Minister Suvi-Anne Siimes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minister Suvi-Anne Siimes"

Transkript

1 Statsrådets skrivelse till Riksdagen med anledning av ett förslag till direktiv från Europaparlamentet och rådet (vidareutnyttjande och kommersialisering av handlingar från den offentliga sektorn) I enlighet med 96 2 mom. grundlagen översänds till Riksdagen Europeiska gemenskapernas kommissions förslag av den 5 juni 2002 till Europaparlamentets och rådets direktiv om vidareutnyttjande och kommersialisering av handlingar från den offentliga sektorn samt en promemoria om förslaget. Helsingfors den 17 oktober 2002 Minister Suvi-Anne Siimes Konsultativ tjänsteman Juhani Korhonen

2 2 FINANSMINISTERIET PROMEMORIA EU/080702/ FÖRSLAG TILL DIREKTIV OM VIDAREUTNYTTJANDE OCH KOMMERSIALISERING AV HANDLINGAR FRÅN DEN OFFENTLIGA SEKTORN 1. Bakgrund Den 5 juni 2002 lade Europeiska kommissionen fram ett förslag till direktiv om vidareutnyttjande och kommersialisering av handlingar från den offentliga sektorn (KOM(2002) 207 slutlig). Förslaget till direktiv lades fram i telekommunikationsrådet den 18 juni Det slutliga direktivet fanns tillgängligt för medlemsstaterna först den 9 juli 2002 och kommissionen lade fram förslaget i rådets telearbetsgrupp den 12 juli Förslaget till direktiv bygger bland annat på grönboken "Information från den offentliga sektorn: en värdefull resurs för Europa" (KOM(1998) 585), som antogs av kommissionen i slutet av 1998 och behandlar utnyttjande av kunskap från den offentliga sektorn i informationssamhället. Medlemsstaterna fick tillfälle att yttra sig om grönboken. Den finska regeringen lämnade ett utlåtande den 31 maj 1999 (Eurodoc: EU/020299/0169, E-ärende E 3/1999). Grönboken och målen med den var positiva i ett finländskt perspektiv, ansåg regeringen. Den 23 oktober 2001 lade kommissionen fram ett meddelande om utnyttjande av information från den offentliga sektorn (KOM(2001) 607 slutlig). I meddelandet tar kommissionen ett mer strukturerat grepp om temat än i grönboken. Dessutom organiserade kommissionen i februari 2002 ett samråd på Internet om meddelandet och ett arbetsdokument om förslaget till direktiv för alla intresserade. De vidareutnyttjande aktörerna (företagen) var mycket positivt inställda och pekade i linje med sina tidigare kommentarer klart ut direktivet som lämpligaste form för att hantera frågorna, uppger kommissionen i förslaget till direktiv. De myndigheter och andra organisationer eller företag som innehar data uttryckte vissa farhågor beträffande förslaget, främst när det gäller avgiftsfrågan. Men de tenderade ändå ofta att dela åsikten att villkoren för vidareutnyttjande av offentlig information inom hela Europa kan och bör förbättras. Den finska regeringen lämnade inget bidrag till det informella samrådet. Förslaget ingår också som ett led i handlingsplanen "eeurope Ett informationssamhälle för alla" (KOM(2000) 330 slutlig). 2. Motivering Den offentliga informationen erbjuder en stor potential för innehållsproduktionen i Europa. I ett ekonomiskt perspektiv är exempelvis geografiska uppgifter, trafikinformation och företagsinformation intressanta. Detsamma gäller information om ekonomi och samhälle. Tillgång till tillförlitliga informationstjänster med räckvidd över flera medlemsstater är ett värdefullt hjälpmedel för företag. Bättre möjligheter att utnyttja offentlig information inom ramen för ett harmoniserat regelverk kommer att inverka positivt på investeringar och innovationsverksamhet på informationsmarknaden, eftersom regelverket gör att reglerna blir klarare och öppenheten ökar. Det finns skäl att tro att detta i sin tur kan leda till tillväxt och ökad konkurrenskraft hos den digitala innehållsbranschen och gagna konsumenterna. Det rent ekonomiska värdet av informationen från den offentliga sektorn i Europeiska unionen är i sig en stor möjlighet och har enligt kommissionen uppskattats till omkring 68 miljarder euro (cirka 15 % av den samlade marknaden för innehållsproduktionen i Europa vars värde uppgår till 433 miljarder euro). Det är jämförbart med värdet av verksamheten i branscher som advokatbyråer

3 3 och tryckerier. Ett effektivare utnyttjande av de ekonomiska möjligheter som ligger i informationen kommer att leda till större verksamhet och fler jobb i de digitala innehållsföretagen. Många av de nya jobben kommer att uppstå i små och medelstora företag. Det finns emellertid en del hinder för att utnyttja information från den offentliga sektorn. Det är faktum att nationell lagstiftning och myndighetspraxis skiljer sig åt mellan medlemsstaterna eller är oklara. Detta har varit en hämsko för framväxen av en välfungerande Europaomfattande informationsmarknad. Också många praktiska problem ställer hinder i vägen för utnyttjande av information från den offentliga sektorn. Det finns inte alltid information om vilka uppgifter och databaser som är tillgängliga. Varken gemenskapen eller medlemsstaterna tillhandahåller självklart sammanställningar om informationskällor inom den offentliga sektorn. När länderna lagrar information med hjälp av divergerande tekniska standarder kan det bli kostsamt att utnyttja informationen. Dessutom ställer den språkliga mångfalden vissa krav. I grönboken och meddelandet jämförde kommissionen i flera sammanhang läget i Europa med reglerna i USA, där tillgången till och utnyttjandet av federal information är reglerad med hjälp av tydlig lagstiftning. I USA omfattas information från den offentliga sektorn inte av upphovsrätten och det finns inga begränsningar för vidareutnyttjande. I Förenta staterna är kostnaderna begränsade till marginalkostnaderna för reproducering och spridning. 3. Förslagets huvudsakliga innehåll Förslaget till direktiv är relativt kortfattat (14 artiklar). Direktivet har bestämmelser om tillämpningsområde, definitioner samt villkor och principer för vidareutnyttjande. Direktivet skall gälla alla existerande handlingar hos offentliga myndigheter i medlemsstaterna som är allmänt tillgängliga. I förslaget ingår vissa begränsningar av tillämpningsområdet. Direktivet skall antas med stöd av artikel 95 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen. Enligt motiveringstexten bidrar förslaget till att målen i artikeln beträffande den inre marknaden kan uppnås. Enligt artikeln skall en inre marknad inrättas smidigt och reglerna för marknaden harmoniseras Mål Direktivet fastställer en minimiuppsättning gemenskapsregler för vidareutnyttjande och kommersialisering av handlingar från den offentliga sektorn. Offentlig information är en viktig råvara för många digitala informationsprodukter inom informationsoch innehållsindustrin. Syftet med direktivet är att sörja för att samma grundläggande villkor tillämpas för alla aktörer på den europeiska informationsmarknaden i fråga om vidareutnyttjande av offentlig information. Vidare skall villkoren för vidareutnyttjandet redovisas öppnare och omotiverade snedvridningar av marknaden avlägsnas. Målen för förslaget är att underlätta skapandet av gemenskapsomfattande informationsprodukter och informationstjänster som bygger på information från den offentliga sektorn att främja privata företags gränsöverskridande användning av information från den offentliga sektorn för att skapa förädlade informationsprodukter och informationstjänster att begränsa snedvridningen av konkurrensen samt att undvika att olika utvecklingstakt i medlemsstaterna vad gäller vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn leder till ytterligare olikheter. Däremot avser direktivet inte att ändra bestämmelserna om rätt till insyn och information i medlemsstaternas nationella lagstiftning Bestämmelser och principer Syfte och tillämpningsområde (artikel 1)

4 4 Direktivet gäller bara för handlingar som är allmänt tillgängliga, såvida de inte omfattas av något undantag angivet i direktivet. Direktivet skall inte gälla Verksamhet som inte omfattas av den offentliga verksamheten. Direktivet skall inte tillämpas på handlingar som inte omfattas av den offentliga verksamhet som bedrivs av berörda offentliga myndigheter. Kommersiell verksamhet är ett exempel på verksamhet som inte omfattas av reglerna. Immateriella rättigheter som tredje man innehar. Direktivet skall inte tillämpas på handlingar för vilka tredje man innehar immateriella rättigheter. Dataskydd. Direktivet tillämpas inte på handlingar som innehåller personuppgifter (såvida inte vidareutnyttjande av sådana personuppgifter är tillåtet enligt bestämmelser i gemenskapslagstiftningen och den nationella lagstiftningen). Offentliga radio- och TV-företag som inte omfattas av definitionen av offentlig myndighet. Kulturella institutioner och utbildningsinstitutioner. Direktivet skall inte tillämpas på handlingar som finns hos skolor, universitet, forskningsinrättningar, arkiv och bibliotek, museer, orkestrar, operahus, balettkårer och teatrar. Oftast omfattas den information som tillhandahålls av dessa av immateriella rättigheter som tredje man innehar. Definitioner (artikel 2) Artikel 2 i förslaget innehåller definitioner på bl.a. begreppen offentlig myndighet och handlingar. Också dessa bestämmelser påverkar tillämpningen av direktivet och har samband med den nationella lagstiftningen, särskilt den så kallade offentlighetslagen. Offentlig myndighet avser statliga, regionala eller lokala myndigheter; organ som lyder under offentlig rätt; sammanslutningar av en eller flera sådana myndigheter eller av ett eller flera sådana organ som lyder under offentlig rätt. För definitionen av offentlig myndighet har man utgått från definitionerna i direktiven om offentlig upphandling. Begreppet offentlig myndighet omfattar offentligt finansierade eller offentligt styrda organ. Statliga företag ingår inte. Definitionen av handlingar i förslaget till direktiv är bred. Med handling avses allt innehåll, oberoende av medium (på papper eller lagrat i elektronisk form eller i form av ljudinspelningar, bildinspelningar eller audiovisuella inspelningar) eller varje del av sådant innehåll. Begreppet handling täcker med andra ord alla former av innehåll, från audiovisuellt material till databaser, och innehållet behöver inte finnas i digital form. Allmänt tillgänglig handling är alla handlingar till vilka tillgång beviljas enligt gällande regler i medlemsstaten. Förslaget bygger på de befintliga bestämmelser om tillgång till offentlig information som redan tillämpas i medlemsstaterna. Det innebär således att direktivet inte kommer att gälla handlingar om allmän säkerhet, försvaret, rikets säkerhet och statens agerande i domstolsförhandlingar, såvida de inte omfattas av särskilda regelverk. Inte heller handlingar eller delar av dem som innehåller kommersiellt känslig information, däribland affärshemligheter, omfattas av direktivet, förutsatt att det finns nationella bestämmelser om tillgång till information som gäller för den typen av handlingar. Dessutom föreskrivs att alla handlingar som används av offentliga myndigheter som utgångsmaterial för informationsprodukter eller informationstjänster som de marknadsför är allmänt tillgängliga. Vidareutnyttjande avser personers eller rättssubjekts användning handlingar som finns hos offentliga myndigheter, för kommersiella eller icke-kommersiella ändamål. Allmän princip för vidareutnyttjande (artikel 3) Den bärande principen i förslaget är att om offentliga myndigheter tillåter vidareutnyttjande av handlingar som är allmänt tillgängliga, skall dessa handlingar kunna vidareutnyttjas för kommersiella och icke-kommersiella ändamål i enlighet med de villkor som fastställs längre fram i direktivet. Artikeln förpliktar, enligt motiveringen, inte offentliga myndigheter att medge vidareutnyttjande av bestämda handlingar,

5 5 men medlemsstaterna anmodas att försöka styra in de offentliga myndigheterna på en väg där handlingarna blir tillgängliga för vidareutnyttjande. Hur förpliktelsen i artikel 3 förhåller sig till bestämmelserna om avgiftspriciper i artikel 6 diskuteras mer ingående i avsnitt 4.2 utifrån immateriella rättigheter, särskilt med avseende på upphovsrätten. Tillgänglighet (artikel 4) Syftet med artikeln är att ge beställaren möjlighet att välja form och språk bland dem som finns tillgängliga för en viss handling (t.ex. att välja bland olika elektroniska dataformat). Elektronisk överföring är att föredra. Men offentliga myndigheter är inte skyldiga att framställa handlingar i, eller anpassa dem till, andra dataformat eller på andra språk än de redan tillgängliga. Tidsfrist och krav i händelse av avslag (artikel 5) Artikeln har bestämmelser om tidsfrister för behandlingen av begäran om tillgång till en handling (artikel 4.1 och 4.2), skyldighet för offentliga myndigheter att i händelse av avslag underrätta sökanden om skälen för avslaget (artikel 4.3) och sökandens möjligheter att överklaga (4.4). Offentliga myndigheter skall enligt artikel 4.1 behandla en begäran om vidareutnyttjande och ge sökanden tillgång till handlingen inom en rimlig tid. Dessutom skall sökanden få svar inom en tid som inte är längre än den tidsfrist som gäller för behandlingen av begäran om tillgång till handlingen. I artikel 4.2 föreskrivs att offentliga myndigheter skall behandla begäran och leverera handlingarna till den som framställer begäran inom högst tre veckor från det att begäran inkommit, om inga tidsfrister har fastställts. Artikeln gäller främst fall där förhandsgodkännande krävs för vidareutnyttjande av handlingar. I många fall behövs inget sådant godkännande, och informationen får då utan vidare tas från Internet och utnyttjas vidare. Principer för avgiftssättning (artikel 6) I förslaget till direktiv föreslås principer för en kostnadsorienterad avgiftssättning. Där avgifter tas ut bör de samlade inkomsterna från medgivande av tillträde till eller vidareutnyttjande av sådana handlingar inte överstiga kostnaden för framställning, reproducering och spridning av dem, inklusive en rimlig vinstmarginal. Detta skall naturligtvis inte hindra den offentliga myndigheten från att ta ut lägre avgifter för vidareutnyttjande av handlingen, eller från att tillhandahålla handlingen kostnadsfritt. Icke-diskriminering (artikel 7) För att konkurrensvillkoren skall vara lika för alla bör avgifter och andra villkor för kommersiellt vidareutnyttjande vara ickediskriminerande (artikel 7.1). Syftet är att skapa likvärdiga möjligheter. Likaledes bör villkoren vara icke-diskriminerande för andra, liknande organisationer som vidareutnyttjar informationen för ickekommersiella ändamål (artikel 7.2).Vissa offentliga myndigheter bedriver också kommersiell verksamhet, som ligger utanför den offentliga verksamheten, vid sidan av sina offentliga uppgifter. De avgifter och övriga villkor som är förbundna med tillhandahållande av offentlig information för sådan kommersiell verksamhet bör vara desamma som de som tillämpas för tredje man som begär sådan information (artikel 7.3). Öppenhet (artikel 8) Genom denna artikel föreskrivs öppenhet i villkoren för vidareutnyttjande (avgifter och andra villkor). Alla tillämpliga avgifter för vidareutnyttjande av handlingar som finns hos offentliga myndigheter skall vara fastställda i förväg (artikel 8.1). Också alla övriga tillämpliga villkor för vidareutnyttjande av handlingar skall vara klart uttryckta (artikel 8.2). Dessutom föreskrivs att avgifterna och villkoren skall vara offentliggjorda, på elektronisk väg om detta är möjligt och lämpligt. Underlättande av vidareutnyttjande (artikel 9)

6 6 Medlemsstaterna skall sörja för att standardiserade licensavtal för kommersiellt utnyttjande av offentlig information finns tillgängliga online, och att de kan behandlas online. Detta innebär inte att det kommer att finnas en europeisk mall för dessa standardlicenser online. Det är medlemsstaterna själva som skall avgöra på vilken beslutsnivå dessa standardlicenser skall upprättas. God affärssed Förbud mot exklusiva avtal (artikel 10) I artikel 10 begränsas möjligheten för offentliga myndigheter att ha exklusiva avtal om utnyttjande av offentlig information. Detta gäller när sådana avtal på ett otillbörligt sätt begränsar konkurrensen eller det kommersiella vidareutnyttjandet av information. I vissa specialfall kan ett exklusivt avtal dock vara berättigat (artikel 10.2). Det slutgiltiga beslutet om huruvida en viss situation motiverar exklusivitet, och om den därmed inte skall bedömas medföra otillbörlig konkurrensbegränsning, skulle fattas från fall till fall i enlighet med artikel 86 i fördraget. Slutbestämmelser (artikel 11 14) Slutbestämmelserna är sedvanliga bestämmelser om genomförande (artikel 11), ikraftträdande (artikel 13) och adressater (artikel 14). Dessutom föreslås att direktivet skall ses över senast tre år efter dess ikraftträdande(artikel 12). Översynen skall särskilt gälla direktivets tillämpningsområde med avseende på vilka offentliga myndigheter som skall omfattas. Den skall också avse direktivets övergripande. 4. Konsekvenser för lagstiftningen i Finland Effekterna av förslaget skall främst bedömas med avseende på vår lagstiftning om upphovsrätt, avgiftsprinciper, personuppgifter och offentlighet Lagstiftningen om avgiftsprinciper I förslaget till direktiv föreslås principer för en kostnadsorienterad avgiftssättning (artikel 6). Där avgifter tas ut bör de samlade inkomsterna från medgivande av tillträde till eller vidareutnyttjande av sådana handlingar inte överstiga kostnaden för framställning, reproducering och spridning av dem, inklusive en rimlig vinstmarginal. Förslaget hindrar inte den offentliga sektorn från att ta ut lägre avgifter för vidareutnyttjande av handlingar, eller från att tillhandahålla handlingar kostnadsfritt. Principerna för avgiftssättning stämmer i stort sett överens med de principer som myndigheter och inrättningar i Finland enligt lagen om grunderna för avgifter till staten skall följa när de lämnar ut uppgifter Upphovsrättslagstiftningen Den allmänna principen för vidareutnyttjande i artikel 3 gäller upphovsrätten och upphovsrätten närstående rättigheter. Enligt artikel 1.2 b tillämpas direktivet inte på handlingar eller delar av handlingar för vilka tredje man innehar immateriella rättigheter. Enligt skäl 18 i ingressen och motiveringen påverkar direktivet inte förekomsten av immateriella rättigheter eller det faktum att offentliga myndigheter kan vara ägare till dem, och det medför inte heller någon begränsning av utövandet av dessa rättigheter utöver de gränser som anges genom direktivet. Förpliktelserna enligt direktivet skall enligt skäl 18 i ingressen gälla endast i den mån som de förpliktelser som införs är förenliga med bestämmelserna i internationella avtal om skydd av immateriella rättigheter. Direktivet skall således genomföras med beaktande av bland annat bestämmelserna i Bernkonventionen och TRIPS-avtalet inom ramen för WTO-avtalen. Direktivet kommer emellertid enligt förslaget att påverka det sätt på vilket offentliga myndigheter själva kan utöva sina immateriella rättigheter. I förslaget läggs väl avvägda gränser fast för offentliga myndigheters utövande av immateriella rättigheter. Förslaget innebär heller inte ett avskaffande av det nuvarande skyddet av immateriella rättigheter, t.ex. rättsmedel mot

7 7 obehörigt vidareutnyttjande, eller att man tar bort möjligheten att införa villkor för vidareutnyttjande och därigenom att genom licenskrav undanta oönskade former av vidareutnyttjande. Förslaget gäller främst sådana berörda handlingar vars innehåll består av verk eller annat material som skyddas av upphovsrätten. Skyldigheten för offentliga myndigheter att tillåta att dessa handlingar vidareutnyttjas innebär en så kallad tvångslicens i upphovsrättsligt avseende. Bestämmelserna innebär att användaren direkt med stöd av lag eller på grund av en förpliktelse i lag måste beviljas licens. Men innehavaren av rätten får ta ut en ersättning. Det kan finnas särskilda kriterier för ersättningar och avgifter. I direktivet ingår kriterierna i artikel 6. Förslaget påverkar inte eller påverkar bara i begränsad omfattning de handlingar som i Finland inte omfattas av upphovsrätten eller upphovsrätten närstående rättigheter. Detta bygger på att alla handlingar som inte omfattas av denna typ av särskilda rättigheter och som de facto finns tillgängliga för allmänheten redan nu är fritt tillgängliga. Myndigheterna kan inte ställa några villkor i fråga om användningen av dem eller informationen i dem. Det bör noteras att informationen i de handlingar som är skyddade av upphovsrätten eller upphovsrätten närstående rättigheter och som de facto är tillgängliga för allmänheten redan nu är fritt tillgängliga för alla. Användningen av informationen begränsas bara av det särskilda skyddet för databaser som ingår i direktivet om rättsligt skydd för databaser (sui generis-skydd). Oavsett upphovsrätten och upphovsrätten närstående rättigheter kommer direktivet sannolikt att påverka handlingar som är allmänt tillgängliga men inte i en form eller på ett sätt som tillåter att de vidareutnyttjas enligt bestämmelserna i direktivet. Enligt artikel 2.3 avser handling allt innehåll, oberoende av medium (i den finska versionen av direktivet finns ett fel i fråga om medium): på papper lagrat i elektronisk form eller i form av ljudinspelningar, bildinspelningar eller audiovisuella inspelningar. Enligt denna definition gäller förpliktelserna i direktivet nästan alla objekt som är skyddade genom upphovsrättslagen: verk, utövande konstnärers framförande av verk, ljudupptagningar, bildupptagningar, kataloger, bandade radio- och televisionssändningar, databaser och fotografier. I förslaget sägs det inte ut vad exakt som omfattas av vidareutnyttjande enligt bestämmelserna. Detta inverkar på tillämpningens överenstämmelse med internationella överenskommelser och direktiv. Om man inte vill införa begränsningar av formerna för vidareutnyttjande kommer vidareutnyttjande sannolikt att omfatta åtminstone: överföring av innehållet i en handling mellan olika medier tillhandahållande för allmänheten av innehållet i en handling genom försäljning, uthyrning eller utlåning (spridning) eller genom att innehållet förmedlas till allmänheten på trådbunden eller trådlös väg med hjälp av radio- eller TV-sändning eller på något annat sätt, t.ex. över datanät översättning, förkortning, arrangemang, ändring eller någon annan typ av bearbetning av innehållet. Förslaget påverkar tre direktiv inom området immateriella rättigheter (direktiv 92/100/EEG om uthyrnings- och utlåningsrättigheter och vissa upphovsrätten närstående rättigheter inom det immaterialrättsliga området, direktiv 96/9/EG om rättsligt skydd för databaser och direktiv 2001/29/EG avseende upphovsrätt och därtill hörande rättigheter i informationssamhället) och medför ändringar i vissa bestämmelser i dem. Förslaget kräver att vår upphovsrättslag ändras för att myndigheterna skall vara skyldiga att medge licens för verk och annat skyddat material som ingår i handlingar som omfattas av direktivets tillämpningsområde. Kriterierna för ersättningar skall skrivas in i lämpliga lagrum Offentlighetslagstiftningen

8 8 Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (622/1999, nedan offentlighetslagen) är den viktigaste lagen som reglerar tillgången till informations- och kunskapsmaterial i vårt land. De flesta register som är avsedda för allmänt bruk som befolkningsdatasystemet, handelsregistret, företags- och organisationsdatasystemet och fastighetsregistret är reglerade i särlagstiftning. Lagstiftningen i Finland har gått in för en bred offentlighetsprincip. Huvudregeln är att handlingar från myndigheterna är offentliga och var och en har rätt att få information om dem. Offentlighetsprincipen är i första hand en princip som fullföljer de demokratiska grundläggande fri- och rättigheterna. Enligt kommissionen avser direktivet inte att ändra medlemsstaternas nationella bestämmelser om tillgången till handlingar. Artikel 1 föreskriver emellertid att minimiuppsättningen regler skall gälla både kommersiellt och icke-kommersiellt utnyttjande (artikel 1.1). Överlag innehåller förslaget en lång rad bestämmelser som omfattas av vår offentlighetslagstiftning, till exempel artikel 2 5 och 7. I artikel 2.1 anges vilka offentliga myndigheter bestämmelserna om handlingar skall tillämpas på. Modellen är tagen ur gemenskapslagstiftningen om offentlig upphandling. Definitionen stämmer inte överens med lagstiftningen i Finland. Bestämmelserna om vilka handlingar direktivet skall gälla (artikel 2.3) ger rum för en hel del tolkning om man jämför dem med vår offentlighetslag. I förslaget kan till exempel ett register i sin helhet sannolikt omfattas av rätten att få information. Enligt finsk lagstiftning gäller rätten att få information vissa sammanhängande anteckningar i en handling, inte hela registret. Den föreslagna artikel 3 föreskriver att om offentliga myndigheter tillåter vidareutnyttjande av handlingar som är allmänt tillgängliga, skall dessa handlingar kunna vidareutnyttjas för kommersiella och icke-kommersiella ändamål i enlighet med villkoren i direktivet. Förslaget bygger på presumtionen att en myndighet särskilt tillåter att information som är allmänt tillgängligt vidareutnyttjas. Vår nationella lagstiftning känner inte till denna typ av tillståndsförfarande. I Finland liksom också i till exempel Sverige är anonymitetsprincipen en viktig princip i offentlighetslagstiftningen. Den förbjuder som regel myndigheterna att fråga för vilket ändamål en handling skall utnyttjas. Myndigheterna får inte ens kontrollera identiteten på den som begär att få en handling (se 13 1 mom. offentlighetslagen). Syftet med utnyttjandet är relevant vid tillämpningen av vår lagstiftning. Myndigheterna får för det mesta reda på syftet bara när personuppgifter lämnas ut ur personregister i kopia eller i elektronisk form, när hemligstämplade uppgifter lämnas ut eller när uppgifter lämnas ut med stöd av speciallagstiftning. De föreslagna bestämmelserna om tidsfristen för behandlingen av en begäran om tillgång till en handling (artikel 5.1 och 5.2) och om överklagande (artikel 5.4) stämmer i stort sett överens med vår lagstiftning i Finland. Direktivet understryker vikten av att alla återanvändare behandlas lika (artikel 7, artikel 10). I 17 offentlighetslagen sägs att myndigheterna skall bemöta alla som får information jämlikt. Principiellt sett medför förslaget således inga problem med avseende på den nationella lagstiftningen. Artikel 7.2 gäller icke-kommersiellt vidareutnyttjande av handlingar. Alla gällande villkor för ickekommersiellt vidareutnyttjande av handlingar får inte diskriminera mellan jämförbara kategorier av återanvändare. Med denna formulering måste också alla bestämmelser som gäller utväxling av sekretessbelagt material mellan myndigheterna omvärderas. Med avseende på offentlighetslagstiftningen i Finland är förhållandet mellan rätten till information enligt offentlighetsprincipen och kommersiellt vidareutnyttjande av handlingar från myndigheterna det största problemet. Vår nationella lagstiftning tar sikte dels på att medborgarna skall ha så stor rätt till information som möjligt, dels på att kommersiellt vidareutnyttjande av handlingar för det första kräver att informationen kan behandlas i en form som går att utnyttja kommersiellt och för det andra att informationen kan lämnas ut elektroniskt eller i någon annan form av massutlämnande.

9 9 Myndigheten har prövningsrätt när det gäller att bestämma om uppgifter får behandlas i en form som går att utnyttja kommersiellt (21 ) och om uppgifter lämnas ut elektroniskt (16 2 mom.) eftersom kommersiellt vidareutnyttjande har ett annat syfte än offentligt utnyttjande. Förslaget ger inga klara besked om en medlemsstat har rätt att i större omfattning begränsa den rätt att få information som ingår i offentlighetsprincipen när det gäller att lämna ut uppgifter för kommersiellt vidareutnyttjande. Om svaret är nekande kan direktivet leda till ett större behov att belägga handlingar med sekretess Lagstiftningen om personuppgifter Primärt skall direktivet inte gälla personuppgifter (artikel 1.2 b). Men det berör personuppgifter när vidareutnyttjande är tillåtet med stöd av nationell lagstiftning eller gemenskapsregler. Förslaget är otydligt när det gäller det nationella spelrummet inom lagstiftningen. Därför går det inte att ta ställning till om direktivet kan medföra ett större behov av att tillåta att offentliga personuppgifter, som information om offentligt anställdas löner, får vidareutnyttjas kommersiellt. 5. Ekonomiska effekter Om målen för direktivet kan omsättas kommer de enligt vissa bedömningar att ha stora ekonomiska och sysselsättande effekter i hela Europa. I motiveringen till förslaget görs bedömningen att värdet av informationen inom den offentliga sektorn uppgår till cirka 68 miljarder euro. Det finns inga uppgifter att tillgå om värdet av den information som myndigheterna i Finland innehar. Det går inte att fullt ut bedöma vilka förändringar direktivet medför för Finland och i vilken omfattning det främjar informationsindustrin i Finland och genererar nya arbetstillfällen. I princip kan man utgå från att förslaget har positiva effekter i dessa hänseenden. Förslaget har sannolikt inga större effekter på den offentliga ekonomin. Ovan i avsnitt 4.1 görs bedömningen att förslaget har mycket små effekter på Finlands lagstiftning om grunderna för avgifter till staten. Direktivet ger visserligen rum för tolkning och det är svårt att bedöma vilka effekter det har på avgiftsbelagd verksamhet inom enskilda myndigheter. I direktivet förbjuds ensamrätter (artikel 10) eftersom de utgör en omotiverad begränsning av konkurrensen eller av vidareutnyttjande av information. Den bärande principen är att alla som vill vidareutnyttja information skall behandlas lika och icke-diskriminerande. Detta medför inga problem vare sig på ett principiellt plan eller med avseende på vår nationella lagstiftning. Men i praktiken betyder bestämmelserna att inga avtal om ensamrätt får ingås om direktivet antas. Än så länge finns det inga uppgifter om i vilken omfattning denna typ av avtal förekommer inom offentlig förvaltning och hur stort ekonomiskt värde de i så fall har. 6. Regeringens ståndpunkt Regeringen ser positivt på utgångspunkterna i förslaget till direktiv och målen att främja möjligheterna att vidareutnyttja information från den offentliga sektorn kommersiellt och att ta fram samordnade förfaranden för att utveckla innehållsindustrin i Europa. Regeringen omfattar kommissionens syn att offentlig information och vidareutnyttjande av informationen kan vara en viktig resurs i den ekonomiska verksamheten på den inre marknaden, särskilt inom framtagningen av nya (digitala) informationsprodukter för medborgare och företag i EU när de offentliga myndigheterna inte skulle kunna stå för dem. Förslaget stämmer mycket väl överens med de bestämmelser och principer som tillämpas i Finland och annanstans. Även om utgångspunkten uppges vara att förslaget inte inverkar på de nationella bestämmelserna om tillgången till handlingar, förefaller många av bestämmelserna efter en preliminär utredning ändå att innebära att förslaget kan ha vissa konsekvenser för den nationella offentlighetslagstiftningen. När frågan behandlas måste Finland se till att författningen antas med hänsyn till att

10 10 offentlighetsprincipen spelar en stor roll för demokratin, anser regeringen. Dessutom bör Finland vara uppmärksamt på att direktivet inte får medföra något tryck på att inskränka medborgarnas rätt att få information. Regeringen har ännu inte formulerat någon mer ingående hållning till förslaget.

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) 17279/3/09 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) 17279/3/09 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD) EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD) 17279/3/09 REV 3 ADD 1 SOC 762 CODEC 1426 RÅDETS MOTIVERING Ärende: Rådets ståndpunkt vid första

Läs mer

U 55/2010 rd. Inrikesminister Anne Holmlund

U 55/2010 rd. Inrikesminister Anne Holmlund U 55/2010 rd Statsrådets skrivelse till Riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (saluföring och användning av sprängämnesprekursorer) I enlighet med 96 2 mom. i grundlagen

Läs mer

RÅDETS DIREKTIV 93/98/EEG. om harmonisering av skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter

RÅDETS DIREKTIV 93/98/EEG. om harmonisering av skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter 13/Vol 25 Europeiska gemenskapernas officiella tidning 75 393L0098 241193 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS OFFICIELLA TIDNING Nr L 290/9 RÅDETS DIREKTIV 93/98/EEG av den 29 oktober 1993 om harmonisering av skyddstiden

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN Följedokument till Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

från sparande i form av räntebetalningar)

från sparande i form av räntebetalningar) Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av ett förslag till rådets direktiv om upphävande av rådets direktiv 2003/48/EG (upphävande av direktiv om beskattning av inkomster från sparande i form

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/24/EU

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/24/EU 4.4.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 88/45 DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso-

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Åtföljande dokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Åtföljande dokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2013 SWD(2013) 96 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Åtföljande dokument till Förslag till EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om utövande av delegering av befogenheter till kommissionen i enlighet med Europaparlamentets

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2001L0018 SV 21.03.2008 003.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2001/18/EG av den

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT. Åtföljande dokument till

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT. Åtföljande dokument till SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 24.9.2008 SEK(2008) 2487 KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT Åtföljande dokument till Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om förenkling

Läs mer

Omsorgsminister Osmo Soininvaara

Omsorgsminister Osmo Soininvaara Statsrådets skrivelse till Riksdagen med förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om maskiner och om ändring av direktiv 95/16/EG I enlighet med 96 2 mom. grundlagen översänds till riksdagen

Läs mer

Kommissionens meddelande (2003/C 118/03)

Kommissionens meddelande (2003/C 118/03) 20.5.2003 Europeiska unionens officiella tidning C 118/5 Kommissionens meddelande Exempel på försäkran rörande uppgifter om ett företags status som tillhörande kategorin mikroföretag samt små och medelstora

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM141. Anpassning av direktiv om tryckbärande anordningar till nya lagstiftningsramverk. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM141. Anpassning av direktiv om tryckbärande anordningar till nya lagstiftningsramverk. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Anpassning av direktiv om tryckbärande anordningar till nya lagstiftningsramverk Arbetsmarknadsdepartementet 2013-08-14 Dokumentbeteckning KOM (2013) 471 Förslag till

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 3.8.2005 KOM(2005) 361 slutlig 2005/0147 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om upphävande av rådets direktiv 90/544/EEG om frekvensband

Läs mer

U 3/2015 rd. Helsingfors den 11 juni 2015. Näringsminister Olli Rehn. Handelsråd Leena Mannonen

U 3/2015 rd. Helsingfors den 11 juni 2015. Näringsminister Olli Rehn. Handelsråd Leena Mannonen Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1829/2003 vad gäller medlemsstaternas möjlighet att begränsa eller förbjuda

Läs mer

Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder Information från EPSU (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007)

Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder Information från EPSU (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007) Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007) 1. Introduktion Den 15 november 2006 antog Europaparlamentet direktivet och

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/26/EU

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/26/EU L 84/72 Europeiska unionens officiella tidning 20.3.2014 DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/26/EU av den 26 februari 2014 om kollektiv förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den, 19.03.2002 C(2002) 708 Ärende: Statligt stöd nr N 327/01 Sverige Stöd till trädgårdsnäringen Herr Minister, Jag har äran att meddela Er att kommissionen inte har några

Läs mer

Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m.

Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. Promemoria Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. Promemorians huvudsakliga innehåll I denna promemoria föreslås en modernisering och effektivisering av reglerna för tillstånd att

Läs mer

Kommissionens förordning (EG) nr 1177/2009 av

Kommissionens förordning (EG) nr 1177/2009 av Innehållsförteckning Prop. 2009/10:180 Bilaga 1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/66/EG av den 11 december 2007 om ändring av rådets direktiv 89/665/EEG och 92/13/EEG vad gäller effektivare förfaranden

Läs mer

Remissvar avseende betänkandet Ett steg vidare nya regler och åtgärder för att främja vidareutnyttjande av handlingar (dnr S2014/1992/SFÖ)

Remissvar avseende betänkandet Ett steg vidare nya regler och åtgärder för att främja vidareutnyttjande av handlingar (dnr S2014/1992/SFÖ) Socialdepartementet 103 33 Stockholm 130226 Stockholm den 15 augusti 2014 Remissvar avseende betänkandet Ett steg vidare nya regler och åtgärder för att främja vidareutnyttjande av handlingar (dnr S2014/1992/SFÖ)

Läs mer

RP 141/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skydd för växters sundhet

RP 141/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skydd för växters sundhet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skydd för växters sundhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Det föreslås att lagen om skydd för växters sundhet ändras

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Statligt stöd Finland SA.41559 (2015/N) Stöd för avbytartjänster inom jordbruket på Åland Bryssel den 22.6.2015 C(2015) 4357 final Efter att ha granskat upplysningarna från era

Läs mer

RP 192/2013 rd. 93/109/EG som gäller rösträtt och valbarhet. där de inte är medborgare. Den föreslagna lagen avses träda i kraft den 1 januari 2014.

RP 192/2013 rd. 93/109/EG som gäller rösträtt och valbarhet. där de inte är medborgare. Den föreslagna lagen avses träda i kraft den 1 januari 2014. RP 192/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 och 18 i vallagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att vallagen ändras så

Läs mer

Promemoria 2011-09-28

Promemoria 2011-09-28 Promemoria 2011-09-28 Tredje inremarknadspaketet för el och naturgas vissa genomförandeåtgärder Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian, som har upprättats inom Näringsdepartementet, föreslås

Läs mer

Public Sector Information (PSI) - Vad är det och vad händer nu?

Public Sector Information (PSI) - Vad är det och vad händer nu? Public Sector Information (PSI) - Vad är det och vad händer nu? Riksarkivet okt 2014 Mikael Vall, PSI-utredningen Karina Aldén, Regeringskansliet PSI i EU och Sverige Direktiv 2003/98/EG om vidareutnyttjande

Läs mer

RP 58/2010 rd. I denna proposition föreslås att varumärkeslagens

RP 58/2010 rd. I denna proposition föreslås att varumärkeslagens RP 58/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av varumärkeslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att varumärkeslagens bestämmelser

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 98/10/EG. av den 26 februari 1998

Europeiska gemenskapernas officiella tidning EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 98/10/EG. av den 26 februari 1998 L 101/24 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning 1.4.98 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 98/10/EG av den 26 februari 1998 om tillhandahållande av öppna nätverk (ONP) för taltelefoni och samhällsomfattande

Läs mer

Grönbok om distribution av audiovisuella verk i Europeiska unionen

Grönbok om distribution av audiovisuella verk i Europeiska unionen Näringsutskottets utlåtande 2011/12:NU7 Grönbok om distribution av audiovisuella verk i Europeiska unionen Sammanfattning Utskottet behandlar i detta utlåtande Europeiska kommissionens grönbok om audiovisuella

Läs mer

2016-02-05 BESLUTSPROMEMORIA. FI Dnr 14 13970. Sammanfattning

2016-02-05 BESLUTSPROMEMORIA. FI Dnr 14 13970. Sammanfattning 2016-02-05 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 14 13970 Ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd med anledning av en ny förordning om förbättrad värdepappersavveckling och om värdepapperscentraler

Läs mer

10 Närstående rättigheter

10 Närstående rättigheter 10 Närstående rättigheter 10.1 Ensamrättigheter för utövande konstnärer, framställare av upptagningar av ljud eller rörliga bilder samt radio- och televisionsföretag 10.1.1 Nuvarande ordning Grundläggande

Läs mer

Promemoria om ändring av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:22) om kontroll vid handel med animaliska livsmedel inom den Europeiska unionen

Promemoria om ändring av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:22) om kontroll vid handel med animaliska livsmedel inom den Europeiska unionen 1 (5) Promemoria Promemoria om ändring av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:22) om kontroll vid handel med animaliska livsmedel inom den Europeiska unionen 1. Inledning Denna promemoria handlar

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12.12.2002 SEK(2002) 1202 slutlig 2001/0033 (COD) MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

Läs mer

Kommittédirektiv. Miljöbestämmelser för jordbruksföretag och djurhållning. Dir. 2011:49. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juni 2011

Kommittédirektiv. Miljöbestämmelser för jordbruksföretag och djurhållning. Dir. 2011:49. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juni 2011 Kommittédirektiv Miljöbestämmelser för jordbruksföretag och djurhållning Dir. 2011:49 Beslut vid regeringssammanträde den 9 juni 2011 Sammanfattning En särskild utredare tillkallas för att utreda miljöbalkens

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 24.10.2003 KOM(2003) 625 slutlig 2003/0249 (CNS) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av konventionen om tillgång

Läs mer

TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING

TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING Det går inte att skapa en enhetlig europeisk vägtransportmarknad utan att harmonisera lagstiftningen i medlemsstaterna. Europeiska unionen har vidtagit

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 204/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 8 och 12 i lagen om vissa tekniska anordningars överensstämmelse med gällande krav PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Europeiska gemenskapernas officiella tidning 10. 7. 1999 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 175/43 RÅDETS DIREKTIV 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP EUROPEISKA UNIONENS

Läs mer

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig 2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning EU-kommissionen Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens Det är viktigt att yttrandefrihet, tryckfrihet och offentlighet inte enbart

Läs mer

RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG

RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG L 15/24 RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG av den 20 december 2001 om ändring av direktiv 77/388/EEG i syfte att förenkla, modernisera och harmonisera kraven på fakturering när det gäller mervärdesskatt EUROPEISKA

Läs mer

Finansminister Eero Heinäluoma

Finansminister Eero Heinäluoma Statsrådets skrivelse till Riksdagen med anledning av ett förslag till rådets direktiv (beskattning av personbilar) I enlighet med 96 2 mom. i grundlagen översänds till riksdagen Europeiska gemenskapernas

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 24.4.2009 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0007/2005, ingiven av Frank Semmig (tysk medborgare) om de komplicerade förfarandena

Läs mer

RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING

RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING 24 oktober 2012 RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING Innehållsförteckning I. Inledning II. EU-lagstiftning

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om viss tillåten användning av anonyma verk. (Text av betydelse för EES)

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om viss tillåten användning av anonyma verk. (Text av betydelse för EES) EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 24.5.2011 KOM(2011) 289 slutlig 2011/0136 (COD) C7-0138/11 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om viss tillåten användning av anonyma verk (Text av betydelse

Läs mer

ENKÄT OM AVTALSREGLER FÖR KÖP AV DIGITALT INNEHÅLL OCH FYSISKA VAROR PÅ NÄTET

ENKÄT OM AVTALSREGLER FÖR KÖP AV DIGITALT INNEHÅLL OCH FYSISKA VAROR PÅ NÄTET ENKÄT OM AVTALSREGLER FÖR KÖP AV DIGITALT INNEHÅLL OCH FYSISKA VAROR PÅ NÄTET Uppgifter om svaranden 1. Ange för- och efternamn ELLER namnet på den organisation / det företag / den institution du företräder

Läs mer

De föreslagna föreskrifterna inför i huvudsak endast de ändringar som Kommissionens direktiv 2012/4/EU innebär.

De föreslagna föreskrifterna inför i huvudsak endast de ändringar som Kommissionens direktiv 2012/4/EU innebär. samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (13) Rättsenheten Kim Reenaas 010-240 50 66 kim.reenaas@msb.se Konsekvensutredning avseende Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps förslag till föreskrifter

Läs mer

0HG HXURSHLVNW GLJLWDOW LQQHKnOO EHKnOOHUYLOHGQLQJHQ

0HG HXURSHLVNW GLJLWDOW LQQHKnOO EHKnOOHUYLOHGQLQJHQ 63((&+ (UNNL/LLNDQHQ Ledamot av Europeiska kommissionen med ansvar för näringspolitik och informationssamhället 0HG HXURSHLVNW GLJLWDOW LQQHKnOO EHKnOOHUYLOHGQLQJHQ Norden digitalt konferens +HOVLQJIRUVGHQRNWREHU

Läs mer

Inrikesminister Ville Itälä

Inrikesminister Ville Itälä Statsrådets skrivelse till Riksdagen med anledning av ett förslag till rådets direktiv (om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares rättsliga ställning) I enlighet med 96 2 mom. grundlagen översänds till

Läs mer

Polisstyrelsen ANVISNING 1 (10) TILLGODOSEENDET AV DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER HOS POLISEN: RÄTT TILL INSYN, RÄTTELSE AV UPPGIFT OCH INFORMATION

Polisstyrelsen ANVISNING 1 (10) TILLGODOSEENDET AV DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER HOS POLISEN: RÄTT TILL INSYN, RÄTTELSE AV UPPGIFT OCH INFORMATION Polisstyrelsen ANVISNING 1 (10) Datum 23.1.2012 2020/2012/66 Nr Giltighetstid 1.2.2012 31.1.2017 Författningsgrund Polisförvaltningslag (110/1992) 4 Lag om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet

Läs mer

Statsminister Matti Vanhanen

Statsminister Matti Vanhanen Statsrådets skrivelse till Riksdagen med anledning av en ändring av rådets förordning (EU:s språkförordning) I enlighet med 96 2 mom. i grundlagen översänds till riksdagen Irlands och Spaniens framställningar

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.3.2013 SWD(2013) 78 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Följedokument till Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

U 34/2011 rd. Trafikminister Merja Kyllönen

U 34/2011 rd. Trafikminister Merja Kyllönen U 34/2011 rd Statsrådets skrivelse till Riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om fritidsbåtar och vattenskotrar (ändring av det s.k. direktivet om fritidsbåtar)

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. (Lagstiftningsakter) DIREKTIV

Europeiska unionens officiella tidning. (Lagstiftningsakter) DIREKTIV 8.10.2015 L 263/1 I (Lagstiftningsakter) DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/1794 av den 6 oktober 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/94/EG, 2009/38/EG

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för rättsliga frågor ARBETSDOKUMENT

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för rättsliga frågor ARBETSDOKUMENT EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 6.2.2015 ARBETSDOKUMENT Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om privata enmansbolag med begränsat ansvar Utskottet för rättsliga

Läs mer

18.10.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 277/23

18.10.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 277/23 18.10.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 277/23 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1024/2008 av den 17 oktober 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2173/2005 om upprättande

Läs mer

Kommunikationsminister Leena Luhtanen

Kommunikationsminister Leena Luhtanen Statsrådets skrivelse till Riksdagen med anledning av ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (körkortsdirektivet) I enlighet med 96 2 mom. grundlagen översänds till riksdagen Europeiska

Läs mer

Minister Leena Luhtanen

Minister Leena Luhtanen Statsrådets skrivelse till Riksdagen med anledning av ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar) I enlighet med 96 2 mom. i

Läs mer

Kommittédirektiv. En förbättrad varumärkesrätt inom EU. Dir. 2015:53. Beslut vid regeringssammanträde den 7 maj 2015

Kommittédirektiv. En förbättrad varumärkesrätt inom EU. Dir. 2015:53. Beslut vid regeringssammanträde den 7 maj 2015 Kommittédirektiv En förbättrad varumärkesrätt inom EU Dir. 2015:53 Beslut vid regeringssammanträde den 7 maj 2015 Sammanfattning Genom att använda sig av varumärken kan företag särskilja och framhäva sina

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM98. Förordning om åtgärder mot omotiverad geoblockering. Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM98. Förordning om åtgärder mot omotiverad geoblockering. Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning om åtgärder mot omotiverad geoblockering Utrikesdepartementet 2016-06-23 Dokumentbeteckning KOM(2016) 289 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Lettland att införa en särskild åtgärd som avviker från artiklarna

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.12.2015 COM(2015) 627 final 2015/0284 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om säkerställande av gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster

Läs mer

1 Förslaget 2015/16:FPM50. förslaget som rör finansiering av kommissionens föreslagna egna kontroller utanför EU-budgeten via nationella myndigheter.

1 Förslaget 2015/16:FPM50. förslaget som rör finansiering av kommissionens föreslagna egna kontroller utanför EU-budgeten via nationella myndigheter. Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning om typgodkännande för motorfordon Näringsdepartementet 2016-02-24 Dokumentbeteckning KOM (2016) 31 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 5/VI/2008 K(2008) 2274 slutlig KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 5/VI/2008 om begränsning av det civilrättsliga ansvaret för lagstadgade revisorer och

Läs mer

RP 32/2009 rd. Lagen avses träda i kraft sommaren 2009.

RP 32/2009 rd. Lagen avses träda i kraft sommaren 2009. RP 32/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om kommersiell godstransport på väg PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen

Läs mer

SJ DIR 4 EUROPEISKA UNIONEN RÅDET EUROPAPARLAMENTET. Bryssel den 24 juni 2015 (OR. en) 2010/0095 (COD) PE-CONS 8/15

SJ DIR 4 EUROPEISKA UNIONEN RÅDET EUROPAPARLAMENTET. Bryssel den 24 juni 2015 (OR. en) 2010/0095 (COD) PE-CONS 8/15 EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET RÅDET Bryssel den 24 juni 2015 (OR. en) 2010/0095 (COD) PE-CONS 8/15 CODIF 16 ECO 15 INST 34 MI 74 CODEC 172 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 21.9.2005 KOM(2005) 438 slutlig 2005/0182 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om lagring av uppgifter som behandlats i samband med

Läs mer

Lagändringar till följd av ändringar i EU:s varumärkesförordning

Lagändringar till följd av ändringar i EU:s varumärkesförordning Näringsutskottets betänkande 2015/16:NU18 Lagändringar till följd av ändringar i EU:s varumärkesförordning Sammanfattning Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till lagändringar till följd av

Läs mer

2000-08-21. Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

2000-08-21. Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM 2000-08-21 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Kommissionsförslag till rådets beslut om antagande av ett flerårigt gemenskapsprogram för stimulans av utvecklingen och utnyttjandet av europeiskt digitalt

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning nr L 022, 26/01/2005 s. 0001-0010

Europeiska unionens officiella tidning nr L 022, 26/01/2005 s. 0001-0010 32005R0111 Rådets förordning (EG) nr 111/2005 av den 22 december 2004 om regler för övervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan gemenskapen och tredjeländer Europeiska unionens officiella tidning

Läs mer

30.12.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 347/1. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

30.12.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 347/1. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) 30.12.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 347/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2173/2005 av den 20 december 2005 om upprättande av ett system med

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12.05.2003 KOM(2003) 252 slutlig 2003/0094 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om

Läs mer

DOMSTOLENS DOM (fjärde avdelningen) den 14 juli 2005 *

DOMSTOLENS DOM (fjärde avdelningen) den 14 juli 2005 * ASLANIDOU DOMSTOLENS DOM (fjärde avdelningen) den 14 juli 2005 * I mål C-142/04, angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 234 EG, som framställts av Symvoulio tis Epikrateias (Grekland),

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Förslag till RÅDETS FÖRORDNING Bryssel den 24.02.2003 KOM(2003) 91 slutlig 2003/0038 (CNS) om upphävande av förordning (EEG) nr 3975/87 samt om ändring av förordning

Läs mer

2005-2006 ANTAGNA TEXTER. från sammanträdet. onsdagen. den 28 september 2005 DEL 3 P6_TA-PROV(2005)09-28 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 361.

2005-2006 ANTAGNA TEXTER. från sammanträdet. onsdagen. den 28 september 2005 DEL 3 P6_TA-PROV(2005)09-28 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 361. 2005-2006 ANTAGNA TEXTER från sammanträdet onsdagen den 28 september 2005 DEL 3 P6_TA-PROV(2005)09-28 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 361.938 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA AV PARLAMENTET P6_TA-PROV(2005)0354

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM127127. Nytt EG-direktiv mot diskriminering. Dokumentbeteckning. Sammanfattning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM127127. Nytt EG-direktiv mot diskriminering. Dokumentbeteckning. Sammanfattning Regeringskansliet Faktapromemoria Nytt EG-direktiv mot diskriminering Integrations- och jämställdhetsdepartementet 008-08-11 Dokumentbeteckning KOM (008) 46 slutlig Förslag till rådets direktiv om genomförande

Läs mer

2016-02-29. Promemoria. Finansdepartementet. Upphandling av sociala tjänster och andra särskilda tjänster. 1. Bakgrund

2016-02-29. Promemoria. Finansdepartementet. Upphandling av sociala tjänster och andra särskilda tjänster. 1. Bakgrund Promemoria 2016-02-29 Finansdepartementet Välfärdsutredningen Johan Höök Telefon 08-405 37 98 Mobil 070-671 93 56 E-post johan.hook@regeringskansliet.se Upphandling av sociala tjänster och andra särskilda

Läs mer

RP 87/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en lokal avdelning av den enhetliga patentdomstolen i Finland

RP 87/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en lokal avdelning av den enhetliga patentdomstolen i Finland Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en lokal avdelning av den enhetliga patentdomstolen i Finland PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att det

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om elektroniska vägtullsystem

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om elektroniska vägtullsystem Konsekvensutredning 1 (6) Datum Dnr/Beteckning 2012-03-06 TFS 2012-644 Handläggare Lars Carlsson Skatte- och avgiftsavdelningen Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om elektroniska vägtullsystem

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 23.4.2010 Europeiska unionens officiella tidning L 102/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 330/2010 av den 20 april 2010 om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 2003/88/EG om arbetstidens förläggning i vissa avseenden

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 2003/88/EG om arbetstidens förläggning i vissa avseenden "A - "A - EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.9.2004 KOM(2004) 607 slutlig 2004/0209 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2003/88/EG om arbetstidens

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM37. Direktiv om försäljning av varor på nätet eller annars på distans. Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM37. Direktiv om försäljning av varor på nätet eller annars på distans. Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria Direktiv om försäljning av varor på nätet eller annars på distans Justitiedepartementet 2016-01-11 Dokumentbeteckning KOM(2015) 635 Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

RP 28/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utövning av veterinäryrket

RP 28/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utövning av veterinäryrket Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utövning av veterinäryrket PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om utövning

Läs mer

L 94. officiella tidning. Europeiska unionens. Lagstiftning. Lagstiftningsakter. femtiosjunde årgången 28 mars 2014. Svensk utgåva

L 94. officiella tidning. Europeiska unionens. Lagstiftning. Lagstiftningsakter. femtiosjunde årgången 28 mars 2014. Svensk utgåva Europeiska unionens officiella tidning ISSN 1977-0820 L 94 Svensk utgåva Lagstiftning femtiosjunde årgången 28 mars 2014 Innehållsförteckning I Lagstiftningsakter DIREKTIV Europaparlamentets och rådets

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om bemyndigande för Danmark att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel 75 i rådets direktiv 2006/112/EG

Förslag till RÅDETS BESLUT. om bemyndigande för Danmark att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel 75 i rådets direktiv 2006/112/EG EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.4.2012 COM(2012) 185 final 2012/0093 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Danmark att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel 75 i rådets

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 10 lagen om genomförande av en generell ordning för erkännande av examina inom Europeiska gemenskapen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Livsmedelsverkets förslag om anpassning till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013

Livsmedelsverkets förslag om anpassning till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 1 (16) REMISS Livsmedelsverkets förslag om anpassning till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 1. Bakgrund 2. Upphävande av Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2000:14) om särskilda

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.11.2011 KOM(2011) 737 slutlig 2011/0333 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/.../EU. av den

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/.../EU. av den EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/.../EU av den om tillämpning av direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster och om ändring av förordning

Läs mer

(Lagstiftningsakter) DIREKTIV

(Lagstiftningsakter) DIREKTIV 23.12.2015 L 336/1 I (Lagstiftningsakter) DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning (omarbetning)

Läs mer

Vidareutnyttjande av öppen data från Stockholms stad

Vidareutnyttjande av öppen data från Stockholms stad STADSLEDNINGSKONTORET IT-AVDELNINGEN Bilaga HANDLINGSPLAN Förslag till handlingsplan från Stockholms stad Bilaga 1 2011-06-20 1 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 2. Bakgrund 3 3. Vidareutnyttjande

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för rättsliga frågor 21.6.2013 2013/2063(INI) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor till utskottet för industrifrågor, forskning och energi över

Läs mer

1994 rd - RP 156. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 9 lagen om gottgörelse för bolagsskatt

1994 rd - RP 156. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 9 lagen om gottgörelse för bolagsskatt 1994 rd - RP 156 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 9 lagen om gottgörelse för bolagsskatt PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att stadgandena

Läs mer

Remissyttrande. SOU 2011:5, Bemanningsdirektivets genomförande i Sverige, betänkande av Bemanningsutredningen

Remissyttrande. SOU 2011:5, Bemanningsdirektivets genomförande i Sverige, betänkande av Bemanningsutredningen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Vår referens: Niklas Beckman Er referens: A2011/533/ARM 2011-04-27 Remissyttrande SOU 2011:5, Bemanningsdirektivets genomförande i Sverige, betänkande av Bemanningsutredningen

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för regional utveckling 2009 2008/0013(COD) 6.6.2008 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för regional utveckling till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i naturgaslagen (2005:403); SFS 2012:336 Utkom från trycket den 11 juni 2012 utfärdad den 31 maj 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om naturgaslagen

Läs mer

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 98/2013 av den 15 januari 2013 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 98/2013 av den 15 januari 2013 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer Import och exportföreskrifter/vapen och explosiva varor 1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 98/2013 av den 15 januari 2013 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer EUROPAPARLAMENTET

Läs mer

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 12 01 31

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 12 01 31 ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 12 01 31 Helsingfors/Mariehamn 29.10.2012 Nr 30/12 Hänvisning Ålands lagtings skrivelse 21.9.2012, nris 158/2012. Till Justitieministeriet Ärende Utlåtande över landskapslag

Läs mer

Lag. om ändring av järnvägslagen

Lag. om ändring av järnvägslagen Lag om ändring av järnvägslagen I enlighet med riksdagens beslut ändras i järnvägslagen (304/2011) 1 2 mom., 2 8, 9 och 32 punkten, 3, 11 1 och 3 mom., 12, rubriken för 4 kap., 20 1 och 2 mom., 21 32,

Läs mer

REMISSYTTRANDE 1(7) 2009-10-20 AdmD-293-2009. Justitiedepartementet 103 33 Stockholm

REMISSYTTRANDE 1(7) 2009-10-20 AdmD-293-2009. Justitiedepartementet 103 33 Stockholm REMISSYTTRANDE 1(7) Datum Dnr 2009-10-20 AdmD-293-2009 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Delbetänkande av Förvarsutredningen Återvändandedirektivet och svensk rätt (SOU 2009:60) (dnr Ju2009/5250/EMA)

Läs mer

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den XXX

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den XXX EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den XXX COMP A3/JW/vn [ ](2013) XXX draft KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den XXX om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Läs mer