Parkour Konsten att förflytta sig The art of movement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Parkour Konsten att förflytta sig The art of movement"

Transkript

1 Lärarutbildningen Idrottsvetenskap Parkour Konsten att förflytta sig The art of movement Kroppsligt lärande Mats Johnsson Idrottsvetenskap Handledare Professor L-M Engström

2 Sammanfattning Parkourutövaren ( traceuren ) är i de flesta fall en ung man som tycker om att ta sig an kroppsliga utmaningar. Liksom hos idrottaren strävar han mot en rörelseperfektion där det till synes omöjliga till slut kan se enkelt och smidigt ut. Utövaren rör sig i urban miljö oberoende av var han eller hon befinner sig och rörelserna sker helt på utövarens villkor. Huvudsyftet med detta arbete är att förstå och begripliggöra ett fenomen. Parkour. I brist på tidigare forskning har jag fått förlita mig till stor del på den egna datainsamlingen. Detta har skett genom observationer, intervjuer och filmning av utövare av Parkour och genom aktivt deltagande under två år. Studier och observationer av vad som sägs, tycks och skrivs på olika internetbaserade hemsidor med parkouranknytning, har hjälpt mig ytterligare att förtydliga bilden av vad Parkour är. Min undersökning visar på detta nya medias förmåga och kraft att sprida ett fenomen som Parkour. Internet är den enskilt mest betydande faktorn för spridning av Parkour. I mina observationer av utövarna kan jag observera ett tydligt kroppsligt lärande. Det som är unikt är att detta lärande sker utan de traditionella metoderna då det sker kroppsligt lärande. Detta försöker jag se i ljuset av hur man generellt ser på lärande kontra kroppsligt lärande. Andra delar som detta arbete tar upp är miljöns betydelse för fysisk aktivitet. I diskussionen tar jag upp om man skall inlemma eller betrakta Parkour som idrott eller inte. Jag använder mig i arbetet av en syn på kategorisering som professor Lars-Magnus Engström utvecklat för att förklara och betrakta kroppsövning och idrott. Många ser idrott synonymt med sport, men där ligger i mitt sätt att se på det också ett tävlingsmoment. Parkourutövaren är i regel inte intresserad av att tävla mot någon även om man gärna jämför trick och tekniker med varandra. Meningsbärande för utövaren är främst friheten, obundenheten och den egna personliga utvecklingen och progressionen. Nyckelord: Fenomen, frihet, kroppen, lek, lärande, meningsbärande, normbrytande, miljö, rörelseglädje. 2

3 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2 2. Inledning 4 3. Övergripande syfte och frågeställningar 6 4. Val av metod och etiska övervägande 7 5. Definition/Beskrivning av Parkour+film Vad är Parkour? Parkourtekniker+film Hur uppstod Parkour? Utvecklingen av Parkour Free-running+film Reglering Var syns Parkour och hur sprids fenomenet? Parkour i relation till kroppsligt lärande Vad är lärande? Kroppsligt lärande eller lärande genom kroppen+film Kroppsligt lärande historiskt Meningsbärande Vad är meningsbärande i Parkour? Leken som meningsbärare+film Vad betyder miljön? Staden som arena och spot +film Iordningställda platser+film Sammanfattning och diskussion Källförteckning Intervjuguide 55 Bilagor Bildbilagor Transkriberat intervjumaterial 3

4 2. Inledning Jag har intresserat mig för fenomenet Parkour allt sedan jag såg några utövare i Paris för några år sedan. I mina ögon såg jag en slags gymnastik i hård stadsmiljö. Utövarna verkade använda sig av ändamålsenliga och intränade rörelsemönster för att komma upp på ett hinder eller förbi det. Utmaning och kreativitet verkar för individen vara stora delar av det som är meningsbärande. Under mina observationer har jag sett likheter med traditionell idrott, men också kunnat observera olikheterna och hur Parkour lever sitt eget liv genom sin särart. Observation på Pauliskolan Han springer med hög hastighet mot en mur som är ca 2,5m hög, med två snabba fotisättningar på muren och fråntryck med händerna mot muren står han plötsligt uppe på den. Han springer vidare några steg uppe på muren och hoppar kattlikt ned till en lägre avsats där han blir stående i balans för att i nästa ögonblick kasta sig ut i ett långt hopp där först fötterna möter asfalten, för att snabbt gå ned med händerna och hela kroppen rullar runt för att i nästa ögonblick avsluta den rullande rörelsen för att komma upp till stående. Just att det är en särart jämfört med den traditionella idrotten visar det faktum att man inte behöver någon idrottsanläggning eller redskap för att utöva Parkour. Just avsaknad av tränare och organisation är också faktorer som särskiljer. Många unga utövare ser Parkour mer som en livsstil än att se det som en idrott. Jag ser Parkour som något som skiljer sig från annan traditionell idrott men främst att den sker helt på utövarens villkor. Det sker ingen exkludering, som man tyvärr kan se inom många delar av den mer traditionella idrotten. Det finns inga regelrätta klubbar och föreningar i Sverige som bedriver träning eller undervisning inom Parkour. De flesta som utövar Parkour träffas tack vare att de har liknande intresse av att lära sig att behärska kroppen och för att finna utmaningar och stimulans i vardagen. Intressant är också att observera att traceuren är mer eller mindre autodidaktiker, det vill säga lär sig genom experimenterande och att prova sig fram. Att definiera idrott är inte enkelt då det för olika personer står för många olika saker. Detta återkommer jag till i den avslutande diskussionsdelen i detta arbete. 4

5 - För mig är det liksom som en frihet, att inte känna hinder, utan kunna röra sig fritt liksom, oavsett hinder, inte bara fysiskt utan ännu mera psykiskt. Egentligen är det inte så mycket fysiskt, det mesta är att våga. Väldigt mycket är att lära sig självförtroendet. Egentligen blir man inte så mycket starkare utan man lär sig att använda kroppen. Alltså om man hoppar från fem meter som inte är så svårt egentligen det är bara att göra det, utan man måste veta hur man skall klara av det. Jag arbetar i dag som lärare och lärarutbildare på Högskolan i Malmö inom området Idrottsvetenskap. Jag har också arbetat i den svenska grundskolan och gymnasieskolan som idrottslärare i drygt tjugo år. Jag har en idrottsbakgrund inom simhopp, gymnastik och segling. I dag är jag aktiv som tränare inom truppgymnastik. Då jag rent visuellt kunnat se många likheter mellan gymnastik och Parkour har mitt intresse efterhand vuxit för att lära mig mer om Parkour. Mitt eget intresse för kroppsövningskulturen och de kroppsliga och estetiska dimensioner som finns här, har fört mig in i detta arbete och jag hoppas att det även ska väcka andras intresse för Parkour. Som lärare och lärarutbildare, ser jag fenomenet som intressant. Jag kommer i detta arbete utveckla och försöka visa och förklara vilka nya kunskaper som Parkour kan tillföra och kanske vara till nytta för utbildningsvetenskapen och då specifikt inom idrottsområdet. 5

6 3. Övergripande syfte och frågeställningar Eftersom Parkour som fenomen inte är beforskat och beskrivet i någon större utsträckning är det övergripande syftet att beskriva och försöka förstå och begripliggöra fenomenet. I en kartläggning av området kommer jag att försöka beskriva vad Parkour är och hur det kan förklaras utifrån hur utövaren uppfattar det. Här försöker jag analysera och beskriva vad Parkour är för ett slags fenomen med hjälp av intervjuer med traceurer. Jag använder mig också av flera olika elektroniska källor i denna kartläggning. Hur och på vilka sätt skapar man motivation och förutsättningar för att utvecklas i sitt kroppsliga lärande i frånvaro av tränaren och den iordningställda miljön, är något jag vill ge svar på. Här i ligger också frågan om vad som för traceuren är meningsbärande. Som hjälp i detta kommer jag att stötta mig på vetenskaplig grund och teori av hur man kan betrakta ett idrottsligt fenomen. Detta utifrån Lars-Magnus Engströms teoribildningar, som visar på idrottens olika praktiker och hur man kan välja att kategorisera dessa. Eftersom Parkour företrädesvis förekommer utomhus i stadsbebyggelse, försöker jag också med hjälp av kulturgeografins och arkitekturpsykologins synsätt att förklara miljöns betydelse för fysisk aktivitet och i synnerhet för Parkour. Frågeställningen i punktform: Vad är Parkour? Hur förhåller sig Parkour till kroppsligt lärande? Vad är meningsbärande i Parkour? Vilken betydelse har miljön för Parkour 6

7 4. Val av metod och etiska övervägande Jag använder mig av kulturanalys i kombination med semistrukturerade intervjuer och skapandet av täta beskrivningar, genom fältobservationer och deltagande observation, litteratur och genom att filma och fotografera, för att försöka förstå och begripliggöra fenomenet Parkour (Ehn, Löfgren, 2001). Som jag nämnt i syftet så finns det inte mycket dokumenterat inom ämnet. Därför har det egna datainsamlandet och undersökningens design, eller utformning, lett fram till detta arbetes olika resultatredovisningar. Jag har utformat en intervjuguide (bilagd) med några av de frågeställningar och teman som jag vill få större klarhet i vad gäller Parkour. Dessa frågor har utvecklats efterhand under den tid jag tillbringat med ett antal praktiserande traceurer i Malmö och Köpenhamn. Jag tror att jag, genom att ha varit med utövarna i deras praktik, kan uppfatta och förstå kontexten på ett sätt jag annars inte skulle kunna. På detta sätt är undersökningen också delvis fenomenologisk. Detta har jag också tänkt på då jag utformat frågorna, eller sättet att ställa dem på. Informanten får härigenom en större trygghet i att jag förstår vad de talar om. Jag har inför intervjuerna tydligt förklarat vad det är jag vill lära mig mer om, och att jag hoppas att informanten kan hjälpa mig med detta. Jag har också i ett tidigt skede förklarat vad mitt arbete med denna uppsats går ut på. Detta gjorde jag under inomhusträning under flera söndagseftermiddagar vintern i idrottssalen på Orkanen (Lärarutbildningen i Malmö). Jag har också följt undersökningsgruppen runt i Malmö då de sökt sig till olika spots (platser). Det var också på dessa platser jag valde att förlägga intervjuerna. Jag valde också att inte ställa alla frågor vid ett och samma tillfälle, för att störa deras verksamhet så lite som möjligt (Bryman, 2001). Varje intervjutillfälle hade också olika teman utifrån mina frågeställningar. Intervjuerna genomfördes under en spridning av ungefär en dryg månads tid. Under pauser i det fysiska utövandet bad jag respondenterna att enskilt följa med mig för en kortare intervju. Jag använde mig av en elektronisk diktafon som jag senare kunde ansluta direkt till min dator där jag sparade den som en ljudfil för senare transkribering. Intervjuerna finns transkriberade i sin helhet bilagda detta arbete. 7

8 Jag använde också diktafonen för att tala in det jag observerade under utövandet och vad som skedde informellt under förflyttningar mellan olika platser som utövarna valt för dagen. Ibland gick jag åt sidan för att tala in intressanta saker jag observerat, och andra gånger satte jag mig ned efteråt för att tala in det jag observerat, och för att bevara de sinnesintryck jag fått under observationen (Bryman, 2001). Jag har vävt in de observationer jag gjort som täta beskrivningar i texten i några av de olika kapitel jag skrivit. Jag har valt att inte göra en traditionell analys av intervjuerna utan valt att lägga in dem i texten där de har sitt sammanhang (Ehn, Löfgren, 2001). För att ytterligare förtydliga och förstå och skapa begriplighet, har jag skapat en kortare film som utgör en del av underlaget och redovisningen. Jag har följt Vetenskapsrådets regler och rekommendationer vad gäller konfidentialitet, information, samtycke och nyttjande krav (Elektronisk källa 7, ). Undersökningen är till viss del också etnografisk eftersom jag följt undersökningsgruppen under ganska lång tid. Tidsperioden är från hösten 2007 och fram till våren Det har varit intressant och av stor vikt att träffa deltagarna regelbundet, (ca 1 gång/vecka) under undersökningsperioden. Dels för att skapa ett förtroende men också för att få en förståelse för utövarnas hela kontext inom Parkour (Bryman, 2001). Kulturanalys kan beskrivas som en slags korsbefruktning mellan etnologi, antropologi och sociologi (Ehn, Löfgren, 2001). Därmed blir kulturanalys en lämplig väg i mitt arbete att förstå och begripa fenomenet Parkour. Ehn och Löfgren talar bland annat om kulturanalys som ett sätt att organisera erfarenheter och att använda sig av ett handlingsorienterat perspektiv på det man ämnar beskriva. Ehn och Löfgren beskriver också kulturanalysen som ett användbart sätt att se historiska och samtida fenomen (Ehn, Löfgren, 2001). Jag kommer i detta arbete att göra jämförelser mellan Parkour och nutida sätt att se på kroppsligt lärande, samt att göra några historiska jämförelser och tillbakablickar på hur man tidigare betraktat kroppsligt lärande. Personerna i min undersökningsgrupp, fem stycken, är i dag mellan 16 och 20 år gamla. Jag fick kontakt med dem via Alexander Segerstein, en något äldre traceur från Lund. Jag fick kontakt med Alexander genom hemsidan Parkour.se. Ett av mina kriterier har 8

9 varit att de jag ville undersöka inte skulle ha någon gymnastisk bakgrund, då jag tror att detta möjligen skulle färga dem allt för mycket i deras aktivitet i Parkour. Jag har via Internet och i möten förstått att de som har en längre erfarenhet av gymnastikträning inte har samma öppna inställning till just Parkour. En av killarna i undersökningsgruppen tränade gymnastik som barn, men det har jag bortsett ifrån och också kunnat se att detta inte ser ut att ha påverkat hans inställning till nuvarande aktivitet. Gruppen jag följt består av just denna kärna av fem aktiva som träffas mer kontinuerligt, medan det vid olika tillfällen deltagit upp till 10 till 12 deltagare. Det har känts viktigt att det funnits kontinuitet eftersom jag varit beroende av att nå just dessa för både intervjuer och observationer. 9

10 5. Definition och beskrivning av Parkour 5.1 Vad är Parkour? + film Genom kapitel 5 vill jag visa på hur man kan förstå och klargöra vad Parkour är genom att närma mig fenomenet genom olika slags ingångar. Huvudsyftet är dock att svara på frågan; Vad är Parkour? Den medföljande filmen är tänkt som ytterligare underlag och dokumentation för att skapa förståelse och för att begripliggöra. Parkour handlar om förflyttning med kroppen som enda redskap i framför allt urban miljö. Utövaren kallas för en traceur som på franska betyder ungefär spårare och vägfinnare. Förflyttningen kan ske i skiftande miljö, men det som blivit något av ett signum för Parkour är att det utövas i stadsmiljö. En del av filosofin i Parkour är att inte se ett hinder som ett hinder utan att se möjligheten i att kunna finna en lösning för att ta sig upp på eller förbi hindret ( Dahlberg, 2007). - Vad är PK för dig? - Någon form av frihet men med en konstant utmaning liksom, det gör att man utmanar sig själv hela tiden liksom. Man utmanar hur man själv tänker och kan tänka, t ex är det där möjligt att göra? Eller fan är du dum i huvudet som vill göra det? Det är mycket kreativitet också, det kommer ju in i hela grejen liksom. Det handlar väl mest om frihet, fantasi och ha kul. Ha kul med sina kompisar. (J) - Kreativitet, rörelse med styrka men ändå lek liksom, fast generellt är det att ta sig fram så snabbt som möjligt, men att ha kul och röra sig. (F) Just friheten och obundenheten både vad det gäller utövandet av själva rörelserna, men också att aktiviteten är frikopplad från regelverk är något som återkommer i varje samtal jag haft med utövarna. Även utmaningen och kreativiteten verkar vara stora delar av det som är meningsbärande i själva aktiviteten. Till skillnad från vedertagna idrottsliga aktiviteter så finns det för traceuren ingen manual eller något regelverk att följa. Inte heller är miljön i regel iordningställd just för denna typ av aktivitet. Traceuren experimenterar och provar sig fram på vad som kan vara bra för att lyckas med sina rörelser. Traceuren vill också kunna sätta samman en serie av rörelser på olika slags hinder och redskap. Utövandet sker vid en plats en spot 10

11 som för traceuren känns bra eller inspirerande och utmanande för att göra eller praktisera vissa parkourtekniker på. Det kan också vara flera olika platser som kopplas samman för att man skall förflytta sig med personligt anpassad hastighet. En bra spot innehåller några av följande saker enligt flera i undersökningsgruppen; Murar (gärna på olika nivåer), metallräcken, trappor, tak, utskjutande längsgående lister och avsatser på byggnader, byggnadsställningar, träd och mycket annat. Det skall helst finnas så många olika saker på en spot som möjligt. - Vad är en bra spot? - Det ska vara samlat. Det ska vara mycket föremål samlat på ett ställe, men det behöver inte vara så högt eller så men ändå stort, men fortfarande svårt. Det ska vara nära för att ha valmöjlighet, i stället för att man har den där klassikern, du kongpressar (som ett mellanhopp över ett hinder och landa i balans) där och så springer du och hoppar därifrån och dit och snurra där. Som här är det så att man gör en grej så är det bra så får man göra något annat en bit bort. Det blir liksom inte i en följd. Sammanfattningsvis kan man se Parkour som en fysisk aktivitet som företrädesvis sker i stadsmiljö. Traceuren utnyttjar det som står till buds och söker hela tiden utmaningar och nya rörelsemönster, ibland på en och samma plats. Traceuren kan beskrivas som kroppsligt kreativ och nyskapande och är främst ute efter kroppsliga utmaningar och att ha kul. Det handlar inte enbart om fysiska hinder eller kroppsliga förutsättningar som skall övervinnas. Traceuren ser även de mentala hinder som ett fysiskt hinder kan medföra. Traceuren ser också en njutning i den fysiska träning aktiviteten medför. Även estetiska kvaliteter som känslan av flyt flow i rörelserna är väsentliga (Högberg, 2008). 11

12 5.2 Parkourtekniker + film Som jag beskrivit i inledningstexten är jag också gymnastiktränare i en gymnastikförening med elitambitioner. Om jag ser till mängden aktivitet och vad som görs i min undersökningsgrupp jämfört med elitsatsande ungdomar i gymnastik, så ligger den kroppsliga träningsmängden hos Parkour-utövarna på en mycket hög nivå, väl i nivå med de gymnaster som satsar på att nå en topposition på riksnivå i Sverige. De flesta traceurer tränar någon kvalitet nästan varje dag i veckan; som balans, styrka, koordination, spänst och smidighet. Flera av personerna i min undersökningsgrupp har också insett, genom erfarenhet, att det krävs grundläggande styrketräning och smidighetsträning för att klara av de moment eller rörelser man vill utföra. Några av de tekniker som tränas vid nästan varje tillfälle finns dokumenterade på den medföljande filmen. Några av de vanligaste tekniker eller kvaliteter som tränas och utövas är Precisions, som handlar om att hoppa till balans på en mur, räcke eller något annat som kan vara utmanande att klara av; en annan är Saut de bras eller Cat leap som innebär en passage av ett hinder med hela kroppen och som avslutas med att man hänger kvar i en ihopkrupen ställning med händerna över toppkanten; en annan övning där man också hänger kvar är Crane, då man möter med fötterna först mot ett plank eller en mur för att sedan hålla sig kvar med hjälp av händerna; ytterligare grundläggande tekniker är Saut de chat (katthopp) eller Kong vault och Roulade eller PK-roll, där den förstnämnda innebär att dyka över ett hinder med endast en hastig handisättning med ett fråntryck som får kroppen tillbaka till en vertikal position (kan liknas vid ett gymnastiskt mellanhopp); den senare nämnda PK-roll innebär att man rullar diagonalt över ryggen på underlaget, till exempel efter ett hopp från höjd. Denna teknik är i stort sett densamma som kampsportsrullningen som också har till syfte att undvika skada och för att snabbt kunna komma i balans igen. - Hur känner du då du är inne i aktiviteten? - Jag vet inte om jag känner så mycket egentligen. Väldigt mycket kommer efteråt då man klarat något. Oj jag håller på att bli bättre. Och ibland kan man liksom då man klarat något som man 12

13 gått och dratt på hela sitt träningspass, så känner man wow nu är jag bra och vill bara fortsätta. (O) Eftersom Parkour har ett franskt ursprung så finns de flesta uttryck på franska men de engelska har mer och mer tagit över utanför Frankrike. Personerna i gruppen jag undersökt använder sig i princip av de engelska uttrycken men har också med en del mer hemmagjorda uttryck. Även om det finns ord för en hel del av rörelserna och teknikerna inom Parkour, går det inte att dra en parallell till exempelvis gymnastiken. Inom gymnastiken finns det en gemensam terminologi som är internationell och där rörelsen finns beskriven in i minsta detalj för att kunna poängbedömas. Likheten är att det inom båda disciplinerna finns vissa övningar eller tekniker som man som individ arbetar med för att klara bättre och bättre. Observation på Pauliskolan Traceurerna träffas på Gustav Adolfs torg som vanligt. Efter hälsningar (klicks) med knogar som möts och några klappar på axlarna, blir det gemensam vandring till Pauliskolans skolgård. Här joggar killarna enskilt runt en stund upp på bänkar och gör lite hopp i trappor. Det sker ingen organiserad uppvärmning utan var och en sköter sitt. Någon börjar med precisionshopp mellan ett par murar (jämfotahopp till stående i balans på motstående mur), andra går balansgång uppe på runda järnräcken som skall hindra gångtrafikanter från att falla ned i en trappa. En kille kryper fram på alla fyra på ett annat runt järnstaket (cat balancing). Killarna har lite koll på varandra och ger ibland uppskattande kommentarer eller något dräpande om det sker något misstag. Plötsligt tar en av killarna sats mot en vägg där det ligger ett utskjutande tak bredvid. Två steg på väggen med en snabb vänsterhand på en list och kroppen skjuter iväg uppåt där högerhanden når takets plåtkant och vänsterhanden följer direkt därpå. Slutligen häver han sig upp med hjälp av armarna och ställer sig upp på taket med ett nöjt flin på läpparna. Resten av gruppen avbryter och samlas för att se om också de kan klara av att komma upp. Flera gör trevande försök med enbart fotisättningar på väggen för att se hur högt de kan nå. Det krävs lagom mycket fart och tryck mot väggen för att få upp den första handen till listen och en stor portion av mod för att våga trycka ifrån för att nå takets kant. Killarna diskuterar vilken teknik som är bäst och de ger varandra tips och idéer. Några lyckas efter flera försök, medan några av de mindre erfarna killarna får ge sig. Slutligen samlas alla för att sitta ned en stund för att dricka och diskutera vilken nästa spot för dagen skall bli. (Bildbilaga 1) 13

14 5.3 Hur uppstod Parkour? Parkours filosofiska rötter kan dateras 100 år bakåt i tiden. De tidigaste mer renläriga utövarna av Parkour finner stor inspiration från Georges Hèbert ( ). Hèbert var en fransk gymnastikpedagog, författare och filosof samt skapare av träningsfilosofin och metoden Methode naturelle. Metoden var i början av 1920 en slags protest mot de då etablerade träningssystem som fanns (Atkinson, 2009). Denna metod har sitt ursprung i studier av hur naturfolk använder sin kropp och sin fysiska förmåga på ett framför allt funktionellt sätt. Hans metod och filosofi är fortfarande grunden i fransk idrottsundervisning. Georges Hébert beskriver i boken med samma namn som metoden, Methode naturelle, hur ursprungsfolk i bland annat Afrika lever och sköter sin kropp. Utifrån detta utvecklade han en egen filosofi om hur man med enkla medel kan sköta sin kropp och sin hälsa genom av att använda sig av naturen som sin träningsarena. Ett av Hèberts mer kända citat är; One s got to be strong to be useful, not only to oneself, but to others (Elektronisk källa 3, ). George Hèbert är bland annat upphovsman till den militära hinderbanan och har också bidragit med sina pedagogiska tankar till utformningen av lekplatsen och dess redskap. Liksom i Hèberts träningsfilosofi ser parkourutövaren funktionaliteten som det viktigaste. Att förflytta sig från punkt A till punkt B med minsta möjliga motstånd och högsta ändamålsenighet och fart är det essentiella. Det finns även inslag av estetik, men det är känslan av flow (att vara ett med sin rörelse) som är det väsentliga, det vill säga att förflytta sig kattlikt mjukt och effektivt, med rörelser som flyter in i varandra. Parkourutövaren använder sig inte av volter, skruvar och andra mer gymnastiska företeelser i sin förflyttning eller aktivitet. Franskmannen David Belle var med och utvecklade Parkour i Paris förorter Liesse i början av 1990 tillsammans med sin kamrat Sebastén Foucan och ytterligare kamrater. David var i sin tur inspirerad av sin far Raymond Belle, som var militär i Vietnam i sin ungdom. Raymond Belle utvecklade sin fysiska förmåga i militär hinderbana "Le parcours de combattant" (det franska namnet på militär hinderbana) som också fått ge namn åt det vi i dag kallar Le Parkour eller för utövaren parkour eller bara PK (Elektronisk källa 1, ). David tränade redan som barn tillsammans med sin pappa 14

15 ute i naturen och de använde sig av naturen som sin vardagliga och naturliga idrottsarena. Det var också han som lärde David om Methode Naturelle. Det var allt från att klättra i träd till att balansera och klättra på klippor och springa i skogen. Då David i tidiga tonåren fyttade till Paris med sin familj på grund av pappans arbete, upplevde han en stor frustration. Han saknade naturen och den träning som han tidigare bedrivit med sin pappa. Han försökte att delta i gymnastikklubbar och andra idrotter men fann ingen större tillfredställelse. Genom att använda sig av Héberts naturliga metod applicerad i urban miljö, började David och hans vänner experimentera med att använda vad förorten hade att erbjuda i form av spännande tak att klättra på, murar att balansera på och hoppa emellan, staket att ta sig över och under, monument att bestiga och så vidare. De förändrade namnet på militär hinderbana något och Parkour var fött som begrepp. De började filma aktiviteterna och la ut det på Internet och Parkour kunde helt plötsligt ses av många personer runt om i världen. Parkour kan sägas ha vuxit fram gradvis sedan början av 1990 talet och fått sin stora spridning i början av 2000-talet. De tidigaste utövarna kopplade sin aktivitet till en i dag årig träningsmetod och filosofi som kallas Methode Naturelle. Även namnet Parkour kan sägas härstamma från George Héberts Le parcours de combattant, den militära hinderbanan. Observation Kronprinsens lekplats Från Pauliskolan har vi nu kommit fram till Kronprinsens lekplats som ligger skyddad av hus ovanpå ett köpcentrum. Det blir lite uppvärmning med löpning och hopp mellan murkanter som ramar in en gångväg. Några ger sig upp i ett lektorn som finns centralt på lekplatsen. Där går några balansgång på skyddsräcken medan några andra hoppar precisionshopp mellan dem. Det är ca tre meter till marken nedanför som består av lös sand. Vid tornets ena sida finns en liten hängbro som leder från sanden upp och in till en liten ingång ca 50 cm högre upp. Några killar tar sats och springer upp på hängbron för att skjuta ifrån åt vänster, för att göra ett ca tre meter långt hopp snett upp till räcket där kamraterna går balansgång. Fingrarna får precis grepp om räcket och de som når får häva sig upp med armarnas hjälp för att komma över räcket. Någon kommer på att man kan springa från andra hållet över sanden och göra ett snabbt avstamp på hängbron för att göra en volt och landa fritt i sanden på andra sidan. Några av killarna som klarat av en framåtvolt börjar försöka sig på att också vrida kroppen så att det blir en volt då kroppen går med sidan före. Plötsligt dyker det upp några barn som först ställer sig och tittar på parkourkillarna, men ger sig sedan in i sin egen lek. Killarna uppmanar varandra att vara försiktiga så att de inte stör eller skadar barnen som leker. Efter någon timme så avslutar killarna med styrka i form av att stå på händerna länge samt att gå armgång mellan 15

16 murarna som omgärdar gångbanan till lekplatsen. Fötterna går på ena muren medan händerna stöder på motsatt sida. För några av killarna som inte är så långa är det riktigt tufft eftersom avståndet är så långt att man precis kan nå med utsträckt kropp. Vi sitter ned en stund tillsammans och diskuterar styrketräning och om det är bra att träna om man har ont innan vi skiljs åt för dagen. (Bildbilaga 2) 5.4 Utvecklingen av Parkour Free-running + film För att ge en bild av var Parkour står i dag och kanske är på väg vill jag genom detta avsnitt belysa några av de viktigaste faktorerna. En av de tidigaste grupperingarna i Paris, Yamakasi, grundadad av David Belle och Sèbastien Foucan (Elektronisk källa 6, ). Genom Yamakasi fick Belle utlopp för sitt träningsintresse tillsammans med jämlikar. Yamakasi fungerade under hela 1990 som en garant för att föra kunskapen och inspirationen av Parkour vidare över Europa genom regelbundna workshops, jams (informella träffar) och rendez vous (arrangerade större träffar). Yamakasi stod också som förebild för många andra senare parkourgrupper som också skapade ett namn och exploaterade sig via Internet likt Yamakasi Trots att Parkour är en relativt ny eller ung företeelse så började det ganska tidigt att uppstå olika intresseinriktningar bland utövarna. Som ett resultat av uppmärksamheten från media och kommersialiseringen genom reklamfilmer med parkourinnehåll, som gör anspråk på parkours image och identitet, samt genom avståndstagandet från de ursprungliga idéerna om Parkour till de mer spektakulära formerna, insåg David och Sèbastien att de hade totalt olika uppfattning och vision om Parkour. I dokumentärfilmen Jump London beskriver Sebastian Foucan och några av hans kamrater sin syn på Parkour och Free-running. Free-running uppstod som begrepp från en av producenterna till filmen för att det var ett bättre säljande namn. Många missuppfattade Foucan i filmen där man kunde tolka Free-running som något som var helt frikopplat från Parkour. Detta var inte Foucans andemening. Foucan beskriver sin grundsyn på Parkour som en fysisk och mental livsstil i form av rörelse där hela staden bara ligger där för oss, för Free-running (Foucan, 2008). Dokumentären sändes på tvkanalen Discovery och fick ett mycket stort genomslag över hela världen (Elektronisk källa 19, ). 16

17 - När stötte du på PK första gången? - Jag (J) och en annan kompis såg en dokumentär Jump London med den franska killen Sebastien Foucan. Vi tyckte det såg coolt ut med hopp från höga höjder och coola volter, Sen gick vi ut nästa dag och bara provade lite och klättrade och så. Vi hade hållit på redan innan med att klättra och sånt som vi gillar så det kändes inte helt ovant. Vi kände att det här var en cool grej och körde på hela tiden. Det bara fastnade direkt och kändes helt rätt. (K) Det som de flesta människor sett av Parkour via olika media är en blandning av Parkour och Free-running. Om David Belle står som ikon för Parkour så står Sèbastien Fucan för Free-running. I Free-running använder sig utövaren mycket av akrobatiska och gymnastiska inslag som volter och skruvar, som egentligen inte är nödvändiga för själva förflyttningen. Däremot ser utövaren av Free-runnig det som viktigt att ha denna frihet att använda sig av vilka rörelser som helst (Foucan, 2008). Det är också inom denna form de flesta utövare i dag rör sig. Även de som säger att det är Parkour de utövar. - Jag har förstått att många inte tycker att man skall göra skillnad mellan de olika disciplinerna. Hur ser du på det? - Vissa tycker att det är stor skillnad på det medan andra inte tycker det. Jag tror att det känns som om dom som vet vad de håller på med vet att det inte är så jättestor skillnad, utan vi gör allt möjligt för att vi känner att man tränar hela kroppen. (M) Alla olika hemsidor, forum och bloggar som finns på internet om Parkour innehåller en blandning av både Parkour och Free-running. Det verkar råda ett samförstånd mellan de flesta utövarna av Parkour och Free-running i det hänseendet att den ena formen inte behöver utesluta den andra. Dock skall tilläggas att det finns företrädare för ren Parkour, de vill inte sammanlikna de båda formerna utan vill att Parkour skall ses såsom grundtanken var från början. Parkour, Lárt du placement, free-running the art of moving..they are all the same thing. They are all movements and they all came from the same place, the same nine guys originally. The only thing that differs is each individual s way of moving. Don t try to separate them waste energy debating whether this is this or that is that that only leads 17

18 to separation within yourself. You must find out why YOU practise, that is all. After that you will find your way. Labels count for nothing. Just move (Intervju med Laurent Piemontesi under Randez vous II, Westminster London 2007). (Elektronisk källa 20, ) På många hemsidor eller forum för Parkour på Internet sprids det också kunskap i form av delandet av erfarenheter och tips på allt ifrån träningsmodeller och vad som är bra att äta då man tränar. Genom så kallade tutorials (eng handledning) på till exempel nätsidan Youtube kan man få interaktiv hjälp med hur en viss rörelse kan se ut. Då jag sökte på Parkour tutorials på Youtube så fick jag upp 2140 olika träffar. En av de mer besökta tutorials var en som handlade om rullningar. Den hade haft drygt besökare sedan den publicerades för två år sedan (Elektronisk källa 17, ). -Från vem får du feedback? -Från de olika killarna som är med. Men nu här om dagen kollade jag på en video på You Tube, så var det en sådan här tutorial om motivationer och tankesätt som gör så att man tänker nej nu fan gör jag det! (R) Utifrån det jag kunnat observera från parkour-grupper i Malmö och Köpenhamn, är de relativt löst sammansatta, med en liten kärna av aktiva deltagare och de som deltar mer sporadiskt. Det finns inte några speciella inträdeskrav utan de flesta som vill vara med är välkomna. I några av Paris ganska förslummade förorter har gruppen Yamakasi framgångsrikt genomfört workshops för ungdomar för att de skall kunna hitta en mer meningsfull fritid och att komma bort från det destruktiva beteende som kunnat ses inte minst i nyhetsmedierna under senare delen av 90-talet. Medlemmarna reser också runt för att utbilda och förevisa Parkour på olika gatherings (möten med Parkour-anknytning) runt om i världen. I projektet Jump Westminster i London har utövare från Londonbaserade organisationen Parkour Generations, i samarbete med kommunen, polisen och de sociala myndigheterna, skapat workshops och utbildning i skolorna vilket fått till följd att brott och framför allt skador på miljön i stadsdelen Westminster har minskat drastiskt enligt den lokala polismyndigheten (Elektronisk källa 12, ). 18

19 Sammanfattningsvis kan det sägas att trots att det bildas olika skolor inom Parkour så finns det ändå fler likheter än skillnader dem emellan. Om man ser till själva utövandet så har båda det gemensamt att det är rörelseglädjen och kreativiteten som står i centrum. Att det finns en strävan att sprida Parkour och Free-running i ett gott syfte tror jag att verksamheten har mycket att vinna på i framtiden. 5.5 Reglering De flesta fria formerna av idrottsliga aktiviteter har efter en tid tenderat att bli reglerade. De olika brädsportena, som snowboard och skateboard, är bara några exempel på att de trots reglering ändå lever i högsta välmåga, även i sin fria form (Bäckström, 2005). Med reglering menar jag här att de tagits upp av idrottsförbunden och det har skapats regler för utövandet för att till exempel kunna tävla. Parkour var från början tänkt att vara helt frikopplat från organisering enligt grundarna i gruppen Yamakasi, men det har sedan några år börjat dyka upp Parkour och Free-runningverksamhet i mer organiserade former. Dessa har visat sig främst i England och Danmark. Även Yamakasi som namn används som ett varumärke och ikon. De flesta utövare verkar vara överens om att man inte bör blanda in tävling i Parkour (Elektronisk källa 4, ). Det har dock redan utlysts tävlingar, men det motarbetas aktivt av de flesta utövare framförallt i debattinlägg på olika forum på Internet. ( För Parkour, emot tävling ) En logotype som återfinns på många Parkour-hemsidor (ursprung okänt). Vad händer då man börjar reglera Parkour? Det finns redan flera olika aktörer med en uttalad vision att sprida kunskapen om Parkour vidare. I England kan man se organisationen Parkour Generations, en bland flera som fungerar som skola och organisation med lektioner för Parkourutövare (Elektronisk källa 13, ). De anordnar regelbunden träning med instruktörer och det kostar att delta precis som i vilken idrottsförening som helst. Du kan till och med boka en personlig coach som hjälper dig att komma igång. De bedriver också undervisning och inspirationskurser i skolor och på universitet. Parkour Generations vill gärna se att Parkour och Free-running blir 19

20 accepterat som sport och har inga invändningar mot att styra upp verksamheten och skapa regler. Streetmovement är en dansk organisation som också arbetar och verkar för att föra kunskapen och inspirationen om Parkour vidare till andra. Streetmovements aktörer och traceurer arrangerar olika workshops som riktar sig till ungdomar som vill lära sig mer. Deras workshops kostar också pengar och verkar vara mycket välplanerade, vilket jag kunde se på plats i Köpenhamn Sreetmovements aktörer samarbetar också tillsammans med Gerlev idrottshögskola som stod som värd för European gathering sommaren 2008 där flera kända traceurer var inbjudna som föreläsare och instruktörer/inspiratörer (Elektronisk källa 14, ). Streetmovement var också med som inspiratörer på NGR:S (nordiskt samarbete inom nätverket Nordplus för utbildare i gymnastik på universitet och högskolor) konferens om Parkour som avhölls i Malmö/Köpenhamn april Här diskuterades bland annat om Parkour har något berättigande i skolans idrottsundervisning. De olika pedagogerna som har gymnastik som fokus på sina lärosäten var överens om att Parkour har ett stort berättigande. Detta främst genom att Parkour visar på en större frihet än gymnastiken. Här kan man i diskussionen se att lärare inom gymnastik kunnat se likheten mellan Parkour och gymnastik och också vill ta del av det som Parkour har att erbjuda. Martin Kallesö från Street movement i Danmark påpekar dock i diskussionen att man måste vara noga med att inte göra Parkour till gymnastik, för då blir det inte Parkour längre. På Gerlev Idrottshögskola har man också startat kurser i Parkour och Free-running på högre nivå. Gerlevs utbildningar kan nivåmässigt liknas vid den svenska Folkhögskolan. Här erbjuder man en modul som heter just Street movement. Här får man lära sig grunderna i Parkour men också urban tricking som är en variant av Free-running. Som en del i utbildningen tar man sig iväg till någon europeisk storstad med arkitekturer som lämpar sig väl för Parkour, för att praktisera det man lärt sig. Skolan ligger mitt ute på den danska landsbygden på södra Själland. Här kan man träna på skolans konstgjorda spot utomhus men också bedriva träning i gymnastiksal inomhus om vädret inte passar för utomhusaktivitet (Elektronisk källa 15, ). 20

En lek eller ett nutida idrottsligt fenomen?

En lek eller ett nutida idrottsligt fenomen? Parkour: En lek eller ett nutida idrottsligt fenomen? Mats Johnsson MALMÖ HÖGSKOLA Inledning Denna artikel är en sammanfattning av två års studier av fenomenet parkour. Vad är egentligen parkour eller

Läs mer

PARKOUR livsstil eller modern urban idrottslig aktivitet?

PARKOUR livsstil eller modern urban idrottslig aktivitet? PARKOUR livsstil eller modern urban idrottslig aktivitet? Mats Johnsson Institutionen för idrottsvetenskap, Malmö högkola Publicerad på Internet, www.idrottsforum.org/articles/johnsson/johnsson090606.html

Läs mer

Idrott och hälsa Lokal pedagogisk arbetsplan vt-14.

Idrott och hälsa Lokal pedagogisk arbetsplan vt-14. Idrott och hälsa Lokal pedagogisk arbetsplan vt-14. Skolans värdegrund och uppdrag Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den ska framhålla betydelsen av personliga

Läs mer

Om ämnet Idrott och hälsa

Om ämnet Idrott och hälsa Om ämnet Idrott och hälsa Bakgrund och motiv Ämnet idrott och hälsa är ett gymnasiegemensamt ämne där eleven ska utveckla färdigheter i och kunskaper om rörelseaktiviteter och hur olika livsstilsfaktorer

Läs mer

Välkomna till mitt. Allsidigt tränad hanterar fler situationer. Sportsbasics.com. All Träning Är Preparering För Tävling (och livet)

Välkomna till mitt. Allsidigt tränad hanterar fler situationer. Sportsbasics.com. All Träning Är Preparering För Tävling (och livet) Allsidigt tränad hanterar fler situationer Randers 11 juni All Träning Är Preparering För Tävling (och livet) Det spelar ingen roll hur duktig du är om du är skadad... Välkomna till mitt Träning - Föreläsning

Läs mer

JAAKO-SVÄNGEN eller DET BAKVÄNDA BLINDBYTET

JAAKO-SVÄNGEN eller DET BAKVÄNDA BLINDBYTET JAAKO-SVÄNGEN eller DET BAKVÄNDA BLINDBYTET Vad handlar det om, vem passar det för, för- och nackdelar, inlärning. Av Marie Hansson Sedan klippet på den första Jaako-svängen för bra länge sedan spreds

Läs mer

Tränarskap och ledarskap

Tränarskap och ledarskap Tränarskap och ledarskap Idrotten är en viktig del i fostran Bättre hälsa genom basketträning med tanke på samhällsutvecklingen Du har en spännande och betydelsefull roll Spelare är inte schackpjäser Varför

Läs mer

Idrott och hälsa. Emma Holström Borås

Idrott och hälsa. Emma Holström Borås Idrott och hälsa Emma Holström Borås Dylan Williams fem nyckelsstrategier 1. Tydliggör mål och kunskapskrav 2. Skapa aktiviteter som synliggör lärandet 3. Återkoppling som för lärandet framåt 4. Aktivera

Läs mer

Anders Ekstrand Leg. Psykolog

Anders Ekstrand Leg. Psykolog Anders Ekstrand Leg. Psykolog Agenda Hur vi lär oss saker (Inlärningspsykologi) Hur motivation funkar (Motivationspsykologi) Ledarskap utifrån dessa Vad är kulturer? Hur förändrar man kulturer? Varför

Läs mer

Träningsguide för barn och ungdom inom IK Huge Fotboll

Träningsguide för barn och ungdom inom IK Huge Fotboll Träningsguide för barn och ungdom inom IK Huge Fotboll Detta dokument är en bilaga till Riktlinjer för träning och beskriver hur ett träningsprogram kan läggas upp, vad man ska tänka på under övningarna

Läs mer

Innan nicken. Nickteknik

Innan nicken. Nickteknik Innan nicken Titta upp före du får bollen så du ser alternativen för pass eller avslut Du ser hur och vart du ska nicka och vilken typ av nick du ska använda Vid nick mot mål ser du målvaktens position

Läs mer

Övningskompendium. www.svenskbordtennis.com

Övningskompendium. www.svenskbordtennis.com Övningskompendium SBTF UTBILDNING NIVÅ 1 Utbildningsmaterial från Svenska Bordtennisförbundets ungdom- och utbildningskommitté Framställt av Emanuel Christiansson & Sandra Rusk www.svenskbordtennis.com

Läs mer

LEK MED BOLLEN. Svenska Fotbollförbundet

LEK MED BOLLEN. Svenska Fotbollförbundet LEK MED BOLLEN Svenska Fotbollförbundet Syfte Genom bollek vill vi i tidig ålder ge barn en möjlighet att uppleva glädje och kamratskap inom idrotten. Bollek uppmuntrar barn att använda sin kreativitet

Läs mer

Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1

Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1 1 av 11 2010-12-13 16:22 Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1 Antal besvarade enkäter: 15 1 Hur tycker du att målen för momentet har uppfyllts? Vi har väl uppfyllt de delarna bra. Jag tycker det känns

Läs mer

DD2458-224344 - 2014-12-19

DD2458-224344 - 2014-12-19 KTH / KURSWEBB / PROBLEMLÖSNING OCH PROGRAMMERING UNDER PRESS DD2458-224344 - 2014-12-19 Antal respondenter: 26 Antal svar: 18 Svarsfrekvens: 69,23 % RESPONDENTERNAS PROFIL (Jag är: Man) Det var typ en

Läs mer

DANS OCH RÖRELSE med äldre

DANS OCH RÖRELSE med äldre DANS OCH RÖRELSE med äldre Foto: Män som Dansar - bild av Susanne Svantesson om män, mod och modern dans! Dans utmanar och inspirerar. Det får oss att börja tänka, känna och fundera. Genom dans utvecklas

Läs mer

DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE

DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE Av Marie Hansson När man är nybörjare i agility, eller ser sporten utifrån, är det lätt att tro att just den runda tunneln är det allra lättaste hindret! Och det

Läs mer

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv.

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Hej, jag mitt namn John. Jag har inte velat posta det här, men nu har jag äntligen tagit mig modet att göra det. Jag måste

Läs mer

Checklista för ledare.

Checklista för ledare. Checklista för ledare. SÅ STÖTTAR DU BARN PÅ TÄVLINGAR Samarbete! Tränare, ledare och föräldrar tillsammans. 2 SVENSKA GOLFFÖRBUNDET Så stöttar du barn på tävlingar. Tips! Ha med dig checklistan i bakfickan

Läs mer

CHEER GYMNASTIK Kurs i cheerleading inriktning gymnastik. Kursmaterial

CHEER GYMNASTIK Kurs i cheerleading inriktning gymnastik. Kursmaterial CHEER GYMNASTIK Kurs i cheerleading inriktning gymnastik Kursmaterial Gymnastik Säkerhet inför gymnastik När det gäller gymnastiken är det också ytterst viktigt med säkerhet. Huvudansvaret för säkerheten

Läs mer

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Resultat Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Fråga 1 Mycket inspirerande (6) till mycket tråkigt (1) att arbeta med etologisidan Uppfattas som mycket inspirerande eller inspirerande

Läs mer

Om stress och hämtningsstrategier

Om stress och hämtningsstrategier Om stress och åter erhämtningsstrat hämtningsstrategier Av Christina Halfor ord Specialistläkare vid CEOS Att tala inför en grupp personer man inte känner är något som kan kännas obehagligt för de allra

Läs mer

Idrott och hälsa Friluftsliv, allemansrätt och orientering

Idrott och hälsa Friluftsliv, allemansrätt och orientering Friluftsliv, allemansrätt och orientering Har kännedom om allemansrätten. Vet gränserna för skolans område. Kan orientera sig på skolgården med hjälp av en enkel karta. Har kunskap om lämplig klädsel i

Läs mer

Sommarträning utomhus Tips på träningspass

Sommarträning utomhus Tips på träningspass Sommarträning utomhus Tips på träningspass Träna tufft utomhus utan redskap Att träna utomhus sommartid är ett härligt sätt att njuta av naturen medan man får dagens träning gjord. Man behöver inte träna

Läs mer

Schackledarens blad Lektion 1

Schackledarens blad Lektion 1 Schackledarens blad Lektion 1 Inledning Det är viktigt med en tydlig rutin för när schacklektionen börjar och slutar. Genom att samlas kring runda bordet när lektionen ska börja respektive avslutas uppnås

Läs mer

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakrund.2 Syfte,frågeställning,metod...3 Min frågeställning..3 Avhandling.4,

Läs mer

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray Jag är mycket förtjust över att du vill vara delaktig i Livmodersvälsignelsen. Välsignelsen är till för att hela och förena dig med din egna livmoder och din kvinnlighet. Den är också skapad för att förankra

Läs mer

Tematräning F00 Skotteknik

Tematräning F00 Skotteknik Tematräning F00 Skotteknik Olika typer av passningar Inledningsvis börjar jag med att presentera lite olika avslut och passningar. Dessa kan alla användas i de olika övningarna som presenteras sedan. Sträva

Läs mer

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport Fritidsenkät 2014 Åk 5 och 8 Standardrapport Årskurs 5 56,4% 248 Årskurs 8 43,6% 192 Svarande 440 Inget svar 6 Kille 50,9% 227 Tjej 48,2% 215 Bor i Ljungby 59% 263 Bor utanför Ljungby 40,6% 181 Svarande

Läs mer

Idrott och Hälsa. Rytm & rörelse

Idrott och Hälsa. Rytm & rörelse Idrott och Hälsa Rytm & rörelse Idrott och Hälsa - Rytm och rörelse Checklista Att sätta ihop ett rytm och rörelsepass 1. Gör en grovplanering Bestäm vilka som ska ta med musik till skolan. Fundera på

Läs mer

MARTIN ERIKSSON. Boken om Martin

MARTIN ERIKSSON. Boken om Martin MARTIN ERIKSSON Boken om Martin 21. 2. Träningen Boken om Martin Kapitel Sid På senaste åren har det blivit mycket golfträning. Men även en hel del styrketräning på vintrarna och jag springer en del. Det

Läs mer

Träningssupport inför hinderlopp

Träningssupport inför hinderlopp Träningssupport inför hinderlopp Utveckla kondition och uthållighet inför hinderlopp som THOUGEST eller liknade. Ett terränglopp med olika hinder såsom TOUGHEST har blivit allt mer vanligt förekommande

Läs mer

PEDAGOGISK PLATTFORM FÖR FÖRSKOLAN TITTUT

PEDAGOGISK PLATTFORM FÖR FÖRSKOLAN TITTUT SYFTE: En tydlig beskrivning av hur Tittuts pedagoger och anställda arbetar professionellt utifrån barns lärande. Ett styrdokument som gäller över tid. Ett styrdokument som ska följas av alla anställda.

Läs mer

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll 3 Förskoleklassen Förskoleklassens syfte och centrala innehåll Undervisningen i förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med sameskola ska utgå från den värdegrund och det uppdrag samt de övergripande

Läs mer

Skaparkraft ger resultat Kulturens Hus Luleå, 3 februari 2011

Skaparkraft ger resultat Kulturens Hus Luleå, 3 februari 2011 Skaparkraft ger resultat Kulturens Hus Luleå, 3 februari 2011 Åsa Gardelli Föreläsningens innehåll Hur jag har arbetat med mitt uppdrag Vad jag sett hittills resultat Hur kan man gå vidare? Lektor i pedagogik

Läs mer

Reviderad pedagogisk metodik

Reviderad pedagogisk metodik Reviderad pedagogisk metodik för lärare i undervisning av nationell och europeisk litteratur med stöd av interaktiva ITverktyg FÖRKORTAD VERSION Introduktion Denna slutliga versionen av dokumentet har

Läs mer

Åk 9 Fotboll Hannah & Yvonne Arena Älvhögsborg

Åk 9 Fotboll Hannah & Yvonne Arena Älvhögsborg Mental träning Åk 9 Fotboll 2016-10-05 Hannah & Yvonne Arena Älvhögsborg Mental träning Att tänka på ett sätt som hjälper dig att prestera bättre. Att träna sitt tänkande kallas mental träning Träna på

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Spelarutbildningsplan 3-manna 6-7 år Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Spelarutbildningsplan IF Mölndals Fotboll I IF Mölndal Fotboll vill vi skapa vinnare. I IF

Läs mer

EatMoveLive. Ett holistiskt hälsoföretag med fokus på företagets mentala och fysiska hälsa. Boll som kombinerad skrivbordsstol och träningsredskap

EatMoveLive. Ett holistiskt hälsoföretag med fokus på företagets mentala och fysiska hälsa. Boll som kombinerad skrivbordsstol och träningsredskap Ett holistiskt hälsoföretag med fokus på företagets mentala och fysiska hälsa Boll som kombinerad skrivbordsstol och träningsredskap Många studier visar idag att långvarigt stillasittande innebär en ökad

Läs mer

Tro på dig själv Lärarmaterial

Tro på dig själv Lärarmaterial sidan 1 Författare: Eva Robild och Mette Bohlin Vad handlar boken om? Den här boken handlar om hur du kan få bättre självkänsla. Om du har bra självkänsla så blir du mindre stressad. I boken får du tips

Läs mer

Berättelsen i lärandet och lärandet i berättandet

Berättelsen i lärandet och lärandet i berättandet Berättelsen i lärandet och lärandet i berättandet Estetiska lärprocesser och digitala verktyg i SO-undervisningen Estetiska lärprocesser och digitala verktyg i SO-undervisningen Bakgrunden Vision från

Läs mer

Perttu the Spider Professionell Parkour utövare. Lappset Parkour Products Powered by professionals

Perttu the Spider Professionell Parkour utövare. Lappset Parkour Products Powered by professionals Perttu the Spider Professionell Parkour utövare Lappset Parkour Products Powered by professionals Lappset Parkour Solutions I samarbete med professionella utövare har Lappset Group utvecklat Lappset Parkour

Läs mer

Läroplan för grundskolan,förskoleklassen ochfritidshemmet 2011

Läroplan för grundskolan,förskoleklassen ochfritidshemmet 2011 Läroplan för grundskolan,förskoleklassen ochfritidshemmet 2011 Den samlade läroplanen innehåller tre delar: 1. Skolans värdegrund och uppdrag 2. Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen 3. Kursplaner

Läs mer

och liv. till kyrkan. ledarskap.

och liv. till kyrkan. ledarskap. Idag ser vi att sportlovsläger, nyårsläger och tonårsläger ofta är fyllda av idrott och sport. SMU, SBUF och MKU har en historia med mycket idrottsarrangemang, bland annat SMUiader och distriktsmästerskap.

Läs mer

Dokumentera och följa upp

Dokumentera och följa upp Modul: Förskola Del 8: Dokumentera och följa upp Dokumentera och följa upp Ola Helenius, Maria L. Johansson, Troels Lange, Tamsin Meaney, Eva Riesbeck, Anna Wernberg, Malmö högskola, Luleå tekniska universitet,

Läs mer

Lokal arbetsplan läsåret 2015/16. Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem

Lokal arbetsplan läsåret 2015/16. Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem Lokal arbetsplan läsåret 2015/16 Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Skäggebergsvägen 13 0565-160

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015 ANALYS AV FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT OCH ÅTGÄRDER Vi vill att barnens egna önskemål i ännu större utsträckning ska få utrymme i

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

Studera till lärare! Umeå School of Education Umeå universitet

Studera till lärare! Umeå School of Education Umeå universitet Studera till lärare! Umeå School of Education Umeå universitet www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp... 8 Grundlärarprogrammet

Läs mer

Styrketräning för hemmabruk inklusive stretch

Styrketräning för hemmabruk inklusive stretch Styrketräning för hemmabruk inklusive stretch Introduktion Detta pass innehåller ett antal styrkeövningar som du kan göra hemma utan någon särskild utrustning. De flesta övningarna är för ben och bålstabilitet,

Läs mer

Utbildningsförvaltningen Blästad enskilda kommunala förskolor. Arbetsplan för. Blästad förskolor

Utbildningsförvaltningen Blästad enskilda kommunala förskolor. Arbetsplan för. Blästad förskolor Arbetsplan för Blästad förskolor 2014-2015 Värdegrund och uppdrag Jämställdhet, trygghet och lek - grunden i all pedagogisk verksamhet Vi arbetar med jämställdhet och för att alla barn i vår förskola skall

Läs mer

Stock och Sten i Pildammsparken Fortbildning med Malmö Naturskola PARKEN SOM EN PLATS FÖR UTVECKLING, HÄLSA OCH LÄRANDE. Emma Pålsson och Bo Lindvall

Stock och Sten i Pildammsparken Fortbildning med Malmö Naturskola PARKEN SOM EN PLATS FÖR UTVECKLING, HÄLSA OCH LÄRANDE. Emma Pålsson och Bo Lindvall Stock och Sten i Pildammsparken Fortbildning med Malmö Naturskola PARKEN SOM EN PLATS FÖR UTVECKLING, HÄLSA OCH LÄRANDE Emma Pålsson och Bo Lindvall 9 mars 2009 i Pildammsparken Vi träffar Stock och Stens

Läs mer

Skruttans badträning

Skruttans badträning Skruttans badträning Skruttans badträning Skruttan, flickan med en mage som luras. En saga om och för barn med Prader-Willi syndrom. Skruttan måste varje vecka gå till sjukhuset för att träna i den stora

Läs mer

Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen Man ska vara positiv för att skapa något gott. Ryttare är mycket känslosamma med hänsyn till resultatet. Går ridningen inte bra, faller

Läs mer

- Höstterminen 2012 började med ett gemensamt tema på hela förskolan, Djur och natur i vår närmiljö.

- Höstterminen 2012 började med ett gemensamt tema på hela förskolan, Djur och natur i vår närmiljö. - Höstterminen 2012 började med ett gemensamt tema på hela förskolan, Djur och natur i vår närmiljö. Vår grupp var ny, med 3-åringar som kom från olika förskolor och med olika erfarenheter. Vi började

Läs mer

Vilka är orsakerna till att vissa elever i år 9 inte deltar i ämnet idrott och hälsa?

Vilka är orsakerna till att vissa elever i år 9 inte deltar i ämnet idrott och hälsa? Praktiknära forskning inom ämnet idrott och hälsa Rapport nr. 6:2009 Vilka är orsakerna till att vissa elever i år 9 inte deltar i ämnet idrott och hälsa? Jenny Söderberg & Andreas Ehrenreich GYMNASTIK-

Läs mer

Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK. Framförandeteknik. Jimmie Tejne och Jimmy Larsson

Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK. Framförandeteknik. Jimmie Tejne och Jimmy Larsson Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK Framförandeteknik Jimmie Tejne och Jimmy Larsson Innehåll Inledning... 1 Retorik för lärare... 2 Rätt röst hjälper dig nå fram konsten att tala inför grupp... 3 Analys... 4 Sammanfattning:...

Läs mer

INTERAKTIVA WORKSHOPÖVNINGAR

INTERAKTIVA WORKSHOPÖVNINGAR INTERAKTIVA WORKSHOPÖVNINGAR INLEDNING INTERAKTION: SAMVERKAN, SAMSPEL ELLER ÖMSESIDIG PÅVERKAN? Vad betyder det att något är interaktivt? Det är lite av ett modeord och många vill använda det. Många gånger

Läs mer

Lär hästen sänka huvudet!

Lär hästen sänka huvudet! Lär hästen sänka huvudet! Text: Sven Forsström Foto: Inger Lantz Som ryttare vill man också att hästen ska tugga på bettet och skumma kring munnen, eftersom det är ett tydligt tecken på att hästen är avspänd

Läs mer

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning.

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning. Finn din kärna Allt fler styr med självledarskap. Självkännedom och förmågan att kunna leda dig själv gör det lättare att kunna se klart och att leda andra som chef. Självledarskap handlar om att behärska

Läs mer

Du har valt att jobba med trafik med hjälp av Storyline. Denna Storyline vänder sig till årskurs F-3

Du har valt att jobba med trafik med hjälp av Storyline. Denna Storyline vänder sig till årskurs F-3 Storyline Hjulius Du har valt att jobba med trafik med hjälp av Storyline. Denna Storyline vänder sig till årskurs F-3 Eleverna får träffa Hjulius som är en hasselmus. Han bor i området och har helt plötsligt

Läs mer

Sammanfattning av kollegialt lärande inom Lärande och inflytande på riktigt när olikheten är normen

Sammanfattning av kollegialt lärande inom Lärande och inflytande på riktigt när olikheten är normen Sammanfattning av kollegialt lärande inom Lärande och inflytande på riktigt när olikheten är normen Kollegialt lärande Frågeställningar Hur upplever pedagogerna att processen i förändringsarbetet har förlöpt

Läs mer

Skolan med arbetsglädje Montessori

Skolan med arbetsglädje Montessori Skolan med arbetsglädje Montessori Vem var Maria Montessori? Maria Montessori (1870-1952) var Italiens första kvinnliga läkare. I sitt arbete kom hon tidigt i kontakt med mentalt störda barn och socialt

Läs mer

Skolbrottning i praktiken

Skolbrottning i praktiken Skolbrottning i praktiken Handledning för dig som jobbar med barn i skolan Sportkommittén L-G Lundström, Raimo Ojala, Lars-Ola Särkimukka Kiruna 2010-04-11 Inledning Sedan 2008 har ett stort antal skolor

Läs mer

Djurgårdens Idrottsförening får människor att växa genom idrottens gemenskap, för samhällets bästa

Djurgårdens Idrottsförening får människor att växa genom idrottens gemenskap, för samhällets bästa Bakgrund År 1891 bildades Djurgårdens Idrottsförening. 1990 formades Djurgårdsalliansen för att säkra föreningens existens. Nu 2016, efter att tusentals engagerade djurgårdare - ledare, idrottare, styrelser,

Läs mer

Komplexiologi löser de accelererande problemen med psykisk ohälsa!

Komplexiologi löser de accelererande problemen med psykisk ohälsa! Komplexiologi löser de accelererande problemen med psykisk ohälsa! En psykolog kan inte lösa flertalet av psykets problem eftersom de är komplexa, och då gäller givetvis samma sak för coacher, forskare

Läs mer

LEKTIONSTIPS. Lektionstips 2:4. Skribenten vill antingen uttrycka en åsikt för att få andra att reagera, eller

LEKTIONSTIPS. Lektionstips 2:4. Skribenten vill antingen uttrycka en åsikt för att få andra att reagera, eller Lektionen är skriven av Theres Farcher lärare i svenska och svenska som andraspråk. Hon har kopplat lektionen till Svenska Direkt 7 grundbok och studiebok. Svenska Direkt är skriven av Cecilia Peña, Lisa

Läs mer

Föreningsträdet. Aktiva 6 år. Alma på skogspromenad Alma och skogsbusarna på hajk Alma och skogsbusarna spelar fotboll I vår busgrupp

Föreningsträdet. Aktiva 6 år. Alma på skogspromenad Alma och skogsbusarna på hajk Alma och skogsbusarna spelar fotboll I vår busgrupp Föreningsträdet Aktiva 6 år Alma på skogspromenad Alma och skogsbusarna på hajk Alma och skogsbusarna spelar fotboll I vår busgrupp Att arbeta med Föreningsträdet Tanken med föreningsträdet är att med

Läs mer

Föreningsträdet. Handledning Aktiva 7 år

Föreningsträdet. Handledning Aktiva 7 år Föreningsträdet Handledning Aktiva 7 år Alma och Burre plockar svamp Tennisturnering i skogen Effe och Burre spelar pingis Alma och skogsbusarna spelar innebandy I vår busgrupp Att arbeta med Föreningsträdet

Läs mer

Kommandon för klickerträning

Kommandon för klickerträning Kommandon för klickerträning Klickerträna din valp Klickerträningen utvecklades på 1940-talet av tränare av marina däggdjur som upptäckte att de kunde ge delfiner och valar signaler som uppmuntrade korrekt

Läs mer

Motivation till hälsa

Motivation till hälsa Motivation till hälsa En kurs om hur man ska förändra och förbättra sin livsstil och behålla den livet ut. Resultat från hälsoenkät 9 Anita Engström Livsstilspedagog www.kiruna.fhsk.se MOTIVATION TILL

Läs mer

Verksamhetsplan. för förskolan. Rapphönan 2016/2017

Verksamhetsplan. för förskolan. Rapphönan 2016/2017 Verksamhetsplan för förskolan Rapphönan 2016/2017 Innehållsförteckning Värdegrund Örkelljunga kommun 3 Styrdokument 4 Vision 5 Förskolans uppdrag 6 Våra mål - Profil Tema/Projekt Lek 7 Profil 8-9 Tema/Projekt

Läs mer

sommaraktiviteter för DiG som GÅr i Årskurs 6 9

sommaraktiviteter för DiG som GÅr i Årskurs 6 9 sommaraktiviteter för DIG SOM GÅR i årskurs 6 9 Äventyr under hela sommaren Drama / TEATER Vecka 27 Tänk dig att stå på en riktig scen med kostym, rekvisita, ljud, ljus och scenografi. På 4 dagar läser

Läs mer

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av?

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av? MBT 2013 Undervisning av Ulrika Ernvik Guds dröm om mej! Gud har en dröm! Ps 139:13-18 Gud har en dröm för varenda liten människa även mej. Drömmen handlar mest om vem han vill att jag ska VARA mer än

Läs mer

Matsesgården. Linda Forsman m.fl. har trädgårdsföreställningar på Matsesgården. Foto: Sanna Wikström, GD. 372 505 kr

Matsesgården. Linda Forsman m.fl. har trädgårdsföreställningar på Matsesgården. Foto: Sanna Wikström, GD. 372 505 kr Matsesgården Linda Forsman m.fl. har trädgårdsföreställningar på Matsesgården. Foto: Sanna Wikström, GD Projektägare: Korda Art Productions, ideell förening Projektledare: Linda Forsman Kommun: Hedemora

Läs mer

Passar jag in? Nyanlända ungdomars möte med idrottsundervisning

Passar jag in? Nyanlända ungdomars möte med idrottsundervisning Passar jag in? Nyanlända ungdomars möte med idrottsundervisning Åke Huitfeldt The University of Örebro, Sweden 2015-08-22 1 Idrottslärare i 39 år Hur kan vi nå våra barn och ungdomar Idrott för Hälsa Foskarskola

Läs mer

STARKA ARMAR MED YOGA. 20 Av Anna Miller, yogainstruktör Stylist: Charlotte Høyer Foto: wichmann+bendtsen

STARKA ARMAR MED YOGA. 20 Av Anna Miller, yogainstruktör Stylist: Charlotte Høyer Foto: wichmann+bendtsen STARKA ARMAR MED YOGA 20 Av Anna Miller, yogainstruktör Stylist: Charlotte Høyer Foto: wichmann+bendtsen Nej, du behöver inte kasta runt med tunga kettlebells för att få starka armar. Lugna yogaövningar

Läs mer

Kombinationer och banor i agilityträningen

Kombinationer och banor i agilityträningen Kombinationer och banor i agilityträningen av Emelie Johnson Vegh och Eva Bertilsson, publicerad i Canis 2012 En av de saker som gör agility så fantastiskt roligt är den ständiga variationen. Ingen tävlingsbana

Läs mer

B. Vad skulle man göra för att vara bättre förberedd inför en lektion i det här ämnet?

B. Vad skulle man göra för att vara bättre förberedd inför en lektion i det här ämnet? Studieteknik STUDIEHANDLEDNING Syftet med dessa övningar är att eleverna själva ska fördjupa sig i olika aspekter som kan förbättra deras egen inlärning. arna görs med fördel i grupp eller parvis, och

Läs mer

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Herkules Förskola personalkooperativ är beläget på södra Lidingö i Käppalaområdet. Vi har nära till skogen och om vintern har vi pulkabacke och mojlighet

Läs mer

Kunskapen finns i den egna praktiken för den som tittar

Kunskapen finns i den egna praktiken för den som tittar Kunskapen finns i den egna praktiken för den som tittar 1 Kunskapen finns i den egna praktiken för den som tittar Skapandet av en byggelibygghörna på förskolan blev inte bara en plats för konstruktion.

Läs mer

Haninge Hockey Team 01 Off-ice program Säsongen 2012/2013

Haninge Hockey Team 01 Off-ice program Säsongen 2012/2013 Haninge Hockey Team 01 Off-ice program Säsongen 2012/2013 Här följer några sidor off-ice övningar och några enkla träningspass för dig som vill träna lite mer hemma men har svårt att hitta på bra övningar

Läs mer

Om skaparen. Tomas Öberg är idag entreprenör, föreläsare och på gång med sin första självbiografi Ilska, kärlek och framgång från insidan och ut.

Om skaparen. Tomas Öberg är idag entreprenör, föreläsare och på gång med sin första självbiografi Ilska, kärlek och framgång från insidan och ut. Om skaparen Tomas vet exakt vad han pratar om eftersom allt han förmedlar är självupplevt. Å ena sidan Mr Destruktiv med droger, slagsmål, mobbing och självhat i bagaget. Å andra sidan en stark vilja att

Läs mer

VÄRDEGRUND DJURGÅRDENS IDROTTSFÖRENING KORTVERSION

VÄRDEGRUND DJURGÅRDENS IDROTTSFÖRENING KORTVERSION BAKGRUND VÄRDEGRUND DJURGÅRDENS IDROTTSFÖRENING År 1891 bildades Djurgårdens Idrottsförening. 1990 formades Djurgårdsalliansen för att säkra föreningens existens. Nu 2016, efter att tusentals engagerade

Läs mer

Övningsguide. Korrekt och felaktigt sätt att sitta.

Övningsguide. Korrekt och felaktigt sätt att sitta. Övningsguide Hur vi mår i våra muskler och leder beror till stor del på vår livsstil men är också åldersrelaterat. Det bästa du kan göra är att skapa ökad balans i kroppen med förebyggande träning. Faktorer

Läs mer

Innehållsförteckning. Kapitel 1

Innehållsförteckning. Kapitel 1 Innehållsförteckning Kapitel 1, Zara: sid 1 Kapitel 2, Jagad: sid 2 Kapitel 3, Slagna: sid 3 Kapitel 4, Killen i kassan: sid 5 Kapitel 5, Frågorna: sid 7 Kapitel 6, Fångade: sid 8 Kapitel 1 Zara Hej, mitt

Läs mer

Utvärdering av projektet Flodagruppen

Utvärdering av projektet Flodagruppen Utvärdering Flodagruppen 1 Utvärdering av projektet Flodagruppen Elever och föräldrar Johan Heintz Handledare: Annika Hall Sveagatan 15 Kurator vid Dergårdens gymnasium, 413 14 Göteborg Lerum e-mail: johan.heintz@kulturverkstan.net

Läs mer

Uppgift 3 B. Pedagogiskt inslag

Uppgift 3 B. Pedagogiskt inslag Uppgift B. Pedagogiskt inslag Inledning Syftet med min mini-kurs var att lära ut hur man i Word 00 kan arbeta med bilder som man själv fotograferat och sen sparat i datorn. Moment som ingick var: Infoga

Läs mer

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial Människans möte med den mänskliga kroppen Ett pedagogiskt studiematerial Inledning I dag så påverkas vi medvetet och omedvetet av yttre ideal. Ofta så glömmer vi bort att ställa frågan till oss själva

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING Samla på sinnen

LÄRARHANDLEDNING Samla på sinnen LÄRARHANDLEDNING Samla på sinnen Bakgrund MegaMind är Tekniska museets nya science center som handlar om hur en bra idé blir till och hur man kan ta den vidare till verklighet från sinnesintryck till innovativt

Läs mer

Glöm inte av att ha en underbar sommar, så ses vi v.30 Mvh Tränarna

Glöm inte av att ha en underbar sommar, så ses vi v.30 Mvh Tränarna Hej! För att underhålla och bibehålla formen du kämpat dig till under vintern och våren gäller det att hålla igång även under sommaren. Vad som är bra är att det räcker med 3 pass i veckan för att just

Läs mer

Working with parents. Models for activities in science centres and museums

Working with parents. Models for activities in science centres and museums Working with parents. Models for activities in science centres and museums 1 Index PRATA OM VETENSKAP FLYTA OCH SJUNKA... 3 1. Kort översikt över workshopens aktiviteter... 3 2. Mål och syfte... 3 3. Viktiga

Läs mer

För de två första nivåerna har vi fokuserat på bedömningar som integrerar flera olika lärande mål i en bedömning uppgift.

För de två första nivåerna har vi fokuserat på bedömningar som integrerar flera olika lärande mål i en bedömning uppgift. Ungern I Ungern kombineras bedömningssystemet på nivå 1 & 2 bedömningen olika formativa bedömningar med en summativ bedömningar (även olika delar) vid slutet av varje nivå i tränarutbildningen. Utbildningen

Läs mer

lll#vyazc#cj CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009

lll#vyazc#cj <yg6c 69AwC \dgvc5vyazc#cj >CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009 FÖRELÄSNINGAR 2009 Jag älskar citat, det vet alla som varit på en föreläsning med mig, eller om man läst mina böcker. En av de personer som alltid gett mig något att fundera på är den franske aforismförfattaren

Läs mer

10 övningar i studieteknik

10 övningar i studieteknik 10 övningar i studieteknik Henrik Svensson 2008-08-12 Denna text är hämtad från: http://www.henriksvensson.info.se Den här övningen försöker visa vikten av att ta det lugnt. Uppgifterna nedan kan verka

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet sa Har du ett samhällsvetenskapligt intresse och vill gå en gymnasieutbildning som ger dig många möjligheter till vidare studier eller arbete? Då är detta programmet för dig!

Läs mer

Lyckas i dina akademiska studier

Lyckas i dina akademiska studier Lyckas i dina akademiska studier Jag är en 83,3% kille tjej vill inte ange 15,3% Jag studerar till 55,6% Röntgensjuksköterska Biomedicinsk analytiker 44,4% Jag har studerat på universitet/högskola tidigare

Läs mer

Planets och målets storlek

Planets och målets storlek För vem? Flickor och pojkar under 10 år Vad? Handboll med lite annorlunda regler: mindre plan och minder mål än normalt, en mjuk gummiboll. Bara 5 (4+1) spelare på plan. Man kan spela med blandade lag,

Läs mer