Tjejer gillar mer balett, killar vill ha bråk, problem, krig och fotboll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjejer gillar mer balett, killar vill ha bråk, problem, krig och fotboll"

Transkript

1 GÄVLE KOMMUN Tjejer gillar mer balett, killar vill ha bråk, problem, krig och fotboll Om jämställdhet och pojkars läsning en pilotstudie Josefine Tham

2 Bakgrund Gävle bibliotek ingår i en stor nationell satsning som leds av Sveriges kommuner och landsting. Satsningen kallas HÅJ, Hållbar jämställdhetsutveckling. Arbetet ska säkerställa att flickor och pojkar, kvinnor och män, ges likvärdig och god service. Andersbergs bibliotek har, som en del i detta arbete, valt att göra en pilotstudie som inriktar sig på unga pojkars attityd till läsning. Ämnet har länge varit en fråga inom yrkeskåren där man till viss grad diskuterat pojkars sjunkande intresse för läsning och skönlitteratur och hur man ska jobba för att vända trenden. Analysen av den litteraturutredning 1 som tillsats av regeringen redovisades i september Utredningen visar en påtaglig försämrad läsförståelse bland unga och att läsning bland framför allt pojkar minskat kraftigt under de senaste 15 åren. Litteraturutredningen hänvisar också till den senaste Pisa-undersökningen som visar att en fjärdedel av de 15-åriga pojkarna i Sverige har en bristande funktionell läsförmåga. Att det också finns stora skillnader mellan vuxna, där kvinnor läser betydligt mer än män samt att högutbildade läser mer än lågutbildade, tyder på att problemet både är en genus- och klassfråga. Mot denna bakgrund samt bibliotekets särskilda uppdrag att rikta sina insatser mot grupper som i dag deltar i låg utsträckning, motiveras ansatsen att vi i denna pilotstudie fokuserar på just pojkars attityd till läsning. Avgränsning/deltagare i pilotstudien Vi har valt ut pojkar från två klasser i årskurs 5. Pojkarna går på två olika skolor i Gävle - Andersbergsskolan och Fridhemsskolan. Barn- och ungdomsverksamheten inom Gävle bibliotek fördelar sitt uppdrag gentemot skolan utifrån upptagningsområde. Andersbergsskolan och Fridhemsskolan tillhör det upptagningsområde som Andersbergs bibliotek ansvarar för. Ytterligare ett syfte med valet av skolorna, är att de ligger i två skilda områden med stora socioekonomiska skillnader. Vi vill undersöka om denna aspekt påverkar attityd och inställning till läsning och skönlitteratur och om det eventuellt kan hänga ihop med hur man förhåller sig till könsroller. 1

3 Tabellen nedan visar hur dessa områden skiljer sig åt ur ett socioekonomiskt perspektiv. Vi har även tittat på resultaten från 2010 års nationella prov i svenska för åk 5, för att se om det finns skillnader även här. I det delmoment som avser läsa samtala, kan man se att resultaten skiljer sig åt med ca 40 %. Vår pilotstudie innebär delvis att pojkarna ska försöka reflektera och diskutera hur de väljer litteratur och varför. Andersberg Fridhem Eftergymnasial utbildning 11.5% 27.6% Arbetslöshet 17.9% 4.3% Ohälsotal 44.3% 14.6% Utrikes födda 26.2% 11.8% Resultat nationella prov svenska åk Andersberg Fridhem Läsa förstå litterär text 100% 100% Läsa - samtala 60.5% 100% Gävles barn och ungdomsbibliotekarier har också deltagit i studiens första moment. Avsikten med att inbegripa barnbibliotekarierna i studien är för att kunna jämföra de antaganden som finns hos yrkesgruppen om pojkars attityder och läspreferenser med det faktiska läget. Syftet är också att bilda sig en uppfattning om barnbibliotekarierna delar en gemensam referensram om vilken typ av litteratur som tilltalar pojkar. Material och metod för pilotstudien: Varje år i september ger Statens Kulturråd ut Barnbokskatalogen 2 Bokjuryn som presenterar ett urval av årets barn- och ungdomsböcker. Många bibliotek och skolor använder katalogen som utgångspunkt för inköp av böcker. Katalogen delas också ut på biblioteken i läsfrämjande syfte. Bokjuryn har överlag ett stort inflytande på bibliotekens bestånd och de böcker som används i det läsfrämjande arbetet. För barnbibliotekarierna är den också viktig för att kunna överblicka utgivningen. I katalogen presenteras böckerna med framsidebild och en text om vad boken handlar om, dess huvudpersoner samt en symbol för genre (fantasy, skräck, kärlek etc.). Detta 2

4 tillsammans kan betraktas som bokens paketering där målet är att intressera och tilltala potentiella läsare. I undersökningen har vi använt barnbokskatalogen 2012/2013 och de kapitelböcker som riktar sig mot 9-12 år. Dessa består av 54 titlar. Vårt syfte är att se i vilken grad pojkarna påverkas av hur böckerna presenteras. Vi är också intresserade av att se hur stor del av urvalet som tilltalar just pojkar och om de uppfattar böckernas paketeringar som könsneutrala eller inte. Nedan följer några exempel på hur böckerna presenteras i bokjuryn 2012/2013 Jag blundar och önskar mig något Lisa och hennes bästis Nova vill gärna vara med i det coola tjejgänget "Näbbet". För att få vara med måste man utföra vissa uppdrag, uppdrag som inte alltid är helt lagliga. Men hur roligt är det att vara med i det där gänget egentligen? Och vad är det som är viktigast, att vara med i gruppen eller att vara sig själv? Kampen för Wondla För första gången i livet har Eva Nio träffat en Annan människa Hailey. När han tar med henne och hennes följeslagare till människorna i nya Attika är hon lyckligare än någonsin. Men snart märker Eva att allt inte är så harmoniskt, utan att det pågår någonting fruktansvärt, något som kan innebära slutet för hela planeten! Den stora katt-konspirationen När Anna och tom får en katt blir det inte så roligt som de önskat. Det är nämligen en ganska besvärlig katt, som älskar att släpa in döda djur i huset. Men när den och flera andra katter, försvinner börjar Anna, Tom och kompisen Suzanne misstänka att de kidnappats, och de inleder genast en undersökning för att hitta den skyldiga. Del tre i den roliga serien om Anna, Tom och Suzanne. Vi har anpassat materialet för att göra undersökningen mera pedagogiskt. Katalogens 54 bokpresentationer har klippts ut. Av varje bokpresentation tillverkade vi inplastade bokkort i lika många uppsättningar som deltagare i studien. Till detta har vi använt tre röstningslådor som märkts med etiketterna Mest för tjejer, Mest för killar och Lika mycket för både killar och tjejer. För att komma i kontakt med skolorna, skrevs en sammanfattande presentation av pilotstudien och dess syfte som skickades till skolornas rektorer.

5 Studien bestod av tre träffar med varje klass. Två tillfällen på respektive skola och en reflekterande återträff med respektive klass på biblioteket. Klassernas flickor har inte deltagit i studien. Träffarna Detta avsnitt redogör för hur vi har gått till väga under träffarna. Här vill vi understryka att vi också haft för avsikt att låta pojkarnas mottagande av oss samt responsen på uppgiften vara en del i studien. I detta avseende har träffarna också fungerat som lärprocess för oss själva i yrkesrollen. Genom att vistas i pojkarnas skolmiljö, som är en stor del av deras vardag, har vi fått en tydligare bild av vilka stämningar och attityder som råder mellan pojkarna i skolmiljön. Detta har vi också fått ta hänsyn till i själva analysen av studien då klassrumsstämningen i hög grad påverkat pojkarnas möjlighet att koncentrera sig och reflektera över uppgifterna. Framförallt har vi uppfattat att detta varit avgörande för diskussionsutrymmet i klasserna. Första träffen: Under första träffen i skolan talade vi om för pojkarna att det var viktigt för oss att få en uppfattning om hur de tänker kring böcker och vad de föredrar att läsa. Vi ville leda in dem i tankebanor kring genus och sa att i vissa fall kan det finnas åsikter om att något är tjejigt eller killigt och vi frågade, tycker ni att detta även kan gälla böcker? Varje elev fick var sin uppsättning av de 54 bokkorten. Vi förklarade att de noggrant skulle läsa varje bokkort, titta på hur boken presenterades och besluta om de tyckte att boken riktar sig till killar eller tjejer, eller om boken riktar sig lika mycket till både killar och tjejer. Här lämnades utrymme för pojkarna att reflektera över uppgiften och även kommentera den indelning som vi bad dem att göra. Pojkarna fördelade korten i de såkallade röstningslådorna Mest för tjejer, Mest för killar, Lika mycket för både tjejer och killar. De gjorde sina val enskilt och vi var noga med att de inte iakttog varandra. Vi underströk också att det inte fanns några rätt eller fel i hur de gjorde sina val. Under detta moment av studien hade vi också som syfte att studera hur uppgiften togs emot, vilken jargong som rådde, om det fanns utrymme för att uttrycka sina åsikter och vilken vana som fanns av att reflektera och ifrågasätta. Andra träffen: När vi kom tillbaka andra gången ville vi diskutera resultatet av pojkarnas indelning. Vårt syfte var att få ingång ett reflekterande samtal kring vad som utmärkte de böcker som hade fått flest röster i de olika kategorierna. Vi inledde med att fråga om uppgiften hade väckt några tankar och om det var en bra eller en dålig uppgift? Syftet var delvis att se om pojkarna på egen hand reflekterat över att uppgiften i sig kunde förstärkt synen på tjejigt och killigt. Vi presenterade sedan resultatet av den indelning som pojkarna gjort och redogjorde för hur majoriteten av rösterna fallit ut i respektive kategori. För att få igång en diskussion bad vi pojkarna att kommentera kring hur informationen som gavs i bokpresentationerna påverkat deras val. För varje titel som fått majoritetens röster i t ex Mest för tjejer bad vi dem att

6 reflektera utifrån: titel, författare, bokomslag, baksidetext, huvudpersoners kön och antalet flickor och pojkar i berättelsen (om detta framgick av baksidetexten). Nedan följer exempel på hur vi bad pojkarna resonera utifrån nämnda aspekter. Titel - Exempel Vem kan älska Misja Signalerar orden i en boktitel genus/påverkas man av bokens titel ur ett genusperspektiv? 3 Kan ord eller meningar vara speciellt tjejiga eller killiga? Författare Påverkas man av författarens kön? Spelar det någon roll om författaren är man eller kvinna? Bokomslag Vad händer i bilden på omslaget? Vem/vilka är med på omslaget? Hur står de, vad gör de? Vad tänker man när man ser bilden? Exempel på hur omslag kunde kommenteras: Bilden passar båda, man känner i magen att det är så Baksidetext hur påverkas man av det som står på baksidan? Kan ett speciellt tema göra att man väljer bort en bok och i så fall varför? Vi frågade till exempel om varför just hästböcker var för tjejer och om man kan säga att en häst är ett tjejigt djur? Huvudpersonernas kön spelar det någon roll om huvudpersonen är kille eller tjej? Är det okey att läsa böcker där en tjej är huvudperson? Antalet flickor och pojkar i berättelsen Väljer man bort en bok med många flickor i? Frågan ställdes då röstningsresultatet gav exempel på att böcker som skildrade flickor i grupp valdes som mest för tjejer medan en del av böckerna som skildrade enskilda flickor, hamnade i lådan Lika mycket för både tjejer och killar. Genre vi fick först ha en kort genomgång om vad genre var för något. Vissa pojkar var införstådda med begreppet andra inte. Vi frågade pojkarna hur mycket de lade märke till symbolerna och om de hade någon betydelse. Bokjuryns böcker är genremärkta med följande symboler: 3 Begreppet genus användes inte i diskussionen med pojkarna. Istället använde vi förklarningar och exempel för att beskriva vad vi menade.

7 Eventuell kompispåverkan Hur tycker andra killar att man ska tänka? Var detta något som påverkade pojkarna när de gjorde sina val? För att sammanfatta andra träffen gick den ut på att få pojkarna att reflektera över hur de kategoriserat böckerna och varför. Vi ville också se hur mycket utrymme, öppenhet och takhöjd det fanns i gruppen att diskutera genus och könsroller utifrån detta. Tredje träffen: Den avslutande träffen på biblioteket fick till stor del formas utifrån det som hänt på vägen under våra två första träffar eftersom vi först då kunnat bilda oss en uppfattning om pojkarnas attityder kring läsning och skönlitteratur ur ett genusperspektiv. Som diskussionsunderlag inleddes träffen med två kortfilmer från Machofabriken 4. Machofabriken är ett metodmaterial och ett verktyg som kan användas i arbete för ökad jämställdhet, med fokus på hur sociala normer för manlighet kan ifrågasättas och förändras. De två filmerna som visades, illustrerar hur normer om manlighet styr och påverkar killar på olika nivåer. De ger exempel på hur pojkar är mot varandra och vilka val de gör utifrån ideal om manlighet och kompistryck. Vi frågade pojkarna om vad de trodde att filmerna ville förmedla och om de själva kunde relatera till vad de såg. Vi försökte återkoppla filmernas budskap till uppgiften där pojkarna kategoriserat böcker utifrån kön. Syftet var att filmerna skulle problematisera indelningen av böckerna, att visa att även dessa val påverkas av könsnormer då resultatet av pojkarnas röstning visat detta. En av de titlar som i båda klasserna fått många röster i kategorin mest för tjejer var boken Yummy av Eva Susso. Bokens omslag hade under andra träffen genererat många kommentarer om hur typisk tjejig den var. Efter diskussionen om filmerna, läste vi ett kapitel högt utan att pojkarna kunde se vare sig titel eller omslag. Berättelsen är en stark skildring av flickan Yummy som försöker tackla sin tuffa tillvaro på ett sätt som i första hand kännetecknas av att hon är barn, och inte att hon är flicka. Den skildrar också en komplicerad vänskap mellan huvudpersonen och ett annat utsatt barn. Trots ett delvis tungt innehåll, är det en berättelse som inger hopp och pekar framåt. Vi valde boken dels för att det är en fängslande och stark berättelse som är allmängiltig och dels för att omslaget tidigare väckt negativa, könsstereotypa kommentarer. Vår ambition var att väcka intresse för en bok som pojkarna valt bort och haft fördomar om. 4

8 Yummy Mia återvänder till den gamla husvagnen i skogen där hon bodde förut. Kvar finns kaninen hon fick av sin älskade mormor. Kvar finns också Gabby, som kallar henne Sparris och som är snäll ibland och taskig ibland. Han som kallar hennes familj för white trash. På nya stället finns Finn, som får henne att bli alldeles varm och som kallar henne Yummy Efter läsningen frågade vi vem de tyckte boken passade för. Samtliga var överens om att berättelsen passade både för både tjejer och killar. Sen fick de gissa hur boken hade röstats fram under första träffen. Här gissade många att boken röstats fram som killbok. Det var också tydligt att högläsningen väckt mersmak. Vi visade sedan bokens titel och omslag och tillkännagav att just denna bok hade röstats fram som tjejbok". Vi avslutade träffen med att pojkarna fick varsitt exemplar av Yummy som tack för att de deltagit i studien och i hopp om att de skulle läsa den. Analys och resultat av träffarna Under våra träffar med Andersbergsskolan och Fridhemsskolan har vi uppfattat att det finns en tydlig skillnad mellan klasserna när det gäller vana att diskutera och ifrågasätta. Vi uppfattade att det fanns ett mycket större utrymme bland pojkarna på Fridhemsskolan att yttra åsikter som ifrågasatte genusordningen. Två pojkar i klassen berättade öppenhjärtligt att de lagt alla bokkort i lådan Både för killar och tjejer. Redan under vår första träff sa samma personer att man väljer inte böcker på det sättet, man väljer utifrån intressen och vilken sorts person man är eller Man kan inte säga så, det finns inte tjej och killböcker. I diskussionen kom det även fram att man tänkte på vad kompisar skulle tycka. Det fanns alltså en medvetenhet om att man kan vara styrd av könsnormer. En pojke sa att Om alla böcker var grå, skulle alla kunna läsa alla böcker. Det var ingen i klassen som motsatte sig kommentarerna. Det fanns uppenbarligen ett ganska stort utrymme för olika åsikter och man lyssnade intresserat på varandra. Att det finns två uttalat genusmedvetna killar i denna klass, tror vi har stor betydelse för samspelet och jargongen mellan alla pojkarna i klassen. Vad vi kunde se gällde detta i alla fall i klassrummet. Vi uppfattade överlag att pojkarna tog emot uppgiften med intresse och nyfikenhet och att det fanns en positiv inställning till böcker. På Andersbergsskolan var det ganska svårt att föra en riktig diskussion med pojkarna. Det var stökigt och oroligt och det verkade inte finnas några tydliga ramar och regler för vad som gällde i ett klassrum. Vi uppfattade att det fanns en jargong av inte visa intresse och engagemang inför sina kompisar. De enda åsikterna som kom fram var de könsstereotypa kommentarerna. Det var svårt att föra en dialog då vi fick lägga mycket tid på att hålla ordning i klassen. Der fanns ingen som ifrågasatte själva uppgiften även om vi försökte leda in dem i denna tankebana. Det verkade överhuvudtaget svårt att samtala och diskutera inom gruppen.

9 Under den avslutande träffen på biblioteket hade många av pojkarna i båda klasserna svårt att förstå filmerna från Machofabriken. För oss som vuxna var symboliken och budskapen i filmerna uppenbara. Vi förstod i efterhand att pojkarna var för unga för filmerna och att de inte har en tillräcklig förförståelse för genus och könsroller. Trots detta var det meningsfullt att visa filmerna som förmodligen satt i gång många tankar och frågor. Mottagandet av boken Yummy var tydligt positivt hos pojkarna på Fridhemsskolan. Pojkarna på Andersbergsskolan visade ingen större entusiasm över bokgåvan under träffen på biblioteket. Vi fick dock veta senare genom pojkarnas klassföreståndare att pojkarna sträckläst boken och varit engagerade vilket vi tycker är otroligt positivt. Att vi har jobbat enskilt med pojkarna i pilotstudien har uppfattats som positivt bland pojkarna på båda skolorna. Analys och lärdomar av undersökningen: Resultatet av pilotstudien har utmynnat i en rad frågor kring hur vi idag jobbar med bibliotekets läsfrämjande uppdrag. När det gäller pojkar som målgrupp och det faktum att intresset för läsning och skönlitteratur sjunker, vilket i ett långsiktigt perspektiv kan få avgörande effekter på den demokratiska processen i ett samhälle, frågar vi oss vad vi hittills inom yrkeskåren gjort för att nå just pojkar i det läsfrämjande arbetet. Detta ställer i sin tur frågan om hur vi inkluderar målgruppen i den diskussion som finns kring hur vi ska nå dem och väcka deras intresse för läsning. En lärdom från pilotstudien är att sistnämnda spelar en stor och avgörande roll för hur väl vi kan lyckas med det läsfrämjande arbetet. I dag sker mycket av diskussionen om hur vi på bästa sätt utvecklar det läsfrämjande arbetet internt och diskussionen handlar mycket om hur vi kan utveckla och förnya vårt sätt att presentera böcker för att väcka intresse hos fler och i vilka sammanhang vi gör det. Vi har en tendens att fastna i frågor utan att föra dem framåt vilket förmodligen beror på att vi inte inkluderar målgrupper i våra diskussioner. Efter våra träffar med pojkarna på skolan och på biblioteket har vi kommit till insikt om hur barns olika förutsättningar, skolmiljö, samspel, könsnormer, inbördes regler och klass, interagerar med hur väl vi kan kommunicera med dem i koppling till vårt uppdrag. Vi behöver alltså skaffa oss bättre kännedom om målgruppen för att kunna möta dem och kommunicera med dem på ett bättre sätt. Efter pilotstudien anser vi också att vi inom yrkesgruppen behöver föra en mer problematiserande diskussion kring pojkars minskade intresse för läsning och litteratur. Eftersom målgruppen i sig är mångfacetterad, kan vi inte förutsätta att det finns några universalmetoder för att nå alla i målgruppen. Pilotstudien visade flera tecken på att jargong och attityd skiljer sig åt mellan olika skolor och stadsdelar vilket i det här fallet verkade påverka attityd och visat intresse för böcker och läsning. Vi kunde framför allt se en stor skillnad när det gällde utrymme och vana att diskutera och uttrycka sina åsikter. Det blev också lite av en väckarklocka för oss att vistas i pojkarnas klassrumsmiljö eftersom förutsättningar och jargong blev synliga för oss på ett mera uppenbart sätt än vad de i regel blir under kortare möten vid lånebesök på biblioteket.

10 Resultat och lärdomar av indelningen Mest för tjejer, Mest för killar och Lika mycket för både killar och tjejer Resultatet från barnbibliotekariernas indelning av urvalet från bokjuryn, påvisade att det finns en gemensam referensram och föreställning kring vilka böcker bibliotekarierna tror att pojkar väljer. Det visade sig att vi har gjort ungefär samma val för alla 54 böcker. Naturligtvis finns det kunskap om målgruppens läspreferenser som grundar sig på erfarenhet då vi under många år sett vilka böcker som varit populära bland killar. Men i en jämförelse med pojkarnas indelning av urvalet, kan vi se att våra antaganden inte helt stämmer överens med vad pojkarna tycker. Studien visade bl. a att yrkesgruppen föreställer sig att pojkar vill ha lite tokroliga böcker och att vi väljer bort böcker som behandlar känslor och svårare ämnen. Den här boken kategoriserades som en typisk killbok av bibliotekarierna men majoriteten av pojkarna i båda klasserna tyckte att den passade lika mycket för både killar och tjejer. Allan Zongo killen från rymden Allan Zongos rymdskepp har störtat på jorden och han bor nu hos Max och hans pappa. Pappan försöker laga rymdskeppet medan Max försöker ta hand om den lilla utomjordingen och se till att han inte blir upptäckt. En inte helt lätt uppgift. Allans förmåga att förvandla sig till vad som helst leder till en hel del problem om man säger så Lättläst Den här boken kategoriserade samtliga bibliotekarier som en typisk tjejbok. Elevernas indelning visade dock att flera pojkar, framför allt från Andersbergsskolan tyckte att boken passade för både killar och tjejer. Det fanns också några pojkar som tyckte att boken passade mest för killar. Ingrid Olsson Blink, blink med stjärnan Om att oroa sig för vad de skilda föräldrarna tänker om varandra. Om att inte vilja såra sin mamma trots att det leder till att man mobbas. Om att längta ihjäl sig efter att få tillbaka sin mammas uppmärksamhet när det kommit en ny liten bebis. Om föräldrar som inte alltid ser och om barn som känner sig ensamma. Noveller som är som poesi. Sorligt och vackert! Jämförelsen visade även att vi kategoriserat fler titlar som tjejböcker än vad pojkarna själva gjort. Vi får dock ha med i beräkningen att alla pojkar kanske inte väljer lika fritt vid ett biblioteksbesök med klassen som de gjorde i pilotstudien. I en jämförelse av de båda klasserna, kan man se att de i hög grad kategoriserat böckerna på ett överensstämmande sätt. Det finns dock ett antal undantag som sticker ut. En bok med fotboll som tema hade röstats fram som killbok av alla pojkarna på Andersbergsskolan medan samtliga pojkar på Fridhemsskolan tyckte att samma bok passade både för killar och

11 tjejer. Bokomslaget föreställer två barn, en tjej och en kille som står med ryggarna mot varandra. Under andra träffen på Andersbergsskolan visade det sig att många pojkar hade trott att omslaget föreställde två pojkar. Arne Norlin Motståndarna Tove håller på AIK, hennes pappa är stjärnspelare där. Noel håller på Hammarby, hans brorsa är stenhård supporter. Kan man umgås med någon som håller på motståndarlaget? Hur viktig är lojaliteten mot laget? Hur långt kan man gå för att hämnas på någon?...och till sist, kan man vara kär i någon som borde vara ens fiende? Detta är ett exempel där (bokvalen) ger oss anledning att fundera över hur barn förhåller sig till könsroller i de två olika stadsdelarna. Vi anar att det kan hänga samman med hur fritidsvanorna ser ut hos barn i dessa områden, vilket i sig också är en klass- och genusfråga. Vi kunde också se att pojkarna på Andersbergsskolan valt bort något fler titlar som tjejböcker än vad Fridhemsskolan hade gjort. Pilotstudien visade att böckernas paketering påverkat pojkarnas indelning. I båda klasserna har böcker med tydliga könsmarkörer på omslaget, genererat könsstereotypa kommentarer. På ett omslag som visade att boken skildrade kamp och krig, sa en pojke Det där är ju inget för tjejer, tjejer gillar inte sådant, de gillar mer balett och rosa. Samma tendens fanns bland böcker där ord i titeln signalerade svaghet. Bara jag vågar var en sådan titel. En pojke sa med starkt ogillande en kille skulle aldrig säga så, man vill inte läsa det där, killar vill ha bråk, problem, krig och fotboll.

12 Hur jobbar vi vidare Utgångspunkten för att jobba målinriktat mot grupper som är svåra att nå, förutsätter att vi ger mer utrymme för dialog och möten med dessa. En stark uppfattning är att riktade insatser där syftet är att öka dialogen med målgruppen för att öka intresset för litteratur och läsning, är att vi måste inkludera målgruppen på en annan nivå än vad vi gör i dag. Det finns en risk att vårt läsfrämjande arbete stagnerar om våra diskussioner i huvudsak sker internt. Vi har under åren varit osäkra på huruvida vi kan rikta det läsfrämjande arbetet specifikt mot pojkar då detta kan uppfattas som exkluderande samt att man även då kan förstärka könsroller. Efter pilotstudien har vi omvärderat denna uppfattning. Vi vill gärna ta fasta på att pojkarna uppskattat att de fick delta utan flickorna i studien. Det är värt att pröva om upprepade träffar med pojkar i det läsfrämjande arbetet skulle få en bättre effekt på intresset för läsning. Pilotstudien har också inneburit att vi fått större kännedom om hur elevernas skolmiljö och förutsättningar i olika områden påverkar. Vi anser att vi bör ta hänsyn till detta och i större grad prioritera insatserna efter barnens förutsättningar. Vårt fortsatta arbete mot barn och unga behöver överlag inta en mera experimentell och undersökande hållning som ger utrymme för oprövade metoder där dialogen med målgruppen får styra mer än vad den gör i dag. Pilotstudien skulle kunna utvecklas och prövas i fler klasser som en början.

Allan Zongo. Lärarmaterial. Allan Zongo. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Författare: Henrik Einspor

Allan Zongo. Lärarmaterial. Allan Zongo. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Författare: Henrik Einspor sidan 1 Författare: Henrik Einspor Vad handlar boken om? Max är en kille som bor ute på landet med sin mamma och pappa. En kväll störtar ett rymdskepp nära deras hus. I rymdskeppet finns en Alien. Max

Läs mer

Östra skolområdets skolbiblioteksplan

Östra skolområdets skolbiblioteksplan Östra skolområdets skolbiblioteksplan Handlingsplan för hur målen i skolbiblioteksplanen ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet i slutet av varje läsår. Skolbiblioteksrådets deltagare hör

Läs mer

Ska vi ses? Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Eleverna tränar på att: Författare: Mårten Melin

Ska vi ses? Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Eleverna tränar på att: Författare: Mårten Melin sidan 1 Författare: Mårten Melin Vad handlar boken om? Maria sitter på tåget och ska åka till sin mormor i Göteborg. Mittemot Maria sitter en jättesnygg tjej som läser dikter. Det brukar Maria också göra.

Läs mer

Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd?

Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd? Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd? Ju mer vi lär barnen om det icke- verbala språket, kroppsspråket, desto skickligare

Läs mer

Läsnyckel Hallon, bäst av alla av Erika Eklund Wilson

Läsnyckel Hallon, bäst av alla av Erika Eklund Wilson Läsnyckel Hallon, bäst av alla av Erika Eklund Wilson Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna ska räcka länge och att läsaren ska aktiveras

Läs mer

Latte i lådan Mette Vedsø

Latte i lådan Mette Vedsø Lärarmaterial SIDAN 1 Boken handlar om: Kamal vill gärna ha ett eget marsvin, men hans mamma tycker inte att man ska ha djur i bur. Nu ska Kamal ta hand om Klaras marsvin, Lotto. Han är jätteglad för det.

Läs mer

Rapport - Enkätundersökning om ungas attityder till manlighet och jämställdhet.

Rapport - Enkätundersökning om ungas attityder till manlighet och jämställdhet. Rapport - Enkätundersökning om ungas attityder till manlighet och jämställdhet. Förord Kvinnorörelsen har uppnått mycket i arbetet mot mäns våld mot kvinnor och för ett jämställt samhälle. Med nästa stora

Läs mer

Lärarmaterial sidan 1

Lärarmaterial sidan 1 Lärarmaterial sidan 1 Författare: Beth Bracken & Kay Fraser Vad handlar boken om? Boken är del 2 i serien om Svarta skogen. Morgonen efter det att Soli önskat att Lucy skulle försvinna beger hon sig hem

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lgrs 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lgrs 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lärarmaterial SIDAN 1 Vad handlar boken om? Boken handlar om Max. Han har en rymdvarelse, som heter Allan, boende hemma hos sig. En dag står det en bil, från Lokal-teve, utanför Max hus. Man har sett mystiska

Läs mer

Frågor. Svar. Elevuppgifter Kim och Lina badar en bil. Elevuppgifter Kim och Lina räddar Sture

Frågor. Svar. Elevuppgifter Kim och Lina badar en bil. Elevuppgifter Kim och Lina räddar Sture Elevuppgifter Kim och Lina räddar Sture Frågor 1. Vem är Sture? 2a.Vad gör Sture? 2b. Varför gör han det? 3. Kim vill rädda Sture. Hur gör han då? 4. Varför kommer brand-bilen? 5. Vad gör Sture till sist?

Läs mer

Jag vill inte Lärarmaterial

Jag vill inte Lärarmaterial sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om Dina och Isak. De har varit tillsammans länge och Isak har flyttat in till Dina. Dina älskar Isak och tycker att de har det

Läs mer

Kalle med klänning och Kalle som Lucia (Hcf bilderbok) Författare: Anette Skåhlberg Illustratör: Katarina Dahlquist

Kalle med klänning och Kalle som Lucia (Hcf bilderbok) Författare: Anette Skåhlberg Illustratör: Katarina Dahlquist Nytt år och nya boktips från Martina och Petra! Skriv gärna till oss och lämna förslag eller kommentarer genom att skicka ett mail till petra.ljungberg@laholm.se Kalle med klänning och Kalle som Lucia

Läs mer

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt Kursplan ENGELSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att deltagarna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och

Läs mer

KÄRLEK. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

KÄRLEK. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att KÄRLEK Under vårterminen i årskurs 8 kommer vi att arbeta med temat kärlek. Alla måste vi förhålla oss till kärleken på gott och ont; ibland får den oss att sväva på små moln, ibland får den oss att må

Läs mer

Läsnyckel Smart för en dag av KG Johansson

Läsnyckel Smart för en dag av KG Johansson Läsnyckel Smart för en dag av KG Johansson Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning än tidigare. Vi vill att böckerna ska räcka länge och att läsaren ska aktiveras

Läs mer

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om?

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om? sidan 1 Böckerna om Sara och Anna Författare: Catrin Ankh Vilka handlar böckerna om? Böckerna handlar om två tjejer i 15-årsåldern som heter Sara och Anna. De är bästa vänner och går i samma klass. Tjejerna

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Josefine Ottesen Boken handlar om: Boken är en grekisk saga, som handlar om den grekiske pojken Teseus. Han börjar bli tillräckligt gammal, för att lämna sin mamma och morfar. Han vill

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Tror du på vampyrer? Lärarmaterial

Tror du på vampyrer? Lärarmaterial sidan 1 Författare: Daniel Zimakoff Vad handlar boken om? Boken handlar om Oskar och hans familj som är på semester i Rumänien. Oskars kompis Emil är också med. De bor hos Ion som har en hund som heter

Läs mer

Utdrag ur Solhjärtats hemlighet en lärarhandledning

Utdrag ur Solhjärtats hemlighet en lärarhandledning Pär Sahlin Utdrag ur Solhjärtats hemlighet en lärarhandledning Före läsning modellering Här nedan följer ett par uppgifter som fungerar att göra före eleverna börjar läsa. Övningarna hjälper eleverna att

Läs mer

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll?

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Slutrapport 2015-03-04 Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Inledning Kommunstyrelsen i Skellefteå kommun har beslutat att jämställdhetsfrågorna ska integreras i all verksamhet

Läs mer

Pep för arbetsområdet: No - Rymden

Pep för arbetsområdet: No - Rymden PeP - Pedagogisk Planering Upprättad av: Cecilia Eklund Datum: 2013-08-01 Pep för arbetsområdet: No - Rymden Årskurs och tidsperiod: V. 36-42 klass 2 Kunskapskrav från läroplanen: -Jordens, solens och

Läs mer

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Flickor, pojkar och samma MöjliGheter

Flickor, pojkar och samma MöjliGheter Malin Gustavsson Flickor, pojkar och samma MöjliGheter hur du som förälder kan bidra till mer jämställda barn Alla barn har rätt att uppleva att de duger precis som de människor de är. Det ska inte göra

Läs mer

Du och jag, Agnes Lärarmaterial

Du och jag, Agnes Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Bente Bratlund Vad handlar boken om? Boken handlar om Agnes som tycker att hennes kompis Maja alltid får vad hon vill. Typiskt nog vinner Maja en veckas kurs i biologi på ett läger

Läs mer

Vardagsliv på förskolan ur ett normkritiskt perspektiv

Vardagsliv på förskolan ur ett normkritiskt perspektiv Vardagsliv på förskolan ur ett normkritiskt perspektiv Anette Hellman, PhD Institutionen för pedagogik Kommunikation och lärande Göteborgs Universitet Välkomna! Jag ska prata om: 1. Norm och normalitet

Läs mer

Introduktionsgruppernas verksamhet utgår från Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet; Lgr 11.

Introduktionsgruppernas verksamhet utgår från Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet; Lgr 11. Lokal studieplan för introduktionsgrupper årskurs 8-9 Centrum för tvåspråkighet Introduktionsgruppernas verksamhet utgår från Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet;

Läs mer

Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen

Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna ska

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Röda tråden i svenska har vi delat in i fem större delmoment:

Röda tråden i svenska har vi delat in i fem större delmoment: Röda tråden i svenska för F-6 Röda tråden i svenska har vi delat in i fem större delmoment: Varje delmoment innehåller olika arbetsområden. Delmomenten rymmer i sin tur olika arbetsområden. Dessa arbetsområden

Läs mer

Varför forskning? 2013-04-15 SIDAN 1

Varför forskning? 2013-04-15 SIDAN 1 Varför forskning? 2013-04-15 SIDAN 1 Varför forskning? Kritisk granskning av verksamhetens innehåll och utformning utifrån vetenskaplig grund Se saker ur olika synvinklar Bakgrund Lärande organisation

Läs mer

Barn berä)ar! En studie av 10- åringars syn på läsning och bibliotek

Barn berä)ar! En studie av 10- åringars syn på läsning och bibliotek Barn berä)ar! En studie av 10- åringars syn på läsning och bibliotek Sy?e och genomförande I Sy?et med rapporten var a), uefrån barns egna utsagor, undersöka barns upplevelser och erfarenheter av berä)elser,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Jollen / Kanoten 2012-2013

VERKSAMHETSPLAN Jollen / Kanoten 2012-2013 1 (6) Datum VERKSAMHETSPLAN Jollen / Kanoten 2012-2013 MÅLOMRÅDE o LPFÖ Barn i åldern 1-5 år introduceras i begreppet lärstilar. Statliga mål: Alla pedagoger arbetar utifrån lokal pedagogisk planering.

Läs mer

Vad handlar boken om? Mål ur Lgr 11. Bort från dig Lärarmaterial. Författare: Tomas Dömstedt

Vad handlar boken om? Mål ur Lgr 11. Bort från dig Lärarmaterial. Författare: Tomas Dömstedt sidan 1 Författare: Tomas Dömstedt Vad handlar boken om? Lukas är orolig för att Jonna är på fest utan honom. Han skickar ett antal sms till henne men får bara ett enda svar. Lukas kan inte slappna av

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling SÅNGSVANENS FÖRSKOLA november 2012- november 2013 1. Vision I vår förskoleverksamhet

Läs mer

Idéer och uppfinningar för grundsärskolan

Idéer och uppfinningar för grundsärskolan Idéer och uppfinningar för grundsärskolan ETT SKOLPROGRAM FÖR GRUNDSÄRSKOLANS ÅRSKURS 1 9 SOM LÄSER ÄMNEN EFTERARBETSMATERIAL Det här materialet kompletterar lärarhandledning till Nobelmuseets skolprogram

Läs mer

Gefle Montessoriskolas jämställdhetsplan elever och personal

Gefle Montessoriskolas jämställdhetsplan elever och personal Gefle Montessoriskolas jämställdhetsplan elever och personal 2015 Revideras i december 2015 Gefle Montessoriskola AB www.geflemontessori.se telefon: 026 183055 Sofiagatan 6 rektor: Elisabet Enmark elisabet.enmark@geflemontessori.se

Läs mer

Svensk Biblioteksförenings studiepaket. Barn berättar. En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek

Svensk Biblioteksförenings studiepaket. Barn berättar. En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek Svensk Biblioteksförenings studiepaket Barn berättar En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek Välkommen till studiepaketet Barn berättar! Svensk Biblioteksförening ska främja biblioteksutveckling.

Läs mer

Interaktionen mellan flickor och pojkar under schackpartiet

Interaktionen mellan flickor och pojkar under schackpartiet Lärande och samhälle Schack som pedagogiskt verktyg Interaktionen mellan flickor och pojkar under schackpartiet Författare: Karin Hahlin-Ohlström Examinatorer: Jesper Hall Lars Holmstrand Pesach Laksman

Läs mer

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR >>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR Den här föreställningen är skapad av vår ungdomsensemble. Gruppen består av ungdomar i åldern 15-20 år varav en del aldrig spelat teater

Läs mer

Enkätundersökning av skolbiblioteksverksamheten på grundskolorna i Lunds kommun vårterminen 2012.

Enkätundersökning av skolbiblioteksverksamheten på grundskolorna i Lunds kommun vårterminen 2012. Enkätundersökning av skolbiblioteksverksamheten på grundskolorna i Lunds kommun vårterminen. Inledning För att kunna utvärdera och utveckla verksamheten på skolbiblioteken i kommunen har vi genomfört en

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Jon Ewo Vad handlar boken om? Boken handlar om Tom och Kick, som hittar två miljoner kronor, på bilverkstaden där de arbetar. De tar pengarna och sticker i en av verkstadens

Läs mer

Lärarinstruktion för PEJLO träning Svenska åk 9. Lärarinstruktion Svenska åk 9

Lärarinstruktion för PEJLO träning Svenska åk 9. Lärarinstruktion Svenska åk 9 träning Träning Lärarinstruktion Svenska åk 9 1 Träningshäftet är framtaget för att träna elevernas läsförståelse, utveckla den skriftliga förmågan och öva inför muntliga uppgiften på nationella provet.

Läs mer

Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska

Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska Engelska Kurskod: GRNENG2 Verksamhetspoäng: 450 Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens

Läs mer

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Helena Söderlund, Länsbiblioteket i Örebro län

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Helena Söderlund, Länsbiblioteket i Örebro län MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 8-9 oktober 2003 Helena Söderlund, Länsbiblioteket i Örebro län Resursbibliotek för döva I Örebro pågår sedan oktober 2001 projektet Resursbibliotek för döva. Initiativtagare

Läs mer

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen Människan är större Samtalshandledning för studiecirkeln Kerstin Selen Människan är större en bok för samtal om livet Skåne Stadsmission har med bidrag av författare, fotografer och illustratörer skapat

Läs mer

Innehållsfrågor till boken Hungerspelen

Innehållsfrågor till boken Hungerspelen Innehållsfrågor till boken Hungerspelen 1. Beskriv Katniss Everdeen så utförligt du kan. 2. Varför är hon så duktig på att jaga? 3. Vem är Prim och varför heter hon så? 4. Berätta hur det ser ut och fungerar

Läs mer

Bakgrund. Läsförståelse. Arbetsmaterial till Barnet Skriven av: Hans Peterson

Bakgrund. Läsförståelse. Arbetsmaterial till Barnet Skriven av: Hans Peterson Arbetsmaterial till Barnet Skriven av: Hans Peterson Bakgrund Det här materialet kompletterar boken Barnet. Det kan användas individuellt eller i grupp. Om rubriken följs av symbolen: (+) innebär det att

Läs mer

Lokal Pedagogisk Planering Läsåret 15-16

Lokal Pedagogisk Planering Läsåret 15-16 Kurs: Svenska- läsa, skriva, tala, lyssna Tidsperiod v.9-23 Skola Nordalsskolan Årskurs 5 Lärare Lena Gustavsson, Staffan Henning, Anne Sundqvist & Mia Fredriksson Kursen kommer att handla om: Vi kommer

Läs mer

Läsnyckel Smyga till Hallon av Erika Eklund Wilson

Läsnyckel Smyga till Hallon av Erika Eklund Wilson Läsnyckel Smyga till Hallon av Erika Eklund Wilson Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna ska räcka länge och att läsaren ska aktiveras

Läs mer

Jag är en häxa Lärarmaterial

Jag är en häxa Lärarmaterial Lärarmaterial sidan 1 Författare: Mårten Melin Vad handlar boken om? Vera har köpt ett trollspö på ebay och lyckas till sin egen förvåning få liv sin gamla nalle genom att säga en trollramsa. Problemet

Läs mer

KÄRLEK- Vad vore livet utan kära lekar?

KÄRLEK- Vad vore livet utan kära lekar? KÄRLEK- Vad vore livet utan kära lekar? Under de närmsta veckorna kommer du att få fundera över begreppet KÄRLEK och vad det innebär för dig att var kär, förälskad, att få och bli älskad. Hur ser din drömpartner

Läs mer

Demokrati & delaktighet

Demokrati & delaktighet Demokrati & delaktighet Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen:

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Glenn Ringtved Vad handlar boken om? Boken handlar om Kasper och hans pappa. Kaspers pappa har vunnit pris i boxning och figuren som han vann, står framme. Kaspers pappa

Läs mer

Lärarmaterial NY HÄR. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11. Reflektion. Grupparbete/Helklass. Författare: Christina Walhdén

Lärarmaterial NY HÄR. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11. Reflektion. Grupparbete/Helklass. Författare: Christina Walhdén sidan 1 Författare: Christina Walhdén Vad handlar boken om? Hamed kom till Sverige för ett år sedan. Han kom helt ensam från Afghanistan. I Afghanistan är det krig och hans mamma valde att skicka Hamed

Läs mer

Kom igen, Amina! Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Kom igen, Amina! Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lärarmaterial SIDAN 1 Boken handlar om: Amina älskar att träna och springa. När hon springer, känner hon sig glad. Ändå är Amina orolig. Hennes mamma är kvar i flyktinglägret i Kenya. Nu har Aminas lag

Läs mer

Läsnyckel Drakula- klubben och spöket av Sissel Dalsgaard Thomsen illustrationer av Rasmus Bregnhøi

Läsnyckel Drakula- klubben och spöket av Sissel Dalsgaard Thomsen illustrationer av Rasmus Bregnhøi Läsnyckel Drakula- klubben och spöket av Sissel Dalsgaard Thomsen illustrationer av Rasmus Bregnhøi Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning än tidigare. Vi

Läs mer

Tusen gånger starkare

Tusen gånger starkare Tusen gånger starkare Intro: Vilka ord passar in på vår klass? o I par o Helklass o Paret väljer tre ord de är överens om Hur skulle du vilja att klassen skulle vara? o I par o I helklass o Paret väljer

Läs mer

Vad ska jag prata om?

Vad ska jag prata om? Vad ska jag prata om? En utflykt i omvärlden samtalet om rasism och intolerans Tid för tolerans teoretiska och empiriska exempel Sammanfattning utmaningar och möjligheter Samtalet om rasism i media och

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Tala, skriva och samtala

Tala, skriva och samtala Tal och skrift Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar Engelska åk 4-6 - Centralt innehåll Språkliga strategier Förstå och göra sig förstådd, delta och bidra till samtal

Läs mer

Arvika läser Tove Jansson

Arvika läser Tove Jansson Projektbeskrivning Arvika läser Tove Jansson Syfte Projektet "Arvika läser Tove Jansson" avser att lyfta fram skönlitteraturen på olika sätt, med olika aktörer i Arvika kommun, och visa på att litteratur

Läs mer

Boken om SO 1-3. Boken om SO 1-3 är elevernas första grundbok i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Syfte

Boken om SO 1-3. Boken om SO 1-3 är elevernas första grundbok i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Syfte Boken om SO 1-3 Boken om SO 1-3 är elevernas första grundbok i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Provlektion: Om grundläggande mänskliga rättigheter, alla människors lika värde

Läs mer

Läsnyckel Lukas är en ninja av Dorthe Skytte Illustrationer av Kim Dalsgaard

Läsnyckel Lukas är en ninja av Dorthe Skytte Illustrationer av Kim Dalsgaard Läsnyckel Lukas är en ninja av Dorthe Skytte Illustrationer av Kim Dalsgaard Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning än tidigare. Vi vill att böckerna ska

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Bente Bratlund Boken handlar om: Lisa får ett mejl av en hemlig beundrare, som heter Adrian. Han skickar mejl, ger henne en ros och en dag skickar han en ring till henne.

Läs mer

Filmhandledning BUFF 2015 ABOUT A GIRL Charleen macht Schluss. Tyskland, 2014. Regi: Mark Monheim. 104 minuter. Rekommenderas för åk 7 gymn.

Filmhandledning BUFF 2015 ABOUT A GIRL Charleen macht Schluss. Tyskland, 2014. Regi: Mark Monheim. 104 minuter. Rekommenderas för åk 7 gymn. Filmhandledning BUFF 2015 ABOUT A GIRL Charleen macht Schluss. Tyskland, 2014. Regi: Mark Monheim. 104 minuter. Rekommenderas för åk 7 gymn. En filmhandledning av Sarah Olsson I dramakomedin About A Girl

Läs mer

Centralt innehåll. I årskurs 1 3

Centralt innehåll. I årskurs 1 3 75 3.17 Svenska Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Läs mer

Dags för ramadan Özlem Sara Cekic

Dags för ramadan Özlem Sara Cekic SIDAN 1 Boken handlar om: Det är dags för ramadan. Detta år ska Ayse också få prova på, att fasta. Mamma säger, att Ayse får fasta några timmar varje dag, men hon bestämmer sig för att fasta hela dagarna.

Läs mer

Alva ordnar loppis Lärarmaterial

Alva ordnar loppis Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Kirsten Ahlburg Vad handlar boken om? Boken handlar om Alva och hennes klasskompisar som ska samla in pengar till en skolresa. De behöver få ihop mycket pengar. De bestämmer sig för

Läs mer

Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier.

Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier. 1 Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier. Denna handlingsplan ska verka som styrdokument för träffpunkterna

Läs mer

BLI EN NORMKRITISK FÖREBILD VERKTYGSLÅDA FÖR DEN MEDVETNA LEDAREN

BLI EN NORMKRITISK FÖREBILD VERKTYGSLÅDA FÖR DEN MEDVETNA LEDAREN BLI EN NORMKRITISK FÖREBILD VERKTYGSLÅDA FÖR DEN MEDVETNA LEDAREN Öppenhet handlar inte om att visa upp och mani festera min sexuella läggning. Öppenhet för mig handlar om att slippa behöva dölja vem jag

Läs mer

Lärarmaterial TJ UGAN. Vad handlar boken om? Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Eleverna tränar följande förmågor:

Lärarmaterial TJ UGAN. Vad handlar boken om? Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Eleverna tränar följande förmågor: SIDAN 1 Författare: Mårten Melin Vad handlar boken om? Berättaren är en flicka, eller pojke, som ska köpa julklappar. Hon/han ger en tjuga till en kvinna som sitter och tigger. I en affär blir berättaren

Läs mer

Målet. När jag började på Tuna var jag en liten blyg tjej. Jag var ganska missnöjd med klasserna för jag

Målet. När jag började på Tuna var jag en liten blyg tjej. Jag var ganska missnöjd med klasserna för jag Målet Amanda Olsson 9b 1-13 Det känns som jag har sprungit ett maraton, ibland har det gått så lätt och ibland så tungt. Jag har varit så inne i allt så jag inte sett hur långt jag kommit, inte förrän

Läs mer

Idéer för sexualundervisningen

Idéer för sexualundervisningen Idéer för sexualundervisningen Både nya och erfarna lärare kan hitta inspiration i vår idébank. Du får använda materialet fritt och kopiera våra förslag. Om du själv har goda erfarenheter eller idéer som

Läs mer

Från IDÈ-bibliotek till Mediatek

Från IDÈ-bibliotek till Mediatek Från IDÈ-bibliotek till Mediatek Mediatekets uppgift och syfte Specifikt handlar det om att öka barns/elevers nyfikenhet, läslust, lust till ett livslångt lärande, - stödja läsfrämjande verksamhet - vara

Läs mer

Högskolepedagogisk utbildning-modul 3-perspektivkurs nov 2004

Högskolepedagogisk utbildning-modul 3-perspektivkurs nov 2004 Genus och programmering av Kristina von Hausswolff Inledning Under läsåret 3/ var jag med i ett projekt om Genus och datavetenskap lett av Carin Dackman och Christina Björkman. Under samma tid, våren,

Läs mer

Att påverka lärande och undervisning

Att påverka lärande och undervisning Camilla Skoglund Elevers medskapande i lärprocessen 7,5 p Att påverka lärande och undervisning 2008-02-11 Inledning Jag har intervjuat fyra elever, i den klass som jag är klassföreståndare för, kring vad

Läs mer

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan 117 4 Sammanfattning Tillgång till IT i hemmet och skolan Lärare och elever har god tillgång till IT i hemmet. Tillgången till IT-verktyg i hemmet hos lärare, skolledare och elever är hög. Nästan samtliga

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

Den magiska dörren. - ett romanprojekt

Den magiska dörren. - ett romanprojekt Den magiska dörren - ett romanprojekt Idé och lärarhandledning av Josef Sahlin 2011 Bakgrund! 3 Idé! 3 Rättigheter! 4 Syfte! 4 Arbetets gång! 4 Lektionsupplägg! 5 Framsida! 5 Kapitel 1 - Hej! 6 Kapitel

Läs mer

Kvartalets läsare: juli-september 2014 Stina Nilsson

Kvartalets läsare: juli-september 2014 Stina Nilsson Kvartalets läsare: juli-september 2014 Stina Nilsson Jag har alltid älskat att läsa. När jag var yngre läste jag mestadels deckare. Kitty-böckerna av Carolyn Keene och Fem-böckerna av Enid Blyton var några

Läs mer

Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson. Bokklubb och kulturklubb för barn. Paper presenterat vid konferensen. 10-11 oktober 2007 i Borås

Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson. Bokklubb och kulturklubb för barn. Paper presenterat vid konferensen. 10-11 oktober 2007 i Borås Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson Bokklubb och kulturklubb för barn Paper presenterat vid konferensen 10-11 oktober 2007 i Borås Klubbverksamhet på Borås Stadsbibliotek. Tänk att få överösa barn

Läs mer

Boken beskriver hur det känns att vilja vara tillsammans med någon. Den handlar om de drömmar och förväntningar som finns i ett förhållande.

Boken beskriver hur det känns att vilja vara tillsammans med någon. Den handlar om de drömmar och förväntningar som finns i ett förhållande. Arbetsmaterial till Tröjan Skriven av: Per Alexandersson Bakgrund Det här materialet kompletterar boken Tröjan. Det kan användas individuellt eller i grupp. Om rubriken följs av symbolen: (+) innebär det

Läs mer

Lärarmaterial. Tarik och Ida hjälps åt. Boken handlar om: Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Eleverna tränar följande förmågor:

Lärarmaterial. Tarik och Ida hjälps åt. Boken handlar om: Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Eleverna tränar följande förmågor: SIDAN 1 Författare: Hanne Fredsted Boken handlar om: Tarik kommer till skolan och vill gärna vara med och spela fotboll, men det är så många nya, och svåra, ord att hålla reda på. Att läsa går bra, och

Läs mer

Förskolan Klockarängens Likabehandlingsplan

Förskolan Klockarängens Likabehandlingsplan Kungsängens förskolor Förskolan Klockarängens Likabehandlingsplan Förskolans mål i arbete med likabehandling Vår förskola präglas av respekt för människors olikheter. Vår förskola ska vara trygg för våra

Läs mer

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial Människans möte med den mänskliga kroppen Ett pedagogiskt studiematerial Inledning I dag så påverkas vi medvetet och omedvetet av yttre ideal. Ofta så glömmer vi bort att ställa frågan till oss själva

Läs mer

Katten i Ediths trädgård

Katten i Ediths trädgård Katten i Ediths trädgård Detta arbetsmaterial syftar till att ge läraren idéer och förslag på hur man i undervisningen kan jobba med den lättlästa boken Katten i Ediths trädgård. Materialet är utarbetat

Läs mer

RIDSPORTENS LEDSTJÄRNOR

RIDSPORTENS LEDSTJÄRNOR RIDSPORTENS LEDSTJÄRNOR på barns vis I stallet formas framtidens starka ledare som tidigt får lära sig ledarskap och att ta ansvar. Men stallet kan också ha en baksida, där hierarki kan leda till mobbing,

Läs mer

Lärarhandledning. Svarta kängor med gul söm. Text Mårten Melin. Bild Emma Adbåge

Lärarhandledning. Svarta kängor med gul söm. Text Mårten Melin. Bild Emma Adbåge Lärarhandledning Svarta kängor med gul söm Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge 1 Den här lärarhandledningen är gjord av Christina Strömwall, Emelie Olofsson, Karin-Karuchka Kristiansen, Magdalena Harrtoft

Läs mer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

Matris i engelska, åk 7-9

Matris i engelska, åk 7-9 E C A HÖRFÖRSTÅELSE Förstå och tolka engelska tydliga detaljer i talad engelska och i måttligt tempo. väsentliga detaljer i talad engelska och i måttligt tempo. Kan förstå såväl helhet som detaljer i talad

Läs mer

För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid första tillfället:

För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid första tillfället: prövning grundläggande svenska Malmö stad Komvux Malmö Södervärn PRÖVNING Prövningsanvisning Kurs: Svenska Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: 1000 För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid

Läs mer

RAOUL 2015 SKOLMATERIAL

RAOUL 2015 SKOLMATERIAL RAOUL 2015 SKOLMATERIAL Den 27 augusti är Raoul Wallenbergs dag, Sveriges nationella dag för medmänsklighet, civilkurage och alla människors lika värde. Inför denna dag erbjuder vi på Raoul Wallenberg

Läs mer

Lärarhandledning. Ungar & Medier 2010

Lärarhandledning. Ungar & Medier 2010 Lärarhandledning Ungar & Medier 2010 Lärarhandledning till Medierådets Ungar & Medier 2010 Medier påverkar unga människors liv och unga påverkar mediernas utveckling. Mediekompass har tagit fram en lärarhandledning

Läs mer

Viktoriaskolans kursplan i Svenska I förskoleklass arbetar eleverna med:

Viktoriaskolans kursplan i Svenska I förskoleklass arbetar eleverna med: I förskoleklass arbetar eleverna med: År F - att lyssna och ta till sig enkel information i grupp (MI-tänk) - att delta i ett samtal - att lyssna på en saga och återberätta - att beskriva enklare bilder

Läs mer

Sagan om Nallen Nelly

Sagan om Nallen Nelly Sagan om Nallen Nelly Titel Författare Det var en gång en flicka som hette Lisa som bodde i Göteborg. Lisa tog med sig skolans nalle Nelly på resan till mormor som bodde i Kiruna. Lisa åkte tåg med Nelly

Läs mer

Barns och ungdomars syn på skärmtid

Barns och ungdomars syn på skärmtid 213-9-9 Barns och ungdomars syn på skärmtid Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg 79-844

Läs mer

Vargbröder, lärarhandledning

Vargbröder, lärarhandledning Vargbröder, lärarhandledning Vargbröder utspelar sig under folkvandringstiden långt uppe i norr. Berättelsen har flera inslag av fantasy men rymmer även en hel del naturvetenskap. Boken börjar med att

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING KIMKLUBBEN

LÄRARHANDLEDNING KIMKLUBBEN LÄRARHANDLEDNING KIMKLUBBEN Genus för förskola Kim och Kim har en klubb för de har samma namn och bor på samma gård. De brukar träffas i gårdens växthus och spana på mystiska grannar och lösa oförklarliga

Läs mer