CCTV Kameraövervakning utan krusiduller

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CCTV Kameraövervakning utan krusiduller"

Transkript

1 CCTV Kameraövervakning utan krusiduller

2 Version 9 juli 2004 Smammanställninggjord av : Fleming Eklund Informationssystem AB Jan-Peter Alm Stöldskyddsföreningen Sid 2

3 Innehållsförteckning Inledning 6 Syftet med Kameraövervakning Lagen om Kameraövervakning Tillstånd eller anmälningsplikt Övriga undantag från tillståndskrav Tillståndskrav Svenska och europeiska normer Hur man placerar en CCTV-kamera 12 CCTV-systemets komponenter Kameran Bildupplösning Ljuskänslighet Motljusegenskaper Objektivet 16 Skärpedjup Automatbländare Zoomobjektiv Ljus och belysning 17 Belysningsstyrka Reflektionsfaktor Färgtemperatur Infrarött ljus Mörkerseende Kameraplatsutrustning Fast kamera Fjärrstyrd kamera (rörlig kamera) Domekamera Bildöverföring 21 Lokal överföring Fjärröverföring Koaxialkabel Tvåtråd Optofiber Nätverksöverföring Telefonnätet ISDN Sid 3

4 Ethernet LAN/WAN/ATM Internet (IP) Mikrovågslänk Bildåtergivning och bildlagring 25 Monitor Lagringsmedia 27 Videobandspelare Analog videoinspelare (TVL) / Time Lapse Digitala videoinspelare (DVR) Centralutrustning 30 Videoväxel Videomatrix Quad Multiplexorer Användningsområden för CCTV-system 32 Överfallsbevakning Områdesbevakning Branddetektering Videolarmsystem Grindbevakning Porttelefon ID-kortskamera Processövervakning Övriga användningsområden Integrerade säkerhetslösningar (mjukvaruapplikationer) Checklista för att bygga en komplett CCTV-anläggning 37 Hur kommer framtidens CCTV att se ut? 40 Digitala nätverk 42 Grunderna i nätverkskommunikation 42 Grunderna i överföringsteknik 44 Infrastrukturen i lokal nätverk 45 Sammankoppling av LAN-nätverk Dra fördelar av den IP-baserade Gemensam plattform 49 Sid 4

5 Användningsområden 50 Grundläggande byggstenar 51 Så är ett TCP/IP nätverk uppbyggt 52 IP-Adress 52 Hub 53 Bridge 54 Switch 54 Router/Gateway 54 Brandvägg 54 NAT 55 Server 55 Domain Name Servers (DNS) 55 Patch panel 56 Digital inspelning och lagring 56 Äldre teknik nu överspelad 57 Ger stora möjligheter 57 Från VCR till IP-övervakning 57 Utveckling mot helt digitala funktioner 58 Låt oss titta på en Videokanal 59 IP-övervakning utvecklas 61 DVR-spelaren en milstolpe 61 Bildkomprimering nyckel till snabb överföring 62 Komprimeringsstandards för stillbilder JPEG, Wavelet, JPEG 2000, GIF 64 Komprimeringsstandards för video Motion JPEG, H.261, 263, 321, 324 etc., MPEG 1, MPEG 2, MPEG 3, MPEG 4, MPEG 7, Från analog till digital tenik steg för steg 70 Födelar med att gå över till digitalteknik 70 Stegvis övergång 71 Fjärrtillgänlighet 72 Obegränsad säker lagring 72 Flexibel bilddistribution 72 Automatlarm 72 Andra applikationsområden 72 Lågdriftkostnad hög funktionalitet 72 Faktorer att tänka på 74 Nätverkets bandbredd 74 Kapacitet på hårddisken 74 Mjukvara 74 Digital upplösning 74 Slutsatser 74 Sid 5

6 Inledning CCTV Kameraövervakning utan krusiduller Utvecklingen inom området kameraövervakning CCTV (Closed Circuit Televison) har gått rasande fort de senaste åren. Och det är en utveckling som säkert kommer att hålla i sig. Genom den nya lagen, Lag om allmän kameraövervakning SFS 1998:150, blev det större möjligheter att använda kameraövervakning som en del i det brottsförebyggande arbetet. Butiker, post och bank kan numera installera CCTV-system efter bara en anmälan till Länsstyrelsen, förutsatt att övervakningen projekteras enligt lagens riktlinjer. För andra verksamheter krävs tillstånd. Men även här har det blivit enklare att få tillstånd när syftet är att förebygga brott. Lagen gäller bara övervakning på allmän plats. Inom enskilt område regleras inte kameraövervakningen av denna lag. Nu är lagen under revidering. Ett förslag har presenterats som bl.a innebär vidgade övervakningsområden i butiker, viss möjlighet till skadestånd för den som drabbats av övervakning i strid med bestämmelserna och en skyldighet för leverantörer att informera om lagen. När Riksdagen kommer att besluta om ändringarna är ännu inte klart. Allt detta har bidragit till en accelererande utveckling av kamerasystem som också medfört att prisnivåerna sjunkigt. Det har också fått till följd att många av de kamerasystem som finns i butiker och på andra ställen idag inte motsvarar det kvalitetskrav som måste uppfyllas Sid 6

7 för en fungerande övervakning. Ett problem i sammanhanget är att det rent praktiskt är lätt att installera system av detta slag, så lätt att många näringsidkare till och med väljer att göra det själv eller anlitar någon mindre kunnig installationsfirma. Vad man då ofta missar är att allra först bestämma systemets användningsområde, som också styr den fortsatta projekteringen. Här handlar det t ex om att fastställa om man med hjälp av bilderna ska kunna identifiera en person på en TV-skärm, eller om systemet ska användas för övervakning. Vid undersökningar som man gjort i Danmark har det visat sig att majoriteten av kunderna som köpt en TVbevakningsutrustning är missnöjda pga dom tycker att utrustningen inte uppfyller vad dom förväntat sig, speciellt i avseende på bildkvalitet. Kunniga användare och kompetenta installatörer är den allra bästa garantin för bra tekniska lösningar som också resulterar i att de resultat som man förväntar sig också blir det man får. Det finns redan nu hjälpmedel i form av europeiska standarder som underlättar projektering och tillämpning, men de är i det närmaste okända. Här kommer Swelarm och SSF att tillsammans skapa regler och normer för anläggarfirmor som installerar kamerasystem. Syftet med den här handboken är att försöka bringa klarhet i vad som man bör tänka på vid installation av ett CCTV-system. Råden och tipsen är avsedda för såväl användare som projektörer och installatörer. Bokens första sidor beskriver översiktligt vad som är viktigt att tänka på och avslutas med en checklista. Därefter följer en fördjupningsdel som handlar om den nya digitala tekniken som blir alltmer vanlig inom detta område. Sid 7

8 Syftet med Kameraövervakning Innan ett CCTV-system installeras är det viktigt att analysera och beskriva syftet med TV-övervakningen. Vad skall systemet användas till? Var skall utrustningen installeras? När skall systemet vara aktiverat? Vem skall övervaka systemet? Systemets och komponenternas prestandakrav styrs av vad det skall användas till. Några exempel på användningsområden är: 1. Identifiering. För att kunna identifiera en person på en TV-skärm måste personen avbildas i närbild och uppta minst 120 procent av bildhöjden. 2. Igenkänning. För att känna igen en person, (en för observatören känd person), skall personen uppta minst 50 procent av bildhöjden. 3. Detektering. För detektering av en person eller ett föremål skall personen/föremålet uppta minst 10 procent av bildhöjden. 4. Övervakning. Vid övervakning skall en person uppta minst 5 procent av bildhöjden för att kunna skiljas från övriga föremål. Angivna värden gäller för högupplösande kameror och system med minst 400 linjers horisontell bildupplösning. (Enligt Svensk Standard) Det är också viktigt att ta reda på om området man vill bevaka är allmän plats eller om det är att betrakta som enskilt område. För kameraövervakning på allmän plats måste man söka tillstånd hos Länsstyrelsen. För Bankkontor, Postkontor och Butik räcker det numera med anmälan till Länsstyrelsen om man följer vissa angivna regler. Upplysningsplikt, tydlig skyltning, gäller alltid även på icke allmän plats. Sid 8

9 Lagen om Kameraövervakning Tillstånd eller anmälningsplikt Banklokaler och Postkontor Den 1 juli 1998 trädde SFS 1998:150, Lagen om allmän kameraövervakning i kraft i Sverige. Den ersatte den tidigare lagen om övervakningskameror från 1990 (1990:484) och reglerar var och hur övervakningskameror får användas på allmänna platser. Det vill säga plats dit allmän-heten har tillträde. Lagen gäller även för kameror som inte installeras på allmän plats men kan se in på allmän plats. Ett förslag till ändring av lagen överlämnades i januari 2003 och väntas träda i kraft när Riksdagen har beslutat så. I korthet består de viktigaste föreslagna ändringarna av följande: Något vidgade befogenheter för polismyndighet att kameraövervaka brottsutsatta platser (9 ) Vidgade övervakningsområden i butiker (12 ) Viss möjlighet till skadestånd för den som blivit övervakad i strid med bestämmelserna (25 a och 25 b ) Informationsskyldighet om lagen för leverantörer (12 a ) Bank- och Postkontor samt Butiker har i den gällande lagen fått undantag från Tillståndskravet. För dessa gäller numera Anmälningsplikt under förutsättning att man följer vissa angivna regler. För banklokal eller postkontor gäller tills nya lagen träder i kraft att övervakning får ske av kassor, innanför och utanför in- och utgångar samt vid betalningsautomater i anslutning till lokalen. Kraven är: Anmälningsplikt till Länsstyrelsen och betalning av anmälningsavgift Syftet skall vara att förebygga eller avslöja brott Kameran skall vara fast monterad samt ha fast optik Lagring av bild och ljud max en månad Ljudupptagning får ske endast vid misstanke om brott Upplysningsplikt, (tydligt skyltat) Sid 9

10 Butik För butiker gäller 12 Allmän kameraövervakning i butikslokal. Definition av butikslokal är lokal där konsumenter kan köpa eller hyra varor och tjänster. Exempel är varuhus, resebyrå och videobutik, men ej restaurang eller andra näringsställen. Kraven är: Anmälningsplikt till Länsstyrelsen och betalning av anmälningsavgift Syftet skall vara att förebygga eller avslöja brott Kameran skall vara fast monterad och har fast optik Innanför IN/UT gångar, (ej utanför) Skriftlig överenskommelse med skyddsombud eller motsvarande personal- representant Lagring av bild vid kassa och In/ut gång max en månad För ljudupptagning krävs särskilt tillstånd Upplysningsplikt, (tydligt skyltat) Övriga undantag från tillståndskrav Tillståndskrav Slutsats Undantagna från tillståndskravet är bland annat polismyndighet enligt 8 då syftet är att avvärja eller begränsa olyckshändelse, samt enligt 9 då risk för allvarlig brottslighet föreligger. Dessutom är Vägverket enligt 7 undantaget vid trafikövervakning och då det föreligger trafiksäkerhetsoch arbetsmiljöskäl. Vidare t ex TV-kameror på sopbilar för att övervaka intag samt vid backning av fordon. I övrigt gäller undantag från tillståndskravet enligt 4 för skydd av samhällsviktiga anläggningar För all övrig kameraövervakning på allmän plats krävs tillstånd från Länsstyrelsen. Om man jämför den nu gällande kameraövervakningslagen med den äldre lagstiftningen, kan man konstatera att det har blivit betydligt enklare för banker, postkontor och butiker där det räcker med anmälan till Länsstyrelsen. Detta har även medfört att det går betydligt Sid 10

11 snabbare att få en anläggning driftsatt för dessa grupper, man behöver inte vänta på svar från Länsstyrelsen. Den nya lagstiftningen har också medfört att det kommit fler aktörer på marknaden, vilket tyvärr ökat risken för felaktig information om lagen och vilka kvalitetskrav som skall ställas på en CCTV-anläggning. Svenska och Den europeiska och tillika svenska standarden, SS EN europeiska normer , omfattar CCTV-anläggningar bestående av kameror, monitorer och videobandspelare samt anslutningsutrustning, manöverutrustning och övrig utrustning för användning i säkerhetsapplikationer. Standarden kommer att underlätta för konsulter, installatörer, besiktningsmän och slutanvändare, så att de på ett opartiskt sätt skall kunna kommunicera om systemets och komponenternas prestanda och kondition. Med hjälp av standarden kan systemets driftfordringar fastställas, vilka i sin tur utgör nyckeln till hur konstruktören uppfyller beställarens prestandakrav. I framtiden kommer det även att ställas krav på vilka kvalifikationer som skall uppfyllas av de personer som installerar, besiktigar, underhåller och provar ett CCTVsystem. Arbetet med att ta fram en gemensam europeisk standard har pågått under ett antal år och statusen i januari 2004 var: Antagen svensk standard SS EN Svartvita kameror SS EN Svartvita monitorer SS EN Videoöverföring SS EN Tillämpningsanvisningar Förslag på europeisk standard EN Systemkrav EN Färgkameror EN Objektiv (under arbete) EN Underordnad utrustning EN Lokal- och centralutrustning EN Färgmonitorer EN Inspelningsutrustning EN Video- och rörelsedetek.utr Sid 11

12 Hur man placerar en CCTVkamera De flesta CCTVkameror är felplacerade! Detta beror på att det läggs ner för lite ansträngning på att få den optimala placeringen kamerorna. Lägg alltså ner lite energi på att verkligen få bästa placeringen. Hade det inte varit för kablarna så skulle det kunna gå att flytta runt kameran till olika positioner för att prova fram bästa plats för kameran. Denna metod är oftas inte realistisk att använda. Vid en projektering på en befintlig anläggning måste ett besök göras på platsen för ett seriös planering. Sträva alltid efter att placera en utomhus kamera för att se mot norr, för bästa bild och minimalt med motljuseffekt. Undvik att rikta kameran mot starka ljuspunkter i bilden tex strålkastare, det skadar inte kameran med starkt ljus i bilden, men det försämrar bildkvalitén. Kameran ska monteras stabilt så att kamerabilden inte blir orolig. Det är också viktigt att välja stabila rörelseenheter (Pan/Tilt:s) för att undvika samma problem. Kamerans placering är ofta en kompromiss, man vill placera kameran högt för att undvika att ett eventuellt motljus träffar kameran eller försvårar sabotage mot kameran. Nackdelarna med en för högt placerad kamera är att det blir svårt att se personers ansikte framför kameran. En högt placerad kamera försvårar också att nå kameran vid service. Det viktigatse är att ge en tydlig bild för operatören CCTV-systemets I ett CCTV-system kan följande komponenter ingå: komponenter kamera monitor transmission (bildöverföring) växel- och styrsystem lagringsmedia. Sid 12

13 Kameran är CCTV-systemets öga. Den omvandlar den visuella bilden till en videosignal som transporteras via olika media till en monitor. Monitorn omvandlar signalen till en visuell bild för betraktaren. Videoväxel och styrningsutrustning används för att välja och koppla in olika kameror som kan finnas i ett system. Bild och i vissa fall även ljud kan spelas in på olika media och vid behov i efterhand återges för granskning. Kameran Kraven på en kamera är att den skall kunna arbeta under varierande ljusförhållanden och många gånger även i mycket tuffa miljöer. Det är därför viktigt att välja en kamera som kvalitets och prestandamässigt motsvarar ställda krav i varje enskilt fall. Idag tillämpar praktiskt taget samtliga tillverkare CCD-teknologi. Det innebär att med hjälp av ett objektiv, projiceras den optiska bilden på en CCD-sensor. Sensorn är en fotodiodmatris med ett stort antal bildpunkter, så kallade pixels och finns i olika storlekar. Antalet bild-punkter varierar mellan och Fler bildpunkter ger oftast en högre bildupplösning men många fler faktorer påverkar bildens upplösning och skärpa. Utvecklingen går mot allt mindre CCD-sensorer eftersom detta också betyder mindre optik vilket totalt ger en lättare och mer hanterbar kamera. För att erhålla bästa bildkvalité har även bildbehandlingen efter bildsensorn stor betydelse. Svartvita och färgkameror är i stort sett likartat uppbyggda. Skillnad är i huvudsak ett färgfilter monterat på framsidan av CCD-sensorn i färgkameran. Filtret fungerar som ett prisma och böjer av de olika färgerna i ljusspektrat olika mycket. Bildens grundfärger är rött, grönt och blått (RGB). Färgfiltret stjäl en stor del ljus varför en svartvit kamera alltid är 5 10 ggr ljusstarkare än motsvarande färgkamera. Sid 13

14 Några kriterier att ta ställning till vid val av kamera: färg svartvit inomhus utomhus normal ljuskänslighet hög ljuskänslighet normal bildupplösning högupplösning Viktiga faktorer för en CCTV-kameras funktion och bildåtergivning är: bildupplösning ljuskänslighet motljusegenskaper Bildupplösning Bildupplösningen för en kamera anges i antalet vertikala linjer som kan återges i det horisontella planet, horisontell bildupplösning i antalet TV-linjer. Enligt Europastandarden finns två klasser: standard upplösning med minst 300 TV linjers horisontell bildupplösning hög upplösning med minst 450 TV linjers horisontell bildupplösning Bildupplösning verifieras med hjälp av en testbild Sid 14

15 Ljuskänslighet Motljusegenskaper En kamera skall kunna ge en fullgod bild vid varierande ljusförhållanden. Ljuskänslighet som anges i Lux, anger den lägsta belysnings-styrka som behövs för att kameran ska avge en fullgod bild. För att detta ska ha någon användbar referens, måste enhetliga metoder för uppmätning av ljuskänsligheten användas. Enligt Europastandarden skall ljuset mätas dels vid Full video-signal och dels vid Användbar bild vilket motsvarar full video-signal 6 db. Lägre videosignal betecknas inte som användbar bild enligt standarden. Om ljusvärdet är uppmätt med objektiv på kameran skall objektivets F-tal anges. En modrernare metod att mäta videosignalen är att använda sorten IRE. 100 IRE är full videosignal 100% och 50 IRE är 50% av videosignalen. Även bildens signal-brusförhållande (betecknas S/N och mäts i db) skall anges. För en fullgod bild behöver S/N vara minst 30 db. Då är förhållandet 31:1 mellan videosignal och brusnivå. För sämsta men dock användbara bild får S/N inte vara under 24 db, vilket motsvarar ett förhållande på 16:1. För att förbättra bilden i svagt ljus kan kameror med DSP ( Digital Signal Processing) användas. Tyvärr är ofta fabrikanternas sätt att mäta och ange en kameras ljuskänslighet mycket varierande. Vissa anger ljusbehovet på CCD-sensorn utan optik. Andra säger vid 100 % videosignal medan en del bara anger fullgod bild utan någon referens. Att försöka jämföra dessa uppgifter är som att jämföra äpplen med päron. Kamerans motljusegenskaper är som det låter, kamerans förmåga att se i motljus. Att kunna se vad som händer bredvid en mycket ljus del i bilden. Men resultatet varierar ofta kraftigt mellan fabrikat och modeller. Någon bra mätmetod för motljusegenskaper som kan anges i siffror finns inte. Den bästa metoden för att få svar på denna egenskap är att utföra praktiskt prov med jämförande tester. Sid 15

16 Objektivet Optikens eller objektivets uppgift är att projicera den optiska bilden med skärpa och i rätt format på CCDsensorns bild-upptagningsplatta. Kamerans data anges som brännvidd och maximal ljusöppning. Brännvidden som anges i mm, motsvarar en bildvinkel med ett visst gradtal, som dock varierar beroende på hur stor bildupptagningsplattan är. Då förhållandet mellan TV-bildens bredd och höjd är 4:3 blir den horisontella bildvinkeln större än den vertikala, vilket i vissa lägen kan vara viktigt att känna till vid val av objektiv. Ett objektivs ljusstyrka anges vid största bländaröppning, det vill säga lägsta bländar-talet, och har betydelse för ljuskänsligheten. En övergång från ett bländartal till ett annat medför en halvering respektive en fördubbling av ljuset till bildsensorn. Skärpedjup Automatbländare Med en viss given bländarinställning erhålls större skärpe-djup på långa avstånd och mindre på korta anstånd. Ju större bländaröppning desto sämre skärpedjup, särskilt på korta avstånd. Exempel: med bländaren inställd på 1,4 är skärpedjupet bara någon halvmeter på 5 meters avstånd. Bländarinställningen kan ske automatiskt och styrs då av en krets som känner av nivån på videosignalen. Blir nivån hög sluts bländaren och blir nivån låg öppnas den. Linser finns i olika varianter. Dels finns den så kallade AI-optiken där kretsen för styrning av automatbländaren sitter i linsen. DC-optik är ett utförande där styrkretsen monterats i kameran. Normalt bör automatbländare användas om inte ljusmiljön är konstant. Det vill säga belys-ningen är konstant och inget dagsljus faller in. Sid 16

17 Zoomobjektiv Zoomobjektiv är ett objektiv med variabel brännvidd och finns med exempelvis 6, 8, 10 och 12 gångers förstoring. Zoomobjektiven kan oftast fjärrstyras från manöverplatsen. Ett zoomobjektiv kan även vara försedda med s k Pre Set -positioner som är till för att styra zoomen till förprogrammerade lägen. Ljus och belysning Ljuset till TV-kameran är beroende av tre faktorer: belysningsstyrka reflektionsfaktor färgtemperatur Belysningsstyrka Reflektionsfaktor Färgtemperatur Belysningsstyrkan mäts i Lux eller Candela per kvadratmeter och är det infallande ljusets yttäthet. Mätningen skall alltid ske vid markplanet eller vid det aktuella objektet samt mot ljuskällan. Det ljus som når in till CCD-sensorn är givetvis beroende av objektivets bländar-öppning. Normalt anges kamerans ljuskänslighet med bländaröppning F 1,2 på objektivet. Planeringen av eventuellt behov av ljussättning på kameraplatsen påverkas av objektivets ljusstyrka. Kameran nås av det ljus som reflekteras från motivet. Reflektionsfaktorn varierar kraftigt mellan mörka och ljusa ytor, t ex blöt kontra snö på asfalt. Ljusstyrkan mäts med en luxmeter och skall ske i den ljusaste delen av det reflekterade ljuset och i ett vinkelrätt plan mot kameraplaceringen. En ljuskällas färgtemperatur mäts i grader Kelvin (K) och anger vilken färg ljuset har. En relativt låg färgtemperatur ger en röd färg, som vid en solnedgång (2 000K). En hög färgtemperatur ger en blå färg som påminner om ett snötäckt vinterlandskap en mulen dag (ca K). Det naturliga ljuset från solen är alltid den bästa ljuskällan eftersom det har ett brett Sid 17

18 ljusspektra och ger motiven dess naturliga färger. Inomhus och under den mörka delen av dygnet måste däremot ljuset kompletteras med någon form av belysning. I detta sammanhang är lysrör och urladdningslampor en bra ljuskälla. Infrarött ljus Mörkerseende De svartvita CCD-kamerorna är oftast mycket känsliga inom det infraröda ljusspektrat. Detta kan i vissa sammanhang vara till nackdel, då t ex bilstrålkastare och särskilt röda bakljus kan ge upphov till bloming -effekter. Denna effekt varierar mellan olika fabrikat av kameror och objektiv. Om effekten blir för störande måste kameran förses med ett IR-filter som då stoppar IR-ljusets våglängd. Tyvärr försämras då även kamerans lågljus- egenskaper väsentligt. Vid dold bevakning, utan IR-filter, kan detta dock ge flera fördelar om komplettering görs med IR-strålkastare, vars ljus är osynligt för det mänskliga ögat men mycket synligt för den svartvita CCD-kameran. Det finns ett flertal olika tekniker med vars hjälp man kan få bilder under ytterst knappa ljusförhållanden. Ljuskänsliga svartvita CCD-kameror har kommit fram där känsligheten är ner till 0,01 Lux. Dessa räcker om det finns ett visst ledljus med ungefär fullmånes intensitet. Nya ljuskänsliga kameror med inbyggd processor kan växla från färgbild med god kvalitet till en svartvit bild när det mörknar. Dessa har ofta en s k CCD HAD array och i mörkerläge kan de klara ner till 0,005 Lux. Dessa brukar fungera bra ner till ungefär en nymånes ljusstyrka. För extremt svaga ljusförhållanden finns ny CCDteknik från engelska Marconi. Denna teknik klarar det mörkaste utomhusljuset som finns i Sverige. Priset är dock fortfarande så högt att användningen av denna teknik är ytterst begränsad. Svartvita CCD-kameror kan förses med en ljusförstärkare med mikrokanalplatta. Man talar här om Gen 1 upp till Gen 4 vilka har olika mörkeregenskaper. De sämsta klarar månljus och de känsligaste klarar allt mörker som kan uppstå utomhus Sid 18

19 inklusive en tropisk natt. Det finns vissa nackdelar med de känsligaste alternativen varför ett något mindre känsligt alternativ under vissa förhållanden kan ge ett bättre resultat. Svartvita kameror med IR-belysning är något som förbättrats på senare år med hjälp av bättre LEDelement vilka lyser kraftigt i det nära IR-området. Här kan en enklare svartvit kamera användas och få bra synbarhet i absolut mörker. IR-lampor som ej kan ses av ögat är relativt prisbilliga, varför denna kamerakombination är på väg att bli den mest vanliga vid normala säkerhetsapplikationer. Den mest exklusiva lösningen som används speciellt av försvaret och i högsäkerhets- anläggningar är IR-kameror som bara ser värme lika bra på natten som på dagen. Detta är det mest nattseende alternativet dock också det dyraste alternativet. Kameraplatsutrustning Fast kamera Fjärrstyrd kamera (rörlig kamera) En kameraplats kan bestå av en eller flera kameror med varierande funktioner. Det kan vara en fast monterad kamera eller mer avancerade enheter med grindstyrning, port-telefon och fjärrstyrda kameror. Allt efter användarens behov. Vid montage utomhus förses kameran med ett skyddshus som skyddar mot väder och vind. Skyddshuset måste hålla en täthetsklass på minst IP65 och huset skall även förses med ett termostatstyrt värmeelement för att hålla fönstret fritt från den is och imma som kan uppstå på grund av kondens vid temperaturförändringar. Om skyddshuset är utsatt för direkt solljus bör det förses med en solskärm för att undvika reflexer i glaset och samtidigt minska strålningsvärmen. Kamerafästen finns för vägg-, tak- eller stolpmontage och ska vara så kraftigt att kameran kan monteras utan att vibrera eller svaja vid hård blåst. Av praktiska skäl monteras oftast en kopplingsbox som gränssnitt mellan kameraplatsen och kabelnätet. Ibland har användaren behov av att med kameran avsöka ett visst område. Då kan en fjärrstyrd rörlig kamera installeras. Kameran förses i dessa fall med en Sid 19

20 rörelseenhet, s k Pan-Tilt, som kan fjärrstyras både horisontellt och vertikalt från operatörsplatsen. Det finns två versioner av pan/tilter. En typ som går med konstant hastighet och en typ som vrider sig proportionellt med utslaget på joy-sticken på manöverpanelen. Oftast förses kameran då även med ett zoomobjektiv som även det kan fjärrstyras från operatörsplatsen. Objektivets bländarinställning styrs vanligen automatiskt efter rådande ljusförhållanden, men i vissa speciella fall kan även denna funktion fjärrstyras. Fokusinställningen är också fjärrinställd av operatören. Kameran kan också förses med en eller flera förinställda positioner (Pre-Set). Detta betyder att vid en given impuls (initierat av ett larm, uppkallning, körslinga eller av operatören) kan kameran själv söka upp och zooma in en given position. Till anläggningens centralutrustning ansluts även annan platsutrustning som fjärrstyrning av dörrar och grindar, inkoppling av porttelefon med mera. Domekamera Dome-kameror börjar ersätta traditionella rörliga kameror mer och mer. En Domekamera har den rörliga kamerans alla funktioner med Pre-Set och oftast autofokus. Fördelen med Dome-kameror är designen och det estetiska utförandet samt att det ej går att se hur den är riktad. Kameran har ofta formen av en elegant utomhusbelysning. Vid val av Dome-kamera utomhus är det dock vikigt att ställa samma krav beträffande täthet, (IP-klass), och omgivningstemperatur, (- 40 C i Sverige), som på en vanlig utomhuskamera. Sid 20

21 Bildöverföring Här följer några exempel: Videosignalen som går från CCTV-kameran till monitorn kan överföras på flera olika sätt. Överföring kan ske via kabel eller via olika typer av trådlös förbindelse. Idag blir det allt vanligare att skicka bild och styrning via nätverk. Lokal överföring koaxialkabel tvåtråd optofiber digitalt LAN (ethernet) även trådlöst Fjärröverföring mikrovågslänk radiolänk nätverksöverföring, (telefon, ISDN, LAN/WAN, eller Internet). Koaxialkabel Tvåtråd Koaxialkabel är den vanligaste typen av kabel för anslutning av CCTV-system och används framför allt vid korta och medellånga överföringssträckor. Eftersom samtliga komponenter i ett CCTV-system har ett standardiserat gränssnitt för 75 Ohm, används kabel med impedans 75 Ohm. Den vanligaste kabeln är RG59 och används för bildöverföring på upp till ca 300 meter. Lågförlustkabel RG11 är en grövre kabel med lägre förluster och kan användas för bildöverföring på upp till 600 meter. Överföring via ett partvinnat trådpar i en telekabel är en annan typ av förbindelse för bildöverföring. Metoden är nästan lika vanligt som via koaxialkabel och är lämpligt vid medellånga överföringssträckor. Det vill Sid 21

22 säga från några hundra meter till någon kilometer. Bildöverföring på detta sätt är ofta praktiskt lämpligt då den kan kombineras med annan typ av transmission i en flertrådskabel. För att en videosignal ska kunna överföras på en partvinnat trådpar måste den först via speciella sändare och mottagare anpassas för denna typ av överföring. För längre överföringssträckor kan det bli nödvändigt att installera en eller fler mellanförstärkare, så kallade repeatrar. Vid fler än tre repeatrar blir oftast kvalitén på videosignalen för dålig. Med optimalt antal repetrar och med i övrigt bra förhållanden, är den maximala överförings-sträckan för partvinnad kabel cirka meter. Vid långa kabelsträckor kan det uppstå jordpotentialstörningar. Dessa visar sig vanligen som mörka fält som rullar över skärmen och i extrema fall kan hela bilden förvrängas. Problemet uppstår när olika enheter som till exempel kamera och monitor förbinds med varandra och det föreligger olika jordpotentialer för respektive enhet. För att undvika dessa problem har en del tillverkare försett sina tvåtrådsmottagare med en videotransformator som ger en galvanisk isolation mellan enheterna. Optofiber Nätverksöverföring Överföring som sker via optofiber är helt okänslig för elektriska störningar som transienter och överhörning. Eftersom det inte finns någon galvanisk förbindelse, elimineras även problem med felaktiga jordpotentialer. Principen med optofiber bygger på att videosignalen omvandlas till en ljussignal som transporteras i en glasbaserad fiberkabel, vid mottagarsidan återanpassas ljussignalen sedan åter till en videosignal. Installation av optofiber med skarvning och anslutningar kräver särskild utrustning. Denna transmissionsmetod är den absolut tekniskt bästa. Två modulationsmetoder finns. Singelmode för långa sträckor upp till 15 km och Multimode upp till 5 km. Nätverkstekniken utvecklas nu mycket snabbt både vad gäller tillgängligt nätverk, LAN (local area network), ISDN, bredbandsnät, ATM mm. Även hård- och mjuk-vara för bild-komprimering utvecklas allt mer. Sid 22

Information inför köp

Information inför köp Information inför köp Alla har vi behov av att få bättre koll på våra saker. Det finns dock några saker man bör tänka på inför sitt första inköp. För att underlätta vad som gäller i de olika sammanhangen

Läs mer

Den visuella konsten. Answers for infrastructure.

Den visuella konsten. Answers for infrastructure. Den visuella konsten Answers for infrastructure. Lösningar för alla behov Videoövervakning ger full visuell kontroll över en verksamhet dygnet runt. Med hjälp av digital lagring kan man i efterhand identifiera

Läs mer

Digitalkamera. Fördelar. Nackdelar. Digital fotografering. Kamerateknik Inställningar. Långsam. Vattenkänslig Behöver batteri Lagring av bilder

Digitalkamera. Fördelar. Nackdelar. Digital fotografering. Kamerateknik Inställningar. Långsam. Vattenkänslig Behöver batteri Lagring av bilder Digital fotografering Kamerateknik Inställningar Digitalkamera Samma optik som en analog kamera Byt ut filmen mot en sensor, CCD Bästa digitala sensorn ca 150 Mpixel Vanliga systemkameror mellan 8-12 Mpixel

Läs mer

MIC Series 550 Tålig pan-tilt-zoom-kamera för utomhusbruk

MIC Series 550 Tålig pan-tilt-zoom-kamera för utomhusbruk MIC Series 550 Tålig pan-tilt-zoom-kamera för utomhusbruk 2 MIC Series 550 Sätter standarden inom övervakning Tilltalande, kompakt design för diskret integrering i övervakningsmiljöer Tålig, vandalsäker

Läs mer

Hur du ansöker om kameraövervakning

Hur du ansöker om kameraövervakning INFORMATION Hur du ansöker om kameraövervakning Information Kameraövervakningslagen omfattar dels övervakningskameror (TV-kameror, webbkameror, optisk-elektroniska instrument och jämförbara utrustningar)

Läs mer

Divar. Användningsguide. Divar application guide

Divar. Användningsguide. Divar application guide Divar Användningsguide Bosch Divar application Divar Digital guide mångsidig inspelare, DVR Bosch Divar Digital mångsidig inspelare, DVR Divar är den digitala inspelare som gör digital CCTV överkomlig

Läs mer

Kameraövervakning Stefan Aimer

Kameraövervakning Stefan Aimer Kameraövervakning Stefan Aimer Svensk Säkerhetsvideo AB Bolaget. Grundades 1993 av Stefan Aimer och Juha Järvinen och är idag Sveriges ledande distributör av CCTV system. Personal. Vi har 21 personer anställda

Läs mer

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK Larm- och säkerhetstekniska systems huvuduppgift är att varna för eller skydda mot olika typer av faror för människa eller egendom. Allt arbete med denna typ av system kräver ett

Läs mer

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK Larm- och säkerhetstekniska systems huvuduppgift är att varna för eller skydda mot olika typer av faror för människa eller egendom. Allt arbete med denna typ av system kräver ett

Läs mer

Adressen till Länsstyrelsen framgår av informationsbladet

Adressen till Länsstyrelsen framgår av informationsbladet ANSÖKAN OM KAMERAÖVERVAKNING Adressen till Länsstyrelsen framgår av informationsbladet Läs ifyllnadshjälpen för frågorna i ansökningsblanketten innan ansökan lämnas till Länsstyrelsen. Viktig information

Läs mer

Bruksanvisning. Färgkamera för infällt portregister 1265..

Bruksanvisning. Färgkamera för infällt portregister 1265.. Bruksanvisning Färgkamera för infällt portregister 1265.. Beskrivning Färgkameran ingår i Gira porttelefonsystem och används för utbyggnad av infällt portregister. Färgkameran har följande produktfördelar:

Läs mer

SÄKERHET FLIR THERMAL FENCE. Detekterar. Verifierar. Reagerar. Omedelbart.

SÄKERHET FLIR THERMAL FENCE. Detekterar. Verifierar. Reagerar. Omedelbart. SÄKERHET FLIR THERMAL FENCE Detekterar. Verifierar. Reagerar. Omedelbart. THE FLIR THERMAL FENCE Fullt integrerat varningssystem för omedelbar detektering och verifiering av objekt. FLIR Thermal Fence

Läs mer

FlexiDome-kameror Perfekta bilder på alla platser. Bosch FlexiDome-lösningar med Dinion-kameraprestanda

FlexiDome-kameror Perfekta bilder på alla platser. Bosch FlexiDome-lösningar med Dinion-kameraprestanda FlexiDome-kameror Perfekta bilder på alla platser Bosch FlexiDome-lösningar med Dinion-kameraprestanda Ingen situation är för svår Tror du att din situation är för krävande för en domkamera? Dags att tänka

Läs mer

Inbrottsdetektorerna i Professional Series Vet när de ska larma. Vet när de inte ska larma.

Inbrottsdetektorerna i Professional Series Vet när de ska larma. Vet när de inte ska larma. Inbrottsdetektorerna i Professional Series Vet när de ska larma. Vet när de inte ska larma. Har nu Multipointantimaskeringsteknik med integrerad spraydetektering Oöverträffade Bosch-teknologier förbättrar

Läs mer

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX E-POST WEBB

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX E-POST WEBB Ansökan Tillstånd till allmän kameraövervakning 1 (6) Information Kameraövervakningslagen omfattar dels övervakningskameror (TV-kameror, webbkameror, optisk-elektroniska instrument och jämförbara utrustningar)

Läs mer

Läs ifyllnadshjälpen för frågorna i ansökningsblanketten innan ansökan lämnas till Länsstyrelsen.

Läs ifyllnadshjälpen för frågorna i ansökningsblanketten innan ansökan lämnas till Länsstyrelsen. ANSÖKAN OM KAMERAÖVERVAKNING Länsstyrelsen i län Läs ifyllnadshjälpen för frågorna i ansökningsblanketten innan ansökan lämnas till Länsstyrelsen. Viktig information En övervakningskamera får inte sättas

Läs mer

Cam. YOYOCam Pro trådlösa nätverkskameror för bevakning inom- eller utomhus

Cam. YOYOCam Pro trådlösa nätverkskameror för bevakning inom- eller utomhus Cam YOYOCam Pro trådlösa nätverkskameror för bevakning inom- eller utomhus Direkt till mobilen (P2P) Dag- och nattseende (IR-cut) Väderbeständig (IP66) Trådlöst via Wi-Fi eller 3G Ström via nätverkskabel

Läs mer

Bosch IP Presentation av IP-teknik och CCTV:s framtid. Bosch IP Network Video Produktguide

Bosch IP Presentation av IP-teknik och CCTV:s framtid. Bosch IP Network Video Produktguide Bosch IP Presentation av IP-teknik och CCTV:s framtid Bosch IP Network Video Produktguide 2 3 Ändringar i CCTV-tekniken har drivits fram på grund av tre huvudsakliga krav. Det första är behovet att reducera

Läs mer

Modellfoto utanför studion

Modellfoto utanför studion Modellfoto utanför studion Tre grunder för rätt exponering I det här dokumentet går jag igenom de tre byggstenarna för rätt exponering - bländare, slutartid och ISO. Glöm inte att prova med din kamera

Läs mer

Fördelar med Scanteco HC & SC- DVR Series

Fördelar med Scanteco HC & SC- DVR Series Scanteco HC & SC- DVR Series I vår senaste HC & SC-DVR Serie har vi samlat all vår erfarenhet till en mycket attraktivt och effektivt hårddiskbaserat videoinspelningspaket. Med prestanda och tillförlitlighet

Läs mer

QosmioEngine För avancerad video

QosmioEngine För avancerad video QosmioEngine För avancerad video Qosmio förenar QosmioEngines och QosmioPlayers högkvalitativa videofunktioner, Harman Kardon högtalare och SRS TruSurround XT: s funktioner för surroundljud och digital

Läs mer

QosmioEngine: För avancerad video

QosmioEngine: För avancerad video tech-rapport qosmioengine QosmioEngine: För avancerad video 02 03 06 09 10 Qosmio förenar de avancerade videofunktionerna i QosmioEngine och QosmioPlayer, Harman Kardon- högtalare och äkta Dolby Home Theatre

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Bosch köper Extreme Extreme CCTV-gruppens produkter finns nu tillgängliga hos Bosch

Bosch köper Extreme Extreme CCTV-gruppens produkter finns nu tillgängliga hos Bosch Bosch köper Extreme Extreme CCTV-gruppens produkter finns nu tillgängliga hos Bosch 2 I Bosch köper Extreme Integritet, nyskapande och prestanda Tack vare Boschs förvärv nyligen av Extreme CCTVgruppen,

Läs mer

Tekniker PowerShot G16, PowerShot S120, PowerShot SX170 IS och PowerShot SX510 HS

Tekniker PowerShot G16, PowerShot S120, PowerShot SX170 IS och PowerShot SX510 HS Tekniker PowerShot G16, PowerShot S120, PowerShot SX170 IS och PowerShot SX510 HS UNDER EMBARGO TILL 22 AUGUSTI 2013 KL 06 Världens minsta kamera* med f/1.8, 24 mm vidvinkel, 5x optisk zoom (PowerShot

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 6.5.2014 L 133/43 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 459/2014 av den 29 april 2014 om ändring av vissa förordningar rörande klassificering av varor i Kombinerade nomenklaturen EUROPEISKA KOMMISSIONEN

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

Larm innan inkräktaren bryter sig in! Teletec Connect AB 08-602 16 00

Larm innan inkräktaren bryter sig in! Teletec Connect AB 08-602 16 00 Utomhusla Larm innan inkräktaren bryter sig in! 42 rm OPTEX presenterar ett brett sortiment av utomhusdetektorer, både med passiva IRdetektorer och aktiva linjedetektorer. En dröm om en perfekt larmanläggning,

Läs mer

Internet Telefoni TV

Internet Telefoni TV Internet Telefoni TV I öppna Stadsnätet är konkurrensen fri Vi erbjuder valfrihet Valfrihet ger dig låga priser Ett öppet nät med full konkurrens på lika villkor. Ett nät som inte ägs av en tjänsteleverantör

Läs mer

Att måla med ljus - 3. Slutare och Bländare - 4. Balansen mellan bländare och slutartid - 6. Lär känna din kamera - 7. Objektiv - 9.

Att måla med ljus - 3. Slutare och Bländare - 4. Balansen mellan bländare och slutartid - 6. Lär känna din kamera - 7. Objektiv - 9. Av Gabriel Remäng Att måla med ljus - 3. Slutare och Bländare - 4. Balansen mellan bländare och slutartid - 6. Lär känna din kamera - 7. Objektiv - 9. ISO & Vitbalans - 10. Att måla med ljus Ordet fotografi

Läs mer

Perimeterlarm. Mur- & skalskyddslarm

Perimeterlarm. Mur- & skalskyddslarm Perimeterlarm Mur- & Skalskyddslarm Mur- & skalskyddslarm VibraFon en VibraFon är ett nytt avancerat mur- och skalskyddslarm för tidig detektering av angrepp mot murar och robusta omslutningsytor. Systemet

Läs mer

THE WISE CHOICE FOR PROFESSIONALS. [Professional Megapixel network cameras]

THE WISE CHOICE FOR PROFESSIONALS. [Professional Megapixel network cameras] THE WISE CHOICE FOR PROFESSIONALS [Professional Megapixel network cameras] REVISED 09-2013 The Wise Choice for Professionals WiseNetIII innehåller Samsungs mest avancerade funktioner för övervakningskameror

Läs mer

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning EF85mm f/1.2l II USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF85mm f/1,2l II USM är ett mellanteleobjektiv med höga prestanda som utvecklats för EOS-kameror. Det är utrustat

Läs mer

Använda TV-ut LÄS DETTA FÖRST. Se PC-bilden på en TV! Ansluta din PC till en TV eller en videobandspelare. VIKTIG INFORMATION för europeiska kunder

Använda TV-ut LÄS DETTA FÖRST. Se PC-bilden på en TV! Ansluta din PC till en TV eller en videobandspelare. VIKTIG INFORMATION för europeiska kunder Använda TV-ut Se PC-bilden på en TV! Ditt nya RAGE 128-baserade grafikkort har TV-ut funktionalitet. Anslut helt enkelt ditt kort till en TV, en bildskärm eller båda. Du kan till och med koppla grafikkortet

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR 1(5) ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid ALLMÄNT 2 INBROTTSLARM 2 Funktioner 2 Detektorval-detektorplacering 3 Sektionsindelning 3 Manöverutrustning

Läs mer

INSTALLATIONSTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

INSTALLATIONSTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet INSTALLATIONSTEKNIK Ämnet installationsteknik handlar om hur man bygger nya elinstallationer samt hur man bygger om och utökar befintliga elanläggningar. Ämnet behandlar också felsökning och hur man avhjälper

Läs mer

Operatördialog. Harmony 2011-08-31

Operatördialog. Harmony 2011-08-31 Operatördialog Harmony Manual, enkel programmering Harmony XB4R,XB5R, trådlös och batterifri tryck knapp 2011-08-31 Schneider Electric Sverige AB Huvudkontor: Box 1009, Eskilstunavägen 7 SE-611 29 Nyköping,

Läs mer

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 YOYOCam G2 Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 1. Vad är YOYOCam?...3 2. Hur fungerar YOYOCam?...3 3. Kan YOYOCam ta bilder och skicka dem?...3 4. Kan YOYOCam fjärrstyras?...3 5. Hur och när tar (och

Läs mer

Dental digital röntgenteknik Vad ska vi tänka på?

Dental digital röntgenteknik Vad ska vi tänka på? Odontologiska fakulteten, Tandvårdshögskolan Malmö Dental digital röntgenteknik Vad ska vi tänka på? Kristina Hellén-Halme Avdelningen för Odontologisk röntgendiagnostik, Malmö högskola 1 Skillnad mellan

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr 1. Intresseanmälan Villaägaren anmäler intresse via formulär på bredbandnu.se 2. Område & prisbild Villaägaren

Läs mer

PASSERSYSTEM - FÖR SVENSKA KRAFTNÄTS ANLÄGGNINGAR

PASSERSYSTEM - FÖR SVENSKA KRAFTNÄTS ANLÄGGNINGAR SvK4005, v3.3, 2012-08-09 ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NT, Nätteknik VÅR BETECKNING TR09-07 DATUM SAMRÅD 2009-03-16 NI, SB TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA C PASSERSYSTEM - FÖR SVENSKA KRAFTNÄTS ANLÄGGNINGAR Inledning

Läs mer

ABVision. Kameror och inspelningssystem för process- och säkerhetsövervakning

ABVision. Kameror och inspelningssystem för process- och säkerhetsövervakning PAABVision ABVision Kameror och inspelningssystem för process- och säkerhetsövervakning PAAB AB ProcessVision 600 Robusta industrikameror för krävande miljöer PAAB ProcessVision 600 är en serie robusta

Läs mer

Säkerhet helt anpassad till just era behov DS7220 V2 / DS7240 V2 centralapparater för inbrottslarm

Säkerhet helt anpassad till just era behov DS7220 V2 / DS7240 V2 centralapparater för inbrottslarm Säkerhet helt anpassad till just era behov DS7220 V2 / DS7240 V2 centralapparater för inbrottslarm Säkerhet har sitt pris, men det behöver inte kosta en förmögenhet. Centralapparaterna DS7220 V2 och DS7240

Läs mer

LexCom Home Certifieringsutbildning

LexCom Home Certifieringsutbildning Användarens önskemål på funktioner, ex : Förse alla TV-apparater med en stabil signal av god kvalité oavsett antal anslutna TV. Accessmöjlighet av videokälla i alla rum Möjlighet att välja kanal på Sat-mottagaren

Läs mer

Varför ska jag ha fiber och vilket bredband ska vi ha? Kontaktpersonmöte 21 sep 2014

Varför ska jag ha fiber och vilket bredband ska vi ha? Kontaktpersonmöte 21 sep 2014 Varför ska jag ha fiber och vilket bredband ska vi ha? Kontaktpersonmöte 21 sep 2014 2014-09-21 H. Stomberg/Vilket bredband?/bilaga 4 1 Vilket bredband? Hastigheten mäts i megabit per sekund (Mb/s). Fler

Läs mer

Fastighetsnätets uppbyggnad

Fastighetsnätets uppbyggnad Fastighetsnätets uppbyggnad Vi skall försöka förklara hur fibernätet ansluts till huset och ge exempel på hur man kan bygga sitt eget nät inomhus. OBSERVERA ATT BILDERNA GER EXEMPEL HUR DE OLIKA KOMPONENTERNA

Läs mer

Riktlinjer för tillträdesskydd Landstinget i Kalmar län

Riktlinjer för tillträdesskydd Landstinget i Kalmar län Riktlinjer för tillträdesskydd Landstinget i Kalmar län Säkerhets- och beredskapsenheten Fastställt av XXXXXXXXXXXX 200x-xx-xx Gäller från och med 200x-xx-xx Version 4 1 Innehåll Sid Innehåll 1 Inledning

Läs mer

Den nya kamera- övervakningslagen

Den nya kamera- övervakningslagen Den nya kamera- övervakningslagen Kameraövervakningslagen (2013:460) innehåller en ny samlad reglering av kameraövervakning, oavsett om allmänheten har tillträde till den övervakade platsen eller inte.

Läs mer

Användarmanual 2.4 GHz Trådlösa Videokameror

Användarmanual 2.4 GHz Trådlösa Videokameror Användarmanual 2.4 GHz Trådlösa Videokameror www.ludaelektronik.se Användarmanual för LUDA Elektronik 2.4 GHz Trådlösa Videokameror Version 1.1 Innehåll Förord Inledning 05 Säkerhetsföreskrifter 06 Lagar

Läs mer

Lösningarna inlämnas renskrivna vid laborationens början till handledaren

Lösningarna inlämnas renskrivna vid laborationens början till handledaren Geometrisk optik Förberedelser Läs i vågläraboken om avbildning med linser (sid 227 241), ögat (sid 278 281), färg och färgseende (sid 281 285), glasögon (sid 287 290), kameran (sid 291 299), vinkelförstoring

Läs mer

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten)

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) S INSTALLATION OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) Varning! Rengör svarsapparaten endast med en torr trasa. Ophera en högtalande svarsapparat med färgskärm En svarsapparat

Läs mer

Rek. Slutkundpris (inkl moms) Art. Namn. Art. Nr. Produktbeskrivning

Rek. Slutkundpris (inkl moms) Art. Namn. Art. Nr. Produktbeskrivning Art. Nr Art. Namn. Bild Produktbeskrivning Rek. Slutkundpris (inkl moms) 88004 JA 80G Trådlös gasdetektor. Indikerar läckage av: Naturgas, Metangas, Propangas, Butangas, Acetylengas, GPL, vätgas, Platinasensor.

Läs mer

ESGRAF. Datablad SDS00009SE Version 1.0 02/02/2015 Integration. Presentationsmjukvara

ESGRAF. Datablad SDS00009SE Version 1.0 02/02/2015 Integration. Presentationsmjukvara ESGRAF Presentationsmjukvara ESGRAF är ett program med gemensamt grafiskt användargränssnitt för styrning och övervakning av passerkontrollsystem, inbrottslarm, brandlarm och digital video från Pelco.

Läs mer

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 -

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv Du har nu tillgång till en stor mängd TV-kanaler, både analoga och digitala. Baspaketet i NAV(N)ET kabel-tv från Vaggeryds

Läs mer

SVENSKA KRAFTNÄT. ÅD<^> Å/ chm cafs. A Bb %L. cns cnk cnb. cik cdcsy csb. Områdesövervakning

SVENSKA KRAFTNÄT. ÅD<^> Å/ chm cafs. A Bb %L. cns cnk cnb. cik cdcsy csb. Områdesövervakning SVENSKA KRAFTNÄT ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE HM, Hälsa, Miljö och Säkerhet VAR BE TECKNING TR09-06 DATUM 2015-09-11 ÅD Å/ chm cafs A Bb %L cns cnk cnb TEKNISK RIKTLINJE cik cdcsy csb UTGÅVA 3 FASTSTÄLLD

Läs mer

Snabbguide för HD-4ct

Snabbguide för HD-4ct Fjärrkontrollen 1 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Pos. Beskrivning 1 Stäng och starta mottagaren 2 Kanalval / knappa in värden i menyer 3 Växlar

Läs mer

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide Laser Avståndsmätare Användarhandbok och användningsguide Inledning: Length Master LM 1000 cx mäter avståndet genom att sända ut infraröda strålar mot målet, som omedelbart beräknar avståndet genom att

Läs mer

Optik. Läran om ljuset

Optik. Läran om ljuset Optik Läran om ljuset Vad är ljus? Ljus är en form av energi. Ljus är elektromagnetisk strålning. Energi kan inte försvinna eller nyskapas. Ljuskälla Föremål som skickar ut ljus. I alla ljuskällor sker

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

Produktblad. Emwiros centralenhet spindeln i nätet. a better sense of security. a better sense of security

Produktblad. Emwiros centralenhet spindeln i nätet. a better sense of security. a better sense of security Produktblad Emwiros centralenhet spindeln i nätet Emwiros centralenhet är en kontrollenhet som styr övervakningssystemet och står i förbindelse med omvärlden via telenätet eller via GSM / GPRS-nätet. Från

Läs mer

SkeKraft Bredband Installationsguide

SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide Innan du startar installationen av SkeKraft Bredband bör du kontrollera om din dator har ett nätverkskort installerat. OBS! Har

Läs mer

Geometrisk optik. Laboration

Geometrisk optik. Laboration ... Laboration Innehåll 1 Förberedelseuppgifter 2 Laborationsuppgifter Geometrisk optik Linser och optiska instrument Avsikten med laborationen är att du ska få träning i att bygga upp avbildande optiska

Läs mer

Problemsituationer då man använder blixt

Problemsituationer då man använder blixt Blixtfotografering Lika väl som vid all annan fotografering gäller vid blixtfotografering att få rätt (önskad) exponering och motivet belyst på ett tillfredsställande sätt. I motsats till fotografering

Läs mer

Energioptimering av gatubelysning, lysrörsarmaturer och elmotorer. optimering av elmotorer. styrning av gatubelysning. effektiv indutribelysning

Energioptimering av gatubelysning, lysrörsarmaturer och elmotorer. optimering av elmotorer. styrning av gatubelysning. effektiv indutribelysning energistyrning ett kostnadseffektivt sätt att spara på naturens resurser! optimering av elmotorer styrning av gatubelysning effektiv indutribelysning energioptimering av belysning smart adapter för lysrör

Läs mer

VIDEOBAND! Vi hjälper dig att kopiera dina filmer till ett modernt media!

VIDEOBAND! Vi hjälper dig att kopiera dina filmer till ett modernt media! RÄDDA DINA VIDEOBAND! Vi hjälper dig att kopiera dina filmer till ett modernt media! 200 ÅTER- FÖRSÄLJARE Hitta din närmaste på camrent.se Uthyrning per dygn Videofilmning Videoredigering Videofilmer till

Läs mer

switchdim data & instruktion 2010-09 switchdim data & instruktion med reservation för ändringar.

switchdim data & instruktion 2010-09 switchdim data & instruktion med reservation för ändringar. switchdim data & instruktion 2010-09 switchdim data & instruktion med reservation för ändringar. switchdim Innehåll: 1. Allmän information 2. Användarbeskrivning 3. Installation 4. Tekniska data 5. Minnesfunktion

Läs mer

P O R T T E L E F O N E R. City Kit

P O R T T E L E F O N E R. City Kit S K Y L I N E P O R T T E L E F O N E R City Kit M Ö J L I G H E T E R Skyline är ett sortiment där man utifrån varje enskilt behov enkelt formar en färdig produkt. Ett 20-tal moduler är allt som behövs

Läs mer

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Varför är det så viktigt med fiber? Det blir roligare med internet när det fungerar med full fart. Och så fort informationsöverföringen sker via fiber,

Läs mer

Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning

Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning 1. Installation VIKTIGT MEDDELANDE: Den infraröda strålen måste alltid vara fri och ostörd. Underlåtenhet att inte iaktta detta kan resultera

Läs mer

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet.

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Dessutom får du ytterligare givande tips i slutet av dokumentet. Vill du ha rådgivning kontakta Bostadslarmet

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

Obefintlig täckning på mobilen, avbrott i det mobila bredbandet. Vad kan jag göra?

Obefintlig täckning på mobilen, avbrott i det mobila bredbandet. Vad kan jag göra? Obefintlig täckning på mobilen, avbrott i det mobila bredbandet. Vad kan jag göra? Om mobilnätets täckning Mobilnätets täckning kan förbättras med en extra antenn Mobilnätets täckning kan ibland förbättras

Läs mer

Teletec HDR-2008. Övervakning i Full HD. 100% Plug and Play. HD300 Full HD 1080p IP-kamera ingår utan kostnad.

Teletec HDR-2008. Övervakning i Full HD. 100% Plug and Play. HD300 Full HD 1080p IP-kamera ingår utan kostnad. Teletec HDR-2008 Nyhet! Övervakning i Full HD. 100% Plug and Play. HD300 Full HD 1080p IP-kamera ingår utan kostnad. Rev 2013.05 SE 8Nyhet! Teletec HDR-2008 Övervakning i Full HD. 100% Plug and Play. HD300

Läs mer

MEG. Bredband utan begränsningar. phone 0:- Välkommen till ViaEuropa!

MEG. Bredband utan begränsningar. phone 0:- Välkommen till ViaEuropa! Bäst på bredband! Bredband utan begränsningar Internet har utvecklats explosionsartat under det senaste decenniet. 80 procent av alla hushåll har någon form av uppkoppling till Internet idag och det blir

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96 Digitalt Monitor-Endoskop Bruksanvisning Ver 1.01 1 Digitalt Monitor-Endoskop... 1 Bruksanvisning... 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 VIKTIG INFORMATION Innan du använder produkten bör du läsa följande instruktion.

Läs mer

Copyright 2001 Ulf Rääf och DataRäven Elektroteknik, All rights reserved.

Copyright 2001 Ulf Rääf och DataRäven Elektroteknik, All rights reserved. Ver 2001-03-31. Kopieringsförbud. Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen! OBS! Kopiering i skolar enligt avtal ( UB4 ) gäller ej! Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare

Läs mer

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning Canon PowerShot A640 Canon PowerShot A640 10,0 megapixels 4x optisk zoom Vinklingsbar 2,5'' LCD-bildskärm DIGIC II och isaps 9-punkters AiAF och FlexiZone AF/AE 21 fotograferingsmetoder och Mina färger

Läs mer

Nu är den här! ELS Vision. All kommunikation i en enhet! Med 5 års garanti!

Nu är den här! ELS Vision. All kommunikation i en enhet! Med 5 års garanti! Nu är den här! ELS Vision All kommunikation i en enhet! Med 5 års garanti! (Electrolux) Bokningstavla ELS Vision ELS Vision är en kommunikationscentral för alla berörda i en fastighet. Inomhusanvändning.

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA. Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... + Månadsavgift på 150 kr

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA. Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... + Månadsavgift på 150 kr VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr Nu bygger vi fibernät! Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... Ronneby Miljö & Teknik och Karlshamn Energi har tecknat

Läs mer

Centralenhet med GSM. Larmbricka

Centralenhet med GSM. Larmbricka Trygghet i alla hem Centralenhet med GSM Centralenheten är hjärtat av ditt larmsystem. Den har koll på alla komponenter och kommunicerar trådlöst med både komponenterna och larmcentralen. Håll koll på

Läs mer

VIDEOBAND! Vi hjälper dig att kopiera dina filmer till ett modernt media!

VIDEOBAND! Vi hjälper dig att kopiera dina filmer till ett modernt media! RÄDDA DINA VIDEOBAND! Vi hjälper dig att kopiera dina filmer till ett modernt media! Uthyrning per dygn Videofilmning Videoredigering Videofilmer till DVD Smalfilmer till DVD Videofilmer till hårddisk

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Riktlinjer för kameraövervakning i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2009-10-28, 145 1 Bakgrund och syfte Olika former av skadegörelse orsakar årligen kommunen stora kostnader. Förutom att

Läs mer

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08 Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08 Syfte och mål Det övergripande syftet med dessa anvisningar är att de ska ge Futurum Fastigheter i Örebro AB (Futurum) en bra grund för att skapa miljöer värdiga

Läs mer

Digital bild & sportfiske. Lektion 1:1/5 Kameran funktioner och hur man exponerar rätt

Digital bild & sportfiske. Lektion 1:1/5 Kameran funktioner och hur man exponerar rätt Digital bild & sportfiske Lektion 1:1/5 Kameran funktioner och hur man exponerar rätt Från exponering till bild Det finns grovt räknat endast tre faktorer som påverkar den slutliga exponeringen. Från exponering

Läs mer

Pressmeddelande 2008-01-24

Pressmeddelande 2008-01-24 Pressmeddelande 2008-01-24 Canon Svenska AB Tel: 08-744 85 00 www.canon.se Kraftfull avancerad zoom introduceras i hela den nya MiniDV-serien MD215 MD255 Canon lanserar den nya MD200-serien en serie lättanvända

Läs mer

HANDBOK för dig som ska installera optofiber ansluten till Härjedalens kommuns byanät.

HANDBOK för dig som ska installera optofiber ansluten till Härjedalens kommuns byanät. HANDBOK för dig som ska installera optofiber ansluten till Härjedalens kommuns byanät. Innehållsförteckning Fakta om din fiberkabel sid 2 Steg för steg sid 3 Installationsanvisningar sid 3-4 Inför anslutningen

Läs mer

Blue Line inbrottsdetektorer

Blue Line inbrottsdetektorer Blue Line inbrottsdetektorer 2 Mer än bara en detektor Oavsett om du har ett hus eller driver ett företag, så behöver du säkerhet du kan lita på. Bosch Blue Line inbrottsdetektorer håller ett välbehövligt

Läs mer

Så avancerad att vi blev tvungna att skapa en ny kategori

Så avancerad att vi blev tvungna att skapa en ny kategori Vi presenterar Fluke VT02 Visual IR Thermometer Så avancerad att vi blev tvungna att skapa en ny kategori Visuell inspektion Inga fel kan identifieras med blotta ögat Traditionell IR-termometer Optimerad

Läs mer

Fotbollsförbundet sid 1 (8) Riktlinjer och anvisningar belysning 2009-05-06

Fotbollsförbundet sid 1 (8) Riktlinjer och anvisningar belysning 2009-05-06 Fotbollsförbundet sid 1 (8) Förord Denna dokumentation för belysning av fotbollsplaner är upprättad för Svenska Fotbollsförbundet och utgör underlag för planering och projektering av belysning. Den innehåller

Läs mer

Kameraövervakning. Datainspektionen informerar

Kameraövervakning. Datainspektionen informerar Kameraövervakning Datainspektionen informerar Kameraövervakning Kameraövervakningslagens syfte är att se till så att kameraövervakning kan användas där så behövs samtidigt som enskilda människor skyddas

Läs mer

Övervakningssystem GV-Serien

Övervakningssystem GV-Serien Generalagent för Geovision Sverige Ring oss så hjälper vi Dig! 018 71 01 50 Övervakningssystem GV-Serien Lösning för allt-i-ett övervakning Live-visning via Internet Mobil övervakning via PDA och i-mode

Läs mer

Snabbstarts guide. ZTE MF831 4G modem

Snabbstarts guide. ZTE MF831 4G modem Snabbstarts guide ZTE MF831 4G modem SE Kom igång med ditt 4G-modem Följ anvisningarna i handboken så är du snart igång med ditt mobila bredband snabbt och säkert via 4G. Här hittar du även en guide för

Läs mer

Välkomna. Fibernät i Hackvad

Välkomna. Fibernät i Hackvad Välkomna till informationen Fibernät i Hackvad Vi berättar om det pågående projektet för att kunna erbjuda alla fastigheter i Hackvad med omnejd med fibernät och om villkoren för anslutning. Fibernät behövs

Läs mer

Bildskärmar och synergonomi

Bildskärmar och synergonomi OptoNordic 2009 Bildskärmar och synergonomi Föreläsare: Niclas Rydell Email: rydell.niclas@gmail.com Syftet med föreläsningen En hjälp till er i arbetet men även privat Bildskärmen är länken mellan människa

Läs mer

Sentrion intelligent säkerhet

Sentrion intelligent säkerhet Sentrion intelligent säkerhet www www IP-kamera Mobilgränssnitt Internet Befintligt nätverk SIOM Dörr-/larmnod Sentrion Centralenhet www Dörr-/larmnod SIOM Larm Sentrion marknadens mest intelligenta säkerhetssystem

Läs mer

Stadsnät. Viasat, Canaldigital Digital (DVB-s) Analog, digital (DVB-t) Senda, Boxer 1 5. Teracom. Analog, Digital (DVB-c)

Stadsnät. Viasat, Canaldigital Digital (DVB-s) Analog, digital (DVB-t) Senda, Boxer 1 5. Teracom. Analog, Digital (DVB-c) Viasat, Canaldigital Digital (DVB-s) Analog, digital (DVB-t) Teracom Senda, Boxer 1 5 2 4 Kabel TV Operatör TripplePlay Analog, Digital (DVB-c) Fiber, Koppar 3 ComHem, UPC, Gotnet IP TV Operatör Stadsnät

Läs mer