"Standard ar bra. Alla borde ha enj1 1 Sid 3g

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""Standard ar bra. Alla borde ha enj1 1 Sid 3g"

Transkript

1 "Standard ar bra. Alla borde ha enj1 1 Sid 3g 1: O-) Lagringstatheten i skivminnena kan oka 150 gã n er. Sedan sã ge naturlagarna stopp. Fortsà ttninge handlar om tredimensionel la optiska minnen. Inom tio à kan 250 CD-ROM rymmas i en kubikcentimeter - teoretiskt kan fyra tusen te rabit rymmas i samma volym. Det motsvarar en miljon CD-Rom-skivor. -France Teiecom: procent billigare datakom *LCD-skà r med aktiv matris billigare med diodteknil *Standardstrid om distribuerade objekt *Ritprogram for Window~ *Faxprogram for OS2 l *Philips Cyt u,,

2 Dioder ger - Philips forskare har tagit fram ~ en ~~ enklare teknik fã aktiva ~~~-sk&mar som dã r med blir billigare att tillverka. I konventionella aktiva skã rma styrs varje pixel, bildpunkt, av en tunnfilmstransistor (TFT) som sitter pã skã rmglaset Med Philips lã snin ersatts transistorerna av tunnfilmsdioder (VD) som har en enklare konstruktion och tar mindre plats. Skà rma har redan bã rja tillverkas av dotterfã reta get Flat Panel Disolav.... FPD. i Holland. à sã lã n ligger pris& na pã samma nivã som fã TFTskà kmn men EPD rã kna med att kunna sanka dem vartefter fã retagets initialkostnader betalas av. Datorer med TED-skà rma kommer troligen att nã konsumenterna i slutet av à ret Tekniken har utvecklats vid billigare platta skã rma oberoende av varandra. En ljus strã varvid pixeln blir mã r och tankningstiden. ~unkt nã en " er1 bakerund brukar vice versa. Nà tankningstiden à Id& att anvã nd dioder istã lle u kunna ge upphov till en korsfor- fã rb stã ng transistorerna och de fã transistorer à inte ny. Men mad skugga som strã cke sig ut mã rkergivand elektriska ladd- forskarna har haft svã righete att mot skã rmen kanter. Den stã r ningarna blir instã ngd i pixlarna. gã r identiska dioder. à spã n ningen fã rsvinne i en aktiv Sedan vidtar samma orocednr fã ningskã nslighete varierar mellan u skã rm nã st pixelrad. dioderna blir skã rme flammig. Nà en rad med bildpunkter Transistorer har tre kontak- Philips har en lã n tradition av skall skrivas ut pã en aktiv sk- ter, tvã ledare och en grind. Nar grundforskning kring Idselkomlà gg styrspã nninga vã grã à ve det ligger en spã nnin pã grinden ponenter som kommit val till pass skã rmen ar ledarna ihopkopplade och det under utvecklingen av enhetligare Styrspà nningarn bestã mme gã strã genom transistorn. Dio- dioder. hur mã r varje pixel i raden skall den har bara tvã kontakter och Dessutom har de tagit fram en bli. Sedan slã pidamas strã mbry saknar grind. patenterad uppladdningsprocetare pã med en styrkrets pã skã r Vid soã nninga UDD till tre volt dur fã pixlarna som à okã nsli mens lodrã t sida. Pà en TFT- sã tterd~odens~~~~f~rstrã mme fã vissa variationer mellan dioskã r utgã r strã mbrvtam av Vid à tt volt leder dioden strã m derna. Resultatet à ITB-R-skà r transistorer. Under mikro- Pixlarna laddas upp till ratt ljus- men, dã "R" stã fã denna prosekunder tankas pidarna med styrkor genom att helt enkelt lag- cedur, som ar precis lika bra som elektrisk laddning. Om styrspan- ga till à tt volt till spã nningarn TFT-skà rme i prestanda. ningen à hã gã det in mycket med pixelinformationen under DAVD NORDFO lubbelmacka med flytande kristaller Ljusdiffuserande Tunnfilmstransistor (Tl polarisator \ Bildelement \ Glasskiva \ \ i den aktiva matrisen blir det mindre grejor som sitter i vã ge fã ljuset à med transistorteknik. Dà rfã slã ppe skã rme igenom mer lins. TFD-skà rme drar mindre strã à TFTvid samma ljusstyrka eftersom hakgrundsbelysningen inte behã ve vara lika stark. TFD-skà rme à ocksã banre i omgivningar med starkt lius. ~uimfih&tran&torerna à ljuskã nslie och mã st skã rm av om de sk& fungera ordentligt i ljusstarka miljã er 'hnnfilmsdioderna, dã remot à helt okã nslig fã ljus och behã ve ineen fã rdyrand extrautrustning. Fà att fã en bra bildkvalitet pã en grã skaleskã mã st strã m men kontrolleras exakt fã varje bildpunkt. I aktiva skã rma sitter en liten strã mkontrollerand krets vid varje pixel fã detta à n damal. De passiva skã rmarn saknar dessa kretsar och styrs istã lle genom ett komplicerat samarbete mellan spã nningskretsarn som ligger pã rad lã ng skã rmarna kanter. Noggrannheten och upplã s ningen blir sã mr med en passil skã r à med en aktiv. Det à till tiva skã rkam klarar av hur mã ng som helst. Dessutom blir pidarna i en passiv skã r inte visar eii ivarsniii av en akiiv LCD-skà r med TFT-teknik. l Phili erna utbyiia mot dioder. k, TFD, ar transisto n LCD-skà r bestã raven"dubbel liggerw&&, psltanctelas~... laddas bara litet grann st3 L~~ - ~ lacka" med polaroidfilter som brã d ma hall. Kristallernavrider pasvang- ningen i kristallen rã rstil utan att fã (ivor och flytande kristaller som p%- ningsriktningen hos ijuset. Svà ng svinna. Kristallens formaga att vrid gg. En polaroid kan ses som ett ningarna vrids ailt mer i sidled ju ljuset fã rsvinnerdã in helt, utan a! lailer" som slã ppe igenom ljus- lã ngr ljuset fã rda genom de flytan- tar bara. igornas svã ngninga i en riktning. de kristallerna. Pi sã satt lyckas Iju- Det gã att fã alla grhyanser g( olaroiderna i LCD-skà rme ar kor- set komma ioenom " aven den andra nom an kontrollera strã mme sor ade - deras galler lã pe vinkelrã t polaroiden som endast slã ppe ige- laddar kristallerna. Ju mer oordnin iot varandra. Normalt sett gã inget nom ljusvã go som svã nge i sidled. det finns i kristallerna, det vill sagaj JS alls igenom korsade polaroider Fà att fã en svart punkt pã skar- mer elektrisk laddning som lã gg nersomdetar bort liussvã naninoar - - men maste de flviande kristallerna dem, desto mindre lius kommer a J~UC I'J,UOUOCII su i.. Mi.,nuc fc-,a:i s.r _a sei Denansnoef sappas geiom ac hofiiidt Loarc,moe &r â erna ino'ii na nm'a nar T am.:?,.dn.. nsn sirim D4 orma _CD-skar'ne-i at sã g an ljusvã gorn som passe- tappar molekylerna sin inbã rde LCD-fà rgskarmar konstruer: i+ don fã rst pnlarniden svã nge i ordning och motverkar varandras ef- de med sma rã da nrfinfl der hl De flyt; 'istalierna be- fekter pi ljuset. fã rgfilte pã skã rme oiralfon iolekyler som En gr.3 punkt fã nã molekylerna l

3 Lagringstekniken i skivminnena kan à k 150 gã nge men sedan à det stopp, Fortsà ttninge pã minnestekniken handlar om tredimensionella optiska minnen. Inom tio à kan motsvarande 250 CD-Romskivor /ymmas i en kubikcentimeter. B ubbelminnen, galliumarsenid och magnetooptiska skivminnen à nã gr cxempel ur mã ngde med vastgã taklima som starkt allmanhelens à vertygels om den konventionella teknikens oã vervinnlighet Flash-minnet ar nã go av ett undantag. Det utgã ett gott alternativ till skivminnen i smã portabla datorer, aven om priset och den bcgrã n sade minnesmdngden sã tte stopp fã en utskã pning Nà sta alla experter vi talat med sager att om skivminnena kan klã sã blir det de holografiska minnena som klã dem. I somras byggdes fã fã rst giingen ett fungerande digitalt holografiskt minne av forskare vid univcrsitetet i Stanford. Optimisterna tror alt tekniken kan bli kommersiell inom ett decennium. Skivminnena kommer givetvis att fã rbã ttr under vantctidcn. Men det finns en fysikalisk grans en vid en Iagringstà thc runt 150 gã ngc av vad som ar mã jlig idag. Fà all à k dala- à verfã ri~~gshasligl~et fr& dagens nivã c krã v battre elektronik cller franisleg inom tekniken fã parallellkã rnin av skivor. David A. Tompson à chef fã Lahoraloriet fã avancerad masnetisk insnelnins vid IBMs minnesteknokgin ~ ~IBM. - Tio à ar en rimlig tid tã hur lã ng den nuvarande utvecklingen kan h2lla pi. Sedan à det slut. Di gã det intc att lagra dalan latare pã magnetiska skivor, sager han. Enligt dagens forskning saller fysikens lagar grã nse fã lagringstitheten vid mcllan clva och tolv gigabit per kvadralcenlimeter. Idag ligger tã thete p2 ungefã à lli megabil per kvadratccntimetcr. Tà thete fyrdubblas vartannat à och om utvecklingen forisitler i samma takt kommer skivminnena n2 taket f6re à Skivminnena kvarstã som ett ekonomiskt fã rdelaklig nã st-bã s alternativ om de holografiska minnena nã slutmã let De senare kommer att anvã nda far tillã mpninga som krã ve mycke1 minne och snabb minnesã t komst, exempelvis interaktiv h6gupplã s television. Dagcns optiska minnen, CD-skivor och skrivbara magnetoopliska skivminnen, var en gã n tã nkt att kunna konknrrcra mcd skivminnen genom sin à verlã gs lagringstã thet Visionerna kom pã skam- lagringstathctcn hos magnetskivorna kom ikapp och dessutom Ã

4 hmv- och lã shastighete stã rr hos dessa à ^ad forskarna hoppas kunna uppnã med de optiska skivminnena. Problemet ligger i att de op- -fiska skivorna inte f& snurras tillrã cklig 'shabbt. Fà att lã s av en punkt pã en skiva mã st tillrã cklig med laserljus samlas i lã shu vudet. Annars fã rsvinne datan i brus. Dikfà mã stevarj hã i skivan befinna sig enviss mini- ::. Marknaden kommer snart att fã se IBMs nyhtvecklade CD-teknik dã informationen lie- ; ger i upp till ett tiotal halvgenomskinliga skikt. Skivan à i sialva verket en hel uacke CD-ski- an p& à lik djup fã att skilja pã skikten. pfinningen ar en fã rbã ttri av konventio- U teknik och kommer sakert att kunna spela r roll ganska snart. Tekniken à à verfã CD som kan skrivas en gã n och magneskaminnen som kan skrivas flera gã nger fterlã natad blã halvledarlasern kommer Det finns flera optiska metoder fã art lagra data tredimensionellt. Den vanligaste ar holografi. Holografi à mest kant fã att ge verklighetstrogna tredimensionella bilder. Bildvink-.mu hcli:il.-i I bilden -1,,.iii 311 Iilist hdom fori.ni:il i hiklen ~301,111, w WIJ~ IM hinndet. Vad detta egentigen betyder ar att hologrammet skickar ut olikabilder iolikariktningar. Vid datalagring anvã nd varje riktning fã en sida data i form av ett pixelmã nster Varje infonnationssida har alltsã en sneciellvinkel nr \ilken &ii iir,->\nli? i liologr.tmniei. En forskargrupp -.. vid iuniv:r-iikk-t i Snw ford i Kalifornien visade i bã rja av augusti en experimentuppstalhing med vã rlden fã rst fungerande holografiska minne dar datan behandlas helt digitalt. I en fotokã nsli kristall av LiNbO, lyckades de lagra information med en tã the av 3 gigahit per kubikcentimeter som kunde lã sa av med en hastighet av drygt sex megabit per sekund. Hastigheten à i sig inte sveciellt imvanerande. Dagens maximala à ver, Skivminnena kan dã remo slã sordent ligt pã fingrarna i alla tekniska avseenden av tredimensionell optisk lagring av data, nã go som à fuik mã jlig med hjã l av ljus och genomskinliga minnesmaterial. En genomskinlig kub av samma storlek som en sockerbit skulle kunna lagra ett tusen gigabit, lika mycket som, flera hundra magnetiska skivor idag. Datan 'à verfã med videokameror och projektorer, som hanterar hela sidor med data pã en gã ng k à Dagens CCD-kameror registrerar 1000 x 1000 & punkter per sida, alltst en hel megabit. Avl'as- det slut. Dà g&- det inte aii lagra datan tã tar pã magnetiska skivor, sã ge David A. Tompson, chef fã Laboratorietfà ravanceradmag netisk inspelning vid IBMs forskningscenter i Almaden. ningen kan gã ett tusen ganger snabbare an i dagens skivminnen som behandlar datan bit fã bit. En nittio minuters skarpteve-film innehã lle okomprimerad sex terabit data, motsvarande 1500 CD-Rom skivor idag. Kanske kan den rymmas i nã gr fã genomskinliga sockerbitar. De mest optimistiska bedã marn sã ge att det hã n der om fem à r andra à betydligt mer skeptiska. - ~i-anvande inte den bã st utrustningen utan tog grejor som fanns tillgã nglig i laboratoriet, sã ge Matthew Bashaw som à en av huvudmã nne bakom projektet. Med bã ttr utrustning skulle lagringstã the ten kunna à ka upp tiil mellan 100 och 1000gigabit per kubikcentimeter. Là shastighete ar nã sta helt oberoende av minnesmaterialet och kan idag utan vidare pressas lã ng fã rb prestandan hos magnetiska skivminnen. Med skrivhastigheten à det tv%- tom. Stanford-gruppens kristall sã tte stopp redan vid lã g hastigheter. Pà en hel timme fortsã tterp sidan 29 fargamnen -!an anorar istal el oryt ningsmdex, jshasi gne! I mate1 ale pi oe sia! en som exponeras. Des! foloi<ans oa mater al nar en Iiockle, sa alt vagornas.tseenoe kan regis reras ok: ed Pas& #is lagras inlor mal onen om sv sv agornas r ming vag ango ocn intens le1 Det ger an anvanoa van1 a " svamn loloemu s or for hologram genom alt anvanoc o ertmede. som ersaner sddn naer med 4nonngar orytningsindex Aven largno ogram anuanoer gan ic svarwi fotoemu slon. Fargerna ges j. a# \)i,seâ s-v anod, en oe av oer D R NR SEPTEMBER 1994

5 J - De kommer att rymma mellan en och tio- 6 tals terabit och kommer att vara lika stora som ekades de inte skriva mer à 165 kbit. Efter en byralã da Mekanismen fã skrivning och lã s antal lã sninga raderades datan ur minnet ning kan inte bli lika billig som fã magnetiska g pã elã ndet Det finns en fixeringsme- skivminnen. Det hã v videokameror och la- à kristallen som gã att datan behã ll men serprojektorer som aldrig blir lika billiga som an den inte lã ngr skrivas à ver ett enkelt magnetiskt lã shuvud à att holoerafiska minnen skall ha en vet- Holografiska minnen kommer att skapa en ny dynasti dã rfã att de kan lagra datan i tre l dimensioner och lã s av den i tvã Det finns &nga spã nnand framsteg inom den nã rmas dessutom en teknik som kan tillfã r ytterligare ernã rsperioden De tã vland materialen à en lagringsdimension, fã rg Den extra dimen- ' aller och polymerer. Polymererna à be- sionen pressar lagringstatheten nã gr tusen gt billigare an kristaller men kan idag bara gã nge till. Idag finns det minnesmaterial fã s nã go tiondels millimeter tjocka. Detta holografiska flerfã rgsminne som i princip kan bar att det inte kan lagras lika mycket h- rymma upp till fyra tusen terabit information rmation som i en kristallkub. Men enligt de per kubikcentimeter. Detta motsvarar innehã l enaste forskningsrapporterna finns det stora let i CD-Rom-skivor! Men det à à sã à jlighete att snart fã fram polymerer som lã ng svã r att konstruera ett fungerande minkan formas till tjockare lager. - Vi kommer att ha prototyper av holografis- ne som utnyttjar materialets fulla kapacitet. En som tror pã polymerer i kommersiella ka minnen fardiga inom nã gr ar. Om nã go Phil Heiishaw vid fã retage Sparta i USA ammanhang à Glenn Sincerbox vid IBMs à riiond kommer det att finnas kommersiella har tillsammans med sin forskargmpp lyckats orskningscenter i Almaden, Kalifornien, den minnen. Till att bã rj med kommer de inte att utveckla ett holografiskt flerfã rgsminne Det erklige veteranen pã holografiska minnen. konkurrera med maanetiska - skivminnen utan funeerar som ett vanligt holoerafiskt minne dã u u - Jag bã rjad redan fã 32 à sedan pã IBM ha sin egen nisch. Fà rsã ljningsargument det à mã jlig att anvã nd flera fã rge pã lasered att gã r ett holografiskt minne som anvan- kommer att vara den enorma dataã veriã Iiuset, Varie fã r kan lagra data pã samma plats e fotografisk film. Projektet lyckades men ingshastigheten, sã ge Glenn Sincerbox vid som de andra Gan stã rningar "BE? datakan 'nnet anvã nde aldrig av uppdragsgivaren. Det blev fã lã ngsam och krã nglig med fotografisk framkallning och resultatet blev ett Rom-minne som inte kunde skrivas à ver Vi hade ocksi behã v mã ng av dagens elektroniska komponenter som inte fanns pã den tiden, till exempel CCD-kamerakretsar, sã ge han. Den senaste tidens utveckling gã honom upphetsad infã framtiden. - Vi kommer att ha prototyper fardiga in- IBMs forskningscenter i Almaden, Kalifornien, den verklige veteranen pã holografiska minnen. om nã gr &. Om nã go à rtiond kommer det att finnas kommersiella minnen. Till att bã rj med kommer de inte att konkurrera med magnetiska skivminnen utan ha sin egen nisch. Fà r sã ljningsargumente kommer att vara den enorma dataã verfã ringshastighete skrivas à ve "rã d data utan att nã go information fã rstã r Det à mã jlig att anvã nd upp till tiotusen olika fã rge som alla samsas om samma utrymme i minnet. - Và r minne innehã lle en kubikcentimeter minnesmaterial som kan rymma en terabit, ett tusen gigabit, data. Det g& att hitta en datasida - eii bild med en megabit data - pã fortsã tte pã sidan 31 seras besthr av tums skivor tã ckt med fotokanslig polymer pa vilken data kan brã nna viduelit i holoqrammet med var sin infallsvinkel p8 laserljuset. bast h Varje bild ar en kvadratmillimeter stor hos e Tamaracks holografiska multimedia-floppy ar 2 I _ och rymmer Stta kilobit information i ten ho pixelform Genom att lagga minga ho- stor som lashasigheten och s tum stor och wmmer 650 megabyte... Skivan kan skrivas en gdng. Kostnaden ligger under hundralappen. &d Mu t sore, loaram P& en snurrande skiva ger det att av en slor mango dala med en vas mer an en gbg Tamaracks nornmers el a proo-kt! te1 ltisn-lo oir en,l-oox me0 30 sdior pa l. sammans 160 Tamarack har taoit vara DA det som ar tekniskt En skivammer fem - aiaabit - dataoch kan iasas aiaabit. - - Priset raknas hamna runt 6000 dollar Den mol QI ncm ho ograf ioag ocn fon nop oel iwd me0 t o megao t Per sekã -i En CD-rom kraler illa noroyafiska si< van ar OC& tand air p aceras oot 56a sn i/'n,nnen Presianoan ar ocryo g1 oahre 2-bbla ra0 en for samma oaiamango ocn har som en PCMCIA-non for potabla oalorer

6 FORTS. Holografi... ner till en tiondels millisekund, alltsã ett hmdra gã nge snabbare an ett vanligt skivminne. Varie sida bestã av tusen eã n - tusen datau pn"kter. à verfã ringshastighet à tio gã nge snabbare an dagens raskaste skivminnen.. UDD.. till ett hundra megahit per sekund. Hela minnet skulle kosta mindre an dollar att tillverka. Priset per megabit blir lã gt under en krona. Det maximala antalet pixlar pã en datasida satts inte av minnesmaterialet utan av upplã s ningen hos video-kameran som anvã nd fã att registera datan. En bild registreras i en videokamera av en CCD-komnonent. en halvledarkrets som omvandlar Ijus till elektricitet. Det finns idag CCD-komponenter med 2000 x 2000 bildpunktersom skulle fyrdubbla sã va minneskapaciteten som à verfã ringshastighet - - i ~partas minne. Det finns ett allvarligt hinder fã teknikens kommersiella mã jligheter Aterigen rã det sig om brister i materialegenskaper, denna gã n betydligt allvarligare an hos de vanliga holografiska minnena. - Minnet fungerar bara vid mycket lã s WE. Moerner vid 1BMs forskningscenter, i Almaden lagrar ett hologram i ett nytt fotokansligt polymer material.^ Polymeren kan an. vandas som minnes-' material i holografiska minnen som kan ' ' aqra fem tusen sidor text i en volym IHptsvarande ett knappnã lshuvud En av nyheterna med polymeren ar att det &f att gã r minnen som kan skrivas à ve mã ng - - gã nuer - Moerner ar en av, --"ciens ledande ikare kring poly- "material for ho- nus 263 grader Celsius, men om det hlir varmare suddas datan ut. Dà rfã ingã det en sã kallad kryostat, en kylanlã ggnin fã lã g kmperaturer, i mimet, sager Phil Henshaw. Fenomenet som utnyttjas i flerfã rgs minnet kallas "spektral hã lhrã nnin och ut- berar Ijus à ve ett brett fã rgspektrum Nar en sã da molekyl trã ffa av en laserstrã l ahsorberar denljusets energi som fã de kemiska bindningama att andra utseende. Exempelvis kan envateatom flytta pã sig. Molekylen gã sig pã detta satt okã nsli fã just den fã r som laserstrã ie har. Det uppstã ett "hã l ifargspektret lã ngr hã lla fast i sina former varvid minnet raderas. - Det galler att hitta en plast som ger ett skriv- och lã sbar minne vid hã gr temperaturer. Det finns redan material som ar tillrã cklig hã rdavi rumstemperatur, men de har inte de Men aven om kemisterna skulle gã bet pã uppgiften kan det finnas en smal marknad pã superdatorsidan. Det holografiska flerfã rgs minnet hlir nã mlige billigare à skivminnen aven med kylutrustningen inrã kna i priset. Det skulle kunna bli ett tã nkbar alternativ till sã kallade "scratch"-skivor som anvã nd fã att lagra stora mã ngde data tillfalliat under oro- Holografiska minnen à naturliga databaser Holografiska minnen verkar duga till mer an bara datalaarina. - - Enliat - ett nvtt oatent skall de ocksa Lngera som natur ga oalaoaser som mle dra-e' naoon p'oacamrier na Proaranmel f nns redan naturlagaria fã optik&. Sà kninge sker bokstavligen med ljusets hastighet. Ven >aten: ca ier nonater genhanr. ng holo. grafsa n1 nnen som on den f~ngerar grad1 kei, ger sã kmã jlighet som inte har nigon motsvarighet i skivminnen. Databassà kninga kan ske med oerhã rd hastigheter, sã ge Phil Henshaw vid det amerikanska fã retage Sparta. Nar data skrivs i ett holoaram anvã nd en referensstrã l frã en vinkel som kan varieras och en llusstr3le med information som alltid skickas fran samma na i Inform91 onen Ligors a. en p xe monsler som Kan.ara t i 'ixemoe ei s oa o naraaia en fotoarafi " eller en sida text Vid avlasninuen skickas bara referensstralen in i minnet som svarar med att sanda ut informationsstralen. Adresseringen utgã r av referensstrã len vinkel. Phil Henshaw har visat teoretiskt andet skall gi att kã r minnet "baklanaes" " for mã nsteriaenkã " ning. Nar en informationsstrhle med ett visst motiv skickas in svarar minnet med att sanda ut referensstralen fã den bild i minnet dar motivet finns lagrat. Om informationen passar in p2 flera bilder i hologrammet sands flera referensstralar ut, en fã varje matchande bild. StrAlarnas intensitet kommer att variera med hur val indatan à verensstã mm med respektive bild i minnet. Le1 saga an m nnei ar aooai me0 registeron p8 a la ansia aa en f rm2 Genon art sn c<a en o 80 meo /n ~ Jmea S lexlen Jan Joianson' infornat onsstr& er Kommer m nnel alt si< CKa -1 referensslra ar of da. n1 ar ocn farger som marderar iratfaf I m nnei Alen donen for \om uonansci' ocn '"ar.oi-ansen rfcmmer ah s.ara me0 r& - rensstralar. men med svaaare " stvrka.. Fà att fa ut fullstã ndi information om alla som heter Jan Jo- hansson i fã retage skickas sedan de referensstralar som angavtrã f in igen i minnet. De skickas en i sander, vilket ger en listning av alia registerkorten med hela innehã llen Vad som just beskrivits à en ren databassã kning dar optikens naturlaqar stã fã sã kalgoritmen Ett exempel pa tillampningsomrã d skulle vara ett fingeravtrycksarkiv dar man omedelbart fã ut mã jlig identifieringar av ett fingeravtryck, rangordnade efter matchningsgrad. Phil Henshaw garanterar inga resultat men à fã rhoppninqsfuil - VI nar nie ger~omfo nonstergenrtann rgen emer merp I arm.., men ag ar o\ienygao om an det fungerar. Fragan ar hur god kvalititdet blir pa resultaten. DAVID NORDFORS DATATEKNIK O NR 14 O 22 SFPTFMRFR l994

7 ' 1 UPPSNAPPAT Ronald Reagan \&r ha bestã m sig l& Star Wars-projektet etter att ha y settfilmenmedsam- v l ma namn. Resultatet blev en kosmisk forskarfars I mfing-gigadollarklassen, men med lysande spin-off effekter, exempelvis stora framsteg Inom laserteknlken. B iii Clintonverkar ha tittat p& Robocop och 'Iterminator, vilket lett till ett nytt sciencefiction projekt, om à mycicet blygsammare och mer genomfarbart Sn Star Wars. De amerikanska fã marsmyndighe tema har f6rsett Motorola med 44 miljoner dollar for att utveckla L Wst Centwy Land Warrior Generation II Soldier", en stridsdrã k som tã cke hela kroppen L p& en infanterist. Den à fullproppad med hã g à n Vagar vi teknologisk utrustning for data- mpas PS behandiing, kommunikation och "Windows &svar. Soldaten skall bland an- for Warnat kunna se i mfiricer, ha takoii- nors"? Det takt med de sina, skilja fiender frã allierade och f& reda p& deras positioner med s3 kallad GPS, ett satellitkontrolierat system f&r positionsbesthnhg och navigering. Hjà ime iir utrustad med ett visir som fungerar som bildskann tiil den dator som finns inbyggd i drã kten Vilket system som kommer att visas vet ingen kommer i alla fall att finnas en musiilcnande fj$irrkontroll inbyggd i drã kte och systemet komer att vara utrustat med menyer som kan modifieras efter soldatens situation, Genom visiret kan han lasa kartor och se video som skickas via ett digitalt telefonsystem. Dà finns ock& kontrollpanelerna far andra finesser i drã kten som det inbyggda kylsystemet. Fà ruto att kylningen liter soldaten utfã r sitt destruktiva varv under bekv&mare omstã ndighete kan det ocksã anvã nda fik att g6ra honom osynlig f6r motsthdarnas IRkameror. Dr3kten. som à savã kemikalie- som skottsã ker blir uppbyggd i moduler. Det à knappast meningsfullt att ta md sig ett kylaggregat till Antarktis och det ar inte tiuradligt att lita soldaten slfipa p4 onddig utrust- à ling Hela drukten kommer att vaga runt tjugo Mo och berã k oas vara fardig och testad till augusti Motorola bir huvudansvaret f6r projektet och Å Uverka kommunitationsutrustningen. &iga deltagare Sr Honeywell, specialister p& hjã imdis player, Hughes, militã rteknolo ger, Arthur D. Little, specialist PS kroppsskyddande system, Batelle, auktoriteter inom riskanaiys och mikrokylaggregat samt Gentex, erfarna tillverkare av h- tegrerade livsuppehã iiand skyddssystem, Den amerikanska krigsindustrin verkar piggare pfi. filmvã rl dens fantasiupptig h vad vi à i vart kalla stela land. Tag till exempel "Asa- iss se flyger och far", en h m raketer, som passerade helt obemã rk fã rb det svenska militã rindustriell komplexets nã sor m- I

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

Nr 1 Va ren 2013. Almö. Foto: Håkan Nilsson

Nr 1 Va ren 2013. Almö. Foto: Håkan Nilsson L I N S L U S E N M e d l e m s t i d n i n g f ö r K a r l s k r ö n a F ö t ö k l u b b Nr 1 Va ren 2013 Almö Foto: Håkan Nilsson Innehållsförteckning Ordfö randen har ördet 3 Ma nadsmö ten hö sten 2013

Läs mer

Nr 1 Våren 2012. Foto: Håkan Nilsson

Nr 1 Våren 2012. Foto: Håkan Nilsson L I N S LU S E N M e d l e m s t i d n i n g f ö r Ka r l s k ro n a F o t o k l u b b Nr 1 Våren 2012 Tromtö Foto: Håkan Nilsson Innehållsförteckning Ordfö randen har ördet 3 Ma nadsmö ten hö sten 2012

Läs mer

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER Brandpåverkad stålkonstruktion Temperaturhöjningen i en brandpåverkad stål kon struk tion beror på profilens volym eller

Läs mer

Stockholm 2013-01-08 Till de organisationer som undertecknat beslutet om samverkan

Stockholm 2013-01-08 Till de organisationer som undertecknat beslutet om samverkan Stockholm 2013-01-08 Till de organisationer som undertecknat beslutet om samverkan Samordningsgruppen har under a ret 2012 vid ett antal tillfa llen bero rt fra gan om inriktningen fo r det kommande a

Läs mer

tala är silver dela är guld

tala är silver dela är guld En utvecklingsartikel publicerad för Pedagog Stockholm tala är silver dela är guld hur ett formativt arbetssätt kan lägga grunden för en mer likvärdig bedömning av den muntliga förmågan Författare: Marie

Läs mer

ETE115 Ellära och elektronik, vt 2016 Laboration 1

ETE115 Ellära och elektronik, vt 2016 Laboration 1 ETE5 Ellära och elektronik, vt 206 Laboration Sammanfattning Syftet med denna laboration är att ge tillfälle till praktiska erfarenheter av elektriska kretsar. Grundläggande mätningar görs med hjälp av

Läs mer

FRAMTIDEN A R REDAN HA R

FRAMTIDEN A R REDAN HA R 1 FRAMTIDEN A R REDAN HA R Va r tids sto rsta utmaning a r klimatfo ra ndringarna och att naturresurserna a r a ndliga Fo r att kunna sta lla om samha llet kra vs det att vi ser utmaningarna redan nu Hur

Läs mer

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ.

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ. h = 92 Ser ni ängen ur lban poppmuffa för små hundar & 4. Text: arbro Lindgren Musik: Lasse ahlberg Ser ni äng en? & Ser ni äng en, en stor, stor äng? & Ser ni äng en? & Ser ni äng en med grönt, grönt,

Läs mer

ELLÄRA. Denna power point är gjord för att du ska få en inblick i elektricitet. Vad är spänning, ström? Var kommer det ifrån? Varför lyser lampan?

ELLÄRA. Denna power point är gjord för att du ska få en inblick i elektricitet. Vad är spänning, ström? Var kommer det ifrån? Varför lyser lampan? Denna power point är gjord för att du ska få en inblick i elektricitet. Vad är spänning, ström? Var kommer det ifrån? Varför lyser lampan? För många kan detta vara ett nytt ämne och till och med en helt

Läs mer

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät?

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? U lf V in n e ra s D e s ig n c o n s u lta n t, C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. U lf V

Läs mer

Skyarna tjockna (epistel nr 21)

Skyarna tjockna (epistel nr 21) Skyarna tockna (epistel nr 21) Text musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 3 8 Tenor 2 3 8... Basso 1 8 3 1.Sky - ar - na. tock - na, stär - nor- na. slock - na, stor - mar- na. Basso

Läs mer

VA GBESKRIVNING PARKERING

VA GBESKRIVNING PARKERING Ryttarbrev Nu är det dags för Vintermästerskapen 2015, FINAL! I detta ryttarbrev hittar du information som är mycket viktig att ta del utav. Läs igenom allt och är det något du ändå undrar över, tveka

Läs mer

KARTLÄGGNING. 1.2 Finns det en integrationsstrategi i ert arbete mot denna ma lgrupp?

KARTLÄGGNING. 1.2 Finns det en integrationsstrategi i ert arbete mot denna ma lgrupp? Bilaga 8 KARTLÄGGNING Denna kartla ggning syftar till att ta fram information om hur Länsstyrelsen jobbar fo r att attrahera nyanla nda akademiker inom ramen fo r etableringsreformen till la rosa ten samt

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

Mittuniversitetet Institutionen informationsteknologi och medier

Mittuniversitetet Institutionen informationsteknologi och medier Mittuniversitetet Institutionen informationsteknologi och medier RAPPORT 08-05-16 Civilingenjörsprogrammet, teknisk design, 180 p Kommunikation i tal och skrift, 4 p Examinator: Kenneth Berg Platta tv-skärmar

Läs mer

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se Till Dig 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlerg pianoarrangemang Jonas ranke-blom Blåeld musik 2012 laeldse Innehåll Till dig Allt, allt ag ägde Idyll Trollunden Melodi Adagio Och får ag aldrig äga

Läs mer

Uppsala Summer Heat Blues

Uppsala Summer Heat Blues Inspirerad av den mellansvenska sommaren 200 (och av ohn Fogertys "A Hundred and Ten in the Shade"). Text och musik: Eva Toller 200 "Uppsala" och "Fyrisån" kan ytas ut mot lokala varianter. Soprano c Alto

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Vi på ung scen/o st a r mycket glada o ver att ni kommer och ser vår fo resta llning Jag vill ha lyckliga slut.

Vi på ung scen/o st a r mycket glada o ver att ni kommer och ser vår fo resta llning Jag vill ha lyckliga slut. HEJ! VERKTYGSLÅDA Vi på ung scen/o st a r mycket glada o ver att ni kommer och ser vår fo resta llning Jag vill ha lyckliga slut. Fo resta llningen utgår från lyckliga slut som unga och gamla i Östergo

Läs mer

4:7 Dioden och likriktning.

4:7 Dioden och likriktning. 4:7 Dioden och likriktning. Inledning Nu skall vi se vad vi har för användning av våra kunskaper från det tidigare avsnittet om halvledare. Det är ju inget självändamål att tillverka halvledare, utan de

Läs mer

13. DIKTÖRNS SÅNG. l l l l. a 2 2 ff f l. l l l l. a2 ff f l. l l l l. b 2 2f f f. k k k k k k k k

13. DIKTÖRNS SÅNG. l l l l. a 2 2 ff f l. l l l l. a2 ff f l. l l l l. b 2 2f f f. k k k k k k k k 13. DIKTÖRNS SÅNG 70 a 2 2 ff f a2 ff f Ditörn: Ficor: b 2 2f f f Pirater: a 2 2 ff f b2f f f e e f n n J mz o Jag Jag är ett fö-re-dö-me för en ä-ta fö-re - ta - ga-re, en fö-re-bid för star-a - re som

Läs mer

VÄGBESKRIVNING: Från Örebro: Fra n E18 sva nger du av Kolba ck va stra, va g 252. Efter 8 km kommer. Markanplan.

VÄGBESKRIVNING: Från Örebro: Fra n E18 sva nger du av Kolba ck va stra, va g 252. Efter 8 km kommer. Markanplan. Ryttarbrev Nu är det dags för andra delen av Vintermästerskapen 2014 och vi hoppas att ni är lika laddade som vi är! Nedan följer information som är viktigt att alla tar del utav. VÄGBESKRIVNING: Från

Läs mer

KARTLÄGGNING. 1.1 Finns kartla ggning, statistik om nyanla nda akademiker inom ramen fo r etableringsreformen? Hur ma nga stannar i regionen?

KARTLÄGGNING. 1.1 Finns kartla ggning, statistik om nyanla nda akademiker inom ramen fo r etableringsreformen? Hur ma nga stannar i regionen? Bilaga 9 KARTLÄGGNING Denna kartläggning syftar till att ta fram information kring hur Arbetsförmedlingen jobbar för att integrera nyanlända akademiker i näringslivet. UTVECKLINGSARBETEN MED ANKNYTNING

Läs mer

Nr.1 2015 PRODUKTER, PRISLISTA VIDILUX - BOX 22266 250 24 HELSINGBORG T: +46 (0) 42 28 44 40 - INFO@VIDILUX.SE

Nr.1 2015 PRODUKTER, PRISLISTA VIDILUX - BOX 22266 250 24 HELSINGBORG T: +46 (0) 42 28 44 40 - INFO@VIDILUX.SE Nr.1 2015 PRODUKTER, PRISLISTA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INFORMATION INKÖPS- OCH LEVERANSVILLKOR PRISLISTA sid.2 sid.3 PRODUKT LJUSKÄLLA CAP LED sid.4 DISC LED sid.5 SENZA LED sid.6 JOKER HALOGEN sid.7 AERO

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

INSTRUKTIONSTEXT FO R PLEXTALK Linio Pocket - Na tverksmapp -

INSTRUKTIONSTEXT FO R PLEXTALK Linio Pocket - Na tverksmapp - INSTRUKTIONSTEXT FO R PLEXTALK Linio Pocket - Na tverksmapp - Shinano Kenshi Co., Ltd. A ger ra tt att utan fo rvarning a ndra inneha llet i denna instruktionstext. Inneha llsfo rteckning 1 Vad du kan

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen.

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen. ext ur ibel 2000 venska ibelsällskapet ångernas sång Musik: Eva oller 200 nvisningar 1 Grundtempot i stycket är 115 järdedelsslag per ut ariera det eter eget godtycke, så att texten kan sjungas på ett

Läs mer

HOWTO: HDD Clock. 1 Översikt. Eller: hur man gör en HDD klocka. Peter Faltpihl & Gustav Andersson. Linköpings Universitet, Norrköping 2011-10-04

HOWTO: HDD Clock. 1 Översikt. Eller: hur man gör en HDD klocka. Peter Faltpihl & Gustav Andersson. Linköpings Universitet, Norrköping 2011-10-04 HOWTO: HDD Clock Eller: hur man gör en HDD klocka Peter Faltpihl & Gustav Andersson. Linköpings Universitet, Norrköping 2011-10-04 Har du någonsin undrat vad man kan göra med en gammal hårddisk som du

Läs mer

STRIX Användarhandbok

STRIX Användarhandbok STRIX Användarhandbok Innehåll 1 Allmänt...2 2 Att använda STRIX...3 3 Användningsområden...4 4 Anslutningar...5 5 säkerhet...6 6 Sist men inte minst...9 7 Garanti...10 1 Allmänt Grattulerar till dit köp

Läs mer

mer färg och ljus Videokameror med 3CCD från Panasonic

mer färg och ljus Videokameror med 3CCD från Panasonic mer färg och ljus Videokameror med 3CCD från Panasonic PRESSENS BETYG Våra videokameror har testats av pressen och vunnit massvis med priser och utmärkelser. Inte minst tack vare vårt 3CCD-system som ger

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

1 3F 0 1rre kvinnliga f 0 2retagare vill v 0 1xa

1 3F 0 1rre kvinnliga f 0 2retagare vill v 0 1xa 1 3 Ingela Hemming, SEB:s F 0 2retagarekonom Tisdag den 8 mars 2011 SEB:s F 0 2retagarpanel om kvinnor som driver f 0 2retag: Kvinnor som driver f 0 2retag har f 0 2rsiktigare tillv 0 1xtplaner och mindre

Läs mer

Junior- och ungdomsta vlingar

Junior- och ungdomsta vlingar Junior- och ungdomsta vlingar Under veckorna 3-4 genomfo rdes fyra distriktsbeso k fo r att diskutera svensk innebandys junior- och ungdomsta vlingar. Samtliga 22 distrikt var representerade pa ett eller

Läs mer

BILAGA. En handmanövrerad mekanisk apparat för dosering av vätska till en behållare för titreranalys (så kallad digital titreringsapparat).

BILAGA. En handmanövrerad mekanisk apparat för dosering av vätska till en behållare för titreranalys (så kallad digital titreringsapparat). En handmanövrerad mekanisk apparat för dosering av vätska till en behållare för titreranalys (så kallad digital titreringsapparat). Apparaten består av en justerbar mekanisk fördelare med plats för en

Läs mer

Obstruktiv sömnapné. Obstruktiv So mnapne. Tillho r du. riskgruppen?

Obstruktiv sömnapné. Obstruktiv So mnapne. Tillho r du. riskgruppen? Obstruktiv sömnapné Obstruktiv So mnapne Tillho r du riskgruppen? Bedöm om du a ar i riskgruppen OSA bedo mningsguide 1 2 3 4 Vanliga tecken och symptom pa OSA Vad a r obstruktiv so mnapne (OSA)? Risker

Läs mer

INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2014. EXECUTIVE SUMMARY Gör dina val medvetet

INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2014. EXECUTIVE SUMMARY Gör dina val medvetet INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2014 EXECUTIVE SUMMARY Gör dina val medvetet Föreläsningsanteckningar Raymond Ahlgren Stockholm, Oscarsteatern 18 november 2014 EXECUTIVE SUMMARY: Gör dina val medvetet INSIGHTLAB:

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

Avståndsmätare. Använder du tumstock och mätband till de flesta mätningarna

Avståndsmätare. Använder du tumstock och mätband till de flesta mätningarna Avståndsmätare Den elektroniska avståndsmätaren har nu kommit ner så mycket i pris att den är intressant också för gör-det-självaren. Vi har genomtestat åtta modeller med förnuftiga priser, så att du kan

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME SYSTEM 17. Handbok för Uponor Golvvärmesystem 17

UPONOR VVS GOLVVÄRME SYSTEM 17. Handbok för Uponor Golvvärmesystem 17 UPONOR VVS GOLVVÄRME SYSTEM 17 Handbok för Uponor Golvvärmesystem 17 12 2006 5013 Uponor Golvvärmesystem 17 Det ideala golvvärmesystemet för nya trägolv Vattenburen golvvärme är det moderna och energisnåla

Läs mer

MEDLEMSINFO

MEDLEMSINFO MEDLEMSINFO 2016-02-11 Årsmöte i segelflygsektionen Lo rdagen den 20 februari klockan 11.00 avha lls segelflygsektionens a rsmo te. Efter a rsmo tet och va lfo rtja nt lunch fortsa tter vi dagen med: Stra

Läs mer

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa.

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. O Y F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1969, bolagets 86 verksamhetsär. E x t e m f ö r s ä l j n i n g o c h e x p o r t ( 1 0 0 0 m

Läs mer

Quadrocopter Bygguide. Carl Westman December 29, 2015

Quadrocopter Bygguide. Carl Westman December 29, 2015 Quadrocopter Bygguide Carl Westman December 29, 2015 1 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 2 Material 4 3 Metod 5 4 Resultat 17 5 Diskussion och Slutsats 18 2 1 Introduktion Följande dokument kommer

Läs mer

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län R APPORT 20 200 7 Uppföljning 2007 Be stäl la re Läns sty rel sen i Jön kö pings län Produktion: Svensk Na tur för valt ning AB Text: Jo

Läs mer

Skapa rapport till regeringen, skicka för godkännande, godkänna, diarieföra och skicka rapport

Skapa rapport till regeringen, skicka för godkännande, godkänna, diarieföra och skicka rapport Pontus Va rmhed 2017 04 11 Skapa rapport till regeringen, skicka för godkännande, godkänna, diarieföra och skicka rapport Denna manual inneha ller en beskrivning av flo det fra n att skapa dokument skicka

Läs mer

Skapa remissvar till regeringen, skicka för godkännande, godkänna, diarieföra och skicka svar

Skapa remissvar till regeringen, skicka för godkännande, godkänna, diarieföra och skicka svar Pontus Va rmhed 2017 04 18 Skapa remissvar till regeringen, skicka för godkännande, godkänna, diarieföra och skicka svar Denna manual inneha ller en beskrivning av flo det fra n att skapa dokument skicka

Läs mer

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten / K G vensk text: Åsa & ara urge I Kristus sälv tuart ownend/keith Getry rr: homas Hellsten Fiol/flöt 4 3 5 1 10 V 2 1I Kris tus Mm sälv ag fun nit liv Han är mitt lus, min kraft, min Mm 14 V sång En sä

Läs mer

Hantering av begränsat antal skrivningar på Solid State diskar

Hantering av begränsat antal skrivningar på Solid State diskar LTH - LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Hantering av begränsat antal skrivningar på Solid State diskar Filip Nilsson 2015-12-07 Sammanfattning På senare år har utvecklingen för SSD (Solid State Drive) enheter kommit

Läs mer

4:8 Transistorn och transistorförstärkaren.

4:8 Transistorn och transistorförstärkaren. 4:8 Transistorn och transistorförstärkaren. Inledning I kapitlet om halvledare lärde vi oss att en P-ledare har positiva laddningsbärare, och en N-ledare har negativa laddningsbärare. Om vi sammanfogar

Läs mer

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57)

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57) Sung läs nu Bacchi öner (sång nr 57) ext musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 009 Soprano 1 Soprano. Alto 1 Alto enor 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu Bac - chi ö - ner, Bac - chi Bac -

Läs mer

kretsen och terv nder, ges den terv ndande signalen av d1 = G p G c è,1èd. Men denna st rning g r i sin tur runt kretsen och terv nder, och den terv n

kretsen och terv nder, ges den terv ndande signalen av d1 = G p G c è,1èd. Men denna st rning g r i sin tur runt kretsen och terv nder, och den terv n Kapitel 5 Inst llning av regulatorer I detta avsnitt skall vi i korthet betrakta problemet att st lla in regulatorer s att den slutna kretsen f r nskade egenskaper. Situationen illustreras av reglerkretsen

Läs mer

SeniorNet Södermalm. Va ra kunskaper om o vervakning och integritet. Va ra surfvanor, vad händer när vi är ute på Internet

SeniorNet Södermalm. Va ra kunskaper om o vervakning och integritet. Va ra surfvanor, vad händer när vi är ute på Internet Va ra kunskaper om o vervakning och Va ra surfvanor, vad händer när vi är ute på Internet Integritetsrapport framtagen pa uppdrag av F-Secure Artiklar som skrivits i flera tidningar de senaste veckorna

Läs mer

Datasaabs Vänner - En ideell förening för datorhistoria och IT - utveckling

Datasaabs Vänner - En ideell förening för datorhistoria och IT - utveckling Datasaabs Vänner - En ideell förening för datorhistoria och IT - utveckling Ordföranden har ordet Sida 2 Stipendieutdelningen Sida 3 Motiveringar i sin helhet Sida 6 Referat i Corren Sida 7 Vad händer

Läs mer

En mobil strategi fö r PLM-anvä ndare

En mobil strategi fö r PLM-anvä ndare En mobil strategi fö r PLM-anvä ndare White paper Bä ttre beslut var som helst, nä r som helst Teamcenter -programvarans Mobility-app ansluter smidigt din mobila arbetsstyrka till din Teamcenter-aktiverade

Läs mer

för gymnasiet Polarisation

för gymnasiet Polarisation Chalmers tekniska högskola och November 2006 Göteborgs universitet 9 sidor + bilaga Rikard Bergman 1992 Christian Karlsson, Jan Lagerwall 2002 Emma Eriksson 2006 O4 för gymnasiet Polarisation Foton taget

Läs mer

Cecilia Ingard. Boksidan

Cecilia Ingard. Boksidan Cecilia Ingard Boksidan Innehåll Vad som händer när datorn startar 3 Hur ser en dator bokstäverna? 12 Vad kan hända när man skriver ett brev 14 Inuti datorlådan 22 Moderkortet 23 Processorn 24 RAM-minnet

Läs mer

081129 Akt 2, Scen 7: Utomhus & Den första förtroendeduetten. w w w w. œ œ œ. œ œ. Man fick ny - pa sig i ar-men. Trod-de att man dröm-de.

081129 Akt 2, Scen 7: Utomhus & Den första förtroendeduetten. w w w w. œ œ œ. œ œ. Man fick ny - pa sig i ar-men. Trod-de att man dröm-de. 1 esper H2 c oco Rec. 081129 Akt 2, Sce 7: Utomhus De örsta örtroededuette 207 ao c c p Vil -ke mid - dag! Vil -ket ö - ver-dåd. Ó Ma ick y - pa sig i ar-me. Trod-de att ma dröm-de. 5 isk - pi -ar och

Läs mer

Figur 2: Bild till uppgift 1 a) b) Figur 3: Bilder till uppgift 7 5

Figur 2: Bild till uppgift 1 a) b) Figur 3: Bilder till uppgift 7 5 Tentamen 990416 Medicinsk Bildbehandling, 5p Skrivtid 9:00 15:00 Betygsgr nser U: 0-29 3: 30-39 4: 40-49 5: 50-60 Svara p alla fr gor p nytt blad. M rk bladet med namn och fr genummer. Disponera tiden

Läs mer

Datasaabs Vänner - En ideell förening för datorhistoria och IT - utveckling

Datasaabs Vänner - En ideell förening för datorhistoria och IT - utveckling Datasaabs Vänner - En ideell förening för datorhistoria och IT - utveckling Verksamhetsberättelse Ekonomirapport för 2014 Budget 2015 Dagordning för årsmötet Valberedningens förslag Bilaga 1 Kallelse till

Läs mer

DIA S1. IAB Sverige Certifiering av Onlinesäljare Digital Audio

DIA S1. IAB Sverige Certifiering av Onlinesäljare Digital Audio DIA.170310.S1 IAB Sverige Certifiering av Onlinesäljare Digital Audio DEFINITION AUDIO Digitalt ljud kategoriseras ofta som musiktja nster, radio eller podcasts men skillnaderna blir allt mindre. Idag

Läs mer

Vad är elektricitet?

Vad är elektricitet? Vad är elektricitet? Vad är elektricitet? Grundämnenas elektriska egenskaper avgörs av antalet elektroner i det yttersta skalet - valenselektronerna! Skol-modellen av en Kiselatom. Kisel med atomnumret

Läs mer

INTE! Absolut. Gå in på. Innehåll. för liten... www.orkesterpop.se

INTE! Absolut. Gå in på. Innehåll. för liten... www.orkesterpop.se från Bolibompa, SVT. Av och med STAVA MED SKÄGG SKÄGG!.dicentia.se MäTA MED SKäGG från BoliBoMpA svt Det finns ackord till sångtexterna på..se AnDrA skivor MED orkester pop: Räkna med skägg, Stava med

Läs mer

ASTRIDS VISOR Från Lönneberga till de sju haven Arrangemang: ANNA BERGENDAHL

ASTRIDS VISOR Från Lönneberga till de sju haven Arrangemang: ANNA BERGENDAHL STRIS VISOR rån Lönneberga till de sju haven rrangemang: NN BERENHL Sida Opp och ner (Emil i Lönneberga)... 3 Bom sicka bom (Emil i Lönneberga)... 4 Kattvisan (Rasmus på luffen)... 6 Mors lilla lathund

Läs mer

Så här hanterar du MEDIAFILER i Jag Vill...

Så här hanterar du MEDIAFILER i Jag Vill... Så här hanterar du MEDIAFILER i Jag Vill... februari 01 Jag Vill har 8 rutor i när du startar det. Varje ruta innehåller en bild (jpg eller png) och en ljudfil (wav). Ljudet spelas upp när man klickar

Läs mer

Krypande kaninen Karin

Krypande kaninen Karin Krypande kaninen Karin Kaninens hjul snurrar och den får en rolig krypande rörelse! Se en film på produkten: http://youtu.be/3_mdnvihxos Vilket material behöver man? Plywood 21 mm tjock Distanser - muttrar

Läs mer

Plattformsvagnar blålackerade

Plattformsvagnar blålackerade Produktkatalog Plattformsvagnar blålackerade Samtliga plattformsvagnar finns med grå elastic: maxbelastning 1000 kg. Made in Småland 600 Grundmodell 600-7 L=1000 B=700 H=270 mm 600-8 L=1200 B=800 H=270

Läs mer

Ack du min moder (epistel nr 23)

Ack du min moder (epistel nr 23) Text och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 4 3 Tenor 2 4 3. Basso 1 4 3 1.Ack, du min mo - der, säj vem dig sän - de just till min fa - ders säng!. Basso 2 4 3 1.Ack, du min mo -

Läs mer

LJ-Teknik Bildskärpa

LJ-Teknik Bildskärpa Bildskärpa - Skärpedjup och fokus - Egen kontroll och fokusjustering - Extern kalibrering Bildskärpa, skärpedjup och fokus Brännpunkt och fokus Medan brännpunkt är en entydig term inom optiken, kan fokus

Läs mer

Tentamen i Fotonik - 2015-08-21, kl. 08.00-13.00

Tentamen i Fotonik - 2015-08-21, kl. 08.00-13.00 Tentamen i Fotonik - 2015-08-21, kl. 08.00-13.00 Tentamen i Fotonik 2011 08 25, kl. 08.00 13.00 FAFF25-2015-08-21 FAFF25 2011 08 25 FAFF25 2011 08 25 FAFF25 FAFF25 - Tentamen Fysik för Fysik C och i för

Läs mer

> ATT TA FANTASTISKA BILDER HAR ALDRIG VARIT ENKLARE. e - pl2

> ATT TA FANTASTISKA BILDER HAR ALDRIG VARIT ENKLARE. e - pl2 ÄLSKAD AV PROFFSEN. GJORD FÖR DIG. > ATT TA FANTASTISKA BILDER HAR ALDRIG VARIT ENKLARE. e - pl2 en Del SOM ÄR perfekt GÅR DeT ATT DISKUTeRA. ANNAT INTe. Det var, på sätt och vis, inte ens vi som utvecklade

Läs mer

ELEKTRICITET. http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g

ELEKTRICITET. http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g ELEKTRICITET ELEKTRICITET http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g ELEKTRICITET Är något vi använder dagligen.! Med elektricitet kan man flytta energi från en plats till en annan. (Energi produceras

Läs mer

Typ av LCD och dess användningsområde

Typ av LCD och dess användningsområde Typ av LCD och dess användningsområde Displayer kan definieras med avseende på i tre kategorier enligt tabellen nedan: Storlekskategor Skärm Upplösningsförmågan hos panel ier Smal Mindre än 3-tum Mindre

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 50 - IBU 50 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

Grunderna i. Digital kamerateknik. SM3GDT Hans Sodenkamp SK3BG 2014-01-29

Grunderna i. Digital kamerateknik. SM3GDT Hans Sodenkamp SK3BG 2014-01-29 Grunderna i SM3GDT Hans Sodenkamp SK3BG 2014-01-29 Min resa genom Mpixel världen 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1 3 2MP Nanozoomer 4 Scanner 1,5GP Kamera20,5MP Kamera 3,6GP5 Iphone 8MP Serie1

Läs mer

Hjälpmedel: Typgodkänd räknare, Physics Handbook, Mathematics Handbook.

Hjälpmedel: Typgodkänd räknare, Physics Handbook, Mathematics Handbook. CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA 2009-01-13 Teknisk Fysik 14.00-18.00 Sal: V Tentamen i Optik för F2 (FFY091) Lärare: Bengt-Erik Mellander, tel. 772 3340 Hjälpmedel: Typgodkänd räknare, Physics Handbook, Mathematics

Läs mer

Din manual BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3312214

Din manual BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3312214 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08. Du hittar svar på alla dina frågor i BLAUPUNKT NAVIRECHNER

Läs mer

Barn i Guds tid. Nattvardsmässa för barnkör, diskantkör och instrument. Församlingsagenda

Barn i Guds tid. Nattvardsmässa för barnkör, diskantkör och instrument. Församlingsagenda Barn Guds td Nattvardsmässa för barnkör dskantkör och nstrument Församlngsagenda Barn Guds td Nattvardsmässa för barn Text: Eyvnd Skee Sv. text: Chrstna Lövestam Musk: Johan Varen Ugland 1. Processon med

Läs mer

Programblad för Valdshult och Öreryd

Programblad för Valdshult och Öreryd Programblad för Valdshult och Öreryd Juli Oktober 2015 Pastorn har ordet Tillfället kommer inte igen. Vi som har fått rutin på att vakna om morgnarna, alltså vi som lever idag, vi har ju blivit ganska

Läs mer

MANUAL- PRODUCENT/LEVERANTÖR

MANUAL- PRODUCENT/LEVERANTÖR MANUAL- PRODUCENT/LEVERANTÖR Innehåll Skaffa en licens... 2 Ö versikt ö ver mina prödukter... 4 Ansö k öm bedö mning... 6 Dökumentatiönskrav fö r bedö mning... 9 Kömplettera en bedö mning... 10 Publicera

Läs mer

utvarderingsblankett21.indd 1 29.10.2013 14.56

utvarderingsblankett21.indd 1 29.10.2013 14.56 utvarderingsblankett21.indd 1 29.10.2013 14.56 utvarderingsblankett21.indd 4 29.10.2013 14.57 1 2 3 4 5 8 utvarderingsblankett21.indd 8 29.10.2013 14.57 Internet nivå 2 Kan du det här? Om du kan det skriver

Läs mer

Trivselregler Brf Ronnebyga rden

Trivselregler Brf Ronnebyga rden Trivselregler Brf Ronnebyga rden Hej nya, eller gamla granne! Har du ta nkt pa att vi a ger ett hus ihop? Ra ttare sagt ett hus fra n 1936. Det a r ju riktigt ha ftigt. I huset har vi en bostadsra ttsfo

Läs mer

DYNA COM 155 MICRO INSTRUKTIONS- BOK

DYNA COM 155 MICRO INSTRUKTIONS- BOK DYNA COM 155 MICRO INSTRUKTIONS- BOK Box 1097 402 52 Göteborg Tel. 01-84 04 0 1 DETTA BÖR DU VETA ALLMÄNT DC-155 Micro är en kommunikationsradio som kan förses med upp till 16 kanaler på 155 MHz bandet.

Läs mer

Upphandling av terapitjänster som beviljas som medicinsk rehabilitering genom servicesedelmodellen

Upphandling av terapitjänster som beviljas som medicinsk rehabilitering genom servicesedelmodellen Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion 112 20.10.2015 Upphandling av terapitjänster som beviljas som medicinsk rehabilitering genom servicesedelmodellen 191/00.01.02/2012 Soh 112 Social- och hälsovårdsnämnden

Läs mer

Registreringsprogram. kontrolluppgifter

Registreringsprogram. kontrolluppgifter VIKTIGT! Programmet är avsett att användas på fristående pc (ej nätverk). Registreringsprogram för kontrolluppgifter INKOMSTÅRET 2004 Checklista Om du redan har ett ADB-program (t.ex. löne pro gram) som

Läs mer

En överblick över tekniken bakom fotografering...

En överblick över tekniken bakom fotografering... En överblick över tekniken bakom fotografering... Av: Anders Oleander AFFE - akademiska fotoföreningen exponerarna // Högskolan i Kalmar 1 Innehåll: Sidnummer: Bilduppbyggnad svart/vit film 3 Kamerafunktion

Läs mer

Dollar Street Beta Version 1.0 Manual

Dollar Street Beta Version 1.0 Manual Dollar Street Beta Version 1.0 Manual Dollar Street på Internet: 1. Gapminder AB Dollar Street hittar du på www.gapminder.com som en Gapminder produkt. Alla Gapminder produkter handlar om internationella

Läs mer

U tvecklingen av olika socialt förebyggande och "mellanvårdande"

U tvecklingen av olika socialt förebyggande och mellanvårdande Visionen om professionen Samverkan kring barn och ungdomar i riskzon i Kungsbacka. En utvärdering av B.U.S. Rapport 7:2001 U tvecklingen av olika socialt förebyggande och "mellanvårdande" insatser riktade

Läs mer

Köp hela häftet på www.arrakmusik.se (16 sidor)

Köp hela häftet på www.arrakmusik.se (16 sidor) ftontankar vid ridas ruta + komp ad li. irger öerg rr: nders Öman opran lt aryton 5 c c c E 6 1. 5.. 7 E m G 7 C m 1. rida ro sig lagt, månen skiner mild vid sin tys ta vakt på hennes fönsterplåt. 5. rida

Läs mer

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 Majviva En ca decimeterhög vacker viva med violetta blommor Majvivan är ganska sällsynt på öppen, fuktig, kalkrik mark. Kalkkärr mm. Minskande.

Läs mer

Att använda bildhanteringsprogram, del 2

Att använda bildhanteringsprogram, del 2 Att använda bildhanteringsprogram, del 2 Gå till Adobe Online (M) Markeringsram - (L) Lasso - (C) Beskärning - (J) Airbrush - (S) Klonstämpel - (E) Suddgummi - (R) Oskärpa - (A) Markering av bankomponenter

Läs mer

Kvantfysik - introduktion

Kvantfysik - introduktion Föreläsning 6 Ljusets dubbelnatur Det som bestämmer vilken färg vi uppfattar att ett visst ljus (från t.ex. s.k. neonskyltar) har är ljusvågornas våglängd. violett grönt orange IR λ < 400 nm λ > 750 nm

Läs mer

-- ratt att handla. "Konkurrenterna velar - Microsoft vinner" Sici TEMA: Intelligenta agenter. bet. Aktuell och heltã ckand mer1 teknlkeii i fokus

-- ratt att handla. Konkurrenterna velar - Microsoft vinner Sici TEMA: Intelligenta agenter. bet. Aktuell och heltã ckand mer1 teknlkeii i fokus "Konkurrenterna velar - Microsoft vinner" Sici Aktuell och heltã ckand mer1 teknlkeii i fokus TEMA: Intelligenta agenter De kan sortera posten, ge goda rã d handla saker pi nã te eller kontrollera elfã

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

1642 uppfann Blaise Pascal världens första mekaniska räknemaskin. Den kunde både addera och subtrahera. Den kan ses som en föregångare till datorn.

1642 uppfann Blaise Pascal världens första mekaniska räknemaskin. Den kunde både addera och subtrahera. Den kan ses som en föregångare till datorn. Datorns utveckling 1642 uppfann Blaise Pascal världens första mekaniska räknemaskin. Den kunde både addera och subtrahera. Den kan ses som en föregångare till datorn. Tre decennier senare konstruerade

Läs mer

LABORATION 2 MIKROSKOPET

LABORATION 2 MIKROSKOPET LABORATION 2 MIKROSKOPET Personnummer Namn Laborationen godkänd Datum Assistent Kungliga Tekniska högskolan BIOX 1 (6) LABORATION 2 MIKROSKOPET Att läsa i kursboken: sid. 189-194 Förberedelseuppgifter:

Läs mer