CCTV Kameraövervakning utan krusiduller

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CCTV Kameraövervakning utan krusiduller"

Transkript

1 CCTV Kameraövervakning utan krusiduller

2 Version 9 juli 2004 Smammanställninggjord av : Fleming Eklund Informationssystem AB Jan-Peter Alm Stöldskyddsföreningen Sid 2

3 Innehållsförteckning Inledning 6 Syftet med Kameraövervakning Lagen om Kameraövervakning Tillstånd eller anmälningsplikt Övriga undantag från tillståndskrav Tillståndskrav Svenska och europeiska normer Hur man placerar en CCTV-kamera 12 CCTV-systemets komponenter Kameran Bildupplösning Ljuskänslighet Motljusegenskaper Objektivet 16 Skärpedjup Automatbländare Zoomobjektiv Ljus och belysning 17 Belysningsstyrka Reflektionsfaktor Färgtemperatur Infrarött ljus Mörkerseende Kameraplatsutrustning Fast kamera Fjärrstyrd kamera (rörlig kamera) Domekamera Bildöverföring 21 Lokal överföring Fjärröverföring Koaxialkabel Tvåtråd Optofiber Nätverksöverföring Telefonnätet ISDN Sid 3

4 Ethernet LAN/WAN/ATM Internet (IP) Mikrovågslänk Bildåtergivning och bildlagring 25 Monitor Lagringsmedia 27 Videobandspelare Analog videoinspelare (TVL) / Time Lapse Digitala videoinspelare (DVR) Centralutrustning 30 Videoväxel Videomatrix Quad Multiplexorer Användningsområden för CCTV-system 32 Överfallsbevakning Områdesbevakning Branddetektering Videolarmsystem Grindbevakning Porttelefon ID-kortskamera Processövervakning Övriga användningsområden Integrerade säkerhetslösningar (mjukvaruapplikationer) Checklista för att bygga en komplett CCTV-anläggning 37 Hur kommer framtidens CCTV att se ut? 40 Digitala nätverk 42 Grunderna i nätverkskommunikation 42 Grunderna i överföringsteknik 44 Infrastrukturen i lokal nätverk 45 Sammankoppling av LAN-nätverk Dra fördelar av den IP-baserade Gemensam plattform 49 Sid 4

5 Användningsområden 50 Grundläggande byggstenar 51 Så är ett TCP/IP nätverk uppbyggt 52 IP-Adress 52 Hub 53 Bridge 54 Switch 54 Router/Gateway 54 Brandvägg 54 NAT 55 Server 55 Domain Name Servers (DNS) 55 Patch panel 56 Digital inspelning och lagring 56 Äldre teknik nu överspelad 57 Ger stora möjligheter 57 Från VCR till IP-övervakning 57 Utveckling mot helt digitala funktioner 58 Låt oss titta på en Videokanal 59 IP-övervakning utvecklas 61 DVR-spelaren en milstolpe 61 Bildkomprimering nyckel till snabb överföring 62 Komprimeringsstandards för stillbilder JPEG, Wavelet, JPEG 2000, GIF 64 Komprimeringsstandards för video Motion JPEG, H.261, 263, 321, 324 etc., MPEG 1, MPEG 2, MPEG 3, MPEG 4, MPEG 7, Från analog till digital tenik steg för steg 70 Födelar med att gå över till digitalteknik 70 Stegvis övergång 71 Fjärrtillgänlighet 72 Obegränsad säker lagring 72 Flexibel bilddistribution 72 Automatlarm 72 Andra applikationsområden 72 Lågdriftkostnad hög funktionalitet 72 Faktorer att tänka på 74 Nätverkets bandbredd 74 Kapacitet på hårddisken 74 Mjukvara 74 Digital upplösning 74 Slutsatser 74 Sid 5

6 Inledning CCTV Kameraövervakning utan krusiduller Utvecklingen inom området kameraövervakning CCTV (Closed Circuit Televison) har gått rasande fort de senaste åren. Och det är en utveckling som säkert kommer att hålla i sig. Genom den nya lagen, Lag om allmän kameraövervakning SFS 1998:150, blev det större möjligheter att använda kameraövervakning som en del i det brottsförebyggande arbetet. Butiker, post och bank kan numera installera CCTV-system efter bara en anmälan till Länsstyrelsen, förutsatt att övervakningen projekteras enligt lagens riktlinjer. För andra verksamheter krävs tillstånd. Men även här har det blivit enklare att få tillstånd när syftet är att förebygga brott. Lagen gäller bara övervakning på allmän plats. Inom enskilt område regleras inte kameraövervakningen av denna lag. Nu är lagen under revidering. Ett förslag har presenterats som bl.a innebär vidgade övervakningsområden i butiker, viss möjlighet till skadestånd för den som drabbats av övervakning i strid med bestämmelserna och en skyldighet för leverantörer att informera om lagen. När Riksdagen kommer att besluta om ändringarna är ännu inte klart. Allt detta har bidragit till en accelererande utveckling av kamerasystem som också medfört att prisnivåerna sjunkigt. Det har också fått till följd att många av de kamerasystem som finns i butiker och på andra ställen idag inte motsvarar det kvalitetskrav som måste uppfyllas Sid 6

7 för en fungerande övervakning. Ett problem i sammanhanget är att det rent praktiskt är lätt att installera system av detta slag, så lätt att många näringsidkare till och med väljer att göra det själv eller anlitar någon mindre kunnig installationsfirma. Vad man då ofta missar är att allra först bestämma systemets användningsområde, som också styr den fortsatta projekteringen. Här handlar det t ex om att fastställa om man med hjälp av bilderna ska kunna identifiera en person på en TV-skärm, eller om systemet ska användas för övervakning. Vid undersökningar som man gjort i Danmark har det visat sig att majoriteten av kunderna som köpt en TVbevakningsutrustning är missnöjda pga dom tycker att utrustningen inte uppfyller vad dom förväntat sig, speciellt i avseende på bildkvalitet. Kunniga användare och kompetenta installatörer är den allra bästa garantin för bra tekniska lösningar som också resulterar i att de resultat som man förväntar sig också blir det man får. Det finns redan nu hjälpmedel i form av europeiska standarder som underlättar projektering och tillämpning, men de är i det närmaste okända. Här kommer Swelarm och SSF att tillsammans skapa regler och normer för anläggarfirmor som installerar kamerasystem. Syftet med den här handboken är att försöka bringa klarhet i vad som man bör tänka på vid installation av ett CCTV-system. Råden och tipsen är avsedda för såväl användare som projektörer och installatörer. Bokens första sidor beskriver översiktligt vad som är viktigt att tänka på och avslutas med en checklista. Därefter följer en fördjupningsdel som handlar om den nya digitala tekniken som blir alltmer vanlig inom detta område. Sid 7

8 Syftet med Kameraövervakning Innan ett CCTV-system installeras är det viktigt att analysera och beskriva syftet med TV-övervakningen. Vad skall systemet användas till? Var skall utrustningen installeras? När skall systemet vara aktiverat? Vem skall övervaka systemet? Systemets och komponenternas prestandakrav styrs av vad det skall användas till. Några exempel på användningsområden är: 1. Identifiering. För att kunna identifiera en person på en TV-skärm måste personen avbildas i närbild och uppta minst 120 procent av bildhöjden. 2. Igenkänning. För att känna igen en person, (en för observatören känd person), skall personen uppta minst 50 procent av bildhöjden. 3. Detektering. För detektering av en person eller ett föremål skall personen/föremålet uppta minst 10 procent av bildhöjden. 4. Övervakning. Vid övervakning skall en person uppta minst 5 procent av bildhöjden för att kunna skiljas från övriga föremål. Angivna värden gäller för högupplösande kameror och system med minst 400 linjers horisontell bildupplösning. (Enligt Svensk Standard) Det är också viktigt att ta reda på om området man vill bevaka är allmän plats eller om det är att betrakta som enskilt område. För kameraövervakning på allmän plats måste man söka tillstånd hos Länsstyrelsen. För Bankkontor, Postkontor och Butik räcker det numera med anmälan till Länsstyrelsen om man följer vissa angivna regler. Upplysningsplikt, tydlig skyltning, gäller alltid även på icke allmän plats. Sid 8

9 Lagen om Kameraövervakning Tillstånd eller anmälningsplikt Banklokaler och Postkontor Den 1 juli 1998 trädde SFS 1998:150, Lagen om allmän kameraövervakning i kraft i Sverige. Den ersatte den tidigare lagen om övervakningskameror från 1990 (1990:484) och reglerar var och hur övervakningskameror får användas på allmänna platser. Det vill säga plats dit allmän-heten har tillträde. Lagen gäller även för kameror som inte installeras på allmän plats men kan se in på allmän plats. Ett förslag till ändring av lagen överlämnades i januari 2003 och väntas träda i kraft när Riksdagen har beslutat så. I korthet består de viktigaste föreslagna ändringarna av följande: Något vidgade befogenheter för polismyndighet att kameraövervaka brottsutsatta platser (9 ) Vidgade övervakningsområden i butiker (12 ) Viss möjlighet till skadestånd för den som blivit övervakad i strid med bestämmelserna (25 a och 25 b ) Informationsskyldighet om lagen för leverantörer (12 a ) Bank- och Postkontor samt Butiker har i den gällande lagen fått undantag från Tillståndskravet. För dessa gäller numera Anmälningsplikt under förutsättning att man följer vissa angivna regler. För banklokal eller postkontor gäller tills nya lagen träder i kraft att övervakning får ske av kassor, innanför och utanför in- och utgångar samt vid betalningsautomater i anslutning till lokalen. Kraven är: Anmälningsplikt till Länsstyrelsen och betalning av anmälningsavgift Syftet skall vara att förebygga eller avslöja brott Kameran skall vara fast monterad samt ha fast optik Lagring av bild och ljud max en månad Ljudupptagning får ske endast vid misstanke om brott Upplysningsplikt, (tydligt skyltat) Sid 9

10 Butik För butiker gäller 12 Allmän kameraövervakning i butikslokal. Definition av butikslokal är lokal där konsumenter kan köpa eller hyra varor och tjänster. Exempel är varuhus, resebyrå och videobutik, men ej restaurang eller andra näringsställen. Kraven är: Anmälningsplikt till Länsstyrelsen och betalning av anmälningsavgift Syftet skall vara att förebygga eller avslöja brott Kameran skall vara fast monterad och har fast optik Innanför IN/UT gångar, (ej utanför) Skriftlig överenskommelse med skyddsombud eller motsvarande personal- representant Lagring av bild vid kassa och In/ut gång max en månad För ljudupptagning krävs särskilt tillstånd Upplysningsplikt, (tydligt skyltat) Övriga undantag från tillståndskrav Tillståndskrav Slutsats Undantagna från tillståndskravet är bland annat polismyndighet enligt 8 då syftet är att avvärja eller begränsa olyckshändelse, samt enligt 9 då risk för allvarlig brottslighet föreligger. Dessutom är Vägverket enligt 7 undantaget vid trafikövervakning och då det föreligger trafiksäkerhetsoch arbetsmiljöskäl. Vidare t ex TV-kameror på sopbilar för att övervaka intag samt vid backning av fordon. I övrigt gäller undantag från tillståndskravet enligt 4 för skydd av samhällsviktiga anläggningar För all övrig kameraövervakning på allmän plats krävs tillstånd från Länsstyrelsen. Om man jämför den nu gällande kameraövervakningslagen med den äldre lagstiftningen, kan man konstatera att det har blivit betydligt enklare för banker, postkontor och butiker där det räcker med anmälan till Länsstyrelsen. Detta har även medfört att det går betydligt Sid 10

11 snabbare att få en anläggning driftsatt för dessa grupper, man behöver inte vänta på svar från Länsstyrelsen. Den nya lagstiftningen har också medfört att det kommit fler aktörer på marknaden, vilket tyvärr ökat risken för felaktig information om lagen och vilka kvalitetskrav som skall ställas på en CCTV-anläggning. Svenska och Den europeiska och tillika svenska standarden, SS EN europeiska normer , omfattar CCTV-anläggningar bestående av kameror, monitorer och videobandspelare samt anslutningsutrustning, manöverutrustning och övrig utrustning för användning i säkerhetsapplikationer. Standarden kommer att underlätta för konsulter, installatörer, besiktningsmän och slutanvändare, så att de på ett opartiskt sätt skall kunna kommunicera om systemets och komponenternas prestanda och kondition. Med hjälp av standarden kan systemets driftfordringar fastställas, vilka i sin tur utgör nyckeln till hur konstruktören uppfyller beställarens prestandakrav. I framtiden kommer det även att ställas krav på vilka kvalifikationer som skall uppfyllas av de personer som installerar, besiktigar, underhåller och provar ett CCTVsystem. Arbetet med att ta fram en gemensam europeisk standard har pågått under ett antal år och statusen i januari 2004 var: Antagen svensk standard SS EN Svartvita kameror SS EN Svartvita monitorer SS EN Videoöverföring SS EN Tillämpningsanvisningar Förslag på europeisk standard EN Systemkrav EN Färgkameror EN Objektiv (under arbete) EN Underordnad utrustning EN Lokal- och centralutrustning EN Färgmonitorer EN Inspelningsutrustning EN Video- och rörelsedetek.utr Sid 11

12 Hur man placerar en CCTVkamera De flesta CCTVkameror är felplacerade! Detta beror på att det läggs ner för lite ansträngning på att få den optimala placeringen kamerorna. Lägg alltså ner lite energi på att verkligen få bästa placeringen. Hade det inte varit för kablarna så skulle det kunna gå att flytta runt kameran till olika positioner för att prova fram bästa plats för kameran. Denna metod är oftas inte realistisk att använda. Vid en projektering på en befintlig anläggning måste ett besök göras på platsen för ett seriös planering. Sträva alltid efter att placera en utomhus kamera för att se mot norr, för bästa bild och minimalt med motljuseffekt. Undvik att rikta kameran mot starka ljuspunkter i bilden tex strålkastare, det skadar inte kameran med starkt ljus i bilden, men det försämrar bildkvalitén. Kameran ska monteras stabilt så att kamerabilden inte blir orolig. Det är också viktigt att välja stabila rörelseenheter (Pan/Tilt:s) för att undvika samma problem. Kamerans placering är ofta en kompromiss, man vill placera kameran högt för att undvika att ett eventuellt motljus träffar kameran eller försvårar sabotage mot kameran. Nackdelarna med en för högt placerad kamera är att det blir svårt att se personers ansikte framför kameran. En högt placerad kamera försvårar också att nå kameran vid service. Det viktigatse är att ge en tydlig bild för operatören CCTV-systemets I ett CCTV-system kan följande komponenter ingå: komponenter kamera monitor transmission (bildöverföring) växel- och styrsystem lagringsmedia. Sid 12

13 Kameran är CCTV-systemets öga. Den omvandlar den visuella bilden till en videosignal som transporteras via olika media till en monitor. Monitorn omvandlar signalen till en visuell bild för betraktaren. Videoväxel och styrningsutrustning används för att välja och koppla in olika kameror som kan finnas i ett system. Bild och i vissa fall även ljud kan spelas in på olika media och vid behov i efterhand återges för granskning. Kameran Kraven på en kamera är att den skall kunna arbeta under varierande ljusförhållanden och många gånger även i mycket tuffa miljöer. Det är därför viktigt att välja en kamera som kvalitets och prestandamässigt motsvarar ställda krav i varje enskilt fall. Idag tillämpar praktiskt taget samtliga tillverkare CCD-teknologi. Det innebär att med hjälp av ett objektiv, projiceras den optiska bilden på en CCD-sensor. Sensorn är en fotodiodmatris med ett stort antal bildpunkter, så kallade pixels och finns i olika storlekar. Antalet bild-punkter varierar mellan och Fler bildpunkter ger oftast en högre bildupplösning men många fler faktorer påverkar bildens upplösning och skärpa. Utvecklingen går mot allt mindre CCD-sensorer eftersom detta också betyder mindre optik vilket totalt ger en lättare och mer hanterbar kamera. För att erhålla bästa bildkvalité har även bildbehandlingen efter bildsensorn stor betydelse. Svartvita och färgkameror är i stort sett likartat uppbyggda. Skillnad är i huvudsak ett färgfilter monterat på framsidan av CCD-sensorn i färgkameran. Filtret fungerar som ett prisma och böjer av de olika färgerna i ljusspektrat olika mycket. Bildens grundfärger är rött, grönt och blått (RGB). Färgfiltret stjäl en stor del ljus varför en svartvit kamera alltid är 5 10 ggr ljusstarkare än motsvarande färgkamera. Sid 13

14 Några kriterier att ta ställning till vid val av kamera: färg svartvit inomhus utomhus normal ljuskänslighet hög ljuskänslighet normal bildupplösning högupplösning Viktiga faktorer för en CCTV-kameras funktion och bildåtergivning är: bildupplösning ljuskänslighet motljusegenskaper Bildupplösning Bildupplösningen för en kamera anges i antalet vertikala linjer som kan återges i det horisontella planet, horisontell bildupplösning i antalet TV-linjer. Enligt Europastandarden finns två klasser: standard upplösning med minst 300 TV linjers horisontell bildupplösning hög upplösning med minst 450 TV linjers horisontell bildupplösning Bildupplösning verifieras med hjälp av en testbild Sid 14

15 Ljuskänslighet Motljusegenskaper En kamera skall kunna ge en fullgod bild vid varierande ljusförhållanden. Ljuskänslighet som anges i Lux, anger den lägsta belysnings-styrka som behövs för att kameran ska avge en fullgod bild. För att detta ska ha någon användbar referens, måste enhetliga metoder för uppmätning av ljuskänsligheten användas. Enligt Europastandarden skall ljuset mätas dels vid Full video-signal och dels vid Användbar bild vilket motsvarar full video-signal 6 db. Lägre videosignal betecknas inte som användbar bild enligt standarden. Om ljusvärdet är uppmätt med objektiv på kameran skall objektivets F-tal anges. En modrernare metod att mäta videosignalen är att använda sorten IRE. 100 IRE är full videosignal 100% och 50 IRE är 50% av videosignalen. Även bildens signal-brusförhållande (betecknas S/N och mäts i db) skall anges. För en fullgod bild behöver S/N vara minst 30 db. Då är förhållandet 31:1 mellan videosignal och brusnivå. För sämsta men dock användbara bild får S/N inte vara under 24 db, vilket motsvarar ett förhållande på 16:1. För att förbättra bilden i svagt ljus kan kameror med DSP ( Digital Signal Processing) användas. Tyvärr är ofta fabrikanternas sätt att mäta och ange en kameras ljuskänslighet mycket varierande. Vissa anger ljusbehovet på CCD-sensorn utan optik. Andra säger vid 100 % videosignal medan en del bara anger fullgod bild utan någon referens. Att försöka jämföra dessa uppgifter är som att jämföra äpplen med päron. Kamerans motljusegenskaper är som det låter, kamerans förmåga att se i motljus. Att kunna se vad som händer bredvid en mycket ljus del i bilden. Men resultatet varierar ofta kraftigt mellan fabrikat och modeller. Någon bra mätmetod för motljusegenskaper som kan anges i siffror finns inte. Den bästa metoden för att få svar på denna egenskap är att utföra praktiskt prov med jämförande tester. Sid 15

16 Objektivet Optikens eller objektivets uppgift är att projicera den optiska bilden med skärpa och i rätt format på CCDsensorns bild-upptagningsplatta. Kamerans data anges som brännvidd och maximal ljusöppning. Brännvidden som anges i mm, motsvarar en bildvinkel med ett visst gradtal, som dock varierar beroende på hur stor bildupptagningsplattan är. Då förhållandet mellan TV-bildens bredd och höjd är 4:3 blir den horisontella bildvinkeln större än den vertikala, vilket i vissa lägen kan vara viktigt att känna till vid val av objektiv. Ett objektivs ljusstyrka anges vid största bländaröppning, det vill säga lägsta bländar-talet, och har betydelse för ljuskänsligheten. En övergång från ett bländartal till ett annat medför en halvering respektive en fördubbling av ljuset till bildsensorn. Skärpedjup Automatbländare Med en viss given bländarinställning erhålls större skärpe-djup på långa avstånd och mindre på korta anstånd. Ju större bländaröppning desto sämre skärpedjup, särskilt på korta avstånd. Exempel: med bländaren inställd på 1,4 är skärpedjupet bara någon halvmeter på 5 meters avstånd. Bländarinställningen kan ske automatiskt och styrs då av en krets som känner av nivån på videosignalen. Blir nivån hög sluts bländaren och blir nivån låg öppnas den. Linser finns i olika varianter. Dels finns den så kallade AI-optiken där kretsen för styrning av automatbländaren sitter i linsen. DC-optik är ett utförande där styrkretsen monterats i kameran. Normalt bör automatbländare användas om inte ljusmiljön är konstant. Det vill säga belys-ningen är konstant och inget dagsljus faller in. Sid 16

17 Zoomobjektiv Zoomobjektiv är ett objektiv med variabel brännvidd och finns med exempelvis 6, 8, 10 och 12 gångers förstoring. Zoomobjektiven kan oftast fjärrstyras från manöverplatsen. Ett zoomobjektiv kan även vara försedda med s k Pre Set -positioner som är till för att styra zoomen till förprogrammerade lägen. Ljus och belysning Ljuset till TV-kameran är beroende av tre faktorer: belysningsstyrka reflektionsfaktor färgtemperatur Belysningsstyrka Reflektionsfaktor Färgtemperatur Belysningsstyrkan mäts i Lux eller Candela per kvadratmeter och är det infallande ljusets yttäthet. Mätningen skall alltid ske vid markplanet eller vid det aktuella objektet samt mot ljuskällan. Det ljus som når in till CCD-sensorn är givetvis beroende av objektivets bländar-öppning. Normalt anges kamerans ljuskänslighet med bländaröppning F 1,2 på objektivet. Planeringen av eventuellt behov av ljussättning på kameraplatsen påverkas av objektivets ljusstyrka. Kameran nås av det ljus som reflekteras från motivet. Reflektionsfaktorn varierar kraftigt mellan mörka och ljusa ytor, t ex blöt kontra snö på asfalt. Ljusstyrkan mäts med en luxmeter och skall ske i den ljusaste delen av det reflekterade ljuset och i ett vinkelrätt plan mot kameraplaceringen. En ljuskällas färgtemperatur mäts i grader Kelvin (K) och anger vilken färg ljuset har. En relativt låg färgtemperatur ger en röd färg, som vid en solnedgång (2 000K). En hög färgtemperatur ger en blå färg som påminner om ett snötäckt vinterlandskap en mulen dag (ca K). Det naturliga ljuset från solen är alltid den bästa ljuskällan eftersom det har ett brett Sid 17

18 ljusspektra och ger motiven dess naturliga färger. Inomhus och under den mörka delen av dygnet måste däremot ljuset kompletteras med någon form av belysning. I detta sammanhang är lysrör och urladdningslampor en bra ljuskälla. Infrarött ljus Mörkerseende De svartvita CCD-kamerorna är oftast mycket känsliga inom det infraröda ljusspektrat. Detta kan i vissa sammanhang vara till nackdel, då t ex bilstrålkastare och särskilt röda bakljus kan ge upphov till bloming -effekter. Denna effekt varierar mellan olika fabrikat av kameror och objektiv. Om effekten blir för störande måste kameran förses med ett IR-filter som då stoppar IR-ljusets våglängd. Tyvärr försämras då även kamerans lågljus- egenskaper väsentligt. Vid dold bevakning, utan IR-filter, kan detta dock ge flera fördelar om komplettering görs med IR-strålkastare, vars ljus är osynligt för det mänskliga ögat men mycket synligt för den svartvita CCD-kameran. Det finns ett flertal olika tekniker med vars hjälp man kan få bilder under ytterst knappa ljusförhållanden. Ljuskänsliga svartvita CCD-kameror har kommit fram där känsligheten är ner till 0,01 Lux. Dessa räcker om det finns ett visst ledljus med ungefär fullmånes intensitet. Nya ljuskänsliga kameror med inbyggd processor kan växla från färgbild med god kvalitet till en svartvit bild när det mörknar. Dessa har ofta en s k CCD HAD array och i mörkerläge kan de klara ner till 0,005 Lux. Dessa brukar fungera bra ner till ungefär en nymånes ljusstyrka. För extremt svaga ljusförhållanden finns ny CCDteknik från engelska Marconi. Denna teknik klarar det mörkaste utomhusljuset som finns i Sverige. Priset är dock fortfarande så högt att användningen av denna teknik är ytterst begränsad. Svartvita CCD-kameror kan förses med en ljusförstärkare med mikrokanalplatta. Man talar här om Gen 1 upp till Gen 4 vilka har olika mörkeregenskaper. De sämsta klarar månljus och de känsligaste klarar allt mörker som kan uppstå utomhus Sid 18

19 inklusive en tropisk natt. Det finns vissa nackdelar med de känsligaste alternativen varför ett något mindre känsligt alternativ under vissa förhållanden kan ge ett bättre resultat. Svartvita kameror med IR-belysning är något som förbättrats på senare år med hjälp av bättre LEDelement vilka lyser kraftigt i det nära IR-området. Här kan en enklare svartvit kamera användas och få bra synbarhet i absolut mörker. IR-lampor som ej kan ses av ögat är relativt prisbilliga, varför denna kamerakombination är på väg att bli den mest vanliga vid normala säkerhetsapplikationer. Den mest exklusiva lösningen som används speciellt av försvaret och i högsäkerhets- anläggningar är IR-kameror som bara ser värme lika bra på natten som på dagen. Detta är det mest nattseende alternativet dock också det dyraste alternativet. Kameraplatsutrustning Fast kamera Fjärrstyrd kamera (rörlig kamera) En kameraplats kan bestå av en eller flera kameror med varierande funktioner. Det kan vara en fast monterad kamera eller mer avancerade enheter med grindstyrning, port-telefon och fjärrstyrda kameror. Allt efter användarens behov. Vid montage utomhus förses kameran med ett skyddshus som skyddar mot väder och vind. Skyddshuset måste hålla en täthetsklass på minst IP65 och huset skall även förses med ett termostatstyrt värmeelement för att hålla fönstret fritt från den is och imma som kan uppstå på grund av kondens vid temperaturförändringar. Om skyddshuset är utsatt för direkt solljus bör det förses med en solskärm för att undvika reflexer i glaset och samtidigt minska strålningsvärmen. Kamerafästen finns för vägg-, tak- eller stolpmontage och ska vara så kraftigt att kameran kan monteras utan att vibrera eller svaja vid hård blåst. Av praktiska skäl monteras oftast en kopplingsbox som gränssnitt mellan kameraplatsen och kabelnätet. Ibland har användaren behov av att med kameran avsöka ett visst område. Då kan en fjärrstyrd rörlig kamera installeras. Kameran förses i dessa fall med en Sid 19

20 rörelseenhet, s k Pan-Tilt, som kan fjärrstyras både horisontellt och vertikalt från operatörsplatsen. Det finns två versioner av pan/tilter. En typ som går med konstant hastighet och en typ som vrider sig proportionellt med utslaget på joy-sticken på manöverpanelen. Oftast förses kameran då även med ett zoomobjektiv som även det kan fjärrstyras från operatörsplatsen. Objektivets bländarinställning styrs vanligen automatiskt efter rådande ljusförhållanden, men i vissa speciella fall kan även denna funktion fjärrstyras. Fokusinställningen är också fjärrinställd av operatören. Kameran kan också förses med en eller flera förinställda positioner (Pre-Set). Detta betyder att vid en given impuls (initierat av ett larm, uppkallning, körslinga eller av operatören) kan kameran själv söka upp och zooma in en given position. Till anläggningens centralutrustning ansluts även annan platsutrustning som fjärrstyrning av dörrar och grindar, inkoppling av porttelefon med mera. Domekamera Dome-kameror börjar ersätta traditionella rörliga kameror mer och mer. En Domekamera har den rörliga kamerans alla funktioner med Pre-Set och oftast autofokus. Fördelen med Dome-kameror är designen och det estetiska utförandet samt att det ej går att se hur den är riktad. Kameran har ofta formen av en elegant utomhusbelysning. Vid val av Dome-kamera utomhus är det dock vikigt att ställa samma krav beträffande täthet, (IP-klass), och omgivningstemperatur, (- 40 C i Sverige), som på en vanlig utomhuskamera. Sid 20

21 Bildöverföring Här följer några exempel: Videosignalen som går från CCTV-kameran till monitorn kan överföras på flera olika sätt. Överföring kan ske via kabel eller via olika typer av trådlös förbindelse. Idag blir det allt vanligare att skicka bild och styrning via nätverk. Lokal överföring koaxialkabel tvåtråd optofiber digitalt LAN (ethernet) även trådlöst Fjärröverföring mikrovågslänk radiolänk nätverksöverföring, (telefon, ISDN, LAN/WAN, eller Internet). Koaxialkabel Tvåtråd Koaxialkabel är den vanligaste typen av kabel för anslutning av CCTV-system och används framför allt vid korta och medellånga överföringssträckor. Eftersom samtliga komponenter i ett CCTV-system har ett standardiserat gränssnitt för 75 Ohm, används kabel med impedans 75 Ohm. Den vanligaste kabeln är RG59 och används för bildöverföring på upp till ca 300 meter. Lågförlustkabel RG11 är en grövre kabel med lägre förluster och kan användas för bildöverföring på upp till 600 meter. Överföring via ett partvinnat trådpar i en telekabel är en annan typ av förbindelse för bildöverföring. Metoden är nästan lika vanligt som via koaxialkabel och är lämpligt vid medellånga överföringssträckor. Det vill Sid 21

22 säga från några hundra meter till någon kilometer. Bildöverföring på detta sätt är ofta praktiskt lämpligt då den kan kombineras med annan typ av transmission i en flertrådskabel. För att en videosignal ska kunna överföras på en partvinnat trådpar måste den först via speciella sändare och mottagare anpassas för denna typ av överföring. För längre överföringssträckor kan det bli nödvändigt att installera en eller fler mellanförstärkare, så kallade repeatrar. Vid fler än tre repeatrar blir oftast kvalitén på videosignalen för dålig. Med optimalt antal repetrar och med i övrigt bra förhållanden, är den maximala överförings-sträckan för partvinnad kabel cirka meter. Vid långa kabelsträckor kan det uppstå jordpotentialstörningar. Dessa visar sig vanligen som mörka fält som rullar över skärmen och i extrema fall kan hela bilden förvrängas. Problemet uppstår när olika enheter som till exempel kamera och monitor förbinds med varandra och det föreligger olika jordpotentialer för respektive enhet. För att undvika dessa problem har en del tillverkare försett sina tvåtrådsmottagare med en videotransformator som ger en galvanisk isolation mellan enheterna. Optofiber Nätverksöverföring Överföring som sker via optofiber är helt okänslig för elektriska störningar som transienter och överhörning. Eftersom det inte finns någon galvanisk förbindelse, elimineras även problem med felaktiga jordpotentialer. Principen med optofiber bygger på att videosignalen omvandlas till en ljussignal som transporteras i en glasbaserad fiberkabel, vid mottagarsidan återanpassas ljussignalen sedan åter till en videosignal. Installation av optofiber med skarvning och anslutningar kräver särskild utrustning. Denna transmissionsmetod är den absolut tekniskt bästa. Två modulationsmetoder finns. Singelmode för långa sträckor upp till 15 km och Multimode upp till 5 km. Nätverkstekniken utvecklas nu mycket snabbt både vad gäller tillgängligt nätverk, LAN (local area network), ISDN, bredbandsnät, ATM mm. Även hård- och mjuk-vara för bild-komprimering utvecklas allt mer. Sid 22

FJÄRRSTYRNING AV PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR

FJÄRRSTYRNING AV PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR FVF 1998:4 FJÄRRSTYRNING AV PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR Juni 1998 FJÄRRVÄRME FJÄRRSTYRNING AV PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR ISSN 1401-9264 1998 Svenska Fjärrvärmeföreningens Service AB FÖRORD Denna rapport är initierad

Läs mer

Nya produkter till normalpris mindre än 1000 kronor, inklusive moms i butik, kan i de flesta fall bytas istället för att repareras.

Nya produkter till normalpris mindre än 1000 kronor, inklusive moms i butik, kan i de flesta fall bytas istället för att repareras. Version 2013-12-05 Praktiska regler Nya produkter till normalpris mindre än 1000 kronor, inklusive moms i butik, kan i de flesta fall bytas istället för att repareras. En reparation får inte ta mer än

Läs mer

Kameraövervakning Testa ditt system innan brottslingen gör det!

Kameraövervakning Testa ditt system innan brottslingen gör det! Kameraövervakning Testa ditt system innan brottslingen gör det! Riktlinjer framtagna av SKL, Polisen, Bankföreningen och Svensk Handel Kameraövervakning Testa ditt system innan brottslingen gör det! Riktlinjer

Läs mer

RVF Utveckling 2004:11

RVF Utveckling 2004:11 Identifieringssystem för behållare för hushållsavfall RVF Utveckling 2004:11 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling 2004:11 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska 2004 Upplaga: 1000 ex Förord Frågan

Läs mer

En tidning från om säkerhet för företag och offentlig miljö. Ingår som bilaga i Dagens Industri oktober 2007.

En tidning från om säkerhet för företag och offentlig miljö. Ingår som bilaga i Dagens Industri oktober 2007. HELA DENNA BILAGA ÄR EN FRÅN AR MEDIA INTERNATIONAL En tidning från om säkerhet för företag och offentlig miljö. Ingår som bilaga i Dagens Industri oktober 2007. Sony i framkant inom intelligent kameraövervakning

Läs mer

Information inför köp

Information inför köp Information inför köp Alla har vi behov av att få bättre koll på våra saker. Det finns dock några saker man bör tänka på inför sitt första inköp. För att underlätta vad som gäller i de olika sammanhangen

Läs mer

Värt att veta om belysning

Värt att veta om belysning Värt att veta om belysning LED med Innehåll 3 4 5 6 8 9 10 12 13 16 20 21 22 23 Inledning Grunder om LED Egenskaper Hur uppstår LED-ljuset Tekniska fördelar Fördelar för miljön Återvinning LED-moduler

Läs mer

Varför installera bredband?

Varför installera bredband? Varför installera bredband? så här ser det ut i framtidens kommunikationsnät Släpp inte in vem som helst! Som fastighetsägare sitter du på en tillgång som är mycket åtråvärd för bredbandsoperatörer de

Läs mer

TEMA: DU ÄR kameraövervakad

TEMA: DU ÄR kameraövervakad skydd och säkerhet nr 2.2007 säkerhetsbranschens månadstidning Polisen har blivit BROR DUKTIG? TEMA: DU ÄR kameraövervakad Bråk och tjafs i skolan: Det behövs en kurator i varje högstadieskola Säkra Affärer

Läs mer

Automatiserad detektering och utvärdering av skalstreck

Automatiserad detektering och utvärdering av skalstreck 2005:107 CIV EXAMENSARBETE Automatiserad detektering och utvärdering av skalstreck OLLE PENTTINEN CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET Rymdteknik Luleå tekniska universitet Institutionen för rymdvetenskap 2005:107

Läs mer

Bredband framtidens kommunikation för döva?

Bredband framtidens kommunikation för döva? Bredband framtidens kommunikation för döva? SDU i samarbete med Omnitor November 2000 Ett projekt finansierat av Hjälpmedelsinstitutets program IT i praktiken. Bredband framtidens kommunikation för döva?

Läs mer

1. Inledning 3. 2. Summering av konferensen ATM Year 97 4 2.1 ATM och marknaden 5 2.2 Applikationer 6

1. Inledning 3. 2. Summering av konferensen ATM Year 97 4 2.1 ATM och marknaden 5 2.2 Applikationer 6 Innehåll Sammanfattning 2 1. Inledning 3 2. Summering av konferensen ATM Year 97 4 2.1 ATM och marknaden 5 2.2 Applikationer 6 3. Bredband till arbetsplatsen vad kommer att hända? 7 3.1 Helt nya förutsättningar

Läs mer

Antalet stölder som drabbar byggföretag, och andra entreprenörer i byggsektorn ökar i Sverige varje år

Antalet stölder som drabbar byggföretag, och andra entreprenörer i byggsektorn ökar i Sverige varje år Stölder i byggsektorn är ett stort problem och man uppskattar att kostnaden för byggföretagen uppgår till 1,4-1,5 miljarder kr varje år. Det är inte bara entreprenadföretag som drabbas utan stölderna drabbar

Läs mer

En tryggare värld. Ett samlat grepp om säkerheten. Building Technologies, Security Products

En tryggare värld. Ett samlat grepp om säkerheten. Building Technologies, Security Products En tryggare värld Ett samlat grepp om säkerheten Building Technologies, Security Products Hitta balansen i dina säkerhetsinköp > Siemens är ett av världens största företag inom elektronik och elteknik

Läs mer

Första bevarade fotografiet togs av fransmannen Joseph Nicephore Niepce

Första bevarade fotografiet togs av fransmannen Joseph Nicephore Niepce Fotohistoria Redan under medeltiden (ca 1400-1600) användes camera obscura som rithjälpmedel. Motivet projicerades på papper eller duk och sedan var det bara att kalkera av det. 1826 togs av fransmannen

Läs mer

38 utrustning. Utrustning av Helmut Kraus

38 utrustning. Utrustning av Helmut Kraus 38 utrustning Utrustning av Helmut Kraus kameratyper 39 En kamera är självklart den allra viktigaste utrustningsdetaljen om du vill videofi lma. Men i praktiken behöver du mer än bara en kamera och ett

Läs mer

Vägledning för fysisk informationssäkerhet i it-utrymmen

Vägledning för fysisk informationssäkerhet i it-utrymmen Vägledning för fysisk informationssäkerhet i it-utrymmen Vägledning för fysisk informationssäkerhet i it-utrymmen Vägledning för fysisk informationssäkerhet i it-utrymmen Myndigheten för samhällsskydd

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst Compact Installatörsmanual 1 Innehåll 1.1 Inledning... 2 Larm 2.1 Planera din installation... 3 2.2 Centralapparaten... 3 2.3 Inbrottslarm... 3 2.4 Brandvarning... 3 2.5 Personlarm... 3 2.6 Övriga larmtyper

Läs mer

Trygghetslarm. Uppföljning av funktion och säkerhet

Trygghetslarm. Uppföljning av funktion och säkerhet Trygghetslarm Uppföljning av funktion och säkerhet ISBN 978-91-85999-95-8 Artikelnr 2009-126-25 Publicerad www.socialstyrelsen.se, januari 2009 Sättning Maj-Len Sjögren 2 Förord Under hösten 2006 blev

Läs mer

Val av Kommunikationslösning

Val av Kommunikationslösning BILAGA 1 Val av Kommunikationslösning TRYGGHETSLARM - KOMMUNAL ehälsa Val av Kommunikationslösning 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Bakgrund... 3 Problemställning... 4 Förutsättningar för

Läs mer

Förebygg stölder på byggarbetsplatsen

Förebygg stölder på byggarbetsplatsen Förebygg stölder på byggarbetsplatsen Förord 2000-2002 genomförde FoU-Väst en studie om stölder på byggarbetsplatser med stöd från SBUF. Projektet finns dokumenterat som Stoppa tjuven! Brott och brottsförebyggande

Läs mer

För kommunikationsmyndigheten PTS

För kommunikationsmyndigheten PTS PTS-ER-2012:12 För kommunikationsmyndigheten PTS - Kartläggning och analys av den svenska marknaden för trygghetslarm Mars 2012 www.a-focus.se A-focus A-focus, etablerat 2000, är ett svenskt konsult- och

Läs mer

Bewator Entro. Projekteringshandbok

Bewator Entro. Projekteringshandbok Bewator Entro Projekteringshandbok SV Copyright 2006 Bewator AB, Solna. Kopiering ur Bewator Entro Projekteringshandbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller sig

Läs mer

Rapport från försöksverksamheten DTLS, del av Regeringsprogrammet Uppdrag om trygghetslarm Nya tekniker i nya infrastrukturer

Rapport från försöksverksamheten DTLS, del av Regeringsprogrammet Uppdrag om trygghetslarm Nya tekniker i nya infrastrukturer Rapport från försöksverksamheten DTLS, del av Regeringsprogrammet Uppdrag om trygghetslarm Nya tekniker i nya infrastrukturer Författare: Johnny Leidegren Projektledare DTLS BoråsStad Version nr Datum

Läs mer

MASTER'S THESIS. Avståndskamera för utomhusbruk. Mats Hägg. Civilingenjörsprogrammet Elektroteknik

MASTER'S THESIS. Avståndskamera för utomhusbruk. Mats Hägg. Civilingenjörsprogrammet Elektroteknik 2000:317 MASTER'S THESIS Avståndskamera för utomhusbruk Mats Hägg Civilingenjörsprogrammet Elektroteknik Institutionen för Systemteknik Avdelningen för Signalbehandling 2000:317 ISSN: 1402-1617 ISRN: LTU-EX--00/317--SE

Läs mer

En inspirationsbroschyr från Ljuskultur. LED för belysning inom- och utomhus

En inspirationsbroschyr från Ljuskultur. LED för belysning inom- och utomhus En inspirationsbroschyr från Ljuskultur LED för belysning inom- och utomhus LED är en intressant och relativt ny belysningsteknik, som erbjuder mycket stora möjligheter till helt andra lösningar än vi

Läs mer

Kamerabaserad positionsbestämning av mark- och luftbrisader

Kamerabaserad positionsbestämning av mark- och luftbrisader Kamerabaserad positionsbestämning av mark- och luftbrisader Examensarbete D, 2 20 p. Institutionen för Datavetenskap, Umeå universitet 2004-02-19 Författare: Markus Jusslin, c98mjn@cs.umu.se Per Lundqvist,

Läs mer

Säkerhetslösningar för alla branscher

Säkerhetslösningar för alla branscher Säkerhetslösningar för alla branscher Answers for infrastructure Innehåll Säkra bostäder 4 Brf Sveaborg i Akalla 5 Villa Rosenhill i Hittarp 7 Säkra handelsplatser 8 Supertryggt på Supermarket i Skurup

Läs mer

Elsystem, jordning och transientskydd

Elsystem, jordning och transientskydd Elsystem, jordning och transientskydd För moderna fastigheter med bredbandsinstallationer Elforsk rapport 00:12 Birka Nät Ericsson Luleå Tekniska Universitet Telia - UPN - Åskskyddskonsult Februari 2000

Läs mer