I processen fram till en genussmart fritidsgård fanns vilja och en tydlig styrning, men det saknades konkreta verktyg för att GÖRA jämställdhet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I processen fram till en genussmart fritidsgård fanns vilja och en tydlig styrning, men det saknades konkreta verktyg för att GÖRA jämställdhet."

Transkript

1 Kalmarmodell för Genussmart fritidsgård - Att VARA och att GÖRA I processen fram till en genussmart fritidsgård fanns vilja och en tydlig styrning, men det saknades konkreta verktyg för att GÖRA jämställdhet. Mycket av förändringsarbetet har handlat om att ta fram just konkreta verktyg, till exempel checklistor. Verktygen ska vara ett stöd för personalen i det vardagliga arbetet och är framtagna i syfte att hjälpa verksamheten uppnå de jämställdhets politiska målen. Verktygen togs fram i ett samarbete mellan fritidsledare, konstnärer och processhandledare. Verktygen är indelade i fyra teman: 1. Jämställt bemötande 2. Jämställd fysisk miljö 3. Jämställt arbetssätt 4. Jämställdhetsintegrerad uppföljning Verktygen utgör en modell för hur genus och jämställdhet ska genomsyra verksamheten på fritidsgårdarna i Kalmar, där jämställdhet ska vara ett av fundamenten som hela verksameten är byggd på det vill säga genussmart! 48 Ι genussmart såklart

2 1. Jämställt bemötande Att vara genusmedveten Följande punkter har varit utgångspunkter för arbetet med att skapa en genussmart fritidsgård. Vi strävar efter att alltid utgå från könsuppdelad statistik i syfte att synliggöra begränsande strukturer och osakliga skillnader att skilja på kön och genus. Kön står för det biologiska som kopplas till reproduktion. Genus, det sociala könet (förväntningar och normer kring vad som uppfattas som manligt och kvinnligt) är konstruerat och föränderligt att utgå från att tjejer och killar inte tillhör två motsatta, homogena grupper med identiska förutsättningar, intressen och egenskaper. Det kan finnas större skillnader inom gruppen än mellan grupperna att tänka alltid kön, men inte bara kön. Kön är den vanligaste diskrimineringsorsaken, men samverkar med andra maktperspektiv. att inse att tjejer och killar inte alltid behöver behandlas lika, men att de alltid ska behandlas likvärdigt. Killar och tjejer har ibland lika behov och förutsättningar, och ibland olika behov och förutsättningar att inse att det i strukturer och relationer finns överordningar och underordningar, och att alla som arbetar i en offentlig verksamhet har som uppdrag att motarbeta dessa strukturer att genomskåda och motarbeta härskartekniker att inse att normbrytare i hög grad kan riskera diskriminering och social uteslutning. Det innebär INTE att pojkar och flickor ska bli könsneutrala eller könslösa. Målet är att kön inte ska vara begränsande att utgå från att det inte finns typiskt kvinnliga eller typiskt manliga intressen eller färger, aktiviteter eller personlighetsdrag. genussmart såklart Ι 49

3 En genusintegrerad värdegrund Det goda mötet Under deltog alla Kalmar läns fritidsledare i ett projekt som bland annat syftade till att arbeta fram en gemensam värdegrund. Under processen med genussmart fritidsgård har värdegrunden förtydligats utifrån ett genusperspektiv. 1. Vi arbetar kreativt för att stärka ungdomars självkänsla och ge dem verktyg för livet. Tillsammans skapar vi aktiviteter som ger möjlighet till nya upplevelser och erfarenheter. Vi använder verktyg som är säkrade ur ett jämställt perspektiv Vi ser till att verksamheten är anpassad efter kunskap om genusmönster Vi anstränger oss för att få killar och tjejer att testa nytt och prova normutmanande aktiviteter Vi ställer jämställda krav på aktiviteter som erbjuds Vi uppmuntrar både tjejer och killar att prata relationer och känslor 2. Vi bygger verksamheten på allas lika värde och vi bemöter varandra med respekt, hänsyn och tolerans. Vi strävar efter att alla ska känna sig rättvist behandlade Vi är jämställda förebilder både gentemot kollega och för ungdomar Vi arbetar med respektbegreppet genom att alltid koppla det till empati, hänsyn och kommunikation Vi använder kompensatoriska metoder Vi arbetar individbaserat (individ går före grupp, individ går före kön) Vi nollställer oss inför varje möte med en individ men vi har kunskap om genusmönster med oss i varje möte Vi ser maktordningar och vi motverkar dem genom att använda främjartekniker, till exempel synliggörande, upphöjande, hänsyn, subjektifiering och bejakande Vi ställer liknande men normutmanande frågor till båda tjejer och killar Vi markerar tydligt mot varje uttryck för könsdiskriminering, raljerande jargong och genusgränsvakter Vi ifrågasätter könsroller Vi ber både killar och tjejer om teknisk och praktisk hjälp Vi är noga med att inte förstärka ett könstänk i vårt språk Vi använder inte kön per automatik som indelningsgrund i gruppindelningar. Vi uppmuntrar blandade grupper 50 Ι genussmart såklart

4 3. Vi söker aktivt samverkan med andra kompetenser för att ständigt utvecklas och möta nya behov. Vi väljer att se möjligheter, även i svårigheter. Vi hjälper varandra att ta nya initiativ Vi har rutiner för utvärdering enligt genusmallen Vi utmanar jantelagen ( du ska inte tro att du är något ) 4. Vi strävar efter en verksamhet som känns välkomnande och trygg. Vi arbetar för att alla ska känna glädje, gemenskap och möjlighet till delaktighet. Vi använder samma röstläge när vi hälsar på och pratar med tjejer och killar Vi blandar besökare medvetet så att vi inte förstärker maktordningar Vi utmanar bekvämlighetszoner, våra egna och andras 5. Vi strävar efter att vara närvarande vuxna som låter alla känna sig sedda och hörda, bygger relationer, sätter gränser och är goda förebilder i en drogfri verksamhet. Vi hälsar välkommen på likvärdigt sätt oavsett genus Vi vågar själva göra normbrytande aktiviteter Vi strävar efter att vara jämställda i arbetsgruppen, då mår vi bättre trivs och är trygga Vi har samma toleransnivå för beteenden från killar och tjejer genussmart såklart Ι 51

5 52 Ι genussmart såklart

6 2. Jämställd fysisk miljö Checklista inför ombyggnad Vilka tankar och idéer bör man ha med sig inför att bygga om en fritidsgård, så att lokalerna och den fysiska miljön skapar förutsättningar för en genussmart verksamhet? Checklistan är en sammanfattning av de tankar och idéer som låg bakom den konstnärliga gestaltningen. 3 grundregler för en genussmart fritidsgård: Genussmart fritidsgård innebär könsneutral miljö och genusmedvetna aktiviteter En genomtänkt miljö förstärker en genomtänkt verksamhet och tvärtom Offentlig miljö och dess verksamhet ska vara attraktiv, tillgänglig och välkomnande för tjejer/kvinnor, killar/män och alla däremellan Före: 1. Inventera, dokumentera (fotografera) och analysera a) vilka rum som finns b) vilka aktiviteter som finns 2. Kartlägg och dokumentera genusmönster (se checklista) a) pojkars och flickors val av aktiviteter b) pojkars och flickors rörelsemönster 3. Genomför ungdomsrond och enkät (se checklista) a) kartlägg pojkars och flickors önskemål om aktiviteter b) kartlägg pojkars och flickors upplevelse av befintlig fritidsgård när det gäller utbud, tillgänglighet, ute och innemiljö och trygghet Analysera slutsatser (från punkt 1,2,3) kring genusmönster Vad betyder slutsatserna för målet att skapa en fritidsgård för olika grupper av pojkar och flickor? genussmart såklart Ι 53

7 Att tänka på vid ny- och ombyggnation, plan-, ritning-, och idéskiss: Fritidsgårdens placering är genomtänkt utifrån genusmedvetenhet (trygghet och tillgänglighet). Gårdens helhet och varje enskilt rum andas ungdomlighet. Entrèn är tydlig, välkomnande, säker, trygg, upplyst och inspirerande. Det finns ett helhetstänk och en röd tråd som binder samman de olika rummen, utemiljö med innemiljö. Det finns en medvetenhet kring hur verksamhetens aktiviteter uppfyller jämställdhetspolitiska mål (syfte och effekter). Fritidsgården är planerad utifrån kunskap om pojkars och flickors rörelsemönster. Fritidsgården är utformad på ett (köns)neutralt, alternativt genusmedvetet, sätt när det gäller färg, form, material, möblering och belysning, det vill säga rent och avskalat. Utrymmen för jämställda mötesplatser och aktiviteter är i fokus. Fritidsgården är planerad utifrån att det inte ska finnas dolda och döda vinklar, osynliga områden, onödiga transportsträckor eller korridorer. Analysera rum för rum Det finns en medveten tanke kring vilka aktiviteter rummet ska kunna erbjuda. Rummet och dess aktiviteter benämns på ett icke könskodat sätt. Rummets huvudaktivitet/huvudkaraktär är synliggjort på ett enkelt sätt. Rummet är flexibelt utifrån aktiviteter uppmuntrar till olika aktiviteter men kan ändå behålla sin huvudkaraktär. Rummet är inspirerande och inkluderande för pojkar och flickor för alla. Rummet är skapat så att pojkar och flickor inspireras till normbrytande val. Rum och gård är planerade utifrån a) pojkars och flickors upplevelse av säkerhet c) tillgänglighet b) pojkars och flickors upplevelse av trygghet d) hållbarhet: slitage, miljö, allergi Inredningen är könsneutral till färg, form, möblering och belysning. Rummet saknar maktsymboler och riskerar därmed inte skapa maktpositioneringar. 54 Ι genussmart såklart

8 Att upprätthålla en genussmart fysisk miljö När gården väl är förändrad är det viktigt att ha rutin för att behålla gårdens ursprungliga genusmarta utformning. Checka av: Ja/Nej - kommentar 1. Förändringar av den fysiska miljön är noggrant och eftertänksamt planerade och följer grundtanken med rena och tydliga uttryck. 2. Vi är konsekventa i att benämna rummen och aktiviteter neutralt. 3. Den fysiska miljön ger möjligheter till normbrytande aktiviteter. 4. Pojkar och flickor deltar i arbetsmiljöronder. 5. Pojkar och flickor är delaktiga i att upprätthålla en genussmart fysisk miljö. 6. Vi håller den ursprungliga tanken med utformningen av den fysiska miljön levande. 7. Inomhusmiljön är lugn, enhetlig och inbjudande för pojkar och flickor. 8. Det finns en genomtänkt plan för hur ungdomar kan visa upp sin kreativa verksamhet. 9. Utomhusmiljön är enhetlig, inbjudande och möjliggör fysisk aktivitet för pojkar och flickor. 10. Den fysiska gestaltningen och planeringen av möblering möjliggör jämställda mötesplatser. genussmart såklart Ι 55

9 56 Ι genussmart såklart

10 3. Jämställt arbetssätt Nätverksträffar Nätverksträffarna har som mål att stötta personal som ska jobba fram en genussmart fritidsgård. De är en plattform för att öka kunskap om genus, medvetenhet och förståelse för förändringsarbetets utmaningar. Nätverksträffarna bygger på gemensamt deltagande under ledning av en processhandledare. Följande är ett förslag på innehåll på träffarna. Viktiga förutsättningar: Processhandledaren bör vara någon utanför ordinarie personalgrupp. Det ska finnas tydliga mål och syfte med träffarna. Träffarna ska vara förankrade hos ledningen (men chefen ska inte vara med) och vara förlagda på arbetstid. Det måste finnas drivkrafter hos deltagarna: vilja, förståelse, ork. Gruppen ska vara mellan 7-10 personer. Om gruppen är för liten blir det ingen dynamik samt sårbart vid frånvaro. Om gruppen är för stor kan deltagare kan bli osynliga. Tydlig struktur (gärna återkommande mötestid) och röd tråd när det gäller innehåll. Grundmodellen innebär 10 träffar, men beroende på omfattning av förändringsarbetet kan det behöva fler träffar. Det är viktigt att både hinna starta och avsluta processer det tar tid att arbeta fram och sätta nya rutiner och tänkesätt. Det är viktigt att det finns utrymme för att kunna plocka in aktualiteter som händer i förändringsarbetet, både på grupp- och individnivå. Träff 1: Dra upp riktlinjerna för fortsatta nätverksträffar. Diskutera kring mål och uppdrag. Vilka praktiska förutsättningar finns? Vilka förväntningar finns från ledning, handledaren och deltagarna? Hur ser rollfördelning ut, vilka normer finns för deltagandet, vilka regler ska vi ha för att genomföra nätverksträffarna praktiskt? Eftersom nätversmodellen förutsätter en grundläggande utbildning som föregår första träffen är det viktigt att repetera lite kort kring grundläggande genusteorier och definitioner. Ge första uppdraget som ska vara genomfört till nästa träff: SPANING (se verktyg på s. 59) Träff 2: Gå igenom vad ni gjorde på förra träffen. Bekräfta vad ni kom fram till på förra träffen med syfte, förväntningar osv det är viktigt med samsyn kring förväntningar. Genomför spaningsrundan. Alla deltagarna har förberett en spaning. Alla får möjlighet att redogöra för sin spaning. Gemensam diskussion och feedback. genussmart såklart Ι 57

11 Träff 3: Genomför spaningsrundan. Alla får redogöra för sina spaningar. Diskussioner kring olika dilemman som processledaren förberett. Se verktyg på s.59. Vi använde även materialet Är du kunnig? Klurig? Kreativ? Ett jämställdhetsspel med dilemmafrågor framtaget av Fyrtornet Konsult och Utveckling AB, Växjö. Introducera den litteratur som ska läsas till nästa gång (se verktyg på s. 60). Träff 4: Spaning (kort runda - låt några redogöra med efterföljande kort diskussion). Deltagarna redogör för vad de läst. Diskussion (se verktyg på s. 59). Introducera uppgiften Medieanalys (verktyg s. 61). Träff 5: Medieanalys. Gruppdeltagarna får redogöra sina analyser utifrån valda medier. Diskutera och sammanfatta. Träff 6: Gör en swotanalys utifrån Vad ser jag för svagheter, hot, styrkor och möjligheter med att integrera jämställdhet och genus i verksamheten? Identifiera vilka redskap som behövs. Skapa en handlingsplan för svagheter och hot (se verktyg på s. 65). Träff 7-10: Arbeta fram redskap, checklistor, rutiner, värdegrund som svar på vad Swotanalysen visade. Låt personal prova verktygen mellan träffarna och förbättra! Under träffarna kan det finnas behov att lyfta sådant som händer i verksamheten, både i organisationen och i de olika arbetsgrupperna, men även sådant som dyker upp i den aktuella debatten, tv-program på temat, politiska förändringar som får konskevenser för könsroller osv. 1. Mål och syfte Skapa verktyg 2. Spaning 6. Swotanalys 3. Spaning + litteratur Sista träffen: Sammanfatta processen och utvärdera utifrån de mål som sattes under träff Medieanalys 4. Spaning + dilemma 58 Ι genussmart såklart

12 Spaning Att rutinmässigt spana på sig själv, sin verksamhet och sin omvärld gör att man övar upp förmågan att se strukturer och mönster. Spaningarna bidrar till att ständigt ha sina genusglas på och har man väl fått en medvetenhet är det svårt att tappa bort den. Att öva sig i att se det som finns 1. Vad har du sett (område, mönster, lika-olika, beteende, värderingar, bemötande)? 2. Vad betyder det du har sett? För dig, för kvaliteten i din verksamhet, för ungdomarna, för dig som förälder, för din kollega exempelvis. 3. Hur skulle du analysera vad du sett? Isärhållande, genusteorier, lika-olika, hierarki, makt, villkor, förväntningar, strukturer. 4. Förändring? Möjlig eller omöjlig? Hur? Med vilka medel? På vems villkor? 5. Politiska mål, lagstiftning? Hur förhåller sig det du sett i förhållande till mål och lag? Dilemmafrågor Att diskutera olika typer av situationer där det finns dilemman att lösa är effektfullt för att skapa en samsyn i en personalgrupp och ge redskap för att möta olika typer av situationer där kön och genus spelar roll. Låt personalen beskriva situationer från verkligheten och resonera kring: Beskriv situationen 1. Vad består dilemmat av? Vad är problemet? 2. Lägg ett genusperspektiv på situationen. Vad handlar om kön? Vad handlar om genus? Vilka normer styr? Varför? Vilka maktordningar finns? 3. Finns olika värden som krockar? Gör en värdeprioritering. Vilka värden är viktigare än andra? Använd den gemensamma värdegrunden. Stämmer det överrens? 4. Ge olika förslag på hur man kan hantera (lösa) situationen. Vilka konsekvenser får de olika förslagen på att hantera situationen? Konsekvenser för de inblandade? Konsekvenser för berörda utifrån de olika sätten att hantera situationen? 5. Ta ställning, hitta rätt sätt att hantera situationen i förhållande till jämställda mål. genussmart såklart Ι 59

13 Litteraturseminarie Att läsa litteratur och fördjupa sin genuskunskap är ett viktigt inslag i processen. Här kan man göra på två olika sätt: antingen låter man hela gruppen läsa samma bok eller låter man individerna välja olika böcker (intresse och läsvana får styra). De olika sätten ger olika effekter. Bestäm vilket syfte du vill nå med läsningen. Samsyn i gruppen? Djup eller bredd? Vilken sakfråga vill du lyfta fram jämställdhetsintegrering som metod? Genusteorier? Feminism eller jämställdhet? Vi valde dessa böcker men det finns naturligtvis många fler. 1. Pittstim Adami, Zanyar 2. Med uppenbar känsla för stil Mendel, Stephan-Erik 3. Det finns en särskild plats i helvetet Snickare, Lotta & Marklund Liza 4. En sexist funderingar Engström, Lars-Einar 5. Under det rosa täcket Björk, Nina 6. Myten om det motsatta könet Gens, Ingmar 7. Jämställdhet i verksamhetsutveckling Lindholm, Kristina (red.) Stödfrågor till läsning och diskussion 1. Beskriv författaren/författarna: Bakgrund och ingång till ämnet - i vilket sammanhang har hen skrivi boken? 2. Vilken typ av bok är det? 3. Försök att sammanfatta bokens innehåll, vad vill författaren få fram? Essensen och kärnani författarens budskap? 4. Vad är problemet enligt författaren när det gäller ojämställdhet och jämställdhet? Och vad är lösningen? 5. Var finns författaren när det gäller jämställdhetsdebatten? Feminist? Jämställdist? Hur ställer sig författaren till lika/olika, genusordning, kön/genus, isärhållning? 6. Vad i boken tar du med dig i ditt fortsatta arbete med ungdomar på en genussmart gård? 7. Fri reflektion: Vilka tankar och känslor fick du under läsningen? Något speciellt du tänkte eller kände? Något som du upplevde som svårt eller konstigt? 60 Ι genussmart såklart

14 Analys av media Målet för en genussmart verksamhet är att allt ska genomsyras av ett genustänk. Därför är det även viktigt att tillsammans med ungdomar ständigt reflektera kring utbudet på gården att hjälpa ungdomarna till en ökad medvetenhet kring vad som finns i spel, film och mediavärlden. Bildanalys 1. Hur visas kvantitativ jämställdhet? Det finns en jämn fördelning av antal bilder på killar/män och tjejer/kvinnor samt antal killar/män och tjejer/kvinnor totalt sett. -Tänk på att bilder på fritidsgården ska visa både tjejer och killar det vill säga kvinnliga och manliga förebilder. 2. Hur synliggörs ett jämnt styrkeförhållande/maktbalans mellan tjejer och killar? Det finns en jämn blandning av både killar och tjejer som subjekt/görare/aktiva/huvudroll respektive objekt/ se på-are /passiva/biroll. -Tänk på att synliggöra tjejer som subjekt, görare/aktiva med en överordnad roll. 3. Hur speglas alternativa könsroller och normbrytare? Bilderna visar alternativ till traditionella, invanda könsstereotyper. Tjejer och killar i sammanhang där ett kön är underrepresenterat är subjekt/görare/aktiva på bilder. -Tänk på att visa normbrytande aktiviteter exempelvis pojkar som vårdar, läser, sjunger, dansar, hanterar barn - tjejer som är tuffa, kraftfulla, spelar instrument, idrottar, hanterar teknik. Lek med könsrollerna. 4. Hur förmedlas medvetenhet kring könsdiskriminerande och sexistiska uttryck? Bilderna saknar sexuella anspelningar och saknar könsförtryckande, könsförlöjligande, könsförnedrande symboler och uttryck. -Tänk på att vara försiktig med vinklar/ljussättning som framhäver en sexuell anspelning, framförallt när det gäller objektifiering av killar och tjejer. 5. Hur speglas mångfalden i verksamheten? Bilderna framhäver positiva normbrytare, det vill säga individer som bryter normen utifrån etnicitet, sexuell identitet, mode och kroppsideal. -Tänk på att synliggöra de som inte faller inom ramen för gällande norm. Visa olikheter. 6. Hur ser sammanganget ut där bilderna presenteras? Urvalet av bilder förstärker och bekräftar jämställdhet. -Tänk på i vilket sammanhang bilderna presenteras. Medvetenhet bakom syftet. genussmart såklart Ι 61

15 Tidningsanalys A. Beskriv tidningen: 1. Vilken typ av tidning är det? 2. Till vilken målgrupp riktas tidningen? På vilket sätt är tidningen könsbestämd? 3. Hur är tidningen strukturerad/upplagd? Vilka fokusområden finns? B. Räkna bilder: 4. Antal bilder totalt sett 5. Antal bilder på kvinnor/tjejer - antal bilder på män/killar 6. Antal bilder på blandat killar/män och kvinnor/tjejer C. Aktivitet: 7. Vad gör kvinnor/tjejer på bilderna? Vad gör män/killar på bilderna? 8. Hur presenteras kvinnor/tjejer och killar/män? (subjekt/objekt aktiv/passiv) D. Budskap: 9. Vilka ideal/normer presenteras i tidningen? (kroppsideal, sexuell identitet, etnicitet, egenskaper, uttryck, känslor) 10. Vilka budskap/värderingar/uppmaningar förmedlas till målgruppen? 11. Vilka intressen antas målgruppen för tidningen ha? Finns röd tråd/gemensam tråd? 12. Hur framställs sexualitet? 13. Hur framställs normbrytare alternativa könsroller (finns de??) E. Diskussion: Vilka slutsatser drar du av att ha gjort genusanalys av din tidning? Vilket genusmönster står tidningen för? Vilken bild av män/kvinnor finns och i hur hög grad överensstämmer de med verkligheten? På vilket sätt motsvarar tidningens innehåll de nationella jämställdhetsmålen? Hur löser vi dilemmat: Ungdomars efterfrågan kontra vad som ligger inom ramen för genussmart fritidsgård? Jämför med andra tidningar; koppla dina slutsatser till över- och underordningar, makt, teori om könens isärhållande och genuskontrakt. Ska vi ha tidningen på fritidsgården? Hur kan man på fritidsgården arbeta för att motverka könsstereotyp mediabild? 62 Ι genussmart såklart

16 Film och spelanalys Beskriv filmen eller spelet: 1. Vilken typ av film eller spel är det? 2. Till vilken målgrupp är den riktad? 3. Vilka budskap, värderingar och uppmaningar förmedlas till målgruppen? 4. Är det en man eller en kvinna som producerat respektive regisserat? Beskriv genusmönster i filmen eller spelet: 5. Vilka budskap och värderingar förmedlas? 6. Vad gör kvinnor/tjejer? Vad gör män/killar? 7. Hur presenteras kvinnor/tjejer och killar/män? (stereotyper - subjekt/objekt aktiv/passiv) 8. Vilka är huvudroller biroller? Hur är fördelningen av män och kvinnor? 9. Vilka ideal/normer gäller killar och tjejer, män och kvinnor (kroppsideal, sexuell identitet, etnicitet, egenskaper, uttryck, känslor)? Lika-olika? 10. Hur framställs sexualitet? Heteronorm/homonorm? 11. Hur framställs våld? Kopplat till sexualitet? 12. Finns normbrytare och alternativa könsroller (hur framställs de)? 13. Hur interagerar män och kvinnor, pojkar och flickor? Testa genusstrukturernas utifrån 1) Hålls isär 2.) Underordningar/överordningar? 14. Använd Bechdeltestet: 1. Minst två namngivna rollfigurer är kvinnor 2....som pratar med varandra 3....om något annat än män Grundregel: Undvik begrepp som tjej- och killfilm, till för alla. Fråga dig: Får ungdomar en skev bild av verkligheten? Stämmer budskap överrens med värdegrunden? Ta ställning Om den inte gör det och det ändå finns pedagogiska poänger med att använda den ska mål och syfte vara klart för både ungdomar och personal! Fatta gemensamt beslut i personalgrupp. genussmart såklart Ι 63

17 64 Ι genussmart såklart

18 Swotanalys En swotanalys kan vara ett bra redskap för att identifiera svårigheter i processen samt för att bekräfta styrkorna. Det är ett redskap för att skapa bra strategier för att få processen att gå framåt, men också för att få en samsyn i gruppen utifrån vad man i processen ska fokusera på. Analysen utgår från en fråga som ska besvaras utifrån fyra fokusområden. I vårt fall använde vi frågan Vad ser jag för svagheter, hot, styrkor och möjligheter med att integrera jämställdhet och genus i verksamheten?. Alla i gruppen utrustas med post-it lappar som processledaren strukturerar och sätter upp i de olika rutorna på till exempel en whiteboard eller blädderblock. Sammanfatta och gör en handlingsplan på aktiviteter och strategier för hur processen ska gå vidare. HOT SVagHET MÖJLIGHET STYRKA Genushanden Jämställt språk Genushanden är ett verktyg som på ett symboliskt sätt kan underlätta arbetet med att synliggöra få, enkla men viktiga regler som ska finnas på gården. Handen kan med fördel sättas upp på gården och därmed bli synlig på ett konkret sätt. 1. Tummen: Vi använder, uppmuntrar och bekräftar ett positivt språk. Vi använder också ett positivt kroppspråk. 2. Pekfinger: Vi använder inte svordomar eller könsord. Vi använder inte nedvärderande eller sexistiska ord eller uttryck. 3. Långfinger: Vi lyssnar när någon talar, den som pratar får tala till punkt. 4. Ringfinger: Vi uppmuntrar varandra till att prata om och bekräfta varandra i att beskriva känslor, upplevelser, tankar och idéer. 5. Lillfinger: Vi definierar inte aktiviteter, egenskaper, intressen och så vidare som tjejigt eller killigt. Alla kan göra allt! genussmart såklart Ι 65

19 Att synliggöra och förändra genusmönster Detta är ett frågematerial som hjälper er att ständigt reflektera kring de genusmönster som finns på gården. Ett underlag som kan användas för att synliggöra och förändra. Resonera kring: Hur ser det ut hos oss? OBSERVERA! Varför ser det ut som det gör? ANALYSERA! Vad blir konsekvensen? Okej eller inte FÖRÄNDRA! Frågeställning Beskrivning Genus Förändring 1. Hur rör sig killar och tjejer på vår gård? Hur används rummen? 2. Vilka möjligheter finns till normbrytande aktiviteter och identiteter? 3. Hur ser normen ut för tjejer och killar på vår gård? 4. Vilka hierarkier finns i personalgruppen och i ungdomsgruppen? Makt och härskartekniker 5. Gemensamma regler för killar och tjejer? Samma åtgärder? 6. När och hur begränsas tjejer och killar? 7. Hur ser normen för män och kvinnor ut i personalgruppen? 8. Vilket språk används av killar och tjejer? 9. Vilken genuskodning finns på aktiviteter, rum och aktiviteter? Vad vill vi förändra? Hur? Gör en handlingsplan med effektmål Diskutera: Genusteorier/Genusmönster? (Lika-olika, makt, genuskontrakt, outtalat och uttalat, över- och underordningar, isärhållande av kön, förstärka betydelsen av kön kontra könsblind) Jämställdhetsproblem? Använd de jämställdhetspolitiska målen. Har vi kvalitet i vår verksamhet? Använd värdegrunden. 66 Ι genussmart såklart

20 Planering av aktiviteter Fritidsgårdsverksamhet handlar mycket om att erbjuda olika typer av aktiviteter och då ska det finnas ett genusmedvetet tänk bakom varje val av aktivitet. På så vis kvalitetsäkras gårdens utbud utifrån ett jämställt perspektiv. Resonera kring: Vilka underliggande normer styr valet av aktivitet? Vilket mål och syfte finns med aktiviten? Checka av: Ja/Nej - kommentar 1. Aktiviteten utgår från individens förutsättningar (och inte gruppens) samt är inkluderande. 2. Aktiviteten är säkrad mot alla typer av våldsinslag. Finns inslag av våldsuttryck ska detta diskuteras med ungdomarna. 3. Aktiviteten är skapad så att både tjejer och killar kan göra annorlunda och normbrytande val och därmed motverka könsstereotypa aktiviteter. 4. Kön är inte per automatik en indelningsgrund, men hänsyn utifrån kön har tagits om behov funnits. 5. Aktiviteten är säkrad mot sexistiska inslag till exempel sexuella anspelningar eller könsförtryckande, könsförlöjligande, könsförnedrande symboler och uttryck. 6. Personal deltar i normbrytande aktiviteter (man-handarbete eller kvinna-teknik). 7. Det finns en balans mellan könsneutrala aktiviteter och genusspecifika aktiviteter. 8. Genusspecifik aktivitet som riktas till en utvald grupp (tjejkväll/killkväll) är noga genomtänkt utifrån mål och syfte. 9. Aktiviteten innebär ett jämnt styrkeförhållande mellan tjejer och killar. Både killar och tjejer är representerade som subjekt/görare/aktiva/huvudroll respektive objekt/ se påare /passiva/biroll. 10. Förstärk och bekräfta tävling/spel som går ut på samarbete, precision, noggrannhet, kvalitet, estetik, omsorg (tona ner tävlingsmoment som endast går ut på fysisk styrka)....har Ni svarat JA så har ni varit GENUSSMARTA! genussmart såklart Ι 67

21 68 Ι genussmart såklart

22 Ungdomsmedverkan I ett förändringsarbete är det viktigt med ungdomsmedverkan. En enkät genomfördes 2012 som riktades till ett urval av åk 6 och åk 8 i Östra Funkaboskolan (den skola som ligger i anslutning till fritidsgården som skulle byggas om). Syftet med enkäten var att ta reda på vad målgruppen tyckte om den dåvarande fritidsgården och vad man kunde göra för att göra den bättre. Frågorna riktades till ovana respektive vana fritidsgårdsbesökare. En sammanställning av svaren gav viktigt information om hur tjejer och killar tyckte och tänkte kring sin fritidsgård. Enkätfrågor: Besökare: Varför går du på fritidsgården? Vad skulle du vilja ändra på för att göra fritidsgården bättre? Varför tror du det kommer fler killar än tjejer till fritidsgården? Hur tycker du att fritidsgården ska se ut för att gården ska vara en rolig, bra och trygg plats att vara på? Vad tycker du om att göra när du är ledig? Vilka aktiviteter skulle du vilja att fritidsgården har? Icke besökare: Varför går du inte på fritidsgården? Vad skulle du vilja ändra på för att göra fritidsgården bättre? Hur tycker du att fritidsgården ska se ut för att gården ska vara en rolig, bra och trygg plats att vara på? Vad tycker du om att göra när du är ledig? Vilka aktiviteter skulle du vilja att fritidsgården har? genussmart såklart Ι 69

23 Gårdens Dagbok En viktig rutin är att vid varje kvällsstängning ha tid för att reflektera över aktiviteter, situationer och bemötande, både som enskild fritidsledare och tillsammans med kolleger. Syftet är att öka medvetenheten om varför vi gör som vi gör och att arbeta med ständiga förbättringar. Gårdens dagbok är ett verktyg för planering av verksamheten och ett underlag för verksamhetsberättelser, uppföljning och återkoppling vid personalmöten. Datum: Besökarantal:.. Kvällens ungdom: Jobbat dag: Jobbat kväll: Hon: Han: Hen: Möten: Händelser Motivering: i Dagverksamhet (8-15): Åtgärd Genuskodning på aktivitet, rum, dag/kväll i Spontana aktiviteter kväll(15-22): Planerad verksamhet kväll: Värde/genustankar: i Dagens roligaste: Kvällens roligaste: Att ta med till mötet: Övrigt: 70 Ι genussmart såklart

24 Gårdens månadsbok Gårdens dagbok kompletteras med gårdens månadsbok. Under några dagar under en månad undersöker vi hur vi konkret fördelar arbetstiden kopplat till vilka rum arbetet sker i. Detta är ett viktigt underlag för att skönja mönster för hur arbetet fördelas. Uppföljning kring underlaget sker månadsvis. Hur har jag/vi fördelat arbetstiden? Cafè Tid på dagpass: Tid på kvällpass: Antal tjejer: Antal killar: Kök Kontor Rum Rum Rum Rum Möten Slutsats? genussmart såklart Ι 71

10% Ska det vara så? av besökarna var tjejer. genussmart såklart Ι 3

10% Ska det vara så? av besökarna var tjejer. genussmart såklart Ι 3 genussmart såklart! GENUSSMART SÅKLART 10% av besökarna var tjejer Ska det vara så? genussmart såklart Ι 3 INNEHÅLL INNEHÅLL Inledning 5 Pariserbullar och maktkamp 6 Fritidsgården 10 Att vara och att

Läs mer

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad 1 Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar

Läs mer

SAMLADE METODER FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING FRÅN ESF JÄMT

SAMLADE METODER FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING FRÅN ESF JÄMT SAMLADE METODER FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING FRÅN ESF JÄMT ESF Jämt drivs av länsstyrelserna och är ett nationellt projekt som tillhandahåller processtöd i jämställdhetsintegrering. Projektet finansieras

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Trygg kommun. Ett metodmaterial för jämställt samhällsbyggande

Trygg kommun. Ett metodmaterial för jämställt samhällsbyggande Trygg kommun Ett metodmaterial för jämställt samhällsbyggande Innehållsförteckning Förord... 4 Upplägg och användning... 5 Ordlista med nyckelbegrepp... 6 Del 1 Trygg Kommun - samhällsbyggande i Sollefteå

Läs mer

Genus tar plats i förskolan en forskningscirkel med förskollärare om genus och förskoledidaktik. Lotta Escoto

Genus tar plats i förskolan en forskningscirkel med förskollärare om genus och förskoledidaktik. Lotta Escoto rapport i FORSKNINGSCIRKELn Genus tar plats i förskolan en forskningscirkel med förskollärare om genus och förskoledidaktik Sofi Arvanitis Lotta Escoto Emelie Lysholm Juliana Mousawi Srdjan Valka Therese

Läs mer

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun Kunskap Verktyg Medvetenhet Aktion Integrering av mångfald och jämställdhet En handbok för Sollefteå kommun Förord Förord Sollefteå kommun står inför en stor utmaning. Inom en tioårsperiod kommer en tredjedel

Läs mer

Utbildning i SKL:s checklista för jämställdhetsanalys

Utbildning i SKL:s checklista för jämställdhetsanalys Utbildning i SKL:s checklista för jämställdhetsanalys 1 Förord Till dig som ska leda utbildningen Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram en checklista för jämställdhetsanalys för förtroendevalda,

Läs mer

JÄMSTÄLLDHET GÖR VÄRLDEN RIKARE!

JÄMSTÄLLDHET GÖR VÄRLDEN RIKARE! JÄMSTÄLLDHET GÖR VÄRLDEN RIKARE! En inspirationsskrift för skolans alla lärare om jämställdhet för hållbar utveckling i ett globalt perspektiv ILLUSTRATION: NINA HEMMINGSSON JÄMSTÄLLDHET GÖR VÄRLDEN RIKARE!

Läs mer

En jämställdhetsresa genom Sverige

En jämställdhetsresa genom Sverige En jämställdhetsresa genom Sverige FRAMTIDS- MODELLEN Vart är vi på väg?? Heja! Vi tror på er! SWOT Och? Varför? Hur då? tryggt Tradition Norm Förändring Förebild Är vi inte framme snart? 4R? Är det jag

Läs mer

HELA SKOLAN. - guide till hälsofrämjande skolutveckling. BoU-FÖRVALTNING ELEVER LÄRARE YRKESVÄGLEDARE RESTAURANG VAKTMÄSTARE FÖRÄLDRAR REKTOR

HELA SKOLAN. - guide till hälsofrämjande skolutveckling. BoU-FÖRVALTNING ELEVER LÄRARE YRKESVÄGLEDARE RESTAURANG VAKTMÄSTARE FÖRÄLDRAR REKTOR HELA SKOLAN ELEVER LÄRARE VAKTMÄSTARE BoU-FÖRVALTNING YRKESVÄGLEDARE RESTAURANG ELEVHÄLSA FÖRÄLDRAR REKTOR - guide till hälsofrämjande skolutveckling Ett material framtaget av Folkhälsocentrum Landstinget

Läs mer

ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet

ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet respekt integritet delaktighet vara trygg känna självkänsla må bra lika värde och villkor ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet synas finnas var våga

Läs mer

Dokumentation Genus och ungdomar ett steg vidare 5 maj 2011 ESF Jämt och Tema Likabehandling

Dokumentation Genus och ungdomar ett steg vidare 5 maj 2011 ESF Jämt och Tema Likabehandling Dokumentation Genus och ungdomar ett steg vidare 5 maj 2011 ESF Jämt och Tema Likabehandling ESF Jämt ESF Jämt arbetar med att stödja presumtiva och beviljade projekt inom Socialfonden. Processtödet tillhandahåller

Läs mer

Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting

Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting Upplysningar om innehållet:

Läs mer

TANKEBANKEN Ett studiecirkelmaterial om normer, makt och förändring

TANKEBANKEN Ett studiecirkelmaterial om normer, makt och förändring KA IG TANKEBANKEN Ett studiecirkelmaterial om normer, makt och förändring Projektledare och författare: Milena Kraft Formgivning och illustration: Emili Svensson Textbearbetning: Malin Österman Stort tack

Läs mer

KONSTRUKTIV NORMKRITIK. En rapport om normkritik i Europeiska socialfondens projekt

KONSTRUKTIV NORMKRITIK. En rapport om normkritik i Europeiska socialfondens projekt KONSTRUKTIV NORMKRITIK En rapport om normkritik i Europeiska socialfondens projekt NÅGRA ORD OM TEMA LIKABEHANDLING Tema Likabehandling är en av Europeiska socialfondens fem nationella temagrupper, som

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Tjej eller kille spelar roll?

Tjej eller kille spelar roll? Tjej eller kille spelar roll? Tillsammans för en jämställd skola En inspirationsbroschyr för ökad jämställdhet i skolan INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tjej eller kille spela roll? Tillsammans för en jämställd skola...

Läs mer

Han, hon eller hen? Genusuppdraget i förskolan tolkat av några förskollärare

Han, hon eller hen? Genusuppdraget i förskolan tolkat av några förskollärare LÄRARUTBILDNINGEN Examensarbete, 15 hp Han, hon eller hen? Genusuppdraget i förskolan tolkat av några förskollärare Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap Handledare:

Läs mer

Det går att förändra!

Det går att förändra! Det går att förändra! En metod- och inspirationsbok för jämställdhet i grundskolan Red. Johanna Sjons 2 3 Erbjuds killar och tjejer samma villkor och möjligheter, och har de samma makt och förutsättningar

Läs mer

PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Slutrapport

PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Slutrapport PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Slutrapport Anne Charlott Callerstig Kristina Lindholm Karin Sjöberg Lennart Svensson December 2010 Bakgrund... 3 Några teoretiska utgångspunkter... 3 Syfte, innehåll och

Läs mer

i praktiken Jämställdhetsarbete i praktiken

i praktiken Jämställdhetsarbete i praktiken Guider och handböcker 2012:7 Malin Gustavsson Jämställdhetsarbete i praktiken Erfarenheter från andra stadiets utbildning på svenska Malin Gustavsson Jämställdhetsarbete Malin Gustavsson i praktiken Jämställdhetsarbete

Läs mer

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering Metodbok från JämStöd Utredningen om stöd för jämställdhetsintegrering i staten

Läs mer

Citat från arbetet med Värdegrundsboken

Citat från arbetet med Värdegrundsboken Värdegrundsboken Mars 2015, 5,000 ex För att kunna förändra något, behöver jag börja med mig själv. För att kunna förändra en helhet behöver jag börja med en liten del. Förändring startar med insikt. Insikt

Läs mer

Jämställd medborgarservice

Jämställd medborgarservice Jämställd medborgarservice Goda råd om jämställdhetsintegrering En idébok för chefer och strateger SOU 2007:15 Jämställd medborgarservice Goda råd om jämställdhetsintegrering. En idébok för chefer och

Läs mer

Folkhälsans rapporter 1/2012. Ett jämställt DAGIS. Projektrapport. Sara Sundell

Folkhälsans rapporter 1/2012. Ett jämställt DAGIS. Projektrapport. Sara Sundell Folkhälsans rapporter 1/2012 Ett jämställt DAGIS Projektrapport Sara Sundell Innehåll Förord... 1 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 Fler möjligheter för barnen 4 Varför jämställdhet? 5 Jämställdhet

Läs mer

Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011

Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011 Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011 Karina Solax Stridh och Julia Kjäll november 2013 Frejaskolan i Gnesta är ortens enda 6-9-skola. Antalet elever varierar från

Läs mer

Botkyrka kommuns. handbok i dialog

Botkyrka kommuns. handbok i dialog Botkyrka kommuns handbok i dialog Förord Dialog är att tänka tillsammans. En öppen och tillitsfull dialog är hjärtat i demokratin. Kommunen som organisation har en central roll i den lokala demokratin.

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERAD BUDGETPROCESS I KOMMUNER OCH LANDSTING

JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERAD BUDGETPROCESS I KOMMUNER OCH LANDSTING reviderad 2014 JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERAD BUDGETPROCESS I KOMMUNER OCH LANDSTING Gender budgeting Redaktör: Berit Sundgren Grinups Jämställdhetsintegrerad budgetprocess i kommuner och landsting reviderad

Läs mer