M A BESKR I GYROKC,I,lF - - -: Gyrokompass Beskrivning del I FÖRSVARETS MATERIELVERK 1 978

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "M7786-00311A BESKR I GYROKC,I,lF - - -: Gyrokompass 7228. Beskrivning del I FÖRSVARETS MATERIELVERK 1 978"

Transkript

1 M A BESKR GYROKC,,lF - - -: Gyrokompass 7228 Beskrivning del FÖRSVARETS MATERELVERK 1 978

2 rastställd jämlikt ]MV-A:V M71: Al.t,N,t^N ' t)a ta t(onti'tt{tk'l'ton ( ly rol<orrrplrss 'l'r:rrrsportllitlu NNEHÄLL ( )rrr lirrrtta rc -l x 5 V. 400 {z l ;rc rikon rollcrrlret Slrrirrrl'iirsiirjrringsutrustning... 'l'illbclriir llanl)llavanl)ll Ä tgrirtlcr liirc rruitning Uppstiillning... Anslutning av gyrot Ansl u tnin g av strömförsörj n in gsutrustning Horisontering Ätgrirder vid mctnirrg Orien tering Start av gyrot Frigöring av arreteringen nställning av precessionssvängningens amplitud Mätning Arretering och bromsning av gyrot Ätgärder efter mätning nsättning (byte) av inre batteri Laddning av batterilåda Före laddning Laddning Efterladdning... Särskilda åtgärder vintertid VÅRD Kontrolltrok med driftjournal... Daglig tillsyn Före användning Vid transport Under användning lif-terrnvindnirrg.... lrnklrrrcfclsiikrrirrg.... Frsätlcr publ r 092{).lft.l{}rr (V 383), 196[3 ärs utgiivu.1,l (r \) t2 \2 t L :'l )4 )/ L'a )/ LA l) 26 1,1't to.10 -rl 3l -ll -ll -)L -)L -)L -) -) ALLMÄNT Gyrokompass 7228, M.ll(rl , rir cll rrortlsolirrnck: gyroirrslrrrnr(:n(, solr ingar i artilleriets b-ph sr r r'r.r sl n ing. lnstrumentet används rr;ir rnan tar ut t['rr H(.()gnrl'iska norriktningcn. l)ct används också när ntatt ltcslrirnmer erfordcrligu b:ir irrgar inom batteriet sanrt niir man parallellställcr p jrrscr. Till skillnad frlln ridig'rc tidsödande mätrrrclotlcr (ts-tåg, kv-tåg) medger användning av gyrokorrpasscr att alla förband klrr ha en gemensam utgangsriktning kort tid cl'lcr grrrppcrirrg. Gyrokompassclr bclj:irras av en operatör och en protokollförare. om gyrokornp:rsscn handhas på rätt sätt, kan den geografiska norriktningen bestärnnras nrcd blittre mätnoggrannhet än :l 0,5 streck. Tillgangen kan beräknas till l5 20 minuter. Anvlindning av gyrokompassen medför således förutom en tid- och personalbesparing att behovet av ammunition för inskjutning minskar. -) -) 34 t< Bild l. Gyntkontl>ass 7)1.)t

3 'll Gyrokompass Höjd Diameter vikt DATA ca 450 mm ca 160 mm 5kg Yttre strömkälla Spänning Kapacitet llattcrl clle r ltlirililurc l2 l5 V rkrt'k l'tilctriidesvis ackrrttttrlrr lor l;rrla. rncd lock, M2670-()(,0 49 l'iir ll.a 200 (lta l2) t4,4v Medger att uriitningar kan genomföras Kikare F(irslrlrirtg Syrrl'iilt l(iidvirkclirr ställning lliiidvirtkclskala Horisontering Doslibcll Mätning Breddgrad Temperaturområde Sidvinkelskala 8 ganger 60 streck + 45" Nollinje för horisontalläge Tecken för positiv eller negativ höjdvinkel Känslighet mm t75" 40" till r50" 0 (r.l(x) slrcck ( irltlcrlrtl rrrcdurs och rttolttrs nre strömkälla Spänning Kapacitet L.addrt ing Transportlädl Vikt komplctt Höjd Bredd Dup Två parallellkopplade batterilådor ,4 V Medger att 5-6 mätningar kan genomföras batteriladdare ,5 kg 285 mm 630 mm 285 mm Gyromotor Driftspänning Arbetsvarv rlmin Starttid till arbetsvarv.l x 15 V, 400 Hz från orrr lirnnare i transpolt iidll Vi(l ll5'c ca 1,5 minutcr Vitl -l0o C ca 3 minuter Regleringsmotor Driftspänning 1.1 V (4-5 nra) Strömförbrukning Start Drift llroms t'rll A crr la t:lt;l A Striimfiirsörjning Allcrnativt friin yttre ellcr rr rr t' sl riirnkälla

4 r) KONSTRUKTON Gyrokompassens vil<ligaste beståndsdel gyrot sitter i en ställning, sorrr träneer i ett turrl burtd av legerat stå. Bild2visar.Pri t:llliircrrklatsätt,hurgyrotärinsattiställningen.nlirclcrrrrlr l'rir hänga l'r'ilt, srrrrrrrurrl'lllcr gyrots centrum med lodlinjen och gyroaxcln liggt:r horisorr l:r ll. Slrrllrrinll'rr liurr vlida sig endast i horisclntalplanet. Vridningen dämpas av rrpplrlr rrp,r r ir rgsbarrdc - Llpphönqningshcnd Gyrots upphöngningsoxel ( Precessionsoxel ) Ju längre norr u ittslttrrrurttlcl lrr rrpp:lt;rlll r[':tlo l:ilrgs:rnun.lrr' ;viltlit.r gyrot. Gyrots svängllillgsr(ite lsc rrppslrir ot lr rurrh'r lr.rll:; p:r grrrrrtl :rv rrll 1'vrorrxclns horisontering älrdnrs rr;r joltlcrr vritlcr srp,, Gyroaxeln tvingas tkrt:lt rrll l'irrbli ltorrsorrl;rl. v;rrvrrl l.',yr()[ pro(.c(l(.rru, tlvs vriclcr sig åt sidan. Uttrycken precessiott.rtt.t'ry' = vridnirrgs:rxc:l slrrrrl pn,t t'ssionssvcingning.,, sv:rrrgning runt precessiottsrrxclrr lrtvänds i lilrtslilrrirrgt.rr lrlrr en rörelse är betingacl uv att gyrot preccdcrrr. Gyroaxclrrs svrrrrgrrirrll rcgistreras på optisk viig lv ctt index, som rör sig över en belyst rrritsk:rlu. ( jt.rrorrr ltt bestämma indcxcts vändpunkter (Ml:M2 etc, bild 3) cllcr gcrr.rrr ltt utnyttja vetskapen onr den för instrumentet och uppstiillrrirrgslrl:rlsur konstanta tiden för varjc svängning, kan man med god noggru r r r r rc bcsl ri r rr rrra riktn ingen mot den gcografiska nordpolen. Norrbcstiirrrrrilrg rncd gyrokompass kan utföras inom ca +75" latltud. Tiden för mdtningerr iikrr nligot med latituden. På grund av att svängningstiden ökar något mot högrc latitud ökar också mättiden. nstrumentets felvisning, kalibreringsvärde (e ), understiger iregel 0,2 streck. Mätnoggrannheten beror till stor del på operatörens skicklighet samt hur lang tid som kan disponeras för mätning. Utförs ett större antal norrbestämningar, erhålls ett spridningsvärde (o ) som understiger 0,5 steck. Flärav följer att norrbestämningen vid 68 % av alla mätningar sker med bättre noggrannhet än t 9,5 streck, kalibreringsvärdet oiäknat. Vid fiiltmässig användning av instrumentet erhalls, inom ca 15 minuter efter det att instrumentet ställts upp, en noggrannhet i norrbestämning sonr är bättre än t 0,5 streck. Bild 2. Gyrots upphangning När gyrot roterar, strävar gyroaxeln att strilla in sig purrrllcllt rrrcd norrmeridianen och därmed mot geografiska nordpolcn. l)ii grrrrrrl uv systemets tröghet åtgar viss tid (flera timmar) innan gyrot strillt irr sig. Vid praktisk användning beräknas medelviirrlcl lros svrirrgrrirrgcrr eftersom denna försiggår symmetriskt kring den geografiskl r t o t ri l< r t ir t gc r r. Kurvan på bild 3 visar hur gyroaxelns nortlsokurrdc rirrrlc rrll'(ir en sinusformad svlingning. Svängningstiden är konstarrl, rrrt'rr ;rrrrplilrrdcrt avtar med tiden. 'l'itlcn fiir en svängning är bcrocrrrlc :rv p:i villicrr lrrtitud instrumentet är uppstallt, desutom är den nugot intlivitlrrt'll lirr vrrrlr' rrrslnrrnent. Därför måste tidangivclscrrtt pii bild 3 bclruklrrs sonr tttt11'l:rtlt1',:r _M , /'( ) i/, )t) rrrlr.l,rr lrq svangningstid (min) llilcl 3. Schematisk framstdllniilg dv!:.vrols prc( (ssi()nsst'iirrktting

5 GYROKOMPASS 1 z "'' la 1') ll to\!)\ t\ Horisonteringsratt (3 st) nställningsratt för sidvin kelskala Underdel Spärrhake för arreteringsratr Avläsningso kular för sidvinkelskala Höjdvinkelratt för inställning av kikäre, positiv eller negativ höjdvinkel l( iklr o kular AvlJsninrysf önster f ör ibell Wr/,^ //,/ 21 ):) tc to 17 to tt 2(t ')/ )t\ 9 Eelysningsknapp för kikarens strec kp latta 1O Strömställare (återfjijrlranric) tor reqler in!, alv!yrosviinrlrr rr,turl; ;rrnltl i t trrl 11 Larnplrrrs 12 Obscrvatirlnsl('nt,tr'r rrrcrl rnrlr.r för kikar r:ns lrolrlvrrrl. r.l Gyrohus Skycldsror or rlyr o t,, u; r1 rl r.rr r, grrrr rrl (med ästc or rrr,rlrrr.t l. orn; r.r,..,) Skala for utslitllnlrl.rv nl.,..vrirrnrl Magnetk()nll), r1;1; Arreterirrr;ssl<r rrv Andlllas rtrcrl lolrhyr lr Observatiort:,lon,,lr.r lor,r r ('tr.r lrl Lanrptrirllirr c or lr.rt :,l,,rl.rr r:, )clysn nq Ar\sltrrrirrrl:;r lorr r rr rlyr ol..rlrr:l Olrst:rv;tltorr:;lrrgrgr lor rrr;rtsl<;rlr Arr{)l{rin{t:;r irtt lll t^s S irlvi rr kel r ;r t t ( iyrok;rtrr:l llrktstlv 1tr:,r rr;l;rr;c ll.til r rltåll, (l iild zl visar gyt()l(()tttl)itsscrt ttl)l)flillltrl ttl:rrr ',l.rlt\ lt\ rolilrlrt'lrr.",,rr rrnslrrlcll ocll gyrot är arrclcnrl vrl irrclikclirrg i lorr:,lrcl l(). ( ;yr()l sillrr r l,yrolrrr:t'l l.l Dess upphängnirtgs:rrtorrlrring oclt ul)l)ltiull'nlr!i:il):rr(l sliytldas ilv r()lcl l.l. Genom observaliorrslul)l)crt 22 kan rnarr s('(l('n lx'lysllt lniitskalan. Luppcn lurr två titthä. 'l'vii ttuttr li:rrr sulcdes obscrvcfl nt:rlsl(irllln samtidigt. Luppcrr tas normalt bolt vitl rrt'tlpuckning av instnrnre rlcl. Llrnphallaren 20 hrillcr belysningslarrrl)lur l()r rnrilskalan. Genom att vrirl:r llrrrphållarens övre del kan man iilldrit bclysrr rrr11'rrs irr tcnsitet. Arrclcrirrgsrrrllcrr J.l Prrvcrkar en platta, som plcssar upp ställningen med gyrot tills tlcrr l:rst rr:rr rrrot tllcct inuti cylindern. Arrcleringen medför att upphängrtirtgsbtrrrtle l uvllrslus slllll att ställningen fixcras. Rattcrr l.] kurr vridas rnot läge FRTT, först när spdrrhaken 4 tryckts in (lämpligcrr nro(l lr(igrlr randens tumme under tiden som fingrarna vrider ratten 23). Spärrlrukcn lrindrirr att arreteringen släpper, när instrumentet transporteras. nnanför fönstret 19 finns en vit markering när instrumentet är arreterat. När arreteringen frigörs, blir markeringen röd. Detta betyder att ställningen med gyrot hänger fritt i upphängningsbandet och att instrumentet måste hanteras varsamt. studera noga anvisningarna för utrustningens handhavande innan arreteringen frigörs. Underdelen 3 rymmer en sidvinkelskala (bild 5), som är indelad i 6300 streck samt graderad medurs (svart) och moturs (röd). Vardera skalan består av en rörlig och en fast del. Den övre. svarta medurs graderade skalan, anviinds för bäringsbestämning till t ex grundriktningsvisare. Den trndre. röda rnoturs graderade skalan. används for parallellställning av pjliser. Parallellställningen bcskrivs i Skjutinstruktiorr fiir lr tillcri och granatkastare, dcl 3A (Skjutl Art (irk 3A) lrrrlrlrrrrl lilrlriilill li r.l- ' 'l )h r t t t r l.t, n' l\ t t t l rr \\ Bild 5. Sitlvitrkt:lskalu 8

6 10 Den rörliga delen av skllan är indelad i tiotals-streck, medan den fasta delen har en upplöming av ett strock. Avläsning sker genom addition av den fasta och den rörliga delen. Avl2isrring av exemplet på bild 5 blir då 0103,3 för den öwe skalan och 61967,7 pii den undre. Avläsningens decimaldel är skattad. 16 Skalan, sont rir bclys(. kan observeras genont avläsningsokularet 5 (bild 6). Skalan kan vlidrrs (oricnteras) med ratten 2. Sidvinkclrr slrills in ntcd ratten 24. Kikurcrrs rrrrtlglirs l'irrns under det löstagbara sorskyddet lg och dess okular 7 sittcr' Ligrc och dirrrrrcrrtralt i förhätlarrdc till ändelaset. ( )l<trll rc r:r r sklirl;cirrst iillning. lliljdvirrkclrr kurr irrtc urätas, men genom att vrida hela okularet med lröjdvirrkclrltlcn (r karr man ställa in siktlinjen mot grundriktningsvisaren (rrritlct). obsclvatiorrsl'ainstret 12 visar om höjdvinkeln är noll (horisontalläge), positiv ( ) cllcr rrcgrtiv ( ). Höjdvinkelratten skyddas mot oavsiktligberöring av en brclrrrs. Kikaren har en streokplatta, sorn lir bclyst när knappen 9 är utdragen. lnstrumentet horisonteras med dc lrc ratlarna. llorisonlcringcrr korr lr.ollclas pä den belysta libellen, som finns innanfi)r firrrstrct lj. Strömstdllaren l0 är återfiädrande och används lirr rrr:rnovrcr rrrg uv en rcglermotor med vars hjälp svängningsrörelsen kllr strrll:rs irr. sc vidrirc under handhavande. Magnetkompassen 16 är löstagbar och används vid grov'ricntering. För att underlätta användning i mörker är kompassens skah bclysl rrrccl crr sjiilvlysande ljuskiilla ( B -strålning). Den lokala missvisningen stdlls in på skalan 15, sorrr rir intrcr:rd i grurler. Kompassen har en arreteringsanordning, som päverkls uv slir.uvcn 17. Riktstaven 26 underlättar inriktning till gyrokornpasscrr i rrrijrkcr och placeras på samma fäste som magnetkompassen. lliktstuvcn slrtirrrliirsiirjs av eit 1,5 v batteri. Ljusstyrkan gar att ställa in med rcglugct 27- l;rnrphuset 11 innehaller en lampa, som bclyscr libcilcrr, sidvinkelskalan och kikarcns streckplatta. Klbclrr 25 med anslutningsdoncl 2 iivcr lirr liksp:rrrnirrgen för reglermotom och skullurrrporna samt l5 v,400 llz" lrt.l;rs vrxclspurrning for gyrot, som är utlbrnral s()nl oll trcfirs vlixclslriirrrsrrrolor. 1 2 J / ö \ '.\ B Horisonteringsratt (3 st) nställningsrart f ör sidvin kelskala U nderde Spärrhake f ör arreteringsratt Avläsningso kulår f ör sidvin kelska la Höjdvinkelratt för inställninlr :rv kikare, positiv eller negativ hojrl vinkel K i karo kular Avl:isnintlsf önster för libell tf, 16 1l 1B ')1 '.r2?3 )4,ttt ',t( '?t 2a Belysningsknapp för kikarens strec kp latta Strömställare (återfjädrande) f ör reglering av gyrosvängningens amplitud Lamphus Observationsfönster med index för kikarens höjclvinkel G yroh us Skycldsrör för gyrots upphängning (med f äste f ör magnetkompass) Skala för inställninq av missvisning M agnetkompass A rreter i ngss kr uv And(,las rnetl solsl<yrid Olrservatiortslijrrslcr för ar r eter ing L trnrphiillirrr: lirr rrlitsl<;rl;rns belysning Anslutrrrrrrlsrlon lrir rlyrok;rlrel Olrst:rv;rrrnsltrplr iir rrritlsk;rll Ancl(:rrr(lr,r,rll lll ^ST lirrlvtrrlr'lr.rtt ('yr()f.rl,r'l llrl. r.,1,rv 1tt:,r rrgl,rlr. l ;rttr:r rllill.rrc B ild 6. p prri t ta d g-t, rr t lit r r r t 1 ttt.ss

7 12 TRANSPORTLÄDA Gyrokompassen förvrrrrs i en transportlåda (bild 7) som även innehåller strömförsörjningsutrustning, t illbehör, reservdelar och verktyg. När dcrr ltirgrlr striirrrst;illurcrr sllrllr; r l.rg,. l ll.l sllrrl;rr orrrlor rrr;rrt.rr or.lr dcn griinu kolrlrollarrrplrr VA(V A l, l:rrrrlr, l)crt vlilrstra striinrst:illarot. sonl ar rr;rrl,.t lll^ lnln(; lilt()ms, lr;rr trc lugcrr: Cellplastf yllning Skumgummilist. läge MÄTNNG. Trefasspänniltg kopplrr:; lrll liyrorrrotorrr rrrcrl r:rtl l:rsl ol.jd, varvid motorn startar och gih nrcd olirrrrrlt. v;rrvl;rl. Den gröna lampan slocknar. Nrir dcrr rilt'r r11'r r l ;r rrls, har gyromotont rr lit t sitt arbetsvarvtal (ca r m) r mittläge. Trefasspänning kopplas inte 'rarrr till liyrornotorn Batter i - kontrollenh et Bärhandtag ( i nfäl lbart ) o läge BROMS. nnan instrumentet får anviirrtlus 'iir bäringsbestämningar eller flyttas, skall det vara arreterat och gyronlotorn skall stå stilla. När strömställaren hålls i det återfiädrande liigct llroms, sker en omkastning av fasföljden till gyromotorn. Denna bromsas och det hörs tydligt hur gyrors varvtal minskar. Bibchrills bromsläget efter det att gyrot stannat, startar motorn och bö{ar gå med iikande varvtal åt fel hall. Avsluta därför bromsninqen när det surrande ljudet frän gyromotorn har upphört. f,:s,$: Anslutn ingsdon, gyro kompass Ansluln ingsdo n, yttre ström källa Stödkuddar Lxc{r)tt)rl;is Bild 7. Transportlåda med gyrokompass Nrir instrumentet skall användas placeras det på statlvet (bild 3) lcla utrustningen packas i transportlådan, med undilnlag av stativct, förvaras hopvikt bredvid lådan. På transportlådans framsida finns: o ett anslutningsdon för yttre strömkällr o ett anslutningsdon för gyrokompassen Omformare 3 x 115 V, 400 Hz Orrrlirrrnuren sitter till vänster i lnrrrsp,r ll;rrl;ur (hiltl 7). )cn omvandlar l0 lll V likspänning till dcn lrclrrs v:ixclslr:rrurrrrg s()nr crftlrdras för gyromot.()nr. l):i orrrlirrmarcns frorrlpllrlllr lrrurs lvir slrolnsl:rllare och en grön kott lroll:trn nrr. tliltl 8. Slatit,, uppriil lilt

8 14 Batterikontrollenhet Batterikontrollenheten sitter omedelbart till höger om omformaren i transportlådan (bild 9). På dcss liontplatta finns o en strömstiillurc rruirkt NRE och YTTRE. Härmed avses inre eller yttre strömkälla. o en glasr(irssril<rittg rrrarkt 2,5 A o cn riirl lion lrollurrrpa, som tänds nar battcrisplinningen är ( l l,5 V. l,arrprrrr lyscr nrcd tilltagande ljusstyrka om spdnningen sjunker ytterligare. Vitl lo,ll V har larnpan nått full ljusstyrka. Strö mf örsörj n in gsutrustn ing ltrrtslrlirrgcrr str(irnf'örsö{s vall)'itt lrrirr yttrt'r'lk'r rrrlc slrorrrli;rll:r. Arrslrrlrrirre ttv ytlrc striirrrklilla skcr med hjrilp uv tlt'rr trlllror:rrrtlc strdltrlirrsor.jrrilrgslilrllclri lrtrc striinlklill:r utgörs alltid av tvli bltlt'rrl:rtlor l0, sonr ansluts 1ur rlg rrluccras i t nrrrsporl llidurrs ba tterifack. Ornlirrmrrcn liintiin, om den ansluts lill vrixelsp:irrrring Yttre striitnkiilla l\4ctl.yllrc strirrnkiilla avses i första hand tvli rckumulatorlådor med lock för l{a 2(x) (l{:r l2)(bild 10). Lådoma ställs pä varandra samtidigt somseriekopplittgsclorrcl :rrrsluls. Cellplastf yllninit Skumgummilist Omformare \'.1 a-'l lil.<-tll l'r..ll tf ll' ioon'o Anslutn ingsdon, (lvr () Kompass Anslutningsclon, yttre str(inlkirllil litorlkrrtl<l;rr t.xcenterlås ll ilt 9. 'l'mttslxtrtliirlu t t (t! tt l\ ( ) t )u \s 1 Ackumulatorlåda rned lock M:r(;/O 1)1lOl/11) 2 Snäpplås för satnntankollnlurtl.rv,r:kutnlrl,rt()tl;irl(,tuil 3 Seriekopplingsdon 4 Anslutningskailel f ()r yttrr) lrilr.tcr B i ld 1 0. A t k u nzu la t t t rlä tk tr t t c t sc r i r kt t p 1 t li t t g stk t n

9 Skulle plus och minus bli lirrväxlade vid anslutning till yttre batteri, bryter ett polskyddsrelä matningssprinningen till omformaren. Batterilådorna innehrillcr ir-lkalibatterier. De är inte tillslutna och måste därför alltid förvaras i riitl liigc. 'ilen på lådornas framsida skall alltid peka uppåt. Två batterilädor urrslrrlrur till seriekopplingsdonet lämnar nominellt 14,4V - llatterili'rdorrur lirrrr lurldus rned exempelvis 500 W elverk eller lämnas till förbandcts lrrddrrirrgssluiorr. Se vidare laddningscxempel i publikation Mll86- (X)22 0 ljlisl( l{ lil-vliltk 1500W. Tvli llllrddade batterilådor beräknas räcka liir c:r l5 rrr;ilnirrrlur. Batteriläda 3Ol llltte rillldarr (bild ) innehiiller tolv ornladdnir.rgsbara alkalibatterier (ackumulatorer) (bild l2). 'l'vii batterilådor, tillsaurmans inncluillandc 24 alkalibatterier, ingår i vlrje utrustning. Liidan består av två halvor, som hålls s:rn)rnan av ctt glingjiirn oclr clt srrripplris. Alkalibatterierna ligger i fack med kontaktfjädrar sorrr kopplrr iholr but le r lcrrra. Jatterierna är tillslutna. Batterilådan kan därför f(irvanrs oclr rrrrvtirrclas i gocltyckligt läge. Bild 11. Batterilåda 301, öppnad llatterilådan får öppnas endast: o i samband med tillsyn o orn misstanke föreligger att den innehzilller torrbattcricr (l)1,-5;" sc vidare under LADDNNG llalterilådans laddningstillstånd försämras vid lagring. En rrylrrcldlcl batterilåda gcr redan efter en månad bara hälften så lång drifttid. Har två veckor eller längre tid förflutitefter scnaste laddrring sl<rll batterilådan laddas innan den används. Nrir batterilådan skall laddas (se Handhavlrrclc) arrsluts dcrr till batteriladdare 2(r0 (i vissa fall till batteriladdare 246). l)crr rrorrnala laddrrirrgsströmmen är ,4 A varvid batterilådan är fulladtlrrrl t:l'1cr l4 tirnrrrar- Laddningstiden kurr iivcrskrirlas utan att battericrrur sli:rtl:rs- Tvli lirlllrdtlrrdc batterilådor bcruikrrls lricl<rr ltir lyr:u li:rrr rrlilningar. Vid stark kyla ( 25'(') klrr clock lriigst trc rrlitttittgrrr gcrrorrrlor:rs ularr batteribyte. llild ). tllkaliln r rcri

10 Tillbehör Utöver omformare oclr batterikontrollenhet, som är fast placerade i transport_ lådan, innehå-ller dcrrru nedanstående tillbehör: 2 24 gyrokompass 7)Jlt batteriliiclor.io alkaliballcricr',.1 V 3,5 Ah kabcl liir yttrc brrllcri,4 m gyroklrbcl,.l rrr scrickopplirgstlolr obst: t.vlr iorrsltr pp solsli y t ltl t tt:r13r rr' li orrt pitss riklsl:rv orl rrrctl srrolc lilpcll tr l'tnirrgsrrilrpcl rtyckcl liir lrrlrringsskruv pinccll skru vrrrc.jscl instrumentmejsel tappnyckel putsduk verktygs- och reservdelsetui innehållande 3 gl(idlampor 2 W 2 glirdlarnpor 0,1 A.jtrstcrstift nrlll vcrktyg för andelas 3 skyddirör_med ipphängningsband l0 siikringar 2,5 A pu bl i kr t ion (M O ]jsk{ GYROKOMPT22B\ dril-t journal rruitprotokoll Ast 462 Etuit innehåller: l0 finsäkringar 2,5 A -j gl(rdlampor för skalbelysning 2 gliicllampor för batterikontrollcrrlrt'tt'rr,r lr v;rvl:rlsliorrtrolllrrrru;rrr justcrstift for doslibellen och rrrrgrrt.rr\()rr ):r\\(.rrs rrrissvisnirr13 nrall för uppmätning av upphangrrirrgslrrrrrtlt.ts lrirr lrirrgcl verktyg för borttagning av kikarens rirrtlulrrs 3 upphängningsband, förvarade i skycltlsriir rrv pllsl upphängningsbanden förstörs om de hanteras felaktigt. Låt dem diirför förbli i skyddsriiren tills bandbyte skall utföras. Byte fär utfö-r endast av tekniker (särsk ilt rr tbildad personal). Lod Lodet är tillverkat av stå1 och väger 200g. Dct l'iirvaras illurrspprllridals kabelfack- Kapell Kapellet förvaras löst i transportlådan. Det används l.iir:rtt skyilcla upprattat rnstrument mot damm och väta. Kapellet skali alltid sitta på utom när instrumentet är uppnittat f,iir rniitnrng. Putsduk Putsduken får endast anyzin{as för rengi)ri'g av de'yrrrc.ptiken. Det är viktigt att putsduken är fri från fett, danrrn,iand och vlssa liiicrnilll som kan skada linsytorna. Putsduken är vanligen av flanell men även slirrrsksr<inn kan l'iirckornma. Verk tygs- och reservde lsetu i tltuit (bilcl l.l) liirvarus i llrrrsper llrrtl:rrrs l;r1t,rrl;rt.li (6iltl l.l, pos l) Mall för upphängningsband 2 Justerstift 3 Säkringar 2,5 A tröga 4 Glödlampor tör skalhelysninly 5 Glödlampor för batterikorrtrollr:rrlrrr or:lr v,rrvt.rl 6 Verktyg för borttaoning ;rv kikrrrerrs ;rnrk;1,r, 7 Upphängningsband, förvara<ie iskyrl<lsrirr ;rv plirsl Bild 13. Verkt.ygs- ol'h rese rvdclst,ttti

11 Verktyg Verktygen (bild 14, pos 2-7) förvaras i transportlådans verktygsfack vid sidan av batterilådorna. Kablar Utrustningen inneh:illcr lirljrrrdc l<:rlrlrrr (lrrl,l, ) o en tre meter lång kabel, l'(ir surrrrrrrrrl,r'1rlrlrrr1',:rv gyrokonrplrssr,rr t,t.lr strömförsörjningsutrustningen i t ra r r s1 ro r : r t r r r r o en fyra meter lång kabel för anslutrrirrg:rv yttrc strömförsiirjnirrg till omformaren Kablarna förvaras i transportlådans kabelfack. Gyrokobel Kobel lör yttre botteri \., Bild 15. Kablar 67 1 Bild 11. Transoortlåda nted tillbehör Stativ Stativet (bild 8) används vid uppställning rv instrumentet. Stativets överdel är utformad som en platta. Pä plattans undersicla finns en l'örskjutbar fästskruv för fastsättning av irrstrumentet. Under transport och i i)vrigt när stativet inte används, skall fastskruven skyddas rned den tillhörande skyddsplattan. Skrtrvcrr lir oförlorbar. På dess urrclcrsidu l'irrrrs cn hake för fastsättning av lodet. Stativct skrrll l'iirvaras i urrslulrrirrg till rlrrspoltlridrn.

12 ÄTGÄRDER FÖRE MÄTNNG Uppställning HANDHAVANDE o Stiill upp stativot direkt på marken. Viirrcl ctl uv slat.ivbenen mot norr. ictikrru strtivcts benlängd så att inslrurrrentet kommer lagom högt. l)ru lil lrisskrr-lvarna på stativbenen. 'l'rarrrprr rcd stativbenen i marken och l'(irsök samtidigt att få stativets platta vrlgriil t. 'fa bor[ skycldshuven över fdstskruven. o Ta upp lodet ur transportlådan. Avpassa lodsnörets längd och fäst det i lodhakerr på fästskruven. o Ställ gyrokompassen på stativet, sätt f ast den med fästskruven. o Finjustera kompassens läge på fästplattan tills lodet hänger rnitt (ivcr den angivna utgångspunkten för mätningen. o Dra åt fästskruven hårt för hand. Täck alltid över instrumentet med kapellet när inte mätning pägiir. l)ctta är särskilt viktigt vid nederbörd eller fuktig väderlek. Anslutning av gyrot Anslut gyrokabelns anslutningsdon till gyrokompassen (bild l6). Sc till att donet vrids i rätt läge före anslutning. Dra fast donets låsring. Placera transportlådan vid sidan av stativct och anslut strömförsörjningskabelns fria ände till anslutningsdonet GYRO i transportlådan. Anslutning av strömförsörjningsutrustning striirrrst:illarna på omformarcn skall sl:i ilrigc [rl{an respektive mittläge (nrellan M^1'NNG lltt0ms). Yttre strömkälla Anslut kabeln för yttre striintli)rstilirrirrg lrll ;rrr:.lrrlrrirrgsckrttt'l p;i lr;rrrspor ll:i dans framsida. Koppla de båda stiftpropparna i kabelns ri;r rrrrrlt' till rlcrr yttre str0rnl<lrlllrr. Kabeln är i första hand avsedd för anslutrrirrg till tlct rnedföljande serickopplingsdonet. Detta ansluts till två staplade battcrilridor för Ra200 (l{a l2) (bild 10). Kabclns röda stiftpropp skall anslutas till plus (+) och den svarta till minus (-). Strill str(irnställaren på batterikontrollenheten i läge YTTRE. Ko r r t ro lc' ra a tt in strumentets skallampor lyse r. Orn skrlbclysningen inte är tänd, undersök om anslutningskabelns stiftproppar :ir anslutna rncd rätt polaritet. Används annan yttre strömkälla tillse: o att denna läntnar likspänning V och ej avger transienter o att anslutningen utförs så att god kontakt erhålls \3 \ / \^7 M GYROKOMPASS 7228 Nr Se till ott onslutningsdonens styrningor står mitt f ör vorondro tlllt, lftltl ti rll l l-rl, 'lll Bild 16. Anslutning av gyrokaltelrt lill g.l,rutkotttpassut

13 24 Används inre batteri: o ställ strömställarerr på batterikontrollenheten i läge NRE. o kontrollera all ilrstrumentets skallampor lyser. Tänds lamparr lia'l-ferkontroll, är batterilådorna urladdade - byt omedelbrrrl h:rl lcrilrrdor. Horisontering krisorrlt'nr irrslrurncrrtct genom att vrida rattarna 1 (bild 4) och samtidigt ge rrkl lri lilrt:llcrr irrnanl'iir ftjnstret 8. Korrllollcnr rrtt luftbubblan i libellen liggcr i centrum när instrumentet vrids srivlil /4 srlrrr /2 varv. ÄTGÄRDER VD MÄTNNG Orientering Fäst magnetkompassen l6 (bild 4) överst pä skyddsriirct 14. Ställ in den lokala missvisningen på skalan 15. Denna iir inclclltl i grlrtlcr ( l{r0"). Missvisningen framgår t ex av fältkartan. Grovrikta grrokompassen mot norr. l,ossa arreteringsskruven l7 på magnetkompassens högra sitla. Finrikta instrumentet med sidvinkelratten tills kompassrriilcrrs irrdcx siulrlranl'aller med den fasta markeringen. lnstrumentet är nu i ut'gångsläge för en slutlig norrbestärrrning. Arretera magletkompassen. Start av gyrot Ställ den högra strömställaren på omformarcns frontplatta i [igc.lll. Den gröna kontrollampan VARVTAL skall trindas. St2ill den vänstra strömställaren i läge M^'l'NlN(l L.arnpan VARVTAL skall slockna och gyronrotorn starta. Gyrot ger ifrån sig ett brusande liud rlir dcl :ir igirng och är arreterat. Man kan ocksä h,iinr att gyrots varvtal iikar. Efter 1,5 4 minutcr ltcrttctttlc l)rr orrr;irvrrrr;islt'rrrpcrllrrt'rr sk:rll l;rrrrp:rr VARVTAL åter tändas varvid ltrrrrp:rn vts;n ;rlt ;iyrol rrii(l srll :rrlx.lsvrrr v1:u. Kontrollera då och dä att lanrparr VA(Vl'Al ly:;r'r or:lr utl lrrrrrprrn ta 'll,ltl KONTROLL inte har tänts. Den röda lampan batterikontroll tänds rr:ir lrrrllclicrna rir i det närnrrslc rrrladdade. Urladdningskurvan (bild 17) riskridliggor lrrrr batterispänningcn cltcr att ha sjunkit till punkten 11,5 Vredan efter ca l0 rninuter är nere vid l0,tt V. Efter ytterligare ca 5 minuter är batterilådorna lrclt trrladdade. Batterikontrolllampan har dessförinnan slocknat vid 6-7 V. För att vinna tid kan man utföra orientering under gyrots starttid co 14,4 V Batterikontrollampan tänds och lyser svagt Batterikontrollampan lyser med klart sken ----> Frigöring av arreteringen Bild 17. UrladdningskLtrva.lör inre hatteri 10 5 Drifttid (minuter) Tryck in spärrhaken 4 (bild4) och vritl :rrrt'lt'rrrrlisr:rllr'n.l t ctt halvt varv mot läge FRTT. Kontrollera att horisonterinqen intc har iirrtlrats. []tlrrl'iir korrtrollen utan att vrida instrurnentet.

14 o Vrid sakta arreteringsratten 23 mot läge FRTT och betrakta samtidigt indexet på mätskalan. När arreteringen slutligen släpper helt, kan det inträffa at gyrol börjar >gungal (indexet darrar). Gå då tillbaka med arreteringsratten och fånga upp gyrot försiktigt. Vrid därför mot läge FRTT igen. Resultatcl blir att index vandrar lugnt på mätskalan. ndikeringen i fönstret 19 rir nrr RöD vilket betyder att arreteringen är frigjord varvid instrumentcl [itt kan skadas vid felaktigt handhavande. Exempel på ifyllt mdtprotokolt " 4lndo tn AATPROOKO. for c;yrokomposs ',1 /l nställning av precessionssvängningens amplitud lctrrrklrr ohscrvalionsluppens rörliga indcx i observationsluppen 22 (bld a). Är gyrokorrrpasscrr rroggrant inriktad nrot trorr med hjälp av magnetkompassen, korlmcr indoxcts svängningsamplitud att vara mycket liten. För att erhålla en för mätningerr bekväm fciljningshastighct pri index, krävs en svängningsamplitud av streck. Svängningshastigheten kan påverkas nrcd reglcringsmotorn som styrs nrctl dcrr återfjädrande strömställaren 10. Om sviirrgningslrastiglrcterr sl<:rll tikls, l'iills strömställaren en kort stund åt samma hiill sorrr inclcx r(ir sig. Orrr lrrrsliglrclcn skall minskas, fälls strömställaren en kort stund lit rrrotsrrlt luill. ljrrclcr pägående mätning får inte strömställaren röras, eftersorrr rrlilrcsull:rlcl tlri blir felaktigt. Mätning Norrbestämning med gyrot sker normalt enligt den nedarr bcskrivna sri kallade vändpunktsmetoden, som innebär att gyrots index följs rtrcd sidvinkelratten. o Ta fram ett mätprotokoll. (Exempel pri ifyllt mätprotokoll sc sida Avl.rrnrng 1 276q ) t_ rd t ?.0 qfi3.7 5 Rad s 76.q Rad 5]6 q tcls.2 a Rad V till grv 28 t7.q 10 -./ a Rad 9-10 jsq{ <1 med sitt tecken Rad 11-'l 2 t'a tr 0s7{.9 o Fatta sidvinkelratten och vrid denna nrcd jlirnn rörelsc till index sammanfallcr med mätskalans nollpunkt. o lriili irrdcx genom att vrida sidvirrkclrrrltt:rr su utt rnlitskalans nollpunkt hela tidcrr sarrrnranfallcr med indcx. 26

15 o När svängningen niin)rar sig en vändpunkt, rör sig index med avtagande hastighet. Vid vändpunkten står index stilla en kort stund. Läs av sidvinkelskllrrrr och för in vinkelvärdet på rad i protokollet, se sida 27. o Återgå gcnlsl lill :rtt l'iilja index med sidvinkclratten. Skulle eftersliiprrirrg i följningen förekomma - undvik då att skynda ikapp index - iik:r isl:illct tiiliningshastigheten utan ryck. o l;is av sitlvinkclskalan vid nästa viirrtlprrrrkt och för in vinkelvärdet pärad,2 i pro tokollc t " o iortslit l'riljnirrgcn till tredje vändprrrrktcn och för in vinkelvärdet på rad 3 i protokclllcl - o Beräkna rncdelvärdet och anteckna dct pii rad 8 i protokollet. o Rikta med sid- och höjdvinkelratte n irr kikaren mot grundriktningsvisarcrr. Lds av värdet på sidvinkelskalans (ivrc dcl. Anteckna värdet på rad 7 i protokollct.. Beräkna geogradiska bäringen mot grurrdriktrrirrgsvisrrrerr pl r:rtl ll i protokollet. o Kontrollera bäringen med armekompass. o Bestäm meridiankonvergensen (c) ur karta. Beräkna blirirrgcrr rrrot gr rrrrdriktningsvisaren (bägr) i anbefallt system. Härvid gäller:!äs t*utm-nät = Geografisk bä- ('U,t.M Bäi, i Rikets nät = Geografisk bä Cnitr,,,i, Anteckna värdet på rad l3 i protokollel Arretering och bromsning av gyrot liftcr avslutad norrbestämning skall gyrol orucdclbart arrclcras och bromsas till clcl stlnnar. OJS llrornsa inte gyrot i fritt [igc. l)ri kan upphangningsburrtlcl brisll. vilkct rncdför reparation på vcrl<sluclo 'l'ryck in spärrlurkcrr 4 (lrilrl.l)or'lr vrrrl liu:;rlll1,,l:trr.(:lollt[,:;rirllt.rr rrlrrilrg LÄST till ändliigol.. (iyrot tir nu iur('t(.r;rl o Häll den vänstra strrimstlillarcrt p;i orrrloln:r('rrs lnrrrtplalt:r i llr11t' lillt)ms. [-yssna på gyromotorn och sl:ipp tlt.rr ltt.r li:rtlrlltdc strönrstr(irrrsllrll;rrt,n rrlu. gyrot stannat. o liirrhcrcd parallellställning och bärirrgsbcstlinrning genom att.r.rcrrlcnr sitlvirrkclska-lan mot grundriktningsvisaren (= clen inmäita norriktningcrr 1. lurrgc.rm kan parallellställning och bäringsbestämning utföras ulan tidsotl:r r r tlc bcräkningar. St' vrtl:rrc glillande reglemente. Ä (iarder EFTER MÄTNNG o St:rll str.rrrstrillaren på batterikontrollenheten i läge yttre och den högra slrorrrst:rll:rrcrr på omformaren i läge FRÅN. o 'l'u lr.rl gyroklbcln och kabeln för yttre batteri. Torka rent och rulla såullnrail kablurrra i slingor. Packa dem i transportlådanskabelfack. Sätt fast sky ddslockc t pii i nstru mentets anslutningsdon. o Lyft bort magnetkompassen. Ta bort observationsluppen och solskyddet. Rengör och placera delarna på plats i transportlådan. o Lösgör lodet, rulla upp snöret i urtaget på lodet. Lägg lodet i transportlådans kabelfack. o Torrtorka och rengör vid behov gyrokompassen. Lossa fästmuttern under stativets horisonteringsplatta. Kontrollera arreteringen. Lyft av kompassen och placera den i transportlådan. o Sätt fast skyddshuven över fästskruven på stativets horisonteringsplatta, vik samman och tryck ihop stativet och dra ät klämskruvarna. Lås stativets ben med läderremmen. r Se till att utrustningen är ordentligt packad glirrrr irrtc krpcllet - stäng transportlådan och fäst excenterläserr. NSÄTTNNG (BYTE) AV NRE BATTER o Öppna transportlädan, lyft upp k.rrrpasscrr. Slrrll tlt.r lrrr Plant och rent underlag eller låt en medhjälplrc luillu i clcn. o l.ossu dc tvli snäpplåsen och öppna battcril'ackct.

16 o Byt de två urladdadc batterilådoma mot två nyladdade batterilådor. vänd batterilådoma så att lådornas anslutningspunkter gör kontakt morsvarande kontaktstifl i botten på batterifacket. r Stäng och lås krckct över batterifacket.. Ägg tillbaka gyrokompassen i transportlådan. LADDNNG AV BATTERLÄDA 301 Battcril:idurr skull l:rddas: o niir tlcrr vrril ansluten och dess kapacite t iir helt eller delvis utnyttjad o när mer iin l4 dagar förflutit från scnaste laddningstillfälle o när osäkerhet råder om batterilådans laddningstillstånd. Batterilådan laddas i batteriladdare 260 (bild l8). Batteriladdaren skall anslutas ttll 220 V växclspänning friin nlit cllcr liiltclvcrk. Liis laddningsanvisningama, som finns pri irrsidan av battcriladclurcrrs skydtls lock. Före laddning Se efter om batterilådan ilrrrclulllt:r ;rlk:rlrlr;rttr'rrr.r )clllr sk:rll lr;rrrr1,,rr :rv anteckning på lådans skrivplärr. l,titltr rrrr'rl lorrlr:rllt:ri ktirrlrs or ks:r orrorrrr;rll lätt. llc rrgii r bl tterilådans skrivplan med rldc rgr r r r r r r r t. lc r trasa. Attlt't krta datum och klockslag när laddrrirrg plibtirjas pä batterilädans skrivplirr. Skr rvltlitor finns i batteriladdaren. Lirddning Anslrrt batterilådan genom att placera den i ett ledigt fack i laddaren och trycka lrrst spärrarmen. rr k tta batteriladdarens kontrollampor. Sc anvisningarna på laddarens skyltar. L;rdda under minst 14 timmar. Efter laddning 'l'a ut batterilådan ur laddaren. Anteckna på skrivplånet datum och klockslag, när laddning avslutas. SÄRSK LDA ÄTGÄRDER VNTERTD o Vid stark kyla stelnar smörjmedlet i kompassen. Kylan medför också att materielen, speciellt plastdetaljer, blir spröda. aktta diirför särskild försiktighet vid hantering av utrustningen. o När materielen används i kyla är det lämpligt att fiirvara den i samma temperatur även under vila. {' l, ll Rild lll. l)atlcriladdarc 260 nstrumentet skadas inte av stark kyla. Upprepade nedkylningar och uppvärmningar k:tn diircrnol rrrt'rll'iir:r att det blir fukt inuti instrumentet. o När utrustningen inte iir i tjiinst (l cr ovcr r:rll('r)or'lr rrlorrrll,:;icrrrpcraturen ärlåg (-15"C och drirtrnder) skrrll h:rllt'ril:rrlorrr:r l;rs rrlrp rrr lrrrllcrilirckct utomhus och placeras ibattcrihddurerr cllt'r r rrotll;rll t'nlr:rrl r v;rrrnc- Konr ihåg eventuella rese rvba ttcric r. o Håll utrustningen fri frän snii clch is. Anvtind kapcllet för instrumerrtct oclr ll'ill krckcl sl;irrgl p1i lrlrrsportllidan.

17 VÄRD För att säkra utrustningens driftsäkerhet skall vard ske enligt följande anvisningar. o DAGLG Tll.LSYN. Utförs före, under och efter användning. o SÄRSKLD l'lllsyn. utförs under ledni'g av befäl och med bistand av teknikcr i regel en gang per månad -- oftare vid svara väderleks- och an vä n drr in gsförhållanden. KONTROLLBOK MED DR FTJOURNAL Från vard- och underhållssynpunkt är clet viktigt att alla iakttagelser och åtgärder antecknas i kontrollboken. Anteckna alltid: drifttid och antal mätningar iakttagna fel, misstänkta fel vidtagna underhållsåtgärder, vård, tilisyn, reparatiorr. rrtbyill tillbchirr, bandbyte etc anbefallda ändringsåtgärder o kontrollmätningar, kalibreringsvärde Alla uppgifter är av betydelse för bedömning av utrustningcrrs l'iiltdtrglighet och lbr planering av dess underhall. DAGLG TLLSYN Före användning Kontrollera att stativet är oskadat, att benen kan låsas och att de är sladigt infästa i horisonteringsplattan. Sc till att l.dhaken sitter fast och tt skyddsplattan för fästskruven är fell.ri. ) Kortltollcrit ltll kottlltkltlottt'l lr;i f,.!'r()h()rrrllltss otlr llrrrslrrrrlllitl:r:rr 'clll iu. tjppni t ltr irrsl lrrrrrt:tr lc ot:lr :rrrslu otrrlor rrr:rr t.rr. Viclriir irr lc urrclcringslirl lcrr. Arrsltrl ytlrc hltllcri oclr t'llt't srttsktlrl orrlt'r lvii nyladdadc lltlleliltitlor r r :rrrspor llitl:rrr. llrrllcrilltrhrrrrrr lx'lr:rkl:rs sorrr rrylrrkl;rrlt.orn mindre än l4dagarförflutit ntrr r,r'rrrslt' lrrtlrlnirrgslilll'iille rrtnrr :rll lirdan varit ansluten. Se antecknine pil lilrhrm skr ivpllirr= llirll.rr.r :,,rrr lns ur rrr.hlrllitl irl iregel urladdade och skallladdasom. rttrl, l tilt r'.g rr ov;r rr l r rr:;l rilrrp',r'rr l 11in y l l rc (inre) batteri. l', ot t t ollrr,r,r :;[ ;tlor lr;r :tr llt.lysta, lit;rr l;r p'.1,s,11r()l()rr. lyssnlr och kontrollera att den startar. Kontrollera ',,rrrrlrrlrlit ;rlt lrrrrrp;'r VATVTAL slocknar och att lampan BATTERh( )N lt( )l l. rrrtc glorlcr cller lyser för fullt. llrorrrs:r 1',yroruolorrr tills den står stilla. (r l(crrgol all yttrc optik med putsduken. Korrlrollera i övrigt att utrustningen är ren och till synes felfri. 7 tläkna över utrustningen. Jämför med innehållsförteckningen i transportlådan. tt Rapportera eventuella fel och brister till närmaste chef. Vid transport 9 lasta och hantera utrustningen varsantt. Placcru ulllid rnaterielen på fordon så att den inte skadas av allnln last. Trarrsportllidarr sklll alltid stå med locket uppåt. l0 Visa förare och annan personal vur rrr:rlcrielcrr rrr pllrt.t.lrtl oclr rtrcddcla att den måste hanteras varsanrt. Under användning Kortlrollera då och då att larnpun JA'l"l l:l{lk()n l{()l.l. irrlc lyscr. l}yl i sri l'rll striimkälla. 32

18 T2 13 t4 nstrumentet skall alltid vwa areterat och gyromotorn stå stilla när inte mätning pågår. Skydda i möjligaste mån instrumentet mot damm, snö och väta med kapellet. Håll transportlrldan stängd vid snöfall eller fuktig väderlek. Anteckna illltid drifttid och öwiga iakttagelser i kontrollboken. ENKLARE FELSÖKNNG iirrbcrcd lblsiiki r in g t4cn()nt korr r oll :r v o ittl ittslrttrttclrlcl iir riktigt rrlrlrlrlllrl o,lr rrll li:rlrllrnra (kabelrr);rr ortlt'rrlligl lrttsltrlttu rull sllotrtlorstirjrritrl,ir:rt :ir lillllctlsl:rll;rrrtlr' rrrrrrrdnad. Plus och rnirrrrs irrlc otv;r rl,trlc vtrl yllrc lr;rllt'r r Efter användning l5 Kontrollera stativet, upprätta utrustrringen och funktionsprova enligt punkt l, 2,3 och 5. Ta därefter ur batterilådoma nzir inrc batteri använts. l6 Rengör utrustningen. Anvåind putsdukcn fiir yttre optik och rena trasor i öwigt. Använd inte trasel. nstrument som misstänks innehålla fukt skall torkas med varmluft. Utförs av signalmekaniker, art. l7 Undersök om skador uppkommit under användningerr. Glöm inte anslutningsdon, kablar, tillbehör transpor tl ridu oclt s u i ". l8 -Kontrollera att utrustningen är komplett enligt innehällslörtccl<nirrg. 19 Torka fuktig materiel genom att förvara den pri cn ltrl'tig plats. Låt transportlådans lock stå öppet. Efter torkning skall liisgiord smuts avlägsnas. 20 Packa utrustningen. 2l Ladda ackumulatorlådorna. Anteckna på lådorna när laddning påbörjas. t.r ;r rr vt';rrrrrpi,rr rr.r o lrrrrlllrvlrntlc t:rk ;rpirls. (,\t.trtrrl'tn'1liul;lltlr',.,1;rllrr.lvsrrrrrht.rrlitintetänd, lampanvarvtalär irrl l;lrrl Älg;tr rl,t ll\'l,,l11tlltf, lr lly lr,rl lcr r r' rlll';rll:r lt'lrntkt'l ( iyrorrurlorn slurtar irrte, skalbelysningen är inte tänd, lampan VARVTAL är llrrrtl. Atgärd a Kontrollera att gyrokabeln är ordentligt ansluten. b Prova med annan kabel. c Tillkalla tekniker. Gyromotom startar inte, skalbelysningen och lampan VARVTAL är tända. Ätgard a Prova med annan kabel. b Tillkalla tekniker. 22 Rapportera de fel och brister iakttagna under tjänsten eller vid tillsynen, vilka inte åtgärdats. Använd blanketr M7l 02-46ö090-l Felrapport. Denna undertecknas och överlämnas till närmaste chef. L-) Mlirk ftlaktiga detaljer med adresslapp cllcr likrrande som beskriver felet. 34

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

speciellt viktigt för installatören att hela Varning!

speciellt viktigt för installatören att hela Varning! Viktig information Denna handledning är gjord för att så komplett som möjligt beskriva funktion, inkoppling och skötsel av värmepumpen. Så långt möjligt är beskrivningen gjord för att kunna följas steg

Läs mer

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG 1 Introduktion och säkerhet 3 1.1 Introduktion 3 1.2 Symboler på produkten 4 1.3 Symboler i bruksanvisning 5 1.4 Säkerhetsinstruktioner 6 2 Presentation

Läs mer

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models OWNERS INSTRUCTION GUIDE Freeway and Classic Legend Models Innehåll Sida 1 Sida 2 Sida 3 Sida 4 Sida 5 Sida 6 Sida 7 Sida 8 Sida 9 Sida 11 Sida 12 Monteringsanvisningar för Freeway. Lär känna din Freeway.

Läs mer

BRUKS & SKÖTSELANVISNING REAL MOBIL 6100

BRUKS & SKÖTSELANVISNING REAL MOBIL 6100 BRUKS & SKÖTSELANVISNING REAL MOBIL 600 Artikelnr 8050 Ändrad 07 Giltig från 000 REAL Mobil 600 är en eldriven inomhusrullstol för personer med funktionshinder. REAL-stolen enligt nedan specificerade modellbeteckningar

Läs mer

Greenline HT. C och E. Handledning i montage, drifttagning och skötsel FÖR ANVÄNDAREN FÖR INSTALLATÖREN INDEX. Art. nr: 290580-20 Utgåva 1.

Greenline HT. C och E. Handledning i montage, drifttagning och skötsel FÖR ANVÄNDAREN FÖR INSTALLATÖREN INDEX. Art. nr: 290580-20 Utgåva 1. Greenline HT C och E FÖR ANVÄNDAREN FÖR INSTALLATÖREN Handledning i montage, drifttagning och skötsel INDEX Art. nr: 290580-20 Utgåva 1.4 Tack för att du har valt en värmepump från IVT Industrier Vi hoppas

Läs mer

Greenline. C, D och E. Handledning i montage, drifttagning och skötsel FÖR ANVÄNDAREN FÖR INSTALLATÖREN INDEX. Art. nr: 290407 Utgåva: 6.

Greenline. C, D och E. Handledning i montage, drifttagning och skötsel FÖR ANVÄNDAREN FÖR INSTALLATÖREN INDEX. Art. nr: 290407 Utgåva: 6. Greenline C, D och E FÖR ANVÄNDAREN FÖR INSTALLATÖREN Handledning i montage, drifttagning och skötsel INDEX Art. nr: 290407 Utgåva: 6.1 2 Tack för att du har valt en värmepump från IVT Industrier Vi hoppas

Läs mer

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3 Optima Handledning i montage, drifttagning och skötsel Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3 Viktig information Denna handledning är gjord för att så komplett som möjligt beskriva funktion, inkoppling och skötsel

Läs mer

BRUKSANVISNING KOMFORTVÄRMEPUMP

BRUKSANVISNING KOMFORTVÄRMEPUMP BRUKSANVISNING KOMFORTVÄRMEPUMP SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRC 20ZGX-SA SRC 25ZGX-SA Modell SRK 20ZGX-S / SRC 20ZGX-SA SRK 25ZGX-S / SRC 25ZGX-SA 709-2 Innehåll Aggregatets delar... 3 Funktioner, orientering...

Läs mer

Greenline HT Plus. C och E. Användarhandledning. Art. nr: 6720646251 Utgåva 2010/10

Greenline HT Plus. C och E. Användarhandledning. Art. nr: 6720646251 Utgåva 2010/10 SV Greenline HT Plus C och E Användarhandledning Art. nr: 6720646251 Utgåva 2010/10 Tack för att du har valt en värmepump från IVT Värmepumpar Vi hoppas att vår värmepump kommer att uppfylla dina förväntningar

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

Innehåll. 1. Välkommen 4

Innehåll. 1. Välkommen 4 1.1 Bruksanvisning Innehåll 1. Välkommen 4 2. Lär känna Roger Pen 6 2.1 I förpackningen 6 2.2 Så fungerar Roger Pen 7 2.3 Beskrivning av enheten 8 2.4 Indikatorlampor (LED-status) 9 3. Komma igång 10 3.1

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

Värmepump EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. SE Installations- och Användarhandledning 6 720 640 297 2009/12

Värmepump EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. SE Installations- och Användarhandledning 6 720 640 297 2009/12 Värmepump EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW SE Installations- och Användarhandledning 6 720 640 297 2009/12 Handbok Värmepump EHP xx LW/M och LW BOSCH TERMOTEKNIK SE, 2009-12 Artikelnummer: 6720640297 Utgåva 2009/12

Läs mer

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK Wespot SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK SV Denna handbok utges av Optex utan garanti. Optex kan när som helst förbättra och ändra denna handbok på grund av typografiska fel,

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

125T - 130T - 140T 3W & 4W

125T - 130T - 140T 3W & 4W Sverige Bruksanvisning Mini Crosser 125T - 130T - 140T 3W & 4W Serie nummer : - - Serienummer År Månade Mini Crosser T 3W Mini Crosser T 4W Stregkode Leveransdatum år mån dag Den här bruksanvisning har

Läs mer

Bruksanvisning Värmepumpstumlare

Bruksanvisning Värmepumpstumlare Bruksanvisning Värmepumpstumlare Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-se M.-Nr. 09 751 270 Bidra till att skona miljön Transportförpackning

Läs mer

GRATTIS TILL ER NYA KABE

GRATTIS TILL ER NYA KABE GRATTIS TILL ER NYA KABE Vi gratulerar till Ert val av husvagn. Ett val som Ni inte behöver ångra då det är vår fulla övertygelse att husvagnen kommer att motsvara Era ställda förväntningar. KABE-vagnen

Läs mer

IVT 490, IVT 495 TWIN

IVT 490, IVT 495 TWIN IVT 490, IVT 495 TWIN Användarhandledning Art. nr: 10714 Utgåva 1.0 Tack för att du har valt en värmepump från IVT Industrier AB Vi hoppas att vår värmepump kommer att uppfylla dina förväntningar och ge

Läs mer

IVT/ Elektro Standard Frånluftsvärmepump 480. Handledning. för installatör och användare 9517736 Sept-00 IVT 480 9517736

IVT/ Elektro Standard Frånluftsvärmepump 480. Handledning. för installatör och användare 9517736 Sept-00 IVT 480 9517736 IVT/ Elektro Standard Frånluftsvärmepump 480 Handledning för installatör och användare 9517736 Sept-00 1 IVT Industrier AB Box 387 641 23 Katrineholm Telefon 0150-771 00 Telefax 0150-153 05 E-mail:mailbox@ivt.se

Läs mer

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8967 WP

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8967 WP Bruksanvisning Värmepumpstumlare T 8967 WP Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan värmepumpstumlaren installeras och tas i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på värmepumpstumlaren.

Läs mer

LUFTAVFUKTARE INSTRUKTIONSBOK. Svenska. Innan du börjar använda enheten. Användning. Felsökning MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innehållsförteckning

LUFTAVFUKTARE INSTRUKTIONSBOK. Svenska. Innan du börjar använda enheten. Användning. Felsökning MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innehållsförteckning LUFTAVFUKTARE MODELL MJ-E14CG-S1-SWE INSTRUKTIONSBOK Svenska SV Funktioner Invändig torkning Luftfilter och sterilisering med silverjoner samt deodoriserande filter Enkel avfuktning Intelligent tvätt-torkning

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240

Bruksanvisning. Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240 Bruksanvisning Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240 Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv-se innan du installerar och tar diskmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och

Läs mer

2015 Sakura Finetek USA, Inc. Alla rättigheter förbehålles Tryckt i USA

2015 Sakura Finetek USA, Inc. Alla rättigheter förbehålles Tryckt i USA Automatisk mikrotom Följande varunamn på produkter har registrerats eller varumärkts och ägs av Sakura Finetek USA, Inc., Sakura Finetek Japan Co., Ltd. och Sakura Finetek Europe B.V.: Accu-Edge Paraform

Läs mer

Thorén Värmepumpar Vintervägen 2, 870 16 Ramvik, Sweden Telefon +46(0)612-425 00 www.thorén.nu - 28 - - 1 -

Thorén Värmepumpar Vintervägen 2, 870 16 Ramvik, Sweden Telefon +46(0)612-425 00 www.thorén.nu - 28 - - 1 - Thorén Värmepumpar Vintervägen 2, 870 16 Ramvik, Sweden Telefon +46(0)612-425 00 www.thorén.nu - 28 - - 1 - Garanti och försäkring Tack för att du har valt en värmepump från Thorén! Du bidrar till en bättre

Läs mer

Instruktionsbok S 1000RR

Instruktionsbok S 1000RR BMW Motorrad När du älskar att köra Instruktionsbok S 1000RR Fordons-/återförsäljaruppgifter Fordonsdata Återförsäljaruppgifter Modell Kontaktperson vid service Chassinummer Fru/Herr Färgkod Telefonnummer

Läs mer

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8164 WP. sv-se

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8164 WP. sv-se Bruksanvisning Värmepumpstumlare T 8164 WP sv-se Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar torktumlaren i bruk. På så vis undviker du olyckor och skador på torktumlaren. M.-Nr. 09

Läs mer

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 Bruksanvisning för värmepump luft/luft AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 3 GARANTIVILLKOR... 3 Generella villkor... 3 Övriga villkor... 3 GENERELL INFORMATION... 4 Viktigt före installation... 4 Viktig information...

Läs mer

Svensk bruksanvisning Masimo 901-ML

Svensk bruksanvisning Masimo 901-ML Svensk bruksanvisning Masimo 901-ML Bitmos GmbH, 36-6201.EN_SE_090206, Rev. 1 Återförsäljare: Infiniti Medical AB, www.infiniti.se 1 Allmänt... 5 1.1 Information om användarhandboken... 5 1.2 Symboler...

Läs mer