Tjejer gillar mer balett, killar vill ha bråk, problem, krig och fotboll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjejer gillar mer balett, killar vill ha bråk, problem, krig och fotboll"

Transkript

1 GÄVLE KOMMUN Tjejer gillar mer balett, killar vill ha bråk, problem, krig och fotboll Om jämställdhet och pojkars läsning en pilotstudie Josefine Tham

2 Bakgrund Gävle bibliotek ingår i en stor nationell satsning som leds av Sveriges kommuner och landsting. Satsningen kallas HÅJ, Hållbar jämställdhetsutveckling. Arbetet ska säkerställa att flickor och pojkar, kvinnor och män, ges likvärdig och god service. Andersbergs bibliotek har, som en del i detta arbete, valt att göra en pilotstudie som inriktar sig på unga pojkars attityd till läsning. Ämnet har länge varit en fråga inom yrkeskåren där man till viss grad diskuterat pojkars sjunkande intresse för läsning och skönlitteratur och hur man ska jobba för att vända trenden. Analysen av den litteraturutredning 1 som tillsats av regeringen redovisades i september Utredningen visar en påtaglig försämrad läsförståelse bland unga och att läsning bland framför allt pojkar minskat kraftigt under de senaste 15 åren. Litteraturutredningen hänvisar också till den senaste Pisa-undersökningen som visar att en fjärdedel av de 15-åriga pojkarna i Sverige har en bristande funktionell läsförmåga. Att det också finns stora skillnader mellan vuxna, där kvinnor läser betydligt mer än män samt att högutbildade läser mer än lågutbildade, tyder på att problemet både är en genus- och klassfråga. Mot denna bakgrund samt bibliotekets särskilda uppdrag att rikta sina insatser mot grupper som i dag deltar i låg utsträckning, motiveras ansatsen att vi i denna pilotstudie fokuserar på just pojkars attityd till läsning. Avgränsning/deltagare i pilotstudien Vi har valt ut pojkar från två klasser i årskurs 5. Pojkarna går på två olika skolor i Gävle - Andersbergsskolan och Fridhemsskolan. Barn- och ungdomsverksamheten inom Gävle bibliotek fördelar sitt uppdrag gentemot skolan utifrån upptagningsområde. Andersbergsskolan och Fridhemsskolan tillhör det upptagningsområde som Andersbergs bibliotek ansvarar för. Ytterligare ett syfte med valet av skolorna, är att de ligger i två skilda områden med stora socioekonomiska skillnader. Vi vill undersöka om denna aspekt påverkar attityd och inställning till läsning och skönlitteratur och om det eventuellt kan hänga ihop med hur man förhåller sig till könsroller. 1

3 Tabellen nedan visar hur dessa områden skiljer sig åt ur ett socioekonomiskt perspektiv. Vi har även tittat på resultaten från 2010 års nationella prov i svenska för åk 5, för att se om det finns skillnader även här. I det delmoment som avser läsa samtala, kan man se att resultaten skiljer sig åt med ca 40 %. Vår pilotstudie innebär delvis att pojkarna ska försöka reflektera och diskutera hur de väljer litteratur och varför. Andersberg Fridhem Eftergymnasial utbildning 11.5% 27.6% Arbetslöshet 17.9% 4.3% Ohälsotal 44.3% 14.6% Utrikes födda 26.2% 11.8% Resultat nationella prov svenska åk Andersberg Fridhem Läsa förstå litterär text 100% 100% Läsa - samtala 60.5% 100% Gävles barn och ungdomsbibliotekarier har också deltagit i studiens första moment. Avsikten med att inbegripa barnbibliotekarierna i studien är för att kunna jämföra de antaganden som finns hos yrkesgruppen om pojkars attityder och läspreferenser med det faktiska läget. Syftet är också att bilda sig en uppfattning om barnbibliotekarierna delar en gemensam referensram om vilken typ av litteratur som tilltalar pojkar. Material och metod för pilotstudien: Varje år i september ger Statens Kulturråd ut Barnbokskatalogen 2 Bokjuryn som presenterar ett urval av årets barn- och ungdomsböcker. Många bibliotek och skolor använder katalogen som utgångspunkt för inköp av böcker. Katalogen delas också ut på biblioteken i läsfrämjande syfte. Bokjuryn har överlag ett stort inflytande på bibliotekens bestånd och de böcker som används i det läsfrämjande arbetet. För barnbibliotekarierna är den också viktig för att kunna överblicka utgivningen. I katalogen presenteras böckerna med framsidebild och en text om vad boken handlar om, dess huvudpersoner samt en symbol för genre (fantasy, skräck, kärlek etc.). Detta 2

4 tillsammans kan betraktas som bokens paketering där målet är att intressera och tilltala potentiella läsare. I undersökningen har vi använt barnbokskatalogen 2012/2013 och de kapitelböcker som riktar sig mot 9-12 år. Dessa består av 54 titlar. Vårt syfte är att se i vilken grad pojkarna påverkas av hur böckerna presenteras. Vi är också intresserade av att se hur stor del av urvalet som tilltalar just pojkar och om de uppfattar böckernas paketeringar som könsneutrala eller inte. Nedan följer några exempel på hur böckerna presenteras i bokjuryn 2012/2013 Jag blundar och önskar mig något Lisa och hennes bästis Nova vill gärna vara med i det coola tjejgänget "Näbbet". För att få vara med måste man utföra vissa uppdrag, uppdrag som inte alltid är helt lagliga. Men hur roligt är det att vara med i det där gänget egentligen? Och vad är det som är viktigast, att vara med i gruppen eller att vara sig själv? Kampen för Wondla För första gången i livet har Eva Nio träffat en Annan människa Hailey. När han tar med henne och hennes följeslagare till människorna i nya Attika är hon lyckligare än någonsin. Men snart märker Eva att allt inte är så harmoniskt, utan att det pågår någonting fruktansvärt, något som kan innebära slutet för hela planeten! Den stora katt-konspirationen När Anna och tom får en katt blir det inte så roligt som de önskat. Det är nämligen en ganska besvärlig katt, som älskar att släpa in döda djur i huset. Men när den och flera andra katter, försvinner börjar Anna, Tom och kompisen Suzanne misstänka att de kidnappats, och de inleder genast en undersökning för att hitta den skyldiga. Del tre i den roliga serien om Anna, Tom och Suzanne. Vi har anpassat materialet för att göra undersökningen mera pedagogiskt. Katalogens 54 bokpresentationer har klippts ut. Av varje bokpresentation tillverkade vi inplastade bokkort i lika många uppsättningar som deltagare i studien. Till detta har vi använt tre röstningslådor som märkts med etiketterna Mest för tjejer, Mest för killar och Lika mycket för både killar och tjejer. För att komma i kontakt med skolorna, skrevs en sammanfattande presentation av pilotstudien och dess syfte som skickades till skolornas rektorer.

5 Studien bestod av tre träffar med varje klass. Två tillfällen på respektive skola och en reflekterande återträff med respektive klass på biblioteket. Klassernas flickor har inte deltagit i studien. Träffarna Detta avsnitt redogör för hur vi har gått till väga under träffarna. Här vill vi understryka att vi också haft för avsikt att låta pojkarnas mottagande av oss samt responsen på uppgiften vara en del i studien. I detta avseende har träffarna också fungerat som lärprocess för oss själva i yrkesrollen. Genom att vistas i pojkarnas skolmiljö, som är en stor del av deras vardag, har vi fått en tydligare bild av vilka stämningar och attityder som råder mellan pojkarna i skolmiljön. Detta har vi också fått ta hänsyn till i själva analysen av studien då klassrumsstämningen i hög grad påverkat pojkarnas möjlighet att koncentrera sig och reflektera över uppgifterna. Framförallt har vi uppfattat att detta varit avgörande för diskussionsutrymmet i klasserna. Första träffen: Under första träffen i skolan talade vi om för pojkarna att det var viktigt för oss att få en uppfattning om hur de tänker kring böcker och vad de föredrar att läsa. Vi ville leda in dem i tankebanor kring genus och sa att i vissa fall kan det finnas åsikter om att något är tjejigt eller killigt och vi frågade, tycker ni att detta även kan gälla böcker? Varje elev fick var sin uppsättning av de 54 bokkorten. Vi förklarade att de noggrant skulle läsa varje bokkort, titta på hur boken presenterades och besluta om de tyckte att boken riktar sig till killar eller tjejer, eller om boken riktar sig lika mycket till både killar och tjejer. Här lämnades utrymme för pojkarna att reflektera över uppgiften och även kommentera den indelning som vi bad dem att göra. Pojkarna fördelade korten i de såkallade röstningslådorna Mest för tjejer, Mest för killar, Lika mycket för både tjejer och killar. De gjorde sina val enskilt och vi var noga med att de inte iakttog varandra. Vi underströk också att det inte fanns några rätt eller fel i hur de gjorde sina val. Under detta moment av studien hade vi också som syfte att studera hur uppgiften togs emot, vilken jargong som rådde, om det fanns utrymme för att uttrycka sina åsikter och vilken vana som fanns av att reflektera och ifrågasätta. Andra träffen: När vi kom tillbaka andra gången ville vi diskutera resultatet av pojkarnas indelning. Vårt syfte var att få ingång ett reflekterande samtal kring vad som utmärkte de böcker som hade fått flest röster i de olika kategorierna. Vi inledde med att fråga om uppgiften hade väckt några tankar och om det var en bra eller en dålig uppgift? Syftet var delvis att se om pojkarna på egen hand reflekterat över att uppgiften i sig kunde förstärkt synen på tjejigt och killigt. Vi presenterade sedan resultatet av den indelning som pojkarna gjort och redogjorde för hur majoriteten av rösterna fallit ut i respektive kategori. För att få igång en diskussion bad vi pojkarna att kommentera kring hur informationen som gavs i bokpresentationerna påverkat deras val. För varje titel som fått majoritetens röster i t ex Mest för tjejer bad vi dem att

6 reflektera utifrån: titel, författare, bokomslag, baksidetext, huvudpersoners kön och antalet flickor och pojkar i berättelsen (om detta framgick av baksidetexten). Nedan följer exempel på hur vi bad pojkarna resonera utifrån nämnda aspekter. Titel - Exempel Vem kan älska Misja Signalerar orden i en boktitel genus/påverkas man av bokens titel ur ett genusperspektiv? 3 Kan ord eller meningar vara speciellt tjejiga eller killiga? Författare Påverkas man av författarens kön? Spelar det någon roll om författaren är man eller kvinna? Bokomslag Vad händer i bilden på omslaget? Vem/vilka är med på omslaget? Hur står de, vad gör de? Vad tänker man när man ser bilden? Exempel på hur omslag kunde kommenteras: Bilden passar båda, man känner i magen att det är så Baksidetext hur påverkas man av det som står på baksidan? Kan ett speciellt tema göra att man väljer bort en bok och i så fall varför? Vi frågade till exempel om varför just hästböcker var för tjejer och om man kan säga att en häst är ett tjejigt djur? Huvudpersonernas kön spelar det någon roll om huvudpersonen är kille eller tjej? Är det okey att läsa böcker där en tjej är huvudperson? Antalet flickor och pojkar i berättelsen Väljer man bort en bok med många flickor i? Frågan ställdes då röstningsresultatet gav exempel på att böcker som skildrade flickor i grupp valdes som mest för tjejer medan en del av böckerna som skildrade enskilda flickor, hamnade i lådan Lika mycket för både tjejer och killar. Genre vi fick först ha en kort genomgång om vad genre var för något. Vissa pojkar var införstådda med begreppet andra inte. Vi frågade pojkarna hur mycket de lade märke till symbolerna och om de hade någon betydelse. Bokjuryns böcker är genremärkta med följande symboler: 3 Begreppet genus användes inte i diskussionen med pojkarna. Istället använde vi förklarningar och exempel för att beskriva vad vi menade.

7 Eventuell kompispåverkan Hur tycker andra killar att man ska tänka? Var detta något som påverkade pojkarna när de gjorde sina val? För att sammanfatta andra träffen gick den ut på att få pojkarna att reflektera över hur de kategoriserat böckerna och varför. Vi ville också se hur mycket utrymme, öppenhet och takhöjd det fanns i gruppen att diskutera genus och könsroller utifrån detta. Tredje träffen: Den avslutande träffen på biblioteket fick till stor del formas utifrån det som hänt på vägen under våra två första träffar eftersom vi först då kunnat bilda oss en uppfattning om pojkarnas attityder kring läsning och skönlitteratur ur ett genusperspektiv. Som diskussionsunderlag inleddes träffen med två kortfilmer från Machofabriken 4. Machofabriken är ett metodmaterial och ett verktyg som kan användas i arbete för ökad jämställdhet, med fokus på hur sociala normer för manlighet kan ifrågasättas och förändras. De två filmerna som visades, illustrerar hur normer om manlighet styr och påverkar killar på olika nivåer. De ger exempel på hur pojkar är mot varandra och vilka val de gör utifrån ideal om manlighet och kompistryck. Vi frågade pojkarna om vad de trodde att filmerna ville förmedla och om de själva kunde relatera till vad de såg. Vi försökte återkoppla filmernas budskap till uppgiften där pojkarna kategoriserat böcker utifrån kön. Syftet var att filmerna skulle problematisera indelningen av böckerna, att visa att även dessa val påverkas av könsnormer då resultatet av pojkarnas röstning visat detta. En av de titlar som i båda klasserna fått många röster i kategorin mest för tjejer var boken Yummy av Eva Susso. Bokens omslag hade under andra träffen genererat många kommentarer om hur typisk tjejig den var. Efter diskussionen om filmerna, läste vi ett kapitel högt utan att pojkarna kunde se vare sig titel eller omslag. Berättelsen är en stark skildring av flickan Yummy som försöker tackla sin tuffa tillvaro på ett sätt som i första hand kännetecknas av att hon är barn, och inte att hon är flicka. Den skildrar också en komplicerad vänskap mellan huvudpersonen och ett annat utsatt barn. Trots ett delvis tungt innehåll, är det en berättelse som inger hopp och pekar framåt. Vi valde boken dels för att det är en fängslande och stark berättelse som är allmängiltig och dels för att omslaget tidigare väckt negativa, könsstereotypa kommentarer. Vår ambition var att väcka intresse för en bok som pojkarna valt bort och haft fördomar om. 4

8 Yummy Mia återvänder till den gamla husvagnen i skogen där hon bodde förut. Kvar finns kaninen hon fick av sin älskade mormor. Kvar finns också Gabby, som kallar henne Sparris och som är snäll ibland och taskig ibland. Han som kallar hennes familj för white trash. På nya stället finns Finn, som får henne att bli alldeles varm och som kallar henne Yummy Efter läsningen frågade vi vem de tyckte boken passade för. Samtliga var överens om att berättelsen passade både för både tjejer och killar. Sen fick de gissa hur boken hade röstats fram under första träffen. Här gissade många att boken röstats fram som killbok. Det var också tydligt att högläsningen väckt mersmak. Vi visade sedan bokens titel och omslag och tillkännagav att just denna bok hade röstats fram som tjejbok". Vi avslutade träffen med att pojkarna fick varsitt exemplar av Yummy som tack för att de deltagit i studien och i hopp om att de skulle läsa den. Analys och resultat av träffarna Under våra träffar med Andersbergsskolan och Fridhemsskolan har vi uppfattat att det finns en tydlig skillnad mellan klasserna när det gäller vana att diskutera och ifrågasätta. Vi uppfattade att det fanns ett mycket större utrymme bland pojkarna på Fridhemsskolan att yttra åsikter som ifrågasatte genusordningen. Två pojkar i klassen berättade öppenhjärtligt att de lagt alla bokkort i lådan Både för killar och tjejer. Redan under vår första träff sa samma personer att man väljer inte böcker på det sättet, man väljer utifrån intressen och vilken sorts person man är eller Man kan inte säga så, det finns inte tjej och killböcker. I diskussionen kom det även fram att man tänkte på vad kompisar skulle tycka. Det fanns alltså en medvetenhet om att man kan vara styrd av könsnormer. En pojke sa att Om alla böcker var grå, skulle alla kunna läsa alla böcker. Det var ingen i klassen som motsatte sig kommentarerna. Det fanns uppenbarligen ett ganska stort utrymme för olika åsikter och man lyssnade intresserat på varandra. Att det finns två uttalat genusmedvetna killar i denna klass, tror vi har stor betydelse för samspelet och jargongen mellan alla pojkarna i klassen. Vad vi kunde se gällde detta i alla fall i klassrummet. Vi uppfattade överlag att pojkarna tog emot uppgiften med intresse och nyfikenhet och att det fanns en positiv inställning till böcker. På Andersbergsskolan var det ganska svårt att föra en riktig diskussion med pojkarna. Det var stökigt och oroligt och det verkade inte finnas några tydliga ramar och regler för vad som gällde i ett klassrum. Vi uppfattade att det fanns en jargong av inte visa intresse och engagemang inför sina kompisar. De enda åsikterna som kom fram var de könsstereotypa kommentarerna. Det var svårt att föra en dialog då vi fick lägga mycket tid på att hålla ordning i klassen. Der fanns ingen som ifrågasatte själva uppgiften även om vi försökte leda in dem i denna tankebana. Det verkade överhuvudtaget svårt att samtala och diskutera inom gruppen.

9 Under den avslutande träffen på biblioteket hade många av pojkarna i båda klasserna svårt att förstå filmerna från Machofabriken. För oss som vuxna var symboliken och budskapen i filmerna uppenbara. Vi förstod i efterhand att pojkarna var för unga för filmerna och att de inte har en tillräcklig förförståelse för genus och könsroller. Trots detta var det meningsfullt att visa filmerna som förmodligen satt i gång många tankar och frågor. Mottagandet av boken Yummy var tydligt positivt hos pojkarna på Fridhemsskolan. Pojkarna på Andersbergsskolan visade ingen större entusiasm över bokgåvan under träffen på biblioteket. Vi fick dock veta senare genom pojkarnas klassföreståndare att pojkarna sträckläst boken och varit engagerade vilket vi tycker är otroligt positivt. Att vi har jobbat enskilt med pojkarna i pilotstudien har uppfattats som positivt bland pojkarna på båda skolorna. Analys och lärdomar av undersökningen: Resultatet av pilotstudien har utmynnat i en rad frågor kring hur vi idag jobbar med bibliotekets läsfrämjande uppdrag. När det gäller pojkar som målgrupp och det faktum att intresset för läsning och skönlitteratur sjunker, vilket i ett långsiktigt perspektiv kan få avgörande effekter på den demokratiska processen i ett samhälle, frågar vi oss vad vi hittills inom yrkeskåren gjort för att nå just pojkar i det läsfrämjande arbetet. Detta ställer i sin tur frågan om hur vi inkluderar målgruppen i den diskussion som finns kring hur vi ska nå dem och väcka deras intresse för läsning. En lärdom från pilotstudien är att sistnämnda spelar en stor och avgörande roll för hur väl vi kan lyckas med det läsfrämjande arbetet. I dag sker mycket av diskussionen om hur vi på bästa sätt utvecklar det läsfrämjande arbetet internt och diskussionen handlar mycket om hur vi kan utveckla och förnya vårt sätt att presentera böcker för att väcka intresse hos fler och i vilka sammanhang vi gör det. Vi har en tendens att fastna i frågor utan att föra dem framåt vilket förmodligen beror på att vi inte inkluderar målgrupper i våra diskussioner. Efter våra träffar med pojkarna på skolan och på biblioteket har vi kommit till insikt om hur barns olika förutsättningar, skolmiljö, samspel, könsnormer, inbördes regler och klass, interagerar med hur väl vi kan kommunicera med dem i koppling till vårt uppdrag. Vi behöver alltså skaffa oss bättre kännedom om målgruppen för att kunna möta dem och kommunicera med dem på ett bättre sätt. Efter pilotstudien anser vi också att vi inom yrkesgruppen behöver föra en mer problematiserande diskussion kring pojkars minskade intresse för läsning och litteratur. Eftersom målgruppen i sig är mångfacetterad, kan vi inte förutsätta att det finns några universalmetoder för att nå alla i målgruppen. Pilotstudien visade flera tecken på att jargong och attityd skiljer sig åt mellan olika skolor och stadsdelar vilket i det här fallet verkade påverka attityd och visat intresse för böcker och läsning. Vi kunde framför allt se en stor skillnad när det gällde utrymme och vana att diskutera och uttrycka sina åsikter. Det blev också lite av en väckarklocka för oss att vistas i pojkarnas klassrumsmiljö eftersom förutsättningar och jargong blev synliga för oss på ett mera uppenbart sätt än vad de i regel blir under kortare möten vid lånebesök på biblioteket.

10 Resultat och lärdomar av indelningen Mest för tjejer, Mest för killar och Lika mycket för både killar och tjejer Resultatet från barnbibliotekariernas indelning av urvalet från bokjuryn, påvisade att det finns en gemensam referensram och föreställning kring vilka böcker bibliotekarierna tror att pojkar väljer. Det visade sig att vi har gjort ungefär samma val för alla 54 böcker. Naturligtvis finns det kunskap om målgruppens läspreferenser som grundar sig på erfarenhet då vi under många år sett vilka böcker som varit populära bland killar. Men i en jämförelse med pojkarnas indelning av urvalet, kan vi se att våra antaganden inte helt stämmer överens med vad pojkarna tycker. Studien visade bl. a att yrkesgruppen föreställer sig att pojkar vill ha lite tokroliga böcker och att vi väljer bort böcker som behandlar känslor och svårare ämnen. Den här boken kategoriserades som en typisk killbok av bibliotekarierna men majoriteten av pojkarna i båda klasserna tyckte att den passade lika mycket för både killar och tjejer. Allan Zongo killen från rymden Allan Zongos rymdskepp har störtat på jorden och han bor nu hos Max och hans pappa. Pappan försöker laga rymdskeppet medan Max försöker ta hand om den lilla utomjordingen och se till att han inte blir upptäckt. En inte helt lätt uppgift. Allans förmåga att förvandla sig till vad som helst leder till en hel del problem om man säger så Lättläst Den här boken kategoriserade samtliga bibliotekarier som en typisk tjejbok. Elevernas indelning visade dock att flera pojkar, framför allt från Andersbergsskolan tyckte att boken passade för både killar och tjejer. Det fanns också några pojkar som tyckte att boken passade mest för killar. Ingrid Olsson Blink, blink med stjärnan Om att oroa sig för vad de skilda föräldrarna tänker om varandra. Om att inte vilja såra sin mamma trots att det leder till att man mobbas. Om att längta ihjäl sig efter att få tillbaka sin mammas uppmärksamhet när det kommit en ny liten bebis. Om föräldrar som inte alltid ser och om barn som känner sig ensamma. Noveller som är som poesi. Sorligt och vackert! Jämförelsen visade även att vi kategoriserat fler titlar som tjejböcker än vad pojkarna själva gjort. Vi får dock ha med i beräkningen att alla pojkar kanske inte väljer lika fritt vid ett biblioteksbesök med klassen som de gjorde i pilotstudien. I en jämförelse av de båda klasserna, kan man se att de i hög grad kategoriserat böckerna på ett överensstämmande sätt. Det finns dock ett antal undantag som sticker ut. En bok med fotboll som tema hade röstats fram som killbok av alla pojkarna på Andersbergsskolan medan samtliga pojkar på Fridhemsskolan tyckte att samma bok passade både för killar och

11 tjejer. Bokomslaget föreställer två barn, en tjej och en kille som står med ryggarna mot varandra. Under andra träffen på Andersbergsskolan visade det sig att många pojkar hade trott att omslaget föreställde två pojkar. Arne Norlin Motståndarna Tove håller på AIK, hennes pappa är stjärnspelare där. Noel håller på Hammarby, hans brorsa är stenhård supporter. Kan man umgås med någon som håller på motståndarlaget? Hur viktig är lojaliteten mot laget? Hur långt kan man gå för att hämnas på någon?...och till sist, kan man vara kär i någon som borde vara ens fiende? Detta är ett exempel där (bokvalen) ger oss anledning att fundera över hur barn förhåller sig till könsroller i de två olika stadsdelarna. Vi anar att det kan hänga samman med hur fritidsvanorna ser ut hos barn i dessa områden, vilket i sig också är en klass- och genusfråga. Vi kunde också se att pojkarna på Andersbergsskolan valt bort något fler titlar som tjejböcker än vad Fridhemsskolan hade gjort. Pilotstudien visade att böckernas paketering påverkat pojkarnas indelning. I båda klasserna har böcker med tydliga könsmarkörer på omslaget, genererat könsstereotypa kommentarer. På ett omslag som visade att boken skildrade kamp och krig, sa en pojke Det där är ju inget för tjejer, tjejer gillar inte sådant, de gillar mer balett och rosa. Samma tendens fanns bland böcker där ord i titeln signalerade svaghet. Bara jag vågar var en sådan titel. En pojke sa med starkt ogillande en kille skulle aldrig säga så, man vill inte läsa det där, killar vill ha bråk, problem, krig och fotboll.

12 Hur jobbar vi vidare Utgångspunkten för att jobba målinriktat mot grupper som är svåra att nå, förutsätter att vi ger mer utrymme för dialog och möten med dessa. En stark uppfattning är att riktade insatser där syftet är att öka dialogen med målgruppen för att öka intresset för litteratur och läsning, är att vi måste inkludera målgruppen på en annan nivå än vad vi gör i dag. Det finns en risk att vårt läsfrämjande arbete stagnerar om våra diskussioner i huvudsak sker internt. Vi har under åren varit osäkra på huruvida vi kan rikta det läsfrämjande arbetet specifikt mot pojkar då detta kan uppfattas som exkluderande samt att man även då kan förstärka könsroller. Efter pilotstudien har vi omvärderat denna uppfattning. Vi vill gärna ta fasta på att pojkarna uppskattat att de fick delta utan flickorna i studien. Det är värt att pröva om upprepade träffar med pojkar i det läsfrämjande arbetet skulle få en bättre effekt på intresset för läsning. Pilotstudien har också inneburit att vi fått större kännedom om hur elevernas skolmiljö och förutsättningar i olika områden påverkar. Vi anser att vi bör ta hänsyn till detta och i större grad prioritera insatserna efter barnens förutsättningar. Vårt fortsatta arbete mot barn och unga behöver överlag inta en mera experimentell och undersökande hållning som ger utrymme för oprövade metoder där dialogen med målgruppen får styra mer än vad den gör i dag. Pilotstudien skulle kunna utvecklas och prövas i fler klasser som en början.

Vad har tonårspojkar för syn på biblioteket?

Vad har tonårspojkar för syn på biblioteket? KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2012:64 Vad har tonårspojkar för syn på biblioteket? En genusteoretisk

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

Att komma in i dom andras läsningar

Att komma in i dom andras läsningar Att komma in i dom andras läsningar skrift #2015:1 En studie av barns upplevelser av Sommarboken av Linnéa Lindsköld Sommarboken 2014 Att komma in i dom andras läsningar En studie av barns upplevelser

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Handledarmaterial. Ska vi byta? Sex mot...?

Handledarmaterial. Ska vi byta? Sex mot...? Handledarmaterial Handledarmaterial Ska vi byta? Sex mot...? Första upplagan: 5 000 ex Utgivningsår: 2011 Produktion: 1000 Möjligheter Utgivare: 1000 Möjligheter Grafisk form och illustration: Fiin -

Läs mer

Intresse, historiemedvetande och arbetssätt

Intresse, historiemedvetande och arbetssätt Malmö högskola Lärarutbildningen Individ och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng på avancerad nivå Intresse, historiemedvetande och arbetssätt En studie av elevers uppfattning av historia Interest,

Läs mer

DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline?

DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? DET DE BERÄTTADE OM internet VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? Innehåll Studie

Läs mer

Social kompetens i förskolan. Social competence in preschool

Social kompetens i förskolan. Social competence in preschool Institutionen för samhälls Och beteendevetenskap Social kompetens i förskolan En studie om pedagogers arbetssätt kring barns sociala kompetens. Social competence in preschool A study about preschool teachers

Läs mer

Jag tyckte att hon gjorde rätt...men hon borde kanske ringt eller nå t.

Jag tyckte att hon gjorde rätt...men hon borde kanske ringt eller nå t. LUNDS UNIVERSITET KANDIDATUPPSATS Språk- och litteraturcentrum SVEK 11 Svenska som andraspråk vt 2011 Lena Rosell Larsson Jag tyckte att hon gjorde rätt...men hon borde kanske ringt eller nå t. En undersökning

Läs mer

Det går att förändra!

Det går att förändra! Det går att förändra! En metod- och inspirationsbok för jämställdhet i grundskolan Red. Johanna Sjons 2 3 Erbjuds killar och tjejer samma villkor och möjligheter, och har de samma makt och förutsättningar

Läs mer

Lär sig flickor läsa tidigare än pojkar? - En studie i läsinlärning -

Lär sig flickor läsa tidigare än pojkar? - En studie i läsinlärning - EXAMENSARBETE Hösten 2005 Lärarutbildningen Lär sig flickor läsa tidigare än pojkar? - En studie i läsinlärning - Författare Charlotte Andersson Josefine Gymark Handledare Henrik Rahm www.hkr.se Lär sig

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

Arbete på pilotskolorna

Arbete på pilotskolorna Arbete på pilotskolorna FAKTARUTA: Grundskolor i projektet: Bagarmossen/Brotorp Beckombergaskolan Blommensbergsskolan Bredängsskolan Enbacksskolan Fridhemsskolan/Stadshagen Igelbäcksskolan Johannes skola

Läs mer

EXAMENSARBETE. Tar pojkar och flickor lika stort utrymme i klassrummet?

EXAMENSARBETE. Tar pojkar och flickor lika stort utrymme i klassrummet? EXAMENSARBETE 2006:037 Tar pojkar och flickor lika stort utrymme i klassrummet? En studie kring hur utrymmet fördelas mellan könen i ämnet biologi Maria Thurfjell Marie Viklund Luleå tekniska universitet

Läs mer

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG EMPATI - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Pedagogik Examensarbete i lärarutbildningen Grundnivå 15 hp Handledare Kamran Namdar

Läs mer

MOTIVERA MERA Skönlitteraturens vikt i gymnasieskolan

MOTIVERA MERA Skönlitteraturens vikt i gymnasieskolan 2003:031 PED EXAMENSARBETE MOTIVERA MERA Skönlitteraturens vikt i gymnasieskolan SOFIA ASPLING ANNELI WENNBERG PEDAGOGUTBILDNINGARNA PRAKTISK PEDAGOGISK UTBILDNING med inriktning mot gymnasielärare VT

Läs mer

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder?

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Maria Ehde Andersson Regional utveckling av biblioteksverksamhet 15 hp Högskolan i Borås Institutionen

Läs mer

Etnisk mångfald och integration - visar idrotten vägen?

Etnisk mångfald och integration - visar idrotten vägen? Etnisk mångfald och integration - visar idrotten vägen? STOCKHOLM NOVEMBER 2003 Förord Våren 2002 genomförde RF (Riksidrottsförbundet) en enkätundersökning tillsammans med SCB (Statistiska Centralbyrån)

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Läxhjälp på fritidshemmet

Läxhjälp på fritidshemmet LÄRARUTBILDNIGEN Självständigt arbete, 15hp Läxhjälp på fritidshemmet Några fritidspedagogers erfarenheter och intentioner. Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, Madeleine Myrbäck psykologi

Läs mer

Läxor och läxhjälp på fritidshemmet Homework and homework assistance in the school-age educare center

Läxor och läxhjälp på fritidshemmet Homework and homework assistance in the school-age educare center Fakulteten för Lärande och Samhälle Barn Unga Samhälle Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem Vt 2015 Examensarbete i fritidspedagogik 15 högskolepoäng, grundnivå Läxor och läxhjälp

Läs mer

Lärarhandledning till musikteaterföreställning Jag är här nu!

Lärarhandledning till musikteaterföreställning Jag är här nu! Lärarhandledning till musikteaterföreställning Jag är här nu! FÖR PEDAGOGEN/DEN VUXNA Information om föreställningen En föreställning för barn 7 12 år. Manus, text och musik är skapad av de medverkande:

Läs mer

UTVECKLINGSSAMTALET I FÖRSKOLAN

UTVECKLINGSSAMTALET I FÖRSKOLAN Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik 2008 UTVECKLINGSSAMTALET I FÖRSKOLAN En studie om föräldrars erfarenheter och förväntningar Amina Abbes och Maria Berg Sammanfattning Arbetets

Läs mer

Barn och bredband. En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter. Av: Max Lundin. Sociologiska Institutionen

Barn och bredband. En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter. Av: Max Lundin. Sociologiska Institutionen Barn och bredband En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter Av: Max Lundin Sociologiska Institutionen Kandidatuppsats i sociologi (Studieordning i Utredningssociologi), 15 hp. HT 2009

Läs mer

Skolan var inget man prioriterade

Skolan var inget man prioriterade Fakulteten för lärande och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Skolan var inget man prioriterade - En studie om elevers upplevelser före sitt gymnasieavbrott School Wasn t Anything You Gave

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö EXAMENSARBETE 2009:006 En god lärandemiljö - vad innebär det och hur skapas en sådan? Tove Åström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Inget slår en skicklig lärare

Inget slår en skicklig lärare Inget slår en skicklig lärare En dokumentation av sex konferenser 2010 tio föreläsares perspektiv Inget slår en skicklig lärare En dokumentation av sex konferenser 2010 tio föreläsares perspektiv Finns

Läs mer

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Ett inspirationsmaterial för att arbeta med barnets rättigheter. Övningar och inspiration för årskurs 6 och uppåt. Innehåll Inledning 3 Så här kan du

Läs mer

Var det bättre förr eller sämre nu?

Var det bättre förr eller sämre nu? Institutionen för journalistik och masskommunikation Göteborgs universitet Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap, MK 1500 HT 2008 Göteborgs universitet Var det bättre förr eller sämre nu?

Läs mer