M A BESKR I GYROKC,I,lF - - -: Gyrokompass Beskrivning del I FÖRSVARETS MATERIELVERK 1 978

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "M7786-00311A BESKR I GYROKC,I,lF - - -: Gyrokompass 7228. Beskrivning del I FÖRSVARETS MATERIELVERK 1 978"

Transkript

1 M A BESKR GYROKC,,lF - - -: Gyrokompass 7228 Beskrivning del FÖRSVARETS MATERELVERK 1 978

2 rastställd jämlikt ]MV-A:V M71: Al.t,N,t^N ' t)a ta t(onti'tt{tk'l'ton ( ly rol<orrrplrss 'l'r:rrrsportllitlu NNEHÄLL ( )rrr lirrrtta rc -l x 5 V. 400 {z l ;rc rikon rollcrrlret Slrrirrrl'iirsiirjrringsutrustning... 'l'illbclriir llanl)llavanl)ll Ä tgrirtlcr liirc rruitning Uppstiillning... Anslutning av gyrot Ansl u tnin g av strömförsörj n in gsutrustning Horisontering Ätgrirder vid mctnirrg Orien tering Start av gyrot Frigöring av arreteringen nställning av precessionssvängningens amplitud Mätning Arretering och bromsning av gyrot Ätgärder efter mätning nsättning (byte) av inre batteri Laddning av batterilåda Före laddning Laddning Efterladdning... Särskilda åtgärder vintertid VÅRD Kontrolltrok med driftjournal... Daglig tillsyn Före användning Vid transport Under användning lif-terrnvindnirrg.... lrnklrrrcfclsiikrrirrg.... Frsätlcr publ r 092{).lft.l{}rr (V 383), 196[3 ärs utgiivu.1,l (r \) t2 \2 t L :'l )4 )/ L'a )/ LA l) 26 1,1't to.10 -rl 3l -ll -ll -)L -)L -)L -) -) ALLMÄNT Gyrokompass 7228, M.ll(rl , rir cll rrortlsolirrnck: gyroirrslrrrnr(:n(, solr ingar i artilleriets b-ph sr r r'r.r sl n ing. lnstrumentet används rr;ir rnan tar ut t['rr H(.()gnrl'iska norriktningcn. l)ct används också när ntatt ltcslrirnmer erfordcrligu b:ir irrgar inom batteriet sanrt niir man parallellställcr p jrrscr. Till skillnad frlln ridig'rc tidsödande mätrrrclotlcr (ts-tåg, kv-tåg) medger användning av gyrokorrpasscr att alla förband klrr ha en gemensam utgangsriktning kort tid cl'lcr grrrppcrirrg. Gyrokompassclr bclj:irras av en operatör och en protokollförare. om gyrokornp:rsscn handhas på rätt sätt, kan den geografiska norriktningen bestärnnras nrcd blittre mätnoggrannhet än :l 0,5 streck. Tillgangen kan beräknas till l5 20 minuter. Anvlindning av gyrokompassen medför således förutom en tid- och personalbesparing att behovet av ammunition för inskjutning minskar. -) -) 34 t< Bild l. Gyntkontl>ass 7)1.)t

3 'll Gyrokompass Höjd Diameter vikt DATA ca 450 mm ca 160 mm 5kg Yttre strömkälla Spänning Kapacitet llattcrl clle r ltlirililurc l2 l5 V rkrt'k l'tilctriidesvis ackrrttttrlrr lor l;rrla. rncd lock, M2670-()(,0 49 l'iir ll.a 200 (lta l2) t4,4v Medger att uriitningar kan genomföras Kikare F(irslrlrirtg Syrrl'iilt l(iidvirkclirr ställning lliiidvirtkclskala Horisontering Doslibcll Mätning Breddgrad Temperaturområde Sidvinkelskala 8 ganger 60 streck + 45" Nollinje för horisontalläge Tecken för positiv eller negativ höjdvinkel Känslighet mm t75" 40" till r50" 0 (r.l(x) slrcck ( irltlcrlrtl rrrcdurs och rttolttrs nre strömkälla Spänning Kapacitet L.addrt ing Transportlädl Vikt komplctt Höjd Bredd Dup Två parallellkopplade batterilådor ,4 V Medger att 5-6 mätningar kan genomföras batteriladdare ,5 kg 285 mm 630 mm 285 mm Gyromotor Driftspänning Arbetsvarv rlmin Starttid till arbetsvarv.l x 15 V, 400 Hz från orrr lirnnare i transpolt iidll Vi(l ll5'c ca 1,5 minutcr Vitl -l0o C ca 3 minuter Regleringsmotor Driftspänning 1.1 V (4-5 nra) Strömförbrukning Start Drift llroms t'rll A crr la t:lt;l A Striimfiirsörjning Allcrnativt friin yttre ellcr rr rr t' sl riirnkälla

4 r) KONSTRUKTON Gyrokompassens vil<ligaste beståndsdel gyrot sitter i en ställning, sorrr träneer i ett turrl burtd av legerat stå. Bild2visar.Pri t:llliircrrklatsätt,hurgyrotärinsattiställningen.nlirclcrrrrlr l'rir hänga l'r'ilt, srrrrrrrurrl'lllcr gyrots centrum med lodlinjen och gyroaxcln liggt:r horisorr l:r ll. Slrrllrrinll'rr liurr vlida sig endast i horisclntalplanet. Vridningen dämpas av rrpplrlr rrp,r r ir rgsbarrdc - Llpphönqningshcnd Gyrots upphöngningsoxel ( Precessionsoxel ) Ju längre norr u ittslttrrrurttlcl lrr rrpp:lt;rlll r[':tlo l:ilrgs:rnun.lrr' ;viltlit.r gyrot. Gyrots svängllillgsr(ite lsc rrppslrir ot lr rurrh'r lr.rll:; p:r grrrrrtl :rv rrll 1'vrorrxclns horisontering älrdnrs rr;r joltlcrr vritlcr srp,, Gyroaxeln tvingas tkrt:lt rrll l'irrbli ltorrsorrl;rl. v;rrvrrl l.',yr()[ pro(.c(l(.rru, tlvs vriclcr sig åt sidan. Uttrycken precessiott.rtt.t'ry' = vridnirrgs:rxc:l slrrrrl pn,t t'ssionssvcingning.,, sv:rrrgning runt precessiottsrrxclrr lrtvänds i lilrtslilrrirrgt.rr lrlrr en rörelse är betingacl uv att gyrot preccdcrrr. Gyroaxclrrs svrrrrgrrirrll rcgistreras på optisk viig lv ctt index, som rör sig över en belyst rrritsk:rlu. ( jt.rrorrr ltt bestämma indcxcts vändpunkter (Ml:M2 etc, bild 3) cllcr gcrr.rrr ltt utnyttja vetskapen onr den för instrumentet och uppstiillrrirrgslrl:rlsur konstanta tiden för varjc svängning, kan man med god noggru r r r r rc bcsl ri r rr rrra riktn ingen mot den gcografiska nordpolen. Norrbcstiirrrrrilrg rncd gyrokompass kan utföras inom ca +75" latltud. Tiden för mdtningerr iikrr nligot med latituden. På grund av att svängningstiden ökar något mot högrc latitud ökar också mättiden. nstrumentets felvisning, kalibreringsvärde (e ), understiger iregel 0,2 streck. Mätnoggrannheten beror till stor del på operatörens skicklighet samt hur lang tid som kan disponeras för mätning. Utförs ett större antal norrbestämningar, erhålls ett spridningsvärde (o ) som understiger 0,5 steck. Flärav följer att norrbestämningen vid 68 % av alla mätningar sker med bättre noggrannhet än t 9,5 streck, kalibreringsvärdet oiäknat. Vid fiiltmässig användning av instrumentet erhalls, inom ca 15 minuter efter det att instrumentet ställts upp, en noggrannhet i norrbestämning sonr är bättre än t 0,5 streck. Bild 2. Gyrots upphangning När gyrot roterar, strävar gyroaxeln att strilla in sig purrrllcllt rrrcd norrmeridianen och därmed mot geografiska nordpolcn. l)ii grrrrrrl uv systemets tröghet åtgar viss tid (flera timmar) innan gyrot strillt irr sig. Vid praktisk användning beräknas medelviirrlcl lros svrirrgrrirrgcrr eftersom denna försiggår symmetriskt kring den geografiskl r t o t ri l< r t ir t gc r r. Kurvan på bild 3 visar hur gyroaxelns nortlsokurrdc rirrrlc rrll'(ir en sinusformad svlingning. Svängningstiden är konstarrl, rrrt'rr ;rrrrplilrrdcrt avtar med tiden. 'l'itlcn fiir en svängning är bcrocrrrlc :rv p:i villicrr lrrtitud instrumentet är uppstallt, desutom är den nugot intlivitlrrt'll lirr vrrrlr' rrrslnrrnent. Därför måste tidangivclscrrtt pii bild 3 bclruklrrs sonr tttt11'l:rtlt1',:r _M , /'( ) i/, )t) rrrlr.l,rr lrq svangningstid (min) llilcl 3. Schematisk framstdllniilg dv!:.vrols prc( (ssi()nsst'iirrktting

5 GYROKOMPASS 1 z "'' la 1') ll to\!)\ t\ Horisonteringsratt (3 st) nställningsratt för sidvin kelskala Underdel Spärrhake för arreteringsratr Avläsningso kular för sidvinkelskala Höjdvinkelratt för inställning av kikäre, positiv eller negativ höjdvinkel l( iklr o kular AvlJsninrysf önster f ör ibell Wr/,^ //,/ 21 ):) tc to 17 to tt 2(t ')/ )t\ 9 Eelysningsknapp för kikarens strec kp latta 1O Strömställare (återfjijrlranric) tor reqler in!, alv!yrosviinrlrr rr,turl; ;rrnltl i t trrl 11 Larnplrrrs 12 Obscrvatirlnsl('nt,tr'r rrrcrl rnrlr.r för kikar r:ns lrolrlvrrrl. r.l Gyrohus Skycldsror or rlyr o t,, u; r1 rl r.rr r, grrrr rrl (med ästc or rrr,rlrrr.t l. orn; r.r,..,) Skala for utslitllnlrl.rv nl.,..vrirrnrl Magnetk()nll), r1;1; Arreterirrr;ssl<r rrv Andlllas rtrcrl lolrhyr lr Observatiort:,lon,,lr.r lor,r r ('tr.r lrl Lanrptrirllirr c or lr.rt :,l,,rl.rr r:, )clysn nq Ar\sltrrrirrrl:;r lorr r rr rlyr ol..rlrr:l Olrst:rv;tltorr:;lrrgrgr lor rrr;rtsl<;rlr Arr{)l{rin{t:;r irtt lll t^s S irlvi rr kel r ;r t t ( iyrok;rtrr:l llrktstlv 1tr:,r rr;l;rr;c ll.til r rltåll, (l iild zl visar gyt()l(()tttl)itsscrt ttl)l)flillltrl ttl:rrr ',l.rlt\ lt\ rolilrlrt'lrr.",,rr rrnslrrlcll ocll gyrot är arrclcnrl vrl irrclikclirrg i lorr:,lrcl l(). ( ;yr()l sillrr r l,yrolrrr:t'l l.l Dess upphängnirtgs:rrtorrlrring oclt ul)l)ltiull'nlr!i:il):rr(l sliytldas ilv r()lcl l.l. Genom observaliorrslul)l)crt 22 kan rnarr s('(l('n lx'lysllt lniitskalan. Luppcn lurr två titthä. 'l'vii ttuttr li:rrr sulcdes obscrvcfl nt:rlsl(irllln samtidigt. Luppcrr tas normalt bolt vitl rrt'tlpuckning av instnrnre rlcl. Llrnphallaren 20 hrillcr belysningslarrrl)lur l()r rnrilskalan. Genom att vrirl:r llrrrphållarens övre del kan man iilldrit bclysrr rrr11'rrs irr tcnsitet. Arrclcrirrgsrrrllcrr J.l Prrvcrkar en platta, som plcssar upp ställningen med gyrot tills tlcrr l:rst rr:rr rrrot tllcct inuti cylindern. Arrcleringen medför att upphängrtirtgsbtrrrtle l uvllrslus slllll att ställningen fixcras. Rattcrr l.] kurr vridas rnot läge FRTT, först när spdrrhaken 4 tryckts in (lämpligcrr nro(l lr(igrlr randens tumme under tiden som fingrarna vrider ratten 23). Spärrlrukcn lrindrirr att arreteringen släpper, när instrumentet transporteras. nnanför fönstret 19 finns en vit markering när instrumentet är arreterat. När arreteringen frigörs, blir markeringen röd. Detta betyder att ställningen med gyrot hänger fritt i upphängningsbandet och att instrumentet måste hanteras varsamt. studera noga anvisningarna för utrustningens handhavande innan arreteringen frigörs. Underdelen 3 rymmer en sidvinkelskala (bild 5), som är indelad i 6300 streck samt graderad medurs (svart) och moturs (röd). Vardera skalan består av en rörlig och en fast del. Den övre. svarta medurs graderade skalan, anviinds för bäringsbestämning till t ex grundriktningsvisare. Den trndre. röda rnoturs graderade skalan. används for parallellställning av pjliser. Parallellställningen bcskrivs i Skjutinstruktiorr fiir lr tillcri och granatkastare, dcl 3A (Skjutl Art (irk 3A) lrrrlrlrrrrl lilrlriilill li r.l- ' 'l )h r t t t r l.t, n' l\ t t t l rr \\ Bild 5. Sitlvitrkt:lskalu 8

6 10 Den rörliga delen av skllan är indelad i tiotals-streck, medan den fasta delen har en upplöming av ett strock. Avläsning sker genom addition av den fasta och den rörliga delen. Avl2isrring av exemplet på bild 5 blir då 0103,3 för den öwe skalan och 61967,7 pii den undre. Avläsningens decimaldel är skattad. 16 Skalan, sont rir bclys(. kan observeras genont avläsningsokularet 5 (bild 6). Skalan kan vlidrrs (oricnteras) med ratten 2. Sidvinkclrr slrills in ntcd ratten 24. Kikurcrrs rrrrtlglirs l'irrns under det löstagbara sorskyddet lg och dess okular 7 sittcr' Ligrc och dirrrrrcrrtralt i förhätlarrdc till ändelaset. ( )l<trll rc r:r r sklirl;cirrst iillning. lliljdvirrkclrr kurr irrtc urätas, men genom att vrida hela okularet med lröjdvirrkclrltlcn (r karr man ställa in siktlinjen mot grundriktningsvisaren (rrritlct). obsclvatiorrsl'ainstret 12 visar om höjdvinkeln är noll (horisontalläge), positiv ( ) cllcr rrcgrtiv ( ). Höjdvinkelratten skyddas mot oavsiktligberöring av en brclrrrs. Kikaren har en streokplatta, sorn lir bclyst när knappen 9 är utdragen. lnstrumentet horisonteras med dc lrc ratlarna. llorisonlcringcrr korr lr.ollclas pä den belysta libellen, som finns innanfi)r firrrstrct lj. Strömstdllaren l0 är återfiädrande och används lirr rrr:rnovrcr rrrg uv en rcglermotor med vars hjälp svängningsrörelsen kllr strrll:rs irr. sc vidrirc under handhavande. Magnetkompassen 16 är löstagbar och används vid grov'ricntering. För att underlätta användning i mörker är kompassens skah bclysl rrrccl crr sjiilvlysande ljuskiilla ( B -strålning). Den lokala missvisningen stdlls in på skalan 15, sorrr rir intrcr:rd i grurler. Kompassen har en arreteringsanordning, som päverkls uv slir.uvcn 17. Riktstaven 26 underlättar inriktning till gyrokornpasscrr i rrrijrkcr och placeras på samma fäste som magnetkompassen. lliktstuvcn slrtirrrliirsiirjs av eit 1,5 v batteri. Ljusstyrkan gar att ställa in med rcglugct 27- l;rnrphuset 11 innehaller en lampa, som bclyscr libcilcrr, sidvinkelskalan och kikarcns streckplatta. Klbclrr 25 med anslutningsdoncl 2 iivcr lirr liksp:rrrnirrgen för reglermotom och skullurrrporna samt l5 v,400 llz" lrt.l;rs vrxclspurrning for gyrot, som är utlbrnral s()nl oll trcfirs vlixclslriirrrsrrrolor. 1 2 J / ö \ '.\ B Horisonteringsratt (3 st) nställningsrart f ör sidvin kelskala U nderde Spärrhake f ör arreteringsratt Avläsningso kulår f ör sidvin kelska la Höjdvinkelratt för inställninlr :rv kikare, positiv eller negativ hojrl vinkel K i karo kular Avl:isnintlsf önster för libell tf, 16 1l 1B ')1 '.r2?3 )4,ttt ',t( '?t 2a Belysningsknapp för kikarens strec kp latta Strömställare (återfjädrande) f ör reglering av gyrosvängningens amplitud Lamphus Observationsfönster med index för kikarens höjclvinkel G yroh us Skycldsrör för gyrots upphängning (med f äste f ör magnetkompass) Skala för inställninq av missvisning M agnetkompass A rreter i ngss kr uv And(,las rnetl solsl<yrid Olrservatiortslijrrslcr för ar r eter ing L trnrphiillirrr: lirr rrlitsl<;rl;rns belysning Anslutrrrrrrlsrlon lrir rlyrok;rlrel Olrst:rv;rrrnsltrplr iir rrritlsk;rll Ancl(:rrr(lr,r,rll lll ^ST lirrlvtrrlr'lr.rtt ('yr()f.rl,r'l llrl. r.,1,rv 1tt:,r rrgl,rlr. l ;rttr:r rllill.rrc B ild 6. p prri t ta d g-t, rr t lit r r r t 1 ttt.ss

7 12 TRANSPORTLÄDA Gyrokompassen förvrrrrs i en transportlåda (bild 7) som även innehåller strömförsörjningsutrustning, t illbehör, reservdelar och verktyg. När dcrr ltirgrlr striirrrst;illurcrr sllrllr; r l.rg,. l ll.l sllrrl;rr orrrlor rrr;rrt.rr or.lr dcn griinu kolrlrollarrrplrr VA(V A l, l:rrrrlr, l)crt vlilrstra striinrst:illarot. sonl ar rr;rrl,.t lll^ lnln(; lilt()ms, lr;rr trc lugcrr: Cellplastf yllning Skumgummilist. läge MÄTNNG. Trefasspänniltg kopplrr:; lrll liyrorrrotorrr rrrcrl r:rtl l:rsl ol.jd, varvid motorn startar och gih nrcd olirrrrrlt. v;rrvl;rl. Den gröna lampan slocknar. Nrir dcrr rilt'r r11'r r l ;r rrls, har gyromotont rr lit t sitt arbetsvarvtal (ca r m) r mittläge. Trefasspänning kopplas inte 'rarrr till liyrornotorn Batter i - kontrollenh et Bärhandtag ( i nfäl lbart ) o läge BROMS. nnan instrumentet får anviirrtlus 'iir bäringsbestämningar eller flyttas, skall det vara arreterat och gyronlotorn skall stå stilla. När strömställaren hålls i det återfiädrande liigct llroms, sker en omkastning av fasföljden till gyromotorn. Denna bromsas och det hörs tydligt hur gyrors varvtal minskar. Bibchrills bromsläget efter det att gyrot stannat, startar motorn och bö{ar gå med iikande varvtal åt fel hall. Avsluta därför bromsninqen när det surrande ljudet frän gyromotorn har upphört. f,:s,$: Anslutn ingsdon, gyro kompass Ansluln ingsdo n, yttre ström källa Stödkuddar Lxc{r)tt)rl;is Bild 7. Transportlåda med gyrokompass Nrir instrumentet skall användas placeras det på statlvet (bild 3) lcla utrustningen packas i transportlådan, med undilnlag av stativct, förvaras hopvikt bredvid lådan. På transportlådans framsida finns: o ett anslutningsdon för yttre strömkällr o ett anslutningsdon för gyrokompassen Omformare 3 x 115 V, 400 Hz Orrrlirrrnuren sitter till vänster i lnrrrsp,r ll;rrl;ur (hiltl 7). )cn omvandlar l0 lll V likspänning till dcn lrclrrs v:ixclslr:rrurrrrg s()nr crftlrdras för gyromot.()nr. l):i orrrlirrmarcns frorrlpllrlllr lrrurs lvir slrolnsl:rllare och en grön kott lroll:trn nrr. tliltl 8. Slatit,, uppriil lilt

8 14 Batterikontrollenhet Batterikontrollenheten sitter omedelbart till höger om omformaren i transportlådan (bild 9). På dcss liontplatta finns o en strömstiillurc rruirkt NRE och YTTRE. Härmed avses inre eller yttre strömkälla. o en glasr(irssril<rittg rrrarkt 2,5 A o cn riirl lion lrollurrrpa, som tänds nar battcrisplinningen är ( l l,5 V. l,arrprrrr lyscr nrcd tilltagande ljusstyrka om spdnningen sjunker ytterligare. Vitl lo,ll V har larnpan nått full ljusstyrka. Strö mf örsörj n in gsutrustn ing ltrrtslrlirrgcrr str(irnf'örsö{s vall)'itt lrrirr yttrt'r'lk'r rrrlc slrorrrli;rll:r. Arrslrrlrrirre ttv ytlrc striirrrklilla skcr med hjrilp uv tlt'rr trlllror:rrrtlc strdltrlirrsor.jrrilrgslilrllclri lrtrc striinlklill:r utgörs alltid av tvli bltlt'rrl:rtlor l0, sonr ansluts 1ur rlg rrluccras i t nrrrsporl llidurrs ba tterifack. Ornlirrmrrcn liintiin, om den ansluts lill vrixelsp:irrrring Yttre striitnkiilla l\4ctl.yllrc strirrnkiilla avses i första hand tvli rckumulatorlådor med lock för l{a 2(x) (l{:r l2)(bild 10). Lådoma ställs pä varandra samtidigt somseriekopplittgsclorrcl :rrrsluls. Cellplastf yllninit Skumgummilist Omformare \'.1 a-'l lil.<-tll l'r..ll tf ll' ioon'o Anslutn ingsdon, (lvr () Kompass Anslutningsclon, yttre str(inlkirllil litorlkrrtl<l;rr t.xcenterlås ll ilt 9. 'l'mttslxtrtliirlu t t (t! tt l\ ( ) t )u \s 1 Ackumulatorlåda rned lock M:r(;/O 1)1lOl/11) 2 Snäpplås för satnntankollnlurtl.rv,r:kutnlrl,rt()tl;irl(,tuil 3 Seriekopplingsdon 4 Anslutningskailel f ()r yttrr) lrilr.tcr B i ld 1 0. A t k u nzu la t t t rlä tk tr t t c t sc r i r kt t p 1 t li t t g stk t n

9 Skulle plus och minus bli lirrväxlade vid anslutning till yttre batteri, bryter ett polskyddsrelä matningssprinningen till omformaren. Batterilådorna innehrillcr ir-lkalibatterier. De är inte tillslutna och måste därför alltid förvaras i riitl liigc. 'ilen på lådornas framsida skall alltid peka uppåt. Två batterilädor urrslrrlrur till seriekopplingsdonet lämnar nominellt 14,4V - llatterili'rdorrur lirrrr lurldus rned exempelvis 500 W elverk eller lämnas till förbandcts lrrddrrirrgssluiorr. Se vidare laddningscxempel i publikation Mll86- (X)22 0 ljlisl( l{ lil-vliltk 1500W. Tvli llllrddade batterilådor beräknas räcka liir c:r l5 rrr;ilnirrrlur. Batteriläda 3Ol llltte rillldarr (bild ) innehiiller tolv ornladdnir.rgsbara alkalibatterier (ackumulatorer) (bild l2). 'l'vii batterilådor, tillsaurmans inncluillandc 24 alkalibatterier, ingår i vlrje utrustning. Liidan består av två halvor, som hålls s:rn)rnan av ctt glingjiirn oclr clt srrripplris. Alkalibatterierna ligger i fack med kontaktfjädrar sorrr kopplrr iholr but le r lcrrra. Jatterierna är tillslutna. Batterilådan kan därför f(irvanrs oclr rrrrvtirrclas i gocltyckligt läge. Bild 11. Batterilåda 301, öppnad llatterilådan får öppnas endast: o i samband med tillsyn o orn misstanke föreligger att den innehzilller torrbattcricr (l)1,-5;" sc vidare under LADDNNG llalterilådans laddningstillstånd försämras vid lagring. En rrylrrcldlcl batterilåda gcr redan efter en månad bara hälften så lång drifttid. Har två veckor eller längre tid förflutitefter scnaste laddrring sl<rll batterilådan laddas innan den används. Nrir batterilådan skall laddas (se Handhavlrrclc) arrsluts dcrr till batteriladdare 2(r0 (i vissa fall till batteriladdare 246). l)crr rrorrnala laddrrirrgsströmmen är ,4 A varvid batterilådan är fulladtlrrrl t:l'1cr l4 tirnrrrar- Laddningstiden kurr iivcrskrirlas utan att battericrrur sli:rtl:rs- Tvli lirlllrdtlrrdc batterilådor bcruikrrls lricl<rr ltir lyr:u li:rrr rrlilningar. Vid stark kyla ( 25'(') klrr clock lriigst trc rrlitttittgrrr gcrrorrrlor:rs ularr batteribyte. llild ). tllkaliln r rcri

10 Tillbehör Utöver omformare oclr batterikontrollenhet, som är fast placerade i transport_ lådan, innehå-ller dcrrru nedanstående tillbehör: 2 24 gyrokompass 7)Jlt batteriliiclor.io alkaliballcricr',.1 V 3,5 Ah kabcl liir yttrc brrllcri,4 m gyroklrbcl,.l rrr scrickopplirgstlolr obst: t.vlr iorrsltr pp solsli y t ltl t tt:r13r rr' li orrt pitss riklsl:rv orl rrrctl srrolc lilpcll tr l'tnirrgsrrilrpcl rtyckcl liir lrrlrringsskruv pinccll skru vrrrc.jscl instrumentmejsel tappnyckel putsduk verktygs- och reservdelsetui innehållande 3 gl(idlampor 2 W 2 glirdlarnpor 0,1 A.jtrstcrstift nrlll vcrktyg för andelas 3 skyddirör_med ipphängningsband l0 siikringar 2,5 A pu bl i kr t ion (M O ]jsk{ GYROKOMPT22B\ dril-t journal rruitprotokoll Ast 462 Etuit innehåller: l0 finsäkringar 2,5 A -j gl(rdlampor för skalbelysning 2 gliicllampor för batterikontrollcrrlrt'tt'rr,r lr v;rvl:rlsliorrtrolllrrrru;rrr justcrstift for doslibellen och rrrrgrrt.rr\()rr ):r\\(.rrs rrrissvisnirr13 nrall för uppmätning av upphangrrirrgslrrrrrtlt.ts lrirr lrirrgcl verktyg för borttagning av kikarens rirrtlulrrs 3 upphängningsband, förvarade i skycltlsriir rrv pllsl upphängningsbanden förstörs om de hanteras felaktigt. Låt dem diirför förbli i skyddsriiren tills bandbyte skall utföras. Byte fär utfö-r endast av tekniker (särsk ilt rr tbildad personal). Lod Lodet är tillverkat av stå1 och väger 200g. Dct l'iirvaras illurrspprllridals kabelfack- Kapell Kapellet förvaras löst i transportlådan. Det används l.iir:rtt skyilcla upprattat rnstrument mot damm och väta. Kapellet skali alltid sitta på utom när instrumentet är uppnittat f,iir rniitnrng. Putsduk Putsduken får endast anyzin{as för rengi)ri'g av de'yrrrc.ptiken. Det är viktigt att putsduken är fri från fett, danrrn,iand och vlssa liiicrnilll som kan skada linsytorna. Putsduken är vanligen av flanell men även slirrrsksr<inn kan l'iirckornma. Verk tygs- och reservde lsetu i tltuit (bilcl l.l) liirvarus i llrrrsper llrrtl:rrrs l;r1t,rrl;rt.li (6iltl l.l, pos l) Mall för upphängningsband 2 Justerstift 3 Säkringar 2,5 A tröga 4 Glödlampor tör skalhelysninly 5 Glödlampor för batterikorrtrollr:rrlrrr or:lr v,rrvt.rl 6 Verktyg för borttaoning ;rv kikrrrerrs ;rnrk;1,r, 7 Upphängningsband, förvara<ie iskyrl<lsrirr ;rv plirsl Bild 13. Verkt.ygs- ol'h rese rvdclst,ttti

11 Verktyg Verktygen (bild 14, pos 2-7) förvaras i transportlådans verktygsfack vid sidan av batterilådorna. Kablar Utrustningen inneh:illcr lirljrrrdc l<:rlrlrrr (lrrl,l, ) o en tre meter lång kabel, l'(ir surrrrrrrrrl,r'1rlrlrrr1',:rv gyrokonrplrssr,rr t,t.lr strömförsörjningsutrustningen i t ra r r s1 ro r : r t r r r r o en fyra meter lång kabel för anslutrrirrg:rv yttrc strömförsiirjnirrg till omformaren Kablarna förvaras i transportlådans kabelfack. Gyrokobel Kobel lör yttre botteri \., Bild 15. Kablar 67 1 Bild 11. Transoortlåda nted tillbehör Stativ Stativet (bild 8) används vid uppställning rv instrumentet. Stativets överdel är utformad som en platta. Pä plattans undersicla finns en l'örskjutbar fästskruv för fastsättning av irrstrumentet. Under transport och i i)vrigt när stativet inte används, skall fastskruven skyddas rned den tillhörande skyddsplattan. Skrtrvcrr lir oförlorbar. På dess urrclcrsidu l'irrrrs cn hake för fastsättning av lodet. Stativct skrrll l'iirvaras i urrslulrrirrg till rlrrspoltlridrn.

12 ÄTGÄRDER FÖRE MÄTNNG Uppställning HANDHAVANDE o Stiill upp stativot direkt på marken. Viirrcl ctl uv slat.ivbenen mot norr. ictikrru strtivcts benlängd så att inslrurrrentet kommer lagom högt. l)ru lil lrisskrr-lvarna på stativbenen. 'l'rarrrprr rcd stativbenen i marken och l'(irsök samtidigt att få stativets platta vrlgriil t. 'fa bor[ skycldshuven över fdstskruven. o Ta upp lodet ur transportlådan. Avpassa lodsnörets längd och fäst det i lodhakerr på fästskruven. o Ställ gyrokompassen på stativet, sätt f ast den med fästskruven. o Finjustera kompassens läge på fästplattan tills lodet hänger rnitt (ivcr den angivna utgångspunkten för mätningen. o Dra åt fästskruven hårt för hand. Täck alltid över instrumentet med kapellet när inte mätning pägiir. l)ctta är särskilt viktigt vid nederbörd eller fuktig väderlek. Anslutning av gyrot Anslut gyrokabelns anslutningsdon till gyrokompassen (bild l6). Sc till att donet vrids i rätt läge före anslutning. Dra fast donets låsring. Placera transportlådan vid sidan av stativct och anslut strömförsörjningskabelns fria ände till anslutningsdonet GYRO i transportlådan. Anslutning av strömförsörjningsutrustning striirrrst:illarna på omformarcn skall sl:i ilrigc [rl{an respektive mittläge (nrellan M^1'NNG lltt0ms). Yttre strömkälla Anslut kabeln för yttre striintli)rstilirrirrg lrll ;rrr:.lrrlrrirrgsckrttt'l p;i lr;rrrspor ll:i dans framsida. Koppla de båda stiftpropparna i kabelns ri;r rrrrrlt' till rlcrr yttre str0rnl<lrlllrr. Kabeln är i första hand avsedd för anslutrrirrg till tlct rnedföljande serickopplingsdonet. Detta ansluts till två staplade battcrilridor för Ra200 (l{a l2) (bild 10). Kabclns röda stiftpropp skall anslutas till plus (+) och den svarta till minus (-). Strill str(irnställaren på batterikontrollenheten i läge YTTRE. Ko r r t ro lc' ra a tt in strumentets skallampor lyse r. Orn skrlbclysningen inte är tänd, undersök om anslutningskabelns stiftproppar :ir anslutna rncd rätt polaritet. Används annan yttre strömkälla tillse: o att denna läntnar likspänning V och ej avger transienter o att anslutningen utförs så att god kontakt erhålls \3 \ / \^7 M GYROKOMPASS 7228 Nr Se till ott onslutningsdonens styrningor står mitt f ör vorondro tlllt, lftltl ti rll l l-rl, 'lll Bild 16. Anslutning av gyrokaltelrt lill g.l,rutkotttpassut

13 24 Används inre batteri: o ställ strömställarerr på batterikontrollenheten i läge NRE. o kontrollera all ilrstrumentets skallampor lyser. Tänds lamparr lia'l-ferkontroll, är batterilådorna urladdade - byt omedelbrrrl h:rl lcrilrrdor. Horisontering krisorrlt'nr irrslrurncrrtct genom att vrida rattarna 1 (bild 4) och samtidigt ge rrkl lri lilrt:llcrr irrnanl'iir ftjnstret 8. Korrllollcnr rrtt luftbubblan i libellen liggcr i centrum när instrumentet vrids srivlil /4 srlrrr /2 varv. ÄTGÄRDER VD MÄTNNG Orientering Fäst magnetkompassen l6 (bild 4) överst pä skyddsriirct 14. Ställ in den lokala missvisningen på skalan 15. Denna iir inclclltl i grlrtlcr ( l{r0"). Missvisningen framgår t ex av fältkartan. Grovrikta grrokompassen mot norr. l,ossa arreteringsskruven l7 på magnetkompassens högra sitla. Finrikta instrumentet med sidvinkelratten tills kompassrriilcrrs irrdcx siulrlranl'aller med den fasta markeringen. lnstrumentet är nu i ut'gångsläge för en slutlig norrbestärrrning. Arretera magletkompassen. Start av gyrot Ställ den högra strömställaren på omformarcns frontplatta i [igc.lll. Den gröna kontrollampan VARVTAL skall trindas. St2ill den vänstra strömställaren i läge M^'l'NlN(l L.arnpan VARVTAL skall slockna och gyronrotorn starta. Gyrot ger ifrån sig ett brusande liud rlir dcl :ir igirng och är arreterat. Man kan ocksä h,iinr att gyrots varvtal iikar. Efter 1,5 4 minutcr ltcrttctttlc l)rr orrr;irvrrrr;islt'rrrpcrllrrt'rr sk:rll l;rrrrp:rr VARVTAL åter tändas varvid ltrrrrp:rn vts;n ;rlt ;iyrol rrii(l srll :rrlx.lsvrrr v1:u. Kontrollera då och dä att lanrparr VA(Vl'Al ly:;r'r or:lr utl lrrrrrprrn ta 'll,ltl KONTROLL inte har tänts. Den röda lampan batterikontroll tänds rr:ir lrrrllclicrna rir i det närnrrslc rrrladdade. Urladdningskurvan (bild 17) riskridliggor lrrrr batterispänningcn cltcr att ha sjunkit till punkten 11,5 Vredan efter ca l0 rninuter är nere vid l0,tt V. Efter ytterligare ca 5 minuter är batterilådorna lrclt trrladdade. Batterikontrolllampan har dessförinnan slocknat vid 6-7 V. För att vinna tid kan man utföra orientering under gyrots starttid co 14,4 V Batterikontrollampan tänds och lyser svagt Batterikontrollampan lyser med klart sken ----> Frigöring av arreteringen Bild 17. UrladdningskLtrva.lör inre hatteri 10 5 Drifttid (minuter) Tryck in spärrhaken 4 (bild4) och vritl :rrrt'lt'rrrrlisr:rllr'n.l t ctt halvt varv mot läge FRTT. Kontrollera att horisonterinqen intc har iirrtlrats. []tlrrl'iir korrtrollen utan att vrida instrurnentet.

14 o Vrid sakta arreteringsratten 23 mot läge FRTT och betrakta samtidigt indexet på mätskalan. När arreteringen slutligen släpper helt, kan det inträffa at gyrol börjar >gungal (indexet darrar). Gå då tillbaka med arreteringsratten och fånga upp gyrot försiktigt. Vrid därför mot läge FRTT igen. Resultatcl blir att index vandrar lugnt på mätskalan. ndikeringen i fönstret 19 rir nrr RöD vilket betyder att arreteringen är frigjord varvid instrumentcl [itt kan skadas vid felaktigt handhavande. Exempel på ifyllt mdtprotokolt " 4lndo tn AATPROOKO. for c;yrokomposs ',1 /l nställning av precessionssvängningens amplitud lctrrrklrr ohscrvalionsluppens rörliga indcx i observationsluppen 22 (bld a). Är gyrokorrrpasscrr rroggrant inriktad nrot trorr med hjälp av magnetkompassen, korlmcr indoxcts svängningsamplitud att vara mycket liten. För att erhålla en för mätningerr bekväm fciljningshastighct pri index, krävs en svängningsamplitud av streck. Svängningshastigheten kan påverkas nrcd reglcringsmotorn som styrs nrctl dcrr återfjädrande strömställaren 10. Om sviirrgningslrastiglrcterr sl<:rll tikls, l'iills strömställaren en kort stund åt samma hiill sorrr inclcx r(ir sig. Orrr lrrrsliglrclcn skall minskas, fälls strömställaren en kort stund lit rrrotsrrlt luill. ljrrclcr pägående mätning får inte strömställaren röras, eftersorrr rrlilrcsull:rlcl tlri blir felaktigt. Mätning Norrbestämning med gyrot sker normalt enligt den nedarr bcskrivna sri kallade vändpunktsmetoden, som innebär att gyrots index följs rtrcd sidvinkelratten. o Ta fram ett mätprotokoll. (Exempel pri ifyllt mätprotokoll sc sida Avl.rrnrng 1 276q ) t_ rd t ?.0 qfi3.7 5 Rad s 76.q Rad 5]6 q tcls.2 a Rad V till grv 28 t7.q 10 -./ a Rad 9-10 jsq{ <1 med sitt tecken Rad 11-'l 2 t'a tr 0s7{.9 o Fatta sidvinkelratten och vrid denna nrcd jlirnn rörelsc till index sammanfallcr med mätskalans nollpunkt. o lriili irrdcx genom att vrida sidvirrkclrrrltt:rr su utt rnlitskalans nollpunkt hela tidcrr sarrrnranfallcr med indcx. 26

15 o När svängningen niin)rar sig en vändpunkt, rör sig index med avtagande hastighet. Vid vändpunkten står index stilla en kort stund. Läs av sidvinkelskllrrrr och för in vinkelvärdet på rad i protokollet, se sida 27. o Återgå gcnlsl lill :rtt l'iilja index med sidvinkclratten. Skulle eftersliiprrirrg i följningen förekomma - undvik då att skynda ikapp index - iik:r isl:illct tiiliningshastigheten utan ryck. o l;is av sitlvinkclskalan vid nästa viirrtlprrrrkt och för in vinkelvärdet pärad,2 i pro tokollc t " o iortslit l'riljnirrgcn till tredje vändprrrrktcn och för in vinkelvärdet på rad 3 i protokclllcl - o Beräkna rncdelvärdet och anteckna dct pii rad 8 i protokollet. o Rikta med sid- och höjdvinkelratte n irr kikaren mot grundriktningsvisarcrr. Lds av värdet på sidvinkelskalans (ivrc dcl. Anteckna värdet på rad 7 i protokollct.. Beräkna geogradiska bäringen mot grurrdriktrrirrgsvisrrrerr pl r:rtl ll i protokollet. o Kontrollera bäringen med armekompass. o Bestäm meridiankonvergensen (c) ur karta. Beräkna blirirrgcrr rrrot gr rrrrdriktningsvisaren (bägr) i anbefallt system. Härvid gäller:!äs t*utm-nät = Geografisk bä- ('U,t.M Bäi, i Rikets nät = Geografisk bä Cnitr,,,i, Anteckna värdet på rad l3 i protokollel Arretering och bromsning av gyrot liftcr avslutad norrbestämning skall gyrol orucdclbart arrclcras och bromsas till clcl stlnnar. OJS llrornsa inte gyrot i fritt [igc. l)ri kan upphangningsburrtlcl brisll. vilkct rncdför reparation på vcrl<sluclo 'l'ryck in spärrlurkcrr 4 (lrilrl.l)or'lr vrrrl liu:;rlll1,,l:trr.(:lollt[,:;rirllt.rr rrlrrilrg LÄST till ändliigol.. (iyrot tir nu iur('t(.r;rl o Häll den vänstra strrimstlillarcrt p;i orrrloln:r('rrs lnrrrtplalt:r i llr11t' lillt)ms. [-yssna på gyromotorn och sl:ipp tlt.rr ltt.r li:rtlrlltdc strönrstr(irrrsllrll;rrt,n rrlu. gyrot stannat. o liirrhcrcd parallellställning och bärirrgsbcstlinrning genom att.r.rcrrlcnr sitlvirrkclska-lan mot grundriktningsvisaren (= clen inmäita norriktningcrr 1. lurrgc.rm kan parallellställning och bäringsbestämning utföras ulan tidsotl:r r r tlc bcräkningar. St' vrtl:rrc glillande reglemente. Ä (iarder EFTER MÄTNNG o St:rll str.rrrstrillaren på batterikontrollenheten i läge yttre och den högra slrorrrst:rll:rrcrr på omformaren i läge FRÅN. o 'l'u lr.rl gyroklbcln och kabeln för yttre batteri. Torka rent och rulla såullnrail kablurrra i slingor. Packa dem i transportlådanskabelfack. Sätt fast sky ddslockc t pii i nstru mentets anslutningsdon. o Lyft bort magnetkompassen. Ta bort observationsluppen och solskyddet. Rengör och placera delarna på plats i transportlådan. o Lösgör lodet, rulla upp snöret i urtaget på lodet. Lägg lodet i transportlådans kabelfack. o Torrtorka och rengör vid behov gyrokompassen. Lossa fästmuttern under stativets horisonteringsplatta. Kontrollera arreteringen. Lyft av kompassen och placera den i transportlådan. o Sätt fast skyddshuven över fästskruven på stativets horisonteringsplatta, vik samman och tryck ihop stativet och dra ät klämskruvarna. Lås stativets ben med läderremmen. r Se till att utrustningen är ordentligt packad glirrrr irrtc krpcllet - stäng transportlådan och fäst excenterläserr. NSÄTTNNG (BYTE) AV NRE BATTER o Öppna transportlädan, lyft upp k.rrrpasscrr. Slrrll tlt.r lrrr Plant och rent underlag eller låt en medhjälplrc luillu i clcn. o l.ossu dc tvli snäpplåsen och öppna battcril'ackct.

16 o Byt de två urladdadc batterilådoma mot två nyladdade batterilådor. vänd batterilådoma så att lådornas anslutningspunkter gör kontakt morsvarande kontaktstifl i botten på batterifacket. r Stäng och lås krckct över batterifacket.. Ägg tillbaka gyrokompassen i transportlådan. LADDNNG AV BATTERLÄDA 301 Battcril:idurr skull l:rddas: o niir tlcrr vrril ansluten och dess kapacite t iir helt eller delvis utnyttjad o när mer iin l4 dagar förflutit från scnaste laddningstillfälle o när osäkerhet råder om batterilådans laddningstillstånd. Batterilådan laddas i batteriladdare 260 (bild l8). Batteriladdaren skall anslutas ttll 220 V växclspänning friin nlit cllcr liiltclvcrk. Liis laddningsanvisningama, som finns pri irrsidan av battcriladclurcrrs skydtls lock. Före laddning Se efter om batterilådan ilrrrclulllt:r ;rlk:rlrlr;rttr'rrr.r )clllr sk:rll lr;rrrr1,,rr :rv anteckning på lådans skrivplärr. l,titltr rrrr'rl lorrlr:rllt:ri ktirrlrs or ks:r orrorrrr;rll lätt. llc rrgii r bl tterilådans skrivplan med rldc rgr r r r r r r r t. lc r trasa. Attlt't krta datum och klockslag när laddrrirrg plibtirjas pä batterilädans skrivplirr. Skr rvltlitor finns i batteriladdaren. Lirddning Anslrrt batterilådan genom att placera den i ett ledigt fack i laddaren och trycka lrrst spärrarmen. rr k tta batteriladdarens kontrollampor. Sc anvisningarna på laddarens skyltar. L;rdda under minst 14 timmar. Efter laddning 'l'a ut batterilådan ur laddaren. Anteckna på skrivplånet datum och klockslag, när laddning avslutas. SÄRSK LDA ÄTGÄRDER VNTERTD o Vid stark kyla stelnar smörjmedlet i kompassen. Kylan medför också att materielen, speciellt plastdetaljer, blir spröda. aktta diirför särskild försiktighet vid hantering av utrustningen. o När materielen används i kyla är det lämpligt att fiirvara den i samma temperatur även under vila. {' l, ll Rild lll. l)atlcriladdarc 260 nstrumentet skadas inte av stark kyla. Upprepade nedkylningar och uppvärmningar k:tn diircrnol rrrt'rll'iir:r att det blir fukt inuti instrumentet. o När utrustningen inte iir i tjiinst (l cr ovcr r:rll('r)or'lr rrlorrrll,:;icrrrpcraturen ärlåg (-15"C och drirtrnder) skrrll h:rllt'ril:rrlorrr:r l;rs rrlrp rrr lrrrllcrilirckct utomhus och placeras ibattcrihddurerr cllt'r r rrotll;rll t'nlr:rrl r v;rrrnc- Konr ihåg eventuella rese rvba ttcric r. o Håll utrustningen fri frän snii clch is. Anvtind kapcllet för instrumerrtct oclr ll'ill krckcl sl;irrgl p1i lrlrrsportllidan.

17 VÄRD För att säkra utrustningens driftsäkerhet skall vard ske enligt följande anvisningar. o DAGLG Tll.LSYN. Utförs före, under och efter användning. o SÄRSKLD l'lllsyn. utförs under ledni'g av befäl och med bistand av teknikcr i regel en gang per månad -- oftare vid svara väderleks- och an vä n drr in gsförhållanden. KONTROLLBOK MED DR FTJOURNAL Från vard- och underhållssynpunkt är clet viktigt att alla iakttagelser och åtgärder antecknas i kontrollboken. Anteckna alltid: drifttid och antal mätningar iakttagna fel, misstänkta fel vidtagna underhållsåtgärder, vård, tilisyn, reparatiorr. rrtbyill tillbchirr, bandbyte etc anbefallda ändringsåtgärder o kontrollmätningar, kalibreringsvärde Alla uppgifter är av betydelse för bedömning av utrustningcrrs l'iiltdtrglighet och lbr planering av dess underhall. DAGLG TLLSYN Före användning Kontrollera att stativet är oskadat, att benen kan låsas och att de är sladigt infästa i horisonteringsplattan. Sc till att l.dhaken sitter fast och tt skyddsplattan för fästskruven är fell.ri. ) Kortltollcrit ltll kottlltkltlottt'l lr;i f,.!'r()h()rrrllltss otlr llrrrslrrrrlllitl:r:rr 'clll iu. tjppni t ltr irrsl lrrrrrt:tr lc ot:lr :rrrslu otrrlor rrr:rr t.rr. Viclriir irr lc urrclcringslirl lcrr. Arrsltrl ytlrc hltllcri oclr t'llt't srttsktlrl orrlt'r lvii nyladdadc lltlleliltitlor r r :rrrspor llitl:rrr. llrrllcrilltrhrrrrrr lx'lr:rkl:rs sorrr rrylrrkl;rrlt.orn mindre än l4dagarförflutit ntrr r,r'rrrslt' lrrtlrlnirrgslilll'iille rrtnrr :rll lirdan varit ansluten. Se antecknine pil lilrhrm skr ivpllirr= llirll.rr.r :,,rrr lns ur rrr.hlrllitl irl iregel urladdade och skallladdasom. rttrl, l tilt r'.g rr ov;r rr l r rr:;l rilrrp',r'rr l 11in y l l rc (inre) batteri. l', ot t t ollrr,r,r :;[ ;tlor lr;r :tr llt.lysta, lit;rr l;r p'.1,s,11r()l()rr. lyssnlr och kontrollera att den startar. Kontrollera ',,rrrrlrrlrlit ;rlt lrrrrrp;'r VATVTAL slocknar och att lampan BATTERh( )N lt( )l l. rrrtc glorlcr cller lyser för fullt. llrorrrs:r 1',yroruolorrr tills den står stilla. (r l(crrgol all yttrc optik med putsduken. Korrlrollera i övrigt att utrustningen är ren och till synes felfri. 7 tläkna över utrustningen. Jämför med innehållsförteckningen i transportlådan. tt Rapportera eventuella fel och brister till närmaste chef. Vid transport 9 lasta och hantera utrustningen varsantt. Placcru ulllid rnaterielen på fordon så att den inte skadas av allnln last. Trarrsportllidarr sklll alltid stå med locket uppåt. l0 Visa förare och annan personal vur rrr:rlcrielcrr rrr pllrt.t.lrtl oclr rtrcddcla att den måste hanteras varsanrt. Under användning Kortlrollera då och då att larnpun JA'l"l l:l{lk()n l{()l.l. irrlc lyscr. l}yl i sri l'rll striimkälla. 32

18 T2 13 t4 nstrumentet skall alltid vwa areterat och gyromotorn stå stilla när inte mätning pågår. Skydda i möjligaste mån instrumentet mot damm, snö och väta med kapellet. Håll transportlrldan stängd vid snöfall eller fuktig väderlek. Anteckna illltid drifttid och öwiga iakttagelser i kontrollboken. ENKLARE FELSÖKNNG iirrbcrcd lblsiiki r in g t4cn()nt korr r oll :r v o ittl ittslrttrttclrlcl iir riktigt rrlrlrlrlllrl o,lr rrll li:rlrllrnra (kabelrr);rr ortlt'rrlligl lrttsltrlttu rull sllotrtlorstirjrritrl,ir:rt :ir lillllctlsl:rll;rrrtlr' rrrrrrrdnad. Plus och rnirrrrs irrlc otv;r rl,trlc vtrl yllrc lr;rllt'r r Efter användning l5 Kontrollera stativet, upprätta utrustrringen och funktionsprova enligt punkt l, 2,3 och 5. Ta därefter ur batterilådoma nzir inrc batteri använts. l6 Rengör utrustningen. Anvåind putsdukcn fiir yttre optik och rena trasor i öwigt. Använd inte trasel. nstrument som misstänks innehålla fukt skall torkas med varmluft. Utförs av signalmekaniker, art. l7 Undersök om skador uppkommit under användningerr. Glöm inte anslutningsdon, kablar, tillbehör transpor tl ridu oclt s u i ". l8 -Kontrollera att utrustningen är komplett enligt innehällslörtccl<nirrg. 19 Torka fuktig materiel genom att förvara den pri cn ltrl'tig plats. Låt transportlådans lock stå öppet. Efter torkning skall liisgiord smuts avlägsnas. 20 Packa utrustningen. 2l Ladda ackumulatorlådorna. Anteckna på lådorna när laddning påbörjas. t.r ;r rr vt';rrrrrpi,rr rr.r o lrrrrlllrvlrntlc t:rk ;rpirls. (,\t.trtrrl'tn'1liul;lltlr',.,1;rllrr.lvsrrrrrht.rrlitintetänd, lampanvarvtalär irrl l;lrrl Älg;tr rl,t ll\'l,,l11tlltf, lr lly lr,rl lcr r r' rlll';rll:r lt'lrntkt'l ( iyrorrurlorn slurtar irrte, skalbelysningen är inte tänd, lampan VARVTAL är llrrrtl. Atgärd a Kontrollera att gyrokabeln är ordentligt ansluten. b Prova med annan kabel. c Tillkalla tekniker. Gyromotom startar inte, skalbelysningen och lampan VARVTAL är tända. Ätgard a Prova med annan kabel. b Tillkalla tekniker. 22 Rapportera de fel och brister iakttagna under tjänsten eller vid tillsynen, vilka inte åtgärdats. Använd blanketr M7l 02-46ö090-l Felrapport. Denna undertecknas och överlämnas till närmaste chef. L-) Mlirk ftlaktiga detaljer med adresslapp cllcr likrrande som beskriver felet. 34

Aquafloat 7x50 WP Compass

Aquafloat 7x50 WP Compass Vattentät 7x50 kikare med kompass Artikel 102849 Aquafloat 7x50 WP Compass Instruktion för användning och underhåll Manual Artikel 102849 Uppdaterad Focus Nordic AB Box 55026 400 52 GÖTEBORG INNEHÅLL Allmän

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

Bruksanvisning för mentometer DM-230

Bruksanvisning för mentometer DM-230 Bruksanvisning för mentometer DM-230 Vad är DM-230? DM-230 är en mikroprocessorstyrd mentometer som kan användas för att mäta hur många procent av en grupp människor som röstar ja i en viss fråga. Till

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

LEGO Energimätare. Att komma igång

LEGO Energimätare. Att komma igång LEGO Energimätare Att komma igång Energimätaren består av två delar: LEGO Energidisplay och LEGO Energilager. Energilagret passar in i botten av energidisplayen. För att montera energilagret låter du det

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Lyktstolpe Hybrid. Artikelnummer 9130-1176

B R U K S A N V I S N I N G. Lyktstolpe Hybrid. Artikelnummer 9130-1176 B R U K S A N V I S N I N G Lyktstolpe Hybrid Artikelnummer 9130-1176 Lyktstolpe hybrid FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL A. Lanterna B. Nedre stolpe C. Mellan stolpe D. Övre stolpe E. Övre kruka F. Undre kruka

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

Eurocharger Bruksanvisning

Eurocharger Bruksanvisning Batteriladdare till mobiltelefonen Eurocharger Bruksanvisning 4 12 13 LZTA 804 3258, 96-03 Översikt Grön: laddaren är på Telefon med batteri Röd: batteriet laddas Ljusgrön: batteriet är laddat Rödgul blink:

Läs mer

Smart Kund Installationsmanual. Android

Smart Kund Installationsmanual. Android Smart Kund Installationsmanual Android Innehållsförteckning Före installation Om de olika produkterna 3 Steg 1 av 6 Innan du börjar installationen 4 Steg 2 av 6 Ladda ned appen 5 Steg 3 av 6 Starta appen

Läs mer

Så här används Cylinda spisar

Så här används Cylinda spisar Så här används Cylinda spisar Modellerna med emaljhäll SE 512 SE 514 Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början Läs hela bruksanvisningen

Läs mer

Användarmanual (ver. 1.31 Injektor Solutions)

Användarmanual (ver. 1.31 Injektor Solutions) KombiTemp HACCP För livsmedelsinspektioner Användarmanual (ver. 1.1 Injektor Solutions) KombiTemp HACCP är speciellt framtagen för dig som arbetar med egentillsyn av livsmedel. KombiTemp kombinerar det

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

GRÄVMASKIN BAND 6T MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN. Daglig tillsyn. Före användning

GRÄVMASKIN BAND 6T MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN. Daglig tillsyn. Före användning Vårdsystem FM M7782-451352 Sida 1 av 5 GRÄVMASKIN BAND 6T MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN Daglig tillsyn Före användning Kontrollbok felrapportering, tid för tidsbunden tillsyn Läckor Personal,

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

KVARTURET BRUKSANVISNING. Gewa AB

KVARTURET BRUKSANVISNING. Gewa AB KVARTURET BRUKSANVISNING Innehåll Sida Beskrivning av funktionen 1 Inkodning av tidpunkt på ett bildkort 2 Lägga i och ta ur bildkort 3 Kontroll och inställning av den inbyggda klockan 3 Användning av

Läs mer

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 1. INLEDNING Den digitala serie 92-multimetern är ett kompakt, batteridrivet instrument med 3½ LCD-skärm. Fördelar: Stor noggrannhet Stor vridbar LCD (flytande

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

XR 200 Roterande avvägningsinstrument med laser Bruksanvisning

XR 200 Roterande avvägningsinstrument med laser Bruksanvisning XR 200 Roterande avvägningsinstrument med laser Bruksanvisning Osoite: Valimotie 26, 01510 Vantaa Puhelin: (09) 774 3480 Faksi: (09) 7743 4827 e-mail: sales@tamolinefinland.fi Internet: www.tamolinefinland.fi

Läs mer

Fickanemometer. Bruksanvisning

Fickanemometer. Bruksanvisning Fickanemometer Bruksanvisning Inledning: Vi gratulerar dig till köpet av anemometern i fickformat. Denna innovativa produkt ger dig viktig information för alla utomhusaktiviteter när det gäller vindhastigheten,

Läs mer

FLEXIT SPIRIT Monteringsanvisning

FLEXIT SPIRIT Monteringsanvisning 110984S-04 2013-08 ART. NR.: 113243 FLEXIT SPIRIT Monteringsanvisning Trådlös forceringsbrytare Trådlösa mottagare Puck, relä (På/Av) resp Styrning via valfri sändare, t.ex WT-1/ WT-2 Timerfunktion med

Läs mer

Kombiapparat MF 3.3 Behandlingsapparat med tre funktioner

Kombiapparat MF 3.3 Behandlingsapparat med tre funktioner Art nr. 125018 Kombiapparat MF 3.3 Behandlingsapparat med tre funktioner Detta är en multifunktionsapparat som kombinerar funktionerna; Galvan (GV), Brusher (BR) och D arsonval (Högfrekvens (HF)). Apparaten

Läs mer

MOTORTESTER COMPACT TR-1000

MOTORTESTER COMPACT TR-1000 MOTORTESTER COMPACT TR-1000 BRUKSANVISNING ALLMÄNT MOTORTESTER COMPACT TR 1000 är ett instrument för säker och snabb felsökning av elmotorer, stator och rotor. Mätprincipen är enkel och fel identifieras

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

Hörapparatbatterier, urladdningskurvor och strömbehov.

Hörapparatbatterier, urladdningskurvor och strömbehov. Hörapparatbatterier, urladdningskurvor och strömbehov. Om en extern enhet så som en minimottagare ansluts till en hörapparat så kan det ibland visa sig uppstå funderingar kring strömförbrukning. Detta

Läs mer

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins.

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins. Bruksanvisning U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending Distribueras av www.tvins.com Fairfield, NJ 07004 Tillverkad i Kina 2013 Ontel Products Corporation.

Läs mer

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Bruksanvisning ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Svensk manual V.120813 V1.2 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe BT Edition Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe BT Edition är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den

Läs mer

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU MANUAL TM OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN. 1. AQUAJAM är en vädertålig,

Läs mer

Bruksanvisning GEMINI G

Bruksanvisning GEMINI G Bruksanvisning GEMINI G 061340-104 06.09.2011 Allmänna anvisningar För din egen säkerhet Dokumentation Innan du börjar arbeta med GEMINI G måste du ta del av den här bruksanvisningen och bekanta dig med

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 Sonic Boom SB200ss Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm Bruksanvisning Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 1 Innehåll Översikt 3 Test av larm funktion 4 Inställning av väckningstid 4 Ställa

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

Fiberoptikkraftmätare Fiberoptikljuskälla

Fiberoptikkraftmätare Fiberoptikljuskälla FOM, FOS-850, FOS-1300, FOS-850/1300 Fiberoptikkraftmätare Fiberoptikljuskälla Anvisningar Inledning Denna Fiberoptikkraftmätare (FOM) mäter den optiska kraften i fiberoptikkablar. FOM anger eventuell

Läs mer

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 1 1 Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 2 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Display-enhet... 4 Givare... 5 Normalt handhavande... 6 Spänningspåslag... 6 Ändra

Läs mer

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING Teknisk specifikation Dimension: 225x88x28 mm. Vikt:510 gram. :Startström:400 A/peak 600 A Laddtid:3-4 tim. Kapacitet: 18000 milliamp. Arbetstemp: -20C - 60C. Dom vanligaste

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

OBS: Starta inte din poolrobot utan vatten. Startas den utan vatten kan det skada motorerna. Garantin täcker inte detta fel.

OBS: Starta inte din poolrobot utan vatten. Startas den utan vatten kan det skada motorerna. Garantin täcker inte detta fel. MV-5701-PT9i-9-2015 PT9i ROBOTIC POOL CLEANER Lycka till med ditt köp! PT9i är en teknologisk avancerad automatisk pool robot, som är enkel att använda. PT9I gör det lätt att hålla din pool ren. Följ nedanstående

Läs mer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Inverter från 24V DC till 220/230V AC Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Spänningsomvandlare

Läs mer

SK102Z ANVÄNDARMANUAL. Självnivellerande krysslaser

SK102Z ANVÄNDARMANUAL. Självnivellerande krysslaser SK102 ANVÄNDARMANUAL Självnivellerande krysslaser SK102Z VARNING: För din personliga säkerhet, LÄS igenom alla instruktioner innan användning. SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER FÖR FRAMTIDA REFERENS.

Läs mer

Mät resistans med en multimeter

Mät resistans med en multimeter elab003a Mät resistans med en multimeter Namn Datum Handledarens sign Laboration Resistans och hur man mäter resistans Olika ämnen har olika förmåga att leda den elektriska strömmen Om det finns gott om

Läs mer

Bruksanvisning. Viktig information före användning

Bruksanvisning. Viktig information före användning MYLOQ 1101 Kodcylinder Bruksanvisning SE Viktig information före användning För att använda Kodcylindern måste den först aktiveras (se sida 3). En administratörskod måste läggas in, var noga med att notera

Läs mer

OCS-T Högupplöst Digital Kranvåg

OCS-T Högupplöst Digital Kranvåg OCS-T Högupplöst Digital Kranvåg Innehåll 1. Säkerhet... 3 2. Innehåll... 4 3. Specifikationer... 4 4. Kapacitet... 4 5. Dimensioner och vikt... 5 6. Skärm och knappar... 5 Knappar på vågen... 5 Knappar

Läs mer

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstoringskamera Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstorande Läskamera gör det enklare att se tryckt text, bilder, handskriven text eller små föremål. Placera dokumentet eller bilden på det

Läs mer

ALERTpager, Repeaterstation

ALERTpager, Repeaterstation Bruksanvisning ALERTpager, Repeaterstation Artikelnr: 464 303 ALERTpager, Repeaterstation är en kombinerad sändare och mottagare som sänder vidare signalerna från ALERTpager personsökare. Innehållsförteckning

Läs mer

Instruktioner och förslag till användning av. BIGmack communicator och LITTLEmack communicator

Instruktioner och förslag till användning av. BIGmack communicator och LITTLEmack communicator BIGmack och LITTLEmack levereras med fyra olika utbytbara lock. Dessa kan skruvas loss moturs sedan kan ett annat lock skruvas fast medurs. På det fastsatta locket skall alltid ett genomskinligt Snap lock

Läs mer

FUNKTIONSINSTALLATION STÖRPATGB 2022 /T

FUNKTIONSINSTALLATION STÖRPATGB 2022 /T Vårdsystem FM M7782-018351 Sida 1 av 14 MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN FUNKTIONSINSTALLATION STÖRPATGB 2022 /T Vårdbestämmelser Detta GT-schema behandlar stör-/övervakningsfunktion EA/SIS-UTR T2 /S,

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den får hårda ytor av bl

Läs mer

Solcellsladdningsregulator med USB-uttag

Solcellsladdningsregulator med USB-uttag Solcellsladdningsregulator med USB-uttag Copyright c Solar Lab sweden Contents LS-EUserien 1 Viktig säkerhetsinformation 2 2 Allmän information 2 3 Installationsinstruktioner 2 3.1 Montering...............................................

Läs mer

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE VariMax45 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Funktionsbeskrivning 1 Tekniska data 2 Funktioner 2-4 - DIP-omkopplare - Manuell körning (vid test) - Driftindikeringar - Larm

Läs mer

BRUKSANVISNING R-FORCE G2

BRUKSANVISNING R-FORCE G2 R-FORCE G2 INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 SPECIFIKATION... 3 MÖJLIGHETER R-FORCE G2... 3 FUNKTION FRONTREGLAGE... 3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION... 4 FELSÖKNING... 4 PROGRAMMERING... 5 GÖR SÅ HÄR VID

Läs mer

TAMTRON OY KRANVÅG SCS PLUS ANVÄNDARMANUAL

TAMTRON OY KRANVÅG SCS PLUS ANVÄNDARMANUAL TAMTRON OY KRANVÅG SCS PLUS ANVÄNDARMANUAL Tamtron Oy Kranvåg SCS PLUS Användarmanual i Copyright (c) Tamtron Oy, 2000 dokumentnr: 9063-ENG DOKUMENTNR: 9063-ENG skapat: KPi 1993-05-06 ändrat: TAu 1996-12-03

Läs mer

Hörlursriggen Manual. Kultur i Väst. Version: 2011-06-09/Staffan Melin, Oscillator. Illustration: Staffan Melin/Oscillator

Hörlursriggen Manual. Kultur i Väst. Version: 2011-06-09/Staffan Melin, Oscillator. Illustration: Staffan Melin/Oscillator Hörlursriggen Manual Illustration: Staffan Melin/Oscillator Version: 2011-06-09/Staffan Melin, Oscillator Innehållsförteckning Inledning 3 Förklarar vad utrustningen är till för samt några viktiga begrepp.

Läs mer

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 K 200 Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 S Innehållsförteckning Uppställning och inbyggnad 3 El-anslutning 4 Igångsättning 4 Temperaturinställning 5 Temperaturlarm 5 Strömavbrott 5 Avfrostning 6 Belysning

Läs mer

Elektronisk kranvåg ECS

Elektronisk kranvåg ECS Elektronisk kranvåg ECS ANVÄNDARHANDBOK Copyright (c) Tamtron Oy, 2011 INNEHÅLL 1 VARNING (läs innan användning)... 1 2 ALLMÄNT... 2 3 ANVÄNDNING... 3 3.1 Starta vågen... 3 3.1.1 Självtest och visning

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200 Elteknik Svenska AB Kabelprovare 41200 Kontakta oss på telefon: 060-16 60 00 Innehållsförteckning 1 Allmänt 1.1 Vad skall utrustningen användas till? sid. 3 2 Installation IR-sändare FG2150 2.1 Transport

Läs mer

ECONECT Lödaggregat SAFE 94350. ECONECT SAFE 94450 S15 Pistol SAFE 91015 Jorddon SAFE 8069 Slipmaskin SAFE 8007 Väska SAFE 9524 Bärsele SAFE 9523

ECONECT Lödaggregat SAFE 94350. ECONECT SAFE 94450 S15 Pistol SAFE 91015 Jorddon SAFE 8069 Slipmaskin SAFE 8007 Väska SAFE 9524 Bärsele SAFE 9523 IN-020-05 SAFETRACK BAAVHAMMAR AB L.Mölleberga, 245 93 Staffanstorp, Sverige Tel. +46 (0)40 44 53 00, Fax: +46 (0)40 44 55 53 Sales@safetrack.se www.safetrack.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKNISK SPECIFIKATION

Läs mer

***** Testa laddbara batterier

***** Testa laddbara batterier ***** Testa laddbara batterier Kort version Ett laddbart batteri laddar man upp med energi från solceller eller från elnätet. Men får man tillbaka lika mycket energi som man stoppar in? Så här kan du göra

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

CLA40. Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll. Bruksanvisning. CLA40 Art nr 273050

CLA40. Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll. Bruksanvisning. CLA40 Art nr 273050 CLA40 Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll Bruksanvisning CLA40 Art nr 273050 1 Innehåll Inledning...3 Instruktion för montering på vägg...4 Bildöversikt...5 Bildöversikt...6 Sätta i batterier...7

Läs mer

Hype Smart Gyro Competition

Hype Smart Gyro Competition Hype Smart Gyro Competition Version C. 2004 05-04 Hype Smart Gyro Competition är ett mycket modernt gyro som kan växlas mellan två olika lägen Mode:r där mode 1 är en standard inställning där gyrot hela

Läs mer

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P BRF Taklöken Skötselråd Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P Du som bostadsrättsägare i Brf Taklöken förutsätts sköta din frånluftsvärmepump själv. Om du inte utför regelbunden service på värmepumpen kan

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning.

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning. ANVÄNDARMANUAL Användarinstruktioner TACK FÖR ATT DU VALT SENNHEISER! EGENSKAPER IS 380 infrarött stereosystem, bestående av TI 380 infraröd sändare och HDI 380 infraröd hörlursmottagare är utvecklad för

Läs mer

ComfortSystem. Instruktioner för användare av Sängryggstöd. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. - vår erfarenhet din trygghet

ComfortSystem. Instruktioner för användare av Sängryggstöd. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. - vår erfarenhet din trygghet Instruktioner för användare av Sängryggstöd Comfortabel Sängryggstöd är ett enkelt och lättmonterat hjälpmedel för privatsängar i hemsjukvård eller liknande. Ryggstödet skall placeras på en resår- eller

Läs mer

A 1 4b 4a 5c 5b 5a 9 2 11 12 13 6 7 8

A 1 4b 4a 5c 5b 5a 9 2 11 12 13 6 7 8 O 3a 3b 10 A 1 4b 4a 5c 5b 5a 9 2 11 12 13 6 7 8 B C D E F G H max 1/8 3/16 26ft 39ft I s ~ 17ft K L M S Bruksanvisning STABILA-rotationslasern LAPR-150 är en enkel användbar rotationslaser för vågrät

Läs mer

Bruks anvisning. ReSound PulseTM Model PS60

Bruks anvisning. ReSound PulseTM Model PS60 Bruks anvisning ReSound PulseTM Model PS60 SuperTuneTM Grattis till ditt val av hörapparat, en helt digital hörapparat från GN ReSound! GN ReSound s kunskaper inom hörselteknologi och de inställningar

Läs mer

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven Bruksanvisning LumiTest Ljusdetektiven Innehållsförteckning 1: Produktbeskrivning 3 2: Aktivering 3 3: Ljusstyrka och kontrastmätning 3 4: Ljusmätning 4 5: Finmätning 4 6: Mätning med nålspetsen 4 7: Rengöring

Läs mer

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System Sid 1 0 Teknisk manual NASA CLIPPER Sid 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Installation av vindgivaren...

Läs mer

00 INLEDNING INNEHÅLL

00 INLEDNING INNEHÅLL Vårdsystem FM Optik 00 Sida 1 (15) 00 INLEDNING INNEHÅLL Allmänt Optiska delar Årsmärkning Synfältets renhet Ögonlinser Övriga optiska delar Dioptriinställning Optiska axlars parallellitet Vattenpass Magnetiska

Läs mer

Beskrivning. För din egen säkerhet! Allmän information. Täthet

Beskrivning. För din egen säkerhet! Allmän information. Täthet Beskrivning 12 3 2 / 1 För din egen säkerhet!! VARNING! Titta aldrig in i solen med kikarsiktet! Det kan leda till ögonskador! kydda även ditt kikarsikte mot onödigt solljus. 14 13 Observera det fastställda

Läs mer

ANVÄNDARINSTRUKTION och SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR. TL 49 serienummer 1000 och framåt LM 960612

ANVÄNDARINSTRUKTION och SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR. TL 49 serienummer 1000 och framåt LM 960612 ANVÄNDARINSTRUKTION och SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR TL 49 serienummer 1000 och framåt LM 960612 OBSERVERA All personal, som skall använda och reparera denna släpvagnslift måste läsa och förstå denna instruktionsmanual.

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret

Läs mer

HANDHAVANDE. www.mocad.se. Service och underhåll

HANDHAVANDE. www.mocad.se. Service och underhåll HANDHAVANDE www.mocad.se Service och underhåll Kontakta Moby Dick AB för Din närmaste Servicestation: Tel. 031-68 10 02, info@mobydick.se, www mobydick.se 1.Vad finns med? Med varje Mocad 3 levereras

Läs mer

Bruksanvisning. För ytterligare information hänvisar vi till www.tillvaxthormon.se. Pfizer AB, 191 90 Sollentuna. Tel 08-550 520 00. www.pfizer.

Bruksanvisning. För ytterligare information hänvisar vi till www.tillvaxthormon.se. Pfizer AB, 191 90 Sollentuna. Tel 08-550 520 00. www.pfizer. LINDH & PARTNERS GBG Bruksanvisning För ytterligare information hänvisar vi till www.tillvaxthormon.se Pfizer AB, 191 90 Sollentuna. Tel 08-550 520 00. www.pfizer.se Genotropin Allmän information om tillväxthormon

Läs mer

Laser LAR-200. Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi SLO. HR Upute za rukovanje Istruzioni per l'uso. GR Οδηγίες χειρισϝού

Laser LAR-200. Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi SLO. HR Upute za rukovanje Istruzioni per l'uso. GR Οδηγίες χειρισϝού 16 664 09-06 D GB F I E NL P N FIN DK S TR CZ SK Laser LAR-200 Bedienungsanleitung Operating instructions PL SLO Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi HR Upute za rukovanje Istruzioni per

Läs mer

DISK DRIVE REPLACEMENT

DISK DRIVE REPLACEMENT DDR DISK DRIVE REPLACEMENT TILL ABB ROBOTICS S3 -SYSTEM Swerob Service AB Global Robot Parts AB Beskrivning DDR ersätter alla** gamla diskettstationer. Den monteras på den befintliga platsen för diskettstationen.

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Speed Tracker eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

För livsmedelsinspektioner

För livsmedelsinspektioner Användarmanual för KombiTemp HACCP För livsmedelsinspektioner KombiTemp HACCP är speciellt framtagen för dig som arbetar med egentillsyn av livsmedel. KombiTemp kombinerar det bästa från 2 världar: Du

Läs mer

Montage och installationsanvisning MicaFlex reglersystem för dragskåp. Dragskåpsreglering. Innehållsförteckning. Mi-212se_2005-10-21

Montage och installationsanvisning MicaFlex reglersystem för dragskåp. Dragskåpsreglering. Innehållsförteckning. Mi-212se_2005-10-21 MicaFlex Flow 0.5 m/s ormal ormal Caution Alarm TEST ORMAL HIGH LOW FLOW FLOW FLOW RESET t s PGM ESC Keypad functions in programming mode Operator Monitor FHM catrone Montage och installationsanvisning

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret ska innehålla text. Är husets

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

Solpaneler. Solpanelssystem: Solpanelssystemet består av: Solpanel Regulator Batteribank

Solpaneler. Solpanelssystem: Solpanelssystemet består av: Solpanel Regulator Batteribank Solpaneler Solpanelen är en anordning som omvandlar solenergin till elektricitet. Solljuset absorberas av solcellsmaterialet därefter sparkas elektroner ut ur materialet, dessa leds i en externkrets och

Läs mer

Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning.

Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning. Dokumentet sparas i er HSB pärm. november 2011 Om ni saknar en sådan pärm vänligen kontakta vice värden (VV). Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning. Bakgrund Fläktsystemet ovanför spisen

Läs mer

samt installationsanvisningar

samt installationsanvisningar 123 DigiWatt med NovaKey - digital elmätare med smart nyckel ANVÄNDARMANUAL samt installationsanvisningar El-Be Belysnings AB Nedre Bruket 155 32 NYKVARN Tel 08-552 409 15 Fax 08-552 450 65 Register 2

Läs mer

Förklaring: Stickkontakten måste anslutas för att lamporna ska tändas.

Förklaring: Stickkontakten måste anslutas för att lamporna ska tändas. XC 800 Ingen lampa tänds när laddaren ansluts enbart till batteriet Förklaring: Laddaren måste även kopplas mot ett batteri för att lamporna ska tändas. Ingen lampa tänds när laddaren ansluts till vägguttaget

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor.

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Innehåll och funktioner Funktioner KAMERA: 1. Antenn 2.

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN

BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN Att elförsörjningen fungerar är viktigt för att bilen ska fungera bra. Förra avsnittet handlade om batteriet, och nu ska vi fortsätta med generatorn. Precis som

Läs mer

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS.

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS. KR_EGG-COOKER_F_Mise en page // : PageC www.krups.com FR...................... P. EN..................... P. 8 DE..................... P. NL...................... P. DA..................... P. 8 SV......................

Läs mer

FLYGVAPNET TONSVARARE M3743-605000 BESKR VNING. Exemplar nr

FLYGVAPNET TONSVARARE M3743-605000 BESKR VNING. Exemplar nr FLYGVAPNET TONSVARARE M3743-605000 BESKR VNNG Exemplar nr F ÖRSVARETS MAT ERELVERK Flygm ateriel förvaltningen FastsWls Stockholm den 7/6 1971 Bengt Lundqvist/Knut Egcland tlarbctad av SATT Elektronik

Läs mer

INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING...

INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING... R-FORCE INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING...4 PROGRAMMERING...5 GÖR SÅ HÄR VID PROGRAMMERING!...5

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC April 2010. Art Nr. 1-3093

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC April 2010. Art Nr. 1-3093 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC April 2010 Art Nr. 1-3093 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Vårdsystem FM M7782-130505 Sida 1 av 6 FMV ProjLedDU 14 611:31541/00 FOTOMATERIEL 2000 FOTOMATERIEL

Vårdsystem FM M7782-130505 Sida 1 av 6 FMV ProjLedDU 14 611:31541/00 FOTOMATERIEL 2000 FOTOMATERIEL Vårdsystem FM M7782-130505 Sida 1 av 6 FOTOMATERIEL ALLMÄNT För utförligare beskrivning av normerna se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT. Publikationen gäller Förekommer vid A M F V Hantering och transport

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4 CL100 Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator Art nr 273010 Återförsäljare Bruksanvisning Borrmall 80 mm Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter.

Läs mer

INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA

INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA Clubman LiPo Edition Översikt BALANSERINGSPORT Översikt SLPB BALANSERINGSPORTAR BATTERIPORT 2 INKOPPLING AV SPÄNNINGSKÄLLA 10-15V DC ENTER + ÖKA - MINSKA BATTERITYP Team

Läs mer