M A BESKR I GYROKC,I,lF - - -: Gyrokompass Beskrivning del I FÖRSVARETS MATERIELVERK 1 978

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "M7786-00311A BESKR I GYROKC,I,lF - - -: Gyrokompass 7228. Beskrivning del I FÖRSVARETS MATERIELVERK 1 978"

Transkript

1 M A BESKR GYROKC,,lF - - -: Gyrokompass 7228 Beskrivning del FÖRSVARETS MATERELVERK 1 978

2 rastställd jämlikt ]MV-A:V M71: Al.t,N,t^N ' t)a ta t(onti'tt{tk'l'ton ( ly rol<orrrplrss 'l'r:rrrsportllitlu NNEHÄLL ( )rrr lirrrtta rc -l x 5 V. 400 {z l ;rc rikon rollcrrlret Slrrirrrl'iirsiirjrringsutrustning... 'l'illbclriir llanl)llavanl)ll Ä tgrirtlcr liirc rruitning Uppstiillning... Anslutning av gyrot Ansl u tnin g av strömförsörj n in gsutrustning Horisontering Ätgrirder vid mctnirrg Orien tering Start av gyrot Frigöring av arreteringen nställning av precessionssvängningens amplitud Mätning Arretering och bromsning av gyrot Ätgärder efter mätning nsättning (byte) av inre batteri Laddning av batterilåda Före laddning Laddning Efterladdning... Särskilda åtgärder vintertid VÅRD Kontrolltrok med driftjournal... Daglig tillsyn Före användning Vid transport Under användning lif-terrnvindnirrg.... lrnklrrrcfclsiikrrirrg.... Frsätlcr publ r 092{).lft.l{}rr (V 383), 196[3 ärs utgiivu.1,l (r \) t2 \2 t L :'l )4 )/ L'a )/ LA l) 26 1,1't to.10 -rl 3l -ll -ll -)L -)L -)L -) -) ALLMÄNT Gyrokompass 7228, M.ll(rl , rir cll rrortlsolirrnck: gyroirrslrrrnr(:n(, solr ingar i artilleriets b-ph sr r r'r.r sl n ing. lnstrumentet används rr;ir rnan tar ut t['rr H(.()gnrl'iska norriktningcn. l)ct används också när ntatt ltcslrirnmer erfordcrligu b:ir irrgar inom batteriet sanrt niir man parallellställcr p jrrscr. Till skillnad frlln ridig'rc tidsödande mätrrrclotlcr (ts-tåg, kv-tåg) medger användning av gyrokorrpasscr att alla förband klrr ha en gemensam utgangsriktning kort tid cl'lcr grrrppcrirrg. Gyrokompassclr bclj:irras av en operatör och en protokollförare. om gyrokornp:rsscn handhas på rätt sätt, kan den geografiska norriktningen bestärnnras nrcd blittre mätnoggrannhet än :l 0,5 streck. Tillgangen kan beräknas till l5 20 minuter. Anvlindning av gyrokompassen medför således förutom en tid- och personalbesparing att behovet av ammunition för inskjutning minskar. -) -) 34 t< Bild l. Gyntkontl>ass 7)1.)t

3 'll Gyrokompass Höjd Diameter vikt DATA ca 450 mm ca 160 mm 5kg Yttre strömkälla Spänning Kapacitet llattcrl clle r ltlirililurc l2 l5 V rkrt'k l'tilctriidesvis ackrrttttrlrr lor l;rrla. rncd lock, M2670-()(,0 49 l'iir ll.a 200 (lta l2) t4,4v Medger att uriitningar kan genomföras Kikare F(irslrlrirtg Syrrl'iilt l(iidvirkclirr ställning lliiidvirtkclskala Horisontering Doslibcll Mätning Breddgrad Temperaturområde Sidvinkelskala 8 ganger 60 streck + 45" Nollinje för horisontalläge Tecken för positiv eller negativ höjdvinkel Känslighet mm t75" 40" till r50" 0 (r.l(x) slrcck ( irltlcrlrtl rrrcdurs och rttolttrs nre strömkälla Spänning Kapacitet L.addrt ing Transportlädl Vikt komplctt Höjd Bredd Dup Två parallellkopplade batterilådor ,4 V Medger att 5-6 mätningar kan genomföras batteriladdare ,5 kg 285 mm 630 mm 285 mm Gyromotor Driftspänning Arbetsvarv rlmin Starttid till arbetsvarv.l x 15 V, 400 Hz från orrr lirnnare i transpolt iidll Vi(l ll5'c ca 1,5 minutcr Vitl -l0o C ca 3 minuter Regleringsmotor Driftspänning 1.1 V (4-5 nra) Strömförbrukning Start Drift llroms t'rll A crr la t:lt;l A Striimfiirsörjning Allcrnativt friin yttre ellcr rr rr t' sl riirnkälla

4 r) KONSTRUKTON Gyrokompassens vil<ligaste beståndsdel gyrot sitter i en ställning, sorrr träneer i ett turrl burtd av legerat stå. Bild2visar.Pri t:llliircrrklatsätt,hurgyrotärinsattiställningen.nlirclcrrrrlr l'rir hänga l'r'ilt, srrrrrrrurrl'lllcr gyrots centrum med lodlinjen och gyroaxcln liggt:r horisorr l:r ll. Slrrllrrinll'rr liurr vlida sig endast i horisclntalplanet. Vridningen dämpas av rrpplrlr rrp,r r ir rgsbarrdc - Llpphönqningshcnd Gyrots upphöngningsoxel ( Precessionsoxel ) Ju längre norr u ittslttrrrurttlcl lrr rrpp:lt;rlll r[':tlo l:ilrgs:rnun.lrr' ;viltlit.r gyrot. Gyrots svängllillgsr(ite lsc rrppslrir ot lr rurrh'r lr.rll:; p:r grrrrrtl :rv rrll 1'vrorrxclns horisontering älrdnrs rr;r joltlcrr vritlcr srp,, Gyroaxeln tvingas tkrt:lt rrll l'irrbli ltorrsorrl;rl. v;rrvrrl l.',yr()[ pro(.c(l(.rru, tlvs vriclcr sig åt sidan. Uttrycken precessiott.rtt.t'ry' = vridnirrgs:rxc:l slrrrrl pn,t t'ssionssvcingning.,, sv:rrrgning runt precessiottsrrxclrr lrtvänds i lilrtslilrrirrgt.rr lrlrr en rörelse är betingacl uv att gyrot preccdcrrr. Gyroaxclrrs svrrrrgrrirrll rcgistreras på optisk viig lv ctt index, som rör sig över en belyst rrritsk:rlu. ( jt.rrorrr ltt bestämma indcxcts vändpunkter (Ml:M2 etc, bild 3) cllcr gcrr.rrr ltt utnyttja vetskapen onr den för instrumentet och uppstiillrrirrgslrl:rlsur konstanta tiden för varjc svängning, kan man med god noggru r r r r rc bcsl ri r rr rrra riktn ingen mot den gcografiska nordpolen. Norrbcstiirrrrrilrg rncd gyrokompass kan utföras inom ca +75" latltud. Tiden för mdtningerr iikrr nligot med latituden. På grund av att svängningstiden ökar något mot högrc latitud ökar också mättiden. nstrumentets felvisning, kalibreringsvärde (e ), understiger iregel 0,2 streck. Mätnoggrannheten beror till stor del på operatörens skicklighet samt hur lang tid som kan disponeras för mätning. Utförs ett större antal norrbestämningar, erhålls ett spridningsvärde (o ) som understiger 0,5 steck. Flärav följer att norrbestämningen vid 68 % av alla mätningar sker med bättre noggrannhet än t 9,5 streck, kalibreringsvärdet oiäknat. Vid fiiltmässig användning av instrumentet erhalls, inom ca 15 minuter efter det att instrumentet ställts upp, en noggrannhet i norrbestämning sonr är bättre än t 0,5 streck. Bild 2. Gyrots upphangning När gyrot roterar, strävar gyroaxeln att strilla in sig purrrllcllt rrrcd norrmeridianen och därmed mot geografiska nordpolcn. l)ii grrrrrrl uv systemets tröghet åtgar viss tid (flera timmar) innan gyrot strillt irr sig. Vid praktisk användning beräknas medelviirrlcl lros svrirrgrrirrgcrr eftersom denna försiggår symmetriskt kring den geografiskl r t o t ri l< r t ir t gc r r. Kurvan på bild 3 visar hur gyroaxelns nortlsokurrdc rirrrlc rrll'(ir en sinusformad svlingning. Svängningstiden är konstarrl, rrrt'rr ;rrrrplilrrdcrt avtar med tiden. 'l'itlcn fiir en svängning är bcrocrrrlc :rv p:i villicrr lrrtitud instrumentet är uppstallt, desutom är den nugot intlivitlrrt'll lirr vrrrlr' rrrslnrrnent. Därför måste tidangivclscrrtt pii bild 3 bclruklrrs sonr tttt11'l:rtlt1',:r _M , /'( ) i/, )t) rrrlr.l,rr lrq svangningstid (min) llilcl 3. Schematisk framstdllniilg dv!:.vrols prc( (ssi()nsst'iirrktting

5 GYROKOMPASS 1 z "'' la 1') ll to\!)\ t\ Horisonteringsratt (3 st) nställningsratt för sidvin kelskala Underdel Spärrhake för arreteringsratr Avläsningso kular för sidvinkelskala Höjdvinkelratt för inställning av kikäre, positiv eller negativ höjdvinkel l( iklr o kular AvlJsninrysf önster f ör ibell Wr/,^ //,/ 21 ):) tc to 17 to tt 2(t ')/ )t\ 9 Eelysningsknapp för kikarens strec kp latta 1O Strömställare (återfjijrlranric) tor reqler in!, alv!yrosviinrlrr rr,turl; ;rrnltl i t trrl 11 Larnplrrrs 12 Obscrvatirlnsl('nt,tr'r rrrcrl rnrlr.r för kikar r:ns lrolrlvrrrl. r.l Gyrohus Skycldsror or rlyr o t,, u; r1 rl r.rr r, grrrr rrl (med ästc or rrr,rlrrr.t l. orn; r.r,..,) Skala for utslitllnlrl.rv nl.,..vrirrnrl Magnetk()nll), r1;1; Arreterirrr;ssl<r rrv Andlllas rtrcrl lolrhyr lr Observatiort:,lon,,lr.r lor,r r ('tr.r lrl Lanrptrirllirr c or lr.rt :,l,,rl.rr r:, )clysn nq Ar\sltrrrirrrl:;r lorr r rr rlyr ol..rlrr:l Olrst:rv;tltorr:;lrrgrgr lor rrr;rtsl<;rlr Arr{)l{rin{t:;r irtt lll t^s S irlvi rr kel r ;r t t ( iyrok;rtrr:l llrktstlv 1tr:,r rr;l;rr;c ll.til r rltåll, (l iild zl visar gyt()l(()tttl)itsscrt ttl)l)flillltrl ttl:rrr ',l.rlt\ lt\ rolilrlrt'lrr.",,rr rrnslrrlcll ocll gyrot är arrclcnrl vrl irrclikclirrg i lorr:,lrcl l(). ( ;yr()l sillrr r l,yrolrrr:t'l l.l Dess upphängnirtgs:rrtorrlrring oclt ul)l)ltiull'nlr!i:il):rr(l sliytldas ilv r()lcl l.l. Genom observaliorrslul)l)crt 22 kan rnarr s('(l('n lx'lysllt lniitskalan. Luppcn lurr två titthä. 'l'vii ttuttr li:rrr sulcdes obscrvcfl nt:rlsl(irllln samtidigt. Luppcrr tas normalt bolt vitl rrt'tlpuckning av instnrnre rlcl. Llrnphallaren 20 hrillcr belysningslarrrl)lur l()r rnrilskalan. Genom att vrirl:r llrrrphållarens övre del kan man iilldrit bclysrr rrr11'rrs irr tcnsitet. Arrclcrirrgsrrrllcrr J.l Prrvcrkar en platta, som plcssar upp ställningen med gyrot tills tlcrr l:rst rr:rr rrrot tllcct inuti cylindern. Arrcleringen medför att upphängrtirtgsbtrrrtle l uvllrslus slllll att ställningen fixcras. Rattcrr l.] kurr vridas rnot läge FRTT, först när spdrrhaken 4 tryckts in (lämpligcrr nro(l lr(igrlr randens tumme under tiden som fingrarna vrider ratten 23). Spärrlrukcn lrindrirr att arreteringen släpper, när instrumentet transporteras. nnanför fönstret 19 finns en vit markering när instrumentet är arreterat. När arreteringen frigörs, blir markeringen röd. Detta betyder att ställningen med gyrot hänger fritt i upphängningsbandet och att instrumentet måste hanteras varsamt. studera noga anvisningarna för utrustningens handhavande innan arreteringen frigörs. Underdelen 3 rymmer en sidvinkelskala (bild 5), som är indelad i 6300 streck samt graderad medurs (svart) och moturs (röd). Vardera skalan består av en rörlig och en fast del. Den övre. svarta medurs graderade skalan, anviinds för bäringsbestämning till t ex grundriktningsvisare. Den trndre. röda rnoturs graderade skalan. används for parallellställning av pjliser. Parallellställningen bcskrivs i Skjutinstruktiorr fiir lr tillcri och granatkastare, dcl 3A (Skjutl Art (irk 3A) lrrrlrlrrrrl lilrlriilill li r.l- ' 'l )h r t t t r l.t, n' l\ t t t l rr \\ Bild 5. Sitlvitrkt:lskalu 8

6 10 Den rörliga delen av skllan är indelad i tiotals-streck, medan den fasta delen har en upplöming av ett strock. Avläsning sker genom addition av den fasta och den rörliga delen. Avl2isrring av exemplet på bild 5 blir då 0103,3 för den öwe skalan och 61967,7 pii den undre. Avläsningens decimaldel är skattad. 16 Skalan, sont rir bclys(. kan observeras genont avläsningsokularet 5 (bild 6). Skalan kan vlidrrs (oricnteras) med ratten 2. Sidvinkclrr slrills in ntcd ratten 24. Kikurcrrs rrrrtlglirs l'irrns under det löstagbara sorskyddet lg och dess okular 7 sittcr' Ligrc och dirrrrrcrrtralt i förhätlarrdc till ändelaset. ( )l<trll rc r:r r sklirl;cirrst iillning. lliljdvirrkclrr kurr irrtc urätas, men genom att vrida hela okularet med lröjdvirrkclrltlcn (r karr man ställa in siktlinjen mot grundriktningsvisaren (rrritlct). obsclvatiorrsl'ainstret 12 visar om höjdvinkeln är noll (horisontalläge), positiv ( ) cllcr rrcgrtiv ( ). Höjdvinkelratten skyddas mot oavsiktligberöring av en brclrrrs. Kikaren har en streokplatta, sorn lir bclyst när knappen 9 är utdragen. lnstrumentet horisonteras med dc lrc ratlarna. llorisonlcringcrr korr lr.ollclas pä den belysta libellen, som finns innanfi)r firrrstrct lj. Strömstdllaren l0 är återfiädrande och används lirr rrr:rnovrcr rrrg uv en rcglermotor med vars hjälp svängningsrörelsen kllr strrll:rs irr. sc vidrirc under handhavande. Magnetkompassen 16 är löstagbar och används vid grov'ricntering. För att underlätta användning i mörker är kompassens skah bclysl rrrccl crr sjiilvlysande ljuskiilla ( B -strålning). Den lokala missvisningen stdlls in på skalan 15, sorrr rir intrcr:rd i grurler. Kompassen har en arreteringsanordning, som päverkls uv slir.uvcn 17. Riktstaven 26 underlättar inriktning till gyrokornpasscrr i rrrijrkcr och placeras på samma fäste som magnetkompassen. lliktstuvcn slrtirrrliirsiirjs av eit 1,5 v batteri. Ljusstyrkan gar att ställa in med rcglugct 27- l;rnrphuset 11 innehaller en lampa, som bclyscr libcilcrr, sidvinkelskalan och kikarcns streckplatta. Klbclrr 25 med anslutningsdoncl 2 iivcr lirr liksp:rrrnirrgen för reglermotom och skullurrrporna samt l5 v,400 llz" lrt.l;rs vrxclspurrning for gyrot, som är utlbrnral s()nl oll trcfirs vlixclslriirrrsrrrolor. 1 2 J / ö \ '.\ B Horisonteringsratt (3 st) nställningsrart f ör sidvin kelskala U nderde Spärrhake f ör arreteringsratt Avläsningso kulår f ör sidvin kelska la Höjdvinkelratt för inställninlr :rv kikare, positiv eller negativ hojrl vinkel K i karo kular Avl:isnintlsf önster för libell tf, 16 1l 1B ')1 '.r2?3 )4,ttt ',t( '?t 2a Belysningsknapp för kikarens strec kp latta Strömställare (återfjädrande) f ör reglering av gyrosvängningens amplitud Lamphus Observationsfönster med index för kikarens höjclvinkel G yroh us Skycldsrör för gyrots upphängning (med f äste f ör magnetkompass) Skala för inställninq av missvisning M agnetkompass A rreter i ngss kr uv And(,las rnetl solsl<yrid Olrservatiortslijrrslcr för ar r eter ing L trnrphiillirrr: lirr rrlitsl<;rl;rns belysning Anslutrrrrrrlsrlon lrir rlyrok;rlrel Olrst:rv;rrrnsltrplr iir rrritlsk;rll Ancl(:rrr(lr,r,rll lll ^ST lirrlvtrrlr'lr.rtt ('yr()f.rl,r'l llrl. r.,1,rv 1tt:,r rrgl,rlr. l ;rttr:r rllill.rrc B ild 6. p prri t ta d g-t, rr t lit r r r t 1 ttt.ss

7 12 TRANSPORTLÄDA Gyrokompassen förvrrrrs i en transportlåda (bild 7) som även innehåller strömförsörjningsutrustning, t illbehör, reservdelar och verktyg. När dcrr ltirgrlr striirrrst;illurcrr sllrllr; r l.rg,. l ll.l sllrrl;rr orrrlor rrr;rrt.rr or.lr dcn griinu kolrlrollarrrplrr VA(V A l, l:rrrrlr, l)crt vlilrstra striinrst:illarot. sonl ar rr;rrl,.t lll^ lnln(; lilt()ms, lr;rr trc lugcrr: Cellplastf yllning Skumgummilist. läge MÄTNNG. Trefasspänniltg kopplrr:; lrll liyrorrrotorrr rrrcrl r:rtl l:rsl ol.jd, varvid motorn startar och gih nrcd olirrrrrlt. v;rrvl;rl. Den gröna lampan slocknar. Nrir dcrr rilt'r r11'r r l ;r rrls, har gyromotont rr lit t sitt arbetsvarvtal (ca r m) r mittläge. Trefasspänning kopplas inte 'rarrr till liyrornotorn Batter i - kontrollenh et Bärhandtag ( i nfäl lbart ) o läge BROMS. nnan instrumentet får anviirrtlus 'iir bäringsbestämningar eller flyttas, skall det vara arreterat och gyronlotorn skall stå stilla. När strömställaren hålls i det återfiädrande liigct llroms, sker en omkastning av fasföljden till gyromotorn. Denna bromsas och det hörs tydligt hur gyrors varvtal minskar. Bibchrills bromsläget efter det att gyrot stannat, startar motorn och bö{ar gå med iikande varvtal åt fel hall. Avsluta därför bromsninqen när det surrande ljudet frän gyromotorn har upphört. f,:s,$: Anslutn ingsdon, gyro kompass Ansluln ingsdo n, yttre ström källa Stödkuddar Lxc{r)tt)rl;is Bild 7. Transportlåda med gyrokompass Nrir instrumentet skall användas placeras det på statlvet (bild 3) lcla utrustningen packas i transportlådan, med undilnlag av stativct, förvaras hopvikt bredvid lådan. På transportlådans framsida finns: o ett anslutningsdon för yttre strömkällr o ett anslutningsdon för gyrokompassen Omformare 3 x 115 V, 400 Hz Orrrlirrrnuren sitter till vänster i lnrrrsp,r ll;rrl;ur (hiltl 7). )cn omvandlar l0 lll V likspänning till dcn lrclrrs v:ixclslr:rrurrrrg s()nr crftlrdras för gyromot.()nr. l):i orrrlirrmarcns frorrlpllrlllr lrrurs lvir slrolnsl:rllare och en grön kott lroll:trn nrr. tliltl 8. Slatit,, uppriil lilt

8 14 Batterikontrollenhet Batterikontrollenheten sitter omedelbart till höger om omformaren i transportlådan (bild 9). På dcss liontplatta finns o en strömstiillurc rruirkt NRE och YTTRE. Härmed avses inre eller yttre strömkälla. o en glasr(irssril<rittg rrrarkt 2,5 A o cn riirl lion lrollurrrpa, som tänds nar battcrisplinningen är ( l l,5 V. l,arrprrrr lyscr nrcd tilltagande ljusstyrka om spdnningen sjunker ytterligare. Vitl lo,ll V har larnpan nått full ljusstyrka. Strö mf örsörj n in gsutrustn ing ltrrtslrlirrgcrr str(irnf'örsö{s vall)'itt lrrirr yttrt'r'lk'r rrrlc slrorrrli;rll:r. Arrslrrlrrirre ttv ytlrc striirrrklilla skcr med hjrilp uv tlt'rr trlllror:rrrtlc strdltrlirrsor.jrrilrgslilrllclri lrtrc striinlklill:r utgörs alltid av tvli bltlt'rrl:rtlor l0, sonr ansluts 1ur rlg rrluccras i t nrrrsporl llidurrs ba tterifack. Ornlirrmrrcn liintiin, om den ansluts lill vrixelsp:irrrring Yttre striitnkiilla l\4ctl.yllrc strirrnkiilla avses i första hand tvli rckumulatorlådor med lock för l{a 2(x) (l{:r l2)(bild 10). Lådoma ställs pä varandra samtidigt somseriekopplittgsclorrcl :rrrsluls. Cellplastf yllninit Skumgummilist Omformare \'.1 a-'l lil.<-tll l'r..ll tf ll' ioon'o Anslutn ingsdon, (lvr () Kompass Anslutningsclon, yttre str(inlkirllil litorlkrrtl<l;rr t.xcenterlås ll ilt 9. 'l'mttslxtrtliirlu t t (t! tt l\ ( ) t )u \s 1 Ackumulatorlåda rned lock M:r(;/O 1)1lOl/11) 2 Snäpplås för satnntankollnlurtl.rv,r:kutnlrl,rt()tl;irl(,tuil 3 Seriekopplingsdon 4 Anslutningskailel f ()r yttrr) lrilr.tcr B i ld 1 0. A t k u nzu la t t t rlä tk tr t t c t sc r i r kt t p 1 t li t t g stk t n

9 Skulle plus och minus bli lirrväxlade vid anslutning till yttre batteri, bryter ett polskyddsrelä matningssprinningen till omformaren. Batterilådorna innehrillcr ir-lkalibatterier. De är inte tillslutna och måste därför alltid förvaras i riitl liigc. 'ilen på lådornas framsida skall alltid peka uppåt. Två batterilädor urrslrrlrur till seriekopplingsdonet lämnar nominellt 14,4V - llatterili'rdorrur lirrrr lurldus rned exempelvis 500 W elverk eller lämnas till förbandcts lrrddrrirrgssluiorr. Se vidare laddningscxempel i publikation Mll86- (X)22 0 ljlisl( l{ lil-vliltk 1500W. Tvli llllrddade batterilådor beräknas räcka liir c:r l5 rrr;ilnirrrlur. Batteriläda 3Ol llltte rillldarr (bild ) innehiiller tolv ornladdnir.rgsbara alkalibatterier (ackumulatorer) (bild l2). 'l'vii batterilådor, tillsaurmans inncluillandc 24 alkalibatterier, ingår i vlrje utrustning. Liidan består av två halvor, som hålls s:rn)rnan av ctt glingjiirn oclr clt srrripplris. Alkalibatterierna ligger i fack med kontaktfjädrar sorrr kopplrr iholr but le r lcrrra. Jatterierna är tillslutna. Batterilådan kan därför f(irvanrs oclr rrrrvtirrclas i gocltyckligt läge. Bild 11. Batterilåda 301, öppnad llatterilådan får öppnas endast: o i samband med tillsyn o orn misstanke föreligger att den innehzilller torrbattcricr (l)1,-5;" sc vidare under LADDNNG llalterilådans laddningstillstånd försämras vid lagring. En rrylrrcldlcl batterilåda gcr redan efter en månad bara hälften så lång drifttid. Har två veckor eller längre tid förflutitefter scnaste laddrring sl<rll batterilådan laddas innan den används. Nrir batterilådan skall laddas (se Handhavlrrclc) arrsluts dcrr till batteriladdare 2(r0 (i vissa fall till batteriladdare 246). l)crr rrorrnala laddrrirrgsströmmen är ,4 A varvid batterilådan är fulladtlrrrl t:l'1cr l4 tirnrrrar- Laddningstiden kurr iivcrskrirlas utan att battericrrur sli:rtl:rs- Tvli lirlllrdtlrrdc batterilådor bcruikrrls lricl<rr ltir lyr:u li:rrr rrlilningar. Vid stark kyla ( 25'(') klrr clock lriigst trc rrlitttittgrrr gcrrorrrlor:rs ularr batteribyte. llild ). tllkaliln r rcri

10 Tillbehör Utöver omformare oclr batterikontrollenhet, som är fast placerade i transport_ lådan, innehå-ller dcrrru nedanstående tillbehör: 2 24 gyrokompass 7)Jlt batteriliiclor.io alkaliballcricr',.1 V 3,5 Ah kabcl liir yttrc brrllcri,4 m gyroklrbcl,.l rrr scrickopplirgstlolr obst: t.vlr iorrsltr pp solsli y t ltl t tt:r13r rr' li orrt pitss riklsl:rv orl rrrctl srrolc lilpcll tr l'tnirrgsrrilrpcl rtyckcl liir lrrlrringsskruv pinccll skru vrrrc.jscl instrumentmejsel tappnyckel putsduk verktygs- och reservdelsetui innehållande 3 gl(idlampor 2 W 2 glirdlarnpor 0,1 A.jtrstcrstift nrlll vcrktyg för andelas 3 skyddirör_med ipphängningsband l0 siikringar 2,5 A pu bl i kr t ion (M O ]jsk{ GYROKOMPT22B\ dril-t journal rruitprotokoll Ast 462 Etuit innehåller: l0 finsäkringar 2,5 A -j gl(rdlampor för skalbelysning 2 gliicllampor för batterikontrollcrrlrt'tt'rr,r lr v;rvl:rlsliorrtrolllrrrru;rrr justcrstift for doslibellen och rrrrgrrt.rr\()rr ):r\\(.rrs rrrissvisnirr13 nrall för uppmätning av upphangrrirrgslrrrrrtlt.ts lrirr lrirrgcl verktyg för borttagning av kikarens rirrtlulrrs 3 upphängningsband, förvarade i skycltlsriir rrv pllsl upphängningsbanden förstörs om de hanteras felaktigt. Låt dem diirför förbli i skyddsriiren tills bandbyte skall utföras. Byte fär utfö-r endast av tekniker (särsk ilt rr tbildad personal). Lod Lodet är tillverkat av stå1 och väger 200g. Dct l'iirvaras illurrspprllridals kabelfack- Kapell Kapellet förvaras löst i transportlådan. Det används l.iir:rtt skyilcla upprattat rnstrument mot damm och väta. Kapellet skali alltid sitta på utom när instrumentet är uppnittat f,iir rniitnrng. Putsduk Putsduken får endast anyzin{as för rengi)ri'g av de'yrrrc.ptiken. Det är viktigt att putsduken är fri från fett, danrrn,iand och vlssa liiicrnilll som kan skada linsytorna. Putsduken är vanligen av flanell men även slirrrsksr<inn kan l'iirckornma. Verk tygs- och reservde lsetu i tltuit (bilcl l.l) liirvarus i llrrrsper llrrtl:rrrs l;r1t,rrl;rt.li (6iltl l.l, pos l) Mall för upphängningsband 2 Justerstift 3 Säkringar 2,5 A tröga 4 Glödlampor tör skalhelysninly 5 Glödlampor för batterikorrtrollr:rrlrrr or:lr v,rrvt.rl 6 Verktyg för borttaoning ;rv kikrrrerrs ;rnrk;1,r, 7 Upphängningsband, förvara<ie iskyrl<lsrirr ;rv plirsl Bild 13. Verkt.ygs- ol'h rese rvdclst,ttti

11 Verktyg Verktygen (bild 14, pos 2-7) förvaras i transportlådans verktygsfack vid sidan av batterilådorna. Kablar Utrustningen inneh:illcr lirljrrrdc l<:rlrlrrr (lrrl,l, ) o en tre meter lång kabel, l'(ir surrrrrrrrrl,r'1rlrlrrr1',:rv gyrokonrplrssr,rr t,t.lr strömförsörjningsutrustningen i t ra r r s1 ro r : r t r r r r o en fyra meter lång kabel för anslutrrirrg:rv yttrc strömförsiirjnirrg till omformaren Kablarna förvaras i transportlådans kabelfack. Gyrokobel Kobel lör yttre botteri \., Bild 15. Kablar 67 1 Bild 11. Transoortlåda nted tillbehör Stativ Stativet (bild 8) används vid uppställning rv instrumentet. Stativets överdel är utformad som en platta. Pä plattans undersicla finns en l'örskjutbar fästskruv för fastsättning av irrstrumentet. Under transport och i i)vrigt när stativet inte används, skall fastskruven skyddas rned den tillhörande skyddsplattan. Skrtrvcrr lir oförlorbar. På dess urrclcrsidu l'irrrrs cn hake för fastsättning av lodet. Stativct skrrll l'iirvaras i urrslulrrirrg till rlrrspoltlridrn.

12 ÄTGÄRDER FÖRE MÄTNNG Uppställning HANDHAVANDE o Stiill upp stativot direkt på marken. Viirrcl ctl uv slat.ivbenen mot norr. ictikrru strtivcts benlängd så att inslrurrrentet kommer lagom högt. l)ru lil lrisskrr-lvarna på stativbenen. 'l'rarrrprr rcd stativbenen i marken och l'(irsök samtidigt att få stativets platta vrlgriil t. 'fa bor[ skycldshuven över fdstskruven. o Ta upp lodet ur transportlådan. Avpassa lodsnörets längd och fäst det i lodhakerr på fästskruven. o Ställ gyrokompassen på stativet, sätt f ast den med fästskruven. o Finjustera kompassens läge på fästplattan tills lodet hänger rnitt (ivcr den angivna utgångspunkten för mätningen. o Dra åt fästskruven hårt för hand. Täck alltid över instrumentet med kapellet när inte mätning pägiir. l)ctta är särskilt viktigt vid nederbörd eller fuktig väderlek. Anslutning av gyrot Anslut gyrokabelns anslutningsdon till gyrokompassen (bild l6). Sc till att donet vrids i rätt läge före anslutning. Dra fast donets låsring. Placera transportlådan vid sidan av stativct och anslut strömförsörjningskabelns fria ände till anslutningsdonet GYRO i transportlådan. Anslutning av strömförsörjningsutrustning striirrrst:illarna på omformarcn skall sl:i ilrigc [rl{an respektive mittläge (nrellan M^1'NNG lltt0ms). Yttre strömkälla Anslut kabeln för yttre striintli)rstilirrirrg lrll ;rrr:.lrrlrrirrgsckrttt'l p;i lr;rrrspor ll:i dans framsida. Koppla de båda stiftpropparna i kabelns ri;r rrrrrlt' till rlcrr yttre str0rnl<lrlllrr. Kabeln är i första hand avsedd för anslutrrirrg till tlct rnedföljande serickopplingsdonet. Detta ansluts till två staplade battcrilridor för Ra200 (l{a l2) (bild 10). Kabclns röda stiftpropp skall anslutas till plus (+) och den svarta till minus (-). Strill str(irnställaren på batterikontrollenheten i läge YTTRE. Ko r r t ro lc' ra a tt in strumentets skallampor lyse r. Orn skrlbclysningen inte är tänd, undersök om anslutningskabelns stiftproppar :ir anslutna rncd rätt polaritet. Används annan yttre strömkälla tillse: o att denna läntnar likspänning V och ej avger transienter o att anslutningen utförs så att god kontakt erhålls \3 \ / \^7 M GYROKOMPASS 7228 Nr Se till ott onslutningsdonens styrningor står mitt f ör vorondro tlllt, lftltl ti rll l l-rl, 'lll Bild 16. Anslutning av gyrokaltelrt lill g.l,rutkotttpassut

13 24 Används inre batteri: o ställ strömställarerr på batterikontrollenheten i läge NRE. o kontrollera all ilrstrumentets skallampor lyser. Tänds lamparr lia'l-ferkontroll, är batterilådorna urladdade - byt omedelbrrrl h:rl lcrilrrdor. Horisontering krisorrlt'nr irrslrurncrrtct genom att vrida rattarna 1 (bild 4) och samtidigt ge rrkl lri lilrt:llcrr irrnanl'iir ftjnstret 8. Korrllollcnr rrtt luftbubblan i libellen liggcr i centrum när instrumentet vrids srivlil /4 srlrrr /2 varv. ÄTGÄRDER VD MÄTNNG Orientering Fäst magnetkompassen l6 (bild 4) överst pä skyddsriirct 14. Ställ in den lokala missvisningen på skalan 15. Denna iir inclclltl i grlrtlcr ( l{r0"). Missvisningen framgår t ex av fältkartan. Grovrikta grrokompassen mot norr. l,ossa arreteringsskruven l7 på magnetkompassens högra sitla. Finrikta instrumentet med sidvinkelratten tills kompassrriilcrrs irrdcx siulrlranl'aller med den fasta markeringen. lnstrumentet är nu i ut'gångsläge för en slutlig norrbestärrrning. Arretera magletkompassen. Start av gyrot Ställ den högra strömställaren på omformarcns frontplatta i [igc.lll. Den gröna kontrollampan VARVTAL skall trindas. St2ill den vänstra strömställaren i läge M^'l'NlN(l L.arnpan VARVTAL skall slockna och gyronrotorn starta. Gyrot ger ifrån sig ett brusande liud rlir dcl :ir igirng och är arreterat. Man kan ocksä h,iinr att gyrots varvtal iikar. Efter 1,5 4 minutcr ltcrttctttlc l)rr orrr;irvrrrr;islt'rrrpcrllrrt'rr sk:rll l;rrrrp:rr VARVTAL åter tändas varvid ltrrrrp:rn vts;n ;rlt ;iyrol rrii(l srll :rrlx.lsvrrr v1:u. Kontrollera då och dä att lanrparr VA(Vl'Al ly:;r'r or:lr utl lrrrrrprrn ta 'll,ltl KONTROLL inte har tänts. Den röda lampan batterikontroll tänds rr:ir lrrrllclicrna rir i det närnrrslc rrrladdade. Urladdningskurvan (bild 17) riskridliggor lrrrr batterispänningcn cltcr att ha sjunkit till punkten 11,5 Vredan efter ca l0 rninuter är nere vid l0,tt V. Efter ytterligare ca 5 minuter är batterilådorna lrclt trrladdade. Batterikontrolllampan har dessförinnan slocknat vid 6-7 V. För att vinna tid kan man utföra orientering under gyrots starttid co 14,4 V Batterikontrollampan tänds och lyser svagt Batterikontrollampan lyser med klart sken ----> Frigöring av arreteringen Bild 17. UrladdningskLtrva.lör inre hatteri 10 5 Drifttid (minuter) Tryck in spärrhaken 4 (bild4) och vritl :rrrt'lt'rrrrlisr:rllr'n.l t ctt halvt varv mot läge FRTT. Kontrollera att horisonterinqen intc har iirrtlrats. []tlrrl'iir korrtrollen utan att vrida instrurnentet.

14 o Vrid sakta arreteringsratten 23 mot läge FRTT och betrakta samtidigt indexet på mätskalan. När arreteringen slutligen släpper helt, kan det inträffa at gyrol börjar >gungal (indexet darrar). Gå då tillbaka med arreteringsratten och fånga upp gyrot försiktigt. Vrid därför mot läge FRTT igen. Resultatcl blir att index vandrar lugnt på mätskalan. ndikeringen i fönstret 19 rir nrr RöD vilket betyder att arreteringen är frigjord varvid instrumentcl [itt kan skadas vid felaktigt handhavande. Exempel på ifyllt mdtprotokolt " 4lndo tn AATPROOKO. for c;yrokomposs ',1 /l nställning av precessionssvängningens amplitud lctrrrklrr ohscrvalionsluppens rörliga indcx i observationsluppen 22 (bld a). Är gyrokorrrpasscrr rroggrant inriktad nrot trorr med hjälp av magnetkompassen, korlmcr indoxcts svängningsamplitud att vara mycket liten. För att erhålla en för mätningerr bekväm fciljningshastighct pri index, krävs en svängningsamplitud av streck. Svängningshastigheten kan påverkas nrcd reglcringsmotorn som styrs nrctl dcrr återfjädrande strömställaren 10. Om sviirrgningslrastiglrcterr sl<:rll tikls, l'iills strömställaren en kort stund åt samma hiill sorrr inclcx r(ir sig. Orrr lrrrsliglrclcn skall minskas, fälls strömställaren en kort stund lit rrrotsrrlt luill. ljrrclcr pägående mätning får inte strömställaren röras, eftersorrr rrlilrcsull:rlcl tlri blir felaktigt. Mätning Norrbestämning med gyrot sker normalt enligt den nedarr bcskrivna sri kallade vändpunktsmetoden, som innebär att gyrots index följs rtrcd sidvinkelratten. o Ta fram ett mätprotokoll. (Exempel pri ifyllt mätprotokoll sc sida Avl.rrnrng 1 276q ) t_ rd t ?.0 qfi3.7 5 Rad s 76.q Rad 5]6 q tcls.2 a Rad V till grv 28 t7.q 10 -./ a Rad 9-10 jsq{ <1 med sitt tecken Rad 11-'l 2 t'a tr 0s7{.9 o Fatta sidvinkelratten och vrid denna nrcd jlirnn rörelsc till index sammanfallcr med mätskalans nollpunkt. o lriili irrdcx genom att vrida sidvirrkclrrrltt:rr su utt rnlitskalans nollpunkt hela tidcrr sarrrnranfallcr med indcx. 26

15 o När svängningen niin)rar sig en vändpunkt, rör sig index med avtagande hastighet. Vid vändpunkten står index stilla en kort stund. Läs av sidvinkelskllrrrr och för in vinkelvärdet på rad i protokollet, se sida 27. o Återgå gcnlsl lill :rtt l'iilja index med sidvinkclratten. Skulle eftersliiprrirrg i följningen förekomma - undvik då att skynda ikapp index - iik:r isl:illct tiiliningshastigheten utan ryck. o l;is av sitlvinkclskalan vid nästa viirrtlprrrrkt och för in vinkelvärdet pärad,2 i pro tokollc t " o iortslit l'riljnirrgcn till tredje vändprrrrktcn och för in vinkelvärdet på rad 3 i protokclllcl - o Beräkna rncdelvärdet och anteckna dct pii rad 8 i protokollet. o Rikta med sid- och höjdvinkelratte n irr kikaren mot grundriktningsvisarcrr. Lds av värdet på sidvinkelskalans (ivrc dcl. Anteckna värdet på rad 7 i protokollct.. Beräkna geogradiska bäringen mot grurrdriktrrirrgsvisrrrerr pl r:rtl ll i protokollet. o Kontrollera bäringen med armekompass. o Bestäm meridiankonvergensen (c) ur karta. Beräkna blirirrgcrr rrrot gr rrrrdriktningsvisaren (bägr) i anbefallt system. Härvid gäller:!äs t*utm-nät = Geografisk bä- ('U,t.M Bäi, i Rikets nät = Geografisk bä Cnitr,,,i, Anteckna värdet på rad l3 i protokollel Arretering och bromsning av gyrot liftcr avslutad norrbestämning skall gyrol orucdclbart arrclcras och bromsas till clcl stlnnar. OJS llrornsa inte gyrot i fritt [igc. l)ri kan upphangningsburrtlcl brisll. vilkct rncdför reparation på vcrl<sluclo 'l'ryck in spärrlurkcrr 4 (lrilrl.l)or'lr vrrrl liu:;rlll1,,l:trr.(:lollt[,:;rirllt.rr rrlrrilrg LÄST till ändliigol.. (iyrot tir nu iur('t(.r;rl o Häll den vänstra strrimstlillarcrt p;i orrrloln:r('rrs lnrrrtplalt:r i llr11t' lillt)ms. [-yssna på gyromotorn och sl:ipp tlt.rr ltt.r li:rtlrlltdc strönrstr(irrrsllrll;rrt,n rrlu. gyrot stannat. o liirrhcrcd parallellställning och bärirrgsbcstlinrning genom att.r.rcrrlcnr sitlvirrkclska-lan mot grundriktningsvisaren (= clen inmäita norriktningcrr 1. lurrgc.rm kan parallellställning och bäringsbestämning utföras ulan tidsotl:r r r tlc bcräkningar. St' vrtl:rrc glillande reglemente. Ä (iarder EFTER MÄTNNG o St:rll str.rrrstrillaren på batterikontrollenheten i läge yttre och den högra slrorrrst:rll:rrcrr på omformaren i läge FRÅN. o 'l'u lr.rl gyroklbcln och kabeln för yttre batteri. Torka rent och rulla såullnrail kablurrra i slingor. Packa dem i transportlådanskabelfack. Sätt fast sky ddslockc t pii i nstru mentets anslutningsdon. o Lyft bort magnetkompassen. Ta bort observationsluppen och solskyddet. Rengör och placera delarna på plats i transportlådan. o Lösgör lodet, rulla upp snöret i urtaget på lodet. Lägg lodet i transportlådans kabelfack. o Torrtorka och rengör vid behov gyrokompassen. Lossa fästmuttern under stativets horisonteringsplatta. Kontrollera arreteringen. Lyft av kompassen och placera den i transportlådan. o Sätt fast skyddshuven över fästskruven på stativets horisonteringsplatta, vik samman och tryck ihop stativet och dra ät klämskruvarna. Lås stativets ben med läderremmen. r Se till att utrustningen är ordentligt packad glirrrr irrtc krpcllet - stäng transportlådan och fäst excenterläserr. NSÄTTNNG (BYTE) AV NRE BATTER o Öppna transportlädan, lyft upp k.rrrpasscrr. Slrrll tlt.r lrrr Plant och rent underlag eller låt en medhjälplrc luillu i clcn. o l.ossu dc tvli snäpplåsen och öppna battcril'ackct.

16 o Byt de två urladdadc batterilådoma mot två nyladdade batterilådor. vänd batterilådoma så att lådornas anslutningspunkter gör kontakt morsvarande kontaktstifl i botten på batterifacket. r Stäng och lås krckct över batterifacket.. Ägg tillbaka gyrokompassen i transportlådan. LADDNNG AV BATTERLÄDA 301 Battcril:idurr skull l:rddas: o niir tlcrr vrril ansluten och dess kapacite t iir helt eller delvis utnyttjad o när mer iin l4 dagar förflutit från scnaste laddningstillfälle o när osäkerhet råder om batterilådans laddningstillstånd. Batterilådan laddas i batteriladdare 260 (bild l8). Batteriladdaren skall anslutas ttll 220 V växclspänning friin nlit cllcr liiltclvcrk. Liis laddningsanvisningama, som finns pri irrsidan av battcriladclurcrrs skydtls lock. Före laddning Se efter om batterilådan ilrrrclulllt:r ;rlk:rlrlr;rttr'rrr.r )clllr sk:rll lr;rrrr1,,rr :rv anteckning på lådans skrivplärr. l,titltr rrrr'rl lorrlr:rllt:ri ktirrlrs or ks:r orrorrrr;rll lätt. llc rrgii r bl tterilådans skrivplan med rldc rgr r r r r r r r t. lc r trasa. Attlt't krta datum och klockslag när laddrrirrg plibtirjas pä batterilädans skrivplirr. Skr rvltlitor finns i batteriladdaren. Lirddning Anslrrt batterilådan genom att placera den i ett ledigt fack i laddaren och trycka lrrst spärrarmen. rr k tta batteriladdarens kontrollampor. Sc anvisningarna på laddarens skyltar. L;rdda under minst 14 timmar. Efter laddning 'l'a ut batterilådan ur laddaren. Anteckna på skrivplånet datum och klockslag, när laddning avslutas. SÄRSK LDA ÄTGÄRDER VNTERTD o Vid stark kyla stelnar smörjmedlet i kompassen. Kylan medför också att materielen, speciellt plastdetaljer, blir spröda. aktta diirför särskild försiktighet vid hantering av utrustningen. o När materielen används i kyla är det lämpligt att fiirvara den i samma temperatur även under vila. {' l, ll Rild lll. l)atlcriladdarc 260 nstrumentet skadas inte av stark kyla. Upprepade nedkylningar och uppvärmningar k:tn diircrnol rrrt'rll'iir:r att det blir fukt inuti instrumentet. o När utrustningen inte iir i tjiinst (l cr ovcr r:rll('r)or'lr rrlorrrll,:;icrrrpcraturen ärlåg (-15"C och drirtrnder) skrrll h:rllt'ril:rrlorrr:r l;rs rrlrp rrr lrrrllcrilirckct utomhus och placeras ibattcrihddurerr cllt'r r rrotll;rll t'nlr:rrl r v;rrrnc- Konr ihåg eventuella rese rvba ttcric r. o Håll utrustningen fri frän snii clch is. Anvtind kapcllet för instrumerrtct oclr ll'ill krckcl sl;irrgl p1i lrlrrsportllidan.

17 VÄRD För att säkra utrustningens driftsäkerhet skall vard ske enligt följande anvisningar. o DAGLG Tll.LSYN. Utförs före, under och efter användning. o SÄRSKLD l'lllsyn. utförs under ledni'g av befäl och med bistand av teknikcr i regel en gang per månad -- oftare vid svara väderleks- och an vä n drr in gsförhållanden. KONTROLLBOK MED DR FTJOURNAL Från vard- och underhållssynpunkt är clet viktigt att alla iakttagelser och åtgärder antecknas i kontrollboken. Anteckna alltid: drifttid och antal mätningar iakttagna fel, misstänkta fel vidtagna underhållsåtgärder, vård, tilisyn, reparatiorr. rrtbyill tillbchirr, bandbyte etc anbefallda ändringsåtgärder o kontrollmätningar, kalibreringsvärde Alla uppgifter är av betydelse för bedömning av utrustningcrrs l'iiltdtrglighet och lbr planering av dess underhall. DAGLG TLLSYN Före användning Kontrollera att stativet är oskadat, att benen kan låsas och att de är sladigt infästa i horisonteringsplattan. Sc till att l.dhaken sitter fast och tt skyddsplattan för fästskruven är fell.ri. ) Kortltollcrit ltll kottlltkltlottt'l lr;i f,.!'r()h()rrrllltss otlr llrrrslrrrrlllitl:r:rr 'clll iu. tjppni t ltr irrsl lrrrrrt:tr lc ot:lr :rrrslu otrrlor rrr:rr t.rr. Viclriir irr lc urrclcringslirl lcrr. Arrsltrl ytlrc hltllcri oclr t'llt't srttsktlrl orrlt'r lvii nyladdadc lltlleliltitlor r r :rrrspor llitl:rrr. llrrllcrilltrhrrrrrr lx'lr:rkl:rs sorrr rrylrrkl;rrlt.orn mindre än l4dagarförflutit ntrr r,r'rrrslt' lrrtlrlnirrgslilll'iille rrtnrr :rll lirdan varit ansluten. Se antecknine pil lilrhrm skr ivpllirr= llirll.rr.r :,,rrr lns ur rrr.hlrllitl irl iregel urladdade och skallladdasom. rttrl, l tilt r'.g rr ov;r rr l r rr:;l rilrrp',r'rr l 11in y l l rc (inre) batteri. l', ot t t ollrr,r,r :;[ ;tlor lr;r :tr llt.lysta, lit;rr l;r p'.1,s,11r()l()rr. lyssnlr och kontrollera att den startar. Kontrollera ',,rrrrlrrlrlit ;rlt lrrrrrp;'r VATVTAL slocknar och att lampan BATTERh( )N lt( )l l. rrrtc glorlcr cller lyser för fullt. llrorrrs:r 1',yroruolorrr tills den står stilla. (r l(crrgol all yttrc optik med putsduken. Korrlrollera i övrigt att utrustningen är ren och till synes felfri. 7 tläkna över utrustningen. Jämför med innehållsförteckningen i transportlådan. tt Rapportera eventuella fel och brister till närmaste chef. Vid transport 9 lasta och hantera utrustningen varsantt. Placcru ulllid rnaterielen på fordon så att den inte skadas av allnln last. Trarrsportllidarr sklll alltid stå med locket uppåt. l0 Visa förare och annan personal vur rrr:rlcrielcrr rrr pllrt.t.lrtl oclr rtrcddcla att den måste hanteras varsanrt. Under användning Kortlrollera då och då att larnpun JA'l"l l:l{lk()n l{()l.l. irrlc lyscr. l}yl i sri l'rll striimkälla. 32

18 T2 13 t4 nstrumentet skall alltid vwa areterat och gyromotorn stå stilla när inte mätning pågår. Skydda i möjligaste mån instrumentet mot damm, snö och väta med kapellet. Håll transportlrldan stängd vid snöfall eller fuktig väderlek. Anteckna illltid drifttid och öwiga iakttagelser i kontrollboken. ENKLARE FELSÖKNNG iirrbcrcd lblsiiki r in g t4cn()nt korr r oll :r v o ittl ittslrttrttclrlcl iir riktigt rrlrlrlrlllrl o,lr rrll li:rlrllrnra (kabelrr);rr ortlt'rrlligl lrttsltrlttu rull sllotrtlorstirjrritrl,ir:rt :ir lillllctlsl:rll;rrrtlr' rrrrrrrdnad. Plus och rnirrrrs irrlc otv;r rl,trlc vtrl yllrc lr;rllt'r r Efter användning l5 Kontrollera stativet, upprätta utrustrringen och funktionsprova enligt punkt l, 2,3 och 5. Ta därefter ur batterilådoma nzir inrc batteri använts. l6 Rengör utrustningen. Anvåind putsdukcn fiir yttre optik och rena trasor i öwigt. Använd inte trasel. nstrument som misstänks innehålla fukt skall torkas med varmluft. Utförs av signalmekaniker, art. l7 Undersök om skador uppkommit under användningerr. Glöm inte anslutningsdon, kablar, tillbehör transpor tl ridu oclt s u i ". l8 -Kontrollera att utrustningen är komplett enligt innehällslörtccl<nirrg. 19 Torka fuktig materiel genom att förvara den pri cn ltrl'tig plats. Låt transportlådans lock stå öppet. Efter torkning skall liisgiord smuts avlägsnas. 20 Packa utrustningen. 2l Ladda ackumulatorlådorna. Anteckna på lådorna när laddning påbörjas. t.r ;r rr vt';rrrrrpi,rr rr.r o lrrrrlllrvlrntlc t:rk ;rpirls. (,\t.trtrrl'tn'1liul;lltlr',.,1;rllrr.lvsrrrrrht.rrlitintetänd, lampanvarvtalär irrl l;lrrl Älg;tr rl,t ll\'l,,l11tlltf, lr lly lr,rl lcr r r' rlll';rll:r lt'lrntkt'l ( iyrorrurlorn slurtar irrte, skalbelysningen är inte tänd, lampan VARVTAL är llrrrtl. Atgärd a Kontrollera att gyrokabeln är ordentligt ansluten. b Prova med annan kabel. c Tillkalla tekniker. Gyromotom startar inte, skalbelysningen och lampan VARVTAL är tända. Ätgard a Prova med annan kabel. b Tillkalla tekniker. 22 Rapportera de fel och brister iakttagna under tjänsten eller vid tillsynen, vilka inte åtgärdats. Använd blanketr M7l 02-46ö090-l Felrapport. Denna undertecknas och överlämnas till närmaste chef. L-) Mlirk ftlaktiga detaljer med adresslapp cllcr likrrande som beskriver felet. 34

Aquafloat 7x50 WP Compass

Aquafloat 7x50 WP Compass Vattentät 7x50 kikare med kompass Artikel 102849 Aquafloat 7x50 WP Compass Instruktion för användning och underhåll Manual Artikel 102849 Uppdaterad Focus Nordic AB Box 55026 400 52 GÖTEBORG INNEHÅLL Allmän

Läs mer

Oxalsyraförångare Användarmanual

Oxalsyraförångare Användarmanual Oxalsyraförångare Användarmanual 1 VIKTIGT FÖLJ ANVISNINGARNA I DENNA MANUAL. Tillverkaren och dess återförsäljare tar inget ansvar för felaktig användning av produkten. -) Oxalsyrakristallerna och gaserna

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK FETTSPRUTA 907254, 0102459, 0102460

INSTRUKTIONSBOK FETTSPRUTA 907254, 0102459, 0102460 I26143-S-13.04 INSTRUKTIONSBOK FETTSPRUTA 907254, 0102459, 0102460 ASSALUB AB - 1 - www.assalub.se GENERELLA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER OBS! Läs instruktionen noga innan fettpistolen tas i bruk. Om inte instruktionerna

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Bruksanvisning för mentometer DM-230

Bruksanvisning för mentometer DM-230 Bruksanvisning för mentometer DM-230 Vad är DM-230? DM-230 är en mikroprocessorstyrd mentometer som kan användas för att mäta hur många procent av en grupp människor som röstar ja i en viss fråga. Till

Läs mer

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C.

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C. Innan användning. Innan maskinen används för första gången, ta del av denna bruksanvisning, teknisk data, och kontrollera att följande är med: bruksanvisning termometer (Fahrenheit) metalllåda för termometer

Läs mer

LEGO Energimätare. Att komma igång

LEGO Energimätare. Att komma igång LEGO Energimätare Att komma igång Energimätaren består av två delar: LEGO Energidisplay och LEGO Energilager. Energilagret passar in i botten av energidisplayen. För att montera energilagret låter du det

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL Grattis till köpet av en pedalassisterad elcykel, som kommer att ge många behagliga kilometer av cykling. Observera att felaktig installation eller skötsel av systemet

Läs mer

Ra 195. Tekniska data

Ra 195. Tekniska data Radiomateriel 95 Ra 195 Radiostation 195 är en kortvågsradio som används för telefoni, telegrafi och datakommunikation. Den är bärbar men kan också installeras i fordon. Tekniska data Frekvensområde: 2-30

Läs mer

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare SW Exergon art: 27-6600 15A (WT-1215-TB) 27-6700 25A (WT-1225-TB) 27-6800 45A (WT-1245-TB) Användarmanual Läs noggrannt denna manual innan installation och

Läs mer

Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B

Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B schwedisch 12.09 2009 AUDI AG AUDI AG arbetar ständigt med vidareutveckling av alla typer

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

Easy wash Portabel tvätt

Easy wash Portabel tvätt Easy wash Portabel tvätt Art.nr. T95-05 Låg vattenförbrukning och högt vattentryck Låg energiförbrukning miljövänlig Portabel, långlivad, säker och stänkskyddad I hushållet: Badrum, diskbänk, husdjur,

Läs mer

Eurocharger Bruksanvisning

Eurocharger Bruksanvisning Batteriladdare till mobiltelefonen Eurocharger Bruksanvisning 4 12 13 LZTA 804 3258, 96-03 Översikt Grön: laddaren är på Telefon med batteri Röd: batteriet laddas Ljusgrön: batteriet är laddat Rödgul blink:

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

FLEXIT SPIRIT. Monteringsinstruktion

FLEXIT SPIRIT. Monteringsinstruktion 110980S-01 2011-05 ART. NR.: 110979 FLEXIT SPIRIT Monteringsinstruktion Trådlös tryckvakt för spiskåpa Trådlösa mottagare Puck, relä (På/Av) res Styrning via valfri sändare, t.ex WT-1/ WT-2 Timerfunktion

Läs mer

Laddningsregulator 12/24V 10A. Bruksanvisning

Laddningsregulator 12/24V 10A. Bruksanvisning Laddningsregulator 12/24V 10A Bruksanvisning 1 Inledning Denna laddningsregulator har statusdisplay och 3-stegs PWM laddningsfunktion. Den har också två USB uttag för laddning av mindre apparater. 2 Anslutningsdiagram

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Lyktstolpe Hybrid. Artikelnummer 9130-1176

B R U K S A N V I S N I N G. Lyktstolpe Hybrid. Artikelnummer 9130-1176 B R U K S A N V I S N I N G Lyktstolpe Hybrid Artikelnummer 9130-1176 Lyktstolpe hybrid FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL A. Lanterna B. Nedre stolpe C. Mellan stolpe D. Övre stolpe E. Övre kruka F. Undre kruka

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL 12 V Blybatterier 1-85 Ah

ANVÄNDARMANUAL 12 V Blybatterier 1-85 Ah ANVÄNDARMANUAL 12 V Blybatterier 1-85 Ah SE 1 Tack för att du valt en laddare från Exide Technologies Din nya batteriladdare hjälper dig att hålla batteriet vid full kapacitet och förlänger livslängden.

Läs mer

Användarmanual (ver. 1.31 Injektor Solutions)

Användarmanual (ver. 1.31 Injektor Solutions) KombiTemp HACCP För livsmedelsinspektioner Användarmanual (ver. 1.1 Injektor Solutions) KombiTemp HACCP är speciellt framtagen för dig som arbetar med egentillsyn av livsmedel. KombiTemp kombinerar det

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

OCS-P Högupplöst Prissättningsvåg

OCS-P Högupplöst Prissättningsvåg OCS-P Högupplöst Prissättningsvåg Innehåll 1. Säkerhet... 3 2. Innehåll... 4 3. Specifikationer... 4 4. Kapacitet... 5 5. Knappar på fjärrkontrollen... 5 6. Användning... 5 Sätta på/stänga av... 5 Nollställning

Läs mer

Golden Night. Effekt förstärkare. Bruksanvisning. Gäller modeller. 300B 10 Watt Mk1 & 2. Golden Night Audion International

Golden Night. Effekt förstärkare. Bruksanvisning. Gäller modeller. 300B 10 Watt Mk1 & 2. Golden Night Audion International Golden Night Effekt förstärkare Bruksanvisning Gäller modeller 300B 10 Watt Mk1 & 2 Golden Night - 1 - Audion International Introduktion Vi gratulerar till ert köp av den från Audion världs renommerade

Läs mer

STRIX Användarhandbok

STRIX Användarhandbok STRIX Användarhandbok Innehåll 1 Allmänt...2 2 Att använda STRIX...3 3 Användningsområden...4 4 Anslutningar...5 5 säkerhet...6 6 Sist men inte minst...9 7 Garanti...10 1 Allmänt Grattulerar till dit köp

Läs mer

-AireRx SPPC- -AireRx SPC-

-AireRx SPPC- -AireRx SPC- Brukar- och förskrivarmanual -AireRx SPPC- -AireRx SPC- AireRx SPPC och SPC är tillverkade och avsedda för att användas i alla på marknaden förekommande rullstolar. Denna manual skall användas för den

Läs mer

Bruksanvisning. Booster. Art P. Lindberg Annelundsgatan 7A Tel Enköping

Bruksanvisning. Booster. Art P. Lindberg Annelundsgatan 7A  Tel Enköping Bruksanvisning Art. 9054522 Booster Booster - Art. 9054522 Beskrivning: Kompakt och säker batteriladdare för bensin- och dieselmotorer i bilar, lastbilar, motorcyklar, båtar och liknande. Den patenterade

Läs mer

Instruktioner för batteriladdare FERVE F-2507 45865

Instruktioner för batteriladdare FERVE F-2507 45865 ANV206 Instruktioner för batteriladdare FERVE F-2507 45865 OBS! LÄS INSTRUKTIONSBOKEN OCH SÄKERHETSMANUALEN INNAN DU ANVÄNDER DIN BATTERILADDARE. Laddning av syrabatterier och GEL-batterier batteriladdaren

Läs mer

användarmanual 12 v blybatterier 20-300 ah

användarmanual 12 v blybatterier 20-300 ah användarmanual 12 v blybatterier 20-300 ah se 1 Tack för att du valt en laddare från Exide Technologies Din nya batteriladdare hjälper dig att hålla batteriet vid full kapacitet och förlänger livslängden.

Läs mer

Smart Kund Installationsmanual. Android

Smart Kund Installationsmanual. Android Smart Kund Installationsmanual Android Innehållsförteckning Före installation Om de olika produkterna 3 Steg 1 av 6 Innan du börjar installationen 4 Steg 2 av 6 Ladda ned appen 5 Steg 3 av 6 Starta appen

Läs mer

Bruksanvisning. Elverk Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Elverk Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Elverk Art.: 90 42 044 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar och

Läs mer

MOTORTESTER COMPACT TR-1000

MOTORTESTER COMPACT TR-1000 MOTORTESTER COMPACT TR-1000 BRUKSANVISNING ALLMÄNT MOTORTESTER COMPACT TR 1000 är ett instrument för säker och snabb felsökning av elmotorer, stator och rotor. Mätprincipen är enkel och fel identifieras

Läs mer

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 1. INLEDNING Den digitala serie 92-multimetern är ett kompakt, batteridrivet instrument med 3½ LCD-skärm. Fördelar: Stor noggrannhet Stor vridbar LCD (flytande

Läs mer

!!! Solcellsanläggning! Miljövänligt, självförsörjande och kostnadsbesparande!

!!! Solcellsanläggning! Miljövänligt, självförsörjande och kostnadsbesparande! Solcellsanläggning Miljövänligt, självförsörjande och kostnadsbesparande Det finns många anledningar att utnyttja energin från solen, men hur går man tillväga? Vad krävs för att skapa sin egen solcellsanläggning?

Läs mer

TELEREPCONTAINER MOD /T

TELEREPCONTAINER MOD /T Vårdsystem FM M7782-018521 Sida 1 av 5 TELEREPCONTAINER MOD /T MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN Daglig tillsyn Före transport Last, utrustning och tillbehör transportsäkrad Bränsledunk fylld

Läs mer

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170 MANUAL FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750 www.exergon.se Tel. 08-7420170 TEKNISKA SPECIFIKATINER Modell Ruby Kero Konvektor typ Strålningskonvektor Strålningskonvektor Värmeeffekt

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

M1 PRO DHC Elvagn Instruktions Manual REGISTRERAONLINE. www.motocaddygolf.se/warranty-selector

M1 PRO DHC Elvagn Instruktions Manual REGISTRERAONLINE. www.motocaddygolf.se/warranty-selector M1 PRO DHC Elvagn Instruktions Manual REGISTRERAONLINE www.motocaddygolf.se/warranty-selector Hitta ditt serienummer Hitta ditt serienummer Serienummret för din Motocaddy vagn hittar du på undersidan av

Läs mer

Bruksanvisning. Talande fickuret Tida

Bruksanvisning. Talande fickuret Tida Bruksanvisning Talande fickuret Tida Tida är ett talande fickur som kan läsa upp tiden i klartext (analogt) eller digitalt. Tida kan anpassas med ett dagligt larm, då den ger ljudsignal samt läser upp

Läs mer

Hörapparatbatterier, urladdningskurvor och strömbehov.

Hörapparatbatterier, urladdningskurvor och strömbehov. Hörapparatbatterier, urladdningskurvor och strömbehov. Om en extern enhet så som en minimottagare ansluts till en hörapparat så kan det ibland visa sig uppstå funderingar kring strömförbrukning. Detta

Läs mer

Handhavande. Precisionsvåg KERN-440

Handhavande. Precisionsvåg KERN-440 Handhavande Precisionsvåg KERN-440 B&O vågar Box 30 523 21 Ulricehamn Tel 0321-401 70 www.vagar.com b.o.sweden@telia.com i Ulricehamn AB Uppackning Vid uppackning skall följande detaljer finnas i kartongen.

Läs mer

Nivåövervakare ES 33 / ES 33 K Kapacitiv givare ES4

Nivåövervakare ES 33 / ES 33 K Kapacitiv givare ES4 Nivåövervakare ES 33 / ES 33 K Kapacitiv givare ES4 INNEHÅLL: Deklaration... 2 Beskrivning... 3 Data... 4 Monteringsexempel... 4 Installation... 5 Inkopplingsexempel... 7 Certifikat... 8 Spara denna anvisning

Läs mer

Bruksanvisning för IR-1SP Micro

Bruksanvisning för IR-1SP Micro Manual Bruksanvisning för IR-1SP Micro Inledning IR-1SP Micro är en programmerbar IR-sändare, som har möjlighet att lära in en kanal från en annan fjärrkontroll t ex TV, video, stereo m m. IR-1SP Micro

Läs mer

GRÄVMASKIN BAND 6T MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN. Daglig tillsyn. Före användning

GRÄVMASKIN BAND 6T MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN. Daglig tillsyn. Före användning Vårdsystem FM M7782-451352 Sida 1 av 5 GRÄVMASKIN BAND 6T MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN Daglig tillsyn Före användning Kontrollbok felrapportering, tid för tidsbunden tillsyn Läckor Personal,

Läs mer

BATTMAN III Amperetimräknare

BATTMAN III Amperetimräknare BATTMAN III Amperetimräknare Artnr BA 1224 AHR/W SVENSKA Digitalt kontrollinstrument som mäter: Uttagen respektive återförd kapacitet -Ah Laddningsström -A Urladdningsström -A Batterispänning -V Vi tackar

Läs mer

KVARTURET BRUKSANVISNING. Gewa AB

KVARTURET BRUKSANVISNING. Gewa AB KVARTURET BRUKSANVISNING Innehåll Sida Beskrivning av funktionen 1 Inkodning av tidpunkt på ett bildkort 2 Lägga i och ta ur bildkort 3 Kontroll och inställning av den inbyggda klockan 3 Användning av

Läs mer

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200 Elteknik Svenska AB Kabelprovare 41200 Kontakta oss på telefon: 060-16 60 00 Innehållsförteckning 1 Allmänt 1.1 Vad skall utrustningen användas till? sid. 3 2 Installation IR-sändare FG2150 2.1 Transport

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 S SVENSKA SYMBOLER Följande symboler

Läs mer

made in China C1000E IB-leaflet.indd 1 6/27/13 2:18 PM

made in China C1000E IB-leaflet.indd 1 6/27/13 2:18 PM made in China 7 1 4 3 5 8 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. BaByliss S.A.R.L. - 99, Avenue Aristide Briand - 92120 Montrouge - FRANCE www.babyliss.com SVENSKA Med Curl Secret från BaByliss kan du enkelt skapa vackra

Läs mer

XR 200 Roterande avvägningsinstrument med laser Bruksanvisning

XR 200 Roterande avvägningsinstrument med laser Bruksanvisning XR 200 Roterande avvägningsinstrument med laser Bruksanvisning Osoite: Valimotie 26, 01510 Vantaa Puhelin: (09) 774 3480 Faksi: (09) 7743 4827 e-mail: sales@tamolinefinland.fi Internet: www.tamolinefinland.fi

Läs mer

TELEREPARATIONSCONTAINER 10 FOT AMFIEBIEBATALJON /T

TELEREPARATIONSCONTAINER 10 FOT AMFIEBIEBATALJON /T Vårdsystem FM M7782-259022 Sida 1 av 5 TELEREPARATIONSCONTAINER 10 FOT AMFIEBIEBATALJON /T MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN Daglig tillsyn Före transport Last, utrustning och tillbehör transportsäkrad

Läs mer

Hårddisk. Anvisningar för byte Följ nedanstående anvisningar noggrant. I annat fall kan utrustningen skadas och garantin bli ogiltig.

Hårddisk. Anvisningar för byte Följ nedanstående anvisningar noggrant. I annat fall kan utrustningen skadas och garantin bli ogiltig. PåSvenska Hårddisk Anvisningar för byte Följ nedanstående anvisningar noggrant. I annat fall kan utrustningen skadas och garantin bli ogiltig. AppleCare Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.

Läs mer

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LÄS OCH FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER NOGA Keelers litiumladdare och handtag Läs detta instruktionsavsnitt noga innan du använder din Keelerprodukt.

Läs mer

NaviTrack-sändare SÄNDARENS DELAR (BILD 1-4) KOMMA IGÅNG. Spiralkablar (4 m i utdraget läge) Knappsats. Handtag. Klämma

NaviTrack-sändare SÄNDARENS DELAR (BILD 1-4) KOMMA IGÅNG. Spiralkablar (4 m i utdraget läge) Knappsats. Handtag. Klämma NaviTrack-sändare Viktigt! För din egen säkerhet: Läs denna handbok och det medföljande säkerhetshäftet noggrant innan du använder denna utrustning. Behåll denna handbok. kan förstöras och kan utgöra en

Läs mer

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020 Mobil Aircondition Svensk Bruksanvisning Best.nr. 5020 Innehållsförteckning Instruktion 1 Kontrollpanel - funktioner 2 Fjärrkontroll 4 Rengörning - förvaringsfack 5 Felsökningsguide 6 Installationsinstruktioner

Läs mer

2. Vad menas med begreppen? Vad är det för olikheter mellan spänning och potentialskillnad?

2. Vad menas med begreppen? Vad är det för olikheter mellan spänning och potentialskillnad? Dessa laborationer syftar till att förstå grunderna i Ellära. Laborationerna utförs på byggsatts Modern Elmiljö för Elektromekanik / Mekatronik. När du börjar med dessa laborationer så bör du ha läst några

Läs mer

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstoringskamera Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstorande Läskamera gör det enklare att se tryckt text, bilder, handskriven text eller små föremål. Placera dokumentet eller bilden på det

Läs mer

Användarbok. Briv Balance Scooter

Användarbok. Briv Balance Scooter Användarbok Briv Balance Scooter Tack för att du valde Smart Balance Scooter från BRIV! Innan du åker på din Smart Balance Scooter första gången, läs noga igenom hela användarhandboken! Kom ihåg att, varje

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

Instruktion elektronikkrets till vindkraftverk

Instruktion elektronikkrets till vindkraftverk Instruktion elektronikkrets till vindkraftverk Färdig koppling D1 R2 IC1 R1 D2 R3 D3 R7 R5 T1 T2 R6 T3 R6 Uppgiften innehåller: Namn Värde Utseende Antal R1 11 kω brun, brun, svart, röd, brun 1 st R2 120

Läs mer

Vårdsystem FM M7782-020861 Sida 1 av 6 Ind Eld MS 101:13FMV553-4:1 MVSCHG VSU 2014-01-24 VSU

Vårdsystem FM M7782-020861 Sida 1 av 6 Ind Eld MS 101:13FMV553-4:1 MVSCHG VSU 2014-01-24 VSU Vårdsystem FM M7782-020861 Sida 1 av 6 VSU MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN Vårdbestämmelser Detta materielvårdsschema berör VSU inkl Radioteodolit på BV-kärra eller tripod, arbetsstation samt övriga tillbehör.

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe BT Edition Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe BT Edition är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

Så här används Cylinda spisar

Så här används Cylinda spisar Så här används Cylinda spisar Modellerna med emaljhäll SE 512 SE 514 Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början Läs hela bruksanvisningen

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk!

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! BRUKSANVISNING Kyl/frys VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! Kära kund! Gratulerar till ditt nya CYLINDA-skåp. Det är viktigt att du använder din maskin rätt och sörjer för normal

Läs mer

ph-mätare model 8690 Manual (ver. 1.0)

ph-mätare model 8690 Manual (ver. 1.0) ph-mätare model 8690 Manual (ver. 1.0) 1 Innehållsförteckning Förord...3 Funktionsbeskrivning...3 Display...3 Knappar & indikatorer...3 Att mäta ph...3 Sleep mode...4 Övriga inställningar...4 Automatisk

Läs mer

4:7 Dioden och likriktning.

4:7 Dioden och likriktning. 4:7 Dioden och likriktning. Inledning Nu skall vi se vad vi har för användning av våra kunskaper från det tidigare avsnittet om halvledare. Det är ju inget självändamål att tillverka halvledare, utan de

Läs mer

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven Bruksanvisning LumiTest Ljusdetektiven Innehållsförteckning 1: Produktbeskrivning 3 2: Aktivering 3 3: Ljusstyrka och kontrastmätning 3 4: Ljusmätning 4 5: Finmätning 4 6: Mätning med nålspetsen 4 7: Rengöring

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas (E-nr 1340197) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340197). Värmevakten monteras i taket

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

MULTI XS 7000 Batteriladdare

MULTI XS 7000 Batteriladdare MULTI XS 7000 Batteriladdare För blysyra batterier 14 225Ah Bruksanvisning och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier. Modell 1007 SE INTRODUKTION Vi gratulerar till köpet

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING

Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING Tack för att du valt en produkt från Honda Access. Läs igenom denna bruksanvisning noga före användning, för att kunna använda produkten rätt och säkert. Detta

Läs mer

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 K 200 Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 S Innehållsförteckning Uppställning och inbyggnad 3 El-anslutning 4 Igångsättning 4 Temperaturinställning 5 Temperaturlarm 5 Strömavbrott 5 Avfrostning 6 Belysning

Läs mer

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Läs mer

BRUKSANVISNING SMART. Äggkläckningsmaskin

BRUKSANVISNING SMART. Äggkläckningsmaskin BRUKSANVISNING SMART Äggkläckningsmaskin A. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning - SMART Äggkläckningsmaskin A. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 B. KOMPONENTBESKRIVNING 2 C. FÖRE ANVÄNDNING 3 Packa upp maskinen 3

Läs mer

Kombiapparat MF 3.3 Behandlingsapparat med tre funktioner

Kombiapparat MF 3.3 Behandlingsapparat med tre funktioner Art nr. 125018 Kombiapparat MF 3.3 Behandlingsapparat med tre funktioner Detta är en multifunktionsapparat som kombinerar funktionerna; Galvan (GV), Brusher (BR) och D arsonval (Högfrekvens (HF)). Apparaten

Läs mer

NOVIPro TELESKOPSTEGE

NOVIPro TELESKOPSTEGE NOVIPro TELESKOPSTEGE TELESKOPSTEGE AV ALUMINIUM, 3,20 M SP typkontrollsnr SC2299-12 Godkänd enligt: SS 2091 Tillverkad enligt: EN 131-1:2007 Tack för att du bestämde dig för att köpa vår produkt! Vi gör

Läs mer

ANVÄNDARINSTRUKTION och SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR. TL 49 serienummer 1000 och framåt LM 960612

ANVÄNDARINSTRUKTION och SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR. TL 49 serienummer 1000 och framåt LM 960612 ANVÄNDARINSTRUKTION och SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR TL 49 serienummer 1000 och framåt LM 960612 OBSERVERA All personal, som skall använda och reparera denna släpvagnslift måste läsa och förstå denna instruktionsmanual.

Läs mer

ZAFIR 45 Batteriladdare

ZAFIR 45 Batteriladdare ZAFIR 45 Batteriladdare För bly-syra batterier 1.2 90Ah Bruksanvisning och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier. SE INTRODUKTION Vi gratulerar till köpet av din nya professionella

Läs mer

HANDHAVANDE. www.mocad.se. Service och underhåll

HANDHAVANDE. www.mocad.se. Service och underhåll HANDHAVANDE www.mocad.se Service och underhåll Kontakta Moby Dick AB för Din närmaste Servicestation: Tel. 031-68 10 02, info@mobydick.se, www mobydick.se 1.Vad finns med? Med varje Mocad 3 levereras

Läs mer

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 1 1 Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 2 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Display-enhet... 4 Givare... 5 Normalt handhavande... 6 Spänningspåslag... 6 Ändra

Läs mer

MICRO-START XP-5 BRUKSANVISNING

MICRO-START XP-5 BRUKSANVISNING MICRO-START XP-5 BRUKSANVISNING Teknisk specifikation Dimension: 135x77x16 mm. Vikt:230 gram. :Startström:150 A/peak 300 A Laddtid:3 tim. Kapacitet: 6000 milliamp. Arbetstemp: -20C - 60C. Dom vanligaste

Läs mer

DYNA COM 110 INSTRUKTIONS- BOK. Box 13097 402 52 Göteborg Tel. 031-84 04 30. Lafayette Radio AB 1999 1

DYNA COM 110 INSTRUKTIONS- BOK. Box 13097 402 52 Göteborg Tel. 031-84 04 30. Lafayette Radio AB 1999 1 DYNA COM 110 INSTRUKTIONS- BOK Box 13097 402 52 Göteborg Tel. 031-84 04 30 Lafayette Radio AB 1999 1 DETTA BÖR DU VETA ALLMÄNT Lafayette DC-110 är en kommunikationsradio förberedd för 6 kanaler. Radion

Läs mer

ph-mätare model 8690 Manual (ver. 2.0) web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 08-50001399

ph-mätare model 8690 Manual (ver. 2.0) web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 08-50001399 ph-mätare model 8690 Manual (ver. 2.0) Innehållsförteckning Förord 2 Funktionsbeskrivning 2 Display 2 Knappar & indikatorer 2 Att mäta ph 3 Övriga inställningar 4 Automatisk temperatur-kompensation (ATC)

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

DYNA COM 155 MICRO INSTRUKTIONS- BOK

DYNA COM 155 MICRO INSTRUKTIONS- BOK DYNA COM 155 MICRO INSTRUKTIONS- BOK Box 1097 402 52 Göteborg Tel. 01-84 04 0 1 DETTA BÖR DU VETA ALLMÄNT DC-155 Micro är en kommunikationsradio som kan förses med upp till 16 kanaler på 155 MHz bandet.

Läs mer

TV 2400. Trådlösa hörlurar med förstärkare. Bruksanvisning

TV 2400. Trådlösa hörlurar med förstärkare. Bruksanvisning TV 2400 Trådlösa hörlurar med förstärkare Bruksanvisning Översikt Denna broschyr visar en översikt över din TV 2400. ÜBERSICHT TV 2400 1 1 2 3 4 5 7 6 8 1 7 2 3 4 5 6 8 9 10 ÖVERSIKT Mottagare 1 Öronproppar

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1/2 Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1/2 Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1/2 Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först...3 Sammanfattning...3 Teknisk data...3 Installation...5 Varning-viktigt...5 Display-enhet...5 Shunt-och kablage...5

Läs mer

5. Vill du ansluta Gobius till ett extra instrument från t ex VDO, Wema, Faria eller annat fabrikat, skall du använda den analoga

5. Vill du ansluta Gobius till ett extra instrument från t ex VDO, Wema, Faria eller annat fabrikat, skall du använda den analoga Dokumentrevision, 5,02, augusti 2015 Nya Gobius 1 nivåvakt för vatten och bränsletankar, version 4.0 Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. 1 sensor,

Läs mer

OBS: Starta inte din poolrobot utan vatten. Startas den utan vatten kan det skada motorerna. Garantin täcker inte detta fel.

OBS: Starta inte din poolrobot utan vatten. Startas den utan vatten kan det skada motorerna. Garantin täcker inte detta fel. MV-5701-PT9i-9-2015 PT9i ROBOTIC POOL CLEANER Lycka till med ditt köp! PT9i är en teknologisk avancerad automatisk pool robot, som är enkel att använda. PT9I gör det lätt att hålla din pool ren. Följ nedanstående

Läs mer

Fickanemometer. Bruksanvisning

Fickanemometer. Bruksanvisning Fickanemometer Bruksanvisning Inledning: Vi gratulerar dig till köpet av anemometern i fickformat. Denna innovativa produkt ger dig viktig information för alla utomhusaktiviteter när det gäller vindhastigheten,

Läs mer

EasyStart R + Bruksanvisning. Bekväm fjärrkontroll med integrerat kopplingsur för parkeringsvärmare m.m.

EasyStart R + Bruksanvisning. Bekväm fjärrkontroll med integrerat kopplingsur för parkeringsvärmare m.m. EasyStart R + Bruksanvisning. Bekväm fjärrkontroll med integrerat kopplingsur för parkeringsvärmare m.m. 22 1000 32 80 05 03.2009 Innehållsförteckning Inledning Läs detta först... 3 Säkerhetsinstruktioner...

Läs mer

Nya Gobius för septiktankar, version 4. Installationsanvisning. Börja här

Nya Gobius för septiktankar, version 4. Installationsanvisning. Börja här Dokumentrevision, 5,02, augusti 2015 Nya Gobius för septiktankar, version 4 Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. 3 sensorer, 1 panel, 1 kontrollenhet,

Läs mer

Grundläggande ellära. Materiellåda art nr. 1. I den första uppgiften skall du använda ett batteri, 2 sladdar med banankontakter och en lös glödlampa.

Grundläggande ellära. Materiellåda art nr. 1. I den första uppgiften skall du använda ett batteri, 2 sladdar med banankontakter och en lös glödlampa. 1 Mtrl: Materiellåda art nr Grundläggande ellära 1. I den första uppgiften skall du använda ett batteri, 2 sladdar med banankontakter och en lös glödlampa. Koppla så att lampan lyser. Rita hur du kopplade.

Läs mer

TOPAZ är utrustad med följande funtioner:

TOPAZ är utrustad med följande funtioner: Art Nr. 1-3068 TOPAZ Förstorande Läskamera gör det enklare att se tryckt text, bilder, handskriven text eller små föremål. Placera dokumentet eller bilden på det rörliga X/Y bordet, ställ in den förstoring

Läs mer

Lift Bruksanvisning. 2015-05-05/ ver 10 Bruksanvisning Art nr: 10780

Lift Bruksanvisning. 2015-05-05/ ver 10 Bruksanvisning Art nr: 10780 2015-05-05/ ver 10 Bruksanvisning Art nr: 10780 Lift Bruksanvisning VIKTIGT Lift får ej användas, servas eller rengöras av personer som ej läst eller tagit del av informationen i denna Bruksanvisning.

Läs mer

Laddningsregulator 25A MPPT med display

Laddningsregulator 25A MPPT med display Laddningsregulator 25A MPPT med display 12V 25A/300W 12V / 24V 25A/600W Anvisning 1 Inledning Dessa två modeller av MPPT laddningsregulatorer med display är gjorda för optimalt utnyttjande av solelektricitet

Läs mer