Monterings- och bruksanvisning VistaCam Digital

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Monterings- och bruksanvisning VistaCam Digital"

Transkript

1 Monterings- och bruksanvisning VistaCam Digital / /05

2 2

3 Innehåll Viktig information 1. Allmänt Försäkran om överensstämmelse Allmänna anvisningar Avfallshantera produkten Anvisningar gällande medicintekniska produkter Ändamålsenlig användning Ej ändamålsenlig användning Användning av extrautrustning Säkerhet Allmänna säkerhetsanvisningar Säkerhetsanvisningar som skydd mot elektrisk ström Varningar och symboler Typskylt Leveransinnehåll Specialtillbehör Förbrukningsmaterial Tekniska data Minimikrav på datorsystem Funktionsskiss Funktionsbeskrivning... 9 Användning 10. Handhavande Aktivera VistaCam Digital Handhavande av IFC-optiken Sätt ett engångsskydd över IFC-optiken Ta bilder med fotkontrollen (tillval) Stänga av VistaCam Digital Rengöring och desinficering Så rengör du det optiska fönstret Rengöra och desinficera handstycket och tillbehör Underhåll Felsökning 13. Tips för användare och tekniker Montering 8. Installation Installationsutrymme Montering av handstyckshållaren Elanslutning och idrifttagande

4 1. Allmänt Viktig information 1.1 Försäkran om överensstämmelse Produkten har kontrollerats enligt EU-direktivet 93/42/EEG betr. överensstämmelse och uppfyller dess erforderliga grundläggande krav. 1.2 Allmänna anvisningar Monterings- och bruksanvisningen hör till produkten. Den skall alltid vara lättåtkomlig för användaren. Följ anvisningarna noga. Det är en förutsättning för ändamålsenlig användning. Informera nya medarbetare. Monterings- och bruksanvisningen skall medfölja utrustningen vid ev. ägarbyte. För användarens säkerhet och störningsfri drift garanteras endast när originaldelar används. Endast tillbehör som finns listade i monterings- och bruksanvisningen eller av Dürr Dental uttryckligen godkänt tillbehör får användas. Garantin gäller inte för skador som uppkommit på grund av att andra delar än originaldelar använts. Dürr Dental avsäger sig allt ansvar för skador som uppstår härigenom. Dürr Dental ansvarar endast för produkternas säkerhet, tillförlitlighet och funktion om montering, nyinställningar, ändringar, uppdateringar och reparationer utförs av Dürr Dental eller av Dürr Dental auktoriserad samt om produkten används i enlighet med monterings- och bruksanvisningen. Monterings- och bruksanvisningen motsvarar det utförande och de säkerhetstekniska normer som gäller för produkten vid tidpunkten för första lanseringen. Alla skyddsrättigheter till angivna kopplingar, förfaranden, namn, mjukvaruprogram och apparater förbehålls. Översättningen av monterings- och bruksanvisningen har gjorts efter bästa förstånd. Vi kan dock inte ansvara för översättningsfel. I första hand gäller den bifogade tyska versionen av denna monterings- och bruksanvisning. Monterings- och bruksanvisningen får inte kopieras, inte ens i utdrag, utan skriftligt tillstånd från Dürr Dental. Förvara originalförpackningen för eventuella returer. Förpackningen får ej vara tillgänglig för barn. Endast originalförpackningen garanterar att produkten är optimalt skyddad under transporten. Dürr Dental ansvarar inte för skador som uppkommit på grund av bristfällig förpackning vid retursändningar! 1.3. Avfallshantera produkten Det inbyggda kretskortet samt komponenter hanteras som elektronikavfall. Övriga delar avfallshanteras enligt lokala bestämmelser. 1.4 Anvisningar gällande medicintekniska produkter Produkten är en medicinteknisk apparat och får endast användas av personer som på grund av sin utbildning eller kompetens kan garantera att produkten används på rätt sätt. 4

5 1.5 Ändamålsenlig användning VistaCam Digital är endast avsedd för att ta intra- och extraorala bilder på tandläkarpraktiker och tandkliniker. 1.6 Ej ändamålsenlig användning Annan användning räknas inte som ändamålsenlig. Tillverkaren ansvarar inte för eventuella skador på grund av felaktig användning. Risken bär helt och hållet användaren. 1.7 Användning av extrautrustning Till produkten får endast anslutas extrautrustning (dator, bildskärmar, skrivare) som motsvarar IEC-normen (EN ). Placera datorutrustningen så att avståndet till patienten är minst 1,5 m. Om det inte är möjligt så måste datorutrustningen sättas upp enligt IEC (EN ). 2.2 Säkerhetsanvisningar som skydd mot elektrisk ström Produkten får endast kopplas till ett korrekt installerat uttag. Använd inte flyttbara grenuttag. När sådana används kan gränsvärdet för läckström överskridas. Kontrollera att på produkten angiven nätspänning och nätfrekvens stämmer överens med elnätets värden innan produkten ansluts. Kontrollera före idrifttagandet att apparat och ledningar inte är skadade. Byt omedelbart ut skadade ledningar och kontakter. Vidrör aldrig en patient och oskyddade kontakter på apparaten samtidigt. Beakta gällande elektriska säkerhetsföreskrifter när arbeten utförs på apparaten. 2. Säkerhet 2.1 Allmänna säkerhetsanvisningar Dürr Dental har konstruerat produkten så att den är mycket säker vid ändamålsenlig användning. Beakta följande säkerhetsåtgärder! Följ gällande lokala lagar och föreskrifter! Produkten får inte byggas om eller ändras. Dürr Dental ansvarar inte och lämnar ingen garanti för ombyggda eller ändrade produkter. För att produkten skall kunna användas på ett säkert sätt skall såväl ägare som användare se till att föreskrifter och bestämmelser följs. Användaren skall alltid försäkra sig om att produkten är säker samt i funktionsdugligt skick innan den tas i bruk. Användaren måste vara väl förtrogen med hur produkten skall hanteras. Produkten är inte avsedd att användas i utrymmen där explosionsrisk föreligger eller i brandfarliga miljöer. Explosionsrisk kan uppstå i utrymmen där brännbara anestesimedel, hudrengöringsmedel, syrgas och huddesinfektionsmedel används. 5

6 3. Varningar och symboler I monterings- och bruksanvisningen används följande benämningar resp. tecken för särskilt viktig information: Upplysningar resp. föreskrifter och förbud för att undvika omfattande person- eller materiella skador. Särskilda upplysningar angående ekonomiskt bruk av utrustningen och övriga hänvisningar Symboler på VistaCam optiken Makro Intraoral Extraoral 3.1 Typskylt Typskylt sitter sidan om USB-kontakten. Följande beteckningar respektive märken finns på typskylten: CE-märkning Beakta tillhörande handlingar REF: SN: T000XXX REF SN Beställningsnummer Serienummer 6

7 4. Leveransinnehåll Monterings- och bruksanvisning Handstycke Hygienskydd 20 st Nätdel Handstyckshållare Specialtillbehör Nedan nämnda delar ingår inte i leveransen. Beställ vid behov! TFT-skärm TFT-skärm Plus Förlängningskabel (2 m) DBSWIN bildhantering FC PC-fotkontroll, seriell Sats trådlös PC-fotkontroll USB Förbrukningsmaterial Hygienskydd, 500 st Rengöringsset för optik Desinfektionsdukar Dürr FD CDF350LOI40 5. Tekniska data Elektriska märk- och anslutningsdata Spänning (V) Frekvens (Hz) Signalutgång... USB 2.0 Mått och vikt (handstycke) Längd (mm) Diameter (mm)... max. 27,5 Vikt med kabel (g)... ca. 200 Vikt utan kabel (g)... ca. 66 Kamerakabel (cm) Belysning 6 lysdioder (LED) med samlingslins Systeminfo Färgsystem... PAL Reglering av ljusstyrkan... automatisk Vitbalans fast inställd på (K) Temperaturområde Apparat i drift ( C) till +40 Lagring och transport ( C) till +60 Relativ luftfuktighet Apparat i drift (%) max.75 Lagring och transport (%)... max. 90 Lufttryck Apparat i drift (hpa) Lagring och transport (hpa) till Kameraelektronik Bildsensor... 1/4" Color Interline Transfer CCD Bildpunkter PAL Bildpunkter effektivt (pc) YUV horisontellt x 576 vertikalt Kapslingsklass IP20 Skyddsklass II, användningsdetalj typ BF 7

8 5.1 Minimikrav på datorsystem Moderkort: CPU: RAM: Hårddisk HDD minnesbehov: - Intel chipset, inget SIS chipset - Enhanced USB Controller (USB 2.0) - min. Intel Pentium III från 1 GHz, inte Celeron - min. 256 MB - hårddiskar från 40 GB, arbetsstation 10 GB databas - minnesbehovet styrs av antalet bilder på praktiken AGP-grafikkort: Operativsystem: - Direct Draw stöd - upplösning minst 1024 X minsta färgdjup 24 bit eller 32 bit - minne min. 16 MB - inget Onboard grafikkort Enplatssystem: - Microsoft Windows 2000 Professional fr.o.m. Service Pack 4 - Microsoft Windows XP Professional fr.o.m. Service Pack 2 Flerplatssystem (nätverk minst 100 Mbit via switch): - Microsoft Windows 2000 Professional fr.o.m. Service Pack 4 - Microsoft Windows XP Professional fr.o.m. Service Pack 2 - Microsoft DirectX 9.0c eller senare Backup: För daglig backup rekommenderas: t. ex. bandstation (DAT, DITTO, TRAVAN, ADR (OnStream)) DBSWIN-databasen måste sparas med den dagliga praktikbackupen. 8

9 6. Funktionsskiss Funktionsbeskrivning VistaCam Digital består av ett handstycke (1) med IFC-optik (Iris Focus Control), en USBkabel, en nätdel och en hållare för handstycket. Handstycket är via en USB-kontakt (5) kopplat till pc:n och erhåller spänning via nätdelen (3). Handstycket aktiveras automatisk så snart det tas bort från handstyckshållaren (2). I handstycket (1) är sex vita lysdioder integrerade, vilka ger god arbetsbelysning. Genom IFC-optiken är makro, intraorala och extraorala bilder möjliga. I makroområdet och i det intraorala området har IFC-optiken en mycket bra djupskärpa. I det extraorala området är IFC-optiken ljusstark. Bilden tas av IFC-optiken och den digitaliseras genom elektroniken i handstycket. Därefter överförs bilddata till pc:n (4) via USB anslutningen. (1) Handstycke (2) Handstyckshållare (3) Nätdel (4) Pc (5) USB-kontakt 9

10 Montering 8. Installation Nätdelen ska anslutas till ett eluttag som är lätt tillgängligt. Placera inte VistaCam Digital i närheten av handfat och fontänskål. Vatten får inte stänka på kameran eller de elektriska anslutningarna. 8.1 Installationsutrymme Rumstemperaturen får på vintern inte understiga +10 C och på sommaren inte överstiga +40 C. 8.2 Montering av handstyckshållaren Handstyckshållaren (2) kan monteras på valfritt ställe i närheten av VistaCam Digital (USB-kabelns längd är 3 m). Använd monteringssatsen med best.nr Elanslutning och idrifttagande Se punkt 1.7 Användning av extrautrustning och punkt 5.1 Minimikrav på datorsystem. 1 Använd inte utrustningen direkt efter leverans. Vänta tills den har samma temperatur som omgivningen annars kan fukt uppstå på grund av kondens och elektroniken kan skadas när strömmen slås på. Undvik varje arbetssätt som kan äventyra säkerheten! Utrustningen får endast användas i säkert och funktionsdugligt skick. 10

11 1 2 Sätt in handstycket (1) i hållaren (2). Se till att hållaren sitter i ett sådant läge att handstycket inte kan ramla ut. Starta pc:n och sätt in cd:n med drivrutiner i cd/dvd-enheten. Kör filen VCDsetup.exe och installera drivrutiner enligt anvisningarna i installationsmenyn. Se även den bifogade installationsanvisningen "Drivrutinsinstallation och konfigurering VistaCam Digital" best.nr / 01 2 Starta pc:n på nytt och installera bildhanteringsprogrammet t. ex. DBSWIN. 1 2 Exempel bildhanteringsprogram DBSWIN Starta DBSWIN och välj patient. Ta ut handstycket (1) ur hållaren (2). Handstycket aktiveras nu via en magnet och en Reedkontakt. Välj video-modul. Livebilden visas på bildskärmen. Kontroll enligt IEC Efter idrifttagande av VistaCam skall kontrollerna enligt IEC utföras och dokumenteras, t. ex. läckström patient etc. 3 11

12 1 2 Användning 10. Handhavande Handstycket (1) skall hanteras varsamt. Det får inte ramla ner. Repor eller smuts på det optiska fönstret försämrar bildkvaliteten avsevärt. 4 Desinficera VistaCam Digital före användning genom att torka med desinfektionsmedel. Se punkt 11. Rengöring och desinficering 10.1 Aktivera VistaCam Digital När handstycket (1) tas loss från hållaren (2) aktiveras kameran automatiskt. Handstyckets lysdioder lyser. VistaCam Digital stängs automatiskt av när den har varit aktiverad i tio minuter. Den kan därefter åter aktiveras i bildhanteringsprogrammet via Live/Freeze-knappen Handhavande av IFC-optiken Vrid inställningsringen (48) på handstycket för att fokusera IFC-optiken. Efterfokusering i patientens mun behövs inte på grund av det stora skärpedjupet hos VistaCam Digital.. Makro Intraoral Extraoral 5 12

13 10.3 Sätt ett engångsskydd över IFCoptiken Av hygienskäl bör VistaCam Digital vid användning i det intraorala området endast användas med engångsskydd. Drag försiktigt av engångsskyddet efter användningen och avfallshantera. 6 Håll handstycket så att optikfönstret pekar nedåt. Lyft upp den vita kanten på engångsskyddet och för försiktigt in IFC-optiken. När du drar på engångsskyddet skall förpackningens plastsida peka uppåt. Töj ut skyddet 2-3 mm när optikspetsen är helt inne så att skyddet sitter åt ordentligt. Tryck försiktigt med fingertopparna på optikfönstret så att eventuella luftblåsor försvinner. Håll fast engångsskyddets vita kant och riv av det övre plastskiktet på förpackningen i riktning mot IFC-optiken. 7 Drag av papperssidan från IFC-optiken mot handstycket. För bättre bildkvalitet på extraorala bilder är det en fördel om engångsskyddet inte används. 8 13

14 10.4 Ta bilder med fotkontrollen (tillval) Med fotkontrollen kan du skifta mellan livebilder och stillbilder (freezeläge), spara eller radera T. ex. bildhanteringsprogram DBSWIN (50) Aktivera och välj bilder (51) Växla mellan stillbild (Freeze) och livebild (52) Spara bilder 10.5 Stänga av VistaCam Digital Drag försiktigt av engångsskyddet efter användningen och avfallshantera. Desinficera VistaCam Digital efter användning genom att torka med desinfektionsmedel. Se punkt 11. Rengöring och desinficering Häng åter upp handstycket i hållaren. Handstycket stängs nu av via en magnet och en Reedkontakt. Lägg inte handstycket på behandlingsenheten (det kan ramla ner) eller bland behandlingsinstrumenten (optiken kan skadas av vassa metallföremål)

15 IstaCam 11. Rengöring och desinficering 11.1 Så rengör du det optiska fönstret För att rengöra det optiska fönstret använder du lämpligen rengöringssetet för Dürr VistaCamoptiken, best. nr Desinfektionsdukar eller flytande desinfektionsmedel rekommenderas inte för rengöring av det optiska fönstret då det kan förorenas av rester Rengöra och desinficera handstycket och tillbehör Handstycket och tillbehör får endast rengöras och desinficeras med en av Dürr Dental godkänd desinfektionsduk som Dürr FD 350. För att handstyckets yta inte ska skadas får inga skarpa eller nötande rengöringsmedel användas. Autoklavera inte handstycket rengör det inte heller genom att doppa det i desinfektionsmedel eller använda spraydesinfektion. då detta skulle förstöra handstycket. 12. Underhåll VistaCam Digital är underhållsfri. 15

16 Felsökning 13. Tips för användare och tekniker Fel 1. Bilden grumlig, mjölkaktig Möjlig orsak Engångsskyddet sitter inte åt ordentligt. Optiken är smutsig. Vätska har kommit in i optiken i handstycket. Åtgärd Sätt på engångsskyddet på rätt sätt (se 10.3) Rengör optiken (se punkt 11. Rengöring och desinfektion) Handstycket måste skickas till Dürr Dental för reparation. 2. Bild för mörk Defekta lysdioder. Handstycket måste skickas till Dürr Dental för reparation. 3. Ingen bild Nätkabeln eller USB-kabeln är inte ansluten Kabeln är inte resp. felaktigt ansluten. Se punkt 9. Elanslutning och idrifttagande 10. Handhavande 16

MQKOMNN. uflp mäìë =rp_jãççìä. _êìâë~åîáëåáåö=çåü=áåëí~ää~íáçå. pîéåëâ~

MQKOMNN. uflp mäìë =rp_jãççìä. _êìâë~åîáëåáåö=çåü=áåëí~ää~íáçå. pîéåëâ~ = MQKOMNN uflp mäìë =rp_jãççìä _êìâë~åîáëåáåö=çåü=áåëí~ää~íáçå pîéåëâ~ Sirona Dental Systems GmbH 2 D 3495.201.04.07.10 04.2011 Sirona Dental Systems GmbH Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bästa

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

BRUKSANVISNING ALESCO 800 INDUKTIONSVÄRMARE Denna bruksanvisning ger användaren instruktioner för uppackning, installation, drift och felsökning

BRUKSANVISNING ALESCO 800 INDUKTIONSVÄRMARE Denna bruksanvisning ger användaren instruktioner för uppackning, installation, drift och felsökning A800 Alesco International AB Service/Support Svenska Ver. 2.2 BRUKSANVISNING ALESCO 800 INDUKTIONSVÄRMARE Denna bruksanvisning ger användaren instruktioner för uppackning, installation, drift och felsökning

Läs mer

Professional Notebook

Professional Notebook Professional Mobile Svenska Bruksanvisning Professional Notebook Har du... tekniska frågor eller problem? Kontakta i så fall: vår hotline/help Desk (se medföljande Help Desk-lista eller på Internet: "www.fujitsu-siemens.com/support/")

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner TELEKOM LASER MFP SP 1000S Användningsinstruktioner Läs den här handboken noggrant innan du använder maskinen och behåll den för framtida bruk. Läs säkerhetsinformationen i handboken innan du använder

Läs mer

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143 Innehåll 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER... 131 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLEN... 131 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 132 3.1 VAL AV PLATS... 132 3.2 PLACERING OCH NIVÅJUSTERING AV SKÅPET... 132 3.3 ELANSLUTNING...

Läs mer

Svensk bruksanvisning Masimo 901-ML

Svensk bruksanvisning Masimo 901-ML Svensk bruksanvisning Masimo 901-ML Bitmos GmbH, 36-6201.EN_SE_090206, Rev. 1 Återförsäljare: Infiniti Medical AB, www.infiniti.se 1 Allmänt... 5 1.1 Information om användarhandboken... 5 1.2 Symboler...

Läs mer

NGT-serien TERMOTRANSFER-SKRIVARSYSTEM DRIFTANVISNING

NGT-serien TERMOTRANSFER-SKRIVARSYSTEM DRIFTANVISNING TERMOTRANSFER-SKRIVARSYSTEM DRIFTANVISNING VIKTIGA ANVISNINGAR Viktiga anvisningar DRIFTANVISNING Beskrivning Version Bruksanvisningen är en översättning av de ursprungliga bruksanvisningen. Driftanvisningen

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin

Bruksanvisning. Diskmaskin Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan diskmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på diskmaskinen. M.-Nr. 06 996

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240

Bruksanvisning. Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240 Bruksanvisning Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240 Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv-se innan du installerar och tar diskmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och

Läs mer

SMART Board 480 Interaktiv skrivtavla. Användarhandbok

SMART Board 480 Interaktiv skrivtavla. Användarhandbok SMART Board 480 Interaktiv skrivtavla Användarhandbok Produktregistrering Om du registrerar din SMART-produkt, informerar vi dig om nya funktioner och programuppgraderingar. Registrera online på smarttech.com/registration.

Läs mer

Digital MacroView -otoskop. Bruksanvisning

Digital MacroView -otoskop. Bruksanvisning Digital MacroView -otoskop Bruksanvisning ii Copyright 2008 Welch Allyn. Med ensamrätt. Ingen äger rätt att reproducera eller duplicera denna handbok eller en del därav, i vad form det vara må, utan tillstånd

Läs mer

GlideScope. Drift- och underhållshandbok

GlideScope. Drift- och underhållshandbok GlideScope AVL-system Drift- och underhållshandbok EUSM-0554-01-60 GlideScope AVL-system Drift- Och Underhållshandbok Viktigt Denna handbok är inte avsedd att användas i Kanada. Om du befinner dig i Kanada,

Läs mer

GE Healthcare. Komma igång med. ImageQuant LAS 4000. Översatt från engelska

GE Healthcare. Komma igång med. ImageQuant LAS 4000. Översatt från engelska GE Healthcare Komma igång med ImageQuant LAS 4000 Översatt från engelska Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Introduktion... 1.1 Viktig användarinformation... 1.2 Information om föreskrifter...

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

Innehåll. 1. Välkommen 4

Innehåll. 1. Välkommen 4 1.1 Bruksanvisning Innehåll 1. Välkommen 4 2. Lär känna Roger Pen 6 2.1 I förpackningen 6 2.2 Så fungerar Roger Pen 7 2.3 Beskrivning av enheten 8 2.4 Indikatorlampor (LED-status) 9 3. Komma igång 10 3.1

Läs mer

För säker och rätt användning av denna maskin, läs säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning innan du använder den.

För säker och rätt användning av denna maskin, läs säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning innan du använder den. För säker och rätt användning av denna maskin, läs säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning innan du använder den. Om bruksanvisningen Denna bruksanvisning för Laser MFP innehåller information om

Läs mer

D 1050 USB DAC. Bruksanvisning ENGLISH PORTUGUÊS ESPAÑOL FRANÇAIS ITALIANO DEUTSCH NEDERLANDS SVENSKA РУССКИЙ

D 1050 USB DAC. Bruksanvisning ENGLISH PORTUGUÊS ESPAÑOL FRANÇAIS ITALIANO DEUTSCH NEDERLANDS SVENSKA РУССКИЙ D 1050 USB DAC ENGLISH РУССКИЙ SVENSKA ITALIANO DEUTSCH NEDERLANDS PORTUGUÊS ESPAÑOL FRANÇAIS Bruksanvisning VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER ENGLISH PORTUGUÊS FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO DEUTSCH NEDERLANDS

Läs mer

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV FRYSFACKET OCH DESS FUNKTIONER AVFROSTNING OCH RENGÖRING

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisk skrivtavla. Svenska. Modellnummer UB-5310. Stället finns tillgängligt som separat tillbehör.

Bruksanvisning. Elektronisk skrivtavla. Svenska. Modellnummer UB-5310. Stället finns tillgängligt som separat tillbehör. [Ställ (separat tillbehör)] [Väggmontering] Elektronisk skrivtavla Bruksanvisning Modellnummer UB-5310 Stället finns tillgängligt som separat tillbehör. Se installationshandbok vid montering av denna apparat.

Läs mer

Veriton 7600 series Användarhandbok

Veriton 7600 series Användarhandbok Veriton 7600 series Användarhandbok Copyright 2003 Acer Incorporated Med ensamrätt. Veriton 7600 series Användarhandbok Originalutgåva: April 2003 Informationen i den här publikationen kan ändras utan

Läs mer

Bruksanvisning. Skärmaskin Produktkod: 891-Z01

Bruksanvisning. Skärmaskin Produktkod: 891-Z01 Bruksanvisning Skärmaskin Produktkod: 891-Z01 Läs det här dokumentet innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du behåller detta dokument i närheten för framtida referens. VARUMÄRKEN VIKTIGT: LÄS

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR MODELL AAC DESIGN 11000/14000A-PCT

BRUKSANVISNING FÖR MODELL AAC DESIGN 11000/14000A-PCT Manual.sv.dok.qxd 07-01-2007 13:47 Side A Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar använda luftkonditioneringsapparaten. Spara bruksanvisningen för senare bruk. DELAD TYP LUFTKONDITIONERINGSAPPARAT

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin W 143. sv-se

Bruksanvisning Tvättmaskin W 143. sv-se Bruksanvisning Tvättmaskin W 143 sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan maskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på maskinen. M.-Nr. 07 186 770

Läs mer

PJD5353 DLP Projektor Användarhandbok

PJD5353 DLP Projektor Användarhandbok PJD5353 DLP Projektor Användarhandbok Godkännandeinformation FCC-deklaration Denna enhet efterlever del 15 i FCC-bestämmelserna. Användningen är underkastad följande två omständigheter: (1) denna enhet

Läs mer

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen!

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen! Översatt från engelska av Elisabeth Gustavsson Universaltermostat UT 100 Bruksanvisning Artikelnummer 615910 Denna bruksanvisning hör till produkten. Den innehåller viktig information om driftsättning

Läs mer

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 2 FÖR PERFEKT RESULTAT Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker

Läs mer

GlideScope System. Titanium. Drift- och underhållshandbok

GlideScope System. Titanium. Drift- och underhållshandbok GlideScope System Titanium Drift- och underhållshandbok EUSM-0584-02-60 GlideScope-system Titanium Drift- Och Underhållshandbok Effektiv: September 26, 2014 Varning: Enligt federal lag (i USA) får denna

Läs mer