Tjejer gillar mer balett, killar vill ha bråk, problem, krig och fotboll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjejer gillar mer balett, killar vill ha bråk, problem, krig och fotboll"

Transkript

1 GÄVLE KOMMUN Tjejer gillar mer balett, killar vill ha bråk, problem, krig och fotboll Om jämställdhet och pojkars läsning en pilotstudie Josefine Tham

2 Bakgrund Gävle bibliotek ingår i en stor nationell satsning som leds av Sveriges kommuner och landsting. Satsningen kallas HÅJ, Hållbar jämställdhetsutveckling. Arbetet ska säkerställa att flickor och pojkar, kvinnor och män, ges likvärdig och god service. Andersbergs bibliotek har, som en del i detta arbete, valt att göra en pilotstudie som inriktar sig på unga pojkars attityd till läsning. Ämnet har länge varit en fråga inom yrkeskåren där man till viss grad diskuterat pojkars sjunkande intresse för läsning och skönlitteratur och hur man ska jobba för att vända trenden. Analysen av den litteraturutredning 1 som tillsats av regeringen redovisades i september Utredningen visar en påtaglig försämrad läsförståelse bland unga och att läsning bland framför allt pojkar minskat kraftigt under de senaste 15 åren. Litteraturutredningen hänvisar också till den senaste Pisa-undersökningen som visar att en fjärdedel av de 15-åriga pojkarna i Sverige har en bristande funktionell läsförmåga. Att det också finns stora skillnader mellan vuxna, där kvinnor läser betydligt mer än män samt att högutbildade läser mer än lågutbildade, tyder på att problemet både är en genus- och klassfråga. Mot denna bakgrund samt bibliotekets särskilda uppdrag att rikta sina insatser mot grupper som i dag deltar i låg utsträckning, motiveras ansatsen att vi i denna pilotstudie fokuserar på just pojkars attityd till läsning. Avgränsning/deltagare i pilotstudien Vi har valt ut pojkar från två klasser i årskurs 5. Pojkarna går på två olika skolor i Gävle - Andersbergsskolan och Fridhemsskolan. Barn- och ungdomsverksamheten inom Gävle bibliotek fördelar sitt uppdrag gentemot skolan utifrån upptagningsområde. Andersbergsskolan och Fridhemsskolan tillhör det upptagningsområde som Andersbergs bibliotek ansvarar för. Ytterligare ett syfte med valet av skolorna, är att de ligger i två skilda områden med stora socioekonomiska skillnader. Vi vill undersöka om denna aspekt påverkar attityd och inställning till läsning och skönlitteratur och om det eventuellt kan hänga ihop med hur man förhåller sig till könsroller. 1

3 Tabellen nedan visar hur dessa områden skiljer sig åt ur ett socioekonomiskt perspektiv. Vi har även tittat på resultaten från 2010 års nationella prov i svenska för åk 5, för att se om det finns skillnader även här. I det delmoment som avser läsa samtala, kan man se att resultaten skiljer sig åt med ca 40 %. Vår pilotstudie innebär delvis att pojkarna ska försöka reflektera och diskutera hur de väljer litteratur och varför. Andersberg Fridhem Eftergymnasial utbildning 11.5% 27.6% Arbetslöshet 17.9% 4.3% Ohälsotal 44.3% 14.6% Utrikes födda 26.2% 11.8% Resultat nationella prov svenska åk Andersberg Fridhem Läsa förstå litterär text 100% 100% Läsa - samtala 60.5% 100% Gävles barn och ungdomsbibliotekarier har också deltagit i studiens första moment. Avsikten med att inbegripa barnbibliotekarierna i studien är för att kunna jämföra de antaganden som finns hos yrkesgruppen om pojkars attityder och läspreferenser med det faktiska läget. Syftet är också att bilda sig en uppfattning om barnbibliotekarierna delar en gemensam referensram om vilken typ av litteratur som tilltalar pojkar. Material och metod för pilotstudien: Varje år i september ger Statens Kulturråd ut Barnbokskatalogen 2 Bokjuryn som presenterar ett urval av årets barn- och ungdomsböcker. Många bibliotek och skolor använder katalogen som utgångspunkt för inköp av böcker. Katalogen delas också ut på biblioteken i läsfrämjande syfte. Bokjuryn har överlag ett stort inflytande på bibliotekens bestånd och de böcker som används i det läsfrämjande arbetet. För barnbibliotekarierna är den också viktig för att kunna överblicka utgivningen. I katalogen presenteras böckerna med framsidebild och en text om vad boken handlar om, dess huvudpersoner samt en symbol för genre (fantasy, skräck, kärlek etc.). Detta 2

4 tillsammans kan betraktas som bokens paketering där målet är att intressera och tilltala potentiella läsare. I undersökningen har vi använt barnbokskatalogen 2012/2013 och de kapitelböcker som riktar sig mot 9-12 år. Dessa består av 54 titlar. Vårt syfte är att se i vilken grad pojkarna påverkas av hur böckerna presenteras. Vi är också intresserade av att se hur stor del av urvalet som tilltalar just pojkar och om de uppfattar böckernas paketeringar som könsneutrala eller inte. Nedan följer några exempel på hur böckerna presenteras i bokjuryn 2012/2013 Jag blundar och önskar mig något Lisa och hennes bästis Nova vill gärna vara med i det coola tjejgänget "Näbbet". För att få vara med måste man utföra vissa uppdrag, uppdrag som inte alltid är helt lagliga. Men hur roligt är det att vara med i det där gänget egentligen? Och vad är det som är viktigast, att vara med i gruppen eller att vara sig själv? Kampen för Wondla För första gången i livet har Eva Nio träffat en Annan människa Hailey. När han tar med henne och hennes följeslagare till människorna i nya Attika är hon lyckligare än någonsin. Men snart märker Eva att allt inte är så harmoniskt, utan att det pågår någonting fruktansvärt, något som kan innebära slutet för hela planeten! Den stora katt-konspirationen När Anna och tom får en katt blir det inte så roligt som de önskat. Det är nämligen en ganska besvärlig katt, som älskar att släpa in döda djur i huset. Men när den och flera andra katter, försvinner börjar Anna, Tom och kompisen Suzanne misstänka att de kidnappats, och de inleder genast en undersökning för att hitta den skyldiga. Del tre i den roliga serien om Anna, Tom och Suzanne. Vi har anpassat materialet för att göra undersökningen mera pedagogiskt. Katalogens 54 bokpresentationer har klippts ut. Av varje bokpresentation tillverkade vi inplastade bokkort i lika många uppsättningar som deltagare i studien. Till detta har vi använt tre röstningslådor som märkts med etiketterna Mest för tjejer, Mest för killar och Lika mycket för både killar och tjejer. För att komma i kontakt med skolorna, skrevs en sammanfattande presentation av pilotstudien och dess syfte som skickades till skolornas rektorer.

5 Studien bestod av tre träffar med varje klass. Två tillfällen på respektive skola och en reflekterande återträff med respektive klass på biblioteket. Klassernas flickor har inte deltagit i studien. Träffarna Detta avsnitt redogör för hur vi har gått till väga under träffarna. Här vill vi understryka att vi också haft för avsikt att låta pojkarnas mottagande av oss samt responsen på uppgiften vara en del i studien. I detta avseende har träffarna också fungerat som lärprocess för oss själva i yrkesrollen. Genom att vistas i pojkarnas skolmiljö, som är en stor del av deras vardag, har vi fått en tydligare bild av vilka stämningar och attityder som råder mellan pojkarna i skolmiljön. Detta har vi också fått ta hänsyn till i själva analysen av studien då klassrumsstämningen i hög grad påverkat pojkarnas möjlighet att koncentrera sig och reflektera över uppgifterna. Framförallt har vi uppfattat att detta varit avgörande för diskussionsutrymmet i klasserna. Första träffen: Under första träffen i skolan talade vi om för pojkarna att det var viktigt för oss att få en uppfattning om hur de tänker kring böcker och vad de föredrar att läsa. Vi ville leda in dem i tankebanor kring genus och sa att i vissa fall kan det finnas åsikter om att något är tjejigt eller killigt och vi frågade, tycker ni att detta även kan gälla böcker? Varje elev fick var sin uppsättning av de 54 bokkorten. Vi förklarade att de noggrant skulle läsa varje bokkort, titta på hur boken presenterades och besluta om de tyckte att boken riktar sig till killar eller tjejer, eller om boken riktar sig lika mycket till både killar och tjejer. Här lämnades utrymme för pojkarna att reflektera över uppgiften och även kommentera den indelning som vi bad dem att göra. Pojkarna fördelade korten i de såkallade röstningslådorna Mest för tjejer, Mest för killar, Lika mycket för både tjejer och killar. De gjorde sina val enskilt och vi var noga med att de inte iakttog varandra. Vi underströk också att det inte fanns några rätt eller fel i hur de gjorde sina val. Under detta moment av studien hade vi också som syfte att studera hur uppgiften togs emot, vilken jargong som rådde, om det fanns utrymme för att uttrycka sina åsikter och vilken vana som fanns av att reflektera och ifrågasätta. Andra träffen: När vi kom tillbaka andra gången ville vi diskutera resultatet av pojkarnas indelning. Vårt syfte var att få ingång ett reflekterande samtal kring vad som utmärkte de böcker som hade fått flest röster i de olika kategorierna. Vi inledde med att fråga om uppgiften hade väckt några tankar och om det var en bra eller en dålig uppgift? Syftet var delvis att se om pojkarna på egen hand reflekterat över att uppgiften i sig kunde förstärkt synen på tjejigt och killigt. Vi presenterade sedan resultatet av den indelning som pojkarna gjort och redogjorde för hur majoriteten av rösterna fallit ut i respektive kategori. För att få igång en diskussion bad vi pojkarna att kommentera kring hur informationen som gavs i bokpresentationerna påverkat deras val. För varje titel som fått majoritetens röster i t ex Mest för tjejer bad vi dem att

6 reflektera utifrån: titel, författare, bokomslag, baksidetext, huvudpersoners kön och antalet flickor och pojkar i berättelsen (om detta framgick av baksidetexten). Nedan följer exempel på hur vi bad pojkarna resonera utifrån nämnda aspekter. Titel - Exempel Vem kan älska Misja Signalerar orden i en boktitel genus/påverkas man av bokens titel ur ett genusperspektiv? 3 Kan ord eller meningar vara speciellt tjejiga eller killiga? Författare Påverkas man av författarens kön? Spelar det någon roll om författaren är man eller kvinna? Bokomslag Vad händer i bilden på omslaget? Vem/vilka är med på omslaget? Hur står de, vad gör de? Vad tänker man när man ser bilden? Exempel på hur omslag kunde kommenteras: Bilden passar båda, man känner i magen att det är så Baksidetext hur påverkas man av det som står på baksidan? Kan ett speciellt tema göra att man väljer bort en bok och i så fall varför? Vi frågade till exempel om varför just hästböcker var för tjejer och om man kan säga att en häst är ett tjejigt djur? Huvudpersonernas kön spelar det någon roll om huvudpersonen är kille eller tjej? Är det okey att läsa böcker där en tjej är huvudperson? Antalet flickor och pojkar i berättelsen Väljer man bort en bok med många flickor i? Frågan ställdes då röstningsresultatet gav exempel på att böcker som skildrade flickor i grupp valdes som mest för tjejer medan en del av böckerna som skildrade enskilda flickor, hamnade i lådan Lika mycket för både tjejer och killar. Genre vi fick först ha en kort genomgång om vad genre var för något. Vissa pojkar var införstådda med begreppet andra inte. Vi frågade pojkarna hur mycket de lade märke till symbolerna och om de hade någon betydelse. Bokjuryns böcker är genremärkta med följande symboler: 3 Begreppet genus användes inte i diskussionen med pojkarna. Istället använde vi förklarningar och exempel för att beskriva vad vi menade.

7 Eventuell kompispåverkan Hur tycker andra killar att man ska tänka? Var detta något som påverkade pojkarna när de gjorde sina val? För att sammanfatta andra träffen gick den ut på att få pojkarna att reflektera över hur de kategoriserat böckerna och varför. Vi ville också se hur mycket utrymme, öppenhet och takhöjd det fanns i gruppen att diskutera genus och könsroller utifrån detta. Tredje träffen: Den avslutande träffen på biblioteket fick till stor del formas utifrån det som hänt på vägen under våra två första träffar eftersom vi först då kunnat bilda oss en uppfattning om pojkarnas attityder kring läsning och skönlitteratur ur ett genusperspektiv. Som diskussionsunderlag inleddes träffen med två kortfilmer från Machofabriken 4. Machofabriken är ett metodmaterial och ett verktyg som kan användas i arbete för ökad jämställdhet, med fokus på hur sociala normer för manlighet kan ifrågasättas och förändras. De två filmerna som visades, illustrerar hur normer om manlighet styr och påverkar killar på olika nivåer. De ger exempel på hur pojkar är mot varandra och vilka val de gör utifrån ideal om manlighet och kompistryck. Vi frågade pojkarna om vad de trodde att filmerna ville förmedla och om de själva kunde relatera till vad de såg. Vi försökte återkoppla filmernas budskap till uppgiften där pojkarna kategoriserat böcker utifrån kön. Syftet var att filmerna skulle problematisera indelningen av böckerna, att visa att även dessa val påverkas av könsnormer då resultatet av pojkarnas röstning visat detta. En av de titlar som i båda klasserna fått många röster i kategorin mest för tjejer var boken Yummy av Eva Susso. Bokens omslag hade under andra träffen genererat många kommentarer om hur typisk tjejig den var. Efter diskussionen om filmerna, läste vi ett kapitel högt utan att pojkarna kunde se vare sig titel eller omslag. Berättelsen är en stark skildring av flickan Yummy som försöker tackla sin tuffa tillvaro på ett sätt som i första hand kännetecknas av att hon är barn, och inte att hon är flicka. Den skildrar också en komplicerad vänskap mellan huvudpersonen och ett annat utsatt barn. Trots ett delvis tungt innehåll, är det en berättelse som inger hopp och pekar framåt. Vi valde boken dels för att det är en fängslande och stark berättelse som är allmängiltig och dels för att omslaget tidigare väckt negativa, könsstereotypa kommentarer. Vår ambition var att väcka intresse för en bok som pojkarna valt bort och haft fördomar om. 4

8 Yummy Mia återvänder till den gamla husvagnen i skogen där hon bodde förut. Kvar finns kaninen hon fick av sin älskade mormor. Kvar finns också Gabby, som kallar henne Sparris och som är snäll ibland och taskig ibland. Han som kallar hennes familj för white trash. På nya stället finns Finn, som får henne att bli alldeles varm och som kallar henne Yummy Efter läsningen frågade vi vem de tyckte boken passade för. Samtliga var överens om att berättelsen passade både för både tjejer och killar. Sen fick de gissa hur boken hade röstats fram under första träffen. Här gissade många att boken röstats fram som killbok. Det var också tydligt att högläsningen väckt mersmak. Vi visade sedan bokens titel och omslag och tillkännagav att just denna bok hade röstats fram som tjejbok". Vi avslutade träffen med att pojkarna fick varsitt exemplar av Yummy som tack för att de deltagit i studien och i hopp om att de skulle läsa den. Analys och resultat av träffarna Under våra träffar med Andersbergsskolan och Fridhemsskolan har vi uppfattat att det finns en tydlig skillnad mellan klasserna när det gäller vana att diskutera och ifrågasätta. Vi uppfattade att det fanns ett mycket större utrymme bland pojkarna på Fridhemsskolan att yttra åsikter som ifrågasatte genusordningen. Två pojkar i klassen berättade öppenhjärtligt att de lagt alla bokkort i lådan Både för killar och tjejer. Redan under vår första träff sa samma personer att man väljer inte böcker på det sättet, man väljer utifrån intressen och vilken sorts person man är eller Man kan inte säga så, det finns inte tjej och killböcker. I diskussionen kom det även fram att man tänkte på vad kompisar skulle tycka. Det fanns alltså en medvetenhet om att man kan vara styrd av könsnormer. En pojke sa att Om alla böcker var grå, skulle alla kunna läsa alla böcker. Det var ingen i klassen som motsatte sig kommentarerna. Det fanns uppenbarligen ett ganska stort utrymme för olika åsikter och man lyssnade intresserat på varandra. Att det finns två uttalat genusmedvetna killar i denna klass, tror vi har stor betydelse för samspelet och jargongen mellan alla pojkarna i klassen. Vad vi kunde se gällde detta i alla fall i klassrummet. Vi uppfattade överlag att pojkarna tog emot uppgiften med intresse och nyfikenhet och att det fanns en positiv inställning till böcker. På Andersbergsskolan var det ganska svårt att föra en riktig diskussion med pojkarna. Det var stökigt och oroligt och det verkade inte finnas några tydliga ramar och regler för vad som gällde i ett klassrum. Vi uppfattade att det fanns en jargong av inte visa intresse och engagemang inför sina kompisar. De enda åsikterna som kom fram var de könsstereotypa kommentarerna. Det var svårt att föra en dialog då vi fick lägga mycket tid på att hålla ordning i klassen. Der fanns ingen som ifrågasatte själva uppgiften även om vi försökte leda in dem i denna tankebana. Det verkade överhuvudtaget svårt att samtala och diskutera inom gruppen.

9 Under den avslutande träffen på biblioteket hade många av pojkarna i båda klasserna svårt att förstå filmerna från Machofabriken. För oss som vuxna var symboliken och budskapen i filmerna uppenbara. Vi förstod i efterhand att pojkarna var för unga för filmerna och att de inte har en tillräcklig förförståelse för genus och könsroller. Trots detta var det meningsfullt att visa filmerna som förmodligen satt i gång många tankar och frågor. Mottagandet av boken Yummy var tydligt positivt hos pojkarna på Fridhemsskolan. Pojkarna på Andersbergsskolan visade ingen större entusiasm över bokgåvan under träffen på biblioteket. Vi fick dock veta senare genom pojkarnas klassföreståndare att pojkarna sträckläst boken och varit engagerade vilket vi tycker är otroligt positivt. Att vi har jobbat enskilt med pojkarna i pilotstudien har uppfattats som positivt bland pojkarna på båda skolorna. Analys och lärdomar av undersökningen: Resultatet av pilotstudien har utmynnat i en rad frågor kring hur vi idag jobbar med bibliotekets läsfrämjande uppdrag. När det gäller pojkar som målgrupp och det faktum att intresset för läsning och skönlitteratur sjunker, vilket i ett långsiktigt perspektiv kan få avgörande effekter på den demokratiska processen i ett samhälle, frågar vi oss vad vi hittills inom yrkeskåren gjort för att nå just pojkar i det läsfrämjande arbetet. Detta ställer i sin tur frågan om hur vi inkluderar målgruppen i den diskussion som finns kring hur vi ska nå dem och väcka deras intresse för läsning. En lärdom från pilotstudien är att sistnämnda spelar en stor och avgörande roll för hur väl vi kan lyckas med det läsfrämjande arbetet. I dag sker mycket av diskussionen om hur vi på bästa sätt utvecklar det läsfrämjande arbetet internt och diskussionen handlar mycket om hur vi kan utveckla och förnya vårt sätt att presentera böcker för att väcka intresse hos fler och i vilka sammanhang vi gör det. Vi har en tendens att fastna i frågor utan att föra dem framåt vilket förmodligen beror på att vi inte inkluderar målgrupper i våra diskussioner. Efter våra träffar med pojkarna på skolan och på biblioteket har vi kommit till insikt om hur barns olika förutsättningar, skolmiljö, samspel, könsnormer, inbördes regler och klass, interagerar med hur väl vi kan kommunicera med dem i koppling till vårt uppdrag. Vi behöver alltså skaffa oss bättre kännedom om målgruppen för att kunna möta dem och kommunicera med dem på ett bättre sätt. Efter pilotstudien anser vi också att vi inom yrkesgruppen behöver föra en mer problematiserande diskussion kring pojkars minskade intresse för läsning och litteratur. Eftersom målgruppen i sig är mångfacetterad, kan vi inte förutsätta att det finns några universalmetoder för att nå alla i målgruppen. Pilotstudien visade flera tecken på att jargong och attityd skiljer sig åt mellan olika skolor och stadsdelar vilket i det här fallet verkade påverka attityd och visat intresse för böcker och läsning. Vi kunde framför allt se en stor skillnad när det gällde utrymme och vana att diskutera och uttrycka sina åsikter. Det blev också lite av en väckarklocka för oss att vistas i pojkarnas klassrumsmiljö eftersom förutsättningar och jargong blev synliga för oss på ett mera uppenbart sätt än vad de i regel blir under kortare möten vid lånebesök på biblioteket.

10 Resultat och lärdomar av indelningen Mest för tjejer, Mest för killar och Lika mycket för både killar och tjejer Resultatet från barnbibliotekariernas indelning av urvalet från bokjuryn, påvisade att det finns en gemensam referensram och föreställning kring vilka böcker bibliotekarierna tror att pojkar väljer. Det visade sig att vi har gjort ungefär samma val för alla 54 böcker. Naturligtvis finns det kunskap om målgruppens läspreferenser som grundar sig på erfarenhet då vi under många år sett vilka böcker som varit populära bland killar. Men i en jämförelse med pojkarnas indelning av urvalet, kan vi se att våra antaganden inte helt stämmer överens med vad pojkarna tycker. Studien visade bl. a att yrkesgruppen föreställer sig att pojkar vill ha lite tokroliga böcker och att vi väljer bort böcker som behandlar känslor och svårare ämnen. Den här boken kategoriserades som en typisk killbok av bibliotekarierna men majoriteten av pojkarna i båda klasserna tyckte att den passade lika mycket för både killar och tjejer. Allan Zongo killen från rymden Allan Zongos rymdskepp har störtat på jorden och han bor nu hos Max och hans pappa. Pappan försöker laga rymdskeppet medan Max försöker ta hand om den lilla utomjordingen och se till att han inte blir upptäckt. En inte helt lätt uppgift. Allans förmåga att förvandla sig till vad som helst leder till en hel del problem om man säger så Lättläst Den här boken kategoriserade samtliga bibliotekarier som en typisk tjejbok. Elevernas indelning visade dock att flera pojkar, framför allt från Andersbergsskolan tyckte att boken passade för både killar och tjejer. Det fanns också några pojkar som tyckte att boken passade mest för killar. Ingrid Olsson Blink, blink med stjärnan Om att oroa sig för vad de skilda föräldrarna tänker om varandra. Om att inte vilja såra sin mamma trots att det leder till att man mobbas. Om att längta ihjäl sig efter att få tillbaka sin mammas uppmärksamhet när det kommit en ny liten bebis. Om föräldrar som inte alltid ser och om barn som känner sig ensamma. Noveller som är som poesi. Sorligt och vackert! Jämförelsen visade även att vi kategoriserat fler titlar som tjejböcker än vad pojkarna själva gjort. Vi får dock ha med i beräkningen att alla pojkar kanske inte väljer lika fritt vid ett biblioteksbesök med klassen som de gjorde i pilotstudien. I en jämförelse av de båda klasserna, kan man se att de i hög grad kategoriserat böckerna på ett överensstämmande sätt. Det finns dock ett antal undantag som sticker ut. En bok med fotboll som tema hade röstats fram som killbok av alla pojkarna på Andersbergsskolan medan samtliga pojkar på Fridhemsskolan tyckte att samma bok passade både för killar och

11 tjejer. Bokomslaget föreställer två barn, en tjej och en kille som står med ryggarna mot varandra. Under andra träffen på Andersbergsskolan visade det sig att många pojkar hade trott att omslaget föreställde två pojkar. Arne Norlin Motståndarna Tove håller på AIK, hennes pappa är stjärnspelare där. Noel håller på Hammarby, hans brorsa är stenhård supporter. Kan man umgås med någon som håller på motståndarlaget? Hur viktig är lojaliteten mot laget? Hur långt kan man gå för att hämnas på någon?...och till sist, kan man vara kär i någon som borde vara ens fiende? Detta är ett exempel där (bokvalen) ger oss anledning att fundera över hur barn förhåller sig till könsroller i de två olika stadsdelarna. Vi anar att det kan hänga samman med hur fritidsvanorna ser ut hos barn i dessa områden, vilket i sig också är en klass- och genusfråga. Vi kunde också se att pojkarna på Andersbergsskolan valt bort något fler titlar som tjejböcker än vad Fridhemsskolan hade gjort. Pilotstudien visade att böckernas paketering påverkat pojkarnas indelning. I båda klasserna har böcker med tydliga könsmarkörer på omslaget, genererat könsstereotypa kommentarer. På ett omslag som visade att boken skildrade kamp och krig, sa en pojke Det där är ju inget för tjejer, tjejer gillar inte sådant, de gillar mer balett och rosa. Samma tendens fanns bland böcker där ord i titeln signalerade svaghet. Bara jag vågar var en sådan titel. En pojke sa med starkt ogillande en kille skulle aldrig säga så, man vill inte läsa det där, killar vill ha bråk, problem, krig och fotboll.

12 Hur jobbar vi vidare Utgångspunkten för att jobba målinriktat mot grupper som är svåra att nå, förutsätter att vi ger mer utrymme för dialog och möten med dessa. En stark uppfattning är att riktade insatser där syftet är att öka dialogen med målgruppen för att öka intresset för litteratur och läsning, är att vi måste inkludera målgruppen på en annan nivå än vad vi gör i dag. Det finns en risk att vårt läsfrämjande arbete stagnerar om våra diskussioner i huvudsak sker internt. Vi har under åren varit osäkra på huruvida vi kan rikta det läsfrämjande arbetet specifikt mot pojkar då detta kan uppfattas som exkluderande samt att man även då kan förstärka könsroller. Efter pilotstudien har vi omvärderat denna uppfattning. Vi vill gärna ta fasta på att pojkarna uppskattat att de fick delta utan flickorna i studien. Det är värt att pröva om upprepade träffar med pojkar i det läsfrämjande arbetet skulle få en bättre effekt på intresset för läsning. Pilotstudien har också inneburit att vi fått större kännedom om hur elevernas skolmiljö och förutsättningar i olika områden påverkar. Vi anser att vi bör ta hänsyn till detta och i större grad prioritera insatserna efter barnens förutsättningar. Vårt fortsatta arbete mot barn och unga behöver överlag inta en mera experimentell och undersökande hållning som ger utrymme för oprövade metoder där dialogen med målgruppen får styra mer än vad den gör i dag. Pilotstudien skulle kunna utvecklas och prövas i fler klasser som en början.

Allan Zongo. Lärarmaterial. Allan Zongo. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Författare: Henrik Einspor

Allan Zongo. Lärarmaterial. Allan Zongo. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Författare: Henrik Einspor sidan 1 Författare: Henrik Einspor Vad handlar boken om? Max är en kille som bor ute på landet med sin mamma och pappa. En kväll störtar ett rymdskepp nära deras hus. I rymdskeppet finns en Alien. Max

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Kåre Bluitgen Vad handlar boken om? Boken handlar om Axel, som inte har råd att ha de dyra märkeskläderna som många i klassen har. Han blir retad för hur hans kläder ser ut. Axel fyller

Läs mer

Läsnyckel Hallon, bäst av alla av Erika Eklund Wilson

Läsnyckel Hallon, bäst av alla av Erika Eklund Wilson Läsnyckel Hallon, bäst av alla av Erika Eklund Wilson Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna ska räcka länge och att läsaren ska aktiveras

Läs mer

AMIR. Boken handlar om: Lgr 11 Centralt innehåll och förmågor som tränas: Eleverna tränar följande förmågor:

AMIR. Boken handlar om: Lgr 11 Centralt innehåll och förmågor som tränas: Eleverna tränar följande förmågor: IDAN 1 Boken handlar om: Olle och Amir är bästa kompisar. En dag, på rasten, ser Olle att Amir är ledsen. Han frågar vad det är, men Amir vill inte berätta. Olle ser tre killar bakom Amir. De säger: Brunt

Läs mer

Isak är en hjälte VAD HANDLAR BOKEN OM? LGR 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS ELEVERNA TRÄNAR FÖLJANDE FÖRMÅGOR LGRS 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS

Isak är en hjälte VAD HANDLAR BOKEN OM? LGR 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS ELEVERNA TRÄNAR FÖLJANDE FÖRMÅGOR LGRS 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS EMMA ASKLING Sidan 1 Isak är en hjälte Lärarmaterial VAD HANDLAR BOKEN OM? Boken handlar om Isak som ska tävla i simning tillsammans med några klasskamrater. Isak är en snabb simmare och ska simma första

Läs mer

Lgr 11 Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om Jojo, som är tillsammans med Ivar. Ivar gillar att ta bilder av Jojo, när hon är lättklädd eller naken. Han lovar Jojo, att

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Gry Kappel Jensen Vad handlar boken om? Boken handlar om Villy som så gärna vill ha en tatuering. Ofta går han till Nisses tattoo, för att titta på när han tatuerar. Hans mamma har

Läs mer

Östra skolområdets skolbiblioteksplan

Östra skolområdets skolbiblioteksplan Östra skolområdets skolbiblioteksplan Handlingsplan för hur målen i skolbiblioteksplanen ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet i slutet av varje läsår. Skolbiblioteksrådets deltagare hör

Läs mer

Draken med tatueringen

Draken med tatueringen MICHAEL DAHL Sidan 1 Draken med tatueringen Lärarmaterial VAD HANDLAR BOKEN OM? Andy har börjat på en ny skola. Han är ensam och de andra kallar honom för knäppa Andy. Andy har ett födelsemärke i form

Läs mer

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om?

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om? sidan 1 Böckerna om Sara och Anna Författare: Catrin Ankh Vilka handlar böckerna om? Böckerna handlar om två tjejer i 15-årsåldern som heter Sara och Anna. De är bästa vänner och går i samma klass. Tjejerna

Läs mer

Delaktighet - på barns villkor?

Delaktighet - på barns villkor? Delaktighet - på barns villkor? Monica Nordenfors Institutionen för socialt arbete Göteborgs universitet FN:s konvention om barnets rättigheter Artikel 12 Det barn som är i stånd att bilda egna åsikter

Läs mer

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR >>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR Den här föreställningen är skapad av vår ungdomsensemble. Gruppen består av ungdomar i åldern 15-20 år varav en del aldrig spelat teater

Läs mer

Agility! Springa snabbt

Agility! Springa snabbt MÅRTEN MELIN Sidan 1 Agility! Springa snabbt Lärarmaterial VAD HANDLAR BOKEN OM? Meja känner sig lycklig. Hon har börjat få kompisar och hon får vara med och träna agility med Lisas hund Jimi. Nu ska hon

Läs mer

Skejtarna i kojan VAD HANDLAR BOKEN OM? LGR 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS ELEVERNA TRÄNAR FÖLJANDE FÖRMÅGOR LGRS 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS

Skejtarna i kojan VAD HANDLAR BOKEN OM? LGR 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS ELEVERNA TRÄNAR FÖLJANDE FÖRMÅGOR LGRS 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS TRINE BUNDSGAARD Sidan 1 Skejtarna i kojan Lärarmaterial VAD HANDLAR BOKEN OM? Rudi är trött på att skejta för han ramlar hela tiden. Han bestämmer sig för att gå till kojan istället. Naja frågar om hon

Läs mer

Kalle med klänning och Kalle som Lucia (Hcf bilderbok) Författare: Anette Skåhlberg Illustratör: Katarina Dahlquist

Kalle med klänning och Kalle som Lucia (Hcf bilderbok) Författare: Anette Skåhlberg Illustratör: Katarina Dahlquist Nytt år och nya boktips från Martina och Petra! Skriv gärna till oss och lämna förslag eller kommentarer genom att skicka ett mail till petra.ljungberg@laholm.se Kalle med klänning och Kalle som Lucia

Läs mer

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål och förmågor som tränas: Eleverna tränar på följande förmågor: Författare: Thomas Halling

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål och förmågor som tränas: Eleverna tränar på följande förmågor: Författare: Thomas Halling SIDAN 1 Författare: Thomas Halling Vad handlar boken om? Boken handlar om Emil, som går i femman. Alla hans klasskamrater har ett husdjur. Men inte Emil. Hans mamma är allergisk och hans pappa förstår

Läs mer

Tror du på vampyrer? Lärarmaterial

Tror du på vampyrer? Lärarmaterial sidan 1 Författare: Daniel Zimakoff Vad handlar boken om? Boken handlar om Oskar och hans familj som är på semester i Rumänien. Oskars kompis Emil är också med. De bor hos Ion som har en hund som heter

Läs mer

Alva blir skadad Lärarmaterial

Alva blir skadad Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Kirsten Ahlburg Vad handlar boken om? Boken handlar om Alva och hennes kompis Sara. De är i stallet och ska rykta Saras hästar. Alva får rykta Disco. Alva blir varm och tar av sig hjälmen.

Läs mer

Läsnyckel Anna och Simon. Solresan av Bente Bratlund

Läsnyckel Anna och Simon. Solresan av Bente Bratlund Läsnyckel Anna och Simon. Solresan av Bente Bratlund Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna ska räcka länge och att läsaren ska aktiveras

Läs mer

Demokrati & delaktighet

Demokrati & delaktighet Demokrati & delaktighet Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen:

Läs mer

Se mig Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål och förmågor från Lgr 11. Eleverna tränar på följande förmågor. Författare: Bente Bratlund

Se mig Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål och förmågor från Lgr 11. Eleverna tränar på följande förmågor. Författare: Bente Bratlund sidan 1 Författare: Bente Bratlund Vad handlar boken om? Jonna och Sanna var bästa kompisar och gjorde allt tillsammans. De pratade om killar, viskade och skrattade tillsammans, och hade ett hemligt språk

Läs mer

Jag vill inte Lärarmaterial

Jag vill inte Lärarmaterial sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om Dina och Isak. De har varit tillsammans länge och Isak har flyttat in till Dina. Dina älskar Isak och tycker att de har det

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Kirsten Ahlburg Vad handlar boken om? Boken handlar om Noa som cyklar till skogen med sin pappa. De ska plocka bär så att mamma kan göra paj och saft. De hittar många bär i skogen.

Läs mer

Hur kunde han? VAD HANDLAR BOKEN OM? LGR 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS FÖRMÅGOR SOM TRÄNAS LGRS 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS FÖRMÅGOR SOM TRÄNAS

Hur kunde han? VAD HANDLAR BOKEN OM? LGR 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS FÖRMÅGOR SOM TRÄNAS LGRS 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS FÖRMÅGOR SOM TRÄNAS BENTE BRATLUND Sidan 1 Hur kunde han? Lärarmaterial VAD HANDLAR BOKEN OM? Lisa är kär i Finn. De har varit ihop i ett halvår nu. En kväll bakar Lisa en chokladkaka, som är det bästa Finn vet. Hon ska gå

Läs mer

Arbetsmaterial LÄSAREN Kära Ruth Författare: Bente Bratlund. www.viljaforlag.se

Arbetsmaterial LÄSAREN Kära Ruth Författare: Bente Bratlund. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Kära Ruth Författare: Bente Bratlund Bakgrund Det här materialet hör till boken Kära Ruth som är skriven av Bente Bratlund. Materialet är tänkt som ett stöd för dig som läser boken.

Läs mer

Jag är en häxa Lärarmaterial

Jag är en häxa Lärarmaterial Lärarmaterial sidan 1 Författare: Mårten Melin Vad handlar boken om? Vera har köpt ett trollspö på ebay och lyckas till sin egen förvåning få liv sin gamla nalle genom att säga en trollramsa. Problemet

Läs mer

Du och jag, Agnes Lärarmaterial

Du och jag, Agnes Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Bente Bratlund Vad handlar boken om? Boken handlar om Agnes som tycker att hennes kompis Maja alltid får vad hon vill. Typiskt nog vinner Maja en veckas kurs i biologi på ett läger

Läs mer

Vad handlar boken om? Mål ur Lgr 11. Bort från dig Lärarmaterial. Författare: Tomas Dömstedt

Vad handlar boken om? Mål ur Lgr 11. Bort från dig Lärarmaterial. Författare: Tomas Dömstedt sidan 1 Författare: Tomas Dömstedt Vad handlar boken om? Lukas är orolig för att Jonna är på fest utan honom. Han skickar ett antal sms till henne men får bara ett enda svar. Lukas kan inte slappna av

Läs mer

Lärarmaterial sidan 1

Lärarmaterial sidan 1 Lärarmaterial sidan 1 Författare: Beth Bracken & Kay Fraser Vad handlar boken om? Boken är del 2 i serien om Svarta skogen. Morgonen efter det att Soli önskat att Lucy skulle försvinna beger hon sig hem

Läs mer

Låt eleverna reflektera enskilt eller i grupp kring följande frågor. Samla sedan eleverna och diskutera frågorna.

Låt eleverna reflektera enskilt eller i grupp kring följande frågor. Samla sedan eleverna och diskutera frågorna. TORSTEN BENGTSSON Sidan 1 Lea och snöbollskriget Lärarmaterial VAD HANDLAR BOKEN OM? Lea brukar ha följe med Erik till skolan men idag är Erik sjuk. När Lea kommer till skolan, står Hugo och kastar snöbollar,

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Glenn Ringtved Vad handlar boken om? Boken handlar om Kasper och hans pappa. Kaspers pappa har vunnit pris i boxning och figuren som han vann, står framme. Kaspers pappa

Läs mer

Vad handlar boken om?

Vad handlar boken om? FÖRFATTARE Ann Gomér SIDAN 1 Mimmi, valpen och kaninen Lärarmaterial Klicka HÄR för att skriva ut arbetsmaterialet. Vad handlar boken om? Mimmi hälsar på sin kusin Anna. Hon tar med sig sin hund Bonita

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Boken handlar om: Olle är åtta år. Han är kär i Isa. Amir och Olle går i samma klass. Amir är också kär i Isa. Båda två tror, att Isa är kär i just honom. En dag kommer de båda, samtidigt, till

Läs mer

Utdrag ur Solhjärtats hemlighet en lärarhandledning

Utdrag ur Solhjärtats hemlighet en lärarhandledning Pär Sahlin Utdrag ur Solhjärtats hemlighet en lärarhandledning Före läsning modellering Här nedan följer ett par uppgifter som fungerar att göra före eleverna börjar läsa. Övningarna hjälper eleverna att

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Anna Hansson Boken handlar om: Boken handlar om Lina och Moa som rider. De är ofta i stallet och Lina skulle vilja ha en egen häst. Till helgen ska alla sova över i stallet. Lina vill

Läs mer

Allan Zongo. Vad handlar boken om? Centralt innehåll och förmågor som tränas enligt Lgr 11: Eleverna tränar på följande förmågor:

Allan Zongo. Vad handlar boken om? Centralt innehåll och förmågor som tränas enligt Lgr 11: Eleverna tränar på följande förmågor: Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Henrik Einspor Vad handlar boken om? Boken handlar om Max. Han har en rymdvarelse, som heter Allan, boende hemma hos sig. Mamma har kommit hem från sjukhuset med en liten

Läs mer

Beslutet. Bakgrund. Läsförståelse. Arbetsmaterial till. Skriven av: Hans Peterson

Beslutet. Bakgrund. Läsförståelse. Arbetsmaterial till. Skriven av: Hans Peterson Arbetsmaterial till Beslutet Skriven av: Hans Peterson Bakgrund Det här materialet kompletterar boken Beslutet. Det kan användas individuellt eller i grupp. Om rubriken följs av symbolen: (+) innebär det

Läs mer

KÄRLEK. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

KÄRLEK. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att KÄRLEK Under vårterminen i årskurs 8 kommer vi att arbeta med temat kärlek. Alla måste vi förhålla oss till kärleken på gott och ont; ibland får den oss att sväva på små moln, ibland får den oss att må

Läs mer

Lgrs 11 Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgrs 11 Centralt innehåll och förmågor som tränas: IDAN 1 Boken handlar om: Det är krig nere i Europa, och många familjer har det väldigt fattigt. Pelle, och hans mamma, har inte kunnat betala hyran på flera veckor. Nu vill Jönsson kasta ut dem på gatan.

Läs mer

Erik står i mål Lärarmaterial

Erik står i mål Lärarmaterial sidan 1 Författare: Torsten Bengtsson Vad handlar boken om? Boken handlar om Erik som är fotbollsmålvakt. Idag ska de spela match. Hans pappa är tränare och vill gärna att laget ska vinna. I bilen dit

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Darlene Ryan Boken handlar om: Daniel och hans tjejkompis, Mac, brukar träffas i ett gammalt klubbhus i parken. Mac har en del hemligheter och berättar inte speciellt

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Ann-Charlotte Ekensten Vad handlar boken om? Boken handlar om Elin som ska gå på nyårsfest. Egentligen vill hon inte gå på festen, för att hennes mamma är sjuk och kommer att dö. Men

Läs mer

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Forfattare: Mårten Melin

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Forfattare: Mårten Melin sidan 1 Forfattare: Mårten Melin Vad handlar boken om? Måns och Emma är ihop och Måns är kär i Emma. Nanna, som är Emmas bästa kompis, är också lite kär i Måns. Emmas födelsedag är nästa vecka och Måns

Läs mer

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor. Forfattare: Mårten Melin

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor. Forfattare: Mårten Melin sidan 1 Forfattare: Mårten Melin Vad handlar boken om? Boken handlar om Emma och Måns. De är tillsammans. Efter att ha varit på museet med klassen ska Måns sova över hos Emma. Emma vill att Måns ska sova

Läs mer

Ska vi ses? Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Eleverna tränar på att: Författare: Mårten Melin

Ska vi ses? Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Eleverna tränar på att: Författare: Mårten Melin sidan 1 Författare: Mårten Melin Vad handlar boken om? Maria sitter på tåget och ska åka till sin mormor i Göteborg. Mittemot Maria sitter en jättesnygg tjej som läser dikter. Det brukar Maria också göra.

Läs mer

Lärarmaterial. Allan Zongo på l fyra ben. Vad handlar boken om? Mål. Eleven får träna på. Författare: Henrik Einspor

Lärarmaterial. Allan Zongo på l fyra ben. Vad handlar boken om? Mål. Eleven får träna på. Författare: Henrik Einspor Lärarmaterial sidan 1 Författare: Henrik Einspor Vad handlar boken om? Max och hans pappa har fått besök av en rymdvarelse som de kallar Allan Zongo. Allan har störtat med sitt rymdskepp vid deras gård

Läs mer

Läsnyckel Smyga till Hallon av Erika Eklund Wilson

Läsnyckel Smyga till Hallon av Erika Eklund Wilson Läsnyckel Smyga till Hallon av Erika Eklund Wilson Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna ska räcka länge och att läsaren ska aktiveras

Läs mer

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll. (SV åk 1 3)

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll. (SV åk 1 3) SIDAN 1 Lärarmaterial VAD HANDLAR BOKEN OM? Erik och pappa ska gå på bio. Erik blir nyfiken på den nya filmen som handlar om vampyrer, men man måste vara 15 år för att få se den. Erik och pappa ska se

Läs mer

Skräck bakom masken Jørn Jensen

Skräck bakom masken Jørn Jensen SIDAN 1 Boken handlar om: Felix får monstermasker av sin pappa. Han provar några, och skrämmer både sin kompis och sin hund. Plötsligt står ett monster i Felix rum. Monstret säger att det ska äta upp Felix.

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Bente Bratlund Boken handlar om: Lisa får ett mejl av en hemlig beundrare, som heter Adrian. Han skickar mejl, ger henne en ros och en dag skickar han en ring till henne.

Läs mer

Rapport - Enkätundersökning om ungas attityder till manlighet och jämställdhet.

Rapport - Enkätundersökning om ungas attityder till manlighet och jämställdhet. Rapport - Enkätundersökning om ungas attityder till manlighet och jämställdhet. Förord Kvinnorörelsen har uppnått mycket i arbetet mot mäns våld mot kvinnor och för ett jämställt samhälle. Med nästa stora

Läs mer

Latte i lådan Mette Vedsø

Latte i lådan Mette Vedsø Lärarmaterial SIDAN 1 Boken handlar om: Kamal vill gärna ha ett eget marsvin, men hans mamma tycker inte att man ska ha djur i bur. Nu ska Kamal ta hand om Klaras marsvin, Lotto. Han är jätteglad för det.

Läs mer

Samtal med Hussein en lärare berättar:

Samtal med Hussein en lärare berättar: Samtal med Hussein en lärare berättar: Under en håltimme ser jag Hussein sitta och läsa Stjärnlösa nätter. Jag hälsar som vanligt och frågar om han tycker att boken är bra. Han ler och svarar ja. Jag frågar

Läs mer

Moralisk oenighet bara på ytan?

Moralisk oenighet bara på ytan? Ragnar Francén, doktorand i praktisk filosofi Vissa anser att det är rätt av föräldrar att omskära sina döttrar, kanske till och med att detta är något de har en plikt att göra. Andra skulle säga att detta

Läs mer

Författare: Marie Helleday Ekwurtzel Ill.: Lena Furberg

Författare: Marie Helleday Ekwurtzel Ill.: Lena Furberg Läsnyckel Glimma Jakten Författare: Marie Helleday Ekwurtzel Ill.: Lena Furberg Jakten är den femte fristående boken i serien om islandshästen Glimma, hästtjejen Lilly och hennes vänner på ridskolan Mulen.

Läs mer

Ett steg framåt. Material Time Age C6 2x40 min 16-17. Nyckelord: Likabehandling, könsidentitet, hbt, normer/stereotyper. Innehåll

Ett steg framåt. Material Time Age C6 2x40 min 16-17. Nyckelord: Likabehandling, könsidentitet, hbt, normer/stereotyper. Innehåll 1 Ett steg framåt Nyckelord: Likabehandling, könsidentitet, hbt, normer/stereotyper Innehåll En reflektionsövning under vilken eleverna föreställer sig att de är någon annan person och reflekterar över

Läs mer

TOLERANS 5 GRÄNSLÖSA RELATIONER

TOLERANS 5 GRÄNSLÖSA RELATIONER SIDA 1/8 WORKSHOP I KLASSRUMMET TEMA: TOLERANS LÄRARMANUAL I det här dokumentet finns allt du behöver veta för att hålla workshopen. Här ser du också tydligt i vilka moment du använder det arbets- och

Läs mer

Innehållsfrågor till boken Hungerspelen

Innehållsfrågor till boken Hungerspelen Innehållsfrågor till boken Hungerspelen 1. Beskriv Katniss Everdeen så utförligt du kan. 2. Varför är hon så duktig på att jaga? 3. Vem är Prim och varför heter hon så? 4. Berätta hur det ser ut och fungerar

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Josefine Ottesen Boken handlar om: Boken är en grekisk saga, som handlar om den grekiske pojken Teseus. Han börjar bli tillräckligt gammal, för att lämna sin mamma och morfar. Han vill

Läs mer

LÄRARHAND LEDNING TILL SNIGELN OCH FLICKAN AV AGNES

LÄRARHAND LEDNING TILL SNIGELN OCH FLICKAN AV AGNES LÄRARHAND LEDNING TILL SNIGELN OCH FLICKAN AV AGNES VON KRUSENSTJERNA CARL-JOHAN MARKSTEDT Lärarhandledning till Snigeln och flickan av Agnes von Krusenstjerna Carl-Johan Markstedt www.novellix.se Carl-Johan

Läs mer

HANDLEDNING PERFECT GIRL

HANDLEDNING PERFECT GIRL HANDLEDNING PERFECT GIRL TILL PEDAGOGEN Perfect Girl är en kortfilm på fyra minuter utan dialog eller dramatisk handling. Detta gör att den är lämplig att använda som diskussionsunderlag eller introduktion

Läs mer

Bästa vänner RIKKE DYRHAVE

Bästa vänner RIKKE DYRHAVE SIDAN 1 Boken handlar om: Vilma och Sara är bästa vänner. De gillar att dansa, men Vilma har skadat foten. Hon kan inte dansa, när de är på fritids. Niklas, som jobbar på fritids, föreslår att Vilma ska

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Lärarmaterial SPRING, AMINA! Vad handlar boken om? Centralt innehåll och förmågor enligt Lgr 11: Förmågor: Författare: Annelie Drewsen

Lärarmaterial SPRING, AMINA! Vad handlar boken om? Centralt innehåll och förmågor enligt Lgr 11: Förmågor: Författare: Annelie Drewsen SIDAN 1 Författare: Annelie Drewsen Vad handlar boken om? Boken handlar om Amina, som bor i ett boende för flyktingar. Hennes bror dog av ett skott, när de bodde i Somalia. Hennes mamma flydde till Kenya,

Läs mer

Gör något! Nyckelord: Likabehandling, hbt, glåpord/mobbning, normer/stereotyper, skolmiljö. Innehåll

Gör något! Nyckelord: Likabehandling, hbt, glåpord/mobbning, normer/stereotyper, skolmiljö. Innehåll 1 Gör något! Material Time Age B11 2x45 min 13-15 Nyckelord: Likabehandling, hbt, glåpord/mobbning, normer/stereotyper, skolmiljö Innehåll Materialet består av ett YouTube-klipp och ett rollspel om homofobiska

Läs mer

MYRAS PAPPA? Lärarmaterial VEM AR. Vad handlar boken om? Mål och förmågor som tränas: Eleverna tränar på följande förmågor: Författare: Inger Granberg

MYRAS PAPPA? Lärarmaterial VEM AR. Vad handlar boken om? Mål och förmågor som tränas: Eleverna tränar på följande förmågor: Författare: Inger Granberg Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Inger Granberg Vad handlar boken om? Boken handlar om Myra. En dag får hon ett brev från någon som påstår att han är hennes biologiska pappa. Myra blir ledsen och förtvivlad.

Läs mer

Läsnyckel Drakula- klubben och spöket av Sissel Dalsgaard Thomsen illustrationer av Rasmus Bregnhøi

Läsnyckel Drakula- klubben och spöket av Sissel Dalsgaard Thomsen illustrationer av Rasmus Bregnhøi Läsnyckel Drakula- klubben och spöket av Sissel Dalsgaard Thomsen illustrationer av Rasmus Bregnhøi Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning än tidigare. Vi

Läs mer

Centralt innehåll och förmågor som tränas enligt Lgr 11:

Centralt innehåll och förmågor som tränas enligt Lgr 11: SIDAN 1 Författare: Jessika Berglund Vad handlar boken om? Boken handlar om två personer som går i samma klass. Båda tycker att det är ganska stökigt i klassen och drar sig undan bråk och stök. De lägger

Läs mer

Lgrs 11 Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgrs 11 Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Boken handlar om: Det börjar en ny kille i Antons klass. Han heter Said. Said kommer från Irak. I Irak är det krig. Därför har Said, och hans familj, flytt till Sverige. Anton och Olle tar hand

Läs mer

Allan Zongo. Vad handlar boken om? Mål och förmågor som tränas: Eleverna tränar på följande förmågor: Författare: Henrik Einspor

Allan Zongo. Vad handlar boken om? Mål och förmågor som tränas: Eleverna tränar på följande förmågor: Författare: Henrik Einspor Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Henrik Einspor Vad handlar boken om? Max har en rymdvarelse, Allan Zongo hemma hos sig. Den har råkat landa i deras trädgård med sitt rymdskepp. Max mamma är på sjukhuset,

Läs mer

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll. (SV åk 1 3)

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll. (SV åk 1 3) TORSTEN BENGTSSON SIDAN 1 Lärarmaterial Vad handlar boken om? Lea ska på fest till Erik som fyller år. Lea åker till ett köpcentrum för att handla en present men hittar inget bra. Leas mamma kommer på

Läs mer

Varulvsfeber! VAD HANDLAR BOKEN OM? LGR 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS ELEVERNA TRÄNAR FÖLJANDE FÖRMÅGOR LGRS 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS:

Varulvsfeber! VAD HANDLAR BOKEN OM? LGR 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS ELEVERNA TRÄNAR FÖLJANDE FÖRMÅGOR LGRS 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS: SIDAN 1 Lärarmaterial Klicka HÄR för att skriva ut arbetsmaterialet. VAD HANDLAR BOKEN OM? Vanja och Livia tittar på en film på Livias mobil. Filmen handlar om en man som förvandlas till varulv. När Vanjas

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet. Det kan ha varit ett LAN, ett musikarrangemang, en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske skött ett

Läs mer

Vi hoppas att du ska ha nytta av handledningen. Välj det som passar dig och din klass.

Vi hoppas att du ska ha nytta av handledningen. Välj det som passar dig och din klass. 1 Att vara jag Text och bild Anna Höglund I Att vara jag får vi möta Rosa 13 år. Rosa vill inte se sig själv utifrån, genom någon annans ögon. Hon vill se själv och söker förklaringar. Hur ser det ut egentligen?

Läs mer

Om barns och ungas rättigheter

Om barns och ungas rättigheter Om barns och ungas rättigheter Att barn och unga har egna rättigheter har du kanske hört. Men vad betyder det att man har en rättighet? Sverige och nästan alla andra länder i världen har lovat att följa

Läs mer

Tusen gånger starkare

Tusen gånger starkare Tusen gånger starkare Intro: Vilka ord passar in på vår klass? o I par o Helklass o Paret väljer tre ord de är överens om Hur skulle du vilja att klassen skulle vara? o I par o I helklass o Paret väljer

Läs mer

Centralt innehåll och förmågor som tränas enligt Lgr 11:

Centralt innehåll och förmågor som tränas enligt Lgr 11: SIDAN 1 Författare: Marie Duedahl Vad handlar boken om? Klara och hennes gris, Bullen, sitter vid vägen och säljer blommor. Plötsligt stannar en bil och Klara tror att de ska köpa blommor. Men de öppnar

Läs mer

Frågor. Svar. Elevuppgifter Kim och Lina badar en bil. Elevuppgifter Kim och Lina räddar Sture

Frågor. Svar. Elevuppgifter Kim och Lina badar en bil. Elevuppgifter Kim och Lina räddar Sture Elevuppgifter Kim och Lina räddar Sture Frågor 1. Vem är Sture? 2a.Vad gör Sture? 2b. Varför gör han det? 3. Kim vill rädda Sture. Hur gör han då? 4. Varför kommer brand-bilen? 5. Vad gör Sture till sist?

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen.

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen

Övning: Föräldrapanelen Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen Människan är större Samtalshandledning för studiecirkeln Kerstin Selen Människan är större en bok för samtal om livet Skåne Stadsmission har med bidrag av författare, fotografer och illustratörer skapat

Läs mer

Bakgrund. Läsförståelse. Arbetsmaterial till Barnet Skriven av: Hans Peterson

Bakgrund. Läsförståelse. Arbetsmaterial till Barnet Skriven av: Hans Peterson Arbetsmaterial till Barnet Skriven av: Hans Peterson Bakgrund Det här materialet kompletterar boken Barnet. Det kan användas individuellt eller i grupp. Om rubriken följs av symbolen: (+) innebär det att

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

Alva ordnar loppis Lärarmaterial

Alva ordnar loppis Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Kirsten Ahlburg Vad handlar boken om? Boken handlar om Alva och hennes klasskompisar som ska samla in pengar till en skolresa. De behöver få ihop mycket pengar. De bestämmer sig för

Läs mer

Textsamtal utifrån skönlitteratur

Textsamtal utifrån skönlitteratur Modul: Samtal om text Del 5: Samtal före, under och efter läsning av text Textsamtal utifrån skönlitteratur Anna Kaya och Monica Lindvall, Nationellt Centrum för svenska som andraspråk Läsning av skönlitteratur

Läs mer

Föräldrahyllan Leva med barn Lars H. Gustafsson & Marie Köhler

Föräldrahyllan Leva med barn Lars H. Gustafsson & Marie Köhler Föräldrahyllan Leva med barn Lars H. Gustafsson & Marie Köhler En lättläst bok med tilltalande layout. Författarna skriver om barnets utveckling och omvårdnad, med tips om t.ex. amning, sömn, tandborstning

Läs mer

Agility! Högsta vinsten

Agility! Högsta vinsten SIDAN 1 Lärarmaterial VAD HANDLAR BOKEN OM? Meja älskar hundar men har ingen egen hund. Hon har turen att få låna en hund som hon tränar agility med. Lisa, som hon har lånat hunden Jimi av, har också blivit

Läs mer

LÄSGLÄDJE ÅR 3. Vi vet inte vad vi tänker förrän vi hör vad vi säger Aidan Chambers. Gustavslundskolan, Växjö

LÄSGLÄDJE ÅR 3. Vi vet inte vad vi tänker förrän vi hör vad vi säger Aidan Chambers. Gustavslundskolan, Växjö LÄSGLÄDJE ÅR 3 Vi vet inte vad vi tänker förrän vi hör vad vi säger Aidan Chambers Gustavslundskolan, Växjö Paula Högström/ biblioteket (Skolbiblioteksforum), Maria Löfqvist/ Ljusglimten, Kerstin Lundberg/

Läs mer

RAOUL 2015 SKOLMATERIAL

RAOUL 2015 SKOLMATERIAL RAOUL 2015 SKOLMATERIAL Den 27 augusti är Raoul Wallenbergs dag, Sveriges nationella dag för medmänsklighet, civilkurage och alla människors lika värde. Inför denna dag erbjuder vi på Raoul Wallenberg

Läs mer

Vältalaren PROVLEKTION: BLI EN BÄTTRE LYSSNARE

Vältalaren PROVLEKTION: BLI EN BÄTTRE LYSSNARE Vältalaren Vältalaren är en handbok i den retoriska arbetsprocessen: hur man finner övertygande stoff och argument, hur man ger struktur och språklig dräkt åt sitt budskap och hur man memorerar och framför

Läs mer

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om en tjej som alltid är rädd när pappa kommer hem. Hon lyssnar alltid om pappa är arg, skriker eller är glad. Om han är glad kan

Läs mer

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Lgr11 Centralt innehåll och förmågor som tränas: Eleverna tränar följande förmågor: Författare: Thomas Halling

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Lgr11 Centralt innehåll och förmågor som tränas: Eleverna tränar följande förmågor: Författare: Thomas Halling SIDAN 1 Författare: Thomas Halling Vad handlar boken om? Boken handlar om Emil, som tycker att det är jobbigt att hans föräldrar bråkar mycket. En morgon vid frukostbordet, börjar Emils mamma säga att

Läs mer

Lässtrategier för att avkoda och förstå texter. Sökläsning och läsning mellan raderna. (SV åk 7 9)

Lässtrategier för att avkoda och förstå texter. Sökläsning och läsning mellan raderna. (SV åk 7 9) KERSTIN L HAHN SIDAN 1 Lärarmaterial VAD HANDLAR BOKEN OM? Tobias går en kurs och lär sig spela gitarr. En regnig och blåsig kväll efter kursen missar Tobias bussen hem. Han går in på ett fik, men upptäcker

Läs mer

Alkohol & droger. Vad är din bild av läget i Linköping?

Alkohol & droger. Vad är din bild av läget i Linköping? Vad är din bild av läget i Linköping? Alkohol & droger Även om man själv inte kommit i kontakt med droger eller alkohol, har de flesta någon anhörig, en kompis eller känner någon annan som har det. Vi

Läs mer

Kvalitetsanalys. Björnens förskola

Kvalitetsanalys. Björnens förskola Kvalitetsanalys Björnens förskola Innehållsförteckning et av årets verksamhet... 3 Normer och värden... 3 Verksamhetens resultat... 4 Inflytande/delaktighet... 7 Arbete i verksamheten... 7 Övriga mål enligt

Läs mer

Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen

Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna ska

Läs mer

Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text. (BL åk 4 6)

Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text. (BL åk 4 6) THOMAS HALLING SIDAN 1 Lärarmaterial VAD HANDLAR BOKEN OM? Los klass hade en ny vikarie på en lektion i engelska. Alla vuxna tyckte att klassen var stökig och det gillade inte Lo eftersom det bara var

Läs mer

Flickor, pojkar och samma MöjliGheter

Flickor, pojkar och samma MöjliGheter Malin Gustavsson Flickor, pojkar och samma MöjliGheter hur du som förälder kan bidra till mer jämställda barn Alla barn har rätt att uppleva att de duger precis som de människor de är. Det ska inte göra

Läs mer

Utredning av läsfrämjande insatser i Upplands Väsby

Utredning av läsfrämjande insatser i Upplands Väsby Tjänsteutlåtande Utredare 2015-10-27 Hanna Björklund 08-590 970 77 Dnr: hanna.bjorklund@upplandsvasby.se KFN/2015:50 31442 Kultur- och fritidsnämnden Utredning av läsfrämjande insatser i Upplands Väsby

Läs mer