"Standard ar bra. Alla borde ha enj1 1 Sid 3g

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""Standard ar bra. Alla borde ha enj1 1 Sid 3g"

Transkript

1 "Standard ar bra. Alla borde ha enj1 1 Sid 3g 1: O-) Lagringstatheten i skivminnena kan oka 150 gã n er. Sedan sã ge naturlagarna stopp. Fortsà ttninge handlar om tredimensionel la optiska minnen. Inom tio à kan 250 CD-ROM rymmas i en kubikcentimeter - teoretiskt kan fyra tusen te rabit rymmas i samma volym. Det motsvarar en miljon CD-Rom-skivor. -France Teiecom: procent billigare datakom *LCD-skà r med aktiv matris billigare med diodteknil *Standardstrid om distribuerade objekt *Ritprogram for Window~ *Faxprogram for OS2 l *Philips Cyt u,,

2 Dioder ger - Philips forskare har tagit fram ~ en ~~ enklare teknik fã aktiva ~~~-sk&mar som dã r med blir billigare att tillverka. I konventionella aktiva skã rma styrs varje pixel, bildpunkt, av en tunnfilmstransistor (TFT) som sitter pã skã rmglaset Med Philips lã snin ersatts transistorerna av tunnfilmsdioder (VD) som har en enklare konstruktion och tar mindre plats. Skà rma har redan bã rja tillverkas av dotterfã reta get Flat Panel Disolav.... FPD. i Holland. à sã lã n ligger pris& na pã samma nivã som fã TFTskà kmn men EPD rã kna med att kunna sanka dem vartefter fã retagets initialkostnader betalas av. Datorer med TED-skà rma kommer troligen att nã konsumenterna i slutet av à ret Tekniken har utvecklats vid billigare platta skã rma oberoende av varandra. En ljus strã varvid pixeln blir mã r och tankningstiden. ~unkt nã en " er1 bakerund brukar vice versa. Nà tankningstiden à Id& att anvã nd dioder istã lle u kunna ge upphov till en korsfor- fã rb stã ng transistorerna och de fã transistorer à inte ny. Men mad skugga som strã cke sig ut mã rkergivand elektriska ladd- forskarna har haft svã righete att mot skã rmen kanter. Den stã r ningarna blir instã ngd i pixlarna. gã r identiska dioder. à spã n ningen fã rsvinne i en aktiv Sedan vidtar samma orocednr fã ningskã nslighete varierar mellan u skã rm nã st pixelrad. dioderna blir skã rme flammig. Nà en rad med bildpunkter Transistorer har tre kontak- Philips har en lã n tradition av skall skrivas ut pã en aktiv sk- ter, tvã ledare och en grind. Nar grundforskning kring Idselkomlà gg styrspã nninga vã grã à ve det ligger en spã nnin pã grinden ponenter som kommit val till pass skã rmen ar ledarna ihopkopplade och det under utvecklingen av enhetligare Styrspà nningarn bestã mme gã strã genom transistorn. Dio- dioder. hur mã r varje pixel i raden skall den har bara tvã kontakter och Dessutom har de tagit fram en bli. Sedan slã pidamas strã mbry saknar grind. patenterad uppladdningsprocetare pã med en styrkrets pã skã r Vid soã nninga UDD till tre volt dur fã pixlarna som à okã nsli mens lodrã t sida. Pà en TFT- sã tterd~odens~~~~f~rstrã mme fã vissa variationer mellan dioskã r utgã r strã mbrvtam av Vid à tt volt leder dioden strã m derna. Resultatet à ITB-R-skà r transistorer. Under mikro- Pixlarna laddas upp till ratt ljus- men, dã "R" stã fã denna prosekunder tankas pidarna med styrkor genom att helt enkelt lag- cedur, som ar precis lika bra som elektrisk laddning. Om styrspan- ga till à tt volt till spã nningarn TFT-skà rme i prestanda. ningen à hã gã det in mycket med pixelinformationen under DAVD NORDFO lubbelmacka med flytande kristaller Ljusdiffuserande Tunnfilmstransistor (Tl polarisator \ Bildelement \ Glasskiva \ \ i den aktiva matrisen blir det mindre grejor som sitter i vã ge fã ljuset à med transistorteknik. Dà rfã slã ppe skã rme igenom mer lins. TFD-skà rme drar mindre strã à TFTvid samma ljusstyrka eftersom hakgrundsbelysningen inte behã ve vara lika stark. TFD-skà rme à ocksã banre i omgivningar med starkt lius. ~uimfih&tran&torerna à ljuskã nslie och mã st skã rm av om de sk& fungera ordentligt i ljusstarka miljã er 'hnnfilmsdioderna, dã remot à helt okã nslig fã ljus och behã ve ineen fã rdyrand extrautrustning. Fà att fã en bra bildkvalitet pã en grã skaleskã mã st strã m men kontrolleras exakt fã varje bildpunkt. I aktiva skã rma sitter en liten strã mkontrollerand krets vid varje pixel fã detta à n damal. De passiva skã rmarn saknar dessa kretsar och styrs istã lle genom ett komplicerat samarbete mellan spã nningskretsarn som ligger pã rad lã ng skã rmarna kanter. Noggrannheten och upplã s ningen blir sã mr med en passil skã r à med en aktiv. Det à till tiva skã rkam klarar av hur mã ng som helst. Dessutom blir pidarna i en passiv skã r inte visar eii ivarsniii av en akiiv LCD-skà r med TFT-teknik. l Phili erna utbyiia mot dioder. k, TFD, ar transisto n LCD-skà r bestã raven"dubbel liggerw&&, psltanctelas~... laddas bara litet grann st3 L~~ - ~ lacka" med polaroidfilter som brã d ma hall. Kristallernavrider pasvang- ningen i kristallen rã rstil utan att fã (ivor och flytande kristaller som p%- ningsriktningen hos ijuset. Svà ng svinna. Kristallens formaga att vrid gg. En polaroid kan ses som ett ningarna vrids ailt mer i sidled ju ljuset fã rsvinnerdã in helt, utan a! lailer" som slã ppe igenom ljus- lã ngr ljuset fã rda genom de flytan- tar bara. igornas svã ngninga i en riktning. de kristallerna. Pi sã satt lyckas Iju- Det gã att fã alla grhyanser g( olaroiderna i LCD-skà rme ar kor- set komma ioenom " aven den andra nom an kontrollera strã mme sor ade - deras galler lã pe vinkelrã t polaroiden som endast slã ppe ige- laddar kristallerna. Ju mer oordnin iot varandra. Normalt sett gã inget nom ljusvã go som svã nge i sidled. det finns i kristallerna, det vill sagaj JS alls igenom korsade polaroider Fà att fã en svart punkt pã skar- mer elektrisk laddning som lã gg nersomdetar bort liussvã naninoar - - men maste de flviande kristallerna dem, desto mindre lius kommer a J~UC I'J,UOUOCII su i.. Mi.,nuc fc-,a:i s.r _a sei Denansnoef sappas geiom ac hofiiidt Loarc,moe &r â erna ino'ii na nm'a nar T am.:?,.dn.. nsn sirim D4 orma _CD-skar'ne-i at sã g an ljusvã gorn som passe- tappar molekylerna sin inbã rde LCD-fà rgskarmar konstruer: i+ don fã rst pnlarniden svã nge i ordning och motverkar varandras ef- de med sma rã da nrfinfl der hl De flyt; 'istalierna be- fekter pi ljuset. fã rgfilte pã skã rme oiralfon iolekyler som En gr.3 punkt fã nã molekylerna l

3 Lagringstekniken i skivminnena kan à k 150 gã nge men sedan à det stopp, Fortsà ttninge pã minnestekniken handlar om tredimensionella optiska minnen. Inom tio à kan motsvarande 250 CD-Romskivor /ymmas i en kubikcentimeter. B ubbelminnen, galliumarsenid och magnetooptiska skivminnen à nã gr cxempel ur mã ngde med vastgã taklima som starkt allmanhelens à vertygels om den konventionella teknikens oã vervinnlighet Flash-minnet ar nã go av ett undantag. Det utgã ett gott alternativ till skivminnen i smã portabla datorer, aven om priset och den bcgrã n sade minnesmdngden sã tte stopp fã en utskã pning Nà sta alla experter vi talat med sager att om skivminnena kan klã sã blir det de holografiska minnena som klã dem. I somras byggdes fã fã rst giingen ett fungerande digitalt holografiskt minne av forskare vid univcrsitetet i Stanford. Optimisterna tror alt tekniken kan bli kommersiell inom ett decennium. Skivminnena kommer givetvis att fã rbã ttr under vantctidcn. Men det finns en fysikalisk grans en vid en Iagringstà thc runt 150 gã ngc av vad som ar mã jlig idag. Fà all à k dala- à verfã ri~~gshasligl~et fr& dagens nivã c krã v battre elektronik cller franisleg inom tekniken fã parallellkã rnin av skivor. David A. Tompson à chef fã Lahoraloriet fã avancerad masnetisk insnelnins vid IBMs minnesteknokgin ~ ~IBM. - Tio à ar en rimlig tid tã hur lã ng den nuvarande utvecklingen kan h2lla pi. Sedan à det slut. Di gã det intc att lagra dalan latare pã magnetiska skivor, sager han. Enligt dagens forskning saller fysikens lagar grã nse fã lagringstitheten vid mcllan clva och tolv gigabit per kvadralcenlimeter. Idag ligger tã thete p2 ungefã à lli megabil per kvadratccntimetcr. Tà thete fyrdubblas vartannat à och om utvecklingen forisitler i samma takt kommer skivminnena n2 taket f6re à Skivminnena kvarstã som ett ekonomiskt fã rdelaklig nã st-bã s alternativ om de holografiska minnena nã slutmã let De senare kommer att anvã nda far tillã mpninga som krã ve mycke1 minne och snabb minnesã t komst, exempelvis interaktiv h6gupplã s television. Dagcns optiska minnen, CD-skivor och skrivbara magnetoopliska skivminnen, var en gã n tã nkt att kunna konknrrcra mcd skivminnen genom sin à verlã gs lagringstã thet Visionerna kom pã skam- lagringstathctcn hos magnetskivorna kom ikapp och dessutom Ã

4 hmv- och lã shastighete stã rr hos dessa à ^ad forskarna hoppas kunna uppnã med de optiska skivminnena. Problemet ligger i att de op- -fiska skivorna inte f& snurras tillrã cklig 'shabbt. Fà att lã s av en punkt pã en skiva mã st tillrã cklig med laserljus samlas i lã shu vudet. Annars fã rsvinne datan i brus. Dikfà mã stevarj hã i skivan befinna sig enviss mini- ::. Marknaden kommer snart att fã se IBMs nyhtvecklade CD-teknik dã informationen lie- ; ger i upp till ett tiotal halvgenomskinliga skikt. Skivan à i sialva verket en hel uacke CD-ski- an p& à lik djup fã att skilja pã skikten. pfinningen ar en fã rbã ttri av konventio- U teknik och kommer sakert att kunna spela r roll ganska snart. Tekniken à à verfã CD som kan skrivas en gã n och magneskaminnen som kan skrivas flera gã nger fterlã natad blã halvledarlasern kommer Det finns flera optiska metoder fã art lagra data tredimensionellt. Den vanligaste ar holografi. Holografi à mest kant fã att ge verklighetstrogna tredimensionella bilder. Bildvink-.mu hcli:il.-i I bilden -1,,.iii 311 Iilist hdom fori.ni:il i hiklen ~301,111, w WIJ~ IM hinndet. Vad detta egentigen betyder ar att hologrammet skickar ut olikabilder iolikariktningar. Vid datalagring anvã nd varje riktning fã en sida data i form av ett pixelmã nster Varje infonnationssida har alltsã en sneciellvinkel nr \ilken &ii iir,->\nli? i liologr.tmniei. En forskargrupp -.. vid iuniv:r-iikk-t i Snw ford i Kalifornien visade i bã rja av augusti en experimentuppstalhing med vã rlden fã rst fungerande holografiska minne dar datan behandlas helt digitalt. I en fotokã nsli kristall av LiNbO, lyckades de lagra information med en tã the av 3 gigahit per kubikcentimeter som kunde lã sa av med en hastighet av drygt sex megabit per sekund. Hastigheten à i sig inte sveciellt imvanerande. Dagens maximala à ver, Skivminnena kan dã remo slã sordent ligt pã fingrarna i alla tekniska avseenden av tredimensionell optisk lagring av data, nã go som à fuik mã jlig med hjã l av ljus och genomskinliga minnesmaterial. En genomskinlig kub av samma storlek som en sockerbit skulle kunna lagra ett tusen gigabit, lika mycket som, flera hundra magnetiska skivor idag. Datan 'à verfã med videokameror och projektorer, som hanterar hela sidor med data pã en gã ng k à Dagens CCD-kameror registrerar 1000 x 1000 & punkter per sida, alltst en hel megabit. Avl'as- det slut. Dà g&- det inte aii lagra datan tã tar pã magnetiska skivor, sã ge David A. Tompson, chef fã Laboratorietfà ravanceradmag netisk inspelning vid IBMs forskningscenter i Almaden. ningen kan gã ett tusen ganger snabbare an i dagens skivminnen som behandlar datan bit fã bit. En nittio minuters skarpteve-film innehã lle okomprimerad sex terabit data, motsvarande 1500 CD-Rom skivor idag. Kanske kan den rymmas i nã gr fã genomskinliga sockerbitar. De mest optimistiska bedã marn sã ge att det hã n der om fem à r andra à betydligt mer skeptiska. - ~i-anvande inte den bã st utrustningen utan tog grejor som fanns tillgã nglig i laboratoriet, sã ge Matthew Bashaw som à en av huvudmã nne bakom projektet. Med bã ttr utrustning skulle lagringstã the ten kunna à ka upp tiil mellan 100 och 1000gigabit per kubikcentimeter. Là shastighete ar nã sta helt oberoende av minnesmaterialet och kan idag utan vidare pressas lã ng fã rb prestandan hos magnetiska skivminnen. Med skrivhastigheten à det tv%- tom. Stanford-gruppens kristall sã tte stopp redan vid lã g hastigheter. Pà en hel timme fortsã tterp sidan 29 fargamnen -!an anorar istal el oryt ningsmdex, jshasi gne! I mate1 ale pi oe sia! en som exponeras. Des! foloi<ans oa mater al nar en Iiockle, sa alt vagornas.tseenoe kan regis reras ok: ed Pas& #is lagras inlor mal onen om sv sv agornas r ming vag ango ocn intens le1 Det ger an anvanoa van1 a " svamn loloemu s or for hologram genom alt anvanoc o ertmede. som ersaner sddn naer med 4nonngar orytningsindex Aven largno ogram anuanoer gan ic svarwi fotoemu slon. Fargerna ges j. a# \)i,seâ s-v anod, en oe av oer D R NR SEPTEMBER 1994

5 J - De kommer att rymma mellan en och tio- 6 tals terabit och kommer att vara lika stora som ekades de inte skriva mer à 165 kbit. Efter en byralã da Mekanismen fã skrivning och lã s antal lã sninga raderades datan ur minnet ning kan inte bli lika billig som fã magnetiska g pã elã ndet Det finns en fixeringsme- skivminnen. Det hã v videokameror och la- à kristallen som gã att datan behã ll men serprojektorer som aldrig blir lika billiga som an den inte lã ngr skrivas à ver ett enkelt magnetiskt lã shuvud à att holoerafiska minnen skall ha en vet- Holografiska minnen kommer att skapa en ny dynasti dã rfã att de kan lagra datan i tre l dimensioner och lã s av den i tvã Det finns &nga spã nnand framsteg inom den nã rmas dessutom en teknik som kan tillfã r ytterligare ernã rsperioden De tã vland materialen à en lagringsdimension, fã rg Den extra dimen- ' aller och polymerer. Polymererna à be- sionen pressar lagringstatheten nã gr tusen gt billigare an kristaller men kan idag bara gã nge till. Idag finns det minnesmaterial fã s nã go tiondels millimeter tjocka. Detta holografiska flerfã rgsminne som i princip kan bar att det inte kan lagras lika mycket h- rymma upp till fyra tusen terabit information rmation som i en kristallkub. Men enligt de per kubikcentimeter. Detta motsvarar innehã l enaste forskningsrapporterna finns det stora let i CD-Rom-skivor! Men det à à sã à jlighete att snart fã fram polymerer som lã ng svã r att konstruera ett fungerande minkan formas till tjockare lager. - Vi kommer att ha prototyper av holografis- ne som utnyttjar materialets fulla kapacitet. En som tror pã polymerer i kommersiella ka minnen fardiga inom nã gr ar. Om nã go Phil Heiishaw vid fã retage Sparta i USA ammanhang à Glenn Sincerbox vid IBMs à riiond kommer det att finnas kommersiella har tillsammans med sin forskargmpp lyckats orskningscenter i Almaden, Kalifornien, den minnen. Till att bã rj med kommer de inte att utveckla ett holografiskt flerfã rgsminne Det erklige veteranen pã holografiska minnen. konkurrera med maanetiska - skivminnen utan funeerar som ett vanligt holoerafiskt minne dã u u - Jag bã rjad redan fã 32 à sedan pã IBM ha sin egen nisch. Fà rsã ljningsargument det à mã jlig att anvã nd flera fã rge pã lasered att gã r ett holografiskt minne som anvan- kommer att vara den enorma dataã veriã Iiuset, Varie fã r kan lagra data pã samma plats e fotografisk film. Projektet lyckades men ingshastigheten, sã ge Glenn Sincerbox vid som de andra Gan stã rningar "BE? datakan 'nnet anvã nde aldrig av uppdragsgivaren. Det blev fã lã ngsam och krã nglig med fotografisk framkallning och resultatet blev ett Rom-minne som inte kunde skrivas à ver Vi hade ocksi behã v mã ng av dagens elektroniska komponenter som inte fanns pã den tiden, till exempel CCD-kamerakretsar, sã ge han. Den senaste tidens utveckling gã honom upphetsad infã framtiden. - Vi kommer att ha prototyper fardiga in- IBMs forskningscenter i Almaden, Kalifornien, den verklige veteranen pã holografiska minnen. om nã gr &. Om nã go à rtiond kommer det att finnas kommersiella minnen. Till att bã rj med kommer de inte att konkurrera med magnetiska skivminnen utan ha sin egen nisch. Fà r sã ljningsargumente kommer att vara den enorma dataã verfã ringshastighete skrivas à ve "rã d data utan att nã go information fã rstã r Det à mã jlig att anvã nd upp till tiotusen olika fã rge som alla samsas om samma utrymme i minnet. - Và r minne innehã lle en kubikcentimeter minnesmaterial som kan rymma en terabit, ett tusen gigabit, data. Det g& att hitta en datasida - eii bild med en megabit data - pã fortsã tte pã sidan 31 seras besthr av tums skivor tã ckt med fotokanslig polymer pa vilken data kan brã nna viduelit i holoqrammet med var sin infallsvinkel p8 laserljuset. bast h Varje bild ar en kvadratmillimeter stor hos e Tamaracks holografiska multimedia-floppy ar 2 I _ och rymmer Stta kilobit information i ten ho pixelform Genom att lagga minga ho- stor som lashasigheten och s tum stor och wmmer 650 megabyte... Skivan kan skrivas en gdng. Kostnaden ligger under hundralappen. &d Mu t sore, loaram P& en snurrande skiva ger det att av en slor mango dala med en vas mer an en gbg Tamaracks nornmers el a proo-kt! te1 ltisn-lo oir en,l-oox me0 30 sdior pa l. sammans 160 Tamarack har taoit vara DA det som ar tekniskt En skivammer fem - aiaabit - dataoch kan iasas aiaabit. - - Priset raknas hamna runt 6000 dollar Den mol QI ncm ho ograf ioag ocn fon nop oel iwd me0 t o megao t Per sekã -i En CD-rom kraler illa noroyafiska si< van ar OC& tand air p aceras oot 56a sn i/'n,nnen Presianoan ar ocryo g1 oahre 2-bbla ra0 en for samma oaiamango ocn har som en PCMCIA-non for potabla oalorer

6 FORTS. Holografi... ner till en tiondels millisekund, alltsã ett hmdra gã nge snabbare an ett vanligt skivminne. Varie sida bestã av tusen eã n - tusen datau pn"kter. à verfã ringshastighet à tio gã nge snabbare an dagens raskaste skivminnen.. UDD.. till ett hundra megahit per sekund. Hela minnet skulle kosta mindre an dollar att tillverka. Priset per megabit blir lã gt under en krona. Det maximala antalet pixlar pã en datasida satts inte av minnesmaterialet utan av upplã s ningen hos video-kameran som anvã nd fã att registera datan. En bild registreras i en videokamera av en CCD-komnonent. en halvledarkrets som omvandlar Ijus till elektricitet. Det finns idag CCD-komponenter med 2000 x 2000 bildpunktersom skulle fyrdubbla sã va minneskapaciteten som à verfã ringshastighet - - i ~partas minne. Det finns ett allvarligt hinder fã teknikens kommersiella mã jligheter Aterigen rã det sig om brister i materialegenskaper, denna gã n betydligt allvarligare an hos de vanliga holografiska minnena. - Minnet fungerar bara vid mycket lã s WE. Moerner vid 1BMs forskningscenter, i Almaden lagrar ett hologram i ett nytt fotokansligt polymer material.^ Polymeren kan an. vandas som minnes-' material i holografiska minnen som kan ' ' aqra fem tusen sidor text i en volym IHptsvarande ett knappnã lshuvud En av nyheterna med polymeren ar att det &f att gã r minnen som kan skrivas à ve mã ng - - gã nuer - Moerner ar en av, --"ciens ledande ikare kring poly- "material for ho- nus 263 grader Celsius, men om det hlir varmare suddas datan ut. Dà rfã ingã det en sã kallad kryostat, en kylanlã ggnin fã lã g kmperaturer, i mimet, sager Phil Henshaw. Fenomenet som utnyttjas i flerfã rgs minnet kallas "spektral hã lhrã nnin och ut- berar Ijus à ve ett brett fã rgspektrum Nar en sã da molekyl trã ffa av en laserstrã l ahsorberar denljusets energi som fã de kemiska bindningama att andra utseende. Exempelvis kan envateatom flytta pã sig. Molekylen gã sig pã detta satt okã nsli fã just den fã r som laserstrã ie har. Det uppstã ett "hã l ifargspektret lã ngr hã lla fast i sina former varvid minnet raderas. - Det galler att hitta en plast som ger ett skriv- och lã sbar minne vid hã gr temperaturer. Det finns redan material som ar tillrã cklig hã rdavi rumstemperatur, men de har inte de Men aven om kemisterna skulle gã bet pã uppgiften kan det finnas en smal marknad pã superdatorsidan. Det holografiska flerfã rgs minnet hlir nã mlige billigare à skivminnen aven med kylutrustningen inrã kna i priset. Det skulle kunna bli ett tã nkbar alternativ till sã kallade "scratch"-skivor som anvã nd fã att lagra stora mã ngde data tillfalliat under oro- Holografiska minnen à naturliga databaser Holografiska minnen verkar duga till mer an bara datalaarina. - - Enliat - ett nvtt oatent skall de ocksa Lngera som natur ga oalaoaser som mle dra-e' naoon p'oacamrier na Proaranmel f nns redan naturlagaria fã optik&. Sà kninge sker bokstavligen med ljusets hastighet. Ven >aten: ca ier nonater genhanr. ng holo. grafsa n1 nnen som on den f~ngerar grad1 kei, ger sã kmã jlighet som inte har nigon motsvarighet i skivminnen. Databassà kninga kan ske med oerhã rd hastigheter, sã ge Phil Henshaw vid det amerikanska fã retage Sparta. Nar data skrivs i ett holoaram anvã nd en referensstrã l frã en vinkel som kan varieras och en llusstr3le med information som alltid skickas fran samma na i Inform91 onen Ligors a. en p xe monsler som Kan.ara t i 'ixemoe ei s oa o naraaia en fotoarafi " eller en sida text Vid avlasninuen skickas bara referensstralen in i minnet som svarar med att sanda ut informationsstralen. Adresseringen utgã r av referensstrã len vinkel. Phil Henshaw har visat teoretiskt andet skall gi att kã r minnet "baklanaes" " for mã nsteriaenkã " ning. Nar en informationsstrhle med ett visst motiv skickas in svarar minnet med att sanda ut referensstralen fã den bild i minnet dar motivet finns lagrat. Om informationen passar in p2 flera bilder i hologrammet sands flera referensstralar ut, en fã varje matchande bild. StrAlarnas intensitet kommer att variera med hur val indatan à verensstã mm med respektive bild i minnet. Le1 saga an m nnei ar aooai me0 registeron p8 a la ansia aa en f rm2 Genon art sn c<a en o 80 meo /n ~ Jmea S lexlen Jan Joianson' infornat onsstr& er Kommer m nnel alt si< CKa -1 referensslra ar of da. n1 ar ocn farger som marderar iratfaf I m nnei Alen donen for \om uonansci' ocn '"ar.oi-ansen rfcmmer ah s.ara me0 r& - rensstralar. men med svaaare " stvrka.. Fà att fa ut fullstã ndi information om alla som heter Jan Jo- hansson i fã retage skickas sedan de referensstralar som angavtrã f in igen i minnet. De skickas en i sander, vilket ger en listning av alia registerkorten med hela innehã llen Vad som just beskrivits à en ren databassã kning dar optikens naturlaqar stã fã sã kalgoritmen Ett exempel pa tillampningsomrã d skulle vara ett fingeravtrycksarkiv dar man omedelbart fã ut mã jlig identifieringar av ett fingeravtryck, rangordnade efter matchningsgrad. Phil Henshaw garanterar inga resultat men à fã rhoppninqsfuil - VI nar nie ger~omfo nonstergenrtann rgen emer merp I arm.., men ag ar o\ienygao om an det fungerar. Fragan ar hur god kvalititdet blir pa resultaten. DAVID NORDFORS DATATEKNIK O NR 14 O 22 SFPTFMRFR l994

7 ' 1 UPPSNAPPAT Ronald Reagan \&r ha bestã m sig l& Star Wars-projektet etter att ha y settfilmenmedsam- v l ma namn. Resultatet blev en kosmisk forskarfars I mfing-gigadollarklassen, men med lysande spin-off effekter, exempelvis stora framsteg Inom laserteknlken. B iii Clintonverkar ha tittat p& Robocop och 'Iterminator, vilket lett till ett nytt sciencefiction projekt, om à mycicet blygsammare och mer genomfarbart Sn Star Wars. De amerikanska fã marsmyndighe tema har f6rsett Motorola med 44 miljoner dollar for att utveckla L Wst Centwy Land Warrior Generation II Soldier", en stridsdrã k som tã cke hela kroppen L p& en infanterist. Den à fullproppad med hã g à n Vagar vi teknologisk utrustning for data- mpas PS behandiing, kommunikation och "Windows &svar. Soldaten skall bland an- for Warnat kunna se i mfiricer, ha takoii- nors"? Det takt med de sina, skilja fiender frã allierade och f& reda p& deras positioner med s3 kallad GPS, ett satellitkontrolierat system f&r positionsbesthnhg och navigering. Hjà ime iir utrustad med ett visir som fungerar som bildskann tiil den dator som finns inbyggd i drã kten Vilket system som kommer att visas vet ingen kommer i alla fall att finnas en musiilcnande fj$irrkontroll inbyggd i drã kte och systemet komer att vara utrustat med menyer som kan modifieras efter soldatens situation, Genom visiret kan han lasa kartor och se video som skickas via ett digitalt telefonsystem. Dà finns ock& kontrollpanelerna far andra finesser i drã kten som det inbyggda kylsystemet. Fà ruto att kylningen liter soldaten utfã r sitt destruktiva varv under bekv&mare omstã ndighete kan det ocksã anvã nda fik att g6ra honom osynlig f6r motsthdarnas IRkameror. Dr3kten. som à savã kemikalie- som skottsã ker blir uppbyggd i moduler. Det à knappast meningsfullt att ta md sig ett kylaggregat till Antarktis och det ar inte tiuradligt att lita soldaten slfipa p4 onddig utrust- à ling Hela drukten kommer att vaga runt tjugo Mo och berã k oas vara fardig och testad till augusti Motorola bir huvudansvaret f6r projektet och Å Uverka kommunitationsutrustningen. &iga deltagare Sr Honeywell, specialister p& hjã imdis player, Hughes, militã rteknolo ger, Arthur D. Little, specialist PS kroppsskyddande system, Batelle, auktoriteter inom riskanaiys och mikrokylaggregat samt Gentex, erfarna tillverkare av h- tegrerade livsuppehã iiand skyddssystem, Den amerikanska krigsindustrin verkar piggare pfi. filmvã rl dens fantasiupptig h vad vi à i vart kalla stela land. Tag till exempel "Asa- iss se flyger och far", en h m raketer, som passerade helt obemã rk fã rb det svenska militã rindustriell komplexets nã sor m- I

VÄGBESKRIVNING: Från Örebro: Fra n E18 sva nger du av Kolba ck va stra, va g 252. Efter 8 km kommer. Markanplan.

VÄGBESKRIVNING: Från Örebro: Fra n E18 sva nger du av Kolba ck va stra, va g 252. Efter 8 km kommer. Markanplan. Ryttarbrev Nu är det dags för andra delen av Vintermästerskapen 2014 och vi hoppas att ni är lika laddade som vi är! Nedan följer information som är viktigt att alla tar del utav. VÄGBESKRIVNING: Från

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

Nr.1 2015 PRODUKTER, PRISLISTA VIDILUX - BOX 22266 250 24 HELSINGBORG T: +46 (0) 42 28 44 40 - INFO@VIDILUX.SE

Nr.1 2015 PRODUKTER, PRISLISTA VIDILUX - BOX 22266 250 24 HELSINGBORG T: +46 (0) 42 28 44 40 - INFO@VIDILUX.SE Nr.1 2015 PRODUKTER, PRISLISTA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INFORMATION INKÖPS- OCH LEVERANSVILLKOR PRISLISTA sid.2 sid.3 PRODUKT LJUSKÄLLA CAP LED sid.4 DISC LED sid.5 SENZA LED sid.6 JOKER HALOGEN sid.7 AERO

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

HOWTO: HDD Clock. 1 Översikt. Eller: hur man gör en HDD klocka. Peter Faltpihl & Gustav Andersson. Linköpings Universitet, Norrköping 2011-10-04

HOWTO: HDD Clock. 1 Översikt. Eller: hur man gör en HDD klocka. Peter Faltpihl & Gustav Andersson. Linköpings Universitet, Norrköping 2011-10-04 HOWTO: HDD Clock Eller: hur man gör en HDD klocka Peter Faltpihl & Gustav Andersson. Linköpings Universitet, Norrköping 2011-10-04 Har du någonsin undrat vad man kan göra med en gammal hårddisk som du

Läs mer

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten / K G vensk text: Åsa & ara urge I Kristus sälv tuart ownend/keith Getry rr: homas Hellsten Fiol/flöt 4 3 5 1 10 V 2 1I Kris tus Mm sälv ag fun nit liv Han är mitt lus, min kraft, min Mm 14 V sång En sä

Läs mer

BILAGA. En handmanövrerad mekanisk apparat för dosering av vätska till en behållare för titreranalys (så kallad digital titreringsapparat).

BILAGA. En handmanövrerad mekanisk apparat för dosering av vätska till en behållare för titreranalys (så kallad digital titreringsapparat). En handmanövrerad mekanisk apparat för dosering av vätska till en behållare för titreranalys (så kallad digital titreringsapparat). Apparaten består av en justerbar mekanisk fördelare med plats för en

Läs mer

SeniorNet Södermalm. Va ra kunskaper om o vervakning och integritet. Va ra surfvanor, vad händer när vi är ute på Internet

SeniorNet Södermalm. Va ra kunskaper om o vervakning och integritet. Va ra surfvanor, vad händer när vi är ute på Internet Va ra kunskaper om o vervakning och Va ra surfvanor, vad händer när vi är ute på Internet Integritetsrapport framtagen pa uppdrag av F-Secure Artiklar som skrivits i flera tidningar de senaste veckorna

Läs mer

Trivselregler Brf Ronnebyga rden

Trivselregler Brf Ronnebyga rden Trivselregler Brf Ronnebyga rden Hej nya, eller gamla granne! Har du ta nkt pa att vi a ger ett hus ihop? Ra ttare sagt ett hus fra n 1936. Det a r ju riktigt ha ftigt. I huset har vi en bostadsra ttsfo

Läs mer

Tentamen i Fotonik - 2015-08-21, kl. 08.00-13.00

Tentamen i Fotonik - 2015-08-21, kl. 08.00-13.00 Tentamen i Fotonik - 2015-08-21, kl. 08.00-13.00 Tentamen i Fotonik 2011 08 25, kl. 08.00 13.00 FAFF25-2015-08-21 FAFF25 2011 08 25 FAFF25 2011 08 25 FAFF25 FAFF25 - Tentamen Fysik för Fysik C och i för

Läs mer

Hjälpmedel: Typgodkänd räknare, Physics Handbook, Mathematics Handbook.

Hjälpmedel: Typgodkänd räknare, Physics Handbook, Mathematics Handbook. CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA 2009-01-13 Teknisk Fysik 14.00-18.00 Sal: V Tentamen i Optik för F2 (FFY091) Lärare: Bengt-Erik Mellander, tel. 772 3340 Hjälpmedel: Typgodkänd räknare, Physics Handbook, Mathematics

Läs mer

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok.

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. KAMASAN VÄGGDISPLAY - FLUGKROK Väggdisplay med 30 pegar för Kamasan flugkrok. Bild och textinformation om krokarna samt slutkortsmärkning

Läs mer

Lathund årsbudget TEKNISK FYSIK OCH ELEKTROTEKNIK 15-3-2 MEDICINSK TEKNIK Sidan 1 av 5 LATHUND TILL ÅRSBUDGETEN 15/16

Lathund årsbudget TEKNISK FYSIK OCH ELEKTROTEKNIK 15-3-2 MEDICINSK TEKNIK Sidan 1 av 5 LATHUND TILL ÅRSBUDGETEN 15/16 MEDICINSK TEKNIK Sidan 1 av 5 LATHUND TILL ÅRSBUDGETEN 15/16 INLEDNING Detta dokument fo rklarar betydelsen av de olika posterna i a rsbudgeten. Sist i dokumentet finns a ven en lista med kommentarer till

Läs mer

Så här hanterar du MEDIAFILER i Jag Vill...

Så här hanterar du MEDIAFILER i Jag Vill... Så här hanterar du MEDIAFILER i Jag Vill... februari 01 Jag Vill har 8 rutor i när du startar det. Varje ruta innehåller en bild (jpg eller png) och en ljudfil (wav). Ljudet spelas upp när man klickar

Läs mer

Typ av LCD och dess användningsområde

Typ av LCD och dess användningsområde Typ av LCD och dess användningsområde Displayer kan definieras med avseende på i tre kategorier enligt tabellen nedan: Storlekskategor Skärm Upplösningsförmågan hos panel ier Smal Mindre än 3-tum Mindre

Läs mer

Copyright 2001 Ulf Rääf och DataRäven Elektroteknik, All rights reserved.

Copyright 2001 Ulf Rääf och DataRäven Elektroteknik, All rights reserved. Ver 2001-03-31. Kopieringsförbud. Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen! OBS! Kopiering i skolar enligt avtal ( UB4 ) gäller ej! Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2013 Ökade nyförsäljningsintäkter under fjärde kvartalet med fortsatt stark tillväxt inom produktområde privatlån Fjärde kvartalet Inta kterna uppgick till 19,3

Läs mer

1642 uppfann Blaise Pascal världens första mekaniska räknemaskin. Den kunde både addera och subtrahera. Den kan ses som en föregångare till datorn.

1642 uppfann Blaise Pascal världens första mekaniska räknemaskin. Den kunde både addera och subtrahera. Den kan ses som en föregångare till datorn. Datorns utveckling 1642 uppfann Blaise Pascal världens första mekaniska räknemaskin. Den kunde både addera och subtrahera. Den kan ses som en föregångare till datorn. Tre decennier senare konstruerade

Läs mer

-- ratt att handla. "Konkurrenterna velar - Microsoft vinner" Sici TEMA: Intelligenta agenter. bet. Aktuell och heltã ckand mer1 teknlkeii i fokus

-- ratt att handla. Konkurrenterna velar - Microsoft vinner Sici TEMA: Intelligenta agenter. bet. Aktuell och heltã ckand mer1 teknlkeii i fokus "Konkurrenterna velar - Microsoft vinner" Sici Aktuell och heltã ckand mer1 teknlkeii i fokus TEMA: Intelligenta agenter De kan sortera posten, ge goda rã d handla saker pi nã te eller kontrollera elfã

Läs mer

utvarderingsblankett21.indd 1 29.10.2013 14.56

utvarderingsblankett21.indd 1 29.10.2013 14.56 utvarderingsblankett21.indd 1 29.10.2013 14.56 utvarderingsblankett21.indd 4 29.10.2013 14.57 1 2 3 4 5 8 utvarderingsblankett21.indd 8 29.10.2013 14.57 Internet nivå 2 Kan du det här? Om du kan det skriver

Läs mer

Programblad för Valdshult och Öreryd

Programblad för Valdshult och Öreryd Programblad för Valdshult och Öreryd Juli Oktober 2015 Pastorn har ordet Tillfället kommer inte igen. Vi som har fått rutin på att vakna om morgnarna, alltså vi som lever idag, vi har ju blivit ganska

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

ELEKTRICITET. http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g

ELEKTRICITET. http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g ELEKTRICITET ELEKTRICITET http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g ELEKTRICITET Är något vi använder dagligen.! Med elektricitet kan man flytta energi från en plats till en annan. (Energi produceras

Läs mer

EKEBYSKOLAN SALA: HO#STTERMINEN 2013 - NR:1. att man kanske inte anva nder som kan inga. hemsidan i det syftet. Ska man skicka mail och skriva allt i

EKEBYSKOLAN SALA: HO#STTERMINEN 2013 - NR:1. att man kanske inte anva nder som kan inga. hemsidan i det syftet. Ska man skicka mail och skriva allt i EKEBYSKOLAN SALA: HO#STTERMINEN 2013 - NR:1 Året utdelning av ipads MO#JLIGHETERNA ATT SPRIDA INFORMATION O#KAR I OCH MED ATT TEKNIKEN UTVECKLAS Fo r andra a ret i rad har ipads delats ut bland Ekebyskolans

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

HANDLEDNING FÖR LÄRARE

HANDLEDNING FÖR LÄRARE HANDLEDNING FÖR LÄRARE Om föreställningen Den här föreställningen är producerad i samarbete mellan Stockholms dramatiska högskola och Uppsala stadsteater inom ramen för deras barnteaterprojekt. Barnteaterprojektet

Läs mer

Grunderna i. Digital kamerateknik. SM3GDT Hans Sodenkamp SK3BG 2014-01-29

Grunderna i. Digital kamerateknik. SM3GDT Hans Sodenkamp SK3BG 2014-01-29 Grunderna i SM3GDT Hans Sodenkamp SK3BG 2014-01-29 Min resa genom Mpixel världen 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1 3 2MP Nanozoomer 4 Scanner 1,5GP Kamera20,5MP Kamera 3,6GP5 Iphone 8MP Serie1

Läs mer

Bosgårdsskolans IKT-plan Lust, lärande och framtidstro 2013

Bosgårdsskolans IKT-plan Lust, lärande och framtidstro 2013 Bosgårdsskolans IKT-plan Lust, lärande och framtidstro 2013 Bakgrund Det digitala informationssamhället gör avtryck i allas liv. Internet är något som berör och påverkar hela samhället. Detta gäller i

Läs mer

Q I t. Ellära 2 Elektrisk ström, kap 23. Eleonora Lorek. Ström. Ström är flöde av laddade partiklar.

Q I t. Ellära 2 Elektrisk ström, kap 23. Eleonora Lorek. Ström. Ström är flöde av laddade partiklar. Ellära 2 Elektrisk ström, kap 23 Eleonora Lorek Ström Ström är flöde av laddade partiklar. Om vi har en potentialskillnad, U, mellan två punkter och det finns en lämplig väg rör sig laddade partiklar i

Läs mer

Dags för ett nytt grepp på skrivbordet.

Dags för ett nytt grepp på skrivbordet. Dags för ett nytt grepp på skrivbordet. Styr din dator > De flesta av oss styr våra datorer med en mus. Det blir många fingerklickningar och armrörelser varje dag. Därför presenterar vi en helt ny sorts

Läs mer

Sammanfattning: Fysik A Del 2

Sammanfattning: Fysik A Del 2 Sammanfattning: Fysik A Del 2 Optik Reflektion Linser Syn Ellära Laddningar Elektriska kretsar Värme Optik Reflektionslagen Ljus utbreder sig rätlinjigt. En blank yta ger upphov till spegling eller reflektion.

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

Protokoll fo rt vid a rsmo te fo r Sverok Ga vledala Falun 2012-02-25

Protokoll fo rt vid a rsmo te fo r Sverok Ga vledala Falun 2012-02-25 Protokoll fo rt vid a rsmo te fo r Sverok Ga vledala Falun 2012-02-25 1. Mo tets o ppnande Linnea Risinger fo rklarar a rsmo tet o ppnat. 2. Mo tets beho righet Mo tet fo rklaras beho rigt. 3. Faststa

Läs mer

Cecilia Ingard. Boksidan

Cecilia Ingard. Boksidan Cecilia Ingard Boksidan Innehåll Vad som händer när datorn startar 3 Hur ser en dator bokstäverna? 12 Vad kan hända när man skriver ett brev 14 Inuti datorlådan 22 Moderkortet 23 Processorn 24 RAM-minnet

Läs mer

Tentamen i Fotonik - 2013-04-03, kl. 08.00-13.00

Tentamen i Fotonik - 2013-04-03, kl. 08.00-13.00 FAFF25-2013-04-03 Tentamen i Fotonik - 2013-04-03, kl. 08.00-13.00 FAFF25 - Fysik för C och D, Delkurs i Fotonik Tillåtna hjälpmedel: Miniräknare, godkänd formelsamling (t ex TeFyMa), utdelat formelblad.

Läs mer

M an måste inte gå beväpnad som många tror, sa

M an måste inte gå beväpnad som många tror, sa Från kulturkrock till minibyråkrati En utvärdering av Ungdomsteamet i Bergsjön Rapport 6:2001 RAPPORT M an måste inte gå beväpnad som många tror, sa en av ungdomarna som börjat engagera sig som ledare

Läs mer

Optik Samverkan mellan atomer/molekyler och ljus elektroner atomkärna Föreläsning 7/3 200 Elektronmolnet svänger i takt med ljuset och skickar ut nytt ljus Ljustransmission i material Absorption elektroner

Läs mer

Optik. Läran om ljuset

Optik. Läran om ljuset Optik Läran om ljuset Vad är ljus? Ljus är en form av energi. Ljus är elektromagnetisk strålning. Energi kan inte försvinna eller nyskapas. Ljuskälla Föremål som skickar ut ljus. I alla ljuskällor sker

Läs mer

Föreläsning 6: Opto-komponenter

Föreläsning 6: Opto-komponenter Föreläsning 6: Opto-komponenter Opto-komponent Interaktion ljus - halvledare Fotoledare Fotodiod / Solcell Lysdiod Halvledarlaser 1 Komponentfysik - Kursöversikt Bipolära Transistorer pn-övergång: kapacitanser

Läs mer

LEGO Energimätare. Att komma igång

LEGO Energimätare. Att komma igång LEGO Energimätare Att komma igång Energimätaren består av två delar: LEGO Energidisplay och LEGO Energilager. Energilagret passar in i botten av energidisplayen. För att montera energilagret låter du det

Läs mer

GENOMFÖ RANDEBESKRIVNING 2009-05-05

GENOMFÖ RANDEBESKRIVNING 2009-05-05 Handlä ggare: Katja Saranka, tfn 0322-61 62 64 Dnr 2008-0908 211 ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖ R ALINGSÅ S Bostäder vid FRITIDSVÄGEN mm. GENOMFÖ RANDEBESKRIVNING 2009-05-05 1. ORGANISATORISKA FRÅ GOR

Läs mer

Tentamen i Fotonik - 2014-04-25, kl. 08.00-13.00

Tentamen i Fotonik - 2014-04-25, kl. 08.00-13.00 FAFF25-2014-04-25 Tentamen i Fotonik - 2014-04-25, kl. 08.00-13.00 FAFF25 - Fysik för C och D, Delkurs i Fotonik Tillåtna hjälpmedel: Miniräknare, godkänd formelsamling (t ex TeFyMa), utdelat formelblad.

Läs mer

Europeiska unionen och Europavalet 2014

Europeiska unionen och Europavalet 2014 Europeiska unionen och Europavalet 2014 1 Flaggor från olika EU-länder. Innehåll Europeiska unionen, alltså EU 3 Vad betyder medlemskapet i EU fo r Finland? 4 Vad betyder medlemskapet i EU fo r finla ndarna?

Läs mer

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun 2014-01-24 Sven Jo nas son Ste fan By dén Upp dra get Me li ca fick i upp drag av Ra dar Ar ki tek tur & Pla ne ring att göra en dagvattenutredning

Läs mer

Rätten till arbetstagares uppfinningar

Rätten till arbetstagares uppfinningar Avtal om Rätten till arbetstagares uppfinningar Fastigo / Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från den 19960401 9604 Avtal mellan Fas ti go, Fas tig hets bran schens Ar bets gi varor ga ni sa

Läs mer

Elektriska Kretsar. En fördjupning gjord av Philip Åhagen. Philip Åhagen 2009-12-03. Mälardalens Högskola Produktutveckling 3 2009/2010 KPP 039

Elektriska Kretsar. En fördjupning gjord av Philip Åhagen. Philip Åhagen 2009-12-03. Mälardalens Högskola Produktutveckling 3 2009/2010 KPP 039 Mälardalens Högskola Elektriska Kretsar En fördjupning gjord av Philip Åhagen Philip Åhagen 2009-12-03 Table of Contents Inledning... 3 Grundläggande ellära... 4 Spänning... 4 Ström... 4 Resistans... 4

Läs mer

Tv:ns utveckling. Jonathan T och Jonatan B 9b

Tv:ns utveckling. Jonathan T och Jonatan B 9b Tv:ns utveckling Jonathan T och Jonatan B 9b DEN FÖRSTA TV:N Den första Tv-apparaten var en radio med en Tv-enhet bestående av ett neonrör och en snurrande skiva som kunde visa en bild i rödskala stor

Läs mer

Bildskärmar och synergonomi

Bildskärmar och synergonomi OptoNordic 2009 Bildskärmar och synergonomi Föreläsare: Niclas Rydell Email: rydell.niclas@gmail.com Syftet med föreläsningen En hjälp till er i arbetet men även privat Bildskärmen är länken mellan människa

Läs mer

Vårtermin 2015 EK12A1 STAGNELIUSSKOLAN

Vårtermin 2015 EK12A1 STAGNELIUSSKOLAN STGNELIUSSKOLN Vårtermin 2015 EK121 STGNELIUSSKOLN Ind.val Ind. val Matemat WE 4 Matemat F 5 Engelsk R 3 Matemat WE 1 Matemat F 2 Engelsk R 7 (75) (75) (75) 9.55 (70) (30) C1 (95) 9.50 (95) 9.50 (95) 9.50

Läs mer

Gauss Linsformel (härledning)

Gauss Linsformel (härledning) α α β β S S h h f f ' ' S h S h f S h f h ' ' S S h h ' ' f f S h h ' ' 1 ' ' ' f S f f S S S ' 1 1 1 S f S f S S 1 ' 1 1 Gauss Linsformel (härledning) Avbilding med lins a f f b Gauss linsformel: 1 a

Läs mer

Top Level. Giacomello. Det universella nivåglaset. Nivåglas

Top Level. Giacomello. Det universella nivåglaset. Nivåglas Giacomello Det universella nivåglaset Top Level Nivåglas Parmab Drivelement AB www.parmab-drivelement.se tel: 08-520 175 45 Box 144 info@parmab-drivelement.se fax: 08-520 188 12 149 22 Nynäshamn 2 Top

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Nuvarande paragraf Nuvarande lydelse Ny paragraf Förslag ny lydelse Kommentar. 4 SYFTE ax ska främja amatör- och deltagarkultur i Sverige.

Nuvarande paragraf Nuvarande lydelse Ny paragraf Förslag ny lydelse Kommentar. 4 SYFTE ax ska främja amatör- och deltagarkultur i Sverige. Underlag stadgerevison ax ax styrelses förslag på nya stadgar för ax. Dokumentet innehåller en kolumn med nuvarande stadgar och en kolumn med förslag till ny lydelse. Nuvarande paragraf Nuvarande lydelse

Läs mer

Verksamhetsberättelse Hösten 2014 Stormyrens Förskola

Verksamhetsberättelse Hösten 2014 Stormyrens Förskola Verksamhetsberättelse Hösten 2014 Stormyrens Förskola 1 Verksamhetsberaẗtelse Va ren 2014 Frilufts Fo rskolor Stormyren Skarpa ng, Ta by Stormyren ligger natursko nt med skogen som na rmsta granne till

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2015

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2015 Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2015 2012-12-12 ~.tj,,(i : Mats Wallin ordförande BUN Styrande lagar och dokument som bildar underlag för handlingsplanen FN:s konv ention

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

7.2.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 38/17

7.2.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 38/17 7.2.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 38/17 En apparat som kombinerar en färgmonitor av LCD-typ (flytande kristaller) med en pekskärm (s.k. pekskärmsmonitor) med ett diagonalmått på bildskärmen

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96 Digitalt Monitor-Endoskop Bruksanvisning Ver 1.01 1 Digitalt Monitor-Endoskop... 1 Bruksanvisning... 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 VIKTIG INFORMATION Innan du använder produkten bör du läsa följande instruktion.

Läs mer

FÖRELÄSNING 13: Analoga o Digitala filter. Kausalitet. Stabilitet. Ex) på användning av analoga filter = tidskontinuerliga filter

FÖRELÄSNING 13: Analoga o Digitala filter. Kausalitet. Stabilitet. Ex) på användning av analoga filter = tidskontinuerliga filter FÖRELÄSNING 3: Aaloga o Digitala filtr. Kausalitt. Stabilitt. Aaloga filtr Idala filtr Buttrworthfiltr (kursivt här, kommr it på tta, m gaska bra för förståls) Kausalitt t och Stabilitt t Digitala filtr

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

YTTERLIGARE INFORMATION. Tekniker LEGRIA HF R-serien

YTTERLIGARE INFORMATION. Tekniker LEGRIA HF R-serien YTTERLIGARE INFORMATION Tekniker LEGRIA HF R-serien Canons HD-kamerasystem För att kunna garantera bästa bildkvalitet hos HD-videokamerorna sköter vi på Canon själva all utformning och tillverkning av

Läs mer

Hur påverkar stora buffrar prestandan i svenska 3G/4G-nät?

Hur påverkar stora buffrar prestandan i svenska 3G/4G-nät? Hur påverkar stora buffrar prestandan i svenska 3G/-nät? Stefan Alfredsson Datavetenskap, Karlstads universitet stefan.alfredsson@kau.se Forskning pågår - ett seminarium om ICT-relaterade frågor som behöver

Läs mer

Global Positioning System GPS i funktion

Global Positioning System GPS i funktion Global Positioning System GPS i funktion Martin Åhlenius ECOP mas00001@student.mdh.se Andreas Axelsen ECOP aan00006@student.mdh.se 15 oktober 2003 i Sammanfattning Denna rapport försöker förklara funktionen

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

Polarisation en introduktion (för gymnasiet)

Polarisation en introduktion (för gymnasiet) Polarisation en introduktion 1 Polarisation en introduktion (för gymnasiet) 1 Ljusets polarisationsformer Låt oss för enkelhets skull studera en stråle med monokromatiskt ljus, dvs. ljus som bara innehåller

Läs mer

37 sånger med rörelser och lekar för små barn

37 sånger med rörelser och lekar för små barn 37 sånger med rörelser och lekar för små barn T. + M.: Zandra Adolfsson Refr.: B Vi bygger en båt. En jät te båt, för Gudhar har Dm7 G7 C /A sagt att detskallregska reg-na na, som en flod, en båt. En B

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Förbön för förtroendevalda, nya medarbetare, ungdomsledare, musiker, diakon eller pastor i vägledningsår

Förbön för förtroendevalda, nya medarbetare, ungdomsledare, musiker, diakon eller pastor i vägledningsår Förbön för förtroendevalda, nya medarbetare, ungdomsledare, musiker, diakon eller pastor i vägledningsår Anvisningar När människor får församlingens uppdrag att som förtroendevalda eller som anställda

Läs mer

FYSIK ÅK 9 AKUSTIK OCH OPTIK. Fysik - Måldokument Lena Folkebrant

FYSIK ÅK 9 AKUSTIK OCH OPTIK. Fysik - Måldokument Lena Folkebrant Fysik - Måldokument Lena Folkebrant FYSIK ÅK 9 AKUSTIK OCH OPTIK Ljud är egentligen tryckförändringar i något material. För att ett ljud ska uppstå måste något svänga eller vibrera. När en gitarrsträng

Läs mer

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning.

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning. ACTION VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING Tack för att du valde GoXtreme Race videokamera. Den här bruksanvisningen är skriven till den senaste informationen som vi hade när denna bruksanvisningen gjordes. Skärmen

Läs mer

4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning

4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning 4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning Det samhälle vi lever i hade inte utvecklats till den höga standard som vi ser nu om inte vi hade lärt oss att utnyttja elektricitet. Därför är det viktigt

Läs mer

Alla dina fördelar hos IWAKI

Alla dina fördelar hos IWAKI Extremt driftsäker Magnetkoppling absolut tät Inga kostnader för axeltätningar Torrkörningssäker 100% kemisk resistens Miljövänlig Alla dina fördelar hos IWAKI Mr. Fujinakas geniala ide På 60 talet utvecklade

Läs mer

V1b sida 1 av 7. Att montera lysdioder som skalbelysning i elektronikutrustning.

V1b sida 1 av 7. Att montera lysdioder som skalbelysning i elektronikutrustning. V1b sida 1 av 7 Att montera lysdioder som skalbelysning i elektronikutrustning. Med den utveckling inom LED-produkter som vi nu ser, så öppnar sig nya möjligheter vid renovering av äldre radioutrustning.

Läs mer

Föreläsning 6: Opto-komponenter

Föreläsning 6: Opto-komponenter Föreläsning 6: Opto-komponenter Opto-komponent Interaktion ljus - halvledare Fotoledare Fotodiod / Solcell Lysdiod Halvledarlaser Dan Flavin 2014-04-02 Föreläsning 6, Komponentfysik 2014 1 Komponentfysik

Läs mer

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte KÖLD BÄ RAR LA GET Syfte Ge nom en ökande an vänd ning av köldbärare inom kyltekniken, så kallade in - direkta kyl sys tem, och spe ci ellt med hän syn tagen till an vän dan de av al ko ho - ler, gly ko

Läs mer

Ba llstavikens Motorb t Klubb B M K

Ba llstavikens Motorb t Klubb B M K 1 : 6 Ba llstavikens Motorb t Klubb B M K Stadgar Klubben bildades 7:e oktober 1935 och har sin hemort i Bromma Ä1 Andam l Klubben a r en allma nnyttig ideell forening och har till a ndam l att lokalt

Läs mer

Instuderingsfrågor extra allt

Instuderingsfrågor extra allt Instuderingsfrågor extra allt För dig som vill lära dig mer, alla svaren finns inte i häftet. Sök på nätet, fråga en kompis eller läs i en grundbok som du får låna på lektion. Testa dig själv 9.1 1 Vilken

Läs mer

Datorns utveckling. Bild av ENIAC

Datorns utveckling. Bild av ENIAC Datorns utveckling År 1936 konstruerade den tyska ingenjörsstudenten Konrad Zuse den första elektroniska datorn, Z1, samt en rad andra datorer de förstördes 1944 när Berlin bombades under andra världskriget.

Läs mer

KTH Teknikvetenskap. Foto-lab 1. Fotografering med ateljékamera. Kurs: SK2380, Teknisk Fotografi

KTH Teknikvetenskap. Foto-lab 1. Fotografering med ateljékamera. Kurs: SK2380, Teknisk Fotografi KTH Teknikvetenskap Foto-lab 1 Fotografering med ateljékamera Kurs: SK2380, Teknisk Fotografi Kjell Carlsson Tillämpad Fysik, KTH, 2010 2 För att uppnå en god förståelse och inlärning under laborationens

Läs mer

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Bruksanvisning ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Svensk manual V.120813 V1.2 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja

Läs mer

14 medlemsbolag. Digital projektion. Björn Gregfelt bjorn.gregfelt@fkb.se. Biografen Rio Eskilstuna Tisdagen den 19 oktober 2010

14 medlemsbolag. Digital projektion. Björn Gregfelt bjorn.gregfelt@fkb.se. Biografen Rio Eskilstuna Tisdagen den 19 oktober 2010 Digital projektion Biografen Rio Eskilstuna Tisdagen den 19 oktober 2010 Björn Gregfelt bjorn.gregfelt@fkb.se 14 medlemsbolag 1 Biografstatistik - världen Biografer Världen 150.000 (varav 109.000 kommersiella)

Läs mer

Pressmeddelande 2008-01-24

Pressmeddelande 2008-01-24 Pressmeddelande 2008-01-24 Canon Svenska AB Tel: 08-744 85 00 www.canon.se Kraftfull avancerad zoom introduceras i hela den nya MiniDV-serien MD215 MD255 Canon lanserar den nya MD200-serien en serie lättanvända

Läs mer

Materia Sammanfattning. Materia

Materia Sammanfattning. Materia Materia Sammanfattning Material = vad föremålet (materiel) är gjort av. Materia finns överallt (består av atomer). OBS! Materia Något som tar plats. Kan mäta hur mycket plats den tar eller väga. Materia

Läs mer

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o?

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o? Lfi,ngd i deeimalform 1 12dm= 4Z ---------------- 21 8m7 = 0 12 ro= --------a 4?o 13 ee= 4rr = 2 of 322m58= lre za 33 73 dm= Zr J_m 1032= 431 30 2m4dm.-..7-114= 4o? * 31 25dm= 4tf 14 2 m65 = 21 6f 346m5dm=

Läs mer

Med Leef Access 2.0 ökar du minneskapaciteten i din Android-telefon eller surfplatta och den är så liten att den får plats i din ficka.

Med Leef Access 2.0 ökar du minneskapaciteten i din Android-telefon eller surfplatta och den är så liten att den får plats i din ficka. SVENSKA För Leef, kommer design alltid främst. Faktum är att över hälften av vårt team utgörs av designers. Vi integrerar fullständigt kvalitetsmaterial,funktion och stil, resultatet är en serie produkter

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

Fastighetsnätets uppbyggnad

Fastighetsnätets uppbyggnad Fastighetsnätets uppbyggnad Vi skall försöka förklara hur fibernätet ansluts till huset och ge exempel på hur man kan bygga sitt eget nät inomhus. OBSERVERA ATT BILDERNA GER EXEMPEL HUR DE OLIKA KOMPONENTERNA

Läs mer

Ljusets polarisation

Ljusets polarisation Ljusets polarisation Viktor Jonsson och Alexander Forsman 1 Sammanfattning Denna labb går ut på att lära sig om, och använda, ljusets polarisation. Efter utförd labb ska studenten kunna sätta upp en enkel

Läs mer

NYHET : Mars 2011 Nya Stealth har 10Hz mottagare Stealth GPS-3X har USB för lättare överföring mellan dator och Laptimer

NYHET : Mars 2011 Nya Stealth har 10Hz mottagare Stealth GPS-3X har USB för lättare överföring mellan dator och Laptimer Stealth GPS-3X 10Hz NYHET : Mars 2011 Nya Stealth har 10Hz mottagare Stealth GPS-3X har USB för lättare överföring mellan dator och Laptimer NYHET Nya Siliconknappar som gör det mycket lättare att använda

Läs mer

QosmioEngine För avancerad video

QosmioEngine För avancerad video QosmioEngine För avancerad video Qosmio förenar QosmioEngines och QosmioPlayers högkvalitativa videofunktioner, Harman Kardon högtalare och SRS TruSurround XT: s funktioner för surroundljud och digital

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LÄ SÅRET 2004-2005

KVALITETSREDOVISNING LÄ SÅRET 2004-2005 KVALITETSREDOVISNING LÄ SÅRET 2004-2005 KULLINGSBERGSSKOLAN ALINGSÅS 1. Fö rutsättningar Beskrivning av verksamheten Kullingsbergsskolan är en enhet byggd i genuin 50-talsstil och belägen i ett äldre,

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

KOMMUNIKATIONER Nationella mål Kommunala mål Riksintresse och restriktioner Inledning KollektivtraÞk Strategi/riktlinjer kollektivtraþk

KOMMUNIKATIONER Nationella mål Kommunala mål Riksintresse och restriktioner Inledning KollektivtraÞk Strategi/riktlinjer kollektivtraþk KOMMUNIKATIONER KOMMUNIKATIONER Nationella mål Kommunala mål Riksintresse och restriktioner Inledning KollektivtraÞk Strategi/riktlinjer kollektivtraþk BiltraÞk Strategi/riktlinjer biltraþk Gång- och cykelvägar

Läs mer

FÅ FLER AFFÄRER MED GODA KUNDRELATIONER. www.dalecarnegie.se

FÅ FLER AFFÄRER MED GODA KUNDRELATIONER. www.dalecarnegie.se FÅ FLER AFFÄRER MED GODA KUNDRELATIONER www.dalecarnegie.se FÅ FLER AFFÄRER MED GODA KUNDRELATIONER GODA KUNDRELATIONER ATT LYSSNA AKTIVT OCH STÄLLA FRÅGOR Som Dale Carnegie uttryckte det, Om du strävar

Läs mer

Hur gör man. Kika försiktigt in genom hålen i luckorna. Vilken färg är det på insidan av lådan? Så fungerar det

Hur gör man. Kika försiktigt in genom hålen i luckorna. Vilken färg är det på insidan av lådan? Så fungerar det 2. Svart låda Hur gör man Kika försiktigt in genom hålen i luckorna. Vilken färg är det på insidan av lådan? Så fungerar det Skåpet: Det enda vi kan se är ljus. Vi kan inte se hundar, bilar, bollar eller

Läs mer