Nummer FYRA vision och tradition

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nummer FYRA 2007. vision och tradition"

Transkript

1 Nummer FYRA 2007 vision och tradition

2 IKONER i n n e h å l l Ledare Monolog med Malmquist Gun Aronsohn Nordin Ingmar Bergman, filmkritiker Henrik Sjögren Hvad med videnskritikken? Jack Andersen inte bara Linné jubilerar Karin Monié Don t mention the L -word Maria Andersson och Diana Strandberg Opera som dokument essay om hvad dokumentationsvidenskab kan bruges til Niels Windfeld Lund års rationaliseringsutredning (RU) Barbro Thomas Ostronakademien Mat s Ulmestrand och Jerker Norlander Vad för sorts offentligt rum vill biblioteket vara? Nick Jones Ett litteraturkritikens uppdrag Anna Sjöstrand All that and books too! Biblioteket i oplevelsessamfundet Henrik Jochumsen och Casper Hvenegaard Rasmussen En Pamuk tack Eva Selin Framtidsfilen Kulturpolitiken tur och retur Sven Nilsson Nästa nummer skickas den 31 oktober. Manusstopp den 15 oktober. Redaktionskommitté Inger Eide-Jensen Tomas Lidman Sven Nilsson Birgitta Olander Grafisk form Magnus Teander Omslagsfoto: Mathias Thinsz Tyvärr har ett misstag kommit att skapa viss förvirring omkring Ikoners fortlevnad. Tidskriften upphör att utkomma med det här årets sista nummer (nr 6) i enlighet med vad som meddelades i nr 2 och i det brev som då samtidigt distribuerades. Detta är Ikoners tionde årgång och därmed alltså också den sista. Nu är det två nummer muck! Samtliga nummer med undantag av de tre närmast före gående finns som pdf-filer att tillgå på 2 4/2007 Årgång 10 IKONER vision och tradition Redaktör: Jan-Eric Malmquist Oberoende publikation utgiven av BTJ Redaktionskommitté: Inger Eide-Jensen Tomas Lidman Sven Nilsson Birgitta Olander Grafisk form: Identitet, Postadress: Lund Besöksadress: Traktorvägen 11, Lund Telefon: Fax: Ansvarig utgivare: Sophie Persson PRENUMERERA! BTJ Prenumerationsservice Lund 046/ , fax 046/ , e-post: ISSN Grahns Tryckeri AB, Lund

3 B ernhard Lundstedt var verksam i Kungl. biblioteket under hela sitt 40-åriga yrkesliv, från 1873 till Han var född 1846 i Uppsala och avled i Italien Uppgifterna i KB var mångskiftande. Bl.a. vakade han över pliktleveranserna och såg till så att riksexemplaret verkligen hamnade där det ska höra hemma. Han var chef över såväl den svenska som den utländska avdelningen. Eftermälena kom att bli splittrade. Från: Lundstedts älskvärda, vänfasta och på samma gång anspråkslösa personlighet tillvann honom varma sympatier i vida kretsar. Till mer bekanta: Lundstedt var en i alla afseenden liten man, beskäftig och rörlig, i synnerhet i sin ständigt snattrande tunga. Att förmå honom att tiga under något av lifvets förhållanden torde väl hafva varit komplett omöjligt. Större kunskaper och intelligens egde han icke, och oaktadt allt beställsamt fjäsk var resultatet av hans arbete icke jämförligt med andras. På tid och stunder uträttade han dock ett och annat, medan han surrade omkring som en broms och sällan lät sig träffa där han skulle vara. De senare utsagorna härrör från Elof Tegnér, 1883 återbördad som nyutsedd överbibliotekarie till Lund efter 13 års förvisning till Stockholm. Å andra sidan porträtterade han alla de andra KBgubbarna vid denna tid på ungefär motsvarande ampra sätt, vilket kan förklara varför de Minnen och silhouetter han sammanställde på 1890-talet publicerades först Han hade mycken ärelystnad och ville med all Gewalt göra sig bemärkt och gällande. Tidigt insåg han fördelen af att disponera la bonne presse, och med omsorg slog han mynt af erkännanden han på den vägen kunde skörda. Såsom svenska pressens historieskrifvare eller rättare tidningsförtecknare fick han i murflarnas rike rätt snart ett slags namn som den kände bibliografen, skrev Tegnér också i sin diatrib. Där har (press)historien gett honom fel. Bernhard Lundstedt ÄR den kände bibliografen. Och det var alltså inte bibliotekssamfundet och inte heller forskarsamhället utan just de här kontakterna som gav honom möjligheten att med ett bibliografiskt mästerverk göra en kraftfull insats till ett bestående minne uppdrog Publicistklubben åt Lundstedt att som mångårig vårdare av det nationella periodikabeståndet redovisa och beskriva alla svenska tidningar och tidskrifter från vad som kan anses ha varit begynnelsen. Kollen hade han och bestört hade han blivit över röran, luckorna och bristen på systematik. Livsinsatsen blev Sveriges periodiska litteratur Bibliografin publicerades i tre delar1895,1896 och 1902 om totalt 1162 sidor. En faksimileupplaga i två band kom ut Uppställningen är tredelad: kronologisk, systematisk och topografisk. Till detta kommer ett alfabetiskt register över tidningar och tidskrifter, personregister samt pseudonym- och signaturregister. En Förteckning på i denna del [1] ej omnämnda tidningar och tidskrifter namnger strax över 100 och är sådana som haft utgivningsbevis men inte utkommit eller hvaraf exemplar saknas i kongl. biblioteket. Avslutningsvis en systematisk tidskriftsöversikt byggd på en internationell metodprincip som placerat de flesta titlarna under Samhällslära, stats- och rättsvetenskaper och de näst flesta under Allmänna tidskrifter af blandat innehåll. Del 1 omfattar periodisk litteratur , del 2 litteratur tryckt i Stockholm och supplerad i del 3 som till merparten innehåller periodisk litteratur tryckt i landsorten Alldeles lättöverskådligt är väl inte arrangemanget, men man lär sig. Varje bibliograferad titel har ett löpnummer och varje del av de tre börjar på nummer 1. Allra mest nummer 1 är nummer 1 i del 1, Ordinari Post Tijdender, numera Post- och Inrikes Tidningar nättidningen, ni vet efter sina många titelvarianter på vägen dit. Dock föregås den reguljära numreringen av fyra exempel med romerska siffror vilka Lundstedt betraktar som tidskrifts- och tidningsförsök där Hermes Gothicus från 1624 är den första. Antalet välbeskrivna objekt uppgår till totalt ojämnt fördelade på 95 utgivningsorter, knappt tusentalet kan anses vara dagspressliknande individer. Säkert finns mistor i det finmaskiga nätet där ett och annat slunkit igenom, men mycket kan det inte vara. Lundstedts beskrivningskonst var lika mångfasetterad som personlig och lynnig. Det finns ett formaliserat fundament som ligger fast men därutöver är fältet fritt för kommenterande analyser som i stor utsträckning säkert återspeglar både privat kollegalitet och animositet även om kanske en viss innehållslig ryckighet mest beror på tillgången på information. Understundom är det nästan hela konstfärdiga essäer man får sig till livs, ibland blir redovisningen intill snipigt lapidarisk. Intet land äger en så fullständig bibliografi öfver sin periodiska litteratur, en oerhörd rikedom af uppgifter af alla slag är här samlade (Erik Haverman). En datorisering av Gamle Lundstedt är ett pågående KBprojekt. Ikoner 4/2007 3

4 Med största sannolikhet hade Bernhard Lundstedt tänkt sig en fortsatt bibliografering in i det nya seklet. Något sådant uppdrag gavs honom emellertid aldrig inte från något enda håll. Pressens intresse var tydligt upplöst eller också var initiativet ursprungligen knutet till en enda publicistisk personlighet, S. A. Hedin. Andra intressenter hade säkert intresset men inte det behövliga tålamodet, argumenterande artilleriet eller kanske framförallt de finansiella musklerna talet kom därför alltför länge att förbli ett stort svart hål. Visserligen försökte man fortlöpande fylla igen det med någorlunda kompletta men innehållsligt rudimentära förteckningar på en kvalitativ nivå föga värdig en Lundstedt. Efter Lundstedt ingen Lundstedt. I förra Ikoner åberopade Tidskriftiana står det: I denna utrednings ansvar ligger att motivera och initiera tillskyndandet av en ny Lundstedt. Det var säkert en tjänstefelsnära stöddighet men ledde hur som helst till att Kulturrådet 1991 bekostade förstudien Förstudien. I denna luftades behov och argument samt dimensionerades omfattning, tidsåtgång och ekonomi i avseende på en lundstedtisering av 1900-talets periodiska litteratur under medverkan av biblioteks- och pressföreträdare, forskare och KB-expertis. Till detta kom en specialgrupp med forskare i avsikt att öka opinionstrycket från det hållet. Det uppskattade antalet dagstidningarna slutade i storleksordningen medan tidskrifterna bedömdes bli Av pratisk-taktiska skäl koncentrerades den första ansökan om bidrag till tidningssidan med KB som självklar utförare. Ridderstads Stiftelse anslog en summa medan den större på ansökan från KB utfärdades av Riksbankens Jubileumsfond. Därmed kunde insatsen med en Nya Lundstedt inledas 1995 och gjorde det med god styrfart i form av Nya Lundstedt dagstidningar (http:// som efter ett kompletterande tilläggsanslag avslutade sitt projektarbete Därefter vidtog motsvarande arbete med tidskrifterna. Jubileumsfonden bidrog också nu med äskade bidrag och precis som förra gången tillgodosåg man mot förnyad ansökan ytterligare behov av pekuniärt tillskott. Nu därför att de ursprungligen prognostiserade titlarna snarast kommer att bli ca Också Nya Lundstedt tidskrifter (http://www. kb.se/nbp/nl_tidskrifter/default.htm) håller hög och framgångsrik takt, vilket innebär att hela det omfattande projektet Nya Lundstedt kommer att kunna vara färdigställt i god tid före I och med att KB på eget initiativ i den löpande periodikabibliograferingen höjt beskrivningsnivån till i paritet med Nya Lundstedt kommer inte några förnyade lakuner att uppstå. Även om uppgifterna numera av rätt självklara orsaker är mer formaliserade än tidigare är uppsjön på sådana stor och användbarheten därmed betydande. Och är det för alla biblioteket, skolan och forskningen liksom för en allmänhet i stor och vid bemärkelse. Så här avslutade Staffan Björck (en av de legendariska litteraturprofessorerna i Lund) en presentation i BBL 1967 av ett då tämligen nypåfunnet Svenskt pressregister: Att satsa på hjälpmedel av det här slaget måste vara en klok investering för alla bibliotek. Människor med intresse för kultursamhällets historia är kunder att ta vara på. Detsamma gäller givetvis ArtikelSök liksom i allra högsta grad också de båda Lundstedtarna, den Gamle såväl som den Nya. Äntligen, om än så dags stämpeln! Foto: Eva Ingvarsson Jan-Eric Malmquist 4 Ikoner 4/2007

5 Ikoner-Akademien inbjuder till konferensen ÄR LÅNTAGAREN EN KUND? Om service och bemötande i biblioteksrummet De svenska bibliotekens service och bemötande är väl omhändertaget i den moderna bibliotekskulturen. Samtidigt är det något som hela tiden förändras och kontinuerligt måste utvecklas. Den här konferensen vill belysa frågeställningen på ett litet annorlunda sätt än vad som kanske hittills varit brukligt. Och göra det bl.a. genom några exempel från annat håll med tydlig serviceinriktning för att se om här kan finnas något nytt till någon nytta. Tid: Tisdagen den 23 oktober kl. 09:00-16:00 Plats: van der Nootska Palatset, S:t Paulsgatan 21 i Stockholm Pris: 1 300:- inklusive lunch samt morgon- och eftermiddagskaffe Anmälan: Jan-Eric Malmquist BTJ Lund; tel: 046/ , fax: 046/ E-post: ; med anmälningsformulär Svetla Tomova Henriksson, SSB: Ett trevligt bemötande som i vilket annat serviceyrke som helst Om sin magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap. Carl Jan Granqvist är en välkänd profil inom en annan serviceprofession med starka krav på goda kundrelationer. Hur ser han på bemötandet och hur vill ha se en utbildning som lever upp till att det blir ett gott sådant? Petra Trobäck-Sjövall är expert på hur en butik ska se ut för att locka till sig fler kunder som hittar lättare och trivs bättre. Det var hon som enligt en intervju i SvB lär lära bokhandeln att den inte är ett bibliotek. Vad lär hon biblioteket att det inte är eller vad det bör vara? Pernille Drost är ordförande i den danska Bibliotekarforbundet. Hon är känd för välgrundade och lätt provokativa synpunkter vad gäller dagens biblioteksordning. Samtidigt ger hon här också initierade inblickar i hur man i Danmark diskuterar och driver sådant som är temat för konferensen. Malin Essén svarar för den omvittnat framgångsrikt fungerande kundtjänsten på Karolinska Institutets Universitetsbibliotek. Varför är benämningen just kund och inget annat bland så mycket mer traditionellt att välja på? Hur organiserar man för att denna kund ska känna sig organiserad? Sven Nilsson är docent, författare och tidigare stadsbibliotekarie i Malmö. Han har mångårig erfarenhet i såväl teori som praktik av biblioteksrummet som en viktig del i ett biblioteks kundbemötande. Det här blir en av de allra sista Ikoner-Akademien konferenserna, så passa på och njut. Hjärtligt välkommen! Jan-Eric Malmquist Ikoner 4/2007 5

6 monolog med malmquist Gun Aronsohn Nordin I nästan tolv år drev du en biblioteksfilial i Linköping som s.k. alternativ utförare. När vi flyttade till Linköping 1988 hade jag arbetat som tf filialföreståndare på biblioteket i Holmsund utanför Umeå. Där pågick ett av de första försöken med kommundelsnämnd, och jag var väldigt glad för den nära relationen man fick till föreståndare för andra verksamhetsområden och till nämndens politiker. Innan dess hade jag arbetat på olika bibliotek i Skåne och i bokhandel. I Linköping pågick också ett försök med kdn (kommundelsnämnd) och när tjänsten som filialföreståndare i Linghem utlystes, var det självklart för mig att söka den. Tack vare min positiva erfarenhet från Holmsund fick jag tjänsten hösten I Linghem, en stadsdel med ca 4000 boende, låg biblioteket långt från huvudortens centrum, samlokaliserat med fritidsgård och förskoleverksamhet. Lokalerna dömdes ut av yrkesinspektionen och tack vare ett gott samarbete med lågoch mellanstadieskolan nära centrum, fick jag löfte om en barack som de inte längre behövde. Innan vi hann flytta, upphörde försöket med kdn och högstadieskolan i ortens utkant önskade få biblioteket till sina lokaler. Från huvudbibliotekets sida var man positiv till det och ansåg att på en så liten ort spelar det ingen roll var biblioteket ligger allt är ju nära! Jag protesterade skriftligen och hänvisade till Kulturrådets uppgift om samlokalisering av skola och bibliotek, som säger att i sådana fall blir det till 80 % ett skolbibliotek. Dessutom, påpekade jag, har även en liten ort ett centrum; 6 Ikoner 4/2007

7 det är där affären, posten, kyrkan och vårdcentralen finns och där barn och vuxna passerar dagligen. Där bör ett bibliotek ligga för att bäst locka besökare. Jag blev rätt upprörd över att inte få respekt och gehör för min ståndpunkt, och kände mig överkörd i det läget påbörjade man en omfattande kommunal omorganisation som skulle leda fram till modellen med beställare och utförare. I det kaos som alltid uppstår vid förändringar är det bäst att rusta sig med kunskap, så jag startade en studiecirkel kallad I egen regi med hjälp av Folkuniversitetet. Syftet var att bibliotekspersonal skulle vara rustad att ta över filialer om kommunen beslöt sig för att lägga ut verksamheten på entreprenad. De flesta filialer deltog i cirkeln där vi bland annat diskuterade företagsformer, finansiering, avtal och redovisning. Vi gjorde också en genomgående mätning av våra arbetsuppgifter, diskuterade bemanning och kostnader. Allt detta låg så småningom till grund för den budget jag presenterade i min offert annonserade Bildningsnämnden (som biblioteket då sorterade under) att man inom ramen för konkurrensutsatthet ville ha in anbud på verksamheter inom sitt område. Det stod visserligen inte uttryckligen att det också gällde bibliotek, men vid det laget var jag så frustrerad att jag ringde upp och hörde mig för om det. Svar: ja, men ingen politiker hade trott att det skulle finnas intresse för det. När jag lade anbud blev nog politikerna chockade, de hade inte trott att någon skulle vilja bedriva biblioteksverksamhet i den här formen. Villrådigheten var till en början så stor att frågan riktades till riksdagsgrupperna. Tveksammast var Folkpartiet som särskilt värnade bibliotek och inte ville se biblioteksverksamheten förfuskas. Men efter att läst en detaljredogörelse som jag skickat över, förstod man att jag var seriös. Efter vissa turer antogs så Handelsbolaget Parapraxis (mitt och min mans företag; = bortom det veder tagna ) anbud och i augusti 1993 öppnades Linghems bibliotek efter sommarstängningen i nya lokaler, den blå baracken nära skola, barnomsorg och ortens centrum. Jag hade då kontrakt i 1½ år, något som min jurist ansåg var helt oacceptabelt med tanke på att jag tog all risk och kommunen ingen. Men då, 1993, inledde du en ny karriär, den som VD Jag är bibliotekarie. Det viktiga för mig är verksamheten, inte driftsformen. Jag hade en vision som jag ville förverkliga som handlade om personlig service, närhet och samarbete med andra verksamheter på orten. Framför allt ville jag stimulera läslusten hos våra gemensamma barn i Linghem. För mig är det självklart att ett närbibliotek skall vara öppet kvällstid så att föräldrarna som ju är barnens förebilder skall ha möjlighet att utnyttja biblioteket. Tillgången till ett bibliotek är för mig en grundläggande demokratisk rättighet. Det var frustrationen och ilskan som fick mig att lägga anbud, inte ängslan över att bli arbetslös; jag hade lämnat fasta tjänster ett flertal gånger redan utan att det bekymrat mig. Just att få genomföra något jag arbetat fram, få fatta egna beslut och ta ansvar passar mig utmärkt. Jag hade ett samarbetsavtal med skolan som innebar att jag upplät lokalen till skolverksamhet 16 timmar i veckan, 3 timmar av dessa tog jag personligen emot skolklasser och serverade dem boktips på uppdukade bord. Varje klass fick tre tillfällen per termin, från årskurs 2 tom årskurs 6. De kom ofta i halvklass utan lärare eller helklass med lärare om det passade läraren bättre. I årskurs 2 gick jag ut på föräldramöten och pratade om barns läsning, högläsning, En bok för alla mm. För årskurs 3 hade vi projektet Sommarboken för att se till så att barnen inte tappade läsfärdighet vid övergången mellan två stadier. I årskurs 6 genomförde vi ett projekt som vi kallade Klassikern med målsättningen att barnen skulle känna till innehållet i minst sex klassiker innan de började på högstadiet. De ungdomar som gick ut årskurs 8 fick ett personligt presentkort på lyrikantologin Kärlek och uppror som lärarna sedan använde i undervisningen. Det var en höjdpunkt att se en hel klass sitta ute på gräsplanen och läsa dikter för varandra! Genom Barnavårdscentralen delade vi ut presentkort till nyblivna föräldrar på Barnens första bok. På så sätt såg jag till att även den gruppen visste var Ikoner 4/2007 7

8 biblioteket fanns och vilken service vi kunde ge dem. Vuxna låntagare kunde jag genom goda kontakter med bokhandeln erbjuda nya böcker när de var riktigt nya. På ett bord visade vi ett urval pinfärska titlar och om någon ville låna, biblioteksutrustade vi boken själva och betalade bokhandeln för den. Så småningom lärde vi oss vad låntagarna ville ha och behövde inte längre göra på det här sättet utan köpte dessa böcker i bokhandeln när de var rykande aktuella. Detta för att alla skulle känna att det är lönt att gå till biblioteket! För det slags populära och ofta efterfrågade böcker som inte rymdes i avtalets krav på litteratur av god kvalitet gjorde jag en bestsellercirkel; mot en blygsam avgift fick man läsa tio romaner och därefter behålla en. På så sätt kostade det nästan inget alls att vara med. Detta gav biblioteket ryktet att här fick man läsa vad man ville. De allra flesta upptäckte sen godbitar i vårt ordinarie bokbestånd. För att skapa dialog och kunna ge ytterligare boktips, ställde jag alltid två frågor: Hittade du vad du sökte? och: Är du nöjd med det du hittat? Just närheten till låntagarna kunde ta sig praktiska uttryck: ofta räckte det att gå till affären för att folk skulle drabbas av dåligt samvete och påminnas om försenade böcker! Genom entusiasm, goda kontakter och många utåtriktade aktiviteter blev låntagarna fler och utlåningen ökade med 30 %. Det var nödvändigt att hålla kostnaderna nere, därför skötte vi mina två medarbetare och jag väldigt mycket själva, även om vi hade avtal med skolan om viss vaktmästarhjälp. Som liten filial hade biblioteket förhållandevis generösa öppettider, 4 timmar per dag 5 dagar i veckan. Vi hade öppet tre kvällar till kl. 19 så att de som pendlade skulle hinna in på biblioteket. Klämdagar existerade inte i min värld, t.o.m. dagen före julafton hade vi öppet sent om det var en sådan veckodag. Bibliotek är faktiskt en serviceinrättning för allmänheten, inte en bekvämlighetsinrättning för personalen i första hand. För att mina medarbetare skulle bli inspirerade gjorde vi en årlig vårutflykt till närbelägna små bibliotek, ja vi var t.o.m. så långt bort som i Hällefors och besökte även sagomuseet i Ljungby. Sommar- och jullunch hörde också till omsorgen om medarbetarna, liksom besök på Biblioteksmässan i Göteborg. När biblioteket var sommarstängt i juli kunde våra låntagare låna pocketböcker på det lokala friluftsbadet. Man skrev bara sitt namn och telefonnummer på bokkortet och lämnade in i kassan. Sen kunde man lämna tillbaka på badet eller när biblioteket öppnade igen. Vi placerade också ut tidningar och tidskrifter där; vi var tacksamma om de kom tillbaka men räknade med visst svinn. Vad tyckte dina kolleger? Det var olika. En del uppskattade initiativet, uppmuntrade mig, såg det spännande och fortfarande lite ovanliga i det, något som kunde vara värt att följa nu när någon annan tagit risken. Många var emellertid kritiska, somliga direkt negativa, ibland okollegiala och avvisande. En del bidrog till att göra mitt arbete svårare än det redan i sig självt var. Jag såg detta som uttryck för rädsla, en skräck inför den rubbade tryggheten. Tveksamheten till förändringar är på något sätt inbyggd i yrkesrollen. Folkbibliotek är en kommunal angelägenhet och ska drivas av kommunen. Så har det alltid varit och så ska det förbli. Det låg ju ingenting dramatiskt i det jag gjorde. Jag reagerade mot nedrustningen av ett redan illa klämt litet bibliotek som i en snar förlängning kanske skulle ha dragits in. Det var min upprördhet som tog sig uttryck i anbudet. Så skulle jag kunna driva biblioteket på i princip samma villkor som tidigare, när det låg under kommundelsnämnd. Det var kommunen som beställde och ägde. Mitt ansvar var utförarens, att förvalta och förnya billigare än vad någon annan kunnat erbjuda tack vare mina kontakter över verksamhetsgränserna från tiden med kommundelsnämnd. Biblioteket skulle drivas som vilket annat sådant inom kommunen som helst. Ändå inträffade en del demonstrationer. Att jag själv fick bekosta kurser, seminarier och konferenser var helt i sin ordning, det hade jag i min budget. Men jag blev till en början inte längre kallad till filialchefsmöten. Formellt var det kanhända korrekt, jag var inte längre anställd på samma sätt som tidigare, men jag skulle fortfarande sköta en filial med huvudbiblioteket som stöd och konsult enligt avtalet; det handlade också om ett slags yrkesträffar till nytta för oss alla. Finansieringen bestod av skattepengar och vi var kontrakterade av kommunen. Vid något tillfälle förvägrades jag låna böcker från några av de andra biblioteken. Ett tag skulle jag betala kronor för att få göra det, en summa som jag inte hade i min budget. Du får inte låna våra böcker! Våra? När jag förhörde mig hos kommunen blev svaret givetvis att böckerna 8 Ikoner 4/2007

9 inte var någons våra utan kommuninnevånarnas egendom och därmed en för alla medborgare gemensam ägodel. Det skrevs vid den här tiden en del i pressen om min verksamhet liksom om entreprenörskap överhuvudtaget. Tonen var oftast nedlåtande och destruktiv, inte minst från organisationer och deras företrädare (t.ex. så var Författarförbundet ordentligt på krigsstigen) sannolikt till följd av tidigare mindre framgångsrika försök. Okontroversiellt var det hursomhelst inte och kanske inte jag heller. Under en konferens i Linköping 1991 ska dåvarande kulturministern Marita Ulvskog ha yttrat: Bibliotek på entreprenad är ett hot mot folkbiblioteken! Och även om hon såg det som principiellt fel med bibliotek på entreprenad så lär länsbibliotekschefen Anna- Lena Höglund sagt: Biblioteket i Linghem fungerar utmärkt. Själv var jag inte där, jag hade ett bibliotek att sköta. Såg du dig som entreprenör, intraprenör, outsourcare, privat företagare...? Entreprenör i så fall. Jag är en s.k. starter, det fick jag klart för mig vid en övning på Bibliotekshögskolan. Mitt uppdrag i Linghem var att förvalta och förnya, kommunen ägde och beställde verksamheten. En privatisering, som somliga förväxlade entreprenaden med, skulle innebära att jag ägt bokbeståndet och tagit betalt för lånen, såsom läsesalonger gjorde en gång i tiden. Så länge bibliotek finansieras med skattmedel finns det ingen möjlighet att driva privata folkbibliotek och ingen anledning heller?! En entreprenad innebär större frihet, mer självständigt ansvar, kortare beslutsvägar och direktkontakt med politiker. Det är viktigt är att den som lägger bud på ett bibliotek har kunskap om och kärlek till bibliotek, en äkta omtanke om biblioteksverksamheten. Annars blir det ju bara byte av huvudman utan att något positivt kommer ut av ett sådant initiativ. Jag vann ett antal upphandlingar under de år jag hade hand om Linghems bibliotek, men så blev det åter dags för nedskärningar och omorganisation, och hösten 2004 förlorade jag. I underlaget till den upphandlingen stod att biblioteket kunde vara stängt två veckodagar och bara ha öppet en kväll. Så kunde inte jag tänka mig att utarma biblioteket, då skulle man tappa många låntagare, vilket sen också skedde. Hur den ekonomiska kalkylen såg ut från stadsbibliotekets sida vet jag inte eftersom de endast behövde presentera en klumpsumma. Jag är inte bitter eller långsint, det är inte min läggning, men något undrar jag väl ändå över tänkesättet i Kultur-och Fritidsnämnden. Numera är jag frilans och går ut på förskolor, skolor och föräldramöten. Det är inte helt lätt, som en vän och barnboksförfattare också fått uppleva; i Linköping ser man inte alltid vad man har framför fötterna. Men jag njuter av tillvaron, tar en dag i taget och väntar på att den riktiga lusten att satsa på något nytt ska återvända. Träffa Ikoner under Bok & Bibliotek i BTJ:s monter E01:28 Torsdag kl , fredag kl Välkommen! Ikoner 4/2007 9

10 Ingmar Bergman, filmkritiker Henrik Sjögren I motsats till alla spekulationer i mediefarsen IB är det ju ett dokumenterat och faktiskt stoff, som jag försöker förmedla utan utförliga kommentarer. Det talar väl bäst för sig själv, så jag låter huvudsakligen IB föra ordet. (HS ) Sandbergs bokhandel, belägen i hörnet av Sturegatan och Humlegårdsgatan var i decennier Stockholms ledande i branschen. En kund på 3o-talet var studenten Ingmar Bergman, som har berättat: Där stod den väldige Gunnar Josephson, Erlands pappa. Han var i sin bokhandel hela dagarna. Där var fullt av duktiga bokhandelsbiträden, även Erlands äldsta bror Carl Olof. Jag hade inte råd att köpa så mycket men att gå där och bläddra i böckerna och den där lukten av bokhandel... En bokhandelsmedhjälpare som Bergman ofta pratade med var Sven Hansson, som berättade om Mäster Olofsgården, Storkyrkans ungdomsgård i Gamla stan. Av mitt val av böcker förstod han att jag var intresserad av teater och frågade: Kan du inte vara med i vår teatersektion? Ledaren hade slutat och han sa: Kan du inte ta hand om det här? Så kom Ingmar Bergmans teaterbana att börja. Med amatörerna på Mäster Olofsgården gjorde han sina nio första teateruppsättningar. 1948, då han var regissör vid Göteborgs stadsteater, skrev han till Sven Hansson: Teatersektionen var för mig den första inkörsporten till den riktiga teatern, och jag tror inte att jag någonsin sedan haft roligare än under vara söndagsrepetitioner, då vi höll på att riva ner väggarna uppe på Kristliga Studentförbundet. [ ] Kommer du ihåg när vi gjorde predikstolen i Stadsmissionens lokal till en bar i Till främmande hamn eller när vi byggde om hela lokalen i Lyckopers resa, så att våra värdar slet sina hårtestar och vred sina händer. Det var en omtumlande, kaotisk tid för 20-åringen. Han slutade sina studier för Martin Lamm vid Stockholms högskola, bröt med sin familj och flyttade 1939 till Sven Hansson i Gamla stan kom dock kyrkoherdeparet Bergman till hans första premiär just Sutton Vanes Till främmande hamn, en pjäs som Ingmar som 13-åring hade sett tillsammans med sin far på Ernst Eklunds Komediteater: Jag blev så fruktansvärt rädd, jag blev skräckslaget fascinerad. Dramat utspelas på ett fartyg, liksom Karons båt på väg till andra sidan himmel eller helvete? Vid framkomsten sorteras resenärerna av pastor Thomson, Domarens medhjälpare, en andlig tullnär som granskar deras livsföring på jorden. Thomson beskrivs som en äldre, bastant präst, rund, tjock och fryntlig och spelades av regissören själv, som tyckte att pjäsen passade i den kristliga miljön. Storkyrkans ungdomsgård startades 1931 och drevs i den då starkt förslummade Gamla stan av idrottsprästen Gabriel Grefberg med frivilliga ledarkrafter. En var Sven Hansson, en annan strindbergsforskaren Gunnar Ollén, som 10 Ikoner 4/2007

NUMMER TVÅ 2005. vision och tradition

NUMMER TVÅ 2005. vision och tradition NUMMER TVÅ 2005 vision och tradition IKONER i n n e h å l l Ledare............................................... 3-4 Mr Scandinavia = Mr Harrison! BENGT HJELMQVIST.............................................5

Läs mer

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 3 2006. Vinna eller försvinna? - om små bibliotek och filialer.

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 3 2006. Vinna eller försvinna? - om små bibliotek och filialer. Framsidan Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 3 2006 Vinna eller försvinna? - om små bibliotek och filialer Framsidan 3/2006 Ledare Vinna eller försvinna? I snitt har 28 filialbibliotek

Läs mer

NUMMER SEX 2005. vision och tradition

NUMMER SEX 2005. vision och tradition NUMMER SEX 2005 vision och tradition IKONER i n n e h å l l Ledare................................... 3 Lycka till!.................................4-9 ANDERS BJÖRNSSON Ett långt provisorium Malmö stadsbibliotek

Läs mer

demensforum Här är ditt liv, Greta Pettersson! NR 1 2013 BertH a r a G narsdóttir

demensforum Här är ditt liv, Greta Pettersson! NR 1 2013 BertH a r a G narsdóttir demens Demensförbundet - Sveriges största handikapporganisation för demenssjuka och deras anhöriga, bildat 1984 och medlem i Alzheimer Europe. NR 1 2013 BertH a r a G narsdóttir Här är ditt liv, Greta

Läs mer

En vänbok till Birgitta Olander

En vänbok till Birgitta Olander Printed by Media-Tryck, Lund 2012, Sweden En vänbok till Birgitta Olander Olof Sundin Förord Karin Engström En bibliotekarie i webbranschen Marita Fagerlind Sagan BIVIL från metadata till midi-karaoke

Läs mer

#2 2006 PRIS: 30 kr UTGIVEN AV FÖRENINGEN BIBLIOTEK I SAMHÄLLE

#2 2006 PRIS: 30 kr UTGIVEN AV FÖRENINGEN BIBLIOTEK I SAMHÄLLE #2 2006 PRIS: 30 kr UTGIVEN AV FÖRENINGEN BIBLIOTEK I SAMHÄLLE Vinnande noveller. Tyska och svenska ungdomsbibliotek. I lagens namn. BiS program uttryck för vit medelklass? Fildelning och solidaritet.

Läs mer

Frivillighetens kraft

Frivillighetens kraft Frivillighetens kraft Frivillighetens kraft Lena Liljeroth Timbro/CVV FÖRFATTAREN OCH AB TIMBRO 2000 OMSLAG: SILVER SÄTTNING: ATELJÉ TYPSNITTET AB TRYCK: ELANDERS GOTAB, STOCKHOLM 2000 ISBN 91-7566-473-9

Läs mer

intra OM FLERHANDIKAPP OCH INLÄRNINGSSVÅRIGHETER I KULTUR OCH SAMHÄLLE

intra OM FLERHANDIKAPP OCH INLÄRNINGSSVÅRIGHETER I KULTUR OCH SAMHÄLLE intra OM FLERHANDIKAPP OCH INLÄRNINGSSVÅRIGHETER I KULTUR OCH SAMHÄLLE NR 3. 2009 INTRA 3 09 1 Privatisering och valfrihet Den största förändringen av det nuvarande LSS-stödet är utan tvekan den pågående

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer

Securing Your World. Good guys. En liten bok om vår gemensamma värdegrund.

Securing Your World. Good guys. En liten bok om vår gemensamma värdegrund. Securing Your World Good guys En liten bok om vår gemensamma värdegrund. Läs den. Använd den. Inget stärker omdömet och håller medvetandet levande så som personligt ansvar. Innehåll Inledning av Monica

Läs mer

Du borde! Av Alice Christensson www.barfotachefen.se

Du borde! Av Alice Christensson www.barfotachefen.se Om du var Rik och Lycklig... Vem bryr sig? Du borde! Av Alice Christensson www.barfotachefen.se Friskrivningsklausul Författaren ger i denna text enbart sin egen syn på vad materialet innehåller och du

Läs mer

STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING

STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING Nr 3 2010 Årgång 55 STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING KommUNIKation nr 3 2010 1 INNEHÅLL 3. ORDFÖRANDESPALt 4. tore talar till punkt tidskrift om stamning Årgång 55, ISSN 1650-875 ANSVARIG UTGIVARE Anita Blom

Läs mer

Biblioteksbladet. biblioteken: Närande eller tärande? kvällstidningar: Nej tack! sponsring: Ja tack! kommentar: Folkbiblioteken i ett lärande samhälle

Biblioteksbladet. biblioteken: Närande eller tärande? kvällstidningar: Nej tack! sponsring: Ja tack! kommentar: Folkbiblioteken i ett lärande samhälle Biblioteksbladet nr 9:2005 årgång 90 biblioteken: Närande eller tärande? kvällstidningar: Nej tack! sponsring: Ja tack! kommentar: Folkbiblioteken i ett lärande samhälle Innehåll Förord Biblioteksbladet

Läs mer

attention ung Vad är en hemmasittare? TEMA medlemstidning för Riksförbundet Attention nr 3 2013

attention ung Vad är en hemmasittare? TEMA medlemstidning för Riksförbundet Attention nr 3 2013 attention medlemstidning för Riksförbundet Attention nr 3 2013 TEMA attention ung 23-åriga Victor: "När jag fotar kan jag vara mig själv" 25-åriga Jennifer: "Att vara hockeytränare är det roligaste jag

Läs mer

Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning om tonårsflickors oro MAGASIN

Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning om tonårsflickors oro MAGASIN MAGASIN Statens folkhälsoinstituts satsning inom den nationella föräldrastödsstrategin NUMMER 4 HÖSTEN 2013 Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning

Läs mer

innehåll Marknadsföring s 3. Det är nu det börjar

innehåll Marknadsföring s 3. Det är nu det börjar MARKNADSFÖRING innehåll Marknadsföring s 3. Det är nu det börjar s 4. s 5. s 7. Vad är det roliga egentligen Mervärde Min påse Att göra grejor effektivt s 14. Bli strateg s 15. Utvärdering s 16. Fallstudie

Läs mer

En överlevnadsguide för personer med Aspergers syndrom. Av Marc Segar

En överlevnadsguide för personer med Aspergers syndrom. Av Marc Segar En överlevnadsguide för personer med Aspergers syndrom Av Marc Segar Originalets titel: A survival guide for people with Asperger syndrome Översättning: Ingrid Flöistrup Textbearbetning: Gunilla Gerland

Läs mer

Det intelligenta biblioteket

Det intelligenta biblioteket NUMMER TVÅ 1998 Christopher Wren s teckning av hjärnan, från Cerebri Anatome (1664) Det intelligenta biblioteket vision och tradition I K O N E R i n n e h å l l Ledare...................................

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

Det första jubileumsnumret av. Fritänkaren. med anledning av den Andra Årgångens inledning. alternativ oberoende kulturtidskrift, Nr. 14 Advent 1993.

Det första jubileumsnumret av. Fritänkaren. med anledning av den Andra Årgångens inledning. alternativ oberoende kulturtidskrift, Nr. 14 Advent 1993. Det första jubileumsnumret av Fritänkaren med anledning av den Andra Årgångens inledning. alternativ oberoende kulturtidskrift, Nr. 14 Advent 1993. Redaktör, stilistisk bearbetare och ansvarig utgivare:

Läs mer

ÅLÄNDSK UTREDNINGSSERIE

ÅLÄNDSK UTREDNINGSSERIE ÅLÄNDSK UTREDNINGSSERIE 2003:7 Att leva i en familj med ekonomiska svårigheter Lina Lundström Oktober 2003 ISSN 0357-735X Innehållsförteckning 1 INLEDNING 2 1.1 Finland 2 1.2 Sverige 3 1.3 Syfte-frågeställningar

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning JOAKIM HEDSTRÖM Boken ingår i EU-projektet 3C4Incubators där syftet var att utveckla kulturföretagande och kulturinkubatorer. I Sverige drevs projektet av Regionförbundet Östsam och fokuserade på ett

Läs mer

Biblioteksbladet. Intervju med Niclas Lindberg. gott nytt år! 10:2006 årgång 91

Biblioteksbladet. Intervju med Niclas Lindberg. gott nytt år! 10:2006 årgång 91 Biblioteksbladet 10:2006 årgång 91 Kulturministern svarar på KB:s nya chefskvintett Intervju med Niclas Lindberg Luleå flyttar 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 biblioteksfrågor km böcker vilka är de? gott nytt år!

Läs mer

VÅLDSSKILDRINGSRÅDETS SKRIFTSERIE NR. 28 2002 REDAKTÖR: ANN KATRIN AGEBÄCK. popcorn. Unga tankar om film och filmvåld

VÅLDSSKILDRINGSRÅDETS SKRIFTSERIE NR. 28 2002 REDAKTÖR: ANN KATRIN AGEBÄCK. popcorn. Unga tankar om film och filmvåld VÅLDSSKILDRINGSRÅDETS SKRIFTSERIE NR. 28 2002 REDAKTÖR: ANN KATRIN AGEBÄCK popcorn Unga tankar om film och filmvåld innehåll Förord 5 Inledning 9 Wow! Puh! Film! 17 Action, skräck, porr och tecknat 51

Läs mer

samtal kring värderingar om Känslan för det allmänna Sverige

samtal kring värderingar om Känslan för det allmänna Sverige Personer från religiösa samfund (kristna och muslimer), Tjänstemän från Uppsala Kommun, Ungdomar som läser mediaprogram och SFI-studerande för samtal kring värderingar om Känslan för det allmänna Sverige

Läs mer

Biblioteksdagarna: Fokus på framtiden

Biblioteksdagarna: Fokus på framtiden 4 KORT ÖPPETTID FÖR VANDALISERAT BIBLIOTEK 10 INGRID JOHANSSON ÄR ÅRETS INFORMATIONSSPECIALIST 24 PRAESA PRISAS 32 GATUBIBLIOTEK FÖR HEMLÖSA 05 2015 Biblioteksbladet Biblioteksdagarna: Fokus på framtiden

Läs mer

Brev sammanställda av Muhammed Muadi

Brev sammanställda av Muhammed Muadi DE NYA AMERIKABREVEN 12 jönköpingsbor skriver till hemländerna Brev sammanställda av Muhammed Muadi Ett samarbetsprojekt mellan Biblioteken, Kultur Jönköpings kommun och Stadskontoret Adress: Dag Hammarskjölds

Läs mer

Högskolepepp Utgiven av: Latifeh Tryck: Trydells tryckeri, Laholm 2007 Grafisk form: Sweden Graphics ISBN: 978-91-976569-1-7

Högskolepepp Utgiven av: Latifeh Tryck: Trydells tryckeri, Laholm 2007 Grafisk form: Sweden Graphics ISBN: 978-91-976569-1-7 Högskolepepp Utgiven av: Latifeh Tryck: Trydells tryckeri, Laholm 2007 Grafisk form: Sweden Graphics ISBN: 978-91-976569-1-7 förord Som ung kille hade jag inga som helst planer på att läsa vidare efter

Läs mer

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar Ibland finns det inga enkla svar En bok om självskadebeteende och ätstörningar 1 Ibland finns det inga enkla svar 3 isbn 978-91-637-2561-6 Föreningen SHEDO/Ego Nova och författarna 2013 Boken ges ut med

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer