Parkour Konsten att förflytta sig The art of movement

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Parkour Konsten att förflytta sig The art of movement"

Transkript

1 Lärarutbildningen Idrottsvetenskap Parkour Konsten att förflytta sig The art of movement Kroppsligt lärande Mats Johnsson Idrottsvetenskap Handledare Professor L-M Engström

2 Sammanfattning Parkourutövaren ( traceuren ) är i de flesta fall en ung man som tycker om att ta sig an kroppsliga utmaningar. Liksom hos idrottaren strävar han mot en rörelseperfektion där det till synes omöjliga till slut kan se enkelt och smidigt ut. Utövaren rör sig i urban miljö oberoende av var han eller hon befinner sig och rörelserna sker helt på utövarens villkor. Huvudsyftet med detta arbete är att förstå och begripliggöra ett fenomen. Parkour. I brist på tidigare forskning har jag fått förlita mig till stor del på den egna datainsamlingen. Detta har skett genom observationer, intervjuer och filmning av utövare av Parkour och genom aktivt deltagande under två år. Studier och observationer av vad som sägs, tycks och skrivs på olika internetbaserade hemsidor med parkouranknytning, har hjälpt mig ytterligare att förtydliga bilden av vad Parkour är. Min undersökning visar på detta nya medias förmåga och kraft att sprida ett fenomen som Parkour. Internet är den enskilt mest betydande faktorn för spridning av Parkour. I mina observationer av utövarna kan jag observera ett tydligt kroppsligt lärande. Det som är unikt är att detta lärande sker utan de traditionella metoderna då det sker kroppsligt lärande. Detta försöker jag se i ljuset av hur man generellt ser på lärande kontra kroppsligt lärande. Andra delar som detta arbete tar upp är miljöns betydelse för fysisk aktivitet. I diskussionen tar jag upp om man skall inlemma eller betrakta Parkour som idrott eller inte. Jag använder mig i arbetet av en syn på kategorisering som professor Lars-Magnus Engström utvecklat för att förklara och betrakta kroppsövning och idrott. Många ser idrott synonymt med sport, men där ligger i mitt sätt att se på det också ett tävlingsmoment. Parkourutövaren är i regel inte intresserad av att tävla mot någon även om man gärna jämför trick och tekniker med varandra. Meningsbärande för utövaren är främst friheten, obundenheten och den egna personliga utvecklingen och progressionen. Nyckelord: Fenomen, frihet, kroppen, lek, lärande, meningsbärande, normbrytande, miljö, rörelseglädje. 2

3 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2 2. Inledning 4 3. Övergripande syfte och frågeställningar 6 4. Val av metod och etiska övervägande 7 5. Definition/Beskrivning av Parkour+film Vad är Parkour? Parkourtekniker+film Hur uppstod Parkour? Utvecklingen av Parkour Free-running+film Reglering Var syns Parkour och hur sprids fenomenet? Parkour i relation till kroppsligt lärande Vad är lärande? Kroppsligt lärande eller lärande genom kroppen+film Kroppsligt lärande historiskt Meningsbärande Vad är meningsbärande i Parkour? Leken som meningsbärare+film Vad betyder miljön? Staden som arena och spot +film Iordningställda platser+film Sammanfattning och diskussion Källförteckning Intervjuguide 55 Bilagor Bildbilagor Transkriberat intervjumaterial 3

4 2. Inledning Jag har intresserat mig för fenomenet Parkour allt sedan jag såg några utövare i Paris för några år sedan. I mina ögon såg jag en slags gymnastik i hård stadsmiljö. Utövarna verkade använda sig av ändamålsenliga och intränade rörelsemönster för att komma upp på ett hinder eller förbi det. Utmaning och kreativitet verkar för individen vara stora delar av det som är meningsbärande. Under mina observationer har jag sett likheter med traditionell idrott, men också kunnat observera olikheterna och hur Parkour lever sitt eget liv genom sin särart. Observation på Pauliskolan Han springer med hög hastighet mot en mur som är ca 2,5m hög, med två snabba fotisättningar på muren och fråntryck med händerna mot muren står han plötsligt uppe på den. Han springer vidare några steg uppe på muren och hoppar kattlikt ned till en lägre avsats där han blir stående i balans för att i nästa ögonblick kasta sig ut i ett långt hopp där först fötterna möter asfalten, för att snabbt gå ned med händerna och hela kroppen rullar runt för att i nästa ögonblick avsluta den rullande rörelsen för att komma upp till stående. Just att det är en särart jämfört med den traditionella idrotten visar det faktum att man inte behöver någon idrottsanläggning eller redskap för att utöva Parkour. Just avsaknad av tränare och organisation är också faktorer som särskiljer. Många unga utövare ser Parkour mer som en livsstil än att se det som en idrott. Jag ser Parkour som något som skiljer sig från annan traditionell idrott men främst att den sker helt på utövarens villkor. Det sker ingen exkludering, som man tyvärr kan se inom många delar av den mer traditionella idrotten. Det finns inga regelrätta klubbar och föreningar i Sverige som bedriver träning eller undervisning inom Parkour. De flesta som utövar Parkour träffas tack vare att de har liknande intresse av att lära sig att behärska kroppen och för att finna utmaningar och stimulans i vardagen. Intressant är också att observera att traceuren är mer eller mindre autodidaktiker, det vill säga lär sig genom experimenterande och att prova sig fram. Att definiera idrott är inte enkelt då det för olika personer står för många olika saker. Detta återkommer jag till i den avslutande diskussionsdelen i detta arbete. 4

5 - För mig är det liksom som en frihet, att inte känna hinder, utan kunna röra sig fritt liksom, oavsett hinder, inte bara fysiskt utan ännu mera psykiskt. Egentligen är det inte så mycket fysiskt, det mesta är att våga. Väldigt mycket är att lära sig självförtroendet. Egentligen blir man inte så mycket starkare utan man lär sig att använda kroppen. Alltså om man hoppar från fem meter som inte är så svårt egentligen det är bara att göra det, utan man måste veta hur man skall klara av det. Jag arbetar i dag som lärare och lärarutbildare på Högskolan i Malmö inom området Idrottsvetenskap. Jag har också arbetat i den svenska grundskolan och gymnasieskolan som idrottslärare i drygt tjugo år. Jag har en idrottsbakgrund inom simhopp, gymnastik och segling. I dag är jag aktiv som tränare inom truppgymnastik. Då jag rent visuellt kunnat se många likheter mellan gymnastik och Parkour har mitt intresse efterhand vuxit för att lära mig mer om Parkour. Mitt eget intresse för kroppsövningskulturen och de kroppsliga och estetiska dimensioner som finns här, har fört mig in i detta arbete och jag hoppas att det även ska väcka andras intresse för Parkour. Som lärare och lärarutbildare, ser jag fenomenet som intressant. Jag kommer i detta arbete utveckla och försöka visa och förklara vilka nya kunskaper som Parkour kan tillföra och kanske vara till nytta för utbildningsvetenskapen och då specifikt inom idrottsområdet. 5

6 3. Övergripande syfte och frågeställningar Eftersom Parkour som fenomen inte är beforskat och beskrivet i någon större utsträckning är det övergripande syftet att beskriva och försöka förstå och begripliggöra fenomenet. I en kartläggning av området kommer jag att försöka beskriva vad Parkour är och hur det kan förklaras utifrån hur utövaren uppfattar det. Här försöker jag analysera och beskriva vad Parkour är för ett slags fenomen med hjälp av intervjuer med traceurer. Jag använder mig också av flera olika elektroniska källor i denna kartläggning. Hur och på vilka sätt skapar man motivation och förutsättningar för att utvecklas i sitt kroppsliga lärande i frånvaro av tränaren och den iordningställda miljön, är något jag vill ge svar på. Här i ligger också frågan om vad som för traceuren är meningsbärande. Som hjälp i detta kommer jag att stötta mig på vetenskaplig grund och teori av hur man kan betrakta ett idrottsligt fenomen. Detta utifrån Lars-Magnus Engströms teoribildningar, som visar på idrottens olika praktiker och hur man kan välja att kategorisera dessa. Eftersom Parkour företrädesvis förekommer utomhus i stadsbebyggelse, försöker jag också med hjälp av kulturgeografins och arkitekturpsykologins synsätt att förklara miljöns betydelse för fysisk aktivitet och i synnerhet för Parkour. Frågeställningen i punktform: Vad är Parkour? Hur förhåller sig Parkour till kroppsligt lärande? Vad är meningsbärande i Parkour? Vilken betydelse har miljön för Parkour 6

7 4. Val av metod och etiska övervägande Jag använder mig av kulturanalys i kombination med semistrukturerade intervjuer och skapandet av täta beskrivningar, genom fältobservationer och deltagande observation, litteratur och genom att filma och fotografera, för att försöka förstå och begripliggöra fenomenet Parkour (Ehn, Löfgren, 2001). Som jag nämnt i syftet så finns det inte mycket dokumenterat inom ämnet. Därför har det egna datainsamlandet och undersökningens design, eller utformning, lett fram till detta arbetes olika resultatredovisningar. Jag har utformat en intervjuguide (bilagd) med några av de frågeställningar och teman som jag vill få större klarhet i vad gäller Parkour. Dessa frågor har utvecklats efterhand under den tid jag tillbringat med ett antal praktiserande traceurer i Malmö och Köpenhamn. Jag tror att jag, genom att ha varit med utövarna i deras praktik, kan uppfatta och förstå kontexten på ett sätt jag annars inte skulle kunna. På detta sätt är undersökningen också delvis fenomenologisk. Detta har jag också tänkt på då jag utformat frågorna, eller sättet att ställa dem på. Informanten får härigenom en större trygghet i att jag förstår vad de talar om. Jag har inför intervjuerna tydligt förklarat vad det är jag vill lära mig mer om, och att jag hoppas att informanten kan hjälpa mig med detta. Jag har också i ett tidigt skede förklarat vad mitt arbete med denna uppsats går ut på. Detta gjorde jag under inomhusträning under flera söndagseftermiddagar vintern i idrottssalen på Orkanen (Lärarutbildningen i Malmö). Jag har också följt undersökningsgruppen runt i Malmö då de sökt sig till olika spots (platser). Det var också på dessa platser jag valde att förlägga intervjuerna. Jag valde också att inte ställa alla frågor vid ett och samma tillfälle, för att störa deras verksamhet så lite som möjligt (Bryman, 2001). Varje intervjutillfälle hade också olika teman utifrån mina frågeställningar. Intervjuerna genomfördes under en spridning av ungefär en dryg månads tid. Under pauser i det fysiska utövandet bad jag respondenterna att enskilt följa med mig för en kortare intervju. Jag använde mig av en elektronisk diktafon som jag senare kunde ansluta direkt till min dator där jag sparade den som en ljudfil för senare transkribering. Intervjuerna finns transkriberade i sin helhet bilagda detta arbete. 7

8 Jag använde också diktafonen för att tala in det jag observerade under utövandet och vad som skedde informellt under förflyttningar mellan olika platser som utövarna valt för dagen. Ibland gick jag åt sidan för att tala in intressanta saker jag observerat, och andra gånger satte jag mig ned efteråt för att tala in det jag observerat, och för att bevara de sinnesintryck jag fått under observationen (Bryman, 2001). Jag har vävt in de observationer jag gjort som täta beskrivningar i texten i några av de olika kapitel jag skrivit. Jag har valt att inte göra en traditionell analys av intervjuerna utan valt att lägga in dem i texten där de har sitt sammanhang (Ehn, Löfgren, 2001). För att ytterligare förtydliga och förstå och skapa begriplighet, har jag skapat en kortare film som utgör en del av underlaget och redovisningen. Jag har följt Vetenskapsrådets regler och rekommendationer vad gäller konfidentialitet, information, samtycke och nyttjande krav (Elektronisk källa 7, ). Undersökningen är till viss del också etnografisk eftersom jag följt undersökningsgruppen under ganska lång tid. Tidsperioden är från hösten 2007 och fram till våren Det har varit intressant och av stor vikt att träffa deltagarna regelbundet, (ca 1 gång/vecka) under undersökningsperioden. Dels för att skapa ett förtroende men också för att få en förståelse för utövarnas hela kontext inom Parkour (Bryman, 2001). Kulturanalys kan beskrivas som en slags korsbefruktning mellan etnologi, antropologi och sociologi (Ehn, Löfgren, 2001). Därmed blir kulturanalys en lämplig väg i mitt arbete att förstå och begripa fenomenet Parkour. Ehn och Löfgren talar bland annat om kulturanalys som ett sätt att organisera erfarenheter och att använda sig av ett handlingsorienterat perspektiv på det man ämnar beskriva. Ehn och Löfgren beskriver också kulturanalysen som ett användbart sätt att se historiska och samtida fenomen (Ehn, Löfgren, 2001). Jag kommer i detta arbete att göra jämförelser mellan Parkour och nutida sätt att se på kroppsligt lärande, samt att göra några historiska jämförelser och tillbakablickar på hur man tidigare betraktat kroppsligt lärande. Personerna i min undersökningsgrupp, fem stycken, är i dag mellan 16 och 20 år gamla. Jag fick kontakt med dem via Alexander Segerstein, en något äldre traceur från Lund. Jag fick kontakt med Alexander genom hemsidan Parkour.se. Ett av mina kriterier har 8

9 varit att de jag ville undersöka inte skulle ha någon gymnastisk bakgrund, då jag tror att detta möjligen skulle färga dem allt för mycket i deras aktivitet i Parkour. Jag har via Internet och i möten förstått att de som har en längre erfarenhet av gymnastikträning inte har samma öppna inställning till just Parkour. En av killarna i undersökningsgruppen tränade gymnastik som barn, men det har jag bortsett ifrån och också kunnat se att detta inte ser ut att ha påverkat hans inställning till nuvarande aktivitet. Gruppen jag följt består av just denna kärna av fem aktiva som träffas mer kontinuerligt, medan det vid olika tillfällen deltagit upp till 10 till 12 deltagare. Det har känts viktigt att det funnits kontinuitet eftersom jag varit beroende av att nå just dessa för både intervjuer och observationer. 9

10 5. Definition och beskrivning av Parkour 5.1 Vad är Parkour? + film Genom kapitel 5 vill jag visa på hur man kan förstå och klargöra vad Parkour är genom att närma mig fenomenet genom olika slags ingångar. Huvudsyftet är dock att svara på frågan; Vad är Parkour? Den medföljande filmen är tänkt som ytterligare underlag och dokumentation för att skapa förståelse och för att begripliggöra. Parkour handlar om förflyttning med kroppen som enda redskap i framför allt urban miljö. Utövaren kallas för en traceur som på franska betyder ungefär spårare och vägfinnare. Förflyttningen kan ske i skiftande miljö, men det som blivit något av ett signum för Parkour är att det utövas i stadsmiljö. En del av filosofin i Parkour är att inte se ett hinder som ett hinder utan att se möjligheten i att kunna finna en lösning för att ta sig upp på eller förbi hindret ( Dahlberg, 2007). - Vad är PK för dig? - Någon form av frihet men med en konstant utmaning liksom, det gör att man utmanar sig själv hela tiden liksom. Man utmanar hur man själv tänker och kan tänka, t ex är det där möjligt att göra? Eller fan är du dum i huvudet som vill göra det? Det är mycket kreativitet också, det kommer ju in i hela grejen liksom. Det handlar väl mest om frihet, fantasi och ha kul. Ha kul med sina kompisar. (J) - Kreativitet, rörelse med styrka men ändå lek liksom, fast generellt är det att ta sig fram så snabbt som möjligt, men att ha kul och röra sig. (F) Just friheten och obundenheten både vad det gäller utövandet av själva rörelserna, men också att aktiviteten är frikopplad från regelverk är något som återkommer i varje samtal jag haft med utövarna. Även utmaningen och kreativiteten verkar vara stora delar av det som är meningsbärande i själva aktiviteten. Till skillnad från vedertagna idrottsliga aktiviteter så finns det för traceuren ingen manual eller något regelverk att följa. Inte heller är miljön i regel iordningställd just för denna typ av aktivitet. Traceuren experimenterar och provar sig fram på vad som kan vara bra för att lyckas med sina rörelser. Traceuren vill också kunna sätta samman en serie av rörelser på olika slags hinder och redskap. Utövandet sker vid en plats en spot 10

11 som för traceuren känns bra eller inspirerande och utmanande för att göra eller praktisera vissa parkourtekniker på. Det kan också vara flera olika platser som kopplas samman för att man skall förflytta sig med personligt anpassad hastighet. En bra spot innehåller några av följande saker enligt flera i undersökningsgruppen; Murar (gärna på olika nivåer), metallräcken, trappor, tak, utskjutande längsgående lister och avsatser på byggnader, byggnadsställningar, träd och mycket annat. Det skall helst finnas så många olika saker på en spot som möjligt. - Vad är en bra spot? - Det ska vara samlat. Det ska vara mycket föremål samlat på ett ställe, men det behöver inte vara så högt eller så men ändå stort, men fortfarande svårt. Det ska vara nära för att ha valmöjlighet, i stället för att man har den där klassikern, du kongpressar (som ett mellanhopp över ett hinder och landa i balans) där och så springer du och hoppar därifrån och dit och snurra där. Som här är det så att man gör en grej så är det bra så får man göra något annat en bit bort. Det blir liksom inte i en följd. Sammanfattningsvis kan man se Parkour som en fysisk aktivitet som företrädesvis sker i stadsmiljö. Traceuren utnyttjar det som står till buds och söker hela tiden utmaningar och nya rörelsemönster, ibland på en och samma plats. Traceuren kan beskrivas som kroppsligt kreativ och nyskapande och är främst ute efter kroppsliga utmaningar och att ha kul. Det handlar inte enbart om fysiska hinder eller kroppsliga förutsättningar som skall övervinnas. Traceuren ser även de mentala hinder som ett fysiskt hinder kan medföra. Traceuren ser också en njutning i den fysiska träning aktiviteten medför. Även estetiska kvaliteter som känslan av flyt flow i rörelserna är väsentliga (Högberg, 2008). 11

12 5.2 Parkourtekniker + film Som jag beskrivit i inledningstexten är jag också gymnastiktränare i en gymnastikförening med elitambitioner. Om jag ser till mängden aktivitet och vad som görs i min undersökningsgrupp jämfört med elitsatsande ungdomar i gymnastik, så ligger den kroppsliga träningsmängden hos Parkour-utövarna på en mycket hög nivå, väl i nivå med de gymnaster som satsar på att nå en topposition på riksnivå i Sverige. De flesta traceurer tränar någon kvalitet nästan varje dag i veckan; som balans, styrka, koordination, spänst och smidighet. Flera av personerna i min undersökningsgrupp har också insett, genom erfarenhet, att det krävs grundläggande styrketräning och smidighetsträning för att klara av de moment eller rörelser man vill utföra. Några av de tekniker som tränas vid nästan varje tillfälle finns dokumenterade på den medföljande filmen. Några av de vanligaste tekniker eller kvaliteter som tränas och utövas är Precisions, som handlar om att hoppa till balans på en mur, räcke eller något annat som kan vara utmanande att klara av; en annan är Saut de bras eller Cat leap som innebär en passage av ett hinder med hela kroppen och som avslutas med att man hänger kvar i en ihopkrupen ställning med händerna över toppkanten; en annan övning där man också hänger kvar är Crane, då man möter med fötterna först mot ett plank eller en mur för att sedan hålla sig kvar med hjälp av händerna; ytterligare grundläggande tekniker är Saut de chat (katthopp) eller Kong vault och Roulade eller PK-roll, där den förstnämnda innebär att dyka över ett hinder med endast en hastig handisättning med ett fråntryck som får kroppen tillbaka till en vertikal position (kan liknas vid ett gymnastiskt mellanhopp); den senare nämnda PK-roll innebär att man rullar diagonalt över ryggen på underlaget, till exempel efter ett hopp från höjd. Denna teknik är i stort sett densamma som kampsportsrullningen som också har till syfte att undvika skada och för att snabbt kunna komma i balans igen. - Hur känner du då du är inne i aktiviteten? - Jag vet inte om jag känner så mycket egentligen. Väldigt mycket kommer efteråt då man klarat något. Oj jag håller på att bli bättre. Och ibland kan man liksom då man klarat något som man 12

13 gått och dratt på hela sitt träningspass, så känner man wow nu är jag bra och vill bara fortsätta. (O) Eftersom Parkour har ett franskt ursprung så finns de flesta uttryck på franska men de engelska har mer och mer tagit över utanför Frankrike. Personerna i gruppen jag undersökt använder sig i princip av de engelska uttrycken men har också med en del mer hemmagjorda uttryck. Även om det finns ord för en hel del av rörelserna och teknikerna inom Parkour, går det inte att dra en parallell till exempelvis gymnastiken. Inom gymnastiken finns det en gemensam terminologi som är internationell och där rörelsen finns beskriven in i minsta detalj för att kunna poängbedömas. Likheten är att det inom båda disciplinerna finns vissa övningar eller tekniker som man som individ arbetar med för att klara bättre och bättre. Observation på Pauliskolan Traceurerna träffas på Gustav Adolfs torg som vanligt. Efter hälsningar (klicks) med knogar som möts och några klappar på axlarna, blir det gemensam vandring till Pauliskolans skolgård. Här joggar killarna enskilt runt en stund upp på bänkar och gör lite hopp i trappor. Det sker ingen organiserad uppvärmning utan var och en sköter sitt. Någon börjar med precisionshopp mellan ett par murar (jämfotahopp till stående i balans på motstående mur), andra går balansgång uppe på runda järnräcken som skall hindra gångtrafikanter från att falla ned i en trappa. En kille kryper fram på alla fyra på ett annat runt järnstaket (cat balancing). Killarna har lite koll på varandra och ger ibland uppskattande kommentarer eller något dräpande om det sker något misstag. Plötsligt tar en av killarna sats mot en vägg där det ligger ett utskjutande tak bredvid. Två steg på väggen med en snabb vänsterhand på en list och kroppen skjuter iväg uppåt där högerhanden når takets plåtkant och vänsterhanden följer direkt därpå. Slutligen häver han sig upp med hjälp av armarna och ställer sig upp på taket med ett nöjt flin på läpparna. Resten av gruppen avbryter och samlas för att se om också de kan klara av att komma upp. Flera gör trevande försök med enbart fotisättningar på väggen för att se hur högt de kan nå. Det krävs lagom mycket fart och tryck mot väggen för att få upp den första handen till listen och en stor portion av mod för att våga trycka ifrån för att nå takets kant. Killarna diskuterar vilken teknik som är bäst och de ger varandra tips och idéer. Några lyckas efter flera försök, medan några av de mindre erfarna killarna får ge sig. Slutligen samlas alla för att sitta ned en stund för att dricka och diskutera vilken nästa spot för dagen skall bli. (Bildbilaga 1) 13

14 5.3 Hur uppstod Parkour? Parkours filosofiska rötter kan dateras 100 år bakåt i tiden. De tidigaste mer renläriga utövarna av Parkour finner stor inspiration från Georges Hèbert ( ). Hèbert var en fransk gymnastikpedagog, författare och filosof samt skapare av träningsfilosofin och metoden Methode naturelle. Metoden var i början av 1920 en slags protest mot de då etablerade träningssystem som fanns (Atkinson, 2009). Denna metod har sitt ursprung i studier av hur naturfolk använder sin kropp och sin fysiska förmåga på ett framför allt funktionellt sätt. Hans metod och filosofi är fortfarande grunden i fransk idrottsundervisning. Georges Hébert beskriver i boken med samma namn som metoden, Methode naturelle, hur ursprungsfolk i bland annat Afrika lever och sköter sin kropp. Utifrån detta utvecklade han en egen filosofi om hur man med enkla medel kan sköta sin kropp och sin hälsa genom av att använda sig av naturen som sin träningsarena. Ett av Hèberts mer kända citat är; One s got to be strong to be useful, not only to oneself, but to others (Elektronisk källa 3, ). George Hèbert är bland annat upphovsman till den militära hinderbanan och har också bidragit med sina pedagogiska tankar till utformningen av lekplatsen och dess redskap. Liksom i Hèberts träningsfilosofi ser parkourutövaren funktionaliteten som det viktigaste. Att förflytta sig från punkt A till punkt B med minsta möjliga motstånd och högsta ändamålsenighet och fart är det essentiella. Det finns även inslag av estetik, men det är känslan av flow (att vara ett med sin rörelse) som är det väsentliga, det vill säga att förflytta sig kattlikt mjukt och effektivt, med rörelser som flyter in i varandra. Parkourutövaren använder sig inte av volter, skruvar och andra mer gymnastiska företeelser i sin förflyttning eller aktivitet. Franskmannen David Belle var med och utvecklade Parkour i Paris förorter Liesse i början av 1990 tillsammans med sin kamrat Sebastén Foucan och ytterligare kamrater. David var i sin tur inspirerad av sin far Raymond Belle, som var militär i Vietnam i sin ungdom. Raymond Belle utvecklade sin fysiska förmåga i militär hinderbana "Le parcours de combattant" (det franska namnet på militär hinderbana) som också fått ge namn åt det vi i dag kallar Le Parkour eller för utövaren parkour eller bara PK (Elektronisk källa 1, ). David tränade redan som barn tillsammans med sin pappa 14

15 ute i naturen och de använde sig av naturen som sin vardagliga och naturliga idrottsarena. Det var också han som lärde David om Methode Naturelle. Det var allt från att klättra i träd till att balansera och klättra på klippor och springa i skogen. Då David i tidiga tonåren fyttade till Paris med sin familj på grund av pappans arbete, upplevde han en stor frustration. Han saknade naturen och den träning som han tidigare bedrivit med sin pappa. Han försökte att delta i gymnastikklubbar och andra idrotter men fann ingen större tillfredställelse. Genom att använda sig av Héberts naturliga metod applicerad i urban miljö, började David och hans vänner experimentera med att använda vad förorten hade att erbjuda i form av spännande tak att klättra på, murar att balansera på och hoppa emellan, staket att ta sig över och under, monument att bestiga och så vidare. De förändrade namnet på militär hinderbana något och Parkour var fött som begrepp. De började filma aktiviteterna och la ut det på Internet och Parkour kunde helt plötsligt ses av många personer runt om i världen. Parkour kan sägas ha vuxit fram gradvis sedan början av 1990 talet och fått sin stora spridning i början av 2000-talet. De tidigaste utövarna kopplade sin aktivitet till en i dag årig träningsmetod och filosofi som kallas Methode Naturelle. Även namnet Parkour kan sägas härstamma från George Héberts Le parcours de combattant, den militära hinderbanan. Observation Kronprinsens lekplats Från Pauliskolan har vi nu kommit fram till Kronprinsens lekplats som ligger skyddad av hus ovanpå ett köpcentrum. Det blir lite uppvärmning med löpning och hopp mellan murkanter som ramar in en gångväg. Några ger sig upp i ett lektorn som finns centralt på lekplatsen. Där går några balansgång på skyddsräcken medan några andra hoppar precisionshopp mellan dem. Det är ca tre meter till marken nedanför som består av lös sand. Vid tornets ena sida finns en liten hängbro som leder från sanden upp och in till en liten ingång ca 50 cm högre upp. Några killar tar sats och springer upp på hängbron för att skjuta ifrån åt vänster, för att göra ett ca tre meter långt hopp snett upp till räcket där kamraterna går balansgång. Fingrarna får precis grepp om räcket och de som når får häva sig upp med armarnas hjälp för att komma över räcket. Någon kommer på att man kan springa från andra hållet över sanden och göra ett snabbt avstamp på hängbron för att göra en volt och landa fritt i sanden på andra sidan. Några av killarna som klarat av en framåtvolt börjar försöka sig på att också vrida kroppen så att det blir en volt då kroppen går med sidan före. Plötsligt dyker det upp några barn som först ställer sig och tittar på parkourkillarna, men ger sig sedan in i sin egen lek. Killarna uppmanar varandra att vara försiktiga så att de inte stör eller skadar barnen som leker. Efter någon timme så avslutar killarna med styrka i form av att stå på händerna länge samt att gå armgång mellan 15

16 murarna som omgärdar gångbanan till lekplatsen. Fötterna går på ena muren medan händerna stöder på motsatt sida. För några av killarna som inte är så långa är det riktigt tufft eftersom avståndet är så långt att man precis kan nå med utsträckt kropp. Vi sitter ned en stund tillsammans och diskuterar styrketräning och om det är bra att träna om man har ont innan vi skiljs åt för dagen. (Bildbilaga 2) 5.4 Utvecklingen av Parkour Free-running + film För att ge en bild av var Parkour står i dag och kanske är på väg vill jag genom detta avsnitt belysa några av de viktigaste faktorerna. En av de tidigaste grupperingarna i Paris, Yamakasi, grundadad av David Belle och Sèbastien Foucan (Elektronisk källa 6, ). Genom Yamakasi fick Belle utlopp för sitt träningsintresse tillsammans med jämlikar. Yamakasi fungerade under hela 1990 som en garant för att föra kunskapen och inspirationen av Parkour vidare över Europa genom regelbundna workshops, jams (informella träffar) och rendez vous (arrangerade större träffar). Yamakasi stod också som förebild för många andra senare parkourgrupper som också skapade ett namn och exploaterade sig via Internet likt Yamakasi Trots att Parkour är en relativt ny eller ung företeelse så började det ganska tidigt att uppstå olika intresseinriktningar bland utövarna. Som ett resultat av uppmärksamheten från media och kommersialiseringen genom reklamfilmer med parkourinnehåll, som gör anspråk på parkours image och identitet, samt genom avståndstagandet från de ursprungliga idéerna om Parkour till de mer spektakulära formerna, insåg David och Sèbastien att de hade totalt olika uppfattning och vision om Parkour. I dokumentärfilmen Jump London beskriver Sebastian Foucan och några av hans kamrater sin syn på Parkour och Free-running. Free-running uppstod som begrepp från en av producenterna till filmen för att det var ett bättre säljande namn. Många missuppfattade Foucan i filmen där man kunde tolka Free-running som något som var helt frikopplat från Parkour. Detta var inte Foucans andemening. Foucan beskriver sin grundsyn på Parkour som en fysisk och mental livsstil i form av rörelse där hela staden bara ligger där för oss, för Free-running (Foucan, 2008). Dokumentären sändes på tvkanalen Discovery och fick ett mycket stort genomslag över hela världen (Elektronisk källa 19, ). 16

Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform

Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform DELRAPPORT ht07/vt08 Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform Magnus Engvall och Maria Stam DELRAPPORT ht07/vt08 Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform Magnus Engvall och Maria Stam

Läs mer

Hur tacklas utmaningen?

Hur tacklas utmaningen? Hur tacklas utmaningen? Tre idrottslärares erfarenheter av att undervisa elever med grav synskada Per Källman Specialpedagogiska institutionen Examensarbete 15 hp Magisterexamen med ämnesbredd i Synpedagogik

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

Då nu sedan? Lärarnas tolkning av historiemedvetande

Då nu sedan? Lärarnas tolkning av historiemedvetande UPPSALA UNIVERSITET Rapport 2011vt4874 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete VT2011 15 hp Då nu sedan? Lärarnas tolkning av historiemedvetande En kvalitativ undersökning

Läs mer

,,,, Jag syns, jag finns UNGA OM SEXUELL EXPONERING, PROSTITUTION OCH INTERNET

,,,, Jag syns, jag finns UNGA OM SEXUELL EXPONERING, PROSTITUTION OCH INTERNET ,,,, Jag syns, jag finns UNGA OM SEXUELL EXPONERING, PROSTITUTION OCH INTERNET Jag syns, jag finns UNGA OM SEXUELL EXPONERING, PROSTITUTION OCH INTERNET Förord Internet genomsyrar samhället sedan 1990-talet

Läs mer

TV- och datorspels påverkan på barn

TV- och datorspels påverkan på barn LÄRARPROGRAMMET TV- och datorspels påverkan på barn Två lärares tankar om vilka konsekvenser ökat TV- och datorspelande kan få för barn, samt vad åtta barn själva anser om TV- och datorspelande. Emelie

Läs mer

Ledarskap och motivation: En studie av elittränares strategier

Ledarskap och motivation: En studie av elittränares strategier Ledarskap och motivation: En studie av elittränares strategier Mattias Isberg & Johan Lindblad Gymnasielärare i Idrott& Hälsa Publicerad på Internet, www.idrottsforum.org (ISSN 1652 7224) 2007 02 14 Copyright

Läs mer

Barn och bredband. En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter. Av: Max Lundin. Sociologiska Institutionen

Barn och bredband. En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter. Av: Max Lundin. Sociologiska Institutionen Barn och bredband En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter Av: Max Lundin Sociologiska Institutionen Kandidatuppsats i sociologi (Studieordning i Utredningssociologi), 15 hp. HT 2009

Läs mer

Vad menas med att ha kul i sin idrott?

Vad menas med att ha kul i sin idrott? Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap Campus Växjö Vad menas med att ha kul i sin idrott? - En intervjustudie om hur unga fotbollsspelande tonårstjejer upplever sin idrott. Annika

Läs mer

Läxhjälp på fritidshemmet

Läxhjälp på fritidshemmet LÄRARUTBILDNIGEN Självständigt arbete, 15hp Läxhjälp på fritidshemmet Några fritidspedagogers erfarenheter och intentioner. Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, Madeleine Myrbäck psykologi

Läs mer

Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken

Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken Linda Johansson Carina Olofsson Examensarbete 15 hp Utbildningsvetenskap 61 90 hp Lärarprogrammet Institutionen för

Läs mer

Den pedagogiska grundsynen i fokus

Den pedagogiska grundsynen i fokus Lärarhögskolan i Stockholm Särskild lärarutbildning Den pedagogiska grundsynen i fokus En undersökning om vilken pedagogisk grundsyn fyra lärare har och hur detta påverkar arbetsformen eget arbete i klassrummet.

Läs mer

Hur ser utbildningsbehovet ut bland idrottsledare i skolan?

Hur ser utbildningsbehovet ut bland idrottsledare i skolan? Hur ser utbildningsbehovet ut bland idrottsledare i skolan? Handslagsrapport 2007:4 Nr Författare Titel Övrigt 2007:1 Apitzsch Erwin Fysisk aktivitet åt alla elever i skolan Lunds universitet 2007:2 Book

Läs mer

Johnny Lindqvist och Ewa Thorslund. Unga och Internet. Ett diskussionsmaterial för vuxna om ung, digital kommunikation

Johnny Lindqvist och Ewa Thorslund. Unga och Internet. Ett diskussionsmaterial för vuxna om ung, digital kommunikation Johnny Lindqvist och Ewa Thorslund Unga och Internet Ett diskussionsmaterial för vuxna om ung, digital kommunikation Unga och Internet.SE:s Internetguide, nr 22 Version 1.0 2011 Johnny Lindqvist och Ewa

Läs mer

Examensarbete. 15 högskolepoäng på avancerad nivå. Samverkans påverkan. Pedagogers syn på samverkan mellan skola och fritidshem Co work and its effect

Examensarbete. 15 högskolepoäng på avancerad nivå. Samverkans påverkan. Pedagogers syn på samverkan mellan skola och fritidshem Co work and its effect Lärande och samhälle Kultur, Språk och Media Examensarbete 15 högskolepoäng på avancerad nivå Samverkans påverkan Pedagogers syn på samverkan mellan skola och fritidshem Co work and its effect Educaters

Läs mer

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap EXAMENSARBETE 2008:009 Elevers uppfattningar om begreppet kunskap Daniel Sandberg Helena Zetterström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka.

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Höstterminen 2008 Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Författare: Emma

Läs mer

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla?

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Högskolan Kristianstad Lärarutbildningen Examensarbete HT 2004 Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Författare: Johanna Ifwarsson Helena Wendel Handledare Siv Wilborgsson Hur skapar man

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok

Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok Rapport 2011024 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i pedagogik, 15 hp Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok Emelie Lindberg Frida Peacock

Läs mer

Fritidspedagogen i skolannågon som sköter sig själv?

Fritidspedagogen i skolannågon som sköter sig själv? Södertörns högskola Institutionen för lärarutbildning Examensarbete 15 hp C-uppsats Höstterminen 2010 Fritidspedagogen i skolannågon som sköter sig själv? en essä om fritidspedagogens roll i samverkan

Läs mer

Samverkan i gränsland

Samverkan i gränsland Samverkan i gränsland Utvärdering av socialfondsprojektet Framtidsspår 2009 Vad är det som gör att ett projekt kan sägas vara framgångsrikt? Kan ett projekt sätta spår in i framtiden? Hur går det till?

Läs mer

Bilaga 2. Kartläggning av receptfria läkemedel: Ungdomars uppfattning om läkemedel med fokus på receptfria analgetika

Bilaga 2. Kartläggning av receptfria läkemedel: Ungdomars uppfattning om läkemedel med fokus på receptfria analgetika Bilaga 2. Kartläggning av receptfria läkemedel: Ungdomars uppfattning om läkemedel med fokus på receptfria analgetika Rapport från Läkemedelsverket i samarbete med Uppsala Universitet 2012-02-29 Postadress/Postal

Läs mer

IDAG HAR VI BARA LEKT. All lek har en mening och bidrar till lärande. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008

IDAG HAR VI BARA LEKT. All lek har en mening och bidrar till lärande. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008 Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008 IDAG HAR VI BARA LEKT All lek har en mening och bidrar till lärande Camilla Eriksson och Sandra Svensson Sammanfattning Arbetets art:

Läs mer

till viss del? En komparativ studie av Lpo 94 och Lgr 11 i ämnet idrott och hälsa. Författare: Emelie Sölgen & Marina Söderholm Rapport nr: 2011ht5025

till viss del? En komparativ studie av Lpo 94 och Lgr 11 i ämnet idrott och hälsa. Författare: Emelie Sölgen & Marina Söderholm Rapport nr: 2011ht5025 Rapport nr: 2011ht5025 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i utbildningsvetenskap inom allmänt utbildningsområde, 15 hp till viss del? En komparativ studie av Lpo

Läs mer

Tankar och tips för projektledare inom kultur

Tankar och tips för projektledare inom kultur Tankar och tips för projektledare inom kultur Thoughts and suggestions for project management within culture Examensarbete: Pontus Kastberg Handledare: Bertil Nilsson Copyright Pontus Kastberg Institute

Läs mer

Verktyg som gör dig bäst när det gäller

Verktyg som gör dig bäst när det gäller Verktyg som gör dig bäst när det gäller LEDAR- TRÄNAR- OCH FUNKTIONÄRSSKAP 4 BARNS OCH UNGDOMARS FYSISKA, MOTORISKA OCH SOCIALA UTVECKLING 6 ATT SKAPA FÖRTROENDE 8 INLÄRNING 9 LEKENS BETYDELSE VID INLÄRNING

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer