter med fötterna först mot ett plank eller en mur för att sedan hålla sig kvar med hjälp av händerna; ytterligare grundläggande tekniker är Saut de chat (katthopp) eller Kong vault och Roulade eller PK-roll, där den förstnämnda innebär att dyka över ett hinder med endast en hastig handisättning med ett fråntryck som får kroppen tillbaka till en vertikal position (kan liknas vid ett gymnastiskt mellanhopp); den senare nämnda PK-roll innebär att man rullar diagonalt över ryggen på underlaget, till exempel efter ett hopp från höjd. Denna teknik är i stort sett densamma som kampsportsrullningen som också har till syfte att undvika skada och för att snabbt kunna komma i balans igen. - Hur känner du då du är inne i aktiviteten? - Jag vet inte om jag känner så mycket egentligen. Väldigt mycket kommer efteråt då man klarat något. Oj jag håller på att bli bättre. Och ibland kan man liksom då man klarat något som man 12

13 gått och dratt på hela sitt träningspass, så känner man wow nu är jag bra och vill bara fortsätta. (O) Eftersom Parkour har ett franskt ursprung så finns de flesta uttryck på franska men de engelska har mer och mer tagit över utanför Frankrike. Personerna i gruppen jag undersökt använder sig i princip av de engelska uttrycken men har också med en del mer hemmagjorda uttryck. Även om det finns ord för en hel del av rörelserna och teknikerna inom Parkour, går det inte att dra en parallell till exempelvis gymnastiken. Inom gymnastiken finns det en gemensam terminologi som är internationell och där rörelsen finns beskriven in i minsta detalj för att kunna poängbedömas. Likheten är att det inom båda disciplinerna finns vissa övningar eller tekniker som man som individ arbetar med för att klara bättre och bättre. Observation på Pauliskolan Traceurerna träffas på Gustav Adolfs torg som vanligt. Efter hälsningar (klicks) med knogar som möts och några klappar på axlarna, blir det gemensam vandring till Pauliskolans skolgård. Här joggar killarna enskilt runt en stund upp på bänkar och gör lite hopp i trappor. Det sker ingen organiserad uppvärmning utan var och en sköter sitt. Någon börjar med precisionshopp mellan ett par murar (jämfotahopp till stående i balans på motstående mur), andra går balansgång uppe på runda järnräcken som skall hindra gångtrafikanter från att falla ned i en trappa. En kille kryper fram på alla fyra på ett annat runt järnstaket (cat balancing). Killarna har lite koll på varandra och ger ibland uppskattande kommentarer eller något dräpande om det sker något misstag. Plötsligt tar en av killarna sats mot en vägg där det ligger ett utskjutande tak bredvid. Två steg på väggen med en snabb vänsterhand på en list och kroppen skjuter iväg uppåt där högerhanden når takets plåtkant och vänsterhanden följer direkt därpå. Slutligen häver han sig upp med hjälp av armarna och ställer sig upp på taket med ett nöjt flin på läpparna. Resten av gruppen avbryter och samlas för att se om också de kan klara av att komma upp. Flera gör trevande försök med enbart fotisättningar på väggen för att se hur högt de kan nå. Det krävs lagom mycket fart och tryck mot väggen för att få upp den första handen till listen och en stor portion av mod för att våga trycka ifrån för att nå takets kant. Killarna diskuterar vilken teknik som är bäst och de ger varandra tips och idéer. Några lyckas efter flera försök, medan några av de mindre erfarna killarna får ge sig. Slutligen samlas alla för att sitta ned en stund för att dricka och diskutera vilken nästa spot för dagen skall bli. (Bildbilaga 1) 13

14 5.3 Hur uppstod Parkour? Parkours filosofiska rötter kan dateras 100 år bakåt i tiden. De tidigaste mer renläriga utövarna av Parkour finner stor inspiration från Georges Hèbert ( ). Hèbert var en fransk gymnastikpedagog, författare och filosof samt skapare av träningsfilosofin och metoden Methode naturelle. Metoden var i början av 1920 en slags protest mot de då etablerade träningssystem som fanns (Atkinson, 2009). Denna metod har sitt ursprung i studier av hur naturfolk använder sin kropp och sin fysiska förmåga på ett framför allt funktionellt sätt. Hans metod och filosofi är fortfarande grunden i fransk idrottsundervisning. Georges Hébert beskriver i boken med samma namn som metoden, Methode naturelle, hur ursprungsfolk i bland annat Afrika lever och sköter sin kropp. Utifrån detta utvecklade han en egen filosofi om hur man med enkla medel kan sköta sin kropp och sin hälsa genom av att använda sig av naturen som sin träningsarena. Ett av Hèberts mer kända citat är; One s got to be strong to be useful, not only to oneself, but to others (Elektronisk källa 3, ). George Hèbert är bland annat upphovsman till den militära hinderbanan och har också bidragit med sina pedagogiska tankar till utformningen av lekplatsen och dess redskap. Liksom i Hèberts träningsfilosofi ser parkourutövaren funktionaliteten som det viktigaste. Att förflytta sig från punkt A till punkt B med minsta möjliga motstånd och högsta ändamålsenighet och fart är det essentiella. Det finns även inslag av estetik, men det är känslan av flow (att vara ett med sin rörelse) som är det väsentliga, det vill säga att förflytta sig kattlikt mjukt och effektivt, med rörelser som flyter in i varandra. Parkourutövaren använder sig inte av volter, skruvar och andra mer gymnastiska företeelser i sin förflyttning eller aktivitet. Franskmannen David Belle var med och utvecklade Parkour i Paris förorter Liesse i början av 1990 tillsammans med sin kamrat Sebastén Foucan och ytterligare kamrater. David var i sin tur inspirerad av sin far Raymond Belle, som var militär i Vietnam i sin ungdom. Raymond Belle utvecklade sin fysiska förmåga i militär hinderbana "Le parcours de combattant" (det franska namnet på militär hinderbana) som också fått ge namn åt det vi i dag kallar Le Parkour eller för utövaren parkour eller bara PK (Elektronisk källa 1, ). David tränade redan som barn tillsammans med sin pappa 14

15 ute i naturen och de använde sig av naturen som sin vardagliga och naturliga idrottsarena. Det var också han som lärde David om Methode Naturelle. Det var allt från att klättra i träd till att balansera och klättra på klippor och springa i skogen. Då David i tidiga tonåren fyttade till Paris med sin familj på grund av pappans arbete, upplevde han en stor frustration. Han saknade naturen och den träning som han tidigare bedrivit med sin pappa. Han försökte att delta i gymnastikklubbar och andra idrotter men fann ingen större tillfredställelse. Genom att använda sig av Héberts naturliga metod applicerad i urban miljö, började David och hans vänner experimentera med att använda vad förorten hade att erbjuda i form av spännande tak att klättra på, murar att balansera på och hoppa emellan, staket att ta sig över och under, monument att bestiga och så vidare. De förändrade namnet på militär hinderbana något och Parkour var fött som begrepp. De började filma aktiviteterna och la ut det på Internet och Parkour kunde helt plötsligt ses av många personer runt om i världen. Parkour kan sägas ha vuxit fram gradvis sedan början av 1990 talet och fått sin stora spridning i början av 2000-talet. De tidigaste utövarna kopplade sin aktivitet till en i dag årig träningsmetod och filosofi som kallas Methode Naturelle. Även namnet Parkour kan sägas härstamma från George Héberts Le parcours de combattant, den militära hinderbanan. Observation Kronprinsens lekplats Från Pauliskolan har vi nu kommit fram till Kronprinsens lekplats som ligger skyddad av hus ovanpå ett köpcentrum. Det blir lite uppvärmning med löpning och hopp mellan murkanter som ramar in en gångväg. Några ger sig upp i ett lektorn som finns centralt på lekplatsen. Där går några balansgång på skyddsräcken medan några andra hoppar precisionshopp mellan dem. Det är ca tre meter till marken nedanför som består av lös sand. Vid tornets ena sida finns en liten hängbro som leder från sanden upp och in till en liten ingång ca 50 cm högre upp. Några killar tar sats och springer upp på hängbron för att skjuta ifrån åt vänster, för att göra ett ca tre meter långt hopp snett upp till räcket där kamraterna går balansgång. Fingrarna får precis grepp om räcket och de som når får häva sig upp med armarnas hjälp för att komma över räcket. Någon kommer på att man kan springa från andra hållet över sanden och göra ett snabbt avstamp på hängbron för att göra en volt och landa fritt i sanden på andra sidan. Några av killarna som klarat av en framåtvolt börjar försöka sig på att också vrida kroppen så att det blir en volt då kroppen går med sidan före. Plötsligt dyker det upp några barn som först ställer sig och tittar på parkourkillarna, men ger sig sedan in i sin egen lek. Killarna uppmanar varandra att vara försiktiga så att de inte stör eller skadar barnen som leker. Efter någon timme så avslutar killarna med styrka i form av att stå på händerna länge samt att gå armgång mellan 15

16 murarna som omgärdar gångbanan till lekplatsen. Fötterna går på ena muren medan händerna stöder på motsatt sida. För några av killarna som inte är så långa är det riktigt tufft eftersom avståndet är så långt att man precis kan nå med utsträckt kropp. Vi sitter ned en stund tillsammans och diskuterar styrketräning och om det är bra att träna om man har ont innan vi skiljs åt för dagen. (Bildbilaga 2) 5.4 Utvecklingen av Parkour Free-running + film För att ge en bild av var Parkour står i dag och kanske är på väg vill jag genom detta avsnitt belysa några av de viktigaste faktorerna. En av de tidigaste grupperingarna i Paris, Yamakasi, grundadad av David Belle och Sèbastien Foucan (Elektronisk källa 6, ). Genom Yamakasi fick Belle utlopp för sitt träningsintresse tillsammans med jämlikar. Yamakasi fungerade under hela 1990 som en garant för att föra kunskapen och inspirationen av Parkour vidare över Europa genom regelbundna workshops, jams (informella träffar) och rendez vous (arrangerade större träffar). Yamakasi stod också som förebild för många andra senare parkourgrupper som också skapade ett namn och exploaterade sig via Internet likt Yamakasi Trots att Parkour är en relativt ny eller ung företeelse så började det ganska tidigt att uppstå olika intresseinriktningar bland utövarna. Som ett resultat av uppmärksamheten från media och kommersialiseringen genom reklamfilmer med parkourinnehåll, som gör anspråk på parkours image och identitet, samt genom avståndstagandet från de ursprungliga idéerna om Parkour till de mer spektakulära formerna, insåg David och Sèbastien att de hade totalt olika uppfattning och vision om Parkour. I dokumentärfilmen Jump London beskriver Sebastian Foucan och några av hans kamrater sin syn på Parkour och Free-running. Free-running uppstod som begrepp från en av producenterna till filmen för att det var ett bättre säljande namn. Många missuppfattade Foucan i filmen där man kunde tolka Free-running som något som var helt frikopplat från Parkour. Detta var inte Foucans andemening. Foucan beskriver sin grundsyn på Parkour som en fysisk och mental livsstil i form av rörelse där hela staden bara ligger där för oss, för Free-running (Foucan, 2008). Dokumentären sändes på tvkanalen Discovery och fick ett mycket stort genomslag över hela världen (Elektronisk källa 19, ). 16

17 - När stötte du på PK första gången? - Jag (J) och en annan kompis såg en dokumentär Jump London med den franska killen Sebastien Foucan. Vi tyckte det såg coolt ut med hopp från höga höjder och coola volter, Sen gick vi ut nästa dag och bara provade lite och klättrade och så. Vi hade hållit på redan innan med att klättra och sånt som vi gillar så det kändes inte helt ovant. Vi kände att det här var en cool grej och körde på hela tiden. Det bara fastnade direkt och kändes helt rätt. (K) Det som de flesta människor sett av Parkour via olika media är en blandning av Parkour och Free-running. Om David Belle står som ikon för Parkour så står Sèbastien Fucan för Free-running. I Free-running använder sig utövaren mycket av akrobatiska och gymnastiska inslag som volter och skruvar, som egentligen inte är nödvändiga för själva förflyttningen. Däremot ser utövaren av Free-runnig det som viktigt att ha denna frihet att använda sig av vilka rörelser som helst (Foucan, 2008). Det är också inom denna form de flesta utövare i dag rör sig. Även de som säger att det är Parkour de utövar. - Jag har förstått att många inte tycker att man skall göra skillnad mellan de olika disciplinerna. Hur ser du på det? - Vissa tycker att det är stor skillnad på det medan andra inte tycker det. Jag tror att det känns som om dom som vet vad de håller på med vet att det inte är så jättestor skillnad, utan vi gör allt möjligt för att vi känner att man tränar hela kroppen. (M) Alla olika hemsidor, forum och bloggar som finns på internet om Parkour innehåller en blandning av både Parkour och Free-running. Det verkar råda ett samförstånd mellan de flesta utövarna av Parkour och Free-running i det hänseendet att den ena formen inte behöver utesluta den andra. Dock skall tilläggas att det finns företrädare för ren Parkour, de vill inte sammanlikna de båda formerna utan vill att Parkour skall ses såsom grundtanken var från början. Parkour, Lárt du placement, free-running the art of moving..they are all the same thing. They are all movements and they all came from the same place, the same nine guys originally. The only thing that differs is each individual s way of moving. Don t try to separate them waste energy debating whether this is this or that is that that only leads 17

18 to separation within yourself. You must find out why YOU practise, that is all. After that you will find your way. Labels count for nothing. Just move (Intervju med Laurent Piemontesi under Randez vous II, Westminster London 2007). (Elektronisk källa 20, ) På många hemsidor eller forum för Parkour på Internet sprids det också kunskap i form av delandet av erfarenheter och tips på allt ifrån träningsmodeller och vad som är bra att äta då man tränar. Genom så kallade tutorials (eng handledning) på till exempel nätsidan Youtube kan man få interaktiv hjälp med hur en viss rörelse kan se ut. Då jag sökte på Parkour tutorials på Youtube så fick jag upp 2140 olika träffar. En av de mer besökta tutorials var en som handlade om rullningar. Den hade haft drygt besökare sedan den publicerades för två år sedan (Elektronisk källa 17, ). -Från vem får du feedback? -Från de olika killarna som är med. Men nu här om dagen kollade jag på en video på You Tube, så var det en sådan här tutorial om motivationer och tankesätt som gör så att man tänker nej nu fan gör jag det! (R) Utifrån det jag kunnat observera från parkour-grupper i Malmö och Köpenhamn, är de relativt löst sammansatta, med en liten kärna av aktiva deltagare och de som deltar mer sporadiskt. Det finns inte några speciella inträdeskrav utan de flesta som vill vara med är välkomna. I några av Paris ganska förslummade förorter har gruppen Yamakasi framgångsrikt genomfört workshops för ungdomar för att de skall kunna hitta en mer meningsfull fritid och att komma bort från det destruktiva beteende som kunnat ses inte minst i nyhetsmedierna under senare delen av 90-talet. Medlemmarna reser också runt för att utbilda och förevisa Parkour på olika gatherings (möten med Parkour-anknytning) runt om i världen. I projektet Jump Westminster i London har utövare från Londonbaserade organisationen Parkour Generations, i samarbete med kommunen, polisen och de sociala myndigheterna, skapat workshops och utbildning i skolorna vilket fått till följd att brott och framför allt skador på miljön i stadsdelen Westminster har minskat drastiskt enligt den lokala polismyndigheten (Elektronisk källa 12, ). 18

19 Sammanfattningsvis kan det sägas att trots att det bildas olika skolor inom Parkour så finns det ändå fler likheter än skillnader dem emellan. Om man ser till själva utövandet så har båda det gemensamt att det är rörelseglädjen och kreativiteten som står i centrum. Att det finns en strävan att sprida Parkour och Free-running i ett gott syfte tror jag att verksamheten har mycket att vinna på i framtiden. 5.5 Reglering De flesta fria formerna av idrottsliga aktiviteter har efter en tid tenderat att bli reglerade. De olika brädsportena, som snowboard och skateboard, är bara några exempel på att de trots reglering ändå lever i högsta välmåga, även i sin fria form (Bäckström, 2005). Med reglering menar jag här att de tagits upp av idrottsförbunden och det har skapats regler för utövandet för att till exempel kunna tävla. Parkour var från början tänkt att vara helt frikopplat från organisering enligt grundarna i gruppen Yamakasi, men det har sedan några år börjat dyka upp Parkour och Free-runningverksamhet i mer organiserade former. Dessa har visat sig främst i England och Danmark. Även Yamakasi som namn används som ett varumärke och ikon. De flesta utövare verkar vara överens om att man inte bör blanda in tävling i Parkour (Elektronisk källa 4, ). Det har dock redan utlysts tävlingar, men det motarbetas aktivt av de flesta utövare framförallt i debattinlägg på olika forum på Internet. ( För Parkour, emot tävling ) En logotype som återfinns på många Parkour-hemsidor (ursprung okänt). Vad händer då man börjar reglera Parkour? Det finns redan flera olika aktörer med en uttalad vision att sprida kunskapen om Parkour vidare. I England kan man se organisationen Parkour Generations, en bland flera som fungerar som skola och organisation med lektioner för Parkourutövare (Elektronisk källa 13, ). De anordnar regelbunden träning med instruktörer och det kostar att delta precis som i vilken idrottsförening som helst. Du kan till och med boka en personlig coach som hjälper dig att komma igång. De bedriver också undervisning och inspirationskurser i skolor och på universitet. Parkour Generations vill gärna se att Parkour och Free-running blir 19

20 accepterat som sport och har inga invändningar mot att styra upp verksamheten och skapa regler. Streetmovement är en dansk organisation som också arbetar och verkar för att föra kunskapen och inspirationen om Parkour vidare till andra. Streetmovements aktörer och traceurer arrangerar olika workshops som riktar sig till ungdomar som vill lära sig mer. Deras workshops kostar också pengar och verkar vara mycket välplanerade, vilket jag kunde se på plats i Köpenhamn Sreetmovements aktörer samarbetar också tillsammans med Gerlev idrottshögskola som stod som värd för European gathering sommaren 2008 där flera kända traceurer var inbjudna som föreläsare och instruktörer/inspiratörer (Elektronisk källa 14, ). Streetmovement var också med som inspiratörer på NGR:S (nordiskt samarbete inom nätverket Nordplus för utbildare i gymnastik på universitet och högskolor) konferens om Parkour som avhölls i Malmö/Köpenhamn april Här diskuterades bland annat om Parkour har något berättigande i skolans idrottsundervisning. De olika pedagogerna som har gymnastik som fokus på sina lärosäten var överens om att Parkour har ett stort berättigande. Detta främst genom att Parkour visar på en större frihet än gymnastiken. Här kan man i diskussionen se att lärare inom gymnastik kunnat se likheten mellan Parkour och gymnastik och också vill ta del av det som Parkour har att erbjuda. Martin Kallesö från Street movement i Danmark påpekar dock i diskussionen att man måste vara noga med att inte göra Parkour till gymnastik, för då blir det inte Parkour längre. På Gerlev Idrottshögskola har man också startat kurser i Parkour och Free-running på högre nivå. Gerlevs utbildningar kan nivåmässigt liknas vid den svenska Folkhögskolan. Här erbjuder man en modul som heter just Street movement. Här får man lära sig grunderna i Parkour men också urban tricking som är en variant av Free-running. Som en del i utbildningen tar man sig iväg till någon europeisk storstad med arkitekturer som lämpar sig väl för Parkour, för att praktisera det man lärt sig. Skolan ligger mitt ute på den danska landsbygden på södra Själland. Här kan man träna på skolans konstgjorda spot utomhus men också bedriva träning i gymnastiksal inomhus om vädret inte passar för utomhusaktivitet (Elektronisk källa 15, ). 20

Idrott och hälsa Lokal pedagogisk arbetsplan vt-14.

Idrott och hälsa Lokal pedagogisk arbetsplan vt-14. Idrott och hälsa Lokal pedagogisk arbetsplan vt-14. Skolans värdegrund och uppdrag Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den ska framhålla betydelsen av personliga

Läs mer

DD2458-224344 - 2014-12-19

DD2458-224344 - 2014-12-19 KTH / KURSWEBB / PROBLEMLÖSNING OCH PROGRAMMERING UNDER PRESS DD2458-224344 - 2014-12-19 Antal respondenter: 26 Antal svar: 18 Svarsfrekvens: 69,23 % RESPONDENTERNAS PROFIL (Jag är: Man) Det var typ en

Läs mer

Träningsguide för barn och ungdom inom IK Huge Fotboll

Träningsguide för barn och ungdom inom IK Huge Fotboll Träningsguide för barn och ungdom inom IK Huge Fotboll Detta dokument är en bilaga till Riktlinjer för träning och beskriver hur ett träningsprogram kan läggas upp, vad man ska tänka på under övningarna

Läs mer

Idrott och hälsa Friluftsliv, allemansrätt och orientering

Idrott och hälsa Friluftsliv, allemansrätt och orientering Friluftsliv, allemansrätt och orientering Har kännedom om allemansrätten. Vet gränserna för skolans område. Kan orientera sig på skolgården med hjälp av en enkel karta. Har kunskap om lämplig klädsel i

Läs mer

Tränarskap och ledarskap

Tränarskap och ledarskap Tränarskap och ledarskap Idrotten är en viktig del i fostran Bättre hälsa genom basketträning med tanke på samhällsutvecklingen Du har en spännande och betydelsefull roll Spelare är inte schackpjäser Varför

Läs mer

Anders Ekstrand Leg. Psykolog

Anders Ekstrand Leg. Psykolog Anders Ekstrand Leg. Psykolog Agenda Hur vi lär oss saker (Inlärningspsykologi) Hur motivation funkar (Motivationspsykologi) Ledarskap utifrån dessa Vad är kulturer? Hur förändrar man kulturer? Varför

Läs mer

Idrott och Hälsa. Rytm & rörelse

Idrott och Hälsa. Rytm & rörelse Idrott och Hälsa Rytm & rörelse Idrott och Hälsa - Rytm och rörelse Checklista Att sätta ihop ett rytm och rörelsepass 1. Gör en grovplanering Bestäm vilka som ska ta med musik till skolan. Fundera på

Läs mer

Idrott och hälsa. Emma Holström Borås

Idrott och hälsa. Emma Holström Borås Idrott och hälsa Emma Holström Borås Dylan Williams fem nyckelsstrategier 1. Tydliggör mål och kunskapskrav 2. Skapa aktiviteter som synliggör lärandet 3. Återkoppling som för lärandet framåt 4. Aktivera

Läs mer

Fanfiction ett sätt att hitta skrivglädjen

Fanfiction ett sätt att hitta skrivglädjen Fanfiction ett sätt att hitta skrivglädjen Fackuppsats för Modul 2 Litteraturvänner världen runt vet att det finns få saker som är så inspirerande som en riktigt spännande berättelse, med personliga karaktärer,

Läs mer

Innan nicken. Nickteknik

Innan nicken. Nickteknik Innan nicken Titta upp före du får bollen så du ser alternativen för pass eller avslut Du ser hur och vart du ska nicka och vilken typ av nick du ska använda Vid nick mot mål ser du målvaktens position

Läs mer

Att påverka lärande och undervisning

Att påverka lärande och undervisning Camilla Skoglund Elevers medskapande i lärprocessen 7,5 p Att påverka lärande och undervisning 2008-02-11 Inledning Jag har intervjuat fyra elever, i den klass som jag är klassföreståndare för, kring vad

Läs mer

Funkibatorsk ativitetsprogram. Aktivitetsprogram

Funkibatorsk ativitetsprogram. Aktivitetsprogram Aktivitetsprogram Häng med på Funkibators aktivitetsprogram! Det är roligt att röra på sig, kroppen tycker om det och det är kul att lära sig nya saker. Ibland bubblar det i armar och ben när man spelat

Läs mer

Sommarträning utomhus Tips på träningspass

Sommarträning utomhus Tips på träningspass Sommarträning utomhus Tips på träningspass Träna tufft utomhus utan redskap Att träna utomhus sommartid är ett härligt sätt att njuta av naturen medan man får dagens träning gjord. Man behöver inte träna

Läs mer

Tro på dig själv Lärarmaterial

Tro på dig själv Lärarmaterial sidan 1 Författare: Eva Robild och Mette Bohlin Vad handlar boken om? Den här boken handlar om hur du kan få bättre självkänsla. Om du har bra självkänsla så blir du mindre stressad. I boken får du tips

Läs mer

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Herkules Förskola personalkooperativ är beläget på södra Lidingö i Käppalaområdet. Vi har nära till skogen och om vintern har vi pulkabacke och mojlighet

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Personlig framgång och frihet. Om skaparen

Personlig framgång och frihet. Om skaparen Personlig framgång och frihet Om skaparen När Tomas var liten skilde sig hans föräldrar. Han blev mobbad i skolan och blev allt mer innesluten och aggressiv, och började själv att mobba, stjäla, dricka

Läs mer

Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad.

Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad. Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad. När du tränar din hund är det som bekant viktigt att du delar

Läs mer

Innehåll. Program. Expressträning träningskonceptet för dig. Träningsprogram. Övningsbank. 4 Jaris förord 7 Jennies förord

Innehåll. Program. Expressträning träningskonceptet för dig. Träningsprogram. Övningsbank. 4 Jaris förord 7 Jennies förord Innehåll 4 Jaris förord 7 Jennies förord Expressträning träningskonceptet för dig 10 Expressmetoden 13 Expresstyrketräning 14 Expresskonditionsträning 15 Inför expressträningen Övningsbank 18 Ben: 20 lår

Läs mer

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv.

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Hej, jag mitt namn John. Jag har inte velat posta det här, men nu har jag äntligen tagit mig modet att göra det. Jag måste

Läs mer

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray Jag är mycket förtjust över att du vill vara delaktig i Livmodersvälsignelsen. Välsignelsen är till för att hela och förena dig med din egna livmoder och din kvinnlighet. Den är också skapad för att förankra

Läs mer

Styrketräning för hemmabruk inklusive stretch

Styrketräning för hemmabruk inklusive stretch Styrketräning för hemmabruk inklusive stretch Introduktion Detta pass innehåller ett antal styrkeövningar som du kan göra hemma utan någon särskild utrustning. De flesta övningarna är för ben och bålstabilitet,

Läs mer

Berättelsen i lärandet och lärandet i berättandet

Berättelsen i lärandet och lärandet i berättandet Berättelsen i lärandet och lärandet i berättandet Estetiska lärprocesser och digitala verktyg i SO-undervisningen Estetiska lärprocesser och digitala verktyg i SO-undervisningen Bakgrunden Vision från

Läs mer

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet Version 2, 2012 Lärarhögskolan www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp...

Läs mer

och liv. till kyrkan. ledarskap.

och liv. till kyrkan. ledarskap. Idag ser vi att sportlovsläger, nyårsläger och tonårsläger ofta är fyllda av idrott och sport. SMU, SBUF och MKU har en historia med mycket idrottsarrangemang, bland annat SMUiader och distriktsmästerskap.

Läs mer

Bikash Acharya. Yoga-mindfulness. 12 lektioner steg för steg

Bikash Acharya. Yoga-mindfulness. 12 lektioner steg för steg Bikash Acharya Yoga-mindfulness 12 lektioner steg för steg Innehåll 7 Förord 8 Inledning 10 Vad är yoga-mindfulness? 12 Andningens betydelse i vardagslivet 14 Meditation 16 Nyckel till yoga-mindfulnessövningar

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Lärarhandledning till: Serien Kom ketchup

Lärarhandledning till: Serien Kom ketchup Lärarhandledning till: Serien Kom ketchup Muntligt berättande och dramaturgi för åk 2-3. 10 program musik à 9 minuter Beställningsnummer tv101233 Projektledare: Malin Nygren Producent: Kalle Brunelius

Läs mer

P ROFILER SY LT E S KO L A N 7 9

P ROFILER SY LT E S KO L A N 7 9 P ROFILER SY LT E S KO L A N 7 9 Välkommen till Sylteskolan en mötesplats där äventyr och kunskap väntar på dig! Vi vet att kunskap kommer så mycket lättare när intresse och glädje finns. Därför arbetar

Läs mer

Handledarguide. Jag är unik! Följ med Wilda och Walter på äventyr.

Handledarguide. Jag är unik! Följ med Wilda och Walter på äventyr. Handledarguide Jag är unik! Följ med Wilda och Walter på äventyr. Inledning Vill du få barnen aktiva att själva lära och reflektera, vara involverade i planering och genomförande utifrån sina egna förutsättningar

Läs mer

Foto: Peter Zachrisson/Zmedia. Henrik Ankarcrona. Mental träning & prestation

Foto: Peter Zachrisson/Zmedia. Henrik Ankarcrona. Mental träning & prestation Foto: Peter Zachrisson/Zmedia Henrik Ankarcrona Mental träning & prestation I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g INTRODUKTION sid 3 Problembeskrivning sid 3 Syftet med arbetet sid 3 Frågeställning sid

Läs mer

Det är lättare att lura hjärnan än kroppen

Det är lättare att lura hjärnan än kroppen Det är lättare att lura hjärnan än kroppen Från mivida 2013-03-12 15:18 Susanne Wolmesjö vill ha mer rörelse i skolan. Men hon tänker inte i första hand på extra idrotts- eller friskvårdstimmar. Nej, hon

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i idrott och hälsa i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i idrott och hälsa i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i idrott och hälsa i grundskolan 3.4 IDROTT OCH HÄLSA Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer

Intervju med den andre

Intervju med den andre Malmö högskola Lärarutbildningen Kultur Språk Medier Självständigt arbete på grundnivå del II 15 högskolepoäng Intervju med den andre Marcus Andersson Lärarexamen 210hp Kultur, Medier, Estetik Datum för

Läs mer

MARTIN ERIKSSON. Boken om Martin

MARTIN ERIKSSON. Boken om Martin MARTIN ERIKSSON Boken om Martin 21. 2. Träningen Boken om Martin Kapitel Sid På senaste åren har det blivit mycket golfträning. Men även en hel del styrketräning på vintrarna och jag springer en del. Det

Läs mer

Lär hästen sänka huvudet!

Lär hästen sänka huvudet! Lär hästen sänka huvudet! Text: Sven Forsström Foto: Inger Lantz Som ryttare vill man också att hästen ska tugga på bettet och skumma kring munnen, eftersom det är ett tydligt tecken på att hästen är avspänd

Läs mer

Indiansmyg med boll Bollkamp/prickboll Attack fotboll!

Indiansmyg med boll Bollkamp/prickboll Attack fotboll! Bollekar Indiansmyg med boll Lämpar sig bäst i en utrustad gymnastikhall eller ute i skogen. Ledaren/barnen sprider ut redskap som är tillräckligt stora att gömma sig bakom över hela golvet på gymnastikhallen.

Läs mer

Kombinationer och banor i agilityträningen

Kombinationer och banor i agilityträningen Kombinationer och banor i agilityträningen av Emelie Johnson Vegh och Eva Bertilsson, publicerad i Canis 2012 En av de saker som gör agility så fantastiskt roligt är den ständiga variationen. Ingen tävlingsbana

Läs mer

Motoriska aktiviteter i vardagen

Motoriska aktiviteter i vardagen Motoriska aktiviteter i vardagen För barn 3-6 år Motoriska aktiviteter i vardagen I denna broschyr får du konkreta tips på aktiviteter som gynnar ditt barns motoriska utveckling. Ditt barns motoriska förmåga

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Spelarutbildningsplan 3-manna 6-7 år Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Spelarutbildningsplan IF Mölndals Fotboll I IF Mölndal Fotboll vill vi skapa vinnare. I IF

Läs mer

Återkommande teman är kommunikation, livsstil och hälsa. Ofta deltar vi i konferens- och utbildningssammanhang.

Återkommande teman är kommunikation, livsstil och hälsa. Ofta deltar vi i konferens- och utbildningssammanhang. Tor & David Med gitarr på ryggen gav vi oss ut på en tandemcykelturne sommaren 1995. Sedan dess har vi gjort över 1200 uppträdande i vitt skilda miljöer och sammanhang. Under åren har underhållningen

Läs mer

Schackledarens blad Lektion 1

Schackledarens blad Lektion 1 Schackledarens blad Lektion 1 Inledning Det är viktigt med en tydlig rutin för när schacklektionen börjar och slutar. Genom att samlas kring runda bordet när lektionen ska börja respektive avslutas uppnås

Läs mer

Komplexiologi löser de accelererande problemen med psykisk ohälsa!

Komplexiologi löser de accelererande problemen med psykisk ohälsa! Komplexiologi löser de accelererande problemen med psykisk ohälsa! En psykolog kan inte lösa flertalet av psykets problem eftersom de är komplexa, och då gäller givetvis samma sak för coacher, forskare

Läs mer

Övningsguide. Korrekt och felaktigt sätt att sitta.

Övningsguide. Korrekt och felaktigt sätt att sitta. Övningsguide Hur vi mår i våra muskler och leder beror till stor del på vår livsstil men är också åldersrelaterat. Det bästa du kan göra är att skapa ökad balans i kroppen med förebyggande träning. Faktorer

Läs mer

IDROTT OCH HÄLSA. Ämnets syfte

IDROTT OCH HÄLSA. Ämnets syfte IDROTT OCH HÄLSA Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse såväl för enskilda människors hälsa som för folkhälsan. Ämnet idrott och hälsa förvaltar ett kulturellt

Läs mer

Skolan med arbetsglädje Montessori

Skolan med arbetsglädje Montessori Skolan med arbetsglädje Montessori Vem var Maria Montessori? Maria Montessori (1870-1952) var Italiens första kvinnliga läkare. I sitt arbete kom hon tidigt i kontakt med mentalt störda barn och socialt

Läs mer

DESIGN FÖR LÄRANDE ETT MULTIMODALT PERSPEKTIV

DESIGN FÖR LÄRANDE ETT MULTIMODALT PERSPEKTIV EN RESUMÉ AV BOKEN DESIGN FÖR LÄRANDE ETT MULTIMODALT PERSPEKTIV AV STAFFAN SELANDER & GUNTHER KRESS Juni 2011 Cecilia Montén Maria Zevenhoven 1 Inledning För att anpassa skolan och undervisningen till

Läs mer

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport Fritidsenkät 2014 Åk 5 och 8 Standardrapport Årskurs 5 56,4% 248 Årskurs 8 43,6% 192 Svarande 440 Inget svar 6 Kille 50,9% 227 Tjej 48,2% 215 Bor i Ljungby 59% 263 Bor utanför Ljungby 40,6% 181 Svarande

Läs mer

L.E.A.P. Snabb och Skadefri KURSMATERIAL

L.E.A.P. Snabb och Skadefri KURSMATERIAL L.E.A.P. Snabb och Skadefri KURSMATERIAL INLEDNING Som tränare möter vi alla sorters löpare: de som springer för att det är skönt att komma ut en stund, de som tränar inför tävlingar i motions- eller mastersklasser

Läs mer

Jag behöver bränsle följ med Wilda och Walter på matäventyr

Jag behöver bränsle följ med Wilda och Walter på matäventyr Jag behöver bränsle följ med Wilda och Walter på matäventyr Handledarguide Inledning Vill du skapa förutsättningar för barnen att vara aktiva, lära själva och reflektera? Vill du skapa en miljö där barnen

Läs mer

LEKTIONSTIPS. Lektionstips 2:4. Skribenten vill antingen uttrycka en åsikt för att få andra att reagera, eller

LEKTIONSTIPS. Lektionstips 2:4. Skribenten vill antingen uttrycka en åsikt för att få andra att reagera, eller Lektionen är skriven av Theres Farcher lärare i svenska och svenska som andraspråk. Hon har kopplat lektionen till Svenska Direkt 7 grundbok och studiebok. Svenska Direkt är skriven av Cecilia Peña, Lisa

Läs mer

Bosse Larsson, www.tankvidare.nu

Bosse Larsson, www.tankvidare.nu 2010-09-27 Framgångsrik skola! Bosse Lårsson Åhörarkopior Föreläsning /workshop 23/9 2010 Feedback (mindset) 16:16 (habits of mind) och kreativt tänkande Bosse Larsson Tänk vidare.nu tänkvidare.nu 1. Vem

Läs mer

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten.

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten. Spelplanen ändras Allt fler är överens om att vi står inför en förändring i sättet att se på och arbeta i projekt och organisationer. Trender kommer och går men det finns några som kommer att bestå och

Läs mer

Skapande skola- projekt 2014-2015

Skapande skola- projekt 2014-2015 Skapande skola- projekt 2014-2015 Allt är möjligt på teatern VEM HÅLLER I SKAPANDE SKOLA- PROJEKTET? Susanna Vildehav är skådespelare hos Teater Eksem och håller i Teater Eksems skapande skola- projekt.

Läs mer

Grundläggande simning

Grundläggande simning Grundläggande simning En del av charmen med simning är den variation den erbjuder. I alla fyra simsätten gäller det att driva sig själv genom vattnet så effektivt som möjligt. Då är det inte överraskande

Läs mer

Motivation till hälsa

Motivation till hälsa Motivation till hälsa En kurs om hur man ska förändra och förbättra sin livsstil och behålla den livet ut. Resultat från hälsoenkät 9 Anita Engström Livsstilspedagog www.kiruna.fhsk.se MOTIVATION TILL

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret 2011-2012

Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret 2011-2012 Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret 2011-2012 Lärkeskolans fritidshem Nora kommun 1 Arbetsgång för kvalitetsarbetet... 3 Åtgärder för utveckling enligt föregående års kvalitetsredovisning... 3 Verksamhetens

Läs mer

Träningslära. De första fotbollsstegen - för barn i åldrarna 5-16 år

Träningslära. De första fotbollsstegen - för barn i åldrarna 5-16 år De första fotbollsstegen - för barn i åldrarna 5-16 år Sätt leken i centrum! Att göra träningen rolig och lekbetonad är det viktigaste när det handlar om att träna barn och ungdomar eftersom lek i olika

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK. Framförandeteknik. Jimmie Tejne och Jimmy Larsson

Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK. Framförandeteknik. Jimmie Tejne och Jimmy Larsson Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK Framförandeteknik Jimmie Tejne och Jimmy Larsson Innehåll Inledning... 1 Retorik för lärare... 2 Rätt röst hjälper dig nå fram konsten att tala inför grupp... 3 Analys... 4 Sammanfattning:...

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet sa Har du ett samhällsvetenskapligt intresse och vill gå en gymnasieutbildning som ger dig många möjligheter till vidare studier eller arbete? Då är detta programmet för dig!

Läs mer

Planets och målets storlek

Planets och målets storlek För vem? Flickor och pojkar under 10 år Vad? Handboll med lite annorlunda regler: mindre plan och minder mål än normalt, en mjuk gummiboll. Bara 5 (4+1) spelare på plan. Man kan spela med blandade lag,

Läs mer

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Fritidshemmet ska ge den omsorg som krävs för att föräldrar ska kunna förena föräldraskap med förvärvsarbete och studier. Fritidshemmets uppgift är

Läs mer

Lärande för och med barn inom idrotten

Lärande för och med barn inom idrotten Lärande för och med barn inom idrotten Barnkultur ger barn möjlighet att få lära och växa genom lärande med många sinnen och utifrån sina förutsättningar och mognad. Alla barn är aktiva och lär med och

Läs mer

Nyhetsbrev: Socialt entreprenörskap - Idrott (SEidrott.se)

Nyhetsbrev: Socialt entreprenörskap - Idrott (SEidrott.se) Nyhetsbrev nr 2: 28 maj 2015 Att studera socialt entreprenörskap medför att vi som forskare blir en del av någon annans entreprenörskap. De sociala entreprenörerna berättar om problem i samhället och om

Läs mer

Ut och gå. 30 60 minuter per dag!

Ut och gå. 30 60 minuter per dag! Ut och gå! Ut och gå Vi mår bra av dagliga raska promenader. Det är inte bara konditionen som blir bättre, också benstommen förstärks, lederna mjukas upp, muskelstyrkan i benen förbättras och balansen

Läs mer

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15 Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Verksamhetsplan för förskolan Rapphönan 14/15 1 Innehållsförteckning Kommunens vision 3 Verksamhetsidé 4 Vision 5 Förskolans uppdrag 6 Våra

Läs mer

När barnet behöver rörelseträning. Informationsmaterial från sjukgymnasterna vid Barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten

När barnet behöver rörelseträning. Informationsmaterial från sjukgymnasterna vid Barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten När barnet behöver rörelseträning Informationsmaterial från sjukgymnasterna vid Barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten Så här arbetar vi I den här broschyren vill vi informera er föräldrar om den

Läs mer

Rivstarta ditt skrivprojekt!

Rivstarta ditt skrivprojekt! Rivstarta ditt skrivprojekt! Introduktionsbrev Välkommen till distanskursen för dig som vill rivstarta ditt skrivprojekt! Du vill skriva men har troligen inte kommit igång än eller så kanske det tagit

Läs mer

Led dig själv med visioner

Led dig själv med visioner Var är du i livet Söker du färdigheter r och verktyg för att kunna Led dig själv med visioner en kurs i personligt ledarskap och effektivitet hantera förändringar? Är du intresserad av personlig utveckling

Läs mer

Elittränarutbildning 2014

Elittränarutbildning 2014 Elittränarutbildning 2014 Vikten av varierad träning i ung ålder - avgörande för vem som lyckas eller inte? Roger Forsberg 1 Sammanfattning Denna studie syftar till att undersöka om det läggs för stor

Läs mer

Fotografering att se och bli berörd

Fotografering att se och bli berörd Fotografering att se och bli berörd Jag började fotografera i samband med mina Norgeresor. Från början var mycket av motivationen att dela med mig av mina upplevelser men efterhand som motiven blev fler

Läs mer

UPPVÄRMNINGSSTRETCH I DET HÄR KAPITLET FINNS DET 14 UPPVÄRMNINGSÖVNINGAR: Stående sidoböj (se sidan 22) Armsväng (se sidan 23)

UPPVÄRMNINGSSTRETCH I DET HÄR KAPITLET FINNS DET 14 UPPVÄRMNINGSÖVNINGAR: Stående sidoböj (se sidan 22) Armsväng (se sidan 23) UPPVÄRMNINGSSTRETCH Stretchövningarna i det här kapitlet värmer upp dina leder och muskler på minsta möjliga tid. Om du arbetar dig igenom programmet tillför du energi till kroppen och kommer igång på

Läs mer

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04 Detta var bra 1 Precis allting! Det har verkligen varit två perfekta dagar 2 Bra övningar. Trevliga och berikande diskussioner. 4 Allting. Bra med möte ungdomar och vuxna. 5 Både föreläsningarna och de

Läs mer

ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen

ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen WTÖALA K O M M U N S T Y R E L S E ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen 1. Varför startade ni projektet och vad ville ni åstadkomma? Ronjabollen startades för att vi på TRIS såg och ser än idag

Läs mer

NOLBYKULLENS FÖRSKOLA

NOLBYKULLENS FÖRSKOLA ARBETSPLAN NOLBYKULLENS FÖRSKOLA Inledning Vi är alla olika individer och genom att jobba med hälsa rörelse, språk och genus som de tre största byggstenarna kan vi ge barnen en bra grund att stå på. I

Läs mer

Yogaövningar. för mer. Energi

Yogaövningar. för mer. Energi Yogaövningar för mer Energi Livet är som att cykla. För att hålla balansen, måste du fortsätta röra dig. Albert Einstein Stå upprätt med armarna utsträckta, horisontellt med axlarna. Snurra medsols, precis

Läs mer

Erland Skommevik MEDVERKANDE

Erland Skommevik MEDVERKANDE Erland Skommevik Erland Skommevik Jag har lång erfarenhet som idrottslärare och är fortfarande verksam som lärare på gymnasiet. Jag startade Undervisningsvideo 1988, eftersom jag tyckte att det saknades

Läs mer

TRÄNINGSINSTRUKTIONER

TRÄNINGSINSTRUKTIONER I. Träningsinstruktioner för 13-15 år Teknik (Koordination) I den här åldern inleds den grentekniska skolningen på allvar. Från att i åldern 6-9 haft fokus på motorisk träning och i åldern 10-12 på koordinativ

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Personalen ska arbeta efter: läroplanens värdegrund mål och riktlinjer för förskolan Lpfö 98 (reviderad 2010) Mål för I Ur och Skur Personalen ska se

Läs mer

Running contacts Trendigt, lockande - men svårare än det ser ut

Running contacts Trendigt, lockande - men svårare än det ser ut Running contacts Trendigt, lockande - men svårare än det ser ut Av Marie Hansson Just nu talas det mycket i agilityvärlden om running contacts. Man ser framför sig de hundar som i absolut högsta fart rusar

Läs mer

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper REFLEKTIONER / TANKAR Jag gick in helt utan förutsättningar och har varit med om MÅNGA utbildningar av den här typen. Kort och norrländskt

Läs mer

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning.

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning. Finn din kärna Allt fler styr med självledarskap. Självkännedom och förmågan att kunna leda dig själv gör det lättare att kunna se klart och att leda andra som chef. Självledarskap handlar om att behärska

Läs mer

Praktisk föreningsekonomi

Praktisk föreningsekonomi Lärgruppsplan Praktisk föreningsekonomi Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Praktisk föreningsekonomi.

Läs mer

lll#vyazc#cj CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009

lll#vyazc#cj <yg6c 69AwC \dgvc5vyazc#cj >CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009 FÖRELÄSNINGAR 2009 Jag älskar citat, det vet alla som varit på en föreläsning med mig, eller om man läst mina böcker. En av de personer som alltid gett mig något att fundera på är den franske aforismförfattaren

Läs mer

Skapande skola- projekt 2014-2015. Allt är möjligt på teatern

Skapande skola- projekt 2014-2015. Allt är möjligt på teatern Skapande skola- projekt 2014-2015 Allt är möjligt på teatern VEM HÅLLER I SKAPANDE SKOLA- PROJEKTEN? Susanna Vildehav är skådespelare hos Teater Eksem och håller i skapande skola- projekten. Susanna har

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

Seniorsportutrustning

Seniorsportutrustning Seniorsportutrustning från Lappset Övningar Träning är viktigt för att vi ska fungera i vardagen, både för unga och gamla. Med stigande ålder försämras framför allt balansen men vi blir även stelare i

Läs mer

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 1. Hur uppfattar du kursen som helhet? Mycket värdefull 11 Ganska värdefull 1 Godtagbar 0 Ej godtagbar 0 Utan värde 0 Ange dina viktigaste motiv till markeringen

Läs mer

I rondat ska barnen landa på mage

I rondat ska barnen landa på mage MATTA Innan barnen kan börja med något svårare övningar så bör dom kunna stå på händer. Nedan följer några tips på övningar som leder till handstående. För att lära barnen vilken vinkel kroppen ska ha

Läs mer

Nu ska alla barn få vad de förtjänar

Nu ska alla barn få vad de förtjänar Barn behöver dagligen utmana kropp och knopp för att bli hela människor genom hela livet. Peter Wigert, generalsekreterare Friskis&Svettis Riks Nu ska alla barn få vad de förtjänar Manifest för alla barns

Läs mer

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen Människan är större Samtalshandledning för studiecirkeln Kerstin Selen Människan är större en bok för samtal om livet Skåne Stadsmission har med bidrag av författare, fotografer och illustratörer skapat

Läs mer

Skolgårdens design för lust, lek och lärande

Skolgårdens design för lust, lek och lärande Skolgårdens design för lust, lek och lärande Stefan von Bothmer KOSTERS TRÄDGÅRDAR Den närmaste utomhusmiljön vi har är skolgården. Våga ta den i besittning! Det här anförandet handlar om hur vi kan göra

Läs mer

Matematik sommarskola

Matematik sommarskola Matematik sommarskola Metodkategori 4. Individuellt anpassat stöd/utbildning Problemet: Elever från grundskolan saknar i högre grad betyg i matematik än i andra kärnämnen. Detta leder till att de ej är

Läs mer