CCTV Kameraövervakning utan krusiduller

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CCTV Kameraövervakning utan krusiduller"

Transkript

1 CCTV Kameraövervakning utan krusiduller

2 Version 9 juli 2004 Smammanställninggjord av : Fleming Eklund Informationssystem AB Jan-Peter Alm Stöldskyddsföreningen Sid 2

3 Innehållsförteckning Inledning 6 Syftet med Kameraövervakning Lagen om Kameraövervakning Tillstånd eller anmälningsplikt Övriga undantag från tillståndskrav Tillståndskrav Svenska och europeiska normer Hur man placerar en CCTV-kamera 12 CCTV-systemets komponenter Kameran Bildupplösning Ljuskänslighet Motljusegenskaper Objektivet 16 Skärpedjup Automatbländare Zoomobjektiv Ljus och belysning 17 Belysningsstyrka Reflektionsfaktor Färgtemperatur Infrarött ljus Mörkerseende Kameraplatsutrustning Fast kamera Fjärrstyrd kamera (rörlig kamera) Domekamera Bildöverföring 21 Lokal överföring Fjärröverföring Koaxialkabel Tvåtråd Optofiber Nätverksöverföring Telefonnätet ISDN Sid 3

4 Ethernet LAN/WAN/ATM Internet (IP) Mikrovågslänk Bildåtergivning och bildlagring 25 Monitor Lagringsmedia 27 Videobandspelare Analog videoinspelare (TVL) / Time Lapse Digitala videoinspelare (DVR) Centralutrustning 30 Videoväxel Videomatrix Quad Multiplexorer Användningsområden för CCTV-system 32 Överfallsbevakning Områdesbevakning Branddetektering Videolarmsystem Grindbevakning Porttelefon ID-kortskamera Processövervakning Övriga användningsområden Integrerade säkerhetslösningar (mjukvaruapplikationer) Checklista för att bygga en komplett CCTV-anläggning 37 Hur kommer framtidens CCTV att se ut? 40 Digitala nätverk 42 Grunderna i nätverkskommunikation 42 Grunderna i överföringsteknik 44 Infrastrukturen i lokal nätverk 45 Sammankoppling av LAN-nätverk Dra fördelar av den IP-baserade Gemensam plattform 49 Sid 4

5 Användningsområden 50 Grundläggande byggstenar 51 Så är ett TCP/IP nätverk uppbyggt 52 IP-Adress 52 Hub 53 Bridge 54 Switch 54 Router/Gateway 54 Brandvägg 54 NAT 55 Server 55 Domain Name Servers (DNS) 55 Patch panel 56 Digital inspelning och lagring 56 Äldre teknik nu överspelad 57 Ger stora möjligheter 57 Från VCR till IP-övervakning 57 Utveckling mot helt digitala funktioner 58 Låt oss titta på en Videokanal 59 IP-övervakning utvecklas 61 DVR-spelaren en milstolpe 61 Bildkomprimering nyckel till snabb överföring 62 Komprimeringsstandards för stillbilder JPEG, Wavelet, JPEG 2000, GIF 64 Komprimeringsstandards för video Motion JPEG, H.261, 263, 321, 324 etc., MPEG 1, MPEG 2, MPEG 3, MPEG 4, MPEG 7, Från analog till digital tenik steg för steg 70 Födelar med att gå över till digitalteknik 70 Stegvis övergång 71 Fjärrtillgänlighet 72 Obegränsad säker lagring 72 Flexibel bilddistribution 72 Automatlarm 72 Andra applikationsområden 72 Lågdriftkostnad hög funktionalitet 72 Faktorer att tänka på 74 Nätverkets bandbredd 74 Kapacitet på hårddisken 74 Mjukvara 74 Digital upplösning 74 Slutsatser 74 Sid 5

6 Inledning CCTV Kameraövervakning utan krusiduller Utvecklingen inom området kameraövervakning CCTV (Closed Circuit Televison) har gått rasande fort de senaste åren. Och det är en utveckling som säkert kommer att hålla i sig. Genom den nya lagen, Lag om allmän kameraövervakning SFS 1998:150, blev det större möjligheter att använda kameraövervakning som en del i det brottsförebyggande arbetet. Butiker, post och bank kan numera installera CCTV-system efter bara en anmälan till Länsstyrelsen, förutsatt att övervakningen projekteras enligt lagens riktlinjer. För andra verksamheter krävs tillstånd. Men även här har det blivit enklare att få tillstånd när syftet är att förebygga brott. Lagen gäller bara övervakning på allmän plats. Inom enskilt område regleras inte kameraövervakningen av denna lag. Nu är lagen under revidering. Ett förslag har presenterats som bl.a innebär vidgade övervakningsområden i butiker, viss möjlighet till skadestånd för den som drabbats av övervakning i strid med bestämmelserna och en skyldighet för leverantörer att informera om lagen. När Riksdagen kommer att besluta om ändringarna är ännu inte klart. Allt detta har bidragit till en accelererande utveckling av kamerasystem som också medfört att prisnivåerna sjunkigt. Det har också fått till följd att många av de kamerasystem som finns i butiker och på andra ställen idag inte motsvarar det kvalitetskrav som måste uppfyllas Sid 6

7 för en fungerande övervakning. Ett problem i sammanhanget är att det rent praktiskt är lätt att installera system av detta slag, så lätt att många näringsidkare till och med väljer att göra det själv eller anlitar någon mindre kunnig installationsfirma. Vad man då ofta missar är att allra först bestämma systemets användningsområde, som också styr den fortsatta projekteringen. Här handlar det t ex om att fastställa om man med hjälp av bilderna ska kunna identifiera en person på en TV-skärm, eller om systemet ska användas för övervakning. Vid undersökningar som man gjort i Danmark har det visat sig att majoriteten av kunderna som köpt en TVbevakningsutrustning är missnöjda pga dom tycker att utrustningen inte uppfyller vad dom förväntat sig, speciellt i avseende på bildkvalitet. Kunniga användare och kompetenta installatörer är den allra bästa garantin för bra tekniska lösningar som också resulterar i att de resultat som man förväntar sig också blir det man får. Det finns redan nu hjälpmedel i form av europeiska standarder som underlättar projektering och tillämpning, men de är i det närmaste okända. Här kommer Swelarm och SSF att tillsammans skapa regler och normer för anläggarfirmor som installerar kamerasystem. Syftet med den här handboken är att försöka bringa klarhet i vad som man bör tänka på vid installation av ett CCTV-system. Råden och tipsen är avsedda för såväl användare som projektörer och installatörer. Bokens första sidor beskriver översiktligt vad som är viktigt att tänka på och avslutas med en checklista. Därefter följer en fördjupningsdel som handlar om den nya digitala tekniken som blir alltmer vanlig inom detta område. Sid 7

8 Syftet med Kameraövervakning Innan ett CCTV-system installeras är det viktigt att analysera och beskriva syftet med TV-övervakningen. Vad skall systemet användas till? Var skall utrustningen installeras? När skall systemet vara aktiverat? Vem skall övervaka systemet? Systemets och komponenternas prestandakrav styrs av vad det skall användas till. Några exempel på användningsområden är: 1. Identifiering. För att kunna identifiera en person på en TV-skärm måste personen avbildas i närbild och uppta minst 120 procent av bildhöjden. 2. Igenkänning. För att känna igen en person, (en för observatören känd person), skall personen uppta minst 50 procent av bildhöjden. 3. Detektering. För detektering av en person eller ett föremål skall personen/föremålet uppta minst 10 procent av bildhöjden. 4. Övervakning. Vid övervakning skall en person uppta minst 5 procent av bildhöjden för att kunna skiljas från övriga föremål. Angivna värden gäller för högupplösande kameror och system med minst 400 linjers horisontell bildupplösning. (Enligt Svensk Standard) Det är också viktigt att ta reda på om området man vill bevaka är allmän plats eller om det är att betrakta som enskilt område. För kameraövervakning på allmän plats måste man söka tillstånd hos Länsstyrelsen. För Bankkontor, Postkontor och Butik räcker det numera med anmälan till Länsstyrelsen om man följer vissa angivna regler. Upplysningsplikt, tydlig skyltning, gäller alltid även på icke allmän plats. Sid 8

9 Lagen om Kameraövervakning Tillstånd eller anmälningsplikt Banklokaler och Postkontor Den 1 juli 1998 trädde SFS 1998:150, Lagen om allmän kameraövervakning i kraft i Sverige. Den ersatte den tidigare lagen om övervakningskameror från 1990 (1990:484) och reglerar var och hur övervakningskameror får användas på allmänna platser. Det vill säga plats dit allmän-heten har tillträde. Lagen gäller även för kameror som inte installeras på allmän plats men kan se in på allmän plats. Ett förslag till ändring av lagen överlämnades i januari 2003 och väntas träda i kraft när Riksdagen har beslutat så. I korthet består de viktigaste föreslagna ändringarna av följande: Något vidgade befogenheter för polismyndighet att kameraövervaka brottsutsatta platser (9 ) Vidgade övervakningsområden i butiker (12 ) Viss möjlighet till skadestånd för den som blivit övervakad i strid med bestämmelserna (25 a och 25 b ) Informationsskyldighet om lagen för leverantörer (12 a ) Bank- och Postkontor samt Butiker har i den gällande lagen fått undantag från Tillståndskravet. För dessa gäller numera Anmälningsplikt under förutsättning att man följer vissa angivna regler. För banklokal eller postkontor gäller tills nya lagen träder i kraft att övervakning får ske av kassor, innanför och utanför in- och utgångar samt vid betalningsautomater i anslutning till lokalen. Kraven är: Anmälningsplikt till Länsstyrelsen och betalning av anmälningsavgift Syftet skall vara att förebygga eller avslöja brott Kameran skall vara fast monterad samt ha fast optik Lagring av bild och ljud max en månad Ljudupptagning får ske endast vid misstanke om brott Upplysningsplikt, (tydligt skyltat) Sid 9

10 Butik För butiker gäller 12 Allmän kameraövervakning i butikslokal. Definition av butikslokal är lokal där konsumenter kan köpa eller hyra varor och tjänster. Exempel är varuhus, resebyrå och videobutik, men ej restaurang eller andra näringsställen. Kraven är: Anmälningsplikt till Länsstyrelsen och betalning av anmälningsavgift Syftet skall vara att förebygga eller avslöja brott Kameran skall vara fast monterad och har fast optik Innanför IN/UT gångar, (ej utanför) Skriftlig överenskommelse med skyddsombud eller motsvarande personal- representant Lagring av bild vid kassa och In/ut gång max en månad För ljudupptagning krävs särskilt tillstånd Upplysningsplikt, (tydligt skyltat) Övriga undantag från tillståndskrav Tillståndskrav Slutsats Undantagna från tillståndskravet är bland annat polismyndighet enligt 8 då syftet är att avvärja eller begränsa olyckshändelse, samt enligt 9 då risk för allvarlig brottslighet föreligger. Dessutom är Vägverket enligt 7 undantaget vid trafikövervakning och då det föreligger trafiksäkerhetsoch arbetsmiljöskäl. Vidare t ex TV-kameror på sopbilar för att övervaka intag samt vid backning av fordon. I övrigt gäller undantag från tillståndskravet enligt 4 för skydd av samhällsviktiga anläggningar För all övrig kameraövervakning på allmän plats krävs tillstånd från Länsstyrelsen. Om man jämför den nu gällande kameraövervakningslagen med den äldre lagstiftningen, kan man konstatera att det har blivit betydligt enklare för banker, postkontor och butiker där det räcker med anmälan till Länsstyrelsen. Detta har även medfört att det går betydligt Sid 10

11 snabbare att få en anläggning driftsatt för dessa grupper, man behöver inte vänta på svar från Länsstyrelsen. Den nya lagstiftningen har också medfört att det kommit fler aktörer på marknaden, vilket tyvärr ökat risken för felaktig information om lagen och vilka kvalitetskrav som skall ställas på en CCTV-anläggning. Svenska och Den europeiska och tillika svenska standarden, SS EN europeiska normer , omfattar CCTV-anläggningar bestående av kameror, monitorer och videobandspelare samt anslutningsutrustning, manöverutrustning och övrig utrustning för användning i säkerhetsapplikationer. Standarden kommer att underlätta för konsulter, installatörer, besiktningsmän och slutanvändare, så att de på ett opartiskt sätt skall kunna kommunicera om systemets och komponenternas prestanda och kondition. Med hjälp av standarden kan systemets driftfordringar fastställas, vilka i sin tur utgör nyckeln till hur konstruktören uppfyller beställarens prestandakrav. I framtiden kommer det även att ställas krav på vilka kvalifikationer som skall uppfyllas av de personer som installerar, besiktigar, underhåller och provar ett CCTVsystem. Arbetet med att ta fram en gemensam europeisk standard har pågått under ett antal år och statusen i januari 2004 var: Antagen svensk standard SS EN Svartvita kameror SS EN Svartvita monitorer SS EN Videoöverföring SS EN Tillämpningsanvisningar Förslag på europeisk standard EN Systemkrav EN Färgkameror EN Objektiv (under arbete) EN Underordnad utrustning EN Lokal- och centralutrustning EN Färgmonitorer EN Inspelningsutrustning EN Video- och rörelsedetek.utr Sid 11

12 Hur man placerar en CCTVkamera De flesta CCTVkameror är felplacerade! Detta beror på att det läggs ner för lite ansträngning på att få den optimala placeringen kamerorna. Lägg alltså ner lite energi på att verkligen få bästa placeringen. Hade det inte varit för kablarna så skulle det kunna gå att flytta runt kameran till olika positioner för att prova fram bästa plats för kameran. Denna metod är oftas inte realistisk att använda. Vid en projektering på en befintlig anläggning måste ett besök göras på platsen för ett seriös planering. Sträva alltid efter att placera en utomhus kamera för att se mot norr, för bästa bild och minimalt med motljuseffekt. Undvik att rikta kameran mot starka ljuspunkter i bilden tex strålkastare, det skadar inte kameran med starkt ljus i bilden, men det försämrar bildkvalitén. Kameran ska monteras stabilt så att kamerabilden inte blir orolig. Det är också viktigt att välja stabila rörelseenheter (Pan/Tilt:s) för att undvika samma problem. Kamerans placering är ofta en kompromiss, man vill placera kameran högt för att undvika att ett eventuellt motljus träffar kameran eller försvårar sabotage mot kameran. Nackdelarna med en för högt placerad kamera är att det blir svårt att se personers ansikte framför kameran. En högt placerad kamera försvårar också att nå kameran vid service. Det viktigatse är att ge en tydlig bild för operatören CCTV-systemets I ett CCTV-system kan följande komponenter ingå: komponenter kamera monitor transmission (bildöverföring) växel- och styrsystem lagringsmedia. Sid 12

13 Kameran är CCTV-systemets öga. Den omvandlar den visuella bilden till en videosignal som transporteras via olika media till en monitor. Monitorn omvandlar signalen till en visuell bild för betraktaren. Videoväxel och styrningsutrustning används för att välja och koppla in olika kameror som kan finnas i ett system. Bild och i vissa fall även ljud kan spelas in på olika media och vid behov i efterhand återges för granskning. Kameran Kraven på en kamera är att den skall kunna arbeta under varierande ljusförhållanden och många gånger även i mycket tuffa miljöer. Det är därför viktigt att välja en kamera som kvalitets och prestandamässigt motsvarar ställda krav i varje enskilt fall. Idag tillämpar praktiskt taget samtliga tillverkare CCD-teknologi. Det innebär att med hjälp av ett objektiv, projiceras den optiska bilden på en CCD-sensor. Sensorn är en fotodiodmatris med ett stort antal bildpunkter, så kallade pixels och finns i olika storlekar. Antalet bild-punkter varierar mellan och Fler bildpunkter ger oftast en högre bildupplösning men många fler faktorer påverkar bildens upplösning och skärpa. Utvecklingen går mot allt mindre CCD-sensorer eftersom detta också betyder mindre optik vilket totalt ger en lättare och mer hanterbar kamera. För att erhålla bästa bildkvalité har även bildbehandlingen efter bildsensorn stor betydelse. Svartvita och färgkameror är i stort sett likartat uppbyggda. Skillnad är i huvudsak ett färgfilter monterat på framsidan av CCD-sensorn i färgkameran. Filtret fungerar som ett prisma och böjer av de olika färgerna i ljusspektrat olika mycket. Bildens grundfärger är rött, grönt och blått (RGB). Färgfiltret stjäl en stor del ljus varför en svartvit kamera alltid är 5 10 ggr ljusstarkare än motsvarande färgkamera. Sid 13

14 Några kriterier att ta ställning till vid val av kamera: färg svartvit inomhus utomhus normal ljuskänslighet hög ljuskänslighet normal bildupplösning högupplösning Viktiga faktorer för en CCTV-kameras funktion och bildåtergivning är: bildupplösning ljuskänslighet motljusegenskaper Bildupplösning Bildupplösningen för en kamera anges i antalet vertikala linjer som kan återges i det horisontella planet, horisontell bildupplösning i antalet TV-linjer. Enligt Europastandarden finns två klasser: standard upplösning med minst 300 TV linjers horisontell bildupplösning hög upplösning med minst 450 TV linjers horisontell bildupplösning Bildupplösning verifieras med hjälp av en testbild Sid 14

15 Ljuskänslighet Motljusegenskaper En kamera skall kunna ge en fullgod bild vid varierande ljusförhållanden. Ljuskänslighet som anges i Lux, anger den lägsta belysnings-styrka som behövs för att kameran ska avge en fullgod bild. För att detta ska ha någon användbar referens, måste enhetliga metoder för uppmätning av ljuskänsligheten användas. Enligt Europastandarden skall ljuset mätas dels vid Full video-signal och dels vid Användbar bild vilket motsvarar full video-signal 6 db. Lägre videosignal betecknas inte som användbar bild enligt standarden. Om ljusvärdet är uppmätt med objektiv på kameran skall objektivets F-tal anges. En modrernare metod att mäta videosignalen är att använda sorten IRE. 100 IRE är full videosignal 100% och 50 IRE är 50% av videosignalen. Även bildens signal-brusförhållande (betecknas S/N och mäts i db) skall anges. För en fullgod bild behöver S/N vara minst 30 db. Då är förhållandet 31:1 mellan videosignal och brusnivå. För sämsta men dock användbara bild får S/N inte vara under 24 db, vilket motsvarar ett förhållande på 16:1. För att förbättra bilden i svagt ljus kan kameror med DSP ( Digital Signal Processing) användas. Tyvärr är ofta fabrikanternas sätt att mäta och ange en kameras ljuskänslighet mycket varierande. Vissa anger ljusbehovet på CCD-sensorn utan optik. Andra säger vid 100 % videosignal medan en del bara anger fullgod bild utan någon referens. Att försöka jämföra dessa uppgifter är som att jämföra äpplen med päron. Kamerans motljusegenskaper är som det låter, kamerans förmåga att se i motljus. Att kunna se vad som händer bredvid en mycket ljus del i bilden. Men resultatet varierar ofta kraftigt mellan fabrikat och modeller. Någon bra mätmetod för motljusegenskaper som kan anges i siffror finns inte. Den bästa metoden för att få svar på denna egenskap är att utföra praktiskt prov med jämförande tester. Sid 15

16 Objektivet Optikens eller objektivets uppgift är att projicera den optiska bilden med skärpa och i rätt format på CCDsensorns bild-upptagningsplatta. Kamerans data anges som brännvidd och maximal ljusöppning. Brännvidden som anges i mm, motsvarar en bildvinkel med ett visst gradtal, som dock varierar beroende på hur stor bildupptagningsplattan är. Då förhållandet mellan TV-bildens bredd och höjd är 4:3 blir den horisontella bildvinkeln större än den vertikala, vilket i vissa lägen kan vara viktigt att känna till vid val av objektiv. Ett objektivs ljusstyrka anges vid största bländaröppning, det vill säga lägsta bländar-talet, och har betydelse för ljuskänsligheten. En övergång från ett bländartal till ett annat medför en halvering respektive en fördubbling av ljuset till bildsensorn. Skärpedjup Automatbländare Med en viss given bländarinställning erhålls större skärpe-djup på långa avstånd och mindre på korta anstånd. Ju större bländaröppning desto sämre skärpedjup, särskilt på korta avstånd. Exempel: med bländaren inställd på 1,4 är skärpedjupet bara någon halvmeter på 5 meters avstånd. Bländarinställningen kan ske automatiskt och styrs då av en krets som känner av nivån på videosignalen. Blir nivån hög sluts bländaren och blir nivån låg öppnas den. Linser finns i olika varianter. Dels finns den så kallade AI-optiken där kretsen för styrning av automatbländaren sitter i linsen. DC-optik är ett utförande där styrkretsen monterats i kameran. Normalt bör automatbländare användas om inte ljusmiljön är konstant. Det vill säga belys-ningen är konstant och inget dagsljus faller in. Sid 16

17 Zoomobjektiv Zoomobjektiv är ett objektiv med variabel brännvidd och finns med exempelvis 6, 8, 10 och 12 gångers förstoring. Zoomobjektiven kan oftast fjärrstyras från manöverplatsen. Ett zoomobjektiv kan även vara försedda med s k Pre Set -positioner som är till för att styra zoomen till förprogrammerade lägen. Ljus och belysning Ljuset till TV-kameran är beroende av tre faktorer: belysningsstyrka reflektionsfaktor färgtemperatur Belysningsstyrka Reflektionsfaktor Färgtemperatur Belysningsstyrkan mäts i Lux eller Candela per kvadratmeter och är det infallande ljusets yttäthet. Mätningen skall alltid ske vid markplanet eller vid det aktuella objektet samt mot ljuskällan. Det ljus som når in till CCD-sensorn är givetvis beroende av objektivets bländar-öppning. Normalt anges kamerans ljuskänslighet med bländaröppning F 1,2 på objektivet. Planeringen av eventuellt behov av ljussättning på kameraplatsen påverkas av objektivets ljusstyrka. Kameran nås av det ljus som reflekteras från motivet. Reflektionsfaktorn varierar kraftigt mellan mörka och ljusa ytor, t ex blöt kontra snö på asfalt. Ljusstyrkan mäts med en luxmeter och skall ske i den ljusaste delen av det reflekterade ljuset och i ett vinkelrätt plan mot kameraplaceringen. En ljuskällas färgtemperatur mäts i grader Kelvin (K) och anger vilken färg ljuset har. En relativt låg färgtemperatur ger en röd färg, som vid en solnedgång (2 000K). En hög färgtemperatur ger en blå färg som påminner om ett snötäckt vinterlandskap en mulen dag (ca K). Det naturliga ljuset från solen är alltid den bästa ljuskällan eftersom det har ett brett Sid 17

18 ljusspektra och ger motiven dess naturliga färger. Inomhus och under den mörka delen av dygnet måste däremot ljuset kompletteras med någon form av belysning. I detta sammanhang är lysrör och urladdningslampor en bra ljuskälla. Infrarött ljus Mörkerseende De svartvita CCD-kamerorna är oftast mycket känsliga inom det infraröda ljusspektrat. Detta kan i vissa sammanhang vara till nackdel, då t ex bilstrålkastare och särskilt röda bakljus kan ge upphov till bloming -effekter. Denna effekt varierar mellan olika fabrikat av kameror och objektiv. Om effekten blir för störande måste kameran förses med ett IR-filter som då stoppar IR-ljusets våglängd. Tyvärr försämras då även kamerans lågljus- egenskaper väsentligt. Vid dold bevakning, utan IR-filter, kan detta dock ge flera fördelar om komplettering görs med IR-strålkastare, vars ljus är osynligt för det mänskliga ögat men mycket synligt för den svartvita CCD-kameran. Det finns ett flertal olika tekniker med vars hjälp man kan få bilder under ytterst knappa ljusförhållanden. Ljuskänsliga svartvita CCD-kameror har kommit fram där känsligheten är ner till 0,01 Lux. Dessa räcker om det finns ett visst ledljus med ungefär fullmånes intensitet. Nya ljuskänsliga kameror med inbyggd processor kan växla från färgbild med god kvalitet till en svartvit bild när det mörknar. Dessa har ofta en s k CCD HAD array och i mörkerläge kan de klara ner till 0,005 Lux. Dessa brukar fungera bra ner till ungefär en nymånes ljusstyrka. För extremt svaga ljusförhållanden finns ny CCDteknik från engelska Marconi. Denna teknik klarar det mörkaste utomhusljuset som finns i Sverige. Priset är dock fortfarande så högt att användningen av denna teknik är ytterst begränsad. Svartvita CCD-kameror kan förses med en ljusförstärkare med mikrokanalplatta. Man talar här om Gen 1 upp till Gen 4 vilka har olika mörkeregenskaper. De sämsta klarar månljus och de känsligaste klarar allt mörker som kan uppstå utomhus Sid 18

19 inklusive en tropisk natt. Det finns vissa nackdelar med de känsligaste alternativen varför ett något mindre känsligt alternativ under vissa förhållanden kan ge ett bättre resultat. Svartvita kameror med IR-belysning är något som förbättrats på senare år med hjälp av bättre LEDelement vilka lyser kraftigt i det nära IR-området. Här kan en enklare svartvit kamera användas och få bra synbarhet i absolut mörker. IR-lampor som ej kan ses av ögat är relativt prisbilliga, varför denna kamerakombination är på väg att bli den mest vanliga vid normala säkerhetsapplikationer. Den mest exklusiva lösningen som används speciellt av försvaret och i högsäkerhets- anläggningar är IR-kameror som bara ser värme lika bra på natten som på dagen. Detta är det mest nattseende alternativet dock också det dyraste alternativet. Kameraplatsutrustning Fast kamera Fjärrstyrd kamera (rörlig kamera) En kameraplats kan bestå av en eller flera kameror med varierande funktioner. Det kan vara en fast monterad kamera eller mer avancerade enheter med grindstyrning, port-telefon och fjärrstyrda kameror. Allt efter användarens behov. Vid montage utomhus förses kameran med ett skyddshus som skyddar mot väder och vind. Skyddshuset måste hålla en täthetsklass på minst IP65 och huset skall även förses med ett termostatstyrt värmeelement för att hålla fönstret fritt från den is och imma som kan uppstå på grund av kondens vid temperaturförändringar. Om skyddshuset är utsatt för direkt solljus bör det förses med en solskärm för att undvika reflexer i glaset och samtidigt minska strålningsvärmen. Kamerafästen finns för vägg-, tak- eller stolpmontage och ska vara så kraftigt att kameran kan monteras utan att vibrera eller svaja vid hård blåst. Av praktiska skäl monteras oftast en kopplingsbox som gränssnitt mellan kameraplatsen och kabelnätet. Ibland har användaren behov av att med kameran avsöka ett visst område. Då kan en fjärrstyrd rörlig kamera installeras. Kameran förses i dessa fall med en Sid 19

20 rörelseenhet, s k Pan-Tilt, som kan fjärrstyras både horisontellt och vertikalt från operatörsplatsen. Det finns två versioner av pan/tilter. En typ som går med konstant hastighet och en typ som vrider sig proportionellt med utslaget på joy-sticken på manöverpanelen. Oftast förses kameran då även med ett zoomobjektiv som även det kan fjärrstyras från operatörsplatsen. Objektivets bländarinställning styrs vanligen automatiskt efter rådande ljusförhållanden, men i vissa speciella fall kan även denna funktion fjärrstyras. Fokusinställningen är också fjärrinställd av operatören. Kameran kan också förses med en eller flera förinställda positioner (Pre-Set). Detta betyder att vid en given impuls (initierat av ett larm, uppkallning, körslinga eller av operatören) kan kameran själv söka upp och zooma in en given position. Till anläggningens centralutrustning ansluts även annan platsutrustning som fjärrstyrning av dörrar och grindar, inkoppling av porttelefon med mera. Domekamera Dome-kameror börjar ersätta traditionella rörliga kameror mer och mer. En Domekamera har den rörliga kamerans alla funktioner med Pre-Set och oftast autofokus. Fördelen med Dome-kameror är designen och det estetiska utförandet samt att det ej går att se hur den är riktad. Kameran har ofta formen av en elegant utomhusbelysning. Vid val av Dome-kamera utomhus är det dock vikigt att ställa samma krav beträffande täthet, (IP-klass), och omgivningstemperatur, (- 40 C i Sverige), som på en vanlig utomhuskamera. Sid 20

21 Bildöverföring Här följer några exempel: Videosignalen som går från CCTV-kameran till monitorn kan överföras på flera olika sätt. Överföring kan ske via kabel eller via olika typer av trådlös förbindelse. Idag blir det allt vanligare att skicka bild och styrning via nätverk. Lokal överföring koaxialkabel tvåtråd optofiber digitalt LAN (ethernet) även trådlöst Fjärröverföring mikrovågslänk radiolänk nätverksöverföring, (telefon, ISDN, LAN/WAN, eller Internet). Koaxialkabel Tvåtråd Koaxialkabel är den vanligaste typen av kabel för anslutning av CCTV-system och används framför allt vid korta och medellånga överföringssträckor. Eftersom samtliga komponenter i ett CCTV-system har ett standardiserat gränssnitt för 75 Ohm, används kabel med impedans 75 Ohm. Den vanligaste kabeln är RG59 och används för bildöverföring på upp till ca 300 meter. Lågförlustkabel RG11 är en grövre kabel med lägre förluster och kan användas för bildöverföring på upp till 600 meter. Överföring via ett partvinnat trådpar i en telekabel är en annan typ av förbindelse för bildöverföring. Metoden är nästan lika vanligt som via koaxialkabel och är lämpligt vid medellånga överföringssträckor. Det vill Sid 21

22 säga från några hundra meter till någon kilometer. Bildöverföring på detta sätt är ofta praktiskt lämpligt då den kan kombineras med annan typ av transmission i en flertrådskabel. För att en videosignal ska kunna överföras på en partvinnat trådpar måste den först via speciella sändare och mottagare anpassas för denna typ av överföring. För längre överföringssträckor kan det bli nödvändigt att installera en eller fler mellanförstärkare, så kallade repeatrar. Vid fler än tre repeatrar blir oftast kvalitén på videosignalen för dålig. Med optimalt antal repetrar och med i övrigt bra förhållanden, är den maximala överförings-sträckan för partvinnad kabel cirka meter. Vid långa kabelsträckor kan det uppstå jordpotentialstörningar. Dessa visar sig vanligen som mörka fält som rullar över skärmen och i extrema fall kan hela bilden förvrängas. Problemet uppstår när olika enheter som till exempel kamera och monitor förbinds med varandra och det föreligger olika jordpotentialer för respektive enhet. För att undvika dessa problem har en del tillverkare försett sina tvåtrådsmottagare med en videotransformator som ger en galvanisk isolation mellan enheterna. Optofiber Nätverksöverföring Överföring som sker via optofiber är helt okänslig för elektriska störningar som transienter och överhörning. Eftersom det inte finns någon galvanisk förbindelse, elimineras även problem med felaktiga jordpotentialer. Principen med optofiber bygger på att videosignalen omvandlas till en ljussignal som transporteras i en glasbaserad fiberkabel, vid mottagarsidan återanpassas ljussignalen sedan åter till en videosignal. Installation av optofiber med skarvning och anslutningar kräver särskild utrustning. Denna transmissionsmetod är den absolut tekniskt bästa. Två modulationsmetoder finns. Singelmode för långa sträckor upp till 15 km och Multimode upp till 5 km. Nätverkstekniken utvecklas nu mycket snabbt både vad gäller tillgängligt nätverk, LAN (local area network), ISDN, bredbandsnät, ATM mm. Även hård- och mjuk-vara för bild-komprimering utvecklas allt mer. Sid 22

Områdesövervakning - Områdesövervakning inklusive kameraövervakning

Områdesövervakning - Områdesövervakning inklusive kameraövervakning SvK4005, v3.3, 2012-08-09 VÅR BETECKNING TR09-06 DATUM 2007-04-04 TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA A Områdesövervakning - Områdesövervakning inklusive kameraövervakning Inledning Under senare år har elbranschen

Läs mer

Information inför köp

Information inför köp Information inför köp Alla har vi behov av att få bättre koll på våra saker. Det finns dock några saker man bör tänka på inför sitt första inköp. För att underlätta vad som gäller i de olika sammanhangen

Läs mer

Digitalkamera. Fördelar. Nackdelar. Digital fotografering. Kamerateknik Inställningar. Långsam. Vattenkänslig Behöver batteri Lagring av bilder

Digitalkamera. Fördelar. Nackdelar. Digital fotografering. Kamerateknik Inställningar. Långsam. Vattenkänslig Behöver batteri Lagring av bilder Digital fotografering Kamerateknik Inställningar Digitalkamera Samma optik som en analog kamera Byt ut filmen mot en sensor, CCD Bästa digitala sensorn ca 150 Mpixel Vanliga systemkameror mellan 8-12 Mpixel

Läs mer

MIC Series 550 Tålig pan-tilt-zoom-kamera för utomhusbruk

MIC Series 550 Tålig pan-tilt-zoom-kamera för utomhusbruk MIC Series 550 Tålig pan-tilt-zoom-kamera för utomhusbruk 2 MIC Series 550 Sätter standarden inom övervakning Tilltalande, kompakt design för diskret integrering i övervakningsmiljöer Tålig, vandalsäker

Läs mer

Den visuella konsten. Answers for infrastructure.

Den visuella konsten. Answers for infrastructure. Den visuella konsten Answers for infrastructure. Lösningar för alla behov Videoövervakning ger full visuell kontroll över en verksamhet dygnet runt. Med hjälp av digital lagring kan man i efterhand identifiera

Läs mer

Bruksanvisning. Färgkamera för infällt portregister 1265..

Bruksanvisning. Färgkamera för infällt portregister 1265.. Bruksanvisning Färgkamera för infällt portregister 1265.. Beskrivning Färgkameran ingår i Gira porttelefonsystem och används för utbyggnad av infällt portregister. Färgkameran har följande produktfördelar:

Läs mer

Divar. Användningsguide. Divar application guide

Divar. Användningsguide. Divar application guide Divar Användningsguide Bosch Divar application Divar Digital guide mångsidig inspelare, DVR Bosch Divar Digital mångsidig inspelare, DVR Divar är den digitala inspelare som gör digital CCTV överkomlig

Läs mer

Kameraövervakning Stefan Aimer

Kameraövervakning Stefan Aimer Kameraövervakning Stefan Aimer Svensk Säkerhetsvideo AB Bolaget. Grundades 1993 av Stefan Aimer och Juha Järvinen och är idag Sveriges ledande distributör av CCTV system. Personal. Vi har 21 personer anställda

Läs mer

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK Larm- och säkerhetstekniska systems huvuduppgift är att varna för eller skydda mot olika typer av faror för människa eller egendom. Allt arbete med denna typ av system kräver ett

Läs mer

EIO Teledagar 2008 IP kameror Smart bildanalys. Vlada Durdanovic & Peter Dahlgren

EIO Teledagar 2008 IP kameror Smart bildanalys. Vlada Durdanovic & Peter Dahlgren EIO Teledagar 2008 IP kameror Smart bildanalys Vlada Durdanovic & Peter Dahlgren Pelco Sweden 2008 Pelco är Marknadsledande inom videosäkerhet Världens största tillverkare av system för videosäkerhet Branschledande

Läs mer

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK Larm- och säkerhetstekniska systems huvuduppgift är att varna för eller skydda mot olika typer av faror för människa eller egendom. Allt arbete med denna typ av system kräver ett

Läs mer

Hur du ansöker om kameraövervakning

Hur du ansöker om kameraövervakning INFORMATION Hur du ansöker om kameraövervakning Information Kameraövervakningslagen omfattar dels övervakningskameror (TV-kameror, webbkameror, optisk-elektroniska instrument och jämförbara utrustningar)

Läs mer

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BRUKSANVISNING Vänligen läs alla instruktioner innan installationen ÖVERBLICK 00701/00708 med kamera (480x640 pixlar) och 00707

Läs mer

Adressen till Länsstyrelsen framgår av informationsbladet

Adressen till Länsstyrelsen framgår av informationsbladet ANSÖKAN OM KAMERAÖVERVAKNING Adressen till Länsstyrelsen framgår av informationsbladet Läs ifyllnadshjälpen för frågorna i ansökningsblanketten innan ansökan lämnas till Länsstyrelsen. Viktig information

Läs mer

FlexiDome-kameror Perfekta bilder på alla platser. Bosch FlexiDome-lösningar med Dinion-kameraprestanda

FlexiDome-kameror Perfekta bilder på alla platser. Bosch FlexiDome-lösningar med Dinion-kameraprestanda FlexiDome-kameror Perfekta bilder på alla platser Bosch FlexiDome-lösningar med Dinion-kameraprestanda Ingen situation är för svår Tror du att din situation är för krävande för en domkamera? Dags att tänka

Läs mer

Nestor i kamerabranschen djupt engagerad i normarbetet

Nestor i kamerabranschen djupt engagerad i normarbetet Nestor i kamerabranschen djupt engagerad i normarbetet Fleming Eklund har jobbat med kameror och kameraövervakning under hela sitt yrkesverksamma liv. I den svenska CCTV-branschen är han både en nestor

Läs mer

Hur du ansöker om kameraövervakning

Hur du ansöker om kameraövervakning INFORMATION Hur du ansöker om kameraövervakning Information Kameraövervakningslagen omfattar dels övervakningskameror (TV-kameror, webbkameror, optisk-elektroniska instrument och jämförbara utrustningar)

Läs mer

Inbrottsdetektorerna i Professional Series Vet när de ska larma. Vet när de inte ska larma.

Inbrottsdetektorerna i Professional Series Vet när de ska larma. Vet när de inte ska larma. Inbrottsdetektorerna i Professional Series Vet när de ska larma. Vet när de inte ska larma. Har nu Multipointantimaskeringsteknik med integrerad spraydetektering Oöverträffade Bosch-teknologier förbättrar

Läs mer

Läs ifyllnadshjälpen för frågorna i ansökningsblanketten innan ansökan lämnas till Länsstyrelsen.

Läs ifyllnadshjälpen för frågorna i ansökningsblanketten innan ansökan lämnas till Länsstyrelsen. ANSÖKAN OM KAMERAÖVERVAKNING Länsstyrelsen i län Läs ifyllnadshjälpen för frågorna i ansökningsblanketten innan ansökan lämnas till Länsstyrelsen. Viktig information En övervakningskamera får inte sättas

Läs mer

SÄKERHET FLIR THERMAL FENCE. Detekterar. Verifierar. Reagerar. Omedelbart.

SÄKERHET FLIR THERMAL FENCE. Detekterar. Verifierar. Reagerar. Omedelbart. SÄKERHET FLIR THERMAL FENCE Detekterar. Verifierar. Reagerar. Omedelbart. THE FLIR THERMAL FENCE Fullt integrerat varningssystem för omedelbar detektering och verifiering av objekt. FLIR Thermal Fence

Läs mer

Nordisk Synsupport AB Informationsteknik för synskadade. Användarmanual & Monterings anvisning IDEA-SCX

Nordisk Synsupport AB Informationsteknik för synskadade. Användarmanual & Monterings anvisning IDEA-SCX Användarmanual & Monterings anvisning IDEA-SCX Nordisk Synsupport Tel. +46 (0)470 72 98 88 1. Ingående Delar ( Gäller standard system) 2. Montering och kopplingar 3. Genomgång av funktioner och knappar

Läs mer

Fotografering med digital systemkamera

Fotografering med digital systemkamera Fotografering med digital systemkamera Vad är en systemkamera? Som namnet antyder är det en kamera som ingår i ett system med t.ex. objektiv, filter, blixtar och mellanringar. Till skillnad från kompaktkameror,

Läs mer

STRIX Användarhandbok

STRIX Användarhandbok STRIX Användarhandbok Innehåll 1 Allmänt...2 2 Att använda STRIX...3 3 Användningsområden...4 4 Anslutningar...5 5 säkerhet...6 6 Sist men inte minst...9 7 Garanti...10 1 Allmänt Grattulerar till dit köp

Läs mer

Uovision 565 Black. Invisible IR MMS 8MP. GPRS Uovision blev. utsedd till bäst i test i Allt om Jakt och Vapens stora kamera test i NR4

Uovision 565 Black. Invisible IR MMS 8MP. GPRS Uovision blev. utsedd till bäst i test i Allt om Jakt och Vapens stora kamera test i NR4 Uovision 565 Black Invisible IR MMS 8MP GPRS Uovision blev utsedd till bäst i test i Allt om Jakt och Vapens stora kamera test i NR4 Uovision 565 Black Invisible IR MMS 8MP GPRS Uovision blev utsedd till

Läs mer

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX E-POST WEBB

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX E-POST WEBB Ansökan Tillstånd till allmän kameraövervakning 1 (6) Information Kameraövervakningslagen omfattar dels övervakningskameror (TV-kameror, webbkameror, optisk-elektroniska instrument och jämförbara utrustningar)

Läs mer

Fördelar med Scanteco HC & SC- DVR Series

Fördelar med Scanteco HC & SC- DVR Series Scanteco HC & SC- DVR Series I vår senaste HC & SC-DVR Serie har vi samlat all vår erfarenhet till en mycket attraktivt och effektivt hårddiskbaserat videoinspelningspaket. Med prestanda och tillförlitlighet

Läs mer

Ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning. Information. Vår service. Upplysningsplikt. Länsstyrelsens prövning.

Ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning. Information. Vår service. Upplysningsplikt. Länsstyrelsens prövning. Ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning Information Lagen (SFS 1998:150) om allmän kameraövervakning omfattar dels övervakningskameror (TV-kameror, webbkameror, optisk-elektroniska instrument

Läs mer

Länsstyrelsen i Kronobergs län Rättsfunktionen VÄXJÖ

Länsstyrelsen i Kronobergs län Rättsfunktionen VÄXJÖ ANSÖKAN OM KAMERAÖVERVAKNING Länsstyrelsen i Kronobergs län Rättsfunktionen 351 86 VÄXJÖ Läs ifyllnadshjälpen för frågorna i ansökningsblanketten innan ansökan lämnas till Länsstyrelsen. Viktig information

Läs mer

Använda TV-ut LÄS DETTA FÖRST. Se PC-bilden på en TV! Ansluta din PC till en TV eller en videobandspelare. VIKTIG INFORMATION för europeiska kunder

Använda TV-ut LÄS DETTA FÖRST. Se PC-bilden på en TV! Ansluta din PC till en TV eller en videobandspelare. VIKTIG INFORMATION för europeiska kunder Använda TV-ut Se PC-bilden på en TV! Ditt nya RAGE 128-baserade grafikkort har TV-ut funktionalitet. Anslut helt enkelt ditt kort till en TV, en bildskärm eller båda. Du kan till och med koppla grafikkortet

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Kameraövervakning - Vreta Kloster Golf, Veda gård 2 Yttrande till länsstyrelsen

Kameraövervakning - Vreta Kloster Golf, Veda gård 2 Yttrande till länsstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2014-05-14 Kommunledningskontoret Dnr KS 2014-565 Sven Lundberg Kommunstyrelsen Kameraövervakning - Vreta Kloster Golf, Veda gård 2 Yttrande till länsstyrelsen KOMMUNLEDNINGSKONTORETS

Läs mer

PASSERSYSTEM för Svenska Kraftnäts anläggningar

PASSERSYSTEM för Svenska Kraftnäts anläggningar TEKNISK RIKTLINJE 1 (9) Enhet, verksamhetsområde Datum Revision NT, Nätteknik 20090202 B TR 9-07 Samråd NI, SB PASSERSYSTEM för Svenska Kraftnäts anläggningar Inledning För att förbättra säkerhet och underhåll,

Läs mer

KAMERANS TEKNISKA DETALJER

KAMERANS TEKNISKA DETALJER KAMERANS TEKNISKA DETALJER Ljus & exponering Blinkningen Reglerar tiden slutaren är öppen. Styrs av ljustillgången & kontrolleras med hjälp av ljusmätaren. Pupillen Slutartid Bländare Reglerar mängden

Läs mer

Var vänlig kontakta författaren om du upptäcker felaktigheter eller har förslag på förbättringar!

Var vänlig kontakta författaren om du upptäcker felaktigheter eller har förslag på förbättringar! BREDBAND PÅ FÅRÖ Var vänlig kontakta författaren om du upptäcker felaktigheter eller har förslag på förbättringar! Bakgrund Sedan några år har GEAB erbjudit radiolänkar som bredbandsanslutning på Fårö.

Läs mer

Hur jag tänker innan jag trycker på knappen? Lasse Alexandersson

Hur jag tänker innan jag trycker på knappen? Lasse Alexandersson Hur jag tänker innan jag trycker på knappen? Lasse Alexandersson Hur jag tänker innan jag trycker på knappen? Bländare = Skärpedjup Slutartid = Öppettid ISO = Förstärkning Hur jag tänker innan jag trycker

Läs mer

2. Får jag bestämma var ni ska gräva? Ja, om det finns något känsligt i vägen vid grävning kan ni påverka var grävning ska ske.

2. Får jag bestämma var ni ska gräva? Ja, om det finns något känsligt i vägen vid grävning kan ni påverka var grävning ska ske. Vanliga frågor Anslutning 1. Ska ni gräva på min tomt eller gör jag det själv? Om det finns behov av grävning så gör vi det. Grävning och återställning ingår i kampanjerbjudandet. Finns det tomrör som

Läs mer

TERTEC Evolution. Den perfekta High-tech Antenn Högsta kvalitet mottagning Extrem väderbeständig Perfekt för svåra mottagningssituationer

TERTEC Evolution. Den perfekta High-tech Antenn Högsta kvalitet mottagning Extrem väderbeständig Perfekt för svåra mottagningssituationer Den perfekta High-tech Antenn Högsta kvalitet mottagning Extrem väderbeständig Perfekt för svåra mottagningssituationer Hus antenn är speciellt utformad för hemmabruk. Den uppfyller alla krav för optimal

Läs mer

PRESENTATIONSUTRUSTNINGAR

PRESENTATIONSUTRUSTNINGAR Utkast 2003-07-15 Sida 1 (10) PRESENTATIONSUTRUSTNINGAR Presentationsutrustningar... 1 Allmänt/användning...2 Systemöversikt... 2 Övergripande system- och produktbeskrivning...2 Enkel presentationsutrustning...4

Läs mer

Cam. YOYOCam Pro trådlösa nätverkskameror för bevakning inom- eller utomhus

Cam. YOYOCam Pro trådlösa nätverkskameror för bevakning inom- eller utomhus Cam YOYOCam Pro trådlösa nätverkskameror för bevakning inom- eller utomhus Direkt till mobilen (P2P) Dag- och nattseende (IR-cut) Väderbeständig (IP66) Trådlöst via Wi-Fi eller 3G Ström via nätverkskabel

Läs mer

QosmioEngine För avancerad video

QosmioEngine För avancerad video QosmioEngine För avancerad video Qosmio förenar QosmioEngines och QosmioPlayers högkvalitativa videofunktioner, Harman Kardon högtalare och SRS TruSurround XT: s funktioner för surroundljud och digital

Läs mer

Modellfoto utanför studion

Modellfoto utanför studion Modellfoto utanför studion Tre grunder för rätt exponering I det här dokumentet går jag igenom de tre byggstenarna för rätt exponering - bländare, slutartid och ISO. Glöm inte att prova med din kamera

Läs mer

Kameratillsyn solarieanläggningar

Kameratillsyn solarieanläggningar Kameratillsyn solarieanläggningar Maj 2011 Kameratillsyn solarieanläggningar Inledning Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för allmän kameraövervakning av platser dit allmänheten har tillträde. Syftet med

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR 1(5) ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid ALLMÄNT 2 INBROTTSLARM 2 Funktioner 2 Detektorval-detektorplacering 3 Sektionsindelning 3 Manöverutrustning

Läs mer

Din Trygghet. Dygnet Runt. www.lh-alarm.se

Din Trygghet. Dygnet Runt. www.lh-alarm.se Din Trygghet Dygnet Runt www.lh-alarm.se Vår syn på säkerhet Trygghet är målet, säkerhet är vägen. Och säkerhet uppnås genom pålitliga samarbetspartners och driftsäkra larmsystem. För oss på LH Alarm handlar

Läs mer

Nordisk Synsupport AB Informationsteknik för synskadade. Användarmanual & Monterings anvisning IDEA-CX

Nordisk Synsupport AB Informationsteknik för synskadade. Användarmanual & Monterings anvisning IDEA-CX Användarmanual & Monterings anvisning IDEA-CX Nordisk Synsupport Tel. +46 (0)470 72 98 88 1. Ingående Delar ( Gäller standard system) 2. Montering och kopplingar 3. Genomgång av funktioner och knappar

Läs mer

A 07-04-04. 2 Ingen förändring jämfört med utgåva A om kameraanvändning 12-09-01. 2 Kamera för teknisk användning borttagen 12-09-01

A 07-04-04. 2 Ingen förändring jämfört med utgåva A om kameraanvändning 12-09-01. 2 Kamera för teknisk användning borttagen 12-09-01 Uppdateringar Utgåva Ändringsnot Datum A 07-04-04 2 Ingen förändring jämfört med utgåva A om kameraanvändning 12-09-01 2 Kamera för teknisk användning borttagen 12-09-01 2 Kameraterminering till DC och

Läs mer

Säkerhet helt anpassad till just era behov DS7220 V2 / DS7240 V2 centralapparater för inbrottslarm

Säkerhet helt anpassad till just era behov DS7220 V2 / DS7240 V2 centralapparater för inbrottslarm Säkerhet helt anpassad till just era behov DS7220 V2 / DS7240 V2 centralapparater för inbrottslarm Säkerhet har sitt pris, men det behöver inte kosta en förmögenhet. Centralapparaterna DS7220 V2 och DS7240

Läs mer

Operatördialog. Harmony 2011-08-31

Operatördialog. Harmony 2011-08-31 Operatördialog Harmony Manual, enkel programmering Harmony XB4R,XB5R, trådlös och batterifri tryck knapp 2011-08-31 Schneider Electric Sverige AB Huvudkontor: Box 1009, Eskilstunavägen 7 SE-611 29 Nyköping,

Läs mer

Bildpresentation Kameran i kameraenheten ger en högupplöst bild av besökaren på den flata 3,5 tum stora bildskärmen..

Bildpresentation Kameran i kameraenheten ger en högupplöst bild av besökaren på den flata 3,5 tum stora bildskärmen.. PORTELEFON PAV 120 INNEHÅLL INTRODUKTION...3 Bildpresentation...3 Kommunikationsmöjligheter...3 Automatisk bildvisning...3 Styrning av elektroniskt lås...3 SVARSENHETENS FUNKTIONER...3 Placering av svarsenheten...4

Läs mer

Bygg med Vision. HomIQ

Bygg med Vision. HomIQ HomIQ Beskrivning: Har du åkt hemifrån och är orolig att du kanske glömt spisen på? Med HomIQs nya system får du full kontroll över el, värme och larm i huset, genom ett knapptryck på din PC, ipad, iphone

Läs mer

Fastighetsnätets uppbyggnad

Fastighetsnätets uppbyggnad Fastighetsnätets uppbyggnad Vi skall försöka förklara hur fibernätet ansluts till huset och ge exempel på hur man kan bygga sitt eget nät inomhus. OBSERVERA ATT BILDERNA GER EXEMPEL HUR DE OLIKA KOMPONENTERNA

Läs mer

Proffs på sensor-produkter LED NYHETER

Proffs på sensor-produkter LED NYHETER LED NYHETER Sensorarmatur RS PRO LED RS PRO LED är en nyutvecklad armatur som är helt optimerad och anpassad för LED i kombination med sensor- och radioteknik. Vid konstruktionen av RS PRO LED har Steinels

Läs mer

ESGRAF. Datablad SDS00009SE Version 1.0 02/02/2015 Integration. Presentationsmjukvara

ESGRAF. Datablad SDS00009SE Version 1.0 02/02/2015 Integration. Presentationsmjukvara ESGRAF Presentationsmjukvara ESGRAF är ett program med gemensamt grafiskt användargränssnitt för styrning och övervakning av passerkontrollsystem, inbrottslarm, brandlarm och digital video från Pelco.

Läs mer

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning EF85mm f/1.2l II USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF85mm f/1,2l II USM är ett mellanteleobjektiv med höga prestanda som utvecklats för EOS-kameror. Det är utrustat

Läs mer

mer färg och ljus Videokameror med 3CCD från Panasonic

mer färg och ljus Videokameror med 3CCD från Panasonic mer färg och ljus Videokameror med 3CCD från Panasonic PRESSENS BETYG Våra videokameror har testats av pressen och vunnit massvis med priser och utmärkelser. Inte minst tack vare vårt 3CCD-system som ger

Läs mer

SkeKraft Bredband Installationsguide

SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide Innan du startar installationen av SkeKraft Bredband bör du kontrollera om din dator har ett nätverkskort installerat. OBS! Har

Läs mer

PLL KRETS. 2.4 GHz MIC INBYGGD LCD TFT VID-TRANS300 VID-TRANS310 VID-TRANS320 SVENSKA PAN & TILT MÖRKER SEENDE IR LED MANUAL KANALER ENHET

PLL KRETS. 2.4 GHz MIC INBYGGD LCD TFT VID-TRANS300 VID-TRANS310 VID-TRANS320 SVENSKA PAN & TILT MÖRKER SEENDE IR LED MANUAL KANALER ENHET VID-TRANS300 VID-TRANS310 VID-TRANS320 2.4 GHz LCD TFT RC ENHET PAN & TILT MÖRKER SEENDE IR LED 3 KANALER PLL KRETS MIC INBYGGD ÖVERVAKNING & SÄKERHET MANUAL SVENSKA System: VID-TRANS300 1x Pan/Tilt kamera

Läs mer

LexCom Home Certifieringsutbildning

LexCom Home Certifieringsutbildning Användarens önskemål på funktioner, ex : Förse alla TV-apparater med en stabil signal av god kvalité oavsett antal anslutna TV. Accessmöjlighet av videokälla i alla rum Möjlighet att välja kanal på Sat-mottagaren

Läs mer

Larm innan inkräktaren bryter sig in! Teletec Connect AB 08-602 16 00

Larm innan inkräktaren bryter sig in! Teletec Connect AB 08-602 16 00 Utomhusla Larm innan inkräktaren bryter sig in! 42 rm OPTEX presenterar ett brett sortiment av utomhusdetektorer, både med passiva IRdetektorer och aktiva linjedetektorer. En dröm om en perfekt larmanläggning,

Läs mer

Riktlinjer för tillträdesskydd Landstinget i Kalmar län

Riktlinjer för tillträdesskydd Landstinget i Kalmar län Riktlinjer för tillträdesskydd Landstinget i Kalmar län Säkerhets- och beredskapsenheten Fastställt av XXXXXXXXXXXX 200x-xx-xx Gäller från och med 200x-xx-xx Version 4 1 Innehåll Sid Innehåll 1 Inledning

Läs mer

Vad är ZOOM? Så är det dock inte!

Vad är ZOOM? Så är det dock inte! Vad är ZOOM? När man köper en ny kamera så lockas man kanske av att den har ett stort Zoom-värde. På denna nya kamera ser man på objektivet att det står 24X OPTICAL ZOOM. Att det är ett optiskt och inte

Läs mer

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide Laser Avståndsmätare Användarhandbok och användningsguide Inledning: Length Master LM 1000 cx mäter avståndet genom att sända ut infraröda strålar mot målet, som omedelbart beräknar avståndet genom att

Läs mer

INSTALLATIONSTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

INSTALLATIONSTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet INSTALLATIONSTEKNIK Ämnet installationsteknik handlar om hur man bygger nya elinstallationer samt hur man bygger om och utökar befintliga elanläggningar. Ämnet behandlar också felsökning och hur man avhjälper

Läs mer

Riktlinjer rörande kameraövervakningsfrågor i Sundbybergs stad 1

Riktlinjer rörande kameraövervakningsfrågor i Sundbybergs stad 1 KOMMUNKONTORET 2011-06-22 Kristofer Jervinge DNR 00110/2011-000 STYRNINGS- OCH ÄGARUTSKOTTET Riktlinjer rörande kameraövervakningsfrågor i Sundbybergs stad 1 Dessa riktlinjer har tillkommit för att lägga

Läs mer

SISTORE. Siemens digitala videolagringsenheter. Building Technologies, Security Products

SISTORE. Siemens digitala videolagringsenheter. Building Technologies, Security Products SISTORE Siemens digitala videolagringsenheter Building Technologies, Security Products Öka tryggheten i din verksamhet med kompetent och modern teknik! Med videoövervakning får du full visuell kontroll

Läs mer

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 -

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv Du har nu tillgång till en stor mängd TV-kanaler, både analoga och digitala. Baspaketet i NAV(N)ET kabel-tv från Vaggeryds

Läs mer

Tillberhör till CLEARVIEW+ Version 100408

Tillberhör till CLEARVIEW+ Version 100408 Tillberhör till CLEARVIEW+ Version 100408 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRATTIS TILL DIN CLEARVIEW+ 3 2 INSTALLATION AV FEATURE PACK 4 3 HANDHAVANDE 5 Feature Pack Advanced 5 Feature Pack Basic 8 Feature Pack

Läs mer

Vad skall vi gå igenom under denna period?

Vad skall vi gå igenom under denna period? Ljus/optik Vad skall vi gå igenom under denna period? Vad är ljus? Ljuskälla? Reflektionsvinklar/brytningsvinklar? Färger? Hur fungerar en kikare? Hur fungerar en kamera/ ögat? Var använder vi ljus i vardagen

Läs mer

Videoapparat SB4714W/2 & SB4701W/A. Installation och handhavande SB4714W/2

Videoapparat SB4714W/2 & SB4701W/A. Installation och handhavande SB4714W/2 Videoapparat SB7W/ & SB70W/A Installation och handhavande 86-05-9 SB70W/A SB7W/ Instruktioner Bewator avsäger sig allt ansvar för alla typer av oriktig användning av utrustningen, modifieringar av något

Läs mer

Operatördialog. Harmony. Manual, enkel programmering Harmony XB4R,XB5R, trådlös och batterifri tryck knapp

Operatördialog. Harmony. Manual, enkel programmering Harmony XB4R,XB5R, trådlös och batterifri tryck knapp Operatördialog Harmony Manual, enkel programmering Harmony XB4R,XB5R, trådlös och batterifri tryck knapp 2014-10-02 Schneider Electric Sverige AB Huvudkontor: Box 1009, Eskilstunavägen 7 SE-611 29 Nyköping,

Läs mer

AutoDome inomhussystem i G3A-serien

AutoDome inomhussystem i G3A-serien CCTV inomhussystem i G3A-serien inomhussystem i G3A-serien Versioner med Day/Night (dag/natt), färg och svartvitt 26x (Day/Night (dag/natt) ) eller 18x optiskt zoomområde +12x digital zoom Sekretessmaskering

Läs mer

Kamerateknik. Uppdelning av ljuset i en 3CCD kamera

Kamerateknik. Uppdelning av ljuset i en 3CCD kamera Kamerateknik Bildsignalen i en kamera Videokamerans uppgift är att fånga och registrera ljus och färg som finns i naturen. Samtidigt ska detta ske på ett sådant sätt att vi människor uppfattar de återgivna

Läs mer

CAMZWEXT3 version 2 CCTV Säkerhetssystem med ljud och rörelse detektor samt videoaktivering.

CAMZWEXT3 version 2 CCTV Säkerhetssystem med ljud och rörelse detektor samt videoaktivering. CAMZWEXT3 version 2 CCTV Säkerhetssystem med ljud och rörelse detektor samt videoaktivering. 1 Introduktion CAMZWEXT2 är ett användarvänligt kamerasystem som är lätt att installera. CAMZWEXT3 innehåller

Läs mer

Hinderbelysning. Stephanie Sales WSP Ljusdesign

Hinderbelysning. Stephanie Sales WSP Ljusdesign Hinderbelysning Stephanie Sales WSP LJUSDESIGN utför tjänster inom: Belysningsplanering Ljusgestaltning Belysningsteknik Visuell komfort Dagsljusplanering Energieffektivisering Ekonomi, livscykelkostnader

Läs mer

Tekniker PowerShot G16, PowerShot S120, PowerShot SX170 IS och PowerShot SX510 HS

Tekniker PowerShot G16, PowerShot S120, PowerShot SX170 IS och PowerShot SX510 HS Tekniker PowerShot G16, PowerShot S120, PowerShot SX170 IS och PowerShot SX510 HS UNDER EMBARGO TILL 22 AUGUSTI 2013 KL 06 Världens minsta kamera* med f/1.8, 24 mm vidvinkel, 5x optisk zoom (PowerShot

Läs mer

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten)

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) S INSTALLATION OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) Varning! Rengör svarsapparaten endast med en torr trasa. Ophera en högtalande svarsapparat med färgskärm En svarsapparat

Läs mer

Att behärska ljuset, är vägen till en bra bild..

Att behärska ljuset, är vägen till en bra bild.. Att behärska ljuset, är vägen till en bra bild.. 1. Inledning Som du kanske har märkt handlar mycket av fotografin om ljus. Det finns ganska mycket matematik och fysik involverat, inte minst kring hur

Läs mer

Lösningarna inlämnas renskrivna vid laborationens början till handledaren

Lösningarna inlämnas renskrivna vid laborationens början till handledaren Geometrisk optik Förberedelser Läs i vågläraboken om avbildning med linser (sid 227 241), ögat (sid 278 281), färg och färgseende (sid 281 285), glasögon (sid 287 290), kameran (sid 291 299), vinkelförstoring

Läs mer

Länsstyrelsen i Kronobergs län Rättsfunktionen VÄXJÖ

Länsstyrelsen i Kronobergs län Rättsfunktionen VÄXJÖ ANSÖKAN OM KAMERAÖVERVAKNING Länsstyrelsen i Kronobergs län Rättsfunktionen 351 86 VÄXJÖ Läs ifyllnadshjälpen för frågorna i ansökningsblanketten innan ansökan lämnas till Länsstyrelsen. Viktig information

Läs mer

REG-Sentry från Bosch Automatiskt passersystem för fordon

REG-Sentry från Bosch Automatiskt passersystem för fordon REG-Sentry från Bosch Automatiskt passersystem för fordon 2 REG-Sentry - Boschs automatiska passersystem för fordon REG-Sentry är en lösning för fordonspasserkontroll som bygger på LPR (License Plate Recognition)

Läs mer

Sentrion intelligent säkerhet

Sentrion intelligent säkerhet Sentrion intelligent säkerhet www www IP-kamera Mobilgränssnitt Internet Befintligt nätverk SIOM Dörr-/larmnod Sentrion Centralenhet www Dörr-/larmnod SIOM Larm Sentrion marknadens mest intelligenta säkerhetssystem

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr 1. Intresseanmälan Villaägaren anmäler intresse via formulär på bredbandnu.se 2. Område & prisbild Villaägaren

Läs mer

Internet Telefoni TV

Internet Telefoni TV Internet Telefoni TV I öppna Stadsnätet är konkurrensen fri Vi erbjuder valfrihet Valfrihet ger dig låga priser Ett öppet nät med full konkurrens på lika villkor. Ett nät som inte ägs av en tjänsteleverantör

Läs mer

Snabbguide för HD-4ct

Snabbguide för HD-4ct Fjärrkontrollen 1 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Pos. Beskrivning 1 Stäng och starta mottagaren 2 Kanalval / knappa in värden i menyer 3 Växlar

Läs mer

QosmioEngine: För avancerad video

QosmioEngine: För avancerad video tech-rapport qosmioengine QosmioEngine: För avancerad video 02 03 06 09 10 Qosmio förenar de avancerade videofunktionerna i QosmioEngine och QosmioPlayer, Harman Kardon- högtalare och äkta Dolby Home Theatre

Läs mer

TRAKTORVIDEO SÄKERHET & EFFEKTIVITET KAMERASYSTEM & TILLBEHÖR. Nyhet LED til fältspruter Se sid 4

TRAKTORVIDEO SÄKERHET & EFFEKTIVITET KAMERASYSTEM & TILLBEHÖR. Nyhet LED til fältspruter Se sid 4 TRAKTORVIDEO KAMERASYSTEM & TILLBEHÖR Nyhet LED til fältspruter Se sid 4 SÄKERHET & EFFEKTIVITET VAGNAR SPRUTOR SKÖRDETRÖSKOR PLANTERINGSMASKINER POTATISUPPTAGARE TRAKTORER GÖDSELTUNNOR BETUPPTAGARE GRÖNSAKSSKÖRDARE

Läs mer

Att måla med ljus - 3. Slutare och Bländare - 4. Balansen mellan bländare och slutartid - 6. Lär känna din kamera - 7. Objektiv - 9.

Att måla med ljus - 3. Slutare och Bländare - 4. Balansen mellan bländare och slutartid - 6. Lär känna din kamera - 7. Objektiv - 9. Av Gabriel Remäng Att måla med ljus - 3. Slutare och Bländare - 4. Balansen mellan bländare och slutartid - 6. Lär känna din kamera - 7. Objektiv - 9. ISO & Vitbalans - 10. Att måla med ljus Ordet fotografi

Läs mer

A1S Kamera Bildsensorenhet Bildstorlek 1/3-tums CCD 1/3-tums CCD 3CCD med horisontell pixelförskjutning

A1S Kamera Bildsensorenhet Bildstorlek 1/3-tums CCD 1/3-tums CCD 3CCD med horisontell pixelförskjutning Tekniska DATA Canons HD-videokamera XH G1S Canons HD-videokamera XH A1S Kamera Bildsensorenhet Bildstorlek 1/3-tums CCD 1/3-tums CCD System 3CCD med horisontell pixelförskjutning 3CCD med horisontell pixelförskjutning

Läs mer

AirPatrol WiFi Version 2 Fullständig Manual. for ios V4.2

AirPatrol WiFi Version 2 Fullständig Manual. for ios V4.2 AirPatrol WiFi Version 2 Fullständig Manual for ios V4.2 Index 3 - Vad gör AirPatrol WiFi? 4 - Lampor och knappar 5 - WiFi-nätverk. 6 - Installation av AirPatrol WiFi 7 - Steg för Snabb Inställning 8 -

Läs mer

Det finns två sätt att generera ljus på. Ge exempel på dessa och förklara vad som skiljer dem åt.

Det finns två sätt att generera ljus på. Ge exempel på dessa och förklara vad som skiljer dem åt. DEL 1 Bild Vi har alla sett en solnedgång färga himlen röd, men vad är det egentligen som händer? Förklara varför himlen är blå om dagen och går mot rött på kvällen. (Vi förutsätter att det är molnfritt)

Läs mer

THANGRAM STILRENT OCH SLIMMAD PORTTELEFON FÖR MEDELSTORA FASTIGHETER

THANGRAM STILRENT OCH SLIMMAD PORTTELEFON FÖR MEDELSTORA FASTIGHETER THNGRM STILRENT OCH SLIMM PORTTELEFON FÖR MEELSTOR FSTIGHETER INTERNETPROTOKOLL 2-trådsbus Thangram är vår tunnaste porttelefon. Bygger endast 25 mm utanpåliggande och 2 mm vid infällt montage. Porttelefonen

Läs mer

P O R T T E L E F O N E R. City Kit

P O R T T E L E F O N E R. City Kit S K Y L I N E P O R T T E L E F O N E R City Kit M Ö J L I G H E T E R Skyline är ett sortiment där man utifrån varje enskilt behov enkelt formar en färdig produkt. Ett 20-tal moduler är allt som behövs

Läs mer

Ansökan om tillstånd för kameraövervakning

Ansökan om tillstånd för kameraövervakning Ansökan om tillstånd för kameraövervakning Information Kameraövervakningslagen (2013:460) omfattar dels övervakningskameror (TV-kameror, webbkameror, optisk-elektroniska instrument och jämförbara utrustningar)

Läs mer

MIC7000-lampa. Video MIC7000-lampa. www.boschsecurity.se. Kombinerad infraröd och Vitt ljus-lysdiodbaserad belysning

MIC7000-lampa. Video MIC7000-lampa. www.boschsecurity.se. Kombinerad infraröd och Vitt ljus-lysdiodbaserad belysning Video MIC7000-lampa MIC7000-lampa www.boschsecrity.se Kombinerad infraröd och Vitt ljs-lysdiodbaserad belysning Aktiverar Detektering av rörliga objekt pp till 175 m med IR-belysning Aktivera/inaktivera

Läs mer

COBRA. Lars Gunnarsson Vattenfall Service. Vattenfall AB

COBRA. Lars Gunnarsson Vattenfall Service. Vattenfall AB COBRA Lars Gunnarsson Vattenfall Service Varför har vi gatljus För att se För att synas För säkerheten För tryggheten 2 COBRA Ljuskällan Ett flertal rapporter visar på samma resultat. Det mänskliga ögat

Läs mer

Geometrisk optik. Laboration

Geometrisk optik. Laboration ... Laboration Innehåll 1 Förberedelseuppgifter 2 Laborationsuppgifter Geometrisk optik Linser och optiska instrument Avsikten med laborationen är att du ska få träning i att bygga upp avbildande optiska

Läs mer

Kamerans sensor. I kameran sitter bildsensorn som består av en rektangulär platta med miljontals små ljuskänsliga halvledare av CCD eller CMOS typ.

Kamerans sensor. I kameran sitter bildsensorn som består av en rektangulär platta med miljontals små ljuskänsliga halvledare av CCD eller CMOS typ. Kamerans sensor I kameran sitter bildsensorn som består av en rektangulär platta med miljontals små ljuskänsliga halvledare av CCD eller CMOS typ. Objektivet projicerar en bild på sensorn och varje liten

Läs mer

TIAP-metoden för statusbestäming

TIAP-metoden för statusbestäming TIAP-metoden för statusbestäming Höjer lönsamheten på din anläggning Anna Pernestål, anna.pernestal@tiap.se, Life Cycle Profit och TIAP-metoden TIAP-metoden bygger på helhetssyn av drift och underhåll

Läs mer

IDEA-CX V.I.C WWW.SYNSUPPORT.COM

IDEA-CX V.I.C WWW.SYNSUPPORT.COM IDEA-CX V.I.C WWW.SYNSUPPORT.COM Grattis till ditt val av förstorings utrustning. Vi hoppas att IDEA-CX V.I.C kommer att berika din vardag. Nordic Production AB Innehåll 1. Ingående delar. 2. Montering

Läs mer